ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 144

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
1 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/859 на Съвета от 4 март 2016 година относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави-членки, и временното прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/860 на Комисията от 4 февруари 2016 година за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/861 на Комисията от 18 февруари 2016 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск и за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/862 на Комисията от 31 май 2016 година относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храните, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

24

 

*

Регламент (ЕС) 2016/863 на Комисията от 31 май 2016 година за изменение на приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на корозивното действие върху кожата/дразненето на кожата, сериозното увреждане на очите/дразненето на очите и острата токсичност ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/864 на Комисията от 31 май 2016 година относно неподновяването на одобрението на активното вещество триасулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/865 на Комисията от 31 май 2016 година за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, чрез внос на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио от Китайската народна република и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/866 на Комисията от 31 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

42

 

*

Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка от 18 май 2016 година относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13)

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/868 на Европейската централна банка от 18 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/6 относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/14)

99

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/859 НА СЪВЕТА

от 4 март 2016 година

относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави-членки, и временното прилагане на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна (1) („Споразумението“), беше подписано в Люксембург на 17 юни 2002 г. и влезе в сила на 1 април 2006 г.

(2)

Република Хърватия стана държава — членка на Европейския съюз, на 1 юли 2013 г.

(3)

Съгласно условията на член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република Хърватия присъединяването на Република Хърватия към Споразумението следва да бъде одобрено посредством протокол към Споразумението, който се сключва между Съвета, действащ от името на Съюза и с единодушие от името на държавите-членки, и Ливанската република.

(4)

На 14 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Ливанската република. Преговорите приключиха успешно с парафирането на протокола, приложен към настоящото решение.

(5)

В член 7 от протокола се предвижда временното му прилагане преди влизането му в сила.

(6)

Протоколът следва да бъде подписан, при условие на сключването му на по-късна дата, и да се прилага временно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Европейския съюз и неговите държави-членки на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, се одобрява, при условие на сключването на протокола.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза.

Член 3

Протоколът се прилага временно, в съответствие с член 7 от него, до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 март 2016 година.

За Съвета

Председател

S.A.M. DIJKSMA


(1)  ОВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 2.


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/3


ПРОТОКОЛ

към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани по-нататък „държавите-членки“ и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Европейският съюз“,

от една страна, и

ЛИВАНСКАТА РЕПУБЛИКА, наричана по-нататък „Ливан“,

от друга страна,

заедно наричани по-нататък „договарящите страни“ за целите на настоящия протокол,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:

(1)

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, („Споразумението“), беше подписано в Люксембург на 17 юни 2002 г. и влезе в сила на 1 април 2006 г.

(2)

Договорът за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз беше подписан в Брюксел на 9 декември 2011 г. и влезе в сила на 1 юли 2013 г.

(3)

По силата на член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република Хърватия присъединяването ѝ към Споразумението следва да се договори чрез сключване на протокол към Споразумението.

(4)

Бяха проведени консултациите, предвидени в член 22, параграф 2 от Споразумението, с цел да се гарантира, че са взети предвид взаимните интереси на Европейския съюз и на Ливан,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република Хърватия става договаряща страна по Евро-средиземноморското споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, и съответно приема и взема предвид, по същия начин като останалите държави-членки на Съюза, текстовете на споразумението, както и съвместните декларации и декларациите.

ГЛАВА I

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ КЪМ НЕГО

Член 2

Правила за произход

Протокол 4 се изменя, както следва:

1.

В член 18, параграф 4 се добавя следният израз: „Izdаno nаknаdno“.

2.

Приложение V се заменя със следното:

„1.   

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ВЪРХУ ФАКТУРА

Декларацията върху фактура, чийто текст е даден по-долу, трябва да бъде изготвена в съответствие с бележките под линия. Не е необходимо обаче бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

Текст на български език

Износителят на продуктите, обхванати от този документ, (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Текст на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n.o (1)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2).

Текст на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Текст на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Текст на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Текст на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Текст на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Текст на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Текст на френски език

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Текст на хърватски език

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Текст на италиански език

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Текст на латвийски език

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir p preferenciāla izcelsme … (2).

Текст на литовски език

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Текст на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Текст на малтийки език

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Текст на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

Текст на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Текст на португалски език

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Текст на румънски език

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Текст на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Текст на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Текст на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.

Текст на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Текст на арабски език

Image

 (3)

(Място и дата)

 (4)

(подпис на износителя; освен това името на лицето, подписващо декларацията, трябва да се изпише четливо)

ГЛАВА II

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 3

Стоки в режим на транзит

Разпоредбите на Споразумението могат да бъдат прилагани за стоки, изнесени от Ливан за Хърватия или от Хърватия за Ливан, които са в съответствие с разпоредбите на протокол 4 към Споразумението и които на датата на присъединяване на Хърватия преминават транзитно или са на временно съхранение в складове, в митнически складове или в свободна зона в Ливан или в Хърватия.

В тези случаи може да бъде предоставено преференциално третиране, при условие че в срок от четири месеца след датата на присъединяване на Хърватия на митническите органи на страната вносител бъде представено доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 4

Ливан се задължава да не предявява претенции и да не отправя искания, да не отнася въпроса, да не променя или отменя отстъпки съгласно членове XXIV.6 и XXVIII от ГАТТ от 1994 г. във връзка с разширяването на Съюза.

Член 5

След парафирането на настоящия протокол Съюзът своевременно предоставя на своите държави членки и на Ливан хърватската езикова версия на Споразумението. При условие че настоящият протокол влезе в сила, езиковата версия, посочена в първото изречение на настоящия член, става автентична при същите условия, както и английската, арабската, българската, гръцката, датската, естонската, испанската, италианската, латвийската, литовската, малтийската, немската, нидерландската, полската, португалската, румънската, словашката, словенската, унгарската, финската, френската, чешката и шведската езикова версия на Споразумението.

Член 6

Настоящият протокол съставлява неразделна част от Споразумението.

Член 7

Настоящият протокол се одобрява от Съюза, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите членки и от Ливан в съответствие с техните собствени процедури. Договарящите страни се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури. Инструментите за одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която всички страни са се нотифицирали взаимно, че предвидените за тази цел процедури са приключили.

До момента на влизането си в сила протоколът се прилага временно от 1 юли 2013 г.

Член 8

Настоящият протокол се изготвя в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и арабски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители, надлежно оправомощени за тази цел, положиха подписите си под настоящия протокол.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of April in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit avril deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog travnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év április havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ April fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig april tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt aprilie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april år tjugohundrasexton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Ливанската република

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Lebanese Republic

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica libanese

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Libaniża

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República Libanesa

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Libanonsko republiko

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  Когато декларацията върху фактура е изготвена от одобрен износител по смисъла на член 22 от протокола, на това място трябва да се впише номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не е съставена от одобрен износител, думите в скоби трябва да се пропускат или мястото да се оставя празно.

(2)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или отчасти за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 38 от протокола, износителят е длъжен ясно да ги посочи в документа, върху който е изготвена, със съкращението „CM“.

(3)  Тези данни могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ.

(4)  Виж член 22, параграф 5 от протокола. В случаите, когато не се изисква подпис на износителя, освобождаването от задължение за подпис предполага също, че не е необходимо да се посочва името на лицето, което подписва документа.“


РЕГЛАМЕНТИ

1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/860 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2016 година

за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 44, параграф 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В контекста на преструктурирането изключително важно е органите за преструктуриране да разполагат с достатъчно насоки, за да се гарантира правилното и последователно прилагане на инструмента за споделяне на загуби в целия Съюз. Принципът, че инструментът за споделяне на загуби може да бъде приложен по отношение на всички задължения, освен ако те не са изрично изключени от приложното поле на член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС, е основополагащ. По тази причина не следва задълженията да бъдат винаги изключвани от споделянето на загуби, освен ако те не попадат в списъка на задълженията, изрично изключени от приложното поле на посочената разпоредба. Всъщност още на етапа на планиране на преструктурирането и на оценяване на възможността за преструктуриране органът за преструктуриране следва да се стреми да сведе до минимум изключванията от споделяне на загуби с оглед спазване на принципа, че акционерите и кредиторите поемат разходите за преструктуриране.

(2)

Общ принцип при преструктурирането е, че акционерите и кредиторите следва да поемат загуби в режим на преструктуриране в съответствие с йерархията на техните вземания съгласно обичайното производство по несъстоятелност. Освен това кредиторите от един и същи клас се третират по равнопоставен начин. С оглед на това следва ясно да се определи правото преценка на органите за преструктуриране за пълно или частично изключване на някои задължения от споделяне на загуби и прехвърлянето на загубите към други кредитори или, когато е необходимо, към фондове за преструктуриране. Следователно е необходимо уточняване на обстоятелствата, които позволяват на кредиторите да бъдат изключени от споделяне на загуби, а всяко отклонение от принципа на равно третиране на кредиторите от един и същи ред (т.нар. принцип pari-passu) трябва да бъде пропорционално, оправдано от гледна точка на обществения интерес и недискриминационно.

(3)

Важно е органите за преструктуриране да разполагат с рамка за преструктуриране при упражняването на своите правомощия във връзка с изключване на задължение или клас задължения от споделяне на загуби, при изключителните обстоятелства, посочени в член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, с цел да осигури по-голяма яснота за съответния план за преструктуриране. Органите за преструктуриране обаче се нуждаят от известна гъвкавост, за да преценят за всеки отделен случай дали изключването е строго необходимо и пропорционално.

(4)

Решението за използване на инструмента за споделяне на загуби (или други инструменти за преструктуриране) следва да бъде взето с оглед постигането на целите на преструктурирането, посочени в член 31, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС. В същия дух целите за преструктуриране следва също да служат за основа на решенията във връзка с използването на този инструмент, включително решението за изключване на задължение или клас от задължения от прилагането на споделяне на загуби в съответния случай.

(5)

В съответствие с тези принципи възможността за пълно или частично изключване на някои задължения от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване в съответствие с член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС следва да бъде ограничена до минимума, необходим за постигане на целите, даващи основание за изключването. С оглед на горното, когато е възможно, вариантът за частично изключване на задължение чрез ограничаване степента на обезценяване — когато това е достатъчно за постигане на целта — следва да се предпочита пред пълното му изключване от споделяне на загуби.

(6)

Използването по изключение на правомощията за частично или пълно изключване на задължение или клас задължения следва да не засяга отговорностите на органите за преструктуриране за подсигуряването на успешното преструктуриране на институциите и групите и наличието на достатъчно средства за изпълнението на минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения (МИПЗ) с цел поемане на загубите в режим на преструктуриране и гарантиране на рекапитализация в съответствие с плана за преструктуриране. Действително, по силата на член 45, параграф 6, буква в) от Директива 2014/59/ЕС съответните органи за преструктуриране трябва да вземат предвид всякакви вероятни изключения при подсигуряването на достатъчен капацитет на институцията за покриване на загубите и за рекапитализация. Доколкото изключването на някои задължения от споделяне на загуби би могло съществено да намали капацитета при преструктуриране, вероятната необходимост от такива изключения следва да бъде взета под внимание от органа за преструктуриране при определянето на МИПЗ в съответствие с член 45, параграф 6, буква в) от Директива 2014/59/ЕС.

(7)

Предвид изключителния характер на възможността органът за преструктуриране да изключи задължение или клас задължения от споделянето на загуби съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС преценката на органите за преструктуриране трябва да бъде добре обоснована. Когато такова изключване предполага използването на фонд за преструктуриране, органът за преструктуриране трябва да обоснове убедително изключителните обстоятелства, водещи до изключване. Това обяснение е от съществено значение, за да може Комисията да изпълни своето задължение по член 44, параграф 12 от Директива 2014/59/ЕС, съгласно който Комисията трябва да реши в рамките на 24 часа от уведомяването от страна на органа за преструктуриране относно решението за изключване на някои задължения дали тя следва да забрани или да поиска изменения на предложеното изключване. Обяснението, предоставено на Комисията от органа за преструктуриране, следва да бъде пропорционално, като се вземе под внимание и необходимостта от целесъобразност във връзка с обстоятелствата в конкретния случай.

(8)

В случай на преструктуриране, спрямо задълженията, считани за МИПЗ, следва принципно винаги да се прилага споделяне на загуби до степен, необходима за поемане на загубите и за рекапитализацията на институцията, доколкото органите по преструктуриране при планирането на преструктуриране предвиждат, че тези задължения допринасят по надежден и осъществим начин за поемане на загубите и за рекапитализация. В изключителни случаи, ако органът за преструктуриране трябва да използва изключването по член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, което обаче не е било обхванато от планирането на преструктурирането и когато такова изключване предполага използването на фонда за преструктуриране, органът за преструктуриране следва да обясни кои изключителни обстоятелства обосновават изключването, както и причините, поради които тези обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от органа за преструктуриране в момента на изготвянето на плана за преструктуриране. Изискването за обяснение на тези фактори следва да се прилага пропорционално и целесъобразно по отношение на необходимостта от навременни действия за преструктуриране.

(9)

Възможността за изключване на задължения от споделянето на загуби съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС следва да се упражнява при пълно спазване на общите принципи на правото на Съюза и по-специално не следва да засяга гаранциите за защита на други кредитори, а именно — принципът, че никой кредитор не следва да понася загуби, по-големи от тези, които би понесъл, ако ликвидацията на институцията става чрез обичайно производство по несъстоятелност (принцип на равнопоставено третиране на кредиторите). Органите за преструктуриране следва да вземат предвид необходимостта от зачитане на тези гаранции и риска от обезщетяване на кредиторите, свързан с нарушение на тези гаранции при предоставянето на изключенията, предвидени в член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, както и при изготвянето на плана за преструктуриране. Фактът, че съдилищата могат да преразгледат решението на органа за преструктуриране за изключване на задължение не следва да бъде единственото основание за допълнително изключване. Това не следва да засяга надлежното отчитане на предходни съдебни решения, свързани с действията по преструктуриране, когато те са от значение за конкретния случай.

(10)

Общият капацитет на органа за преструктуриране за предоставяне на изключения се ограничава от факта, че загубите, които не са напълно поети от кредиторите поради прилагане на изключения, могат да бъдат обхванати от механизма за финансиране на преструктуриране единствено когато акционерите и кредиторите са участвали със сума, равна на най-малко 8 % от общите пасиви на институцията, включително собствените средства.

(11)

Изключенията следва да се разглеждат за всеки отделен случай, като се анализират съответните съображения съгласно всяка от потенциалните причини за изключване съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, а не специфичният характер на съответните институции да се разглежда изолирано. Този подход следва да гарантира последователност при разглеждането на изключителните обстоятелства и избягването на ненужни нарушения на условията на конкуренция. Характеристиките на дадена институция (например размер, взаимосвързаност или сложност) следва да бъдат взети под внимание, когато е уместно, за да може да се прецени дали са удовлетворени условията, оправдаващи изключването на задължение от споделяне на загуби. Тези характеристики обаче не следва автоматично да оправдават изключването на задълженията на тази институция от споделяне на загуби.

(12)

Някои общи фактори, като например пазарни условия, обстоятелствата при изпадането в несъстоятелност или равнището на загубите, понесени от институцията, може да повлияят върху вероятността от възникване на изключителните обстоятелства, определени в член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС. Подобни общи фактори не следва да представляват допълнителни независими основания за изключване, освен посочените в член 44, параграф 3, букви а) — г) от Директива 2014/59/ЕС.

(13)

Когато преценява дали едно или няколко от обстоятелствата дават основания за изключвания от споделяне на загуби, органът за преструктуриране следва да отчете времето, след което предстоящото изпадане в несъстоятелност на дадена институция вече не може да бъде управлявано по подходящ начин. В случаите, в които за всяка институция са били определени планове за преструктуриране и МИПЗ и са били взети мерки, се очаква, че институцията следва да разполага с необходимия капацитет за поемането на загуби и за рекапитализация. Схемата за преструктуриране следва да се придържа към плана за преструктуриране, включително стратегията за преструктуриране, освен ако, като се вземат предвид конкретните обстоятелства, органът за преструктуриране прецени, че целите на преструктурирането ще бъдат постигнати по-ефективно чрез действия, които не са предвидени в плана за преструктуриране.

(14)

В периода преди приемането на плановете за преструктуриране и МИПЗ и при ограничения във времето за вземане на решение относно конкретното прилагане на стратегията за преструктуриране от органа за преструктуриране, е по-вероятно да има случаи, в които инструментът за споделяне на загуби не е възможно да се приложи за всички допустими задължения в рамките на разумен срок. Определянето на понятието за „разумен срок“ следва да бъде свързано с бързината и степента на сигурност, необходими за финализиране на споделянето на загубите към определена дата с оглед на ефективното стабилизиране на предприятието. Когато изпълнението на всички задачи, необходими за използването на инструмента за споделяне на загуби спрямо някои задължения, не е осъществимо до момента на изтичането на този срок, следва да се счита, че не е възможно споделяне на загуби „в разумен срок“. Решението за това кога „трудно“ означава „невъзможно“ следва да бъде взето въз основа на критериите за определяне на „разумен срок“.

(15)

Принципно за задълженията, уредени от правото на трета държава, е възможно споделяне на загуби, доколкото те не са изключени по силата на член 44, параграф 2. Механизмът, предвиден в член 55, има за цел да увеличи вероятността тези задължения да могат да бъдат обхванати от инструмента за споделяне на загуби в рамките на разумен срок. Също така с член 67 от Директива 2014/59/ЕС на органите за преструктуриране се предоставя възможността да изискат администраторът, синдикът или друго лице, упражняващо контрол над институцията в режим на преструктуриране, да предприеме всички необходими мерки, за да се гарантира, че обезценяването или преобразуването на задължения, уредени от правото на трета държава, действително е приведено в действие. С оглед обаче на факта, че подобни задължения не попадат в приложното поле на законодателството на ЕС, съществува остатъчен риск в изключителни случаи, независимо от положените усилия от страна на органа за преструктуриране, включително упражняване на възможностите по член 67, да има пречки пред възможността за споделяне на загуби в разумен срок във връзка с тези задължения.

(16)

Практическа пречка пред обхващането на някои задължения от инструмента за споделяна на загуби може да представлява обстоятелството, че размерът на задължението не се определя или е трудно да се определи в момента, когато органите за преструктуриране прилагат инструмента за споделяне на загуби. Такъв може да бъде случаят на обезпечени задължения, надвишаващи стойността на съответното обезпечение, или на задължения, които зависят от несигурни събития в бъдеще, като например задбалансови позиции или неусвоени поети задължения. Подобни пречки могат да бъдат преодолени чрез подходяща оценка, като например отмяна на задължението и определяне на прогнозна стойност, като се използва съответната методика на оценяване, или чрез прилагане на „виртуален“ процент за обезценяване на задълженията.

(17)

Макар да е вярно, че в някои случаи обхващането на деривати от инструмента за споделяне на загуби може да се окаже трудно, в член 49 от Директива 2014/59/ЕС ясно се посочва как това може да стане — а именно след приключване на позициите. Фактът, че е трудно да се определи нетираната сума след приключване на позициите в кратък срок следва да не води до автоматично изключване, тъй като проблемът може да бъде преодолян чрез подходящи методологии на оценяване, както е предвидено от Комисията в член 49, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС, особено на етапа на временната оценка. В тази връзка институциите следва да бъдат задължени да докажат, че са способни да предоставят информацията, необходима за извършване на оценка за целите на преструктурирането. По-специално, органите за преструктуриране следва да гарантират, че институциите са в състояние да предоставят необходимата актуална информация в рамките на срока съгласно стратегията за преструктуриране, по-специално за съставянето на достоверна оценка преди и по време на преструктурирането съгласно член 36 от Директива 2014/59/ЕС. Освен това в насоките се посочва, че органите за преструктуриране следва да разгледат възможността за налагане на изискване за институциите да продадат активите, които значително накърняват осъществимостта на оценката.

(18)

В член 2 от Директива 2014/59/ЕС се определят понятията „критични функции“ и „основни стопански дейности“. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове с цел допълнително уточняване на обстоятелствата, при които някои дейности, услуги и операции биха могли да попаднат в обхвата на определението за „критични функции“ или „основни стопански дейности“. В тази връзка, рентабилността на дадена стопанска дейност сама по себе си не е достатъчно основателна причина за изключване от инструмента за споделяне на загуби на задълженията, свързани с такъв вид дейност. Изключването може обаче да бъде оправдано, когато поддържането на основна стопанска дейност е от решаващо значение за постигането на целите на преструктурирането, включително поддържане на функциите от критично значение, когато те се допълват от продължаването на основните операции, услуги и сделки.

(19)

Органите за преструктуриране могат да изключват само задължения, които са необходими за управлението на риска (хеджиране) в контекста на критичните функции, ако управлението на риска (хеджирането) се смята за необходимо от пруденциална гледна точка и е от съществено значение за поддържане на операциите, свързани с критичните функции, т.е. евентуално отпадане на хеджирането сериозно би застрашило непрекъснатостта на критичните функции.

(20)

Освен това органите за преструктуриране могат да изключват само задължения, които са необходими за целите на управлението на риска (хеджиране) в контекста на критичните функции, ако при отпадане на мерките за управление на риска, за институцията е невъзможно да ги замени при разумни условия в периода, необходим за поддържане на критичната функция, например поради спредове или несигурност в оценката.

(21)

Предотвратяване на разпространението на проблемите с цел избягване на значителни неблагоприятни последици за финансовата система е още една от целите на преструктурирането, която може да обоснове изключването от приложното поле на инструмента за споделяне на загуби. Във всеки случай, изключването на тази основа следва да се извършва само когато това е строго необходимо и пропорционално, както и в случай на широко разпространение на проблемите, което сериозно би нарушило функционирането на финансовите пазари и би довело до сериозни сътресения в икономиката на дадена държава членка или на Съюза.

(22)

Инструментът за споделяне на загубите е свързан известен риск от разпространяване на проблемите. Законодателното решение за включване на инструмента за споделяне на загуби в Директива 2014/59/ЕС като ключов инструмент за преструктуриране, заедно с принципа, че акционерите и кредиторите следва да поемат загубите, означава, че присъщият риск от разпространение на проблемите при споделяне на загуби не следва автоматично да се счита за основание за изключване на задължения. Органите за преструктуриране следва да преценят внимателно тези основания и да обяснят изключването на дадено задължение от споделянето на загуби въз основа на по-голямата вероятност от разпространение на проблемите от вида, посочен в член 44, параграф 3, буква в) от Директива 2014/59/ЕС, в сравнение със задълженията, които не са изключени. За тази цел те следва да направят своята оценка въз основа на подходящи методологии, включително количествен анализ за определяне на риска и сериозността на евентуално широко разпространение на неблагоприятните последици и сериозни сътресения в икономиката на държава членка или на Съюза.

(23)

Необходимостта от изключване въз основа на риска от широко разпространение на проблема би могла да бъде засегната от пазарните условия към момента на споделянето на загуби, по-специално при изпадане на предприятието в несъстоятелност, в момент, когато финансовата система е подложена на значителен натиск или липсва доверие в нея. Рискът от това прилагането на инструменти и правомощия за преструктуриране да окаже значително пряко или косвено неблагоприятно въздействие върху финансовата стабилност и доверието на пазара следва да се разглежда при оценката на възможността за успешно преструктуриране, както се изисква в точка 26 от раздел В на приложението към Директива 2014/59/ЕС. Следователно при изключването на задължение от инструмента на споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 3 от посочената директива въз основа на риска от широко разпространение на проблема, от органа за преструктуриране се очаква да обясни защо пречките пред споделянето на загуби не са били взети предвид в хода на планирането на преструктурирането, когато тези изключения ограничават възможността за успешно преструктуриране. Органите за преструктуриране следва също така да преценят дали разпространението на проблемите произтича или е значително влошено от прилагането на инструмента за споделяне на загуби към тези задължения, или в действителност произтича от самата неплатежоспособност на институцията.

(24)

Рискът от широко разпространение може да бъде пряк, когато преките загуби за контрагентите на институцията в режим на преструктуриране водят до неизпълнение или сериозни проблеми, свързани с платежоспособността на тези контрагенти и, на свой ред създава проблеми за техните контрагенти. Възможността от изпадане в несъстоятелност или в затруднено положение на една или повече финансови институции като пряка последица от споделянето на загуби не следва автоматично да води до изключване на задължения от инструмента за споделяне на загуби. Решенията за изключванията следва да бъдат взети в зависимост от системните рискове, които могат да бъдат създадени от прякото разпространение на проблемите.

(25)

Рискът от широко разпространение на проблемите може да бъде и косвен, например в резултат на загуба на доверие от страна на някои пазарни участници, като например на вложителите, или поради промени в цените на активите. Важен канал за косвеното разпространение на проблемите може да бъде загубата на доверие в пазарите за финансиране (на дребно и на едро) — намаляване на предлагането, по-високи изисквания за допълнително обезпечение като цяло или за институции с характеристики, подобни на тези на институцията, която не е в състояние да изпълнява задълженията си, или спешни разпродажби на активи от институции с недостиг на ликвидност.

(26)

При включването на някои задължения в инструмента за споделяне на загуби може да се наблюдава унищожаване на стойност, когато тези задължения са част от успешна стопанска дейност, която при други обстоятелства би добавяла сериозна стойност към банката, например при продажба на купувач от частния сектор. За да може органите за преструктуриране да изключат задължение или клас задължения от споделянето на загуби, запазената стойност трябва да бъде достатъчна, за да може (потенциално) да подобри състоянието на неизключените кредитори спрямо ситуацията, при която съответните задължения не се изключват от споделяне на загуби. Ето защо органите за преструктуриране може да изключат задължение от споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 3, буква г) от Директива 2014/59/ЕС, когато ползите от изключването за други кредитори би била по-голяма от техния принос към поемането на загубите и към рекапитализацията при липса на изключване. Такъв може да е случаят, например, когато запазената стойност може ясно да бъде установена със съответстващо увеличение на сумата, платена от частен купувач.

(27)

В контекста на оценката на потенциалните ползи от гледна точка на запазване на стойността на изключването от споделяне на загуби, с член 36, параграф 16 и член 49, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС Комисията се оправомощава съответно да приема регулаторни технически стандарти по отношение на оценката за целите на преструктурирането и на оценката на дериватите. В зависимост от приложимата методология допълнителни загуби може да възникнат от приключване на позицията на деривати и да надхвърлят потенциала на включването на съответното задължение в споделянето на загуби, причинявайки по-нататъшни загуби, които могат да увеличат тежестта на споделянето на загуби за други кредитори на институцията в режим на преструктуриране. Допълнителните загуби могат да бъдат резултат от разходи за заместване, направени от контрагента, или от разходи, направени от институцията в режим на преструктуриране, за възстановяване на незакрити позиции на хеджиране, които не са отразени в стойността на дериватите, които още са в действие. При подобни обстоятелства органът за преструктуриране следва да прецени дали намаляването на стойността означава, че понесените загуби от неизключените кредитори биха били по-големи, ако съответното задължение е било изключено от споделяне на загуби. Чисто спекулативните очаквания за потенциално увеличение на стойността не могат да служат за основание за изключване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент допълнително се уточняват правилата относно изключителните обстоятелства, предвидени в член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, при които органът за преструктуриране може да изключва напълно или частично някои задължения от прилагането на правомощията за обезценяване или преобразуване на дълг, когато се прилага инструментът за споделяне на загуби.

2.   Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат от органа за преструктуриране, определен от всяка държава членка в съответствие с член 3 от Директива 2014/59/ЕС и от Единния съвет по преструктуриране в рамките на неговите задачи и правомощия съгласно Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага към субектите, посочени в член 1, параграф 1, букви а) — д) от Директива 2014/59/ЕС.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 3 от Директива 2014/59/ЕС. За целите на настоящия регламент се прилагат също така следните определения:

1)

„пряко разпространение на проблемите“ означава ситуация, при която преките загуби на контрагентите на институцията в режим на преструктуриране в резултат на обезценяване на задълженията на институцията, водят непосредствено до неизпълнение или до вероятност от неизпълнение на задълженията за тези контрагенти;

2)

„косвено разпространение на проблемите“ означава ситуация, при която обезценяването или преобразуването на задължения на институция предизвиква отрицателна реакция от страна на пазарните участници, която от своя страна води до сериозни сътресения за финансовата система с възможност за нанасяне на вреди на реалната икономика.

Член 4

Общи разпоредби

1.   Органите за преструктуриране не могат да изключват задължения или клас задължения от инструмента за споделяне на загуби, освен ако те попадат в списъка на задълженията, посочен в член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

2.   Решението на органа за преструктуриране за изключване на задължение или клас задължения от прилагането на инструмента за споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС се основава на анализ на всеки отделен случай на институция в режим на преструктуриране и не е автоматично.

3.   При разглеждането на изключванията по член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС и преди пълното изключване на задължение или клас задължения от инструмента за споделяне на загуби органът за преструктуриране първо разглежда възможността за частично изключване на задължението чрез ограничаване степента на обезценяване винаги когато това е възможно.

4.   При определянето на това дали дадено задължение следва да бъде изключено съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС органът за преструктуриране преценява дали към момента на прилагането на инструмента за споделяне на загуби спрямо институцията са изпълнени съответните условия. Тази оценка не засяга задължението на органа за преструктуриране да следва плана за преструктуриране, посочен в член 87 от Директива 2014/59/ЕС.

5.   Решението за изключване на задължение или клас задължения от прилагането на инструмента за споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС се основава на най-малко една от целите на преструктурирането, посочени в член 31, параграф 2 от същата директива.

6.   Решението за пълно или частично изключване на задължение или клас от задължения от прилагането на инструмента за споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС, което предполага използването на фонда за преструктуриране, се обосновава надлежно, като се взема под внимание необходимостта от целесъобразност предвид обстоятелствата на конкретния случай.

7.   Когато органът за преструктуриране е приел, че задължение или клас задължения биха допринесли надеждно и реално за поемане на загубите и за рекапитализация, както и че тези задължения не отговарят на изискванията за изключване по смисъла на член 44, параграф 3, органът за преструктуриране обяснява посочените по-долу причини и обстоятелства, ако впоследствие реши да изключи напълно или частично задължение или клас задължения съгласно член 44, параграф 3, което предполага прехвърляне на загуби към фонда за преструктуриране:

а)

изключителните обстоятелства, които се различават от тези в момента на планиране на преструктурирането, обуславящи необходимостта тези задължения да бъдат изключени от споделянето на загуби в момента на предприемане на действието по преструктуриране;

б)

по какви причини е необходимо изключване и по-специално — изключителните обстоятелства, поради които това изключване не е могло да бъде предвидено при изготвянето на плана за преструктуриране;

в)

дали необходимостта от изключване е предвидена в плана за преструктуриране и как органът за преструктуриране е отчел тази необходимост, за да се избегне тя да стане пречка пред възможността за успешно преструктуриране.

8.   При вземането на решение за пълно или частично изключване на задължение или клас задължения съгласно член 44, параграф 3, буква а) от Директива 2014/59/ЕС, ако изключването предполага прехвърляне на загуби към фонда за преструктуриране, органът за преструктуриране следва също така да обясни:

а)

как/дали са изпълнени изискванията, предвидени в членове 5 и 6 от настоящия регламент; както и

б)

причината, поради която изключването не е могло да бъде разгледано с подходяща методология на оценяване съгласно член 36 от Директива 2014/59/ЕС.

9.   При вземането на решение за пълно или частично изключване задължение или клас задължения с цел запазване на непрекъснатостта на критичните функции и основните стопански дейности съгласно член 44, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС, ако изключването предполага прехвърляне на загубите към фонда за преструктуриране, органът за преструктуриране следва също така да поясни:

а)

как/дали са изпълнени изискванията, предвидени в член 7 от настоящия регламент;

б)

защо задълженията, които предстои да бъдат изключени, са по-значими за непрекъснатостта на ясно определени критични функции или основни стопански дейности, отколкото задълженията, за които не се предвижда изключване.

10.   Когато органът за преструктуриране изключи напълно или частично задължение или клас задължения с цел да се избегне широко разпространение на проблемите съгласно член 44, параграф 3, буква в) от Директива 2014/59/ЕС, ако изключването предполага прехвърляне на загубите към фонда за преструктуриране, органът преструктуриране следва също така да обясни:

а)

как/дали са изпълнени изискванията, предвидени в член 8 от настоящия регламент;

б)

причините, поради които изключените задължения е по-вероятно да причинят широко разпространение на проблемите от вида, посочен в член 44, параграф 3, буква в) от Директива 2014/59/ЕС, отколкото задълженията, които не са изключени.

11.   Когато органът за преструктуриране изключи напълно или частично задължение или клас задължения съгласно член 44, параграф 3, буква г) от Директива 2014/59/ЕС, ако изключването предполага прехвърляне на загубите към фонда за преструктуриране, следва също да се обясни как/дали са изпълнени изискванията, предвидени в член 9 от настоящия регламент.

Член 5

Изключване на основание невъзможност за споделяне на загуби по член 44, параграф 3, буква а) от Директива 2014/59/ЕС

1.   Органите за преструктуриране могат да изключват единствено задължение или клас задължения от прилагането на инструмента за споделяне на загуби, когато съществуват пречки, които не позволяват прилагането му в разумен срок, въпреки всички усилия на органа за преструктуриране.

2.   Във връзка с параграф 1 органите за преструктуриране по-специално се съобразяват със следните изисквания преди да вземат решение за разглежданото изключване:

а)

задължението на органа за преструктуриране да предвиди в плана за преструктуриране описание на процедурата за осигуряване на наличност в рамките на подходящ срок на информацията, изисквана за целите на оценката съгласно членове 36 и 49 от Директива 2014/59/ЕС;

б)

задължението на органа за преструктуриране да отстрани пречките пред възможността за успешно преструктуриране на институцията, включително обстоятелствата, довели до потенциално изключване, които са могли да бъдат предвидени в процеса на планиране, когато тези евентуални изключвания представляват пречки пред успешното преструктуриране.

Член 6

Разумен срок

1.   В търсенето на възможности за изключване на задължение или клас задължения от инструмента за споделяне на загуби по член 44, параграф 3, буква а) от Директива 2014/59/ЕС и с оглед определянето на понятието „разумен срок“, органите за преструктуриране определят следното:

а)

кога сумата на обезценяването трябва да бъде окончателно определена;

б)

кога трябва да бъдат извършени всички задачи, необходими за споделяне на загубите по тези задължения с оглед изпълнението на целите на преструктурирането, като се има предвид състоянието към момента на действието по преструктуриране.

2.   При определяне на изискванията, посочени в параграф 1, органите за преструктуриране преценяват следното:

а)

необходимостта от публикуване на решението за споделяне на загуби и от определяне на сумата за споделяне на загуби, както и крайното ѝ разпределение по различни класове кредитори;

б)

последиците от забавянето на такова решение за доверието на пазарните участници, възможните реакции на пазара, като например изходящи ликвидни потоци, както и ефективността на действието по преструктуриране, като взема предвид всяко едно от следните условия:

i)

дали затрудненията и рискът от изпадане в несъстоятелност на институцията са известни на пазарните участници;

ii)

видимостта на последиците за пазарните участници от затрудненията или потенциалното изпадане в несъстоятелност на институцията;

в)

работното време на пазарите, доколкото те могат да имат въздействие върху непрекъснатостта на критичните функции и разпространението на проблемите;

г)

съответните срокове, в които трябва да бъдат спазени капиталовите изисквания;

д)

датите, на които се дължат плащания на институцията, и падежа на съответните задължения.

Член 7

Изключване от съображения за запазване на някои критични функции и основни стопански дейности по член 44, параграф 3, буква б) от Директива 2014/59/ЕС

1.   Органите за преструктуриране могат да изключват задължения или клас задължения, когато това е необходимо и пропорционално, за да се запазят някои критични функции, когато те считат, че съответното задължение или клас задължения е свързано с дадена критична функция и за да се запази нейната непрекъснатост, това задължение или клас задължения не следва да бъде обект на споделяне на загуби, когато е удовлетворено едно от следните условия:

а)

споделянето на загуби във връзка със задължението или класа задължения би попречило на функционирането поради достъпност на финансиране или зависимост от контрагенти, като например хеджиращи контрагенти, от доставчици на инфраструктура или на услуги за институцията, за които може да се окаже невъзможно или нежелателно да продължат да сключват сделки с институцията след прилагането на инструмента за споделяне на загуби;

б)

съответната критична функция представлява услуга, предоставяна от институцията на трети страни, която зависи от непрекъснатото изпълнение на задължението.

2.   Органите за преструктуриране могат да изключват задължения, необходими за управление на риска (хеджиране) в контекста на критичните функции, когато едновременно са изпълнени следните две условия:

а)

управлението на риска (хеджирането) се признава за пруденциални цели и е от съществено значение за поддържането на операции, свързани с критични функции;

б)

би било невъзможно за институцията да замени отменена мярка за управление на риска при разумни условия за периода, необходим за поддържане на критичната функция.

3.   Органите за преструктуриране могат да изключват единствено задължения за целите на поддържането на отношения на финансиране, когато следните две условия са изпълнени едновременно:

а)

органът за преструктуриране прецени, че финансирането е от основно значение за поддържането на критична функция;

б)

във връзка с член 6 от настоящия регламент би било невъзможно за институцията да замести финансирането за времето, необходимо за поддържане на критичната функция.

4.   Органите за преструктуриране не изключват задължение или клас задължения единствено въз основа на някой от следните елементи:

а)

неговия матуритет;

б)

очакванията за увеличение на разходите за финансиране, които не застрашават непрекъснатостта на критичните функции;

в)

очакванията за бъдеща потенциална печалба.

5.   Органите за преструктуриране могат да изключват задължения или клас задължения въз основа на необходимостта и пропорционалността от запазване на основна стопанска дейност, когато изключването на това задължение е от критично значение за поддържането на способността на институцията в режим на преструктуриране да продължи да извършва основните операции, услуги и сделки, и за постигането на целите на преструктурирането, посочени в член 31, параграф 2, букви а) и б) от Директива 2014/59/ЕС.

Член 8

Изключване на основание избягване на широко разпространение на проблеми по член 44, параграф 3, буква в) от Директива 2014/59/ЕС

1.   При разглеждането на изключванията, основани на рисковете от пряко разпространение на проблеми съгласно член 44, параграф 3, буква в) от Директива 2014/59/ЕС, органите за преструктуриране преценяват в максимална възможна степен взаимосвързаността на институцията в режим на преструктуриране с нейните контрагенти.

Оценката, посочена в първа алинея, включва следното:

а)

разглеждане на експозициите към съответните контрагенти във връзка с риска от верижни фалити, който може да създаде за тях споделянето на загуби;

б)

системното значение на контрагентите, които са изложени на риск от изпадане в несъстоятелност, по-специално по отношение на други участници на финансовите пазари и доставчици на инфраструктурни услуги на финансовите пазари.

2.   При разглеждането на изключванията, основани на рисковете от косвено разпространение на проблеми съгласно член 44, параграф 3, буква в) от Директива 2014/59/ЕС, органите за преструктуриране преценяват в максимална възможна степен необходимостта и пропорционалността на изключването въз основа на няколко обективни и подходящи показателя. Показателите, които могат да бъдат от значение за случая, включват следното:

а)

брой, размер и взаимообвързаност на институциите с характеристики, подобни на тези на институцията в режим на преструктуриране, доколкото това би могло да доведе до задълбочаването на липсата на доверие в банковия сектор или във финансовата система като цяло;

б)

брой на физическите лица, които пряко или косвено са засегнати от споделянето на загуби, видимост и медийно отразяване на действията по преструктуриране, доколкото това крие риск от подкопаване на общото доверие в банковата система или финансовата система като цяло;

в)

брой, размер и взаимообвързаност на контрагентите, засегнати от споделянето на загуби, включително пазарните участници от небанковия сектор и значението на критичните функции, изпълнявани от тези контрагенти;

г)

възможност на контрагентите да получат достъп до алтернативни доставчици на услуги за функции, които са били оценени като взаимозаменяеми, предвид конкретната ситуация;

д)

дали значителен брой контрагенти биха оттеглили финансиране или биха прекратили извършването на сделки с други институции вследствие на прилагането на инструмента за споделяне на загуби и дали ще бъде нарушено функционирането на пазарите в резултат на прилагането на инструмента на споделяне на загуби спрямо такива пазарни участници, по-специално в случай на обща загуба на доверието в пазара или паника;

е)

масово оттегляне на краткосрочно финансиране или депозити на значителна обща стойност;

ж)

брой, размер и значение на институциите, които са изложени на риск от удовлетворяване на условията за ранна интервенция, или от наличие на обстоятелствата, определящи, че дадена институция е проблемна или има вероятност да стане проблемна съгласно член 32, параграф 4 от Директива 2014/59/ЕС;

з)

риск от сериозно прекъсване на критични функции или значително увеличение на цените за изпълнение на подобни функции, [както е видно от промените в пазарните условия за такива функции или наличността им], или очакванията на контрагентите и другите участници на пазара;

и)

масово значително намаление на цените на акциите на институции или на цените на активите, държани от институции, по-специално в случаите, когато те могат да окажат въздействие върху капиталовото състояние на институциите;

й)

общо и повсеместно значително намаляване на краткосрочното или средносрочното финансиране, достъпно за институциите;

к)

сериозно влошаване на функционирането на пазара за междубанково финансиране, за което е показателно значителното увеличаване на изискванията за марж и намалението на обезпеченията на разположение на институциите;

л)

масово и сериозно увеличение на цените на застраховката срещу кредитно неизпълнение или влошаване на кредитни рейтинги на институции или други участници на пазара, които са показателни за финансовото състояние на институциите.

Член 9

Изключване на основание избягване на спад в стойността по член 44, параграф 3, буква г) от Директива 2014/59/ЕС

1.   Органите за преструктуриране могат да изключат задължение или клас задължения от инструмента за споделяне на загуби, когато с това изключване може да се избегне загуба на стойност, така че притежателите на задължения, които не са изключени, ще бъдат в по-благоприятна позиция, отколкото ако задълженията са били обхванати от споделяне на загуби.

2.   За да се прецени дали условието, посочено в параграф 1, е изпълнено, органите за преструктуриране сравняват и оценяват резултатите за всички кредитори, произтичащи от потенциалното споделяне или несподеляне на загуби, в съответствие с член 36, параграф 16 и член 49, параграф 5 от Директива 2014/59/ЕС.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1).


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/21


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/861 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2016 година

за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск и за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 94, параграф 2 от нея,

Като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 329, параграф 3, трета алинея, член 352, параграф 6, трета алинея и член 358, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 329, параграф 3, член 352, параграф 6, трета алинея и член 358, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013 е предвидено Европейският банков орган (ЕБО) да разработи набор от методи за отразяване на другите рискове освен делта риска в капиталовите изисквания за институциите, по начин, който да е съразмерен спрямо мащаба и сложността на дейността на институциите с опции и варанти. В съответствие с това ЕБО разработи в тази област проекти на регулаторни технически стандарти, които Комисията одобри и прие с Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията (3).

(2)

Рамката за пруденциален надзор, създадена с Директива 2013/36/ЕС, изисква от институциите да определят всички служители, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху техния рисков профил. В съответствие с член 94, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС ЕБО разработи в тази област проекти на регулаторни технически стандарти, които Комисията одобри и прие в Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията (4).

(3)

В Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 и Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 се съдържат някои грешки, които трябва да бъдат поправени.

(4)

Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 следва да позволява използването на опростения подход, без да го налага, единствено от институциите, които купуват изключително опции и варанти. Следователно е целесъобразно да се коригира формулировката в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 г., която задължава тези институции да използват опростения подход, без като цяло да възпрепятства използването му и от други институции.

(5)

Член 4, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 следва да бъде подходящо изменен, така че да бъдат обхванати всички служители, чието общо възнаграждение ги поставя в категорията на възнаграждения на висшето ръководство и на служителите, поемащи рискове, които са „лица, поемащи съществени рискове“, тоест тези, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(7)

ЕБО проведе открити обществени консултации по първоначалните проекти на регулаторни технически стандарти, поправени с настоящия регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета. (5)

(8)

С цел да се осигури правилното прилагане на регулаторните технически стандарти възможно най-бързо настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014

Член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 се заменя със следното:

„Член 2

Само институциите, които купуват изключително опции и варанти, могат да използват опростения подход.“

Член 2

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014

В член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕО) № 604/2014 буква в) се заменя със следното:

„в)

през предходната финансова година служителят е получил общо възнаграждение, което е равно на или по-високо от най-ниското общо възнаграждение, изплатено през същата финансова година на член на висшето ръководство или на служител, който отговаря на някой от критериите по член 3, точки 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 или 14.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 528/2014 на Комисията от 12 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за риска по опции, различен от делта риска, при стандартизирания подход за пазарен риск (ОВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 29).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 604/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с качествените и подходящите количествени критерии за установяване на категориите персонал, чиито професионални дейности имат съществено въздействие върху рисковия профил на институцията (ОВ L 167, 6.6.2014 г., стр. 30).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/862 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2016 година

относно отказ за разрешаване на здравна претенция за храните, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че здравните претенции за храните са забранени, освен когато са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции се подават от стопанските субекти в областта на храните до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“, за научна оценка, както и на Комисията и на държавите членки за информация.

(3)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа. В някои случаи научната оценка на риска сама по себе си не може да предостави цялата информация, на която трябва да се основава дадено решение за управление на риска, и следователно трябва да бъдат взети под внимание и други основателни фактори, имащи отношение към разглеждания въпрос.

(4)

Във връзка със заявление, подадено от Oy Karl Fazer AB в съответствие с член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция, свързана с ръжен хляб от подкваса с високо съдържание на фибри и намаляване на гликемичната реакция след хранене (въпрос № EFSA-Q-2014-00012 (2)). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „Консумацията на ръжен хляб от подкваса с високо съдържание на фибри допринася за намаляване на гликемичната реакция, придружено от намаляване на инсулиновата реакция след хранене“. По искане на Органа заявителят уточни, че по отношение на претендирания ефект ръженият хляб от подкваса с високо съдържание на фибри следва да бъде сравнен с глюкоза.

(5)

На 8 октомври 2014 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стигна до заключението, че е установена причинно-следствена връзка между консумацията на почти всяка храна и намаляването на гликемичната реакция след хранене в сравнение с глюкозата.

(6)

В съответствие с член 6, параграф 1 и член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции трябва да се основават на общоприети научни доказателства. Разрешението може да бъде основателно отказано, ако здравните претенции не отговарят на общите и специалните изисквания на Регламент (ЕО) № 1924/2006, дори и в случай на положителна научна оценка от страна на Органа. Органът отбеляза в своето научно становище, че когато се изпитват сравними количества на налични въглехидрати от различни храни, съдържащи въглехидрати, почти всички храни, съдържащи въглехидрати, ще предизвикват намаляване на гликемичната реакция след хранене в сравнение с гликемичната реакция, предизвикана от консумацията на глюкоза. Освен това той посочи, че и храните с ниски количества въглехидрати или без налични въглехидрати предизвикват по-ниска гликемична реакция след хранене в сравнение с глюкозата.

(7)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 „претенция“ означава всяко съобщение или представяне, което заявява, създава впечатление или внушава, че дадена храна има определени характеристики. Претенцията относно ръжен хляб от подкваса с високо съдържание на фибри и гликемичната реакция след хранене създава впечатление, че ръженият хляб от подкваса с високо съдържание на фибри има определени характеристики във връзка с понижаването на гликемичната реакция след хранене в сравнение с глюкозата, докато всъщност почти всички храни имат този ефект. В член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 е посочено, че използването на здравни претенции не бива да е подвеждащо. Претенция, която създава впечатление, че дадена храна притежава определени благоприятни свойства, когато в действителност почти всички храни притежават тези свойства, е подвеждаща.

(8)

В светлината на изложеното по-горе претенцията относно консумацията на ръжен хляб от подкваса с високо съдържание на фибри и понижаването на гликемичната реакция не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и поради това не следва да бъде включена в списъка на разрешените здравни претенции.

(9)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети предвид коментарите на заявителя, получени от Комисията по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(10)

Бяха проведени консултации с държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравната претенция, посочена в приложението към настоящия регламент, не се включва в списъка на Съюза на разрешените претенции, предвиден в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2014; 12(10):3837.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлена здравна претенция

Заявление — съответни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Ръжен хляб от подкваса с високо съдържание на фибри

Намаляване на гликемичната реакция след хранене в сравнение с глюкоза

Q-2014-00012


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/863 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2016 година

за изменение на приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на корозивното действие върху кожата/дразненето на кожата, сериозното увреждане на очите/дразненето на очите и острата токсичност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 13, параграф 2 и член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 се посочва, че методите за изпитване, използвани за събиране на информация относно характерните свойства на веществата, изисквана с посочения регламент, редовно се преразглеждат и подобряват, за да се намали провеждането на изпитвания върху гръбначни животни и броят на засегнатите животни. Когато станат налични валидирани методи за изпитване, следва да бъдат изменени Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията (2) и приложенията към Регламент (ЕО) № 1907/2006, ако е относимо, за да се заменят, намалят или облекчат изпитванията върху животни. При това следва да бъдат взети предвид принципите за заместване, намаляване и облекчаване, залегнали в Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 установява изисквания за регистрацията на вещества, произведени или внесени в Съюза в самостоятелен вид, в смеси или изделия. Регистрантите трябва да предоставят информацията, изисквана по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006, в зависимост от случая, за да изпълнят изискванията за регистрация.

(3)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изискват in vivo изследвания за събиране на информация за дразнене на кожата и очите по точки 8.1 и 8.2 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(4)

През последните години беше постигнат значителен научен напредък в разработването на алтернативни методи за изпитване по отношение на корозивното действие върху кожата/дразненето на кожата и сериозното увреждане на очите/дразненето на очите. Редица насоки за алтернативни методи за изпитване бяха приети на международно равнище в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и бяха включени или се предвижда да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 440/2008.

(5)

Необходимата информация за класифициране на дадено вещество и/или оценка на риска за неговото корозивно действие върху кожата/дразнене на кожата може да бъде получена в повечето случаи само въз основа на in vitro изследвания. Заключение може да се направи въз основа на едно in vitro изпитване, ако резултатът позволява незабавното вземане на надеждно решение за класификация или липсата на такава, или от комбинация от две in vitro изпитвания — едно за дразнене на кожата и едно за корозивно действие върху кожата. В някои изключителни случаи все още може да са необходими in vivo изследвания за вещества, произведени или внесени в количества от 10 тона или повече — например когато изпитваното вещество не попада в областта на приложимост на методите за in vitro изпитване или когато не е възможно да се направи категорично заключение въз основа на резултатите от цялостен набор от in vitro изпитвания.

(6)

Що се отнася до сериозното увреждане на очите/дразненето на очите, съществува набор от in vitro методи за изпитване, които в много случаи биха били достатъчни за получаването на необходимата информация за класифицирането на веществата и оценката на риска от тях. Заключение относно способността на дадено вещество за такива въздействия върху очите може да се направи въз основа на едно изпитване, ако резултатът позволява незабавното вземане на надеждно решение за класификация или липсата на такава, или от комбинация от две или повече изпитвания. В някои случаи все още може да са необходими in vivo изследвания за вещества, произведени или внесени в количества от 10 тона или повече — например когато изпитваното вещество не попада в областта на приложимост на методите за изпитване или когато не е възможно да се направи категорично заключение въз основа на резултатите от цялостен набор от in vitro изпитвания.

(7)

Поради това точки 8.1 и 8.2 от приложение VIII следва да бъдат изменени така, че стандартното изискване за информация да се прилага за in vitro изследвания, като в същото време се определят условията, при които продължава да се изисква in vivo изследване за дразнене на кожата/корозивно действие върху кожата и сериозно увреждане/дразнене на очите. Въпреки това необходимата информация от съществуващите in vivo изследвания за дразнене на кожата и очите може все пак да се използва, за да се изпълни изискването за предоставяне на информация за всеки количествен праг.

(8)

Освен това следва да бъдат преразгледани стандартните изисквания за информация и правилата за адаптиране в точки 8.1 и 8.2 от приложение VII, както и правилата за адаптиране в точки 8.1 и 8.2 от приложение VIII, за да се премахнат повторенията с правилата, определени в приложение VI и приложение XI, както и в уводните части на приложения VII и VIII, що се отнася до прегледа на наличните данни, освобождаването от изследвания за токсичност в дадена крайна точка, ако наличната информация показва, че веществото отговаря на критериите за класификация за тази крайна точка за токсичността, или за да се изясни какво се има предвид по отношение на освобождаването от изследвания за вещества, които са запалими при определени условия. При позоваване на класификацията на веществата следва да бъдат актуализирани правилата за адаптиране, за да се отрази терминологията, използвана в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(9)

Що се отнася до острата токсичност, освен изпитването по орален път на постъпване (приложение VII, точка 8.5.1) в точка 8.5 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се предвижда стандартно изискване за информация за негазообразни вещества по поне един допълнителен път (инхалаторен или дермален) в зависимост от вероятния път на експозиция на човека. Най-новите научни анализи на налични данни от in vivo изследвания за остра токсичност показаха, че за вещества, които не са токсични по орален път на постъпване, може да се очаква с голяма сигурност, че не са токсични и по дермален път. Следователно изпитването за тези вещества, постъпващи по дермален път, не предоставя съществена информация за оценката на безопасността им. Поради това точка 8.5 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде изменена, за да се предвиди възможността за освобождаване от кожно изпитване за такива вещества.

(10)

Европейската агенция по химикали (ECHA) следва, в сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни, да доразработи ръководства за прилагане на методите за изпитване и възможностите за освобождаване от стандартните изисквания за информация, предвидени в настоящия регламент за целите на Регламент (ЕО) № 1907/2006. При извършването на това ECHA следва изцяло да вземе предвид работата, извършена в ОИСР, както и в други съответни научни и експертни групи.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1).

(3)  Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

(4)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменят, както следва:

1)

Точки 8.1 и 8.2 от приложение VII се заменят със следното:

„8.1.

Корозивно действие върху кожата/дразнене на кожата

8.1.

Не е необходимо да се провежда(т) изследването(ията), ако:

веществото представлява силна киселина (pH ≤ 2,0) или основа (pH ≥ 11,5) и наличната информация показва, че то следва да бъде класифицирано като „корозивно за кожата“ (кат. 1), или

веществото е спонтанно запалимо в присъствието на въздух или в контакт с вода или влага при стайна температура, или

веществото е класифицирано като „остро токсично“, когато постъпва по дермален път (кат. 1), или

изследване за остра токсичност по дермален път на постъпване не показва дразнене на кожата до нивото на граничната доза (2 000 mg/kg телесно тегло).

Ако резултатите от едно от двете изследвания съгласно точки 8.1.1 или 8.1.2 вече позволяват окончателно решение относно класифицирането на дадено вещество или относно липсата на способност за дразнене на кожата, не е необходимо да се провежда второто изследване.

8.1.1.

Корозивно действие върху кожата, in vitro

 

8.1.2.

Дразнене на кожата, in vitro

 

8.2.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

8.2.

Не е необходимо да се провежда(т) изследването(ията), ако:

веществото е класифицирано като „корозивно за кожата“, в резултат на което е класифицирано като „сериозно увреждащо очите“ (кат. 1), или

веществото е класифицирано като „дразнещо за кожата“ и наличната информация показва, че то следва да бъде класифицирано като „дразнещо за очите“, или

веществото представлява силна киселина (pH ≤ 2,0) или основа (pH ≥ 11,5) и наличната информация показва, че то следва да бъде класифицирано като „сериозно увреждащо очите“ (кат. 1), или

веществото е спонтанно запалимо в присъствието на въздух или в контакт с вода или влага при стайна температура.

8.2.1.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, in vitro

8.2.1.

Ако резултатите от първото in vitro изследване не позволяват окончателно решение относно класифицирането на дадено вещество, или при отсъствие на дразнещо очите действие трябва да се вземат предвид друго(и) in vitro изследване(ия) за тази крайна точка.“

2)

Точки 8.1 и 8.2 от приложение VIII се заменят със следното:

„8.1.

Корозивно действие върху кожата/дразнене на кожата

8.1.

In vivo изследване за оценка на корозивно действие върху кожата/дразнене на кожата се обмисля само ако in vitro изследванията съгласно точки 8.1.1 и 8.1.2 от приложение VII не са приложими или резултатите от тези изследвания не са подходящи за класификация и оценка на риска.

Не е необходимо да се провежда изследването, ако:

веществото представлява силна киселина (pH ≤ 2,0) или основа (pH ≥ 11,5), или

веществото е спонтанно запалимо в присъствието на въздух или в контакт с вода или влага при стайна температура, или

веществото е класифицирано като „остро токсично“, когато постъпва по дермален път (кат. 1), или

изследване за остра токсичност по дермален път на постъпване не показва дразнене на кожата до нивото на граничната доза (2 000 mg/kg телесно тегло).

8.2.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

8.2.

In vivo изследване за оценка на корозивно действие върху очите/дразнене на очите се обмисля само ако in vitro изследването(ята) съгласно точка 8.2.1 от приложение VII не е/са приложими или резултатите от тези изследвания не са подходящи за класификация и оценка на риска.

Не е необходимо да се провежда изследването, ако:

веществото е класифицирано като „корозивно за кожата“, или

веществото представлява силна киселина (pH ≤ 2,0) или основа (pH ≥ 11,5), или

веществото е спонтанно запалимо в присъствието на въздух или в контакт с вода или влага при стайна температура.“

3)

Точка 8.5 от приложение VIII се заменя със следното:

„8.5.

Остра токсичност

8.5.

Обикновено не е необходимо да се провежда(т) изследването(ията), ако:

веществото е класифицирано като „корозивно за кожата“.

За негазообразни вещества информацията, упомената в точки 8.5.2—8.5.3, се предоставя освен за постъпването по орален път (приложение VII, точка 8.5.1) и за поне още един друг път на постъпване. Изборът на втория път на постъпване ще зависи от естеството на веществото и вероятния път на експозиция на човека. Ако има само един път на експозиция, е необходимо да бъде предоставена информация само за този път.

8.5.2.

По инхалаторен път

8.5.2.

Изпитването по инхалаторен път на постъпване е подходящо, ако експозицията на хора чрез вдишване е вероятна, като се вземе под внимание парното налягане на веществото и/или възможността за експозиция на аерозоли, частици или капчици с размер, позволяващ вдишването им.

8.5.3.

По дермален път

8.5.3.

Изпитването по дермален път на постъпване е подходящо, ако:

(1)

вдишването на веществото е малко вероятно; както и

(2)

има вероятност за контакт с кожата при производство и/или употреба; както и

(3)

физичните, химичните и токсикологичните свойства предполагат потенциал за значителна скорост на абсорбция през кожата.

Не е необходимо да се провежда изпитване по дермален път на постъпване, ако:

веществото не отговаря на критериите за класифициране като „остро токсично“ или STOT SE, когато постъпва по орален път, и

не са били наблюдавани системни ефекти при in vivo изследвания с дермална експозиция (например дразнене на кожата, сенсибилизация на кожата) или, в отсъствието на in vivo изследване по орален път на постъпване, не са прогнозирани никакви системни ефекти след дермална експозиция въз основа на подходи, различни от изпитванията (например чрез изследвания read-across и QSAR).“


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/864 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2016 година

относно неподновяването на одобрението на активното вещество триасулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 и член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2000/66/ЕО на Комисията (2) триасулфуронът бе включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се смятат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество триасулфурон, включено в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 30 юни 2016 г.

(4)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на включването на триасулфурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1141/2010. Докладващата държава членка сметна заявлението за пълно.

(6)

Докладващата държава членка подготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира със съдокладващата държава членка, и на 14 октомври 2013 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 8 януари 2015 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) относно това дали може да се очаква триасулфурон да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът стигна до заключението, че поради непълнота на оценката за генотоксичност на триасулфурон и на получаващото се при производството му онечистване CGA 150829 не е било възможно да се определят здравно обосновани токсикологични референтни стойности. Вследствие на това не е било възможно да се извърши оценка на риска за потребителите, операторите, работниците и страничните лица. Освен това Органът стигна до заключението, че при специфични геоклиматични обстоятелства е налице голяма вероятност подложените на оценка представителни видове употреба да доведат до експозиция на подпочвените води над параметричната граница от 0,1μg/l в питейна вода на триасулфурон или на неговия почвен метаболит CGA 150829. Бе установен и висок риск за водните растения.

(9)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари относно заключението на Органа, а в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 — и относно проекта на доклада за преглед. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(10)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче посочените в съображение 8 опасения не можаха да бъдат отхвърлени.

(11)

Следователно не беше установено, че може да се очаква критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, да бъдат изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ триасулфурон. Поради това одобрението на активното вещество триасулфурон не следва да бъде подновено.

(12)

На държавите членки следва да се предостави време да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи триасулфурон.

(13)

За продуктите за растителна защита, съдържащи триасулфурон, за които държавите членки предоставят евентуален гратисен период в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, посоченият период следва да изтече най-късно на 30 септември 2017 г.

(14)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за триасулфурон по реда на член 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неподновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество триасулфурон не се подновява.

Член 2

Преходни мерки

Държавите членки отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи триасулфурон като активно вещество, не по-късно от 30 септември 2016 г.

Член 3

Гратисни периоди

Всеки гратисен период, предоставен от държавите членки в съответствие с член 46 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 30 септември 2017 г.

Член 4

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се заличава ред № 9 относно триасулфурон.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2000/66/ЕО на Комисията от 23 октомври 2000 г. относно включване на активното вещество (триасулфурон) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 276, 28.10.2000 г., стр. 35).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 10).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2015. Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество триасулфурон като пестицид. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(1):3958, 78 стр. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/865 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2016 година

за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, чрез внос на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио от Китайската народна република и за въвеждане на регистрационен режим за този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република („КНР“), чрез внос на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио от КНР и за въвеждане на регистрационен режим за този внос.

(2)

Искането е подадено на 18 април 2015 г. Заявителят представи надлежно обосновано искане за анонимност. Комисията смята, че са налице достатъчно основания да се предостави поверителност по отношение на самоличността на заявителя.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Разглежданият продукт във връзка с предполагаемото заобикаляне на мерките е алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцовано, на рула с широчина, не по-голяма от 650 mm, и с тегло, по-голямо от 10 kg, с произход от КНР, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111910) („разглежданият продукт“). Това е продуктът, по отношение на който се прилагат мерките, които са в сила понастоящем.

(4)

Продуктите, предмет на разследването за предполагаемо заобикаляне на мерките, имат същите основни характеристики като определения в предходното съображение разглеждан продукт. Те обаче могат да бъдат или да не бъдат темперирани, а при внос се представят и като:

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,007 mm и по-малка от 0,008 mm, с всякаква широчина на рулата, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, и на рула с широчина, по-голяма от 650 mm, или

алуминиево фолио с дебелина, по-голяма от 0,018 mm и по-малка от 0,021 mm, с всякаква широчина на рулата, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, когато се представя с най-малко два слоя, с всякаква широчина на рулата.

(5)

Първите три продукта, описани по-горе, са класирани понастоящем в същия код по КН като разглеждания продукт, но в различни кодове по ТАРИК (7607111930, 7607111940 и 7607111950).

(6)

Последният продукт е класиран в различен код по КН от този на разглеждания продукт (т.е. код по КН ex 7607 11 90) и в кодове по ТАРИК 7607119045 и 7607119080.

(7)

Всички описани по-горе продукти също са с произход от КНР („продуктите, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(8)

Мерките, които са в сила понастоящем и които вероятно са предмет на заобикаляне, са антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията (2) („съществуващите мерки“).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(9)

Искането съдържа достатъчно prima facie доказателства, че наложените върху разглеждания продукт антидъмпингови мерки се заобикалят чрез практики, процеси или дейности, за които няма друго достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на антидъмпинговото мито.

(10)

Представените prima facie доказателства са описаните по-долу:

(11)

Въз основа на китайски статистически данни за износа и статистически данни на Евростат за вноса заявителят определи промените на вноса за всеки от леко модифицираните продукти, предмет на разследването, за период, започващ през 2008 г. и завършващ през 2015 г. Чрез сравнение на промените на вноса на разглеждания продукт с тези на вноса на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, заявителят доказа наличието на голямо нарастване на вноса на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, както и паралелно намаляване на вноса на разгледания продукт. По-специално, заявителят показа, че обемите на вноса на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, са подобни на тези за разглеждания продукт преди приемането на първоначалните антидъмпингови мерки с Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета (3). Така заявителят доказа наличието на промяна на модела на търговия.

(12)

Освен това за всяка от практиките на заобикаляне заявителят представи подробни доказателства за широкото им разпространение и за липсата на всякакво друго достатъчно основание или икономическа обосновка за тези практики освен налагането на митото.

(13)

Въз основа на наличната информация заявителят доказа, че експортните цени на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, с произход от КНР, при всяка от практиките на заобикаляне значително подбиват и понижават цените на промишлеността на Съюза. Следователно вносът на леко модифицираните продукти, предмет на разследването, с произход от КНР намалява коригиращия ефект на антидъмпинговите мерки както по отношение на цените, така и на количествата.

(14)

Накрая, въз основа на информацията, с която е разумно да се предположи, че разполага, заявителят извърши изчисления на дъмпинговия марж, които показват, че леко модифицираните продукти, предмет на разследването, при всяка от практиките на заобикаляне, влизат на пазара на Съюза на дъмпингови цени.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(15)

Предвид гореизложеното Комисията направи заключението, че съществуват достатъчно доказателства, които дават основание да се започне разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент и да се въведе регистрационен режим за вноса на продуктите, предмет на разследването, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(16)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в КНР, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на съответните органи в КНР. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(17)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат с Комисията преди изтичането на срока, определен в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, определен в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, важи за всички заинтересовани страни.

(18)

Съответните органи в КНР ще бъдат уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(19)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице специални основания да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките

(20)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продуктите, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или от мерките, ако не представлява заобикаляне.

(21)

Тъй като предполагаемото заобикаляне може да се осъществява извън Съюза, на производителите на продуктите, предмет на разследването, в КНР може да бъде предоставено освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, ако те съумеят да докажат, че не са свързани (4) с производител, по отношение на който се прилагат мерките (5), и се установи, че не участват в практиките за заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да получат освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(22)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент по отношение на вноса на продуктите, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в резултат на разследването бъде констатирано заобикаляне, могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на въвеждане на регистрационния режим за този внос.

Ж.   СРОКОВЕ

(23)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид в хода на разследването,

производителите в Китайската народна република могат да поискат освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(24)

Обръща се внимание на обстоятелството, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

З.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(25)

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(26)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

(27)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

(28)

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

И.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(29)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от девет месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Й.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(30)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6).

K.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(31)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документите, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват изцяло правото си на защита.

(32)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност за провеждане на изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи.

(33)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Започва разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, за да се определи дали вносът в Съюза на:

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,007 mm и по-малка от 0,008 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, с всякаква широчина, дори темперирано, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, и с широчина, по-голяма от 650 mm, дори темперирано, или

алуминиево фолио с дебелина, по-голяма от 0,018 mm и по-малка от 0,021 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, с всякаква широчина, дори темперирано, или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, без подложка, само валцовано, на рула, с тегло, по-голямо от 10 kg, с всякаква широчина, дори темперирано, когато се представя с най-малко два слоя,

с произход от Китайската народна република, понастоящем класирано в кодове по КН ex 7607 11 19 (кодове по ТАРИК 7607111930, 7607111940 и 7607111950) и ex 7607 11 90 (кодове по ТАРИК 7607119045 и 7607119080), заобикаля мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи предприемат необходимите действия за въвеждане на регистрационен режим за посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията може с регламент да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим за вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, които са подали искане за освобождаване от регистрация и за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

Член 3

1.   Въпросниците трябва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Ако заинтересованите страни желаят представените от тях изложения да бъдат взети предвид по време на разследването, те трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмена форма и подадат попълнения въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент, освен ако е посочено друго.

3.   Производителите от Китайската народна република, които искат освобождаване на вноса от регистрационния режим или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

4.   Заинтересованите страни също могат да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5.   Информацията, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, не трябва да бъде предмет на авторски права. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са предмет на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява на Комисията: а) да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита и б) да предоставя информацията и/или данните на заинтересованите страни в рамките на настоящото разследване по начин, който им позволява да упражнят правото си на защита.

6.   Всички писмени изявления, включително информацията, която се изисква в настоящия регламент, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited (7).

7.   В съответствие с член 19, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета следва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид.

8.   Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Като използват електронната поща, заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО ДЕЛА ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152563.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, номер на телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията чрез друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията от 17 декември 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република и за приключване на процедурата относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Бразилия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 63).

(3)  Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 1).

(4)  В съответствие с член 127 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558), се счита, че две лица са свързани, ако е изпълнено едно от следните условия: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) трета страна пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърляемите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; з) са членове на едно и също семейство. В съответствие с член 5, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1) „лице“ означава физическо лице, юридическо лице и всяко сдружение на лица, което не е юридическо лице, но е с призната правоспособност да извършва правни действия съгласно правото на Съюза или националното право.

(5)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, по отношение на които се прилагат действащите мерки относно внос с произход от Китайската народна република, освобождаване може все пак да бъде предоставено, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, по отношение на които се прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за заобикаляне на първоначалните мерки.

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(7)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/866 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

428,2

MA

98,3

TR

62,1

ZZ

196,2

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

159,6

ZZ

159,6

0805 50 10

AR

174,2

TR

143,1

ZA

190,8

ZZ

169,4

0808 10 80

AR

111,7

BR

106,4

CL

134,0

CN

90,2

NZ

141,8

PE

106,8

US

192,9

ZA

115,7

ZZ

124,9

0809 29 00

TR

614,6

US

870,3

ZZ

742,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


1.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/44


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/867 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 май 2016 година

относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграфи 2 и 5 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1 и 34.1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като взе предвид становището на Европейската комисия (2),

като има предвид, че:

(1)

Подробните данни за кредитите и кредитния риск (наричани по-долу „данни за кредитите“) се състоят от обстойна и индивидуална информация за инструментите, които пораждат кредитен риск за занимаващите се с кредитиране в значителен мащаб депозитни институции, финансови предприятия, различни от депозитни институции, или дружества за управление на активи. Тази обстойна информация е необходима за изпълнението на задачите на Евросистемата, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и Европейския съвет за системен риск, включително за анализа на паричната политика и операциите по паричната политика, управлението на риска, наблюдението на финансовата стабилност, както и за макропруденциалната политика и изследвания. Тези данни ще бъдат полезни и за целите на банковия надзор в контекста на единния надзорен механизъм (ЕНМ).

(2)

Съгласно член 5.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) Европейската централна банка (ЕЦБ), подпомагана от националните централни банки (НЦБ) от ЕСЦБ, събира необходимата статистическа информация от компетентните национални органи или пряко от стопанските субекти с цел осъществяването на задачите на ЕСЦБ. С член 3 от Регламент (ЕО) № 2533/98 от ЕЦБ се изисква да уточни действителната съвкупност от отчетни единици в рамките на общата съвкупност от отчетни единици и ѝ се дава право изцяло или частично да освободи конкретни категории отчетни единици от изпълнението на изискванията за статистическа отчетност.

(3)

Данните за кредитите ще допринесат съществено за подобряването на съществуващата статистика на ЕСЦБ и за разработването на нова, тъй като те предоставят важни разбивки и детайли, които не са налични от използваните понастоящем източници на данни, като например информация относно структурата на предоставяните от финансовия сектор кредити и моделите им на риск. Например данните за кредитите ще допринесат значително за повишаването на качеството на статистическите данни относно: а) кредитите според размера на предприятията — ключова характеристика при оценяването и наблюдението на кредитирането на малки и средни предприятия; б) кредитните линии, разбити според сектора на контрагента; в) кредитите към нефинансови предприятия, разбити според вида икономическа дейност; г) кредитите, обезпечени с недвижими имоти, и д) трансграничните кредити и свързаните с тях доходи като част от статистиката на платежния баланс на държавите членки, чиято парична единица е еврото.

(4)

Наличието на данни за кредитите ще подобри използваемостта на информацията на микроравнище, която понастоящем се събира за статистиката на емисиите ценни книжа и на държаните ценни книжа, и ще допринесе за наблюдението и стимулирането на финансовата интеграция и стабилност в Съюза. На последно място, данните за кредитите относно клоновете, които са резиденти извън еврозоната и чиито главни управления са резиденти в отчетна държава членка, са важни за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, по-специално по отношение на задачите, свързани с анализа на паричната политика и финансовата стабилност. Освен това данните могат да подпомогнат изпълнението на задачите на макропруденциалния надзор, като например анализите на финансовата стабилност, оценките на риска и стрес тестовете. С член 8, параграф 1, буква г) и член 8, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 2533/98 сега изрично се позволява използването за надзорни цели на статистически данни, събрани съгласно член 5 от Устава на ЕСЦБ.

(5)

Наличието на изчерпателен набор от хармонизирани аналитични данни за кредитите следва да сведе до минимум тежестта на отчетността чрез повишаване на стабилността на изискванията за отчетност във времето. Това е важно, защото въвеждането на промени във високо автоматизираните системи за обработка на данни на отчетните единици може да бъде много скъпо. Хармонизираният набор от данни за кредитите ще предостави и повече подробности, като по този начин ще се намали нуждата от отправянето на допълнителни искания към отчетните единици.

(6)

С Решение EЦБ/2014/6 (3) се определя процедурата за създаване на дългосрочна рамка за събирането на подробни данни за кредитите, която е основана на хармонизирани изисквания за статистическа отчетност на ЕЦБ. С рамката се цели да се осигури създаването на: а) национални набори от подробни данни за кредитите, управлявани от всички НЦБ от Евросистемата в съответствие с общи минимални стандарти; и б) общ набор от подробни аналитични данни за кредитите (наричан по-долу „АнаКредит“), който е споделен между членовете на Евросистемата и включва входящи данни от всички държави членки, чиято парична единица е еврото.

(7)

С Препоръка EЦБ/2014/7 (4) НЦБ на държавите членки, чиято парична единица не е еврото, но които са в процес на подготовка за присъединяване към дългосрочната рамка, се насърчават да прилагат разпоредбите на Решение ЕЦБ/2014/6. С цел да се разширят географският му обхват и обхванатите от него данни и за да се повиши хармонизацията в Съюза, АнаКредит следва да бъде достъпен на доброволни начала за държавите членки извън еврозоната, по-специално за участващите в ЕНМ.

(8)

Въпреки че с подготвителните мерки съгласно Решение ЕЦБ/2014/6 се целеше определянето на „основна група набори от хармонизирани подробни данни за кредити, които следва да бъдат предоставяни на ЕЦБ от НЦБ в дългосрочен план“, резултатът от процедурата за оценка на предимствата и разходите демонстрира много високи изисквания от страна на потребителите, като се подчерта необходимостта не просто от „основна група набори“, но и от изчерпателен списък с атрибутите на данните и с величините, с които се характеризират инструментите, които пораждат кредитен риск за съвкупността от отчетни единици. Освен това по-добрата хармонизация в резултат от това следва да повиши сравнимостта на данните сред държавите и институциите, като по този начин се гарантира по-високо качество на данните за целите на анализа.

(9)

С АнаКредит се цели да се създаде в комбинация с други статистически рамки за събиране на подробна информация аналитична представа за кредитния риск на отчетните единици независимо от финансовия инструмент, вида експозиция или счетоводната класификация. Във връзка с това с предвидените в настоящия регламент изисквания се цели да се осигури, че отчетните единици ще отчитат на НЦБ общ набор от хармонизирана информация.

(10)

АнаКредит следва да бъде изграден на етапи, тъй като значителната разнородност, с която се характеризира настоящото събиране на данни за кредитите в участващите държави, може да бъде хармонизирана единствено постепенно. С този поетапен подход се взема предвид и времето, от което се нуждаят отчетните единици, за да се съобразят с различните изисквания към данните. Като цяло обхватът и съдържанието на данните, които ще бъдат събирани по време на различните етапи, следва да бъдат определени на възможно най-ранен стадий, за да могат всички отчетни единици да се подготвят за използването на хармонизиран набор от понятия и определения. Поради това Управителният съвет ще вземе решение относно всеки следващ етап поне две години преди въвеждането му. С оглед на това да бъдат сведени до минимум разходите и натоварването на отчетните единици, на последващ етап ще бъде проучено предоставянето на информация относно жилищните кредити въз основа на техники за формиране на извадката.

(11)

Въпреки че една от основните дългосрочни цели на АнаКредит е да хармонизира изискванията за отчетност и практиките по прилагането им, разнородността на настоящите практики за събиране на данни налага НЦБ да запазят свободата си на преценка в някои области, например по отношение на решенията на НЦБ относно дерогациите за малките резидентни отчетни единици. Тези области, в които НЦБ имат свобода на преценка, следва да бъдат преразглеждани на всеки последващ етап, за да се определи дали може да бъде постигнато по-нататъшно хармонизиране в участващите страни.

(12)

По отношение на обхвата, по време на първия етап на отчитането в АнаКредит следва да бъдат включени кредитите, предоставяни от кредитните институции на юридически лица. Депозитните институции, различни от кредитни институции, дружествата за управление на активи и други финансови предприятия, всички те занимаващи се с кредитиране, както и чуждестранните дъщерни дружества на тези лица могат да бъдат включени в действителната съвкупност от отчетни единици на последващ етап. По отношение на инструментите, обхватът на подробното отчитане може да бъде разширен, за да се включат деривати, други сметки за получаване, задбалансови позиции (като например финансови гаранции) и кредити, отпуснати на лица, които не са юридически лица, включително на еднолични търговци. По време на първия етап не следва да се събират лични данни според определението за тях в приложимите правила относно защитата на данните, включително за кредитите с множество длъжници, по които длъжници са физически лица, или когато физическите лица са свързани с инструменти, отчитани в АнаКредит. Ако обхватът на отчетността бъде разширен, за да се включват подобни лични данни на последващите етапи, следва да се осигури защитата на правата на физическите лица по отношение на събирането и обработката на личните им данни. Освен това на последващите етапи могат да бъдат включени изисквания за отчетност на консолидирана основа. При разширяване на съвкупността от отчетни единици следва да се вземе предвид правото на НЦБ да предоставят дерогации на малките отчетни единици, като разширяването следва да бъде прието поне две години преди въвеждането му с оглед на това отчетните единици и НЦБ да разполагат с достатъчно време за прилагането му.

(13)

По време на подготовката на бъдещите етапи разширяването на съвкупността от отчетни единици, както и въвеждането на допълнителни изисквания за отчетност следва да се основават на анализ от Комитета по статистика на ЕСЦБ (наричан по-долу „Комитетът по статистика“), като се вземат предвид нуждите на потребителите, очакваните разходи на отчетните единици и НЦБ, промените на пазара и придобитият по време на подготовката на първия етап опит.

(14)

Задълженията за отчетност на данни за кредитите следва да се определят, като се вземе предвид принципът на пропорционалност, за да се избегне налагането на прекомерна тежест на отчетността най-вече върху малките отчетни единици с ограничена обща кредитна експозиция. Поради същата причина НЦБ следва да имат право да предоставят дерогации на малките отчетни единици.

(15)

С цел да бъдат осигурени ефикасна отчетност и адекватна оперативна съвместимост с други съществуващи или нови рамки за отчетност, на НЦБ следва да се разреши да събират информацията, която се предава на ЕЦБ като част от по-широка национална рамка за отчетност, и да разширят отчетността на данните за кредитите извън посочения в настоящия регламент обхват с оглед на собствените им законоустановени цели съгласно съответното национално право.

(16)

С оглед на приноса им към АнаКредит на НЦБ следва да се разреши да използват собствените си бази данни, данните, получени от отчетните единици и от всички други източници, включително съответните референтни бази данни. НЦБ следва да разполагат със свобода за вземане на решения относно участието в договорености за сътрудничество с националните статистически институти (НСИ), с националните компетентни органи (НКО) за надзора над отчетните единици или с други национални органи, при условие че предоставените данни отговарят на стандартите за качество, определени в настоящия регламент. Поради действащите в момента различни национални разпоредби и за да се сведе до минимум тежестта на отчетността съгласно настоящия регламент, се насърчава ефективното и ефикасно сътрудничество с НСИ, НКО и други национални органи.

(17)

Рамката за събирането на данни за кредитите следва да се създаде с оглед на осигуряването на оперативната съвместимост с централните кредитни регистри (ЦКР) и с други съответни набори от данни за кредитите, установени от субекти от публичния сектор, включително бази със статистически данни за ценни книжа и набора от данни „Регистър на институциите и филиалите“ на ЕСЦБ.

(18)

На НЦБ следва да се разреши да използват набора от многофункционални, споделени, аналитични подробни данни за кредитите, за да създават канали за обратна връзка с отчетните единици или за да обогатяват съществуващите канали за обратна връзка и други информационни услуги от ЦКР към отчетните единици. С тези канали за обратна връзка ще се засили приносът на ЕСЦБ за стабилността на финансовата система в съответствие със законоустановените ѝ правомощия съгласно член 127, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С каналите за обратна връзка на отчетните единици ще се предостави по-широка основа за извършваните от тях оценки на кредитоспособността, по-специално по отношение на трансграничните длъжници, и ще се създаде възможност за хармонизиране на определенията и атрибутите на данните в практиките за кредитиране. Чрез тях ще се подобри управлението на кредитния риск на кредитните институции и на другите заемодатели. По-специално, чрез тях ще се помогне на кредитните институции да избегнат прекомерното използване на външни кредитни рейтинги при оценяването на кредитоспособността. Каналът за обратна връзка следва да бъде подчинен на най-добрите практики и да осигурява минимални стандарти за качество на данните. Подгрупата аналитични данни за кредитите, която може да бъде споделена между НЦБ за целите на каналите за обратна връзка, следва да бъде определена, като се вземат предвид конкретното равнище на поверителност на съответните атрибути на данните и съответстващите изисквания за защита на поверителността, както и необходимото за въвеждането ѝ време. В отделен правен акт могат да бъдат уредени допълнителни подробности относно обхвата и въвеждането на каналите за обратна връзка, а НЦБ могат да сключват меморандуми за разбирателство въз основа на приложимите правни рамки относно съответното сътрудничество в каналите за обратна връзка. Докато някои НЦБ, които управляват ЦКР, вече обменят помежду си подробни трансгранични данни за кредитите и кредитния риск на двустранна основа (5), то по причини от правно естество други може да се нуждаят от определен период от време, за да въведат трансграничното споделяне на информация с цел предаването на тези данни на финансовите институции, които се отчитат пред тях. При създаването и въвеждането на каналите за обратна връзка следва да се вземат предвид разпоредбите на националното право относно обработката на поверителна статистическа информация.

(19)

За целите на настоящия регламент следва да се прилагат стандартите за защита и използване на поверителна статистическа информация, установени в членове 8—8в от Регламент (ЕО) № 2533/98.

(20)

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 е предвидено, че ЕЦБ има правомощието да налага санкции на отчетните единици, които не спазват изискванията за статистическа отчетност, определени или наложени с регламенти или решения на ЕЦБ. Това санкционно правомощие е независимо от правото на НЦБ да налагат санкции на отчетните единици, които не изпълват задълженията си за статистическа или друга отчетност, които се прилагат спрямо тях съгласно съответната национална правна рамка.

(21)

Необходимо е да се създаде процедура за ефективно въвеждане на технически изменения в приложенията към настоящия регламент, при положение че те не променят залегналата концептуална рамка и не оказват влияние върху тежестта на отчетността за отчетните единици в държавите членки. Необходимо е с тази процедура да се позволи да се вземат предвид становищата на Комитета по статистика на ЕСЦБ.

(22)

Заедно с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз член 5 от Устава на ЕСЦБ предполага задължение на национално равнище да се разработят и приложат всички мерки, които държавите членки, чиято парична единица не е еврото, считат за подходящи: а) с оглед на събирането на статистическата информация, необходима за изпълнението на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, и б) с оглед на своевременната им подготовка в областта на статистиката с цел тези държави членки да станат държави членки, чиято парична единица е еврото.

(23)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засяга събирането на данни за кредитите съгласно правната рамка на ЕНМ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

1)

„отчетна държава членка“ е държава членка, чиято парична единица е еврото; държавите членки, чиято парична единица не е еврото, могат да решат да станат отчетни държави членки, като приемат разпоредбите на настоящия регламент в националното си право или по друг начин наложат съответните изисквания за отчетност съгласно националното си право; това може да се отнася по-специално до държавите членки, които участват в ЕНМ посредством тясно сътрудничество по силата на член 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (6);

2)

„резидент“ има значението, определено в член 1, точка 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

3)

„институционална единица“ има значението, определено в точки 2.12 и 2.13 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7);

4)

„чуждестранен клон“ е институционална единица, която представлява юридически зависима част от юридическо лице, резидент в държава, различна от тази, в която то е учредено, в съответствие с концепцията за „един клон“, предвидена в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

5)

„юридическо лице“ е всяко образувание, което може да придобива права и задължения съгласно националното право, което се прилага спрямо него;

6)

„идентификационен код на правния субект“ (LEI) е буквено-цифров референтен код в съответствие със стандарта ISO 17442 (8), с който се обозначава дадено юридическо лице;

7)

„национален идентификатор“ е обичайно използван идентификационен код, който позволява недвусмисленото идентифициране на контрагента в държавата му по резидентност;

8)

„отчетна единица“ е юридическо лице или чуждестранен клон, които са резиденти в отчетна държава членка и спрямо които се прилагат изискванията на ЕЦБ за отчетност съгласно настоящия регламент;

9)

„наблюдавана единица“ е институционална единица, чиято дейност в качеството ѝ на кредитор или обслужващо лице се отчита от отчетната единица. Наблюдаваната единица е или:

а)

институционалната единица, която е резидент в същата държава като отчетната единица, към която принадлежи; или

б)

чуждестранен клон на отчетната единица, резидент в отчетна държава членка; или

в)

чуждестранен клон на отчетната единица, който не е резидент в отчетна държава членка;

10)

„контрагент“ е институционална единица, която е страна по инструмент или е свързана със страна по инструмент;

11)

„кредитор“ е контрагентът, който носи кредитния риск по инструмента и не е доставчик на защита;

12)

„длъжник“ е контрагентът, който има безусловното задължение да извършва погасяванията, които възникват по инструмента;

13)

„доставчик на защита“ е контрагентът, който предоставя защита срещу договорно определено отрицателно кредитно събитие и носи кредитния риск във връзка с него;

14)

„обслужващо лице“ е контрагентът, който отговаря за административното и финансовото управление на даден инструмент;

15)

„национална централна банка/национални централни банки“ или „НЦБ“ е/са националната централна банка/националните централни банки на държавите членки на Европейския съюз;

16)

„съответна НЦБ“ е НЦБ на отчетната държава членка, в която отчетната единица е резидент;

17)

„централен кредитен регистър“ (ЦКР) е кредитен регистър, управляван от НЦБ, който получава отчети от заемодателите във финансовия сектор и ги подпомага, като им предоставя информация относно кредитите и кредитния риск;

18)

„кредитна институция“ има значението, определено в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9);

19)

„институция“ има значението, определено в член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

20)

„актив“ има значението, определено в точка 7.15 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013;

21)

„кредитен риск“ е рискът контрагентът да не извърши плащанията, които е длъжен да направи по силата на договор;

22)

„договор“ е правнообвързващо споразумение между две или повече страни, съгласно което се създават един или повече инструменти;

23)

„инструмент“ е всяка позиция, посочена в атрибута на данни „Вид инструмент“, съгласно определенията в приложение IV;

24)

„защита“ е подсигуряване или покритие срещу отрицателно кредитно събитие посредством която и да е от позициите, изброени в атрибута на данни „Вид защита“, съгласно определенията в приложение IV;

25)

„размер на ангажиментите“ е сборът от атрибутите на данни „Непогасена номинална стойност“ и „Задбалансова стойност“ съгласно определенията в приложение IV;

26)

„на индивидуална основа“ се отнася до отделна институционална единица, включително до институционални единици, които са част от юридическо лице.

Член 2

Етапи на въвеждане и първо отчитане

1.   Наборът от многофункционални, споделени, аналитични данни за кредитите съгласно настоящия регламент се създава на етапи. Първият етап започва на 1 септември 2018 г. Първото месечно и тримесечно отчитане по време на този етап и съгласно настоящия регламент започва с данни за 30 септември 2018 г.

2.   С цел да се осигури правилното идентифициране на контрагентите, шест месеца преди първото предаване, посочено в параграф 1, НЦБ предават на ЕЦБ първия набор от референтни данни за контрагентите в съответствие с образец 1 от приложение I.

3.   С цел да се позволи провеждането на необходимата организационна и техническа подготовка за предаването на посочените в параграф 2 референтни данни за контрагентите, НЦБ могат да изискват от отчетните единици да предоставят частични или пълни референтни данни за контрагентите и данни за кредитите от 31 декември 2017 г. занапред.

Член 3

Действителна съвкупност от отчетни единици

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици се състои от резидентни кредитни институции и резидентни чуждестранни клонове на кредитни институции, независимо от това дали те са институции, по отношение на които се осъществява надзор съгласно Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10).

2.   Отчетните единици отчитат данни за кредитите на индивидуална основа в съответствие с членове 4 и 6.

3.   Отчетните единици се отчитат на съответната НЦБ.

Член 4

Изисквания за статистическа отчетност

1.   Отчетните единици отчитат данни за кредитите на наблюдаваната единица в съответствие с член 6 за инструментите, които отговарят на условията, предвидени в член 5:

а)

ако на която и да е референтна дата за отчитане в рамките на референтния период инструментът:

i)

поражда кредитен риск за наблюдаваната единица; или

ii)

е актив на наблюдаваната единица; или

iii)

е признат съгласно съответния счетоводен стандарт, използван от юридическото лице на наблюдаваната единица, и в миналото е породил кредитен риск за нея; или

iv)

се обслужва от наблюдаваната единица, която е резидент в отчетна държава членка; и

i.

е бил предоставен на други институционални единици от същото юридическо лице, част от което е наблюдаваната единица, или

ii.

се държи от юридическо лице, което не е кредитна институция, резидент в отчетна държава членка, и е различно от наблюдаваната единица; и

б)

ако поне един длъжник е юридическо лице или е част от юридическо лице съгласно определението в член 1, точка 5.

2.   По отношение на определена референтна дата за отчитане референтният период е периодът, който започва на последната референтна дата за отчитане от тримесечието, което предхожда референтната дата за отчитане, и приключва на тази определена референтна дата за отчитане.

Член 5

Праг на отчитане

1.   Данни за кредитите се отчитат за посочените в член 4 инструменти, ако размерът на ангажиментите на длъжника е равен на или по-голям от 25 000 EUR на която и да е референтна дата за отчитане в рамките на референтния период.

2.   Посоченият в параграф 1 размер на ангажиментите на длъжника се изчислява като сбора от размера на ангажиментите за всички инструменти на длъжника по отношение на наблюдаваната единица въз основа на обхвата на член 4 и предвидените в него инструменти.

Член 6

Изисквания за статистическа отчетност на индивидуална основа

1.   Отчетните единици отчитат данни за кредитите на индивидуална основа в съответствие с образците в приложение I.

2.   Отчетните единици, които са юридически лица, отчитат данни за всички наблюдавани единици, които са част от юридическото лице. Отчетните единици, които са чуждестранни клонове, отчитат данни за собствената си дейност.

3.   При условията на координация между съответните НЦБ, с цел да се избегне двойната отчетност, ако юридическо лице и чуждестранният му клон са резиденти в отчетни държави членки:

a)

съответната НЦБ на юридическото лице може да реши да не събира от него атрибутите на данните, изброени в образец 1 от приложение I, или да събере само част от тях, когато тези инструменти се държат или обслужват от чуждестранния клон;

б)

съответната НЦБ на чуждестранния клон може да реши да не събира от него атрибутите на данните, изброени в образец 2 от приложение I, или да събере само част от тях.

4.   Съответната НЦБ може да реши да не събира информация по отношение на чуждестранните клонове, които не са резиденти в отчетна държава членка и са част от юридическо лице, което е отчетна единица.

Член 7

Специални изисквания за статистическа отчетност

Предвидените в член 6 изисквания за статистическа отчетност се намаляват по отношение на данните за кредитите, които отговарят на специалните критерии, посочени в приложение II.

Член 8

Общи изисквания за по-добра отчетност

1.   Отчетните единици и чуждестранните им клонове, които не са резиденти в отчетна държава членка, създават необходимата организационна структура и подходящи механизми за вътрешен контрол с цел да осигурят надлежното обработване и предaване на данните, които трябва да бъдат отчитани на индивидуална основа в съответствие с член 6 от настоящия регламент.

2.   Чуждестранните клонове, които не са резиденти в отчетна държава членка, не са отчетни единици съгласно настоящия регламент. Отчетните единици са длъжни да осигурят, че тези чуждестранни клонове прилагат договорености, процеси и механизми, чрез които се гарантира правилното прилагане на изискванията за отчетност на индивидуална основа.

3.   Изискванията за статистическа отчетност съгласно настоящия регламент не засягат други настоящи или бъдещи изисквания за отчетност по отношение на данните за кредитите в съответствие с националното право или други рамки за отчетност.

4.   НЦБ могат да събират информацията, която трябва да бъде предоставена на ЕЦБ, като част от по-широка национална рамка за отчетност, съобразена с правото на Съюза или с националното право. Тези по-широки рамки за отчетност могат да включват информация, която служи и за други цели освен за статистическите, като например за нуждите на надзора.

5.   НЦБ могат да получават данни за кредитите от други източници.

6.   В образците в приложение I са посочени минималните изисквания към данните за кредитите по отношение на тяхното хармонизиране, пълнота, степен на подробност и идентифициране на контрагентите.

Член 9

Идентифициране на контрагентите

1.   За целите на отчитането съгласно настоящия регламент отчетните единици и НЦБ идентифицират контрагентите, като използват:

а)

LEI, ако такъв е определен; или

б)

ако не е определен LEI — национален идентификатор, както е допълнително предвидено в приложение IV.

2.   НЦБ могат да получават предвидената в приложение III информация, свързана с идентифицирането на контрагентите, чрез пряко отчитане от страна на отчетните единици или чрез меморандуми за разбирателство или подобни договорености с НСИ, НКО и други национални органи. НЦБ определят уникалните идентификатори, необходими за правилното идентифициране на контрагентите, въз основа на обхвата на информацията, посочена в приложение III.

Член 10

Достъп до данни за кредитите и използването им

1.   ЕЦБ и НЦБ използват отчетените съгласно настоящия регламент данни за кредитите в степента и за целите, определени в Регламент (ЕО) № 2533/98. По-специално, тези данни могат да се използват, за да се създаде и поддържа канал за обратна връзка съгласно член 11.

2.   Настоящият регламент не засяга съществуващите или бъдещите случаи на използване на данни за кредитите, включително случаите на трансграничен обмен, които са разрешени или изисквани съгласно правото на Съюза, националното право или меморандуми за разбирателство.

Член 11

Канал за обратна връзка с отчетните единици

1.   НЦБ имат право да предоставят данни за кредитите, включително събраните от друга НЦБ данни, на отчетните единици чрез създаването или усъвършенстването на канали за обратна връзка или други информационни услуги от ЦКР към отчетните единици. Те могат да предоставят подгрупа от данни за кредитите, събрани съгласно настоящия регламент, в съответствие с най-добрите практики и доколкото това е позволено от приложимия правен режим на поверителността. Отчетните единици могат да използват данните единствено за управление на кредитния риск и повишаване на качеството на информацията за кредитите, с която разполагат, по отношение на съществуващи или бъдещи инструменти. Те не могат да споделят данните с други лица, освен ако споделянето им с доставчиците на услуги е строго необходимо за тези цели, данните се използват само по отношение на отчетната единица и тя осигурява подходяща защита на поверителността по силата на договорно споразумение, с което се изключва всеки друг вид използване на данните и се предвижда те да бъдат анонимизирани, когато това е възможно, и да бъдат изтрити веднага щом бъде постигната целта, с оглед на която са били споделени. Забраняват се по-нататъшното предаване на данни от доставчика на услуги и споделянето на данни с търговските доставчици на кредитни данни.

2.   НЦБ определят обхвата на предоставяните данни, процедурата за предоставяне на достъп до тях и допълнителните ограничения за използването им, като вземат предвид националната правна рамка и други ограничения, свързани с поверителния характер на информацията.

3.   С настоящия член на отчетните единици не се предоставя право на канал за обратна връзка или право да получават конкретна информация от канал за обратна връзка или други информационни услуги от ЦКР към отчетните единици.

4.   НЦБ имат право да откажат временно на отчетната единица достъпа до конкретни данни за кредитите от канала за обратна връзка, ако тя не е изпълнила собствените си задължения за статистическа отчетност съгласно настоящия регламент, по-специално по отношение на качеството и точността на данните, и ако отчетната единица не е изпълнила предвидените в параграф 1 задължения.

5.   НЦБ имат право да откажат на други НЦБ достъпа до подробните данни за кредитите, които те събират за целите на канала за обратна връзка. По отношение на предоставянето на подробни данни за кредитите НЦБ имат право да изискват реципрочност от всяка НЦБ, която поиска данни от друга НЦБ за целите на канала за обратна връзка. Информацията относно институционалната единица на отчетна единица, установена в отчетна държава членка, може винаги да бъде използвана за каналите за обратна връзка от съответната НЦБ на отчетната единица, независимо от това къде е резидент институционалната единица.

Член 12

Достъп на юридически лица

1.   Юридическите лица или части от юридически лица, за които са отчетени данни за кредитите, имат право на достъп до тези данни в съответната НЦБ. Освен това юридическите лица могат да поискат от отчетните единици да коригират неверните данни, които се отнасят до тях.

2.   НЦБ могат да откажат на юридическите лица или на части от юридически лица достъпа до данните за кредитите, които са отчетени за тях само доколкото:

а)

този достъп би нарушил законните интереси на отчетната единица от това да се ползва с поверителност, например по отношение на вътрешните оценки на кредитния риск, или на трети лица, по-конкретно на юридическите лица, за които са отчетени данните за кредитите; или

б)

данните не са използвани за създаването или усъвършенстването на канал за обратна връзка съгласно член 11 и съобразно правото на Съюза или националното право НЦБ не са длъжни да предоставят достъп до тези данни.

Член 13

Срокове

1.   Отчетните единици отчитат данните за кредитите като записани на следните референтни дати за отчитане:

а)

за месечното предаване — на последния ден от всеки месец;

б)

за тримесечното предаване — на последния ден от месеците март, юни, септември и декември.

2.   НЦБ решават кога и с каква честота да получават данни от отчетните единици, за да спазват сроковете си за отчитане пред ЕЦБ, като са длъжни да уведомят отчетните единици за това.

3.   НЦБ уведомяват отчетните единици относно задълженията за отчетност поне 18 месеца преди първата референтна дата за отчитане, за която тези единици трябва да отчитат данни съгласно настоящия регламент, без да се засягат други съществуващи изисквания за отчетност съгласно националното право или други рамки за отчетност.

4.   За наблюдаваните единици, които са резиденти в отчетна държава членка, НЦБ предават на ЕЦБ месечни данни за кредитите до края на работното време на 30-ия работен ден след края на месеца, за който се отнасят данните.

5.   За наблюдаваните единици, които са резиденти в отчетна държава членка, НЦБ предават на ЕЦБ тримесечни данни за кредитите до края на работното време на 15-ия работен ден след датите за подаване на информация, предвидени в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (11).

6.   За наблюдаваните единици, които са чуждестранни клонове и не са резиденти в отчетна държава членка, НЦБ предават на ЕЦБ месечни данни за кредитите до края на работното време на 35-ия работен ден след края на месеца, за който се отнасят данните.

7.   За наблюдаваните единици, които не са чуждестранни клонове и не са резиденти в отчетна държава членка, НЦБ предават на ЕЦБ тримесечни данни за кредитите до края на работното време на 20-ия работен ден след датите за подаване на информация, предвидени в член 3, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

8.   Заедно с първото предаване на данни за кредитите НЦБ предават на ЕЦБ референтните данни за контрагентите по отношение на всички контрагенти в съответствие с раздел 1 от образец 1 в приложение I. Когато в данните настъпи промяна, НЦБ ги актуализират не по-късно от предаването на данни за кредитите, което се отнася за първата референтната дата за отчитане, на която или преди която промяната е породила действие. Освен ако НЦБ уведомят отчетните единици, че са получили актуализирани референтни данни за контрагентите от други източници, отчетните единици актуализират тези данни, като уведомяват НЦБ относно настъпилите към момента промени, поискани от съответната НЦБ, но не по-късно от датата, на която данните за кредитите се отчитат на съответната НЦБ за първата референтна дата за отчитане след датата, на която промяната е породила действие.

Член 14

Минимални общи стандарти и национални правила за отчетност

1.   Отчетните единици спазват изискванията за статистическа отчетност, приложими спрямо тях, в съответствие с предвидените в приложение V минимални общи стандарти за предаване, точност, точно идентифициране на контрагентите и съответствие с понятия и ревизии.

2.   НЦБ определят и прилагат правилата за отчетност, които отчетните единици следва да спазват в съответствие с настоящия регламент и с националните им правни рамки, доколкото те не са в стълкновение с разпоредбите на настоящия регламент. НЦБ са длъжни да осигурят, че тези правила за отчетност: а) предоставят необходимата статистическа информация, и б) дават възможност за проверка на спазването на предвидените в приложение V минимални стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия и ревизии.

3.   Когато предават на ЕЦБ данни за кредитите, НЦБ могат да използват информация, получена от други източници съгласно член 8, параграф 5, доколкото тази информация отговаря на стандартите за качество и срокове, които се прилагат съгласно настоящия регламент към данните, събирани от отчетните единици. По-специално, трябва да бъдат спазени предвидените в приложение V минимални стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия и ревизии.

Член 15

Сливане, разделяне и преобразуване

1.   В случай на сливане, разделяне или преобразуване, което може да окаже влияние върху изпълнението на статистическите им задължения, съответните отчетни единици уведомяват съответната НЦБ за процедурите, които са планувани в изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания за статистическа отчетност, веднага след като намерението да се осъществи сливането, разделянето или преобразуването бъде оповестено и преди то да породи действие.

2.   Без да се засягат установените в предходния параграф задължения, съответната НЦБ може да разреши на придобиващата институция да изпълни задължението си за статистическа отчетност посредством временни процедури. Това освобождаване от стандартните отчетни процедури не може да бъде за срок по-дълъг от шест месеца от датата, на която е извършено сливането, разделянето или преобразуването. Това освобождаване не засяга задължението на придобиващата институция да изпълни задълженията си за отчетност в съответствие с настоящия регламент.

Член 16

Дерогации и намалена периодичност на отчитане

1.   С цел да осигури пропорционалността на установените с настоящия регламент задължения за отчетност, съответната НЦБ може да предостави дерогации на малките отчетни единици, при условие че комбинираният принос на всички отчетни единици, на които е предоставена дерогация, спрямо общото салдо по кредитите, отчитани съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33) (12) от всички отчетни единици, които са резиденти в отчетната държава членка, не надхвърля 2 %. Дерогациите могат да обхващат някои или всички изисквания за отчетност, определени с настоящия регламент.

2.   С цел да се подпомогне прилагането на изискванията за отчетност, съответната НЦБ може да позволи на малките отчетни единици да отчитат на тримесечна вместо на месечна база данни за кредитите, които се отнасят до референтните дати за отчитане преди 1 януари 2021 г., при условие че комбинираният принос на всички единици, които отчитат данни на тримесечна база, спрямо общото салдо по кредитите, отчитани съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) от всички отчетни единици, които са резиденти в отчетната държава членка, не надхвърля 4 %, без да се засяга отчитането от тях на данни за кредитите съгласно друга правна рамка.

3.   НЦБ могат да предоставят дерогации на отчетните единици, доколкото НЦБ могат да получат от други източници данни с качеството и в сроковете съгласно член 14, параграф 3.

4.   НЦБ уведомяват следните отчетни единици относно задълженията им за отчетност съгласно член 13, параграф 3:

а)

отчетните единици, на които е предоставена дерогация съгласно параграф 1;

б)

отчетните единици, които могат да отчитат данни с намалена периодичност на отчитане съгласно параграф 2;

в)

отчетните единици, които вече не отговарят на условията за дерогация или намалена периодичност на отчитане съгласно параграф 1 или 2.

Член 17

Проверка, принудително събиране и минимални стандарти за качество

НЦБ проверяват и доколкото е необходимо, извършват принудителното събиране на информацията, която отчетните единици трябва да предоставят съгласно настоящия регламент, без да се засяга правото на ЕЦБ тя самата да упражнява тези права. По-специално, НЦБ упражняват това право, когато дадена отчетна единица не изпълнява предвидените в приложение V минимални стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия и ревизии.

Член 18

Санкции

Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 ЕЦБ може да налага санкции на отчетните единици, които не изпълняват задълженията за отчетност в настоящия регламент. На отчетните единици не се налагат санкции, доколкото те докажат, че са били възпрепятствани да отчетат изискваната информация поради разпоредби на националното право на държавата, където е резидент клонът, за който те трябва да отчитат информация. Правомощието на ЕЦБ да налага санкции за неизпълнение на задълженията за отчетност съгласно настоящия регламент е независимо от правото на НЦБ да налага санкции съгласно националното си право за неизпълнение на задължения за статистическа или друга отчетност, които се прилагат спрямо отчетните единици съгласно съответната национална правна рамка в съответствие с член 8, параграф 3.

Член 19

Преходна разпоредба

НЦБ могат да отложат първото предаване към ЕЦБ на данни за кредитите, които се отнасят до референтните дати за отчитане преди 1 февруари 2019 г., при условие че те предадат тези данни на ЕЦБ не по-късно от 31 март 2019 г.

Член 20

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становищата на Комитета по статистика, Изпълнителният съвет може да прави технически изменения в приложенията към настоящия регламент, при условие че те не променят залегналата концептуална рамка и не оказват влияние върху тежестта на отчетността за отчетните единици. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко подобно изменение.

Член 21

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 31 декември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 май 2016 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  Становище на Комисията от 7 август 2015 г. по проекта на регламент на Европейската централна банка относно събирането на подробни данни за кредити и данни за кредитния риск (ОВ C 261, 8.8.2015 г., стр. 1).

(3)  Решение ЕЦБ/2014/6 от 24 февруари 2014 г. относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ОВ L 104, 8.4.2014 г., стр. 72).

(4)  Препоръка на Европейската централна банка от 24 февруари 2014 г. относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/7) (ОВ C 103, 8.4.2014 г., стр. 1).

(5)  Меморандум за разбирателство относно обмена на информация между националните централни кредитни регистри за целите на предаването ѝ на отчетни институции (Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions). Достъпен на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(6)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(7)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(8)  Достъпен на уебсайта на Международната организация по стандартизация (ISO) www.iso.org.

(9)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(10)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Подлежащи на отчитане данни и образци

1.   Данните, които се отчитат съгласно настоящия регламент, се отнасят до множество взаимносвързани елементи, например кредитори, длъжници, инструменти, защита и т.н. На един длъжник например могат да се предоставят множество кредити или единна защита би могла да обезпечи множество инструменти. В настоящото приложение е представен набор от данни за отчитането на конкретната информация за всеки един от тези елементи.

2.   Информацията за всеки набор от данни се отнася за един елемент, например инструмент, или за комбинация от няколко елементи, например „инструмент — защита“, като по този начин се определя равнището на подробност, което трябва да се отчита за всеки набор от данни. Наборите от данни са разпределени в два образеца.

3.   Изискванията за отчетност по отношение на атрибутите на данните, включени във всеки образец, са посочени в приложения II и III.

4.   В приложение IV се съдържат определения на атрибутите на данните, включени във всеки образец.

5.   Единицата за отчитане на сумите е евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на Европейската централна банка (ЕЦБ), т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Образец 1

1.   Референтни данни за контрагентите

1.1

Равнището на подробност по отношение на референтните данни за контрагентите е контрагентът. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица, и б) идентификатор на контрагента.

1.2

Всеки идентификатор на контрагент трябва да бъде уникален за всеки един контрагент, за който се отчитат данни от една и съща отчетна единица, и всеки контрагент трябва винаги да бъде идентифициран от отчетната единица посредством уникалния идентификатор на контрагента. Този идентификатор не трябва да бъде използван от същата отчетна единица повторно във времето за обозначаването на друг контрагент. НЦБ могат да изискват от отчетните единици да използват идентификаторите на контрагента, определени от съответната НЦБ.

1.3

Контрагентите, които подлежат на регистрация, са всички институционални единици, които са юридически лица или са част от юридически лица и са свързани с инструментите, за които се отчитат данни съгласно членове 4 и 5, или които предоставят защита с цел обезпечаването на тези инструменти. По-специално, регистрират се контрагентите, които са: а) кредитори; б) длъжници; в) доставчици на защита; г) инициатори; д) обслужващи лица; е) главни управления на предприятия; ж) непосредствено горестоящи предприятия майки, и з) крайни предприятия майки. Едно лице може да бъде контрагент по няколко инструмента или да изпълнява различни роли на контрагент по един и същ инструмент. Всеки контрагент обаче следва да бъде регистриран само веднъж.

1.4

Необходимата за всеки вид контрагент информация е посочена в приложение III.

1.5

С данните за контрагента се описват характеристиките му.

1.6

Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в АнаКредит.

1.7

Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите, относими към референтната дата за отчитане, на която контрагентът е сключил договора, регистриран в АнаКредит. Ако настъпи промяна, записите трябва да бъдат актуализирани не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите за референтната дата на отчитане, на която промяната е породила действие.

2.   Данни за инструмента

2.1

Равнището на подробност по отношение на данните за инструмента е инструментът. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица; в) идентификатор на договора, и г) идентификатор на инструмента.

2.2

Всеки идентификатор на договор трябва да бъде уникален за всеки договор, който поражда кредитен риск за една и съща наблюдавана единица. Този идентификатор не трябва да бъде използван повторно във времето за обозначаването на друг договор със същата наблюдавана единица. Всеки идентификатор на инструмент трябва да бъде уникален за всеки договор, т.е. всички инструменти, включени в един договор, се обозначават с различен идентификатор на инструмента, и тези идентификатори не трябва да бъдат използвани повторно във времето за обозначаването на друг инструмент в рамките на договора.

2.3

С данните за инструмента се регистрира всеки инструмент, който съществува по силата на договор между наблюдаваната единица и контрагентите, включително всички инструменти между институционалните единици в едно юридическо лице.

2.4

С данните за инструмента се описват характеристиките на инструмента, които рядко се променят във времето.

2.5

Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите, относими към референтната дата за отчитане, на която инструментът е регистриран в АнаКредит. Ако настъпи промяна, записите трябва да бъдат актуализирани не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите за референтната дата за отчитане, на която или преди която промяната е породила действие.

3.   Финансови данни

3.1

Равнището на подробност по отношение на финансовите данни е инструментът. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица; в) идентификатор на договора, и г) идентификатор на инструмента.

3.2

С финансовите данни се описва финансовото развитие на инструмента.

3.3

Всяка усвоена по инструмента сума трябва да се регистрира в атрибута на данните „Непогасена номинална стойност“. Всяка ангажирана неусвоена сума по даден инструмент трябва да бъде регистрирана в атрибута на данните „Задбалансова стойност“.

3.4

Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.

4.   Данни „контрагент — инструмент“

4.1

Равнището на подробност по отношение на данните „контрагент — инструмент“ е комбинацията „контрагент — инструмент“ и всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица; в) идентификатор на контрагента; г) идентификатор на договора; д) идентификатор на инструмента, и е) роля на контрагента.

4.2

С данните „контрагент — инструмент“ се описва ролята на всички контрагенти по всеки инструмент.

4.3

Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в АнаКредит.

4.4

Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите, относими към референтната дата за отчитане, на която или преди която инструментът е бил регистриран в АнаКредит. Ако настъпи промяна, записите трябва да бъдат актуализирани не по-късно от датата на месечното предаване на данни за кредитите, относими за референтната дата на отчитане, на която или преди която промяната е породила действие.

5.   Данни за солидарни задължения

5.1

Равнището на подробност по отношение на данните относно солидарните задължения е комбинацията „контрагент — инструмент“. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица; в) идентификатор на контрагента; г) идентификатор на договора, и д) идентификатор на инструмента.

5.2

С тези данни се регистрира размерът на солидарното задължение по инструмента, който се пада за всеки солидарно отговорен длъжник по отношение на отделен инструмент.

5.3

Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в АнаКредит.

5.4

Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.

Набор от данни

Атрибут на данните

1.

Референтни данни за контрагентите

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на контрагента

Идентификационен код на правния субект (LEI)

Национален идентификатор

Идентификатор на главното управление на предприятие

Идентификатор на непосредствено горестоящото предприятие майка

Идентификатор на крайното предприятие майка

Име

Адрес: улица

Адрес: голям град/малък град/село

Адрес: област/административна единица

Адрес: пощенски код

Адрес: държава

Правна форма

Институционален сектор

Икономическа дейност

Статус на съдебните производства

Дата на започване на съдебното производство

Размер на предприятието

Дата, към която е относим размерът на предприятието

Брой на наетите лица

Балансово число

Годишен оборот

Счетоводен стандарт

2.

Данни за инструмента

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Вид инструмент

Вид амортизация

Парична единица

Фидуциарен инструмент

Начална дата

Крайна дата на срока, през който се дължи само лихва

Горен праг на лихвения процент

Долен праг на лихвения процент

Честота на актуализация на лихвения процент

Спред/марж на лихвения процент

Вид лихвен процент

Договорноустановен окончателен падеж

Размер на ангажиментите на началната дата

Периодичност на плащанията

Кредит за проектно финансиране

Цел

Право на регресен иск

Референтен лихвен процент

Дата на сетълмент

Подчинен дълг

Идентификатор на синдикиран договор

Права на погасяване

Промени в справедливата стойност поради промени в кредитния риск преди покупката

3.

Финансови данни

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Лихвен процент

Дата на следващата актуализация на лихвения процент

Статус на неизпълнение по инструмента

Дата на статуса на неизпълнение по инструмента

Прехвърлена стойност

Размер на просроченото задължение по инструмента

Дата на просрочието по инструмента

Вид секюритизация

Непогасена номинална стойност

Начислена лихва

Задбалансовa стойност

4.

Данни „контрагент — инструмент“

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на контрагента

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Роля на контрагента

5.

Данни за солидарни задължения

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на контрагента

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Размер на солидарното задължение

Образец 2

6.   Счетоводни данни

6.1

Равнището на подробност по отношение на счетоводните данни е инструментът. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица; в) идентификатор на договора, и г) идентификатор на инструмента.

6.2

С тези данни се описва развитието на инструмента в съответствие със съответните счетоводни стандарти на юридическото лице на наблюдаваната единица. Ако спрямо отчетната единица се прилага Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/13) (1), данните се записват в съответствие със счетоводния стандарт — международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или националните общоприети счетоводни принципи (GAAP) — който се прилага с оглед на изпълнението от страна на юридическото лице на наблюдаваната единица на изискванията съгласно Регламент (ЕС) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13).

6.3

Записите трябва да бъдат отчитани на тримесечна база.

7.   Данни за получената защита

7.1

Равнището на подробност по отношение на данните относно получената защита е получената защита. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица, и в) идентификатор на защитата.

7.2

Отчетните единици следва да отчитат всяка форма на защита, получена като обезпечение за погасяването на дълга по всеки инструмент, отчетен в данните за инструмента, независимо от това дали защитата е приемлива за редуциране на кредитния риск в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

7.3

С тези данни се описва получената защита.

7.4

Записите трябва да бъдат отчетени не по-късно от месечното предаване на данни за кредитите, относими към референтната дата за отчитане, на която или преди която е получена защитата като обезпечение за погасяването на дълга по инструмента, отчетен в АнаКредит. Ако настъпи промяна, записите трябва да бъдат актуализирани не по-късно от тримесечното предаване на данни за кредитите, относими към референтната дата за отчитане, на която или преди която промяната е породила действие.

8.   Данни „инструмент — получена защита“

8.1

Равнището на подробност по отношение на данните относно „инструмент — получената защита“ е комбинацията „инструмент — получена защита“. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица; в) идентификатор на договора; г) идентификатор на инструмента, и д) идентификатор на защитата.

8.2

С тези данни се описват всички форми на защита, които са получени във връзка с инструмента, който те обезпечават.

8.3

Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.

9.   Данни за риска от контрагента

9.1

Равнището на подробност по отношение на данните относно риска от контрагента е контрагентът. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица, и в) идентификатор на контрагента.

9.2

С тези данни се дава възможност да бъде оценен кредитният риск от контрагента.

9.3

Тази информация е необходима само за длъжниците и доставчиците на защита.

9.4

Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в АнаКредит.

9.5

Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.

9.6

Съответната НЦБ може да реши да събира данните относно риска от контрагента на тримесечна основа.

10.   Данни за неизпълнението на контрагента

10.1

Равнището на подробност по отношение на данните относно неизпълнението на контрагента е контрагентът. Всеки запис е еднозначно обозначен посредством комбинацията от следните атрибути на данните: а) идентификатор на отчетната единица; б) идентификатор на наблюдаваната единица, и в) идентификатор на контрагента.

10.2

С тези данни се дава възможност да бъдат идентифицирани своевременно контрагентите, които са в неизпълнение.

10.3

Тази информация е необходима само за длъжниците и доставчиците на защита.

10.4

Не се отчитат записи за физическите лица, които са свързани с инструменти, отчитани в АнаКредит.

10.5

Записите трябва да бъдат отчитани на месечна база.

Данни

Атрибут на данните

6.

Счетоводни данни

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Счетоводна класификация на инструментите

Признаване в баланса

Натрупани отписвания

Стойност на натрупаната обезценка

Вид обезценка

Метод за оценяване на обезценката

Източници на тежести

Натрупани промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск

Статус на изпълнение по инструмента

Дата на статуса на изпълнение по инструмента

Провизии, свързани със задбалансови експозиции

Статус на преструктуриране и предоговаряне

Дата на статуса на преструктурирането и предоговарянето

Кумулативно събиране на вземанията от момента на неизпълнение

Пруденциален портфейл

Балансова стойност

7.

Данни за получената защита

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на защитата

Идентификатор на доставчика на защита

Вид защита

Стойност на защитата

Вид стойност на защитата

Метод за оценяване на защитата

Местонахождение на недвижимия имот, предоставен като обезпечение

Дата на стойността на защита

Падеж на защитата

Първоначална стойност на защитата

Дата на първоначалната стойност на защитата

8.

Данни „инструмент — получена защита“

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на договора

Идентификатор на инструмента

Идентификатор на защитата

Стойност на разпределената защита

Ползващи се с приоритет вземания на трети лица по отношение на защитата

9.

Данни за риска от контрагента

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на контрагента

Вероятност от неизпълнение

10.

Данни за неизпълнението на контрагента

Идентификатор на отчетната единица

Идентификатор на наблюдаваната единица

Идентификатор на контрагента

Статус на неизпълнение на контрагента

Дата на статуса на неизпълнение на контрагента


(1)  Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка от 17 март 2015 г. относно отчитането на надзорна финансова информация (EЦБ/2015/13) (ОВ L 86, 31.3.2015 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Специални изисквания за статистическа отчетност

В съответствие с член 7 предвидените в член 6 изисквания за статистическа отчетност трябва да бъдат намалени, ако са налице специални условия. Със следните четири случая се описват специалните условия, при които не се изисква пълният набор от данни за кредитите.

1.   Наблюдавани единици, които не са резиденти в отчетна държава членка

Инструменти, при които наблюдаваната единица е чуждестранен клон, който не е резидент в отчетна държава членка.

2.   Наблюдавани единици, спрямо които не се прилагат капиталови изисквания

Инструменти, при които наблюдаваната единица:

а)

не е институция, по отношение на която се осъществява надзор съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013; или

б)

е чуждестранен клон на лице, по отношение на което не се осъществява надзор съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.

3.   Изцяло непризнати инструменти, които се обслужват

Инструменти, които са:

а)

непризнати; и

б)

обслужвани.

4.   Инструменти, инициирани преди 1 септември 2018 г.

Инструменти с начална дата преди 1 септември 2018 г.

В таблица 1 са определени изискванията за отчетност по отношение на всеки атрибут на данните във всеки един от четирите случая, като се използват следните класификации:

а)   N: в зависимост от индивидуалните договорености съответните НЦБ могат да решат да не събират тази информация от отделните отчетни единици;

б)   X: информация, която не трябва да бъде отчитана.

Ако липсва класификация, информацията трябва да бъде отчитана.

Ако данните отговарят на повече от едно описание в таблица 1, прилага се най-необременителното изискване за отчетност.

Таблица 1

Специални изисквания за статистическа отчетност

 

1.

Наблюдавани единици, които не са резиденти в отчетна държава членка

2.

Наблюдавани единици, спрямо които не се прилагат капиталови изисквания

3.

Изцяло непризнати инструменти, които се обслужват

4.

Инструменти, инициирани преди 1 септември 2018 г.

Кредит за проектно финансиране

N

 

 

 

Начална дата

N

 

 

 

Вид лихвен процент

N

 

 

 

Честота на актуализация на лихвения процент

N

 

 

 

Крайна дата на срока, през който се дължи само лихва

N

 

 

N

Референтен лихвен процент

N

 

 

 

Спред/марж на лихвения процент

N

 

 

 

Горен праг на лихвения процент

N

 

N

 

Долен праг на лихвения процент

N

 

N

 

Вид амортизация

N

 

 

N

Периодичност на плащанията

N

 

 

N

Промени в справедливата стойност поради промени в кредитния риск преди покупката

 

N

N

 

Дата на следващата актуализация на лихвения процент

N

 

 

 

Статус на неизпълнение по инструмента

 

N

 

 

Дата на статуса на неизпълнение по инструмента

 

N

 

 

Начислена лихва

N

 

 

 

Счетоводна класификация на инструментите

 

 

X

 

Източници на тежести

 

N

X

 

Натрупани отписвания

 

 

X

 

Стойност на натрупаната обезценка

 

 

X

 

Вид обезценка

 

 

X

 

Метод за оценяване на обезценката

 

 

X

 

Натрупани промени в справедливата стойност, произтичащи от кредитния риск

 

 

X

 

Статус на изпълнение по инструмента

 

N

 

 

Дата на статуса на изпълнение по инструмента

 

N

 

 

Провизии, свързани със задбалансови експозиции

 

 

X

 

Дата на статуса на преструктурирането и предоговарянето

 

 

 

N

Пруденциален портфейл

 

X

X

 

Балансова стойност

 

 

X

 

Първоначална стойност на защитата

 

 

 

N

Дата, на която е извършено първоначалното оценяване на защитата

 

 

 

N

Вероятност от неизпълнение

 

N

N

 

Статус на неизпълнение на контрагента

 

N

N

 

Дата на статуса на неизпълнение на контрагента

 

N

N

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Референтни данни за контрагентите

В таблици 2 и 3 са определени изискванията за отчетност по отношение на всеки атрибут на референтните данни за контрагентите, описан в образец 1 от приложение I.

В таблица 2 са определени изискванията за контрагентите, които са резиденти в отчетна държава членка, а в таблица 3 са определени изискванията за контрагентите, които не са резиденти в отчетна държава членка.

Използва се следната класификация на изискванията:

а)   N: в зависимост от индивидуалните договорености съответните НЦБ могат да решат да не събират тази информация от отделните отчетни единици;

б)   X: информация, която не трябва да бъде отчитана.

Ако липсва класификация, информацията трябва да бъде отчитана.

Ако данните отговарят на повече от едно описание в таблица 2 или 3, трябва да се приложи най-обременителното изискване за отчетност.

Таблица 2

Специфични изисквания за отчетност на референтните данни за контрагентите, които са резиденти в отчетна държава членка

 

1.

Отчетна единица

2.

Наблюдавана единица

3.

Кредитор

4.

Длъжник — всички инструменти, инициирани преди 1 септември 2018 г.

5.

Длъжник — поне един инструмент е иницииран на или след 1 септември 2018 г.

6.

Доставчик на защита

7.

Главно управление на предприятие

8.

Непосредствено горестоящо предприятие майка

9.

Крайно предприятие майка

10.

Инициатор

11.

Обслужващо лице

Референтни данни за контрагентите

Идентификатор на контрагента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификационен код на правния субект (LEI)

 

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Национален идентификатор

N

N

N

 

 

N

N

N

N

N

N

Идентификатор на главното управление на предприятие

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Идентификатор на непосредствено горестоящото предприятие майка

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Идентификатор на крайното предприятие майка

X

X

X

N

 

N

X

X

X

X

X

Име

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: улица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Адрес: голям град/малък град/село

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Адрес: област/административна единица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Адрес: пощенски код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Адрес: държава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Правна форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Институционален сектор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Икономическа дейност

X

X

 

 

 

N

 

 

N

N

N

Статус на съдебните производства

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Дата на започване на съдебното производство

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Размер на предприятието

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Дата, към която е относим размерът на предприятието

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

N

Брой на наетите лица

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Балансово число

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Годишен оборот

X

X

X

N

 

N

N

N

N

N

X

Счетоводен стандарт

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Таблица 3

Специфични изисквания за отчетност на референтните данни за контрагентите, които не са резиденти в отчетна държава членка

 

1.

Отчетна единица

2.

Наблюдавана единица

3.

Кредитор

4.

Длъжник — всички инструменти, инициирани преди 1 септември 2018 г.

5.

Длъжник — поне един инструмент е иницииран на или след 1 септември 2018 г.

6.

Доставчик на защита

7.

Главно управление на предприятие

8.

Непосредствено горестоящо предприятие майка

9.

Крайно дружество майка на длъжника

10.

Инициатор

11.

Обслужващо лице

Референтни данни за контрагентите

Идентификатор на контрагента

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификационен код на правния субект (LEI)

NA

 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Национален идентификатор

NA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Идентификатор на главното управление на предприятие

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Идентификатор на непосредствено горестоящото предприятие майка

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Идентификатор на крайното предприятие майка

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Име

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: улица

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Адрес: голям град/малък град/село

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Адрес: област/административна единица

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Адрес: пощенски код

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Адрес: държава

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Правна форма

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Институционален сектор

NA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Икономическа дейност

NA

X

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Статус на съдебните производства

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Дата на започване на съдебното производство

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Размер на предприятието

NA

X

X

X

N

N

X

X

X

X

X

Дата, към която е относим размерът на предприятието

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Брой на наетите лица

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Балансово число

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Годишен оборот

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Счетоводен стандарт

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Атрибути на данните, определения и стойности

В настоящата таблица са представени подробни стандартни описания и определения на атрибутите на данните, посочени в приложения I—III. В нея са представени и стойностите, които трябва да бъдат отчитани за атрибутите на данните, включително описанието на тези стойности.

НЦБ отговарят за транспонирането на атрибутите на данните и стойностите в еквивалентни атрибути на данните и стойности, приложими на национално равнище.

Термин

Вид термин

Определение

Идентификатор на контрагента

Атрибут на данните

Идентификатор, прилаган от отчетната единица, за да се обозначи еднозначно всеки контрагент. Всеки контрагент трябва да има един идентификатор на контрагента. Тази стойност няма да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор нa друг контрагент.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на отчетната единица

Атрибут на данните

Идентификатор на контрагента за отчетната единица.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на наблюдаваната единица

Атрибут на данните

Идентификатор на контрагента за наблюдаваната единица.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на договора

Атрибут на данните

Идентификатор, прилаган от отчетната единица, за да се обозначи еднозначно всеки договор. Всеки договор трябва да има един идентификатор на договора. Тази стойност няма да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор нa друг договор.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на инструмента

Атрибут на данните

Идентификатор, прилаган от отчетната единица, за да се обозначи еднозначно всеки инструмент по отделен договор. Всеки инструмент трябва да има един идентификатор на инструмента. Тази стойност няма да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор нa друг инструмент по същия договор.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на защитата

Атрибут на данните

Идентификатор, прилаган от отчетната единица, за да се обозначи еднозначно всяка форма на защита, използвана за обезпечаване на инструмента. Всяка форма на защита трябва да има само един идентификатор на защита. Тази стойност няма да се променя във времето и не може да бъде използвана като идентификатор на друга форма на защита.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на доставчика на защита

Атрибут на данните

Идентификатор на контрагента за доставчика на защита.

Ако доставчикът на защита не е юридическо лице, не е необходимо са се отчита идентификаторът на доставчика на защита.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Референтни данни за контрагентите

Идентификационен код на правния субект (LEI)

Атрибут на данните

Идентификационен код на правния субект за контрагента, определен в съответствие със стандарта на Международната организация по стандартизация ISO 17442.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Национален идентификатор

Атрибут на данните

Обичайно използван идентификационен код, който дава възможност за недвусмисленото идентифициране на контрагента или на юридическото лице, от което той е част, в държавата му на резидентност.

За контрагент, който е чуждестранен клон, националният идентификатор се отнася за чуждестранния клон.

За контрагент, който не е чуждестранен клон, националният идентификатор се отнася за юридическото лице, от което той е част.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на главното управление на предприятие

Атрибут на данните

Идентификатор на контрагента за юридическото лице, от което чуждестранният клон е юридически зависима част.

Тази информация се отчита само за контрагентите, които са чуждестранни клонове.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на непосредствено горестоящото предприятие майка

Атрибут на данните

Идентификатор на контрагента за юридическото лице, което е непосредствено горестоящото предприятие майка на контрагента. Ако контрагентът няма предприятие майка, трябва да се отчете идентификаторът на самия контрагент.

„Предприятие майка“ има значението, определено в член 4, параграф 1, точка 15, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Идентификатор на крайното предприятие майка

Атрибут на данните

Идентификатор на контрагента за юридическото лице, което е крайното предприятие майка на контрагента. Това крайно предприятие майка няма предприятие майка. Ако контрагентът няма предприятие майка, трябва да се отчете идентификаторът на самия контрагент.

„Предприятие майка“ има значението, определено в член 4, параграф 1, точка 15, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Име

Атрибут на данните

Пълно име/наименование на контрагента съгласно закона.

Поредица от символи

Стойност

Ограничена серия от символи.

Адрес: улица

Атрибут на данните

Адрес на контрагента: улица, включително номер.

Поредица от символи

Стойност

Ограничена серия от символи.

Адрес: голям град/малък град/село

Атрибут на данните

Голям град, малък град или село на контрагента.

Поредица от символи

Стойност

Ограничена серия от символи.

Адрес: пощенски код

Атрибут на данните

Пощенски код на контрагента.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Адрес: област/административна единица

Атрибут на данните

Област или друга подобна административна единица на контрагентите, които са резиденти в държави членки на Европейския съюз.

Поредица от символи

Стойност

Региони NUTS ниво 3

Адрес: държава

Атрибут на данните

Държавата на контрагента

Двубуквени кодове по ISO 3166-1

Стойност

Двубуквен код по ISO 3166-1 на държавата.

Правна форма

Атрибут на данните

Вид търговски субект съгласно националната правна система.

Поредица от символи

Стойност

Ограничена серия от символи.

Институционален сектор

Атрибут на данните

Институционални сектори в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 1075/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/40) (1).

Нефинансови предприятия

Стойност

Нефинансови предприятия съгласно определението в точки 2.45—2.50 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Централна банка

Стойност

Централни банки съгласно определението в точки 2.72—2.74 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Кредитни институции

Стойност

Кредитни институции съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Депозитни институции, различни от кредитни институции

Стойност

Депозитни институции, различни от кредитни институции, съгласно определението в член 1, точка а), подточка 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Фондове на паричния пазар (ФПП)

Стойност

Фондове на паричния пазар (ФПП) съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар

Стойност

Инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар, съгласно определението в точки 2.82—2.85 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции

Стойност

Дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции, съгласно определението в член 1, точки 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40).

Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества, пенсионните фондове и дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции

Стойност

Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове съгласно определението в точка 2.86 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013, като се изключват дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни трансакции, съгласно определението в член 1, точки 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1075/2013 (ЕЦБ/2013/40).

Финансови спомагателни организации

Стойност

Финансови спомагателни организации съгласно определението в точка 2.63 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Каптивни финансови институции и заемодатели

Стойност

Каптивни финансови институции и заемодатели съгласно определението в точки 2.98 и 2.99 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Застрахователни (осигурителни) дружества

Стойност

Застрахователни (осигурителни) дружества съгласно определението в точки 2.100—2.104 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Пенсионни фондове

Стойност

Пенсионни фондове съгласно определението в точки 2.105—2.110 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Централно държавно управление

Стойност

Централно държавно управление съгласно определението в точка 2.114 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Федерално държавно управление

Стойност

Федерално държавно управление съгласно определението в точка 2.115 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Местно държавно управление

Стойност

Местно държавно управление съгласно определението в точка 2.116 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Фондове за социална сигурност

Стойност

Фондове за социална сигурност съгласно определението в точка 2.117 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата

Стойност

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата, съгласно определението в точки 2.129 и 2.130 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Икономическа дейност

Атрибут на данните

Класификация на контрагентите според икономическата им дейност в съответствие със статистическата класификация NACE Rev. 2, уредена в Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Код NACE

Стойност

Код NACE на две, три или четири нива в съответствие с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Статус на съдебните производства

Атрибут на данните

Категории, в които се описва правният статус на контрагента по отношение на платежоспособността му въз основа на националната правна рамка.

НЦБ следва да транспонира тези стойности в националната правна рамка. В подходящ момент след това следва да се изготви сравнителна таблица от всяка НЦБ с цел да се улесни тълкуването и сравнението на тези стойности в държавите.

Няма подадени искове

Стойност

Не са подадени искове във връзка с платежоспособността или задлъжнялостта на контрагента.

Управление на имуществото от съдебен администратор, синдик, или други подобни мерки

Стойност

Производства, в които участва съдебен или друг подобен орган, насочени към постигане на споразумение за рефинансиране между кредиторите, с изключение на производствата за банкрут или несъстоятелност.

Банкрут/Несъстоятелност

Стойност

Колективни и обвързващи производства по банкрут или несъстоятелност под съдебен контрол, които водят до частичното или пълното отнемане на имуществото на контрагента, както и до назначаването на ликвидатор.

Други правни мерки

Стойност

Правни мерки извън вече определените, включително двустранни правни мерки между отчетната единица и контрагента.

Дата на започване на съдебното производство

Атрибут на данните

Датата, на която започва съдебното производство съгласно отчетеното в атрибута „Статус на съдебните производства“. Това следва да е най-близката съответна дата преди отчетната дата и следва да се отчита само ако атрибутът на данни „Статус на съдебните производства“ е със стойност, различна от „Няма подадени искове“.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Размер на предприятието

Атрибут на данните

Класификация на предприятията по размер в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (3).

Голямо предприятие

Стойност

Предприятие, които не отговаря на изискванията за микро-, малко или средно предприятие (МСП) в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.

Средно предприятие

Стойност

Предприятие, което отговаря на изискванията за МСП, но не на тези за малко предприятие или микропредприятие, в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.

Малко предприятие

Стойност

Предприятие, които отговаря на изискванията за малко предприятие в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.

Микропредприятие

Стойност

Предприятие, които отговаря на изискванията за микропредприятие в съответствие с приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.

Дата, към която е относим размерът на предприятието

Атрибут на данните

Датата, за която се отнася стойността, записана в атрибута на данни „Размер на предприятието“. Това е датата на последните данни, които се използват за класифициране или преглед на класификацията на предприятието.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Брой на наетите лица

Атрибут на данните

Брой на наетите лица, които работят за контрагента съгласно член 5 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО.

Цифров

Стойност

Неотрицателно число.

Балансово число

Атрибут на данните

Преносната стойност на всички активи на контрагента в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Годишен оборот

Атрибут на данните

Нетният годишен обем на продажбите след приспадане на всички отстъпки и данъци върху продажбите в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО. Еквивалентен на понятието „общи годишни продажби“ в член 153, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Счетоводен стандарт

Атрибут на данните

Счетоводният стандарт, използван от юридическото лице на наблюдаваната единица. Ако спрямо отчетната единица се прилага Регламент (ЕС) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13), данните се записват в съответствие със счетоводния стандарт — международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) или националните общоприети счетоводни принципи (GAAP) — който се прилага с оглед на изпълнението от страна на юридическото лице на наблюдаваната единица на изискванията съгласно Регламент (ЕС) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13).

МСФО

Стойност

МСФО, приложими съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4).

Национални GAAP, съгласувани с МСФО

Стойност

Национални счетоводни рамки, разработени съгласно Директива 86/635/ЕИО на Съвета (5), в които се прилагат критериите на МСФО за инструментите.

Национални GAAP, несъгласувани с МСФО

Стойност

Национални счетоводни рамки, разработени съгласно Директива 86/635/ЕИО на Съвета, в които не се прилагат критериите на МСФО за инструментите.

Данни за риска от контрагента

Вероятност от неизпълнение

Атрибут на данните

Вероятността от неизпълнение на контрагента в рамките на период от една година, определена съгласно членове 160, 163, 179 и 180 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Цифров

Стойност

Число от 0 до 1.

Данни за неизпълнението на контрагента

Статус на неизпълнение на контрагента

Атрибут на данните

Идентифициране на статуса на неизпълнение на контрагента. Категории, с които се описват причините, поради които контрагентът може да е в неизпълнение в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Не е в неизпълнение

Стойност

Контрагентът не е в неизпълнение в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Неизпълнение, защото е малко вероятно да плати

Стойност

Контрагентът е в неизпълнение, защото се счита, че е малко вероятно да плати в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Неизпълнение, защото просрочието е повече от 90/180 дни

Стойност

Контрагентът е в неизпълнение, защото просрочието по дълга е повече от 90/180 дни в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Неизпълнение, защото е малко вероятно да плати и просрочието е повече от 90/180 дни

Стойност

Контрагентът е в неизпълнение, защото се счита, че е малко вероятно контрагентът да плати, и защото просрочието по дълга е повече от 90/180 дни в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Дата на статуса на неизпълнение на контрагента

Атрибут на данните

Датата, на която статусът на неизпълнение, отчетен в атрибута на данни „Статус на неизпълнение на контрагента“, се счита за възникнал.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Данни за инструмента

Вид инструмент

Атрибут на данните

Класификация на инструмента според вида на договорените от страните условия.

Депозити, различни от обратни репо споразумения

Стойност

Депозити, различни от обратни репо споразумения, съгласно определението в точка 5.79 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Овърдрафт

Стойност

Овърдрафт съгласно определението в категория 2, точка 1, буква в) от таблицата в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Дълг по кредитна карта

Стойност

Кредити, предоставени чрез дебитни карти с отложено плащане, т.е. карти, предоставящи кредит за удобство, или чрез кредитни карти, т.е. карти, предоставящи кредит за удобство и разширен кредит.

Револвиращи кредити, различни от овърдрафти и дълг по кредитна карта

Стойност

Кредити със следните характеристики:

i)

длъжникът може да използва или да тегли средства до предварително одобрен кредитен лимит, без да отправя предизвестие до кредитора;

ii)

размерът на наличния кредит може да се увеличава и намалява в съответствие с взетите на заем и погасени средства;

iii)

кредитът може да бъде използван многократно;

iv)

не са дълг по кредитна карта или овърдрафти.

Кредитни линии, различни от револвиращи кредити

Стойност

Кредити със следните характеристики:

i)

длъжникът може да използва или да тегли средства до предварително одобрен кредитен лимит, без да отправя предизвестие до кредитора;

ii)

кредитът може да бъде използван многократно;

iii)

не са револвиращ кредит, дълг по кредитна карта или овърдрафти.

Обратни репо споразумения

Стойност

Обратни репо споразумения съгласно определението в част 2.14 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Търговски вземания

Стойност

Търговски вземания съгласно определението в част 2, точка 5.41, буква в) от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Финансов лизинг

Стойност

Финансов лизинг съгласно определението в точки 5.134—5.135 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Други кредити

Стойност

Други кредити, невключени в горепосочените категории.

Кредит има значението, определено в точки 5.112, 5.113 и 5.114 от приложение A към Регламент (ЕС) № 549/2013.

Кредит за проектно финансиране

Атрибут на данните

Идентифициране на проектно финансиране.

Кредит за проектно финансиране

Стойност

Да се използва, ако инструментът е кредит за проектно финансиране в съответствие с приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Кредит, който не е за проектно финансиране

Стойност

Инструментът не е кредит за проектно финансиране в съответствие с приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Парична единица

Атрибут на данните

Валутна деноминация на инструментите в съответствие със стандарт ISO 4217.

Стандарт ISO 4217

Стойност

Код съгласно стандарт ISO 4217 за валутата.

Начална дата

Атрибут на данните

Датата, на която е възникнало договорното отношение, т.е. датата, на която договорното споразумение е станало обвързващо за всички страни.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Дата на сетълмент

Атрибут на данните

Датата, на която посочените в договора условия са или могат да бъдат изпълнени за първи път, т.е. датата, на която финансовите инструменти са първоначално обменени или създадени.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Договорноустановен окончателен падеж

Атрибут на данните

Договореният падеж на инструмента, като се вземат предвид споразуменията за изменение на първоначалните договори.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Право на регресен иск

Атрибут на данните

Класификация на инструментите въз основа на правата на кредитора да придобие чрез принудително изпълнение активи извън защитата, предоставена за обезпечаване на инструмента.

Право на регресен иск

Стойност

Инструмент, по който кредиторът има право да придобие чрез принудително изпълнение активите на длъжника, извън защитата, предоставена за обезпечаване на инструмента, или в случай на търговски вземания — правото да събира дълга от лицето, което е продало на кредитора вземанията.

Без право на регресен иск

Стойност

Инструмент без право на регресен иск съгласно определеното по-горе.

Вид лихвен процент

Атрибут на данните

Класификация на кредитните експозиции въз основа на базовия процент за определяне на лихвения процент за всеки период на плащане.

Фиксиран

Стойност

Схема за определяне на лихвените проценти за периода на съществуването на експозицията, която включва само постоянни ставки — цифрова постоянна ставка, известна със сигурност в началния момент на експозицията — и при която лихвените проценти се прилагат за цялата експозиция. Схемата може да съдържа повече от един постоянен лихвен процент, който да се прилага през различни периоди от съществуването на експозицията (например кредит с постоянен лихвен процент по време на първоначалния период с фиксиран лихвен процент, който после се променя на друг лихвен процент, който продължава да бъде постоянен и който е бил известен в началния момент на експозицията).

Променлив

Стойност

Схема за определяне на лихвените проценти за периода на съществуването на експозицията, която включва само лихвени проценти, базирани на еволюцията на друга променлива (референтна променлива) и при която лихвеният процент се прилага за цялата експозиция.

Смесен

Стойност

Друг вид лихвен процент, невключен в горепосочените категории.

Честота на актуализация на лихвения процент

Атрибут на данните

Честотата, с която лихвеният процент се актуализира след първоначалния период с фиксиран лихвен процент, ако има такъв.

Непроменяем

Стойност

Инструмент без уговорка за промяна на лихвения процент.

Овърнайт

Стойност

Инструмент с уговорка за ежедневна промяна на лихвения процент.

Месечен

Стойност

Инструмент с уговорка за промяна на лихвения процент всеки месец.

Тримесечен

Стойност

Инструмент с уговорка за промяна на лихвения процент на всеки три месеца.

Шестмесечен

Стойност

Инструмент с уговорка за промяна на лихвения процент на всеки шест месеца.

Годишен

Стойност

Инструмент с уговорка за промяна на лихвения процент всяка година.

По преценка на кредитора

Стойност

Инструмент с уговорка, по силата на която кредиторът има право да определя датата на актуализация на лихвения процент.

Друга честота

Стойност

Инструмент с уговорка за промяна на лихвения процент с различна от посочената в предходните категории честота.

Крайна дата на срока, през който се дължи само лихва

Атрибут на данните

Датата, на която изтича срокът, по време на който се дължи само лихва. Инструмент, по който се дължи само лихва, е този, по който за договорно определен срок се плаща само лихвата върху салдото по главницата, като стойността на салдото по главницата не се променя.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Референтен лихвен процент

Атрибут на данните

Референтен лихвен процент, използван за изчисляването на действителния лихвен процент.

Код на референтния лихвен процент

Стойност

Кодът на референтния лихвен процент е комбинация от стойността на референтния лихвен процент и стойността на матуритета.

Трябва да се използват следните стойности на референтния лихвен процент:

EURIBOR, LIBOR в щатски долари, LIBOR в британски лири, LIBOR в евро, LIBOR в йени, LIBOR в швейцарски франка, MIBOR, други самостоятелни референтни лихвени проценти, други множество референтни лихвени проценти.

Трябва да се използват следните стойности на матуритета:

Овърнайт, една седмица, две седмици, три седмици, един месец, два месеца, три месеца, четири месеца, пет месеца, шест месеца, седем месеца, осем месеца, девет месеца, десет месеца, единадесет месеца, дванадесет месеца.

Кодът на референтния лихвен процент се образува по следния начин: стойността на референтния лихвен процент се комбинира със стойността на матуритета.

Спред/марж на лихвения процент

Атрибут на данните

Марж или спред (изразен в проценти), който се добавя към референтния лихвен процент, който се използва за изчисляването на действителния лихвен процент в базисни точки.

Цифров

Стойност

Изразена в процент лихва.

Горен праг на лихвения процент

Атрибут на данните

Максимална стойност на начисления лихвен процент.

Цифров

Стойност

Изразена в процент лихва.

Долен праг на лихвения процент

Атрибут на данните

Минимална стойност на начисления лихвен процент.

Цифров

Стойност

Изразена в процент лихва.

Цел

Атрибут на данните

Класификация на инструментите според целта им.

Покупка на жилищен имот

Стойност

Финансиране на жилищен имот. Определението за жилищен имот се съдържа в член 4, параграф 1, точка 75 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Покупка на търговски недвижим имот

Стойност

Финансиране на недвижим имот, който не е жилищен имот.

Маржин заемни инструменти

Стойност

Инструменти, при които институцията предоставя кредит във връзка с покупката, продажбата, държането или търгуването на ценни книжа. Маржин заемните инструменти не включват други кредити, които са обезпечени с ценни книжа.

Финансиране на дълг

Стойност

Финансиране на непогасен дълг или на дълг с настъпващ падеж. Това включва рефинансирането на дълга.

Внос

Стойност

Финансиране на стоки и услуги (покупки, бартерни сделки и/или дарения) от нерезиденти за резиденти.

Износ

Стойност

Финансиране на стоки и услуги (продажби, бартерни сделки и/или дарения) от резиденти за нерезиденти.

Инвестиции в строителството

Стойност

Финансиране на строежа на сгради, инфраструктура и промишлени съоръжения.

Улеснение за оборотен капитал

Стойност

Финансиране на управлението на паричните потоци на дадена организация.

Други цели

Стойност

Други цели, невключени в горепосочените категории.

Вид амортизация

Атрибут на данните

Вид амортизация на инструмента, включително на главницата и лихвата.

Френска

Стойност

Амортизация, при която размерът на погасената с всяка вноска обща сума — главница плюс лихва — е еднакъв.

Немска

Стойност

Амортизация, при която първата вноска се състои само от лихвата, а останалите вноски са еднакви по размер, включително капиталовата амортизация и лихвата.

Фиксиран амортизационен план

Стойност

Амортизация, при която размерът на погасената с всяка вноска главница е еднакъв.

Еднократна

Стойност

Амортизация, при която целият размер на главницата се погасява с последната вноска.

Други

Стойност

Други видове амортизация, невключени в горепосочените категории.

Периодичност на плащанията

Атрибут на данните

Периодичността на дължимите плащания, на лихвата или главницата, т.е. броят на месеците между отделните плащания.

Месечна

Стойност

На месечна база.

Тримесечна

Стойност

На тримесечна база.

Шестмесечна

Стойност

На шестмесечна база.

Годишна

Стойност

На годишна база.

Еднократна

Стойност

Амортизация, при която целият размер на главницата се погасява с последната вноска независимо от перидочността на лихвените плащания.

Нулев купон

Стойност

Амортизация, при която целият размер на главницата и лихвите се погасяват с последната вноска.

Други

Стойност

Друга периодичност на плащанията, невключена в горепосочените категории.

Идентификатор на синдикиран договор

Атрибут на данните

Идентификатор на договор, прилаган от водещата институция по синдикиран договор, за да се обозначи еднозначно всеки договор. Всеки синдикиран договор разполага само с един идентификатор на синдикиран договор. Тази стойност няма да се променя във времето и не може да бъде използвана от водещата институция като идентификатор нa друг договор. Всички кредитори, които участват в синдикирания договор, трябва да използват един и същ идентификатор на синдикиран договор.

Буквено-цифров

Стойност

Код, който се състои от буквени и цифрови знаци.

Подчинен дълг

Атрибут на данните

Идентифициране на подчинен дълг. Инструментите, представляващи подчинен дълг, осигуряват допълнително вземане към емитиращата институция, което може да бъде упражнено само след като са удовлетворени всички вземания с по-висок ранг (депозити/заеми).

Подчинен дълг

Стойност

Инструментът е подчинен дълг в съответствие с таблицата в приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

Неподчинен дълг

Стойност

Инструментът не е подчинен.

Права на погасяване

Атрибут на данните

Класификация на кредитните експозиции според правата на кредитора да поиска погасяване на експозицията.

При поискване или с кратко предизвестие

Стойност

Инструменти, които се погасяват при поискване на кредитора или в кратък срок по искане на кредитора.

Други

Стойност

Инструменти, при които правата на погасяване са различни от „при поискване“ и „в кратък срок“.

Фидуциарен инструмент

Атрибут на данните

Идентифициране на инструментите, при които наблюдаваната единица действа от свое име, но за сметка на трето лице, като рискът се носи от него.

Фидуциарен инструмент

Стойност

Да се използва, ако инструментът се прехвърля на фидуциар.

Нефидуциарен инструмент

Стойност

Да се използва, ако инструментът не се прехвърля на фидуциар.

Размер на ангажиментите на началната дата

Атрибут на данните

Максималната експозиция на наблюдаваната единица на кредитен риск на началната дата на инструмента, без да се вземат предвид държаната защита или други кредитни подобрения. Общият размер на ангажиментите на началната дата се установява по време на процедурата по одобрение и с него се цели да се ограничи размерът на кредитния риск на наблюдаваната единица спрямо даден контрагент по съответния инструмент.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Промени в справедливата стойност поради промени в кредитния риск преди покупката

Атрибут на данните

Разликата между непогасената номинална стойност и покупната цена на инструмента на датата на покупката. Тази стойност следва да се отчита за инструментите, които са купени на цена, по-ниска от размера на непогасената сума, поради влошаването на кредитния риск.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Финансови данни

Лихвен процент

Атрибут на данните

Ануализиран договорен лихвен процент или тясно определен лихвен процент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/34) (6).

Цифров

Стойност

Изразена в процент лихва.

Дата на следващата актуализация на лихвения процент

Атрибут на данните

Датата, на която се извършва следващата актуализация на лихвения процент съгласно определеното в част 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Ако инструментът не подлежи на бъдеща актуализация на лихвения процент, ще се отчете договорноустановеният му окончателен падеж.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Прехвърлена стойност

Атрибут на данните

Прехвърлената стойност на икономическата собственост върху финансовия актив.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Статус на неизпълнение по инструмента

Атрибут на данните

Идентифициране на статуса на неизпълнение по инструмента. Категории, с които се описват ситуациите, в които може да е налице неизпълнение по инструмента в съответствие с член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Не е в неизпълнение

Стойност

Няма неизпълнение по инструмента в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Неизпълнение, защото е малко вероятно да плати

Стойност

Неизпълнение по инструментите, защото е малко вероятно длъжникът да плати в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Неизпълнение, защото просрочието е повече от 90/180 дни

Стойност

Неизпълнение по инструментите, защото просрочието по дълга е повече от 90/180 дни в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Неизпълнение, защото е малко вероятно да плати и просрочието е повече от 90/180 дни

Стойност

Неизпълнение по инструмента, защото е малко вероятно длъжникът да плати и просрочието по дълга е повече от 90/180 дни в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

Размер на просроченото задължение по инструмента

Атрибут на данните

Общият размер на непогасените към отчетната дата главница, лихви и такси, който е дължим по договор и не е платен (просрочен). Този размер винаги трябва да се отчита. Отчита се 0, ако по инструмента няма просрочие на отчетната дата.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Дата на просрочието по инструмента

Атрибут на данните

Датата, на която инструментът става просрочен в съответствие с част 2, точка 48 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. Това е последната дата преди референтната дата за отчитане и трябва да се отчита, ако инструментът е просрочен на референтната дата за отчитане.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Дата на статуса на неизпълнение по инструмента

Атрибут на данните

Датата, на която статусът на неизпълнение, отчетен в атрибута за данни „Статус на неизпълнение по инструмента“, се счита за настъпил.

Дата

Стойност

Във формат дд/мм/гггг.

Вид секюритизация

Атрибут на данните

Идентифициране на вида секюритизация съгласно член 242, точки 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Традиционна секюритизация

Стойност

Инструмент, който е секюритизиран с традиционна секюритизация.

Синтетична секюритизация

Стойност

Инструмент, който е секюритизиран със синтетична секюритизация.

Несекюритизиран

Стойност

Инструмент, който не е секюритизиран с традиционнна или синтетична секюритизация.

Непогасена номинална стойност

Атрибут на данните

Непогасената сума на главницата в края на референтната дата за отчитане, включително неплатената просрочена лихва, но без начислената лихва. Непогасената номинална стойност трябва да се отчита без отписванията и намаляванията на стойността, определени от съответните счетоводни практики.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Задбалансовa стойност

Атрибут на данните

Обща номинална стойност на задбалансовите експозиции. Тук се включват ангажиментите за кредитиране, преди да бъдат взети предвид конверсионните коефициенти и техниките за редуциране на кредитния риск. Това е стойността, която най-добре представя максималната експозиция на институцията на кредитен риск, без да се вземат предвид държаната защита или други кредитни подобрения.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Начислена лихва

Атрибут на данните

Размерът на начислената по кредитите лихва към референтната дата за отчитане съгласно определението в Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). В съответствие с общоприетия принцип на текущо начисляване вземането за лихва по инструментите следва да бъде записано в баланса при начисляването ѝ (т. е. на база начисляване) вместо при фактическото ѝ получаване (т. е. на база наличност).

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Счетоводни данни

Счетоводна класификация на инструментите

Атрибут на данните

Счетоводен портфейл, където инструментът се записва в съответствие със счетоводния стандарт — МСФО или националните GAAP — съгласно Регламент (ЕС) 2015/534 (ЕЦБ/2015/13), прилаган от юридическото лице на наблюдаваната единица.

Счетоводни портфейли съгласно МСФО

Парични салда при централни банки и други депозити на виждане

Стойност

Парични салда при централни банки и други депозити на виждане в съответствие с МСФО.

Финансови активи, държани за търгуване

Стойност

Финансови активи, държани за търгуване, в съответствие с МСФО.

Нетъргуеми финансови активи, задължително по справедлива стойност в печалбата или загубата

Стойност

Нетъргуеми финансови активи, задължително по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с МСФО.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Стойност

Финансови активи, оценени по справедлива стойност в печалбата и загубата и отчитани като такива при първоначалното признаване или впоследствие в съответствие с МСФО, с изключение на класифицираните като финансови активи, държани за търгуване.

Финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход

Стойност

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход поради характеристиките на бизнес модела и на паричните потоци в съответствие с МСФО.

Финансови активи амортизирана стойност

Стойност

Финансови активи, оценени по амортизирана стойност в съответствие с МСФО.

Счетоводни портфейли съгласно националните GAAP

Пари в брой и парични салда при централни банки

Стойност

Пари в брой и парични салда при централни банки в съответствие с националните GAAP.

Финансови активи, държани за търгуване

Стойност

Финансови активи, държани за търгуване, в съответствие с националните GAAP.

Нетъргуеми финансови активи, задължително по справедлива стойност в печалбата или загубата

Стойност

Нетъргуеми финансови активи задължително по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с националните GAAP.

Търгуеми финансови активи

Стойност

Търгуеми финансови активи в съответствие с националните GAAP.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Стойност

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с националните GAAP.

Финансови активи на разположение за продажба

Стойност

Финансови активи на разположение за продажба в съответствие с националните GAAP.

Нетъргуеми, недериватни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Стойност

Нетъргуеми, недериватни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, в съответствие с националните GAAP.

Нетъргуеми, недериватни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в собствения капитал

Стойност

Нетъргуеми, недериватни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в собствения капитал, в съответствие с националните GAAP.

Кредити и вземания

Стойност

Кредити и вземания в съответствие с националните GAAP.

Инвестиции, държани до падеж

Стойност

Инвестиции, държани до падеж, в съответствие с националните GAAP.

Нетъргуеми дългови инструменти, оценени по метода на разходите

Стойност

Нетъргуеми дългови инструменти, оценени по метода на разходите, в съответствие с националните GAAP.

Други нетъргуеми, недериватни финансови активи

Стойност

Други нетъргуеми, недериватни финансови активи в съответствие с националните GAAP.

Признаване в баланса

Атрибут на данните

Признаване на финансовия актив в баланса.

Изцяло признат

Стойност

Изцяло признат инструмент в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Признат в рамките на продължаващата ангажираност на институцията

Стойност

Инструмент, признат в степента на продължаващата ангажираност на институцията, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Изцяло непризнат

Стойност

Изцяло непризнат инструмент в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Източници на тежести

Атрибут на данните

Вид сделка, при която експозицията е обременена с тежести, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. Даден актив ще бъде третиран като обременен с тежести, ако е бил заложен или ако е обект на каквато и да е форма на договореност за гарантиране, обезпечаване или кредитно подобрение на инструмента, от която не може да бъде свободно оттеглен.

Финансиране от централна банка

Стойност

Финансиране от централна банка (всички видове, включително репо сделки) в съответствие с разработените от Европейския банков орган (ЕБО) технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Борсово търгувани деривати

Стойност

Борсово търгувани деривати в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Извънборсови деривати

Стойност

Извънборсови деривати в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Депозити — репо споразумения без тези с централни банки

Стойност

Репо споразумения без тези с централни банки в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Депозити, различни от репо споразумения

Стойност

Депозити, различни от репо споразумения, в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Емитирани дългови ценни книжа — обезпечени облигации

Стойност

Обезпечени облигации, емитирани в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Емитирани дългови ценни книжа — обезпечени с активи ценни книжа

Стойност

Обезпечени с активи ценни книжа (ОАЦК) в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Емитирани дългови ценни книжа, различни от обезпечени облигации и ОАЦК

Стойност

Емитирани дългови ценни книжа, различни от обезпечени облигации и ОАЦК, в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Други източници на тежести

Стойност

Други източници на тежести в съответствие с разработените от ЕБО технически стандарти за изпълнение при отчитането на обременеността на активите с тежести, както е предвидено в член 99, параграф 5 и член 100 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Без тежести

Стойност

Инструмент, който не е бил заложен или не е обект на каквато и да е форма на договореност за гарантиране, обезпечаване или кредитно подобрение на инструмента, от която той не може да бъде свободно оттеглен.

Натрупани отписвания

Атрибут на данните

Кумулативната стойност на главницата и просрочената лихва по дългови инструменти, които институцията вече не признава, защото ги счита за несъбираеми, независимо от портфейла, в който са били включени. До отписвания могат да доведат както намаленията на балансовата стойност на финансови активи, признати направо в печалбата или загубата, така и намаленията на сумите по сметките за провизии за кредитни загуби, прихванати срещу балансовата стойност на финансовите активи.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Стойност на натрупаната обезценка

Атрибут на данните

Размерът на провизиите за загуби, които се държат или са разпределени за инструмента на референтната дата за отчитане. Този атрибут на данните се прилага спрямо инструментите, които подлежат на обезценка съгласно приложимия счетоводен стандарт.

Съгласно МСФО натрупаната обезценка се отнася за следните суми:

i)

провизия за загуби в размер на очакваните кредитни загуби за 12-месечен период;

ii)

провизия за загуби в размер на очакваните кредитни загуби за целия живот на инструмента.

Съгласно GAAP натрупаната обезценка се отнася за следните суми:

i)

провизия за загуби в размер на общите провизии;

ii)

провизия за загуби в размер на специалните провизии.

Цифров

Стойност

Сума в евро. Сумите в чуждестранна валута следва да се конвертират в евро по съответните чуждестранни референтни обменни курсове на еврото на ЕЦБ, т.е. средния обменен курс на референтната дата за отчитане.

Вид обезценка

Атрибут на данните