ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 141

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
28 май 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/837 на Съвета от 21 април 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.

3

 

 

Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г.

11

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

18

 

 

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

22

 

*

Решение (ЕС) 2016/838 на Съвета от 23 май 2016 година за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

26

 

*

Решение (ЕС) 2016/839 на Съвета от 23 май 2016 година относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

28

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/840 на Съвета от 27 май 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

30

 

*

Регламент (ЕС) 2016/841 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/842 на Комисията от 27 май 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 167/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното и търговското наименование на кокцидиостатик ( 1 )

47

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/843 на Комисията от 27 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби ( 1 )

51

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/845 на Съвета от 23 май 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет, както и създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат

66

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/846 на представителите на правителствата на държавите членки от 24 май 2016 година за назначаване на съдии в Общия съд

76

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/847 на представителите на правителствата на държавите членки от 24 май 2016 година за назначаване на съдия в Общия съд

77

 

*

Решение (EС, Евратом) 2016/848 на Съвета от 25 май 2016 година за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет

78

 

*

Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 година относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС

79

 

*

Решение (ОВППС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

125

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/851 на Комисията от 26 май 2016 година за изменение на приложението към Решение 2009/719/ЕО във връзка с разрешаването на Хърватия да преработи своята годишна програма за мониторинг на СЕГ (нотифицирано под номер С(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/837 НА СЪВЕТА

от 21 април 2016 година

за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Продължава да съществува необходимост от намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство. Поради това следва да бъдат създадени нов механизъм за финансовите вноски на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ и нов финансов механизъм на Норвегия.

(2)

На 7 октомври 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия относно споразумение за бъдещите финансови вноски на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ за икономическото и социалното сближаване в Европейското икономическо пространство. Комисията договори, от името на Съюза, Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г. То ще бъде под формата на протокол, който ще бъде под номер 38в към Споразумението за ЕИП. Комисията договори също така, от името на Съюза, Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г.

(3)

Действието на специалните разпоредби относно вноса в Съюза на някои видове риба и продукти на рибарството с произход от Исландия и Норвегия, установени в допълнителните протоколи към съответните им споразумения за свободна търговия с Европейската икономическа общност, изтече на 30 април 2014 г. Тези специални разпоредби следва да бъдат преразгледани в съответствие с член 1 от посочените протоколи. Затова Комисията договори нови допълнителни протоколи към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия.

(4)

Замяната на съществуващите финансови механизми с нови механизми, които са свързани с различни периоди от време, различни по размер финансови средства и различни разпоредби за прилагане, както и подновяването и удължаването на прилагането на отстъпките за някои видове риба и продукти на рибарството, взети като цяло, представляват съществено развитие на асоциирането с държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, което обосновава използването на член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(5)

Във всички посочени споразумения и допълнителни протоколи се предвижда временното им прилагане преди влизането им в сила.

(6)

Споразуменията и допълнителните протоколи следва да бъдат подписани и прилагани временно до приключване на процедурите по сключването им,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., на Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г., на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и на Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия се разрешава от името на Съюза при условие за сключването на посочените споразумения и допълнителни протоколи.

Текстовете на споразуменията и на допълнителните протоколи са приложени към настоящото решение.

Член 2

Генералният секретариат на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(упълномощени) да подпише(подпишат) споразуменията и допълнителните протоколи от името на Съюза.

Член 3

Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г. и Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г. се прилагат временно, в съответствие съответно с член 3 и член 11, параграф 3 от споразуменията, считано от първия ден на първия месец след депозирането на последната нотификация за тази цел и до приключване на процедурите по скючването им.

Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия се прилага временно, считано от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за тази цел в съответствие с член 5, параграф 3 от посочения протокол.

Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия се прилага временно, считано от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за тази цел в съответствие с член 4, параграф 3 от посочения протокол.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 21 април 2016 година.

За Съвета

Председател

G.A. VAN DER STEUR


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

ИСЛАНДИЯ,

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) постигнаха съгласие относно необходимостта да се намалят икономическите и социалните различия между техните региони с оглед на това да се насърчи постоянното и равномерно укрепване на търговските и икономическите отношение между тях,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за да допринесат за постигането на тази цел държавите от ЕАСТ създадоха финансов механизъм в контекста на Европейското икономическо пространство,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите, с които се урежда финансовият механизъм на ЕИП за периода 2004 — 2009 г., бяха установени в Протокол 38а и в допълнението към Протокол 38а към Споразумението за ЕИП,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите, с които се урежда финансовият механизъм на ЕИП за периода 2009 — 2014 г., бяха установени в Протокол 38б и в допълнението към Протокол 38б към Споразумението за ЕИП,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство продължава да съществува и поради това следва да се създаде нов механизъм за финансовите вноски на членуващите в ЕИП държави от ЕАСТ за периода 2014 — 2021 г.,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ СЛЕДНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Член 1

Текстът на член 117 от Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

„Разпоредбите, които уреждат финансовите механизми, се съдържат в Протокол 38, Протокол 38a, допълнението към Протокол 38a, Протокол 38б, допълнението към Протокол 38б и Протокол 38в.“

Член 2

След Протокол 38б към Споразумението за ЕИП се вмъква нов Протокол 38в. Текстът на Протокол 38в се съдържа в приложението към настоящото споразумение.

Член 3

Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Споразумението влиза в сила на първия ден на втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

До приключването на посочените в параграфи 1 и 2 процедури настоящото споразумение се прилага временно от първия ден на първия месец след депозирането на последната нотификация за тази цел.

Член 4

Настоящото споразумение, съставено в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски, исландски и норвежки език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните по настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 38В

относно финансовия механизъм на ЕИП (2014 — 2021 г.)

Член 1

1.   Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (наричани по-долу „държавите от ЕАСТ“) допринасят за намаляването на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и за укрепването на техните отношения с държавите бенефициери посредством финансови вноски в приоритетните сектори, изброени в член 3.

2.   Всички програми и дейности, финансирани от финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014 — 2021 г., се основават на общите ценности на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Член 2

1.   Общият размер на финансовата вноска, предвидена в член 1, възлиза на 1 548,1 млн. евро, които се осигуряват, за да бъдат отпуснати на годишни траншове от 221,16 млн. евро през периода от 1 май 2014 г. до 30 април 2021 г. включително.

2.   Общата сума се състои от конкретни средства за всяка държава, както е посочено в член 6, и от общ фонд за регионално сътрудничество, както е посочено в член 7.

Член 3

1.   Конкретните средства за всяка държава се предоставят за следните приоритетни сектори:

а)

иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;

б)

социално приобщаване, заетост на младите хора и намаляване на бедността;

в)

околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;

г)

култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи;

д)

правосъдие и вътрешни работи.

Програмните области в рамките на приоритетните сектори, очертаващи целите и областите на помощ, са посочени в приложението към настоящия протокол.

2.

а)

В съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 3, приоритетните сектори се избират, обособяват и адаптират в съответствие с различните нужди на всяка държава бенефициер, като се вземат предвид нейната големина и размерът на вноската.

б)

10 % от общата стойност на конкретните средства за всяка държава се заделят за фонд за гражданското общество, средствата по който ще се отпускат в съответствие със схемата за разпределение, посочена в член 6.

Член 4

1.   За да се постигне съсредоточаване върху приоритетните сектори и да се гарантира ефективно прилагане в съответствие с общите цели, посочени в член 1, и като се взема предвид стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително като се обръща специално внимание на заетостта, националните приоритети, специфичните за всяка държава препоръки и споразуменията за партньорство в рамките на политиката на сближаване на ЕС, сключени с Европейската комисия, държавите от ЕАСТ сключват с всяка държава бенефициер меморандум за разбирателство, в съответствие с член 10, параграф 3.

2.   На стратегическо равнище се провеждат консултации с Европейската комисия, които се водят по време на преговорите за меморандумите за разбирателство по член 10, параграф 3 с цел насърчаване на взаимното допълване и полезното взаимодействие с политиката на сближаване на ЕС, както и проучване на възможностите за прилагане на финансови инструменти, за да се увеличи въздействието на финансовите вноски.

Член 5

1.   Вноската на ЕАСТ по отношение на онези програми в рамките на конкретните средства за всяка държава, за чието изпълнение отговарят държавите бенефициери, не надвишава 85 % от разходите за програмите, освен ако е решено друго от държавите от ЕАСТ.

2.   Спазват се правилата, които се прилагат в областта на държавните помощи.

3.   Отговорността на държавите от ЕАСТ по отношение на проектите се ограничава до предоставянето на финансови средства съгласно договорения план. Не се поема отговорност спрямо трети страни.

Член 6

Конкретните средства за всяка държава се предоставят за следните държави бенефициери: България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения в съответствие със следната схема за разпределение:

Държава бенефициер

Финансови средства (в милиони евро)

България

115,0

Хърватия

56,8

Кипър

6,4

Чешка република

95,5

Естония

32,3

Гърция

116,7

Унгария

108,9

Латвия

50,2

Литва

56,2

Малта

4,4

Полша

397,8

Португалия

102,7

Румъния

275,2

Словакия

54,9

Словения

19,9

Член 7

1.   От общия фонд за регионално сътрудничество се осигурява сума в размер на 55,25 млн. евро. Той допринася за постигането на целите на финансовия механизъм на ЕИП по член 1.

2.   70 % от фонда се предоставят за насърчаване на устойчива и качествена заетост за младите хора, като се обръща особено внимание на следните области:

а)

програми за мобилност за работа и обучение на младите хора, като усилията се съсредоточат специално върху онези, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение;

б)

програми за двойно учене, чиракуване, приобщаване на младежта;

в)

споделяне на знания, обмен на най-добри практики в областта на политиката и взаимно обучение между различните организации/институции, предлагащи услуги за младежка заетост.

Тази част от фонда се предоставя за проекти, в които участват държавите бенефициери и други държави — членки на ЕС, с равнища на младежка безработица над 25 % (базисна година 2013 на Евростат), и включва най-малко две държави, включително поне една държава бенефициер. Държавите от ЕАСТ могат да участват като партньори.

3.   30 % от фонда се предоставят за регионално сътрудничество в приоритетните сектори, изброени в член 3, и по-специално обмена на знания, обмена на най-добри практики в областта на политиката и институционалното изграждане.

Тази част от фонда се предоставя за проекти с участието на държави бенефициери и съседни трети държави. Проектите обединяват най-малко три държави, поне две от които са държави бенефициери. Държавите от ЕАСТ могат да участват като партньори.

Член 8

До 2020 г. държавите от ЕАСТ извършват преглед в средата на периода, за да се преразпределят неизползваните налични средства в рамките на разпределените средства за отделните съответни държави бенефициери.

Член 9

1.   Финансовата вноска, предвидена в настоящия протокол, се съгласува внимателно с двустранната вноска от Норвегия, предвидена във финансовия механизъм на Норвегия.

2.   По-специално държавите от ЕАСТ вземат мерки за това процедурите за прилагане и начините на изпълнение да бъдат еднакви по същество за двата финансови механизма, посочени в предходния параграф.

3.   Когато това се налага, се взема предвид всяка значима промяна в политиката на сближаване на Европейския съюз.

Член 10

По отношение на прилагането на финансовия механизъм на ЕИП се прилага следното:

1.

Най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите се прилага през всички фази на прилагане, наред с принципите на добро управление, партньорство и управление на няколко равнища, устойчиво развитие, равенство между половете и недискриминация.

Преследването на целите на финансовия механизъм на ЕИП се извършва в рамките на тясното сътрудничество между държавите бенефициери и държавите от ЕАСТ.

2.

а)

Държавите от ЕАСТ осъществяват и отговарят за използването, включително управлението и контрола, на общия фонд за регионално сътрудничество, предвиден в член 7, параграф 1.

б)

Държавите от ЕАСТ осъществяват и отговарят за използването, включително управлението и контрола, на фонда за гражданското общество, предвиден в член 3, параграф 2, буква б), освен ако е договорено друго в меморандума за разбирателство, посочен в член 10, параграф 3.

3.

Държавите от ЕАСТ сключват с всяка държава бенефициер меморандум за разбирателство, засягащ съответните конкретни средства за всяка държава, с изключение на фонда, посочен в параграф 2, буква а), в който меморандум за разбирателство се установяват многогодишната рамка за програмиране и структурите за управление и контрол.

а)

Въз основа на меморандумите за разбирателство държавите бенефициери представят предложения за конкретни програми пред държавите от ЕАСТ, които оценяват и одобряват предложенията и сключват споразумения за безвъзмездни средства с държавите бенефициери за всяка програма. По изрично искане на държавите от ЕАСТ или на съответната държава бенефициер Европейската комисия разглежда предложение за конкретна програма преди нейното приемане, за да се гарантира съвместимост с политиката на сближаване на Европейския съюз.

б)

За изпълнението на договорените програми са отговорни държавите бенефициери, които осигуряват подходяща система за управление и контрол, за да се осигурят добро изпълнение и управление.

в)

Държавите от ЕАСТ могат да извършват проверки съгласно вътрешните си изисквания. За тази цел държавите бенефициери предоставят цялата необходима помощ, информация и документация.

г)

Държавите от ЕАСТ могат да спрат финансирането и да изискат възстановяването на средства в случай на нередности.

д)

Когато е целесъобразно, при подготовката, усвояването, мониторинга и оценката на финансовата вноска се използват партньорства, за да се гарантира широко участие. В партньорствата могат да участват, inter alia, местни, регионални и национални структури, както и частният сектор, гражданското общество и социалните партньори в държавите бенефициери и държавите от ЕАСТ.

е)

Всеки проект от многогодишната рамка за програмиране в държавите бенефициери може да бъде изпълнен в сътрудничество между, inter alia, субекти, установени в държавите бенефициери и в държавите от ЕАСТ, в съответствие с приложимите правила за обществените поръчки.

4.

Разходите за управление, направени от държавите от ЕАСТ, се покриват от общата сума по член 2, параграф 1 и се посочват в разпоредбите за изпълнение по параграф 5 от настоящия член.

5.

Държавите от ЕАСТ учредяват комитет за цялостното управление на финансовия механизъм на ЕИП. Допълнителни разпоредби относно прилагането на финансовия механизъм на ЕИП се изготвят от държавите от ЕАСТ след консултации с държавите бенефициери, които могат да бъдат подпомогнати от Европейската комисия. Държавите от ЕАСТ се стремят посочените разпоредби да бъдат изготвени преди подписването на меморандумите за разбирателство.

6.

Държавите от ЕАСТ докладват за приноса си към постигането на целите на финансовия механизъм на ЕИП и ако е целесъобразно — към постигането на единадесетте тематични цели на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г (1).

Член 11

С оглед член 115 от Споразумението, в края на посочения в член 2 период и без да се засягат правата и задълженията по Споразумението, договарящите страни преразглеждат необходимостта от действия, свързани с икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ 38В

Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност

1.

Развитие на бизнеса, иновации и МСП

2.

Научни изследвания

3.

Образование, стипендии, чиракуване и младежко предприемачество

4.

Баланс между работа и личен живот

Социално приобщаване, младежка заетост и намаляване на бедността

5.

Предизвикателства пред общественото здравеопазване в Европа

6.

Приобщаване и създаване на възможности за ромите

7.

Деца и младежи, изложени на риск

8.

Участие на младежите на пазара на труда

9.

Местно развитие и намаляване на бедността

Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика

10.

Околна среда и екосистеми

11.

Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност

12.

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях

Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи

13.

Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество

14.

Гражданско общество

15.

Добро управление, подлежащи на отчетност институции, прозрачност

16.

Права на човека — Прилагане на национално равнище

Правосъдие и вътрешни работи

17.

Убежище и миграция

18.

Мерки по изпълнение на наказанията и задържане преди съдебния процес

19.

Международно полицейско сътрудничество и борба с престъпността

20.

Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на правовата държава

21.

Домашно насилие и насилие, основано на пола

22.

Предотвратяване на бедствия и готовност за бедствия


(1)  1) Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите; 2) подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество; 3) повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП), на селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите; 4) подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; 5) насърчаване на приспособяването към изменението на климата и предотвратяването и управлението на риска; 6) съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; 7) насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключовите мрежови инфраструктури; 8) насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила; 9) насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и всяка форма на дискриминация; 10) инвестиции в образованието, обучението, професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот; 11) повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и на заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация.


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/11


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г.

Член 1

1.   Кралство Норвегия се ангажира да допринесе за намаляването на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и за укрепването на отношенията си с държавите бенефициери посредством отделен финансов механизъм на Норвегия в приоритетните сектори, изброени в член 3.

2.   Всички програми и дейности, финансирани от финансовия механизъм на Норвегия за периода 2014 — 2021 г., се основават на общите ценности на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Член 2

1.   Общият размер на финансовата вноска, предвидена в член 1, възлиза на 1 253,7 млн. евро, които се осигуряват, за да бъдат отпуснати на годишни траншове от 179,1 млн. евро през периода от 1 май 2014 г. до 30 април 2021 г. включително.

2.   Общата сума се състои от конкретни средства за всяка държава, както е посочено в член 6, и от общ фонд за регионално сътрудничество съгласно член 7.

Член 3

1.   Конкретните средства за всяка държава се предоставят за следните приоритетни сектори:

а)

иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;

б)

социално приобщаване, заетост на младите хора и намаляване на бедността;

в)

околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;

г)

култура, гражданско общество, добро управление, основни права и свободи;

д)

правосъдие и вътрешни работи.

Програмните области в рамките на приоритетните сектори, очертаващи целите и областите на помощ, са посочени в приложението към настоящото споразумение.

2.

а)

В съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 3, приоритетните сектори се избират, обособяват и адаптират в съответствие с различните нужди на всяка държава бенефициер, като се вземат предвид нейната големина и размерът на финансовия принос;

б)

1 % от общата стойност на конкретните средства за всяка държава се заделя за фонд за насърчаване на достойния труд и тристранния диалог, средствата по който ще се отпускат в съответствие със схемата за разпределение, посочена в член 6;

в)

насърчават се сътрудничеството с гражданското общество, трансграничното сътрудничество и сътрудничеството със съседни трети държави.

Член 4

1.   За да се постигне съсредоточаване върху приоритетните сектори и да се гарантира ефективно прилагане, в съответствие с общите цели, посочени в член 1, и като се вземе предвид стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително като се обърне специално внимание на заетостта, националните приоритети, специфичните за всяка държава препоръки и споразуменията за партньорство в рамките на политиката на сближаване на ЕС, сключени с Европейската комисия, Кралство Норвегия сключва с всяка държава бенефициер меморандум за разбирателство, в съответствие с член 10, параграф 3.

2.   На стратегическо равнище се провеждат консултации с Европейската комисия, които се водят по време на преговорите за меморандумите за разбирателство по член 10 параграф 3 с цел насърчаване на взаимното допълване и полезното взаимодействие с политиката на сближаване на ЕС, както и проучване на възможностите за прилагане на финансови инструменти, за да се увеличи въздействието на финансовите вноски.

Член 5

1.   Вноската на Кралство Норвегия по отношение на онези програми в рамките на конкретните средства за всяка държава, за чието изпълнение отговарят държавите бенефициери, не надвишава 85 % от разходите за програмите, освен ако е решено друго от Кралство Норвегия.

2.   Спазват се правилата, които се прилагат в областта на държавните помощи.

3.   Отговорността на Кралство Норвегия по отношение на проектите се ограничава до предоставянето на финансови средства съгласно договорения план. Не се поема отговорност спрямо трети страни.

Член 6

Конкретните средства за всяка държава се предоставят за следните държави бенефициери: България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения в съответствие със следната схема за разпределение:

Държава бенефициер

Финансови средства (в милиони евро)

България

95,1

Хърватия

46,6

Кипър

5,1

Чешка република

89,0

Естония

35,7

Унгария

105,7

Латвия

51,9

Литва

61,4

Малта

3,6

Полша

411,5

Румъния

227,3

Словакия

58,2

Словения

17,8

Член 7

1.   От общия фонд за регионално сътрудничество се осигурява сума в размер на 44,75 млн. евро. Той допринася за постигането на целите на финансовия механизъм на Норвегия по член 1.

2.   60 % от фонда се предоставят за насърчаване на устойчива и качествена заетост за младите хора, като се обръща особено внимание на следните области:

а)

програми за мобилност за работа и обучение на младите хора, като усилията се съсредоточат специално върху онези, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение;

б)

програми за двойно учене, чиракуване, приобщаване на младежта;

в)

споделяне на знания, обмен на най-добри практики в областта на политиката и взаимно обучение между различните организации/институции, предлагащи услуги за младежка заетост.

Тази част от фонда се предоставя за проекти, в които участват държавите бенефициери и други държави — членки на ЕС, с равнища на младежка безработица над 25 % (базисна година 2013 на Евростат), и включва най-малко две държави, включително поне една държава бенефициер. Субекти от Норвегия могат да участват като партньори.

3.   40 % от фонда се предоставят за регионално сътрудничество в приоритетните сектори, изброени в член 3, и по-специално обмена на знания, обмена на най-добри практики в областта на политиката и институционалното изграждане.

Тази част от фонда се предоставя за проекти с участието на държави бенефициери и съседни трети държави. Проектите обединяват най-малко три държави, поне две от които са държави бенефициери. Субекти от Норвегия могат да участват като партньори.

Член 8

До 2020 г. Кралство Норвегия извършва преглед в средата на периода, за да се преразпределят неизползваните налични средства в рамките на разпределените средства за отделните съответни държави бенефициери.

Член 9

1.   Финансовата вноска, предвидена в член 1, се съгласува внимателно с вноската на държавите от ЕАСТ, предвиден във финансовия механизъм на ЕИП.

2.   По-специално Кралство Норвегия взема мерки за това процедурите за прилагане и начините на изпълнение да бъдат еднакви по същество за двата финансови механизма, посочени в предходния параграф.

3.   Когато това се налага, се взема предвид всяка значима промяна в политиката на сближаване на Европейския съюз.

Член 10

По отношение на прилагането на финансовия механизъм на Норвегия се прилага следното:

1.

Най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите се прилага през всички фази на прилагането, наред с принципите на добро управление, партньорство и управление на няколко равнища, устойчиво развитие, равенство между половете и недискриминация.

Преследването на целите на финансовия механизъм на Норвегия се извършва в рамките на тясното сътрудничество между държавите бенефициери и Кралство Норвегия.

2.

Кралство Норвегия осъществява и отговаря за използването, включително управлението и контрола, на следните фондове:

а)

общия фонд за регионално сътрудничество, посочен в член 7, параграф 1;

б)

фонда за насърчаване на достойния труд и тристранния диалог, посочен в член 3, параграф 2, буква б).

3.

Кралство Норвегия сключва с всяка държава бенефициер меморандум за разбирателство, засягащ съответните конкретни средства за всяка държава, с изключение на фондовете, посочени в параграф 2, в който меморандум за разбирателство се установяват многогодишната рамка за програмиране и структурите за управление и контрол.

а)

Въз основа на меморандумите за разбирателство държавите бенефициери представят предложения за конкретни програми пред Кралство Норвегия, което оценява и одобрява предложенията и сключва споразумения за безвъзмездни средства с държавите бенефициери за всяка програма. По изрично искане на Кралство Норвегия или на съответната държава бенефициер Европейската комисия разглежда предложение за конкретна програма преди нейното приемане, за да се гарантира съвместимост с политиката на сближаване на Европейския съюз.

б)

За изпълнението на договорените програми са отговорни държавите бенефициери, които осигуряват подходяща система за управление и контрол, за да се осигурят добро изпълнение и управление.

в)

Кралство Норвегия може да извършва проверки съгласно собствените си вътрешни изисквания. За тази цел държавите бенефициери предоставят цялата необходима помощ, информация и документация.

г)

Кралство Норвегия може да спре финансирането и да изиска възстановяването на средства в случай на нередности.

д)

Когато е целесъобразно, при подготовката, усвояването, мониторинга и оценката на финансовата вноска се използват партньорства, за да се гарантира широко участие. В партньорствата могат да участват, inter alia, местни, регионални и национални структури, както и частният сектор, гражданското общество и социалните партньори в държавите бенефициери и Кралство Норвегия.

е)

Всеки проект от многогодишната рамка за програмиране в държавите бенефициери може да бъде изпълнен в сътрудничество между, inter alia, субекти, установени в държавите бенефициери и в Кралство Норвегия, в съответствие с приложимите правила за обществените поръчки.

4.

Разходите за управление, направени от Кралство Норвегия, се покриват от общата сума по член 2, параграф 1 и се посочват в разпоредбите за изпълнение по параграф 5 от настоящия член.

5.

Кралство Норвегия или посочен от него субект носи отговорността за цялостното управление на финансовия механизъм на Норвегия. Допълнителни разпоредби относно прилагането на финансовия механизъм на Норвегия се изготвят от Кралство Норвегия след консултация с държавите бенефициери, които могат да бъдат подпомогнати от Европейската комисия. Кралство Норвегия се стреми посочените разпоредби да бъдат изготвени преди подписването на меморандумите за разбирателство.

6.

Кралство Норвегия докладва за приноса си към постигането на целите на финансовия механизъм на Норвегия и ако е целесъобразно — към постигането на единадесетте тематични цели на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 — 2020 г. (1)

Член 11

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

2.   То влиза в сила на първия ден на втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

3.   До приключването на посочените в параграфи 1 и 2 процедури настоящото споразумение се прилага временно от първия ден на първия месец след депозирането на последната нотификация за тази цел.

Член 12

Настоящото споразумение, съставено в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и норвежки език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните по настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  1) Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите; 2) подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и на тяхното използване и качество; 3) повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП), на селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите; 4) подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; 5) насърчаване на приспособяването към изменението на климата и предотвратяването и управлението на риска; 6) съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност; 7) насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключовите мрежови инфраструктури; 8) насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила; 9) насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и всяка форма на дискриминация; 10) инвестиции в образованието, обучението, професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот; 11) повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и на заинтересованите страни и допринасяне за ефективна публична администрация.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА НОРВЕГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 — 2021 Г.

Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност

1.

Развитие на бизнеса, иновации и МСП

2.

Научни изследвания

3.

Образование, стипендии, чиракуване и младежко предприемачество

4.

Баланс между работа и личен живот

5.

Социален диалог — Достоен труд

Социално приобщаване, младежка заетост и намаляване на бедността

6.

Предизвикателства пред общественото здравеопазване в Европа

7.

Приобщаване и създаване на възможности за ромите

8.

Деца и младежи, изложени на риск

9.

Участие на младежите на пазара на труда

10.

Местно развитие и намаляване на бедността

Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика

11.

Околна среда и екосистеми

12.

Енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност, енергийна сигурност

13.

Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях

Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи

14.

Предприемачество в областта на културата, културно наследство и културно сътрудничество

15.

Гражданско общество

16.

Добро управление, подлежащи на отчетност институции, прозрачност

17.

Права на човека — Прилагане на национално равнище

Правосъдие и вътрешни работи

18.

Убежище и миграция

19.

Мерки по изпълнение на наказанията и задържане преди съдебния процес

20.

Международно полицейско сътрудничество и борба с престъпността

21.

Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на правовата държава

22.

Домашно насилие и насилие, основано на пола

23.

Предотвратяване на бедствия и готовност за бедствия


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/18


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ИСЛАНДИЯ,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, подписано на 22 юли 1972 г., и съществуващите договорености за търговия с риба и продукти на рибарството между Исландия и Общността,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Съюза на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г., и по-специално член 1 от него,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, и по-специално член 2 от него,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

Член 1

1.   Специалните разпоредби, които се прилагат за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството с произход от Исландия, са определени в настоящия протокол и приложението към него. Годишните безмитни тарифни квоти са посочени в приложението към настоящия протокол. Тези тарифни квоти са приложими от деня, в който започва временното прилагане на настоящия протокол съгласно процедурите, предвидени в член 4, параграф 3, и се прилагат до 30 април 2021 г.

2.   В края на този период договарящите страни ще направят оценка на необходимостта от запазване на специалните разпоредби, посочени в параграф 1, и ако е необходимо, ще направят преглед на нивата на квотите, като вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни.

Член 2

1.   Тарифните квоти се откриват в деня, в който започва временното прилагане на настоящия протокол съгласно процедурите, посочени в член 4, параграф 3.

2.   Обемите на тарифните квоти са посочени в приложението към настоящия протокол. Първата тарифна квота ще може да се ползва от началната дата на временното прилагане на настоящия протокол до 30 април 2017 г. От 1 май 2017 г. нататък се предоставят ежегодно следващи тарифни квоти от 1 май до 30 април до края на периода, посочен в член 1 от настоящия протокол.

3.   Обемите на тарифните квоти за периода от 1 май 2014 г. до началната дата на временното прилагане на настоящия протокол се разпределят пропорционално и се предоставят за останалата част на периода, посочен в член 1 от настоящия протокол.

Член 3

За тарифните квоти, изброени в приложението към настоящия протокол, се прилагат правилата за произход, установени в Протокол 3 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия, подписано на 22 юли 1972 г.

Член 4

1.   Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

2.   Той влиза в сила на първия ден на втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

3.   До приключване на процедурите, посочени в параграфи 1 и 2, настоящият протокол се прилага временно от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за тази цел.

Член 5

Настоящият протокол, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и исландски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1 ОТ ПРОТОКОЛА

В допълнение към съществуващите постоянни безмитни тарифни квоти Европейският съюз открива следните годишни безмитни тарифни квоти за продукти с произход от Исландия:

Код по КН

Описание на продуктите

Годишен (1.5-30.4) обем на тарифната квота в нетно тегло, освен ако е посочено друго (*)

0303 51 00

Херинга от вида Clupea herengus или Clupea palasii, замразена, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност (1)

950 тона

0306 15 90

Замразени норвежки омари (Nephrops norvegicus)

1 000 тона

0304 49 50

Филета от морски костур (Sebastes spp.), пресни или охладени

2 000 тона

1604 20 90

Други приготвени храни и консерви от риби

2 500 тона


(1)  Ползването на тарифната квота не се допуска за стоки, декларирани за допускане за свободно обращение през периода от 15 февруари до 15 юни.

(*)  Количества се добавят в съответствие с член 2, параграф 3 от Допълнителния протокол.


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/22


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973 г., наричано по-долу „Споразумението“, и съществуващите договорености за търговията с риба и продукти на рибарството между Норвегия и Общността,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Съюза на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г., и по-специално член 1 от него,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, и по-специално членове 2 и 3 от него,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

Член 1

1.   Специалните разпоредби, които се прилагат за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството с произход от Норвегия, са установени в настоящия протокол и приложението към него.

2.   Годишните безмитни тарифни квоти са посочени в приложението към настоящия протокол. Тези квоти се прилагат за периода от 1 май 2014 г. до 30 април 2021 г. До края на този период се извършва преглед на нивата на квотите, като се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни.

Член 2

1.   Тарифните квоти се откриват в деня, в който започва временното прилагане на настоящия протокол, съгласно процедурите, посочени в член 5, параграф 3.

2.   Първата тарифна квота ще може да се ползва от началната дата на временното прилагане на настоящия протокол до 30 април 2017 г. От 1 май 2017 г. нататък се предоставят ежегодно следващи тарифни квоти от 1 май до 30 април до края на периода, посочен в член 1 от настоящия протокол.

3.   Обемите на тарифните квоти за периода от 1 май 2014 г. до началната дата на временното прилагане на настоящия протокол се разпределят пропорционално и се предоставят за останалата част на периода, посочен в член 1 от настоящия протокол.

Член 3

Норвегия предприема необходимите мерки, за да гарантира, че продължава да се прилага договореността, която позволява свободния транзит на риба и продукти на рибарството, разтоварени в Норвегия от плавателни съдове, плаващи под знамето на държава — членка на Европейския съюз.

Като се взема предвид периодът от 1 май 2014 г. до началната дата на временното прилагане на настоящия протокол, през който договореността за транзита не е била в сила, договореността се прилага за срок от седем години, считано от деня, в който започва временното прилагане на настоящия протокол.

Член 4

За тарифните квоти, изброени в приложението към настоящия протокол, се прилагат правилата за произход, установени в Протокол 3 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973 г.

Член 5

1.   Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

2.   Допълнителният протокол влиза в сила на първия ден на втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

3.   До приключване на процедурите, посочени в параграфи 1 и 2, настоящият протокол се прилага временно от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за тази цел.

Член 6

Настоящият протокол, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и норвежки език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1 ОТ ПРОТОКОЛА

В допълнение към съществуващите постоянни безмитни тарифни квоти Европейският съюз открива следните годишни безмитни тарифни квоти за продукти с произход от Норвегия:

Код по КН

Описание на продуктите

Годишен (1.5 — 30.4) обем на тарифната квота в нетно тегло, освен ако е посочено друго (*)

0303 19 00

Друга замразена сьомга

2 000 тона

0303 51 00

Херинга от вида Clupea herengus или Clupea palasii, замразена, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност (1)

26 500 тона

0303 54 10

Скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus, замразена, цяла, с изключение на черния дроб и семенната течност (1)

25 000 тона

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Скумрия, замразени филета и разфасовки, наречени „flaps“, от скумрия

11 300 тона

0303 55 30

Чилийски сафрид (Trachurus murphyi), замразен

2 200 тона

ex 0303 55 90

Друга риба, замразена, различна от сафрид (Caranx trachurus)

0303 56 00

Кобия (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Друга риба, замразена

0303 82 00

Скатови (Rajidae)

0303 89 55

Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)

0303 89 90

Друга риба, замразена

всички продукти, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност

0304 86 00

Замразено филе от херинга от видовете Clupea harengus и Clupea pallasii

55 600 тона

ex 0304 99 23

Замразена, почистена, разрязана по дължина херинга от видовете Clupea harengus и Clupea pallasii  (1)

ex 0304 49 90

Прясно филе от херинга от видовете Clupea harengus и Clupea pallasii

9 000 тона

ex 0304 59 50

Прясна, почистена, разрязана по дължина херинга от видовете Clupea harengus и Clupea pallasii

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Малки и големи скариди, обелени и замразени, приготвени или консервирани

7 000 тона

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Херинга, овкусена и/или в оцет, в марина

11 400 тона отцедено нетно тегло

0305 10 00

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

1 000 тона


(1)  Ползването на тарифната квота не се допуска за стоки, декларирани за допускане за свободно обращение през периода от 15 февруари до 15 юни.

(*)  Количества се добавят в съответствие с член 2, параграф 3 от Допълнителния протокол.


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/26


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/838 НА СЪВЕТА

от 23 май 2016 година

за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея, както и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 10 май 2010 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Грузия за сключването на ново споразумение между Съюза и Грузия, което да замени Споразумението за партньорство и сътрудничество (2).

(2)

Преговорите бяха приключени успешно и Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, („споразумението“) беше парафирано на 29 ноември 2013 г.

(3)

В съответствие с Решение 2014/494/ЕС на Съвета (3) споразумението беше подписано на 27 юни 2014 г. при условие за сключването му на по-късна дата.

(4)

В съответствие с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз е целесъобразно Съветът да упълномощи Комисията да одобрява измененията на споразумението, които да бъдат приети от Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ съгласно предвиденото в член 408, параграф 4 от споразумението, както са предложени от Подкомитета по географските означения съгласно член 179 от споразумението.

(5)

Целесъобразно е да бъдат установени съответните процедури за защита на географските означения, на които се предоставя защита по силата на споразумението.

(6)

Споразумението не следва да се тълкува като предоставящо права или налагащо задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Съюза или на държава членка.

(7)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, („споразумението“) се одобрява от името на Съюза (4).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 431, параграф 1 от споразумението (5).

Член 3

За целите на член 179 от споразумението Комисията одобрява от името на Съюза измененията на споразумението, внесени с решения на Подкомитета по географските означения. Когато заинтересованите страни не могат да постигнат съгласие след представени възражения във връзка с дадено географско означение, Комисията приема позиция по този въпрос въз основа на процедурата, установена в член 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 4

1.   Наименование, защитено съгласно дял IV, глава 9, подраздел 3 „Географски означения“ от споразумението, може да бъде използвано от всеки оператор, предлагащ на пазара селскостопански продукти, хранителни продукти, вина, ароматизирани вина или спиртни напитки, които отговарят на съответната спецификация.

2.   В съответствие с член 175 от споразумението държавите членки и институциите на Съюза прилагат предвидената в членове 170 — 174 от споразумението закрила, включително по искане на заинтересована страна.

Член 5

Споразумението не се тълкува като предоставящо права или налагащо задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Съюза или на държава членка.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Одобрение от 18 декември 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Грузия, от друга страна (ОВ L 205, 4.8.1999 г., стр. 3).

(3)  Решение 2014/494/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 1).

(4)  Споразумението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 4) заедно с решението за подписването му.

(5)  Датата на влизането в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.

(6)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/28


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/839 НА СЪВЕТА

от 23 май 2016 година

относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея, както и член 218, параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 15 юни 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Република Молдова за сключването на ново споразумение между Съюза и Република Молдова, което да замени Споразумението за партньорство и сътрудничество (2).

(2)

Преговорите бяха успешно приключени и Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, („споразумението“) беше парафирано на 29 ноември 2013 г.

(3)

В съответствие с Решение 2014/492/ЕС на Съвета (3) споразумението беше подписано на 27 юни 2014 г. при условие за сключването му на по-късна дата.

(4)

В съответствие с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз е целесъобразно Съветът да упълномощи Комисията да одобрява измененията на споразумението, които да бъдат приети от Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ съгласно член 438, параграф 4 от споразумението, както са предложени от Подкомитета по географските означения съгласно член 306 от споразумението.

(5)

Целесъобразно е да бъдат установени съответните процедури за защита на географските означения, на които се предоставя защита по силата на споразумението.

(6)

Споразумението не следва да се тълкува като предоставящо права или налагащо задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Европейския съюз или на държава-членка.

(7)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, („споразумението“) се одобрява от името на Съюза (4).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 464, параграф 1 от споразумението, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан със споразумението (5).

Член 3

За целите на член 306 от споразумението Комисията одобрява от името на Съюза измененията на споразумението, внесени с решения на Подкомитета по географските означения. Когато заинтересованите страни не могат да постигнат съгласие след представени възражения във връзка с дадено географско означение, Комисията приема позиция по този въпрос въз основа на процедурата, установена в член 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Член 4

1.   Наименование, защитено съгласно подраздел 3 „Географски означения“ на глава 9 от дял V от споразумението, може да бъде използвано от всеки оператор, предлагащ на пазара селскостопански продукти, храни, вина, ароматизирани вина или спиртни напитки, които отговарят на съответната спецификация.

2.   В съответствие с член 301 от споразумението държавите-членки и институциите на Съюза прилагат предвидената в членове 297—300 от споразумението закрила, включително по искане на заинтересована страна.

Член 5

Споразумението не следва да се тълкува като предоставящо права или налагащо задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Европейския съюз или на държава членка.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Одобрение от 13 ноември 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки и Република Молдова (ОВ L 181, 24.6.1998 г., стр. 3).

(3)  Решение 2014/492/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави-членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (ОВ L 260, 30.8.2014 г. стр. 1).

(4)  Споразумението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 3) заедно с решението за подписването му.

(5)  Датата на влизането в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.

(6)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).


РЕГЛАМЕНТИ

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/840 НА СЪВЕТА

от 27 май 2016 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Две лица не следва да бъдат оставени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащи се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(3)

Информацията, отнасяща се до някои лица, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да се актуализира.

(4)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Вписванията относно следните лица се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II, раздел А от Регламент (ЕС) № 36/2012:

 

№ 15. Mohamed Farahat (изв. още като Muhammad Farahat)

 

№ 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (изв. още като Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Вписванията относно изброените по-долу лица, съдържащи се в приложение II, раздел А от Регламент (ЕС) № 36/2012, се заменят със следните вписвания:

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Дата на раждане: 10 юли 1969 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № 454224

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на телекомуникациите, финансовите услуги, транспорта и недвижимите имоти; има финансови интереси и/или заема висши и ръководни постове в Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и в инвестиционните фондове Al Mashreq, Bena Properties и Cham Holding.

Предоставя финансиране и подкрепа за сирийския режим посредством бизнес интересите си.

Влиятелен член е на фамилията Makhlouf и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.

9.5.2011 г.

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Дата на раждане: 20 май 1966 г.

паспорт № 002954347

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на инженеринга и строителството, медиите, туризма и здравеопазването. Има финансови интереси и/или заема висши и ръководни длъжности в редица дружества в Сирия, по-специално Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project и Syria Metal industries.

Изпълнява важна роля в бизнес средите в Сирия като генерален секретар на Търговската камара в Дамаск (назначен през декември 2014 г. от тогавашния министър на икономиката Khodr Orfali), председател на двустранните бизнес съвети Китай–Сирия (от март 2014 г.) и председател на Syrian Metal and Steel Council (от декември 2015 г.).

В тесни бизнес отношения е с ключови фигури на сирийския режим, включително Maher Al-Assad.

Mohammed Hamcho се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си и е свързан с лица, които се облагодетелстват от режима и го подкрепят.

27.1.2015 г.

22.

Ihab (

Image

) (изв. още като Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Дата на раждане: 21 януари 1973 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № N002848852

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Ihab Makhlouf е вицепрезидент на Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и акционер в дружеството. Има бизнес интереси в няколко други сирийски дружества и образувания, включително Ramak Construction Co и Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Като вицепрезидент на Syriatel, което прехвърля съществена част от своите печалбите на сирийското правителство по силата на лицензионния си договор, Ihab Makhlouf подкрепя и пряко сирийския режим.

Влиятелен член е на фамилията Makhlouf и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.

23.5.2011 г.

28.

Khalid (

Image

) (изв. още като Khaled) Qaddur (

Image

) (изв. още като Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в секторите на телекомуникациите, нефтената промишленост и пластмасовите изделия, поддържащ тесни бизнес контакти с Maher Al-Assad.

Облагодетелства се от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си.

Съдружник на Maher Al-Assad, включително чрез бизнес дейността си.

27.1.2015 г.

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (изв. още като Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)

Дата на раждане: 3 февруари 1967 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бизнес съдружник на Maher Al-Assad и отговарящ за управлението на някои от неговите бизнес интереси; предоставя средства на режима.

23.6.2011 г.

32.

Г-н Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (изв. още като Abu Rami)

Дата на раждане: 19 октомври 1932 г.;

Място на раждане: Latakia, Сирия

Влиятелен член на фамилията Makhlouf, бизнес съдружник и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhlouf. Тясно свързан е с фамилията Assad и с вуйчото на Bashar и Mahir al-Assad. Известен е още и като Abu Rami.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително интереси и/или значимо влияние в General Organisation of Tobacco и секторите на нефта и газа, както и оръжейния и банковия сектор.

Участва в бизнес операции в полза на режима на Assad в областта на снабдяването с оръжия и банковото дело. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

1.8.2011 г.

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (изв. още като Aiman Jaber)

Място на раждане: Latakia

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в секторите на стоманата, медиите, потребителските стоки и нефта, включително като търгува с тези стоки. Има финансови интереси и/или заема висши ръководни постове в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално Al Jazira (изв. още като Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV и Sama Satellite Channel.

Посредством дружеството си Al Jazira, Ayman Jaber спомага за вноса на нефт в Сирия от Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jaber се облагодетелства от режима и го подкрепя посредством бизнес интересите си.

Подкрепя пряко и изпълнява водеща роля в дейностите на свързаните с режима милиции, известни като Shabiha и/или Suqur as-Sahraa.

Съдружник на Rami Makhlouf посредством бизнес дейностите си и близък на Maher Al-Assad посредством ролята си в свързаните с режима милиции.

27.1.2015 г.

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Дата на раждане: 1933 г.

Място на раждане: Karfis, Сирия

Отговорен за убийствата в Hama през 1980 г., извикан в Дамаск като специален съветник на президента Bashar Al-Assad.

23.8.2011 г.

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значително влияние в Amir Group и Cham Holdings — два конгломерата с интереси в областта на недвижимите имоти, туризма, транспорта и финансите. От март 2014 г., след назначаването му от министъра на икономиката Khodr Orfali, заема поста председател за Русия в двустранните стопански съвети.

Samir Hassan подпомага водените от режима военни действия с дарения на парични средства.

Свързан е с лица, които се облагодетелстват или подкрепят режима. По-специално е свързан с посочените от Съвета Rami Makhlouf и Issam Anbouba и се облагодетелства от сирийския режим.

27.9.2014 г.

108.

Mohammad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Дата на раждане: 1945 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на финансите, заемал този пост до 9 февруари 2013 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

1.12.2011 г.

111.

Joseph(

Image

) Suwaid (

Image

)

Дата на раждане: 1958 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър, заемал този пост до 21 януари 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

112.

Hussein (

Image

) (изв. още като Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (изв. още като: Hussein Mahmud Farzat)

Дата на раждане: 1957 г.;

Място на раждане: Hama

Бивш министър, заемал този пост поне до 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (изв. още като: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на телекомуникациите и технологиите, заемал този пост поне до април 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

27.2.2012 г.

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Дата на раждане: 1966 г.;

Място на раждане: Tartоus

Бивш министър на информацията. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.9.2011 г.

192.

Hashim Anwar al-Aqqad изв. още като Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Дата на раждане: 1961 г.

Място на раждане: Mohagirine, Сирия.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значимо влияние в Anwar Akkad Sons Group (AASG) и дъщерното му дружество United Oil. AASG е конгломерат с интереси в сектори като нефт, газ, химикали, застраховки, промишлени машини, недвижими имоти, туризъм, изложения, подизпълнение и медицинско оборудване.

Hashim Anwar al-Aqqad е изпълнявал и дейност като член на сирийския парламент до 2012 г.

Без подкрепа от режима Al-Aqqad не е в състояние да продължи успешната си дейност. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

23.7.2014 г.

201.

Wael Abdulkarim

(известен също като Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Дамаск, Сирия.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в областта на нефтената, химическата и производствената промишленост. По-специално той е представител на Abdulkarim Group, изв. още като Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group е водещ производител на смазочни материали, грес и промишлени химикали в Сирия.

7.3.2015 г.

203.

George Haswani

(Изв. още като Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Адрес: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в секторите на инженеринга, строителството, нефта и газа. Има интереси и/или значимо влияние в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално в HESCO Engineering and Construction Company — водещо инженерингово и строително дружество.

George Haswani има близки връзки със сирийския режим. Той подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством ролята си на посредник в сделки за закупуване на нефт от ИДИЛ от страна на сирийския режим. Той се облагодетелства от режима посредством предоставеното му облагодетелствано положение, включително чрез възложения му договор за обществени поръчки (като подизпълнител) с голямото руско нефтено дружество „Стройтрансгаз“.

7.3.2015 г.


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/841 НА СЪВЕТА

от 27 май 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849.

(2)

Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета (2) привежда в действие мерките, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/849.

(3)

С Решение (ОВППС) 2016/849 се забранява доставката, продажбата или трансферът в Корейската народнодемократична република (Северна Корея) на допълнителни изделия, материали и оборудване за изделия и технологии с двойна употреба. С него също така се забранява трансферът на финансови средства към и от Северна Корея, освен ако не са изрично разрешени предварително, както и инвестиции от страна на Северна Корея и нейните граждани на териториите под юрисдикцията на държавите членки и инвестиции от граждани на Съюза или образувания в Северна Корея. Освен това с решението се забранява приземяването, излитането и прелитането над територията на държавите членки на всяко въздухоплавателно средство, управлявано от превозвачи от Северна Корея или с произход от Северна Корея, както и достъпът в пристанища на държавите членки на всеки плавателен съд, който е притежаван, управляван или снабден с екипаж от Северна Корея. С решението се въвежда забрана за внос на луксозни стоки от Северна Корея, както и забрани за предоставяне на финансова подкрепа за търговия със Северна Корея. Също така се въвежда предварително договорно освобождаване от задължението за замразяване на средства и икономически ресурси на определени лица и образувания от Северна Корея.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 329/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 329/2007 се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавят следните точки:

„10.

„брокерство“ означава следните услуги и дейности:

а)

приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

б)

изпълнение на поръчки от името на клиенти;

в)

търгуване за собствена сметка;

г)

управление на портфейл;

д)

инвестиционно консултиране;

е)

поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти въз основа на твърд ангажимент;

ж)

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент;

з)

всяка услуга във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар или до търговия в многостранна система за търговия.

11.

„трансфер на финансови средства“ означава:

а)

всяка трансакция, извършена от името на платец чрез доставчик на платежни услуги по електронен пътс цел получателят да получи финансовите срества при доставчик на платежни услуги, независимо от това дали платецът и получателят са едно и също лице;

б)

всяка трансакция не по електронен път посредством разплащане в брой, с чекове или счетоводни вписвания, с цел получателят да получи финансовите средства, независимо от това дали платецът и получателят са едно и също лице.

12.

„получател“ означава физическо или юридическо лице, определено като получател на трансфера на финансовите средства;

13.

„платец“ означава лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава трансфер на финансови средства от тази платежна сметка или, когато такава липсва, лицето, което дава нареждане за трансфера на финнсовите средства;

14.

„доставчик на платежни услуги“ означава категориите доставчици на платежни услуги, посочени в член 1, параграф 1 от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*), физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаването съгласно член 26 от Директива 2007/64/ЕО, и юридическите лица, ползващи се от освобождаването съгласно член 9 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (**), които предлагат услуги за трансфер на финансови средства.

(*)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1)."

(**)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).“"

2)

В член 2 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Забранява се:

а)

вносът, закупуването или трансферът на злато, титаниева руда, ванадиева руда, редкоземни минерали, изброени в приложение Iв, или въглища, желязо и желязна руда, изброени в приложение Iг, от Северна Корея, независимо дали произхождат или не от Северна Корея,

б)

вносът, закупуването или трансферът от Северна Корея на петролните продукти, посочени в приложение Iе, независимо дали произхождат или не от Северна Корея;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраната, посочена в букви а) и б).

Приложение Iв включва злато, титаниева руда, ванадиева руда и редкоземни минерали, посочени в параграф 4, буква а).

Приложение Iг включва въглища, желязо и железни руди, посочени в параграф 4, буква а).

Приложение Iе включва петролните продукти, посочени в параграф 4, буква б).“

3)

Член 3а се заменя със следното:

„Член 3а

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 и член 3, параграф 1 съответният компетентен орган на държава членка, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши, при условията, които смята за уместни, пряката или непряката доставка, продажба, трансфер или експорт на стоките и технологиите, включително софтуер, посочени в член 2, параграф 1, или помощта или брокерските услуги, посочени в член 3, параграф 1, при условие че тези стоки, технологии, помощ или брокерски услуги са за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели.

2.   Съответните държави членки информират в срок от четири седмици останалите държави членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно настоящия член.

3.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, букви а) и б) съответният компетентен орган на държава членка, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши посочените там трансакции, при условията, които смята за уместни и при условие че Съветът за сигурност на ООН е одобрил искането.

4.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко искане за одобрение, което е отправила до Съвета за сигурност на ООН съгласно параграф 3.“

4)

Член 3б се заменя със следното:

„Член 3б

1.   В допълнение към задължението за предоставяне на компетентните митнически органи на информация преди пристигането или заминаването, както е предвидено в съответните разпоредби относно входните и изходните митнически манифести и митнически декларации в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (***), Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (****) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (*****), лицето, което предоставя информацията по параграф 2 от настоящия член, декларира дали стоките са обхванати от Общия списък на оръжията на ЕС или от настоящия регламент и в случай че износът им подлежи на разрешителен режим, посочва стоките и технологиите, обхванати от предоставения лиценз за износ.

2.   Изискваните допълнителни елементи, посочени в настоящия член, се подават чрез митническа декларация или, при липса на такава декларация, в каквато и да е друга писмена форма, в зависимост от случая.

(***)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1)."

(****)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1)."

(*****)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).“"

5)

Член 3в се заличава.

6)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

1.   Забранява се:

а)

пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или износ в Северна Корея на луксозните стоки, посочени в приложение III;

б)

прякото или непрякото закупуване, внос или трансфер от Северна Корея на луксозните стоки, посочени в приложение III, независимо дали те са с произход или не от Северна Корея;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или чийто резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) и б).

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) посочените там забрани не се прилагат за лични вещи на пътниците или за стоки с нетърговски характер за лично ползване на пътниците, съдържащи се в пътническия им багаж.

3.   Забраните, посочени в параграф 1, букви а) и б), не се прилагат за стоките, които са необходими за официални цели на дипломатическите и консулските представителства на държавите членки в Северна Корея или на международните организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители.

4.   Съответният компетентен орган на държава членка, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши, при условията, които смята за уместни, трансакция по отношение на стоките, посочени в точка 17 от приложение III, при условие че стоките са предназначени за хуманитарни цели.“

7)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

1.   Товар в рамките на Съюза или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и свободни зони, както е посочено в членове 243 — 249 от Регламент (ЕС) № 952/2013, подлежи на проверка, с цел да се гарантира, че не съдържа предмети, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на Съвета за сигурност на ООН или с настоящия регламент, когато:

а)

товарът е с произход от Северна Корея;

б)

товарът е предназначен за Северна Корея;

в)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на Северна Корея или на нейни граждани, или на лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания, притежавани или контролирани от тях;

г)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на лица, образувания или органи, изброени в приложение IV;

д)

товарът се превозва от плавателни съдове, плаващи под знамето на Северна Корея, или въздухоплавателни средства, регистрирани в Северна Корея, или плавателни съдове или въздухоплавателни средства без държава.

2.   Когато товарът попада извън обхвата на параграф 1, товар в рамките на Съюза или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и зони за свободна търговия, подлежи на проверка, когато са налице разумни основания да се счита, че той може да съдържа изделия, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са забранени с настоящия регламент при следните обстоятелства:

а)

товарът е с произход от Северна Корея;

б)

товарът е предназначен за Северна Корея; или

в)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на Северна Корея или на нейни граждани, или на лица или образувания, действащи от тяхно име.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се засяга неприкосновеността и защитата на дипломатическите и консулските пратки, предвидени във Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и във Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.

4.   Предоставянето на услуги, свързани с товарене, със снабдяване на корабите или друг вид обслужване на кораби, се забранява за кораби на Северна Корея, ако доставчиците на услуги имат информация — включително от компетентните митнически органи въз основа на посочената в член 3а, параграф 1 информация преди пристигане или преди заминаване — която дава достатъчно основания да се смята, че товарът на тези кораби съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на настоящия регламент, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел.“

8)

Вмъкват се следните членове:

„Член 5б

1.   Забранява се на територията на Съюза да се приемат или одобряват инвестиции в търговска дейност, когато тези инвестиции се извършват от:

а)

лица, образувания или органи на правителството на Северна Корея;

б)

Работническата партия на Корея;

в)

граждани на Северна Корея;

г)

юридически лица, образувания или органи, които са създадени или учредени съгласно законодателството на Северна Корея;

д)

лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание;

е)

юридически лица, образувания или органи, притежавани или контролирани от тях.

2.   Забранява се:

а)

създаването на съвместни дружества, които имат или приемат или разширяват дялово участие, включително чрез пълно придобиване или придобиване на дялове и други ценни книжа, даващи право на дялово участие, в юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграф 1, букви а) — е), участващи в програми или дейности на Северна Корея за ядрени оръжия, балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или в дейности от сектора на миннодобивната, нефтопреработвателната и химическата промишленост;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ за всяко юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграф 1, букви г) — е), или за документираните цели на финансирането на такива юридически лица, образувания или органи;

в)

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф.

Член 5в

1.   Забраняват се трансферите на финансови средства към и от Северна Корея, освен ако се отнасят до трансакция, посочена в параграф 3.

2.   Забранява се на кредитните и финансовите институции, попадащи в обхвата на член 16, да встъпват или да продължават да участват в трансакции със:

а)

кредитни и финансови институции със седалище в Северна Корея;

б)

клоновете или дъщерните дружества, попадащи в обхвата на член 16, на кредитни и финансови институции със седалище в Северна Корея, изброени в приложение VI;

в)

клоновете или дъщерните дружества, които не попадат в обхвата на член 16, на кредитни и финансови институции със седалище в Северна Корея, изброени в приложение VI;

г)

кредитни и финансови институции, чието седалище не е в Северна Корея и които не попадат в обхвата на член 16, но са контролирани от лица, образувания или органи със седалище в Северна Корея, изброени в приложение VI,

освен ако такива трансакции попадат в обхвата на параграф 3 и са разрешени в съответствие с параграф 4, буква а) или не се изисква предварително разрешение в съответствие с параграф 4, буква б).

3.   Следните трансакции могат да бъдат разрешени в съответствие с параграф 4, буква а):

а)

трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване или медицинско оборудване, или за селскостопански или хуманитарни цели;

б)

трансакции, свързани с парични преводи на частни лица;

в)

трансакции, свързани с изпълнението на изключенията, предвидени в настоящия регламент;

г)

трансакции във връзка с конкретен търговски договор, който не е забранен съгласно настоящия регламент;

д)

трансакции, свързани с дипломатическо или консулско представителство или с международна организация, ползващи се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези трансакции са предназначени за официални цели на дипломатическото или консулското представителство или международната организация;

е)

трансакции, необходими изключително за изпълнението на проекти, финансирани от Съюза или неговите държави членки за целите на развитието, които се насочени пряко към нуждите на цивилното население или към насърчаването на премахването на ядреното оръжие;

ж)

трансакции относно плащания за удовлетворяване на искове срещу Северна Корея, нейните граждани или юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно законодателството на Северна Корея, и трансакции с подобен характер, които не допринасят за забранени дейности по настоящия регламент, поотделно за всеки конкретен случай и ако съответната държава членка е уведомила останалите държави членки и Комисията поне 10 дни преди издадаването на разрешение.

4.   За трансакциите, посочени в параграф 3, включващи трансфери на финансови средства за и от Северна Корея за суми:

а)

над 15 000 EUR или равностойността на тази сума, се изисква предварително разрешение от съответният компетентен орган на държавата членка, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II към настоящия регламент;

б)

равни или под 15 000 EUR или равностойността на тази сума, не се изисква предварително разрешение.

5.   Не се изисква предварително разрешение за трансакция или трансфер на финансови средства, които са необходими за официални цели на дипломатическите и консулските представителства на държава членка или на международните организации, ползващи се с имунитет в Северна Корея в съответствие с международното право.

6.   Държавите членки информират другите държави членки и Комисията относно всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 4, буква а).

7.   Относно трансакциите, попадащи в обхвата на параграф 3, кредитните и финансовите институции, посочени в член 16, в рамките на съвместните си действия с кредитните и финансовите институции, посочени в параграф 2, букви а) — г):

а)

прилагат мерки за комплексна проверка на клиента, установени съгласно членове 8 и 9 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (******);

б)

осигуряват съответствие с мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с процедурите, установени от Директива 2005/60/ЕО и Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*******);

в)

изискват дали е осигурена информация относно платеца, придружаваща паричните преводи, както се изисква съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006, както и информация относно получателя като име и банкова сметка на получателя и, когато е уместно, уникален идентификатор на трансакцията и отказват извършване на трансакцията, ако тази информация липсва или е непълна;

г)

поддържат регистър за трансакциите в съответствие с член 30, буква б) от Директива 2005/60/ЕО;

д)

когато са налице разумни основания да се съмняват, че финансовите средства биха могли да допринасят за програми или дейности на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, балистични ракети или други оръжия за масово унищожение („финансиране на разпространението“), своевременно уведомяват компетентното звено за финансово разузнаване (ЗФР), както е определено от Директива 2005/60/ЕО, или всеки друг компетентен орган, определен от съответната държава членка, съгласно посоченото в уебсайтовете, изброени в приложение II, без да се засяга член 3, параграф 1 или 6;

е)

незабавно уведомят за всички съмнителни трансакции, включително опитите за извършване на трансакции;

ж)

се въздържат от извършването на трансакции, за които има разумно основание да се подозира, че биха могли да бъдат свързани с финансиране на разпространението, докато не завършат необходимите действия в съответствие с буква ж) и са спазени всички указания на съответните ЗФР или на компетентен орган.

За целите на настоящия параграф ЗФР или всеки друг компетентен орган, изпълняващ ролята на национален център за получаване и анализ на съмнителни трансакции, получава сведения относно потенциално финансиране на разпространението на ядрени оръжия и получава своевременно пряк или непряк достъп до финансовата, административната и свързаната с правоприлагането информация, която му е необходима за правилното изпълнение на тези функции, които включват по-специално анализ на сведенията за съмнителни трансакции.

8.   Изискването за предварително одобрение в параграф 3 се прилага независимо от това дали трансферът на финансовите средства се извършва чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани. За целите на настоящия регламент „операции, които изглеждат свързани“ включват:

а)

поредица от последователни трансфери от или до едни и същи кредитни или финансови институции в рамките на приложното поле на параграф 2 или от или към едно и също севернокорейско лице, образувание или орган, които са направени във връзка с единично задължение за трансфер на финансови средства, когато всеки индивидуален трансфер е под 15 000 EUR, но които заедно отговарят на критериите за разрешение;

б)

поредица от трансфери, включващи различни доставчици на платежни услуги или физически или юридически лица, които се отнасят до едно задължение за трансфер на финансови средства.

9.   Забранява се участието, съзнателно или несъзнателно, в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в настоящия член.

(******)  Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15)."

(*******)  Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи (ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1).“"

9)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Чрез дерогация от член 6 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на обезпечение в рамките на съдебно, административно или арбитражно решение, издадено преди датата на посочването на лицето, образуванието или органа, посочени в член 6, или на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси трябва да се използват изключително за удовлетворяване на обезпечените от такова решение претенции или уважени в такива обезпечения претенции, в рамките, определени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в)

решението или обезпечението не е в полза на посочено в приложение IV, V или Vа лице, образувание или орган;

г)

признаването на решението или обезпечението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка; и

д)

Комитетът по санкциите е бил уведомен от съответната държава членка за решението или обезпечението относно лицата, образуванията или органите, изброени в приложение IV.

2.   Чрез дерогация от член 6 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, изброени в приложение V, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало за него преди датата на посочване на това лице,образувание или орган, компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат при условията, които те смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че съответният компетентен орган е установил, че:

а)

договорът няма връзка с никое изделие, операция, услуга или трансакция, посочени в член 2, параграф 1, буква а), член 2, параграф 3 или член 3; и

б)

плащането не се получава пряко или непряко от лице, образувание или орган, посочени в приложение V.

3.   Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за установеното и за намерението си да издаде разрешение най-малко 10 дни преди издаването на всяко разрешение съгласно параграф 2.“

10)

Член 9б се заменя със следното:

„Член 9б

1.   Забранява се предоставянето на финансиране или финансова помощ за търговия със Северна Корея, включително предоставянето на експортни кредити, гаранции или застраховане на лица или образувания, участващи в тази търговия, когато такава финансова помощ би могла да допринесе за:

а)

ядрените програми или програмите за балистични ракети на Северна Корея или за други дейности, забранени с настоящия регламент;

б)

заобикаляне на забраната в буква а).

2.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага по отношение на договори и споразумения за предоставяне на финансова подкрепа, сключени преди 29 май 2016 г.

3.   Забраната, посочена в параграф 1, не се прилага по отношение на предоставянето на финансова подкрепа за търговия за хранителни, селскостопански, медицински или други хуманитарни цели.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 9в

1.   Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или трансакция, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, а именно претенция за компенсация или претенция по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или плащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение под всякаква форма, ако са предявени от:

а)

посочените лица, образувания или органи, изброени в приложение IV или V;

б)

всякакви други лица, образувания или органи от Северна Корея, включително правителството на Северна Корея и неговите публични органи, корпорации и агенции; или

в)

всякакви лица, образувания или органи, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в букви а) и б).

2.   Счита се, че мерките, наложени с настоящия регламент, засягат изпълнението на договор или трансакция, когато съществуването или съдържанието на претенцията произтича пряко или непряко от тези мерки.

3.   Във всяко производство за изпълнение на дадена претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за лицето, търсещо изпълнение по претенцията.

4.   Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразност на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.“

12)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят на разположение финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги предприема, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Действията на физически или юридически лица, образувания или органи не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, посочени в настоящия регламент.“

13)

Член 11а се заменя със следното:

„Член 11а

1.   Забранява се предоставянето на достъп до пристанищата на територията на Съюза на всеки плавателен съд:

a)

който е притежаван, управляван или снабден с екипаж от Северна Корея;

б)

когато са налице разумни основания да се смята, че той е притежаван или контролиран, пряко или непряко, от лице или образувание, включено в списъка в приложение IV;

в)

когато са налице разумни основания да се смята, че той съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с настоящия регламент;

г)

който отказва да бъде проверен, след като подобна проверка е била разрешена от държавата, под чийто флаг е плавателният съд, или от държавата на регистрация; или

д)

който няма гражданскто и е отказал да бъде проверен в съответствие с член 5, параграф 1.

2.   Параграф 1 не се прилага:

a)

в случай на неотложна необходимост;

б)

в случай на морски плавателен съд, пристигащ в пристанище за проверка; или

в)

в случай че плавателният съд се връща в пристанището си по произход.

3.   Чрез дерогация от забраната в параграф 1 съответният компетентен орган на държавата членка, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши на морски плавателен съд да влезе в пристанище, ако:

a)

Комитетът по санкциите е определил предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН; или

б)

държавата членка е определила предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия регламент.

4.   Забранява се на всички въздухоплавателни средства, управлявани от превозвачи от Северна Корея или с произход от Северна Корея, да излитат, да се приземяват или да прелитат над територията на Съюза.

5.   Параграф 4 не се прилага:

а)

за въздухоплавателно средство, което се приземява за проверка;

б)

в случай на аварийно кацане.

6.   Чрез дерогация от забраната в параграф 4 съответният компетентен орган на държавата членка, посочен на уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши въздухоплавателно средство да излети, да се приземи или да прелети над територията на Съюза, ако този компетентен орган е установил предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия регламент.“

14)

Член 11в се заличава.

15)

Текстът в приложението към настоящия регламент се добавя като приложение Iе.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  Вж. страница 79 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IЕ

ПЕТРОЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 4

 

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните

 

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

 

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

 

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

 

2712 10

Вазелин

 

2712 20

Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло

еx

2712 90

Други

 

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали

еx

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

еx

2715

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

 

 

Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали

 

3403 11

– –

Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали

 

3403 19

– –

Други

 

 

Други

еx

3403 91

– –

Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали

еx

3403 99

– –

Други

 

 

– – – –

Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения, неупоменати, нито включени другаде

еx

3824 90 92

– – – – –

В течно състояние при 20 °C

еx

3824 90 93

– – – – –

Други

еx

3824 90 96

– – – –

Други

 

3826 00 10

Моноалкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE)

 

3826 00 90

Други“


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/47


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/842 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 167/2008 по отношение на името на титуляря на разрешителното и търговското наименование на кокцидиостатик

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 KRKA d.d. подаде заявление с искане за промяна на името на титуляря на разрешителното, посочено в Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията (2) за разрешение за употребата на кокцидиостатик (Kokcisan 120G).

(2)

Заявителят посочва, че считано от 5 февруари 2016 г. е прехвърлил правата за търговия с фуражната добавка Kokcisan 120G на „Хювефарма“ ЕООД. Освен това „Хювефарма“ ЕООД, в качеството си на новия притежател на правата за търговия с фуражната добавка, желае да промени търговското наименование на фуражната добавка. Заявителят представи съответната информация в подкрепа на своето искане.

(3)

Предложените промени в условията на разрешителното са от чисто административно естество и не налагат нова оценка на съответната добавка. Европейският орган за безопасност на храните бе уведомен за подаденото заявление.

(4)

За да може фуражната добавка да се предлага на пазара с новото търговско наименование и под името на „Хювефарма“ ЕООД, е необходимо да бъдат променени условията на разрешителното.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 167/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Тъй като съображенията за безопасност не налагат непосредственото прилагане на въведените с настоящия регламент изменения на Регламент (ЕО) № 167/2008, е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпване на съществуващите складови наличности от добавката, премиксите и комбинираните фуражи, които я съдържат.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията се изменя, както следва:

1)

Във втората колона думите „KRKA, d.d. Novo mesto, Словения“ се заменят с „Хювефарма“ ЕООД, България“,

2)

В третата колона думите „Kokcisan 120G“ се заменят с „Huvesal 120 G“.

Член 2

Съществуващите складови наличности от добавката, премиксите и комбинираните фуражи, съдържащи добавката, които отговарят на разпоредбите, приложими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да се предлагат на пазара и да бъдат използвани до тяхното изчерпване.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 г. относно ново разрешение за срок от десет години за употребата на кокцидиостатик като добавка в храни за животни (ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 14).


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/843 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,9

TR

60,8

ZZ

202,3

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

42,6

MA

59,4

TR

68,5

ZA

77,6

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

171,6

TR

143,1

ZA

177,5

ZZ

164,1

0808 10 80

AR

109,4

BR

107,5

CL

126,5

CN

102,3

NZ

149,7

US

192,9

ZA

112,3

ZZ

128,7

0809 29 00

TR

531,7

US

855,4

ZZ

693,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/51


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/844 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2016 година

за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взе предвид Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (1), и по-специално член 10, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Някои от международните конвенции, определени в член 2, буква а) от Директива 2009/45/ЕО, бяха изменени.

(2)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Директива 2009/45/ЕО приложенията към нея могат да се изменят, за да се отразят измененията на международните конвенции.

(3)

Ето защо Директива 2009/45/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден съгласно Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2009/45/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 1 юли 2017 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 163, 25.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. за създаване на Комитет по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК) и за изменение на регламентите относно безопасността на морския транспорт и предотвратяването на замърсяването от кораби (ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Директива 2009/45/ЕО се изменя, както следва:

1)

в глава II-1:

а)

се добавя следното правило II-1/А-1/4:

„4   Защита срещу шума

КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

.1

Корабите с брутен тонаж 1 600 или повече се строят така, че да се намали шумът на борда и персоналът да бъде защитен от шума в съответствие с Кодекса на Международната морска организация (ММО) за равнищата на шума на корабите, приет от Комитета по морска безопасност (КМБ) с Резолюция MSC.337(91), с евентуалните изменения от страна на ММО.“;

б)

правило II-1/В/6.2.2.2 се заменя със следното:

„.2.2

могат да извъртат руля от 35° в едната посока до 35° в другата посока при най-дълбокото газене на кораба и движение напред при максимална работна скорост напред и, при същите условия, от 35° в която и да е посока до 30° в другата посока за не повече от 28 секунди. Когато е невъзможно да се докаже спазването на това изискване по време на изпитванията по море при най-дълбокото газене на кораба и движение напред със скорост, съответстваща на максималните постоянни обороти на основния двигател и максималния проектен тангаж, спазването на това изискване от страна на корабите, независимо от датата на тяхното построяване, може да се докаже по един от следните начини:

.1

по време на изпитвания по море корабът е на равен кил и рулят е изцяло потопен при движение напред със скорост, съответстваща на максималните постоянни обороти на основния двигател и максималния проектен тангаж; или

.2

когато не може да се постигне пълно потапяне на руля по време на изпитвания по море, се изчислява подходяща скорост напред, като се използва площта на потопеното перо на руля в натовареното състояние, предложено за изпитването по море. Изчислената скорост напред трябва да води до прилагането на сила и предаването на въртящ момент на основното рулево устройство, които да са поне толкова големи, колкото ако изпитването се извършваше при най-дълбокото газене на кораба и движение напред със скорост, съответстваща на максималните постоянни обороти на основния двигател и максималния проектен тангаж; или

.3

приложената сила и предаваният въртящ момент на руля в натоварено състояние при изпитване по море са предвидени и екстраполирани надеждно за условия на пълно натоварване. Скоростта на кораба трябва да съответства на максималните постоянни обороти на основния двигател и максималния проектен тангаж на витлото;“

в)

правило II-1/В/6.3.2 се заменя със следното:

„.2

да може да извърта руля от 15° в едната посока до 15° в другата посока за не повече от 60 секунди при най-дълбокото газене на кораба и движение напред при половината от максималната му работна скорост напред или 7 възела, като се взема по-голямата от двете стойности. Когато е невъзможно да се докаже спазването на това изискване по време на изпитванията по море при най-дълбокото газене на кораба и движение напред с половината от скоростта, съответстваща на максималните постоянни обороти на основния двигател и максималния проектен тангаж, или 7 възела, като се взема по-голямата от двете стойности, спазването на това изискване от страна на корабите, независимо от датата на тяхното построяване, може да се докаже по един от следните начини:

.1

по време на изпитвания по море корабът е на равен кил и рулят е изцяло потопен при движение напред с половината от скоростта, съответстваща на максималните постоянни обороти на основния двигател и максималния проектен тангаж, или 7 възела, като се взема по-голямата от двете стойности; или

.2

когато не може да се постигне пълно потапяне на руля по време на изпитвания по море, се изчислява подходяща скорост напред, като се използва площта на потопеното перо на руля в предложеното натоварено състояние при изпитване по море. Изчислената скорост напред трябва да води до прилагането на сила и предаването на въртящ момент на спомагателното рулево устройство, които да са поне толкова големи, колкото ако изпитването се извършваше при най-дълбокото газене на кораба и движение напред с половината от скоростта, съответстваща на максималните постоянни обороти на основния двигател и максималния проектен тангаж, или 7 възела, като се взема по-голямата от двете стойности; или

.3

приложената сила и предаването на въртящия момент на руля в натоварено състояние при изпитване по море са предвидени и екстраполирани надеждно за условия на пълно натоварване;“;

г)

в правило II-1/В/15 подзаглавието се заменя със следното:

„НОВИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ ОТ ПРАВИЛО II-1/А-1/4“;

2)

в глава II-2:

а)

се добавят следните правила II-2/А/2.28 и II-2/А/2.29:

„.28

За целите на прилагането на правило II-2/Б/9а противопожарен клапан означава устройство, монтирано във вентилационна тръба, което при нормални условия остава отворено, за да се допуска въздушният поток в тръбата, и се затваря при пожар, като по този начин се възпира въздушният поток в тръбата с цел ограничаване на разпространението на пожара. Използването на горепосоченото определение може да е свързано със следните термини:

.1

автоматичен противопожарен клапан означава противопожарен клапан, който се затваря сам при пожар;

.2

ръчен противопожарен клапан означава противопожарен клапан, за който е предвидено да се отваря или затваря ръчно от екипажа при самия клапан; и

.3

дистанционно управляем противопожарен клапан означава противопожарен клапан, който се затваря ръчно от екипажа чрез устройство за управление на клапана от разстояние.

.29

За целите на прилагането на правило II-2/B/9а противодимен клапан означава устройство, инсталирано във вентилационна тръба, което при нормални условия остава отворено, за да се допуска въздушният поток в тръбата, и се затваря при пожар, като по този начин се възпира въздушният поток в тръбата с цел ограничаване на разпространението на дима и горещите газове. Не се очаква противодимният клапан да допринася за непроницаемостта на стандартна огнеупорна разделителна повърхност, през която преминава вентилационна тръба. Използването на горепосоченото определение може да е свързано със следните термини:

.1

автоматичен противодимен клапан означава противодимен клапан, който се затваря сам при възникването на дим или горещи газове

.2

ръчен противодимен клапан означава противодимен клапан, за който е предвидено да се отваря или затваря ръчно от екипажа при самия клапан; и

.3

дистанционно управляем противодимен клапан означава противодимен клапан, който се затваря ръчно от екипажа чрез устройство за управление от разстояние на клапана.“;

б)

правило II-2/А/6.8.2.1 се заменя със следното:

„.1

пожароопасните участъци на двигатели с вътрешно горене, използвани за основното задвижване на кораба и захранване с енергия, а за кораби, построени на или след 1 януари 2018 г. — пожароопасните участъци на всички двигатели с вътрешно горене,“;

в)

въвеждащата формулировка на правило II-2/А/11.1 се заменя със следното:

„.1

За корабите, построени преди 1 юли 2019 г., пожарникарската екипировка се състои от:“;

г)

добавят се следните правила II-2/А/11.1.1.3 и II-2/А/11.1а:

„.1.3

До 1 юли 2019 г. самостоятелният кислороден апарат със сгъстен въздух от пожарникарската екипировка трябва да отговаря на изискванията на параграф 2.1.2.2 от глава 3 на Кодекса за системите за противопожарна безопасност.

.1а

За корабите, построени на или след 1 юли 2019 г., пожарникарската екипировка трябва да отговаря на изискванията на Кодекса за системите за противопожарна безопасност;“

д)

вмъква се следното правило II-2/A/11.4а:

„4а

Пожарникарска комуникация:

Корабите, за които се изисква да разполагат на борда с най-малко една пожарникарска екипировка, и са построени на или след 1 януари 2018 г., трябва да имат на борда най-малко два двупосочни преносими радиотелефонни апарата за всеки пожарникарски екип с цел осъществяване на комуникация между пожарникарите. За корабите, използващи като гориво втечнен природен газ (ВПГ), или пътническите ро-ро кораби със затворени ро-ро пространства или пространства от специални категории, тези двупосочни преносими радиотелефонни апарати трябва да са устойчиви на експлозия или да са със собствена система за безопасност. Корабите, построени преди 1 януари 2018 г., трябва да са изпълнили изискванията на настоящото правило не по-късно от първата проверка след 1 юли 2019 г.“;

e)

добавя се следното правило II-2/A/15.2.6:

„.6

На корабите, подлежащи на правило II-2/А/11, бутилките на кислородните апарати, които се използват при тренировки, се презареждат или заменят преди отпътуване.“;

ж)

правило II-2/Б/5.1 се заменя със следното:

„.1

В допълнение към изискванията на специфичните разпоредби, отнасящи се до противопожарната цялост на вертикалните прегради и палубите, съдържащи се на друго място в настоящата част, минималната противопожарна цялост на вертикалните прегради и палубите трябва да отговаря на предписаната в таблици 5.1 или 5.1(а), както и 5.2 или 5.2(а), според случая.

При одобряване на структурната противопожарна защита в новите кораби се отчита рискът от пренос на топлина между топлинните мостове при пресечните точки и местата, където се прекъсват преградните термални съоръжения.“;

з)

в правило II-2/Б/5.4 след таблица 5.1 се вмъква следната таблица 5.1(а):

„Следната таблица се прилага за ВСИЧКИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.:

Таблица 5.1(а)

Противопожарна цялост на вертикалните прегради, отделящи прилежащи помещения

Помещения

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Пунктове за управление

1)

A-0д

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Коридори

2)

 

Cд

B-0д

A-0д

B-0д

B-0д

A-60

A-15

A-60

A-15

А-0г

*

A-30

Жилищни помещения

3)

 

 

Cд

A-0д

B-0e

B-0д

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0г

*

A-30

А-0г

Стълбища

4)

 

 

 

A-0д

B-0д

A-0д

B-0д

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0г

*

A-30

Сервизни помещения (ниска опасност)

5)

 

 

 

 

Cд

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Машинни отделения категория А

6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Други машинни отделения

7)

 

 

 

 

 

 

A-0б

A-0

A-0

*

A-0

Багажни отделения

8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Сервизни помещения (висока опасност)

9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0б

*

A-30

Открити палуби

10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Помещения от специални категории и ро-ро помещения

11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30“

и)

в правило II-2/Б/5.4 след таблица 5.2 се вмъква следната таблица 5.2(а):

„Следната таблица се прилага за ВСИЧКИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.:

Таблица 5.2(а)

Противопожарна цялост на палуби, отделящи прилежащи помещения

Помещения под↓

Помещения → над

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Пунктове за управление

1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Коридори

2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Жилищни помещения

3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0г

Стълбища

4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Сервизни помещения (ниска опасност)

5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Машинни отделения категория А

6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60е

A-30

A-60

*

A-60

Други машинни отделения

7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Багажни отделения

8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Сервизни помещения (висока опасност)

9)

A-60

A-30

A-0г

A-30

A-0г

A-30

A-0г

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Открити палуби

10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Помещения от специални категории и ро-ро помещения

11)

A-60

A-30

A-30

A-0г

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Забележки, които се отнасят за таблици 5.1, 5.1(а), 5.2 и 5.2(а), според случая:

(а)

За да се изясни коя стойност се прилага, вж. правила II-2/Б/3 и 8.

(б)

Когато помещенията спадат към категория с един и същ номер и има обозначение „б“ като степен, вертикална преграда или палуба от посочения в таблицата клас се изисква само когато прилежащите помещения, например от категория 9, служат за различни цели. За камбуз в близост до друг камбуз не се изисква вертикална преграда, но за камбуз в близост до помещение с бои се изисква вертикална преграда клас „A-0“.

(в)

Вертикални прегради, отделящи кабината на щурвала от помещението с морски карти, могат да бъдат от клас „B-0“.

(г)

Вж. параграфи .2.3 и .2.4 от настоящото правило.

(д)

С оглед на прилагането на правило 2.1.2, „B-0“ и „C“ в таблици 5.1 и 5.1(а) следва да бъдат разбирани като „A-0“.

(е)

Не е необходимо поставянето на противопожарна изолация за машинно отделение от категория 7, ако за него рискът от пожар е малък или нулев.

(*)

Когато в таблиците е посочена звездичка, съответната разделителна повърхност се изгражда от стомана или друг подобен материал, но не се изисква да е от стандартен клас „А“. На корабите, построени на или след 1 януари 2003 г. обаче, когато целостта на палубата, с изключение на пространството по категория 10, е нарушена за прокарване на електрически кабели, тръби и вентилационни канали, съответните отвори се запушват, за да не се допусне преминаване на пламък и дим. Разделителните повърхности между пунктовете за управление (аварийните генератори) и откритите палуби могат да имат въздушни вентилационни отвори без средства за затварянето им, освен когато има инсталирана стационарна противопожарна система с газ. За целите на прилагането на правило II-2/Б/2.1.2. звездичката в таблица 5.2 и 5.2(а), с изключение на категории 8 и 10, следва да бъде разбирана като „A-0“.“;

й)

добавя се следното правило II-2/Б/6.3.4:

„КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

.3.4

Осигуряват се два аварийни изхода от машинното отделение. Поне един от тези аварийни изходи трябва да осигурява постоянна противопожарна защита до достигането на безопасно място извън машинното отделение.“;

к)

заглавието на правило II-2/Б/9 се заменя със следното:

„9   Вентилационни системи на кораби, построени преди 1 януари 2018 г. (правило 32)“;

л)

вмъква се следното правило II-2/Б/9а:

   Вентилационни системи на кораби

КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C И D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

.1   Общи изисквания

.1

Вентилационните тръби, включително едно- и дву стенни, се изработват от стомана или друг равностоен материал, с изключение на късите гъвкави връзки с дължина, непревишаваща 600 mm, които се използват за свързване на вентилаторите с тръбите в помещения с климатични инсталации. Освен ако изрично е указано друго в параграф .1.6, всеки друг материал, използван при изграждането на тръби, включително изолацията, също следва да бъде незапалим. Не е необходимо обаче късите тръби с дължина, непревишаваща 2 m, и с площ на свободната част на сечението (терминът „свободна част на сечението“ означава, че дори за предварително изолирана тръба площта се изчислява въз основа на вътрешните размери на самата тръба, а не на изолацията), не по-голяма от 0,02 m2, да са изработени от стомана или друг равностоен материал, при условие че са изпълнени следните условия:

.1

тръбите са изработени от незапалим материал, който може да бъде покрит от вътрешната и външната страна с мембрани, забавящи разпространението на пламъка, и във всички случаи с топлина на изгаряне, непревишаваща 45 MJ/m2 от повърхността им за използваната дебелина. Топлината на изгаряне се изчислява съгласно препоръките, публикувани от Международната организация по стандартизация, по-специално публикацията ISO 1716:2002 „Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Определяне на топлината на изгаряне“;

.2

тръбите се използват само в края на вентилационната система; и

.3

тръбите се разполагат не по-близо от 600 mm, измерени по тяхното протежение, от отвор в разделителна повърхност от клас „A“ или „B“, включително при продължаващи тавани клас „B“.

.2

В съответствие с Кодекса за процедурата за изпитване на противопожарната безопасност се провежда изпитване на следното:

.1

противопожарните клапани, включително съответните им устройства за управление, въпреки че не се изисква изпитване за клапани, разположени в долния край на тръбата в изпускателните тръби от камбузите, които трябва да бъдат от стомана и да са в състояние да спират тягата по тръбата; и

.2

преминаването на тръби през разделителни повърхности от клас „А“, въпреки че не се изисква изпитване, когато към вентилационните тръби директно са свързани стоманени ръкави посредством нитови или винтови съединения или заваряване.

.3

Противопожарните клапани да са леснодостъпни. Когато те са разположени зад тавани или облицовки, тези тавани или облицовки се оборудват с отвор за извършване на проверки, на който е отбелязан идентификационният номер на клапана. Идентификационният номер на противопожарния клапан се поставя и върху всички устройства за управлението му от разстояние.

.4

Вентилационните тръби да са снабдени с отвори за проверка и почистване. Отворите да са в близост до противопожарни клапани.

.5

Главните смукателни и изпускателни отвори на вентилационните системи да могат да се затварят от външната страна на помещенията, които те вентилират. Средствата за затваряне да са леснодостъпни, както и ясно и трайно обозначени и да показват работното положение на механизма за затваряне.

.6

Да няма запалими уплътнения във фланцови връзки на вентилационни тръби на разстояние до 600 mm от отвори в разделителни повърхности от клас „А“ или „Б“ и в тръби, чиято конструкция се изисква да бъде от клас „А“.

.7

Да няма вентилационни отвори или проводи за стабилизиране на въздуха между две вътрешни пространства освен в случаите, разрешени съгласно правило II-2/Б/7.7.

.2   Разполагане на тръбите

.1

Вентилационните системи за машинните отделения от категория А, помещенията за автомобили, товарните помещения тип ро-ро, камбузите, помещенията от специални категории и товарните отделения се отделят едни от други и от вентилационните системи, които обслужват другите пространства. Не е необходимо обаче вентилационните системи на камбузите на пътническите кораби, превозващи не повече от 36 пътници, да бъдат напълно отделени от другите вентилационни системи, а те могат да се обслужват от отделни тръби на вентилационно съоръжение, обслужващо други помещения. В такъв случай във вентилационната тръба на камбуза в близост до вентилационния агрегат се инсталира автоматичен противопожарен клапан.

.2

Вентилационните тръби на машинните отделения от категория А, камбузите, помещенията за автомобили, помещенията тип ро-ро или помещенията от специални категории не трябва да преминават през жилищни помещения, сервизни помещения или пунктове за управление, ако не отговарят на условията, посочени в параграф .2.4.

.3

Вентилационните тръби на жилищните помещения, сервизните помещения или пунктовете за управление не трябва да преминават през машинни отделения от категория А, камбузи, помещения за автомобили, помещения тип ро-ро или помещения от специални категории, ако не отговарят на условията, посочени в параграф .2.4.

.4

Съгласно изискванията на параграфи .2.2 и .2.3 тръбите:

.1.1

са изработени от стомана с дебелина най-малко 3 mm за тръбите със свободна част на сечението под 0,075 m2, най-малко 4 mm за тръбите, за които тази свободна част е между 0,075 m2 и 0,45 m2, и най-малко 5 mm за тръбите, за които тя е по-голяма от 0,45 m2;

.1.2

се поддържат или подсилват в съответствие с предназначението;

.1.3

са оборудвани с автоматични противопожарни клапани в близост до разделителните повърхности, през които преминават; и

.1.4

са изолирани за стандартен клас „А-60“ от разделителните повърхности на помещенията, които обслужват, до точка на разстояние най-малко 5 m от всеки противопожарен клапан;

или

.2.1

са изработени от стомана в съответствие с параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2; и

.2.2

са изолирани за стандартен клас „А-60“ във всички помещения, през които преминават, с изключение на случаите, когато преминават през помещения от категории 9 или 10, определени в правило II-2/Б/4.2.2.

.5

За целите на параграфи .2.4.1.4 и .2.4.2.2 тръбите се изолират по цялата външна повърхност по тяхното сечение. Тръби, които са външни, но са в близост до определено пространство и имат една или повече общи повърхности с него, се считат за преминаващи през определеното пространство и се изолират по повърхността, която е обща с пространството, на разстояние 450 mm от тръбата (схеми на тези разположения се съдържат в единните тълкувания в глава II-2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) (MSC.1/Circ. 1276).

.6

Когато е необходимо вентилационна тръба да преминава през разделителна повърхност на главна вертикална зона, непосредствено до разделителната повърхност се монтира автоматичен противопожарен клапан. Той трябва да може да бъде затварян и ръчно от всяка страна на разделителната повърхност. Мястото, от което се управлява клапанът, трябва да е леснодостъпно и да е обозначено ясно и забележимо. Тръбата между разделителната повърхност и клапана се изработва от стомана в съответствие с параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2 и се изолира поне до същата степен на противопожарна цялост като тази на разделителната повърхност, през която преминава. Клапанът се оборудва поне от едната страна на разделителната повърхност с индикаторно устройство, което ясно указва работното му положение.

.3   Подробности за противопожарните клапани и преминаванията на тръби

.1

Тръбите, преминаващи през разделителни повърхности от клас „А“, трябва да отговарят на следните изисквания:

.1

когато тънка тръба със свободна част на сечението, равна на или по-малка от 0,02 m2, преминава през отвор в разделителна повърхност от клас „А“, в отвора се монтира стоманен ръкав с дебелина най-малко 3 mm и дължина най-малко 200 mm, разпределена препоръчително на по 100 mm от всяка страна на вертикалната преграда, а при палубите — монтиран изцяло върху долната страна на палубите, през които преминава тръбата;

.2

когато вентилационни тръби със свободна част на сечението, по-голяма от 0,02 m2, но не повече от 0,075 m2, преминават през отвори в разделителни повърхности от клас „А“, в отворите се монтират покриващи тръбите стоманени ръкави. Тръбите и ръкавите трябва да са с дебелина най-малко 3 mm и дължина поне 900 mm. За преминаването през вертикални прегради е препоръчително тази дължина да бъде разделена на по 450 mm от всяка страна на вертикалната преграда. Тези тръби или ръкавите, които ги покриват, трябва да са противопожарно изолирани. Изолацията трябва да е най-малко със същата противопожарна цялост като тази на разделителната повърхност, през която преминава тръбата; и

.3

автоматични противопожарни клапани трябва да се монтират във всички тръби със свободна част на сечението, по-голяма от 0,075 m2, които преминават през разделителни повърхности от клас „А“. Всеки клапан се монтира в близост до разделителната повърхност, през която преминава тръба, като тръбата между клапана и пресичаната разделителна повърхност сe изработва от стомана в съответствие с параграфи .2.4.2.1 и .2.4.2.2. Противопожарните клапани трябва да функционират автоматично, но да могат да бъдат затваряни и ръчно от двете страни на разделителната повърхност. Клапанът се оборудва с индикаторно устройство, което ясно да показва работното положение на клапана. Противопожарни клапани обаче не се изискват, когато тръбите преминават през помещения, заобиколени от разделителни повърхности от клас „А“, без да обслужват тези помещения, при условие че тези тръби са със същата противопожарна цялост като тази на разделителните повърхности, през които преминават. Тръба със сечение над 0,075 m2 не може да се разделя на по-малки тръби преди преминаването през разделителна повърхност от клас „А“, които след това преминаване да се съединят с продължението на първоначалната тръба — всичко това с цел да се избегне монтирането на клапана, изискван съгласно настоящата разпоредба.

.2

Когато вентилационни тръби със свободна част на сечението, по-голяма от 0,02 m2, преминават през отвори във вертикални прегради от клас „B“, в тези отвори се монтират покриващи тръбите стоманени ръкави с дължина 900 mm, разделена препоръчително на по 450 mm от всяка страна на вертикалните прегради, освен ако за тази дължина тръбата е от стомана.

.3

Трябва да е възможно ръчното управление на всички противопожарни клапани. Клапаните трябва да са оборудвани с механично устройство за пряко задействане или, като алтернатива, с електрическо, хидравлично или пневматично управление за затваряне. Трябва да е възможно управлението на всички клапани и от двете страни на разделителната повърхност. Автоматичните противопожарни клапани, включително тези, които могат да бъдат управлявани дистанционно, трябва да са оборудвани с безотказен механизъм, който да затвори клапана при пожар дори в случай на прекъсване на електрическото захранване или намаляване на хидравличното или пневматичното налягане. Трябва да е възможно дистанционно управляемите противопожарни клапани на място да бъдат ръчно отваряни отново.

.4   Вентилационни системи на пътнически кораби, превозващи повече от 36 пътници

.1

В допълнение към изискванията от раздели .1, .2 и .3 вентилационните системи на пътнически кораби, превозващи повече от 36 пътници, трябва да отговарят и на следните изисквания:

.1

По принцип вентилаторите да са разположени така, че тръбите, които достигат различни пространства, да остават в главната вертикална зона.

.2

Стълбищните клетки трябва да се вентилират и обслужват от отделна вентилационна система (за отвеждане на въздуха от тях и подаване на свеж въздух), която не обслужва никое друго пространство.

.3

Тръбите, независимо от тяхното сечение, обслужващи повече от едно междупалубно жилищно помещение, сервизно помещение или пункт за управление, се оборудват, в близост до преминаването им през всяка палуба към такива помещения, с автоматичен противодимен клапан, който също така трябва да може да бъде затварян ръчно от защитената палуба над клапана. Когато един вентилатор обслужва повече от едно междупалубно пространство чрез отделни тръби в главна вертикална зона, като всяка от тях е предназначена за отделно междупалубно пространство, всяка тръба трябва да е снабдена с ръчно управляем противодимен клапан, монтиран в близост до вентилатора.

.4

Вертикалните тръби при необходимост се изолират съгласно изискванията в таблици 4.1 и 4.2. Тръбите се изолират съгласно изискванията за палубите между пространството, което обслужват, и съответното пространство, според случая.

.5   Изпускателни тръби от камбузите

.1   Изисквания за пътнически кораби, превозващи повече от 36 пътници

.1

В допълнение към изискванията от раздели .1, .2 и .3 изпускателните тръби от камбузите се изграждат в съответствие с параграфи .2.4.2.1 и .2.4.2.2 и се изолират до стандартен клас „А-60“ във всички жилищни помещения, сервизни помещения или пунктове за управление, през които преминават. Освен това те се оборудват със:

.1

утаител за мазнини, който може лесно да се отстранява за почистване, освен ако е инсталирана одобрена алтернативна система за отстраняване на мазнини;

.2

противопожарен клапан, разположен в долния край на тръбата при връзката между тръбата и абсорбатора в камбуза, който се управлява автоматично и дистанционно, както и дистанционно управляем противопожарен клапан, разположен в горния край на тръбата в близост до нейния изход;

.3

стационарно средство за гасене на пожар в тръбата. Пожарогасителните системи трябва да отговарят на препоръките, публикувани от Международната организация по стандартизация, по-специално в публикацията ISO 15371:2009 „Кораби и морски технологии — пожарогасителни системи, предназначени за защита на фритюрниците и уредите за варене и печене в камбузите“;

.4

механизми за дистанционно управление за спиране на изпускателните и захранващите вентилатори, за задействане на противопожарните клапани, посочени в параграф .5.1.1.2, и за задействане на пожарогасителната система, които се разполагат близо до входа на камбузите. Ако монтираната система е с няколко разклонения, тогава до горепосочените механизми за управление се монтира устройство за затваряне от разстояние на всички разклонения, изпускащи през една и съща главна тръба, преди в системата да се пусне пожарогасителен агент; и

.5

подходящо разположени отвори за проверка и почистване, включително един, разположен в близост до изпускателния вентилатор, и един, монтиран в долния край, където се натрупват мазнини;

.2

изпускателните тръби от готварски печки за готварско оборудване, инсталирано на открити палуби, трябва да отговарят на изискванията по параграф .5.1.1, според случая, когато преминават през жилищни помещения или помещения, в които има запалителни материали.

.2   Изисквания за пътнически кораби, превозващи не повече от 36 пътници

Когато преминават през жилищни помещения или помещения, в които има запалителни материали, изпускателните тръби от готварски печки в камбузите се изграждат в съответствие с параграфи .2.4.1.1 и .2.4.1.2. Всички изпускателни тръби се оборудват с:

.1

утаител за мазнини, който може лесно да се отстранява за почистване;

.2

противопожарен клапан, разположен в долния край на тръбата при връзката между тръбата и абсорбатора в камбуза, който се управлява автоматично и дистанционно, както и дистанционно управляем противопожарен клапан, разположен в горния край на тръбата в близост до нейния изход;

.3

механизъм за спиране на изпускателните и захранващите вентилатори, който може да се задейства от камбуза; и

.4

стационарно средство за гасене на пожар в самата тръба.

.6   Вентилационни помещения, обслужващи машинни отделения категория А, в които има двигател с вътрешно горене

.1

Когато вентилационно помещение обслужва само такова съседно машинно отделение и не е отделено от него чрез противопожарна разделителна повърхност, механизмите за затваряне на вентилационната тръба или тръбите, обслужващи машинното отделение, се разполагат извън вентилационното помещение и машинното отделение.

.2

Когато вентилационно помещение обслужва такова машинно отделение, както и други помещения, и е отделено от машинното отделение чрез разделителна повърхност от клас „A-0“, включително отворите, механизмите за затваряне на вентилационната тръба или тръби за машинното отделение могат да бъдат разположени във вентилационното помещение.

.7   Вентилационни системи за перални помещения на пътнически кораби, превозващи повече от 36 пътници

Изпускателните тръби от пералните и сушилните помещения от категория 13, определени в правило II-2/Б/.2.2, се оборудват със:

.1

филтри, които могат лесно да се отстраняват за почистване;

.2

противопожарен клапан, разположен в долния край на тръбата, който се управлява автоматично и дистанционно;

.3

механизми за дистанционно управление за спиране на изпускателните и захранващите вентилатори от самото помещение и задействане на противопожарния клапан, посочен в параграф .7.2; и

.4

подходящо разположени отвори за проверка и почистване.“;

м)

добавят се следните правила II-2/Б/13.4, II-2/Б/13.5 и II-2/Б/13.6:

„КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

.4

Стационарна система от детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация от одобрен вид, в съответствие с приложимите изисквания на правило II-2/A/9, се инсталира в машинни отделения, когато:

.4.1

е одобрено инсталирането на системи и оборудване за автоматично и дистанционно управление вместо постоянно обслужване на отделението от екипаж; и

.4.2

за главното задвижване и свързаните с него машини, включително основния източник на електрическо захранване, е предвидено различно равнище на автоматично и дистанционно управление и те са под постоянен надзор от персонал от контролен пункт.

.5

Стационарна система от детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация от одобрен вид, в съответствие с приложимите изисквания на правило II-2/А/9, се инсталира в затворени помещения, в които се намират пещи за изгаряне на отпадъци.

.6

По отношение на стационарната система от детектори за пожар и противопожарна аварийна сигнализация, изисквана съгласно правила II-2/Б/13.4 и 13.5, се прилага следното:

 

Системата от детектори за пожар се проектира, а детекторите се разполагат така, че бързо да се установява възникването на пожар във всяка част от тези помещения и при всякакви нормални условия на работа на двигателя и режими на работа на вентилационната система в зависимост от възможните температури на околната среда. Не се позволява в детекторни системи да се използват само температурни датчици, с изключение на помещенията с ограничена височина и случаите, в които употребата им е особено подходяща. Детекторната система трябва да подава звукови и визуални сигнализации, като и двата вида ясно да се различават от сигнализациите от всяка друга система, която не предупреждава за пожар, на достатъчен брой места, откъдето могат да бъдат чути и видени на щурманския мостик и от отговорния инженер.

 

Когато на щурманския мостик няма членове на екипажа, звукът на сигнализацията трябва да се чува на мястото, където отговорен член на екипажа дава дежурство.

 

След инсталирането системата се изпитва при различни условия на работа на двигателя и на вентилационната система.“;

н)

правило II-2/Б/14.1.1.2 се заменя със следното:

„.2

Изискванията на правила II-2/А/12, II-2/Б/7, II-2/Б/9 и II-2/Б/9а относно запазване на целостта на вертикалните зони се прилагат по един и същ начин за палубите и вертикалните прегради, които формират границите, отделящи хоризонталните зони една от друга, както и от останалата част на кораба.“;

о)

правило II-2/Б/14.1.2.2 се заменя със следното:

„.2

На новите кораби, построени преди 1 януари 2018 г., превозващи не повече от 36 пътници, и на съществуващите кораби клас B, превозващи повече от 36 пътници, граничните вертикални прегради на помещенията от специална категория се изолират според изискванията за помещенията от категория 11, определени в таблица 5.1 от правило II-2/Б/5, а хоризонталните граници — според изискванията за помещенията от категория 11, определени в таблица 5.2 от правило II-2/Б/5. На новите кораби, построени на или след 1 януари 2018 г., превозващи не повече от 36 пътници, граничните вертикални прегради на помещенията от специална категория се изолират според изискванията за помещенията от категория 11, определени в таблица 5.1(а) от правило II-2/Б/5, а хоризонталните граници — според изискванията за помещенията от категория 11, определени в таблица 5.2(а) на правило II-2/Б/5.“;

3)

в глава III:

а)

таблицата в правило III/2.6 се заменя със следното:

„Помещения

B

C

D

Брой на лицата (N)

Брой на пътниците (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Капацитет на спасителните съдове (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

съществуващи кораби

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

нови кораби

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Дежурни лодки (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Спасителни пояси (6)

8

8

8

4

8

4

Спасителни жилетки (8)  (9)  (12)  (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Детски спасителни жилетки (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Спасителни жилетки за бебета (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Сигнални фалшфойери (7)

12

12

12

12

6

6

Спасителни въжета и приспособления (14)

1

1

1

1

Радарни предаватели

1

1

1

1

1

1

Двупосочни VHF радиотелефонни апарати

3

3

3

3

3

2

б)

вмъква се следното правило III/9/2а:

„.2а

Най-късно при първото планирано поставяне на сух док след 1 януари 2018 г., но не по-късно от 1 юли 2019 г., механизмите за спускане на спасителни лодки при натоварване, които не отговарят на изискванията по параграфи 4.4.7.6.4—4.4.7.6.6 от Кодекса LSA, се заменят с оборудване, което отговаря на изискванията на кодекса (*).

(*)  Вж. Насоките за оценка и подновяване на системите за спускане и изтегляне на спасителни лодки (MSC.1/Circ. 1392)“;"

в)

вмъква се следното правило III/10а:

10а   Спасяване на хора от водата

КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D, ПОСТРОЕНИ НА ИЛИ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2018 Г.

.1

За всички кораби се изготвят специфични за кораба планове и процедури за спасяване на хора от водата, като се вземат предвид насоките, разработени от ММО (**). В плановете и процедурите се определят оборудването, предвидено за целите на спасяването на хора от водата, и мерките, които да се предприемат с цел свеждане до минимум на риска за бордовия персонал, участващ в операциите по спасяването. Корабите, построени преди 1 януари 2018 г., трябва да отговарят на това изискване не по-късно от първата периодична проверка или обновяването на оборудването за безопасност.

.2

Счита се, че пътническите ро-ро кораби, които спазват правило III/5-1.4, изпълняват настоящото правило.

(**)  Насоки за разработването на планове и процедури за спасяване на хора от водата (MSC.1/Circ.1447).“;"

г)

вмъква се следното правило III/13.9:

„.9

Членове на екипажа, които имат отговорности по влизане в затворени помещения или по спасяване, участват в тренировки за влизане в затворено помещение и спасяване, които се провеждат на борда на кораба на интервал, определен от администрацията, но не по-рядко от веднъж годишно:

.1   Тренировки за влизане в затворени помещения и спасяване

.1

Тренировките за влизане в затворено помещение и спасяване следва да се планират и изпълняват по безопасен начин, като се вземат под внимание, когато това е необходимо, насоките, предоставени в разработените от ММО препоръки (***).

.2

Всяка тренировка за влизане в затворено помещение и спасяване включва:

.1

проверка и използване на лични предпазни средства, необходими за влизането;

.2

проверка и използване на оборудване и процедури за комуникация;

.3

проверка и използване на уреди за измерване на атмосферното налягане в затворени помещения;

.4

проверка и използване на оборудване и процедури за спасяване; и

.5

инструкции за първа помощ и техники за реанимация.

(***)  Вж. преработените препоръки за влизане в затворено помещение на борда на кораби, приети от ММО с Резолюция A.1050(27).“"

д)

вмъква се следното правило III/14:

14   Вписване на данни (правило 19.5)

НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ КОРАБИ КЛАСОВЕ B, C и D:

.1

Датата, на която се провежда сбор, и подробностите за тренировки за напускане на кораба и противопожарни тренировки, тренировки за влизане в затворено помещение и спасяване, тренировки с други спасителни средства и бордово обучение се вписват в такъв бордови дневник, какъвто може да е предписан от администрацията. Ако в определеното време не се провежда пълен сбор, тренировка или обучение, в дневника се въвежда запис, посочващ обстоятелствата и мащаба на проведения сбор, тренировка или обучение.“


(1)  Спасителните съдове могат да бъдат спасителни лодки или спасителни салове, или съчетание от тях, отговарящи на изискванията на правило II/2.2. Ако е доказано, че пътуването е безопасно и/или климатичните условия в зоната на пътуване са благоприятни, администрацията на държавата на знамето може, като вземе предвид препоръките в MSC/Circ. 1046 на ММО, да допусне използването на следните съдове, ако това не се отхвърля от държавата членка домакин:

а)

открити обръщаеми надуваеми спасителни салове, които не отговарят на изискванията на раздел 4.2 или 4.3 от Кодекса за спасителните средства (LSA), при условие че тези спасителни салове изцяло отговарят на изискванията съгласно приложение 10 към Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г., а за корабите, построени на или след 1 януари 2012 г. — съгласно приложение 11 към Кодекса за високоскоростни плавателни съдове от 2000 г.

б)

спасителни салове, неотговарящи на изискванията по параграфи 4.2.2.2.1 и 4.2.2.2.2 от Кодекса LSA относно изолацията срещу студ на пода на спасителния сал.

Спасителните съдове за съществуващите кораби категория B, C и D трябва да отговарят на съответните правила на Конвенцията SOLAS 74 за съществуващи кораби, изменена на 17 март 1998 г. Пътническите ро-ро кораби трябва да отговарят на изискванията на правило III/5-1, според случая.

Система или системи за евакуация в открито море, отговарящи на изискванията по раздел 6.2. от Кодекса LSA, могат да се заменят с равностойния капацитет на спасителните салове съгласно таблицата, включително съоръженията за пускане във вода, според случая.

(2)  Спасителните съдове се разпределят по възможност равномерно от всяка страна на кораба.

(3)  Общият/обединеният капацитет на спасителните съдове, включително допълнителните спасителни салове, трябва да отговаря на изискванията от таблицата по-горе, т.е. 1,10 N = 110 % и 1,25 N = 125 % от общия брой на лицата (N), които корабът има право да превозва. Превозват се достатъчен брой спасителни съдове, за да се гарантира, че ако някой от спасителните съдове се загуби или се окаже повреден, останалите спасителни съдове могат да поемат общия брой на лицата, които корабът има право да превозва. Ако изискването за съхраняване на спасителните салове от правило III/7.5 не е спазено, може да се изискат допълнителни спасителни салове.

(4)  Броят на различните видове спасителни и/или дежурни лодки трябва да бъде достатъчен, за да се гарантира, че при напускане на кораба от общия брой лица, който корабът има право да превозва, всяка от спасителните и/или дежурните лодки води не повече от девет спасителни сала.

(5)  Съоръженията за спускане на дежурните лодки трябва да отговарят на изискванията на правило III/10.

Ако дадена дежурна лодка отговаря на изискванията по раздел 4.5 или 4.6 от Кодекса LSA, тя може да бъде включена в капацитета на спасителните съдове, посочен в горната таблица.

Спасителна лодка може да се счита за дежурна лодка, при условие че тя и нейните съоръжения за спускане и изтегляне отговарят и на изискванията за дежурните лодки.

На пътническите ро-ро кораби най-малко една от дежурните лодки, ако има изискване за наличие на такава лодка, трябва да бъде бързоходна дежурна лодка, отговаряща на изискванията на правило III/5-1.3.

Когато администрацията на държавата на знамето счита, че монтирането на дежурна лодка или бързоходна дежурна лодка на борда на даден кораб е физически невъзможно, такъв кораб може да бъде освободен от задължението да превозва дежурна лодка, при условие че корабът отговаря на всички долупосочени изисквания:

а)

корабът е пригоден за спасяване на човек в беда във водата;

б)

спасяването на човек в беда може да бъде наблюдавано от щурманския мостик; и

в)

корабът е достатъчно маневрен, за да се приближи и спаси хора при най-неблагоприятни условия.

(6)  От всяка страна на кораба поне един спасителен пояс е снабден със спасително въже, чиято дължина е поне два пъти по-голяма от височината, на която е закрепен той над водолинията при най-ненатоварено състояние на кораба при плаване, или е с дължина 30 метра, като се взема по-голямата от двете стойности.

Два спасителни пояса се снабдяват със самозадействащи се димни сигнални ракети и самовключващи се светлини; трябва да е възможно бързото им хвърляне от щурманския мостик. Останалите спасителни пояси се снабдяват със самовключващи се светлини в съответствие с изискванията по параграф 2.1.2 от Кодекса LSA.

(7)  На щурманския мостик или на пулта за управление се съхраняват сигнални фалшфойери, отговарящи на изискванията на параграф 3.1 от Кодекса LSA.

(8)  За всяко лице, което работи на открито място на борда, се осигурява надуваема спасителна жилетка. Тези надуваеми спасителни жилетки могат да се включат в общия брой на спасителните жилетки, изисквани съгласно настоящата директива.

(9)  Осигуряват се няколко спасителни жилетки, подходящи за деца, като броят им е най-малко 10 % от броя на пътниците на борда или по-голям, ако може да е необходим за осигуряването на спасителна жилетка за всяко дете.

(10)  Осигуряват се няколко спасителни жилетки, подходящи за бебета, като броят им е най-малко 2,5 % от броя на пътниците на борда или по-голям, ако може да е необходим за осигуряването на спасителна жилетка за всяко бебе.

(11)

На всички кораби се осигурява достатъчен брой спасителни жилетки за лицата на вахта и за използване на отдалечени пунктове със спасителни съдове. Спасителните жилетки за лицата на вахта се съхраняват на мостика, в контролния пункт за машинното отделение и на всяко друго място с присъствие на вахтен екипаж.

Всички пътнически кораби трябва да бъдат приведени в съответствие с изискванията съгласно бележки под линия 12 и 13 не по-късно от първата периодична проверка след 1 януари 2012 г.

(12)  Ако осигурените спасителни жилетки за възрастни не са предназначени за лица, тежащи над 140 kg и с гръдна обиколка над 1 750 mm, на борда на кораба се осигурява достатъчен брой подходящи приспособления, чрез които да се осигури закрепването на спасителните жилетки към такива лица.

(13)  На всички пътнически кораби всяка спасителна жилетка се снабдява със светлинно устройство в съответствие с изискванията по параграф 2.2.3 от Кодекса LSA. Всички пътнически ро-ро кораби спазват изискванията на правило III/5.5.2.

(14)  За кораби с дължина под 24 m не се изисква на борда им да има и приспособления за хвърляне на спасителни въжета.“


РЕШЕНИЯ

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/66


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/845 НА СЪВЕТА

от 23 май 2016 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет, както и създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 207 и 212 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (1) („Споразумението“) влезе в сила на 1 юни 2014 г.

(2)

За да се допринесе за ефективното прилагане на Споразумението, неговата институционна рамка следва да бъде завършена възможно най-скоро чрез приемането от Съвместния комитет на собствен процедурен правилник.

(3)

По силата на член 44 от Споразумението бе създаден Съвместен комитет, за да се осигури, inter alia, доброто функциониране и прилагане на Споразумението („Съвместният комитет“).

(4)

За да се допринесе за ефективното прилагане на Споразумението, следва да бъде приет процедурният правилник на Съвместния комитет.

(5)

С цел да се даде възможност за провеждането на дискусии на експертно равнище в основните области, попадащи в приложното поле на Споразумението, следва да бъдат създадени специализирани работни групи.

(6)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на специализирани работни групи следва да се основава на приложените проекти на решения на Съвместния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, учреден по силата на член 44 от Споразумението, във връзка със:

а)

приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет; и

б)

създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат,

се основава на проектите на решения на Съвместния комитет, приложени към настоящото решение.

2.   Представителите на Съюза в Съвместния комитет могат да приемат незначителни промени в проектите на решения, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2016 година

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2014/278/ЕС на Съвета от 12 май 2014 г. за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (ОВ L 145, 16.5.2014 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 1/2016 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

от …

за приемане на процедурния му правилник

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ,

като взе предвид Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна („Споразумението“), и по-специално член 44 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 юни 2014 г.

(2)

За да се допринесе за ефективното прилагане на Споразумението, следва да бъде приет процедурният правилник на Съвместния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

С настоящото решение се приема изложеният в приложението към настоящото решение процедурен правилник на Съвместния комитет.

Съставено в … на

За Съвместния комитет ЕС—Република Корея

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ

Член 1

Състав и председателство

1.   Съвместният комитет, създаден по силата на член 44 от Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна („Споразумението“), изпълнява функциите си, предвидени в член 44 от Споразумението.

2.   Съвместният комитет е съставен от представители на страните по Споразумението на съответното равнище.

3.   Съвместният комитет се председателства от всяка от страните последователно за период от една календарна година. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност или министърът на външните работи на Република Корея председателстват Съвместния комитет. Председателят може да делегира своите правомощия.

4.   Първият период започва от датата на първото заседание на Съвместния комитет и приключва на 31 декември същата година.

Член 2

Заседания

1.   Съвместният комитет обикновено заседава веднъж годишно. Заседанията на Съвместния комитет се свикват от председателя и се провеждат последователно в Брюксел и Сеул на дата, определена по взаимно съгласие. По искане на една от страните и с тяхно съгласие е възможно провеждането на извънредни заседания на Съвместния комитет.

2.   Съвместният комитет обикновено заседава на равнище висши служители, освен ако е договорено друго от страните.

Член 3

Публичност

Освен ако е решено друго, заседанията на Съвместния комитет не са публични.

Член 4

Участници

1.   Преди всяко заседание председателят се уведомява от секретариата за предвидения състав на делегацията на всяка от страните.

2.   Когато е уместно и по взаимно съгласие на страните, като наблюдатели или за да предоставят информация по определена тема, на заседанията на Съвместния комитет могат да бъдат поканени да присъстват експерти или представители на други органи.

Член 5

Секретариат

Представител на Европейската служба за външна дейност и представител на Министерството на външните работи на Република Корея съвместно упражняват функциите на секретари на Съвместния комитет. Всички съобщения до председателя на Съвместния комитет и от него се препращат на секретарите. Кореспонденцията до председателя на Съвместния комитет и от него може да се осъществява чрез всички средства за писмена комуникация, включително електронна поща.

Член 6

Дневен ред на заседанията

1.   Председателят изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание. Предварителният дневен се изпраща, заедно със съответните документи, на другата страна не по-късно от 15 дни преди началото на заседанието.

2.   Предварителният дневен ред включва точките, представени на председателя не по-късно от 21 дни преди началото на заседанието.

3.   Дневният ред се приема от Съвместния комитет в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат добавени към дневния ред със съгласието на двете страни.

4.   Председателят може, със съгласието на двете страни, да съкрати сроковете, посочени в параграф 1, за да се вземат предвид изискванията, свързани с конкретен случай.

Член 7

Протоколи

1.   Двамата секретари съвместно изготвят проект на протокол от всяко заседание, в общия случай в рамките на 30 календарни дни от датата на заседанието. Проектът на протокол се основава на изготвено от председателя обобщение на заключенията, приети от Съвместния комитет.

2.   Протоколът се одобрява от двете страни в срок от 45 календарни дни от датата на заседанието или до която и да е друга договорена от страните дата. След като бъде постигнато съгласие по проекта на протокола, два оригинални екземпляра се подписват от председателя и от секретарите. Всяка от страните получава един оригинален екземпляр.

Член 8

Разисквания

1.   Когато Съвместният комитет приема решения или препоръки, тези актове се обозначават съответно като „Решение“ или „Препоръка“, последвано от пореден номер, датата на тяхното приемане и описание на предмета им. Във всяко решение се посочва датата на влизането му в сила. Решенията и препоръките на Съвместния комитет се приемат по взаимно съгласие на страните.

2.   Съвместният комитет може да взема решения или да отправя препоръки чрез писмена процедура, ако и двете страни са съгласни. По взаимно съгласие на страните може да бъде предвиден краен срок за приключването на писмената процедура, при изтичането на който председателят на Съвместния комитет може да заяви, освен ако някоя от страните уведоми за противното, че е постигнато взаимно съгласие между страните.

3.   Автентичността на приетите от Съвместния комитет решения и препоръки се удостоверява посредством два оригинални екземпляра, подписани от председателя на Съвместния комитет.

4.   Всяка от страните може да реши да публикува решенията и препоръките на Съвместния комитет в своето съответно официално издание.

Член 9

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, предназначена за Съвместния комитет, се адресира до един от секретарите, който на свой ред уведомява другия секретар.

2.   Секретариатът осигурява препращането на адресираната до Съвместния комитет кореспонденция до председателя, а когато е целесъобразно — и разпращането ѝ, по реда за документите, посочени в член 10 от настоящия процедурен правилник.

3.   Кореспонденцията, изходяща от председателя, се изпраща до страните от секретариата, а когато е целесъобразно — се разпраща, по реда за документите, посочени в член 10 от настоящия процедурен правилник.

Член 10

Документи

1.   Когато разискванията в рамките на Съвместния комитет се основават на писмени придружаващи документи, тези документи се номерират и разпращат от секретариата до членовете.

2.   Всеки секретар отговаря за разпращането на документите до своите членове в Съвместния комитет, като системно слага в копие другия секретар.

Член 11

Разходи

1.   Всяка страна поема за своя сметка всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Съвместния комитет, както по отношение на разходите за персонал, пътните и дневните разходи, така и по отношение на пощенските и телекомуникационните разходи.

2.   Разходите по организирането на заседанията и размножаването на документи се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

Член 12

Изменяне на процедурния правилник

Процедурният правилник може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните в съответствие с член 8.

Член 13

Специализирани работни групи

1.   Съвместният комитет може да реши да създаде допълнителни специализирани работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения.

2.   Съвместният комитет може да реши да бъде закрита всяка съществуваща специализирана работна група, да определя или да изменя нейния мандат или да създаде допълнителни специализирани работни групи.

3.   Специализираните работни групи докладват на Съвместния комитет след всяко свое заседание.

4.   Специализираните работни групи нямат правомощие за вземане на решения, но могат да представят препоръки на Съвместния комитет.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № 2/2016 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

от …

относно създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ,

като взе предвид Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна („Споразумението“), и по-специално член 44 от него, както и член 13 от Процедурния правилник на Съвместния комитет,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се даде възможност за провеждането на дискусии на експертно равнище в основните области, попадащи в приложното поле на Споразумението, следва да бъдат създадени специализирани работни групи. При постигането на съгласие между страните може да бъде променен както списъкът на специализираните работни групи, така и обхватът на отделните специализирани работни групи.

(2)

В съответствие с член 13 от Процедурния правилник на Съвместния комитет, Съвместният комитет може да създава специализирани работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на неговите задачи,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Създават се специализираните работни групи, посочени в приложение I към настоящото решение. Мандатът на специализираните работни групи се определя, както е посочено в приложение II към настоящото решение.

Съставено в … на

За Съвместния комитет ЕС—Република Корея

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ ГРУПИ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

(1)

Специализирана работна група по въпросите на енергетиката, околната среда и изменението на климата.

(2)

Специализирана работна група по въпросите на борбата с тероризма.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАНДАТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ, СЪЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

Член 1

1.   Всяка специализирана работна група може да се занимава на заседанията си с прилагането на Споразумението в областите, които попадат в обхвата на тази работна група.

2.   Специализираните работни групи могат също така да дискутират теми или конкретни проекти, свързани със съответната област на двустранно сътрудничество.

3.   Възможно е да се разглеждат и отделни случаи, когато една от страните поиска това.

Член 2

Специализираните работни групи работят под ръководството на Съвместния комитет. Те докладват и представят своите протоколи и заключения на председателя на Съвместния комитет в срок от 30 календарни дни след всяко заседание.

Член 3

Специализираните работни групи се състоят от представители на страните.

Когато двете страни постигнат съгласие за това, специализираните работни групи могат да канят на заседанията си експерти и да изслушват техните становищата във връзка с конкретни точки от дневния ред на заседанията, когато е това е целесъобразно.

Член 4

Специализираните работни групи се председателстват от страните последователно съгласно правилата на Процедурния правилник на Съвместния комитет.

Член 5

Представител на Европейската служба за външна дейност и представител на Министерството на външните работи на Република Корея съвместно упражняват функциите на секретари на специализираните работни групи. Всички съобщения, отнасящи се до конкретната специализирана работна група, се препращат на двамата секретари.

Член 6

1.   Специализираните работни групи заседават винаги когато обстоятелствата го изискват, със съгласието на страните, въз основа на писмено искане от една от тях. Всяко заседание се провежда на договорени от страните място и дата.

2.   При получаване на искане от една от страните за заседание на специализирана работна група секретарят — представител на другата страна, отговаря в срок от 15 работни дни.

3.   При неотложен случай заседанията на специализираните работни групи може да се свикат с по-кратко предизвестие, което подлежи на договаряне между двете страни.

4.   Преди всяко заседание председателят се уведомява за предвидения състав на делегацията на всяка от двете страни.

5.   Заседанията на специализираните работни групи се свикват съвместно от двамата секретари.

Член 7

Точките, които следва да бъдат включени в дневния ред, се представят на секретарите не по-късно от 15 работни дни преди датата на въпросното заседание на специализираната работна група. Придружаващата документация се предоставя на секретарите не по-късно от 10 работни дни преди заседанието. Секретарите съобщават проекта на дневен ред не по-късно от 5 работни дни преди заседанието. Дневният ред се финализира при постигането на съгласие на двете страни. При извънредни обстоятелства, със съгласието на страните, към дневния ред могат да се добавят въпроси в по-кратки срокове.

Член 8

За всяко заседание се изготвя протокол.

Освен ако е решено друго, заседанията на специализираните работни групи не са публични.


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/76


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2016/846 НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

от 24 май 2016 година

за назначаване на съдии в Общия съд

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 254 и 255 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Член 48 от Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета (1), предвижда, че Общият съд се състои от четиридесет съдии, считано от 25 декември 2015 г. Член 2, буква а) от посочения регламент определя продължителността на мандата на дванадесетте допълнителни съдии, така че краят на мандата им да отговаря на частичното обновяване на състава на Общия съд, което ще се извърши на 1 септември 2016 г. и на 1 септември 2019 г.

(2)

За длъжността допълнителен съдия в Общия съд бяха предложени кандидатурите на г-жа Inga REINE, г-н Fredrik SCHALIN и г-н Peter George XUEREB.

(3)

Комитетът, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, даде становище относно годността на г-жа Inga REINE, г-н Fredrik SCHALIN и г-н Peter George XUEREB да упражняват функциите на съдии в Общия съд,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За съдии в Общия съд за периода от датата на влизане в сила на настоящото решение до 31 август 2019 г. се назначават:

г-жа Inga REINE,

г-н Fredrik SCHALIN,

г-н Peter George XUEREB.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 май 2016 година.

Председател

P. DE GOOIJER


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14).


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/77


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2016/847 НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

от 24 май 2016 година

за назначаване на съдия в Общия съд

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 254 и 255 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Мандатът на четиринадесет съдии от Общия съд изтича на 31 август 2016 г. Следва да се пристъпи към назначения за периода от 1 септември 2016 г. до 31 август 2022 г.

(2)

Беше предложено подновяване на мандата на г-н Lauri MADISE.

(3)

Комитетът, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, даде становище относно годността на г-н Lauri MADISE да упражнява функциите на съдия в Общия съд,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Lauri MADISE се назначава за съдия в Общия съд за периода от 1 септември 2016 г. до 31 август 2022 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 май 2016 година.

Председател

P. DE GOOIJER


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/78


РЕШЕНИЕ (EС, Евратом) 2016/848 НА СЪВЕТА

от 25 май 2016 година

за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на правителството на Дания,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 септември 2015 г. и 1 октомври 2015 г. Съветът прие решения (ЕС, Евратом) 2015/1600 (1) и (ЕС, Евратом) 2015/1790 (2) за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Mikkel DALSGAARD се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Klaus MATTHIESEN, Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF), се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2016 година.

За Съвета

Председател

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Решение (EС, Евратом) 2015/1600 на Съвета от 18 септември 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 53).

(2)  Решение (EС, Евратом) 2015/1790 на Съвета от 1 октомври 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 23).


28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/79


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/849 НА СЪВЕТА

от 27 май 2016 година

относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/800/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (КНДР) в изпълнение, inter alia, на резолюции 1718 (2006) и 1874 (2009) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН).

(2)

На 7 март 2013 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2094 (2013) на СС на ООН, в която беше осъден най-остро извършеният на 12 февруари 2013 г. от КНДР ядрен опит в нарушение и при явно незачитане на съответните резолюции на СС на ООН.

(3)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/183/ОВППС (2) за замяна на Решение 2010/800/ОВППС и за изпълнение, inter alia, на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) на СС на ООН.

(4)

На 2 март 2016 г. СС на ООН прие Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН, в която изразява дълбоката си загриженост във връзка с ядрения опит, проведен от КНДР на 6 януари 2016 г. в нарушение на резолюциите на СС на ООН в тази област, осъжда извършеното от КНДР изстрелване на 7 февруари 2016 г., при което беше използвана технология за балистични ракети и което беше извършено в сериозно нарушение на съответните резолюции на СС на ООН, и посочва, че продължава да съществува явна заплаха за международния мир и сигурност в региона и извън него.

(5)

На 31 март 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/476 (3) за изменение на Решение 2013/183/ОВППС и за изпълнение на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН.

(6)

Предвид предприетите от КНДР действия по-рано тази година, които бяха счетени за сериозна заплаха за международния мир и сигурност в региона и извън него, Съветът реши да наложи допълнителни ограничителни мерки.

(7)

В Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН, в която се изразява голяма загриженост, че продажбата на оръжия от страна на КНДР е генерирала приходи, които се използват за разработване на ядрено оръжие и балистични ракети, се предвижда, че ограниченията върху оръжията следва да обхващат всички видове оръжия и свързани с тях материали, включително малките оръжия и леките въоръжения и свързаните с тях материали. Тя разширява още забраната за трансфер и набавяне на изделия, които биха могли да допринесат за развитието на оперативните способности на въоръжените сили на КНДР, или за износ, който подпомага или подсилва оперативните способности на въоръжените сили на друга държава-членка на ООН извън КНДР.

(8)

В Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН се посочва, че със забраната за предоставяне на техническа помощ, свързана с оръжия, се забранява на държавите-членки на ООН да приемат обучаващи, съветници или други длъжностни лица с цел военно, паравоенно или полицейско обучение.

(9)

В Резолюция 2270 (2016) се потвърждава, че забраната за трансфер, набавяне и предоставяне на техническа помощ по отношение на някои стоки се отнася също до превоза на изделия до или от КНДР за поправка, техническо обслужване, подновяване, изпитване, обратен инженеринг и маркетинг, независимо дали има прехвърляне на собствеността или контрола, и се подчертава, че мерките за забрана за издаване на виза се отнасят още до всички лица, пътуващи с посочените цели.

(10)

Съветът счита, че е целесъобразно да се забрани доставката, продажбата и трансфера в КНДР и на други изделия, материали и оборудване, свързани с изделия и технологии с двойна употреба.

(11)

С Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН се разширява списъкът на лицата и образуванията, които са обект на замразяване на активи и забрана за издаване на визи, и се предвижда, че замразяването на активи се отнася за образувания към правителството на КНДР или Корейската работническа партия, когато държавата-членка на ООН реши, че са свързани с ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или с други дейности, забранени в съответните резолюции на СС на ООН.

(12)

С Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН, в която се изразява загриженост във връзка с това, че КНДР злоупотребява с привилегиите и имунитетите, предоставени съгласно Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения, се установяват допълнителни мерки с цел да се предотврати дипломати от КНДР или правителствени представители или лица от трети страни да действат от името или под ръководството на посочени лица или образувания, или да се занимават със забранени дейности.

(13)

В Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН допълнително се пояснява обхватът на задължението за държавите-членки на ООН да не позволяват специализирано обучение на граждани на КНДР в някои чувствителни области.

(14)

С Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН се разширява и обхватът на мерките, приложими към транспортния и финансовия сектор.

(15)

В контекста на мерките, приложими към финансовия сектор, Съветът счита, че е целесъобразно да се забрани прехвърлянето на финансови средства към и от КНДР, освен ако не е изрично разрешено предварително, а също и инвестициите от страна на КНДР в териториите под юрисдикцията на държавите членки, както и инвестициите от граждани или образувания на държавите членки в КНДР.

(16)

В допълнение към мерките, предвидени в съответните резолюции на СС на ООН, държавите членки следва да отказват разрешение за приземяване, излитане или прелитане на или над своята територия на всяко въздухоплавателно средство, експлоатирано от превозвач на КНДР или с произход от КНДР. Държавите членки следва да забраняват също така влизането в пристанищата си на плавателни съдове, притежавани, експлоатирани или снабдени с екипаж от КНДР.

(17)

С Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН се забраняват набавянето на някои полезни изкопаеми и износът на авиационно гориво.

(18)

Съветът счита, че забраната за износ на луксозни стоки следва да бъде разширена, така че да обхване вноса на такива стоки от КНДР.

(19)

С Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН допълнително се разширява обхватът на забраните за предоставяне на финансова подкрепа за търговия с КНДР.

(20)

Освен това Съветът счита за целесъобразно да разшири обхвата на забраните, така че да се обхване публичната финансова подкрепа за търговия с КНДР, по-специално за да се избегне всякаква финансова подкрепа за чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности, както и за разработването на системи носители на ядрени оръжия.

(21)

В Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН се припомня, че Специалната група за финансови действия (FATF) призова страните да прилагат засилена надеждна проверка и ефективни мерки за противодействие с цел защита на техните юрисдикции от незаконните финансови дейности на КНДР, и се отправя призив към държавите-членки на ООН да прилагат препоръка 7 на FATF и тълкувателната бележка към нея, както и насоките в тази област с оглед на ефективното прилагане на целевите финансови санкции по отношение на разпространението.

(22)

В Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН също се подчертава, че наложените мерки нямат за цел да породят неблагоприятни хуманитарни последствия за гражданското население на КНДР или отрицателно въздействие върху дейностите, които не са забранени от съответните резолюции на СС на ООН, или върху работата на международните организации и неправителствените организации, предоставящи съдействие и хуманитарна помощ в КНДР в полза на гражданското население.

(23)

В Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН се изразява ангажираност по отношение на мирно, дипломатическо, политическо решение. Тя отново изразява подкрепа за шестстранните преговори и се призовава за подновяването им.

(24)

В Резолюция 2270 (2016) на Съвета за сигурност на ООН се потвърждава, че действията на КНДР ще са под постоянно наблюдение и че СС на ООН има готовност да засили, измени, спре или прекрати мерките според случая в зависимост от изпълнението на задълженията на КНДР, както и че СС на ООН е решен да предприеме нови сериозни мерки в случай на нов ядрен опит или изстрелване на ракета от КНДР.

(25)

През февруари 2016 г. Съветът направи преглед в съответствие с член 22, параграф 2 от Решение 2013/183/ОВППС и член 6, параграфи 2 и 2а от Регламент (ЕО) № 329/2007 (4) и потвърди, че лицата и образуванията, които са изброени в приложение II към посоченото решение и в приложение V към посочения регламент следва да останат в списъците.

(26)

Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, правото на собственост и правото на защита на личните данни. Настоящото решение следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(27)

Освен това настоящото решение зачита в пълна степен задълженията на държавите членки съгласно Устава на ООН и правно обвързващото естество на резолюциите на СС на ООН.

(28)

От съображения за яснота Решение 2013/183/ОВППС следва да се отмени и да се замени с ново решение.

(29)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

Член 1

1.   Забранява се пряката или непряката доставка, продажба, трансфер или експорт за КНДР на следните изделия и технологии, включително софтуер, от граждани на държави членки или през или от териториите на държавите членки, или използването за тази цел на плавателни съдове и въздухоплавателни средства под знамето на държава членка, независимо от това дали те са с произход от териториите на държавите членки или не:

а)

въоръжение и свързани с него материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и оборудване, паравоенно оборудване и резервни части за горепосочените, с изключение на небойни превозни средства, които са произведени или оборудвани с материали за осигуряване на балистична защита и са предназначени единствено за осигуряване на защита на служителите на Съюза и неговите държави членки в КНДР;

б)

всички изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета, създаден съгласно точка 12 от Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН („Комитетът по санкциите“), в съответствие с точка 8, буква а), подточка ii) от Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, точка 5, буква б) от Резолюция 2087 (2013) на СС на ООН и точка 20 от Резолюция 2094 (2013) на СС на ООН, които могат да допринесат за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение;

в)

някои други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да допринесат за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или за военните дейности на КНДР, включително всички изделия и технологии с двойна употреба, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (5);

г)

всички други изделия, материали и оборудване, свързани с изделия и технологии с двойна употреба; Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящата буква;

д)

някои ключови компоненти за сектора на балистичните ракети, като някои видове алуминий, използван в свързаните с балистичните ракети системи; Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящата буква;

е)

всяко друго изделие, което би могло да допринесе за ядрените програми, за програмите, свързани с балистични ракети или други програми за оръжия за масово унищожение на КНДР, за дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН или с настоящото решение, или за избягването на мерките, наложени с тези резолюции на СС на ООН или с настоящото решение; Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящата буква;

ж)

всяко друго изделие, с изключение на храни и лекарства, ако държавата членка определи, че то би могло да допринесе за развитието на оперативните способности на въоръжените сили на КНДР или за износ, който подпомага или засилва оперативните способности на въоръжените сили на друга държава извън КНДР.

2.   Забранява се също:

а)

предоставянето на техническо обучение, консултации, услуги, помощ, брокерски или други посреднически услуги, свързани с изделия или технологии, посочени в параграф 1, или с предоставянето, изработката, поддръжката или употребата на тези изделия, пряко или непряко за което и да е лице, образувание или орган в КНДР или за употреба в КНДР;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана с изделия или технологии, посочени в параграф 1, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортен кредит, както и застраховане и презастраховане, за всякакъв вид продажба, доставка, прехвърляне или износ на тези изделия или тези технологии, или за предоставянето на свързано с това техническо обучение, консултации, услуги, помощ или посреднически услуги, пряко или непряко на което и да е лице, образувание или орган в КНДР или за употреба в КНДР;

в)

участието, съзнателно или преднамерено, в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) и б).

3.   Получаването от страна на граждани на държавите членки — или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка — на посочените в параграф 1 изделия и технологии от КНДР, както и предоставянето на граждани на държавите членки на посочените в параграф 2 техническо обучение, консултации, услуги, подпомагане, финансиране и финансова помощ от страна КНДР също се забраняват, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не.

Член 2

Мерките, наложени с член 1, параграф 1, буква ж), не се прилагат за доставката, продажбата или трансфера на изделие или неговото набавяне, когато:

а)

държавата членка определи, че тази дейност се извършва изключително с хуманитарна цел или изключително с цел поминък, като няма да се използва от лица или образувания от КНДР за генериране на приходи и освен това не е свързана с никакви дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН или с настоящото решение, при условие че държавата членка уведоми предварително Комитета по санкциите за това си намерение и го информира също за мерките, предприети с цел да се предотврати отклоняването на изделието за други такива цели; или

б)

Комитетът по санкциите е определил за всеки случай поотделно, че дадена доставка, продажба или трансфер няма да противоречи на целите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН.

Член 3

1.   Забранява се пряката или непряката продажба, покупка или транспорта на злато, благородни метали и диаманти, или брокерските услуги с тях на, от и за правителството на КНДР, нейните публични органи, корпорации и агенции, Централната банка на КНДР, както и на, от или за лица и образувания, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях.

2.   Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящия член.

Член 4

1.   Забранява се набавянето от граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка на злато, титаниева руда, ванадиева руда и редкоземни минерали от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не.

2.   Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящия член.

Член 5

Забранява се доставянето на новоотпечатани, новоизсечени или неемитирани банкноти и монети на КНДР на или в полза на Централната банка на КНДР.

Член 6

1.   Забраняват се пряката или непряката доставка, продажба или трансфер на луксозни стоки за КНДР от граждани на държави членки или през или от територии на държави членки, или използването за тази цел на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка, независимо дали те са с произход от териториите на държавите членки или не.

2.   Забраняват се вносът, закупуването или трансферът на луксозни стоки от КНДР.

3.   Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилагат параграфи 1 и 2.

Член 7

1.   Забранява се набавянето от страна на граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държави членки на въглища, желязо и желязна руда от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящата параграф.

2.   Параграф 1 не се отнася за въглищата, за които закупуващата държава членка потвърждава въз основа на достоверна информация, че са с произход извън КНДР и са транспортирани през КНДР единствено с цел експорт от пристанище Раджин (Расон), при условие че държавата членка уведоми предварително Комитета по санкциите и че тези сделки не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) на СС на ООН или с настоящото решение.

3.   Параграф 1 не се отнася за сделките, за които се определя, че са изключително с цел поминък и не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или с настоящото решение.

Член 8

1.   Забранява се продажбата или доставката на авиационно гориво за КНДР, включително авиационен бензин, реактивно гориво тип нафта, реактивно гориво тип керосин и ракетно гориво тип керосин, от граждани на държави членки или през териториите на държавите членки, или използването за тази цел на плавателни съдове и въздухоплавателни средства под знамето на държава членка, независимо от това дали те са с произход от териториите на държавите членки или не.

2.   Параграф 1 не се прилага, ако Комитетът по санкциите е одобрил предварително и по изключение за съответния случай трансфера към КНДР на такива продукти за проверени основни хуманитарни нужди и при спазването на определени условия за ефективно наблюдение на доставката и използването им.

3.   Параграф 1 не се прилага по отношение на продажбата или доставката на авиационно гориво за граждански пътнически въздухоплавателни средства извън КНДР изключително за ползването му в рамките на полета до КНДР и обратно.

Член 9

Забраняват се вносът, закупуването или трансферът от КНДР на нефтени продукти, които не попадат в обхвата на Резолюция 2270 (2016). Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият член.

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА ТЪРГОВИЯТА

Член 10

1.   Държавите членки не предоставят публична финансова подкрепа за търговия с КНДР, включително експортни кредити, гаранции или застраховане, на свои граждани или образувания, участващи в подобна търговия. Това не засяга задължения, възникнали до влизането в сила на настоящото решение, при условие че тази финансова подкрепа не допринася за ядрени програми или дейности на КНДР или за програми или дейности на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на О, или с настоящото решение.

2.   Забранява се частната финансова подкрепа за търговия с КНДР, включително експортни кредити, гаранции или застраховане на граждани или образувания на държавите членки, участващи в тази търговия, когато такава финансова подкрепа би могла да допринесе за ядрени програми или дейности на КНДР или за програми или дейности на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН, или с настоящото решение, или за избягване на мерките, наложени с тези резолюции или с настоящото решение.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат търговията с цел прехрана, селскостопански, медицински или други хуманитарни цели.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 11

1.   Забраняват се инвестициите в територии под юрисдикцията на държавите членки от КНДР, граждани на КНДР или образувания, установени в КНДР или под юрисдикцията на КНДР, или от лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или от образувания, притежавани или контролирани от тях.

2.   Забранява се следното:

а)

придобиването или удължаването на участие в образувания на КНДР, или образувания на КНДР, или притежавани от КНДР образувания извън КНДР, които участват в програми или дейности на Северна Корея за ядрени оръжия, балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или в дейности от сектора на минодобивната, пречиствателната или химическата промишленост, включително пълното придобиване на такива предприятия, както и придобиването на дялове или други ценни книжа с право на участие;

б)

предоставянето на всякакво финансиране или финансова подкрепа на образувания в КНДР, или образувания от КНДР, или притежавани от КНДР образувания извън КНДР, които участват в дейности, посочени в параграф 1, или за документираните цели на финансирането на подобни образувания в КНДР;

в)

създаването на съвместни предприятия с предприятия в КНДР, които извършват дейности, посочени в буква а) или с дъщерно дружество или филиал под техен контрол;

г)

предоставянето на инвестиционни услуги, пряко свързани с дейностите, посочени в букви а)—в).

ГЛАВА IV

ФИНАНСОВ СЕКТОР

Член 12

Държавите членки не поемат нови ангажименти към КНДР за отпускане на безвъзмездни средства, финансова помощ или заеми при благоприятни условия, включително чрез участието си в международни финансови институции, освен с хуманитарна цел и за цели на развитието, които се насочени пряко към нуждите на цивилното население или към насърчаването на премахването на ядреното оръжие. Държавите членки проявяват бдителност с оглед намаляване на съществуващите ангажименти и при възможност — тяхното отпадане.

Член 13

С цел да се предотврати предоставянето на финансови услуги или трансферът към, през или от територията на държавите членки, или за или от граждани на държавите членки или образувания, организирани съгласно тяхното право, или лица или финансови институции под тяхна юрисдикция, на финансови или други активи или ресурси, включително големи суми в брой, които биха могли да допринесат за ядрените програми или дейности на КНДР или за програмите или дейностите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН, или с настоящото решение, или за избягването на мерки, наложени с тези резолюции на СС на ООН или с настоящото решение, се прилага следното:

(1)

Не се извършва трансфер на финансови средства към или от КНДР, освен за транзакции, които попадат в обхвата на точка (3) и са разрешени в съответствие с точка (4).

(2)

Финансовите институции под юрисдикцията на държавите членки не встъпват в никакви трансакции и не продължават участието си в никакви трансакции със:

а)

банки, установени в КНДР, включително Централната банка на КНДР;

б)

клонове или дъщерни дружества под юрисдикцията на държавите членки на банки, установени в КНДР;

в)

клонове или дъщерни дружества извън юрисдикцията на държавите членки на банки, установени в КНДР; или

г)

финансови образувания, които не са установени в КНДР, нито са под юрисдикцията на държавите членки, но се контролират от лица или образувания, установени в КНДР,

освен ако тези трансакции попадат в обхвата на точка (3) и са разрешени в съответствие с точка (4).

(3)

Следните транзакции могат да бъдат осъществявани, след предоставяне на предварителното разрешение, посочено в точка (4):

а)

трансакции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване или медицинско оборудване, или за селскостопански или хуманитарни цели;

б)

трансакции, свързани с лични парични преводи;

в)

трансакции, свързани с изпълнението на освобождаванията, предвидени в настоящото решение;

г)

трансакции във връзка с конкретен търговски договор, който не е забранен с настоящото решение;

д)

трансакции, свързани с дипломатическо или консулско представителство или с международна организация, ползващи се с имунитет съгласно международното право, доколкото тези трансакции са предназначени за официални цели на дипломатическото или консулското представителство или международната организация;

е)

транзакции, необходими изключително за изпълнението на проекти, спонсорирани от Съюза или неговите държави членки за целите на развитието, пряко насочени към нуждите на гражданското население или към насърчаване на ядреното разоръжаване;

ж)

трансакции относно плащане за удовлетворяване на искове срещу КНДР, лица или образувания от КНДР, като се преценява във всеки конкретен случай и след уведомяване десет дни преди разрешението, и трансакции с подобен характер, които не допринасят за дейности, забранени с настоящото решение.

(4)

За всеки трансфер на финансови средства над 15 000 EUR към или от КНДР за посочените в точка (3) трансакции се изисква предварително разрешение на компетентния орган на съответната държава членка. Съответната държава членка информира останалите държави членки за всяко предоставено разрешение.

(5)

Предварителното разрешение, посочено в точка (4) не се изисква за всеки трансфер на финансови средства или транзакция, които са необходими за официални цели на дипломатическите и консулските представителства на държава членка в КНДР.

(6)

В дейностите си с банки и финансови институции, посочени в точка (2), финансовите институции се задължават да:

а)

проявяват постоянна бдителност по отношение на движението по сметките, включително посредством своите механизми за финансов надзор над клиентите, и по силата на задълженията си във връзка с прането на пари и финансирането на тероризма;

б)

изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до наредителя или до бенефициера по операцията, а ако тази информация не е предоставена — да отказват извършването на операцията;

в)

поддържат всички регистри на трансакции за срок от пет години и да ги предоставят на компетентните национални органи при поискване;

г)

незабавно да уведомят за своите подозрения звеното за финансово разузнаване (ЗФР) или друг компетентен орган, определен от съответната държава членка, ако предполагат или имат разумни основания да предполагат, че средствата допринасят за ядрени програми или дейности на КНДР или за програми или дейности на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение; на ЗФР или на този друг компетентен орган се осигурява пряк или непряк своевременен достъп до финансова и административна информация и информация, свързана с правоприлагането, която му е необходима за пълноценно изпълнение на неговите функции, включително анализ на данните за съмнителни операции.

Член 14

1.   Забранява се откриването на териториите на държавите членки на клонове, дъщерни дружества или представителства на банки на КНДР, включително на централната банка на КНДР, на нейните клонове и дъщерни дружества, както и на други финансови образувания, посочени в член 13, точка (2).

2.   Съществуващите клонове, дъщерни дружества и представителства се закриват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН.

3.   Освен ако не е предварително одобрено от Комитета по санкциите, на банки на КНДР, включително на централната банка на КНДР, на нейните клонове и дъщерни дружества, както и на други финансови образувания, посочени в член 13, точка (2), се забранява да:

а)

създават нови съвместни предприятия с банки под юрисдикцията на държавите членки;

б)

придобиват дялово участие в банки под юрисдикцията на държавите членки;

в)

установяват или поддържат кореспондентски отношения с банки под юрисдикцията на държавите членки;

4.   Съществуващите съвместни предприятия, дялови участия и кореспондентски отношения с банки на КНДР се прекратяват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН.

5.   Забранява се на финансовите институции на териториите на държавите членки или под тяхна юрисдикция да откриват представителства, дъщерни дружества, клонове или банкови сметки в КНДР.

6.   Съществуващите представителства, дъщерни дружества или банкови сметки в КНДР се закриват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН, ако съответната държава членка има достоверна информация, която дава разумни основания да се счита, че тези финансови услуги биха могли да допринесат за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН.

7.   Параграф 6 не се прилага, ако Комитетът по санкциите определи за всеки случай поотделно, че тези представителства, дъщерни дружества или сметки са необходими за доставките на хуманитарна помощ или за дейността на дипломатическите представителства в КНДР съгласно Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения, за дейностите на ООН или нейните специализирани агенции или свързани организации, или за всякакви други цели, съвместими с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН.

8.   Съществуващите представителства, дъщерни дружества или банкови сметки в КНДР се закриват, ако съответната държава членка има достоверна информация, която дава разумни основания да се счита, че тези финансови услуги биха могли да допринесат за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с настоящото решение.

9.   Държава членка може да предостави освобождавания от параграф 8, ако определи за всеки случай поотделно, че тези представителства, дъщерни дружества или сметки са необходими за доставките на хуманитарна помощ или за дейността на дипломатическите мисии в КНДР съгласно Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения, за дейностите на ООН или нейните специализирани агенции или свързани организации, или за всякакви други цели, съвместими с настоящото решение. Съответната държава членка информира останалите държави членки за намерението си да предостави освобождаване.

Член 15

Забранява се пряката или непряката продажба или покупка, или брокерски услуги или помощ при емитирането на държавни или гарантирани от държавата облигации на КНДР, емитирани след 18 февруари 2013 г., на или от правителството на КНДР, публичните му органи, корпорации и агенции, Централната банка на КНДР или банки, установени в КНДР, или клонове и дъщерни дружества, които са под или извън юрисдикцията на държавите членки, на банки, установени в КНДР, или финансови образувания, които не са установени в КНДР, нито са под юрисдикцията на държавите членки, но са контролирани от лица или образувания, установени в КНДР, както и лица или образувания, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях.

ГЛАВА V

ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР

Член 16

1.   Държавите членки извършват проверки, в съответствие с националните си органи и законодателство и при спазване на международното право, включително Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения, на всички товари към и от КНДР на своите територии, или транзитно преминаващи през тези територии, включително на летищата, пристанищата и зоните за свободна търговия, или на товари, договорени с посредничеството или съдействието на КНДР или граждани на КНДР, или на лица или образувания, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания, притежавани или контролирани от тях или от лица или образувания, включени в списъка в приложение I, или на товари, които се пренасят чрез плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на КНДР, с цел да се гарантира, че не се прехвърлят изделия в нарушение на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН.

2.   Държавите членки извършват проверки, в съответствие с националните си органи и законодателство и при спазване на международното право, включително Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения, на всички товари към и от КНДР на своите територии, или транзитно преминаващи през тези територии, или на товари, договорени с посредничеството или съдействието на КНДР или граждани на КНДР, или на лица или образувания, които действат от тяхно име, включително на техните летища и пристанища, ако имат информация, която дава разумни основания да се смята, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно настоящото решение.

3.   Държавите членки, със съгласието на държавата на знамето, правят проверки на плавателни съдове в открито море, ако имат информация, която дава разумни основания да се смята, че товарът на такива плавателни съдове съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно настоящото решение.

4.   Държавите членки, в съответствие с националното си законодателство, оказват съдействие при проверките съгласно параграфи 1—3.

5.   За въздухоплавателни средства и плавателни съдове, превозващи товари от и към КНДР, се прилага изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, въведени на територията на дадена държава членка или напускащи тази територия.

6.   В случаи на предприемане на посочената в параграфи 1—3 проверка държавите членки конфискуват и се разпореждат с изделията, чиято доставка, продажба, прехвърляне или износ са забранени по силата на настоящото решение в съответствие с точка 14 от Резолюция 1874 (2009) на СС на ООН и точка 8 от Резолюция 2087 (2013) на СС на ООН.

7.   Държавите членки отказват достъп в пристанищата си на всеки плавателен съд, който е отказал да бъде проверен, след като тази проверка е била разрешена от държавата на знамето на плавателния съд, или ако плавателен съд, плаващ под знамето на КНДР, е отказал да бъде проверен, в съответствие с точка 12 от Резолюция 1874 (2009) на СС на ООН.

8.   Параграф 7 не се прилага, когато достъпът е необходим с цел извършване на проверка, при извънредна ситуация или при завръщане в пристанището по произход.

Член 17

1.   Държавите членки отказват разрешение за приземяване, излитане или прелитане над своята територия на всяко въздухоплавателно средство, експлоатирано от превозвачи на КНДР или с произход от КНДР, в съответствие с националните си органи и законодателство и при спазване на международното право, по-специално съответните международни споразумения в областта на гражданското въздухоплаване.

2.   Параграф 1 не се прилага при аварийно приземяване или при условие че приземяването се извършва за проверка.

3.   Параграф 1 не се прилага в случаите, когато съответната държава членка е определила предварително, че влизането е необходимо за хуманитарни цели или за всякакви други цели, съответстващи на целите на настоящото решение.

Член 18

1.   Държавите членки забраняват влизането в пристанищата си на всеки плавателен съд, който е притежаван, експлоатиран или снабден с екипаж от КНДР.

2.   Държавите членки забраняват влизането в пристанищата си на всеки плавателен съд, ако имат информация, която дава разумни основания да се смята, че плавателният съд е притежаван или контролиран, пряко или непряко, от лице или образувание, включено в списъка в приложение I, II или III, или съдържа товар, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН или с настоящото решение.

3.   Параграф 1 не се прилага при извънредна ситуация, при завръщане в пристанището по произход на плавателния съд, когато се изисква влизане за целите на проверката, или в случаите, когато съответната държава членка е определила предварително, че влизането е необходимо за хуманитарни цели или за всякакви други цели, съответстващи на целите на настоящото решение.

4.   Параграф 2 не се прилага при извънредна ситуация при завръщане в пристанището по произход на плавателния съд, когато се изисква влизане за целите на проверката, или в случаите, когато Комитетът по санкциите е определил предварително, че влизането е необходимо за хуманитарни цели или за всякакви други цели, съответстващи на целите на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН или в случаите, когато съответната държава членка е определила предварително, че влизането е необходимо за хуманитарни цели или за всякакви други цели, съответстващи на целите на настоящото решение. Съответната държава членка информира останалите държави членки за всяко предоставено влизане.

Член 19

Предоставянето от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки на услуги, свързани със зареждане с гориво или доставки на плавателни съдове, или друг вид обслужване на плавателни съдове, се забранява за плавателни съдове от КНДР, ако има информация, която дава разумни основания да се смята, че плавателните съдове превозват изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно настоящото решение, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел или докато товарът бъде проверен — и ако е необходимо иззет и унищожен — в съответствие с член 16, параграфи 1, 2, 3 и 6.

Член 20

1.   Забранява се отдаването на лизинг или под наем на плавателни съдове на държавите членки или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка или предоставянето на екипажни услуги на КНДР, на лица или образувания, включени в списъка в приложение I, II или III, на други образувания на КНДР, на други лица или образувания, за които държавата членка определи, че са съдействали за избягването на санкции или са нарушавали разпоредбите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН или на настоящото решение, на лица или образувания, действащи от името или по указание на някой от гореизброените, или на образувания, притежавани или контролирани от някой от гореизброените.

2.   Параграф 1 не се прилага за отдаването на лизинг или под наем или предоставянето на екипажни услуги, при условие че съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите предварително за всеки случай поотделно и е предоставила на Комитета по санкциите информация, доказваща, че тези дейности са изключително с цел поминък и няма да се използват от лица или образувания от КНДР за генериране на приходи, както и информация за мерките, предприети с цел тези дейности да не допринесат за нарушаването на разпоредбите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН.

3.   Държава членка може да предостави освобождавания от параграф 1, ако определи за всеки случай поотделно, че тези дейности са предназначени изключително за доставките на хуманитарна помощ и няма да бъдат използвани от лица или образувания от КНДР за генериране на доход и при условие че тя има информация за мерките, предприети за предотвратяване на нарушения на разпоредбите на настоящото решение с тези дейности. Съответната държава членка информира останалите държави членки за намерението си да предостави освобождаване.

Член 21

Държавите членки отписват от регистъра всеки плавателен съд, който е притежаван, експлоатиран или снабден с екипаж от КНДР, и не регистрират такъв плавателен съд, който е бил отписан от регистъра от друга държава съгласно точка 19 от Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН.

Член 22

1.   Забранява се регистрирането на плавателни съдове в КНДР, получаването на разрешение за плавателен съд да плава под знамето на КНДР или притежаването, отдаването на лизинг, експлоатацията, застраховането на плавателен съд под знамето на КНДР или предоставянето на такъв съд на каквито и да е услуги за класифициране и сертифициране на плавателния съд и свързани услуги.

2.   Параграф 1 не се прилага за дейностите, за които Комитетът по санкциите е бил уведомен предварително за всеки случай поотделно, при условие че съответната държава членка е предоставила на Комитета по санкциите подробна информация за дейностите, включително имената на участващите в тези дейности лица и образувания, информация, доказваща, че тези дейности са изключително с цел поминък и няма да се използват от лица или образувания от КНДР за генериране на приходи, както и информация за мерките, предприети с цел тези дейности да не допринесат за нарушаването на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) на СС на ООН.

ГЛАВА VI

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ

Член 23

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на:

а)

лицата, посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на ООН като отговорни — включително поради оказване на подкрепа или насърчаване — за политиките на КНДР, отнасящи се до нейни ядрени програми или програми, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, както и членовете на техните семейства, или лица, които действат от тяхно име или по тяхно указание, както са изброени в приложение I;

б)

лицата извън приложното поле на приложение I, както са изброени в приложение II, които:

i)

са отговорни — включително поради оказване на подкрепа или насърчаване — за ядрени програми на КНДР или програми на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, или лица, които действат от тяхно име или по тяхно указание;

ii)

предоставят финансови услуги или трансфер към, през или от територията на държавите членки — или с участието на граждани на държавите членки или на образувания, организирани съгласно тяхното право, или на лица или финансови институции на техните територии — на финансови или други активи или ресурси, които биха могли да допринесат за ядрените програми или дейности на КНДР или за програмите или дейностите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение;

iii)

участват, включително посредством предоставянето на финансови услуги, в доставката в или от КНДР на въоръжение и свързани с него материали от всякакъв вид или в доставката на КНДР на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да допринасят за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение;

в)

лицата извън приложното поле на приложение I или приложение II, които работят от името или по указание на лице или образувание, посочено в приложение I или приложение II, или лица, които съдействат за избягването на санкции или нарушават разпоредбите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН или на настоящото решение, както са посочени в приложение III към настоящото решение.

2.   Параграф 1, буква а) не се прилага, когато Комитетът по санкциите установи за всеки случай поотделно, че подобно пътуване е оправдано поради хуманитарни нужди, включително поради задължения от религиозен характер, или когато Комитетът по санкциите прецени, че прилагането на освобождаване би улеснило осъществяването на целите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 2270 (2016) на СС на ООН.

3.   Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.

4.   Параграф 1 не засяга случаите, в които дадена държава членка е обвързана със задължения от международноправен характер, а именно:

а)

като държава, в която се намира седалището на международна междуправителствена организация;

б)

като държава домакин на международна конференция, свикана от или под егидата на ООН;

в)

по многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети;