ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 139

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
26 май 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 139/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/799 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2016 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт (1), и по-специално член 11 и член 12, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 165/2014 въведе цифровите тахографи от второ поколение, наричани „интелигентни тахографи“, които включват свързване към глобалната навигационна спътникова система („GNSS“), устройство за връзка с цел ранно откриване от разстояние и интерфейс с интелигентни транспортни системи. Следва да бъдат създадени спецификации за техническите изисквания за конструкцията на интелигентните тахографи.

(2)

Устройството за ранно откриване от разстояние, въведено с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 165/2014, следва да предава до служител за пътна проверка данните от цифровия тахограф и информацията относно масата и масите върху осите на пълния състав от превозни средства (влекач и ремаркета или полуремаркета) в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Това следва да даде възможност за ефективна и бърза проверка на превозните средства от контролните органи с по-малко електронни устройства в кабината на превозното средство.

(3)

В съответствие с Директива 96/53/ЕО устройството за ранно откриване от разстояние следва да използва стандартите на CEN за DSRC (3), посочени във въпросната директива, в радиочестотната лента 5 795—5 805 MHz. Тъй като тази радиочестотна лента се използва за електронно таксуване за изминато разстояние, както и за да се избегнат взаимни смущения между таксуването за изминато разстояние и приложенията за контролиране, служителите на контролните органи не трябва да използват устройството за ранно откриване от разстояние на пункт за таксуване за изминато разстояние.

(4)

С интелигентния тахограф следва да бъдат въведени нови механизми за сигурност за поддържане на нивото на сигурност на цифровите тахографи с цел да се преодолеят настоящите слабости по отношение на сигурността. Една от тези слабости е липсата на срокове на валидност на цифровите сертификати. За да се осигури съответствие с най-добрите практики в областта на сигурността, се препоръчва да се избягва използване на цифрови сертификати без срок на валидност. Нормалният срок на валидност на действието на бордовите устройства следва да бъде 15 години, считано от датата на издаване на цифровите сертификати на бордовото устройство. След този срок на валидност бордовите устройства следва да бъдат заменяни.

(5)

Осигуряването на сигурна и надеждна информация за местоположението е съществен елемент на ефективната работа на интелигентните тахографи. Следователно е целесъобразно да се гарантира тяхната съвместимост с услугите с добавена стойност, предоставяни от програмата „Галилео“ и предвидени в Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), за да се подобри сигурността на интелигентните тахографи.

(6)

В съответствие с член 8, параграф 1, член 9, параграф 1 и член 10, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014 механизмите за сигурност, въведени с този регламент, следва да се прилагат 36 месеца след влизането в сила на необходимите актове за изпълнение, за да се даде възможност на производителите да разработят интелигентни тахографи от ново поколение и да получат своите сертификати за одобрение на типа от компетентните органи.

(7)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 165/2014 превозните средства, регистрирани за първи път в държава членка 36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент на Комисията, следва да бъдат оборудвани с интелигентен тахограф, отговарящ на изискванията на настоящия регламент на Комисията. Във всеки случай всички превозни средства, експлоатирани в държава членка, различна от държавата членка на регистрацията им, следва да бъдат оборудвани с интелигентен тахограф 15 години след датата на прилагане на въпросните изисквания.

(8)

В Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията (5) се разрешава по време на преходен период, който изтича на 31 декември 2013 г., да се използва адаптер, за да стане възможно монтирането на тахографи в превозни средства тип M1 и N1. Поради технически трудности, свързани с намирането на алтернатива на използването на адаптера, експертите от автомобилния и тахографския отрасъл съвместно с Комисията стигнаха до заключението, че не съществува алтернативно решение на адаптера, което да не води до високи разходи за промишлеността, непропорционални на размера на пазара. По тази причина използването на адаптер в превозни средства от тип M1 и N1 следва да бъде разрешено за неограничен период от време.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят разпоредбите, необходими за еднаквото прилагане на следните аспекти относно тахографите:

а)

регистриране на местоположението на превозното средство в определени точки през периода на дневното работно време на водача;

б)

ранно откриване от разстояние на възможна манипулация или злоупотреба с интелигентни тахографи;

в)

интерфейс с интелигентни транспортни системи;

г)

административните и техническите изисквания за процедурите за одобрение на типа на тахографи, включително механизмите за сигурност.

2.   Конструкцията, изпитването, монтирането, проверката, експлоатацията и ремонтът на интелигентните тахографи и техните компоненти трябва да отговарят на техническите изисквания, формулирани в приложение 1В към настоящия регламент.

3.   Що се отнася до конструкцията, изпитването, монтирането, проверката, експлоатацията и ремонта, тахографите, различни от интелигентните тахографи, трябва да продължават да отговарят на изискванията или на приложение 1, или на приложение 1Б към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (6), според случая.

4.   За целите на ранното откриване на измами, съгласно член 10г от Директива 96/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета устройството за ранно откриване от разстояние трябва да предава също и данните за масите, предоставяни от вътрешна бордова система за претегляне.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, формулирани в член 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014.

Освен това се прилагат и следните определения:

1)

„цифров тахограф“ или „тахограф от първо поколение“ е цифров тахограф, различен от интелигентен тахограф;

2)

„външно устройство за GNSS“ е устройство, което съдържа приемника на сигнали от GNSS, когато бордовото устройство не е отделно устройство, както и други компоненти, необходими за защитата на съобщаването на данни за местоположението към останалата част на бордовото устройство;

3)

„информационно досие“ е цялостното досие в електронен вид или на хартия, съдържащо цялата информация, предоставена от производителя или негов представител на органа по одобряването на типа за целите на одобряването на типа на тахограф или компонент от него, включително сертификатите, посочени в член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, както и за извършването на изпитванията, определени в приложение 1В към настоящия регламент, както и чертежи, снимки и други съответни документи;

4)

„информационен пакет“ е информационното досие в електронен вид или на хартия, придружено от всякакви други документи, добавени от органа по одобряването на типа към информационното досие по време на осъществяване на функциите му, включително, в края на процеса на одобряване на типа, ЕО сертификата за одобрение на типа на тахографа или на негов компонент;

5)

„указател на информационния пакет“ е документът, в който се изброява номерирано съдържанието на информационния пакет с посочване на всички части на пакета. Форматът на този документ трябва да разграничава последователните етапи в процеса на ЕО одобряване на типа, включително датите на всякакви преразглеждания и актуализации на пакета;

6)

„устройство за ранно откриване от разстояние“ е оборудването на бордовото устройство, което се използва за извършването на целенасочени пътни проверки;

7)

„интелигентен тахограф“ или „тахограф от второ поколение“ е тахограф, отговарящ на членове 8, 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 165/2014, както и на изискванията от приложение 1В към настоящия регламент;

8)

„компонент на тахограф“ или „компонент“ е всеки от следните елементи: бордовото устройство, датчикът за движение, тахографската карта, тахографският лист, външното устройство за GNSS и устройството за ранно откриване от разстояние;

9)

„орган по одобряването на типа“ е органът на държава членка, компетентен да извършва одобряването на типа на тахографа или на компонентите му, процедурата по разрешаване, издаването и, при необходимост, отнемането на сертификати за одобрение на типа, изпълняващ ролята на звено за връзка с органите по одобряването на тип на други държави членки и гарантиращ, че производителите изпълняват своите задължения, свързани със съответствието с изискванията на настоящия регламент.

Член 3

Услуги, свързани с определянето на местоположението

1.   Производителите гарантират, че интелигентните тахографи са съвместими с услугите за определяне на местоположението, предоставяни от системите на „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS).

2.   В допълнение към системите, посочени в параграф 1, производителите могат да решат да осигурят съвместимост с други системи за спътникова навигация.

Член 4

Процедура за одобряване на типа на тахографи и компоненти на тахографи

1.   Производителят или неговият представител подава заявление за одобряване на типа на тахограф или на някой от неговите компоненти или група от компоненти до органите по одобряването на типа, определени от всяка държава членка. То се състои от информационно досие, съдържащо информацията за всеки от въпросните компоненти, включително, когато е приложимо, сертификатите за одобряване на типа на други компоненти, необходими за окомплектуване на тахографа, както и всякакви други съответни документи.

2.   Държавата членка издава одобрение на типа на всеки тахограф, компонент или група от компоненти, които отговарят на административните и техническите изисквания, посочени в член 1, параграф 2 или 3, според случая. В такъв случай органът по одобряването на типа издава на заявителя сертификат за одобрение на типа в съответствие с образеца в приложение II към настоящия регламент.

3.   Органът по одобряването на типа може да поиска от производителя или неговия представител да предостави допълнителна информация.

4.   Производителят или неговият представител предоставя на органите по одобряването на типа, както и на организациите, отговарящи за издаването на сертификатите, посочени в член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 165/2014, толкова на брой тахографи или компоненти на тахографи, колкото са необходими, за да може процедурата за одобряване на типа да се извърши по задоволителен начин.

5.   Когато производителят или неговият представител има за цел одобряване на типа на определени компоненти или групи от компоненти на тахограф, той предоставя на органите по одобряването на типа другите компоненти, чийто тип е вече одобрен, както и други части, необходими за конструкцията на окомплектувания тахограф, за да могат въпросните органи да проведат необходимите изпитвания.

Член 5

Изменения на одобрения на типа

1.   Производителят или неговият представител информира незабавно органите по одобряването на типа, издали първоначалното одобрение на типа, за всяка промяна в програмното осигуряване (софтуера) или апаратната част (хардуера) на тахографа или в естеството на материалите, използвани за производството му, които са записани в информационния пакет, и подава заявление за изменение на одобрението на типа.

2.   Органите по одобряването на типа могат да преразгледат или разширят съществуващо одобрение на типа, или да издадат ново одобрение на типа в зависимост от естеството и характеристиките на измененията.

„Преразглеждане“ се прави, когато органът по одобряването на типа счете, че промените в програмното осигуряване или в апаратната част на тахографа или в естеството на материалите, използвани за производството му, са незначителни. В такива случаи органът по одобряването на типа издава преразгледани документи от информационния пакет, като посочва естеството на направените изменения и датата на одобряването им. За спазването на това изискване се счита за достатъчна актуализирана версия на информационния пакет в консолидиран вид, придружена от подробно описание на направените изменения.

„Разширение“ се прави, когато органът по одобряването на типа счете, че промените в програмното осигуряване или в апаратната част на тахографа или в естеството на материалите, използвани за производството му, са значителни. В такива случаи той може да изиска да бъдат извършени нови изпитвания и да информира за това производителя или представителя му. Ако изпитванията са задоволителни, органът по одобряването на типа издава преразгледан сертификат за одобрение на типа, съдържащ номер, съответстващ на издаденото разширение. В сертификата за одобрение на типа се посочват причината за разширението и датата на издаването му.

3.   В указателя към информационния пакет се посочва датата на най-новото разширение или преразглеждане на одобрението на типа или датата на най-новото консолидиране на актуализираната версия на одобрението на типа.

4.   Когато заявените изменения на тахограф от одобрен тип или на неговите компоненти биха довели до издаване на нов сертификат за сигурност или за оперативна съвместимост, е необходимо ново одобрение на типа.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 март 2016 г.

Приложенията обаче се прилагат от 2 март 2019 г., с изключение на допълнение 16, което се прилага от 2 март 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1.

(2)  Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).

(3)  Стандарти на Европейския комитет за стандартизация (CEN) за специализирани съобщителни системи с малък обсег на действие EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 и ISO 14906.

(4)  Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 г. за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 3).

(6)  Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ I В

Изисквания за конструиране, изпитване, монтаж и контрол

ВЪВЕДЕНИЕ 12

1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 13

2

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА УРЕДИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО 19

2.1

Общи характеристики 19

2.2

Функции 20

2.3

Режими на работа 21

2.4

Сигурност 22

3

КОНСТРУКТИВНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УРЕДИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО 22

3.1

Следене на вкарването и изваждането на картите 22

3.2

Измерване на скоростта и разстоянието и определяне на местоположението 23

3.2.1

Измерване на изминатото разстояние 23

3.2.2

Измерване на скоростта 23

3.2.3

Определяне на местоположението 24

3.3

Измерване на времето 24

3.4

Следене на дейностите на водача 24

3.5

Следене на състоянието при управление на МПС 25

3.6

Въвеждане на данни от водачите 25

3.6.1

Въвеждане на мястото, където дневните периоди на работа започват и/или завършват 25

3.6.2

Ръчно въвеждане на дейностите, извършвани от водача, и на съгласието на водача за интерфейса с ITS 25

3.6.3

Въвеждане на специфични условия 27

3.7

Управление на блокиранията, наложени от превозвача 27

3.8

Следене на контролните дейности 28

3.9

Откриване на събития и/или неизправности 28

3.9.1

Събитие „вкарване на невалидна карта“ 28

3.9.2

Събитие „конфликт, предизвикан от картата“ 28

3.9.3

Събитие „припокриване във времето“ 28

3.9.4

Събитие „управление на МПС без съответната карта“ 29

3.9.5

Събитие „вкарване на карта по време на управление на МПС“ 29

3.9.6

Събитие „неправилно приключена последна картова сесия“ 29

3.9.7

Събитие „превишаване на скоростта“ 29

3.9.8

Събитие „прекъсване на електрическото захранване“ 29

3.9.9

Събитие „Грешка в комуникацията с устройството за връзка от разстояние“ 29

3.9.10

Събитие „Липса на информация за местоположението от приемник на сигнали от GNSS“ 29

3.9.11

Събитие „Грешка в комуникацията с външното устройство за GNSS“ 30

3.9.12

Събитие „Грешка в данните за движението“ 30

3.9.13

Събитие „Противоречие в данните за движението на превозното средство“ 30

3.9.14

Събитие „Опит за нарушаване на сигурността“ 30

3.9.15

Събитие „времеви конфликт“ 30

3.9.16

Неизправност „Карта“ 30

3.9.17

Неизправност „Уред за регистриране на данните за движението“ 30

3.10

Вградени функции за изпробване и самоизпробване 31

3.11

Четене от паметта за данни 31

3.12

Регистриране и запис в паметта за данни 31

3.12.1

Данни за идентификация на уредите 32

3.12.1.1

Данни за идентификация на бордовото устройство 32

3.12.1.2

Данни за идентификация на датчика за движение 32

3.12.1.3

Данни за идентификация на Глобална навигационна спътникова система 33

3.12.2

Ключове и сертификати 33

3.12.3

Данни за вкарването и изваждането на картата на водач или картата за монтаж и настройки 33

3.12.4

Данни за дейностите на водача 34

3.12.5

Места и местоположения, където започват и завършват дневните периоди на работа, и/или където времето на непрекъснато управление на МПС достига 3 часа. 34

3.12.6

Данни от километражния брояч 35

3.12.7

Подробни данни за скоростта 35

3.12.8

Данни за събитията 35

3.12.9

Данни за неизправностите 37

3.12.10

Данни за калибриране 38

3.12.11

Данни за сверяване на часовника 39

3.12.12

Данни за контролните дейности 39

3.12.13

Данни за блокирания, извършени от превозвач 39

3.12.14

Изтегляне на данни за дейностите 39

3.12.15

Данни за специфични условия 40

3.12.16

Данни за тахографските карти 40

3.13

Четене на тахографските карти 40

3.14

Регистриране и запис върху тахографски карти 40

3.14.1

Регистриране и запис в тахографски карти от първо поколение 40

3.14.2

Регистриране и запис в тахографски карти от второ поколение 41

3.15

Извеждане върху дисплея 41

3.15.1

Изобразяване по подразбиране 42

3.15.2

Изобразяване на предупреждение 43

3.15.3

Меню за достъп 43

3.15.4

Изобразяване на други данни 43

3.16

Отпечатване 43

3.17

Предупреждения 44

3.18

Изтегляне на данни към външни носители 45

3.19

Връзка от разстояние за извършване на целенасочени пътни проверки 45

3.20

Данни, прехвърляни към допълнителни външни устройства 46

3.21

Калибриране 47

3.22

Пътна проверка на калибрирането 47

3.23

Сверяване на часовника 48

3.24

Експлоатационни характеристики 48

3.25

Материали 48

3.26

Маркировки 49

4

КОНСТРУКТИВНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТАХОГРАФСКИТЕ КАРТИ 49

4.1

Видими данни 49

4.2

Сигурност 52

4.3

Стандарти 53

4.4

Спецификации във връзка с околната среда и електрически спецификации 53

4.5

Записване на данни 53

4.5.1

Елементарни файлове за идентификация на управление на картата 54

4.5.2

Идентификация на картите с интегрална(и) схема(и) 54

4.5.2.1

Идентификация на интегралната схема 54

4.5.2.2

DIR (има го само в тахографските карти от второ поколение) 54

4.5.2.3

Информация за отговора на инициализиране (ATR) (условна, има я само в тахографските карти от второ поколение). 54

4.5.2.4

Информация за увеличена дължина (условна, има я само в тахографските карти от второ поколение) 55

4.5.3

Карта на водач 55

4.5.3.1

Тахографско приложение (достъпно за бордови устройства от първо и второ поколение) 55

4.5.3.1.1

Идентификация на приложенията 55

4.5.3.1.2

Ключ и сертификати 55

4.5.3.1.3

Идентификация на картата 55

4.5.3.1.4

Идентификация на титуляря на картата 55

4.5.3.1.5

Изтегляне на данни от карта 55

4.5.3.1.6

Информация за свидетелството за управление 55

4.5.3.1.7

Данни за събития 56

4.5.3.1.8

Данни за неизправностите 56

4.5.3.1.9

Данни за дейностите на водача 57

4.5.3.1.10

Данни за използваното превозно средство 57

4.5.3.1.11

Места, където дневните периоди на работа започват и/или завършват 58

4.5.3.1.12

Данни за картовата сесия 58

4.5.3.1.13

Данни за контролните дейности 58

4.5.3.1.14

Данни за специфични условия 58

4.5.3.2

Тахографско приложение от поколение 2 (не е достъпно за бордово устройство от първо поколение) 59

4.5.3.2.1

Идентификация на приложенията 59

4.5.3.2.2

Ключове и сертификати 59

4.5.3.2.3

Идентификация на картата 59

4.5.3.2.4

Идентификация на титуляря на картата 59

4.5.3.2.5

Изтегляне на данни от карта 59

4.5.3.2.6

Информация за свидетелството за управление 59

4.5.3.2.7

Данни за събития 59

4.5.3.2.8

Данни за неизправностите 60

4.5.3.2.9

Данни за дейностите на водача 61

4.5.3.2.10

Данни за използваното превозно средство 61

4.5.3.2.11

Места и местоположения, където дневните периоди на работа започват и/или завършват 62

4.5.3.2.12

Данни за картовата сесия 62

4.5.3.2.13

Данни за контролните дейности 62

4.5.3.2.14

Данни за специфични условия 63

4.5.3.2.15

Данни за използваните бордови устройства 63

4.5.3.2.16

Данни за местата за три часа управление на МПС 63

4.5.4

Карта за монтаж и настройки 63

4.5.4.1

Тахографско приложение (достъпно за бордови устройства от първо и второ поколение) 63

4.5.4.1.1

Идентификация на приложенията 63

4.5.4.1.2

Ключове и сертификати 63

4.5.4.1.3

Идентификация на картата 64

4.5.4.1.4

Идентификация на титуляря на картата 64

4.5.4.1.5

Изтегляне на данни от карта 64

4.5.4.1.6

Данни за калибрирането и сверяването на часовника 64

4.5.4.1.7

Данни за събития и за неизправности 65

4.5.4.1.8

Данни за дейностите на водача 65

4.5.4.1.9

Данни за използваното превозно средство 65

4.5.4.1.10

Данни относно края и/или началото на дневните периоди на работа 65

4.5.4.1.11

Данни за картовата сесия 65

4.5.4.1.12

Данни за контролните дейности 65

4.5.4.1.13

Данни за специфични условия 65

4.5.4.2

Тахографско приложение от поколение 2 (не е достъпно за бордово устройство от първо поколение) 65

4.5.4.2.1

Идентификация на приложенията 65

4.5.4.2.2

Ключове и сертификати 66

4.5.4.2.3

Идентификация на картата 66

4.5.4.2.4

Идентификация на титуляря на картата 66

4.5.4.2.5

Изтегляне на данни от карта 66

4.5.4.2.6

Данни за калибрирането и сверяването на часовника 66

4.5.4.2.7

Данни за събития и за неизправности 67

4.5.4.2.8

Данни за дейностите на водача 67

4.5.4.2.9

Данни за използваното превозно средство 67

4.5.4.2.10

Данни за края и/или началото на дневните периоди на работа 67

4.5.4.2.11

Данни за картовата сесия 67

4.5.4.2.12

Данни за контролните дейности 67

4.5.4.2.13

Данни за използваните бордови устройства 67

4.5.4.2.14

Данни за местата за три часа управление на МПС 68

4.5.4.2.15

Данни за специфични условия 68

4.5.5

Контролна карта 68

4.5.5.1

Тахографско приложение (достъпно за бордови устройства от първо и второ поколение) 68

4.5.5.1.1

Идентификация на приложенията 68

4.5.5.1.2

Ключове и сертификати 68

4.5.5.1.3

Идентификация на картата 68

4.5.5.1.4

Идентификация на титуляря на картата 68

4.5.5.1.5

Данни за контролните дейности 69

4.5.5.2

Тахографско приложение от поколение 2 (не е достъпно за бордово устройство от първо поколение) 69

4.5.5.2.1

Идентификация на приложенията 69

4.5.5.2.2

Ключове и сертификати 69

4.5.5.2.3

Идентификация на картата 69

4.5.5.2.4

Идентифициране на титуляря на картата 69

4.5.5.2.5

Данни за контролните дейности 70

4.5.6

Карта на превозвач 70

4.5.6.1

Тахографско приложение (достъпно за бордови устройства от първо и второ поколение) 70

4.5.6.1.1

Идентифициране на приложенията 70

4.5.6.1.2

Ключове и сертификати 70

4.5.6.1.3

Идентифициране на картата 70

4.5.6.1.4

Идентифициране на титуляря на картата 70

4.5.6.1.5

Данни относно дейността на предприятието 70

4.5.6.2

Тахографско приложение от поколение 2 (не е достъпно за бордово устройство от първо поколение) 71

4.5.6.2.1

Идентифициране на приложенията 71

4.5.6.2.2

Ключове и сертификати 71

4.5.6.2.3

Идентифициране на картата 71

4.5.6.2.4

Идентифициране на титуляря на картата 71

4.5.6.2.5

Данни за дейността на предприятието 71

5

МОНТИРАНЕ НА УРЕДИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО 72

5.1

Монтиране 72

5.2

Монтажна табелка 73

5.3

Пломбиране 74

6

ПРОВЕРКИ, ИНСПЕКТИРАНЕ И ПОПРАВКИ 74

6.1

Одобряване на монтьори, сервизи и производители на превозни средства 74

6.2

Проверка на новите или поправените измервателни уреди 75

6.3

Проверка на монтирането 75

6.4

Периодични технически прегледи 75

6.5

Измерване на грешките 76

6.6

Поправки 76

7

ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ 76

8

ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА УРЕДИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО И НА ТАХОГРАФСКИТЕ КАРТИ 77

8.1

Общи положения 77

8.2

Сертификат за сигурност 78

8.3

Сертификат за функциониране 78

8.4

Сертификат за оперативна съвместимост 78

8.5

Сертификат за одобрение на типа 79

8.6

Извънредна процедура: първи сертификати за оперативна съвместимост за уреди за регистриране на данните за движението и тахографски карти от 2-ро поколение 80

ВЪВЕДЕНИЕ

Цифровата тахографска система от първо поколение е въведена от 1 май 2006 г. Тя може да бъде използвана до края на експлоатационния ѝ срок за вътрешен транспорт. За международен транспорт обаче 15 години след влизането в сила на настоящия регламент на Комисията всички превозни средства трябва да са оборудвани с интелигентни тахографи от второ поколение, съответстващи на изискванията, въведени с настоящия регламент.

Настоящото приложение съдържа изискванията за уредите за регистриране на данните за движението и за тахографските карти от второ поколение. Започвайки от датата на въвеждането им, уредите за регистриране на данните за движението от второ поколение се монтират в превозни средства, регистрирани за първи път, като се издават тахографски карти от второ поколение.

С цел да се насърчи безпроблемното въвеждане на тахографската система от второ поколение,

тахографските карти от второ поколение трябва да са проектирани така, че да се използват и в бордови устройства от първо поколение,

на датата на въвеждането не се изисква замяна на валидни тахографски карти от първо поколение.

Това ще позволи на водачите да запазят своята уникални карта на водач и да я използват и с двете системи.

Уредите за регистриране на данните за движението от второ поколение обаче се калибрират само с използване на карти за монтаж и настройка от второ поколение.

В настоящото приложение се съдържат всички изисквания, свързани с оперативната съвместимост между тахографските системи от първо и от второ поколение.

В допълнение 15 се съдържат допълнителни подробности относно управлението на съвместното съществуване на двете системи.

Списък на допълненията

Доп 1:

РЕЧНИК НА ДАННИТЕ

Доп 2:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТАХОГРАФСКИТЕ КАРТИ

Доп 3:

ПИКТОГРАМИ

Доп 4:

РАЗПЕЧАТКИ

Доп 5:

ПОКАЗВАНЕ

Доп 6:

ПРЕДЕН СЪЕДИНИТЕЛ ЗА КАЛИБРИРАНЕ И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИ

Доп 7:

ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАННИ

Доп 8:

ПРОТОКОЛ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Доп 9:

МИНИМАЛНО ИЗИСКВАНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Доп 10:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Доп 11:

ОБЩИ МЕХАНИЗМИ ЗА СИГУРНОСТ

Доп 12:

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНА НАВИГАЦИОННА СПЪТНИКОВА СИСТЕМА (GNSS)

Доп 13:

ИНТЕРФЕЙС С ITS

Доп 14:

ФУНКЦИЯ ЗА ВРЪЗКА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Доп 15:

МИГРАЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДНОВРЕМЕННОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОКОЛЕНИЯ ОБОРУДВАНЕ

Доп 16:

АДАПТОР ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ M1 И N1

1   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящото приложение:

а)

„активиране“ означава:

фазата, по време на която тахографът става напълно работоспособен и може да извършва всички функции, включително и свързаните със сигурността, чрез използването на карта за монтаж и настройки;

б)

„удостоверяване на самоличността“:

функция, предназначена да установи и провери определена самоличност;

в)

„автентичност“ означава:

характеристиката определена информация да произлиза от страна, чиято самоличност може да бъде проверена;

г)

„вградена функция за изпробване“:

изпробвания, които могат да се пускат по заявка, задействани от оператора или от външна апаратура;

д)

„календарен ден“ означава:

ден, който обхваща времето от 00.00 часа до 24.00 часа. Всички календарни дни са свързани с координираната универсална скала за време (UTC);

е)

„калибриране“ на интелигентен тахограф означава:

обновяване или потвърждаване на записаните в паметта данни за параметрите на превозното средство. Параметрите на превозното средство включват параметри за неговата идентификация (идентификационен номер, регистрационен номер и държава членка, извършила регистрацията) и характеристиките на превозното средство (w, k, l, размер на гумите, настройка на ограничителя на скоростта (ако има), текущо координирано универсално време (UTC), текущо показание на километражния брояч); по време на калибриране на уреди за регистриране на данните за движението, типовете и идентификаторите на всички пломби, свързани с одобрението на типа, също трябва да се записват в паметта за данни;

всяко актуализиране или потвърждаване само на координираното универсално време се счита за сверяване на часовника, а не за калибриране, при условие че това не противоречи на изискване 409;

калибрирането на уреди за регистриране на данните за движението изисква използването на карта за монтаж и настройки;

ж)

„номер на картата“ означава:

16-позиционен буквено-цифров код, който представлява уникалният идентификационен номер на тахографска карта в определена държава членка. Номерът на картата съдържа индекс за пореден номер (при необходимост), индекс за замяна на картата и индекс за подновяване на валидността на картата.

По този начин всяка карта се идентифицира от кода на държавата членка, която я е издала, и от картовия номер.

з)

„индекс за пореден номер на картата“ означава:

14-ят буквено-цифров символ от номера на картата, използван за различаване на картите, издадени на даден превозвач, сервиз или контролен орган, имащи право да използват няколко тахографски карти. Превозвачът, сервизът или контролният орган се идентифицират еднозначно чрез първите 13 символа на картовия номер;

и)

„индекс за подновяване на валидността на картата“ означава:

16-ят буквен или цифров символ от картовия номер, който се увеличава с едно при всяко подновяване на валидността на тахографската карта;

й)

„индекс за замяна на картата“ означава:

15-ят буквен или цифров символ от картовия номер, който се увеличава с едно при всяка замяна на тахографската карта;

к)

„характеристичен коефициент на превозното средство“ означава:

цифровата характеристика, която посочва стойността на изходния сигнал, излъчен от тази част на превозното средство, която го свързва с уредите за регистриране на данните за движението (изходящ вал на скоростната кутия или ос), докато превозното средство изминава разстояние от един километър при стандартни условия на изпитване, както е определено в изискване 414. Характеристичният коефициент се изразява в импулси на километър (w: … имп./km);

л)

„карта на превозвач“ означава:

тахографска карта, която се издава от органите на държава членка на транспортно предприятие, което трябва да експлоатира превозни средства, оборудвани с тахограф, и която идентифицира транспортното предприятие и служи за показване, изтегляне и разпечатване на данните, съхранени в паметта на тахографа, достъпът до които е бил ограничен от съответното транспортно предприятие;

м)

„константа на уредите за регистриране на данните за движението“ означава:

цифровата характеристика, която дава стойността на входния сигнал, необходим за показване и записване на изминато разстояние един километър; тази константа се изразява в импулси на километър (k = … имп./km);

н)

„време за непрекъснато управление на МПС“ се изчислява от уредите за регистриране на данните за движението като (1):

времето на непрекъснато управление на МПС се изчислява като натрупаните времена на управление на МПС от даден водач от края на последния му период НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, на ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА или на НЕИЗВЕСТНА ДЕЙНОСТ (2) от 45 или повече минути (този период може да е разделен в съответствие с Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3)). При изчисленията се държи сметка, ако е необходимо, за предишните дейности, записани на картата на водач. Когато водачът не е вкарвал картата си, изчисленията се основават на данните, записани в паметта по време на текущия период, през който не е била вкарвана никаква карта, като се отнасят към съответното четящо устройство;

о)

„контролна карта“ означава:

тахографска карта, издадена от органите на държава членка на национален компетентен контролен орган, която идентифицира контролния орган и евентуално — конкретния негов служител, и която осигурява достъп до данните, съхранени в паметта на тахографа или в картата на водач, и евентуално — в картите за монтаж и настройки, с цел тяхното прочитане, разпечатване и/или изтегляне.

Тя следва също така да дава достъп до функцията за пътна проверка на калибрирането и до данните на четеца за връзка с цел ранно откриване от разстояние.

п)

„общото време на прекъсване“ се изчислява в уредите за регистриране на данните за движението като (1):

общото време на прекъсване в управлението е сумата от периодите НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, на ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА или на НЕИЗВЕСТНА ДЕЙНОСТ (2) от 15 или повече минути на даден водач от края на последния му период НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, на ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА или на НЕИЗВЕСТНА ДЕЙНОСТ (2) от 45 или повече минути (този период може да бъде разделен в съответствие с Регламент (ЕО) № 561/2006).

При изчисленията се държи сметка, ако е необходимо, за предишните дейности, записани на картата на водач. Периодите на неизвестна дейност с отрицателно времетраене (начало на периода с неизвестна дейност > края на периода с неизвестна дейност) поради припокриване на времеви периоди между два различни уреда за регистриране на данните за движението не се вземат предвид при изчисленията.

Когато водачът не е вкарвал картата си, изчисленията се основават на данните, записани в паметта по време на текущия период, през който не е била вкарвана никаква карта, като се отнасят към съответното четящо устройство;

р)

„памет за данни“ означава:

електронно устройство за съхраняване на данни, вградено в уредите за регистриране на данните за движението;

с)

„електронен подпис“ означава:

данните, прибавени към блок от данни, или негово криптографско преобразувание, което позволява на получателя на този блок да получи доказателство за неговата автентичност и достоверност;

т)

„изтегляне на данни“ означава:

копиране, заедно с електронния подпис, на част или на пълен набор файлове с данни, записани в паметта за данни на бордовото устройство или в паметта на тахографската карта, при условие че при този процес не се изменят или изтриват записани данни;

Производителите на интелигентни тахографи за превозни средства и производителите на оборудване, конструирано и предназначено за изтегляне на файлове с данни, трябва да предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират, че изтеглянето на съответните данни може да бъде извършено с минимална загуба на време от страна на транспортните предприятия или водачите.

Изтеглянето на файла с подробни данни за скоростта на движение може да не е необходимо за установяване на съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006, но може да бъде използвано за други цели, като например разследване на злополуки;

у)

„карта на водач“ означава:

тахографска карта, издадена от органите на държава членка на конкретен водач, която идентифицира водача и служи за съхраняване на данни за дейността на водача;

ф)

„действителна обиколка на колелата“ означава:

средната стойност от разстоянията, изминати от всяко от колелата, задвижващи превозното средство (двигателните колела) за времето на едно пълно завъртане. Измерването на тези разстояния се извършва при стандартни условия на изпитване, както е определено съгласно изискване 414, и се изразява във вида „l = … mm“. Производителите на превозни средства могат да заменят измерването на тези разстояния с теоретично изчисление, при което се взема предвид разпределението на теглото на превозното средство върху осите в състояние без товар и в готовност за движение (4). Методите на това теоретично изчисление подлежат на одобряване от компетентен орган на държава членка и могат да бъдат приложени само преди пускането на тахографа;

х)

„събитие“ означава:

ненормално действие, отчетено от интелигентния тахограф, което може да е резултат от опит за измама;

ц)

„външно устройство за GNSS“ означава

устройство, което съдържа приемника на сигнали от GNSS, когато бордовото устройство не е отделно устройство, както и други компоненти, необходими за защитата на съобщаването на данни за местоположението към останалата част на бордовото устройство;

ч)

„неизправност“ означава:

ненормално действие, открито от интелигентния тахограф, което може да се дължи на нарушено функциониране или повреда на уредите;

ш)

„приемник на сигнали от GNSS“ означава:

електронно устройство, което получава и обработва по цифров път сигналите от един или повече спътници на Глобална навигационна спътникова система (на английски — GNSS) с цел осигуряване на информация за местоположението, скоростта и времето.

щ)

„монтиране“ означава:

монтирането на тахограф в превозно средство;

ъ)

„оперативна съвместимост“ означава:

способността на системите и съответните стопански процеси за обмен на данни и споделяне на информация;

ю)

„интерфейс“ означава:

междусистемно устройство, осигуряващо средствата, чрез които системите могат да се свържат и да взаимодействат;

я)

„местоположение“ означава:

географските координати на превозното средство в даден момент;

аа)

„датчик за движение“ означава:

частта от тахографа, подаваща сигнал, който е показателен за скоростта и/или изминатото разстояние от превозното средство;

бб)

„невалидна карта“ означава:

карта, която се възприема като дефектна или при която първоначалното удостоверяване на самоличността е било неуспешно, чиято дата за начало на валидността все още не е достигната или за която е изтекъл срокът на валидност;

вв)

„отворен стандарт“ означава:

стандарт, който според описанието в стандартен документ за спецификация се предоставя безплатно или срещу символична такса и който всички могат да възпроизвеждат, разпространяват или използват без такса или срещу символична такса.

гг)

„извън обхвата“ означава:

всички случаи, в които използването на уредите за регистриране на данните за движението не е необходимо съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006;

дд)

„превишаване на скоростта“ означава:

всяко превишаване на допустимата за съответното превозно средство скорост за време над 60 секунди, през което измерената скорост на превозното средство надвишава зададената в Директива 92/6/ЕИО на Съвета (5), както е последно изменена;

ее)

„периодичен технически преглед“ означава:

набор от действия, извършвани, за да се провери дали тахографът работи правилно, дали неговите настройки отговарят на параметрите на превозното средство, както и дали към тахографа няма прикачени устройства за манипулиране;

жж)

„печатащо устройство“ означава:

компонент на уредите за регистриране на данните за движението, който осигурява разпечатки на записаните в паметта данни;

зз)

„връзка с цел ранно откриване от разстояние“ означава:

комуникация между устройството за връзка с цел ранно откриване от разстояние и четеца за връзка с цел ранно откриване от разстояние по време на целенасочени пътни проверки с цел дистанционно откриване на евентуална манипулация или злоупотреба с уреди за регистриране на данните за движението;

ии)

„устройство за връзка с цел ранно откриване от разстояние“ означава:

използваното за извършването на целенасочени пътни проверки оборудване в бордовото устройство;

йй)

„четец за връзка с цел ранно откриване от разстояние“ означава:

системата, използвана от служителите на контролните органи за извършването на целенасочени пътни проверки;

кк)

„подновяване“ означава:

издаването на нова тахографска карта, когато срокът на валидност на съществуваща карта изтича или тя не функционира правилно и е била върната на органа, който я е издал; подновяването предполага гаранцията, че не могат да съществуват едновременно две валидни карти;

лл)

„ремонт“ означава:

всякакъв ремонт на датчик за движение, на бордово устройство или на кабел, който налага прекъсване на неговото електрическо захранване, прекъсване на връзката с други компоненти на тахографа или отваряне на тахографа или бордовото устройство;

мм)

„замяна на картата“ означава:

издаването на тахографска карта, която заменя съществуваща карта, която е обявена за изгубена, открадната или за неправилно функционираща и която е била върната на органа, който я е издал. Замяната води винаги до опасността едновременно да съществуват две валидни карти;

нн)

„сертифициране по отношение на сигурността“:

процесът, чрез който организация за сертифициране по единни критерии удостоверява, че уредите за регистриране на данните за движението (или компонент от тях) или изследваната тахографска карта отговарят на изискванията за сигурност, формулирани в съответните профили за защита;

оо)

„самоизпробване“ означава:

изпробвания, извършвани периодично и автоматично от уредите за регистриране на данните за движението с цел откриване на неизправности;

пп)

„измерване на времето“ означава:

непрекъснат цифров запис на координираното универсално време и дата (UTC);

рр)

„сверяване на часовника“ означава:

автоматично сверяване на текущото време през равни интервали при максимално допустимо отклонение от една минута или сверяване, извършено при калибриране;

сс)

„размери на гумите“ означава:

указването на размерите на гумите (външни задвижващи колела) в съответствие с Директива 92/23/ЕИО на Съвета (6), както е последно изменена;

тт)

„идентификация на превозното средство“ означава:

номерата, позволяващи идентифицирането на превозното средство: регистрационният номер (VRN) с указване на държавата членка, извършила регистрацията, и идентификационният номер на превозното средство (VIN) (7);

уу)

за целите на изчисленията в уредите за регистриране на данните за движението „седмица“ означава:

период между 00.00 часа UTC в понеделник и 24.00 часа UTC в неделя;

фф)

„карта за монтаж и настройки“ означава:

тахографска карта, която се издава от органите на държава членка на определен за целта персонал на производител на тахографи, монтьор, производител на превозни средства или сервиз, одобрени от въпросната държава членка, чрез която се идентифицира титулярят на картата и която служи за изпитване, калибриране и активиране на тахографите и/или за изтегляне на данни от тях;

хх)

„адаптер“ означава:

устройство, което подава сигнал в постоянно съответствие със скоростта на превозното средство и/или изминатото разстояние, различно от използваното за независимо откриване на движение, и което е:

монтирано и се използва само в превозни средства от типове M1 и N1 (както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), както е последно изменена), пуснати в движение след 1 май 2006 г.

монтирано в случаите, в които технически не е възможно монтирането на друг тип съществуващ датчик за движение, който вече е в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение и допълнения 1 — 15 към него,

монтирано между бордовото устройство и мястото, в което се генерират импулсите за скорост/разстояние от вградени датчици или от алтернативни интерфейси,

по отношение на бордовото устройство поведението на адаптера е същото, като при свързване към бордовото устройство на датчик за движение, който е в съответствие с разпоредбите на настоящото приложение и допълнения 1 — 16 към него;

използването на такъв адаптер в описаните по-горе превозни средства трябва да позволява монтажа и правилната употреба на бордово устройство, което е в съответствие с всички изисквания на настоящото приложение,

при тези превозни средства интелигентният тахограф включва кабели, адаптер и бордово устройство;

цц)

„цялост на данните“ означава:

точността и непротиворечивостта на записаните данни, указани от липсата на каквато и да е промяна в данните между две обновявания на запис от данни. Целостта означава, че данните са точно копие на оригиналната версия, напр. че не са били повредени в процеса на записване и прочитане от тахографската карта или специално оборудване или при предаване по канал за връзка;

чч)

„неприкосновеност на данните“ означава:

общите технически мерки, взети, за да се гарантира правилното прилагане на принципите, формулирани в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), както и на формулираните в Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10);

шш)

интелигентна тахографска система означава:

уредите за регистриране на данните за движението, тахографските карти и наборът от всякакво пряко или непряко взаимодействащо с тях оборудване по време на тяхното производство, монтаж, използване, изпитване и проверка, като например карти, четец за връзка с цел ранно откриване от разстояние и всякакво друго оборудване за изтегляне на данни, анализ на данни, калибриране, генериране, управление или въвеждане на защитни елементи и т.н.;

щщ)

дата на въвеждане:

36 месеца след влизането в сила на подробните разпоредби, посочени в член 11 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (11).

Това е датата, след която превозни средства, регистрирани за първи път:

се оборудват с тахограф, свързан към услуга за определяне на местоположението посредством спътникова навигационна система,

се оборудват, за да могат при целенасочени пътни проверки да подават данни на компетентните контролни органи, докато превозното средство е в движение,

и могат да бъдат оборудвани със стандартизирани интерфейси, позволяващи регистрираните или генерираните от тахографите данни да се използват в работен режим от външно устройство.

ъъ)

защитен профил означава:

документ, който се използва като част от процедура за сертифициране в съответствие с общите критерии, в който е дадена независима от приложението спецификация на изискванията за сигурност по отношение на гарантирането на информацията;

юю)

точност на GNSS:

в контекста на регистриране с тахографи на местоположението от Глобална навигационна спътникова система (GNSS) означава стойността на фактора на намаляване на точността при определяне на местоположението в хоризонталната равнина (HDOP), изчислявана като минималните стойности на HDOP, натрупани на наличните системи GNSS.

2   ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА УРЕДИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО

2.1   Общи характеристики

Функцията на уредите за регистриране на данните за движението е да се записва, съхранява, изобразява, отпечатва и да се предоставят данни относно дейностите на водача.

Всяко превозно средство, оборудвано с уреди за регистриране на данните за движението съгласно разпоредбите на настоящото приложение, трябва да има скоростомер и километражен брояч. Тези функции може да бъдат включени в уредите за регистриране на данните за движението.

01)

уредите за регистриране на данните за движението включват кабели, датчик за движение и бордово устройство.

02)

Интерфейсът между датчиците за движение и бордовите устройства трябва да са в съответствие с изискванията, специфицирани в допълнение 11.

03)

Бордовото устройство трябва да има връзка с глобална навигационна спътникова система(и), както е посочено в допълнение 12.

04)

Бордовото устройство трябва да комуникира с четците за връзка с цел ранно откриване от разстояние, както е специфицирано в допълнение 14.

05)

Бордовото устройство може да включва интерфейс с ITS, който е специфициран в допълнение 13.

Уредите за регистриране на данните за движението могат да имат връзка с други устройства чрез допълнителни интерфейси и/или посредством незадължителния интерфейс с ITS.

06)

Всяко вмъкване или свързване на функция или устройство(а), одобрено(и) или не, във или към уреди за регистриране на данните за движението, не трябва да предизвиква смущения или да бъде в състояние да смущава правилната и сигурна работа на уредите за регистриране на данните за движението, или да бъде в противоречие с разпоредбите на настоящия регламент.

Потребителите на уредите за регистриране на данните за движението указват своята самоличност посредством тахографски карти.

07)

Уредите за регистриране на данните за движението дават избирателни права за достъп до данните и функциите според типа и/или самоличността на потребителя.

Уредите за регистриране на данните за движението записват и съхраняват данни в своята памет, в устройството за комуникация от разстояние и в тахографски карти.

Това се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (12), с Директива 2002/58/ЕО от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (13) и в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014.

2.2   Функции

08)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да осигуряват следните функции:

следене на поставянията и изважданията на картите,

измерване на скорост, разстояние и определяне на местоположение,

измерване на времето,

следене на дейностите, извършвани от водача,

следене на състоянието при управление на МПС,

ръчно въвеждане на данни от водача:

въвеждане на местоположението в началото и/или в края на дневните периоди на работа,

ръчно въвеждане на дейностите на водача,

въвеждане на особени условия,

управление на блокировките, наложени от превозвача,

следене на контролните дейности,

откриване на събития и/или на неизправности,

вградени функции за изпробване и самоизпробване,

четене на данни от паметта,

записване и съхраняване на данните в паметта,

четене от тахографските карти,

записване и съхраняване на данните в тахографските карти,

изобразяване на данните,

отпечатване,

предупреждаване,

прехвърляне на данни към външни носители,

връзка от разстояние за извършване на целенасочени пътни проверки,

данни, прехвърляни към допълнителни устройства,

калибриране,

пътна проверка на калибрирането,

сверяване на часовника.

2.3   Режими на работа

09)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да осигуряват следните четири режима на работа:

работен режим,

контролен режим,

режим на калибриране,

режим „превозвач“.

10)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да превключват към следните режими на работа според валидната тахографска карта, вкарана в интерфейсното устройство за карта: За определянето на режима на работа, поколението на тахографската карта е без значение, при условие че вкараната карта е валидна. Една карта за монтаж и настройки от първо поколение винаги се счита за невалидна, когато се вкара в бордово устройство от второ поколение.

Режим на работа

Процеп за карта на водач

Няма карта

Карта на водач

Контролна карта

Карта за монтаж и настройки

Карта на превозвач

Процеп за карта на втория водач

Няма карта

Работен

Работен

Контролен

Калибриране

Предприятие

карта на водач

Работен

Работен

Контролен

Калибриране

Предприятие

Контролна карта

Контролен

Контролен

Контролен (*)

Работен

Работен

Карта за монтаж и настройки

Калибриране

Калибриране

Работен

Калибриране (*)

Работен

Карта на превозвач

„Предприятие“

„Предприятие“

Работен

Работен

„Предприятие“ (*)

11)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да отхвърлят вкарани невалидни карти, като обаче позволяват изобразяването, отпечатването и изтеглянето на данни от карта с изтекъл срок.

12)

Всички функции, изброени в 2.2, трябва да работят при всички режими на работа, с изключение на:

функцията за калибриране, която е достъпна само в режима на калибриране,

функцията за пътна проверка на калибрирането, която е достъпна само в контролния режим,

функцията за управление на блокиранията, наложени от превозвача, която е достъпна само в режим „превозвач“,

функцията за следене на контролните дейности, която работи само в контролния режим,

функцията за изтегляне на данни не е достъпна в работен режим (освен в случаите, предвидени в изискване 193) с изключение на изтеглянето на данни от карта на водач, когато в бордовото устройство не е вкарана друга карта.

13)

Уредите за регистриране на данните за движението могат да подават всякаква информация към дисплей, печатащо устройство или външни интерфейси, със следните изключения:

в работен режим, при който всяка идентификация на самоличност (фамилно име и лично(и) име(на)), което не отговаря на вкараната тахографска карта, се маскира, както и всеки номер на карта, който не отговаря на вкараната тахографска карта, се маскира частично (маскира се всеки нечетен символ отляво надясно),

в режим „превозвач“ данните за водача (изисквания 102, 105 и 108) могат да бъдат извлечени само за периодите, за които отсъства блокиране, или които не са блокирани от друг превозвач (определяно от първите 13 цифри от номера на картата на превозвач),

когато в уредите за регистриране на данните за движението не е вкарана карта, данните за водача могат да бъдат извличани само за същия ден и за 8-те предшестващи календарни дни,

лични данни, произхождащи от бордовото устройство, не трябва да бъдат подавани навън посредством интерфейса с ITS на бордовото устройство, освен ако не бъде проверено че има съгласие на водача, за когото се отнасят данните,

бордовите устройства обикновено са със срок на валидност на действията от 15 години, считано от датата на издаване на сертификатите на бордовото устройство, но те могат да се използват още 3 месеца само за изтегляне на данни.

2.4   Сигурност

Сигурността на системата цели да предпазва паметта така, че да възпрепятства неупълномощен достъп до нея или манипулиране на данните и да открива опити за това, да защитава целостта и автентичността на данните, които се обменят между датчика за движение и бордовото устройство, между уредите за регистриране на данните за движението и тахографските карти, а също така между уредите за регистриране на данните за движението и външното устройство за GNSS, да защитава целостта и автентичността на данните, обменяни чрез връзката за ранно откриване от разстояние с контролна цел, както и да проверява целостта и автентичността на теглените данни.

14)

С цел постигане на сигурност на системата, следните компоненти трябва да отговарят на изискванията за сигурност, специфицирани в техните профили за защита, както се изисква в допълнение 10:

бордово устройство,

тахографска карта,

датчик за движение,

външно устройство за GNSS (този профил е необходим и приложим само за варианта с външно устройство за GNSS).

3   КОНСТРУКТИВНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УРЕДИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО

3.1   Следене на вкарването и изваждането на картите

15)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да следят интерфейсните устройства за карта, за да откриват вкарванията и на изважданията на карта.

16)

При вкарването на карта, уредите за регистриране на данните за движението трябва да разпознават дали вкараната карта е валидна тахографска карта и ако да, да разпознават типа и поколението ѝ.

Ако в уредите за регистриране на данните за движението вече е била вкарана карта със същия номер на карта и с по-голям индекс за подновяване на валидността на картата, картата трябва да бъде обявена за невалидна.

Ако в уредите за регистриране на данните за движението вече е била вкарана карта със същите номер на карта и индекс за подновяване на валидността на картата, но с по-голям индекс за замяна на картата, картата трябва да бъде обявена за невалидна.

17)

Тахографските карти от първо поколение трябва да се считат за невалидни от уредите за регистриране на данните за движението, веднъж щом възможността за използване на тахографски карти от първо поколение е премахната от страна на сервиза, в съответствие с допълнение 15 (MIG003)

18)

Карти за монтаж и настройка от първо поколение, които се вкарват в уреди за регистриране на данните за движението от второ поколение, трябва да се считат за невалидни.

19)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да бъдат така конструирани, че тахографските карти да бъдат застопорявани в правилно положение в интерфейсното устройства за карта.

20)

Изваждането на тахографска карта е възможно само когато превозното средство е спряло и след като съответните данни за записани на нея. Изваждането на тахографската карта трябва да изисква целенасочено действие на потребителя.

3.2   Измерване на скоростта и разстоянието и определяне на местоположението

21)

Датчикът за движение (евентуално вграден в адаптера) е основният източник на сигнал за измерването на скоростта и на изминатото разстояние.

22)

Тази функция трябва да мери непрекъснато и да може да подава стойността от километражния брояч, съответстваща на общото разстояние, изминато от превозното средство, чрез използване на импулсите, подавани от датчика за движение.

23)

Тази функция трябва да мери непрекъснато и да може да подава скоростта на превозното средство чрез използване на импулсите, подавани от датчика за движение.

24)

Функцията за измерване на скоростта на превозното средство трябва също така да подава информацията дали превозното средство е в движение или е спряло. Смята се, че превозното средство е в движение щом функцията засича от датчика за движение повече от 1 имп./s за период не по-малко от 5 секунди, в противен случай се приема, че превозното средство е спряло.

25)

Устройствата за показване на скоростта (скоростомер) и общото изминато разстояние (километражен брояч), монтирани на всяко превозно средство, оборудвано с отговарящи на разпоредбите на настоящия регламент уреди за регистриране на данните за движението, трябва да отговарят на изискванията относно максимално допустимите толеранси (виж 3.2.1 и 3.2.2), посочени в настоящото приложение.

26)

За откриване на манипулиране на данни за движението, информацията от датчика за движение трябва да бъде потвърдена от информация за движението на превозното средство, извлечена от приемника на сигнали от GNSS, и като незадължителен вариант, от друг(и) източник(ци), независими от датчика за движение.

27)

Тази функция трябва да определя местоположението на превозното средство, за да се даде възможност за автоматично записване на:

места, където водачът и/или вторият водач започва своя дневен работен период;

места, където времето на непрекъснато управление на МПС на водача да достига стойност, кратна на три часа;

места, където водачът и/или вторият водач завършва своя дневен работен период.

3.2.1   Измерване на изминатото разстояние

28)

Изминатото разстояние може да бъде измервано така че:

или да се интегрира и движението напред, и движението на заден ход,

или да де включва само движението напред.

29)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да измерват разстояние от 0 до 9 999 999,9 km.

30)

Измерваното разстояние трябва да бъде със следния толеранс (разстояния от най-малко 1 000 m):

± 1 % преди монтирането,

± 2 % по време на монтирането и на периодичните технически прегледи,

± 4 % по време на работа.

31)

Разделителната способност при измерване на разстоянието трябва да бъде по-висока или равна на 0,1 km.

3.2.2   Измерване на скоростта

32)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да измерват скорост от 0 до 220 km/h.

33)

С цел да гарантира максимален толеранс ± 6 km/h за показваната скорост по време на работа и като се взема предвид:

толеранс ± 2 km/h за различия в постъпващите данни (различия в гумите и т.н.),

толеранс ± 1 km/h за измерванията, извършвани по време на монтирането и на периодичните технически прегледи,

при скорости между 20 и 180 km/h и при характеристични коефициенти на превозното средство между 4 000 и 25 000 имп./km, уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да измерват скоростта с толеранс ± 1 km/h (при постоянна скорост).

Забележка: Разделителната способност на записа на данните въвежда допълнителен толеранс от ± 0,5 km/h за скоростта, записвана в уредите за регистриране на данните за движението.

34)

Скоростта трябва да бъде измервана правилно, в рамките на нормалния толеранс, в рамките на две секунди след промяна на скоростта, когато се е изменяла с темп 2 m/s2.

35)

Разделителната способност при измерване на скоростта трябва да бъде по-висока или равна на 1 km/h.

3.2.3   Определяне на местоположението

36)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да определят абсолютното местоположение на превозното средство чрез използване на приемника на сигнали от GNSS.

37)

Абсолютното местоположение се определя с географски координати за географска ширина и географска дължина в градуси и минути с разделителна способност 1/10 от минутата.

3.3   Измерване на времето

38)

Функцията за измерване на времето трябва да осигурява непрекъснато измерване и изобразяването в цифров вид на датата и часа по координираното универсално време.

39)

Датата и координираното универсално време се използват за определяне на дата за данните в уредите за регистриране на данните за движението (записи, обмен на данни) и за всички разпечатки, посочени в допълнение 4 „Разпечатки“.

40)

С цел показване на местното време, трябва да може да се коригира изместването на времето на стъпки от по половин час. Не се позволяват никакви други измествания освен отрицателни или положителни кратни на половин час стойности.

41)

Неточността на времето трябва да е в рамките на ± 2 секунди на ден при условията за одобряване на типа, в отсъствието на всякакво сверяване.

42)

Разделителната способност при измерване на времето трябва да бъде по-висока или равна на 1 секунда.

43)

Измерването на времето не трябва да се влияе от прекъсване на външното електрическо захранване, с продължителност, по-малка от 12 месеца при условията за одобряване на типа.

3.4   Следене на дейностите на водача

44)

Тази функция трябва да осигурява постоянно и отделно следене на дейностите, извършвани от един водач и един втори водач.

45)

Дейността, извършвана от водача, трябва да бъде управление на МПС, РАБОТА, НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ или ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА.

46)

Водачът и/или вторият водач трябва да може да избира ръчно дейността РАБОТА, НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ или ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА.

47)

Когато превозното средство е в движение, дейността управление на МПС трябва да бъде автоматично избрана за водача, а дейността НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ трябва да бъде автоматично избрана за втория водач.

48)

Когато превозното средство спре, за водача трябва да бъде избрана автоматично дейността РАБОТА.

49)

Първата промяна на дейността към „ПОЧИВКА“ или към „НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ“, настъпила през 120-те секунди след автоматичната промяна към „РАБОТА“ поради спирането на превозното средство, се приема за настъпила в момента на спиране на превозното средство (и следователно евентуално е анулирала преминаването към „РАБОТА“).

50)

Тази функция трябва да предава промените в дейността към функциите, осигуряващи записването на информацията, с разделителна способност от една минута.

51)

За определена календарна минута, ако е регистрирана дейност „управление на МПС“ за непосредствено предхождащата я минута и за непосредствено следващата я минута, за цялата минута се счита, че се извършва дейността „управление на МПС“.

52)

За определена календарна минута, за която не се счита, че се извършва дейността „управление на МПС“ съгласно изискване 051, за цялата минута се счита, че е извършвана дейността, която съвпада с най-дългата непрекъсната дейност, извършвана в рамките на минутата (или с най-скорошната дейност, при наличие на няколко дейности с еднаква продължителност).

53)

Тази функция трябва също така да позволява постоянно следене на непрекъснатото работно време и на общото време на прекъсване на водача.

3.5   Следене на състоянието при управление на МПС

54)

Тази функция трябва да осигурява постоянно и автоматично наблюдение на състоянието при управление на МПС.

55)

Състоянието при управление на МПС „ЕКИПАЖ“ трябва да бъде избрано, когато в уреда са вкарани две валидни карти на водач, а при всички останали случаи трябва да бъде избрано състоянието при управление на МПС „САМ“.

3.6   Въвеждане на данни от водачите

3.6.1   Въвеждане на мястото, където дневните периоди на работа започват и/или завършват

56)

Тази функция трябва да позволява въвеждането на местата, където, според водача и/или втория водач, техните дневни периоди на работа започват и/или завършват.

57)

Под „места“ се разбира страната и, освен това където е приложимо, регионът, въведен или потвърден ръчно.

58)

При изваждането на карта на водач, уредът за регистриране на данните за движението трябва да прикани водача/втория водач да въведе „място, където дневният период на работа завършва“.

59)

Тогава водачът трябва да въведе текущото място на превозното средство, което трябва да се счита за временно въвеждане.

60)

Трябва да е възможно въвеждането на местата, където дневният период на работа започва/завършва, чрез команди от менюто. Ако в рамките на една календарна минута се направят повече от едно такива въвеждания, трябва да се съхранят само последните извършени задания за начално място и крайно място.

3.6.2   Ръчно въвеждане на дейностите, извършвани от водача, и на съгласието на водача за интерфейса с ITS

61)

При вкарването на карта на водач (или на карта за монтаж и настройка) и само в този момент, уредът за регистриране на данните за движението трябва да позволява ръчно въвеждане на дейността. Ръчното въвеждане на дейността се извършва, като се използват стойностите за местното време и дата за съответната часова зона (изместване спрямо координираното универсално време), която е текущо зададена за бордовото устройство.

При вкарването на карта на водач или на карта за монтаж и настройка, на титуляря на картата се напомня за:

датата и часа на последния път, когато е извадил картата;

незадължително: текущо зададеното за бордовото устройство изместване на местното време спрямо UTC.

При първото вкарване на дадена карта на водач или на карта за монтаж и настройка, към момента неизвестна за бордовото устройство, титулярят на картата трябва да бъде приканен да изрази своето съгласие за подаване на лични данни, свързани с тахографирането, посредством незадължителния интерфейс с ITS.

Във всеки един момент, съгласието на водача (съответно на сервиза) може да бъде активирано или дезактивирано чрез команди от менюто, при условие, че е вкарана карта на водач (съответно карта за монтаж и настройка).

Трябва да е възможно да се зададе дейност със следните ограничения:

видът на дейността трябва да бъде „РАБОТА“, „НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ“ или ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА;

Началото и краят на всяка дейност трябва да са в рамките на периода между последното изваждане на картата и нейното настоящо вкарване.

Не се позволява взаимно припокриване на дейности във времето.

Ако е необходимо, при първото вкарване на неизползвана преди карта на водач (или карта за монтаж и настройки) трябва да е възможно ръчно въвеждане.

Процедурата за ръчно въвеждане на дейности трябва да включва толкова последователни стъпки, колкото е необходимо за задаване на вида и момента, като час и минути, на започване и завършване на всяка една дейност. За титуляря на картата трябва да има избираем вариант да не посочва дейност за която и да е част от периода от време между последното изваждане на картата и нейното настоящо вкарване.

По време на ръчното въвеждане, съответстващо на вкарването на картата и, ако е необходимо, титулярят на картата трябва да има възможност да зададе:

място, където е завършил предишен дневен период на работа, заедно със съответното време (като по този начин се замества въведеното при последното изваждане на картата),

място, където започва настоящият дневен период на работа, заедно със съответното време.

Ако титулярят на картата не въведе място, където започва или е завършил периодът на работа, по време на ръчните въвеждания във връзка с вкарването на картата, това се счита за декларация, че периодът му на работа не се е променил от последното изваждане на картата. Следващото въвеждане на място, където е завършил предишен дневен период на работа, трябва да замести временното въвеждане, извършено при последното изваждане на картата.

Ако е въведено място, то трябва да се запише в съответната тахографска карта.

Ръчното въвеждане трябва да бъде прекъснато ако:

картата бъде извадена или

превозното средство се движи и картата е в процепа за карта на водач.

Позволени са допълнителни прекъсвания — напр. след изтичане на определен период от време, през който потребителят не е бил активен. Ако ръчното въвеждане бъде прекъснато, уредите за регистриране на данните за движението трябва да валидират вече въведените пълни записи за място и дейност (които съдържат или еднозначно посочени място и време, или вид, време на започване и време на завършване на дейността).

Ако бъде поставена втора карта на водач или карта за монтаж и настройки докато е в ход ръчното въвеждане на дейности за вкарана преди това карта, трябва да е позволено завършване на ръчното въвеждане за тази предишна карта преди да започне ръчното въвеждане за втората карта.

Титулярят на картата трябва да разполага с избираем вариант за ръчно въвеждане по следната минимална процедура:

Ръчно задаване на дейности в хронологична последователност за периода от последното изваждане на картата до нейното настоящо вкарване.

Като време на започване на първата дейност трябва да се зададе моментът на изваждане на картата. За всяко следващо въвеждане времето на започване автоматично трябва да се задава така, че непосредствено да следва времето на завършване за предишното въвеждане. За всяка дейност се избира и задава нейният вид и времето на завършване.

Процедурата приключва, когато времето на завършване на ръчно зададена дейност съвпадне с времето на вкарване на картата. Тогава уредите за регистриране на данните за движението може, като избираем вариант, да позволят на титуляря на картата да промени всяка една ръчно въведена дейност до нейното валидиране чрез избор на конкретна команда. След това трябва да е забранено каквато и да е изменение.

3.6.3   Въвеждане на специфични условия

62)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да позволяват на водача да въвежда в реално време следните две специфични условия:

„ИЗВЪН ОБХВАТ“ (начало, край)

„ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“ (начало, край).

Не може да се задава „ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“, когато е зададено условието „ИЗВЪН ОБХВАТ“.

Отвореното условие „ИЗВЪН ОБХВАТ“ трябва задължително да бъде затворено автоматично от уреда за регистриране на данните за движението в случай на изваждане или вкарване на карта на водач.

Ако е отворено условие „ИЗВЪН ОБСЕГ“, това води до забрана на следните събития и предупреждения:

управление на МПС без съответната карта,

Предупреждения, свързани с времето на непрекъснато управление на МПС.

Началният флаг ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК трябва да се зададе преди спирането на двигателя върху ферибота/влака.

Отворено ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК трябва да приключи, когато се появи някой от следните избираеми варианти:

Водачът приключва ръчно ПЪТУВАНЕТО С ФЕРИБОТ/ВЛАК

Водачът изважда картата си

Едно отворено ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК трябва да завърши когато вече не е валидно въз основа на правилата, формулирани в Регламент (ЕО) № 561/2006.

3.7   Управление на блокиранията, наложени от превозвача

63)

Тази функция трябва да позволява управлението на блокировките, поставени от даден превозвач с цел да ограничи и запази единствено за себе си достъпа до данните в режим „превозвач“.

64)

Блокировките, наложени от превозвача, се състоят в дата и час на начало (блокиране) и дата и час на край (разблокиране), свързани с идентификацията на превозвача чрез номера на картата на превозвач (по време на блокирането).

65)

Блокирането и разблокирането са възможни само в реално време.

66)

Разблокирането трябва да може да се извърши само от превозвача, който е извършил блокирането (така, както то се идентифицира с първите 13 цифри на номера на картата на превозвач), или,

67)

Разблокирането трябва да става автоматично, когато друг превозвач извърши блокиране.

68)

В случай че даден превозвач извърши блокиране и ако предишното блокиране е било извършено от същия превозвач, се приема, че предишното блокиране не е разблокирано и че то все още е в сила.

3.8   Следене на контролните дейности

69)

Тази функция трябва да следи дейностите по ИЗОБРАЗЯВАНЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ, ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДАНННИ от БУ и картата, както и пътна ПРОВЕРКА НА КАЛИБРИРАНЕТО, провеждани в контролен режим.

70)

Тази функция трябва да осигурява също така следене на дейностите по КОНТРОЛ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ в контролен режим. Приема се, че е извършен контрол за превишена скорост, когато в контролен режим се изпраща съобщение „превишена скорост“ към печатащото устройство или дисплея или когато данни за „събития или неизправности“ са изтеглени от паметта на бордовото устройство.

3.9   Откриване на събития и/или неизправности

71)

Тази функция открива следните събития и/или неизправности:

3.9.1   Събитие „вкарване на невалидна карта“

72)

Това събитие се предизвиква от вкарването на невалидна карта, при вкарване на вече заменена карта на водач, и/или когато валидността на вкарана карта изтича.

3.9.2   Събитие „конфликт, предизвикан от картата“

73)

Това събитие се предизвиква от всяка от отбелязаните с хикс комбинации от карти в долната таблица:

Конфликт, предизвикан от карта

Процеп за карта на водач

Няма карта

Карта на водач

Контролна карта

Карта за монтаж и настройки

Карта на превозвач

Процеп за карта на втория водач

Няма карта

 

 

 

 

 

Карта на водач

 

 

 

X

 

Контролна карта

 

 

X

X

X

Карта за монтаж и настройки

 

X

X

X

X

Карта на превозвач

 

 

X

X

X

3.9.3   Събитие „припокриване във времето“

74)

Това събитие се предизвиква когато датата/часът на последното изваждане на дадена карта на водач, прочетени от картата, са по-късни от текущите дата/час на уреда за регистриране на данните за движението, в който картата е вкарана.

3.9.4   Събитие „управление на МПС без съответната карта“

75)

Това събитие се предизвиква от всяка от отбелязаните с хикс комбинации от тахографски карти в долната таблица, когато дейността на водача става управление на МПС, или в случай на промяна на режима на работа, когато дейността на водача е управление на МПС:

управление на МПС без съответната карта

Процеп за карта на водач

Няма (или невалидна) карта

Карта на водач

Контролна карта

Карта за монтаж и настройки

Карта на превозвач

Процеп за карта на втория водач

Няма (или невалидна) карта

X

 

X

 

X

Карта на водач

X

 

X

X

X

Контролна карта

X

X

X

X

X

Карта за монтаж и настройки

X

X

X

 

X

Карта на превозвач

X

X

X

X

X

3.9.5   Събитие „вкарване на карта по време на управление на МПС“

76)

Това събитие се предизвиква от вкарването на тахографска карта в който и да е процеп, когато дейността на водача е управление на МПС.

3.9.6   Събитие „неправилно приключена последна картова сесия“

77)

Това събитие се предизвиква, когато уредите за регистриране на данните за движението открият при вкарването на карта, че въпреки разпоредбите на точка 3.1, предишната картова сесия не е била приключена правилно (картата е била извадена преди всички необходими данни да са били записани на картата). Това събитие трябва да се предизвиква само от карта на водач или карта за монтаж и настройки.

3.9.7   Събитие „превишаване на скоростта“

78)

Това събитие се предизвиква при всяко превишаване на допустимата скорост.

3.9.8   Събитие „прекъсване на електрическото захранване“

79)

Това събитие се предизвиква в режим, различен от режима на калибриране или от контролния режим, при прекъсване за повече от 200 милисекунди на електрическото захранване на датчика за движение и/или на бордовото устройство. Прагът на прекъсване се определя от производителя. Прекъсването на електрическото захранване, дължащо се на пускането на двигателя на превозното средство, не трябва да предизвиква появата на това събитие.

3.9.9   Събитие „Грешка в комуникацията с устройството за връзка от разстояние“

80)

Това събитие трябва да се предизвиква, извън режима на калибриране, когато устройството за връзка от разстояние не потвърждава успешното приемане на данни при комуникацията от разстояние, изпратени от бордовото устройство, при повече от три опита.

3.9.10   Събитие „Липса на информация за местоположението от приемник на сигнали от GNSS“

81)

Това събитие трябва да се предизвиква извън режима на калибриране, в случай на липса на информация за местоположението, постъпваща от приемник на сигнали от GNSS (вътрешен или външен) за повече от три часа натрупано, време на управление на МПС.

3.9.11   Събитие „Грешка в комуникацията с външното устройство за GNSS“

82)

Това събитие трябва да се предизвиква извън режима на калибриране, в случай на прекъсване на комуникацията между външното устройство за GNSS и бордовото устройство за повече от 20 последователни минути, когато превозното средство е в движение.

3.9.12   Събитие „Грешка в данните за движението“

83)

Това събитие трябва да се предизвиква, извън режима на калибриране, при прекъсване на нормалния поток от данни между датчика за движение и бордовото устройство и/или в случай на грешка, свързана с целостта на данните или с удостоверяването им по време на техния обмен между датчика за движение и бордовото устройство.

3.9.13   Събитие „Противоречие в данните за движението на превозното средство“

84)

Това събитие трябва да се предизвиква извън режима на калибриране, в случай че информацията за движение, изчислена от датчика за движение, противоречи на информацията за движение, изчислена от вътрешния приемник на сигнали от GNSS или от външно устройство за GNSS и евентуално от други независими източници, както е специфицирано в допълнение 12. Това събитие не трябва да се предизвиква по време на пътуване с ферибот/влак, условие „ИЗВЪН ОБСЕГ“, или когато информацията за местоположението не е на разположение от приемника на сигнали от GNSS.

3.9.14   Събитие „Опит за нарушаване на сигурността“

85)

Извън режима за калибриране това събитие трябва да се предизвиква при настъпване на всяко друго събитие, засягащо сигурността на датчика за движение и/или на бордовото устройство и/или външното устройство за GNSS, така както се изисква в допълнение 10.

3.9.15   Събитие „времеви конфликт“

86)

Това събитие се предизвиква, извън режима на калибриране, когато Бордовото устройство открие несъответствие от над 1 минута между времето на функцията за измерване на времето на бордовото устройство, и времето, постъпващо от приемника на сигнали от GNSS. Това събитие се записва заедно със стойността на вътрешния часовник на бордовото устройство и се придружава от автоматично сверяване на часовника. След предизвикване на събитие на времеви конфликт, през следващите 12 часа бордовото устройство не генерира други събития на времеви конфликт. Това събитие не трябва да се предизвиква в случай, че от приемника на сигнали от GNSS не е могъл да бъде открит валиден сигнал от GNSS в рамките на последните 30 дни. Когато обаче информацията за местоположението от приемника на сигнали от GNSS отново стане достъпна, трябва да бъде извършено автоматично сверяване на часовника.

3.9.16   Неизправност „Карта“

87)

Тази неизправност се предизвиква при неизправност в тахографската карта по време на нейното функциониране.

3.9.17   Неизправност „Уред за регистриране на данните за движението“

88)

Тази неизправност се предизвиква при следните неизправности, при режимите, различни от режима за калибриране:

Неизправност вътре в бордовото устройство

Неизправност в печатащото устройство

Неизправност в дисплея

Грешка при изтегляне на данни

Неизправност на датчика

Неизправност в приемника на сигнали от GNSS или външното устройство за GNSS

Неизправност в устройството за връзка от разстояние

3.10   Вградени функции за изпробване и самоизпробване

89)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да открива неизправности чрез функции за изпробване и самоизпробване в съответствие с долната таблица:

Елемент за изпробване

Самоизпробване

Вградена функции за изпробване

Софтуер

 

Работоспособност

Памет за данни

Достъп

Достъп, цялост на данните

Интерфейсни устройства за карта

Достъп

Достъп

Клавиатура

 

Ръчна проверка

Печатащо устройство

(по избор на производителя)

Разпечатка

Дисплей

 

Визуална проверка

Изтегляне на данни

(извършвано само по време на изтеглянето)

Правилно функциониране

 

Датчик

Правилно функциониране

Правилно функциониране

Устройство за връзка от разстояние

Правилно функциониране

Правилно функциониране

Устройство за GNSS

Правилно функциониране

Правилно функциониране

3.11   Четене от паметта за данни

90)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да може да чете всякакви данни, записани в паметта му.

3.12   Регистриране и запис в паметта за данни

За целите на настоящата точка,

под „365 дни“ се разбира 365 календарни дена на средна дейност на водачите в дадено превозно средство. Средната дейност на ден в едно превозно средство се определя като най-малко 6 водачи или втори водачи, 6 цикъла на вкарване/изваждане на карта и 256 смени на дейностите. Следователно „365 дни“ включват най-малко 2 190 водачи/втори водачи и 93 440 смени на дейностите,

средният брой на местоположенията на ден се определя като най-малко 6 местоположения, в които започва дневният период на работа, 6 местоположения, в които времето на непрекъснато управление на МПС на водача достига време, кратно на три часа, и 6 местоположения, в които завършва дневният период на работа, така че „365 дни“ включват най-малко 6 570 местоположения,

часовете се регистрират с точност от една минута, освен ако не е предвидено друго,

стойностите от километражния брояч се регистрират с разделителна способност един километър,

скоростите се регистрират с разделителна способност един km/h,

местоположенията (ширини и дължини) се регистрират в градуси и минути, с разделителна способност 1/10 от минутата, със съответните точност и време за снемане на данни на GNSS.

91)

Данните, записани в паметта, не трябва да се влияят от прекъсване на външното електрическо захранване с продължителност, по-малка от 12 месеца, при условията за одобряване на типа. Освен това данните, записани във външното устройство за връзка от разстояние, както е определено в допълнение 14, не трябва да се влияят от прекъсване на електрическото захранване по-краткотрайно от 28 дни.

92)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да регистрират и записват по подразбиране или при задаване следните данни в своята памет:

3.12.1   Данни за идентификация на уредите

3.12.1.1   Данни за идентификация на бордовото устройство

93)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да може да записва в своята памет следните данни за идентификацията на бордовото устройство:

наименование на производителя,

адрес на производителя,

номер на частта,

сериен номер,

поколение на БУ,

способност за използване на тахографски карти от първо поколение

номер на версията на софтуера,

дата на инсталиране на версията на софтуера,

година на производство на уреда,

номер на одобрение,

94)

Данните за идентификацията на бордовото устройство се регистрират и записват еднократно от производителя на бордовото устройство, освен данните за софтуера и номера на одобрението (които могат да бъдат променени при обновяване на софтуера), както и способността за използване на тахографски карти от първо поколение.

3.12.1.2   Данни за идентификация на датчика за движение

95)

Датчикът за движение трябва да може да записва в паметта си следните данни за идентификация:

наименование на производителя,

сериен номер,

номер на одобрение,

идентификатор на вградения компонент за сигурност (напр. сериен номер на вътрешната интегрална схема/процесор),

идентификатор на операционната система (напр. номер на версията на софтуера).

96)

Данните за идентификация на датчика за движение се регистрират и записват еднократно в датчика от неговия производител.

97)

Бордовото устройство трябва да може да регистрира и записва в паметта си следните данни, свързани с последните 20 сдвоявания на датчици за движение (ако в рамките на един календарен ден се случат няколко свързвания, в паметта се записват само първото и последното за деня):

За всяко от тези свързвания се регистрират следните данни:

данни за идентификация на датчика за движение:

сериен номер

номер на одобрение

данни за сдвояването на датчик за движение:

дата на сдвояването.

3.12.1.3   Данни за идентификация на Глобална навигационна спътникова система

98)

Външното устройство за GNSS трябва да може да записва в паметта си следните данни за идентификация:

наименование на производителя,

сериен номер,

номер на одобрение,

идентификатор на вградения компонент за сигурност (напр. сериен номер на вътрешната интегрална схема/процесор),

идентификатор на операционната система (напр. номер на версията на софтуера).

99)

Данните за идентификация се регистрират и записват еднократно във външното устройство за GNSS от неговия производител.

100)

Бордовото устройство трябва да може да регистрира и записва в паметта си следните данни, свързани с последните 20 свързвания на външни устройства за GNSS (ако в рамките на един календарен ден се случат няколко свързвания, в паметта се записват само първото и последното за деня).

За всяко от тези свързвания се регистрират следните данни:

данни за идентификация на външно устройство за GNSS:

пореден номер,

номер на одобрение,

данни за свързаното външно устройство за GNSS:

дата на свързването

3.12.2   Ключове и сертификати

101)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да записват определен брой криптографски ключове и сертификати, както е посочено в допълнение 11, част А и част Б.

3.12.3   Данни за вкарването и изваждането на картата на водач или картата за монтаж и настройки

102)

За всеки цикъл на вкарване-изваждане на дадена карта на водач или карта за монтаж и настройки в уреда за регистриране на данните за движението, последното трябва да регистрира и записва в своята памет:

името и презимето на титуляря на картата така, както те са записани в картата,

номера на картата, държавата членка, която я е издала, и срокът на валидност, така както са записани на картата,

поколението на картата,

датата и часа на вкарването,

стойността от километражния брояч на превозното средство в момента на вкарването на картата,

процепа, в който се вкарва картата,

датата и часа на изваждането ѝ,

стойността от километражния брояч на превозното средство в момента на изваждането на картата,

следната информация относно последното превозно средство, използвано от водача така, както е записана в картата:

регистрационния номер на превозното средство (VRN) и държавата членка на регистрация,

поколението на БУ (когато е налично),

дата и час на изваждането на картата,

флаг, указващ дали при вкарването на картата титулярят на картата е въвел ръчно дейностите или не.

103)

Паметта трябва да може да запазва тези данни в продължение на най-малко 365 дни.

104)

Когато капацитетът за съхраняване на информация е изчерпан, новите данни заместват най-старите данни.

3.12.4   Данни за дейностите на водача

105)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да регистрира и записва в паметта си всяка промяна на дейността на водача и/или на втория водач, и/или всяка промяна на състоянието при управление на МПС, и/или всяко вкарване или изваждане на карта на водач или карта за монтаж и настройки:

състояние при управление на МПС (ЕКИПАЖ, САМ),

процеп (ВОДАЧ, ВТОРИ ВОДАЧ),

положение на картата в процепа (ВКАРАНА/НЕВКАРАНА),

дейност (управление на МПС, НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, РАБОТА, ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА),

дата и час на промяната.

ВКАРАНА означава, че в процепа е вкарана валидна карта на водач или карта за монтаж и настройки. НЕВКАРАНА означава обратното, тоест че в процепа няма валидна карта на водач или карта за монтаж и настройки (напр. вкарана е карта на превозвач или не е вкарана карта)

Въвежданите ръчно от водача данни за дейността не се записват в паметта.

106)

Паметта трябва да може да запазва данните за дейността на водача в продължение на най-малко 365 дни.

107)

Когато капацитетът за съхраняване на информация е изчерпан, новите данни заместват най-старите данни.

3.12.5   Места и местоположения, където започват и завършват дневните периоди на работа, и/или където времето на непрекъснато управление на МПС достига 3 часа.

108)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да регистрира и записва и в своята памет за данни:

места и местоположения, където водачът и/или вторият водач започва своя дневен работен период;

места, където времето на непрекъснато управление на МПС на водача да достига стойност, кратна на три часа;

места и местоположения, където водачът и/или вторият водач приключва своя дневен работен период.

109)

Когато в тези моменти местоположението на превозното средство не е на разположение от приемника на сигнали от GNSS, уредът за регистриране на данните за движението трябва да използва последното налично местоположение и съответните дата и час.

110)

Заедно с всяко място или местоположение, уредът за регистриране на данните за движението трябва да регистрира и записва и в своята памет за данни:

номера на картата на водача/втория водач и държавата членка, която е издала картата,

поколението на картата,

дата и час на въвеждането,

вид на въвеждането (начало, край или 3 часа непрекъснато време на управление на МПС),

съответната точност на GNSS, дата и час, ако е приложимо;

стойността от километражния брояч на превозното средство.

111)

Паметта за данни трябва да позволява съхраняването места и и местоположения, където започват и завършват дневните периоди на работа, и/или където времето на непрекъснато управление на МПС достига 3 часа, в продължение на най-малко 365 дни.

112)

Когато капацитетът за съхраняване на информация е изчерпан, новите данни заместват най-старите данни.

3.12.6   Данни от километражния брояч

113)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да записва в своята памет стойността от километражния брояч на превозното средство и съответната дата в полунощ всеки календарен ден.

114)

Паметта за данни трябва да позволява съхраняването ежедневните записи в полунощ от километражния брояч в продължение на най-малко 365 календарни дни.

115)

Когато капацитетът за съхраняване на информация е изчерпан, новите данни трябва да заместват най-старите данни.

3.12.7   Подробни данни за скоростта

116)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да записва в своята памет моментната скорост на превозното средство и датата и часа през всяка секунда от, като минимум, последните 24 часа, по време на които превозното средство е било в движение.

3.12.8   Данни за събитията

За целите на настоящата подточка времето се записва с точност една секунда.

117)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да записва в своята памет следните данни за всяко засечено събитие, съгласно следните правила за запис:

Събитие

Правила за запис в паметта

Данни, които се регистрират при всяко събитие

Вкарване на невалидна карта

10-те най-скорошни събития.

дата и час на събитие,

тип на картата(ите), номер, държава членка, издала картата, и поколение на картата, предизвикваща събитието.

брой сходни събития, възникнали същия ден

Конфликт, предизвикан от карта

10-те най-скорошни събития.

дата и час на начало на събитието,

дата и час на край на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), и поколение на двете карти, предизвикващи събитието.

управление на МПС без съответната карта

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

дата и час на начало на събитието,

дата и час на край на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.

Вкарване на карта по време на управление на МПС

последното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

дата и час на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), поколение,

брой сходни събития, възникнали същия ден

Неправилно приключване на последната картова сесия

10-те най-скорошни събития.

дата и час на вкарване на картата,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), поколение,

данни относно последната сесия така, както са прочетени от картата:

дата и час на вкарване на картата,

VRN, държава членка на регистрация и поколение на бордовото устройство.

Превишаване на скоростта (1)

най-сериозното събитие (тоест събитието, при което е достигната най-висока средна скорост) през десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-сериозни събития през последните 365 дни.

първото събитие, възникнало след последното калибриране

дата и час на начало на събитието,

дата и час на край на събитието,

максимална скорост, измерена по време на събитието,

средноаритметична скорост, измерена по време на събитието,

тип и номер на картата, държава членка, издала картата, и поколение на картата на водач (ако е приложимо),

брой сходни събития, възникнали същия ден.

Прекъсване на електрическото захранване (2)

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

дата и час на начало на събитието,

дата и час на край на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.

Грешка в комуникацията с устройството за връзка от разстояние

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

дата и час на началото на събитие,

дата и час на края на събитие,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.

Липса на информация за местоположението от приемник на сигнали от GNSS

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

дата и час на началото на събитие,

дата и час на край на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.

Грешка в данните за движението

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

дата и час на начало на събитието,

дата и час на край на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.

Противоречие в данните за движението на превозното средство

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

дата и час на начало на събитието,

дата и час на край на събитието,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.

Опит за нарушаване на сигурността

10-те най-скорошни събития за всеки тип събитие.

дата и час на начало на събитието,

дата и час на края на събитие (ако е от значение),

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

тип събитие.

Времеви конфликт

най-продължителното събитие за всеки от десетте последни дена на възникване на това събитие,

5-те най-продължителни събития през последните 365 дни.

уред за регистриране на дата и час

дата и час по GNSS,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на събитието,

брой сходни събития, възникнали същия ден.

1)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да регистрира и записва също и в своята памет за данни:

датата и часа на последния КОНТРОЛ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ,

датата и часа на първото превишаване на скоростта, констатирано след този КОНТРОЛ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ.

броя на събитията „превишаване на скоростта след последния КОНТРОЛ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ“.

2)

Тези данни могат да бъдат регистрирани само при повторно включване на електрическото захранване, времената могат да бъдат известни с точност до минута.

3.12.9   Данни за неизправностите

За целите на настоящата подточка времето се регистрира с разделителна способност 1 секунда.

118)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да се опитват да регистрират и записват в своята памет следните данни относно всяка открита неизправност, съгласно следните правила за запис:

Неизправност

Правила за запис в паметта

Данни, които се регистрират при всяка неизправност

Неизправност на картата

10-те последни неизправности на картата на водач.

дата и час на началото на неизправност,

дата и час на края на неизправност,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), поколение.

неизправности в уредите за регистриране на данните за движението

10-те последни неизправности за всеки тип неизправност,

първата неизправност след последното калибриране.

дата и час на началото на неизправност,

дата и час на края на неизправност,

тип на неизправността,

тип и номер на картата(ите), държава членка, издала картата(ите), както и поколение на всяка карта, вкарана в началото и/или в края на неизправността,

3.12.10   Данни за калибриране

119)

Уредът за регистриране на данните за движението записва и съхранява данни в своята памет, имащи отношение към:

параметрите на калибрирането, известни в момента на пускането,

своето най-първо калибриране след пускането си,

първото си калибриране в превозното средство, на което се намира в момента (идентифицирано от неговия VIN),

20-те последни калибрирания (ако няколко калибрирания се извършват в рамките на един календарен ден, са записват само първото и последното за деня).

120)

За всяко от тези калибрирания се регистрират следните данни:

цел на калибрирането (пускане, първо монтиране, монтиране, периодични технически прегледи),

наименование и адрес на сервиза,

номер на картата за монтаж и настройки, държава членка, която я е издала, и срок на валидност на картата,

идентификация на превозното средство,

актуализирани или потвърдени параметри: w, k, l, размер на гумите, регулировка на ограничителя на скоростта, брояч на километрите (стара и нова стойност), дата и час (стара и нова стойност),

типовете и идентификаторите на всички поставени пломби.

121)

Освен това уредите за регистриране на данните за движението регистрират и записват в паметта си за данни способността си да използват тахографски карти от първо поколение (все още активирани или не).

122)

Датчикът за движение трябва да регистрира и записва в паметта си следните данни относно монтирането му:

първо сдвояване към бордово устройство (дата, час, номер на одобрение на устройството, сериен номер на устройството),

последно сдвояване с устройство, монтиран на превозното средство (дата, час, сертификационен номер на устройството, сериен номер на устройството).

123)

външното устройство за GNSS трябва да регистрира и записва в паметта си следните данни относно монтирането му:

първо свързване към бордово устройство (дата, час, номер на одобрение на устройството, сериен номер на устройството),

последно свързване към бордово устройство (дата, час, номер на одобрение на устройството, сериен номер на устройството).

3.12.11   Данни за сверяване на часовника

124)

Уредът за регистриране на данните за движението трябва да регистрира и записва данни в своята памет, имащи отношение към: сверяванията на часовника, извършени в режим на калибриране извън рамките на периодичното калибриране (опр. буква е)):

последното сверяване на часовника,

5-те най-значителни сверявания на часовника,

125)

За всяко от сверяванията на часовника се записват следните данни:

дата и час, старата стойност,

дата и час, новата стойност,

наименование и адрес на сервиза,

номер на картата за монтаж и настройки, държава членка, която я е издала, поколение на картата и срок на валидност на картата.

3.12.12   Данни за контролните дейности

126)

Уредите за регистриране на данните за движението записват и съхраняват в своята памет следните данни, имащи отношение към последните 20 контролни дейности:

дата и час на извършения контрол,

номер на контролната карта, държава членка, която я е издала, и поколение на картата,

тип на контрола (изобразяване на данните и/или отпечатване върху хартия и/или изтегляне на данни от бордовото устройство и/или изтегляне на данни от картата и/или пътна проверка на калибрирането).

127)

При извършване на изтегляне на данни се регистрират също така датите на най-отдалечения и на най-близкия ден във времето, данните за които са изтеглени.

3.12.13   Данни за блокирания, извършени от превозвач

128)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да регистрират и записват в паметта си следните данни, имащи отношение към последните 255 блокирания, извършени от превозвача:

дата и час на блокирането,

дата и час на разблокирането,

номер на картата на превозвач, държава членка, която я е издала, и поколение на картата,

име и адрес на превозвач,

Данните, блокирани преди чрез блокиране, което е заличено от паметта поради горепосоченото ограничение, се разглеждат като неблокирани.

3.12.14   Изтегляне на данни за дейностите

129)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да регистрират и записват в паметта си следните данни, имащи отношение към последното изтегляне на данни от паметта към външни носители в режим „превозвач“ или „калибриране“:

дата и час на изтеглянето на данните,

номер на картата на превозвач или на картата за монтаж и настройки, държава членка, която я е издала, и поколение на картата,

наименование на превозвача или на сервиза.

3.12.15   Данни за специфични условия

130)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да регистрират и записват в паметта си следните данни, имащи отношение към специфични условия:

дата и час на въвеждането,

тип на специфичното условие.

131)

Паметта трябва да може да запазва данните за специфични условия в продължение на най-малко 365 дни (като се предполага, че средно се отваря и затваря 1 условие на ден). Когато капацитетът за съхраняване на данни е изчерпан, новите данни трябва да заместват най-старите данни.

3.12.16   Данни за тахографските карти

132)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да записват следните данни, свързани с различните тахографски карти, в които са били използвани в бордовото устройство:

номера на тахографската карта и нейния сериен номер,

производителя на тахографската карта,

типа на тахографската карта,

версията на тахографската карта,

133)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да запишат най-малко 88 такива записа.

3.13   Четене на тахографските карти

134)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва при необходимост да могат да четат от тахографски карти от първо и второ поколение необходимите данни:

идентификация на типа на картата, на титуляря на картата, на използваното преди това превозно средство, на датата и часа на последното изваждане на картата и на дейността, която е била избрана в този момент,

проверка, че последната картова сесия е била приключена правилно,

изчисляване на времето на непрекъснато управление на МПС на водача, общото време на прекъсване и на общото време на управление на МПС за предишната и настоящата седмица,

отпечатване на заявките за разпечатка, свързани с данните, записани на карта на водач,

изтегляне на данни от карта на водач към външен носител.

Това изискване се прилага само за тахографски карти от първо поколение, ако възможността за използването им не е била премахната от сервиз.

135)

При грешка в четенето, уредите за регистриране на данните за движението трябва да правят нов опит, максимум до три пъти, и при наличие на повтарящ се неуспех, да обявят картата за дефектна и невалидна.

3.14   Регистриране и запис върху тахографски карти

3.14.1   Регистриране и запис в тахографски карти от първо поколение

136)

При условие че използването на тахографски карти от първо поколение не е било премахнато от сервиз, уредите за регистриране на данните за движението трябва да регистрират и записват данни точно по същия начин както това би било извършвано от уреди от първо поколение за регистриране на данните за движението.

137)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да задават „данните за картовата сесия“ върху картата на водач или картата за монтаж и настройки веднага след вкарването на картата.

138)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да актуализират данните, записани върху валидна карта на водач, карта за монтаж и настройки, карта на превозвач и/или контролна карта, с всички необходими данни относно периода, през който картата е вкарана, и отнасящи се за титуляря ѝ. Данните, записвани върху тези карти, са специфицирани в глава 4.

139)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да актуализират данните за дейността на водача и местоположенията (като е специфицирано в 4.5.3.1.9 и 4.5.3.1.11), записани върху валидни карта на водач и/или карта за монтаж и настройки, при ръчно въведени от титуляря на картата данни за дейността на водача и местоположенията.

140)

Всички събития, които не са дефинирани за уреди за регистриране на данните за движението от първо поколение, не трябва да се записват върху картата на водача и картата за монтаж и настройки.

141)

Актуализирането на данните, записани на тахографските карти се извършва по такъв начин, че когато това е необходимо, като се има предвид реалният капацитет за съхраняване на данни, най-новите данни да заместват най-старите данни.

142)

При грешка в записването, уредите за регистриране на данните за движението трябва да правят нов опит, максимум до три пъти, и при повтарящ се неуспех да обявяват картата за невалидна.

143)

Преди изваждането на карта на водач и след като всички съответни данни са записани върху картата, уредите за регистриране на данните за движението трябва да инициализират „данните за картовата сесия“.

3.14.2   Регистриране и запис в тахографски карти от второ поколение

144)

Тахографските карти от второ поколение трябва да съдържат 2 различни картови приложения, първото от които следва да бъде точно същото като приложението TACHO на тахографските карти от първо поколение, а второто — приложението „TACHO_G2“, както е специфицирано в глава 4 и допълнение 2.

145)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да задават „данните за картовата сесия“ върху картата на водач или картата за монтаж и настройки веднага след вкарването на картата.

146)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да актуализират данните, записани върху 2-те картови приложения на валидна карта на водач, карта за монтаж и настройки, карта на превозвач и/или контролна карта, с всички необходими данни относно периода, през който картата е вкарана, и отнасящи се за титуляря ѝ. Данните, записвани върху тези карти, са специфицирани в глава 4.

147)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да актуализират данните за местата на дейността на водача и местоположенията (както е специфицирано в 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 и 4.5.3.2.11), записани върху валидни карта на водач и/или карта за монтаж и настройки, при ръчно въведени от титуляря на картата данни за дейността на водача и местоположенията.

148)

Актуализирането на данните, записани на тахографските карти се извършва по такъв начин, че когато това е необходимо, като се има предвид реалният капацитет за съхраняване на данни, най-новите данни да заместват най-старите данни.

149)

При грешка в записването, уредите за регистриране на данните за движението трябва да правят нов опит, максимум до три пъти, и при повтарящ се неуспех да обявяват картата за невалидна.

150)

Преди изваждането на карта на водач и след като всички съответни данни са записани върху двете картови приложения на картата, уредите за регистриране на данните за движението трябва да инициализират „данните за картовата сесия“.

3.15   Извеждане върху дисплея

151)

Дисплеят трябва да бъде с най-малко 20 символа.

152)

Размерът на символите трябва да бъде най-малко 5 mm височина и 3,5 mm широчина.

153)

Дисплеят трябва да може да показва символите, определени в допълнение 1, глава 4 „Набори от символи“. Дисплеят може да използва опростено представяне на символите (напр. букви с ударения може да бъдат изобразени без ударенията, а малките букви може да се показват като главни букви).

154)

Дисплеят трябва да е снабден с подходящо незаслепяващо осветяване.

155)

Показанията трябва да се виждат от външната страна на уредите за регистриране на данните за движението.

156)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да изобразяват:

данните по подразбиране,

данни, свързани с предупрежденията,

данни относно достъпа до менютата,

други данни, поискани от потребителя.

Уредите за регистриране на данните за движението може да изобразяват допълнителна информация при положение, че тя е ясно различима от гореизискваните информации.

157)

При изобразяването на данните на уредите за регистриране на данните за движението трябва да се използват пиктограмите или комбинациите от пиктограми, изброени в допълнение 3. Могат да се използват допълнителни пиктограми или комбинации от пиктограми при положение, че те ся ясно различими от горепосочените пиктограми или комбинации от пиктограми.

158)

Дисплеят трябва да бъде винаги включен, когато превозното средство е в движение.

159)

Уредите за регистриране на данните за движението може да имат ръчна или автоматична функция за изключване на дисплея, когато превозното средство не е в движение.

Форматът на изобразяване на данните е специфициран в допълнение 5.

3.15.1   Изобразяване по подразбиране

160)

Когато не е необходимо да се показва друга информация, уредите за регистриране на данните за движението трябва да показват по подразбиране следното:

местното време (координирано универсално време (UTC) + поправка, задавана от водача);

режима на работа,

текущата дейност на водача и на втория водач,

информация относно водача:

ако неговата текуща дейност е „управление на МПС“ — текущото му време на непрекъснато управление на МПС и текущото му общо време на прекъсване,

ако неговата текуща дейност не е „управление на МПС“ — текущата продължителност на тази дейност (от момента на нейното избиране) и общото време на прекъсване.

161)

Изобразяването на данните относно всеки водач трябва да бъде ясно, просто и недвусмислено. Когато информацията за водача и втория водач не може да бъде изобразена едновременно, уредите за регистриране на данните за движението трябва да изобразяват по подразбиране информацията, отнасяща се за водача, и трябва да позволяват на потребителя да изобрази информацията относно втория водач.

162)

Когато широчината на изобразяването не е достатъчна за извеждане по подразбиране на режима на работа, уредите за регистриране на данните за движението трябва за кратко да изобразяват новия режим при всяка негова промяна.

163)

При вкарване на нова карта уредите за регистриране на данните за движението трябва да изобразяват за кратко време името на титуляря на картата.

164)

Когато е отворено условие „ИЗВЪН ОБСЕГ“ или „ПЪТУВАНЕ С ФЕРИБОТ/ВЛАК“, по подразбиране трябва да се изобрази съответната пиктограма, за да се укаже, че това конкретно условие е отворено (текущата активна дейност на водача може да не се изобразява в същото време).

3.15.2   Изобразяване на предупреждение

165)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да използват при предупрежденията най-вече пиктограмите, фигуриращи в допълнение 3, допълнени при нужда от информация под формата на цифров код. Може също така да се добави съобщение за предупреждение на езика, избран от водача.

3.15.3   Меню за достъп

166)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да разполагат с необходимите команди чрез подходящо структурирано меню.

3.15.4   Изобразяване на други данни

167)

При поискване трябва да бъде възможно избирателно показване на:

датата и часа по координираното универсално време, както и поправката за местното време,

съдържанието на която и да е от шестте разпечатки, което да бъде в същия формат както самата разпечатка,

времето на непрекъснато управление на МПС и общото време на прекъсване от водача,

времето на непрекъснато управление на МПС и общото време на прекъсване от втория водач;

общото време на управление от водача за предишната и настоящата седмица,

времето на непрекъснато управление на МПС на втория водач за предишната и настоящата седмица,

незадължително:

продължителността на текущата дейност на втория водач (от момента на нейното избиране),

общото време на управление на МПС на водача за настоящата седмица,

общото време на управление на МПС на втория водач за настоящия дневен работен период,

общото време на управление на МПС от водача за настоящия дневен работен период.

168)

Изобразяването на съдържанието на разпечатката на хартия е последователно, ред по ред. Ако широчината на изобразяването е по-малка от 24 символа, потребителят може да визуализира цялата информация чрез съответен способ (на няколко реда, изобразяване във вид на безконечен списък, …)

При отпечатването върху хартия, редовете предвидени за ръчното изписване на информация, могат да бъдат изпуснати.

3.16   Отпечатване

169)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да могат да отпечатват информацията, записана в паметта им и/или върху тахографските карти в съответствие със следните разпечатки на хартия:

ежедневната разпечатка от картата за дейностите на водача,

ежедневната разпечатка от бордовото устройство за дейностите на водача,

разпечатката от картата за събитията и неизправностите,

разпечатката от бордовото устройство за събитията и неизправностите,

разпечатка за техническите данни,

разпечатка за превишаванията на скоростта.

предистория на данните върху тахографската карта за дадено бордово устройство (вж. глава 3.12.16)

Подробностите относно формата и съдържанието на тези разпечатки са специфицирани в допълнение 4.

В края на разпечатките може да фигурират допълнителни данни.

Уредите за регистриране на данните за движението могат също така да вадят и други разпечатки ако те са ясно различими от гореизброените седем разпечатки.

170)

„ежедневната разпечатка от картата за дейностите на водача“ и „разпечатката от картата за събитията и неизправностите“ трябва да са достъпни само когато в уредите за регистриране на данните за движението е вкарана карта на водач или карта за монтаж и настройки. Уредите за регистриране на данните за движението актуализират данните, записани на въпросната карта, преди да стартира отпечатването.

171)

За да извадят „ежедневната разпечатка от картата за дейностите на водача“ и „разпечатката от картата за събитията и неизправностите“, уредите за регистриране на данните за движението трябва:

или да избират автоматично картата на водач, или картата за монтаж и настройки, ако е вкарана само една от тези карти,

или да имат команда, позволяваща избирането на картата-източник на данните, или да избират картата, поставена в процепа за карта на водач, ако са вкарани и двете карти.

172)

Печатащото устройство трябва да може да отпечатва 24 символа на ред.

173)

Минималният размер на символите трябва да е височина 2,1 mm и широчина 1,5 mm.

174)

Печатащото устройство трябва да може да отпечатва символите, специфицирани в допълнение 1, глава 4, „Набори от символи“.

175)

Печатащите устройства трябва да са с такава конструкция, че тези разпечатки да са с ниво на разделителна способност достатъчно, за да се избегне всяка двусмисленост при четенето им.

176)

Разпечатките трябва да запазват размерите и съдържанието си при нормалните условия на влажност (10-90 %) и температура.

177)

Хартията от одобрен тип, използвана от уредите за регистриране на данните за движението, трябва да бъде със съответен знак за одобрен тип и указание за типа/типовете уреди за регистриране на данните за движението, с който/които може да бъде използвана.

178)

Разпечатките трябва да остават четливи и разпознаваеми при нормални условия на съхранение, изразени като светлинен интензитет, влажност и температура, в продължение на най-малко две години.

179)

Разпечатките трябва да отговарят минимум на спецификациите за изпитване, определени в допълнение 9.

180)

Също така трябва да бъде възможно върху тези документи да се добавят бележки, написани на ръка, като например при подпис на водача.

181)

При свършване на хартията по време на разпечатване и след ново зареждане с хартия уредите за регистриране на данните за движението трябва да започват разпечатването отначало или продължават от същото място, като осигуряват недвусмислена връзка с предишната разпечатана част.

3.17   Предупреждения

182)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да предупреждават водача при откриване на някакво събитие и/или неизправност.

183)

Предупреждението относно прекъсване на електрическото захранване може да бъде забавено до момента на възстановяване на захранването.

184)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да предупреждават водача 15 минути преди и по време на превишаването на максималното позволено време на непрекъснато управление на МПС.

185)

Предупрежденията трябва да бъдат визуални. Освен визуалните предупреждения може да се извършват и звукови предупреждения.

186)

Визуалните предупреждения трябва да бъдат ясно различими от потребителя, да се появяват в зрителното поле на водача и да бъдат четливи както през деня, така и през нощта.

187)

Визуалните предупреждения могат да бъдат вградени в уредите за регистриране на данните за движението, или да бъдат извън тях.

188)

В последния случай те трябва да са означени със символ „Т“.

189)

Предупрежденията трябва да са с продължителност не по-малка от 30 секунди, освен ако потребителят потвърди приемането им чрез натискане на един или няколко конкретни бутона на уредите за регистриране на данните за движението. Това първо потвърждаване на приемането на предупреждението не трябва да изтрива изобразяването на причината за предупреждението, посочено в следващия параграф.

190)

Причината за съобщението трябва да бъде изобразена на уредите за регистриране на данните за движението и да остане видима докато потребителят потвърди приемането ѝ чрез конкретен бутон или команда на уредите за регистриране на данните за движението.

191)

Може да има допълнителни предупреждения, при условие че те не объркват водачите по отношение на дефинираните по-горе.

3.18   Изтегляне на данни към външни носители

192)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да позволяват при поискване да се изтеглят данни, съхранени в паметта им или от карта на водач към външни носители през съединителя за калибриране/изтегляне на данни. Уредите за регистриране на данните за движението трябва да актуализират данните, записани върху съответната карта, преди да започнат изтеглянето.

193)

Освен това като незадължителна функция уредите за регистриране на данните за движението може при всички режими на работа да изтеглят данни по друг начин към превозвач, чието разпознаване е потвърдено чрез този канал. В подобен случай така за изтеглените данни важат правата за достъп, приложими в режим „превозвач“.

194)

Изтеглянето на данни не трябва нито да променя, нито да изтрива записаните данни.

195)

Електрическият интерфейс за съединителя за калибриране/изтегляне на данни е специфициран в допълнение 6.

196)

Протоколите за изтегляне на данни са специфицирани в допълнение 7.

3.19   Връзка от разстояние за извършване на целенасочени пътни проверки

197)

Когато контактният ключ на превозното средство е в положение „ВКЛЮЧЕН“, бордовото устройство трябва да записва на всеки 60 секунди в устройството за връзка от разстояние най-новите данни, необходими за извършване на целенасочени пътни проверки. Тези данни трябва да са кодирани и с подпис, както е специфицирано в допълнение 11 и допълнение 14.

198)

Данните, които се проверяват от разстояние, трябва да бъдат на разположение на четците за връзка от разстояние чрез безжична комуникация от разстояние, както е специфицирано в допълнение 14.

199)

Данните, необходими за извършване на целенасочени пътни проверки, трябва да се отнасят за:

последния опит за нарушаване на сигурността,

най-дълго прекъсване на електрическото захранване,

неизправност на датчика,

грешка в данните за движението,

противоречие в данните за движението на превозното средство,

управление без валидна карта,

вкарване на карта по време на управление на МПС,

данни за сверяването на часовника,

данни за калибриране, включително датите на последните две записани калибрирания,

регистрационния номер на превозното средство,

скоростта, регистрирана от тахографа.

3.20   Данни, прехвърляни към допълнителни външни устройства

200)

Уредите за регистриране на данните за движението могат да са оборудвани със стандартизирани интерфейси, позволяващи регистрираните или генерираните от тахографите данни да се използват в работен режим от външно устройство.

В допълнение 13 е дефиниран и стандартизиран незадължително интерфейс с ITS. С него могат да съществуват съвместно други подобни интерфейси, при условие че напълно съответстват на изискванията от допълнение 13 по отношение на минималния списък от данни, сигурността и съгласието на водача.

за данните ITS предоставяни чрез този интерфейс важат следните изисквания:

тези данни представляват набор от избрани съществуващи данни от речника на данните на тахографа (допълнение 1),

поднабор на тези избрани данни са отбелязани като „лични данни“,

поднаборът „лични данни“ е достъпен само ако е активирано удостоверимото съгласие на водача, който приема личните му данни да могат да напускат мрежата на превозното средство.

Във всеки един момент, съгласието на водача може да бъде активирано или дезактивирано чрез команди от менюто, при условие че е вкарана картата на водач.

наборът и поднаборът от данни се излъчва чрез безжичния протокол Bluetooth с обхват кабината на превозното средство при честота на обновяване 1 минута,

сдвояването на външното устройство с интерфейса с ITS ще бъде защитено чрез специален за целта и случаен PIN от най-малко 4 числа, записани във и достъпни чрез дисплея на всяко бордово устройство.

при всички обстоятелства, наличието на интерфейса с ITS не може да наруши или да се отрази на правилната работа и сигурността на бордовото устройство.

Може да има и други изходни данни освен набора от подбрани съществуващи данни, разглеждани като минимален списък, при условие че те не могат да бъдат считани за лични данни.

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да уведомяват други външни устройства за съгласието на водача.

Когато контактният ключ на превозното средство е в положение ВКЛЮЧЕН ДВИГАТЕЛ, тези данни могат да бъдат излъчвани постоянно.

201)

Серийният интерфейс, както е специфициран в приложение 1Б към Регламент (ЕИО) № 3821/85, последно изменен, може да продължи да бъде наличен в тахографите с цел обратна съвместимост. Независимо от това, в случай че се предават лични данни е необходимо съгласието на водача.

3.21   Калибриране

202)

Функцията за калибриране трябва да позволява:

автоматичното сдвояване на датчика за движение с бордовото устройство,

автоматично свързване на външното устройство за GNSS с бордовото устройство, ако е приложимо,

цифрово адаптиране на константата (k) на уредите за регистриране на данните за движението към характеристичния коефициент на превозното средство (w),

коригиране на текущото време в рамките на срока на валидност на вкараната карта за монтаж и настройки,

коригиране на текущата стойност на километражния брояч,

актуализиране на данните за идентификация на датчика за движение, записани в паметта за данни,

ако е приложимо, актуализиране на данните за идентификация на външното устройство за GNSS, записани в паметта за данни,

актуализиране на типовете и идентификаторите на всички поставени пломби,

актуализиране или потвърждаване на други параметри, известни на уредите за регистриране на данните за движението: идентификация на превозното средство, w, l, размер на гумите и настройка на ограничителя на скоростта, ако е приложимо.

203)

Освен това функцията за калибриране трябва да позволява потискане на използването на тахографски карти от първо поколение в уредите за регистриране на данните за движението, при положение че са изпълнени условията, формулирани в допълнение 15.

204)

Сдвояването на датчика за движение с бордовото устройство, трябва да се състои най-малкото във:

актуализиране на данните за монтирането на датчика за движение, намиращи се в него (при необходимост),

копиране от паметта за данни на датчика за движение в тази на бордовото устройство на необходимите данни за идентификация на датчика за движение.

205)

Свързването на външното устройство за GNSS с бордовото устройство трябва да се състои най-малкото във:

актуализиране на данните за монтирането на външното устройство за GNSS, намиращи се във външното устройство за GNSS (при необходимост),

копиране от външното устройство за GNSS към паметта за данни на бордовото устройство на необходимите данни за идентификация на външното устройство за GNSS, включително серийния му номер.

Свързването трябва да бъде последвано от проверка на информацията за местоположението от GNSS.

206)

Функцията за калибриране трябва да позволява въвеждането на необходимите данни посредством съединителя за калибриране /изтегляне в съответствие с протокола за калибриране, дефиниран в допълнение 8. Функцията за калибриране може също така да позволява въвеждането на необходимите данни по други начини.

3.22   Пътна проверка на калибрирането

207)

Функцията за пътна проверка на калибрирането трябва да позволява прочитане на серийния номер на датчика за движение (евентуално намиращ се в адаптера) и серийния номер на външното устройство за GNSS (когато е приложимо), свързани към бордовото устройство към момента на поискването.

208)

Това прочитане трябва да бъде възможно поне на дисплея на бордовото устройство чрез команди от менюто.

209)

Функцията за пътна проверка на калибрирането трябва да позволява също управление на избора на входно-изходния режим на входно-изходната сигнална линия за калибриране, специфицирана в допълнение 6, посредством интерфейса на линията K. Това се извършва чрез ECUAdjustmentSession, както е специфицирано в допълнение 8, раздел 7 „Управление на изпитвателните импулси — Функционален блок за управление на вход/изход“.

3.23   Сверяване на часовника

210)

Функцията за сверяване на часовника трябва да позволява автоматичното сверяване на текущото време. За сверяване на часовника, в уредите за регистриране на данните за движението се използват два времеви източника: 1) вътрешният часовник на БУ, 2) приемникът на сигнали от GNSS.

211)

Настройката на часа вътрешния часовник на бордовото устройство трябва да се коригира автоматично на интервали от най-много 12 часа. Когато този срок е изтекъл и няма сигнал от GNSS, настройката на часа трябва да се извършва веднага след веднага след като бордовото устройство получи достъп до валидно време от приемника на сигнали от GNSS според условията за запалването на двигателя. Еталонното време за автоматичната настройка на часа на вътрешния часовник на бордовото устройство трябва да се получава от приемника на сигнали от GNSS. Ако текущото време се отклонява с повече от една (1) минута от времевата информация, постъпваща от приемника на сигнали от GNSS, трябва да бъде предизвикано събитие на времеви конфликт.

212)

Функцията за сверяване на часовника трябва да позволява също предизвикано сверяване на текущото време в режим на калибриране.

3.24   Експлоатационни характеристики

213)

Бордовото устройство трябва да е напълно работоспособен в температурен обхват от – 20°C до 70°C, външното устройство за GNSS в температурен обхват от – 20°C до 70°C, а датчикът за движение — в температурен обхват от – 40°C до 135°C. Съдържанието на паметта трябва да се запазва при температури до – 40°C.

214)

Тахографът трябва да е напълно работоспособен в обхват за влажността от 10 % до 90 %.

215)

Пломбите, използвани в интелигентния тахограф, трябва да издържат на същите условия като тези, приложими за компонентите на тахографа, към които те са закрепени.

216)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да са защитени срещу пренапрежения, размяна на полярността на електрическото им захранване и къси съединения.

217)

Датчиците за движение трябва или:

да реагират на магнитно поле, което смущава установяването на движението на превозното средство. При такива обстоятелства бордовото устройство регистрира и записва неизправност в датчика (изискване 88) или

да има чувствителен елемент, който е защитен срещу магнитни полета или е устойчив на такива.

218)

Уредите за регистриране на данните за движението и външното устройство за GNSS трябва да съответстват на международното Правило №10 на ИКЕ на ООН, и трябва да са защитени срещу електростатични разряди и преходни процеси.

3.25   Материали

219)

Всички елементи, съставящи уредите за регистриране на данните за движението, трябва да бъдат от материали с достатъчна стабилност и механична здравина, и да имат стабилни електрически и магнитни характеристики.

220)

Всички вътрешни части на уредите трябва да бъдат защитени от влага и прах при нормалните условия на употреба.

221)

Бордовото устройство и външното устройство за GNS, трябва да отговарят на степен на защита IP 40, а датчикът за движение — на степен на защита IP 64 по смисъла на стандарт IEC 2013:1989 включително A1:1999 и A2:2013.

222)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да отговарят на техническите спецификации, свързани с ергономичното проектиране.

223)

Уредите за регистриране на данните за движението трябва да бъдат защитени от случайни повреждания.

3.26   Маркировки

224)

Ако уредите за регистриране на данните за движението визуализират скоростта и километража на превозното средство, следните детайли трябва да бъдат изобразени:

до числото, указващо изминатото разстояние, мерната единица за разстояние, дадена със съкращението „km“,

до числото, показващо скоростта, указанието „km/h“.

Уредите за регистриране на данните за движението може също така да бъдат превключени да изобразяват скоростта в мили в час, като в този случай мерната единица за скоростта трябва да е указана със съкращението „mph“. Уредите за регистриране на данните за движението може също така да бъдат превключени да изобразяват разстоянието в мили, като в този случай мерната единица за разстоянието трябва да е указана със съкращението „mi“.

225)

На всеки компонент, който е отделен от уредите за регистриране на данните за движението, трябва да се постави указателна табелка със следните данни:

наименование и адрес на производителя,

фабричен номер от производителя и година на производство на уреда,

сериен номер на уреда,

знак за одобрение на уреда.

226)

Когато няма физическо място за изобразяване на всички горепосочени данни, указателната табелка трябва да указва най-малко следното: наименованието и логотипа на производителя, както и фабричния номер.

4   КОНСТРУКТИВНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТАХОГРАФСКИТЕ КАРТИ

4.1   Видими данни

Лицевата страна трябва да съдържа:

227)

думите „карта на водач“ или „контролна карта“ или „карта за монтаж и настройки“ или „карта на превозвач“, отпечатани с главни букви на официалния(ите) език(езици) на държавата членка, която е издала картата, според типа карта.

228)

наименованието на държавата членка, която издала картата (незадължително);

229)

отличителния знак на държавата членка, издала картата, отпечатан в бяло на син фон в правоъгълник, ограден от 12 жълти звезди. Отличителните знаци са както следва:

B

BG

CZ

CY

Белгия

България

Чешка република

Кипър

LV

L

LT

M

Латвия

Люксембург

Литва

Малта

DK

Дания

NL

Нидерландия

D

EST

Германия

Естония

A

PL

Австрия

Полша

GR

Гърция

P

RO

SK

SLO

Португалия

Румъния

Словакия

Словения

E

Испания

FIN

Финландия

F

HR

H

Франция

Хърватия

Унгария

S

Швеция

IRL

Ирландия

UK

Обединено кралство

I

Италия

 

 

230)

информация, специфична за издадената карта, номерирана както следва:

 

Карта на водач

Контролна карта

Карта на превозвач или карта за монтаж и настройки

1.

фамилно име на водача

наименование на контролния орган

наименование на превозвача или на сервиза

2.

собствено(и) име(на) на водача

фамилно име на контрольора

(ако е приложимо)

фамилно име на титуляря на картата

(ако е приложимо)

3.

дата на раждане на водача

собствено(и) име(на) на контрольора

(ако е приложимо)

собствено(и) име(на) на титуляря на картата

(ако е приложимо)

4.a

дата на начало на валидността на картата

4.б

срок на валидност на картата

4.в

наименование на органа, който я е издал (може да се отпечата на обратната страна)

4.г

номер, различен от указания в точка 5, по административни причини (незадължително)

5.а

Номер на свидетелството за управление на МПС

(към датата на издаване на картата на водач)

5.б

Номер на картата

6.

Снимка на водача

снимка на контрольора (незадължително)

снимка на монтьора (незадължително)

7.

Подпис на титуляря (незадължително)

8.

Обичайно място на пребиваване или пощенски адрес на титуляря (незадължително)

Пощенски адрес на контролния орган

Пощенски адрес на превозвача или на сервиза

231)

датите трябва да са написани в следния формат „дд/мм/гггг“ или „дд.мм.гггг“ (ден, месец, година).

Обратната страна трябва да съдържа:

232)

легенда на номерираните позиции, налични върху лицевата страна на картата;

233)

с изрично писмено съгласие на титуляря на картата, може да бъде добавена и информация, която не е свързана с администрирането на картата, при положение че това добавяне не променя с нищо използването на модела като тахографска карта.

234)

Преобладаващите цветове на фона при отпечатването на тахографските карти трябва да бъдат както следва:

—   карта на водач: бял,

—   контролна карта: син,

—   карта за монтаж и настройки: червен,

—   карта на превозвач: жълт.

235)

Тахографските карти трябва да имат следните елементи на защита на тялото на картата срещу подправяне и фалшифициране:

фон със защитни характеристики, включващ мотиви с плетеници (гилоши) от тънки линии и ирисов печат,

припокриване на фоновия защитен печат и на снимката,

поне една двуцветна линия с микропечат.

Image

236)

След консултация с Комисията държавите членки могат да добавят цветове или маркировки, като например националните символи и защитни елементи, без това да засяга другите разпоредби на настоящото приложение.

237)

Временните карти, посочени в член 26.4 от Регламент (ЕС) №165/2014, трябва да съответстват на разпоредбите на настоящото приложение.

4.2   Сигурност

Сигурността на системата цели да предпази целостта и автентичността на данните, обменяни между картите и уредите за регистриране на данните за движението, както и целостта и автентичността на данните, прехвърляни от карти, като позволява единствено извършването на някои операции по записване на данни върху картите на уредите за регистриране на данните за движението, дешифриране на определени данни като изключва всяка възможност за фалшифициране на данните, съхранени на картата, и като открива всякакъв опит от този вид.

238)

С цел постигане на сигурност на системата, тахографските карти трябва да отговарят на изискванията за сигурност, дефинирани в допълнения 10 и 11.

239)

Тахографските карти трябва да могат да бъдат четени от други устройства, като например персонални компютри.

4.3   Стандарти

240)

Тахографските карти трябва да отговарят на следните стандарти:

ISO/IEC 7810 — Идентификационни карти — физични характеристики,

ISO/IEC 7816 Идентификационни карти — Карти с интегрална схема:

Част 1: Физични характеристики,

Част 2: Размери и разположение на контактите (ISO/IEC 7816-2: 2007),

Част 3: Електрически интерфейс и протоколи за предаване (ISO/IEC 7816-3:2006),

Част 4: Организация, сигурност и команди за обмен (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014),

Част 6: Вътрешноотраслови елементи от данни за взаимен обмен (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006),

Част 8: Команди за операции по сигурността (ISO/IEC 7816-8:2004).

Тахографските карти се изпитват в съответствие със стандарта ISO/IEC 10373-3: 2010 Идентификационни карти — методи за изпитване — Част 3: Карти с интегрална(и) схема(и) с контакти и съответни интерфейсни устройства

4.4   Спецификации във връзка с околната среда и електрически спецификации

241)

Тахографските карти трябва да могат да функционират правилно при всички климатични условия, които нормално се наблюдават на територията на Общността и в минимален температурен интервал от – 25 °C до + 70 °C, с моментни върхови стойности до + 85 °C, като „моментни“ означава продължителност под 4 часа и не повече от 100 пъти по време на живота на картата.

242)

Тахографските карти трябва да могат да функционират правилно при интервал на влажността от 10 % до 90 %.

243)

Тахографските карти трябва да могат да функционират правилно през период от пет години, ако се използват в рамките на спецификациите във връзка с околната среда и електрическите спецификации.

244)

При функционирането си тахографските карти трябва да са в съответствие с Правило № 10 на ИКЕ на ООН, отнасящо се за електромагнитната съвместимост и да бъдат защитени срещу електростатични разряди.

4.5   Записване на данни

За целите на настоящата точка,

часовете се регистрират с точност от една минута, освен ако не е предвидено друго,

стойностите от километражния брояч се регистрират с разделителна способност един километър,

скоростите се регистрират с разделителна способност 1 km/h,

местоположенията (ширини и дължини) се регистрират в градуси и минути, с разделителна способност 1/10 от минутата.

Функциите, командите и логическите структури на тахографските карти, които отговарят на изискванията относно записването на данните, са указани в допълнение 2.

Ако не е предвидено друго, записването на данни върху тахографските карти трябва да бъде организирано по такъв начин, че новите данни да заместват най-старите записани данни, в случай че предвиденият размер за конкретните записи се изчерпа.

245)

В настоящия параграф се специфицира минималният капацитет за съхраняване на данни за различните файлове с данни на приложенията. Тахографските карти трябва да могат да указват на уредите за регистриране на данните за движението реалния капацитет за съхранение на тези файлове с данни.

246)

Всякакви допълнителни данни, които могат да бъдат записвани на тахографски карти и свързани с други приложения, евентуално намиращи се в картата, се записват в съответствие с Директива 95/46/ЕО с Директива 2002/58/ЕО и в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 165/2014.

247)

Всеки главен файл (MF) на която и да било тахографска карта трябва да съдържа до пет елементарни файла (EF) за управление на картата, идентификация на приложенията и на чипа, както и два специализирани файла (DF):

DF Tachograph, който съдържа приложението, достъпно за бордови устройства от първо поколение, присъстващо и в тахографските карти от първо поколение,

DF Tachograph_G2, който съдържа приложението, достъпно само за бордови устройства от второ поколение, присъстващо само в тахографските карти от второ поколение.

Пълните подробности за структурата на тахографските карти, са специфицирани в допълнение 2.

4.5.1   Елементарни файлове за идентификация на управление на картата

4.5.2   Идентификация на картите с интегрална(и) схема(и)

248)

Тахографските карти трябва да могат да съхраняват следните данни за идентификация на карти с чип:

спиране на тактовия генератор,

сериен номер на картата (включително справочни данни за производството),

номер на одобрението на картата,

идентификация на организацията за персонализиране на картата (ID),

идентификация на интегратора,

идентификатор на интегралната схема.

4.5.2.1   Идентификация на интегралната схема

249)

Тахографските карти трябва да могат да съхраняват следните данни за идентификация на интегралната схема:

сериен номер на интегралната схема,

справочни данни за производството на интегралната схема.

4.5.2.2   DIR (има го само в тахографските карти от второ поколение)

250)

Тахографските карти трябва да могат да съхраняват обектите от данни за идентификация на приложенията, посочени в допълнение 2.

4.5.2.3   Информация за отговора на инициализиране (ATR) (условна, има я само в тахографските карти от второ поколение).

251)

Тахографските карти трябва да могат да съхраняват следния обекта от данни с увеличена дължина:

в случай че тахографската карта дава възможност за полета с увеличена дължина — обекта от данни с увеличена дължина, специфициран в допълнение 2.

4.5.2.4   Информация за увеличена дължина (условна, има я само в тахографските карти от второ поколение).

252)

Тахографските карти трябва да могат да съхраняват следните обекти от данни с увеличена дължина:

в случай че тахографската карта дава възможност за полета с увеличена дължина — обектите от данни с увеличена дължина, специфициран в допълнение 2.

4.5.3   Карта на водач

4.5.3.1   Тахографско приложение (достъпно за бордови устройства от първо и второ поколение)

4.5.3.1.1   Идентификация на приложенията

253)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни за идентификация на приложението:

идентификация на тахографското приложение,

идентификация на типа тахографска карта.

4.5.3.1.2   Ключ и сертификати

254)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването определен брой криптографски ключове и сертификати, както е посочено в допълнение 11, част А.

4.5.3.1.3   Идентификация на картата

255)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни за идентификация на картата:

номер на картата,

държава членка, издала картата, наименование на органа, който я е издал, дата на издаване,

дата на начало на валидността на картата, дата на край на валидността.

4.5.3.1.4   Идентификация на титуляря на картата

256)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни за идентификация на титуляря на картата:

фамилно име на титуляря,

собствено(и) име(на) на титуляря,

дата на раждане,

предпочитан език.

4.5.3.1.5   Изтегляне на данни от карта

257)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни относно изтеглянето на данни от нея:

дата и час на последното изтегляне на данни от картата (с цел, различна от извършването на контрол).

258)

Картата на водача трябва да позволява съхраняването на един такъв запис.

4.5.3.1.6   Информация за свидетелството за управление

259)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни за свидетелството за управление:

държава членка, наименование на органа, който го е издал,

номер на свидетелството за управление (към датата на издаване на картата).

4.5.3.1.7   Данни за събития

За целите на настоящата подточка времето се регистрира с разделителна способност 1 секунда.

260)

Картата на водача трябва да позволява съхраняването на данните, свързани със следните събития, засечени от уредите за регистриране на данните за движението по времето, когато картата е вкарана:

Припокриване във времето (когато дадената карта е причина за събитието),

Вкарване на карта по време на управление на МПС (когато събитието засяга дадената карта),

Неправилно приключване на предишна сесия (когато събитието засяга дадената карта),

Прекъсване на електрическото захранване,

Грешка в данните за движението,

Опити за нарушаване на сигурността.

261)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни за тези събития:

Код на събитието,

Дата и час на начало на събитието (или на вкарването на картата в случай, че в този момент събитието е било текущо),

Дата и час на край на събитието (или на изваждането на картата в случай, че в този момент събитието е било текущо),

VRN и държава членка, извършила регистрацията на превозното средство, в което събитието е настъпило.

Забележка: За събитието „Припокриване във времето“:

Датата и часът на началото на събитието трябва да съответстват на датата и часа на изваждане на картата от предишното превозно средство,

Датата и часът на края на събитието трябва да съответстват на датата и на часа на вкарването на картата в настоящото превозно средство,

Данните за превозното средство трябва да съответстват на настоящото превозно средство, в което събитието се е случило.

Забележка: За събитието „Неправилно приключване на предишната сесия“:

Датата и часът на началото на събитието трябва да съответстват на датата и на часа на вкарването на картата, съответстващо на неправилно приключената сесия,

Датата и часът на края на събитието трябва да съответстват на датата и на часа на вкарването на картата за сесията, по време на която събитието е засечено (текуща сесия),

Данните за превозното средство трябва да съответстват на превозното средство, в което сесията не е била приключена правилно.

262)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на данните за шестте последни събития от всеки тип (т.е. 36 събития).

4.5.3.1.8   Данни за неизправностите

За целите на настоящата подточка времето се регистрира с разделителна способност 1 секунда.

263)

Картата на водача трябва да позволява съхраняването на данните, свързани със следните неизправности, засечени от уредите за регистриране на данните за движението по времето, когато картата е била вкарана:

Неизправност на картата (когато събитието засяга дадената карта),

Неизправност в уредите за регистриране на данните за движението.

264)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни за тези неизправности:

Код на неизправността,

Дата и час на начало на неизправността (или на вкарването на картата, в случай че неизправността е била текуща в този момент),

Дата и час на край на неизправността (или на изваждането на картата, в случай че неизправността е била текуща в този момент),

VRN и държава членка, извършила регистрацията на превозното средство, в което се е появила неизправността.

265)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на данните за дванайсетте последни неизправности от всеки тип (т.е. 24 неизправности).

4.5.3.1.9   Данни за дейностите на водача

266)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни за всеки календарен ден, в който тя се използва, или в който водачът е въвел ръчно дейностите си:

датата;

брояч на присъствените дни (който се увеличава с една единица за всеки от тези календарни дни),

общо разстояние, изминато от водача през този ден,

статус на водача в 00:00 часа,

всякакви промени в дейността на водача и/или промени в обстановката при управление на МПС, и/или вкарване или изваждане на картата на водач:

състояние при управление на МПС (ЕКИПАЖ, САМ),

процеп (ВОДАЧ, ВТОРИ ВОДАЧ),

положение на картата (ВКАРАНА, НЕВКАРАНА),

дейност (управление на МПС, НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, РАБОТА, ПРЕКЪСВАНЕ/ПОЧИВКА),

час на промяната.

267)

Паметта на картата на водач трябва да позволява съхраняването на данните за дейността на водача в продължение на най-малко 28 дни (средната дейност на водач се определя като 93 промени на дейността на ден).

268)

Данните, изброени в изисквания 261, 264 и 266 трябва да бъдат съхранени по начин, позволяващ дейностите да бъдат открити по реда на тяхното настъпване, дори в случай на припокриване във времето.

4.5.3.1.10   Данни за използваното превозно средство

269)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването за всеки календарен ден, в който тя се използва, и за всеки период на използване на определено превозно средство през този ден (периодът на използване включва всички последователни цикли на вкарване/изваждане на картата в превозното средство, като се има предвид самата карта), следните данни:

дата и час на първото използване на превозното средство (т.е. първото вкарване на картата за този период на употреба на превозното средство, или 00:00 часа, ако периодът на използване е протичал по това време),

стойност на километражния брояч на превозното средство в този момент,

дата и час на последното използване на превозното средство (тоест последното изваждане на картата за този период на употреба на превозното средство, или 23:59 часа, ако периодът на използване е протичал по това време),

стойност на километражния брояч на превозното средство в този момент,

VRN и държава членка, извършила регистрацията на превозното средство.

270)

Картата на водача трябва да позволява съхраняването 84 такива записа.

4.5.3.1.11   Места, където дневните периоди на работа започват и/или завършват

271)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни относно местоположенията, където дневните периоди на работа започват и/или завършват, въведени от водача:

дата и час на въвеждането (или дата и час, свързани с въвеждането, когато то се извършва по време на процедурата по ръчно въвеждане),

типа на въвежданата информация (начало или край, условия на въвеждане на информацията),

въведените страна и област,

стойността от километражния брояч на превозното средство.

272)

Картата на водача трябва да позволява съхраняването най-малко 42 двойки такива записи.

4.5.3.1.12   Данни за картовата сесия

273)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни относно превозното средство, в което е отворена текущата сесия:

дата и час на отваряне на сесията (тоест на вкарване на картата), с точност до една секунда,

VRN и държава членка, извършила регистрацията на превозното средство.

4.5.3.1.13   Данни за контролните дейности

274)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни относно контролните дейности:

дата и час на извършения контрол,

номер на контролната карта, държава членка, която я е издала,

вид на проверката (изобразяване на данните и/или отпечатване и/или изтегляне на данни от БУ и/или изтегляне на данни от картата (виж забележката)),

изтеглен период, в случай на изтегляне,

VRN и държава членка, извършила регистрацията на превозното средство, в което е извършена проверката.

Забележка: изтеглянето от картата се регистрира само ако се извърши чрез уреди за регистриране на данните за движението.

275)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на един такъв запис.

4.5.3.1.14   Данни за специфични условия

276)

Картата на водач трябва да позволява съхраняването на следните данни, свързани със специфични условия, въведени докато картата е била вкарана (независимо в кой процеп):