ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 135

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
24 май 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

1

 

*

Регламент (ЕС) 2016/792 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета ( 1 )

11

 

*

Регламент (ЕС) 2016/793 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства

39

 

*

Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета

53

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/795 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти

115

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/791 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 май 2016 година

за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В част II, дял I, глава II, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) се предвижда схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и схема за предлагане на мляко в училищата.

(2)

Опитът, придобит при прилагането на настоящите схеми за училищата, както и заключенията от външните оценки и последващият анализ на различните варианти на политиката и на социалните затруднения, пред които са изправени държавите членки, водят до заключението, че продължаването и укрепването на двете схеми за училищата са от изключително голямо значение. В настоящия контекст на намаляваща консумация на пресни плодове и зеленчуци и на млечни продукти, особено сред децата, и на все по-чести случаи на затлъстяване сред децата поради хранителни навици с тенденция към потребление на храни с голяма степен на преработка, които освен това често съдържат големи количества добавена захар, сол, мазнини или добавки, помощта от Съюза за финансиране на предоставянето на децата в учебните заведения на избрани селскостопански продукти следва да подпомага в още по-голяма степен популяризирането на здравословни хранителни навици и консумацията на местни продукти.

(3)

Анализът на различните варианти на политика посочва, че единният подход в обща правна и финансова рамка е най-уместният и ефективен начин за постигането на специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика посредством схемите за училищата. Подобен подход би позволил на държавите членки да оптимизират въздействието на предлагането на селскостопански продукти в рамките на предварително определен бюджет и да увеличат ефективността на управлението. С цел обаче да се вземат под внимание разликите между плодовете и зеленчуците, включително бананите и млякото и млечните продукти, т.е. „предлаганите плодове и зеленчуци в училищата“ и „предлаганото мляко в училищата“ съгласно определението в настоящия регламент, и веригите за тяхното снабдяване, някои елементи, като съответните бюджетни пакети, следва да останат отделени. В светлината на опита от настоящите схеми, участието в схемата за училищата следва да продължи да бъде на доброволен принцип за държавите членки. Като се вземат предвид различните модели на потребление между държавите членки, на участващите държави членки и региони следва да бъде дадена възможност да избират, в контекста на използваните от тях стратегии, кои от продуктите, отговарящи на условията за предлагане на децата в учебните заведения, биха желали да предлагат. Държавите членки могат да обмислят и въвеждането на целенасочени мерки, за да се преодолее намаляващата консумация на мляко сред целевата група.

(4)

Установена е тенденция на намаляване на потреблението на определени продукти, по-специално — на пресни плодове и зеленчуци и на мляко за пиене. Поради това е целесъобразно предлагането на тези продукти по схемите за училищата да се превърне в приоритет. Това ще спомогне за намаляване на организационната тежест за училищата и за увеличаване на въздействието на предлагането на продукти в рамките на ограничен бюджет и ще бъде в съответствие с действащите в момента практики, тъй като това са най-често предлаганите продукти. Въпреки това, с цел да се достигнат препоръчаните хранителни стойности по отношение на усвояването на калций и да се насърчи потреблението на определени продукти или в отговор на специфични хранителни нужди на децата на тяхната територия и поради нарастващите проблеми, свързани с непоносимост към лактозата в млякото, на държавите членки следва да бъде разрешено, при условие че вече предлагат варианти на мляко за пиене със или без съдържание на лактоза в него, да предлагат други млечни продукти без добавени ароматизатори, плодове, ядки или какао, например кисело мляко и сирена, които имат благоприятно въздействие върху здравето на децата. Държавите членки следва също да могат да предлагат продукти от преработени плодове и зеленчуци, ако вече предлагат пресни плодове и зеленчуци. Освен това следва да се положат усилия да се осигури предлагане на местни и регионални продукти. В случай че държавите членки намират това за необходимо за постигането на целите на схемата за училищата и на целите, които са посочили в своите стратегии, те следва да могат да допълнят предлагането на гореспоменатите продукти с определени млечни продукти и напитки на млечна основа. Всички тези продукти следва да могат напълно да се ползват от предоставянето на помощ от Съюза. Въпреки това в случай на неселскостопански продукти само компонентът „мляко“ следва да може да се ползва от предоставянето на тази помощ. За да се вземе под внимание научният напредък и да се гарантира, че предлаганите продукти отговарят на целите на схемата за училищата, на Комисията следва да се предостави правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с допълването на списъка с изключените вкусови подобрители, посочени в настоящия регламент, и определянето на максималните равнища на добавена захар, добавена сол и добавена мазнина в преработените продукти.

(5)

Необходими са съпътстващи образователни мерки в подкрепа на предлагането за гарантиране на ефективността на схемата за училищата при постигане на краткосрочните и дългосрочните цели за увеличаване на потреблението на определени селскостопански продукти и изграждането на по-здравословни хранителни режими. Като се има предвид важността им, такива мерки следва да подкрепят както предлагането на плодове и зеленчуци в училищата, така и предлагането на мляко в училищата. Като съпътстващи образователни мерки, те представляват основен инструмент за възстановяване на връзката между децата и селското стопанство и многообразието от селскостопански продукти на Съюза, по-специално произведените в техния регион, например с помощта на диетолози и земеделски стопани. За да се постигнат преследваните от схемата за училищата цели, на държавите членки следва да се даде възможност да включат в своите мерки по-широка гама от селскостопански продукти, както и други местни, регионални или национални специалитети като мед, трапезни маслини и маслиново масло.

(6)

За насърчаване на навиците за здравословно хранене държавите членки следва да осигурят при изготвянето на списък с продуктите, които трябва да се доставят, съответното участие на своите национални органи, отговарящи за здравето и храненето, или съответното одобрение на този списък от тези органи, в съответствие с националните процедури.

(7)

С цел да се осигури ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза и да се улесни прилагането на схемата за училищата, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с определянето на разходите и мерките, които отговарят на условията за предоставяне на помощ от Съюза.

(8)

Помощта от Съюза следва да се предоставя отделно за предлагането на плодове и зеленчуци в училищата и за предлагането на мляко в училищата в съответствие с доброволния принцип, на който се основава предлагането. Тази помощ следва да се предоставя на всяка държава членка, като се вземат предвид броят на децата на възраст от шест до десет години в дадена държава членка и степента на развитие на регионите в рамките на тази държава членка, така че да се гарантира, че тази по-голяма помощ е предоставена на по-слабо развитите региони, на малките острови в Егейско море и на най-отдалечените региони, предвид тяхната ограничена диверсификация на селското стопанство и честата невъзможност в съответния регион да се намерят някои продукти, което води до по-големи разходи за транспорт и съхранение. Освен това, за да се даде възможност на държавите членки да запазят равнището на дейностите по текущите си схеми за предлагане на мляко в училищата и с оглед насърчаването на други държави членки да се ангажират с мерки за предлагане на мляко, е подходящо тези критерии да се съчетаят с обичайното използване на предоставяната от Съюза помощ за предлагане на мляко и млечни продукти на деца, с изключение на Хърватия, за която ще се определи конкретна сума.

(9)

В интерес на доброто административно и бюджетно управление държавите членки, които желаят да участват в предлагането на отговарящите на условията за подпомагане продукти, следва да изпращат ежегодно исканията за помощ от Съюза.

(10)

Наличието на национална или регионална стратегия следва да се счита за условие за участието на дадена държава членка в схемата за училищата. От държавите членки, които желаят да участват, следва да се изисква да представят стратегия под формата на документ, който да обхваща период от шест години и в който да се определят приоритетите им. На държавите членки следва да бъде разрешено редовно да актуализират стратегиите си, по-специално в светлината на оценките и преоценяването на приоритетите или на целите и на успеха на техните схеми. Също така, стратегиите могат да включват специфични елементи, свързани с прилагането на схемата за училищата, с помощта на които държавите членки ще постигнат ефективност на управлението, inter alia, на заявленията за помощ.

(11)

За да се повиши осведомеността относно схемата за училищата и да се подобри видимостта на помощта от Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка със задължението на държавите членки ясно да дават гласност на подкрепата на Съюза за прилагането на схемата, включително във връзка с рекламните инструменти и, ако е уместно, общия идентификатор или графични елементи.

(12)

С оглед гарантиране на видимостта на схемата за училищата държавите членки следва да обяснят в своите стратегии как ще гарантират добавената стойност на своите схеми, особено когато продукти, финансирани по схемата на Съюза, са използвани едновременно с друга храна, осигурена на деца в учебно заведение. С цел да се гарантира, че образователните цели на схемата на Съюза са постигнати и ефективни, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с правилата относно предлагането на продукти, финансирани по схемата на Съюза предвид предоставянето на други храни в учебните заведения и тяхното приготвяне.

(13)

За да се провери ефективността на схемата за училищата в държавите членки, следва да се осигури финансиране на инициативи от Съюза за наблюдение и оценка на постигнатите резултати, като особено внимание се обръща на средносрочните промени в потреблението.

(14)

Принципът на съфинансиране по отношение на предлагането на плодове и зеленчуци в училищата следва да се отмени.

(15)

Настоящият регламент следва да няма отражение върху разпределянето на компетентностите на регионално или местно равнище в рамките на държавите членки.

(16)

Поради това Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да бъдат съответно изменени. За да се вземе предвид периодичността на учебната година, новите правила следва да започнат да се прилагат от 1 август 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1308/2013

Регламент (ЕС) № 1308/2013 се изменя, както следва:

1)

Част II, дял I, глава II, раздел 1 се заменя със следното:

„Раздел 1

Помощ за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения

Член 22

Целева група

Схемата за помощ, предназначена за подобряване на разпространението на селскостопански продукти и за подобряване на хранителните навици на децата, е насочена към децата, които посещават редовно детски ясли, градини, или учебни заведения за начално или средно образование, които се администрират или са признати от компетентните органи на държавите членки.

Член 23

Помощ за предлагането на плодове и зеленчуци в училищата и на мляко в училищата, съпътстващи образователни мерки и свързани разходи

1.   Помощта от Съюза се предоставя на децата в учебните заведения, посочени в член 22:

a)

за доставката и предлагането на отговарящите на условията за подпомагане продукти, посочени в параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член;

б)

за съпътстващи образователни мерки; и

в)

за покриване на определени разходи, свързани с оборудване, популяризиране, мониторинг и оценка, и ако тези разходи не са покрити съгласно буква a) от настоящата алинея, с логистика и предлагане.

В съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС Съветът установява ограничения за пропорцията на помощта от Съюза, която обхваща мерките и разходите, посочени в първа алинея, букви б) и в) от настоящия параграф.

2.   За целите на настоящия раздел:

а)

„предлагани плодове и зеленчуци в училищата“ означава продуктите, посочени в параграф 3, буква а) и параграф 4, буква а);

б)

„предлагано мляко в училищата“ означава продуктите, посочени в параграф 3, буква б) и параграф 4, буква б), както и продуктите, посочени в приложение V.

3.   Държавите членки, които желаят да участват в схемата за помощ, определена съгласно параграф 1 („схема за училищата“), и искат съответна помощ от Съюза, дават приоритет, предвид националните обстоятелства, на предлагането на продукти от едната или двете от следните групи:

а)

плодове и зеленчуци и пресни продукти от банановия сектор;

б)

мляко за пиене със и без съдържание на лактоза в него.

4.   Без да се засяга параграф 3, за да насърчат потреблението на определени продукти и/или в отговор на специфични хранителни нужди на децата на своята територия, държавите членки могат да предвидят предлагането на продукти от една или двете от следните групи:

а)

продукти от преработени плодове и зеленчуци в допълнение към продуктите, посочени в параграф 3, буква а);

б)

сирена, извара, кисело мляко и други ферментирали или подкиселени млечни продукти без добавени ароматизатори, плодове, ядки или какао, в допълнение към продуктите, посочени в параграф 3, буква б).

5.   В случаите, когато държавите членки преценят, че това е необходимо за постигане на целите на схемата за училищата и на целите на стратегиите, посочени в параграф 8, те могат да допълнят предлагането на продукти, посочени в параграфи 3 и 4, с продуктите, изброени в приложение V.

В такива случаи помощта от Съюза се изплаща само за компонента „мляко“ от предлагания продукт. Компонентът „мляко“ не трябва да бъде с тегловно съдържание по-малко от 90 % за продукти от категория I от приложение V и 75 % за продукти от категория II от приложение V.

Равнището на помощта от Съюза за компонента „мляко“ се определя от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

6.   Продуктите, които се предлагат по схемата за училищата, не съдържат нито едно от следното:

а)

добавена захар;

б)

добавена сол;

в)

добавени мазнини;

г)

добавени подсладители;

д)

добавени изкуствени вкусови подобрители от E 620 до E 650, посочени в Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (*).

Без да се засяга първа алинея от настоящия параграф, всяка държава членка, след получаване на съответното разрешение от националните си органи, отговарящи за здравето и храненето в съответствие с националните си процедури, може да реши, че отговарящите на условията за подпомагане продукти, посочени в параграфи 4 и 5, могат да съдържат ограничени количества добавена захар, добавена сол и/или добавени мазнини.

7.   В допълнение към продуктите, посочени в параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член, държавите членки могат да предвидят включването на други селскостопански продукти в рамките на съпътстващите образователни мерки, по-специално тези, изброени в член 1, параграф 2, букви ж) и х).

8.   Условие за участие в схемата за училищата е дадена държава членка да изготви — на национално или регионално равнище, преди да се включи в схемата за училищата и след това на всеки шест години — стратегия за нейното прилагане. Стратегията може да бъде изменяна от органа, отговарящ за нейното изготвяне на национално или регионално равнище, по-специално във връзка с мониторинга и оценяването и постигнатите резултати. Със стратегията най-малкото се определят съответните нужди и тяхното класиране по приоритети, целевата група, резултатите, които се очаква да бъдат постигнати и, ако са налични, количествено изразените цели, които трябва да бъдат постигнати по отношение на първоначалната ситуация, и в нея се установят най-подходящите инструменти и действия за постигане на тези цели.

Тези стратегии могат да съдържат специфични елементи, свързани с прилагането на схемата за училищата, включително такива, целящи опростяване на нейното управление.

9.   Държавите членки определят в своите стратегии списъка на всички продукти, предлагани по схемата за училищата, чрез редовно разпространение или в рамките на съпътстващите образователни мерки. Без това да засяга параграф 6, те също така гарантират подходящото участие на своите национални органи, отговарящи за здравето и храненето, при изготвянето на този списък, или подходящото одобрение на този списък от тези органи, в съответствие с националните процедури.

10.   За да гарантират ефективността на схемата за училищата, държавите членки предвиждат също така съпътстващи образователни мерки, които могат да включват, inter alia, мерки и дейности, насочени към възстановяване на връзката между децата и селското стопанство чрез дейности, като например посещение във ферми, и разпространението на по-широка гама селскостопански продукти, както е посочено в параграф 7. Тези мерки могат освен това да бъдат насочени към образоването на децата по отношение на свързани теми, като навиците за здравословно хранене, местните хранителни вериги, биологичното земеделие, устойчивото производство или борбата срещу разхищаването на храна.

11.   Държавите членки избират продуктите, които да бъдат предлагани или да бъдат включени в съпътстващите образователни мерки, въз основа на обективни критерии, които включват едно или повече от следното: съображения за опазване на здравето и околната среда, сезонност, разнообразие и наличие на местна или регионална продукция, като се дава приоритет на продуктите с произход от Съюза, доколкото това е практически осъществимо. Държавите членки могат да насърчават по-специално местното или регионално закупуване, биологичните продукти, късите вериги на доставки или ползите за околната среда и, ако е подходящо, продуктите, признати в рамките на установените в Регламент (ЕС) № 1151/2012 схеми за качество.

Държавите членки могат да обмислят да осигурят в своите стратегии приоритет на съображенията за устойчивост и свободна търговия.

Член 23а

Финансови разпоредби

1.   Без да се засяга параграф 4 от настоящия член, помощта по схемата за училищата, предоставяна за предлагането на продукти, съпътстващите образователни мерки и свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, не трябва да надвишават 250 млн. евро за една учебна година.

В рамките на общото ограничение помощта не надхвърля:

a)

за предлагани плодове и зеленчуци в училищата: 150 млн. евро за една учебна година;

б)

за предлагано мляко в училищата: 100 млн. евро за една учебна година.

2.   Помощта, посочена в параграф 1, се предоставя на всяка държава членка, като се взема под внимание следното:

а)

брой на децата във възрастовата група от шест до десет години в съответната държава членка;

б)

степента на развитие на регионите в рамките на съответната държава членка, така че да се осигури по-голяма помощ на по-слабо развитите региони, и на малките острови в Егейско море по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013; и

в)

по отношение на млякото в училищата, в допълнение към критериите, посочени в букви а) и б) — обичайното използване на помощта от Съюза за предлагане на мляко и млечни продукти на деца.

Разпределените средства за съответните държави членки осигуряват по-голяма помощ за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, така че да се вземе предвид специфичното положение на тези региони при набавянето на продукти и да се насърчи подобно набавяне между намиращи се в близост един до друг отдалечени региони.

Разпределените средства за мляко в училищата, произтичащи от прилагането на критериите, посочени в настоящия параграф, гарантират, че всички държави членки имат право да получават най-малко минимален размер на помощта от Съюза за дете във възрастовата група, посочена в първа алинея, буква а). Този размер не е по-малък от средния разход на помощ от Съюза на дете във всички държави членки по схемата за предлагане на мляко в училищата, която се е прилагала преди 1 август 2017 г.

Мерките относно определянето на индикативно разпределените и окончателните средства и относно преразпределянето на помощ от Съюза за предлаганите плодове и зеленчуци в училищата и за предлаганото мляко в училищата, се вземат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

3.   Държавите членки, които искат да участват в схемата за училищата, представят всяка година искането си за помощ от Съюза, посочвайки поисканата сума за плодове и зеленчуци и съответно за мляко, които желаят да предлагат в училищата.

4.   Без да се надхвърля общото ограничение от 250 млн. евро, посочено в параграф 1, всяка една държава членка може да прехвърля еднократно за една учебна година до 20 % от една или друга част от индикативно разпределените ѝ средства.

Този процент може да бъде увеличен до 25 % за държавите членки с отдалечени региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и в други надлежно обосновани случаи, като например когато дадена държава членка трябва да разреши специфична пазарна ситуация в сектора, обхванат от схемата за училищата, да преодолее своите конкретни опасения относно ниското потребление на една или друга група продукти или да се справи с други обществени предизвикателства.

Прехвърлянията могат да бъдат извършвани или:

а)

преди определянето на окончателните размери на средствата за следващата учебна година, между индикативно разпределените средства за държавите членки; или

б)

след началото на учебната година, между окончателно разпределените средства за държавите членки, когато тези средства са били определени за въпросната държава членка.

Прехвърлянията, посочени в трета алинея, буква а), не могат да се извършват от индикативно разпределените средства за групата продукти, за която заинтересованата държава членка е отправила искане за сума, надхвърляща индикативно разпределените ѝ средства. Държавите членки нотифицират Комисията за сумата на всяко едно прехвърляне между индикативно разпределените средства.

5.   Схемата за училищата не засяга никоя отделна национална схема за училищата, която е съвместима с правото на Съюза. Помощта от Съюза, предвидена в член 23, може да се използва за разширяване на обхвата или повишаване на ефективността на съществуващи национални схеми за училищата или схеми за предлагане на плодове и зеленчуци и мляко в училищата, но не замества финансирането на посочените съществуващи национални схеми, с изключение на безплатното раздаване на храна на деца в учебните заведения. Ако държава членка реши да разшири обхвата на съществуваща национална схема за училищата или да подобри нейната ефективност, като поиска помощ от Съюза, тя посочва в стратегията по член 23, параграф 8 как ще бъде постигнато това.

6.   Държавите членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ за финансиране на схемата за училищата.

Държавите членки могат да финансират тази помощ посредством такса за съответния сектор или посредством всякакъв друг вид участие от страна на частния сектор.

7.   Съгласно член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Съюзът може да финансира също така мерки за информиране, популяризиране, мониторинг и оценка, свързани със схемата за училищата, включително мерки за повишаване на обществената осведоменост за целите на схемата, и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи, насочени към обмяна на опит и най-добри практики с цел улесняване на прилагането и управлението на схемата.

Комисията може да разработи, в съответствие с член 24, параграф 4 от настоящия регламент, общ идентификатор или графични елементи за подобряване на видимостта на схемата за училищата.

8.   Държавите членки, участващи в схемата за училищата, оповестяват публично на територията на училищата или на други подходящи места, своето участие в схемата и факта, че тя се субсидира от Съюза. Държавите членки могат да използват всякакви подходящи инструменти за популяризиране, сред които плакати, специални уебсайтове, информационен графичен материал и кампании за информиране и повишаване на осведомеността. Държавите членки гарантират добавената стойност и видимостта на схемата на Съюза за училищата във връзка с предоставянето на други храни в учебните заведения.

Член 24

Делегирани правомощия

1.   С цел да се насърчи изграждането на навици за здравословно хранене у децата и да се осигури насочването на помощта по схемата за училищата към децата от целевата група, посочена в член 22, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата относно:

a)

допълнителните критерии, свързани с допустимостта на целевата група, посочена в член 22;

б)

одобряването и подбора на кандидатите за помощ от държавите членки;

в)

изготвянето на националните или регионалните стратегии и относно съпътстващите образователни мерки.

2.   За да се осигури ефикасното и целенасочено използване на средства на Съюза и за улесняване на прилагането на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно:

a)

определянето на разходите и мерките, които отговарят на условията за предоставяне на помощ от Съюза;

б)

задължението на държавите членки да наблюдават и оценяват ефективността на схемите си за училищата.

3.   За да се вземе под внимание научният напредък, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, за да допълва списъка с изкуствени вкусови подобрители, посочен в член 23, параграф 6, първа алинея, буква д).

За да се гарантира, че продуктите, които се предлагат в съответствие с член 23, параграфи 3, 4 и 5, отговарят на целите на схемата за училищата, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, за да определи максималните равнища за добавена захар, добавена сол и добавена мазнина, които могат да бъдат позволени от държавите членки съгласно член 23, параграф 6, втора алинея и които са технически необходими за подготовката или производството на преработени продукти.

4.   За да се насърчи осведомеността относно схемата за училищата и да се увеличи видимостта на помощта от Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи от държавите членки, участващи в схемата за училищата, ясно да оповестят факта, че получават подкрепа от Съюза за прилагане на схемата, включително във връзка със:

а)

ако е подходящо, установяването на специфични критерии за представянето, съдържанието, размера и външния вид на общия идентификатор или графичните елементи;

б)

специфичните критерии, свързани с използването на инструменти за популяризиране.

5.   За да се гарантира добавената стойност и видимостта на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на правилата относно предлагането на продукти във връзка с осигуряването на други храни в учебните заведения.

6.   Предвид необходимостта да се гарантира, че помощта от Съюза се отразява върху цената, на която продуктите се предоставят в рамките на схемата за училищата, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 227, изискващи държавите членки да разяснят в своите стратегии как ще бъде постигнато това.

Член 25

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки за прилагане на настоящия раздел, в това число мерки относно:

a)

информацията, която да съдържат стратегиите на държавите членки;

б)

заявленията за помощ и плащанията, включително опростяването на процедурите, произтичащи от общата рамка на схемата за училищата;

в)

методите за популяризиране и мерките за изграждане на мрежи по отношение на схемата за училищата;

г)

подаването, формата и съдържанието на годишните искания за помощ, докладите за мониторинг и за оценка от държавите членки, участващи в схемата за училищата;

д)

прилагането на член 23а, параграф 4, включително относно сроковете за прехвърлянията и относно подаването, формата и съдържанието на нотификациите за прехвърлянето.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

(*)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).“"

2)

Член 217 се заменя със следното:

„Член 217

Национални плащания за предлагането на продукти за децата

Държавите членки могат да извършват национални плащания за доставка на децата в учебните заведения на групите допустими продукти, посочени в член 23, за съпътстващите образователни мерки, свързани с тези продукти, и за свързаните с това разходи, посочени в член 23, параграф 1, буква в).

Държавите членки могат да финансират тези плащания посредством такса за съответния сектор или чрез всякакъв друг вид участие от страна на частния сектор.“

3)

В член 225 се добавят следните букви:

„д)

до 31 юли 2023 г., относно прилагането на критериите за разпределяне на средства, посочени в член 23а, параграф 2;

е)

до 31 юли 2023 г., относно въздействието на прехвърлянията, посочени в член 23а, параграф 4, върху ефективността на схемата за училищата във връзка с предлагането на плодове и зеленчуци и мляко в училищата.“

4)

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 23, ПАРАГРАФ 5

Категория I

Ферментирали млечни продукти без плодов сок, естествено ароматизирани

Ферментирали млечни продукти с плодов сок, естествено ароматизирани или неароматизирани

Напитки на млечна основа с какао, плодов сок или естествено ароматизирани

Категория II

Ферментирали или неферментирали млечни продукти с плод, естествено ароматизирани или неароматизирани“.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013

В член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 буква г) се заменя със следното:

„г)

финансовото участие на Съюза за мерките, свързани с болести по животните и загуба на потребителско доверие, както е посочено в член 220 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.“

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2017 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 май 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  ОВ C 451, 16.12.2014 г., стр. 142.

(2)  ОВ C 415, 20.11.2014 г., стр. 30.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 април 2016 г.

(4)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(5)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).


24.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/792 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 май 2016 година

за хармонизираните индекси на потребителските цени и за индекса на цените на жилищата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) служи за измерване на инфлацията по хармонизиран начин във всички държави членки. Комисията и Европейската централна банка (ЕЦБ) използват ХИПЦ при оценката на ценовата стабилност в държавите членки съгласно член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)

Хармонизираните индекси се използват в контекста на процедурата на Комисията при макроикономически дисбаланси, установена с Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(3)

Наличието на статистика за цените с високо качество и съпоставимост е от първостепенно значение за лицата, отговорни за публичните политики в Съюза, научните работници и всички европейски граждани.

(4)

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) използва ХИПЦ като индекс за измерване на степента на постигане на целта на ЕСЦБ за ценова стабилност в съответствие с член 127, параграф 1 ДФЕС, което е от особено значение за определянето и осъществяването на паричната политика на Съюза в съответствие с член 127, параграф 2 ДФЕС. Съгласно член 127, параграф 4 и член 282, параграф 5 ДФЕС с ЕЦБ се провеждат консултации по всеки предложен акт на Съюза в областите на нейната компетентност.

(5)

Настоящият регламент цели установяването на обща рамка за разработването, изготвянето и разпространението на хармонизираните индекси на потребителските цени и на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ) на равнището на Съюза и на национално равнище. Това обаче не изключва възможността при необходимост в бъдеще прилагането на рамката да бъде разширено и на поднационално равнище.

(6)

Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (4) установи обща рамка за въвеждането на хармонизирани индекси на потребителските цени. Тази правна рамка трябва да бъде адаптирана към настоящите изисквания и техническия прогрес, като по този начин допълнително подобри приложимостта и съпоставимостта на хармонизираните индекси на потребителските цени и на ИЦЖ. Въз основа на новата рамка, установена с настоящия регламент, следва да започне работата върху набор от допълнителни показатели за динамиката на цените.

(7)

Настоящият регламент е съобразен с програмата на Комисията за по-добро регулиране, и по-специално със съобщението на Комисията от 8 октомври 2010 г., озаглавено „Разумно регулиране в Европейския съюз“. В областта на статистиката Комисията определи като приоритет опростяването и подобряването на регулаторната среда във връзка със статистиката, както е посочено в Съобщението на Комисията от 10 август 2009 г. за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие.

(8)

ХИПЦ и хармонизираният индекс на потребителските цени при постоянни данъчни ставки (ХИПЦ-ПД) следва да бъдат класифицирани според категориите на европейската класификация на индивидуалното потребление по цели (ЕКОИКОП). Тази класификация следва да гарантира, че всички европейски статистически данни, отнасящи се до частното потребление, са съгласувани и съпоставими. ЕКОИКОП следва да е съгласувана и с класификацията КОИКОП на ООН — международният стандарт за класификация на индивидуалното потребление по цели, поради което ЕКОИКОП следва да бъде адаптирана към промените на КОИКОП на ООН.

(9)

ХИПЦ се основава на наблюдавани цени, които включват данъци върху продуктите. Следователно инфлацията се влияе от промените в данъчните ставки за продуктите. За целите на инфлационния анализ и оценката на конвергенцията в държавите членки е необходимо да бъде събирана информация и за въздействието на данъчните промени върху инфлацията. За тази цел е необходимо да се прави допълнително изчисляване на ХИПЦ на базата на цени при постоянни равнища на данъчните ставки.

(10)

Определянето на индекси на цените на жилищата, и по-специално на индекса на цените на жилища, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС), е важна стъпка към допълнителното подобряване на приложимостта и съпоставимостта на ХИПЦ. ИЦЖ е необходима основа за съставяне на ИЦЖОС. Освен това ИЦЖ сам по себе си е важен показател. До 31 декември 2018 г. Комисията следва да изготви доклад, в който да се разгледа въпросът доколко ИЦЖОС е подходящ за включване в обхвата на ХИПЦ. В зависимост от резултатите от този доклад Комисията следва да представи, когато е целесъобразно и в разумен срок, предложение за изменение на настоящия регламент по отношение на включването на ИЦЖОС в обхвата на ХИПЦ.

(11)

Наличието на ранна предварителна информация за месечния ХИПЦ под формата на предварителна оценка е от основно значение за паричната политика в еврозоната. Следователно държавите членки, чиято парична единица е еврото, следва да предоставят такива предварителни оценки.

(12)

ХИПЦ има за цел да служи за оценяването на ценовата стабилност. Предназначението му не е да бъде индекс на разходите за живот. В допълнение към ХИПЦ следва да започнат научни изследвания за хармонизиран индекс на разходите за живот.

(13)

Базисният период за хармонизираните индекси следва периодично да се актуализира. Следва да бъдат определени правила за общи базисни периоди на хармонизираните индекси и техните подиндекси, които са интегрирани в различни моменти във времето, с цел да се гарантира, че получените индекси са съпоставими и приложими.

(14)

С цел ускоряване на постепенната хармонизация на хармонизираните индекси на потребителските цени и на ИЦЖ следва да бъдат започнати пилотни проучвания, за да се прецени възможността за използване на подобрена базисна информация или да се приложат нови методологически подходи. Комисията следва да предприеме необходимите действия и да набележи подходящите стимули, включително финансово подпомагане, за насърчаване на такива пилотни проучвания.

(15)

Комисията (Евростат) следва да проверява източниците и методите, които държавите членки използват за изчисляване на хармонизираните индекси, и да следи за прилагането на правната рамка от държавите членки. За тази цел Комисията (Евростат) следва да поддържа редовен диалог със статистическите органи на държавите членки.

(16)

Методологичната информация е от съществено значение, за да се прецени дали предоставяните от държавите членки подробни хармонизирани индекси са достатъчно съпоставими. Освен това, използването от държавите членки на прозрачни методи и практики на съставяне на индексите помага на всички заинтересовани лица да разбират по-добре хармонизираните индекси и да се подобри допълнително тяхното качество. Поради това следва да бъде установен набор от правила за отчитане на хармонизирани метаданни.

(17)

С цел да се гарантира качеството на статистическите данни, предоставени от държавите членки, Комисията следва да използва всички подходящи прерогативи и правомощия, предвидени в член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(18)

С цел да се гарантира адаптацията към промените на КОИКОП на ООН, да се измени списъкът на областите, регулирани с актове за изпълнение чрез добавяне на области с цел отчитане на техническото развитие на статистическите методи и въз основа на оценката на пилотните проучвания, както и да се измени списъкът на подиндексите по ЕКОИКОП, които държавите членки не са задължени да изготвят, с цел включването на хазартните игри в ХИПЦ и ХИПЦ-ПД на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(19)

С цел да се осигури пълна съпоставимост на хармонизираните индекси са необходими еднакви условия за прилагането на ЕКОИКОП за целите на ХИПЦ и ХИПЦ-ПД, за разбивката на предварителната оценка на ХИПЦ, предоставена от държавите членки, чиято парична единица е еврото, както и за разбивките на ИЦЖОС и на ИЦЖ, за качеството на теглата на хармонизираните индекси, за подобрените методи въз основа на доброволни пилотни проучвания, за подходящата методология, за подробните правила относно преизчисляването на хармонизираните индекси, за стандартите за обмен на данни и метаданни, за ревизирането на хармонизираните индекси и подиндекси и за техническите изисквания за осигуряване на качеството по отношение на съдържанието на годишните стандартни отчети за качеството, крайния срок за предоставяне на отчетите на Комисията (Евростат) и структурата на инвентаризациите и крайния срок за предоставянето им на Комисията (Евростат). За да се гарантират такива еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(20)

При приемането на мерки за изпълнение и делегирани актове в съответствие с настоящия регламент Комисията следва да отчита, когато е целесъобразно, разходната ефективност и да гарантира, че тези мерки и актове не налагат значителна допълнителна тежест за държавите членки или респондентите.

(21)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно създаването на общи статистически стандарти за хармонизирани индекси на потребителските цени и за ИЦЖ, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009 от Комитета на Европейската статистическа система бе поискано да осигури професионално ръководство.

(23)

Поради това Регламент (ЕО) № 2494/95 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за разработването, изготвянето и разпространението на хармонизирани индекси на потребителските цени (ХИПЦ, ХИПЦ-ПД, ИЦЖОС) и на индекса на цените на жилищата (ИЦЖ) на равнището на Съюза и на национално равнище.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„продукти“ означава стоките и услугите, определени в точка 3.01 от приложение А към Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7) (ЕСС 2010);

2)

„потребителски цени“ означава покупните цени, плащани от домакинствата за купуване на отделни продукти чрез парични операции;

3)

„цени на жилища“ означава цените по сделките за жилища, закупени от домакинства;

4)

„покупни цени“ означава действително заплатените от купувача цени за съответните продукти, включително всички данъци, минус субсидиите за продуктите, след приспадане на отстъпките от редовните цени или такси, като се изключват лихвата или таксите за услуги по договорености за кредитиране и всички допълнителни такси, начислени в резултат на неплащане в рамките на определения в момента на покупката срок;

5)

„административно регулирани цени“ означава цени, които се определят пряко от публичните органи или върху които публичните органи оказват значително влияние;

6)

„хармонизиран индекс на потребителските цени“ или „ХИПЦ“ означава съпоставимият индекс на потребителските цени, изготвян от всяка държава членка;

7)

„хармонизиран индекс на потребителските цени при постоянни данъчни ставки“ или „ХИПЦ-ПД“ означава индексът, с който се измерва изменението на потребителските цени, без да се отчита въздействието на изменението на данъчните ставки върху продуктите през същия период от време;

8)

„данъчна ставка“ означава данъчен показател, който може да бъде определен процент от цената или данък в абсолютен размер, наложен на физическа единица;

9)

„индекс на цените на жилища, обитавани от техните собственици“ или „ИЦЖОС“ означава индексът, с който се измерва изменението на цените по сделките с жилища, които са нови за сектор „Домакинства“, и на цените на други продукти, които домакинствата придобиват в качеството си на обитатели на собствени жилища;

10)

„индекс на цените на жилищата“ или „ИЦЖ“ означава индексът, с който се измерва изменението на цените по сделките с жилища, закупувани от домакинствата;

11)

„подиндекс на ХИПЦ или ХИПЦ-ПД“ означава ценовият индекс за която и да било категория на европейската класификация на индивидуалното потребление по цели (ЕКОИКОП), установена в приложение I;

12)

„хармонизирани индекси“ означава ХИПЦ, ХИПЦ-ПД, ИЦЖОС и ИЦЖ;

13)

„предварителна оценка на ХИПЦ“ означава ранна оценка на ХИПЦ, предоставена от държавите членки, чиято парична единица е еврото, която може да се основава на предварителна информация и при необходимост, подходящо моделиране;

14)

„индекс от типа Ласпер“ означава ценовият индекс, който измерва средното изменение на цените през текущия период спрямо цените през базисния период, като използва относителните дялове на разходите от период, предхождащ базисния период на цените, при което относителните дялове на разходите са коригирани, за да отразяват цените от базисния период на цените.

„Индексът от типа Ласпер“ се определя по следния начин:

Formula

Цената на даден продукт е означена с p; базисният период на цените е означен с 0, а текущият период е означен с t. Теглата w представляват относителните дялове на разходите за период b, предхождащ базисния период на цените, и са коригирани, за да отразяват цените от базисния период на цените 0;

15)

„базисен период на индекса“ означава периодът, за който се приема, че стойността на индекса е 100 индексни пункта;

16)

„базисен период на цените“ означава периодът, с който се сравнява цената от текущия период, като за месечните индекси базисният период на цените е декември на предходната година, а за тримесечните индекси базисният период на цените е четвъртото тримесечие на предходната година;

17)

„базисна информация“ означава данни, обхващащи:

а)

по отношение на ХИПЦ и ХИПЦ-ПД:

i)

покупни цени на продуктите, които трябва да бъдат взети предвид, за да се изчислят подиндексите в съответствие с настоящия регламент;

ii)

характеристики, които определят цената на продукта;

iii)

информация за начислените данъци и акцизи;

iv)

информация за това дали дадена цена е напълно или частично административно регулирана; и

v)

тегла, които отразяват нивото и структурата на потреблението на съответните продукти;

б)

по отношение на ИЦЖОС:

i)

цени по сделките с жилища, които са нови за сектор „Домакинства“, и цените на други продукти, които домакинствата придобиват в качеството си на обитатели на собствени жилища, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляването на ИЦЖОС в съответствие с настоящия регламент;

ii)

характеристики, които определят цената на жилищата и цените на други продукти, които домакинствата придобиват в качеството си на обитатели на собствени жилища; и

iii)

тегла, които отразяват нивото и структурата на съответните категории разходи за жилища;

в)

по отношение на ИЦЖ:

i)

цени по сделките с жилища, закупувани от домакинствата, които трябва да се вземат предвид, за да се изчисли ИЦЖ в съответствие с настоящия регламент;

ii)

характеристики, които определят цената на жилищата; и

iii)

тегла, които отразяват нивото и структурата на съответните категории разходи за жилища;

18)

„домакинство“ означава домакинство по точка 2.119, букви а) и б) от приложение А към ЕСС 2010, независимо от гражданството или статуса на пребиваване;

19)

„икономическа територия на държавата членка“ означава икономическата територия по точка 2.05 от приложение А към ЕСС 2010, с изключение на това, че извънтериториалните анклави, разположени в границите на държавата членка, се включват в нея, а териториалните анклави, разположени в останалата част на света, се изключват от нея;

20)

„парични разходи на домакинствата за крайно потребление“ означава частта от разходите за крайно потребление, направени:

от домакинствата,

при парични операции,

на икономическата територия на държавата членка,

за продукти, които се използват за пряко удовлетворяване на лични потребности или желания съгласно определението в точка 3.101 от приложение А към ЕСС 2010,

през единия или и през двата сравнявани периода;

21)

„значителна промяна в метода за изготвяне“ означава промяна, която се очаква да повлияе на годишния темп на изменение на даден хармонизиран индекс или част от него през произволен период с повече от:

а)

0,1 процентни пункта за общия ХИПЦ, общия ХИПЦ-ПД, общия ИЦЖОС или общия ИЦЖ;

б)

0,3, 0,4, 0,5 или 0,6 процентни пункта съответно за всеки раздел, група, клас или подклас (5-то ниво) от ЕКОИКОП за ХИПЦ или ХИПЦ-ПД.

Член 3

Съставяне на хармонизираните индекси

1.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) хармонизираните индекси, определени в член 2, точка 12.

2.   Хармонизираните индекси са годишно верижно съставени индекси от типа Ласпер.

3.   ХИПЦ и ХИПЦ-ПД се основават на ценовите промени и теглата на продуктите, включени в паричните разходи на домакинствата за крайно потребление.

4.   ХИПЦ и ХИПЦ-ПД не обхващат сделките между домакинствата, с изключение на наеми, плащани от наемателите на частни наемодатели, когато последните действат като пазарни производители на услуги, закупувани от домакинствата (наемателите).

5.   По възможност и при условие че има налични данни, ИЦЖОС се съставя за 10-те години, предхождащи влизането в сила на настоящия регламент.

6.   Подиндексите на ХИПЦ и на ХИПЦ-ПД се съставят за категориите на ЕКОИКОП. Комисията приема актове за изпълнение, въвеждащи еднакви условия за прилагането на ЕКОИКОП за целите на ХИПЦ и ХИПЦ-ПД. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

7.   До 31 декември 2018 г. Комисията изготвя доклад, в който се преценява дали ИЦЖОС е подходящ за включване в обхвата на ХИПЦ. В зависимост от резултатите от доклада Комисията представя предложение за изменение на настоящия регламент по отношение на включването на ИЦЖОС в обхвата на ХИПЦ, в рамките на разумен срок и доколкото е целесъобразно. Ако в доклада се установи, че за включването на ИЦЖОС в обхвата на ХИПЦ са необходими допълнителни методологически промени, Комисията продължава методологическата работа и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от тази работа, доколкото е целесъобразно.

8.   Комисията приема актове за изпълнение, конкретизиращи разбивката на предварителната оценка на ХИПЦ, предоставена от държавите членки, чиято парична единица е еврото. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

9.   Комисията приема актове за изпълнение, конкретизиращи разбивките на ИЦЖОС и на ИЦЖ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

10.   Всяка година държавите членки актуализират теглата на подиндексите за хармонизираните индекси. Комисията приема актове за изпълнение, въвеждащи еднакви условия за качеството на теглата на хармонизираните индекси. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 4

Съпоставимост на хармонизираните индекси

1.   Условието хармонизираните индекси да бъдат приети за съпоставими е всички разлики между отделните държави членки на всички нива на подробност да отразяват само разлики в ценовите промени или структурата на разходите.

2.   Всички подиндекси на хармонизираните индекси, които се отклоняват от понятията или методите в настоящия регламент, се считат за съпоставими, ако изчислената систематична разлика на получените индекси е:

а)

по-малка от или равна на 0,1 процентни пункта средно за период от една година спрямо предходната година от стойността на индекс, съставен при прилагане на методологическия подход по настоящия регламент — по отношение на ХИПЦ и ХИПЦ-ПД;

б)

по-малка от или равна на един процентен пункт средно за период от една година спрямо предходната година от стойността на индекс, съставен при прилагане на методологическия подход по настоящия регламент — по отношение на ИЦЖОС и ИЦЖ.

Когато изчисленията по първа алинея не са възможни, държавите членки описват подробно последиците от използването на методология, която се отклонява от понятията или методите в настоящия регламент.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 за изменение на приложение I, с цел да се осигури съпоставимост на хармонизираните индекси на международно равнище и в съответствие с промените на КОИКОП на ООН.

4.   За да се гарантират еднакви условия при изготвянето на съпоставими хармонизирани индекси и за постигане на целите на настоящия регламент, Комисията приема актове за изпълнение, конкретизиращи допълнително подобрените методи, основани на посочените в член 8 доброволни пилотни проучвания, и методологията. Посочените актове за изпълнение се отнасят до:

i)

подбора и представителността;

ii)

регистрацията и обработката на цени;

iii)

замените и оценките на качеството;

iv)

съставянето на индекси;

v)

ревизиите;

vi)

специалните индекси;

vii)

третирането на продукти в конкретни области.

Комисията гарантира, че тези актове за изпълнение не налагат значителна допълнителна тежест за държавите членки или за респондентите.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

5.   С цел изготвянето на хармонизираните индекси, за да се отчете техническото развитие на статистическите методи и въз основа на оценката на пилотните проучвания, посочени в член 8, параграф 4, на Комисията се предоставя правомощието да изменя параграф 4, първа алинея от настоящия член чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 10, като добавя области в съдържащия се в посочената разпоредба списък, при условие че добавените области не се припокриват с вече съществуващи и не променят обхвата или естеството на хармонизираните индекси, установени в настоящия регламент.

Член 5

Изисквания по отношение на данните

1.   Базисната информация, събирана от държавите членки за хармонизираните индекси и техните подиндекси, трябва да бъде представителна на равнището на дадена държава членка.

2.   Тази информация се получава от статистическите единици съгласно определеното в Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета (8) или от други източници, при условие че са спазени изискванията за съпоставимост за хармонизираните индекси, посочени в член 4 от настоящия регламент.

3.   Статистическите единици, които предоставят информация за продуктите, включени в паричните разходи на домакинствата за крайно потребление, си сътрудничат, когато е необходимо, при събирането или предоставянето на базисна информация. Статистическите единици предоставят точна и пълна базисна информация на националните органи, отговарящи за съставянето на хармонизираните индекси.

4.   По искане на националните органи, отговарящи за съставянето на хармонизираните индекси, статистическите единици предоставят, ако са налице, съхранени в електронен формат данни за сделките, като например разчетени от фискални устройства данни (сканирани данни), като тези данни са с необходимата степен на подробност за изготвяне на хармонизирани индекси и за оценяване на спазването на изискванията за съпоставимост и на качеството на хармонизираните индекси.

5.   Общият базисен период на индексите за хармонизираните индекси е 2015 г. Този базисен период на индексите се използва за пълните динамични редове на всички хармонизирани индекси и техните подиндекси.

6.   Хармонизираните индекси и техните подиндекси се преизчисляват въз основа на нов общ базисен период на индексите в случай на значителна промяна в методологията на хармонизираните индекси, която се приема в съответствие с настоящия регламент, или на всеки 10 години след последното преизчисляване, като се започне от 2015 г. Преизчисляването въз основа на новия базисен период на индексите започва да се прилага:

а)

за месечни индекси — с индекса за януари на следващата година след базисния период на индекса;

б)

за тримесечни индекси — с индекса за първото тримесечие на следващата година след базисния период на индекса.

Комисията приема актове за изпълнение, въвеждащи подробни правила относно преизчисляването на хармонизираните индекси. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

7.   Държавите членки не са задължени да изготвят и предават:

а)

подиндексите на ХИПЦ и на ХИПЦ-ПД, представляващи по-малко от една хилядна част от общите разходи;

б)

подиндексите на ИЦЖОС и на ИЦЖ, представляващи по-малко от една стотна част съответно от общите разходи за жилища на обитателите на собствени жилища и от общия размер на разходите за закупуване на жилища.

8.   Държавите членки не са задължени да изготвят следните подиндекси по ЕКОИКОП, поради това че подиндексите не са включени в паричните разходи на домакинствата за крайно потребление или поради все още недостатъчната степен на хармонизация на методологията:

02.3

Наркотици;

09.4.3

Хазартни игри;

12.2

Проституция;

12.5.1

Животозастраховане;

12.6.1

Косвено измерени услуги по финансово посредничество.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10 за изменение на списъка, съдържащ се в настоящия параграф, с цел включването на хазартните игри в ХИПЦ и ХИПЦ-ПД.

Член 6

Периодичност

1.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) ХИПЦ, ХИПЦ-ПД и съответните им подиндекси ежемесечно, включително тези подиндекси, които се изготвят на по-дълги интервали.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) ИЦЖОС и ИЦЖ на всеки три месеца. На доброволна основа те могат да бъдат предоставяни ежемесечно.

3.   Държавите членки не са задължени да изготвят подиндекси ежемесечно или на всеки три месеца, когато събирането на данни през по-дълги интервали отговаря на изискванията за съпоставимост по член 4. Държавите членки информират Комисията (Евростат) за категориите по ЕКОИКОП, ИЦЖОС и ИЦЖ, по които възнамеряват да събират данни през по-дълги интервали от месец, по отношение на категориите по ЕКОИКОП, или от тримесечие, по отношение на категориите по ИЦЖОС и ИЦЖ.

4.   Всяка година държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) актуализираните тегла на подиндексите на хармонизираните индекси.

Член 7

Срокове, стандарти за обмен и ревизии

1.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) хармонизираните индекси и всички подиндекси не по-късно от:

а)

15 календарни дни — за индексите от февруари до декември, и 20 календарни дни — за индексите от януари, считано от края на месеца, за който се изчисляват индексите; и

б)

85 календарни дни, считано от края на тримесечието, за което се изчисляват индексите.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) актуализираните тегла за месечните индекси не по-късно от:

а)

13 февруари всяка година за месечните индекси;

б)

15 юни всяка година за тримесечните индекси.

3.   Държавите членки, чиято парична единица е еврото, предоставят на Комисията (Евростат) предварителната оценка на ХИПЦ не по-късно от предпоследния календарен ден на месеца, за който тя се отнася.

4.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) изискваните с настоящия регламент данни и метаданни в съответствие със стандартите за обмен на данни и метаданни.

5.   Хармонизираните индекси и техните подиндекси, които вече са били публикувани, могат да бъдат ревизирани.

6.   Комисията приема актове за изпълнение, конкретизиращи подробно стандартите за обмен на данни и метаданни по параграф 4 и еднаквите условия за ревизиране на хармонизираните индекси и техните подиндекси по параграф 5. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 8

Пилотни проучвания

1.   Когато за съставянето на хармонизираните индекси е необходимо подобряване на базисната информация или когато във връзка с методите по член 4, параграф 4 се установи необходимост от подобряване на съпоставимостта на хармонизираните индекси, Комисията (Евростат) може да започне пилотни проучвания, които държавите членки да извършат на доброволна основа.

2.   Финансирането на такива пилотни проучвания се подпомага, когато е целесъобразно, от общия бюджет на Съюза.

3.   С пилотните проучвания се преценява възможността за получаване на подобрена базисна информация или приемане на нови методологически подходи.

4.   Резултатите от пилотните проучвания се оценяват от Комисията (Евростат) в тясно сътрудничество с държавите членки и основните потребители на хармонизираните индекси, като се вземат предвид ползите от наличието на по-добра базисна информация или нови методологически подходи, свързани с допълнителните разходи за изготвяне на хармонизирани индекси.

5.   До 31 декември 2020 г., а след това — на всеки пет години, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад с оценка, ако е приложимо, на основните констатации на пилотните проучвания.

Член 9

Осигуряване на качеството

1.   Държавите членки гарантират качеството на предоставяните хармонизирани индекси. За целите на настоящия регламент се прилагат стандартните критерии за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат):

а)

годишни стандартни отчети за качеството, които обхващат критериите за качество, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

б)

ежегодно актуализирани инвентаризации, съдържащи подробна информация за използваните източници на данни, определения и методи;

в)

друга свързана с качеството информация с необходимата степен на подробност за оценяването на спазването на изискванията за съпоставимост и на качеството на хармонизираните индекси, ако бъде поискана от Комисията (Евростат).

3.   Ако дадена държава членка възнамерява да въведе съществена промяна в методите на изготвяне на хармонизираните индекси или в части от тях, държавата членка информира за това Комисията (Евростат) най-късно три месеца преди тази промяна да влезе в сила. Държавата членка предоставя на Комисията (Евростат) количествена оценка на въздействието от промяната.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, въвеждащи техническите изисквания за осигуряване на качеството по отношение на съдържанието на годишните стандартни отчети за качеството, крайния срок за предоставяне на отчетите на Комисията (Евростат) и структурата на инвентаризациите и крайния срок за предоставянето им на Комисията (Евростат). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

Член 10

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   При упражняването на правомощието, делегирано в член 4, параграфи 3 и 5 и член 5, параграф 8, Комисията гарантира, че делегираните актове не налагат значителна допълнителна тежест на държавите членки или на респондентите.

Освен това Комисията надлежно обосновава действията, предвидени в тези делегирани актове, като взема предвид, когато е целесъобразно, разходната ефективност, включително тежестта за респондентите и разходите за изготвяне в съответствие с член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

Преди да приеме тези делегирани актове Комисията спазва обичайната си практика и провежда консултации на експертно равнище, включително с експерти на държавите членки.

3.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 3 и 5 и член 5, параграф 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 13 юни 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

4.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграфи 3 и 5 и член 5, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграфи 3 и 5 и член 5, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 12

Отмяна

1.   Без да се засяга параграф 2, държавите членки продължават да предоставят хармонизираните индекси в съответствие с Регламент (ЕО) № 2494/95 до предаване на данните, отнасящи се за 2016 г.

2.   Регламент (ЕО) № 2494/95 се отменя, считано от 1 януари 2017 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

3.   При първоначалното приемане на актовете за изпълнение, посочени в член 3, параграфи 6, 9 и 10, член 4, параграф 4, член 5, параграф 6 и член 7, параграф 6, Комисията включва, доколкото е съвместимо с настоящия регламент, съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията (9), Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията (10), Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета (11), Регламент (ЕО) № 2646/98 на Комисията (12), Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията (13), Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета (14), Регламент (ЕО) № 2601/2000 на Комисията (15), Регламент (ЕО) № 2602/2000 на Комисията (16), Регламент (ЕО) № 1920/2001 на Комисията (17), Регламент (ЕО) № 1921/2001 на Комисията (18), Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията (19), Регламент (ЕО) № 701/2006 на Съвета (20), Регламент (ЕО) № 330/2009 на Комисията (21), Регламент (ЕС) № 1114/2010 на Комисията (22) и Регламент (ЕС) № 93/2013 на Комисията (23), приети въз основа на Регламент (ЕО) № 2494/95, като същевременно намалява, доколкото това е целесъобразно, общия брой на актовете за изпълнение. Регламентите, приети въз основа на Регламент (ЕО) № 2494/95, продължават да се прилагат през преходния период. Преходният период приключва на началната дата на прилагане на актовете за изпълнение, приети първоначално въз основа на член 3, параграфи 6, 9 и 10, член 4, параграф 4, член 5, параграф 6 и член 7, параграф 6 от настоящия регламент, като тази дата е една и съща за всички актове за изпълнение.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за първи път по отношение на данните, отнасящи се за януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 май 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  ОВ C 175, 29.5.2015 г., стр. 2.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 април 2016 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25).

(4)  Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията от 9 септември 1996 г. относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 229, 10.9.1996 г., стр. 3).

(10)  Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията от 20 ноември 1996 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени: предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ (ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 8).

(11)  Регламент (ЕО) № 1687/98 на Съвета от 20 юли 1998 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията относно обхвата на стоки и услуги от хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 214, 31.7.1998 г., стр. 12).

(12)  Регламент (ЕО) № 2646/98 на Комисията от 9 декември 1998 г. за въвеждане на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребителските цени (ОВ L 335, 10.12.1998 г., стр. 30).

(13)  Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията от 23 юли 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при третирането на застраховането в хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 на Комисията (ОВ L 192, 24.7.1999 г., стр. 9).

(14)  Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета от 8 октомври 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 относно минималните стандарти при третирането на продукти в секторите на здравеопазването, образованието и социалната закрила в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 266, 14.10.1999 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 2601/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно момента на въвеждане на покупните цени в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 14).

(16)  Регламент (ЕО) № 2602/2000 на Комисията от 17 ноември 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за отчитане на намаленията на цените в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 300, 29.11.2000 г., стр. 16).

(17)  Регламент (ЕО) № 1920/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за разглеждане на цени на услуги, пропорционални на стойността на сделките, в хармонизирания индекс на потребителските цени, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 46).

(18)  Регламент (ЕО) № 1921/2001 на Комисията от 28 септември 2001 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2602/2000 (ОВ L 261, 29.9.2001 г., стр. 49).

(19)  Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 9).

(20)  Регламент (ЕО) № 701/2006 на Съвета от 25 април 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 по отношение на времевия обхват на събиране на ценови данни в хармонизирания индекс на потребителските цени (ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 3).

(21)  Регламент (ЕО) № 330/2009 на Комисията от 22 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти за отчитане на сезонните продукти в хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ) (ОВ L 103, 23.4.2009 г., стр. 6).

(22)  Регламент (ЕС) № 1114/2010 на Комисията от 1 декември 2010 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минималните стандарти при качеството на тегловните стойности на ХИПЦ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2454/97 на Комисията (ОВ L 316, 2.12.2010 г., стр. 4).

(23)  Регламент (ЕС) № 93/2013 на Комисията от 1 февруари 2013 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ОВ L 33, 2.2.2013 г., стр. 14).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕВРОПЕЙСКА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ЦЕЛИ (ЕКОИКОП)

01

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

01.1

Хранителни продукти

01.1.1

Хляб и зърнени храни

01.1.1.1

Ориз

01.1.1.2

Брашна и други зърнени растения (без ориз)

01.1.1.3

Хляб

01.1.1.4

Други хлебни и сладкарски изделия

01.1.1.5

Тестени закуски и пици

01.1.1.6

Макаронени изделия и кускус

01.1.1.7

Зърнени закуски

01.1.1.8

Други продукти от зърнени растения

01.1.2

Месо и месни продукти

01.1.2.1

Месо от едър рогат добитък

01.1.2.2

Месо от свине

01.1.2.3

Месо от овце и кози

01.1.2.4

Месо от домашни птици

01.1.2.5

Месо от други животни

01.1.2.6

Субпродукти (карантия), годни за консумация

01.1.2.7

Сушени, осолени или пушени меса и месни продукти

01.1.2.8

Други месни продукти

01.1.3

Риба и други морски храни

01.1.3.1

Прясна или охладена риба

01.1.3.2

Замразена риба

01.1.3.3

Пресни или охладени морски храни

01.1.3.4

Замразени морски храни

01.1.3.5

Сушени, пушени или осолени риба и други морски храни

01.1.3.6

Други консервирани или обработени риба и морски храни и продукти от тях

01.1.4

Мляко, млечни продукти, яйца

01.1.4.1

Пълномаслено прясно мляко

01.1.4.2

Нискомаслено прясно мляко

01.1.4.3

Кондензирано мляко и мляко на прах

01.1.4.4

Кисело мляко

01.1.4.5

Сирене, кашкавал и извара

01.1.4.6

Други млечни продукти

01.1.4.7

Яйца и яйчни продукти

01.1.5

Животински и растителни масла и мазнини

01.1.5.1

Млечни масла

01.1.5.2

Маргарин и други растителни мазнини

01.1.5.3

Маслиново масло (зехтин)

01.1.5.4

Други годни за консумация течни растителни масла

01.1.5.5

Други животински мазнини

01.1.6

Плодове

01.1.6.1

Пресни или охладени плодове

01.1.6.2

Замразени плодове

01.1.6.3

Сушени плодове и черупкови плодове

01.1.6.4

Консервирани плодове и продукти на плодова основа

01.1.7

Зеленчуци

01.1.7.1

Пресни или охладени зеленчуци (с изключение на картофи и други клубеноплодни)

01.1.7.2

Замразени зеленчуци (с изключение на картофи и други клубеноплодни)

01.1.7.3

Сушени зеленчуци, други консервирани или обработени зеленчуци

01.1.7.4

Картофи

01.1.7.5

Чипс

01.1.7.6

Други клубеноплодни зеленчуци и продукти от тях

01.1.8

Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия

01.1.8.1

Захар

01.1.8.2

Сладка, мармалади и мед

01.1.8.3

Шоколад и шоколадови изделия

01.1.8.4

Захарни изделия

01.1.8.5

Сладолед

01.1.8.6

Изкуствени подсладители

01.1.9

Хранителни продукти, некласифицирани другаде

01.1.9.1

Сосове и течни подправки

01.1.9.2

Сол и подправки

01.1.9.3

Бебешки храни

01.1.9.4

Готови ястия

01.1.9.9

Други хранителни продукти, некласифицирани другаде

01.2

Безалкохолни напитки

01.2.1

Кафе, чай и какао

01.2.1.1

Кафе

01.2.1.2

Чай

01.2.1.3

Какао и шоколад на прах

01.2.2

Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове

01.2.2.1

Минерални или изворни води

01.2.2.2

Безалкохолни напитки

01.2.2.3

Плодови и зеленчукови сокове

02

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И НАРКОТИЦИ

02.1

Алкохолни напитки

02.1.1

Спиртни напитки

02.1.1.1

Спиртни напитки и ликьори

02.1.1.2

Нискоалкохолни спиртни напитки

02.1.2

Вина и ферментирали напитки

02.1.2.1

Гроздови вина

02.1.2.2

Други плодови вина

02.1.2.3

Подсилени вина

02.1.2.4

Напитки на винена основа

02.1.3

Пиво

02.1.3.1

Лагер пиво

02.1.3.2

Друго алкохолно пиво

02.1.3.3

Безалкохолно пиво

02.1.3.4

Напитки на бирена основа

02.2

Тютюневи изделия

02.2.0

Тютюневи изделия

02.2.0.1

Цигари

02.2.0.2

Пури

02.2.0.3

Други тютюневи изделия

02.3

Наркотици

02.3.0

Наркотици

02.3.0.0

Наркотици

03

ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ

03.1

Облекло

03.1.1

Материали за облекло

03.1.1.0

Материали за облекло

03.1.2

Облекло

03.1.2.1

Облекло за мъже

03.1.2.2

Облекло за жени

03.1.2.3

Облекло за бебета (0 — 2 години) и деца (3 — 13 години)

03.1.3

Други артикули и допълнения за облекло

03.1.3.1

Допълнения за облекло

03.1.3.2

Други артикули за облекло

03.1.4

Почистване, поправка и облекло под наем

03.1.4.1

Почистване на облекло

03.1.4.2

Поправка и облекло под наем

03.2

Обувки и услуги, свързани с тях

03.2.1

Обувки

03.2.1.1

Обувки за мъже

03.2.1.2

Обувки за жени

03.2.1.3

Обувки за бебета и деца

03.2.2

Поправка и обувки под наем

03.2.2.0

Поправка и обувки под наем

04

ЖИЛИЩА, ВОДА, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ДРУГИ ГОРИВА

04.1

Действителни наеми за жилища

04.1.1

Действителни наеми, заплащани от наемателите

04.1.1.0

Действителни наеми, заплащани от наемателите

04.1.2

Други действителни наеми

04.1.2.1

Действителни наеми, плащани от наемателите за жилища, различни от основните

04.1.2.2

Наеми за гараж и други действителни наеми

04.2

Условни наеми (рента) за жилища

04.2.1

Условна рента на жилища, обитавани от собствениците им

04.2.1.0

Условна рента на жилища, обитавани от собствениците им

04.2.2

Други условно начислени наеми

04.2.2.0

Други условно начислени наеми

04.3

Поддържане и ремонт на жилище

04.3.1

Материали за поддържане и текущ ремонт на жилище

04.3.1.0

Материали за поддържане и текущ ремонт на жилище

04.3.2

Услуги за поддържане и текущ ремонт на жилище

04.3.2.1

Водопроводни услуги за поддържане и текущ ремонт на жилище

04.3.2.2

Услуги за поддържане и текущ ремонт на жилище, извършвани от електротехници

04.3.2.3

Услуги за поддържане на отоплителни системи

04.3.2.4

Бояджийски услуги за поддържане и текущ ремонт на жилище

04.3.2.5

Дърводелски услуги за поддържане и текущ ремонт на жилище

04.3.2.9

Други услуги за поддържане и текущ ремонт на жилище

04.4

Водоснабдяване и разнообразни услуги, свързани с жилището

04.4.1

Водоснабдяване

04.4.1.0

Водоснабдяване

04.4.2

Събиране на битови отпадъци

04.4.2.0

Събиране на битови отпадъци

04.4.3

Събиране на отпадъчни води

04.4.3.0

Събиране на отпадъчни води

04.4.4

Разнообразни услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде

04.4.4.1

Разходи за поддръжка в съсобствени жилищни сгради

04.4.4.2

Охранителни услуги

04.4.4.9

Други услуги, свързани с жилището

04.5

Електроенергия, газообразни и други горива

04.5.1

Електроенергия

04.5.1.0

Електроенергия

04.5.2

Газообразни горива

04.5.2.1

Природен газ и коксов газ

04.5.2.2

Пропан-бутан и други втечнени въглеводороди

04.5.3

Течни горива

04.5.3.0

Течни горива

04.5.4

Твърди горива

04.5.4.1

Въглища

04.5.4.9

Други твърди горива

04.5.5

Топлоенергия

04.5.5.0

Топлоенергия

05

ЖИЛИЩНО ОБЗАВЕЖДАНЕ, СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО И ЗА ОБИЧАЙНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМА

05.1

Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки

05.1.1

Мебели и предмети за обзавеждане

05.1.1.1

Мебели за дома

05.1.1.2

Мебели за градина

05.1.1.3

Осветители

05.1.1.9

Други мебели и предмети за обзавеждане и украса

05.1.2

Килими и други подови настилки

05.1.2.1

Килими и пътеки

05.1.2.2

Други подови настилки

05.1.2.3

Услуги за поставяне на килими и подови настилки

05.1.3

Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки

05.1.3.0

Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки

05.2

Домакински текстил

05.2.0

Домакински текстил

05.2.0.1

Дамаски, пердета и завеси

05.2.0.2

Изделия за легло

05.2.0.3

Домакински текстил за маса, кухня и за баня

05.2.0.4

Поправка на домакински текстил

05.2.0.9

Друг домакински текстил

05.3

Домакински уреди

05.3.1

Големи домакински уреди, електрически или неелектрически

05.3.1.1

Хладилници, замразители и комбинации хладилник — замразител

05.3.1.2

Перални и сушилни машини за дрехи, съдомиялни машини

05.3.1.3

Готварски печки

05.3.1.4

Отоплителни уреди, апарати за климатизиране на въздуха

05.3.1.5

Почистващи машини

05.3.1.9

Други големи домакински уреди

05.3.2

Малки електрически домакински уреди

05.3.2.1

Уреди за обработка на храни

05.3.2.2

Кафемашини, чайници и кани за приготвяне на чай и подобни уреди

05.3.2.3

Ютии

05.3.2.4

Тостери и грилове

05.3.2.9

Други малки електрически домакински уреди

05.3.3

Ремонт на домакински уреди

05.3.3.0

Ремонт на домакински уреди

05.4

Стъклария, домакински съдове и принадлежности

05.4.0

Стъклария, домакински съдове и принадлежности

05.4.0.1

Стъклария, домакински съдове от стъкло, керамика и порцелан

05.4.0.2

Прибори за хранене и сервиране

05.4.0.3

Неелектрически домакински уреди и изделия

05.4.0.4

Поправка на стъклария, домакински съдове и принадлежности

05.5

Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината

05.5.1

Големи инструменти и машини

05.5.1.1

Големи инструменти и машини

05.5.1.2

Ремонт, вземане под наем и лизинг на големи инструменти и машини

05.5.2

Малки инструменти и разнообразни принадлежности

05.5.2.1

Немоторизирани малки инструменти

05.5.2.2

Разнообразни малки инструменти и принадлежности

05.5.2.3

Ремонт на немоторизирани малки инструменти и принадлежности

05.6

Домакински стоки и услуги за обичайно почистване и поддържане

05.6.1

Домакински стоки за краткотрайна употреба

05.6.1.1

Продукти и препарати за почистване и поддържане

05.6.1.2

Други домакински стоки за краткотрайна употреба

05.6.2

Услуги за домакинството и битови услуги

05.6.2.1

Услуги за домакинството от платен персонал

05.6.2.2

Услуги за поддържане на дома

05.6.2.3

Вземане под наем на мебели и обзавеждане

05.6.2.9

Други услуги за домакинството и битови услуги

06

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

06.1

Лекарствени продукти и медицински изделия

06.1.1

Лекарствени продукти

06.1.1.0

Лекарствени продукти

06.1.2

Разнообразни медицински изделия

06.1.2.1

Тестове за бременност и механични контрацептивни средства

06.1.2.9

Разнообразни медицински изделия, некласифицирани другаде

06.1.3

Терапевтични апарати и оборудване

06.1.3.1

Коригиращи очила и контактни лещи

06.1.3.2

Слухови апарати

06.1.3.3

Поправка и ремонт на терапевтични апарати и оборудване

06.1.3.9

Други терапевтични апарати и оборудване

06.2

Извънболнични услуги

06.2.1

Лекарски услуги

06.2.1.1

Услуги на общопрактикуващи лекари

06.2.1.2

Услуги на лекари специалисти

06.2.2

Услуги на лекари по дентална медицина

06.2.2.0

Услуги на лекари по дентална медицина

06.2.3

Други извънболнични услуги

06.2.3.1

Услуги на лаборатории за медицински анализ и рентгенови лаборатории

06.2.3.2

Минерални бани, лечебна физкултура, услуги на коли за спешна извънболнична помощ и вземане под наем на терапевтични апарати и оборудване

06.2.3.9

Други извънболнични услуги, некласифицирани другаде

06.3

Болнични услуги

06.3.0

Болнични услуги

06.3.0.0

Болнични услуги

07

ТРАНСПОРТ

07.1

Покупка на превозни средства

07.1.1

Автомобили

07.1.1.1

Нови автомобили

07.1.1.2

Автомобили втора употреба

07.1.2

Мотоциклети

07.1.2.0

Мотоциклети

07.1.3

Велосипеди

07.1.3.0

Велосипеди

07.1.4

Превозни средства, теглени от животни

07.1.4.0

Превозни средства, теглени от животни

07.2

Поддържане и експлоатация на лични превозни средства

07.2.1

Резервни части и принадлежности за лични превозни средства

07.2.1.1

Гуми за автомобили, мотоциклети и велосипеди

07.2.1.2

Резервни части за лични превозни средства

07.2.1.3

Принадлежности за лични превозни средства

07.2.2

Горива и смазочни масла за лични превозни средства

07.2.2.1

Дизелово гориво

07.2.2.2

Автомобилен бензин

07.2.2.3

Други горива за лични превозни средства

07.2.2.4

Смазочни масла

07.2.3

Поддържане и ремонт на лични превозни средства

07.2.3.0

Поддържане и ремонт на лични превозни средства

07.2.4

Други услуги, свързани с личните превозни средства

07.2.4.1

Гаражи, паркоместа и лични превозни средства под наем

07.2.4.2

Пътни такси и такси за престой на паркинг

07.2.4.3

Курсове за водачи на превозни средства, изпити и свидетелства за

07.3

Транспортни услуги

07.3.1

Пътнически релсов транспорт

07.3.1.1

Пътнически транспорт с влак

07.3.1.2

Пътнически транспорт с метро и трамвай

07.3.2

Пътнически автомобилен транспорт

07.3.2.1

Пътнически транспорт с автобус

07.3.2.2

Пътнически транспорт с такси или нает автомобил с водач

07.3.3

Пътнически въздушен транспорт

07.3.3.1

Вътрешни полети

07.3.3.2

Международни полети

07.3.4

Пътнически морски и речен транспорт

07.3.4.1

Пътнически морски транспорт

07.3.4.2

Пътнически речен транспорт

07.3.5

Комбиниран пътнически транспорт

07.3.5.0

Комбиниран пътнически транспорт

07.3.6

Други транспортни услуги

07.3.6.1

Транспортни услуги на пътнически въжени линии

07.3.6.2

Услуги по преместване и съхраняване на товари

07.3.6.9

Други транспортни услуги, некласифицирани другаде

08

СЪОБЩЕНИЯ

08.1

Пощенски услуги

08.1.0

Пощенски услуги

08.1.0.1

Услуги по обработка на писма

08.1.0.9

Други пощенски услуги

08.2

Телефонни и телефакс апарати

08.2.0

Телефонни и телефакс апарати

08.2.0.1

Фиксирани телефонни апарати

08.2.0.2

Мобилни телефонни апарати

08.2.0.3

Други телефонни и телефакс апарати

08.2.0.4

Ремонт на телефонни и телефакс апарати

08.3

Телефонни и телефаксни услуги

08.3.0

Телефонни и телефаксни услуги

08.3.0.1

Фиксирани телефонни услуги

08.3.0.2

Мобилни телефонни услуги

08.3.0.3

Интернет услуги

08.3.0.4

Пакетни далекосъобщителни услуги

08.3.0.5

Други услуги по предаване на информация

09

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И КУЛТУРА

09.1

Aудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информация

09.1.1

Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.1.1

Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук

09.1.1.2

Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.1.3

Преносими апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.1.9

Други апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ

09.1.2

Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди

09.1.2.1

Камери

09.1.2.2

Принадлежности за фотографска и кинематографска техника

09.1.2.3

Оптични уреди

09.1.3

Машини за обработка на информация

09.1.3.1

Персонални компютри

09.1.3.2

Принадлежности за машини за обработка на информация

09.1.3.3

Софтуер

09.1.3.4

Калкулатори и други машини за обработка на информация

09.1.4

Носители на записи

09.1.4.1

Записани носители

09.1.4.2

Незаписани носители

09.1.4.9

Други носители на записи

09.1.5

Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника и на машини за обработка на информация

09.1.5.0

Ремонт на аудиовизуално и фотографско техника и на машини за обработка на информация

09.2

Други големи дълготрайни стоки за развлечение и култура

09.2.1

Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито

09.2.1.1

Самоходни къмпингови каравани, фургони за лагеруване и ремаркета към автомобили

09.2.1.2

Самолети, делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства, летателни балони

09.2.1.3

Кораби, яхти, лодки, моторни лодки с извънбордов двигател, платна и други надстройки на плавателни съдове за развлечение и спорт

09.2.1.4

Коне, понита, превозни средства, теглени от коне и понита и съответната екипировка

09.2.1.5

Големи артикули за игри и спорт

09.2.2

Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито

09.2.2.1

Музикални инструменти

09.2.2.2

Големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито

09.2.3

Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура

09.2.3.0

Поддръжка и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура

09.3

Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци

09.3.1

Игри, играчки и предмети за колекции

09.3.1.1

Игри и предмети за колекции

09.3.1.2

Играчки и предмети за празненства

09.3.2

Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито

09.3.2.1

Уреди и екипировка за спорт

09.3.2.2

Уреди и екипировка за къмпинг и почивка на открито

09.3.2.3

Поправка на уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито

09.3.3

Градинарство и цветарство

09.3.3.1

Градинарство

09.3.3.2

Цветарство

09.3.4

Домашни любимци и стоки за тях

09.3.4.1

Покупка на домашни любимци

09.3.4.2

Стоки за домашни любимци

09.3.5

Ветеринарни и други услуги за домашни любимци

09.3.5.0

Ветеринарни и други услуги за домашни любимци

09.4

Услуги в областта на развлеченията и културата

09.4.1

Услуги в областта на развлеченията и спорта

09.4.1.1

Посещение на спортни и развлекателни мероприятия

09.4.1.2

Участие в спортни и развлекателни мероприятия

09.4.2

Услуги в областта на културата

09.4.2.1

Кина, театри, концерти

09.4.2.2

Музеи, библиотеки, зоологически градини

09.4.2.3

Радио и телевизионни такси

09.4.2.4

Вземане под наем на техника и принадлежности с културно предназначение

09.4.2.5

Фотографски услуги

09.4.2.9

Други услуги в областта на културата

09.4.3

Хазартни игри

09.4.3.0

Хазартни игри

09.5

Вестници и списания, книги и канцеларски принадлежности

09.5.1

Книги

09.5.1.1

Художествена литература

09.5.1.2

Учебна литература

09.5.1.3

Други книги

09.5.1.4

Подвързване на книги и електронни книги

09.5.2

Вестници и периодични издания

09.5.2.1

Вестници

09.5.2.2

Списания и други периодични издания

09.5.3

Разнообразни печатни материали

09.5.3.0

Разнообразни печатни материали

09.5.4

Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане

09.5.4.1

Хартиени книжарски и канцеларски стоки

09.5.4.9

Други канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане

09.6

Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена

09.6.0

Организирани почивки и туристически пътувания с обща цена

09.6.0.1

Комплексни услуги за почивка и туристически пътувания с обща цена в страната

09.6.0.2

Комплексни услуги за почивка и туристически пътувания с обща цена в чужбина

10

ОБРАЗОВАНИЕ

10.1

Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование

10.1.0

Предучилищна подготовка и начален етап на основното образование

10.1.0.1

Предучилищна подготовка (ISCED 0)

10.1.0.2

Начален етап на основното образование (ISCED 1)

10.2

Прогимназиален етап на основното образование и средно образование

10.2.0

Прогимназиален етап на основното образование и средно образование

10.2.0.0

Прогимназиален етап на основното образование и средно образование

10.3

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

10.3.0

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше

10.3.0.0

Професионално обучение след завършено средно образование, но не висше (ISCED 4)

10.4

Висше образование

10.4.0

Висше образование

10.4.0.0

Висше образование

10.5

Образование, недефинирано с образователна степен

10.5.0

Образование, недефинирано с образователна степен

10.5.0.0

Образование, недефинирано с образователна степен

11

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

11.1

Услуги по обществено хранене

11.1.1

Ресторанти, барове и подобни заведения

11.1.1.1

Ресторанти, барове и дискотеки

11.1.1.2

Заведения за бързо хранене и доставка на храна

11.1.2

Столове за хранене

11.1.2.0

Столове за хранене

11.2

Услуги по краткосрочно настаняване

11.2.0

Услуги по краткосрочно настаняване

11.2.0.1

Хотели, мотели, пансиони и подобни места за настаняване

11.2.0.2

Ваканционни центрове, къмпинги и подобни места за настаняване

11.2.0.3

Други места за настаняване

12

РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ И УСЛУГИ

12.1

Лична хигиена и разкрасяване

12.1.1

Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения

12.1.1.1

Фризьорски услуги за мъже и деца

12.1.1.2

Фризьорски услуги за жени

12.1.1.3

Други услуги за поддържане на добър външен вид

12.1.2

Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване; поправка на тези уреди

12.1.2.1

Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване

12.1.2.2

Поправка на електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване

12.1.3

Други уреди, хигиенни и козметични продукти

12.1.3.1

Неелектрически уреди

12.1.3.2

Продукти за лична хигиена и козметични продукти

12.2

Проституция

12.2.0

Проституция

12.2.0.0

Проституция

12.3

Лични вещи, некласифицирани другаде

12.3.1

Бижута и часовници

12.3.1.1

Бижута

12.3.1.2

Часовници

12.3.1.3

Поправка на бижута и часовници

12.3.2

Други лични вещи

12.3.2.1

Артикули за пътуване и пренасяне на лични вещи

12.3.2.2

Артикули за бебета

12.3.2.3

Поправка на други лични вещи

12.3.2.9

Други лични вещи, некласифицирани другаде

12.4

Социални услуги

12.4.0

Социални услуги

12.4.0.1

Детски ясли

12.4.0.2

Услуги по настаняване в специализирани институции на възрастни хора, хора с физически или умствени увреждания

12.4.0.3

Подпомагане на стари хора и инвалиди по домовете

12.4.0.4

Услуги за семейството

12.5

Застраховане

12.5.1

Животозастраховане

12.5.1.0

Животозастраховане

12.5.2

Застраховки, свързани с жилището

12.5.2.0

Застраховки, свързани с жилището

12.5.3

Застраховки, свързани със здравето

12.5.3.1

Обществено застраховане

12.5.3.2

Частно застраховане

12.5.4

Застраховки, свързани с транспорт

12.5.4.1

Автомобилни застраховки

12.5.4.2

Пътнически застраховки

12.5.5

Други застраховки

12.5.5.0

Други застраховки

12.6

Финансови услуги, некласифицирани другаде

12.6.1

Косвено измерени услуги по финансово посредничество

12.6.1.0

Косвено измерени услуги по финансово посредничество

12.6.2

Други финансови услуги, некласифицирани другаде

12.6.2.1

Разходи за финансови услуги на банки и пощенски офиси

12.6.2.2

Такси и други разходи за услуги на брокери, инвестиционни и данъчни консултанти и други подобни

12.7

Други услуги, некласифицирани другаде

12.7.0

Други услуги, некласифицирани другаде

12.7.0.1

Административни такси

12.7.0.2

Такси за правни и счетоводни услуги

12.7.0.3

Разходи за погребения и свързани с тях услуги

12.7.0.4

Други такси и услуги


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2494/95

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, буква а)

Член 2, точка 6

Член 2, буква б)

Член 2, буква в)

Член 3

Член 3, параграфи 3 и 10

Член 4

Член 4, параграфи 1, 2 и 4

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 5, параграфи 5 и 6

Член 5, параграф 3

Член 4, параграф 4

Член 6

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 7

Член 5, параграф 3

Член 8

Член 6, параграфи 1, 3 и 4

Член 9

Член 3, параграфи 1, 2 и 6

Член 10

Член 7, параграф 1

Член 11

Член 12

Член 9, параграф 2

Член 13

Член 14

Член 11

Член 15

Член 16

Член 13


24.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/793 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 май 2016 година

за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Много от най-бедните развиващи се страни се нуждаят спешно от достъп до основни лекарства на достъпни цени за лечението на заразни болести. Тези страни зависят силно от вноса на лекарства, тъй като местното производство е крайно недостатъчно.

(3)

Необходима е ценова сегментация между пазарите на развитите страни и пазарите на най-бедните развиващи се страни, за да се гарантира снабдяване на най-бедните развиващи се страни с основни фармацевтични продукти на силно намалени цени. Затова тези силно намалени цени не трябва да се разбират като указание за цената, която следва да се плаща за същите продукти на пазарите в развитите страни.

(4)

В повечето развити страни съществуват законодателни и регулаторни инструменти за предотвратяване, при определени обстоятелства, на вноса на фармацевтични продукти, но съществува опасност такива инструменти да станат недостатъчни, когато големи обеми фармацевтични продукти на силно занижени цени се продават на пазарите на най-бедните развиващи се страни и затова икономическият интерес от отклоняване на търговията към пазари с високи цени може значително да се засили.

(5)

Съществува необходимост от насърчаване на производителите на фармацевтични продукти да предоставят на разположение фармацевтични продукти в значително увеличени обеми на силно намалени цени, като чрез настоящия регламент се гарантира, че тези продукти ще останат на пазарите на най-бедните развиващи се страни. Съгласно настоящия регламент при равни условия следва да могат да се третират дарения на фармацевтични продукти и продукти, продавани по договори, предоставени в резултат на конкурентни търгове от национални правителства или организации за международна доставка, или при договорено партньорство между производителя и правителството на страната по местоназначение, като се има предвид, че даренията не допринасят за устойчиво подобряване на достъпа до такива продукти.

(6)

Необходимо е да се установи процедура за определяне на продуктите, страните и болестите, обхванати от настоящия регламент.

(7)

Настоящият регламент служи за предпазване от внос в Съюза на продукти на диференцирани цени. Определени са изключения за някои случаи при стриктното условие, че се гарантира, че крайното местоназначение на съответните продукти е една от страните, изброени в приложение II.

(8)

Производителите на продукти с диференцирани цени следва да променят външния вид на продуктите с диференцирани цени, за да улеснят разпознаването им.

(9)

Уместно е да се направи преглед на списъците с болестите и страните по местоназначение, обхванати от настоящия регламент, както и формулата за разпознаване на продукти с диференцирани цени в светлината, inter alia, на опита, придобит от прилагането му.

(10)

По отношение на продукти с диференцирани цени, съдържащи се в личния багаж на пътник за лична употреба, се прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(11)

При конфискуване на продукти с диференцирани цени по силата на настоящия регламент компетентният орган следва да може, в съответствие с националното законодателство и с оглед гарантиране, че конфискуваните продукти се използват по предвидения начин изцяло в полза на страните, изброени в приложение II, да реши да ги предостави за хуманитарни цели в тези страни. При липса на такова решение конфискуваните продукти следва да се унищожават.

(12)

За да се добавят продукти към списъка с продукти, обхванати от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да може да изменя приложенията към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Настоящият регламент установява:

а)

критериите за определяне какво е продукт с диференцирана цена;

б)

условията, при които действат митническите органи;

в)

мерките, които вземат компетентните органи в държавите членки.

2.   По смисъла на настоящия регламент:

а)

„продукт с диференцирана цена“ означава всеки фармацевтичен продукт, който се използва за превенция, диагноза и лечение на болест, посочена в приложение IV, чиято цена е определена в съответствие с един от алтернативните начини на ценообразуване, посочени в член 3, проверен от Комисията или от независим одитор, както е предвидено в член 4, и включен в списъка на продуктите с диференцирани цени, посочени в приложение I;

б)

„страни по местоназначение“ означава страните, изброени в приложение II;

в)

„компетентен орган“ означава орган, посочен от държавата членка, който определя дали стоките, задържани от митническите органи в съответната държава членка, са продукти с диференцирани цени, и дава нареждания в зависимост от резултата от прегледа.

Член 2

1.   Забранява се вносът в Съюза на продукти с диференцирани цени, с цел да бъдат пускани в свободно обращение, за реекспорт, за поставянето им под действието на процедури за задържане или поставянето им в свободни зони или свободни складове.

2.   Посочените по-долу се освобождават от забраната по отношение на продукти с диференцирани цени, както се посочва в параграф 1:

а)

реекспорт за страни по местоназначение;

б)

поставяне под режим транзит или режим митническо складиране, или в свободна зона или в свободен склад, с цел реекспорт за страна по местоназначение.

Член 3

Диференцираната цена, посочена в член 4, параграф 2, буква б), по избор на заявителя е или:

а)

не по-висока от посочения в приложение III процент на претеглената средна цена франко завод, поискана от производител в пазарите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за същия продукт към момента на подаване на заявлението; или

б)

преките производствени разходи на производител с добавяне на максималния процент, посочен в приложение III.

Член 4

1.   За да могат да се възползват от настоящия регламент за продуктите си, производителите или износителите на фармацевтични продукти подават заявления до Комисията.

2.   Всяко заявление, адресирано до Комисията, съдържа следната информация:

а)

наименованието и активната съставка на продукта с диференцирана цена и достатъчно информация, за да се установи болестта, за чиято превенция, диагноза или лечение е предназначен;

б)

цената, предложена във връзка с единия от двата алтернативни начина на ценообразуване, посочени в член 3, изложена подробно, за да има възможност за проверка. Вместо да представя тази подробна информация, заявителят може да представи сертификат, издаден от независим одитор, в който се посочва, че цената е била проверена и отговаря на един от критериите, посочени в приложение III. Независимият одитор се назначава по споразумение между производителя и Комисията. Всяка информация, която заявителят представя на одитора, е конфиденциална;

в)

страната или страните по местоназначение, на които заявителят възнамерява да продава съответния продукт;

г)

кодовия номер, на база на Комбинираната номенклатура, както е указано в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (5) и когато е уместно, допълнен с подразделенията на TARIC, с цел ясното разпознаване на съответните стоки; и

д)

всички мерки, които производителят или износителят са взели, за да направят продукта с диференцирана цена лесно отличим от идентични продукти, предлагани за продажба в рамките на Съюза.

3.   Когато Комисията определи, че даден продукт отговаря на изискванията на настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5, за да добави съответния продукт в приложение I при следващото му актуализиране. Комисията информира заявителя за решението си в срок от 15 дни от приемането му.

Когато забавяне в добавянето на даден продукт към приложение I би причинило забавяне в реагирането на спешна нужда от достъп до основни лекарства на достъпни цени в развиваща се страна и следователно наложителни причини за спешност налагат това, процедурата, предвидена в член 6, се прилага за делегираните актове, приети в съответствие с първата алинея.

4.   Ако заявителят не е представил достатъчно подробна информация за преразглеждане по същество, Комисията писмено изисква от него да представи липсващата информация. Ако заявителят не попълни заявлението в срока, посочен в това писмено искане, заявлението е недействително.

5.   Ако Комисията установи, че заявителят не отговаря на критериите, посочени в настоящия регламент, заявлението се отхвърля и заявителят се информира в срок от 15 дни от датата на вземане на решението. Нищо не възпрепятства заявителя да представи изменено заявление за същия продукт.

6.   Продукти, предназначени за дарение на получатели в една от страните, изброени в приложение II, могат да бъдат нотифицирани с цел одобрение и добавяне в приложение I.

7.   Комисията актуализира приложение I на всеки втори месец.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5 за изменение на приложения II, III и IV, когато е необходимо с цел да се преразгледат списъкът на болестите, страните по местоназначение, обхванати от настоящия регламент, както и формулите за идентифициране на продукти с диференцирани цени, в светлината на придобития опит от прилагането му или в отговор на здравна криза.

Член 5

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграфи 3 и 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 20 февруари 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграфи 3 и 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението, дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията го нотифицира едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането му на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 8, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането му на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с четири месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 6

1.   Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде направено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията на Европейския парламент и на Съвета за делегиран акт се посочват причините за използването на процедурата по спешност, предвидена в настоящия член.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 5, параграфи 5 и 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 7

Продукт, одобрен като продукт с диференцирана цена и изброен в приложение I, остава в този списък, докато бъдат изпълнени условията, посочени в член 4 и годишните отчети за продажбите бъдат изпратени до Комисията в съответствие с член 12. Заявителят представя на Комисията информация за всяка промяна, настъпила по отношение на обхвата или условията, изложени в член 4, с цел да гарантира, че тези изисквания са спазени.

Член 8

На всяка опаковка или продукт, или документ, използван във връзка с одобрения продукт, продаден на диференцирани цени в страни по местоназначение, се поставя постоянно лого, както е указано в приложение V. Това изискване се прилага, докато съответният продукт на диференцирана цена продължава да бъде в списъка в приложение I.

Член 9

1.   Когато има причина да се подозира, че противно на забраната, предвидена в член 2, продукти на диференцирани цени ще бъдат внесени в Съюза, митническите органи задържат пускането на съответните продукти или ги спират за времето, необходимо за получаване на решението на компетентните органи за характера на стоката. Срокът на задържане или спиране не надвишава 10 работни дни, освен ако не се прилагат специални условия, като в този случай срокът може да се удължи най-много с 10 работни дни. При изтичане на посочения срок, продуктите се освобождават, при условие че са спазени всички митнически формалности.

2.   Достатъчно основание за митническите органи да задържат пускането или спрат продуктите е наличието на информация, която е достатъчна, за да се прецени, че съответният продукт е с диференцирана цена.

3.   Компетентният орган в съответната държава членка и производителят или износителят, посочени в приложение I, се информират незабавно за задържането на пускането на продуктите или спирането им и получават цялата налична информация във връзка със съответните продукти. Вземат се под внимание националните разпоредби и разпоредбите за защита на личните данни, търговската и промишлена тайна, и поверителният характер на професионалните и административни данни. На вносителя и — ако е уместно — на износителя се дава достатъчно възможност да представи на компетентния орган информацията за продуктите, която той счита за подходяща.

4.   Процедурата за задържане или спиране на стоките се извършва за сметка на вносителя. Ако тези разходи не могат да бъдат възстановени от вносителя в съответствие с националното законодателство, те се възстановяват от всяко друго лице, отговорно за опита за извършване на незаконен внос.

Член 10

1.   Ако компетентният орган разпознае продукти, чието пускане е задържано или спряно от митническите органи като продукти с диференцирана цена по настоящия регламент, компетентният орган гарантира, че те се изземват и унищожават в съответствие с националното законодателство. Тези процедури се извършват за сметка на вносителя. Ако вносителят няма възможност да възстанови тези разходи, те могат в съответствие с националното законодателство да бъдат възстановени от всяко друго лице, отговорно за опита за извършване на незаконен внос.

2.   Когато се установи, че продукти, чието пускане е задържано или спряно от митническите органи за извършване на допълнителен контрол, не се класифицират като продукти с диференцирана цена по настоящия регламент, митническите органи освобождават продуктите за получателя им, при условие че са спазени всички митнически формалности.

3.   Компетентният орган информира Комисията за всички решения, взети в съответствие с настоящия регламент.

Член 11

Настоящият регламент не се прилага за стоки от нетърговско естество, съдържащи се в личния багаж на пътник за лична употреба в границите, установени във връзка с освобождаването от мито.

Член 12

1.   Комисията наблюдава ежегодно обемите на износа на продукти с диференцирани цени, изброени в приложение I и изнасяни в страните по местоназначение, въз основа на информация, предоставена ѝ от производителите на фармацевтични продукти и износителите. За тази цел Комисията издава стандартен формуляр. Производителите и износителите представят на Комисията тези отчети за продажби ежегодно за всеки продукт с диференцирана цена, като се държи сметка за поверителния им характер.

2.   На всеки две години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за обема на продуктите, изнасяни по диференцирани цени, включително за обема, изнасян в рамките на споразумение за партньорство между производителя и правителството на страната по местоназначение. В доклада се разглеждат обхванатите страни и болестите и общите критерии за прилагане на член 3.

3.   Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от представянето на доклада от нейна страна, на специално заседание на своята компетентна комисия, за да представи и разясни въпросите, свързани с прилагането на настоящия регламент.

4.   Най-късно шест месеца от датата на внасянето на доклада в Европейския парламент и в Съвета Комисията го оповестява публично.

Член 13

1.   Прилагането на настоящия регламент при никакви условия не нарушава процедурите, посочени в Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (7).

2.   Настоящият регламент не нарушава правата на интелектуална собственост или правата на собствениците на интелектуална собственост.

Член 14

Регламент (ЕО) № 953/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 май 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Позиция на Европейския парламент от 9 март 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 април 2016 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства (ОВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 5).

(3)  Вж. приложение VI.

(4)  Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15).

(5)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(6)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

(7)  Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ПРОДУКТИ С ДИФЕРЕНЦИРАНИ ЦЕНИ

Продукт

Производител/износител

Страна по местоназначение

Отличителни характеристики

Дата на одобрението

Код по КН/TARIC (1)

TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Азербайджан

Ангола

Армения

Афганистан

Бангладеш

Бенин

Ботсуана

Буркина Фасо

Бурунди

Бутан

Вануату

Гамбия

Гана

Гвинея

Гвинея-Бисау

Демократична република Конго

Джибути

Екваториална Гвинея

Еритрея

Етиопия

Замбия

Зимбабве

Източен Тимор

Индия

Индонезия

Йемен

Кабо Верде

Камбоджа

Камерун

Кения

Киргизстан

Кирибати

Коморски острови

Конго

Кот д'Ивоар

Лаос

Лесото

Либерия

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Малдивски острови

Мали

Мианмар/Бирма

Мозамбик

Молдова

Монголия

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

Никарагуа

Пакистан

Руанда

Самоа

Сао Томе и Принсипи

Свазиленд

Северна Корея

Сенегал

Сиера Леоне

Соломонови острови

Сомалия

Судан

Таджикистан

Танзания

Того

Тувалу

Уганда

Хаити

Хондурас

Централноафриканска република

Чад

Южна Африка

Специална опаковка — текст на три езика

19.4.2004 г.

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Специална опаковка — текст на три езика — червени таблетки

 

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Обща опаковка за износ (синя), не се използва в ЕС

Опаковка за френски болнични заведения — франкофонски пазари

19.4.2004 г.

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Опаковка за износ (синя), не се използва в ЕС

Опаковка за френски болнични заведения — франкофонски пазари

19.4.2004 г.

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Опаковка за износ (синя), не се използва в ЕС

Опаковка за френски болнични заведения — франкофонски пазари

19.4.2004 г.

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Специална опаковка — текст на три езика

Шишенце (вместо блистер) — таблетки с релефен знак „А22“

 

3004 90 19

EPIVIR ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР

10 mg/ml

240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Специална опаковка — текст на три езика

19.4.2004 г.

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Опаковка за износ — не се използва в ЕС

Опаковка за френски болнични заведения — франкофонски пазари

20.9.2004 г.

3004 90 19

RETROVIR ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

United Kingdom

Специална опаковка — текст на три езика

20.9.2004 г.

3004 90 19


(1)  Само ако е приложимо.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СТРАНИ ПО МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ

Азербайджан

Ангола

Армения

Афганистан

Бангладеш

Бенин

Ботсуана

Буркина Фасо

Бурунди

Бутан

Вануату

Виетнам

Гамбия

Гана

Гвинея

Гвинея-Бисау

Демократична република Конго

Джибути

Екваториална Гвинея

Еритрея

Етиопия

Замбия

Зимбабве

Източен Тимор

Индия

Индонезия

Йемен

Кабо Верде

Камбоджа

Камерун

Кения

Киргизстан

Кирибати

Китай

Коморски острови

Конго

Кот д'Ивоар

Лаос

Лесото

Либерия

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Малдивски острови

Мали

Мианмар/Бирма

Мозамбик

Молдова

Монголия

Намибия

Непал

Нигер

Нигерия

Никарагуа

Пакистан

Руанда

Самоа

Сао Томе и Принсипи

Свазиленд

Северна Корея

Сенегал

Сиера Леоне

Соломонови острови

Сомалия

Судан

Таджикистан

Танзания

Того

Тувалу

Туркменистан

Уганда

Хаити

Хондурас

Централноафриканска република

Чад

Южна Африка


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕНТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

Процент, посочен в член 3, буква а): 25 %

Процент, посочен в член 3, буква б): 15 %


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБХВАТ НА БОЛЕСТИТЕ

ХИВ/СПИН, малария, туберкулоза и свързани с тях опортюнистични заболявания


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЛОГО

Image

В центъра на кръга, образуван от 12 звезди, е крилатият жезъл на Ескулап с увита змия.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕО) № 953/2003 на Съвета

(ОВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 5)

 

Регламент (ЕО) № 1876/2004 на Комисията

(ОВ L 326, 29.10.2004 г., стр. 22)

 

Регламент (ЕО) № 1662/2005 на Комисията

(ОВ L 267, 12.10.2005 г., стр. 19)

 

Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 52)

Единствено точка 3 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 953/2003

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 2, уводни думи

Член 4, параграф 2, уводни думи

Член 4, параграф 2, подточка i)

Член 4, параграф 2, буква а)

Член 4, параграф 2, подточка ii)

Член 4, параграф 2, буква б)

Член 4, параграф 2, подточка iii)

Член 4, параграф 2, буква в)

Член 4, параграф 2, подточка iv)

Член 4, параграф 2, буква г)

Член 4, параграф 2, подточка v)

Член 4, параграф 2, буква д)

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 4

Член 4, параграф 6

Член 4, параграф 5

Член 4, параграф 7

Член 4, параграф 6

Член 4, параграф 8

Член 4, параграф 7

Член 4, параграф 9

Член 4, параграф 8

Член 5

Член 5

Член 5а

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 14

Член 13

Член 15

Приложения I—V

Приложения I—V

Приложение VI

Приложение VII


24.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/53


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/794 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 май 2016 година

относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 88 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Европол е създаден с Решение 2009/371/ПВР на Съвета (2) като образувание на Съюза, финансирано от общия бюджет на Съюза, за подкрепа и засилване на действията на компетентните органи на държавите-членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с организираната престъпност, тероризма и други форми на тежка престъпност, засягащи две или повече държави-членки. Решение 2009/371/ПВР замени Конвенцията, приета на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за създаването на Европейска полицейска служба („Конвенция за Европол“) (3).

(2)

В член 88 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда Европол да се урежда от регламент, който се приема в съответствие с обикновената законодателна процедура. Тази разпоредба предвижда също създаването на процедури за контрол на дейността на Европол от страна на Европейския парламент, съвместно с националните парламенти, при условията на член 12, буква в) от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 9 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС и ДФЕС („Протокол № 1“), за да се повишат демократичната легитимност и отчетността на Европол пред гражданите на Съюза. Поради това Решение 2009/371/ПВР следва да се замени с регламент, в който, inter alia, се определят правилата за парламентарен контрол.

(3)

В „Стокхолмската програма — отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (4) се предвижда Европол да се развива и да се превърне в „център на обмена на информация между правоприлагащите органи в държавите-членки, доставчик на услуги и платформа на правоприлагащите служби“. Според една оценка на работата на Европол е необходимо по-нататъшно подобряване на оперативната ефективност на агенцията, за да се постигне тази цел.

(4)

Широкомащабните престъпни и терористични мрежи представляват значителна заплаха за вътрешната сигурност на Съюза и за безопасността и поминъка на гражданите му. Наличните оценки на заплахите разкриват, че криминалната дейност на престъпните групи става все по-разнообразна и трансгранична. Ето защо националните правоприлагащи органи трябва да си сътрудничат все по-тясно с колегите си в другите държави-членки. Във връзка с това на Европол трябва да се осигурят необходимите средства, за да подкрепя в по-голяма степен държавите-членки за предотвратяване, анализиране и разследване на престъпленията в целия Съюз. Това беше потвърдено и в оценката на Решение 2009/371/ПВР.

(5)

С настоящия регламент се цели да се измени и разшири обхватът на разпоредбите на Решение 2009/371/ПВР, както и на решения 2009/934/ПВР (5), 2009/935/ПВР (6), 2009/936/ПВР (7) и 2009/968/ПВР (8) на Съвета за прилагане на Решение 2009/371/ПВР. Тъй като измененията, които трябва да се направят, са значителни по брой и естество, за по-голяма яснота посочените решения следва да бъдат заменени изцяло по отношение на държавите-членки, които са обвързани от настоящия регламент. Създадената с настоящия регламент агенция Европол следва да замени и да изпълнява функциите на службата Европол, създадена с Решение 2009/371/ПВР, което, поради това, следва да бъде отменено.

(6)

Тежките престъпления често пресичат вътрешните граници и поради това Европол следва да подкрепя и засилва действията на държавите-членки и сътрудничеството им за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави-членки. Имайки предвид, че тероризмът е една от най-значителните заплахи за сигурността на Съюза, Европол следва да подпомага държавите-членки за посрещане на общите предизвикателства в това отношение. Като агенция на Съюза за правоприлагане Европол следва също така да подкрепя и засилва действията и сътрудничеството по отношение на борбата с формите на престъпност, които засягат интересите на Съюза. Като една от формите на престъпност, които попадат в компетентността на Европол, организираната престъпност ще продължи да бъде сред основните цели на Европол, тъй като поради мащаба, значимостта и последиците от този вид престъпност, справянето с нея също изисква прилагането на общ подход на държавите-членки. Европол следва също така да оказва подкрепа за предотвратяване и борба със свързани престъпления, извършени с цел набавяне на средства за извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност или за подпомагане или извършване на такива деяния или за осигуряване на безнаказаност за извършването им.

(7)

Европол следва да предоставя стратегически анализи и оценки на заплахите, с които да съдейства на Съвета и Комисията при определянето на стратегическите и оперативните приоритети на Съюза за борба с престъпността и за оперативното изпълнение на тези приоритети. При искане на Комисията в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета (9) Европол следва да извършва и анализи на риска, включително относно организираната престъпност, доколкото този риск би могъл да компрометира прилагането на достиженията на правото от Шенген от страна на държавите-членки. Освен това по искане на Съвета или на Комисията, когато е подходящо, Европол следва да предоставя стратегически анализи и оценки на заплахите, за да допринася за оценяването на държави, които кандидатстват за присъединяване към Съюза.

(8)

Атаките срещу информационни системи, които засягат органи на Съюза или две или повече държави-членки, се превръщат във все по-голяма заплаха за Съюза, по-конкретно заради бързината, с която се осъществяват, въздействието, което оказват, и трудностите за разкриване на източника им. При разглеждането на искания на Европол за образуване на разследване на тежка атака с предполагаемо престъпен произход срещу информационни системи, която засяга органи на Съюза или две или повече държави-членки, държавите-членки следва да отговорят на Европол без забавяне, като отчитат факта, че бързината на отговора е ключов фактор за успешното противодействие на компютърните престъпления.

(9)

Отчитайки важността на сътрудничеството между агенциите, Eвропол и Евроюст следва да гарантират, че са установени необходимите договорености за оптимизиране на оперативното сътрудничество помежду им, като се отчитат надлежно техните мисии и мандати, както и интересите на държавите-членки. По-конкретно, Европол и Евроюст следва да се информират взаимно за всички дейности, включващи финансирането на съвместните екипи за разследване.

(10)

При сформирането на съвместен екип за разследване съответното споразумение следва да определя условията за участие на персонал на Европол в екипа. Европол следва да документира участието си в дейността на такива съвместни екипи за разследване, които се занимават с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол.

(11)

Европол следва да може да поиска от държавите-членки да образуват, да провеждат или да координират наказателни разследвания в конкретни случаи, в които трансграничното сътрудничество би осигурило добавена стойност. Европол следва да информира Евроюст за тези искания.

(12)

Европол следва да бъде център за обмен на информация в Съюза. Информацията, която се събира, съхранява, обработва, анализира и обменя от Европол, включва оперативни данни за престъпността, които са свързани с информация относно престъпления или престъпни дейности, попадащи в обхвата на целите на Европол, получена, за да може да се установи извършването на конкретни престъпни деяния или вероятността такива деяния да бъдат извършени в бъдеще.

(13)

За да се гарантира ефективността на Европол като център за обмен на информация, следва да бъдат предвидени ясни задължения за държавите-членки да предоставят на Европол необходимите данни, за да може агенцията да изпълнява целите си. При изпълнението на тези задължения държавите-членки следва да обърнат специално внимание на предоставянето на данни, които са от значение за борбата с престъпления, които са считани за стратегически и оперативни приоритети в рамките на съответните инструменти на политиката на Съюза, и по-конкретно приоритетите, определени от Съвета в рамките на цикъла на политиката на Съюза за борба с организираната и тежката международна престъпност. Държавите-членки следва също да се стремят да предоставят на Европол копие от информацията, обменена на двустранна или многостранна основа с други държави-членки относно престъпленията, попадащи в рамките на целите на Европол. При предоставянето на необходимата информация на Европол, държавите-членки следва също да включват информация относно твърдения за кибератаки, засягащи органи на Съюза, които се намират на тяхна територия. Същевременно Европол следва да увеличи нивото на подкрепата си за държавите-членки, за да се засилят взаимното им сътрудничество и обменът на информация. Европол следва да представя годишен доклад на Европейския парламент, Съвета, Комисията и на националните парламенти относно информацията, предоставена от отделните държави-членки.

(14)

За да се гарантира ефективно сътрудничество между Европол и държавите-членки, във всяка държава-членка следва да се създаде национално звено („националното звено“). Националното звено следва да бъде връзката между компетентните национални органи и Европол, като по този начин изпълнява координираща функция спрямо сътрудничеството между държавите-членки и Европол и с това допринася да се гарантира, че всяка държава-членка отговаря на исканията на Европол по един и същи начин. За да се осигури непрекъснат и ефективен обмен на информация между Европол и националните звена и за да се улесни сътрудничеството помежду им, всяко национално звено следва да определи най-малко един служител за връзка, който да бъде прикрепен към Европол.

(15)

Като се вземе предвид децентрализираната структура на някои държави-членки и необходимостта да се осигури бърз обмен на информация, Европол следва да може да си сътрудничи пряко с компетентните органи на държавите-членки, при зачитане на определените от държавите-членки условия, като същевременно държи в течение националните звена по тяхно искане.

(16)

Следва да се насърчава създаването на съвместни екипи за разследване и персоналът на Европол да има възможност да участва в тях. За да се осигури възможност за такова участие във всяка от държавите-членки, Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 на Съвета (10), предвижда, че персоналът на Европол не се ползва от имунитети, докато участва в съвместни екипи за разследване.

(17)

Необходимо е също да се подобри управлението на Европол, като се търси повишаване на ефективността и опростяване на процедурите.

(18)

Комисията и държавите-членки следва да бъдат представени в управителния съвет на Европол („управителният съвет“), за да осъществяват ефективен контрол върху работата на Европол. Членовете и заместник-членовете на управителния съвет следва да се назначават, като се вземат предвид съответните им управленски, административни и бюджетни умения и познанията им относно сътрудничеството в областта на правоприлагането. Заместник-членовете следва да изпълняват функцията на членове в отсъствието на последните.

(19)

Всички представени в управителния съвет страни следва да полагат усилия за ограничаване на текучеството на своите представители с цел да се гарантира приемствеността в работата на управителния съвет. Всички страни следва да се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

(20)

Управителният съвет следва да може да покани наблюдатели без право на глас, чието становище може да бъде от практическо значение за дискусията, включително представител, определен от съвместната група за парламентарен контрол (СГПК).

(21)

На управителния съвет следва да бъдат предоставени необходимите правомощия, по-специално да изготвя бюджета, да проверява изпълнението му и да приема подходящи финансови правила и документи за планиране, както и да приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси за своите членове, да установява прозрачни работни процедури за вземане на решения от изпълнителния директор на Европол и да приема годишния доклад за дейността. Той следва да упражнява правомощията на орган по назначаването по отношение на персонала на агенцията, включително изпълнителния директор.

(22)

За да се осигури ефикасното ежедневно функциониране на Европол, изпълнителният директор следва да бъде законен представител и управител на Европол, като действа в условията на независимост при изпълнението на задълженията си и гарантира, че Европол изпълнява задачите, предвидени в настоящия регламент. По-конкретно изпълнителният директор следва да отговаря за изготвянето на бюджетните документи и документите за планиране, които се представят на управителния съвет за решение, и за изпълнението на многогодишното програмиране и на годишните работни програми на Европол и на други документи за планиране.

(23)

За целите на предотвратяването и борбата с престъпленията, които попадат в обхвата на целите на Европол, е необходимо Европол да разполага с възможно най-пълната и актуална информация. Поради това Европол следва да може да обработва данни, предоставени от държави-членки, органи на Съюза, трети държави, международни организации и, при установени в настоящия регламент стриктни условия, частноправни субекти, както и постъпващи от публично достъпни източници, за да постигне разбиране относно проявите и тенденциите, свързани с престъпността, да събира информация за престъпните мрежи и да открива връзки между различните престъпления.

(24)

За да се повиши ефективността на Европол в предоставянето на компетентните органи на държавите-членки на прецизни анализи на престъпността, агенцията следва да използва нови технологии за обработка на данни. Европол следва да може да открива бързо връзките между разследвания и общи начини на действие в различните престъпни групи, да проверява съвпаденията на данни при сравняване на различни бази данни и да получава ясна картина на тенденциите, като същевременно гарантира високо равнище на защита на личните данни на физическите лица. Следователно базите данни на Европол следва да бъдат структурирани по начин, който да позволява на Европол да избира най-ефективната информационно-технологична структура. Европол следва да е в състояние да действа и като доставчик на услуги, по-конкретно като предоставя сигурна мрежа за обмен на данни, например мрежовото приложение за защитен обмен на информация (SIENA), с цел да се улесни обменът на информация между държавите-членки, Европол, други органи на Съюза, трети държави и международни организации. За да се гарантира високо равнище на защита на данните, следва да бъдат определени целите на операциите по обработка и правата на достъп, както и да бъдат въведени конкретни допълнителни гаранции. По-конкретно при обработката на лични данни трябва да се спазват принципите за необходимост и пропорционалност.

(25)

Европол следва да гарантира, че всички лични данни, които се обработват за оперативни анализи, се обработват за конкретна цел. Независимо от това, за да изпълнява мисията си, на Европол следва да бъде разрешено да обработва всички получени лични данни, за да открива връзките между множеството области на престъпления и разследванията, и следва да не бъде ограничаван при откриването на връзките единствено в рамките на една област на престъпления.

(26)

За да се съблюдават собствеността върху данните и защитата на личните данни, държавите-членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации следва да могат да определят целта или целите, с оглед на които Европол може да обработва предоставяните от тях данни, и да ограничават правата на достъп. Принципът на ограничаване в рамките на целта е от фундаментално значение за обработката на лични данни; по-специално, той допринася за прозрачността, правната сигурност и предвидимостта и е особено важен при сътрудничеството в областта на правоприлагането, когато субектите на данни обикновено не са информирани, че личните им данни се събират и обработват, и когато използването на личните данни може да окаже изключително значимо въздействие върху живота и свободата на лицата.

(27)

За да се гарантира, че до данните имат достъп само тези, които се нуждаят от достъп, за да изпълняват своите задачи, в настоящия регламент следва да бъдат определени подробни правила по отношение на различните степени на правото на достъп до данните, които се обработват от Европол. Тези правила следва да се прилагат, без да засягат ограниченията за достъп, наложени от доставчиците на данни, тъй като следва да бъде спазван принципът на собствеността върху данните. За да се увеличи ефективността на предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в обхвата на целите на Европол, Европол следва да уведомява държавите-членки относно информация, която се отнася до тях.

(28)

За да се засили оперативното сътрудничество между агенциите и особено да се установят връзки между вече притежаваните от различните агенции данни, Европол следва да предостави възможност на Евроюст и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разполагат с достъп до данните, с които разполага Европол, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение („hit/no hit system“). Европол и Евроюст следва да могат да сключат работна договореност, която да обезпечи по реципрочен начин, в рамките на техните мандати, достъп и възможност за справки в цялата информация, която е предоставена, за целите на извършването на кръстосани проверки съгласно специалните предпазни мерки и гаранции за защита на данните, предвидени в настоящия регламент, както и възможност за търсене в нея. Всеки достъп до данните, с които разполага Европол, следва да бъде ограничен с технически средства до информацията в рамките на съответните мандати на тези органи на Съюза.

(29)

Европол следва да поддържа отношения на сътрудничество с други органи на Съюза, с органи на трети държави, с международни организации и частноправни субекти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите му.

(30)

За да се гарантира оперативна ефективност, Европол следва да може да обменя всякаква релевантна информация, с изключение на лични данни, с други органи на Съюза, с органи на трети държави и с международни организации, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Тъй като дружествата, предприятията, бизнес асоциациите, неправителствените организации и други частноправни субекти притежават експертни знания и информация, които имат пряко отношение към предотвратяването и борбата с тежките престъпления и тероризма, Европол следва да може да обменя такава информация и с частноправни субекти. За да предотвратява и да се бори с киберпрестъпността във връзка с инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, Европол следва, в съответствие с приложимия законодателен акт на Съюза, установяващ мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза, да си сътрудничи и да обменя информация, с изключение на лични данни, с националните органи, отговорни за сигурността на мрежите и на информационните системи.

(31)

Европол следва да може да обменя съответни лични данни с други органи на Съюза, доколкото това е необходимо за изпълнението на неговите или на техните задачи.

(32)

Тежките престъпления и тероризмът често имат връзки извън територията на Съюза. Европол следва може да обменя лични данни с органи на трети държави и с международни организации като Международната организация на криминалната полиция — Интерпол, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на Европол.

(33)

Всички държави-членки са свързани с Интерпол. За да изпълнява мисията си, Интерпол получава, съхранява и обменя данни в помощ на компетентните правоприлагащи органи, за да предотвратява международната престъпност и да се бори с нея. Ето защо е уместно да се засили сътрудничеството между Европол и Интерпол чрез насърчаването на ефективен обмен на лични данни, като същевременно се гарантира спазването на основните права и свободи по отношение на автоматичната обработка на лични данни. При предаването на лични данни от Европол на Интерпол следва да се прилага настоящият регламент, по-специално разпоредбите относно международното предаване на данни.

(34)

За да бъде спазен принципът на ограничаване в рамките на целта, е важно да се гарантира, че Европол предава лични данни на органи на Съюза, трети държави и международни организации само ако това е необходимо за предотвратяване и борба с престъпления, които попадат в рамките на целите на Европол. За тази цел е необходимо да се гарантира, че при предаване на лични данни получателят поема задължение данните да се използват от него или да се предават по-нататък на компетентен орган на трета държава единствено за целта, за която са предадени първоначално. По-нататъшното предаване на данните следва да се осъществява в съответствие с настоящия регламент.

(35)

Европол следва да може да предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация въз основа на решение на Комисията, с което се установява, че тази държава или международна организация гарантира адекватно ниво на защита на личните данни („решение относно адекватното ниво на защита на личните данни“), или, ако липсва решение относно адекватното ниво на защита на личните данни — въз основа на международно споразумение, сключено от Съюза в съответствие с член 218 от ДФЕС, или на споразумение за сътрудничество, позволяващо обмена на лични данни, което е сключено между Европол и въпросната трета държава преди влизането в сила на настоящия регламент. С оглед на член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, приложен към ДЕС и към ДФЕС, правните последици от тези споразумения трябва да се запазят дотогава, докато тези споразумения не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в приложение на Договорите. Когато е подходящо и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11), Комисията следва да може да се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) преди и по време на преговорите по международно споразумение. Когато управителният съвет установи оперативна нужда от сътрудничество с трета държава или международна организация, той следва да може да предложи на Съвета да обърне внимание на Комисията на необходимостта от решение относно адекватното ниво на защита на личните данни или от препоръка за започването на преговори по международно споразумение, както е посочено по-горе.

(36)

Когато предаването на лични данни не може да се основава на решение относно адекватното ниво на защита на личните данни или на сключено от Съюза международно споразумение, или на съществуващо споразумение за сътрудничество, на управителния съвет, след като е съгласувал това с ЕНОЗД, следва да се даде възможност да разрешава съвкупност от предавания на данни, когато конкретните условия налагат това и при условие че са осигурени подходящи гаранции. Изпълнителният директор следва да може да разрешава предаването на данни по изключение и за всеки отделен случай, когато такова предаване се изисква и при спазване на конкретни стриктни условия.

(37)

Европол следва да може да обработва лични данни, произхождащи от частноправни субекти и частни лица, само ако посочените данни са предадени на Европол от: национално звено в съответствие с националното му право; точка за контакт в трета държава или международна организация, с която е установено сътрудничество посредством споразумение за сътрудничество, позволяващо обмен на лични данни, което е сключено в съответствие с член 23 от Решение 2009/371/ПВР, преди влизането в сила на настоящия регламент; от орган на трета държава или международна организация съгласно решение за адекватно ниво на защита на личните данни или с която Съюзът е сключил международно споразумение в съответствие с член 218 от ДФЕС. При все това в случаите когато Европол получава лични данни пряко от частноправни субекти и когато националното звено, точката за контакт или съответният орган не могат да бъдат идентифицирани, Европол следва да може да обработва тези лични данни единствено за целите на идентифицирането на въпросните образувания, а данните следва да се заличат, освен ако образуванията не подадат отново същите лични данни в срок от четири месеца след предаването. Европол следва да гарантира с помощта на технически способи, че през този период данните не са достъпни за обработка за други цели.

(38)

Като се има предвид извънредната и специфична заплаха за вътрешната сигурност на Съюза от тероризъм и други форми на тежка престъпност, особено когато са подпомагани, насърчавани или извършвани чрез използването на интернет, дейностите, които Европол следва да предприеме въз основа на настоящия регламент, произтичащи от изпълнението на заключенията на Съвета от 12 март 2015 г. и от призива на специалния Европейски съвет от 23 април 2015 г. във връзка най-вече с тези приоритетни области, по-специално съответната практика за пряк обмен на лични данни с частноправни субекти, следва да бъдат подложени на оценка от Комисията до 1 май 2019 г.

(39)

Не следва да се обработва информация, за която е ясно, че е получена в явно нарушение на правата на човека.

(40)

Правилата за защита на данните в Европол следва да бъдат засилени и следва да се основават на принципите, които са залегнали в Регламент (ЕО) № 45/2001, за да се гарантира висока степен на защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни. Тъй като в Декларация № 21 относно защитата на личните данни в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество, приложена към ДЕС и ДФЕС, се признава спецификата на обработката на лични данни в контекста на правоприлагането, правилата на Европол за защита на данните следва да бъдат самостоятелни и същевременно съгласувани с други инструменти за защита на данните, които се прилагат в областта на полицейското сътрудничество в Съюза. Тези инструменти включват, по-специално Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (12), както и Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Препоръка № R (87) 15 (13).

(41)

Всяка обработка на лични данни от Европол следва да бъде законосъобразна и справедлива по отношение на засегнатите субекти на данните. Принципът на справедливата обработка изисква тя да се извършва в условия на прозрачност, които дават възможност на засегнатите субекти на данни да упражняват правата си по силата на настоящия регламент. Въпреки това достъпът на лицата до личните им данни следва да може да бъде отказан или ограничен, ако — при надлежно отчитане на интересите на засегнатите субекти на данни, такъв отказ или ограничаване е наложително, за да може Европол да изпълни надлежно задачите си, да защити сигурността и обществения ред или да предотврати извършването на престъпления, да гарантира, че няма да бъде застрашено провеждането на национални разследвания или да защити правата и свободите на трети страни. С оглед на по-голяма прозрачност Европол обявява публично документ, който представя по разбираем начин разпоредбите по отношение на обработката на лични данни и способите, с които разполага субектът на данни, за да упражни правата си. Освен това Европол следва да публикува на уебсайта си списък на решенията относно адекватното ниво на защита на личните данни, споразуменията и административните договорености относно предаването на лични данни на трети държави и международни организации. Освен това, за да се увеличи прозрачността на Европол за гражданите на Съюза и неговата отчетност, Европол следва да публикува на своя уебсайт списъка на членовете на управителния си съвет, както и, когато това е подходящо, резюмета на резултатите от заседанията на Управителния съвет при спазване на изискванията за защита на личните данни.

(42)

Личните данни следва да се разграничават въз основа на степента на тяхната точност и надеждност, доколкото това е възможно. Фактите следва да се разграничават от личните оценки, за да се гарантират както защитата на физическите лица, така и качеството и надеждността на информацията, обработвана от Европол. В случаите на информация, получена от публично достъпни източници и по-специално от източници в интернет, Европол следва, доколкото е възможно, да преценява точността на такава информация и надеждността на източника ѝ, като положи особено старание да бъдат отчетени свързаните с интернет рискове по отношение на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

(43)

В рамките на сътрудничеството в областта на правоприлагането се обработват лични данни, които се отнасят за различни категории субекти на данни. Европол следва да прави възможно най-ясно разграничение между личните данни на различните категории субекти на данни. По-специално следва да бъдат защитени личните данни, отнасящи се до лица като пострадали лица, свидетели и лица, притежаващи значима информация, както и личните данни, отнасящи се до непълнолетните и малолетните лица. Европол следва да обработва чувствителни данни само ако тези данни допълват други лични данни, които вече се обработват от Европол.

(44)

С оглед на основните права за защита на личните данни Европол следва да не съхранява лични данни по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол. Необходимостта от продължаване на съхраняването на тези данни следва да се преразглежда не по-късно от три години след началото на първоначалната им обработка.

(45)

За да гарантират сигурността на личните данни, Европол и държавите-членки следва да прилагат необходимите технически и организационни мерки.

(46)

Всеки субект на данни следва да има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, право да коригира отнасящите се до него неточни данни, и право да заличава или ограничава, ако тези данни вече не са необходими. Разходите, свързани с упражняване на правото на достъп до лични данни, при никакви обстоятелства не следва да бъдат пречка за ефективното упражняване на това право. Правата на субекта на данните и тяхното упражняване не трябва да засягат задълженията, наложени на Европол, и следва да подлежат на ограниченията, определени в настоящия регламент.

(47)

Защитата на правата и свободите на субектите на данни изисква ясно определяне на отговорностите в рамките на настоящия регламент. По-специално държавите-членки следва да са отговорни за точността и актуализирането на данните, които са предали на Европол, и за законосъобразността на това предаване на данни. Европол следва да отговаря за точността и актуализирането на данните, които са предоставени от други доставчици на данни или са резултат на собствените анализи на Европол. Европол следва също да гарантира, че данните се обработват добросъвестно и законосъобразно, че се събират и обработват за конкретна цел. Европол следва да гарантира и че данните са подходящи, свързани със и ненадхвърлящи целта, за която се обработват, не се съхраняват по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел, и че се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни и поверителност на обработката на данните.

(48)

Европол следва да води отчет за събирането, промяната, достъпа, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни с цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните. Европол следва да бъде задължен да си сътрудничи с ЕНОЗД и да предоставя дневниците или документацията при поискване, така че те да могат да се използват за наблюдение на операциите по обработка.

(49)

Европол следва да назначи длъжностно лице по защита на данните, което да подпомага Европол при контрола на спазването на настоящия регламент. Длъжностното лице по защита на данните следва да бъде в състояние да изпълнява задачите си независимо и ефективно, и следва да бъде обезпечено с необходимите ресурси.

(50)

Наличието на независими, прозрачни, подлежащи на отчетност и ефективни структури за надзор е от основно значение с оглед на защитата на лицата във връзка с обработката на лични данни в съответствие с изискванията на член 8, параграф 3 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Националните компетентни органи по надзора на обработката на лични данни следва да следят за законосъобразността на личните данни, предоставени от държавите-членки на Европол. ЕНОЗД следва да следи за законосъобразността на обработката на данни, извършена от Европол при упражняването на функциите си при пълна независимост. Във връзка с това механизмът за предварителна консултация е важна предпазна мярка за новите видове операции по обработка. Това следва да не се прилага за някои специфични оперативни дейности като проектите за оперативен анализ, а за използването на нови информационно-технологични системи за обработването на лични данни и на евентуални съществени промени в тях.

(51)

Важно е да се осигури засилен и ефективен надзор над Европол и да се гарантира, че ЕНОЗД може да използва подходящите експертни знания за защита на данните в областта на правоприлагането, когато той поема отговорността за надзора над Европол по защитата на данните. ЕНОЗД и националните надзорни органи следва да си сътрудничат тясно по специфични въпроси, които изискват национално участие, и да гарантират съгласуваното прилагане на настоящия регламент в целия Съюз.

(52)

За да се улесни сътрудничеството между ЕНОЗД и националните надзорни органи, но без да се засяга независимостта на ЕНОЗД и неговата отговорност за надзор над защитата на данните от страна на Европол, те следва да заседават редовно в рамките на Съвета за сътрудничество, който в качеството си на консултативен орган следва да дава становища, насоки, препоръки и най-добри практики във връзка с различните въпроси, за които се изисква национално участие.

(53)

Тъй като Европол обработва и лични данни от неоперативен характер, които не са свързани с наказателни разследвания, като лични данни отнасящи се до персонала на Европол, доставчици на услуги и посетители, обработката на такива данни следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

(54)

ЕНОЗД следва да разглежда и разследва жалби, подадени от субекти на данни. Разследването въз основа на жалба следва да се извършва в целесъобразна за конкретния случай степен и да подлежи на съдебен контрол. Националният надзорен орган по защита на данните следва да информира субекта на данните за напредъка и резултата от жалбата в разумен срок.

(55)

Всяко физическо лице следва да има право на съдебно обжалване на отнасящи се до него решения на ЕНОЗД.

(56)

Европол следва да съблюдава общите правила относно договорната и извъндоговорната отговорност, приложими по отношение на институциите, агенциите и органите на Съюза, с изключение на правилата относно отговорността за неправомерна обработка на данни.

(57)

За засегнатото лице може да не е ясно дали вредите, понесени в резултат на неправомерна обработка на данни, са следствие от действие на Европол или на държава-членка. Поради това Европол и държавата-членка, в която е настъпило събитието, довело до възникване на вредите, следва да бъдат солидарно и разделно отговорни.

(58)

Като се зачита ролята на Европейския парламент, заедно с националните парламенти, при контрола на дейностите на Европол, е необходимо Европол да бъде напълно отчетна и прозрачна международна организация. За тази цел, в светлината на член 88 от ДФЕС, следва да се предвидят процедури за контрол на дейностите на Европол от страна на Европейския парламент, заедно с националните парламенти. Тези процедури следва да отговарят на условията на член 12, буква в) от ДЕС и на член 9 от Протокол № 1, при условие че Европейският парламент и националните парламенти трябва съвместно да определят организацията и насърчаването на ефективно и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на Съюза. Процедурите, установени за контрол над дейността на Европол, следва да отчитат надлежно необходимостта от гарантиране на равнопоставеност между Европейския парламент и националните парламенти, както и на необходимостта да се осигури поверителността на оперативната информация. Същевременно начинът, по който националните парламенти упражняват контрол върху своите правителства в областите, свързани с дейността на Европейския съюз, се определя от конституционната уредба и практика, присъщи на всяка държава-членка.

(59)

Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условия за работа на другите служители“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (14), следва да се прилагат по отношение на персонала на Европол. Европол следва да може да назначава служители от компетентните органи на държавите-членки като временно наети лица, чието прослужено време в Европол следва да се ограничи, за да се запази принципът на ротация, като последващата реинтеграция на членовете на персонала в службите на компетентните органи улеснява тясното сътрудничество между Европол и компетентните органи на държавите-членки. Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че служителите, назначени в Европол като временно наети лица, могат след приключването на периода на заетост в Европол да се завърнат в националните публични служби, към които принадлежат.

(60)

Като се имат предвид естеството на задачите на Европол и ролята на изпълнителния директор, компетентната комисия на Европейския парламент следва да може да отправи покана към изпълнителния директор да се яви пред нея преди назначаването му, както и преди евентуалното продължаване на неговия мандат. Изпълнителният директор следва също така да представя годишния доклад пред Европейския парламент и пред Съвета. Освен това Европейският парламент и Съветът следва да могат да канят изпълнителния директор да докладва относно изпълнението на задълженията си.

(61)

За да се гарантира пълната самостоятелност и независимост на Европол, агенцията следва да получи самостоятелен бюджет, чиито приходи произлизат предимно от вноска от общия бюджет на Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима в случаи, свързани с вноската на Съюза и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Съюза. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(62)

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (15) следва да се прилага за Европол.

(63)

Предвид специфичните им правни и административни правомощия, както и техните технически компетентности при извършването на дейности за трансграничен обмен на информация, операции и разследвания, включително в рамките на съвместните екипи за разследване, и при предоставяне на материална база за обучение, компетентните органи на държавите-членки следва да имат право да получават безвъзмездна помощ от Европол, без да се изисква обявяване на покана за представяне на предложения в съответствие с член 190, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (16).

(64)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17) следва да се прилага за Европол.

(65)

Европол обработва данни, които изискват особена защита, тъй като включват чувствителна некласифицирана и класифицирана информация на ЕС. Следователно Европол следва да изготви правила относно поверителността и обработката на такава информация. Правилата за защита на класифицираната информация на ЕС следва да съответстват на Решение 2013/488/ЕС на Съвета (18).

(66)

Целесъобразно е редовно да се оценява прилагането на настоящия регламент.

(67)

Необходимите разпоредби относно настаняването на Европол в Хага, където е седалището на агенцията, и конкретните правила, приложими по отношение на целия персонал на Европол и членовете на техните семейства, следва да се определят в споразумение за седалището. Освен това приемащата държава-членка следва да осигури необходимите условия за безпроблемното функциониране на Европол, включително многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки, за да се привлекат висококачествени човешки ресурси от възможно най-широк географски обхват.

(68)

Създадената с настоящия регламент агенция Европол е правоприемник на службата Европол, създадена с Решение 2009/371/ПВР. Следователно Европол следва да бъде правоприемник на всички нейни договори, включително трудовите договори, задълженията и придобитото имущество. Международните споразумения, сключени от Европол, съгласно Решение 2009/371/ПВР, и споразуменията, сключени преди 1 януари 2010 г. от Европол съгласно Конвенцията за Европол, следва да останат в сила.

(69)

За да се даде на Европол възможност да продължи да изпълнява по най-добрия възможен начин задачите на Европол, установени с Решение 2009/371/ПВР, следва да се определят преходни мерки, по-специално по отношение на управителния съвет, на изпълнителния директор и на служителите, които са наети като местен персонал с безсрочни договори, сключени от Европол съгласно Конвенцията за Европол, и на които следва да се даде възможност да бъдат наети като срочно наети или договорно наети служители съгласно Условията за работа на другите служители.

(70)

Актът на Съвета от 3 декември 1998 г. (19) относно Правилника за персонала на Европол е отменен с член 63 от Решение 2009/371/ПВР. При все това той следва да продължава да се прилага за служителите, наети на работа в Европол преди влизането в сила на Решение 2009/371/ПВР. Следователно, в преходните разпоредби следва да се предвиди, че договорите, сключени в съответствие с посочения правилник за персонала, се уреждат от него.

(71)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно създаването на образувание, което да отговаря за сътрудничеството в областта на правоприлагането на равнището на Съюза, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(72)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Ирландия е нотифицирала желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(73)

В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(74)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(75)

Беше проведена консултация с ЕНОЗД, който даде становището си на 31 май 2013 г.

(76)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на защита на личните данни и правото на неприкосновеност на личния живот, защитени в членове 8 и 7 от Хартата, както и в член 16 от ДФЕС,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЕВРОПОЛ

Член 1

Създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

1.   С настоящия регламент се създава Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), чиято цел е да подпомага сътрудничеството между правоприлагащите органи в Съюза.

2.   Създадената с настоящия регламент агенция Европол е правоприемник на службата Европол, създадена с Решение 2009/371/ПВР.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

a)

„компетентните органи на държавите-членки“ означава всички съществуващи в държавите-членки полицейски органи и други служби за правоприлагане, които съгласно националното право отговарят за предотвратяването и борбата с престъпленията. „Компетентните органи“ означава също всички публични органи, съществуващи в държавите-членки, които съгласно националното право отговарят за предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в рамките на компетентността на Европол;

б)

„стратегически анализ“ означава всички методи и техники за събиране, съхраняване, обработка и оценка на информацията с цел подкрепа и разработване на политика в областта на наказателното право, допринасяща за ефикасното и ефективно предотвратяване на престъпността и борбата с нея;

в)

„оперативен анализ“ означава всички методи и техники за събиране, съхраняване, обработка и оценка на информацията с цел подпомагане на наказателни разследвания;

г)

„органи на Съюза“ означава институциите, органите, мисиите, службите и агенциите, създадени с ДЕС и ДФЕС или въз основа на тези договори;

д)

„международна организация“ означава организация и нейните подчинени органи, регламентирана от международното публично право, или всеки друг орган, създаден чрез споразумение между две или повече държави или въз основа на такова споразумение;

е)

„частноправни субекти“ означава образувания и органи, установени съгласно правото на държава-членка или на трета държава, и по-конкретно дружества и фирми, стопански сдружения, нестопански организации и други юридически лица, които не са в обхвата на буква д);

ж)

„частни лица“ означава всички физически лица;

з)

„лични данни“ означава всяка информация, свързана със субект на данни;

и)

„субект на данни“ означава идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, като „идентифицируемо лице“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност;

й)

„генетични данни“ означава всички лични данни, свързани с генетичните белези на дадено физическо лице, наследени или придобити, които дават уникална информация за физиологията или здравето на това физическо лице и са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице;

к)

„обработка“ означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват със или без автоматични средства по отношение на личните данни или групи от лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, заличаване или унищожаване;

л)

„получател“ означава физическо или юридическо лице, публична власт, агенция или друг орган, пред който се разкриват данните, независимо дали той е или не е трета страна;

м)

„предаване на лични данни“ означава съобщаването на лични данни, чрез което те активно се предоставят на ограничен брой идентифицирани страни със знанието или намерението на изпращача да даде на получателя достъп до тези лични данни;

н)

„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

о)

„съгласие на субекта на данни“ означава всеки свободно даден, конкретен, информиран и недвусмислен израз на волята на субекта на данни, с който субектът на данни, или със становище или с ясно потвърдително действие, изразява съгласието си да бъдат обработвани личните му данни;

п)

„лични данни от административен характер“ означава всички лични данни, които се обработват от Европол, различни от тези, които се обработват за постигането на целите, определени в член 3.

Член 3

Цели

1.   Европол подкрепя и засилва действията на компетентните органи на държавите-членки и взаимното им сътрудничество за предотвратяване и борба с тежката престъпност, засягаща две или повече държави-членки, с тероризма и с формите на престъпност, засягащи общ интерес, който е предмет на политика на Съюза, както е посочено в приложение I.

2.   В допълнение към параграф 1, целите на Европол обхващат и свързаните престъпления. За свързани престъпления се счита следното:

а)

престъпления, извършени с цел набавяне на средства за извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност;

б)

престъпления, извършени с цел подпомагане или извършване на деяния, по отношение на които Европол има компетентност;

в)

престъпления, извършени с цел да се осигури безнаказаност на извършителите на деяния, по отношение на които Европол има компетентност.

Член 4

Задачи

1.   За постигането на целите, заложени в член 3, Европол изпълнява следните задачи:

а)

събира, съхранява, обработва, анализира и обменя информация, включително оперативни данни за престъпността;

б)

съобщава незабавно на държавите-членки, чрез националните звена, създадени или определени съгласно член 7, параграф 2, всяка информация и ги уведомява за връзки между престъпленията, които ги засягат;

в)

координира, организира и осъществява следствени и оперативни действия с цел подкрепа и засилване на действията на компетентните органи на държавите-членки, осъществявани:

i)

съвместно с компетентните органи на държавите-членки; или

ii)

в рамките на съвместни екипи за разследване съгласно член 5, при необходимост в сътрудничество с Евроюст;

г)

участва в съвместните екипи за разследване и предлага създаването на такива в съответствие с член 5;

д)

предоставя информация и аналитична подкрепа на държавите-членки във връзка с големи международни събития;

е)

изготвя оценки на заплахите, стратегически и оперативни анализи и общи ситуационни доклади;

ж)

разработва, обменя и популяризира специализирани познания за методите за предотвратяване на престъпления, за процедурите за разследване и за техническите и криминалистичните методи и предоставя консултации на държавите-членки;

з)

подкрепя дейностите за обмен на информация, операциите и разследванията с трансграничен характер на държавите-членки, както и съвместните екипи за разследване, включително като предоставя оперативна, техническа и финансова подкрепа;

и)

предоставя специализирано обучение и съдейства на държавите-членки в организирането на обучения, включително като предоставя финансово подпомагане, в рамките на обхвата на целите си и в съответствие с наличните човешки и бюджетни ресурси, в координация с Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL);

й)

сътрудничи с органите на Съюза, създадени на основание дял V от ДФЕС, и с OLAF, по-конкретно чрез обмен на информация и като им предоставя аналитична подкрепа в областите, попадащи в обхвата на тяхната компетентност;

к)

предоставя информация и подкрепа на структурите на ЕС за управление на кризи и на мисиите, създадени въз основа на ДЕС, в рамките на обхвата на целите на Европол, посочени в член 3;

л)

развива центровете на Съюза за специализирани експертни знания в борбата с определени видове престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, по-специално Европейския център за борба с киберпрестъпността;

м)

подпомага действията на държавите-членки за предотвратяване и борба с изброените в приложение I видове престъпления, улеснявани, насърчавани или извършени чрез интернет, включително в сътрудничество с държавите-членки, предоставя справка за съдържанието в интернет, чрез което се улесняват, насърчават или извършват тези видове престъпления, на съответните доставчици на онлайн услуги, които свободно да преценят дали предаденото съдържание в интернет съответства на установените от тях условия и ред.

2.   Европол предоставя стратегически анализи и оценки на заплахите, с които съдейства на Съвета и Комисията при определянето на стратегическите и оперативните приоритети на Съюза за борба с престъпността. Европол съдейства също така за оперативното изпълнение на тези приоритети.

3.   Европол предоставя стратегически анализи и оценки на риска, за да съдейства за ефективното и ефикасно използване на ресурсите, които са налице на национално равнище и на равнището на Съюза за оперативни дейности и за подпомагане на тези дейности.

4.   Европол действа като централно бюро за борба срещу фалшифицирането на еврото в съответствие с Решение 2005/511/ПВР на Съвета (20). Европол също така насърчава координирането на мерките за борба с фалшифицирането на еврото, предприемани от компетентните органи на държавите-членки, или в контекста на съвместни екипи за разследване, при необходимост в сътрудничество с органите на Съюза и органите на трети държави.

5.   Европол не прилага принудителни мерки при изпълнението на задачите си.

ГЛАВА II

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И ЕВРОПОЛ

Член 5

Участие в съвместни екипи за разследване

1.   Служители на Европол могат да участват в дейностите на съвместните екипи за разследване, които се занимават с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол. В споразумението за създаване на съвместен екип за разследване се определят условията за участие на служители на Европол в екипа и се включват правилата относно отговорността.

2.   В рамките на ограниченията в правото на държавите-членки, в които работи съвместният екип за разследване, служители на Европол могат да участват във всички дейности и в обмена на информация с всички членове на съвместния екип за разследване.

3.   Служителите на Европол, които участват в съвместен екип за разследване, могат, в съответствие с настоящия регламент, да предоставят на всички членове на екипа необходимата информация, обработвана от Европол за целите, определени в член 18, параграф 2. Европол информира едновременно както националните звена на държавите-членки, представени в екипа, така и държавите-членки, които са предоставили информацията.

4.   Информацията, получена от служител на Европол по време на участието му в съвместния екип за разследване, може да бъде обработвана — със съгласието и на отговорността на предоставилата информацията държава-членка — от Европол за целите, посочени в член 18, параграф 2, съгласно установените в настоящия регламент условия.

5.   Когато Европол има основание да счита, че чрез създаването на съвместен екип за разследване ще се допринесе за дадено разследване, Европол може да направи предложение за това на засегнатите държави-членки и да предприеме мерки, с които да им съдейства за изграждането на съвместния екип за разследване.

Член 6

Искания от Европол за започване на наказателно разследване

1.   В специалните случаи, когато Европол счита, че следва да започне наказателно разследване на дадено престъпление, което попада в обхвата на целите на агенцията, чрез националните звена Европол отправя до компетентните органи на засегнатите държави-членки искане за започване, провеждане или координиране на това наказателно разследване.

2.   Националните звена без забавяне уведомяват Европол за решението на компетентните органи на засегнатите държави-членки относно всяко искане, направено съгласно параграф 1.

3.   Ако компетентните органи на държава-членка решат да не изпълнят искане, направено от Европол в съответствие с параграф 1, те информират Европол за основанията за своето решение, без неоснователно забавяне и за предпочитане в срок от един месец от получаване на искането. Независимо от това, основанията може да не бъдат посочвани, ако посочването им може:

а)

да противоречи на съществени интереси на сигурността на засегнатата държава-членка; или

б)

да застраши успеха на текущи разследвания или безопасността на отделни лица.

4.   Европол незабавно уведомява Евроюст за всички искания, направени в съответствие с параграф 1, и за всички решения на даден компетентен орган на държава-членка в съответствие с параграф 2.

Член 7

Национални звена на Европол

1.   Държавите-членки и Европол сътрудничат помежду си в изпълнението на съответните им задачи, предвидени в настоящия регламент.

2.   Всяка държава-членка създава или определя национално звено, което е орган за връзка между Европол и компетентните органи на тази държава-членка. Всяка държава-членка назначава свой служител за ръководител на националното си звено.

3.   Всяка държава-членка гарантира, че нейното национално звено е компетентно по националното право да изпълнява задачите, възложени на националните звена в настоящия регламент, и по-специално, че има достъп до националните данни в областта на правоприлагането и до други съответни данни, необходими за осъществяването на сътрудничество с Европол.

4.   Всяка държава-членка определя организацията и служителите на националното си звено в съответствие с националното си право.

5.   В съответствие с параграф 2, националното звено е органът за връзка между Европол и компетентните органи на съответната държава-членка. Същевременно при условията, определени от държавите-членки, включително предварително участие на националното звено, държавите-членки могат да разрешат преки контакти между своите компетентни органи и Европол. В същото време националното звено получава от Европол всяка информация, обменена в рамките на преки контакти между Европол и компетентните органи, освен ако националното звено не посочи, че не се нуждае от такава информация.

6.   Всяка държава-членка чрез своите национални звена или, при условията на параграф 5, чрез компетентен орган, по-конкретно:

а)

предоставя на Европол информацията, която ѝ е необходима за изпълнението на нейните цели, включително информация относно формите на престъпност, предотвратяването и борбата с които Съюзът счита за приоритетни;

б)

осигурява ефективна комуникация и сътрудничеството между всички съответни компетентни органи на държавите-членки и Европол;

в)

повишава осведомеността относно дейностите на Европол;

г)

в съответствие с член 38, параграф 5, буква a), осигурява спазване на националното право при предоставяне на информация на Европол.

7.   Без да се засяга изпълнението на отговорностите, които държавите-членки имат по отношение на поддържането на закона и реда и защитата на вътрешната сигурност, държавите-членки не са задължени в никакъв случай да предоставят информация в съответствие с параграф 6, буква а), когато това би могло:

а)

да противоречи на съществени интереси на сигурността на засегнатата държава-членка;

б)

да застраши успеха на текущо разследване или безопасността на физическо лице; или

в)

да доведе до разкриване на информация, свързана с организации или специфични оперативни дейности в областта на националната сигурност.

При все това държавите-членки предоставят информация, след като тя вече не попада в обхвата на буква а), буква б) или буква в) от първа алинея.

8.   Държавите-членки гарантират, че на звената им за финансово разузнаване, създадени съгласно Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (21), е разрешено да си сътрудничат с Европол чрез националните звена по отношение на анализите в рамките на техния мандат и компетентност.

9.   Ръководителите на националните звена провеждат редовни срещи, на които по-конкретно обсъждат и разрешават проблемите, възникващи в контекста на оперативното им сътрудничество с Европол.

10.   Разходите, направени от националните звена за комуникация с Европол, се поемат от държавите-членки и с изключение на разходите за свързване не се заплащат от Европол.

11.   Европол изготвя годишен доклад за информацията, която е предоставена от всяка държава-членка съгласно параграф 6, буква а), въз основа на количествените и качествените критерии за оценка, определени от управителния съвет. Годишният доклад се изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и националните парламенти.

Член 8

Служители за връзка

1.   Всяко национално звено определя най-малко един служител за връзка, който да бъде прикрепен към Европол. Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, за служителите за връзка се прилагат разпоредбите на националното право на назначаващата държава-членка.

2.   Служителите за връзка съставляват национално бюро за връзка в Европол и приемат указания от националните си звена, с цел да представляват интересите на тези звена в рамките на Европол в съответствие с националното законодателство на назначаващата държава-членка и в съответствие с разпоредбите, приложими за администрацията на Европол.

3.   Служителите за връзка съдействат за обмена на информация между Европол и своите държави-членки.

4.   Служителите за връзка, в съответствие с националното си право, съдействат за обмена на информация между своите държави-членки и служителите за връзка на другите държави-членки, третите държави и международните организации. В зависимост от националното право инфраструктурата на Европол може да се използва за такъв двустранен обмен и във връзка с престъпления, попадащи извън обхвата на целите на Европол. Всеки такъв обмен на информация съответства на приложимото право на Съюза и на приложимото национално право.

5.   Правата и задълженията, които служителите за връзка имат по отношение на Европол, се определят от управителния съвет. Служителите за връзка се ползват с привилегиите и имунитетите, които са необходими за изпълнение на техните задачи, в съответствие с член 63, параграф 2.

6.   Европол гарантира, че служителите за връзка са напълно информирани относно всички дейности на агенцията и че са обвързани с тях, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните задачи.

7.   Европол покрива разходите, свързани с предоставянето на държавите-членки на необходимите помещения в сградата на Европол и с осигуряването на подходяща подкрепа за изпълнение на задълженията на служителите за връзка. Всички други разходи, свързани с назначаването на служителите за връзка, се поемат от назначаващата държава-членка, включително разходите за оборудване на служителите за връзка, освен ако по препоръка на управителния съвет Европейският парламент и Съветът не вземат друго решение.

ГЛАВА III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРОПОЛ

Член 9

Административна и управленска структура на Европол

Административната и управленската структура на Европол се състои от:

а)

управителен съвет;

б)

изпълнителен директор;

в)

ако е уместно, всеки друг консултативен орган, създаден от управителния съвет съгласно член 11, параграф 1, буква т);

РАЗДЕЛ 1

Управителен съвет

Член 10

Състав на управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава-членка и един представител на Комисията. Всеки представител има право на глас.

2.   Членовете на управителния съвет се назначават, като се вземат предвид познанията им за сътрудничеството в областта на правоприлагането.

3.   Всеки член на управителния съвет има заместник, който се назначава, като се взема предвид критерият, установен в параграф 2. Заместникът представлява члена при отсъствие на последния.

Принципът на балансирано представителство на половете в състава на управителния съвет също се взема предвид.

4.   Без да се засяга правото на държавата-членка и на Комисията да прекратят мандата на съответния им член и заместник-член, членството в управителния съвет е за период от четири години. Този срок може да бъде продължен.

Член 11

Функции на управителния съвет

1.   Управителният съвет:

а)

приема всяка година, с мнозинство от две трети от членовете си и в съответствие с член 12, документ, съдържащ многогодишното програмиране и годишната работна програма на Европол за следващата година;

б)

приема годишния бюджет на Европол с мнозинство от две трети от членовете си и осъществява други функции във връзка с бюджета на Европол в съответствие с глава X;

в)

приема консолидирания годишен доклад за дейността на Европол и го изпраща в срок до 1 юли на следващата година на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и националните парламенти. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

г)

приема финансовите правила, приложими спрямо Европол, в съответствие с член 61;

д)

приема вътрешна стратегия за борба с измамите, пропорционална на риска от измами, като взема предвид разходите, свързани с мерките, които следва да бъдат предприети, и ползите от тях;

е)

приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, които да прилага по отношение на своите членове, включително по отношение на направените от тях декларации за интереси;

ж)

съгласно параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Европол правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори с други служители („правомощия на органа по назначаването“);

з)

приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

и)

приема вътрешни правила относно процедурата за подбор на изпълнителен директор, включително правила относно състава на комисията за подбор, гарантиращи нейната независимост и безпристрастност;

й)

предлага на Съвета списък на подбрани кандидати за длъжността изпълнителен директор и заместник изпълнителни директори и при необходимост предлага на Съвета да продължи техния мандат или да ги отстрани от длъжност в съответствие с членове 54 и 55;

к)

определя показателите за изпълнението и наблюдава работата на изпълнителния директор, включително изпълнението на решенията на управителния съвет;

л)

назначава длъжностно лице по защита на данните, което е функционално независимо в изпълнението на своите задължения;

м)

съгласно условията на Правилника за длъжностните лица и на Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който е функционално независим в изпълнението на своите задължения;

н)

създава, когато е уместно, структура за вътрешен одит;

о)

осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на OLAF и на ЕНОЗД;

п)

определя критериите за оценка за годишния доклад в съответствие с член 7, параграф 11;

р)

приема насоки за допълнително уточняване на процедурите за обработка на информацията от Европол в съответствие с член 18 и след консултация с ЕНОЗД;

с)

взема решения за сключването на работни и административни договорености в съответствие с член 23, параграф 4 и член 25, параграф 1;

т)

взема решения, като отчита както работните, така и финансовите изисквания, относно създаването на вътрешните структури на Европол, включително центровете на Съюза за специализирана експертиза, посочени в член 4, параграф 1, буква л), по предложение на изпълнителния директор;

у)

приема свой процедурен правилник, включително разпоредби относно задачите и работата на секретариата;

ф)

приема, ако е уместно, други вътрешни правила.

2.   Ако управителният съвет прецени, че това е нужно за изпълнението на задачите на Европол, той може да предложи на Съвета да обърне внимание на Комисията върху необходимостта от решение относно адекватното ниво на защита на личните данни, както е посочено в член 25, параграф 1, буква а), или от препоръка за решение, с което се разрешава започването на преговори за сключване на международно споразумение, както е посочено в член 25, параграф 1, буква б).

3.   На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители и съгласно процедурата, предвидена в член 110 от Правилника за длъжностните лица, управителният съвет приема решение за делегиране на изпълнителния директор на съответните правомощия на орган по назначаването и за установяване на условията, при които това делегиране на правомощия може да бъде оттеглено. Изпълнителният директор е упълномощен от своя страна да пределегира тези правомощия на други лица.

Когато това се налага поради изключителни обстоятелства, управителният съвет може с решение да оттегли временно правомощията на орган по назначаването, делегирани на изпълнителния директор, и тези, които изпълнителният директор от своя страна е пределегирал на други лица, и да упражнява тези правомощия пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на служител, различен от изпълнителния директор.

Член 12

Многогодишно програмиране и годишни работни програми

1.   Управителният съвет приема, в срок до 30 ноември всяка година, документ, съдържащ многогодишната програма и годишната работна програма на Европол въз основа на проект, представен от изпълнителния директор, като взема предвид становището на Комисията, и във връзка с многогодишното програмиране — след консултация със съвместната група за парламентарен контрол. Управителният съвет изпраща посочения документ на Съвета, на Комисията и на съвместната група за парламентарен контрол.

2.   В многогодишното програмиране е представено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението, както и планирането на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала. То включва стратегия за отношенията с трети държави и международни организации.

Многогодишното програмиране се осъществява посредством годишни работни програми и ако е уместно се актуализира с оглед на резултатите от външните и вътрешните оценки. Когато е уместно, заключенията от тези оценки се отразяват и в годишната работна програма за следващата година.

3.   Годишната работна програма включва подробни цели, очаквани резултати и показатели за изпълнението. В нея също така са описани действията, които ще се финансират, и са посочени финансовите и човешките ресурси, разпределени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с многогодишното програмиране. В годишната работна програма ясно се указва кои задачи са добавени, променени или отменени в сравнение с предходната финансова година.

4.   При възлагането на нова задача на Европол след приемането на годишна работна програма управителният съвет внася съответните изменения в годишната работна програма.

5.   Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като тази, която е приложима за приемането на първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощието да внася несъществени изменения в годишната работна програма.

Член 13

Председател и заместник-председател на управителния съвет

1.   Управителният съвет избира председател и заместник-председател от групата на трите държави-членки, които са изготвили съвместно осемнадесетмесечната програма на Съвета. Те изпълняват функциите си по време на осемнадесетмесечния период, който съответства на тази програма на Съвета. Ако обаче по време на мандата си председателят или заместник-председателят престане да бъде член на управителния съвет, мандатът му изтича автоматично на същата дата.

2.   Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет.

3.   Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява своите задължения.

Член 14

Заседания на управителния съвет

1.   Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.   Изпълнителният директор взема участие в разискванията на управителния съвет.

3.   Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на председателя си или по искане на Комисията или на най-малко една трета от членовете ѝ.

4.   Управителният съвет може да покани всяко лице, чието становище може да бъде от практическо значение за дискусията, в т.ч., когато е уместно, представител на съвместната група за парламентарен контрол, да присъства на заседанието му като наблюдател без право на глас.

5.   Членовете или заместник-членовете на управителния съвет могат, съгласно неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани на заседанията от съветници или експерти.

6.   Европол осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 15

Правила на управителния съвет за гласуване

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 11, параграф 1, букви а) и б), член 13, параграф 2, член 50, параграф 2, член 54, параграф 8 и член 64, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от своите членове.

2.   Всеки член има право на един глас. В отсъствието на член, който има право на глас, заместникът му може да упражни неговото право на глас.

3.   Изпълнителният директор не участва в гласуването.

4.   Процедурният правилник на управителния съвет определя по-подробно условията и реда за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член, както и изискванията за кворум, когато е необходимо.

РАЗДЕЛ 2

Изпълнителен директор

Член 16

Отговорности на изпълнителния директор

1.   Изпълнителният директор отговаря за управлението на Европол. Той се отчита пред управителния съвет.

2.   Без да се засягат правомощията на Комисията или на управителния съвет, изпълнителният директор е независим в изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство или друг орган.

3.   Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

4.   Изпълнителният директор е законният представител на Европол.

5.   Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Европол по силата на настоящия регламент. По-конкретно:

а)

за ежедневното управление на Европол;

б)

за отправянето на предложения до управителния съвет относно създаването на вътрешни структури на Европол;

в)

за изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

г)

за изготвянето на проектите за многогодишно програмиране и годишни работни програми, и за представянето им на управителния съвет след консултация с Комисията;

д)

за изпълнението на многогодишното програмиране и на годишните работни програми, и за докладването пред управителния съвет относно тяхното изпълнение;

е)

за изготвянето на необходимите проекти за правила за привеждане в действие на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

ж)

за изготвянето на проекта за консолидиран годишен доклад за дейностите на Европол и представянето му пред управителния съвет за приемане;

з)

за изготвянето на план за действие въз основа на заключенията на вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и на докладите и препоръките от разследванията на OLAF и ЕНОЗД, а също така и за представянето на доклади за напредъка два пъти годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет;

и)

за защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагане на мерки за предотвратяване на измами, корупция и всяка друга незаконна дейност и чрез ефективни проверки, без това да засяга правомощията на OLAF за провеждане на разследвания, а при установяване на нередности — чрез възстановяване на неоснователно платени суми, и когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

й)

за изготвянето на проект за вътрешна стратегия на Европол за борба с измамите и представянето му пред управителния съвет за приемане;

к)

за изготвянето на проект за вътрешен правилник за предотвратяване и управление на конфликти на интереси по отношение на членовете на управителния съвет и за представянето на този проект за вътрешен правилник на управителния съвет за приемане;

л)

за изготвянето на проект за финансовите правила, приложими по отношение на Европол;

м)

за изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на Европол и за изпълнението на бюджета на агенцията;

н)

за подпомагането на председателя на управителния съвет при подготовката на заседанията на управителния съвет;

о)

за редовното информиране на управителния съвет относно изпълнението на стратегическите и оперативните приоритети на Съюза за борба с престъпността;

п)

за изпълнението на други задачи съгласно настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Член 17

Източници на информация

1.   Европол обработва единствено информация, която е била предоставена на Европол:

а)

от държавите-членки в съответствие с тяхното национално право и член 7;

б)

от органите на Съюза, трети държави и международни организации в съответствие с глава V;

в)

от частноправни субекти и частни лица в съответствие с глава V.

2.   Европол може директно да извлича и обработва информация, включително лични данни, от публично достъпни източници, включително от интернет и от публични данни.

3.   Доколкото на Европол са предоставени правомощия съгласно правни инструменти на Съюза, международни или национални правни инструменти да получи компютъризиран достъп до данни от информационни системи на Съюза, международни или национални информационни системи, той може да извлича и обработва информация, включително лични данни с такива средства, ако това е необходимо за изпълнението на неговите задачи. Достъпът на Европол до тази информация и използването ѝ от Европол се уреждат от приложимите разпоредби на тези международни или национални правни инструменти или правни инструменти на Съюза, доколкото те предвиждат по-строги правила за достъп и ползване, отколкото тези, уредени с настоящия регламент. Достъпът до тези информационни системи се предоставя само на надлежно упълномощени служители на Европол, и само доколкото това е необходимо и пропорционално с оглед изпълнението на техните задачи.

Член 18

Цели на дейностите по обработка на информацията

1.   Доколкото е необходимо за постигането на целите на Европол, посочени в член 3, Европол може да обработва информация, включително лични данни.

2.   Лични данни могат да се обработват единствено с оглед на следните цели:

а)

кръстосани проверки за установяване на връзки или други значими отношения между данните, отнасящи се до:

i)

лица, които са заподозрени в извършване или в участие в престъпление, за което Европол е компетентен, или които са осъдени за такова престъпление;

ii)

лица, за които са налице фактически данни или основателни причини да се счита, че ще извършат престъпления, по отношение на които Европол има компетентност;

б)

анализи със стратегически или тематичен характер;

в)

оперативни анализи;

г)

улесняване на обмена на информация между държавите-членки, Европол, други органи на Съюза, трети държави и международни организации.

3.   Обработката за целите на оперативните анализи, посочени в параграф 2, буква в), се извършва посредством проекти за оперативен анализ, за които се прилагат следните конкретни гаранции:

а)

за всеки проект за оперативен анализ изпълнителният директор определя конкретната цел, категориите лични данни и категориите субекти на данни, участниците, продължителността на съхранението и условията за достъп, предаване и използване на въпросните данни, и информира за това управителния съвет и ЕНОЗД;

б)

лични данни могат да бъдат събирани и обработвани само за целите на посочения проект за оперативен анализ. Когато се изясни, че личните данни може да представляват интерес в рамките на друг проект за оперативен анализ, допълнителната обработка на тези лични данни е разрешена само доколкото тя е необходима, до степента, в която тя е необходима, и ако личните данни съответстват на разпоредбите на буква а), приложими към другия проект за оперативен анализ;

в)

достъпът до и обработката на данните във връзка със съответния проект се предоставят само на упълномощени служители.

4.   Обработката, посочена в параграфи 2 и 3, се извършва при спазване на предвидените в настоящия регламент гаранции за защита на данните. Европол надлежно документира тези операции за обработка. Документацията се предоставя при поискване на разположение на длъжностното лице по защита на данните и на ЕНОЗД с цел проверка на законосъобразността на операциите по обработката на данните.

5.   Категориите лични данни и категориите субекти на данни, чиито данни могат да бъдат събирани и обработвани с оглед на всяка цел, посочена в параграф 2, са изброени в приложение II.

6.   Европол може временно да обработва данни с цел да се определи дали тези данни имат отношение към неговите задачи и ако е така, към коя от целите, посочени в параграф 2. По предложение на изпълнителния директор и след консултация с ЕНОЗД управителният съвет уточнява допълнително условията за обработка на тези данни, по-конкретно що се отнася до достъпа до тях и използването им, както и сроковете за съхраняване и заличаване на данните, които не могат да надвишават шест месеца, като надлежно спазва посочените в член 28 принципи.

7.   Управителният съвет, след консултация с ЕНОЗД, приема по целесъобразност насоки, в които допълнително се уточняват процедурите за обработка на информация за целите, посочени в параграф 2, в съответствие с член 11, параграф 1, буква р).

Член 19

Определяне на целта и ограниченията при обработката на информация от Европол

1.   Държавата-членка, органът на Съюза, третата държава или международната организация, които предоставят информация на Европол, определят целта или целите, с оглед на която(ито) се обработва информацията, както е посочено в член 18. Ако това не е направено, Европол, съгласувано със съответния доставчик на информация, обработва информацията, за да определи уместността на тази информация и целта или целите, с оглед на които тя се обработва допълнително. Европол може да обработва информация за цел, различна от целта, за която е била предоставена информацията, само ако има разрешение за това от доставчика на информацията.

2.   Към момента на предоставяне на информацията на Европол държавите-членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации могат да посочат възможни ограничения за достъп до нея или ползването ѝ, при общи или специални условия, включително що се отнася до предаването, заличаването или унищожаването на информацията. Когато след предоставянето на информацията стане ясно, че са необходими такива ограничения, те информират Европол за това. Европол се съобразява с тези ограничения.

3.   В надлежно обосновани случаи Европол може да наложи на държавите-членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации ограничения за достъп или използване на информация, извлечена от публично достъпни източници.

Член 20

Достъп на държавите-членки и персонала на Европол до информация, съхранявана от Европол

1.   Държавите-членки имат, в съответствие с тяхното национално право и член 7, параграф 5, достъп до и възможност за търсене в цялата информация, която е предоставена за целите на член 18, параграф 2, букви а) и б). Това не засяга правото на държавите-членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации да посочват всякакви ограничения в съответствие с член 19, параграф 2.

2.   Държавите-членки имат, в съответствие с тяхното национално право и член 7, параграф 5, непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение („hit/no hit system“), до информацията, предоставена за целите на член 18, параграф 2, буква в). Това не засяга възможните ограничения, посочени от предоставящите информацията държави-членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации в съответствие с член 19, параграф 2.

В случай на попадение Европол започва процедурата, чрез която може да бъде споделена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на доставчика на информацията на Европол.

3.   В съответствие с националното право достъпът на държавите-членки до информацията, посочена в параграфи 1 и 2, и допълнителната обработка на такава информация се извършват само за целите на предотвратяването и борбата със:

а)

форми на престъпност, които попадат в компетентността на Европол, и

б)

други форми на тежка престъпност, както е посочено в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета (22).

4.   Служителите на Европол, които са надлежно упълномощени от изпълнителния директор, имат достъп до информацията, обработвана от Европол, доколкото това се изисква за изпълнението на техните задължения и без да се засяга член 67.

Член 21

Достъп на Евроюст и OLAF до информация, съхранявана от Европол

1.   Европол взема всички подходящи мерки, с които да осигури на Евроюст и на OLAF, в рамките на съответния им мандат, възможност за непряк достъп, въз основа на наличието на попадение или липсата на попадение („hit/no hit system“), до информацията, предоставена за целите на член 18, параграф 2, букви а), б) и в), без да се засягат възможните ограничения, посочени от държава-членка, орган на Съюза, трета държава или международна организация, предоставящ въпросната информация, в съответствие с член 19, параграф 2.

В случай на попадение Европол започва процедурата, чрез която може да бъде споделена информацията, генерирала попадението, в съответствие с решението на доставчика на информацията на Европол и само дотолкова, доколкото данните, генерирали попадението, са необходими за изпълнението на задачите на Евроюст и на OLAF.

2.   Европол и Евроюст могат да сключат работна договореност, осигуряваща в рамките на съответния им мандат взаимен достъп до и възможност за търсене в цялата информация, предоставена за целите, посочени в член 18, параграф 2, буква а). Това не засяга правото на държавите-членки, органите на Съюза, трети държави и международни организации да посочват ограничения на достъпа и използването на подобни данни и в съответствие с гаранциите за защита на данните, предвидени в настоящия регламент.

3.   Търсенията в информацията съгласно параграфи 1 и 2 се извършват само с цел да се определи дали информацията, с която разполагат Евроюст или OLAF, съответства на информацията, която се обработва в Европол.

4.   Европол допуска да се извършват търсения съгласно параграфи 1 и 2 само след като получи от Евроюст информация за националните членове, заместниците и помощниците, както и за служителите на Евроюст, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения, както и информация от OLAF за служителите му, които са определени като оправомощени да извършват такива търсения.

5.   Ако при извършване на дейностите на Европол по обработка на информация, отнасяща се до конкретно разследване, Европол или някоя държава-членка установи необходимост от координация, сътрудничество или помощ в съответствие с мандата на Евроюст или OLAF, Европол ги уведомява за това и започва процедурата за обмен на информация в съответствие с решението на държавата-членка, предоставяща информацията. В такива случаи Евроюст или OLAF се консултира с Европол.

6.   Евроюст, в това число колегиалният орган, националните членове, заместниците, помощниците и служителите на Евроюст, както и OLAF, съблюдават всички ограничения за достъп или ползване, при общи или специални условия, посочени от държавите-членки, органите на Съюза, третите държави и международните организации в съответствие с член 19, параграф 2.

7.   Европол, Евроюст и OLAF се информират взаимно, ако, след като са се запознали с данните на другата страна съгласно параграф 2 или в резултат на попадение съгласно параграф 1, са установили, че данните може да са неточни или да противоречат на други данни.

Член 22

Задължение за уведомяване на държавите-членки

1.   В съответствие с член 4, параграф 1, буква б) Европол незабавно информира дадена държава-членка за информация, която я засяга. Ако спрямо тази информация са въведени ограничения за достъп съгласно член 19, параграф 2, поради които споделянето ѝ не се допуска, Европол се консултира с доставчика на информацията, определил ограничението за достъп, и иска неговото разрешение за извършване на обмен.

В този случай, без изрично разрешение, информацията не се споделя.

2.   Независимо от това какви са ограниченията за достъп, Европол информира държавите-членки за всяка информация, която ги засяга, и ако това е абсолютно необходимо в интерес на предотвратяване на непосредствена заплаха за живота.

В такива случаи Европол информира едновременно доставчика на информацията относно обменянето на тази информация и обосновава своя анализ на ситуацията.

ГЛАВА V

ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРИТЕ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 23

Общи разпоредби

1.   Доколкото е необходимо за изпълнението на неговите задачи, Европол може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органите на Съюза съгласно целите на тези органи, с органите на трети държави, с международни организации и частноправни субекти.

2.   При спазване на всички ограничения, определени съгласно член 19, параграф 2 и без да се засяга член 67, Европол може пряко да обменя цялата информация, с изключение на личните данни, с посочените в параграф 1 от настоящия член образувания, дотолкова, доколкото този обмен е свързан с изпълнението на задачите на Европол.

3.   Изпълнителният директор информира управителния съвет за всички редовни отношения на сътрудничество, които Европол възнамерява да установи и да поддържа в съответствие с параграфи 1 и 2, както и относно развитието на тези отношения след тяхното установяване.

4.   За целите, определени в параграфи 1 и 2, Европол може да сключва работни договорености с образуванията, посочени в параграф 1. Тези работни договорености не позволяват обмен на лични данни и не обвързват Съюза, нито неговите държави-членки.

5.   Европол може да получава и обработва лични данни от посочените в параграф 1 образувания, доколкото това е необходимо и пропорционално за законосъобразното изпълнение на задачите на Европол и при спазване на разпоредбите на настоящата глава.

6.   Без да се засягат разпоредбите на член 30, параграф 5, лични данни се предават от Европол на органи на Съюза, трети държави и международни организации само ако това е необходимо за предотвратяването и борбата с престъпленията, попадащи в обхвата на целите на Европол, и в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и ако получателят се ангажира, че данните ще се обработват само за целите, за които са били предадени. Ако данните, които подлежат на предаване, са предоставени от държава-членка, Европол иска съгласието на тази държава-членка освен ако държавата-членка е дала своето предварително разрешение за такова последващо предаване на данни, като това разрешение може да е принципно или да зависи от определени условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

7.   Забранява се последващото предаване на лични данни, съхранявани от Европол, от държави-членки, органи на Съюза, трети държави и международни организации, освен ако Европол не е дал предварително изричното си разрешение за това.

8.   Европол гарантира, че подробното документиране на всички случаи на предаване на лични данни и на основанията за тези предавания на данни се регистрират в съответствие с настоящия регламент.

9.   Не се обработва информация, за която е ясно, че е получена в явно нарушение на правата на човека.

РАЗДЕЛ 2

Предаване и обмен на лични данни

Член 24

Предаване на лични данни на органи на Съюза

При спазване на всички евентуални ограничения, въведени съгласно член 19, параграф 2 или параграф 3 и без да се засяга член 67, Европол може да предава лични данни пряко на орган на Съюза, доколкото това предаване е необходимо за изпълнението на задачите на Европол или на задачите на получаващия орган на Съюза.

Член 25

Предаване на лични данни на трети държави и международни организации

1.   При спазване на всички евентуални ограничения, въведени съгласно член 19, параграф 2 или параграф 3 и без да се засяга член 67, Европол може да предава лични данни на орган на трета държава или на международна организация, доколкото това предаване е необходимо за изпълнението на задачите на Европол, на едно от следните основания:

a)

решение на Комисията, прието в съответствие с член 36 от Директива (ЕС) 2016/680, според което третата държава или територия, или обработващ сектор в тази трета държава, или въпросната международна организация гарантира адекватното ниво на защита („решение относно адекватното ниво на защита на личните данни“); или

б)

международно споразумение, сключено между Съюза и тази трета държава или международна организация съгласно член 218 от ДФЕС, с което се предоставят достатъчни гаранции по отношение на защитата на неприкосновеността на личността и личния живот и на основните права и свободи на физическите лица;

в)

споразумение за сътрудничество, което позволява обмена на лични данни, сключено преди 1 май 2017 г. между Европол и тази трета държава или международна организация съгласно член 23 от Решение 2009/371/ПВР.

Европол може да сключва административни договорености с цел прилагане на такива споразумения или решения относно адекватното ниво на защита на личните данни.

2.   Изпълнителният директор информира управителния съвет за обмена на лични данни въз основа на решения относно адекватното ниво на защита на личните данни съгласно параграф 1, буква а).

3.   Европол публикува на своя уебсайт и актуализира списък на решения относно адекватното ниво на защита на личните данни, споразумения, административни договорености и други инструменти, отнасящи се до предаването на лични данни в съответствие с параграф 1.

4.   До 14 юни 2021 г. Комисията прави оценка на разпоредбите на споразуменията за сътрудничество, посочени в параграф 1, буква в), по-специално на тези относно защитата на личните данни. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за резултатите от тази оценка и, когато е подходящо, може да представи на Съвета препоръка за решение за разрешаване на започването на преговори за сключването на международните споразумения, посочени в параграф 1, буква б).

5.   Чрез дерогация от параграф 1 изпълнителният директор може да разреши предаването на лични данни на трети държави или международни организации във всеки отделен случай, ако предаването:

a)

е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго лице;

б)

е необходимо, за да бъдат защитени законни интереси на субекта на данните, когато правото на държавата-членка, която предава данните, предвижда това;

в)

е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава-членка или на трета държава;

г)

е необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или за изпълнението на наказания; или

д)

е необходимо в отделни случаи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на конкретно престъпление или за изпълнението на конкретно наказание.

Лични данни не могат да бъдат предавани, ако изпълнителният директор установи, че основните права и свободи на въпросния субект на данните надделяват над обществения интерес от предаването, посочено в букви г) и д).

Дерогации не могат да се прилагат при системни, обемни или структурни случаи на предаване.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 управителният съвет, след като е съгласувал това с ЕНОЗД, може да разреши съвкупност от предавания на данни в съответствие с параграф 5, букви а)—д), като се отчита наличието на подходящи гаранции по отношение на защитата на неприкосновеността на личния живот и на основните права и свободи на физическите лица, за период с продължителност не повече от една година, който може да се подновява. Разрешението се обосновава и документира надлежно.

7.   Изпълнителният директор информира възможно най-бързо управителния съвет и ЕНОЗД за случаите, когато е приложил параграф 5.

8.   Европол документира подробно всички случаи на предаване съгласно настоящия член.

Член 26

Обмен на лични данни с частноправни субекти

1.   Доколкото е необходимо за изпълнението на неговите задачи, Европол може да обработва лични данни, придобити от частноправни субекти, при условие че те са получени чрез:

а)

национално звено в съответствие с националното право;

б)

точката за контакт на трета държава или международна организация, с която Европол има сключено преди 1 май 2017 г. споразумение за сътрудничество, което позволява обмена на лични данни съгласно член 23 от Решение 2009/371/ПВР; или

в)

орган на трета държава или международна организация, спрямо която се прилага решение относно адекватното ниво на защита на личните данни, посочено в член 25, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, или с която Съюзът е сключил международно споразумение съгласно член 218 от ДФЕС.

2.   Когато Европол все пак получи лични данни директно от частноправни субекти и когато националното звено, точката за контакт или съответният орган, посочени в параграф 1, не могат да бъдат установени, Европол може да обработи тези лични данни единствено с цел такова идентифициране. Впоследствие личните данни се изпращат незабавно на националното звено, точката за контакт или съответния орган и се заличават, освен ако националното звено, точката за контакт или съответният орган подадат отново тези лични данни в съответствие с член 19, параграф 1 в рамките на четири месеца след предаването. Европол гарантира с помощта на технически способи, че през този период въпросните данни не са достъпни за обработка за други цели.

3.   След предаването на лични данни в съответствие с параграф 5, буква в) от настоящия член, Европол може във връзка с това да получава лични данни пряко от частноправен субект, когато частноправният субект декларира, че по закон може да предава такива данни в съответствие с приложимото право, с оглед на обработката на такива данни при изпълнението на задачата, предвидена в член 4, параграф 1, буква м).

4.   Ако Европол получи лични данни от частноправен субект в трета държава, с която няма споразумение, сключено на основание член 23 от Решение 2009/371/ПВР или член 218 от ДФЕС, или спрямо която не се прилага решение относно адекватното ниво на защита на личните данни, както е посочено в член 25, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, Европол може да изпрати тези данни само на държава-членка или на трета държава, с която е сключено такова споразумение.

5.   Европол не може да предава лични данни на частноправни субекти освен когато, при обстоятелствата на всеки отделен случай — когато това е строго необходимо и подлежи на всички възможни ограничения, предвидени съгласно член 19, параграф 2 или параграф 3 и без да се засяга член 67:

а)

предаването е несъмнено в интерес на субекта на данни и или субектът на данни е дал съгласието си, или обстоятелствата позволяват ясна презумпция за съгласие; или

б)

предаването е абсолютно необходимо за предотвратяването на непосредствено извършване на престъпление, в т.ч. терористичен акт, което попада в компетенциите на Европол; или

в)

предаването на публично достъпни лични данни е строго необходимо за изпълнението на задачата, посочена в член 4, параграф 1, буква м), и са изпълнени следните условия:

i)

предаването засяга отделни и специфични случаи; и

ii)

никои основни права и свободи на въпросните субекти на данни не надделяват над обществения интерес, който налага предаването на данни в конкретния случай.

6.   Във връзка с параграф 5, букви а) и б) от настоящия член, ако съответният частноправен субект не е установен в Съюза или в държава, с която Европол е сключила споразумение за сътрудничество, разрешаващо обмена на лични данни, или с която Съюзът е сключил международно споразумение съгласно член 218 от ДФЕС, или която е обект на решение относно адекватното ниво на защита на личните данни по член 25, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, предаването се разрешава единствено ако предаването:

a)

е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго лице; или

б)

е необходимо за защита на законните интереси на субекта на данните; или

в)

е от съществено значение за предотвратяването на непосредствена и сериозна заплаха за обществената сигурност на държава-членка или на трета държава; или

г)

е необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления от компетенциите на Европол; или

д)

е необходимо в отделни случаи за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на конкретно престъпление от компетенциите на Европол.

7.   Европол гарантира, че подробното документиране на всички случаи на предаване на лични данни и основанията за това се регистрират в съответствие с настоящия регламент и при поискване се предават на ЕНОЗД съгласно член 40.

8.   Ако личните данни, които са получени или подлежат на предаване, засягат интересите на дадена държава-членка, Европол незабавно информира националното звено на съответната държава-членка.

9.   Европол не се свързва с частноправни субекти с цел получаване на лични данни.

10.   Комисията прави оценка на практиката за пряк обмен на лични данни с частноправни субекти до 1 май 2019 г.

Член 27

Информация от частни лица

1.   Доколкото е необходимо за изпълнението на задачите на Европол, Европол може да получава и обработва информация, произхождаща от частни лица. Европол може да обработва лични данни, произхождащи от частни лица само ако те са получени чрез:

а)

национално звено в съответствие с националното право;

б)

точката за контакт на трета държава или международна организация, с която Европол има сключено преди 1 май 2017 г. споразумение за сътрудничество, което позволява обмена на лични данни съгласно член 23 от Решение 2009/371/ПВР; или

в)

орган на трета държава или международна организация, спрямо която се прилага решение относно адекватното ниво на защита на личните данни, посочено в член 25, параграф 1, буква а), или с която Съюзът е сключил международно споразумение съгласно член 218 от ДФЕС.

2.   Ако Европол получи информация, в това число лични данни, от частно лице, пребиваващо в трета държава, с която няма международно споразумение, сключено на основание член 23 от Решение 2009/371/ПВР или член 218 от ДФЕС, или спрямо която не се прилага решение относно адекватното ниво на защита на личните данни, посочено в член 25, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, Европол може да препрати тази информация само до съответната държава-членка или трета държава, с която е сключено такова международно споразумение.

3.   Ако получените лични данни засягат интересите на дадена държава-членка, Европол незабавно информира националното звено на съответната държава-членка.

4.   Европол не се свързва с частни лица с цел получаване на информация.

5.   Без да се засягат членове 36 и 37, Европол не може да предава лични данни на частни лица.

ГЛАВА VI

ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 28

Общи принципи на защита на данните

1.   Личните данни:

а)

се обработват добросъвестно и законосъобразно;

б)

се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Допълнителната обработка на личните данни за исторически, статистически или научноизследователски цели не се счита за несъвместима, при условие че Европол осигури подходяща защита, по-специално за да гарантира, че данните не се обработват за други цели;

в)

са целесъобразни, от значение за и ограничени до степента, необходима за целите, за които се обработват;

г)

са точни и актуализирани; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното заличаване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

д)

се поддържат във вид, който позволява идентифициране на субектите на данните, за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които личните данни се обработват; и

е)

се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2.   Европол публикува документ, който представя по разбираем начин разпоредбите относно обработката на лични данни и начините за упражняване на правата от страна на субектите на данни.

Член 29

Оценка на надеждността на източника и точността на информацията

1.   Надеждността на източника на информацията, произхождаща от дадена държава-членка, се оценява, доколкото е възможно, от предоставящата държава-членка, като се използват следните кодове за оценка на източника:

 

(А): когато няма съмнение относно достоверността, надеждността и компетентността на източника или ако информацията е предоставена от източник, който се е доказал като надежден във всички случаи;

 

(В): когато информацията е предоставена от източник, който в повечето случаи се е доказал като надежден;

 

(С): когато информацията е предоставена от източник, който в повечето случаи се е доказал като ненадежден;

 

(Х): когато надеждността на източника не може да бъде оценена.

2.   Точността на информацията, произхождаща от дадена държава-членка, се оценява, доколкото е възможно, от предоставящата държава-членка, като се използват следните кодове за оценка на информацията:

 

(1): информация, чиято точност е несъмнена;

 

(2): информация, която е известна лично на източника, но не е известна лично на служителя, който я предава;

 

(3): информация, която не е известна лично на източника, но е потвърдена от друга, вече записана информация;

 

(4): информация, която не е известна лично на източника и която не може да бъде потвърдена.

3.   Когато въз основа на информацията, която вече притежава, Европол стигне до заключението, че оценката, предвидена в параграфи 1 и 2, трябва да се коригира, Европол информира съответната държава-членка и се стреми да се споразумее за изменение на оценката. Европол не променя оценката, без да е постигнато такова споразумение.

4.   Когато Европол получи информация от дадена държава-членка без оценка, в съответствие с параграфи 1 и 2, Европол се опитва да оцени надеждността на източника или точността на информацията въз основа на информацията, с която вече разполага. Оценяването на конкретните данни и информация става в съгласие с предоставящата държава-членка. Държавите-членки могат също така да постигнат принципно споразумение с Европол относно оценяването на определени видове данни и определени източници. Ако в конкретен случай не бъде постигнато споразумение или ако не съществува принципно споразумение, Европол оценява информацията или данните и ги обозначава с кодовете за оценка (Х) и (4), посочени съответно в параграфи 1 и 2.

5.   Настоящият член се прилага mutatis mutandis, когато Европол получи данни или информация от орган на Съюза, трета държава, международна организация или частноправен субект.

6.   Информацията от публично достъпни източници се оценява от Европол с помощта на кодовете за оценка, посочени в параграфи 1 и 2.

7.   Когато информацията е получена в резултат на анализ, направен от Европол при изпълнение на неговите задачи, Европол оценява тази информация в съответствие с настоящия член и в съгласие с държавите-членки, участващи в анализа.

Член 30

Обработка на специални категории лични данни и на различни категории субекти на данните

1.   Обработката на лични данни по отношение на пострадали от престъпления, свидетели или други лица, които могат да предоставят информация относно престъпления, или по отношение на лица под осемнадесетгодишна възраст, се позволява, ако е строго необходима и пропорционална за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол.

2.   Забранява се обработката с помощта на автоматични или други средства на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически, религиозни или философски възгледи, или членство в синдикални организации, на генетични данни или данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот на лицето, освен ако тази обработка не е строго необходима и пропорционална за предотвратяване или борба с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и ако тези данни допълват други лични данни, които се обработват от Европол. Забранява се подборът на конкретна група лица само въз основа на такива лични данни.

3.   Единствено Европол има пряк достъп до видовете лични данни, посочени в параграфи 1 и 2. Изпълнителният директор надлежно упълномощава ограничен брой длъжностни лица от Европол, които получават такъв достъп, ако това е необходимо за изпълнението на техните задачи.

4.   Решение на компетентен орган, което поражда неблагоприятни правни последици за даден субект на данни, не може да се основава единствено на автоматизираната обработка на данни, посочена в параграф 2, освен ако решението не е изрично разрешено по силата на националното законодателство или законодателството на Съюза.

5.   Личните данни, посочени в параграфи 1 и 2, не се предават на държави-членки, органи на Съюза, трети държави или международни организации, освен ако това предаване не е строго необходимо и пропорционално в отделни случаи, свързани с престъпления, попадащи в обхвата на целите на Европол, и в съответствие с глава V.

6.   Всяка година Европол предоставя на ЕНОЗД статистически преглед на всички видове лични данни, посочени в параграф 2, които са обработени от Европол.

Член 31

Срокове за съхранение и заличаване на лични данни

1.   Личните данни, обработвани от Европол, се съхраняват от Европол само докато това е необходимо и пропорционално за целите, за които данните се обработват.

2.   Европол във всички случаи преразглежда необходимостта от продължаване на съхранението не по-късно от три години след започване на първоначалната обработка на личните данни. Европол може да реши да продължи съхранението на личните данни до следващото преразглеждане, което се извършва след нов тригодишен период, ако съхранението все още е необходимо да продължи с оглед изпълнението на задачите на Европол. Мотивите за продължаване на съхранението се обосновават и се записват. Ако не се вземе решение за продължаване на съхранението на личните данни, последните се заличават автоматично след три години.

3.   Ако личните данни, посочени в член 36, параграфи 1 и 2, се съхраняват за срок, който надвишава пет години, ЕНОЗД на данните бива информиран за това.

4.   Когато държава-членка, орган на Съюза, трета държава или международна организация е посочил(а) някакво ограничение във връзка с по-ранното заличаване или унищожаване на личните данни в момента на предаването им в съответствие с член 19, параграф 2, Европол заличава личните данни в съответствие с тези ограничения. Ако въз основа на информация, която е по-подробна в сравнение с притежаваната от доставчика на данните, се приеме, че съхранението на данните е необходимо да продължи, за да може Европол да изпълни задачите си, Европол иска разрешение от доставчика на данните да продължи да ги съхранява и обосновава това свое искане.

5.   Когато държава-членка, орган на Съюза, трета държава или международна организация заличи от своите собствени досиета лични данни, които са предоставени на Европол, тя или той информира за това Европол. Европол заличава данните, освен ако въз основа на информация, която е по-подробна в сравнение с притежаваната от доставчика на данните, не бъде преценено, че съхранението на данните е необходимо да продължи, за да може Европол да изпълни задачите си. Европол информира доставчика на данните за това, че съхранението на тези данни продължава, и представя обосновка за необходимостта от продължаване на съхранението.

6.   Личните данни не се заличават, ако:

а)

това ще навреди на интересите на субект на данни, който се нуждае от защита. В тези случаи данните се използват само с изричното и писмено съгласие на субекта на данните;

б)

точността им се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява надържавите-членки или Европол, когато е необходимо, да проверят точността на данните;

в)

те трябва да бъдат запазени за доказателствени цели или с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции; или

г)

субектът на данните не желае те да бъдат заличени, а изисква вместо това ограничаване на използването им.

Член 32

Сигурност на обработката

1.   Европол предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба или неразрешено разкриване, промяна или достъп, или всякакви други неразрешени форми на обработка.

2.   По отношение на автоматичната обработка на данни Европол и отделните държави-членки прилагат мерки, които имат за цел:

а)

да се откаже достъп на неупълномощени лица до оборудването, използвано за обработка на лични данни (контрол върху достъпа до оборудване);

б)

да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или отстраняване на носители на данни (контрол върху носителите на данни);

в)

да се предотвратят неразрешеното въвеждане на данни и неразрешената проверка, изменяне или заличаване на съхраняваните лични данни (контрол върху съхраняването);

г)

да се предотврати използването на автоматизирани системи за обработка на данни от неупълномощени лица, които използват оборудване за предаване на данни (контрол върху ползвателите);

д)

да се гарантира, че лицата, упълномощени да използват автоматизирана система за обработка на данни, имат достъп само до данните, обхванати от разрешението им за достъп (контрол върху достъпа до данни);

е)

да се гарантира възможността за проверка и установяване на кои органи могат да се изпращат или са били изпратени лични данни чрез използване на оборудване за предаване на данни (контрол върху комуникацията);

ж)

да се гарантира възможността за проверка и установяване какви лични данни са въведени в автоматизираните системи за обработка на данни, както и кога и от кого са въведени тези данни (контрол върху въвеждането на данни);

з)

да се гарантира възможността за проверка и установяване на това до кои данни е имало достъп, от кой член на персонала и кога (регистър на достъпа);

и)

да се предотврати неразрешеното четене, копиране, изменяне или заличаване на лични данни в хода на предаването на лични данни или при транспортирането на носители на данни (контрол върху транспортирането);

й)

да се гарантира, че в случай на прекъсване инсталираните системи могат да бъдат възстановени незабавно (възстановяване); и

к)

да се гарантира, че системата функционира без грешки, че за поява на грешки във функционирането веднага се докладва (надеждност) и че съхраняваните данни не могат да бъдат повредени заради неправилно функциониране на системата (ненарушимост).

3.   Европол и държавите-членки установяват механизмите, чрез които се гарантира, че съображенията за сигурност се вземат под внимание във всички информационни системи.

Член 33

Защита на данните на етапа на проектирането

Европол въвежда подходящи технически и организационни мерки и процедури, така че обработката на данни да е в съответствие с изискванията на настоящия регламент и да защитава правата на засегнатите субекти на данни.

Член 34

Уведомяване на съответните органи за нарушение на сигурността на личните данни

1.   В случай на нарушение на сигурността на личните данни Европол уведомява незабавно за това ЕНОЗД, както и компетентните органи на засегнатите държави-членки за това нарушение, в съответствие с условията по член 7, параграф 5, както и доставчика на съответните данни.

2.   В уведомлението, посочено в параграф 1, се съдържа най-малко следното:

а)

описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, включително — ако е възможно и ако се налага — категориите и броят на засегнатите субекти на данни и категориите и количеството на засегнатите записи на данни;

б)

описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

в)

описание на предложените или предприетите от Европол мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни; и

г)

ако е необходимо, препоръчваните мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни;

3.   Европол документира всички нарушения на сигурността на личните данни, включително свързаните с нарушението факти, последиците от него и предприетите коригиращи мерки, за да позволи на ЕНОЗД да провери съответствието с настоящия член.

Член 35

Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни

1.   При спазване на параграф 4 от настоящия член, когато посоченото в член 34 нарушение на сигурността на личните данни може да има сериозни и неблагоприятни последици за правата и свободите на субекта на данните, Европол уведомява без неоснователно забавяне субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни.

2.   Уведомлението до съответния субект на данните, посочено в параграф 1, съдържа описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, когато това е възможно, препоръчваните мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни, както и самоличността и координатите на длъжностното лице по защита на данните.

3.   В случай че Европол няма координатите на съответния субект на данни, Европол отправя искане към доставчика на данните да уведоми съответния субект на данни за нарушението на сигурността на личните данни и да информира Европол за взетото решение. Предоставилите данните държави-членки уведомяват съответния субект на данни за нарушението на сигурността на личните данни в съответствие с процедурите по националното си право.

4.   Уведомяването на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни не се изисква, ако:

а)

Европол е приложил спрямо личните данни, които са засегнати от това нарушение, подходящи технологични мерки за защита, които правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях;

б)

Европол е взел впоследствие мерки, които гарантират, че правата и свободите на субектите на данни няма вероятност да бъдат повече сериозно засягани; или

в)

това уведомяване би довело до непропорционални усилия, по-специално поради големия брой такива случаи. В такъв случай се прави публично уведомление или се взема друга подобна мярка, така че засегнатите субекти на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

5.   Уведомлението до субекта на данните може да бъде забавено, ограничено или пропуснато, когато това представлява необходима мярка, надлежно зачитаща законните интереси на засегнатото лице:

а)

за да се избегне възпрепятстването на официални или съдебни проучвания, разследвания или процедури;

б)

за да се избегне повлияване върху предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления или за изпълнението на наказания;

в)

за да се защити обществената и националната сигурност;

г)

за да се защитят правата и свободите на трети страни.

Член 36

Право на достъп на субекта на данни

1.   Всеки субект на данни има право през разумни интервали от време да получава информация за това дали Европол обработва свързани с него лични данни.

2.   Без да се засяга параграф 5, Европол предоставя следната информация на субекта на данните:

а)

потвърждение за това дали се обработват данни, свързани с него;

б)

информация най-малкото за целите на обработката, съответните категории данни и получателите или категориите получатели, пред които се разкриват данните;

в)

съобщаване в разбираема форма на данните, които са в процес на обработка, и всякаква налична информация за техните източници;

г)

посочване на правното основание за обработката на данните;

д)

предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни;

е)

съществуването на правото да се изиска от Европол коригиране, заличаване или ограничаване на обработката на лични данни, касаещи субекта на данните.

3.   Всеки субект на данни, желаещ да упражни правото си на достъп до лични данни, които го касаят, може да отправи за тази цел искане, което не налага прекомерни разходи, към определения за тази цел орган в държава-членка по свой избор. Органът препраща искането до Европол без забавяне и при всички случаи в срок от един месец след получаването му.

4.   Европол потвърждава получаването на искането по параграф 3. Европол дава отговор на искането, без да се бави неоснователно и при всички случаи в срок от три месеца след получаването от Европол на искането на националния орган.

5.   Европол провежда консултации с компетентните органи на държавите-членки, в съответствие с условията, определени в член 7, параграф 5, и съответния доставчик на данните във връзка с решението, което трябва де бъде взето. Решението за достъп до лични данни зависи от тясното сътрудничество между Европол, държавите-членки и доставчика на данните, който е пряко засегнат от достъпа на субекта на данните до тези данни. Ако държавата-членка или доставчикът на данни възрази срещу предложения отговор на Европол, той уведомява Европол за мотивите за своето възражение в съответствие с параграф 6 от настоящия член. Европол взема изцяло под внимание тези възражения. Впоследствие Европол съобщава своето решение на съответните компетентни органи — в съответствие с условията по член 7, параграф 5, и на доставчика на данните.

6.   Предоставянето на информация в отговор на искания, направени в съответствие с параграф 1, може да бъде отказано или ограничено, ако този отказ или това ограничаване представлява необходима мярка, за да:

а)

дава възможност на Европол да изпълни задачите си, както трябва;

б)

защитава сигурността и обществения ред или предотвратява престъпления;

в)

гарантира, че няма да бъде застрашено някое национално разследване; или

г)

защитава правата и свободите на трети страни.

Когато се прави оценка на приложимостта на дадено изключение, се вземат предвид основните права и интересите на субекта на данните.

7.   Европол информира субекта на данните писмено за всеки отказ за достъп или всяко ограничаване на достъп, за мотивите за това решение и за правото на субекта на данните да подаде жалба до ЕНОЗД. Когато предоставянето на такава информация би обезсмислило действието на параграф 6, Европол само уведомява субекта на данните, че е извършил проверки, без да дава информация, която би могла да разкрие на субекта дали отнасящи се до него лични данни се обработват от Европол.

Член 37

Право на коригиране, заличаване и ограничаване

1.   Всеки субект на данни, който е получил достъп до отнасящи се до него лични данни, които се обработват от Европол, в съответствие с член 36, има право да отправи искане до Европол чрез органа, определен за тази цел от държавата-членка, която е избрал, да коригира съхраняваните от Европол лични данни, отнасящи се до него, ако са неправилни, или да ги допълни или актуализира. Органът препраща искането до Европол без забавяне и при всички случаи в срок от един месец след получаването му.

2.   Всеки субект на данни, който е получил достъп до отнасящи се до него лични данни, които се обработват от Европол, в съответствие с член 36, има право да отправи искане до Европол чрез органа, определен за тази цел от държавата-членка, която е избрал, да заличи съхраняваните от Европол лични данни, отнасящи се до него, ако те вече не са необходими за целите, за които се събират или се обработват допълнително. Органът препраща искането до Европол без забавяне и при всички случаи в срок от един месец след получаването му.

3.   Европол ограничава вместо да заличава личните данни, посочени в параграф 2, ако са налице разумни основания да се смята, че заличаването би могло да засегне законните интереси на субекта на данните. Ограничените данни се обработват единствено с оглед на целта, поради която тяхното заличаване е било възпрепятствано.

4.   Ако личните данни, посочени в параграфи 1, 2 и 3 и съхранявани от Европол, са били предоставени на Европол от трети държави, международни организации или органи на Съюза или са предоставени пряко от частноправни субекти, или са извлечени от Европол от публично достъпни източници, или са получени в резултат на собствени анализи на Европол, Европол коригира, заличава или ограничи тези данни и информира, когато е уместно, доставчика на данните.

5.   Ако личните данни, посочени в параграфи 1, 2 и 3 и съхранявани от Европол, са били предоставени на Европол от държавите-членки, съответните държави-членки коригират, заличават или ограничават тези данни в сътрудничество с Европол в рамките на своите правомощия.

6.   Ако неточните лични данни са били предадени чрез друго подходящо средство или ако грешките в данните, предоставени от държавите-членки, се дължат на грешно предаване или предаване в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент или са получени в резултат на въвеждане, завеждане или съхранение на данните по неправилен начин или в нарушение на разпоредбите на настоящия регламент от страна на Европол, Европол коригира или заличава тези данни в сътрудничество със съответния доставчик на данни.

7.   В случаите, посочени в параграфи 4, 5 и 6, всички адресати на съответните данни се уведомяват незабавно. В съответствие с правилата, които се прилагат спрямо тях, адресатите след това коригират, заличават или ограничават тези данни в системите си.

8.   Европол информира субекта на данните писмено, без да се бави неоснователно и при всички случаи в тримесечен срок от получаването на искането в съответствие с параграф 1 или параграф 2, че отнасящите се до него данни са били коригирани, заличени или ограничени.

9.   В срок от три месеца от получаването на искането в съответствие с параграф 1 или параграф 2, Европол информира субекта на данните писмено за всеки отказ за коригиране, заличаване или ограничаване, за основанията за отказ, както и за възможността за подаване на жалба до ЕНОЗД и за възможността за защита по съдебен ред.

Член 38

Отговорност по въпросите, свързани със защитата на данните

1.   Европол съхранява личните данни по такъв начин, че техният източник, както е посочено в член 17, да може да бъде установен.

2.   Отговорността за качеството на личните данни съгласно посоченото в член 28, параграф 1, буква г) се носи от:

а)

държавата-членка или органа на Съюза, които са предоставили личните данни на Европол; и

б)

от Европол за лични данни, предоставени от трети държави или международни организации или предоставени пряко от частноправни субекти, както и за личните данни, извлечени от Европол от публично достъпни източници или получени в резултат на собствени анализи на Европол, и за лични данни, съхранявани от Европол съгласно член 31, параграф 5.

3.   Ако Европол научи, че личните данни, предоставени съгласно член 17, параграф 1, букви а) и б), са фактически неточни или се съхраняват незаконно, Европол съответно информира за това доставчика на данните.

4.   Европол носи отговорност за спазването на принципите, посочени в член 28, параграф 1, букви а), б), в), д) и е).

5.   Отговорността за законосъобразността на предаването на данни се носи от:

а)

държавата-членка, която е предоставила личните данни, на Европол;

б)

Европол в случаите, когато Европол предоставя личните данни на държави-членки, трети държави или международни организации.

6.   В случай на предаване на данни между Европол и орган на Съюза отговорността за законосъобразността на предаването се носи от Европол.

Без да се засяга първа алинея, когато данните се предават от Европол по искане на получателя, отговорността за законосъобразността на предаването се носи едновременно от Европол и от получателя.

7.   Европол носи отговорност за всички операции по обработка на данни, които извършва, с изключение на двустранния обмен на данни между държави-членки, органи на Съюза, трети държави и международни организации, при който се използва инфраструктурата на Европол и до който Европол няма достъп. Този двустранен обмен се извършва под отговорността на засегнатите образувания и в съответствие с тяхното национално право. Сигурността на този обмен се осигурява в съответствие с член 32.

Член 39

Предварителна консултация

1.   Всеки нов тип операции по обработка, които ще бъдат извършвани, подлежи на предварителна консултация, когато:

а)

предстои да бъдат обработвани специални категории данни, посочени в член 30, параграф 2;

б)

видът обработка, и по-специално използването на нови технологии, механизми или процедури, води до специфични рискове за основните права и свободи, и в частност за защитата на личните данни, на субектите на данните.

2.   Предварителната консултация се извършва от ЕНОЗД, след като получи уведомление от длъжностното лице по защита на данните, което съдържа най-малко общо описание на предвидените операции по обработка, оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данните, мерките, предвидени за преодоляване на тези рискове, гаранции и мерки за сигурност и механизми за гарантиране на защитата на личните данни и за доказване на спазването на настоящия регламент, като се вземат предвид правата и законните интереси на субектите на данните и други засегнати лица.

3.   ЕНОЗД представя становището си на управителния съвет в срок от два месеца след получаване на уведомлението. Изтичането на този срок може временно да се спре, докато ЕНОЗД получи цялата допълнителна информация, която евентуално е поискал.

Ако становището не е представено в срок от четири месеца, то се счита за положително.

Ако според становището на ЕНОЗД обработката, за която е постъпило уведомление, може да е свързана с нарушение на някоя от разпоредбите на настоящия регламент, Европейският надзорен орган по защита на данните при необходимост прави предложения за избягване на това нарушение. В случай че Европол не направи съответните изменения в операцията по обработка, ЕНОЗД може да упражни правомощията, които са му дадени съгласно член 43, параграф 3.

4.   ЕНОЗД води регистър на всички операции по обработка, за които е бил уведомен съгласно параграф 1. До регистъра не се предоставя обществен достъп.

Член 40

Дневници и документация

1.   С цел проверка на законосъобразността на обработката на данни, самоконтрол и гарантиране на надлежната ненарушимост и сигурност на данните Европол води отчет за събирането, промяната, достъпа, разкриването, комбинирането или заличаването на лични данни. Тези дневници или документация се заличават след три години, освен ако данните, които съдържат, са необходими и след това за целите на текущия контрол. Внасянето на промени в дневниците не е възможно.

2.   При поискване дневниците или документацията, изготвени съгласно параграф 1, се предават на ЕНОЗД, длъжностното лице по защита на данните и ако това е необходимо за конкретно разследване — на съответното национално звено. Така предадената информация се използва само с цел контрол на защитата на данните и за осигуряване на правилната обработка на данните, както и на тяхната ненарушимост и сигурност.

Член 41

Длъжностно лице по защита на данните

1.   Управителният съвет назначава длъжностно лице по защита на данните, което е член на персонала. To действа независимо при изпълнение на своите задължения.

2.   Длъжностното лице по защита на данните се избира въз основа на личните и професионалните му качества, и по-специално въз основа на експертните му знания в областта на защитата на данни.

При избирането на длъжностно лице по защита на данните се гарантира, че няма конфликт на интереси при изпълнението на неговите задължения в качеството му на длъжностно лице по защита на данните и всякакви други служебни задължения, особено свързаните с прилагането на настоящия регламент.

3.   Длъжностното лице по защита на данните се назначава за срок от четири години. То може да бъде преназначавано, като общата продължителност на мандата му не може да надвишава осем години. То може да бъде освобождавано от длъжността „длъжностно лице по защита на данните“ от управителния съвет само със съгласието на ЕНОЗД, ако престане да отговаря на необходимите условия за изпълнение на своите задължения.

4.   След назначаване на длъжностното лице по защита на данните управителният съвет го регистрира при ЕНОЗД.

5.   Длъжностното лице по защита на данните не може да получава никакви указания по отношение на изпълнението на своите задължения.

6.   Длъжностното лице по защита на данните има по-специално следните задачи във връзка с личните данни, с изключение на личните данни от административен характер:

а)

гарантира по независим начин вътрешното прилагане на настоящия регламент относно обработката на личните данни;

б)

гарантира, че в съответствие с настоящия регламент се води отчет за предаването и получаването на лични данни;

в)

гарантира, че субектите на данните са информирани по свое искане за правата си съгласно настоящия регламент;

г)

сътрудничи си със служителите на Европол, отговарящи за процедурите, обучението и консултациите относно обработката на данни;

д)

сътрудничи си с ЕНОЗД;

е)

изготвя годишен доклад и го представя на управителния съвет и на ЕНОЗД.

ж)

води регистър на нарушенията на сигурността на личните данни.

7.   Наред с това длъжностното лице по защита на данните изпълнява функциите, предвидени в Регламент (ЕО) № 45/2001, по отношение на личните данни от административен характер.

8.   При изпълнението на своите задачи длъжностното лице по защита на данните има достъп до всички данни, обработвани от Европол, и до всички помещения на Европол.

9.   Ако длъжностното лице по защита на данните сметне, че не са спазени разпоредбите на настоящия регламент относно обработката на лични данни, то информира изпълнителния директор и изисква от него да отстрани това неспазване на изискванията в определен срок.

Ако изпълнителният директор не отстрани това неспазване на изискванията за обработка в определения срок, длъжностното лице по защита на данните информира управителния съвет. Длъжностното лице по защита на данните и управителният съвет се договарят за определен срок за отговор на последния. Ако управителният съвет не отстрани неспазването на изискванията за обработка в определения срок, длъжностното лице по защита на данните сезира ЕНОЗД.

10.   Управителният съвет приема правила за прилагане, отнасящи се до длъжностното лице по защита на данните. Тези правила за прилагане се отнасят по-специално до процедурата за подбор за длъжността „длъжностно лице по защита на данните“ и до освобождаването от длъжност, задачите, задълженията и правомощията на длъжностното лице по защита на данните, както и до гаранциите за неговата независимост.

11.   Европол осигурява на длъжностното лице по защита на данните необходимите персонал и ресурси, за да изпълнява своите задължения. Тези членове на персонала имат достъп до всички данни, които се обработват в Европол, и до помещенията на Европол само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнението на техните задачи.

12.   Длъжностното лице по защита на данните и неговият персонал са обвързани със задължението за спазване на поверителност в съответствие с член 67, параграф 1.

Член 42

Надзор от страна на националния надзорен орган

1.   Всяка държава-членка определя национален надзорен орган. Националният надзорен орган има за задача да извършва независим контрол, съгласно съответното национално законодателство, на допустимостта на предаването, извличането и съобщаването на Европол на лични данни от съответната държава-членка, както и да преценява дали това предаване, извличане или съобщаване нарушава правата на съответните субекти на данни. За тази цел националният надзорен орган има достъп в работните помещения на националното звено или на служителите за връзка до данните, които са предоставени от съответната държава-членка на Европол съгласно съответните национални процедури, както и до дневниците и документацията, посочени в член 40.

2.   С цел упражняване на своята надзорна функция националните надзорни органи имат достъп до служебните помещения и документите на съответните служители за връзка в Европол.

3.   Националните надзорни органи, в съответствие с приложимите национални процедури, осъществяват надзор на дейностите на националните звена и тези на служителите за връзка, доколкото тези дейности имат отношение към защитата на личните данни. Те също така информират ЕНОЗД за всички действия, които предприемат по отношение на Европол.

4.   Всяко лице има правото да поиска от националния надзорен орган потвърждение за законосъобразността на предаването или съобщаването на Европол на данни, отнасящи се до него, под каквато и да е форма и на достъпа на съответната държава-членка до тези данни. Това право се упражнява в съответствие с националното право на държавата-членка, в която е отправено искането.

Член 43

Надзор от страна на ЕНОЗД

1.   ЕНОЗД има отговорността да следи и осигурява прилагането на разпоредбите на настоящия регламент, отнасящи се до защитата на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработката на лични данни от Европол, както и да предоставя съвети на Европол и на субектите на данните по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни. За тази цел той изпълнява задълженията, предвидени в параграф 2, и упражнява правомощията, установени в параграф 3, като си сътрудничи тясно с националните надзорни органи в съответствие с член 44.

2.   ЕНОЗД има следните задължения:

а)

разглеждане на жалби и извършване на разследване по тях и информиране в разумен срок на съответния субект на данните относно резултата от неговата жалба;

б)

провеждане на разследвания по своя инициатива или въз основа на жалба и информиране в разумен срок на съответния субект на данните за резултата от разследванията;

в)

следене и осигуряване на прилагането на настоящия регламент и на всеки друг акт на Съюза, отнасящи се до защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни от Европол;

г)

предоставяне на становище по своя инициатива или в отговор на молба за консултация на Европол по всички въпроси, отнасящи се до обработката на лични данни, по-специално преди да състави вътрешни правилници относно защитата на основните права и свободи във връзка с обработката на лични данни;

д)

водене на регистър на новия тип операции по обработка, за които е уведомен по силата на член 39, параграф 1, и които са регистрирани в съответствие с член 39, параграф 4,

е)

извършване на предварителна консултация относно обработката, за която е уведомен.

3.   Съгласно настоящия регламент ЕНОЗД може:

а)

да дава съвети на субектите на данни при упражняването на техните права;

б)

да сезира Европол за предполагаемо нарушение на разпоредбите, уреждащи обработката на лични данни, и при необходимост да отправя предложения за отстраняване на това нарушение и за подобряване на защитата на субектите на данни;

в)

да разпорежда удовлетворяването на искания за упражняване на определени права, свързани с данните, когато такива искания са били отхвърлени в нарушение на разпоредбите на членове 36 и 37;

г)

да отправя предупреждения или порицания на Европол;

д)

да разпорежда Европол да извършва коригирането, ограничаването, заличаването или унищожаването на лични данни, които са били обработени в нарушение на разпоредбите, уреждащи обработката на лични данни, както и да уведомява трети страни, пред които са били разкрити тези данни, относно тези действия;

е)

да налага временна или окончателна забрана за онези операции по обработка от страна на Европол, които нарушават разпоредбите, уреждащи обработката на лични данни;

ж)

да сезира Европол, а при необходимост и Европейския парламент, Съвета и Комисията;

з)

да сезира Съда на Европейския съюз съгласно предвидените в ДФЕС условия;

и)

да встъпва по дела, заведени пред Съда на Европейския съюз.

4.   ЕНОЗД има правомощието:

а)

да получава от Европол достъп до всички лични данни и до цялата информация, необходими за неговите разследвания;

б)

да получава достъп до всички помещения, в които Европол осъществява своята дейност, когато са налице разумни основания да се предполага, че в тях се осъществява дейност, която попада в приложното поле на настоящия регламент.

5.   ЕНОЗД изготвя годишен отчет за дейностите по надзор на Европол след консултация с националните надзорни органи. Посоченият отчет е част от годишния отчет на ЕНОЗД, посочен в член 48 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Отчетът включва статистическа информация относно жалби, проучвания и разследвания, извършени в съответствие с параграф 2, както и относно предаването на лични данни на трети държави и международни организации, случаите на предварителна консултация и използването на правомощия, установени в параграф 3.

6.   ЕНОЗД, служителите и останалият персонал на секретариата на ЕНОЗД са обвързани със задължението за спазване на поверителност, установено в член 67, параграф 1.

Член 44

Сътрудничество между ЕНОЗД и националните надзорни органи

1.   ЕНОЗД действа в тясно сътрудничество с националните надзорни органи при специфични въпроси, за които се изисква национално участие, и по-конкретно ако ЕНОЗД или национален надзорен орган установи големи различия между практиките на държавите-членки или потенциално неправомерно предаване на данни при използването на каналите на Европол за обмен на информация, или в контекста на въпроси относно прилагането и тълкуването на настоящия регламент, повдигнати от един или повече национални надзорни органи.

2.   При изпълнението на своите задължения, установени в член 43, параграф 2, ЕНОЗД използва експертните знания и опита на националните надзорни органи. При провеждането на съвместни инспекции заедно с ЕНОЗД и при надлежно спазване на принципите на субсидиарност и на пропорционалност членовете и персоналът на националните надзорни органи имат правомощия, равностойни на предвидените в член 43, параграф 4, и са обвързани от задължение, равностойно на предвиденото в член 43, параграф 6. В рамките на съответните си правомощия ЕНОЗД и националните надзорни органи обменят уместна информация и си оказват съдействие в извършването на одити и проверки.

3.   ЕНОЗД предоставя изчерпателна информация на националните надзорни органи по отношение на всички въпроси, които ги засягат пряко или по друг начин са от значение за тях. При искане от един или повече национални надзорни органи ЕНОЗД им предоставя информация по конкретни въпроси.

4.   В случаи, свързани с данни с произход от една или повече държави-членки, включително в случаите, посочени в член 47, параграф 2, ЕНОЗД се консултира със заинтересованите национални надзорни органи. ЕНОЗД не взема решения относно предприемането на по-нататъшни действия, преди тези национални надзорни органи да информират ЕНОЗД относно позицията си в посочен от него срок, който е не по-кратък от един месец и не е по-дълъг от три месеца. ЕНОЗД взема изцяло под внимание съответните позиции на заинтересованите национални надзорни органи. В случаите, в които ЕНОЗД възнамерява да не следва позицията на националния надзорен орган, той информира посочения орган, обосновава се и отнася въпроса с цел обсъждане до Съвета за сътрудничество, създаден с член 45, параграф 1.

В случаите, които ЕНОЗД счита за изключително спешни, той може да реши да предприеме незабавни действия. В тези случаи ЕНОЗД незабавно информира заинтересованите национални надзорни органи и обосновава спешния характер на ситуацията, както и предприетите от него действия.

Член 45

Съвет за сътрудничество

1.   Създава се Съвет за сътрудничество, който има консултативни функции. Той е съставен от по един представител на националния надзорен орган от всяка държава-членка и на ЕНОЗД.

2.   Съветът за сътрудничество действа независимо при изпълнението на своите задачи съгласно параграф 3 и не търси и не приема указания от никой орган.

3.   Съветът за сътрудничество има следните задачи:

а)

обсъждане на общата политика и стратегия относно надзора над Европол във връзка със защитата на данни и допустимостта на предаването, извличането и съобщаването на Европол на лични данни от страна на държавите-членки;

б)

разглеждане на трудностите в тълкуването или прилагането на настоящия регламент;

в)

проучване на общите проблеми, свързани с упражняването на независим надзор или на правата на субектите на данни;

г)

обсъждане и изготвяне на хармонизирани предложения за съвместни решения по въпросите, посочени в член 44, параграф 1;

д)

обсъждане на случаите, представени от ЕНОЗД в съответствие с член 44, параграф 4;

е)

обсъждане на случаите, представени от всеки национален надзорен орган; и

ж)

повишаване на осведомеността за правата, свързани със защитата на данните.

4.   Съветът за сътрудничество може да издава становища, насоки, препоръки и най-добри практики. Без да се засяга независимостта им и в рамките на съответните си правомощия ЕНОЗД и националните надзорни органи ги вземат изцяло под внимание.

5.   Съветът за сътрудничество провежда заседания, когато това е необходимо, и най-малко два пъти годишно. Разходите за заседанията на Съвета за сътрудничество и обслужването им са за сметка на ЕНОЗД.

6.   Процедурният правилник на Съвета за сътрудничество се приема на първото му заседание с обикновено мнозинство на неговите членове. При необходимост съвместно се разработват допълнителни методи на работа.

Член 46

Лични данни от административен характер

Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилага по отношение на всички лични данни от административен характер, съхранявани от Европол.

ГЛАВА VII

ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОТГОВОРНОСТ

Член 47

Право на подаване на жалба пред ЕНОЗД

1.   Всеки субект на данни има право да подаде жалба до ЕНОЗД, ако счете, че обработката от Европол на отнасящи се до него лични данни не е в съответствие с настоящия регламент.

2.   Когато жалбата е свързана с решение съгласно член 36 или член 37, ЕНОЗД се консултира с националните надзорни органи в държавата-членка, от която произхождат данните, или с пряко заинтересованата държава-членка. Когато приема решението си, което може да стигне до отказ за съобщаване на всякаква информация, ЕНОЗД отчита становището на националния надзорен орган.

3.   Когато жалбата е свързана с обработка на данни, предоставени на Европол от държава-членка, ЕНОЗД и националният надзорен орган на държавата-членка, която е предоставила данните, като действат в рамките на съответните си правомощия, гарантират, че са извършени правилно необходимите проверки на законосъобразността на обработката на данните.

4.   Когато жалбата е свързана с обработка на данни, предоставени на Европол от органи на Съюза, трети държави или международни организации, или данни, извлечени от Европол от публично достъпни източници или получени в резултат на собствени анализи на Европол, ЕНОЗД гарантира, че Европол е извършил правилно необходимите проверки на законосъобразността на обработката на данните.

Член 48

Право на съдебно обжалване на решенията на ЕНОЗД

Решенията на ЕНОЗД се обжалват пред Съда на Европейския съюз.

Член 49

Общи разпоредби относно отговорността и правото на обезщетение

1.   Договорната отговорност на Европол се урежда от приложимото към съответния договор законодателство.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза в сключен от Европол договор.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 49, в случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, общи за законодателствата на държавите-членки, Европол възстановява всяка вреда, причинена от отделите или служителите на Европол при изпълнението на функциите им.

4.   Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за посочените в параграф 3 вреди.

5.   Личната отговорност на персонала на Европол към Европол се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или на Условията за работа на другите служители.

Член 50

Отговорност за неправилна обработка на лични данни и право на обезщетение

1.   Всяко физическо лице, което е претърпяло вреда в резултат на неправомерна операция по обработка на данни, има право да получи обезщетение за претърпяната вреда или от Европол в съответствие с член 340 от ДФЕС, или от държавата-членка, в която е настъпило събитието, предизвикало вредата, в съответствие с нейното национално право. Лицето предявява иск срещу Европол пред Съда на Европейския съюз или срещу държавата-членка пред компетентен национален съд на тази държава-членка.

2.   Всеки спор между Европол и държава-членка относно крайната отговорност за обезщетение, присъдено на физическо лице в съответствие с параграф 1, се отнася до управителния съвет, който урежда спора с мнозинство от две трети от членовете си, без да се засяга правото да се оспори това решение в съответствие с член 263 от ДФЕС.

ГЛАВА VIII

СЪВМЕСТЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

Член 51

Съвместен парламентарен контрол

1.   Съгласно член 88 от ДФЕС контролът на действията на Европол се упражнява от Европейския парламент заедно с националните парламенти. Заедно те съставляват специална съвместна група за парламентарен контрол (СГПК), създадена съвместно от националните парламенти и компетентната комисия на Европейския парламент. Организацията и процедурният правилник на СГПК се определят съвместно от Европейския парламент и националните парламенти в съответствие с член 9 от Протокол № 1.

2.   СГПК упражнява политически надзор върху действията на Европол при изпълнението на неговата мисия, включително във връзка с последиците от тези дейности за основните права и свободи на физическите лица.

За целите на първата алинея:

а)

председателят на управителния съвет, изпълнителният директор или техните заместници се явяват пред съвместната група за парламентарен контрол по нейно искане с цел обсъждане на въпроси, свързани с дейностите, посочени в първата алинея, включително бюджетните аспекти на тези дейности, организационната структура на Европол и евентуалното създаване на нови единици и специализирани центрове, като се отчитат задълженията за дискретност и поверителност. СГПК може да реши да покани на своите заседания други подходящи лица по целесъобразност;

б)

ЕНОЗД се явява пред съвместната група за парламентарен контрол, по нейно искане и поне веднъж годишно, с цел обсъждане на въпроси от общ характер, свързани със защитата на основните права и свободи на физическите лица и по-специално защитата на личните данни, във връзка с дейностите на Европол, като се отчитат задълженията за дискретност и поверителност;

в)

със СГПК се правят консултации във връзка с многогодишното програмиране на Европол в съответствие с член 12, параграф 1.

3.   Европол предава за информация на СГПК посочените по-долу документи, като се отчитат задълженията за дискретност и поверителност:

а)

оценки на заплахите, стратегически анализи и общи доклади за обстановката, свързани с целите на Европол, както и резултатите от проучвания и оценки, поръчани от Европол;

б)

административните договорености, сключени в съответствие с член 25, параграф 1;

в)

документа, съдържащ многогодишната програма и годишната работна програма на Европол, посочен в член 12, параграф 1;

г)

консолидирания годишен отчет за дейността на Европол, посочен в член 11, параграф 1, буква в);

д)

изготвения от Комисията доклад за оценка, посочен в член 68, параграф 1.

4.   СГПК може да изиска други имащи отношение документи, които са необходими за изпълнението на нейните задачи във връзка с политическия надзор на дейностите на Европол, при условията на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (23) и без да се засягат членове 52 и 67 от настоящия регламент.

5.   СГПК може да изготви обобщение на заключенията относно политическия надзор на дейностите на Европол и да представи тези заключения на Европейския парламент и на националните парламенти. Европейският парламент изпраща тези заключения за информация на Съвета, Комисията и Европол.

Член 52

Достъп на Европейския парламент до информация, обработвана от Европол или чрез Европол

1.   С цел да може да упражнява парламентарен контрол на дейностите на Европол в съответствие с член 51, предоставянето на Европейския парламент, по негово искане, на достъп до чувствителна некласифицирана информация, обработвана чрез Европол или от Европол, е в съответствие с правилата, посочени в член 67, параграф 1.

2.   Достъпът на Европейския парламент до класифицирана информация на ЕС, обработвана чрез Европол или от Европол, се осъществява в съответствие с междуинституционалното споразумение от 12 март 2014 г. между Европейския парламент и Съвета относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която Съветът разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност (24), и е в съответствие с правилата, посочени в член 67, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Необходимите подробности относно достъпа на Европейския парламент до информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се урежда от работни договорености, сключени между Европол и Европейския парламент.

ГЛАВА IX

ПЕРСОНАЛ

Член 53

Общи разпоредби

1.   Правилникът за длъжностните лица, Условията за работа на другите служители и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, за привеждане в действие на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на Европол с изключение на служителите, които на 1 май 2017 г. са назначени по договор, сключен от Европол, създаден съгласно Конвенцията за Европол, без да се засяга член 73, параграф 4 от настоящия регламент. Тези договори продължават да се уреждат от Акта на Съвета от 3 декември 1998 г.

2.   Персоналът на Европол се състои от временно наети служители и/или договорно наети служители. Управителният съвет се уведомява ежегодно за безсрочни договори, предоставени от изпълнителния директор. Управителният съвет решава кои временни длъжности, предвидени в щатното разписание, могат да бъдат заемани единствено от служители на компетентните органи на държавите-членки. Назначените на такива длъжности служители са временно наети служители и могат да бъдат наети само на срочен договор, който може да бъде подновен веднъж за определен срок.

Член 54

Изпълнителен директор

1.   Изпълнителният директор се назначава като временно нает служител на Европол съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.   Изпълнителният директор се назначава от Съвета от списък с кандидати, предложени от управителния съвет, след открита и прозрачна процедура за подбор.

Този списък се съставя от комисия за подбор, която е създадена от управителния съвет и се състои от членове, определени от държавите-членки, и представител на Комисията.

За целите на сключване на договора с изпълнителния директор Европол се представлява от председателя на управителния съвет.

Преди назначаването избраният от Съвета кандидат може да бъде поканен да се яви пред компетентната комисия на Европейския парламент, която след това дава своето становище с незадължителен характер.

3.   Мандатът на изпълнителния директор е със срок четири години. До края на този срок Комисията, съвместно с управителния съвет, прави оценка, при която взема предвид:

а)

оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор, и

б)

бъдещите задачи и предизвикателства пред Европол.

4.   Съветът, като действа по предложение на управителния съвет, който взема предвид оценката, посочена в параграф 3, може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно, за срок от не повече от четири години.

5.   Управителният съвет уведомява Европейския парламент за намерението си да предложи на Съвета да продължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на предхождащия удължаването месец изпълнителният директор може да бъде поканен да се яви пред компетентната комисия на Европейския парламент.

6.   Изпълнителен директор, чийто мандат е бил продължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на целия срок.

7.   Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на Съвета по предложение на управителния съвет. Европейският парламент се уведомява за това решение.

8.   Управителният съвет взема решения относно предложенията, които да бъдат представени на Съвета, за назначаването на изпълнителния директор, удължаването на мандата му или отстраняването му от длъжност въз основа на мнозинство от две трети от своите членове с право на глас.

Член 55

Заместник изпълнителни директори

1.   Изпълнителният директор се подпомага от трима заместник изпълнителни директори. Изпълнителният директор определя задачите им.

2.   Член 54 се прилага по отношение на заместник изпълнителните директори. Преди назначаването, удължаването на мандата им или отстраняването им от длъжност се прави консултация с изпълнителния директор.

Член 56

Командировани национални експерти

1.   Европол може да използва командировани национални експерти.

2.   Управителният съвет приема решение за определяне на правила за командироването на национални експерти в Европол.

ГЛАВА X

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 57

Бюджет

1.   За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Европол, като те се вписват в бюджета на Европол.

2.   Приходите и разходите в бюджета на Европол са балансирани.

3.   Без да се засягат други ресурси, приходите на Европол се състоят от вноска на Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза.

4.   Европол може да получава финансиране от Съюза под формата на споразумения за делегиране или безвъзмездни средства ad hoc в съответствие с неговите финансови правила, посочени в член 61, и с разпоредбите на съответните инструменти за подкрепа на политиките на Съюза.

5.   Разходите на Европол включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

6.   Бюджетните задължения за дейности, свързани с широкомащабни проекти, които надхвърлят една финансова година, могат да се разпределят на няколко годишни траншове.

Член 58

Съставяне на бюджета

1.   Всяка година изпълнителният директор изготвя проект за разчет на приходите и разходите на Европол за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

2.   Въз основа на проекта за разчет управи