ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 103

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
19 април 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/590 на Съвета от 11 април 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/591 на Съвета от 15 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на приложимите количествени ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/593 на Комисията от 5 април 2016 година за одобрение на промяна, която не е минимална, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)]

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/594 на Комисията от 18 април 2016 година за установяване на образец на структурираното проучване на крайните получатели по оперативни програми за храни и/или основно материално подпомагане по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/595 на Комисията от 18 април 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/596 на Съвета от 18 април 2016 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

24

 

*

Решение (ОВППС) 2016/597 на Съвета от 18 април 2016 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес

29

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2016/598 на Комисията от 14 април 2016 година за разширяване на употребата на мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

34

 

*

Решение за изпълнение (EС) 2016/599 на Комисията от 15 април 2016 година относно съгласуваността на някои цели, включени в преразгледаните национални планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период (нотифицирано под номер С(2016) 2140)  ( 1 )

37

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/600 на Комисията от 15 април 2016 година за изменение на Решение 2007/453/ЕО по отношение на статуса на Румъния за СЕГ (нотифицирано под номер С(2016) 2186)  ( 1 )

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/601 на Комисията от 15 април 2016 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 2187)  ( 1 )

43

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/590 НА СЪВЕТА

от 11 април 2016 година

за подписване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 21-вата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 21), състояла се в Париж от 30 ноември до 12 декември 2015 г., беше приет текстът на споразумение относно засилването на глобалните действия в отговор на заплахата, свързана с изменението на климата. Парижкото споразумение ще влезе в сила на тридесетия ден след датата, към която най-малко 55 страни по Конвенцията с изчислен общ дял от най-малко 55 % от общите емисии на парникови газове депозират своите документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване. Страните по конвенцията включват Съюза и неговите държави членки.

(2)

Споразумението, наред с другото, определя дългосрочна задача в съответствие с целта да се ограничи повишаването на температурата в световен мащаб далеч под 2 °C над равнищата от прединдустриалния период, както и да се полагат усилия то да се задържа на 1,5 °С над тези равнища. За да се постигне тази цел, страните ще подготвят, обявят и поддържат последователни национално определени приноси.

(3)

На 6 март 2015 г. Съюзът и неговите държави членки обявиха своя планиран национално определен принос, за който се предвижда ангажирането с обвързваща цел за постигане до 2030 г. на намаление на емисиите на парникови газове в ЕС от най-малко 40 % спрямо равнищата от 1990 г., както е посочено в заключенията на Европейския съвет от 23 октомври 2014 г. относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

(4)

Споразумението ще бъде открито за подписване в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк от 22 април 2016 г. до 21 април 2017 г.

(5)

Споразумението е в съответствие с целите на Съюза за опазване на околната среда, посочени в член 191 от Договора, а именно опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда; защита на здравето на хората и насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата.

(6)

За изпълнението на някои от тези цели съществува законодателство на Съюза. Част от съществуващото законодателство на Съюза ще трябва да бъде преразгледано с цел прилагане на някои от разпоредбите на споразумението.

(7)

Поради това споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза при условие за сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (1).

Подписването ще се състои в Ню Йорк на 22 април 2016 г. или във възможно най-кратък срок след това.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 11 април 2016 година.

За Съвета

Председател

M.H.P. VAN DAM


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/591 НА СЪВЕТА

от 15 април 2016 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на приложимите количествени ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Секторът на млякото и млечните продукти се характеризира със сериозен дисбаланс на пазара в рамките на продължителен период. Докато в световен план търсенето на вносно мляко и млечни продукти е останало като цяло стабилно през 2015 г. в сравнение с 2014 г., в Съюза и други основни региони износители производството е нараснало значително.

(2)

Инвестициите в мощности за производство на мляко, направени с цел подготовка във връзка с изтичането на срока на квотите за мляко и предвид положителните средносрочни перспективи на световния пазар, доведоха до трайно увеличаване на производството на мляко в Съюза. Свръхпроизведените количества мляко се преработват в дълготрайни продукти като масло и обезмаслено мляко на прах.

(3)

Вследствие на това цените на маслото и обезмасленото мляко на прах в Съюза намаляха през 2014 и 2015 г., когато цените на обезмасленото мляко на прах достигнаха цената за публична интервенция. Цените на маслото са все още над публичната интервенционна цена, но съществува натиск за намаляването им.

(4)

В Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета (1) се определят количествени ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксираната цена, посочена в същия регламент. След като тези гранични стойности бъдат достигнати, изкупуването следва да се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена.

(5)

Като извънредна мярка за осигуряването на непрекъснатото наличие на публичния интервенционен механизъм при смущения на пазара в сектора на млякото и млечните продукти с Делегиран регламент (ЕС) 2015/1549 на Комисията (2) началото на периодът на публичната интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2016 г. беше изтеглено на 1 януари.

(6)

През допълнителния период на публична интервенция, открит за 2016 г. с Делегиран регламент (ЕС) 2015/1549, е достигната половината от обема на количественото ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена, определено с Регламент (ЕС) № 1370/2013.

(7)

С цел да се подпомогне секторът на млякото и млечните продукти да постигне нов баланс в преимуществено тежка ситуация на пазара, както и да се запази доверието в ефективността на механизмите за публична интервенция, е целесъобразно да се увеличат количествените ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена през 2016 г.

(8)

Когато преди влизането в сила на настоящия регламент започва тръжна процедура, закупените в рамките на тази процедура количества не следва да се отчитат за целите на определянето на наличните количества за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена през 2016 г.

(9)

За да се гарантира, че временните мерки, предвидени в настоящия регламент, оказват незабавно въздействие върху пазара и допринасят за стабилизиране на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 се добавя следната алинея:

„Чрез дерогация от първа алинея, през 2016 г. количествените ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена са 100 000 тона за масло и 218 000 тона за обезмаслено мляко на прах. Количествата, закупени в рамките на тръжна процедура, която е в ход към 19 април 2016 г., не се отчитат спрямо тези количествени ограничения.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 15 април 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12).

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1549 на Комисията от 17 септември 2015 г. за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г. и определяне на по-ранна начална дата на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2016 г. (ОВ L 242, 18.9.2015 г., стр. 28).


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/592 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) е уведомен за класовете извънборсови кредитни деривати, за които централен контрагент (ЦК) е получил разрешение да извършва клиринг. За всеки от тези класове ЕОЦКП направи оценка на критериите, които са от съществено значение за въвеждането на задължението за клиринг, включително степента на стандартизация, обема и ликвидността, както и наличието на ценова информация. Воден от намерението за постигане на първостепенната цел за намаляване на системния риск, ЕОЦКП определи в съответствие с процедурата, посочена в Регламент (ЕС) № 648/2012, класовете извънборсови кредитни деривати, по отношение на които следва да се прилага задължителен клиринг.

(2)

Една от общите и основни характеристики на извънборсовите кредитни деривати е срокът до падежа. Той се определя от датата, на която изтича срокът на договора за кредитния дериват. Тази характеристика следва да бъде взета под внимание при определяне на класовете извънборсови кредитни деривати, по отношение на които се прилага задължението за клиринг.

(3)

Различните контрагенти се нуждаят от различно време за въвеждането на необходимите мерки за извършване на клиринг на извънборсовите кредитни деривати, които подлежат на задължителен клиринг. С цел да се гарантира правилното и навременно изпълнение на това задължение, контрагентите следва да се класифицират в категории, в които по отношение на достатъчно сходни контрагенти задължението за клиринг да се прилага от една и съща дата.

(4)

Първата категория следва да включва както финансовите, така и нефинансовите контрагенти, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент са клирингови членове на поне един от съответните ЦК и за поне един от класовете договори за извънборсови кредитни деривати, които подлежат на задължителен клиринг, тъй като контрагентите вече имат опит с доброволното извършване на клиринг и вече са установили връзки с тези ЦК за извършване на клиринг на най-малко един от тези класове. Нефинансовите контрагенти, които са клирингови членове, също следва да бъдат включени в тази първа категория, тъй като техният опит и подготовка за централизиран клиринг са сравними с тези на финансовите контрагенти в категорията.

(5)

Втората и третата категория следва да включват финансовите контрагенти, които не са включени в първата категория, групирани в съответствие с техния правен и оперативен капацитет по отношение на извънборсовите деривати. За основа за диференциране на правния и оперативния капацитет на финансовите контрагенти следва да служи степента на активност с извънборсови деривати, а за разграничаване на втората от третата категория следва да бъде определен количествен праг въз основа на общата средна условна стойност в края на месеца на дериватите, при които се извършва нецентрализиран клиринг. Този праг следва да бъде определен на подходящо равнище, за да бъдат разграничени по-малките участници на пазара, но същевременно да успява да отразява значително ниво на риск при втората категория. Прагът следва също така да бъде съобразен с договорения на международно равнище праг относно изискванията за допълнително обезпечение за дериватите, при които се извършва нецентрализиран клиринг, с цел по-тясно сближаване на нормативните уредби и ограничаване на разходите за контрагентите, свързани с привеждането в съответствие. Подобно на ситуацията при международните стандарти, макар прагът по принцип да се прилага на ниво група предвид евентуалните общи рискове в рамките на групата, за инвестиционните фондове прагът следва да се прилага поотделно за всеки фонд, тъй като обикновено задълженията на даден фонд не се влияят от задълженията на другите фондове или на лицето, управляващо инвестициите. Поради това прагът следва да се прилага поотделно за всеки фонд, доколкото в случай на неплатежоспособност или несъстоятелност всеки инвестиционен фонд представлява напълно отделен и обособен пул от активи, които не са обезпечени, гарантирани или подкрепени от други инвестиционни фондове или от лицето, управляващо инвестициите.

(6)

Някои алтернативни инвестиционни фондове („АИФ“) не са обхванати от определението за финансови контрагенти съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, въпреки че имат оперативен капацитет по отношение на договорите за извънборсови деривати, подобен на този на АИФ, които попадат в обхвата на определението. Поради това АИФ, класифицирани като нефинансови контрагенти, следва да бъдат включени в едни и същи категории контрагенти като АИФ, класифицирани като финансови контрагенти.

(7)

Четвъртата категория следва да включва нефинансовите контрагенти, които не са включени в останалите категории, предвид техния по-ограничен опит с извънборсовите деривати и централизирания клиринг, както и по-малък оперативен капацитет по отношение на тях, в сравнение с другите категории контрагенти.

(8)

При определяне на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за контрагентите от първата категория, следва да се вземе предвид фактът, че те може да не са установили необходимите връзки с ЦК за всички класове, които подлежат на задължението за клиринг. Освен това чрез контрагентите от тази категория се осигурява достъп до клиринг за контрагенти, които не са клирингови членове, като се очаква клирингът за клиенти и клирингът за непреки клиенти да нараснат значително в резултат на влизането в сила на задължението за клиринг. Накрая, тази първа категория контрагенти обхваща значителна част от обема на извънборсовите кредитни деривати, на които и досега се извършва клиринг, а обемът на трансакциите, на които трябва да бъде извършен клиринг, ще се увеличи значително след датата, на която задължението за клиринг съгласно настоящия регламент поражда действие. Поради това за контрагентите от първата категория следва да бъде определен разумен срок от шест месеца, за да се подготвят за клиринга на допълнителните класове, за увеличението на клиринга за клиенти и за непреки клиенти и за адаптирането към увеличаващите се обеми на трансакциите, които подлежат на клиринг. Освен това при определянето на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за контрагентите от първата категория, следва да се вземе предвид и това дали към момента на влизане в сила на настоящия регламент повече от един ЦК вече извършват клиринг на същия клас извънборсови деривати. По-специално ако значителен брой контрагенти желаят по едно и също време да сключат споразумения за клиринг с един и същ ЦК, това би означавало, че е необходимо повече време, отколкото ако контрагентите могат да избират измежду няколко ЦК, с които да сключват своите споразумения за клиринг. Поради това следва да бъде предоставен допълнителен период от три месеца, за да се гарантира правилното изпълнение на задължението за клиринг.

(9)

При определяне на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за контрагентите от втората и третата категории, следва да се вземе предвид обстоятелството, че повечето от тях ще получат достъп до ЦК, като станат клиент или непряк клиент на клирингов член. Тази процедура може да отнеме между 12 и 18 месеца в зависимост от правния и оперативния капацитет на контрагентите и тяхното ниво на подготовка за сключването на споразумения с клиринговите членове, които споразумения са необходими за целите на клиринга на договорите. Освен това при определянето на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за контрагентите от втората и третата категория, следва да се вземе предвид и това дали към момента на влизане в сила на настоящия регламент повече от един ЦК вече извършват клиринг на същия клас извънборсови деривати. По-специално ако значителен брой контрагенти желаят по едно и също време да сключат споразумения за клиринг с един и същ ЦК, това би означавало, че е необходимо повече време, отколкото ако контрагентите могат да избират измежду няколко ЦК, с които да сключват своите споразумения за клиринг. Поради това следва да бъде предоставен допълнителен период от три месеца, за да се гарантира правилното изпълнение на задължението за клиринг.

(10)

При определянето на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за контрагентите от четвъртата категория, следва да се вземе предвид техният правен и оперативен капацитет, както и по-ограниченият им опит с извънборсови деривати и централизиран клиринг в сравнение с другите категории контрагенти.

(11)

Датата за прилагане на задължението за клиринг следва да се отложи във времето за договорите за извънборсови деривати, сключени от установен в трета държава контрагент и установен в Съюза контрагент, които принадлежат към една и съща група и които са включени в една и съща пълна консолидация и подлежат на подходящи централизирани процедури за оценка, измерване и контрол на риска. Отлагането на прилагането следва да гарантира, че задължението за клиринг не се прилага по отношение на тези договори за ограничен период от време, докато не бъдат приети актовете за изпълнение в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, чийто обхват включва договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент, и които се отнасят за юрисдикцията, в която е установен контрагентът извън Съюза. Компетентните органи следва да могат да проверяват предварително дали контрагентите, сключили такива договори, принадлежат към една и съща група и отговарят на другите условия за вътрешногруповите трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012.

(12)

За разлика от извънборсовите деривати, чиито контрагенти са нефинансови контрагенти, когато контрагентите по договори за извънборсови деривати са финансови контрагенти, в Регламент (ЕС) № 648/2012 се изисква задължението за клиринг да се прилага по отношение на договорите, сключени след като ЕОЦКП е бил уведомен, че ЦК е получил разрешение да извършва клиринг на определен клас извънборсови деривати, но преди датата, на която задължението за клиринг поражда действие, при условие че това изискване е основателно предвид остатъчния срок до падежа на тези договори към датата, на която задължението поражда действие. Задължението за клиринг се прилага по отношение на тези договори, с цел да се осигури еднаквото и последователно прилагане на Регламент (ЕС) № 648/2012. Това следва да допринесе за финансовата стабилност и намаляването на системния риск, както и за осигуряването на равнопоставеност на пазарните участници, когато даден клас договори за извънборсови деривати стане предмет на задължението за клиринг. Поради това минималният остатъчен срок до падежа следва да се определя на равнище, което гарантира постигането на тези цели.

(13)

Преди влизането в сила на регулаторните технически стандарти, приети в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, контрагентите не могат да предвидят дали сключваните от тях договори за извънборсови деривати ще бъдат предмет на задължението за клиринг на датата, на която задължението поражда действие. Тази несигурност оказва значително въздействие върху способността на пазарните участници да определят точно цената на договорите за извънборсови деривати, които те сключват, тъй като договорите, подлежащи на централизиран клиринг, са предмет на различен режим на обезпечения в сравнение с договорите, при които се извършва нецентрализиран клиринг. Налагането на предварителен клиринг за договорите, сключени преди влизането в сила на настоящия регламент, независимо от остатъчния срок до техния падеж към датата, на която задължението за клиринг поражда действие, би могло да ограничи способността на контрагентите да хеджират своите пазарни рискове по подходящ начин, а освен това да повлияе на функционирането и стабилността на пазара или да им попречи да упражняват обичайните си дейности, като ги хеджират по други подходящи начини.

(14)

Освен това договорите за извънборсови деривати, сключени след влизането в сила на настоящия регламент и преди задължението за клиринг да породи действие, не следва да подлежат на задължителен клиринг, преди контрагентите по тези договори да могат да определят категорията, към която принадлежат, и ЦК, който може да извършва клиринга на тези договори, както и дали задължението за клиринг се прилага за даден договор, в това число за техните вътрешногрупови трансакции, и преди да успеят да приемат необходимите мерки за сключването на тези договори, отчитайки задължението за клиринг. Поради това, за да се запази правилното функциониране и стабилността на пазара, както и равнопоставеността между контрагентите, е уместно да се приеме, че тези договори не следва да бъдат предмет на задължението за клиринг, независимо от остатъчния срок до падежа.

(15)

Договорите за извънборсови деривати, сключени след като ЕОЦКП е бил уведомен, че ЦК е получил разрешение да извършва клиринг на определен клас извънборсови деривати, но преди датата, на която задължението за клиринг поражда действие, не следва да бъдат предмет на задължението за клиринг, когато не са от съществено значение за системния риск, или ако прилагането на задължението за клиринг за тези договори би могло да изложи на риск еднаквото и последователно прилагане на Регламент (ЕС) № 648/2012. Кредитният риск от контрагента, свързан с договорите за извънборсови кредитни деривати с по-дълъг остатъчен срок до падежа, остава на пазара за по-дълго време от риска, свързан с извънборсовите кредитни деривати с кратък остатъчен срок до падежа. Налагането на задължението за клиринг за договорите с кратък остатъчен срок до падежа би породило тежест за контрагентите, която не съответства на по-малкия риск. Освен това извънборсовите кредитни деривати с кратък остатъчен срок до падежа представляват относително малка част от общия пазар, а следователно и относително малка част от общия системен риск, свързан с този пазар. Поради това минималният остатъчен срок до падежа следва да бъде определен на равнище, което гарантира, че задължението за клиринг не се прилага за договорите с остатъчен срок до падежа от не повече от няколко месеца.

(16)

Контрагентите от третата категория представляват относително малък дял от общия системен риск и имат по-слаб правен и оперативен капацитет по отношение на извънборсовите деривати в сравнение с контрагентите от първата и втората категория. Основни елементи на договорите за извънборсови деривати, включително ценообразуването на извънборсовите кредитни деривати, които подлежат на задължителен клиринг и са сключени преди задължението да породи действие, ще трябва да бъдат адаптирани в кратки срокове, за да се предвиди процедурата по клиринга, който ще се извършва няколко месеца след сключването на договора. Процесът на предварителен клиринг налага важни промени в модела на ценообразуване и в документацията за тези договори за извънборсови деривати. Контрагентите от третата категория имат много ограничена способност да включат предварителния клиринг в своите договори за извънборсови деривати. Поради това налагането на тези контрагенти на задължението за клиринг на договори за извънборсови деривати, сключени преди задължението за клиринг да породи действие, би могло да ограничи възможността им да хеджират рисковете си по подходящ начин, а освен това да повлияе на функционирането и стабилността на пазара или да им попречи да упражняват обичайните си дейности, ако не могат да продължат да извършват хеджиране. По тази причина задължението за клиринг не следва да се прилага за вътрешногруповите трансакции, сключени от контрагентите от третата категория преди датата, на която задължението за клиринг поражда действие за тези трансакции.

(17)

Освен това договорите за извънборсови деривати, сключени между контрагенти, принадлежащи към една и съща група, могат да бъдат освободени от задължението за клиринг, ако са спазени определени условия, така че да се предотврати понижаване на ефикасността на процесите на управление на вътрешногруповия риск, което би възпрепятствало постигането на първостепенната цел на Регламент (ЕС) № 648/2012. Поради това задължението за клиринг не следва да се прилага за вътрешногруповите трансакции, които отговарят на определени условия и които са сключени преди датата, на която задължението за клиринг поражда действие за тези трансакции.

(18)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(19)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи, поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), и се консултира с Европейския съвет за системен риск,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Класове извънборсови деривати, които подлежат на задължителен клиринг

Посочените в приложението класове извънборсови деривати подлежат на задължителен клиринг.

Член 2

Категории контрагенти

1.   За целите на членове 3 и 4 контрагентите, за които се прилага задължението за клиринг, се разделят на следните категории:

а)

категория 1, включваща контрагенти, които към датата на влизане в сила на настоящия регламент са клирингови членове по смисъла на член 2, параграф 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за поне един от класовете извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент, на поне един от ЦК, получили разрешение или признати преди тази дата да извършват клиринг на най-малко един от тези класове;

б)

категория 2, включваща контрагенти, които не принадлежат към категория 1, а към група, чиято обща средна стойност на остатъчната брутна условна стойност в края на месеца на дериватите, на които се извършва нецентрализиран клиринг, надхвърля 8 милиарда евро за месеците януари, февруари и март 2016 г., и които представляват някой от следните видове субекти:

i)

финансови контрагенти,

ii)

алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), които са нефинансови контрагенти;

в)

категория 3, включваща контрагенти, които не принадлежат към категория 1 или категория 2 и които представляват някой от следните видове субекти:

i)

финансови контрагенти,

ii)

алтернативни инвестиционни фондове в съответствие с определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, които са нефинансови контрагенти;

г)

категория 4, включваща нефинансови контрагенти, които не принадлежат към категория 1, категория 2 или категория 3.

2.   За целите на изчисляването на груповата обща средна стойност на остатъчната брутна условна стойност в края на месеца, посочена в параграф 1, буква б), се включват всички групови деривати, на които се извършва нецентрализиран клиринг, включително валутни форуърди, суапове и валутни суапове.

3.   Когато контрагентите са алтернативни инвестиционни фондове по определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС или предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа по определението в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), прагът от 8 милиарда евро, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, се прилага индивидуално на равнище фонд.

Член 3

Дати, от които задължението за клиринг поражда действие

1.   По отношение на договори, принадлежащи към посочен в приложението клас извънборсови деривати, задължението за клиринг поражда действие на:

а)

9 февруари 2017 г. за контрагентите от категория 1;

б)

9 август 2017 г. за контрагентите от категория 2;

в)

9 февруари 2018 г. за контрагентите от категория 3;

г)

9 май 2019 г. за контрагентите от категория 4.

Когато договорът е сключен между двама контрагенти, попадащи в различни категории контрагенти, задължението за клиринг на този договор поражда действие на по-късната дата.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, букви а), б) и в) по отношение на договори, отнасящи се до посочен в приложението клас извънборсови деривати и сключени между контрагенти, които са различни от контрагентите от категория 4 и са част от една и съща група, като единият контрагент е установен в трета държава, а другият контрагент е установен в Съюза, задължението за клиринг поражда действие на:

а)

9 май 2019 г. в случай че по отношение на съответната трета държава не е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент; или

б)

по-късната от следните дати, в случай че по отношение на съответната трета държава е прието решение относно еквивалентността в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент:

i)

60 дни след датата на влизане в сила на решението по отношение на съответната трета държава, прието в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 за целите на прилагането на член 4 от същия регламент, отнасящо се до договорите за извънборсови деривати, посочени в приложението към настоящия регламент,

ii)

датата, на която задължението за клиринг поражда действие в съответствие с параграф 1.

Тази дерогация се прилага само когато контрагентите отговарят на следните условия:

а)

установеният в трета държава контрагент е финансов контрагент или нефинансов контрагент;

б)

установеният в Съюза контрагент е:

i)

финансов контрагент, нефинансов контрагент, финансово холдингово дружество, финансова институция или предприятие за спомагателни услуги, подлежащо на подходящи пруденциални изисквания, а контрагентът, посочен в буква а), е финансов контрагент,

ii)

финансов контрагент или нефинансов контрагент, а контрагентът, посочен в буква а), е нефинансов контрагент;

в)

и двамата контрагенти са включени в една и съща пълна консолидация в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

г)

по отношение на двамата контрагенти се прилагат подходящи централизирани процедури за оценка, измерване и контрол на риска;

д)

контрагентът, установен в Съюза, е уведомил своя компетентен орган в писмена форма, че условията, определени в букви а), б), в) и г), са изпълнени, и в рамките на 30 календарни дни след получаване на уведомлението компетентният орган е потвърдил, че тези условия са изпълнени.

Член 4

Минимален остатъчен срок до падежа

1.   За финансовите контрагенти от категория 1 минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг поражда действие, е:

а)

5 години и 3 месеца за договорите, сключени или подновени преди 9 октомври 2016 г., които принадлежат към класовете, посочени в таблицата от приложението;

б)

6 месеца за договорите, сключени или подновени преди 9 октомври 2016 г., които принадлежат към класовете, посочени в таблицата от приложението.

2.   За финансовите контрагенти от категория 2 минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг поражда действие, е:

а)

5 години и 3 месеца за договорите, сключени или подновени преди 9 октомври 2016 г., които принадлежат към класовете, посочени в таблицата от приложението;

б)

6 месеца за договорите, сключени или подновени преди 9 октомври 2016 г., които принадлежат към класовете, посочени в таблицата от приложението.

3.   За финансовите контрагенти от категория 3 и за сключените между финансови контрагенти трансакции, посочени в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, минималният остатъчен срок до падежа, посочен в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 648/2012, към датата, на която задължението за клиринг поражда действие, е 5 години и 3 месеца.

4.   Когато договорът е сключен между двама финансови контрагенти, принадлежащи към различни категории, или между двама финансови контрагенти, участващи в трансакции, посочени в член 3, параграф 2, минималният остатъчен срок до падежа, който трябва да се вземе предвид за целите на настоящия член, е по-дългият остатъчен срок до падежа.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(3)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(4)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Класове извънборсови деривати за кредитно неизпълнение, които са предмет на задължението за клиринг

Класове неразделени на траншове европейски индексни суапове за кредитно неизпълнение

Идентификатор

Вид

Подвид

Географска зона

Референтен индекс

Валута на сетълмента

Серии

Срок до падежа

B.1.1

Индексни суапове за кредитно неизпълнение

Неразделени на траншове индексни деривати

Европа

iTraxx Europe Main

EUR

От 17 нататък

B.1.2

Индексни суапове за кредитно неизпълнение

Неразделени на траншове индексни деривати

Европа

iTraxx Europe Crossover

EUR

От 17 нататък


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/593 НА КОМИСИЯТА

от 5 април 2016 година

за одобрение на промяна, която не е минимална, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Olive de Nîmes“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 991/2010 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Olive de Nîmes“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 април 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 991/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)] (ОВ L 288, 5.11.2010 г., стр. 12).

(3)  ОВ C 358, 30.10.2015 г., стр. 11.


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/594 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2016 година

за установяване на образец на структурираното проучване на крайните получатели по оперативни програми за храни и/или основно материално подпомагане по линия на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (1), и по-специално член 17, параграф 4 от него,

след консултация с Комитета, отговарящ за Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕС) № 223/2014 от управляващия орган на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане („оперативна програма ОП I“) се изисква да извършва структурирано проучване на крайните получатели през 2017 г. и 2022 г.

(2)

Посоченото структурирано проучване на крайните получатели е един от инструментите, които трябва да се използват за оценка на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица („FEAD“). С цел да се гарантира, че проучването дава висококачествени резултати и представлява полезен принос за оценката на FEAD, е необходимо да се създаде образец, който позволява да се обобщят данните на равнището на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Структурираното проучване на крайните получатели, посочено в член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014, се извършва в съответствие с образеца, поместен в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СТРУКТУРИРАНО ПРОУЧВАНЕ НА ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА (FEAD) — ВЪПРОСИ

Име на интервюиращия :

[пълно име на интервюиращия. Ако интервюто извършват няколко души, всички те следва да се посочат тук]

Място :

[адрес, на който се извършва проучването]

Организация :

[наименование на партньорската организация, от която е получил подпомагане крайният получател]

Дата :

[дата на проучването в следния формат: дд/мм/гггг]

Продължителност :

[продължителност на проучването в следния формат: чч:мм]

А.   ВЪПРОСИ ОТНОСНО ОБХВАТА НА ПОДПОМАГАНЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО НА КРАЙНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ОТ ПАРТНЬОРСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ (1)

A1.   Какъв вид подпомагане получават крайните получатели от FEAD и колко често се разпределя това подпомагане?

 

Ежедневно

Ежеседмично

Месечно

Друго

Пакети с храна (2)

 

 

 

(да се уточни)

Ястия

 

 

 

(да се уточни)

Стоки, разпределени на деца

 

 

 

(да се уточни)

Стоки, разпределени на бездомни лица

 

 

 

(да се уточни)

Друго [да се уточни]

[да се уточни видът]

[да се уточни видът]

[да се уточни видът]

[да се уточни видът и периодът]


A2.   Какви са видовете съпътстващи мерки, предлагани на крайните получатели, когато получават подпомагане от FEAD?

Съвети за приготвяне и съхранение на храна, семинари по готварство, образователни дейности за насърчаване на здравословното хранене или съвети за това как да се намали разхищението на храна

 

Съвети за личната хигиена

 

Пренасочване към съответните компетентни служби (напр. социални/административни служби)

 

Индивидуално обучение и семинари

 

Психологическа и терапевтична подкрепа

 

Консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата

 

Друго [да се уточни]

[да се попълни карето за текст]

Няма

 


A3.   Партньорската организация предоставя ли също така материално подпомагане на крайните получатели, което не е съфинансирано от FEAD?

Да

Не

 

 


A3a.   Ако отговорът е „Да“, какъв вид подпомагане предоставя партньорската организация в допълнение на това, което е по линия на FEAD?

Пакети с храна

 

Ястия

 

Стоки, разпределени на деца

 

Стоки, разпределени на бездомни лица

 

Други стоки

[да се уточни видът]

Б.   ВЪПРОСИ ЗА КРАЙНИЯ ПОЛУЧАТЕЛ

Б1.   Вие сте мъж или жена?

Мъж

Жена

 

 


Б2.   Бихте ли ми казали на каква възраст сте?

15 или по-малко

16 — 24

25 — 49

50 — 64

65 или повече

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 

 


Б3.   Бихте ли ми казали дали сте самотен родител?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б4.   Бихте ли ми казали какъв вид подпомагане получихте току-що (или ще получите сега)?

 

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

Пакети с храна

 

 

 

 

Ястия

 

 

 

 

Бебешки комплекти (стоки от първа необходимост за бебета)

 

 

 

 

Училищни чанти

 

 

 

 

Канцеларски материали, тетрадки, химикалки, материали за рисуване и други материали, които се изискват в училище (без облекло)

 

 

 

 

Спортно облекло и обувки (спортни обувки, трика, бански костюми …)

 

 

 

 

Облекло и обувки (зимни дрехи, обувки, училищни униформи …)

 

 

 

 

Спални чували/одеяла

 

 

 

 

Кухненски пособия (тенджери, тигани, прибори за хранене …)

 

 

 

 

Домашен текстил (кърпи, спално бельо)

 

 

 

 

Артикули за лична хигиена (комплект за първа помощ, сапун, четка за зъби, самобръсначка за еднократна употреба …)

 

 

 

 

Други категории стоки

[да се попълни карето за текст]


Б5.   Бихте ли ми казали кой получава това подпомагане?

Вие

Други хора във Вашето домакинство

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

Ако отговорът на въпрос Б5, е само „Вие“, прескочете въпрос Б6.

Б6.   Бихте ли ми казали дали други хора също ще се възползват от това подпомагане? И ако е така, бихте ли посочили за колко души (без да включвате себе си) става въпрос и какви са тяхната възраст и пол?

 

Мъж

Жена

5 или по-малко

 

 

6 — 15

 

 

16 — 24

 

 

25 — 49

 

 

50 — 64

 

 

65 или повече

 

 

Не желае да отговори

 

 

Не знае или не разбира въпроса

 

 


Б7.   Бихте ли ми казали дали това е първият път, в който идвате, за да получите това подпомагане?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

Ако отговорът на въпрос Б7 е „Да“, „Не желае да отговори“ или „Не знае или не разбира въпроса“, преминете направо към въпрос Б9.

Б8.   Бихте ли ми казали колко често идвате, за да получите това подпомагане?

Ежедневно

Ежеседмично

Месечно

Други

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 


Б9.   Знаете ли кога отново ще се нуждаете от същото подпомагане?

Утре

Следващата седмица

Следващия месец

Други

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 


Б10.   Бихте ли ми казали дали срещнахте трудности при получаването на това подпомагане?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б10a.   Ако отговорът е „Да“, моля, посочете от какъв характер са били трудностите, с които сте се сблъскали?

Необходимост да се получат документи от определени национални, регионални или местни органи

 

Необходимост да се пропътува дълго разстояние

 

Психологически пречки

 

Друго [да се уточни]

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


Б11.   Бихте ли ми казали дали предоставеното подпомагане от FEAD е допринесло за положителна промяна за Вас или за членовете на Вашето домакинство?

Да

Частично

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 


Б11a.   Ако отговорът е „Не“ или „Частично“, бихте ли ми казали защо?

Недостатъчно количество на храната/стоките

 

Недостатъчна честота на разпределение на храната/стоките

 

Недостатъчно качество на храната/стоките

 

Друг вид необходимо подпомагане (да се уточни)

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


Б12.   Вие или Вашето домакинство можехте ли преди една година да си позволите да закупите храната/стоките, които получихте току-що?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б13.   Бихте ли ми казали дали Вие и/или други членове на Вашето домакинство получават(е) подпомагане от други организации?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б13a.   Ако отговорът е „Да“, бихте ли ми казали какъв вид подпомагане получавате от други организации?

 

Да

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

Пакети с храна

 

 

 

Ястия

 

 

 

Бебешки комплекти (стоки от първа необходимост за бебета)

 

 

 

Училищни чанти

 

 

 

Канцеларски материали, тетрадки, химикалки, материали за рисуване и други материали, които се изискват в училище (без облекло)

 

 

 

Спортно облекло и обувки (спортни обувки, трика, бански костюми …)

 

 

 

Облекло и обувки (зимни дрехи, обувки, училищни униформи …)

 

 

 

Спални чували/одеяла

 

 

 

Кухненски пособия (тенджери, тигани, прибори за хранене …)

 

 

 

Домашен текстил (кърпи, спално бельо)

 

 

 

Артикули за лична хигиена (комплект за първа помощ, сапун, четка за зъби, самобръсначка за еднократна употреба …)

 

 

 

Други

[Да се попълни карето за текст]


Б14.   Ако сте получили (сега или в миналото) съвети или насоки чрез въпросната организация, бихте ли ми казали за какво се отнасят те?

Съвети за приготвяне и съхранение на храна, семинари по готварство, образователни дейности за насърчаване на здравословното хранене или съвети за това как да се намали разхищението на храна

 

Съвети за личната хигиена

 

Пренасочване към съответните компетентни служби (напр. социални/административни служби)

 

Индивидуално обучение и семинари

 

Психологическа и терапевтична подкрепа

 

Консултации във връзка с управлението на бюджета на домакинствата

 

Друго [да се уточни]

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


Б15.   Бихте ли ми казали дали въпросните съвети или насоки са Ви били полезни или не?

Много полезни

По-скоро полезни

Не особено полезни

Напълно безполезни

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 

 

 


Б16.   Бихте ли ми казали дали получавате доход от работа?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б17.   Бихте ли ми казали дали получавате друг доход или социални плащания?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б18.   Бихте ли ми казали дали членове на Вашето домакинство получават доход от работа?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б19.   Бихте ли ми казали дали членове на Вашето домакинство получават друг доход или социални плащания?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б20.   Бихте ли ми казали дали сте гражданин на тази държава?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б21.   Ако отговорът е „Не“, бихте ли ми казали дали сте гражданин на друга държава — членка на ЕС?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б22.   Бихте ли ми казали дали сте лице, търсещо убежище, или бежанец?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б23.   Бихте ли ми казали дали имате място за живеене?

Да

Не

Не желае да отговори

Не знае или не разбира въпроса

 

 

 

 


Б23a.   Ако имате място за живеене, бихте ли ми казали за какъв вид място става въпрос?

Собствено или наето жилище или къща, самостоятелно или със семейството

 

Общо жилище с приятели и други хора

 

Институционални домове за дългосрочно пребиваване (дом за стари хора, самотни майки, лица, търсещи убежище)

 

Приюти и социални жилища

 

Изоставена къща или беден квартал

 

Подвижен дом/каравана

 

Бежански лагер

 

Друго [да се уточни]

[Да се попълни карето за текст]

Не желае да отговори

 

Не знае или не разбира въпроса

 


(1)  Въпросите се отнасят до подпомагането, предоставено в разпределителния пункт, където се провеждат интервютата.

(2)  Определението за това, какво следва да се разбира под „пакети с храна“, може да се даде на равнището на партньорска организация/операция/управителен орган. Не е задължително пакетите да бъдат със стандартен размер или съдържание.


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/595 НА КОМИСИЯТА

от 18 април 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/24


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/596 НА СЪВЕТА

от 18 април 2016 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 април 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/598 (1) за назначаване на г-н Peter BURIAN за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Централна Азия. Мандатът на СПЕС изтича на 30 април 2016 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 10 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Peter BURIAN като СПЕС за Централна Азия се удължава до 28 февруари 2017 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Централна Азия. Тези цели включват:

а)

насърчаване на добри и близки отношения между Съюза и държавите от Централна Азия, основани на общи ценности и интереси, както е посочено в съответните споразумения;

б)

принос за повишаване на стабилността и сътрудничеството между държавите в региона;

в)

принос за укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните свободи в Централна Азия;

г)

предприемане на мерки по отношение на основни заплахи, по-специално специфични проблеми с преки последици за Съюза;

д)

подобряване на ефективността и видимостта на действията на Съюза в региона, включително чрез по-тясна координация с други значими партньори и международни организации, например Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Организацията на обединените нации (ООН).

Член 3

Мандат

1.   За постигане на целите на политиката мандатът на СПЕС е:

а)

да насърчава общата политическа координация на Съюза в Централна Азия и да съдейства за осигуряване на съгласуваност на външните действия на Съюза в региона;

б)

да наблюдава от името на ВП, съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията, процеса на изпълнение на стратегията на Съюза за ново партньорство с Централна Азия, което ще бъде допълнено със съответните заключения на Съвета и последващи доклади за напредъка при изпълнението на стратегията на Съюза за Централна Азия, да отправя препоръки и да докладва редовно пред съответните органи на Съвета;

в)

да подпомага Съвета при по-нататъшното разработване на цялостна политика по отношение на Централна Азия;

г)

да следи отблизо политическите събития в Централна Азия, като развива и поддържа тесни контакти с правителствата, парламентите, съдебната власт, гражданското общество и средствата за масово осведомяване;

д)

да насърчава Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес;

е)

да развива подходящи контакти и сътрудничество с основните заинтересовани участници в региона и всички имащи отношение регионални и международни организации;

ж)

в сътрудничество със СПЕС за правата на човека да допринася за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека в региона, включително насоките на Съюза относно правата на човека, и по-специално насоките на Съюза относно децата и въоръжените конфликти и насоките относно насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и на политиката на Съюза във връзка с Резолюция 1325(2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, включително като следи и докладва за развитието на събитията и изготвя препоръки в тази област;

з)

в тясно сътрудничество с ООН и ОССЕ да допринася за предотвратяването и разрешаването на конфликти, като установява контакти с властите и други участници на местно ниво, като неправителствени организации, политически партии, малцинства, религиозни групи и техните лидери;

и)

да допринася за определяне на аспектите на общата външна политика и политика на сигурност по отношение на Централна Азия, свързани с енергийната сигурност, сигурността на границите, борбата с тежката престъпност, включително наркотиците и трафика на хора, както и управлението на водните ресурси, околната среда и изменението на климата;

й)

да насърчава постигането на регионална сигурност в границите на Централна Азия в контекста на намаляването на международното присъствие в Афганистан.

2.   СПЕС оказва подкрепа на работата на ВП и следи общо всички дейности на Съюза в региона.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политическо ръководство на СПЕС в рамките на мандата, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с ЕСВД и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена да покрие разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 май 2016 г. до 28 февруари 2017 г., е в размер на 800 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и предоставените финансови средства СПЕС отговаря за формирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС своевременно предоставя на Съвета и Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители, за да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема от съответната държава членка, институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС се разполага в същите помещения като съответния отдел на ЕСВД, така че да се гарантират съгласуваността и последователността на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на неговия персонал, се договарят с приемащите държави в зависимост от случая. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, в зависимост от случая, предоставят логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки съобразно мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в региона, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а)

изготвя специфичен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, в който се включват специфични физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и който включва план за действие при извънредни обстоятелства и план за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС се отчита и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с оглед постигането на целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС се координират със съответния географски отдел на ЕСВД, с Комисията, както и с действията на СПЕС за Афганистан. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на мисии на държавите членки и с ръководителите на делегации на Съюза. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. Освен това СПЕС осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво, представени на място.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До края на август 2016 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за напредъка, а до края на ноември 2016 г. — подробен доклад за изпълнението на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 18 април 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/598 на Съвета от 15 април 2015 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Централна Азия (ОВ L 99, 16.4.2015 г., стр. 25).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/29


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/597 НА СЪВЕТА

от 18 април 2016 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 април 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/599 (1) за назначаване на г-н Fernando GENTILINI за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за близкоизточния мирен процес. Мандатът на СПЕС изтича на 30 април 2016 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 10 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Fernando GENTILINI като СПЕС за Близкоизточния мирен процес се удължава до 28 февруари 2017 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза по отношение на близкоизточния мирен процес.

2.   Общата цел е всеобщ мир, който следва да бъде постигнат на основата на „двудържавно“ решение, при което Израел и демократична, териториално свързана, жизнеспособна, мирна и суверенна палестинска държава съществуват съвместно със сигурни и признати граници и поддържат нормални отношения със съседите си в съответствие с приложимите резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН), с принципите от Мадрид, включително „земя за мир“, пътната карта, постигнатите досега споразумения между страните и арабската инициатива за мир. В контекста на многопластовите израело-арабски отношения регионалното измерение представлява основен елемент за всеобщия мир.

3.   В процеса на постигане на тази цел като политически приоритети следва да се разглеждат запазването на „двудържавното“ решение, както и подновяването на мирния процес и подкрепата за него. Ясните параметри, с които да се определи основата за преговорите, са ключовият елемент за успешен изход, като Съюзът изложи позицията си по отношение на тези параметри в заключенията на Съвета от декември 2009 г., декември 2010 г. и юли 2014 г. и ще продължи да я утвърждава активно.

4.   Съюзът е решен да работи със страните и с партньорите от международната общност, включително чрез участие в Четворката за близкоизточния мирен процес (наричана по-долу „Четворката“), и активно да подпомага предприемането на подходящи международни инициативи за създаването на нова динамика в преговорите.

Член 3

Мандат

1.   За постигане на целите на политиката мандатът на СПЕС включва:

а)

осигуряване на активно и ефикасно съдействие от страна на Съюза за действия и инициативи, водещи до окончателно уреждане на израело-палестинския конфликт, въз основа на „двудържавно“ решение и в съответствие с приетите от Съюза параметри;

б)

улесняване и поддържане на тесни връзки с всички участници в мирния процес, съответните политически фактори, другите държави от региона, членовете на Четворката и други заинтересовани държави, както и с ООН и други заинтересовани международни организации, като Лигата на арабските държави, за да работи съвместно с тях за засилване на мирния процес;

в)

необходимата работа за насърчаване и подпомагане на евентуална нова рамка за преговори при консултации с всички основни участници и държавите членки;

г)

активна подкрепа и принос за мирните преговори между страните, включително чрез представяне на предложения от името на Съюза в рамките на тези преговори;

д)

осигуряване на постоянно присъствие на Съюза в съответните международни форуми;

е)

съдействие за управлението и предотвратяването на кризи, включително по отношение на Газа;

ж)

съдействие, когато има искане за това, за прилагане на постигнатите между страните международни споразумения и предприемане на дипломатически действия в случай на нарушение на условията на посочените споразумения;

з)

подпомагане на политическите усилия за извършване на съществена промяна, водеща до устойчиво решение за ивицата Газа, която представлява неразделна част от бъдещата палестинска държава и следва да бъде разгледана в рамките на преговорите;

и)

отделяне на особено внимание на факторите, влияещи върху регионалните измерения на мирния процес, на ангажимента с арабските партньори и на осъществяването на арабската инициатива за мир;

й)

поддържане на конструктивни връзки със страните, подписали споразуменията в рамките на мирния процес, за да се подпомогне зачитането на основните демократични принципи, в това число зачитането на международното хуманитарно право, правата на човека и принципите на правовата държава;

к)

представяне на предложения за участие на Съюза в мирния процес и за най-успешния начин за осъществяване на инициативите на Съюза и за продължаване на полаганите понастоящем от Съюза усилия във връзка с мирния процес, като например съдействие на Съюза за палестинските реформи, както и по политическите аспекти на съответните проекти на Съюза за развитие;

л)

приобщаване на страните към идеята да се въздържат от едностранни действия, застрашаващи осъществимостта на „двудържавното“ решение;

м)

докладване, като пратеник към Четворката, за напредъка и развитието на преговорите и съдействие за подготовката на заседанията на пратениците към Четворката въз основа на позициите на Съюза и чрез координация с другите членове на Четворката;

н)

принос за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека в сътрудничество със СПЕС за правата на човека, включително насоките на Съюза относно правата на човека, и по-специално насоките на Съюза относно децата и въоръжените конфликти и относно насилието срещу жени и момичета и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и на политиката на Съюза във връзка с Резолюция 1325(2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, включително чрез наблюдение и доклади във връзка с развитието на събитията в тази област и изготвяне на препоръки;

о)

принос за по-добро разбиране на ролята на Съюза сред лидерите, влияещи на общественото мнение в региона.

2.   СПЕС оказва подкрепа на работата на ВП, като при това поддържа обща осведоменост за всички дейности на Съюза в региона, свързани с близкоизточния мирен процес.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на мандата, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и със съответните ѝ отдели.

4.   СПЕС работи, като поддържа тясна координация с представителството на Съюза в Ерусалим, делегацията на Съюза в Тел Авив, както и с всички останали делегации на Съюза в региона, които имат отношение към въпроса.

5.   СПЕС е базиран основно в региона, като същевременно осигурява редовно присъствие в централата на ЕСВД.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена да покрие разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 май 2016 г. до 28 февруари 2017 г., е в размер на 1 250 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими за общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. За всички направени разходи СПЕС се отчита на Комисията.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на съответните предоставени финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по конкретни политически въпроси в зависимост от изискванията на мандата. СПЕС своевременно информира Съвета и Комисията за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители към СПЕС. Възнаграждението на такива командировани служители се поема от държавата членка, съответната институция на Съюза или ЕСВД съответно. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, също могат да бъдат командировани към СПЕС. Членовете на договорно наетия чуждестранен персонал трябва да са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани членове на персонала остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, на институцията на Съюза или на ЕСВД, като изпълняват задълженията си и действат в интерес на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на персонала към СПЕС

Привилегиите, имунитетът и другите гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и за работата на членовете на персонала към СПЕС, се договарят с приемащите държави, в зависимост от случая. Държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие за тази цел.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета осигуряват достъп на СПЕС до всякаква информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, в зависимост от случая, осигуряват логистичната подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза за сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразно мандата на СПЕС и в зависимост от обстановката, свързана със сигурността в региона, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално:

а)

чрез установяването на конкретен план за сигурност въз основа на насоки от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, който урежда безопасното придвижване на персонала до и в рамките на областта, за която отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и който включва план за действие при извънредни обстоятелства и план за евакуация;

б)

като гарантира, че целият персонал, разположен извън границите на Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в областта, за която отговаря;

в)

като гарантира, че всички членове на неговия екип, които предстои да бъдат разположени извън границите на Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или при пристигането си в областта, за която отговаря, съобразно степента на риска, определена за областта от ЕСВД;

г)

като гарантира, че са изпълнени всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и като представя на Съвета, ВП и Комисията писмени доклади за изпълнението на тези препоръки, както и за други, свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и ЕСВД. СПЕС докладва редовно на КПС в допълнение към минималните изисквания относно докладването и определянето на целите, предвидени в Насоките във връзка с назначението, мандата и финансирането на специалните представители на Съюза. При необходимост СПЕС докладва и на работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват по мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва при информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и спомага да се гарантира съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с оглед на постигането на политическите цели на Съюза. Действията на СПЕС са координирани с действията на Комисията. СПЕС провежда редовни брифинги за представителствата на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с представителствата на държавите членки и с ръководителите на делегациите на Съюза и на мисиите по линия на ОПСО. Те полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. В тясно сътрудничество с ръководителя на делегацията на Съюза в Тел Авив и представителството на Съюза в Ерусалим СПЕС осигурява политически насоки на местно равнище на ръководителите на Полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) и на Мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah). На място СПЕС поддържа връзки и с други международни и регионални участници.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До края на август 2016 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за напредъка, а до края на ноември 2016 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 18 април 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/599 на Съвета от 15 април 2015 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за близкоизточния мирен процес (ОВ L 99, 16.4.2015 г., стр. 29).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/34


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2016/598 НА КОМИСИЯТА

от 14 април 2016 година

за разширяване на употребата на мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(само текстът на английски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/752/ЕО на Комисията (2) се разрешава, в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97, пускането на пазара на мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) като нова хранителна съставка за употреба в някои храни.

(2)

На 11 декември 2009 г. дружеството Aker BioMarine Antarctic AS уведоми Комисията за намерението си да пусне на пазара мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) въз основа на становище на компетентния орган за оценка на храните на Финландия относно неговата еквивалентност по същество на мастния екстракт от антарктически крил (Euphausia superba), разрешен с Решение 2009/752/ЕО.

(3)

На 15 септември 2014 г. дружеството Aker BioMarine Antarctic AS подаде заявление до компетентните органи на Ирландия за разширяване на употребата на мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) като нова хранителна съставка.

(4)

На 23 декември 2014 г. компетентният ирландски орган за оценка на храните представи доклада си за първоначална оценка. В този доклад той стигна до заключението, че разширяването на употребата на мастния екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) отговаря на критериите за нови храни, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(5)

На 22 януари 2015 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка на останалите държави членки.

(6)

В 60-дневния срок, предвиден в член 6, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха представени обосновани възражения. Впоследствие заявителят промени искането по отношение на предложените категории храни. Тази промяна и допълнителните обяснения от заявителя намалиха опасенията до степен, която удовлетворява държавите членки и Комисията.

(7)

С Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) се определят изискванията относно хранителните добавки. Употребата на мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) следва да бъде разрешена, без да се засягат изискванията на посочения акт.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мастният екстракт от антарктически крил (Euphausia superba), чиито характеристики са определени в приложение I, може да бъде пуснат на пазара на Съюза като нова хранителна съставка за посочените видове употреба и при максималните количества, определени в приложение II, без да се засягат специфичните разпоредби на Директива 2002/46/ЕО.

Член 2

Разрешеният с настоящото решение мастен екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) се обозначава върху етикетите на съдържащите го храни по следния начин: „мастен екстракт от ракообразното антарктически крил (Euphausia superba)“.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Норвегия.

Съставено в Брюксел на 14 април 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/752/ЕО на Комисията от 12 октомври 2009 г. за разрешаване на пускането на пазара на мастен екстракт от антарктически крил Euphausia superba като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 13.10.2009 г., стр. 33).

(3)  Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Спецификация на мастния екстракт от антарктически крил (Euphasia superba)

Описание: Мастният екстракт от антарктически крил (Euphausia superba) се произвежда чрез екстрахиране с етанол от смлян антарктически крил. Протеините и следите от тъкани се отстраняват от мастния екстракт посредством филтриране. Етанолът и остатъчната влага се отстраняват посредством изпаряване.

Изпитване

Спецификация

Осапунително число

Не повече от 185 mg KOH/g

Пероксидно число (ПЧ)

Не повече от 2 meq O2/kg масло

Влага и летливи вещества

Не повече от 0,6 (1)

Фосфолипиди

Не по-малко от 35 тегловни процента

Трансмастни киселини

Не повече от 1 тегловен процент

EPA (ейкозапентаеноева киселина)

Не по-малко от 15 % от общото количество мастни киселини

DHA (докозахексаенова киселина)

Не по-малко от 7 % от общото количество мастни киселини


(1)  Изразена като активност на водата при температура 25 °C.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разрешени видове употреба на мастния екстракт от антарктически крил (Euphasia superba)

Категория храни

Максимално съдържание на комбинирани DHA и EPA

Хранителни добавки съгласно определението в Директива 2002/46/ЕО

3 g на ден за населението като цяло

450 mg на ден за бременни и кърмачки

Забележка: Всички хранителни продукти, съдържащи богато на DHA и EPA масло от антарктически крил, следва да докажат устойчивост на окисление чрез подходяща и национално/международно призната методология на изпитване (напр. AOAC).


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/37


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2016/599 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

относно съгласуваността на някои цели, включени в преразгледаните национални планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период

(нотифицирано под номер С(2016) 2140)

(само текстовете на български, испански, италиански, немски, португалски, румънски, словенски, словашки, унгарски, хърватски и чешки език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамковия регламент) (1), и по-специално член 11, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (2), и по-специално член 15, параграф 2, от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 държавите членки са длъжни да приемат национални планове или планове за функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП), включително задължителни национални цели или цели на равнище ФБВП, с които се гарантира съгласуваност с целите за ефективност, валидни за целия Съюз. Освен това в посочения регламент се предвижда Комисията да оценява съгласуваността на тези цели въз основа на критериите за оценка, посочени в член 11, параграф 6, буква г). Подробни правила във връзка с това са посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013.

(2)

С Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията (3) бяха приети валидни за целия Съюз цели за ефективност на дейността в ключовите области, свързани с безопасността, околната среда, капацитета и разходната ефективност, отнасящи се за втория референтен период (2015 — 2019 г.).

(3)

На 2 март 2015 г. Комисията прие Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 (4) относно несъгласуваността на определени цели, включени в първоначалните планове за ефективност, с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, в което се съдържат и препоръки за преразглеждане на тези цели. Адресати на посоченото решение бяха Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Словашката република, Унгария, Франция, Хърватия и Чешката република и съгласно него се изискваше преразглеждане на целите за ефективност в ключови области на дейността като капацитет и/или разходна ефективност.

(4)

До 2 юли 2015 г. Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Словашката република, Унгария, Франция, Хърватия и Чешката република представиха преразгледани национални планове или планове за функционалните блокове въздушно пространство, включително преразгледани цели за ефективност. На 4 февруари 2016 г. Испания и Португалия представиха изменение на плана за функционалния блок въздушно пространство с допълнително преразгледани цели за ефективност.

(5)

Органът за преглед на ефективността, който е натоварен със задачата да подпомага Комисията при прилагането на схемата за ефективност съгласно член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, представи на 15 октомври 2015 г. на Комисията доклад за оценка.

(6)

Оценката на преразгледаните цели за ефективност по отношение на тяхната съгласуваност с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност е направена въз основа на същите критерии и методологии за оценка, които са били използвани при оценката на първоначално представените цели за ефективност.

(7)

По отношение на ключовата за ефективността област на капацитета съгласуваността на преразгледаните цели, представени от съответните държави членки, относно закъснението в управлението на потоците въздушно движение (УПВД) по маршрута беше оценена в съответствие с принципа, посочен в точка 4 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, като се използват съответните референтни стойности за капацитет за ФБВП, чието прилагане гарантира на равнището на ЕС, че е постигната валидната за целия Съюз цел, изчислена от управителния орган на мрежата и посочена в плана за управление на мрежата (2014 — 2018/2019 г.) в последния му вариант от юни 2014 г. („план за управление на мрежата“). Тази оценка показа, че преразгледаните цели, представени от Австрия, Словашката република, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република по отношение на блока FABCE, както и тези, представени от Испания и Португалия по отношение на блока SW FAB, и от България и Румъния по отношение на блока Danube FAB, са съгласувани с валидната за целия Съюз цел за ефективност.

(8)

По отношение на ключовата област „разходна ефективност“ целите, изразени в установените единични разходи по маршрута, представени от държавите членки, бяха оценени в съответствие с принципите, изложени в точка 5 във връзка с точка 1 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, при отчитане на тенденцията в развитието на установените единични разходи по маршрута през втория референтен период и общо през първия и втория референтен период (2012 — 2019 г.), броя на единиците обслужване (съгласно прогнозата за въздушното движение) и равнището на установените единични разходи по маршрута в сравнение с държавите членки, за които са налице сходни експлоатационни и икономически условия. Тази оценка показа, че преразгледаните цели, представени от Австрия и Словашката република, както е определено в преразгледания план за ефективност по отношение на блока FABCE, както и тези, представени от Италия, определени в преразгледания план за ефективност по отношение на блока Blue Med FAB, са съгласувани с валидната за целия Съюз цел за ефективност.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението цели, включени в преразгледаните планове за ефективност, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004, са съгласувани с валидните за целия Съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период, определени в Решение за изпълнение 2014/132/ЕС.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Чешката република, Кралство Испания, Република Хърватия, Италианската република, Унгария, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република.

Съставено в Брюксел на 15 април 2016 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1.

(3)  Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията от 11 март 2014 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 20).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията от 2 март 2015 г. относно несъгласуваността на определени цели, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период, както и препоръки за изменение на тези цели (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Цели за ефективност в ключовите за ефективността области „капацитет“ и „разходна ефективност“, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП), представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004, за които бе установено, че са съгласувани с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период

В КЛЮЧОВАТА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОБЛАСТ „КАПАЦИТЕТ“

Закъснение в управлението на потоците въздушно движение (УПВД) по маршрута в минути/полет

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

ФБВП

Цел за капацитета по маршрута на равнище ФБВП

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Чешка република

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Хърватия

Унгария

Австрия

Словения

Словакия

България

Дунав

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Румъния

Португалия

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Испания

В КЛЮЧОВАТА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОБЛАСТ „РАЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Легенда:

Ключова област

Позиция

Единици

(А)

Общи установени разходи по маршрута

(в номинално изражение и в национална валута)

(Б)

Темп на инфлация

(%)

(В)

Инфлационен индекс

(2009 г. = 100)

(Г)

Общи установени разходи по маршрута

(в реални цени от 2009 г. и в национална валута)

(Д)

Общо единици обслужване по маршрута

(ОЕО)

(Е)

Установени единични разходи (УЕР) по маршрута

(в реални цени от 2009 г. и в национална валута)

ФБВП BLUE MED

Зона за събиране на такси: Италия — валута: EUR

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(А)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(Б)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(В)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(Г)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(Д)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(Е)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

ФБВП FAB CE

Зона за събиране на такси: Австрия — валута: EUR

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(А)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(Б)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(В)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(Г)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(Д)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(Е)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Зона за събиране на такси: Словашката република — валута: EUR

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(А)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(Б)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(В)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(Г)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(Д)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(Е)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/41


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/600 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

за изменение на Решение 2007/453/ЕО по отношение на статуса на Румъния за СЕГ

(нотифицирано под номер С(2016) 2186)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 5, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 се предвижда, че държавите членки, третите държави или региони от тях („държави или региони“) — според техния статус по отношение на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) — се класифицират в една от следните три категории: с нищожен риск от СЕГ, с контролиран риск от СЕГ и с неопределен риск от СЕГ.

(2)

В приложението към Решение 2007/453/ЕО на Комисията (2) се съдържа списък на държавите или регионите, разделени според техния статус по отношение на СЕГ.

(3)

Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) има водеща роля при категоризацията на държавите или регионите според риска от СЕГ.

(4)

През май 2014 г. в своята Резолюция № 18 „Признаване на статуса на спонгиформна енцефалопатия по говедата на държавите членки“ (3) Общото събрание на OIE реши да предостави на Румъния статус „с нищожен риск от СЕГ“. На 27 юни 2014 г. Научният комитет на OIE за болести по животните отмени този статус за нищожен риск от СЕГ поради уведомление от Румъния от 20 юни 2014 г. относно нетипичен случай на СЕГ.

(5)

През месец май 2015 г. Общото събрание на OIE измени главата относно СЕГ в Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE („Кодекса“), като в член 11.4.1 от Кодекса добави следното изречение: „За целите на официалното признаване на статуса по отношение на СЕГ, понятието СЕГ изключва „атипичната СЕГ“ като състояние, за което се счита, че възниква спонтанно и в много ниска степен сред популациите от едър рогат добитък“ (4).

(6)

Тъй като статусът за Румъния „с нищожен риск от СЕГ“ беше отменен поради установяване на атипичен случай на СЕГ и тъй като в новия вариант на Кодекса се изключва нетипичната СЕГ за целите на официалното признаване на статуса по отношение на СЕГ, Научният комитет на OIE за болести по животните реши да възстанови на Румъния статуса „с нищожен риск от СЕГ“, считано от 8 декември 2015 г.

(7)

За да бъде отразено това решение, списъкът на държавите в приложението към Решение 2007/453/ЕО следва да бъде изменен.

(8)

Поради това Решение 2007/453/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/453/ЕО се изменя, както следва:

1)

в част „A. Държави или региони с нищожен риск от СЕГ“ след „— Португалия“ и преди „— Словения“ се вмъква вписването „— Румъния“;

2)

в част „B. Държави или региони с контролиран риск от СЕГ“ се заличава вписването „— Румъния“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  Решение 2007/453/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/601 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 2187)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея и член 29, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 96/23/ЕО се определят мерките за наблюдение на веществата и групите остатъци, изброени в приложение I към нея. В посочената директива се изисква от третите страни, от които държавите членки имат право да внасят животни и животински продукти, попадащи в обхвата на същата директива, да представят план за мониторинг на остатъци, който да предвижда изискуемите гаранции. Този план трябва да включва като минимум групите остатъци и вещества, изброени в посоченото приложение I.

(2)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (2) се одобряват плановете, предвидени в член 29 от Директива 96/23/ЕО („плановете“), представени от някои трети страни, изброени в приложението към същото решение, за животните и животинските продукти, включени в списъка в приложение I към директивата.

(3)

С оглед на плановете, представени неотдавна от някои трети страни, и на получената от Комисията допълнителна информация от тези трети страни е необходимо да бъде актуализиран списъкът на третите страни, от които държавите членки имат право да внасят определени животни и животински продукти съгласно предвиденото в Директива 96/23/ЕО и които понастоящем са изброени в приложението към Решение 2011/163/ЕС („списъкът“).

(4)

Доминиканската република представи на Комисията план относно меда. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Мед“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Доминиканската република.

(5)

Фолкландските острови представиха на Комисията план относно аквакултурите. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Аквакултури“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Фолкландските острови.

(6)

Комисията поиска от Френска Полинезия да предостави информация за изпълнението на плана си относно меда. В своя отговор компетентните органи на Френска Полинезия заявиха, че не е изготвена програма за мониторинг на остатъците в меда, тъй като Френска Полинезия не възнамерява да изнася мед за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна по отношение на меда следва да бъде заличено от списъка. Френска Полинезия съответно беше уведомена за това.

(7)

Комисията поиска от Намибия да предостави информация за изпълнението на плановете си относно дивеча. В своя отговор компетентните органи на Намибия заявиха, че не е изготвена програма за мониторинг на остатъчните вещества в дивеча, тъй като Намибия не възнамерява да изнася дивеч за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна по отношение на продуктите от дивеч следва да бъде заличено от списъка. Намибия съответно беше уведомена за това.

(8)

Република Корея представи на Комисията план относно домашните птици. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Домашни птици“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Република Корея.

(9)

Сен Пиер и Микелон представи на Комисията план относно домашните птици. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Домашни птици“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Сен Пиер и Микелон.

(10)

С Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (3) се дава разрешение на Сингапур да въвежда в Съюза пратки от прясно месо с произход от Нова Зеландия, отговарящи на условията за въвеждане в Съюза и предназначени за Съюза. С цел да се разреши тази дейност, вписването за Сингапур в списъка следва да включва и еднокопитни животни, дивеч и дивеч, отглеждан в стопанства, но следва да се ограничи до продукти от прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза, които се разтоварват, повторно натоварват и преминават транзитно, със или без складиране, през Сингапур. Сингапур и Нова Зеландия бяха съответно уведомени. В списъка следва да се добави бележка под линия за Сингапур, в която да се посочи това ограничение.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

За преходен период до 15 май 2016 г. държавите членки приемат пратки с дивеч от Намибия и пратки с мед от Френска Полинезия, при условие че вносителят може да докаже, че тези пратки са били сертифицирани и експедирани за ЕС преди 31 март 2016 г., в съответствие с Решение 2011/163/ЕС.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).

(3)  Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ISO 2 код

Държава

Говеда

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

AD

Андора

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Армения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Бруней

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Ботсуана

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Беларус

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Камерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Доминиканска република

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Фолкландски острови

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Гана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Гамбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Гренландия

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Израел (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Индия

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Иран

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Япония

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Кения

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Южна Корея

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Ливан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Молдова

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Черна гора

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Бивша югославска република Македония (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Мианмар/Бирма

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Мексико

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Малайзия

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Нова Каледония

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Нова Зеландия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Острови Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Сърбия (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Русия

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Руанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Сан Марино

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Суринам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Свазиленд

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Тайланд

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Тунис

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Турция

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Танзания

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Украйна

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Съединени щати

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Венецуела

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Зимбабве

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Само камилско мляко.

(2)  Износ за ЕС на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храни).

(3)  Трети страни, използващи само суровини от държавите членки или от други трети страни, одобрени за внос на такива суровини в ЕС, в съответствие с член 2.

(4)  Бивша югославска република Македония; окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след приключване на провежданите понастоящем преговори на равнище ООН.

(5)  Не е включено Косово (това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово).

(6)  Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия район.

(7)  Под Израел по-долу се разбира Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(8)  Само за продукти от прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза, които се разтоварват, повторно натоварват и преминават транзитно, със или без складиране, през Сингапур.“