ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 75

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
22 март 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/414 на Съвета от 10 март 2016 година за разрешаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта да се присъедини, в интерес на Европейския съюз, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

1

 

 

Конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/415 на Комисията от 21 март 2016 година за отхвърляне на приетите гаранции от двама производители износители и за отмяна на Решение 2008/577/ЕО за приемане на гаранциите, предложени във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на амониев нитрат с произход от Русия

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/416 на Комисията от 21 март 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/417 на Комисията от 17 март 2016 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2016) 1509)

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/418 на Комисията от 18 март 2016 година относно съответствието на отнасящите се за 2016 година таксови единици за зоните за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер С(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/419 на Комисията от 18 март 2016 година относно несъответствие на таксови единици за 2016 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер С(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/420 на Комисията от 18 март 2016 година относно несъответствие на таксови единици за 2015 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията (нотифицирано под номер С(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/421 на Комисията от 18 март 2016 година относно несъответствие на таксови единици за 2015 г. и 2016 г. за зоната за събиране на такси на Швейцария, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията (нотифицирано под номер С(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/422 на Комисията от 18 март 2016 година относно съответствие на таксови единици за 2015 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер С(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Решение (ЕС) 2016/423 за изпълнение на Комисията от 18 март 2016 година за разрешаване на някои лаборатории в Египет, Обединените арабски емирства и Съединените американски щати да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/113 на Комисията от 28 януари 2016 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република ( ОВ L 23, 29.1.2016 г. )

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/414 НА СЪВЕТА

от 10 март 2016 година

за разрешаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта да се присъедини, в интерес на Европейския съюз, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („Конвенцията“) опростява начините за предаване на съдебни и извънсъдебни документи между договарящите държави. По този начин тя улеснява съдебното сътрудничество при трансгранични граждански и търговски съдебни спорове.

(2)

Много държави, включително държавите-членки, с изключение на Република Австрия и Малта, са страни по Конвенцията. Република Австрия и Малта изразиха своя интерес да станат страни по Конвенцията. В интерес на Съюза е всички държави-членки да са страни по Конвенцията. В допълнение, в рамките на външната си политика в областта на гражданското правосъдие Съюзът насърчава трети държави да се присъединят към Конвенцията и да я ратифицират.

(3)

Съюзът има външна компетентност по отношение на Конвенцията, доколкото разпоредбите ѝ засягат правилата, установени в определени разпоредби от законодателството на Съюза или доколкото с присъединяването на други държави-членки към Конвенцията се изменя обхватът на някои разпоредби от законодателството на Съюза, като член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(4)

Конвенцията не позволява участието на регионални организации за икономическа интеграция като Съюза. В резултат на това Съюзът не може да се присъедини към Конвенцията.

(5)

Поради това Съветът следва да разреши на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта да се присъедини към Конвенцията в интерес на Съюза. Държавите-членки запазват компетентността си в онези области от Конвенцията, които не засягат правилата на Съюза или не променят техния обхват, в съответствие с член 3, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(6)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета (3) и поради това участват в приемането и прилагането на настоящото решение.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съветът разрешава на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта да се присъедини, в интерес на Съюза, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.

Текстът на Конвенцията е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   Република Австрия предприема необходимите стъпки за депозиране на своя инструмент за ратификация на Конвенцията в Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия в разумен срок и най-късно до 31 декември 2017 г.

2.   Република Австрия информира Съвета и Комисията за датата на депозиране на инструмента за ратификация.

Член 3

1.   След като настоящото решение породи действие, Малта уведомява Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия за датата, на която Конвенцията ще стане приложима за Малта.

2.   Малта уведомява също така Съвета и Комисията за датата, посочена в параграф 1.

Член 4

Настоящото решение поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящото решение са Малта и Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.

За Съвета

Председател

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79).


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/3


ПРЕВОД

КОНВЕНЦИЯ

за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела

(сключена на 15 ноември 1965 г.)

ДЪРЖАВИТЕ, ПОДПИСАЛИ ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ,

желаейки да създадат подходящи способи, за да могат съдебните или извънсъдебните актове, които трябва да бъдат връчени в чужбина, да се предадат на техните адресати своевременно,

загрижени за подобряване на взаимната правна помощ в тази област чрез опростяване и ускоряване на процедурата,

решиха да сключат за постигането на тези цели конвенция и се споразумяха за следното:

Член 1

Тази конвенция се прилага по граждански или търговски дела във всички случаи, когато един съдебен или извънсъдебен акт трябва да бъде изпратен в чужбина, за да бъде връчен.

Конвенцията не се прилага, когато адресът на получателя е неизвестен.

ГЛАВА ПЪРВА

СЪДЕБНИ АКТОВЕ

Член 2

Всяка договаряща държава определя централен орган, който поема в съответствие с чл. 3 до 6 задължението да получава и дава ход на молбите за връчване, подадени от друга договаряща държава.

Централният орган се организира в съответствие с вътрешното законодателство на договарящата държава.

Член 3

Органът или компетентното съдебно длъжностно лице, в съответствие със законите на държавата, където са изготвени документите, отправя до централния орган на замолената държава молба, съответстваща на образеца-формуляр, приложен към тази конвенция, без да е необходима легализация на отделните документи или друга подобна процедура.

Актът, който трябва да бъде връчен, или копие от него се прилага към молбата. Молбата и актът се изготвят в два екземпляра.

Член 4

Ако централният орган прецени, че не са спазени разпоредбите на тази конвенция, той уведомява незабавно молителя, като посочва възраженията си по молбата.

Член 5

Централният орган на замолената държава връчва или предприема необходимите действия, за да бъде връчен актът:

а)

в съответствие с начините, предвидени от законодателството на замолената държава за връчване на актове, издадени в тази държава или предназначени за лица, намиращи се на нейна територия; или

b)

в съответствие със специалния начин, поискан от молещата държава, ако той не противоречи на законите на замолената държава.

Освен в случая, предвиден в ал. 1, буква„b“, актът винаги може да бъде предаден на получателя, ако той се съгласи доброволно да го приеме.

Ако актът трябва да бъде връчен в съответствие с ал. 1, централният орган може да поиска той да бъде съставен или преведен на официалния език или на един от официалните езици на неговата страна.

Частта от молбата, която съдържа основните елементи на акта, съобразно образеца-формуляр, приложен към тази конвенция, се връчва на получателя.

Член 6

Централният орган на замолената държава или всеки друг орган, определен от него за тази цел, попълва удостоверение по образеца-формуляр, приложен към тази конвенция.

В удостоверението се отразява изпълнението на молбата. В него се посочват начинът, мястото и датата на изпълнение, както и лицето, на което актът е бил връчен. В случай че актът не е бил връчен, в удостоверението се посочват причините, попречили на изпълнението.

Ако удостоверението не е попълнено от централния или от съдебен орган, молителят може да поиска то да бъде заверено от един от тези органи.

Удостоверението се изпраща директно на молителя.

Член 7

Стандартният текст в образеца-формуляр, приложен към тази конвенция, трябва да бъде написан на френски или английски език. Той може да бъде написан и на официалния език или на един от официалните езици на държавата, в която актът е съставен.

Съответните бланки се попълват на езика на замолената държава или на френски или английски език.

Член 8

Всяка договаряща държава има право да връчва съдебни актове на лица, намиращи се в чужбина, без прилагане на принуда, пряко чрез своите дипломатически агенти или консулски длъжностни лица.

Всяка държава може да заяви, че се противопоставя на прилагането на този начин на връчване на нейна територия, освен ако съдебният акт трябва да бъде връчен на гражданин на държавата, в която той е бил издаден.

Член 9

Всяка договаряща държава има право да използва също така консулски път за изпращане на актове за връчване до определените органи на друга договаряща държава.

Ако извънредни обстоятелства налагат това, всяка договаряща държава има възможност да използва и дипломатически път за тази цел.

Член 10

Ако държавата, за която са предназначени актовете, не възрази срещу това, тази конвенция не е пречка за:

а)

възможността да се изпращат по пощата съдебни актове на лица, намиращи се в чужбина;

b)

възможността съдебни органи, съдебни длъжностни лица или други компетентни лица от държавата, в която съдебните актове са били изготвени, да връчват съдебни актове пряко чрез съдебните органи, съдебните длъжностни лица и други компетентни лица от държавата, където трябва да се извърши връчването;

с)

възможността всяко лице, което има интерес в дадено съдебно дело, да връчва съдебните актове пряко чрез съдебните органи, съдебните длъжностни лица или други компетентни лица от държавата, където трябва да се извърши връчването.

Член 11

Тази конвенция не е пречка две или повече договарящи държави да се споразумеят и възприемат за връчването на съдебни актове други начини за предаването им, различни от предвидените в предходните членове, и по-специално чрез преки връзки между съответните органи.

Член 12

Връчването на съдебни актове, идващи от договаряща държава, не поражда задължение за заплащане или възстановяване на такси или разноски за услугите, извършени от замолената държава.

Молителят е длъжен да заплати или възстанови разноските, възникнали от:

а)

изпълнение на задължението на извънсъдебен орган или друго лице, компетентно по законите на получаващата държава;

b)

използването на специален начин на връчване.

Член 13

Изпълнението на молба за връчване, отговаряща на разпоредбите на тази конвенция, не може да бъде отказано от замолената държава, освен ако тя прецени, че това изпълнение ще засегне нейния суверенитет или сигурност.

Изпълнението не може да бъде отказано на основание, че замолената държава претендира съгласно своето вътрешно законодателство за изключителна юрисдикция по дадено дело или че нейното вътрешно законодателство не допуска използването на правните способи, посочени в молбата.

В случай на отказ централният орган трябва незабавно да уведоми молителя, като посочи причините за отказа.

Член 14

Трудностите, които могат да възникнат във връзка с предаването на съдебни актове за връчване, се уреждат по дипломатически път.

Член 15

Когато призовка или друг равностоен акт е трябвало да бъде препратен в чужбина, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на тази конвенция, и ответникът не се явява, съдебно решение не трябва да се постановява, докато не се установи, че:

а)

актът е бил връчен в съответствие с начините, предвидени от законодателството на замолената държава за връчване на актове, съставени в тази страна и предназначени за лица, намиращи се на нейна територия; или че

b)

актът действително е предаден на ответника или в дома му по друг начин, предвиден в тази конвенция,

и че във всеки от тези случаи връчването или предаването е било извършено своевременно, за да може ответникът да организира защитата си.

Всяка договаряща държава има възможност да заяви, че нейните съдии, независимо от разпоредбите на ал. 1, могат да постановят решение, въпреки че не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването или предаването, ако са налице следните условия:

а)

актът е бил предаден по един от начините, предвидени в тази конвенция;

b)

изминал е период от време, считан от съдията за достатъчен във всеки конкретен случай, но не по-малък от шест месеца от датата на изпращането на съдебния акт;

с)

не е получено удостоверение, потвърждаващо връчването, въпреки че са положени всички необходими усилия за неговото получаване чрез компетентните органи на замолената държава.

Независимо от разпоредбите на този член съдията може при спешни случаи да разпореди всякакви временни или обезпечителни мерки.

Член 16

Когато призовка или друг равностоен акт е трябвало да бъде препратен в чужбина, за да бъде връчен съгласно разпоредбите на тази конвенция, и е било постановено решение срещу ответник, който не се е явил, съдията има право да освободи ответника от последиците от изтичане на срока за обжалване на решението, ако са спазени следните условия:

а)

ответникът, без вина от негова страна, не се е запознал своевременно с акта, за да се защити, или с решението, за да може да го обжалва; и

b)

аргументите, изложени от ответника по делото, изглеждат на пръв поглед основателни.

Молбата за освобождаване от последиците на изтеклия срок за обжалване се допуска за разглеждане само ако е подадена в рамките на един разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Всяка договаряща държава има възможност да заяви, че молбата няма да бъде приета за разглеждане, ако е била подадена след изтичане на срока, който държавата определя в своята декларация, при условие че този срок е не по-малък от една година от постановяване на решението.

Този член не се прилага за решенията, отнасящи се до гражданското състояние или правоспособността и дееспособността на лицата.

ГЛАВА ВТОРА

ИЗВЪНСЪДЕБНИ АКТОВЕ

Член 17

Извънсъдебни актове, издадени от органи и компетентни длъжностни лица на една договаряща държава, могат да бъдат изпратени за връчване в друга договаряща държава в съответствие с начините и при условията, предвидени в тази конвенция.

ГЛАВА ТРЕТА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Всяка договаряща държава може да посочи освен централния орган и други органи, като определи техните правомощия.

При всички случаи обаче молителят има право да изпрати молбата си пряко до централния орган.

Федералните държави имат право да определят няколко централни органа.

Член 19

Тази конвенция не засяга разпоредби от вътрешното законодателство на договаряща държава, разрешаващи използването на други начини, непредвидени в предходните членове, за предаване на нейна територия на актове за връчване, изпратени от чужбина.

Член 20

Тази конвенция не е пречка две или повече договарящи държави да се споразумеят за отмяна действието на:

а)

чл. 3, ал. 2 относно изискването за изпращане на два екземпляра от предаваните за връчване актове;

b)

чл. 5, ал. 3 и чл. 7 относно употребата на езиците;

с)

чл. 5, ал. 4;

d)

чл. 12, ал. 2.

Член 21

Всяка договаряща държава ще съобщи в Министерството на външните работи на Холандия при депозиране на документите за ратификация или за присъединяване или по-късно:

а)

органите, предвидени в чл. 2 и 18;

b)

компетентния орган за попълване на удостоверението по чл. 6;

с)

компетентния орган за получаване на актовете, изпратени по консулски път, съгласно чл. 9.

При необходимост и при същите условия тя ще уведоми за:

а)

възраженията си срещу използването на начините за изпращане на актове, предвидени в чл. 8 и 10;

b)

декларациите, предвидени в чл. 15, ал. 2 и чл. 16, ал. 3;

с)

всяка промяна в определените органи, възраженията и декларациите, посочени по-горе.

Член 22

Тази конвенция ще замести в отношенията между държавите, които са я ратифицирали, чл. 1 до 7 от конвенциите относно гражданския процес, подписани съответно на 17 юли 1905 г. и на 1 март 1954 г. в Хага, ако тези държави са страни по едната или и по двете конвенции.

Член 23

Тази конвенция не засяга прилагането на чл. 23 от Конвенцията относно гражданския процес, подписана в Хага на 17 юли 1905 г., и на чл. 24 от Конвенцията относно гражданския процес, подписана в Хага на 1 март 1954 г.

Тези членове ще намерят приложение само ако се използват начини за връзка между компетентните органи, идентични с тези, предвидени в цитираните конвенции.

Член 24

Допълнителните споразумения към конвенциите от 1905 г. и 1954 г., сключени от договарящите държави, също се прилагат към тази конвенция, освен ако страните не са се договорили друго.

Член 25

Без да се засягат разпоредбите на чл. 22 и 24, тази конвенция не отменя действието на конвенциите, по които договарящите държави са или ще бъдат страни и които съдържат разпоредби по материя, уредена в тази конвенция.

Член 26

Тази конвенция е открита за подписване от държавите, представени на Десетата сесия на Хагската конференция по международно частно право.

Тя подлежи на ратификация, като ратификационните документи се депозират в Министерството на външните работи на Холандия.

Член 27

Тази конвенция влиза в сила на шестдесетия ден след депозирането на третия ратификационен документ, предвиден в чл. 26, ал. 2.

Конвенцията влиза в сила за всяка подписала я държава, която впоследствие я ратифицира, на шестдесетия ден от депозирането на нейния ратификационен документ.

Член 28

Всяка държава, непредставена на Десетата сесия на Хагската конференция по международно частно право, може да се присъедини към тази конвенция след нейното влизане в сила съгласно чл. 27, ал. 1. Документите за присъединяване се депозират в Министерството на външните работи на Холандия.

Конвенцията влиза в сила за тази държава, ако няма възражение от страна на държава, ратифицирала конвенцията преди това депозиране, която трябва да уведоми за възражението си Министерството на външните работи на Холандия в срок шест месеца от датата, на която Министерството на външните работи я е уведомило за присъединяването.

При липса на възражение конвенцията влиза в сила за присъединилата се държава на първия ден от месеца, следващ изтичането на последния от сроковете, посочени в предходната алинея.

Член 29

Всяка държава може при подписването, ратификацията или присъединяването да заяви, че тази конвенция ще се прилага на цялата територия, която тя представлява в международните отношения, или върху една или няколко части от тази територия. Декларацията започва да действа от момента на влизане в сила на конвенцията за тази държава.

Всяко последващо разширение на териториалния обхват се съобщава на Министерството на външните работи на Холандия.

Конвенцията влиза в сила за териториите, посочени в разширението на обхвата, на шестдесетия ден след съобщението по предходната алинея.

Член 30

Тази конвенция ще бъде в сила за срок пет години от датата на нейното влизане в сила съгласно чл. 27, ал. 1, включително и за държавите, които са я ратифицирали или са се присъединили към нея по-късно.

Действието на конвенцията се продължава мълчаливо за нов петгодишен срок, освен ако не бъде денонсирана.

Уведомлението за денонсиране трябва да се депозира в Министерството на външните работи на Холандия най-късно шест месеца преди изтичането на съответния петгодишен срок.

Денонсирането може да се ограничи само до някои територии, на които се прилага конвенцията.

Денонсирането има действие само по отношение на държавата, изпратила нота за това. Конвенцията остава в сила за другите договарящи държави.

Член 31

Министерството на външните работи на Холандия уведомява с ноти държавите, посочени в чл. 26, както и държавите, присъединили се в съответствие с разпоредбите на чл. 28, за:

а)

подписване и ратификации, посочени в чл. 26;

b)

датата, от която тази конвенция влиза в сила съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 1;

с)

присъединяванията, посочени в чл. 28, и за датите, от които те започват да действат;

d)

разширенията на обхвата, посочени в чл. 29, и за датите, от които те влизат в сила;

е)

определените органи, възраженията и декларациите, посочени в чл. 21;

f)

денонсирането, посочено в чл. 30, ал. 3.

В уверение на което, долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха тази конвенция.

Съставена в Хага на 15 ноември 1965 г. на френски и английски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който ще бъде депозиран в архивите на Правителството на Холандия и по едно заверено копие от него ще бъде предадено по дипломатически път на всяка от държавите, представени на Десетата сесия на Хагската конференция по международно частно право.

 


РЕГЛАМЕНТИ

22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/415 НА КОМИСИЯТА

от 21 март 2016 година

за отхвърляне на приетите гаранции от двама производители износители и за отмяна на Решение 2008/577/ЕО за приемане на гаранциите, предложени във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на амониев нитрат с произход от Русия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 8 от него,

като с настоящото уведомява държавите членки,

като има предвид, че:

A.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕО) № 2022/95 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия. След преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките и междинно преразглеждане, с Регламент (ЕО) № 658/2002 (3) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия. След ново преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките и междинно преразглеждане, с Регламент (ЕО) № 661/2008 (4) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия. Също след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 (5) Комисията наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия.

(2)

С Решение 2008/577/ЕО (6) („решението“) Комисията прие ценова гаранция („гаранцията“) от някои производители, в това число руските производители ОАО „Акрон“ и ОАО „Дорогобуж“, членове на холдинговото дружество „Акрон“ (наричани заедно „Акрон“), относно вноса на амониев нитрат, произвеждан от тези дружества и продаван на първия независим клиент в Съюза.

(3)

Със същото решение Комисията прие и гаранция от украинското дружество ПАО„Азот“ (гр. Черкаси). Срокът на действие на мерките върху вноса на амониев нитрат с произход от Украйна изтече на 17 юни 2012 г. (7), поради което на същия ден изтече и срокът на съответната гаранция.

(4)

Със същото решение Комисията прие и гаранция от групата „Еврохим“. С Решение 2012/629/ЕС (8) Комисията отхвърли приетата гаранция, предложена от групата „Еврохим“, поради неприложимост на гаранцията.

(5)

Приетата от „Акрон“ гаранция се основава на следните три елемента: 1) индексиране на минималните цени в съответствие с публичните международни котировки, 2) количествен таван и 3) ангажимент продуктите, обхванати от гаранцията, да не се продават на същите клиенти в Европейския съюз, на които се продават други продукти, с изключение на определени други продукти, за които „Акрон“ поема ангажимент да спазва специален режим на цените.

(6)

Както се посочва в съображение 14 от Решение 2008/577/ЕО, при приемането на гаранцията Комисията е счела, че поради структурата за продажби на „Акрон“ рискът от заобикаляне на гаранцията е ограничен.

Б.   ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Стопански взаимоотношения на „Акрон“

(7)

През май 2012 г. „Акрон“ уведоми Комисията за намерението си да придобие дял в химически завод в Съюза. През август 2012 г. дружеството уведоми Комисията за промяна в корпоративната си структура, а именно че е придобило миноритарно дялово участие в посочения химически завод в Съюза, и изтъкна, че тази корпоративна промяна няма отражение върху прилагането на гаранцията. След като направи оценка на представените от „Акрон“ доказателства, първоначално Комисията сметна, че тази промяна в корпоративната структура на дружеството няма отражение върху гаранцията. Понастоящем обаче Комисията разполага с нови доказателства, които сочат, че когато я е уведомило за промяна в структурата си, дружеството е представило непълна информация. По-специално Комисията не е била уведомена, че освен химични продукти посоченият производител от Европейския съюз също така произвежда и продава торове, в това число амониев нитрат. Освен това доказателствата, с които понастоящем разполага Комисията, сочат, че след като през август 2012 г. дружеството я е уведомило за това, дяловото участие на „Акрон“ се е увеличило още повече.

Предварителна оценка

(8)

Комисията анализира възможните последствия предвид доказателствата, с които разполага, и счете, че е налице голям риск от кръстосано компенсиране. Ако обектът за производство и продажба на торове в Европейския съюз, в който „Акрон“ има дялово участие, продава някои свои продукти на същите клиенти като „Акрон“, цените по тези трансакции могат да се определят така, че да компенсират минималната вносна цена, за която е поета гаранция. Подобна компенсация обаче не би могла да се открие чрез дейности за наблюдение, тъй като ценовата структура на повечето продукти, произвеждани от обекта за производство и продажба на торове, в който „Акрон“ има дялово участие, не се посочва в никакви обществено достъпни източници. Поради това не може да се прецени дали цените, заплатени от клиентите, отговарят на стойността на продуктите, или отразяват евентуална отстъпка, направена с цел да се компенсират трансакциите, обект на гаранцията, за които трябва да се спазва минимална вносна цена. Вследствие на това наблюдението на гаранцията би станало неприложимо и неосъществимо.

(9)

Комисията надлежно уведоми „Акрон“ и обяви, че предвид обстоятелствата, описани в съображения 7 и 8, счита, че гаранцията следва да бъде оттеглена. На дружеството бе дадена възможност за коментар.

В.   ПИСМЕНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И ИЗСЛУШВАНЕ

(10)

„Акрон“ представи писмени изявления и получи възможност представителите му да бъдат изслушани. В отговор на документа за оповестяването „Акрон“ отново изтъкна доводите, приведени от дружеството, когато то за първи път беше уведомено за обстоятелството, че гаранцията е несъвместима с дяловото му участие в дружество — производител на торове в Съюза. Доводите на „Акрон“ са разгледани в документа за оповестяването и в настоящия регламент.

(11)

Няколко страни изпратиха писмени изявления до Комисията, с които подкрепят становището на „Акрон“ (те обаче не са адресати на оповестяването от страна на Комисията и не са поканени да представят коментари). Страните заявиха, че не участват в практики за кръстосано компенсиране с „Акрон“. Въпреки това тези изявления сами по себе си не намаляват риска от кръстосано компенсиране. При всяко положение установената практика на Комисията е да не приема ценови гаранции, ако съществува голям риск от кръстосано компенсиране, независимо дали е налице компенсиране, или не.

(12)

Представителите на „Акрон“ заявиха, че са действали добросъвестно, когато съгласно определението за свързана страна и в съответствие с точка 5.14 от гаранционното споразумение са уведомили Комисията за някои промени в корпоративната структура на дружеството.

(13)

Освен това според „Акрон“ дружеството трябва да се разглежда като финансов инвеститор в дружество в Съюза, а придобитото дялово участие му предоставя само ограничени законови права в процеса на вземане на решения и следователно то няма контрол над дружеството в Съюза по смисъла на конкурентното право на Съюза.

(14)

Представителите на „Акрон“ подчертаха, че съгласно правото на Съюза и националното законодателство в областта на конкуренцията не се допускат обмен на чувствителна търговска информация, нито съгласуване на продажбите с конкурентите на дружеството в Съюза или на друго място, което е задължителна предпоставка за кръстосано компенсиране.

(15)

Комисията счита, че приведените от „Акрон“ доводи следва да бъдат отхвърлени поради следните причини:

(16)

На първо място, предложената от „Акрон“ гаранция съдържа определение за свързана страна. Съгласно първата клауза на гаранционното споразумение дялово участие от 5 % или повече в друго дружество е достатъчно основание дружеството да бъде счетено за свързана страна; този процент следва да се вземе предвид при оценката на възможността за наблюдение и приложимостта на гаранцията.

(17)

Освен това Комисията отново изтъква проблемите във връзка с кръстосано компенсиране, изложени в съображение 8. Не може да се изключи и възможността някои ценови котировки (които са основата на механизма за индексиране на цените по гаранцията) да бъдат повлияни от продажбите на свързания производител в Съюза.

(18)

Самите представители на „Акрон“ признават, че дяловото участие в дружеството на производителя в Съюза е основание да се допусне съществуването на риск от кръстосано компенсиране, макар да опровергават това. Съображения от областта на конкурентното право — на национално равнище или на равнището на Съюза — с довода, че на теория подобно поведение не е в интерес на „Акрон“, нямат отношение към възможността за наблюдение и приложимостта на гаранцията. Подобни съображения сами по себе си не намаляват риска от кръстосано компенсиране.

(19)

„Акрон“ заяви, че кръстосаното компенсиране е в разрез с търговския интерес както на самото дружество, така и на свързания производител в Съюза. Това твърдение само по себе си не намалява риска от кръстосано компенсиране, тъй като понятието за търговски интерес не може да се преценява абстрактно. Също така според оценката на Комисията не е възможно да се изключат стимули за кръстосано компенсиране, тъй като и свързаният производител в Съюза, и „Акрон“ продават в Съюза продукти, различни от амониев нитрат, потенциално на едни и същи клиенти. Проследяването на тези продажби в Съюза би било неосъществимо или направо невъзможно. В това отношение следва да се обърне внимание на сложната структура на групите дружества в състава на „Акрон“ и на свързания производител в Съюза. Поради това съществува голям риск от кръстосано компенсиране при продажбите на амониев нитрат или други продукти на едни и същи клиенти.

(20)

На второ място, производителят в Съюза не може да подлежи на наблюдение, тъй като не може да бъде страна по гаранцията — съгласно член 8 от основния регламент гаранции могат да се предлагат само от износители.

(21)

На трето място, дори ако производителят от Съюза може да бъде страна по гаранцията, quod non, наблюдението за изпълнението на такава гаранция би било неосъществимо, както е посочено в съображения 8 и 19 по-горе.

(22)

С оглед на гореизложеното и въз основа на наличните към момента доказателства Комисията заключи, че след промяната в корпоративната структура на дружеството е налице голям риск от кръстосано компенсиране и приетата гаранция от „Акрон“ става неприложима, поради което следва да бъде отхвърлена.

(23)

На последно място, „Акрон“ предложи да се приложи допълнителен механизъм за наблюдение в рамките на гаранцията. По-конкретно „Акрон“ предложи редовно да предоставя на Комисията заверен отчет за паричните потоци между двете групи дружества. Този нов механизъм обаче още повече ще усложни и утежни наблюдението на гаранцията и няма да намали установените рискове и проблеми във връзка с кръстосаното компенсиране.

(24)

Нито един от доводите, представени от „Акрон“, не променя оценката на Комисията, че наблюдението на гаранцията вече е неосъществимо.

Г.   ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ 2008/577/ЕО

(25)

С оглед на гореизложеното, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния регламент, както и в съответствие с условията на гаранцията, според които Комисията има право да я оттегли едностранно, Комисията заключи, че приемането на предложената от „Акрон“ гаранция следва да бъде оттеглено, а Решение 2008/577/ЕО на Комисията следва да бъде отменено. Съответно за вноса на разглеждания продукт, произведен от „Акрон“ (допълнителен код по ТАРИК A532), следва да се прилага окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемането на гаранцията по отношение на дружествата ОАО „Акрон“ (JSC Acron), Велики Новгород, Русия, и ОАО „Дорогобуж“ (JSC Dorogobuzh), Дорогобуж, Русия, членове на холдинговото дружество „Акрон“, относно вноса на амониев нитрат, произвеждан от тези дружества и продаван на първия независим клиент в Съюза (допълнителен код по ТАРИК A532), се оттегля.

Член 2

Решение 2008/577/ЕО се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 198, 23.8.1995 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 102, 18.4.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 185, 12.7.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 280, 24.9.2014 г., стр. 19.

(6)  ОВ L 185, 12.7.2008 г., стр. 43.

(7)  ОВ C 171, 16.6.2012 г., стр. 25.

(8)  ОВ L 277, 11.10.2012 г., стр. 8.


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/416 НА КОМИСИЯТА

от 21 март 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 март 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/417 НА КОМИСИЯТА

от 17 март 2016 година

за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(нотифицирано под номер С(2016) 1509)

(само текстовете на английски, гръцки, датски, испански, италиански, литовски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, фински, френски и шведски са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 52 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (2) и считано от 1 януари 2015 г., съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, Комисията трябва да извършва необходимите проверки, да предостави резултатите от тези проверки на държавите членки, да се запознае с направените от тях забележки, да свика двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави членки и официално да им съобщи своите заключения.

(2)

На държавите членки бе предоставена възможността да поискат откриване на помирителна процедура. В някои случаи тази възможност бе използвана и изготвените доклади за резултата от процедурата бяха разгледани от Комисията.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 могат да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава правото на Съюза.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и помирителните процедури показват, че част от декларираните от държавите членки разходи не отговарят на това изискване и следователно не могат да бъдат финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(5)

Следва да се посочат сумите, които не са одобрени за покриване от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Посочените суми не се отнасят за разходи, направени повече от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение, с което Комисията уведомява държавите членки за резултатите от проверките.

(6)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, Комисията съобщи на държавите членки в обобщен нарочен доклад изчислените суми, които трябва да бъдат изключени поради несъответствие с правото на Съюза.

(7)

Настоящото решение не засяга финансовите изводи, които Комисията може да направи в резултат от решенията на Съда на Европейския съюз по висящи дела към 31 декември 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението суми, свързани с разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции на държавите членки и заявени в рамките на ЕФГЗ или ЕЗФРСР, се изключват от финансиране от страна на Съюза.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Литва, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 17 март 2016 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Бюджетна позиция: 05070107

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DE

Нишесте

2003

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-557/13

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Нишесте

2004

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-557/13

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Нишесте

2005

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-557/13

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GR

Кръстосано спазване

2009

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-107/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Кръстосано спазване

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-107/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Други преки помощи — член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — с изключение на овце и говеда

2007

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-241/13

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Други преки помощи — член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — с изключение на овце и говеда

2008

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-241/13

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Други преки помощи — член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — с изключение на овце и говеда

2009

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-241/13

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

NL

Нередности

2007

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-126/14

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Общо NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Бюджетна позиция: 05040501

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

FI

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2009

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-124/14

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-124/14

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-124/14

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-124/14

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

Общо FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Кръстосано спазване

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-107/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2009

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-346/13

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-346/13

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Бюджетна позиция: 6701

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

BE

Нередности

2012

Уравняване на сметки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Нередности

2006

Неотчитане на лихви (2006 г.)

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Нередности

2007

Неотчитане на лихви (2007 г.)

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Общо BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DK

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Признаване и оперативни програми: проверки на СТП и на основните дейности по ОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Признаване и оперативни програми: проверки на СТП и на основните дейности по ОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Признаване и оперативни програми: проверки на СТП и на основните дейности по ОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, с изключение на оттегляния

2014

Признаване и оперативни програми: проверки на СТП и на основните дейности по ОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Признаване ОП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Общо DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DE

Сертификация

2010

Невъзстановени финансови грешки от предходни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Сертификация

2011

Невъзстановени финансови грешки от предходни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Сертификация

2012

Невъзстановени финансови грешки от предходни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

ES

Нередности

2007

Прилагане на новото PACA (първоначално заключение по административен или съдебен ред)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Нередности

2008

Прилагане на новото PACA (първоначално заключение по административен или съдебен ред)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Нередности

2009

Прилагане на новото PACA (първоначално заключение по административен или съдебен ред)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Нередности

2010

Прилагане на новото PACA (първоначално заключение по административен или съдебен ред)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Сертификация

2011

Корекции, свързани с 2009 финансова година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Нередности

2007

Забавяния в процедурата по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Нередности

2008

Забавяния в процедурата по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Нередности

2009

Забавяния в процедурата по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Нередности

2010

Забавяния в процедурата по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Нередности

2007

Изчисляване на лихвата за 2006 и 2007 финансова година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Слабости при проверките на място

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Вино — преструктуриране

2009

Слабости при основните проверки: свръхкомпенсация на фиксирани ставки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Вино — преструктуриране

2010

Слабости при основните проверки: свръхкомпенсация на фиксирани ставки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Вино — преструктуриране

2011

Слабости при основните проверки: свръхкомпенсация на фиксирани ставки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Вино — преструктуриране

2012

Слабости при основните проверки: свръхкомпенсация на фиксирани ставки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Вино — преструктуриране

2013

Слабости при основните проверки: свръхкомпенсация на фиксирани ставки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

FI

Сертификация

2011

Корекция за незапочване на процедурите по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Сертификация

2012

Корекция за незапочване на процедурите по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Сертификация

2013

Корекция за незапочване на процедурите по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Общо FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

FR

Нередности

2009

Сума, декларирана като несъбираема поради несъстоятелност на бенефициера. Въпреки това разплащателната агенция не е взела участие в производството по несъстоятелност поради късен отговор

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Нередности

2009

Дългове, които не са остойностени в таблицата от приложение III и не са събрани вследствие на решение на държавата членка или когато забавянията в процедурите по възстановяване се дължат на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Нередности

2010

Забавяния в проследяването на потенциалните задължения

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Нередности

2010

Санкциите по линия на ЕЗФРСР са погрешно изчислени или не са регистрирани в таблицата от приложение III

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Нередности

2010

Финансови корекции във връзка с нередности по линия на ЕЗФРСР: спиране на процедурите по възстановяване, които не са надлежно обосновани, и нерегистрирани дългове

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Нередности

2009

FR19: Случай, при който липсата на възстановяване се дължи на небрежност от страна на държавата членка (случай FR/1998/054); FR20: Случай, при който е избегнато прилагането на правилото 50/50 поради погрешно докладвано първоначално заключение по административен или съдебен ред в таблицата от приложение III (случай № SHSP1999900001)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Нередности

2009

Неотчетени лихви в таблицата от приложение III, с което се избягва прилагането на правилото 50/50

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Кръстосано спазване

2011

Снизходителна система за санкциониране, референтна година 2010

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Кръстосано спазване

2012

Снизходителна система за санкциониране, референтна година 2011

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Кръстосано спазване

2013

Снизходителна система за санкциониране, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Нередности

2010

Нередности в процедурата по възстановяване по вина на органите на държавата членка: разплащателната агенция не е взела участие в производствата по несъстоятелност на длъжниците

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Нередности

2009

Неизчисляване на лихви върху събраните суми (масло за сладкарски изделия)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Нередности

2010

Неизчисляване на лихви по мярката за масло за сладкарски изделия

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Кръстосано спазване

2011

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Кръстосано спазване

2012

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Кръстосано спазване

2013

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Кръстосано спазване

2010

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Кръстосано спазване

2011

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Кръстосано спазване

2012

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Кръстосано спазване

2013

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Кръстосано спазване

2011

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Кръстосано спазване

2012

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Кръстосано спазване

2013

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Нередности

2009

Процедурите по събиране са отменени по официални причини, когато държавата членка е проявила небрежност

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Общо FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GB

Отделени от производството преки помощи

2013

Слабости в СИЗП и липса на събирания, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Слабости в СИЗП и липса на събирания, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Слабости в СИЗП и липса на събирания, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Отделени от производството преки помощи

2015

Слабости в СИЗП и липса на събирания, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Общо GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GR

Отделени от производството преки помощи

2013

Липса на екстраполация на резултатите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Нередности

2013

Забавяне в процедурите по възстановяване и небрежност в последващите действия във връзка с дълговете

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Неправилно прилагане на очевидна грешка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Неправилно прилагане на санкции за закъснение при подаване на искания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Плодове и зеленчуци — извънредни мерки на подпомагане

2011

Операции по небране след влизане в сила на Регламент (ЕС) № 585/2011 — обхват на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Слабости в определянето на отговарящите на условията постоянни пасища

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Слабост при определянето на отговарящите на условията постоянни пасища, очевидни грешки и проверки на място чрез дистанционно наблюдение

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Слабост при определянето на отговарящите на условията постоянни пасища, очевидни грешки и проверки на място чрез дистанционно наблюдение

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Слабост при проверките на място чрез дистанционно наблюдение

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Плодове и зеленчуци — извънредни мерки на подпомагане

2011

Операции по оттегляне след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 585/2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Плодове и зеленчуци — извънредни мерки на подпомагане

2011

Операции по оттегляне преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 585/2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

IT

Кръстосано спазване

2010

Прилагане на отклонение, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Кръстосано спазване

2011

Прилагане на отклонение, земеделски стопани с животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Кръстосано спазване

2009

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Кръстосано спазване

2010

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Кръстосано спазване

2011

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Кръстосано спазване

2010

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Кръстосано спазване

2011

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани с животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Мляко — квоти

2012

Корекция на налог в сектора на млякото и млечните продукти

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Нередности

2011

Неправилно докладване в таблицата от приложение III и небрежност в процедурата по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Финансов одит — просрочени плащания и крайни срокове за плащане

2012

Просрочено плащане

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Нередности

2013

Нередности в процедурата по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Кръстосано спазване

2009

Предишни корекции, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Кръстосано спазване

2009

Предишни корекции, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Кръстосано спазване

2010

Предишни корекции, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Кръстосано спазване

2010

Предишни корекции, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Кръстосано спазване

2009

Слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Кръстосано спазване

2010

Слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Кръстосано спазване

2009

Слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани без животни, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Кръстосано спазване

2010

Слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани без животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Кръстосано спазване

2011

Слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани без животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

NL

Сертификация

2013

Финансова корекция

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2010

Недостатъчни проверки на признаването, финансови години 2010 — 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Недостатъчни проверки на признаването, финансови години 2010 — 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Недостатъчни проверки на признаването, финансови години 2010 — 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Недостатъчни проверки на признаването, финансови години 2010 — 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, с изключение на оттегляния

2014

Недостатъчни проверки на признаването, финансова година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Общо NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

PT

Сертификация

2009

Суми, записани в счетоводната книга на длъжника, но несъбрани

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Сертификация

2012

Известна грешка във връзка с ЕФГЗ в обхвата на ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Сертификация

2012

Най-вероятна грешка във връзка с ЕФГЗ в обхвата на ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Друга пряка помощ — членове 68 — 72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2011

Неизвършване на проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Друга пряка помощ — членове 68 — 72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2012

Неизвършване на проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Друга пряка помощ — членове 68 — 72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2013

Неизвършване на проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Общо PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

RO

Плодове и зеленчуци — извънредни мерки на подпомагане

2011

Несъбиране поради EHEC

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Нередности

2013

Процедурата по възстановяване не е стартирана в рамките на 1 година от първоначалното заключение по административен или съдебен ред

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Нередности

2014

Процедурата по възстановяване не е стартирана в рамките на 1 година от първоначалното заключение по административен или съдебен ред

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Недостатъци в признаването на ОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Недостатъци в признаването на ОП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

SE

Отделени от производството преки помощи

2012

Референтна година 2011, слабости в актуализирането на СИЗП след проверките на място, липса на възстановяване със задна дата, кръстосани проверки, неотговарящи на изискванията заявления на хартия

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Референтна година 2012, слабости в актуализирането на СИЗП след проверките на място, липса на възстановяване със задна дата

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Референтна година 2013, несъбиране на вземания със задна дата

ПРОГНОЗИРАНА СУМА

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Референтна година 2013, слабости в анализа на риска (RS) + неоценяване и актуализиране на анализа на риска

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Общо SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Бюджетна позиция: 6711

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

AT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2012

Обхват на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2013

Обхват на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

Общо AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DE

Сертификация

2011

Финансови грешки в съвкупността от ЕЗФРСР извън ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Известна грешка в управлението на мярка 323-С

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Сертификация

2013

Известни грешки, произтичащи от съществените проверки на съвкупността в ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Сертификация

2013

Най-вероятна грешка, произтичаща от съществените проверки на съвкупността в ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2013

Не е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване на ИТ инструменти

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Сертификация

2009

Неуредени финансови грешки от предходна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Сертификация

2010

Неуредени финансови грешки от предходна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Сертификация

2011

Неуредени финансови грешки от предходна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Сертификация

2012

Неуредени финансови грешки от предходна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Процедурите за възлагане на обществена поръчка не са правилно проверени и оценени

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Процедурите за възлагане на обществена поръчка не са правилно проверени и оценени

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2014

Процедурите за възлагане на обществена поръчка не са правилно проверени и оценени

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Сертификация

2012

Преглед на статистиката за извършените проверки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

ES

Сертификация

2011

Корекция за известната грешка във връзка с ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Сертификация

2011

Корекция за известната грешка във връзка с ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Сертификация

2011

Корекция за най-вероятна грешка във връзка с ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2014

Плащания за подмярката Агроекология — „Биологично земеделие“

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2014

Плащания на бенефициери преди финализиране на СИЗП (агроекологична мярка)

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

FI

Сертификация

2011

Корекция за незапочване на процедурите по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

Общо FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

FR

Сертификация

2010

Платена премия за тревни площи за 6 години вместо за 5

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Сертификация

2010

Корекция за най-вероятна грешка в обхванатата от ИСАК популация по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2010

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2010

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2010

Критериите за допустимост не са проверени

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2011

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2011

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Критериите за допустимост не са проверени

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2012

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2012

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Критериите за допустимост не са проверени

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2013

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2013

Критериите за допустимост не са проверени

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Критериите за допустимост не са проверени

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Сертификация

2010

Известна грешка в необхванатата от ИСАК популация по ЕЗФСР: ДДС, съфинансиран от фондовете на ЕС за публични субекти

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Кръстосано спазване

2010

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Кръстосано спазване

2011

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Кръстосано спазване

2012

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Кръстосано спазване

2013

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Кръстосано спазване

2011

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Кръстосано спазване

2012

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Кръстосано спазване

2013

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2011

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Кръстосано спазване

2012

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Кръстосано спазване

2013

Неопределяне на ДСЕС, неподходящи проверки на място за ЗИУ 1, 2 и 5, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2010

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2010

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2011

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2011

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2012

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2012

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2013

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2013

Не е проверена основателността на разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

Общо FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GB

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4 LEADER (2007 — 2013 г.)

2012

Мярка 413: еднократна корекция поради липса на проверки относно основателността на разходите и относно наличието на 3 оферти за един проект

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4 LEADER (2007 — 2013 г.)

2012

Мярка 411/413: установени слабости в няколко ключови проверки (избор на проект, проверки на надеждността на заявителя и за двойно финансиране, СИЗП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4 LEADER (2007 — 2013 г.)

2013

Мярка 411/413: установени слабости в няколко ключови проверки (избор на проект, проверки на надеждността на заявителя и за двойно финансиране, СИЗП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4 LEADER (2007 — 2013 г.)

2014

Мярка 411/413: установени слабости в няколко ключови проверки (избор на проект, проверки на надеждността на заявителя и за двойно финансиране, СИЗП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2012

Мярка 214: слабости в административната кръстосана проверка относно гъстотата на животните

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2013

Мярка 214: слабости в административната кръстосана проверка относно гъстотата на животните

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2014

Мярка 214: слабости в административната кръстосана проверка относно гъстотата на животните

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2012

Мярка 216: слабости в проверката относно двойно финансиране, регистрация по ДДС, посещения на място, основателност на разходите, осъществяване на инвестициите и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2013

Мярка 216: слабости в проверката относно двойно финансиране, регистрация по ДДС, посещения на място, основателност на разходите, осъществяване на инвестициите и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2014

Мярка 216: слабости в проверката относно двойно финансиране, регистрация по ДДС, посещения на място, основателност на разходите, осъществяване на инвестициите и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2012

Мярка 227: слабости в проверката относно надеждност на заявителя, посещения на място, проверка на осъществяването на инвестициите и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2013

Мярка 227: слабости в проверката относно надеждност на заявителя, посещения на място, проверка на осъществяването на инвестициите и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, несвързани с площ)

2014

Мярка 227: слабости в проверката относно надеждност на заявителя, посещения на място, проверка на осъществяването на инвестициите и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

Общо GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GR

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2010

Неправилно прилагане на критериите за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Неправилно прилагане на критериите за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Неправилно прилагане на критериите за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Неправилно прилагане на критериите за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Политиката на санкциониране не е ефективна, пропорционална и възпираща

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Политиката на санкциониране не е ефективна, пропорционална и възпираща

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Политиката на санкциониране не е ефективна, пропорционална и възпираща

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

IT

Кръстосано спазване

2010

Прилагане на отклонение, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Кръстосано спазване

2011

Прилагане на отклонение, земеделски стопани с животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Кръстосано спазване

2009

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Кръстосано спазване

2010

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Кръстосано спазване

2011

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Кръстосано спазване

2010

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Кръстосано спазване

2011

Прилагане на отклонение, слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани с животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Кръстосано спазване

2009

Предишни корекции, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Кръстосано спазване

2010

Предишни корекции, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Кръстосано спазване

2009

Слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Кръстосано спазване

2010

Слабости при докладването на проверки за допустимост и ветеринарни проверки, земеделски стопани с животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Кръстосано спазване

2009

Слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани без животни, референтна година 2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Кръстосано спазване

2010

Слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани без животни, референтна година 2009

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Кръстосано спазване

2011

Слабости при докладването на проверки за допустимост, земеделски стопани без животни, референтна година 2010

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2011

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 211

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2012

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 211

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2013

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 211

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2014

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 211

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2011

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 214

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2012

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 214

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2013

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 214

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2014

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 214

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

LT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2009

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 214

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007 — 2013 г., мерки, свързани с площ)

2010

Слабости по отношение на проверките на място — мярка 214

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

Общо LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

PL

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2010

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2010

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2011

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2011

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2012

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2012

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2013

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2013

Слабости в плащанията по схеми за ранно пенсиониране

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2011

Слабости в схемата за полупазарни стопанства

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2011

Слабости в схемата за полупазарни стопанства

ЕДНОКРАТНО

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2012

Слабости в схемата за полупазарни стопанства

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2012

Слабости в схемата за полупазарни стопанства

ЕДНОКРАТНО

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2013

Слабости в схемата за полупазарни стопанства

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2013

Слабости в схемата за полупазарни стопанства

ЕДНОКРАТНО

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2011

Слабости в проверката на основателността на разходите; проверката на критерия за МСП и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2012

Слабости в проверката на основателността на разходите; проверката на критерия за МСП и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2013

Слабости в проверката на основателността на разходите; проверката на критерия за МСП и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — частни бенефициери

2014

Слабости в проверката на основателността на разходите; проверката на критерия за МСП и обхвата на проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

Общо PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

PT

Сертификация

2009

Известна грешка в обхванатата от ИСАК популация по ЕЗФСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Сертификация

2009

Известна грешка в необхванатата от ИСАК популация по ЕЗФСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

Общо PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Държава членка

Мярка

Финансова година

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

RO

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2010

Недостатъчни проверки на процедурата по възлагане на обществена поръчка

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Недостатъчни проверки на процедурата по възлагане на обществена поръчка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2011

Недостатъчни проверки на процедурата по възлагане на обществена поръчка

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Недостатъчни проверки на процедурата по възлагане на обществена поръчка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2012

Недостатъчни проверки на процедурата по възлагане на обществена поръчка

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, оси 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Недостатъчни проверки на процедурата по възлагане на обществена поръчка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2010

Не са наложени санкции за неспазване на датите за приключване на работата

ЕКСТРАПОЛИРАНИ

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2011

Не са наложени санкции за неспазване на датите за приключване на работата

ЕКСТРАПОЛИРАНИ

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2012

Не са наложени санкции за неспазване на датите за приключване на работата

ЕКСТРАПОЛИРАНИ

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР по Програмата за развитие на селските райони — публични бенефициери

2013

Не са наложени санкции за неспазване на датите за приключване на работата

ЕКСТРАПОЛИРАНИ

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Сертификация

2011

Късно започване на процедурите по възстановяване по линия на ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/57


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/418 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2016 година

относно съответствието на отнасящите се за 2016 година таксови единици за зоните за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013

(нотифицирано под номер С(2016) 1583)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, италиански, испански, латвийски, литовски, малтийски, немски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, хърватски, чешки и шведски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (1), и по-специално член 16, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (2), и по-специално член 17, параграф 1, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията е определена обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. Общата схема за таксуване е съществен елемент за постигане на целите на схемата за ефективност, създадена съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (4).

(2)

В Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията (5) са определени валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност, включително цел за разходоефективност на аеронавигационното обслужване при прелитане, която е изразена в установени единични разходи за предоставянето на такива услуги през втория референтен период, обхващащ от 2015 г. до 2019 г. включително.

(3)

В член 17, параграф 1, букви б) и в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 е предвидено Комисията да направи оценка на таксовите единици за 2016 г. за зоните за събиране на такси, представени на Комисията от държавите членки до 1 юни 2015 г. в съответствие с изискванията на член 9, параграфи 1 и 2 от посочения регламент. При тази оценка се проверява съответствието на тези таксови единици с изискванията съгласно регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(4)

Комисията направи своята оценка на таксовите единици с подкрепата на звеното на Евроконтрол за преглед на ефективността и централния офис на Евроконтрол за пътните такси, като използва данните и допълнителната информация, предоставени от държавите членки до 1 юни 2015 г., както и докладите на националните надзорни органи за оценка на разходите, освободени от механизма за споделяне на разходите. При оценката от Комисията бяха взети под внимание също разясненията и корекциите, направени преди консултативната среща за таксовите единици за 2016 г. за обслужване при прелитане, която се състоя на 24 и 25 юни 2015 г. съгласно член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, както и корекциите на таксовите единици, направени от държави членки след последвали контакти с Комисията.

(5)

Въз основа на така направената оценка Комисията установи в съответствие с член 17, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, че таксовите единици за 2016 г. за зоните за събиране на такси, представени от Австрия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство, са в съответствие с изискванията съгласно регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(6)

Съгласно член 17, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 съответните държави членки следва да бъдат уведомени за тази констатация,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението към настоящото решение таксови единици за 2016 г. за зоните за събиране на такси са в съответствие с изискванията в регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република Австрия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Република Естония, Република Финландия, Ирландия, Италианската република, Република Гърция, Кралство Испания, Република Хърватия, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словакия, Република Словения, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 18 март 2016 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 31.

(3)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията от 11 март 2014 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Зони за събиране на такси

Представена таксова единица по маршрут за 2016 г. (*) в национална валута (код по ISO)

1

Австрия

73,63

2

България

44,16

3

Хърватия

359,09

4

Кипър

33,57

5

Чешка република

1 160,75

6

Дания

460,05

7

Естония

30,69

8

Финландия

56,23

9

Гърция

36,02

10

Унгария

10 872,57

11

Италия

80,08

12

Ирландия

29,67

13

Латвия

27,31

14

Литва

44,90

15

Малта

25,79

16

Полша

145,47

17

Португалия

39,90

18

Румъния

162,62

19

Словашка република

52,54

20

Словения

65,38

21

Испания — Канарските острови

58,36

22

Испания — континенталната част

71,69

23

Швеция

579,36

24

Обединено кралство

72,89


(*)  Тези таксови единици не включват административната таксова единица, посочена в член 18, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, която се прилага за държавите — страни по Многостранното споразумение на Евроконтрол за пътните такси.


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/60


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/419 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2016 година

относно несъответствие на таксови единици за 2016 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013

(нотифицирано под номер С(2016) 1588)

(само текстовете на немски, нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (2), и по-специално член 17, параграф 1, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 е определена обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. Общата схема за таксуване е съществен елемент за постигане на целите на Схемата за ефективност на дейността, създадена съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (4).

(2)

В Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията (5) са определени валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност, включително цел за разходоефективност на аеронавигационното обслужване по маршрута, която е изразена в установени единични разходи за предоставяне на такива услуги през втория референтен период, обхващащ годините от 2015 г. до 2019 г. включително.

(3)

В член 17, параграф 1, букви б) и в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 е предвидено Комисията да направи оценка на таксовите единици за 2015 г. за зоните за събиране на такси, представени на Комисията от държавите членки до 1 юни 2014 г. в съответствие с изискванията по член 9, параграфи 1 и 2 от посочения регламент. При тази оценка се проверява съответствието на тези таксови единици с изискванията по регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(4)

Комисията направи своята оценка на таксовите единици със съдействието на Звеното на Евроконтрол за преглед на ефективността и централния офис на Евроконтрол за пътните такси, като използва данните и допълнителната информация, предоставени от държавите членки до 1 юни 2015 г., както и докладите на националните надзорни органи относно оценката на разходите, освободени от механизма за споделяне на разходите, представени в съответствие с член 14, параграф 2, буква е) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013. При оценката Комисията взе под внимание и разясненията и корекциите, направени преди консултативната среща за таксовите единици за 2016 г. за обслужване по маршрута, която се състоя на 25 и 26 юни 2015 г. в изпълнение на член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, а също и корекциите в таксовите единици, внесени от държави членки след последвалия обмен с Комисията.

(5)

Въз основа на посочената оценка, като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2015/670 на Комисията (6) и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/420 на Комисията (7), Комисията установи в съответствие с член 17, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, че таксовите единици за 2016 година за зоните за събиране на такси на Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия не са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(6)

В член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 се предвижда националните надзорни органи на държавите членки да изготвят планове за ефективност, съдържащи цели за ефективност, съответстващи на целите за ефективност за целия Съюз. Съгласно член 11, параграф 2 и приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 таксовите единици се изчисляват въз основа на установените разходи по маршрута и прогнозираните единици обслужване, определени в плана за ефективност на дадена държава членка, т.е. на установените единични разходи по маршрута. Докато целите за ефективност на Белгия, Германия, Франция, Люксембург и Нидерландия не бъдат сметнати за съобразени с целите на целия Съюз, таксовите единици, изчислени въз основа на тях, не могат да се смятат за съответстващи на разпоредбите на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(7)

Съгласно член 17, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 съответните държави членки следва да бъдат уведомени за констатациите на Комисията.

(8)

Съгласно член 17, параграф 1, буква д) държавите членки представят на Комисията в срок от един месец преработени таксови единици,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението към настоящото решение таксови единици за 2016 г. за зоните за събиране на такси не са в съответствие с изискванията в регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 18 март 2016 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 31.

(3)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията от 11 март 2014 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 20).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/670 на Комисията от 27 април 2015 г. относно съответствието на отнасящите се за 2015 година таксови единици за зоните за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (ОВ L 110, 29.4.2015 г., стр. 25).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/420 на Комисията от 18 март 2016 г. относно несъответствие на таксови единици за 2015 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията (вж. страница 63 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Представени таксови единици по маршрут за 2016 г. за зони за събиране на такси, които не са в съответствие

 

Зона за събиране на такси

Представена таксова единица по маршрут за 2016 г. в национална валута (*) (код по ISO)

1

Белгия — Люксембург

65,41

2

Франция

67,54

3

Германия

82,59

4

Нидерландия

67,00


(*)  Посочените тук таксови единици не включват административната таксова единица, която е спомената в член 18, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 и се прилага за държавите — страни по Многостранното споразумение на Евроконтрол за пътните такси.


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/63


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/420 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2016 година

относно несъответствие на таксови единици за 2015 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията

(нотифицирано под номер С(2016) 1592)

(само текстовете на немски, нидерландски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (1), и по-специално член 16, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (2), и по-специално член 17, параграф 1, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията е определена обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. Общата схема за събиране на такси е съществен елемент за постигане на целите на схемата за ефективност, създадена съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (4).

(2)

В Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията (5) са определени валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност, включително цел за разходоефективност на аеронавигационното обслужване по маршрута, която е изразена в установени единични разходи за предоставяне на такива услуги през втория референтен период, обхващащ годините от 2015 г. до 2019 г. включително.

(3)

В член 17, параграф 1, буква в) и член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 е предвидено Комисията да направи оценка на таксовите единици за 2015 г. за зоните за събиране на такси, представени на Комисията от държавите членки след преразглеждането на целите за разходоефективност по силата на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията (6). При тази оценка се проверява съответствието на тези таксови единици с изискванията по регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(4)

Комисията извърши своята оценка на таксовите единици със съдействието на Органа за преглед на ефективността, натоварен да подпомага Комисията в прилагането на Схемата за ефективност съгласно член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, както и със съдействието на Централната служба на Евроконтрол за пътните такси, като бяха използвани данните и допълнителната информация, предоставени от държавите членки до 1 юни 2015 г., както и съответната информация, предоставена като част от преразгледаните планове за ефективност. Оценката също така отчете внесените от държавите членки корекции в единичните ставки след последвалия обмен между Комисията, Органа за преглед на ефективността и съответните държави членки. Също така в оценката на таксовите единици за 2015 г. бе отчетен докладът на Органа за преглед на ефективността относно преразгледаните планове за ефективност за втория референтен период, подаден до Комисията на 15 октомври 2015 г.

(5)

Въз основа на тази оценка Комисията установи, в съответствие с член 17, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 391/2013, че за 2015 г. таксовите единици за зоните за събиране на такси по маршрута, представени от Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция не са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(6)

В член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 се предвижда националните надзорни органи на държавите членки да изготвят планове за ефективност, съдържащи цели за ефективност, съответстващи на целите за ефективност за целия Съюз. Съгласно член 11, параграф 2 и приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, таксовите единици се изчисляват въз основа на установените разходи по маршрута и прогнозираните единици обслужване, определени в плана за ефективност на дадена държава членка, т.е. на установените единични разходи по маршрута. Докато целите за ефективност на Белгия, Франция, Германия, Люксембург и Нидерландия не бъдат сметнати за съобразени с целите на целия Съюз, таксовите единици, изчислени въз основа на тях, не могат да се смятат за съответстващи на разпоредбите на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(7)

Съгласно член 17, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 съответните държави членки следва да бъдат уведомени за констатациите на Комисията.

(8)

Като се има предвид, че преразгледаните планове за ефективност за втория референтен период не бяха приети преди 1 ноември на годината, предшестваща втория референтен период, следва да се напомни, че съгласно член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 от държавите членки се изисква в случаите, когато това е необходимо, да преизчислят таксовите единици за 2015 г. за зоните за събиране на такси въз основа на приетите окончателни планове за ефективност и да пренесат всяка евентуална разлика, дължаща се на временното прилагане на посочените в настоящото решение таксови единици, съответно в изчислението на таксовите единици за следващата година,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението към настоящото решение таксови единици за 2015 г. за зоните за събиране на такси не са в съответствие с изискванията в регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Великото херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 18 март 2016 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 31.

(3)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията от 11 март 2014 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 20).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията от 2 март 2015 година относно несъгласуваността на определени цели, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период, както и препоръки за изменение на тези цели (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Представени таксови единици по маршрут за 2015 г. за зони за събиране на такси, които не са в съответствие

 

Зона за събиране на такси

Представена таксова единица за 2015 г. по маршрут в национална валута (*) (код по ISO)

1

Белгия — Люксембург

68,76

2

Франция

69,34

3

Германия

88,22

4

Нидерландия

66,57


(*)  Посочените тук таксови единици не включват административната таксова единица, която е спомената в член 18, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 и се прилага за държавите — страни по Многостранното споразумение на Евроконтрол за пътните такси.


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/66


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/421 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2016 година

относно несъответствие на таксови единици за 2015 г. и 2016 г. за зоната за събиране на такси на Швейцария, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията

(нотифицирано под номер С(2016) 1594)

(само текстовете на италиански, немски и френски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт („споразумението“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (2), и по-специално член 16, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (3), и по-специално член 17, параграф 1, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 е определена обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. Общата схема за таксуване е съществен елемент за постигане на целите на Схемата за ефективност на дейността, създадена съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (5).

(2)

В Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията (6) са определени валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност, включително цел за разходоефективност на аеронавигационното обслужване по маршрута, която е изразена в установени единични разходи за предоставяне на такива услуги през втория референтен период, обхващащ годините от 2015 г. до 2019 г. включително.

(3)

В член 17, параграф 1, буква в) и член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 е предвидено Комисията да направи оценка на таксовите единици за 2015 г. и 2016 г. за зоните за събиране на такси, представени на Комисията от държавите членки след преразглеждането на целите за разходоефективност по силата на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията (7). При тази оценка се проверява съответствието на тези таксови единици с изискванията по регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(4)

Комисията извърши своята оценка на таксовите единици със съдействието на Органа за преглед на ефективността, натоварен да подпомага Комисията в прилагането на Схемата за ефективност съгласно член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, както и със съдействието на Централната служба на Евроконтрол за пътните такси, като бяха използвани данните и допълнителната информация, предоставени от Швейцария до 1 юни 2015 г., както и съответната информация, предоставена като част от преразгледания план за ефективност. В оценката на таксовите единици за 2015 г. и 2016 г. бе отчетен докладът на Органа за преглед на ефективността относно преразгледаните планове за ефективност за втория референтен период, подаден до Комисията на 15 октомври 2015 г.

(5)

Въз основа на тази оценка Комисията установи, в съответствие с член 17, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 391/2013, че за 2015 г. и 2016 г. таксовите единици за зоните за събиране на такси по маршрута, представени от Швейцария, не са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(6)

В член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 се предвижда националните надзорни органи на държавите членки да изготвят планове за ефективност, съдържащи цели за ефективност, съответстващи на целите за ефективност за целия Съюз. Съгласно член 11, параграф 2 и приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, таксовите единици се изчисляват въз основа на установените разходи по маршрута и прогнозираните единици обслужване, определени в плана за ефективност на дадена държава членка, т.е. на установените единични разходи по маршрута. Докато целите за ефективност на Швейцария не бъдат сметнати за съобразени с целите на целия Съюз, таксовите единици, изчислени въз основа на тях не могат да се смятат за съответстващи на разпоредбите на регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(7)

Съгласно член 17, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 съответните държави членки следва да бъдат уведомени за констатациите на Комисията.

(8)

Като се има предвид, че преразгледаните планове за ефективност за втория референтен период не бяха приети преди 1 ноември на годината, предшестваща втория референтен период, следва да се напомни, че съгласно член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 от държавите членки се изисква в случаите, когато това е необходимо, да преизчислят таксовите единици за зоните за събиране на такси въз основа на приетите окончателни планове за ефективност и да пренесат всяка евентуална разлика, дължаща се на временното прилагане на посочените в настоящото решение таксови единици, съответно в изчислението на таксовите единици за следващата година.

(9)

В съответствие с последната алинея от член 17, параграф 1, таксовите единици се определят в национална валута. Съответно, таксовите единици, съдържащи се в настоящото решение, са изразени в швейцарски франкове,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Таксовата единица за 2015 г. от 118,97 CHF и тази за 2016 г. от 113,69 CHF за зоната за събиране на такси на Швейцария не са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Конфедерация Швейцария.

Съставено в Брюксел на 18 март 2016 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 73.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 31.

(4)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(6)  Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията от 11 март 2014 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 20).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията от 2 март 2015 година относно несъгласуваността на определени цели, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период, както и препоръки за изменение на тези цели (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 48).


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/68


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/422 НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2016 година

относно съответствие на таксови единици за 2015 година за зони за събиране на такси, определени съгласно член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013

(нотифицирано под номер С(2016) 1595)

(само текстовете на италиански, немски и словашки език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (1), и по-специално член 16, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (2), и по-специално член 17, параграф 1, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията е определена обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. Общата схема за таксуване е съществен елемент за постигане на целите на Схемата за ефективност на дейността, създадена съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (4).

(2)

В Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията (5) са определени валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност, включително цел за разходоефективност на аеронавигационното обслужване по маршрута, която е изразена в установени единични разходи за предоставяне на такива услуги през втория референтен период, обхващащ годините от 2015 г. до 2019 г. включително.

(3)

В член 17, параграф 1, буква в) и член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 е предвидено Комисията да направи оценка на таксовите единици за 2015 г. за зоните за събиране на такси, представени на Комисията от държавите членки след преразглеждането на целите за разходоефективност по силата на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/348 на Комисията (6). При тази оценка се проверява съответствието на тези таксови единици с изискванията по регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(4)

Комисията направи своята оценка на таксовите единици със съдействието на звеното на Евроконтрол за преглед на ефективността и централния офис на Евроконтрол за пътните такси, като използва данните и допълнителната информация, предоставени от държавите членки до 1 юни 2015 г., както и свързана информация, подадена като част от преразгледаните планове. Оценката също така отчете внесените от държавите членки корекции в таксовите единици след последвалия с Комисията обмен. Също така оценката на таксовите единици за 2015 г. отчете доклада на Органа за преглед на ефективността относно преразгледаните планове за ефективност за втория референтен период, подаден до Комисията на 15 октомври 2015 г.

(5)

Въз основа на тази оценка Комисията установи, в съответствие с член 17, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 391/2013, че за 2015 г. таксовите единици за зоните за събиране на такси по маршрута, представени от Австрия, Италия и Словашката република, са в съответствие с регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

(6)

Съгласно член 17, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 съответните държави членки следва да бъдат уведомени за тази констатация.

(7)

Като се има предвид, че въпросните таксови единици за 2015 г. се основават на плановете за ефективност, приети след 1 ноември на годината, предхождаща началото на втория референтен период, следва да се припомни, че в съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013, разликата в приходите вследствие временното прилагане на първоначалната таксова единица през 2015 г. следва да се пренесе в изчисленията на таксовите единици за 2016 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението таксови единици за 2015 г. за зоната за събиране на такси по маршрута са в съответствие с изискванията в регламенти за изпълнение (ЕС) № 390/2013 и (ЕС) № 391/2013.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Италианската република, Република Австрия и Словашката република.

Съставено в Брюксел на 18 март 2016 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 31.

(3)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията от 11 март 2014 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 20).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/348 на Комисията от 2 март 2015 година относно съгласуваността на някои цели, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 55).


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Зона за събиране на такси

Представена таксова единица за 2015 г. по маршрут в национална валута (*) (код по ISO)

1

Австрия

73,34

2

Италия

80,49

3

Словашка република

54,99


(*)  Посочените тук таксови единици не включват административната таксова единица, която е спомената в член 18, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 и се прилага за държавите — страни по Многостранното споразумение на Евроконтрол за пътните такси.


22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/70


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/423 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 март 2016 година

за разрешаване на някои лаборатории в Египет, Обединените арабски емирства и Съединените американски щати да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове

(нотифицирано под номер С(2016) 1609)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2000/258/ЕО на Съвета от 20 март 2000 г. за определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2000/258/ЕО Agence française de sécurité sanitaire de Nancy (AFSSA) в Нанси, Франция, е определена като специалният институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс. Сега AFSSA е част от Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) във Франция.

(2)

В Решение 2000/258/ЕО се предвижда, inter alia, че ANSES прави оценка на лабораториите в трети държави, които са подали заявление за одобрение за извършване на серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс.

(3)

Компетентният орган на Египет подаде заявление за одобрение на Animal Health Research Institute в Гиза и ANSES изготви и представи на Комисията доклад от 29 септември 2015 г., съдържащ положителна оценка за тази лаборатория.

(4)

Компетентният орган на Обединените арабски емирства подаде заявление за одобрение на Central Veterinary Research Laboratory в Дубай и ANSES изготви и представи на Комисията доклад от 29 септември 2015 г., съдържащ положителна оценка за тази лаборатория.

(5)

Компетентният орган на Съединените американски щати подаде заявление за одобрение на Atlanta Health Associates Rabies Laboratory в Каминг, Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine в Оубърн и Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention в Атланта („лабораториите в САЩ“) и ANSES изготви и представи на Комисията доклад от 29 септември 2015 г., съдържащ положителна оценка за тези лаборатории в САЩ.

(6)

Поради това на Animal Health Research Institute в Гиза, Central Veterinary Research Laboratory в Дубай и на лабораториите в САЩ следва да се разреши да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2000/258/ЕО на посочените по-долу лаборатории се разрешава да извършват серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове:

а)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Египет

б)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

Обединени арабски емирства

в)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

Съединени американски щати

г)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

Съединени американски щати

д)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

Съединени американски щати

Член 2

Настоящото решение се прилага от 15 април 2016 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 март 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 40.


Поправки

22.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/72


Поправка на Регламент (ЕС) 2016/113 на Комисията от 28 януари 2016 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република

( Официален вестник на Европейския съюз L 23 от 29 януари 2016 г. )

На стр. 16 заглавието:

вместо:

„Регламент (ЕС) 2016/113 на Комисията“

да се чете:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/113 на Комисията“.