ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 65

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
11 март 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/344 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд ( 1 )

12

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

21

 

*

Договореност между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

22

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/345 на Комисията от 10 март 2016 година за определяне на честотата на докладване на съобщенията за статуса на контейнерите, формата на данните и метода на предаване

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/346 на Комисията от 10 март 2016 година за определяне на елементите, които да бъдат включени в Митническата информационна система

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/347 на Комисията от 10 март 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на точния формат на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация и за актуализиране на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

49

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/348 на Комисията от 10 март 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 98/2012 на Комисията по отношение на минималното съдържание на препарата от 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26), получен от Komagataella pastoris (DSM 23036), като фуражна добавка за свине за угояване (притежател на разрешителното Huvepharma EOOD) ( 1 )

56

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/349 на Комисията от 10 март 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

59

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/350 на Съвета от 25 февруари 2016 година за сключване на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

61

 

*

Решение (ЕС) 2016/351 на Съвета от 4 март 2016 година за установяване на позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Йордания за освобождаване от задължения в рамките на СТО във връзка с преходния период за премахване на програмата за експортни субсидии

63

 

*

Решение (ЕС) 2016/352 на Съвета от 4 март 2016 година за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 и 131 на ООН, както и по отношение на ново правило на ООН относно одобрението на тихите пътни превозни средства

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/1


ДИРЕКТИВА (EС) 2016/343 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 март 2016 година

относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Презумпцията за невиновност и правото на справедлив съдебен процес са утвърдени в член 47 и член 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“), член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), член 14 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и член 11 от Всеобщата декларация за правата на човека.

(2)

Съюзът си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Съгласно заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет, проведено в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г., и по-специално точка 33 от тях, засиленото взаимно признаване на присъдите и другите съдебни решения, и необходимото сближаване на законодателството биха улеснили сътрудничеството между компетентните органи и съдебната защита на индивидуалните права. Принципът на взаимно признаване следва да се превърне в крайъгълен камък на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси в рамките на Съюза.

(3)

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза се основава на принципа на взаимното признаване на присъдите и другите съдебни решения.

(4)

Прилагането на този принцип предполага, че държавите членки имат взаимно доверие в системите си за наказателно правосъдие. Обхватът на принципа на взаимното признаване зависи от редица фактори, които включват механизми за защита на правата на заподозрените и обвиняемите, и общи минимални стандарти, необходими за улесняване на прилагането на този принцип.

(5)

Въпреки че държавите членки са страни по ЕКПЧ и МПГПП, опитът показа, че този факт сам по себе си невинаги осигурява достатъчна степен на доверие в системите за наказателно правосъдие на други държави членки.

(6)

На 30 ноември 2009 г. Съветът прие Резолюция относно пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство (3) („пътната карта“). Като се възприема поетапен подход, в пътната карта се призовава за приемане на мерки по отношение на правото на писмен и устен превод (мярка А), правото на информация за правата и повдигнатите обвинения (мярка Б), правото на правен съвет и правна помощ (мярка В), правото на контакти с роднини, работодатели и консулски служби (мярка Г), както и за специални гаранции за заподозрените лица или обвиняемите, които са в уязвимо положение (мярка Д).

(7)

На 11 декември 2009 г. Европейският съвет приветства пътната карта и я включи в Стокхолмската програма, озаглавена „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (4) (точка 2.4). Европейският съвет подчерта неизчерпателния характер на пътната карта, като прикани Комисията да разгледа допълнителни елементи на минималните процесуални права на заподозрените и обвиняемите, както и да направи оценка на необходимостта от разглеждане на други въпроси, като например презумпцията за невиновност, за да се насърчи по-доброто сътрудничество в тази област.

(8)

До настоящия момент по пътната карта са приети три мерки относно процесуалните права в наказателното производство, а именно Директиви 2010/64/ЕС (5), 2012/13/ЕС (6) и 2013/48/ЕС (7) на Европейския парламент и на Съвета.

(9)

Целта на настоящата директива е да се укрепи правото на справедлив съдебен процес в наказателното производство посредством установяване на общи минимални правила във връзка с някои аспекти на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес.

(10)

Чрез въвеждането на общи минимални правила относно защитата на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите настоящата директива цели да засили взаимното доверие на държавите членки в техните системи за наказателно правосъдие и по този начин да се улесни взаимното признаване на решенията по наказателни дела. Такива общи минимални правила могат също така да премахнат пречките пред свободното движение на гражданите на територията на държавите членки.

(11)

Настоящата директива следва да се прилага единствено спрямо наказателните производства съгласно тълкуването в съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Съда), без това да засяга съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Настоящата директива не следва да се прилага за граждански или административни производства, включително когато последните могат да доведат до налагането на санкции, например производства, свързани с конкуренцията, търговията, финансовите услуги, нарушенията на правилата за движение по пътищата, данъците или увеличените данъчни ставки, и разследванията, провеждани от административните органи във връзка с тези производства.

(12)

Настоящата директива следва да се прилага по отношение на физически лица, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство. Тя следва да се прилага от момента, в който лицето бъде заподозряно или обвинено в извършването на престъпление или на предполагаемо престъпление, и следователно дори преди заподозреният или обвиняемият да бъде информиран от компетентните органи на държавата членка посредством официално уведомление или по друг начин, че е заподозрян или обвиняем. Настоящата директива следва да се прилага на всички етапи от наказателното производство до влизането в сила на решение, с което окончателно се установява дали заподозреният или обвиняемият е извършил съответното престъпление. Правните действия и средствата за правна защита, които са на разположение едва след като това решение е влязло в сила, включително завеждането на дело в Европейския съд по правата на човека, не следва да попадат в приложното поле на настоящата директива.

(13)

Настоящата директива отчита различните нужди и степени на защита на някои аспекти на презумпцията за невиновност по отношение на физическите и юридическите лица. По отношение на физическите лица тази защита е отразена в трайната практика на Европейския съд по правата на човека. Съдът на Европейския съюз признава обаче, че юридическите лица не се ползват от правата, произтичащи от презумпцията за невиновност, по същия начин, както физическите лица.

(14)

При сегашната степен на развитие на националното право и на съдебната практика на национално равнище и на равнището на Съюза е прекалено рано да се създава законодателна уредба на равнището на Съюза на презумпцията за невиновност по отношение на юридическите лица. Поради това настоящата директива не следва да се прилага по отношение на юридическите лица. Това не следва да засяга прилагането на презумпцията за невиновност по отношение на юридическите лица съгласно предвиденото по-специално в ЕКПЧ и нейното тълкуване от Европейския съд по правата на човека и от Съда на Европейския съюз.

(15)

Презумпцията за невиновност по отношение на юридическите лица следва да се гарантира от съществуващите нормативни гаранции и от съдебната практика, чиято бъдеща еволюция следва да определи дали са необходими действия на Съюза.

(16)

Презумпцията за невиновност би била нарушена, ако в публични изявления на публични органи или съдебни решения, различни от решенията относно вината, заподозреният или обвиняемият бъде представен като виновен, докато вината му не бъде установена в съответствие със закона. Такива изявления и съдебни решения не следва да създават впечатлението, че това лице е виновно. Това не следва да засяга актовете на обвинението, които имат за цел да докажат вината на заподозрения или обвиняемия, като например обвинителния акт, и не засяга съдебните решения, в резултат на които влиза в сила условна присъда, при условие че е спазено правото на защита. Това също така не следва да засяга предварителните решения от процесуално естество, които са взети от съдебни или други компетентни органи и се основават на подозрения или елементи на уличаващи доказателства, като например решения за предварително задържане, при условие че тези решения не представят заподозрения или обвиняемия като виновен. Преди да бъде взето предварително решение от процесуално естество, компетентният орган трябва първо да се увери, че съществуват достатъчно елементи на уличаващи доказателства срещу заподозрения или обвиняемия, за да бъде обосновано съответното решение, а решението би могло да съдържа позоваване на тези елементи.

(17)

Понятието „публични изявления на публични органи“ следва да означава всяко изявление, чието съдържание може да бъде отнесено към дадено престъпление и което изявление е направено от орган, ангажиран в наказателното производство по въпросното престъпление, като например съдебните органи, полицията и други правоприлагащи органи, или от друг публичен орган, като например министри или други публични длъжностни лица, като се подразбира, че това не засяга националното законодателство относно имунитета.

(18)

Задължението заподозрените или обвиняемите да не бъдат представяни като виновни не следва да възпрепятства публичните органи да разпространяват публично информация относно наказателните производства, когато това се налага изключително от съображения, свързани с наказателните разследвания, като например при показването на видеоматериал, когато обществеността се приканва да помогне за идентифицирането на предполагаемия извършител на престъплението, или от обществения интерес, например когато на жителите в определена област, засегната от предполагаемо екологично престъпление, от съображения за безопасност се предоставя информация или когато прокуратурата или друг компетентен орган предоставя обективна информация относно състоянието на наказателното производство, за да предотврати нарушения на обществения ред. Използването на тези съображения следва да бъде ограничавано до случаите, когато това би било обосновано и пропорционално, като се вземат предвид всички интереси. При всички случаи начинът и контекстът, в който се разпространява информацията, не следва да създават впечатлението, че лицето е виновно, преди вината му да бъде доказана в съответствие със закона.

(19)

Държавите членки следва да вземат подходящи мерки, за да гарантират, че при предоставянето на информация на медиите публичните органи не представят заподозрения или обвиняемия като виновен, докато вината му не бъде доказана в съответствие със закона. За тази цел държавите членки следва да информират публичните органи относно значението на надлежното спазване на презумпцията за невиновност, когато предоставят или разкриват информация на медиите. Това не следва да засяга разпоредбите на националното законодателство за защита на свободата на печата и другите медии.

(20)

Компетентните органи следва да се въздържат от представяне на заподозрения или обвиняемия като виновен, в съда или пред обществеността, чрез използването на мерки за физическо възпиране, като например белезници, стъклени клетки, клетки и окови, освен ако използването на тези мерки е необходимо по специфични за делото съображения, които са свързани или със сигурността, включително с цел възпрепятстване на заподозрения или обвиняемия да се самонарани, да нарани други лица или да повреди имущество, или с възпрепятстването на заподозрения или обвиняемия да се укрие или да установи контакт с трети лица, например свидетели или жертви. Възможността за прилагане на мерки за физическо възпиране не означава, че компетентните органи следва да вземат официално решение относно използването на такива мерки.

(21)

Когато е възможно, компетентните органи следва също така да се въздържат да представят заподозрения или обвиняемия в съда или пред обществеността в затворнически дрехи, за да не се създава впечатлението, че лицето е виновно.

(22)

Тежестта на доказване на вината на заподозрения или обвиняемия се носи от обвинението и всяко съмнение следва да е в полза на заподозрения или обвиняемия. Презумпцията за невиновност би била нарушена, ако тежестта на доказване бъде прехвърлена от обвинението към защитата, без да се засягат правомощията на съда за служебно установяване на факти и независимостта на съдебната власт при извършването на преценка за вината на заподозрения или обвиняемия, както и използването на фактически или юридически презумпции по отношение на наказателната отговорност на заподозрения или обвиняемия. Тези презумпции следва да бъдат в разумни граници, като се има предвид важността на въпроса и като се зачита правото на защита, а използваните средства следва да бъдат разумно пропорционални на преследваната законосъобразна цел. Презумпциите следва да бъдат оборими и във всички случаи следва да се използват единствено при условие че е спазено правото на защита.

(23)

В различни държави членки не само прокуратурата, но и съдиите и компетентните съдилища са натоварени с търсенето на уличаващи и оневиняващи доказателства. Държавите членки, чиито системи не се основават на състезателен тип наказателен процес, следва да могат да запазят действащата си система, при условие че тя съответства на настоящата директива и на другите релевантни разпоредби на правото на Съюза и международното право.

(24)

Правото да се запази мълчание представлява важен аспект от презумпцията за невиновност и следва да служи като защита от самоуличаване.

(25)

Правото на лицата да не се самоуличават също представлява важен аспект от презумпцията за невиновност. Върху заподозрените или обвиняемите не следва да се оказва натиск — когато от тях се иска да направят изявление или да отговорят на въпроси — да представят доказателства или документи или да предоставят информация, които биха могли да доведат до самоуличаване.

(26)

Правото да се запази мълчание и правото на лицата да не се самоуличават следва да се прилагат по отношение на въпроси, свързани с престъплението, в чието извършване лицето е заподозряно или обвинено, а не по отношение на въпроси, свързани например с установяването на самоличността на заподозрения или обвиняемия.

(27)

Правото да се запази мълчание и правото на лицата да не се самоуличават предполагат, че компетентните органи не следва да принуждават заподозрения или обвиняемия да предоставя информация, ако същият не желае да направи това. За да се определи дали правото да се запази мълчание или правото на лицата да не се самоуличават е било нарушено, следва да се вземе предвид тълкуването на Европейския съд по правата на човека на правото на справедлив съдебен процес съгласно ЕКПЧ.

(28)

Упражняването на правото да се запази мълчание или на правото на лицата да не се самоуличават не следва да се използва срещу заподозрения или обвиняемия и упражняването на това право не следва само по себе си да се счита за доказателство, че въпросното лице е извършило въпросното престъпление. Това следва да не засяга националните правила относно оценяването на доказателствата от съдилища или съдии, при условие че е спазено правото на защита.

(29)

Упражняването на правото на лицата да не се самоуличават следва да не възпрепятства компетентните органи при събирането на доказателства, които могат да бъдат получени по законосъобразен начин от заподозрения или обвиняемия чрез използване на законови правомощия за процесуална принуда, които съществуват независимо от волята на заподозрения или обвиняемия, като материали, получени въз основа на заповед, материали, по отношение на които има законово задължение да бъдат задържани и предадени при поискване, проби от дъха, кръвта и урината, както и телесни тъкани с цел извършване на ДНК-тестове.

(30)

При леки нарушения, като например леки пътни нарушения, правото да се запази мълчание и правото на лицата да не се самоуличават следва да не възпрепятстват държавите членки да решават, че производството или определени етапи от него може да се проведат писмено или без разпит на заподозрения или обвиняемия от компетентните органи във връзка с извършеното нарушение, при условие че е спазено правото на справедлив съдебен процес.

(31)

Държавите членки следва да обмислят възможността да се гарантира, че когато на заподозрения или обвиняемия се предоставя информация за правата, посочени в член 3 от Директива 2012/13/ЕС, той също така получава информация относно правото на лицата да не се самоуличават, както това се прилага съгласно националното законодателство в съответствие с настоящата директива.

(32)

Държавите членки следва да обмислят възможността да се гарантира, че когато на заподозрения или обвиняемия се предоставя декларация за правата съгласно член 4 от Директива 2012/13/ЕС, тази декларация за правата съдържа също така информация за правото на лицата да не се самоуличават, както това се прилага съгласно националното право в съответствие с настоящата директива.

(33)

Правото на справедлив съдебен процес е един от основните принципи на демократичното общество. На него се основава правото на заподозрените и обвиняемите да присъстват на съдебния процес, което следва да бъде гарантирано в целия Съюз.

(34)

Когато заподозрените или обвиняемите нямат възможност да присъстват на съдебния процес по независещи от тях причини, те следва да могат да поискат определянето на нова дата за съдебното заседание в предвидените в националното право срокове.

(35)

Правото на заподозрените и обвиняемите да присъстват на съдебния процес не е абсолютно. При определени обстоятелства заподозреният или обвиняемият следва да може да се откаже от него изрично или мълчаливо, но по недвусмислен начин.

(36)

При определени обстоятелства решението относно вината или невиновността на заподозрения или обвиняемия следва да може да бъде постановено дори и ако въпросното лице не присъства на съдебния процес. Такъв може да е случаят, когато заподозреният или обвиняемият е бил уведомен своевременно за съдебния процес и за последиците от неявяване, но въпреки това лицето не се яви. Уведомяването на заподозрения или обвиняемия за съдебния процес следва да означава призоваване на заподозрения или обвиняемия, лично или по друг начин, като на въпросното лице се предоставя официална информация относно датата и мястото на съдебния процес по начин, който му дава възможност да се осведоми за съдебния процес. Уведомяването на заподозрения или обвиняемия за последиците от неявяване, следва да означава по-специално, че лицето е било уведомено, че решението може да бъде постановено, ако не се яви на съдебния процес.

(37)

Следва да бъде възможно да се проведе съдебен процес, който да доведе до постановяването на решение относно вината или невиновността и в отсъствието на заподозрения или обвиняемия, ако последният е бил информиран относно съдебния процес и е упълномощил адвокат, избран от самия него или назначен от държавата, който да го представлява на съдебния процес, и който се е явил на процеса от името на заподозрения или обвиняемия.

(38)

При разглеждане на въпроса дали начинът на предоставяне на информацията е достатъчен, за да гарантира осведомяването на лицето за съдебния процес, следва, когато е уместно, да се обръща особено внимание на усилията, които публичните органи са положили, за да информират заинтересованото лице, и на усилията, които заинтересованото лице е положило, за да получи предназначената за него информация.

(39)

Когато държавите членки предвиждат възможността за провеждане на съдебен процес в отсъствието на заподозрения или обвиняемия, но условията за постановяване на решение в отсъствието на определен заподозрян или обвиняем не са могли да бъдат изпълнени, тъй като местонахождението на заподозрения или обвиняемия не е могло да бъде установено въпреки положените разумни усилия, например, защото лицето е избягало или се е укрило, би следвало все пак да има възможност за постановяване на решение в отсъствието на заподозрения или обвиняемия и за изпълнение на това решение. В такъв случай държавите членки следва да гарантират, че при информирането на заподозрения или обвиняемия за решението, по-специално когато лицето е задържано, то следва да бъде информирано и за възможността да обжалва решението и за правото на нов съдебен процес или друго средство за правна защита. Тази информация следва да бъде предоставена в писмена форма. Информацията може да бъде предоставена и устно, при условие че фактът относно предоставянето на информацията е отбелязан в съответствие с процедурата на протоколиране съгласно националното законодателство.

(40)

На компетентните органи в държавите членки следва да бъде дадена възможността временно да отстранят заподозрян или обвиняем от съдебния процес, когато това е в интерес на осигуряването на нормалното протичане на наказателното производство. Такъв би могъл да е например случаят, когато заподозрян или обвиняем нарушава реда по време на съдебното заседание и трябва да бъде изведен от съдебната зала по нареждане на съдията, или когато изглежда, че присъствието на заподозрян или обвиняем възпрепятства надлежното провеждане на разпит на свидетел.

(41)

Правото на лицата да присъстват на съдебния процес може да бъде упражнено единствено ако се провеждат едно или повече съдебни заседания. Това означава, че правото на лицата да присъстват на съдебния процес не може да се прилага, ако приложимите национални процесуални правила не предвиждат съдебни заседания. Тези национални правила следва да са в съответствие с Хартата и ЕКПЧ, съгласно тълкуването им от Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека, по-специално по отношение на правото на справедлив съдебен процес. Такъв е например случаят, когато производството се провежда по опростен начин единствено или частично след писмено производство или без предвидено съдебно заседание.

(42)

Държавите членки следва да гарантират, че при прилагането на настоящата директива, и по-конкретно във връзка с правото на лицата да присъстват на съдебния процес и правото на нов съдебен процес, се отчитат специалните потребности на уязвимите лица. Съгласно препоръката на Комисията от 27 ноември 2013 г. относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство (8) за уязвими заподозрени или обвиняеми лица следва да се считат всички заподозрени или обвиняеми лица, които не са в състояние да разбират или да участват ефективно в наказателното производство поради възрастта си, психическото или физическото си състояние или уврежданията си.

(43)

Децата са уязвими и следва да им се осигури специална степен на защита. Ето защо по отношение на някои от правата, предвидени в настоящата директива, следва да бъдат установени специални процесуални гаранции.

(44)

Принципът на ефективност на правото на Съюза изисква от държавите членки да въведат адекватни и ефективни средства за правна защита в случай на нарушаване на правата, предоставени на физическите лица от правото на Съюза. Ефективното правно средство за защита, достъпно в случай на нарушение на някое от правата, установени в настоящата директива, следва да има, доколкото е възможно, такова действие, което поставя заподозрените или обвиняемите в същото положение, в което биха се намирали, ако не е било извършено нарушение, с цел гарантиране на правото на справедлив съдебен процес и правото на защита.

(45)

При оценката на обясненията, дадени от заподозрените или обвиняемите, или на доказателствата, събрани в нарушение на правото на лицата да запазят мълчание или на правото им да не се самоуличават, съдилищата и съдиите следва да зачитат правото на защита и справедливостта на производството. В този контекст следва да се вземе предвид съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, съгласно която допускането на обяснения, получени чрез изтезания или друго малтретиране в нарушение на член 3 от ЕКПЧ, като доказателство за установяване на съответните факти в наказателното производство би нарушило справедливия характер на цялото производство. Съгласно Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, всички обяснения, за които е установено, че са получени чрез изтезания, не следва да бъдат използвани като доказателство в какъвто и да е съдебен процес, освен срещу лице, обвинено за изтезания, като доказателство, че е дадено такова обяснение.

(46)

За осъществяването на наблюдение и оценяването на ефективността на настоящата директива държавите членки следва да изпращат на Комисията наличните данни относно прилагането на правата, установени в нея. Тази информация би могла да включва регистрираните от правоприлагащите и съдебните органи данни относно правните средства за защита, прилагани при нарушение на някой от аспектите на презумпцията за невиновност, попадащ в обхвата на настоящата директива, или при нарушение на правото на лицата да присъстват на съдебния процес.

(47)

Настоящата директива утвърждава основните права и принципи, признати в Хартата и ЕКПЧ, включително забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение, правото на свобода и сигурност, зачитането на личния и семейния живот, правото на неприкосновеност на личността, правата на детето, интеграцията на хората с увреждания, правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита. По-конкретно, следва да се вземе предвид член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съгласно който Съюзът признава правата, свободите и принципите, определени в Хартата, и съгласно който основните права, както са гарантирани от ЕКПЧ и както произтичат от общите конституционни традиции на държавите членки, представляват общи принципи на правото на Съюза.

(48)

Тъй като с настоящата директива се въвеждат минимални предписания, държавите членки следва да могат да разширят правата, установени в нея, за да осигурят по-висока степен на защита. Степента на защита, предоставена от държавите членки, никога не следва да пада под стандартите, определени в Хартата и ЕКПЧ, съгласно тълкуването им от Съда на Европейския съюз и от Европейския съд по правата на човека.

(49)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно установяването на общи минимални правила относно някои аспекти на презумпцията за невиновност и относно правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради мащаба и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(50)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и ДФЕС, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави членки не участват в приемането на настоящата директива и не са обвързани от нея, нито от нейното прилагане.

(51)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1

Предмет

С настоящата директива се установяват общи минимални правила относно:

а)

някои аспекти на презумпцията за невиновност в наказателното производство;

б)

правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

Член 2

Приложно поле

Настоящата директива се прилага по отношение на физическите лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство. Тя се прилага на всички етапи на наказателното производство от момента, в който лицето е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление или на предполагаемо престъпление, до влизането в сила на решение, с което окончателно се установява дали лицето е извършило съответното престъпление.

ГЛАВА 2

ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА НЕВИНОВНОСТ

Член 3

Презумпция за невиновност

Държавите членки гарантират, че заподозрените и обвиняемите се считат за невинни до доказване на вината им в съответствие със закона.

Член 4

Публично позоваване на вината

1.   Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че докато вината на заподозрения или обвиняемия не бъде доказана в съответствие със закона, тези лица не се представят като виновни в публични изявления на публичните органи и в съдебни решения, различни от решенията относно въпроса за вината. Това не засяга актовете на обвинението, които имат за цел да докажат вината на заподозрения или обвиняемия, и предварителните решения от процесуално естество, които са взети от съдебните или други компетентни органи и се основават на подозрения или уличаващи доказателства.

2.   Държавите членки гарантират възможността за вземане на подходящи мерки при нарушение на посоченото в параграф 1 от настоящия член задължение заподозрените или обвиняемите да не бъдат представяни като виновни, в съответствие с настоящата директива, и по-специално с член 10.

3.   Установеното в параграф 1 задължение заподозрените или обвиняемите да не бъдат представяни като виновни не възпрепятства публичните органи да разпространяват публично информация относно наказателното производство, когато това е строго необходимо по съображения, свързани с наказателното разследване, или от обществен интерес.

Член 5

Представяне на заподозрените и обвиняемите

1.   Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че заподозрените и обвиняемите не са представяни като виновни, в съда или пред обществеността, чрез използването на мерки за физическо възпиране.

2.   Параграф 1 не възпрепятства държавите членки да прилагат мерки за физическо възпиране, които са необходими по специфични за делото съображения във връзка със сигурността или за да се попречи на заподозрения или обвиняемия да се укрие или да установи контакт с трети лица.

Член 6

Тежест на доказване

1.   Държавите членки гарантират, че обвинението носи тежестта на доказване на вината на заподозрените или обвиняемите. Това не засяга евентуалното задължение на съдията или на компетентния съд да търси както уличаващи, така и оневиняващи доказателства, както и правото на защитата да представя доказателства в съответствие с приложимото национално право.

2.   Държавите членки гарантират, че всяко съмнение относно вината е в полза на заподозрения или обвиняемия, включително когато съдът преценява дали въпросното лице следва да бъде оправдано.

Член 7

Право на лицата да запазят мълчание и да не се самоуличават

1.   Държавите членки гарантират, че заподозрените и обвиняемите имат правото да запазят мълчание във връзка с престъплението, в чието извършване са заподозрени или обвинени.

2.   Държавите членки гарантират, че заподозрените и обвиняемите имат правото да не се самоуличават.

3.   Упражняването на правото на лицата да не се самоуличават не възпрепятства компетентните органи да събират доказателства, които могат да бъдат законно получени чрез използване на законови правомощия за процесуална принуда и които съществуват независимо от волята на заподозрения или обвиняемия.

4.   Държавите членки могат да позволят на своите съдебни органи да вземат предвид оказването на съдействие от страна на заподозрения и обвиняемия, когато определят наказанието.

5.   Упражняването на правото на заподозрените или обвиняемите да запазят мълчание и на правото им да не се самоуличават не може да се използва срещу тях и не може да се счита за доказателство, че те са извършили съответното престъпление.

6.   Настоящият член не възпрепятства държавите членки да решат, че по отношение на леки нарушения производството или определени етапи от него може да се проведе писмено или без разпит на заподозрения или обвиняемия от компетентните органи във връзка с извършеното нарушение, при условие че е спазено правото на справедлив съдебен процес.

ГЛАВА 3

ПРАВО НА ЛИЦАТА ДА ПРИСЪСТВАТ НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС

Член 8

Право на лицата да присъстват на съдебния процес

1.   Държавите членки гарантират, че заподозрените и обвиняемите имат правото да присъстват на съдебния процес срещу тях.

2.   Държавите членки могат да предвидят възможност съдебният процес, в който може да бъде постановено решение относно вината или невиновността на заподозрения или обвиняемия, да се проведе в негово отсъствие, при условие че:

a)

заподозреният или обвиняемият е бил уведомен своевременно за съдебния процес и за последиците от неговото неявяване; или

б)

заподозреният или обвиняемият, след като е бил уведомен за съдебния процес, се представлява от упълномощен да го защитава адвокат, избран от самия него или назначен от държавата.

3.   Постановеното в съответствие с параграф 2 решение може да бъде изпълнено срещу заподозрения или обвиняемия.

4.   Когато държавите членки допускат възможността за провеждане на съдебен процес в отсъствието на заподозрения или обвиняемия, но компетентните органи не са в състояние да изпълнят условията, предвидени в параграф 2 от настоящия член, тъй като местонахождението на заподозрения или обвиняемия не може да бъде установено въпреки положените разумни усилия, държавите членки могат да предвидят, че решението може все пак да бъде постановено и изпълнено. В такъв случай държавите членки гарантират, че при информирането на заподозрения или обвиняемия за решението, по-специално когато лицето бъде задържано, то бива информирано и за възможността да обжалва решението и за правото му на нов съдебен процес или на друго средство за правна защита, в съответствие с член 9.

5.   Настоящият член не засяга националните правила, съгласно които се предвижда възможност за съдията или компетентния съд временно да отстрани заподозрян или обвиняем от съдебния процес, когато това е необходимо в интерес на осигуряването на нормалното протичане на наказателното производство, при условие че е спазено правото на защита.

6.   Настоящият член не засяга националните правила, съгласно които цялото производство или определени етапи от него се провеждат писмено, при условие че е спазено правото на справедлив съдебен процес.

Член 9

Право на нов съдебен процес

Държавите членки гарантират, че когато заподозреният или обвиняемият не е присъствал на съдебния процес срещу него и условията, предвидени в член 8, параграф 2, не са били изпълнени, засегнатото лице има право на нов процес или на друго правно средство за защита, което позволява ново разглеждане на делото по същество, включително и разглеждане на нови доказателства, и може да доведе до отмяна на първоначалното решение. В тази връзка държавите членки гарантират, че заподозреният или обвиняемият има правото да присъства, да участва ефективно в съответствие с процедурите по националното право, и да упражнява правото си на защита.

ГЛАВА 4

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Правни средства за защита

1.   Държавите членки гарантират, че заподозрените и обвиняемите разполагат с ефективни правни средства за защита, в случай че правата им по настоящата директива са нарушени.

2.   Без да се засягат националните правила и системи относно допустимостта на доказателствата, държавите членки гарантират, че при оценката на обясненията, дадени от заподозрени или обвиняеми, или на доказателствата, получени в нарушение на правото на тези лица да запазят мълчание или на правото им да не се самоуличават, се зачита правото на защита и справедливостта на производството.

Член 11

Събиране на данни

До 1 април 2020 г., а след това на всеки три години държавите членки изпращат на Комисията наличните данни, показващи как са били прилагани правата, установени в настоящата директива.

Член 12

Доклад

До 1 април 2021 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на настоящата директива.

Член 13

Запазване на нивото на закрила

Нищо в настоящата директива не се тълкува като ограничение или дерогация от което и да е от правата или процесуалните гаранции, които са предоставени съгласно Хартата, ЕКПЧ, други разпоредби на международното право в тази област или правото на която и да е държава членка, което осигурява по-високо ниво на защита.

Член 14

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 април 2018 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 15

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 9 март 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 63.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 20 януари 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 12 февруари 2016 г.

(3)  ОВ C 295, 4.12.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

(5)  Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

(6)  Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

(7)  Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

(8)  ОВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 8.


РЕШЕНИЯ

11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/12


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/344 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 март 2016 година

за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В своето съобщение от 18 април 2012 г., озаглавено „Към възстановяване и създаване на работни места“, Комисията изтъкна необходимостта от подобряване на сътрудничеството между държавите членки и обяви началото на консултации относно създаването на платформа на равнището на Съюза между инспекторатите по труда и другите правоприлагащи органи за борба срещу недекларирания труд, с която се цели подобряване на сътрудничеството, обмен на най-добри практики и установяване на общи принципи за извършването на инспекции.

(2)

В съответствие с член 148 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с Решение (ЕС) 2015/1848 (4) Съветът прие насоки за политиките за заетост на държавите членки. Тези насоки служат за ориентир на държавите членки при разработването на техните национални програми за реформи и при осъществяването на реформите. Насоките за заетостта са в основата на специфичните за отделните държави препоръки, които Съветът отправя до държавите членки по силата на този член. През последните години тези специфични за отделните държави препоръки включват препоръки относно борбата срещу недекларирания труд.

(3)

Член 151 от ДФЕС определя като цели в областта на социалната политика насърчаването на заетостта и подобряването на условията на живот и труд. С оглед на постигането на тези цели Съюзът може да подкрепя и допълва дейностите на държавите членки в областта на здравето и безопасността при работа, условията на труд, интегрирането на лицата, изключени от пазара на труда, и борбата срещу социалното изключване. В съответствие с член 153, параграф 2, буква а) от ДФЕС Съюзът може да приема мерки за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки, с изключение на хармонизирането на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки.

(4)

В своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа Европейският парламент приветства инициативата на Комисията за създаване на европейска платформа и призова за засилено сътрудничество на равнището на Съюза за противодействие на недекларирания труд, който съгласно резолюцията нанася вреди на икономиката на Съюза, води до нелоялна конкуренция, застрашава финансовата стабилност на социалните модели на Съюза и има за последица нарастваща липса на социална закрила и защита на заетостта за работниците.

(5)

В съобщението на Комисията от 24 октомври 2007 г., озаглавено „Засилване на борбата срещу недекларирания труд“, като недеклариран труд се определя „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите членки“. Всички незаконни дейности са изключени от това определение.

(6)

Недекларираният труд често има трансгранично измерение. Естеството на недекларирания труд може да е различно в отделните държави в зависимост от икономическия, административния и социалния контекст. Националното законодателство по отношение на недекларирания труд и определенията, използвани на национално равнище, се различават. Поради това мерките за противодействие на недекларирания труд следва да бъдат съобразени с тези различия.

(7)

Оценките сочат, че недекларираният труд представлява значителна част от икономиката на Съюза. Фактът, че недекларираният труд се определя по различен начин в националните законодателства на държавите членки, затруднява получаването на точни данни относно разпространението му.

(8)

Злоупотребата със статута на самостоятелно заетите лица, както е определен в националното право, на национално равнище или в трансгранични ситуации, е форма на погрешно деклариран труд, който често се свързва с недекларирана заетост. Фиктивна самостоятелна заетост възниква, когато дадено лице се обяви за самостоятелно заето, докато всъщност изпълнява характерните за трудово правоотношение условия, за да се избегнат някои правни или фискални задължения. Платформата, създадена с настоящото решение („платформата“) следва да противодейства на недекларирания труд в различните му форми и на погрешно декларирания труд, свързан с него, включително фиктивната самостоятелна заетост.

(9)

Недекларираният труд има сериозни последствия за засегнатите работници, оказващи се в положение да приемат да работят при несигурни и понякога опасни условия на труд, при много по-ниско заплащане, тежки нарушения на трудовите права и значително занижена закрила по трудовото законодателство и законодателството в областта на социалната закрила, като по този начин са лишени от адекватни социалноосигурителни права, от пенсионни права и от достъп до здравеопазване, както и от възможности да развиват уменията си и да учат през целия си живот.

(10)

Въпреки че отрицателните последици от недекларирания труд, които възникват за обществото и икономиката, се проявяват под различни форми, платформата е насочена към подобряване на условията на труд и към насърчаване на интеграцията на пазара на труда и социалното включване. Недекларираният труд има сериозни последици за бюджета, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски, като по този начин се компрометира финансовата устойчивост на системите за социална защита. Той оказва отрицателно въздействие върху заетостта и производителността и води до нарушаване на условията на равнопоставеност.

(11)

Недекларираният труд се отразява по различен начин на различните социални групи, inter alia, жени, мигранти и домашни работници, като някои от недекларираните работници се намират в особено уязвимо положение.

(12)

В държавите членки е въведена широка гама от политически подходи и мерки за противодействие на недекларирания труд. Държавите членки също така са сключили двустранни спогодби и са осъществили многостранни проекти по някои аспекти на недекларирания труд. Противодействието на комплексния проблем с недекларирания труд трябва все още да бъде развивано и изисква прилагането на холистичен подход. Платформата не следва да е пречка за прилагането на двустранни и многостранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество.

(13)

Участието в дейностите на платформата не засяга компетентностите и/или задълженията на държавите членки за противодействие на недекларирания труд, включително техните национални или международни задължения съгласно, inter alia, относимите и приложими международни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) като Конвенция № 81 относно инспекцията по труда в промишлеността и търговията.

(14)

Сътрудничеството между държавите членки на равнището на Съюза продължава да бъде разпокъсано както по отношение на участващите държави членки, така и по отношение на обхванатите въпроси. Липсва действащ официален механизъм за трансгранично сътрудничество между релевантните органи на държавите членки за цялостно решаване на въпросите, свързани с недекларирания труд.

(15)

Необходимо е сътрудничеството между държавите членки да се насърчава на равнището на Съюза, за да им се съдейства за по-ефикасно и по-ефективно противодействие на недекларирания труд. Във връзка с това платформата следва да има за цел да улесни и подкрепи обмена на най-добри практики и информация и да предостави рамка на равнището на Съюза с цел създаване на общо разбиране, натрупване на експертни знания и разработване на анализи относно недекларирания труд. Споделени определения и общи концепции по отношение на недекларирания труд следва да отразяват развитието на пазара на труда. Платформата следва да насърчава също така сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на държавите членки, които участват в подобни трансгранични действия на доброволна основа.

(16)

Настоящото решение е насочено към насърчаване на сътрудничеството на равнището на Съюза между държавите членки. По отношение на недекларирания труд положението е много различно в държавите членки и следователно нуждите на релевантните органи и на другите участници в отделните държави членки, що се отнася до областите на сътрудничеството, също са различни. Държавите членки запазват своята компетентност да решават степента на участието си в дейностите, одобрени на пленарните заседания в рамките на платформата.

(17)

На равнището на Съюза следва да се насърчава тясното и ефективно сътрудничество между държавите членки за подкрепа и допълване на техните мерки за противодействие на недекларирания труд. Действията на национално равнище зависят от конкретния контекст в отделните държави членки и дейностите в рамките на платформата не могат да заменят оценката на национално равнище на подходящи действия, които да бъдат предприети.

(18)

Държавите членки и техните релевантни органи остават компетентни по отношение на идентифицирането, анализа и разрешаването на практически проблеми, свързани с прилагането на относимото право на Съюза относно условията на труд и социалната закрила на работното място и по отношение на вземането на решения какви мерки да предприемат на национално равнище, за да приложат резултатите от дейностите на платформата.

(19)

Платформата следва да използва всички подходящи източници на информация, в частност проучвания, двустранни споразумения, сключени между държавите членки, и многостранни проекти за сътрудничество, и следва да създава полезни взаимодействия между съществуващите инструменти и структури на равнището на Съюза, за да се постигне максимален възпиращ или превантивен ефект от тези мерки. Действията на платформата може да бъдат под формата на рамка за съвместни обучения, партньорски проверки, създаване на инструменти като например интерактивна база от знания, като се вземат предвид съществуващите проучвания за осъществимост, inter alia, дейността на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и — като същевременно се признава значението на защитата на личните данни — решения за обмен на данни. Информираността за недекларирания труд може да се повиши чрез европейски кампании или общи стратегии, основаващи се на политики и стратегии за повишаване на осведомеността по отношение на недекларирания труд, който вече е разпространен в държавите членки в различна степен. Платформата следва да включи и участници извън държавния сектор като важен източник на информация.

(20)

Платформата следва да допринесе за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки, включително чрез подпомагане на новаторски подходи за трансгранично сътрудничество и изпълнение, както и чрез оценка на опита, придобит от държавите членки в рамките на такова сътрудничество. Навременният обмен на информация е от основно значение за ограничаването на недекларирания труд.

(21)

Ако даден член на платформата счете, че за обмена на информация и най-добри практики в рамките на платформата е полезно да се обсъдят конкретни случаи, тяхната анонимност следва надлежно да се осигури. Платформата може да бъде ефективна само в среда, в която лицата, които повдигат въпроси, свързани със случаи на недеклариран труд, са защитени срещу неблагоприятно третиране. Ето защо платформата следва да представлява форум за обмен на най-добри практики в това отношение.

(22)

Обменът на информация и на най-добри практики следва да позволява на платформата да осигурява ценен принос за възможни действия на равнището на Съюза за противодействие на недекларирания труд, включително от страна на Комисията. В контекста на Европейския Семестър дейностите на платформата може да осигурят ценен принос при разглеждането на мерки, свързани с недекларирания труд.

(23)

Отношение към недекларирания труд имат различни национални правоприлагащи органи, като инспекторатите по труда, други органи, които се занимават със здравословните и безопасни условия на труд, инспекторатите по социална сигурност и данъчните органи. В някои случаи миграционните власти и службите по заетостта, както и митническите органи и органите, отговарящи за прилагането на общата транспортна политика, полицията, прокуратурата и социалните партньори могат също да имат отношение.

(24)

За цялостно и успешно противодействие на недекларирания труд в държавите членки е необходимо да се прилага съчетание от политики; това следва да се улеснява чрез насърчаване на структурирано сътрудничество между релевантните органи и други участници. Платформата следва да включва всички имащи отношение национални органи, по-специално правоприлагащите органи, които са водещи и/или участват в противодействието на недекларирания труд. Държавите членки запазват компетентността си да решават кои органи да ги представляват в различните дейности на платформата. Сътрудничеството между националните органи на държавите членки следва да е в съответствие с приложимото национално право и правото на Съюза.

(25)

За да постигне своите цели, платформата следва да бъде подпомагана от висш представител във всяка държава членка, който да координира и осъществява връзка с националните органи на държавите членки и когато е приложимо — с други участници, включително социалните партньори, занимаващи се с многостранните аспекти на недекларирания труд.

(26)

Платформата следва да включва в работата си социалните партньори на равнището на Съюза — както междуотраслово, така и в секторите, които са най-тежко засегнати или имат специална роля в противодействието на недекларирания труд, и следва да си сътрудничи с релевантните международни организации, като например МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и агенциите на Съюза — по-специално Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Участието на Eurofound и EU-OSHA в работата на платформата като наблюдатели не следва да води до разширяване на настоящия им мандат.

(27)

Платформата следва да приеме свой процедурен правилник, работни програми и редовни доклади.

(28)

Платформата следва да може да създава работни групи за разглеждане на конкретни въпроси и да разчита на опита на специалисти със специфична компетентност.

(29)

Платформата следва да си сътрудничи със съответните експертни групи и комитети на равнището на Съюза, чиято работа е свързана с недекларирания труд.

(30)

Платформата и нейните дейности следва да бъдат финансирани по оста „Прогрес“ на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) в рамките на бюджетните кредити, определени от Европейския парламент и Съвета. Комисията следва да гарантира, че платформата използва финансовите ресурси, определени за платформата, по прозрачен и ефективен начин.

(31)

Като се има предвид значението на откритостта и на достъпа до документи, отразено в принципите, предвидени в член 15 от ДФЕС, платформата следва да работи по прозрачен начин и в съответствие с тези принципи.

(32)

Комисията следва да предприеме необходимите административни мерки във връзка със създаването на платформата.

(33)

Платформата следва да зачита напълно основните права и да спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(34)

При обработването на лични данни, извършвано от държавите членки в рамките на настоящото решение, се прилагат Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), както и съответните национални мерки за изпълнение.

(35)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Създаване на платформата

С настоящото решение се създава платформа на равнището на Съюза за засилване на сътрудничеството между държавите членки за противодействие на недекларирания труд („платформата“).

За целите на настоящото решение „противодействие“ по отношение на недеклариран труд означава предотвратяването, възпирането и борбата срещу недеклариран труд, както и насърчаване на декларирането на недекларирания труд.

Член 2

Състав на платформата

1.   Платформата се състои от:

а)

един висш представител, определен от всяка държава членка, който да я представлява;

б)

представител на Комисията;

в)

най-много четирима представители на междуотрасловите социални партньори на равнището на Съюза, които се определят от тези социални партньори и представляват двете страни на отрасъла на равна основа.

2.   На заседанията на платформата могат да присъстват следните наблюдатели, като техният принос се взема надлежно под внимание съгласно условията, определени в процедурния правилник на платформата:

а)

най-много 14 представители на социалните партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд, които се определят от тези социални партньори и представляват двете страни на отрасъла на равна основа;

б)

представител на Eurofound;

в)

представител на EU-OSHA;

г)

представител на МОТ;

д)

представител от всяка трета държава от Европейското икономическо пространство.

Други наблюдатели, различни от посочените в първа алинея, могат да бъдат поканени да участват в заседанията на платформата, като техният принос се взема надлежно под внимание съгласно условията, определени в процедурния правилник, в зависимост от разглежданата тема.

Член 3

Национални мерки

Настоящото решение не засяга компетентността на държавите членки по отношение на вземането на решения какви мерки за противодействие на недекларирания труд да предприемат на национално равнище.

Член 4

Цели

Определящата цел на платформата е да допринесе с добавена стойност на равнището на Съюза за противодействие на комплексния проблем с недекларирания труд, като напълно зачита националните компетентности и процедури.

Платформата допринася за по-ефективни действия на равнището на Съюза и на национално равнище, насочени към подобряване на условията на труд, насърчаване на интеграцията на пазара на труда и социалното включване, включително за по-доброто прилагане на правото в тези области и за намаляване на недекларирания труд, както и за създаване на официални работни места, като по този начин да се избегне влошаването на качеството на труда и на здравословните и безопасни условия на труд чрез:

а)

задълбочаване на сътрудничеството между релевантните органи на държавите членки и другите участници с цел по-ефикасно и по-ефективно противодействие на недекларирания труд в различните му форми и на погрешно декларирания труд, свързан с недекларирания труд, включително на фиктивната самостоятелна заетост;

б)

подобряване на капацитета на различните релевантни органи и участници на държавите членки за справяне с трансграничните аспекти на недекларирания труд, като по този начин се допринася за осигуряване на условия на равнопоставеност;

в)

повишаване на обществената информираност по въпроси, свързани с недекларирания труд и неотложната необходимост от предприемане на подходящи действия, както и насърчаване на държавите членки да увеличат усилията си за противодействие на недекларирания труд.

ГЛАВА II

МИСИЯ И ДЕЙНОСТ

Член 5

Мисия

За постигане на целите, изброени в член 4, на равнището на Съюза платформата насърчава сътрудничеството между държавите членки чрез:

а)

обмен на най-добри практики и информация;

б)

натрупване на експертни знания и разработване на анализи;

в)

насърчаване и подпомагане на новаторски подходи за ефективно и ефикасно трансгранично сътрудничество и оценка на натрупания опит;

г)

принос към хоризонтално разбиране на въпросите, свързани с недекларирания труд.

Член 6

Дейност

1.   При изпълнението на своята мисия платформата извършва по-конкретно следните дейности:

а)

задълбочаване на познанията за недекларирания труд, включително по отношение на причините и регионалните различия, посредством споделени определения и общи понятия, основани на факти способи за измерване и насърчаване на сравнителен анализ и релевантни методологични инструменти за събиране на данни, като за основа се използва работата на други участници, включително Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила;

б)

подобряване на познаването и взаимното разбиране за различните системи и практики за противодействие на недекларирания труд, включително на неговите трансгранични аспекти;

в)

разработване на анализи на ефективността на различните политически мерки за противодействие на недекларирания труд, включително превантивни мерки и санкции;

г)

създаване на инструменти за ефективно споделяне на информация и натрупан опит, например база от знания за различни практики и предприети мерки, включително двустранни или многостранни споразумения, прилагани в държавите членки за противодействие на недекларирания труд;

д)

разработване на инструменти, като например насоки за правоприлагане, наръчници за добри практики и споделени принципи за инспекциите за противодействие на недекларирания труд и извършване на оценка на опита с подобни инструменти;

е)

улесняване и подкрепа на различните форми на сътрудничеството между държавите членки чрез повишаване на техния капацитет за справяне с трансграничните аспекти на недекларирания труд посредством насърчаване и улесняване на новаторски подходи, като например обмен на персонал, използване на бази данни, в съответствие с приложимите национални разпоредби за защита на данните, както и съвместни дейности, и оценяване на опита от такова сътрудничество, предприето от участващите държави членки;

ж)

проучване на осъществимостта на система за бърз обмен на информация и подобряване на обмена на данни в съответствие с правилата на Съюза за защита на данните, включително изследване на възможностите за използване на Информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7) и на Електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI);

з)

обмен на опит между националните органи в прилагането на правото на Съюза, свързано с противодействието на недекларирания труд;

и)

разработване и при необходимост подобряване на способността за обучение за релевантните органи и разработване на рамка за провеждане на съвместно обучение;

й)

организиране на партньорски проверки за проследяване на напредъка при противодействието на недекларирания труд в държавите членки, които изберат да участват в тези прегледи;

к)

обмен на опит и разработване на най-добри практики в областта на сътрудничеството между релевантните органи на държавите членки и, когато е уместно, на трети държави, с цел да се повиши ефективността на това сътрудничество в борбата срещу свързаните с недекларирания труд проблеми в тези държави;

л)

повишаване на информираността за проблема с недекларирания труд чрез провеждане на общи дейности, като например европейски кампании, и координиране на регионални или общосъюзни стратегии, включително отраслови подходи;

м)

обмен на опит във връзка с предоставянето на консултации и информация на работниците, засегнати от практиките на недеклариран труд.

2.   При изпълнението на тези дейности платформата, посочена в параграф 1, използва всички подходящи източници на информация, включително проучвания и многостранни проекти за сътрудничество, и взема предвид съответните инструменти и структури на Съюза, както и опита от съответните двустранни споразумения.

ГЛАВА III

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Член 7

Висш представител

1.   Всяка държава членка определя свой висш представител за член на платформата с право на глас.

Всяка държава членка гарантира, че висшият представител има подходящ мандат за изпълнението на дейностите на платформата. Всяка държава членка определя също така и един заместник, който при необходимост замества висшия представител и в тези случаи има право на глас.

2.   При определяне на своите висши представители и заместници държавите членки следва да вземат предвид всички релевантни държавни органи, по-специално правоприлагащите органи, както и други участници, в съответствие с националното законодателство и/или практика. Също така, в съответствие с националното законодателство и/или практика, те могат да включат и социалните партньори или други участващи страни.

3.   Всеки висш представител, определен съгласно настоящия член, участва в пленарните заседания на платформата и по целесъобразност — в други нейни дейности и работни групи.

Всеки висш представител предоставя на Комисията списък на релевантните органи, а когато е приложимо, и на социалните партньори и други заинтересовани страни, които участват в противодействието на недекларирания труд, както и координати за връзка с тях.

Във връзка с дейностите на платформата всеки висш представител поддържа контакт с всички релевантни органи, а когато е приложимо, и със социалните партньори и други заинтересовани страни, и координира тяхното участие в заседанията на платформата и/или техния принос за дейностите на платформата или на нейните работни групи.

Член 8

Функциониране

1.   Платформата се председателства от представител на Комисията. Председателят се подпомага от двама съпредседатели, избрани измежду висшите представители.

Председателят и двамата съпредседатели образуват Бюрото.

Бюрото подготвя и организира работата на платформата съвместно със секретариат, който изпълнява функцията на секретариат на платформата, включително на Бюрото и работните групи. Секретариатът се осигурява от Комисията.

2.   Платформата заседава най-малко два пъти годишно.

3.   За изпълнението на своята мисия платформата приема решения относно:

а)

процедурния си правилник;

б)

двугодишни работни програми, в които, inter alia, се излагат нейните приоритети и конкретното описание на дейностите, посочени в член 6;

в)

доклади на платформата на всеки две години;

г)

създаването на работни групи за изследването на въпроси, определени в нейните работни програми, включително практическите условия за тези работни групи, които трябва да се разпускат веднага след изпълнението на техния мандат.

Платформата приема решенията, посочени в настоящия параграф, с обикновено мнозинство. Представителят на Комисията и всеки от висшите представители имат по един глас.

4.   Когато е уместно, Бюрото може в конкретни случаи да покани експерти със специфична компетентност по даден разискван въпрос, които да участват в обсъжданията в рамките на платформата или на работната група.

5.   Платформата се подпомага от секретариат, посочен в параграф 1. Секретариатът подготвя заседанията, проектите на работните програми и проектите на докладите на платформата, както и последващите действия, които трябва да се предприемат във връзка със заседанията на платформата и заключенията от тях.

6.   Комисията информира редовно Европейския парламент и Съвета за дейностите на платформата, включително относно съвместни заседания с експертни групи и комитети. Комисията представя работните програми и докладите на платформата на Европейския парламент и на Съвета, а така също и на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

Член 9

Сътрудничество

1.   Платформата си сътрудничи ефективно и избягва дублиране на дейности с други релевантни експертни групи и комитети на равнището на Съюза, чиято работа има връзка с недекларирания труд — по-специално Комитета на старшите инспектори по труда, Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, Комитета по заетостта (EMCO), Комитета за социална закрила (SPC) и Работната група за административно сътрудничество в областта на прякото данъчно облагане. Когато е уместно, платформата кани представителите на тези групи и комитети да участват на заседанията ѝ в качеството им на наблюдатели. С цел повишаване на ефективността и въздействието на дейността могат да бъдат организирани и съвместни заседания.

2.   Платформата установява подходящо сътрудничество с Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

Член 10

Възстановяване на разходи

Комисията възстановява пътните и, ако е уместно, дневните разходи на членовете, заместниците, наблюдателите и поканените експерти във връзка с дейностите на платформата.

Членовете, заместниците, наблюдателите и експертите не получават възнаграждение за предоставяните от тях услуги.

Член 11

Финансова подкрепа

Общият размер на заделените средства за изпълнението на настоящото решение се определя в рамките на EaSI. Комисията управлява финансовите ресурси на EaSI, определени за платформата, по прозрачен и ефективен начин.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Преглед

До 13 март 2020 г. Комисията, след консултация с платформата, представя доклад на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите относно прилагането и добавената стойност на настоящото решение и предлага, ако е уместно, необходимите изменения. В доклада се оценява по-специално до каква степен платформата е допринесла за постигането на целите, посочени в член 4, доколко е изпълнила мисията си по член 5, доколко е извършила дейностите, посочени в член 6, и доколко е разгледала приоритетите, определени в нейните работни програми. Комисията представя предложения, свързани с функционирането на платформата, ако е уместно.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 9 март 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  ОВ C 458, 19.12.2014 г., стр. 43.

(2)  ОВ C 415, 20.11.2014 г., стр. 37.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 февруари 2016 г.

(4)  Решение (ЕС) 2015/1848 на Съвета от 5 октомври 2015 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите членки за 2015 г. (ОВ L 268, 15.10.2015 г., стр. 28).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(6)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(7)  Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/21


Информация относно влизането в сила на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището влезе в сила на 1 март 2016 г., предвид приключването на процедурата, предвидена в член 13, параграф 2 от Договореността, на 26 февруари 2016 г.


11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/22


ДОГОВОРЕНОСТ

между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „ЕС“,

от една страна, и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, наричана по-нататък „Швейцария“,

от друга страна,

като взеха предвид член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (1), наричан по-нататък „Регламентът“,

като имат предвид, че:

(1)

В регламента се предвижда, че за изпълнението на своята мисия Службата за подкрепа в областта на убежището, наричана по-нататък „Службата за подкрепа“, следва да бъде отворена за участие на държави, сключили споразумения с ЕС, по силата на които те са приели и прилагат правото на ЕС в уредената с Регламента област, по-специално Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, наричани по-нататък „асоциираните държави“.

(2)

Швейцария е сключила споразумения с ЕС, по силата на които е приела и прилага правото на ЕС в уредената с Регламента област, и по-специално Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (2),

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват на участието

Швейцария взема пълно участие в работата на Службата за подкрепа и има право да се ползва от действия за подкрепа от страна на Службата за подкрепа съгласно посоченото в Регламента и при условията, определени в настоящата договореност.

Член 2

Управителен съвет

Швейцария е представлявана в управителния съвет на Службата за подкрепа като наблюдател, без да има право на глас.

Член 3

Финансова вноска

1.   Швейцария допринася за приходите на Службата за подкрепа с годишна сума, изчислена в съответствие с нейния брутен вътрешен продукт (БВП) като процент от БВП на всички участващи държави по формулата, установена в приложение I.

2.   Посочената в параграф 1 финансова вноска възниква като задължение от деня след влизането в сила на настоящата договореност. Първата финансова вноска се намалява пропорционално на частта от годината, която остава след влизането в сила на настоящата договореност.

Член 4

Защита на данните

1.   Швейцария прилага националните си правила за защита на физическите лица, що се отнася до обработването на лични данни и свободното движение на тези данни (3).

2.   За целите на настоящата договореност Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4) се прилага за обработването на лични данни от Службата за подкрепа.

3.   Швейцария спазва правилата за поверителност на документи, съхранявани от Службата за подкрепа, както е посочено в процедурния правилник на управителния съвет.

Член 5

Правен статут

Службата за подкрепа има юридическа правосубектност съгласно правото на Швейцария и се ползва там с най-широката правоспособност, която се предоставя на юридически лица съгласно правото на Швейцария. Службата за подкрепа може, по-специално, да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество, както и да бъде страна в съдебни производства.

Член 6

Отговорност

Отговорността на Службата за подкрепа се урежда от член 45, параграфи 1, 3 и 5 от Регламента.

Член 7

Съд на Европейския съюз

Швейцария признава компетентността на Съда на Европейския съюз по отношение на Службата за подкрепа, както е предвидено в член 45, параграфи 2 и 4 от Регламента.

Член 8

Персонал на Службата за подкрепа

1.   В съответствие с член 38, параграф 1 и член 49, параграф 1 от Регламента Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, правилата, приети съвместно от институциите на ЕС за целите на прилагането на посочените Правилник за длъжностните лица и Условия за работа, и разпоредбите за прилагане, приети от Службата за подкрепа съгласно член 38, параграф 2 от Регламента, се прилагат за гражданите на Швейцария, наети от Службата за подкрепа като членове на нейния персонал.

2.   Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) и член 82, параграф 3, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз гражданите на Швейцария, ползващи се с пълните си граждански права, могат да бъдат наемани с договор от Изпълнителния директор на Службата за подкрепа съгласно действащите правила за подбор и наемане на персонал, приети от Службата за подкрепа.

3.   Член 38, параграф 4 от Регламента се прилага mutatis mutandis за гражданите на Швейцария.

4.   Граждани на Швейцария обаче не могат да бъдат назначавани на длъжността изпълнителен директор на Службата за подкрепа.

Член 9

Привилегии и имунитети

1.   Швейцария прилага спрямо Службата за подкрепа и нейния персонал Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, съдържащ се в приложение II към настоящата договореност, както и всички правила, приети съгласно посочения протокол и отнасящи се до въпроси, свързани с персонала на Службата за подкрепа.

2.   Процедурата за прилагане на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз е предвидена в допълнението към приложение II.

Член 10

Борба с измамите

Разпоредбите относно член 44 от Регламента, отнасящи се до финансовия контрол от страна на ЕС в Швейцария по отношение на участниците в дейностите на Службата за подкрепа, се съдържат в приложение III.

Член 11

Комитет

1.   Комитет, съставен от представители на Европейската комисия и Швейцария, следи за правилното прилагане на настоящата договореност и осигурява непрекъснат процес на предоставяне на информация и обмен на мнения в това отношение. От практически съображения Комитетът заседава съвместно със съответните комитети, създадени с другите асоциирани държави, участващи съгласно член 49, параграф 1 от Регламента. Комитетът провежда заседание по искане на Швейцария или на Европейската комисия. На управителния съвет на Службата за подкрепа се предоставя информация за работата на Комитета.

2.   В рамките на Комитета се споделя информация и се обменят мнения относно предвидено законодателство на ЕС, което засяга пряко или изменя Регламента или се очаква да има отражение, свързано с определената в член 3 от настоящата договореност финансова вноска.

Член 12

Приложения

Приложенията към настоящата договореност съставляват неделима част от нея.

Член 13

Влизане в сила

1.   Договарящите се страни одобряват настоящата договореност в съответствие със собствените си вътрешни процедури. Страните се нотифицират взаимно за приключването на тези процедури.

2.   Настоящата договореност влиза в сила на първия ден от първия месец, следващ деня на последната нотификация, посочена в параграф 1.

Член 14

Прекратяване и действие

1.   Настоящата договореност се сключва за неограничен срок.

2.   Всяка договаряща се страна може, след консултации в рамките на Комитета, да денонсира настоящата договореност, като нотифицира другата договаряща се страна. Настоящата договореност престава да се прилага шест месеца след датата на тази нотификация.

3.   Настоящата договореност се прекратява в случай на прекратяване на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария (5).

4.   Настоящата договореност се съставя в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на десети юни две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diez de junio de dos mil catorce.

V Bruselu dne desátého června dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tiende juni to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zehnten Juni zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the tenth day of June in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog lipnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì dieci giugno duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának tizedik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de tiende juni tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dez de junho de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la zece iunie două mii paisprezece.

V Bruseli desiateho júna dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne desetega junija leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tionde juni tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione Svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  ОВ ЕС L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.

(2)  ОВ ЕС L 53, 27.2.2008 г., стр. 5.

(3)  Решение на Комисията от 26 юли 2000 г. съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за адекватната защита на личните данни, предоставяни в Швейцария, (ОВ ЕО L 215, 25.8.2000 г., стр. 1).

(4)  ОВ ЕО L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ ЕС L 53, 27.2.2008 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВНОСКАТА

1.

Финансовата вноска на Швейцария в приходите на Службата за подкрепа, определена в член 33, параграф 3, буква г) от Регламента, се изчислява по следния начин:

Най-актуалните окончателни данни за брутния вътрешен продукт (БВП) на Швейцария, налични към 31 март всяка година, се разделят на сбора на наличните за същата година данни за БВП на всички държави, участващи в Службата за подкрепа. Полученият процент ще се прилага към частта от разрешените приходи на Службата за подкрепа, определена в член 33, параграф 3, буква а) от Регламента, през въпросната година, за да се получи размерът на финансовата вноска на Швейцария.

2.

Финансовата вноска се плаща в евро.

3.

Швейцария плаща финансовата си вноска не по-късно от 45 дни след получаване на дебитното известие. Всяко забавяне в плащането води до плащане от Швейцария на лихва за забава върху неизплатената сума, считано от датата на падежа. Лихвеният процент е процентът, прилаган от Европейската централна банка при нейните основни операции по рефинансиране, публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз и в сила на първия ден от месеца, в рамките на който е крайният срок, увеличен с 3,5 процентни пункта.

4.

Финансовата вноска на Швейцария се адаптира в съответствие с настоящото приложение, когато финансовата вноска на ЕС, вписана в общия бюджет на Европейския съюз, която е определена в член 33, параграф 3, буква а) от Регламента, бъде увеличена съгласно членове 26, 27 или 41 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1). В този случай разликата ще бъде дължима 45 дни след получаване на дебитното известие.

5.

В случай че бюджетните кредити за плащания на Службата за подкрепа, получени от ЕС съгласно член 33, параграф 3, буква а) от Регламента за година N, не са изразходвани до 31 декември през годината N или бюджетът на Службата за подкрепа за година N е бил намален в съответствие с членове 26, 27 или 41 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, частта от тези неизразходвани или намалени бюджетни кредити за плащания, съответстваща на процентния дял на вноската на Швейцария, се прехвърля към бюджета на Службата за подкрепа за годината N+1. Съответно се намалява вноската на Швейцария в бюджета на Службата за подкрепа за годината N+1.


(1)  ОВ ЕС L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОТОКОЛ (№ 7)

ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО СЪЗНАВАТ, че по силата на член 343 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на член 191 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), Европейският съюз и Евратом се ползват, на територията на държавите членки, с необходимите за изпълнението на тези задачи привилегии и имунитети,

СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните разпоредби, които са приложени към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:

ГЛАВА I

Собственост, средства, имущества и функциониране на европейския съюз

Член 1

Помещенията и сградите на Съюза са неприкосновени. Те не могат да бъдат подлагани на претърсване, реквизиция, конфискация или експроприиране. Собствеността и имуществата на Съюза не могат да бъдат подлагани на каквито и да било административни или правни ограничения без разрешение на Съда.

Член 2

Архивите на Съюза са неприкосновени.

Член 3

Съюзът, неговото имущество, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци.

Правителствата на държавите членки, когато е възможно, вземат всички подходящи мерки, за да опростят или възстановят косвените данъци или данъците върху продажбите, включени в цената на движимата или недвижимата собственост, когато Съюзът осъществява за негови официални нужди съществени покупки, чиято цена включва данъци и такси от този вид. Тези разпоредби не се прилагат по такъв начин, че да предизвикат нарушаване на конкуренцията в рамките на Съюза.

Не се предоставя освобождаване от данъците, таксите и задължения, които са свързани с такси за предоставяне на комунални услуги.

Член 4

Съюзът е освободен от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на предмети, предназначени за негово официално ползване; с внесените по този ред предмети не могат да се извършват сделки на разпореждане, независимо дали срещу заплащане или не, на територията на държавата, в която са били внесени, освен при условия, одобрени от правителството на тази държава.

Съюзът е освободен и от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа на неговите публикации.

ГЛАВА II

Комуникации и разрешения за преминаване (laissez-passer)

Член 5

(предишен член 6)

При техните официални комуникации и изпращането на всички техни документи, институциите на Съюза се ползват на територията на всяка държава членка с третирането, предоставяно от тази държава на дипломатическите мисии.

Официалната кореспонденция и другите официални комуникации на институциите на Съюза не могат да бъдат подлагани на цензура.

Член 6

(предишен член 7)

На членовете и служителите на институциите на Съюза може да бъде издадено разрешение за преминаване (laissez-passer) от председателите на тези институции, във форма, определена от Съвета с обикновено мнозинство, което се признава за документ, валиден за пътуване от органите на държавите членки. Такива разрешения за преминаване (laissez-passer) се издават на длъжностни лица и други служители при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза.

Комисията може да сключва споразумения за признаването на тези разрешения за преминаване (laissez-passer) като документи, валидни за пътуване на територията на трети държави.

ГЛАВА III

Членове на европейския парламент

Член 7

(предишен член 8)

Никакво административно или друго ограничение не може да бъде налагано върху свободното движение на членовете на Европейския парламент, които пътуват до или от мястото на заседанията на Европейския парламент.

На членовете на Европейския парламент по отношение на митническия и валутния контрол се предоставят:

а)

от тяхното собствено правителство — същите възможности, както предоставяните на висшите длъжностни лица, които пътуват в чужбина във връзка с временни официални мисии;

б)

от правителствата на останалите държави членки — същите възможности, както предоставяните на представителите на чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.

Член 8

(предишен член 9)

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

(предишен член 10)

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а)

на територията на тяхната собствена държава — имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б)

на територията на всяка друга държава членка — имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

ГЛАВА IV

Представители на държавите членки, които участват в работата на институциите на европейския съюз

Член 10

(предишен член 11)

Представителите на държавите членки, които участват в работата на институциите на Съюза, техните съветници и технически експерти, при изпълнението на своите задължения и по време на пътуването си до и от мястото на заседанието, се ползват с обичайните привилегии, имунитети и улеснения.

Настоящият член се прилага също така и по отношение на членовете на консултативните органи на Съюза.

ГЛАВА V

Длъжностни лица и други служители на европейския съюз

Член 11

(предишен член 12)

На територията на всяка държава членка, независимо от тяхното гражданство, длъжностните лица и другите служители на Съюза:

а)

се ползват с имунитет по отношение на съдебни производства във връзка с осъществените от тях действия при изпълнението на служебните им задължения, включително за казаното или написаното от тях, при спазване на разпоредбите на съответните договори, от една страна, на разпоредбите за отговорността на длъжностните лица и другите служители по отношение на Съюза и, от друга страна, на компетентността на Съда на Европейския съюз да се произнася по спорове между Съюза и неговите длъжностни лица и другите служители. Те продължават да се ползват с този имунитет и след като са престанали да заемат съответната длъжност;

б)

заедно със своите съпрузи и членовете на своите семейства на тяхна издръжка те не могат да бъдат подлагани на ограничения във връзка с имиграцията или към тях да бъдат прилагани формалностите за регистриране на чужденци;

в)

относно разпоредбите за притежаването и обмена на валута, на тях трябва да бъдат предоставени същите улеснения, каквито обикновено се предоставят на длъжностните лица от международните организации;

г)

притежават правото да внасят безмитно своите мебели и вещи към момента на тяхното първо заемане на поста в съответната държава, както и правото безмитно да реекспортират своите мебели и вещи при изтичане на мандата им в тази държава, при спазване и в двата случая на условията, които се считат за необходими от правителството на държавата, в която се упражнява това право;

д)

имат право да внасят безмитно лек автомобил за лична употреба, придобит или в държавата по тяхното последно пребиваване, или в държавата, чиито граждани са те, при условията на вътрешния пазар на тази държава, както и да го реекспортират безмитно, при спазване във всеки един от случаите на условията, които се считат за необходими от правителството на съответната държава.

Член 12

(предишен член 13)

Длъжностните лица и другите служители на Съюза подлежат на данъчно облагане в полза на Съюза върху изплатените им от Съюза заплати, надници и възнаграждения, при условията и според процедурата, определена от Европейския парламент и от Съвета, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация със заинтересованите институции.

Те се освобождават от националните данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията, които са им били изплатени от Съюза.

Член 13

(предишен член 14)

За целите на прилагането на данъка върху дохода, на имуществения данък и на данъка върху наследството, както и за целите на прилагането на конвенциите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между държавите — членки на Съюза, длъжностните лица и другите служители на Съюза, които единствено поради изпълнение на задълженията им в служба на Съюза установяват своето пребиваване на територията на държава членка, различна от тази на тяхното местоживеене за данъчни цели, по времето когато са постъпили на работа в Съюза, се считат както в държавата на тяхното действително пребиваване, така и в държавата на местоживеене за данъчни цели, че са запазили местоживеенето си в последната държава, при условие че тя е член на Съюза. Тази разпоредба се прилага също така и спрямо съпруга, доколкото последният/та не упражнява някаква дейност срещу заплащане, и спрямо децата, които са зависими от и се намират под грижата на лицата, посочени в настоящия член.

Движимата собственост, която принадлежи на лицата, посочени в предходната алинея и е разположена на територията на държавата, където те временно пребивават, се освобождава от данък върху наследството в тази държава; за определянето на данъка на тази собственост, тя се счита за намираща се в държавата на местоживеене за данъчни цели, при спазване на правата на трети държави и при съобразяване с възможното прилагане на разпоредбите на международните конвенции за двойното данъчно облагане.

Всяко местоживеене, което е било придобито единствено с цел изпълнението на задълженията по служба в други международни организации, не се взема предвид при прилагане на разпоредбите на настоящия член.

Член 14

(предишен член 15)

Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация със заинтересованите институции, определят схема за социално-осигурителните обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Съюза.

Член 15

(предишен член 16)

Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура и след като се консултират с останалите заинтересовани институции, определят категориите длъжностни лица и други служители, по отношение на които се прилагат изцяло или отчасти разпоредбите на член 11, член 12, втора алинея и член 13.

Имената, ранговете и адресите на длъжностните лица и други служители, включени в тези категории, се съобщават периодично на правителствата на държавите членки.

ГЛАВА VI

Привилегии и имунитети на мисиите на трети държави, акредитирани към европейския съюз

Член 16

(предишен член 17)

Държавата членка, на чиято територия се намира седалището на Съюза, предоставя обичайните дипломатически имунитети и привилегии на мисиите на трети държави, акредитирани към Съюза.

ГЛАВА VII

Общи разпоредби

Член 17

(предишен член 18)

Привилегиите, имунитетите и улесненията се предоставят на длъжностните лица и на другите служители на Съюза единствено в интерес на Съюза.

Всяка институция на Съюза се задължава да отнеме имунитета, предоставен на длъжностно лице или на друг служител, когато институцията счита, че отнемането на този имунитет не противоречи на интересите на Съюза.

Член 18

(предишен член 19)

Институциите на Съюза, за целите на прилагането на настоящия протокол, си сътрудничат с компетентните органи на съответните държави членки.

Член 19

(предишен член 20)

Членове 11—14 включително и член 17 се прилагат спрямо председателя на Европейския съвет.

Те се прилагат и спрямо членовете на Комисията.

Член 20

(предишен член 21)

Членове 11—14 и член 17 се прилагат спрямо съдиите, генералните адвокати, секретарите и помощник-докладчиците на Съда на Европейския съюз, без да се засягат разпоредбите на член 3 от Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз във връзка със съдебния имунитет на съдиите и генералните адвокати.

Член 21

(предишен член 22)

Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската инвестиционна банка, на членовете на нейните органи, на служителите ѝ, както и на представителите на държавите членки, които участват в работата ѝ, без да се засягат разпоредбите на протокола за нейния устав.

Европейската инвестиционна банка освен това е освободена от всякакви данъци или налози от подобен характер, свързани с увеличаването на нейния капитал, както и от различни формални процедури, които това увеличение би наложило в държавата по седалището ѝ. Съответно, прекратяването и ликвидацията ѝ не биха довели до никакво обременяване. Наред с това дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при условията, определени в нейния устав, не следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.

Член 22

(предишен член 23)

Настоящият протокол се прилага също и спрямо Европейската централна банка, членовете на нейните органи и служителите ѝ, без да се засягат разпоредбите на Протокола за устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка.

Европейската централна банка освен това е освободена от всякакви данъци или налози от подобен характер, свързани с увеличаването на нейния капитал, както и от различни формалности, които могат да бъдат свързани с такова действие в държавата, в която е седалището на банката. Дейностите на банката и нейните органи, осъществявани в съответствие с устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, не подлежат на облагане с данък върху оборота.

Допълнение към ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЛАГАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.   Разширяване на прилагането до Швейцария

Когато Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (наричан по-долу „Протоколът“) съдържа позоваване на държавите членки, позоваванията се разбират като отнасящи се в еднаква степен за Швейцария, освен ако разпоредбите оттук нататък не определят друго.

2.   Освобождаване на Службата за подкрепа от косвено данъчно облагане (включително ДДС)

Стоките и услугите, изнасяни от Швейцария, не се облагат с данък върху добавената стойност (ДДС) в Швейцария. По отношение на стоките и услугите, предоставени на Службата за подкрепа в Швейцария за нейни официални нужди, в съответствие с член 3, втора алинея от Протокола освобождаването от ДДС се извършва чрез възстановяване. Освобождаването от ДДС се предоставя, в случай че действителната покупна цена на стоките и услугите, посочена във фактурата или равностоен документ, възлиза на най-малко 100 швейцарски франка (с включен данък).

Възстановяването на ДДС се извършва след представяне пред Главен отдел „ДДС“ на Федералната данъчна администрация на Швейцария на предоставените за целта швейцарски формуляри. По правило заявленията за възстановяване се обработват в срок от три месеца от датата, на която са подадени заедно с необходимите удостоверяващи документи.

3.   Процедура за прилагане на правилата, отнасящи се до персонала на Службата за подкрепа

По отношение на член 12, втора алинея от Протокола Швейцария освобождава, в съответствие с принципите на националното си право, длъжностните лица и другите служители на Службата за подкрепа по смисъла на член 2 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 г. относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втора алинея и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (1), от федерални, кантонални и общински данъци върху изплатените им от ЕС заплати, надници и възнаграждения, които подлежат на облагане с вътрешен данък в полза на ЕС.

По отношение на прилагането на член 13 от Протокола Швейцария не се счита за държава членка по смисъла на точка 1 по-горе.

Длъжностните лица и другите служители на Службата за подкрепа, както и членовете на техните семейства, които се осигуряват по системата за социално осигуряване, приложима спрямо длъжностните лица и другите служители на ЕС, не са задължени да се осигуряват в системата за социално осигуряване на Швейцария.

Съдът на Европейския съюз има изключителна компетентност по всички въпроси, свързани с взаимоотношенията между Службата за подкрепа или Европейската комисия и персонала ѝ по отношение на прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз и другите разпоредби от правото на ЕС, определящи условията на труд.


(1)  ОВ ЕО L 74, 27.3.1969 г., стр. 1, регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 371/2009 на Съвета (ОВ ЕС L 121, 15.5.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ПОДКРЕПА

Член 1

Пряка комуникация

Службата за подкрепа и Европейската комисия комуникират пряко с всички лица или образувания, установени в Швейцария, които участват в дейностите на Службата за подкрепа като изпълнители, участници в програми на Службата за подкрепа, получатели на плащания от бюджета на Службата за подкрепа или на ЕС или подизпълнители. Тези лица могат пряко да предават на Европейската комисия и на Службата за подкрепа цялата съответна информация и документация, изискуема от тях въз основа на посочените в настоящата договореност инструменти и на сключените договори или споразумения, както и на решенията, взети във връзка с тях.

Член 2

Одити

1.   В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1), Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), както и с другите инструменти, посочени в настоящата договореност, в договорите или споразуменията, сключени с бенефициери, установени в Швейцария, както и в решенията, взети с тях, може да се предвижда извършването по всяко време на научни, финансови, технологични или други одити в помещенията на бенефициерите и подизпълнителите им от служители на Службата за подкрепа и на Европейската комисия или от други лица, упълномощени от Службата за подкрепа и Европейската комисия.

2.   Длъжностните лица на Службата за подкрепа и на Европейската комисия, както и другите упълномощени от Службата за подкрепа и Европейската комисия лица разполагат със съответен достъп до обекти, дейности и документация, а също и до цялата информация, необходима за осъществяването на такива одити, включително такава в електронна форма. Това право на достъп изрично е упоменато в договорите или споразуменията, сключени с цел прилагането на инструментите, посочени в настоящата договореност.

3.   Европейската сметна палата се ползва със същите права като Европейската комисия.

4.   Одитите могат да се извършват до пет години след изтичане срока на действие на настоящата договореност или при условията, предвидени в сключените договори или споразумения или във взетите решения.

5.   Швейцарската федерална сметна палата се информира предварително за одитите, извършвани на територията на Швейцария. Това информиране не е законово условие за извършване на тези одити.

Член 3

Проверки на място

1.   В рамките на настоящата договореност Европейската комисия (Европейската служба за борба с измамите — OLAF) е упълномощена да извършва проверки на място и инспекции на швейцарска територия по реда и условията, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (3).

2.   Проверките на място и инспекциите се подготвят и осъществяват от Европейската комисия в тясно сътрудничество с Швейцарската федерална сметна палата или с други компетентни органи на Швейцария, определени от Швейцарската федерална сметна палата, които се уведомяват навреме относно предмета, целта и правното основание за проверките и инспекциите, за да могат да окажат нужното съдействие. За целта длъжностните лица на компетентните органи на Швейцария могат да участват в проверките на място и инспекциите.

3.   Ако заинтересованите органи на Швейцария желаят, проверките на място и инспекциите могат да бъдат извършвани съвместно от Европейската комисия и от тях.

4.   Когато участниците в програмата се противопоставят на проверка на място или инспекция, органите на Швейцария, като действат съгласно националните правила, оказват на инспекторите на Европейската комисия съдействието, от което се нуждаят, за да изпълнят задължението си по осъществяване на проверка на място или инспекция.

5.   Европейската комисия докладва във възможно най-кратки срокове на Швейцарската федерална сметна палата за всеки факт или съмнение, свързани с нередност, които е забелязала в хода на проверката на място или инспекцията. При всички случаи Европейската комисия е длъжна да информира гореспоменатия орган относно резултата от тези проверки и инспекции.

Член 4

Информиране и консултиране

1.   С цел правилното прилагане на настоящото приложение компетентните органи на Швейцария и на ЕС редовно обменят информация и, по искане на една от договарящите се страни, провеждат консултации.

2.   Компетентните органи на Швейцария незабавно информират Службата за подкрепа и Европейската комисия за всеки забелязан от тях факт или съмнение за нередност във връзка със сключването и изпълнението на договори или споразумения, сключени при прилагане на инструментите, посочени в настоящата договореност.

Член 5

Поверителност

Информацията, съобщена или придобита под каквато и да било форма по силата на настоящото приложение, подлежи на служебна тайна и е защитена по същия начин, както е защитена сходна информация съгласно швейцарското законодателство и съответните разпоредби, приложими по отношение на институциите на ЕС. Тази информация не се съобщава на други лица, освен тези в институциите на ЕС, в държавите членки или в Швейцария, чиито служебни задължения изискват те да са запознати с нея, нито може да бъде използвана за цели, различни от това да се осигури ефективна защита на финансовите интереси на договарящите се страни.

Член 6

Административни мерки и санкции

Без да се засяга прилагането на наказателното право на Швейцария, Службата за подкрепа или Европейската комисия могат да налагат административни мерки и санкции в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (4), Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (5), и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (6).

Член 7

Възстановяване на дължими суми и принудително изпълнение

Решенията, взети от Службата за подкрепа или Европейската комисия в рамките на приложното поле на настоящата договореност, по силата на които са наложени финансови задължения на различни от държавите субекти, имат изпълнителна сила в Швейцария. Изпълнителното основание се издава, без допълнителни проверки, различни от удостоверяване автентичността на акта, от органа, определен от правителството на Швейцария, който информира Службата за подкрепа или Европейската комисия за него. Принудителното изпълнение се извършва в съответствие с швейцарските процедурни правила. Законността на решението за принудително изпълнение подлежи на контрол от страна на Съда на Европейския съюз.

Решенията, постановени от Съда на Европейския съюз по силата на арбитражна клауза, имат изпълнителна сила при същите условия.


(1)  ОВ ЕС L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ ЕО L 357, 31.12.2002 г., стр. 72, регламент последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 652/2008 на Комисията (ОВ ЕС L 181, 10.7.2008 г., стр. 23).

(3)  ОВ ЕО L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(4)  ОВ ЕС L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(5)  ОВ ЕС L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

(6)  ОВ ЕО L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.


РЕГЛАМЕНТИ

11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/345 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2016 година

за определяне на честотата на докладване на съобщенията за статуса на контейнерите, формата на данните и метода на предаване

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (1), и по-специално член 18в от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 515/97 се предвижда, че превозвачите трябва да предават данни относно движението на контейнери за събитията, изброени в член 18а, параграф 6 от Регламента, в регистъра на съобщенията за статуса на контейнерите (ССК), управляван от Комисията, но само доколкото тези събития са известни на докладващия превозвач и данните за тези събития са били създадени, събрани или съхранени в неговите електронни записи.

(2)

С цел да се гарантира своевременен анализ на данните относно движението на контейнери, да се обезпечи безпрепятственото предаване на тези данни от морските превозвачи в регистъра на ССК и да се гарантира управляемо многообразие на възможните начини за кодиране на данните, честотата на докладването на ССК, техният формат и метод на предаване следва да бъдат уточнени.

(3)

Поради обема и редовните промени в превоза на контейнери, ефективното разкриване на измами зависи в голяма степен от навременното идентифициране на подозрителни движения на контейнери. За да се гарантира, че получените данни се използват ефективно, като се ограничава рискът съмнителни товари да бъдат преместени на неопределени места преди да е възможно ефективното откриване на съмнителни пратки, от превозвачите следва да се изисква да изпращат ССК в регистъра на ССК не по-късно от 24 часа след тяхното създаване, събиране или запазване в електронните записи на превозвача.

(4)

За да се намали финансовата тежест за отрасъла и за улесняване на предаването на ССК, от превозвачите следва да се изисква да използват един от основните стандарти ANSI ASC X12 или UN/EDIFACT. ANSI ASC X12 е протокол за електронен обмен на данни (EDI) на Американския национален институт за стандартизация (ANSI), докато UN/EDIFACT е стандарт за EDI, разработен под егидата на Обединените нации (ООН). Използването на такъв стандарт следва да намали разходите на превозвачите, свързани с изпълнението на задължението, тъй като тези стандарти се считат за универсално използвани в морския отрасъл с цел обмен на електронни данни.

(5)

За да се гарантира сигурното предаване на данните и подходяща степен на поверителност и цялост на предаваните данни, ССК следва да се предават, като се използва SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol), разработен от Работната група за интернет инженеринг (IETF). Този метод за предаване гарантира равнището на изискваната сигурност и се счита за приемлив в отрасъла от гледна точка на осъществимостта на изпълнението. С цел да се намалят разходите по изпълнението, на превозвачите следва да се даде възможност да използват и други методи за предаване на данни, при условие че тези методи гарантират същото равнище на сигурност на данните като SFTP.

(6)

За да се намали финансовата тежест, свързана с предаването на ССК, на превозвачите следва да се позволи да прехвърлят всички ССК, създадени, събрани или съхранени в техните електронни записи, без подбор на отделни ССК. В тези случаи на Комисията и на компетентните органи на държавите членки следва да се даде възможност за достъп и използване на тези данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 515/97.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 515/97,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Честота на докладване на ССК

Превозвачите предават в регистъра на ССК пълните създадени, събрани или съхранени в електронните им записи ССК не по-късно от 24 часа, след като ССК е било вписано в електронните записи на превозвача.

Предаването на исторически ССК съгласно член 18а, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 515/97 се извършва в срок от 24 часа след създаването или събирането на първото ССК в електронните записи на превозвача, установяващо, че контейнерът е предназначен за въвеждане на митническата територия на Съюза.

Член 2

Формат на данните в ССК

Превозвачите докладват ССК в съответствие със стандартите ANSI ASC X12 или UN/EDIFACT.

Член 3

Метод на предаване на ССК

1.   Превозвачите предават ССК, като използват SFTP (Secure Shell File Transfer Protocol).

На превозвачите се разрешава да изпращат ССК, като използват други методи, при условие че последните гарантират равнище на сигурност, сравнимо с SFTP.

2.   ССК могат да се предават по един от следните начини:

а)

избирателно докладване на отделни ССК, както е посочено в член 18а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 515/97, или

б)

прехвърляне на всички ССК, създадени, събрани или съхранени в електронните записи на превозвачите, без подбор на отделни ССК.

Когато превозвач предава ССК в съответствие с буква б), той приема, че Комисията и държавите членки имат достъп до тези данни и ги използват в съответствие с условията, определени в Регламент (ЕО) № 515/97.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.


11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/346 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2016 година

за определяне на елементите, които да бъдат включени в Митническата информационна система

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (1), и по-специално член 25, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предназначението на Митническата информационна система (МИС) е да подпомага компетентните органи при предотвратяването, разследването и преследването на действия, нарушаващи митническото и земеделското законодателство. За постигането на тази цел компетентните органи на държавите членки въвеждат в МИС информация за съответните събития, например изземване или задържане на стоки. С цел МИС да продължи да удовлетворя нуждите на компетентните органи, е необходимо да се актуализира списъкът на елементите, които трябва да бъдат включени в МИС.

(2)

Всяко събитие, докладвано в МИС, включва редица основни елементи, които са необходими за адекватното тълкуване на случая. С цел да се даде възможност на компетентните органи лесно да установяват конкретни случаи или събития в МИС, трябва да е възможно в системата да се правят справки по случаите, за което е необходимо данните за конкретен случай да бъдат сред елементите, които се включват в МИС.

(3)

За извършването на измами обикновено е нужно активното участие на едно или повече лица. Правилното и недвусмислено установяване на самоличността на лицата, участващи в дейности, които са потенциално свързани с измами, е от първостепенно значение за успешното разследване на събитията. Данните, свързани с предприятията и лицата, участващи в измами или потенциално измамна дейност, следва да бъдат докладвани в МИС.

(4)

Поради факта, че начинът на действие на търговските измами, както и методът на укриване, зависят от вида транспорт, важно е в МИС да бъдат включени като задължителен елемент конкретните подробности, свързани с транспортните средства.

(5)

Транспортните схеми, които не са икономически оправдани, се считат за уместен показател за някои видове измами, например невярното деклариране на произход. Поради това е важно да се знаят подробностите за маршрутите, които се използват за превоз на стоки, тъй като те могат да се окажат важни за разкриването на измами. По тази причина информацията относно етапите от маршрутите се счита за особено важна за правилното разследване на митническите измами и следва да бъде включена сред елементите в МИС.

(6)

Митата и другите налози се различават в зависимост от конкретните свойства на стоката. Затова с цел да се осигури правилното проследяване на случаите или събитията, докладвани в МИС, спецификациите, отнасящи се до засегнатите в случая стоки, следва да бъдат въвеждани в МИС.

(7)

Анализите на конкретното изземване, конфискуване или задържане на стоките спомагат за разработването на превантивни мерки срещу повторната поява на същия вид митнически измами в бъдеще. Поради това се приема за важно в МИС да бъде включена уместна информация за изземването, конфискуването или задържането.

(8)

Всяко действие, предприето от съответните органи, следва да е оправдано и по тази причина следва да се основава на подходящи показатели за риска. Следователно е необходимо информацията за оценката на риска да бъде включена сред елементите в МИС.

(9)

В зависимост от съответния случай документите, отнасящи се до него, които трябва да бъдат приложени при вписването му в МИС, могат да се различават значително. Сред тях могат да са търговски документи, получени от компетентните органи, но не само такива документи.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 515/97,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Елементи

Елементите, които трябва да бъдат включени в базата данни на МИС за всяка от категориите, посочени в член 24 от Регламент (ЕО) № 515/97, са следните:

а)

Елементите, които са общи за всички категории по член 24 от Регламент (ЕО) № 515/97:

Данни за случая

Основна информация, отнасяща се до случая

Приложени документи от значение за случая

б)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква а) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Подробности за стоките

Документация

Информация относно изземването, задържането или конфискацията

Действия

Показатели за риска

Коментари

в)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква б) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Подробности за транспортните средства

Документация

Маршрути

Действия

Показатели за риска

Коментари

г)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква в) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Данни за участващи предприятия

Документация

Действия

Показатели за риска

Коментари

д)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква г) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Данни за участващи лица

Документация

Действия

Показатели за риска

Коментари

е)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква д) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Подробности за тенденциите в измамите

Показатели за риска

ж)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква е) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Подробности за наличността на експертни познания

з)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква ж) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Информация относно изземването, задържането или конфискацията

Действия

Показатели за риска

и)

Допълнителни елементи за категориите по член 24, буква з) от Регламент (ЕО) № 515/97:

Информация относно изземването, задържането или конфискацията

Действия

Показатели за риска

Повече подробности във връзка с посочените по-горе елементи са представени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Отмяна

Член 2 от Регламент (ЕО) № 696/98 на Комисията (2) се заличава.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 696/98 на Комисията от 27 март 1998 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 96, 28.3.1998 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)

ДАННИ ЗА СЛУЧАЯ

Идентификационен номер на случая

Номер на документа

Национален референтен номер

Обобщение

Служба

Лице за контакт

Дата

б)

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО СЛУЧАЯ

Вид измама

Вид отчет

Транспортни средства

Качество на информацията

в)

ДОКУМЕНТИ

Вид

Номер

Плащане на превоза

Дата на издаване

Място на издаване

г)

ДАННИ ЗА УЧАСТВАЩИ ЛИЦА

Участие

Собствено име

Фамилно име

Моминско име

Други имена/псевдоними

Пол

Всякакви особени и постоянни физически характеристики;

Място на раждане

Дата на раждане

Гражданство

Адрес

Улица

Номер

Пощенска кутия

Пощенски код

Град

Държава

Стационарен/Мобилен телефон

Факс/Електронна поща

Документи за самоличност

Вид документ

Номер на документа

Дата на издаване

Място на издаване

Държава

Багаж

Категория

Вид

Марка

Номер на етикета

Обработка на багажа

Билети

Дата на закупуване

Начин на плащане

Издадени в (държава)

Издадени от

Начало на пътуването

Продължителност на престоя (дни)

Пари в брой

Декларирани

Предназначение

Произход

Парична единица

Вид пари в брой

Сума

Преобразувана сума (в евро)

Предупреждение

д)

ДАННИ ЗА УЧАСТВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Участие

Наименование

Търговско наименование

Вид регистрация

Регистрационен номер (1)

Адрес*

Улица

Номер

Пощенска кутия

Пощенски код

Град

Държава

Стационарен/Мобилен телефон

Факс/Електронна поща:

е)

ПОДРОБНОСТИ ЗА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА

6.1.

КОНТЕЙНЕР

Вид

Номер

Статус

Номер на печатите

Големина

ж)

6.2.

ПЪТЕН ПРЕВОЗ

Вид

Вид регистрация

Държава на регистрация

Марка

Табела с регистрационния номер на превозното средство

Цвят

Отпечатани наименования или лого

Номер на печатите

з)

6.3.

МАЛЪК ПЛАВАТЕЛЕН СЪД

Вид

Наименование

Флаг

Пристанище на регистрация

Дължина

Единица за дължина

Брутен тонаж съгласно Международната конвенция за тонажно измерване на корабите

Цвят

Вид регистрация на плавателния съд

Регистрационен номер на плавателния съд

и)

6.4.

ТЪРГОВСКИ ПЛАВАТЕЛЕН СЪД

Вид

Наименование

Флаг

Вид регистрация на плавателния съд

Регистрационен номер на плавателния съд

й)

6.5.

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ

Вид

Номер на влака

Дружество

Държава на регистрация

Номер на вагона

Номер на печатите

к)

6.6.

ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ

Вид

Номер на полета

Вид транспорт

Авиокомпания

Регистрационен номер

Превозвач

Регистрационен номер на превозвача

Основен референтен номер (MRN)

Товаро-разтоварна обработка

Номер на печатите

6.7.

ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

Вид

Номер на полета

Превозвач

Регистрационен номер на превозвача

Основен референтен номер (MRN)

л)

МАРШРУТ

Етап

Дата

Държава

Място

Вид местонахождение

Географска ширина

Географска дължина

Транспортни средства

м)

ПОДРОБНОСТИ ЗА СТОКИТЕ

Статус на стоката

Вид стока

Описание

Категория

Код по ХС/КН/Тарик (6, 8, 10 цифри)

Митнически режим

Общо фактурирана сума

Парична единица

Преобразувана сума (в евро)

Марка

Производител

Количество

Единица

Брутно тегло

Обем

Нетно тегло

(нанесени) Етикети/Предупреждения

Внимание

8.1.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЕТА ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Вид продукт

8.2.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЕТА ЗА ПРЕКУРСУРИ НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Вид лекарство

Количество

Единица

Лого

8.3.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛЕТА ЗА ПАРИ В БРОЙ

Предназначение

Произход

Сума

Видове пари в брой

Количество

н)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЗЕМВАНЕТО, ЗАДЪРЖАНЕТО ИЛИ КОНФИСКАЦИЯТА

Статус

Дата

Държава

Вид местонахождение

Място на изземването

Географска ширина

Географска дължина

Начин на действие

Вид укриване

Подробности за укриването

Служба

о)

ДЕЙСТВИЕ

Поискано действие

Основания за действието

Предполагаем начин на действие

Предполагаем вид укриване

Предприето действие

Дата

п)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РИСКА

р)

КОМЕНТАРИ

Коментар

с)

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЛУЧАЯ

Справка

т)

ПОДРОБНОСТИ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ В ИЗМАМИТЕ

у)

ПОДРОБНОСТИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ЕКСПЕРТЕН ОПИТ


(1)  Тази позиция не се попълва, ако по този начин е възможно да се установи самоличността на физическо лице.


11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/347 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2016 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на точния формат на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация и за актуализиране на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 18, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тръжните платформи, провеждащите търгове лица и тръжния инспектор, или от всяко друго лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, се изисква да изготвят списъци на лицата с достъп до вътрешна информация и редовно да ги актуализират в съответствие с точно определен формат.

(2)

Установяването на точния формат, включително използването на стандартни образци, би трябвало да улесни еднаквото прилагане на изискването за изготвяне и актуализиране на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, определени в Регламент (ЕС) № 596/2014. Това би трябвало също така да осигури на компетентните органи необходимата информация, за да могат да изпълнят задачата за защита на лоялните отношения на финансовите пазари и да извършват разследвания на евентуални пазарни злоупотреби.

(3)

Тъй като в рамките на даден субект могат да съществуват едновременно множество елементи вътрешна информация, в списъците на лицата с достъп до вътрешна информация следва да се посочват точно конкретните елементи вътрешна информация, до които са имали достъп лицата, работещи за емитенти, участници на пазара на квоти за емисии, тръжни платформи, провеждащи търгове лица и тръжния инспектор (независимо дали става въпрос, освен другото, за сделка, проект, корпоративно или финансово събитие, публикуване на финансови отчети или предупреждения относно печалбата). За тази цел списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация следва да бъде структуриран на раздели с отделен раздел за всеки елемент вътрешна информация. Всеки раздел следва да включва всички лица, които имат достъп до един и същ конкретен елемент вътрешна информация.

(4)

За да се избегне едновременното вписване на едни и същи физически лица в различни раздели на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация, емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тръжните платформи, провеждащите търгове лица и тръжния инспектор, или лицата, които действат от тяхно име или за тяхна сметка, могат да решат да изготвят и редовно да актуализират допълнителен раздел на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, който се нарича „раздел за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация“ и се различава от останалите раздели на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, тъй като не се създава при наличието на конкретен елемент вътрешна информация. В такъв случай разделът за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация следва да включва само лицата, които поради естеството на своите отговорности или своята длъжност имат достъп по всяко време до цялата вътрешна информация в рамките на емитента, участника на пазара на квоти за емисии, тръжната платформа, провеждащото търга лице или тръжния инспектор.

(5)

Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация следва по принцип да съдържа лични данни, които улесняват идентифицирането на тези лица. Тази информация следва да включва датата на раждане, личния адрес и когато е приложимо — националния идентификационен номер на съответните физически лица.

(6)

Списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация следва да съдържа и данни, които могат да подпомогнат компетентните органи при провеждането на разследвания, за бързо анализиране на търговското поведение на лицата с достъп до вътрешни информация, за установяване на връзки между лица с достъп до вътрешна информация и лица, замесени в подозрителни търговски практики, както и за установяване на осъществени контакти между тях в критични моменти. В това отношение от основно значение са телефонните номера, тъй като те позволяват на компетентния орган да действа бързо и при необходимост да изисква записи на пренос на данни. Освен това тези данни следва да се осигурят от самото начало, за да не се компрометира неприкосновеността на разследването от необходимостта компетентният орган да отправя в хода на разследването допълнителни искания за информация към емитента, участника на пазара на квоти за емисии, тръжната платформа, провеждащото търга лице, тръжния инспектор или лицето с достъп до вътрешна информация.

(7)

С цел осигуряване при поискване на възможно най-бърз достъп за компетентния орган до списъка на лицата с достъп до вътрешна информация и за да не се застраши дадено разследване от необходимостта да се иска информация от лицата в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, този списък следва да се изготви в електронен формат и винаги да се актуализира незабавно при настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в Регламент (ЕС) № 596/2014.

(8)

Използването на определени от компетентните органи специални електронни формати за представяне на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация би трябвало също така да намали административната тежест за компетентните органи, емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тръжните платформи, провеждащите търгове лица или тръжния инспектор, както и за лицата, които действат от тяхно име или за тяхна сметка. Електронните формати следва да дават възможност информацията, включена в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, да остане поверителна и да бъдат спазени определените в законодателството на Съюза правила за обработка и предаване на лични данни.

(9)

Тъй като обаче емитентите на пазар за растеж на МСП са освободени от задължението за изготвяне и редовно актуализиране на списъци на лицата с достъп до вътрешна информация, поради което може да изготвят и съхраняват тази информация във формат, различен от електронния формат, изискван с настоящия регламент за останалите емитенти, е необходимо на емитентите на пазар за растеж на МСП да не се налага изискването да използват електронен формат за предаване на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация на компетентните органи. Аналогично на това е целесъобразно също така да не се изисква да се представят определени лични данни, когато тези данни не са на разположение на тези емитенти в момента, в който се изисква да се предаде списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация. При всички случаи списъците на лицата с достъп до вътрешна информация следва да се предават по начин, който да гарантира пълнотата, поверителността и целостта на информацията.

(10)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(11)

Европейският орган за ценни книжа и пазари проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(12)

С цел да се гарантира безпрепятственото функциониране на финансовите пазари, е необходимо настоящият регламент да влезе в сила възможно най-скоро и определените в настоящия регламент разпоредби да се прилагат от същата дата като определената в Регламент (ЕС) № 596/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилага следното определение:

 

„електронни средства“ означава електронно оборудване за обработка (включително дигитална компресия), съхранение и предаване на данни, използващо кабели, радиотехнологии, оптични технологии или други електромагнитни средства.

Член 2

Формат за изготвяне и актуализиране на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация

1.   Емитентите, участниците на пазара на квоти за емисии, тръжните платформи, провеждащите търгове лица и тръжният инспектор, или всяко друго лице, което действа от тяхно име или за тяхна сметка, гарантират, че техният списък на лицата с достъп до вътрешна информация е структуриран на отделни раздели за различните елементи вътрешна информация. Към списъка на лицата с достъп до вътрешна информация се добавят нови раздели при установяване на нова вътрешна информация, която съответства на определението в член 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014.

Всеки раздел на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация може да включва само данни за физически лица, които имат достъп до вътрешна информация, отнасяща се за този раздел.

2.   Посочените в параграф 1 лица могат да вмъкнат в своя списък на лицата с достъп до вътрешна информация допълнителен раздел с данните на физическите лица, които имат достъп по всяко време до цялата вътрешна информация („лица с постоянен достъп до цялата вътрешна информация“).

Данните на лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация, включени в посочения в първа алинея допълнителен раздел, не могат да бъдат включени в другите раздели на посочения в параграф 1 списък на лицата с достъп до вътрешна информация.

3.   Посочените в параграф 1 лица изготвят и редовно актуализират списъка на лицата с достъп до вътрешна информация в електронен формат в съответствие с образец 1 от приложение I.

Когато списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация съдържа посочения в параграф 2 допълнителен раздел, посочените в параграф 1 лица изготвят и редовно актуализират този раздел в електронен формат в съответствие с образец 2 от приложение I.

4.   С посочените в параграф 3 електронни формати трябва по всяко време да се гарантира:

а)

поверителността на включената информация, като се направи необходимото списъкът на лицата с достъп до вътрешна информация да е достъпен само за точно определени лица в рамките на емитента, участника на пазара на квоти за емисии, тръжната платформа, провеждащото търга лице и тръжния инспектор, или всяко лице, действащо от тяхно име или за тяхна сметка, за които този достъп е необходим поради естеството на техните отговорности или тяхната длъжност;

б)

точността на информацията, съдържаща се в списъка на лицата с достъп до вътрешна информация;

в)

достъпът до предишните версии на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация и възможността те да бъдат изтеглени.

5.   Посоченият в параграф 3 списък на лицата с достъп до вътрешна информация се предава посредством определени от компетентния орган електронни средства. Компетентните органи публикуват на своя уебсайт електронните средства, които трябва да се използват. С тези електронни средства се гарантира запазването на пълнотата, целостта и поверителността на информацията по време на предаването.

Член 3

Емитенти на пазар за растеж на МСП

За целите на член 18, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) № 596/2014 емитент, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на пазар за растеж на МСП, предоставя на компетентния орган при поискване списък на лицата с достъп до вътрешна информация в съответствие с образеца в приложение II и във формат, с който се гарантира запазването на пълнотата, целостта и поверителността на информацията по време на предаването.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ 1

Списък на лицата с достъп до вътрешна информация: раздел, свързан със [наименование на вътрешната информация, отнасяща се за конкретна сделка или основаваща се на конкретно събитие]

Дата и час (на създаване на настоящия раздел на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, т.е. моментът на установяване на тази вътрешна информация): [ гггг-мм-дд; чч:мм по UTC (координирано универсално време) ]

Дата и час (последна актуализация): [ гггг-мм-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време) ]

Дата на предаване на компетентния орган: [ гггг-мм-дд ]

Собствено(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация

Фамилно(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация

Фамилно(и) име(на) по рождение на лицето с достъп до вътрешна информация (ако се различава(т)

Служебен(ни) телефон(и) (номер на служебна пряка телефонна линия и на служебен мобилен телефон)

Наименование и адрес на дружеството

Отговорности на лицето и причина то да разполага с достъп до вътрешна информация

Получен (датата и часа, когато дадено лице е получило достъп до вътрешна информация)

Прекъснат (датата и часа, когато достъпът на дадено лице до вътрешна информация е прекъснат)

Дата на раждане

Национален идентификационен номер (ако е приложимо)

Лични телефонни номера (домашен и личен мобилен телефонен номер)

Личен пълен домашен адрес (улица, номер на улица, град, пощенски код, държава)

[Текст]

[Текст]

[Текст]

[Цифри (без интервал)]

[Адрес на емитента/участника на пазара на квоти за емисии/тръжната платформа/провеждащото търга лице/тръжния инспектор или третата страна за лицето с достъп до вътрешна информация]

[Текст, с който се описват ролята и отговорностите на лицето и причината то да бъде включено в този списък]

[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]

[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]

[гггг-мм-дд]

[Цифри и/или текст]

[Цифри (без интервал)]

[Текст: пълен личен адрес на лицето с достъп до вътрешна информация:

улица и номер

град

пощенски код

държава]

ОБРАЗЕЦ 2

Раздел на списък на лицата с достъп до вътрешна информация за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация

Дата и час (на създаване на раздела за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация) [ гггг-мм-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време) ]

Дата и час (последна актуализация): [ гггг-мм-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време) ]

Дата на предаване на компетентния орган: [ гггг-мм-дд ]

Собствено(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация

Фамилно(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация

Фамилно(и) име(на) по рождение на лицето с достъп до вътрешна информация (ако се различава(т)

Служебен(ни) телефон(и) (номер на служебна пряка телефонна линия и на служебен мобилен телефон)

Наименование и адрес на дружеството

Отговорности на лицето и причина то да разполага с достъп до вътрешна информация

Включено

(датата и часа, когато дадено лице е включено в раздела за лицата с постоянен достъп до цялата вътрешна информация)

Дата на раждане

Национален идентификационен номер (ако е приложимо)

Лични телефонни номера (домашен и личен мобилен телефонен номер)

Личен пълен домашен адрес

(улица, номер на улица, град, пощенски код, държава)

[Текст]

[Текст]

[Текст]

[Цифри (без интервал)]

[Адрес на емитента/участника на пазара на квоти за емисии/тръжната платформа/провеждащото търга лице/тръжния инспектор или третата страна за лицето с достъп до вътрешна информация]

[Текст, с който се описват ролята и отговорностите на лицето и причината то да бъде включено в този списък]

[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]

[гггг-мм-дд]

[Цифри и/или текст]

[Цифри (без интервал)]

[Текст: пълен личен адрес на лицето с достъп до вътрешна информация:

улица и номер

град

пощенски код

държава]


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на списъка на лицата с достъп до вътрешна информация, който трябва да бъде предаван от емитентите на финансови инструменти, които са допуснати до търговия на пазари за растеж на МСП

Дата и час (на създаване): [ гггг-мм-дд, чч:мм по UTC (координирано универсално време) ]

Дата на предаване на компетентния орган: [ гггг-мм-дд ]

Собствено(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация

Фамилно(и) име(на) на лицето с достъп до вътрешна информация

Фамилно(и) име(на) по рождение на лицето с достъп до вътрешна информация (ако се различава(т)

Служебен(ни) телефон(и) (номер на служебна пряка телефонна линия и на служебен мобилен телефон)

Наименование и адрес на дружеството

Отговорности на лицето и причина то да разполага с достъп до вътрешна информация

Получен (датата и часа, когато дадено лице е получило достъп до вътрешна информация)

Прекъснат (датата и часа, когато достъпът на дадено лице до вътрешна информация е прекъснат)

Национален идентификационен номер (ако е приложимо)

Или дата на раждане

Личен пълен домашен адрес (улица, номер на улица, град, пощенски код, държава)

(ако е наличен към момента на отправяне на искането на компетентния орган)

Лични телефонни номера (домашен и личен мобилен телефонен номер)

(ако са налични към момента на отправяне на искането на компетентния орган)

[Текст]

[Текст]

[Текст]

[Цифри (без интервал)]

[Адрес на емитента или на третата страна за лицето с достъп до вътрешна информация]

[Текст, с който се описват ролята и отговорностите на лицето и причината то да бъде включено в този списък]

[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]

[гггг-мм-дд, чч:мм по UTC]

[Цифри и/или текст или гггг-мм-дд за датата на раждане]

[Текст: пълен личен адрес на лицето с достъп до вътрешна информация:

улица и номер

град

пощенски код

държава]

[Цифри (без интервал)]


11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/56


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/348 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 98/2012 на Комисията по отношение на минималното съдържание на препарата от 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26), получен от Komagataella pastoris (DSM 23036), като фуражна добавка за свине за угояване (притежател на разрешителното Huvepharma EOOD)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и изменянето на такова разрешение.

(2)

Използването на препарата от 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26), получен от Komagataella pastoris (DSM 23036), известна по-рано като Pichia pastoris, беше разрешено до 28 февруари 2022 г. за пилета и пуйки за угояване, пилета, отглеждани за носачки, пуйки, отглеждани за разплод, кокошки носачки, други видове птици за угояване и за носачки, отбити прасенца, свине за угояване и свине майки с Регламент за изпълнение (ЕС) № 98/2012 на Комисията (2), след като бе подадено заявление за целта в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 притежателят на разрешителното предложи да се променят условията на разрешителното за този препарат като фуражна добавка за свине за угояване, като се намали неговото минимално препоръчително съдържание от 250 OTU/kg на 125 OTU/kg. Заявлението бе придружено от съответните данни, подкрепящи искането за промяна. Комисията препрати заявлението до Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-надолу „Органът“).

(4)

В становището си от 9 юли 2015 г. (3) Органът заключи, че при новите предложени условия на употреба препаратът от 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26), получен от Komagataella pastoris (DSM 23036), има потенциал да бъде ефикасен при заявената минимална препоръчителна доза от 125 OTU/kg пълноценен фураж за свине за угояване. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за план за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от 6-фитаза (ЕС 3.1.3.26), получен от Komagataella pastoris (DSM 23036), беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени.

(6)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 98/2012 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 98/2012 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 98/2012 на Комисията от 7 февруари 2012 г. за разрешаване на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Pichia pastoris (DSM 23036), като фуражна добавка за пилета и пуйки за угояване, пилета, отглеждани за носачки, пуйки, отглеждани за разплод, кокошки носачки, други видове птици, отглеждани за угояване и за носачки, отбити прасенца, прасета за угояване и свине майки (притежател на разрешителното Huvepharma AD) (ОВ L 35, 8.2.2012 г., стр. 6).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(7):4200.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a16

Huvepharma EOOD

6-фитаза

(EC 3.1.3.26)

Състав на добавката

Препарат от 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получен от Komagataella pastoris (DSM 23036), с минимална активност:

 

4 000 OTU (1)/g в твърдо състояние

 

8 000 OTU/g в течно състояние

Характеристика на активното вещество

6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Komagataella pastoris (DSM 23036)

Метод за анализ  (2)

Колориметричен метод, базиран на количественото определяне на неорганичния фосфат, отделен от ензима от натриевия фитат

Пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки, кокошки носачки, други видове птици, различни от пуйки за угояване и пуйки, отглеждани за разплод, свине за угояване, свине майки.

125 OTU

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Препоръчителна максимална доза за всички животни, по отношение на които е разрешено използването: 500 OTU/kg пълноценен фураж

3.

Да се използва във фуражи, съдържащи над 0,23 % фосфор, свързан с фитин.

4.

Мерки за безопасност: да се използват предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

28 февруари 2022 г.

Пуйки, отглеждани за угояване и за разплод, прасенца (отбити)

250 OTU


(1)  1 OTU е количеството ензим, което катализира отделянето на 1 микромол неорганичен фосфат на минута от 5,1 mM натриев фитат, разтворен в цитратен буфер с pH 5,5 при 37 °С, измерено като синия цвят на комплекса фосфомолибдат при 820 nm.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/59


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/349 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,3

SN

176,8

TN

112,1

TR

100,4

ZZ

145,0

0707 00 05

MA

84,5

TR

153,1

ZZ

118,8

0709 93 10

MA

66,0

TR

158,8

ZZ

112,4

0805 10 20

EG

45,8

IL

68,5

MA

56,0

TN

64,1

TR

64,4

ZZ

59,8

0805 50 10

MA

119,5

TR

90,9

ZZ

105,2

0808 10 80

CL

93,0

CN

66,5

US

185,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

110,9

CL

129,6

CN

103,0

TR

153,6

ZA

110,7

ZZ

121,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/61


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/350 НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2016 година

за сключване на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 74 и член 78, параграфи 1 и 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение № 185/2014/ЕС на Съвета (1). Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („договореността“) беше подписана на 11 февруари 2014 г., при условие на сключването ѝ.

(2)

Договореността следва да бъде одобрена.

(3)

Както е посочено в съображение 21 от Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвата (2), Обединеното кралство и Ирландия участват в посочения регламент и са обвързани от него. Ето защо те следва да приложат член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 439/2010, като участват в настоящото решение. Следователно Обединеното кралство и Ирландия участват в настоящото решение..

(4)

Както е посочено в съображение 22 от Регламент (ЕС) № 439/2010, Дания не участва в посочения регламент и не е обвързана от него. Следователно Дания не участва в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Съюза Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Текстът на Договореността е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотифицирането, предвидено в член 13, параграф 1 от Договореността (3).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2016 година.

За Съвета

Председател

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Pешение № 185/2014/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. за подписване от името на Съюза на Договореността между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 102, 5.4.2014 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).

(3)  Датата на влизане в сила на договореността ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/63


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/351 НА СЪВЕТА

от 4 март 2016 година

за установяване на позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Йордания за освобождаване от задължения в рамките на СТО във връзка с преходния период за премахване на програмата за експортни субсидии

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член IX, алинеи 3 и 4 от Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (наричано по-долу „Споразумението за СТО“) се определят процедурите за предоставяне на освобождаване от задължение по многостранните търговски споразумения в приложение 1А, 1Б или 1В към Споразумението за СТО и приложенията към тях.

(2)

На 27 юли 2007 г. по отношение на Йордания беше допуснато удължаване на преходния период, предвиден в Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки (наричано по-долу „Споразумението за СИМ“), за премахване на програмата за експортни субсидии, която се прилага под формата на частично или пълно освобождаване от подоходен данък върху печалбите, получени от износа на някои стоки. Срокът на това удължаване бе продължен до 31 декември 2013 г., като беше предвидено последващо поетапно прекратяване на прилагането на експортните субсидии до 31 декември 2015 г. в съответствие с процедурите по член 27, алинея 4 от Споразумението за СИМ за продължаване в полза на някои развиващи се държави на срока на удължаването на преходния период по член 27, алинея 2, буква б) от същото споразумение.

(3)

В съответствие с член IX, аления 3 от Споразумението за СТО Йордания отправи искане за освобождаване до 31 декември 2018 г. от нейното задължение по член 27, параграф 4 от Споразумението за СИМ за поетапно прекратяване на прилагането на експортните субсидии по отношение на програмата си за експортни субсидии.

(4)

Допускането на това освобождаване от задължения няма да се отрази неблагоприятно на икономиката или търговските интереси на Съюза, като същевременно ще подпомогне Йордания в усилията ѝ за справяне с икономическите предизвикателства, пред които е изправена в резултат на сложната и нестабилна политическа ситуация в региона.

(5)

Поради това е целесъобразно да се установи, че позицията, която трябва да бъде заета от името на Съюза в рамките на Общия съвет на СТО, е да бъде подкрепено искането на Йордания за освобождаване от задължения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация, е да се подкрепи искането на Йордания за освобождаване от задължения във връзка с удължаването до 31 декември 2018 г. на преходния период за премахване на нейната програма за експортни субсидии в съответствие с условията в искането за освобождаване от задължения.

Тази позиция се изразява от Комисията.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 март 2016 година.

За Съвета

Председател

S.A.M. DIJKSMA


11.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/64


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/352 НА СЪВЕТА

от 4 март 2016 година

за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 и 131 на ООН, както и по отношение на ново правило на ООН относно одобрението на тихите пътни превозни средства

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 97/836/ЕО на Съвета (1) Съюзът се присъедини към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 г.“).

(2)

В съответствие с Решение 2000/125/ЕО на Съвета (2) Съюзът се присъедини към Споразумението относно създаването на глобални технически регламенти за колесните пътни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесните пътни превозни средства („Паралелно споразумение“).

(3)

С Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) системите за одобрение в отделните държави членки бяха заменени с процедура на Съюза за одобрение и беше създадена хармонизирана рамка, съдържаща административните разпоредби и общите технически изисквания по отношение на всички нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли. С посочената директива правилата на ИКЕ на ООН бяха включени в системата на ЕС за одобрение на типа на превозните средства като изисквания за одобрение на типа или като алтернативи на законодателството на Съюза. След приемането на посочената директива правилата на ООН във все по-голяма степен се включват в законодателството на Съюза в рамките на системата на ЕС за одобряване на типа.

(4)

Предвид натрупания опит и развитието на техниката е необходимо да бъдат адаптирани в съответствие с техническия прогрес изискванията към някои елементи или характеристики, които са обхванати от правила № 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130 и 131 на ООН.

(5)

С цел да се установят еднакви разпоредби относно одобрението на тихи пътни превозни средства с оглед на тяхната ограничена чуваемост следва да бъде прието ново правило на ООН относно тихите превозни средства.

(6)

Поради това е необходимо да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в Административния комитет по Ревизираното споразумение от 1958 г. и в Изпълнителния комитет по Паралелното споразумение относно приемането на горепосочените актове на ООН,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Административния комитет по Ревизираното споразумение от 1958 г. и на Изпълнителния комитет по Паралелното споразумение на заседанието, което ще се проведе в периода от 7 до 11 март 2016 г., е да се гласува в подкрепа на предложенията, изброени в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 март 2016 година.

За Съвета

Председател

S.A.M. DIJKSMA


(1)  Решение 97/836/ЕО на Съвета от 27 ноември 1997 г. с оглед на присъединяването на Европейската общност към Споразумението на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирано споразумение от 1958 година“) (ОВ L 346, 17.12.1997 г., стр. 78).

(2)  Решение 2000/125/ЕО на Съвета от 31 януари 2000 г. относно сключването на споразумение относно създаването на глобални технически регламенти за колесните пътни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесните пътни превозни средства („Паралелно споразумение“) (ОВ L 35, 10.2.2000 г., стр. 12).

(3)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Правило №

Точка от дневния ред

Заглавие на точката от дневния ред

Референтен номер на документа

10

4.9.1

Предложение за допълнение 1 към серия от изменения 05 на Правило № 10 (електромагнитна съвместимост)

ECE/TRANS/WP.29/2016/16

10

4.9.2.

Предложение за допълнение 3 към серия от изменения 04 на Правило № 10 (електромагнитна съвместимост)

ECE/TRANS/WP.29/2016/17

34

4.8.1.

Предложение за допълнение 1 към серия от изменения 03 на Правило № 34 (предотвратяване на опасността от възникване на пожар)

ECE/TRANS/WP.29/2016/8

41

4.6.1.

Предложение за допълнение 4 към серия от изменения 04 на Правило № 41 (шум от мотоциклети)

ECE/TRANS/WP.29/2016/3

46

4.8.2.

Предложение за допълнение 3 към серия от изменения 04 на Правило № 46 (устройства за непряко виждане)

ECE/TRANS/WP.29/2016/9

48

4.9.3.

Предложение за допълнение 7 към серия от изменения 06 на Правило № 48 (монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация)

ECE/TRANS/WP.29/2016/18

48

4.9.4.

Предложение за допълнение 9 към серия от изменения 05 на Правило № 48 (монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация)

ECE/TRANS/WP.29/2016/19

48

4.9.5.

Предложение за допълнение 16 към серия от изменения 04 на Правило № 48 (монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация)

ECE/TRANS/WP.29/2016/20

50

4.9.6.

Предложение за допълнение 18 към първоначална серия от изменения на Правило № 50 (предни и задни габаритни светлини, стоп-светлини и пътепоказатели за мотопеди и мотоциклети)

ECE/TRANS/WP.29/2016/21

51

4.6.2.

Предложение за допълнение 1 към серия от изменения 03 на Правило № 51 (излъчване на шум от превозни средства от категории M и N)

ECE/TRANS/WP.29/2016/4

53

4.9.7.

Предложение за допълнение 18 към серия от изменения 01 на Правило № 53 (монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация за превозните средства от категория L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/22

53

4.9.8.

Предложение за нова серия от изменения 02 на Правило № 53 (монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация за превозните средства от категория L3)

ECE/TRANS/WP.29/2016/23

55

4.7.1.

Предложение за допълнение 5 към серия от изменения 01 на Правило № 55 (механични теглително-прикачни устройства)

ECE/TRANS/WP.29/2016/5

60

4.15.1.

Предложение за допълнение 5 към Правило № 60 (управлявани от водача органи за ръчно управление (мотопеди/мотоциклети)

ECE/TRANS/WP.29/2016/27

73

4.12.1.

Предложение за поправка 1 (само на френски език) към серия от изменения 01 на Правило № 73 (устройства за странична защита)

ECE/TRANS/WP.29/2016/31

83

4.15.2.

Предложение за допълнение 2 към серия от изменения 07 на Правило № 83 (емисии от превозни средства от категории M1 и N1)

ECE/TRANS/WP.29/2016/28

94

4.11.1

Предложение за поправка 3 (само на руски език) към серия от изменения 01 на Правило № 94 (защита в случай на челен удар)

ECE/TRANS/WP.29/2016/32

107

4.8.3.

Предложение за допълнение 5 към серия от изменения 05 на Правило № 107 (обща конструкция на градски и междуградски автобуси)

ECE/TRANS/WP.29/2016/10

107

4.8.4.

Предложение за допълнение 5 към серия от изменения 06 на Правило № 107 (общи конструктивни характеристики на градски и междуградски автобуси)

ECE/TRANS/WP.29/2016/11

107

4.8.5.

Предложение за серия от изменения 07 на Правило № 107 (общи конструктивни характеристики на градски и междуградски автобуси)

ECE/TRANS/WP.29/2016/12

110

4.8.6.

Предложение за серия от изменения 02 на Правило № 110 (превозни средства, работещи със сгъстен природен газ и втечнен природен газ)

ECE/TRANS/WP.29/2016/13

113

4.9.9.

Предложение за допълнение 6 към серия от изменения 01 на Правило № 113 (предни фарове, които излъчват симетрична къса светлина)

ECE/TRANS/WP.29/2016/24

118

4.8.7.

Предложение за допълнение 2 към серия от изменения 02 на Правило № 118 (огнеустойчивост на материалите)

ECE/TRANS/WP.29/2016/14

125

4.8.8.

Предложение за допълнение 1 към серия от изменения 01 на Правило № 125 (поле на видимост напред на водачите)

ECE/TRANS/WP.29/2016/15

128

4.9.10.

Предложение за допълнение 5 към първоначална серия от изменения на Правило № 128 (светодиодни светлинни източници)

ECE/TRANS/WP.29/2016/25

130

4.7.2.

Предложение за допълнение 1 към Правило № 130 (система за предупреждение при напускане на лентата за движение)

ECE/TRANS/WP.29/2016/6

131

4.7.3.

Предложение за допълнение 2 към серия от изменения 01 на Правило № 131 (усъвършенствани системи за аварийно спиране)

ECE/TRANS/WP.29/2016/7

 

4.13.1.

Предложение за ново правило относно одобрението на тихи пътни превозни средства

ECE/TRANS/WP.29/2016/26