ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 46

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
23 февруари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията от 17 декември 2015 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта на Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и за установяване на индикативното разпределение на тази помощ

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/249 на Комисията от 10 февруари 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jambon de l'Ardèche (ЗГУ)]

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/250 на Комисията от 22 февруари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/247 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 24 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 64, параграф 6, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета се заменя Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3) и се въвеждат нови правила относно схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата („схемата“). С него също така се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се гарантира безпрепятствено функциониране на схемата в новата правна рамка, някои правила следва да бъдат приети чрез такива актове. Тези актове следва да заменят Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията (4), поради което той следва да бъде отменен.

(2)

Целта на схемата е да се увеличи в краткосрочен и дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци и да се насърчат навиците за здравословно хранене.

(3)

В съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки, които желаят да участват в тази схема на национално или регионално ниво, следва да изработят предварителна стратегия за нейното прилагане и да предвидят необходимите съпътстващи мерки. Когато държавите членки решат да приложат схемата на регионално равнище, те следва да изработят стратегия за всеки регион.

(4)

В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета (5) Комисията трябва да установи индикативното разпределение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в обхвата на схемата („продуктите“). За да се увеличи максимално потенциалът на наличното финансиране, целесъобразно е да се предвиди преразпределение на непоисканата помощ от Съюза между участващите държави членки, които са уведомили Комисията за желанието си да използват повече от индикативното разпределение на помощта от Съюза.

(5)

Разходите за закупуване на продуктите, както и някои разходи, пряко свързани с прилагането на схемата, следва да бъдат допустими за помощ от Съюза, ако са предвидени в стратегията на държавата членка. За да се запази ефективността на схемата обаче, само един малък дял от помощта следва да бъде разпределен за покриване на тези свързани разходи. За целите на финансовото управление и контрола тези разходи не следва да надвишават определени прагове.

(6)

В интерес на доброто административно и бюджетно управление и на контрола следва да бъдат определени условията за предоставяне на помощ и за одобряване на заявители.

(7)

За да се направи оценка на ефективността на схемата и да се даде възможност за партньорски проверки и обмен на най-добри практики, държавите членки следва редовно да контролират и оценяват прилагането на схемата и да изпращат резултатите и констатациите до Комисията.

(8)

Следва да се определят санкции, с цел да бъдат предотвратени опити за измама или груба небрежност от страна на заявителите.

(9)

В съответствие с член 23, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, обществеността трябва да бъде достатъчно добре запозната с финансовото участие на Съюза в схемата. За тази цел държавите членки следва да могат да използват плакат, който може да бъде поставен в участващите учебни заведения. Този плакат следва да бъде изготвен в съответствие с някои минимални изисквания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят разпоредби за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти („продуктите“) на деца, както и по отношение на някои свързани разходи, в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, посочена в член 23 от същия регламент („схемата“).

Член 2

Стратегии на държавите членки

1.   При изготвянето на своята стратегия държавите членки могат да изберат географско или административно равнище, на което желаят да приложат схемата, както е посочено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Когато държавите членки решат да приложат схемата на регионално равнище, те изработват стратегия за всеки регион.

Държава членка, която прилага схемата на регионално равнище, създава единно звено за контакт за предоставяне на информация и уведомления до Комисията.

Стратегията може да обхваща повече от една учебна година по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията (6).

2.   Съпътстващите мерки подпомагат разпространението на продукти и са пряко свързани с целите на схемата, както е посочено в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Тези мерки могат да включват така също родителите и учителите.

3.   Държавите членки, които желаят да участват в схемата, уведомяват Комисията за своята стратегия до 31 януари преди началото на първата учебна година, обхваната от стратегията.

4.   Когато държава членка измени своята стратегия, тя уведомява Комисията за тези изменения до 31 януари на годината след изменението.

Член 3

Преразпределение на помощта на Съюза

1.   Когато държавите членки не са подали заявление за помощ от Съюза в рамките на крайния срок, посочен в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248, или са заявили само част от индикативното разпределение на помощта, посочена в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и определена в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248, то тяхното индикативно разпределение или непоисканата част от него се преразпределят между онези държави членки, които са уведомили Комисията в същия срок за желанието си да използват повече от индикативното си разпределение.

2.   Преразпределението се ограничава в съответствие с равнището на усвояване на окончателното разпределение на помощта от Съюза от съответната държава членка за учебната година, приключила преди подаването на заявлението за помощ. Това равнище на усвояване се установява въз основа на декларации за разходи, изпратени на Комисията до 15 октомври следващата учебна година в съответствие с член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (7).

Ограниченията за преразпределението са, както следва:

а)

когато усвояването на окончателното разпределение е по-малко или равно на 50 %, не се предоставят допълнителни средства;

б)

когато усвояването на окончателното разпределение е над 50 %, но по-малко или равно на 75 %, максималният размер на допълнителните средства се ограничава до 50 % от индикативното разпределение;

в)

когато усвояването на окончателното разпределение е по-голямо от 75 %, максималният размер на допълнителни средства не се ограничава.

Тези ограничения не се прилагат през първите две учебни години от прилагането на схемата от дадена държава членка.

Член 4

Допустими разходи

1.   Следните разходи са допустими за помощ от Съюза:

а)

разходите за продуктите, предлагани по схемата и разпространени на децата в учебните заведения, посочени в член 22 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, включително разходите за закупуване, вземане под наем, наемане и вземане на лизинг на оборудване, използвано за доставката и разпространението на продукти, както е предвидено в стратегията на държавата членка;

б)

следните разходи, които са пряко свързани с изпълнението на схемата:

i)

разходи, свързани с наблюдението и оценката, които държавата членка е задължена да извърши, както е посочено в член 8 от настоящия регламент;

ii)

разходи за популяризиране на схемата, чиято пряка цел е информирането на широката общественост за схемата, включително:

разходи за плаката, посочен в член 10 от настоящия регламент,

разходи за информационни кампании посредством излъчване, електронни медии, вестници и аналогични средства за комуникация,

разходи за информационни сесии, конференции, семинари и работни срещи, предназначени да осведомяват широката общественост за схемата и подобни мероприятия,

разходи за информационни и рекламни материали като писма, листовки, брошури, аксесоари и други подобни;

iii)

разходи за съпътстващите мерки, посочени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент, включително:

разходи за организиране на часове по дегустация, курсове по градинарство — планиране и поддържане, организиране на посещения на земеделски стопанства и други подобни дейности, насочени към запознаване на децата със селското стопанство,

разходи за мерки, насочени към запознаване на децата със селското стопанство, навиците за здравословно хранене и екологичните въпроси, свързани с производството, разпространението и консумацията на продуктите.

2.   Когато превозът и разпространението на продуктите са фактурирани самостоятелно, те са допустими за помощ от Съюза, ако не надвишават 3 % от разходите за продуктите.

Когато продуктите се доставят безплатно в учебните заведения, разходите за транспорта и разпространението им могат да бъдат приети за допустими за помощ от Съюза въз основа на фактури до размер, определен в стратегията на съответната държава членка.

3.   Разходите за популяризиране и съпътстващи мерки не подлежат на финансиране по други схеми за помощ на Съюза.

4.   Данъкът върху добавената стойност (ДДС) и разходите, свързани с персонала, не са допустими за помощ от Съюза, ако тези разходи за персонал се финансират от публични средства от държавите членки.

5.   Общата сума на допустимите разходи за популяризиране не надвишава 5 % от годишното окончателно разпределение, посочено в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за всяка държава членка.

Общата сума на допустимите разходи за закупуване, вземане под наем, наемане и вземане на лизинг на оборудване и за наблюдението и оценката не надвишава 10 % от годишното окончателно разпределение за всяка държава членка.

Общата сума на допустимите разходи за съпътстващи мерки не надвишава 15 % от годишното окончателно разпределение за всяка държава членка.

Член 5

Общи условия за предоставяне на помощта и подбора на заявителите за помощ

1.   Помощта, предоставена на държавата членка по силата на схемата, се разпределя между заявителите, които са подали до компетентния орган заявление за помощ, което се отнася до изпълнението на една или повече от следните дейности:

а)

доставка и/или разпространение на продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата;

б)

дейности за наблюдение и оценка;

в)

популяризиране;

г)

съпътстващи мерки.

Заявленията за помощ се подават само от заявителите, които са били одобрени в съответствие с член 6.

2.   Държавите членки избират заявителите за помощ измежду следните организации:

а)

учебни заведения;

б)

органи в сферата на образованието;

в)

доставчици и/или разпространители на продукти;

г)

организации, представящи едно или повече учебни заведения или образователни органи и създадени специално за тази цел;

д)

всеки друг публичен или частен орган, който се занимава с управлението и предоставянето на някоя от дейностите, посочени в параграф 1.

Член 6

Условия за одобряване на заявители за помощ

1.   Заявителите за помощ се одобряват от компетентен орган на държавата членка, в която се намира учебното заведение, за което се доставят/разпределят продукти. Одобрение се дава, ако заявителят поеме следните задължения в писмена форма:

а)

да гарантира, че продуктите, финансирани от Съюза в рамките на схемата, са на разположение за консумация от децата в учебните заведения, по отношение на които ще подава заявление за помощ;

б)

да използва помощта, предоставена за наблюдение и оценка, за популяризиране или за съпътстващи мерки в съответствие с целите на схемата;

в)

да върне всяка неправомерно изплатена помощ за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били разпределени на децата или че не са допустими за помощ от Съюза;

г)

да върне всяка неправомерно изплатена помощ за съпътстващи мерки, ако се установи, че тези мерки не са проведени правилно;

д)

да предостави допълнителни документи при поискване от страна на компетентния орган;

е)

да допусне всякаква проверка, наредена от компетентния орган, по-специално подробен преглед на документацията и физическа проверка.

2.   При заявления за помощ във връзка с доставката и разпределянето на продукти, заявителите за помощ поемат допълнително задължение в писмен вид да водят отчетност на наименованията и адресите на учебните заведения или съответно органите в сферата на образованието, както и продуктите и количествата, продадени или доставени на въпросните заведения или органи.

3.   В случай на заявления за помощ, свързани с наблюдение, оценка или популяризиране, се прилагат само букви б) и д) от параграф 1.

4.   В случай на заявления за помощ, свързани със съпътстващи мерки, се прилагат само букви б), г), д) и е) от параграф 1. Освен това компетентният орган може да определи всякакви други писмени ангажименти, които следва да бъдат поети от заявителя, по-специално по отношение на:

а)

съпътстващи мерки, провеждани в училища, когато тези училища не са заявители за помощ;

б)

съпътстващи мерки, които включват разпределяне на продукти.

Член 7

Временно прекратяване и оттегляне на одобрението

Ако одобрен заявител за помощ не спазва задълженията, предвидени в настоящия регламент, компетентният орган прекратява одобрението на заявителя за период от един до дванадесет месеца или го оттегля в зависимост от сериозността на нарушението и в съответствие с принципа на пропорционалност.

Такива действия не се предприемат в случаите, посочени в член 64, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, или ако неспазването е с незначителен характер.

По искане на заявителя и ако основанията за оттегляне са били отстранени, компетентният орган може да възстанови одобрението на заявителя след период от минимум 12 месеца от датата, на която основанията за оттегляне са били отстранени.

Член 8

Наблюдение и оценка

1.   Държавите членки осигуряват адекватни структури и форми, за да гарантират редовно наблюдение на изпълнението на схемата.

2.   Държавите членки извършват оценка на изпълнението на схемата, за да оценят ефективността ѝ по отношение на нейните цели.

3.   Ако някоя държава членка не представи на Комисията доклад за оценка, съдържащ резултатите от оценката, предвидена в параграф 2 от настоящия член в сроковете, посочени в член 6, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248, размерът на предвиденото за нея следващо окончателно разпределение ще бъде намален, както следва:

а)

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с 1 до 30 дни;

б)

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с 31 до 60 дни.

Ако срокът е превишен с повече от 60 дни, окончателното разпределение на помощта се намалява с 1 % за всеки следващ ден, изчислен върху оставащата част.

Член 9

Санкции

При неправомерни плащания, които не се дължат на очевидни грешки, както и при измама или груба небрежност по вина на заявителя, освен възстановяването на неправомерно изплатените суми, заявителят изплаща сума в размер, равен на разликата между първоначално изплатената сума и сумата, на която има право.

Член 10

Плакат на Съюза за схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

За целите на член 23, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки могат да използват плакат, отговарящ на минималните изисквания, установени в приложението към настоящия регламент, който се излага постоянно на добре видимо място около главния вход на участващите учебни заведения.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕО) № 288/2009 се отменя.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за помощи за учебната 2016/2017 година и следващите учебни години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата (ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 38).

(5)  Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията от 17 декември 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта на Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и за установяване на индикативното разпределение на тази помощ (вж. страница 8 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания към плаката, посочен в член 10

Размер на плаката: A3 или по-голям

Букви: 1 cm или по-големи

Заглавие: Схема на Европейския съюз за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

Съдържание: Поне следния текст:

„Нашето [посочете вида учебно заведение (напр. детска градина/предучилище/училище)] участва в схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата с финансовата подкрепа на Европейския съюз.“

Плакатът носи емблемата на Европейския съюз.


23.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/248 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта на Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и за установяване на индикативното разпределение на тази помощ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 25 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 62, параграф 2, букви а) — г) и член 64, параграф 7, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (3) и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се заменя Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (4) и се въвеждат нови правила относно схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата („схемата“). С него също така се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се гарантира безпрепятствено функциониране на схемата в новата правна рамка, някои правила следва да бъдат приети чрез такива актове. Тези актове следва да заменят Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията (5), който е отменен с Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията (6).

(2)

В съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки, които желаят да участват в тази схема, трябва да изработят предварителна стратегия за нейното прилагане. За да може да се направи оценка на прилагането на схемата, следва да бъдат определени елементите на стратегията.

(3)

В интерес на доброто административно и бюджетно управление държавите членки, прилагащи схемата, следва да кандидатстват ежегодно за помощ от Съюза, а съдържанието на заявлението следва да се определи.

(4)

Следва да се определят съдържанието и честотата на заявленията за помощ, подавани от заявителите, както и правилата за подаване на заявленията. Освен това трябва да бъдат уточнени доказателствата, необходими в подкрепа на заявленията за помощ. Санкциите, които следва да бъдат налагани от компетентния орган, когато заявлението за помощ е подадено след определения срок, също следва да бъдат установени.

(5)

Условията за плащането на помощта следва да бъдат уточнени допълнително, за да се отчете разликата между помощите за доставка и разпределение на продуктите и помощта за осъществяване на мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки. Следва да бъде уточнено съдържанието на необходимите писмени доказателства в подкрепа на всяко заявление за плащането на помощта.

(6)

За да се направи оценка на ефективността на схемата, държавите членки следва да уведомят Комисията за резултатите и констатациите от своето наблюдение и оценка на схемата. С цел постигане на яснота е уместно да се определи краен срок за нотифициране до Комисията на доклада за оценка и на резултатите от мониторинга. Комисията следва да публикува тези документи.

(7)

За да се защитят финансовите интереси на Съюза, следва да бъдат приети адекватни мерки за борба с нередностите и измамите. Тези мерки за контрол следва да включват пълна административна проверка, придружена от проверки на място. Следва да се уточнят обхватът, съдържанието, графикът и начинът на докладване на въпросните мерки за контрол, за да се гарантира справедлив и уеднаквен подход в държавите членки, с оглед на различията в прилагането на схемата.

(8)

Неправомерно изплатените суми следва да се възстановяват в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (7).

(9)

В съответствие с член 23, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 обществеността трябва да бъде достатъчно добре запозната с финансовото участие на Съюза в схемата. В допълнение към разпоредбите относно плаката, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, е целесъобразно да се предвидят правила за популяризиране на схемата и за използването на емблемата на Съюза. Също така е целесъобразно да се позволи временното използване на използваните понастоящем плакати и други средства за популяризиране за ограничен период от време.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и определение

1.   С настоящия регламент се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) № 1370/2013 по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти („продуктите“) на деца, както и по отношение на някои свързани разходи, в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 („схемата“).

2.   За целите на схемата „учебна година“ означава периодът от 1 август до 31 юли на следващата година.

Член 2

Стратегии на държавите членки

1.   Стратегията на дадена държава членка, посочена в член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, включва поне следните елементи:

а)

географското и административното равнище, на което схемата ще бъде прилагана;

б)

продължителността на стратегията;

в)

информацията, ако съществува такава, относно равнището на потреблението на съответните продукти;

г)

оперативните задачи на стратегията в рамките на схемата, както и целите, които трябва да бъдат постигнати;

д)

ако съществуваща национална схема за училищата се удължава или се осъществява по-ефективно чрез използване на средствата на Съюза — мерките, въведени с цел да се осигури добавената стойност на схемата;

е)

прогнозния бюджет или бюджетният дял за основните елементи на схемата;

ж)

целевата група;

з)

списъка на продуктите, които ще се доставят по схемата;

и)

целите и съдържанието на придружаващите мерки;

й)

описание на начина, по който ще участват съответните заинтересовани страни;

к)

информация относно договореностите за разпределението на продукти и процедури за подбор на доставчици;

л)

действащите механизми за популяризиране на предоставянето на помощ от Съюза, включително когато стратегията дава възможност за едновременно консумиране на обичайна училищна храна и на продукти, финансирани по схемата;

м)

структурите и формите, въведени във връзка с мониторинга и оценката на схемата в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, и с проверките, предвидени в членове 7 и 8 от настоящия регламент.

2.   Комисията публикува стратегиите на държавите членки.

Член 3

Заявления за помощ, подадени от държави членки

Държавите членки представят заявления за помощ, отнасящи се за следващата учебна година, най-късно до 31 януари всяка година. Заявленията за помощ съдържат следната информация:

а)

индикативното разпределение на помощта, определено в приложението;

б)

исканата сума, ако няма желание да се използва цялата сума от индикативното разпределение;

в)

желанието за усвояване на по-голяма сума от индикативното разпределение и максималния размер на допълнителни средства, който се иска, ако се предоставят допълнителни средства;

г)

общия размер на исканата сума.

Сумите, посочени в настоящия член, се посочват в евро.

Член 4

Заявления за помощ, подадени от заявители

1.   Държавите членки определят формата, съдържанието и честотата на заявленията за помощ в съответствие със своята стратегия и правилата, установени в параграфи 2—7.

2.   Заявленията за помощ, отнасящи се за доставка и разпределяне на продукти, включват най-малко следната информация:

а)

количеството на разпределените продукти;

б)

името и адреса или идентификационния номер на учебното заведение или образователния орган, за което/който са разпределени продуктите;

в)

броя на децата с редовно присъствие в съответните учебни заведения с право да получат продуктите, обхванати от схемата в периода, за който е подадено заявлението за помощ.

3.   Всички заявления за помощ, свързани с доставката и разпределянето на продукти, се отнасят за периоди от не повече от пет месеца.

4.   Заявленията за помощ се подават в рамките на три месеца след края на периода, за който се отнасят.

5.   Заявленията за помощ във връзка с доклада за оценка, предвиден в член 6, параграф 2, се подават в срок от един месец от датата, на която посоченият в същия параграф доклад е бил представен.

6.   Ако срокът, посочен в параграфи 4 и 5, бъде надхвърлен с по-малко от 60 дни, помощта се изплаща, но се намалява съответно:

а)

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с 1 до 30 дни;

б)

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с 31 до 60 дни.

Ако срокът е надхвърлен с повече от 60 дни, помощта се намалява с още 1 % за всеки следващ ден, изчислен върху оставащата част.

7.   Сумите, декларирани в заявленията за помощ, се подкрепят с документни доказателства за цените на доставените продукти, материали или услуги, както и с потвърждение за получаване или доказателство за плащане или равностойни на тях документи. Държавите членки определят документите, които да бъдат представени в подкрепа на заявленията за помощ.

В случай на заявления за помощ, свързани с мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки, писмените доказателства съдържат финансовата разбивка по дейности и данни за свързаните с това разходи.

Член 5

Изплащане на помощта

1.   Помощ, отнасяща се за доставка и разпределяне на продукти, се плаща само:

а)

при представяне на разписка за действително доставените и разпространени количества; или

б)

на базата на отчет от инспекция, извършена от компетентния орган преди окончателното плащане на помощта, с който се установява, че всички изисквания за плащане са удовлетворени; или

в)

ако държавата членка разреши това — при представяне на алтернативно доказателство, че е извършено плащане на количествата, доставени и разпределени за целите на схемата.

2.   Помощи, свързани с мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки, се изплащат само при доставката на съответните материали или услуги и при представяне на съответната доказателствена документация, изисквана от компетентните органи на държавите членки.

3.   Компетентният орган изплаща помощта в рамките на три месеца, считано от датата на подаване на заявлението за помощ.

Член 6

Мониторинг и оценка

1.   За мониторинга в съответствие с член 8, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 се използват данните, получени в рамките на задълженията за управление и контрол, в това число и тези, определени по член 4 и член 5 от настоящия регламент.

Държавите членки съобщават на Комисията резултатите от мониторинга в срок до 30 ноември след края на съответната учебна година.

2.   Държавите членки представят на Комисията доклад за оценка, съдържащ резултатите от оценката, предвидена в член 8, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 за предходния период на прилагане от пет учебни години до 1 март от годината, следваща края на този период.

Първият доклад за оценка се представя на или преди 1 март 2017 г.

3.   Комисията публикува резултатите от мониторинга на държавите членки и докладите за оценка.

Член 7

Административни проверки

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на настоящия регламент. Тези мерки включват административна проверка на всички заявления за помощ.

2.   Административните проверки, извършвани по отношение на помощите, отпуснати за доставка и разпределение на продукти, включват преглед на подкрепящите документи, определени от държавите членки за доставката и разпределението на продуктите.

Административните проверки, извършвани по отношение на помощта, предоставена за мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите мерки, включват проверка на доставката на материалите и услугите и верността на заявения разход.

3.   В случай на помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите мерки, административните проверки се допълват от проверки на място в съответствие с член 8.

Член 8

Проверки на място

1.   В случай на помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти, се извършват проверки на място, които включват по-специално проверка на:

а)

отчетността, предвидена в член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, включваща финансови отчетни документи като фактури за покупка и продажба, известия за доставка, както и извлечения от банкови сметки;

б)

използването на продуктите в съответствие с настоящия регламент.

2.   Проверките на място се извършват по отношение на всяка учебна година. Те обхващат дейности, предприети през предходните дванадесет месеца.

Проверки на място могат да се извършват по време на изпълнението на съпътстващите мерки.

3.   Общият брой на проверките на място обхваща поне 5 % от помощта, разпределена на национално равнище, и поне 5 % от всички заявители, които се занимават с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващи мерки.

Когато броят на заявителите в държава членка е по-малък от сто, проверките на място се извършват в помещенията на не по-малко от петима заявители.

Когато броят на заявителите в държава членка е по-малък от пет, проверките на място се извършват в помещенията на всички заявители.

Когато заявител, който не е учебно заведение, кандидатства за помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти, проверката на място, извършена в помещенията на заявителя, се допълва с проверки на място в помещенията на поне две учебни заведения или на поне 1 % от учебните заведения, отчетени от заявителя в съответствие с член 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, като се избира по-голямата от двете стойности.

Когато заявител кандидатства за помощ, свързана с придружаващи мерки, проверките на място в помещенията на заявителя може да бъдат заменени, въз основа на анализ на риска, с проверки на място в местата, където се извършват съпътстващи мерки. Въз основа на анализ на риска държавите членки определят равнището на такива проверки на място.

4.   Въз основа на анализ на риска компетентният орган избира заявителите, които трябва да бъдат предмет на проверки на място.

За тази цел компетентният орган взема по-специално под внимание:

а)

различните географски райони;

б)

повтарящия се характер на грешките и резултатите от проверките, извършени в предходни години;

в)

сумата на въпросната помощ;

г)

вида на заявителите;

д)

вида на съпътстващата мярка, ако има такава.

5.   Може да се даде предварително уведомление, строго ограничено до минимално необходимия срок време, при условие че това не обезсмисля проверката.

6.   Компетентният контролен орган изготвя доклад за всяка проверка на място. Докладът описва точно различните контролирани елементи.

Докладът за проверката се разделя на следните части:

а)

oбща част, съдържаща следната информация, ако е приложимо:

i)

стратегията на схемата, която се прилага, проверения период, проверените заявления за помощ, количествата продукти, участващите учебни заведения, оценки въз основа на наличните данни относно броя на децата, за които е предоставена финансовата помощ, и размера на употребените средства;

ii)

имената на присъстващите отговорни лица;

б)

част, описваща поотделно извършените проверки и съдържаща по-специално следната информация:

i)

проверените документи;

ii)

характера и обсега на извършените проверки;

iii)

забележки и заключения.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията до 30 ноември след края на учебната година за извършените проверки на място и свързаните с тях констатации.

Член 9

Възстановяване на неправомерно извършени плащания

За възстановяването на неправомерно изплатени суми член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се прилага mutatis mutandis.

Член 10

Популяризиране на финансовото участие на Съюза в схемата

1.   Ако държава членка реши да не използва плаката, посочен в член 10 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, в своята стратегия, тя следва да даде ясно обяснение за начина, по който възнамерява да информира обществеността за финансовото участие на Европейския съюз към нейната схема за училищата.

2.   Средствата за комуникация и мерките за популяризиране, посочени в член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, доколкото е възможно, изобразяват европейското знаме и споменават „схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата“ на Съюза или съответното съкращение, както и финансовата подкрепа на Съюза.

3.   Средствата и учебните материали, които ще се използват в рамките на съпътстващите мерки, посочени в член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/247, доколкото е възможно, изобразяват европейското знаме и споменават „схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата“ на Съюза или съответното съкращение, както и финансовата подкрепа на Съюза.

4.   Информацията за финансовото участие от страна на Съюза получава поне същата публичност като информацията за участието на други частни или публични институции в подкрепа на схемата на държавата членка за училищата.

5.   Държавите членки могат да продължат да използват съществуващите запаси от плакати и други инструменти за популяризиране, отпечатани преди 26 февруари 2016 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 288/2009.

Член 11

Уведомления

Уведомленията от държавите членки до Комисията, посочени в настоящия регламент, се изпращат в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (8).

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за помощи за учебната 2016/2017 година и следващите учебни години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(4)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 288/2009 на Комисията от 7 април 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за предлагане на плодове в училищата (ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 38).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

(8)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Индикативно разпределение на помощта от Съюза по държави членки

Държава членка

Ставка на съфинансирането (в %)

Деца от 6 до 10 години (в абсолютни числа)

EUR

Австрия

75

406 322

2 239 273

Белгия

75

611 450

3 369 750

България

90

316 744

2 094 722

Хърватия

90

205 774

1 360 845

Кипър

75

44 823

290 000

Чешка република

88

480 495

3 124 660

Дания

75

328 182

1 808 638

Естония

90

66 436

439 361

Финландия

75

290 308

1 599 911

Франция

76

4 051 279

22 500 145

Германия

75

3 575 991

19 707 575

Гърция

81

529 648

3 143 600

Унгария

86

482 160

3 031 022

Ирландия

75

319 126

1 758 729

Италия

80

2 853 098

16 719 794

Латвия

90

95 861

633 957

Литва

90

136 285

901 293

Люксембург

75

29 473

290 000

Малта

75

19 511

290 000

Нидерландия

75

986 118

5 434 576

Полша

88

1 802 733

11 645 350

Португалия

85

527 379

3 284 967

Румъния

89

1 054 185

6 869 985

Словакия

89

262 703

1 709 502

Словения

83

91 095

554 291

Испания

75

2 337 457

12 939 604

Швеция

75

518 322

2 856 514

Обединено кралство

76

3 494 635

19 401 935

ЕС 28

79

25 917 593

150 000 000


23.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/249 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jambon de l'Ardèche (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Jambon de l'Ardèche“, регистрирано по силата на Регламент (ЕС) № 1023/2010 на Комисията (2).

(2)

Тъй като по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 въпросното изменение не е несъществено, Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3) в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от посочения регламент.

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Jambon de l'Ardèche“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1023/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jambon de l'Ardèche (ЗГУ)] (ОВ L 296, 13.11.2010 г., стр. 5).

(3)  ОВ C 330, 7.10.2015 г., стр. 3.


23.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/250 НА КОМИСИЯТА

от 22 февруари 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

236,2

MA

92,5

SN

172,2

TN

107,9

TR

111,5

ZZ

144,1

0707 00 05

MA

84,0

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

45,6

TR

162,7

ZZ

104,2

0805 10 20

CL

98,4

EG

46,8

IL

78,1

MA

59,5

TN

50,6

TR

62,1

ZZ

65,9

0805 20 10

IL

118,2

MA

84,8

TR

93,7

ZZ

98,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,5

JM

160,3

MA

118,9

TR

54,9

ZZ

108,7

0805 50 10

EG

97,1

IL

96,1

MA

83,5

TR

93,3

ZZ

92,5

0808 10 80

CL

92,5

US

108,3

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

173,8

CN

89,7

TR

156,1

ZA

95,2

ZZ

128,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.