ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 41

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
18 февруари 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/222 на Комисията от 5 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ម្រេចកំពត Mrech Kampot (IGP)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/223 на Комисията от 17 февруари 2016 година за установяване на процедура за оценка на някои искания за получаване на статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и за индивидуално третиране, подадени от производители износители от Китай и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/224 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/225 на Комисията от 17 февруари 2016 година за определяне на максималното количество на продукта за всяка държава членка и на периода за подаване на заявления за извънредна схема за помощ за частно складиране за останали неизползвани количества от някои видове сирена от определените в Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/226 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/227 на Комисията от 17 февруари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/228 на Съвета от 14 юли 2015 година относно процедурата за преструктуриране

20

 

*

Решение (ЕС) 2016/229 на Съвета от 16 февруари 2016 година за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет

22

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/230 на Комисията от 17 февруари 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

23

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2016/231 на Европейската централна банка от 26 ноември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (EЦБ/2015/39)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/222 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [ម្រេចកំពត Mrech Kampot (IGP)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“, подадено от Камбоджа, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „ម្រេចកំពត“ (Mrech Kampot)/„Poivre de Kampot“.

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.8 „Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 265, 13.8.2015 г., стр. 7.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/223 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за установяване на процедура за оценка на някои искания за получаване на статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и за индивидуално третиране, подадени от производители износители от Китай и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 266 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 23 март 2006 г. бе приет Регламент (ЕО) № 553/2006 на Комисията, с който бяха наложени временни антидъмпингови мерки върху вноса на някои обувки с горна част от кожа („обувки“) с произход от Китайската народна република (КНР) и Виетнам („регламента за временните мерки“) (2).

(2)

Със свой Регламент (ЕО) № 1472/2006 (3) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита със ставки от 9,7 % до 16,5 % върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Виетнам и КНР за срок от две години („Регламент (ЕО) № 1472/2006 на Съвета“, или „спорния регламент“).

(3)

С Регламент (ЕО) № 388/2008 (4) Съветът разшири обхвата на окончателните антидъмпингови мерки върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от КНР и за внос на същия продукт, доставян от специалния административен район Макао, независимо дали е деклариран с произход от специалния административен район Макао, или не.

(4)

Вследствие на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, започнато на 3 октомври 2008 г. (5), с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 (6) Съветът удължи срока на антидъмпинговите мерки с още 15 месеца до 31 март 2011 г., когато срокът на действие на мерките изтече („Регламент (ЕС) № 1294/2009“).

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd и Risen Footwear (HK) Co Ltd, както и Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd („заявителите“) обжалваха спорния регламент пред Първоинстанционния съд (понастоящем Общия съд). С решенията си от 4 март 2010 г. по дело Brosmann Footwear (HK) и други/Съвет (T-401/06, Сборник, стр. II-671) и по съединени дела Zhejiang Aokang Shoes и Wenzhou Taima Shoes/Съвет (T-407/06 и T-408/06, Сборник, стр. II-747) („решенията на Общия съд“) Общият съд отхвърли жалбата.

(6)

Заявителите обжалваха тези решения. С решенията си от 2 февруари 2012 г. по дело C-249/10 P Brosmann et al и от 15 ноември 2012 г. по дело C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd Съдът на Европейския съюз отмени решенията на Общия съд. Съдът постанови, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Комисията не е била длъжна да разгледа исканията за статут на дружества, работещи в условия на пазарна икономика („СПИ“) в съответствие с член 2, параграф 7, букви б) и в) от основния регламент, подадени от търговци, които не са включени в извадката (точка 36 от решението по дело C-249/10 P и точки 29 и 32 от решението по дело C-247/10 P).

(7)

След това Съдът постанови решението си по този въпрос. Той постанови следното: „[…] Комисията е трябвало да разгледа мотивираните искания, подадени до нея от жалбоподателите на основание член 2, параграф 7, букви б) и в) от основния регламент, с оглед да се ползват от СПИ в рамките на антидъмпинговата процедура, предмет на спорния регламент. По-нататък следва да се констатира, че не е изключено подобна проверка да доведе до налагане на жалбоподателите на окончателно антидъмпингово мито, различно от приложимото спрямо тях на основание член 1, параграф 3 от спорния регламент мито от 16,5 %. Действително, от същата разпоредба следва, че окончателно антидъмпингово мито от 9,7 % е наложено на единствения включен в извадката китайски оператор, който е получил СПИ. Както обаче е видно от точка 38 от настоящото решение, в случай че изчисляването на индивидуален дъмпингов марж не беше възможно, ако Комисията беше констатирала, че условията на пазарна икономика преобладават и за жалбоподателите, спрямо тях също трябваше да се приложи последният процент“ (точка 42 от решението по дело C-249/10 P и точка 36 от решението по дело C-247/10 P).

(8)

Вследствие на това Съдът отмени спорния регламент в частта, която се отнася до засегнатите заявители.

(9)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (7), през октомври 2013 г. Комисията обяви, че е взела решение да възобнови антидъмпинговата процедура от момента, в който е допусната констатираната незаконосъобразност, като проучи дали в периода от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г. заявителите са действали преобладаващо в условията на пазарна икономика, и прикани заинтересованите страни да се представят и да заявят интереса си.

(10)

С Решение за изпълнение 2014/149/EС (8) през март 2014 г. Съветът отхвърли предложението на Комисията да се приеме регламент за изпълнение на Съвета за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република, произведени от Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd и Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, и прекрати процедурата по отношение на тези производители. Съветът застъпи становището, че вносителите, които са купили обувки от тези производители износители и на които компетентните национални органи са възстановили съответните мита въз основа на член 236 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (9) („Митническия кодекс на Общността“), са имали оправдани правни очаквания съгласно член 1, параграф 4 от спорния регламент, с който разпоредбите на Митническия кодекс на Общността, и по-специално член 221 от него, стават приложими за събирането на тези мита, и че тези очаквания ще бъдат поставени под въпрос, ако предложението на Комисията бъде прието.

(11)

Двама вносители на разглеждания продукт — C&J Clark International Ltd. и Puma SE, оспориха антидъмпинговите мерки за вноса на някои обувки от Китай и Виетнам, като се позоваха на съдебните решения, посочени в съображения 5 — 7, пред съответните национални съдилища, които отнесоха въпроса до Съда на Европейския съюз за преюдициално заключение.

(12)

При съединени дела C-659/13 C&J Clark International Limited и C-34/14 Puma SE Съдът на Европейския съюз обяви регламенти (ЕО) № 1472/2006 и (ЕС) № 1294/2009 на Съвета за недействителни, доколкото Европейската комисия не е разгледала исканията за СПИ и за индивидуално третиране (ИТ), подадени от производители износители в КНР и Виетнам, които не са били включени в извадката, което е в противоречие с изискванията, предвидени в член 2, параграф 7, буква б) и член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност („решенията“).

(13)

Съгласно член 266 от ДФЕС институциите са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решенията на Съда. В случай на отмяна на акт, приет от институциите в рамките на административна процедура — като например антидъмпингово разследване, изпълнението на решението на Съда се изразява в замяна на отменения акт с нов, в който е отстранена установената от Съда незаконосъобразност („решение Asteris“) (10).

(14)

Съгласно съдебната практика на Съда процедурата за замяна на отменения акт може да бъде възобновена от момента на възникване на незаконосъобразността (11). Това предполага по-специално, че ако актът, с който се приключва административна процедура, бъде отменен, отмяната не засяга непременно подготвителните актове, например тези, които се отнасят до започването на антидъмпинговата процедура. В случай че даден регламент за налагане на окончателни антидъмпингови мерки бъде отменен, това означава, че вследствие на отмяната антидъмпинговата процедура остава открита, тъй като актът, приет за приключване на антидъмпинговата процедура, се заличава от правния ред на Съюза (12), с изключение на случаите, при които незаконосъобразността е възникнала на етапа на започване на процедурата.

(15)

Като се изключи това, че институциите не са разгледали исканията за СПИ и за ИТ, подадени от производители износители в КНР и Виетнам, които не са били включени в извадката, всички останали констатации в Регламент (ЕО) № 1472/2006 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 на Съвета остават в сила.

(16)

В този случай незаконосъобразността е настъпила след започването на процедурата. С оглед на това Комисията реши да възобнови тази антидъмпингова процедура, която все още е била открита в момента на възникване на незаконосъобразността, и да проучи дали засегнатите производители износители са действали преобладаващо в условията на пазарна икономика в периода от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г.

(17)

За вноса на C&J Clark International Ltd и Puma SE Комисията ще направи оценка на всички подадени заявления за СПИ и за ИТ.

(18)

Въз основа на член 14 от основния регламент е целесъобразно на националните митнически органи да се нареди междувременно да не възстановяват тези мита. Комисията ще направи оценката в срок от осем месеца от датата на решението на Съда.

(19)

За вноса на други вносители, които не са били процесуално легитимирани да искат отмяна и следователно могат да се позовават на решението при подадени от тях молби за възстановяване на антидъмпингови мита в съответствие с член 236 от Митническия кодекс на Общността, от съображения за ефикасно използване на ресурсите Комисията ще оцени само искания за СПИ и за ИТ от производители износители, за които пред националните митнически органи своевременно и в надлежен вид са депозирани искания за възстановяване на вземания. Комисията отбелязва, че съгласно член 236, параграф 2 от Митническия кодекс на Общността вносните или износните сборове следва да бъдат възстановени или опростени след подаването на молба пред съответното митническо учреждение преди изтичането на срок от три години, считано от датата, на която длъжникът е бил уведомен за тези сборове. Комисията също така отбелязва, че обявяването на регламент за налагане на антидъмпингови мита за недействителен не представлява непреодолимо обстоятелство по смисъла на същата разпоредба, което е основание за удължаване на тригодишния срок, през който вносителят може да поиска възстановяване на вносните мита, платени на основание на посочения регламент.

Б.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА СЪДА ПО СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА C-659/13 И C-34/14

(20)

Ако даден акт на институциите е обявен за недействителен от преюдициално заключение на Съда, решението има действие erga omnes  (13), т.е. не се ограничава до жалбоподателя пред националния съд, който е отнесъл въпроса до Съда. В такъв случай Комисията е длъжна да приложи решението по отношение на всички страни, които са засегнати от незаконосъобразността, довела до отмяна на мярката.

(21)

Комисията има възможност да коригира аспектите на спорния регламент, довели до отмяната му, като при това запази непроменени частите от оценката, останали незасегнати от решението (14).

(22)

С цел да се гарантира ефикасно използване на ресурсите Комисията се въздържа да разследва всички искания за СПИ и за ИТ от невключени в извадката производители износители от КНР и Виетнам, подадени по време на разследването, довело до приемането на спорния регламент. Вместо това тя счита за целесъобразно националните митнически органи, които трябва да вземат решение по искане за възстановяване на антидъмпингови мита въз основа на член 236 от Митническия кодекс на Общността (15), да се задължат да предадат искането за възстановяване на Комисията и да изчакат нейната оценка по искането за СПИ и за ИТ, както и, когато е целесъобразно, повторното налагане на антидъмпингово мито по съответната ставка, преди да пристъпят към възстановяване на митото. Правното основание за това задължение е член 14 от основния регламент, съгласно който в регламента за налагане на митата се уточняват конкретните условия за събирането им от държавите членки.

(23)

Комисията ще провери дали производителят износител, за чийто износ се иска възстановяване на митата, действително е поискал да се направи оценка за СПИ или за ИТ, и ако е така, дали такъв производител износител следва да получи СПИ или ИТ, или не.

(24)

Комисията ще приеме регламенти за определяне на оценката и когато е целесъобразно, за повторно налагане на приложимата ставка на митото. Установените нови ставки ще породят действие от датата, на която е влязъл в сила отмененият регламент.

(25)

С оглед на това националните митнически органи са длъжни да изчакат резултата от разследването, преди да вземат решение по искания за възстановяване на митата.

(26)

При оценката на искания за СПИ и за ИТ Комисията ще се стреми да спази срока, предвиден в основния регламент — осем месеца от получаване на информацията от националните митнически органи, с цел да се избегнат неоправдани забавяния.

В.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(27)

Анализът на исканията за СПИ и за ИТ от производителите износители, които имат продажби за Puma SE и C&J Clark International Ltd, следва да бъде извършен в срок от осем месеца от датата на решението на Съда.

(28)

Що се отнася до антидъмпинговото мито, наложено на други производители износители от КНР и Виетнам (с изключение на тези, за които се прилага Решение за изпълнение 2014/149/ЕС на Съвета, и на посочените в първото изречение по-горе), националните митнически органи, които са получили искане за възстановяване или опрощаване на антидъмпингови мита, платени във връзка с износа на тези други производители износители, следва да се свържат с Комисията, за да може тя да направи оценка на исканията за СПИ и за ИТ и ако е необходимо, повторно да наложи антидъмпингови мита.

Г.   КОМИТЕТ

(29)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Националните митнически органи, които на основание на член 236 от Митническия кодекс на Общността са получили искане за възстановяване на събраните от тях антидъмпингови мита, наложени с Регламент (ЕО) № 1472/2006 или Регламент (ЕС) № 1294/2009, с мотива, че невключен в извадката производител износител е поискал СПИ или ИТ, препращат искането и всички придружаващи документи на Комисията.

2.   В осеммесечен срок от датата на получаване на искането и всички придружаващи документи Комисията проверява дали производителят износител действително е подал заявление за СПИ и за ИТ. Ако е подадено заявление, Комисията го подлага на оценка и със свой регламент за изпълнение повторно налага целесъобразното мито, след като оповести информацията съгласно член 20 от основния регламент.

3.   Националните митнически органи изчакват да бъде публикуван съответният регламент за изпълнение на Комисията за повторно налагане на митата, преди да вземат решение по искането за възстановяване и опрощаване на антидъмпинговите мита.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(2)  ОВ L 98, 6.4.2006 г., стр. 3.

(3)  Регламент (ЕО) № 1472/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателното събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам (ОВ L 275, 6.10.2006 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 388/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. за разширяване на обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1472/2006 върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и върху вноса на същия продукт, доставян от специалния административен район Макао, деклариран или не с произход от специалния административен район Макао (ОВ L 117, 1.5.2008 г., стр. 1).

(5)  ОВ C 251, 3.10.2008 г., стр. 21.

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 на Съвета от 22 декември 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република, приложимо и към вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа, доставяни от Административен район със специален статут Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета (ОВ L 352, 30.12.2009 г., стр. 1).

(7)  ОВ C 295, 11.10.2013 г., стр. 6.

(8)  Решение за изпълнение 2014/149/EС на Съвета от 18 март 2014 г. за отхвърляне на предложението за регламент за изпълнение за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и произведени от Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd и Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ОВ L 82, 20.3.2014 г., стр. 27).

(9)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(10)  Решение на Съда от 26 април 1988 г. по съединени дела Asteris AE и други и Република Гърция/Комисия (97, 193, 99 и 215/86, Recueil 1988 г., стр. 2181, точки 27 и 28).

(11)  Решение на Съда от 12 ноември 1998 г. по дело Испания/Комисия (C-415/96, Recueil 1998 г., стр. I-6993, точка 31); решение на Съда от 3 октомври 2000 г. по дело Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (C-458/98 P, Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80 — 85); решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2008 г. по дело Alitalia/Комисия (T-301/01, Сборник, стр. II-1753, точки 99 и 142); решение на Общия съд от 12 май 2011 г. по съединени дела Région Nord-Pas de Calais/Комисия (T-267/08 и T-279/08, Сборник, стр. II-0000, точка 83).

(12)  Решение на Съда от 12 ноември 1998 г. по дело Испания/Комисия (C-415/96, Recueil 1998 г., стр. I-6993, точка 31); решение на Съда от 3 октомври 2000 г. по дело Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (C-458/98 P, Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80 — 85).

(13)  Решение на Съда от 13 май 1981 г. по дело International Chemical Corporation (66/80, Recueil 1981 г., стр. 1191, точка 18).

(14)  Решение на Съда от 3 октомври 2000 г. по дело Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (C-458/98 P, Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80 — 85).

(15)  Или, считано от 1 май 2016 г., на основание на съответните разпоредби от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/224 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 18, параграф 2, член 20, букви в), е), л), м) и н) и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 (4) и (ЕС) № 948/2014 (5) на Комисията бяха открити схеми за предоставяне на помощ за частно складиране съответно на масло и на обезмаслено мляко на прах, с оглед на особено утежнената ситуация на пазара, настъпила по-специално в резултат на наложената от Русия забрана върху вноса на млечни продукти от Съюза.

(2)

Тези схеми за частно складиране бяха удължени чрез регламенти за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 (6), (ЕС) 2015/303 (7) и (ЕС) 2015/1548 (8) на Комисията. В резултат на това заявления за помощ може да се подават до 29 февруари 2016 г.

(3)

На 25 юни 2015 г. Русия удължи забраната върху вноса на селскостопански продукти и храни с произход от ЕС с още една година, т.е. до 6 август 2016 г.

(4)

Освен това през 2015 г. световното търсене на мляко и млечни продукти остана колебливо, докато в основните региони износители предлагането на мляко се повиши.

(5)

Вследствие на това цените на маслото и на обезмасленото мляко на прах в Съюза намаляха допълнително, като се очаква натискът в посока към намаляване на цените да продължи.

(6)

С оглед на сегашното положение на пазара е целесъобразно да се осигури непрекъснатото действие на схемите за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах, като те бъдат удължени до края на периода на интервенция за 2016 г. — 30 септември 2016 г.

(7)

С цел да се избегне прекъсване на възможността за подаване на заявления по схемите, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 947/2014

В член 5 от Регламент (ЕС) № 947/2014 датата „29 февруари 2016 г.“ се заменя с датата „30 септември 2016 г.“

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014

В член 5 от Регламент (ЕС) № 948/2014 датата „29 февруари 2016 г.“ се заменя с датата „30 септември 2016 г.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 947/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за започване на частно складиране на масло и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за започване на частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 18).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 360, 17.12.2014 г., стр. 15).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/303 на Комисията от 25 февруари 2015 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 55, 26.2.2015 г., стр. 4).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1548 на Комисията от 17 септември 2015 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 242, 18.9.2015 г., стр. 26).


18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/225 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за определяне на максималното количество на продукта за всяка държава членка и на периода за подаване на заявления за извънредна схема за помощ за частно складиране за останали неизползвани количества от някои видове сирена от определените в Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1),

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 на Комисията от 15 октомври 2015 г. за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта (2), и по специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 беше открита временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и размерът на помощта беше предварително определен.

(2)

В член 4, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 датата 15 януари 2016 г. се определя като краен срок за подаване на заявления за помощ.

(3)

Ирландия, Франция, Италия, Литва, Нидерландия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство уведомиха Комисията за желанието си да продължат да използват схемата за помощ за частно складиране.

(4)

Количество от 68 123 тона е останало неизползвано след 15 януари 2016 г. Поради това е целесъобразно това количество да бъде на разположение на държавите членки, които са уведомили за желанието си да се възползват от схемата за помощ за частно складиране и да се разпредели по държави членки, като се вземат предвид количествата, заявени от тях до 15 януари 2016 г.

(5)

Следва да се определи нов период за подаване на заявления за помощ.

(6)

Правилата, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 за прилагането на схемата за помощ за частно складиране на някои видове сирена, следва да се прилагат mutatis mutandis за изпълнението на схемата, установена с настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Съгласно предвиденото в Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 максималното количество на продукта за държава членка, което е обект на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на останали неизползвани количества от някои видове сирена е посочено в приложението към настоящия регламент.

Правилата, установени в Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 за прилагането на схемата, следва да се прилагат mutatis mutandis за количествата, определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Заявления за помощ

Заявленията за помощ могат да се подават, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Крайният срок за подаване на заявленията е 30 септември 2016 г.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 271, 16.10.2015 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава членка

Максимални количества

(в тонове)

Ирландия

4 127

Франция

6 340

Италия

27 025

Литва

2 616

Нидерландия

16 526

Финландия

694

Швеция

2 126

Обединено кралство

8 669

Общо

68 123


18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/226 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 2022/95 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат, класиран в кодове по КН 3102 30 90 и 3102 40 90, с произход от Русия. След последващо разследване, при което беше констатирано, че ефектът от митото е бил неутрализиран, мерките бяха изменени с Регламент (ЕО) № 663/98 на Съвета (3). След преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 и междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 (4) Съветът наложи — с Регламент (ЕО) № 658/2002 (5) — окончателно антидъмпингово мито в размер на 47,07 EUR на тон върху вноса на амониев нитрат, класиран в кодове по КН 3102 30 90 и 3102 40 90, с произход от Русия. Впоследствие бе проведено и междинно преразглеждане на продуктовия обхват в съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 и с Регламент (ЕО) № 945/2005 на Съвета (6) бе наложено окончателно антидъмпингово мито с размер между 41,42 EUR и 47,07 EUR на тон върху вноса на твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 %, понастоящем класирани в кодове по КН 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 и ex 3105 90 20, с произход от Русия.

(2)

След второ преразглеждане с оглед изтичане срока на действие и второ частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 антидъмпинговите мерки, описани в предходното съображение (последно изменени с Регламент (ЕО) № 945/2005), бяха оставени в сила с Регламент (ЕО) № 661/2008 на Съвета (7), с изключение на мярката по отношение на групата EuroChem, за която определеният размер на митото варира между 28,88 EUR и 32,82 EUR на тон.

(3)

С Решение 2008/577/ЕО (8) Комисията прие предложенията за поемане на ангажимент по отношение на цените, както и за спазване на количествен таван, отправени от някои дружества, в т.ч. руските производители Open Joint Stock Company Acron (JSC Acron, на руски език OAO „Акрон“) и JSC Dorogobuzh (ОАО „Дорогобуж“).

(4)

С решение от 10 септември 2008 г. (9), тълкувано с решение от 9 юли 2009 г. (10), Общият съд отмени Регламент (ЕО) № 945/2005 в частта относно Open Joint Stock Company (JSC) Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat („Kirovo“), част от OJSC UCC Uralchem („Uralchem“). С Регламент (ЕО) № 989/2009 (11) Съветът съответно измени Регламент (ЕО) № 661/2008. Вследствие на това по отношение на дружеството Kirovo антидъмпинговото мито (47,07 EUR на тон) се прилага само за вноса на амониев нитрат, понастоящем класиран в кодове по КН 3102 30 90 и 3102 40 90.

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 (12) Комисията остави в сила антидъмпинговите мерки (последно изменени с Регламент (ЕО) № 989/2009), наложени след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от „основния регламент“.

(6)

На 16 септември 2015 г. Kirovo уведоми Комисията за своята планирана реорганизация в рамките на дружествата от групата Uralchem. Считано от 1 октомври 2015 г., Kirovo на практика вече не е акционерно дружество в групата OJSC UCC Uralchem (Uralchem), а е филиал на Uralсhem, наречен Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat Branch, OJSC UCC Uralchem („филиал Kirovo“). Дружеството заяви, че целта на реорганизацията е била да се подобри корпоративното управление на цялата група Uralсhem.

(7)

Uralchem разполага и с друг производствен обект — филиал Azot (Азот), разположен в гр. Березники (Русия), по отношение на който антидъмпинговото мито (47,07 EUR на тон) се прилага за всички видове амониев нитрат, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент за изпълнение (EC) № 999/2014. Поради това е необходимо да се оцени рискът от заобикаляне, като се има предвид фактът, че понастоящем в рамките на един и същи правен субект има два филиала (в Березники и в Кирово-Чепецк), произвеждащи амониев нитрат.

(8)

Поради тази причина Комисията анализира информацията, предоставена от дружеството, както и всички други данни, с която разполагаше, и стигна до заключението, че поради изложените по-долу причини рискът от заобикаляне на антидъмпинговите мерки чрез различните филиали на Uralchem е малък.

(9)

На първо място, след промяната в мерките, направена с Регламент (ЕО) № 989/2009 (при което обхватът на приложимите за Kirovo антидъмпингови мита бе ограничен само за вноса на амониев нитрат, понастоящем класиран в кодове по КН 3102 30 90 и 3102 40 90), не съществуват доказателства за злоупотреба от страна на Uralchem с освобождаването, приложимо по отношение на Kirovo. На практика след изменението на мерките вносът на амониев нитрат, който понастоящем не е класиран в кодове по КН 3102 30 90 и 3102 40 90, е останал стабилен. Освен това Комисията не разполага с данни предприятието в Березники погрешно да е декларирало своя продукция като произведена в Кирово-Чепецк и по този начин да е допуснало злоупотреба с освобождаването, от което се ползва предприятието в Кирово-Чепецк.

(10)

На второ място, Uralchem заяви, че съгласно приложимото национално законодателство в Русия торовете подлежат на задължителна регистрация и маркиране, при което се посочват конкретното наименование на правния субект и точният адрес на производствения обект. Производственият обект на производителя трябва да се посочи и в редица други официални документи. Не на последно място, в случай че амониевият нитрат се изнася, производственият обект трябва да фигурира в редица задължителни документи, като например в митническата декларация за износ, сертификата за произход и товарителниците. Поради това малко вероятно е да се стигне до злоупотреба от страна на друг производствен обект на групата, след като за филиала Kirovo на Uralchem бъде определен допълнителният код по ТАРИК A959.

(11)

Трето — с писмо до Комисията от 13 октомври 2015 г. Uralсhem поема ангажимент, че няма да предприема никакви дейности, които могат да доведат до злоупотреба с допълнителния код по ТАРИК А959, а именно износ за Съюза по този код по ТАРИК на продукти, които не са произведени във филиала Kirovo, намиращ се в Кирово-Чепецк, Кировска област.

(12)

Четвърто — Комисията е запозната с максималния капацитет на предприятията в Березники и Кирово-Чепецк, а за изграждането на нови съоръжения и за увеличаването на съществуващия капацитет са необходими години. Поради това всяко непосредствено увеличение на вноса в бъдеще, по-специално над максималния капацитет на предприятието в Кирово-Чепецк, може да доведе до служебно разследване за заобикаляне.

(13)

Въпреки това, с цел допълнително да се намалят рисковете от заобикаляне, са необходими специални мерки, за да се гарантира прилагането на индивидуалните антидъмпингови мита, приложими за различните филиали на Uralchem. Uralchem трябва да представя валидна търговска фактура пред митническите органи на държавите членки. Фактурата трябва да отговаря на изискванията, посочени в член 1, трета алинея от настоящия регламент. Вносът, който не е придружен от такава фактура, ще се облага с антидъмпинговото мито, приложимо за всички други дружества.

(14)

Комисията уведоми всички заинтересовани страни за съществените факти и съображения, въз основа на които възнамерява да измени Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014. На страните беше даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с разгласената информация. Uralсhem и правителството на Руската федерация предоставиха коментари, които бяха взети предвид.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕO) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 се чете, както следва:

„б)

За стоки, произведени от KCKK Branch, Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk (филиал „КЧКХ“ на акционерно дружество „Обединена химическа компания Уралхим“ в Кирово-Чепецк) (допълнителен код по ТАРИК А959):

Описание на продуктите

Код по КН

Код по ТАРИК

Фиксиран размер на митото (в евро за тон)

Амониев нитрат, различен от такъв във воден разтвор

3102 30 90

47,07

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства, с тегловно съдържание на азот, превишаващо 28 %

3102 40 90

47,07

За стоките, посочени в параграф 1, произведени от KCKK Branch, Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk и неупоменати в таблицата по-горе, не се прилага антидъмпингово мито.

Антидъмпинговото мито няма да се прилага за определените стоки, произведени от KCKK Branch, Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk, при условие че Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem представи на митническите органи на държавите членки валидна търговска фактура, върху която трябва да фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалото фактурата дружество, който посочва името и длъжността си и съставя декларацията по следния образец: „Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че (обемът) амониев нитрат, продаван за износ в Европейския съюз и обхванат от настоящата фактура, е произведен от (KCKK Branch, Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk и адрес) (допълнителен код по ТАРИК A959) в Русия. Декларирам, че информацията, представена в настоящата фактура, е пълна и вярна.“ Ако не бъде представена такава фактура, митническата ставка, приложима за всички други дружества, се прилага за всички видове продукти амониев нитрат, произведени от KCKK Branch, Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem, Kirovo-Chepetsk.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент (ЕО) № 2022/95 на Съвета от 16 август 1995 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия (ОВ L 198, 23.8.1995 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 663/98 на Съвета от 23 март 1998 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2022/95 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия (ОВ L 93, 26.3.1998 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 658/2002 на Съвета от 15 април 2002 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито спрямо вноса на амониев нитрат с произход от Русия (ОВ L 102, 18.4.2002 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 945/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2002 относно въвеждане на окончателно антидъмпингово мито по вноса на амониев нитрат с произход от Русия и Регламент (ЕО) № 132/2001 за налагане на окончателно антидъмпингово мито по вноса на амониев нитрат с произход, inter alia, от Украйна след частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 (ОВ L 160, 23.6.2005 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 661/2008 на Съвета от 8 юли 2008 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 384/96 (ОВ L 185, 12.7.2008 г., стр. 1).

(8)  Решение 2008/577/ЕО на Комисията от 4 юли 2008 г. за приемане на гаранциите, предложени във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на амониев нитрат с произход от Русия и от Украйна (ОВ L 185, 12.7.2008 г., стр. 43).

(9)  Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. по дело JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Съвет, T-348/05, Сборник, стр. II-00159, точка 1 от диспозитива.

(10)  Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2009 г. по дело JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Съвет, T-348/05 INTP, Сборник, стр. II-00116, точка 1 от диспозитива.

(11)  Регламент (ЕО) № 989/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2008 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия (ОВ L 278, 23.10.2009 г., стр. 1).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 999/2014 на Комисията от 23 септември 2014 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 280, 24.9.2014 г., стр. 19).


18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/227 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

86,9

IL

283,6

MA

93,0

SN

172,2

TN

107,9

TR

114,4

ZZ

143,0

0707 00 05

MA

84,1

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 93 10

MA

42,7

TR

171,3

ZZ

107,0

0805 10 20

CL

98,4

EG

44,8

IL

118,8

MA

54,1

TN

49,8

TR

61,6

ZZ

71,3

0805 20 10

IL

123,4

MA

87,7

TR

84,6

ZZ

98,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

133,1

MA

118,5

TR

74,7

ZZ

98,8

0805 50 10

IL

106,9

MA

74,1

TR

92,4

ZZ

91,1

0808 10 80

CL

93,1

US

108,2

ZZ

100,7

0808 30 90

CL

148,6

CN

89,3

ZA

97,6

ZZ

111,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/20


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/228 НА СЪВЕТА

от 14 юли 2015 година

относно процедурата за преструктуриране

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (1), и по-специално член 12, параграф 1 и член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 18, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (2) се установява процедура за преструктуриране, чрез която Съветът може да бъде приканен да вземе решение относно приемането на схеми за преструктуриране.

(2)

Считано от 1 януари 2016 г. Съветът, като действа с обикновено мнозинство въз основа на предложение на Комисията, може да повдигне възражения срещу дадена схема за преструктуриране или да одобри съществена промяна на сумата от Фонда, предвидена в схемата за преструктуриране, приета от Единния съвет за преструктуриране, или да възрази срещу такава промяна в рамките на 24 часа от приемането на схемата за преструктуриране.

(3)

Актът на Съвета следва да бъде приет чрез писмено гласуване, като се има предвид краткият срок, предвиден в член 18, параграф 7 от регламента. Процедурата за повдигане на възражения срещу дадена схема за преструктуриране или за одобряване на съществена промяна на сумата от Фонда, предвидена в нея, или за възразяване срещу такава промяна, по своята същност е спешна.

(4)

Поради основания за неотложност Съветът може да разисква и да вземе своето решение въз основа на документи и проекти, съставени на един от езиците, предвидени в действащия езиков режим, както е посочено в член 14, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета. Това следва да не поставя под въпрос задължението да приеме и публикува решението на всички езици, посочени в действащия езиков режим, на по-късен етап.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Когато Съветът трябва да вземе решение въз основа на предложение на Комисията в рамките на член 18, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014, актът на Съвета се приема чрез писмено гласуване.

2.   Когато приема своето решение, Съветът може да разисква и да взема решения въз основа на документи и проекти, съставени само на английски език.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2016 г.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.


18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/22


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/229 НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2016 година

за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Дания,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 септември 2015 г. и 1 октомври 2015 г. Съветът прие решения (ЕС, Евратом) 2015/1600 (1) и (ЕС, Евратом) 2015/1790 (2) за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Marie-Louise KNUPPERT се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Arne GREVSEN, First Vice-President of the Danish Confederation of Trade Unions (LO), се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  Решение (EС, Евратом) 2015/1600 на Съвета от 18 септември 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 53).

(2)  Решение (EС, Евратом) 2015/1790 на Съвета от 1 октомври 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 23).


18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/230 НА КОМИСИЯТА

от 17 февруари 2016 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС по отношение на списъците на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 107, параграф 4 и член 142, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията (2) се установяват списъци на трети държави и територии, чиито надзорни и регулаторни разпоредби се смятат за еквивалентни на съответните надзорни и регулаторни разпоредби, прилагани в Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2)

Комисията направи допълнителни оценки на надзорните и регулаторните мерки, приложими към инвестиционните посредници и борси, като използва същата методика както за оценките за еквивалентност, които доведоха до приемането на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС.

(3)

В своите оценки Комисията разгледа съответните промени в надзорната и регулаторната рамка, настъпили след приемането на Решение за изпълнение 2014/908/ЕС, и взе предвид наличните източници на информация, включително независими оценки, извършвани от международни организации като Международния валутен фонд и Международната организация на комисиите по ценни книжа.

(4)

Комисията стигна до заключението, че в Япония само надзорните и регулаторните мерки, прилагани към подгрупа японски инвестиционни посредници, отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на инвестиционните посредници. Тази подгрупа японски инвестиционни посредници, както са определени в член 28 от японския Закон за финансовите инструменти и борсите, се ангажират с определена дейност и се указват в японската нормативна база като стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти (ССТФИ от тип I). Тип I ССТФИ са предмет на специфични правила, свързани с изискванията за регистрацията на капитал, както и с текущите основани на риска капиталови изисквания. Въз основа на извършения анализ е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания, които се прилагат за ССТФИ от тип I, намиращи се в Япония, да се третират като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 и член 142, параграф 1, точка 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(5)

Комисията стигна до заключението, че в Хонконг, Индонезия и Южна Корея се прилагат надзорни и регулаторни мерки, които отговарят на редица оперативни, организационни и надзорни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на инвестиционните посредници. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните изисквания, които се прилагат за инвестиционните посредници, намиращи се в тези трети държави и територии, да се третират като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 и член 142, параграф 1, точка 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(6)

Комисията стигна до заключението, че в Австралия, Индонезия и Южна Корея се прилагат надзорни и регулаторни мерки, които отговарят на редица оперативни стандарти, отразяващи основните елементи на надзорните и регулаторните мерки на Съюза, приложими по отношение на борсите. Поради това е целесъобразно надзорните и регулаторните мерки, които се прилагат за борсите, намиращи се в тези трети държави, да се третират като най-малко равностойни на прилаганите в Съюза за целите на член 107, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(7)

Решение за изпълнение 2014/908/ЕС следва да бъде съответно изменено, за да бъдат включени онези тези трети държави и територии в съответния списък на трети държави, чиито надзорни и регулаторни изисквания се считат за еквивалентни на режима на Съюза за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския банков комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/908/ЕС се изменя, както следва:

1)

приложение II се заменя с текста на приложение I към настоящото решение;

2)

приложение III се заменя с текста на приложение II към настоящото решение;

3)

приложение V се заменя с текста на приложение III към настоящото решение;

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2014/908/ЕС на Комисията от 12 декември 2014 г. относно равностойността на надзорните и регулаторните изисквания на някои трети държави и територии за целите на третирането на експозиции съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 155).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 2 (ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ)

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Хонконг

(6)

Индонезия

(7)

Япония (ограничение до стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)

(8)

Мексико

(9)

Южна Корея

(10)

Саудитска Арабия

(11)

Сингапур

(12)

Южна Африка

(13)

САЩ“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 3 (БОРСИ)

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Индия

(6)

Индонезия

(7)

Япония

(8)

Мексико

(9)

Южна Корея

(10)

Саудитска Арабия

(11)

Сингапур

(12)

Южна Африка

(13)

САЩ“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕН 5 (КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ)

Кредитни институции:

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Гърнзи

(6)

Хонконг

(7)

Индия

(8)

Остров Ман

(9)

Япония

(10)

Джърси

(11)

Мексико

(12)

Монако

(13)

Саудитска Арабия

(14)

Сингапур

(15)

Южна Африка

(16)

Швейцария

(17)

САЩ

Инвестиционни посредници:

(1)

Австралия

(2)

Бразилия

(3)

Канада

(4)

Китай

(5)

Хонконг

(6)

Индонезия

(7)

Япония (ограничени до стопански субекти от тип I, търгуващи с финансови инструменти)

(8)

Мексико

(9)

Южна Корея

(10)

Саудитска Арабия

(11)

Сингапур

(12)

Южна Африка

(13)

САЩ“


НАСОКИ

18.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/28


НАСОКИ (ЕС) 2016/231 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 ноември 2015 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (EЦБ/2015/39)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 и 16 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално членове 4 и 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Външната статистика се използва все повече за цели, различни от паричната политика, включително за макрoпруденциален анализ и наблюдение на прекомерните икономически дисбаланси. Извършването на тези и други дейности в областта на международното сътрудничество и научноизследователската дейност ще бъде улеснено от публикуването от Европейската централна банка на агрегатите на еврозоната, съставени въз основа на Насоки ЕЦБ/2011/23 (2) и на националните данни, събрани в тази връзка.

(2)

Предвид баланса между предимствата и разходите намаляването на отчетния период за предаването на тримесечни данни за платежния баланс и международната инвестиционна позиция, което трябваше да се приложи от 2019 г. съгласно Насоки ЕЦБ/2011/23, вече няма да се прилага.

(3)

Поради това Насоки ЕЦБ/2011/23 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2011/23 се изменят, както следва:

1.

В член 1 се добавя следното определение:

„(17)

„национални набори от данни, които могат да бъдат публикувани“ са данните, които съответстват на таблици 2А и 4А от приложение II и представляват подгрупи от данните, представени съответно в таблици 2 и 4 от приложение II.“

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   НЦБ предоставят на ЕЦБ данни за международните транзакции, позиции и преоценки, както и за наличностите на резервните активи, другите активи в чуждестранна валута и пасивите, свързани с резервите. Данните се предоставят съгласно определеното в таблици 1—5 от приложение II и в съответствие с крайните срокове, определени в член 3.“;

б)

вмъква се следният параграф 1a:

„1а.   Подгрупите, представени в таблици 2А и 4А от приложение II, се предоставят на ЕЦБ с предаването на данните, представени съответно в таблици 2 и 4 от същото приложение. Те включват тримесечните международни транзакции и позиции, които се предават в съответствие с определените крайни срокове за тримесечните платежен баланс и международна инвестиционна позиция, предвидени в член 3.“

3.

Член 3, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следното:

„б)

82-рия календарен ден, следващ края на тримесечието, за което се отнасят данните, от 2017 г. занапред.“;

б)

буква в) се заличава.

4.

Вмъква се следният член 3a:

„Член 3a

Предаване и публикуване на данни от ЕЦБ

1.   ЕЦБ предава на НЦБ агрегатите на еврозоната, които публикува, както и националните набори от данни, които могат да бъдат публикувани, събрани съгласно член 2.

2.   ЕЦБ може да публикува националните набори от данни, които могат да бъдат публикувани, след като публикува съответните агрегати на еврозоната.“

5.

В член 6 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато данните за дадена статия в таблици 1—5 от приложение II са с нищожен или незначителен обем за статистиката на еврозоната и националната статистика или когато данните за тази статия не могат да бъдат събрани на разумна цена, се разрешават най-добри оценки, основани на надеждна статистическа методология, при условие че не се засяга аналитичната стойност на статистиката. Освен това най-добри оценки се разрешават за следните разбивки от таблици 1, 2, 2A и 6 от приложение II:

а)

подстатии на първичен доход от други инвестиции;

б)

подстатии на друг първичен доход и на вторичен доход;

в)

подстатии на капиталови трансфери в капиталовата сметка;

г)

географска разбивка на финансови деривати — пасиви;

д)

кредити на реинвестирана печалба от акции на инвестиционни фондове без ISIN код;

е)

кредити на инвестиционен доход от акции на инвестиционни фондове с ISIN код (до момента, в който се счете, че ЦБДЦК е годна за правилното получаване на тази статия);

ж)

разбивка на трансгранични доставки на банкноти по купюри.“

6.

Приложения I и II се изменят в съответствие с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

2.   Централните банки от Евросистемата са длъжни да спазват настоящите насоки от 1 юни 2016 г.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 ноември 2015 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  Насоки ЕЦБ/2011/23 от 9 декември 2011 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (ОВ L 65, 3.3.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Насоки ЕЦБ/2011/23 се изменят, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

раздел 1.2 се заменя със следното:

„1.2   Тримесечна статистика на платежния баланс

Цел

Целта на тримесечния платежен баланс на еврозоната е да предостави по-подробна информация, която да позволи извършването на по-задълбочен анализ на международните транзакции. Тримесечните данни за платежния баланс са и основа за подробно икономическо наблюдение на държавите.

Тази статистика допринася съществено за съставянето на секторните и финансовите сметки на еврозоната и за съвместното публикуване на платежния баланс на Съюзa/еврозоната в сътрудничество с Европейската комисия (Евростат).

Изисквания

Доколкото е възможно, тримесечната статистиката на платежния баланс съответства на международните стандарти (виж член 2, параграф 4 от настоящите насоки). Необходимата разбивка на тримесечната статистика на платежния баланс е представена в приложение II, таблици 2 и 2А. Хармонизираните понятия и определения, използвани в капиталовите и финансовите сметки, са представени в приложение III.

Разбивката на тримесечната текуща сметка е подобна на изискваната за месечните данни. За статия „Доход“ обаче е необходима по-подробна разбивка на тримесечна база.

Във финансовата сметка за статия„Други инвестиции“ ЕЦБ следва изискванията на шестото издание на Ръководството по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (наричано по-долу „РПБ6“) на Международния валутен фонд (МВФ). Има разлика в представянето на разбивката (т.е. на сектора като първи приоритет). Тази секторна разбивка обаче е съвместима с разбивката съгласно РПБ6, където инструментите са с приоритет. Както e представено в РПБ6, валутата и депозитите се разграничават от заемите и другите инвестиции.

От НЦБ се изисква да правят разграничение между транзакциите с държавите членки от еврозоната и всички други международни транзакции. Статистиката на нетните транзакции с портфейлни инвестиции — активи на еврозоната се съставя чрез агрегиране на отчетените нетни транзакции с ценни книжа, емитирани от резиденти извън еврозоната. Статистиката на нетните транзакции с портфейлни инвестиции –пасиви на еврозоната се съставя чрез консолидиране на нетните транзакции с общите национални пасиви и нетните транзакции с ценни книжа, емитирани и закупени от резиденти на еврозоната.

По отношение на доходите от портфейлни инвестиции се прилагат аналогично изискване за отчетност и аналогичен метод за съставяне на агрегирани данни.

По отношение на преките инвестиции от НЦБ се изисква да представят на всяко тримесечие следната секторна разбивка: а) депозитни институции без централната банка; б) държавно управление; в) финансови предприятия, различни от ПФИ; г) нефинансови предприятия, домакинства и организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата. За статиите „портфейлни инвестиции — активи“ и „други инвестиции“ разбивката на отчетите по институционални сектори следва стандартните компоненти на МВФ, включващи: а) централна банка; б) депозитни институции без централната банка; в) фондове на паричния пазар; г) държавно управление; д) финансови предприятия, различни от ПФИ; е) нефинансови предприятия, домакинства и организации с нестопанска цел, обслужващи домакинствата.

За съставянето на статистиката на нетните транзакции с портфейлни инвестиции –пасиви в еврозоната по сектори на емитенти, които са резиденти на еврозоната, изискванията за тримесечните данни са сходни с тези за месечния платежен баланс.

В съответствие със системата на националните сметки в РПБ6 се препоръчва записване на лихвите на база начисление. Това изискване засяга текущата сметка (доход от инвестиции), както и финансовата сметка.“;

б)

раздел 3 се заменя със следното:

„3.   Статистика на международната инвестиционна позиция

Цел

Международната инвестиционна позиция е отчет за външните активи и пасиви на еврозоната като цяло за целите на анализа на паричната политика и валутните пазари. По-специално, тя допринася за оценката на външната уязвимост на държавите членки и за наблюдението върху развитието на ликвидните активи зад граница, притежавани от сектора на държателите на парични средства. Тази статистическа информация е ключова за съставянето на сметка „Останал свят“ в тримесечните финансови сметки на еврозоната и може също така да подпомогне съставянето на потоците на платежния баланс. Тримесечните статистически данни за международната инвестиционна позиция са и основа за подробно икономическо наблюдение на държавите.

Изисквания

НЦБ трябва да предоставят статистика на международната инвестиционна позиция на тримесечна база по отношение на нивата на наличностите в края на периода и преоценките, които се дължат на промени в обменния курс или на други ценови промени.

Доколкото е възможно, данните за международната инвестиционна позиция съответстват на международните стандарти (виж член 2, параграф 4 от настоящите насоки). ЕЦБ съставя международната инвестиционна позиция на еврозоната като цяло. Разбивката на международната инвестиционна позиция за еврозоната е представена в приложение II, таблици 4 и 4А.

Международната инвестиционна позиция показва финансовите наличности в края на референтния период, оценени по цени в края на периода. Промените в стойността на наличностите могат да се дължат на следните фактори. Първо, част от промените в стойността по време на референтния период се дължат на финансовите транзакции, извършени и записани в платежния баланс. Второ, част от промените в позициите в началото и в края на даден период са причинени от промени в цените на представените финансови активи и пасиви. Трето, в случай че наличностите са деноминирани във валути, различни от разчетната единица, използвана за международната инвестиционна позиция, промените в обменния курс спрямо другите валути също се отразяват върху стойността. На последно място, счита се, че всяка друга промяна, която не се дължи на горепосочените фактори, се дължи на други промени в обема през периода.

С оглед на правилното съгласуване между финансовите потоци и наличностите на еврозоната се изисква да бъде направено разграничение между промените в стойността, дължащи се на ценови промени, промените в стойността, дължащи се на промени в обменния курс, и промените в стойността, дължащи се на други промени в обема.

Обхватът на международната инвестиционна позиция следва да бъде възможно най-близък до този на потоците на тримесечния платежен баланс. Понятията, определенията и разбивките съответстват на използваните за потоците на тримесечния платежен баланс.

Доколкото е възможно, данните за международната инвестиционна позиция следва да съответстват на другите статистически данни, като тези за паричната и банковата статистика, финансовите сметки и националните сметки.

По отношение на месечния и тримесечния платежен баланс от НЦБ се изисква в статистиките им на международната инвестиционна позиция да правят разграничение между наличностите спрямо държавите членки от еврозоната и всички други международни позиции. При отчитането на портфейлните инвестиции e необходимо да се разграничават наличности в ценни книжа, емитирани от резиденти на еврозоната, и наличности в ценни книжа, емитирани от резиденти извън еврозоната. Статистиката на нетните портфейлни инвестиции — активи на еврозоната се съставя чрез агрегиране на отчетените нетни активи в ценни книжа, емитирани от резиденти извън еврозоната. Статистиката на нетните портфейлни инвестиции — пасиви на еврозоната се съставя чрез консолидиране на общите нетни национални пасиви и притежаваните нетни ценни книжа, емитирани и закупени от резиденти на еврозоната.

Портфейлните инвестиции — активи и пасиви в рамките на международната инвестиционна позиция се съставят изключително от данни за наличности.

НЦБ (и други компетентни статистически органи, където е приложимо) събират като минимум тримесечни данни за наличностите на портфейлни инвестиции — активи и пасиви на база ценна книга по ценна книга съгласно един от моделите, посочени в таблицата в приложение VI.“

2.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

таблица 2 се заменя със следното:

„Таблица 2

Тримесечен платежен баланс

 

Кредит

Дебит

1.

Текуща сметка (1)

 

 

Стоки

Ниво 4 (2)

Ниво 4

Търговия със стоки на база платежен баланс (ПБ)

Ниво 3

Ниво 3

Нетен износ на стоки за препродажба

Ниво 3

 

Стоки, придобити при препродажба (отрицателен кредит)

Ниво 3

 

Стоки, продадени при препродажба

Ниво 3

 

Немонетарно злато

Ниво 3

Ниво 3

Брандинг — корекция за квазитранзитна търговия

Ниво 4

Ниво 4

Услуги

Ниво 4

Ниво 4

Производствени услуги с материали за влагане, притежавани от други

Ниво 4

Ниво 4

Услуги по поддръжка и ремонт, които не са включени другаде

Ниво 4

Ниво 4

Транспорт

Ниво 4

Ниво 4

Пътувания

Ниво 4

Ниво 4

Строителство

Ниво 4

Ниво 4

Застрахователни и пенсионни услуги

Ниво 4

Ниво 4

Финансови услуги

Ниво 4

Ниво 4

Услуги, за които изрично се начисляват такси, и други финансови услуги

Ниво 3

Ниво 3

Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM)

Ниво 3

Ниво 3

Плащания за използване на интелектуална собственост, които не са включени другаде

Ниво 4

Ниво 4

Телекомуникационни, компютърни и информационни услуги

Ниво 4

Ниво 4

Други бизнес услуги

Ниво 4

Ниво 4

Услуги, свързани с научноизследователска и развойна дейност

Ниво 3

Ниво 3

Професионални и управленски консултантски услуги

Ниво 3

Ниво 3

Технически, свързани с търговия и други бизнес услуги

Ниво 3

Ниво 3

Лични, културни и почивно-възстановителни услуги

Ниво 4

Ниво 4

Стоки и услуги на държавно управление, които не са включени другаде

Ниво 4

Ниво 4

Първичен доход

 

 

Компенсация на наетите лица

Ниво 4

Ниво 4

Инвестиционен доход

 

 

Преки инвестиции

 

 

Собствен капитал

Ниво 4

Ниво 4

Дивиденти и отчисления от доход на квазикорпоративни предприятия

 

 

В предприятия с преки инвестиции

Ниво 3

Ниво 3

В пряк инвеститор (обратно инвестиране)

Ниво 3

Ниво 3

Между други свързани предприятия

Ниво 3

Ниво 3

По сектор на резидента (сектор 2) (3)

Ниво 2

Ниво 2

Реинвестирана печалба

Ниво 4

Ниво 4

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Дългови инструменти

Ниво 4

Ниво 4

В предприятия с преки инвестиции

Ниво 3

Ниво 3

В пряк инвеститор (обратно инвестиране)

Ниво 3

Ниво 3

Между други свързани предприятия

Ниво 3

Ниво 3

В т.ч.: лихва

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Портфейлни инвестиции

 

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 4

Ниво 1

Ценни книжа, свързани с дялово участие

 

 

Дивиденти

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

Акции на инвестиционни фондове

 

 

Дивиденти

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

Реинвестирана печалба

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

Дългови ценни книжа

 

 

Краткосрочни

Ниво 4

Ниво 1

Лихва

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

Дългосрочни

Ниво 4

Ниво 1

Лихва

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

Други инвестиции

Ниво 4

Ниво 4

Oтчисления от доход на квазикорпоративни предприятия

Ниво 3

Ниво 3

Лихва

Ниво 3

Ниво 3

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

В т.ч.: лихва по СПТ

 

Ниво 1

В т.ч.: лихва преди FISIM

Ниво 3

Ниво 3

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Инвестиционен доход на притежатели на полици в застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми

Ниво 3

Ниво 3

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Резервни активи

Ниво 3

 

В т.ч.: лихва

Ниво 3

 

Друг първичен доход

Ниво 4

Ниво 4

Държавно управление

Ниво 3

Ниво 3

Данъци върху производството и вноса

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Данъци върху продуктите

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Други данъци върху производството

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Субсидии

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Субсидии за продукти

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Други субсидии за производство

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Наеми

Ниво 3

Ниво 3

Други сектори

Ниво 3

Ниво 3

Данъци върху производството и вноса

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Данъци върху продуктите

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Други данъци върху производството

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Субсидии

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Субсидии за продукти

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Други субсидии за производство

Ниво 3/Институции на Съюза

Ниво 3/Институции на Съюза

Наеми

Ниво 3

Ниво 3

Вторичен доход

Ниво 4

Ниво 4

Държавно управление

Ниво 3

Ниво 3

Текущи данъци върху дохода, имуществото и др.

Ниво 3

Ниво 3

Социалноосигурителни вноски

Ниво 3

Ниво 3

Социални плащания

Ниво 3

Ниво 3

Текущи трансфери в рамките на международното сътрудничество

Ниво 3

Ниво 3

В т.ч.: по отношение на институциите на Съюза (с изключение на ЕЦБ)

Институции на Съюза

Институции на Съюза

Разни текущи трансфери

Ниво 3

Ниво 3

Собствени ресурси на Съюза на базата на данък върху добавената стойност и брутния национален доход

Институции на Съюза

Институции на Съюза

Други сектори

Ниво 3

Ниво 3

Текущи данъци върху дохода, имуществото и др.

Ниво 3

Ниво 3

Социалноосигурителни вноски

Ниво 3

Ниво 3

Социални плащания

Ниво 3

Ниво 3

Нетни премии по общо застраховане

Ниво 3

Ниво 3

Застрахователни искове по общо застраховане

Ниво 3

Ниво 3

Разни текущи трансфери

Ниво 3

Ниво 3

В т.ч.: лични трансфери (между резидентни и нерезидентни домакинства)

Ниво 3

Ниво 3

В т.ч.: парични преводи от емигранти/имигранти

Ниво 4

Ниво 4

Корекция за промяна в правата на пенсия

Ниво 3

Ниво 3

2.

Капиталова сметка

Ниво 4

Ниво 4

Брутни придобивания/разпореждания с непроизведени нефинансови активи

Ниво 3

Ниво 3

Капиталови трансфери

Ниво 3

Ниво 3

Държавно управление

Ниво 3

Ниво 3

Данъци върху капитала

Ниво 3

Ниво 3

Инвестиционни субсидии

Ниво 3

Ниво 3

Други капиталови трансфери

Ниво 3

Ниво 3

В т.ч.: опрощаване на дълг

Ниво 3

Ниво 3

Други сектори

Ниво 3

Ниво 3

Данъци върху капитала

Ниво 3

Ниво 3

Инвестиционни субсидии

Ниво 3

Ниво 3

Други капиталови трансфери

Ниво 3

Ниво 3

В т.ч.: опрощаване на дълг

Ниво 3

Ниво 3

 

Нетно придобиване на финансови активи

Нетно поемане на задължения

Нето

3.

Финансова сметка

Ниво 1

Ниво 1

 

Преки инвестиции

Ниво 4

Ниво 4

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 4

Ниво 4

 

a)

Собствен капитал

Ниво 2

Ниво 2

 

Котирани

Ниво 2

Ниво 2

 

Некотирани

Ниво 2

Ниво 2

 

Други (напр. недвижими имоти)

Ниво 2

Ниво 2

 

б)

Акции на инвестиционни фондове

Ниво 2

Ниво 2

 

1.

Собствен капитал без реинвестиране на печалба

 

 

 

В предприятия с преки инвестиции

Ниво 3

Ниво 3

 

В пряк инвеститор (обратно инвестиране)

Ниво 3

Ниво 3

 

Между други свързани предприятия

Ниво 3

Ниво 3

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

 

2.

Реинвестиране на печалба

Ниво 4

Ниво 4

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

 

Дългови инструменти

Ниво 4

Ниво 4

 

В предприятия с преки инвестиции

Ниво 3

Ниво 3

 

В пряк инвеститор (обратно инвестиране)

Ниво 3

Ниво 3

 

Между други свързани предприятия

Ниво 3

Ниво 3

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

 

Портфейлни инвестиции

Ниво 4

Ниво 1

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 4

Ниво 1

 

Ценни книжа, свързани с дялово участие

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

 

Котирани

Ниво 2

Ниво 1

 

Некотирани

Ниво 2

Ниво 1

 

По сектор на емитента (сектор 2)

 

 

 

Котирани

Ниво 2

 

 

Некотирани

Ниво 2

 

 

Акции на инвестиционни фондове

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

 

В т.ч.: реинвестиране на печалба

Ниво 3

Ниво 1

 

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

 

В т.ч.: реинвестиране на печалба

Ниво 2

 

 

Дългови ценни книжа

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 4

Ниво 1

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

 

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

 

Дългосрочни

Ниво 4

Ниво 1

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 1

 

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

 

 

Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

Ниво 3

Други инвестиции

Ниво 4

Ниво 4

 

По сектор на резидента (сектор 1)

Ниво 4

Ниво 4

 

Други капиталови инструменти

Ниво 3

Ниво 3

 

Валута и депозити

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3

Ниво 3

 

Дългосрочни

Ниво 3

Ниво 3

 

Заеми

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3, МВФ

Ниво 3, МВФ

 

Дългосрочни

Ниво 3, МВФ

Ниво 3, МВФ

 

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 3

 

Търговски кредити и аванси

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3

Ниво 3

 

Дългосрочни

Ниво 3

Ниво 3

 

Други сметки за получаване/плащане

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3

Ниво 3

 

Дългосрочни

Ниво 3

Ниво 3

 

СПТ

 

Ниво 1

 

Резервни активи

Ниво 3

 

 

4.

Балансови статии

 

 

 

Салдо по стоки и услуги

 

 

Ниво 4

Салдо по текущата сметка

 

 

Ниво 1

Нето предоставени (+)/нето получени (–) заеми (салдо от текущата и капиталовата сметка)

 

 

Ниво 1

Нето предоставени (+)/нето получени (–) заеми (от финансовата сметка)

 

 

Ниво 1

Нето грешки и пропуски

 

 

Ниво 1

б)

вмъква се следната таблица 2А:

„Таблица 2А

Тримесечен платежен баланс — подгрупа, която може да бъде публикувана

 

Кредит

Дебит

Салдо/Нето

1.

Текуща сметка

Ниво 2

Ниво 1

 

Стоки

Ниво 2

Ниво 2

 

Търговия със стоки на база платежен баланс (ПБ)

Ниво 1

Ниво 1

 

Нетен износ на стоки за препродажба

Ниво 1

 

 

Услуги

Ниво 2

Ниво 2

 

Производствени услуги с материали за влагане, притежавани от други

Ниво 1

Ниво 1

 

Услуги по поддръжка и ремонт, които не са включени другаде

Ниво 1

Ниво 1

 

Транспорт

Ниво 1

Ниво 1

 

Пътувания

Ниво 1

Ниво 1

 

Строителство

Ниво 1

Ниво 1

 

Застрахователни и пенсионни услуги

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови услуги

Ниво 1

Ниво 1

 

Плащания за използване на интелектуална собственост, които не са включени другаде

Ниво 1

Ниво 1

 

Телекомуникационни, компютърни и информационни услуги

Ниво 1

Ниво 1

 

Други бизнес услуги

Ниво 1

Ниво 1

 

Лични, културни и почивно-възстановителни услуги

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавни стоки и услуги, които не са включени другаде

Ниво 1

Ниво 1

 

Некласифицирани услуги

Ниво 1

Ниво 1

 

Първичен доход

Ниво 2

Ниво 1

 

Компенсация на наетите лица

Ниво 2

Ниво 2

 

Инвестиционен доход

Ниво 2

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Преки инвестиции

Ниво 2

Ниво 2

 

Собствен капитал

Ниво 2

Ниво 2

 

Дивиденти и отчисления от доход на квазикорпоративни предприятия

Ниво 1

Ниво 1

 

Реинвестирана печалба

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългови инструменти

Ниво 2

Ниво 2

 

Портфейлни инвестиции

Ниво 2

Ниво 1

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 2

Ниво 1

 

Ценни книжа, свързани с дялово участие

Ниво 1

Ниво 1

 

Доход от акции на инвестиционни фондове

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългови ценни книжа

Ниво 2

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 2

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 2

Ниво 1

 

Други инвестиции

Ниво 2

Ниво 2

 

Лихва

Ниво 1

Ниво 1

 

В т.ч.: лихва преди FISIM

Ниво 1

Ниво 1

 

Резервни активи

Ниво 1

 

 

Друг първичен доход

Ниво 2

Ниво 2

 

Вторичен доход

Ниво 2

Ниво 2

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

В т.ч.: парични преводи от емигранти/имигранти

Ниво 1

Ниво 1

 

2.

Капиталова сметка

Ниво 2

Ниво 2

 

Брутни придобивания/разпореждания с непроизведени нефинансови активи

Ниво 1

Ниво 1

 

Капиталови трансфери

Ниво 1

Ниво 1

 

 

Нетно придобиване на финансови активи

Нетно поемане на задължения

Нето

3.

Финансова сметка

Ниво 2 (4)

Ниво 1

 

Преки инвестиции

Ниво 2

Ниво 2

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Собствен капитал

Ниво 2

Ниво 2

 

Дългови инструменти

Ниво 2

Ниво 2

 

Портфейлни инвестиции

Ниво 2

Ниво 1

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 2

Ниво 1

 

Ценни книжа, свързани с дялово участие

Ниво 1

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Акции на инвестиционни фондове

Ниво 1

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

 

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

 

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

 

 

Сектор на емитента: Други ПФИ

Ниво 1

 

 

Дългови ценни книжа

Ниво 2

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 2

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 2

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица

 

 

Ниво 1

Централна банка

 

 

Ниво 1

Други ПФИ

 

 

Ниво 1

Държавно управление

 

 

Ниво 1

Други сектори

 

 

Ниво 1

Финансови предприятия, различни от ПФИ

 

 

Ниво 1

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

 

 

Ниво 1

Други инвестиции

Ниво 2

Ниво 2

 

Други капиталови инструменти

Ниво 1

Ниво 1

 

Валута и депозити

Ниво 2

Ниво 2

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Заеми

Ниво 2

Ниво 2

 

Централна банка

Ниво 1

 

 

Краткосрочни

Ниво 1

 

 

Дългосрочни

Ниво 1

 

 

Други ПФИ

Ниво 1

 

 

Краткосрочни

Ниво 1

 

 

Дългосрочни

Ниво 1

 

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми

Ниво 1

Ниво 1

 

Търговски кредити и аванси

Ниво 2

Ниво 2

 

В т.ч.: нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сметки за получаване/плащане

Ниво 1

Ниво 1

 

СПТ

 

Ниво 1

 

Резервни активи

Ниво 1

 

 

4.

Балансови статии

 

 

 

Салдо по стоки и услуги

 

 

Ниво 2

Салдо по текущата сметка

 

 

Ниво 1

Нето предоставени (+)/нето получени (–) заеми (салдо от текущата и капиталовата сметка)

 

 

Ниво 1

Нето предоставени (+)/нето получени (–) заеми (от финансовата сметка)

 

 

Ниво 1

Нето грешки и пропуски

 

 

Ниво 1

в)

таблица 4 се заменя със следното:

„Таблица 4

Тримесечна международна инвестиционна позиция

 

Активи

Пасиви

Нето

 

Позиции

Преоценки поради промени в обменния курс

Преоценки поради промени на други цени

Позиции

Преоценки поради промени в обменния курс

Преоценки поради промени на други цени

Преоценки поради промени на други цени

Финансова сметка (5)

Ниво 1 (6)

 

 

Ниво 1

 

 

 

Преки инвестиции

Ниво 4

 

 

Ниво 4

 

 

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 4

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 4

Ниво 2

Ниво 2

 

В предприятия с преки инвестиции

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

В пряк инвеститор (обратно инвестиране)

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

Между други свързани предприятия

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2) (7)

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

a)

Собствен капитал

 

 

 

 

 

 

 

Котирани

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

Некотирани

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

Други (напр. недвижими имоти)

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

б)

Акции на инвестиционни фондове

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

Дългови инструменти

Ниво 4

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 4

Ниво 2

Ниво 2

 

В предприятия с преки инвестиции

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

В пряк инвеститор (обратно инвестиране)

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

Между други свързани предприятия

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

 

Портфейлни инвестиции

Ниво 4

 

 

Ниво 1

 

 

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 4

 

 

Ниво 1

 

 

 

Ценни книжа, свързани с дялово участие

 

 

 

 

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

 

 

Ниво 1

 

 

 

Котирани

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

Некотирани

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

По сектор на емитента (сектор 2)

 

 

 

 

 

 

 

Котирани

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

 

 

 

 

Некотирани

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

 

 

 

 

Акции на инвестиционни фондове

 

 

 

 

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

 

 

 

 

Дългови ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 4

 

 

Ниво 1

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

 

 

 

 

По валута:

 

 

 

 

 

 

 

Евро

Ниво 2

 

 

Ниво 1

 

 

 

Щатски долар

Ниво 2

 

 

Ниво 1

 

 

 

Други валути

Ниво 2

 

 

Ниво 1

 

 

 

Дългосрочни

Ниво 4

 

 

Ниво 1

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 1

Ниво 1

Ниво 1

 

С обратно изкупуване, дължимо в срок, равен на или по-малък от една година

 

 

 

Ниво 1

 

 

 

С обратно изкупуване, дължимо в срок, по-голям от една година

 

 

 

Ниво 1

 

 

 

По сектор на емитента (сектор 2)

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

 

 

 

 

С обратно изкупуване, дължимо в срок, равен на или по-малък от една година

Ниво 2

 

 

 

 

 

 

С обратно изкупуване, дължимо в срок, по-голям от една година

Ниво 2

 

 

 

 

 

 

По валута:

 

 

 

 

 

 

 

Евро

Ниво 2

 

 

Ниво 1

 

 

 

Щатски долар

Ниво 2

 

 

Ниво 1

 

 

 

Други валути

Ниво 2

 

 

Ниво 1

 

 

 

Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица

Ниво 4

 

 

Ниво 4

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

Ниво 2

Други инвестиции

Ниво 4

 

 

Ниво 4

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 1)

Ниво 4

 

 

Ниво 4

 

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

Ниво 2

Ниво 2

 

Ниво 2

Ниво 2

 

Други капиталови инструменти

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

Ниво 2

 

Валута и депозити

Ниво 4

Ниво 2

 

Ниво 4

Ниво 2

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3

 

 

Ниво 3

 

 

 

Дългосрочни

Ниво 3

 

 

Ниво 3

 

 

 

Заеми

Ниво 4

Ниво 2

 

Ниво 4

Ниво 2

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3, МВФ

 

 

Ниво 3, МВФ

 

 

 

Дългосрочни

Ниво 3, МВФ

 

 

Ниво 3, МВФ

 

 

 

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми

 

Ниво 2

Ниво 2

 

Ниво 2

Ниво 2

 

По сектор на резидента (сектор 2)

Ниво 3

 

 

Ниво 3

 

 

 

Търговски кредити и аванси

Ниво 4

Ниво 2

 

Ниво 4

Ниво 2

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3

 

 

Ниво 3

 

 

 

Дългосрочни

Ниво 3

 

 

Ниво 3

 

 

 

Други сметки за получаване/плащане

 

Ниво 2

 

 

Ниво 2

 

 

По сектор на резидента (сектор 2)

 

 

 

 

 

 

 

Краткосрочни

Ниво 3

 

 

Ниво 3

 

 

 

Дългосрочни

Ниво 3

 

 

Ниво 3

 

 

 

СПТ

 

 

 

Ниво 1

Ниво 1

 

 

г)

вмъква се следната таблица 4А:

„Таблица 4A

Тримесечна международна инвестиционна позиция — подгрупа, която може да бъде публикувана

 

Позиции

 

Активи

Пасиви

Нето

Финансова сметка

Ниво 2

Ниво 1

 

Преки инвестиции

Ниво 2

Ниво 2

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Собствен капитал

Ниво 2

Ниво 2

 

Дългови инструменти

Ниво 2

Ниво 2

 

Портфейлни инвестиции

Ниво 2

Ниво 1

 

Собствен капитал и акции на инвестиционни фондове

Ниво 2

Ниво 1

 

Ценни книжа, свързани с дялово участие

Ниво 1

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Акции на инвестиционни фондове

Ниво 1

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

 

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

 

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

 

 

Сектор на емитента: Други ПФИ

Ниво 1

 

 

Дългови ценни книжа

Ниво 2

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 2

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 2

Ниво 1

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови деривати (различни от резерви) и опции върху акции на наетите лица

 

 

Ниво 1

Централна банка

 

 

Ниво 1

Други ПФИ

 

 

Ниво 1

Държавно управление

 

 

Ниво 1

Други сектори

 

 

Ниво 1

Финансови предприятия, различни от ПФИ

 

 

Ниво 1

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

 

 

Ниво 1

Други инвестиции

Ниво 2

Ниво 2

 

Други капиталови инструменти

Ниво 1

Ниво 1

 

Валута и депозити

Ниво 2

Ниво 2

 

Централна банка

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Други ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Заеми

Ниво 2

Ниво 2

 

Централна банка

Ниво 1

 

 

Краткосрочни

Ниво 1

 

 

Дългосрочни

Ниво 1

 

 

Други ПФИ

Ниво 1

 

 

Краткосрочни

Ниво 1

 

 

Дългосрочни

Ниво 1

 

 

Държавно управление

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сектори

Ниво 1

Ниво 1

 

Финансови предприятия, различни от ПФИ

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Краткосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Дългосрочни

Ниво 1

Ниво 1

 

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми

Ниво 1

Ниво 1

 

Търговски кредити и аванси

Ниво 2

Ниво 2

 

В т.ч.: нефинансови предприятия, домакинства и НТООД

Ниво 1

Ниво 1

 

Други сметки за получаване/плащане

Ниво 1

Ниво 1

 

СПТ

 

Ниво 1“

 


(1)  Понятията и определенията за избрани статии са посочени в приложение III.

(2)  Подробностите за необходимите географски разбивки са посочени в таблица 7.

(3)  Подробностите за необходимите разбивки по институционални сектори са посочени в таблица 8.“;

(4)  Включително „финансови деривати — нето“.“;

(5)  Понятията и определенията за избрани статии са посочени в приложение III.

(6)  Подробностите за необходимите географски разбивки са посочени в таблица 7.

(7)  Подробностите за необходимите разбивки по институционални сектори са посочени в таблица 8.“;