ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 336

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
23 декември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2437 на Съвета от 14 декември 2015 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

27

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2438 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

29

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2439 на Комисията от 12 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

36

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2440 на Комисията от 22 октомври 2015 година за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES

42

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2441 на Комисията от 18 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 27 ( 1 )

49

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2442 на Комисията от 22 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

54

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2443 на Съвета от 11 декември 2015 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с дял V от Споразумението за асоцииране

56

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2444 на Комисията от 17 декември 2015 година за установяване на стандартни изисквания при представянето от държавите членки на национални програми за ликвидиране, контрол и надзор на някои болести по животните и зоонози с цел получаване на финансиране от Съюза и за отмяна на Решение 2008/425/ЕО (нотифицирано под номер С(2015) 9192)  ( 1 )

59

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2015 на Съвета за асоцииране ЕС — Република Молдова от 18 декември 2015 година относно прилагането на цялата територия на Република Молдова на дял V от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна [2015/2445]

93

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2015 година

за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Следва да бъдат направени определен брой изменения в Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3). С цел постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

(2)

С Директива 2008/95/ЕО бяха хармонизирани някои основни материалноправни разпоредби в областта на марките, за които към момента на приемането ѝ се считаше, че най-пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, поради факта че възпрепятстват свободното движение на стоки и свободата на предоставяне на услуги в Съюза.

(3)

Защитата на марките в държавите членки съществува редом с наличната на равнището на Съюза защита, осигурена чрез марките на Европейския съюз („марките на ЕС“), които са единни по своя характер и валидни на цялата територия на Съюза, в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета (4). Съвместното съществуване и балансът на системите на марките на национално равнище и на равнището на Съюза фактически представляват крайъгълен камък в подхода на Съюза към защитата на интелектуалната собственост.

(4)

В допълнение към съобщението на Комисията от 16 юли 2008 г. относно Европейска стратегия за правата върху индустриална собственост Комисията извърши обстойна оценка на функционирането на системата на марките в Европа като цяло както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, включително и на взаимодействието между тях.

(5)

В заключенията си от 25 май 2010 г. относно бъдещото преразглеждане на системата на марките в Европейския съюз Съветът призова Комисията да представи предложения във връзка с преразглеждането на Регламент (ЕО) № 207/2009 и на Директива 2008/95/ЕО. При преразглеждането на посочената директива следва да се предвидят мерки за по-пълното ѝ хармонизиране с Регламент (ЕО) № 207/2009, което би довело до намаляване на случаите на разминаване в уредбата на системата на марките в Европа като цяло, като същевременно би спомогнало за запазването на националната защита на марките като привлекателен вариант за заявителите. В този контекст следва да бъде гарантирано отношението на взаимно допълване между системата на марките на ЕС и националните системи на марките.

(6)

В съобщението си от 24 май 2011 г., озаглавено „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост“, Комисията направи извода, че за да може да се отговори на нарастващите очаквания на заинтересованите лица за все по-бързи, по-висококачествени и по-стандартизирани системи за регистрация на марки, които да са също така по-последователни, по-лесни за използване, по-достъпни и по-съвременни от технологична гледна точка, системата на марките в Съюза като цяло трябва да бъде осъвременена и адаптирана към епохата на интернет.

(7)

Консултациите и оценката за целите на настоящата директива показаха, че въпреки предишната частична хармонизация на националните законодателства все още има области, в които допълнителното хармонизиране би оказало положително влияние върху конкурентоспособността и растежа.

(8)

Поради това, с цел да се спомогне за постигането на целта за насърчаване и изграждане на добре функциониращ вътрешен пазар и да се улеснят придобиването и защитата на марките в Съюза в полза на растежа и конкурентоспособността на европейските предприятия, по-специално на малките и средните предприятия, е необходимо да се разшири ограниченият обхват на сближаването, постигнато с Директива 2008/95/ЕО, като то обхване останалите аспекти на материалното право в областта на марките, уреждащо марките, защитени чрез регистрация, съгласно Регламент (ЕО) № 207/2009.

(9)

С цел улесняване на регистрацията на марки и на нейното управление в целия Европейски съюз е особено важно сближаването да обхване не само материалноправните разпоредби, но и процесуалните правила. Следователно основните процесуални правила в областта на регистрацията на марките в държавите членки и в системата на марките на ЕС следва да бъдат приведени в съответствие. По отношение на производствата, уредени в националното право, е достатъчно да се определят основните принципи, като на държавите членки се даде свободата да въведат по-детайлни правила.

(10)

От основополагащо значение е да се гарантира, че регистрираните марки се ползват с една и съща защита в правните системи на всички държави членки. Подобно на разширената защита, предоставена на марките на ЕС, които се ползват с известност в Съюза, разширена защита следва да бъде предоставена и на национално равнище за всички регистрирани марки, които се ползват с известност в съответната държава членка.

(11)

Директивата не следва да лишава държавите членки от правото да продължат да защитават марките, придобити чрез използване, но следва да отчита съществуването им само доколкото имат отношение към марките, придобити чрез регистрация.

(12)

Постигането на целите, към които е насочено сближаването на законодателствата, изисква условията за придобиване и запазване на правата върху регистрирана марка по принцип да бъдат идентични във всички държави членки.

(13)

За тази цел е необходимо да бъдат изброени примери за знаци, които могат да съставляват марка, при условие че тези знаци могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия. С оглед да се постигнат целите на системата за регистрация на марки, а именно за да се гарантират правна сигурност и добро управление, също така е от особено голямо значение да се заложи изискването знакът да може да бъде представен по начин, който е ясен, точен, независим, лесно достъпен, разбираем, устойчив и обективен. Поради това следва да бъде разрешено даден знак да бъде представен чрез всякаква подходяща форма, като се използва общодостъпна технология, а не непременно чрез графични средства, доколкото представянето дава достатъчно гаранции за тази цел.

(14)

Освен това основанията за отказ или недействителност във връзка със самата марка, включително липсата на всякакъв отличителен характер, или с конфликти между марката и по-ранни права следва да бъдат изброени изчерпателно, дори и ако някои от тези основания са посочени като възможност в отделни държави членки, които поради това следва да имат възможността да ги запазят или да ги въведат в своето законодателство.

(15)

С цел да се гарантира, че равнищата на защита, предоставени на географските указания от законодателството на Съюза и от националното право, се прилагат еднакво и в пълна степен при проучването на абсолютните и относителните основания за отказ на цялата територия на Съюза, в настоящата директива следва да бъдат включени същите разпоредби, свързани с географските указания, като съдържащите се в Регламент (ЕО) № 207/2009. Освен това е необходимо да се гарантира, че обхватът на абсолютните основания е разширен, така че да бъдат включени и защитените традиционни наименования на вината и гарантираните наименования на традиционните специалитети.

(16)

Защитата, предоставена от регистрирана марка, чиято функция именно е да гарантира марката като обозначение за произход, следва да е абсолютна при идентичност между марката и знака и между стоките или услугите. Защитата следва да се прилага и в случай на сходство между марката и съответния знак и между стоките или услугите. Необходимо е понятието за сходство да се разтълкува във връзка с вероятността от объркване. Вероятността от объркване, чиято преценка зависи от множество елементи, и особено от признаването на марката на пазара, от връзката, която може да се направи с използвания или регистрирания знак, от степента на сходство между марката и знака и между обозначените стоки или услуги, следва да съставлява конкретно условие за такава защита. Начините, по които се установява вероятността от объркване, и по-специално тежестта на доказване в това отношение, следва да бъдат уредени от националните процесуални правила, които настоящата директива не следва да засяга.

(17)

С цел да се гарантират правната сигурност и пълното съответствие с принципа за приоритет, съгласно който регистрирана по-ранна марка има предимство пред по-късно регистрирани марки, е необходимо да се предвиди, че упражняването на правата, предоставени от марка, не следва да засяга правата на притежатели, придобити преди подаването на заявката или датата на приоритет на марката. Този подход е в съответствие с член 16, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост от 15 април 1994 г. („Споразумението ТРИПС“).

(18)

Целесъобразно е да се предвиди, че нарушение на марка може да бъде установено само ако бъде констатирано, че марката или знакът, с които е извършено нарушението, се използват в търговската практика за разграничаване на стоки или услуги. Използването на знак за цели, различни от тези за разграничаване на стоки или услуги, следва да бъде предмет на разпоредбите на националното право.

(19)

Понятието за нарушение на марка следва да включва и използването на знака като търговско наименование или подобно указание, при условие че използването се прави за целите на отличаването на стоките или услугите.

(20)

С цел да се гарантират правната сигурност и пълното съответствие със законодателството на Съюза в тази област е целесъобразно да се предвиди, че притежателят на марка следва да има право да забрани на трето лице да използва знак в сравнителна реклама, когато такава сравнителна реклама е в противоречие с Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5).

(21)

С цел укрепване на защитата на марките и по-ефективна борба с фалшифицирането и в съответствие с международните задължения на държавите членки в рамките на Световната търговска организация (СТО), по-специално на член V от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) относно свободата на транзитно преминаване и, по отношение на генеричните лекарствени продукти — с „Декларацията относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве“, приета на Министерската конференция на СТО в Доха на 14 ноември 2001 г., притежателят на марка следва да има право да възпрепятства трети лица да внасят стоки, в хода на търговска дейност, в държавата членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение на тази територия, когато такива стоки идват от трети държави и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична или по същество е идентична с марката, регистрирана по отношение на такива стоки.

(22)

За тази цел следва да бъде допустимо за притежателите на марки да предотвратят вноса на стоки, предмет на нарушение, и тяхното попадане във всякакви митнически ситуации, в т.ч. по-специално транзит, претоварване, складиране, свободни зони, временно складиране, активно усъвършенстване или временен внос, също и ако тези стоки не са предназначени за пускане на пазара на съответната държава членка. При извършване на митническите проверки митническите органи следва да използват правомощията и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), също и по искане на притежателите на правата. По-специално митническите органи следва да извършват съответните проверки въз основа на критерии за анализ на риска.

(23)

С цел да се постигне баланс между необходимостта да се гарантира ефективното прилагане на правата, свързани с марките, и необходимостта да се избегнат препятствията пред свободния поток на търговията със законни стоки, правото на притежателя на марката следва да изтече, ако по време на последващи производства, образувани пред съдебен или друг орган, компетентен да се произнесе по същество относно това дали регистрираната марка е била нарушена, деклараторът или държателят на стоките е в състояние да докаже, че притежателят на регистрираната марка няма право да забрани пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение.

(24)

Член 28 от Регламент (ЕС) № 608/2013 предвижда, че притежателят на правото носи отговорност за вреди пред държателя на стоките, когато наред с другото впоследствие бъде установено, че въпросните стоки не нарушават право на интелектуалната собственост.

(25)

Следва да бъдат предприети подходящи мерки с оглед на гарантирането на безпроблемния транзит на генерични лекарства. По отношение на международните непатентни наименования (INN) като световно признати генерични имена на активни съставки в лекарствени продукти, от първостепенно значение е да се отчетат надлежно съществуващите ограничения на действието на правата върху марките. Следователно притежателят на марката следва да не разполага с правото да възпрепятства трети лица да внасят стоки в държавата членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение там, въз основа на сходства между INN за активната съставка на лекарствата и марката.

(26)

С цел да се даде възможност на притежателите на регистрирани марки за по-ефективна борба срещу фалшифицирането, те следва да имат право да забранят поставянето върху стоките на марка, предмет на нарушение, както и извършването на подготвителни действия преди това поставяне.

(27)

Изключителните права, предоставяни от марка, не следва да дават право на притежателя да забрани използването на знаци или означения от трети лица, които се използват по честен начин и следователно в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. С цел да се създадат равни условия за търговските наименования и марките предвид факта, че за търговските наименования редовно се предоставя неограничена защита срещу по-късни марки, подобна употреба следва да се разбира единствено като включваща използването на личното наименование на третото лице. Тази употреба следва също така да позволява използването на описателни или неотличителни знаци или означения като цяло. Освен това притежателят следва да няма право да препятства честното и почтено използване на марката за целите на идентифицирането или обозначаването на стоки или услуги като негови собствени. Използването на марка от трети лица за привличане на вниманието на потребителите към препродажбата на оригинални стоки, които първоначално са били продавани от или със съгласието на притежателя на марката в Съюза, следва да се считат за почтени, доколкото те същевременно са в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. Използването на марка от трети лица за целите на творческата изява следва да се счита за почтено, доколкото същевременно е в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. Освен това настоящата директива следва да се прилага по начин, който гарантира пълното зачитане на основните права и свободи, и по-специално свободата на изразяване.

(28)

От принципа на свободно движение на стоки следва, че притежателят на марка не следва да може да забранява използването ѝ от трето лице за стоки, които са били пуснати в обращение в Съюза под тази марка от него самия или с негово съгласие, освен ако притежателят има основателни причини да се противопостави на последващи продажби на стоките.

(29)

С оглед на правната сигурност и без да се накърняват интересите на притежателя на по-ранна марка, е важно да се предвиди, че той вече не може да иска обявяване на недействителност, нито да се противопостави на използването на марка, по-късна от неговата собствена марка, чиято употреба съзнателно е търпял през достатъчно продължителен период, освен ако заявката за по-късната марка е подадена недобросъвестно.

(30)

С цел да се гарантира правната сигурност и да се запазят законно придобитите права, е целесъобразно и необходимо, без да се засяга принципът, според който по-късната марка не може да бъде противопоставена на по-ранната марка, да се предвиди, че притежателите на по-ранни марки не следва да имат право да се сдобият с отказ или обявяване на недействителност или да се противопоставят на използването на по-късна марка, когато тя е придобита в момент, в който по-ранната марка е подлежала на обявяване за недействителна или на отмяна, например тъй като все още не е придобила отличителност чрез използване, или ако не е било възможно по-ранната марка да бъде противопоставена на по-късната марка, тъй като не са били приложими необходимите условия, например когато по-ранната марка все още не се е сдобила с известност.

(31)

Марките изпълняват предназначението си да отличават стоките или услугите и да дават възможност на потребителите да правят информиран избор само когато действително се използват на пазара. Изискване за използване освен това е необходимо с цел да се намали общият брой на марките, които са регистрирани и защитени в Съюза, а оттук и броят на възникващите конфликти между тях. Поради това е особено важно да се заложи изискването регистрираните марки действително да се използват във връзка със стоките или услугите, за които са регистрирани, или, ако не се използват в тази връзка в срок от пет години от датата, на която е приключила процедурата по регистрация, да подлежат на отмяна.

(32)

Съответно отделната регистрирана марка следва да бъде защитена само доколкото действително се използва, като регистрирана по-ранна марка не би следвало да дава възможност на нейния притежател да я противопостави на по-късна марка или да иска обявяването на последната за недействителна, ако същият притежател не е започнал реално да използва своята марка. Освен това държавите членки следва да предвидят, че марката не може да бъде успешно противопоставена в производство за установяване на нарушение, ако се установи в резултат на възражение, че марката може да бъде отменена или — в случай на предявен иск, който има за предмет по-късно право — че е можело да бъде отменена към момента на придобиване на по-късното право.

(33)

Необходимо е да се предвиди, че при претенции за предходност на национална марка или на марка, регистрирана по силата на международни договорености, валидни в държавата членка, спрямо марка на ЕС, когато марката, служеща за основание на претенциите за предходност, впоследствие е била обект на отказ от права или е изтекъл срокът ѝ на защита, валидността на тази марка все още може да бъде оспорена. Оспорването следва да се сведе до ситуациите, при които марката е можело да бъде обявена за недействителна или да бъде отменена към момента на заличаването ѝ от регистъра.

(34)

От съображения за съгласуваност и с цел да се улесни използването в търговската дейност на марките в Съюза правилата, приложими за марките като обекти на собственост, следва да се хармонизират, доколкото е необходимо, с вече въведените за марките на ЕС правила и следва да включват правила относно предаването и прехвърлянето, лицензирането, вещните права и принудителното изпълнение.

(35)

Колективните марки се оказаха полезен инструмент за промотиране на стоки или услуги със специфични общи характеристики. Поради това е целесъобразно националните колективни марки да се подчиняват на правила, които са сходни с правилата, приложими за колективните марки на Европейския съюз.

(36)

С цел да се подобри и улесни достъпът до защита на марките и да се повишат правната сигурност и предвидимост, производството за регистрация на марки в държавите членки следва да бъде ефикасно и прозрачно и да се придържа към правила, сходни с приложимите правила за марките на ЕС.

(37)

С цел да се гарантира правната сигурност по отношение на обхвата на правата върху марки и да се улесни достъпът до защита на марката, определянето и класифицирането на стоки и услуги, обхванати от използването на дадена марка, следва да се придържат към едни и същи правила във всички държави членки и да бъдат хармонизирани с приложимите за марките на ЕС правила. С цел да се даде възможност на компетентните органи и на икономическите оператори да определят обхвата на търсената с марката защита единствено въз основа на подадената заявка, посочването на стоките и услугите следва да бъде достатъчно ясно и прецизно. При използването на общи понятия следва да се приеме, че в тях се включват само стоките и услугите, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на понятието. От съображения за яснота и правна сигурност централните ведомства в областта на индустриалната собственост на държавите членки и Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс в сътрудничество помежду си следва да положат усилия за съставянето на списък, отразяващ административната практика на всяко от тях по отношение на класифицирането на стоки и услуги.

(38)

С цел осигуряване на ефективна защита на марките държавите членки следва да осигурят ефикасно административно производство по възражение, даващо възможност поне на притежателя на права върху по-ранна марка и на всяко лице, упълномощено съгласно приложимото право да упражнява правата, произтичащи от защитено наименование за произход или географско указание, да подадат възражение срещу заявка за регистрация на марка. Освен това, с цел да предоставят ефикасни средства за отмяна или обявяване на марките за недействителни, държавите членки следва да предвидят административно производство за отмяна или обявяване на недействителност в рамките на един по-дълъг период на транспониране от седем години след влизането в сила на настоящата директива.

(39)

Желателно е централните ведомства в областта на индустриалната собственост на държавите членки и Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс да си сътрудничат помежду си и със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост във всички области на регистрация и управление на марките с цел насърчаване на сближаването на практиките и използваните инструменти, например създаването и обновяването на общи или свързани помежду им бази данни и портали за консултиране и търсене. Държавите членки следва още да гарантират, че техните ведомства си сътрудничат помежду си и със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост във всички останали сфери на дейността им, имащи отношение към защитата на марките в Съюза.

(40)

Настоящата директива не следва да изключва възможността към марките да бъдат прилагани правни разпоредби на държавите членки извън правото в областта на марките, например разпоредби за нелоялна конкуренция, гражданска отговорност или защита на потребителите.

(41)

Държавите членки са обвързани от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост („Парижката конвенция“) и Споразумението ТРИПС. Необходимо е настоящата директива изцяло да съответства на тези на посочената конвенция и на посоченото споразумение. Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки, които произтичат от посочената конвенция и посоченото споразумение. При необходимост следва да се прилага член 351, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(42)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно насърчаването и създаването на добре функциониращ вътрешен пазар и подпомагането на регистрацията, управлението и защитата на марките в Съюза в полза на икономическия растеж и конкурентоспособността, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно поради обхвата и последиците им могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(43)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) урежда обработването на лични данни, извършвано в държавите членки във връзка с настоящата директива.

(44)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8) и даде своето становище на 11 юли 2013 г.

(45)

Задължението за транспониране на настоящата директива в националното право следва да се сведе до онези разпоредби, които съставляват изменение по същество спрямо предишната директива. Задължението за транспониране на разпоредбите, които остават непроменени, произтича от предишната директива.

(46)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите членки съгласно Директива 2008/95/ЕО относно срока за транспониране на Директива 89/104/ЕИО на Съвета (9) в националното право, посочен в приложение I, част Б към посочената Директива 2008/95/ЕО,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

Настоящата директива се прилага към всички марки за стоки или услуги, които са предмет на регистрация или на заявка за регистрация в отделна държава членка като индивидуална, гаранционна или сертификатна марка, или колективна марка, които подлежат на регистрация или на заявка за регистрация в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс или на международна регистрация, която има действие в отделна държава членка.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„ведомство“ означава централното ведомство за индустриална собственост на държавата членка или Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс, на което е поверена регистрацията на марки;

б)

„регистър“ означава водения от дадено ведомство регистър на марки.

ГЛАВА 2

МАТЕРИАЛНО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА МАРКИТЕ

РАЗДЕЛ 1

Знаци, от които може да се състои марката

Член 3

Знаци, от които може да се състои марката

Марката може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи, включително лични имена, или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката или нейната опаковка, или звуци, при условие че тези знаци могат:

а)

да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия; и

б)

да бъдат представени в регистъра по начин, който дава възможност на компетентните органи и на обществеността да определят ясния и точен предмет на защитата, която се предоставя на техния притежател.

РАЗДЕЛ 2

Основания за отказ или недействителност

Член 4

Абсолютни основания за отказ или недействителност

1.   Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, подлежат на обявяване за недействителни:

а)

знаци, които не могат да съставляват марка;

б)

марки, които са лишени от отличителен характер;

в)

марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или услугите;

г)

марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;

д)

знаци, които се състоят изключително от:

i)

формата или друга характеристика, която произтича от естеството на самите стоки;

ii)

формата или друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат;

iii)

формата или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоките;

е)

марки, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави;

ж)

марки, които могат да въведат в заблуждение обществото, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;

з)

марки, които не са получили разрешение от компетентните органи и трябва да бъдат отказани или обезсилени в съответствие с член 6б от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост („Парижката конвенция“);

и)

марки, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или националното право в съответната държава членка, или международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава членка е страна, предвиждащи защита на наименованията за произход и географските указания;

й)

марки, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или националното право на съответните държави членки, или международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава членка е страна, предвиждащи защита на традиционни наименования за вина;

к)

марки, които са освободени от регистрация съгласно законодателството на Съюза или международни споразумения, по които Съюзът е страна, предвиждащи защита на храни с традиционно специфичен характер;

л)

марки, които се състоят от или възпроизвеждат в своите съществени елементи по-ранно сортово наименование, регистрирано в съответствие със законодателството на Съюза или националното право на съответната държава членка, или международни споразумения, по които Съюзът или съответната държава членка е страна, предвиждащи правна закрила на сортовете растения и се отнасят до сортовете растения от един и същи вид или близки сродни видове.

2.   Марка подлежи на обявяване за недействителна, когато заявката за регистрация на марката е подадена недобросъвестно от заявителя. Всяка държава членка също така може да предвиди, че подобна марка не трябва да се регистрира.

3.   Всяка държава членка може да предвиди, че дадена марка не трябва да се регистрира или, ако бъде регистрирана, тя подлежи на обявяване за недействителна, ако и доколкото:

а)

използването на марката може да бъде забранено по силата на правни разпоредби извън нормативната уредба на марките на съответната държава членка или на Съюза;

б)

марката включва знак с особена символична стойност, по-специално религиозен символ;

в)

марката включва символи, емблеми или гербове, с изключение на посочените в член 6б от Парижката конвенция, които представляват обществен интерес, освен ако компетентните органи не са разрешили регистрацията ѝ в съответствие с правото на държавата членка.

4.   Не се отказва регистрация на марка в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация, след предварително използване, марката е придобила отличителен характер. Марка не се обявява за недействителна по същите причини, ако преди датата на искането за обявяване на недействителност, след предварително използване, марката е придобила отличителен характер.

5.   Всяка държава членка може да предвиди, че параграф 4 трябва да се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация, но преди датата на регистрацията.

Член 5

Относителни основания за отказ или недействителност

1.   Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, подлежи на обявяване за недействителна, когато:

а)

е идентична с по-ранна марка и стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка;

б)

поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност от объркване на обществото; вероятността от объркване включва вероятността от асоциация с по-ранната марка.

2.   „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:

а)

марките, датата на заявка за регистрация на които е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, като се вземат предвид приоритетите, когато е подходящо, претендирани по отношение на тези марки, и които марки принадлежат към следните категории:

i)

марки на ЕС;

ii)

марки, регистрирани в съответната държава членка, а за Белгия, Люксембург или Нидерландия — в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс;

iii)

международно регистрирани марки, имащи действие в съответната държава членка;

б)

марките на ЕС, които основателно претендират за предходност в съответствие с Регламент (ЕО) № 207/2009 по отношение на марка по буква а), подточки ii) и iii), дори и когато последната марка е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита;

в)

заявките за марки по букви а) и б) при условие за тяхното регистриране;

г)

марките, които към датата на подаване на заявка за регистрация на марката, или, когато е приложимо, на приоритета, който се претендира по отношение на заявката за регистрация на марката, са общоизвестни в съответната държава членка по смисъла, в който понятието „всеобщо известна“ е използвано в член 6а от Парижката конвенция.

3.   Освен това марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, подлежи на обявяване за недействителна, когато:

а)

е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които тя е заявена или регистрирана, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, ако по-ранната марка се ползва с известност в държавата членка, по отношение на която е подадена заявка за регистриране или в която марката е регистрирана, или в случай на марка на ЕС, ако се ползва с известност в Съюза и използването без основание на по-късната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на по-ранната марка или би им навредило;

б)

тя е заявена за регистрация от агента или представителя на притежателя на марката, от негово собствено име и без съответно разрешение от притежателя, освен ако този агент или представител не обоснове действията си;

в)

и доколкото, съгласно законодателството на Съюза или правото на съответната държава членка, предвиждащо защита на наименования за произход и географските указания:

i)

заявка за наименование за произход или географско указание вече е била направена в съответствие със законодателството на Съюза или правото на съответната държава членка преди датата на подаване на заявката за регистрация на марката или датата на претендирания приоритет на заявката, при условие за последващата ѝ регистрация;

ii)

това наименование за произход или географско указание предоставя на лицето, упълномощено съгласно съответното законодателство да упражнява произтичащите от него права, правото да забрани използването на последваща марка.

4.   Всяка държава членка може да предвиди, че марката не трябва да бъде регистрирана, а ако е регистрирана, подлежи на обявяване за недействителна, когато и доколкото:

а)

правата върху нерегистрирана марка или друг знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на заявката за регистрация на последващата марка или съответно преди датата на приоритет, претендирана за заявката за регистрация на последващата марка, и тази нерегистрирана марка или друг знак предоставят на притежателя си правото да забрани използването на последваща марка;

б)

използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право, различно от правата по параграф 2 и по буква а) от настоящия параграф, и по-специално:

i)

право на име;

ii)

право на изображение;

iii)

авторско право;

iv)

право на индустриална собственост;

в)

има вероятност марката да бъде объркана с по-ранна марка, защитена в чужбина, при условие че към датата на подаване на заявката заявителят е действал недобросъвестно.

5.   Държавите членки гарантират, че при подходящите обстоятелства няма да има задължение за отказ на регистрация или за обявяване на марката за недействителна, ако притежателят на по-ранната марка или друго по-ранно право е съгласен с регистрацията на по-късната марка.

6.   Всяка държава членка може да предвиди, че чрез дерогация от параграфи 1—5 основанията за отказ на регистрация или за недействителност, приложими в съответната държава членка преди датата на влизане в сила на разпоредбите за привеждане в съответствие с Директива 89/104/ЕИО, трябва да се прилагат за марки, заявката за които е подадена преди тази дата.

Член 6

А posteriori установяване на недействителност или отмяна на марка

Когато се претендира предходност за национална марка или за марка, регистрирана по силата на международни договорености, валидни в държавата членка, която е била обект на отказ от права или е с изтекъл срок на защита, спрямо марка на ЕС, недействителността или отмяната на марката, служеща за основание на претенцията за предходност, може да бъде установена а posteriori, при условие че е било възможно недействителността или отмяната да бъдат обявени към момента, в който марката е станала обект на отказ или е изтекъл срокът ѝ на защита. В този случай предходността престава да поражда правно действие.

Член 7

Основания за отказ или недействителност само по отношение на някои от стоките или услугите

Когато съществуват основания за отказ на регистрация или за недействителност на марка само по отношение на някои от стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, отказът на регистрация или недействителността засяга само тези стоки или услуги.

Член 8

Липсата на отличителен характер или известност при по-ранна марка като пречка за обявяването за недействителна на регистрирана марка

Искане за обявяване на недействителност въз основа на по-ранна марка не може да бъде успешно към датата на подаване на това искане, ако то не би било успешно към датата на депозиране или към датата на приоритет на по-късната марка по която и да е от следните причини:

а)

по-ранната марка, подлежаща на обявяване за недействителна на основание член 4, параграф 1, буква б), в) или г), още не е придобила отличителен характер по смисъла на член 4, параграф 4;

б)

искането за обявяване на недействителност се основава на член 5, параграф 1, буква б) и по-ранната марка още не е придобила достатъчно отличителен характер, който да е в подкрепа на заключение за вероятността от объркване по смисъла на член 5, параграф 1, буква б);

в)

искането за обявяване на недействителност се основава на член 5, параграф 3, буква а) и по-ранната марка още не е придобила известност по смисъла на член 5, параграф 3, буква а).

Член 9

Изключване на възможността за предявяване на искане за обявяване на недействителност поради бездействие

1.   Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 5, параграф 2 или параграф 3, буква а) в продължение на пет последователни години е приемал използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, този притежател няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана по-късната марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка не е подадена недобросъвестно.

2.   Държавите членки могат да предвидят, че параграф 1 от настоящия член трябва да се прилага по отношение на притежателя на всяко друго по-ранно право по смисъла на член 5, параграф 4, буква а) или б).

3.   В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, притежателят на по-късно регистрирана марка няма право да възрази срещу използването на по-ранното право, дори и ако това право вече не може да се противопостави на по-късната марка.

РАЗДЕЛ 3

Предоставени права и ограничения

Член 10

Права, предоставени от марката

1.   Регистрацията на марка предоставя на притежателя ѝ изключителни права.

2.   Без да се засягат правата на притежателите, придобити преди датата на подаване на заявката или датата на приоритет на регистрираната марка, притежателят на регистрирана марка има право да възпрепятства всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак за стоки или услуги, когато:

а)

знакът е идентичен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;

б)

знакът е идентичен или сходен с марката и е използван за стоки или услуги, идентични или сходни със стоките или услугите, за които марката е регистрирана, ако съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятността от свързване на знака с марката;

в)

знакът е идентичен или сходен с марката, независимо дали е използван за стоки или услуги, които са идентични, сходни или не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с известност в държавата членка и ако използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би им навредило.

3.   По силата на параграф 2 в частност може да се забрани:

а)

поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;

б)

предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели със знака, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;

в)

вносът или износът на стоки с този знак;

г)

използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование;

д)

използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност;

е)

използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в противоречие с Директива 2006/114/ЕО.

4.   Без да се засягат правата на притежателите, придобити преди датата на подаване или датата на приоритет на регистрираната марка, притежателят на посочената регистрирана марка също има право да възпрепятства въвеждането от всички трети лица, действащи в рамките на търговията, на стоки в държавата членка, където марката е регистрирана, без да бъдат пуснати в свободно обращение там, когато такива стоки, включително опаковки, идват от трети държави и върху тях е поставена без разрешение марка, която е идентична с регистрираната по отношение на такива стоки марка или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази марка.

Правото на притежателя на марката съгласно първа алинея изтича, ако по време на производство с цел да се установи дали регистрираната марка е била нарушена, започнато в съответствие с Регламент (ЕС) № 608/2013, деклараторът или държателят на стоките представи доказателства, че притежателят на регистрираната марка няма право да забрани пускането на стоките на пазара в държавата на крайно местоназначение.

5.   Ако според правото на държава членка използването на знака при условията на параграф 2, буква б) или в) не може да бъде забранено преди датата на влизане в сила на разпоредбите за привеждане в съответствие с Директива 89/104/ЕИО в съответната държава членка, правата, предоставени от марката, не могат да бъдат противопоставени за преустановяване използването на този знак.

6.   Параграфи 1, 2, 3 и 5 не засягат разпоредбите, приложими в държава членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването без основание на този знак би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на марката или би им навредило.

Член 11

Право за забрана на подготвителни действия във връзка с използването на опаковка или други средства

Когато има риск опаковки, етикети, маркировки, елементи или устройства за защита или автентичност, или всякакви други средства, върху които може да бъде поставяна марката, да се използват за стоки или услуги и това използване да представлява нарушение на правата на притежателя на марка по член 10, параграфи 2 и 3, притежателят на тази марка има право да забрани следните действия, ако те се извършват в рамките на търговията:

а)

поставянето на знак, идентичен или сходен с марката, върху опаковки, етикети, маркировки, елементи или устройства за защита или автентичност, или всякакви други средства, върху които може да бъде поставяна марката;

б)

предлагането или пускането на пазара, или складирането за тези цели, или вноса или износа на опаковки, етикети, маркировки, елементи или устройства за защита или автентичност, или всякакви други средства, върху които е поставена марката.

Член 12

Възпроизвеждане на марките в речници

В случай че възпроизвеждането на марка в речник, енциклопедия или сходен справочник в печатна или електронна форма създава впечатление, че тя представлява родовото наименование на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, издателят на този труд, при поискване от страна на притежателя на марката, прави необходимото при възпроизвеждането на марката веднага, а при печатните материали — най-късно в следващото издание на публикацията да бъде отбелязано, че става дума за регистрирана марка.

Член 13

Забрана за използване на марка, регистрирана на името на агент или представител

1.   Когато марка е била регистрирана на името на агента или представителя на лице, което е притежател на тази марка, без съгласието на притежателя, последният има право да предприеме следните две действия или едното от тях:

а)

да се противопостави на използването на марката от неговия агент или представител;

б)

да поиска прехвърлянето на регистрацията на марката в своя полза.

2.   Параграф 1 не се прилага, в случай че агентът или представителят обоснове своите действия.

Член 14

Ограничаване на действието на марката

1.   Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:

а)

името или адреса на третото лице — когато третото лице е физическо лице;

б)

знаци или означения, които са лишени от отличителен характер или които се отнасят до вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;

в)

марката с цел идентифициране или посочване на стоки или услуги като такива на притежателя на марката, по-специално когато използването на тази марка е необходимо, за да се означи предназначението на стока или услуга, по-конкретно като принадлежности или резервни части.

2.   Параграф 1 се прилага само когато използването от третото лице се извършва в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията.

3.   Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност по-ранно право, което важи само по отношение на конкретен район, доколкото това право е признато от правото на съответната държава членка и то се използва в границите на територията, за която е признато.

Член 15

Изчерпване на правата, предоставени от марка

1.   Марката не дава право на притежателя да забрани използването ѝ за стоки, които са пуснати на пазара в Съюза с тази марка от самия притежател или с негово съгласие.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато притежателят има основателни причини да се противопостави на последващи продажби на стоките, особено когато тяхното състояние е променено или влошено след пускането им на пазара.

Член 16

Използване на марките

1.   Ако в срок от пет години от датата на приключване на процедурата по регистрация притежателят не е започнал реално да използва марката в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, или ако използването ѝ е било преустановено за непрекъснат период от пет години, към марката се прилагат ограниченията и санкциите, предвидени в член 17, член 19, параграф 1, член 44, параграфи 1 и 2 и член 46, параграфи 3 и 4, освен ако не съществува основателна причина за неизползването.

2.   Когато в дадена държава членка е предвидено производство по възражение след регистрацията, срокът от пет години, посочен в параграф 1, започва да се отчита от датата, от която марката повече не може да бъде предмет на възражение, или когато е подадено възражение, от датата, на която евентуалното решение за слагане край на производството по възражение е станало окончателно или възражението е било оттеглено.

3.   По отношение на марки, регистрирани по силата на международни договорености, които пораждат действие в държавата членка, петгодишния срок, посочен в параграф 1, започва да се отчита от датата, от която марката повече не може да бъде предмет на отказ или възражение. Когато е подадено възражение или нотификация за възражение, аргументирано с абсолютни или относителни основания, срокът се отчита от датата, на която евентуалното решение за прекратяване на производството по възражение или за произнасяне по абсолютните или относителните основания за отказ е станало окончателно или възражението е било оттеглено.

4.   Датата, на която започва да тече петгодишният срок, посочен в параграфи 1 и 2, се вписва в регистъра.

5.   Използване по смисъла на параграф 1 е също така:

а)

използването на марката във вид, различен по отношение на елементи, които не променят отличителния характер на марката в сравнение с вида, в който тя е регистрирана, независимо дали във вида, в който се използва, маркатае също така регистрирана или не на името на притежателя;

б)

поставянето на марката върху стоки или тяхната опаковка в съответната държава членка единствено с цел износ.

6.   Използването на марката със съгласието на притежателя се счита за използване от притежателя.

Член 17

Неизползването като аргумент за защита в производство за установяване на нарушение

Притежателят на марка има право да забрани използването на даден знак само доколкото правата на притежателя не подлежат на отмяна на основание член 19 към момента на предявяване на иска за установяване на нарушение. По искане на ответника притежателят на марката представя доказателства, че през петгодишния период, който предхожда датата на предявяване на иска, марката е била предмет на реално използване, както е предвидено в член 16 във връзка със стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и които се цитират като основание за предявяване на иска, или че съществуват основателни причини за неизползване, при условие че от приключването на процедурата по регистрация на марката до датата на предявяване на иска са минали не по-малко от пет години.

Член 18

Позоваване на правото на притежателя на по-късно регистрирана марка като защита в производство за установяване на нарушение

1.   В хода на производство за установяване на нарушение притежателят на марка няма право да забрани използването на по-късно регистрирана марка, ако тази по-късна марка не би била обявена за недействителна в съответствие с член 8, член 9, параграф 1 или 2 или член 46, параграф 3.

2.   В хода на производство за установяване на нарушение притежателят на марка няма право да забрани използването на по-късно регистрирана марка на ЕС, ако тази по-късна марка не би била обявена за недействителна в съответствие с член 53, параграф 1, 3 или 4, член 54, параграф 1 или 2 или член 57, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009.

3.   Когато притежателят на марка няма право да забрани използването на по-късно регистрирана марка съгласно параграф 1 или 2, притежателят на тази по-късно регистрирана марка няма право да забрани използването на по-ранната марка в рамките на производство за установяване на нарушение, дори това по-ранно право повече да не може да се противопостави на по-късната марка.

РАЗДЕЛ 4

Отмяна на права върху марки

Член 19

Липсата на реално използване като основание за отмяна

1.   Марката подлежи на отмяна, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била реално използвана в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването.

2.   Никое лице не може да претендира, че правата на притежателя върху марката следва да бъдат отменени, ако през интервала между изтичането на този петгодишен период и подаването на искането за отмяна реалното използване на марката е започнато или възобновено.

3.   Започването или възобновяването на използването в трите месеца, предхождащи подаването на искането за отмяна, и най-рано при изтичането на непрекъснатия период на неизползване от пет години, не се взема предвид, когато подготовката за започването или възобновяването е извършена едва след като притежателят е узнал, че може да бъде подадено искане за отмяна.

Член 20

Превръщането на марка в родово понятие или въвеждащо в заблуждение означение като основания за отмяна

Марката подлежи на отмяна, когато след датата, на която е регистрирана:

а)

в резултат на действията или бездействието на притежателя марката се е превърнала в обичайно търговско наименование на стока или услуга, за които е регистрирана;

б)

в резултат на използването ѝ от притежателя на марката или със съгласието на притежателя за стоките или услугите, за които е регистрирана, тя може да въведе обществеността в заблуждение, по-специално по отношение на естеството, качеството или географския произход на тези стоки или услуги.

Член 21

Отмяна само по отношение на някои от стоките или услугите

Когато съществуват основания за отмяна на марка само по отношение на някои от стоките или услугите, за които марката е регистрирана, отмяната засяга само тези стоки или услуги.

РАЗДЕЛ 5

Марките като обект на собственост

Член 22

Прехвърляне на регистрирани марки

1.   Марката може да бъде прехвърлена, отделно от прехвърлянето на самото предприятие, по отношение на някои или всички стоки или услуги, за които е регистрирана.

2.   Прехвърлянето на цялото предприятие включва прехвърлянето на марката, с изключение на случаите, в които е налице съгласие в противен смисъл или в които обстоятелствата недвусмислено диктуват нещо друго. Настоящата разпоредба се прилага по отношение на договорното задължение за прехвърляне на предприятието.

3.   Държавите членки разполагат с процедури, даващи възможност за вписване на прехвърлянето в техните регистри.

Член 23

Вещни права

1.   Марката може, отделно от предприятието, да бъде обект на обезпечение или да бъде обект на вещни права.

2.   Държавите членки разполагат с процедури, даващи възможност за вписване на вещните права в техните регистри.

Член 24

Принудително изпълнение

1.   По отношение на дадена марка могат да се прилагат мерки за принудително изпълнение.

2.   Държавите членки разполагат с процедури, даващи възможност за вписване на принудителното изпълнение в техните регистри.

Член 25

Лицензия

1.   Марката може да бъде предмет на лицензия за някои или за всички стоки или услуги, за които е регистрирана, както и за цялата територия на съответната държава членка или за част от нея. Лицензията може да бъде изключителна или неизключителна.

2.   Притежателят на марка може да противопостави правата, предоставени от тази марка, срещу лицензополучател, който наруши разпоредба на лицензионния договор по отношение на:

а)

срока;

б)

вида, в който марката може да се използва съгласно регистрацията;

в)

обхвата на стоките или услугите, за които е предоставена лицензията;

г)

територията, на която марката може да се поставя; или

д)

качеството на произведените стоки или на услугите, предоставени от лицензополучателя.

3.   Без да се засягат разпоредбите на лицензионния договор, лицензополучателят може да започне производство за установяване на нарушение на дадена марка само ако нейният притежател даде съгласието си за това. Титулярят на изключителна лицензия обаче може да започне подобно производство, ако притежателят на марката, след като бъде надлежно известен за това, сам не започне производство за установяване на нарушение в подходящ срок.

4.   С цел получаване на обезщетение за понесените от него вреди лицензополучателят има право да участва в производство за установяване на нарушение, започнато от притежателя на марката.

5.   Държавите членки разполагат с процедури, даващи възможност за вписване на лицензите в техните регистри.

Член 26

Заявката за марка като обект на собственост

По отношение на заявките за марки се прилагат членове 22 — 25.

РАЗДЕЛ 6

Гаранционни или сертификатни марки и колективни марки

Член 27

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„гаранционна или сертификатна марка“ е марка, която е посочена като такава при подаване на заявката и е способна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, метода на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин;

б)

„колективна марка“ е марка, която е описана като такава при подаване на заявката и е способна да отличава стоките или услугите на членовете на сдружение, което е притежател на марката, от стоките или услугите на други предприятия.

Член 28

Гаранционни или сертификатни марки

1.   Държавите членки могат да предвиждат регистрацията на гаранционни или сертификатни марки.

2.   Всяко физическо или юридическо лице, включително публичноправни институции, органи и образувания, може да подава заявки за гаранционни или сертификатни марки, при условие че съответното лице не извършва стопанска дейност, включваща доставянето на стоки или услуги от сертифицирания вид.

Държавите членки могат да предвидят, че гаранционна или сертификатна марка не трябва да се регистрира, освен ако заявителят не е компетентен да сертифицира стоките или услугите, за които марката трябва да бъде регистрирана.

3.   Държавите членки могат да предвидят, че гаранционни или сертификатни марки не трябва да се регистрират или се отменят или обявяват за недействителни на основания, различни от посочените в членове 4, 19 и 20, когато функцията на тези марки налага това.

4.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1, буква в) държавите членки могат да предвидят, че знаците или означенията, които в търговската дейност могат да служат за означаване на географския произход на стоките или услугите, могат да бъдат гаранционни или сертификатни марки. Такава гаранционна или сертификатна марка не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност такива знаци или означения, при условие че това лице ги използва в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. В частност такава марка не може да бъде противопоставена на трето лице, което има право да използва географско наименование.

5.   Изискванията, предвидени в член 16, се считат за изпълнени в случаите на реално използване на гаранционна или сертификатна марка в съответствие с член 16 от всяко лице, което има право да я използва.

Член 29

Колективни марки

1.   Държавите членки предвиждат регистрацията на колективни марки.

2.   Сдруженията на фабриканти, производители, доставчици на услуги или търговци, които по смисъла на приложимото спрямо тях право имат правоспособност и могат от свое собствено име да сключват договори или да извършват други правни действия и да бъдат ищци и ответници, също както и юридическите лица, които се явяват субекти на публичното право, могат да депозират заявки за колективни марки.

3.   Чрез дерогация от член 4, параграф 1, буква в) държавите членки могат да предвидят, че знаците или означенията, които в търговската дейност могат да служат за означаване на географския произход на стоките или услугите, могат да бъдат колективни марки. Такава колективна марка не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност такива знаци или означения, при условие че третото лице ги използва в съответствие с почтените практики в областта на производството и търговията. В частност такава марка не може да бъде противопоставена на трето лице, което има право да използва географско наименование.

Член 30

Правила за използване на колективната марка

1.   Заявителят на колективна марка представя на ведомството правилата за нейното използване.

2.   В правилата за използване се уточняват като минимум лицата, които имат право да използват марката, условията за членуване в сдружението и условията за използване на марката, включително приложимите санкции. С правилата за използване на дадена марка по член 29, параграф 3 се дава право на всяко лице, чиито стоки или услуги са с произход от съответния географски район, да стане член на сдружението, което е притежател на марката, при условие че лицето изпълнява всички останали изисквания, включени в правилата.

Член 31

Отхвърляне на заявката

1.   В допълнение към основанията за отказ на заявка за марка, предвидени в член 4, когато е целесъобразно, с изключение на член 4, параграф 1, буква в) относно знаците или означенията, които могат да служат в търговията за обозначаване на географския произход на стоките или услугите, и член 5, и без да се накърнява правото на дадено ведомство да не предприема служебно разглеждане на относителни основания за отказ, заявка за колективна марка се отхвърля, ако не са спазени разпоредбите на член 27, буква б), член 29 или член 30, или ако правилата за използване на тази колективна марка противоречат на обществения ред или на добрите нрави.

2.   Заявка за колективна марка се отхвърля също така, когато има опасност обществеността да бъде въведена в заблуждение по отношение на характера или значението на марката, по-специално когато има вероятност марката да бъде възприета като нещо различно от колективна марка.

3.   Заявката не се отхвърля, ако заявителят, вследствие изменение на правилата за използване на колективната марка, отговори на изискванията, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 32

Използване на колективните марки

Изискванията на член 16 се считат за изпълнени в случаите на реално използване на колективна марка в съответствие с посочения член от всяко лице, което има право да я използва.

Член 33

Изменение на правилата за използване на колективната марка

1.   Притежателят на колективна марка представя на ведомството всяко изменение в правилата за нейното използване.

2.   Измененията в правилата за използване на марката се отразяват в регистъра, освен ако изменените правила не отговарят на изискванията на член 30 или съдържат едно от основанията за отказ, посочени в член 31.

3.   За целите на настоящата директива измененията на правилата за използване влизат в сила едва от датата на вписване на същите изменения в регистъра.

Член 34

Лица, които имат право да предявят иск за установяване на нарушение

1.   Разпоредбите на член 25, параграфи 3 и 4 се прилагат за всяко лице, което има право да използва колективна марка.

2.   Притежателят на колективна марка има право да претендира обезщетение от името на лицата, получили право да използват марката, за понесените от тях вреди в резултат на неразрешеното използване на марката.

Член 35

Допълнителни основания за отмяна

В допълнение към основанията за отмяна, предвидени в членове 19 и 20, правата на притежателя на колективна марка подлежат на отмяна на следните основания:

а)

притежателят не предприема разумни мерки за предотвратяване на използването на марката по начин, несъвместим с условията за използване, предвидени в правилата за използване, в т.ч. всички техни изменения, отбелязани в регистъра;

б)

начинът, по който марката е била използвана от лицата, които имат право да я използват, е породил възможност тя да въведе в заблуждение обществеността в съответствие с член 31, параграф 2;

в)

изменението на правилата за използване на марката е било отбелязано в регистъра в нарушение на член 33, параграф 2, освен ако притежателят на марката чрез ново изменение на правилата за използване не се съобрази с изискванията, посочени в същия член.

Член 36

Допълнителни основания за недействителност

При необходимост в допълнение към основанията за недействителност, предвидени в член 4, с изключение на член 4, параграф 1, буква в) относно знаците или означенията, които могат да служат в търговията за обозначаване на географския произход на стоките или услугите, и в член 5, колективна марка, регистрирана в нарушение на член 31, се обявява за недействителна, освен ако притежателят на марката, чрез изменение на правилата за използване, изпълни изискванията на член 31.

ГЛАВА 3

ПРОИЗВОДСТВА

РАЗДЕЛ 1

Подаване на заявка и регистриране

Член 37

Условия, на които трябва да отговарят заявките

1.   Заявката за регистриране на марка се състои като минимум от следното:

а)

искане за регистрация;

б)

информация, позволяваща да се идентифицира заявителят;

в)

списък на стоките или услугите, за които се иска регистрация;

г)

представяне на марката, което отговаря на изискванията, предвидени в член 3, буква б).

2.   Заявката за марка подлежи на заплащане на такса, определена от съответната държава членка.

Член 38

Дата на подаване на заявката

1.   Датата на подаване на заявката за марка е датата, на която документите, съдържащи информацията, посочена в член 37, параграф 1, бъдат подадени до ведомството от заявителя.

2.   Освен това държавите членки могат да предвидят, че валидността на датата на подаване на заявката трябва да зависи от заплащането на таксата, посочена в член 37, параграф 2.

Член 39

Определяне и класификация на стоките и услугите

1.   Стоките и услугите, за които се иска регистрация на марка, се класифицират според системата за класификация, установена със Спогодбата от Ница относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 г. („Класификацията от Ница“).

2.   Стоките и услугите, за които се иска защита, се определят от заявителя достатъчно ясно и точно, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори само на тази основа да определят степента на търсената защита.

3.   За целите на параграф 2 могат да бъдат използвани общите означения в заглавията на класовете от Класификацията от Ница или други общи понятия, при условие че те отговарят на необходимите стандарти за яснота и точност, посочени в настоящия член.

4.   Ведомството отхвърля заявка по отношение на означения или понятия, които са неясни или неточни, когато заявителят не предложи приемлива формулировка в срок, определен от ведомството за тази цел.

5.   Използването на общи понятия, в т.ч. на общи означения от заглавията на класовете от Класификацията от Ница, се тълкува като включващо всички стоки или услуги, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на означението или понятието. Употребата на такива понятия или означения не може да се тълкува като включваща искане по отношение на стоки или услуги, които не могат да бъдат обхванати от буквалния смисъл.

6.   Когато заявителят иска регистрация за повече от един клас, той групира стоките и услугите според класовете от Класификацията от Ница, като всяка група се предшества от номера на класа, към който принадлежи тази група стоки или услуги, и ги представя съгласно поредността на класовете.

7.   На отделните стоки и услуги не се гледа като на сходни една с друга на основание на това, че попадат в един и същ клас от Класификацията от Ница. На отделните стоки и услуги не се гледа като на несходни една с друга на основание на това, че те попадат в различни класове от Класификацията от Ница.

Член 40

Бележки на трети лица

1.   Държавите членки могат да предвидят преди регистрирането на дадена марка всяко физическо или юридическо лице, както и всяка група или организация, представляваща фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, да може да изпрати до ведомството писмени бележки, посочващи на какви основания регистрацията на марката следва да бъде отказана служебно.

Лицата и групите или организациите, посочени в първата алинея, не придобиват качеството на страни по производството пред ведомството.

2.   В допълнение към основанията, посочени в параграф 1 от настоящия член, всяко физическо или юридическо лице, както и всяка група или организация, представляваща фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, може да изпрати до ведомството писмени бележки, посочващи конкретните основания, поради които заявката за колективна марка следва да бъде отказана по силата на член 31, параграфи 1 и 2. Тази разпоредба може да бъде разширена, за да обхване сертификатните и гаранционните марки, ако те са уредени в държавите членки.

Член 41

Разделяне на заявките и регистрациите

Заявителят или притежателят може да раздели заявка за национална марка или регистрация на две или повече отделни заявки или регистрации, като изпрати до ведомството декларация и като посочи за всяка отделна заявка или регистрация стоките или услугите, обхванати от първоначалната заявка или регистрация, които да бъдат обхванати от отделните заявки или регистрации.

Член 42

Такси за клас

Държавите членки могат да предвидят, че заявката и подновяването на марка трябва да се извършват срещу заплащането на допълнителна такса за всеки клас стоки и услуги след първия клас.

РАЗДЕЛ 2

Производства по възражение, отмяна и недействителност

Член 43

Производство по възражение

1.   Държавите членки предвиждат ефикасно и бързо административно производство по възражение пред своите ведомства срещу регистрацията на марка на основанията, предвидени в член 5.

2.   Административното производство, посочено в параграф 1 от настоящия член, предвижда поне притежателят на по-ранна марка, посочен в член 5, параграф 2 и параграф 3, буква а), и лицето, упълномощено съгласно приложимото право да упражнява правата, произтичащи от защитено наименование за произход или защитено географско указание, посочено в член 5, параграф 3, буква в), да имат право да подадат съобщение за възражение. Съобщението за възражение може да се подаде въз основа на едно или повече по-ранни права, при условие че те принадлежат на един и същ притежател, и въз основа на част или на всички стоки или услуги, по отношение на които по-ранното право е защитено или заявено, и може да бъде насочено срещу част или срещу всички стоки или услуги, по отношение на които е подадена заявка за оспорваната марка.

3.   В отговор на тяхно съвместно искане на страните се предоставя минимум двумесечен срок в рамките на производството по възражение, за да се даде възможност за уреждане на спора по взаимно съгласие между страната, подала възражението, и заявителя.

Член 44

Неизползването като аргумент за защита в производство по възражение

1.   При производство по възражение съгласно член 43, когато към датата на подаване или датата на приоритет на по-късната марка е изтекъл петгодишният период, в рамките на който е трябвало да започне реалното използване на по-ранната марка в съответствие с член 16, по искане на заявителя притежателят на по-ранната марка, който е подал възражение, представя доказателства за реално използване в съответствие с член 16 на по-ранната марка през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритет на по-късната марка, или за съществуването на основателни причини за неизползването. Ако такива доказателства не бъдат представени, възражението се отхвърля.

2.   Ако по-ранната марка е използвана само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, за целите на предвиденото в параграф 1 разглеждане на възражението се счита, че тя е регистрирана само за тази част от стоките или услугите.

3.   Параграфи 1 и 2 от настоящия член също се прилагат, когато по-ранната марка е марка на ЕС. В този случай реалното използване на марката на ЕС се установява в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 207/2009.

Член 45

Производство за отмяна или обявяване на недействителност

1.   Без да се засяга правото на страните да обжалват по съдебен ред, държавите членки предвиждат ефикасно и бързо административно производство пред техните ведомства във връзка с искане за отмяна или обявяване на недействителност на марка.

2.   Административното производство за отмяна предвижда отмяна на марката на основанията, предвидени в членове 19 и 20.

3.   Административното производство за обявяване на недействителност предвижда обявяване на марката за недействителна като минимум на следните основания:

а)

марката да не е трябвало да бъде регистрирана, тъй като не отговаря на изискванията по член 4;

б)

марката да не е трябвало да бъде регистрирана поради съществуването на по-ранно право по смисъла на член 5, параграфи 1 — 3;

4.   Административното производство предвижда, че минимум следните субекти могат да подават искания за отмяна или за обявяване на недействителност:

а)

в случаите по параграф 2 и параграф 3, буква а) — всяко физическо или юридическо лице и всяка група или организация, създадена с цел представляване на интересите на фабрикантите, производителите, доставчиците на услуги, търговците или потребителите, което/която по смисъла на приложимото спрямо него/нея законодателство има право да предяви иск от свое собствено име и срещу което/която може да бъде предявен иск;

б)

в случая по параграф 3, буква б) от настоящия член — притежателят на по-ранна марка, посочен в член 5, параграф 2 и член 5, параграф 3, буква а), и лицето, упълномощено съгласно приложимото право да упражнява правата, произтичащи от защитено наименование за произход или защитено географско указание, посочено в член 5, параграф 3, буква в).

5.   Искането за отмяна или за обявяване на недействителност може да бъде насочено срещу част или срещу всички стоки или услуги, по отношение на които е регистрирана оспорваната марка.

6.   Искане за обявяване на недействителност може да се подаде въз основа на едно или повече по-ранни права, при условие че те принадлежат на един и същ притежател.

Член 46

Неизползването като аргумент за защита в производство за обявяване на недействителност

1.   При производство за обявяване на недействителност въз основа на регистрирана марка с по-ранна дата на подаване или дата на приоритет, в случай че притежателят на по-късната марка поиска това, притежателят на по-ранната марка е длъжен да представи доказателства за реално използване в съответствие с член 16 на по-ранната марка през петте години, предхождащи датата на подаване на искането за обявяване на недействителност, за стоките или услугите, за които тя е регистрирана и които се цитират като основание за искането, или за съществуването на основателни причини за неизползването, при условие че от приключването на процедурата по регистрация на по-ранната марка до датата на искането за обявяване на недействителност са минали не по-малко от пет години.

2.   Когато към датата на подаване или датата на приоритет на по-късната марка петгодишният срок, в рамките на който е трябвало реално да се използва по-ранната марка в съответствие с член 16, е изтекъл, притежателят на по-ранната марка трябва да представи в допълнение към доказателствата, изискуеми по силата на параграф 1 от настоящия член, доказателства за реално използване на марката през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритет, или за съществуване на основателни причини за неизползването.

3.   В отсъствието на доказателствата по параграфи 1 и 2 искането за обявяване на недействителност, основаващо се на по-ранна марка, се отхвърля.

4.   Ако по-ранната марка е използвана в съответствие с член 16 само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, за целите на разглеждането на искането за обявяване на недействителност се счита, че тя е регистрирана само за тази част от стоките или услугите.

5.   Параграфи 1 — 4 от настоящия член също се прилагат, когато по-ранната марка е марка на ЕС. В този случай реалното използване на марката на ЕС се установява в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 207/2009.

Член 47

Последици от отмяната и недействителността

1.   Счита се, че от датата на искането за отмяна регистрираната марка не е породила последиците, предвидени в настоящата директива, доколкото правата на притежателя са били отменени. По искане на една от страните в решението относно искането за отмяна може да бъде определена по-ранна дата, на която е възникнало едно от основанията за отмяна.

2.   Счита се, че регистрирана марка, доколкото е била обявена за недействителна, не е породила последиците, предвидени в настоящата директива, от самото начало.

РАЗДЕЛ 3

Срок на действие и подновяване на регистрацията

Член 48

Срок на действие на регистрацията

1.   Марките се регистрират за период от 10 години от датата на подаване на заявката.

2.   Регистрацията може да бъде подновявана в съответствие с член 49 за следващи периоди от десет години.

Член 49

Подновяване

1.   Регистрацията на марка се подновява по искане на притежателя на марката или на упълномощено по силата на закона или на договор лице, при условие че са платени таксите за подновяване. Държавите членки могат да предвидят получаването на плащането на таксите за подновяване да се счита за такова искане.

2.   Ведомството информира притежателя на марката за изтичането на срока на регистрацията най-малко шест месеца преди това. Ведомството не носи отговорност, ако не може да предостави тази информация.

3.   Искането за подновяване се подава и таксите за подновяване се заплащат в срок от поне шест месеца, непосредствено предхождащи изтичането на регистрацията. Ако това не бъде направено, искането може да бъде подадено в рамките на допълнителен срок от шест месеца веднага след изтичането на регистрацията или на последващо нейно подновяване. Таксите за подновяване и допълнителна такса се заплащат в рамките на този допълнителен срок.

4.   В случай че искането е представено или таксите са заплатени само за част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката, регистрацията се подновява само за въпросните стоки или услуги.

5.   Подновяването поражда действие на следващия ден след датата, на която изтича съществуващата регистрация. Подновяването се вписва в регистъра.

РАЗДЕЛ 4

Контакти с ведомството

Член 50

Контакти с ведомството

Страните в производството или когато има назначени такива — техните представители, посочват официален адрес за всички официални контакти с ведомството. Държавите членки имат право да изискват тези официални адреси да се намират в Европейското икономическо пространство.

ГЛАВА 4

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 51

Сътрудничество в областта на регистрацията и управлението на марките

Ведомствата са свободни да си сътрудничат ефикасно помежду си и със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост с цел насърчаване на сближаването на практиките и инструментите по отношение на разглеждането и регистрацията на марките.

Член 52

Сътрудничество в други области

Ведомствата са свободни да си сътрудничат ефикасно помежду си и със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост във всички сфери на тяхната дейност извън посочените в член 51, които имат отношение към защитата на марките в Съюза.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 53

Защита на данните

Обработката на всякакви лични данни в държавите членки в рамките на настоящата директива се извършва в съответствие с националното право за изпълнение на Директива 95/46/ЕО.

Член 54

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждането в съответствие с членове 3 — 6, членове 8 — 14, членове 16, 17 и 18, членове 22 — 39, член 41 и членове 43 — 50, до 14 януари 2019 г. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждането в съответствие с член 45, до 14 януари 2023 г. Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези мерки.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Те включват също така уточнение, че позоваванията в съществуващите законови, подзаконови и административни разпоредби на директивата, отменена с настоящата директива, се считат за позовавания на настоящата директива. Условията и редът на позоваване и формулировката на посоченото уточнение се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 55

Отмяна

Директива 2008/95/ЕО се отменя, считано от 15 януари 2019 г., без да се засягат задълженията на държавите членки във връзка със срока за транспонирането на Директива 89/104/ЕИО в националното право, посочен в приложение I, част Б към Директива 2008/95/ЕО.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението.

Член 56

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 1, 7, 15, 19, 20, 21 и 54 — 57 се прилагат от 15 януари 2019 г.

Член 57

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 42.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 25 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 10 ноември 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 15 декември 2015 г.

(3)  Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25).

(4)  Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността (ОВ L 78, 24.3.2009 г., стр. 1).

(5)  Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21).

(6)  Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 15).

(7)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(9)  Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Директива2008/95/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1, букви а) — з)

Член 4, параграф 1, букви а) — з)

Член 4, параграф 1, букви и) — л)

Член 3, параграф 2, букви а) — в)

Член 4, параграф 3, букви а) — в)

Член 3, параграф 2, буква г)

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 3, първо изречение

Член 4, параграф 4, първо изречение

Член 4 параграф 4, второ изречение

Член 3 параграф 3, второ изречение

Член 4, параграф 5

Член 3, параграф 4

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 5, параграфи 1 и 2

Член 4, параграф 3 и параграф 4, буква а)

Член 5, параграф 3, буква а)

Член 5, параграф 3, буква б)

Член 5, параграф 3, буква в)

Член 4, параграф 4, букви б) и в)

Член 5, параграф 4, букви а) и б)

Член 4, параграф 4, букви г) — е)

Член 4, параграф 4, буква ж)

Член 5, параграф 4, буква в)

Член 4, параграфи 5 и 6

Член 5, параграфи 5 и 6

Член 8

Член 5, параграф 1, първо изречение

Член 10, параграф 1

Член 5, параграф 1, второизречение, уводна част

Член 10, параграф 2, уводна част от изречението

Член 5, параграф 1, букви а) и б)

Член 10, параграф 2, букви а) и б)

Член 5, параграф 2

Член 10, параграф 2, буква в)

Член 5, параграф 3, букви а) — в)

Член 10, параграф 3, букви а) — в)

Член 10, параграф 3, буква г)

Член 5, параграф 3, буква г)

Член 10, параграф 3, буква д)

Член 10, параграф 3, буква е)

Член 10, параграф 4

Член 5, параграфи 4 и 5

Член 10, параграфи 5 и 6

Член 11

Член 12

Член 13

Член 6, параграф 1, букви а) — в)

Член 14, параграф 1, букви а) — в) и параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 7

Член 15

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 25, параграфи 1 и 2

Член 25, параграфи 3 — 5

Член 9

Член 9

Член 10, параграф 1, първа алинея

Член 16, параграф 1

Член 16, параграфи 2 — 4

Член 10, параграф 1, втора алинея

Член 16, параграф 5

Член 10, параграф 2

Член 16, параграф 6

Член 10, параграф 3

Член 11, параграф 1

Член 46, параграфи 1 — 3

Член 11, параграф 2

Член 44, параграф 1

Член 10, параграф 3

Член 17

Член 11, параграф 4

Член 17, член 44, параграф 2 и член 46, параграф 4

Член 18

Член 12, параграф 1, първа алинея

Член 19, параграф 1

Член 12, параграф 1, втора алинея

Член 19, параграф 2

Член 12, параграф 1, трета алинея

Член 19, параграф 3

Член 12, параграф 2

Член 20

Член 13

Членове 7 и 21

Член 14

Член 6

Членове 22 — 24

Член 26

Член 27

Член 15, параграф 1

Член 28, параграфи 1 и 3

Член 15, параграф 2

Член 28, параграф 4

Член 28, параграфи 2 и 5

Членове 29 — 53, член 54, параграф 1

Член 16

Член 54, параграф 2

Член 17

Член 55

Член 18

Член 56

Член 19

Член 57


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2437 НА СЪВЕТА

от 14 декември 2015 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Съюзът е компетентен да приема мерки за опазване на морските биологични ресурси съгласно общата политика в областта на рибарството и да влиза в споразумения с трети държави и международни организации.

(2)

Съгласно Решение 98/392/ЕО на Съвета (2) Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. Посочената конвенция изисква всички членове на международната общност да си сътрудничат при опазването и управлението на морските биологични ресурси.

(3)

Съгласно Решение 98/414/ЕО на Съвета (3) Съюзът е договаряща страна по Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси.

(4)

На 1 декември 2009 г. Съветът упълномощи Европейската комисия да поиска от името на Съюза изменение на Конвенцията за опазване на южния червен тон (наричана по-долу „Конвенцията“), така че Съюзът да стане договаряща страна по нея.

(5)

Въпреки че преговорите за изменение на Конвенцията не са приключили, по време на 20-ото си заседание през октомври 2013 г. Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) измени резолюцията за създаване на Разширена комисия за опазване на южния червен тон (наричана по-долу „Разширена комисия на CCSBT“), за да може Съюзът да стане член на Разширената комисия на CCSBТ чрез споразумение под формата на размяна на писма.

(6)

На 20 април 2015 г. Съветът разреши подписването и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (наричано по-долу „Споразумението под формата на размяна на писма“).

(7)

Тъй като плавателни съдове, плаващи под флагове на държави — членки на Съюза, извършват риболов на ресурси в зоната на разпространение на южния червен тон, в интерес на Съюза е да участва ефективно в прилагането на Конвенцията.

(8)

Членството в Разширената комисия на CCSBT ще позволи да се постигне и съгласуваност на подхода на Съюза в опазването на океаните и ще засили неговия ангажимент за дългосрочно опазване и устойчиво използване на рибните ресурси в световен мащаб.

(9)

Поради това Споразумението под форма на размяна на писма следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон се одобрява от името на Съюза, (4)

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза документа за одобрение на изпълнителния секретар на CCSBT, от името на CCSBT, в съответствие с член 10 от Конвенцията.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. ETGEN


(1)  Одобрение от 24 ноември 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. и на Споразумението от 28 юли 1994 г. по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

(3)  Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14).

(4)  Споразумението под форма на размяна на писма е публикувано в ОВ L 234, 8.9.2015 г., стр. 1 заедно с решението за подписването.


РЕГЛАМЕНТИ

23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/29


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2438 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2015 година

за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в северозападните води

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 6 и член 18, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 има за цел постепенното прекратяване на изхвърлянето на улов в рибарството на целия ЕС, като се въведе задължение за разтоварване по отношение на видовете, за които са въведени ограничения на улова.

(2)

С член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Комисията се предоставя правомощието чрез делегирани актове да приема планове за премахване на изхвърлянето на улов за период до три години, които се основават на съвместни препоръки, изготвени от държавите членки след допитване до съответните консултативни съвети.

(3)

Пряк управленски интерес по отношение на риболова в северозападните води имат Белгия, Ирландия, Испания, Франция, Нидерландия и Обединеното кралство. Тези държави членки представиха на Комисията съвместна препоръка, съгласувана с консултативния съвет за северозападните води. Съответните научни организации представиха също така научни становища, които бяха разгледани от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Мерките, включени в съвместната препоръка, са в съответствие с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и следователно, съгласно член 18, параграф 3 от посочения регламент те следва да бъдат включени в настоящия регламент.

(4)

Що се отнася до северозападните води, в съответствие с член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, задължението за разтоварване следва да се прилага за видовете, които са определящи за риболовните дейности с наложени ограничения на улова най-късно от 1 януари 2016 г. В съответствие със съвместната препоръка този план за премахване на изхвърлянето на улов следва да обхваща силно смесения риболов с определящи видове треска, пикша, меджид и сайда, риболова на норвежки омар (Nephrops), смесения риболов на обикновен морски език и писия, както и риболова на мерлуза, считано от 1 януари 2016 г.

(5)

В съвместната препоръка се предлага за норвежки омар, уловен с винтери, капани или кошове в участък VIа и подзона VII на ICES да се прилага изключение от задължението за разтоварване, тъй като съществуващите научни доказателства сочат вероятен висок процент на оцеляване, като се вземат предвид характеристиките на риболовните уреди, на риболовните практики и на екосистемата. НТИКР стигна до заключението, че изключението е обосновано. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(6)

В съвместната препоръка се предвиждат седем минимални изключения от задължението за разтоварване за някои риболовни дейности и до определени равнища. НТИКР разгледа представените от държавите членки доказателства и стигна до принципното заключение, че съвместната препоръка съдържа обосновани аргументи във връзка с трудностите за по-нататъшното подобряване на селективността и/или с несъразмерно високите разходи за обработка на нежелания улов, които в някои случаи бяха подкрепени от качествена оценка на разходите. В контекста на гореизложеното и при липса на научна информация за противното е целесъобразно да се установят минимални изключения в съответствие с процента, предложен в съвместната препоръка, и при равнища, които не надвишават разрешените съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(7)

Минималното изключение за обикновен морски език до не повече от 3 % от общия му годишен улов през периода 2016—2018 г. от кораби, които ловят този вид в участъци VIId, VIIe, VIIf и VIIg на ICES с тристенни мрежи и хрилни мрежи, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР стигна до заключението, че изключението е добре определено и поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(8)

Минималното изключение за меджид до не повече от 7 % през 2016 и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид с дънни тралове с отвор на мрежата под 100 mm в подзони VIId и VIIe на ICES се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР стигна до заключението, че са предоставени достатъчно доказателства в подкрепа на изключението, но следва да се потърси допълнителна информация за оценка на обема на това изключение. Поради това изключението може да бъде включено в регламента единствено с разпоредба, която изисква засегнатите държави членки да представят допълнителни данни на Комисията, за да може НТИКР да направи цялостна оценка на актуалните нива на изхвърляне в сравнение с искания обем на минималното изключение.

(9)

Минималното изключение за меджид до не повече от 7 % през 2016 и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид с дънни тралове с отвор на мрежата не по-малък от 100 mm в участъци VIIb — VIIj на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР стигна до заключението, че са предоставени достатъчно доказателства в подкрепа на изключението, но следва да се потърси допълнителна информация за оценка на обема на това изключение. НТИКР също така отбеляза, че допълнителните проучвания във връзка със селективността все още не са приключили. Поради това изключението е включено в регламента с разпоредба, която изисква засегнатите държави членки да представят допълнителни данни на Комисията, за да може НТИКР да направи цялостна оценка на актуалните нива на изхвърляне в съответните риболовни дейности.

(10)

Минималното изключение за меджид до не повече от 7 % през 2016 и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид с дънни тралове с отвор на мрежата под 100 mm в участък VII (с изключение на VIIa, VIId и VIIe) на ICES се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР отбеляза, че основанието за това изключение съдържа малко количествена информация за селективността. НТИКР стигна до заключението, че следва да се търси допълнителна информация, за да се оцени това минимално изключение. Поради това изключението може да бъде включено в регламента единствено с разпоредба, която изисква засегнатите държави членки да представят допълнителни данни на Комисията, за да може НТИКР да направи по-добра оценка на информацията, подкрепяща това изключение.

(11)

Минималното изключение за норвежки омар до не повече от 7 % през 2016 и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които имат задължение за разтоварване на норвежки омар в подзона VII на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР стигна до заключението, че изключението е обосновано. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(12)

Минималното изключение за норвежки омар до не повече от 7 % през 2016 и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които имат задължение за разтоварване на норвежки омар в участък VIa на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността; представена е и количествена информация относно несъразмерно високите разходи за обработка на нежелания улов. НТИКР стигна до заключението, че изключението е обосновано. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(13)

Минималното изключение за обикновен морски език до не повече от 3 % от общия му годишен улов през периода 2016—2018 г. от кораби, които ловят този вид в участъци VIId, VIIe, VIIf и VIIg на ICES с риболовни уреди с повишена селективност, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността. НТИКР отбелязва, че изключението трябва да компенсира използването на по-селективни уреди, а поисканото минимално изключение е за покриване на остатъчните изхвърляния. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(14)

Настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му, тъй като предвидените в него мерки оказват пряко въздействие върху икономическите дейности, свързани с риболовния сезон на корабите на Съюза, и неговото планиране. Той следва да се прилага от 1 януари 2016 г. с цел да се спазят сроковете, посочени в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. В съответствие с член 15, параграф 6 от посочения регламент настоящият регламент следва да се прилага за не повече от три години,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

В настоящия регламент се определят подробностите по прилагането от 1 януари 2016 г. на предвиденото в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължение за разтоварване по отношение на северозападните води, определени в член 4, параграф 2, буква в) от същия регламент, при риболовните дейности, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Изключение, свързано със способността за оцеляване

Изключението от задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, се прилага за норвежки омар (Nephrops norvegicus), уловен с капани, винтери и кошове (кодове на съоръженията (2): FPO и FIX) в участък VIa и подзона VII на ICES.

Член 3

Минимални изключения

1.   Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се разрешава изхвърлянето на улов в следните количества:

а)

за обикновен морски език (Solea solea), до не повече от 3 % за 2016, 2017 и 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, използващи тристенни мрежи и хрилни мрежи за улов на този вид в участъци VIId, VIIe, VIIf и VIIg на ICES;

б)

за меджид (Merlangius merlangus), до не повече от 7 % през 2016 г. и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, използващи дънни тралове с отвор на мрежата под 100 mm за улов на този вид в участъци VIId и VIIe на ICES;

в)

за меджид (Merlangius merlangus), до не повече от 7 % през 2016 г. и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, използващи дънни тралове с отвор на мрежата не по-малък от 100 mm за улов на този вид в участъци VIIb — VIIj на ICES.

г)

за меджид (Merlangius merlangus), до не повече от 7 % през 2016 г. и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, използващи дънни тралове с отвор на мрежата под 100 mm за улов на този вид в подзона VII на ICES, с изключение на участъци VIIa, d и e;

д)

за норвежки омар (Nephrops norvegicus), до не повече от 7 % през 2016 г. и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби със задължение за разтоварване на норвежки омар в подзона VII на ICES;

е)

за норвежки омар (Nephrops norvegicus), до не повече от 7 % през 2016 г. и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, задължени да разтоварват норвежки омар в участък VIa на ICES;

ж)

за обикновен морски език (Solea solea), до не повече от 3 % през 2016, 2017 и 2018 г. от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи уреди с по-голяма селективност (уред TBB с размер на отвора 80—199 mm) в участъци VIId, VIIe, VIIf и VIIg на ICES.

2.   До 1 май 2016 г. държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на северозападните води представят на Комисията допълнителни данни за изхвърляне на улов и всякакви други научни данни в подкрепа на изключенията, предвидени в параграф 1, букви б), в) и г). Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) оценява представените данни и информация не по-късно от 1 септември 2016 г.

Член 4

Кораби, които са предмет на задължението за разтоварване

1.   В съответствие с критериите, посочени в приложението към настоящия регламент, държавите членки определят корабите, които са обвързани със задължението за разтоварване за всеки отделен вид риболовна дейност.

2.   Като използват защитения уебсайт за контрол на Съюза, до 31 декември 2015 г. съответните държави членки представят на Комисията и на останалите държави членки списъците на съдовете, определени съгласно параграф 1, за всяка отделна риболовна дейност, посочена в приложението. Те поддържат тези списъци актуални.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г.

Член 4 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.1.2013 г., стр. 22.

(2)  Кодовете на съоръженията, използвани в настоящия регламент, са определени от Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Риболовни дейности, които са предмет на задължението за разтоварване

а)

Риболовни дейности в участък VIа на ICES и води на Съюза от участък Vb на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 10 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани, задължението за разтоварване се прилага за пикша.

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Тралове, грибове, винтери, капани и кошове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 30 % норвежки омар, задължението за разтоварване се прилага за норвежки омар.

б)

Риболовни дейности с комбиниран ОДУ за подзони VI и VII на ICES и водите на Съюза от участък Vb на ICES за мерлуза

Риболовна дейност

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Мерлуза

(Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 30 % мерлуза, задължението за разтоварване се прилага за мерлуза.

Мерлуза

(Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички хрилни мрежи

Всички

Целият улов на мерлуза подлежи на задължение за разтоварване.

Мерлуза

(Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Всички парагади

Всички

Целият улов на мерлуза подлежи на задължение за разтоварване.

в)

Риболовни дейности с ОДУ за норвежки омар в подзона VII на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Тралове, грибове, винтери, капани и кошове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 30 % норвежки омар, задължението за разтоварване се прилага за норвежки омар.

г)

Риболовни дейности в участък VIIa на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 10 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани, задължението за разтоварване се прилага за пикша.

д)

Риболовни дейности в участък VIId на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Обикновен морски език (Solea solea)

TBB

Всички бим тралове

Всички

Целият улов на обикновен морски език подлежи на задължение за разтоварване.

Обикновен морски език (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Тралове

< 100 mm

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 5 % обикновен морски език, задължението за разтоварване се прилага за обикновен морски език.

Обикновен морски език (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Всички

Целият улов на обикновен морски език подлежи на задължение за разтоварване.

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 25 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани, задължението за разтоварване се прилага за меджид.

е)

Риболовни дейности в участък VIIe на ICES — обикновен морски език

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Обикновен морски език (Solea solea)

TBB

Всички бим тралове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 10 % обикновен морски език, задължението за разтоварване се прилага за обикновен морски език.

Обикновен морски език (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Всички

Целият улов на обикновен морски език подлежи на задължение за разтоварване.

ж)

Риболовни дейности в участъци VIIb, VIIc и VIIf — VIIk на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Обикновен морски език (Solea solea)

TBB

Всички бим тралове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 5 % обикновен морски език, задължението за разтоварване се прилага за обикновен морски език.

Обикновен морски език (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Всички

Целият улов на обикновен морски език подлежи на задължение за разтоварване.

з)

Риболовни дейности в участъци VIIb, VIIc, VIIe и VIIf — VIIk на ICES

Риболовна дейност

Код на уреда

Риболовен уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Треска (Gadus morhua), пикша (Melanogrammus aeglefinus), меджид (Merlangius merlangus) и сайда (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Тралове и грибове

Всички

Когато общо разтоварванията за отделните кораби на всички видове през 2013 г. и 2014 г. се състоят от над 25 % от следните трескови риби: треска, пикша, меджид и сайда комбинирани, задължението за разтоварване се прилага за меджид.


23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/36


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2439 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2015 година

за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 6 и член 18, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 има за цел постепенното прекратяване на изхвърлянето на улов в рибарството на целия ЕС, като се въведе задължение за разтоварване по отношение на видовете, за които са въведени ограничения на улова.

(2)

С член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Комисията се предоставя правомощието чрез делегирани актове да приема планове за премахване на изхвърлянето на улов за период до три години, които се основават на съвместни препоръки, изготвени от държавите членки след допитване до съответните консултативни съвети.

(3)

Пряк управленски интерес по отношение на риболова в югозападните води имат Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия. Тези държави членки представиха на Комисията съвместна препоръка, съгласувана с консултативния съвет за югозападните води. Съответните научни организации представиха също така научни становища, които бяха разгледани от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Мерките, включени в съвместната препоръка, са в съответствие с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и следователно, съгласно член 18, параграф 3 от посочения регламент, следва да бъдат включени в настоящия регламент.

(4)

Що се отнася до югозападните води, в съответствие с член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, задължението за разтоварване се прилага за видовете, които са определящи за съответния вид риболов, най-късно от 1 януари 2016 г. В съответствие със съвместната препоръка планът за премахване на изхвърления улов следва да обхваща риболова на обикновен морски език, мерлуза и норвежки омар (само в зоните на разпространение на тези запаси, наричани „функционални единици“) в участъци VIIIa, b, d, e на ICES, на норвежки омар в участъци VIIIc и IXa на ICES (само във функционалните единици), на обикновен морски език и писия в участък IXa на ICES, и на мерлуза в участъци VIIIc и IXa на ICES.

(5)

В съвместната препоръка се предлага за норвежки омар, уловен с тралове в подзони VIII и IX на ICES да се прилага изключение от задължението за разтоварване, тъй като съществуващите научни доказателства сочат вероятен висок процент на оцеляване, като се вземат предвид характеристиките на риболовните уреди, използвани за тези видове, риболовните практики и екосистемата. В оценката си НТИКР стига до заключението, че са необходими повече проучвания, за да се потвърдят наличните резултати, и отбелязва, че такива проучвания се извършват в момента или са запланувани. Поради това изключението следва да бъде включено в регламента за 2016 г. с разпоредба, която изисква засегнатите държави членки да представят допълнителни данни на Комисията, за да може НТИКР да направи цялостна оценка на основанията за изключението.

(6)

В съвместната препоръка се предвиждат три минимални изключения от задължението за разтоварване за някои риболовни дейности и до определени равнища. Данните, предоставени от държавите членки, бяха прегледани от НТИКР. НТИКР стига до заключението, че съвместната препоръка съдържа обосновани аргументи, свързани с трудностите за увеличаване на селективността, съчетани с прекомерните разходи за обработка на нежелания улов. В контекста на гореизложеното е целесъобразно да се установят минимални изключения в съответствие с процента, предложен в съвместната препоръка, и при равнища, които не надвишават разрешените съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(7)

Минималното изключение за обикновен морски език до не повече от 5 % от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид в участъци VIIIa и VIIIb с бим тралове и дънни тралове, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността по практически приложим начин. НТИКР стигна до извода, че съпътстващата информация е достатъчна, за да обоснове исканото изключение. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(8)

Минималното изключение за обикновен морски език до не повече от 3 % от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид в участъци VIIIa и VIIIb на ICES с тристенни мрежи и хрилни мрежи, се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността по практически приложим начин. НТИКР стигна до извода, че съпътстващата информация е достатъчна, за да обоснове исканото изключение. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(9)

Минималното изключение за мерлуза до не повече от 7 % през 2016 и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид с трал в подзони VIII и IX на ICES се основава на факта, че много трудно може да се постигне увеличаване на селективността по практически приложим начин. Представената съпътстваща информация показва, че увеличаването на селективността при съответните риболовни дейности би довело до загуби на риба, която би могла да се предлага на пазара, а това може да направи риболовните дейности потенциално нерентабилни. Освен това НТИКР посочи, че тази информация следва да бъде допълнена с още проучвания на селективността за съответните риболовни дейности. Поради това изключението следва да бъде включено в регламента с разпоредба, която изисква засегнатите държави членки да представят допълнителни данни на Комисията, за да може НТИКР да направи цялостна оценка на основанията за изключението.

(10)

Настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му, тъй като предвидените в него мерки оказват пряко въздействие върху икономическите дейности, свързани с риболовния сезон на корабите на Съюза, и неговото планиране. Той следва да се прилага от 1 януари 2016 г. с цел да се спазят сроковете, посочени в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. В съответствие с член 15, параграф 6 от посочения регламент настоящият регламент следва да се прилага за не повече от три години,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

В настоящия регламент се определят подробностите по прилагането на предвиденото в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължение за разтоварване, което се отнася за югозападните води, определени в член 4, параграф 2, буква г) от същия регламент, при риболовните дейности, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Изключение, свързано със способността за оцеляване

1.   Изключението от задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, се прилага през 2016 г. за норвежки омар (Nephrops norvegicus), уловен в подзони VIII и IX с тралове (кодове на съоръженията (2): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT и TX).

2.   Държавите членки, които имат пряк управленски интерес по отношение на югозападните води, представят до 1 май 2016 г. допълнителни научни данни, подкрепящи изключението, посочено в параграф 1. Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) оценява предоставената научна информация до 1 септември 2016 г.

Член 3

Минимални изключения

1.   Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се разрешава изхвърлянето на улов в следните количества:

а)

за обикновен морски език (Solea solea), до не повече от 5 % от общия му годишен улов от кораби, използващи бим трал (код на риболовното съоръжение: TBB) и дънни тралове (кодове на съоръжения: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT и TX), които ловят този вид в участъци VIIIa и VIIIb на ICES;

б)

за обикновен морски език (Solea solea), до не повече от 3 % от общия му годишен улов от кораби, използващи тристенни мрежи и хрилни мрежи (кодове на съоръжения: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR и GEN), които ловят този вид в участъци VIIIa и VIIIb на ICES;

в)

за мерлуза (Merluccius merluccius), до не повече от 7 % през 2016 г. и 2017 г. и до не повече от 6 % през 2018 г. от общия му годишен улов от кораби, използващи тралове (кодове на съоръжения: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX и SV), които ловят този вид в подзони VIII и IX на ICES.

2.   До 1 май 2016 г. държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на югозападните води представят на Комисията допълнителни данни за изхвърляне на улов и всякакви други научни данни в подкрепа на изключението, предвидено в параграф 1, буква в). Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) оценява представените данни и информация до 1 септември 2016 г.

Член 4

Кораби, които са предмет на задължението за разтоварване

1.   В съответствие с критериите, посочени в приложението към настоящия регламент, държавите членки определят корабите, които са обвързани със задължението за разтоварване за всеки отделен вид риболовна дейност.

2.   Като използват защитения уебсайт за контрол на Съюза, до 31 декември 2015 г. съответните държави членки представят на Комисията и на останалите държави членки списъците на съдовете, определени съгласно параграф 1, за всяка отделна риболовна дейност, посочена в приложението. Те поддържат тези списъци актуални.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г.

Член 4 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.1.2013 г., стр. 22.

(2)  Кодовете на съоръженията, използвани в настоящия регламент, са определени от Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Риболовни дейности, които са предмет на задължението за разтоварване:

а)

Риболовни дейности в участъци VIIIa, b, d и e на ICES

Риболовна дейност (вид)

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Обикновен морски език

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Всички дънни тралове

Размер на отвора на мрежата между 70 и 100 mm

Целият улов на обикновен морски език подлежи на задължение за разтоварване.

TBB

Всички бим тралове

Размер на отвора на мрежата между 70 и 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата по-голям или равен на 100 mm

Мерлуза

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Всички дънни тралове и грибове

Размер на отвора на мрежата по-голям или равен на 100 mm

Целият улов на мерлуза подлежи на задължение за разтоварване.

LL, LLS

Всички парагади

Всички

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Всички хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата по-голям или равен на 100 mm

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

само в рамките на функционални единици

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Всички дънни тралове

Размер на отвора на мрежата по-голям или равен на 70 mm

Целият улов на норвежки омар подлежи на задължение за разтоварване.

б)

Риболовни дейности в участъци VIIIc и IXa на ICES

Риболовна дейност (вид)

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

само в рамките на функционални единици

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Всички дънни тралове

Размер на отвора на мрежата по-голям или равен на 70 mm

Целият улов на норвежки омар подлежи на задължение за разтоварване.

Мерлуза

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Всички дънни тралове и грибове

Кораби, които отговарят на следните кумулативни критерии:

1.

Използват мрежа с размер на отвора по-голям или равен на 70 mm

2.

Общото разтоварено на сушата количество мерлуза в периода 2013/2014 г. се състои от: повече от 10 % от всички разтоварени видове и повече от 10 метрични тона.

Целият улов на мерлуза подлежи на задължение за разтоварване.

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Всички хрилни мрежи

Кораби, които отговарят на следните кумулативни критерии:

1.

Използват мрежа с размер на отвора между 80 и 99 mm

2.

Общото разтоварено количество мерлуза в периода 2013/2014 г. се състои от повече от 10 % от всички разтоварени видове и повече от 10 метрични тона.

LL, LLS

Всички парагади

Кораби, които отговарят на следните кумулативни критерии:

1.

Размер на куката, по-голям от 3,85 ± 1,15 дължина и 1,6 ± 0,4 широчина

2.

Общото разтоварено количество мерлуза в периода 2013/2014 г. се състои от повече от 10 % от всички разтоварени видове и повече от 10 метрични тона.

в)

Риболовни дейности в участък IXa на ICES

Риболовна дейност (вид)

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Задължение за разтоварване

Обикновен морски език (Solea solea) и писия (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни мрежи и хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата по-голям или равен на 100 mm

Целият улов на обикновен морски език и писия подлежи на задължение за разтоварване.


23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/42


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2440 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2015 година

за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 6 и член 18, параграфи 1 и 3 от него, както и Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (2), по-специално членове 18а и 48а от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 има за цел постепенното премахване на изхвърлянето на улов в рибарството в целия ЕС, като се въведе задължение за разтоварване по отношение на видовете, за които са въведени ограничения на улова.

(2)

С член 15, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Комисията се предоставя правомощието чрез делегирани актове да приема планове за премахване на изхвърлянето на улов за период до три години, които се основават на съвместни препоръки, изготвени от държавите членки след допитване до съответните консултативни съвети.

(3)

Белгия, Дания, Германия, Франция, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство имат пряк управленски интерес в областта на рибарството в Северно море. След допитване до Консултативния съвет за Северно море и Консултативния съвет по далечно плаване тези държави членки представиха на Комисията съвместна препоръка. Съответните научни организации представиха също така научни становища, които бяха разгледани от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Мерките, включени в съвместната препоръка, са в съответствие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(4)

За целите на Регламент (ЕС) № 1380/2013 се приема, че Северно море обхваща зони IIIa и IV на ICES. Тъй като някои запаси от дънни видове, свързани с предложения план за премахване на изхвърлянето на улов, се намират и във водите на Съюза от участък IIa на ICES, държавите членки препоръчват този участък да бъде включен във въпросния план.

(5)

Що се отнася до Северно море в съответствие с член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване се прилага за видовете, които са определящи за риболовните дейности с наложени ограничения на улова, най-късно от 1 януари 2016 г. и се прилага при смесен риболов с определящи видове треска, пикша, меджид и сайда, при риболов на норвежки омар, при смесен риболов на обикновен морски език и писия, както и при риболов на мерлуза и северна скарида. В съответствие с член 15, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 в плана за премахване на изхвърлянето на улов са определени видовете, които трябва да се разтоварват от 1 януари 2016 г. Тези видове са сайда, пикша, норвежки омар, морски език, писия, мерлуза и северна скарида. С този план за премахване на изхвърлянето на улов се определя също така задължение за разтоварване на прилова на северна скарида.

(6)

В съвместната препоръка се предлага две изключения от задължението за разтоварване да се прилагат за норвежки омар, уловен съответно с винтери и с някои дънни тралове (OTB, TBN (3)) в участък IIIa на ICES. Въз основа на научните доказателства, представени в съвместната препоръка и прегледани от НТИКР, и като се вземат предвид характеристиките на риболовните уреди, на риболовните практики и на екосистемата, Комисията счита, че тези изключения следва да бъдат включени в настоящия регламент. Държавите членки следва да представят допълнителни данни, за да може НТИКР да направи допълнителна оценка на процента на оцеляване на норвежкия омар, уловен с тралове, а Комисията да преразгледа съответното изключение след 2016 г.

(7)

В съвместната препоръка се предвиждат пет минимални изключения от задължението за разтоварване за някои риболовни дейности и до определени равнища. Данните, предоставени от държавите членки, бяха прегледани от НТИКР, който като цяло заключи, че съвместната препоръка, подкрепена в някои случаи с качествена оценка на разходите, съдържа обосновани аргументи, че по-нататъшното повишаване на селективността е трудно да се постигне и/или предполага несъразмерно високи разходи за обработка на нежелания улов. Тъй като няма възражения срещу това заключение посредством научна информация за противното, е целесъобразно да се установят минимални изключения в съответствие с предложеното в съвместната препоръка процентно равнище, в рамките на посоченото в член 15, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(8)

Предложеното в препоръката минимално изключение общо за обикновен морски език и пикша до не повече от 2 % от общия му годишен улов на норвежки омар, морски език и пикша при лов на норвежки омар от кораби, които използват дънни тралове със селективна по отношение на видовете решетка в участък IIIa на ICES, се основава на факта, че много трудно може да се постигне повишаване на селективността. НТИКР стигна до извода, че съпътстващата информация е достатъчна, за да обоснове исканото изключение. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(9)

Предложеното в препоръката минимално изключение за обикновен морски език до не повече от 3 % от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид в участък IIIa, подзона IV на ICES и във водите на Съюза от участък IIa на ICES, с тристенни мрежи и хрилни мрежи, се основава на факта, че много трудно може да се постигне повишаване на селективността. НТИКР стигна до извода, че съпътстващата информация е достатъчна, за да обоснове исканото изключение. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(10)

Това минимално изключение, предложено в съвместната препоръка за обикновен морски език с размер по-малък от 19 cm, до не повече от 3,7 % от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи бим тралове с размер на окото от 80—90 mm в подзона IV на ICES, южно от 55/56° с.ш., се основава на факта, че повишаването на селективността е много трудно постижимо и че е налице подкрепяща количествена информация за несъразмерно високи разходи за обработка на нежелания улов. Комисията счита, че е целесъобразно това изключение да се включи в настоящия регламент. Държавите членки следва да представят допълнителни данни по отношение на разходите, за да може Комисията да преразгледа това изключение след 2016 г.

(11)

Предложеното в съвместната препоръка минимално изключение за обикновен морски език до не повече от 7 % от общия му годишен улов от кораби, които ловят този вид в подзона IV на ICES, с бим тралове с повишена селективност, се основава на факта, че много трудно може да се постигне повишаване на селективността. НТИКР стигна до извода, че съпътстващата информация е достатъчна, за да обоснове предложеното изключение. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(12)

Това минимално изключение, предложено в съвместната препоръка за норвежки омар, по-малък от минималния референтен размер за опазване, до не повече от 6 % от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи някои дънни тралове в подзона IV на ICES и водите на Съюза от участък IIa на ICES, се основава на факта, че е налице подкрепяща количествена информация относно несъразмерно високи разходи за обработка и изхвърляне на нежелания улов. НТИКР стигна до извода, че съпътстващата информация е достатъчна, за да обоснове предложеното изключение. Поради това то следва да бъде включено в настоящия регламент.

(13)

С член 18а от Регламент (ЕО) № 850/98 Комисията се оправомощава да определи, за целите на приемането на планове за премахване на изхвърлянето на улов и относно видовете, които подлежат на задължението за разтоварване на сушата, минимален референтен размер за опазване с цел да се осигури защита на младите екземпляри морски организми. Когато е целесъобразно, могат да се предвиждат дерогации за минималния референтен размер за опазване от размерите, определени в приложение XII към същия регламент. Понастоящем в приложение XII е определен минимален референтен размер за опазването на норвежки омар на стойност 130 cm. Научните доказателства, разгледани от НТИКР, подкрепят определянето на минимален референтен размер за опазване на норвежки омар на стойност 105 cm. По-специално НТИКР заключи, че предложеният минимален референтен размер за опазване е над средния размер при достигане на полова зрялост и че рискът за популацията от намаляването на минималния референтен размер за опазване в участък IIIa на ICES е малък.

(14)

Плановете за премахване на изхвърлянето на улов могат също така да включват технически мерки по отношение на риболовни дейности или видове, обхванати от задължението за разтоварване. С цел да се повиши селективността на риболовните уреди и да се намали нежеланият улов в Скагерак, е целесъобразно да се предвидят редица технически мерки, договорени между Съюза и Норвегия през 2011 г. (4) и 2012 г. (5)

(15)

С цел да се осигури подходящ контрол, следва да се установят конкретни изисквания по отношение на съставянето от държавите членки на списъци на корабите, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

(16)

Настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му, тъй като предвидените в него мерки оказват пряко въздействие върху икономическите дейности и планирането на риболовния сезон на корабите на Съюза. Той следва да се прилага от 1 януари 2016 г., с цел да се спазят сроковете, посочени в член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. В съответствие с член 15, параграф 6 от посочения регламент настоящият регламент следва да се прилага за не повече от една година,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

В настоящия регламент се определят подробни правила по прилагането на задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES, което е в сила по отношение на риболовните дейности, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Изключение въз основа на способността за оцеляване

1.   Изключението от задължението за разтоварване, предвидено в член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, за видове, които според научните доказателства са с висок процент на оцеляване, се прилага при следния улов на норвежки омар:

а)

улов с винтери (FPO);

б)

улов в участък IIIa на ICES с дънни тралове (OTB, TBN) с размер на окото минимум 70 mm, снабдени със селективна по отношение на видовете решетка с разстояние между пръчките на скарата максимум 35 mm; както и

в)

улов в участък IIIa на ICES с дънни тралове (OTB, TBN) с размер на окото на мрежата минимум 90 mm, снабдени с горна стена с размер на окото на мрежата минимум 270 mm (ромбоидно око) или минимум 140 mm (квадратно око).

2.   Норвежки омар, уловен в случаите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), се освобождава незабавно, и то в зоната, в която е бил уловен.

3.   До 30 април 2016 г. държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на Северно море представят на Комисията допълнителни научни данни в подкрепа на изключението, предвидено в параграф 1, буква б).

Член 3

Минимални изключения

1.   Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се разрешава изхвърлянето на улов в следните количества:

а)

общо за обикновен морски език и пикша — до не повече от 2 % от общия годишен улов на норвежки омар, морски език и пикша при улова на норвежки омар от кораби, използващи дънни тралове (OTB, TBN) с размер на окото от 70 mm или повече и снабдени със селективна по отношение на видовете решетка с разстояние между пръчките на скарата максимум 35 mm в участък IIIa на ICES;

б)

за обикновен морски език — до не повече от 3 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи тристенни и хрилни мрежи (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) в участък IIIa и подзона IV на ICES, както и във водите на Съюза от участък IIa на ICES;

в)

за обикновен морски език, по-малък от 19 см — до не повече от 3,7 % от общия годишен улов на този вид от кораби, използващи бим тралове с размер на окото 80—90 mm, в южната част на Северно море (подзона IV на ICES, южно от 55/56° с.ш.);

г)

за обикновен морски език под минималния референтен размер за опазване — до не повече от 7 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи бим тралове с размер на окото 80—119 mm, с увеличен размер на окото в разширението на бим траловете в подзона IV на ICES;

д)

за норвежки омар под минималния референтен размер за опазване — до не повече от 6 % от общия годишен улов на тези видове от кораби, използващи дънни тралове (OTB, TBN, OTT, TB) с размер на окото 80—99 mm в подзона IV на ICES и във водите на Съюза от участък IIa на ICES.

2.   До 30 април 2016 г. държавите членки с пряк управленски интерес по отношение на Северно море представят на Комисията допълнителни научни данни в подкрепа на изключението, предвидено в параграф 1, буква в).

Член 4

Минимален референтен размер за опазване

Чрез дерогация от минималния референтен размер за опазване, определен в приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98, и за целите на настоящия регламент, минималният референтен размер за опазване на норвежки омар в участък IIIa на ICES, е, както следва:

а)

с обща дължина 105 mm;

б)

с дължина на черупката 32 mm.

Член 5

Конкретни технически мерки в Скагерак

1.   Забранява се преносът на борда или използването на всички видове тралове, датски гриб, бим трал или сходен теглен мрежен уред с размер на окото под 120 mm.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 траловете с размер на окото най-малко 90 mm при тралната торба могат да се използват, при условие че са оборудвани с:

а)

стена с квадратно око на мрежата от минимум 140 mm;

б)

стена с ромбовидно око на мрежата с размер минимум 270 mm, поставена в четиристенен участък и закачена с три други с око на мрежата с размер 90 mm към една с око на мрежата с размер 270 mm; или

в)

сортираща решетка с разстояние между пръчките на скарата максимум 35 mm.

Дерогацията, предвидена в първа алинея, букви а) и б), се прилага, при условие че платното на трала е:

с дължина най-малко 3 метра;

разположено на не повече от 4 метра от въжето на торбата; както и

пълната ширина на горната част на трала (т.е. от ива до ива).

3.   Чрез дерогация от параграф 1 следните тралове също могат да се използват:

а)

тралове с квадратно око на мрежата при торбата от минимум 70 mm, оборудвани със сортираща решетка с разстояние между пръчките на скарата максимум 35 mm;

б)

тралове с минимален размер на окото под 70 mm при риболов на пелагични или промишлени видове, при условие че поне 80 % от улова се състои от един или повече пелагични или промишлени видове;

в)

тралове с размер на окото при торбата от поне 35 mm при риболов на скариди от вида Pandalus, при условие че са снабдени със сортираща решетка с разстояние между пръчките на скарата максимум 19 mm.

4.   Приспособление за задържане на риба може да се използва при улов на скариди от вида Pandalus в съответствие с параграф 3, буква в), при условие че са налице подходящи възможности за риболов за компенсация на прилова и че приспособлението за задържане е

изградено с горна стена с квадратно око на мрежата от минимум 120 mm;

с дължина най-малко 3 метра; както и

с ширина поне равна на тази на сортиращата решетка.

Член 6

Списък на корабите

В съответствие с критериите, посочени в приложението към настоящия регламент, държавите членки определят корабите, които са обвързани със задължението за разтоварване за всеки отделен вид риболовна дейност.

Като използват защитения уебсайт за контрол на Съюза, до 31 декември 2015 г. съответните държави членки представят на Комисията и на останалите държави членки списъците на всички кораби за целеви улов на сайда съгласно определението в приложението, установени в съответствие с първа алинея. Те следва да поддържат тези списъци актуални.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

Въпреки това член 6 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

(3)  Кодовете на риболовните уреди, използвани в настоящия регламент, се отнасят до кодовете от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. За кораби, чиято обща дължина е по-малка от 10 метра, кодовете за риболовните уреди, използвани в настоящата таблица, се отнасят до кодове съгласно класификацията на риболовни уреди на ФАО.

(4)  Съгласуван протокол от консултациите в областта на риболова между Норвегия и Европейския съюз относно регулирането на риболовните дейности в Скагерак и Категат за 2012 г.

(5)  Съгласуван протокол от консултациите в областта на риболова между Европейския съюз и Норвегия относно мерки за прилагане на забраната за изхвърляне на улов и мерки за контрол в зоната на Скагерак, 4 юли 2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Риболовни дейности, които са предмет на задължението за разтоварване:

Риболовни уреди (1)  (2)

Размер на окото

Засегнати видове:

Тралове:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

≥ 100 mm

Целият улов на сайда (ако е уловен от кораб за целеви улов на сайда (3), писия и пикша.

Целият прилов на северна скарида.

Тралове:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

Подзона IV на ICES и водите на Съюза от участък IIa на ICES:

80—99 mm

Целият улов на норвежки омар и обикновен морски език във всички зони (4).

Целият прилов на северна скарида.

Участък IIIа на ICES: целият улов на пикша.

Участък IIIа на ICES: 70—99 mm

Тралове:

OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV

32—69 mm

Целият улов на северна скарида.

Бим тралове:

TBB

≥ 120 mm

Целият улов на писия.

Целият прилов на северна скарида.

Бим тралове:

TBB

80—119 mm

Целият улов на обикновен морски език.

Всеки прилов на северна скарида.

Хрилни мрежи, тристенни мрежи и заплитащи мрежи:

GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF

 

Целият улов на обикновен морски език.

Целият прилов на северна скарида.

Въдици и кукички:

LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM

 

Целият улов на мерлуза.

Целият прилов на северна скарида.

Капани:

FPO, FIX, FYK, FPN

 

Целият улов на норвежки омар.

Целият прилов на северна скарида.


(1)  Кодовете на риболовните уреди в настоящата таблица се отнасят до кодовете в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

(2)  За кораби, чиято обща дължина е по-малка от 10 метра, кодовете за риболовните уреди, използвани в настоящата таблица, се отнасят до кодове съгласно класификацията на риболовни уреди на ФАО.

(3)  Даден кораб извършва целеви улов на сайда, ако използва тралове с размер на окото > 100 mm, както и ако е имал средна годишна стойност на разтоварванията на сайда от > 50 % от всички разтоварвания на кораба, предприети в зоната на Северно море в рамките на ЕС и в трети държави през периода от x-4 до x-2, където x е годината на прилагане, т.е. 2012—2014 г. за 2016 г. и 2013—2015 г. за 2017 г.

(4)  Освен в участък IIIa на ICES, когато се извършва риболов с тралове с размер на окото на мрежата най-малко 90 mm, оборудвани с горна стена с око на мрежата с размер минимум 270 mm (ромбоидно око) или минимум 140 mm (квадратно око), или горна стена с квадратно око на мрежата с размер 120 mm, поставена на 6 до 9 метра от тралната торба.


23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/49


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2441 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 27

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 12 август 2014 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува изменения на Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети, озаглавени Метод на собствения капитал в индивидуалните финансови отчети. Целта на измененията е да се позволи на предприятията, когато отчитат инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия в своите индивидуални финансови отчети, да използват метода на собствения капитал така, както е описан в МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия.

(3)

Приемането на измененията на МСС 27 предполага като логично следствие и изменения на Международен стандарт за финансова отчетност (МСФО) 1 и МСС 28 с цел да се постигне съответствие между международните счетоводни стандарти.

(4)

В измененията на МСС 27 се съдържат някои препратки към МСФО 9, които не могат да бъдат прилагани понастоящем, тъй като МСФО 9 не е приет от Съюза. Поради това всички препратки към МСФО 9, съдържащи се в приложението към настоящия регламент, следва да бъдат разглеждани като препратки към Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

(5)

Европейската консултативна група по финансовото отчитане потвърждава, че измененията на МСС 27 отговарят на критериите за приемане, изложени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

б)

Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

в)

Международен счетоводен стандарт 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

2.   Всички препратки към МСФО 9, съдържащи се в приложението към настоящия регламент, се разглеждат като препратки към Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

Член 2

Всички предприятия прилагат посочените в член 1 изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2016 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Метод на собствения капитал виндивидуалните финансови отчети

(Изменения на МСС 27)

Изменения на МСС 27

Индивидуални финансови отчети

Параграфи 4—7, 10, 11Б и 12 се изменят и се добавя параграф 18Й

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.

В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Индивидуални финансови отчети са отчетите, които се представят от предприятие, в които предприятието може да избере, при спазване на изискванията в настоящия стандарт, да отчита инвестициите си в дъщерни предприятия, съвместни предприятия или асоциирани предприятия или по цената на придобиване в съответствие с МСФО 9 Финансови инструменти, или като използва метода на собствения капитал така, както е описано в МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия.

5.

Следните термини са определени в допълнение А към МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, допълнение А към МСФО 11 Съвместни предприятия и параграф 3 от МСС 28:

асоциирано предприятие

метод на собствения капитал

6.

Индивидуалните финансови отчети са отчетите, които се представят в допълнение към консолидираните финансови отчети или в допълнение към финансовите отчети на инвеститор, който няма инвестиции в дъщерни предприятия, но има инвестиции в асоциирани предприятия или съвместни предприятия, които инвестиции в асоциирани предприятия или съвместни предприятия трябва съгласно МСС 28 да се отчитат по метода на собствения капитал, освен при предвидените в параграфи 8 — 8A обстоятелства.

7.

Финансовите отчети на дадено предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие, не са индивидуални финансови отчети.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

10.

Когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, то отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия или асоциирани предприятия или:

а)

по цена на придобиване (себестойност);

б)

в съответствие с МСФО 9; или

в)

като използват метода на собствения капитал, както е описан в МСС 28.

Предприятието прилага същото счетоводно отчитане за всяка категория инвестиции. Инвестиции, отчетени по цена на придобиване или по метода на собствения капитал, се отчитат в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, когато те са класифицирани като държани за продажба или за разпределяне (или са включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба или за разпределяне). Оценяването на отчитаните в съответствие с МСФО 9 инвестиции не се променя при тези условия.

11Б

Когато предприятието майка престава да бъде инвестиционно предприятие или става инвестиционно предприятие, то отчита промяната от датата, на която е настъпила промяната на статута, както следва:

а)

когато предприятието престава да бъде инвестиционно предприятие, то отчита инвестициите в дъщерно предприятие в съответствие с параграф 10. Датата на придобиване се приема за датата на промяна на статута. Справедливата стойност на дъщерното предприятие към приетата дата на придобиване представлява прехвърленото прието възнаграждение при отчитането на инвестицията в съответствие с параграф 10.

i)

[заличен]

ii)

[заличен]

б)

когато предприятието става инвестиционно, то отчита инвестициите в дъщерно предприятие по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9. Разликата между предишната балансова стойност на дъщерното предприятие и неговата справедлива стойност към датата на промяната на статута на инвеститора се признава като нетен резултат в печалбата или загубата. Кумулативната сума на всяка печалба или загуба, които преди са били признати в друг всеобхватен доход по отношение на тези дъщерни дружества, се разглежда все едно инвестиционното предприятие се е освободило от тези дъщерни предприятия на датата на промяната в статута.

12.

Дивидентите от дъщерно предприятие, съвместно предприятие или асоциирано предприятие се признават в индивидуалните финансови отчети на предприятието, когато правото на предприятието да получи дивидент е установено. Дивидентът се признава в печалбата или загубата, освен ако предприятието избере да използва метода на собствения капитал, в който случай дивидентът се признава като намаление на балансовата сума на инвестицията.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

18Й

С Метод на собствения капитал в индивидуалните финансови отчети (изменения на МСС 27), издаден през август 2014 г., бяха изменени параграфи 4—7, 10, 11Б и 12. Предприятието прилага тези изменения със задна дата за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г., в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието ги прилага за по-ранен период, то оповестява този факт.

Последващи изменения на други стандарти

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

Добавя се параграф 39Щ.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

39Щ

С Метод на собствения капитал в индивидуалните финансови отчети (изменения на МСС 27), издаден през август 2014 г., беше изменен параграфи Г14 и добавен параграф Г15А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2016 година. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието ги прилага за по-ранен период, то оповестява този факт.

В приложение Г се изменя параграф Г 14 и се добавя параграф Г15А.

Инвестиции в дъщерни предприятия, смесени предприятия и асоциирани предприятия

Г14

Когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, съгласно МСС 27 то трябва да отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия или:

а)

по цена на придобиване (себестойност);

б)

в съответствие с МСФО 9, или

в)

като използва метода на собствения капитал, както е описан в МСС 28.

Г15А

Ако прилагащото за първи път предприятие отчита такава инвестиция по метода на собствения капитал в съответствие с описаните в МСС 28 процедури:

а)

прилагащото за първи път предприятие прилага изключението от изискванията за минали бизнес комбинации (допълнение В) за придобиването на инвестицията.

б)

ако предприятието започне да прилага за първи път МСФО за своите индивидуални финансови отчети по-рано, отколкото за консолидираните си финансови отчети, и

i)

по-късно от своето предприятие майка, предприятието прилага параграф Г16 в своите индивидуални финансови отчети.

ii)

по-късно от дъщерното си предприятие, предприятието прилага параграф Г17 в своите индивидуални финансови отчети.

МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия

Параграф 25 се изменя и се добавя параграф 45Б.

Промени в дела от собствеността

25.

Ако делът от собствеността на едно предприятие в асоциирано предприятие или съвместно предприятие бъде намален, но инвестицията продължава да бъде класифицирана съответно като инвестиция в асоциирано предприятие или съвместно предприятие, предприятието прекласифицира към печалба или загуба частта от печалбата или загубата, която преди това е била призната в друг всеобхватен доход по отношение на въпросното намаление на дела от собствеността, ако би било необходимо тази печалба или загуба да се прекласифицира към печалба или загуба при освобождаване от свързаните активи или пасиви.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

45Б

С Метод на собствения капитал в индивидуалните финансови отчети (изменения на МСС 27), издаден през август 2014 г., беше изменен параграф 25. Предприятието прилага това изменение със задна дата за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г., в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.


23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/54


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2442 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

236,2

MA

104,4

TR

109,8

ZZ

150,1

0707 00 05

EG

174,9

MA

90,3

TR

143,9

ZZ

136,4

0709 93 10

MA

45,8

TR

145,2

ZZ

95,5

0805 10 20

EG

52,8

MA

65,7

TR

77,0

ZA

53,1

ZZ

62,2

0805 20 10

MA

74,4

ZZ

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

111,9

TR

86,8

UY

95,4

ZZ

98,0

0805 50 10

TR

97,8

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

153,6

CL

95,8

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

140,7

0808 30 90

CN

63,7

TR

121,0

ZZ

92,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/56


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2443 НА СЪВЕТА

от 11 декември 2015 година

относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с дял V от Споразумението за асоцииране

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 464, параграфи 3 и 4 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1) (наричано по-долу „споразумението“), се предвижда временното прилагане на части от споразумението.

(2)

В член 3 от Решение 2014/492/ЕС на Съвета (2) се определят разпоредбите на споразумението, които да се прилагат временно.

(3)

В член 462 от споразумението се предвижда, че прилагането на дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението по отношение на областите на Република Молдова, върху които правителството на Република Молдова не упражнява ефективен контрол, започва тогава, когато Република Молдова гарантира прилагането и изпълнението в пълна степен на дял V на цялата си територия.

(4)

В член 462 от споразумението също така се предвижда, че Съветът за асоцииране приема решение относно момента, от който са гарантирани прилагането и изпълнението в пълна степен на дял V от споразумението на цялата територия на Република Молдова.

(5)

Република Молдова информира Европейската комисия, че ще може да гарантира прилагането и изпълнението в пълна степен на дял V от споразумението на цялата си територия, считано от 1 януари 2016 г.

(6)

Необходимо е да се наблюдава и редовно да се прави преглед на прилагането на дял V от споразумението по отношение на цялата територия на Република Молдова.

(7)

Поради това е целесъобразно да се определи позицията на Съюза във връзка с прилагането на дял V от споразумението на цялата територия на Република Молдова,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да бъде заета от Съюза в рамките на Съвета за асоцииране, създаден съгласно член 434 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с прилагането и изпълнението в пълна степен, както и с прилагането на дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението на цялата територия на Република Молдова, се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Съвета за асоцииране.

2.   Незначителни технически поправки в проекта на решението могат да бъдат одобрявани от представителите на Съюза в Съвета за асоцииране, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

В срок от осем месеца от влизането в сила на настоящото решение, а след това — веднъж годишно Европейската комисия докладва на Съвета относно прилагането на дял V от споразумението на цялата територия на Република Молдова. В случай че Република Молдова вече не може да гарантира прилагането и изпълнението в пълна степен на дял V от споразумението по отношение на тези области на Република Молдова, върху които тя не упражнява ефективен контрол, представителите на Съюза в Съвета за асоцииране може — съгласно решение, взето в съответствие с член 218, параграф 9 от Договора, да поискат от Съвета за асоцииране да преразгледа продължаването на прилагането на дял V от споразумението в засегнатите области.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. BAUSCH


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.

(2)  Решение 2014/492/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 1/2015 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

от …

относно прилагането на цялата територия на Република Молдова на дял V от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1), и по-специално член 462 от него,

като има предвид, че:

(1)

От 1 септември 2014 г. части от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (наричано по-долу „споразумението“), се прилагат временно в съответствие с член 464 от него.

(2)

Република Молдова информира Европейската комисия, че ще може да гарантира прилагането и изпълнението в пълна степен на дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението на цялата своя територия, считано от 1 януари 2016 г.

(3)

Целесъобразно е Съветът за асоцииране да прави редовен преглед на прилагането на дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението на цялата територия на Република Молдова.

(4)

Целесъобразно е Комитетът за асоцииране в състав „Търговия“ да наблюдава прилагането на дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението на цялата територия на Република Молдова и да докладва редовно на Съвета за асоцииране,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, се прилага на цялата територия на Република Молдова, считано от 1 януари 2016 г.

2.   Съветът за асоцииране прави преглед на прилагането на дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението на цялата територия на Република Молдова в срок от 10 месеца от приемането на настоящото решение, а след това — веднъж годишно.

3.   Комитетът за асоцииране в състав „Търговия“ наблюдава прилагането на дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението съгласно посоченото в параграф 1. Той докладва на Съвета за асоцииране веднъж годишно и когато обстоятелствата го изискват.

4.   Дял VII (Институционални, общи и заключителни разпоредби) от споразумението се прилага, доколкото прилагането му е свързано с дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от споразумението.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвета за асоцииране

Председател


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4


23.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/59


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2444 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за установяване на стандартни изисквания при представянето от държавите членки на национални програми за ликвидиране, контрол и надзор на някои болести по животните и зоонози с цел получаване на финансиране от Съюза и за отмяна на Решение 2008/425/ЕО

(нотифицирано под номер С(2015) 9192)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 36, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 652/2014 се установяват, inter alia, разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига и здравеопазването на животните, както и изисквания във връзка с представянето и съдържанието на националните програми за ликвидиране, контрол и надзор на болести по животните и зоонози.

(2)

В член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 652/2014 се предвижда най-късно до 31 май всяка година държавите членки да представят на Комисията започващите през следващата година национални програми, по отношение на които те искат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

(3)

В Решение 2008/425/ЕО на Комисията (2) се предвижда държавите членки, желаещи финансова помощ от Съюза за национални програми за ликвидиране, мониторинг и контрол на определени болести по животните, да подават заявления, съдържащи като минимум информацията, предвидена в приложения I—V към посоченото решение.

(4)

След приемането на Регламент (ЕС) № 652/2014 е целесъобразно стандартните изисквания във връзка със съдържанието и представянето от държавите членки на националните програми по член 9 от посочения регламент да претърпят нова редакция, за да бъдат приведени изцяло в съответствие с изискванията на член 12 от същия регламент.

(5)

Освен това стандартните изисквания във връзка със съдържанието и представянето от държавите членки на националните програми по член 9 от Регламент (ЕС) № 652/2014 следва да отговарят на критериите за националните програми за ликвидиране, контрол и мониторинг, установени с Решение 2008/341/ЕО на Комисията (3).

(6)

С оглед придържане към променящото се законодателство на Съюза е целесъобразно за определени болести да се използват стандартните електронни образци, достъпни онлайн на уебсайта на Комисията, с което ще се улеснят необходимите изменения или включването на допълнителна информация. Комисията ще информира и обсъжда с държавите членки всички необходими изменения в стандартните електронни образци в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите. Преработените стандартни електронни образци ще бъдат изпращани на всички държави членки не по-късно от началото на март на съответната година.

(7)

При представянето на националните програми за други болести, които не са включени в стандартните електронни образци, както и за болести по аквакултурите, се счита за целесъобразно използването на неелектронни стандартни образци предвид малкия брой представени програми през последните години, който не оправдава разработването на електронни образци специално за тези болести.

(8)

Поради това от съображения за яснота Решение 2008/425/ЕО следва да бъде отменено и заменено с настоящото решение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Наред със съдържанието, предвидено в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 652/2014, националните програми съдържат информацията, предвидена в приложенията към настоящото решение.

Член 2

Националните програми, описани в член 9 от Регламент (ЕС) № 652/2014, се представят онлайн при използване на съответните стандартни електронни образци, посочени в приложения I—IV към настоящото решение, или по пощата при използване на съответните стандартни образци, установени в приложение V към настоящото решение за болестите, които не са включени в електронните образци, и в приложение VI към настоящото решение — за болестите по аквакултурите.

Член 3

Решение 2008/425/ЕО се отменя.

Член 4

Настоящото решение се прилага при представянето на националните програми за ликвидиране, контрол и надзор за 2017 и следващите години.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/425/ЕО на Комисията от 25 април 2008 г. за установяване на стандартни изисквания при представянето от държавите членки на национални програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, с цел получаване на финансиране от Общността (ОВ L 159, 18.6.2008 г., стр. 1).

(3)  Решение 2008/341/ЕО на Комисията от 25 април 2008 г. за определяне на критерии на Общността за национални програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози (ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Конкретните образци в .pdf формат, които следва да се използват при представяне на националните програми, свързани с изброените по-долу болести по животните, са достъпни на уебсайта на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm

Приложение I.а: отнася се за болестта бяс

Приложение I.б: отнася се за болестите туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и бруцелоза по овцете и козите (B. melitensis)

Приложение I.в: отнася се за болестите класическа чума по свинете, африканска чума по свинете и везикулозна болест по свинете

Приложение I.г: отнася се за болестта син език.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Конкретният образец в .pdf формат, който следва да се използва при представяне на програмите за контрол на салмонелата, е достъпен на уебсайта на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Конкретният образец в .pdf формат, който следва да се използва при представяне на програмите за контрол на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ и скрейпи), е достъпен на уебсайта на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Конкретният образец в .pdf формат, който следва да се използва при представяне на програмите за надзор на инфлуенцата по птиците, е достъпен на уебсайта на генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/animal_health/vet_progs_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Стандартни изисквания при представянето на националните програми за ликвидиране, контрол или надзор на изброените по-долу болести по животните:

Антракс

Заразна плевропневмония по говедата

Ехинококоза

Кампилобактериоза

Листериоза

Трихинелоза

Вирулентни щамове на E. coli (Ешерихиа коли)

1.   Идентификация на програмата

Държава членка:

Болест(и) (1):

Продължителност на програмата: едногодишна/многогодишна

Заявление за съфинансиране от Съюза за (2):

Изходящ номер на настоящия документ:

Лице за контакт (име, телефон, факс, електронна поща):

Дата на представяне в Комисията:

2.   Описание на епидемиологичната обстановка по отношение на болестта/зоонозите преди началната дата на изпълнение на програмата и данни за епидемиологичното развитие на болестта или болестите  (3) :

3.   Описание на представената програма  (4) :

4.   Мерки за прилагане, предвидени в представената програма

4.1.   Кратко изложение на мерките, включени в програмата:

4.2.   Организация, надзор и роля на всички заинтересовани страни  (5) , участващи в програмата:

4.3.   Описание и разграничаване на географските и административните райони, в които ще се прилага програмата  (6) :

4.4.   Целите, които трябва да бъдат постигнати до датата на приключване на програмата, и очакваните ползи от нея:

4.5.   Подходящи показатели за измерване на степента, в която са постигнати целите на програмата:

4.6.   Описание на мерките по програмата  (7) :

4.6.1.

Обявяване на болестта

4.6.2.

Целеви животни и животинска популация

4.6.3.

Идентификация на животните и регистрация на животновъдните стопанства

4.6.4.

Характеристики на животните и стадата (8)

4.6.5.

Правила за придвижване на животните

4.6.6.

Използвани тестове и схеми за вземане на проби

4.6.7.

Използвани ваксини и схеми за ваксинация

4.6.8.

Информация и оценка за управлението на мерките за биологична сигурност и инфраструктурата в участващите стопанства

4.6.9.

Мерки в случай на положителна проба (9)

4.6.10.

Ред за обезщетяване на собствениците на заклани и убити животни (10)

4.6.11.

Контрол по изпълнението на програмата и докладване (11)

5.   Финансови ресурси във връзка с изпълнението на програмата:

Прогнозен бюджет и източник: публичен/частен или и двата.

6.   Данни за развитието на епидемиологичната обстановка през последните пет години  (12)

6.1.   Развитие на болестта

6.1.1.   Данни за стадата (13) (една таблица за всяка година)

Година:

Регион (14)

Животински видове

Общ брой стада (15)

Общ брой стада, включени в програмата

Брой проверени стадаf (16)

Брой стада с положителна проба (17)

Брой нови стада с положителна проба (18)

Брой лишени от популация стада

Процент на лишените от популация стада с положителна проба

ИНДИКАТОРИ

Процент на обхват на стадата

Процент стада с положителна проба

Период на разпространение сред стадата

Процент нови стада с положителна проба

Заболеваемост при стадата

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (/) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.1.2.   Данни за животните (една таблица за всяка година)

Година:

Регион (19)

Животински видове

Общ брой животни (20)

Брой животни (22) за тестване в рамките на програмата

Брой тествани животни (21)

Брой индивидуално тествани животни (22)

Брой животни с положителна проба

Клане

ИНДИКАТОРИ

Брой заклани или умъртвени животни, дали положителна проба

Общ брой заклани животни (23)

Процент на обхват на ниво животни

Процент животни с положителна проба

Разпространение при животните

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (5/4) × 100

11 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Стратифицирани данни за надзор и лабораторни тестове

6.2.1.   Стратифицирани данни за надзор и лабораторни тестове

Година:

Регион (24)

Животински вид/категория

Вид тест (25)

Описание на теста

Брой тествани проби

Брой положителни проби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

6.3.   Данни за инфекцията (една таблица за всяка година)

Година:

Регион (26)

Животински видове

Брой заразени стада (27)

Брой заразени животни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

6.4.   Данни за статуса на стадата в края на всяка година (ако е приложимо)

Година:

Регион (28)

Животински видове

Статус на стадата и животните в рамките на програмата (29)

Общ брой стада и животни, включени в програмата

Неизвестен (30)

Не е незасегнато или не е официално незасегнато от болестта

Незасегнато или официално незасегнато от болест, висящ (33)

Незасегнато от болест (34)

Официално незасегнато от болест (35)

Последната проверка е дала положителна проба (31)

Последната проверка е дала отрицателна проба (32)

Стада

Животни (36)

Стада

Животни (36)

Стада

Животни (36)

Стада

Животни (36)

Стада

Животни (36)

Стада

Животни (36)

Стада

Животни (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.   Данни за програмите за ваксинация или лечение  (37)

Година:

Регион (38)

Животински видове

Общ брой стада (39)

Общ брой животни

Информация за програмата за ваксинация или лечение

Брой стада, включени в програма за ваксинация или лечение

Брой ваксинирани или лекувани стада

Брой ваксинирани или лекувани животни

Брой приложени дози ваксина или лечебни приема

Брой ваксинирани възрастни животни

Брой ваксинирани млади животни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Данни за дивите животни  (40)

6.6.1.   Оценка за популацията на дивите животни

Година:

Региони (41)

Животински видове

Начин на оценяване

Популация, по разчетни данни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 


6.6.2.   Надзор на болестта и други тестове на дивите животни (една таблица за всяка година)

Година:

Регион (42)

Животински видове

Вид тест (43)

Описание на теста

Брой тествани проби

Брой положителни проби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 


6.6.3.   Данни за ваксинация или лечение на дивите животни

Година:

Регион (44)

Квадратни километри

Програма за ваксинация или лечение

Брой дози ваксина или лечебни приеми за прилагане

Брой кампании

Общ брой приложени дози ваксина или лечебни приеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

7.   Цели

7.1.   Цели на тестовете (една таблица за всяка година от изпълнението  (45) )

7.1.1.   Цели на диагностичните тестове

Регион (46)

Вид тест (47)

Целева популация (48)

Вид на пробата (49)

Цел (50)

Брой планирани тестове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

7.1.2.   Цели на тестването на стада и животни

7.1.2.1.   Цели на тестването на стада (51)

Регион (52)

Животински видове

Общ брой стада (53)

Общ брой стада, включени в програмата

Брой стада, предвидени за проверка (54)

Прогнозен брой стада с положителна проба (55)

Прогнозен брой нови стада с положителна проба (56)

Брой стада, за които се очаква, че ще бъдат напълно унищожени

Процент стада с положителна проба, за които се очаква, че ще бъдат напълно унищожени

ЦЕЛЕВИ ИНДИКАТОРИ

Прогнозен процент на обхват на стадата

Процент стада с положителна проба

Очаквано разпространение през периода при стадата

Процент на новите стада с положителна проба

Прогнозна заболеваемост при стадата

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (8/6) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/5) × 100

12 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.1.2.2.   Цели на тестването на животни

Регион (57)

Животински видове

Общ брой животни (58)

Брой животни (59), включени в програмата

Прогнозен брой животни (59) за тестване

Брой животни, които ще се тестват индивидуално (60)

Прогнозен брой животни с положителна проба

Клане

ЦЕЛЕВИ ИНДИКАТОРИ

Брой животни с положителна проба, които се очаква да бъдат заклани или умъртвени

Общ брой животни, които се очаква да бъдат заклани (61)

Прогнозен процент на обхват на ниво животни

Процент животни с положителна проба (очаквано разпространение сред животните)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = (5/4) × 100

11 = (7/5) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.   Цели при характеризиране на стадата и животните (една таблица за всяка година от изпълнението), ако е приложимо.

Регион (62)

Животински видове

Общ брой стада и животни, включени в програмата

Цели, свързани със статуса на стадата и животните, в рамките на програмата (63)

Очаквано неизвестен (64)

Очаквано не незасегнато или не официално незасегнато от болестта

Очаквано незасегнато или официално незасегнато от болестта, висящ (67)

Очаквано незасегнато от болестта (68)

Очаквано официално незасегнато от болестта (69)

Последната проверка е дала положителна проба (65)

Последната проверка е дала отрицателна проба (66)

Стада

Животни (70)

Стада

Животни (70)

Стада

Животни (70)

Стада

Животни (70)

Стада

Животни (70)

Стада

Животни (70)

Стада

Животни (70)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Цели на ваксинацията или лечението (една таблица за всяка година от прилагането)

7.3.1.   Цели на ваксинацията или лечението (71)

Регион (72)

Животински видове

Общ брой стада (73), включени в програма за ваксинация или лечение

Общ брой животни, включени в програма за ваксинация или лечение

Цели на програмата за ваксинация или лечение

Брой стада (73), включени в програма за ваксинация или лечение

Брой стада (73), които се очаква да бъдат ваксинирани или лекувани

Брой животни, които се очаква да бъдат ваксинирани или лекувани

Брой дози ваксина или предвидени лечебни приеми

Брой възрастни животни, които се очаква да бъдат ваксинирани

Брой млади животни, които се очаква да бъдат ваксинирани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.   Цели на ваксинацията или лечението (74) на диви животни

Регион (75)

Животински видове

Квадратни километри

Цели на програмата за ваксинация или лечение

Брой дози ваксина или лечебни приеми, които се предвижда да бъдат приложени по време на кампанията

Предвиден брой кампании

Общ брой дози ваксина или лечебни приеми, които се предвиждат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

8.   Подробен анализ на разходите по програмата (една таблица за всяка година от прилагането)

Разходи, свързани със

Спецификация

Брой единици

Единична стойност в евро

Обща сума в евро

Финансиране, искано от Съюза (да/не)

1.   Тестване

1.1.

Разходи за вземане на проби

 

 

 

 

 

 

Домашни животни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Разходи за анализа

Бактериологични тестове (култивиране) в рамките на вземането на официални проби

 

 

 

 

 

Серотипизиране на съответните изолати

 

 

 

 

 

Бактериологичен тест за проверка на ефикасността на дезинфекцията на помещенията след унищожаването на популацията на стадо, дало положителна проба за салмонела

 

 

 

 

 

Тест за откриване на антимикробни вещества или на инхибиторен ефект върху развитието на бактериите в тъкани на животни от стада, изследвани за салмонела

 

 

 

 

 

Други (моля, посочете)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ваксиниране

(Ако е заявено съфинансиране за закупуване на ваксини, раздели 6.4 и 7.2 трябва също да се попълнят, ако политиката по отношение на ваксинацията е част от Вашата програма)

 

 

 

 

2.1.

Закупуване на дозите ваксина

Брой на дозите ваксина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Клане и унищожаване

3.1.

Обезщетение за животните

Обезщетение за животните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Транспортни разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Разходи за унищожаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Загуби в случай на клане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Разходи за обработка на животински продукти (яйца, яйца за люпене и т.н.)

Разходи за обработка на животински продукти (яйца, яйца за люпене и т.н.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Почистване и дезинфекция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Заплати (само за персонал, нает по програмата)

Заплати

 

 

 

 

 

Други (моля, посочете)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Консумативи и специално оборудване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Други разходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 


(1)  За една болест се използва един документ, освен ако всички мерки по програмата за целевата популация не се използват за надзор, контрол и ликвидиране на различни болести.

(2)  Посочете годината или годините, за които се иска съфинансиране.

(3)  Опишете накратко, като включите данни за целевата популация (вид, брой на стадата и на наличните и попадащите в обхвата на програмата животни), основните мерки (схеми за вземане на проби и тестване, използвани мерки за ликвидиране, характеризиране на стадата и животните, схеми за ваксинация) и основните резултати (заболеваемост, разпространение, характеристики на стадата и животните). Информация се дава за всеки период поотделно, ако мерките са претърпели съществени изменения. Подкрепете информацията със съответни таблици, обобщаващи епидемиологичната обстановка (посочени в раздел 6), допълнени от графики или карти (които следва да се приложат).

(4)  Опишете накратко програмата, заедно с основната цел или цели (надзор, контрол, ликвидиране, характеризиране на стадата и/или регионите, намаляване на разпространението и снижаване на заболеваемостта), основните мерки (схеми за вземане на проби и тестване, мерки за ликвидиране, които следва да бъдат приложени, характеризиране на стадата и животните, схеми за ваксинация), целевата животинска популация и района или районите на прилагане и определението за случай на положителна проба.

(5)  Посочете компетентните органи, натоварени с надзора и координацията на службите, отговарящи за изпълнението на програмата, а също и различните действащи лица. Опишете отговорностите на всички участващи страни.

(6)  Посочете името и названието, административните граници и площта на административните и географските райони, в които ще се прилага програмата. Илюстрирайте с карти.

(7)  Дайте изчерпателно описание на всички мерки, освен когато е възможно да се направи позоваване на законодателството на Съюза. Посочете също така националното законодателство, в което са регламентирани мерките.

(8)  Посочете само ако е приложимо.

(9)  Опишете мерките спрямо животните, дали положителна проба (каква е кланичната политика, предназначение на кланичните трупове, употреба или преработка на животинските продукти, унищожаване на всички продукти, които могат да предадат болестта, или преработка на подобни продукти, за да се предотврати всякакъв риск от зараза, процедура по дезинфекция на заразените стопанства, избрано терапевтично или превантивно лечение, процедура по попълване със здрави животни на стопанства, освободени от популацията си поради клане, и създаване на надзорна зона около заразеното стопанство).

(10)  Не и при син език.

(11)  Опишете процеса и контрола, който ще се осъществява с цел да се осигури адекватен мониторинг на изпълнението на програмата.

(12)  Представете данните за развитието на болестта, като използвате таблиците по-долу, когато това е целесъобразно.

(13)  Стада или животновъдни обекти, според случая.

(14)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(15)  Общ брой на съществуващите в региона стада, включително стадата, които отговарят и не отговарят на условията за включване в програмата.

(16)  Проверката се заключава в тестване на нивото на стадо в рамките на приложимата за съответната болест програма, с цел запазване или подобряване на здравния статус на стадото. В тази колона всяко стадо трябва да бъде взето под внимание само веднъж, дори да е било обект на повече от една проверка.

(17)  Стада с поне едно животно, дало положителна проба в течение на въпросния период, независимо от броя на извършените проверки на стадото.

(18)  Стада, чийто статус през предходния период е бил „неизвестен“, „не незасегнато“, „незасегнато“, „официално незасегнато“ или „висящ“ и в които има поне едно животно, дало положителна проба при тестването в течение на въпросния период.

(19)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(20)  Общ брой на съществуващите в региона животни, включително стадата, които отговарят и не отговарят на условията за включване в програмата.

(21)  Включва индивидуално или по колективна схема тествани животни.

(22)  Включва само индивидуално тестваните животни; не включва животните, тествани чрез колективни проби.

(23)  Включва всички заклани животни, дали положителна проба, а също и закланите животни, дали отрицателна проба, в рамките на програмата.

(24)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(25)  Посочете дали тестът е серологичен, вирусологичен и т.н.

(26)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(27)  Стада или животновъдни обекти, според случая.

(28)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(29)  В края на годината.

(30)  Неизвестен: не са налице резултати от предишни проверки.

(31)  Не е незасегнато и последната проверка е дала положителна проба: стадото е проверено и е дало поне една положителна проба при последната проверка.

(32)  Не е незасегнато и последната проверка е дала отрицателна проба: стадото е проверено и е дало отрицателни проби при последната проверка, без да е „незасегнато“ или „официално незасегнато“.

(33)  Висящ по смисъла на законодателството на Съюза или на националното законодателство, приложимо спрямо съответната болест в края на съответния период.

(34)  Незасегнато стадо по смисъла на законодателството на Съюза или на националното законодателство, приложимо спрямо съответната болест.

(35)  Официално незасегнато стадо по смисъла на законодателството на Съюза или на националното законодателство, приложимо спрямо съответната болест.

(36)  Включете животните, включени в програмата, в стадата с посочения статус (лява колона).

(37)  Представете данни само ако е проведена ваксинация.

(38)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(39)  Стада или животновъдни обекти, според случая.

(40)  Представете данни само в случай че програмата включва в себе си мерки по отношение на дивите животни или ако в епидемиологичен аспект данните имат отношение към болестта.

(41)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(42)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(43)  Посочете дали тестът е серологичен, вирусологичен, с използване на биомаркер и т.н.

(44)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(45)  За следващите години на одобрените многогодишни програми следва да се попълва само по една таблица за съответната година.

(46)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(47)  Описание на теста.

(48)  Характеристики на целевите животински видове и на категориите целеви животни.

(49)  Описание на пробата.

(50)  Описание на целта (например характеризиране, надзор, потвърждаване на случаи, при които има съмнение за наличие на болестта, мониторинг на кампании, сероконверсия, контрол на отречените ваксини, тестване на ваксини, контрол на ваксинацията и др.).

(51)  Стада или животновъдни обекти, според случая.

(52)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(53)  Общ брой на съществуващите в региона стада, включително стадата, които отговарят и не отговарят на условията за включване в програмата.

(54)  Проверката се заключава в тестване на нивото на стадото в рамките на приложимата за съответната болест програма, с цел запазване, подобряване и т.н. на здравния статус на стадото. В тази колона всяко стадо трябва да бъде взето под внимание само веднъж, дори да е било обект на няколко проверки.

(55)  Стада с поне едно животно, дало положителна проба в течение на въпросния период, независимо от броя на извършените проверки на стадото.

(56)  Стада, чийто статус през предходния период е бил „неизвестен“, „не незасегнато“, „незасегнато“, „официално незасегнато“ или „висящ“ и в които има поне едно животно, дало положителна проба при тестването в течение на въпросния период.

(57)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(58)  Общ брой на съществуващите в региона животни, включително стадата, които отговарят и не отговарят на условията за включване в програмата.

(59)  Включва индивидуално или по колективна схема тествани животни.

(60)  Включва само индивидуално тестваните животни; не включва животните, тествани чрез колективни проби.

(61)  Включва всички заклани животни, дали положителна проба, а също и закланите животни, дали отрицателна проба, в рамките на програмата.

(62)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(63)  В края на годината.

(64)  Неизвестен: не са налице резултати от предишни проверки.

(65)  Не е незасегнато и последната проверка е дала положителна проба: стадото е проверено и е дало поне една положителна проба при последната проверка.

(66)  Не е незасегнато и последната проверка е дала отрицателна проба: стадото е проверено и е дало отрицателни проби при последната проверка, без да е „незасегнато“ или „официално незасегнато“.

(67)  Висящ по смисъла на законодателството на Съюза или на националното законодателство, приложимо спрямо съответната болест според случая или в съответствие с националното законодателство.

(68)  Незасегнато стадо по смисъла на законодателството на Съюза или на националното законодателство, приложимо спрямо съответната болест според случая или в съответствие с националното законодателство.

(69)  Официално незасегнато стадо по смисъла на законодателството на Съюза или на националното законодателство, приложимо спрямо съответната болест според случая или в съответствие с националното законодателство.

(70)  Включете животните, включени в програмата, в стадата с посочения статус (лява колона).

(71)  Данните се предоставят само ако е целесъобразно.

(72)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.

(73)  Стада или животновъдни обекти, според случая.

(74)  Данните се предоставят само ако е целесъобразно.

(75)  Регион съгласно описанието в програмата на държавата членка.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Стандартни изисквания при представяне на националните програми за ликвидиране на изброените по-долу болести по аквакултурите:

Вирусна хеморагична септицемия (VHS)

Инфекциозна хемопоетична некроза (IHN)

Кои-херпес вирусна болест по шарана (KHV)

Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA)

Заразяване с Marteilia refringens

Заразяване с Bonamia ostreae

Бяло петнисто заболяване при ракообразни

Изисквания/необходима информация

Информация/допълнително разяснение и обосновка

1.

Идентификация на програмата

 

1.1.

Държава членка заявител

 

1.2.

Компетентен орган (адрес, факс, електронна поща)

 

1.3.

Изходящ номер на настоящия документ

 

1.4.

Дата на представяне в Комисията

 

2.

Вид съобщение

 

2.1.

Заявление за програма за ликвидиране

 

3.

Национално законодателство  (1)

 

4.

Искане за съфинансиране

 

4.1.

Посочете годината или годините, за които се иска съфинансиране

 

4.2.

Съгласие на управляващия орган на оперативната програма (подпис и печат)

 

5.

Болести

 

5.1.

Риби

VHS

IHN

Вирус на ISA

KHV

5.2.

Мекотели

Marteilia refringens

Bonamia ostrae

5.3.

Ракообразни

Бяло петнисто заболяване при ракообразни

6.

Обща информация за програмите

 

6.1.

Компетентен орган (2)

 

6.2.

Организация, надзор на всички заинтересовани страни, участващи в програмата (3)

 

6.3.

Преглед на структурата на индустрията за аквакултури във въпросния район, включително на видовете производство, отглежданите видове и т.н.

 

6.4.

Откога е задължително уведомяването на компетентния орган за съмнение и потвърждение на въпросната болест или болести?

 

6.5.

Откога въведената на територията на всички държави членки система за ранно откриване дава възможност на компетентния орган да предприеме ефективно разследване и докладване на случаи на болестта? (4)

 

6.6.

Източник на аквакултурите от възприемчиви към въпросната болест видове, влизащи в държавата членка, зоната или компартменти за отглеждане

 

6.7.

Насоки за добра хигиенна практика (5)

 

6.8.

Епидемиологична обстановка по отношение на болестта като минимум през предходните четири години преди началото на програмата (6)

 

6.9.

Прогнозни разходи и очаквана възвръщаемост на програмата (7)

 

6.10.

Описание на представената програма (8)

 

6.11.

Продължителност на програмата

 

7.

Обхванат район  (9)

 

7.1.

Държава членка

 

7.2.

Зона (целият водосборен район) (10)

 

7.3.

Зона (част от водосборен район) (11)

Определете и опишете изкуствената или естествена бариера, която ограничава зоната, и обосновете нейната способност да предотвратява миграцията нагоре на водни животни от по-ниските участъци на водосборния район.

 

7.4.

Зона (повече от един водосборен район) (12)

 

7.5.

Компартмент, независещ от околния здравен статус (13)

 

 

Определете и опишете за всяка ферма начина на водоснабдяване (14)

Кладенец, сондажен отвор или извор

Съоръжение за пречистване на водата, инактивиращо съответния патоген (15)

 

Определете и опишете за всяка ферма естествена или изкуствена бариера и обосновете нейната способност да предотврати навлизането на водни животни във всяка ферма в рамките на даден компартмент от заобикалящите го водоизточници.

 

 

Посочете и опишете за всяка ферма защитата срещу наводняване и проникване на вода отвън

 

7.6.

Компартмент, зависещ от околния здравен статус (16)

 

 

Една епидемиологична единица в зависимост от географското местоположение и отстоянието от други ферми/райони за отглеждане (17)

 

 

Всички ферми, включени в един и същ компартмент, се подчиняват на обща система за биологична сигурност (18)

 

 

Всякакви допълнителни изисквания (19)

 

7.7.

Ферми или райони за отглеждане на мекотели, обхванати от програмата (регистрационни номера и географско местоположение)

 

8.

Мерки по представената програма

 

8.1.

Кратко изложение на мерките, включени в програмата

 

 

Първа година:

Тестване

Добиване за човешка консумация или последваща преработка

Незабавна

Отложена

Отстраняване и унищожаване

Незабавно

Отложено

Ваксинация

Други мерки (посочете какви)

Последна година

Тестване

Добиване за човешка консумация или последваща преработка

Незабавна

Отложена

Отстраняване и унищожаване

Незабавно

Отложено

Други мерки (посочете какви)

8.2.

Описание на мерките по програмата (20)

 

 

Целева популация/животински вид

 

 

Използвани тестове и схеми за вземане на проби. Лаборатории, включени в програмата (21)

 

 

Правила за движение на животните

 

 

Използвани ваксини и схеми за ваксинация

 

 

Мерки в случай на положителна проба (22)

 

 

Схема за обезщетяване на собственици

 

 

Контрол и наблюдение на прилагането на програмата и докладване

 

9.   Данни за епидемиологичната обстановка/развитието на болестта през последните четири години (една таблица за всяка година от прилагането)

9.1.   Данни за тестването на животни

Държава членка, зона или компартмент (23)

Болест

Година

 

Ферма или район за отлеждане на мекотели

Брой вземания на проби

Брой клинични инспекции

Температура на водата в момента на вземане на пробата/инспекцията

Животински видове при вземането на проби

Животински видове, от които са взети проби

Брой животни, от които са взети проби (общ и по видове)

Брой тестове

Положителни проби от лабораторното изследване

Положителни проби от клиничните инспекции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

9.2.   Данни за тестването на ферми или райони за отглеждане

Болест

Година

 

Държава членка, зона или компартмент (24)

Общ брой ферми или райони за отглеждане на мекотели (25)

Общ брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, включени в програмата

Брой проверени ферми или райони за отглеждане на мекотели (26)

Брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба (27)

Брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба за пръв път (28)

Брой освободени от популация ферми или райони за отглеждане на мекотели

Процент освободени от популация ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба

Брой отстранени и унищожени животни (29)

Целеви индикатори

Процент на обхващане на ферми или райони за отглеждане на мекотели

Процент на ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба

Период на разпространение във ферми или райони за отглеждане на мекотели

Процент на ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба за пръв път

Заболеваемост при ферми или райони за отглеждане на мекотели

1

2

3

4

5

6

7

8 =

9

10 =

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Цели (една таблица за всяка година от прилагането)

10.1.   Цели, свързани с тестването на животни

Държава членка, зона или компартмент (30)

Болест

Година

 

Ферма или район за отглеждане на мекотели

Брой вземания на проби

Брой клинични инспекции

Температура на водата в момента на вземане на пробата/инспекцията

Животински видове при вземането на проби

Животински видове, от които са взети проби

Брой животни, от които са взети проби (общ и по видове)

Брой тестове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

10.2.   Цели, свързани с тестването на ферми или райони за отглеждане

Болест

Година

 

Държава членка, зона или компартмент (31)

Общ брой ферми или райони за отглеждане на мекотели (32)

Общ брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, включени в програмата

Брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, които се очаква да бъдат проверени (33)

Брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, които се очаква да дадат положителна проба (34)

Брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, които се очаква да дадат положителна проба за пръв път (35)

Брой ферми или райони за отглеждане на мекотели, които се очаква да бъдат лишени от популация

Процент на ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба, които се очаква да бъдат освободени от популация

Целеви индикатори

Очакван процент на обхващане на ферми или райони за отглеждане на мекотели

Процент на ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба

Очакван период на разпространение във ферми или райони за отглеждане на мекотели

Процент на ферми или райони за отглеждане на мекотели, дали положителна проба за пръв път

Очаквана заболеваемост при ферми или райони за отглеждане на мекотели

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   Подробен анализ на разходите по програмата (една таблица за всяка година от прилагането)

Разходи, свързани със

Спецификация

Брой единици

Единична стойност в евро

Обща сума в евро

Финансиране, искано от Съюза (да/не)

1.

Тестване

 

 

 

 

 

1.1.

Разходи за анализа

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

 

 

Тест:

 

 

 

 

1.2.

Разходи за вземане на проби

 

 

 

 

 

1.3.

Други разходи

 

 

 

 

 

2.

Ваксинация или лечение

 

 

 

 

 

2.1.

Закупуване на ваксина/лечение

 

 

 

 

 

2.2.

Разходи за разпределение

 

 

 

 

 

2.3.

Разходи за прилагане

 

 

 

 

 

2.4.