ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
19 декември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2399 на Съвета от 26 октомври 2015 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

3

 

*

Решение (ЕС) 2015/2400 на Съвета от 8 декември 2015 година за сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

10

 

 

Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

12

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС, Евратом) 2015/2401 на Комисията от 2 октомври 2015 година относно съдържанието и функционирането на регистъра на европейските политически партии и фондации

50

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2402 на Комисията от 12 октомври 2015 година за преразглеждане на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, в изпълнение на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на Комисията

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност ( 1 )

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2404 на Комисията от 16 декември 2015 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2015 г. поради прекомерния риболов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1801

73

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2405 на Комисията от 18 декември 2015 година за откриване и управление на тарифни квоти на ЕС за селскостопански продукти с произход от Украйна

89

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2406 на Комисията от 18 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 1 ( 1 )

97

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2407 на Комисията от 18 декември 2015 година за подновяване на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за улов на афия (Аphia minuta) с корабни грибове в част от териториалните води на Италия

104

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2408 на Комисията от 18 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

108

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2409 на Комисията от 18 декември 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 за птиче месо с произход от Съединените американски щати

110

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2410 на Комисията от 18 декември 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 за яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

112

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2411 на Комисията от 18 декември 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

114

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2412 на Комисията от 18 декември 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 442/2009 в сектора на свинското месо

116

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2413 на Комитета по политика и сигурност от 9 декември 2015 година за удължаване на мандата на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН) (EUPOL Афганистан/2/2015)

118

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2414 на Комисията от 17 декември 2015 година за публикуване с ограничения в Официален вестник на Европейския съюз на позоваването на хармонизиран стандарт EN 521:2006 Спецификации за уреди с втечнен нефтен газ — преносими уреди с втечнен нефтен газ под налягане в съответствие с Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 9145)  ( 1 )

120

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2415 на Комисията от 17 декември 2015 година за одобряване в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета на променени правила за разпределение на движението за летищата Милано Malpensa, Милано Linate и Orio al Serio (Бергамо) (нотифицирано под номер С(2015) 9177)

124

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 на Комисията от 17 декември 2015 година за признаване на някои зони от Съединените американски щати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire (нотифицирано под номер С(2015) 9185)

128

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2417 на Комисията от 17 декември 2015 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa (Wells et al.) в Съюза (нотифицирано под номер С(2015) 9191)

143

 

*

Решение (EC) 2015/2418 на Комисията от 18 декември 2015 година за изменение на Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

148

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2015/2419 от 16 март 2015 година относно изпълнението на Програмата за асоцииране ЕС—Украйна

150

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2399 НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2015 година

за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1) вписването относно Република Колумбия беше прехвърлено от приложение I в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (2).

(2)

Вписването относно Република Колумбия се придружава от бележка под линия, в която се посочва, че освобождаването от изискването за виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което се сключва с Европейския съюз.

(3)

Съгласно Регламент (ЕС) № 509/2014 Комисията оцени положението на Република Колумбия във връзка с предвидените в посочения регламент критерии. На 29 октомври 2014 г. Комисията прие доклад, в който се заключава, че значителното подобрение в икономическото и социалното положение и сигурността на Колумбия в последните години представлява основание колумбийските граждани да бъдат освободени от изискването за притежаване на виза, когато пътуват до територията на Европейския съюз.

(4)

На 19 май 2015 г. Съветът прие решение, с което упълномощи Комисията да започне преговори с Република Колумбия за сключване на споразумение между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване („споразумението“).

(5)

Преговорите по споразумението започнаха на 20 май 2015 г. и приключиха успешно с парафирането му на 9 юни 2015 г.

(6)

Споразумението следва да бъде подписано и декларациите, приложени към споразумението, следва да да бъдат одобрени от името на Съюза. Споразумението следва да се прилага временно, считано от деня след подписването му, до приключване на процедурите по неговото официално сключване.

(7)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета (3); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в което Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета (4); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване („споразумението“), при условие за сключването на посоченото споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Декларациите, приложени към настоящото решение, се одобряват от името на Съюза.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 4

Споразумението се прилага временно, считано от деня след подписването му (5), до приключване на процедурите по сключването му.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в 26 октомври на 2015 година.

За Съвета

Председател

C. DIESCHBOURG


(1)  Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67).

(2)  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).

(3)  Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43).

(4)  Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20).

(5)  Датата на подписване на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Съюзът“ или „ЕС“, и

РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ (наричана по-долу „Колумбия“),

заедно наричани по-долу „договарящите страни“,

С ЦЕЛ по-нататъшно развиване на приятелските отношения между договарящите страни и като желаят да улеснят пътуванията чрез осигуряване на безвизово влизане и кратък престой за своите граждани,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕС) № 509/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (1), чрез — inter alia — прехвърляне на 19 трети държави, включително Колумбия, в списъка с трети държави, чиито граждани са освободени от изискването за виза за краткосрочно пребиваване в държавите членки,

КАТО ОТЧИТАТ, че в член 1 от Регламент (ЕС) № 509/2014 се предвижда, че за тези 19 държави освобождаването от изискването за виза се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което се сключва със Съюза,

КАТО ЖЕЛАЯТ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност по време на своя кратък престой, не попадат в приложното поле на настоящото споразумение и следователно за тази категория продължават да се прилагат съответните правила на правото на Съюза и националното право на държавите членки, както и националното право на Колумбия във връзка със задължението за виза или освобождаването от изискването за виза и във връзка с достъпа до трудова заетост,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат по отношение на Обединеното кралство и Ирландия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Настоящото споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Съюза и за гражданите на Колумбия, когато пътуват до територията на другата договаряща страна за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава членка“ означава всяка държава — членка на Съюза, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия;

б)

„гражданин на Съюза“ означава гражданин на държава членка съгласно определението в буква а);

в)

„гражданин на Колумбия“ означава всяко лице, което притежава гражданство на Колумбия;

г)

„Шенгенско пространство“ означава пространството без вътрешни граници, обхващащо териториите на държавите членки съгласно определението в буква а), които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген;

д)

„достижения на правото от Шенген“ означава всички мерки, посочени в Протокол № 19 относно достиженията на правото на Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, които имат за цел да осигурят неизвършването на проверки на лица по вътрешните граници, във връзка с обща политика за проверки по външните граници и в областта на визите, както и пряко свързани придружаващи мерки за предотвратяване на престъпността и борба с нея.

Член 3

Приложно поле

1.   Гражданите на Съюза, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от държава членка, могат да влизат и остават без виза на територията на Колумбия за периода на престой, определен в член 4, параграф 1.

Гражданите на Колумбия, които притежават валиден обикновен, дипломатически, служебен, официален или специален паспорт, издаден от Колумбия, могат да влизат и остават без виза на територията на държавите членки за периода на престой, определен в член 4, параграф 2.

2.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага за лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност.

За тази категория лица всяка държава членка може самостоятелно да реши да наложи изискването за виза за гражданите на Колумбия или да го отмени в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета (2).

За тази категория лица Колумбия може да реши да наложи изискването за виза или да премахне визите за гражданите на всяка държава членка поотделно в съответствие със своето национално право.

3.   Премахването на визите, предвидено с настоящото споразумение, се прилага, без да се засяга правото на договарящите страни във връзка с условията за влизане и кратък престой. Държавите членки и Колумбия си запазват правото да откажат влизане и кратък престой на своята територия, ако едно или повече от тези условия не са изпълнени.

4.   Премахването на визите се прилага независимо от вида транспорт, използван за преминаване на границите на договарящите страни.

5.   Необхванатите от настоящото споразумение въпроси се уреждат от правото на Съюза, националното право на държавите членки и националното право на Колумбия.

Член 4

Продължителност на престоя

1.   Гражданите на Съюза могат да остават на територията на Колумбия за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

2.   Гражданите на Колумбия могат да останат на територията на държавите членки, прилагащи изцяло достиженията на правото от Шенген, за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Този период се изчислява независимо от всякакъв престой в държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

Гражданите на Колумбия могат да остават за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни на територията на всяка от държавите членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от продължителността на престоя, изчислена за територията на държавите членки, които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

3.   Настоящото споразумение не засяга възможността Колумбия и държавите членки да удължат периода на престой над 90 дни в съответствие с тяхното съответно национално право и с правото на Съюза.

Член 5

Териториално приложение

1.   По отношение на Френската република настоящото споразумение се прилага само за европейската територия на Френската република.

2.   По отношение на Кралство Нидерландия настоящото споразумение се прилага само за европейската територия на Кралство Нидерландия.

Член 6

Съвместен ръководен комитет за споразумението

1.   Договарящите страни създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу „комитетът“), съставен от представители на Съюза и представители на Колумбия. Съюзът се представлява от Европейската комисия.

2.   Комитетът има следните задачи:

а)

наблюдение на прилагането на настоящото споразумение;

б)

представяне на предложения за изменения или допълнения на настоящото споразумение;

в)

уреждане на спорове, възникнали при тълкуването или прилагането на настоящото споразумение;

г)

всички други задачи, във връзка с които договарящите страни са постигнали съгласие.

3.   Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите страни.

4.   Комитетът приема своя процедурен правилник.

Член 7

Връзка на настоящото споразумение със съществуващи двустранни споразумения за премахване на визите между държавите членки и Колумбия.

Настоящото споразумение има предимство пред всички двустранни споразумения или договорености, сключени между отделните държави членки и Колумбия, доколкото те уреждат въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение.

Член 8

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите страни в съответствие с техните съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на по-късната от двете нотификации, чрез които договарящите страни се уведомяват една друга относно приключването на тези процедури.

До влизането му в сила настоящото споразумение се прилага от деня след неговото подписване.

2.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок, освен ако действието му не бъде прекратено в съответствие с параграф 5.

3.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на договарящите страни. Измененията влизат в сила, след като договарящите страни са се уведомили една друга за приключването на необходимите им за тази цел вътрешни процедури.

4.   Всяка договаряща страна може да спре изцяло или частично прилагането на настоящото споразумение, по-специално по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или повторното въвеждане на изискването за виза от някоя договаряща страна. Другата договаряща страна се уведомява за решението за спиране на прилагането не по-късно от два месеца преди планираната дата на неговото влизане в сила. Договарящата страна, която е спряла прилагането на настоящото споразумение, незабавно информира другата договаряща страна, ако причините за това спиране отпаднат, като възобновява прилагането.

5.   Всяка договаряща страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след това.

6.   Колумбия може да спре прилагането на настоящото споразумение или да го прекрати само по отношение на всички държави членки.

7.   Съюзът може да спре прилагането на настоящото споразумение или да го прекрати само по отношение на всички свои държави членки.

Съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на втори декември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de dos mil quince.

V Bruselu dne druhého prosince dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den anden december to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δύο Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the second day of December in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le deux décembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu drugog prosinca dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada otrajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év december havának második napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tieni jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de tweede december tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia drugiego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dois de dezembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la doi decembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli druhého decembra dvetisíctridsať.

V Bruslju, dne drugega decembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä toisena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den andra december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Колумбия

Por la República de Colombia

Za Kolumbijskou republiku

For Republikken Colombia

Für die Republik Kolumbien

Colombia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κολομβίας

For the Republic of Colombia

Pour la République de la Colombie

Za Republiku Kolumbiju

Per la Repubblica di Colombia

Kolumbijas Republikas vārdā –

Kolumbijos Respublikos vardu

A Kolumbiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kolombja

Voor de Republiek Colombia

W imieniu Republiki Kolumbii

Pela República da Colômbia

Pentru Republica Columbia

Za Kolumbijskú republiku

Za Republiko Kolumbijo

Kolumbian tasavallan puolesta

För Republiken Colombia

Image


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 67.

(2)  Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1).


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Договарящите страни отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейския съюз и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по-специално въз основа на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и на Колумбия, от друга страна, незабавно да сключат двустранни споразумения за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на тези на настоящото споразумение.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

В желанието си да осигурят общо тълкуване договарящите страни се съгласяват, че за целите на настоящото споразумение категорията лица, упражняващи доходоносна дейност, обхваща лицата, които влизат с цел упражняване на доходоносно занятие или платена дейност на територията на другата договаряща страна като наето лице или като доставчик на услуги.

Тази категория следва да не обхваща:

представителите на деловите среди, т.е. лицата, пътуващи с делова цел (без да са наети в държавата на другата договаряща страна),

спортистите или хората на изкуството, извършващи дейност по конкретен повод,

журналистите, изпратени от медиите на своята държава по пребиваване, и

стажантите в рамките на едно и също предприятие.

Прилагането на настоящата декларация се наблюдава от Съвместния комитет в рамките на отговорностите му съгласно член 6 от настоящото споразумение, като той може да предложи изменения, когато въз основа на опита на договарящите страни счита това за необходимо.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПЕРИОДА ДО 90 ДНИ В РАМКИТЕ НА ВСЕКИ ПЕРИОД ОТ 180 ДНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договарящите страни приемат, че периодът до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни, както е предвидено в член 4 от настоящото споразумение, означава или непрекъснато посещение, или няколко последователни посещения, чиято обща продължителност не надвишава 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

Понятието „всеки“ предполага прилагането на „подвижен“ референтен период от 180 дни, като се гледа назад всеки ден от престоя за последния период от 180 дни, за да се провери дали продължава да бъде изпълнявано изискването за 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни. Наред с другото това означава, че липсата на непрекъснат период от 90 дни позволява нов престой до 90 дни.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВИЗИТЕ

Като признават значението на прозрачността за гражданите на Европейския съюз и гражданите на Колумбия, договарящите страни се съгласяват да гарантират пълно разпространение на информацията за съдържанието и последиците от Споразумението за премахване на визите и свързаните с него въпроси, като условията за влизане.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПАСПОРТИ С БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ ОТ РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЯ

Като договаряща страна Република Колумбия декларира, че е възложила обществена поръчка относно отпечатването на паспорти с биометрични данни и поема ангажимента да започне да издава паспорти с биометрични данни на своите граждани не по-късно от 31 август 2015 г. Тези паспорти следва да отговарят напълно на изискванията на ИКАО, посочени в документ 9303 на ИКАО.

Договарящите страни се съгласяват, че незапочването на въвеждането на паспорти с биометрични данни до 31 декември 2015 г. представлява достатъчно основание за суспендиране на настоящото споразумение в съответствие с процедурата, предвидена в член 8, параграф 4.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ

Договарящите страни припомнят ангажимента си във връзка с обратното приемане на незаконно пребиваващи лица по силата на член 49, параграф 3 от Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Андската общност и нейните държави членки, от друга страна, което беше подписано през 2003 г.

Договарящите страни ще следят отблизо изпълнението на този ангажимент. По искане на някоя договаряща страна, и по-специално в случай на увеличение на незаконната миграция и в случай на проблеми, свързани с обратното приемане на незаконно пребиваващи лица след влизането в сила на настоящото споразумение, договарящите страни се съгласяват да сключат споразумение, в което да се уреждат конкретните задължения на двете страни по отношение на обратното приемане на незаконно пребиваващи лица.

Договарящите страни са съгласни, че подобно споразумение за обратно приемане е важен елемент, чрез който се укрепват общите ангажименти, поети в рамките на настоящото споразумение, и че несключването на такова споразумение за обратно приемане по искане на някоя договаряща страна е достатъчно основание за суспендиране на настоящото споразумение в съответствие с процедурите, предвидени в член 8, параграф 4.


19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/10


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2400 НА СЪВЕТА

от 8 декември 2015 година

за сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 115 във връзка с член 218, параграф 6, буква б) и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2015 г. в съответствие с Решение (ЕС) 2015/860 на Съвета (1) беше подписан Протоколът за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, при условие на сключването му на по-късна дата.

(2)

Текстът на Протокола за изменение, който е резултат от проведените преговори, надлежно отразява дадените от Съвета насоки за водене на преговорите, тъй като той привежда споразумението в съответствие с последните инициативи на международно равнище по отношение на автоматичния обмен на информация, а именно световния стандарт за автоматичен обмен на информация за финансови сметки по данъчни въпроси, разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Съюзът, неговите държави членки и Конфедерация Швейцария участваха активно в работата на ОИСР. Текстът на споразумението, както е изменено с Протокола за изменение, е правното основание за прилагането на световния стандарт в отношенията между Съюза и Конфедерация Швейцария.

(3)

Протоколът за изменение следва да бъде одобрен от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява от името на Съюза Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Текстът на Протокола за изменение е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 от Протокола за изменение, от името на Съюза (2).

2.   Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, в резултат на Протокола за изменение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  Решение (ЕС) 2015/860 на Съвета от 26 май 2015 г. за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (ОВ L 136, 3.6.2015 г., стр. 5).

(2)  Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/12


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ (наричана по-нататък „Швейцария“),

и двете наричани по-долу „договарящата страна“ или „договарящите страни“,

С ОГЛЕД прилагането на стандарта на ОИСР за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, наричан по-нататък „световен стандарт“, в рамките на сътрудничеството, което отчита законните интереси на двете „договарящи страни“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД дългогодишните си и тесни отношения на взаимно сътрудничество в областта на данъчното облагане и по-специално във връзка с прилагането на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (1), както и предвид желанието чрез задълбочаване на тези отношения да се подобри спазването на данъчното законодателство в международен план,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД желанието си да сключат споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план чрез реципрочен автоматичен обмен на информация при съблюдаването на определена степен на поверителност и други защитни механизми, включително въвеждането на разпоредби за ограничаване използването на обменяната информация,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че член 10 от Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (наричано по-нататък „Споразумението“), което преди изменението му с настоящия Протокол за изменение предвижда понастоящем обмен при поискване на информация, която се ограничава до поведение, което представлява данъчна измама и подобни нередности, следва да бъде приведен в съответствие със стандарта на ОИСР за прозрачност и обмен на информация по данъчни въпроси,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че при обработването на личните данни, обменяни съгласно Споразумението, изменено с настоящия Протокол за изменение, ще прилагат своите съответни норми и практики за защита на данните, като се задължават да се уведомяват без излишно забавяне за всяка промяна по същество на тези норми и практики,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че държавите членки и Швейцария разполагат с i) подходящи защитни мерки, за да се гарантира, че информацията, получена съгласно Споразумението, изменено с настоящия Протокол за изменение, остава поверителна и се използва само за целите на и единствено от лицата или органите, натоварени с изчисляването и събирането на данъците, с правоприлагането, наказателното преследване или произнасянето при обжалване във връзка с тези данъци, или с надзора върху тези дейности, както и за други разрешени цели, и ii) инфраструктурата за ефективен обмен (включително внедрени процеси за навременен, сигурен и поверителен обмен на информация, ефективни и надеждни комуникации, както и капацитет за бързо разрешаване на свързаните с обмена въпроси и опасения или на заявките за обмен и за осигуряване изпълнението на разпоредбите на член 4 от Споразумението, изменено с настоящия Протокол за изменение),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че категориите „предоставящи информация финансови институции“ и „сметки, за които се предоставя информация“ от обхвата на Споразумението, изменено с настоящия Протокол за изменение, са определени така, че да се ограничат възможностите за данъчнозадължените лица да избягват предоставянето на информация за тях чрез прехвърляне на активи към „финансови институции“ или чрез инвестиране във финансови продукти извън този обхват. Независимо от това, определени „финансови институции“ и сметки, за които има малък риск да се използват с цел укриване на данъци, следва да бъдат изключени от обхвата. По принцип не следва да се въвеждат прагови стойности, тъй като те лесно могат да бъдат заобиколени чрез разделяне на сметките в различни „финансови институции“. Финансовата информация, която трябва да се предоставя и обменя, засяга не само всички свързани доходи (лихви, дивиденти и други подобни видове доход), но също и наличностите по сметки и постъпленията от продажба на „финансови активи“, за да се обхванат и случаите, когато данъчнозадълженото лице се опитва да скрие капитал, който сам по себе си представлява доход или активи, данъкът върху които е укрит. Следователно обработването на информация съгласно Споразумението, изменено с настоящия Протокол за изменение, е необходимо и пропорционално на целта да се даде възможност на данъчните администрации на държавите членки и Швейцария да идентифицират коректно и недвусмислено съответните данъчнозадължени лица, да администрират и прилагат данъчноправните си норми в трансграничен план, да оценяват вероятността от укриване на данъци и да избягват ненужните допълнителни разследвания,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (наричано по-нататък „Споразумението“) се изменя както следва:

1)

Заглавието се заменя със:

„Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план“.

2)

Членове 1—22 се заменят със:

„Член 1

Определения

1.   За целите на настоящото Споразумение:

а)

„Европейски съюз“ означава Съюзът, създаден с Договора за Европейския съюз, и включва териториите, в които се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз при условията, предвидени в този договор;

б)

„държава членка“ означава държава — членка на Европейския съюз;

в)

„Швейцария“ означава територията на Конфедерация Швейцария, както е определена от нейното законодателство в съответствие с международното право;

г)

„компетентни органи на Швейцария“ и „компетентни органи на държавите членки“ означава органите от списъка в приложение III, точка а) и букви б) — ав) съответно. Приложение III представлява неразделна част от настоящото Споразумение. Списъкът на „компетентните органи“ в приложение III може да се изменя, като за органа по буква а) от него Швейцария уведоми другата „договаряща страна“, а за останалите органи, посочени в букви а) и ав) от него, Европейският съюз уведоми другата „договаряща страна“;

д)

„финансова институция на държава членка“ означава i) всяка „финансова институция“, която е местно лице на тази държава членка, с изключение на клоновете ѝ извън тази държава членка, както и ii) всеки клон на „финансова институция“, която не е местно лице на тази държава членка, ако клонът е разположен в тази държава членка;

е)

„швейцарска финансова институция“ означава i) всяка „финансова институция“, която е местно лице на Швейцария, с изключение на клоновете ѝ извън Швейцария, както и ii) всеки клон в Швейцария на „финансова институция“, която не е местно лице на Швейцария;

ж)

„предоставяща информация финансова институция“ означава според случая всяка „финансова институция на държава членка“ или „швейцарска финансова институция“, която не е „непредоставяща информация финансова институция“;

з)

„сметка, за която се предоставя информация“ означава според случая „сметка на държава членка, за която се предоставя информация“ или „швейцарска сметка, за която се предоставя информация“, при условие че е идентифицирана като такава по въведените, в съответствие с приложения I и II, в тази държава членка или в Швейцария процедури за комплексна проверка;

и)

„сметка на лице от държава членка, за която се предоставя информация“ означава „финансова сметка“, която се поддържа от швейцарска „предоставяща информация финансова институция“ и е държана от едно или повече „лица от държава членка, за които се предоставя информация“, или от „пасивни нефинансови образувания“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица от държава членка, за които се предоставя информация“;

й)

„швейцарска сметка, за която се предоставя информация“ означава „финансова сметка“, която се поддържа от „предоставяща информация финансова институция“ на държава членка и е държана от едно или повече швейцарски „лица, за които се предоставя информация“ или на „пасивни нефинансови образувания“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са швейцарски „лица, за които се предоставя информация“;

к)

„лице от държава членка“ означава физическо лице или „образувание“, което швейцарска „предоставяща информация финансова институция“ е определила като местно лице на държава членка по процедурите за комплексна проверка в съответствие с приложения I и II, или наследството на починало лице, което е било местно лице на държава членка;

л)

„швейцарско лице“ означава физическо лице или „образувание“, което „предоставяща информация финансова институция“ от държава членка е определила като местно лице на Швейцария по процедурите за комплексна проверка в съответствие с приложения I и II, или наследството на починало лице, което е било местно лице на Швейцария.

2.   Всички оградени с кавички термини, които не са определени в настоящото Споразумение, имат значението, което понастоящем имат: i) за държавите членки — в Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (2) или, когато е приложимо, — във вътрешното законодателство на прилагащата Споразумението държава членка; и ii) за Швейцария — във вътрешното ѝ законодателство, като това значение е в съответствие със значението в приложения I и II.

Всички термини, които не са определени в настоящото Споразумение или в приложения I или II, освен ако контекстът не изисква друго или в съответствие с член 7 (според разрешеното от вътрешното законодателство) „компетентният орган“ на държава членка и „компетентният орган“ на Швейцария не се договорят за общо значение, имат значението, което понастоящем имат в прилагащата настоящото Споразумение юрисдикция, в частност: i) за държавите членки — в Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане или, когато е приложимо, — във вътрешното законодателство на съответната държава членка; и ii) за Швейцария — във вътрешното ѝ законодателство, като значението в приложимото данъчно право на съответната юрисдикция (държава членка или Швейцария) е с по-голяма сила от това, дадено на термина в други закони на тази юрисдикция.

Член 2

Автоматичен обмен на информация по отношение на „сметки, за които се предоставя информация“

1.   В съответствие с разпоредбите на настоящия член, както и с приложимите разпоредби за предоставяне на информация и комплексна проверка в приложения I и II, които представляват неразделна част от настоящото Споразумение, „компетентният орган“ на Швейцария ежегодно ще обменя с всеки от „компетентните органи“ на държавите членки и всеки от „компетентните органи“ на държавите членки ежегодно ще обменя с „компетентния орган“ на Швейцария по автоматичен начин посочената в параграф 2 информация, получена съобразно тези приложими разпоредби.

2.   Обменяната информация е: за държава членка — по отношение на всяка „швейцарска сметка, за която се предоставя информация“, а за Швейцария — по отношение на всяка „сметка на държава членка, за която се предоставя информация“:

а)

името, адресът, „данъчният(данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) на всяко „лице, за което се предоставя информация“, което е „титуляр на сметката“ за съответната сметка и, в случай на „образувание“, което е „титуляр на сметката“ и което, след прилагането на процедурите за комплексна проверка в съответствие с приложения I и II, е идентифицирано като имащо едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“ — името, адресът и „данъчният (данъчните) номер(а)“ на „образуванието“ и името, адресът, „данъчният (данъчните) номер(а)“, датата и мястото на раждане на всяко „лице, за което се предоставя информация“;

б)

номерът на сметката (или функционалния еквивалент при липса на номер на сметка);

в)

наименованието и идентификационният номер (ако има такъв) на „предоставящата информация финансова институция“;

г)

наличността или стойността по сметката (включително при „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“ — „откупната стойност“ или стойността при отказ) към края на съответната календарна година или друг подходящ отчетен период, а ако тази сметка е била закрита през съответната година или период — при закриването на сметката;

д)

в случай на „попечителска сметка“:

i)

общият брутен размер на лихвите, общият брутен размер на дивидентите и общият брутен размер на други доходи, генерирани във връзка с активите, държани по сметката, във всеки отделен случай платени или кредитирани по сметката (или по отношение на сметката) през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

ii)

общият размер на брутните постъпления от продажба или изкупуване на „финансови активи“, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на които „предоставящата информация финансова институция“ е действала като попечител, брокер, лице, номинирано вместо собственика или по друг начин като агент на „титуляря на сметката“;

е)

в случай на „депозитна сметка“ — общият брутен размер на лихвите, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

ж)

в случай на сметка, която не е описана във втора алинея, буква д) или е) — общата брутна сума, платена или кредитирана по сметката в полза на „титуляря на сметката“ през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на която „предоставящата информация финансова институция“ е задължено лице или длъжник, включително сумираният размер на погасителните плащания в полза на „титуляря на сметката“ през календарната година или друг подходящ отчетен период.

Член 3

Срок и начин за извършване на автоматичен обмен на информация

1.   За целите на обмена на информация по член 2, размерът и характеристиките на плащанията, извършени по отношение на „сметка, за която се предоставя информация“, могат да бъдат определени в съответствие с принципите на данъчното законодателство на юрисдикцията (държава членка или Швейцария), която обменя информацията.

2.   За целите на обмена на информация по член 2, в обменяната информация се определя националната валута на всяка съответна сума.

3.   С оглед на член 2, параграф 2 информацията се обменя за първата година, считано от влизането в сила на Протокола за изменение, подписан на 27 май 2015 г., и за всички следващи години, като обменът ще се извършва в рамките на девет месеца след края на календарната година, за която се отнася информацията.

4.   „Компетентните органи“ ще обменят автоматично информацията по член 2 според обща стандартна схема за предоставяне на информация, като използват разширяем маркиращ език (XML).

5.   „Компетентните органи“ ще се договарят за един или повече начини (включително стандарти за криптиране) за предаване на данните.

Член 4

Сътрудничество във връзка със спазването и правоприлагането

„Компетентният орган“ на държава членка ще уведомява „компетентния орган“ на Швейцария, а „компетентният орган“ на Швейцария ще уведомява „компетентния орган“ на държава членка, ако първопосоченият (уведомяващият) „компетентен орган“ има основание да смята, че в резултат на грешка предоставянето на информация по член 2 е било неточно или непълно, или че „предоставящата информация финансова институция“ не е спазила приложимите изисквания за предоставяне на информация и процедурите за комплексна проверка, предвидени в приложения I и II. Уведоменият „компетентен орган“ ще предприема всички подходящи мерки, с които го е оправомощило вътрешното законодателство, за да преодолее описаните в уведомлението грешки или неспазване.

Член 5

Обмен на информация при поискване

1.   Независимо от разпоредбите на член 2, както и на всяко друго споразумение, което предвижда обмен на информация при поискване между Швейцария и всяка държава членка, „компетентният орган“ на Швейцария и „компетентният орган“ на всяка държава членка обменят при поискване информация, която е предвидимо относима за изпълнението на настоящото Споразумение или за администрирането или прилагането на националните норми, отнасящи се до данъци от всякакъв вид и описание, наложени от името на Швейцария и държавите членки или от името на техните политически подразделения или местни власти, доколкото данъчното облагане съгласно тези национални норми не противоречи на приложимо споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между Швейцария и съответната държава членка.

2.   В никакъв случай разпоредбите на параграф 1 от настоящия член и на член 6 не се тълкуват така, че да наложат на Швейцария или на държава членка задължението:

а)

да предприема административни мерки в разрез със законите и административната практика на Швейцария или на тази държава членка съответно;

б)

да предоставя информация, която не може да се получи по законов ред или в рамките на обичайната практика на администрацията на Швейцария или на тази държава членка съответно;

в)

да предоставя информация, която би разкрила търговска, стопанска, индустриална или служебна тайна, или търговски процес, както и информация, разкриването на която би накърнило обществения ред.

3.   Ако държава членка или Швейцария поиска информация в качеството си на запитващата юрисдикция в съответствие с настоящия член, Швейцария или държавата членка използва в качеството си на запитаната юрисдикция средствата си за събиране на информация, за да получи исканата информация, дори ако няма нужда от нея за собствените си данъчни цели. Задължението, съдържащо се в предходното изречение, подлежи на ограниченията на параграф 2, но тези ограничения в никакъв случай не се тълкуват като разрешение запитаната юрисдикция да откаже да предостави информация само защото няма интерес от такава информация.

4.   При никакви обстоятелства разпоредбите на параграф 2 не се тълкуват като разрешение на Швейцария или на държава членка да откаже да предостави информация само защото информацията е държана от банка, друга финансова институция, лице, номинирано вместо собственика, или действащо като агент или доверено лице, или защото се отнася до участие в лице.

5.   „Компетентните органи“ ще се договарят за приложимите стандартни формуляри, както и за един или повече начини за предаване на данните, включително стандарти за криптиране.

Член 6

Поверителност и защита на личните данни

1.   Всяка информация, получена от дадена юрисдикция (държава членка или Швейцария) съгласно настоящото Споразумение, се третира като поверителна и се защитава по същия начин, по който и информацията, получена съгласно вътрешното законодателство на тази юрисдикция, до степента, необходима за защитата на личните данни, съгласно приложимото вътрешно право, и със защитните мерки, които могат да бъдат уточнени от юрисдикцията, която предоставя информацията, съобразно изискванията на вътрешното ѝ законодателство.

2.   Във всички случаи тази информация се разкрива само на лицата или органите (включително съдилища и административни или надзорни органи), натоварени с определянето, събирането и принудителното изпълнение на дължимите данъци в тази юрисдикция (държава членка или Швейцария), както и с правоприлагането, наказателното преследване или произнасянето при обжалване във връзка с тези данъци или с надзора върху тези дейности. Достъпът до тази информация е разрешен само на горепосочените лица или органи и само за формулираните в предходното изречение цели. Независимо от разпоредбите на параграф 1, тези лица или органи могат да я оповестяват в открити съдебни заседания или в съдебни решения, отнасящи се до тези данъци.

3.   Независимо от разпоредбите на предходните параграфи, информацията, получена от дадена юрисдикция (държава членка или Швейцария), може да бъде използвана за други цели, когато това е предвидено във вътрешното право на юрисдикцията, предоставяща информацията (съответно Швейцария или държава членка), и когато „компетентният орган“ на тази юрисдикция го разреши. Информацията, предоставена от дадена юрисдикция (Швейцария или държава членка) на друга юрисдикция (съответно Швейцария или държава членка), може да бъде предадена от последната на трета юрисдикция (друга държава членка), при условие че „компетентният орган“ на първата юрисдикция, от която произхожда информацията, предварително разреши това. Информацията, предоставена от една държава членка на друга съгласно приложимото вътрешно право, с което се прилага Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, може да се предава на Швейцария, ако „компетентният орган“ на държавата членка, от която произхожда информацията, предварително разреши това.

4.   „Компетентният орган“ на дадена държава членка или Швейцария незабавно уведомява другия „компетентен орган“, т.е. на Швейцария или на държавата членка съответно, за всяко нарушение на поверителността или защитните мерки, както и за евентуално предприетите впоследствие коригиращи действия и наложените санкции.

Член 7

Консултации и преустановяване действието на Споразумението

1.   При евентуалното възникване на затруднения при прилагането или тълкуването на настоящото Споразумение, всеки „компетентен орган“ на Швейцария или на държава членка може да поиска консултации между „компетентния орган“ на Швейцария и „компетентния орган“ на една или повече държави членки с оглед изготвянето на подходящи мерки за осигуряване изпълнението на настоящото Споразумение. Тези „компетентни органи“ незабавно уведомяват Европейската комисия и „компетентните органи“ на останалите държави членки за резултатите от проведените консултации. Европейската комисия може да участва в консултациите по въпроси във връзка с тълкуването, ако някой от „компетентните органи“ поиска това.

2.   Ако консултацията е свързана със съществено нарушение на разпоредбите на настоящото Споразумение и процедурата по параграф 1 не позволява подходящото му уреждане, „компетентният орган“ на държава членка или Швейцария може да преустанови обмена на информация съгласно настоящото Споразумение спрямо Швейцария или съответно държава членка, като писмено уведоми за това останалите заинтересовани „компетентни органи“. Действието на такова преустановяване е незабавно. За целите на настоящия параграф „същественото нарушение“ обхваща следното, без да се изчерпва с него: несъблюдаване на разпоредбите на настоящото Споразумение относно поверителността и защитата на данните; непредоставяне от „компетентния орган“ на държава членка или Швейцария на навременна и подходяща информация в разрез с изискванията на настоящото Споразумение; определяне статута на „образуванията“ или сметките като „непредоставящи информация финансови институции“ и „изключени сметки“ по начин, който застрашава постигането на целите на настоящото Споразумение.

Член 8

Изменения

1.   „Договарящите страни“ се консултират помежду си при всяка съществена промяна на някой от елементите на „световния стандарт“, приета на равнище ОИСР, или — ако сметнат за необходимо — при всеки друг повод с цел да подобрят техническото прилагане на настоящото Споразумение или да преценят и отразят други възникнали в международен план обстоятелства. Консултациите се провеждат в срок от един месец, считано от отправянето на искане от една от „договарящите страни“, а при извънредни обстоятелства — възможно най-бързо.

2.   Въз основа на такъв контакт „договарящите страни“ могат да се консултират помежду си, за да проучат дали се налагат промени в настоящото Споразумение.

3.   За целите на консултациите, предвидени в параграфи 1 и 2, всяка „договаряща страна“ информира другата за евентуалните обстоятелства, което биха се отразили на правилното прилагане на настоящото Споразумение. Тук се включват също всички съответни споразумения между една от „договарящите страни“ и трета държава.

4.   В резултат от проведените консултации настоящото Споразумение може да бъде изменено посредством протокол или ново споразумение между „договарящите страни“.

5.   Когато дадена „договаряща страна“ въведе промяна в „световния стандарт“, приета от ОИСР, и желае съответно да измени приложения I и/или II към настоящото Споразумение, тя уведомява за това другата „договаряща страна“. Консултационната процедура между „договарящите страни“ се открива в рамките на един месец след уведомлението. Независимо от параграф 4, когато в рамките на консултационната процедура „договарящите страни“ се споразумеят за промените, които следва да се направят в приложения I и/или II към настоящото Споразумение, както и за необходимия срок за ефективно въвеждане на промяната чрез официално изменение на настоящото Споразумение, „договарящата страна“, която е поискала промяната, може временно да прилага утвърдения в рамките на консултационната процедура преработен вариант на приложения I и/или II към настоящото Споразумение, считано от първия ден на януари на годината след приключването на горепосочената процедура.

Приета от ОИСР промяна в „световния стандарт“ се приема за въведена от „договаряща страна“:

а)

за държавите членки: когато промяната е включена в Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане;

б)

за Швейцария: когато промяната е включена в споразумение с трета държава или във вътрешното законодателство.

Член 9

Плащания между дружествата на дивиденти, лихви и авторски и лицензионни възнаграждения

1.   Без да се накърнява прилагането на вътрешни или основани на споразумение разпоредби за предотвратяването на измами и злоупотреби в Швейцария и държавите членки, дивидентите, изплащани от дъщерните дружества на дружествата майки, не са обект на данъчно облагане в държавата, в която се намира източникът на дохода, когато:

дружеството майка е притежавало поне две години 25 % пряко минимално участие в капитала на даденото дъщерно дружество, и

едното дружество е местно лице за данъчни цели на държава членка, а другото — на Швейцария, и

по силата на споразуменията с трети държави за избягване на двойното данъчно облагане, никое дружество не е местно лице за данъчни цели на дадената трета държава, и

и двете дружества се облагат с корпоративен данък, без да бъдат освободени от него, както и двете са със статут на дружество с ограничена отговорност (3).

2.   Без да се накърнява прилагането на вътрешните или основани на споразумение разпоредби за предотвратяването на измами и злоупотреби в Швейцария и държавите членки, платените лихви и авторските и лицензионните възнаграждения между асоциираните дружества или техните места на стопанска дейност не са обект на данъчно облагане в държавата, в която се намира източникът на дохода, когато:

тези дружества са били свързани поне две години с 25 % пряко минимално участие или и двете дружества се притежават от трето дружество, което поне две години е имало 25 % пряко минимално участие в капитала на първото и в капитала на второто дружество, и

едното дружество е местно лице за данъчни цели на или едното място на стопанска дейност се намира в държава членка и другото дружество е местно лице за данъчни цели на или другото място на стопанска дейност се намира в Швейцария, и

по силата на споразуменията с трети държави за избягване на двойното данъчно облагане, никое дружество не е местно лице за данъчни цели на дадената трета държава и никое от местата на стопанска дейност не се намира в тази трета държава, и

и двете дружества се облагат с корпоративен данък, без да бъдат освободени от него в частност от лихвени плащания и авторски и лицензионни възнаграждения, както и двете са със статут на дружество с ограничена отговорност (3).

3.   Не се засягат действащите споразумения за избягване на двойното данъчно облагане между Швейцария и държавите членки, в които е предвидено по-благоприятно данъчно облагане на плащанията на дивиденти и лихви и на авторските и лицензионните възнаграждения.

Член 10

Прекратяване

Всяка от „договарящите страни“ може да прекрати настоящото Споразумение чрез отправено до другата „договаряща страна“ писмено предизвестие за прекратяване. Такова прекратяване ще влезе в сила на първия ден от месеца, следващ изтичането на дванадесетмесечен срок, считано от датата на получаване на предизвестието за прекратяване. При прекратяване на Споразумението цялата информация, получена преди това в неговите рамки, ще остане поверителна и подлежи на разпоредбите на член 6 от настоящото Споразумение.

Член 11

Териториално приложно поле

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, по отношение на териториите на държавите членки, в които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския Съюз, и при условията, предвидени в посочените договори, и, от друга страна, по отношение на Швейцария.“

3)

Приложенията се заменят със:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общ стандарт за предоставяне на информация и комплексна проверка на информацията за финансови сметки („общ стандарт за предоставяне на информация“)

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

А.

При спазване на параграфи В—Д всяка „предоставяща информация финансова институция“ трябва да предостави на „компетентния орган“ на своята юрисдикция (държава членка или Швейцария) следната информация за всяка своя „сметка, за която се предоставя информация“:

1.

името, адреса, юрисдикцията(юрисдикциите), на която е местно лице (държава членка или Швейцария), данъчния(данъчните) номер(а) и датата и мястото на раждане (в случай на физическо лице) на всяко „лице, за което се предоставя информация“, което е „титуляр на сметката“; в случай на „образувание“, което е „титуляр на сметката“ и което след прилагане на процедурите за комплексна проверка съгласно раздели V, VI и VII е идентифицирано като имащо едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“, — името, адреса, юрисдикцията(юрисдикциите) (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), на която е местно лице, и данъчния(данъчните) номер(а) на „образуванието“ и името, адреса, юрисдикцията(юрисдикциите) (държава членка или Швейцария), на която е местно лице, данъчния(данъчните) номер(а) и датата и мястото на раждане на всяко „лице, за което се предоставя информация“;

2.

номера на сметката (или функционалния еквивалент при липсата на номер на сметка);

3.

наименованието и идентификационния номер (ако има такъв) на „предоставящата информация финансова институция“;

4.

наличността или стойността по сметката (включително при „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“ — „откупната стойност“ или стойността при отказ) към края на съответната календарна година или друг подходящ отчетен период, а ако тази сметка е била закрита през съответната година или период — при закриването на сметката;

5.

при „попечителска сметка“:

а)

общия брутен размер на лихвите, общия брутен размер на дивидентите и общия брутен размер на другите доходи, генерирани във връзка с активите, държани по сметката, във всеки отделен случай платени или кредитирани по сметката (или по отношение на сметката) през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

б)

общия размер на брутните постъпления от продажбата или изкупуването на „финансови активи“, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период, по отношение на които „предоставящата информация финансова институция“ е действала като попечител, брокер, лице, номинирано вместо собственика, или по друг начин като агент на „титуляря на сметката“;

6.

при „депозитна сметка“ — общия брутен размер на лихвите, платени или кредитирани по сметката през календарната година или друг подходящ отчетен период; както и

7.

при сметка, която не е описана в параграф А, точка 5 или 6 — общата брутна сума, платена или кредитирана по сметката на „титуляря на сметката“ през календарната година или друг подходящ отчетен период, през които „предоставящата информация финансова институция“ е задължено лице или длъжник, включително общия размер на погасителните плащания в полза на „титуляря на сметката“ през календарната година или друг подходящ отчетен период.

Б.

В предоставяната информация трябва да се посочва националната валута на всяка сума.

В.

Независимо от параграф A, точка 1, при „сметка, за която се предоставя информация“, която е „съществуваща сметка“, информация не се изисква за данъчния(данъчните) номер(а) или датата на раждане, ако този(тези) номер(а) или дата не са в записите на „предоставящата информация финансова институция“ и вътрешното законодателство или, ако е приложимо, — правен инструмент на Европейския съюз не изисква да бъдат събирани по друг начин от тази „предоставяща информация финансова институция“. Въпреки това, при „съществуващи сметки“, от „предоставящата информация финансова институция“ се изисква да положи разумни усилия, за да получи данъчния(данъчните) номер(а) и датата на раждане до края на втората календарна година след годината, през която „съществуващите сметки“ са били идентифицирани като „сметки, за които се предоставя информация“.

Г.

Независимо от параграф A, точка 1, данъчният номер не се изисква да бъде съобщаван, ако такъв не се издава от съответната държава членка, Швейцария или друга юрисдикция, на която е местно лице.

Д.

Независимо от параграф A, точка 1, мястото на раждане не се изисква да бъде съобщавано, освен ако вътрешното законодателство не изисква получаването и предоставянето на тази информация от „предоставящата информация финансова институция“ и тя не е налична в поддържаните от тази институция данни за електронно търсене.

РАЗДЕЛ II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

А.

Дадена сметка се третира като „сметка, за която се предоставя информация“, считано от датата на идентифицирането ѝ като такава съгласно процедурите за комплексна проверка по раздели II—VII и, освен ако не е предвидено друго, информацията за „сметката, за която се предоставя информация“ трябва да се предоставя ежегодно през календарната година, следваща годината, за която се отнася информацията.

Б.

Наличността или стойността на сметката се определят към последния ден на календарната година или друг подходящ отчетен период.

В.

Когато прагът на наличността или на стойността се определя към последния ден на дадена календарна година, съответните наличност или стойност трябва да се определят към последния ден на отчетния период, който завършва с календарната година или в нейните рамки.

Г.

Според предвиденото във вътрешното право, всяка държава членка или Швейцария може да позволи на „предоставящите информация финансови институции“ да използват доставчици на услуги за изпълнение на възложените им задължения за предоставяне на информация и комплексна проверка, но за изпълнението на тези задължения продължават да отговарят „предоставящите информация финансови институции“.

Д.

Всяка държава членка или Швейцария може да позволи на „предоставящите информация финансови институции“ да прилагат процедурите за комплексна проверка на „нови сметки“ по отношение на „съществуващи сметки“, както и процедурите за комплексна проверка на „сметки на голяма стойност“ — по отношение на „сметки на малка стойност“. Когато държава членка или Швейцария позволява процедурите за комплексна проверка на „нови сметки“ да бъдат използвани по отношение на „съществуващи сметки“, продължават да се прилагат правилата, приложими за „съществуващите сметки“.

РАЗДЕЛ III

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

За да се идентифицират „сметките, за които се предоставя информация“ измежду „съществуващите сметки на физически лица“ се прилагат следните процедури:

А.

Сметки, за които не се изисква да бъдат преглеждани, идентифицирани или да се предоставя информация за тях. „Съществуваща сметка“, която е „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“ не се изисква да бъде преглеждана, идентифицирана или да се предоставя информация за нея, при условие че на „предоставящата информация финансова институция“ фактически е забранено да продава такива „договори“ на лицата, които са местни лица в „юрисдикцията, за която се предоставя информация“.

Б.

Сметки на ниска стойност. По отношение на сметките на ниска стойност се прилагат следните процедури:

1.

Адрес на пребиваване. Ако въз основата на „документални доказателства“„предоставящата информация финансова институция“ съхранява в своите регистри настоящия адрес на пребиваване на физическо лице „титуляр на сметката“, тя може да го третира като местно лице за данъчни цели в държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция, в която се намира адресът, за да се определи дали това физическо лице „титуляр на сметката“ е „лице, за което се предоставя информация“.

2.

Търсене в електронните записи. Ако въз основа на „документалните доказателства“, посочени в параграф Б, точка 1, „предоставящата информация финансова институция“ не използва адреса на пребиваване на физическото лице „титуляр на сметката“, тя трябва да прегледа поддържаните от нея записи в електронен вид, в които е възможно търсене, за която и да е от следните индикации, като прилага параграф Б, точки 3—6:

а)

идентификация на „титуляря на сметката“ като местно лице на „юрисдикция, за която се предоставя информация“;

б)

настоящ пощенски адрес или адрес на пребиваване (включително пощенска кутия) в „юрисдикция, за която се предоставя информация“;

в)

наличие на един или повече телефонни номера в „юрисдикция, за която се предоставя информация“ и липса на телефонен номер съответно в Швейцария или държавата членка на „предоставящата информация финансова институция“, според случая;

г)

постоянни инструкции (освен по отношение на „депозитна сметка“) за превод на средства по сметка, поддържана в „юрисдикция, за която се предоставя информация“;

д)

действащо пълномощно или пълномощно за подписване, предоставено на лице с адрес в „юрисдикция, за която се предоставя информация“; или

е)

пощенски адрес с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ в „юрисдикция, за която се предоставя информация“, ако „предоставящата информация финансова институция“ не разполага с никакъв друг адрес в досието на „титуляря на сметката“.

3.

Ако нито една от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, не е открита при електронното търсене, не е необходимо да се предприемат последващи действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, която да доведе до появата на една или повече индикации, свързани със сметката, или сметката стане „сметка на голяма стойност“.

4.

Ако някоя от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, букви а)—д), бъде открита при електронното търсене или ако има промяна в обстоятелствата, която води до появата на една или повече индикации, свързани със сметката, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да третира „титуляря на сметката“ като местно лице за данъчни цели във всяка „юрисдикция, за която се предоставя информация“, за която е установена някаква индикация, освен ако избере да прилага параграф Б, точка 6 и едно от изключенията в тази точка се прилага по отношение на сметката.

5.

Когато при електронното търсене се открие пощенски адрес с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ и няма друг адрес и нито една от другите индикации, изброени в параграф Б, точка 2, букви а)— д), не се установи за „титуляря на сметката“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва по най-подходящия според обстоятелствата начин да осъществи търсене в досието на хартиен носител, както е предвидено в параграф В, точка 2, или да се опита да получи от „титуляря на сметката“ декларация или „документални доказателства“, за да се установи къде е местно лице за данъчни цели. Ако търсенето в досието на хартиен носител не позволи да се установи някаква индикация и опитът да се получи декларация или „документални доказателства“ е неуспешен, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да представи информация за сметката на „компетентния орган“ съответно в своята държава членка или в Швейцария като при недокументирана сметка.

6.

Независимо от откриването на индикации по параграф Б, точка 2, „предоставящата информация финансова институция“ не е длъжна да третира „титуляря на сметка“ като местно лице на „юрисдикция, за която се предоставя информация“:

а)

когато информацията за „титуляря на сметката“ съдържа настоящ пощенски адрес или настоящ адрес на пребиваване в тази „юрисдикция, за която се предоставя информация“, един или повече телефонни номера в тази „юрисдикция, за която се предоставя информация“ (и липса на телефонен номер в държавата членка на „предоставящата информация финансова институция“ или в Швейцария) или постоянни инструкции (по отношение на „финансовите сметки“, различни от„депозитни сметки“) за превод на средства по сметка, поддържана в „юрисдикция, за която се предоставя информация“, и „предоставящата информация финансова институция“ получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

i)

декларация от „титуляря на сметката“ за юрисдикцията (или юрисдикциите), на която е местно лице (държава членка, Швейцария или други юрисдикции),, която декларация не включва такава „юрисдикция, за която се предоставя информация“; както и

ii)

„документални доказателства“, че титулярят на сметката е лице, за което не се предоставя информация;

б)

когато информацията за „титуляря на сметката“ съдържа действащо към момента пълномощно или пълномощно за подписване, предоставено на лице с адрес в „юрисдикцията, за която се предоставя информация“, и „предоставящата информация финансова институция“ получи или е прегледала по-рано и поддържа запис за:

i)

декларация от „титуляря на сметката“ за юрисдикцията (или юрисдикциите), на която е местно лице (държава членка, Швейцария или други юрисдикции), която декларация не включва такава „юрисдикция, за която се предоставя информация“; или

ii)

„документални доказателства“ че „титулярят на сметката“ е лице, за което не се предоставя информация.

В.

Засилени процедури за преглед на „сметки на голяма стойност“. По отношение на „сметките на голяма стойност“ се прилагат следните засилени процедури за преглед.

1.

Търсене в електронните записи. По отношение на „сметките на голяма стойност“„предоставящата информация финансова институция“ трябва да прегледа поддържаните от нея електронни записи, в които е възможно търсене, за всяка от индикациите, описани в параграф Б, точка 2.

2.

Търсене в досието на хартиен носител. Ако електронните бази данни на „предоставящата информация финансова институция“, в които е възможно търсене, съдържат полета и обхващат цялата информация, описана в параграф В, точка 3, тогава не е необходимо последващо търсене в досието на хартиен носител. Ако електронните бази данни не обхващат цялата информация, тогава по отношение на „сметката на голяма стойност“„предоставящата информация финансова институция“ трябва също да прегледа съществуващото главно досие на клиента и следните документи (доколкото те не са включени в главното досие), свързани със сметката и събрани от нея през последните пет години, за някоя от индикациите, описани в параграф Б, точка 2:

а)

последното „документално доказателство“, събрано във връзка със сметката;

б)

последния договор за откриване на сметка или документация;

в)

последната документация, събрана от „предоставящата информация финансова институция“ по „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“ или за други регулаторни цели;

г)

всякакви актуални пълномощни или пълномощни за подписване; както и

д)

всяка валидна към момента постоянна инструкция (освен по отношение на „депозитна сметка“) за превод на средства.

3.

Изключение, когато базите данни съдържат достатъчно информация. „Предоставящата информация финансова институция“ не е длъжна да извършва търсене в досието на хартиен носител, описано в параграф В, точка 2, ако нейните електронни бази данни, в които е възможно търсене, включват следното:

а)

статуса на „титуляря на сметката“ по отношение на това къде е местно лице;

б)

адреса на пребиваване и пощенския адрес на „титуляря на сметката“, които към момента са в досието на „предоставящата информация финансова институция“;

в)

телефонния(телефонните) номер(а) на „титуляря на сметката“, които към момента са в досието на „предоставящата информация финансова институция“, ако има такива;

г)

при „финансови сметки“, различни от „депозитни сметки“, дали има постоянни инструкции за превод на средства от сметката към друга сметка (включително сметка в друг клон на „предоставящата информация финансова институция“ или друга „финансова институция“);

д)

дали има настоящи пощенски адреси с указание „на вниманието на“ или „при поискване“ за „титуляря на сметката“; както и

е)

дали има пълномощно или пълномощно за подписване за сметката.

4.

Проверка от отговорния служител за връзка с клиента на действителното положение. В допълнение към електронното търсене и търсенето в досието на хартиен носител, описани в параграф В, точки 1 и 2, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да третира като „сметка, за която се предоставя информация“ всяка „сметка на голяма стойност“, която е възложена на отговорен служител за връзка с клиента (включително всички „финансови сметки“, които се събират с тази сметка на голяма стойност), ако отговорният служител за връзка с клиента знае, че „титулярят на сметката“ е „лице, за което се предоставя информация“.

5.

Последици от откриването на индикации.

а)

Ако никоя от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, не бъде открита при засилените процедури за преглед на „сметки на голяма стойност“, описани в параграф В, и не е установено, че сметката е държана от „лице, за което се предоставя информация“ съгласно параграф В, точка 4, тогава не се налагат последващи действия, докато не настъпи промяна в обстоятелствата, в резултат на която една или повече индикации се свързват със сметката.

б)

Ако някоя от индикациите, изброени в параграф Б, точка 2, букви а)—д), бъде открита при засилените процедури за преглед на „сметки на голяма стойност“, описани в параграф В, или има последваща промяна в обстоятелствата, в резултат на която една или повече индикации се свързват със сметката, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да третира сметката като „сметка, за която се предоставя информация“, по отношение на всяка „юрисдикция, за която се предоставя информация“, за която е установена някаква индикация, освен ако не избере да приложи параграф Б, точка 6 и едно от изключенията по тази буква се прилага по отношение за тази сметка.

в)

Ако пощенски адрес с указание „при поискване“ или „на вниманието на“ бъде открит при описаните в параграф В засилени процедури за преглед на „сметки на голяма стойност“ и няма друг адрес и нито една от другите индикации, изброени в параграф Б, точка 2, букви а)—д), не бъде установена за „титуляря на сметката“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да получи от него декларация или „документални доказателства“, за да се установи къде е местно лице за данъчни цели. Ако „предоставящата информация финансова институция“ не може да получи декларация или „документални доказателства“, тя трябва да представи информация за сметката на „компетентния орган“ съответно в своята държава членка или в Швейцария като при недокументирана сметка.

6.

Ако „съществуваща сметка на физическо лице“ не е „сметка на голяма стойност“ към 31 декември, предшестващ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, но стане „сметка на голяма стойност“ към последния ден на следваща календарна година, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да приложи към сметката засилените процедури за преглед, описани в параграф В, в рамките на календарната година след годината, през която сметката е станала „сметка на голяма стойност“. Ако въз основа на прегледа сметката бъде идентифицирана като „сметка, за която се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да предоставя на годишна база изискваната информация за такава сметка за годината, в която тя е била идентифицирана като „сметка, за която се предоставя информация“, както и за следващите години, освен ако „титулярят на сметката“ престане да бъде „лице, за което се предоставя информация“.

7.

Когато „предоставящата информация финансова институция“ приложи към „сметка на голяма стойност“ описаните в параграф В засилени процедури за преглед, тя не е задължена следващите години отново да ги прилага към същата „сметка на голяма стойност“, с изключение на описаната в параграф В, точка 4 проверка от отговорния служител за връзка с клиента, освен ако сметката е недокументирана, като в този случай „предоставящата информация финансова институция“ следва да ги прилага отново всяка година, докато сметката престане да бъде недокументирана.

8.

Ако има промяна в обстоятелствата по отношение на „сметка на голяма стойност“, която води до свързването ѝ с една или повече от описаните в параграф Б, точка 2 индикации, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да третира сметката като „сметка, за която се предоставя информация“, по отношение на всяка „юрисдикция, за която се предоставя информация“, за която е установена някаква индикация, освен ако не избере да прилага параграф Б, точка 6 и едно от изключенията по тази точка се прилага по отношение на сметката.

9.

„Предоставящата информация финансова институция“ трябва да прилага процедури, които да гарантират, че отговорният служител за връзка с клиента установява всяка промяна в обстоятелствата около дадена сметка. Например, ако отговорният служител за връзка с клиента бъде уведомен, че „титулярят на сметката“ има нов пощенски адрес в „юрисдикция, за която се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ е длъжна да третира новия адрес като промяна в обстоятелствата и ако избере да прилага параграф Б, точка 6 — да събере съответната документация от „титуляря на сметката“.

Г.

Проверката на „съществуващи сметки на голяма стойност на физически лица“ трябва да приключи в срок от една година от влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение. Проверката на „съществуващи сметки на малка стойност на физически лица“ трябва да приключи в срок от две години от влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение.

Д.

Всяка „съществуваща сметка на физическо лице“, която е идентифицирана като „сметка, за която се предоставя информация“ по настоящия раздел, трябва да се третира като „сметка, за която се предоставя информация“ през всички следващи години, освен ако „титулярят на сметката“ престане да бъде „лице, за което се предоставя информация“.

РАЗДЕЛ IV

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА НОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

За да се установят кои измежду „новите сметки на физически лица“ са „сметки, за които се предоставя информация“, се прилагат следните процедури:

А.

По отношение на „нови сметки на физически лица“, след откриването на сметката „предоставящата информация финансова институция“ трябва да получи декларация (която може да бъде част от документацията за откриването на сметката), която да ѝ позволи да определи къде „титулярят на сметката“ е местно лице за данъчни цели и да потвърди достоверността на декларацията, сверявайки я с получената от нея информация във връзка с откриването на сметката, включително с всякаква документация, събрана по „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“.

Б.

Ако от декларацията се установи, че „титулярят на сметката“ е местно лице за данъчни цели на дадена „юрисдикция, за която се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да третира сметката като „сметка, за която се предоставя информация“, а декларацията трябва да включва също така „данъчния номер“ на „титуляря на сметката“ в „юрисдикцията, за която се предоставя информация“ (в съответствие с раздел I, параграф Г) и датата на раждане.

В.

Ако има промяна в обстоятелствата около „нова сметка на физическо лице“, вследствие на която „предоставящата информация финансова институция“ знае или има причина да знае, че първоначалната декларация е невярна или ненадеждна, „предоставящата информация финансова институция“ не може да използва първоначалната декларация и трябва да получи валидна декларация, която установява къде „титулярят на сметката“ е местно лице за данъчни цели.

РАЗДЕЛ V

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СМЕТКИ НА ОБРАЗУВАНИЕ

За да се установят кои измежду „съществуващите сметки на образувание“ са „сметки, за които се предоставя информация“, се прилагат следните процедури:

А.

Сметки на образувания, за които не се изисква да бъдат преглеждани, идентифицирани или да се предоставя информация за тях. Освен ако „предоставящата информация финансова институция“ не избере друго по отношение на всички „съществуващи сметки на образувание“ или поотделно за всяка ясно определена група от такива сметки, „съществуваща сметка на образувание“ със сумирана наличност или стойност, която към 31 декември, предшестващ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, възлиза на не повече от 250 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария съответстват, не следва да бъде преглеждана, идентифицирана или съобщавана като „сметка, за която се предоставя информация“, докато нейната сумирана наличност или стойност не надвишат тази сума към последния ден на която и да е следваща календарна година.

Б.

Сметки на образувания, които следва да бъдат преглеждани. Процедурите за преглед в параграф Г се прилагат към „съществуваща сметка на образувание“ със сумирана наличност или стойност, които към 31 декември, предшестващ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, надвишават 250 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария, както и към „съществуваща сметка на образувание“, която не надхвърля тази сума към посочената дата, но чиято сумирана наличност или стойност я надхвърлят към последния ден на която и да е следваща календарна година.

В.

Сметки на образувания, за които се изисква предоставяне на информация. Описаните в параграф Б „съществуващи сметки на образувания“ се третират като „сметки, за които се предоставя информация“ само ако са държани от едно или повече„образувания“, които са „лица, за които се предоставя информация“, или от „пасивни нефинансови образувания“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“.

Г.

Процедури за преглед за установяване на сметките на образувания, за които се изисква предоставяне на информация. За да определи дали дадена описана в параграф Б „съществуваща сметка на образувание“ е държана от едно или повече „лица, за които се предоставя информация“, или от „пасивни нефинансови образувания“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да приложи към такава сметка следните процедури за преглед:

1.

Определяне дали „образуванието“ е „лице, за което се предоставя информация“.

а)

Преглед на информацията, поддържана за регулаторни цели или за връзка с клиента (включително информация, събрана по „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“), за да се определи дали тя указва, че „титулярят на сметката“ е местно лице на „юрисдикция, за която се предоставя информация“. За тази цел информацията, указваща, че „титулярят на сметката“ е местно лице на „юрисдикция, за която се предоставя информация“, включва място на учредяване или създаване, или адрес в „юрисдикция, за която се предоставя информация“.

б)

Ако информацията указва, че „титулярят на сметката“ е местно лице на „юрисдикция, за която се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да третира сметката като „сметка, за която се предоставя информация“, освен ако не получи декларация от „титуляря на сметката“ или въз основа на информацията, с която разполага или която е обществено достъпна, основателно определи, че „титулярят на сметката“ не е „лице, за което се предоставя информация“.

2.

Определяне дали „образуванието“ е пасивно нефинансово образувание с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“. „Предоставящата информация финансова институция“ трябва да определи дали титулярят на „съществуваща сметка на образувание“ (включително „образувание“, което е „лице, за което се предоставя информация“) е „пасивно нефинансово образувание“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“. Ако някое от „контролиращите лица“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“, сметката трябва да се третира като „сметка, за която се предоставя информация“. При извършване на това определяне „предоставящата информация финансова институция“ трябва да следва насоките в параграф Г, точка 2, букви а)—в) по ред, който е най-подходящ съгласно обстоятелствата.

а)

Определяне дали „титулярят на сметката“ е „пасивно нефинансово образувание“. За да определи дали „титулярят на сметката“ е „пасивно нефинансово образувание“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да получи декларация от „титуляря на сметката“, за да установи неговия статус, освен ако въз основа на информацията, с която разполага или която е обществено достъпна, може основателно да определи, че „титулярят на сметката“ е „активно нефинансово образувание“ или „финансова институция“, различна от „инвестиционното образувание“ по раздел VIII, параграф A, точка 6, буква б), което не е „финансова институция“ на „участваща юрисдикция“.

б)

Определяне на „контролиращите лица“ на „титуляря на сметката“. За да определи „контролиращите лица“ на „титуляря на сметката“, „предоставящата информация финансова институция“ може да използва информацията, събрана и поддържана по „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“.

в)

Определяне дали „контролиращо лице“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“. За да определи дали „контролиращото лице“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ може да използва:

i)

при „съществуваща сметка на образувание“, държана от едно или повече „нефинансови образувания“, със сумирана наличност или стойност, която възлиза на не повече от 1 000 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария — информацията, събрана и поддържана по „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“; или

ii)

декларация от „титуляря на сметката“ или такова „контролиращо лице“ за юрисдикцията (или юрисдикциите) (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), в която „контролиращото лице“ е местно лице за данъчни цели.

Д.

Срок на прегледа и допълнителни процедури, приложими към съществуващи сметки на образувания

1.

Прегледът на „съществуваща сметка на образувание“ със сумирана наличност или стойност, която към 31 декември, предшестващ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, надвишава 250 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария,, трябва да се извърши в рамките на две години от влизането в сила.

2.

Прегледът на „съществуваща сметка на образувание“ със сумирана наличност или стойност, която към 31 декември, предшестващ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, не надвишава 250 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария, но я надхвърля към 31 декември на която и да е следваща година, трябва да се извърши в рамките на календарната година, следваща годината, в която сумираната наличност или стойност надхвърля посочената сума.

3.

Ако има промяна в обстоятелствата около „съществуваща сметка на образувание“, вследствие на което „предоставящата информация финансова институция“ знае или има причина да знае, че декларацията или друга документация, свързана със сметката, е неточна или ненадеждна, тя трябва да определи отново статуса на сметката в съответствие с процедурите, установени в параграф Г.

РАЗДЕЛ VI

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА НОВИ СМЕТКИ НА ОБРАЗУВАНИЯ

За да се установят кои измежду „новите сметки на образувания“ са „сметки, за които се предоставя информация“, се прилагат следните процедури:

А.

Процедури за преглед с цел установяване на „сметките на образувания“, за които се изисква предоставяне на информация. За „новите сметки на образувания“„предоставящата информация финансова институция“ трябва да прилага следните процедури за преглед, за да се определи дали сметката се държи от едно или повече „лица, за които се предоставя информация“, или от „пасивни нефинансови образувания“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“:

1.

Определяне дали „образуванието“ е „лице, за което се предоставя информация“.

а)

Получаване на декларация (която може да бъде част от документацията за откриването на сметката), която да позволи на „предоставящата информация финансова институция“ да определи къде „титулярят на сметката“ е местно лице за данъчни цели и да потвърди достоверността на декларацията, въз основа на получената от нея информация във връзка с откриването на сметката, включително с всякаква документация, събрана по „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“. Ако „образуванието“ удостовери, че не е местно лице за данъчни цели, „предоставящата информация финансова институция“ може да използва адреса на централното управление на „образуванието“, за да определи къде „титулярят на сметката“ е местно лице.

б)

Ако от декларацията става ясно, че „титулярят на сметката“ е местно лице на „юрисдикция, за която се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да третира сметката като „сметка, за която се предоставя информация“, освен ако въз основа на информацията, с която разполага или която е обществено достъпна, основателно определи, че по отношение на тази „юрисдикция, за която се предоставя информация“„титулярят на сметката“ не е „лице, за което се предоставя информация“.

2.

Определяне дали „образуванието“ е „пасивно нефинансово образувание“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“. „Предоставящата информация финансова институция“ трябва да определи дали титулярят на „нова сметка на образувание“ (включително „образувание“, което е „лице, за което се предоставя информация“) е „пасивно нефинансово образувание“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“. Ако някое от „контролиращите лица“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“, сметката трябва да се третира като „сметка, за която се предоставя информация“. При извършване на това определяне „предоставящата информация финансова институция“ трябва да следва насоките в параграф А, точка 2, букви а)—в) по ред, който е най-подходящ при дадените обстоятелства.

а)

Определяне дали „титулярят на сметката“ е „пасивно нефинансово образувание“. За да определи дали „титулярят на сметката“ е „пасивно нефинансово образувание“, „предоставящата информация финансова институция“ трябва да получи декларация от „титуляря на сметката“, за да установи неговия статус, освен ако въз основа на информацията, с която разполага или която е обществено достъпна, може основателно да определи, че „титулярят на сметката“ е „активно нефинансово образувание“ или „финансова институция“, различна от „инвестиционното образувание“ по раздел VIII, параграф A, точка 6, буква б), което не е „финансова институция“ на „участваща юрисдикция“.

б)

Определяне на „контролиращите лица“ на „титуляря на сметката“. За да определи „контролиращите лица“ на „титуляря на сметката“, „предоставящата информация финансова институция“ може да използва информацията, събрана и поддържана по „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“.

в)

Определяне дали „контролиращо лице“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“. За да определи дали „контролиращо лице“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ може да използва декларацията на „титуляря на сметката“ или на това „контролиращо лице“.

РАЗДЕЛ VII

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

При прилагане на процедурите за комплексна проверка, описани по-горе, се прилагат следните допълнителни правила:

А.

Използване на декларации и „документални доказателства“. „Предоставящата информация финансова институция“ не може да използва декларация или „документални доказателства“, ако знае или има причина да знае, че декларацията или „документалните доказателства“ са неверни или ненадеждни.

Б.

Други процедури за „финансови сметки“, държани от физически лица бенефициери по „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“ и по „групови застрахователни договори с откупна стойност“ или „групови анюитетни договори“. „Предоставящата информация финансова институция“ може да предположи, че физическо лице бенефициер (различен от титуляря) по „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“, което получава обезщетение при смърт, не е „лице, за което се предоставя информация“, и следователно може да третира такава „финансова сметка“ като различна от „сметка, за която се предоставя информация“, освен ако в момента знае или има причина да знае, че бенефициерът е „лице, за което се предоставя информация“. „Предоставящата информация финансова институция“ има причина да знае, че бенефициерът по „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“ е „лице, за което се предоставя информация“, ако събраната от нея информация, свързана с бенефициера, съдържа индикациите, описани в раздел III, параграф Б. Ако „предоставящата информация финансова институция“ в момента знае или има причина да знае, че бенефициерът е „лице, за което се предоставя информация“, тя трябва да следва процедурите по раздел III, параграф Б.

„Предоставящата информация финансова институция“ може да третира „финансова сметка“, която представлява участие на член в „групов застрахователен договор с откупна стойност“ или в „групов анюитетен договор“, като „финансова сметка“, която не е „сметка, за която се предоставя информация“, до датата, на която сумата е платима на служителя/притежателя на сертификата или бенефициера, ако „финансовата сметка“, която представлява участие на даден член в „груповия застрахователен договор с откупна стойност“ или в „груповия анюитетен договор“, отговаря на следните изисквания:

а)

„груповият застрахователен договор с откупна стойност“ или „груповият анюитетен договор“ са издадени на работодателя и включват 25 или повече служители/притежатели на сертификати;

б)

служителят/притежателят на сертификата има право да получи каквато и да е стойност от договора, свързана с неговото участие, и да посочи бенефициерите за изплащане на обезщетението при смърт на служителя; както и

в)

сумата, платима на служителя/притежателя на сертификата или бенефициера, не надвишава 1 000 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария.

Терминът „групов застрахователен договор с откупна стойност“ означава „застрахователен договор с откупна стойност“, който i) покрива физически лица, които са свързани чрез работодател, търговско сдружение, синдикална организация или друго сдружение или група, и ii) изисква заплащането на премия за всеки член на групата (или член на клас в рамките на групата), която е определена, без да се вземат предвид индивидуалните здравни характеристики, различни от възраст, пол и навици по отношение на тютюнопушенето на члена (или на класа от членове) на групата.

Терминът „групов анюитетен договор“ означава „анюитетен договор“, по който правоимащите лица са физически лица, които са свързани чрез работодател, търговско сдружение, синдикална организация или друго сдружение или група.

Преди влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение държавите членки съобщават на Швейцария и съответно Швейцария уведомява Европейската комисия за това дали е използвана предвидената в настоящия параграф възможност. Европейската комисия може да има координационна роля при предаването на известията от държавите членки на Швейцария и при предаването на известието от Швейцария на държавите членки. Всички по-нататъшни промени по отношение на упражняването на тази възможност от държава членка или Швейцария се съобщават по същия начин.

В.

Правила за сумиране на наличност по сметки и във връзка с валутата

1.

Сумиране на сметки на физически лица. За целите на определянето на сумираната наличност или стойност на „финансови сметки“ с титуляр физическо лице, „предоставящата информация финансова институция“ е длъжна да сумира всички „финансови сметки“, поддържани от нея или от нейно „свързано образувание“, но само доколкото информационните ѝ системи свързват „финансовите сметки“ чрез препратка към елемент от данните като номер на клиент или данъчен номер и позволяват сумиране на наличност или стойност по сметки. За целите на прилагането на изискванията за сумиране, посочени в настоящата точка, към всеки титуляр на споделена „финансова сметка“ се отнася цялата наличност или стойност по споделената „финансова сметка“.

2.

Сумиране на „сметки на образувания“. За целите на определянето на сумираната наличност или стойност на „финансови сметки“ с титуляр „образувание“, „предоставящата информация финансова институция“ е длъжна да вземе предвид всички „финансови сметки“, поддържани от нея или от нейно „свързано образувание“, но само доколкото информационните ѝ системи свързват „финансовите сметки“ чрез препратка към елемент от данните като номер на клиент или данъчен номер и позволяват сумиране на наличност или стойност по сметки. За целите на прилагането на изискванията за сумиране, посочени в настоящата точка, към всеки титуляр на споделена „финансова сметка“ се отнася цялата наличност или стойност по споделена „финансова сметка“.

3.

Специални правила за сумиране, приложими за отговорния служител за връзка с клиента. За целите на определяне на сумираната наличност или стойност на „финансови сметки“ с титуляр едно лице, за да се определи дали дадена „финансова сметка“ е „сметка на голяма стойност“, „предоставящата информация финансова институция“ е длъжна също така да сумира всички „финансови сметки“, за които на отговорния служител за връзка с клиента е известно или има причина да му бъде известно, че са пряко или непряко притежавани, контролирани или създадени (в качество, различно от фидуциар) от това лице.

4.

Суми, за които се счита, че включват равностойността в друга национална валута. Счита се, че всички суми в щатски долари или в националната валута на всяка държава членка или Швейцария включват равностойността в други валути, както е предвидено във вътрешното право.

РАЗДЕЛ VIII

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Прилагат се следните определения:

А.

Предоставяща информация финансова институция

1.

Терминът „предоставяща информация финансова институция“ означава според случая всяка „финансова институция на държава членка“ или „швейцарска финансова институция“, която не е „непредоставяща информация финансова институция“.

2.

Терминът „финансова институция на участваща юрисдикция“ означава i) всяка „финансова институция“, която е местно лице на „участваща юрисдикция“, с изключение на всеки клон на такава „финансова институция“, който се намира извън тази „участваща юрисдикция“, и ii) всеки клон на „финансова институция“, която не е местно лице на „участваща юрисдикция“, ако този клон се намира в тази „участваща юрисдикция“.

3.

Терминът „финансова институция“ означава „попечителска институция“, „депозитарна институция“, „инвестиционно образувание“ или „определено застрахователно дружество“.

4.

Терминът „попечителска институция“ означава всяко „образувание“, което държи, като значителна част от стопанската си дейност, „финансови активи“ за чужда сметка. Приема се, че дадено „образувание“ държи „финансови активи“ за чужда сметка като съществена част от стопанската си дейност, ако брутният му доход от държаните „финансови активи“ и свързаните с тях финансови услуги е равен или надвишава 20 % от брутния му доход през по-краткия от следните два периода: i) тригодишния период, който приключва на 31 декември (или на последния ден от счетоводния период за некалендарна година) преди годината, в която се прави определянето; или ii) периода, през който „образуванието“ е съществувало.

5.

Терминът „депозитарна институция“ означава всяко „образувание“, което приема депозити в рамките на обичайното извършване на банкова или подобна стопанска дейност.

6.

Терминът „инвестиционно образувание“ означава всяко „образувание“:

а)

което извършва преимуществено като стопанска дейност една или повече от следните дейности или операции за или от името на клиент:

i)

търговия с парични пазарни инструменти (чекове, менителници, сертификати за депозит, деривати и др.); обмен на валута; инструменти, представляващи обменни операции, и инструменти, свързани с лихвени проценти и индекси; прехвърлими ценни книжа; или търговия със стокови фючърси;

ii)

индивидуално или колективно управление на портфейли; или

iii)

друга форма на инвестиране, администриране или управление на „финансови активи“ или пари от името на други лица;

или

б)

чийто брутен доход се дължи преимуществено на инвестиране, реинвестиране или търговия с „финансови активи“, ако „образуванието“ се управлява от друго „образувание“, което е „депозитарна институция“, „попечителска институция“, „определено застрахователно дружество“ или „инвестиционно образувание“ по параграф A, точка 6, буква а).

Дадено „образувание“ се третира като преимуществено извършващо като стопанска дейност една или повече от дейностите, описани в параграф A, точка 6, буква а), или брутният му доход се дължи преимуществено на инвестиране, реинвестиране или търговия с „финансови активи“ за целите на параграф A, точка 6, буква б), ако брутният му доход, произтичащ от съответните дейности, е равен или надвишава 50 % от брутния му доход през по-краткия от следните два периода: i) тригодишния период, който приключва на 31 декември от годината, предшестваща годината, в която се прави определянето; или ii) периода, през който „образуванието“ е съществувало. Терминът „инвестиционно образувание“ не включва „образуванията“, които са „активни нефинансови образувания“, тъй като такива „образувания“ отговарят на всеки от критериите в параграф Г, точка 9, букви г)—ж).

Настоящата алинея се тълкува по съгласуван начин със сходната редакция на определението за „финансова институция“ в препоръките на Финансовата група за действие срещу изпирането на пари (Financial Action Task Force — FATF).

7.

Терминът „финансов актив“ включва ценна книга (например акционерен дял в дружество; съдружие или опосредено действително участие в широко притежавани или публично търгувани съдружия или тръстове; дългови ценни книжа, обезпечени или необезпечени облигации или друго доказателство за наличие на дълг), дял в съдружие, стока, суап (например лихвен, валутен, базов суап; лихвен таван, лихвен под; суап върху стоки, суап върху капиталови инструменти, суап върху капиталови индекси и подобни споразумения), „застрахователен договор“ или „анюитетен договор“, или всякакви лихви (включително фючърсна сделка или форуърден договор или опция) по ценна книга, дял в съдружие, стока, суап, „застрахователен договор“ или „анюитетен договор“. Терминът „финансов актив“ не включва недългов, пряк дял в недвижимо имущество.

8.

Терминът „определено застрахователно дружество“ означава всяко „образувание“, което е застрахователно дружество (или холдинг на застрахователно дружество), което емитира или е длъжно да извършва плащания по „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“.

Б.

Непредоставяща информация финансова институция

1.

Терминът „непредоставяща информация финансова институция“ означава всяка „финансова институция“, която е:

а)

„държавно образувание“, „международна организация“ или „централна банка“, освен в случаите, когато става дума за плащане, произтичащо от задължение във връзка с търговска финансова дейност от вида, извършван от „определено застрахователно дружество“, „попечителска институция“ или „депозитарна институция“;

б)

„пенсионен фонд с широко участие“; „пенсионен фонд с тясно участие“; „пенсионен фонд на държавно образувание, международна организация или централна банка“; или „определен издател на кредитни карти“;

в)

всяко друго „образувание“, което е свързано с нисък риск да бъде използвано за отклоняване от данъчно облагане, има до голяма степен характеристики, подобни на някое от „образуванията“, описани в параграф Б, точка 1, букви а) и б), и е определено от вътрешното право като „непредоставяща информация финансова институция“, както и, за държавите членки, — е съобщено на Швейцария, както е предвидено в член 8, параграф 7а от Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, а за Швейцария — е съобщено на Европейската комисия, при условие че статусът на такова „образувание“ като „непредоставяща информация финансова институция“ не възпрепятства постигането на целите на настоящото Споразумение;

г)

„освободена колективна инвестиционна схема“; или

д)

тръст, доколкото попечителят е „предоставяща информация финансова институция“, която предоставя цялата изискуема по раздел I информация за всички „сметки, за които се предоставя информация“ на тръста.

2.

Терминът „държавно образувание“ означава правителството на държава членка, Швейцария или друга юрисдикция, всяко политическо подразделение на държава членка, Швейцария или друга юрисдикция (която, за да се избегне всяко съмнение, се отнася за щат, област, окръг или община) или всяка агенция или учреждение, изцяло притежавани от държава членка, Швейцария или друга юрисдикция, или от някоя от горепосочените структури (всяка от които е „държавно образувание“). Тази категория обхваща съставните части, контролираните образувания и политическите подразделения на държава членка, Швейцария или друга юрисдикция.

а)

„Съставна част“ на държава членка, Швейцария или друга юрисдикция означава всяко лице, организация, агенция, бюро, фонд, структура или друг орган, независимо от начина, по който са били определени, което представлява орган на публичната власт на държава членка, Швейцария или друга юрисдикция. Нетните приходи на органа на публичната власт трябва да бъдат кредитирани на собствената му сметка или на други сметки на държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция, без никаква част от тях да се употребява в полза на частни лица. Съставната част не включва лице, което е суверен, длъжностно лице или ръководител и което действа в частно или лично качество.

б)

„Контролирано образувание“ означава „образувание“, което е отделено като форма от държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция или което по друг начин съставлява самостоятелен правен субект, при условие че:

i)

„образуванието“ се притежава и контролира изцяло от едно или повече „държавни образувания“, пряко или чрез едно или повече контролирани образувания;

ii)

нетните приходи на „образуванието“ се кредитират на собствената му сметка или на сметките на едно или повече „държавни образувания“, без никаква част от тях да се употребява в полза на частни лица; както и

iii)

при прекратяване, активите на „образуванието“ се прехвърлят на едно или повече „държавни образувания“.

в)

Доходът не се употребява в полза на частни лица, ако тези лица са бенефициери на държавна програма и дейностите по програмата се изпълняват в полза на широката общественост с цел създаване на общи блага или са свързани с администрирането на част от управлението. Независимо от горното обаче се приема, че доходът се употребява в полза на частни лица, ако той произтича от използването на „държавно образувание“ за извършването на търговска дейност като търговска банкова дейност, при която се предоставят финансови услуги на частни лица.

3.

Терминът „международна организация“ означава всяка международна организация или изцяло притежавана нейна агенция или структура. Тази категория включва всяка междуправителствена организация (включително наднационална организация), i) която се състои преимуществено от правителства; ii) която има с държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция действащо споразумение за седалище или споразумение, което до голяма степен е от подобен характер; и iii) чийто доход не се употребява в полза на частни лица.

4.

Терминът „централна банка“ означава институция, която по силата на правна норма или с одобрение на правителството е основният орган, освен самото правителство на държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция, който емитира инструменти, предназначени да бъдат в обращение под формата на парична единица. Такава институция може да включва структура, която е отделна от правителството на държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция, независимо дали е притежавана изцяло или частично от държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция.

5.

Терминът „пенсионен фонд с широко участие“ означава фонд, създаден с цел изплащане на обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт, или всяка комбинация от тези събития, на бенефициери, които са настоящи или бивши служители (или на лица, посочени от такива служители) на един или повече работодатели в замяна на предоставени услуги, при условие че фондът:

а)

няма нито един бенефициер с право на повече от 5 % от активите на фонда;

б)

подлежи на държавно регулиране и предоставя информация на данъчните органи; както и

в)

отговаря на поне едно от следните изисквания:

i)

фондът е като цяло освободен от данъчно облагане върху инвестиционен доход или облагането на такъв доход е отсрочено или се извършва по намалена ставка заради статуса на фонда като пенсионна схема;

ii)

фондът получава от участващите работодатели най-малко 50 % от общите си вноски (с изключение на трансфери на активи от другите схеми, описани в параграф Б, точки 5—7, или от пенсионните сметки, описани в параграф В, точка 17, буква а);

iii)

разпределения или тегления на суми от фонда се разрешават само при настъпването на определени събития, свързани с пенсиониране, инвалидност или смърт (с изключение на разпределенията с прехвърляне към други пенсионни фондове, описани в параграф Б, точки 5—7, или пенсионните сметки, описани в параграф В, точка 17, буква а), като в случай на разпределения или тегления на суми преди настъпването на такива определени събития се налагат санкции; или

iv)

вноските на служителите (освен някои разрешени допълнителни вноски) във фонда са ограничени до получения от служителя доход и не могат годишно да надхвърлят 50 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или на Швейцария, като за сумирането на сметки и конвертирането на валута се прилагат правилата в раздел VII, параграф В.

6.

Терминът „пенсионен фонд с тясно участие“ означава фонд, създаден с цел изплащане на обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт на бенефициери, които са настоящи или бивши служители (или на лица, посочени от такива служители) на един или повече работодатели в замяна на предоставени услуги, при условие че:

а)

във фонда участват по-малко от 50 души;

б)

във фонда участва един или повече работодатели, които не са „инвестиционни образувания“ или „пасивни нефинансови образувания“;

в)

вноските на служителя и на работодателя във фонда (освен трансферите на активи от пенсионните сметки, описани в параграф В, точка 17, буква а) са ограничени съответно до получения от служителя доход и обезщетението на служителя;

г)

участниците, които не са местни лица на юрисдикцията (държава членка или Швейцария), в която е установен фондът, нямат право на повече от 20 % от активите на фонда; както и

д)

фондът подлежи на държавно регулиране и предоставя информация на данъчните органи.

7.

Терминът „пенсионен фонд на държавно образувание, международна организация или централна банка“ означава фонд, създаден от „държавно образувание“, „международна организация“ или „централна банка“ за изплащане на обезщетения при пенсиониране, инвалидност или смърт на бенефициери или участници, които са настоящи или бивши служители (или на посочени от тях лица), или които не са настоящи или бивши служители, ако обезщетенията на такива бенефициери или участници се предоставят за извършени лични услуги в полза на „държавното образувание“, „международната организация“ или „централната банка“.

8.

Терминът„определен издател на кредитни карти“ означава „финансова институция“, която отговаря на следните изисквания:

а)

„финансовата институция“ се определя като „финансова институция“ единствено поради това, че е издател на кредитни карти, който приема вложения само когато клиент извършва плащане над дължимото салдо по картата и това надплащане не се възстановява незабавно на клиента; както и

б)

считано от датата на влизане в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение или преди това, „финансовата институция“ прилага политики и процедури, които не позволяват на клиента да извърши надплащане над сумата от 50 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария, или гарантира, че всяко надплащане от клиент, което надвишава тази сума, се възстановява на клиента в рамките на 60 дни, като при всеки случай се прилагат посочените в раздел VII, параграф В правила за сумиране на сметки и конвертиране на валута. В този смисъл извършеното от клиента надплащане не се отнася до кредитните наличности във връзка с оспорени такси, а включва кредитни наличности в резултат от връщането на стоки.

9.

Терминът „освободена колективна инвестиционна схема“ означава „инвестиционно образувание“, което се регулира като колективна инвестиционна схема, при условие че цялото участие в него се държи от — или чрез — физически лица или „образувания“, които не са „лица, за които се предоставя информация“, с изключение на „пасивните нефинансови образувания“ с „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“.

Уреденото като колективна инвестиционна схема „инвестиционно образувание“ се определя по параграф B, точка 9 като „освободена колективна инвестиционна схема“ единствено поради факта, че е емитирало физически акции на приносител, при условие че:

а)

колективната инвестиционна схема не е емитирала и не емитира физически акции на приносител след 31 декември, предшестващ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение;

б)

колективната инвестиционна схема обезсилва всички такива акции при връщането им;

в)

колективната инвестиционна схема следва процедурите за извършване на комплексна проверка, установени в раздели II — VII, и предоставя всякаква изисквана информация относно такива акции, когато те бъдат представени за изкупуване или друго плащане; както и

г)

колективната инвестиционна схема прилага политики и процедури, чрез които се гарантира, че такива акции се изкупуват или задържат при първа възможност и във всеки случай в рамките на две години от влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение.

В.

Финансова сметка

1.

Терминът „финансова сметка“ означава сметка, поддържана от „финансова институция“, и включва „депозитна сметка“, „попечителска сметка“ и:

а)

в случай на „инвестиционно образувание“ — всякакво капиталово или дългово участие във „финансовата институция“. Независимо от горното, терминът „финансова сметка“ не включва капиталово или дългово участие в „образувание“, което е „инвестиционно образувание“ единствено поради факта, че i) предоставя инвестиционни консултации или ii) управлява портфолио на — или от името на — клиент за целите на инвестирането, управлението или администрирането на „финансови активи“, вложени на името на клиента във „финансова институция“, различна от такова „образувание“;

б)

в случай на „финансова институция“, която не е посочена в параграф В, точка 1, буква а) — всякакво капиталово или дългово участие във „финансовата институция“, ако класът на участието е установен с цел да се избегне предоставянето на информация в съответствие с раздел I; както и

в)

всеки „застрахователен договор с откупна стойност“ и всеки „анюитетен договор“, сключен или поддържан от „финансова институция“, освен несвързани с инвестиции, непрехвърлими, незабавно платими пожизнени анюитети, сключени с дадено лице за изплащане на обезщетения при пенсиониране или инвалидност, свързани със сметка, която е „изключена сметка“.

Терминът „финансова сметка“ не включва сметки, които са „изключени сметки“.

2.

Терминът „депозитна сметка“ включва всякакви търговски, разплащателни, спестовни, срочни или влогови сметки в търговски банки или сметки, които се удостоверяват със сертификат за депозит, сертификат за спестовна сметка, инвестиционен сертификат, дългов сертификат или друг подобен инструмент, поддържан от „финансова институция“ при обичайното извършване на банкова дейност или подобна стопанска дейност. „Депозитната сметка“ включва също сума, държана от застрахователно дружество по инвестиционен договор с гарантирана доходност или подобно споразумение за изплащане или начисляване на съответна лихва.

3.

Терминът „попечителска сметка“ означава сметка (освен „застрахователен договор“ или „анюитетен договор“), по която се държат един или повече „финансови активи“ в полза на друго лице.

4.

Терминът „капиталово участие“ означава, в случай на съдружие, което е „финансова институция“, участие в капитала или печалбите в дружеството. В случай на тръст, който е „финансова институция“, „капиталовото участие“ се счита, че се държи от всяко лице, което е третирано като учредител или бенефициер на целия тръст или на част от него, или от всяко друго физическо лице, което упражнява крайния действителен контрол върху тръста. „Лице, за което се предоставя информация“, се третира като бенефициер на тръст, ако такова лице има право да получава, пряко или косвено (например чрез лице, номинирано вместо собственика), задължително разпределение или може да получава, пряко или косвено, разпределение от тръста по преценка на попечителя.

5.

Терминът „застрахователен договор“ означава договор (с изключение на „анюитетен договор“), по силата на който издателят на застрахователната полица се съгласява да изплати определена сума при настъпването на определено случайно събитие като смърт, заболяване, злополука, отговорност или имуществен риск.

6.

Терминът „анюитетен договор“ означава договор, по който издателят се съгласява да извършва плащания за срок, определен изцяло или отчасти от продължителността на живота на едно или повече лица. Този термин обхваща и договор, който се счита за „анюитетен договор“ съгласно законите и подзаконовата нормативната уредба или практиката на юрисдикцията (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), в която е сключен договорът, и по който издателят се съгласява да извършва плащания за определен брой години.

7.

Терминът „застрахователен договор с откупна стойност“ означава „застрахователен договор“ (с изключение на презастрахователен договор за обезщетение, сключен между две застрахователни дружества), който има „откупна стойност“.

8.

Терминът „откупна стойност“ означава по-голямата стойност измежду i) сумата, която притежателят на полицата има право да получи при разваляне или прекратяване на договора (определена без намаление за евентуална такса при разваляне или заем по полицата), и ii) сумата, която притежателят на полицата може да заема съгласно или във връзка с договора. Независимо от горното, понятието „откупна стойност“ не включва сумата, платима по „застрахователен договор“:

а)

единствено на основание смъртта на лице, застраховано по договор за животозастраховане;

б)

като обезщетение за претърпяна телесна повреда или заболяване или друго плащане, предоставящо обезщетение за претърпяна икономическа загуба вследствие на настъпването на застрахователното събитие;

в)

като възстановяване на изплатена преди това премия (минус размера на застрахователните разходи, независимо дали са наложени в действителност) по „застрахователен договор“ (с изключение на договор за животозастраховане, свързан с инвестиции, или анюитетен договор) поради разваляне или прекратяване на договора, намаляване на излагането на риск през действителния срок на договора или произтичащо от коригиране на счетоводно записване или подобна грешка по отношение на премията за договора;

г)

като дивидент за притежателя на полицата (с изключение на дивидент при прекратяване), при условие че дивидентът е свързан със „застрахователен договор“, съгласно който единствените платими обезщетения са посочените в параграф В, точка 8, буква б); или

д)

като възстановяване на предварителна премия или премиен депозит за „застрахователен договор“, по който премията е платима най-малко ежегодно, ако размерът на авансовата премия или на премийния депозит не надвишава следващата годишна премия, която ще бъде платима по договора.

9.

Терминът „съществуваща сметка“ означава:

а)

„финансова сметка“, поддържана от „предоставяща информация финансова институция“, считано от 31 декември, предшестващ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение.

б)

държава членка или Швейцария може да включи в термина „съществуваща сметка“ и всяка „финансова сметка“ на „титуляр на сметката“, независимо от датата, на която тази „финансова сметка“ е била открита, ако:

i)

„титулярят на сметката“ притежава в „предоставящата информация финансова институция“ — или в „свързано образувание“ в същата юрисдикция (държава членка или Швейцария), в която се намира „предоставящата информация финансова институция“ — и „финансова сметка“, която е „съществуваща сметка“ по смисъла на параграф В, точка 9, буква а);

ii)

„предоставящата информация финансова институция“, а когато е приложимо — „свързаното образувание“ в същата юрисдикция (държава членка или Швейцария), в която се намира „предоставящата информация финансова институция“, третира и двете посочени по-горе „финансови сметки“ и всяка друга „финансова сметка“ на „титуляря на сметка“, които се третират като „съществуващи сметки“ по смисъла на буква б), като единна „финансова сметка“ за целите на изпълнението на изискванията за стандартите за познаване на клиента, установени в раздел VII, параграф A, и за целите на определянето на наличността или стойността на всяка от „финансовите сметки“, когато се прилагат прагове за наличност по сметки;

iii)

при „финансова сметка“, по отношение на която се прилагат „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“, се приема, че „предоставящата информация финансова институция“ е приложила тези процедури по отношение на „финансовата сметка“ чрез прилагането им по отношение на „съществуващата сметка“ по параграф В, точка 9, буква а); както и

iv)

откриването на „финансовата сметка“ не изисква от „титуляря на сметката“ да предоставя нова, допълнителна или изменена информация за клиента, освен за целите на настоящото Споразумение.

Преди влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, държавите членки съобщават на Швейцария и съответно Швейцария уведомява Европейската комисия за това дали е използвана предвидената в настоящата точка възможност. Европейската комисия може да има координационна роля при предаването на известията от държавите членки на Швейцария и при предаването на известието от Швейцария на държавите членки. Всички по-нататъшни промени по отношение на упражняването на тази възможност от държава членка или Швейцария се съобщават по същия начин.

10.

Терминът „нова сметка“ означава поддържана от „предоставяща информация финансова институция“„финансова сметка“, открита на или след влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, освен ако не се третира като „съществуваща сметка“ съгласно разширеното определение на „съществуваща сметка“ в параграф В, точка 9.

11.

Терминът „съществуваща сметка на физическо лице“ означава „съществуваща сметка“ с титуляр едно или повече физически лица.

12.

Терминът „нова сметка на физическо лице“ означава „нова сметка“ с титуляр едно или повече физически лица.

13.

Терминът „съществуваща сметка на образувание“ означава „съществуваща сметка“ с титуляр едно или повече „образувания“.

14.

Терминът „сметка на малка стойност“ означава „съществуваща сметка на физическо лице“ със сумирана наличност или стойност към 31 декември, предхождащ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, която не надвишава 1 000 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария.

15.

Терминът „сметка на голяма стойност“ означава „съществуваща сметка на физическо лице“ със сумирана наличност или стойност, която към 31 декември, предхождащ влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение или към 31 декември на всяка следваща година, надвишава 1 000 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария.

16.

Терминът „нова сметка на образувание“ означава „нова сметка“ с титуляр едно или повече „образувания“.

17.

Терминът „изключена сметка“ означава една от следните сметки:

а)

пенсионна сметка, която отговаря на следните изисквания:

i)

сметката подлежи на регламентиране като лична пенсионна сметка или е част от регистрирана или регламентирана пенсионна схема за изплащане на обезщетения при пенсиониране (включително на обезщетения при инвалидност или смърт);

ii)

сметката се облага при по-благоприятни условия (т.е. вноските по сметката, които в противен случай биха подлежали на данъчно облагане, се приспадат или освобождават от брутния доход на „титуляря на сметката“ или се облагат по намалена ставка, или облагането на дохода от инвестициите по сметката се отсрочва или се извършва по намалена ставка);

iii)

изисква се предоставяне на информация за сметката на данъчните органи;

iv)

тегленията се извършват, при условие че е достигната определена възраст за пенсиониране или са настъпили инвалидност или смърт, а за тегления преди настъпването на такива определени събития се налагат санкции; както и

v)

i) годишните вноски са ограничени до 50 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария, или ii) е определена максимална граница на вноските по сметката за цялата продължителност на живота до сума в размер до 1 000 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария, като във всеки случай се прилагат правилата за сумиране на сметки и конвертиране на валута в раздел VII, параграф В.

За „финансова сметка“, която иначе отговаря на изискването по параграф В, точка 17, буква а), подточка v), не се счита, че не отговаря на това изискване само защото по такава „финансова сметка“ могат да се получават активи или средства, прехвърлени от една или повече „финансови сметки“, които отговарят на изискванията по параграф В, точка 17, буква а) или б), или от един или повече пенсионни фондове, които отговарят на изискванията на параграф Б, точки 5—7;

б)

сметка, която отговаря на следните изисквания:

i)

сметката подлежи на регламентиране като инвестиционна схема за цели, различни от пенсиониране, и се търгува редовно на установен пазар на ценни книжа или подлежи на регламентиране като спестовна схема за цели, различни от пенсиониране;

ii)

сметката се облага при по-благоприятни условия (т.е. вноските по сметката, които в противен случай биха подлежали на данъчно облагане, се приспадат или освобождават от брутния доход на „титуляря на сметката“ или се облагат по намалена ставка, или облагането на дохода от инвестициите по сметката се отсрочва или се извършва по намалена ставка);

iii)

тегленията се извършват, при условие че отговарят на специфични критерии, свързани с целта на инвестиционната или спестовната сметка (например предоставяне на образователни или медицински придобивки), а за тегления, извършени преди такива критерии да са изпълнени, се налагат санкции; както и

iv)

годишните вноски са ограничени до 50 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на всяка държава членка или Швейцария, като се прилагат правилата за сумиране на сметки и конвертиране на валута в раздел VII, параграф В.

За „финансова сметка“, която иначе отговаря на изискването по параграф В, точка 17, буква а), подточка v), не се счита, че не отговаря на това изискване само защото по такава „финансова сметка“ могат да се получават активи или средства, прехвърлени от една или повече „финансови сметки“, които отговарят на изискванията по параграф В, точка 17, буква а) или б), или от един или повече пенсионни фондове, които отговарят на изискванията на параграф Б, точки 5—7;

в)

договор за животозастраховане със застрахователен период, който ще изтече преди застрахованото лице да навърши 90-годишна възраст, при условие че договорът отговаря на следните изисквания:

i)

периодичните застрахователни премии, които не намаляват с времето, се изплащат най-малко веднъж годишно през по-краткия от следните два периода: периода на действие на договора или докато застрахованото лице навърши 90-годишна възраст;

ii)

договорът няма договорна стойност, до която някое лице да може да има достъп (чрез теглене, заем или по друг начин), без това да води до прекратяване на договора;

iii)

сумата (освен в случай на обезщетение при смърт), платима при разваляне или прекратяване на договора, не може да надвишава съвкупните премии, изплатени по договора, минус сбора от таксите при смърт, заболяване и разходи (независимо дали са наложени в действителност) за периода или периодите на действие на договора и всяка сума, платена преди развалянето или прекратяването на договора; както и

iv)

страна по договора не е приобретател срещу възнаграждение;

г)

сметка, чийто титуляр е наследствена маса, ако документацията за такава сметка съдържа препис от завещанието на починалия или от акта за смърт;

д)

сметка, открита във връзка с едно от следните:

i)

съдебно разпореждане или решение;

ii)

продажба, замяна или наем на недвижимо имущество или на лични вещи, при условие че сметката отговаря на следните изисквания:

сметката се финансира единствено с авансово плащане, задатък, депозит на подходяща сума за обезпечаване на задължение, което произтича пряко от сделката, или подобно плащане или се финансира с „финансов актив“, който е вложен по сметката във връзка с продажба, замяна или наем на имущество,

сметката е открита и се използва единствено, за да обезпечи задължението на купувача да заплати покупната цена за имуществото, на продавача да заплати условно задължение или на наемодателя или наемателя да заплати обезщетение за вреди, свързани с отдаденото под наем имущество, както е предвидено в договора за наем,

активите по сметката, включително получения от нея доход, се изплащат или се разпределят по друг начин в полза на купувача, продавача, наемодателя или наемателя (включително за изпълнение на задължение на такова лице) при продажба, замяна или отказ от собственост или при прекратяване на договора за наем,

сметката не е гаранционна сметка по маржин сделки или подобен вид сметка, открита във връзка с продажба или замяна на „финансов актив“, както и

сметката не се свързва със сметка по параграф В, точка 17, буква е);

iii)

задължение на „финансова институция“, обслужваща обезпечен с недвижимо имущество заем, да задържи част от плащането единствено с цел улесняване на плащането на по-късен етап на данъци или застраховки, свързани с недвижимото имущество;

iv)

задължение на „финансова институция“ единствено да улесни плащането на данъци на по-късен етап;

e)

„депозитна сметка“, която отговаря на следните изисквания:

i)

сметката съществува единствено поради това, че клиент извършва плащане над дължимото салдо по кредитна карта или друг механизъм за револвиращ кредит, и надплатената сума не се възстановява незабавно на клиента; както и

ii)

считано от датата на влизане в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение или преди това, „финансовата институция“ прилага политики и процедури, които не позволяват на клиента да извърши надплащане над сумата от 50 000 щатски долара или тяхната равностойност в националната валута на някоя държава членка или Швейцария н или гарантира, че всяко надплащане от клиент, което надвишава тази сума, се възстановява на клиента в рамките на 60 дни, като при всеки случай се прилагат посочените в раздел VII, параграф В правила за конвертиране на валута. За тази цел извършеното от клиента надплащане не се отнася до кредитните наличности във връзка с оспорени такси, но включва кредитни наличности в резултат от връщане на стоки;

ж)

всяка друга сметка, която е свързана с нисък риск да бъде използвана за отклоняване от данъчно облагане, има до голяма степен характеристики, подобни на някоя от сметките, описани в параграф В, точка 17, букви а)—е), и е определена от вътрешното право като „изключена сметка“, както и, за държавите членки, — е съобщено на Швейцария, както е предвидено в член 8, параграф 7а от Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, а за Швейцария — е съобщено на Европейската комисия, при условие че статусът на такава сметка като „изключена сметка“ не възпрепятства постигането на целите на настоящото Споразумение.

Г.

Сметка, за която се предоставя информация

1.

Терминът „сметка, за която се предоставя информация“ означава сметка, която се държи от едно или повече „лица, за които се предоставя информация“ или от „пасивно нефинансово образувание“ с едно или повече „контролиращи лица“, които са „лица, за които се предоставя информация“, при условие че е идентифицирана като такава съгласно процедурата за комплексна проверка в раздели II—VII.

2.

Терминът „лице, за което се предоставя информация“ означава „лице от юрисдикцията, за която се предоставя информация“, с изключение на: i) дружество, чиито акции се търгуват редовно на един или повече установени пазари на ценни книжа; ii) всяко дружество, което е „свързано образувание“ с дружеството по подточка i); iii) „държавно образувание“; iv) „международна организация“; v) „централна банка“; или vi) „финансова институция“.

3.

Терминът „лице от юрисдикцията, за която се предоставя информация“ означава физическо лице или „образувание“, което е местно лице на „юрисдикцията, за която се предоставя информация“ съгласно данъчното законодателство на тази юрисдикция, или наследството на починало лице, което е било местно лице на „юрисдикцията, за която се предоставя информация“. За тази цел „образувание“ като съдружие, неперсонифицирано дружество с ограничена отговорност или подобна правна договореност, което не е местно лице за данъчни цели, се третира като местно лице на юрисдикцията, на чиято територия се намира действителното му управление.

4.

Терминът „юрисдикция, за която се предоставя информация“ означава юрисдикцията на Швейцария по отношение на дадена държава членка или на държава членка по отношение на Швейцария в контекста на задължението за предоставяне на информация в раздел I.

5.

Терминът „участваща юрисдикция“ по отношение на държава членка или Швейцария означава:

а)

всяка държава членка по отношение на предоставянето на информация на Швейцария; или

б)

Швейцария по отношение на предоставянето на информация на дадена държава членка; или

в)

всяка друга юрисдикция, i) с която, според случая, въпросната държава членка или Швейцария има действащо споразумение, което предвижда, че тази друга юрисдикция ще предоставя информацията, посочена в раздел I, и ii) която е посочена в списък, публикуван от тази държава членка или Швейцария и предоставен, съответно, на Швейцария или Европейската комисия;

г)

по отношение на държавите членки — всяка друга юрисдикция, i) с която Европейският съюз има действащо споразумение, което предвижда, че тази друга юрисдикция ще предоставя информацията по раздел I, и ii) която е посочена в списък, публикуван от Европейската комисия.

6.

Терминът „контролиращи лица“ означава физически лица, които упражняват контрол над „образувание“. В случай на тръст този термин означава учредителя(ите), попечителя(ите), пазителя(ите) (ако има такива), бенефициера(ите) или класа(класовете) бенефициери, и всяко друго физическо лице (лица), което упражнява окончателен действителен контрол над тръста, а в случая на правна договореност, различна от тръст, терминът означава лица, заемащи равностойни или подобни позиции. Терминът „контролиращи лица“ трябва да се тълкува по начин, съответстващ на препоръките на Финансовата група за действие срещу изпирането на пари.

7.

Терминът „нефинансово образувание“ означава всяко „образувание“, което не е „финансова институция“.

8.

Терминът „пасивно нефинансово образувание“ означава всяко: i) „нефинансово образувание“, което не е „активно нефинансово образувание“; или ii) „инвестиционно образувание“, описано в параграф A, точка 6, буква б), което не е „финансова институция“ на „участваща юрисдикция“.

9.

Терминът „активно нефинансово образувание“ означава всяко „нефинансово образувание“, което отговаря на някой от следните критерии:

а)

по-малко от 50 % от брутния доход на „нефинансовото образувание“ за предходната календарна година или друг подходящ отчетен период е пасивен доход и по-малко от 50 % от активите, държани от „нефинансовото образувание“ през предходната календарна година или друг подходящ отчетен период, са активи, които генерират или се държат с цел генериране на пасивен доход;

б)

акциите на „нефинансовото образувание“ се търгуват редовно на установен пазар на ценни книжа или „нефинансовото образувание“ е „свързано образувание“ на „образувание“, чиито акции се търгуват редовно на установен пазар на ценни книжа;

в)

„нефинансовото образувание“ е „държавно образувание“, „международна организация“, „централна банка“ или „образувание“, което се притежава изцяло от едно или повече от тях;

г)

по същество всички дейности на „нефинансовото образувание“ се състоят от държането (изцяло или частично) на търгуеми акции във — или предоставянето на финансиране и услуги на — едно или повече дъщерни дружества, които се занимават със сделки или стопанска дейност, различни от тези на „финансова институция“, с изключение на случаите, когато „образуванието“ няма да е допустимо за този статус, тъй като функционира (или се представя) като инвестиционен фонд като например частен инвестиционен фонд, фонд за рисково инвестиране, фонд за изкупуване на задлъжнели предприятия или всяка инвестиционна схема, чиято цел е да придобие или финансира дружества и след това да държи участие в тези дружества като капиталов актив за инвестиционни цели;

д)

„нефинансовото образувание“ все още не извършва стопанска дейност и не е развивало стопанска дейност в миналото, но инвестира в активи с намерението да извършва стопанска дейност, различна от тази на „финансова институция“, при условие че „нефинансовото образувание“ не е допустимо за това изключение след датата, която е 24 месеца по-късно от датата на първоначалното му създаване;

е)

„нефинансовото образувание“ не е било „финансова институция“ през последните пет години и е в процес на ликвидация на своите активи или се реорганизира с намерението да продължи или да започне отново да извършва стопанска дейност, различна от тази на „финансова институция“;

ж)

„нефинансовото образувание“ се занимава преимуществено с финансиране и хеджиране на трансакции на — или за — „свързани образувания“, които не са „финансови институции“, и не предоставя услуги по финансиране или хеджиране на други „образувания“, които не са „свързани образувания“, при условие че групата от „свързани образувания“ се занимава преимуществено със стопанска дейност, различна от тази на „финансова институция“; или

з)

„нефинансовото образувание“ отговаря на всички посочени по-долу изисквания:

i)

то е установено и упражнява дейност в юрисдикцията, на която е местно лице (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), изключително за религиозни, благотворителни, научни, художествени, културни, спортни или образователни цели, или е установено и упражнява дейност в юрисдикцията, на която е местно лице (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), и е професионална организация, съюз на предприемачи, търговска камара, работническа организация, земеделска или градинарска организация, гражданско обединение или организация, чиято основна дейност е насочена към повишаване на социалното благосъстояние;

ii)

то е освободено от данък печалба в юрисдикцията, на която е местно лице (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция);

iii)

то няма акционери или членове с право на собственост върху или ползване на неговия доход или активи;

iv)

приложимото законодателство на юрисдикцията (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), на която „нефинансовото образувание“ е местно лице или учредителните документи на „нефинансовото образувание“ не допускат негов доход или активи да бъдат разпределяни или предоставяни в полза на частно лице или на „образувание“, което не преследва благотворителна цел, освен във връзка с извършването на собствените благотворителни дейности, като плащане на разумно възнаграждение за предоставени услуги или като плащане, което представлява справедливата пазарна цена на закупено от него имущество; както и

v)

приложимото законодателство на юрисдикцията (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), на която„нефинансовото образувание“ е местно лице или учредителните документи на „нефинансовото образувание“ изискват при ликвидация или прекратяване на дейността на „нефинансовото образувание“ всички негови активи да бъдат разпределени на „държавно образувание“ или на друга организация с нестопанска цел или да бъдат отчуждени в полза на правителството на юрисдикцията (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), на която„нефинансовото образувание“ е местно лице или на нейно политическо подразделение.

Д.

Други въпроси

1.

Терминът „титуляр на сметката“ означава лице, което е вписано или идентифицирано като титуляр на „финансова сметка“ от „финансова институция“, която поддържа сметката. Лице, с изключение на „финансова институция“, което е титуляр на „финансова сметка“ в полза на или за сметка на друго лице в качеството на агент, попечител, лице, номинирано вместо собственика, подписващо лице, инвестиционен съветник или посредник, не се третира като титуляр на сметката за целите на настоящото приложение, като за титуляр на сметката се приема другото лице. В случая на „застрахователен договор с откупна стойност“ или на „анюитетен договор“„титулярят на сметката“ е всяко лице с право на получаване на „откупната стойност“ или на промяна на бенефициера по договора. Когато никое лице няма право на получаване на „откупната стойност“ или на промяна на бенефициера, „титуляр на сметката“ е всяко лице, което е посочено в договора като собственик, и всяко лице с неотменимо право на плащане по договора. При настъпване на падежа на „застрахователен договор с откупна стойност“ или на „анюитетен договор“ всяко лице, което има право да получи плащане по договора, се третира като „титуляр на сметката“.

2.

Терминът „процедури за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“ означава процедури за комплексна проверка на клиента от страна на „предоставящата информация финансова институция“ в съответствие с изискванията за борба с изпирането на пари или други подобни изисквания, които се прилагат към „предоставящата информация финансова институция“.

3.

Терминът „образувание“ означава юридическо лице или правна договореност като дружество, съдружие, тръст или фондация.

4.

Дадено „образувание“ е „свързано образувание“ с друго образувание, ако едното „образувание“ контролира другото или ако и двете „образувания“ са под общ контрол. За тази цел контролът включва пряка или непряка собственост върху над 50 % от гласовете и стойността на „образуванието“. Всяка държава членка или Швейцария могат да определят дадено „образувание“ като „свързано образувание“ на друго образувание, ако а) едното „образувание“ контролира другото; б) двете „образувания“ са под общ контрол; или в) двете „образувания“ са „инвестиционни образувания“ по параграф A, точка 6, буква б) и са поставени под общо управление, като това управление изпълнява задълженията за комплексна проверка на такива „инвестиционни образувания“. За тази цел контролът включва пряка или непряка собственост върху над 50 % от гласовете и стойността на „образуванието“.

Преди влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, държавите членки съобщават на Швейцария и съответно Швейцария уведомява Европейската комисия за това дали е използвана предвидената в настоящия параграф възможност. Европейската комисия може да има координационна роля при предаването на известията от държавите членки на Швейцария и при предаването на известието от Швейцария на държавите членки. Всички по-нататъшни промени по отношение на упражняването на тази възможност от държава членка или Швейцария се съобщават по същия начин.

5.

Терминът „данъчен номер“ означава данъчен номер или, ако такъв липсва, — негов функционален еквивалент.

6.

Понятието „документални доказателства“ означава някое от посоченото по-долу:

а)

удостоверение за местно лице, издадено от оправомощен публичен орган (например правителство или държавна агенция, или община) на юрисдикцията (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), в която получателят на плащането твърди, че е местно лице;

б)

за физическо лице — всеки валиден документ за самоличност, издаден от оправомощен публичен орган (например правителство или държавна агенция, или община), който съдържа името на лицето и се използва обичайно за установяване на самоличността;

в)

за „образувание“ — всеки официален документ, издаден от оправомощен публичен орган (например правителство или държавна агенция, или община), който съдържа наименованието на „образуванието“ и адреса на неговото централно управление в юрисдикцията (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), в която това „образувание“ твърди, че е местно лице, или в юрисдикцията (държава членка, Швейцария или друга юрисдикция), в която „образуванието“ е било учредено или създадено;

г)

всеки одитиран финансов отчет, кредитен отчет на трето лице, документи за несъстоятелност или доклад на регулаторен орган по ценните книжа.

По отношение на „съществуваща сметка“ на „образувание“ всяка държава членка или Швейцария може да разреши на „предоставящите информация финансови институции“ да използват като „документално доказателство“ всяка класификация в своите регистри на „титуляря на сметката“, която е била определена въз основа на стандартизирана класификация на икономическите дейности, била е вписана от „предоставящата информация финансова институция“ в съответствие с обичайната ѝ стопанска практика за целите на „процедурите за идентифициране на клиента и борба с прането на пари“ или за други регулаторни цели (с изключение на данъчни цели) и е била прилагана от „предоставящата информация финансова институция“ преди датата, използвана за класифициране на „финансовата сметка“ като „съществуваща сметка“, при условие че на „предоставящата информация финансова институция“ не е известно или няма причина да ѝ е известно, че такава класификация е невярна или ненадеждна. Терминът „стандартизирана класификация на икономическите дейности“ означава стандартизирана класификация, използвана за класифициране на предприятия по вид на извършваната стопанска дейност за цели, различни от данъчни цели.

Преди влизането в сила на подписания на 27 май 2015 г. Протокол за изменение, държавите членки съобщават на Швейцария и съответно Швейцария уведомява Европейската комисия за това дали е използвана предвидената в настоящия параграф възможност. Европейската комисия може да има координационна роля при предаването на известията от държавите членки на Швейцария и при предаването на известието от Швейцария на държавите членки. Всички по-нататъшни промени по отношение на упражняването на тази възможност от държава членка или Швейцария се съобщават по същия начин.

РАЗДЕЛ IX

ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ

Държавите членки и Швейцария трябва да въведат правила и административни процедури за гарантиране на ефективното прилагане и на спазването на гореописаните процедури за предоставяне на информация и комплексна проверка, включително:

1.

правила за предотвратяване на възприемането от „финансови институции“, лица или посредници на практики, целящи да заобиколят процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка;

2.

правила, изискващи от „предоставящите информация финансови институции“ да съхраняват информацията за предприетите мерки и за всички използвани доказателства с оглед осигуряване прилагането на процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка, както и да разполагат с подходящи механизми за получаването на тази информация;

3.

административни процедури за проверка на спазването от страна на „предоставящите информация финансови институции“ на процедурите за предоставяне на информация и комплексна проверка; административни процедури за наблюдение на „предоставящата информация финансова институция“ в случай на предоставяне на информация за недокументирани сметки;

4.

административни процедури, чрез които да се гарантира, че „образуванията“ и сметките, определени от вътрешното законодателство като „непредоставящи информация финансови институции“ и „изключени сметки“, продължават да се характеризират с нисък риск да бъдат използвани за избягване на данъчно облагане; както и

5.

разпоредби за ефективно прилагане, насочени към борба с нарушенията.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Допълнителни правила за предоставяне на информация и за комплексна проверка на информация за финансови сметки

1.   Промяна в обстоятелствата

„Промяна в обстоятелствата“ означава всяка промяна, която води до добавяне на информация, отнасяща се до статуса на дадено лице, или по друг начин влиза в противоречие със статуса на такова лице. Наред с това, промяната в обстоятелствата включва всяка промяна или добавяне на информация по сметката на „титуляря на сметката“ (включително добавяне, замяна или друга промяна на „титуляря на сметката“) или всяка промяна или добавяне на информация по всяка сметка, свързана с такава сметка (при прилагане на правилата за сумиране на сметки, установени в раздел VII, параграф В, точки 1—3 от приложение I), ако такава промяна или добавяне на информация засяга статуса на „титуляря на сметката“.

Ако „предоставящата информация финансова институция“ е използвала проверката за адрес на пребиваване, описана в раздел III, параграф Б, точка 1 от приложение I, и има промяна в обстоятелствата, вследствие на която на „предоставящата информация финансова институция“ става известно или има причина да ѝ бъде известно, че първоначалното „документално доказателство“ (или друга равностойна документация) е невярно или ненадеждно, „предоставящата информация финансова институция“ трябва до по-късната от следните две дати: последния ден на съответната календарна година или на друг подходящ отчетен период или 90 календарни дни след съобщението или установяването на такава промяна в обстоятелствата, да получи декларация и нови „документални доказателства“ за установяване на качеството на местно лице за данъчни цели на „титуляря на сметката“. Ако до тази дата „предоставящата информация финансова институция“ не може да получи декларация и нови „документални доказателства“, тя трябва да приложи процедурата за търсене в електронните записи, описана в раздел III, параграф Б, точки 2—6 от приложение I.

2.   Декларация за нови сметки на образувания

По отношение на „новите сметки на образувания“, за целите на определянето дали „контролиращото лице“ на „пасивно нефинансово образувание“ е „лице, за което се предоставя информация“, „предоставящата информация финансова институция“ може да използва единствено декларация от страна на „титуляря на сметката“ или на „контролиращото лице“.

3.   Качество на местно лице на финансова институция

Дадена „финансова институция“ е местно лице на дадена държава членка, в Швейцария или в друга „участваща юрисдикция“, ако попада под юрисдикцията на тази държава членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“ (т.е. „участващата юрисдикция“ има право да наложи на „финансовата институция“ задължение за предоставяне на информация). По принцип, когато „финансова институция“ е местно лице за данъчни цели на държава членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“, тя попада под юрисдикцията на тази държава членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“ и поради това е „финансова институция на държава членка“, „швейцарска финансова институция“ или „финансова институция на друга участваща юрисдикция“. При тръстовете, които са „финансови институции“ (независимо дали са местни лица за данъчни цели на държава членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“, или не), се приема, че попадат под юрисдикцията на държавата членка, Швейцария или другата „участваща юрисдикция“, ако един или повече от попечителите на тръста са местни лица на тази държава членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“, освен ако тръстът не предоставя на друга „участваща юрисдикция“ (държавата членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“) цялата изискуема по силата на настоящото Споразумение или друго споразумение за прилагане на „световния стандарт“ информация за поддържаните от тръста „сметки, за които се предоставя информация“, тъй като е местно лице за данъчни цели на тази друга „участваща юрисдикция“. Същевременно, ако „финансова институция“ (с изключение на тръст) не е местно лице за данъчни цели (например поради факта, че е третирана като фискално прозрачна или попада под юрисдикция, която не предвижда данък печалба) се приема, че попада под юрисдикцията на държава членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“ и поради това е „финансова институция на държава членка“, „швейцарска финансова институция“ или „финансова институция на друга участваща юрисдикция“, при условие че:

а)

е учредена според правото на държавата членка, Швейцария или другата „участваща юрисдикция“;

б)

мястото ѝ на управление (включително на действително управление) се намира в държавата членка, Швейцария или другата „участваща юрисдикция“; или

в)

подлежи на финансов надзор в държавата членка, Швейцария или другата „участваща юрисдикция“.

Когато „финансова институция“ (с изключение на тръст) е местно лице на две или повече „участващи юрисдикции“ (държава членка, Швейцария или друга „участваща юрисдикция“), тя има задължение за предоставяне на информация и за извършване на комплексна проверка в „участващата юрисдикция“, в която поддържа „финансовата сметка“ (или сметки).

4.   Поддържана сметка

По принцип се приема, че дадена сметка се поддържа от „финансова институция“, както следва:

а)

при „попечителска сметка“ — от „финансовата институция“, която е попечител на активите по сметката (включително „финансова институция“, която управлява активите като посредник за „титуляря на сметката“, открита в нея);

б)

при „депозитна сметка“ — от „финансовата институция“, която е длъжна да извършва плащания по сметката (с изключение на неин представител, независимо от това дали той е „финансова институция“ или не);

в)

при капиталово или дългово участие във „финансова институция“, което съставлява „финансова сметка“ — от тази „финансова институция“;

г)

при „застрахователен договор с откупна стойност“ или „анюитетен договор“ — от „финансовата институция“, която е длъжна да извършва плащания по договора.

5.   Тръст, който е пасивно нефинансово образувание

„Образувание“ като съдружие, неперсонифицирано дружество с ограничена отговорност или подобна правна договореност, които не са местни лица за данъчни цели съгласно раздел VIII, параграф Г, точка 3 от приложение I, се третират като местни лица на юрисдикцията, на чиято територия се намира действителното им управление. За тези цели едно юридическо лице или правна договореност се приемат за „подобни“ на съдружие и неперсонифицирано дружество с ограничена отговорност, когато данъчното законодателство на дадена „юрисдикция, за която се предоставя информация“ не ги третира като данъчнозадължени лица в нея. Същевременно, за да се избегне двойното предоставяне на информация (предвид широкия обхват на термина „контролиращи лица“ при тръстовете), тръст, който е „пасивно нефинансово образувание“, не може да се разглежда като подобна правна договореност.

6.   Адрес на централно управление на образуванието

Едно от изискванията в раздел VIII, параграф Д, точка 6, буква в) от приложение I предвижда, че официалната документация на дадено „образувание“ съдържа адреса на централно управление на „образуванието“ в държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция, в която „образуванието“ твърди, че е местно лице, или в държавата членка, Швейцария или другата юрисдикция, в която „образуванието“ е учредено или създадено. Адресът на централното управление на „образуванието“ по правило е мястото, където се намира неговото действително управление. Адресът на „финансова институция“, в която „образуванието“ поддържа сметка, пощенска кутия или адрес, използван единствено за кореспонденция, не е адресът на централното управление на „образуванието“, освен ако това е единственият адрес, използван от „образуванието“, и е посочен като негов регистриран адрес в учредителните му документи. Наред с това, адрес, предоставен с инструкции за запазване на цялата поща на този адрес, не е адресът на централното управление на „образуванието“.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на компетентните органи на договарящите страни

„Компетентните органи“ за целите на настоящото споразумение са следните:

а)

в Швейцария: Le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé/Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person/Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo (началникът на федералния департамент по финансите или упълномощен негов представител);

б)

в Кралство Белгия: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

в)

Република България: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или упълномощен представител;

г)

в Чешката Република: Ministr financí (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

д)

в Кралство Дания: Skatteministeren (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

е)

във Федерална република Германия: Der Bundesminister der Finanzen (федералният министър на финансите) или упълномощен негов представител;

ж)

в Република Естония: Rahandusminister (министърът на икономиката) или упълномощен негов представител;

з)

в Република Гърция: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών (министърът на икономиката) или упълномощен негов представител;

и)

в Кралство Испания: El Ministro de Economía y Hacienda (министърът на икономиката) или упълномощен негов представител;

й)

във Френската република: Le Ministre chargé du budget (министърът на бюджета) или упълномощен негов представител;

к)

в Република Хърватия: Ministar financija (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

л)

в Ирландия: the Commissioners of Revenue (комисарите по приходите) или упълномощени техни представители;

м)

в Италианската република: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali (ръководителят на служба „Бюджетна политика“) или упълномощен негов представител;

н)

в Република Кипър: Υπουργός Οικονομικών (министърът на икономиката) или упълномощен негов представител;

о)

в Република Латвия: Finanšu ministrs (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

п)

в Република Литва: Finansų ministras (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

р)

във Великото херцогство Люксембург: Le Ministre des Finances (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

с)

в Унгария: A pénzügyminiszter (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

т)

в Република Малта: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

у)

в Кралство Нидерландия: De Minister van Financiën (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

ф)

в Република Австрия: Der Bundesminister für Finanzen (федералният министър на финансите) или упълномощен негов представител;

х)

в Република Полша: Minister Finansów (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

ц)

в Португалската република: O Ministro das Finanças (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

ч)

в Румъния: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (председателят на националната агенция по приходите) или упълномощен негов представител;

ш)

в Република Словения: Minister za finance (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

щ)

в Словашката република: Minister financií (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

аа)

в Република Финландия: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet (министърът на финансите) или упълномощен негов представител;

аб)

в Кралство Швеция: Chefen för Finansdepartementet (началникът на финансовата служба) или упълномощен негов представител;

ав)

в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и в европейските територии, за чиито външни отношения отговаря Обединеното кралство: the Commissioners of Inland Revenue (комисарите по вътрешните приходи) или упълномощени техни представители и компетентният орган на Гибралтар, който Обединеното кралство определя в съответствие с договореностите за Гибралтарските власти в контекста на инструментите на ЕС и ЕО, както и със съответните договори, за които държавите членки и институциите на Европейския съюз са уведомени на 19 април 2000 г., копие от които Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз изпраща на Швейцария, и които се прилагат по отношение на настоящото Споразумение.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият Протокол за изменение изисква ратификация или одобрение от „договарящите страни“ съгласно собствените им процедури. „Договарящите страни“ се уведомяват взаимно за приключването на тези процедури. Протоколът за изменение влиза в сила на първия ден на месец януари след получаването на последното уведомление.

2.   По отношение на обмена на информация при поискване, обменът на информация, предвиден в настоящия Протокол за изменение, се прилага към направените на датата на влизането му в сила или след тази дата запитвания във връзка с данъчните години, започващи на първия ден на месец януари на годината на влизането му в сила или след тази дата. Ако член 5 от Споразумението, изменено с настоящия Протокол за изменение, не се прилага, то продължава да се прилага член 10 от Споразумението във вида преди изменението му с настоящия Протокол за изменение.

3.   Влизането в сила на настоящия Протокол за изменение не засяга исковете на физически лица по член 9 от Споразумението във вида преди изменението му с настоящия Протокол за изменение.

4.   По силата на член 2 от Споразумението във вида преди изменението му с настоящия Протокол за изменение, в рамките на срока, за който се прилага Споразумението във вида преди изменението му с настоящия Протокол за изменение, Швейцария създава окончателна сметка, извършва окончателно плащане към държавите членки и предоставя информацията, получена от установените в Швейцария агент-платци, за последната година на прилагане на Споразумението във вида преди изменението му с настоящия Протокол за изменение или, ако е приложимо, — за всяка предходна година.

Член 3

Споразумението се допълва с протокол със следното съдържание:

„Протокол към Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план.

По случай подписването между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария на настоящия Протокол за изменение надлежно упълномощените долуподписани се споразумяха относно следните разпоредби, които съставляват неразделна част от Споразумението, изменено с настоящия Протокол за изменение:

1.

Приема се, че обменът на информация по член 5 от настоящото Споразумение се иска само след като запитващата държава (държава членка или Швейцария) е изчерпила всички обичайни източници на информация, с които разполага в рамките на вътрешното данъчно производство.

2.

Приема се, че когато иска информация съгласно член 5 от настоящото Споразумение „компетентният орган“ на запитващата държава (държава членка или Швейцария) предоставя на „компетентния орган“ на запитаната държава (съответно Швейцария или държава членка) следната информация:

i)

самоличността на проверяваното или разследвано лице;

ii)

периода, за който се иска информацията;

iii)

описание на търсената информация, включително естеството и формата, в която запитващата държава желае да получи информацията от запитваната държава;

iv)

данъчната цел, за която се търси информация;

v)

доколкото са известни — името и адреса на всяко лице, което може да притежава исканата информация.

3.

Приема се, че позоваването на стандарта за „предвидима относимост“ е с цел да се даде позволи възможно най-широк обхват на обмена на информация по член 5 от настоящото Споразумение, като същевременно се поясни, че държавите членки и Швейцария не следва да предприемат „ловни експедиции“ или да искат информация, която не е във връзка с данъчните задължения на даден данъкоплатец. Въпреки че в параграф 2 се съдържат важни процедурни изисквания, чиято цел е да се гарантира, че не се предприемат опити за извличане на информация, подточки i) — v) от параграф 2 не следва да се тълкуват така, че да бъде възпрепятстван ефективният обмен на информация. Стандартът за „предвидима относимост“ може да бъде изпълнен по дела както с едно данъчнозадължено лице, така и с няколко — и в двата случая идентифицирани по име или друг начин.

4.

Приема се, че настоящото Споразумение не предвижда спонтанен обмен на информация.

5.

Приема се, че при обмена на информация по член 5 от настоящото Споразумение остават приложими административните процедурни разпоредби относно правата на данъчнозадължените лица, предвидени в запитаната държава (държава членка или Швейцария). Освен това се приема, че целта на тези разпоредби е да се осигури на данъчнозадължените лица справедлива процедура, а не да се предотвратява или необосновано да се забавя процесът на обмен на информация.“

Член 4

Езици

Настоящият Протокол за изменение е изготвен в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като всички езикови версии са еднакво автентични.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО НА КОЕТО, долуподписаните пълномощни представители полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého sedmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image


(1)  ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38.

(2)  ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1.

(3)  По отношение на Швейцария терминът „дружество с ограничена отговорност“ обхваща:

„société anonyme“/„Aktiengesellschaft“/„società anonima“,

„société à responsabilité limitée“/„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“/„società a responsabilità limitata“,

„société en commandite par actions“/„Kommanditaktiengesellschaft“/„società in accomandita per azioni“.


ДЕКЛАРАЦИИ НА „ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ“:

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ“ ОТНОСНО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

„Договарящите страни“ декларират, че очакват, че конституционните изисквания на Швейцария и изискванията на правото на Европейския съюз относно сключването на международни споразумения ще бъдат изпълнени в срок, за да може Протоколът за изменение да влезе в сила на първия ден от месец януари 2017 г. година. Те ще предприемат всички мерки в рамките на своите правомощия за постигането на тази цел.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ“ ОТНОСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЯТА

По отношение на прилагането на Споразумението и на приложенията към него „договарящите страни“ се споразумяват, че коментарите по типовото споразумение между компетентните органи и общия стандарт за предоставяне на информация, разработени от ОИСР, следва да се използват като средство за привеждане на примери или тълкуване и с цел осигуряване на съгласуваност в прилагането.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ“ ОТНОСНО ЧЛЕН 5 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Относно прилагането на член 5 за обмен на информация при поискване „договарящите страни“ се споразумяват, че коментарът към член 26 от Модела на ОИСР на данъчна конвенция за доходите и капитала ще бъде източник за тълкуване.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ“ ОТНОСНО РАЗДЕЛ III, ПАРАГРАФ А ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО

„Договарящите страни“ се споразумяват да проучат практическото значение на раздел III, параграф А от приложение I, в който се предвижда, че, ако законът фактически не позволява на „предоставящата информация финансова институция“ да продава „застрахователни договори с откупна стойност“ и „анюитетни договори“ на местните лица на „юрисдикцията, за която се предоставя информация“, вече сключените такива договори не трябва да бъдат преразглеждани, идентифицирани или съобщавани.

„Договарящите страни“ имат общото разбиране, че съгласно раздел III, параграф А от приложение I законът фактически не разрешава на „предоставящата информация финансова институция“ да продава „застрахователни договори с откупна стойност“ и „анюитетни договори“ на местните лица на „юрисдикцията, за която се предоставя информация“ само когато правото на Европейския съюз и вътрешното право на държава членка или швейцарското право, приложими към тази институция, която е местно лице на „юрисдикция, за която се предоставя информация“ (държава членка или Швейцария), фактически не ѝ разрешават не само да продава „застрахователни договори с откупна стойност“ и „анюитетни договори“ в „юрисдикцията, за която се предоставя информация“ (съответно Швейцария или държава членка), а и да ги продава на местните лица на съответната „юрисдикция, за която се предоставя информация“ при всякакви други обстоятелства.

При тези обстоятелства, ако правото на Европейския съюз и вътрешното право на дадена държава членка не разрешават на „швейцарска финансова институция, предоставяща информация“ да продава „застрахователни договори с откупна стойност“ и „анюитетни договори“, независимо дали са завършени, на местните лица на тази държава членка, държавата членка ще уведомява за това Европейската комисия, която от своя страна ще уведомява Швейцария. Съответно Швейцария ще уведомява Европейската комисия, която на свой ред ще уведомява държавите членки, ако швейцарското право не разрешава на „предоставяща информация финансова институция“ на една или повече държави членки да продава такива договори, независимо дали са завършени, на местните лица на Швейцария. Тези уведомления ще се правят преди влизането в сила на Протокола за изменение с оглед на предвиденото правно положение в момента на влизане в сила. При липсата на такова уведомление ще се приема, че законодателството на „юрисдикцията, за която се предоставя информация“ фактически не забранява на „предоставящите информация финансови институции“ да продават при дадени обстоятелства на местните лица на тази „юрисдикция, за която се предоставя информация“„застрахователни договори с откупна стойност“ и „анюитетни договори“. Ако законодателството на юрисдикцията на „предоставящата информация финансова институция“ също не ѝ забранява фактически да продава на местните лица на „юрисдикцията, за която се предоставя информация“„застрахователни договори с откупна стойност“ и „анюитетни договори“, то раздел III, параграф А от приложение I не се прилага за съответните „предоставящи информация финансови институции“ и „договори“.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ЧЛЕН 5 ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Делегацията на Швейцария уведоми Европейската комисия, че Швейцария няма да обменя информация при запитване, основано на получени незаконно данни. Европейската комисия взе под внимание позицията на Швейцария.


РЕГЛАМЕНТИ

19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/50


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2015/2401 НА КОМИСИЯТА

от 2 октомври 2015 година

относно съдържанието и функционирането на регистъра на европейските политически партии и фондации

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (1), и по-специално член 7, параграф 2 и член 8, параграф 3, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“) се изисква да създаде и управлява регистър на европейските политически партии и фондации („регистъра“).

(2)

В регистъра следва да се съхраняват данните и документите, представени заедно със заявленията за регистрация като европейска политическа партия или европейска политическа фондация, както и всички последващи данни и документи, представени от страна на европейска политическа партия или европейска политическа фондация в съответствие с настоящия регламент.

(3)

Органът следва да получи информацията и подкрепящите документи, които са му необходими, за да може да изпълнява пълноценно своите отговорности във връзка с функционирането на регистъра.

(4)

Регистърът следва да предоставя обществена услуга в полза на прозрачността, отчетността и правната сигурност. Следователно Органът следва да управлява регистъра така, че да се осигурява подходящ достъп до информацията, съдържаща се в него, и до заверката на информация, като същевременно спазва задълженията си за защита на личните данни в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, включително в ролята си на контролиращ орган на лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(5)

Органът следва да представя стандартните извлечения от регистъра, съдържащи информация, определена в регламента за изпълнение, приет от Комисията съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(6)

Оперативните условия, които следва да останат пропорционални, следва да бъдат определени от Органа.

(7)

Регистърът следва да бъде отделен от уебсайта, създаден от Европейския парламент в съответствие с член 32 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. При все това част от документите, съхранявани в регистъра, следва да се публикуват на този уебсайт,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържание на регистъра

1.   Що се отнася до европейските политически партии и европейските политически фондации в регистъра следва да се съдържат следните документи, включително техните актуализирани версии, ако има такива:

а)

устава, включително всички елементи, изисквани съгласно членове 4 и 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, и всички изменения, внесени в тях;

б)

надлежно попълнената и подписаната стандартна декларация, приложена към Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014;

в)

когато е необходимо, в допълнение към устава, подробно описание на финансовата, управленската и ръководната структура на европейската политическа партия и свързаната с нея фондация, ако има такива, в което се показва ясно разграничение между двете образувания;

г)

когато това се изисква от държавата членка, в която се намира седалището на заявителя, декларация от съответната държава членка, удостоверяваща, че заявителят е спазил всички национални изисквания от значение за подаването на заявление и че неговият устав е в съответствие с всички приложими разпоредби от националното законодателство;

д)

всички документи или кореспонденция от страна на органите на държавите членки, свързани с документи или информация съгласно настоящия член.

2.   По отношение на европейските политически партии освен документите, посочени в параграф 1, регистърът следва да съдържа следните документи:

а)

заявлението за регистрация като европейска политическа партия, надлежно подписано от председателя на кандидатстващия правен субект;

б)

копие от официалните резултати от последните избори за Европейски парламент към момента на подаване на заявлението за регистрация, и след като европейската политическа партия е регистрирана, копие на официалните резултати след всеки кръг от избори за Европейски парламент;

в)

в случай на физически лица, формиращи европейска политическа партия, декларация, подписана от поне седем лица от различни държави членки, които изпълняват изборни мандати в Европейския парламент или в националните или регионалните парламенти или събрания, в която се потвърждава тяхното желание за членство в съответната европейска политическа партия; измененията вследствие на резултата от изборите за Европейски парламент или национални или регионални избори или в резултат на промени на членството, или и двете, следва също да бъдат включени;

г)

в случай на заявител политическа партия, която все още не е участвала в избори за Европейски парламент, писмени доказателства за нейното публично оповестено намерение да участва в следващите избори за Европейски парламент с посочване на свързаните с нея национални или регионални политически партии, или и двете, които възнамеряват да представят кандидати на изборите;

д)

актуалният списък на членуващите в нея партии, приложен към устава, в който се посочва за всяка членуваща партия пълното ѝ наименование, съкращението, вида на членството и държавата членка, в която е установена.

3.   По отношение на европейските политически фондации, освен документите, посочени в параграф 1, регистърът следва да се съдържа следните документи:

а)

заявлението за регистрация като европейска политическа фондация, надлежно подписано от председателя на кандидатстващия правен субект и от председателя на европейската политическа партия, с която е свързана кандидатстващата политическа фондация;

б)

списъка с членовете на управителния орган, в който се посочва гражданството на всеки член.

в)

актуалният списък на членуващите организации, в който се посочва за всяка членуваща организация пълното ѝ наименование, съкращението, вида на членството и държавата членка, в която е установена.

4.   За всяка регистрирана европейска политическа партия и европейска политическа фондация следната информация в регистъра се актуализира периодично:

а)

видът на образуванието (европейска политическа партия или европейска политическа фондация);

б)

регистрационният номер, даден от Органа, в съответствие с Регламента за изпълнение на Комисията относно подробните разпоредби за системата за регистрационите номера, приложима към регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и информацията, предоставена от стандартните извлечения от регистъра;

в)

пълното наименование, съкращението и логото;

г)

държавата членка, в която е седалището на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

д)

в случаите, в които държавата членка на седалището предвижда паралелна регистрация, наименованието, адресът и уебсайтът, ако има такива, на съответния орган за регистрация;

е)

адресът на седалището, неговият адрес за кореспонденция, ако е различен, адресът на електронната поща и уебсайтът, ако има такива;

ж)

датата на регистрацията като европейска политическа партия или европейска политическа фондация и, ако е приложимо, датата на заличаване на регистрацията;

з)

когато европейската политическа партия или европейската политическа фондация е била създадена като резултат от преобразуване от образувание, регистрирано в държава членка, пълното наименование и правният статут на това образувание, включително неговият национален регистрационен номер;

и)

датата на приемане на устава и на всички негови изменения;

й)

броят на членовете на европейската политическа партия или на партиите, които членуват в нея, когато е уместно, които са членове на Европейския парламент;

к)

наименованието и регистрационният номер на свързаната с европейската политическа партия европейска политическа фондация, ако е уместно;

л)

за европейските политически фондации, наименованието и регистрационният номер на свързаната с тях европейска политическа партия;

м)

самоличността, включително името, датата на раждане, националността и местоживеенето на лицата, които са членове на органи или заемат постове, включващи административни, финансови и правни правомощия, с ясно посочване на техните компетенции и правомощия, индивидуално или колективно, да поемат ангажимент от името на правния субект пред трети страни и да го представляват в съдебни производства.

5.   В регистъра всички документи и информация, посочени в параграфи от 1 до 4, се съхраняват за неограничен период от време.

Член 2

Допълнителна информация и подкрепящи документи

В допълнение към изискванията по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 заявителите за регистрация и регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации предоставят на Органа документите и информацията, посочени в член 1, и всички техни актуализации.

Органът може да изисква от европейските политически партии и европейските политически фондации да поправят всички непълни или остарели документи и предоставена информация.

Член 3

Услуги, предоставяни от регистъра

1.   Органът определя стандартни извлечения от регистъра. Органът предоставя стандартното извлечение на всяко физическо или юридическо лице в срок от десет работни дни от получаване на искането.

2.   Когато Органът е компетентен съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, при поискване той издава заверка, че информацията, предоставена в стандартното извлечение, е вярна, актуална и в съответствие с приложимото законодателство на Съюза.

Когато Органът не е компетентен съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, при поискване след извършването на всички необходими проверки той издава заверка, че информацията, предоставена в стандартното извлечение, е възможно най-пълната, най-актуалната и най-точната, с която разполага. Тези проверки включват получаване на потвърждение за информацията от органите на съответните държави членки, доколкото в съответното национално законодателство се предвижда правно основание за това. Крайният срок, посочен в параграф 1, не се прилага за искания по настоящата алинея.

В рамките на заверките по настоящия параграф Органът посочва ясно дали е компетентен съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

3.   Органът извършва заверките, посочени в параграф 2, по искане на институциите и органите на Съюза и органите и съдилищата на държавите членки. Освен това той издава такива заверки по искане на европейските политически партии или европейските политически фондации във връзка с техния собствен статут.

Въз основа на надлежно обосновано искане Органът може също така да предостави подобна заверка на всяко друго физическо или юридическо лице, в случаите, в които това е необходимо в рамките на правни или административни процедури.

4.   Органът определя подробно процедурата за подаване на искания и за предоставяне на стандартни извлечения и заверки, включително използването на електронни средства за предоставяне на тези услуги.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/54


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2402 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2015 година

за преразглеждане на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, в изпълнение на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (1), и по-специално член 14, параграф 10, алинея втора от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4, параграф 1 от Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), Комисията определи с Решение за изпълнение 2011/877/ЕС (3) хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, под формата на матрица от стойности, разграничени във връзка с някои влияещи фактори, включително годината на изграждане и видовете горива. Тези стойности се прилагат до 31 декември 2015 г.

(2)

Комисията направи преглед хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, като взе предвид данни от експлоатация при реални условия, предоставени от държавите членки и от заинтересовани страни. В резултат от настъпилите развития в най-добрите налични и икономически обосновани технологии, наблюдавани през разгледания период 2011—2015 г., следва да се запази направеното в Решение 2011/877/ЕС разграничение във връзка с годината на изграждане на когенерационен агрегат, по отношение на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия.

(3)

Въз основа на неотдавнашен опит и анализ, прегледът на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. потвърди, че корекционните коефициенти във връзка с климатичните условия, посочени в Решение 2011/877/ЕС, следва да се прилагат само за инсталациите, използващи газообразни горива.

(4)

Също така този преглед потвърди, въз основа на неотдавнашен опит и анализ, че следва да продължи прилагането на корекционните коефициенти за избегнати загуби по мрежата, посочени в Решение 2011/877/ЕС. С цел по-добре да бъдат отразени избегнатите загуби е необходимо да бъдат актуализирани интервалите на напрежението и стойностите на съответните корекционни коефициенти.

(5)

Направеният преглед дава основания да се смята, че хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на топлинна енергия следва в някои случаи да бъдат изменени. С оглед да се избегнат изменения с обратна сила по отношение на съществуващи инсталации, новият набор от референтни стойности ще се отнася за инсталации, изградени от 2016 г. нататък, а за изградените преди тази дата инсталации ще продължи да се прилага съществуващият набор от стойности. Не са необходими корекционни коефициенти във връзка с климатичните условия, тъй като термодинамиката на генерирането на топлина от гориво не зависи съществено от температурата на външния въздух. Също така, не са необходими корекционни коефициенти и за загуби в топлинната мрежа, тъй като топлинната енергия винаги се използва в близост до мястото на нейното производство.

(6)

При направения преглед бяха установени данни, показващи, че референтните стойности на к.п.д. на парните котли и на водогрейните котли следва да бъдат разграничени.

(7)

Данните от експлоатацията при реални условия показват, че в разглеждания период е настъпило статистически значимо подобрение на действителните работни характеристики на инсталациите на съвременно техническо равнище, използващи някои видове горива.

(8)

Необходими са стабилни условия за инвестиране в когенерация и дълготрайно инвеститорско доверие, поради което е целесъобразно да бъдат фиксирани хармонизирани референтни стойности за производството на електрическа и топлинна енергия.

(9)

Референтните стойности за разделното производство на топлинна и електрическа енергия, посочени в Решение 2011/877/ЕС, са приложими до 31 декември 2015 г., т.е. необходимо е новите референтни стойности да се прилагат от 1 януари 2016 г. С цел да се осигури приложимостта на новия набор от референти стойности до тази дата, настоящият регламент трябва да влезе в сила на първия ден след неговото публикуване.

(10)

Съгласно членове 14, 22 и 23 от Директива 2012/27/ЕС Комисията е оправомощена да приема делегирани актове за актуализиране на хармонизираните референтни стойности, отнасящи се за разделното производство на електрическа и топлинна енергия. Това правомощие е делегирано на Комисията за период от 5 години, започващ от 4 декември 2012 г. С цел да се избегне ситуация, при която да липсва делегиране на правомощието след 4 декември 2017 г., посочените в настоящия регламент референтни стойности ще продължат да се прилагат. Ако междувременно на Комисията бъдат делегирани нови правомощия, намерението на Комисията е да преразгледа посочените в настоящия регламент референтни стойности най-късно четири години след неговото влизане в сила.

(11)

Тъй като Директива 2012/27/ЕС има за цел насърчаване на когенерацията с цел икономия на енергия, следва да има стимул за реконструиране на по-стари когенерационни агрегати, така че да се подобри тяхната енергийна ефективност. Поради тези причини и в съответствие с изискването за хармонизирани референтни стойности на к.п.д., които следва да се основават на принципите, посочени в буква е) от приложение II към Директива 2012/27/ЕС, референтните стойности за електроенергия, приложими за когенерационен агрегат, следва да се увеличават от единадесетата година след годината на неговото изграждане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Формулиране на хармонизирани референтни стойности на к.п.д.

Хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия и топлинна енергия са посочени съответно в приложение I и приложение II.

Член 2

Корекционни коефициенти за хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия

1.   Държавите членки прилагат корекционните коефициенти, посочени в приложение III, с цел адаптиране на хармонизираните референтни стойности, посочени в приложение I, към средните климатични условия във всяка държава членка.

Ако на територията на дадена държава членка официалните метеорологични данни показват различия в годишната температура на външния въздух от 5 °C или повече, тази държава членка може, след като уведоми за това Комисията, да използва няколко климатични зони за целите по първата алинея, като използва метода, посочен в приложение III.

2.   Държавите членки прилагат корекционните коефициенти, посочени в приложение IV, за да адаптират хармонизираните референтни стойности на к.п.д., посочени в приложение I, към избегнатите загуби по мрежата.

3.   Ако дадена държава членка прилага както корекционните коефициенти, посочени в приложение III, така и тези, посочени в приложение IV, тя трябва да прилага коефициентите от приложение III преди тези от приложение IV.

Член 3

Прилагане на корекционните коефициенти за хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия

1.   Държавите членки трябва да прилагат хармонизираните референтни стойности на к.п.д., посочени в приложение I, в зависимост от годината на изграждане на когенерационния агрегат. Тези хармонизирани референтни стойности на к.п.д. са приложими в продължение на период от 10 години, започващ от годината на изграждане на когенерационния агрегат.

2.   От единадесетата година след годината на изграждане на когенерационния агрегат държавите членки прилагат хармонизираните референтни стойности на к.п.д., които в съответствие с посоченото в параграф 1 са валидни за когенерационни агрегати на възраст 10 години. Тези хармонизирани референтни стойности са приложими в продължение на една година.

3.   За целите по настоящия член годината на изграждане на даден когенерационен агрегат е тази календарна година, през която агрегатът за пръв път е произвел електроенергия.

Член 4

Прилагане на корекционните коефициенти за хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на топлинна енергия

1.   Държавите членки трябва да прилагат хармонизираните референтни стойности на к.п.д., посочени в приложение II, в зависимост от годината на изграждане на когенерационния агрегат.

2.   За целите по настоящия член, годината на изграждане на даден когенерационен агрегат е съответната година на изграждане за целите по член 3.

Член 5

Реконструкция на когенерационен агрегат

Ако инвестиционните разходи във връзка с реконструкцията на даден когенерационен агрегат надхвърлят 50 % от инвестиционните разходи за изграждане на съпоставим нов когенерационен агрегат, календарната година, в която реконструираният когенерационен агрегат е произвел за пръв път електроенергия, се счита за целите по член 3 и член 4 за година на изграждане на реконструирания когенерационен агрегат.

Член 6

Горивен микс

Ако когенерационният агрегат работи с повече от един вид гориво, хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство се прилагат пропорционално към среднопретеглената средна стойност на енергията, внесена в агрегата с различните горива.

Член 7

Отмяна

Решение 2011/877/ЕС се отменя.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 92/42/ЕИО (ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50)

(3)  Решение за изпълнение 2011/877/ЕС на Комисията от 19 декември 2011 г. за формулиране на хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, необходими съгласно Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2007/74/ЕО на Комисията (ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 91).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия

(съгласно посоченото в член 1)

Посочените в таблицата по-долу хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия са на база на долната топлина на изгаряне на съответните горива и стандартните атмосферни условия по ISO (температура на външния въздух 15 °C, налягане 1,013 бара, относителна влажност 60 %).

Категория

Вид гориво/енергия

Година на изграждане

Преди 2012

2012-2015

От 2016 нататък

Твърди горива

S1

Въглища, включително антрацитни, черни и кафяви въглища, кокс, полукокс, нефтен кокс

44,2

44,2

44,2

S2

Лигнитни въглища, лигнитни брикети, шистов нефт

41,8

41,8

41,8

S3

Торф, торфени брикети

39,0

39,0

39,0

S4

Суха биомаса, включително дървесина и друга твърда биомаса, включително дървесни пелети и брикети, сушени дървесни тресчици (woodchips), чисти и сухи дървесни отпадъци, черупки от черупкови плодове и костилки от маслини и от други плодове

33,0

33,0

37,0

S5

Други видове твърда биомаса, включително всички видове дървесина, които не са включени в S4, и черна и кафява луга.

25,0

25,0

30,0

S6

Битови и промишлени отпадъци (невъзобновяеми) и възобновяеми/биоразградими отпадъци

25,0

25,0

25,0

Течни горива

L7

Котелно гориво, газьол, дизелово гориво и други нефтопродукти

44,2

44,2

44,2

L8

Течни биогорива, включително биометанол, биоетанол, биобутанол, биодизел и други течни биогорива

44,2

44,2

44,2

L9

Отпадъчни течности, включително биоразградими и невъзобновяеми отпадъци (в това число лой, мас и малцови трици)

25,0

25,0

29,0

Газообразни горива

G10

Природен газ, втечнен нефтен газ (пропан-бутан), втечнен природен газ и биометан

52,5

52,5

53,0

G11

Нефтозаводски газове, водород и синтетичен газ

44,2

44,2

44,2

G12

Биогаз, получен от анаеробно разлагане, от депа за отпадъци и от пречистване на отпадъчни води

42,0

42,0

42,0

G13

Коксов газ, доменен газ, минен газ и други улавяни и оползотворявани газове (с изключение на нефтозаводски газ)

35,0

35,0

35,0

Други

O14

Отпадна топлина (включително от изходящи газове от високотемпературни процеси, продукт от екзотермични химични реакции)

 

 

30,0

O15

Ядрена енергия

 

 

33,0

O16

Слънчева топлинна енергия

 

 

30,0

O17

Геотермална енергия

 

 

19,5

O18

Други горива, неупоменати по-горе

 

 

30,0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на топлинна енергия

(съгласно посоченото в член 1)

Посочените в таблицата по-долу хармонизирани референтни стойности на ефективност за разделно производство на топлинна енергия са на база на долната топлина на изгаряне на съответните горива и стандартните атмосферни условия по ISO (температура на външния въздух 15 °C, налягане 1,013 бара, относителна влажност 60 %).

Категория

Вид гориво/енергия:

Година на изграждане

Преди 2016

От 2016 нататък

Топла вода

Пара (1)

Директно използване на изходящи газове (2)

Топла вода

Пара (1)

Директно използване на изходящи газове (2)

Твърди горива

S1

Въглища, включително антрацитни, черни и кафяви въглища, кокс, полукокс, нефтен кокс

88

83

80

88

83

80

S2

Лигнитни въглища, лигнитни брикети, шистов нефт

86

81

78

86

81

78

S3

Торф, торфени брикети

86

81

78

86

81

78

S4

Суха биомаса, включително дървесина и друга твърда биомаса, в това число дървесни пелети и брикети, сушени дървесни тресчици (woodchips), чисти и сухи дървесни отпадъци, черупки от черупкови плодове и костилки от маслини и от други плодове

86

81

78

86

81

78

S5

Други видове твърда биомаса, включително всички видове дървесина, които не са включени в S4, и черна и кафява луга

80

75

72

80

75

72

S6

Битови и промишлени отпадъци (невъзобновяеми) и възобновяеми/биоразградими отпадъци

80

75

72

80

75

72

Течни горива

L7

Котелно гориво, газьол, дизелово гориво и други нефтопродукти

89

84

81

85

80

77

L8

Течни биогорива, включително биометанол, биоетанол, биобутанол, биодизел и други течни биогорива

89

84

81

85

80

77

L9

Отпадъчни течности, включително биоразградими и невъзобновяеми отпадъци (в това число лой, мас и малцови трици).

80

75

72

75

70

67

Газообразни горива

G10

Природен газ, втечнен нефтен газ (пропан-бутан), втечнен природен газ и биометан

90

85

82

92

87

84

G11

Нефтозаводски газове, водород и синтетичен газ

89

84

81

90

85

82

G12

Биогаз, получен от анаеробно разлагане, от депа за отпадъци и от пречистване на отпадъчни води

70

65

62

80

75

72

G13

Коксов газ, доменен газ, минен газ и други улавяни и оползотворявани газове (с изключение на нефтозаводски газ)

80

75

72

80

75

72

Други

O14

Отпадна топлина (включително от изходящи газове от високотемпературни процеси, продукт от екзотермични химични реакции)

92

87

O15

Ядрена енергия

92

87

O16

Слънчева топлинна енергия

92

87

O17

Геотермална енергия

92

87

O18

Други горива/видове енергия, неупоменати по-горе

92

87


(1)  Ако паровите централи не отчитат топлината на върнатия кондензат при изчисляването на своя топлинен к.п.д. при комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия, посочените в таблицата стойности за к.п.д. на паропроизводството трябва да се увеличат с 5 процентни пункта.

(2)  Стойностите за директно използване на изходящи газове следва да се използват ако тяхната температура е равна или или по-голяма от 250 °C.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Корекционни коефициенти във връзка със средните климатични условия и метод за определяне на климатични зони при прилагането на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия

(съгласно посоченото в член 2, параграф 1)

а)   Корекционни коефициенти във връзка със средните климатични условия

Корекцията във връзка с температурата на външния въздух се основава на разликата между средната годишна температура в дадена държава членка и стандартните условия по ISO (15 °C).

Корекцията се прави, както следва:

 

намаление на к.п.д. с 0,1 процентни пункта за всеки градус над 15 °C;

 

увеличение на к.п.д. с 0,1 процентни пункта за всеки градус под 15 °C.

Пример:

Ако средната годишна температура в дадена държава членка е 10 °C, референтната стойност за когенерационен агрегат в тази държава членка следва да се увеличи с 0,5 процентни пункта.

б)   Коригирането заради средната температура се прилага само при газообразни горива (G10, G11, G12, G13).

в)   Метод за определяне на климатични зони:

Границите на всяка климатична зона се определят като изотерми (в изражение с цяло число градуси по Целзий) на средногодишната температура на външния въздух, като температурните стойности на тези изотерми трябва да се различават помежду си с поне 4 °C. Температурната разлика между средногодишните температури на външния въздух в две съседни климатични зони трябва да е поне 4 °C.

Пример:

Ако например в дадена държава членка средногодишната температура на външния въздух е 12 °C в определен район и 6 °C в друг неин район, тогава тази държава членка може да въведе две климатични зони, разделени от изотерма 9 °C:

Първа климатична зона, разположена между изотермите с температура съответно 9 °C и 13 °C (с 4 °C разлика между тях) и със средногодишна температура на външния въздух 11 °C, и

Втора климатична зона, разположена между изотермите с температура съответно 5 °C и 9 °C и със средногодишна температура на външния въздух 7 °C.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Корекционни коефициенти за избегнати загуби по мрежата при прилагането на хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електроенергия

(съгласно посоченото в член 2, параграф 2)

Стойност на напрежението на присъединяване

Корекционен коефициент (при подаване на електроенергията извън обекта)

Корекционен коефициент (при собствена консумация на електроенергията в обекта)

≥ 345kV

1

0,976

≥ 200 — < 345kV

0,972

0,963

≥ 100 — < 200kV

0,963

0,951

≥ 50 — < 100kV

0,952

0,936

≥ 12 — < 50kV

0,935

0,914

≥ 0,45 — < 12kV

0,918

0,891

< 0,45kV

0,888

0,851

Пример:

Когенерационен агрегат с електрогенерираща мощност 100 kW с бутален двигател, който работи с природен газ, произвежда електроенергия с напрежение 380 V. От тази електроенергия 85 % се използват за собствени нужди в обекта и 15 % се подават към мрежата. Инсталацията е изградена през 2010 г. Средногодишната температура на външния въздух е 15 °C (така че не е необходима корекция заради климатичните условия).

След корекцията за загуби по мрежата получената референтна стойност на к.п.д. при разделно производство на електроенергия от този когенерационен агрегат (въз основа на среднопретеглената стойност на коефициентите в настоящото приложение) ще е:

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %


19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/62


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2403 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2015 година

за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (1), и по-специално втора алинея от част III на приложение I към нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4 от Директива 91/477/ЕИО държавите членки гарантират, че всяко огнестрелно оръжие или част от него, пуснато на пазара, е маркирано и регистрирано в съответствие с посочената директива или че е било дезактивирано.

(2)

В съответствие с буква а) от първа алинея на част III от приложение I към Директива 91/477/ЕИО предмети, които отговарят на определението за „огнестрелно оръжие“, не се включват в същото определение, ако са направени трайно негодни за употреба чрез дезактивиране, при което се гарантира, че всички основни части на огнестрелното оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба.

(3)

Във втора алинея от част III на приложение I към Директива 91/477/ЕИО от държавите членки се изисква да определят ред за проверка от компетентен орган на мерките за дезактивиране с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са го привели в състояние на необратима нефункционалност. От държавите членки се изисква също така да предвидят издаване на сертификат или протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, или нанасяне на ясна маркировка върху огнестрелното оръжие със същата цел.

(4)

Съюзът е страна по Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти, и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокола“), който беше сключен с Решение 2014/64/ЕС на Съвета (2).

(5)

В член 9 от Протокола са изброени общите основни принципи за дезактивиране, с които страните по него трябва да постигнат съответствие.

(6)

Стандартите и методите за необратимото дезактивиране на огнестрелни оръжия, предвидени в настоящия регламент, са определени въз основа на експертните познания на Постоянната международна комисия за изпитване на лекото огнестрелно оръжие (C.I.P.). C.I.P. е създадена, за да проверява дейността на националните субекти за изпитване на огнестрелни оръжия и по-специално, за да гарантира наличието във всяка държава на законова и подзаконова уредба, с която да се обезпечава ефикасното и единно изпитване на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

(7)

С цел да се гарантира възможно най-високо равнище на сигурност при дезактивирането на огнестрелни оръжия Комисията следва редовно да преразглежда и актуализира техническите спецификации, определени в настоящия регламент. За тази цел Комисията следва да отчита натрупания от държавите членки опит при прилагането на евентуални допълнителни мерки за дезактивиране.

(8)

Настоящият регламент не засяга член 3 от Директива 91/477/ЕИО.

(9)

Като се отчита рискът по отношение на сигурността, към огнестрелните оръжия, дезактивирни преди датата на прилагане на настоящия регламент и пуснати на пазара, включително предоставени безвъзмездно, като размяна или прехвърлени в друга държава членка, след тази дата следва да се прилагат разпоредбите на регламента.

(10)

Държавите членки следва да имат възможността да въвеждат мерки в допълнение на техническите спецификации, определени в приложение I, за дезактивирането на огнестрелни оръжия на своя територия, при условие че са взели всички необходими мерки за прилагане на общите стандарти и методи за дезактивиране, предвидени в настоящия регламент.

(11)

С цел да се осигури възможност държавите членки да гарантират едно и също равнище на сигурност в рамките на своята територия, на държавите членки, които въвеждат допълнителни мерки за дезактивирането на огнестрелни оръжия на своя територия в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, следва да се разреши да изискват доказателства, че дезактивираните оръжия, които се прехвърлят на тяхна територия, съответстват на тези допълнителни мерки.

(12)

За да може при преразглеждането на настоящия регламент Комисията да отчете промените и най-добрите практики в държавите членки в сферата на дезактивирането на огнестрелни оръжия, държавите членки следва да нотифицират на Комисията съответните мерки, които приемат в сферата, обхваната от настоящия регламент, както и евентуалните допълнителни мерки, които въвеждат. За тази цел следва да се прилагат процедурите за нотификация на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(13)

Мерките, предвидени в настоящия Регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно Директива 91/477/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за огнестрелните оръжия от категории A, B, C и D, както са определени в приложение I към Директива 91/477/ЕИО.

2.   Настоящият регламент не се прилага за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на неговото прилагане, освен ако тези огнестрелни оръжия се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара.

Член 2

Лица и субекти, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия

Дезактивирането на огнестрелни оръжия се извършва от публични или частни субекти или от физически лица, на които е разрешено съгласно националното законодателство да извършват такава дейност.

Член 3

Проверка и удостоверяване на дезактивирането на огнестрелни оръжия

1.   Държавите членки определят компетентен орган, който да проверява дали дезактивирането на огнестрелното оръжие е извършено в съответствие с техническите спецификаци, определени в приложение I („проверяващия субект“).

2.   Когато на проверяващия субект е разрешено също така да дезактивира огнестрелни оръжия, държавите членки гарантират, че в рамките на субекта е налице ясно разделение на тези задачи и на лицата, които ги извършват.

3.   Комисията публикува на интернет страницата си списък на проверяващите субекти, определени от държавите членки, включително подробна информация относно тях, както и символите им и данни за връзка с тях.

4.   Когато дезактивирането на огнестрелните оръжия е извършено в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I, проверяващият субект издава на собственика на огнестрелното оръжие сертификат за дезактивиране в съответствие с образеца, посочен в приложение III. Цялата информация, включена в сертификата за дезактивиране, се представя и на езика на държавата членка, в която е издаден сертификатът, и на английски език.

5.   Собственикът на дезактивираното оръжие съхранява постоянно сертификата за дезактивиране. Ако дезактивирането оръжие бъде пуснато на пазара, то се придружава от сертификата за дезактивиране.

6.   Държавите членки гарантират, че данните на сертификатите, издадени за дезактивиране на огнестрелни оръжия, се съхраняват в продължение на поне 20 години, като се посочва датата на дезактивирането и номерът на сертификата.

Член 4

Искания за съдействие

Всяка държава членка може да потърси съдействие от субектите, на които е разрешено да дезактивират огнестрелни оръжия или които са определени за проверяващи субекти от друга държава членка, с цел съответно извършване или проверка на дезактивирането на огнестрелно оръжие. При условие че искането бъде прието, в случаите когато то се отнася до проверката на дезактивирането на огнестрелно оръжие, проверяващият субект, който оказва съдействие, издава сертификат за дезактивиране в съответствие с член 3, параграф 4.

Член 5

Маркировка на дезактивираните огнестрелни оръжия

Върху дезактивираните огнестрелни оръжия се нанася обща уникална маркировка в съответствие с образеца, посочен в приложение II, с цел указване, че те са били дезактивирани в съответствие с техническите спецификации, определени в приложение I. Маркировката се нанася от проверяващия субект върху всички компоненти, модифицирани за дезактивирането на огнестрелното оръжие, и трябва да отговаря на следните критерии:

а)

да бъде ясно видима и неотстранима;

б)

да носи информация за държавата членка, в който е извършено дезактивирането, и за проверяващия субект, който го е удостоверил;

в)

оригиналният(ите) сериен(йни) номер(а) на огнестрелното оръжие се запазват.

Член 6

Допълнителни мерки за дезактивиране

1.   Държавите членки могат да въвеждат допълнителни мерки за дезактивиране на огнестрелни оръжия на своя територия, които излизат извън техническите спецификации, определени в приложение I.

2.   Заедно с комитета, създаден с Директива 91/477/ЕИО, Комисията редовно прави анализ на евентуалните допълнителни мерки, приети от държавите членки, и разглежда въпроса за навременното преразглеждане на техническите спецификации, определени в приложение I.

Член 7

Прехвърляне на дезактивирани огнестрелни оръжия в рамките на Съюза

1.   Дезактивирани огнестрелни оръжия могат да се прехвърлят към друга държава членка, при условие че имат нанесена общата уникална маркировка и се придружават от сертификат за дезактивиране в съответствие с настоящия регламент.

2.   Държавите членки признават сертификатите за дезактивиране, издадени от друга държава членка, ако те отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент. Държавите членки, които са въвели допълнителни мерки в съответствие с член 6, обаче могат да изискват доказателства, че дезактивираното огнестрелно оръжие, което предстои да бъде прехвърлено на тяхна територия, съответства на тези допълнителни мерки.

Член 8

Изисквания за нотифициране

Държавите членки нотифицират на Комисията всички мерки, които приемат в сферата, обхваната от настоящия регламент, както и всички допълнителни мерки, въведени в съответствие с член 6. За тази цел държавите членки прилагат процедурата за нотифициране, установена в Директива (ЕС) 2015/1535.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51.

(2)  Решение 2014/164/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (ОВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 7).

(3)  Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически спецификации за дезактивирането на огнестрелни оръжия

I.

Операциите по дезактивиране, които трябва да бъдат извършени, за да бъдат приведени огнестрелни оръжия в състояние на необратима нефункционалност, се определят въз основа на три таблици:

в таблица I са изброени различните видове огнестрелни оръжия;

в таблица II са описани операциите, които трябва да бъдат извършени, за да бъде приведен всеки основен компонент на огнестрелно оръжие в състояние на необратима нефункционалност;

в таблица III е определено кои операции по дезактивиране трябва да бъдат извършени за различните видове огнестрелни оръжия.

II.

С цел да бъде отчетено техническото развитие при огнестрелните оръжия и операциите по дезакативиране с течение на времето настоящите технически спецификации се преразглеждат и актуализират редовно, най-малкото на всеки 2 години.

III.

С цел да се гарантира правилно и единно прилагане на операциите по дезактивиране на огнестрелни оръжия Комисията разработва определения в сътрудничество с държавите членки.

ТАБЛИЦА I: Списък на видовете огнестрелни оръжия

Видове огнестрелни оръжия

1

Пистолети (еднозарядни, полуавтоматични)

2

Револвери (включително револвери с барабанно зареждане)

3

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

4

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (напр. гладкоцевни, нарезни, комбинирани, с вертикално плъзгащ/въртящ затвор дългоцевни и късоцевни огнестрелни оръжия)

5

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

6

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

7

(Напълно) автоматични огнестрелни оръжия: напр. някои автомати, картечници (картечни пистолети), (напълно) автоматични пистолети

8

Преднозарядни огнестрелни оръжия


ТАБЛИЦА II: Конкретни операции по компоненти

КОМПОНЕНТ

ПРОЦЕС

1.

ЦЕВ

1.1.

Ако цевта е неподвижно закрепена в затворната рама (1), цевта и механизмът се блокират, като се вкарва прът от закалена стомана (диаметър > 50 % от патронника, не по-малък от 4,5 mm), който минава през патронника и затворната рама. Прътът се заварява (2).

1.2.

Ако цевта е свободно стояща (не неподвижно закрепена), по цялата дължина на стената на патронника се прави надлъжен прорез (широчина >

Formula

калибъра, но не повече от 8mm) и в цевта от мястото, където започва патронникът, здраво се заварява запушалка или цилиндричен прът (L ≥ 2/3 от дължината на цевта).

1.3.

В първата една трета от цевта, гледано от патронника, се пробиват отвори (с диаметър, равен най-малко на 2/3 от диаметъра на калибъра при гладкоцевни оръжия и на целия диаметър на калибъра при всички останали оръжия, разположени един зад друг, 3 на брой за късоцевни оръжия, 6 на брой за дългоцевни оръжия) или след патронника се прави V-образен прорез (ъгъл 60 ± 5°), който локално отваря цевта, или след патронника се прави надлъжен прорез (широчина 8-10 mm ± 0,5 mm, дължина ≥ 52 mm) на същото място като отворите, или се прави надлъжен прорез (широчина 4-6 mm ± 0,5 mm) от патронника до дулото, с изключение на 5 mm до дулото.

1.4.

При цеви с направляващ жлеб за подаване на патрони (подавач на патрони) същата се отстранява.

1.5.

Отстраняването на цевта от затворната рама се предотвратява чрез поставяне на прът от закалена стомана или чрез заваряване.

2.

ЗАТВОРЕН БЛОК, ЗАТВОРНА ГЛАВА

2.1.

Ударникът се отстранява или скъсява.

2.2.

С помощта на металообработваща машина челото на затвора се снема под ъгъл не по-малък от 45 градуса, като се обхващат най-малко 50 % от челото на задната част на цевта.

2.3.

Отворът за ударника се заварява.

3.

БАРАБАН

3.1.

Всички вътрешни стени на барабана се отстраняват по протежение на най-малко 2/3 от дължината му, като за целта машинно се прорязва кръгъл отвор > = диаметър на гилзата.

3.2.

Когато е възможно, барабанът се заварява за затворната рама с цел да не се допусне отстраняването му, а ако заваряване е невъзможно, се прилагат други мерки, за да се направи отстраняването на барабана невъзможно.

4.

ЗАТВОРЕН БЛОК

4.1.

С помощта на металообработваща машина или на ръка се снемат повече от 50 % от челото на задната част на цевта под ъгъл между 45 и 90 градуса.

4.2.

Ударникът се отстранява или скъсява.

4.3.

Отворът за ударника се обработва машинно и се заварява.

4.4.

Заключващите зъбци в затворния блок се отнемат машинно.

4.5.

Когато е приложимо, вътрешната част на горния преден ръб на изреза за изхвърляне на гилзата, предвиден в затворния блок, се изпилва машинно под ъгъл 45 градуса.

5.

ЗАТВОРНА РАМА (ПИСТОЛЕТИ)

5.1.

Направляващият жлеб за подаване на патрони (подавачът на патрони) се отстранява.

5.2.

Поне 2/3 от релсите на затворния блок от двете страни на затворната рама се отстраняват машинно.

5.3.

Затворната задръжка се заварява.

5.4.

Разглобяването на пистолетите с полимерна затворна рама се предотвратява посредством заваряване. В зависимост от националното законодателство този процес може да се извърши след проверка от националния орган.

6.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА

6.1.

Буталото и газовата система се унищожават посредством рязане или заваряване.

6.2.

Затворният блок се отстранява, на негово място се поставя заместващ стоманен детайл, който се заварява, или затворният блок се намалява с поне 50 %, заварява се, а заключващите зъбци се отстраняват от затворната глава.

6.3.

Частите на спусковия механизъм се заваряват една за друга и, ако е възможно, за затворната рама. Ако заваряване за затворната рама не е възможно: ударно-спусковият механизъм се остранява и получената кухина се запълва по подходящ начин (напр. в нея се залепя съответстващ на формата ѝ детайл или тя се запълва с епоксидна смола).

6.4.

Разглобяването на затварящата система на ръкохватката при затворната рама се предотвратява посредством заваряване или прилагане на подходящи мерки, които правят остраняването ѝ невъзможно. Подаващият механизъм на оръжията с лентово подаване на патроните се заварява надеждно.

7.

МЕХАНИЗЪМ

7.1.

Прорязва се машинно конус с ъгъл при върха най-малко 60 градуса, така че да се получи основа с диаметър който е най-малко 1 cm или е колкото челото на задната част на цевта.

7.2.

Ударникът се отстранява, отворът за ударника се уголемява до диаметър най-малко 5 mm и отворът за ударника се заварява.

8.

ПЪЛНИТЕЛ (когато е приложимо)

8.1.

Пълнителят се заварява с точкови заварки към затворната рама или към ръкохватката в зависимост от вида оръжие с цел предотвратяване на отстраняването му.

8.2.

Ако пълнителят липсва, на мястото му се правят точкови заварки или се поставя блокировка, така че трайно да се предотврати поставянето на пълнител.

8.3.

През пълнителя, патронника и затворната рама се прекарва прът от закалена стомана. Прътът се закрепва надеждно чрез заваряване.

9.

ПРЕДНО ПЪЛНЕНЕ

9.1.

Нипелът(ите) се остранява(т) или заварява(т), отворът(ите) се заварява(т).

10.

ЗАГЛУШИТЕЛ

10.1.

Отстраняването на заглушителя от цевта се предотвратява посредством прът от закална стомана или заваряване, ако заглушителят представлява част от оръжието.

10.2.

Всички вътрешни части на заглушителя и техните точки на закрепване се отстраняват, така че да остане само тръбата. В останалата външна тръба на всеки 5 cm се пробиват отвори.

Твърдост на използваните елементи

Твърдост на скобите/запушалките/прътите = 58 -0; + 6 твърдост по Рокуел, скала C

Неръждаема стомана марка ER 316 L за електродъгово заваряване в защитна среда от инертен газ с волфрамов електрод


ТАБЛИЦА III: Конкретни операции за отделните основни компоненти на всеки вид огнестрелно оръжие

ВИД

1

2

3

4

5

6

7

8

ПРОЦЕС

Пистолети (с изключение на автоматичните)

Револвери

Дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия (без чупеща се цев)

Огнестрелни оръжия с чупеща се цев (гладкоцевни, нарезни, комбинирани)

Дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

Полуавтоматични дългоцевни огнестрелни оръжия (гладкоцевни, нарезни)

Автоматични огнестрелни оръжия: автомати, картечници (картечни пистолети)

Преднозарядни огнестрелни оръжия

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 и 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (за автоматични пистолети)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

5.4

X (полимерна затворна рама)

 

 

 

 

 

X (за автоматични пистолети)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 или 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (тръбен пълнител)

X (тръбен пълнител)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Цев, неподвижно за закрепена към затворната рама посредством винтове, приспособления за захващане или по друг начин.

(2)  Заваряването представлява процес на произвеждане илиоформяне, при който материали, обикновено метали или термопластични пластмаси се съединяват, като се предизвиква стопяването им.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец за маркировка на дезактивирани огнестрелни оръжия

Image

1)

Дезактивационен знак

2)

Държава, в която е извършено дезактивирането — официален международен код

3)

Символ на субекта, удостоверил дезакитивирането на огнестрелното оръжие

4)

Година на дезактивиране

Пълната маркировка се поставя единство върху затворната рама на огнестрелното оръжие, докато дезактивационният знак (1) и държавата на дезактивиране (2) се поставят върху всички останали основни компоненти.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/73


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2404 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2015 година

за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2015 г. поради прекомерния риболов на други запаси през предходните години и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1801

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграфи 1, 2, 3 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Риболовните квоти за 2014 г. са определени с:

Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета (2),

Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета (3),

Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета (4) и

Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (5).

(2)

Риболовните квоти за 2015 г. са определени с:

Регламент (ЕС) № 1221/2014 на Съвета (6),

Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета (7),

Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (8) и

Регламент (ЕС) 2015/106 на Съвета (9).

(3)

В съответствие с член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, когато Комисията установи, че дадена държава членка е превишила риболовните квоти, които са ѝ отпуснати, Комисията приспада превишените количества от бъдещите риболовни квоти на съответната държава членка.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1801 на Комисията (10) бе определено намаляване на риболовните квоти за определени запаси за 2015 г. поради прекомерния риболов на тези запаси през предходните години.

(5)

За някои държави членки обаче не бе възможно да се извършат приспадания по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1801 от квотите, разпределени за подложените на прекомерен риболов запаси, тъй като тези квоти не бяха на разположение на тези държави членки през 2015 г.

(6)

В някои случаи размяната на възможности за риболов, извършена в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 (11), позволява частично приспадане. Оставащите количества следва да се приспаднат от квотата за други запаси в съответствие с член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(7)

В съответствие с член 105, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, ако не е възможно да се извършват приспадания от квотата за подложените на прекомерен риболов запаси в годината след превишаване на риболовните квоти, тъй като съответната държава членка не разполага с квота, приспадането следва да се извърши от квотата за други запаси в същата географска зона или със същата търговска стойност. Съгласно Съобщение № 2012/C-72/07 на Комисията (12) такова приспадане би следвало за предпочитане да се извърши от квотите, разпределени за запаси, улавяни от същия флот като флота, надвишил квотата, като се вземе предвид необходимостта да се избегне изхвърляне на улов при смесения риболов.

(8)

Съответните държави членки бяха консултирани по отношение на предложените приспадания от квотите, разпределени за запаси, различни от тези, които са били подложени на прекомерен риболов.

(9)

По искане на Португалия морският костур в норвежки води от I и II (RED/1N2AB.) следва да се използва като алтернативен запас за възстановяване на прекомерния улов на съответно 371 766 кг и 178 850 кг за пикша и сайда в норвежки води от I и II (HAD/1N2AB. и POK/1N2AB.) в предходните години. Като се има предвид, че за 2015 г. португалската квота за морски костур в норвежки води от I и II възлиза на 405 000 kg и не е достатъчна за покриване на дължимите приспадания за двата подложени на прекомерен риболов запаса, тази квота следва да се използва до пълната степен от наличните ѝ количества, като оставащото количество от 145 616 килограма следва да се приспадне през следващата(ите) година(и) от квотата за сайда в същата зона (POK/1N2AB.) до пълното възстановяване на прекомерния улов.

(10)

Освен това някои приспадания, предвидени в Регламент (ЕС) 2015/1801, изглеждат недостатъчни. Изискваните приспадания изглежда превишават адаптираната квота за 2015 г. и съответно не могат да се извършат изцяло от нея. Съгласно Съобщение на Комисията № 2012/C-72/07 оставащите количества следва да бъдат приспаднати от адаптираните квоти през следващите години.

(11)

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1170 (13) количество в размер на 3 369 килограма, съответстващо на 10 % от испанската адаптирана квота за норвежки омар за 2014 г. в зони IX и X и води на Съюза от CECAF 34.1.1 (NEP/9/3411), вече не е достъпно за Испания вследствие на прехвърляне на квоти. Поради това наличното количество в размер на 9 287 килограма, извадено от дължимото за посочения рибен запас приспадане в размер на 19 000 килограма, следва да се намали до 5 918 килограма, като незабавно се прилага допълнително приспадане в размер на 3 369 килограма.

(12)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1801 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Квотите за риболов за 2015 г., посочени в приложение I към настоящия регламент, се намаляват чрез прилагане на приспаданията за алтернативните запаси, посочени в същото приложение.

Член 2

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1801 се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС (ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2014 г. (ОВ L 313, 22.11.2013 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2014 г. в Черно море (ОВ L 9, 14.1.2014 г., стр. 4).

(5)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1221/2014 на Съвета от 10 ноември 2014 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2015 г., и за изменение на Регламенти (ЕС) № 43/2014 и (ЕС) № 1180/2013 (ОВ L 330, 15.11.2014 г., стр. 16).

(7)  Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета от 15 декември 2014 г. за определяне на възможностите за риболов за 2015 и 2016 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Съюза (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) 2015/106 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2015 година в Черно море (ОВ L 19, 24.1.2015 г., стр. 8).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/1801 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2015 г. поради прекомерния риболов през предходните години (ОВ L 263, 8.10.2015 г., стр. 19).

(11)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(12)  ОВ C 72, 10.3.2012 г., стр. 27.

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1170 на Комисията от 16 юли 2015 г. за добавяне към риболовните квоти за 2015 г. на определени количества, удържани през 2014 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (ОВ L 189, 17.7.2015 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИСПАДАНИЯ ОТ КВОТИ ЗА ЗАПАСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ПРЕКОМЕРЕН РИБОЛОВ

Държава членка

Код на вида

Код на зоната

Наименование на вида

Наименование на зоната

Разрешени разтоварвания на сушата за 2014 г. (общо адаптирано количество в килограми) (1)

Общ улов за 2014 г. (количество в килограми)

Използване на квотата (%)

Прекомерен риболов, свързан с разрешени разтоварвания на сушата (количество в килограми)

Коефициент на умножение (2)

Допълнителен коефициент на умножение (3)  (4)

Останали приспадания от 2014 г. (5) (количество в килограми)

Неуредено салдо (6) (количество в килограми)

Приспадания за 2015 г. (количество в килограми)

Вече приложени през 2015 г. приспадания за същия запас (количество в килограми) (7)

Оставащо количество за приспадане от алтернативни запаси (в килограми)

 

ES

DWS

56789-

Дълбоководни акули

Води на ЕС и международни води от зони V, VI, VII, VIII и IX

0

3 039

Не е приложимо

3 039

/

А

/

/

4 559

0

4 559

Приспадания, които да се направят от следния запас

ES

BSF

56712-

Афанопус

Води на Съюза и международни води от зони V, VI, VII и XII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 559

 

ES

GHL

1N2AB.

Черна писия

Норвежки води от I и II

0

22 685

Не е приложимо

22 685

/

/

/

/

22 685

0

22 685

Приспадания, които да се направят от следния запас

ES

RED

1N2AB.

Морски костур

Норвежки води от I и II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 685

 

ES

HAD

5BC6A.

Пикша

Води на Съюза и международни води от Vb и VIа

2 840

18 933

666,65 %

16 093

/

А

12 540

/

36 680

2 564

34 116

Приспадания, които да се направят от следния запас

ES

LIN

6X14.

Молва

Води на Съюза и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

34 116

 

ES

HAD

7X7A34

Пикша

VIIb-k, VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

0

3 075

Не е приложимо

3 075

/

А

/

/

4 613

0

4 613

Приспадания, които да се направят от следния запас

ES

WHG

08

Меджид

VIII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4 613

 

ES

OTH

1N2AB.

Други видове

Норвежки води от I и II

0

26 744

Не е приложимо

26 744

/

/

/

/

26 744

4 281

22 463

Приспадания, които да се направят от следния запас

ES

RED

1N2AB

Морски костур

Норвежки води от I и II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

22 463

 

ES

POK

56-14

Сайда

VI; води на Съюза и международни води от Vb, XII и XIV

4 810

8 703

180,94 %

3 893

/

/

/

/

3 893

0

3 893

Приспадания, които да се направят от следния запас

ES

BLI

5B67-

Синя молва

Води на Съюза и международни води от Vb, VI, VII

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3 893

 

NL

HKE

3A/BCD

Мерлуза

зона IIIa; води на Съюза от подучастъци 22—32

0

1 655

Не е приложимо

1 655

/

C

/

/

2 482

0

2 482

Приспадания, които да се направят от следния запас

NL

PLE

2A3AX4

Писия

IV; води на Съюза от IIa; тази част от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 482

 

NL

RED

1N2AB.

Морски костур

Норвежки води от I и II

0

2 798

Не е приложимо

2 798

/

/

/

/

2 798

0

2 798

Приспадания, които да се направят от следния запас

NL

HKW

1X14

Син меджид

Води на Съюза и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 798

 

PT

HAD

1N2AB

Пикша

Норвежки води от I и II

0

26 816

Не е приложимо

26 816

/

/

/

344 950

371 766

0

371 766

Приспадания, които да се направят от следния запас

PT

RED

1N2AB

Морски костур

Норвежки води от I и II

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

371 766

 

PT

POK

1N2AB.

Сайда

Норвежки води от I и II

18 000

11 850

65,83 %

– 6 150

/