ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
4 декември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA2) като средство за модернизиране на публичния сектор ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2241 на Комисията от 1 декември 2015 година за забрана на риболова на скумрия в зони VIIIc, IX и X, както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 от страна на кораби под флага на Португалия

17

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2242 на Комисията от 1 декември 2015 година за забрана на риболова на брадата мерлуза във води на Съюза и международни води от зони V, VI и VII от страна на кораби под флага на Испания

19

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2243 на Комисията от 1 декември 2015 година за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k от страна на кораби под флага на Белгия

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2244 на Комисията от 3 декември 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива за налагане на допълнителни мита върху вноса на определени видове плодове и зеленчуци

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2245 на Комисията от 3 декември 2015 година за изменение за 239-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2246 на Комисията от 3 декември 2015 година относно подробни разпоредби за системата на регистрационните номера, приложима към Регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и информацията, предоставена от стандартните извлечения от Регистъра

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2247 на Комисията от 3 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

34

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2248 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 година относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията

36

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2249 на Съвета от 3 декември 2015 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2250 на Комисията от 26 ноември 2015 година за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфичните емисии, поставени на производителите на нови леки търговски превозни средства за календарната 2014 година в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8346)

39

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2251 на Комисията от 26 ноември 2015 година за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8348)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2240 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2015 година

за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (програма ISA2) като средство за модернизиране на публичния сектор

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В министерските декларации от Манчестър (24 ноември 2005 г.), Лисабон (19 септември 2007 г.), Малмьо (18 ноември 2009 г.) и Гранада (19 април 2010 г.) министрите призоваха Комисията да улесни сътрудничеството между държавите членки чрез прилагане на трансгранични и междусекторни решения за оперативна съвместимост, които да гарантират по-ефективни и по-сигурни обществени услуги. Наред с това държавите членки признаха както необходимостта да се предоставят по-добри обществени услуги с по-малко ресурси, така и че потенциалът на електронното управление би могъл да се увеличи чрез насърчаване на култура на сътрудничество и подобряване на условията за оперативна съвместимост в европейските публични администрации.

(2)

В своето съобщение от 19 май 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ — една от водещите инициативи на нейната стратегия „Европа 2020“, Комисията подчерта, че оперативната съвместимост е от съществено значение за максималното оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и че следователно Програмата в областта на цифровите технологии може да бъде ефективна само при осигуряването на оперативна съвместимост.

(3)

В своето съобщение от 16 декември 2010 г., озаглавено „За оперативна съвместимост на европейските обществени услуги“, Комисията представи Европейската стратегия за оперативна съвместимост (ЕСОС) и Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРОС).

(4)

Оперативната съвместимост улеснява успешното прилагане на политики и има голям потенциал за избягване на трансграничните електронни бариери, като освен това гарантира създаването на нови или утвърждаването на развиващите се общи обществени услуги на равнището на Съюза. Политиките, описани в следващите съображения, зависят по-специално от оперативната съвместимост за своето ефективно и ефикасно изпълнение.

(5)

В областта на вътрешния пазар Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) задължава държавите членки да предлагат на доставчиците на услуги възможността за осъществяване по електронен път и трансгранично на всички процедури и формалности, необходими за предоставяне на услуги извън държавата им членка на установяване.

(6)

В областта на дружественото право Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) изисква оперативна съвместимост между централните, търговските и дружествените регистри на държавите членки посредством централна платформа. Взаимното свързване на дружествените регистри ще гарантира трансграничния обмен на информация между тях и ще улесни достъпа на предприятията и гражданите до информация относно дружествата на равнището на Съюза, в резултат на което ще се подобри правната сигурност на бизнес средата в Съюза.

(7)

В областта на околната среда Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) изисква приемането на общи правила за прилагане, установяващи технически разпоредби за оперативна съвместимост. По-специално посочената директива изисква националните инфраструктури да бъдат адаптирани, така че да се гарантира, че масивите от пространствени данни и услугите са оперативно съвместими и достъпни на трансгранична основа в рамките на Съюза.

(8)

В областта на правосъдието и вътрешните работи засилената оперативна съвместимост между европейските бази данни е основата на Визовата информационна система (7), Шенгенската информационна система II (8), Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (9) и Европейския портал за електронно правосъдие (10). Освен това на 24 септември 2012 г. Съветът прие заключения, в които се призовава за въвеждането на европейски идентификатор на законодателството и се подчертава необходимостта от оперативно съвместимо търсене и обмен на правна информация, публикувана в националните официални вестници и правни издания, чрез употребата на уникални идентификатори и структурирани метаданни. Сътрудничеството между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието и програмата, създадена с настоящото решение, биха могли да доведат до полезни взаимодействия, които биха били от полза за постигане на техните съответни цели.

(9)

Оперативната съвместимост в рамките на местните, националните и европейските публични администрации улеснява постигането на целите, поставени от Европейския парламент в неговата резолюция от 29 март 2012 г. относно Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС.

(10)

Оперативната съвместимост е ключов фактор за успехите в областта на митата, данъчното облагане и акцизите, за функционирането на трансевропейските системи за ИКТ във всички държави членки и за подкрепата на оперативно съвместимите бизнес услуги, финансирани по програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“. Тези програми се изпълняват и управляват от Комисията и националните администрации. Активите, създадени в рамките на програмите „Фискалис 2013“ и „Митници 2013“, са достъпни за споделяне и многократно използване в други области на политиката. Освен това в заключенията на Съвета от 26 май 2014 г. относно реформата на управлението на митническия съюз на ЕС държавите членки и Комисията бяха приканени да разработят стратегия по отношение на съвместно управляваните и използвани ИТ системи във всички свързани с митниците области.

(11)

В областта на здравеопазването Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) предвижда правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване. С посочената директива по-специално се създава мрежа за електронно здравеопазване за преодоляване на предизвикателствата, свързани с оперативната съвместимост между електронните системи за здравеопазване. Мрежата за електронно здравеопазване може да приема насоки относно минималния набор от данни за трансграничен обмен в случай на непланирани и спешни грижи и относно услуги за електронни медицински предписания с трансграничен характер.

(12)

В областта на европейските фондове член 122 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12) изисква всеки обмен на информация между бенефициерите и управляващите органи, сертифициращите органи, одитните органи и междинните звена да се извършва посредством електронните системи за обмен на данни. Предназначението на тези системи е да улеснят оперативната съвместимост между националните рамки и рамката на Съюза и да позволят на бенефициерите да подават цялата необходима информация само веднъж.

(13)

В областта на информацията в публичния сектор в Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13) се подчертава, че когато е възможно и целесъобразно, органите от публичния сектор следва да предоставят документите в отворени и машинночетими формати, заедно с метаданните им, с възможно най-голяма точност и изчерпателност, във формат, който да гарантира оперативна съвместимост, повторна употреба и достъпност.

(14)

В областта на електронната идентификация Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (14) установява рамка за оперативна съвместимост за целите на оперативната съвместимост на схемите за електронна идентификация.

(15)

В областта на стандартизацията на ИКТ в Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (15) се посочва, че оперативната съвместимост е основен резултат на стандартизацията.

(16)

В областта на научните изследвания и иновациите в Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16), с който се създава „Хоризонт 2020“, ясно се посочва, че решенията за оперативна съвместимост и стандартите в ИКТ са ключови фактори за междусекторното партньорство на равнището на Съюза. Сътрудничеството по общи отворени технологични платформи със странични и лостови ефекти ще позволи на широк спектър от заинтересовани страни да се възползват от нови разработки и да създават допълнителни иновации.

(17)

В областта на възлагането на обществени поръчки съгласно директиви 2014/23/ЕС (17), 2014/24/ЕС (18) и 2014/25/ЕС (19) на Европейския парламент и на Съвета от държавите членки се изисква да прилагат електронна система за обществени поръчки. В тях се предвижда, че инструментите и устройствата, които трябва да бъдат използвани за осъществяване на комуникацията по електронен път, както и техните технически характеристики трябва да са оперативно съвместими с продуктите на ИКТ за широка употреба. Освен това в Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (20) се предвижда разработването на европейски стандарт за електронно фактуриране в областта на обществените поръчки, за да се гарантира оперативна съвместимост между електронните системи за издаване на фактури в целия Съюз.

(18)

Ето защо е важно политиката, свързана с оперативната съвместимост и нейните възможни употреби, да бъде координирана на равнището на Съюза по начин, който е възможно най-ефективен и отговарящ на потребностите на крайните ползватели. За да се премахне фрагментирането на общия контекст на оперативната съвместимост в Съюза, следва да се насърчават общо разбиране за оперативната съвместимост в Съюза и цялостен подход към решенията за оперативна съвместимост.

(19)

Оперативната съвместимост е също така основен елемент на създадения с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21) Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) по отношение на широколентовата инфраструктура и услуги. В Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета (22) относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура изрично се посочва, че един набор от оперативни приоритети на МСЕ са оперативната съвместимост, свързаността, устойчивото внедряване, експлоатацията и модернизирането на трансевропейските инфраструктури за цифрови услуги, както и тяхната координация на равнището на Съюза. В Регламент (ЕС) № 283/2014 по-специално се предвиждат така наречените „градивни елементи“, като например електронна идентификация, електронна доставка и автоматизиран превод, за улесняване на трансграничната оперативна съвместимост.

(20)

На политическо равнище Съветът отправи многократни призиви за повишаване на оперативната съвместимост в Европа и за полагане на непрекъснати усилия за модернизиране на европейските публични администрации. На 24 и 25 октомври 2013 г. Европейският съвет прие заключения, в които подчерта, че модернизирането на публичните администрации следва да продължи чрез бързото въвеждане на услуги, като например електронно правителство, електронно здравеопазване, електронно фактуриране и електронна система за обществени поръчки, основаващи се на оперативната съвместимост. Ангажиментът на държавите членки е от особена важност за осигуряване на бързото внедряване на оперативно съвместимо електронно общество в Съюза и на включването на публичните администрации в процеса на насърчаване на използването на онлайн процедури. Освен това, за да се създаде по-ефективна, по-опростена и по-лесна за използване електронна администрация, може да се окаже необходимо известно адаптиране на европейската публична администрация с подкрепата на държавите членки. Ефикасните онлайн обществени услуги са от решаващо значение за насърчаване на доверието на предприятията и на гражданите в цифровите услуги.

(21)

Постигането на оперативна съвместимост в рамките на само един сектор обаче крие риск приемането на различни или несъвместими решения на национално или секторно равнище да породи нови електронни бариери пред правилното функциониране на вътрешния пазар и свързаните с него свободи на движение и да засегне отворения и конкурентен характер на пазарите и предоставянето на услуги от общ интерес на предприятията и гражданите. За смекчаването на този риск е необходимо държавите членки и Съюзът да увеличат съвместните си усилия, така че да се предотврати фрагментирането на пазара. Те следва да осигурят трансгранична или междусекторна оперативна съвместимост при прилагането на законодателството, като същевременно намаляват административната тежест и разходите и повишават ефикасността, и следва да насърчават съгласуваните решения, основани на ИКТ, като гарантират подходящо управление.

(22)

При въвеждането, усъвършенстването или изпълнението на общи решения всички инициативи, когато това е целесъобразно, следва да се основават на или да бъдат съпътствани от обмен на опит и на решения, както и обмен и популяризиране на най-добри практики, технологична неутралност и адаптивност, като същевременно следва винаги да се прилагат принципите на сигурност, неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. В този контекст следва да бъде насърчавано съответствието с ЕРОС, открити спецификации и стандарти.

(23)

За съгласуваното разработване и прилагане на свързани с оперативната съвместимост общи и секторни стратегии за оперативна съвместимост, правни рамки, насоки, услуги и инструменти за изпълнение на изискванията по политиките, обхващащи целия Съюз, спомогнаха няколко последователни програми, като i) програмата за обмен на данни между администрациите за периода 1999—2004 г. („Програмата IDA“), създадена с решения № 1719/1999/ЕО (23) и № 1720/1999/ЕО (24) на Европейския парламент и на Съвета; ii) програмата за интероперативно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги на публични администрации, стопански предприятия и граждани за периода 2005—2009 г. („Програмата IDABC“), създадена с Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (25); iii) програмата за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации за периода 2010—2015 г. („Програмата ISA“), създадена с Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (26). Програмата, създадена с настоящото решение, следва да се основава на опита, придобит в рамките на тези програми.

(24)

Дейностите по програмите IDA, IDABC и ISA допринесоха в голяма степен за постигането на оперативна съвместимост в рамките на електронния обмен на информация между европейските публични администрации. В своята резолюция от 20 април 2012 г. относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар Европейският парламент призна приноса и всеобхватната роля на програмата ISA при определянето, насърчаването и подкрепата за въвеждането на решения за оперативна съвместимост и рамки за европейските публични администрации, при постигането на полезно взаимодействие и насърчаването на многократното използване на решенията и при превръщането на изискванията за оперативна съвместимост на публичните администрации в отделни спецификации и стандарти за цифрови услуги.

(25)

Срокът на действие на Решение № 922/2009/ЕО изтича на 31 декември 2015 г. Необходимо е следователно да се създаде нова програма на Съюза за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (наричана по-долу „Програмата ISA2“), чрез която да се разработи, поддържа и насърчава цялостен подход към оперативната съвместимост, за да се премахне фрагментирането на общия контекст на оперативната съвместимост и да се избегнат електронните бариери в Съюза; да се улесни ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, от една страна, както и между тези администрации и предприятията и гражданите, от друга страна; да се набележат, създадат и изпълняват решения за оперативна съвместимост, подкрепящи изпълнението на политиките и дейностите на Съюза; и да се улесни многократното използване на решенията за оперативна съвместимост от европейските публични администрации.

(26)

Освен европейските публични администрации, предприятията и гражданите също са крайни ползватели на решенията за оперативна съвместимост, защото използват електронните обществени услуги, предоставяни от публичните администрации. Принципът на насоченост към ползвателите се прилага по-специално за крайните ползватели на решенията за оперативна съвместимост. Понятието „предприятия“ следва да се разбира като включващо по-специално малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията предвид ценният им принос за икономиката на Съюза.

(27)

Общите рамки и решенията, въведени или изпълнявани по програмата ISA2, следва — доколкото е възможно — да са част от общия контекст на оперативната съвместимост с цел улесняване на взаимодействието между европейските публични администрации, предприятията и гражданите и гарантиране, улесняване и благоприятстване на трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост.

(28)

Следва да бъде възможно действията по програмата ISA2 да се изпълняват чрез използването на „метод на повторението“.

(29)

Тъй като все повече обществени услуги стават „по подразбиране цифрови“, е важно да се постигне максимална ефикасност на публичните разходи за решения, основани на ИКТ. Такава ефикасност следва да бъде улеснявана, като се гарантира, че предоставянето на такива услуги е планирано на ранен етап, и — когато е възможно — като се споделят и се използват многократно решения, за да се увеличи максимално ползата от направените публични разходи. Програмата ISA2 следва да допринесе за постигането на тази цел.

(30)

Оперативната съвместимост и съответно решенията, въведени и изпълнявани по програмата ISA2, са от решаващо значение за оползотворяване в пълна степен на потенциала на електронното управление и на електронната демокрация, като дават възможност за въвеждане на „обслужване на едно гише“ и за предоставяне на цялостни и прозрачни обществени услуги, което води до намаляване на административната тежест и до по-ниски разходи.

(31)

Предприятията и гражданите като крайни ползватели също следва да се възползват от общите, многократно приложими и оперативно съвместими услуги на гише, които са резултат от по-доброто интегриране на процесите и обмен на данни чрез вътрешните процедури на европейските публични администрации.

(32)

Във всички свои дейности Съюзът следва да зачита принципа на еднакво третиране. Гражданите на Съюза следва да имат право на еднакво третиране от страна на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. Съюзът следва да взема предвид изискванията, свързани с борбата срещу социалното изключване. Във връзка с това достъпността за всички следва да се включи в разработването на стратегии, свързани с оперативната съвместимост на обществените услуги на цялата територия на Съюза, като се вземат предвид гражданите в най-неравностойно положение и най-слабо населените райони с цел да се преодолее цифровото разделение и изключването, в съответствие с призива на Европейския парламент в неговата резолюция от 20 април 2012 г. относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар. Прилагането на електронни обществени услуги от страна на европейските публични администрации изисква приобщаващ (електронно приобщаване) подход, в рамките на който при необходимост ще се осигурява техническа помощ и обучение, за да се намалят различията в използването на решения, основани на ИКТ, и ще се включи доставка по множество пътища, включително като се запазват традиционните средства за достъп, когато това е целесъобразно.

(33)

Решения за оперативна съвместимост в рамките на програмата ISA2 следва да бъдат разработени в съответствие с правото на крайните ползватели да имат достъп до информация и съдържание и да разпространяват информация и съдържание, да използват и да предоставят приложения и услуги и да използват крайно оборудване по свой избор, независимо от местоположението на крайния ползвател или доставчика, или от местоположението, източника или предназначението на информацията, съдържанието, приложението или услугата, посредством използваната от тях услуга за достъп до интернет, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета (27).

(34)

Програмата ISA2 следва да бъде инструмент за модернизирането на европейските публични администрации. Модернизирането на европейските публични администрации и подобряването на тяхната оперативна съвместимост представлява значим принос за завършването на изграждането на единния цифров пазар с цел да се даде възможност на гражданите да се възползват в пълна степен от оперативно съвместими електронни услуги — от електронно управление до електронно здравеопазване, като се дава приоритет на премахването на пречки, като несвързаните електронни услуги. Липсата на оперативна съвместимост често пречи на въвеждането на цялостни цифрови услуги и на развитието на обслужване „на едно гише“ за предприятията и гражданите.

(35)

Оперативната съвместимост е пряко свързана с наличието на отворени спецификации и стандарти и зависи от тяхното използване. Програмата ISA2 следва да насърчава, а когато е целесъобразно — и да подкрепя частичната или пълната стандартизация на съществуващите решения за оперативна съвместимост. Тази стандартизация следва да бъде постигната чрез взаимодействие с други стандартизационни дейности на равнището на Съюза, както и с европейски и международни организации за стандартизация.

(36)

Чрез осигуряването на оперативна съвместимост европейските публични администрации ще останат открити и достатъчно гъвкави, за да се развиват и да бъдат в състояние да обхващат нови предизвикателства и нови области. Оперативната съвместимост представлява условие за избягване на технологична зависимост, за предоставяне на възможност за техническо развитие и за насърчаване на иновациите. Чрез разработването на решения за оперативна съвместимост и на общи рамки програмата ISA2 следва да допринася за оперативната съвместимост между европейските публични администрации при спазване на технологична неутралност, за да се избегне зависимост и да се даде възможност за стимулиране на конкуренцията и иновациите, които ще насърчат конкурентоспособността на Съюза на световно равнище.

(37)

Модернизирането на европейската публична администрация е един от ключовите приоритети за успешното прилагане на стратегията „Европа 2020“ и на цифровия единен пазар. В този контекст годишният обзор на растежа, публикуван от Комисията през 2011, 2012 и 2013 г., показва, че качеството на европейските публични администрации оказва непосредствено въздействие върху стопанската среда, поради което е решаващ фактор за стимулиране на производителността, конкурентоспособността, икономическото сътрудничество, растежа и заетостта. Тази констатация е ясно отразена в специфичните за всяка държава препоръки, които изискват конкретни действия за реформиране на европейската публична администрация.

(38)

Повишаването на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и допринасянето за ефективна публична администрация е една от тематичните цели, посочени в Регламент (ЕС) № 1303/2013. В този контекст програмата ISA2 следва да бъде обвързана с други инициативи, допринасящи за модернизирането на европейските публични администрации, по-специално във връзка с работата по оперативната съвместимост, като целта е да се постигне полезно взаимодействие с тях.

(39)

Оперативната съвместимост на европейските публични администрации е от значение за всички равнища на управление — на равнището на Съюза, на регионално и местно равнище. Поради това е важно да се осигури възможно най-широко участие в програмата ISA2 и да се гарантира, че решенията са съобразени с потребностите на тези равнища, а когато е приложимо — и с тези на предприятията и гражданите.

(40)

Националните, регионалните и местните администрации може да бъдат подкрепени чрез конкретни инструменти по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, по-специално в частта относно изграждането на институционалния капацитет, което включва обучение на персонала на европейските публични администрации, когато е целесъобразно. Тясното сътрудничество по програмата ISA2 следва да повиши в максимална степен очакваните ползи от тези инструменти, като се гарантира, че финансираните проекти са съгласувани с приложимите в целия Съюз рамки и спецификации за оперативна съвместимост, като например ЕРОС.

(41)

С настоящото решение се определя финансовият пакет за целия срок на действие на програмата ISA2, който ще съставлява основната референтна сума за Европейския парламент и за Съвета в хода на годишната бюджетна процедура по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (28).

(42)

Необходимо е да се разгледа възможността за използване на предприсъединителни фондове, за да се подпомогне участието в програмата ISA2 на страните кандидатки, както и приемането и по-нататъшното прилагане от тяхна страна на осигурените по програмата решения.

(43)

Програмата ISA2 следва да допринася за осъществяването на последващите инициативи в контекста на стратегията „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. За да се избегне дублирането на полаганите усилия, е необходимо програмата ISA2 да е съобразена с другите програми и инициативи на Съюза в областта на решенията, услугите и инфраструктурите, основани на ИКТ, и по-специално МСЕ, „Хоризонт 2020“ и Европейския план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г., утвърден в съобщението на Комисията от 15 декември 2010 г. Комисията следва да координира тези действия при изпълнението на програмата ISA2, както и при планирането на бъдещи инициативи, които биха засегнали оперативната съвместимост. За да се постигне рационализация, при насрочването на заседанията на Комитета на програмата ISA2 следва, доколкото е възможно, да се взема предвид графикът на заседанията, свързани с други относими инициативи и програми на Съюза.

(44)

Принципите и разпоредбите, предвидени в правото на Съюза относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на тези данни, и по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (29), Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (30) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (31) следва да се прилагат за решенията, изпълнявани съгласно програмата ISA2, които включват обработката на лични данни.Тези решения следва съответно да прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират спазването на изискванията за защита на личните данни в правото на Съюза. По-специално общото правило следва да е личните данни да бъдат обработвани само ако са подходящи, относими и ненадвишаващи необходимото за целите, за които се обработват. При разработване и установяване на решения за оперативна съвместимост следва да се отдаде дължимото внимание на въздействието върху защитата на личните данни.

(45)

При извършване на оценка на програмата ISA2 Комисията следва да обърне специално внимание на това, дали създаваните и прилагани решения имат положително или отрицателно въздействие върху модернизирането на публичния сектор и улесняването на задоволяването на потребностите на предприятията и гражданите, например чрез намаляване на административните тежести и на разходите и чрез повишаване на цялостната взаимосвързаност между европейските публични администрации, от една страна, и между eвропейските публични администрации и предприятията и гражданите, от друга страна.

(46)

Възлагането на договори за външни услуги за целите на програмата ISA2, когато това се необходимо, се извършва в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (32) и с директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС.

(47)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящото решение, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия с цел приемане на ежегодно обновявана работна програма. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (33).

(48)

Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани със създадената и ежегодно обновявана работна програма, като например при риск от прекъсване на обслужването, наложителни причини за спешност изискват това.

(49)

Целите на настоящото решение са да се разработи, поддържа и насърчава цялостен подход към оперативната съвместимост; да се улесни ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, от една страна, и между eвропейските публичниа дминистрации и гражданите и предприятията, от друга страна; да се набележат, създадат и изпълнят решения за оперативна съвместимост, подкрепящи изпълнението на политиките и дейностите на Съюза; и да се улесни многократното използване на решенията за оперативна съвместимост от европейските публични администрации. Доколкото тези цели не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, тъй като координирането на усилията им на равнището на Съюза би било трудно и скъпо, когато се провежда на равнището на държавите членки от самите тях, а поради своя обхват и последици могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и цели

1.   С настоящото решение се създава програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамка за европейските публични администрации, предприятията и гражданите за периода 2016—2020 г. (наричана по-долу „програмата ISA2“).

Целите на програмата ISA2 са:

а)

да се разработи, поддържа и насърчава цялостен подход към оперативната съвместимост в Съюза с цел премахване на фрагментирането на общия контекст на оперативната съвместимост в Съюза;

б)

да се улесни ефикасното и ефективно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между европейските публични администрации, от една страна, и между eвропейските публични администрации и гражданите и предприятията, от друга страна, и да се допринесе за развитието на по-ефективна, опростена и лесна за използване електронна администрация в публичните администрации на национално, регионално и местно равнище;

в)

да се набележат, създадат и изпълнят решения за оперативна съвместимост, подкрепящи изпълнението на политиките и дейностите на Съюза;

г)

да се улесни многократното използване на решенията за оперативна съвместимост от европейските публични администрации.

Програмата ISA2 е съобразена със социалните, икономическите и други аспекти на оперативната съвместимост, както и с особеното положение на МСП и микропредприятията, за да подобри взаимодействието между европейските публични администрации, от една страна, и между eвропейските публични администрации и предприятията и гражданите, от друга страна.

2.   Програмата ISA2 осигурява наличието на общо разбиране за оперативната съвместимост чрез ЕРОС и нейното прилагане в администрациите на държавите членки. Посредством програмата ISA2 Комисията наблюдава прилагането на ЕРОС.

3.   Програмата ISA2 е правоприемник на програмата ISA, чиито дейности тя засилва, насърчава и разширява.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„оперативна съвместимост“ означава способността на различни и разнообразни по своя характер организации да си взаимодействат за постигане на взаимноизгодни и съгласувани общи цели, което включва споделянето на информация и знания между организациите чрез поддържаните от тях бизнес процеси посредством обмен на данни между съответните им системи за ИКТ;

2)

„рамка за оперативна съвместимост“ означава съгласуван подход за оперативна съвместимост за организации, които желаят да работят заедно за съвместното предоставяне на обществени услуги, в рамките на който за целите на неговото приложно поле е определен набор от общи елементи, като например речник, понятия, принципи, политики, насоки, препоръки, стандарти, спецификации и практики;

3)

„общи рамки“ означава референтни архитектури, спецификации, понятия, принципи, политики, препоръки, стандарти, методики, насоки, семантични активи и други подобни подходи и документи, взети поотделно или заедно в пакет;

4)

„общи услуги“ означава организационен и технически капацитет за осигуряване на единен резултат за европейските публични администрации, включително операционни системи, приложения и цифрови инфраструктури с общо предназначение, които отговарят на общите изисквания на ползвателите в различните области на политиката или в различните географски райони, заедно с подкрепящото ги оперативно управление;

5)

„инструменти с общо предназначение“ означава системи, референтни платформи, платформи за съвместно използване и сътрудничество, както и компоненти с общо предназначение, които отговарят на общите изисквания на ползвателите в различните области на политиката или в различните географски райони;

6)

„решения за оперативна съвместимост“ означава общи услуги и инструменти с общо предназначение, улесняващи сътрудничеството между различни и разнообразни по своя характер организации, като те или се финансират самостоятелно и са разработени по програмата ISA2, или са разработени в сътрудничество с други инициативи на Съюза въз основа на установените изисквания на европейските публични администрации;

7)

„действия“ означава проекти, решения в оперативна фаза и съпътстващи мерки;

8)

„проект“ означава ограничена във времето последователност от ясно определени задачи, с които се отговаря на набелязани потребности на ползвателите чрез поетапен подход;

9)

„спрени действия“ означава действия по програмата ISA2, чието финансиране е спряно за определен срок, но чиято цел е все още валидна и които продължават да бъдат предмет на наблюдение и оценка по програмата ISA2;

10)

„съпътстващи мерки“ означава:

а)

стратегически мерки;

б)

мерки за информиране, за съобщаване относно ползите от ISA2 и за повишаване на осведомеността, насочени към европейските публични администрации и, когато е целесъобразно — към предприятията и гражданите;

в)

мерки в подкрепа на управлението на програмата ISA2;

г)

мерки, свързани с обмен на опит, както и с обмен и популяризиране на най-добри практики;

д)

мерки за насърчаване на многократното използване на съществуващите решения за оперативна съвместимост;

е)

мерки, целящи изграждане на общности и повишаване на капацитет; както и

ж)

мерки, целящи създаване на полезно взаимодействие с инициативи, свързани с оперативната съвместимост в други области на политиката на Съюза;

11)

„инструменти за подпомагане на публичните администрации“ означава инструменти, рамки, насоки, спецификации, свързани с оперативната съвместимост, които подпомагат европейските публични администрации при разработването, прилагането и изпълнението на решения за оперативна съвместимост;

12)

„европейски публични администрации“ означава публични администрации на равнището на Съюза, на национално, на регионално и на местно равнище;

13)

„крайни ползватели“ означава европейски публични администрации, предприятия, включително МСП и микропредприятия, и граждани;

14)

„основни фактори за оперативна съвместимост“ означава решения за оперативна съвместимост, които са необходими, за да се позволи ефикасното и ефективно предоставяне на обществени услуги в различните администрации;

15)

„Европейска референтна архитектура за оперативна съвместимост“ или „ЕРАОС“ означава структура с общо предназначение, съставена от принципи и насоки относно прилагането на решенията за оперативна съвместимост в Съюза;

16)

„Атлас на оперативната съвместимост в Европа“ или „АОСЕ“ означава база данни относно решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, които са предоставени в единен формат от институциите на Съюза и държавите членки и които отговарят на конкретни и представени в ЕРАОС критерии за многократно използване и оперативна съвместимост.

Член 3

Дейности

Програмата ISA2 подкрепя и насърчава:

а)

оценката, усъвършенстването, изпълнението и многократното използване на съществуващите трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост и общи рамки;

б)

разработването, създаването, довършването, изпълнението и многократното използване на новите трансгранични или междусекторни решения за оперативна съвместимост и общи рамки;

в)

оценката на въздействието, което предлаганото или приетото право на Съюза оказва върху ИКТ;

г)

установяването на пропуските в законодателството на равнището на Съюза и на национално равнище, които възпрепятстват трансграничната или междусекторната оперативна съвместимост между европейските публични администрации;

д)

разработването на механизми, с които се извършват измерване и количествено определяне на ползите от решенията за оперативна съвместимост, включително методики за оценка на икономии на разходите;

е)

картографирането и анализа на общия контекст на оперативна съвместимост в Съюза чрез създаването, поддържането и подобряването на ЕРАОС и АОСЕ като инструменти, за улесняване на многократното използване на съществуващите решения за оперативна съвместимост и набелязване на областите, в които такива решения все още липсват;

ж)

поддържането, актуализирането, насърчаването и наблюдението на прилагането на ЕСОС, ЕРОС и ЕРАОС;

з)

оценката, актуализирането и популяризирането на съществуващите общи спецификации и стандарти и разработването, създаването и насърчаването на нови общи спецификации и отворени спецификации и стандарти чрез платформите за стандартизация на Съюза и в сътрудничество, в зависимост от случая, с европейски или международни организации по стандартизация;

и)

поддържането и публикуването на платформа, позволяваща достъп, и сътрудничеството по отношение на най-добрите практики, която функционира като средство за повишаване на осведомеността и за разпространяване на налични решения, включително рамки за сигурност и безопасност, и спомага за избягване на дублирането на усилията, като същевременно насърчава многократното използване на решения и стандарти;

й)

довършването на нови услуги и инструменти за оперативна съвместимост и междинното поддържане и прилагане на съществуващи услуги и инструменти за оперативна съвместимост;

к)

набелязването и насърчаването на най-добрите практики с цел разработване на насоки за координиране на инициативи за оперативна съвместимост и стимулиране и оказване на подкрепа на общностите, работещи по въпроси от значение за областта на електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между крайните ползватели.

До 8 септември 2016 г. Комисията разработва стратегия за комуникация, която има за цел увеличаването на информацията и повишаването на осведомеността по отношение на програмата ISA2 и ползите от нея и която е насочена към предприятията, включително МСП, и гражданите и използва лесни за ползване средства на интернет страницата на програмата ISA2.

Член 4

Общи принципи

Действията, предприети или продължени по програмата ISA2:

а)

се основават на полезността и са мотивирани от набелязаните потребности и от целите на програмата;

б)

са съобразени със следните принципи:

субсидиарност и пропорционалност,

насоченост към ползвателите,

приобщаване и достъпност,

предоставяне на обществени услуги по такъв начин, че да се предотврати цифровото разделение,

сигурност, спазване на неприкосновеността на личния живот и защита на данните,

многоезичие,

административно опростяване и модернизиране,

прозрачност,

съхраняване на информацията,

отвореност,

многократно използване и избягване на дублирането,

технологична неутралност, решения, които — доколкото е възможно — са-приложими и в бъдеще, и адаптивност,

ефективност и ефикасност;

в)

са гъвкави, предоставят възможност за разширяване на обхвата и са приложими за други области на стопанството и политиката; и

г)

доказват своята финансова, организационна и техническа устойчивост.

Член 5

Действия

1.   Като действа в сътрудничество с държавите членки и в съответствие с член 8, Комисията изпълнява действията, определени в предвидената в член 9 ежегодно обновявана работна програма.

2.   Когато е целесъобразно, действията под формата на проекти се състоят от следните фази:

начало,

планиране,

изпълнение,

приключване и крайна оценка,

наблюдение и проверка.

Фазите на конкретните проекти се определят и уточняват в момента, в който действието бъде включено в ежегодно обновяваната работна програма. Комисията наблюдава развитието на проектите.

3.   Изпълнението на програмата ISA2 се подкрепя от съпътстващи мерки.

Член 6

Критерии за допустимост

Всички действия, които се финансират по програмата ISA2, трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии за допустимост:

а)

целите на програмата ISA2, предвидени в член 1, параграф 1;

б)

една или повече от дейностите по програмата ISA2, предвидени в член 3;

в)

общите принципи на програмата ISA2, предвидени в член 4;

г)

условията за финансиране, предвидени в член 11.

Член 7

Подреждане по приоритет

1.   При спазване на параграф 2 всички действия, които отговарят на критериите за допустимост, се подреждат по приоритет съгласно следните критерии:

а)

принос на действието за общия контекст на оперативна съвместимост, измерен посредством значението на действието и необходимостта от него за допълване на общия контекст на оперативна съвместимост в Съюза;

б)

обхват на действието, измерен посредством хоризонталното въздействие на завършеното действие в съответните сектори;

в)

географски обсег на действието, измерен посредством броя на участващите държави членки и европейски публични администрации;

г)

неотложността на действието, измерена въз основа на потенциалното му въздействие, като се взема предвид липсата на други източници на финансиране;

д)

възможността за многократно използване на действието, която се измерва посредством степента, в която резултатите от него могат да бъдат многократно използвани;

е)

многократното използване посредством действието на съществуващите общи рамки и елементи на решения за оперативна съвместимост;

ж)

връзка на действието с инициативи на Съюза, която се измерва посредством равнището на сътрудничество и принос на действието по отношение на инициативи на Съюза, като например цифровия единен пазар.

2.   Критериите за подреждане по приоритет, които са посочени в параграф 1, са равностойни. Допустимите действия, които отговарят на повече критерии в сравнение с други допустими действия, получават по-голям приоритет при включване в ежегодно обновяваната работна програма.

Член 8

Правила за изпълнение

1.   При изпълнението на програмата ISA2 се отдава дължимото внимание на ЕСОС и ЕРОС.

2.   За да се осигури оперативна съвместимост между националните информационни системи и тези на Съюза, се определят решения за оперативна съвместимост, като се отчитат съществуващи и нови европейски стандарти или общественодостъпни или отворени спецификации за обмен на информация и интегриране на услугите.

3.   Когато е целесъобразно, въвеждането или усъвършенстването на решенията за оперативна съвместимост се основава на обмен на мнения, споделяне на опит и на обмен и популяризиране на най-добри практики или се съпътства от тях. За тази цел Комисията събира съответните заинтересовани страни и организира конференции, семинари и други срещи по въпросите, включени в програмата ISA2.

4.   При прилагането на решенията за оперативна съвместимост по програмата ISA2 се отдава дължимото внимание на ЕРАОС, когато е приложимо.

5.   Решенията за оперативна съвместимост и техните актуализации се включват, когато е целесъобразно, в АОСЕ и се предоставят за многократно използване на европейските публични администрации.

6.   Комисията непрекъснато насърчава и дава възможност на държавите членки да се присъединят към действия или проекти на всеки един етап.

7.   За да се избегне дублирането, решенията за оперативна съвместимост, финансирани по програмата ISA2, се основават, когато е приложимо, на резултатите, постигнати чрез относими инициативи на Съюза или на държавите членки, и използват многократно съществуващите решения за оперативна съвместимост.

8.   Когато е целесъобразно, действията се координират с други относими инициативи на Съюза, за да се оптимизира полезното взаимодействие и да се гарантира взаимното допълване и съчетаване на усилията.

9.   Решенията за оперативна съвместимост, създадени или подобрени по програмата ISA2, се основават на споделения опит и на обмена и популяризирането на най-добри практики. Програмата ISA2 насърчава дейности по изграждането на общности около рамки и решения от общ интерес, с участието на съответните заинтересовани страни, включително организациите с нестопанска цел и университетите.

Член 9

Ежегодно обновявана работна програма

1.   С цел изпълнение на действията Комисията приема до 8 юни 2016 г. актове за изпълнение, с които се изготвя ежегодно обновявана работна програма за целия срок на прилагане на настоящото решение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2. Комисията приема актове за изпълнение за изменение на ежегодно обновяваната работна програма най-малко веднъж годишно.

С ежегодно обновяваната работна програма се набелязват, подреждат по приоритет, документират, подбират, разработват, изпълняват, прилагат и оценяват действия, популяризират се резултатите от тях и — при спазване на член 11, параграф 5, се спира или прекратява тяхното финансиране.

2.   В ежегодно обновяваната работна програма се включват действия само ако те са съобразени с членове 6 и 7.

3.   По време на всяка фаза на ежегодно обновяваната работна програма в нея може да бъде включен проект, който е бил започнат и разработен в рамките на програмата ISA или на друга инициатива на Съюза.

Член 10

Бюджетни разпоредби

1.   Отпускането на средства се извършва при включване на проект или решение в оперативна фаза в ежегодно обновяваната работна програма или след успешното приключване на фаза на проекта съгласно определеното в ежегодно обновяваната работна програма и нейните изменения.

2.   Измененията в ежегодно обновяваната работна програма, които се отнасят до бюджетни средства в размер на над 400 000 EUR на действие, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

3.   За действията по програмата ISA2 може да се наложи възлагане на договори за външни услуги, по отношение на които се прилагат правилата за обществени поръчки на Съюза, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 11

Финансиране на действията

1.   По програмата ISA2 се финансират разработването, въвеждането и усъвършенстването на общите рамки и на инструментите с общо предназначение. Използването на такива рамки и инструменти се финансира от европейските публични администрации.

2.   Разработването, въвеждането, довършването и усъвършенстването на общите услуги се финансират от програмата ISA2. По програмата ISA2 може също да се финансира централизираната експлоатация на такива услуги на равнището на Съюза, ако то е в интерес на Съюза и е надлежно обосновано в ежегодно обновяваната работна програма. Във всички останали случаи използването на тези услуги се финансира с други средства.

3.   Решенията за оперативна съвместимост, които се поемат от програмата ISA2 с цел довършването им или междинното им поддържане, се финансират от програмата ISA2 до момента, в който станат част от други програми или инициативи.

4.   Съпътстващите мерки се финансират от програмата ISA2.

5.   Финансирането на дадено действие може да бъде спряно или прекратено в зависимост от резултатите от наблюдението и контрола по член 5 и въз основа на оценка дали въпросното действие продължава да отговаря на набелязаните потребности, както и на оценка на неговата ефективност и ефикасност.

Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за решенията за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите („Комитет ISA2“). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При наличието на надлежно обосновани наложителни причини за спешност Комисията приема актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Тези актове остават в сила за срок, който не надвишава шест месеца.

Член 13

Наблюдение и оценка

1.   Комисията редовно извършва наблюдение на изпълнението и въздействието на програмата ISA2, за да прецени дали действията по нея продължават да отговарят на набелязаните потребности. Освен това Комисията разглежда възможността за полезно взаимодействие с други допълващи програми на Съюза.

2.   Комисията ежегодно докладва пред Комитета ISA2, пред компетентната комисия или комисии на Европейския парламент, пред Съвета и пред Комитета на регионите за изпълнението на програмата ISA2 и за резултатите от нея.

В рамките на ежегодно обновяваната работна програма, изготвена съгласно член 9, параграф 1, Комисията редовно извършва наблюдение на изпълнението и многократното използване на решенията за оперативна съвместимост на територията на Съюза.

3.   Комисията извършва междинна оценка на програмата ISA2 до 30 септември 2019 г. и окончателна оценка — до 31 декември 2021 г., като съобщава резултатите от тези оценки на Европейския парламент и на Съвета до същите дати. Във връзка с това компетентната комисия или комисии на Европейския парламент може да поканят Комисията да представи резултатите от оценката и да отговори на въпроси, поставени от техните членове.

4.   В оценките, посочени в параграф 3, се разглеждат, наред с другото, ефективността, ефикасността, полезността, включително, когато е приложимо, удовлетвореността на предприятията и на гражданите, както и устойчивостта и съгласуваността на действията по програмата ISA2. Наред с това в окончателната оценка се разглежда въпросът за степента на постигане на заложените в програмата ISA2 цели, като например многократното използване на решенията за оперативна съвместимост в Съюза, като се обръща специално внимание на потребностите, заявени от европейските публични администрации.

5.   В оценките се преценява изпълнението на програмата ISA2 по отношение на постигането на целите, посочени в член 1, параграф 1, и спазването на принципите, посочени в член 4, буква б). По-конкретно постигането на целите се измерва по отношение на броя основни фактори за оперативна съвместимост и чрез броя инструменти за подпомагане на публичните администрации, осигурени на европейските публични администрации и използвани от тях. Показателите за измерване на резултатите и въздействието на програмата ISA2 се определят в ежегодно обновяваната работна програма.

6.   В оценките се разглеждат ползите от действията за Съюза от гледна точка на напредъка на общите политики, набелязват се евентуални случаи на припокриване и се разглежда съгласуваността с областите за усъвършенстване, както и се проверява полезното взаимодействие с други инициативи на Съюза, по-специално с МСЕ.

В оценките се преценява и значението на действията на програмата ISA2 за местните и регионалните органи, за да се подобрят оперативната съвместимост в публичната администрация и ефективността на предоставянето на обществени услуги.

7.   Когато е приложимо, в оценките се включва информация относно:

а)

количествено и качествено измеримите ползи, които решенията за оперативна съвместимост осигуряват чрез връзката между ИКТ и потребностите на крайните ползватели;

б)

количествено и качествено измеримото въздействие на решенията за оперативна съвместимост, основаващи се на ИКТ.

8.   По отношение на приключените или спрените действия се запазва изискването за извършване на цялостна оценка на програмата. Наблюдението обхваща тяхното място в общия контекст на оперативна съвместимост в Европа, като се извършва оценка на степента на внедряване от страна на ползвателите, използването и възможността за многократно използване.

Член 14

Международно сътрудничество

1.   Програмата ISA2 предоставя възможност за участие на други държави от Европейското икономическо пространство и на страни кандидатки в рамките на съответните им споразумения със Съюза.

2.   Насърчава се сътрудничеството с други трети държави и с международни организации или органи, по-специално в рамките на Евро-средиземноморското партньорство и Източното партньорство, както и със съседни страни — по-специално от регионите на Западните Балкани и Черно море. Свързаните с това сътрудничество разходи не се покриват от програмата ISA2.

3.   Когато е целесъобразно, програмата ISA2 насърчава многократното използване на разработените от нея решения от страна на трети държави.

Член 15

Инициативи, провеждани извън Съюза

Без да се засягат другите политики на Съюза, решенията за оперативна съвместимост, въведени или изпълнявани в рамките на програмата ISA2, могат да се използват за нетърговски цели в рамките на провеждани извън Съюза инициативи, ако това не води до допълнителни разходи за бюджета на Съюза и не застрашава главната му цел по отношение на решението за оперативна съвместимост.

Член 16

Защита на данните

Обработката на лични данни чрез решения, изпълнявани в рамките на ISA2, се извършва в съответствие с принципите и разпоредбите, предвидени в директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 17

Финансови разпоредби

1.   Финансовият пакет за изпълнението на програмата ISA2 за срока на нейното прилагане е в размер на 130 928 000 EUR.

2.   Годишните бюджетни кредити се одобряват от Европейския парламент и от Съвета в границите на многогодишната финансова рамка.

3.   Предвидените за програмата ISA2 средства могат да покриват и разходи, свързани с дейностите за подготовка, наблюдение, проверка, одит и оценка, които се изискват редовно с оглед на управлението на програмата и постигането на нейните цели.

Член 18

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г.

Независимо от втора алинея от настоящия член член 13 се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2021 г.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 99.

(2)  ОВ C 140, 28.4.2015 г., стр. 47.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 11 ноември 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 23 ноември 2015 г.

(4)  Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).

(5)  Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри (ОВ L 156, 16.6.2012 г., стр. 1).

(6)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

(8)  Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4).

(9)  Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).

(12)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(13)  Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

(15)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(16)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

(17)  Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).

(18)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

(19)  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

(20)  Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

(22)  Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).

(23)  Решение № 1719/1999/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. относно набор от насоки, включително идентифициране на проекти от общ интерес за трансевропейските мрежи за електронен обмен на данни между администрациите (IDA) (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 1).

(24)  Решение № 1720/1999/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. за приемане на поредица от действия и мерки за осигуряване на оперативност и достъп до трансевропейските мрежи за електронен обмен на данни между администрациите (IDA) (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 9).

(25)  Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публичните администрации, стопанските предприятия и гражданите (IDABC) (ОВ L 144, 30.4.2004 г., стр. 62).

(26)  Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 20).

(27)  Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

(28)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(29)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(30)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(31)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(32)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(33)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2241 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2015 година

за забрана на риболова на скумрия в зони VIIIc, IX и X, както и във водите на Съюза от CECAF 34.1.1 от страна на кораби под флага на Португалия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (2) се определят квотите за 2015 година.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2015 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2015 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

59/TQ104

Държава членка

Португалия

Запас

MAC/8C3411

Вид

Скумрия (Scomber scombrus)

Зона

VIIIc, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

Дата на въвеждане на забраната

11.10.2015 г.


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2242 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2015 година

за забрана на риболова на брадата мерлуза във води на Съюза и международни води от зони V, VI и VII от страна на кораби под флага на Испания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2015 година.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2015 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2015 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета от 15 декември 2014 г. за определяне на възможностите за риболов за 2015 и 2016 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Съюза (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

61/DSS

Държава членка

Испания

Запас

GFB/567-

Вид

Брадата мерлуза (Phycis blennoides)

Зона

Води на Съюза и международни води от зони V, VI и VII

Дата на въвеждане на забраната

14.10.2015 г.


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2243 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2015 година

за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k от страна на кораби под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (2) се определят квотите за 2015 година.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2015 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2015 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след посочената дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

62/TQ104

Държава членка

Белгия

Запас

SRX/67AKXD

Вид

Морски лисици (Rajiformes)

Зона

Води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k

Дата на въвеждане на забраната

17.10.2015 г.


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2244 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива за налагане на допълнителни мита върху вноса на определени видове плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (2) се предвижда наблюдение на вноса на продуктите, изброени в приложение XVIII към него. Това наблюдение се извършва съгласно правилата, предвидени в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (3).

(2)

С цел прилагане на член 5, параграф 4 от Споразумението за селското стопанство (4), сключено в рамките на многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг, и въз основа на последните получени данни за 2012 г., 2013 г. и 2014 г., считано от 1 ноември 2015 г. следва да бъдат изменени праговите нива за налагане на допълнителни мита върху вноса на определени видове плодове и зеленчуци.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 следва да бъде съответно изменен. За по-голяма четивност приложение XVIII към посочения регламент следва да бъде заменено изцяло.

(4)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързото прилагане на тази мярка след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVIII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МИТА ПРИ ВНОС: ДЯЛ IV, ГЛАВА I, РАЗДЕЛ 2

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура текстът на описанието на продуктите има само указателен характер. В рамките на настоящото приложение приложното поле на допълнителните мита се определя от обхвата на кодовете по КН, валидни към момента на приемане на настоящия регламент.

Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Период на прилагане

Прагови нива (в тонове)

78.0015

0702 00 00

Домати

От 1 октомври 2015 г. до 31 май 2016 г.

451 045

78.0020

От 1 юни 2016 г. до 30 септември 2016 г.

29 768

78.0065

0707 00 05

Краставици

От 1 май 2016 г. до 31 октомври 2016 г.

16 093

78.0075

От 1 ноември 2015 г. до 30 април 2016 г.

13 271

78.0085

0709 91 00

Артишок (ангинарии)

От 1 ноември 2015 г. до 30 юни 2016 г.

16 157

78.0100

0709 93 10

Тиквички

От 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г.

От 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

263 359

258 846

78.0110

0805 10 20

Портокали

От 1 декември 2015 г. до 31 май 2016 г.

713 508

78.0120

0805 20 10

Клементинки

От 1 ноември 2015 г. до края на февруари 2016 г.

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди

От 1 ноември 2015 г. до края на февруари 2016 г.

105 541

78.0155

0805 50 10

Лимони

От 1 юни 2015 г. до 31 декември 2015 г.

От 1 юни 2016 г. до 31 декември 2016 г.

302 950

293 087

78.0160

От 1 януари 2016 г. до 31 май 2016 г.

65 269

78.0170

0806 10 10

Трапезно грозде

От 21 юли 2015 г. до 20 ноември 2015 г.

68 450

78.0175

0808 10 80

Ябълки

От 1 януари 2016 г. до 31 август 2016 г.

667 666

78.0180

От 1 септември 2015 г. до 31 декември 2015 г.

От 1 септември 2016 г. до 31 декември 2016 г.

464 902

54 155

78.0220

0808 30 90

Круши

От 1 януари 2016 г. до 30 април 2016 г.

170 513

78.0235

От 1 юли 2015 г. до 31 декември 2015 г.

От 1 юли 2016 г. до 31 декември 2016 г.

235 468

118 018

78.0250

0809 10 00

Кайсии

От 1 юни 2016 г. до 31 юли 2016 г.

5 422

78.0265

0809 29 00

Череши, различни от вишните

От 21 май 2016 г. до 10 август 2016 г.

29 831

78.0270

0809 30

Праскови, включително брюнони и нектарини

От 11 юни 2016 г. до 30 септември 2016 г.

4 701

78.0280

0809 40 05

Сливи

От 11 юни 2016 г. до 30 септември 2016 г.

17 825“


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2245 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2015 година

за изменение за 239-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграфи 1 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно същия регламент.

(2)

На 14 октомври 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) реши да измени едно вписване в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси. На 26 октомври, 12 ноември и 25 ноември 2015 г. СС на ООН реши да заличи общо четири вписвания в списъка. Освен това на 30 ноември 2015 г. СС на ООН одобри добавянето на едно вписване във въпросния списък. Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(3)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1)

В категорията „Физически лица“ се добавя следното вписване:

„Emrah Erdogan (наричан още a) Imraan Al-Kurdy, б) Imraan, в) Imran, г) Imran ibn Hassan, д) Salahaddin El Kurdy, е) Salahaddin Al Kudy, ж) Salahaddin Al-Kurdy, з) Salah Aldin, и) Sulaiman, й) Ismatollah, к) Ismatullah, л) Ismatullah Al Kurdy). Дата на раждане: 2.2.1988 г. Място на раждане: Karliova, Турция. Адрес: затвор Werl, Германия (от май 2015 г.). Гражданство: германско. Паспорт № BPA C700RKL8R4 (германски документ за самоличност, издаден на 18 февруари 2010 г., валиден до 17 февруари 2016 г.). Други сведения: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв; телосложение: силно, тегло: 92 кг, височина: 176 см, белег по рождение на дясната страна на гърба. б) име на майката: Emine Erdogan. в) име на бащата: Sait Erdogan.“

2)

Вписването „Abu Bakar Ba'asyir (наричан още: а) Baasyir, Abu Bakar, б) Bashir, Abu Bakar, в) Abdus Samad, г) Abdus Somad). Дата на раждане: 17.8.1938 г. Месторождение: Jombang, East Java, Индонезия. Националност: индонезиец.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

„Abu Bakar Ba'asyir (наричан още: а) Baasyir, Abu Bakar, б) Bashir, Abu Bakar, в) Abdus Samad, г) Abdus Somad). Дата на раждане: 17.8.1938 г. Месторождение: Jombang, East Java, Индонезия. Адрес: Индонезия (в затвор). Гражданство: индонезийско.“

3)

В категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:

а)

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (известен още като: a) Abu Khalid, б) Abu Ja'far, в) Mohamed El Islambouli). Адрес: а) Пакистан, б) Афганистан. Дата на раждане: 21.1.1957 г. Месторождение: El-Minya, Qena, Египет. Гражданство: египетско. Други сведения: а) име на бащата: Shawki al-Islambolly; б) член на египетския ислямски джихад. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.9.2005 г.“

б)

„Mohamed Amine Akli (известен още като: a) Akli Amine Mohamed, б) Killech Shamir, в) Kali Sami, г) Elias). Адрес: Алжир. Месторождение: Bordj el Kiffane, Алжир. Дата на раждане: 30.3.1972 г. Гражданство: алжирско. Други сведения: а) име на бащата: Lounes; б) име на майката: Kadidja; в) без право на достъп в Шенгенското пространство; г) депортиран от Испания в Алжир през август 2009 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

в)

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (известен още като: а) Hichem Abu Hchem, б) Ayari Chihbe, в) Ayari Chied, в) Adam Hussainy, г) Hichem, д) Abu Hichem, е) Moktar). Адрес: Via Bardo, Тунис, Тунис. Дата на раждане: 19.12.1965 г. Месторождение: а) Тунис, Тунис; б) Гърция. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L246084 (тунизийски паспорт, издаден на 10.6.1996 г., изтекъл на 9.6.2001 г.). Други сведения: а) екстрадиран от Италия в Тунис на 13 април 2006 г.; б) име на майката: Fatima al-Tumi, в) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

г)

„Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (известен още като: a) Anas Al-Liby, б) Anas Al-Sibai в) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Адрес: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Триполи, Либийска арабска джамахирия. Дата на раждане: а) 30.3.1964 г., б) 14.5.1964 г. Месторождение: Триполи, Либийска арабска джамахирия. Националност: либийска. Паспорт №: 621570. Национален идентификационен номер: 200310/I. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2246 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2015 година

относно подробни разпоредби за системата на регистрационните номера, приложима към Регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и информацията, предоставена от стандартните извлечения от Регистъра

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (1), и по-специално член 7, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се уточнят детайлите на системата на регистрационните номера на европейските политически партии и европейските политически фондации.

(2)

Необходимо е да се уточнят съдържанието и форматът на стандартните извлечения от регистъра, които следва да се предоставят при поискване от трети лица. Това стандартно извлечение следва да съдържа ключовата информация, отнасяща се до съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 37 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява системата на регистрационните номера, която следва да се прилага към Регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации („Регистърът“), както и съдържанието и формата на стандартните извлечения, предоставяни от този регистър на трети лица при поискване.

Член 2

Система на регистрационни номера

1.   На всяка европейска политическа партия и европейска политическа фондация се дава специален регистрационен номер в съответствие с хронологичния ред на получаване на заявленията.

2.   Регистрационният номер се състои от два компонента:

а)

европейски идентификационен код;

б)

национален идентификационен код, следващ европейския идентификационен код, ако държавата членка, в която се намира седалището на европейската политическа партия или европейската политическа фондация, прилага своя собствена паралелна регистрационна система за номерация.

3.   Форматът на номера е посочен в приложение I.

Член 3

Стандартни извлечения

1.   Стандартните извлечения от Регистъра предоставят следната информация по отношение на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

а)

вида на образуванието: европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

б)

регистрационния номер, даден от Органа в съответствие с член 2;

в)

пълното наименование, съкращението и логото;

г)

държавата членка, в която е седалището на европейската политическа партия или европейската политическа фондация;

д)

в случаите, в които държавата членка на седалището предвижда паралелна регистрация — наименованието, адреса и уебсайта, ако има такива, на съответния орган за регистрация;

е)

адреса на седалището, неговия адрес за кореспонденция, ако е различен, адреса на електронната поща и уебсайта, ако има такива;

ж)

датата на регистрацията като европейска политическа партия или европейска политическа фондация и, ако е приложимо, датата на заличаване на регистрацията;

з)

когато европейската политическа партия или европейската политическа фондация е била създадена като резултат от преобразуване от образувание, регистрирано в държава членка — пълното наименование и правния статут на това образувание, включително националния регистрационен номер;

и)

датата на приемане на устава и на всички негови изменения;

й)

само за европейските политически партии:

списък на членуващите в нея партии,

броя на членовете на европейската политическа партия или на членуващите в нея партии, когато е приложимо, които са членове на Европейския парламент,

наименованието и регистрационния номер на свързаната с европейската политическа партия европейска политическа фондация, ако е уместно;

к)

само за европейските политически фондации:

списък на членуващите в нея организации,

наименованието и регистрационния номер на свързаната с европейската политическа фондация европейска политическа партия;

л)

името на ръководителя и на лицата с административни и финансови правомощия и правомощия за правно представителство, с ясно посочване на техните компетенции и правомощия, индивидуално или колективно, да поемат ангажимент от името на правното образувание пред трети страни и да го представляват в съдебни производства.

2.   Форматът на стандартното извлечение е представен в приложение II.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формат на регистрационния номер

За европейските политически партии

 

EUPP x ДЧ

или

 

EUPP x ДЧ y

За европейските политически фондации

 

EUPF x ДЧ

или

 

EUPF x ДЧ y

където „x“ е номерът, даден от Органа по хронологичния ред на получаване на заявленията, „ДЧ“ е двубуквеният код на държавата членка на седалището (1) и „y“ е националният регистрационен код, когато е приложимо.


(1)  Код по Международната организация по стандартизация (ISO) (ISO 3166 alpha-2), с изключение на Гърция и Обединеното кралство, за които следва да се използват абревиатурите EL и UK.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формат на стандартните извлечения

За европейските политически партии

Стандартно извлечение от Регистъра на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Издадено от Органа за европейските политически партии и фондации, създаден съгласно член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

(пощенски адрес на Органа)

Информация, извлечена от Регистъра на (дата)

Описание

Информация от Регистъра

(или да се посочи „не е приложимо“)

1

Вид на образуванието

Европейска политическа партия

2

Регистрационен номер (1)

 

3

а)

Дата на регистриране

 

б)

Дата на заличаване на регистрацията (2)

 

4

Пълно наименование

 

5

Съкращение

 

6

Лого

 

7

Държава членка на седалището

 

8

Адрес на седалището

 

9

Адрес за кореспонденция, ако е различен

 

10

Интернет страница

 

11

Адрес на ел. поща

 

12

Дата на приемане на устава

 

13

Датите на всички изменения на устава

 

14

Списък на членуващите партии

(пълно наименование и вид на членството)

 

15

Брой на членовете на европейската политическа партия или на членуващите в нея партии, когато е приложимо, които са членове на Европейския парламент

 

16

Име на ръководителя

 

17

Имената на лицата с административни и финансови правомощия и правомощия за правно представителство, с посочване на техните компетенции и правомощия, индивидуално или колективно, да поемат ангажимент от името на правното образувание пред трети страни и да го представляват в съдебни производства (3)

 

18

Пълно наименование и регистрационен номер на всяка свързана с европейската политическа партия европейска политическа фондация

 

19

Когато държавата членка на седалището предвижда паралелна регистрация — наименование, адрес и уебсайт на съответния орган за регистрация (3)

 

20

Когато европейската политическа партия е създадена чрез преобразуване от национално образувание:

пълно наименование (3)

правен статут (3)

национален регистрационен номер (3)

на предишното образувание

 

За европейските политически фондации

Стандартно извлечение от Регистъра на европейските политически партии и на европейските политически фондации

Издадено от Органа за европейските политически партии и фондации, създаден съгласно член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014

(пощенски адрес на Органа)

Информация, извлечена от Регистъра на (дата)

Описание

Информация от Регистъра

(или да се посочи „не е приложимо“)

1

Вид на образуванието

Европейска политическа фондация

2

Регистрационен номер (4)

 

3

а)

Дата на регистриране

 

б)

Дата на заличаване на регистрацията (5)

 

4

Пълно наименование

 

5

Съкращение

 

6

Лого

 

7

Държава членка на седалището

 

8

Адрес на седалището

 

9

Адрес за кореспонденция, ако е различен

 

10

Уебсайт

 

11

Адрес на ел. поща

 

12

Дата на приемане на устава

 

13

Датите на всички изменения на устава

 

14

Списък на членуващите организации (пълно наименование и вид на членството)

 

15

Име на ръководителя

 

16

Имената на лицата с административни и финансови правомощия и правомощия за правно представителство, с посочване на техните компетенции и правомощия, индивидуално или колективно, да поемат ангажимент от името на правното образувание пред трети страни и да го представляват в съдебни производства (6)

 

17

Пълно наименование и регистрационен номер на свързаната с европейската политическа фондация европейска политическа партия

 

18

Когато държавата членка на седалището предвижда паралелна регистрация — наименование, адрес и уебсайт на съответния орган за регистрация (6)

 

19

Когато европейската политическа фондация е създадена чрез преобразуване от национално образувание:

Пълно наименование (6)

Правен статут (6)

Национален регистрационен номер (6)

на предишното образувание

 


(1)  Регистрационният номер се дава от Органа в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2246 на Комисията; когато се прилага паралелна национална регистрационна система за номерация, националният регистрационен номер е последният елемент на този регистрационен номер (всичко след двубуквения код на държавата), а съответният компетентен орган се посочва в точка 19.

(2)  Ако към момента на изготвяне на настоящото извлечение образуванието вече няма статут на европейска политическа партия в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, извлечението предоставя информацията, съхранявана в Регистъра на датата на заличаване на регистрацията.

(3)  Органът не е компетентният орган, който потвърждава законосъобразността или пълнотата на този елемент; предоставената информация е информацията, понастоящем съхранявана в Регистъра.

(4)  Регистрационният номер се дава от Органа в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2246 на Комисията; когато се прилага паралелна национална регистрационна система за номерация, националният регистрационен номер е последният елемент на този регистрационен номер (всичко след двубуквения код на държавата), а съответният компетентен орган се посочва в точка 18.

(5)  Ако към момента на изготвяне на настоящото извлечение образуванието вече няма статут на европейска политическа фондация в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, извлечението предоставя информацията, съхранявана в Регистъра на датата на заличаване на регистрацията.

(6)  Органът не е компетентният орган, който потвърждава законосъобразността или пълнотата на този елемент; предоставената информация е информацията, понастоящем съхранявана в Регистъра.


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2247 НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

50,2

MA

87,0

ZZ

68,6

0707 00 05

AL

57,9

MA

93,3

TR

150,4

ZZ

100,5

0709 93 10

AL

80,9

MA

75,0

TR

155,0

ZZ

103,6

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

53,1

ZZ

59,9

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

85,2

ZZ

85,2

0805 50 10

TR

106,5

ZZ

106,5

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

28,7

US

118,0

ZA

96,9

ZZ

97,7

0808 30 90

BA

86,0

CN

97,5

TR

142,3

ZZ

108,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/36


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2248 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 28 октомври 2015 година

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2) дава възможност за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост в рамките на годишния таван от 471 млн. евро (по цени от 2011 г.), за да се позволи финансирането на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции.

(2)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити в рамките на тавана на разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), изглежда необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълни финансирането от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година с 66,1 млн. евро за финансиране на мерки в областта на миграцията.

(3)

Бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизирането на Инструмента за гъвкавост, възлизат на 52,9 млн. евро за 2016 г. и 13,2 млн. евро за 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година Инструментът за гъвкавост се използва за предоставяне на сумата от 66,1 млн. евро като бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство).

Тази сума се използва за финансиране на мерки за управление на кризата с бежанците.

Бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизирането на Инструмента за гъвкавост, възлизат на 52,9 млн. евро за 2016 г. и 13,2 млн. евро за 2017 г.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 28 октомври 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/38


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/2249 НА СЪВЕТА

от 3 декември 2015 година

за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС (1) относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine).

(2)

На 17 ноември 2014 г. посредством Решение 2014/800/ОВППС (2) Съветът реши да започне EUAM Ukraine на 1 декември 2014 г. и да измени Решение 2014/486/ОВППС, с цел за EUAM Ukraine да се предвиди референтна сума за периода до 30 ноември 2015 г.

(3)

Решение 2014/486/ОВППС следва да се измени, за да се предвиди референтна сума за периода от 1 декември 2015 г. до 30 ноември 2016 г.

(4)

Освен това Решение 2014/486/ОВППС следва да се измени, за да се удължи мандатът на EUAM Ukraine с една година,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/486/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 14, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2015 г. до 30 ноември 2016 г., е 14 400 000 EUR.“

2)

В член 19 втората алинея се заменя със следното:

„То се прилага до 30 ноември 2017 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от 1 декември 2015 г.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. BRAZ


(1)  Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42).

(2)  Решение 2014/800/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2014 г. за започване на консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и за изменение на Решение 2014/486/ОВППС (ОВ L 331, 18.11.2014 г., стр. 24).


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/39


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2250 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2015 година

за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфичните емисии, поставени на производителите на нови леки търговски превозни средства за календарната 2014 година в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2015) 8346)

(само текстовете на английски, естонски, италиански, немски, нидерландски, полски, португалски, френски и шведски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 6 и член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 510/2011 от Комисията се изисква всяка година да потвърждава или изменя средните специфични емисии на CO2 и целите за специфичните емисии, поставени на всеки производител на леки търговски превозни средства в ЕС. Въз основа на това Комисията следва да определи дали производителите и групите от производители, образувани съгласно член 7, параграф 1 от посочения регламент, са спазили своите цели за специфичните емисии в съответствие с член 4 от същия регламент.

(2)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) № 510/2011 средните специфични емисии за производителите за 2014 г. се изчисляват в съответствие с третата алинея от посочения член, като при това се вземат предвид 70 % от новите леки търговски превозни средства на даден производител, които са регистрирани през съответната година.

(3)

Подробните данни, които следва да се използват при изчисляването на средните специфични емисии и на целите за специфичните емисии, са дефинирани в част А, точка 1 и в част В от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 и се основават на регистрациите на нови леки търговски превозни средства в държавите членки през предходната календарна година.

(4)

Когато леките търговски превозни средства са с многоетапно одобрение на типа, съгласно част Б, точка 7 от приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 производителят на базовото превозно средство поема отговорността за емисиите на CO2 на напълно комплектованото превозно средство.

(5)

Повечето държави членки подадоха в Комисията данните за 2014 г. до крайния срок — 28 февруари 2015 г., определен съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 510/2011. В случаите, при които проверката на данните от страна на Комисията показа, че някои данни липсват или са очевидно неточни, Комисията се свърза със съответните държави членки и с тяхно съгласие коригира или допълни въпросните данни. В някои случаи не бе постигнато съгласие със съответната държава членка и въпросните предварителни данни не бяха коригирани.

(6)

На 13 май 2015 г. Комисията публикува предварителните данни и съобщи на 64 производители предварителните изчисления на техните средни специфични емисии на CO2 за 2014 г. и техните цели за специфични емисии, в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 510/2011. От производителите бе поискано да проверят тези данни и да съобщят на Комисията за евентуални грешки в срок от три месеца след получаването на уведомлението, в съответствие с член 8, параграф 5 от посочения регламент. 23 производители подадоха уведомления за грешки.

(7)

За останалите 41 производители, от които не бяха получени уведомления за грешки в наборите от данни или други отговори, предварителните данни и предварителните изчисления на средните специфични емисии и на целите за специфични емисии следва да бъдат утвърдени без промени.

(8)

Комисията провери корекциите и обосновките за тях, съобщени от производителите, и наборите от данни бяха съответно изменени.

(9)

За записи без съответстващи идентификационни номера на превозните средства и с липсващи или неправилни идентификационни параметри, като например тип, вариант, код на версията или номер на одобрението на типа, следва да се има предвид фактът, че производителите не могат да проверяват или коригират тези записи. Вследствие на това е уместно да се приложи интервал на възможна грешка за стойностите на емисиите на CO2 и на масата в тези записи.

(10)

Интервалът на възможна грешка следва да се изчислява като разликата между двете стойности на дистанциите до целта за специфичните емисии, получени чрез изваждане на целите за специфичните емисии от средните емисии, като тези дистанции са изчислени съответно с отчитане и без отчитане на регистрациите, които не могат да бъдат удостоверени от производителите. Независимо дали тази разлика е положителна, или отрицателна, интервалът на възможната грешка следва винаги да подобрява позицията, достигната от съответния производител спрямо неговата цел за специфични емисии.

(11)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 510/2011 следва да се счита, че даден производител е постигнал поставената му цел за специфичните емисии по член 4 от същия регламент, ако средните емисии, посочени в настоящото решение, са по-ниски от целта за специфични емисии, което се изразява като отрицателна дистанция до целта. Ако средните емисии са по-големи от целта, за специфичните емисии се начислява такса за наднормени емисии в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 510/2011, освен ако съответният производител е освободен от задължението за постигане на тази цел в съответствие с член 2, параграф 4 или член 11 от цитирания регламент, или е член на група по член 7 от същия регламент, която изпълнява поставената ѝ цел за специфичните емисии.

(12)

След заявлението, направено от страна на Volkswagen Group на 3 ноември 2015 г., че са открити нередности при определянето на нивата на емисиите на CO2 на някои от техните автомобили във връзка с одобряването на типа, средните специфични емисии на CO2 и целите за специфични емисии на групата на Volkswagen и нейните членове следва да не бъдат потвърждавани, докато бъде направено допълнително изяснение от Volkswagen Group. Поради това групата на Volkswagen и нейните членове (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. и Volkswagen AG) не следва да бъдат обект на настоящото решение.

(13)

Средните специфични емисии на CO2 от нови леки търговски превозни средства, регистрирани през 2014 г., целите за специфичните емисии и разликата между тези две стойности следва да бъдат съответно потвърдени или изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стойностите на постигнатите от производителите показатели, които са потвърдени или изменени за всеки производител на леки търговски превозни средства и за всяка група от производители на леки търговски превозни средства за календарната 2014 година в съответствие с член 8, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 510/2011, са посочени в приложението към настоящото решение.

Също така в приложението към настоящото решение са посочени и стойностите по член 10, параграф 1, букви а) — д) от Регламент (ЕС) № 510/2011 за всеки производител на леки търговски превозни средства и за всяка група от производители на леки търговски превозни средства за календарната 2014 година, като е валидно изключението, предвидено в член 2, параграф 4 от посочения регламент за съответните производители.

Член 2

Адресати на настоящото решение са следните самостоятелни производители и групи от производители, формирани в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 510/2011:

(1)

Alke S.r.l.

via Vigonovese 123

35127 Padova

Италия

(2)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Франция

(3)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay

Cedex Франция

(4)

AVTOVAZ JSC

Представляван в ЕС от:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Франция

(5)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Франция

(6)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Германия

(7)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Германия

(8)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Представляван в ЕС от:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

(9)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

(10)

Automobile Dacia S.A.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Франция

(11)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Германия

(12)

Dongfeng Motor Corporation

Представляван в ЕС от:

Giotti Victoria Srl

Sr.l. Pissana Road 11/a 50021

Barberino Val D' Elsa (Florence)

Италия

(13)

DR Motor Company S.p.A.

S S 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

Италия

(14)

Esagono Energia S.r.l.

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Италия

(15)

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

(16)

Ford Motor Company of Australia Ltd.

Представляван в ЕС от:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

(17)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

(18)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

(19)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Представляван в ЕС от:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Белгия

(20)

Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation

Представляван в ЕС от:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Германия

(21)

Mitsubishi Fuso Truck Europe S.A.

Представляван в ЕС от:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Германия

(22)

LLC Automobile Plant Gaz

Poe 2

Lähte Tartumaa

60502

Естония

(23)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

(24)

GAC Gonow Auto Co., Ltd.

Представляван в ЕС от:

Gonow Europe S.r.l.

Via Ottaviano 42

00192 Rome

Италия

(25)

Great Wall Motor Company Ltd.

Представляван в ЕС от:

International Motors Limited

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Обединеното кралство

(26)

Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.

Представляван в ЕС от:

URSUS SA Lublin,

ul. Frezerów 7,

20-952 Lublin,

Полша

(27)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

(28)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

(29)

Hyundai Motor Company

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

(30)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

(31)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

(32)

Hyundai Motor India Ltd.

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

(33)

Isuzu Motors Limited

Представляван в ЕС от:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12

2630 Aartselaar

Белгия

(34)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Италия

(35)

Jaguar Land Rover Limited

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Обединеното кралство

(36)

KIA Motors Corporation

Представляван в ЕС от:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Германия

(37)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Германия

(38)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Германия

(39)

LADA France S.A.S.

13 Route Nationale 10

78310 Coignieres

Франция

(40)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Германия

(41)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Представляван в ЕС от:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Италия

(42)

Mazda Motor Corporation

Представляван в ЕС от:

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

D-61440 Oberursel/Ts

Германия

(43)

M.F.T.B.C.

Представляван в ЕС от:

Daimler AG,

Mercedesstr 137/1 Zimmer 229

HPC F403

70327 Stuttgart

Германия

(44)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Франция

(45)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Представляван в ЕС от:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Нидерландия

(46)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Нидерландия

(47)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Представляван в ЕС от:

Mitsubishi Motors Europe BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Нидерландия

(48)

Nissan International SA

Представляван в ЕС от:

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Белгия

(49)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

(50)

Piaggio & C S.p.A.

Viale Rinaldo Piaggio 25

56025 Pontedera (PI)

Италия

(51)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Франция

(52)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Франция

(53)

Ssangyong Motor Company

Представляван в ЕС от:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt am Main

Германия

(54)

Suzuki Motor Corporation

Представляван в ЕС от:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki-Allee 7

64625 Bensheim

Германия

(55)

Tata Motors Limited

Представляван в ЕС от:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

Internal Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry CV4 7AL

Обединеното кралство

(56)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Белгия

(57)

Toyota Caetano Portugal S.A.

Avenida Vasco de Gama 1410

4431-956 Vila Nova de Gaia

Португалия

(58)

Volvo Car Corporation

VAK building Assar Gabrielssons väg

SE-405 31 Göteborg

Швеция

(59)

Група на: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Германия

(60)

Група на: FCA Italy S.p.A.

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

(61)

Група на: Ford -Werke GmbH

Neihl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

(62)

Група на: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

(63)

Група на: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Германия

(64)

Група на: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SG Born

Нидерландия

(65)

Група на Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Франция

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2015 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Стойности на показателите, постигнати от отделните производители, които се потвърждават в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на производителя

Групи и дерогации

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (за 70 % от леките търг. прев. средства), коригирани

Цел за специфични емисии

Дистанция до целта

Дистанция до целта, коригирана

Средна маса

Средни емисии на CO2 (за 100 % от леките търг. прев. средства)

ALKE SRL

 

16

0,000

222,482

– 222,482

– 222,482

2 216,56

0,000

AUTOMOBILES CITROEN

 

154 961

127,146

160,663

– 33,517

– 33,517

1 551,84

148,026

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

154 473

124,856

160,399

– 35,543

– 35,543

1 549,00

146,894

AVTOVAZ JSC

P7

77

210,189

137,116

73,073

72,997

1 298,64

214,805

BLUECAR SAS

 

121

0,000

133,522

– 133,522

– 133,522

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

 

2 422

129,180

177,329

– 48,149

– 48,149

1 731,04

141,416

BMW M GMBH

 

243

142,347

190,631

– 48,284

– 48,284

1 874,07

150,222

CHRYSLER GROUP LLC

P2

1 318

200,728

210,825

– 10,097

– 20,813

2 091,21

211,988

CNG– TECHNIK GMBH

P3

621

116,949

152,149

– 35,200

– 35,200

1 460,29

125,337

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

21 978

120,885

135,623

– 14,738

– 14,987

1 282,59

132,196

DAIMLER AG

P1

125 357

187,428

217,544

– 30,116

– 30,151

2 163,46

199,685

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

324

153,270

 

 

 

1 174,41

162,614

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

2

254,000

 

 

 

1 755,00

254,000

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

2

0,000

 

 

 

1 287,50

0,000

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P2

124 796

141,101

172,327

– 31,226

– 31,230

1 677,26

157,616

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

12 338

213,167

219,493

– 6,326

– 6,333

2 184,42

228,221

FORD MOTOR COMPANY

P3

731

217,325

220,629

– 3,304

– 3,304

2 196,63

231,048

FORD– WERKE GMBH

P3

178 997

158,184

189,189

– 31,005

– 31,028

1 858,57

175,294

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

DMD

52

150,500

 

 

 

1 585,31

157,154

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

723

235,611

245,321

– 9,710

– 9,710

2 462,14

241,080

MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA

P1

4

236,000

241,960

– 5,960

– 5,960

2 426,00

237,750

LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ

DMD

4

274,000

 

 

 

2 271,25

290,750

GM KOREA COMPANY

P4

29

142,400

171,736

– 29,336

– 29,336

1 670,90

154,862

GONOW AUTO CO LTD

D

74

161,000

175,000

– 14,000

– 14,000

1 138,99

173,419

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

279

182,482

 

 

 

1 760,34

195,645

HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO Ltd

DMD

15

205,200

 

 

 

1 705,20

214,800

HONDA MOTOR CO LTD

 

11

147,571

192,340

– 44,769

– 44,769

1 892,45

174,727

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

 

237

143,721

165,215

– 21,494

– 21,494

1 600,78

154,270

HYUNDAI MOTOR COMPANY

 

1 375

145,133

179,341

– 34,208

– 34,208

1 752,68

163,534

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

 

782

107,751

112,806

– 5,055

– 5,055

1 037,25

109,752

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

 

1 285

134,567

150,479

– 15,912

– 15,912

1 442,33

142,786

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

 

3

110,000

121,029

– 11,029

– 11,029

1 125,67

111,333

ISUZU MOTORS LIMITED

 

10 810

192,379

207,105

– 14,726

– 14,726

2 051,22

200,433

IVECO SPA

 

31 381

218,029

244,542

– 26,513

– 26,513

2 453,76

228,131

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

D

14 517

255,021

276,930

– 21,909

– 21,909

2 030,51

267,020

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 378

121,285

145,127

– 23,842

– 23,842

1 384,79

132,739

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

403

116,418

152,246

– 35,828

– 35,828

1 461,34

129,288

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

55

218,842

 

 

 

1 236,35

220,745

LADA FRANCE

P7

13

179,000

141,392

37,608

37,608

1 344,62

179,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

204

114,063

 

 

 

1 283,70

118,029

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

178

205,573

 

 

 

2 099,21

210,539

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

335

132,235

 

 

 

1 715,02

152,313

M.F.T.B.C.

P1

6

237,750

220,725

17,025

17,025

2 197,67

242,167

MIA ELECTRIC SAS

 

9

0,000

100,094

– 100,094

– 100,094

900,56

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

D

2 368

192,202

210,000

– 17,798

– 17,798

1 971,60

202,592

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

430

203,641

210,000

– 6,359

– 6,359

2 060,83

208,040

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P6/D

9 711

202,875

210,000

– 7,125

– 7,125

1 955,90

206,504

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

39 343

140,282

191,926

– 51,644

– 51,644

1 888,00

184,325

ADAM OPEL AG

P4

77 322

156,975

177,176

– 20,201

– 20,201

1 729,40

172,516

PIAGGIO & C SPA

D

2 285

115,871

155,000

– 39,129

– 39,129

1 093,36

145,090

RENAULT SAS

P7

204 847

114,825

166,494

– 51,669

– 51,822

1 614,54

149,052

RENAULT TRUCKS

 

7 682

214,930

245,610

– 30,680

– 30,680

2 465,25

225,265

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

741

197,079

210,000

– 12,921

– 12,921

2 064,60

203,709

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

190

158,421

 

 

 

1 231,19

162,100

TATA MOTORS LIMITED

 

77

191,358

209,026

– 17,668

– 17,668

2 071,87

193,169

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

28 016

181,199

195,431

– 14,232

– 14,360

1 925,69

192,592

TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA

DMD

662

256,985

 

 

 

1 940,61

259,695

VOLVO CAR CORPORATION

 

2 406

142,776

183,178

– 40,402

– 40,402

1 793,94

158,808


Таблица 2

Стойности на показателите, постигнати от групи от производители, които се потвърждават в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 510/2011

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на групата

Група

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (за 70 % от леките търг. прев. средства), коригирани

Цел за специфични емисии

Дистанция до целта

Дистанция до целта, коригирана

Средна маса

Средни емисии на CO2 (за 100 % от леките търг. прев. средства)

DAIMLER

P1

126 090

187,577

217,704

– 30,127

– 30,160

2 165,18

199,926

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P2

126 114

141,520

172,730

– 31,210

– 31,253

1 681,59

158,184

FORD– WERKE GMBH

P3

192 687

160,689

191,129

– 30,440

– 30,467

1 879,43

178,734

GENERAL MOTORS

P4

77 351

156,966

177,174

– 20,208

– 20,208

1 729,38

172,510

KIA

P5

1 781

120,066

146,738

– 26,672

– 26,672

1 402,11

131,958

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

12 509

200,650

210,000

– 9,350

– 9,350

1 962,48

205,817

POOL RENAULT

P7

226 915

113,870

163,493

– 49,623

– 49,771

1 582,27

147,444

Обяснителни бележки към таблици 1 и 2:

Колона A:

Таблица 1: „Наименование на производителя“ означава наименованието на съответния производител, както е нотифицирано на Комисията от съответния производител или, когато такава нотификация не е направена — наименованието, регистрирано от регистрационния орган на държавата членка.

Таблица 2: „Наименование на групата“ означава наименованието на групата от производители, обявено от ръководителя на групата.

Колона B:

„D“ означава, че е в сила дерогация, предоставена на малък производител съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2011, валидна за календарната 2014 г.

„DMD“ означава, че е в сила дерогация de minimis, т.е., производител, който заедно с всички свързани с него предприятия отговаря за по-малко от 1 000 нови регистрирани превозни средства през 2014 г., не е длъжен да постигне цел за специфични емисии.

„Р“ означава, че производителят е член на група (посочена в таблица 2), образувана в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 510/2011, и че споразумението за групиране е валидно през календарната 2014 г.

Колона C:

„Брой регистрации“ означава общия брой на новите леки търговски превозни средства, регистрирани от държавите членки в рамките на една календарна година, с изключение на регистрациите, свързани със записи, в които липсват стойностите за масата или CO2, и със записи, които производителят не признава. Броят на регистрациите, докладвани от държавите членки, не може да се променя по никакъв друг начин.

Колона D:

„Средни емисии на CO2 (70 % от леките търговски превозни средства), коригирани“ означава средните специфични емисии на CO2, изчислени въз основа на леките търговски превозни средства с най-ниски емисии и съставляващи 70 % от съответния парк на производителя, в съответствие с член 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 510/2011. Когато е уместно, средните специфични емисии на CO2 са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, съобщени на Комисията от съответния производител. Използваните при изчислението записи включват тези с валидна стойност за масата на автомобилите и емисиите на CO2.

Колона E:

„Цел за специфични емисии“ означава целта за емисиите въз основа на средната маса на всички превозни средства, свързани с даден производител, след прилагане на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011.

Колона F:

„Дистанция до целта“ означава разликата между средната стойност за специфични емисии на СО2 в колона D и стойността на целта за специфични емисии на СО2 в колона E. Когато стойността в колона F е положителна, средната стойност на специфичните емисии на СО2 е по-голяма от целта за специфичните емисии.

Колона G:

„Дистанция до целта, коригирана“ означава, че когато стойностите в тази колона са различни от тези в колона F, стойностите в колоната са коригирани, така че да бъде взет предвид интервалът на възможна грешка. Интервалът на възможна грешка се изчислява по следната формула:

Грешка

=

абсолютната стойност на [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

средните специфични емисии на CO2, включително с отчитане на неидентифицируемите превозни средства (тази стойност е дадена в колона D);

TG1

=

целта за специфичните емисии, включително с отчитане на неидентифицируемите превозни средства (тази стойност е дадена в колона Е);

AC2

=

средните специфични емисии на СО2, без да са включени неидентифицируемите превозни средства;

TG2

=

целта за специфичните емисии, без да са включени неидентифицируемите превозни средства.

Колона I:

„Средни емисии на CO2 (100 % от леките търговски превозни средства)“ означава средната стойност на специфичните емисии на CO2, изчислени въз основа на 100 % от превозните средства на даден производител. Когато е уместно, средните специфични емисии на CO2 са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, съобщени на Комисията от съответния производител. Използваните при изчислението записи включват тези с валидна стойност за маса и емисии на CO2, но не отчитат облекченията, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) № 510/2011.


4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2251 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2015 година

за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2015) 8348)

(само текстовете на английски, италиански, немски, нидерландски, френски и шведски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 5, втора алинея и член 10, параграф 1от него,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква, съгласно член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, ежегодно да потвърждава средните специфични емисии на CO2 и целта за специфичните емисии за всеки производител на леки пътнически автомобили в ЕС, както и за всяка група от производители, образувана съгласно член 7, параграф 1 от същия регламент. Въз основа на това потвърждение Комисията следва да определя дали производителите и групите от производители са спазили изискванията по член 4 от този регламент.

(2)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009 средните специфични емисии за производителите за 2014 г. се изчисляват в съответствие с втората алинея от посочения член, като при това се вземат предвид 80 % от новите леки пътнически автомобили на даден производител, които са регистрирани през съответната година.

(3)

Подробните данни, които следва да се използват при изчисляването на средните специфични емисии и на целите за специфичните емисии, са дефинирани в част А, точка 1 и в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 443/2009 и се основават на регистрациите на нови леки пътнически автомобили в държавите членки през предходната календарна година.

(4)

Повечето държави членки подадоха в Комисията данните за 2014 г. до крайния срок — 28 февруари 2015 г., определен в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009. В случаите, при които проверката на данните от страна на Комисията показа, че някои данни липсват или са очевидно неточни, Комисията се свърза със съответните държави членки и с тяхно съгласие коригира или допълни въпросните данни. В случаите, при които не бе постигнато съгласие със съответната държава членка, съответните предварителни данни за тази държава членка не са коригирани.

(5)

На 15 април 2015 г. Комисията публикува предварителните данни и съобщи на 93 производители предварителните изчисления на техните средни специфични емисии на CO2 през 2014 г. и техните цели за специфични емисии в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009. От производителите бе поискано да проверят тези данни и да уведомят Комисията за евентуални грешки до три месеца след получаването на уведомлението от Комисията, в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от посочения регламент и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (2). Двама производители приеха предварителните данни без корекции, а 40 производители подадоха уведомления за грешки в определения срок.

(6)

За останалите 51 производители, от които не бяха получени уведомления за грешки в наборите от данни или други отговори, предварителните данни и предварителните изчисления на средните специфични емисии и на целите за специфични емисии следва да бъдат утвърдени без промени. За един от производителите всички докладвани в предварителния набор от данни превозни средства се оказаха извън обхвата на Регламент (ЕО) № 443/2009.

(7)

Комисията провери нотифицираните от производителите корекции и съответните обосновки, след което наборите от данни бяха изменени, както е уместно.

(8)

В случай на записи с липсващи или неправилни идентификационни параметри, като например тип, вариант, код на версията или номер на одобрението на типа, следва да се има предвид фактът, че производителите нямат право да проверяват или коригират тези записи. Поради това е уместно да се въведе интервал на възможна грешка за стойностите в тези записи на емисиите на CO2 и на масата на автомобилите.

(9)

Интервалът на възможна грешка следва да се изчислява като разликата между двете стойности на дистанциите до целта за специфичните емисии, получени, като от целите за специфичните емисии се извадят средните емисии, изчислени съответно с отчитане и без отчитане на регистрациите, които не могат да бъдат проверени от производителите. Независимо дали тази разлика е положителна или отрицателна, интервалът на възможната грешка следва винаги да подобрява позицията, достигната от съответния производител спрямо неговата цел за специфични емисии.

(10)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009 следва да се счита, че даден производител е постигнал поставената му цел за специфичните емисии, посочени в член 4 от същия регламент, ако средните емисии, посочени в настоящото решение, са по-ниски от целта за специфични емисии, което се изразява като отрицателна дистанция от целта. Когато средните емисии са по-големи от целта за специфичните емисии, се начислява такса за наднормени емисии в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 443/2009, освен ако съответният производител е освободен от задължението за постигане на тази цел в съответствие с член 2, параграф 4 или член 11 от цитирания регламент, или е член на група съгласно член 7 от този регламент и групата изпълнява поставената ѝ цел за специфичните емисии. При така описаните условия, за един производител следва да се счита, че неговите специфични емисии надхвърлят неговата цел за специфични емисии за 2014 г.

(11)

След заявлението, направено от страна на Volkswagen Group на 3 ноември 2015 г., че са открити нередности при определянето на стойностите на емисиите на CO2 на някои от техните автомобили във връзка с одобряването на типа, средните специфични емисии на CO2 и целите за специфични емисии на групата на Volkswagen и нейните членове следва да не бъдат потвърждавани, докато бъде направено допълнително изяснение от Volkswagen Group. Поради това групата на Volkswagen и нейните членове (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini S.p.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. и Volkswagen AG) не следва да бъдат обект на настоящото решение

(12)

Средните специфични емисии на CO2 от новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2014 г., целите за специфични емисии и разликите между тези две стойности следва да бъдат съответно потвърдени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стойностите на постигнатите от производителите показатели, които са потвърдени или изменени за всеки производител на леки пътнически автомобили и за всяка група от такива производители за календарната 2014 година в съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, са посочени в приложението към настоящото решение.

Също така, в приложението към настоящото решение са посочени и стойностите по член 10, параграф 1, букви а) — д) от Регламент (ЕО) № 443/2009 за всеки производител на леки пътнически автомобили и за всяка група от такива производители за календарната 2014 година, с изключение на съответните производители, за които е предвидено освобождаването по член 2, параграф 4 от цитирания регламент.

Член 2

Адресати на настоящото решение са следните самостоятелни производители и групи от производители, формирани в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 443/2009:

1)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35 — 37

86807 Buchloe

Германия

2)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Обединеното кралство

3)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Франция

4)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-VillacoublayCedex

Франция

5)

AVTOVAZ JSC

Представляван в ЕС от:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Франция

6)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Франция

7)

BLUECAR ITALY S.R.L.

Foro Bonaparte 54

20121 Milano (MI)

Италия

8)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Германия

9)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Германия

10)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Представляван в ЕС от:

BYD Europe B.V.

Vareseweg 53

3047 AT Rotterdam

Нидерландия

11)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Обединеното кралство

12)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

13)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Представляван в ЕС от:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

14)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

15)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Франция

16)

Daihatsu Motor Co Ltd.

Представляван в ЕС от:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussels

Белгия

17)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Германия

18)

Dongfeng Motor Corporation

Представляван в ЕС от:

Giotti Victoria S.r.l.

Pisana Road, 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Florence)

Италия

19)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96 8218

NJ Lelystad

Нидерландия

20)

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

Италия

21)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Италия

22)

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

23)

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

Германия

24)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

25)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

26)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Представляван в ЕС от:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Белгия

27)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

28)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

29)

Great Wall Motor Company Ltd

Представляван в ЕС от:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Обединеното кралство

30)

GTF Innovations S.A.S.

ZI de Lucinges

01370 Treffort Cuisiat

Франция

31)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Представляван в ЕС от:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

32)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

33)

Honda Turkiye A.S.

Представляван в ЕС от:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

34)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

35)

Hyundai Motor Company

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

36)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

37)

Hyundai Motor India Ltd.

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

38)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

39)

Isuzu Motors Limited

Представляван в ЕС от:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12,

B-2630 Aartselaar

Белгия

40)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Италия

41)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Обединеното кралство

42)

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Представляван в ЕС от:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Нидерландия

43)

KIA Motors Corporation

Представляван в ЕС от:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Германия

44)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 1

160486 Frankfurt am Main

Германия

45)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Австрия

46)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Германия

47)

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Франция

48)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk

NR14 8EZ

Обединеното кралство

49)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

50)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Представляван в ЕС от:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Италия

51)

Maruti Suzuki India Ltd.

Представляван в ЕС от:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

52)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Италия

53)

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Германия

54)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking Surrey

GU21 4YH

Обединеното кралство

55)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart,

Германия

56)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham

B31 2BQ

Обединеното кралство

57)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Франция

58)

Micro-Vett S.r.l.

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

Италия

59)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

60)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

61)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Представляван в ЕС от:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

62)

Morgan Motor Co. Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Обединеното кралство

63)

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

Швеция

64)

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Белгия

65)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

66)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Италия

67)

PERODUA Manufacturing

Представляван в ЕС от:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire

SL6 8BD

Обединеното кралство

68)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint- Christol- les-Alès

Франция

69)

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Представляван в ЕС от:

Proton Cars UK Ltd.

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol,

BS11 9YR

Обединеното кралство

70)

Qoros Automotive Co., Ltd.

Представляван в ЕС от:

Qoros Automotive Europe GmbH

Martiusstrasse 5

80802 München

Германия

71)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Франция

72)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Франция

73)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 München

Германия

74)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Франция

75)

Ssangyong Motor Company

Представляван в ЕС от:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt am Main

Германия

76)

Suzuki Motor Corporation

Представляван в ЕС от:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

77)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Представляван в ЕС от:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

78)

Tata Motors Ltd.

Представляван в ЕС от:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Обединеното кралство

79)

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Италия

80)

Tesla Motors Ltd.

Представляван в ЕС от:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Нидерландия

81)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Белгия

82)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Швеция

83)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Германия

84)

Група на: BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 Munich

Германия

85)

Група на: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Германия

86)

Група на: FCA Italy S.p.A.

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

87)

Група на: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Германия

88)

Група на: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

89)

Група на: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

90)

Група на: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Германия

91)

Група на: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Германия

92)

Група на: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

93)

Група на Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Франция

94)

Група на Suzuki

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

95)

Група на: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley Coventry

CV3 4LF

Обединеното кралство

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2015 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Стойности на показателите, постигнати от отделните производители, които се потвърждават в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на производителя

Групи и дерогации

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (за 80 % от леките пътнически автомобили), коригирани

Цел за специфични емисии

Дистанция до целта

Дистанция до целта, коригирана

Средна маса

Средни емисии на CO2 (за 100 % от леките пътнически автомобили)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

753

160,382

 

 

 

1 842,29

168,440

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 358

313,382

313,000

0,382

0,382

1 815,17

319,624

AUTOMOBILES CITROEN

 

594 247

103,142

125,262

– 22,120

– 22,120

1 268,32

110,758

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

766 517

102,376

125,348

– 22,972

– 22,972

1 270,20

109,549

AVTOVAZ JSC

P8

831

213,646

125,611

88,035

88,035

1 275,96

215,937

BLUECAR SAS

 

1 070

0,000

123,686

– 123,686

– 123,686

1 233,83

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

100

0,000

124,882

– 124,882

– 124,882

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

791 411

120,841

139,446

– 18,605

– 18,648

1 578,69

130,892

BMW M GMBH

P1

6 559

201,232

147,426

53,806

53,064

1 753,31

208,926

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

 

47

0,000

179,493

– 179,493

– 179,493

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

81

152,781

 

 

 

642,53

160,543

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

66

113,000

118,182

– 5,182

– 5,182

1 113,39

114,530

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 945

170,991

158,684

12,307

12,145

1 999,66

181,942

CNG– TECHNIK GMBH

P4

9

0,000

143,761

– 143,761

– 143,761

1 673,11

22,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

372 685

119,789

122,430

– 2,641

– 2,641

1 206,35

125,172

DAIMLER AG

P2

685 857

118,152

139,460

– 21,308

– 21,329

1 579,00

131,482

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

3

165,000

 

 

 

1 251,33

171,333

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

10

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

305

144,270

 

 

 

1 214,16

146,115

FERRARI SPA

D

2 068

300,285

303,000

– 2,715

– 2,715

1 671,58

316,254

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

666 763

110,682

119,520

– 8,838

– 8,847

1 142,68

115,543

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

27

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

21

101,756

134,118

– 32,362

– 102,261

1 462,10

136,048

FORD– WERKE GMBH

P4

939 427

113,657

127,433

– 13,776

– 13,777

1 315,84

121,450

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

25 500

152,649

164,616

– 11,967

– 11,969

1 572,98

160,788

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

3 244

166,887

137,350

29,537

29,537

1 532,84

199,146

GM KOREA COMPANY

P5

32 754

124,841

131,465

– 6,624

– 6,624

1 404,05

133,763

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

460

163,747

 

 

 

1 318,08

166,909

GTF INNOVATIONS SAS

 

3 758

116,045

131,844

– 15,799

– 15,799

1 412,34

123,226

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

6 932

124,076

119,643

4,433

4,433

1 145,36

125,061

HONDA MOTOR CO LTD

P6

7 402

122,460

131,824

– 9,364

– 9,364

1 411,92

132,559

HONDA TURKIYE AS

P6

550

154,798

126,457

28,341

28,341

1 294,47

155,038

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

111 220

124,614

132,954

– 8,340

– 8,340

1 436,63

134,383

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P11

63 440

126,043

136,711

– 10,668

– 10,668

1 518,85

136,998

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P11

120 983

110,465

116,176

– 5,711

– 5,711

1 069,51

113,304

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P11

200 747

133,734

133,128

0,606

0,606

1 440,45

140,090

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P11

24 306

111,163

116,467

– 5,304

– 5,304

1 075,87

113,047

ISUZU MOTORS LIMITED

DMD

64

199,922

 

 

 

2 026,14

204,000

IVECO SPA

 

2

228,000

237,075

– 9,075

– 9,075

3 715,00

319,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

140 214

165,435

178,025

– 12,590

– 12,590

2 043,66

178,403

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

2

154,000

 

 

 

1 375,00

154,000

KIA MOTORS CORPORATION

P13

216 344

115,439

126,403

– 10,964

– 10,964

1 293,30

125,015

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P13

130 605

133,612

133,518

0,094

0,094

1 448,98

140,734

KTM– SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

21

194,000

 

 

 

896,43

194,143

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

833

219,378

 

 

 

1 285,08

220,505

LADA FRANCE

P8

2

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

202,000

LOTUS CARS LIMITED

DMD

569

193,092

 

 

 

1 183,45

201,694

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

108 700

117,932

123,114

– 5,182

– 5,183

1 147,29

123,154

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

221

174,943

 

 

 

1 889,86

176,805

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 905

97,981

123,114

– 25,133

– 25,133

932,15

99,191

MASERATI SPA

P3

5 032

190,742

157,313

33,429

33,427

1 969,66

213,316

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

159 719

121,968

129,426

– 7,458

– 7,458

1 407,43

128,179

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

342

268,564

280,000

– 11,436

– 11,436

1 541,27

270,670

MERCEDES– AMG GMBH

P2

651

261,346

145,494

115,852

115,064

1 711,04

272,252

MG MOTOR UK LIMITED

D

2 280

135,148

149,500

– 14,352

– 14,352

1 329,33

140,523

MIA ELECTRIC SAS

 

22

0,000

108,563

– 108,563

– 108,563

902,91

0,000

MICRO– VETT SPA

 

6

0,000

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

72 149

85,529

143,547

– 58,018

– 58,018

1 668,43

119,360

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

41

132,688

133,308

– 0,620

– 0,620

1 444,39

146,195

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

20 075

95,695

109,822

– 14,127

– 14,127

930,47

97,539

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

407

173,663

 

 

 

1 100,73

189,708

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

DMD

208

177,229

 

 

 

1 610,13

181,827

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

469 186

103,312

129,031

– 25,719

– 25,719

1 350,80

115,019

ADAM OPEL AG

P5

860 957

122,425

131,518

– 9,093

– 9,093

1 405,22

130,150

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

343,000

 

 

 

1 487,00

343,000

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

20

137,000

 

 

 

1 010,75

137,700

PGO AUTOMOBILES

DMD

11

174,000

 

 

 

1 011,18

174,182

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

DMD

11

198,625

 

 

 

1 322,36

199,818

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

39

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

RENAULT SAS

P8

871 327

98,779

124,427

– 25,648

– 25,649

1 250,06

108,354

RENAULT TRUCKS

DMD

24

187,474

 

 

 

2 145,63

191,292

ROLLS– ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

581

326,254

180,600

145,654

144,968

2 479,23

330,043

SECMA SAS

DMD

41

131,000

 

 

 

658,00

131,585

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

7 873

170,944

180,000

– 9,056

– 9,056

1 861,68

177,986

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

16 467

163,974

123,114

40,860

40,860

1 315,77

169,338

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P9/ND

740

98,797

123,114

– 24,317

– 24,317

880,11

98,838

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

405

132,660

178,025

– 45,365

– 45,365

1 368,96

141,770

TAZZARI GL SPA

 

21

0,000

99,137

– 99,137

– 99,137

696,67

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

4 574

0,000

166,629

– 166,629

– 166,629

2 173,50

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

538 673

102,286

127,146

– 24,860

– 24,998

1 309,55

112,791

VOLVO CAR CORPORATION

 

231 912

112,433

143,886

– 31,453

– 31,453

1 675,85

126,482

WIESMANN GMBH

DMD

4

289,667

 

 

 

1 462,50

292,000


Таблица 2

Стойности за показателите, постигнати от групите производители, които се потвърждават в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на групата

Група

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (за 80 % от леките пътнически автомобили), коригирани

Цел за специфични емисии

Дистанция до целта

Дистанция до целта, коригирана

Средна маса

Средни емисии на CO2 (за 100 % от леките пътнически автомобили)

BMW GROUP

P1

798 551

121,078

139,541

– 18,463

– 18,518

1 580,78

131,678

DAIMLER AG

P2

686 508

118,181

139,465

– 21,284

– 21,301

1 579,12

131,616

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

729 740

111,754

122,890

– 11,136

– 11,158

1 216,43

121,490

FORD– WERKE GMBH

P4

939 457

113,654

127,433

– 13,779

– 13,781

1 315,84

121,449

GENERAL MOTORS

P5

897 021

122,543

131,536

– 8,993

– 8,993

1 405,62

130,530

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

126 104

124,164

132,127

– 7,963

– 7,963

1 418,55

133,853

MITSUBISHI MOTORS

P7

92 265

85,363

136,204

– 50,841

– 50,841

1 507,76

114,624

POOL RENAULT

P8

1 244 845

104,458

123,830

– 19,372

– 19,373

1 236,99

113,461

SUZUKI POOL

P9/ND

152 812

114,9

123,114

– 8,214

– 8,215

1 126,27

123,794

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10/ND

140 619

165,324

178,025

– 12,701

– 12,701

2 041,71

178,298

HYUNDAI

P11

409 476

121,928

127,686

– 5,758

– 5,758

1 321,36

130,092

KIA

P13

346 949

122,256

129,082

– 6,826

– 6,826

1 351,91

130,932

Обяснителни бележки към таблици 1 и 2:

Колона A:

Таблица 1: „Наименование на производителя“ означава наименованието на съответния производител съгласно уведомлението до Комисията от съответния производител или, когато такова уведомление не е направено — наименованието, регистрирано от регистрационния орган на държавата членка.

Таблица 2: „Наименование на групата“ означава наименованието на групата от производители, обявено от ръководителя на групата.

Колона B:

„D“ означава, че е в сила дерогация, предоставена на малък производител съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 443/2009, валидна за календарната 2014 година;

„ND“ означава, че е в сила дерогация, предоставена на производител, работещ в областта на определена пазарна ниша съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009, валидна за календарната 2014 година;

„DMD“ означава, че е в сила дерогация de minimis, т.е. че производител, който заедно с всички свои свързани предприятия е отговорен за по-малко от 1 000 нови регистрирани през 2014 г. автомобили, не е длъжен да постигне цел за специфичните емисии;

„Р“ означава, че производителят е член на група (посочена в таблица 2), образувана в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 443/2009, и споразумението за групиране е валидно през календарната 2014 година.

Колона C:

„Брой на регистрациите“ означава общият брой на новите леки пътнически автомобили, които са регистрирани от държавите членки в рамките на една календарна година, с изключение на регистрациите, свързани със записи, в които липсват стойностите за маса на автомобила и/или емисии на CO2, и със записи, които производителят не признава. Броят на регистрациите, докладвани от държавите членки, не може да се променя по никакъв друг начин.

Колона D:

„Средни емисии на CO2 (80 % от леките пътнически автомобили), коригирани“ означава средните специфични емисии на CO2, изчислени въз основа на тези 80 % от леките пътнически автомобили от автомобилния парк на производителя, които са с по-ниски емисии от останалите, в съответствие с член 4, втора алинея, трето тире от Регламент (ЕО) № 443/2009 и точка 4 от Съобщение на Комисията COM(2010) 657 окончателен. В съответните случаи средните специфични емисии са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, нотифицирани до Комисията от съответния производител. Използваните при изчислението записи включват тези с валидна стойност за маса и емисии на CO2.

Колона E:

„Цел за специфични емисии“ означава целта за емисиите на база средната маса на всички превозни средства на даден производител, след прилагане на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009.

Колона F:

„Дистанция до целта“ означава разликата между средната стойност за специфични емисии в колона D и стойността на целта за специфични емисии в колона E. Когато стойността в колона F е положителна, средната стойност на специфичните емисии е по-голяма от целта за специфичните емисии.

Колона G:

„Дистанция до целта, коригирана“ означава, че когато стойностите в тази колона са различни от тези в колона F, стойностите в колоната са коригирани, така че да бъде взет предвид интервалът на възможна грешка. Интервалът на възможна грешка се прилага само ако производителят е уведомил Комисията за записи с код за грешка В, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010. Интервалът на възможна грешка се изчислява по следната формула:

Грешка

=

абсолютната стойност на [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

средните специфични емисии на CO2, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона D);

TG1

=

целта за специфичните емисии, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона Е);

AC2

=

средните специфични емисии на СО2, без да са включени неидентифицируемите автомобили;

TG2

=

целта за специфичните емисии, без да са включени неидентифицируемите автомобили.

Колона I:

„Средни емисии на CO2 (100 % от леките пътнически автомобили)“ означава средната стойност на специфичните емисии на CO2, изчислени въз основа на 100 % от превозните средства на даден производител. В съответните случаи средните специфични емисии са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, нотифицирани до Комисията от съответния производител. Записите, използвани за изчислението, включват тези, които съдържат валидни стойности за масата на автомобилите и емисиите на CO2, но не отчитат облекченията, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009.