ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 300

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
17 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2043 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2044 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на член 13 от Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2045 на Комисията от 13 ноември 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Jāņu siers (ХТСХ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2046 на Комисията от 16 ноември 2015 година относно неодобряването на Artemisia absinthium L. като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2047 на Комисията от 16 ноември 2015 година за подновяване на одобрението на активното вещество есфенвалерат като кандидат за замяна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2048 на Комисията от 16 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2049 на Съвета от 10 ноември 2015 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2050 на Съвета от 10 ноември 2015 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия

17

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2051 на Съвета от 16 ноември 2015 година за изменение на Решение 2013/730/ОВППС в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях

19

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2052 на Съвета от 16 ноември 2015 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово

22

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/2053 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

27

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/2054 на Съвета от 16 ноември 2015 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2055 на Комисията от 10 ноември 2015 година за определяне на условията за създаване на програма за спешна ваксинация на говеда срещу заразен нодуларен дерматит в Гърция и за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 (нотифицирано под номер С(2015) 7671)  ( 1 )

31

 

*

Решение (ЕС) 2015/2056 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изменение на решения 2009/300/ЕО, 2009/563/ЕО, 2009/894/ЕО, 2011/330/ЕС и 2011/337/ЕС за удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти (нотифицирано под номер С(2015) 7781)  ( 1 )

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2057 на Комисията от 13 ноември 2015 година за удължаване на срока за прилагане на Решение за изпълнение 2013/413/ЕС, с което на държавите членки се разрешава да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО по отношение на картофи, с изключение на картофи, предназначени за засаждане, с произход от регионите Akkar и Bekaa в Ливан (нотифицирано под номер С(2015) 7793)

43

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2058 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изменение и поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 за определяне на процедурите за подаване на заявления за безвъзмездни средства и искания за плащане, както и на свързаната с тях информация, по отношение на спешните мерки срещу болестите по животните, посочени в Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 7807)

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2043 НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2015 година

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 11, параграфи 1 и 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 753/2011.

(2)

На 2 ноември 2015 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вписване се добавя към част А на списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 (лица, свързани с талибаните):

Torek Agha (известен още като: a) Sayed Mohammed Hashan, б) Torak Agha, в) Toriq Agha, г) Toriq Agha Sayed).

Звание: хаджи. Адрес: Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан. Дата на раждане: а) 1960 г., б) 1962 г., в) около1965 г. Място на раждане: a) провинция Кандахар, Афганистан; б) Pishin, провинция Baluchistan, Пакистан. Национален идентификационен номер: пакистански национален идентификационен номер 5430312277059 (получен по незаконен път, по-късно оттеглен от правителството на Пакистан). Друга информация: водещ командир на военния съвет на талибаните, участвал в набиране на средства от донори в Персийския залив. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на посочване от ООН: 2.11.2015 г.


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2044 НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2015 година

за прилагане на член 13 от Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия (1), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 26 април 2010 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 356/2010.

(2)

На 11 март 2014 г. Комитетът към Съвета за сигурност на Обединените нации, създаден по силата на резолюции 751 (1992) и 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, заличи едно лице от списъка на лицата, които подлежат на ограничителните мерки, посочени в точки 1, 3 и 7 от Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на ООН.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 356/2010 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 356/2010 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването относно следното лице се заличава в приложение I към Регламент (ЕС) № 356/2010:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2045 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2015 година

за вписване на наименование в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Jāņu siers (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Jāņu siers“, подадена от Латвия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Jāņu siers“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Jāņu siers“ (ХТСХ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3. Сирена от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 204, 20.6.2015 г., стр. 20.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2046 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2015 година

относно неодобряването на Artemisia absinthium L. като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 5 във връзка с член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 26 април 2013 г. Комисията получи заявление от Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) за одобрение на Artemisia absinthium L. като основно вещество. Заявлението бе придружено от информацията, изисквана съгласно член 23, параграф 3, втора алинея.

(2)

Комисията поиска научно съдействие от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 30 септември 2014 г. (2) Органът представи на Комисията технически доклад за съответното вещество. На 20 март 2015 г. Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите доклада за преразглеждане (3) и проекта на настоящия регламент за неодобряване на Artemisia absinthium L.

(3)

Документацията, предоставена от заявителя, показва, че Artemisia absinthium L. отговаря на критериите за хранителен продукт съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4). Алкохолните напитки, произведени от видовете Artemisia, обаче са включени в част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5), в която се определят максимални нива на определени вещества, естествено присъстващи в ароматизанти и хранителни съставки с ароматични свойства, в някои многокомпонентни храни — такива, каквито се консумират, в които са добавени ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства. Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1334/2008 максималните нива в многокомпонентните храни, изброени в част Б от приложение III, не трябва да бъдат надвишавани в резултат на употребата на ароматизанти и/или хранителни съставки с ароматични свойства. Поради това видовете Artemisia не може да бъдат използвани като хранителни продукти без резерви.

(4)

В техническия доклад на Органа бяха посочени конкретни опасения във връзка с излагането на туйон, абсинтин и ферулова киселина и в резултат на това не бе възможно да се изготви окончателна оценка на риска за операторите, работниците, страничните лица, потребителите и нецелевите организми.

(5)

Комисията прикани заявителя да представи своите коментари по техническия доклад на Органа и по проекта на доклад за преразглеждане. Заявителят представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно.

(6)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче опасенията, свързани с веществото, не могат да бъдат отхвърлени.

(7)

Следователно, както е посочено в доклада за преразглеждане на Комисията, не е установено изпълнение на изискванията, определени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради това е целесъобразно Artemisia absinthium L. да не бъде одобрено като основно вещество.

(8)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново заявление за одобрение на Artemisia absinthium L. като основно вещество в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неодобряване като основно вещество

Веществото Artemisia absinthium L. не се одобрява като основно вещество.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Резултати от консултацията с държавите членки и ЕОБХ във връзка със заявлението за основното вещество Artemisia absinthium за употреба за растителна защита като фунгицид при пшеница и като нематоцид и инсектицид при зеленчуци. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2014: EN-665. стр. 37.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN

(4)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34).


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2047 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2015 година

за подновяване на одобрението на активното вещество есфенвалерат като кандидат за замяна, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 24 във връзка с член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на одобрението на активното вещество есфенвалерат, както е посочено в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2), изтича на 30 юни 2016 г.

(2)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията (3) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на включването на есфенвалерат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (4).

(3)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1141/2010. Държавата членка докладчик счете заявлението за пълно.

(4)

Държавата членка докладчик подготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 30 юли 2013 г. го предостави на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията.

(5)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати получените коментари на Комисията. Освен това Органът осигури публичната достъпност на допълнителното обобщаващо досие.

(6)

На 22 октомври 2014 г. Органът предаде на Комисията заключението си (5) относно това, дали може да се очаква веществото есфенвалерат да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 20 март 2015 г. Комисията представи проекта на доклад за преразглеждане относно есфенвалерат на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(7)

Бе установено, че предвидените в член 4 критерии за одобрение са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество. Поради това посочените критерии за одобрение се считат за изпълнени.

(8)

Оценката на риска, свързана с подновяването на одобрението на веществото есфенвалерат, се основава на ограничен брой представителни видове употреба, които обаче не ограничават видовете употреба, за които продуктите за растителна защита, съдържащи есфенвалерат, могат да бъдат разрешени. Поради това е целесъобразно да отпадне ограничението за видовете употреба като инсектицид.

(9)

Комисията обаче счита, че веществото есфенвалерат е кандидат за замяна съгласно член 24 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Есфенвалерат е токсично вещество съгласно точка 3.7.2.2 и съответно точка 3.7.2.3 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 поради факта, че факторът за биоконцентрация е по-голям от 2 000 и концентрацията, при която не се наблюдава въздействие в дългосрочен план върху сладководните организми, е по-ниска от 0,01 mg/L. Поради това веществото есфенвалерат отговаря на условието, посочено в точка 4, второ тире от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(10)

Предвид посочените по-горе съображения е целесъобразно одобрението на веществото есфенвалерат като кандидат за замяна да бъде подновено.

(11)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от същия регламент приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(12)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1885 на Комисията (6) бе определена по-късна дата на изтичане на срока на одобрението за веществото есфенвалерат, за да се даде възможност процесът по подновяване на одобрението за посоченото вещество да приключи, преди въпросният срок да изтече. Независимо от това, тъй като решение за подновяване на одобрението бе взето преди първоначалната дата на изтичане на неговия срок, настоящият регламент следва да се прилага от деня след първоначалната дата на изтичане на срока на одобрението.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество като кандидат за замяна

Одобрението на активното вещество есфенвалерат като кандидат за замяна се подновява съгласно посоченото в приложение I.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент

Член 3

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 10).

(4)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2014);12(11):3873. Той е достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1885 на Комисията от 20 октомври 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества 2,4-D, ацибензолар-S-метил, амитрол, бентазон, цихалофоп бутил, дикват, есфенвалерат, фамоксадон, флумиоксазин, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), глифозат, ипроваликарб, изопротурон, ламбда-цихалотрин, металаксил-М, метсулфурон-метил, пиколинафен, просулфурон, пиметрозин, пирафлуфен-етил, тиабендазол, тифенсулфурон-метил и триасулфурон (ОВ L 276, 21.10.2015 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Есфенвалерат

CAS №: 66230-04-4

CIPAC № 481

S)-3-фенокси-α-цианобензилов (2S)-3-метил-2-(4-хлорофенил)бутират

830 g/kg

Онечистването толуен не трябва да превишава 10 g/kg в техническия материал

1 януари 2016 г.

31 декември 2022 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно есфенвалерат, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

риска от есфенвалерат и от (2SR)-изомера на фенвалерат за водните организми, включително риска за биоакумулация чрез хранителната верига,

риска за пчели и нецелеви членестоноги,

опазването на подпочвените води, когато веществото се прилага в области с чувствителни почвени и/или климатични условия.

Когато е целесъобразно, условията за употреба трябва да включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 10 за есфенвалерат се заличава;

2)

в част Д се добавя следното вписване:

 

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„2

Есфенвалерат

CAS №: 66230-04-4

CIPAC №: 481

S)-3-фенокси-α-цианобензилов (2S)-3-метил-2-(4-хлорофенил)бутират

830 g/kg

Онечистването толуен не трябва да превишава 10 g/kg в техническия материал.

1 януари 2016 г.

31 декември 2022 г.

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно есфенвалерат, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

риска от есфенвалерат и от (2SR)-изомера на фенвалерат за водните организми, включително риска за биоакумулация чрез хранителната верига,

риска за пчели и нецелеви членестоноги,

опазването на подпочвените води, когато веществото се прилага в области с чувствителни почвени и/или климатични условия.

Когато е целесъобразно, условията за употреба трябва да включват мерки за ограничаване на риска.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2048 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

52,3

MA

74,6

MK

43,3

ZZ

56,7

0707 00 05

AL

80,9

TR

142,3

ZZ

111,6

0709 93 10

MA

71,9

TR

166,8

ZZ

119,4

0805 20 10

CL

185,6

MA

86,1

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

130,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

73,2

ZA

95,1

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

91,8

ZZ

91,8

0806 10 10

BR

287,2

EG

228,3

PE

313,9

TR

174,9

ZZ

251,1

0808 10 80

AR

151,8

CL

83,9

MK

29,8

NZ

137,3

US

150,6

ZA

207,0

ZZ

126,7

0808 30 90

BA

97,7

CN

72,7

TR

135,0

ZZ

101,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/15


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2049 НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2015 година

за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (1), и по-специално член 33 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 25, параграф 2 от Решение 2008/615/ПВР предоставянето на лични данни, предвидено в това решение, не може да се осъществи преди общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от посоченото решение, да бъдат въведени в националното право на териториите на държавите членки, предоставящи такива данни.

(2)

Член 20 от Решение 2008/616/ПВР на Съвета (2) предвижда, че проверката дали горното условие е изпълнено по отношение на автоматизирания обмен на данни в съответствие с глава 2 от Решение 2008/615/ПВР се прави въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на базата на въпросник, посещение за оценка и пилотно изпитване.

(3)

Съгласно глава 4, точка 1.1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР въпросникът, съставен от съответната работна група на Съвета, се отнася за всички случаи на автоматизиран обмен на данни и трябва да бъде попълнен от държавата членка веднага щом тя счете, че е изпълнила необходимите условия за обмен на данни за съответната категория данни.

(4)

Швеция е попълнила въпросника относно защитата на данни, както и въпросника относно обмена на дактилоскопични данни.

(5)

Швеция е осъществила успешно пилотно изпитване с Австрия.

(6)

Проведено е посещение за оценка в Швеция, като екипът за оценка от Австрия е изготвил доклад за посещението и го е предал на съответната работна група на Съвета.

(7)

На Съвета е представен доклад за цялостна оценка, в който са обобщени резултатите от въпросника, посещението за оценка и пилотното изпитване относно обмена на дактилоскопични данни.

(8)

На 13 юли 2015 г. Съветът стигна до заключението, че Швеция е въвела изцяло общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от Решение 2008/615/ПВР.

(9)

Ето защо за целите на автоматизираното търсене на дактилоскопични данни Швеция следва да има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 9 от Решение 2008/615/ПВР.

(10)

Дания е обвързана от Решение 2008/615/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение, което е за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР.

(11)

Ирландия е обвързана от Решение 2008/615/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение, което е за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР.

(12)

Обединеното кралство не е обвързано от Решение 2008/615/ПВР и поради това не участва в приемането на настоящото решение, което е за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР, и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на автоматизираното търсене на дактилоскопични данни Швеция има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 9 от Решение 2008/615/ПВР, считано от 15 ноември 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/17


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2050 НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2015 година

за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (1), и по-специално член 33 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 25, параграф 2 от Решение 2008/615/ПВР предоставянето на лични данни, предвидено в това решение, не може да се осъществи преди общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от посоченото решение, да са въведени в националното законодателство на територията на държавите членки, предоставящи такива данни.

(2)

Член 20 от Решение 2008/616/ПВР на Съвета (2) предвижда, че проверката дали горното условие е изпълнено по отношение на автоматизирания обмен на данни в съответствие с глава 2 от Решение 2008/615/ПВР се прави въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на базата на въпросник, посещение за оценка и пилотно изпитване.

(3)

Съгласно глава 4, точка 1.1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР въпросникът, съставен от съответната работна група на Съвета, се отнася за всички случаи на автоматизиран обмен на данни и трябва да бъде попълнен от държавата членка веднага щом тя счете, че е изпълнила необходимите условия за обмен на данни за съответната категория данни.

(4)

Белгия е попълнила въпросника относно защитата на данни, както и въпросника относно обмена на дактилоскопични данни.

(5)

Белгия е осъществила успешно пилотно изпитване с Франция и Люксембург.

(6)

Проведено е посещение за оценка в Белгия, като екипът за оценка от Франция и Люксембург е изготвил доклад за посещението и го е предал на съответната работна група на Съвета.

(7)

На Съвета е представен доклад за цялостна оценка, в който са обобщени резултатите от въпросника, посещението за оценка и пилотното изпитване относно обмена на дактилоскопични данни.

(8)

На 13 юли 2015 г. Съветът стигна до заключението, че Белгия е въвела изцяло общите разпоредби за защита на данните, установени в глава 6 от Решение 2008/615/ПВР.

(9)

Ето защо за целите на автоматизираното търсене на дактилоскопични данни Белгия следва да има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 9 от Решение 2008/615/ПВР.

(10)

Дания е обвързана от Решение 2008/615/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение, което е за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР.

(11)

Ирландия е обвързана от Решение 2008/615/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение, което е за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР.

(12)

Обединеното кралство не е обвързано от Решение 2008/615/ПВР и поради това не участва в приемането на настоящото решение, което е за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР, и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на автоматизираното търсене на дактилоскопични данни Белгия има право да получава и предоставя лични данни съгласно член 9 от Решение 2008/615/ПВР, считано от 18 ноември 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/19


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/2051 НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2015 година

за изменение на Решение 2013/730/ОВППС в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 31, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2013/730/ОВППС на Съвета (1) е предвидено, че Съюзът допринася за проекта на Центъра за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малки оръжия и леки въоръжения (SEESAC) за намаляване на заплахата от незаконното разпространение и трафика на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Югоизточна Европа.

(2)

Целта на проекта, подкрепен с Решение 2013/730/ОВППС е, наред с други аспекти, да се подобрят разпоредбите за сигурност и управлението на запасите при съхраняването на запасите от конвенционални оръжия и боеприпаси („компонент за сигурността на съхранението“).

(3)

В параграф 3.1 от приложението към Решение 2013/730/ОВППС Босна и Херцеговина, Косово (2), Република Молдова, Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония са посочени като бенефициери на компонента за сигурността на съхранението, но не и Албания.

(4)

Според Изпълнителната агенция SEESAC — и със съгласието на албанските власти — съществува необходимост Албания да се възползва от компонента за сигурността на съхранението и съществува налично финансиране съгласно Решение 2013/730/ОВППС.

(5)

Ето защо Решение 2013/730/ОВППС следва да бъде изменено, с цел да се включи Албания като бенефициер на компонента за сигурността на съхранението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Параграф 3.1 от приложението към Решение 2013/730/ОВППС се заменя със следното:

„3.1.   Повишена сигурност на запасите чрез подобрения в инфраструктурата и развитие на капацитета

Цел

Тази дейност ще намали заплахата от разпространението и незаконния трафик на МОЛВ и боеприпаси за тях чрез подобряване на разпоредбите за сигурност и управлението на запасите при съхраняването на запасите от конвенционални оръжия и боеприпаси в Албания, Босна и Херцеговина, Косово (*), Република Молдова, Черна гора, Сърбия и бившата югославска република Македония.

Описание

Успешното прилагане на Решение 2010/179/ОВППС на Съвета чрез двустранен подход за: 1) подобряване на сигурността на местата за съхранение в три държави (3); и 2) изграждане на капацитета на персонала, на който са възложени задачите по управление на запасите (4), значително подобри разпоредбите за сигурността и намали риска от нежелано разпространение на запасите от МОЛВ и боеприпаси за тях. Надграждайки над тези постижения, вторият етап на проекта ще продължи с повишаването на сигурността на местата за съхранение на оръжия и боеприпаси в Югоизточна Европа чрез предоставяне на допълнителна конкретна техническа и инфраструктурна помощ, съответстваща на най-добрите международни практики и стандарти. Чрез дейностите по проекта ще се окаже съдействие на министерствата на отбраната на Албания, Босна и Херцеговина, Република Молдова, Черна гора и бившата югославска република Македония, както и на министерствата на вътрешните работи на Република Сърбия, бившата югославска република Македония и Косово (*), посредством закупуването и инсталирането на оборудването, необходимо за обезопасяване на запасите от оръжия и боеприпаси. Освен това, когато е необходимо, ще се предоставя обучение на персонал, който отговаря за управлението на запаси. Обектите, чиято сигурност ще се повишава, ще бъдат подбрани въз основа на оценка на приоритетите, както и на рисковете за сигурността, които те създават.

По-специално по проекта са предвидени следните дейности:

Албания: повишаване на сигурността на обекти за съхранение на боеприпаси и конвенционални оръжия на Министерството на отбраната (до 2 обекта), включително чрез инсталиране и/или ремонт на оградите и осветлението, на системите за известяване за нарушители, на камерите за видеонаблюдение (CCTV) и комуникационното оборудване.

Босна и Херцеговина: повишаване на сигурността на обекти за съхранение на боеприпаси и конвенционални оръжия на Министерството на отбраната, включително чрез инсталиране и/или ремонт на оградите и осветлението, на системите за известяване за нарушители, на камерите за видеонаблюдение (CCTV) и комуникационното оборудване, като се допълни работата по безопасността на запасите, осъществена от ПРООН и ОССЕ.

Косово (*): подобряване на способностите за управление на запасите на полицейските участъци чрез обучение и оценка на актуалното състояние. Ремонт на един малък местен обект за съхранение на МОЛВ и боеприпаси.

Бивша югославска република Македония: повишаване на сигурността на централния склад на Министерството на вътрешните работи (Orman) чрез закупуване на оборудване за сигурност и реализиране на подобрения в инфраструктурата, включително ремонт на оградата; оборудване за CCTV и осветление; и нови обезопасени врати на сградите за съхранение. Повишаване на сигурността на централния склад на въоръжените сили на бившата югославска република Македония чрез закупуване и инсталиране на видеонаблюдение и повишаване на сигурността на обекта и сградата чрез ремонт на оградите, инсталиране на нови входни врати и ремонт на обезопасените врати на склада.

Република Молдова: повишаване на сигурността на централното депо за оръжия и боеприпаси (CAMD) на Министерството на вътрешните работи, включително инсталиране на огради за сигурност, системи за контрол на достъпа и закупуването на електронен регистър на оръжията.

Черна гора: физически подобрения на обекта за боеприпаси „Brezovik“, включително цялостно подобрение на инфраструктурата за сигурност на обекта. Разработване на централен регистър на съхраняваните оръжия и боеприпаси.

Сърбия: повишаване на сигурността на основния обект за съхранение на МОЛВ на Министерството на вътрешните работи, включително видеонаблюдение и контрол на достъпа.

Регионално обучение по управление на запасите: ще се осъществява и на регионално (годишно), и на национално равнище (при необходимост).

Резултати от проекта и показатели за изпълнението:

В резултат на проекта ще се повиши сигурността в Югоизточна Европа чрез намаляване на риска от незаконна търговия посредством:

Повишаване на сигурността на места за съхранение на МОЛВ в Албания (до 2), Босна и Херцеговина (4), Косово (*) (1), Република Молдова (2), Черна гора (1), Сърбия (1) и бившата югославска република Македония (2) чрез измерими подобрения, насочени към инфраструктурата за сигурност.

Повишаване на капацитета на персонала за безопасно съхранение на запасите чрез обучаването на най-малко 60 души от държавите бенефициери в три семинара и чрез осигуряване на целенасочено обучение на национално равнище.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2013/730/ОВППС на Съвета от 9 декември 2013 г. в подкрепа на дейността на SEESAC по разоръжаване и контрол на оръжията в Югоизточна Европа в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (ОВ L 332, 11.12.2013 г., стр. 19).

(2)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(3)  В Хърватия централният оръжеен склад „MURAT“ на Министерството на вътрешните работи беше подобрен чрез инсталирането на система за видеонаблюдение; в Босна и Херцеговина бяха инсталирани 41 обезопасени врати, като беше повишена сигурността на четири места за съхранение на МОЛВ и боеприпаси на Министерството на отбраната; сигурността в депото за боеприпаси „TARAS“ на Министерството на отбраната на Черна гора беше повишена до международните стандарти за равнище на сигурността.

(4)  Беше разработен курс по управление на запасите, като общо 58 служители на оперативно равнище от министерствата на отбраната, въоръжените сили и министерствата на вътрешните работи на Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия бяха обучени в управление на запасите.


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/22


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/2052 НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2015 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (1)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 25 януари 2012 г. Съветът прие Решение 2012/39/ОВППС (2) за назначаване на г-н Samuel ŽBOGAR за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово. Мандатът на СПЕС беше последно изменен с Решение 2014/400/ОВППС на Съвета (3). Мандатът на СПЕС изтича на 31 октомври 2015 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 16 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

(4)

Всички възможни промени в задачите и целите на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO), които имат отражение върху задачите и целите на СПЕС, в зависимост от случая следва да бъдат своевременно разглеждани във връзка с мандата на СПЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Samuel ŽBOGAR като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово се удължава до 28 февруари 2017 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Косово. Тези цели включват заемането на водеща роля в утвърждаването на стабилно, жизнеспособно, демократично и многоетническо Косово; укрепването на стабилността в региона и допринасянето за регионалното сътрудничество и добросъседските отношения на Западните Балкани; утвърждаването на Косово, ангажирано със спазването на принципите на върховенството на закона и закрилата на малцинствата, както и на културното и религиозното наследство; подкрепата за европейската перспектива на Косово и сближаването със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране и решението на Съвета за подписването му, както и със съответните заключения на Съвета.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предоставя съвети и подкрепа от страна на Съюза в политическия процес;

б)

да съдейства за цялостната политическа координация на Съюза в Косово;

в)

да укрепва присъствието на Съюза в Косово и да осигурява неговата съгласуваност и ефективност;

г)

да предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на EULEX KOSOVO, включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер;

д)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза в Косово, включително като ръководи на местно равнище прехода на EULEX;

е)

да оказва подкрепа за европейската перспектива на Косово и сближаването му със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране и решението на Съвета за подписването му, както и със съответните заключения на Съвета, чрез целенасочена обществена комуникация и дейности на Съюза за осведомяване, целящи осигуряването на по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Косово по въпроси, свързани със Съюза, включително чрез работата на EULEX;

ж)

да наблюдава, подпомага и улеснява напредъка по политически, икономически и европейски приоритети съгласно съответните институционални компетентности и отговорности;

з)

да допринася за развитието и укрепването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Косово, включително правата на жените и децата и закрилата на малцинствата, в съответствие с политиката на Съюза в областта на правата на човека и насоките на Съюза по въпросите на правата на човека;

и)

да подпомага водения със съдействието на Съюза диалог Белград—Прищина.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и съответните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 ноември 2015 г. до 28 февруари 2017 г., е в размер на 3 135 000EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за поръчки от страна на СПЕС. Освен това, по отношение на стоките, закупени от СПЕС, не се прилагат правила за произход..

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   Назначава се специализиран персонал, който да подпомага СПЕС при изпълнението на мандата и да допринася за съгласуваността, осигуряването на информация за дейността на Съюза в Косово като цяло и нейната ефективност. В рамките на мандата и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екипа. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от държавата членка, съответната институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитет на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят съответно с приемащите страни. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

1.   СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (4).

2.   ВП е оправомощен да предоставя на НАТО/КФОР класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, изготвени за целите на действията, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС.

3.   В съответствие с оперативните нужди на СПЕС ВП е оправомощен да предоставя на Организацията на обединените нации (ООН) и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, изготвени за целите на действията, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС. За тази цел се изготвят споразумения на местно равнище.

4.   ВП е оправомощен да предоставя на трети страни, свързани с настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, отнасящи се до обсъжданията в Съвета във връзка с действията, за които се прилага задължението за опазване на служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (5).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или съответно държавите членки осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а)

разработва, въз основа на насоки от страна на ЕСВД, специфичен план за сигурност, който включва специфични физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащ управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и план за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск в съответствие с условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, въз основа на степента на риск, определена за същия район от ЕСВД;

г)

гарантира изпълнението на всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя пред Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС се отчита и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади и пред Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на Съюза и спомага за съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с цел да бъдат постигнати целите на политиката на Съюза. Дейността на СПЕС се съгласува с тази на Комисията, както и с дейността на други СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на мисии на държавите членки и с ръководителите на делегациите на Съюза в региона. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на EULEX KOSOVO, включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер. СПЕС и командващият гражданските операции се консултират помежду си при необходимост.

3.   СПЕС поддържа също така връзка със съответните местни органи и с други участници на международно и регионално равнище, представени на място.

4.   СПЕС заедно с други участници от страна на Съюза в района гарантира разпространението и обмена на информация между представените на място участници от страна на Съюза с цел постигане на висока степен на познаване и оценка на ситуацията сред всички тях.

Член 13

Помощ във връзка с правни претенции

СПЕС и неговия персонал съдействат за предоставяне на необходимото в отговор на правните претенции и задълженията, възникнали във връзка с предходни мандати на СПЕС в Косово, и оказват административна помощ и достъп до съответните преписки за тази цел.

Член 14

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в този регион подлежат на редовен преглед. До края на юни 2016 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за напредъка, а до края на ноември 2016 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 ноември 2015 г.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(2)  Решение 2012/39/ОВППС на Съвета от 25 януари 2012 г. за назначаване на специалния представител на Европейския съюз в Косово (ОВ L 23, 26.1.2012 г., стр. 5).

(3)  Решение 2014/400/ОВППС на Съвета от 26 юни 2014 г. за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (ОВ L 188, 27.6.2014 г., стр. 68).

(4)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).

(5)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/27


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2015/2053 НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2015 година

за прилагане на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2010/231/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 г. относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППС (1), и по-специално член 7 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 26 април 2010 г. Съветът прие Решение 2010/231/ОВППС.

(2)

На 11 март 2014 г. Комитетът към Съвета за сигурност на Обединените нации, създаден по силата на резолюции 751 (1992) и 1907 (2009) на Съвета за сигурност на ООН, заличи едно лице от списъка на лицата, които подлежат на ограничителните мерки, посочени в точки 1, 3 и 7 от Резолюция 1844 (2008) на Съвета за сигурност на ООН.

(3)

Приложение I към Решение 2010/231/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2010/231/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването относно следното лице се заличава в приложение I към Решение 2010/231/ОВППС:

Jim'ale, Ali Ahmed Nur


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2015/2054 НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2015 година

за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 5 и член 6, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Решение 2011/486/ОВППС.

(2)

На 2 ноември 2015 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност, измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2011/486/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/486/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вписване се добавя към част А на списъка, поместен в приложението към Решение 2011/486/ОВППС (лица, свързани с талибаните):

Torek Agha (известен още като: a) Sayed Mohammed Hashan, б) Torak Agha, в) Toriq Agha, г) Toriq Agha Sayed).

Звание: хаджи. Адрес: Pashtunabad, Quetta, провинция Baluchistan, Пакистан. Дата на раждане: а) 1960 г., б) 1962 г., в) около1965 г. Място на раждане: a) провинция Кандахар, Афганистан; б) Pishin, провинция Baluchistan, Пакистан. Национален идентификационен номер: пакистански национален идентификационен номер 5430312277059 (получен по незаконен път, по-късно оттеглен от правителството на Пакистан). Друга информация: водещ командир на военния съвет на талибаните, участвал в набиране на средства от донори в Персийския залив. Налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на посочване от ООН: 2.11.2015 г.


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2055 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2015 година

за определяне на условията за създаване на програма за спешна ваксинация на говеда срещу заразен нодуларен дерматит в Гърция и за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500

(нотифицирано под номер С(2015) 7671)

(само текстът на гръцки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (3), и по-специално член 19, параграф 1, буква а), параграф 3, буква а) и параграф 6 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (4), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 92/119/ЕИО се определят общи мерки за борба с някои болести по животните. Сред тях са мерки, които трябва да бъдат предприети при съмнение и потвърждение на появата на болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) в стопанство, мерките, които трябва да бъдат предприети в зоните, за които са въведени ограничения, и други допълнителни мерки за борба с болестта. В посочените мерки се предвижда също така спешна ваксинация при огнище на ЗНД в допълнение към другите мерки за борба.

(2)

На 20 август 2015 г. органите на Гърция уведомиха Комисията за две огнища на ЗНД в стопанства за говеда с около 200 говеда в област Feres, регионална единица Evros в Гърция. Тези огнища представляват първите случаи на поява на ЗНД в Съюза.

(3)

С цел да се предотврати разпространението на ЗНД към други части в Гърция, към други държави членки и трети държави, Комисията прие Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 на Комисията (5), в което се забраняват движението и изпращането на говеда и семенна течност от тях, както и пускането на пазара на някои животински продукти от регионална единица Evros.

(4)

Предвид допълнителната информация за епидемиологичната обстановка в Гърция посочените временни защитни мерки бяха заменени с по-сложни защитни мерки, определени в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията (6).

(5)

Освен това на 10 септември 2015 г. Гърция информира Комисията и държавите членки за 24 потвърдени и 17 предполагаеми огнища на ЗНД в стопанства, разположени в установените предпазни и надзорни зони в регионалната единица Evros.

(6)

Също така на 27 септември 2015 г. гръцките органи уведомиха Комисията за огнище на ЗНД в югоизточната част на регионална единица Xanthi, а след това на 2 октомври 2015 г. — отново за ново огнище на ЗНД в регионална единица Kavala, разположена на запад от регионална единица Xanthi.

(7)

След това на 7 октомври 2015 г. гръцките органи уведомиха Комисията за огнище на ЗНД в стопанство с говеда в регионална единица Limnos.

(8)

При поява на огнище на ЗНД в член 19 от Директива 92/119/ЕИО се предвижда възможността за извършване на ваксинация срещу посочената болест.

(9)

На 26 август 2015 г. Гърция представи на Комисията програма за спешна ваксинация срещу ЗНД при говеда, отглеждани в стопанства в регионална единица Evros в Гърция. В програмата са предоставени подробни данни по отношение на географското и административното определяне на зоната за ваксинация, броя на стопанствата и животните, които да бъдат ваксинирани, и времето, когато ваксинацията следва да бъде извършена, както и обстоятелствата, които обосновават решението за изпълнение на мерките.

(10)

В съответствие с научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (7) в търговската мрежа са налични само живи атенюирани ваксини срещу ЗНД. В становището се казва, че ваксината, изготвена на основата на атенюиран щам на вируса Neethling на ЗНД, е с висока ефикасност за предотвратяване на заболеваемостта. Тъй като хомоложните ваксини срещу ЗНД са по-ефикасни, отколкото ваксините, които са на основата на атенюирани вируси на шарка по овцете, следва да се препоръчва тяхната употреба, която зависи от наличността им от производителите на ваксини, които извършват дейност предимно извън Съюза.

(11)

Не съществува ваксина срещу ЗНД, която да е с разрешение за пускане на пазара в Съюза. Следователно спешната ваксинация в съответствие с член 19 от Директива 92/119/ЕИО може да се извършва само в съответствие с член 8 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), съгласно който се позволява на държавите членки временно да разрешават употребата на ваксини без разрешение за пускане на пазара при сериозна епизоотична болест, каквато е ЗНД.

(12)

В съответствие с член 19, параграф 6 от Директива 92/119/ЕИО на 5 септември 2015 г. Гърция уведоми Комисията, че се е сдобила с достатъчен брой дози от хомоложна ваксина срещу ЗНД и че е дадено начало на спешна ваксинация в предпазните и надзорните зони в регионална единица Evros съгласно програмата за ваксинация, описана в съображение 9. Освен това съответно на 27 септември и на 2 октомври 2015 г. гръцките органи уведомиха Комисията за решението си да предприемат ваксиниране на говеда, отглеждани в стопанства в регионалните единици Rodopi, Xanthi и Kavala в съответствие с програмата за ваксинация, представена на 26 август 2015 г.

(13)

Целта на настоящото решение е да се определят условията, при които Гърция следва да прилага спешна ваксинация. Бързото разпространение на ЗНД в Гърция представлява риск за други части от територията на Гърция, както и за съседните държави. Следователно цел на настоящото решение е и да се подкрепят мерките за борба с болестта, които се прилагат в Гърция, чрез ограничаване на движението на неваксинирани говеда на възраст над три месеца към други стопанства в ограничителната зона. Това възрастово ограничение позволява извършването на необходимото движение на малки телета към други стопанства за по-нататъшно отглеждане през периода след раждането, когато те не могат да бъдат ефективно имунизирани. В същото време е необходимо да се разреши движението на неваксинирани животни директно до кланица, разположена в ограничителната зона.

(14)

Зоната, където се извършва ваксинацията срещу ЗНД, може да обхваща цялата ограничителна зона, както е определена в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 и посочена в приложението към цитираното решение.

(15)

Първият кръг на ваксинацията следва да бъде приключен възможно най-скоро и не по-късно от 31 октомври 2015 г. и 30 ноември 2015 г. съответно за регионална единица Evros и за регионалните единици Rodopi, Xanthi и Kavala. При бъдещи огнища в други регионални единици ваксинацията в засегнатата регионална единица следва да приключи в срок от два месеца след потвърждаването на първото огнище на ЗНД в посочената регионална единица в зависимост от наличността на ваксините. Тъй като успехът на мерките за борба в Гърция зависи също така от успеха на мерките за борба в съседна трета държава, която е съобщила за огнища на ЗНД в непосредствена близост до огнищата, за които Гърция е уведомила, може да се окаже необходимо да се ваксинират животни, родени от ваксинирани говеда, както и да се повтори ваксинацията на говеда в засегнатата зона. Следователно срокът на прилагане на настоящото решение за ваксиниране срещу ЗНД в Гърция е до края на 2016 г.

(16)

Рискът от разпространение на болестта от ваксинирани животни и продукти от тях е различен от рисковете, произтичащи от неваксинирани животни, които е възможно да са в инкубационен период. Поради това е необходимо да се определят условията за движението на ваксинираните говеда и за пускането на пазара на продукти, получени от такива животни.

(17)

Познанията за ЗНД не са изчерпателни. Ваксинираните говеда са защитени срещу клинични признаци, но не непременно от инфекция и не всички ваксинирани животни изграждат защитен имунитет. Поради това на тези животни — след период от поне 28 дни след ваксинацията — следва да бъде позволено да бъдат изпратени директно за незабавно клане в кланици, намиращи се на територията на Гърция.

(18)

Следователно, пресни меса и месни заготовки от тях, както и месни продукти, подложени на неспециална обработка, могат да представляват значителен риск от разпространение на ЗНД. Поради това е оправдано да се ограничи пускането на пазара на прясно месо, месни заготовки и месни продукти от тях на територията на Гърция, при условие че това прясно месо, месни заготовки и месни продукти се подлагат на специално маркиране с маркировка, която не е овална и не може да бъде сбъркана със здравната маркировка за прясно месо, предвидена в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (9), и идентификационната маркировка за месни заготовки и месни продукти, състоящи се от или съдържащи месо от говеда, предвидена в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (10).

(19)

Специфичната обработка на месни продукти в херметически затворени контейнери до стойност Fo от три или повече и обработката, описана в точки 1.1 — 1.5 от част А от приложение IX към Директива 2003/85/ЕО на Съвета (11) на мляко и млечни продукти инактивира в достатъчна степен вируса на ЗНД в тези продукти, предназначени за консумация от човека, и следователно такова мляко и млечни продукти следва да бъдат разрешени за пускане на пазара на цялата територия на Гърция и в други държави членки, както и да бъдат изпращани в трети държави.

(20)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 следва да бъде съответно изменено.

(21)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   В допълнение към мерките, предприети от Гърция в съответствие с членове 4, 5 и 10 от Директива 92/119/ЕИО, Гърция може да извърши спешна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит на говеда, отглеждани в стопанства в зоните, посочени в приложение I съгласно условията, определени в приложение II.

2.   Одобрява се програмата за спешна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит на говеда, отглеждани в стопанства в зоните, посочени в приложение I, представена от Гърция на Комисията на 26 август 2015 г.

3.   Забранява се движение към други държави членки на говеда, ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит.

4.   Забранява се движение към други държави членки на говеда на възраст под 6 месеца, които не са ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит, а са родени от майки, ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит.

Член 2

Гърция предприема необходимите мерки, за да се съобрази с настоящото решение, и уведомява Комисията и държавите членки в съответствие с член 19, параграф 5 от Директива 92/119/ЕИО.

Член 3

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 3 се заличава;

2)

В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 1, буква а), компетентният орган може да разреши изпращането на говеда и отглеждани в плен диви преживни животни от стопанства, разположени в ограничителната зона, до кланица, която се намира в други части на Гърция, при условие че:

а)

животните са пребивавали от раждането си или през последните 28 дни в стопанство, в което през посочения период не е било официално докладвано за случай на заразен нодуларен дерматит;

б)

животните са били клинично прегледани при натоварването и не са показвали никакви клинични признаци на заразен нодуларен дерматит;

в)

животните се транспортират директно за незабавно клане, без спиране или разтоварване;

г)

кланицата е определена за тази цел от компетентния орган;

д)

компетентният орган за кланицата трябва да бъде уведомен от изпращащия компетентен орган за намерението да бъдат изпратени животните и уведомява изпращащия компетентен орган за тяхното пристигане;

е)

след пристигането в кланицата тези животни са държани и заклани отделно от другите животни в рамките на не повече от 36 часа.

ж)

животните, за които има намерение да бъдат придвижени:

i)

или не са били ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит и са държани в стопанства,

в които не е извършена ваксинация и които са разположени извън предпазните и надзорните зони; или

в които е извършена ваксинация и които са разположени извън предпазните и надзорните зони, а карентният период от най-малко 7 дни след ваксинацията в стадото е изтекъл; или

които са разположени в надзорна зона, запазена за повече от 30 дни поради появата на други случаи на болестта; или

ii)

са ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит най-малко 28 дни преди движението им и идват от стопанство, в което всички възприемчиви животни са били ваксинирани най-малко 28 дни преди планираното движение.“

3)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Дерогация от забраната за пускане на пазара на прясно месо и месни заготовки от говеда и от диви преживни животни

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 2, букви а) и в) компетентният орган може да разреши пускането на пазара извън ограничителната зона на прясно месо, с изключение на карантия, различна от черен дроб, и месни заготовки от него, както и на сурови и обработени кожи, получени от говеда и диви преживни животни:

а)

са отглеждани в стопанства в ограничителната зона, по отношение на които не са били наложени ограничения в съответствие с Директива 92/119/ЕИО; или

б)

са заклани или уловени преди 21 август 2015 г.; или

в)

са посочени в член 4, параграф 1.

Компетентният орган гарантира, че прясното месо, с изключение на карантия, различна от черен дроб, и месните заготовки от него, както и суровите и обработените кожи, посочени в първа алинея, не се изпращат до други държави членки или трети страни.

2.   Компетентният орган разрешава изпращането до други държави членки само на пратки от прясно месо и месни заготовки, произведени от такова прясно месо, добито от говеда, отглеждани и заклани извън ограничителната зона, при условие че такова месо и месни заготовки са произведени, съхранявани и с тях се борави, без да се влиза в контакт с месото и месните продукти, които не са разрешени за изпращане до други държави членки, а пратките се придружават от официален здравен сертификат, както е посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията (12), част II от който се попълва със следното уверение:

„Прясно месо или месни заготовки, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.

(12)  Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. относно приемане на хармонизиран образец на сертификат и инспекционен доклад, свързан с търговията в рамките на Общността с животни и продукти от животински произход (ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 44).“"

4)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Дерогация от забраната за пускане на пазара на месни продукти, състоящи се от или съдържащи месо от говеда и от диви преживни животни

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 2, буква а), компетентният орган може да разреши пускането на пазара на месни продукти, произведени в ограничителната зона от прясно месо от говеда и диви преживни животни:

а)

са отглеждани в стопанства в ограничителната зона, по отношение на които не са били наложени ограничения в съответствие с Директива 92/119/ЕИО; или

б)

са заклани или уловени преди 21 август 2015 г.; или

в)

са посочени в член 4, параграф 1; или

г)

са отглеждани и заклани извън ограничителната зона.

2.   Компетентният орган разрешава пускането на пазара на месни продукти, посочени в параграф 1, отговарящи на условията от букви а), б) или в) от посочения параграф, само на територията на Гърция, при условие че месните продукти са били подложени на неспециална обработка, която гарантира, че разрезната им повърхност вече не представя характеристиките на прясно месо.

Компетентният орган гарантира, че месните продукти, посочени в първата алинея, не се изпращат до други държави членки или трети държави.

3.   Компетентният орган разрешава изпращането само на пратки от месни продукти, произведени от прясно месо, добито от животни, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), към други държави членки, при условие че месните продукти са били подложени на специална обработка в херметически затворени контейнери до стойност Fo от три или повече, и са придружени от официален здравен сертификат, както е посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 599/2004, част II от който се попълва със следното уверение:

„Месни продукти, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.

4.   Компетентният орган разрешава изпращането до други държави членки само на пратки от месни продукти, произведени от прясно месо, добито от животните, посочени в параграф 1, буква г), при условие че месните продукти са били подложени на неспециална обработка, която гарантира, че разрезната им повърхност вече не представя характеристиките на прясно месо и че се придружават от официален здравен сертификат, както е посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 599/2004, част II от който се попълва със следното уверение:

„Месни продукти, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.“

5)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Дерогация от забраната за изпращане и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 2, буква б), компетентният орган може да разреши пускането на пазара на мляко за консумация от човека, добито от говеда, отглеждани в стопанства, разположени в ограничителната зона, и на млечни продукти от такова мляко, при условие че млякото и млечните продукти са били подложени на обработка, описана в част А, точки 1.1 — 1.5 от приложение IX към Директива 2003/85/ЕО на Съвета (13).

2.   Компетентният орган разрешава изпращането до други държави членки само на пратки от мляко и млечни продукти, добити от говеда, отглеждани в стопанства, разположени в ограничителната зона, при условие че млякото и млечните продукти са предназначени за консумация от човека, преминали са обработката, посочена в параграф 1, а пратките се придружават от официален здравен сертификат, както е посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията, част II от който се попълва със следното уверение:

„Мляко и млечни продукти, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.

(13)  Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 година относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО (ОВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1).“"

6)

Заглавието на член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Специална маркировка за прясно месо, месни заготовки и месни продукти, посочени съответно в член 5, параграф 1 и член 6, параграф 2“

7)

Датата в член 12 се заменя с „31 декември 2016 г.“

8)

приложението се заменя с текста в приложение III.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69.

(4)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 на Комисията от 21 август 2015 г. относно някои временни защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция (ОВ L 222, 25.8.2015 г., стр. 7).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 (ОВ L 234, 8.9.2015 г., стр. 19).

(7)  EFSA Journal 2015;13(1):3986 [73 стр.].

(8)  Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).

(10)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(11)  Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 г. относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО (ОВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Гърция:

Следните регионални единици в Гърция:

регионална единица Evros;

регионална единица Kavala;

регионална единица Limnos;

регионална единица Rodopi;

регионална единица Xanthi.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Условия за използването на спешната ваксинация в борбата със заразния нодуларен дерматит и ликвидирането му в изпълнение на член 19 от Директива 92/119/ЕИО

1.

Обхват на географската зона, в която да бъде извършена спешната ваксинация

Зоната на ваксинация попада в зоната, определена в приложение I.

Ограниченията, приложими в зоната на ваксинация, са ограниченията, предвидени в настоящото решение и в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500, без да се засягат разпоредбите на член 10 на Директива 92/119/ЕИО.

2.

Видове и възраст на животните, които да бъдат ваксинирани

Всички говеда, независимо от техния пол, възраст и стадий на бременността или производителността, се ваксинират в първия кръг на ваксинацията, посочен в точка 3.

Потомството на ваксинирани говеда се ваксинира в съответствие с инструкциите на производителя, когато животните са на възраст, не по-малко от четири месеца.

3.

Продължителност на кампанията за ваксиниране

Първият кръг на ваксинацията в регионална единица Evros се извършва до 31 октомври 2015 г.

Първият кръг на ваксинацията в регионалните единици Rodopi, Xanthi и Kavala се извършва до 30 ноември 2015 г.

Първият кръг на ваксинацията във всяка от другите регионални единици, изброени в приложение I, се извършва възможно най-скоро и не по-късно от два месеца след потвърждаването на първото огнище в посочената регионална единица.

4.

Специфичен режим на спиране на движението на животни и на продукти от тях

Независимо от другите мерки, които може да са въведени в ограничителната зона, както е определено в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500, животни на възраст, по-голяма от 90 дни, не се придвижват към друго стопанство, освен когато те са били ваксинирани и редовно реваксинирани най-малко 28 дни преди движението.

При изтичането на 28 дни след ваксинирането мерките за движение на ваксинирани говеда и за пускането на пазара на продукти, добити от ваксинирани говеда, както е предвидено в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500, се прилагат, без да се засягат разпоредбите на член 10 на Директива 92/119/ЕИО.

Неваксинираните животни могат да бъдат придвижвани за директно клане в кланица, разположена в ограничителната зона. Освен в случаите на спешно клане, се спазва карентен период от 7 дни след ваксинацията в стадото преди неваксинираните животни от стопанствата, в които е била извършена ваксинация, да се изпратят за клане.

Неваксинирани животни от потомството, които са на възраст под 6 месеца и са родени от майки, ваксинирани поне 28 дни преди раждането, може да бъдат придвижвани до друго стопанство, разположено в ограничителната зона.

5.

Специална регистрация на ваксинираните животни

За всяко ваксинирано говедо от местния компетентен орган се вписват подробни данни за ваксинацията в специалната онлайн база данни, свързана с централната база данни, създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (1).

В записите трябва да е видна връзката между ваксинираната майка и потомството.

6.

Други въпроси, свързани със спешната ваксинация.

6.1.

Надзорна зона в Гърция около зоната на ваксинацията

Установява се надзорна зона от най-малко 10 km около зоната на ваксинация, посочена в точка 1, като в тази надзорна зона се извършва интензивен надзор, а движението на говеда подлежи на контрол от страна на компетентния орган.

Говеда, които не са ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит и са държани в стопанствата, разположени в надзорната зона около зоната на ваксинация, не напускат стопанствата си, докато не е изтекъл карентен период от най-малко 7 дни след извършването на ваксинацията в стопанства, разположени в зоната на ваксинация на разстояние, по-малко от 10 km.

6.2.

Период, за който са запазени мерките, прилагани в зоните, установени в съответствие с член 10 от Директива 92/119/ЕИО и Решение за изпълнение (ЕС) № 2015/1500

Мерките, прилагани в зоната на ваксинация, остават в сила, докато не бъдат отменени в съответствие с член 19, параграф 6 от Директива 92/119/ЕИО.

6.3.

Провеждане на кампанията за ваксиниране

Ваксинацията се извършва от служител на компетентния орган или от частнопрактикуващ ветеринарен лекар, назначен от компетентния орган и под негов надзор

Приоритетните за ваксинация животни следва да бъдат животните, отглеждани в стопанства, разположени в предпазните и надзорните зони и в зоните, граничещи с други държави членки и регионални единици в Гърция, които са свободни от ЗНД.

Предприемат се необходимите мерки, за да се избегне разпространението на евентуални вируси. Всякакви остатъчни количества от ваксината се връщат на пункта, от който тя е била получена, заедно с писмен документ за броя на ваксинираните животни и броя на използваните дози.

6.4.

Ваксина, която следва да се използва

Хомоложна жива атенуирана ваксина срещу ЗНД (щам на вируса Neethling), „Ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит за едър рогат добитък“, Onderstepoort Biological Products, Южна Африка.

Или: Жива атенуирана ваксина срещу ЗНД (тип SIS), „Lumpyvax“, MSD Animal Health, Intervet, Южна Африка.

Ваксината се използва в съответствие с инструкциите на производителя и член 8 от Директива 2001/82/ЕО под отговорността на централните компетентни органи.

6.5.

Доклади за напредъка и окончателен доклад

В съответствие с член 19, параграф 5 от Директива 92/119/ЕИО на Комисията и на държавите членки се предоставя доклад за напредъка по изпълнението на програмата.

В съответствие с член 19, параграф 5 от Директива 92/119/ЕИО на Комисията и на държавите членки се предоставя подробен доклад за приключването на програмата, преди да бъдат отменени ограниченията, посочени в точки 6.1 и 6.2.


(1)  Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Гърция:

Следните регионални единици в Гърция:

регионална единица Evros;

регионална единица Kavala;

регионална единица Limnos;

регионална единица Rodopi;

регионална единица Xanthi.“


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/41


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2056 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2015 година

за изменение на решения 2009/300/ЕО, 2009/563/ЕО, 2009/894/ЕО, 2011/330/ЕС и 2011/337/ЕС за удължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти

(нотифицирано под номер С(2015) 7781)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква в) от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на Решение 2009/300/ЕО на Комисията (2) изтича на 31 декември 2015 г.

(2)

Срокът на валидност на Решение 2009/563/ЕО на Комисията (3) изтича на 31 декември 2015 г.

(3)

Срокът на валидност на Решение 2009/894/ЕО на Комисията (4) изтича на 31 декември 2015 г.

(4)

Срокът на валидност на Решение 2011/330/ЕС на Комисията (5) изтича на 31 декември 2015 г.

(5)

Срокът на валидност на Решение 2011/337/ЕС на Комисията (6) изтича на 31 декември 2015 г.

(6)

Направена бе оценка, която потвърди адекватността и целесъобразността на сега действащите екологични критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, определени с решения 2009/300/ЕО, 2009/563/ЕО, 2009/894/ЕО, 2011/330/ЕС и 2011/337/ЕС. Тъй като сега действащите екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, установени с посочените решения, все още са в процес на преразглеждане, е целесъобразно да се удължат сроковете на валидност на тези екологични критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка до 31 декември 2016 г.

(7)

Поради това решения 2009/300/ЕО, 2009/563/ЕО, 2009/894/ЕО, 2011/330/ЕС и 2011/337/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 3 от Решение 2009/300/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „телевизори“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2016 г.“

Член 2

Член 3 от Решение 2009/563/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „обувни изделия“ и свързаните с тях изисквания за оценка и удостоверяване са валидни до 31 декември 2016 г.“

Член 3

Член 3 от Решение 2009/894/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „дървени мебели“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2016 г.“

Член 4

Член 3 от Решение 2011/330/ЕС се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „ноутбук компютри“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2016 г.“

Член 5

Член 4 от Решение 2011/337/ЕС се заменя със следното:

„Член 4

Критериите за продуктовата група „персонални компютри“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2016 г.“

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2015 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/300/ЕО на Комисията от 12 март 2009 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизори (ОВ L 82, 28.3.2009 г., стр. 3).

(3)  Решение 2009/563/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на обувни изделия (ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 27).

(4)  Решение 2009/894/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на дървени мебели (ОВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 23).

(5)  Решение 2011/330/ЕС на Комисията от 6 юни 2011 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на ноутбук компютри (ОВ L 148, 7.6.2011 г., стр. 5).

(6)  Решение 2011/337/ЕС на Комисията от 9 юни 2011 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на персонални компютри (ОВ L 151, 10.6.2011 г., стр. 5).


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2057 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2015 година

за удължаване на срока за прилагане на Решение за изпълнение 2013/413/ЕС, с което на държавите членки се разрешава да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО по отношение на картофи, с изключение на картофи, предназначени за засаждане, с произход от регионите Akkar и Bekaa в Ливан

(нотифицирано под номер С(2015) 7793)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1, първо тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2013/413/ЕС на Комисията (2) се разрешават дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО по отношение на картофи, с изключение на картофи, предназначени за засаждане, с произход от регионите Akkar и Bekaa в Ливан.

(2)

Някои държави членки поискаха удължаване на разрешението за дерогация, предвидено в Решение 2013/413/ЕС.

(3)

Тъй като обстоятелствата, обосноваващи посочените дерогации, са все още актуални и няма нито нова информация, която да мотивира преразглеждането на специфичните условия, нито какъвто и да било риск от разпространение на вредители, срокът на разрешението за дерогации следва да бъде удължен с три години.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 11 от Решение за изпълнение 2013/413/ЕС датата „31 октомври 2015 г.“ се заменя с „31 октомври 2018 г.“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2013/413/EС на Комисията от 30 юли 2013 г., с което на държавите членки се разрешава да предвидят дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО по отношение на картофи, с изключение на картофи, предназначени за засаждане, с произход от регионите на Akkar и Bekaa в Ливан (ОВ L 205, 1.8.2013 г., стр. 13).


17.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2058 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2015 година

за изменение и поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 за определяне на процедурите за подаване на заявления за безвъзмездни средства и искания за плащане, както и на свързаната с тях информация, по отношение на спешните мерки срещу болестите по животните, посочени в Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2015) 7807)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 36, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 на Комисията (2) се определят процедурите за подаване на заявления за безвъзмездни средства и искания за плащане, както и на свързаната с тях информация, по отношение на спешните мерки срещу болестите по животните, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 652/2014.

(2)

В текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, чешки и шведски език на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 в член 1, първа алинея се прави позоваване на „болест от списъка в приложение I към посочения регламент“. Тъй като в текстовете на посочените езици не е посочено към кой регламент е въпросното приложение I, е необходимо това да се поясни чрез директно позоваване на Регламент (ЕС) № 652/2014. Освен това в текста на хърватски език формулировката на посочената алинея е различна, като се прави позоваване и на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 652/2014. Поради това е необходимо текстът на хърватски език да се приведе в съответствие с текстовете на другите езици.

(3)

В член 3, буква б) от Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 се предвижда, че държавите членки трябва да предоставят на Комисията подробна информация относно разходите в подкрепа на искането за плащане и относно направените и платените разходи по различните категории допустими разходи в съответствие с образеца, установен в приложение IV към посоченото решение за изпълнение. С цел да се адаптира въпросният образец към това изискване е необходимо в раздела, озаглавен „Оперативни — искане за възстановяване на разходи“, да се въведе нова категория, в която да се посочват разходите за закупуване, съхраняване, поставяне или разпространяване на ваксини и примамки, както и разходите за самото инокулиране. Освен това посоченият раздел следва да се преименува на „Оперативни разходи — искане за плащане“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 652/2014.

(4)

Следователно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 и приложение IV към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 следва да бъдат съответно изменени и поправени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Поправка на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144

В Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144, член 1 първата алинея се заменя със следното:

„В срок от 30 дни след официалното потвърждение на появата на болест от приложение I към Регламент (ЕС) № 652/2014 държавите членки предоставят на Комисията предварителна информация относно категориите засегнати животни и продукти, както и пазарните стойности за всяка от тези категории, като използват електронен файл в съответствие с образеца, посочен в приложение I към настоящото решение.“

Член 2

Изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144

В приложение IV към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 разделът, озаглавен „Оперативни — искане за възстановяване на разходи“, се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящото решение за изпълнение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/144 на Комисията от 28 януари 2015 г. за определяне на процедурите за подаване на заявления за безвъзмездни средства и искания за плащане, както и на свързаната с тях информация, по отношение на спешните мерки срещу болестите по животните, посочени в Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 24, 30.1.2015 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

 

Краен срок за подаване:

При приемане на решението за финансиране — в срок от 6 месеца след крайната дата или след потвърждението за ликвидирането на болестта, в зависимост от това коя дата е по-ранна.

 

Референтен номер на огнището

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА/БОЛЕСТ/ГОДИНА

 

Клане и умъртвяване

ADNS №

Номер на стопанството

Сума по фактурата без ДДС

Наименование на доставчика

Дата на плащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 


Почистване, дезинсекция и дезинфекция (стопанства и оборудване)

ADNS №

Номер на стопанството

Сума по фактурата без ДДС

Наименование на доставчика

Дата на плащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 


Транспортиране и унищожаване на замърсени фуражни продукти и оборудване

ADNS №

Номер на стопанството

Сума по фактурата без ДДС

Наименование на доставчика

Дата на плащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 


Закупуване, съхраняване, поставяне или разпространяване на ваксини и примамки, както и разходи за самото инокулиране

ADNS №

Разходи за закупуване

Разходи за съхраняване

Разходи за поставяне

Разходи за разпространяване на ваксини и примамки

Разходи за инокулиране

Дата на плащане

Брой на използваните дози ваксина

Вид ваксина

Разходи за дозите ваксина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

 


Транспортиране и обезвреждане на кланични трупове

ADNS №

Номер на стопанството

Сума по фактурата без ДДС

Наименование на доставчика

Дата на плащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 


Други разходи, които са от съществено значение за ликвидирането на болестта

ADNS №

Номер на стопанството

Сума по фактурата без ДДС

Наименование на доставчика

Дата на плащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 


ОБЩО

Клане и умъртвяване

 

Почистване, дезинсекция и дезинфекция (стопанства и оборудване)

 

Транспортиране и унищожаване на замърсени фуражни продукти и оборудване

 

Закупуване, съхраняване, поставяне или разпространяване на ваксини

 

Транспортиране и обезвреждане на кланични трупове

 

Други разходи, които са от съществено значение за ликвидирането на болестта (уточнете)

 

Общо“