ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
12 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2010 на Комисията от 11 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2011 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на списъците на регионални правителства и местни органи, експозициите към които се разглеждат като експозиции към централни правителства, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2012 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за решение на надзорния орган за налагане, изчисляване и отмяна на изискване за добавен капитал в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2013 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните отклонения във връзка със системите за изравняване на здравнозастрахователния риск в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2014 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2015 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите за оценка на външните кредитни оценки в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2016 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на капиталовия индекс за симетричната корекция на стандартната капиталова такса върху ценните книжа в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2017 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на коригираните коефициенти за изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск за фиксираните спрямо еврото валути в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2018 на Комисията от 11 ноември 2015 година за оттегляне на приемането на ангажимента за двама производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийна процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2019 на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2020 на Съвета от 26 октомври 2015 година за делегиране на генералния секретар на Съвета на правомощието да издава разрешения за преминаване на членовете, длъжностните лица и другите служители на Европейския съвет и на Съвета, както и на специалните заявители в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 1417/2013, и за отмяна на Решение 2005/682/ЕО, Евратом

42

 

*

Решение (ЕС) 2015/2021 на Съвета от 10 ноември 2015 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на присъединяването на Република Либерия към Световната търговска организация

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2022 на Комисията от 10 ноември 2015 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия срок на прилагане (нотифицирано под номер C(2015) 7669)  ( 1 )

45

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 273/14/COL от 9 юли 2014 г. относно финансирането на Scandinavian Airlines чрез новия инструмент за револвиращ кредит (Норвегия) [2015/2023]

47

 

*

Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 2/2015/SC от 24 септември 2015 година за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г. [2015/2024]

63

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2010 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени (1), и по-специално член 4 и член 5, параграф 3 от него,

като взе предвид становището на Европейската централна банка (2),

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 2494/95 се установяват статистическите бази, необходими за изготвянето на хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ).

(2)

В Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията (3) са установени общи правила за определяне на референтния период за хармонизирания индекс на потребителските цени, като този период е определен на 2005 = 100.

(3)

Промените в класификацията на подиндексите на ХИПЦ и привеждането в съответствие на подиндексите, които са включени в ХИПЦ след въвеждането на 2005 = 100, създават необходимост от промяна на референтния период. Поради това, за да се осигури съпоставимост и релевантност на ХИПЦ, референтният период следва да бъде променен на 2015 = 100.

(4)

В съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 2494/95 при приемането на този регламент е взета предвид ефективността на разходите.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 3 от Регламент (ЕО) № 1708/2005 се заменя със следното:

„Член 3

Референтен период на индекса

1.   Общият референтен период на ХИПЦ се определя на 2015 = 100. Новият референтен период се използва за пълния динамичен ред на всички индекси и подиндекси на ХИПЦ, като се започне с публикуването на ХИПЦ за януари 2016 г.

2.   Всички допълнителни подиндекси, които се интегрират в рамките на ХИПЦ, се включват през декември на съответната година на нивото на 100 индексни пункта и се използват считано от януари следващата година включително.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.

(2)  Становище от 1 юни 2015 г. (ОВ C 209, 25.6.2015 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 (ОВ L 274, 20.10.2005 г., стр. 9).


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на списъците на регионални правителства и местни органи, експозициите към които се разглеждат като експозиции към централни правителства, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 109а, параграф 2, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Посочените списъци на регионални правителства и местни органи, експозициите към които трябва да се третират като експозиции към централното правителство в съответствие с Директива 2009/138/ЕО, са необходими за изчисляването на модула на пазарния риск и на модула на риска от неизпълнение от страна на контрагента в стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност.

(2)

Когато е целесъобразно, регионалните правителства и местните органи, включени в тези списъци, следва да са категоризирани по вид, като се вземат предвид условията, предвидени в член 85 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2).

(3)

Надзорните органи са предоставили информация за конкретните правомощия за генериране на приходи и за съществуващите институционални процедури съгласно националното законодателство по отношение на регионалните правителства и местни органи в рамките на тяхната юрисдикция и относно степента, в която тези правителства и органи отговарят на изискванията, предвидени в член 109а, параграф 2, буква а) от Директива 2009/138/ЕО.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(5)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списък на регионалните правителства и местни органи

Следните регионални правителства и местни органи се считат за субекти, експозициите към които трябва се третират като експозиции към централното правителство, в чиято юрисдикция те са установени, както е посочено в член 109а, параграф 2, буква а) от Директива 2009/138/ЕО:

1)

в Австрия: „Land“ или „Gemeinde“;

2)

в Белгия: „communauté“ или „gemeenschap“, „région“ или „gewest“, „province“ или „provincie“ или „commune“ или „gemeente“;

3)

в Дания: „region“ или „kommune“;

4)

във Финландия: „kaupunki“ или „stad“, „kunta“ или „kommun“, „Ahvenanmaan maakunta“ или „Landskapet Åland“;

5)

във Франция: „région“, „département“ или „commune“;

6)

в Германия: „Land“, „Gemeindeverband“ или „Gemeinde“;

7)

в Лихтенщайн „Gemeinde“;

8)

в Литва: „savivaldybė“;

9)

в Люксембург: „commune“;

10)

в Нидерландия: „provincie“, „waterschap“ или „gemeente“;

11)

в Полша: „województwo“, „związek powiatów“, „powiat“, „związek międzygminny“, „gmina“ или „miasto stołeczne Warszawa“;

12)

в Португалия: „Região Autónoma dos Açores“ или „Região Autónoma da Madeira“;

13)

в Испания: „comunidad autónoma“ или „corporación local“;

14)

в Швеция: „region“, „landsting“ или „kommun“;

15)

в Обединеното кралство: Парламентът на Шотландия, Националното събрание на Уелс или Събранието на Северна Ирландия.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за решение на надзорния орган за налагане, изчисляване и отмяна на изискване за добавен капитал в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 37, параграф 8, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/138/ЕО предвижда възможност надзорните органи да наложат изискване на застрахователно или презастрахователно предприятие да набере добавен капитал. Необходимо е да се предвидят процедури за вземане на решения за налагането, изчисляването и отмяната на изискването за добавен капитал.

(2)

За да може застрахователното или презастрахователното предприятие да предостави информация и основания, които могат да смекчат или да оспорят необходимостта от добавяне на капитал, преди да се вземе решение в този смисъл, надзорният орган следва да даде на застрахователното или презастрахователното предприятие възможността да изложи аргументи против налагането на изискване за добавен капитал.

(3)

Сътрудничеството на застрахователното или презастрахователното предприятие с надзорния орган е от съществено значение с оглед гарантирането на ефективността на налагането на изискването за добавен капитал като надзорна мярка. За да може надзорният орган да вземе решение за налагане на изискване за добавен капитал въз основа на точна и актуална информация, застрахователното или презастрахователното предприятие следва да изчисли добавения капитал по искане на надзорния орган.

(4)

За да може застрахователното или презастрахователното предприятие да отстрани слабостите, довели до налагането на изискването за добавен капитал, е необходимо да се уточни съдържанието на решението за налагане на добавен капитал.

(5)

Надзорният орган и застрахователното или презастрахователното предприятие не следва да разчитат само на резултатите от годишния преглед на добавения капитал, но трябва активно да наблюдават обстоятелствата, довели до налагането на изискването за добавен капитал, за да предприемат подходящи мерки. За целта застрахователното или презастрахователното предприятие следва да предостави на надзорния орган доклади за напредъка, постигнат по отстраняване на слабостите, довели до налагането на изискването за добавен капитал. Необходимо е също така да се предвиди процедура за преразглеждане на решенията за налагане на изискването за добавен капитал, ако е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, довели до неговото налагане.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(7)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Уведомяване преди налагане на изискване за добавен капитал

1.   Надзорният орган уведомява застрахователното или презастрахователното предприятие за намерението си да наложи изискване за добавен капитал и мотивите за решението си.

2.   Надзорният орган определя срок, в рамките на който застрахователното или презастрахователното предприятие трябва да отговори на уведомлението, посочено в параграф 1. Преди да вземе решение надзорният орган разглежда всяка информация, предоставена от застрахователното или презастрахователното предприятие.

Член 2

Изчисляване на добавения капитал

По искане на надзорния орган застрахователното или презастрахователното предприятие извършва изчисляване на добавения капитал в съответствие с получените от надзорния орган спецификации.

Член 3

Предоставяне на информация

1.   Надзорният орган може да изиска от застрахователното или презастрахователното предприятие да предостави информацията, необходима за вземането на решение за налагането на изискване за добавен капитал, и да определи срок за нейното получаване.

2.   При определянето на срока, посочен в параграф 1, надзорният орган взема под внимание вероятността и тежестта на отрицателните последствия за притежателите на полици и бенефициерите.

3.   Застрахователното или презастрахователното предприятие незабавно уведомява надзорния орган, ако не може да спази срока по параграф 1.

Член 4

Решение за налагане на изискване за добавен капитал

1.   Надзорният орган уведомява писмено застрахователното или презастрахователното предприятие за решението си да наложи изискване за добавен капитал.

2.   Решението на надзорния орган е достатъчно подробно, за да може застрахователното или презастрахователното предприятие да разбере какви мерки трябва да предприеме или какви слабости следва да отстрани, за да бъде отменено изискването за добавяне на капитал.

3.   Посоченото в параграф 2 решение включва:

а)

причините за налагане на добавения капитал;

б)

методологията за изчисляване на добавения капитал и размера на добавения капитал;

в)

датата, от която се прилага изискването за добавен капитал;

г)

когато е приложимо, срокът, в който застрахователното или презастрахователното предприятие трябва да отстрани слабостите, довели до налагането на добавен капитал;

д)

когато е приложимо, съдържанието и честотата на всеки доклад за напредъка, който следва да бъде предоставен в съответствие с член 5.

Член 5

Доклад за напредъка

В случаите, посочени в член 37, параграф 1, букви б) и в) от Директива 2009/138/ЕО, и ако бъде поискано от надзорния орган, застрахователното или презастрахователното предприятие информира надзорния орган относно напредъка, който е постигнало при отстраняване на слабостите, довели до налагането на изискването за добавен капитал, и относно предприетите действия.

Член 6

Преглед на изискването за добавен капитал

1.   Надзорният орган преразглежда наложеното изискване за добавен капитал, ако е налице съществена промяна в обстоятелствата, довели до неговото налагане.

2.   След прегледа на наложеното изискване за добавен капитал надзорният орган запазва, променя или отменя изискването за добавен капитал.

Член 7

Запазване, промяна или отмяна на изискването за добавен капитал

Когато преценява дали да запази, промени или отмени изискването за добавен капитал, надзорният орган взема предвид всяко от следните:

а)

информацията, предоставена от застрахователното или презастрахователното предприятие в процеса на определяне и изчисляване на добавения капитал;

б)

информацията, получена от надзорния орган в рамките на процеса на надзорен преглед и в хода на всяка последваща надзорна дейност;

в)

информацията, предоставена в доклада за напредъка, ако надзорният орган изиска такъв доклад в съответствие с член 5;

г)

всяка друга съществена информация, показателна за това, че е настъпила промяна в обстоятелствата, довели до налагането на изискването за добавен капитал.

Член 8

Решение за промяна или отмяна на изискването за добавен капитал

1.   Надзорният орган незабавно уведомява в писмен вид застрахователното или презастрахователното предприятие за своето решение да промени или да отмени изискването за добавен капитал и датата на влизане в сила на това решение.

2.   Когато надзорният орган реши да промени изискването за добавен капитал, той приема ново решение в съответствие с член 4, параграфи 2 и 3.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните отклонения във връзка със системите за изравняване на здравнозастрахователния риск в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 109а, параграф 4, трета алинея от нея.

като има предвид, че:

(1)

За целите на изчисляването на модула на подписваческия риск в здравното застраховане на стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност следва да се предвидят стандартни отклонения за риска, свързан с определянето на премии, и риска, свързан с определянето на резерви, във връзка със специфичните национални законодателни мерки, които позволяват поделянето на плащания на обезщетения по отношение на здравнозастрахователни рискове между застрахователни и презастрахователни предприятия.

(2)

Тези стандартни отклонения следва да бъдат определени само по отношение на Zorgverzekeringswet (Закон за здравното застраховане), в които се предвиждат задължителни основни здравни застраховки (basisverzekering) в Нидерландия (наричана по-нататък „система за изравняване на здравнозастрахователния риск в Нидерландия“). Според проучване на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, системата за изравняване на здравнозастрахователния риск в Нидерландия е единствената система в рамките на Съюза, която отговаря на критериите, определени в член 109а, параграфи 4 и 5 от Директива 2009/138/ЕО.

(3)

Стандартните отклонения, посочени в настоящия регламент, са определени въз основа на изчисленията, предоставени от De Nederlandsche Bank.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(5)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартни отклонения

За застраховане във връзка с медицински разходи и пропорционално презастраховане, при които се прилага системата за изравняване на здравнозастрахователния риск в Нидерландия, застрахователните и презастрахователните предприятия използват следните стандартни отклонения при изчисляването на модула на подписваческия риск в здравното застраховане:

а)

2,7 % за риска, свързан с определянето на премии, в здравното застраховане, различно от животозастраховането;

б)

5 % за риска, свързан с определянето на резерви, в здравното застраховане, различно от животозастраховането

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1) и по-специално член 249, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Без да се засягат другите форми на сътрудничество и обмен на информация, които могат да възникнат на двустранна или многостранна основа между надзорните органи, е изключително важно приемането на процедури и образци за улесняване на ефективния и съгласуван обмен на информация между надзорните органи в рамките на колегиума на надзорните органи, тъй като колегиумът на надзорните органи следва да бъде основната платформа за обмен на информация между надзорните органи на групата.

(2)

Тези процедури и образци се отнасят до надзорните органи в колегиума на надзорните органи, които под формата на координационно споразумение вземат решение за това каква информация е необходима за дейностите, извършвани от колегиума на надзорните органи, и условията, при които тя следва да се обменя, в съответствие с член 357 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2).

(3)

Ефективният и ефикасен надзор изисква при обмена на информация и при сътрудничеството между надзорните органи да се вземат предвид естеството, мащабът и сложността на групата, както и видът на наличната информацията и най-актуалните и съществени сведения.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(5)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обмен на информация между надзорните органи и колегиума на надзорните органи

Надзорните органи в рамките на колегиума на надзорните органи обменят редовно информация, но най-малко веднъж годишно, а когато е уместно — и на ad-hoc основа.

Член 2

Краен срок за обмен на информация

1.   Надзорните органи в колегиума на надзорните органи се договарят за сроковете, при които се извършва всеки обмен на информация на редовна или ad-hoc основа.

2.   Отклоненията от договорените срокове и основателните причини за тях се съобщават предварително на съответните надзорни органи.

Член 3

Средства за обмен на информация

Надзорните органи в колегиума на надзорните органи се договарят за защитения електронен формат, както и за формата на данни, чрез които да се обменя информацията.

Член 4

Валута

Освен ако надзорните органи в колегиума на надзорните органи не решат друго като част от координационното споразумение, сключено в съответствие с член 248, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕO, надзорните органи ще съобщават за сумите в информационния обмен в рамките на колегиума на надзорните органи във валутата, в която информацията е била докладвана.

Член 5

Език

Освен ако надзорните органи в колегиума на надзорните органи не решат друго като част от координационното споразумение, сключено в съответствие с член 248, параграф 4 от Директива 2009/138/ЕO, надзорните органи обменят информация на езика, който се използва най-често в рамките на колегиума на надзорните органи.

Член 6

Обобщение на информацията, която следва да се обменя в колегиума на надзорните органи

Надзорният органът за групата предава на другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи обобщение на информацията, която се обменя съгласно член 357 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, като за целта използва образеца, посочен в приложение I към настоящия регламент.

Член 7

Представяне на основните заключения след процедурата на надзорен преглед

1.   След като другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи извършат надзорния преглед на равнището на отделното предприятие по силата на член 357, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, те представят на надзорния орган за групата основните заключения от прегледа, като за целта използват образеца от приложение II към настоящия регламент.

2.   След като надзорният орган за групата извърши надзорния преглед на равнището на групата по силата на член 357, параграф 3, буква а), точка iii) от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/35, той представя на другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи основните заключения от прегледа, като за целта използва образеца от приложение II към настоящия регламент.

Член 8

Сътрудничество и обмен на информация между надзорните органи извън рамките на колегиума на надзорните органи

1.   Когато даден надзорен орган сподели на двустранна или многостранна основа с някои от другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи информация, която е от значение за надзора на групата, той докладва в разумен срок информацията на надзорния орган за групата. Надзорният орган на групата се ангажира при следващото заседание или преди това да разпространи информацията до всички други съответни надзорни органи в рамките на колегиума на надзорните органи.

2.   Когато даден надзорен орган в колегиума на надзорните органи получи информация от трета страна, която е от значение за надзора на групата, и сподели тази информация с някои от другите надзорни органи в колегиума на надзорните органи, той, спазвайки изискванията за поверителност, наложени от третата страна или съгласно закона, във възможно най-голяма степен докладва в разумен срок информацията на надзорния орган за групата. Надзорният орган на групата се ангажира при следващото заседание или преди това да разпространи информацията до всички други съответни надзорни органи в рамките на колегиума на надзорните органи.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обобщение на информацията, която трябва да се обменя в колегията на надзорните органи

Вид на информацията

Наименование на предприятието

Отчет за платежоспособността и финансовото състояние

Редовен отчет за надзора

Образци за количествено отчитане

Основни заключения от процедурата на надзорен преглед

Други подбрани данни

Участващо предприятие

Елемент

 

 

 

 

 

Честота

 

 

 

 

 

Краен срок

 

 

 

 

 

Дъщерно предприятие

Елемент

 

 

 

 

 

Честота

 

 

 

 

 

Краен срок

 

 

 

 

 

Друго свързано предприятие

Елемент

 

 

 

 

 

Честота

 

 

 

 

 

Краен срок

 

 

 

 

 

В обобщението се уточняват елементите на информацията, която трябва да се обменя, включително съответните части на описателните доклади съответните образци за количествено отчитане, основните заключения в резултат на процедурата за надзорен преглед и други подбрани данни, както и сроковете и честотата, договорени от колегиума на надзорните органи.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Представяне на основните заключения от процедурата на надзорен преглед

Наименование на отделното предприятие или на група

 

Резултати от оценката на риска и съответните планирани надзорни дейности

Описание

 

Констатации от проверките на място и дейности от разстояние

Описание

 

Съответни надзорни мерки

Описание

 

Основните заключения от процеса на надзорен преглед следва да включват резултатите от оценката на риска, съответните планирани надзорни дейности, констатациите от проверките на място, инспекциите на място и дейностите от разстояние и съответните надзорни мерки, договорени в колегиума на надзорните органи.


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2015 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите за оценка на външните кредитни оценки в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 44, параграф 4а, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Допълнителните оценки за преценяване на целесъобразността на външните кредитни оценки, посочени в член 44, параграф 4а от Директива 2009/138/ЕО, следва да представляват критична и важна дейност, която е част от системата за управление на риска, тъй като те намаляват рисковете, свързани с изчисляването на техническите резерви и капиталовото изискване за платежоспособност.

(2)

Процедурните аспекти на допълнителните оценки трябва да бъдат отразени в политиката за управление на риска на застрахователните и презастрахователните предприятия, посочена в член 41, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО, тъй като допълнителните оценки са част от системата за управление на риска.

(3)

Застрахователните и презастрахователните предприятия следва да вземат предвид естеството, мащаба и сложността на своята дейност, когато включват процедурните аспекти на допълнителните оценки в своите политики за управление на риска и документират резултатите от необходимите допълнителни оценки и начина, по който тези оценки са извършени.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(5)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Политика за управление на риска

С цел да се прецени целесъобразността на външните кредитни оценки, използвани при изчисляването на техническите резерви и капиталовото изискване за платежоспособност, чрез извършването на допълнителните оценки, посочени в член 44, параграф 4а от Директива 2009/138/ЕО, застрахователните и презастрахователните предприятия посочват в своята политика за управление на риска:

а)

обхвата и честотата на допълнителните оценки;

б)

начина, по който се извършват допълнителните оценки, включително допусканията, на които се основават;

в)

честотата на редовния преглед на допълнителните оценки и условията, при които се налага допълнителните оценки да се извършат на ad hoc основа.

Член 2

Задачи на функцията за управление на риска

Застрахователните и презастрахователните предприятия гарантират, че функцията за управление на риска обхваща допълнителните оценки в съответствие с политиката за управление на риска, посочена в член 1, както и надлежно вземат предвид резултатите от допълнителните оценки при изчисляването на техническите резерви и капиталовото изискване за платежоспособност.

Член 3

Информация, която се използва за допълнителните оценки

При извършване на допълнителните оценки, застрахователните и презастрахователните предприятия използват информация, получена от надеждни и актуални източници.

Член 4

Преглед на допълнителните оценки

1.   В съответствие с член 41, параграф 3 от Директива 2009/138/ЕО застрахователните и презастрахователните предприятия преразглеждат своите допълнителни оценки поне веднъж годишно.

2.   Застрахователните и презастрахователните предприятия правят преглед също така на допълнителните оценки, направени на ad hoc основа, когато се изпълни някое от условията по член 1, буква в) или ако допусканията, въз основа на които се направени оценките, вече не са валидни.

Член 5

Документация

Застрахователните и презастрахователните предприятия документират следното:

а)

начина, по който се извършват допълнителните оценки и резултатите от тях;

б)

степента, до която резултатите от допълнителните оценки се вземат предвид при изчисляването на техническите резерви и капиталовото изискване за платежоспособност.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2016 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на капиталовия индекс за симетричната корекция на стандартната капиталова такса върху ценните книжа в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 109а, параграф 2, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантира, че капиталовият индекс измерва пазарната цена на диверсифициран портфейл от капиталови инструменти, който е представителен за естеството на капиталовите инструменти, които обикновено се държат от застрахователните и презастрахователните предприятия, съгласно изискванията на член 172 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2), той следва да бъде съставен от няколко съществуващи индекса на капиталови инструменти за съответните пазари. С цел равнищата на тези капиталови индекси да бъдат съпоставими, равнището на всеки индекс в началото на съответния период, посочен в член 106, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, следва да се определи на 100 процентни пункта.

(2)

Стойността на всеки капиталов индекс се колебае през деня. Следователно е необходимо да се поясни коя стойност трябва да бъде използвана за определен ден. Тъй като фондовите борси не са отворени за търговия всеки ден, е необходимо също така да се уточни за кои дни трябва да се изчисляват равнищата на капиталовия индекс. Поради тази причина следва да бъдат включени определения на термините „последно равнище“ и „работен ден“.

(3)

Капиталовият индекс следва да бъде съобразен с изискванията, посочени в член 172 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(5)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„последно равнище“ означава последната стойност на капиталовия индекс за референтния ден, публикувана от доставчика на капиталовия индекс;

2)

„работен ден“ означава всеки ден, различен от събота и неделя.

Член 2

Изчисляване на капиталовия индекс

1.   Равнището на капиталовия индекс, посочен в член 106, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, се определя за всеки работен ден.

Равнището на капиталовия индекс за конкретен работен ден е сборът от приносите на всички включени в приложението капиталови индекси за съответния работен ден.

Приносът на всеки от посочените в приложението капиталови индекси за даден работен ден е произведението от неговото нормализирано равнище за работния ден и съответното тегло в капиталовия индекс, както е посочено в приложението.

2.   За всеки от посочените в приложението капиталови индекси неговото нормализирано равнище за съответния работен ден е последното равнище на този работен ден, разделено на неговото последно равнище на първия ден на 36-месечния период, който приключва в последния работен ден, за който се изчислява равнището на капиталовия индекс съгласно определението в член 172, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Когато последното равнище на капиталовия индекс не е налично за определен ден, може да се използва наличното последно равнище преди този ден.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Капиталови индекси и тегла

Капиталови индекси (ценови индекси)

Тегло

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG 30

0,08


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2017 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на коригираните коефициенти за изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск за фиксираните спрямо еврото валути в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 109а, параграф 2, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Корекциите, предвидени в настоящия регламент, вземат предвид подробните критерии, посочени в член 188, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2).

(2)

С цел да се осигури последователно третиране на фиксираните спрямо еврото валути при изчисляването на капиталовото изискване за валутния риск, следва да се определят коригирани коефициенти за валутния риск, свързан с обменните курсове между еврото и валутите, фиксирани към еврото, както и по отношение на валутните курсове между две валути, фиксирани към еврото.

(3)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(4)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Коригирани коефициенти за валутен риск, когато еврото е местната или чуждестранната валута

Когато местната или чуждестранната валута е евро, за целите на член 188, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 коефициентът в размер на 25 % се заменя със:

а)

0,39 %, когато другата валута е датска крона (DKK);

б)

1,81 %, когато другата валута е лев (BGN);

в)

2,18 %, когато другата валута е западноафрикански CFA франк (BCEAO) (XOF);

г)

1,96 %, когато другата валута е централноафрикански CFA франк (BEAC) (XAF);

д)

2,00 %, когато другата валута е коморски франк (KMF).

Член 2

Коригирани коефициенти за валутен риск, когато курсът на местната и чуждестранната валута е фиксиран към еврото

За целите на член 188, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 коефициентът в размер на 25 % се заменя със:

а)

2,24 %, когато двете валути са DKK и BGN;

б)

2,62 %, когато двете валути са DKK и XOF;

в)

2,40 %, когато двете валути са DKK и XAF;

г)

2,44 %, когато двете валути са DKK и KMF;

д)

4,06 %, когато двете валути са BGN и XOF;

е)

3,85 %, когато двете валути са BGN и XАF;

ж)

3,89 %, когато двете валути са BGN и KMF;

з)

4,23 %, когато двете валути са XOF и XАF;

и)

4,27 %, когато двете валути са XOF и KMF;

й)

4,04 %, когато двете валути са XАF и KMF.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2018 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за оттегляне на приемането на ангажимента за двама производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийна процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (2) („основния антисубсидиен регламент“), и по-специално член 13 от него,

като с настоящото уведомява държавите членки,

като има предвид, че:

А.   АНГАЖИМЕНТ И ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕС) № 513/2013 (3) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Европейския съюз („Съюза“) на кристални силициеви фотоволтаични модули („модули“) и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (КНР).

(2)

Група производители износители възложи на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) да предложи на Комисията от тяхно име ценови ангажимент, което CCCME направи. От условията на посочения ценови ангажимент е видно, че той представлява набор от индивидуални ценови ангажименти за всеки производител износител, които от съображения за административно удобство са координирани от CCCME.

(3)

С Решение 2013/423/ЕС (4) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. С Регламент (ЕС) № 748/2013 (5) Комисията измени Регламент (ЕС) № 513/2013 с цел да бъдат въведени техническите изменения, необходими поради приемането на ангажимента по отношение на временното антидъмпингово мито.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на модули и елементи с произход или изпратени от КНР („разглежданите продукти“). С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 (7) Съветът наложи също така окончателно изравнително мито върху вноса в Съюза на разглеждания продукт.

(5)

След получаване на уведомление за изменена версия на ценовия ангажимент от страна на група производители износители („производителите износители“) съвместно със CCCME, с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (8) Комисията потвърди приемането на изменения ценови ангажимент („ангажимента“) за периода на прилагане на окончателните мерки. В приложението към посоченото решение са изброени производителите износители, чийто ангажимент бе приет, сред които:

а)

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd, заедно с неговите свързани дружества в Европейския съюз, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B810 („Chint Solar“); и

б)

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd и Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B825 („Sunny Energy“).

(6)

С Решение за изпълнение 2014/657/ЕС (9) Комисията прие предложение, направено от група производители износители съвместно със CCCME, за пояснения относно прилагането на ангажимента по отношение на разглеждания продукт, обхванат от ангажимента, а именно модули и елементи с произход или изпратени от КНР, понастоящем класирани в код по КН ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), произведени от производителите износители („обхванатия продукт“). Антидъмпинговите и изравнителните мита, посочени в съображение 4 по-горе, заедно с ангажимента, се наричат по-долу заедно „мерките“.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/866 (10) Комисията оттегли приемането на ангажимента за трима производители износители.

(8)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1403 (11) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

Б.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО Е НАЛИЦЕ НЕСПАЗВАНЕ

(9)

Всяко от дружествата, чиито ангажименти бяха приети, се ангажира да продава само произвеждания от него обхванат продукт. Не се допускат продажби на продукти, произведени от друго дружество.

(10)

Производителите износители се съгласиха, наред с другото, да не продават обхванатия продукт на първия независим клиент в Съюза под определена минимална вносна цена (МВЦ) в рамките на свързаното годишно равнище на вноса в Съюза, определено в ангажимента.

(11)

В ангажимента също така се пояснява чрез неизчерпателен списък какво представлява неспазване на ангажимента. Сред изброеното по-специално са сключването на компенсаторни споразумения с клиентите, както и изготвянето на подвеждащи декларации относно произхода на разглеждания продукт или относно самоличността на износителя. Участието в търговска схема, водеща до риск от заобикаляне на мерките, също представлява неспазване. В списъка е посочено също така, че издаването на търговска фактура в съответствие с определеното в ангажимента, чиято номинална стойност не съответства на базовата финансова операция, се счита за неспазване.

(12)

Производителите износители се ангажираха също така да не продават други продукти освен обхванатия продукт, произведен или търгуван от тях, в количество над определен малък процент от общата стойност на продажбите на обхванатия продукт, на същите клиенти, на които продават обхванатия продукт („ограничение за паралелни продажби“).

(13)

Освен това съгласно ангажимента производителите износители се задължават на всяко тримесечие и при спазване на конкретни крайни срокове да предоставят на Комисията подробна информация за всичките си продажби за износ за Съюза и препродажби в Съюза („тримесечните отчети“). Това предполага данните, представени в тези тримесечни отчети, да са пълни и верни, а отчетените сделки напълно да отговарят на условията на ангажимента. В отчета трябва да се включват и продажбите на продукти, различни от обхванатия продукт, на едни и същи клиенти.

(14)

С цел гарантиране на спазването на ангажимента производителите износители също така се задължиха да позволяват достъпа до всички свои помещения за проверки на място с цел потвърждаване на точността и пълнотата на данните, предоставени на Комисията в тримесечните отчети, както и да предоставят всяка информация, която Комисията смята за необходима.

В.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА, С КОИТО СЕ ДОПУСКА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА ПРИ ЛИПСА НА НЕСПАЗВАНЕ

(15)

В ангажимента се посочва, че Комисията може да оттегли приемането на ангажимента по всяко време през периода на прилагането му, ако се окаже невъзможно осъществяването на практика на съответен контрол върху спазването и обезпечаването на самото спазване.

Г.   КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ

(16)

При упражняването на контрола във връзка със спазването на ангажимента Комисията провери информацията, която беше предоставена от посочените в съображение 5 по-горе двама производители износители и която беше от значение за ангажимента. Комисията извърши и проверки на място на тези производители износители. Посочените в съображения 17 — 27 констатации се отнасят до установените във връзка с Chint Solar и Sunny Energy проблеми, поради които Комисията е длъжна да оттегли приемането на ангажимента по отношение на тези двама производители износители.

Д.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА

i)   Chint Solar

(17)

Посочените в съображение 5, буква а) свързани с Chint Solar дружества в Съюза са извършили продажби на обхванатия продукт за независими клиенти в Съюза през 2013 и 2014 г. Тези продажби не бяха отчетени пред Комисията в предвидения в ангажимента срок. Едва при започването на проверката на място беше предоставен непълен отчет. Поради това Комисията заключи, че дружеството Chint Solar не е спазило задълженията си за отчитане.

(18)

Chint Solar е извършило продажби за Съюза и на модули, произведени от свързано дружество, което не е страна по ангажимента. Комисията проучи тази практика и заключи, че Chint Solar не е спазило задължението си да продава само модули, произведени от дружеството — страна по ангажимента.

(19)

Освен това един свързан производител на модули в Съюза е извършил продажби на тези продукти, наред с другото, за един от клиентите на Chint Solar или за клиенти, свързани с клиент на Chint Solar. Значителна част от тези продажби са извършени на цени под МВЦ. Комисията проучи този модел на търговия и заключи, че продажбите на цени под МВЦ за клиент на Chint Solar или за клиент, свързан с клиент на Chint Solar, представляват компенсаторно споразумение, както и че Chint Solar не е спазило задължението си по ангажимента да не сключва такива споразумения.

(20)

Освен това Chint Solar произвежда модули отчасти по споразумения на производител на оригинално оборудване (ПОО). При една група ПОО клиенти договорното споразумение позволява продажби за тази група клиенти за местоназначения във и извън Съюза. Chint Solar не предостави цялата информация, която Комисията смята за необходима за целите на контрола във връзка с изпълнението на ангажимента. По отношение на друга група ПОО клиенти при проверката на място беше установено, че поне в един случай модули са доставени както на членове на групата в Съюза, така и на такива извън Съюза.

(21)

Този модел на търговия води до риск от заобикаляне на мерките под формата на кръстосано компенсиране на МВЦ. Такъв би бил случаят, по-конкретно, ако модули са продадени на групи ПОО клиенти чрез свързано с Chint Solar дружество, което не е страна по ангажимента.

(22)

Комисията стигна до заключението, че установеният модел на търговия води до невъзможност за практическо осъществяване на контрола по отношение на ангажимента на Chint Solar.

ii)   Sunny Energy

(23)

Дружеството Sunny Energy е издало няколко търговски фактури за соларни модули, чиято номиналната стойност е в съответствие с МВЦ. При все това при извършената проверка на съответните фактури, които дружеството Sunny Energy е представило пред отговорните за ДДС китайски органи, стана ясно, че в тези продажби са включени и продукти, които не са обхванати от ангажимента, напр. инвертори и кабели, определени в ангажимента като „други продукти“, които не са били отчетени пред Комисията. В допълнение продажбите на тези „други продукти“ на едни и същи клиенти са надвишили допустимото съгласно ангажимента ограничение за паралелни продажби. В случая става дума за неспазване на задълженията за отчитане и на ограничението за продажбата на „други продукти“ на едни и същи клиенти.

(24)

Освен това при проверката на място беше установено, че продажната цена на соларните модули, фигурираща във фактурите, които дружеството Sunny Energy е представило пред отговорните за ДДС китайски органи, е по-ниска от тази във фактурите по ангажимента. Комисията проучи тази практика и заключи, че дружеството Sunny Energy не е спазило ангажимента, като е издало търговски фактури, чиято номинална стойност не съответства на базовите финансови операции.

(25)

В продължение на значителен период Sunny Energy е извършвало и износ на „други продукти“ с местоназначение митнически склад в Съюза. Митническото оформяне на тези продукти се извършва, след като клиентите ги поръчат. Тези продажби остават извън обхвата на осъществявания от Комисията контрол.

(26)

Комисията проучи очакваните последици от този модел на търговия и заключи, че е налице висок риск от кръстосано компенсиране на МЦВ, а именно в случай че на едни и същи клиенти бъдат продавани от митническия склад както обхванати, така и необхванати продукти. Комисията стигна до заключението, че установеният модел на търговия води до невъзможност за практическо осъществяване на контрола по отношение на ангажимента на Sunny Energy.

(27)

Освен това при проверките на място на счетоводните данни беше установено, че един от клиентите не е платил цялата стойност по въпросната продажба. В резултат на извършеното допълнително проучване беше установено, че това частично плащане е довело до продажна цена, по-ниска от МВЦ. Продажбата на цена под МВЦ представлява неспазване на ангажимента.

iii)   Заключения

(28)

Констатациите за неспазване на ангажимента и неговата практическа неосъществимост, установена при Chint Solar и Sunny Energy, дават основание за оттеглянето на приемането на ангажимента по отношение на посочените двама производители износители в съответствие с член 8, параграфи 7 и 9 от основния антидъмпингов регламент, член 13, параграфи 7 и 9 от основния антисубсидиен регламент и условията на ангажимента.

Е.   ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКАТА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА АНГАЖИМЕНТА КАТО ЦЯЛО

(29)

В ангажимента се посочва, че неговото неспазване от страна на отделен производител износител не води автоматично до оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители. При подобни случаи Комисията трябва да подложи на оценка въздействието на конкретния случай на неспазване на условията върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(30)

В съответствие с това Комисията направи оценка на въздействието, което случаите на неспазване от страна на Chint Solar и Sunny Energy оказват върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(31)

Отговорността за тези случаи на неспазване е изцяло на въпросните производители износители; при извършения контрол не е установено системно неспазване от страна на голям брой производители износители или на CCCME.

(32)

Поради това Комисията заключава, че не е засегнато цялостното функциониране на ангажимента и че не са налице основания за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители и на CCCME.

Ж.   ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ИЗСЛУШВАНИЯ

(33)

На заинтересованите страни бе предоставена възможността да бъдат изслушани и да направят коментари в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент. Както Chint Solar, така и Sunny Energy представиха коментарите си и бяха изслушани. Коментари бяха представени и от друга заинтересована страна.

(34)

По време на изслушванията както Chint Solar, така и Sunny Energy потвърдиха, че е имало някои случаи на неспазване, но поеха ангажимент в бъдеще да спазват ангажимента и подчертаха, че считат тези случаи на неспазване за маловажни.

i)   Chint Solar

Продажби за Съюза на модули, произведени от свързано дружество, което не е страна по ангажимента

(35)

Chint Solar заяви, че въпреки получените по време на първоначалното разследване отговори на посочения в съображение 18 по-горе свързан производител, Комисията не е включила този производител в предложението за формиране на извадка, нито в списъка на съдействащите производители, по отношение на които се прилага окончателното решение по първоначалното разследване. Поради тези пропуски Chint Solar смята, че не му е възможно да разбере различните статути на своите производители.

(36)

Комисията отхвърля този аргумент. На първо място, предложението за формиране на извадка се отнася както за отделни производители, така и за групи от дружества. От използваната формулировка и от приложения към предложението за формиране на извадка списък на дружествата е видно, че от всяка група от дружества в него фигурира по едно дружество. Действително повечето предложени за включване в извадката дружества имат няколко свързани дружества в КНР, но в предложението за формиране на извадка от всяка група от дружества беше включено само по едно дружество.

(37)

На второ място, за разлика от предложението за формиране на извадка списъкът на съдействащите производители износители, посочен в регламентите за изпълнение, с които върху разглеждания продукт се налагат временни и окончателни антидъмпингови и изравнителни мита, съдържа всички дружества от съответната група от дружества. Комисията смята, че след извършените на предварителния и окончателния етап от първоначалните разследвания оповестявания на Chint Solar е предоставено достатъчно време да посочи евентуални неточности в списъка на съдействащите производители износители. От Chint Solar не са получени коментари.

Задължения за отчитане от страна на свързаните вносители в Съюза

(38)

Chint Solar заяви също така, че на дружеството не са били известни задълженията за отчитане на свързаните с него дружества в Съюза, посочени в съображение 5, буква а) по-горе, понеже Chint Solar не е било уведомено за приемането на предложения от тези свързани дружества ангажимент. Освен това Chint Solar заяви, че на посочените свързани дружества в Съюза не е осигурен независим достъп до системата за отчитане, което е довело до практическа невъзможност те да представят тримесечните си отчети.

(39)

Комисията отхвърля тези аргументи, тъй като Chint Solar е било задължено да отчете препродажбите за независими клиенти в Съюза, но не го е направило. Основанията за отказа са следните:

а)

Предложението за ангажимент, включващо едно от свързаните дружества в Съюза, посочено в съображение 5, буква а) по-горе, вече беше прието с временното антидъмпингово мито (12). Клаузите в текста на ангажимента ясно определят задължението препродажбите за независими клиенти в Съюза да бъдат отчитани.

б)

Предложението за ангажимент, включващо другото свързано дружество в Съюза, посочено в съображение 5, буква а) по-горе, беше прието за периода на прилагане на окончателни мерки (13). За посоченото свързано дружество обаче не са извършвани продажби след приемането на ангажимента. Поради това аргументите на Chint Solar по отношение на това дружество са безпредметни.

в)

CCCME координира подаването на всички тримесечни отчети от участващите в ангажимента дружества, включително тримесечните отчети относно препродажбите. Chint Solar имаше възможност да получи всякаква допълнителна информация за своите задължения за отчитане по ангажимента.

г)

В началото на проверката на място Chint Solar предостави непълен тримесечен отчет. Това доказва, че на Chint Solar са му били известни задълженията за отчитане на свързаните с него дружества в Съюза.

Липса на значително неспазване

(40)

Chint Solar заяви също така, че не е налице значително неспазване на условията, понеже делът на неотчетените сделки е незначителен спрямо общия брой сделки за продажба.

(41)

Комисията не може да приеме този аргумент. След влизането в сила на ангажимента Chint Solar не е представяло тримесечен отчет относно препродажбите на свързаното с него дружество, посочено в съображение 5, буква а). Това няма отношение към броя неотчетени сделки. Поради това Комисията потвърждава своето заключение, че Chint Solar не е спазило задължението си за отчитане по ангажимента.

Продажби на свързания производител в Съюза

(42)

Chint Solar оспори и заключението, че не е спазило задължението по ангажимента да не сключва компенсаторни споразумения, на следните основания:

а)

Chint Solar е уведомило Комисията за придобиването на посочения в съображение 19 по-горе производител на модули в Съюза, на което Комисията не е реагирала.

б)

Сложността на ангажимента като цяло е станала причина Комисията да изпрати с течение на времето различни отговори при един и същ сценарий. Поради това е разбираемо, че Chint Solar не е отчитало риска от компенсаторните споразумения до оповестяването на намерението на Комисията за оттегляне на приемането на ангажимента.

в)

Продажбите на свързания производител в Съюза не следва да бъдат предмет на условията на ангажимента, който се отнася само за модули и елементи с произход или изпратени от КНР.

г)

Chint Solar не е имало намерение за кръстосано компенсиране чрез продажби за същия клиент на Chint Solar от КНР и за свързания производител в Съюза. Разликата в продуктовите спецификации и обичайно прилаганите от конкретния клиент на Chint Solar търговски схеми дават основание за тези паралелни продажби. Chint Solar заяви също така, че продажната цена на свързания производител в Съюза е била в съответствие с пазарната цена. Освен това Chint Solar пое ангажимент да спре продажбата на разглеждания продукт за посочения клиент на Chint Solar от КНР, да представя тримесечни отчети относно продажбите на свързания с него производител в Съюза и да даде възможност за проверка на точността на тези отчети.

(43)

Комисията не може да приеме тези аргументи. Първо, критиката на Комисията към Chint Solar е не за това, че дружеството не е изпратило уведомление относно придобиването, а за описаните в съображение 19 по-горе паралелни продажби.

(44)

Второ, Chint Solar цитира извън техния контекст отговорите на службите на Комисията, които при всички положения се считат за необвързващи. Посочените отговори нямат отношение към задължението да не бъдат сключвани компенсаторни споразумения.

(45)

Трето, ясно е, че продажбите на производител от Съюза не могат да бъдат предмет на ангажимента. Установените от Комисията компенсаторни споразумения обаче са възникнали поради паралелните продажби на този свързан производител от Съюза за клиент на Chint Solar или за клиенти, свързани с клиент на Chint Solar. Разликата в продуктовите спецификации е без значение от гледна точка на кръстосана компенсация. Освен това е без значение и това, дали продажбите са извършени на пазарни цени, тъй като тези цени са били по-ниски от МВЦ.

(46)

Комисията анализира също така поетите от Chint Solar допълнителни задължения и стигна до заключението, че те се отнасят само за риска от компенсаторни споразумения по отношение на един конкретен клиент. Освен това те представляват допълнителна тежест за контрола във връзка с изпълнението на ангажимента, а именно — повече проверки на допълнителните тримесечни отчети.

Поради това Комисията потвърждава своето становище, че Chint Solar не е спазило задължението си по ангажимента да не сключва компенсаторни споразумения.

Продажби за ПОО клиенти

(47)

Chint Solar заяви също така, че не е продавало модули за местоназначения извън Съюза за посочените в съображение 20 по-горе ПОО клиенти. Освен това Chint Solar отново изтъкна, че е предоставило на Комисията цялата информация относно конкретното ПОО договорно споразумение.

(48)

Chint Solar поясни също така, че в един случай погрешно и при особени обстоятелства е извършило доставка за членове на другата посочена в съображение 20 по-горе група ПОО клиенти във и извън Съюза. Chint Solar освен това предложи да поеме задължението в бъдеще да няма подобни случаи.

(49)

Комисията отхвърля тези аргументи. На първо място Комисията смята, че съществуването на такъв модел на търговия води до риск от заобикаляне на мерките под формата на кръстосано компенсиране на МВЦ. Фактът, че не са извършени продажби, не намалява установения риск от кръстосано компенсиране. Освен това Chint Solar не предостави никакви подробности относно начина, по който ще гарантира, че в бъдеще няма да има такива случайни продажби.

Недискриминационно третиране и промени на пазара на соларни изделия в Съюза

(50)

Chint Solar заяви също така, че трябва да му се предоставят своевременни инструкции и равни възможности за внасяне на корекции по време на изпълнението на ангажимента. Според информацията, с която дружеството разполага, Комисията е установявала пропуски по отношение на отчитането и други случаи на неспазване от страна на други участващи в ангажимента дружества, които не са довели до оттегляне на приемането на ангажимента.

(51)

Комисията отхвърля този аргумент, тъй като не е установено друго дружество да не е спазило ангажимента по същите причини като Chint Solar.

(52)

Поради това Комисията отхвърля тези твърдения на Chint Solar като неоснователни.

(53)

Chint Solar заяви също така, че при вземането на решението за оттегляне на приемането на ангажимента за Chint Solar Комисията трябва да извърши оценка на промените на пазара на соларни изделия в Съюза, и по-специално на предполагаемото неблагоприятно въздействие на антидъмпинговите и изравнителните мерки върху сектора на соларни изделия в Съюза.

(54)

Комисията отхвърля този аргумент, тъй като той няма отношение към оценката на случаите на неспазване на ангажимента от страна на Chint Solar.

ii)   Sunny Energy

Неотчитане

(55)

Sunny Energy оспорва твърдението, че не е спазило задължението си за отчитане, тъй като поне някои продажби на „други продукти“ са били отчетени пред Комисията в един от тримесечните отчети и поне още един отчет е бил изготвен, без да е бил представен на Комисията.

(56)

Комисията не може да приеме този аргумент. Sunny Energy действително представи тримесечния отчет за „други продукти“ през първото тримесечие след влизането в сила на ангажимента. Sunny Energy обаче не представи други тримесечни отчети за „други продукти“, нито включи пропуснатите сделки в следващите тримесечни отчети.

Ограничение за продажби

(57)

Sunny Energy заяви също така, че в повечето случаи не е имало неспазване на ангажимента и стойността на продажбите на „други продукти“ е превишила ограничението за паралелни продажби незначително.

(58)

Комисията отхвърля този аргумент. Въпросното превишение на ограничението за паралелни продажби е факт, независимо от неговия размер, дори той да е незначителен. Поради това Комисията потвърждава своето заключение, че Sunny Energy не е спазило задължението си за отчитане по ангажимента.

Система на двойно фактуриране

(59)

Sunny Energy заяви, че стойностите на предоставената на неговите клиенти фактура по ангажимента са точни и се използват за осчетоводяване на сделките по сметките на Sunny Energy. Плащането за дадена сделка също се основава на фактурата по ангажимента. Според дружеството само общата стойност на данъчната фактура е от значение при проверката на спазването на условията на ангажимента, а не разпределението на междинните суми, съставящи общата стойност. Следователно базовите финансови операции са били в съответствие с тяхната номинална стойност. Освен това разликите в стойностите на фактурите по ангажимента и данъчните фактури са незначителни.

(60)

Комисията отхвърля този аргумент. Първо, в данъчната фактура фигурира цената на разглеждания продукт и на неотчетените „други продукти“, за които продажната цена е била различна от цените във фактурата по ангажимента. Второ, Sunny Energy не представи никакви убедителни аргументи за разликата между различните финансови и административни документи.

Частично плащане

(61)

Sunny Energy заяви също така, че се е свързало с посочения в съображение 27 по-горе клиент и е получило плащане за пълния размер на фактурата.

(62)

Комисията приема за сведение предприетите от Sunny Energy действия, като същевременно отбелязва, че дружеството е направило това, след като Комисията е забелязала проблема.

Продажби от склад в Съюза

(63)

Sunny Energy заяви също така, че е готово да прекрати продажбите на „други продукти“ от посочения в съображение 25 по-горе митнически склад в Съюза, за да избегне потенциалния риск от кръстосано компенсиране.

(64)

Комисията заключи, че въпреки вероятното елиминиране на риска от кръстосано компенсиране чрез това поето задължение, не би било възможно да се осъществява контрол на неговото спазване. Освен това с поетите задължения не се решава проблемът с установения модел на търговия, който е прилаган в течение на значителен период от време.

iii)   Коментари на другата заинтересована страна

(65)

Една заинтересована страна заяви, че Chint Solar и Sunny Energy системно са продавали разглеждания продукт под МВЦ или по други начини са заобикаляли тази цена. Заинтересованата страна призова за оттеглянето на приемането на ангажимента за тези дружества.

(66)

Освен това заинтересованата страна заяви, че броят на дружествата, за които е оттеглено приемането на ангажимента, потвърждава, че той не се спазва масово.

(67)

Комисията отбелязва, че в изявлението си заинтересованата страна е направила неподкрепени с доказателства допускания. При извършения от Комисията контрол не е установено системно неспазване от страна на голям брой производители износители или на CCCME.

iv)   Заключение

(68)

Предвид изложеното по-горе Комисията потвърждава констатациите си за неспазване на ангажимента от страна на Chint Solar и Sunny Energy.

З.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА И НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ МИТА

(69)

Поради това, в съответствие с член 8, параграфи 7 и 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграфи 7 и 9 от основния антисубсидиен регламент, както и в съответствие с условията на ангажимента Комисията стигна до заключението, че приемането на ангажимента по отношение на Chint Solar и Sunny Energy трябва да се оттегли.

(70)

Като следствие от това, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, окончателното антидъмпингово мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, и окончателното изравнително мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013, се прилагат автоматично, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, по отношение на вноса с произход или изпратен от КНР на разглеждания продукт, произвеждан от Chint Solar (допълнителен код по ТАРИК B810) и Sunny Energy (допълнителен код по ТАРИК B825).

(71)

За сведение, в таблицата в приложението към настоящия регламент са изброени производителите износители, по отношение на които приемането на ангажимента с Решение за изпълнение 2014/657/ЕС остава незасегнато,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Оттегля се приемането на ангажимента с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС по отношение на i) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd и неговите свързани дружества в Европейския съюз, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B810, и ii) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd и Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B825.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(3)  ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66.

(8)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214.

(9)  ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30.

(11)  ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 1.

(12)  Решение 2013/423/ЕС.

(13)  Решение за изпълнение 2013/707/ЕС.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на дружествата:

Наименование на дружеството

Допълнителен код по ТАРИК

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2019 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

50,7

MA

68,0

MK

50,7

ZZ

56,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

153,7

ZZ

162,0

0709 93 10

MA

103,9

TR

148,5

ZZ

126,2

0805 20 10

CL

170,3

MA

76,8

PE

166,7

TR

83,5

ZZ

124,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

68,7

ZA

95,1

ZZ

123,9

0805 50 10

TR

99,9

ZZ

99,9

0806 10 10

BR

306,7

EG

224,2

PE

300,3

TR

171,8

ZZ

250,8

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

81,2

MK

29,8

NZ

117,4

US

146,9

ZA

213,7

ZZ

128,3

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

126,3

XS

80,0

ZZ

91,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/42


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2020 НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2015 година

за делегиране на генералния секретар на Съвета на правомощието да издава разрешения за преминаване на членовете, длъжностните лица и другите служители на Европейския съвет и на Съвета, както и на специалните заявители в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 1417/2013, и за отмяна на Решение 2005/682/ЕО, Евратом

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 240, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 6, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 235, параграф 4 и член 240, параграф 2, първа алинея ДФЕС Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз се подпомагат от Генералния секретариат на Съвета.

(2)

Съгласно член 6, първа алинея от Протокол № 7 председателят на Европейския съвет и председателят на Съвета издават разрешения за преминаване на членовете на техните институции, както и на длъжностните лица и другите служители на техните институции, в съответствие с условията, предвидени в Правилника за длъжностните лица и в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1).

(3)

С Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета (2) се определят формата, обхватът и условията за издаване на разрешения за преминаване на членовете на институциите на Съюза, на длъжностните лица и на другите служители на Съюза, както и на специалните заявители в съответствие с приложение II към него.

(4)

Съгласно член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1417/2013 разрешения за преминаване на специални заявители може да се издават в съответствие с приложение II към този регламент единствено в интерес на Съюза, в изключителни и надлежно обосновани случаи.

(5)

Председателят на Европейския съвет и председателят на Съвета следва да делегират своите правомощия във връзка с това на генералния секретар на Съвета.

(6)

Решение 2005/682/ЕО, Евратом на Съвета (3) следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Правомощията, предоставени на председателя на Европейския съвет и на председателя на Съвета съгласно член 6, първа алинея от Протокол № 7, за издаване на разрешения за преминаване (laissez-passer) на членовете на техните институции, на длъжностните лица и другите служители на Европейския съвет и на Съвета, както и на специалните заявители в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 1417/2013, се упражняват от генералния секретар на Съвета.

Генералният секретар има право да делегира тези правомощия на генералния директор на администрацията.

Член 2

Решение 2005/682/ЕО, Евратом се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 26 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

C. DIESCHBOURG


(1)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз (ОВ L 353, 28.12.2013 г., стр. 26).

(3)  Решение 2005/682/ЕО, Евратом на Съвета от 20 септември 2005 г. за делегиране на заместник генералния секретар на правомощието за издаване на разрешения за преминаване на служители на Генералния секретариат на Съвета (ОВ L 258, 4.10.2005 г., стр. 4).


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/44


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2021 НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2015 година

за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на присъединяването на Република Либерия към Световната търговска организация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, член 100, параграф 2 и член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 13 юни 2007 г. правителството на Република Либерия подаде заявление за присъединяване към Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация („Споразумението от Маракеш“) в съответствие с член XII от посоченото споразумение.

(2)

На 18 декември 2007 г. беше създадена работна група по присъединяването на Република Либерия с цел постигането на съгласие по условия за присъединяване, които да са приемливи за Република Либерия и за всички членове на Световната търговска организация (СТО).

(3)

Комисията, от името на Съюза, договори изчерпателен набор от ангажименти за отваряне на пазара от страна на Република Либерия, които са в съответствие с насоките на Общия съвет на СТО относно присъединяването на най-слабо развитите държави и които удовлетворяват исканията на Съюза при едновременно отчитане на двустранните търговски връзки с Република Либерия в контекста на партньорството ЕС—АКТБ.

(4)

Тези ангажименти вече представляват неразделна част от протокола за присъединяване на Република Либерия към СТО („Протоколът за присъединяване“).

(5)

Очаква се присъединяването към СТО да даде траен положителен принос за процеса на реформиране на икономиката и устойчивото развитие на Република Либерия.

(6)

Поради това протоколът за присъединяване следва да бъде одобрен.

(7)

Член XII от Споразумението от Маракеш предвижда, че условията за присъединяване подлежат на договаряне между присъединяващата се държава и СТО и че Министерската конференция на СТО одобрява условията за присъединяване от страна на СТО. Член IV, параграф 2 от посоченото споразумение предвижда, че в периодите между заседанията на Министерската конференция нейните функции се изпълняват от Общия съвет на СТО.

(8)

В съответствие с това е необходимо да бъде определена позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Министерската конференция на СТО по въпроса за присъединяването на Република Либерия към СТО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по въпроса за присъединяването на Република Либерия към Световната търговска организация, е да одобри присъединяването.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/45


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2022 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2015 година

за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия срок на прилагане

(нотифицирано под номер C(2015) 7669)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка i) от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 178/2002 се определят общите принципи, уреждащи въпросите, свързани с храните и фуражите като цяло, и в частност тяхната безопасност, на национално равнище и на равнището на Съюза. В него се предвиждат спешни мерки, когато са налице доказателства, че има вероятност храни или фуражи, внесени от трета държава, да представляват сериозен риск за здравето на човека и животните или за околната среда и че този риск не може да бъде задоволително овладян чрез мерки, предприети от засегнатата държава членка (или държави членки).

(2)

Решение 2008/866/ЕО на Комисията (2) бе прието вследствие на появата на огнище на хепатит А при хората, свързано с консумацията на двучерупчести мекотели, внесени от Перу, които са били заразени с вируса на хепатит А (HAV). Първоначално срокът на прилагане на посоченото решение беше до 31 март 2009 г., като последно той бе удължен до 30 ноември 2015 г. с Решение за изпълнение 2014/874/ЕС на Комисията (3).

(3)

От компетентния орган на Перу бе поискано да предостави удовлетворителни гаранции, че са били отстранени пропуските, установени по отношение на системата за мониторинг за откриване на вируса в живи двучерупчести мекотели. Необходимо е срокът на защитните мерки да бъде удължен до доказването на ефективността на корективните мерки, предприети от компетентните органи на Перу. Предвид резултатите от програмата за мониторинг, към момента Комисията не може да стигне до заключение, че чрез системата за контрол и плана за мониторинг, които са въведени понастоящем в Перу по отношение на някои двучерупчести мекотели, може да се дадат гаранциите, изисквани от законодателството на Съюза.

(4)

Поради това крайният срок за прилагането на Решение 2008/866/ЕО следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 5 от Решение 2008/866/ЕО датата „30 ноември 2015 г.“ се заменя с датата „30 ноември 2017 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/866/ЕО на Комисията от 12 ноември 2008 г. относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека (ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 9).

(3)  Решение за изпълнение 2014/874/ЕС на Комисията от 3 декември 2014 г. за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия срок на прилагане (ОВ L 349, 5.12.2014 г., стр. 63).


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/47


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 273/14/COL

от 9 юли 2014 г.

относно финансирането на Scandinavian Airlines чрез новия инструмент за револвиращ кредит (Норвегия) [2015/2023]

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ („Надзорният орган“),

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 61 и 109 и протоколи 26 и 27 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд („Споразумението за надзорен орган и съд“), и по-специално член 24 от него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Протокол 3 към Споразумението за надзорен орган и съд („Протокол 3“), и по-специално член 1, параграф 2 от част I и член 7, параграф 2 от част II,

като има предвид, че:

I.   ОБСТОЯТЕЛСТВА

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

В края на октомври 2012 г. Норвегия, Дания и Швеция (наричани заедно „държавите“) осъществиха неофициални контакти с Надзорния орган и Европейската комисия („Комисията“) във връзка с намерението си да участват в новия инструмент за револвиращ кредит („нов ИРК“) в полза на Scandinavian Airlines („SAS“ или „SAS Group“, или „дружеството“). На 12 ноември 2012 г. държавите решиха да участват в новия ИРК без обаче да изпратят официално уведомление за мярката до Надзорния орган.

(2)

На 5 февруари 2013 г. Надзорният орган получи жалба от Европейската асоциация на нискобюджетните авиокомпании (ELFAA) срещу участието на държавите в ИРК. В писмо от 18 февруари 2013 г. Надзорният орган покани норвежките власти да представят своето мнение относно жалбата и твърденията за неправомерна държавна помощ.

(3)

Норвежките власти отговориха с писмо от 25 март 2013 г. Те предоставиха и допълнителна информация с писмо от 6 юни 2013 г.

(4)

С Решение № 259/13/COL от 19 юни 2013 г. Надзорният орган откри официална процедура по разследване за потенциално неправомерна помощ за SAS чрез новия ИРК („Решението за откриване на процедура“). Решението за откриване на процедура беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и притурката за ЕИП към него (1). Норвежките власти, SAS Group и Foundation Asset Management Sweden AB (FAM) (2) представиха мнения по Решението за откриване на процедура. На 6 ноември 2013 г. Надзорният орган препрати получените забележки от SAS Group и FAM на норвежките власти, на които беше дадена възможност да дадат отговор. С писмо от 6 декември 2013 г. норвежките власти уведомиха, че няма да изразят мнение по забележките на SAS Group и FAM.

(5)

С писмо от 25 февруари 2014 г. Надзорният орган поиска допълнителна информация от норвежките власти. Тази информация беше изпратена с писмо от 27 март 2014 г.

(6)

С писмо от 6 март 2014 г. норвежките власти уведомиха Надзорния орган за решението на SAS да отмени новия ИРК и да проучва алтернативни възможности за засилване на собствения си капитал. Отмяната влезе в сила от 4 март 2014 г.

(7)

За тази процедура, съгласно член 109, параграф 1 от Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) във връзка с член 24 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд Надзорният орган е компетентен да прецени дали Норвегия е спазила разпоредбите на Споразумението за ЕИП. От друга страна, единствено Комисията е компетентна да прецени дали разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) са били спазени от Дания и Швеция. Освен това, на основание член 109, параграф 2 и Протокол № 27 към Споразумението за ЕИП Надзорният орган и Комисията си сътрудничат, обменят информация и се консултират по въпроси на политиката за надзора и по конкретни случаи.

(8)

Във връзка с гореизложеното и поради паралелната компетентност на двете институции в настоящия случай Надзорният орган е осъществил консултации и сътрудничество с Комисията преди да приеме настоящото решение.

2.   СКАНДИНАВСКИЯТ ПАЗАР НА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

(9)

Според сведенията между 2001 и 2011 г. скандинавският пазар на въздушен транспорт (включващ Дания, Швеция, Финландия и Норвегия) е отбелязал растеж с 126 %, изразено в ASK (3). Почти целият растеж в скандинавския пазар на полети на къси разстояния е дошъл от нискобюджетни превозвачи, и по-специално Norwegian Air Shuttle и Ryanair. Според изчисленията нискобюджетните превозвачи са генерирали 90 % от растежа за този период (4).

(10)

Въпреки че нискобюджетните превозвачи са започнали да играят по-важна роля, най-големият участник на скандинавския пазар продължава да бъде SAS, чийто пазарен дял през 2011 г. се оценява на 35,6 % — далеч от върховите над 50 %, на които компанията се радва преди десетилетие. Пазарните дялове на Norwegian Air Shuttle и Ryanair достигат през тази година съответно 18.7 % и 6.8 %.

3.   БЕНЕФИЦИЕРЪТ

(11)

SAS е главният превозвач на държавите, най-голямата скандинавска авиокомпания и осмата по значение авиокомпания в Европа. Освен това SAS е сред основателите на Star Alliance. Групата авиокомпании, която включва Scandinavian Airlines, Widerøe (5) и Blue1, е със седалище в Стокхолм, а главният ѝ европейски и междуконтитентален център е на летището в Копенхаген. През 2013 г. SAS е превозила около 28 милиона пътници, достигайки приходи от около 42 милиарда SEK.

(12)

Понастоящем 50 % от SAS се притежават от следните държави: 21,4 % от Швеция, 14,3 % от Дания и 14,3 % от Норвегия. Основният частен акционер е Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) (7,6 %), докато дяловете на останалите акционери са 1,5 % или по-малко.

Таблица 1

Основни акционери в SAS AB към 31 март 2012 г.  (6)

Акционер

Общо (%)

Шведското правителство

21,4

Датското правителство

14,3

Норвежкото правителство

14,3

Knut and Alice Wallenberg Foundation

7,6

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

1,5

A.H Värdepapper AB

1,4

Unionen

1,4

Denmark's National Bank

1,4

Robur Försäkring

0,9

Ponderus Försäkring

0,8

Andra AP-fonden

0,5

Tredje AP-fonden

0,5

SSB+TC Ledning Omnibus FD No OM79

0,5

Nordnet Pensionsförsäkring AB

0,4

Swedbank Robur Sverigefond

0,4

Swedbank Robur Sverigefond Mega

0,3

JPM Chase NA

0,3

AMF Aktiefond Småbolag

0,3

JP Morgan Bank

0,3

KPA Pensionsförsäkring AB

0,2

Nomura International

0,2

(13)

От няколко години насам SAS се намира в неблагоприятно финансово положение, като загубите се появяват многократно между 2008 и 2013 г. През ноември 2012 г. Standard and Poor's (S&P) понижава кредитния рейтинг на компанията от B- на CCC+ (7). Тези трудности се засилват поради пазарната среда на високи цени на горивото и нестабилното търсене.

(14)

По-специално от годишните отчети на компанията става ясно, че между 2008 и 2012 г. SAS е претърпяла значителни загуби всяка година и е отчела значителни суми нетни задължения.

Таблица 2

Основни финансови данни за SAS за периода 2007 — 2012 г. (в милиони SEK)  (8)

 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

(ян. — окт.)

Приходи

50 958

52 870

44 918

41 070

41 412

35 986

Нетни финансови задължения

1 231

8 912

6 504

2 862

7 017

6 549

Печалба преди облагане с данъци

1 044

– 969

– 3 423

– 3 069

– 1 629

– 1 245

Нетни приходи

636

– 6 360

– 2 947

– 2 218

– 1 687

– 985

Паричен поток за годината

– 1 839

– 3 084

– 1 741

868

– 1 243

– 1 018

Възвръщаемост на вложения капитал — %

6,7

– 19,6

– 11,7

– 7,6

– 2,2

– 8,1

Възръщаемост на собствения капитал по отчетна стойност след облагане с данъци — %

3,8

– 47,6

– 26,8

– 17,0

– 12,0

– 24,8

Съотношение за лихвено покритие — %

1,8

– 5,3

– 4,4

– 1,9

– 0,6

– 1,6

(15)

Поради влошаването на финансовото си положение SAS прилага през 2009—2010 г. програма за значително намаляване на разходите („Core SAS“). За да изпълни програмата, SAS е принудена да набере капитал от своите акционери чрез две емисии на права: i) 6 милиарда SEK през април 2009 г.; и ii) 5 милиарда SEK през май 2010 г. (9)

(16)

Финансовите затруднения на SAS достигат връхната си точка през 2012 г., когато компанията представя бизнес плана 4 Excellence Next Generation („планът 4XNG“), възприеман от ръководството на въздушния превозвач като „последното повикване“ за SAS (10). Освен това през ноември 2012 г. в печата се появяват съобщения за възможен фалит на SAS (11).

4.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА: НОВИЯТ ИРК ПРЕЗ 2012 Г.

(17)

Подобно на другите въздушни превозвачи в световен план, SAS разчита на външни кредитни инструменти, за да поддържа минимално ниво на ликвидност. От 20 декември 2006 г. SAS се възползва от ИРК, чието действие изтича през юни 2013 г. („старият ИРК“). Старият ИРК възлиза на 366 милиона евро и се предоставя изключително от определен брой банки […]. Той включва и редица финансови споразумения или условия […].

(18)

През декември 2011 г. в резултат на влошаването на бизнес резултатите на компанията ръководството на SAS решава да усвои средствата по стария ИРК изцяло. След като пред януари 2012 г. дъщерно дружество на SAS (а именно Spanair) подава заявление за обявяване в несъстоятелност, SAS започва преговори с банките и на 15 март 2012 г. постига съгласие за предоговаряне на споразумението. Предоговарянето на споразумението увеличава разходите за усвояване на средства от стария ИРК, поставя по-строги условия за пълно усвояване и изисква от SAS незабавно да възстанови пълния размер на теглените суми. В допълнение SAS трябва да представи на заемодателите план за рекапитализация, който трябва да бъде одобрен от управителния съвет и основните акционери, т.е. държавите и KAW.

(19)

Планът за рекапитализация се основава на т.нар. „план 4XNG“, който се разработва още от началото на 2012 г. В плана 4XNG се разглеждат и опасения, изразени през май 2012 г. от […] във връзка със съществуващия бизнес план на SAS, наречен 4 Excellence („план 4X“). Според SAS бизнеспланът 4XNG трябва да създаде условия компанията да се позиционира като финансово самостоятелен въздушен превозвач. В плана се определят редица финансови цели, които SAS трябва да изпълни през финансовата 2014/2015 година. Сред тях са марж на печалбата преди лихви и данъци над 8 %, съотношение на финансова подготвеност над 20 % и коефициент на собствения капитал (собствен капитал/активи) над 35 %. Предполага се, че планът 4XNG ще позволи на SAS да подобри печалбата преди облагане с данъци с около 3 милиарда SEK годишно, докато за изпълнението му ще са нужни разходи за преструктуриране и еднократни разходи, които възлизат приблизително на 1,5 милиарда SEK.

(20)

Допълнителна цел на плана 4XNG е компанията да бъде подготвена за въвеждането на нови счетоводни правила за пенсиите от ноември 2013 г. нататък, за които се очаква да се отразят негативно върху капитала на SAS Group. Освен това планът включва ангажимент за приключване на продажба на активи и план за финансиране, които общо възлизат на около 3 милиарда SEK потенциални нетни парични постъпления. Продажбата на активи включва (12): i) продажбата на Widerøe, регионална дъщерна авиокомпания в Норвегия (13), ii) продажбата на инвестиции с миноритарно участие в […], iii) продажбата на лихви от летищно недвижимо имущество, iv) аутсорсинга на наземното обслужване (14), v) продажбата на самолетни двигатели (15), vi) продажбата или обратния лизинг или други финансови трансакции по отношение на […], vii) аутсорсинга на системите за управление и телефонните центрове (16) и viii) продажбата или гарантираното финансиране на три самолета Q400.

(21)

Норвегия настоява, че планът 4XNG е самофинансиращ се, т.е. че SAS ще генерира достатъчно парични постъпления от операциите и второстепенните продажби, за да финансира предварителните разходи по изпълнението на плана 4XNG. Същевременно SAS е обезпокоена за това как инвеститорите възприемат слабата ликвидна позиция, предизвикана от значителните предварителни разходи за изпълнението на плана 4XNG. Поради това SAS иска старият ИРК да бъде удължен и едновременно с това де се въведе новият ИРК, подкрепен от държавите и KAW. SAS обаче твърди, че няма да се теглят средства нито от стария (удължен) ИРК, нито от новия ИРК.

(22)

Обсъжданията по новия ИРК започват на 4 юни 2012 г. (17) Първоначално съгласно плана за рекапитализация (вж. точка 18 по-горе) банките заемодатели по стария ИРК изискват държавите да предоставят нов транш капитал, например емисия на права, след като не желаят да подкрепят самостоятелно новия ИРК. Държавите обаче отхвърлят тази идея.

(23)

След известни преговори банките се съгласяват с нов ИРК, който да бъде създаден съвместно с държавите и KAW и структуриран при строга равнопоставеност без подчиненост или непропорционални права на обезпечение. Трябва да се отбележи, че новият ИРК първоначално цели размер от [3—6] милиарда SEK, докато наличното обезпечение е само [1—4] милиарда SEK. В крайна сметка на 22 октомври 2012 г. размерът на новия ИРК се намалява на 3,5 милиарда SEK (около 400 милиона евро).

(24)

Новият ИРК се предоставя от същите банки, които предоставят и стария ИРК (с изключение на една) (18) заедно с държавите и KAW. В това отношение 50 % от новия ИРК се предоставя от държавите пропорционално на тяхното дялово участие в SAS, а останалите 50 % — от банките и KAW. Държавите и KAW участват в новия ИРК при същите условия (такси, лихвени проценти, споразумения) като банките.

(25)

Основните характеристики на новия ИРК са следните:

Разделен е на два подинструмента от съответно 2 милиарда SEK (инструмент А) и 1,5 милиарда SEK (инструмент Б), за които държавите участват с 50 % от стойността. Ценовите условия и за двата инструмента включват предварителна такса, такса за поемане на ангажимент, такса за използване, марж и такса изход.

SAS трябва да изпълни определени условия, за да може да използва ИРК, като тези условия са по-строги за инструмент Б отколкото за инструмент А (19).

Новият ИРК използва пакета за обезпечение на стария ИРК и в допълнение заемодателите получават обезпечение върху всички дялове във Widerøe и всички други свободни от тежести дълготрайни активи на SAS Group към декември 2012 г. Новият ИРК следователно има обезпечение от първи ред по редица активи на SAS, включително 100 % от дяловете на неговите дъщерни дружества Widerøe и SAS Spare Engine, 18 самолета и множество имоти. Тези обезпечения се се оценяват на счетоводна стойност от приблизително 2,7 милиарда SEK (т.е. около 75 % от новия ИРК) и се поделят pro rata между инструмент А и инструмент Б.

Инструмент Б може да се използва само след като средствата по инструмент А са били използвани изцяло. След 1 януари 2014 г. SAS ще може да усвоява средства от него само ако продажбата на активи или дялове на Widerøe е приключила.

Падежът на новия ИРК е 31 март 2015 г.

(26)

Условията на новия ИРК биват договорени на 25 октомври 2012 г. Инструментът обаче подлежи наред с другото на парламентарно одобрение от всяка от държавите и на подписване на профсъюзни споразумения с екипажа на пилотската кабина и кабинния екипаж.

(27)

Държавите подават доклад, подготвен от CITI, с дата 7 ноември 2012 г. („докладът CITI“), който се стреми да прецени дали частен инвеститор в ситуация, максимално близка на тази на държавите, може да се включи в новия ИРК при сходни условия. Като приема за базов вариант, че планът 4XNG ще бъде изпълнен успешно, докладът CITI стига до заключението, че участието на държавите в новия ИРК би създало вътрешна норма на възвръщаемост („IRR“) от [90—140 %], възвръщаемост на паричните средства от [4—9] пъти и увеличение на стойността на собствения капитал в размер на почти [700—1 200 %] (от ноември 2012 г. до март 2015 г.). Докладът CITI стига до извода, че изискваната от държавите възвръщаемост следователно ще бъде най-малкото равна на тази, която изискват частните инвеститори в сходна позиция. Докладът CITI обаче не прави оценка на вероятността SAS успешно да изпълни „базовия вариант“ на плана 4XNG, нито пък оценява въздействието на евентуални отклонения от „базовия вариант“, като например невъзможността за парично остойностяване на второстепенни активи.

(28)

На 19 декември 2012 г. SAS обявява, че всички необходими условия за влизането в сила на новия ИРК (вж. съображение 26 по-горе) са налице, включително парламентарното одобрение в държавите. Считано от тази дата до 3 март 2014 г. новият ИРК функционира, като замества стария ИРК (20).

(29)

В писмо от 6 юни 2013 г. Норвегия обяснява, че в резултат от продажбата на 80 % от дяловете на Widerøe (съображение 20 по-горе) държавите и банките заемодатели са договорили със SAS изменение на условията на новия ИРК, макар и споразумението за изменение още да не е официално подписано. В своето мнение, представено по време на официалното разследване, норвежките власти уведомяват Надзорния орган, че изменението на новия ИРК е било подписано от всички страни и ще влезе в сила след приключване на сделката за Widerøe, т.е. на 30 септември 2013 г. Тези изменения се състоят в следното:

Инструмент А ще бъде намален от 1,173 милиарда SEK на 0,8 милиарда SEK, а падежът му ще бъде удължен с пет месеца до 1 юни 2014 г.

SAS ще заложи [0,5—0,8] милиарда SEK в брой като обезпечение за инструмент А. Останалите [0,1—0,4] милиарда SEK ще бъдат обезпечени чрез ценни книжа, които вече са включени в споразумението за новия ИРК.

0,2 милиарда SEK от инструмент А ще бъдат анулирани след частичната продажба на секцията за наземно обслужване. Към момента на анулирането на новия ИРК на 4 март 2014 г. SAS е на етап писмо за намерения с потенциален купувач (21).

Инструмент Б ще бъде намален от 1,5 милиарда SEK на 1,2 милиарда SEK.

5.   ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ

(30)

В своето решение за откриване на процедура Надзорният орган изрази съмнения по повод участието при равни условия на държавите, KAW и банките в новия ИРК главно поради следните причини:

Предходната експозиция на банките към SAS чрез участието им в стария ИРК. В действителност банките са намалили приблизително наполовина участието си в новия ИРК и следователно са намалили цялостната си експозиция към SAS с около 50 % по отношение на ИРК, докато държавите — които нямат възвръщаемост за емисиите на права през 2009 и 2010 година поради постоянните негативни резултати на SAS — са увеличили експозицията си към SAS.

Фактът, че SAS е усвоил напълно стария ИРК през януари 2012 г., което е възможно да е повлияло на решението на банките заемодатели да участват в новия ИРК, за да предотвратят допълнително теглене и да гарантират, че тяхното участие в ИРК не е напълно загубено с оглед на трудностите на компанията. За надзорния орган не беше ясно дали решението на банките да участват в новия ИРК е повлияно от непрекъснатата финансова подкрепа на държавите за SAS в предходните години. Надзорният орган отбеляза още, че участието на държавите е било задължително условие, което частните оператори са поставили, за да участват в новия ИРК.

Надзорният орган си задава въпроса дали участието на KAW в новия ИРК би могло да се сравни с участието на частните инвеститори, имайки предвид експозицията на KAW към SAS, не само поради дяловото участие на KAW в SAS, но също и чрез банката SEB.

(31)

Освен това Надзорният орган си задава въпроса дали участието на държавите в новия ИРК би могло да се разглежда като рационално от гледна точка на акционерите и дали би издържало теста на инвеститора в условията на пазарна икономика, ако се разсъждава извън логиката на равните условия. В това отношение Надзорният орган направи оценка дали планът 4XNG се основава на достатъчно обосновани допускания, за да доведе до това частен инвеститор да участва в новия ИРК, както и дали анализите на чувствителността, извършени в плана, не са твърде оптимистични.

(32)

Надзорният орган посочи например, наред с другото, оптимистичните цифри в плана относно пазарния растеж, изразен в ASK и БВП, както и нулевият процент инфлация за периода 2015—2017 г. Надзорният орган също изрази съмнение дали успешното изпълнение на всички инициативи за икономии и продажба на активи би могло да се предрече към момента на подписването на новия ИРК.

(33)

По отношение на условията на новия ИРК и оценката на CITI на очакваната възвръщаемост от участието на държавите в новия ИРК Надзорният орган подчерта факта, че докладът CITI не оценява плана 4XNG, нито пък извършва анализ на чувствителността на финансовия модел, а основно се опира на информацията, която е била подадена. Надзорният орган също подчерта, че докладът CITI не оценява обезпечеността на новия ИРК от гледна точка на частния пазарен инвеститор и че не разглежда въздействието на възможни алтернативни сценарии с по-неблагоприятни допускания (включително неизпълнение на задълженията) относно анализа на възвръщаемостта. В това отношение Надзорният орган отбеляза, че докладът CITI отрежда нулева вероятност на възможността SAS да не изпълнява задълженията си в следващите три години, което изглежда подценяване на риска.

(34)

Предвид гореизложеното Надзорният орган не може да изключи, че участието на държавите в новия ИРК може да представлява предимство в полза на SAS по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

(35)

Накрая, ако се окаже, че новият ИРК представлява държавна помощ по смисъла на Споразумението за ЕИП, Надзорният орган изрази съмнение дали новият ИРК може да се разглежда като съвместим със Споразумението за ЕИП. В това отношение Надзорният орган прецени дали би било приложимо някое от възможните основания за съвместимост, изброени в Споразумението за ЕИП. С оглед на естеството на мярката и трудностите на SAS Надзорният орган отбеляза, че единствените подходящи критерии са тези, засягащи помощта за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение в съответствие с член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП въз основа на Насоките на Надзорния орган за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (22) („Насоки ОП“). Надзорният орган обаче стигна до предварителното заключение, че условията за помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия, зададени в Насоките ОП, изглежда не са изпълнени.

6.   МНЕНИЯ ПО РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

6.1.   Мнение на норвежките власти

(36)

Норвегия поддържа становището, че участието ѝ в новия ИРК е било при пазарни условия, тъй като е участвала при равни условия с банките и KAW, което изключва наличието на държавна помощ.

(37)

Норвегия изтъква, че SAS не е теглила от стария ИРК нито веднъж през периода, в който преговорите по новия ИРК са били в ход. Тя отбелязва измененията, направени към стария ИРК през март 2012 г., с които са въведени още по-строги условия за пълно усвояване, и застъпва тезата, че следователно от края на месец юни 2012 г. банките са били в състояние да отхвърлят всяко искане за пълно усвояване от страна на SAS. Сумата, изтеглена от ИРК, е била напълно изплатена от SAS през март 2012 г. и SAS не е теглила от стария ИРК след тази дата. В резултат на това тези банки биха могли обосновано да се разглеждат като „външни“ инвеститори, участващи в новия ИРК при равни условия с държавите (23), без да имат каквато и да е материална необезпечена експозиция към SAS (24).

(38)

Що се отнася до участието на KAW в новия ИРК заедно с банките, норвежките власти са на мнение, че икономическата експозиция на KAW към SEB е била ограничена и че не може това да е повлияло на решението на KAW да участва в новия ИРК.

(39)

Освен това Норвегия поддържа тезата, че планът 4XNG е бил реалистичен и е можело да бъде успешно изпълнен. Норвегия твърди, че всички аспекти и допускания, включително свързаните с прогнозите за приходите (RASK) (25), мерките за икономии на разходи и планираните продажби, са били внимателно разгледани, за да отговарят на финансовите цели в плана 4XNG за 2014—2015 г. Още нещо — планът 4XNG, заедно с всички допускания, на които почива, е бил внимателно проучен от външни финансови консултанти както на държавите (Goldman Sachs), така и на банките […], и е бил адаптиран с оглед на техните забележки и препоръки. Норвегия също изтъква, че очакванията за успешно изпълнение на плана към момента, когато взема решението да участва в новия ИРК, са били подкрепени от факта, че сключването на ново профсъюзно споразумение е било отлагателно условие за новия ИРК. Освен това според Норвегия събитията между декември 2012 г. и отмяната на новия ИРК на 4 март 2014 г. показват, че планът е бил на път да доведе до очакваните резултати (26).

(40)

Във връзка с условията на новия ИРК Норвегия твърди, че те са съответствали на нормалните пазарни условия, тъй като са били сходни с условията на подобни сделки, а освен това новият ИРК е имал по-високи предварителни такси и по-строги условия за пълно усвояване от повечето анализирани сделки. Що се отнася до пакета за обезпечение, Норвегия заявява, че действителните финансови рискове за банките заемодатели са били незначителни, тъй като обезпеченията са били на стойност, която се изчислява определено над размера на инструмент А. Следователно в случай на ликвидация всички искове на банките заемодатели биха били покрити от пакета за обезпечение или от други активи на SAS, които могат да се продадат, като […], дяловете на SAS в […] и т.н. В подкрепа на това говори и действителното анулиране на значителна част от задълженията по инструмент А през първото полугодие на 2013 г. Според Норвегия това доказва, че банките са действали, водени от търговски съображения и предпазливост, когато са вземали решение да участват заедно с държавите и KAW в новия ИРК.

(41)

Накрая Норвегия отбелязва, че участието в новия ИРК е генерирало значителна възвръщаемост за заемодателите по ИРК, без да е необходимо SAS да тегли от инструмента. Това би трябвало да подкрепи виждането, че участието на държавите в новия ИРК заедно с KAW и банките е било напълно съобразено с принципа на инвеститора в условията на пазарна икономика.

6.2.   Мнение на SAS Group

(42)

SAS Group застъпва виждането, че държавите са участвали в новия ИРК в качеството си на акционери, а не като публични органи. От тази перспектива участието в подобен инструмент е било за предпочитане пред участие с капитал, като се има предвид значителното генериране на приходи за акционерите/заемодателите под формата на такси, както и очакваното бъдещо увеличение на стойността на акциите.

(43)

По отношение на теста за равни условия SAS Group заявява, че той е бил издържан, тъй като банките не са имали експозиция към SAS и следователно трябва да бъдат третирани като „външни“ инвеститори. В допълнение участието на държавите в новия ИРК не е повлияло поведението на банките, тъй като искането акционерите да се присъединят към новия ИРК е било отправено от SAS, а не от банките. Освен това SAS Group поддържа становището, че банките са решили да участват в новия ИРК при равни условия с държавите и KAW въз основа на силно положителните резултати от анализа на съотношението риск/приходи.

(44)

По-нататък SAS Group подкрепя тезата на Норвегия, че допусканията, върху които почива планът 4XNG, са имали стабилна основа от много реалистични прогнози по отношение на трите основни фактора, а именно пазарния растеж, изразен в ASK, растежа на БВП за 2015—2017 г. и предполагаемата инфлация от 0 %. Също и рисковете, свързани с изпълнението на плана, са били внимателно проучени от всички банки заемодатели, като специално внимание е било отделено на RASK като ключов показател за рентабилността на компанията.

(45)

Едновременно с това SAS Group твърди, че пакетът за обезпечение е бил оценен достатъчно подробно, а рискът SAS да не успее да се справи с изпълнението на плана 4XNG е бил умерен. В подкрепа на това говори фактът, че осъществяването на икономиите на разходи е било отлагателно условие за заемодателите да се включат в новия ИРК и че сключването на нови колективни споразумения през ноември 2012 г. е било решаващ фактор за успешното изпълнение на плана.

(46)

По-нататък SAS Group критикува Надзорния орган, че не е взел под внимание алтернативата за обявяване на несъстоятелност и факта, че държавите са щели да изгубят стойността на дяловете си, взети заедно, ако не е бил предоставен новият ИРК. В този контекст SAS Group подчертава, че държавите са участвали в новия ИРК в качеството си на основни акционери в SAS с цел да получат подходяща възвръщаемост на инвестициите си.

(47)

Накрая SAS Group отбелязва, че изпълнението на плана 4XNG е генерирало печалба преди облагане с данъци от 3 милиарда SEK, което е довело до положителен резултат за SAS за периода ноември 2012 — юли 2013 г.

6.3.   Мнение на FAM

(48)

Според FAM — дружеството, което отговаря за управлението на активите на KAW, решението на KAW да участва в новия ИРК е било взето независимо от дяловото участие на фондацията в SEB и експозицията на SEB към SAS. FAM се аргументира, че KAW нито има мажоритарно участие в SEB, нито би могло да се каже, че контролира SEB.

(49)

FAM е разгледало плана 4XNG, свързаните с него финансови рискове и пакета за обезпечение и е преценило, че е в интерес на KAW да участва в новия ИРК. В това отношение дружеството е сравнило перспективата да се защити дългосрочната инвестиция на KAW в SAS и евентуалната бъдеща възвръщаемост по тази инвестиция, както и високите такси, които SAS ще плаща по новия ИРК, с прекратяването на дейност на SAS, за което е преценило, че не е икономически интересен вариант.

(50)

FAM също се присъединява към мнението на Норвегия и SAS Group че всички страни са участвали в новия ИРК при равни условия, без каквато и да е форма на подчиненост, несъразмерни права върху обезпеченията или други несиметрични условия. Решението за участие в новия ИРК се е основавало на задълбочен анализ на перспективите за рентабилност, свързани с една силна и конкурентоспособна SAS в бъдеще.

(51)

На последно място FAM споделя виждането на Норвегия, че решението на банките заемодатели да участват в новия ИРК се е основавало на търговски съображения, тъй като експозицията им към този момент по стария ИРК е била само теоретична. FAM твърди, че банките са имали още по-малък стимул да участват в новия ИРК от държавите и KAW, тъй като последните са можели да разчитат на увеличаване на цената на акциите. Поради това FAM поддържа становището, че условията на теста за равни условия трябва да се считат за изпълнени.

II.   ОЦЕНКА

1.   НАЛИЧИЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

(52)

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП гласи следното:

„Освен изключенията, предвидени в настоящото споразумение, за несъвместими с функционирането му се считат помощите, отпускани от държавите — членки на ЕО, от страните от ЕАСТ или отпускани чрез държавни ресурси, под каквато и да е форма, доколкото те засягат търговията между договарящите се страни, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренцията, като подпомагат някои предприятия или производства.“

(53)

Следователно понятието държавна помощ се прилага за всяко предимство, предоставено пряко или косвено, което се финансира с държавни ресурси, от самата държава или чрез посредник, който действа по силата предоставени му правомощия.

(54)

За да представлява държавна помощ, дадена мярка трябва да се основава на държавни ресурси и да може да се припише на държавата. По принцип държавните ресурси са ресурси на държава членка и на нейните публични органи, както и ресурси на публични предприятия, върху които публичните органи могат, пряко или косвено, да упражняват контрол.

(55)

Безспорно разглежданата мярка използва държавни ресурси, тъй като се финансира от средства на държавните бюджети, и може да бъде приписана на държавата. В частност може да се отбележи, че парламентът на Норвегия е одобрил участието на правителството в новия инструмент за револвиращ кредит (ИРК) (съображение 28 по-горе).

(56)

Въпросната мярка несъмнено нарушава или заплашва да наруши конкуренцията и потенциално може да засегне търговията между договарящите се страни.

(57)

Съгласно установената съдебна практика, когато финансовата подкрепа, предоставена от държава членка, укрепва позицията на дадено предприятие спрямо други предприятия, които се конкурират във вътрешната за Съюза търговия, е налице най-малко потенциален ефект върху търговията между държави членки и върху конкуренцията (27). В това отношение Надзорният орган е на мнение, че всяко потенциално предимство, предоставено на SAS с държавни ресурси, отговаря на това условие. SAS се конкурира с останалите авиокомпании в Европейския съюз и ЕИП, особено след влизането в сила на 1 януари 1993 г. на третия етап от либерализацията на въздушния транспорт („третия пакет“) (28). Освен това за пътувания на сравнително кратки разстояния в рамките на ЕИП въздушният транспорт се конкурира с автомобилния и железопътния транспорт, поради което автомобилните и железопътните превозвачи същи биха могли да бъдат засегнати.

(58)

Следователно единственият критерий за наличие на държавна помощ, който е под въпрос, е дали мярката предоставя избирателно и неправомерно икономическо предимство на SAS.

(59)

Предвид отмяната на новия ИРК, считано от 4 март 2014 г., Надзорният орган направи оценка дали новият ИРК е предоставил избирателно и нrеправомерно икономическо предимство на SAS от момента на създаването му през 2012 г. до отмяната му през 2014 г.

2.   ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДИМСТВО В ПОЛЗА НА SAS

(60)

С цел да определи дали на SAS е била предоставена държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, Надзорният орган ще направи оценка дали въздушният превозвач е получил икономическо предимство, което не би имал при нормални пазарни обстоятелства. При разглеждането на този въпрос Надзорният орган прилага теста MEI (инвеститор в условията на пазарна икономика), според който не е налице държавна помощ, когато при сходни обстоятелства частен инвеститор, сравним по мащаб със съответните органи на публичния сектор и функциониращ при нормални пазарни условия в пазарна икономика, би имал стимул да предостави въпросната мярка на бенефициента.

(61)

Следователно, според теста MEI Надзорният орган трябва да анализира дали частният инвеститор би встъпил в сделката след оценка при същите условия. Отношението на хипотетичния частен инвеститор е на разумен инвеститор, чиято цел да максимализира печалбите е съчетана с предпазливост по отношение на равнището на риска, приемливо за даден коефициент на възвръщаемост (29).

(62)

По принцип приносът на публични средства не представлява държавна помощ, ако се е осъществил в същия момент, в който значителен капиталов принос от частен инвеститор е бил направен при сходни обстоятелства и условия (pari passu) (30).

2.1.   Участие при равни условия (pari passu) на държавите, KAW и банките в новия ИРК

(63)

Надзорният орган отбелязва, че отпусналите заема банки, участвали в новия ИРК, са взели участие и в предишния ИРК. В новия ИРК, обаче, държавите са увеличили експозицията си към SAS, докато банките са намалили приблизително наполовина своя принос (от 366 млн. евро на около 200 млн. евро) и следователно са ограничили цялостната си експозиция към SAS по линия на ИРК с приблизително 50 %. С оглед на горното в решението за откриване на процедура надзорният орган изрази съмнение, че критерият pari passu може да бъде изпълнен, тъй като позициите на държавите и банките не изглеждат сходни.

(64)

В хода на официалната процедура по разследване Норвегия и групата SAS защитаваха аргумента, че отпускащите заема банки не са имали експозиция по линия на стария ИРК, когато са договаряли участието си в новия ИРК. Поради това банките са били разглеждани като „външни“ инвеститори, които се намират в сходна позиция с държавите и KAW.

(65)

Надзорният орган отбелязва, че SAS е изтеглил изцяло предишния ИРК през януари 2012 г. (съображение 18 по-горе). Действително, измененията на предишния ИРК от март 2012 г. включват, наред с останалото, условие за пълно и незабавно възстановяване на изтеглената сума. Сумите са били изцяло погасени през март 2012 г., а влезлите същия месец в сила изменения на предишния ИРК са направили изключително трудно за SAS да тегли кредити по инструмента след този момент (31). Освен това от SAS беше поискано да представи до юни 2012 г. план за рекапитализация, който трябваше да бъде одобрен от управителния съвет, както и от държавите и KAW в качеството им на основни акционери. Първоначално планът беше отхвърлен от банките. Едва през ноември 2012 г. държавите, след внимателен анализ на плана 4XNG, взеха решение да участват в новия ИРК, като към тях впоследствие се присъединиха и банките.

(66)

В резултат на това, по време на официалното разследване норвежките власти и групата SAS отстояваха становището, че SAS е била възпрепятствана да поиска пълно усвояване на предишния ИРК. Бидейки наясно с ситуация, банките трябваше да решат дали да продължат участието си в предишния ИРК до изтичането му през юни 2013 г. или да участват в новия ИРК при равни условия с държавите и KAW, въпреки факта, че държавите и KAW, в качеството си на акционери, са имали по-големи стимули да участват с оглед на потенциалното постигане на по-висока стойност за техните дялове след изпълнението на плана 4XNG.

(67)

Макар Надзорният орган да счита, че банките, или най-малко тези от тях без други двустранни необезпечени експозиции към SAS, вероятно не са имали съществена експозиция към предишния ИРК към момента на вземане на решението да участват в новия ИРК, той също така счита, че все още е бил налице риск SAS да изпълни условията за пълно усвояване преди въвеждането на новия ИРК. В това отношение фактът, че това не се е случило и че предишният ИРК не е бил използван след пълното погасяване на сумите през март 2012 г., е без значение. Въз основа на това би могло да се счита, че банките са имали известна степен на експозиция към SAS по линия на предишния ИРК, която държавите (и KAW) не са имали. Поради това Надзорният орган не може да приеме аргумента на норвежките власти, че банките са участвали в новия ИРК като „външни“ инвеститори, независимо от експозицията си по линия на предишния ИРК.

(68)

Нещо повече, Надзорният орган не споделя становището на Норвегия, че експозицията на някои банки под формата двустранни кредитни инструменти, свързани с предишния ИРК (32), не е представлявала финансов риск за банките по време на договарянето на новия ИРК, тъй като тези кредитни инструменти не е могло да бъдат изтеглени преди пълното усвояване на предишния ИРК. Както посочихме по-горе, съществувал е риск, макар и малък, условията за пълно усвояване да са били изпълнени въпреки факта, че след измененията от март 2012 г. и въведените строги условия, вероятността SAS да тегли от стария ИРК е била много малка.

(69)

Нещо повече, по всяка вероятност няколко банки са имали и други експозиции към SAS. Така например, освен участието си в предишния ИРК […] е имала (към 30 септември 2012 г.) необезпечена (и неизтеглена) двустранна експозиция към SAS в размер на [200—600] млн. шведски крони, както и необезпечена експозиция по кредитни карти в размер на [500—900] млн. шведски крони. Поради това тя е можело да бъде отговорна за покриването на всякакви разходи по изплащането на компенсации на клиенти, ако SAS беше отменила съответните полети. Макар и тази необезпечена експозиция по кредитни карти да представлява [0—2 %] от общия кредитен портфейл на […] в размер на около [1 000—3 000] млрд. шведски крони, тя все пак съставлява финансов риск и поради това не може да се приеме, че […] е била в сходна позиция спрямо държавите, когато е решила да участва в новия ИРК.

(70)

Наред с това, три други банки са имали експозиции по отношение на непогасени инструменти за финансиране на въздухоплавателни средства (напр. […]). Макар държавите да застъпват становището, че това финансиране е било обезпечено с въздухоплавателните средства и не е представлявало финансов риск за банките, тъй като въздухоплавателните средства е можело лесно да бъдат продадени, това не е било доказано в действителност. Остава неясно дали при продажба на въздухоплавателно средство с цел погасяване на дълга е щял наистина да бъде възстановен пълният размер на сумата.

(71)

Освен това, в решението за откриване на процедура Надзорният орган постави въпроса дали поведението на банките е могло да се повлияе от поведението на държавите, като се има предвид непрекъснатата финансова подкрепа от държавите за въздушния превозвач през предходни години (напр. емисиите на права от 2009 г. и 2010 г.). Нещо повече, банките са изявили желание да участват в новия ИРК само при условие че държавите участват в него, както се посочва в съображения 21 и 22 по-горе.

(72)

Като принципно положение Надзорният орган счита, че критерият „равни условия“ (pari passu) не може да се прилага в случаи, когато участието на държавите представлява строго изискване за частните оператори, за да участват в сделката.

(73)

В хода на официалното разследване Норвегия и групата SAS приведоха аргумента, че в нито един момент от преговорите по новия ИРК банките не са се чувствали повлияни от поведението на държавите в миналото и продължаващото им желание да подкрепят SAS, независимо от факта,че прогнозите за приходите на държавите от емисиите на права за 2009 и 2010 г. не бяха изцяло реализирани.

(74)

Надзорният орган не може да изключи, че е възможно частните оператори да не биха искали да инвестират в бизнес с подобни предишни резултати и непредсказуемо бъдеще, ако не беше участието на държавите. Същевременно, Надзорният орган не може да изключи, че държавите, които преди това са отказали да предоставят нов капитал и да влязат в подчинен ИРК, вече не са имали желание да влагат допълнителни средства в SAS. Въпреки тези аргументи, Надзорният орган продължава да не бъде убеден, че участието на държавите в новия ИРК е направено при равни условия (pari passu) с отпусналите заемите банки, имайки предвид, че в резултат от участието на държавите банките са намалили цялостната си експозиция към SAS в рамките на ИРК с приблизително 50 %, докато в същия момент държавите са увеличили своята експозиция към SAS.

(75)

Що се отнася до въпроса дали поведението на KAW би могло да се използва като пример за установяване на поведението на частен инвеститор, официалното разследване показа, че експозицията на KAW към SAS чрез дяловото участие в SEB е по-малка от посочената в решението за откриване на процедура. Като се има предвид, че KAW е само миноритарен акционер в SEB, а експозицията на SEB към SAS е била ограничена, би могло да се твърди, че участието на KAW в новия ИРК е било мотивирано от перспективата за доходност на инвестицията.

(76)

Предвид горепосоченото официалното разследване не позволи на Надзорния орган да заключи със сигурност, че сделката се е осъществила при равни условия.

(77)

Независимо от оценката при равни условия (pari passu), Надзорният орган разгледа също дали участието на държавите в новия ИРК би могло да се счита за разумно от гледна точка на акционер и дали би издържало на теста MEI, ако се излезе от разсъжденията през призмата „равни условия“.

2.2.   Оценка на участието на държавите в новия ИРК съобразно теста MEI

(78)

Въпросът, който следва да бъде разгледан, е дали частен инвеститор, който е в същата позиция като държавите, т.е. като съществуващите акционери на SAS, и е изправен пред подобни обстоятелства като държавите през 2012 г., би влязъл в новия ИРК при сходен ред и условия (33).

(79)

Независимите анализи, проведени от външни финансови консултанти (а именно Goldman Sachs International и CITI като консултанти на държавите и […] като консултант на заемодателите), са от полза в това отношение. Норвегия, в отговора си на решението за откриване на процедура, посочва, че държавите са решили да участват в новия ИРК едва след като планът 4XNG е бил внимателно проучен от външните консултанти и след като са били направени корекции в реда и условията на новия ИРК.

(80)

Макар Надзорният орган да е изразил някои съмнения в решението си за откриване на процедура относно обхвата на изготвения от CITI доклад, Норвегия поясни, че в решението си да участва в новия ИРК се е ръководила от всички анализи на своите финансови консултанти и поради това докладът на CITI не следва да се разглежда изолирано.

(81)

Наред с останалото финансовите консултанти трябваше да предоставят критичен анализ на плана 4XNG и на новия ИРК, както и на всички чувствителни въпроси и уязвими елементи, които са от значение в този смисъл. Настоящият анализ беше изготвен въз основа на няколко последователни доклада по отношение на резултатите от работата на SAS във времето и на други стандарти в отрасъла. Консултантите направиха редица препоръки относно стратегиите за смекчаване на риска, както за плана 4XNG, така и за новия ИРК. Във връзка с тези консултации държавите поискаха да бъдат направени редица корекции в плана 4XNG (за ускоряване на мерките за икономии на разходи и включване на допълнителни инициативи), както и корекции във връзка с новия ИРК, за да се намали вероятността от пълното му усвояване.

(82)

При анализирането на плана 4XNG, външните консултанти откроиха и обърнаха специално внимание на ключови области с потенциален риск, в т.ч. на целите за икономии на разходите, намаленията на активите и натиска, свързан с приходите от предлагани свободни места на километър (ПСМК). В резултат от оценката на риска, наред с другото, се откроиха следните аргументи:

Цели за икономии на разходите

Във връзка с предоставената външна консултация планът 4XNG беше изменен и укрепен, така че да включва инициативи, насочени към икономии на разходите в размер приблизително на [1-4] милиарда SEK годишно (което представлява увеличение спрямо първоначалната цел от [1-4] милиарда SEK годишно). Макар неизпълнението на целите за икономии на разходите да беше определено като тревожно, ключово действие по намаляването на риска, свързан с плана 4XNG, преди финализирането на новия ИРК, беше сключването на нови споразумения със Съюза, предвиждащи намаляване на обезщетенията на служителите и на надбавките, както и изменение на плана за пенсиониране през ноември 2012 г. Това доведе до преки икономии на разходите в размер на малко под […] SEK, което по искане на държавите трябваше да бъде успешно изпълнено преди влизането в сила на новия ИРК.

Намаления на активите

Във връзка с оспорваните от външния финансов съветник първоначални твърдения относно намаленията на активите, както и поради появилата се в хода на процеса нова информация, окончателният списък на планираните намаления на активите по плана 4XNG се различаваше от първоначално предложения от SAS списък (34). В крайна сметка заключението на финансовия съветник на държавите беше, че намаленията на активите (при направена оценка на намаленията на активите в размер приблизително на 3.0 милиарда SEK), включени в окончателния план 4XNG, са осъществими в рамките на определения срок. Допълнително, новият ИРК съдържаше разпоредби за графика на продажбата на Widerøe, както и за стриктното прилагане на постъпленията от намаленията на активи към възстановяването на суми по новия ИРК.

Натиск, свързан с ПСМК

Основните твърдения, свързани с доходността и с натиска по ПСМК, бяха оценени и счетени за основателни, като се имат предвид съответните данни за минали тенденции, прогнозите на трети страни и известните промени в конкурентната среда по това време. Ето защо беше сметнато, че тези твърдения не представляват съществен низходящ риск за изпълнението на плана 4XNG.

(83)

По отношение на съмнението на Надзорния орган в решението за откриване на процедура, отнасящо се до оптимистичния характер на конкретни елементи от плана 4XNG (напр. пазарния растеж, изразен в ASK, прогнози за БВП и 0 % инфлация за периода 2015—2017 г.), подадената от Норвегия и от групата SAS информация в хода на официалното разследване сочи, че тези разчети са взели по-специално предвид основните пазари, на които SAS извършва дейност. Това включва по-изразеното присъствие на компанията в Северна, отколкото в Южна Европа, както и на пазарите в САЩ и Азия. Подадените данни допълнително сочат, че прогнозираната инфлация на разходите от 0 % годишно за периода 2015—2017 г. е нетното отражение на основния инфлационен темп от 2 % годишно (съобразно прогнозното ниво на инфлация в ЕС) и на презумпцията, че това следва да бъде неутрализирано чрез нови мерки за икономии на разходите.

(84)

По отношение на липсата на тестове за чувствителността при анализа на вътрешната норма на възвръщаемост („IRR“), представен в доклада CITI (вж. параграф (33) по-горе), както и първоначалните опасения на Надзорния орган относно потенциалните последици от не толкова оптимистични сценарии, Надзорният орган получи допълнителна информация от Норвегия, която подаде данни относно решението за започване на процедурата по предприетия анализ на степента на чувствителност. Във връзка с това Goldman Sachs представи набор от тестове за чувствителността в хода на разработването на плана 4XNG за периода юни—септември 2012 г. Преразгледаният анализ през септември 2012 г. показа, че SAS не биха изчерпали паричните си наличности дори и при представените негативни сценарии, т.е. във всички разгледани случаи кешовите позиции на SAS ще останат над долната граница на коридора по ИРК. Въпреки това, с цел запазване на доверието в пазара, беше сметнато, че е необходим предпазен механизъм по отношение на ликвидността и че ИРК остава най-реалистичният вариант за подобна резервна ликвидност.

(85)

По този начин Надзорният орган отбелязва последователните финансови прегледи, извършени по плана 4XNG (включително обширния анализ и тестването на различни варианти на плана). Надзорният орган отбелязва също последващите искания на държавите да се намалят рисковете по изпълнението и да се осъществи консолидиран план за преструктуриране преди влизането в сила на новия ИРК. Такива действия може би ще съответстват на поведението на един благоразумен инвеститор на частния пазар. Въпреки това все още има нужда да се помисли дали общите условия на новия ИРК съответстват на това, което един инвеститор на частния пазар, намиращ се в същата позиция като държавите, т.е. като действащи акционери в дружеството, би приел.

(86)

Норвегия и Групата SAS поясниха, че за въздушния сектор е характерна необходимостта да се поддържа високо равнище на финансова готовност, за да се запази доверието на потребителите и на заинтересованите лица в способността на предприятието да продължи да извършва дейност. Предвид финансовите затруднения пред SAS през 2012 г. и преобладаващото състояние по отношение на ликвидността по това време, възможна мотивация за участието на държавите в новия ИРК, в качеството им на акционери в SAS, е избягването на по-високи загуби или фалит в случай на ликвидна криза на дружеството.

(87)

В това отношение изглежда държавите са следвали препоръките на независимите финансови съветници при изготвянето на реда и условията на новия ИРК. И действително, изглежда, че съвкупната цел на общите условия на новия ИРК е била смекчаване на откроените основни търговски рискове. Така например, както е отбелязано в параграф (82) по-горе, ключово условие, предхождащо изпълнението на новия ИРК, беше успешното изпълнение на нови колективни споразумения с полетните екипажи. Освен това условията за усвояване, приложими към Инструмент Б, изглежда свеждат до минимум вероятността той да се изчерпа преди март 2015 г (35). Финансовите задължения, свързани с новия ИРК, също бяха структурирани по такъв начин, че — освен ако Групата SAS е успяла да изпълни основните финансови прогнози, съдържащи се в плана 4XNG — тя не би имала достъп до ИРК или би трябвало да изплаща всяка една сума, теглена по ИРК по това време (36).

(88)

В допълнение към горните констатации, Надзорният орган получи допълнителна информация, отнасяща се до адекватността на базисното обезпечение за новия ИРК. В доклад от май 2012 г. […] предостави независима оценка на Widerøe и на определени материални активи (вкл. резервни двигатели, съответни въздухоплавателни средства, редица по-малки имоти и оборудване), които впоследствие бяха използвани като обезпечение за новия ИРК. Въпреки че акцентът беше поставен върху Widerøe като най-важният актив в пакета за обезпечение, и оценката на другите активи се основаваше на по-ограничена информация, цялостната оценка сочеше обща стойност на активите в размер приблизително на [1—4]—[3—6] милиарда SEK. Направената обща оценка на активите, подлежащи на обезпечение, превиши по този начин размера на Инструмент А. Норвегия смята, че това положение се възприема като достатъчно комфортно за новите заемодатели по ИРК, тъй като, както се отбелязва по-горе, вероятността SAS някога да прибегне до Инструмент Б се счита за пренебрежимо малка.

(89)

Действителните финансови рискове, свързани с новия ИРК, бяха допълнително смекчени с разпоредби относно задължително предплащане и/или отмяна на задължения по новия ИРК, в случай че SAS разполага с определени активи или участва в други варианти за финансиране. Подобни разпоредби за предплащане и отмяна доведоха до намаляване на потенциалните загуби във времето. Действително, в резултат на продажбата на Widerøe и съгласно споразумение, което влезе в сила с тази продажба през септември 2013 г. (вж. съображение 29 по-горе), цялостният размер на новия ИРК беше намален от 3,5 милиарда SEK на 2 милиарда SEK.

(90)

Във връзка с това изглежда, че е бил предприет всеобхватен и съгласуван набор от мерки, насочени по-конкретно към гарантиране на продължаващата жизнеспособност на SAS през периода 2012—2015 г. и към ограничаване на основните финансови рискове, свързани с новия ИРК.

(91)

Освен това Надзорният орган отчита необходимостта да се обмисли въпросът дали един съпоставим частен инвеститор, изправен пред пазарни условия, сходни на тези на държавите (т.е. като действащи акционери в SAS), би могъл да бъде подтикнат да предостави въпросната мярка на бенефициера. За тази цел е също така полезно да се помисли за евентуални съпоставителни сценарии, които могат да възникнат при липсата на тази мярка.

(92)

Във връзка с това Норвегия и Групата SAS твърдят, при подаването на своята информация относно решението за започване на процедурата, че вероятно е щяло да се стигне до фалит, ако новият ИРК не е бил наличен през 2012 г. Норвегия смята, че това е щяло да съответства на комбинирана загуба от 1 044,6 SEK за държавите, т.е. стойността на тяхното съвкупно дялово участие. Допълнителното разглеждане на въпроса е свързано и с перспективата за отказ от евентуални бъдещи капиталови печалби в случай на успешно изпълнение на плана 4XNG. За сравнение, при подаването на своята информация Норвегия отчита, че в случай на неизпълнение на задълженията на SAS по новия ИРК, евентуалната комбинирана загуба, произтичаща от колективното дялово участие на държавите и техните вноски в ИРК, в най-лошия случай би била в порядъка на [1 000-3 000] милиона SEK (37).

(93)

Следователно, в случай на фалит на SAS, евентуалните допълнителни загуби, свързани с участието на държавите в новия ИРК (т.е. приблизително 447,5 милиона SEK, въз основа на нагледния пример на Норвегия), изглеждат относително ограничени в сравнение със загубите, които така или иначе щяха да бъдат натрупани по отношение на дяловото участие на държавите. Съпоставянето на тази сравнително ограничена постепенна промяна в песимистичния (свързан с фалит) сценарий на държавите с потенциалната печалба за държавите от успешното изпълнение на плана 4XNG, изглежда дава допълнително основание за решението на държавите да участват в новия ИРК. При най-оптимистичния „базов“ сценарий, докладът CITI прогнозира потенциални капиталови печалби за държавите в размер на общо [7 000—12 000] милиона SEK. Макар че Надзорният орган изрази известни резерви в своето решение за започване на процедурата по отношение на оптимистичния характер на подобни прогнози за растеж, той отчита възможността, дори при по-консервативни сценарии, потенциалните капиталови печалби при благоприятен сценарий да превишат значително потенциалните загуби при песимистичен сценарий.

(94)

По този начин Надзорният орган отчита посочената по-горе оценка на риска и възвръщаемостта, както и обширния преглед и изпитването на плана 4XNG, осигурените допълнителни проверки по базисното обезпечение (38), разпоредбите за предплащане и отмяна, които доведоха до намаляване на потенциалните загуби във времето (39), и различните други мерки за смекчаване на риска, включени в условията на новия ИРК (40). Като се има предвид посоченото по-горе, решението на държавите да участват в новия ИРК би съответствало на действията на частен оператор, чиято цел е връщане към нормални пазарни условия, предвид специфичното положение на компанията в този момент.

(95)

Предвид горното, Надзорният орган стига до извода, че държавите, в позицията си на действащи акционери в SAS, са се ръководили от разумни и реалистични перспективи за рентабилност, когато са взели решение за участие в новия ИРК, наред с KAW и с банките заемодатели през периода декември 2012 г. — март 2014 г. Това участие не е създало никакво предимство за SAS по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

3.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

(96)

Предвид гореизложеното Надзорният орган заключава, че участието на Норвегия в новия ИРК не представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансирането на SAS чрез новия инструмент за револвиращ кредит, който Норвегия въведе през декември 2012 г., не представлява държавна помощ съгласно член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Норвегия.

Член 3

Единствено текстът на английски език на настоящото решение е автентичен.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2014 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Oda Helen SLETNES

Председател

Helga JÓNSDÓTTIR

Член на колегията


(1)  ОВ C 290, 5.10.2013 г., стр. 9 (поправка).

(2)  FAM е дружеството, което отговаря за управлението на активите на Knut and Alice Wallenberg Foundation.

(3)  Available Seat Kilometer (ASK) (предлагани свободни места на километър) е мярка за измерване на капацитета за превоз на пътници на полетите на дадена авиокомпания. Изчислява се, като броят на наличните места се умножи по броя на прелетените километри.

(4)  Източник: http://www.airlineleader.com/regional-focus/nordic-region-heats-up-as-all-major-players-overhaul-their-strategies.

(5)  Вж. бележка под линия 11 и точка 29 по-долу относно продажбата на 80 % от дяловете на Widerøe.

(6)  Източник: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp.

(7)  Последното развитие около кредитния рейтинг, определян от S&P за SAS, е засегнато в бележка под линия 24 по-долу.

(8)  Източник: годишни доклади на SAS за периода 2008—2012 г., достъпни на: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp.

(9)  Емисиите на права през 2009 и 2010 г. са обект на Решението на Комисията по дело SA. 29785 (достъпно на http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249053/249053_1461974_61_2.pdf), в което Комисията стига до заключението, че те не включват държавна помощ.

(10)  Вж. в този смисъл изказването на главния изпълнителен директор на SAS, цитирано от Ройтерс на 12.11.2012 г.: „Това наистина е нашето „последно повикване“, ако в бъдеще трябва да продължи да съществува SAS“, заяви главният изпълнителен директор […] след като обяви нов спасителен план за авиокомпанията, […] която от 2007 г. насам за нито една година не е излизала на печалба“, достъпно на http://www.reuters.com/article/2012/11/12/uk-sas-idUSLNE8AB01O20121112. Вж. и статията, озаглавена SAS tops European airline critical list („SAS начело на списъка на европейски авиокомпании в критично положение“) във Financial Times от 13.11.2012 г., достъпна на http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fa1cbd88-2d87-11e2-9988-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh.

(11)  Вж. например Ройтерс от 18.11.2012 г. (http://www.reuters.com/article/2012/11/19/sas-idUSL5E8MI6IY20121119) и Financial Times от 19.11.2012 г. (http://www.ft.com/intl/cms/s/0/43e37eba-322f-11e2-b891-00144feabdc0.html#axzz2TSY5JHUh).

(12)  По информация на норвежките власти продажбата на […] е извадена от окончателния списък на планирани продажби поради високата степен на несигурност за графика на извършването ѝ и генерирането на приходи.

(13)  На 20 май 2013 г. SAS докладва, че е подписала споразумение за продажба на 80 % от дяловете си във Widerøe на група инвеститори. SAS ще задържи 20-процентен дял от Widerøe, но ще разполага с възможността да прехвърли напълно собствеността през 2016 г. Вж. http://mb.cision.com/Main/290/9410155/119539.pdf.

(14)  SAS продава 10 % дяловете в своята компания за наземно обслужване на Swissport. Придобиването влиза в сила от 1 ноември 2013 г. Понастоящем преговорите са замразени докато Swissport приключи придобиването и интегрирането на Servisair.

(15)  Това е изпълнено с ефект върху ликвидността от около 1,7 милиарда SEK.

(16)  Тези мерки са до голяма степен изпълнени и ще доведат до икономии в размер на около 1 милиард SEK.

(17)  […].

(18)  […] — един от заемодателите по стария ИРК, заявява, че не е подготвен да участва в новия ИРК. В резултат на това […] и […] увеличават пропорционално участието си в новия ИРК.

(19)  Вж. бележка под линия 33 по-долу.

(20)  Вж. http://www.reuters.com/finance/stocks/SAS.ST/key-developments/article/2662973.

(21)  На 31 октомври 2013 г. задължението по инструмент А се намалява от 0,8 милиарда SEK на 0,6 милиарда SEK вследствие на това, че SAS продава финансово участие в SAS Ground Handling на Swissport.

(22)  ОВ L 97, 15.4.2005 г., стр. 41 и Притурка за ЕИП № 18, 14.4.2005 г., стp. 1.

(23)  Алтернативата би била просто да се изчака действието на стария ИРК да изтече на 20 юни 2013 г., като същевременно се прекрати използването през този период докато SAS не може да изпълни условията за пълно усвояване.

(24)  Норвежките власти предоставиха информация за някои други видове експозиции на банките към SAS под формата на двустранни кредитни инструменти, различни споразумения за хеджиране, кредитни карти, инструменти за финансиране на самолети, овърдрафт и сделки с недвижима собственост. Норвежките власти поддържат становището, че — евентуално с изключение на […] експозицията, свързана с плащанията с кредитна карта — банките нямат каквато и да е материална необезпечена експозиция към SAS. Посочените различни форми на експозиция са или с ограничен размер, или обезпечени и следователно се оказват без значение за решението на банките да участват в новия ИРК.

(25)  Revenue per Available Seat Kilometre (RASK) (приходи от предлагани свободни места на километър) е широкоразпространена мярка за приходите на авиокомпаниите.

(26)  Норвегия и SAS също подчертават в това отношение, че на 5 август 2013 г. S&P са променили кредитния рейтинг, който дават на SAS, от CCC+ на B- със стабилни прогнози.

(27)  Вж. Дело 730/79 Philip Morris Holland BV срещу Комисия [1980 г.] EC- 2671, точка 11; Дело T-288/97 Regione Friuli Venezia Giulia срещу Комисия [2001 г.] ECR 2001 II-1169, точка 41; и Дело C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg срещу Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark) [2003 г.] ECR I-7747, точка 75.

(28)  „Третият пакет“ включва следните законодателни мерки: i) Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 1); ii) Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 8); и iii) Регламент (ЕИО) № 2409/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. за цените и ставките на въздухоплавателните услуги (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 15). Тези регламенти бяха част от Споразумението за ЕИП до момента на отмяната им с Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен), който стана част от приложение ХIII към Споразумението за ЕИП.

(29)  Съединени дела T-228/99 и T-233/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale и Land Nordrhein-Westfalen срещу Комисия [2003 г.] ECR-II435, точка 255.

(30)  Дело T-296/97 Alitalia [2000 г.] ECR II-3871, точка 81.

(31)  […].

(32)  Освен към предишния ИРК, към 30 септември 2012 г. три банки са имали експозиции под формата на двустранни кредитни инструменти, свързани с предишния ИРК, които не е могло да бъдат теглени, освен ако предишният ИРК не е бил изцяло усвоен. Сумите на отделните двустранни кредитни инструменти са [400—800] млн. евро за […], [200—400] млн. евро за […] и [400—800] млн. евро за […].

(33)  Дело C-305/89 Италия срещу Комисията [1991 г.] ECR I-1603, точка 20.

(34)  Така например […] беше премахнат от окончателния списък на планираните намаления на активите […].

(35)  Например едно от условията за усвояване по Инструмент Б беше SAS да има оперативна печалба (EBITDAR) в размер най-малко на [5-9] милиарда SEK за 12 последователни месеца. Тъй като това надхвърли прогнозирания за всяка година EBITDAR за периода 2012—2015 г., беше счетено за малко вероятно SAS да бъде в състояние да използва Инструмент Б във времевата рамка на новия ИРК.

(36)  Финансовите задължения, свързани с […]. Последните две финансови задължения бяха коригирани на тримесечна основа по финансовия модел, лежащ в основата на плана 4XNG, което означава, че от SAS се изисква да изпълни своите собствени финансови цели.

(37)  С цел онагледяване Норвегия изчислява комбинираната загуба на държавите по новия ИРК, приемайки, че е налице пълно усвояване на Инструмент А (от който [700-1 200] милиона SEK са покрити от държавите) и още, че обезпечението покрива едва 50 % от задължението по Инструмент А и че държавите вече са получили първата вноска от таксата ангажимент. Това би означавало прогнозна загуба от [400-800] милиона SEK по новия ИРК, заедно с прогнозна загуба по комбинираното дялово участие в размер на [700-1 200] милиона SEK, т.е. общо [1 100-2 000] милиона.

(38)  Вж. съображение 88.

(39)  Вж. съображения 82 и 89.

(40)  Вж. съображения 82 и 87.


12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/63


РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННИЯ КОМИТЕТ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ

№ 2/2015/SC

от 24 септември 2015 година

за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г. [2015/2024]

ПОСТОЯННИЯТ КОМИТЕТ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“),

като взе предвид споразумението, което предстои да бъде сключено, относно нов финансов механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.,

като взе предвид споразумението, сключено между Кралство Норвегия и Европейския съюз, за създаването на финансов механизъм на Норвегия за периода 2014—2021 г.,

РЕШИ:

Член 1

1.   Създава се Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., наричан по-долу „Временния комитет“, който трябва да започне да функционира в най-кратки срокове.

2.   Временният комитет подпомага държавите от ЕАСТ в тяхната подготовка за изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.

3.   Временният комитет се отчита пред Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ.

4.   Временният комитет може да бъде подпомаган от мисиите на държавите от ЕИП и ЕАСТ към ЕС.

5.   На датата, на която влезе в сила споразумението за създаването на финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., или на датата за неговото предварително прилагане Временният комитет се заменя с Комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г.

6.   Временният комитет обсъжда и оценява евентуална координация между финансовия механизъм на ЕИП и норвежкия финансов механизъм.

7.   Временният комитет избира председател, който подлежи на одобрение от Постоянния комитет.

Член 2

Решението влиза в сила незабавно.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2015 година.

За Постоянния комитет

и.д. председател

Ingrid SCHULERUD

генерален секретар

Kristinn F. ÁRNASON