ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 293

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
10 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд Убежище, миграция и интеграция и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1974 на Комисията от 8 юли 2015 година за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията от 8 юли 2015 година за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1976 на Комисията от 8 юли 2015 година за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1977 на Комисията от 8 юли 2015 година за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с фонд Убежище, миграция и интеграция и с инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета

29

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1970 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 122, параграф 2, пета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да определи нередностите, които държавите членки следва да докладват на Комисията. За да може Комисията да изпълнява задачите си относно защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално за да може Комисията да извършва анализ на риска, следва да се определят данните, които да бъдат предоставяни.

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с регламенти (ЕС) № 1306/2013 (2), (ЕС) № 223/2014 (3) и (ЕС) № 514/2014 (4) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа разпоредби, идентични с тези на делегирани регламенти (ЕС) 2015/1971 (5), (ЕС) 2015/1972 (6) и (ЕС) 2015/1973 на Комисията (7).

(3)

За да се даде възможност за последователно прилагане на изискванията за докладване от страна на всички държави членки, е необходимо да се определи понятието „съмнение за измама“, като се вземе предвид определението за измама, което се съдържа в Конвенцията, изготвена въз основа на член K. 3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, (8), както и понятието „първи административен или съдебен констативен акт“.

(4)

В регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 се определя прагът на докладването, под който не е необходимо нередности да бъдат докладвани на Комисията, както и случаите, за които не е необходимо да се докладва. С цел да се опростят и да се уеднаквят разпоредбите, както и да се постигне баланс между административната тежест за държавите членки и общия интерес от предоставянето на точни данни за целите на анализа в борбата на Съюза с измамите, е необходимо да се използва един и същ праг на докладването и едни и същи дерогации за докладването на нередности в съответствие с регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 514/2014.

(5)

Необходимо е да се определи държавата членка, която следва да докладва за нередности във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(6)

С цел да се осигури съгласуваност на докладването е необходимо да бъдат установени критериите за определяне на нередностите, които да бъдат докладвани първоначално, и данните, които да бъдат предоставени в тези първоначални доклади.

(7)

За да се гарантира точността на данните, предоставени на Комисията, е необходимо докладване относно последващите действия. Поради това държавите членки следва да предоставят на Комисията актуализирана информация относно всеки значителен напредък в административните и съдебните процедури или производства, свързани с всеки първоначален доклад.

(8)

С оглед на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11) Комисията и държавите членки следва, по отношение на информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, да предотвратят всяко неразрешено разкриване на лични данни или неразрешен достъп до тях. Освен това настоящият регламент следва да уточни целите, за които Комисията и държавите членки могат да обработват посочените данни.

(9)

Тъй като вече са извършени плащания за съответните фондове и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат незабавно. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя нередностите, които подлежат на докладване, и посочва данните, които да се предоставят от държавите членки на Комисията.

Член 2

Определения

Прилагат се определенията в Регламент (ЕС) № 1303/2013. Освен това за целите на настоящия регламент:

а)

„съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, по-специално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности;

б)

„първи административен или съдебен констативен акт“ означава първата писмена оценка на компетентния орган, независимо дали е административен, или съдебен, която установява нередност на основание на конкретни факти, без да се накърнява възможността това заключение да бъде преразгледано или оттеглено впоследствие, в хода на развитието на административното или съдебното производство.

Член 3

Първоначално докладване

1.   Държавите членки докладват на Комисията нередности, които:

а)

засягат сума, която надвишава 10 000 EUR принос от фондовете;

б)

са били предмет на първи административен или съдебен констативен акт.

2.   В първоначалния доклад държавите членки предоставят следната информация:

а)

фонда, целта, както и когато е целесъобразно — категорията регион, наименованието и единния идентификационен код (CCI) на оперативната програма, засегнатите приоритет и операция;

б)

самоличността на съответните физически и/или юридически лица, или на всеки друг субект с участие в извършването на нередността, както и описание на участието им, освен ако тази информация няма отношение към борбата с нередностите предвид естеството на съответната нередност;

в)

региона или района, където е извършена операцията, идентифицирани с помощта на подходяща информация, като например ниво NUTS;

г)

нарушената разпоредба или разпоредби;

д)

датата и източника на първата информация, която води до съмнение, че е извършена нередност;

е)

използваните практики за извършване на нередността;

ж)

когато е целесъобразно, дали практиката дава основание за съмнение за измама;

з)

начина, по който нередността е разкрита;

и)

когато е целесъобразно, участващите държави членки и трети държави;

й)

периода, през който е извършена нередността, или датата на извършване;

к)

датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт;

л)

общата сума на разходите за съответната операция, като се посочват приносът на Съюза, националният принос и частният принос;

м)

сумата, засегната от нередността, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

н)

в случай на съмнение за измама и когато все още не са изплатени публични средства на бенефициера, евентуалната, ако нередността не би била констатирана, неправомерно платена сума, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

о)

естеството на неправомерните разходи;

п)

суспендирането на плащанията, когато е приложимо, и възможността за възстановяване на платените суми.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки не докладват на Комисията нередности, посочени в член 122, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1303/2013.

Във всички други случаи и по-специално тези, които предшестват несъстоятелност или в случаи на съмнение за измама, установените нередности и свързаните с тях мерки по предотвратяване и коригиране се докладват на Комисията.

4.   Нередностите, свързани с оперативни програми по линия на цел „Европейско териториално сътрудничество“, се докладват от държавата членка, в която бенефициерът е имал разходи по изпълнението на операцията. Държавата членка информира за това управляващия, сертифициращия и одитния орган.

5.   Когато в националните разпоредби се предвижда поверителност на разследванията, съобщаването на информацията подлежи на разрешение от компетентен съдебен орган или друг орган в съответствие с националните правила.

Член 4

Докладване относно последващите действия

1.   Когато част от информацията, посочена в член 3, параграф 2, не е налична или е необходимо да бъде коригирана, и по-специално информация, отнасяща се до използваните практики за извършване на нередността, както и до начина, по който е разкрита, държавите членки предоставят липсващата или точната информация на Комисията в доклади относно последващите действия във връзка с нередности.

2.   Държавите членки държат Комисията в течение относно започването, приключването или прекратяването на процедури или производства за налагане на административни мерки, административни наказания или наказателни санкции във връзка с докладваните нередности, както и за резултатите от тези процедури или производства. По отношение на нередностите, за които са наложени санкции, държавите членки посочват също така:

а)

дали санкциите са с административен, или наказателен характер;

б)

дали санкциите са последица от нарушение на правото на Съюза, или на националното право, както и подробности относно санкциите;

в)

дали е установена измама.

3.   По писмено искане на Комисията държавата членка предоставя информация във връзка с конкретна нередност или група нередности.

Член 5

Използване и обработване на информацията

1.   Комисията може да използва всякаква информация, предоставена от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, за да извършва анализ на риска с помощта на информационни технологии, и може въз основа на получената информация да съставя доклади и разработва системи, служещи за по-ефективно определяне на рисковете.

2.   Информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, представлява служебна тайна и се ползва от защита, равностойна на защитата съгласно националното законодателство на държавата членка, която я е предоставила, както и от защита съгласно разпоредбите, приложими за институциите на Съюза. Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че информацията остава поверителна.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, не може по-специално да се разкрива на други лица освен на лица в държавите членки или в рамките на институциите на Съюза, чиито задължения изискват те да имат достъп до нея, без изричното съгласие на държавата членка, която я предоставя.

4.   Информацията, посочена в параграф 2, не може да бъде използвана за цели, различни от защитата на финансовите интереси на Съюза, без изричното съгласие на органите, които са я предоставили.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(3)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (вж. страница 6 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (вж. страница 15 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

(9)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).

(10)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(11)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1971 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 50, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да определи нередностите, които държавите членки следва да докладват на Комисията. За да може Комисията да изпълнява задачите си относно защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално за да може Комисията да извършва анализ на риска, следва да се определят данните, които да бъдат предоставяни.

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и с регламенти (ЕС) № 1303/2013 (2), (ЕС) № 223/2014 (3) и (ЕС) № 514/2014 (4) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа разпоредби, идентични с тези на делегирани регламенти (ЕС) 2015/1970 (5), (ЕС) 2015/1972 (6) и (ЕС) 2015/1973 (7) на Комисията.

(3)

За да се даде възможност за последователно прилагане на изискванията за докладване от страна на всички държави членки, е необходимо да се определи понятието „съмнение за измама“, като се вземе предвид определението за измама, което се съдържа в Конвенцията, изготвена въз основа на член K. 3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (8), както и понятието „първи административен или съдебен констативен акт“. Във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието „икономически оператор“ следва да означава физическо или юридическо лице, или друг субект, които се ползват от финансиране от фонда или са длъжни да изплащат целеви приходи по смисъла на член 43, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, с изключение на държавите членки, които упражняват прерогативите си като публичен орган.

(4)

В регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 се определя прагът на докладването, под който не е необходимо нередности да бъдат докладвани на Комисията, както и случаите, за които не е необходимо да се докладва. С цел да се опростят и да се уеднаквят разпоредбите, както и да се постигне баланс между административната тежест за държавите членки и общия интерес от предоставянето на точни данни за целите на анализа в борбата на Съюза с измамите, е необходимо да се използва един и същ праг на докладването и едни и същи дерогации за докладването на нередности в съответствие с регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 514/2014.

(5)

С цел да се осигури съгласуваност на докладването е необходимо, да бъдат установени критериите за определяне на нередностите, които да бъдат докладвани първоначално, и данните, които да бъдат предоставени в тези първоначални доклади.

(6)

За да се гарантира точността на данните, предоставени на Комисията, е необходимо докладване относно последващите действия. Поради това държавите членки следва да предоставят на Комисията актуализирана информация относно всеки значителен напредък в административните и съдебните процедури или производства, свързани с всеки първоначален доклад.

(7)

С оглед на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) Комисията и държавите членки следва, по отношение на информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, да предотвратят всяко неразрешено разкриване на лични данни или неразрешен достъп до тях. Освен това настоящият регламент следва да уточни целите, за които Комисията и държавите членки могат да обработват посочените данни.

(8)

Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (11), който установи правилата, приложими за програмния период 2007—2013 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 (12), следва да бъде отменен. Въпреки това той следва да продължи да се прилага за докладването на нередности във връзка с помощта, отпусната в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(9)

Тъй като вече са извършени плащания за съответните фондове и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат незабавно. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя нередностите, които подлежат на докладване, и посочва данните, които да се предоставят от държавите членки на Комисията.

Член 2

Определения

Прилагат се определенията в регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1303/2013. Освен това за целите на настоящия регламент:

а)

„съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, по-специално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности;

б)

„първи административен или съдебен констативен акт“ означава първата писмена оценка на компетентния орган, независимо дали е административен, или съдебен, която установява нередност на основание на конкретни факти, без да се накърнява възможността това заключение да бъде преразгледано или оттеглено впоследствие, в хода на развитието на административното или съдебното производство.

Член 3

Първоначално докладване

1.   Държавите членки докладват на Комисията нередности, които:

а)

засягат сума, която надвишава 10 000 EUR принос от фондовете;

б)

са били предмет на първи административен или съдебен констативен акт.

2.   В първоначалния доклад държавите членки дават следната информация:

а)

фонда, схемата за подпомагане, мярката, операцията, както и когато е целесъобразно, наименованието и единния идентификационен код (CCI) на оперативната програма, засегнатите общи организации на пазара, засегнатите отрасли и продукти и бюджетния ред;

б)

самоличността на съответните физически и/или юридически лица, или на всеки друг субект с участие в извършването на нередността, както и описание на участието им, освен ако тази информация няма отношение към борбата с нередностите предвид естеството на съответната нередност;

в)

региона или района, където е извършена операцията, идентифицирани с помощта на подходяща информация, като например ниво NUTS;

г)

нарушената разпоредба или разпоредби;

д)

датата и източника на първата информация, която води до съмнение, че е извършена нередност;

е)

използваните практики за извършване на нередността;

ж)

когато е целесъобразно, дали практиката дава основание за съмнение за измама;

з)

начина, по който нередността е разкрита;

и)

когато е целесъобразно, участващите държави членки и трети държави;

й)

периода, през който е извършена нередността, или датата на извършване;

к)

датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт;

л)

общата сума на разходите, като се посочват приносът на Съюза, националният принос и частният принос;

м)

сумата, засегната от нередността, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

н)

в случай на съмнение за измама и когато все още не са изплатени публични средства на бенефициера, евентуалната, ако нередността не би била констатирана, неправомерно платена сума, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

о)

естеството на неправомерните разходи;

п)

суспендирането на плащанията, когато е приложимо, и възможността за възстановяване на платените суми.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки не съобщават на Комисията нередности във връзка със следното:

а)

случаите, при които нередността се състои единствено в цялостно или частично неизпълнение на операция, която е част от съфинансираната оперативна програма или схемите за директно подпомагане, поради несъстоятелност на бенефициера;

б)

случаите, докладвани доброволно от бенефициера на управляващия орган, разплащателната агенция или друг компетентен орган преди един от тези органи да е разкрил нередността, било преди, или след изплащане на публичния принос;

в)

случаите, разкрити и коригирани от управляващия орган, разплащателната агенция или друг компетентен орган, преди включването на съответните разходи в отчета за приходите, предоставен на Комисията.

Във всички останали случаи, и по-специално тези, предшестващи обявяването в несъстоятелност, както и при съмнение за измама, установените нередности се докладват на Комисията, заедно със свързаните с тях мерки за предотвратяване и коригиране.

4.   Когато в националните разпоредби се предвижда поверителност на разследванията, съобщаването на информацията подлежи на разрешение от компетентен съдебен орган или друг орган в съответствие с националните правила.

Член 4

Докладване относно последващите действия

1.   Когато част от информацията, посочена в член 3, параграф 2, не е налична или е необходимо да бъде коригирана, и по-специално информация, отнасяща се до използваните практики за извършване на нередността, както и до начина, по който е разкрита, държавите членки предоставят липсващата или точната информация на Комисията в доклади относно последващите действия във връзка с нередности.

2.   Държавите членки държат Комисията в течение относно започването, приключването или прекратяването на процедури или производства за налагане на административни мерки, административни наказания или наказателни санкции във връзка с докладваните нередности, както и за резултатите от тези процедури или производства. По отношение на нередностите, за които са наложени санкции, държавите членки посочват също така:

а)

дали санкциите са с административен или наказателен характер;

б)

дали санкциите са последица от нарушение на правото на Съюза или на националното право, както и подробности относно санкциите;

в)

дали е установена измама.

3.   По писмено искане на Комисията държавата членка предоставя информация във връзка с конкретна нередност или група нередности.

Член 5

Използване и обработване на информацията

1.   Комисията може да използва всякаква информация, предоставена от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, за да извършва анализ на риска с помощта на информационни технологии, и може въз основа на получената информация да съставя доклади и разработва системи, служещи за по-ефективно определяне на рисковете.

2.   Информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, представлява служебна тайна и се ползва от защита, равностойна на защитата съгласно националното законодателство на държавата членка, която я е предоставила, както и от защита съгласно разпоредбите, приложими за институциите на Съюза. Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че информацията остава поверителна.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, не може по-специално да се разкрива на други лица освен на лица в държавите членки или в рамките на институции на Съюза, чиито задължения изискват те да имат достъп до нея, без изричното съгласие на държавата членка, която я предоставя.

4.   Информацията, посочена в параграф 2, не може да бъде използвана за цели, различни от защитата на финансовите интереси на Съюза, без изричното съгласие на органите, които са я предоставили.

Член 6

Отмяна и преходни разпоредби

Регламент (ЕО) № 1848/2006 се отменя.

Независимо от това, той продължава да се прилага за докладването на нередности във връзка с помощта, отпусната съгласно Регламент (ЕО) № 1290/2005.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (вж. страница 15 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 1848/2006 от 14 декември 2006 г. относно нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на информационна система в тази област и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 595/91 на Съвета (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56).

(12)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1972 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (1), и по-специално член 30, параграф 2, пета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да определи нередностите, които държавите членки следва да докладват на Комисията. За да може Комисията да изпълнява задачите си относно защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално за да може Комисията да извършва анализ на риска, следва да се определят данните, които да бъдат предоставяни.

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 223/2014, както и с регламенти (ЕС) № 1303/2013 (2), (ЕС) № 1306/2013 (3) и (ЕС) № 514/2014 (4) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа разпоредби, идентични с тези на делегирани регламенти (ЕС) 2015/1970 (5), (ЕС) 2015/1971 (6) и (ЕС) 2015/1973 (7) на Комисията.

(3)

За да се даде възможност за последователно прилагане на изискванията за докладване от страна на всички държави членки, е необходимо да се определи понятието „съмнение за измама“, като се вземе предвид определението за измама, което се съдържа в Конвенцията, изготвена въз основа на член K. 3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности (8), както и понятието „първи административен или съдебен констативен акт“.

(4)

В регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 се определя прагът на докладването, под който не е необходимо нередности да бъдат докладвани на Комисията, както и случаите, за които не е необходимо да се докладва. С цел да се опростят и да се уеднаквят разпоредбите, както и да се постигне баланс между административната тежест за държавите членки и общия интерес от предоставянето на точни данни за целите на анализа в рамките на борбата на Съюза с измамите, е необходимо да се използва един и същ праг на докладването и едни и същи дерогации за докладването на нередности в съответствие с регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 514/2014.

(5)

С цел да се осигури съгласуваност на докладването е необходимо да бъдат установени критериите за определяне на нередностите, които да бъдат докладвани първоначално, и данните, които да бъдат предоставени в тези първоначални доклади.

(6)

За да се гарантира точността на данните, предоставени на Комисията, е необходимо докладване относно последващите действия. Поради това държавите членки следва да предоставят на Комисията актуализирана информация относно всеки значителен напредък в административните и съдебните процедури или производства, свързани с всеки първоначален доклад.

(7)

С оглед на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) Комисията и държавите членки следва, по отношение на информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, да предотвратят всяко неразрешено разкриване на лични данни или неразрешен достъп до тях. Освен това настоящият регламент следва да уточни целите, за които Комисията и държавите членки могат да обработват посочените данни.

(8)

Тъй като вече са извършени плащания за фонда и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат незабавно. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя нередностите, които подлежат на докладване, и посочва данните, които да се предоставят от държавите членки на Комисията.

Член 2

Определения

Прилагат се определенията в Регламент (ЕС) № 223/2014. Освен това за целите на настоящия регламент:

а)

„съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, по-специално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности;

б)

„първи административен или съдебен констативен акт“ означава първата писмена оценка на компетентния орган, независимо дали е административен, или съдебен, която установява нередност на основание на конкретни факти, без да се накърнява възможността това заключение да бъде преразгледано или оттеглено впоследствие, в хода на развитието на административното или съдебното производство.

Член 3

Първоначално докладване

1.   Държавите членки докладват на Комисията нередности, които:

а)

засягат сума, която надвишава 10 000 EUR принос от фонда;

б)

са били предмет на първи административен или съдебен констативен акт.

2.   В първоначалния доклад държавите членки предоставят следната информация:

а)

наименованието и единния идентификационен код (CCI) на съответната оперативна програма и дейност;

б)

самоличността на съответните физически и/или юридически лица, или на всеки друг субект с участие в извършването на нередността, както и описание на участието им, освен ако тази информация няма отношение към борбата с нередностите предвид естеството на съответната нередност;

в)

нарушената разпоредба или разпоредби;

г)

датата и източника на първата информация, която води до съмнение, че е извършена нередност;

д)

използваните практики за извършване на нередността;

е)

когато е целесъобразно, дали практиката дава основание за съмнение за измама;

ж)

начина, по който нередността е разкрита;

з)

когато е целесъобразно, участващите държави членки и трети държави;

и)

периода, през който е извършена нередността, или датата на извършване;

й)

датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт;

к)

общата сума на разходите за съответната операция, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

л)

сумата, засегната от нередността, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

м)

в случаи на съмнение за измама и когато все още не са изплатени публични средства на бенефициера, евентуалната, ако нередността не би била констатирана, неправомерно платена сума, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

н)

естеството на неправомерните разходи;

о)

суспендирането на плащанията, когато е приложимо, и възможността за възстановяване на платените суми.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки не докладват на Комисията нередности, посочени в член 30, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 223/2014.

Във всички останали случаи и по-специално тези, които предшестват несъстоятелност или в случаи на съмнение за измама, установените нередности и свързаните с тях мерки по предотвратяване и коригиране се докладват на Комисията.

4.   Когато в националните разпоредби се предвижда поверителност на разследванията, съобщаването на информацията подлежи на разрешение от компетентен съдебен орган или друг орган в съответствие с националните правила.

Член 4

Докладване относно последващите действия

1.   Когато част от информацията, посочена в член 3, параграф 2, не е налична или е необходимо да бъде коригирана, и по-специално информация, отнасяща се до използваните практики за извършване на нередността, както и до начина, по който е разкрита, държавите членки предоставят липсващата или точната информация на Комисията в доклади относно последващите действия във връзка с нередности.

2.   Държавите членки държат Комисията в течение относно започването, приключването или прекратяването на процедури или производства за налагане на административни мерки, административни наказания или наказателни санкции във връзка с докладваните нередности, както и за резултатите от тези процедури или производства. По отношение на нередностите, за които са наложени санкции, държавите членки посочват също така:

а)

дали санкциите са с административен или наказателен характер;

б)

дали санкциите са последица от нарушение на правото на Съюза или на националното право, както и подробности относно санкциите;

в)

дали е установена измама.

3.   По писмено искане на Комисията държавата членка предоставя информация във връзка с конкретна нередност или група нередности.

Член 5

Използване и обработване на информацията

1.   Комисията може да използва всякаква информация, предоставена от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, за да извършва анализи на риска с помощта на информационни технологии, и може въз основа на получената информация да съставя доклади и разработва системи, служещи за по-ефективно определяне на рисковете.

2.   Информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, представлява служебна тайна и се ползва от защита, равностойна на защитата съгласно националното законодателство на държавата членка, която я е предоставила, както и от защита съгласно разпоредбите, приложими за институциите на Съюза. Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че информацията остава поверителна.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, не може по-специално да се разкрива на други лица освен на лица в държавите членки или в рамките на институциите на Съюза, чиито задължения изискват те да имат достъп до нея, без изричното съгласие на държавата членка, която я предоставя.

4.   Информацията, посочена в параграф 2, не може да бъде използвана за цели, различни от защитата на финансовите интереси на Съюза, без изричното съгласие на органите, които са я предоставили.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(4)  Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (вж. страница 6 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (вж. страница 15 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/15


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1973 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да определи нередностите, които държавите членки следва да докладват на Комисията. За да може Комисията да изпълнява задачите си относно защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално за да може Комисията да извършва анализ на риска, следва да се определят данните, които да бъдат предоставяни.

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 514/2014, както и с регламенти (ЕС) № 1303/2013 (2), (ЕС) № 1306/2013 (3) и (ЕС) № 223/2014 (4) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа разпоредби, идентични с тези на делегирани регламенти (ЕС) 2015/1970 (5), (ЕС) 2015/1971 (6) и (ЕС) 2015/1972 на Комисията (7).

(3)

Определението за „нередност“, което се използва за целите на настоящия регламент, следва да бъде това от член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 (8). За целите на това определение, за докладването на нередности „икономически оператор“ следва да означава всяко физическо или юридическо лице или друг субект, които участват в изпълнението на помощта от Фонда, с изключение на държава членка, която упражнява правомощията си като публичен орган.

(4)

За да се даде възможност за последователно прилагане на изискванията за докладване от страна на всички държави членки, е необходимо да се определи понятието „съмнение за измама“, като се вземе предвид определението за измама, което се съдържа в Конвенцията, изготвена въз основа на член K. 3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, (9), както и понятието „първи административен или съдебен констативен акт“.

(5)

В регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 се определя прагът на докладването, под който не е необходимо нередности да бъдат докладвани на Комисията, както и случаите, за които не е необходимо да се докладва. С цел да се опростят и да се уеднаквят разпоредбите, както и да се постигне баланс между административната тежест за държавите членки и общия интерес от предоставянето на точни данни за целите на анализа в борбата на Съюза с измамите, е необходимо да се използва един и същ праг на докладването и едни и същи дерогации за докладването на нередности в съответствие с регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 514/2014.

(6)

С цел да се осигури съгласуваност на докладването е необходимо да бъдат установени критериите за определяне на нередностите, които следва да бъдат докладвани първоначално, и данните, които да бъдат предоставени в тези първоначални доклади.

(7)

За да се гарантира точността на данните, предоставени на Комисията, е необходимо докладване относно последващите действия. Поради това държавите членки следва да предоставят на Комисията актуализирана информация относно всеки значителен напредък в административните и съдебните процедури или производства, свързани с всеки първоначален доклад.

(8)

С оглед на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11) Комисията и държавите членки следва, по отношение на информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, да предотвратят всяко неразрешено разкриване на лични данни или неразрешен достъп до тях., Освен това настоящият регламент следва да уточни целта, за която Комисията и държавите членки могат да обработват посочените данни.

(9)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани от Регламент (ЕС) № 514/2014 и следователно са обвързани от настоящия регламент.

(10)

Дания не е обвързана от Регламент (ЕС) № 514/2014, нито от настоящия регламент.

(11)

Тъй като вече са извършени плащания за съответните фондове и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат незабавно. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя нередностите, които подлежат на докладване, и посочва данните, които да се предоставят от държавите членки на Комисията.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, по-специално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности;

б)

„първи административен или съдебен констативен акт“ означава първата писмена оценка на компетентния орган, независимо дали е административен, или съдебен, която установява нередност на основание на конкретни факти, без да се накърнява възможността това заключение да бъде преразгледано или оттеглено впоследствие, в хода на развитието на административното или съдебното производство.

Член 3

Първоначално докладване

1.   Държавите членки докладват на Комисията нередности, които:

а)

засягат сума, която надвишава 10 000 EUR принос от фондовете;

б)

са били предмет на първи административен или съдебен констативен акт.

2.   В първоначалния доклад държавите членки предоставят следната информация:

а)

наименованието и единния идентификационен код (CCI) на съответната национална програма и обозначението на проекта;

б)

самоличността на съответните физически и/или юридически лица, или на всеки друг субект с участие в извършването на нередността, както и описание на участието им, освен ако тази информация няма отношение към борбата с нередностите предвид естеството на съответната нередност;

в)

региона или района, където е осъществен проектът, идентифицирани с помощта на подходяща информация, като например ниво NUTS;

г)

нарушената разпоредба или разпоредби;

д)

датата и източника на първата информация, която води до съмнение, че е извършена нередност;

е)

използваните практики за извършване на нередността;

ж)

когато е целесъобразно, дали практиката дава основание за съмнение за измама;

з)

начина, по който нередността е разкрита;

и)

когато е целесъобразно, участващите държави членки и трети държави;

й)

периода, през който е извършена нередността, или датата на извършване;

к)

датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт;

л)

общата сума на разходите на проекта, като се посочват приносът на Съюза, националният принос и частният принос;

м)

сумата, засегната от нередността, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

н)

в случай на съмнение за измама и когато все още не са изплатени публични средства на бенефициера, евентуалната, ако нередността не би била констатирана, неправомерно платена сума, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

о)

естеството на неправомерните разходи;

п)

суспендирането на плащанията, когато е приложимо, и възможността за възстановяване на платените суми.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки не съобщават на Комисията нередности във връзка със следното:

а)

случаите, при които нередността се състои единствено в цялостно или частично неизпълнение на проект поради несъстоятелност на бенефициера;

б)

случаите, докладвани доброволно от бенефициера на отговорния или одитния орган преди един от тези органи да е разкрил нередността, било преди, или след изплащане на публичния принос;

в)

случаите, разкрити и коригирани от отговорния или одитния орган, преди включването на съответните разходи в отчета за приходите, предоставен на Комисията.

Във всички останали случаи, и по-специално тези, предшестващи обявяването в несъстоятелност, както и при съмнение за измама, установените нередности се докладват на Комисията, заедно със свързаните с тях мерки за предотвратяване и коригиране.

4.   Когато в националните разпоредби се предвижда поверителност на разследванията, съобщаването на информацията подлежи на разрешение от компетентен съдебен орган или друг орган в съответствие с националните правила.

Член 4

Докладване относно последващите действия

1.   Когато част от информацията, посочена в член 3, параграф 2, не е налична или е необходимо да бъде коригирана, и по-специално информация, отнасяща се до използваните практики за извършване на нередността, както и до начина, по който е разкрита, държавите членки предоставят липсващата или точната информация на Комисията в доклади относно последващите действия във връзка с нередности.

2.   Държавите членки държат Комисията в течение относно започването, приключването или прекратяването на процедури или производства за налагане на административни мерки, административни наказания или наказателни санкции във връзка с докладваните нередности, както и за резултатите от тези процедури или производства. По отношение на нередностите, за които са наложени санкции, държавите членки посочват също така:

а)

дали санкциите са с административен, или наказателен характер;

б)

дали санкциите са последица от нарушение на правото на Съюза, или на националното право, както и подробности относно санкциите;

в)

дали е установена измама.

3.   По писмено искане на Комисията държавата членка предоставя информация във връзка с конкретна нередност или група нередности.

Член 5

Използване и обработване на информацията

1.   Комисията може да използва всякаква информация, предоставена от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, за да извършва анализ на риска с помощта на информационни технологии, и може въз основа на получената информация да съставя доклади и разработва системи, служещи за по-ефективно определяне на рисковете.

2.   Информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, представлява служебна тайна и се ползва от защита, равностойна на защитата съгласно националното законодателство на държавата членка, която я е предоставила, както и от защита съгласно разпоредбите, приложими за институциите на Съюза. Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че информацията остава поверителна.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, не може по-специално да се разкрива на други лица освен на лица в държавите членки или в рамките на институциите на Съюза, чиито задължения изискват те да имат достъп до нея, без изричното съгласие на държавата членка, която я предоставя.

4.   Информацията, посочена в параграф 2, не може да бъде използвана за цели, различни от защитата на финансовите интереси на Съюза, без изричното съгласие на органите, които са я предоставили.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(4)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (вж. страница 6 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби за докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(9)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

(10)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(11)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1974 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 122, параграф 2, шеста алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки са задължени да докладват за нередности в съответствие с член 122, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията (2).

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с регламенти (ЕС) № 1306/2013 (3), (ЕС) № 223/2014 (4) и (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5) Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа идентични разпоредби с регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1975 (6), (ЕС) 2015/1976 (7) и (ЕС) 2015/1977 (8) на Комисията.

(3)

С цел да се осигурят ефективен анализ и ефективно цялостно управление на случаите на нередности, от държавите членки се изисква редовно и своевременно да предоставят на Комисията съответната информация за установените нередности. За да се защитят финансовите интереси на Съюза, е необходимо да се определят еднакви условия за предоставянето на въпросната информация, и по-специално за неговата честота и формат.

(4)

За да се избегнат последиците от дадена нередност извън територията на докладващата държава членка, въпросната държава членка следва да докладва незабавно на Комисията за всяка такава нередност.

(5)

С цел да се използват в пълна степен предимствата, произтичащи от използването на електронни средства за обмен на информация, като същевременно се запазва сигурността на обмена, държавите членки следва да използват предназначената за целта Система за управление на нередностите (Irregularity Management System (IMS), осигурена на създадената от Комисията платформа на Информационната система за борба с измамите.

(6)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че предаването на данни чрез Системата за управление на нередностите се осъществява по сигурен начин, който позволява гарантиране на наличност, цялост, автентичност и поверителност на информацията.

(7)

Използването на еврото като единствена парична единица за докладването на нередности е необходимо, за да се гарантира съпоставимост на докладваната информация. За държавите членки, които не са приели еврото като своя парична единица, е необходимо да се определят обменният курс, който ще се използва за конвертиране на съответните суми в евро, и обменният курс, който ще се използва за конвертиране на разходи, които не са записани в отчетите на сертифициращия орган.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден съгласно член 150, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(9)

Тъй като вече са извършени плащания за съответните фондове и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да започнат да се прилагат незабавно. Ето защо настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя честотата и формата на докладването на нередности, посочено в член 122, параграф 2, шеста алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 2

Честота на докладването на нередности

1.   В срок от два месеца след края на всяко тримесечие държавите членки изпращат на Комисията първоначалния доклад за нередности, посочен в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970.

2.   Държавите членки изпращат на Комисията доклада за последващи действия, посочен в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970, във възможно най-кратък срок след получаване на съответната информация.

3.   Съответната държава членка незабавно докладва на Комисията открити или предполагаеми нередности, посочвайки други засегнати държави членки, когато нередностите могат да имат отражение извън нейната територия.

Член 3

Формат на докладването

Информацията, посочена в членове 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970, се изпраща по електронен път, като се използва Системата за управление на нередностите, създадена от Комисията.

Член 4

Използване на еврото

1.   Сумите, докладвани от държавите членки, са в евро.

2.   Държавите членки, които не са приели еврото за своя парична единица към датата на представяне на доклада по член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970, превръщат в евро сумите, изразени в национална валута, в съответствие с член 133 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 или, когато е уместно, член 28 от Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9). Когато разходите не са записани в отчетите на сертифициращия орган, се използва най-актуалният месечен счетоводен обменен курс, публикуван по електронен път от Комисията към момента на първоначално докладване.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(4)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 23 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1976 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 26 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1977 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 29 от настоящия брой на Официален вестник).

(9)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1975 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 50, параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки са задължени да докладват за нередности в съответствие с член 48, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията (2).

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 1306/2013, както и с регламенти (ЕС) № 1303/2013 (3), (ЕС) № 223/2014 (4) и (ЕС) № 514/2014 (5) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа разпоредби, идентични с тези в регламенти за изпълнение на Комисията (ЕС) 2015/1974 (6), (ЕС) 2015/1976 (7) и (ЕС) 2015/1977 (8).

(3)

С цел да се осигурят ефективен анализ и ефективно цялостно управление на случаите на нередности, от държавите членки се изисква редовно и своевременно да предоставят на Комисията съответната информация за установените нередности. За да се защитят финансовите интереси на Съюза, е необходимо да се определят еднакви условия за предоставянето на въпросната информация, и по-специално за неговата честота и формат.

(4)

За да се избегнат последиците от дадена нередност извън територията на докладващата държава членка, тази държава членка следва да докладва незабавно на Комисията за всяка такава нередност.

(5)

С цел да се използват в пълна степен предимствата, произтичащи от използването на електронни средства за обмен на информация, като същевременно се запазва сигурността на обмена, държавите членки следва да използват предназначената за целта Система за управление на нередностите (Irregularity Management System, IMS), осигурена на създадената от Комисията платформа на Информационната система за борба с измамите.

(6)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че предаването на данни чрез Системата за управление на нередностите се осъществява по сигурен начин, който позволява гарантиране на наличност, цялост, автентичност и поверителност на информацията.

(7)

Използването на еврото като единствена парична единица за докладването на нередности е необходимо, за да се гарантира съпоставимост на докладваната информация. За държавите членки, които не са приели еврото като своя парична единица, е необходимо да определят обменния курс, който ще се използва за конвертиране на съответните суми в евро, и обменния курс, който ще се използва за конвертиране на разходи, които не са записани в отчетите на разплащателната агенция.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове, създаден съгласно член 116 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(9)

Тъй като вече са извършени плащания за съответните фондове и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да започнат да се прилагат незабавно. Ето защо настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя честотата и формата на докладването на нередности, посочено в член 48, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 2

Честота на докладването на нередности

1.   В срок от два месеца след края на всяко тримесечие държавите членки изпращат на Комисията първоначалния доклад за нередности, посочен в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971.

2.   Държавите членки изпращат на Комисията доклада за последващи действия, посочен в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971, във възможно най-кратък срок след получаване на съответната информация.

3.   Съответната държава членка незабавно докладва на Комисията открити или предполагаеми нередности, посочвайки други засегнати държави членки, когато нередностите могат да имат отражение извън нейната територия.

Член 3

Формат на докладването

Информацията, посочена в членове 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971, се изпраща по електронен път, като се използва Системата за управление на нередностите, създадена от Комисията.

Член 4

Използване на еврото

1.   Сумите, докладвани от държавите членки, са в евро.

2.   Държавите членки, които не са приели еврото за своя парична единица към датата на представяне на доклада по член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971, превръщат в евро сумите, изразени в национална валута, в съответствие с членове 105 и 106 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Когато разходите не са записани в отчетите на разплащателната агенция, се използва най-актуалният месечен счетоводен обменен курс, публикуван по електронен път от Комисията към момента на първоначално докладване.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (вж. страница 6 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1974 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1976 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 26 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1977 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 29 от настоящия брой на Официален вестник).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1976 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (1), и по-специално член 30, параграф 2, шеста алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки са задължени да докладват за нередности в съответствие с член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 223/2014 и в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията (2).

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 223/2014, както и с регламенти (ЕС) № 1303/2013 (3), (ЕС) № 1306/2013 (4) и (ЕС) № 514/2014 (5) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа идентични разпоредби с регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1974 (6), (ЕС) 2015/1975 (7) и (ЕС) 2015/1977 (8) на Комисията.

(3)

С цел да се осигурят ефективен анализ и ефективно цялостно управление на случаите на нередности, от държавите членки се изисква редовно и своевременно да предоставят на Комисията съответната информация за установените нередности. За да се защитят финансовите интереси на Съюза, е необходимо да се определят еднакви условия за предоставянето на въпросната информация, и по-специално за неговата честота и формат.

(4)

За да се избегнат последиците от дадена нередност извън територията на докладващата държава членка, въпросната държава членка следва да докладва незабавно на Комисията за всяка такава нередност.

(5)

С цел да се използват в пълна степен предимствата, произтичащи от използването на електронни средства за обмен на информация, като същевременно се запазва сигурността на обмена, държавите членки следва да използват предназначената за целта Система за управление на нередностите (Irregularity Management System (IMS), осигурена на създадената от Комисията платформа на Информационната система за борба с измамите.

(6)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че предаването на данни чрез Системата за управление на нередностите се осъществява по сигурен начин, който позволява гарантиране на наличност, цялост, автентичност и поверителност на информацията.

(7)

Използването на еврото като единствена парична единица за докладването на нередности е необходимо, за да се гарантира съпоставимост на докладваната информация. За държавите членки, които не са приели еврото като своя парична единица, е необходимо да се определят обменният курс, който ще се използва за конвертиране на съответните суми в евро, и обменният курс, който ще се използва за конвертиране на разходи, които не са записани в отчетите на сертифициращия орган.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 223/2014.

(9)

Тъй като вече са извършени плащания за съответния фонд и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да започнат да се прилагат незабавно. Ето защо настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя честотата и формата на докладването на нередности, посочено в член 30, параграф 2, шеста алинея от Регламент (ЕС) № 223/2014.

Член 2

Честота на докладването на нередности

1.   В срок от два месеца след края на всяко тримесечие държавите членки изпращат на Комисията първоначалния доклад за нередности, посочен в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972.

2.   Държавите членки изпращат на Комисията доклада за последващи действия, посочен в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972, във възможно най-кратък срок след получаване на съответната информация.

3.   Съответната държава членка незабавно докладва на Комисията открити или предполагаеми нередности, посочвайки други засегнати държави членки, когато нередностите могат да имат отражение извън нейната територия.

Член 3

Формат на докладването

Информацията, посочена в членове 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972, се изпраща по електронен път, като се използва Системата за управление на нередностите, създадена от Комисията.

Член 4

Използване на еврото

1.   Сумите, докладвани от държавите членки, са в евро.

2.   Държавите членки, които не са приели еврото за своя парична единица към датата на представяне на доклада по член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972, превръщат в евро сумите, изразени в национална валута, в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 223/2014. Когато разходите не са записани в отчетите на сертифициращия орган, се използва най-актуалният месечен счетоводен обменен курс, публикуван по електронен път от Комисията към момента на първоначално докладване.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(5)  Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1974 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 23 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1977 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 29 от настоящия брой на Официален вестник).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1977 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и с инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (1), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите членки са задължени да докладват за нередности в съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 514/2014 и в съответствие с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията (2).

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 514/2014, както и с регламенти (ЕС) № 1303/2013 (3), (ЕС) № 1306/2013 (4) и (ЕС) № 223/2014 (5) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, се прилагат едни и същи правила, е необходимо настоящият регламент да съдържа разпоредби, идентични с тези в регламенти за изпълнение (ЕС) 2015/1974 (6), (ЕС) 2015/1975 (7) и (ЕС) 2015/1976 (8) на Комисията.

(3)

С цел да се осигурят ефективен анализ и ефективно цялостно управление на случаите на нередности, от държавите членки се изисква редовно и своевременно да предоставят на Комисията съответната информация за установените нередности. За да се защитят финансовите интереси на Съюза, е необходимо да се определят еднакви условия за предоставянето на въпросната информация, и по-специално за неговата честота и формат.

(4)

За да се избегнат последиците от дадена нередност извън територията на докладващата държава членка, тази държава членка следва да докладва незабавно на Комисията за всяка такава нередност.

(5)

С цел да се използват в пълна степен предимствата, произтичащи от използването на електронни средства за обмен на информация, като същевременно се запазва сигурността на обмена, държавите членки следва да използват предназначената за целта Система за управление на нередностите (Irregularity Management System, IMS), осигурена на създадената от Комисията платформа на Информационната система за борба с измамите.

(6)

Държавите членки и Комисията следва да гарантират, че предаването на данни чрез Системата за управление на нередностите се осъществява по сигурен начин, който позволява гарантиране на наличност, цялост, автентичност и поверителност на информацията.

(7)

Използването на еврото като единствена парична единица за докладването на нередности е необходимо, за да се гарантира съпоставимост на докладваната информация. За държавите членки, които не са приели еврото като своя парична единица, е необходимо да определят обменния курс, който ще се използва за конвертиране на съответните суми в евро, и обменния курс, който ще се използва за конвертиране на разходи, които не са записани в отчетите на отговорния орган.

(8)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани от Регламент (ЕС) № 514/2014 и следователно са обвързани от настоящия регламент.

(9)

Дания не е обвързана от Регламент (ЕС) № 514/2014, нито от настоящия регламент.

(10)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за фондове „Убежище, миграция и интеграция“ и „Вътрешна сигурност“, създаден съгласно член 59 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

(11)

Тъй като вече са извършени плащания за фонда и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да започнат да се прилагат незабавно. Ето защо настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя честотата и формата на докладването на нередности, посочено в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

Член 2

Честота на докладването на нередности

1.   В срок от два месеца след края на всяко тримесечие държавите членки изпращат на Комисията първоначалния доклад за нередности, посочен в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973.

2.   Държавите членки изпращат на Комисията доклада за последващи действия, посочен в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973, във възможно най-кратък срок след получаването на съответната информация.

3.   Съответната държава членка незабавно докладва на Комисията открити или предполагаеми нередности, посочвайки други засегнати държави членки, когато нередностите могат да имат отражение извън нейната територия.

Член 3

Формат на докладването

Информацията, посочена в членове 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973, се изпраща по електронен път, като се използва Системата за управление на нередностите, създадена от Комисията.

Член 4

Използване на еврото

1.   Сумите, докладвани от държавите членки, са в евро.

2.   Държавите членки, които не са приели еврото за своя парична единица към датата на представяне на доклада по член 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973, превръщат в евро сумите, изразени в национална валута, в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 514/2014. Когато разходите не са записани в отчетите на отговорния орган, се използва най-актуалният месечен счетоводен обменен курс, публикуван по електронен път от Комисията към момента на първоначално докладване.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (вж. страница 15 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(5)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1974 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1975 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 23 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1976 на Комисията от 8 юли 2015 г. за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в съответствие с Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (вж. страница 26 от настоящия брой на Официален вестник).