ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 292

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
10 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1999 на Комисията от 9 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2011 за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2000 на Комисията от 9 ноември 2015 година за изменение на регламенти (ЕО) № 546/2003, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 952/2006, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1295/2008, (ЕО) № 1296/2008, (ЕС) № 1272/2009, (ЕС) № 738/2010, както и регламенти за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и (ЕС) № 511/2012 по отношение на задълженията за нотифициране в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2001 на Комисията от 9 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета от 16 декември 2011 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус ( ОВ L 335, 17.12.2011 г. )

12

 

*

Поправка на Решение 2011/845/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз ( ОВ L 335, 17.12.2011 г. )

12

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 292/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1999 НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2011 за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 165/2011 на Комисията (2), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 978/2014 (3), се постановява, че отпуснатата на Испания за 2014 г. риболовна квота за скумрия (Scomber scombrus) в зони VIIIc, IX и X на ICES и във водите на ЕС от зона 34.1.1 на CECAF (наричана по-долу „риболовната квота за скумрия“), подлежи на приспадане в размер на 5 989 тона поради прекомерен риболов през 2010 г.

(2)

В Регламент (ЕС) № 165/2011 се предвижда освен това, също поради прекомерен риболов през 2010 г., че отпуснатата на Испания риболовна квота за скумрия за 2015 г. и ако е необходимо, през следващите години, подлежи на приспадане в размер на 9 747 тона.

(3)

На 30 март 2015 г. испанските органи уведомиха Комисията, че риболовната квота за скумрия на Испания за 2014 г. не е била използвана в пълна степен и поискаха от Комисията да вземе предвид неизползвания тонаж и да се намалят приспаданията за 2015 г., предвидени с Регламент (ЕС) № 165/2011.

(4)

Същевременно, в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (4), Испания беше поискала част от нейната риболовна квота за скумрия за 2014 г. да бъде удържана и прехвърлена за 2015 г. в рамките на ограниченията, посочени в същия регламент.

(5)

Неизползваната риболовна квота за скумрия на Испания за 2014 г. възлиза на 5 652,891 тона. С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1170 на Комисията (5)4 211,038 тона от риболовната квота вече бяха прехвърлени за 2015 г. Следователно неизползваният тонаж за 2014 г. възлиза на 1 441,853 тона.

(6)

Искането продължава да отговаря на обосновката в съображение 7 от Регламент (ЕС) № 165/2011, с която се обосновава разпределянето на приспаданията за период от пет години или повече.

(7)

Тези 1 441,853 тона следва да се използват за промяна в графика на приспаданията, който е предвиден в Регламент (ЕС) № 165/2011, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 978/2014. Посоченото количество следва да се добави към количеството, което трябва да се приспадне от риболовната квота за скумрия за 2014 г., която по този начин нараства от 5 989 на 7 430,853 тона, и едновременно с това да се приспадне от количеството, което трябва да се извади от риболовната квота за скумрия за 2015 г., която по този начин намалява от 9 747 на 8 305,147 тона.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 165/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 165/2011 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 165/2011 на Комисията от 22 февруари 2011 г. за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години (ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 11).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 978/2014 на Комисията от 16 септември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2011 за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години (ОВ L 275, 17.9.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1170 на Комисията от 16 юли 2015 г. за добавяне към риболовните квоти за 2015 г. на определени количества, удържани през 2014 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (ОВ L 189, 17.7.2015 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Запас

Първоначална квота за 2010 г. (1)

Адаптирана квота за 2010 г.

Установен улов за 2010 г.

Разлика между квотата и улова (прекомерен риболов)

Коефициент за умножение по член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 (размер на превишението * 2)

Приспадане за 2011 г.

Приспадане за 2012 г.

Приспадане за 2013 г.

Приспадане за 2014 г.

Приспадане за 2015 г. и според случая, следващите години

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621

(79,7 % от квотата за 2010 г.)

– 39 242

7 744

5 500

10 262

7 430,853

8 305,147


(1)  Регламент (ЕС) № 53/2010.“


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 292/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2000 НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2015 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 546/2003, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 952/2006, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1295/2008, (ЕО) № 1296/2008, (ЕС) № 1272/2009, (ЕС) № 738/2010, както и регламенти за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и (ЕС) № 511/2012 по отношение на задълженията за нотифициране в рамките на общата организация на селскостопанските пазари

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 223, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (2) са установени общи правила за нотифицирането на информация и документи от страна на държавите членки до Комисията. Тези правила обхващат по-специално задължението на държавите членки да използват информационните системи, предоставени на тяхно разположение от Комисията, а също така и валидирането на правата на достъп на органите или отделните лица, оправомощени да изпращат нотификации. В Регламент (ЕО) № 792/2009 са определени също и общи принципи, приложими за информационните системи, така че те да гарантират автентичността, целостта и четливостта в течение на времето на документите и да осигуряват защита на личните данни. Задължението за използване на посочените информационни системи трябва да бъде предвидено във всеки регламент за установяване на специфично задължение за нотифициране.

(2)

Комисията разработи информационна система, която ѝ дава възможност да управлява по електронен път документи и процедури в рамките на собствените си вътрешни работни процедури, както и в своите отношения с органите, участващи в общата селскостопанска политика.

(3)

Посредством тази система могат да бъдат изпълнени няколко задължения за съобщаване и нотифициране, и по-специално предвидените в регламенти (ЕО) № 546/2003 (3), (ЕО) № 1342/2003 (4), (ЕО) № 952/2006 (5), (ЕО) № 826/2008 (6), (ЕО) № 1295/2008 (7), (ЕО) № 1296/2008 (8), (ЕС) № 1272/2009 (9), (ЕС) № 738/2010 (10) на Комисията, както и регламенти за изпълнение (ЕС) № 543/2011 (11) и (ЕС) № 511/2012 (12) на Комисията.

(4)

В интерес на ефикасното администриране и предвид натрупания опит някои задължения за нотифициране следва да бъдат изменени.

(5)

Регламенти (ЕО) № 546/2003, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 952/2006, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1295/2008, (ЕО) № 1296/2008, (ЕС) № 1272/2009, (ЕС) № 738/2010, както и регламенти за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и (ЕС) № 511/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент (ЕО) № 546/2003 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Уведомлението, посочено в параграф 1, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (13).

Член 2

В член 16 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 се добавят следните параграфи 3 и 4:

„3.   Държавите членки не са длъжни да съобщават информацията, посочена в параграф 1, буква а), подточки ii) и iii) и в букви б) и в) през периодите, когато не съществува определено възстановяване при износ, експортна такса или хранителна помощ.

4.   Уведомленията и съобщенията, посочени в параграфи 1 и 2, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (14).

Член 3

В член 15а от Регламент (ЕО) № 952/2006 втората алинея се заменя със следния текст:

„Преди края на всеки месец всяка държава членка изпраща на Комисията средните цени, отчетени на национално равнище, както и съответните общи количества и стандартни отклонения. Средните цени и стандартните отклонения се претеглят посредством количествата, съобщени от предприятията съгласно предишната алинея. Съобщаването се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (15).

Член 4

Член 12 от Регламент (ЕО) № 826/2008 се изменя, както следва:

1)

параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Уведомленията по параграф 1, включително уведомленията за отсъствие на успешни оферти, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.

4.   По-подробна информация относно съобщенията се посочва в регламентите за откриване на въпросната процедура за възлагане на обществена поръчка.“;

2)

параграф 5 се заличава.

Член 5

В член 9 от Регламент (ЕО) № 1295/2008 се добавя следният параграф 5:

„5.   Уведомленията, посочени в параграфи 2 и 4, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (16).

Член 6

В Регламент (ЕО) № 1296/2008 член 21а се заменя със следното:

„Член 21а

Нотификациите по настоящия регламент се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (17).

Член 7

В Регламент (ЕС) № 1272/2009 член 58 се заменя със следния текст:

„Член 58

Метод, приложим към задълженията за нотифициране

Нотификациите по настоящия регламент се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (18).

Член 8

В член 5 от Регламент (ЕС) № 738/2010 се добавя следният параграф 10:

„10.   Уведомлението, посочено в параграф 9, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (19).

Член 9

В член 146 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Уведомленията, предвидени в член 9, параграф 2, член 18, параграфи 3 и 4, членове 97 и 128, член 129, параграф 1, членове 130 и 131, член 134, параграф 1 и настоящия член, както и предвиденото в член 92, параграф 1 искане, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009.“

Член 10

Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2012 се изменя, както следва:

1)

в член 1, параграф 1 се добавя следната буква г):

„г)

общият брой на признатите организации на производители, асоциации и междубраншови организации в края на предходната календарна година.“;

2)

в член 3, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

общото количество сурово мляко, с разбивка по държави членки на производство, доставено на тяхна територия по договори, сключени от признатите организации на производители и асоциации в съответствие с член 149, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (20) през предходната календарна година, за което са нотифицирани компетентните органи съгласно член 2, параграф 3 от настоящия регламент, като се посочва броят на организации на производители и асоциации и съответните количества.

(20)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).“;"

3)

вмъква се следният член 5а:

„Член 5а

Уведомленията, посочени в настоящия регламент, с изключение на тези, посочени в член 3, параграф 2, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (21).

(21)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).“"

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 ноември 2015 г.

Член 3 обаче се прилага, считано от 1 октомври 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 546/2003 на Комисията от 27 март 2003 г. относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на Регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите яйца и птиче месо (ОВ L 81, 28.3.2003 г., стр. 12).

(4)  Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39).

(6)  Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3).

(7)  Регламент (ЕО) № 1295/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. относно вноса на хмел от трети страни (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 45).

(8)  Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57).

(9)  Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 738/2010 на Комисията от 16 август 2010 г. за определяне на подробни правила относно плащанията към организации на производители в сектора на хмела в Германия (ОВ L 216, 17.8.2010 г., стр. 11).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2012 на Комисията от 15 юни 2012 г. относно нотификациите, отнасящи се до организациите на производители и междубраншовите организации и до преговорите за сключване на договори и договорните отношения, предвидени в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ L 156, 16.6.2012 г., стр. 39).


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 292/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2001 НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

48,7

MA

66,4

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

60,1

0707 00 05

AL

99,8

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,5

ZZ

167,4

0709 93 10

MA

148,3

TR

168,2

ZZ

158,3

0805 20 10

CL

170,3

MA

71,4

PE

167,9

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

128,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

75,3

ZA

95,8

ZZ

125,7

0805 50 10

TR

108,8

UY

53,9

ZZ

81,4

0806 10 10

BR

313,8

EG

231,7

PE

335,5

TR

174,7

ZZ

263,9

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

139,4

US

146,9

ZA

211,0

ZZ

131,5

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

137,9

XS

80,0

ZZ

93,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


Поправки

10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 292/12


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1320/2011 на Съвета от 16 декември 2011 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

( Официален вестник на Европейския съюз L 335 от 17 декември 2011 г. )

На страница 15 подписът

вместо:

За Съвета

Председател

T. NALEWAJK“

да се чете:

За Съвета

Председател

M. SAWICKI“


10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 292/12


Поправка на Решение 2011/845/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

( Официален вестник на Европейския съюз L 335 от 17 декември 2011 г. )

На страница 78 подписът

вместо:

За Съвета

Председател

T. NALEWAJK“

да се чете:

За Съвета

Председател

M. SAWICKI“