ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 287

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
31 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2015/1961 на Съвета от 26 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по отношение на някои възможности за риболов

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1963 на Комисията от 30 октомври 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1964 на Комисията от 30 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

65

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1965 на Комитета по политика и сигурност от 27 октомври 2015 година относно приемането на приноса на Швейцария за консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/4/2015)

67

 

*

Решение (ЕС) 2015/1966 на Комисията от 9 юли 2014 година относно държавна помощ SA. 34118 (2012/C ex 2011/N), която Германия възнамерява да приведе в действие в полза на Porsche Leipzig GmbH и Dr. Ing. H.c.F. Porsche Aktiengesellschaft (нотифицирано под номер C(2014) 4075)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/1


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2015/1961 НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по отношение на някои възможности за риболов

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Според последното научно становище на Международният съвет за изследване на морето (ICES) херингата в подучастък IIIa на ICES е в безопасните биологични граници по смисъла на член 4, точка 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1). Поради това този запас следва да бъде посочен в приложение I към Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (2) за целите на прилагането на дерогацията, предвидена в член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(2)

В последното научно становище на ICES се посочва също така, че ограниченото увеличение на общия допустим улов (ОДУ) за 2015 г. за херинга в участъци VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES е възможно и е в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството, определени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(3)

През 2015 г. е направена сравнителна оценка на запасите от морска писия в участък VIId на ICES. Понастоящем становището относно максималния устойчив улов и последното научно становище на ICES показват значително увеличение на запасите. Една от последиците от това нараснало количество са значителните изхвърлени количества, когато писията е уловена като прилов. Следователно е целесъобразно да се увеличи ОДУ за морска писия в участъци VIId и VIIe на ICES до равнище, което би намалило изхвърлянето, без това да влияе отрицателно върху запасите от морска писия или други запаси в същата зона.

(4)

На 30 юни 2015 г. ICES прие становище относно цацата във водите на Съюза от участък IIa на ICES и подзона IV на ICES, обхващащо периода от юли 2015 г. до юни 2016 г. Това становище допуска общ желан улов от 506 000 тона и се основава преди всичко на рекордното ниво на попълване на запасите, на новите оценки на смъртността и актуализираните входни данни за модела.

(5)

ОДУ на цаца във водите на Съюза от участък IIa на ICES и подзона IV на ICES за 2015 г. понастоящем е определен на 227 000 тона с Регламент (ЕС) 2015/104. Този ОДУ следва да бъде увеличен въз основа на становището на ICES от 30 юни 2015 г., за да се даде възможност за оптимална експлоатация на този запас.

(6)

Тъй като становището на ICES от 30 юни 2015 г. обхваща периода от юли 2015 г. до юни 2016 г., за увеличаването на възможностите за риболов за 2015 г. следва да бъде взета предвид само част от максималния улов, препоръчан от ICES.

(7)

ОДУ на норвежки паут в участък IIIa на ICES и водите на Съюза от участък IIa и подзона IV понастоящем се прилага от 1 януари до 31 октомври 2015 г. Тъй като становището на ICES ще бъде прието едва през последното тримесечие на 2015 г., срокът на прилагане на актуалния общ допустим улов за норвежки паут в тази зона следва да бъде удължен до края на 2015 г.

(8)

В резултат на прехвърляне от Норвегия корабите на Съюза ще могат да извършат риболов на 1 500 тона морски костур в норвежки води от подзони I и II на ICES.

(9)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/104 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2015/104 се изменя, както следва:

1.

Приложение IA се изменя, както следва:

а)

таблицата за възможностите за риболов на херинга (Clupea harengus) в участък IIIa се заменя със следната таблица:

„Вид:

Херинга (3)

Clupea harengus

Зона:

IIIа

(HER/03A.)

Дания

18 034 (4)

 

 

Германия

289 (4)

 

 

Швеция

18 865 (4)

 

 

Съюз

37 188 (4)

 

 

Норвегия

5 816

 

 

Фарьорски острови

600 (5)

 

 

ОДУ

43 604

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Прилага се член 7, параграф 3 от настоящия регламент.

б)

таблицата за възможностите за риболов на херинга (Clupea harengus) в участъци VIIg, VIIh, VIIj и VIIk се заменя със следната таблица:

„Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) и VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Германия

213

 

 

Франция

1 185

 

 

Ирландия

16 591

 

 

Нидерландия

1 185

 

 

Обединено кралство

24

 

 

Съюз

19 198

 

 

ОДУ

19 198

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 3 от настоящия регламент

в)

таблицата на риболовните възможности за морска писия (Pleuronectes platessa) в зони VIId и VIIe се заменя със следното:

„Вид:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона:

VIId и VIIe

(PLE/7DE.)

Белгия

1 018 (7)

 

 

Франция

3 395 (7)

 

 

Обединено кралство

1 810 (7)

 

 

Съюз

6 223

 

 

ОДУ

6 223

 

Аналитичен ОДУ

г)

таблицата за възможностите за риболов на цаца (Sprattus sprattus) и свързания с нея прилов във води на Съюза от IIа и IV се заменя със следната таблица:

„Вид:

Цаца и свързан прилов

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от IIa и IV

(SPR/2AC4-C)

Белгия

3 929 (8)

 

 

Дания

310 987 (8)

 

 

Германия

3 929 (8)

 

 

Франция

3 929 (8)

 

 

Нидерландия

3 929 (8)

 

 

Швеция

1 330 (8)  (9)

 

 

Обединено кралство

12 967 (8)

 

 

Съюз

341 000

 

 

Норвегия

9 000

 

 

ОДУ

350 000

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 3 от настоящия регламент

д)

бележка под линия 3 в таблицата на възможностите за риболов за норвежки паут (Trisopterus esmarki) и свързания с него прилов в участък IIIa; води на Съюза от участък IIa и подзона IV се заличава.

2.

В приложение IБ таблицата за възможностите за риболов на морски костур (Sebastes spp.) в норвежки води от подзони I и II на ICES се заменя със следната таблица:

„Вид:

Морски костур

Sebastes spp.

Зона:

Норвежки води от подзони I и II

(RED/1N2AB.)

Германия

766

 

 

Испания

95

 

 

Франция

84

 

 

Португалия

405

 

 

Обединено кралство

150

 

 

Съюз

1 500

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 26 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

C. DIESCHBOURG


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (EС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (EС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Улов на херинга, добита при риболов с мрежи с размери на окото ≥ 32 mm.

(4)  Специално условие: до 50 % от това количество може да се лови във водите на Съюза от IV (HER/*04-C.).

(5)  Може да се лови само в Скагерак (HER/*03AN.).“

(6)  Тази зона се увеличава с района, ограничен:

на север от 52° 30′ с.ш.,

на юг от 52° 00′ с.ш.,

на запад от крайбрежието на Ирландия,

на изток от крайбрежието на Обединеното кралство.“ 

(7)  В допълнение към тази квота дадена държава членка може да разпредели на кораби под свое знаме, които участват в опити за напълно документиран риболов, допълнително количество в рамките на общо ограничение от 1 % от квотата, разпределена на тази държава членка, при условията, предвидени в дял II, глава II от настоящия регламент.“

(8)  Без това да засяга задължението за разтоварване на суша, уловът на лиманда и меджид може да се приспада до 2 % от квотата (OTH/*2AC4C), при условие че не повече от 9 % общо от тази квота за цаца се образува от уловите и приловите на тези видове, които се отчитат съгласно член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(9)  Включително пясъчница.“


31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1962 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 6, параграф 5, член 8, параграф 2, член 9, параграф 10, член 15, параграф 9, член 21, параграф 7, член 22, параграф 7, член 24, параграф 8, член 33, параграф 10, член 37, параграф 4, член 58, параграф 9, член 60, параграф 7, член 64, параграф 2, член 73, параграф 9, член 74, параграф 6, член 76, параграф 4, член 78, параграф 2, член 92, параграф 5, член 105, параграф 6, член 106, параграф 4, член 111, параграф 3, член 116, параграф 6 и член 117, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (2), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се отменя Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (4). Поради това съответните препратки в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (5) следва да бъдат съответно изменени.

(2)

Комисията разработи нов инструмент за обмен на данни, който следва да се използва за обмен на всички електронни данни съгласно членове 33, 111 и 116 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 (наричан по-долу „Регламент за контрол“) и съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

(3)

Идентификационният номер на кораб в Международната морска организация (ММО), определен с приетата на 4 декември 2013 г. от ММО Резолюция А.1078 (28) и разпоредбите на глава XI-1, наредба 3 от Конвенцията SOLAS от 1974 г., следва да се прилага за риболовни кораби на Съюза, независимо от това къде извършват дейност, както и за риболовни кораби на трети държави, извършващи дейност във водите на Съюза. Идентификационният номер ще позволи правилната идентификация на кораба, проследяването и проверката на дейността му във времето независимо от всяка промяна на името, собствеността или флага, и ще гарантира проследяването на продуктите от риболов по цялата търговска верига, и по-специално в случаите, в които корабите може да са използвани за дейности, свързани с незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

(4)

Комисията разработи нов формат за предаване на данни от системата за наблюдение на корабите (VMS) и той следва да се използва за обмен на всички електронни данни по член 111 и член 116 от Регламента за контрол. Поради това членове 24 и 28 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат изменени, а приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да се заличи.

(5)

С член 14, параграф 2, буква г) от Регламента за контрол се изисква в риболовния дневник да се посочва датата, на която корабът тръгва от пристанището. За да се гарантира, че всички съобщения, свързани с един и същи риболовен рейс, могат да бъдат идентифицирани и свързани, капитаните на корабите, от които се изисква да записват и изпращат данни от дневника посредством електронни средства, следва да предават на компетентните органи на държава членка на флага съобщение за тръгване като първото съобщение преди началото на всяка риболовна операция и всяко последващо предаване. Поради това член 47 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъде изменен.

(6)

Необходимо е да се променят правилата за обмен на данни между държавите членки и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган по членове 111 и 116 от Регламента за контрол и по член 13 от Регламент (ЕО) № 1006/2008, за да се вземат предвид новите правни изисквания, развитието на нови технологии и формати, както и международните стандарти. Необходимо е да се установят общите принципи за електронното предаване, процедурите за корекции и стандартите, които да се използват за обмен на информация, свързана със системата за наблюдение на корабите, риболовните дейности и дейностите, свързани с продажбите, декларирането на улова, както и процедурите за въвеждане на промени във форматите. Поради това членове 43, 45, 91 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 и приложение XII към него следва да се адаптират и да се установят нови правила.

(7)

Прекият и протичащ в реално време електронен обмен на данни от системата за наблюдение на корабите и данни от системата за електронно записване и отчитане по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол изисква допълнително хармонизиране. Държавата членка на флага следва да гарантира автоматичното и протичащо в реално време предаване на крайбрежната държава членка на данни от системата за електронно записване и отчитане, получени от нейните риболовни кораби, когато извършват риболов във водите на същата крайбрежна държава членка. Поради това член 44 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъде изменен.

(8)

С Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) се изменя Регламентът за контрол, като се въвеждат правила относно информацията, която трябва да се предостави на потребителя на продуктите от риболов и аквакултури, и относно контрола на продуктите от риболов и аквакултури, предмет на механизма за съхранение. Членове 66, 67 и 112 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени в съответствие с тези нови правила, а член 68 следва да бъде заличен.

(9)

Приспадането на количеството вода или лед не следва да се прилага за пелагични видове, предназначени за разтоварване за промишлени цели, като се вземат предвид особеностите на такива дейности по отношение на съхранението и обработването на рибата. В рамките на договореностите за риболов между Европейския съюз, Фарьорските острови и Норвегия относно управлението на рибните запаси във водите на североизточната част на Атлантическия океан за периода 2014—2018 г. е приета подобна разпоредба за пелагични видове, предназначени за разтоварване за промишлени цели, както и нови мерки относно претеглянето и инспекцията на разтоварването на херинга, скумрия, сафрид и син меджид. Поради това членове 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 и 107 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени в съответствие с тези нови правила.

(10)

С Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7) се определят мерки в подкрепа на внедряването на система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане за регулиране на прекъсването, спирането на плащанията и корекциите на финансовите мерки на Съюза и се заличава член 103 от Регламента за контрол. Поради това в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат заличени член 96, глава I от дял VIII и приложение XXXI.

(11)

С член 33, параграф 10 от Регламента за контрол и с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Комисията се предоставят правомощия да приема формати за предаване на данни относно улова и риболовното усилие. Предвидените съгласно Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията (8) правила в тази област за гарантиране на ефективното предаване на обобщените данни за улова съгласно член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 понастоящем са правно и технически остарели. Поради това следва да се използват международните стандарти за електронно деклариране на обобщените данни за улова и Регламент (ЕО) № 500/2001 следва да бъде отменен.

(12)

С Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета (9) се въвеждат нови правила относно отделната регистрация на улова на маломерна риба съгласно задълженията за докладване и присъждането на точки за ново, тежко нарушение, свързано със задължението по отношение на разтоварване на улов на маломерна риба. Приложения VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII и XXX към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени с съответствие с тези нови правила.

(13)

С препоръки GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 и GFCM/36/2012/2 Генералната комисия по рибарство за Средиземно море („GFCM“) прие специални разпоредби относно създаването на риболовен дневник на GFCM и относно докладването на улова на червени корали, случаен прилов и освобождаване на морски птици, тюлени монаси, морски костенурки и китоподобни в дневника. Приложения VI, VII и X към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени в съответствие с тези нови правила.

(14)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Член 90, параграф 1, точка в) и член 92, параграф 1 от Регламента за контрол, изменени с член 7, параграфи 14 и 15 от Регламент (ЕС) 2015/812, се прилагат от 1 януари 2017 г. Присъждането на точки за тежки нарушения, свързани с тези разпоредби, следва да влезе в сила по същото време.

(16)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 се изменя, както следва:

1)

В целия текст термините „риболовен кораб на ЕС“, „риболовни кораби на ЕС“ и „водите на ЕС“ се заменят съответно с „риболовен кораб на Съюза“, „риболовни кораби на Съюза“ и „водите на Съюза“, като се извършват всички необходими граматически корекции, които се налагат поради тази замяна.

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

„риболовен кораб на Съюза“ означава всеки риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка и регистриран в Съюза;“

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

„води на Съюза“ означава водите, определени в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10);

(10)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.)“"

3)

В член 3 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Във всеки един момент общият капацитет, съответстващ на издадените лицензии за риболов от държава членка, изразен в брутен тонаж (GT) или киловати (kW), не превишава максималните равнища на капацитета за същата държава членка, установени съгласно член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.“

4)

В член 6 се добавя следният параграф:

„Считано от 1 януари 2016 г. схемата за идентификационен номер на кораба на Международната морска организация, приета на 4 декември 2013 г. с Резолюция А.1078(28), и съгласно глава XI-1, наредба 3 от Конвенция SOLAS от 1974 г. се прилага за:

а)

риболовни кораби на Съюза или риболовни кораби, контролирани от оператори на Съюза по силата на чартърен договор, със 100 или повече тона брутен тонаж или 100 или повече тона брутен регистриран тонаж или с обща дължина 24 или повече метра, извършващи дейност изключително във водите на Съюза;

б)

всички риболовни кораби на Съюза или риболовни кораби, контролирани от оператори на Съюза по силата на чартърен договор, с обща дължина 15 или повече метра, извършващи дейност извън водите на Съюза;

в)

всички риболовни кораби на трети държави, получили разрешение да извършват риболовни дейности във водите на Съюза.“

5)

В член 24 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Центърът за наблюдение на риболова (ЦНР) на всяка държава членка на флага осигурява автоматичното предаване на данни към ЦНР на крайбрежната държава членка съгласно член 19 от настоящия регламент, отнасящи се до нейните риболовни кораби, през времето, в което те се намират във водите на крайбрежната държава членка. Такива данни се предават на ЦНР на крайбрежната държава непосредствено след получаването на данни от ЦНР на държавата членка на флага.“

6)

Член 28 се заменя със следното:

„Член 28

Достъп на Комисията до данните

Комисията може да изиска от държавите членки в съответствие с член 111, параграф 1, буква а) от Регламента за контрол да осигурят автоматичното предаване на Комисията или определения от нея орган на данните, които трябва да се предоставят в съответствие с член 19 от настоящия регламент, относно определена група риболовни кораби за определен период. Такива данни се предават на Комисията или на определения от нея орган непосредствено след получаването на данни от ЦНР на държавата членка на флага.“

7)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Образци на риболовни дневници, декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване на хартиен носител

1.   Във водите на Съюза риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат от капитаните на риболовните кораби на Съюза в съответствие с образеца, показан в приложение VI.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител за риболовни кораби на Съюза, извършващи ежедневни риболовни рейсове в Средиземно море, могат да се попълват и изпращат от капитаните на риболовните кораби на Съюза в съответствие с образеца в приложение VII.

3.   Когато риболовни кораби на Съюза извършват риболовни дейности във водите на трета държава, във води, регулирани от регионална организация за управление на рибарството, или във води извън Съюза, които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат от капитаните на риболовни кораби на Съюза в съответствие с член 31 от настоящия регламент и образците в приложения VI и VII, освен ако правилата на съответната трета държава или регионална организация за управление на рибарството изрично изискват използването на различен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване. Ако третата държава не е посочила определен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване, но изисква елементи на данните, различни от тези, изисквани съгласно правилата на Съюза, тези елементи на данните се записват.

4.   Капитаните на риболовните кораби на Съюза, за които не се прилага член 15 от Регламента за контрол, могат да продължат да използват до 31 декември 2017 г. хартиен носител за риболовен дневник, декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване, които са отпечатани преди 1 януари 2016 г.“

8)

В член 37 се добавя следният параграф:

„Риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване в електронен формат се попълват в съответствие с инструкциите, посочени в приложение X.“

9)

Член 43 се заменя със следното:

„Член 43

Задължителни данни при обмена на информация между държавите членки

Елементите на данните, които трябва да бъдат записани от капитаните на риболовни кораби на Съюза в риболовния дневник, декларацията за трансбордиране, предварителното уведомление и декларацията за разтоварване съгласно правилата на Съюза, също имат задължителен характер при обмена между държавите членки.“

10)

Член 44 се заменя със следното:

„Член 44

Достъп до данните

1.   Когато риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, извършва риболовни дейности във водите на Съюза на крайбрежна държава членка, държавата на флага, веднага след получаването им, препраща на тази крайбрежна държава членка задължителните данни от електронния риболовен дневник за настоящия риболовен рейс, като се започне с последното тръгване от пристанище.

2.   Докато риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, извършва риболовни дейности във водите на Съюза на друга крайбрежна държава членка, държавата членка на флага препраща веднага след получаването им задължителните данни от електронния риболовен дневник на тази крайбрежна държава членка. Държавата членка на флага изпраща също така корекциите, свързани с настоящия риболовен рейс, съгласно член 47, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Когато операция по разтоварване или трансбордиране се извършва в пристанище на крайбрежна държава членка, различна от държавата членка на флага, последната препраща веднага след получаването им всички задължителни данни от електронната декларация за разтоварване или трансбордиране на тази крайбрежна държава членка.

4.   Когато държава членка на флага е уведомена, че риболовен кораб, плаващ под нейния флаг, възнамерява да влезе в пристанище на друга крайбрежна държава членка, държавата членка на флага препраща веднага след получаването му електронното предварително уведомление на тази крайбрежна държава членка.

5.   Когато при риболовен рейс риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, влиза във водите на Съюза на друга крайбрежна държава членка или когато всички данни по параграфи 3 или 4, свързани с конкретен риболовен рейс, са предадени на крайбрежна държава членка, държавата членка на флага дава достъп до всички електронни данни за риболовната дейност по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол за този риболовен рейс от тръгването до момента на приключване на разтоварването и предава данни при поискване от страна на тази крайбрежна държава членка. Достъпът остава позволен най-малко 36 месеца след началото на риболовния рейс.

6.   Държавата членка на флага на риболовен кораб, инспектиран от друга държава членка в съответствие с член 80 от Регламента за контрол, предава, при поискване от страна на инспектиращата държава членка, електронните данни за риболовната дейност по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол за настоящия риболовен рейс на кораба от момента на тръгване до момента на искането.

7.   Исканията, посочени в параграфи 5 и 6, са в електронен формат и в тях се посочва дали в отговора следва да се предоставят първоначалните данни с корекциите или само консолидираните данни. Отговорът на искането се генерира автоматично и се предава без забавяне от запитаната държава членка.

8.   Държавите членки позволяват достъп до системата за наблюдение на корабите, риболовния дневник, декларацията за трансбордиране, предварителното уведомление и декларацията за разтоварване при поискване от други държави членки, извършващи дейности по инспекция в открито море, в контекста на съвместните планове за разполагане или други договорени съвместни дейности по инспекция.

9.   Капитаните на риболовни кораби на Съюза разполагат по всяко време със сигурен достъп до информацията от своя собствен електронен риболовен дневник, данните от декларацията за трансбордиране, данните от предварителното уведомление и от декларацията за разтоварване, съхранявани в базата данни на държавата членка на флага.“

11)

Член 45 се заменя със следното:

„Член 45

Обмен на данни между държави членки

Държавите членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни се записват в електронен формат и надеждно се съхраняват в компютризирани бази данни в продължение на най-малко три години;

б)

вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват единствено за предвидените в настоящия регламент цели; и

в)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.“

12)

В член 47 се вмъква следният параграф 1а:

„1а.   Капитанът на риболовен кораб на Съюза изпраща електронно известие за тръгване до компетентните органи на държавата членка на флага преди да напусне пристанището и преди да започне всякакво друго електронно предаване, свързано с риболовния рейс.“

13)

Член 60 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато вредата не е отстранена изцяло или частично чрез действие в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, Комисията предприема възможно най-бързо след получаване на информацията, посочена в член 59 от настоящия регламент, необходимите мерки за поправяне на причинените вреди.“

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

Когато е приложимо, кои държави членки са превишили своите възможности за риболов („превишилите държави членки“) и размера на превишаването на възможностите за риболов (заедно с намалението чрез размяна съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013);“

14)

Член 66 се заменя със следното:

„Член 66

Определение

За целите на настоящата глава се прилага следното определение:

 

„Продукти от риболов и аквакултури“ означава всички продукти, които попадат в обхвата на глава 3, подпозиция 1212 21 00 от глава 12 и в обхвата на позиции 1604 и 1605 от глава 16 от Комбинираната номенклатура, въведена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (11).

(11)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 312, 31.10.2014 г., стр. 1).“"

15)

Член 67 се изменя, както следва:

а)

параграф 12 се заменя със следното:

„12.   Информацията, изброена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, не се отнася за продукти от риболов и аквакултури, попадащи в обхвата на позиции 1604 и 1605 от глава 16 от Комбинираната номенклатура.“

б)

параграф 13 се заменя със следното:

„13.   За целите на член 58, параграф 5 от Регламента за контрол информацията относно зоната, в която продуктът е уловен или отгледан, е:

а)

съответната географска зона, определена в член 4, параграф 30 от Регламента за контрол — за улова на запаси или групи от запаси, които са предмет на квота и/или минимален размер съгласно законодателството на Съюза;

б)

наименованието на зоната на улов или производство в съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12) — за улова на други запаси или групи от запаси, продукти от риболов, уловени в сладки води и продукти от аквакултури,

(12)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).“"

16)

Член 68 се заличава.

17)

В член 74 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Без да се нарушават специалните правила за пелагичните видове по членове 78—89 от настоящия регламент, които се разтоварват в насипно състояние за прехвърляне до точката на първото пускане на пазара, складиране или преработка, приспадането на количеството вода и лед от общото тегло не надвишава 2 % Във всички случаи процентът на приспадане на вода и лед се записва в разписката за претеглянето при вписването на теглото. За разтоварвания за промишлени цели или за непелагични видове няма приспадане за вода или лед.“

18)

Член 78 се заменя със следното:

„Член 78

Обхват на процедурите по претегляне за улов на херинга, скумрия, сафрид и син меджид

Правилата, посочени в настоящия раздел, се отнасят за претеглянето на разтоварен в Съюза или от риболовни кораби на Съюза в трети държави улов на херинга (Clupea harengus), скумрия (Scomber scombrus), сафрид (Trachurus spp.) и син меджид (Micromesistius poutassou) или съчетание между тях, извършен:

а)

за херинга в зони I, II, IIIa, IV, Vb, VI и VII на ICES;

б)

за скумрия в зони IIа, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

в)

за сафрид в зони IIа, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

г)

за син меджид в зони IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

когато количествата при едно разтоварване надвишават 10 тона.“

19)

Заглавието на член 79 се заменя със следното:

„Член 79

Пристанища за претегляне на улов от херинга, скумрия, сафрид и син меджид“

20)

В член 80, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

задържаните на борда количества херинга, скумрия, сафрид и син меджид в килограми живо тегло;“

21)

В член 82 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Количествата херинга, скумрия, сафрид и син меджид, задържани на борда, за които е съобщено преди разтоварването съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, са равни на количествата, вписани в риболовния дневник след неговото попълване.“

22)

Заглавието на член 83 се заменя със следното:

„Член 83

Обществени съоръжения за претегляне на прясна херинга, скумрия, сафрид и син меджид“

23)

Член 85 се заменя със следното:

„Член 85

Претегляне на замразена риба

Когато разтоварените количества от замразена херинга, скумрия, сафрид и син меджид се претеглят, теглото на замразената риба, разтоварена в кутии, се определя по видове в съответствие с член 73 от настоящия регламент.“

24)

Член 86 се заменя със следното:

„Член 86

Съхраняване на записите от претеглянето

Всички записи от претегляне, предвидени в член 84, параграф 3 и член 85 от настоящия регламент, както и копията от всички документи за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент, се съхраняват в продължение на най-малко 3 години.“

25)

Член 88 се заменя със следното:

„Член 88

Кръстосани проверки

До създаването на компютризирана база данни в съответствие с член 109 от Регламента за контрол, при всички разтоварвания компетентните органи извършват административни кръстосани проверки на следните елементи:

а)

количества по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, посочени в предварителното уведомление за разтоварване съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, и количествата, вписани в риболовния дневник на кораба;

б)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в риболовния дневник, и количествата, вписани в декларацията за разтоварване;

в)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в декларацията за разтоварване, и количествата, вписани в декларацията за приемане или документа за продажба;

г)

зоната на улова, вписана в риболовния дневник на кораба, и данните от системата за наблюдение на корабите (VMS) за съответния кораб.“

26)

Член 89 се заменя със следното:

„Член 89

Наблюдение на претеглянето

1.   Претеглянето на улова на херинга, скумрия, сафрид и син меджид от кораба се наблюдава по видове. В случай на кораби, които изпомпват улова на брега, се наблюдава претеглянето на целия товар. В случай на разтоварване на замразена херинга, скумрия, сафрид и син меджид се броят всички кутии и се проверява методиката за изчисляване на средното нетно тегло на кутиите, описана в приложение XVIII.

2.   Освен на данните по член 88 от настоящия регламент кръстосана проверка се прави и на следните данни:

а)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в записите от претеглянето в обществени или частни съоръжения, и количествата по видове, вписани в декларацията за приемане или документа за продажбите;

б)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани във всеки документ за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент;

в)

уникалните идентификационни номера на цистерните, вписани в дневника, в съответствие с член 84, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

3.   След завършване на разтоварването се проверява дали от кораба е разтоварена всичката риба при спазване на специалните правила в настоящия раздел.

4.   Всички дейности по наблюдението, обхванати от настоящия член и от член 107 от настоящия регламент, се документират. Тази документация се съхранява в продължение на най-малко 3 години.“

27)

В дял IV заглавието на глава III се заменя със следното:

„Глава III

Документи за продажба и декларации за приемане“

28)

В член 90 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В документа за продажба и декларацията за приемане се посочва броят на екземплярите съгласно член 64, параграф 1, буква е) и член 66, параграф 3, буква д) от Регламента за контрол, ако съответната квота се управлява въз основа на броя екземпляри.“

29)

Член 91 се заменя със следното:

„Член 91

Формат на документите за продажба и декларациите за приемане

1.   Държавите членки определят формата, който да се използва за попълване и предаване на документите за продажба и декларациите за приемане между регистрирани купувачи, регистрирани тръжни центрове или други органи или лица, упълномощени от държавите членки и компетентните органи по членове 63 и 67 от Регламента за контрол.

2.   Елементите на данните, които регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите органи или лица, упълномощени от държавите членки, задължително записват в своите документи за продажба или декларации за приемане съгласно правилата на Съюза, също имат задължителен характер при обмена между държавите членки.

3.   Данните, предавани съгласно член 111, параграф 2 от Регламента за контрол, за операции през предходните 36 месеца от държавата членка, на чиято територия се е извършила първата продажба или приемане, се предоставят от държавата членка при поискване от държавата членка на флага или държавата членка, на чиято територия са били разтоварени продуктите от риболова. Отговорът на искането се генерира автоматично и се предава без забавяне.

4.   Държавите членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни са записани в електронен формат и надеждно съхранени в компютризирани бази данни в продължение на най-малко 3 години;

б)

вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват единствено за предвидените в настоящия регламент цели; и

в)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

5.   Във всяка държава членка единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, отговаря за предаването, получаването, управлението и обработването на всички данни, обхванати от настоящата глава.

6.   Държавите членки обменят данните за контакт с органите, посочени в параграф 5, и уведомяват Комисията и определения от нея орган за това в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

7.   Всички промени в информацията, посочена в параграфи 5 и 6, се съобщават преди тяхното влизане в сила на Комисията, на определения от нея орган и на останалите държави членки.“

30)

Член 96 се отменя.

31)

Член 107 се заменя със следното:

„Член 107

Инспекция на разтоварването на определени пелагични видове

При разтоварването на херинга, скумрия, сафрид и син меджид, посочено в член 78 от настоящия регламент, компетентните органи на съответната държава членка осигуряват пълното инспектиране най-малко на 7,5 % от количествата, разтоварени за всеки вид, и най-малко на 5 % от разтоварванията.“

32)

Член 112 се заменя със следното:

„Член 112

Контрол на продукти от риболов, предмет на механизма за съхранение

Длъжностните лица проверяват дали продуктите от риболов, предмет на механизма за съхранение в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, отговарят на условията, предвидени в същия член 30 и в член 67 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(13)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).“"

33)

В член 126 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато по време на една инспекция се открият две или повече тежки нарушения на едно и също физическо или юридическо лице — притежател на лицензията, във връзка с всяко тежко нарушение се присъждат точки на притежателя на лицензията за риболов съгласно параграф 1 до максимален брой от 12 точки за всички тези нарушения.“

34)

В член 131 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Ако лицензията за риболов е временно или окончателно отнета в съответствие с член 129, параграфи 1 или 2 от настоящия регламент, риболовният кораб, за който се отнася тя, се отбелязва като кораб без лицензия за риболов в националния регистър по член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този риболовен кораб се отбелязва по същия начин в регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Окончателното отнемане на лицензията за риболов в съответствие с член 129, параграф 2 от настоящия регламент не засяга пределните граници на риболовния капацитет по член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на държавата членка, издала лицензията.“

35)

Глава I от дял VIII се заличава.

36)

В член 139 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Степента на превишаване на използването на възможностите за риболов се определя по отношение на възможностите за риболов, които към края на всеки даден период са на разположение на съответната държава членка, като се взема предвид размяната на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, прехвърлянето на квоти в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (14), преразпределението на наличните възможности за риболов в съответствие с член 37 от Регламента за контрол и приспадането на възможности за риболов в съответствие с членове 105, 106 и 107 от Регламента за контрол.

3.   Размяната на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за даден период не се разрешава след последния ден на първия месец след изтичането на периода.

(14)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).“"

37)

В дял IX се вмъква следната глава Iа:

„ГЛАВА Iа

Правила за обмена на данни

Член 146а

В настоящата глава се определят подробните правила за обмена на данни по членове 111 и 116 от Регламента за контрол, както и за уведомяването за данните за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и по член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (15).

Член 146б

Определения

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

а)

„транспортен слой“ означава електронна мрежа за обмен на данни за риболова, която се предоставя от Комисията на всички държави членки и на определения от нея орган за обмен на данни по стандартизиран начин;

б)

„доклад“ означава информацията, записана чрез електронни средства;

в)

„съобщение“ означава доклада във формата му за предаване;

г)

„искане“ означава електронно съобщение, съдържащо заявка за серия от доклади.

Член 146в

Общи принципи

1.   Обменът на всички съобщения се извършва въз основа на стандарта P1000 на Центъра на ООН за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT). Използват се само полета с данни, основни компоненти, обекти и добре форматирани съобщения на разширяем маркиращ език (Extensible Markup Language — XML) съгласно определението за XML Schema (XSD), които се основават на библиотеките за стандартизиране на UN/CEFACT.

2.   Форматите за доклада се основават на стандартите на UN/CEFACT съгласно приложение XII и се предоставят на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

3.   XSD и кодовете на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия се използват за всички съобщения.

4.   Датата и часът се предават в универсално координирано време (UTC).

5.   Всички доклади се обозначават с уникален идентификатор на доклада.

6.   За свързване на данните от риболовния дневник с данните от декларацията за разтоварване, данните от декларацията за трансбордиране, данните от документите за продажба, данните от декларацията за приемане и данните от документите за транспорт се използва уникален идентификатор за риболовния рейс в четима от човек форма.

7.   Докладите, свързани с риболовните кораби на Съюза включват идентификационния номер на кораба съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията (16).

8.   За да се гарантира обменът на съобщения, държавите членки използват документите относно изпълнението, намиращи се на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Член 146г

Предаване на съобщения

1.   Всички съобщения се предават автоматизирано и незабавно, като се използва транспортен слой.

2.   Преди предаване на съобщение изпращачът извършва автоматична проверка за определяне на точността на съобщението съгласно минималния набор от правила за утвърждаване и проверка, достъпен в регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

3.   Получателят информира изпращача за получаването на съобщението чрез предаване на ответно съобщение на базата на UN/CEFACT P1000—1: Общи принципи. На съобщенията от системата за наблюдение на корабите и отговорите на искане не се изпраща ответно съобщение.

4.   Когато възникне техническа неизправност от страна на изпращача и той повече не може да извършва обмен на съобщения, изпращачът уведомява всички получатели за проблема. Изпращачът незабавно предприема необходимите действия за отстраняване на проблема. Всички съобщения, които трябва да се доставят на получателя, се съхраняват до разрешаване на проблема.

5.   Когато възникне техническа неизправност от страна на получателя и той повече не може да получава съобщения, получателят уведомява всички изпращачи за проблема. Получателят незабавно предприема необходимите действия за отстраняване на проблема.

6.   След отстраняване на неизправност на някоя от свързаните с даден изпращач системи той предава неизпратените съобщения възможно най-бързо. Може да се приложи ръчна процедура за предприемане на последващи действия.

7.   След отстраняване на неизправност на някоя от свързаните с даден получател системи липсващите съобщения се предоставят при поискване. Може да се приложи ръчна процедура за предприемане на последващи действия.

8.   Всички изпращачи и получатели на съобщения и Комисията установяват процедури в случай на неизправност с цел непрекъснатост на дейността.

Член 146д

Корекции

Корекции в докладите се записват в същия формат като този на първоначалния доклад, като се посочва, че докладът е корекция въз основа на UN/CEFACT P1000 — 1: Общи принципи.

Член 146е

Обмен на данни от системата за наблюдение на корабите

1.   Форматът, който се използва за докладване на данните от системата за наблюдение на корабите между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, е Domain XML Schema Definition за местоположението на кораба, базиран на UN/CEFACT P1000 — 7.

2.   Системите на държавата членка на флага са в състояние да изпращат съобщения от системата за наблюдение на корабите.

3.   Системите на държавата членка на флага също така са в състояние да отговарят на искания за данни от системата за наблюдение на корабите за риболовни рейсове, започнали през предходните 36 месеца.

Член 146ж

Обмен на данни за риболовната дейност

1.   Форматът, който се използва за обмен между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, на данни от риболовния дневник, данни от предварителното уведомление, данни от декларацията за трансбордиране и данни от декларацията за разтоварване по членове 15, 17, 22 и 24 от Регламента за контрол, е Domain XML Schema Definition за риболовната дейност, базиран на UN/CEFACT P1000 — 3.

2.   Системите на държавата членка на флага са в състояние да изпращат съобщения за риболовната дейност, както и да отговарят на искания за данни за риболовната дейност за риболовни рейсове, започнали през предходните 36 месеца.

Член 146з

Обмен на данни във връзка с продажбите

1.   Форматът, който се използва за обмен на данни от документите за продажба и декларациите за приемане по членове 63 и 67 от Регламента за контрол между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, е Domain XML Schema Definition за продажбите, базиран на UN/CEFACT P1000 — 5.

2.   Когато по член 68 от Регламента за контрол данните от документите за транспорт се обменят между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, използвания формат също е базиран на UN/CEFACT P1000 — 5.

3.   Системите на държавата членка са в състояние да изпращат съобщения за документите за продажба и декларациите за приемане, както и да отговарят на искания за данни от документите за продажба и приемането за операции, извършени през предходните 36 месеца.

Член 146и

Предаване на обобщени данни за улова

1.   Държавите членки на флага използват XML Schema Definition (XSD), базиран на UN/CEFACT P1000 — 12, като формат за предаване на Комисията на обобщени данни за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

2.   Данните от доклада за улова се обобщават за месеца, в рамките на който са уловени видовете.

3.   Количествата от доклада за улова се основават на разтоварените количества. Когато се изисква доклад за улова съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 и преди да се извърши разтоварването, се представя приблизителен доклад за улова, с обозначение „задържан на борда“. Корекцията с точното тегло и мястото на разтоварване се предава до 15-о число на месеца, следващ разтоварването.

4.   Когато законодателството на Съюза изисква отчитането на запаси или видове в множество доклади за улова на различни нива на обобщаване, тези запаси или видове се отчитат в най-подробния от изискваните доклади.

Член 146й

Промени в XML форматите и документите относно изпълнението

1.   Комисията, съвместно с държавите членки, определя измененията на XML форматите и на документите за изпълнение, които да се използват за обмен на всички електронни данни между държавите членки и между държавите членки, Комисията или определения от нея орган, включително измененията, произтичащи от членове 146е, 146ж и 146з.

2.   Съдържащите се в параграф 1 изменения се посочват ясно в регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия и се отбелязват с датата на влизане в сила на изменението. Тези изменения влизат в сила не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 18 месеца, след като е взето решението за тях. Комисията определя този график съвместно с държавите членки.

(15)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33)"

(16)  Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).“"

38)

В член 164 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство или споразумения за партньорство в областта на рибарството, сключени между Съюза и трети държави, или в рамките на регионалните организации за управление на рибарството или сходни споразумения, по които Съюзът е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна, Комисията или определеният от нея орган могат да съобщават информация във връзка с неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения, както е посочено в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и член 90, параграф 1 от Регламента за контрол на други страни по тези споразумения, организации или договорености, ако държавата членка, предоставила информацията, даде съгласието си, и в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (17).

(17)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).“"

39)

Приложение V се заличава.

40)

Приложение VI се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

41)

Приложение VII се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

42)

Приложения VIII и IX се заличават.

43)

Приложение X се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

44)

Приложение XII се заменя с текста на приложение IV към настоящия регламент.

45)

Приложение XXIII се заменя с текста на приложение V към настоящия регламент.

46)

Приложение XXVI се заменя с текста на приложение VI към настоящия регламент.

47)

Приложение XXVII се заменя с текста на приложение VII към настоящия регламент.

48)

Приложение XXX се заменя с текста на приложение VIII към настоящия регламент.

49)

Приложение XXXI се заличава.

Член 2

Отмяна

Регламент (ЕО) № 500/2001 се отменя.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 146г, параграф 1 обаче се прилага от 1 януари 2016 г. Съгласно член 11 от Регламент (ЕС) 2015/812 точка 5 от приложение XXX относно тежки нарушения при неизпълнение на задълженията по отношение на разтоварване на маломерна риба се прилага, считано от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8).

(9)  Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 29.5.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБРАЗЕЦ НА КОМБИНИРАН РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ НА СЪЮЗA

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОБРАЗЕЦ НА КОМБИНИРАН РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ НА СЪЮЗA

(СРЕДИЗЕМНО МОРЕ — ЕЖЕДНЕВНИ РИБОЛОВНИ РЕЙСОВЕ)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

ИНСТРУКЦИИ ЗА КАПИТАНИТЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, ОТ КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПЪЛВАТ И ПРЕДАВАТ РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ

Следната обща и минимална информация относно кораба или риболовните дейности на корабите се записва в риболовния дневник в съответствие с членове 14, 15, 21, 22, 23 и 24 от Регламента за контрол и дял III, глави I, II и III от настоящия регламент, без да се засягат други специфични елементи или правила, изисквани от законодателството на Съюза, националните органи на държавата членка или на трета държава или от регионалната организация за управление на рибарството.

1.   ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

Капитаните на всички риболовни кораби, участващи в риболов по двойки, водят риболовен дневник, указващ количествата уловена и съхранявана на борда риба по начин, който изключва двойно вписване на улова.

В дневника на хартиен носител, в рамките на същия риболовен рейс, задължителните елементи на данните се записват на всяка страница.

Информация за риболовния кораб и датите на риболовния рейс

Риболовен дневник на хартиен носител

Референтен

номер

Наименование на елемента на данните

(M = задължителен)

(O = незадължителен)

(CIF = задължителен, ако е приложимо)

Описание и/или време, което следва да се запише

(1)

Име на риболовния кораб, (M)

Международна(и) радиопозивна(и) (M)

Номер (а) от CFR (М)

Номер (а) по GFCM, ICCAT (CIF)

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

Тази информация се вписва в дневника на хартиен носител под тази за кораба, за който се води риболовният дневник.

Идентификационният номер на кораба от регистъра на флота на Общността (CIF) е уникален номер, определен за кораб на Съюза от държава членка, когато риболовният кораб се вписва във флота на Съюза за първи път. (1)

Регистрационен номер по GFCM или ICCAT се вписва за риболовни кораби, извършващи редовни риболовни дейности извън водите на Съюза (CIF).

(2)

Външна идентификация (M)

Външните регистрационни букви и цифри, отбелязани на корпуса.

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

(3)

Име и адрес на капитана (M)

Посочват се фамилното име, собственото име и точният адрес на капитана (улица, номер, град, пощенски код, държава членка или трета държава).

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

(4)

Дата, час и пристанище на заминаване (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да напусне пристанището. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а часът се записва в ЧЧ-ММ местно време.

Преди риболовният кораб да напусне пристанището се изпраща електронно съобщение за тръгване. Датата и часът се записват като универсално координирано време (UTC).

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(5)

Дата, час и пристанище на връщане (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да влезе в пристанището. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а приблизителният час се записва в ЧЧ-ММ местно време.

Преди риболовният кораб да влезе в пристанището се изпраща електронно съобщение за връщане в пристанището. Датата и приблизителният час се записват като универсално координирано време (UTC).

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(6)

Дата, час и пристанище на разтоварване, ако са различни от (5) (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да влезе в пристанището на разтоварване. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а приблизителният час се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник. За електронния дневник:

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(7)

Дата, час и място на трансбордиране,

име, външна идентификация, международна радиопозивна, флаг, номер от CFR или номер в ММО и пристанище и държава по местоназначение на приемащия риболовен кораб (M)

Вписват се в дневника на хартиен носител в случай на трансбордиране преди началото на операцията.

Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а часът се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник. За електронния дневник:

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Трета държава се записва, като се използват 3-буквените кодове на държавите по ISO-3166.

Номерът от регистъра на флота на Общността (CFR) се записва за кораби на Съюза. Номерът в Международната морска организация (ММО) се записва за кораби от трети държави.

Когато се изисква географско местоположение, географска ширина и дължина се записват в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути, когато се използва GPS (формат WGS 84).

Информация за риболовните уреди

(8)

Вид уред (M)

Видът уред се указва, като се използват кодовете в колона 1 от приложение XI.

(9)

Размер на отвора (M)

Посочва се в милиметри (разширен отвор).

(10)

Размер на уреда (M)

Размерите на уреда, като големината и броят, се посочват в съответствие със спецификациите в колона 2 от приложение XI.

(11)

Дата (M)

Датата за всеки ден в открито море се записва на нов ред (дневник на хартиен носител) или в нов доклад (електронен дневник) и отговаря на всеки ден в открито море.

Датата за всяка риболовна операция се записва на нов ред (в зависимост от случая).

(12)

Брой на риболовните операции (M)

Броят на риболовните операции се посочва в съответствие със спецификациите в колона 3 от приложение XI.

(13)

Време за риболов (O)

Час на поставяне и изтегляне на уреда (CIF)

Дълбочина на риболова (CIF)

Обща продължителност (O)

Общата продължителност за всички дейности във връзка с риболовни операции (търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на активни риболовни уреди, поставянето, престоя, изваждането или повторното поставяне на пасивни риболовни уреди, както и изваждането на улова от риболовния уред, живарниците или от транспортна клетка за поставяне в клетки за угояване и отглеждане), се отчита в минути и е равна на броя часове в морето, минус времето, изразходвано за отиване до риболовната зона, за пътуване между риболовните зони и връщане от риболовната зона, маневриране, неактивност или чакане за поправка.

За часа на поставяне и изтегляне на уреда часът се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник.

Дълбочината на риболов се записва като средна дълбочина и се измерва в метри.

(14)

Местоположение и риболовна географска зона (M)

Съответната географска зона на улов се представя от зоната, в която е уловена по-голямата част от улова, като в зависимост от случая се използва възможно най-подробното равнище.

Примери:

 

Във водите на североизточната част на Атлантическия океан (зона 27 на ФАО), до участък и статистически квадрант на ICES (напр. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Статистическият квадрант на ICES осигурява мрежа, обхващаща зоната между 36° N и 85° 30′ N, и 44° W и 68° 30′ E. Редовете, указващи географската ширина с интервали от 30′, са номерирани (с двуцифрени числа) от 01 до 99. Колоните, указващи географската дължина с интервали от 1°, са кодирани съгласно цифрово-буквена система, започваща с A0, като се използва различна буква за всеки блок на 10° до M8, с изключение на I.

 

Във водите на Средиземно и Черно море (зона 37 на ФАО), до географската подзона и статистически квадрант на GFCM (напр. 7 M27B9). Числата на квадранта в статистическата решетка на GFCM са 5-цифрен код: i) Географската ширина се обхваща от код от 3 знака (една буква и две цифри). Максимален обхват от M00 (30° N) до M34 (47° 30′ N), ii), географската дължина се обхваща от код, съставен от буква и число. Обхватът на буквите е от A до J, а обхватът на цифрите за буква е от 0 до 9. Максимален обхват от A0 (6° W) до J5 (42° E).

 

Във водите на северозападната част на Атлантическия океан, включително NAFO (зона 12 на FAO), и във водите на централната източна част на Атлантическия океан, включително CECAF (зона 34 на ФАО), до участъка или подучастъка на ФАО (напр. 21.3.M или 34.3.5).

 

За другите зони на ФАО, до подзона на ФАО, когато е възможно (напр. ФАО 31 за централната западна част на Атлантическия океан и ФАО 51.6 за западната част на Индийски океан).

Въпреки това могат да бъдат правени незадължителни вписвания за всички статистически квадранти, в които корабът е ловил риба през този ден (O).

В зоните на GFCM и ICCAT географското местоположение (ширина/дължина) се записва също за всяка риболовна операция или по обяд, когато в рамките на този ден не е извършван риболов.

Когато се изисква географско местоположение, ширината и дължината се вписват в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути, когато се използва GPS (формат WGS 84).

Риболовна зона на трета държава, регионалната организация за управление на рибарството и открито море: посочват се риболовните зони на държавите, които не са държави членки, или зоните на регионалната организация за управление на рибарството, или водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава, или които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, като се използват 3-буквените кодове на държавите по ISO-3166 и други кодове, публикувани на страницата на регистъра с основни данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия, напр. NOR = Норвегия, NAFO = XNW, NEAFC = XNE и XIN за открито море.

(15)(16)

Уловен и съхраняван на борда улов (M)

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

Уловът на всеки вид се записва в килограми еквивалент живо тегло.

Вписват се всички количества от всички уловени и задържани на борда видове над 50 kg еквивалент живо тегло. Прагът от 50 kg се прилага от момента, в който уловът на даден вид надвиши 50 kg. В тези количества са включени количествата, отделени за консумация от екипажа на кораба.

Законният по размер улов се записва, като се използва общият код LSC.

Улов под минималния референтен размер за опазване се записва отделно от законния по размер улов, като се използва общият код BMS.

Когато уловът се съхранява в кошници, кутии, кошове, кашони, чували, торби, сандъци или други съдове, нетното тегло на използваната единица се записва в килограми живо тегло, като се записва точният брой на използваните единици.

В противен случай уловът, задържан на борда в такива единици, може да бъде записан в килограми живо тегло (O).

В Балтийско море (само за сьомга) и в зоната на GFCM (само за риба тон, риба меч и далекомигриращи акули), или според случая, се записва също броят на уловените риби за ден.

Ако броят на колоните не е достатъчен, се използва нова страница.

(15)(16)

Предварителни оценки за изхвърлянията (M)

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

Записват се изхвърлените количества от всеки вид в килограми еквивалент живо тегло.

Видове, които не са предмет на задължението за разтоварване:

 

Записват се изхвърлените количества от всеки вид над 50 kg еквивалент живо тегло съгласно правилата, определени за записване на улова, като се използва общият код DIS.

 

По същия начин се записват изхвърлените количества от видовете, уловени за жива стръв, които са вписани в риболовния дневник.

Видове, които се ползват от изключения от задължението за разтоварване  (2):

 

Изцяло се записват изхвърлените количества от всеки вид съгласно правилата, определени за отчитане на улова, като се използва общият код DIS.

 

Изцяло се записват изхвърлените количества от всеки вид, за които специално се прилагат минимални изключения, като се спазват правилата, определени за записване на улова, отделно от всички други изхвърляния, като се използва общият код DIM.

(15)(16)

Улов, случаен прилов и освобождаване на други морски организми или животни (M)

В зоната на GFCM следната информация за всеки улов или случаен прилов се записва отделно.

Дневен улов от червени корали, включително риболовна дейност по зона и дълбочина,

Случаен прилов и освобождаване на морски птици,

Случаен прилов и освобождаване на тюлени монаси,

-Случаен прилов и освобождаване на морски костенурки,

Случаен прилов и освобождаване на китоподобни.

Когато е приложимо, освободените в морето морски животни се записват, като се използва общият код RET.

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО или, когато това не е възможно, кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

2.   ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ/ТРАНСБОРДИРАНЕ

Когато продукти от риболов са били разтоварени или трансбордирани, или ако са били премерени с одобрени от компетентните органи на държавите членки системи на кораба за улов, на трансбордиращия или на приемащия риболовен кораб, тогава действителното тегло на разтоварените или трансбордираните количества се указва в декларацията за разтоварване или трансбордиране по видове, в килограми тегло на продукта, като се посочва:

а)

Представяне на рибата (референтен номер 17 в риболовния дневник на хартиен носител), като се използват кодовете от таблица 1 към приложение I (М),

б)

Мерна единица за разтоварените или трансбордираните количества (референтен номер 18 в риболовния дневник на хартиен носител); посочва се теглото на единицата в килограми тегло на продукта. Тази единица може да бъде различна от въведената в риболовния дневник (M),

в)

Общото тегло по разтоварени или трансбордирани видове (референтен номер 19 в риболовния дневник на хартиен носител); посочва се теглото на действително разтоварените или трансбордирани количества за всеки вид (M),

Законният по размер улов се записва, като се използва общият код LSC. Улов под минималния референтен размер за опазване се записва отделно от законния по размер улов, като се използва общият код BMS. Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

г)

Теглото следва да отговаря на продуктовото тегло на рибата при разтоварване, т.е. след всяка преработка на борда. Впоследствие компетентните органи в държавите членки прилагат съответните коефициенти на преобразуване за изчисление на еквивалента живо тегло в съответствие с член 49 от настоящия регламент,

д)

Подпис на капитана (референтен номер 20 в риболовния дневник на хартиен носител) (M)

д)

Подпис, име и адрес на агента и на наблюдателя, когато е приложимо (референтен номер 21 в риболовния дневник на хартиен носител),

ж)

Съответната географска зона на улов: зона на ФАО, подзона и подучастък на ФАО, участък на ICES, подзона на NAFO, NEAFC, зона на CECAF, подзона на GFCM или риболовна зона на трета държава (референтен номер 22 в риболовния дневник на хартиен носител). Това се прилага по същия начин за информацията за местоположението и географската зона, както е посочено по-горе (M).

3.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ В РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

Капитаните на риболовни кораби на Съюза записват в риболовния дневник следната допълнителна информация за времето, прекарано в риболов, който е предмет на режими на риболовно усилие:

а)

цялата информация, която се изисква според настоящия раздел, се записва в риболовния дневник на хартиен носител между референтни номера 15 и 16;

б)

времето се записва като универсално координирано време (UTC);

в)

географската ширина и дължина се записва в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути (формат WGS84), когато се използва GPS;

г)

видовете се записват, като се използват 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

3.1.   Информация относно риболовното усилие

а)   Преминаване през зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб с разрешение за риболов преминава през зона на риболовно усилие, без да извършва риболовни дейности в тази зона, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или се попълва електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

зоната на риболовно усилие,

датите и часовете на всяко навлизане/напускане на зоната,

местоположение на всяко навлизане и напускане, изразено в географска ширина и дължина,

уловът, съхраняван на борда по видове, към момента на навлизане,

думата „преминаване“.

б)   Навлизане в зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб навлезе в зона на риболовно усилие, в която има вероятност да извършва риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или се попълва електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „навлизане“,

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

часът на навлизането,

уловът, съхраняван на борда по видове, към момента на навлизане, и

целевите видове.

в)   Напускане на зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности, и когато навлиза в друга зона на риболовно усилие, в която възнамерява да извършва риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „навлизане“,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

новата зона на риболовно усилие,

час на напускане/навлизане,

уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане/навлизане, и

целевите видове.

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности и в която повече няма да извършва риболовни дейности, се попълва нов ред или електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „напускане“,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

зоната на риболовно усилие,

часът на заминаване,

уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане, и

целевите видове.

г)   Трансзонални риболовни дейности  (3)

Когато риболовен кораб извършва трансзонални риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в дневника на хартиен носител или електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „трансзонален“,

часът на първото напускане и зоната на риболовно усилие,

местоположението на първото навлизане, изразено в географска ширина и дължина,

часът на последното навлизане и зоната на риболовно усилие,

местоположението на последното напускане, изразено в географска ширина и дължина,

уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане/навлизане, и

целевите видове.

д)   Допълнителна информация за риболовните кораби, използващи статични уреди

Когато риболовният кораб поставя или повторно поставя статични уреди, се вписва следната информация:

датата;

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

думите „поставяне“ или „повторно поставяне“,

часът.

Когато риболовният кораб приключва операции със статични уреди:

датата;

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

думата „приключване“,

часът.

3.2.   Информация относно съобщаването на движенията на риболовните кораби

Когато риболовен кораб, извършващ риболовни дейности, е задължен да предаде на компетентните органи доклад за риболовното усилие в съответствие с член 28 от Регламента за контрол, освен информацията, посочена в точка 3.1, се записва и следната информация:

а)

датата и часът на съобщението;

б)

географското местоположение на риболовния кораб, изразено в географска ширина и дължина;

в)

използваните средства за съобщаване и, при необходимост, използваната радиостанция; и

г)

местоназначението на съобщението.“


(1)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(2)  Съгласно член 15, параграф 4 и член 15, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, изменен с Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г., и по-специално:

видове, чийто улов е забранен, и които са посочени като такива в правен акт на Съюза, приет в рамките на Общата политика в областта на рибарството;

видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се вземат предвид характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата;

улов, за който се прилагат минимални изключения;

риби, които видимо са увредени от хищници.

(3)  Корабите, които остават в зона на риболовно усилие на разстояние, което не превишава 5 морски мили от която и да е страна на линията, разделяща две зони на риболовно усилие, трябва да запишат своето първо навлизане и последно напускане за период от 24 часа.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII

СТАНДАРТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ

Форматът за обмена на електронни данни се основава на стандарта P1000 на Центъра на ООН за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT). Обменът на данни, свързан с подобни стопански дейности, е групиран в домейни и е посочен в документите относно спецификациите на бизнес изискванията (BRS).

Налични са стандарти за:

 

P1000—1; Общи принципи

 

P1000—3; Домейн за риболовна дейност

 

P1000—5; Домейн за продажби

 

P1000 – 7; Домейн за местоположение на кораба

 

P1000 – 12; Домейн за обобщен доклад за данните за улова

Документите относно BRS и преводът в компютърно четим формат (XML Schema Definition) могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документите за изпълнение, които могат да се използват за обмен на данни.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII

СПИСЪК С ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА НАДЗОР ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОТКРИВАНЕТО НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ

Обща информация

1.

Референтен номер на доклада за надзора

2.

Дата и час на наблюдението или откриването (UTC)

3.

Държава членка на произход и име на единния орган

4.

Вид и идентификация на кораба за надзор

5.

Местоположение и местонахождение на кораба/въздухоплавателното средство за надзор по време на наблюдението или откриването.

Данни за риболовния кораб

6.

Държава на флага

7.

Име

8.

Пристанище на регистрация и външен регистрационен номер

9.

Международна радиопозивна

10.

Номер в Международната морска организация

11.

Номер в регистъра на флота на Общността.

12.

Описание

13.

Вид

14.

Първоначално местоположение и местонахождение по време на наблюдението или откриването

15.

Първоначален курс и скорост по време на наблюдението или откриването

16.

Дейност

Друга информация

17.

Средство за наблюдение или откриване

18.

Контакт с кораба

19.

Данни за комуникация с кораба

20.

Запис на наблюдението или откриването

21.

Коментари

22.

Приложени документи

23.

Длъжностно лице, изготвило доклада, и подпис

Инструкции за попълване на докладите за надзора:

1.

Подадената информация трябва да е възможно най-пълна.

2.

Местоположение, изразено в географска ширина и дължина, и подробно местонахождение (участък на ICES, географска подзона на GFCM, подзона на NAFO, NEAFC или CECAF, зона на ФАО, подзона и участък и на суша, пристанище).

3.

Държава на флага, име на кораба, пристанище на регистрация, външен регистрационен номер, международна радиопозивна и номер в MMO: трябва да бъдат получени от наблюдението или откриването на кораба или от свързана с него информация, или от радиоконтакт с кораба (източникът на тази информация трябва да се съобщи).

4.

Описание на кораба (ако се наблюдава визуално): отличителни белези (според случая): посочва се дали името и пристанището на регистрация на кораба са видими или не. Записват се цветовете на корпуса и на надстройката, броят на мачтите, положението на мостика, дължината на комина и др.

5.

Вид на наблюдавания кораб и уреди: напр. кораб с парагади, траулер, влекач, кораб фабрика, транспортен кораб (Международна стандартна статистическа класификация на риболовните кораби на ФАО).

6.

Дейност на наблюдавания или открития кораб (според случая): доклад за всяка дейност, ако корабът е извършвал риболов, поставял риболовни уреди, изтеглял, трансбордирал, прехвърлял, теглил, преминавал транзитно, закотвял или извършвал други дейности (които трябва да са описани подробно), включително дата, час, местоположение, курс и скорост на кораба за всяка дейност.

7.

Средство за наблюдение или откриване (според случая): данни относно начина, по който е извършено наблюдението или откриването, например визуално, със система за наблюдение на корабите, с радар, с радио или друго (да бъде описано подробно).

8.

Контакт с кораба: държава, ако е осъществен контакт (ДА/НЕ) и комуникационни средства (радио или друго, които трябва да бъдат описани подробно).

9.

Данни за комуникацията: обобщава се всяка комуникация с кораба, като се уточняват името, националността и длъжността, дадени от лицето/лицата, с които е бил осъществен контакт на борда на наблюдавания/открития кораб.

10.

Запис на наблюдението или откриването: показва дали наблюдението или откриването е извършено чрез снимки, видео, аудио или писмен доклад.

11.

Коментари: съобщете всякакви други коментари.

12.

Приложени документи: да се приложи, ако е възможно, снимка или скица на кораба (начертава се профилът на кораба, като се посочват всички отличителни структури, профили, мачти и маркировки на кораба, които биха могли да бъдат използвани за идентифициране).

Подробните инструкции, които трябва да се използват за попълване на докладите, могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Правила за електронен обмен на докладите за надзор:

XML Schema Definition (XSD) за електронен обмен на доклади за надзора може да бъде намерена на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документи за изпълнение, които да се използват за обмена.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXVI

ФОРМАТ НА ДОКЛАДА НА КОНТРОЛИРАЩИЯ НАБЛЮДАТЕЛ

ДАННИ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЯ

Име

 

Определен от (компетентен орган)

 

Изпратен от (назначаващ орган)

 

Начална дата

 

Крайна дата

 


ДАННИ ЗА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ

Вид

 

Държава на флага

 

Име

 

Номер от регистъра на флота на Общността

 

Външна идентификация

 

IRCS (международна радиопозивна)

 

Номер в ММО

 

Мощност на двигателя

 

Обща дължина

 


ВИДОВЕ УРЕДИ НА БОРДА

1.

 

2.

 

3.

 


УРЕДИ, ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ Е НАБЛЮДАВАНО ПО ВРЕМЕ НА РЕЙСА

1.

 

2.

 

3.

 


ДАННИ ЗА РИБОЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Референтен номер на риболовната операция (ако е приложимо)

 

Дата

 

Вид на използвания уред

 

Размери

 

Размер на отвора

 

Монтирани приспособления за прикрепване

 

Час на началото на операцията

Час на края на операцията

 

Местоположение в началото на операцията

 

Дълбочина в началото

 

Дълбочина в края на операцията

 

Местоположение в края на операцията

 


УЛОВ

Вид

Задържан

Изхвърлен

Приблизителна оценка на количествата от всеки вид в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на количествата от целевите видове в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на количествата от целевите видове в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на общото количество на улова в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО КОНСТАТИРАНО НЕСПАЗВАНЕ
ОБОБЩЕНИЕ В КРАЯ НА РИБОЛОВНИЯ РЕЙС

ПОДПИС НА НАБЛЮДАТЕЛЯ

ДАТА“


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXVII

ДОКЛАДИ ОТ ИНСПЕКЦИИ

МИНИМАЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ОТ ИНСПЕКЦИИ

Инструкции за попълване на докладите от инспекции:

Подадената информация трябва да е възможно най-пълна. Вписаната информация трябва да бъде меродавна и достъпна. Подробните инструкции, които трябва да се използват за попълване на докладите, могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Правила за електронен обмен на докладите от инспекции:

XML Schema Definition (XSD) за инспекция за електронния обмен на докладите от инспекции може да бъде намерена на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документи за изпълнение, които да се използват за обмена.

МОДУЛ 1: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВЕН КОРАБ В ОТКРИТО МОРЕ

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (1)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (1)

3.

Инспектиращ кораб (флаг, име и външен регистрационен номер) (1)

4.

Международна радиопозивна (1)

5.

Дата на инспекцията (начало) (1)

6.

Час на инспекцията (начало) (1)

7.

Дата на инспекцията (край) (1)

8.

Час на инспекцията (край) (1)

9.

Местоположение на инспектиращия кораб (изразено в географска ширина и дължина) (1)

10.

Местонахождение на инспектиращия кораб (данни за риболовната зона) (1)

11.

Отговорен инспектор (1)

12.

Националност

13.

Инспектор 2 (1)

14.

Националност

15.

Данни за целевия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (1)

16.

Местоположение и местонахождение на кораба, ако е различно от това на инспектиращия кораб (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (1)

17.

Вид кораб (1)

18.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (1)

19.

Международна радиопозивна (1)

20.

Номер в Международната морска организация (1)

21.

Номер от регистъра на флота на Общността (1)

22.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (1)

23.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (1)

24.

Данни за агента (име, националност и адрес) (1)

25.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (1)

26.

Обаждане по радиото преди качване на борда

27.

Риболовният дневник, попълнен преди инспекцията

28.

Стълба за качване на борда (1)

29.

Идентифициране за инспекторите

30.

Нарушения или наблюдения  (1)

31.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация  (1)

32.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (1)

33.

Проверка на мощността на двигателя

34.

Данни за лицензията за риболов (1)

35.

Данни за разрешението за трансбордиране (1)

36.

Функциониране на системата за наблюдение на кораби (1)

37.

Функциониране на електроннота наблюдение от разстояние (1)

38.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (1)

39.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (1)

40.

Референтен номер на предварителното уведомление (1)

41.

Цел на уведомлението (1)

42.

Сертификат за складовите помещения за риба

43.

План за складиране

44.

Таблици за незапълнения обем на резервоари с охладена морска вода

45.

Сертификат за системите за претегляне на борда

46.

Членство в организация на производители

47.

Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (1)

48.

Нарушения или наблюдения  (1)

49.

Инспекция на улова  (1)

50.

Данни за улова на борда (видове, количества в еквивалент живо тегло, включително за маломерна риба, зона на улов) (1)

51.

Допустимо отклонение за всеки вид (1)

52.

Отделна регистрация на маломерна риба (1)

53.

Отделно складиране на запасите от дънни видове под многогодишните планове (1)

54.

Отделно складиране на маломерна риба (1)

55.

Проверка на теглото, брой кутии/контейнери, таблици за незапълнения обем или вземане на проби

56.

Регистрация на данни за изхвърлянето (видове, количества) (1)

57.

Нарушения или наблюдения  (1)

58.

Инспекция на уредите  (1)

59.

Данни за уредите (вид) (1)

60.

Данни (вид) на приспособленията за прикрепване на мрежата или съоръженията (1)

61.

Данни за размера на отвора или размерите (1)

62.

Данни за кордата (вид, дебелина) (1)

63.

Маркиране на уредите

64.

Нарушения или наблюдения  (1)

65.

Коментари от страна на инспектора  (1)

66.

Коментари от страна на капитана  (1)

67.

Предприети действия  (1)

68.

Подпис на инспектора  (1)

69.

Подпис на капитана  (1)

МОДУЛ 2: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ ПРИ ТРАНСБОРДИРАНЕ

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (2)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (2)

3.

Инспектиращ кораб (флаг, име и външен регистрационен номер) (2)

4.

Международна радиопозивна (2)

5.

Дата на инспекцията (начало) (2)

6.

Час на инспекцията (начало) (2)

7.

Дата на инспекцията (край) (2)

8.

Час на инспекцията (край) (2)

9.

Местоположение на инспектиращия кораб (изразено в географска ширина и дължина) (2)

10.

Местонахождение на инспектиращия кораб (данни за риболовната зона) (2)

11.

Местонахождение на пристанището (3)

12.

Определено пристанище (2)

13.

Отговорен инспектор (2)

14.

Националност

15.

Инспектор 2 (2)

16.

Националност

17.

Данни за трансбордиращия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (2)

18.

Местоположение и местонахождение на кораба (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (2)

19.

Вид кораб (2)

20.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

21.

Международна радиопозивна (2)

22.

Номер в Международната морска организация (2)

23.

Номер от регистъра на флота на Общността (2)

24.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (2)

25.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (2)

26.

Данни за агента (име, националност и адрес) (2)

27.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (2)

28.

Проверка на системата за наблюдение на корабите преди качване на борда

29.

Риболовния дневник, попълнен преди трансбордиране (2)

30.

Нарушения или наблюдения  (2)

31.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация  (2)

32.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

33.

Данни за лицензията за риболов (2)

34.

Данни за разрешението за риболов (2)

35.

Данни за разрешението за трансбордиране (2)

36.

Функциониране на системата за наблюдение на кораби

37.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (2)

38.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (2)

39.

Референтен номер на предварителното уведомление (2)

40.

Цел на предварителното уведомление (включително режим за ННН риболов) (2)

41.

Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (3)

42.

Нарушения или наблюдения  (2)

43.

Инспекция на улова  (2)

44.

Данни за улова на борда (преди трансбордиране) (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

45.

Допустимо отклонение за всеки вид (2)

46.

Данни за трансбордирания улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

47.

Нарушения или наблюдения  (2)

48.

Данни за приемащия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (2)

49.

Местоположение и местонахождение на кораба (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (2)

50.

Вид кораб (2)

51.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

52.

Международна радиопозивна (2)

53.

Номер в Международната морска организация (2)

54.

Номер от регистъра на флота на Общността (2)

55.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (2)

56.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (2)

57.

Данни за агента (име, националност и адрес) (2)

58.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (2)

59.

Проверка на системата за наблюдение на корабите преди качване на борда

60.

Риболовния дневник, попълнен преди трансбордиране (2)

61.

Нарушения или наблюдения  (2)

62.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация  (2)

63.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

64.

Данни за лицензията за риболов (2)

65.

Функциониране на системата за наблюдение на кораби

66.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (2)

67.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (2)

68.

Референтен номер на предварителното уведомление (2)

69.

Цел на предварителното уведомление (2)

70.

Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (3)

71.

Нарушения или наблюдения  (2)

72.

Инспекция на улова  (2)

73.

Данни за улова на борда (преди трансбордиране) (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

74.

Данни за приетия улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

75.

Нарушения или наблюдения  (2)

76.

Коментари от страна на инспектора  (2)

77.

Коментари от страна на капитана/капитаните  (2)

78.

Предприети действия  (2)

79.

Подпис на инспектора  (2)

80.

Подпис на капитана/капитаните  (2)

МОДУЛ 3: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВЕН КОРАБ В ПРИСТАНИЩЕ ИЛИПРИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕДИ ПЪРВА ПРОДАЖБА

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (4)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (4)  (5)

3.

Дата на инспекцията (начало на инспекцията) (4)  (5)

4.

Час на инспекцията (начало на инспекцията) (4)  (5)

5.

Дата на инспекцията (край на инспекцията) (4)  (5)

6.

Час на инспекцията (край на инспекцията) (4)  (5)

7.

Местонахождение на пристанището (4)  (5)

8.

Определено пристанище (4)  (5)

9.

Отговорен инспектор (4)

10.

Националност

11.

Инспектор 2 (4)

12.

Националност

13.

Данни за целевия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (4)  (5)

14.

Вид кораб (4)  (5)

15.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (4)  (5)

16.

Международна радиопозивна (4)  (5)

17.

Номер в Международната морска организация (4)  (5)

18.

Номер от регистъра на флота на Общността (4)

19.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (4)  (5)

20.

Данни за действителния собственик (име, националност и адрес) (4)  (5)

21.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (4)

22.

Данни за агента (име, националност и адрес) (4)

23.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (4)

24.

Проверка на системата за наблюдение на корабите преди пристигане на суша (4)  (5)

25.

Риболовния дневник, попълнен преди пристигане

26.

Идентифициране за инспекторите

27.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

28.

Инспекции на документи и разрешения  (4)  (5)

29.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (4)

30.

Данни за лицензията за риболов (4)  (5)

31.

Данни за разрешението за риболов (4)  (5)

32.

Данни за достъпа до пристанището и разрешението за разтоварване (4)  (5)

33.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (4)

34.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (4)

35.

Референтен номер на предварителното уведомление (4)  (5)

36.

Цел на предварителното уведомление (включително режим за ННН риболов) (4)  (5)

37.

Сертификат за складовите помещения за риба

38.

План за складиране

39.

Таблици за незапълнения обем на резервоари с охладена морска вода

40.

Сертификат за системите за претегляне на борда

41.

Членство в организация на производители

42.

Данни за последното посетено пристанище (дата, държава и пристанище) (4)  (5)

43.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

44.

Инспекция на улова  (4)  (5)

45.

Данни за улова на борда (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (4)  (5)

46.

Допустимо отклонение за всеки вид (4)

47.

Отделна регистрация на маломерна риба (4)

48.

Данни за разтоварения улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (4)  (5)

49.

Проверен минимален референтен размер за опазване (4)

50.

Етикетиране

51.

Проверка на теглото, брой кутии/контейнери или проверка с вземане на проби при разтоварване

52.

Проверка на трюма след разтоварване

53.

Претегляне на улова при разтоварване

54.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

55.

Данни за трансбордиране за улов, получен от други риболовни кораби  (4)  (5)

56.

Данни за трансбодиращи риболовни кораби (име, външен регистрационен номер, международна радиопозивна, номер в Международната морска организация, номер от регистъра на флота на Общността, флаг) (4)  (5)

57.

Данни за декларацията за трансбордиране (4)  (5)

58.

Данни за трансбордиран улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (4)  (5)

59.

Документи за друг улов (сертификати за улов) (4)  (5)

60.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

61.

Инспекция на уредите  (4)  (5)

62.

Данни за уредите (вид) (4)  (5)

63.

Данни (вид) на приспособленията за прикрепване на мрежата или съоръженията (4)  (5)

64.

Данни за размера на отвора или размерите (4)  (5)

65.

Данни за кордата (вид, дебелина) (4)  (5)

66.

Маркиране на уредите

67.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

68.

Статут на риболовния кораб в зоната/зоните на регионалните организации за управление на рибарството, където е извършван риболов или дейности, свързани с риболова (включително всеки списък на извършващи ННН риболовни кораби)  (4)  (5)

69.

Коментари от страна на инспектора  (4)

70.

Коментари от страна на капитана  (4)  (5)

71.

Предприети действия  (4)

72.

Подпис на инспектора  (4)  (5)

73.

Подпис на капитана  (4)  (5)

МОДУЛ 4: ИНСПЕКЦИЯ НА ПАЗАРА/ПОМЕЩЕНИЯТА

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (6)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (6)

3.

Дата на инспекцията (начало на инспекцията) (6)

4.

Час на инспекцията (начало на инспекцията) (6)

5.

Дата на инспекцията (край на инспекцията) (6)

6.

Час на инспекцията (край на инспекцията) (6)

7.

Местонахождение на пристанището (6)

8.

Отговорен инспектор (6)

9.

Националност

10.

Инспектор 2 (6)

11.

Националност

12.

Идентифициране за инспекторите

13.

Данни за инспекцията на пазара или помещенията (име и адрес)  (6)

14.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (6)

15.

Данни за представителя на собственика (име, националност и адрес) (6)

16.

Данни за инспектираните продукти от риболов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентификация на корабите на произход)  (6)

17.

Данни за регистриран купувач, тръжен център или други органи или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов (име, националност и адрес) (6)

18.

Проверен минимален референтен размер за опазване (6)

19.

Етикетиране за проследяемост (6)

20.

Общи стандарти за пускане на пазара (6)

21.

Категории за размери

22.

Категории за свежест

23.

Инспектирани продукти от риболов, предмет на механизма за съхранение

24.

Продукти от риболов, претеглени преди продажбата

25.

Калибрирани и пломбирани системи за претегляне

26.

Нарушения или наблюдения  (6)

27.

Инспекция на документи, свързани с инспектираните продукти от риболов  (6)

28.

Данни от декларацията за разтоварване

29.

Данни от декларацията за приемане

30.

Данни от документа за транспорта

31.

Фактури на доставчика и данни от документите за продажба

32.

Данни за сертификата за ННН улов

33.

Данни за вносителя (име, националност и адрес)

34.

Нарушения или наблюдения  (6)

35.

Коментари от страна на инспектора  (6)

36.

Коментари от страна на оператора  (6)

37.

Предприети действия  (6)

38.

Подпис на инспектора  (6)

39.

Подпис на оператора  (6)

МОДУЛ 5: ИНСПЕКЦИЯ НА СРЕДСТВО ЗА ТРАНСПОРТ

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (7)

2.

Държава членка и инспектиращ орган (*)

3.

Дата на инспекцията (начало) (*)

4.

Час на инспекцията (начало) (*)

5.

Дата на инспекцията (край) (*)

6.

Час на инспекцията (край) (*)

7.

Място на инспекцията (адрес) (*)

8.

Отговорен инспектор (*)

9.

Националност

10.

Инспектор 2 (*)

11.

Националност

12.

Идентифициране за инспекторите

13.

Данни за целевото средство за транспорт (вид и националност) (*)

14.

Идентификация на влекача (регистрационен номер върху табелата) (*)

15.

Идентификация на ремаркето (регистрационен номер върху табелата) (*)

16.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (*)

17.

Данни за шофьора (име, националност и адрес) (*)

18.

Инспекция на документите, свързани с продукти от риболов (*)

19.

Продукти от риболов, претеглени преди транспортиране (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентифициране на корабите на произход) (*)

20.

Местоназначение на средството за транспорт (*)

21.

Данни от документа за транспорта

22.

Електронно предаване на документа за транспорта на държава членка на флага

23.

Риболовен дневник на кораба на произход, приложен към документа за транспорта

24.

Електронно предаване на риболовния дневник на кораба на произход на държавата членка на флага

25.

Друг документ за улова, приложен към документа за транспорта (сертификат за улова)

26.

Документ за транспорта, получен преди пристигането от държавата членка, в която се извършва разтоварването или пускането на пазара

27.

Данни от декларацията за разтоварване

28.

Данни от декларацията за приемане

29.

Кръстосана проверка на декларацията за приемане с декларацията за разтоварване

30.

Данни от документите за продажба или фактурите

31.

Етикетиране за проследяемост

32.

Еталонно претегляне на кутии/контейнери

33.

Калибрирани и пломбирани системи за претегляне

34.

Запис за претеглянето

35.

Пломбирано превозно средство или контейнер

36.

Данни за пломбата, посочени в документа за транспорта

37.

Инспектиращ орган, който е поставил пломбите (*)

38.

Състояние на пломбите (*)

39.

Нарушения или наблюдения (*)

40.

Продукти от риболов, транспортирани преди претегляне (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентифициране на корабите на произход) (*)

41.

Местоназначение на средството за транспорт (*)

42.

Данни от документа за транспорта

43.

Електронно предаване на документа за транспорта на държава членка на флага

44.

Риболовен дневник на кораба на произход, приложен към документа за транспорта

45.

Електронно предаване на риболовния дневник на кораба на произход на държавата членка на флага

46.

Документ за транспорта, получен преди пристигането от държавата членка, в която се извършва разтоварването или пускането на пазара

47.

Данни от декларацията за разтоварване

48.

Претегляне на продуктите от риболов, наблюдавано от компетентните органи на държавата членка при пристигане на местоназначението

49.

Данни за регистриран купувач, тръжен център или други органи или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов (име, националност и адрес) (*)

50.

Пломбирано превозно средство или контейнер

51.

Данни за пломбата, посочени в документа за транспорта

52.

Инспектиращ орган, който е поставил пломбите (*)

53.

Състояние на пломбите (*)

54.

Нарушения или наблюдения (*)

55.

Коментари от страна на инспектора (*)

56.

Коментари от страна на превозвача (*)

57.

Предприети действия (*)

58.

Подпис на инспектора (*)

59.

Подпис на превозвача (*)


(1)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(2)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(3)  Допълнително при инспекция за държавен пристанищен контрол.

(4)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(5)  Допълнително при инспекция за държавен пристанищен контрол.

(6)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(7)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXX

ТОЧКИ, КОИТО СЕ ПРИСЪЖДАТ ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ

Тежко нарушение

Точки

1

Неизпълнение на задълженията за отчитане и деклариране на улова или свързаните с него данни, включително данни, които се предават чрез система за спътниково наблюдение на корабите

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

3

2

Използване на уреди, които са забранени или неотговарящи на изискванията на законодателството на Съюза

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

4

3

Подправяне или прикриване на маркировка, самоличност или регистрация

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

4

Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследване

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

5

Вземане на борда, трансбордиране или разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство или неизпълнение на задълженията по отношение на разтоварване на маломерна риба

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

6

Извършване на риболовни дейности в района на регионална организация за управление на рибарството по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

7

Извършване на риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на флага или от съответната крайбрежна държава

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

8

Извършване на риболов в закрит район или по време на закрит сезон, без квота или след изчерпването ѝ, или отвъд ограничената дълбочина

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

6

9

Целеви риболов на запас, за който е обявен мораториум или чийто улов е забранен

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

10

Възпрепятстване на длъжностните лица при изпълнение на техните задължения по повод на инспекция за спазване на приложимите мерки за опазване и управление или на наблюдатели при изпълнение на техните задължения по наблюдение за спазване на приложимите правила на Съюза

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

11

Трансбордиране или участие в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на риболовни кораби, за които е установено, че са извършвали ННН риболов по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008, и в частност кораби, вписани в списъка на Съюза на кораби, извършващи ННН риболов, или в такъв списък на регионална организация за управление на риболова

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква ѝ) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

12

Използване на риболовен кораб без националност, който следователно е кораб без националност съгласно международното право

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7“


31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/52


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1963 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2015 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

На 22 май 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/787 („регламента за временните мерки“) (2) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република („засегнатата държава“ или „КНР“), както и на калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република, съдържащ се в някои препарати и/или смеси.

(2)

Разследването бе започнато на 4 септември 2014 г. вследствие на жалба, подадена на 22 юли 2014 г. от Celanese Sales Germany GmbH („жалбоподателя“). До промяна в наименованието си на 1 август 2015 г. жалбоподателят се е наричал Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH. Той е единственият производител в Съюза на калиев ацесулфам (или „Ace-K“), представляващ по този начин 100 % от общото производство на Ace-K на Съюза.

(3)

Както е посочено в съображение 16 от регламента за временните мерки, разследването на дъмпинга и вредата обхваща периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. („разследвания период“). Тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, бяха разгледани за периода от 1 януари 2011 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

1.2.   Последваща процедура

(4)

След оповестяването на основните факти и съображения, въз основа на които беше наложено временно антидъмпингово мито („оповестяване на временните заключения“), няколко заинтересовани страни направиха писмени изявления, в които изложиха своето становище относно предварителните констатации. На страните, които пожелаха да бъдат изслушани, беше предоставена такава възможност.

(5)

Жалбоподателят поиска изслушване от служителя по изслушванията при търговските процедури („служител по изслушванията“). Изслушването се състоя на 8 юли 2015 г. Жалбоподателят оспори няколко аспекта на предварителните заключения, в частност по отношение на адаптациите съответно при изчисляването на дъмпинговия марж и маржа на вредата.

(6)

Комисията разгледа устните и писмените коментари, представени от заинтересованите страни, и в случаите, в които това беше счетено за целесъобразно, внесе съответните изменения във предварителните констатации.

(7)

Комисията информира всички страни за основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на Ace-K с произход от КНР и окончателно да събере сумите, обезпечени с временното мито („оповестяване на окончателните заключения“). На страните бе даден срок, в който да представят своите коментари относно оповестяването на окончателните заключения. По искане на жалбоподателя, друго изслушване пред служителя по изслушването е проведено на 22 септември 2015 г.

(8)

Коментарите, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и взети под внимание, когато това беше счетено за уместно.

1.3.   Изготвяне на извадка

(9)

Поради липсата на коментари относно това да се преустанови изготвянето на извадка предвид ограничения брой на несвързаните вносители и производителите износители, които са заявили интерес, предварителните констатации в съображения 7—11 от регламента за временните мерки се потвърждават.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(10)

Разглежданият продукт, както е посочено в съображение 17 от регламента за временните мерки, е калиев ацесулфам (калиева сол на 6-метил-1,2,3-оксатиазин-4(3Н)-он 2,2-диоксид; CAS RN 55589-62-3) с произход от Китайската народна република, както и калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република, съдържащ се в препрати и/или смеси, понастоящем класиран в кодове по КН ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (код по ТАРИК 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 и ex 3824 90 96.

(11)

Както е обяснено в съображение 18 от регламента за временните мерки, Ace-K се използва като синтетичен подсладител с широка гама от приложения, например в храни, напитки и фармацевтични продукти.

(12)

След налагането на временните мерки митническите органи на различни държави членки и на Швейцария изразиха опасения за трудности, свързани с прилагането на мерките, предизвикани от временното включване на Ace-K в препарати и/или смеси в определението на разглеждания продукт. Разследването показа, че такива препарати и/или смеси, съдържащи Ace-K, в действителност не са били внасяни през разследвания период. Комисията заключи, че поради липсата на внос препаратите и смесите не следва да бъдат включени в определението на обхвата на продукта. Това пояснение е без значение за констатациите относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза. Въпреки че в хода на разследването Комисията установи някои дейности, свързани с разработването на една смес от страна на производител от Съюза, въздействието на дейностите бе изключено от анализа още на предварителния етап предвид извънредния им характер. Поради това пояснението се отнася само до Ace-K в препарати и/или смеси и не влияе съществено върху обхвата на процедурата или върху предварителните констатации относно дъмпинга и вредата.

(13)

Предвид значителните трудности, свързани с прилагането на мерките, докладвани от митническите органи, евентуалните рискове от заобикалянето на мерките обосноваха изключването на Ace-K в чист вид, преобразуван в препарати и/или смеси, от определението на разглеждания продукт. Следователно включването на препаратите и смесите не е целесъобразно.

(14)

В определението за разглеждания продукт следва да бъде уточнено, че става въпрос само за калиев ацесулфам (калиева сол на 6-метил-1,2,3-оксатиазин- 4(3Н)-он 2,2-диоксид; CAS № 55589-62-3), с произход от Китайската народна република („продукта, предмет на разследването“), понастоящем класиран в код по КН ex 2934 99 90 (код по ТАРИК 2934999021) („разглеждания продукт“). Калиевият ацесулфам също така е известен като ацесулфам К или Ace-K. Ако са били наложени временни антидъмпингови мита върху такива препарати и/или смеси, те следва да бъдат отменени.

(15)

Комисията не получи коментари в това отношение. Следователно заключенията, изложени в съображение 19 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Нормална стойност

(16)

Нито един от китайските производители на Ace-K не поиска третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и поради това техните продажни цени на вътрешния пазар или производствените разходи не може да бъдат използвани за определяне на нормалната стойност. През разследвания период Ace-K е произвеждан само в КНР и Съюза. Поради това нормалната стойност не можеше да бъде определена въз основа на цената или на конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика, или въз основа на цената от такава трета държава за други държави, включително за Съюза.

(17)

Поради това в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност трябваше да бъде определена „на всяка друга разумна основа“.

(18)

За тази цел Комисията използва като отправна точка за определяне на нормалната стойност действително платената или подлежащата на плащане цена за сходния продукт в Съюза, т.е. продажните цени в Съюза на промишлеността на Съюза, като след това адаптира тази цена с цел да се неутрализира ефектът от три елемента, които са съществували само за промишлеността на Съюза и отразяват специфични схеми на ценообразуване, както и дейности, свързани с много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя.

(19)

При разследването действително бе установено, че при определянето на цените на разглеждания продукт в случая са били налице специфични схеми по отношение на количествата и видовете клиенти, разлики в качеството, както и извънредни разходи, свързани с нов, много специфичен и различен продукт, разработван само от жалбоподателя. Поради това Комисията въведе съответните адаптации, за да бъдат отразени специфичните схеми, както и определянето на нормалната стойност да бъде направено на разумна основа.

(20)

Жалбоподателят оспори въпросните адаптации на неговите цени за целите на определянето на нормалната стойност, твърдейки, че са неправомерни съгласно условията на член 2, параграф 10 от основния регламент.

(21)

Горепосочените коментари изискват разяснения относно подхода на Комисията в сравнение с процедурата, описана в регламента за временните мерки. Действително по отношение на съображения 26 и 27 от регламента за временните мерки следва да се уточни, че трите адаптации, описани по-долу в съображения 23—38, са направени като част от определянето на нормалната стойност „на всяка друга разумна основа“ в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Следователно въпросът не е бил да се извърши адаптиране на нормалната стойност за сравнение с експортната цена, а по-скоро да се установи нормалната стойност на разумна основа при липсата на подходяща трета държава с пазарна икономика, която да бъде използвана като държава аналог. В действителност цените на промишлеността на Съюза са били използвани само като отправна точка в процеса на определянето на разумна нормална стойност и адаптациите са били необходими с цел определяне на тази разумна нормална стойност.

(22)

Поради това твърдението, че няма правно основание за тези адаптации, се отхвърля.

3.1.1.   Адаптация във връзка с нивото на търговия

(23)

След оповестяването на временните мерки, въпреки че жалбоподателят се съгласи, че адаптацията е обоснована, тъй като експортните продажби от Китай са били предимно за търговци в Съюза, а продажбите на производителя от Съюза са осъществени предимно за крайни ползватели, той постави под въпрос размера на адаптацията с цел определяне на нормалната стойност на нивото на търговците. Поради ограниченото присъствие на продажбите за дистрибутори в регистъра на тези продажби на промишлеността на Съюза, тези данни не можеха да бъдат използвани за установяване на подходяща ставка за адаптация, отразяваща тези разлики в нивото на търговия, поради коетоставката за адаптация беше временно изчислена въз основа на ценовата разлика между китайските продажби за търговци и за крайни ползватели. Жалбоподателят възрази, че това не е подходяща основа, и изрази становище, че адаптацията във връзка с нивото на търговията е трябвало да бъде определена от брутната печалба, реализирана от три големи дистрибутори в Съюза в сектора за производство на хранителни съставки, всеки от който е продавал Ace-K.

(24)

Комисията приема, че в този случай е по-уместно ставката за адаптацията да се изчисли въз основа на брутните печалби, реализирани от съответните дистрибутори. Методологията обаче, във вида, предложен от жалбоподателя, има недостатъци, тъй като само един от дистрибуторите, споменати от жалбоподателя, е оказал съдействие, а данните се отнасят за всички продукти, търгувани от въпросните вносители, повечето от които не представляват разглеждания продукт. Поради това Комисията адаптира предложената методология, за да включва данните, които бяха проверени в хода на разследването, касаещи само Ace-K. За тази цел Комисията определи брутната печалба, реализирана от всички оказали съдействие вносители. Този марж се отнася само до дистрибуцията на Ace-K. Като приложи преразгледаната методология Комисията получи различна ставка за адаптация във връзка с нивото на търговията в сравнение с използваната ставка в процедурата в регламента за временните мерки. Преразгледаната ставка бе приложена и е отразена в дъмпинговия марж в таблицата в съображение 53 по-долу.

(25)

Един китайски производител износител изтъкна факта, че временната ставка за адаптация във връзка с разликите в нивото на търговия не им е била предоставена. Ставката вече не е от значение, тъй като тя е заменена, както е обяснено в съображение 24 по-горе. Във всеки случай, тъй като временната адаптация е въз основа на данни от двама оказали съдействие китайски производители износители с продажби както за търговци, така и за ползватели, точната стойност се отнася до поверителна търговска информация и не може да се оповестява.

3.1.2.   Адаптация във връзка с разлики в качеството и възприемането им от пазара

(26)

По отношение на адаптацията във връзка с качеството жалбоподателят първо заяви, че няма разлика в качеството между китайския продукт и сходния продукт, произвеждан от производителя от Съюза и че поради това адаптацията не е оправдана. Освен това жалбоподателят постави под въпрос представителността на доказателствата, въз основа на които Комисията е отразила разликите в качеството и възприемането им от пазара при определянето на нормалната стойност.

(27)

В това отношение следва да се подчертае, че има различни становища, които показват разлики в качеството и/или възприемането от пазара на разликите в качеството между китайския продукт и сходния продукт в Съюза. В действителност информацията, представена от жалбоподателя на етапа на жалбата, както и на собственият им уебсайт ясно показват, че е налице разлика в качеството. Някои становища, повечето от които от ограничен характер, включват протоколи от изпитвания и писмени становища, получени от заинтересовани страни. Поради това се счита за достатъчна представителността на доказателствата, въз основа на които се стигна до заключението, че несъмнено е съществувала реална разлика и/или възприятие за разлика в качеството между внасяния продукт и Ace-K, произведен от производител от Съюза.

(28)

Освен това спецификациите на продуктите, които са събрани по време на проверките на място на промишлеността на Съюза, китайските производители и вносители потвърждават посочената разлика в качеството, тъй като са налице значителни разлики по отношение на стандартите за чистота на продукта, продаван от жалбоподателя, и на продукта, продаван от производителите износители. Поради това адаптацията е оправдана.

(29)

Освен това, що се отнася до размера на адаптацията, тя се основава на единственото количествено определяне на разликата в качеството от поверителното досие, предоставено от самата промишленост на Съюза. Комисията установи също така, че разходите за изпитвания и подобряване на стандартите за качество на Ace-K, продаван от един китайски производител, както са проверени в хода на посещението на място в обектите на оказалия съдействие вносител, са приблизително със същия размер като този на адаптацията, направена от Комисията, което потвърждава, че размерът на адаптацията е подходящ.

(30)

Един китайски производител износител заяви, че качеството на неговия Ace-K е по-ниско не само от това на производителя от Съюза, но и от това на двамата му китайски конкуренти. Той заяви, че поради тази причина адаптацията, за продукта му във връзка с качеството, следва да бъде по-висока. Доказателствата в подкрепа на това се отнасят до протоколи от изпитвания, в които продуктът на въпросния китайски производител износител е сравнен с продукт на друг оказал съдействие китайски производител износител, както и декларация, издадена от вносител в Съюза. Този вносител твърди, че е закупил разглеждания продукт от този конкретен китайски производител на по-ниска цена, тъй като се продуктът е с предполагаемо по-ниско качество в сравнение с това на китайските му конкуренти.

(31)

Този аргумент не беше приет, тъй като представените протоколи от изпитвания са с дата преди разследвания период. Качеството на разглеждания продукт от китайския производител износител може да се е подобрило оттогава. Освен това, въпреки че твърдението за по-ниско качество касае и другите двама оказали съдействие китайски производители, в протоколите от изпитванията се сравняват продуктите на китайския производител, който е направил горепосоченото твърдение, спрямо само един оказал съдействие китайски производител. Що се отнася до становището на вносителя, то също се отнася само за продукта на китайския производител, който е направил горепосоченото твърдение, и за един друг оказал съдействие китайски производител. Освен това проверими доказателства в подкрепа на становището (като например фактури, в които се посочва по-ниско качество и/или покупни цени) не бяха представени.

(32)

Въз основа на гореизложеното Комисията счита, че направената адаптация във връзка с качеството е обоснована и на подходящо равнище. Поради това адаптацията на цените на Съюза с цел да се отразят разликите в качеството се потвърждава.

3.1.3.   Адаптация за научноизследователска дейност и маркетинг във връзка с дейности, свързани с много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя

(33)

След оповестяването на временните мерки жалбоподателят заяви, че Комисията не е дала обяснение за причината, поради която разходите, свързани с неговия новоразработен продукт, са били приспаднати от нормалната стойност и заяви, че не е оправдано да се прави адаптация.

(34)

В това отношение трябва, на първо място, да се отбележи, че разходите, направени във връзка с новоразработения продукт, са били приспаднати последователно в хода на анализа на дъмпинга и вредата, тъй като тези разходи са свързани с много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя (вж. съображения 12—14). Те са от изключителен характер и уникални за промишлеността на Съюза. Второ, тъй като новият продукт все още е бил в процес на пълно пускане на пазара, само много ограничени количества от продажбите са осъществени през разследвания период, за което продажните цени в никакъв случай не са били представителни. Такива разходи не са били направени от никой от китайските производители износители, които се считат за основните производители на разглеждания продукт. Поради това с цел нормалната стойност да се определи на разумна основа съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент, Комисията счете за уместно при изчисляването на нормалната стойност да се направи адаптация, като се изключат разходите, свързани с новия продукт.

(35)

Жалбоподателят също така оспори адаптацията като такава въз основа на това, че разходите са били приспаднати от цените, като посочва, че няма правно основание за това съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент, и че по този начин Комисията сравнява несъпоставими неща. Както е обяснено в съображение 21 по-горе обаче, нормалната стойност беше определена въз основа на член 2, параграф 7 от основния регламент и въпросната адаптация беше счетена за основателна съгласно условията на посочения член с цел определяне на нормална стойност на разумна основа. Освен това стана ясно, че определянето на цените на промишлеността на Съюза е било засегнато от посочените разходи (за научноизследователска дейност и най-вече за маркетинг), свързани с нов, много специфичен и различен продукт. Действително разследването показа, че тези разходи са отнесени към дейността, свързана с Ace-K, и поради това е логично, че засегнатото дружество ги е взело предвид в процеса на ценообразуването с цел възстановяване на тези разходи. Всъщност беше потвърдено от промишлеността на Съюза в отговорите на въпросника, че производствените разходи са един от разглежданите фактори в процеса на ценообразуването.

(36)

Жалбоподателят също така оспори размера на адаптацията, която счита за твърде висока. Той заяви, че е обоснована по-ниска сума за килограм с оглед на предполагаемите разлики в разходите за разработване и маркетинг на пазара на Съюза в сравнение с други пазари. В това отношение, на първо място, следва да се подчертае, че това разграничение на разходите по пазари не е направено от жалбоподателя по време на разследването, въпреки факта, че е бил приканен да представи разбивка на въпросните разходи за разработване и маркетинг. От друга страна, тези данни не можаха да бъдат потвърдени по време на проверката на място. Това се отличава от адаптацията, изчислена от Комисията, тъй като тя се основава на проверените данни, предоставени от жалбоподателя. Поради това Комисията счита, че жалбоподателят не е представил доказателства, които показват, че равнището на адаптацията е неоправдано. Във всеки случай не бе сметнато за разумно да се направи преоценка на един елемент от разходите по продажбите, общите и административните разходи по този начин, а на други не. С оглед на гореизложеното твърдението не може да бъде прието.

(37)

Един китайски производител износител поиска от Комисията да оповести точния размер на направената адаптация във връзка с дейности, свързани с много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя. Това обаче не можеше да бъде оповестено, тъй като е от поверителен характер.

(38)

Размерът на трите адаптации, направени от Комисията с цел определяне на нормалната стойност на разумна основа, е в диапазона между 25 % и 45 % от продажната цена на промишлеността на Съюза.

3.1.4.   Твърдения за други адаптации

(39)

Както бе обяснено по-горе, при определянето на нормалната стойност на разумна основа, Комисията използва като отправна точка действителната средна продажна цена в Съюза, надлежно проверена.

(40)

След оповестяването на предварителните констатации промишлеността на Съюза оспори използването на действителните продажни цени като отправна точка. По-специално промишлеността на Съюза заяви, че към въпросните действителни цени е трябвало да се добави „разумен марж на печалба“. По мнение на жалбоподателя маржът на печалбата, реализиран през 2009 г. (в диапазона между 15 % и 25 %), би представлявал „разумен марж на печалба“, тъй като жалбоподателят не е имал господстващо положение със своя пазарен дял, който през посочената година е спаднал до под 50 %. Твърди се, че дъмпингът и вредата от него все още не са били налице през 2009 г.

(41)

В съображение 66 от регламента за временните мерки вече беше обяснено, че продажбите на производителя от Съюза за независими клиенти са били рентабилни. Точната стойност на така изчислената рентабилност на тези продажби е поверителна за страни, различни от производителя от Съюза, и поради това в таблица 10 от регламента за временните мерки рентабилността е представена под формата на индекси, но тя е над 5 %, което представлява разумна стойност за сектора на синтетичните подсладители. Точната стойност е била оповестена на жалбоподателя. Освен това нормалната стойност беше определена въз основа на член 2, параграф 7 от основния регламент. Цените на промишлеността на Съюза бяха използвани като отправна точка и бяха адаптирани спрямо специфични фактори, свързани с промишлеността на Съюза във връзка с ценообразуването, както и дейности, свързани с много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя. Този метод беше счетен за разумен с оглед на специфичните обстоятелства на настоящия случай и информацията, предоставена в досието. Следователно не беше необходимо действителната печалба да бъде заменена с целева печалба с цел определяне на нормалната стойност на разумна основа и нормалната стойност да бъде преизчислена, както беше поискано от жалбоподателя. Поради това твърдението се отхвърля.

(42)

Накрая, жалбоподателят посочи изчислителна грешка по отношение на регистъра на продажбите на Съюза, който е послужил за основа за определяне на нормалната стойност. Тази грешка беше поправена и корекцията е отразена в таблицата в съображение 53 по-долу.

3.1.5.   Коментари след оповестяването на окончателните заключения

(43)

В своя отговор на оповестяването на окончателните заключения жалбоподателят оспори, че Комисията е изчислила размера на приспадането за разликите в нивото на търговия въз основа на пълния размер на цената франко завода на промишлеността на Съюза, тъй като тази цена включва извънредните разходи за научноизследователска дейност и за маркетинг на много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя. Той счита, че критерият е следвало да се приложи към адаптираната цена франко завода на промишлеността на Съюза след приспадане на тези извънредни разходи.

(44)

Ставката за адаптация във връзка с нивото на търговия обаче, както е обяснено в съображение 24 по-горе, е среднопретеглената стойност на брутната печалба, реализирана от оказалите съдействие вносители, във връзка с дистрибуцията на Ace-K. Поради това тя следва да бъде приложена спрямо действителните продажни цени, тъй като представлява адаптация с цел да се отразят обективните разлики в продажните цени, както са установени на пазара. Адаптацията във връзка с нивото на търговия е тясно свързана с цените, наблюдавани на пазара. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(45)

След оповестяването жалбоподателят също така заяви отново, че адаптацията във връзка с нивото на търговия е трябвало да бъде определена от брутната печалба, реализирана от три големи дистрибутори в Съюза в сектора за производство на хранителни съставки, всеки от който е продавал Ace-K. Те поставиха под въпрос преработената методика, използвана от Комисията. Печалбата на дистрибуторите, на която се основава методиката, включва услуги, които дистрибуторите за промишлеността на Съюза не би трябвало да предоставят, т.е. получената печалба е прекалено висока.

(46)

При все това, въпреки че в хода на разследването бяха установени някои допълнителни услуги, брутната печалба, определена за дистрибуторите, представлява нетната стойност на посочените допълнителни дейности и по този начин касае само търговската дейност. Поради тази причина ставката, определена с цел да се отчетат разликите в нивото на търговия, касае само разликата в нивото на търговията и се потвърждава, че ставката, получена по този начин, е по-подходяща от ставката съгласно методологията, предложена от жалбоподателя, както вече беше обяснено в съображение 24 по-горе. Поради това твърдението на жалбоподателя по този въпрос бе отхвърлено.

(47)

В коментарите си по отношение на оповестяването на окончателните заключения жалбоподателят също така поиска оповестяването на няколко елемента, свързани с извънредните разходи за научноизследователска дейност и за маркетинг, направени за много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя, както и свързани със неговите маржове на печалба. Тъй като тези елементи вече са били или оповестени, или пряко предоставени от самия жалбоподател в неговия отговор на въпросника, по време на проверките на място и в различни становища, жалбоподателят бе надлежно информиран за това, че той вече разполага с цялата необходима информация и че не беше счетено за необходимо допълнително оповестяване.

(48)

В хода на изслушването пред служителя по изслушванията при търговските процедури след оповестяването на окончателните заключения жалбоподателят представи като ново искане адаптацията за равнището на търговия да бъде изразена като фиксирана стойност на килограм. Комисията отбеляза, че този коментар е официално с изтекла давност, тъй като е внесен след крайния срок за коментари във връзка с оповестяването на окончателните заключения. Във всеки случай Комисията счита, че използването на процент за посочената адаптация не е неоправдано.

3.1.6.   Заключение за нормалната стойност

(49)

Поради липсата на други коментари във връзка с определянето на нормалната стойност, изложеното в съображения 22 и 23 от регламента за временните мерки се потвърждава.

3.2.   Експортна цена

(50)

Поради липсата на коментари по отношение на експортната цена, изложеното в съображение 24 от регламента за временните мерки се потвърждава.

3.3.   Сравнение

(51)

Получените коментари за адаптациите на нормалната стойност, които всъщност касаят определянето на нормалната стойност като такава, са разгледани в съображения 20—48. Комисията не получи други коментари. Следователно заключенията в съображения 25 и 26 от регламента за временните мерки се потвърждават.

3.4.   Дъмпингови маржове

(52)

Поради липсата на коментари използваната методика за изчисляване на дъмпинговите маржове, посочена в съображения 28—32 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

(53)

Като се отчитат корекцията на изчислителна грешка, както е описано в съображение 42, и преработената методика за определяне на ставката за адаптация във връзка с нивото на търговия, както е описано в съображение 24, окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от CIF цената (стойност, застраховка, навло) на границата на Съюза без платено мито, са, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

135,6 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

119,9 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

64,0 %

Всички други дружества

135,6 %

4.   ВРЕДА

4.1.   Промишленост на Съюза и производство на Съюза

(54)

Поради липсата на коментари относно промишлеността на Съюза и производството на Съюза, изложеното в съображение 34 от регламента за временните мерки се потвърждава.

4.2.   Потребление на Съюза

(55)

Поради липсата на коментари относно потреблението на Съюза, изложеното в съображения 35—37 от регламента за временните мерки се потвърждава.

4.3.   Внос от засегнатата държава

(56)

Както вече бе посочено в съображение 42 по-горе, беше поправена изчислителна грешка в регистъра на продажбите на Съюза. Посочената корекция се отрази и на маржовете на подбиване на цените, в резултат на което те бяха съответно променени. Маржовете на подбиване на цените бяха засегнати в еднаква степен от преразгледаната ставка за адаптация във връзка с нивото на търговия, което е надлежно обяснено в съображение 24 по-горе. Преразгледаният среднопретеглен марж на подбиване на цените варира от 32 % до 54 %.

(57)

След оповестяването промишлеността на Съюза заяви, че поради адаптацията на цената на промишлеността на Съюза, както е посочено в съображение 44 от регламента за временните мерки, маржовете на подбиване на цените, установени от Комисията, са подценени спрямо действителното подбиване на цените. Тези адаптации обаче са целесъобразни, тъй като те са направени с цел да се сведат цените на промишлеността на Съюза на равнище, което дава възможност за обективно сравнение с цените на вноса от КНР.

(58)

Поради липсата на други коментари относно вноса от засегнатата държава и с изключение на преразгледаните маржове на подбиване на цените, както е посочено в съображение 56 по-горе, заключенията в съображения 38—44 от регламента за временните мерки се потвърждават.

4.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

(59)

Промишлеността на Съюза оспори изключването на някои разходи за научноизследователска дейност и за маркетинг при определянето на икономическото състояние на промишлеността на Съюза. При липсата на каквито и да било доказателства за противното обаче, Комисията поддържа становището си, че тези разходи са направени за много специфичен и различен продукт, разработен от жалбоподателя, и че са от извънреден характер, поради което не следва да се вземат предвид за целите на оценката на икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(60)

Поради липсата на други коментари относно промените на показателите за вредата заключенията в съображения 45—73 от регламента за временните мерки се потвърждават.

4.5.   Коментари след оповестяването на окончателните заключения

(61)

След оповестяването на окончателните заключения жалбоподателят представи коментари относно някои адаптации на цената франко завода на промишлеността на Съюза, използвана за изчисляване на вредата. Тези коментари, които касаят и изчисляването на нормалната стойност, са разгледани в съображения 43—48 по-горе. Комисията подходи по аналогичен начин при определянето на референтна стойност за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата.

4.6.   Заключение относно вредата

(62)

С оглед на горепосоченото заключенията в съображения 74—82 от регламента за временните мерки, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент, се потвърждават.

5.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(63)

Комисията не получи коментари във връзка с предварителните констатации относно причинно-следствената връзка между дъмпинга и вредата. Следователно се потвърждава, че дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент, и че няма други фактори, които да прекъснат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на Съюза. Поради това заключенията в съображения 97—99 от регламента за временните мерки се потвърждават.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

6.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(64)

Жалбоподателят оспори съображение 102 от регламента за временните мерки, тъй като счита, че според изложеното в съображението митата предоставят само частично облекчение на промишлеността на Съюза, което противоречи на основния регламент.

(65)

Следва да се подчертае, че наложеното мито е в резултат от прилагането на разпоредбите на основния регламент. Изразът „частично да отпадне“ се отнася само до ценовия натиск, упражняван от дъмпинговия внос, тъй като се очаква, че вследствие на налагането на мерките цените на вноса ще се повишат. Изразът не се отнася до частично възстановяване от вредата.

(66)

Не бяха получени други коментари или информация относно интереса на промишлеността на Съюза. Поради това предварителните констатации, изложени в съображения 101—103 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

6.2.   Интерес на несвързаните вносители

(67)

Поради липсата на коментари относно интереса на несвързаните вносители и търговци, изложеното в съображения 104—110 от регламента за временните мерки се потвърждава.

6.3.   Интерес на ползвателите

(68)

Поради липсата на коментари във връзка с интереса на ползвателите, изложеното в съображения 111—117 от регламента за временните мерки се потвърждава.

6.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(69)

Поради липсата на други коментари относно интереса на Съюза заключенията в съображения 118 и 119 от регламента за временните мерки се потвърждават.

7.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

7.1.   Равнище на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(70)

Жалбоподателят заяви, че тъй като равнището на отстраняване на вредата не е било определено чрез добавяне на целева печалба, временните мита няма да са достатъчно високи, за да се елиминира цялата вреда, понесена от промишлеността на Съюза, както се изисква по член 7, параграф 2 от основния регламент. По-специално, жалбоподателят оспори очакванията на Комисията, че временното ниво на мерките ще позволи на промишлеността на Съюза да възстанови своите разходи и да реализира разумна печалба.

(71)

В това отношение и както е посочено в съображение 41, през разследвания период промишлеността на Съюза е реализирала — след приспадане на разходи от извънреден характер, свързани с развиването на много специфичен и различен продукт — разумна печалба, независимо от отрицателните тенденции през разглеждания период. Поради това Комисията повтаря отново, че няма основание към вече реализираната печалба да се добави целева печалба. На тази основа митата, основани на подбиването на цените, се очаква да отстранят понесената вреда и да предотвратят по-нататъшното влошаване на състоянието на промишлеността на Съюза.

(72)

За да подкрепи своя аргумент жалбоподателят направи сравнение между настоящото разследване и антидъмпинговото разследване по отношение на вноса на дициандиамид с произход от Китайската народна република (3). Промишлеността на Съюза заяви, че подходът, възприет в посоченото разследване, не е подходящ в този случай и затова следва да не се прилага.

(73)

В разследването по отношение на дициандиамид бяха взети три съществени аспекта, които обосновават възприетия подход: i) мерките не следва да целят да компенсират факторите, които не могат да бъдат приписани на дъмпинговия внос; ii) дъмпинговият марж е изчислен, като се използва адаптирана нормална стойност въз основа на данни от промишлеността на Съюза; и iii) има само два източника на дициандиамид в света. Що се отнася до третия фактор, Комисията установи, че е налице риск, ако митата са твърде високи, промишлеността на Съюза да заеме монополно положение на пазара на Съюза.

(74)

Поради това е ясно, че ситуацията в разследването по отношение на дициандиамид е много сходна с тази на настоящото разследване. В сегашното разследване дъмпинговият марж отново се изчислява, като се използва нормална стойност въз основа на данни от промишлеността на Съюза с някои адаптации по обективна необходимост. Освен това и в двата случая има много малко източници на световното предлагане и съществува също така риск от монопол, ако мерките не бъдат изчислени по справедлив и балансиран начин.

(75)

Поради това Комисията счита, че в настоящето разследване е оправдан подобен подход.

(76)

При липсата на други коментари относно равнището на отстраняване на вредата, изложеното в съображения 121—124 от регламента за временните мерки се потвърждава.

(77)

Както е описано в съображение 42, трябваше да бъде поправена изчислителна грешка по отношение на регистъра на продажбите на Съюза, която също така се отрази на изчислението на вредата. Освен това, както е обяснено в съображение 24, беше счетено за оправдано за изчисляването на адаптацията във връзка с нивото на търговия да се използва преразгледана основа. Корекциите доведоха до преразглеждане на окончателните маржове на вредата, които са, както следва:

Дружество

Марж на вредата

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

126,0 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

108,6 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

49,7 %

Всички други дружества

126,0 %

7.2.   Окончателни мерки

(78)

Предвид направените заключения относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на разглеждания продукт на равнището на маржовете на вредата, в съответствие с правилото за по-ниското мито. В този случай ставките на митата бяха преразгледани след оповестяването на предварителните констатации, тъй като беше поправена изчислителна грешка, засягаща както дъмпинговия марж, така и маржа на вредата, както и беше преразгледана адаптацията във връзка с нивото на търговията.

(79)

Въз основа на гореизложеното ставката, на която ще бъдат наложени тези мита, се определя, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж

(%)

Марж на вредата

(%)

Окончателно антидъмпингово мито

(%)

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

135,6

126,0

126,0

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

119,9

108,6

108,6

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

64,0

49,7

49,7

Всички други дружества

135,6

126,0

126,0

(80)

Митото остава фиксирана сума в евро за килограм нетно тегло, както е обяснено в съображение 127 от регламента за временните мерки, за да се осигури последователното прилагане на мерките от страна на митническите органи, въпреки че вече няма да се споменава за Ace-K, съдържащ се в препарати и/или смеси.

(81)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита за дружествата, посочени в настоящия регламент, са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват положението по отношение на тези дружества, установено по време на разследването. Тези ставки се прилагат изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатата държава, произведен от изрично посочените правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено с наименованието си в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, се облага със ставката, приложима за всички други дружества. Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита не следва да се прилагат за тях.

(82)

Дадено дружество може да поиска прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпинговите мита, ако впоследствие промени наименованието на своето предприятие. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (4). Искането трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него митническа ставка. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да се ползва от приложимата за него ставка на митото, в Официален вестник на Европейския съюз се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.

(83)

С цел да се сведат до минимум рисковете от заобикаляне поради голямата разлика в митническите ставки, е необходимо да се въведат специални мерки, за да се гарантира прилагането на индивидуалните антидъмпингови мита. Дружествата с индивидуални антидъмпингови мита трябва да представят на митническите органи на държавите членки валидна търговска фактура съгласно изискванията, посочени в член 1, параграф 3. Вносът, който не е придружен от такава фактура, се облага с антидъмпинговото мито, приложимо за всички други дружества.

(84)

В случай че промените във вноса на препарати и/или смеси, съдържащи Ace-K в Съюза го налагат, ще бъде оценена необходимостта от бързи и целесъобразни действия, включително започването на разследване съгласно член 13 от основния регламент.

(85)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита, антидъмпинговото мито за всички други дружества се прилага не само за производителите износители, неоказали съдействие в настоящото разследване, но и за производителите, които не са осъществявали износ за Съюза през разследвания период.

7.3.   Поемане на ангажименти за спазване на минимален ценови праг

(86)

Двама производители износители от КНР предложиха да поемат ангажимент за спазване на минимален ценови праг в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Един от тях представи преработено предложение за поемане на ангажимент за спазване на минимален ценови праг след изслушване от Комисията.

(87)

Комисията оцени представените оферти и идентифицира редица рискове, специфични за продукта. Един от рисковете се отнася до възможно неправилно класиране на разглеждания продукт. По време на разследването бе установено, че хранителните продукти (подлежащи на мито от 6,5 %) са класифицирани неправилно като фармацевтични продукти групи (подлежащи на мито от 0 %). Един от китайските производители износители заяви, че не са участвали в такива практики. Въпреки че това може да е така, идентифицираният риск продължава да съществува. Същият китайски производител износител предложи да представи на Комисията всички документи за митническо освобождаване, в случай че предложението за поемане на ангажимент за спазване на минимален ценови праг бъде прието. Наблюдението на плащането на митата за всяка една от операциите обаче е свързано с полагането на несъразмерен труд.

(88)

Друг специфичен риск произтича от възможността за изменение на разглеждания продукт и промяната му в препарати и/или смеси, в съчетание с други елементи, като например вода и/или други подсладители. Този вид продукт не е предмет на мерките. Един от китайските производители износители пое ангажимент да не изнася Ace-K във форма, различна от чистия му вид. Подобен сценарий също ще изисква наблюдение по начин, който предполага несъразмерен труд, адори и неприложимост на практика.

(89)

Комисията идентифицира допълнителни рискове. В допълнение към разглеждания продукт, и двамата производители износители произвеждат и продават други продукти (т.е. различни добавки в храните) в Съюза, най-вече на търговци. През разследвания период един от производителите износители са продавали разглеждания продукт, както и други продукти, на едни и същи търговци. Тази практика увеличава риска от кръстосано компенсиране и ще изисква наблюдение на всички експортни продажби на производителите износители. Един китайски производител износител заяви, че е готов да преустанови продажбите си за ползватели в Съюза и да преустанови продажбите си на други продукти (т.е. продукти, различни от разглеждания продукт) на търговци в Съюза, които също закупуват Ace-K от този китайски производител износител. Освен това същият китайски производител износител заяви, че е готов да ограничи износа си на Ace-K до изчерпателен списък от търговци със седалище в Съюза, и да преустанови продажбите на Ace-K за Съюза чрез търговци, разположени в трети държави. Това обаче също ще изисква значително наблюдение в степен, която Комисията счита за неприложима на практика.

(90)

В заключение, тъй като нито едно от дружествата не е подало заявление за ТДПИ, Комисията не можа да направи пълна оценка на надеждността на отчетите, която, inter alia, е от съществено значение за установяването на отношения на доверие, които са в основата на поемането на ангажименти за спазване на минимален ценови праг.

(91)

Въз основа на изложеното по-горе Комисията заключи, че и двете предложения за поемане на ангажимент за спазване на минимален ценови праг не може да бъдат приети.

7.4.   Окончателно събиране на временните мита

(92)

С оглед на установените дъмпингови маржове и предвид равнището на вредата, причинена на промишлеността на Съюза, сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки, следва да бъдат окончателно събрани, с изключение на тези, с които се облага Ace-K с произход от Китайската народна република, съдържащ се в някои препарати и/или смеси, ако има такива.

(93)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на калиев ацесулфам (калиева сол на 6-метил-1,2,3-оксатиазин- 4(3Н)-он 2,2-диоксид; CAS № 55589-62-3), с произход от Китайската народна република, понастоящем класиран в код по КН ex 2934 99 90 (код по ТАРИК 2934999021).

2.   Ставките на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от изброените в таблицата по-долу дружества, са, както следва:

Дружество

Окончателно мито (EUR на килограм нетно тегло)

Допълнителен код по ТАРИК

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd.

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

2,64

C048

Всички други дружества

4,58

C999

3.   Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която трябва да фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалото фактурата дружество, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният, заявявам, че (обемът) калиев ацесулфам, продаван за износ в Европейския съюз и обхванат от настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в Китайската народна република. Декларирам, че предоставената информация в настоящата фактура е пълна и вярна.“ Ако не бъде представена такава фактура, се прилага митото, приложимо за „Всички други дружества“.

4.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/787, се събират окончателно, с изключение на тези, с които се облага Ace-K с произход от Китайската народна република, съдържащ се в някои препарати и/или смеси.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/787 на Комисията от 19 май 2015 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република, както и на калиев ацесулфам с произход от Китайската народна република, съдържащ се в някои препарати и/или смеси (ОВ L 125, 21.5.2015 г., стр. 15).

(3)  Регламент (ЕО) № 1331/2007 на Съвета от 13 ноември 2007 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дициандиамид с произход от Китайската народна република (ОВ L 296, 15.11.2007 г., стр. 1).

(4)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.


31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1964 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

45,6

MA

74,9

MK

44,1

TR

97,5

ZZ

65,5

0707 00 05

AL

57,9

TR

112,1

ZZ

85,0

0709 93 10

MA

137,2

TR

150,7

ZZ

144,0

0805 50 10

AR

130,2

TR

112,1

UY

68,0

ZZ

103,4

0806 10 10

BR

263,0

EG

219,7

LB

234,5

MK

68,5

TR

178,7

ZZ

192,9

0808 10 80

AR

137,9

CL

85,3

MK

23,1

NZ

155,1

ZA

147,0

ZZ

109,7

0808 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/67


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1965 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 27 октомври 2015 година

относно приемането на приноса на Швейцария за консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/4/2015)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 3 от Решение 2014/486/ОВППС Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност („КПС“) да взема съответните решения за приемане на предложения принос за EUAM Ukraine от трети държави.

(2)

Командващият гражданските операции препоръча на КПС да приеме предложения от Швейцария принос за EUAM Ukraine и да го счита за значим.

(3)

Швейцария следва да бъде освободена от финансови вноски в оперативния бюджет на EUAM Ukraine,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Принос на трети държави

1.   Приносът на Швейцария за EUAM Ukraine се приема и се счита за значим.

2.   Швейцария се освобождава от финансови вноски в оперативния бюджет на EUAM Ukraine.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 октомври 2015 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42.


31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/68


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1966 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2014 година

относно държавна помощ SA. 34118 (2012/C ex 2011/N), която Германия възнамерява да приведе в действие в полза на Porsche Leipzig GmbH и Dr. Ing. H.c.F. Porsche Aktiengesellschaft

(нотифицирано под номер C(2014) 4075)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, алинея първа от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените разпоредби (1) и като взе предвид тези мнения,

като име предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С електронно уведомление, заведено като получено в Комисията на 20 декември 2011 г. (референтен номер SANI 6554), германските органи уведомиха за регионална помощ в съответствие с Насоките за национална регионална помощ за 2007—2013 г. (2) (наричани по-нататък „ННРП“) в полза на Porsche Leipzig GmbH и Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft за изпълнението на инвестиционен проект в Лайпциг, провинция Саксония в Германия.

(2)

С писмо от 11 юли 2012 г. Комисията уведоми Германия за своето решение от същата дата да открие процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС (наричано по-нататък „решението за откриване“), по отношение на регионалната помощ, която ще бъде приведена в действие в полза на инвестиционния проект на Porsche Leipzig GmbH и Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, с оглед на извършването на задълбочена оценка съгласно Съобщение на Комисията относно кpитepиитe за задълбочена оценка на регионалната помощ за големи инвестиционни проекти (3) (наричано по-нататък „Съобщението за задълбочена оценка“).

(3)

Решението на Комисията за откриване на официалната процедура по разследване беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 30 октомври 2012 г. (4) Заинтересованите трети страни бяха поканени да представят своите мнения.

(4)

С писмо от 31 октомври 2012 г. (референтен номер 2012/116806) Германия представи своето становище и информацията, която се изисква за провеждането на задълбочена оценка.

(5)

С писмо от 17 декември 2012 г. (референтен номер 2012/135107) и с електронно писмо от 4 февруари 2012 г. Комисията поиска допълнителна информация, която Германия предостави с писма от 25 януари 2013 г. (референтен номер 2013/008324) и 7 февруари 2013 г. (референтен номер 2013/013186).

(6)

Не бяха получени мнения от други заинтересовани страни.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ

2.1.   ЦЕЛ НА МЯРКАТА

(7)

Германските органи възнамеряват да насърчат регионалното развитие чрез отпускането на регионална помощ под формата на преки безвъзмездни средства и инвестиционна премия в полза на Porsche Leipzig GmbH и Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft за производството на нов модел лек автомобил. Инвестицията ще бъде реализирана в Лайпциг, провинция Саксония —подпомаган регион съгласно член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС със стандартен таван на регионалната помощ за големи предприятия от 20 % брутен еквивалент на безвъзмездна помощ (БЕБП) за периода 1 януари 2011 г.—30 юни 2014 г. (5)

2.2.   БЕНЕФИЦИЕРЪТ

(8)

Получатели на помощта ще бъдат Porsche Leipzig GmbH (наричано по-нататък „Porsche Leipzig“) и Dr. Ing. H.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (наричано по-нататък „Porsche AG“). Porsche Leipzig е дъщерно дружество на Porsche AG, което от 1 август 2012 г. е изцяло интегрирано дъщерно дружество на Volkswagen Aktiengesellschaft и следователно е притежание на Volkswagen Group (наричано по-нататък „VW Group“).

(9)

VW Group произвежда автомобили в широк диапазон — от малки пътнически автомобили до луксозни и търговски превозни средства. През 2013 г. VW Group експлоатира общо 106 завода в 19 европейски страни и в още 8 страни в Америка, Азия и Африка и персоналът му наброява 572 800 души. През същата година VW Group е доставило 9,7 милиона коли на своите клиенти в 153 страни, с което достигна дял от 12,8 % от световния пазар на леки пътнически автомобили (6) и оборот от 197 млрд. EUR.

(10)

През 2013 г. в предприятията на Porsche AG по цял свят работят 19 456 души и то е доставило 162 145 нови превозни средства. Общият оборот на дружеството през 2013 г. възлиза на 14,3 млрд EUR.

2.3.   ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ

(11)

Изпълнението на инвестиционния проект започна през април 2011 г. и беше планирано той да приключи през май 2014 г.

(12)

Инвестиционният проект има за цел разширяването на сегашния завод в Лайпциг, в който ще се произвежда новият модел лек автомобил Porsche Macan. Този модел е лек автомобил джип/тип кросоувър, който принадлежи към сегмент категория Б съгласно класификацията на POLK (среден размер/среден клас леки пътнически автомобили) и към сегмент SUV-D съгласно класификацията на ISH Global Insight (стандартен джип) (7).

(13)

Проектът включва инвестиции в сгради, машини, съоръжения и нематериални активи и се предвижда производството на каросерии и оборудване, както и цех за боядисване, предназначени за производството на новия модел. Тъй като досега дейността на съществуващия завод в Лайпциг включва само крайния монтаж на автомобили, инвестицията представлява разширяване на завода в завод за цялостно производство на автомобили.

(14)

Предвижда се да бъде постигнат годишен производствен капацитет от [40 000—100 000] (8) превозни средства. От техническа гледна точка е възможно да бъдат произведени максимално [40 000—100 000] превозни средства. На основата на 235 работни дни, това съответства на дневен производствен капацитет от […] превозни средства. Планира се пълният производствен капацитет да бъде достигнат през първата половина на 2014 г.

(15)

Общите допустими инвестиционни разходи за проекта са 550,08 млн. евро по номинална стойност. Настоящата стойност (9) на тази сума възлиза на 521,56 млн. евро. В таблицата по-долу е представена разбивка на общите допустими разходи на проекта по години и категории съгласно уведомлението:

Допустими инвестиционни разходи (номинална стойност в млн. евро)

Млн. евро (със закръгляване)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Общо

Сгради

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Външно оборудване

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Машини/оборудване

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Нематериални активи

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Общо

[…]

[…]

[…]

[…]

550,08

(16)

Германските органи потвърждават, че за помощ ще се кандидатства само по отношение на нови активи и че нематериалните активи ще бъдат придобити от трети страни по пазарни цени.

2.4.   ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

(17)

Германските органи потвърждават, че собственият принос на бенефициера, който не включва публично подпомагане, ще надхвърля 25 % от допустимите разходи.

2.5.   ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

(18)

Съгласно посоченото съответно национално правно основание ще бъдат предоставени, както следва:

а)

инвестиционна премия съгласно Закона за инвестиционните премии от 2010 г. (Investitionszulagengesetz 2010) (10);

б)

преки безвъзмездни средства съгласно „Координационна рамка на целта от общ интерес „Подобряване на регионалната икономическа структура за 2009 г.“ (Koordinierungsrahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GA) 2009) (11).

2.6.   МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ

(19)

Бенефициерът кандидатства за безвъзмездните средства на 24 март 2011 г. На 29 март 2011 г. банката за развитие Sächsische Aufbaubank (наричана по-нататък SAB) потвърждава, че по принцип бенефициерът има право на преки безвъзмездни средства като стимул за изпълнението на инвестицията. Инвестиционна премия се предоставя — в настоящия случай след като бъде разрешена от Комисията — по данъчна мярка, съгласно която при изпълнението на обективни критерии съществува законово право на инвестиционна премия, без Германия да има право на допълнителна преценка. Поради това бенефициентът не е бил задължен да кандидатства за инвестиционната премия преди започването на работите по проекта.

(20)

Германия възнамерява да отпусне помощ в размер на 43,67 млн. евро по настояща стойност. Тъй като предвидената обща сума на допустимите разходи за проекта по настояща стойност възлиза на 521,56 млн. евро (550 млн. евро в номинална стойност), предвиденият интензитет на помощта е в размер на 8,37 % БЕБП.

(21)

Германия потвърди, че помощта за проекта няма да се натрупва с помощ, получена за същите допустими разходи от други местни, регионални и национални източници или от източници на Съюза, и одобреният максимален размер на помощта по настояща стойност и одобреният интензитет на помощта няма да бъдат надвишени, ако сумата на допустимите разходи се отклони от прогнозната стойност в уведомлението.

(22)

Предоставянето на преките безвъзмездни средства и на инвестиционната премия е обвързано с условието, че бенефициерът ще поддържа инвестицията в съответния подпомаган регион за минимален период от пет години след приключването на инвестиционния проект.

2.7.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

(23)

Германските органи се ангажираха да представят на Комисията:

в срок от два месеца след предоставянето на помощта: копие от съответните документи, свързани с мярката за помощ;

на всеки пет години от датата на одобряването на помощта от страна на Комисията: междинен доклад (включващ информация за размера на изплатените помощи, изпълнението на договора за помощ и всички други инвестиционни проекти, започнали в същото предприятие или завод);

подробен окончателен доклад в срок от 6 месеца след изплащането на последния транш от помощта въз основа на графика на плащанията съгласно уведомлението.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(24)

В решението за откриване Комисията установи, че мярката за помощ отговаря на общите критерии за съвместимост с вътрешния пазар, посочени в ННРП, и че предложените размер и интензитет на помощта не надвишават допустимия максимум. Въпреки това в рамките на своето предварително разследване тя не беше в състояние да потвърди съответствието на помощта с вътрешния пазар по смисъла на точка 68 от ННРП.

(25)

В точка 68 от ННРП се посочва, че Комисията открива официалната процедура по разследване и извършва задълбочена оценка на стимулиращия ефект, пропорционалността и на положителните и отрицателните ефекти на помощта, когато делът на бенефициера в продажбите на съответния продуктов и географски пазар преди или след инвестицията надвишава 25 % (наричана по-долу също „проверка в съответствие с параграф 68, буква а)“) или когато създаденият в резултат на проекта производствен капацитет надвишава 5 % от пазар, който е в състояние на относителен или абсолютен спад (наричана по-нататък „проверка в съответствие с параграф 68, буква б)“).

(26)

В рамките на предварителното разследване Комисията не можа да изключи възможността, че прагът за пазарния дял и прагът за увеличението на капацитета вследствие на инвестицията, реализирана на един неефективен пазар, ще бъдат превишени на съответните пазари.

(27)

По-конкретно Комисията изрази съмнения относно предложението на Германия съответният продуктов пазар да бъде определен, като се взема предвид общият пазар на леки автомобили без сегментиране, или, ако е необходимо сегментиране, само сегмент категория Б съгласно класификацията на POLK. В съответствие с предходно решение (12) Комисията беше на мнение, че за леки автомобили джипове е по-подходяща класификацията на IHS Global Insight. Комисията не беше в състояние да потвърди без съмнение кой от следните пазари: целият пазар на леки пътнически автомобили, само сегмент категория Б съгласно класификацията на POLK или само сегмент SUV-D съгласно класификацията на IHS Global Insight, може да се счита за съответен продуктов пазар за инвестицията. Поради това Комисията остави без точно определение съответния продуктов пазар и разгледа като реалистични алтернативи за определение на пазара общия пазар на леки автомобили, сегмент категория Б съгласно класификацията на POLK и сегмент SUV-D съгласно класификацията на IHS Global Insight.

(28)

Комисията не беше в състояние да вземе окончателно решение и по отношение на определението на съответния географски пазар. Тя не можа да заключи дали съответният географски пазар обхваща Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „ЕИП“), или — както предложи Германия — световния пазар, или поне комбинирания пазар на ЕИП и Северна Америка.

(29)

Проверката в съответствие с точка 68, буква а) от ННРП показа, че приложимият праг за пазарния дял от 25 % е надхвърлен за сегмента категория Б съгласно класификацията на POLK на съответния географски пазар (в ЕИП) (13).

(30)

Проверката в съответствие с точка 68, буква б) от ННРП за пазара в ЕИП показа, че увеличението на капацитета от […] % в резултат на проекта в сегмента SUV-D съгласно класификацията на IHS Global Insight значително надвишава приложимия праг от 5 %, докато самият пазар е бил с изоставащ растеж през съответния референтен период. В периода 2005—2010 г. средният годишен ръст на видимото потребление на продукта в ЕИП е бил – 0,9 %, в сравнение със средния годишен ръст на БВП в ЕИП от 1,62 % (14).

(31)

Тъй като Комисията не можа да установи без съмнение дали праговете, предвидени в точка 68, букви а) и б) от ННРП, не са превишени, тя реши да открие официалната процедура по разследване. По-конкретно тя посочва, че ако получените мнения в отговор на откриването на официалната процедура по разследване не ѝ позволят да стигне без всякакво съмнение до заключението, че съответните прагове не са превишени, тя ще извърши задълбочена оценка на инвестиционния проект. Германия и заинтересованите трети страни бяха поканени да представят своите мнения.

4.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(32)

Не бяха получени мнения от трети заинтересовани страни.

5.   СТАНОВИЩЕ НА ГЕРМАНИЯ

5.1.   СЪОТВЕТНИЯТ ПРОДУКТОВ ПАЗАР

(33)

Германия поддържа своята позиция, че сегментът категория Б съгласно класификацията на POLK представлява подходящо определение на съответния продуктов пазар, без обаче да представя допълнителни аргументи.

5.2.   СЪОТВЕТНИЯТ ГЕОГРАФСКИ ПАЗАР

(34)

Германия поддържа своята позиция, че световният пазар или поне комбинираният пазар на ЕИП и Северна Америка следва да се разглежда като съответен географски пазар. Германия твърди, че това заключение е подкрепено и от факта, че световният пазар се обслужва от едно единствено място на производство.

5.3.   ЗАДЪЛБОЧЕНА ОЦЕНКА НА МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ

(35)

Германия предостави следната информация с оглед на задълбочената оценка на Комисията.

5.3.1.   Положителни ефекти на помощта

(36)

Германия счита, че инвестицията допринася за регионалното развитие на град Лайпциг и на федерална провинция Саксония по следните причини:

Благодарение на инвестиционния проект ще бъдат запазени 833 работни места и 29 стажантски места и ще бъдат създадени съответно 1 040 нови работни места и 30 нови стажантски места.

Освен това голям брой непреки работни места ще бъдат създадени от доставчиците и от доставчиците на услуги в региона. Коефициентът на заетост е 2,5 (15), което означава, че се очаква да бъдат създадени около 2 700 допълнителни непреки работни места. Очаква се много от тези работни места да бъдат създадени в стопанския обект на бенефициера на помощта или в непосредствена близост. Само в областта на доставките, транспорта на технологии и опаковането се предвижда създаването на около 750 работни места между 2012 г. и 2015 г.

Бенефициерът на помощта участва активно в различни инициативи на мрежи и клъстери с цел насърчаване на развитието на автомобилната промишленост в региона (напр. в инициативата Automotive Cluster Ostdeutschland (AOCD).

В допълнение бенефициерът е активен в областта на основното и допълнителното обучение на своите служители. Освен наемането на висококвалифициран персонал бенефициерът насърчава периодичното обучение на собствените си работници в рамките на вътрешни и външни обучения.

5.3.2.   Целесъобразност на помощта

(37)

Германия изтъква, че в решението по делото Dell Полша (16) Комисията вече е приела, че държавната помощ, наред с други мерки, е подходящо средство за насърчаване на регионалното развитие на региони, в които БВП на глава от населението и равнището на заплащане са по-ниски от средните за страната, а процентът на безработицата е по-висок от средния за страната. През 2011 г. БВП на глава от населението в Саксония възлиза на 73 % от средния за Германия. Равнището на безработицата е почти 50 % по-високо от средното в Германия през 2011 г., а в периода 2007—2009 г. (17) жителите на Саксония имат среден разполагаем доход, който възлиза на 82 % от средния за Германия.

(38)

Поради това Германия счита, че мярката, която е предмет на уведомлението, представлява подходящ инструмент за постигане на нейните цели за сближаване.

5.3.3.   Стимулиращ ефект/съпоставителен сценарий

(39)

Германия предостави информация с цел да докаже, че помощта попада в сценарий 2 от Съобщението за задълбочена оценка, тъй като осигурява стимул за бенефициера да изпълни цялата инвестиция в завода в Лайпциг вместо да я разположи отчасти в [местоположение 1 в Германия] и отчасти в Лайпциг (производство на каросерии и бояджийски цех в съществуващ завод на Volkswagen в [местоположение 1 в Германия], и монтажна дейност в завода в Лайпциг). По-специално, Германия предостави важни, достоверни и актуални документи на дружеството, в които се обяснява многоетапният процес на вземане на решения на Porsche AG относно местоположението на инвестицията. Процесът на вземане на решения е описан по-долу.

Процесът на вземане на решения на бенефициера

(40)

Решението да се инвестира в проекта Macan и относно неговото местоположението е взето през март 2011 г. Независимо от факта, че Porsche Automobile Holding SE и Volkswagen AG вече са постигнали съгласие за създаването на интегрирана автомобилна група през 2009 г., по време на подготвителния етап и в процеса на вземане на решения компетентните органи на Porsche AG са вземали всички решения, свързани с дружеството, напълно самостоятелно, без участието на VW Group в процеса на вземане на решения и в съответните органи и комитети.

(41)

Съгласно приложимия правилник на Изпълнителния съвет на Porsche AG решенията (включително относно избора на местоположение) за въвеждането на нови продукти (модели) е трябвало първо да бъдат одобрени в Комитета по продуктите на Изпълнителния съвет (Vorstandsausschuss Produkte) на Porsche AG (наричан по-нататък „КПИС“), и впоследствие от Надзорния съвет (Аufsichtsrat) на Porsche AG (наричан по-нататък „НС“).

(42)

Решението за инвестицията по проекта Macan и за нейното местоположение е взето в рамките на многоетапна процедура. На всеки етап са били извършвани и разглеждани сравнителни изчисления за различни производствени сценарии в различни местоположения в Германия.

(43)

Процедурата (вж. по-долу) започва през [2010 г.] и приключва на 15 март 2011 г. с решение на НС за избора на Лайпциг като местоположение, обвързано с условието, че за инвестиционния проект ще бъде получена държавна помощ.

(44)

Първоначално са проучени единствено сценарии 1—4. Петият сценарий (18) е добавен едва на по-късен етап и представен на КПИС на … [2010] г.

Сценарий

Описание на сценария

1.

[Местоположение 2 в Германия]

Производство и доставка на целите превозни средства от [местоположение 2 в Германия]

2.

[Местоположение 2 в Германия]/ Porsche Leipzig

Производство на каросерии/боядисване в [местоположение 2 в Германия] с последващ транспорт на боядисаните каросерии в Лайпциг за монтаж и доставка

3.

[Местоположение 1 в Германия]/Porsche Leipzig

Производство на каросерии/боядисване в [местоположение 1 в Германия] с последващ транспорт на боядисаните каросерии в Лайпциг за монтаж и доставка

4.

[Местоположение 3 в Германия]

Производство и доставка на целите превозни средства от [местоположение 3 в Германия].

5.

Porsche Leipzig

Производство и доставка на целите превозни средства от Лайпциг.

(45)

Като се основа на документи на дружеството, Германия обясни, че през фазата на планиране и вземане на решения са направени няколко изчисления на производствените разходи, които могат да се отнесат към съответното местоположение, с цел да се постигне еднакво ниво на точност за всички сценарии. Поради това базовият сценарий — т.е. предпочитаният сценарий в даден момент — е бил променян в рамките на процеса на вземане на решения (19).

(46)

Тъй като Porsche Leipzig разполага с по-малко време от другите местоположения за изготвянето на изчисления в същия мащаб, и тъй като до този момент неговата дейност се ограничава единствено с монтажа, то не притежава опит в подробното планиране на разходите и структурните инвестиции, като например сгради и инфраструктура за бояджийския цех и производството на каросерии. На заседанието на КПИС през [2010] г., на което сценарий 5 е приет като базов сценарий, от Porsche Leipzig се изисква да представи по-точно планиране.

(47)

В процеса на това допълнително подробно планиране се вижда, че първоначално възприетото предимство по отношение на разходите при сценарий 5 спрямо сценарий 3 постепенно намалява и напълно изчезва, след като са установени допълнителните инвестиционни разходи, които представляват явен недостатък по отношение на разходите в сравнение със сценарий 3. Въпреки това разчетите за разходите при сценарии 3 и 5 продължаваха да бъдат значително по-ниски, отколкото при другите сценарии.

(48)

Управителните органи на Porsche Leipzig започват да проучват възможността за държавна помощ с цел компенсиране на допълнителните разходи и се свързват с Министерството на икономиката, труда и транспорта на федерална провинция Саксония (наричано по-долу „МИТТ“).

(49)

В своето писмо от 25 февруари 2011 г. Porsche Leipzig моли МИТТ да разгледа възможността за предоставяне на помощ в полза на планираната инвестиция. В писмото се посочва, че все още не е взето решение относно местоположението и че се проучва възможността за ползване на финансова подкрепа, за да бъдат компенсирани допълнителните разходи при местоположение в Лайпциг. Инвестиционният проект е представен на МИТТ на среща, провела се на 28 февруари 2011 г.

(50)

На заседанието си от [2011] г. КПИС приканва Porsche Leipzig да проучи допълнителни възможности за икономии, за да гарантира конкурентоспособността на сценарий 5 в сравнение със сценарий 3.

(51)

С писмо от 9 март 2011 г. МИТТ уверява Porsche Leipzig, че ще подкрепи инвестиционния проект за цялостно производство на Macan в Лайпциг в рамките на съществуващите възможности за регионално подпомагане.

(52)

В резултат на подробните изчисления на 15 март 2011 г. пред Надзорния съвет е представено следното сравнение на производствените разходи, които могат да се отнесат към съответното местоположение, преди отчитането на евентуална държавна помощ:

Сценарий

Производствени разходи, които могат да се отнесат към съответното местоположение в млн. евро без помощ към 15 март 2011 г.

3.

[Местоположение 1 в Германия]/Porsche Leipzig

[…]

5.

Porsche Leipzig

[…]

(53)

Така без държавна помощ при сценарий 5 са изчислени допълнителни разходи в размер на 65 милиона евро в сравнение със сценарий 3.

(54)

Тъй като при сценарий 5 всички инвестиционни разходи се изпълняват в Лайпциг, всички разходи за инфраструктура и продуктови инвестиции в размер на 550 млн. евро се разглеждат като допустими. Следователно в рамките на действащите разпоредби относно предоставянето на регионална помощ помощта може да достигне 47,5 млн. евро. Вследствие на това нетните производствени разходи (след помощта) при сценарий 5 биха намалели от […] милиона евро на […] милиона евро.

(55)

При сценарий 3 само една малка част от общите инвестиционни разходи (за монтажа) ще бъдат направени в Лайпциг и за тях може да бъде получена регионална помощ в размер на 10,02 милиона евро. [Местоположение 1 в Германия] не е разположено в подпомаган регион и поради това за него не би била предоставена регионална помощ. Следователно нетните производствени разходи (след помощта) при сценарий 3 биха намалели от […] милиона евро на […] милиона евро.

(56)

От таблицата по-долу се вижда, че когато помощта се вземе под внимание, допълнителните разходи при сценарий 5 в сравнение със сценарий 3 намаляват от 65 милиона евро на 27,52 милиона евро (ситуация през март 2011 г.).

 

Сценарий 3

Сценарий 5

Производствени разходи без държавна помощ

[…] млн. евро

[…] млн. евро

Допълнителни разходи при сценарий 5 в сравнение със сценарий 3 без помощта

65 млн. евро

Държавна помощ

10,02 млн. евро

47,5 млн. евро

Производствени разходи, като се взема предвид помощта

[…] млн. евро

[…] млн. евро

Допълнителни разходи при сценарий 5 в сравнение със сценарий 3, като се вземе предвид помощта

27,52 млн. евро

(57)

Германия изтъкна, че освен допълнителните разходи от 27,52 млн. евро са взети предвид някои качествени критерии, които дават преимущество на сценарий 5:

първо, съгласно емпиричните данни от автомобилната индустрия при пълното производство в един обект в сравнение със ситуация, при която производството на каросерии и боядисването се извършват на едно място, а монтажът — на друго, се свеждат до минимум някои рискове, като например транспортните рискове,

второ, цялостното производство на едно място позволява динамично проектиране на процесите и съответно оптимизиране на производствения процес,