ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 284

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
30 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2015/1947 на Съвета от 1 октомври 2015 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

1

 

 

Протокол за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1948 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

62

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1949 на Съвета от 29 октомври 2015 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

71

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1950 на Комисията от 26 октомври 2015 година за забрана на риболова на меджид в зона VI, във води на Съюза и международни води от зона Vb и в международни води от зони XII и XIV от страна на кораби под флага на Ирландия

96

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1951 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин

98

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1952 на Комисията от 29 октомври 2015 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, за да бъде включен и вносът на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от Китайската народна република

100

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1953 на Комисията от 29 октомври 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито по отношение на вноса на някои плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури с произход от Китайската народна република, Япония, Република Корея, Руската федерация и Съединените американски щати

109

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1954 на Комисията от 29 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

140

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2015/1955 на Комисията от 29 октомври 2015 година за изменение на приложения I и II към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури ( 1 )

142

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1956 на Съвета от 26 октомври 2015 година за определяне на датата на пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления

146

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1957 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

149

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2015/1958 на Комисията от 1 юли 2015 година относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на геосинтетиците и сродните на тях продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

181

 

*

Делегирано решение (ЕС) 2015/1959 на Комисията от 1 юли 2015 година относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на продуктите за съоръжения за отпадъчни води, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

184

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1960 на Комисията от 29 октомври 2015 година за установяването на годишните списъци на приоритетите за 2016 г. за разработването на мрежови кодекси и насоки ( 1 )

187

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/1


РЕШЕНИЕ (EС) 2015/1947 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Световната търговска организация („СТО“) положи началото на кръга от търговски преговори от Доха, наричан „Програма за развитие от Доха“, през ноември 2001 г. Преговорите относно улесняването на търговията бяха започнати през юли 2004 г. въз основа на ангажимента за изясняване и подобряване на някои членове от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ 1994 г.“), а именно: член V (Свобода на транзита), член VIII (Такси и формалности, свързани с вноса и износа) и член X (Публикуване и администриране на търговски разпоредби), с цел допълнително да се ускори движението, вдигането и митническото оформяне на стоките, включително на транзитно преминаващите стоки. Освен това в мандата се предвижда приемането на разпоредби за ефективно сътрудничество между митническите или всички други подходящи органи по въпроси, свързани с улесняването на търговията и митническото съответствие.

(2)

Преговорите бяха водени от Комисията, която се консултираше със Специалния комитет, създаден по силата на член 207, параграф 3 от Договора.

(3)

На Деветата министерска конференция на СТО, която се състоя в Бали от 3 до 6 декември 2013 г., бе прието Министерското решение за улесняване на търговията, с което бяха приключени преговорите по Споразумението за улесняване на търговията, при условие че бъде направена правна редакция на текста. С Министерското решение бе създаден също така Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията, като на Общия съвет на СТО се възлага да приеме протокол за добавяне на споразумението като приложение 1А към Маракешкото споразумение за създаване на СТО, който да бъде открит за приемане от всеки от членовете на СТО в съответствие с неговите вътрешни процедури.

(4)

На своето заседание на 27 ноември 2014 г. Общият съвет на СТО прие Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация („протокола“) и го откри за приемане от членовете на СТО.

(5)

Протоколът включва Споразумението за улесняване на търговията и ангажиментите на развиващите се страни, които са включени като приложение към посоченото споразумение. Значителен брой развиващи се страни вече са подали своите нотификации относно ангажиментите от категория А в съответствие с член 15, параграф 1 от Споразумението за улесняване на търговията. Комитетът по въпросите на улесняването на търговията ще получава нотификациите относно ангажиментите от категория А на най-слаборазвитите страни в съответствие с член 15, параграф 2 от Споразумението за улесняване на търговията и нотификациите относно ангажиментите от категории Б и В на развиващите се и на най-слаборазвитите страни в съответствие с член 16, параграф 5 от Споразумението за улесняване на търговията. Ангажиментите ще станат неразделна част от Споразумението за улесняване на търговията.

(6)

Протоколът следва да бъде одобрен от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да депозира(т), от името на Съюза, акта за приемане, посочен в параграф 4 от протокола (1).

Член 3

Настоящият протокол не може да бъде тълкуван като предоставящ права или налагащ задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилища и трибунали на Съюза или на дадена държава членка.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

É. SCHNEIDER


(1)  Датата на влизане в сила на протокола се публикува в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/3


ПРЕВОД

ПРОТОКОЛ

за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на Споразумението по улесняване на търговията;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД съдържащото се в документ WT/L/940 Решение на Общия съвет, прието в съответствие с алинея 1 от член X от Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация („Споразумението за СТО“);

СЕ СПОРАЗУМЯВАТ, КАКТО СЛЕДВА:

1.

Приложение 1A към Споразумението за СТО се изменя от момента на влизане в сила на настоящия протокол в съответствие с алинея 4, посредством добавянето на Споразумението по улесняване на търговията, чийто текст се съдържа в приложение към настоящия протокол, като бъде добавено след Споразумението за защитните мерки.

2.

Не се допускат резерви по отношение на която и да било от разпоредбите на настоящия протокол без съгласието на останалите страни членки.

3.

Настоящият протокол е отворен за приемане от страните членки.

4.

Настоящият протокол влиза в сила в съответствие с член X, алинея 3 от Споразумението за СТО (1).

5.

Настоящият протокол се депозира при Генералния директор на Световната търговска организация, който в най-кратки срокове трябва да предаде на всяка от страните членки заверено копие от него и нотификация за всяко негово приемане в съответствие с алинея 3.

6.

Настоящият протокол подлежи на регистриране в съответствие с разпоредбите на член 102 от Хартата на Организацията на обединените нации.

Съставен в Женева на двадесет и седми ноември две хиляди и четиринадесета година, в един екземпляр на английски, френски и испански език, като всеки текст е автентичен.

 


(1)  За целите на изчисленията в съответствие с член X, алинея 3 от Споразумението за СТО, инструментът за приемане, представен от Европейския съюз по отношение на него самия и на неговите държави членки се счита за приемане от толкова на брой страни членки, колкото са и държавите — членки на Европейския съюз, членуващи в СТО.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МАРАКЕШКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

СПОРАЗУМЕНИЕ ПО УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

Преамбюл

СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД преговорите, започнати в съответствие с Министерската декларация от Доха,

КАТО ПРИПОМНЯТ И ПОТВЪРЖДАВАТ мандата и принципите, определени в алинея 27 от Министерската декларация от Доха (WT/MIN(01)/DEC/1) и в Приложение Г към Решението за Работната програма от Доха, прието от Общия съвет на 1 август 2004 г. (WT/L/579), както и в алинея 33 на и в Приложение Д към Министерската декларация от Хонконг (WT/MIN(05)/DEC),

КАТО ЖЕЛАЯТ да пояснят и подобрят съответните аспекти на членове V, VIII и X от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. с цел допълнително да се ускори движението, вдигането и митническото оформяне на стоки, включително на стоки под режим транзит,

КАТО ПРИЗНАВАТ конкретните нужди на развиващите се и особено на най-слабо развитите страни членки, и като желаят да увеличат помощта и съдействието за изграждането на капацитет в тази област,

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от ефективно сътрудничество между страните членки по въпроси, свързани с улесняването на търговията и митническите изисквания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I

Член 1

Публикуване и наличност на информацията

1.   Публикуване

1.1.   Всяка страна членка трябва да публикува незабавно следната информация по недискриминационен и лесно достъпен начин, за да се даде възможност на правителствата, търговците и други заинтересовани страни да се запознаят с нея:

а)

процедури за внос, износ и транзит (включително процедури на пристанища, летища и други входни пунктове) и изискуемите формуляри и документи;

б)

прилаганите ставки на мита и данъци от всякакъв вид, които се начисляват върху или във връзка с внос или износ;

в)

такси и налози, които се начисляват от или за правителствени агенции върху или във връзка с внос, износ или транзит;

г)

правила за класиране или определяне на стойността на продукти за митнически цели;

д)

общоприложими законови и подзаконови разпоредби и административни решения във връзка с правилата за произход;

е)

ограничения или забрани за внос, износ или транзит;

ж)

разпоредби за санкциониране при нарушения на правилата за внос, износ или транзит;

з)

процедури за обжалване или преразглеждане;

и)

споразумения или части от такива с която и да е страна или страни във връзка с вноса, износа или транзита; и

й)

процедури във връзка с управление на тарифните квоти.

1.2.   Нищо от настоящите разпоредби не трябва да се тълкува като изискване информацията да се публикува или предостави на език, различен от езика на съответната страна членка, с изключение на предвиденото в алинея 2.2.

2.   Информация, предоставяна чрез интернет

2.1.   Всяка страна членка трябва да предостави чрез интернет, като актуализира доколкото е възможното и подходящо, следното:

а)

описание (1) на своите процедури за внос, износ и транзит, включително процедурите за обжалване или преразглеждане, което информира правителствата, търговците и други заинтересовани страни относно практическите стъпки, необходими при внос, износ и транзит;

б)

изискуемите формуляри и документи при внос в, износ от или транзит през територията на тази страна членка;

в)

информация за връзка с нейния информационен център или центрове.

2.2.   Когато е възможно, посоченото в алинея 2.1, подточка а) описание трябва да се предостави и на един от официалните езици на СТО.

2.3.   Страните членки се насърчават да осигурят в интернет допълнителна информация, свързана с търговията, включително съответното законодателство, свързано с търговията, и други елементи, посочени в алинея 1.1.

3.   Информационни центрове

3.1.   В рамките на наличните си ресурси всяка страна членка трябва да създаде или поддържа един или повече информационни центрове, които да отговарят на основателни запитвания от правителства, търговци и други заинтересовани страни относно въпросите, обхванати от алинея 1.1, и да осигурява изискуемите формуляри и документи, посочени в алинея 1.1, подточка a).

3.2.   Страните членки на митнически съюз или включени в регионална интеграция, могат да създадат или поддържат общи информационни центрове на регионално равнище с цел изпълнение на изискването на алинея 3.1 за общи процедури.

3.3.   Страните членки се насърчават да не изискват заплащане на такса за отговор на запитвания и осигуряване на изискуемите формуляри и документи. При наличието на такси и налози, техният размер трябва да се ограничава до приблизителните разходи за предоставените услуги.

3.4.   Информационните центрове трябва да отговарят на запитвания и да осигуряват формуляри и документи в рамките на разумен срок, определен от всяка страна членка, който може да варира в зависимост от естеството или сложността на искането.

4.   Уведомяване

Всяка страна членка трябва да уведоми Комитета по улесняване на търговията, създаден по силата на член 23, алинея 1.1 (наричан в настоящото споразумение „Комитетът“), относно:

а)

официалното място или места, където са публикувани елементите от алинея 1.1, подточки а) — ѝ);

б)

URL адрес/и на уебсайта или уебсайтовете, посочени в алинея 2.1, и

в)

информация за връзка с информационните центрове, посочени в алинея 3.1.

Член 2

Възможност за коментари, информация преди влизане в сила и консултации

1.   Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

1.1.   Доколкото е практически приложимо и по начин, който е съвместим с нейното национално законодателство и правна система, всяка страна членка трябва да осигури възможности и подходящ срок за търговци и други заинтересовани страни да представят своите коментари по предложеното въвеждане или изменение на общоприложими законови и подзаконови разпоредби във връзка с движението, вдигането и митническото оформяне на стоки, включително на стоки под режим транзит.

1.2.   Доколкото е практически приложимо и по начин, който е съвместим с нейното национално законодателство и правна система, всяка страна членка трябва да осигури публикуването на нови или изменени общоприложими законови и подзаконови разпоредби във връзка с движението, вдигането и митническото оформяне на стоки, включително на стоки в режим транзит, или публичното оповестяване по друг начин на информация за тях, възможно най-скоро преди влизането им в сила с цел да се даде възможност на търговците и другите заинтересовани страни да се запознаят с тях.

1.3.   От обхвата на алинеи 1.1 и 1.2 се изключват промени на митнически или тарифни ставки, мерки за освобождаване от изискванията, мерки, които биха били подценени в резултат на спазването на алинеи 1.1 или 1.2, мерки за прилагане при спешни обстоятелства или несъществени промени в националното законодателство и правната система.

2.   Консултации

Доколкото е подходящо всяка страна членка трябва да осигури условия за редовни консултации между своите гранични служби и търговците или други заинтересовани страни на нейна територия.

Член 3

Предварителни решения

1.   Всяка страна членка трябва да издаде предварително решение по обоснован начин и в определен срок на заявител, представил писмено искане, съдържащо цялата необходима информация. Ако дадена страна членка откаже да издаде предварително решение, тя трябва незабавно да уведоми заявителя в писмена форма за това, като посочи съответните факти и основанието за своето решение.

2.   Страна членка може да откаже да издаде предварително решение на заявителя, когато повдигнатият в заявлението въпрос:

а)

вече е предмет на заведено от заявителя производство пред правителствена служба, апелативна съдебна инстанция или съд; или

б)

когато апелативна съдебна инстанция или съд вече се е произнесла/произнесъл по този въпрос.

3.   Предварителното решение трябва да бъде валидно за разумен срок след издаването му, освен в случай на промяна на правните разпоредби, фактите или обстоятелствата, подкрепили това решение.

4.   Когато страната членка отменя, изменя или обезсилва предварителното решение, тя трябва да предостави писмено известие на заявителя, като посочи съответните факти и основанието за своето решение. Когато дадена страна членка отменя, изменя или обезсилва предварително решение с обратно действие, тя може да направи това, само ако решението е било основано на непълна, невярна, погрешна или подвеждаща информация.

5.   Предварително решение, издадено от съответната страна членка, е обвързващо за тази страна членка по отношение на поискалия решението заявител. Страната членка може да включи клауза, съгласно която предварителното решение е обвързващо за заявителя.

6.   Всяка страна членка трябва да публикува като минимум следното:

а)

изискванията за заявлението за предварително решение, включително каква информация трябва да се представи и в какъв формат;

б)

срока, в който се издава предварително решение, и

в)

срока на валидност на предварителното решение.

7.   При писмено поискване от заявител всяка страна членка трябва да предостави преразглеждане на предварителното решение или решението, с което се отменя, изменя или обезсилва предварителното решение (2).

8.   Всяка страна членка трябва да се стреми да направи публично достояние всяка информация за предварителните решения, която счита, че е от значителен интерес за другите заинтересовани страни, като отчита необходимостта от защита на поверителната търговска информация.

9.   Определения и обхват:

а)

Предварително решение е писмено решение, предоставено от страна членка на заявителя преди вноса на стока, предмет на заявлението, в което се описва начинът, по който страната членка трябва да третира стоката в момента на вноса във връзка с:

i)

тарифното класиране на стоката, и

ii)

произхода на стоката (3).

б)

Наред с предварителните решения, определени в подточка а), страните членки се насърчават да издават предварителни решения относно:

i)

подходящия метод или критерии, които следва да се използват за определяне на митническата стойност въз основа на определен набор от факти, и относно тяхното прилагане;

ii)

приложимостта на изискванията на страната членка за облекчаване на или освобождаване от мита;

iii)

прилагането на изискванията на страната членка за квоти, включително тарифни квоти, и

iv)

всякакви допълнителни въпроси, за които страната членка счита, че е подходящо да издаде предварително решение.

в)

Заявител е износител, вносител или всяко лице с основателна причина или представител на едно от горепосочените лица.

г)

Страна членка може да изисква заявителят да има юридическо представителство или регистрация на нейната територия. Доколкото е възможно, тези изисквания не трябва да ограничават категориите лица, които имат право да подават заявления за предварителни решения, като по-специално се отчитат специфичните нужди на малките и средните предприятия. Тези изисквания трябва да бъдат ясни и прозрачни и да не представляват средство за произволна или необосновима дискриминация.

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

1.   Всяка страна членка трябва да осигури всяко лице, на което митническите органи издадат административно решение (4), да има право на следните действия на територията на страната членка:

а)

административно обжалване или преразглеждане от административен орган, който е по-високостоящ или независим от длъжностното лице или службата, издало/издала решението,

и/или

б)

обжалване или преразглеждане на решението по съдебен ред.

2.   Законодателството на страната членка може да изисква да се пристъпи към административно обжалване или преразглеждане преди съдебното обжалване или преразглеждане.

3.   Всяка страна членка трябва да гарантира, че нейните процедури за обжалване или преразглеждане се прилагат по недискриминационен начин.

4.   Всяка страна членка трябва да гарантира, че ако решението относно обжалването или преразглеждането съгласно алинея 1, подточка а) не бъде издадено:

а)

в рамките на установения срок, посочен в нейните законови или подзаконови разпоредби, или

б)

без необосновано забавяне,

жалбоподателят има право на последващо обжалване или преразглеждане от административния орган или съдебния орган или да прибегне до всякакво друго вътрешноправно средство за защита по съдебен ред (5).

5.   Всяка страна членка трябва да гарантира, че посоченото в алинея 1 лице ще бъде уведомено за причините за административното решение, за да може да се възползва от процедурите за обжалване или преразглеждане, когато е необходимо.

6.   Всяка страна членка се насърчава да прилага разпоредбите на настоящия член по отношение на административни решения, издавани от съответните гранични служби, различни от митнически органи.

Член 5

Други мерки за по-голяма безпристрастност, недискриминация и прозрачност

1.   Уведомления за засилени проверки или инспекции

Когато страна членка приеме или поддържа система за издаване на уведомления или указания до съответните ѝ органи за засилване на контрола при проверките или инспекциите по границата по отношение на храни, напитки или фуражи, които са предмет на уведомление или указание с оглед на защита на живота или здравето на хората и животните или опазване на растенията на нейната територия, тяхното издаване, прекратяване или преустановяване се подчиняват на следните правила:

а)

доколкото е подходящо, страната членка може да издаде уведомлението или указанието на базата на риска;

б)

страната членка може да издаде уведомлението или указанието така, че то да се прилага по еднакъв начин само на входните пунктове, за които важат санитарните и фитосанитарните условия, на които се основава уведомлението или указанието;

в)

страната членка в най-кратък срок трябва да прекрати или преустанови действието на уведомлението или указанието, когато довелите до издаването му обстоятелства вече не са налице или ако променените обстоятелства могат да се коригират по не толкова ограничаващ търговията начин; и

г)

когато страната членка реши да прекрати или преустанови действието на уведомлението или указанието, доколкото е подходящо, тя трябва да публикува незабавно известието за прекратяване или преустановяване по недискриминационен и лесно достъпен начин, или информира осъществяващата износа страна членка или вносителя.

2.   Задържане

Страната членка трябва да уведоми незабавно превозвача или вносителя в случай на задържане на декларирани за внос стоки за целите на инспектиране от митнически или друг компетентен орган.

3.   Процедури за тестване

3.1.   При поискване страната членка може да осигури възможност за втори тест, в случай че първият тест на проба, взета при пристигането на декларираните за внос стоки, доведе до неблагоприятна констатация.

3.2.   Страната членка трябва да публикува по недискриминационен и лесно достъпен начин наименованието и адреса на лаборатория, в която може да бъде извършен тестът, или да предоставя тази информация на вносителя, когато осигурява възможността, предвидена в алинея 3.1.

3.3.   Страната членка трябва да отчете резултата от проведения съгласно алинея 3.1 втори тест, за целите на вдигането и митническото оформяне на стоките, и доколкото е подходящо, може да приеме резултатите от този тест.

Член 6

Правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ, и санкции

1.   Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

1.1.   Разпоредбите на алинея 1 трябва да се прилагат спрямо всички такси и налози, различни от вносни и износни мита и от данъци, попадащи в обхвата на член III от ГАТТ (1994), които се налагат от страните членки върху или във връзка с вноса или износа на стоки.

1.2.   Информацията относно таксите и налозите трябва да бъде публикувана в съответствие с член 1. Тази информация трябва да включва таксите и налозите, които се налагат, причината за тези такси и налози, отговорния орган, и кога и къде следва да се извършва заплащането им.

1.3.   Трябва да бъде определен подходящ срок между публикуването на нови или изменени такси и налози и тяхното влизане в сила, освен ако не са налице неотложни обстоятелства. Тези такси и налози не трябва да се прилагат, докато не бъде публикувана свързаната с тях информация.

1.4.   Всяка страна членка трябва да извършва периодичен преглед на своите такси и налози с оглед на намаляване на техния брой и многообразие, когато това е приложимо.

2.   специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Таксите и налозите във връзка с митническата обработка:

i)

трябва да бъдат ограничени като сума до приблизителния размер на разходите за предоставените услуги по или във връзка с конкретната вносна или износна операция, и

ii)

не се изисква да бъдат свързани с конкретна вносна или износна операция, при условие че се начисляват за услуги, които са тясно свързани с митническата обработка на стоки.

3.   Разпоредби относно санкциите

3.1.   За целите на алинея 3 терминът „санкции“ означава санкции, които се налагат от митническата администрация на страна членка в случай на нарушение на митническите законови или подзаконови разпоредби, или на процедурни изисквания на страната членка.

3.2.   Всяка страна членка трябва да гарантира, че санкциите в случай на нарушение на митническите законови или подзаконови разпоредби, или на процедурни изисквания се налагат само на лицето или лицата, носещо(и) отговорност за нарушението по силата на нейното законодателство.

3.3.   Наложената санкция трябва да зависи от фактите и обстоятелствата в конкретния случай и да е пропорционална на степента и сериозността на нарушението.

3.4.   Всяка страна членка трябва да гарантира, че поддържа мерки, с които избягва:

а)

конфликти на интереси при определяне размера и събирането на сумите по санкциите и митата, и

б)

създаването на стимул за определяне на размера или събиране на сума по санкция, която е в разрез с алинея 3.3.

3.5.   Всяка страна членка трябва да гарантира, че когато се налага санкция в случай на нарушение на митническите законови или подзаконови разпоредби, или на процедурни изисквания, лицето(лицата), на което(които) се налага тази санкция, получава(т) писмено обяснение за естеството на нарушението и приложимата законова или подзаконова разпоредба или процедура, съгласно която се определя размерът или диапазонът на санкцията за нарушението.

3.6.   Когато дадено лице доброволно разкрие на митническата администрация на страна членка обстоятелствата, свързани с нарушение на митническа законова или подзаконова разпоредба или процедурно изискване, преди митническата администрация да установи нарушението, доколкото е подходящо, страната членка се насърчава да отчете този факт като потенциално смекчаващо вината обстоятелство при определянето на санкция за това лице.

3.7.   Разпоредбите на настоящата алинея се прилагат за санкциите при транзитен трафик, посочени в алинея 3.1.

Член 7

Вдигане и митническо оформяне на стоки

1.   Обработка преди пристигане

1.1.   Всяка страна членка трябва да приеме или поддържа процедури, които позволяват предаването на документите за внос и на другата изискуема информация, включително манифести, с оглед стартиране на обработката преди пристигането на стоките, за да се ускори тяхното вдигане, когато пристигнат.

1.2.   Всяка страна членка трябва, доколкото е подходящо, да предвиди условия за предварително подаване на документи в електронен формат за обработка на такива документи преди пристигането на стоките.

2.   Електронно плащане

Доколкото е приложимо, всяка страна членка трябва да приеме или да поддържа процедури, които позволяват електронно заплащане на събирани от митническите органи мита, данъци, такси и налози при внос и износ.

3.   Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

3.1.   Всяка страна членка трябва да приеме или да поддържа процедури, които позволяват вдигане на стоките преди окончателното определяне на размера на мита, данъци, такси и налози, ако техният размер не е бил определен преди пристигането, при пристигането или възможно най-скоро след пристигането на стоките и при условие че са спазени всички други нормативни изисквания.

3.2.   Като условие за това вдигане на стоките страната членка може да изисква:

а)

заплащане на мита, данъци, такси и налози, определени преди или при пристигането на стоките, и гаранция за всяка все още неопределена сума под формата на обезпечение, депозит или друг подходящ инструмент, предвиден в нейните законови и подзаконови разпоредби, или

б)

гаранция под формата на обезпечение, депозит или друг подходящ инструмент, предвиден в нейните законови и подзаконови разпоредби.

3.3.   Тази гаранция не трябва да надхвърля размера на средствата, изисквани от страната членка, за да гарантира заплащането на митата, данъците, таксите и налозите, които в крайна сметка се дължат за обезпечени с гаранцията стоки.

3.4.   В случай че бъде установено нарушение, което изисква налагането на парични санкции или глоби, може да се изиска и гаранция за санкциите и глобите, които могат да бъдат наложени.

3.5.   Гаранцията, описана в алинеи 3.2 и 3.4, трябва да се осовободи, когато вече не е необходима.

3.6.   Нищо от настоящите разпоредби не трябва да засяга правото на страна членка да проверява, задържа, изземва, конфискува или да борави със стоките по какъвто и да е начин, който не е в разрез с правата и задълженията ѝ в СТО.

4.   Управление на риска

4.1.   Доколкото е възможно, всяка страна членка трябва да приеме или поддържа система за управление на риска за целите на митническия контрол.

4.2.   Всяка страна членка трябва да определи и прилага управление на риска по такъв начин, че да се избягва произволна или необоснована дискриминация, или прикрито ограничение на международната търговия.

4.3.   Всяка страна членка трябва да съсредоточи митническия контрол и, доколкото е възможно, другите съответни митнически проверки по границата върху високорисковите пратки и да ускори вдигането на нискорисковите пратки. Страна членка също така може да подбира на случаен принцип пратки за извършване на такива проверки като част от осъществяваното управление на риска.

4.4.   Всяка страна членка трябва да основава управлението на риска на оценка на риска чрез подходящи критерии за подбор. Тези критерии за подбор могат да включват, inter alia, кода по Хармонизираната система, естеството и описанието на стоките, държавата на произход, държавата, от която се изпращат стоките, стойността на стоките, спазването на изискванията до този момент от страна на търговците и вида на превозното средство.

5.   Последващ контрол

5.1.   С цел да се ускори вдигането на стоките всяка страна членка трябва да приеме или поддържа последващ контрол, за да се гарантира спазването на митническите и другите свързани с тях законови и подзаконови разпоредби.

5.2.   Всяка страна членка трябва да избере лице или пратка за извършване на последващ контрол въз основа на риска, което може да включва подходящи критерии за подбор. Всяка страна членка трябва да извършва последващ контрол по прозрачен начин. Когато лицето участва в процеса на контрол и са постигнати убедителни резултати, страната членка незабавно трябва да уведоми лицето, чиито документи са подложени на контрол, за резултатите, за нейните права и задължения и за причините за резултатите.

5.3.   Получената по време на последващия контрол информация може да се използва за последващи административни или съдебни процедури.

5.4.   Страните членки трябва, когато е приложимо, да използват резултатите от последващия контрол при прилагане на управлението на риска.

6.   Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

6.1.   Страните членки се насърчават периодично да изчисляват и публикуват средно време за вдигане на стоки по последователен начин, като използват инструменти като, inter alia, „Проучване на времето за вдигане на стоки“ („Time Release Study“) на Световната митническа организация (наричана в настоящото споразумение „СМО“) (6).

6.2.   Страните членки се насърчават да споделят с Комитета своя опит по отношение на изчисляването на средното време за вдигане на стоки, включително използваните методологии, установените проблеми и всички последващи въздействия върху ефективността.

7.   Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

7.1.   Всяка страна членка трябва да предвиди допълнителни мерки за улесняване на търговията, свързани с формалностите и процедурите при внос, износ или транзит, съгласно алинея 7.3, за оператори, които отговарят на посочените критерии, наричани по-долу одобрени оператори. Алтернативно на това страна членка може да предложи такива мерки за улесняване на търговията чрез митническите процедури, общодостъпни за всички оператори, без да е длъжна да въведе отделна система.

7.2.   Посочените критерии за определяне на одобрен оператор трябва да бъдат свързани със спазването, или риска от неспазване, на изискванията, посочени в законовите или подзаконовите разпоредби или процедурите на страна членка.

а)

Тези критерии, които следва да бъдат публикувани, могат да включват:

i)

подходящи факти за съответствие на митническите и други свързани с тях законови и подзаконови разпоредби до този момент;

ii)

система за управление на тези факти, която да позволява извършването на необходимите вътрешни проверки;

iii)

финансова платежоспособност, включително доколкото е подходящо, осигуряване на достатъчно обезпечение или гаранция; и

iv)

сигурност на веригата за доставки.

б)

Тези критерии не трябва:

i)

да са разработени или да се прилагат по начин, който да позволява или създава произволна или необоснована дискриминация между операторите при едни и същи условия; и

ii)

доколкото е възможно, да ограничават участието на малки и средни предприятия.

7.3.   Мерките за улесняване на търговията, предвидени съгласно алинея 7.1, трябва да включват поне три от следните мерки (7):

а)

ниски изисквания за документи и данни, доколкото е подходящо;

б)

нисък процент на физически инспекции и проверки, доколкото е подходящо;

в)

съкратено време за вдигане на стоките, доколкото е подходящо;

г)

отложено плащане на мита, данъци, такси и налози;

д)

използване на общи или намалени гаранции;

е)

една обща митническа декларация за целия внос или износ в даден период, както и

ж)

митническо оформяне на стоките в помещенията на одобрения оператор или друго място, одобрено от митническите органи.

7.4.   Страните членки се насърчават да разработят системи за одобрени оператори въз основа на международни стандарти, в случай че съществуват такива стандарти, освен когато те биха представлявали неподходящо или неефективно средство за изпълнение на преследваните легитимни цели.

7.5.   С оглед подобряване на мерките за улесняване на търговията, предвидени за операторите, страните членки трябва да осигуряват възможност на други страни членки да договарят взаимното признаване на системи за одобрени оператори.

7.6.   Страните членки трябва да обменят в рамките на Комитета полезна информация относно системите за одобрени оператори, които са в сила.

8.   Експресни пратки

8.1.   Всяка страна членка трябва да приеме или да поддържа процедури, които позволяват ускорено вдигане поне на стоките, които се въвеждат чрез съоръжения за въздушни пратки за лица, които подават заявления за такова третиране, като същевременно поддържа митнически контрол (8). Ако страна членка използва критерии (9), определящи кои лица могат да кандидатстват, страната членка може в публикувани критерии да включи изискване, според което като условие за допустимост при кандидатстването за описаното в алинея 8.2 третиране за ускорени пратки, заявителят да трябва да:

а)

осигури подходяща инфраструктура и да извърши заплащането на митническите разноски, свързани с обработването на ускорените пратки, ако отговаря на изискванията на страната членка за извършването на такова обработване в предвидено за целта помещение;

б)

представи преди пристигането на ускорената пратка необходимата информация за вдигането ѝ;

в)

прилаганите спрямо него такси да бъдат ограничени до размера на приблизителните разходи за предоставените услуги във връзка с осигуряването на третирането, описано в алинея 8.2;

г)

поддържа висока степен на контрол върху ускорените пратки посредством използването на технологии за вътрешна сигурност, логистика и проследяване от поемането на пратката до нейната доставка;

д)

осигури ускорено транспортиране от приемането до доставката;

е)

поеме отговорност за заплащането на всички мита, данъци, такси и налози, дължими на митническия орган за стоките;

ж)

е спазвал до този момент митническите и другите свързани с тях законови и подзаконови разпоредби;

з)

спазва другите условия, които са пряко свързани с ефективното прилагане на законовите и подзаконовите разпоредби и процедурните изисквания на страната членка, които касаят конкретно третирането, описано в алинея 8.2.

8.2.   При спазване на алинеи 8.1 и 8.3, страните членки трябва да:

а)

сведат до минимум изискуемите документи за вдигане на ускорени пратки в съответствие с член 10, алинея 1 и, доколкото е възможно, осигуряват вдигане въз основа на еднократно подаване на информация за определени пратки;

б)

осигурят възможно най-бързо вдигане на ускорените пратки след пристигането им при нормални обстоятелства, при условие че е представена изискуемата информация за вдигането им;

в)

се стремят да прилагат третирането, предвидено в подточки а) и б), за пратки с всякакво тегло или стойност, като отчитат, че дадена страна членка има право да изисква допълнителни процедури за въвеждане на стоки, включително декларации и придружаваща документация и заплащането на мита и данъци, както и да ограничават това третиране въз основа на вида стока, при условие че третирането не е ограничено до стоки с малка стойност, като например документи, и,

г)

доколкото е възможно, предвидят de minimis стойност на пратките или облагаема сума, за която няма да се събират мита и данъци, с изключение на някои определени стоки. Вътрешните данъци, като данъците върху добавената стойност и акцизите, с които се облага вносът в съответствие с член III от ГАТТ от 1994 г., не са обхванати от тази разпоредба.

8.3.   Нищо от алинеи 8.1 и 8.2 не трябва да засяга правото на страна членка да проверява, задържа, изземва, конфискува или да отказва въвеждане на стоки или пък да извършва последващ контрол, включително във връзка с използването на системи за управление на риска. Освен това нищо в алинеи 8.1 и 8.2 не трябва да възпрепятства страна членка да поиска, като условие за вдигане на стоките, да бъде предоставена допълнителна информация и да бъдат изпълнени определени неавтоматични изисквания за лицензиране.

9.   Бързоразвалящи се стоки (10)

9.1.   С оглед да се избегне предотвратима загуба или влошаване на качеството на бързоразвалящи се стоки и при условие че са спазени всички нормативни изисквания, всяка страна членка трябва да предвиди вдигането на бързоразвалящи се стоки да става:

а)

при обичайни обстоятелства, във възможно най-кратък срок, а

б)

при извънредни обстоятелства, когато това е подходящо, извън нормалното работно време на митническите органи и другите отговорни органи.

9.2.   Всяка страна членка трябва да даде подходящ приоритет на бързоразвалящите се стоки, когато се планират евентуално изискуемите проверки.

9.3.   Всяка страна членка трябва да организира или да позволи на вносителя да организира подходящо складиране на бързоразвалящите се стоки до тяхното вдигане. Страната членка може да поиска всички съоръжения за складиране, използвани от вносителя, да бъдат одобрени или обозначени от съответните органи на страната членка. Движението на стоките до тези съоръжения за съхранение, включително разрешенията за оператора, който премества стоките, могат да бъдат обвързани с одобрението на съответните органи, в случай че се изисква такова. Когато това е приложимо и е съвместимо с националното законодателство, при поискване от вносителя страната членка трябва да предвиди всички необходими процедури за вдигането на стоките да бъдат извършени във въпросните съоръжения за съхранение.

9.4.   Ако настъпи значително забавяне при вдигането на бързоразвалящи се стоки и при писмено поискване, осъществяващата внос страна членка трябва да представи, доколкото е приложимо, обяснение за причините за забавянето.

Член 8

Сътрудничество между граничните служби

1.   Всяка страна членка трябва да гарантира, че нейните органи и служби, отговарящи за граничния контрол и процедурите във връзка с внос, износ и транзит на стоки, си сътрудничат помежду си и координират своите дейности с цел улесняване на търговията.

2.   Доколкото е възможно и приложимо, всяка страна членка трябва да си сътрудничи при взаимно договорени условия с другите страни членки, с които има общи граници, с цел координиране на процедурите при пресичането на границите, за да се улесни трансграничната търговия. Сътрудничеството и координацията могат да включват:

а)

уеднаквяване на работни дни и работно време;

б)

уеднаквяване на процедури и формалности;

в)

изграждане и споделяне на общи съоръжения;

г)

съвместни проверки;

д)

въвеждане на контрол на границата на принципа„контрол при едно спиране“.

Член 9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

Доколкото е приложимо и при условие че са спазени всички нормативни изисквания, всяка страна членка трябва да позволява движение на предназначени за внос стоки през найната територия под митнически контрол от митническото учреждение на въвеждане до друго митническо учреждение на нейната територия, където ще се извърши вдигането или митническото оформяне на стоките.

Член 10

Формалности във връзка с внос, износ и транзит

1.   Формалности и изисквания към документацията

1.1.   С оглед да се сведе до минимум отражението и сложността на формалностите във връзка с вноса, износа и транзита и да се намалят и опростят изискванията към документацията във връзка с вноса, износа и транзита, както и да се отчетат легитимните цели на политиката и други фактори, като например промяна в обстоятелствата, значима нова информация, бизнес практики, наличност на техники и технологии, най-добри международни практики и информация от заинтересовани страни, всяка страна членка трябва да извършва преглед на тези формалности и изискванията към документацията и въз основа на резултатите от прегледа да гарантира, доколкото това е подходящо, че тези формалности и изисквания към документацията:

а)

се приемат и/или прилагат с оглед бързо вдигане и митническо оформяне на стоките, по-специално на бързоразвалящите се стоки;

б)

се приемат и/или прилагат по начин, който цели намаляване на времето и разходите за съобразяване с изискванията от страна на търговци и оператори;

в)

представляват избраната мярка, която ограничава в най-малка степен търговията, когато са на разположение две или повече алтернативни мерки за постигане на съответната цел или цели на политиката; и

г)

не се запазват, в т.ч. отделни елементи от тях, ако вече не са необходими.

1.2.   Комитетът трябва да разработи процедури, чрез които страните членки да споделят информация, която е от значение, и най-добри практики, когато е подходящо.

2.   Приемане на копия

2.1.   Доколкото е подходящо всяка страна членка трябва да се стреми да приема копия на хартиен носител или в електронен вид на изискуемите придружаващи документи във връзка с формалностите за внос, износ или транзит.

2.2.   Когато правителствена агенция на страна членка вече разполага с оригинала на такъв документ, доколкото е подходящо всяка друга агенция на тази страна членка трябва да приеме копие на хартиен носител или в електронен вид от разполагащата с оригинала агенция вместо оригиналния документ.

2.3.   Страна членка не може да изисква като условие за внос да се представи оригинал или копие на декларациите за износ, представени на митническите органи на изнасящата страна членка (11).

3.   Използване на международни стандарти

3.1.   Страните членки се насърчават да използват съответните международни стандарти или части от тях като основа за своите формалности и процедури при внос, износ или транзит, освен ако в настоящото споразумение е предвидено друго.

3.2.   Страните членки се насърчават да участват, доколкото позволяват техните ресурси, в изготвянето и периодичния преглед от съответните международни организации на имащите отношение международни стандарти.

3.3.   Комитетът трябва да разработи процедури за споделяне между страните членки доколкото е подходящо на информация, която е от значение, и най-добри практики във връзка с прилагането на международни стандарти. Комитетът също така може да покани съответните международни организации да обсъдят своята дейност по международните стандарти. Доколкото е подходящо Комитетът може да определи конкретни стандарти, които са от особено значение за страните членки.

4.   Обслужване на едно гише

4.1.   Страните членки трябва да се стремят да въведат или поддържат обслужване на едно гише, което позволява на търговците да представят изискуемите документи и/или данни във връзка с внос, износ или транзит на стоки през единна входна точка за участващите органи или служби. След като участващите органи или служби извършат проверка на документите и/или данните, резултатите трябва да се съобщават незабавно на заявителите чрез същата система за обслужване на едно гише.

4.2.   В случай че изискваните документи и/или данни вече са били приети през системата за обслужване на едно гише, участващите органи или служби не могат да отправят искане за същите документи и/или данни освен при неотложни обстоятелства и други ограничени изключения, които се оповестяват публично.

4.3.   Страните членки трябва да уведомят Комитета за подробностите относно функционирането на системата за обслужване на едно гише.

4.4.   Доколкото е възможно и приложимо, страните членки трябва да използват информационни технологии за подпомагане на обслужването на едно гише.

5.   Предекспедиционна проверка

5.1.   Страните членки не могат да изискват провеждането на предекспедиционни проверки във връзка с тарифното класиране и определянето на митническата стойност.

5.2.   Без да се засягат правата на страните членки да използват други видове предекспедиционни проверки, които не са обхванати от алинея 5.1, страните членки се насърчават да не въвеждат и да не прилагат нови изисквания във връзка с провеждането им (12).

6.   Използване на митнически агенти

6.1.   Без да се засягат важните съображения от политически характер на някои страни членки, които продължават да отреждат специална роля на митническите агенти, от момента на влизане в сила на настоящото споразумение страните членки не могат да въвеждат задължително използване на митнически агенти.

6.2.   Всяка страна членка трябва да уведоми Комитета и публикува своите мерки относно използването на митнически агенти. Всяко последващо изменение на тези мерки трябва да се съобщава и публикува в най-кратки срокове.

6.3.   Страните членки трябва да прилагат прозрачни и обективни правила по отношение на лицензирането на митническите агенти.

7.   Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

7.1.   При спазване на алинея 7.2, всяка страна членка трябва да прилага общи митнически процедури и единни изисквания към документацията във връзка с вдигането и митническото оформяне на стоки на цялата му територия.

7.2.   Нищо в настоящия член не трябва да възпрепятства страна членка да:

а)

прави разграничение между своите процедури и изисквания към документацията в зависимост от естеството и вида на стоките или начина им на превоз;

б)

прави разграничение между своите процедури и изисквания към документацията за стоките въз основа на управление на риска;

в)

прави разграничение между своите процедури и изисквания към документацията с цел цялостно или частично освобождаване от вносни мита или данъци;

г)

прилага електронно подаване или обработка на документи; или

д)

прави разграничение между своите процедури и изисквания към документацията по начин, който е в съответствие със Споразумението за прилагане на санитарните и фитосанитарните мерки.

8.   Отхвърлени стоки

8.1.   Когато компетентният орган на страна членка отхвърли представени за внос стоки на основание че не отговарят на предписанията на съответните санитарни и фитосанитарни разпоредби или технически разпоредби, при спазване на своите законови и подзаконови разпоредби и в съответствие с тях страната членка трябва да позволи на вносителя да препрати или да върне отхвърлените стоки на износителя или друго лице, определено от износителя.

8.2.   Ако бъде дадена такава възможност съгласно алинея 8.1 и вносителят не се възползва от нея в рамките на разумен срок, компетентният орган може да прибегне към друг начин на действие за справяне с неотговарящите на изискванията стоки.

9.   Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

9.1.   Временен внос

Всяка страна членка трябва да позволи, съгласно предвиденото в нейните законови и подзаконови разпоредби, на нейната митническа територия да се въвеждат стоки с пълно или частично условно освобождаване от заплащането на вносни мита и данъци, ако тези стоки се въвеждат на неговата митническа територия за конкретна цел, предвидени са за реекспортиране в рамките на конкретен срок и не са претърпели никаква промяна освен нормалната амортизация и износване при тяхното използване.

9.2.   Активно и пасивно усъвършенстване

а)

Всяка страна членка трябва да позволи, съгласно предвиденото в нейните законови и подзаконови разпоредби, активно и пасивно усъвършенстване на стоки. Стоките, допуснати за пасивно усъвършенстване, могат да бъдат реимпортирани с пълно или частично освобождаване от вносни мита и данъци в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на члена.

б)

За целите на настоящия член терминът „активно усъвършенстване“ означава митническата процедура, съгласно която на митническата територия на страната членка могат да се въведат определени стоки с пълно или частично условно освобождаване от заплащането на вносни мита и данъци или които са допустими за възстановяване на мита, въз основа на съображението, че тези стоки са предвидени за производство, преработка или ремонт и последващ износ.

в)

За целите на настоящия член терминът „пасивно усъвършенстване“ означава митническата процедура, съгласно която стоки в свободно обращение в рамките на митническата територия на страна членка могат да бъдат временно изнесени за производство, преработка или ремонт в чужбина и след това да бъдат реимпортирани.

Член 11

Свобода на транзита

1.   Разпоредбите или формалностите във връзка с транзитния трафик, наложени от страна членка, не трябва да бъдат:

а)

поддържани, ако обстоятелствата или целите, довели до тяхното приемане, вече не съществуват или ако по отношение на променените обстоятелства или цели могат да бъдат предприети мерки, които са достатъчно достъпни и ограничават търговията в по-малка степен;

б)

прилагани по начин, който представлява прикрито ограничение на транзитния трафик.

2.   Транзитният трафик не трябва да се обвързва със събиране на каквито и да било такси или налози, които се налагат по отношение на транзита, с изключение на таксите за превоз или такси, които съответстват на административните разходи във връзка с транзита или на разноските по предоставените услуги.

3.   Страните членки не трябва да се стремят към, не трябва да налагат или поддържат каквито и да било доброволни ограничения или други сходни мерки по отношение на транзитния трафик. Това не засяга съществуващи и бъдещи национални разпоредби, двустранни или многостранни договорености, свързани с регулиране на транспорта, в съответствие с правилата на СТО.

4.   По отношение на продуктите, които ще бъдат в режим транзит през територията на всяка друга страна членка, всяка страна членка трябва да предоставя третиране, което е не по-малко благоприятно от третирането, което би било предоставено за такива продукти, ако те биха били превозвани от мястото им на произход до местоназначението им, без да се преминава през територията на тази страна членка.

5.   Страните членки се насърчават, когато е приложимо, да осигурят физически отделена инфраструктура (например пътни платна, котвени стоянки и други подобни) за транзитния трафик.

6.   Формалностите, изискванията към документацията и митническите проверки във връзка с транзитния трафик не трябва да създават по-голяма тежест от необходимото за:

а)

идентифициране на стоките, и

б)

гарантиране на спазването на изискванията във връзка с транзита.

7.   След като стоките са поставени под режим транзит и е издадено разрешение за продължаване на движението им от мястото на издаване на разрешението на територията на страна членка, те няма да подлежат на каквито и да било митнически такси, нито на необосновано забавяне или ограничения до приключването на техния транзит в местоназначението им на територията на страната членка.

8.   Страните членки не трябва да прилагат по отношение на стоки в режим транзит технически разпоредби и процедури за оценяване на съответствието по смисъла на Споразумението за техническите пречки пред търговията.

9.   Страните членки трябва да позволяват и предвиждат предварително подаване и обработка на документи и данни за транзит преди пристигането на стоките.

10.   След като транзитният трафик достигне до митническото учреждение, откъдето ще напусне територията на страна членка, учреждението трябва незабавно да приключи режима транзит, ако са спазени изискванията във връзка с транзита.

11.   Когато страна членка изисква за транзитен трафик гаранция под формата на обезпечение, депозит или друг подходящ паричен или непаричен (13) инструмент, тази гаранция трябва да бъде ограничена до гарантиране, че се спазват изискванията във връзка с този транзитен трафик.

12.   Гаранцията трябва да бъде освободена веднага, след като страната членка установи, че изискванията ѝ във връзка с транзита са спазени.

(13)   Като се придържа към своите законови и подзаконови разпоредби, всяка страна членка трябва да позволява използването на общи гаранции, които включват многократни транзакции за едни и същи оператори, или подновяването на гаранции без освобождаване за последващи пратки.

14.   Всяка страна членка трябва да оповести публично съответната информация, която използва за определяне на гаранцията, включително гаранцията за еднократна транзакция и, когато е приложимо, гаранцията за многократни транзакции.

15.   Всяка страна членка може да изисква използването на митнически конвой или митнически ескорт за транзитен трафик само при наличието на обстоятелства, свидетелстващи за висока степен на риск, или когато спазването на митническите законови и подзаконови разпоредби не може да се гарантира чрез използването на гаранции. Общите правила, приложими спрямо митническите конвои или митническите ескорти, трябва да се публикуват в съответствие с член 1.

16.   Страните членки трябва да се стремят да си сътрудничат и да се координират помежду си с оглед на подобряване на свободното транзитно преминаване. Сътрудничеството и координацията могат да включват, но не са ограничени до, разбирателство относно:

а)

такси;

б)

формалности и правни изисквания; и

в)

практическото прилагане на транзитните режими.

17.   Всяка страна членка трябва да се стреми да определи национален координатор на транзита, към който да могат да се насочват всички запитвания и предложения от други страни членки във връзка с доброто функциониране на транзитните режими.

Член 12

Митническо сътрудничество

1.   Мерки за насърчаване на спазването на изискванията и на сътрудничеството

1.1.   Страните членки изразяват съгласие, че е важно да се гарантира, че търговците са запознати със своите задължения за спазване на изискванията, да се насърчава доброволното спазване с оглед в подходящи обстоятелства вносителите да могат да коригират сами своите действия без налагане на санкция и да се прилагат мерки за осигуряване спазването с оглед предприемането на по-строги мерки по отношение на неспазващи изискванията търговци (14).

1.2.   Страните членки се насърчават да споделят информация относно най-добри практики за управление на спазването на митническите изисквания, включително с посредничеството на Комитета. Страните членки се насърчават да си сътрудничат по отношение на предоставянето на технически насоки или помощ и съдействие за изграждането на капацитет с цел прилагане на мерки за осигуряване спазването на изискванията и повишаване на ефективността на тези мерки.

2.   Обмен на информация

2.1.   При поискване и в съответствие с разпоредбите в настоящия член страните членки трябва да обменят информацията, посочена в алинея 6.1, подточки б) и/или в) с цел проверка на декларация за внос или износ в конкретни случаи, в които има основания за съмнение в това дали декларацията е вярна или точна.

2.2.   Всяка страна членка трябва да уведоми Комитета относно координатите на своето звено за връзка с цел обмен на такава информация.

3.   Проверка

Страна членка трябва да отправи искане за информация само след като е изпълнила подходящи процедури за проверка на декларация за внос или износ и след като е проверила съответната налична документация.

4.   Искане

4.1.   Запитващата страна членка трябва да представи на запитаната страна членка писмено искане на хартиен носител или в електронен вид на взаимно договорен официален език на СТО или друг взаимно договорен език, което включва:

а)

разглеждания случай, включително по възможност и ако е подходящо, номера за идентифициране на декларацията за износ, която отговаря на въпросната декларация за внос;

б)

целта, за която запитващата страна членка отправя искане за информация или документи, заедно с имената и координатите за връзка на лицата, за които се отнася искането, ако са известни;

в)

когато това се изисква от запитаната страна членка, доколкото е подходящо, потвърждение (15) на проверката;

г)

конкретната поискана информация или документи;

д)

информация за това от кое учреждение изхожда искането;

е)

препратка към разпоредбите от националното законодателство и правната система на запитващата страна членка, с които се урежда събирането, защитата, използването, разкриването, съхранението и заличаването на поверителна информация и лични данни.

4.2.   Ако запитващата страна членка не е в състояние да спази разпоредбата на някоя от подточките в алинея 4.1, тя посочва това в искането.

5.   Защита на информацията и поверителност

5.1.   В съответствие с алинея 5.2 запитващата страна членка трябва да:

а)

съхранява като строго поверителна цялата информация или документи, които са ѝ предоставени от запитаната страна членка, и да предостави поне същото равнище на защита и поверителност като предвиденото в националното законодателство и правната система на запитаната страна членка, както е описано от нея съгласно алинея 6.1, подточки б) или в);

б)

предоставя информация или документи единствено на митническите органи, които разглеждат конкретния случай, и използва информацията или документите единствено за целите, посочени в искането, освен ако запитаната страна членка е дала своето писмено съгласие за друго;

в)

не разкрива информацията или документите без специално писмено разрешение от запитаната страна членка;

г)

не използва непроверена информация или документи, предоставени от запитаната страна членка, като фактор от решаващо значение за разсейване на съмненията в дадени обстоятелства;

д)

спазва всички специфични за конкретния случай условия, определени от запитаната страна членка във връзка със съхранението и заличаването на поверителна информация или документи и лични данни, и

е)

при поискване уведомява запитаната страна членка за всички взети решения и предприети действия по случая в резултат на предоставените информация или документи.

5.2.   Възможно е запитващата страна членка да не е в състояние да спази някоя от разпоредбите на подточките на алинея 5.1 по причина на нейното национално законодателство и правна система. В такъв случай запитващата страна членка посочва това в искането.

5.3.   Запитаната страна членка трябва да осигури за всяко искане и информация за проверка, получени съгласно алинея 4, поне същото равнище на защита и поверителност като равнището, което предоставя за своя собствена подобна информация.

6.   Предоставяне на информация

6.1.   В съответствие с разпоредбите на настоящия член запитаната страна членка в кратки срокове:

а)

отговаря писмено на хартиен носител или в електронен вид;

б)

предоставя конкретната информация, посочена в декларацията за внос или износ, или самата декларация, ако е достъпна, заедно с описание на равнището на защита и поверителност, изисквано от запитващата страна членка;

в)

при поискване предоставя конкретната информация, посочена в следните документи, или самите документи, представени в подкрепа на декларацията за внос или износ, ако са достъпни: търговска фактура, опаковъчен лист, сертификат за произход и товарителница, във вида, в който са били подадени, било то на хартиен носител или в електронен вид, заедно с описание на равнището на защита и поверителност, изисквано от запитващата страна членка;

г)

потвърждава, че предоставените документи са копия, верни с оригинала;

д)

доколкото е възможно, предоставя информацията или отговаря по друг начин на искането в срок от 90 дни от датата на искането.

6.2.   Съгласно своето национално законодателство и правна система запитаната страна членка може да поиска да получи уверение преди да предостави дадена информация, че тя няма да бъде използвана като доказателство при наказателно разследване, съдебно производство или производство, различно от митническото, без специално писмено разрешение от запитаната страна членка. Ако запитващата страна членка не е в състояние да спази това изискване, тя следва да уведоми запитаната страна членка за това.

7.   Отлагане на отговор на искане или отхвърляне на искане

7.1.   Запитаната страна членка може да отложи или да отхвърли изпълнението на част от или на цялото искане за предоставяне на информация и трябва да уведоми запитващата страна членка за причините за това, когато:

а)

предоставянето на информацията би било в разрез с обществения интерес, отразен в националното законодателство и правната система на запитаната страна членка;

б)

нейното национално законодателство и правна система възпрепятстват предоставянето на информацията. В такъв случай тя трябва да предостави на запитващата страна членка копие на съответното специфично позоваване;

в)

предоставянето на информацията би възпрепятствало правоприлагането или би попречило по друг начин на текущо административно или съдебно разследване, преследване или производство;

г)

съгласно нейното национално законодателство и правна система, с които се урежда събирането, защитата, използването, разкриването, съхранението и заличаването на поверителна информация или лични данни, се изисква съгласието на вносителя или износителя и това съгласие не е дадено, или

д)

искането за информация е получено след изтичане на срока съгласно правното изискване на запитаната страна членка за съхранение на документи.

7.2.   В обстоятелствата, посочени в алинеи 4.2, 5.2 или 6.2, запитаната страна членка сама трябва да реши дали да изпълни такова искане.

8.   Реципрочност

Ако запитващата страна членка прецени, че няма да е в състояние да отговори на подобно искане, ако такова бъде направено от запитаната страна членка, или ако все още не е въвела разпоредбата на настоящия член, тя трябва да посочи този факт в искането си. Запитаната страна членка сама трябва да реши дали да изпълни такова искане.

9.   Административна тежест

9.1.   Запитващата страна членка трябва да вземе под внимание свързаните с искането съответни ресурси и разходи за запитаната страна членка, за да отговори на искането за информация. Запитващата страна членка трябва да проучи пропорционалността между нейния фискален интерес за поддържане на искането и усилията, които запитаната страна членка трябва да положи, за да предостави информацията.

9.2.   Ако запитаната страна членка получи прекомерен брой искания за информация или искане за информация с прекомерен обхват от една или повече запитващи страни членки и не е в състояние да изпълни тези искания в рамките на разумен срок, тя може да поиска от една или повече от запитващите страни членки да приоритизира(т) исканията си с оглед договаряне на практическа горна граница в рамките на нейните ограничени ресурси. При липсата на взаимно договорен подход запитаната страна членка сама трябва да реши как да изпълни искането въз основа на резултатите от изведените от самата нея приоритети.

10.   Ограничения

Запитаната страна членка не е длъжна да:

а)

променя формата на своите декларации или процедури за внос или износ;

б)

отправя искане за документи, различни от представените заедно с декларацията за внос или износ, както е посочено в алинея 6.1, подточка в);

в)

стартира проучване, за да се сдобие с информацията;

г)

променя срока на съхранението на такава информация;

д)

въвежда документация на хартиен носител, ако вече е въведен електронен формат;

е)

превежда информацията;

ж)

проверява точността на информацията, или

з)

предоставя информация, която би накърнила законните търговски интереси на конкретни предприятия, били те публични или частни.

11.   Неразрешено използване или разгласяване на информация

11.1.   В случай че бъдат нарушени условията за използване или разгласяване на информация, обменена съгласно настоящия член, запитващата страна членка, която е получила информацията, трябва да съобщи в най-кратък срок на запитаната страна членка, която е предоставила информацията, подробностите във връзка с неразрешеното използване или разгласяване и да:

а)

предприеме необходимите мерки за отстраняване на нарушението;

б)

предприеме необходимите мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения, и

в)

уведоми запитаната страна членка относно предприетите мерки съгласно подточки а) и б).

11.2.   Запитаната страна членка може временно да преустанови изпълнението на своите задължения към запитващата страна членка съгласно настоящия член, докато не бъдат предприети мерките, описани в алинея 11.1.

12.   Двустранни и регионални споразумения

12.1.   Нищо в настоящия член не може да възпрепятства страна членка да сключи или поддържа в сила двустранно, многостранно или регионално споразумение за споделяне или обмен на митническа информация и данни, включително по сигурен и бърз начин, например автоматично или преди пристигането на пратката.

12.2.   Нищо в настоящия член не може да се тълкува в смисъл, че изменя или засяга правата или задълженията на страна членка, произтичащи от такива двустранни, многостранни или регионални споразумения, или че урежда обмена на митническа информация и данни съгласно други такива споразумения.

РАЗДЕЛ II

РАЗПОРЕДБИ ЗА СПЕЦИАЛНО И ДИФЕРЕНЦИРАНО ТРЕТИРАНЕ ЗА РАЗВИВАЩИ СЕ И НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ЧЛЕНКИ

Член 13

Общи принципи

1.   Разпоредбите, включени в членове 1 —12 от настоящото споразумение, трябва да се прилагат от развиващите се и най-слабо развитите страни членки в съответствие с настоящия раздел, който се основава на условията, договорени в приложение Г към Рамковото споразумение от юли 2004 г. (WT/L/579) и в точка 33 и приложение Д към Министерската декларация от Хонконг (WT/MIN(05)/DEC).

2.   Следва да се осигури помощ и съдействие за изграждането на капацитет (16), за да се помогне на развиващите се и най-слабо развитите страни членки да изпълнят разпоредбите на настоящото споразумение в съответствие с тяхното естество и обхват. Степента и графикът на изпълнение на разпоредбите на настоящото споразумение трябва да са обвързани с капацитета за изпълнение на развиващите се и най-слабо развитите страни членки. Когато развиваща се или най-слабо развита страна членка продължава да не разполага с необходимия капацитет, от нея няма да се изисква да изпълнява съответната(ите) разпоредба(и) до придобиването на капацитет за изпълнение.

3.   Най-слабо развитите страни членки са длъжни да поемат ангажименти само до степен, която съответства на тяхното индивидуално развитие, финансови и търговски нужди или техния административен и институционален капацитет.

4.   Тези принципи трябва да се прилагат чрез разпоредбите, съдържащи се в раздел II.

Член 14

Категории разпоредби

1.   Съществуват три категории разпоредби:

а)

Категория A съдържа разпоредби, които развиваща се или най-слабо развита страна членка определя за изпълнение към момента на влизане в сила на настоящото споразумение или, в случай на най-слабо развита страна членка, в едногодишен срок от влизането в сила, както е предвидено в член 15.

б)

Категория Б съдържа разпоредби, които развиваща се или най-слабо развита страна членка определя за изпълнение на дата след преходен период, който следва влизането в сила на настоящото споразумение, както е предвидено в член 16.

в)

Категория В съдържа разпоредби, които развиваща се или най-слабо развита страна членка определя за изпълнение на дата след преходен период, който следва влизането в сила на настоящото споразумение и който е обвързан с придобиването на капацитет за изпълнение чрез осигуряване на помощ и съдействие за изграждане на капацитет, както е предвидено в член 16.

2.   Всяка развиваща се и най-слабо развита страна членка трябва да определи самостоятелно и индивидуално кои разпоредби включва във всяка от категориите А, Б и В.

Член 15

Нотификация за и изпълнение на категория А

1.   От момента на влизане в сила на настоящото споразумение всяка развиваща се страна членка трябва да изпълнява своите ангажименти по категория А. Поради това определените като спадащи към категория А ангажименти ще представляват неразделна част от настоящото споразумение.

2.   Отделните най-слабо развити страни членки могат да уведомят Комитета за разпоредбите, които са определили като спадащи към категория А, в срок до една година след влизането в сила на настоящото споразумение. Поради това определените като спадащи към категория А ангажименти на всяка една от най-слабо развитите страни членки ще представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 16

Нотификация за окончателни дати за изпълнение на категория Б и категория В

1.   Що се отнася до разпоредбите, които развиваща се страна членка не е включила в категория А, страната членка може да отложи изпълнението им в съответствие с посочения в настоящия член процес.

Категория Б за развиващите се страни членки

а)

Към момента на влизане в сила на настоящото споразумение всяка развиваща се страна членка трябва да уведоми Комитета за разпоредбите, които е определила като спадащи към категория Б, и за съответните индикативни дати за тяхното изпълнение (17).

б)

Най-късно една година след влизането в сила на настоящото споразумение всяка развиваща се страна членка трябва да уведоми Комитета за окончателните си дати за изпълнение на разпоредбите, които е определила като спадащи към категория Б. Ако преди този краен срок развиваща се страна членка счете, че се нуждае от допълнително време за уведомяване за окончателните дати, страната членка може да поиска удължаване в достатъчна степен на този срок от Комитета, за да го уведоми за своите дати.

Категория В за развиващите се страни членки

в)

Към момента на влизане в сила на настоящото споразумение всяка развиваща се страна членка трябва да уведоми Комитета за разпоредбите, които е определила като спадащи към категория В, и за съответните индикативни дати за тяхното изпълнение. От съображения за прозрачност подадените нотификации трябва да включват информация относно помощта и съдействието за изграждане на капацитет, от които се нуждае страната членка, за да изпълни разпоредбите (18).

г)

В рамките на една година след влизането в сила на настоящото споразумение и като се вземат предвид всички вече въведени и съществуващи договорености, нотификациите съгласно член 22, алинея 1 и информацията, представена съгласно подточка в) по-горе, развиващите се страни членки и съответните страни членки донори трябва да предоставят информация на Комитета относно поддържаните или сключените договорености, необходими за осигуряване на помощ и съдействие за изграждане на капацитет с оглед на изпълнението на категория В (19). Участващата развиваща се страна членка в най-кратък срок трябва да уведоми Комитета за такива договорености. Комитетът също така приканва донорите, които не са страни членки, да предоставят информация за съществуващи или сключени договорености.

д)

В рамките на 18 месеца от датата на предоставяне на информацията, посочена в подточка г), страните членки донори и съответните развиващи се страни членки трябва да уведомят Комитета относно напредъка по осигуряването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет. Същевременно всяка развиваща се страна членка трябва да уведоми за своя списък с окончателни дати за изпълнение на разпоредбите.

2.   Що се отнася до разпоредбите, които дадена най-слабо развита страна членка не е определила като спадащи към категория А, най-слабо развитите страни членки могат да отложат изпълнението им в съответствие с посочения в настоящия член процес.

Категория Б за най-слабо развитите страни членки

а)

Най-късно една година след влизането в сила на настоящото споразумение всяка най-слабо развита страна членка трябва да уведоми Комитета за своите разпоредби от категория Б и може да уведоми за своите съответни индикативни дати за изпълнението на тези разпоредби, като се вземат предвид максималните варианти за гъвкавост за най-слабо развитите страни членки.

б)

Най-късно две години след датата на уведомяване, посочена в подточка а) по-горе, всяка най-слабо развита страна членка рябва да отправи нотификация до Комитета, с която потвърждава определените разпоредби и съобщава своите дати за изпълнение. Ако преди този краен срок най-слабо развита страна членка счете, че се нуждае от допълнително време за уведомяване за окончателните си дати, страната членка може да поиска удължаване в достатъчна степен на този срок от Комитета, за да го уведоми за датите си.

Категория В за най-слабо развитите страни членки

в)

От съображения за прозрачност и с цел улесняване на договореностите с донорите, една година след влизането в сила на настоящото споразумение всяка най-слабо развита страна членка трябва да уведоми Комитета за разпоредбите, които е определила като спадащи към категория В, като се вземат предвид максималните варианти за гъвкавост за най-слабо развитите страни членки.

г)

Една година след датата, посочена в подточка в) по-горе, най-слабо развитите страни членки трябва да съобщят информация относно помощта и съдействието за изграждане на капацитет, от които съответната страна членка се нуждае, за да изпълни разпоредбите (20).

д)

Най-късно две години след датата на уведомяване, посочена в подточка г) по-горе, и като се вземе предвид информацията, предоставена съгласно подточка г) по-горе, най-слабо развитите страни членки и съответните страните членки донори трябва да предоставят информация на Комитета относно поддържаните или сключените договорености, необходими за осигуряване на помощ и съдействие за изграждане на капацитет с оглед на изпълнението на категория В (21). Участващите най-слабо развити страни членки в най-кратки срокове трябва да уведомят Комитета за такива договорености. Същевременно най-слабо развитата страна членка трябва да уведоми за индикативните дати за изпълнение на съответните ангажименти от категория В, обхванати от договореностите за помощ и съдействие. Комитетът също така трябва да прикани донорите, които не са страни членки, да предоставят информация за съществуващите или сключените договорености.

е)

Най-късно 18 месеца от датата на предоставяне на информацията, посочена в подточка д), имащите отношение страни членки донори и съответните най-слабо развити страни членки трябва да уведомят Комитета относно напредъка по осигуряването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет. Същевременно всяка най-слабо развита страна членка трябва да уведоми Комитета за своя списък с окончателни дати за изпълнение на разпоредбите.

3.   Развиващите се страни членки и най-слабо развитите страни членки, които изпитват трудности във връзка с представянето на окончателни дати за изпълнение в рамките на сроковете, определени в алинеи 1 и 2, поради липса на подкрепа от донори или липса на напредък по осигуряването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет, следва да уведомят Комитета възможно най-рано преди изтичането на тези крайни срокове. Страните членки се съгласяват да си сътрудничат при оказването на подкрепа за преодоляване на тези трудности, като се отчитат конкретните обстоятелства и специалните проблеми, пред които е изправена съответната страна членка. Доколкото е подходящо Комитетът трябва да предприеме действия за преодоляване на трудностите, включително при необходимост удължава крайните срокове за съответната страна членка по отношение на уведомяването за окончателните дати.

4.   Три месеца преди крайния срок, посочен в алинея 1, подточки б) или д), или в случай на най-слабо развита страна членка, алинея 2, подточки б) или е), секретариатът трябва да напомни на страната членка, че все още не го е уведомила за окончателната дата за изпълнението на разпоредбите, които е определила като спадащи към категория Б или В. Ако страната членка не се позове на алинея 3, или в случай на развиваща се страна членка, алинея 1, подточка б), или в случай на най-слабо развита страна членка, алинея 2, подточка б), с оглед удължаване на крайния срок и отново не уведоми за окончателна дата за изпълнението на разпоредбите, страната членка трябва да изпълнява разпоредбите в рамките на една година след крайния срок, посочен в алинея 1, подточки б) или д), или в случай на най-слабо развита страна членка, алинея 2, подточки б) или е), или удължения срок съгласно алинея 3.

5.   Най-късно 60 дни след датите за уведомяване за окончателните дати за изпълнение на разпоредбите от категория Б и категория В в съответствие с алинея 1, 2 или 3, Комитетът трябва да вземе под внимание приложенията, съдържащи окончателните дати на всяка страна членка за изпълнение на разпоредбите от категория Б и категория В, включително всички дати, определени съгласно алинея 4, и поради това тези приложения представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 17

Механизъм за ранно предупреждение: отлагане на датите за изпълнение на разпоредбите от категории Б и В

а)

Развиваща се страна членка или най-слабо развита страна членка, която счита, че изпитва трудности да изпълни разпоредба, която е определила като спадаща към категория Б или категория В до окончателната дата, определена съгласно член 16, алинея 1, подточки б) или д), или в случай на най-слабо развита страна членка, член 16, алинея 2, подточки б) или е), следва да уведоми Комитета за това. Развиващите се страни членки трябва да уведомят Комитета най-късно 120 дни преди изтичането на срока за изпълнение. Най-слабо развитите страни членки трябва да уведомяват Комитета най-късно 90 дни преди тази дата.

б)

В нотификацията до Комитета трябва да се посочи новата дата, до която развиващата се страна членка или най-слабо развитата страна членка очаква да е в състояние да изпълни въпросната разпоредба. В нотификацията също така трябва да се посочат причините за очакваното забавяне в изпълнението. Тези причини могат да включват нужда от помощ и съдействие за изграждане на капацитет, която не е била предвидена по-рано, или допълнителна помощ и съдействие за подпомагане изграждането на капацитет.

2.   Когато развиваща се страна членка отправи искане за допълнително време за изпълнение, което не надхвърля 18 месеца, или най-слабо развита страна членка отправи искане за допълнително време, което не надхвърля 3 години, подалата искането страна членка има право на това допълнително време без допълнителни действия от страна на Комитета.

3.   Когато развиваща се страна или най-слабо развита страна членка счете, че се нуждае от първо удължаване, което надхвърля предвиденото в алинея 2, или второ или последващо удължаване, тя трябва да подаде искане за удължаване до Комитета, съдържащо информацията, описана в алинея 1, подточка б), най-късно 120 дни в случай на развиваща се страна членка и 90 дни в случай на най-слабо развита страна членка преди настъпването на първоначалната окончателна дата за изпълнение или съответно отложената дата.

4.   Комитетът трябва да прояви разбиране, когато решава дали да одобри искания за удължаване, като отчита конкретните обстоятелства на страната членка, която подава искането. Тези обстоятелства могат да включват трудности и забавяне при получаването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет.

Член 18

Изпълнение на категория Б и категория В

1.   В съответствие с член 13, алинея 2, ако развиваща се страна членка или най-слабо развита страна членка, след като е изпълнила процедурите, описани в член 16, алинеи 1 или 2 и в член 17 и в случаите, когато е отказано поискано удължаване, или в случаите когато развиващата се страна членка или най-слабо развитата страна членка се сблъсква с други непредвидени обстоятелства, непозволяващи да ѝ бъде предоставено удължаване съгласно член 17, прецени сама, че нейният капацитет за изпълнение на разпоредба от категория В продължава да е недостатъчен, тази страна членка трябва да уведоми Комитета, че не е в състояние да изпълни съответната разпоредба.

2.   Комитетът трябва да създаде експертна група незабавно и във всеки случай най-късно 60 дни след като получи нотификацията от съответната развиваща се страна членка или най-слабо развита страна членка. Експертната група ще проучи въпроса и отправи препоръка до Комитета в срок от 120 дни от своето създаване.

3.   Експертната група трюбва да бъде съставена от пет независими лица, които са висококвалифицирани в областта на улесняването на търговията и осигуряването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет. В състава на експертната група трябва да се гарантира баланс между граждани на развиващи се и развити страни членки. Когато става въпрос за най-слабо развита страна членка, експертната група трябва да включва поне един гражданин на най-слабо развита страна членка. Ако Комитетът не може да постигне съгласие относно състава на експертната група в срок от 20 дни от нейното създаване, генералният директор в консултация с председателя на Комитета трябва да определи състава на експертната група в съответствие с условията на настоящата алинея.

4.   Експертната група трябва да разгледа самооценката на страната членка относно липсата на капацитет и да отправи препоръка до Комитета. Когато разглежда препоръката на експертната група по отношение на най-слабо развита страна членка, Комитетът доколкото е подходящо трябва да предприеме действия, които ще улеснят придобиването на устойчив капацитет за изпълнение.

5.   Страната членка не може да подлежи на процедурите съгласно Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове във връзка с този въпрос от момента, в който развиващата се страна членка уведоми Комитета, че не е в състояние да изпълни съответната разпоредба, до първото заседание на Комитета, след като той получи препоръката на експертната група. На това заседание Комитетът трябва да разгледа препоръката на експертната група. По отношение на най-слабо развита страна членка процедурите съгласно Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове не трябва да се прилагат за съответната разпоредба от датата, на която е уведомила Комитета, че не е в състояние да изпълни разпоредбата, до момента, в който Комитетът вземе решение по този въпрос, или в рамките на 24 месеца след датата на горепосоченото първо заседание на Комитета, в зависимост от това коя от двете дати е по-ранна.

6.   Когато най-слабо развита страна членка вече не е в състояние да изпълни ангажимент от категория В, тя може да уведоми Комитета и да следва процедурите, описани в настоящия член.

Член 19

Прехвърляне между категории Б и В

1.   Развиващите се страни членки и най-слабо развитите страни членки, които са уведомили за разпоредби от категории Б и В, могат да прехвърлят разпоредбите от едната категория в другата чрез подаване на нотификация до Комитета. Когато страна членка предложи да прехвърли разпоредба от категория Б в категория В, страната членка трябва да предостави информация относно необходимата помощ и съдействие за изграждане на капацитет.

2.   В случай че е необходимо допълнително време за изпълнението на разпоредба, прехвърлена от категория Б в категория В, страната членка може да:

а)

използва разпоредбите на член 17, включително възможността за автоматично удължаване; или

б)

поиска от Комитета да разгледа молбата на страната членка за допълнително време за изпълнение на разпоредбата и, при необходимост, за помощ и съдействие за изграждане на капацитет, включително възможността за преглед и препоръка от експертната група съгласно член 18; или

в)

в случай на най-слабо развита страна членка, за всяка нова дата за изпълнение, отстояща на повече от четири години след първоначалната дата, нотифицирана за категория Б, трябва да се изиска одобрение от Комитета. В допълнение към това най-слабо развитата страна членка трябва да продължи да разполага с възможността да следва процедурата по член 17. Приема се, че най-слабо развита страна членка, която извършва такова прехвърляне, се нуждае от помощ и съдействие за изграждане на капацитет.

Член 20

Гратисен период за прилагане на договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове

1.   За срок от две години след влизането в сила на настоящото споразумение разпоредбите на членове XXII и XXIII от ГАТТ 1994 г., които бяха доразвити и се прилагат чрез Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, не трябва да се прилагат при уреждането на спорове с развиваща се страна членка във връзка с която и да било разпоредба, която страната членка е определила като спадаща към категория А.

2.   За срок от шест години след влизането в сила на настоящото споразумение разпоредбите на членове XXII и XXIII от ГАТТ 1994 г., които бяха доразвити и се прилагат чрез Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, не трябва да се прилагат при уреждането на спорове с най-слабо развита страна членка във връзка с която и да било разпоредба, която страната членка е определила като спадаща към категория А.

3.   За срок от осем години след изпълнението на разпоредба от категория Б или В от страна на най-слабо развита страна членка разпоредбите на членове XXII и XXIII от ГАТТ 1994 г., които бяха доразвити и се прилагат чрез Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, не трябва да се прилагат при уреждането на спорове с тази най-слабо развита страна членка във връзка с тази разпоредба.

4.   Без да се засяга гратисният период за прилагане на Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, преди да отправи искане за консултации съгласно членове XXII или XXIII от ГАТТ 1994 г. и на всички етапи от процедурите за уреждане на спорове по отношение на мярка на най-слабо развита страна членка, страната членка трябва да обърне особено внимание на специфичната ситуация, в която се намират най-слабо развитите страни членки. В това отношение страните членки трябва да проявяват дължимата сдържаност, когато повдигат въпроси, засягащи най-слабо развити страни членки, при позоваване на Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове.

5.   При поискване, в рамките на гратисния период, разрешен съгласно настоящия член, всяка страна членка трябва да осигури подходяща възможност на другите страни членки за обсъждане на всякакви въпроси, свързани с изпълнението на настоящото споразумение.

Член 21

Осигуряване на помощ и съдействие за изграждане на капацитет

1.   Страните членки донори се съгласяват да улеснят осигуряването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет на развиващите се страни и най-слабо развитите страни членки при съвместно договорени условия — или двустранно, или чрез подходящи международни организации. Целта е да се подпомогнат развиващите се страни и най-слабо развитите страни членки за изпълнението на разпоредбите на раздел I от настоящото споразумение.

2.   Предвид специфичните нужди на най-слабо развитите страни членки, следва да се осигури целева помощ и съдействие на тези страни, за да им се помогне да изградят устойчив капацитет за изпълнение на своите ангажименти. Чрез съответните механизми за сътрудничество за развитие и в съответствие с принципите за техническа помощ и съдействие за изграждане на капацитет, посочени в алинея 3, партньорите за развитие се трябва да стремят да осигурят помощ и съдействие за изграждане на капацитет в тази област по начин, който не противоречи на съществуващите приоритети за развитие.

3.   Страните членки трябва да се стремят да прилагат следните принципи за осигуряване на помощ и съдействие за изграждане на капацитет във връзка с изпълнението на настоящото споразумение:

а)

да вземат предвид общата рамка за развитие на получаващите помощ държави и региони и, когато е подходящо и подходящо, текущите програми за реформи и техническа помощ;

б)

когато е подходящо и подходящо, да включват дейности за преодоляване на предизвикателствата на регионално и подрегионално ниво и да насърчават интеграцията на тези две нива;

в)

да гарантират, че текущите дейности за реформа във връзка с улесняване на търговията в частния сектор се отчитат в дейностите за помощта;

г)

да насърчават координацията между страните членки и другите имащи отношение институции, както и между едните и другите, включително регионалните икономически общности, за да се гарантират максимална ефективност на тази помощ и максимални резултати от нея. За тази цел:

i)

координацията, най-вече в държавата или региона, където ще бъде осигурена помощ, между партниращите страни членки и донорите и сред двустранните и многостранните донори следва да цели да избегне евентуално припокриване и дублиране на програмите за помощ и липса на съгласуваност в дейностите за реформа посредством тясна координация на интервенции за техническа помощ и изграждане на капацитет;

ii)

по отношение на най-слабо развитите страни членки подобрената комплексна рамка за свързана с търговията помощ за най-слабо развитите страни следва да представлява част от този процес на координация; и

iii)

страните членки също така следва да насърчават вътрешна координация между своите длъжностни лица, работещи по въпросите на търговията и развитието, както в столиците, така и в Женева, при изпълнението на настоящото споразумение и осигуряване на техническа помощ.

д)

да насърчават използването на съществуващи структури за национално и регионално сътрудничество, като например кръгли маси и консултативни групи, за да координират и осъществяват мониторинг на дейностите по изпълнение; и

е)

да насърчават развиващите се страни членки в посока изграждане на капацитет в други развиващи се и най-слабо развити страни членки и да проучат варианта за подпомагане на тези дейности, когато е възможно.

4.   Комитетът трябва да провежда поне една специална сесия годишно, на която:

а)

обсъжда всички проблеми във връзка с изпълнението на разпоредбите или части от разпоредбите на настоящото споразумение;

б)

извършва преглед на напредъка по осигуряването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет, с който да се подпомогне изпълнението на настоящото споразумение, включително по отношение на случаи на развиващи се или най-слабо развити страни членки, които не получават адекватна помощ и съдействие за изграждане на капацитет;

в)

споделя опит и информация относно осигурявана понастоящем помощ и съдействие за изграждане на капацитет и програми за изпълнение, включително предизвикателства и успехи;

г)

извършва преглед на уведомления от донори съгласно предвиденото в член 22; и

д)

извършва преглед на дейностите по алинея 2.

Член 22

Информация относно помощ и съдействие за изграждане на капацитет, която трябва да се предостави на Комитета

1.   За да се осигури прозрачност за развиващите се страни членки и най-слабо развитите страни членки във връзка с осигуряването на помощ и съдействие за изграждане на капацитет с цел изпълнение на раздел I, всяка страна членка донор, която помага на развиващи се страни членки и най-слабо развити страни членки да изпълнят настоящото споразумение, към момента на влизане в сила на настоящото споразумение и ежегодно след това трябва да предоставя на Комитета следната информация относно своята помощ и съдействие за изграждане на капацитет, които е осигурила през предходните 12 месеца и, по възможност, които е предвидила за следващите 12 месеца (22):

а)

описание на помощта и съдействието за изграждане на капацитет;

б)

настоящото положение и предвидените/изплатените суми;

в)

процедурите за изплащане на сумите за помощ и съдействие;

г)

страната членка или при необходимост региона бенефициер; и

д)

изпълнителната агенция на страната член, която осигурява помощ и съдействие.

Информацията трябва да се предоставя във формата, посочен в приложение 1. В случай на страни членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (наричана в настоящото споразумение „ОИСР“) предоставената информация може да се основава на относима информация, извлечена от отчетната система за кредиторите на ОИСР. Развиващите се страни членки, които обявяват, че са в състояние да осигурят помощ и съдействие за изграждане на капацитет, се насърчават да предоставят горепосочената информация.

2.   Страните членки донори, които осигуряват помощ за развиващи се страни членки и най-слабо развити страни членки, трябва да представят на Комитета:

а)

данните на звената за контакт в своите агенции, отговарящи за осигуряване на помощ и съдействие за изграждане на капацитет във връзка с изпълнението на раздел I от настоящото споразумение, включително, когато е приложимо, информация за такива звена за контакт в рамките на държавата или региона, където ще бъде осигурена помощта и съдействието; и

б)

информация относно процеса и механизмите за отправяне на искане за помощ и съдействие за изграждане на капацитет.

Развиващите се страни членки, които обявяват, че са в състояние да осигурят помощ и съдействие, се насърчават да предоставят горепосочената информация.

3.   Развиващите се страни членки и най-слабо развитите страни членки, които възнамеряват да се възползват от помощ и съдействие за изграждане на капацитет във връзка с улесняване на търговията, трябва да предоставят на Комитета информация за звеното или звената за контакт в службата(ите), отговаряща(и) за координацията и формулирането на приоритетите на тази помощ и съдействие.

4.   Страните членки могат да предоставят информацията, посочена в алинеи 2 и 3, посредством препратки към интернет и трябва да актуализират тази информация, когато е необходимо. Секретариатът оповестява публично всички тези данни.

5.   Комитетът приканва съответните международни и регионални организации (например Международния валутен фонд, ОИСР, Конференцията на ООН за търговия и развитие, СМО, регионалните комисии на ООН, Световната банка, или техните спомагателни органи, както и регионалните банки за развитие) и други агенции за сътрудничество да предоставят информацията, посочена в алинеи 1, 2 и 4.

РАЗДЕЛ III

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Институционални договорености

1.   Комитет за улесняване на търговията

1.1.   С настоящия член се създава Комитет за улесняване на търговията.

1.2.   Комитетът трябва да е отворен за участие от страна на всички страни членки и трябва да избере свой председател. Комитетът трябва да заседава според нуждите и съгласно предвиденото в съответните разпоредби на настоящото споразумение, но не по-малко от веднъж годишно, за да се предостави на страните членки възможност за консултации по всички въпроси, свързани с функционирането на настоящото споразумение или постигането на напредък по неговите цели. Комитетът трябва да упражнява отговорностите, които са му поверени съгласно настоящото споразумение или от страните членки. Комитетът трябва да създаде свой процедурен правилник.

1.3.   Комитетът може да създава спомагателни органи, когато това е необходимо. Всички тези органи трябва да се отчитат пред Комитета.

1.4.   Комитетът трябва да разработи процедури, чрез които страните членки доколкото е подходящо да споделят информация, която е от значение, и най-добри практики.

1.5.   Комитетът трябва да поддържа тесен контакт с други международни организации в областта на улесняването на търговията, например СМО, с цел обезпечаване на най-добрите достъпни съвети във връзка с изпълнението и прилагането на настоящото споразумение и за да се гарантира избягване на ненужно дублиране на усилията. За тази цел Комитетът може да кани представители на такива организации или техните спомагателни органи да:

а)

присъстват на заседанията на Комитета; и

б)

обсъдят специфични въпроси, свързани с изпълнението на настоящото споразумение.

1.6.   Комитетът трябва да извършва преглед на функционирането и изпълнението на настоящото споразумение четири години след влизането му в сила и на редовни интервали след това.

1.7.   Страните членки се насърчават да повдигат пред Комитета въпроси, свързани с изпълнението и прилагането на настоящото споразумение.

1.8.   Комитетът трябва да насърчава и улеснява обсъжданията по конкретни поводи сред страните членки на специфични въпроси от приложното поле на настоящото споразумение с цел достигане в най-кратки срокове до взаимно приемливо решение.

2.   Национален комитет за улесняване на търговията

Всяка страна членка трябва да създаде и/или да поддържа национален комитет за улесняване на търговията или определя съществуващ механизъм, който да улеснява едновременно националната координация и изпълнението на разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 24

Заключителни разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение се приема, че терминът „страна членка“ включва компетентния орган на съответната страна членка.

2.   Всички разпоредби на настоящото споразумение са обвързващи за всички страни членки.

3.   Страните членки трябва да прилагат настоящото споразумение от датата на влизането му в сила. Развиващите се страни членки и най-слабо развитите страни членки, които избират да се възползват от разпоредбите на раздел II, трябва да прилагат настоящото споразумение в съответствие с раздел II.

4.   Страна членка, която приема настоящото споразумение след влизането му в сила, трябва да изпълнява своите ангажименти от категории Б и В, като отчита съответните периоди от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

5.   Страните членки на митнически съюз или регионална икономическа договореност могат да възприемат регионални подходи, които да ги подпомогнат в изпълнението на техните задължения съгласно настоящото споразумение, включително чрез създаване и използване на регионални органи.

6.   Без да се засяга общата тълкувателна бележка към приложение 1A към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, нищо в настоящото споразумение не може да се тълкува като намаляване на задълженията на страните членки, произтичащи от ГАТТ 1994 г. В допълнение към това нищо в настоящото споразумение не може да се тълкува като намаляване на правата и задълженията на страните членки, произтичащи от Споразумението за техническите пречки пред търговията и Споразумението за прилагане на санитарните и фитосанитарните мерки.

7.   Всички изключения и освобождавания от спазване на изискванията (23) на ГАТТ 1994 г. трябва да се прилагат по отношение на разпоредбите на настоящото споразумение. Приложимите към ГАТТ 1994 г. или част от него дерогации, предоставени съгласно членове IX:3 и IX:4 от Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация и всички изменения по него към датата на влизане в сила на настоящото споразумение, трябва да се прилагат по отношение на разпоредбите на настоящото споразумение.

8.   Разпоредбите на членове XXII и XXIII от ГАТТ 1994 г., които бяха доразвити и се прилагат чрез Договореността относно правилата и процедурите за уреждане на спорове, трябва да се прилагат при консултации и уреждане на спорове съгласно настоящото споразумение, с изключение на изрично предвидените случаи в настоящото споразумение.

9.   Не могат да се формулират резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящото споразумение без съгласието на останалите страни членки.

10.   Ангажиментите от категория А на развиващите се страни членки и най-слабо развитите страни членки, приложени към настоящото споразумение в съответствие с член 15, алинеи 1 и 2, представляват неразделна част от настоящото споразумение.

11.   Ангажиментите от категория Б и В на развиващите се страни членки и най-слабо развитите страни членки, отчетени от Комитета и приложени към настоящото споразумение в съответствие с член 16, алинея 5, представляват неразделна част от настоящото споразумение.


(1)  Всяка страна членка има право по свое усмотрение да посочи на своя уебсайт правните ограничения на това описание.

(2)  Съгласно тази алинея: а) длъжностното лице, службата или органът, издал решението, както и по-висш или независим административен орган или съдебен орган, може да подложи на преразглеждане решението преди или след привеждането му в изпълнение; и б) страната членка не е задължена да предостави възможност на заявителя да се позове на член 4, алинея 1.

(3)  Общото разбиране е, че предварително решение относно произхода на дадена стока може да служи като оценка на произхода за целите на Споразумението за правилата за произход в случаите, когато решението отговаря на изискванията на настоящото споразумение и на Споразумението за правилата за произход. По подобен начин оценката на произхода съгласно Споразумението за правилата за произход може да служи като предварително решение относно произхода на стока за целите на настоящото споразумение в случаите, когато решението отговаря на изискванията на двете споразумения. Страните членки не са длъжни да сключват отделни договорености по тази разпоредба в допълнение към вече установените съгласно Споразумението за правилата за произход във връзка с оценката на произхода, при условие че са изпълнени изискванията на настоящия член.

(4)  Административно решение по смисъла на настоящия член означава решение, пораждащо правно действие, което засяга правата и задълженията на конкретно лице по конкретен случай. Общото разбиране е, че административното решение по смисъла на настоящия член обхваща административна мярка по смисъла на член X от ГАТТ (1994) или липса на административна мярка, или решение съгласно предвиденото в националното законодателство и правната система на съответната страна членка. Страните членки могат да поддържат алтернативен административен механизъм или съдебна процедура за справяне с подобна липса, за да се укаже на митническите власти да издадат незабавно административно решение зачитайки правото на обжалване или преразглеждане съгласно алинея 1, подточка а).

(5)  Нито един елемент от настоящата алинея не трябва да бъде пречка страната членка да признае липсата на отговор при обжалване или преразглеждане да бъде счетена за решение в полза на жалбоподателя в съответствие със законовите и подзаконовите ѝ разпоредби.

(6)  Всяка страна членка може да определи обхвата и методологията за изчисляването на това средно време за вдигане на стоките в съответствие със своите нужди и капацитет.

(7)  Счита се, че посочена в алинея 7.3, подточки а) — ж) мярка се предоставя на одобрен оператор, ако в общия случай е общодостъпна за всички оператори.

(8)  В случай че страна членка разполага със съществуваща процедура, по която се извършва третирането съгласно алинея 8.2, тази разпоредба не изисква от страната членка да въведе отделни процедури за ускорено вдигане на стоки.

(9)  Тези критерии за кандидатстване, ако има такива, са в допълнение към изискванията на страната членка за обработка по отношение на всички стоки или пратки, които се въвеждат чрез съоръжения за въздушни пратки.

(10)  За целите на настоящата разпоредба бързоразвалящите се стоки са стоки, които се развалят бързо поради своите естествени характеристики, по-специално при липсата на подходящи условия на съхранение.

(11)  Нищо в настоящата алинея не възпрепятства страна членка да изисква документи, като например сертификати, разрешителни или лицензии, като изискване за внос на контролирани или регулирани стоки.

(12)  Настоящата алинея е свързана с предекспедиционните проверки, обхванати от Споразумението на СТО за предекспедиционна проверка, и не възпрепятства предекспедиционни проверки за санитарни и фитосанитарни цели.

(13)  Нищо в настоящата разпоредба не трябва да възпрепятства страна членка да запази съществуващи процедури, съгласно които превозното средство може да се използва като гаранция за транзитния трафик.

(14)  Основната цел на тази дейност е да се намали броят на случаите на неспазване и съответно да се намали необходимостта от обмен на информация за целите на правоприлагането.

(15)  Това може да включва необходимата информация относно извършената проверка съгласно алинея 3. За тази информация трябва да се прилага равнището на защита и поверителност, посочено от извършващата проверката страна членка.

(16)  За целите на настоящото споразумение осигуряването на „помощ и съдействие за изграждане на капацитет“ може да приеме формата на техническа, финансова или всякаква друга взаимно договорена форма на помощ.

(17)  Подадените нотификации могат да включват и допълнителна информация, която уведомяващата страна членка счита за подходяща. Страните членки се насърчават да предоставят информация относно националната агенция или служба, отговаряща за изпълнението на разпоредбите.

(18)  Страните членки също така могат да включват информация относно национални планове или проекти за улесняване на търговията, националната агенция или служба, отговаряща за изпълнението на разпоредбите, и донорите, с които страната членка може да е сключила договорености за помощ.

(19)  Тези договорености ще се основават на съвместно договорени условия — или двустранно, или чрез подходящи международни организации, в съответствие с член 21, алинея 3.

(20)  Страните членки също така могат да включват информация относно национални планове или проекти за улесняване на търговията, националната агенция или служба, отговаряща за изпълнението на разпоредбите, и донорите, с които страната членка може да има сключени договорености за помощ.

(21)  Тези договорености ще се основават на съвместно договорени условия — или двустранно, или чрез подходящи международни организации, в съответствие с член 21, алинея 3.

(22)  Предоставената информация ще отразява обусловеното от нуждите осигуряване на помощ и съдействие за изграждане на капацитет.

(23)  Това включва членове V:7 и X:1 от ГАТТ 1994 г. и допълнителната бележка към член VIII от ГАТТ 1994 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОРМАТ ЗА НОТИФИКАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 22, АЛИНЕЯ 1

Страна членка донор:

Обхванат от нотификацията период:

 

 

 

Описание на техническата и финансовата помощ и ресурсите за изграждане на капацитет

Настоящо положение и предвидени/изплатени суми

Страна/регион бенефициер (при необходимост)

Изпълнителна агенция на страната членка, която осигурява помощ

Процедури за отпускане на помощта


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

НОТИФИКАЦИЯ ЗА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ОТ КАТЕГОРИЯ А СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО УЛЕСНЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА

АЛБАНИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе правителството на Албания има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото определя следните разпоредби от Споразумението като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1.1

Публикуване

Член 1.2

Информация, предоставяне чрез интернет

 

 

Член 1.4

Уведомяване

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизане в сила

Член 2.2

Консултации

 

 

Член 4.1

Право на обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

 

 

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

 

 

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

 

 

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 8

Сътрудничество между граничните служби

Член 9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11-3

Такси, нормативни разпоредби и формалности, свързани с режим транзит

11-4

По-строги мерки за недискриминация в режим транзит

11.11.1-5

Гаранции относно режим транзит

11.12-13

Сътрудничество и координация, свързани с режим транзит

Член 12

Митническо сътрудничество

БОТСУАНА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе правителството на Република Ботсуана има честта да уведоми Подготвителния комитет, че Република Ботсуана определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението, като ангажименти от категория А, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизане в сила

Член 2.2

Консултации

Член 5.1

Уведомления за засилени проверки или инспекции

Член 5.2

Задържане

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.2

Електронно плащане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

БРАЗИЛИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе Мисията на Бразилия има честта да уведоми Подготвителния комитет по въпросите на улесняването на търговията, че определя като ангажименти от категория A всички разпоредби на раздел I от Споразумението, с изключение на следните:

член 3.6.b;

член 3.9.a.ii;

член 7.1;

член 7.7.3, както и

член 11.9.

БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А, поети по силата на Споразумението.

Във връзка с посоченото по-горе правителството на Бруней Даруссалам има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Бруней Даруссалам определя като спадащи към категория A всички разпоредби на членове 1 — 12 от Споразумението, с изключение на следните:

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет: алинея 2.1, подточки а) и б)

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките: алинея 2

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 10.4

Обслужване на едно гише

ЧИЛИ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“), с настоящото Чили съобщава, че всички разпоредби на раздел I от Споразумението са определени като ангажименти от категория А, като те се прилагат от влизането му в сила, с изключение на член 7.7 относно одобрените оператори.

КИТАЙ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе правителството на Китайската народна република има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Китайската народна република определя като ангажименти от категория A всички разпоредби на раздел I от Споразумението, с изключение на следните:

член 7, алинея 6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките;

член 10, алинея 4

Обслужване на едно гише;

член 10, алинея 9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване; както и

член 12

Митническо сътрудничество.

КОЛУМБИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията („Споразумението“), с настоящото Колумбия уведомява, че всички разпоредби на раздел I от Споразумението са определени като ангажименти от категория А, като те се прилагат от влизането му в сила, с изключение на следните:

член 5.3

Процедури за тестване

член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

КОНГО

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията правителството на Република Конго има честта да уведоми за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

Член 3.1

Предварителни решения

Член 4.1

Право на обжалване или преразглеждане

Член 5.1

Уведомления за засилени проверки или инспекции

Член 5.2

Задържане

Член 5.3

Процедури за тестване

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

КОСТА РИКА

В съответствие с алинеи 2 и 3 от Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията („Споразумението“), с настоящото Коста Рика уведомява, че всички разпоредби на раздел I от Споразумението са определени като ангажименти от категория А, с изключение на следните:

член 10.1.1

Формалности и изисквания към документацията

член 10.2.2

Приемане на копия

КОТ Д'ИВОАР

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията, с настоящото Република Кот д'Ивоар уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

Член 4.1

Право на обжалване или преразглеждане

Член 5.1

Уведомления за засилени проверки или инспекции

Член 5.2

Задържане

Член 5.3

Процедури за тестване

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Доминиканската република има честта да уведоми Подготвителния комитет за разпоредбите, определени като спадащи към категория A и съответстващи на раздел I от Споразумението.

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 1.3

Информационни центрове

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизане в сила

Член 2.2

Консултации

Член 3

Предварителни решения

Член 4.1

Право на обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.2

Електронно плащане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита

Член 12

Митническо сътрудничество

Член 13.2

Национален комитет за улесняване на търговията

ЕКВАДОР

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията, с настоящото Република Еквадор уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

№ на член/Алинеи (1)

Описание

2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

4

Процедури за обжалване или преразглеждане

7.1

Обработка преди пристигане

7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

10.3

Използване на международни стандарти

10.5

Предекспедиционна проверка

10.6

Използване на митнически агенти

10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

10.8

Отхвърлени стоки

10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

11.1

Свобода на транзита

11.2

Свобода на транзита

11.3

Свобода на транзита

11.4

Свобода на транзита

11.5

Свобода на транзита

11.6

Свобода на транзита

11.16

Свобода на транзита

11.17

Свобода на транзита

ЕГИПЕТ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията, с настоящото Египет уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

Номер на член

Описание

Член 4, алинеи 1, 3, 4 и 5

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3, алинеи 3.2, 3.4, 3.5 и 3.6

Разпоредби относно санкциите

Член 7.3, алинеи 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

Член 10.5, алинея 5.1

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11, алинеи 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 и 16

Свобода на транзита

ЕЛ САЛВАДОР

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“), с настоящото Ел Салвадор уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

Член 1

Публикуване и наличност на информацията

Член 2

Възможност за коментари, информация преди влизане в сила и консултации

Член 3

Предварителни решения

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане: алинеи 1, 2, 3, 4 и 5

Член 5

Други мерки за по-голяма безпристрастност, недискриминация и прозрачност

Член 6

Правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ, и разпоредби относно санкциите: алинеи 1 и 3

Член 7

Вдигане и митническо оформяне на стоки: алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (алинеи 3, 4, 5, 6), 8 и 9

Член 8

Сътрудничество между граничните служби: алинея 1

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10

Формалности, свързани с внос, износ и транзит: алинеи 1, 2 (алинеи 2 и 3), 3, 5 (алинея 1), 6, 7, 8 и 9

Член 11

Свобода на транзита: алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 17

Член 12

Митническо сътрудничество: алинеи 1, 3, 4, 5 (подточки 1 и 2), 12

ГАБОН

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията, с настоящото Република Габон уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

Член 5.2

Задържане

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

ГВАТЕМАЛА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Гватемала има честта да уведоми Подготвителния комитет, че всички разпоредби на раздел I от Споразумението са определени като ангажименти от категория А в съответствие с документ WT/PCTF/W/27 на СТО от 7 юли 2014 г., с изключение на следните:

 

Член 1.1.1, подточки г) и е)

 

Член 1.2.1, подточки а) и б)

 

Член 1.3.1

 

Член 1.3.2

 

Член 1.4, подточки б) и в)

 

Член 2.1.1

 

Член 3.9, подточка б), iii)

 

Член 5

 

Член 6.1.4

 

Член 7.1.2

 

Член 7.4.3

 

Член 7.6.1

 

Член 7.6.2

 

Член 7.7.3, подточки а), г), д), е) и ж)

 

Член 7.8.2, подточки в) и г)

 

Член 7.9.3

 

Член 8.1

 

Член 8.2, подточки г) и д)

 

Член 10.1.1

 

Член 10.2.3

 

Член 10.4.1

 

Член 10.4.2

 

Член 11.17

 

Член 12.2.1

 

Член 12.3

 

Член 12.4

 

Член 12.5

 

Член 12.6

 

Член 12.7

 

Член 12.8

 

Член 12.9

 

Член 12.10

 

Член 12.11

ХОНДУРАС

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията („Споразумението“), с настоящото Хондурас уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

Член 1.1

Публикуване

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 1.3

Информационни центрове

Член 1.4

Уведомяване

Член 3

Предварителни решения

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ (с изключение на членове 6.1.3 и 6.1.4)

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.2

Електронно плащане

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.8

Експресни пратки (с изключение на член 7.8.2, подточка г))

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки (с изключение на член 7.9.3)

Член 8

Сътрудничество между граничните служби (с изключение на член 8.2, подточки в), г) и д))

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита

Член 12.12

Двустранни и регионални споразумения

ХОНКОНГ, КИТАЙ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Хонконг, Китай има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Хонконг, Китай определя всички разпоредби, съдържащи се в членове 1 — 12 от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението.

ИНДОНЕЗИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Република Индонезия има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Индонезия определя следните разпоредби от Споразумението като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 10.6

Използване на митнически агенти

ИЗРАЕЛ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията, създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А, поети по силата на Споразумението по улесняване на търговията.

Във връзка с посоченото по-горе, Държавата Израел има честта да уведоми Подготвителния комитет по въпросите на улесняването на търговията, че с настоящото Държавата Израел определя всички разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението, като спадащи към категория А.

ЙОРДАНИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Йордания има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя всички разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат изцяло от влизането в сила на Споразумението, с изключение на следните:

Член 1.1

Публикуване

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 1.3

Информационни центрове

Член 3.1

Предварителни решения

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.4

Обслужване на едно гише

Член 11.5-10

Процедури и проверки, свързани с режим транзит

КОРЕЯ

Имам честта да се позова на Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911), съгласно което Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Също така имам честта да уведомя Подготвителния комитет, че правителството на Република Корея реши да определи всички разпоредби, съдържащи се в членове 1 — 12 от Споразумението, като спадащи към категория А.

КУВЕЙТ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, Държавата Кувейт има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Държавата Кувейт определя разпоредбите, съдържащи се в приложение I, като спадащи към категория А, с изключение на следните:

Член 3.1

Предварителни решения

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 8

Сътрудничество между граничните служби

Член 10.4

Обслужване на едно гише

Член 11.11 — 15

Гаранции относно режим транзит

Член 12

Митническо сътрудничество

КИРГИЗКА РЕПУБЛИКА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, от името на Министерството на икономиката на Киргизката република имаме удоволствието да уведомим Подготвителния комитет, че Киргизката република определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като ангажименти от категория А, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 4

Всички разпоредби (Процедури за обжалване или преразглеждане)

Член 5

Алинея 2 (Задържане)

Член 9

(Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол)

Член 10

Алинея 5 (Предекспедиционна проверка)

Член 11

Алинеи 1 — 4 (Такси, нормативни разпоредби, формалности, свързани с режим транзит, и недискриминация)

МАКАО, КИТАЙ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN (13)/36) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Макао, Китай има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Макао, Китай определя всички разпоредби, съдържащи се в членове 1 — 12 от Споразумението, като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението, с изключение на следните:

Член 7:

Алинея 4 — Управление на риска;

Член 7:

Алинея 5 — Последващ контрол;

Член 9:

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол;

Член 10:

Алинея 4 — Обслужване на едно гише.

МАЛАЙЗИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Малайзия има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Малайзия определя всички разпоредби, съдържащи се в членове 1 — 12 от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, с изключение на следните:

Член 7.8

(Експресни пратки); както и

Член 11.9

(Предварително подаване и обработване на документи и информация относно транзита преди пристигането на стоките).

МАВРИЦИЙ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Република Мавриций има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Република Мавриций определя следните разпоредби от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение) като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1.1

Публикуване

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 1.4

Уведомяване

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

Член 2.2

Консултации

Член 3

Предварителни решения

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 5.1

Уведомления за засилени проверки или инспекции

Член 5.2

Задържане

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.2

Електронно плащане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9.1

Временен внос на стоки

Член 11

Свобода на транзита

Член 23.2

Национален комитет за улесняване на търговията

МЕКСИКО

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Мексико има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя всички разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат изцяло от влизането в сила на Споразумението.

МОЛДОВА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Република Молдова има честта да уведоми Подготвителния комитет, че Република Молдова определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като ангажименти от категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1

Алинеи 1 и 4 (Публикуване, Уведомяване)

Член 3

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ)

Член 4

(ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ ИЛИ ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ)

Член 5

Алинея 2 (Задържане)

Член 6

Алинея 2 (Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ)

Член 7

Алинеи 2, 4 и 5 (Електронно плащане, Управление на риска, Последващ контрол)

Член 8

(СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГРАНИЧНИТЕ СЛУЖБИ)

Член 9

(ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВНОС ПОД МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ)

Член 10

Алинея 3 и алинеи 5 — 9 (Използване на международни стандарти, Предекспедиционна проверка, Използване на митнически агенти, Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията, Отхвърлени стоки, Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване)

Член 12

Всички разпоредби

МОНГОЛИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Монголия има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Монголия определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като ангажименти от категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1.4

Уведомяване

Член 2.2

Консултации

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 11

Свобода на транзита

ЧЕРНА ГОРА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Черна гора има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Черна гора определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението, като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1.1

Публикуване

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

Член 2.2

Консултации

Член 3.1

Предварителни решения

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

Член 5.3

Процедури за тестване

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.2

Електронно плащане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 8

Сътрудничество между граничните служби

Член 9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11.1 — 11.3

Такси, нормативни разпоредби и формалности, свързани с режим транзит

Член 11.4

По-строги мерки за недискриминация в режим транзит

Член 11.11 — 11.15

Гаранции относно режим транзит

Член 11.16 — 11.17

Сътрудничество и координация, свързани с режим транзит

Член 12

Митническо сътрудничество

КРАЛСТВО МАРОКО

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията.

Във връзка с посоченото по-горе, Кралство Мароко има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя следните разпоредби като спадащи към категория A.

Член 1.1

Публикуване

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 1.3

Информационни центрове

Член 1.4

Уведомяване

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

Член 2.2

Консултации

Член 3

Предварителни решения

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

Член 5.3

Процедури за тестване

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.2

Електронно плащане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 7.8

Експресни пратки

Член 8

Сътрудничество между граничните служби

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки/активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита

Член 12

Митническо сътрудничество

Член 13.2

Национален комитет за улесняване на търговията

НИКАРАГУА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Никарагуа има честта да уведоми Подготвителния комитет за разпоредбите, определени като спадащи към категория A и съответстващи на раздел I от Споразумението.

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 1.4

Уведомяване

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

Член 2.2

Консултации

Член 3

Предварителни решения

Член 4.1

Право на обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита

Член 12.1

Мерки за насърчаване на спазването на изискванията и на сътрудничеството

Член 12.2

Обмен на информация

Член 12.3

Проверка

Член 12.4

искане

Член 12.5

Защита на информацията и поверителност

Член 12.6

Предоставяне на информация

Член 12.7

Отлагане на отговор на искане или отхвърляне на искане

Член 12.8

Реципрочност

Член 12.9

Административна тежест

Член 12.10

Ограничения

Член 12.11

Неразрешено използване или разгласяване на информация

Член 12.12

Двустранни и регионални споразумения

Член 13.2

Национален комитет за улесняване на търговията

НИГЕРИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Федерална република Нигерия има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Нигерия определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението, като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 6.3:

Разпоредби относно санкциите;

Член 7.1:

Обработка преди пристигане;

Член 7.3:

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите;

Член 9:

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол;

Член 10.7:

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията;

Член 10.9:

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване;

Член 11.3:

Доброволни ограничения;

Член 11.4:

Недискриминация;

Член 11.6:

Изисквания към документацията;

Член 11.8:

Неприлагане на техническите пречки пред търговията (ТПТ);

Член 11.9:

Предварително подаване и обработване на документи относно транзита;

Член 11.10:

Своевременно приключване на операция по транзитно преминаване, както и

Член 11.11:

Гаранции относно режим транзит.

ОМАН

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Султанат Оман има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Оман определя следните разпоредби от Споразумението като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1:

Публикуване:

1.1

Информация, предоставяна чрез интернет

1.4

Уведомяване

Член 2:

Възможност за коментари, информация преди влизането в сила и консултации

2.2

Консултации

Член 4:

Процедури за обжалване или преразглеждане:

4.1

Право на обжалване или преразглеждане

Член 5:

Други мерки за по-голяма безпристрастност, недискриминация и прозрачност:

5.1

Уведомления за засилени проверки или инспекции

5.2

Задържане

5.3

Процедури за тестване

Член 6:

Правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ:

6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

6.2

Специфични правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 7:

Вдигане и митническо оформяне на стоки:

7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 9:

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10:

Формалности, свързани с вноса, износа и транзита:

10.3

Използване на международни стандарти

10.5

Предекспедиционна проверка

10.6

Използване на митнически агенти

10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

10.8

Отхвърлени стоки

10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11:

Свобода на транзита:

11.1.3

Такси, нормативни разпоредби и формалности, свързани с режим транзит

11.4

По-строги мерки за недискриминация в режим транзит

11.11.1

Гаранции относно режим транзит

Член 13:

Институционални разпоредби:

13.2

Национален комитет за улесняване на търговията

ПАНАМА

В съответствие с параграфи 2 и 3 от Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“), с настоящото Панама уведомява, че следните разпоредби от раздел I от Споразумението са определени като ангажименти от категория А, като те ще се прилагат от влизането му в сила:

Член 1.3

Информационни центрове

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 5.1

Уведомления за засилени проверки или инспекции

Член 5.2

Задържане

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.5

Последващ контрол

Член 7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.8

Отхвърлени стоки

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита

Член 12.1

Мерки за насърчаване на спазването на изискванията и на сътрудничеството

Член 12.2

Обмен на информация

Член 12.3

Проверка

Член 12.4

Искане

Член 12.5

Защита на информацията и поверителност

Член 12.6

Предоставяне на информация

Член 12.7

Отлагане на отговор на искане или отхвърляне на искане

Член 12.8

Реципрочност

Член 12.9

Административна тежест

Член 12.10

Ограничения

Член 12.11

Неразрешено използване или разгласяване на информация

Член 12.12

Двустранни и регионални споразумения

ПАРАГВАЙ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията, с настоящото Република Парагвай уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

№ на член/Алинеи (2)

Описание

3

Предварителни решения

4

Процедури за обжалване или преразглеждане

5.2

Задържане

7.2

Електронно плащане

7.4

Управление на риска

9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

10.2

Приемане на копия

10.3

Използване на международни стандарти

10.4

Обслужване на едно гише

10.5

Предекспедиционна проверка

10.6

Използване на митнически агенти

10.8

Отхвърлени стоки

10.9

Временен внос на стоки/активно и пасивно усъвършенстване

11

Свобода на транзита

12

Митническо сътрудничество

ПЕРУ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията („Споразумението“), с настоящото Перу уведомява, че всички разпоредби на раздел I от Споразумението са определени като ангажименти от категория А, като те ще се прилагат от влизането му в сила, с изключение на следните:

Член 3

Предварителни решения

Член 5.1

Уведомления за засилени проверки или инспекции

Член 5.3

Процедури за тестване

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 8

Сътрудничество между граничните служби

Член 10.4

Обслужване на едно гише

Член 12

Митническо сътрудничество

ФИЛИПИНИ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Филипините има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A:

Член 1.1

Публикуване

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 1.3

Информационни центрове

Член 1.4

Уведомяване

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

Член 3

Предварителни решения

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане

Член 5.2

Задържане

Член 5.3

Процедури за тестване

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози във връзка с митническа обработка, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.3

Разпоредби относно санкциите

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Член 7.4

Управление на риска

Член 7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки

Член 9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.3

Използване на международни стандарти

Член 10.5

Предекспедиционна проверка

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита

Член 12

Митническо сътрудничество

КАТАР

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификацията им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Държавата Катар има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Държавата Катар определя като ангажименти от категория A всички разпоредби на раздел I от Споразумението, с изключение на следните:

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Кралство Саудитска Арабия има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя всички разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат изцяло от влизането в сила на Споразумението, с изключение на следните:

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

Член 10.4

Обслужване на едно гише

СЕНЕГАЛ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) относно Споразумението по улесняване на търговията, с настоящото Сенегал уведомява за своите ангажименти от категория А, в съответствие с изброените по-долу разпоредби:

 

ЧЛЕН/АЛИНЕЯ

ОПИСАНИЕ

1

2.1

Възможност за коментари и информация преди влизане в сила

2

2.2

Консултации

3

4

Процедури за обжалване или преразглеждане

4

5.2

Задържане

5

5.3

Процедури за тестване

6

7.1

Обработка преди пристигане

7

7.2

Електронно плащане

8

7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

9

7.4

Управление на риска

10

7.6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

11

9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

12

10.2

Приемане на копия

13

10.3

Използване на международни стандарти

14

10.4

Обслужване на едно гише

15

10.6

Използване на митнически агенти

16

10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

17

10.8

Отхвърлени стоки

18

10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

19

12

Митническо сътрудничество

СИНГАПУР

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Република Сингапур има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Република Сингапур определя всички разпоредби, съдържащи се в членове 1 — 12 от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението.

ШРИ ЛАНКА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка има честта да уведоми Подготвителния комитет, че Шри Ланка определя следните разпоредби от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение) като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Разпоредби

Наименование

4.1

Право на обжалване или преразглеждане

5.2

Задържане

6.3

Разпоредби относно санкциите

7.2

Електронно плащане

7.8

Експресни пратки

9

Движение на стоки, предназначени за внос под митнически контрол

10.6

Използване на митнически агенти

10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

10.8

Отхвърлени стоки

10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

11

Свобода на транзита

ОТДЕЛНА МИТНИЧЕСКА ТЕРИТОРИЯ НА ТАЙВАН, ПЕНГУ, КИНМЕН И МАТЦУ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя всички разпоредби, съдържащи се в членове 1 — 12 от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат изцяло от влизането в сила на Споразумението.

ТАДЖИКИСТАН

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията, създаден в рамките на Общия съвет, е оторизиран, inter alia, да получи от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията.

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Таджикистан има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя следните разпоредби от раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат изцяло от влизането в сила на Споразумението:

Член 1

Алинея 1

Публикуване

Алинея 2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 4

Всички разпоредби

Член 5

Алинея 2

Задържане

Алинея 3

Процедури за тестване

Член 6

Всички разпоредби

Член 7

Алинея 1

Обработка преди пристигане

Алинея 3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

Алинея 4

Управление на риска

Алинея 5

Последващ контрол

Алинея 6

Определяне и публикуване на средно време за вдигане на стоките

Алинея 8

Експресни пратки

Алинея 9

Бързоразвалящи се стоки

Член 8

Подточка 1

Член 9

Всички разпоредби

Член 10

Алинея 1

Формалности и изисквания към документацията

Алинея 2

Приемане на копия

Алинея 3

Използване на международни стандарти

Алинея 5

Предекспедиционна проверка

Алинея 6

Използване на митнически агенти

Алинея 7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Алинея 8

Отхвърлени стоки

Алинея 9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Всички разпоредби

ТАЙЛАНД

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Кралство Тайланд има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Тайланд определя всички разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението, като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението, с изключение на следните:

Член 3

Предварителни решения: алинеи 5 и 6

Член 4

Процедури за обжалване или преразглеждане: алинея 4

Член 5

Други мерки: алинея 1 „Уведомяване“ и алинея 3 „Процедури за тестване“

Член 6

Правила относно такси и налози: алинеи 3.4 и 3.7 „Разпоредби относно санкциите“

Член 7

Вдигане и митническо оформяне на стоки: алинея 1.1 „Обработка преди пристигане“

Член 10

Формалности: алинея 8 „Отхвърлени стоки“ и алинея 9 „Временен внос“

Член 11

Свобода на транзита: алинеи 1, 8 и 9

Член 12

Митническо сътрудничество: алинея 2 „Обмен на информация“, алинея 5.1, подточки в) — е) и алинея 6.1 „Предоставяне на информация“

ТУНИС

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) и с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията, с настоящото правителството на Тунизийската република уведомява, че следните разпоредби от посоченото Споразумение спадат към категория А:

Номер на член или на алинея (3)

Описание

1.1

Публикуване

1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

1.3

Информационни центрове

1.4

Уведомяване

2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

4

Процедури за обжалване или преразглеждане

5.2

Задържане

6.3

Разпоредби относно санкциите

7.1

Обработка преди пристигане

7.3

Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите

9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

10.2

Приемане на копия

10.5

Предекспедиционна проверка

10.6

Използване на митнически агенти

10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

10.8

Отхвърлени стоки

10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

11, с изключение на 11.5

Свобода на транзита, с изключение на предоставянето на разположение на физически обособена инфраструктура за транзитния трафик

12

Митническо сътрудничество

23.2

Национален комитет за улесняване на търговията

ТУРЦИЯ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Турция има честта да уведоми Подготвителния комитет, че определя всички разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението (приложено към горепосоченото Министерско решение), като спадащи към категория A, като тези разпоредби ще се прилагат изцяло от влизането в сила на Споразумението, с изключение на следните:

Член 7.9

„Бързоразвалящи се стоки“

УКРАЙНА

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Украйна има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Украйна определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението, като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1.1

Публикуване

Член 1.2

Информация, предоставяна чрез интернет

Член 7.1

Обработка преди пристигане

Член 7.4

Управление на риска (с изключение на членове 7.4.1, 7.4.2 и 7.4.3)

Член 7.7

Мерки за улесняване на търговията за одобрени оператори

Член 7.8

Експресни пратки

Член 7.9

Бързоразвалящи се стоки (с изключение на членове 7.9.1 и 7.9.2)

Член 8

Сътрудничество между граничните служби

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.8

Отхвърлени стоки (с изключение на член 10.8.2)

Член 10.9

Временен внос на стоки и активно и пасивно усъвършенстване

Член 11

Свобода на транзита (с изключение на членове 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 и 11.10)

УРУГВАЙ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36) и в съответствие с член 15 от раздел II от Споразумението по улесняване на търговията („Споразумението“) Източна република Уругвай трябва да определи всички разпоредби на раздел I от Споразумението като ангажименти от категория А от влизането в сила на Споразумението, с изключение на член 7.3 „Отделяне на вдигането на стоките от окончателното определяне на размера на митата, данъците, таксите и налозите“, който трябва да се включи към ангажиментите от категория Б.

ВИЕТНАМ

В съответствие с Министерското решение от 7 декември 2013 г. (WT/MIN(13)/36, WT/L/911) Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията (наричан по-долу „Подготвителният комитет“), създаден в рамките на Общия съвет, трябва да получи, inter alia, от членовете нотификациите им във връзка с ангажиментите от категория А съгласно Споразумението по улесняване на търговията (наричано по-долу „Споразумението“).

Във връзка с посоченото по-горе, правителството на Социалистическа република Виетнам има честта да уведоми Подготвителния комитет, че с настоящото Виетнам определя следните разпоредби, съдържащи се в раздел I от Споразумението, като спадащи към категория A, като те ще се прилагат от влизането в сила на Споразумението:

Член 1.3

Информационни центрове

Член 1.4

Уведомяване

Член 2.1

Възможност за коментари и информация преди влизането в сила

Член 2.2

Консултации

Член 4.1

Право на обжалване или преразглеждане

Член 6.1

Общи правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 6.2

Специфични правила относно такси и налози, налагани при или във връзка с внос и износ

Член 7.8

Експресни пратки

Член 9

Движение на стоки под митнически контрол, предназначени за внос

Член 10.1

Формалности и изисквания към документацията

Член 10.2

Приемане на копия

Член 10.6

Използване на митнически агенти

Член 10.7

Общи гранични процедури и единни изисквания към документацията

Член 11.1 — 3

Такси, нормативни разпоредби и формалности, свързани с режим транзит

Член 11.4

По-строги мерки за недискриминация в режим транзит


(1)  Когато са посочени конкретни алинеи, поетият от Република Еквадор ангажимент се ограничава до съдържанието на тези конкретни алинеи, а не до съдържанието на съответния член като цяло.

(2)  Когато са посочени конкретни алинеи, поетият от Република Парагвай ангажимент се ограничава до съдържанието на тези конкретни алинеи, а не до съдържанието на съответния член като цяло.

(3)  Когато е посочена конкретна алинея от даден член, ангажиментът на Тунис се ограничава до съдържанието на тази конкретна алинея, а не се отнася до останалите разпоредби на този член.


РЕГЛАМЕНТИ

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1948 НА СЪВЕТА

от 29 октомври 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки срещу Беларус (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС.

(2)

На 29 октомври 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1957 (3) за изменение на Решение 2012/642/ОВППС, като предвиди преустановяване на ограничителните мерки, наложени на някои лица и образувания, определени съгласно посоченото решение.

(3)

Следователно за привеждането в действие на преустановяването на ограничителните мерки е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото му прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки.

(4)

Правомощието да изменя списъка в приложение IV към Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде упражнено от Съвета, с оглед на политическата ситуация в Беларус и за да се осигури последователност в процеса на изменение на приложение II към Решение 2012/642/ОВППС.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавя следният параграф:

„6.   Забраните по параграфи 1 и 2 спират да се прилагат, доколкото се отнасят до лица и образувания, изброени в приложение IV.“

2)

Вмъква се следният член:

„Член 8б

Съветът изменя приложение IV въз основа на решения, взети по отношение на приложение II към Решение 2012/642/ОВППС.“

3)

Текстът в приложението към настоящия регламент се добавя като приложение IV към Регламент (ЕО) № 765/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2015/1957 на Съвета от 29 октомври 2015 година за изменение на решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус (вж. страница 149 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Текстът на приложение IV към Регламент (EО) № 765/2006.

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Лица и образувания, посочени в член 2, параграф 6

А.   Лица

1.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

2.

Ananich, Liliia Stanislavauna

3.

Arlau Aliaksey

4.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

5.

Badak Ala Mikalaeuna

6.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

7.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

8.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

9.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

10.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

11.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

12.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

13.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

14.

Brysina, Zhanna Leanidauna

15.

Bulash, Ala Biukbalauna

16.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

17.

Busko, Ihar Iauhenavich

18.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

19.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

20.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

21.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

22.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

23.

Chubkavets Kiryl Chubkovets Kirill

24.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

25.

Davydzka, Henadz Branislavavich

26.

Dysko, Henadz Iosifavich

27.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

28.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

29.

Esman, Valery Aliaksandravich

30.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

31.

Haidukevich Valery Uladzimiravich

32.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

33.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

34.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

35.

Herasimovich, Volha Ivanauna

36.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

37.

Hihin, Vadzim Frantsavich

38.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

39.

Hureeu Siarhei Viktaravich

40.

Iakubovich, Pavel Izotavich

41.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

42.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

43.

Iaruta, Viktar Heorhevich

44.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

45.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

46.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

47.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

48.

Ivanou, Siarhei

49.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

50.

Kadzin, Raman Viktaravich

51.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

52.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

53.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

54.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

55.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

56.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

57.

Karpenka, Ihar Vasilievich

58.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

59.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

60.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

61.

Kazheunikau Andrey

62.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

63.

Kharyton, Aliaksandr

64.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

65.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

66.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

67.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

68.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

69.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

70.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

71.

Kolas, Alena Piatrovna

72.

Konan, Viktar Aliaksandravich

73.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

74.

Korzh, Ivan Aliakseevich

75.

Krasheuski, Viktar

76.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

77.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

78.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

79.

Kuliashou, Anatol Nilavich

80.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

81.

Lapko, Maksim Fiodaravich

82.

Lapo, Liudmila Ivanauna

83.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

84.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

85.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

86.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

87.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

88.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

89.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

90.

Lomats, Zianon Kuzmich

91.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

92.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

93.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

94.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

95.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

96.

Lutau Dzmitry Mikhailavich

97.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

98.

Maladtsova, Tatsiana

99.

Maslakou, Valery Anatolievich

100.

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

101.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

102.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

103.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

104.

Morozau, Viktar Mikalaevich

105.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

106.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

107.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

108.

Padabed, Iury Mikalaevich

109.

Piakarski, Aleh Anatolievich

110.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

111.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

112.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

113.

Pykina, Natallia Mikhailauna

114.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

115.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

116.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

117.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

118.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

119.

Saikouski Valeri Yosifavich

120.

Sanko Ivan Ivanavich

121.

Sauko, Valery Iosifavich

122.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

123.

Shahrai, Ryta Piatrouna

124.

Shamionau Vadzim Iharavich

125.

Shastakou Maksim Aliaksandravich

126.

Shchurok, Ivan Antonavich

127.

Shastakou, Iury Valerievich

128.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

129.

Shved, Andrei Ivanavich

130.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

131.

Shylko, Alena Mikalaeuna

132.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

133.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

134.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

135.

Simanau Aliaksandr Anatolievich

136.

Simanouski Dmitri Valerevich

137.

Sirenka, Viktar Ivanavich

138.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

139.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

140.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

141.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

142.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

143.

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

144.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

145.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

146.

Traulka Pavel

147.

Trutka, Iury Igorevich

148.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

149.

Tupik, Vera Mikhailauna

150.

Tushynski Ihar Heraninavich

151.

Unukevich, Tamara Vasileuna

152.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

153.

Vakulchyk, Valery Paulavich

154.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

155.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

156.

Vehera, Viktar Paulavich

157.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

158.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

159.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

160.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

161.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

162.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

163.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

164.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

165.

Zhadobin, Iury Viktaravich

166.

Zhuk, Alena Siamionauna

167.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

168.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

169.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

170.

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

171.

Volkau, Vitaliy Mikalaevic

Б.   Образувания

1.

Beltechexport

2.

Beltech Holding

3.

Spetspriborservice

4.

LLC Triple

5.

JSC Berezovsky KSI

6.

JCJSC QuartzMelProm

7.

CJSC Prostor-Trade

8.

JLLC AquaTriple

9.

LLC Rakowski browar

10.

CJSC Dinamo-Minsk“


30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/71


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1949 НА СЪВЕТА

от 29 октомври 2015 година

за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006.

(2)

Вследствие на решението на Общия съд от 6 октомври 2015 г. по дело T-276-12 Y. Chyzh и други срещу Съвета  (2), за четири образувания вече няма основания да продължават да бъдат включени в поместения в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Информацията по отношение на определени лица и образувания, които фигурират в поместения в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, следва да се актуализира.

(4)

Във връзка с това приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение на Общия съд (първи състав) от 6 октомври 2015 г. Yury Aleksandrovich Chyzh срещу Съвета, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (все още непубликувано в Сборника).


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Заличават се следните образувания от списъка, който се съдържа в част Б (Образувания) от приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Вписванията за изброените по-долу лица, посочени в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006, се заменят със следното:

 

Имена

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛЕЙНИКОВ, Сергей Александрович

Адрес:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17“ управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Майор, ръководител на оперативна част на наказателен отряд ИК-17 в Шклов. Оказвал натиск върху политически затворници, като им е отказвал правото на кореспонденция и свиждане, издавал е заповеди за подлагането им на по-строг наказателен режим и претърсвания и е отправял заплахи с цел изтръгване на самопризнания. Носи пряка отговорност за нарушаване на човешките права на политическите затворници и опозиционните активисти през 2011—2012 г. чрез използване на прекомерна сила срещу тях. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Дата на раждане: 1960 г.

Място на раждане: Леоново, Борисовски район, Минска област

Документ за самоличност: 4020160A013PB7

Адрес:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Беларус

Министър на информацията от 30.6.2014 г., бивш първи заместник-министър на информацията. От 2003 г. насам играе основна роля в насърчаването на държавната пропаганда, която провокира, подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, както и в потъпкването на свободата на медиите. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез фалшифицирана информация.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Бахтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Бахтибекович)

Адрес:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул. Маяковского, 97

Полковник, заместник-ръководител на отдела по бойна подготовка на войските на Министерството на вътрешните работи, бивш командващ специална бригада на вътрешни войски в район Уруче, Минск. Той е начело на частта си при потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г., при което е използвана прекомерна сила. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Дата на раждане: 30.8.1967 г.

Паспорт №: SP0013023

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

БЕЛАРУС

Заместник-министър на правосъдието, отговарящ за наблюдението и контрола над адвокатурата, преди това отговаря за правната подкрепа на институциите, занимаващи се със съставянето на законови и подзаконови актове.

Носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус, които са основните инструменти за репресиране на населението, посредством съставянето на закони, които са репресивни спрямо гражданското общество и демократичната опозиция.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организацията на задачите му, носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. През май 2012 г. е зачислен към запаса.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Адрес:

Прокуратура Октябрьского района 220039 г. Минск, ул.Авакяна, 32

Заместник-прокурор от Октябърски (Кастричницки) район на град Минск. Занимава се със съдебното дело на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич и Владимир Хомиченко. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Дата на раждане: 29.4.1965 г.

Адрес:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Генерал, началник на полицията на Минск. От момента на назначаването си като началник на полицията на Минск на 21 октомври 2011 г. носи отговорност, в качеството на командващ, за репресиите срещу близо дванайсет мирни демонстранти в Минск, които по-късно са осъдени за нарушаване на закона за масовите събития. В продължение на няколко години ръководи полицейските действия срещу уличните протести на опозицията.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Дата на раждане: 1964 г.

Бивш първи заместник-министър на правосъдието (до декември 2014 г.), отговарящ за съдебните служби, гражданския статут и нотариалните служби. Длъжността му включва наблюдение и контрол над адвокатурата. Има основна роля в почти систематичното отнемане на правото на практикуване на професията на адвокати, защитавали политически затворници.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Ala Biukbalauna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Бивш заместник-председател на Кастричницки районен съд на град Минск, занимаваща се с наказателни дела, и бивш съдия от Октябърски (Кастричницки) районен съд на град Минск. Разглежда съдебното дело на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич, Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Заместник-ръководител на КГБ, бивш ръководител на КГБ в Брестка област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Брестка област и в Беларус.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Адрес:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Председател на Партизански районен съд в Минск, бивш заместник-председател на Фрунзенски районен съд в Минск, бивш съдия във Фрунзенски районен съд в Минск, занимаваща се с делото на участвалите в протестите Александър Отроуенков (осъден на 4 години затвор при строг режим), Александър Молчанов (3 години) и Дмитрий Новик (3,5 години затвор при строг режим). Носи отговорност за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Дата на раждане: 29.9.1955 г., Сенно, Витебска област

Адрес:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Председател на държавната радио- и телевизионна компания от 28 декември 2010 г. Описва себе си като авторитарен демократ, носи отговорност за насърчаването по телевизията на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез фалшифицирана информация.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Дата на раждане: 22.3.1964 г.

Място на раждане: Ошмяни, Гродненска област

Адрес:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Главен прокурор на Витебска област от октомври 2006 г. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Това включва отговорност за делата срещу Сергей Коваленко и Андрей Гайдуков.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Дата на раждане: 20.9.1954 г.

Място на раждане: Чашникски район, Витебска област

Документ за самоличност: 3200954E045PB4

Адрес:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Директор на областната митническа комисия в Гродна (от 22 април 2011 г.), бивш първи заместник-председател на КГБ (2005—2007 г.), бивш заместник-директор на държавната митническа комисия (2007-2011 г.).

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция, по-специално през 2006—2007 г.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Дата на раждане: 10.1964 г.

Документ за самоличност: 3271064M000PB3

Бивш заместник-ръководител на КГБ (2010 г. — юли 2013 г.), отговарящ за външното разузнаване. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Рыгopавiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Дата на раждане: 15.12.1952 г., Борисов

Адрес:

ул. Oktyabrskaya, 5

Minsk

Ректор на частния Беларуски правен институт. Като бивш министър на правосъдието, неговите служби са изготвили закони, които са репресивни спрямо гражданското общество и демократичната опозиция. Той също е отказал или лишил от регистрация НПО и политически партии и е пренебрегнал незаконни действия, предприети от службите за сигурност срещу населението.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Адрес:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь“

220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 2

Заместник-ръководител на Института за национална сигурност (школата на КГБ) и бивш ръководител на КГБ в района на Витебск.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Витебска област.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Адрес:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Бивш съдия и заместник-председател на Ленински районен съд на Минск. Гледа делото срещу бившите кандидати за президент Николай Статкевич и Дмитрий Ус и срещу политическите и граждански активисти Андрей Позняк, Александър Класковски, Александър Кветкевич, Артьом Грибков и Дмитрий Буланов. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-министър на вътрешните работи и началник на предварителното следствие носи отговорност за жестокото потушаване на протестите и за нарушаването на правата на човека по време на разследванията във връзка с изборите от декември 2010 г. През февруари 2012 г. е зачислен към запаса. Понастоящем генерал от запаса.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар ГеоргIевIч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Началник на отдел „Държавни комуникации“ в КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Дата на раждане: 26.11.1961 г.

Място на раждане: Бучани, Витебска област

Адрес:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Паспорт №: MP0515811

Първи заместник-директор на Главна дирекция „Правосъдие“ в градската администрация на Минск. Бивш заместник-председател на Централния районен съд в Минск, бивш съдия от Централния районен съд в Минск. На 6 август 2006 г. осъжда гражданските активисти от гражданска инициатива „Партньорство“ на затвор като наблюдатели на президентските избори през 2006 г. Николай Астрейко е осъден на две години затвор, Тимофей Дранчук — на една година, Александър Шалайко и Енира Броницкая — на шест месеца. През 2007 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. осъжда няколко активисти на дни затвор, по-специално на 20 декември 2010 г. осъжда Андрей Лугин, Сергей Кравчанко и Стансислав Фьодоров на 10 дни затвор, а Волга Чьорних — на 12 дни затвор. На 21 декември 2010 г. осъжда Николай Демиденко на 15 дни затвор. На 20 декември 2011 г. осъжда двама активисти, участвали в действие по повод годишнина от събитията от 19 декември 2010 г., Васил Парфенков и Сергей Павел, съответно на 15 и 12 дни затвор.

На 6 септември 2012 г. осъжда Алексей Цепли на 5 дни затвор по обвинение за оказана съпротива на полицай, докато е разпространявал опозиционен вестник в центъра на Минск.

Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Дата на раждане: 1968

Адрес:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Началник на полицията на Минска област (от март или април 2015 г.), бивш началник на полицията на Витебска област, генерал от полицията (от 2013 г.). Бивш заместник-началник на полицията в Минск и началник на оперативния екип в Минск за борба с размириците (ОМОН). Командва войските, потушили мирните демонстрации на 19 декември 2010 г., и лично участва в жестокостите, за което през февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През 2011 г. командва и войските, потушили няколко други протеста на политически активисти и мирни граждани в Минск.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Прокурор в Минск, който през 2011 г. се занимава с отхвърлянето на делата за обжалване на присъдите срещу Дмитрий Дашкевич и Едуард Лобов, активисти на „Молодой фронт“. Процесът представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

БЕЛАРУС

Помощник/съветник на министъра на правосъдието. Като помощник на министъра на правосъдието носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус посредством изработването на закони, които са репресивни по отношение на гражданското общество и демократичната опозиция, контрола на работата на съдиите и прокурорите, отказването на или лишаването от регистрация на НПО и политически партии, вземането на решения срещу адвокати, защитаващи политически затворници, както и умишленото оставяне без последствия на незаконните действия, предприети от службите за сигурност срещу населението.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Дата на раждане: 17.7.1977 г.

Настоящ паспорт: MP3260350

Командващ офицер на звено „Въоръжение и технически доставки“ на моторизираната патрулна служба.

През февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко за активното си участие и изпълнението на заповеди по време на репресиите на протестите на 19 декември 2010 г.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, АляксандровIч

Адрес:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Началник на наказателна колония ИК-2 в Бобруйск, носи отговорност за нечовешкото отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до адвокати и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Какунин е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Ръководител на КГБ за Минска област и град Минск и бивш заместник-ръководител на КГБ за Минск. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Минск.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Дата на раждане: 3.1.1954 г.

Място на раждане: Акулинци, Могильовска област

Документ за самоличност: 3030154A124PB9

Адрес:

220114, Filimonova Str., 55/2, Minsk, Belarus

Тясно е свързан с президента Лукашенко, с когото е работил през 80-те и главно през 90-те години. Заместник-председател на Националния олимпийски комитет (председател е Александър Лукашенко). Председател на Федерацията по хандбал, преизбран през 2014 г. Бивш председател на долната камара на парламента. Той е бил едно от основните действащи лица във манипулираните избори през 2006 г.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Ръководител на Комитета за разследванията на Октябърски район на град Минск, бивш прокурор по делото срещу бившите кандидати за президент Владимир Некляев, Виталий Римашевски, членовете на предизборния щаб на Некляев — Андрей Дмитриев, Александър Федута и Сергей Возняк, както и заместник-председателя на „Молодой фронт“ Анастасия Положанка. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

БЕЛАРУС

Старши консултант на отдела за социални организации, партии и НПО на Министерството на правосъдието. Участвал е активно в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция от 2001 г. насам, като лично е отказвал да регистрира НПО и политически партии, което в много случаи е довело до тяхното премахване.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Адрес:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Бивш председател на областната избирателна комисия на Брестка област за президентските избори през 2010 г. Председател на областната избирателна комисия на Брестка област за местните избори през март 2014 г. Оглавява казионната областна профсъюзна организация. Като председател на областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и за фалшифицирането на местните избори през март 2014 г. в Брестка област.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Адрес:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Председател на Съветски районен съд в Минск, бивш съдия в Минския градски съд, който дава разрешението да бъде отхвърлено обжалването на Беляцки. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Адрес:

KGB Training Centre, Бядули 2, 220034, Минск

Генерал-майор, назначен за ръководител на Центъра за обучение към КГБ, бивш началник на КГБ в Гродненска област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Гродненска област.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Пекалин, Смолевички район, Минска област

Адрес:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Минск

Ръководител на научноизследователския отдел на Държавния университет за култура и изкуство (от септември 2014 г.). Бивш заместник-директор на Центъра за информация и анализи към президентската администрация, действащ като един от основните източници на държавната пропаганда, чрез която биват подкрепяни и оправдавани репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Дата на раждане: 25.7.1959 г.

Място на раждане: Али Байрамли, Азербайджан

Документ за самоличност: 3250759A066PB3

Адрес:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Съветник в Отдела за борба с организираната престъпност, тероризма и наркотиците, сътрудничеството в областта на безопасността и новите предизвикателства и заплахи в рамките на Изпълнителния комитет на ОНД. Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. На бившата си длъжност като министър на вътрешните работи, командва вътрешните войски, които жестоко потушават мирната демонстрация на 19 декември 2010 г., и се гордее с това. През януари 2012 г. е зачислен към запаса.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Генерал-майор, бивш ръководител на Центъра за обучение към КГБ, бивш ръководител на КГБ за Минска област и град Минск, зачислен към запаса. Като отговарящ за подготовката и обучението на персонала на КГБ носи отговорност за репресиите от страна на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. За времето, когато е заемал предишните си длъжности, той носи отговорност за същата репресивна дейност на КГБ в Минск и Минска област.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Дата на раждане: 31.8.1947 г.,

Място на раждане: Минск

Адрес:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Член на Съвета на казионния Съюз на писателите. Носи отговорност за организирането и извършването на разпространение на фалшифицирана информация чрез контролираните от държавата медии. Като тогавашен заместник-министър на информацията играя основна роля в насърчаването на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшифицирана и невярна информация.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Дата на раждане: 18.1.1951 г.

Невинян, Минска област (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Документ за самоличност: 3180151H004PB2

Адрес:

220010, г. Минск, ул. Советская, 11

Секретар на Централната избирателна комисия на Беларус.

От 2000 г. насам той е едно от основните лица, участвали във фалшифицирането на манипулираните избори и референдуми, особено през 2004 г., 2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Дата на раждане: 14.5.1947 г.

Адрес:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Председател на казионния Беларуски съюз на журналистите. Главен редактор на „Рзспублiка“, вестника на Министерския съвет. В това си качество той е един от най-отявлените и влиятелни членове на държавната пропагандна машина в печата. Той е подкрепял и оправдавал репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшифицирана информация, особено след президентските избори през 2010 г.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Адрес:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Съдия от Первомайски районен съд в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 14.7.2011 г., Виталий Струй, 10 дневни ставки (35 000 BLR); б) 4.7.2011 г., Павел Шоломицки, 10 дни затвор; в) 20.12.2010 г., Татяна Сикирицкая, 10 дни затвор; г) 20.12.2010 г., Юлия Дранчук, 13 дни затвор; д) 20.12.2010 г., Николай Лапко, 12 дни затвор; е) 20.12.2010 г., Вадим Промоторов, 12 дни затвор.

Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус. На 24 юли 2012 г., дори след включването му в списъка на санкциите, е наложил глоба за злонамерено хулиганство на опозиционния активист Андрей Молчан, който е бил жестоко пребит от двама полицаи.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Дата на раждане: 27.1.1944 г., Карабани, Минска област

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На предишната си длъжност като председател на Комисията за държавен контрол (до 28 декември 2010 г.) той е едно от основните лица, замесени в случая с Алес Беляцки, един от най-видните правозащитници, ръководител на Центъра за правата на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровiч

Адрес:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Началник на наказателна колония ИК-9 в Горки, носи отговорност за нечовешкото отношение към Д. Дашкевич, в това число изтезания и отказ на достъп до правна защита. Лопатко заема ключова длъжност в наказателната колония, в която е държан Дашкевич и в която на политически затворници, в това число на г-н Дашкевич, е оказван психологически натиск, включително лишаване от сън и изолиране.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Рыгopавiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Дата на раждане: 30.8.1954 г.

Място на раждане: Копис, Витебска област

Адрес:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул. Кирова, д. 43

Президент на Република Беларус

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Дата на раждане: 28.11.1975 г.

Адрес:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Помощник/съветник на президента по въпросите на националната сигурност. През май 2013 г е назначен от баща си за сънадзорник на Беларуско-руската комисия за износ на калиева руда. Като един от неговите най-близки сътрудници той има възлова роля в репресивните мерки, предприети срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Като основен член на Държавния съвет за сигурност, носи отговорност за координирането на репресивните мерки срещу демократичната опозиция и гражданското общество, особено на репресивните мерки срещу демонстрацията от 19 декември 2010 г.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Дата на раждане: 12.8.1971 г.

Документ за самоличност: 3120871A074PB7

Командващ специалните части на Министерството на вътрешните работи на град Минск.

Командва войските, потушили мирна демонстрация на 19 декември 2010 г., за което получава през февруари 2011 г. награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През юни 2011 г. командва и войските, репресирали мирни граждани в Минск. На 7 май 2014 г. частите под негово командване получават специален флаг за заслуги от Министерството на вътрешните работи.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 5.8.1958 г.,

Гродненска област

Документ за самоличност: 3050858A060PB5

Адрес:

Министерство на външните работи

ул. Ленина, 19, Минск 220030

Министър на външните работи, бивш директор на президентската администрация.

Когато е заемал длъжността директор на президентската администрация, е бил смятан за втория най-влиятелен човек на режима и в това си качество носи отговорност за организирането на подправените избори през 2008 г. и 2010 г. и за последвалите репресии срещу мирни демонстранти.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Ръководител на отдела за военно контраразузнаване в КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Дата на раждане: 18.10.1954 г.

Място на раждане: Косута, Минска област

Адрес:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Председател на Конституционния съд бивш главен прокурор, който е участвал активно в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция. На първата си длъжност, е бил едно от основните лица, замесени в репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество в периода 2004—2008 г. От назначаването си в Конституционния съд през 2008 г. той вярно изпълнява репресивните политики на режима и е одобрявал репресивни закони, дори когато те са били в нарушение на конституцията.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Адрес:

Прокуратурa Гродненской области

г. Гродно, 230012, ул. Доватора, 2а

Прокурор на Гродненска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Адрес:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Съдия в Московски районен съд на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 10 януари 2011 г. осъжда активиста от „Молодой фронт“ Юлиан Мисюкевич на 12 дни затвор, а на 21 и 31 януари 2011 г. осъжда на 9 дни затвор съответно политическия активист Всеволод Шашарин и гражданския активист Тимофей Отрощенков.

Освен това заради участието им в действия за подкрепа на политическите затворници, на 27 декември 2010 г. осъжда на 10 дни затвор защитника на човешките права Михаил Мацкевич, а на 20 януари 2011 г. осъжда на 12 дни затвор гражданския активист Валерий Сядов. Участва пряко и в съдебните репресии на гражданските активисти през 2011 г. На 4 и 7 юли 2011 г. осъжда Антон Глинистий и Андрей Игнатчук на 10 дни затвор. Участва пряко и в съдебните репресии на политическите активисти през 2012 г.

На 22 февруари 2012 г. осъжда на 10 дни затвор изявения политически активист Павел Виноградов, на когото на 10 април 2012 г. налага и превантивно полицейско наблюдение за период от 2 години. На 23 март 2012 г. осъжда политическите активисти от „Революция посредством социалните мрежи“ Микил Костко и Анастасия Шулейко на 5 дни затвор.

На 21 април 2012 г. осъжда отново Анастасия Шулейко на 10 дни затвор.

На 24, 25 и 26 май 2012 г. осъжда активистите от „Молодой фронт“ Владимир Еременко, Дмитрий Кременецки и Роман Василиев съответно на 10, 10 и 12 дни затвор.

На 22 юни 2012 г. осъжда журналиста от „Еврорадио“ Павел Свердлов на 15 дни затвор. На 18 юли 2012 г. осъжда активистката Екатерина Галицкая на 10 дни затвор. На 8 и 9 ноември 2012 г. осъжда отново активистите от „Молодой фронт“ Владимир Еременко и Роман Василиев съответно на 15 дни затвор. На 7 май 2013 г. осъжда активиста Александър Ярошевич на 12 дни затвор. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица. На 6 август 2014 г. осъжда активиста Олег Корол на 10 дни административно задържане, без да му бъде дадена възможност да говори пред съда; вместо това тя заявява: „Знам, че признавате вината си“.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 7.2.1956 г.,

Място на раждане: Смоленск (Русия)

Не е предприел действия за разследване на случая с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на вътрешните работи и бивш директор на президентската служба за сигурност. Като министър на вътрешните работи е отговорен за репресиите срещу мирните демонстрации до пенсионирането си на 6 април 2009 г. по здравословни причини.

Получава жителство на Дроздийски номенклатурен район в Минск от президентската администрация. През октомври 2014 г. е награден с орден за заслуги (III степен) от президента Лукашенко.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Дата на раждане: 5.3.1962 г.,

Място на раждане: Слуцк (Минска област)

Адрес:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

Документ за самоличност: 3050362A050PB2

Паспорт: MP2272582

Директор на службата за сигурност на холдинговото дружество Triple на Юрий Чиж, бивш директор на звеното за специални цели към Министерството на вътрешните работи. Като командващ вътрешните войски за борба с безредици, носи пряка отговорност и е участвал пряко в потушаването с насилие на мирни демонстрации, по-специално през 2004 г. и 2008 г.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Документ за самоличност: 3130564A041PB9

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш първи заместник-министър на вътрешните работи (до декември 2012 г.) носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Полковник от запаса.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Дата на раждане: 1.10.1963 г.

Място на раждане: Загорск

(Сергиев посад, Русия)

Бивш министър на информацията (напуснал поста си през юни 2014 г.), бивш заместник-директор на президентската администрация, бивш директор на главната дирекция за идеология в президентската администрация, бивш директор на Центъра за анализ и информация в президентската администрация.

Той е бил един от главните източници и гласове на държавната пропаганда и на идеологическата подкрепа за режима. Бил е повишен на поста министър и оттогава продължава да е отявлен пропагандист и поддръжник на актовете на режима срещу демократичната опозиция и гражданското общество.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Дата на раждане: 1.7.1951 г.

Място на раждане: Вотня, Могильовска област

Документ за самоличност: 3010751M102PB0

Бивш съветник на президента Лукашенко (от 18 май 2015 г.), бивш първи заместник-директор на президентската администрация, бивш министър на образованието.

Той закрива Европейския хуманитарен университет, нарежда да се извършат репресии срещу студенти от опозицията и организира студенти, за да ги принуди да гласуват за режима. Той е имал активна роля в организирането на фалшифицираните избори през 2008 г., 2010 г. и 2012 г. и в последвалите репресии срещу мирни демонстранти през 2008 г. и 2010 г. Приближен на президента Лукашенко. Директор е на „Белая Русь“, главната идеологическа и политическа организация на режима.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 4.5.1955 г.

Място на раждане: Минск

Адрес:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Член на долната камара на Парламента, заместник-председател на Постоянната комисия по национална сигурност, заместник-председател на Комисията по национална сигурност. Бивш началник на отдел „Икономическа сигурност“ в КГБ.

Носи отговорност за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Дата на раждане: 1977 г.

Адрес:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

През януари 2012 г. назначен за заместник-директор на минския отдел на следствената комисия. Като прокурор от Первомайски районен съд в Минск отговаря за процеса срещу Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите правозащитници, ръководител на Центъра за права на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Формулираното от прокурора обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Адрес:

230023 Hrodna,

ul. Ozheshko, 1

Ръководител на гродненския клон на казионния профсъюз. Бивш председател на областната избирателна комисия на Гродненска област за президентските избори през 2010 г. и местните избори през март 2014 г. Като председател на областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и за фалшифицирането на местните избори през март 2014 г. в Брестка област.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Адрес:

220034 Minsk, ul. Frunze, 19

Член на Съвета по сигурността, ръководител на Следствената комисия, бивш заместник-началник на Следствената комисия, бивш прокурор на Гомелска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Адрес:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Председател на Задовски районен съд на град Минск (от 2014 г.), бивш заместник-председател на Партизански районен съд на град Минск, бивш съдия в Октябърски районен съд на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Алес Собал, Макксим Гришел и Константин Чуфистов на 10 дни затвор, a Сергей Кардимон — на 15 дни затвор. На 7 юли 2011 г. осъжда активиста Артур Завгородни на 13 дни затвор. На 12 октомври 2012 г. осъжда активистите Олег Корбан и Владимир Сергеев на 5 дни затвор. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Адрес:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Капитан, ръководител на оперативна част на наказателен отряд ИК-17 в Шклов. Оказвал е натиск върху политическите затворници посредством неспазването на правото им на кореспонденция и е отправял заплахи с цел изтръгване на самопризнания. Пряко отговорен за нарушаване на човешките права на политическите затворници и опозиционните активисти чрез жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 26.5.1958 г.

Място на раждане: Гродненска област

Адрес:

Управлениe Делами Президента

ул. К. Маркса, 38

220016, г. Минск

Началник на управленския отдел към администрацията на президента. Носи отговорност за неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш държавен секретар на Съвета за сигурност. Шейман продължава да работи като специален помощник на президента.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Адрес:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Съдия и заместник-председател в Московски районен съд на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 и 27 декември 2010 г. осъжда на 10 дни затвор гражданските активисти Иля Василиевич, Надя Чаюхова, Татяна Радецская, Сергей Канапацки и Волга Дамарад. На 20 декември 2011 г. осъжда активиста Сергей Канапацки за отбелязването на 19 декември 2010 г. на годишнината от репресиите. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Той подкрепя използването на доказателства и свидетелски показания, нямащи нищо общо с обвиняемия.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлавiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Началник на Отдела за контраразузнаване на КГБ и бивш заместник-началник на Съвета за контраразузнаване към КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Адрес:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова, 16

Съдия в Железнодорожен районен съд на град Витебск. Осъжда няколко протестиращи по време на апелативния съдебен процес, независимо от факта, че първоинстанционният съд не ги е счел за виновни. Носи отговорност за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество, включително политическия активист Сергей Коваленко.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Дата на раждане: 15.4.1952 г.

Място на раждане: Слоним, Гродненска област

Адрес:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Член на долната камара на Парламента, заместник-председател на Постоянната правна комисия, бивш прокурор на Могильовска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Дата на раждане: 14.1.1963 г.

Място на раждане: Столица, област Витебск

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Първи заместник-ръководител на КГБ, бивш ръководител на КГБ в Могильовска област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Могильовска област и в Беларус.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Дата на раждане: 4.3.1962 г.

Място на раждане: Борисов, Минска област

Документ за самоличност: 3040362B062PB7

Паспорт №: MP2249974 (издаден на 30.3.2007 г.)

Адрес:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Заместник областен управител на Минска област (от януари 2015 г.), бивш ръководител на Комитета по здравеопазване на град Минск и бивш главен хирург в Минската болница за спешни случаи. Не се е противопоставил на отвличането на кандидата за президент Некляев, който е транспортиран до неговата болница, след като е бил жестоко пребит на 19 декември 2010 г., и чрез бездействието си е сътрудничил на действията на неизвестни лица, като не е повикал полицията. Това бездействие е довело до неговото повишение. Като ръководител на Комитета по здравеопазване на гр. Минск носи отговорност за това, че под негово наблюдение трудово-медицинските учреждения са се използвали в потъпкването на човешките права.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Дата на раждане: 16.8.1972 г.

Място на раждане: Гродно

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

БЕЛАРУС

Министър на правосъдието, член на Централната избирателна комисия (ЦИК); бивш ръководител на отдел за социални организации и политически партии в Министерството на правосъдието. Като член на ЦИК, носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти при провеждането на избори от 2007 г. насам. Чрез позициите, които е имал в Министерството на правосъдието, и чрез контрола, който е упражнявал над съдиите, той активно участва в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, като отказва регистрация на НПО и на политически партии, което в много случаи е довело до тяхното премахване.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўевiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Заместник-ръководител на Антитерористичния център на ОНД и бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организационната работа. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Началник на отдел „Защита на конституционния ред и борба срещу тероризма“ в КГБ.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Адрес:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Подполковник, бивш оперативен офицер от военното контраразузнаване на КГБ (понастоящем ръководител на пресслужбата на Комитета за разследванията на Беларус). След потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г. си служи с фалшифициране на доказателства и заплахи, за да изтръгне самопризнания от опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск. Носи пряка отговорност за проявите на жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания и за неспазване на правото на справедлив процес. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Адрес:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Заместник-началник на наказателна колония ИК-2 в Бобруйск, носи отговорност за нечовешкото и жестоко отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до правна защита и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Трутко е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за икономическите престъпления и борбата с корупцията.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

БЕЛАРУС

Заместник-министър на правосъдието, отговарящ за правната подкрепа на институциите, занимаващи се със съставянето на законови и подзаконови актове по икономически въпроси, и отговаря за регистрацията на юридическите лица.

Носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус, които са основни инструменти за репресия на населението, посредством налагането на държавната пропаганда в съдебната система, която провокира и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, посредством отказа за и лишаването от регистрация на НПО и политически партии.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Дата на раждане: 1971 г.,

Пенза (Русия)

Заместник-директор на Съвета за сигурност на Република Беларус (от 2014 г.).

Бивш началник на службата за сигурност на президента.

Под негов надзор няколко членове на неговата служба са участвали в разпити на политически активисти след демонстрациите от 19 декември 2010 г.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Дата на раждане: 19.6.1964 г.

Брестка област

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Ръководител на КГБ, бивш председател на Комисията за разследване, бивш ръководител на Оперативния и аналитичен център към Администрацията на президента, отговарящ за телекомуникациите, включително наблюдението, филтрирането, контролирането и предизвикването на смущения на различни канали за комуникация като например интернет. Като ръководител на КГБ носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Бивш първи заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за контраразузнаването. В пенсия от 1 април 2013 г., зачислен към запаса.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Инициира делото срещу политическия затворник Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите правозащитници, ръководител на Центъра за права на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.


30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/96


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1950 НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2015 година

за забрана на риболова на меджид в зона VI, във води на Съюза и международни води от зона Vb и в международни води от зони XII и XIV от страна на кораби под флага на Ирландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (2) се определят квотите за 2015 година.

(2)

Според получената от Комисията информация корабите под флага на посочената в приложението към настоящия регламент държава членка или регистрирани в нея са изчерпали отпуснатата им за 2015 г. квота за улов на посочения в същото приложение рибен запас.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2015 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

52/TQ104

Държава членка

Ирландия