ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 271

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
16 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1850 на Комисията от 13 октомври 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1851 на Комисията от 15 октомври 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 по отношение на срока на складирането по договор и размера на помощта, която се отпуска за частното складиране на обезмаслено мляко на прах

12

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1852 на Комисията от 15 октомври 2015 година за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта

15

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1853 на Комисията от 15 октомври 2015 година за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1854 на Комисията от 15 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1855 на Съвета от 13 октомври 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от Европейския съюз в рамките на Съвета по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на молбата на най-слабо развитите страни членки за удължаване на преходния период по член 66, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост относно някои задължения, свързани с фармацевтичните продукти, и за освобождаване от задълженията по член 70, параграфи 8 и 9 от посоченото споразумение

33

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 321/14/COL от 10 септември 2014 година за изменение за стотен път на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавната помощ чрез приемането на нови насоки относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение [2015/1856]

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

16.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1850 НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2015 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно търговията с тюленови продукти (1), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1007/2009 се разрешава — при определени условия — пускането на пазара на тюленови продукти, които са получени от лов, традиционно извършван от инуитските и други коренни общности. С него се разрешава също така пускането на пазара на тюленови продукти, когато вносът на тюленови продукти е епизодичен по своя характер и се състои само от стоки за лична употреба от пътници и техните семейства.

(2)

С Регламент (ЕС) № 737/2010 на Комисията (2) са определени подробни правила за пускането на пазара на тюленови продукти съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1007/2009.

(3)

С Регламент (ЕС) 2015/1775 на Европейския парламент и на Съвета (3) се изменя член 3 от Регламент (ЕО) № 1007/2009 и се отменя Регламент (ЕС) № 737/2010, считано от датата на прилагане на настоящия регламент. Поради това е необходимо да се определят мерки за прилагането на член 3 от изменения Регламент (ЕО) № 1007/2009.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди органите, които отговарят на определени изисквания, да се включат в списък на признатите органи, които издават сертификати, удостоверяващи спазването на условията за пускането на пазара на тюленови продукти.

(5)

Следва да се определят образци за сертификатите и съставляващите ги екземпляри, за да се улеснят администрирането и проверката им.

(6)

Следва да се определят процедури за контрол на сертификатите. Тези процедури следва да са възможно най-опростени и практични, без това да се отразява отрицателно върху надеждността и консистентността на системата за контрол.

(7)

Следва да бъде разрешено използването на електронни системи, за да се улесни обменът на данни между компетентните органи, Комисията и признатите органи.

(8)

Обработването на лични данни за целите на настоящия регламент, и по-специално обработването на личните данни, които се съдържат в сертификатите, следва да е съобразено с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(9)

Тъй като с настоящия регламент се определят подробни правила за прилагането на член 3 от Регламент (ЕО) № 1007/2009, както е изменен с Регламент (ЕС) 2015/1775, който се прилага от 18 октомври 2015 г., той следва да влезе в сила спешно.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия документ се определят подробни правила за пускането на пазара на тюленови продукти и за вноса на тюленови продукти за лична употреба от пътници или техните семейства съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1007/2009.

Член 2

Лична употреба от пътници или техните семейства

1.   Тюленови продукти за лична употреба от пътници или техните семейства може да се внасят само ако е изпълнено някое от следните изисквания:

а)

тюленовите продукти са или облечени от пътниците, или носени като ръчен багаж от тях, или се съдържат в личния им багаж;

б)

тюленовите продукти са част от личните вещи на физическо лице, което премества обичайното си местопребиваване от трета държава в Съюза;

в)

тюленовите продукти са придобити на място в трета държава от пътници и са внесени от въпросните пътници на по-късна дата, ако, при пристигане на територията на Съюза, тези пътници представят на митническите органи на съответната държава членка следните документи:

i)

писмено уведомление за внос;

ii)

придружаващ документ, доказващ придобиването на продуктите в съответната трета държава.

2.   За целите на параграф 1, буква в) писменото уведомление и придружаващият документ се заверяват от митническите органи и се връщат на пътниците. При внос уведомлението и придружаващият документ се представят на митническите органи заедно с митническата декларация за съответните продукти.

Член 3

Признати органи

1.   Даден орган се включва в списък на признатите органи, когато докаже, че отговаря на следните изисквания:

а)

притежава правосубектност;

б)

в състояние е да установи дали са изпълнени изискванията на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1007/2009;

в)

в състояние е да издава и администрира сертификатите, посочени в член 4, параграф 1, както и да обработва и съхранява записи;

г)

в състояние е да изпълнява функциите си по начин, с който се избягва конфликт на интереси;

д)

в състояние е да следи за спазване на изискванията, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1007/2009;

е)

в състояние е да отнема сертификатите, посочени в член 4, параграф 1, или да прекратява валидността им в случай на неспазване на изискванията на настоящия регламент и да предприема мерки, за да информира за това компетентните органи и митническите органи на държавите членки;

ж)

подлежи на одит от независима трета страна;

з)

действа на национално или регионално ниво.

2.   За да бъде включен даден орган в списъка, посочен в параграф 1, той представя на Комисията заявление, придружавано от документи, които доказват, че той изпълнява изискванията по параграф 1.

3.   В края на всеки цикъл на докладване признатият орган представя на Комисията одитните доклади, изготвени от независимата трета страна, посочена в параграф 1, буква ж).

Член 4

Сертификати

1.   При поискване, когато са изпълнени изискванията за пускане на пазара, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1007/2009, признатият орган издава сертификат съобразно образците в приложението към настоящия регламент.

2.   Признатият орган изпраща сертификата на заявителя и съхранява екземпляр от него в продължение на три години за архивни цели.

3.   При спазване на член 5, параграф 2, когато тюленов продукт се пуска на пазара, оригиналът на сертификата се предава с тюленовия продукт. Заявителят може да съхранява екземпляр от сертификата.

4.   Във всяка фактура, издадена впоследствие, се посочва номерът на сертификата.

5.   Тюленов продукт, придружаван от сертификат, който е издаден в съответствие с параграф 1, се смята за отговарящ на условията по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1007/2009.

6.   Митническа декларация за допускане за свободно обращение на тюленов продукт съгласно член 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (7) се приема, при условие че се представи сертификат, издаден в съответствие с параграф 1 от настоящия член. Без да се засягат разпоредбите на член 77, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, митническите органи съхраняват екземпляр от сертификата в своя архив.

7.   В случай на съмнения относно автентичността или верността на сертификат, издаден в съответствие с параграф 1, както и при необходимост от допълнителни консултации, митническите органи и другите правоприлагащи органи се обръщат към компетентен орган, определен от съответната държава членка в съответствие с член 6. Компетентният орган, към който те са се обърнали, взема решение какви мерки трябва да се предприемат.

Член 5

Формат на сертификатите

1.   Сертификатът, посочен в член 4, параграф 1, се изготвя на хартиен носител или в електронна форма.

2.   Ако сертификатът е в електронна форма, в момента на пускането си на пазара тюленовият продукт се придружава от разпечатка на този сертификат.

3.   Използването на сертификата не засяга други формалности, свързани с пускането на пазара.

4.   Компетентен орган, определен в съответствие с член 6, може да изиска сертификатът да бъде преведен на официалния език на държавата членка, на чийто пазар ще бъде пуснат продуктът.

Член 6

Компетентни органи

1.   Всяка държава членка определя един или няколко компетентни органа, които отговарят за следните задачи:

а)

проверка — при поискване от страна на митническите органи съгласно член 4, параграф 7 — на сертификатите за внесени тюленови продукти;

б)

контрол върху издаването на сертификати от признатите органи, установени и действащи в съответната държава членка;

в)

съхраняване на екземпляри от сертификатите, издадени за тюленови продукти, които са получени от лов на тюлени в съответната държава членка.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1.

3.   Комисията публикува на своя уебсайт списъка на компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1. Списъкът редовно се актуализира.

Член 7

Електронни системи за обмен и запис на данни

1.   Компетентните органи може да използват електронни системи за обмен и запис на данните, съдържащи се в сертификатите.

2.   Държавите членки се съобразяват с изискването за взаимно допълване и техническа и оперативна съвместимост на електронните системи, посочени в параграф 1.

Член 8

Защита по отношение на обработването на лични данни

Настоящият регламент не засяга нивото на защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни съгласно правото на Съюза и националното право, и по-специално не променя задълженията и правата, установени в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001. Защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни се осигурява по-специално що се отнася до оповестяването или съобщаването на личните данни, съдържащи се в сертификата.

Член 9

Преходни разпоредби

Сертификатите, издадени от признат орган в съответствие с Регламент (ЕС) № 737/2010 преди 18 октомври 2015 г., остават в сила след тази дата.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 18 октомври 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 36.

(2)  Регламент (ЕС) № 737/2010 на Комисията от 10 август 2010 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с тюленови продукти (ОВ L 216, 17.8.2010 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/1775 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 737/2010 на Комисията (ОВ L 262, 7.10.2015 г., стр. 1).

(4)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image

Image

Image

Указания за попълване

Общи указания:

Попълва се с главни букви.

Клетка 1

Издаващ орган

Посочват се името и адресът на признатия орган, който издава сертификата.

Клетка 2

За целите на издаващата държава

Клетка за целите на издаващата държава.

Клетка 3

Номер на сертификата

Посочва се номерът на сертификата.

Клетка 4

Държава на пускане на пазара

Посочва се държавата, в която се предвижда тюленовият продукт да бъде пуснат за първи път на пазара на Европейския съюз.

Клетка 5

Код по ISO

Посочва се двубуквеният код на държавата, декларирана в клетка 4.

Клетка 6

Търговско описание на тюленовия продукт

Посочва се търговското описание на тюленовия(те) продукт(и). Описанието трябва да е в съответствие с вписаното в клетка 7.

Клетка 7

Научно наименование

Посочват се научните наименования на видовете тюлени, използвани в продукта. Когато в съставен продукт са използвани няколко вида, всеки вид се посочва на отделен ред.

Клетка 8

Позиция по ХС

Посочва се четирицифреният или шестцифреният код на стоката съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките.

Клетка 9

Държава на улов

Посочва се държавата, в която използваните в продукта тюлени са били уловени в дивата природа.

Клетка 10

Код по ISO

Посочва се двубуквеният код на държавата, декларирана в клетка 9.

Клетка 11

Нетно тегло

Посочва се общото тегло в килограми. То се определя като нетна маса на тюленовите продукти без непосредствени контейнери или други опаковки, с изключение на подложки, разделители, етикети и др.

Клетка 12

Брой единици

Когато е приложимо, се посочва броят единици.

Клетка 13

Отличителни знаци

Когато е приложимо, се посочват отличителни знаци, например — номер на партидата или номер на товарителницата.

Клетка 14

Уникален идентификатор

Посочва се нанесен върху самия продукт идентификатор, използван за проследяване.

Клетка 15

Подпис и печат на издаващия признат орган

В тази клетка се подписва оправомощеното длъжностно лице, посочват се мястото и датата и се полага официалният печат на издаващия признат орган.

Клетка 16

Митническа заверка

Митническият орган посочва номера на митническата декларация и полага своя подпис и печат.


16.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1851 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 по отношение на срока на складирането по договор и размера на помощта, която се отпуска за частното складиране на обезмаслено мляко на прах

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 18, параграф 2, член 20, букви в), л) и м) и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 на Комисията (3) бяха открити схеми за предоставяне на помощ за частно складиране на обезмаслено мляко на прах с оглед на особено утежнената ситуация на пазара, настъпила по-специално в резултат на наложената от Русия забрана върху вноса на млечни продукти от Съюза.

(2)

След допълнителното влошаване на цените на обезмасленото мляко на прах схемата за частно складиране бе удължена до 28 февруари 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 на Комисията (4), до 30 септември 2015 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/303 на Комисията (5), и до 29 февруари 2016 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1548 на Комисията (6).

(3)

Предвид продължаващата тенденция на спад на цените на обезмасленото мляко на прах вследствие на значителното свръхпредлагане на мляко на вътрешния пазар и продължаващите ограничения на търсенето в световен мащаб, е целесъобразно да се предвидят допълнителни мерки за насърчаване на операторите да складират по-големи количества, с цел да се облекчи натискът върху пазара, поради което следва да се предоставя помощ в по-голям размер, когато продуктите са представени за по-дълъг срок на складиране по договор.

(4)

Въпреки това, за да се даде възможност на операторите да реагират гъвкаво на бъдещи пазарни промени, следва да се разреши такива продукти да се освобождават от склад при намален размер на помощта след минимален срок на складиране от девет месеца.

(5)

Като се вземе предвид продължителността на увеличения срок на складиране по договор, авансовото плащане, посочено в член 31 от Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията (7), следва да бъде адаптирано.

(6)

По силата на член 35, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 и с цел внимателно да се проследи използването на мярката, е целесъобразно да се определи срокът за представяне на уведомленията по член 35, параграф 1, буква а) от посочения регламент.

(7)

За да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се допринесе за стабилизирането на цените, предвидената в настоящия регламент мярка следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

1.   Помощта за продуктите, посочени в член 1, се определя, както следва:

а)

Ако срокът на складиране по договор е между 90 и 210 дни, помощта е:

1)

8,86 EUR на тон складиран продукт за постоянните разходи за складиране,

2)

0,16 EUR за тон на ден за складиране по договор.

б)

Ако срокът на складиране по договор е 365 дни, помощта е:

1)

8,86 EUR за тон на склад за постоянните разходи за складиране,

2)

0,36 EUR за тон на ден за складиране по договор.

Въпреки това, чрез дерогация от член 34, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008, при която количеството по договора може да бъде изведено от склада след изтичане на минимален период на съхранение от 270 дни, размерът на помощта се намалява с 10 %.

2.   Заявленията са валидни само когато доказват необходимостта от размера на помощта, за която се кандидатства.

Договорите, сключени съгласно настоящия регламент за срок на складиране между 90 и 210 дни, не могат да бъдат променяни в договори по параграф 1, първа алинея, буква б).

3.   Складирането по договор приключва в деня, предшестващ деня на извеждането от склада.“

2)

Вмъква се следният член 4а:

„Член 4а

Чрез дерогация от член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 826/2008, авансовото плащане на помощта за договори по член 4, параграф 1, първа алинея, буква б) от настоящия регламент не надвишава размера на помощта, съответстващ на срок на складиране от 270 дни.“

3)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Държавите членки уведомяват Комисията:

а)

до всеки вторник — относно количествата от предходната седмица, както и отделно от това относно количествата, посочени в член 4, параграф 1, първа алинея, букви а) и б), за които са сключени договори или са подадени заявления за сключване на договори, както се изисква в член 35, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008;

б)

не по-късно от края на всеки месец — относно данните за запасите през предходния месец, както се изисква съгласно член 35, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 826/2008.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за започване на частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 18).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 360, 17.12.2014 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/303 на Комисията от 25 февруари 2015 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 55, 26.2.2015 г., стр. 4).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1548 на Комисията от 17 септември 2015 г. за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 242, 18.9.2015 г., стр. 26).

(7)  Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3).


16.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/15


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1852 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2015 година

за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като има предвид, че:

(1)

През 2014 г. и през първата половина на 2015 г. световното търсене на мляко и млечни продукти като цяло намаля в резултат предимно на спада на вноса от страна на Китай, който е най-големият вносител на млечни продукти в света.

(2)

Натискът в посока към намаляване на цените на млечните продукти е отчетен поради повишеното предлагане както в Съюза, така и в главните млекопроизводителски региони в света.

(3)

На 25 юни 2015 г. правителството на Русия обяви, че удължава с още една година (т.е. до 6 август 2016 г.) забраната върху вноса на селскостопански продукти и храни с произход от ЕС.

(4)

Вследствие на това секторът на млякото и млечните продукти е изправен пред смущение на пазара, дължащо се на силен дисбаланс между търсенето и предлагането.

(5)

В резултат на това цените на суровото мляко и млечните продукти в Съюза продължиха да намаляват и се очаква натискът в посока към намаляване да продължи, като ще достигне неустойчиви равнища за много производители, които изпитват проблеми с паричните потоци и с касовите наличности. Средните за ЕС цени на основните сирена са намалели със 17 % през 2015 г.

(6)

Мерките за интервенция на пазара, които може да се използват съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, изглеждат недостатъчни с оглед на новосъздалото се положение, тъй като те са насочени към продукти като масло и обезмаслено мляко на прах или са ограничени по обхват до сирената с географско означение.

(7)

Заплахата от сериозен дисбаланс на пазара на сирене би могла да бъде намалена или премахната посредством складиране. Поради това е целесъобразно да се предостави помощ за частно складиране на сирене и да се определи предварително размерът на помощта.

(8)

Целесъобразно е да се определи таван за максималния обем, обхванат от схемата, както и да се направи разбивка на общия обем за всяка държава членка въз основа на нейното производство на сирене.

(9)

В член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда предоставянето на помощ за частно складиране само на сирена със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2). Въпреки това, сирената със защитено наименование за произход или защитено географско указание представляват само малък дял от общото производство на сирене в ЕС. От съображения за оперативна и административна ефективност е целесъобразно да бъде създадена единна схема за помощ за частно складиране, обхващаща всички видове сирена.

(10)

Целесъобразно е да бъдат изключени сирената, които не са подходящи за складиране.

(11)

Като общо правило, за улесняване на управлението и контрола помощта за частно складиране следва да се предоставя само на операторите, които са установени и регистрирани за целите на ДДС в Съюза.

(12)

За да се гарантира, че схемата може да бъде подобаващо контролирана, в настоящия регламент следва да се уточнят необходимата информация за сключване на договор за складиране и задълженията на договарящите страни.

(13)

За по-висока ефективност на схемата договорите следва да се отнасят до определено минимално количество и следва да бъдат определени задълженията на договарящата страна, по-специално тези, които дават възможност на компетентния орган, отговарящ за контрола на складовите операции, да извършва ефективни проверки на условията на складиране.

(14)

Складирането на договорното количество за продължителността на срока на складиране по договор е едно от главните изисквания за предоставяне на помощ за частно складиране. За да се вземе под внимание търговската практика и по практически причини, следва да бъдат определени допустими отклонения в количеството, за което се предоставя помощ.

(15)

За да се потвърди сериозността на заявлението и мярката със сигурност да окаже желаното въздействие върху пазара, е необходима съответната гаранция. Поради това следва да се приеме нормативна рамка за внасянето, освобождаването и задържането на гаранцията.

(16)

За да се гарантира правилното управление на складирането, е уместно да се приемат разпоредби за намаляване на подлежащия на плащане размер на помощта, когато количеството, съхранявано за срока на складиране по договор, е по-малко от договорното количество.

(17)

Размерът на помощта следва да бъде определен въз основа на разходите за складиране и/или други пазарни елементи от значение. Целесъобразно е да се определи помощ за постоянни разходи за складиране по въвеждането и извеждането на съответните продукти, както и помощ за ден складиране за разходи за хладилно съхранение и за финансиране.

(18)

Необходимо е да се посочат условията, при които може да бъде разрешено авансово плащане, коригирането на помощта в случаи, при които договорното количество не е напълно спазено, разпоредбите за проверка на правото за получаване на помощ, възможните санкции, както и информацията, която трябва да бъде съобщена на Комисията от държавите членки.

(19)

Мярката може да не се използва в пълна степен от всички държави членки, следователно е целесъобразно да се предвиди преразпределението на количествата след три месеца на прилагане на мярката. Комисията следва да бъде упълномощена да приема, когато е целесъобразно, актове за изпълнение за определяне на преразпределението на неизползваните количества по държави членки и на новия период за подаване на заявления.

(20)

Следва да се определят също правила по отношение на документацията и счетоводството, както и честотата и естеството на проверките,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент урежда създаването на временна извънредна схема за помощ за частно складиране за сирената, които попадат под код по КН 0406, с изключение на сирена, които не са подходящи за по-нататъшно складиране след изтичането на периода на зреене, посочен в член 3, параграф 1.

Максималното количество на продукта за всяка държава членка, предмет на настоящата временна схема, се определя в приложението.

Член 2

Определение

За целите на настоящия регламент „компетентни органи на държавите членки“ са отделите или организациите, акредитирани от държавите членки като разплащателни агенции, които изпълняват условията, определени в член 7 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

Член 3

Допустимост на продуктите

1.   За да отговаря на условията за отпускане на помощта за частно складиране, посочена в член 1 (наричана по-нататък „помощта“), сиренето следва да бъде с добро и задоволително пазарно качество, с произход от Съюза и да има, в деня, в който започва договорът за складиране, минимална възраст, съответстваща на периода на зреене, определен в продуктовата спецификация на сирената, които се ползват със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на нормалния период на зреене, определен от държавите членки за останалите сирена.

2.   Сиренето трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

всяка партида да тежи най-малко 0,5 тона;

б)

да носи неизтриваема маркировка с надпис, който може да бъде кодиран и който указва производителя и датата на производство;

в)

да има обозначение с датата на въвеждане на склад;

г)

да не е било предмет на предишен договор за предоставяне на помощ за складиране;

д)

да бъде складирано в държавата членка, в която е произведено.

3.   Държавите членки могат да отменят задължението върху сиренето да се посочва датата на въвеждане на склад, посочена в параграф 2, буква в), при условие че управителят на склада се ангажира да води регистър, в който на датата на въвеждане на склад се записват сведенията по параграф 2, буква б).

Член 4

Заявления за помощ

1.   Операторите, желаещи да получат помощ, подават заявление пред компетентните органи на държавите членки, в които са складирани продуктите.

2.   Операторите, подаващи заявление за помощ, трябва да са установени и регистрирани за целите на ДДС в Съюза.

3.   Заявленията за помощ могат да се подават считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Крайният срок за подаване на заявленията е 15 януари 2016 г.

4.   Заявленията за помощ се отнасят до продукти, които са били складирани изцяло.

5.   Заявленията се подават по начина, предоставен на операторите от съответната държава членка.

Компетентните органи на държавите членки могат да изискват подадените по електронен път заявления да бъдат придружени от усъвършенстван електронен подпис по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) или от електронен подпис, който предлага еквивалентни гаранции относно характеристиките, присъщи на подпис, като се прилагат същите правила и условия като тези, определени в разпоредбите на Комисията относно електронните и цифровизираните документи, установени в Решение 2004/563/ЕО, Евратом на Комисията (5) и в разпоредбите за прилагането му.

6.   Заявлението е допустимо само ако изпълнява следните условия:

а)

съдържа препратка към настоящия регламент;

б)

посочва данни за идентифициране на заявителя — наименование, адрес и регистрационен номер за целите на ДДС;

в)

указва продукта с неговия съответен шестцифрен код по КН;

г)

посочва количеството продукти към момента на подаване на заявлението;

д)

указва наименованието и адреса на мястото на складиране, номера на складовата партида и номера на одобрението, идентифициращ фабриката;

е)

не включва никакви допълнителни условия, въведени от заявителя, освен предвидените в настоящия регламент;

ж)

изготвено е на официалния или на някой от официалните езици на държавата членка, където е подадено;

з)

заявителят е внесъл гаранция в размер 20 EUR на тон в полза на съответната разплащателна агенция в съответствие с раздел 2 от глава IV от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (6).

7.   Не се допуска изменение на съдържанието на заявленията след тяхното представяне.

Член 5

Задържане и освобождаване на гаранцията

1.   Гаранцията, предвидена в член 4, параграф 6, буква з), се задържа, когато:

а)

заявлението за сключване на договор се оттегля;

б)

количеството, установено при проверките по член 16, параграф 2, е по-малко от 95 % от количеството в заявлението, посочено в член 4, параграф 6, буква г). В такива случаи договорът не се сключва;

в)

по-малко от 95 % от договорното количество е на склад за срока на складиране по договор, на риск на договарящата страна по смисъла на член 6 и при условията, посочени в член 7, параграф 1, буква а).

2.   Когато заявленията за договори не бъдат одобрени, депозираните гаранции се освобождават незабавно.

3.   Гаранциите се освобождават по отношение на количествата, за които са били изпълнени договорните задължения.

Член 6

Сключване на договори

1.   Договорите се сключват между компетентния орган на държавата членка, на чиято територия са складирани продуктите, и заявителя, наричан по-долу „договарящата страна“.

2.   Договорите се сключват в срок от 30 дни от датата на получаване на информацията, посочена в член 4, параграф 6, буква д), като по целесъобразност впоследствие се проверява дали продуктите отговарят на изискванията, посочени в член 16, параграф 2, втора алинея. Ако допустимостта не се потвърди, съответният договор е нищожен.

Член 7

Задължения на договарящата страна

1.   Договорите определят за договарящата страна най-малко следните задължения:

а)

да постави и съхранява на склад договорното количество за срока на складиране по договор на свой риск и за своя сметка при условия, осигуряващи запазване на характеристиките на продуктите, без заместване на складираните продукти или прехвърляне в друг склад. Когато договарящата страна представи обосновано искане, компетентният орган може да разреши преместване на складираните продукти;

б)

да запази документите относно теглото, установено към момента на въвеждането в мястото за складиране;

в)

да позволява на компетентния орган да проверява по всяко време спазването на всички изисквания, посочени в договора;

г)

да осигури лесен достъп до и индивидуално идентифициране на съхраняваните продукти: всяка отделно складирана единица се маркира така, че да се виждат датата на поставяне на склад, номерът на договора, наименованието на продукта и теглото. Въпреки това държавите членки могат да не прилагат изискването за отбелязване на номера на договора, ако управителят на склада се ангажира да впише номера на договора в регистъра, посочен в член 3, параграф 3.

2.   Договарящата страна предоставя на разположение на органа, отговорен за контрола, цялата документация за всеки един договор, позволяваща проверка по-специално на следната информация относно продуктите, поставени под режим на частно складиране:

а)

номера на одобрението, идентифициращ фабриката и държавата членка на производство;

б)

произхода и датата на производство на продуктите;

в)

датата на поставяне на склад;

г)

теглото и броя на опакованите единици;

д)

наличността в склада и адреса на склада;

е)

очакваната крайна дата на срока на складиране по договор, допълнена с действителната дата на извеждане от склад.

3.   Договарящата страна или, когато е приложимо, управителят на склада води отчетност за складовата наличност, която е на разположение в склада, включваща по номер на договора:

а)

идентификацията на продуктите, поставени под режим на частно складиране, по партида;

б)

датите на въвеждане и извеждане от склад;

в)

посоченото за складиране количество в партида;

г)

местоположението на продуктите в склада.

Член 8

Срок на складиране по договор

1.   Срокът на складиране по договор започва в деня след получаване от компетентния орган на информацията, посочена в член 4, параграф 6, буква д).

2.   Складирането по договор завършва в деня, предшестващ деня на извеждане от склад.

3.   Помощта може да бъде отпусната само ако срокът на складиране по договор е между 60 и 210 дни.

Член 9

Извеждане от склад

1.   Извеждането от склад може да започне в деня след последния ден от срока на складиране по договор.

2.   Извеждането от склад става на цели складови партиди или, ако компетентният орган разреши, на по-малки количества. В случая, посочен в член 16, параграф 5, буква а) обаче, от склада може да се изведе само запечатано количество.

3.   Договарящата страна уведомява предварително компетентния орган за намерението си да започне да извежда продукти от склад, в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 16, параграф 6.

4.   Когато не е спазено изискването, предвидено в параграф 3, но компетентният орган смята, че в рамките на 30 дни след извеждането от склад са представени достатъчно доказателства за датата на извеждане от склад и съответните количества, помощта се намалява с 15 % и се плаща по отношение само на периода, за който договарящата страна представи на компетентния орган задоволително доказателство, че продуктът е бил складиран по договор.

5.   Когато не е спазено изискването, предвидено в параграф 3, и компетентният орган не е удовлетворен, че в рамките на 30 дни след извеждането от склад са представени достатъчно доказателства за датата на извеждане от склад и съответните количества, не се плаща помощ по отношение на съответния договор и, когато е приложимо, се задържа цялата гаранция по отношение на съответния договор.

Член 10

Размер на помощта

Помощта възлиза на:

15,57 EUR за тон на склад за постоянните разходи за складиране,

0,40 EUR за тон на ден за складиране по договор.

Член 11

Авансово плащане на помощ

1.   След 60 дни складиране може да бъде направено еднократно авансово плащане на част от помощта по искане на договарящата страна, при условие че тя учреди гаранция, равна на авансовото плащане плюс 10 %.

2.   Авансовото плащане не надвишава размера на помощта, съответстваща на период на складиране от 90 дни. Гаранцията, посочена в параграф 1, се освобождава веднага след като бъде изплатен остатъкът от помощта.

Член 12

Плащане на помощ

1.   Помощта или, когато по силата на член 11 е предоставено авансово плащане — заплащането на остатъка от помощта, се заплаща въз основа на заявление за плащане, подадено от договарящата страна в срок от три месеца след края на срока на складиране по договор.

2.   Когато договарящата страна не е била в състояние да представи необходимите документи в срока от три месеца въпреки незабавно предприетите действия за своевременно снабдяване с тях, тя може да получи отсрочка, която не може да превишава общо три месеца.

3.   Плащането на помощта или на остатъка от помощта се извършва в рамките на 120 дни след деня, в който е подадено заявление за плащане на помощта, при условие че са изпълнени задълженията по договора и е извършена крайната проверка. Ако обаче е в ход административно разследване, плащането не се извършва, докато не се признае правото на помощ.

4.   С изключение на случаите на непреодолима сила, ако действително складираното количество за срока на складиране по договора е по-малко от количеството по договора и не по-малко от 95 % от това количество, помощта се плаща за действително складираното количество. Ако обаче компетентният орган установи, че договарящата страна е действала умишлено или небрежно, той може да реши допълнително да намали помощта или да не я плаща.

5.   С изключение на случаите на непреодолима сила, ако действително складираното количество за срока на складиране по договор е по-малко от посочената в параграф 4 процентна стойност, но не по-малко от 80 % от договорното количество, помощта за действително складираното количество се намалява наполовина. Ако обаче компетентният орган установи, че договарящата страна е действала умишлено или небрежно, той може да реши допълнително да намали помощта или да не я плаща.

6.   С изключение на случаите на непреодолима сила, ако действително складираното количество за срока на складиране по договор е по-малко от 80 % от договорното количество, не се заплаща помощ.

7.   Ако при проверки по време на складиране при извеждане от склад се открият негодни продукти, за тези количества не се плаща помощ. Остатъкът от складовата партида, който все още отговаря на условията за предоставяне на помощ, трябва да е не по-малък от минималното количество, определено в член 3, параграф 2. Същото правило се прилага когато част от складова партида е извадена поради същата причина преди изтичането на минималния срок на складиране.

Дефектните продукти не се включват в калкулацията на действително складираното количество, посочено в параграфи 4, 5 и 6.

Член 13

Уведомления

1.   Държавите членки уведомяват Комисията всяка седмица, най-късно до вторник, относно количествата за предходната седмица, за които са сключени договори, както и относно количествата продукти, за които са били подадени заявления за помощ.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията най-късно в края на всеки месец за предходния месец относно:

а)

количествата продукти, поставени на склад или извадени от склад през съответния месец;

б)

количествата продукти на склад към края на съответния месец;

в)

количествата продукти, по отношение на които е изтекъл срокът на складиране по договор.

3.   Уведомленията, посочени в параграфи 1 и 2, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (7).

Член 14

Мерки за спазване на максималното количество

Държавите членки гарантират, че съществува система, основаваща се на обективни и недискриминационни критерии, така че максималните количества за всяка държава членка, посочени в приложението, да не бъдат надвишавани.

Член 15

Мерки относно неизползваните количества

Когато е целесъобразно, останалите неизползвани средства след 15 януари 2016 г. се предоставят на държавите членки, които най-късно до 31 декември 2015 г. уведомяват Комисията за желанието си да използват в по-голяма степен на схемата за помощ за частно складиране. Разпределението за всяка държава членка, което трябва да бъде направено, като се вземат предвид количествата, заявени от държавите членки до 15 януари 2016 г., както и срокът за подаване на заявления, се определят посредством акт за изпълнение, който следва да се приеме, без да се прилага процедурата по разглеждане, посочена в Регламент (ЕС) № 1308/2013, член 229, параграфи 2 и 3.

Член 16

Проверки

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на настоящия регламент. Тези мерки включват пълна административна проверка на заявленията за помощ, която се допълва от проверки на място, както е посочено в параграфи от 2 до 9.

2.   Отговорният за контрола орган извършва проверки на продуктите, постъпващи на склад, в срок от 30 дни от датата на получаване на информацията, посочена в член 4, параграф 6, буква д).

Без да се засяга действието на параграф 5, първа алинея, буква а) от настоящия член, за да се гарантира, че складираните продукти отговарят на условията за помощ, се проверява физически представителна проба от най-малко 5 % от поставените на склад количества с цел, между другото, установяване по отношение на теглото, идентификацията и естеството на продуктите, че складовите партиди отговарят на конкретните данни в заявлението за сключване на договор.

Теглото на продуктите, както е определено в началото на срока на договора, се използва, за да се определи плащането на помощта. Помощта обаче не се изплаща за количества над тези, за които е подадено заявление, както е посочено в член 4, параграф 6, буква г).

3.   Ако държавата членка може да представи надлежно обосновани причини, 30-дневният срок, посочен в параграф 2, може да бъде удължен с 15 дни.

4.   Ако проверките покажат, че складираните продукти не отговарят на критериите за допустимост, предвидени в член 3, и както е посочено в член 4, параграф 6, буква в), гаранцията, посочена в член 4, параграф 6, буква з), се задържа.

5.   Отговорният за проверката орган:

а)

запечатва продуктите по договор, по складова партида или по по-малко количество по време на проверката, предвидена в параграф 2; или

б)

извършва внезапна проверка, за да се увери, че договорното количество се намира на мястото за складиране.

Проверката, посочена в първа алинея, буква б), се отнася поне за 10 % от общото количество по договора и трябва да е представителна. Такива проверки включват проучване на складовите регистри, както е посочено в член 7, параграф 3, и подкрепящите документи, като например протоколи от претегляне и приемно-предавателни протоколи, и проверка на наличността на продуктите на склад, вида на продуктите, както и тяхната идентификация по отношение на поне 5 % от количеството, подлежащо на внезапна проверка.

6.   В края на срока на складиране по договор отговорният за контрола орган проверява чрез вземане на проби теглото и идентификацията на складираните продукти по отношение на поне половината от договорите. За целите на тази проверка договарящата страна информира компетентния орган най-малко пет работни дни предварително, като посочва съответните складови партиди:

а)

за края на максималния срок на складиране по договор; или

б)

за началото на операциите по извеждане от склад, когато продуктите се извеждат преди изтичането на максималния срок на складиране по договор.

Държавите членки могат да приемат по-кратък срок от пет работни дни.

7.   При проверка на теглото на продуктите по време и в края на срока на складиране по договор за целите на проверка на наличността на продуктите в склада, възможната естествена загуба на тегло не води до намаляване на размера на помощта и задържане на гаранцията.

8.   Когато се прилага опцията по параграф 5, буква а), в края на срока на складиране по договор се проверяват наличието и целостта на поставените пломби. Разноските по запечатване и манипулиране са за сметка на договарящата страна.

9.   Пробите за проверка на качеството и състава на продуктите се вземат от длъжностни лица на отговорния за контрола орган или в тяхно присъствие.

Физическа проверка на теглото се извършва в присъствието на тези длъжностни лица при процедурата на претегляне.

За целите на одитната пътека всички проверени от тези длъжностни лица складови и финансови регистри и документи се подпечатват или парафират по време на контролното посещение. Когато се проверяват компютърни регистри, се прави разпечатка, която се запазва в досието за проверката.

Член 17

Отчитане на проверката

1.   Отговорният за проверката орган изготвя контролен доклад относно всяка проверка на място. Докладът описва точно различните проверени елементи.

Докладът включва:

а)

датата и времето на започване на проверката;

б)

подробности за направеното предизвестие;

в)

продължителността на проверката;

г)

имената на присъстващите отговорни лица;

д)

характера и размера на извършените проверки и по-специално, подробности за проучените документи и продукти;

е)

констатации и заключения;

ж)

преценка дали са нужни последващи действия.

Докладът се подписва от отговорното длъжностно лице и преподписва от договарящата страна или, когато е приложимо, от отговорника на склада и се включва в досието за плащане.

2.   В случай на значителни нередности, засягащи поне 5 % от количествата продукти, обхванати от един договор, предмет на проверката, проверката се разширява до по-голяма проба, която се определя от органа, отговорен за проверките.

3.   Органът, отговорен за проверките, регистрира всеки случай на несъответствие въз основа на критериите за значимост, размер, продължителност и повторение, което може да има за резултат изключване в съответствие с член 18, параграф 1 и/или възстановяване на неправомерно платена помощ, включително лихвите в съответните случаи, съгласно параграф 4 от посочения член.

Член 18

Санкции

1.   Когато компетентният орган на държава членка установи, че документ, представен от заявител за предоставянето на права, произтичащи от настоящия регламент, съдържа невярна информация и когато въпросната невярна информация е решаваща за предоставянето на посочените права, компетентният орган изключва заявителя от процедурата по предоставяне на помощ за продукта, за който е била подадена невярната информация, за период от една година от момента, в който е било взето окончателното административно решение, установяващо нередността.

2.   Изключването, предвидено в параграф 1, не се прилага, ако заявителят докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин, че ситуацията по посочения параграф се дължи на непреодолима сила или очевидна грешка.

3.   Неправомерно платената помощ се възстановява с лихвите от съответните оператори. Правилата, определени в член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (8), се прилагат mutatis mutandis.

4.   Налагането на административни санкции и възстановяването на неправомерно изплатени суми съгласно настоящия член не засягат съобщаването на нередности на Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (9).

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(4)  Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).

(5)  Решение 2004/563/ЕО, Евратом на Комисията от 7 юли 2004 г. за изменение на нейния процедурен правилник (ОВ L 251, 27.7.2004 г., стр. 9).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(7)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

(9)  Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията от 14 декември 2006 г. относно нередностите и възстановяването на неправилно изплатени суми във връзка с финансирането на Общата селскостопанска политика и организацията на информационна система в тази област и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 595/91 на Съвета (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава членка

Максимални количества

(в тонове)

Белгия

1 243

България

696

Чешка република

1 421

Дания

3 334

Германия

23 626

Естония

454

Ирландия

1 835

Гърция

1 880

Испания

3 635

Франция

20 830

Хърватия

348

Италия

12 015

Кипър

199

Латвия

348

Литва

1 163

Люксембург

33

Унгария

827

Малта

30

Нидерландия

8 156

Австрия

1 968

Полша

7 859

Португалия

704

Румъния

797

Словения

164

Словакия

426

Финландия

1 210

Швеция

945

Обединено кралство

3 854

Общо

100 000


16.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/25


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1853 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2015 година

за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като има предвид, че:

(1)

През 2014 г. и през първата половина на 2015 г. световното търсене на мляко и млечни продукти като цяло намаля в резултат предимно на спада на вноса от страна на Китай, който е най-големият вносител на млечни продукти в света.

(2)

Ситуацията на пазара на свинско месо в Съюза се е влошила през 2014 и 2015 г. Местното производство на Съюза се е увеличило, а големият преди това износ е намалял рязко в резултат на загубата на Русия като експортен пазар. Поради особеностите на пазара на свинско месо, свързани с бавната адаптация на животновъдството към намаленото търсене на кланични трупове на свине, ситуацията на пазара достигна до критично свръхпредлагане и продължаващ ценови натиск, който надхвърля нормалните циклични периоди.

(3)

На 25 юни 2015 г. правителството на Русия обяви, че удължава с още една година (т.е. до 6 август 2016 г.) забраната върху вноса на селскостопански продукти и храни с произход от ЕС.

(4)

Секторът на млякото и млечните продукти и секторът на свинското месо се сблъскват с пазарни смущения, дължащи се на силен дисбаланс между търсенето и предлагането.

(5)

В резултат на това цените на суровото мляко и свинското месо в Съюза продължиха да намаляват и се очаква натискът да продължи, като доведе цените до неустойчиви равнища за много производители, които изпитват проблеми с паричните потоци и с касовите наличности. През юли 2015 г. средните изкупни цени на суровото мляко в Съюза са се понижили с 12 % в сравнение със средната цена през юли в периода между 2010 и 2014 г., и с 20 % в сравнение с юли 2014 г. През юли 2015 г. цената на кланичните трупове на свине е намаляла с 13 %, а цените на прасенцата — с 23 %, в сравнение със средната цена през юли 2014 г. В допълнение на това цените достигнаха изключително ниски равнища, под средната стойност за последните пет години.

(6)

Освен това добивите от пролетните и летните култури бяха засегнати в много държави членки поради изключително високите температури през юли и август и много слабите валежи. Секторите на животновъдното производство (на говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, свинско месо, овче и козе месо) бяха силно повлияни от повишението на производствените разходи, дължащо се на липсата на достатъчно фуражи и пасища.

(7)

Инструментите за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и подпомагане на частното складиране на масло и обезмаслено мляко на прах са на разположение без прекъсване от септември 2014 г. насам. Въпреки че тези инструменти смекчиха неблагоприятното въздействие на спада на цените, те не предотвратиха непрекъснатото намаляване на цените на млечните продукти и суровото мляко. Частното складиране на свинско месо стабилизира цената му през март и април 2015 г., но не стимулира значително ценово възстановяване. Като се има предвид производственият цикъл на свинското месо, откриването на схема за помощи за частно складиране в този конкретен период не може адекватно да помогне за преодоляване на настоящите смущения на пазара. По подобен начин пазарните инструменти, предвидени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 за други сектори на животновъдството, не са предназначени да облекчават регионални икономически проблеми. Всяка допълнителна мярка за интервенция на пазара, която би могла да бъде предвидена под формата на помощ за частно складиране, като се допълва с целевата финансова помощ, няма да задоволи непосредствените нужди от ликвидност в секторите на животновъдството, тъй като това би имало средносрочно въздействие на ниво земеделско стопанство.

(8)

Поради това възникна положение, при което мерките съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 се оказват недостатъчни за справяне със смущенията на пазара.

(9)

С цел да се намери решение, ако цените продължат да намаляват и смущенията на пазара се задълбочат, е особено важно целевата финансова помощ да бъде насочена към най-силно засегнатите сектори на животновъдството в Съюза.

(10)

Поради това, с цел ефикасно и ефективно преодоляване на съществуващите смущения на пазара и за да се не се допусне продължаване или влошаване на последствията от тях или въздействието им върху пазара, е целесъобразно да се предостави еднократна помощ на държавите членки под формата на безвъзмездни средства с цел подпомагане на производителите в секторите на животновъдството, които са изправени пред най-голям ценови спад, преките последици от удължаването на руската забрана за внос и въздействието на сушата върху фуражните култури.

(11)

Безвъзмездните средства, предвидени за всяка засегната държава членка, следва да се изчислят въз основа на националните квоти за мляко и популацията от свине в съответната държава за 2014/2015 година, пропорционално на установения спад на изкупните цени на млякото и цените на кланичните трупове на свине, степента на зависимост от руския пазар и въздействието на сушата върху производството и цената на фуражните култури. С цел да се осигури ефикасно насочване на подпомагането към онези производители, които са най-силно засегнати от смущенията на пазара, като се вземат под внимание ограничените бюджетни ресурси, на съответните държави членки следва да бъде предоставена гъвкавостта да разпределят сумите на национално равнище чрез най-ефективните методи въз основа на обективни и недискриминационни критерии (например намаляването на цените в съответните сектори), като същевременно се гарантира, че производителите в секторите на животновъдството са крайните получатели на целевата помощ, и се избягва нарушаване на пазарните условия и на конкуренцията.

(12)

Тъй като определените за всяка от държавите членки безвъзмездни средства ще компенсират само част от действителните загуби, които производителите в секторите на животновъдството понасят, на държавите членки следва да се даде възможност да предоставят допълнително подпомагане на тези производители при същите условия за обективност, недискриминационно отношение и запазване на лоялната конкуренция.

(13)

С цел да им се предостави гъвкавост за разпределяне на целевата финансова помощ, за да се справят със смущенията на пазара, на държавите членки следва да бъде позволено да я кумулират с друго подпомагане, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(14)

Тъй като безвъзмездните средства за всяка засегната държава членка са фиксирани в евро, за да се осигури единно и едновременно прилагане е необходимо да се определи дата за обмен на сумата, разпределена за България, Чешката република, Дания, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство, в националните им валути. Поради това е целесъобразно да се определи правопораждащият факт за валутния курс в съответствие с член 106 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2). С оглед на принципа, посочен в член 106, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и на критериите, установени в член 106, параграф 5, буква в) от същия регламент, правопораждащият факт следва да бъде датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(15)

Помощта, предвидена в настоящия регламент, се предоставя като мярка в подкрепа на селскостопанските пазари съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(16)

По бюджетни съображения Съюзът следва да финансира разходите, направени от държавите членки във връзка с производителите в секторите на животновъдството, само когато подобни разходи са направени в определен срок.

(17)

С оглед да осигурят прозрачност, надзор и подходящо управление на предоставените им суми, съответните държави членки следва да информират Комисията относно обективните критерии, използвани за определяне на методите за предоставяне на подпомагане, и взетите мерки за избягване на нарушаването на конкуренцията.

(18)

За да се гарантира възможно най-бърз достъп на производителите в секторите на животновъдството до помощта, на държавите членки следва да се предостави възможност за незабавното прилагане на настоящия регламент. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   На държавите членки се предоставя помощ от Съюза на обща стойност 420 000 000 EUR, за да се осигури целево подпомагане на производители в секторите на говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, свинското месо, овчето и козето месо (наричани по-нататък „сектори на животновъдството“).

Държавите членки използват предоставените им суми съгласно приложението по отношение на мерки, предприети въз основа на обективни и недискриминационни критерии, при условие че произтичащите плащания няма да предизвикат нарушаване на конкуренцията.

Мерките, предприети от държавите членки, са насочени към облекчаване на произтичащите от смущенията на пазара икономически последици за производителите в секторите на животновъдството.

Държавите членки гарантират, че когато производителите в секторите на животновъдството не са преките получатели на плащанията, икономическата полза от подпомагането им се прехвърля в пълен размер.

Разходите на държавите членки във връзка с плащанията съгласно настоящия регламент са допустими за отпускане на помощ от Съюза само ако са били платени най-късно до 30 юни 2016 г.

2.   По отношение на България, Чешката република, Дания, Хърватия, Унгария, Полша, Румъния, Швеция и Обединеното кралство правопораждащият факт за валутния курс за средствата, посочени в приложението, е датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.   Подпомагането, предвидено в настоящия регламент, може да се кумулира с друго подпомагане, финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Член 2

Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане за мерките, предприети съгласно член 1, до 100 % от съответната сума, както е посочено в приложението, и при същите условия за обективност, както е предвидено в член 1.

Държавите членки изплащат допълнителното подпомагане най-късно до 30 юни 2016 г.

Член 3

Държавите членки уведомяват Комисията:

а)

незабавно и не по-късно от 31 декември 2015 г. — за обективните критерии, използвани за определяне на методите за предоставяне на целенасочено подпомагане, и за мерките, предприети с цел да се избегне нарушаване на конкуренцията;

б)

най-късно до 30 септември 2016 г. — за общия размер на изплатените суми, както и броя и типа на получателите им.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Държава членка

EUR

Белгия

13 049 568

България

6 004 009

Чешка република

11 155 561

Дания

11 103 077

Германия

69 233 789

Естония

7 561 692

Ирландия

13 734 230

Гърция

2 258 253

Испания

25 526 629

Франция

62 899 543

Хърватия

1 812 383

Италия

25 017 897

Кипър

354 997

Латвия

8 452 333

Литва

12 631 869

Люксембург

669 120

Унгария

9 505 286

Малта

119 570

Нидерландия

29 937 209

Унгария

7 004 590

Полша

28 946 973

Португалия

4 764 178

Румъния

11 145 958

Словения

1 368 433

Словакия

2 464 247

Финландия

8 985 522

Швеция

8 220 625

Обединено кралство

36 072 462


16.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1854 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

84,4

MA

132,6

MK

46,1

TR

56,6

ZZ

79,9

0707 00 05

AL

36,9

TR

116,7

ZZ

76,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

161,3

CL

149,0

TR

110,2

UY

78,7

ZA

104,7

ZZ

120,8

0806 10 10

BR

252,3

EG

198,3

MA

56,6

MK

97,5

TR

169,2

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

122,1

CL

86,3

MK

23,1

NZ

155,0

US

86,4

ZA

144,4

ZZ

102,9

0808 30 90

CN

65,9

TR

135,5

XS

95,1

ZA

218,5

ZZ

128,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

16.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/33


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1855 НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2015 година

относно позицията, която трябва да се заеме от Европейския съюз в рамките на Съвета по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на молбата на най-слабо развитите страни членки за удължаване на преходния период по член 66, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост относно някои задължения, свързани с фармацевтичните продукти, и за освобождаване от задълженията по член 70, параграфи 8 и 9 от посоченото споразумение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея, във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 66, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост ТРИПС („Споразумението ТРИПС“), при надлежно мотивирана молба, постъпила от най-слабо развита страна членка, Съветът по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост („Съветът по ТРИПС“) разрешава удължаване на преходния период.

(2)

На 14 ноември 2001 г. в Доха Министерската конференция на Световната търговска организация прие декларацията относно Споразумението ТРИПС и общественото здраве („Декларацията от Доха“). В нея се посочва, че удължаването на преходните периоди, предвидено в член 66, параграф 1 от Споразумението ТРИПС, не засяга правото на най-слабо развитите страни членки да поискат и друго удължаване.

(3)

В съответствие с параграф 7 от Декларацията от Доха и с член 66, параграф 1 от Споразумението ТРИПС с решение от 27 юни 2002 г. Съветът по ТРИПС удължи до 1 януари 2016 г. преходния период, през който най-слабо развитите страни не се задължават да осигуряват патентна закрила за фармацевтичните продукти.

(4)

На 8 юли 2002 г. Общият съвет на СТО прие решение, тясно свързано с горепосоченото решение, с което на най-слабо развитите страни се предоставя освобождаване от задълженията за предоставяне на изключителни маркетингови права съгласно член 70, параграф 9 от Споразумението ТРИПС. Освобождаването от задълженията се прилага до 1 януари 2016 г.

(5)

На 23 февруари 2015 г., от името на групата на най-слабо развитите страни членки, Бангладеш поиска неограничено във времето удължаване на преходния период по член 66, параграф 1 от Споразумението ТРИПС и неограничено във времето освобождаване от задълженията, предвидени в член 70, параграфи 8 и 9 от Споразумението, докато всяка най-слабо развита страна членка продължава да се числи към най-слабо развитите страни.

(6)

Тъй като от 2002 г. е налице отделно освобождаване от задължения по отношение на свързаните с фармацевтичните продукти права върху интелектуалната собственост, за Съюза е целесъобразно да се съгласи с удължаването на преходния период, за да не се възпрепятства достъпът на най-слабо развитите страни членки до фармацевтични продукти.

(7)

Няколко членове на СТО изглежда са готови да предоставят това неограничено във времето удължаване и неограничено във времето освобождаване от задължения и поради това Съюзът следва да участва в консенсуса в съответствие със своята трайна подкрепа на декларацията от Доха. Ако обаче членовете на СТО се съгласят на допълнително временно удължаване и временно освобождаване от задължения, Съюзът следва също да се съгласи с това решение.

(8)

Уместно е да се установи позицията, която да трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета по ТРИПС и на Общия съвет на СТО по отношение на молбата на най-слабо развитите страни членки за удължаване на преходния период по член 66, параграф 1 от Споразумението ТРИПС относно някои задължения, свързани с фармацевтичните продукти, и за освобождаване от задълженията по член 70, параграфи 8 и 9 от посоченото споразумение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост и на Общия съвет на Световната търговска организация („СТО“), е следната:

а)

да се приеме:

i)

молбата на най-слабо развитите страни членки за удължаване на преходния период по член 66, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС) във връзка с някои задължения по отношение на фармацевтичните продукти; и

ii)

молбата за освобождаване на най-слабо развитите страни членки от задълженията по член 70, параграфи 8 и 9 от Споразумението ТРИПС; и

б)

да се приеме:

i)

молбата за удължаване, посочена в буква а), подточка i) от настоящия член или освобождаването от задължения, посочена в буква б), подточка ii) от настоящия член или и двете да прилагат, докато всяка от най-слабо развитите страни — членки на Световната търговска организация, продължава да се числи към най-слабо развитите страни; или

ii)

молбата за временно удължаване или временно освобождаване от задължения, или и двете, ако тази молба е приемлива и за другите членове на СТО.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

16.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/35


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 321/14/COL

от 10 септември 2014 година

за изменение за стотен път на процесуалните и материалноправните норми в областта на държавната помощ чрез приемането на нови насоки относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение [2015/1856]

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ („Органът“),

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 61—63 от него и Протокол 26 към него,

като взе предвид Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд („Споразумението за надзорен орган и съд“), и по-специално член 5, параграф 2, буква б) и член 24 от него и член 1 от част I на Протокол 3 към него,

като има предвид, че:

съгласно член 24 от Споразумението за надзор и съд Органът прилага разпоредбите на Споразумението за ЕИП по отношение на държавната помощ,

съгласно член 5, параграф 2, буква б) от Споразумението за надзор и съд Органът публикува уведомления или насоки по въпроси, които се разглеждат в Споразумението за ЕИП, ако това се предвижда изрично в това споразумение или в Споразумението за надзор и съд или ако Органът сметне това за необходимо,

на 9 юли 2014 г. Европейската комисия прие „Насоки за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение“ (1). В насоките се определят условията, при които държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение може да бъде обявена за съвместима. Те са приложими от 1 август 2014 г.,

тези насоки са от значение за Европейското икономическо пространство,

следва да се осигури еднакво прилагане на правилата за държавната помощ на ЕИП в цялото Европейско икономическо пространство в съответствие с целта за еднородност, посочена в член 1 от Споразумението за ЕИП,

съгласно точка II от глава „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ от приложение XV към Споразумението за ЕИП, Надзорният орган ще приеме, след консултиране с Европейската комисия, нови насоки, които съответстват на насоките, приети от Европейската комисия,

след консултиране с Европейската комисия,

след консултиране с държавите от ЕАСТ с писмо по този въпрос от 1 август 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Материалноправните норми в областта на държавните помощи се изменят, като се въвеждат нови насоки относно държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение. Новите насоки са приложени към настоящото решение и представляват неразделна част от него.

Член 2

Само текстът на английски език е автентичен.

Съставено в Брюксел на 10 септември 2014 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Oda Helen SLETNES

Председател

Helga JÓNSDÓTTIR

Член на колегията


(1)  ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

НАСОКИ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ III

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАВИЛА

Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение  (1)

Съдържание

1.

ВЪВЕДЕНИЕ 38

2.

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА НАСОКИТЕ 41

2.1.

Секторно приложно поле 41

2.2.

Материално приложно поле: Значение на понятието „предприятие в затруднено положение“ 41

2.3.

Помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране и временна подкрепа за преструктуриране 42

2.4.

Помощ за покриване на социалните разходи по преструктурирането 42

3.

СЪВМЕСТИМОСТ С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП 43

3.1.

Принос за цел от общ интерес 44

3.1.1.

Доказване на социални трудности или пазарна неефективност 44

3.1.2.

План за преструктуриране и връщане към дългосрочна жизнеспособност 45

3.2.

Необходимост от държавна намеса 46

3.3.

Целесъобразност 46

3.3.1.

Помощ за оздравяване 46

3.3.2.

Помощ за преструктуриране 47

3.4.

Стимулиращ ефект 47

3.5.

Пропорционалност на помощта (ограничена до минимум) 47

3.5.1.

Помощ за оздравяване 47

3.5.2.

Помощ за преструктуриране 47

3.6.

Отрицателни ефекти 49

3.6.1.

Принцип на еднократната помощ 49

3.6.2.

Мерки, целящи да се ограничат нарушенията на конкуренцията 50

3.6.3.

Получатели на предишна неправомерна помощ 52

3.6.4.

Специфични условия, свързани с одобряването на помощта 52

3.7.

Прозрачност 52

4.

ПОМОЩ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ В ПОДПОМАГАНИ РЕГИОНИ 53

5.

ПОМОЩ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА УОИИ В ЗАТРУДНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ 53

6.

СХЕМИ ЗА ПОМОЩ С ПО-МАЛКИ РАЗМЕРИ И В ПОЛЗА НА ПО-МАЛКИ БЕНЕФИЦИЕРИ 54

6.1.

Общи условия 54

6.2.

Цел от общ интерес 55

6.3.

Целесъобразност 55

6.4.

Пропорционалност на помощта (ограничена до минимум) 55

6.5.

Отрицателни ефекти 56

6.6.

Временна подкрепа за преструктуриране 56

6.7.

Продължителност и оценяване 57

7.

ПРОЦЕДУРИ 57

7.1.

Ускорена процедура за помощ за оздравяване 57

7.2.

Процедури, свързани с плановете за преструктуриране 58

7.2.1.

Прилагане на плана за преструктуриране 58

7.2.2.

Изменение на плана за преструктуриране 58

7.2.3.

Необходимост от уведомяване на Органа за всяка помощ, предоставена на бенефициера през периода на преструктуриране 58

8.

ДОКЛАДВАНЕ И МОНИТОРИНГ 59

9.

ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1 ОТ ЧАСТ I НА ПРОТОКОЛ 3 59

10.

ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 59

1.   Въведение

(1)

В настоящите насоки Надзорният орган на ЕАСТ („Органът“) определя условията, при които държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение може да се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП („Споразумението за ЕИП“) въз основа на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП.

(2)

Органът прие своите първи насоки за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение (2) през 1994 г. Променен вариант на насоките беше приет през 1999 г. (3). През 2004 г. Органът прие нови насоки (4), чийто срок на действие бе удължен за първи път до 30 ноември 2012 г. (5), а впоследствие и до замяната им с новите правила (6).

(3)

В своето Съобщение от 8 май 2012 г. относно модернизирането на държавната помощ на ЕС (7) Европейската комисия („Комисията“) обяви три цели по отношение на модернизирането на контрола на държавните помощи:

а)

насърчаване на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж в рамките на конкурентен вътрешен пазар;

б)

съсредоточаване на предварителния контрол на Комисията върху случаите с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар и същевременно укрепване на сътрудничеството с държавите членки в прилагането на правилата за държавните помощи;

в)

опростяване на правилата и ускоряване на вземането на решения.

(4)

По-конкретно в съобщението се призовава за единен подход към преразглеждането на различните насоки и рамки, основан на укрепването на вътрешния пазар, насърчаването на по-висока ефективност на публичните разходи чрез по-добро използване на държавната помощ за целите от общ интерес и засилен контрол върху стимулиращия ефект, свеждането на помощта до минимум и избягването на потенциалния отрицателен ефект от нея върху конкуренцията и търговията. Органът също следва този подход.

(5)

Органът преразгледа насоките за оздравяването и преструктурирането на предприятия в затруднено положение въз основа на своя опит, събран при прилагането на съществуващите правила, и в съответствие с общия подход, посочен по-горе. В преразглеждането се вземат предвид и стратегията „Европа 2020“, приета от Комисията (8), както и фактът, че отрицателните последици от държавната помощ биха могли да влязат в противоречие с необходимостта от увеличаване на производителността и растежа, запазването на равните възможности за предприятията и борбата с националния протекционизъм.

(6)

Помощите за оздравяване и преструктуриране са сред видовете държавни помощи, които нарушават най-силно конкуренцията. Доказано е, че в успешните сектори на икономиката се постига повишение на производителността, не защото всички предприятия в тях увеличават своята производителност, а по-скоро защото по-ефективните и технологично напреднали предприятия се разрастват за сметка на онези, които са по-малко ефективни или които предлагат морално остарели продукти. Излизането от пазара на по-малко ефективните предприятия позволява на техните по-ефективни конкуренти да растат, което връща активи на пазара, където те могат да бъдат използвани по по-продуктивни начини. Като се намесва в този процес, помощта за оздравяване и преструктуриране може значително да забави икономическия растеж в съответните сектори.

(7)

Когато части от предприятие с проблеми остават по същество жизнеспособни, предприятието може да успее да извърши преструктуриране, вследствие на което то изоставя определени дейности, които са структурно губещи, и което позволява на останалите дейности да бъдат реорганизирани на основа с разумни изгледи за осигуряване на дългосрочна жизнеспособност. Подобно преструктуриране обикновено следва да бъде възможно без държавна помощ посредством споразумения с кредиторите или чрез производства по несъстоятелност или оздравяване. Съвременното законодателство в областта на несъстоятелността следва да помага за оцеляването на стабилните предприятия, да допринася за запазване на работните места и да дава възможност на доставчиците да запазват своите клиенти, а на собствениците — да съхранят стойността на жизнеспособните дружества (9). Производството по несъстоятелност може също да върне на пазара жизнеспособно предприятие, ако трети страни придобият самото предприятие с текущата му дейност или отделните му производствени активи.

(8)

От това следва, че предприятията трябва да бъдат допустими за държавна помощ само когато те са изчерпали всички пазарни възможности и когато тази помощ е необходима, за да се постигне точно определена цел от общ интерес. Предприятията следва да имат право на помощ съгласно тези насоки само веднъж на десет години (принцип на еднократната помощ).

(9)

Друг повод за тревога е моралният риск, породен от държавната помощ. Предприятия, които очакват, че вероятно ще бъдат подпомогнати, когато са в затруднено положение, могат да предприемат прекалено рисковани и неустойчиви бизнес стратегии. Освен това перспективата за помощта за оздравяване и преструктуриране на дадено предприятие може изкуствено да намали разходите му за финансиране, което му дава неоправдано конкурентно предимство на пазара.

(10)

Държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение могат да попречат на функционирането на вътрешния пазар, като прехвърлят на други договарящите се страни недължима част от тежестта на структурното адаптиране и придружаващите го социални и икономически проблеми. Това е нежелателно само по себе си и може да доведе до излишна надпревара за субсидии между договарящите се страни. Такива помощи могат също така да доведат до създаването на бариери за навлизане на пазара и да обезсмислят стимулите за трансгранични дейности в противоречие с целите на вътрешния пазар.

(11)

Следователно е важно да се гарантира, че помощта се разрешава само при условия, които смекчават нейните потенциални вредни ефекти и насърчават ефективността на публичните разходи. Що се отнася до помощта за преструктуриране, изискванията за връщане към жизнеспособност, собствен принос и мерките за ограничаване на нарушаването на конкуренцията са доказали своята стойност по отношение на смекчаването на отрицателните последици от такава помощ. Те продължават да се прилагат в настоящите насоки, адаптирани при необходимост, за да бъде взет предвид неотдавнашният практически опит на Органа. Понятието „споделянето на тежестта бе въведено“, inter alia, за по-доброто отстраняване на проблема с моралния риск. В случай на помощ за оздравяване и временна подкрепа за преструктуриране, потенциалните вредни ефекти се смекчават чрез ограничения върху продължителността и формата на помощта.

(12)

Когато помощта е под формата на подкрепа за осигуряване на ликвидност, която е ограничена по размер и продължителност, опасенията относно нейните потенциални вредни въздействия са много малки, което позволява тя да бъде одобрена при не толкова строги условия. Въпреки че подобна помощ по принцип може да се използва за подкрепа на целия процес на преструктуриране, ограничаването на периода на помощта за оздравяване до шест месеца означава, че това се случва рядко и обикновено помощта за оздравяване по-скоро е последвана от помощ за преструктуриране.

(13)

За да се насърчи използването на по-малко нарушаващи конкуренцията форми на помощ, с настоящите насоки се въвежда ново понятие за „временна подкрепа за преструктуриране“. Както и при помощта за оздравяване, временната подкрепа за преструктуриране може да бъде отпускана само под формата на подкрепа за осигуряване на ликвидност, която е ограничена по размер и продължителност. За да се даде обаче възможност за подкрепа на целия процес на преструктуриране, максималната продължителност на временната подкрепа се определя на 18 месеца. Временна подкрепа за преструктуриране може да се отпуска само на МСП (10) или на малки държавни предприятия (11), които се сблъскват с по-големи предизвикателства в сравнение с големите предприятия от гледна точка на достъпа до ликвидност.

(14)

Когато помощта за доставчиците на услуги от общ икономически интерес („УОИИ“) в затруднено положение попада в приложното поле на настоящите насоки, оценяването следва да се извършва в съответствие със стандартните принципи на насоките. Въпреки това конкретното прилагане на тези принципи при необходимост следва да бъде адаптирано, за да се вземе предвид специфичното естество на УОИИ, и по-специално необходимостта да се осигури непрекъснатост на предоставянето на услуги в съответствие с член 59, параграф 2 от Споразумение за ЕИП.

(15)

При настоящите условия на значителен европейски и световен свръхкапацитет, държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на стоманодобивни предприятия в затруднено положение не са оправдани. Следователно стоманодобивният сектор следва да бъде изключен от приложното поле на настоящите насоки.

(16)

За Европейския съюз в Решение 2010/787/ЕС на Съвета (12) се определят условията, при които може да се отпуска оперативна, социална и екологична помощ до 2027 г. на неконкурентоспособно производство в сектора на въгледобива (13). Сегашните правила следват предишните специфични за сектора правила, прилагани между 2002 г. и 2010 г. (14) и 1993 г. и 2002 г. (15), които улесниха преструктурирането на неконкурентоспособни предприятия, осъществяващи дейност в сектора на въгледобива. В резултат на това и с оглед на постоянната нужда от предоставяне на подкрепа за структурното приспособяване на производството на въглища в Съюза, настоящите правила са по-строги от предишните и изискват окончателното спиране на производството и продажбата на подпомаганото производство на въглища и окончателното закриване на неконкурентоспособните производствени единици не по-късно от 31 декември 2018 г. В приложение на тази правила няколко държави — членки на Европейския съюз, са приели и прилагат планове, водещи до окончателното закриване на въгледобивни мини в затруднение, експлоатирани от предприятия в този сектор (16). Органът отбелязва, че Решение 2010/787/ЕС не се прилага към страните от ЕИП/ЕАСТ. Предвид на неговите специални характеристики Органът реши да изключи въгледобива от приложното поле на настоящите насоки.

(17)

Опитът на Органа с оздравяването и преструктурирането на финансовите институции през финансовата и икономическата криза показа, че специфични правила, приложими към финансовия сектор, могат да бъдат от полза с оглед на особеностите на финансовите институции и финансовите пазари. Предприятия, подлежащи на специалните правила за финансовия сектор, следователно са изключени от приложното поле на настоящите насоки.

2.   Приложно поле на насоките

2.1.   Секторно приложно поле

(18)

Органът ще прилага настоящите насоки към помощите за всички предприятия в затруднено положение с изключение на предприятията във въгледобивния (17) или стоманодобивния сектор (18), както и тези, обхванати от специални правила за финансовите институции (19), без да се засягат специфичните правила за предприятия в затруднено положение в определен сектор (20).

2.2.   Материално приложно поле Значение на понятието „предприятие в затруднено положение“

(19)

Договаряща се страна, която планира да предостави помощ на предприятие съгласно настоящите насоки, трябва да докаже обективните причини, поради които въпросното предприятие е в затруднено положение по смисъла на настоящия раздел, при спазване на специфичните разпоредби за помощта за оздравяване и временната подкрепа за преструктуриране, предвидени в точка 29.

(20)

За целите на настоящите насоки се смята, че едно предприятие се намира в затруднено положение, когато без намеса от страна на държавата то почти сигурно ще бъде принудено да прекрати дейността си в краткосрочен или средносрочен план. Следователно едно предприятие се намира в затруднено положение, ако е налице поне едно от следните обстоятелства:

а)

в случай на дружество с ограничена отговорност (21), когато записаният му акционерен капитал (22) е намалял с повече от половината в резултат на натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен сбор, който надвишава половината от записания акционерен капитал;

б)

в случай на дружество, при което поне някои от съдружниците носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (23), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял на половина поради натрупани загуби;

в)

когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г)

когато предприятието не е МСП и през последните две години:

i)

съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и

ii)

съотношението EBITDA/лихвено покритие на предприятието е било под 1,0.

(21)

Новосъздадено предприятие не е допустимо за помощ съгласно настоящите насоки, дори ако първоначалното му финансово положение е несигурно. Такъв например е случаят, когато новото предприятие възниква от ликвидацията на предишно предприятие или просто поема неговите активи. По принцип едно предприятие се смята за новосъздадено през първите три години след започването на стопанска дейност в съответната област. Едва след изтичането на този период то става допустимо за получаване на помощи съгласно настоящите насоки, при условие че:

а)

може да бъде квалифицирано като предприятие в затруднено положение по смисъла на настоящите насоки и

б)

не е част от по-голяма икономическа група (24) освен при условията, предвидени в точка 22.

(22)

Предприятие, принадлежащо към по-голяма икономическа група или придобито от нея, обикновено не е допустимо за получаване на помощ съгласно настоящите насоки, освен когато може да се докаже, че затрудненията на предприятието са вътрешни, а не са резултат от произволно разпределение на разходите в рамките на групата, като затрудненията са прекалено големи, за да може групата сама да се справи с тях. Когато предприятието в затруднено положение създаде дъщерно дружество, то дъщерното дружество заедно с предприятието, което го контролира, ще се разглеждат като група и могат да получат помощ при условията по настоящата точка.

(23)

Като се има предвид, че е застрашено самото му съществуване, едно предприятие в затруднено положение не може да бъде разглеждано като подходящо средство за изпълнението на други обществени цели, докато не бъде осигурена неговата жизнеспособност. Следователно Органът счита, че помощта за предприятия в затруднено положение може да допринесе за развитие на икономически дейности, без да засегне неблагоприятно търговията до степен, която противоречи на общия интерес, само ако условията, изложени в настоящите насоки, са изпълнени, дори ако тази помощ е предоставена в съответствие със схема, която вече е била одобрена.

(24)

Затова редица регламенти и съобщения на областта на държавните помощи и други области забраняват на предприятия в затруднено положение да получават помощ. За целите на тези регламенти и съобщения и ако в тях не е определено друго:

а)

„предприятия в затруднено положение“ или „фирми в затруднено положение“ са предприятия в затруднено положение по смисъла на точка 20 от настоящите насоки, и

б)

МСП, което съществува от по-малко от три години, не се счита за предприятие в затруднено положение, освен ако не отговаря на условията, определени в точка 20, буква в).

2.3.   Помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране и временна подкрепа за преструктуриране

(25)

Настоящите насоки се отнасят до три вида помощи: помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране и временна подкрепа за преструктуриране.

(26)

По своята същност помощта за оздравяване е спешна и временна помощ. Нейната основна цел е да поддържа дейността на предприятието, изпаднало в затруднение през краткия период, необходим за изготвянето на план за преструктуриране или ликвидация. Основният принцип е, че помощта за оздравяване позволява да се окаже временна подкрепа на дружество, чието финансово положение сериозно се е влошило, което се изразява в остра криза на ликвидността или техническа неплатежоспособност. Подобна временна подкрепа би трябвало да даде време да се анализират обстоятелствата, довели до затрудненията, и да се разработи подходящ план за преодоляване на затрудненията.

(27)

Помощта за преструктуриране често включва по-постоянна помощ и трябва да възстанови дългосрочната жизнеспособност на бенефициера въз основа на осъществим, последователен и мащабен план за преструктуриране, докато в същото време позволява адекватен собствен принос и споделяне на тежестта и ограничаване на потенциалното нарушаване на конкуренцията.

(28)

Временната подкрепа за преструктуриране представлява помощ за ликвидността, чието предназначение е да спомогне за преструктурирането на едно предприятие, като осигурява на бенефициера необходимите условия, за да може той да планира и предприеме подходящи действия за възстановяване на своята дългосрочна жизнеспособност. Временната подкрепа за преструктуриране може да се отпуска само на МСП и на по-малки държавни предприятия.

(29)

Чрез дерогация от точка 19 помощи за оздравяване, а в случая на МСП или на малки държавни предприятия, временната подкрепа за преструктуриране, могат да се отпускат и на предприятия, които не са в затруднение по смисъла на точка 20, но които изпитват остри нужди от ликвидност, дължащи се на изключителни и непредвидени обстоятелства.

2.4.   Помощ за покриване на социалните разходи по преструктурирането

(30)

Преструктурирането обикновено предполага намаляване или изоставяне на засегнатите дейности. Подобно свиване на дейността често е необходимо в интерес на рационализацията и ефективността, независимо от намаляването на производствените мощности, което може да бъде задължително условие за предоставянето на помощ. Каквато и да е причината, подобни мерки по принцип водят до съкращения на работна ръка в предприятието бенефициер.

(31)

Трудовото законодателство на договарящите се страни може да съдържа общи схеми за социално осигуряване, според които някои обезщетения се изплащат пряко на съкратените служители. Подобни схеми няма да се разглеждат като държавна помощ в обхвата на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

(32)

Освен тези социални обезщетения за служителите общите схеми за социално подпомагане често предвиждат държавата да покрива разходите за обезщетения, които дадено предприятие предоставя на съкратените работници и които надхвърлят законовите и договорните му задължения. Когато такива схеми се прилагат общо, без секторни ограничения, за всеки работещ, отговарящ на предварително зададени и автоматични условия за допустимост, не се смята, че те включват помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП по отношение на предприятия в процес на преструктуриране. От друга страна, ако схемите се използват за подпомагане на преструктурирането в специфични сектори, те могат да включват помощ поради селективния начин, по който се използват (25).

(33)

Задълженията, които самото дружество носи по силата на трудовото законодателство или на колективните споразумения с профсъюзите да предоставя някои обезщетения на съкратени работници като плащания при съкращение или мерки за подобряване на пригодността им за заетост, са част от нормалните търговски разходи, които едно предприятие трябва да поеме със собствените си ресурси. При тези обстоятелства всеки принос от държавата за тези разходи трябва да се счита за помощ. Това важи независимо от факта дали плащанията се извършват пряко към предприятието или се управляват от правителствена агенция, която ги предоставя на служителите.

(34)

По начало Органът не възразява срещу такива помощи, когато са предоставени на предприятия в затруднено положение, защото те водят до икономическа полза, надвишаваща интересите на засегнатото предприятие, улесняват структурните промени и намаляват трудностите.

(35)

Освен осигуряването на пряка финансова подкрепа такива помощи обикновено се предоставят за обучение, консултации и практическа помощ за намирането на друга работа, помощ за преместване, професионално обучение и помощ за служителите, желаещи да започнат нов бизнес. Като се има предвид, че подобни мерки, които повишават пригодността за заетост на съкратените работници, постигането на целта за намаляването на социалните трудности, Органът систематично приема благоприятно становище, когато такъв вид помощи се предоставят на предприятия в затруднено положение.

3.   Съвместимост с функционирането на Споразумението за ЕИП

(36)

Обстоятелствата, при които държавната помощ за предприятия в затруднено положение може да бъде одобрена като съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП, са посочени в член 61, параграфи 2 и 3 от Споразумението за ЕИП. Според член 61, параграф 3, буква в) Органът има право да разрешава „помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности (…), доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес“. По-специално, такъв случай би могъл да възникне, когато е необходимо да се коригира неравновесие, причинено от пазарна неефективност, или когато трябва да се осигури икономическо и социално сближаване.

(37)

Органът трябва да получи индивидуално уведомление за мерките за помощ в полза на големи предприятия. При определени условия Органът може да разрешава схеми за помощ с по-малки размери. Тези условия са изложени в глава 6 (26).

(38)

За да оцени дали помощта, за която е постъпило уведомление, може да бъде обявена за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП, Органът ще провери дали всяко от следните условия е изпълнено:

а)

принос за постигането на ясно определена цел от общ интерес: мярката за държавна помощ трябва да бъде насочена към постигането на цел от общ интерес в съответствие с член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП (раздел 3.1);

б)

необходимост от държавна намеса: една мярка за държавна помощ трябва да бъде насочена към ситуации, в които помощта може да доведе до съществено подобрение, което пазарът не е в състояние да постигне сам по себе си, например чрез отстраняването на пазарна неефективност или на проблем пред справедливостта или сближаването (раздел 3.2);

в)

целесъобразност на мярката за помощ: една мярка за помощ няма да се счита за съвместима, ако същата цел може да бъде постигната с мерки, които нарушават конкуренцията в по-малка степен (раздел 3.3);

г)

стимулиращ ефект: трябва да се докаже, че при липса на помощ предприятието бенефициер би било преструктурирано, продадено или ликвидирано по начин, който не би постигнал целта от общ интерес (раздел 3.4);

д)

пропорционалност на помощта (ограничаване на помощта до минимум): помощта не трябва да надвишава необходимия минимум за постигането на целта от общ интерес (раздел 3.5);

е)

избягване на неоправданите отрицателни въздействия върху конкуренцията и търговията между договарящите се страни: отрицателните въздействия от помощта трябва да бъдат достатъчно ограничени, така че общият баланс на мярката да е положителен (раздел 3.6);

ж)

прозрачност на помощта: договарящите се страни, Органът, икономическите оператори и обществеността трябва да имат лесен достъп до всички актове и до информацията, имащи отношение към предоставената помощ (раздел 3.7).

(39)

Ако някой от посочените по-горе критерии не е изпълнен, помощта няма да се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

(40)

Цялостният баланс на някои категории схеми може освен това да бъде подложен на изискване за последваща оценка, както е описано в точки 118, 119 и 120 и от настоящите насоки.

(41)

Освен това, ако дадена мярка за помощ или свързаните с нея условия (включително методът за финансирането ѝ, когато той представлява неразделна част от мярката за помощ) нарушават по неразделен начин законодателството на ЕИП, помощта не може да бъде обявена за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП (27).

(42)

В тази глава Органът определя условията, при които ще направи оценка на всеки от критериите, посочени в точка 38.

3.1.   Принос за цел от общ интерес

(43)

Предвид значението на излизането от пазара за повишението на производителността, фактът, че се избягва едно предприятие да напусне пазара, не представлява достатъчно основание за помощ. Трябва недвусмислено да се докаже, че помощта преследва цел от общ интерес, като е насочена към предотвратяването на социални трудности или пазарна неефективност (раздел 3.1.1) чрез възстановяване на дългосрочната жизнеспособност на предприятието (раздел 3.1.2).

3.1.1.   Доказване на социални трудности или пазарна неефективност

(44)

Договарящите се страни трябва да докажат, че неплатежоспособността на бенефициера е вероятно да породи сериозни социални трудности или голяма пазарна неефективност, по-специално да докажат, че:

а)

безработицата в засегнатия регион или засегнатите региони (на ниво NUTS II) е или

i)

по-висока от средната за ЕИП, трайна и придружена от трудности при създаването на нови работни места в засегнатия регион или засегнатите региони, или

ii)

по-висока от средната за страната, трайна и придружена от трудности при създаването на нови работни места в засегнатия(те) регион(и);

б)

съществува риск от прекъсване на предоставянето на важна услуга, която е трудно да бъде възпроизведена и която конкурентите трудно биха поели (например национален доставчик на инфраструктура);

в)

излизането от пазара на предприятие с важна системна роля в конкретен регион или сектор биха имали потенциални отрицателни последици (например като доставчик на важен ресурс);

г)

съществува риск от прекъсване на предоставянето на УОИИ;

д)

неефективността или отрицателните стимули на кредитните пазари биха тласнали едно иначе жизнеспособно предприятие към несъстоятелност;

е)

напускането на пазара от съответното предприятие би довело до безвъзвратна загуба на важни технически познания или опит, или

ж)

биха възникнали подобни ситуации на особено големи трудности, надлежно доказани от съответната договаряща се страна.

3.1.2.   План за преструктуриране и връщане към дългосрочна жизнеспособност

(45)

Помощта за преструктуриране по смисъла на настоящите насоки не може да бъде ограничена до финансова помощ, предназначена да покрие минали загуби, без да бъдат отстранени причините за тези загуби. Затова при помощ за преструктуриране Органът ще изисква от съответната договаряща се страна да представи осъществим, последователен и мащабен план за преструктуриране, предназначен за възстановяването на дългосрочната жизнеспособност на бенефициера (28). Преструктурирането може да включва един или повече от следните елементи: реорганизацията и рационализацията на дейностите на предприятието на по-ефикасна основа, което обикновено означава оттегляне от губещи дейности, преструктуриране на дейности, които отново могат да станат конкурентоспособни и възможна диверсификация с нови и рентабилни дейности. Това обикновено включва и финансово преструктуриране под формата на вливане на капитал от нови или досегашни акционери и намаляване на дълга към кредиторите.

(46)

Следователно предоставянето на помощ трябва да бъде обусловено от изпълнението на план за преструктуриране, който трябва да бъде утвърден от Органът във всички случаи на ad hoc помощ.

(47)

Планът за преструктуриране трябва да възстанови дългосрочната жизнеспособност на бенефициера в разумен срок и въз основа на реалистични хипотези за бъдещите оперативни условия, които трябва да изключват всякаква допълнителна държавна помощ, която не е обхваната от плана за преструктуриране. Периодът на преструктуриране следва да бъде възможно най-кратък. Планът за преструктуриране трябва да бъде изпратен с всички съответни подробности на Органа и трябва да включва по-конкретно информацията, посочена в настоящия раздел 3.1.2.

(48)

В плана за преструктуриране трябва да бъдат установени причините за затрудненията на бенефициера, както и неговите собствените слабости, и да се очертае начинът, по който предложените мерки за преструктуриране ще решат проблемите на бенефициера.

(49)

В плана за преструктуриране трябва да се предостави информация за икономическия модел на бенефициера, като се покаже как планът ще способства за неговата дългосрочна жизнеспособност. В него следва да се съдържат по-конкретно данни относно организационната структура, финансирането, корпоративното управление на бенефициера и всички други имащи отношение аспекти. В плана за преструктуриране следва да се оцени дали е било възможно затрудненията на бенефициера да бъдат избегнати чрез подходящи и навременни действия на управителните органи и когато това е така, трябва да се докаже, че са направени подходящи промени в управлението. Когато затрудненията на бенефициера произтичат от грешки в икономическия модел или системата за корпоративно управление, ще се изискват подходящи промени.

(50)

Очакваните резултати от планираното преструктуриране трябва да бъдат доказани в базов сценарий, както и в песимистичен сценарий (или сценарий на най-лошия случай). За тази цел в плана за преструктуриране се взема предвид, inter alia, настоящото състояние и бъдещите перспективи за търсенето и предлагането на съответния продуктов пазар и главните фактори при отчитане на разходите в сектора, като се отразяват предположенията на базовия и неблагоприятния сценарий, както и специфичните силни и слаби страни на бенефициера. Хипотезите следва да се съпоставят с подходящите секторни показатели и, ако се налага, да се адаптират към специфичните за държавата и сектора обстоятелства. Бенефициерът следва да предостави пазарно проучване и анализ на чувствителността, с който се установяват водещите параметри на неговата производителност и основните предвидими рискови фактори.

(51)

Връщането на бенефициера към жизнеспособност следва да произтича основно от вътрешни мерки, които по-специално водят до оттегляне от дейности, които са структурно губещи в средносрочен план. Връщането към жизнеспособност не трябва да бъде обусловено от оптимистични хипотези, свързани външни фактори, като колебанията в цените, търсенето или предлагането на оскъдни ресурси, нито може да бъде свързано с хипотеза, че бенефициерът ще постигне по-добри резултатите от пазара и от своите конкуренти или ще започне и ще разработи нови дейности, в които няма опит и доказани постижения (освен при надлежна обосновка и ако се налагат от съображения за диверсификация и жизнеспособност).

(52)

Дългосрочната жизнеспособност е постигната, когато дадено предприятие е в състояние да осигури подходяща планирана възвръщаемост на капитала след като е покрило всичките си разходи, включително амортизацията и финансовите разходи. Преструктурираното предприятие следва да бъде в състояние да се конкурира на пазара със свои собствени сили.

3.2.   Необходимост от държавна намеса

(53)

Договарящите се страни, които възнамеряват да предоставят помощ за преструктуриране, трябва да предоставят сравнение с надежден алтернативен сценарий, който не включва държавна помощ, като покажат как съответната цел или цели в раздел 3.1.1 по-горе няма да бъдат постигнати или ще бъдат постигнати в по-малка степен при този алтернативен сценарий. Такива сценарии могат да включват например преструктурирането на дълг, продажбата на активи, набирането на частен капитал, продажбата на конкурент или разделяне на отделни части, във всеки отделен случай чрез започване на процедура по несъстоятелност или реорганизация или по друг начин.

3.3.   Целесъобразност

(54)

Договарящите се страни следва да гарантират, че помощта е предоставена под форма, която позволява целта да бъде постигната при минимално нарушаване на конкуренцията. В случай на предприятия в затруднено положение това може да бъде постигнато, като се гарантира, че помощта е в подходяща форма за преодоляване на затрудненията на бенефициера и че за нея е платено подходящо възнаграждение. В настоящия раздел са изложени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се докаже, че дадена мярка за помощ е целесъобразна.

3.3.1.   Помощ за оздравяване

(55)

За да бъде одобрена от Органа, помощта за оздравяване трябва да отговаря на следните условия:

а)

тя трябва да представлява временна подкрепа за ликвидност под формата на гаранции по заеми или заеми;

б)

финансовите разходи по заема или, в случай на гаранции по заеми, общият финансов разход за гарантирания заем, включително лихвеният процент по заема и гаранционната премия, трябва да са в съответствие с точка 56;

в)

освен ако не е посочено друго в буква г), всеки заем трябва да бъде изплатен и всяка гаранция трябва да бъде прекратена не по-късно от шест месеца, след като на бенефициера е изплатен първият транш;

г)

Договарящите се страни трябва да изпратят на Органа, не по-късно от шест месеца след разрешаването на мярката за помощ за оздравяване или, в случай на помощ без уведомление, не по-късно от шест месеца, след като на бенефициера е изплатен първият транш:

i)

доказателство, че заемът е бил изплатен изцяло и/или че гаранцията е прекратена, или

ii)

при условие че бенефициентът отговаря на условията за предприятие в затруднено положение (а не само изпитва остра нужда от ликвидни средства при обстоятелствата, предвидени в точка 29 по-горе), план за преструктуриране, посочен в раздел 3.1.2; при представянето на план за преструктуриране разрешението на помощта за оздравяване ще бъде автоматично удължено, докато Органът вземе своето окончателно решение относно плана за преструктуриране, освен ако Органът не реши, че такова удължаване е неоправдано или следва да бъде ограничено по време или обхват, щом бъде изготвен и изпълнен план за преструктуриране, за който е поискана помощ, всяка нова помощ ще се смята за помощ за преструктуриране, или

iii)

план за ликвидация, в който са описани със съответните доказателства етапите, водещи до ликвидацията на бенефициера в рамките на разумен период от време, без да е необходима допълнителна помощ;

д)

помощ за оздравяване не може да се използва за финансиране на структурни мерки, като например придобиване на значителни стопански дейности или активи, освен ако не се изисква по време на оздравителния период за оцеляването на бенефициера.

(56)

Равнището на възнаграждението, което се изисква да бъде платено от бенефициера, следва да отразява съответната кредитоспособност на бенефициера, без да се вземат под внимание временните последствия от затрудненията с ликвидността и държавната подкрепа, и в него следва да се осигурят стимули за бенефициера да върне помощта във възможно най-кратки срокове. Органът следователно ще изисква възнаграждението да бъде определено на равнище не по-ниско от референтния процент, посочен в Насоките за референтните лихвени проценти (29) за слаби предприятия, предлагащи нормални нива на обезпеченост (понастоящем 1-годишен IBOR плюс 400 базисни пункта) (30) и да бъде увеличено с поне 50 базисни пункта за помощ за оздравяване, чието разрешение е удължено в съответствие с точка 55, буква г), подточка ii.

(57)

При наличието на доказателства, че процентът, посочен в точка 56, не представлява подходящ показател, например когато се различава съществено от пазарните цени на подобни инструменти, наскоро емитирани от бенефициера, Органът може съответно да адаптира изисканото равнище на възнаграждение.

3.3.2.   Помощ за преструктуриране

(58)

Договарящите се страни са свободни да избират формата на помощта за преструктуриране. Те обаче следва да гарантират, че избраният инструмент е подходящ за разрешаване на проблема. По-специално, договарящите се страни следва да преценят дали проблемите на бенефициерите са свързани с ликвидността или с платежоспособността и да изберат подходящи инструменти за разрешаване на установените проблеми. Например, в случай на проблеми с платежоспособността, може да е подходящо активите да бъдат увеличени чрез рекапитализация, докато в случаите, в които проблемите са свързани предимно с ликвидността, може да бъде достатъчна помощ чрез заеми или гаранции по заеми.

3.4.   Стимулиращ ефект

(59)

Договарящите се страни, които възнамеряват да предоставят помощ за преструктуриране, трябва да докажат, че при липса на помощ предприятието бенефициер би било преструктурирано, продадено или ликвидирано по начин, който не би постигнал целта от общ интерес, посочена в раздел 3.1.1. Това доказателство може да е част от анализа, представен в съответствие с точка 53.

3.5.   Пропорционалност на помощта (ограничена до минимум)

3.5.1.   Помощ за оздравяване

(60)

Помощта за оздравяване трябва да бъде ограничена до сумата, необходима за поддържане на стопанската дейност на бенефициера за период от шест месеца; При определянето на тази сума ще се обръща внимание на резултата от формулата, зададена в приложение I. Всяка помощ, надвишаваща резултата от това изчисление, се разрешава само ако е надлежно оправдана чрез план за ликвидност, определящ нуждите от ликвидност на бенефициера за следващите шест месеца.

3.5.2.   Помощ за преструктуриране

(61)

Размерът и интензитетът на помощта за преструктуриране трябва да бъдат сведени до стриктния минимум, необходим за осъществяването на преструктурирането, в зависимост от наличните финансови ресурси на бенефициера, неговите акционери или икономическата група, към която принадлежи. По-специално, трябва да се гарантира достатъчно равнище на принос към разходите за преструктурирането споделяне на тежестта, както е посочено по-подробно в настоящия раздел (3.5.2). В тази оценка се взема предвид и помощта за оздравяване, предоставена преди това.

3.5.2.1.   Собствен принос

(62)

Значителен принос (31) към разходите за преструктурирането се изисква от собствените ресурси на бенефициера на помощта, неговите акционери или кредитори или икономическата група, към която принадлежи, или от нови инвеститори. Този собствен принос по принцип следва да бъдат съпоставими с помощта, предоставена по отношение на ефектите върху платежоспособността или ликвидността на получателя. Например, когато помощта засилва позицията на собствения капитал на бенефициера, собственият принос следва да включи по същия начин мерките, укрепваща справедливостта, като набиране на нов капитал от досегашните акционери, отписване на съществуващи дългови и капиталови бонове или преобразуване на съществуващ дълг в собствен капитал, набиране на нов външен собствен капитал при пазарни условия. Когато оценява необходимостта от мерките за ограничаване на нарушенията на конкуренцията в съответствие с точка 90, Органът ще вземе предвид до каква степента собственият принос оказва въздействие, сравнимо с това на отпуснатата помощ.

(63)

Приносът трябва да е действителен, т.е. наличен, без да включва очаквани бъдещи печалби като парични потоци, а също така трябва да е възможно най-голям. Принос от държавата или от държавно дружество може да бъде взет предвид само при условие че той не съдържа помощ. Това би могло да е така по-специално, когато приносът е даден от субект, независим от предоставящия орган (например държавна банка или държавно холдингово дружество), и взема решението да инвестира въз основа на собствените си търговски интереси (32).

(64)

Собственият принос обикновено ще се счита за подходящ, ако неговият размер е поне 50 % от разходите за преструктуриране. При изключителни обстоятелства и в случаи на големи трудности, които трябва да бъдат доказани от договарящата се страна, Органът може да приеме принос, който не достига 50 % от разходите за преструктуриране, при условие че размерът на този принос остава значителен.

3.5.2.2.   Споделяне на тежестта

(65)

Когато държавна помощ се предоставя под форма, която укрепва капиталовата позиция на бенефициера, например когато държавата предоставя безвъзмездни средства, влива капитал или отписва дълг, това може да осигури на акционерите или подчинените кредитори на защита срещу последствията от техния избор да инвестират в бенефициера. Това може да породи морален риск и да урони пазарната дисциплина. Следователно, помощта за покриване на загуби следва да се отпуска само при условия, които предвиждат адекватно споделяне на тежестта от съществуващите инвеститори.

(66)

Адекватно споделяне на тежестта обикновено означава, че досегашните акционери, а при необходимост и подчинените кредитори, трябва да поемат загубите в пълен размер. Подчинените кредитори следва да допринасят за покриването на загубите чрез преобразуване в собствен капитал или чрез намаление на стойността на главницата на съответните инструменти. Ето защо държавната намеса следва да се осъществява само след като загубите са били напълно отчетени и приписани на акционерите и притежателите на подчинени дългове (33). При всички случаи изходящите парични потоци от бенефициера към притежателите на собствен капитал или подчинен дълг следва да бъдат избягвани през периода на преструктуриране, доколкото това е възможно от правна гледна точка, освен ако това се отразява несъразмерно на тези, които са влели нов капитал.

(67)

Адекватно споделяне на тежестта ще означава, че всяка държавна помощ, която подобрява позицията на собствения капитал на бенефициера следва да се предоставя при условия, които осигуряват на членка разумен дял от бъдещите печалби в стойността на бенефициера, с оглед на размера на собствения капитал в сравнение с останалите активи на предприятието, след като загубите са били осчетоводени.

(68)

Органът може да разрешава изключения от пълното прилагане на мерките, определени в точка 66, когато тези мерки в противен случай биха довели до непропорционални резултати. Такива ситуации могат да включват случаи, при които размерът на помощта е малък в сравнение със собствения принос или съответната договаряща се страна докаже, че подчинените кредитори биха получили по-малко от икономическа гледна точка, отколкото чрез обичайното производство по несъстоятелност и ако не се отпуска държавна помощ.

(69)

Систематично Органът няма да изисква принос от притежателите на първостепенен дълг на бенефициера за възстановяване на капиталова позиция. Тя обаче може да се позове на този принос като основание да намали в необходимата степен мерките за ограничаване на нарушенията на конкуренцията в съответствие с точка 90.

3.6.   Отрицателни ефекти

3.6.1.   Принцип на еднократната помощ

(70)

С цел да бъдат намалени моралният риск, стимулите за прекомерно поемане на риск и потенциалните нарушения на конкуренцията помощ следва да се отпуска на предприятията в затруднено положение само за една операция по преструктуриране. Това е принципът на еднократната помощ. Нуждата на едно предприятие, което вече е получило помощ съгласно настоящите насоки да получи допълнителна такава помощ показва, че затрудненията на предприятието периодично се повтарят или че не са били решени по подходящ начин при предоставянето на първоначалната помощ. Вероятно е непрекъснатите държавни намеси да доведат до проблеми с моралния риск и нарушаване на конкуренцията, което е в противоречие с общия интерес.

(71)

Когато държавата членка уведомява Органа за планирана помощ за оздравяване или преструктуриране, договарящата се страна трябва да посочи дали в миналото засегнатото предприятие вече е получавало помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране, включително и такива помощи, получени преди датата на влизане в сила на настоящите насоки, а също така и всяка помощ, за която не е изпратено уведомление (34). Ако това е така и са изтекли по-малко от 10 години от предоставянето на помощта за оздравяване или временната подкрепа за преструктуриране или от приключването на периода за преструктуриране или ако прилагането на плана за преструктуриране е било спряно (в зависимост от хронологичния ред), Органът няма да разрешава нова помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране съгласно настоящите насоки.

(72)

Изключения от това правило са разрешени в следните случаи:

а)

когато помощта за преструктуриране следва тази за оздравяване като част от единна операция по преструктуриране;

б)

когато помощта за оздравяване или временната подкрепа за преструктуриране е предоставена в съответствие с настоящите насоки и тази помощ не е била последвана от помощ за преструктуриране, ако:

i)

разумно да се допусне, че предприятието бенефициер ще бъде жизнеспособно в дългосрочен план, когато помощта е предоставена по настоящите насоки, и

ii)

новата помощ за оздравяване или преструктуриране е станала необходима след поне пет години поради непредвидени обстоятелства (35), за които бенефициерът не е отговорен;

в)

при изключителни и непредвидени обстоятелства, за които бенефициерът не е отговорен.

(73)

Прилагането на принципа за еднократна помощ по никакъв начин не се влияе от промени в собствеността на предприятието бенефициер след предоставянето на помощ или от каквито и да било съдебни или административни процедури, които водят до подобряване на неговия счетоводен баланс, намаляване на пасивите или опрощаване на предишни задължения, когато същото предприятие продължава стопанската дейност.

(74)

Когато помощта за оздравяване, помощта за преструктуриране или временната подкрепа за преструктуриране е получена от икономическа група, Органът обикновено не разрешава нова помощ за оздравяване или преструктуриране за самата група или за някой от субектите, влизащи в нейния състав, освен ако не са изтекли 10 години от предоставянето на помощта или от приключването на периода за преструктуриране или ако прилагането на плана за преструктуриране е било спряно, в зависимост от хронологичния ред. Когато един субект, влизащ в състава на икономическа група, е получил помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране, групата като цяло и останалите субекти в нея запазват възможността си да получат помощ за оздравяване или преструктуриране (при условие че се спазват другите разпоредби на настоящите насоки), с изключение на предприятието, получило помощ на по-ранен етап. Договаращите се страни трябва да докажат, че групата или другите субекти в нея не прехвърлят помощи към предприятието, получило помощ на по-ранен етап.

(75)

Когато едно предприятие придобива активите на друго, което е било предмет на една от процедурите по точка 73 или на процедури по обявяване в колективна несъстоятелност, провеждани според националното законодателство, и вече е получавало помощ за оздравяване или преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране, купувачът не подлежи на принципа за еднократна помощ, при условие че няма икономическа приемственост между старото предприятие и купувача (36).

3.6.2.   Мерки, целящи да се ограничат нарушенията на конкуренцията

(76)

Когато е отпусната помощ за преструктуриране, трябва да бъдат взети мерки за ограничаване на нарушения на конкуренцията, така че неблагоприятните ефекти по отношение условията на търговия, са сведени до минимум, положителните ефекти да надвишават отрицателните. Органът ще оцени подходящата форма и обхват на тези мерки в съответствие с настоящия раздел (3.6.2).

3.6.2.1.   Естество и форма на мерките за ограничаване на нарушенията на конкуренцията

(77)

Без да се засяга точка 84, мерките за ограничаване на нарушенията на конкуренцията обикновено са под формата на структурни мерки. Когато е уместно, за да отстрани нарушаването на конкуренцията в конкретни случаи, Органът може да приеме мерки за поведение, освен посочените в точка 84, или мерки за отваряне на пазара вместо някои или всички структурни мерки, които в противен случай биха били задължителни.

Структурни мерки — продажба и намаляване на стопански дейности

(78)

Въз основа на оценка в съответствие с критериите за калибриране на мерките за намаляване на нарушенията на конкуренцията (посочени в раздел 3.6.2.2) предприятията, които се ползват от помощ за преструктуриране, могат да бъдат задължени да продадат активите или да намалят капацитета си или пазарното си присъствие. Такива мерки трябва да се прилагат по-специално на пазара(ите), на които предприятието ще има значителна пазарна позиция след преструктурирането, по-специално тези, при които е налице значителен свръхкапацитет. Продажбите на активи с цел ограничаване на нарушенията на конкуренцията следва да се извършват без ненужно забавяне, като се вземе предвид видът на актива, който се продава, и всякакви пречки пред неговата продажба (37), и във всеки случай през продължителността на плана за преструктуриране. Продажбите на активи, отписването на задължения и закриването на губещи дейности, които при всяко положение ще са необходими за възстановяване на жизнеспособността, по принцип няма да се считат за достатъчни за отстраняване на нарушенията на конкуренцията с оглед на принципите, изложени в раздел 3.6.2.2.

(79)

За да могат такива мерки да засилят конкуренцията и да допринесат за вътрешния пазар, те следва да насърчават навлизането на нови конкуренти, разрастването на съществуващите малки конкуренти или трансграничната дейност. „Барикадирането“ зад националните граници и фрагментирането на вътрешния пазар следва да се избягват.

(80)

Мерките за намаляване на нарушенията на конкуренцията не трябва да водят до влошаване на структурата на пазара. Затова структурните мерки следва по принцип да бъдат под формата на продажба въз основа на действащи жизнеспособни и самостоятелни предприятия, които, ако бъдат управлявани от подходящ купувач, могат да се конкурират ефективно в дългосрочен план. В случай че не съществува такова предприятие, бенефициерът би могъл да отдели и впоследствие да продаде някоя съществуваща и добре финансирана дейност, като създаде ново, жизнеспособно предприятие, което да е в състояние да се конкурира на пазара. Структурните мерки, които са под формата само на продажба на активи и не предполагат създаване на жизнеспособно предприятие, което да е в състояние да се конкурира на пазара, са по-малко ефективни за съхраняването на конкуренцията и следователно ще се приемат само в изключителни случаи, когато съответната договаряща се страна докаже, че никоя друга форма на структурни мерки не е осъществима или че други структурни мерки сериозно ще застрашат икономическата жизнеспособност на предприятието.

(81)

Бенефициерът следва да улесни продажбата на активи, например чрез обособяване на дейности и като се съгласи да не привлича клиентите на продаденото предприятие.

(82)

Когато изглежда, че е трудно да се намери купувач за активите, които даден бенефициер предлага да продаде, от него ще се изисква, веднага след като осъзнае тези трудности, да определи алтернативни продажби на активи или мерки, които ще бъдат предприети във връзка със съответния пазар или съответните пазари, ако основната продажба не бъде успешна.

Мерки за поведение

(83)

Мерките за поведение имат за цел да се гарантира, че помощта се използва единствено за финансиране на възстановяването на дългосрочната жизнеспособност и че с нея не се злоупотребява за удължаване на сериозни и трайни нарушения на пазарната структура или за предпазване на бенефициера от здравословна конкуренция.

(84)

Следните мерки трябва да се прилагат във всички случаи, за да се избегне отслабване на ефектите от структурните мерки, и по принцип трябва да бъдат наложени за цялата продължителност на плана за преструктуриране:

а)

бенефициерите трябва да бъдат задължени да се въздържат от придобиване на акции в което и да е предприятие през периода на преструктурирането, освен когато е наложително, за да се осигури дългосрочната жизнеспособност на бенефициера. С това се цели да се гарантира, че помощта се използва за възстановяване на жизнеспособността, а не да се финансират инвестиции или да се разширява дейността на бенефициера на съществуващи или нови пазари. След уведомление Органът може да разреши такива придобивания като част от плана за преструктуриране;

б)

бенефициерите трябва да бъдат задължени да се въздържат от разгласяване на държавната подкрепа като конкурентно предимство, когато предлагат на пазара своите продукти и услуги.

(85)

При извънредни обстоятелства може да е необходимо бенефициерите да бъдат задължени да се въздържат от търговско поведение, насочено към бързото разрастване на пазарния им дял за специфични продукти или географските пазари, като предлагат условия (например относно цените и други търговски условия), каквито не биха могли да предложат конкурентите, които не получават държавна помощ. Такива ограничения ще се прилагат само ако други структурни и поведенчески корективни мерки не биха могли да се справят с установените нарушения на конкуренцията и когато такава мярка не ограничава сама по себе си конкуренцията на съответния пазар. За прилагането на това изискване Органът ще сравни условията, предлагани от бенефициера, с тези, предлагани от надеждни конкуренти със значителен пазарен дял.

Мерки за отваряне на пазара

(86)

В цялостната си оценка Органът може да разгледа евентуалните ангажименти на договарящата се страна за предприемането на мерки — или от самата нея, или от бенефициера, които са насочени към насърчаване на по-отворени, солидни и конкурентни пазари, например чрез поощряване на навлизането и излизането от пазара. Това би могло да включва по-специално мерки за отварянето за други оператори в ЕИП на определени пазари, пряко или косвено свързани с дейностите на бенефициера, в съответствие с правото на ЕИП. Такива инициативи могат да заменят други мерки за намаляване на нарушенията на конкуренцията, които обикновено се изискват от бенефициера.

3.6.2.2.   Калибриране на мерките за намаляване на нарушенията на конкуренцията

(87)

Мерките за ограничаване на нарушаването на конкуренцията следва да бъдат насочени към моралния риск и към възможното нарушаване на конкуренцията на пазарите, на които действат бенефициерите. Обхватът на тези мерки ще зависи от няколко фактора като, по-специално: големината и естеството на помощта и условията и обстоятелствата, при които тя е предоставена; големината (38) и относителната важност на бенефициера за пазара и характеристиките на съответния пазар; степента, в която остават проблеми с моралния риск след прилагането на мерки за собствен принос и споделяне на тежестта.

(88)

По-специално, Органът ще разгледа големината чрез приблизителни стойности, когато това е уместно, и естеството на държавната помощ в абсолютни стойности и спрямо активите на бенефициера и големината на пазара като цяло.

(89)

Що се отнася до големината и относителното важност на бенефициера на неговия пазар или пазари, както преди, така и след преструктурирането. Органът ще ги оцени, за да добие представа за възможните ефекти от помощта върху пазарите в сравнение с вероятните резултати при липса на държавна помощ. Мерките ще бъдат съобразени с пазарните характеристики (39), за да се гарантира запазването на ефективната конкуренция.

(90)

Що се отнася до проблемите, свързани с моралния риск, Органът ще оцени степента на собствен принос и споделянето на тежестта. По-големият собствен принос и споделянето на тежестта в сравнение с изискваните в раздел 3.5.2, като ограничава размера на помощта и моралния риск, може да намали степента на необходимост от мерки за ограничаване на нарушенията на конкуренцията.

(91)

Тъй като дейностите по преструктуриране могат да отслабят функционирането на вътрешния пазар, следва да се предвидят за мерки за намаляване на нарушенията на конкуренцията, които гарантират, че националните пазари остават отворени и конкурентни.

(92)

Мерките за ограничаване на нарушаването на конкуренцията не трябва да вредят на перспективите на бенефициера за възстановяване на жизнеспособността, което би могло да се случи, ако прилагането на дадена мярка е много скъпо или, в изключителни случаи, надлежно обосновани от съответната договаряща се страна, когато ще намали дейността на бенефициера до такава степен, че възстановяването на неговата жизнеспособност ще бъде компрометирано. Мерките също не следва да бъдат за сметка на потребителите и конкуренцията.

(93)

Помощта за покриване на социалните разходи за преструктуриране от вида, описан в точки 32—35, трябва да бъде ясно определена в плана за преструктуриране, тъй като помощта за социални мерки изключително в полза на съкратените служители няма да бъде взета под внимание при определянето на обхвата на мерките за намаляване на нарушенията на конкуренцията. В полза на общия интерес Органът ще гарантира в контекста на плана за преструктуриране, че социалните ефекти от преструктурирането в договарящи се страни, различни от тази, която предоставя помощта, ще бъдат сведени до минимум.

3.6.3.   Получатели на предишна неправомерна помощ

(94)

Когато в миналото са били предоставени неправомерни помощи на предприятие в затруднение, по отношение на които Органът се е произнесъл с отрицателно решение и нареждане за възстановяване на сумите, и когато такова възстановяване не е било осъществено в нарушение на член 14 от част II на Протокол 3 (40), в оценката на всяка помощ съгласно настоящите насоки, която се планира да бъде отпусната на подобно предприятие, трябва да се вземе предвид, първо, кумулативният ефект от новата и старата помощ и, второ, фактът, че старата помощ не е била върната (41).

3.6.4.   Специфични условия, свързани с одобряването на помощта

(95)

Органът може да наложи условията и задълженията, които смята за необходими, за да е сигурна, че помощта не нарушава конкуренцията до степен, която противоречи на общия интерес, в случай че съответната договаряща се страна не е поела ангажимент да приеме подобни разпоредби. Например, тя може да изиска от самата договаряща се страна да предприеме определени мерки, да наложи определени задължения на бенефициера или да се въздържи от предоставянето на други видове помощ на бенефициера през периода на преструктуриране.

3.7.   Прозрачност

(96)

Договарящите се страни гарантират публикуването на следната информация на подробен уебсайт за държавната помощ на национално или регионално равнище:

пълния текст на одобрена схема за помощ или решението за отпускане на индивидуална помощ, както и на разпоредбите за тяхното прилагане или връзка към тях,

самоличността на предоставящия орган(и),

самоличността на индивидуалните бенефициери, формата и размера на помощта, отпусната на всеки бенефициер, датата на отпускане, вида на предприятието (МСП/голямо предприятие), региона, в който се намира бенефициерът (на ниво NUTS II) и основния икономически сектор, в който бенефициерът развива своята дейност (на равнище групи по NACE) (42).

Това изискване може да отпадне за индивидуални помощи под 500 000 евро. За схеми под формата на данъчно предимство информацията за размера (43) на индивидуалните помощи може да бъде предоставена в следните диапазони (в млн. евро): [0,5—1]; [1—2]; [2—5]; [5—10]; [10—30]; [30 и повече].

Тази информация трябва да бъде публикувана след като решението за отпускане на помощта е било взето, трябва да се съхранява най-малко в продължение на 10 години и трябва да бъде на разположение на широката публика без ограничения (44). Договарящите се страни не се задължават да публикуват горепосочената информация преди 1 юли 2016 г. (45).

4.   Помощ за преструктуриране в подпомагани региони

(97)

Въз основа на член 61, параграф 3, букви а) и в) от Споразумението за ЕИП, държавната помощ, предоставяна с цел насърчаване икономическото развитие на някои региони в неравностойно положение в ЕИП, може да бъде приемана от Органа за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП. Поради това когато оценява помощите за преструктуриране в подпомаганите региони, Органът ще вземе също предвид нуждите от регионално развитие. Независимо от това фактът, че дадено предприятие, изпаднало в криза, се намира в подпомагана област, не оправдава един по-свободен подход към помощта за преструктуриране, тъй като в средносрочен или дългосрочен план, това няма да помогне на региона да развие нови дружества по изкуствен начин. Освен това, за насърчаване на регионалното развитие в интерес на самите регионите е да използват своите ресурси по такъв начин, че бързо да развият дейности, които са жизнени и устойчиви. Накрая, нарушаването на конкуренцията трябва да бъде сведено до минимум дори в случаи на помощи за предприятия в подпомагани региони. В този контекст трябва да се обръща внимание и на евентуалните вредни странични ефекти, които биха могли да възникнат в засегнатия регион и в други подпомагани региони.

(98)

Така критериите, изброени в глава 3, са приложими в еднаква степен и в подпомаганите региони, дори и да се вземат предвид потребностите на регионалното развитие. В подпомагани региони обаче и ако не е предвидено друго в правилата за държавните помощи за даден отрасъл, Органът ще прилага разпоредбите на раздел 3.6.2 относно мерките за ограничаване на нарушенията на конкуренцията по такъв начин, че да се ограничат отрицателните системни въздействия за региона. По-специално това може да предполага по-малко строги изисквания по отношение на намаляване на капацитета или присъствието на пазара. Трябва да се прави разлика между региони, допустими за регионална помощ по член 61, параграф 3, буква а) от Споразумението за ЕИП, и региони, които са допустими по член 61, параграф 3, буква в), така че да се вземат предвид по-сериозните проблеми в първите посочени региони. Когато поради специфичните обстоятелства в подпомаганите региони го налагат, например когато даден бенефициер среща особени трудности в набирането на ново финансиране на пазара в резултат на своето местонахождение в подпомаган регион, Органът може да приеме принос, който е по-нисък от 50 % от разходите за преструктуриране за целите на точка 64.

5.   Помощ за доставчици на УОИИ в затруднено положение

(99)

При оценката на държавната помощ за доставчици на УОИИ в затруднено положение Органът ще вземе предвид конкретното естество на УОИИ, и по-специално необходимостта да се осигури непрекъснатост на предоставянето на услуги в съответствие с член 59, параграф 2 от Споразумението за ЕИП.

(100)

Доставчиците на УОИИ могат да се нуждаят от държавна подкрепа, за да продължат да предоставят УОИИ при условия, които са съвместими с дългосрочната им жизнеспособност. Следователно за целите на точка 47 възстановяването на дългосрочната жизнеспособност може да се основава на предположението, по-конкретно, че всяка държавна помощ, отговаряща на изискванията за съвместимост от Рамката за УОИИ (46), Решението за УОИИ (47), Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета (48), Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (49) и Насоките за въздухоплаването (50) или Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета (51) и Насоките за морския транспорт (52), ще продължи да се отпуска за продължителността на всеки договор за възлагане на УОИИ, сключен преди или през периода на преструктуриране.

(101)

Когато Органът оценява помощ за доставчици на УОИИ в затруднено положение съгласно тези насоки, тя ще вземе предвид държавната помощ, получена от въпросния доставчик, включително компенсации за задълженията за обществени услуги. Въпреки това, тъй като доставчиците на УОИИ могат да извличат голяма част от своите нормални приходи от компенсацията за обществена услуга, общият размер на помощта, определен по този начин, може да бъде много голям в сравнение с големината на бенефициера и може да надцени тежестта за държавата по отношение за преструктурирането на бенефициера. Затова при определяне на собствения принос съгласно раздел 3.5.2.1 Органът няма да взема под внимание компенсациите за обществени услуги, които отговарят на изискванията на рамката за УОИИ, Решението за УОИИ или Регламент (ЕО) № 1370/2007 или Регламент (ЕО) № 1008/2008 и Насоките за въздухоплаването или Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета и Насоките за морския транспорт.

(102)

Доколкото за предоставянето на УОИИ са необходими активи, тяхната задължителна продажба може да не е осъществима посредством мерките за ограничаване на нарушаването в конкуренцията за целите на раздел 3.6.2. В такива случаи Органът може да изиска алтернативни мерки, които да бъдат взети, за да се гарантира, че няма нарушаване на конкуренцията до степен, която противоречи на общия интерес, по-специално чрез въвеждане на лоялна конкуренция по отношение на въпросните УОИИ във възможно най-кратък срок.

(103)

Когато доставчикът на УОИИ не е в състояние да се съобрази с условията, предвидени в тези насоки, въпросната помощ не може да бъде счетена за съвместима. В тези случаи обаче Органът може да разреши изплащането на такава помощ поради нейната необходимост за осигуряването на непрекъснатост на УОИИ, докато с услугата не бъде натоварен нов доставчик. Органът разрешава помощ само ако съответната договаряща се страна докаже с обективни аргументи, че помощта е строго ограничена до необходимия размер и продължителност, за да се възложи услугата на нов доставчик.

6.   Схеми за помощ с по-малки размери и в полза на по-малки бенефициери

6.1.   Общи условия

(104)

Ако договарящите се страни желаят да отпуснат помощ съгласно тези насоки на МСП или на малки държавни предприятия, тази помощ трябва да се отпуска по схеми. Използването на схеми спомага за ограничаването на нарушенията на конкуренцията, свързани с моралния риск, като позволява на договарящите се страни да посочат предварително и ясно условията, при които те могат да решат да предоставят помощ за предприятия в затруднено положение.

(105)

В схемите трябва да бъде посочен максималният размер на помощта, който може да бъде предоставен на едно предприятие като част от операция за предоставяне на помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране, включително и когато планът е променен. Максималният общ размер на помощта, предоставена на предприятие, не може да надвишава 10 млн. евро, включително и помощите, получени от други източници или по други схеми.

(106)

Докато съвместимостта на такива схеми за помощ ще бъде оценявана по условията, определени в глави 3, 4 и 5, уместно е да се предвидят опростени условия в някои отношения, позволяващи на договарящите се страни да прилагат тези условия, без да уведомяват всеки път Органа, както и да намалят тежестта върху МСП и малките държавни предприятия при предоставянето на необходимата информация. С оглед на малкия размер на сумите на помощта и бенефициерите, за които става въпрос, Органът счита, че потенциалът за значително изкривяване на конкуренцията е по-ограничена в такива случаи. Следователно,разпоредбите от глави 3, 4 и 5 се прилагат mutatis mutandis към такива схеми, освен ако не е предвидено друго в раздели 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5. Тази глава включва също така разпоредби относно временната подкрепа за преструктуриране и относно продължителността и оценката на схеми.

6.2.   Цел от общ интерес

(107)

Макар да е малко вероятно несъстоятелността на отделно МСП (53) да породи сериозни социални трудности или голяма пазарна неефективност до степента, необходима за целите на точка 44, налице са сериозни опасения във връзка с МСП поради вероятното унищожаване на стойност, когато те имат потенциала да се преструктурират, така че да възстановят дългосрочната си жизнеспособност, но са лишени от възможността да го направят поради проблеми с ликвидността. Затова що се отнася до предоставянето на помощи по схеми, за една договаряща се страна е достатъчно да определи, че несъстоятелността на бенефициера вероятни ще доведе до социални трудности или пазарна неефективност, по-специално че:

а)

излизането от пазара на иновативни МСП или МСП с висок потенциал за растеж ще има потенциални отрицателни последици;

б)

излизането от пазара на предприятие със солидни връзки с други местни или регионални предприятия, и по-специално други МСП, ще има потенциални отрицателни последици;

в)

неефективността или отрицателните стимули на кредитните пазари биха тласнали едно иначе жизнеспособно предприятие към несъстоятелност, или

г)

биха възникнали подобни ситуации на трудности, надлежно доказани от бенефициера.

(108)

Чрез дерогация от точка 50 от бенефициери по схеми няма да се изисква да представят проучване на пазара.

6.3.   Целесъобразност

(109)

Изискването, посочено в точка 55, буква г), се смята за изпълнено, ако помощта за оздравяване е предоставена за не повече от шест месеца, през които трябва да се направи анализ на състоянието на бенефициера. Преди края на този период:

а)

договарящата се страна трябва да одобри план за преструктуриране или план за ликвидация, или

б)

бенефициерът трябва да изпрати опростен план за преструктуриране съгласно точка 115, или

в)

заемът трябва да бъде възстановен или гаранцията е прекратена.

(110)

Чрез дерогация от точка 57 от договарящите се страни няма да се изисква да оценяват дали възнаграждението, определено в съответствие с точка 56, представлява подходящ целеви показател.

6.4.   Пропорционалност на помощта (ограничена до минимум)

(111)

Чрез дерогация от точка 64 договарящите се страни могат да счетат, че собственият принос е адекватен, ако той се равнява поне на 40 % от разходите за преструктуриране в случай на средни предприятия или 25 % от разходите за преструктуриране в случай на малки предприятия.

6.5.   Отрицателни ефекти

(112)

Договаряща се страна, която възнамерява да отпусне помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране, трябва да се провери дали е спазен принципът за еднократната помощ, посочен в раздел 3.6.1. За тази цел договарящата се страна трябва да посочи дали в миналото засегнатото предприятие вече е получавало помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране, включително и такива помощи, получени преди датата на влизане в сила на настоящите насоки, а също така и помощите, за които не е изпратено уведомление. Ако това е така и са изтекли по-малко от 10 години от предоставянето на помощта за оздравяване или временната подкрепа за преструктуриране или от приключването на периода за преструктуриране или ако прилагането на плана за преструктуриране е било спряно (в зависимост от хронологичния ред), не трябва да бъде отпускана нова помощ за оздравяване, помощ за преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране с изключение на:

а)

когато временната подкрепа за преструктуриране следва тази за оздравяване като част от единна операция по преструктуриране;

б)

когато помощта за преструктуриране следва тази за оздравяване или временна подкрепа за преструктуриране като част от единна операция по преструктуриране;

в)

когато помощта за оздравяване или временната подкрепа за преструктуриране е предоставена в съответствие с настоящите насоки и тази помощ не е била последвана от помощ за преструктуриране, ако:

i)

разумно да се допусне, че предприятието бенефициер ще бъде жизнеспособно в дългосрочен план, когато помощта е предоставена по настоящите насоки, и

ii)

нова помощ за оздравяване или преструктуриране или временна подкрепа за преструктуриране е станала необходима след поне пет години поради непредвидени обстоятелства, за които бенефициерът не е отговорен;

г)

при изключителни и непредвидени обстоятелства, за които бенефициерът не е отговорен.

(113)

Вероятно е мерките за ограничаване на нарушаването на конкуренцията да имат несъразмерно въздействие върху малките предприятия, особено като се има предвид тежестта от изпълнението на тези мерки. Поради това чрез дерогация от точка 76 договарящите се страни няма да са задължени да изискват тези мерки от малки предприятия с изключение на случаите, когато е предвидено друго в правилата за държавните помощи за даден отрасъл. По принцип обаче малките предприятия не следва да увеличат капацитета си през периода на преструктуриране.

6.6.   Временна подкрепа за преструктуриране

(114)

В определени случаи може да е възможно едно предприятие да се преструктурира без необходимост от помощ за преструктуриране, стига то да е в състояние да получи по-дългосрочна подкрепа за ликвидност, отколкото предвидената в условията за отпускане на помощ за оздравяване. Договаращите се страни могат да въведат схеми, разрешаващи помощи за ликвидност за период по-дълъг от шест месеца (наричани „временна подкрепа за преструктуриране“) по посочените по-долу условия.

(115)

Временната подкрепа за преструктуриране трябва да отговаря на следните условия:

а)

подкрепата трябва да се състои от помощ под формата на гаранции по заеми или заеми;

б)

финансовите разходи по заема или, в случай на гаранции по заеми, общият финансов разход за гарантирания заем, включително лихвеният процент по заема и гаранционната премия, трябва да са в съответствие с точка 116;

в)

временната подкрепа за преструктуриране трябва да отговаря на разпоредбите на глава 3 от настоящите насоки, изменени с настоящата глава;

г)

временната подкрепа за преструктуриране може да бъде отпусната за период не по-дълъг от 18 месеца, от които се приспада непосредствено предхождащия период на получена помощ за оздравяване. Преди края на този период:

i)

договарящата се страна трябва да одобри план за преструктуриране, както е предвидено в точка 55, буква г), подточка ii), или план за ликвидация, или

ii)

заемът трябва да бъде възстановен или гаранцията е прекратена;

д)

не по-късно от шест месеца след изплащането на първия транш в полза на бенефициера с приспадане на непосредствено предхождащия период на получена помощ за оздравяване, държавата членка трябва да одобри опростен план за преструктуриране. Този план не е нужно да съдържа всички елементи, посочени в точки 47—52, но трябва най-малко да определя действията, които бенефициерът трябва да предприеме за възстановяване на своята дългосрочна жизнеспособност без държавна подкрепа.

(116)

Възнаграждението за временната подкрепа за преструктуриране следва да бъде определена на равнище не по-ниско от референтния процент, посочен в Насоките за референтните лихвени проценти за слаби предприятия, предлагащи нормални нива на обезпеченост (понастоящем 1-годишен IBOR плюс 400 базисни точки) (54). С цел да се осигурят стимули за излизане от схемата, процентът следва да се увеличи с най-малко 50 базисни пункта, след като са изминали 12 месеца от момента на изплащането на първия транш в полза на бенефициера (като се приспада непосредствено предхождащия период на получена помощ за оздравяване).

(117)

Временната подкрепа за преструктуриране трябва да бъде ограничена до сумата, необходима за поддържане на стопанската дейност на бенефициера за период от 18 месеца. При определянето на тази сума следва да се обръща внимание на резултата от формулата, зададена в приложение I. Всяка помощ, надвишаваща резултата от това изчисление, може да бъде отпусната само ако е надлежно оправдана чрез план за ликвидност, определящ нуждите от ликвидност на бенефициера за следващите 18 месеца.

6.7.   Продължителност и оценяване

(118)

Органът може да изиска от договарящите се страни да ограничат продължителността на някои схеми (обикновено до четири години или по-малко) и да извършат оценка на тези схеми.

(119)

Оценките ще се изискват за схеми, при които потенциалните нарушения са особено тежки, т.е. схеми, при които съществува риск от съществени ограничения на конкуренцията, ако тяхното прилагане не се преразгледа своевременно.

(120)

Като се имат предвид целите и за да не се налага прекомерна тежест на договарящите се страни във връзка с по-малки проекти за помощ, това се прилага само за схеми за помощ с големи бюджети или съдържащи нови характеристики или когато се очакват значителни пазарни, технологични или регулаторни промени. Оценката трябва да бъде извършена въз основа на обща методика (55) от експерт, независим от органа, предоставящ държавната помощ, и трябва да бъде оповестена публично. Оценката трябва да бъде представена на Органа навреме, за да може тя да оцени възможното удължаване на схемата за помощ, и при всички случаи при изтичането на срока на схемата. Точният обхват и начин на извършване на тази оценка ще бъдат определени в решението за одобряване на схемата за помощ. При всяка последваща мярка за помощ с подобна цел трябва да се вземат предвид резултатите от тази оценка.

7.   Процедури

7.1.   Ускорена процедура за помощ за оздравяване

(121)

Доколкото това е възможно, Органът ще се старае да приема в срок от един месец решения относно помощи за оздравяване, отговарящи на всички условия, изложени в глава 3, и на следните кумулативни изисквания:

а)

помощта за оздравяване е ограничена до сумата, получена по формулата, зададена в приложение I, и не надвишава 10 млн. евро;

б)

помощта не е предоставена в ситуациите, посочени в точка 72, буква б) или в).

7.2.   Процедури, свързани с плановете за преструктуриране

7.2.1.   Прилагане на плана за преструктуриране

(122)

Бенефициерът трябва да приложи изцяло плана за преструктуриране и да изпълни всички останали задължения, предвидени в решението на Органа за разрешаване на помощта. Органът ще разглежда всеки пропуск в изпълнението на плана или в спазването на другите задължения като неправилно използване на помощта, без да се засяга член 23 от глава II на Протокол 3 или възможността за предприемане на действия пред Съда на ЕАСТ съгласно член 1, параграф 2, от глава I на Протокол 3.

(123)

Когато операциите по преструктурирането обхващат няколко години и за тях са необходими значителни суми, Органът може да изиска изплащането на помощта да бъде извършвано на траншове и да постави пред изплащането на всяка от тях следните условия:

а)

преди всяко плащане потвърждение за задоволителното прилагане на всеки етап от плана за преструктуриране в съответствие с предвидения график, или

б)

тя да одобрява, след като е проверила преди всяко плащане, че планът се прилага задоволително.

7.2.2.   Изменение на плана за преструктуриране

(124)

Когато помощта за преструктуриране е била одобрена, през периода на преструктуриране заинтересованата договаряща се страна може да поиска от Органа да одобри изменения в плана за преструктуриране и в размера на помощта. Органът може да разреши подобни промени, когато те отговарят на следните условия:

а)

преработеният план трябва отново да предвижда възвръщане на жизнеспособността в разумен срок;

б)

ако разходите за преструктуриране се увеличат, собственият принос трябва да нарасне в същата степен;

в)

ако размерът на помощта е увеличен, мерките за намаляване на нарушенията на конкуренцията трябва да бъдат по-интензивни от първоначално наложените;

г)

ако предложените мерки за намаляване на нарушенията на конкуренцията са по-ограничени от първоначално наложените, размерът на помощта трябва да бъде съответно намален;

д)

новият график на прилагане на мерките за намаляване на нарушенията на конкуренцията може да бъде забавен спрямо първоначално приетия график само по причини, които са извън контрола на дружеството или на договарящата се страна: ако ситуацията не е такава, размерът на помощта трябва да бъде съответно намален.

(125)

Ако условията, наложени от Органът, или ангажиментите, поети от договарящата се страна, са облекчени, размерът на помощта може да бъде намален или може да бъдат наложени други условия.

(126)

Ако договарящата страна внесе промени в одобрения план за преструктуриране, без надлежно да е информирала Органът за това, или ако бенефициерът се отклони от одобрения план за преструктуриране, Оргаът ще започне процедурата по член 4, параграф 4 от глава II на Протокол 3, както е предвидено в член 16 глава II на Протокол 3 (злоупотреба с помощ), без да се засяга член 23 от глава II на Протокол 3 и възможността за предприемане на действия пред Съда на ЕАСТ съгласно член 1, параграф 2 от глава I на Протокол 3.

7.2.3.   Необходимост от уведомяване на Органа за всяка помощ, предоставена на бенефициера през периода на преструктуриране

(127)

Когато помощта се проверява по настоящите насоки, предоставянето на всяка друга помощ през периода на преструктуриране, дори това да става по схема, която вече е била одобрена, може да повлияе на оценката на Органа относно степента на необходимост от мерките за ограничаване на нарушенията на конкуренцията.

(128)

По тази причина в уведомленията за помощ за преструктуриране трябва да се посочват всички други видове помощ, която се планира да бъде предоставена на бенефициера през периода на преструктуриране, освен ако тя не е обхваната от правилото de minimis (за минималната помощ) или от регламентите за групово освобождаване. Когато оценява помощта за преструктуриране, Органът ще взема предвид тези видове помощ.

(129)

За всяка помощ, отпусната през периода на преструктуриране, дори това да става по схема, която вече е била одобрена, Органът трябва да бъде уведомен индивидуално, ако тя не е била уведомена за това към момента на приемането на решението за помощта за преструктуриране.

(130)

Органът гарантира, че предоставянето на помощ по одобрена схема не заобикаля разпоредбите на настоящите насоки.

8.   Докладване и мониторинг

(131)

В съответствие с Протокол 3 договарящите се страни трябва да представят на Органа годишни доклади. Тези годишни доклади се публикуват на уебсайта на Органа.

(132)

Когато приема решение съгласно настоящите насоки, Органът може да наложи допълнителни задължения за докладване по отношение на отпуснатата помощ, за да провери дали е спазено решението за одобряване на мярката за помощ. В някои случаи Органът може да поиска назначаването на контролиращ доверител, доверител по продажбите или и двамата, за да гарантира спазването на условията и задълженията, свързани с одобрението на помощта.

9.   Подходящи мерки, предвидени в член 1, параграф 1 от ЧАСТ I на Протокол 3

(133)

В съответствие с член 62, параграф 1 от Споразумението за ЕИП и член 1, параграф 1 от част I на Протокол 3 Органът предлага държавите членки да изменят, където е необходимо, техните съществуващи схеми за помощ, за да ги приведат в съответствие с настоящите насоки, не по-късно от 1 февруари 2015 г. Органът ще дава разрешение за бъдещи схеми, при условие че те бъдат съобразени с тези разпоредби.

(134)

Договарящите се страни се приканват да изразят своето изрично и безусловно съгласие с подходящите мерки, предложени в точка 133, в срок от два месеца от датата на публикуване на настоящите насоки на уебсайта на Органа. При липса на отговор от страна на някоя договаряща се страна Органът ще счита, че въпросната договаряща се страна не е съгласна с предложените мерки.

10.   Дата на прилагане и срок на действие

(135)

Органът ще прилага настоящите насоки от датата на приемане до 31 декември 2020 г.

(136)

Уведомленията, регистрирани от Органа преди датата на приемане, ще се разглеждат по критериите, действащи към момента на уведомяването.

(137)

Органът ще разгледа съвместимостта с функционирането на Споразумението за ЕИП на всички помощи за оздравяване или преструктуриране, предоставени без разрешение и по тази причина, нарушаващи член 1, параграф 3 от част I на Протокол 3, въз основа на настоящите насоки, ако част от помощта или цялата помощ е предоставена след публикуване на насоките на уебсайта на Органа.

(138)

Във всички останали случаи тя ще извършва проверката в съответствие с насоките, които са се прилагали към момента на предоставянето на помощта.

(139)

Независимо от разпоредбите на точки 136, 137 и 138, Органът ще прилага разпоредбите на глава 5 от датата на приемане, когато разглежда помощта за доставчици на УОИИ в затруднено положение, независимо от момента, в който е било изпратено уведомление за помощта или помощта е била предоставена.

(140)

Когато по силата на точка 9 от Рамката за УОИИ, Органът разглежда съгласно настоящите насоки помощ, предоставена преди 31 януари 2012 г. на доставчик на УОИИ в затруднено положение, тя ще счита тази помощ за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП, ако спазва разпоредбите от Рамката за УОИИ с изключение на точки 9, 14, 19, 20, 24, 39 и 60.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФОРМУЛА  (56) ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА ПОМОЩТА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ВРЕМЕННАТА ПОДКРЕПА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА

Formula

Формулата се основава на оперативните резултати на бенефициера (EBIT — печалбата преди лихвите и данъците), отчетени през годината преди предоставянето (на)/уведомлението за помощта (обозначена с „t“). Към този размер се прибавят и амортизационните отчисления. После от сумата се изваждат и промените в оборотния капитал. Промените в оборотния капитал се изчисляват като разликата между текущите активи и текущите пасиви (57) за последните приключени счетоводни периоди. По подобен начин всички провизии на равнище оперативен резултат от дейността на предприятието трябва да бъдат ясно посочени и не трябва да бъдат включени в резултата.

Целта на формулата е да се изчисли отрицателният оперативен паричен поток на бенефициера за годината, предхождаща заявлението за помощ (или предхождаща предоставянето на помощ в случай на помощи, за които не е изпратено уведомление). Половината от тази сума би трябвало да е достатъчна, за да може бенефициерът да продължи дейността си за период от шест месеца. Поради това резултатът от формулата трябва да бъде разделен на две за целите на точка 60. По тази причина за целите на точка 117 резултатът от формулата трябва да бъде умножен по 1,5.

Тази формула може да бъде прилагана само когато резултатът е отрицателна сума. Ако тя води до положителен резултат, ще е необходимо подробно обяснение, доказващо, че бенефициерът е предприятие в затруднено положение, както е определено в точка 20.

Пример:

Печалба преди лихви и данъци (милиони евро)

(12)

Амортизация (млн. евро)

2

Счетоводен баланс (млн. евро)

31 декември, t

31 декември, t – 1

Текущи активи

Парични средства или еквиваленти

10

5

Вземания

30

20

Стоково-материални запаси

50

45

Разходи за бъдещи периоди

20

10

Други текущи активи

20

20

Общо текущи активи

130

100

Краткосрочни пасиви

Платими задължения

20

25

Начислени разходи

15

10

Приходи от бъдещи периоди

5

5

Общо текущи пасиви

40

40

Оборотен капитал

90

60

Промени в оборотния капитал

30

[– 12 + 2 – 30]/2 = – 20 милиона евро.

Тъй като резултатът от формулата надвишава 10 млн. евро, ускорената процедура, описана в точка 121, не може да бъде използвана. Освен това в този пример, ако размерът на помощта за оздравяване е над 20 млн. евро или размерът на временната подкрепа за преструктуриране е над 60 млн. евро, размерът на помощта трябва да бъде надлежно обоснован с представянето на план за ликвидност, в който се посочват нуждите на бенефициера от ликвидност.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Примерен модел на план за преструктуриране

В настоящото приложение е представено примерно съдържание на план за преструктуриране с цел да бъдат подпомогнати договарящите се страни и Органът при изготвянето и разглеждането на плановете за преструктуриране по възможно най-ефективен начин.

Информацията, посочена по-долу, не засяга по-подробните изисквания, определени в насоките относно съдържанието на плана за преструктуриране, и други въпроси, които трябва да бъдат доказани от съответната договаряща се страна.

1.

Описание на бенефициера

2.

Описание на пазара или пазарите, на които действа бенефициерът

3.

Доказване на социалните трудности, за чието предотвратяване е предназначена помощта, или на пазарната неефективност, която помощта трябва да отстрани, сравнение с надежден алтернативен сценарий без държавна помощ, показващ как тази цел или тези цели няма да бъдат постигнати или ще бъдат постигнати в по-малка степен.

4.

Описание на причините за затрудненията на бенефициера (включително оценка на ролята на пропуските в неговия бизнес модел или неговата система за корпоративно управление, причинили тези трудности и степента, до която трудностите биха могли да бъдат избегнати чрез подходящи и навременни действия от страна на управителните органи) и SWOT анализ.

5.

Описание на възможни планове за отстраняване на проблемите на бенефициера и сравнение на тези планове по отношение на размера на исканата държавна помощ с очакваните резултати от тези планове.

6.

Описание на държавната намеса, пълни подробности за всяка държавна мярка (включително формата, размера и възнаграждението за всяка мярка) и доказване, че избраните инструменти за държавна помощ са подходящи за проблемите, които са предназначени да отстранят.

7.

Кратко описание на процеса на изпълнение на предпочетения план, с цел да се възстанови дългосрочната жизнеспособност на бенефициера в разумен срок (по принцип, не по-дълъг от три години), включително график на действията и изчисление на разходите за всяко действие.

8.

Бизнес план с финансови прогнози за следващите пет години и доказване на възвръщането на жизнеспособността в дългосрочен план

9.

Доказване на възвръщането на жизнеспособността по базов и по песимистичен сценарий, представяне и обосновка на избраните хипотези въз основа на пазарно проучване и анализ на чувствителността

10.

Предложени мерки за собствен принос и споделяне на тежестта

11.

Предложени мерки за ограничаване на нарушенията на конкуренцията


(1)  Настоящите насоки съответстват на Насоките на Европейската комисия за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1).

(2)  Решение № 4/94/COL, (ОВ L 231, 3.9.1994 г., стр. 1, и притурка за ЕИП № 32, 3.9.1994 г., стр. 1). Срокът на действие на тези насоки бе удължен за първи път до 31 декември 1998 г., а след това до 31 декември 1999 г.

(3)  Решение № 329/99/COL (ОВ L 274, 26.10.2000 г., стр. 1, и притурка за ЕИП № 48, 26.10.2000 г., стр. 14).

(4)  Решение № 305/04/COL (ОВ L 107, 28.4.2005 г., стр. 28, и притурка за ЕИП № 21, 28.4.2005 г., стр. 1).

(5)  Решение № 433/09/COL (ОВ L 48, 25.2.2010 г., стр. 27, и притурка за ЕИП № 9, 25.2.2010 г., стр. 12).

(6)  Решение № 438/12/COL (ОВ L 190, 11.7.2013 г., стр. 91, и притурка за ЕИП № 40, 11.7.2013 г., стр. 15).

(7)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Модернизирането на държавната помощ на ЕС, COM(2012) 209 final.

(8)  Съобщение на Комисията: Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, COM(2010) 2020 окончателен.

(9)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията, COM(2012) 742 final. Вж. също Препоръка на Комисията от 12.3.2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията, C(2014) 1500 final, по-специално съображение 12.

(10)  За целите на настоящите насоки термините „МСП“, „малко предприятие“ и „средно предприятие“ имат значението, което им е дадено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определянето на микро-, малките и средните предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Насоките на Органа за помощ за микро-, малки и средни предприятия (МСП), приети с Решение 94/06/COL (ОВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 62), включва определението, посочено в препоръката на Комисията. „Голямо предприятие“ е предприятие, което не е МСП.

(11)  За целите на настоящите насоки и за да се избегне дискриминация между публични и частни предприятия, „малките държавни предприятия“ са стопански единици с независими правомощия за вземане на решения, които биха могли да отговарят на условията за малки или средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, с изключение на факта, че 25 % или повече от капитала или от правата на глас се контролират пряко или косвено, съвместно или индивидуално, от един или няколко публични органа.

(12)  Решение 2010/787/ЕС на Съвета от 10 декември 2010 г. относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини (ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 24).

(13)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 24.

(14)  Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавната помощ за въгледобивната промишленост (ОВ L 205, 2.8.2002 г., стр. 1).

(15)  Решение № 3632/93/ЕОВС на Комисията от 28 декември 1993 г. за установяване на правила на Общността за държавната помощ във въгледобивната промишленост (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 12).

(16)  Вж. решенията на Комисията по дела N 175/10 — Словения, SA 33013 — Полша, N 708/07 — Германия, SA 33033 — Румъния и SA 33861 — Унгария.

(17)  Съгласно определението в Решение 2010/787/ЕС.

(18)  Както е определено в приложение II към насоките за регионалните държавни помощи за периода 2014—2020 г., Решение № 407/13/COL (ОВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 44, и притурка за ЕИП № 33, 5.6.2014 г., стр. 1).

(19)  Насоки относно прилагането от 1 декември 2013 г. на правилата за държавните помощи към мерките за подкрепа на банки в контекста на финансовата криза („Насоки от 2013 г. относно банковия сектор“), Решение № 464/13/COL (ОВ L 264, 4.9.2014 г., стр. 6).

(20)  Специфични правила от това естество има за железопътния товарен транспорт. Вж Насоките за държавните помощи за железопътните предприятия, Решение № 788/08/COL (ОВ L 105, 21.4.2011 г., стр. 32, и притурка за ЕИП № 23, 21.4.2011 г., стр. 1).

(21)  Това се отнася по-специално до видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(22)  Когато е приложимо, „акционерният капитал“ включва премиите от емисии.

(23)  Това се отнася по-специално до видовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.

(24)  За да се установи дали едно дружество е независимо или е част от група, се вземат предвид критериите, определени в приложение I към Препоръка 2003/361/ЕО.

(25)  В своето решение по делоФранция/Комисията C-241/94, EU:C:1996:353 (Kimberly Clark Sopalin), Съдът потвърди, че финансирането, осигурено от френските власти по собствено усмотрение, от Националния фонд по заетостта, е можело да постави някои предприятия в по-благоприятна позиция от други, и по тази причина представлява помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Решението на Съда не поставя под въпрос заключението на Комисията, че помощта е съвместима с вътрешния пазар.

(26)  За повече яснота това не пречи на договарящите се страни да подават уведомления за индивидуални помощи, отпуснати на МСП и на малки държавни предприятия. В такива случаи Органът ще оценява помощта съгласно принципите, установени в настоящите насоки.

(27)  Вж. например дело Германия/Комисията C-156/98, EU:C:2000:467, точка 78 и дело Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne C-333/07, EU:C:2008:764, точки 94—116.

(28)  Примерен модел на план за преструктуриране е представен в приложение II.

(29)  Правила относно приложимите лихвени проценти: референтните и сконтовите лихвени проценти („Насоки за референтните лихвени проценти“) Решение № 788/08/COL.

(30)  За повече яснота бележката относно възнагражденията за помощ за оздравяване от таблицата на маржовете на заемите, съдържаща се в това съобщение, няма да се прилага към помощите, оценени по настоящите насоки.

(31)  Този принос не трябва да включва никаква помощ. Това не е така, когато например един заем е свързан с лихвена субсидия или е покрит от държавни гаранции, съдържащи елементи на помощ.

(32)  Вж. например Решение на Комисията по дело SA. 32698 Air Åland.

(33)  За тази цел ситуацията със счетоводния баланс на дружеството ще трябва да бъде установена към момента на предоставянето на помощта.

(34)  Що се отнася до помощ, за която не е изпратено уведомление, в своята преценка Органът ще вземе предвид възможността помощта да е била обявена за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП като помощ, различна от помощ за оздравяване или преструктуриране.

(35)  Непредвидено обстоятелство е събитие, което не е можело да бъде очаквано от ръководителите на предприятието бенефициер, когато е изготвян планът за преструктуриране, и което не се дължи на небрежност или грешки в управлението на бенефициера или на решения на групата, към която той принадлежи.

(36)  Вж. съединени дела Италия и SIM 2 Multimedia/Комисия, C-328/99 и C-399/00, EU:C:2003:252; вж. съединени дела Гърция и други/Комисия, T-415/05, T-416/05 и T-423/05, EU:T:2010:386; дело Ryanair/Комисия T-123/09, все още непубликувано EU:T:2012:164 (потвърдено при обжалване от Съда по дело C-287/12 P, EU:C:2013:395).

(37)  Например продажбата на портфейл или на отделни активи може да бъде възможна и следователно трябва да бъде извършена в значително по-кратък срок отколкото продажбата на действащ филиал, особено когато този филиал трябва първо да бъде отделен от по-голяма организация.

(38)  В това отношение Органът може също да вземе предвид дали бенефициерът е средно или голямо предприятие.

(39)  По-конкретно могат да се вземат предвид нивата на концентрация, ограниченията на капацитета, нивото на рентабилност и пречките за навлизане на пазара и за разрастване на дейността.

(40)  Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд („Протокол 3“).

(41)  Case Дело Textilwerke Deggendorf/Комисията и други, C-355/95 P, EU:C:1997:241.

(42)  С изключение на търговските тайни и друга поверителна информация в надлежно обосновани случаи и при съгласие от страна на Органа (главата относно професионалната тайна при решенията за държавна помощ, Решение № 15/04/COL (ОВ L 154, 8.6.2006 г., стр. 27, и притурка за ЕИП № 29, 8.6.2006 г., стр. 1).

(43)  Сумата, която трябва се публикува, е максималната допустима данъчна полза, а не сумата, приспадана всяка година (например при данъчен кредит се публикува максималният допустим данъчен кредит, а не действителната сума, която може да зависи от облагаемите приходи и се променя всяка година).

(44)  Тази информация се публикува в срок от 6 месеца от датата на предоставяне (или за помощ под формата на данъчно предимство — в срок от 1 година от датата, на която се изисква данъчната декларация). В случай на неправомерна помощ от договарящите се страни ще се изисква да направят необходимото тази информация да бъде публикувана ex post най-късно в срок 6 месеца от датата на решението на Органа. Информацията трябва да бъде във формат, който позволява данните да бъдат търсени, извличани и лесно публикувани в интернет, например във формат CSV или XML.

(45)  Няма да се изисква публикуване на информация за помощи, предоставени преди 1 юли 2016 г., а за данъчна помощ няма да се изисква публикуване на заявените или отпуснати помощи преди 1 юли 2016 г.

(46)  Рамка за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги („Рамката за УОИИ“), Решение № 12/12/COL (ОВ L 161, 13.6.2013 г., стр. 12, и притурка за ЕИП № 34, 13.6.2013 г., стр. 1).

(47)  Прилагане на правилата за държавна помощ към компенсациите за обществени услуги („Решението за УОИИ“), Решение № 12/12/COL.

(48)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти на Съвета (ЕИО) № 1191/69 и (ЕО) № 1107/70 (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1), включени в точка 4, буква а) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет № 85/2008 (ОВ L 280, 23.10.2008 г., стр. 20, и притурка за ЕИП № 64, 23.10.2008 г., стр. 13).

(49)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3), членове 16, 17 и 18, включени в точка 64, буква а) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет № 90/2011 (ОВ L 262, 6.10.2011 г., стр. 62, и притурка за ЕИП № 54, 6.10.2011 г., стр. 78).

(50)  Насоки относно държавните помощи за летища и авиокомпании, Решение № 216/14/COL.

(51)  Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа за свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7), включен в точка 53, буква а) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП с Решение на Съвместния комитет № 70/1997 (ОВ L 30, 5.2.1998 г., стр. 42, и притурка за ЕИП № 5, 5.2.1998 г., стр. 175).

(52)  Насоки за държавните помощи за морския транспорт, Решение № 62/04/COL (ОВ L 240, 13.9.2007 г., стр. 9, и притурка за ЕИП № 43, 13.9.2007 г., стр. 1).

(53)  За целите на глава 6 понятието „МСП“ включва малките държавни предприятия.

(54)  За повече яснота бележката относно възнагражденията за помощ за оздравяване от таблицата на маржовете на заемите, съдържаща се в това съобщение, няма да се прилага към помощите, оценени по настоящите насоки.

(55)  Такава обща методика може да бъде предоставена от Органа.

(56)  Към EBIT трябва да се добави амортизацията през същия период плюс промените в оборотния капитал за период от две години (годината преди датата на прилагане и предходната година), разделени на две, с което се определя размер за шест месеца.

(57)  Текущи активи: парични средства, вземания (сметки на клиенти и длъжници), други текущи активи и разходи за бъдещи периоди, стоково-материални запаси. Текущи пасиви: финансови задължения, платими задължения към доставчици (сметки на доставчици и кредитори) и други текущи пасиви, приходи за бъдещи периоди, други натрупани пасиви, данъчни задължения.