ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 264

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
9 октомври 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1815 на Комисията от 8 октомври 2015 година за изменение за 238-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1816 на Комисията от 8 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1817 на Съвета от 6 октомври 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на шестдесет и шестата сесия на Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците

13

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2015 на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие ЕС — Република Молдова от 7 юли 2015 година за приемане на процедурен правилник на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие [2015/1818]

15

 

*

Решение № 2/2015 на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие ЕС — Република Молдова от 7 юли 2015 година за приемане на списък на експерти в областта на търговията и устойчивото развитие в съответствие с член 379, параграф 3 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна [2015/1819]

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1814 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 октомври 2015 година

относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) се създава схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза (наричана по-долу „СТЕ на Съюза“) с цел да се насърчи намаляването на емисиите на парникови газове по разходо- и икономически ефективен начин.

(2)

Съгласно заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. относно рамката на политиката в областта на климата и на енергетиката до 2030 г. основният европейски инструмент за постигане на целта на Съюза по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове ще бъде добре функционираща и реформирана СТЕ на Съюза с инструмент за стабилизиране на пазара.

(3)

В член 10, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО се предвижда всяка година Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно функционирането на европейския пазар на въглеродни емисии.

(4)

В доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 2012 г. бе отбелязана необходимостта от мерки за справяне със структурното неравновесие между търсене и предлагане. Оценката на въздействието във връзка с рамката на политиката в областта на климата и на енергетиката до 2030 г. показва, че се очаква това неравновесие да се запази и че няма да бъде намалено в достатъчна степен посредством адаптиране на линейната крива към по-строга цел в тази рамка. Промяна в коефициента за линейно намаление само постепенно променя количеството квоти за целия Съюз (т.нар. „лимит на СТЕ на Съюза“). Съответно излишъкът също така би намалял само постепенно, така че пазарът ще трябва да продължи да функционира в продължение на повече от десетилетие с излишък от около 2 млрд. квоти или повече, като по този начин ще попречи на СТЕ на Съюза да даде сигнал за необходимите инвестиции с цел намаляване на емисиите на СО2 по разходоефективен начин и да доведе до нисковъглеродни иновации, допринасящи за икономическия растеж и за създаването на работни места.

(5)

За да се предприемат мерки за справяне с посочения проблем и да се осигури по-голяма устойчивост на СТЕ на Съюза по отношение на неравновесието между предлагане и търсене, така че СТЕ на Съюза да може да функционира като добре организиран пазар, през 2018 г. следва да бъде създаден резерв за стабилност на пазара (наричан по-долу „резервът“) и той следва да започне да функционира, считано от 2019 г. Резервът също така ще улесни полезното взаимодействие с други политики в областта на климата и на енергетиката. С цел да се запази максимална степен на предвидимост следва да бъдат установени ясни правила за прехвърлянето на квоти в резерва и за освобождаването им от него. Резервът следва да функционира чрез прилагане на корекции по отношение на годишните тръжни количества. Когато условията са изпълнени, считано от 2019 г. от тръжните количества всяка година следва да бъдат приспадани количествата квоти, съответстващи на 12 % от броя на квотите в обращение, както е определен в най-актуалната публикация на Комисията относно общия брой на квотите в обращение, и да бъдат прехвърляни в резерва. През всяка една година, ако съответният общ брой на квотите в обращение е по-малък от 400 милиона, от резерва следва да бъде освободен съответен брой квоти за държавите членки, в съотношението и в реда, приложени при прехвърлянето на квотите в резерва, и тези квоти следва да бъдат добавени към тръжните количества.

(6)

За целта Комисията и държавите членки, без ненужно забавяне след публикуването от Комисията до 15 май през дадена година на общия брой квоти в обращение, следва да гарантират, че календарите за провеждане на търгове на общата тръжна платформа и, когато е приложимо, на алтернативните тръжни платформи са коригирани, за да се вземат предвид квотите, които са прехвърлени в резерва или предстои да бъдат освободени от резерва. Корекцията на количеството квоти, които ще бъдат пуснати на търг, следва да бъде разпределена в рамките на период от 12 месеца след промяната в съответния тръжен календар. Предвид необходимостта от безпроблемно функциониране на тръжния процес в Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията (4) следва, когато е необходимо, да бъдат установени допълнителни подробности относно корекцията.

(7)

Освен това, в допълнение към създаването на резерва, в Директива 2003/87/ЕО следва да бъдат направени няколко последващи изменения, за да се гарантира последователност и безпроблемно функциониране на СТЕ на Съюза. По-специално прилагането на Директива 2003/87/ЕО може да доведе до тръжна продажба на големи количества квоти в края на всеки период на търгуване, което би могло да подкопае стабилността на пазара. Съответно, за да се избегне положение на пазарно неравновесие по отношение на предлагането на квоти в края на даден период на търгуване и началото на следващия с възможни неблагоприятни последици за пазара, следва да се предвиди тръжна продажба на част от всяко голямо нарастване на предлагането в края на дадения период на търгуване през първите две години на следващия период. С цел да се засили допълнително стабилността на европейския пазар на въглеродни емисии и да се избегне изкуственото повишаване на предлагането в края на периода на търгуване, започнал през 2013 г., квотите, които не са разпределени на инсталации съгласно член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, и квотите, които не са разпределени на инсталации в резултат на прилагането на член 10а, параграфи 19 и 20 от посочената директива (наричани по-долу „неразпределените квоти“), следва да бъдат прехвърлени в резерва през 2020 г. Комисията следва да направи преглед на Директива 2003/87/ЕО във връзка с тези неразпределени квоти и, ако е целесъобразно, да представи предложение на Европейския парламент и на Съвета относно възможностите за по-нататъшни действия.

(8)

Планираното повторно въвеждане на 300 милиона квоти през 2019 г. и на 600 милиона квоти през 2020 г., както е определено в Регламент (ЕС) № 176/2014 на Комисията (5), би възпрепятствало постигането на целта на резерва за борба срещу структурното неравновесие между търсене и предлагане. Поради това тези общо 900 милиона квоти следва да не се продават на търг през 2019 г. и 2020 г., а вместо това да бъдат прехвърлени в резерва.

(9)

Важно е СТЕ на Съюза да насърчава растеж с ниски въглеродни емисии и да бъде защитена конкурентоспособността на отраслите в Съюза, изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии. В посочените по-горе заключения на Европейския съвет относно рамката за политиката в областта на климата и на енергетиката в периода до 2030 г. се дават ясни насоки за продължаване на действието на разпоредбите относно безплатното разпределение на квоти и изместването на въглеродни емисии след 2020 г. Като се основава на тези стратегически насоки, Комисията следва да направи преглед на Директива 2003/87/ЕО, по-специално на член 10а от нея, и да представи предложение за преразглеждане на посочената директива в рамките на шест месеца след приемането на настоящото решение. Като се следва целта за постигане на условия на равнопоставеност, в рамките на прегледа следва да се обмислят също така хармонизирани мерки за компенсиране на непреките разходи на равнището на Съюза. В рамките на прегледа следва също така да се обмисли дали преди 2021 г. да не бъдат използвани до 50 милиона неразпределени квоти, за да бъдат допълнени съществуващите ресурси за насърчаване на проектите, посочени в член 10а, параграф 8 от посочената директива, и проекти за нисковъглеродни промишлени иновации, с проекти във всички държави членки, включително малки проекти.

(10)

Комисията следва да извърши мониторинг на функционирането на резерва в контекста на своя годишен доклад за пазара на въглеродни емисии. В посочения доклад следва да се разгледат съответните последици за конкурентоспособността, по-специално в промишления сектор, включително по отношение на показателите на БВП, заетостта и инвестициите. Освен това Комисията, в срок от три години от датата, на която започва да функционира резервът, а след това — периодично, следва да извършва преглед на функционирането на резерва с оглед на натрупания при прилагането му опит. При прегледа на функционирането на резерва следва по-специално да се прецени дали правилата за прехвърляне на квоти в резерва и за освобождаване на квоти от него са подходящи с оглед на целта за справяне със структурните неравновесия между търсене и предлагане. Този преглед следва да включва анализ на пазарното равновесие, в това число всички относими фактори, засягащи търсенето и предлагането, и на целесъобразността на предварително определените граници за прилагане на корекции по отношение на годишните тръжни количества, както и процентната ставка, прилагана към общия брой квоти в обращение. Когато анализът показва, че определените граници вече не са подходящи предвид промените в пазарните тенденции и новата информация, която е налична към момента на прегледа, Комисията следва бързо да представи предложение с оглед преодоляване на това положение. При прегледа следва да се разгледа също така въздействието на резерва върху растежа, работните места, конкурентоспособността на промишлеността на Съюза и риска от изместване на въглеродни емисии. Прегледът на функционирането на резерва следва да бъде обективен и да е съобразен с необходимостта от запазване на регулаторната стабилност и гарантиране на дългосрочната предвидимост при прехода към икономика с ниски въглеродни емисии.

(11)

Доколкото целите на настоящото решение, а именно създаването на резерв за стабилност на пазара и осигуряване на функционирането му в рамките на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а поради техния обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(12)

Ето защо Директива 2003/87/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Резерв за стабилност на пазара

1.   През 2018 г. се създава резерв за стабилност на пазара, като прехвърлянето на квоти в резерва започва от 1 януари 2019 г.

2.   Количеството от 900 милиона квоти, извадено от тръжните количества през периода 2014—2016 г., както е определено в Регламент (ЕС) № 176/2014 съгласно член 10, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, не се прибавя към количествата, продавани на търг през 2019 г. и 2020 г., а вместо това се прехвърля в резерва.

3.   Квотите, които не са разпределени за инсталации съгласно член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, и квотите, които не са разпределени за инсталации в резултат на прилагането на член 10а, параграфи 19 и 20 от посочената директива, се прехвърлят в резерва през 2020 г. Комисията извършва преглед на Директива 2003/87/ЕО във връзка с тези неразпределени квоти и, ако е целесъобразно, представя предложение на Европейския парламент и на Съвета.

4.   Комисията публикува общия брой квоти в обращение всяка година до 15 май на следващата година. Общият брой квоти в обращение за дадена година е натрупаният брой квоти, издадени в периода от 1 януари 2008 г., включително броят на издадените квоти съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО през този период и правата за ползване на международни кредити, упражнени от инсталациите, попадащи в обхвата на СТЕ на Съюза, по отношение на емисии до 31 декември от съответната година, минус натрупаните тонове проверени емисии от инсталациите в СТЕ на Съюза между 1 януари 2008 г. и 31 декември на същата тази година, всички квоти, отменени в съответствие с член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, и броят на квотите в резерва. Не се вземат предвид емисии през тригодишния период с начало през 2005 г. и край през 2007 г., както и квоти, издадени за тези емисии. Първата публикация се извършва до 15 май 2017 г.

5.   Всяка година определен брой квоти, равен на 12 % от общия брой на квотите в обращение, както е определен в най-актуалната публикация, посочена в параграф 4 от настоящия член, се изважда от количеството квоти, което ще бъде продавано на търг в държавите членки съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО, и се прехвърля в резерва за период от 12 месеца с начало 1 септември от съответната година, освен когато броят квоти за прехвърляне в резерва е по-малък от 100 милиона. През първата година от функционирането на резерва прехвърлянето на квоти в него се извършва и в периода между 1 януари и 1 септември на същата година по отношение на 8 %(представляващи по 1 % за всеки календарен месец) от общия брой на квотите в обращение, определен в най-актуалната публикация.

Без да се засяга общият брой квоти, които трябва да бъдат извадени съгласно настоящия параграф, до 31 декември 2025 г. квотите, посочени в член 10, параграф 2, първа алинея, буква б) от Директива 2003/87/ЕО, не се вземат предвид при определянето на дяловете на държавите членки в това общо количество.

6.   През която и да е година, ако общият брой на квотите в обращение е по-малък от 400 милиона, от резерва се освобождават 100 милиона квоти и се прибавят към количеството квоти, което се продава на търг от държавите членки съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО. Ако в резерва има по-малко от 100 милиона квоти, всички квоти от резерва се освобождават съгласно настоящия параграф.

7.   През която и да е година, ако параграф 6 от настоящия член не е приложим и са приети мерки съгласно член 29а от Директива 2003/87/ЕО, от резерва се освобождават 100 милиона квоти и се прибавят към количеството квоти, което се продава на търг от държавите членки съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО. Ако в резерва има по-малко от 100 милиона квоти, всички квоти от резерва се освобождават съгласно настоящия параграф.

8.   Когато след публикуването на общия брой квоти в обращение са взети мерки съгласно параграф 5, 6 или 7, в календарите за провеждане на търговете се вземат предвид квотите, които са прехвърлени в резерва или ще бъдат освободени от резерва. Квотите се прехвърлят в резерва или се освобождават от него в рамките на период от 12 месеца. Когато се освобождават квоти съгласно параграф 6 или 7, независимо от периода, през който се извършва освобождаването на квоти, освобождаването следва дяловете на държавите членки, приложими към момента на прехвърлянето на квотите в резерва, както и реда, в който квотите са били прехвърлени в резерва.

Член 2

Изменения на Директива 2003/87/ЕО

Директива 2003/87/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От 2019 г. нататък държавите членки провеждат търгове за всички квоти, които не са разпределени безплатно в съответствие с членове 10а и 10в и не са прехвърлени в резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(6)  Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).“;"

б)

след параграф 1 се вмъква следният параграф:

„1a.   Когато количеството квоти, които се продават на търг от държавите членки в последната година от всеки период, посочен в член 13, параграф 1 от настоящата директива, надвиши с повече от 30 % очакваното средно тръжно количество за първите две години на следващия период преди прилагането на член 1, параграф 5 от Решение (ЕС) 2015/1814, две трети от разликата между количествата се приспадат от тръжните количества за последната година на съответния период и се добавят на равни вноски към количествата, които се продават на търг от държавите членки през първите две години на следващия период.“;

2)

В член 13, параграф 2 втора алинея се заменя със следното:

„Държавите членки издават квоти на лица за текущия период в замяна на всички притежавани от тях квоти, които са отменени съгласно първа алинея. По същия начин квотите, които са поставени в резерва за стабилност на пазара и които вече не са валидни, се заменят с квоти, които са валидни за текущия период.“.

Член 3

Преглед

Комисията извършва мониторинг на функционирането на резерва в контекста на доклада, предвиден в член 10, параграф 5 от Директива 2003/87/ЕО. В този доклад следва да се разгледат съответните последици за конкурентоспособността, по-специално в промишления сектор, включително по отношение на показателите на БВП, заетостта и инвестициите. В срок от три години след датата, на която започва да функционира резервът, а след това — на интервали от пет години, Комисията, въз основа на анализ на нормалното функциониране на европейския пазар на въглеродни емисии, прави преглед на резерва и, ако е целесъобразно,представя предложение на Европейския парламент и на Съвета. При всеки преглед се обръща специално внимание на процентната стойност за определянето на броя на квотите, които да бъдат прехвърлени в резерва съгласно член 1, параграф 5 от настоящото решение, както и числената стойност на прага за общия брой на квотите в обращение и броя на квотите, които се освобождават от резерва съгласно член 1, параграф 6 или 7 от настоящото решение. При този преглед Комисията разглежда също така въздействието на резерва върху растежа, работните места, конкурентоспособността на промишлеността на Съюза и риска от изместване на въглеродни емисии.

Член 4

Преходна разпоредба

Член 10, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с изменението в Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) продължава да се прилага до 31 декември 2018 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 6 октомври 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 424, 26.11.2014 г., стр. 46.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 8 юли 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 18 септември 2015 г.

(3)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32) .

(4)  Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 176/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 г. (ОВ L 56, 26.2.2014 г., стр. 11).

(7)  Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1815 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2015 година

за изменение за 238-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а), член 7a, параграф 1 и член 7а, параграф 5 от него

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 28, 29 и 30 септември и на 2 октомври 2015 г. с пет решения, съответно от 28, 29 и 30 септември и от 2 октомври 2015 г., Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) реши да добави 18 лица в списъка на физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси. На 28 септември 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да заличи две лица в списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

началникът на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1)

В категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Aqsa Mahmood (известен още като Umm Layth); дата на раждане: 11.5.1994 г.; място на раждане: Глазгоу, Шотландия, Обединеното кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към ноември 2013 г.), б) Обединеното кралство (предишен адрес); гражданство: британско. Паспорт №: 720134834 (британски паспорт, издаден на 27.6.2012 г., изтича на 27.6.2022 г.). Друга информация: а) пол: женски, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.“

б)

„Nasser Ahmed Muthana (известен още като: a) Nasir Muthana, б) Abdul Muthana, в) Abu Muthana, г) Abu Al-Yemeni Muthana, д) Abu Muthanna); дата на раждане: 29.4.1994 г.; място на раждане: Heath, Кардиф, Обединеното кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към ноември 2013 г.), б) Обединеното кралство (предишен адрес до ноември 2016 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 210804241 (британски паспорт, издаден на 27.7.2010 г., изтича на 27.7.2020 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на косата: кафяв/черен, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7a, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.“

в)

„Omar Ali Hussain (известен още като Abu- Sa'id Al Britani); дата на раждане: 21.3.1987 г.; място на раждане: High Wycombe, Buckinghamshire, Обединено кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към януари 2014 г.), б) Обединеното кралство (предишен адрес до януари 2016 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 205939411 (британски паспорт, издаден на 21.7.2004 г., изтича на 21.4.2015 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: кафяв/черен, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.“

г)

„Sally-Anne Frances Jones (известна още като: a) Umm Hussain al-Britani, б) Sakinah Hussain); дата на раждане: 17.11.1968 г.; място на раждане: Гринуич, Голям Лондон, Обединено кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към 2013 г.), б) Обединеното кралство (предишно местоположение до 2013 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 519408086 (британски паспорт, издаден на 23.9.2013 г., изтича на 23.9.2023 г.). Друга информация: а) пол: женски, б) име на съпруга: Junaid Hussain, в) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 28.9.2015 г.“

д)

„Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim (известен още като: а) Boubakeur el-Hakim, б) Boubaker el Hakim, в) Abou al Moukatel, г) Abou Mouqatel, д) Abu-Muqatil al-Tunisi); дата на раждане: 1.8.1983 г.; място на раждане: Париж, Франция; адрес: Сирийска арабска република (към септември 2015 г.); гражданство: а) френско б) тунизийско. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

е)

„Peter Cherif; дата на раждане: 26.8.1982 г.; място на раждане: Париж, Франция; адрес: Al Mukalla, провинция Hadramawt province, Йемен; гражданство: френско; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

ж)

„Maxime Hauchard (известен още като Abou Abdallah al Faransi); дата на раждане: 13.3.1992 г.; място на раждане: Нормандия, Франция; адрес: Сирийска арабска република (към септември 2015 г.); гражданство: френско; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

з)

„Amru Al-Absi (известен още като: a) Amr al Absi, б) Abu al Athir Amr al Absi, в) Abu al-Athir, г) Abu al-Asir, д) Abu Asir, е) Abu Amr al Shami, ж) Abu al-Athir al-Shami, з) Abu-Umar al-Absi); дата на раждане: около 1979 г.; място на раждане: Саудитска Арабия; адрес: Сирийска арабска република (местоположение към септември 2015 г.); дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

и)

„Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh (известен още като: а) Rayhanah, б) Abu-Rayhanah, в) Handalah, г) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi); дата на раждане: 4.1.1973 г.; място на раждане: Джеда, Саудитска Арабия; гражданство: йеменско; паспорт №: 01055336 (йеменски паспорт); национален идентификационен номер: номер за регистрация на чужденец от Саудитска Арабия 2054275397, издаден на 22.7.1998 г.; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

й)

„Tarad Mohammad Aljarba (известен още като: а) Tarad Aljarba, б) Abu-Muhammad al-Shimali); дата на раждане: 20.11.1979 г.; място на раждане: Ирак; гражданство: саудитско; паспорт №: E704088 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 26.8.2003 г., изтекъл на 2.7.2008 г.); дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

к)

„Lavdrim Muhaxheri (известен още като: а) Abu Abdullah al Kosova, б) Abu Abdallah al-Kosovi, в) Abu Abdallah al-Kosovo); дата на раждане: а) 3.12.1989, б) приблизително 1987 г.; място на раждане: Kaqanik/Kacanik; адрес: Сирийска арабска република (местоположение към септември 2015 г.); дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

л)

„Aseel Muthana; дата на раждане: 22.11.1996 г.; място на раждане: Кардиф, Обединеното кралство; адрес: а) Сирийска арабска република (към февруари 2014 г.); гражданство: британско. Паспорт №: 516088643 (британски паспорт, издаден на 7.1.2014 г., изтича на 7.1.2024 г.); друга информация: физическо описание: цвят на косата: кафяв/черен. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 30.9.2015 г.“

м)

„Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov (известен още като: а) Abu Banat, б) Abu al Banat); дата на раждане: 24.11.1974 г.; място на раждане: Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Република Дагестан, Руска федерация; гражданство: руско. Паспорт №: 515458008 (номер на руски задграничен паспорт за пътуване, изтича на 30.5.2017 г.); национален идентификационен номер: 8200203535 (номер на руски национален паспорт); адрес: а) Турция (възможно местоположение), б) Сирийска арабска република (преишно потвърдено местоположение от септември 2012 г.); друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: тъмен, телосложение: силно, прав нос, височина: 180-185 cm, говори руски, английски, арабски, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.“

н)

„Islam Seit-Umarovich Atabiev (известен още като Abu Jihad); дата на раждане: 29.9.1983 г.; място на раждане: Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Руска федерация; гражданство: руско. Паспорт №: 620169661 (номер на руски задграничен паспорт за пътуване); национален идентификационен номер: 9103314932 (руски национален паспорт, издаден на 15.8.2003 г. от отдел на Федералната служба по въпросите на миграцията на Руската федерация за Republic of Karachayevo-Cherkessia); адрес: а) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Руска федерация, б) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.); друга информация: налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.“

о)

„Akhmed Rajapovich Chataev (известен още като: а) Akhmad Shishani, б) David Mayer, в) Elmir Sene, г) Odnorukiy); дата на раждане: 14.7.1980 г.; място на раждане: Vedeno Village, Vedenskiy District, Република Дагестан, Руска федерация; адрес: а) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно местоположение към август 2015 г.); национален идентификационен номер: 9600133195 (руски национален паспорт, издаден във Vedensiky District, Република Чечения, Руска федерация, от Министерство на вътрешните работи); друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв, цвят на косата: черен, телосложение: здраво; отличителни белези: овално лице, брадичка, с липсваща дясна ръка и ляв крак, говори руски, чеченски и евентуално немски и арабски, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.“

п)

„Tarkhan Ismailovich Gaziev (известен още като: a) Ramzan Oduev, б) Tarkhan Isaevich Gaziev, в) Husan Isaevich Gaziev, г) Umar Sulimov, д) Wainakh, е) Sever, ж) Abu Bilalal, з) Abu Yasir, и) Abu Asim, й) Husan); дата на раждане: 11.11.1965 г.; място на раждане: Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Република Чечня, Руска федерация; адрес: а) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно местоположение към август 2015 г.); гражданство: (не е регистриран като гражданин на Руската федерация). Паспорт №: 620169661 (номер на руски задграничен паспорт за пътуване); друга информация: налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.“

р)

„Zaurbek Salimovich Guchaev (известен още като: a) Bach, б) Fackih, в) Vostochniy, г) Muslim, д) Aziz, е) Abdul Aziz); дата на раждане: 7.9.1975 г.; място на раждане: Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria, Руска федерация; адрес: а) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно местоположение към август 2015 г.); гражданство: руско. Паспорт №: 622641887 (номер на руски задграничен паспорт за пътуване); национален идентификационен номер: 8304661431 (номер на руски национален паспорт); друга информация: налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.“

с)

„Shamil Magomedovich Ismailov (известен още като: a) Shamil Magomedovich Aliev, б) Abu Hanifa); дата на раждане: 29.10.1980 г.; място на раждане: Астрахан, Руска федерация; адрес: а) Сирийска арабска република (местоположение към август 2015 г.), б) Ирак (възможно алтернативно местоположение към август 2015 г.); гражданство: руско. Паспорт №: 514448632 (руски задграничен паспорт за пътуване, издаден на 8.9.2010 г. в Александрия, Египет, от генералното консулство на Руската федерация); национален идентификационен номер: 1200075689 (руски национален паспорт, издаден на 15 декември 2000 г. от Руската федерация); друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: кафяв, цвят на косата: черен, телосложение: слабо, височина: 175-180 cm, отличителни белези: продълговато лице, говорен дефект, б) налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 2.10.2015 г.“

2)

В категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се добавят следните вписвания:

а)

„Mujahidin Indonesian Timur (MIT) (известен още като: a) Mujahidin of Eastern Indonesia, б) East Indonesia Mujahideen, в) Mujahidin Indonesia Timor, г) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), д) Mujahidin of Western Indonesia); адрес: Индонезия; друга информация: действа в Java и Сулавеси, Индонезия и също е активен в източните провинции на Индонезия. Ръководител му е Abu Wardah, известен още като Santoso (не е включен в списъка). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

б)

„Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) (известен още като: a) Jund al Khalifa, б) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, в) Jund al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, г) Soldiers of the Caliphate in Algeria, д) Soldiers of the Caliphate of Algeria, е) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria); адрес: Kabylie region, Алжир; дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“

3)

В категорията „Физически лица“ се заличават следните вписвания:

а)

„Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (известен още като: а) Ismain Shalabe, б) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Адрес: Германия. Дата на раждане: 30.4.1973 г.; място на раждане: Beckum, Германия. Гражданство: йорданско, с палестински произход. Паспорт №: а) E778675 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 23.6.1996 г., валиден до 23.6.2001 г.); б) H401056, JOR 9731050433 (паспорт от Хашемитско кралство Йордания, издаден в Rusaifah на 11.4.2001 г., валиден до 10.4.2006 г.); забележка: друга информация: а) име на бащата: Abdullah Shalabi, б) име на майката: Ammnih Shalabi; в) свързан с Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess и Aschraf al-Dagma. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“

б)

„Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (известен още като: а) Yaser Hassan, б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, в) Mohamed Abu Dhess). Адрес: Германия. Дата на раждане: а) 22.6.1966 г., б) 1.2.1966 г. Място на раждане: а) Irbid, Йордания; б) Hasmija; в) Hashmija, Ирак. Гражданство: йорданско. Паспорт №: а) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Друга информация: а) име на бащата: Mouhemad Saleh Hassan, б) име на майката: Mariam Hassan, моминско име Chalabia, в) свързан с Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa и Aschraf Al-Dagma. Дата на определянето, посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“


9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1816 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

0707 00 05

AL

34,9

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

0808 10 80

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

0808 30 90

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/13


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1817 НА СЪВЕТА

от 6 октомври 2015 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на шестдесет и шестата сесия на Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е основен участник в областите, попадащи в мандата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), както чрез своите дейности, свързани с международната закрила, включително политиката на Съюза за презаселване и създаването на общата европейска система за убежище, така и в качеството си на важен донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Същевременно действащите в момента договорености относно участието на Съюза в Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН („Изпълнителния комитет на ВКБООН“), не съответстват на значимата роля на Съюза в посочените области.

(2)

Всички държави членки с изключение на Литва и Малта са членове на Изпълнителния комитет на ВКБООН.

(3)

На 25 и 26 септември 2014 г. Съветът постигна съгласие по позиция (1) относно договореностите за допълнителни права на участие на Съюза в рамките на формалните и неформалните органи към ВКБООН, като прикани Комисията, в тясно сътрудничество с върховния представител да осъществи контакти с ВКБООН и държавите членки в качеството им на членове или наблюдатели в Изпълнителния комитет на ВКБООН, да бъде подкрепена тази инициатива.

(4)

Вследствие на това с писмо от 7 септември 2015 г. до председателя на Изпълнителния комитет на ВКБООН ръководителят на делегацията на Европейския съюз към Организацията на обединените нации в Женева поиска да бъдат разгледани начините и средствата за актуализиране на съответните договорености относно участието на Съюза в управителните органи на ВКБООН, с оглед на евентуалното участие на Съюза в неофициалните подготвителни консултации на ВКБООН.

(5)

С писмо от 11 септември 2015 г. до членовете на Изпълнителния комитет на ВКБООН неговият председател предложи, по искане на Бюрото на Изпълнителния комитет на ВКБООН, да бъде изменен Процедурният правилник на Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН („Процедурния правилник на ВКБООН“) с цел да бъде удовлетворено искането на Съюза.

(6)

Правило 46 от Процедурния правилник на ВКБООН гласи, че Изпълнителният комитет на ВКБООН може да измени всяко от тези правила.

(7)

Очаква се Изпълнителният комитет на ВКБООН да бъде приканен да приеме предложените изменения на своята шестдесет и шеста сесия, която ще се проведе от 5 до 9 октомври 2015 г.

(8)

Поради това е целесъобразно да бъде определена позицията на Съюза във връзка с посочените изменения на Процедурния правилник на ВКБООН.

(9)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави членки не участват в приемането на настоящото решение и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

(10)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза във връзка с измененията на Процедурния правилник на Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците и която трябва да бъде изразена от държавите членки, действащи съвместно в интерес на Европейския съюз, се съдържа в приложението към настоящото решение.

2.   Могат да бъдат договорени незначителни изменения на приложеното изменение, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 6 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  Документ ST 13046/1/14 REV 1 e достъпен на адрес: http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=EN&typ=ADV


ПРИЛОЖЕНИЕ

Държавите членки подкрепят приемането на следното изменение на Процедурния правилник на Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците:

„Правило 33 от Процедурния правилник на Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците (A/AC.96/187/Rev.7) се изменя и се чете, както следва:

„Заседанията на Комитета са публични освен ако той не реши друго. След консултация с Комитета председателят може да покани специализирани агенции, фондове и програми на ООН и междуправителствени организации да участват в заседания с тесен кръг участници въз основа на техния експертен опит и принос към работата на Комитета.“


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/15


РЕШЕНИЕ № 1/2015 НА ПОДКОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

от 7 юли 2015 година

за приемане на процедурен правилник на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие [2015/1818]

ПОДКОМИТЕТЪТ ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1) („Споразумението“), и по-специално член 376 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 464 от Споразумението части от Споразумението се прилагат временно, считано от 1 септември 2014 г.

(2)

Съгласно член 376, параграф 3 от Споразумението Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие трябва да провежда заседания, за да следи за прилагането на глава 13 (Търговия и устойчиво развитие) от дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) на Споразумението.

(3)

В член 376, параграф 3 от Споразумението се предвижда също, че Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие трябва да изготви свой процедурен правилник,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се приема съдържащият се в приложението процедурен правилник на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Кишинев на 7 юли 2015 година.

За Подкомитета по търговия и устойчиво развитие

Председател

Г-н Octavian CALMÎC

Заместник-министър на икономиката на Република Молдова

Секретари

Г-жа Mihaela GORBAN

Ръководител звено „Координация на икономическите политики в ЕС и ЗВЗСТ“, Министерство на икономиката на Република Молдова

Г-н Dániel KRÁMER

Сътрудник в отдел Dl. „Търговия и устойчиво развитие“ в ГД „Търговия“ на Европейската комисия


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ПОДКОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

Член 1

Общи разпоредби

1.   Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие, създаден в съответствие с член 376 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна („Споразумението“), оказва съдействие на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, както е определено в член 438, параграф 4 от Споразумението, при изпълнението на своите функции.

2.   Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие изпълнява функциите, описани в глава 13 (Търговия и устойчиво развитие) от дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) на Споразумението.

3.   Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие се състои от представители на Европейската комисия и на Република Молдова, отговарящи за свързаните с търговията и устойчивото развитие въпроси.

4.   Представител на Европейската комисия или на Република Молдова, който отговаря за свързаните с търговията и устойчивото развитие въпроси, изпълнява функциите на председател на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие в съответствие с член 2.

5.   Терминът „страни“ в настоящия процедурен правилник се определя в съответствие с предвиденото в член 461 от Споразумението.

Член 2

Специални разпоредби

1.   Членове 2—14 от Процедурния правилник на Комитета за асоцииране ЕС — Република Молдова се прилагат, освен ако в настоящия процедурен правилник е предвидено друго.

2.   Позоваванията на Съвета за асоцииране се считат за позовавания на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“. Позоваванията на Комитета за асоцииране или на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се считат за позовавания на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие.

Член 3

Заседания

Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие провежда заседания при необходимост. Страните се стремят да заседават веднъж годишно.

Член 4

Изменение на процедурния правилник

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян с решение на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие ЕС — Република Молдова в съответствие с член 376 от Споразумението.


9.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 264/17


РЕШЕНИЕ № 2/2015 НА ПОДКОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

от 7 юли 2015 година

за приемане на списък на експерти в областта на търговията и устойчивото развитие в съответствие с член 379, параграф 3 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна [2015/1819]

ПОДКОМИТЕТЪТ ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1) („Споразумението“), и по-специално член 379 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 464 от Споразумението части от Споразумението се прилагат временно, считано от 1 септември 2014 г.

(2)

Съгласно член 379, параграф 3 от Споразумението Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие трябва да състави списък от най-малко 15 лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на експерти в процедурите на експертна комисия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът на лицата, които желаят и могат да изпълняват функцията на експерти в процедурите на експертна комисия за целите на член 379 от Споразумението, се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Кишинев на 7 юли 2015 година.

За Подкомитета по търговия и устойчиво развитие

Председател

Г-н Octavian CALMÎC

Заместник-министър на икономиката на Република Молдова

Секретари

Г-жа Mihaela GORBAN

Ръководител на звено „Координация на икономическите политики в ЕС и ЗВЗСТ“, Министерство на икономиката на Република Молдова

Г-н Dániel KRÁMER

Сътрудник в отдел Dl. „Търговия и устойчиво развитие“ в ГД „Търговия“ на Европейската комисия


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВИЯТА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Експерти, предложени от Република Молдова

1.

Iurie BEJAN

2.

Maria Ion NEDEALCOV

3.

Alexandru STRATAN

4.

Dorin JOSANU

5.

Nicolae SADOVEI

Експерти, предложени от ЕС

1.

Eddy LAURIJSSEN

2.

Jorge CARDONA

3.

Karin LUKAS

4.

Hélène RUIZ FABRI

5.

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES

6.

Geert VAN CALSTER

7.

Joost PAUWELYN

Председатели

1.

Jill MURRAY (Австралия)

2.

Janice BELLACE (Съединени американски щати)

3.

Ross WILSON (Нова Зеландия)

4.

Arthur APPLETON (Съединени американски щати)

5.

Nathalie BERNASCONI (Швейцария)