ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 260

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
7 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1785 на Комисията от 5 октомври 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1786 на Комисията от 6 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1788 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

18

 

*

Решение (ЕС) 2015/1789 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с измененията на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП (Директивата за качеството на горивата)

20

 

*

Решение (EС, Евратом) 2015/1790 на Съвета от 1 октомври 2015 година за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

23

 

*

Решение (ЕС) 2015/1791 на Съвета от 5 октомври 2015 година за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

27

 

*

Решение (ЕС) 2015/1792 на Съвета от 5 октомври 2015 година за назначаване на петима членове от Испания и петима заместник-членове от Испания в Комитета на регионите

28

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1793 на Съвета от 6 октомври 2015 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство ( ОВ L 283, 27.9.2014 г. )

31

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1785 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2015 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки, която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде използвана от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Продукт (т. нар. „глава на бърсалка за под“), състоящ се от въжета от текстилни материали, прикрепени към пластмасов адаптор, който служи за закрепването на продукта към дръжка.

(вж. снимката) (1)

9603 90 99

Класирането се определя от общи правила 1, 2, буква а) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 9603, 9603 90 и 9603 90 99.

Бърсалката за под представлява сноп от текстилни въжета, прикрепени към дръжка. Продуктът представлява сноп от въжета от текстилни материали, свързани заедно към пластмасов адаптор, чрез който продуктът се закрепва към дръжка. Поради това главата на бърсалката за под следва да бъде разглеждана като неокомплектован продукт, който има основните характеристики на бърсалка за под по смисъла на общо правило за тълкуване 2, буква а), тъй като предназначението на пластмасовия адаптор е продуктът да бъде закрепен към дръжка (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 9603, буква Г), първа алинея).

Поради това продуктът трябва да бъде класиран в код по КН 9603 90 99 като „бърсалка за под“.

Image

(1)  Снимката е само за информация.


7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1786 НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

33,9

MA

201,3

MK

44,1

TR

73,3

ZZ

88,2

0707 00 05

AL

46,1

TR

122,2

ZZ

84,2

0709 93 10

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

127,3

BO

160,8

CL

149,1

TR

98,8

UY

104,8

ZA

143,1

ZZ

130,7

0806 10 10

BR

257,8

EG

187,3

MK

96,2

TR

168,7

ZA

128,8

ZZ

167,8

0808 10 80

CL

149,5

MK

23,1

NZ

140,9

US

137,2

ZA

148,0

ZZ

119,7

0808 30 90

AR

131,8

TR

130,4

XS

95,7

ZA

149,1

ZZ

126,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/6


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1787 НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2015 година

за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 11, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО са определени минималните изисквания към програмите за мониторинг на всички води, предназначени за консумация от човека и спецификациите за метода за анализ на различните параметри.

(2)

Спецификациите в горепосочените приложение II и приложение III следва да бъдат актуализирани в съответствие с научно-техническия прогрес, както и за да се осигури съгласуваност със законодателството на Съюза.

(3)

В приложение II към Директива 98/83/ЕО е дадена възможност за известна гъвкавост при извършването на периодичен мониторинг (audit monitoring) и постоянен мониторинг (check monitoring), като е разрешено при някои обстоятелства пробовземането да е с по-малка честота. Необходимо е конкретните условия за извършване на мониторинг на параметрите при съответни подходящи честоти, както и наборът от техники за мониторинг да бъдат изяснени във връзка с научно-техническия прогрес.

(4)

През 2004 г. Световната здравна организация разработи подход за планове за безопасност на водата, който се основава на принципите за управление на риска, формулирани в нейните Насоки за качеството на питейната вода  (2). Тези насоки, заедно със стандарт EN 15975-2, отнасящ се за безопасността при водоснабдяването с питейна вода, са международно признати принципи, на които се основават добиването, разпределението, мониторингът и анализът на питейната вода. Поради това приложение II следва да бъде приведено в съответствие с най-новите актуализации на тези принципи.

(5)

За да се контролират рисковете за човешкото здраве, програмите за мониторинг следва да осигуряват наличие на мерки по цялата водоснабдителна верига, както и разглеждане на информация от водните тела, използвани за черпене на питейна вода. Общите задължения за прилагане на програми за мониторинг следва да служат за по-добро информационно свързване между водочерпенето и водоснабдяването. Съгласно член 6 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), държавите членки трябва да осигурят създаването на регистър (регистри) на защитените територии. Тези защитени територии включват всички водни тела, използвани за черпене на питейна вода, или за които е предвидено такъв вид използване, в съответствие с член 7, параграф 1 от цитираната директива. Резултатите от мониторинга на водните тела по втората алинея от член 7, параграф 1 и по член 8 от цитираната директива следва да се използват за определяне на потенциалния риск за питейната вода преди и след нейното пречистване за целите по Директива 98/83/ЕО.

(6)

Опитът показва, че за много (по-специално физични и химични) параметри, съществуващите концентрации рядко надхвърлят граничните стойности. Мониторингът и докладването на такива стойности на параметрите, които нямат практическо значение, би довело до големи разходи, особено в случаите, при които се разглеждат голям брой параметри. Въвеждането при такива обстоятелства на гъвкава честота на мониторинга би дало потенциални възможности за спестяване на разходи, без да се засягат общественото здраве или други ползи. Също така, гъвкавият мониторинг намалява събирането на данни, които дават малко информация или изобщо не дават информация за качеството на питейната вода.

(7)

Поради това на държавите членки следва да бъде разрешено да правят дерогации от програмите за мониторинг, които са въвели, при условие че се правят надеждни оценки на риска, които биха могли да се базират на публикуваните от Световната здравна организация Насоки за качеството на питейната вода и следва да са съобразени с мониторинга, провеждан по член 8 от Директива 2000/60/ЕО.

(8)

Таблица Б2 в приложение II към Директива 98/83/ЕО, която се отнася за бутилираната вода и водата в предназначени за продажба контейнери, е вече ненужна, тъй като тези продукти са обхванати в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4). Тези продукти са обхванати също и чрез принципа на „анализ на опасностите и контрол в критични точки“ (HACCP), формулиран в Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5) и принципите на официален контрол, формулирани в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6). Като последица от приемането на тези регламенти, приложение II към Директива 98/83/ЕО de facto вече не се прилага за водата в бутилки или контейнери, предназначена за продажба.

(9)

С Директива 2013/51/Евратом на Съвета (7) бяха въведени специфични разпоредби за мониторинг на радиоактивните вещества. Поради това програмите за мониторинг на радиоактивни вещества следва да се определят изключително в съответствие с тази директива.

(10)

Лабораториите, прилагащи спецификациите за анализа на параметрите, посочени в приложение III към Директива 98/83/ЕО, следва да работят в съответствие с международно одобрени процедури или основаващи се на критерии стандарти за метрологично качество и да използват, доколкото това е възможно, валидирани методи за анализ.

(11)

В Директива 2009/90/ЕО на Комисията (8) е посочено, че за валидирането на методите за анализ трябва да се използва стандарт EN ISO/IEC 17025, или други международно възприети еквивалентни стандарти. Също така, EN ISO/IEC 17025 е и един от стандартите, използвани съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 за акредитирането на лаборатории, посочени от компетентните органи на държавите членки. Поради това е необходимо да се включи разпоредба за използване на този стандарт или на други международно възприети еквивалентни стандарти при валидиране на методите за анализ в контекста на Директива 98/83/ЕО. С оглед на привеждане на приложение III към Директива 98/83/ЕО в съответствие с Директива 2009/90/ЕО, като характеристики за метрологично качество следва да бъдат въведени границата на количествено определяне и неопределеността при измерванията. Но от друга страна, държавите членки следва да могат да продължават да използват като характеристики за метрологично качество по приложение III към Директива 98/83/ЕО точността, прецизността и границата на откриване — за ограничен период и с достатъчно време за адаптиране към този технически напредък.

(12)

Въведени бяха няколко стандарта на ISO за анализиране на микробиологични параметри. Така стандартите EN ISO 9308-1 и EN ISO 9308-2 (за определяне на броя на E. coli и колиформни бактерии) и EN ISO 14189 (за анализ на Clostridium perfringens) съдържат всички необходими спецификации за извършване на анализа. Тези нови стандарти и техническите развития следва да бъдат отразени в приложение III към Директива 98/83/ЕО.

(13)

За целите на оценяване на еквивалентността на методи, които са алтернативни на посочения в приложение III към Директива 98/83/ЕО метод, на държавите членки следва да се разреши използването на стандарт EN ISO 17994, който вече е въведен като стандарт за еквивалентност на микробиологичните методи в контекста на Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и на Решение 2009/64/ЕО на Комисията (10). Като алтернативна възможност, на държавите членки следва да се разреши да използват стандарта EN ISO 16140 или всички други подобни международно възприети процедури, съгласно посоченото в член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 (11), за да определят еквивалентността на методи, базиращи се на различни от култивирането принципи, които са извън обхвата на стандарт EN ISO 17994.

(14)

Следователно приложения II и III към Директива 98/83/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(15)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 12, параграф 1 от Директива 98/83/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 98/83/ЕО се изменя, както следва:

1)

Приложение II се заменя с текста, формулиран в приложение I към настоящата директива.

2)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива в срок до 27 октомври 2017 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях трябва да се съдържа позоваване на настоящата директива, или то да се направи при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.

(2)  http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html.

(3)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изискванията към законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(7)  Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (ОВ L 296, 7.11.2013 г., стр. 12).

(8)  Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 36).

(9)  Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за управление качеството на водите за къпане (ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 37).

(10)  Решение на Комисията 2009/64/ЕО от 21 януари 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2006/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на ISO 17994 2004(E) за стандарт по отношение на еквивалентността на микробиологичните методи (ОВ L 23, 27.1.2009 г., стр. 32).

(11)  Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

МОНИТОРИНГ

ЧАСТ А

Общи цели и програми за мониторинг на водите, предназначени за консумация от човека

1.

Програмите за мониторинг на водите, предназначени за консумация от човека, трябва да отговарят на следните условия:

а)

да удостоверяват, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за човешкото здраве по цялата водоснабдителна верига — от водосборния басейн през водочерпенето, пречистването и съхранението до разпределението — действат ефективно и че водата в мястото на определяне на съответствието (point of compliance) е здравословна и чиста;

б)

да осигуряват информация относно качеството на водата, доставяна за консумация от човека, така че да може да се докаже, че се спазват задълженията по член 4 и член 5 и определените в приложение I стойности на параметрите;

в)

да идентифицират най-подходящите начини за намаляване на риска за човешкото здраве.

2.

Съгласно член 7, параграф 2, компетентните органи трябва да изготвят програми за мониторинг, съответстващи на параметрите и честотите, определени в част Б от настоящото приложение, като програмите могат да се състоят от следните елементи:

а)

събиране и лабораторен анализ на отделни водни проби (discrete water samples); или

б)

измервания, документирани чрез постоянен процес на мониторинг.

Също така, програмите за мониторинг могат да се състоят от:

а)

инспекции на документацията за функционалността и ремонтния статус на оборудването; и/или

б)

инспекции на водосборния басейн, съоръженията за водовземане, пречистване, съхранение, разпределение и доставка на водата.

3.

Програмите за мониторинг могат да се базират на оценка на риска, както е посочено в част В.

4.

Държавите членки трябва да осигуряват непрекъснат процес на преразглеждане на програмите за мониторинг, както и тяхното актуализиране или препотвърждаване поне веднъж на всеки пет години.

ЧАСТ Б

Параметри и честоти

1.   Обща рамка

В програмата за мониторинг трябва да се вземат предвид параметрите, посочени в член 5, включително тези, които имат важно значение за оценяване на въздействието върху качеството на водата на вътресградните разпределителни системи в мястото на определяне на съответствието, както е посочено в член 6, параграф 1. При избора на подходящи параметри за мониторинг следва да се вземат под внимание местните условия при всяка водоснабдителна система.

Държавите членки трябва да осигуряват провеждане на мониторинг за посочените в точка 2 параметри, при съответните определени в точка 3 честоти на пробовземане.

2.   Списък на параметрите

Параметри от група А

Мониторингът върху следните параметри (група А) трябва да се извършва в съответствие с честотите, определени в таблица 1 в точка 3.

а)

Ешерихия коли (E. coli), колиформни бактерии, брой колонии при 22 °C, цвят, мътност, вкус, мирис, pH, електропроводимост;

б)

други параметри, за които в програмата за мониторинг е установено, че са от значение, в съответствие с член 5, параграф 3, и когато е необходимо — чрез оценка на риска, както е определено в част В.

При съответни специфични обстоятелства, към параметрите от група А трябва да се добавят следните параметри:

а)

амониев йон и нитрити, ако се използва дезинфекция с хлорамин;

б)

алуминий и желязо, ако се използват като химикали за пречистване на водата.

Параметри от група Б

За да се определи дали има съответствие с всички зададени в настоящата Директива стойности на параметри, мониторингът върху всички други параметри, които не са анализирани като част от група А и са определени съгласно член 5, трябва да се провежда при честотата, посочена в таблица 1 в точка 3.

3.   Честота на пробовземането

Таблица 1

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на мониторинга на съответствието

Обем вода, разпределяна или добивана ежедневно в зоната на водоснабдяване

(вж. забележки 1 и 2)

m3

Параметър от група А

Брой проби годишно

(вж. забележка 3)

Параметър от група Б

Брой проби годишно

 

≤ 100

> 0

(Вж. забележка 4)

> 0

(Вж. забележка 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

за всеки 1 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

1

+ 1

за всеки 4 500 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

за всеки 10 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

> 100 000

 

12

+ 1

за всеки 25 000 m3/ден и за съответния остатък от общия обем

Забележка 1:

Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.

Забележка 2:

Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 200 l/жител дневно.

Забележка 3:

Посочената честота се изчислява както следва: напр. 4 300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1 000 m3/ден + 12 за останалите 3 300 m3/ден).

Забележка 4:

Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се разпределят между 10 и 100 m3 дневно.

ЧАСТ В

Оценка на риска

1.

Държавите членки могат да предвидят възможност за дерогация от посочените в част Б изисквания за параметрите и честотите на пробовземане, при условие че е направена оценка на риска в съответствие с настоящата част.

2.

Оценката на риска по точка 1 трябва да се базира на общите принципи на оценяване на риска, определени във връзка с международни стандарти, като например стандарта EN 15975-2, отнасящ се за „безопасност при доставяне на питейна вода, указания за управление на риск и кризи“.

3.

При оценката на риска трябва да бъдат взети предвид резултатите от програмите за мониторинг, въведени съгласно член 7, параграф 1 и член 8 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) за водните тела, определени съгласно член 7, параграф 1, от които средно се черпят над 100 m3 дневно, в съответствие с приложение V към цитираната директива.

4.

Въз основа на резултатите от оценката на риска, трябва да бъде направено съответно разширение на списъка на параметрите в точка 2 от част Б и/или увеличаване на честотите на пробовземане, посочени в точка 3 от част Б, в случай че е изпълнено някое от следните условия:

а)

списъкът на параметрите или честотите, определени в настоящото приложение, не е достатъчен за да бъдат изпълнени задълженията, наложени по член 7, параграф 1;

б)

необходим е допълнителен мониторинг за целите по член 7, параграф 6;

в)

необходимо е да се осигурят нужните гаранции, зададени в точка 1, буква а) от част А.

5.

Въз основа на резултатите от оценката на риска, възможно е да бъде направено съответно редуциране на списъка на параметрите, определени в точка 2 от част Б и на честотите на пробовземане, определени в точка 3 от част Б, в случай че са изпълнени следните условия:

а)

честотата на пробовземане за E. coli при каквито и да е обстоятелства не трябва да се намалява под стойността, посочена в точка 3 от част Б;

б)

за всички останали параметри:

i)

мястото и честотата на пробовземане трябва да се определят в зависимост от произхода на съответния параметър, както и от променливостта и дългосрочната тенденция за съответната концентрация, като се вземе под внимание посоченото в член 6;

ii)

за да се намали минималната допустима честота на пробовземане за даден параметър спрямо посоченото в точка 3 от част Б, е необходимо всички резултати от пробите, взимани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 60 % от зададената стойност на параметъра;

iii)

за да се отстрани даден параметър от списъка на подлежащите на мониторинг параметри, определен в точка 2 от част Б, е необходимо всички резултати от пробите, взимани през редовни интервали от време в течение на поне три години от места за пробовземане, които са представителни за цялата зона на водоснабдяване, да са със стойности под 30 % от зададената стойност на параметъра;

iv)

отстраняването на даден параметър, посочен в точка 2 от част Б, от списъка на подлежащи на мониторинг параметри трябва да се базира на резултата от оценката на риска, отчитаща резултатите от мониторинга на водоизточниците на питейна вода и потвърждаваща, че човешкото здраве е защитено от вредните ефекти на каквото и да е замърсяване на питейната вода, както е посочено в член 1.

v)

намаляване на честотата на пробовземане или отстраняване на параметър от списъка на подлежащите на мониторинг параметри съгласно точки ii) и iii) може да се направи само ако оценката на риска потвърди, че няма разумно предвидим фактор, за който да съществува вероятност да предизвика влошаване на качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

6.

Държавите членки трябва да осигуряват спазването на следните изисквания:

а)

оценките на риска трябва да са одобрени от съответния компетентен орган;

б)

да има достъпна информация, показваща че е проведена оценка на риска, както и резюме на резултатите от оценката.

ЧАСТ Г

Методи и места на пробовземане

1.

Пунктовете за пробовземане трябва да се определят така, че да се осигури спазване на изискванията в местата за определяне на съответствието, дефинирани в член 6, параграф 1. По отношение на разпределителните водоснабдителни мрежи съответната държава членка може да взема проби за определянето на съответни параметри съответно от зоната на водоснабдяване или при пречиствателните станции, ако може да се докаже, че не би могло да има неблагоприятна промяна на измерената стойност на въпросните параметри. Доколкото е възможно, броят на пробите трябва да е равномерно разпределен във времето и пространството.

2.

Пробовземането от мястото за определяне на съответствието трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

пробите за определяне на съответствието за някои химични параметри (по-специално съдържанието на мед, олово и никел) трябва да се вземат при крана на потребителя, без предварително източване на водата. Взема се случайна проба през дневно време, с обем един литър. Като алтернативна възможност държавите членки могат да използват методи с фиксирано време на престояване на водата, които по-добре отразяват тяхната национална ситуация, при условие че това не води до по-малко случаи на констатирано несъответствие в сравнение с метода на използване на случайни проби през дневно време;

б)

пробите за съответствие на микробиологичните параметри на мястото за определяне на съответствието трябва да се вземат и обработват в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане В (sampling purpose B).

3.

Пробовземането от разпределителната мрежа, с изключение на пробовземането при крановете на потребителите, трябва да е в съответствие със стандарта ISO 5667-5. Пробите за определяне на микробиологични параметри трябва да се вземат и третират в съответствие със стандарт EN ISO 19458, цел на пробовземане А.


(1)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение III към Директива 98/83/ЕО се изменя, както следва:

1)

Встъпителната алинея се заменя със следния текст:

„По отношение на методите за анализ, използвани за целите на мониторинга и доказването на съответствие с настоящата директива, държавите членки трябва да осигурят, че тези методи за анализ са валидирани и документирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или с други еквивалентни международно възприети стандарти. Държавите членки трябва да осигуряват от страна на лабораториите или наети от лабораториите подизпълнители прилагане на практиките на системите за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 или други еквивалентни международно признати стандарти.

При отсъствие на метод за анализ, който да отговаря на определените в част Б критерии за минимално метрологично качество, държавите членки трябва да гарантират, че мониторингът се провежда в съответствие с най-добрите налични техники, които не водят до прекомерни разходи.“

2)

Точка 1 се изменя, както следва:

а)

Заглавието на точка 1 се заменя със следното:

„ЧАСТ А

Микробиологични параметри, за които са специфицирани методи за анализ“

б)

Алинеите от трета до девета, включително бележка 1, се заменят със следния текст:

„Методите за микробиологичните параметри са:

а)

Ешерихия коли (E. coli) и колиформни бактерии (EN ISO 9308-1 или EN ISO 9308-2)

б)

Ентерококи (EN ISO 7899-2)

в)

Псевдомонас аеругиноза (EN ISO 16266)

г)

Определяне на броя на жизнеспособните микроорганизми — изброяване на колонии при 22 °C (EN ISO 6222)

д)

Определяне на броя на жизнеспособните микроорганизми — изброяване на колонии при 36 °C (EN ISO 6222)

е)

Клостридиум перфрингенс, включително спори (EN ISO 14189)“

3)

Точка 2 се изменя, както следва:

а)

Заглавието на точка 2 се заменя със следното:

„ЧАСТ Б

Химични и индикаторни параметри, за които са специфицирани характеристики за метрологично качество“

б)

Точка 2.1 се заменя със следното:

„1.   Химични и индикаторни параметри

За определените в таблица 1 параметри специфицираните характеристики за метрологично качество са, че използваният метод за анализ трябва минимум да може да послужи за измерване на концентрации, равни на зададената стойност на параметъра с праг на количествено определяне както е дефиниран в член 2, параграф 2 от Директива 2009/90/ЕО на Комисията (1), в размер равен или по-малък от 30 % от съответната стойност на параметъра и неопределеност на измерването както е посочена в таблица 1. Резултатът трябва да бъде изразен с използване на поне същия брой значещи цифри колкото има в стойността на съответния параметър в част Б и част В от приложение I.

Държавите членки могат да разрешат използването до 31 декември 2019 г. на характеристиките „точност“, „прецизност“ и „граница на откриваемост“, както са специфицирани в таблица 2, като алтернативен набор от характеристики за метрологично качество вместо „праг на количествено определяне“ и „неопределеност на измерването“, както е специфицирано съответно в първия параграф и в таблица 1.

Посочената в таблица 1 неопределеност на измерването не трябва да бъде използвана като допълнителен допустим интервал към определените в приложение I стойности на параметрите.

Таблица 1

Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката „неопределеност на измерването“

Параметри

Неопределеност на измерването

(вж. забележка 1)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Забележки

Алуминий

25

 

Амониев йон

40

 

Антимон

40

 

Арсен

30

 

Бензо(a)пирен

50

Вж. забележка 5

Бензен

40

 

Бор

25

 

Бромати

40

 

Кадмий

25

 

Хлориди

15

 

Хром

30

 

Електропроводимост

20

 

Мед

25

 

Цианиди

30

Вж. забележка 6

1,2-дихлоретан

40

 

Флуориди

20

 

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH единици)

0,2

Вж. забележка 7

Желязо

30

 

Олово

25

 

Манган

30

 

Живак

30

 

Никел

25

 

Нитрати

15

 

Нитрити

20

 

Окисляемост

50

Вж. забележка 8

Пестициди

30

Вж. забележка 9

Полициклични ароматни въглеводороди

50

Вж. забележка 10

Селен

40

 

Натрий

15

 

Сулфат

15

 

Тетрахлороетен

30

Вж. забележка 11

Трихлороетен

40

Вж. забележка 11

Трихалометани — общо

40

Вж. забележка 10

Общ органичен въглерод (TOC)

30

Вж. забележка 12

Мътност

30

Вж. забележка 13

Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид, се контролират чрез спецификация на продукта.


Таблица 2

Минимално метрологично качество във връзка с характеристиките „точност“, „прецизност“ и „граница на откриваемост“ — които могат да се използват до 31 декември 2019 г.

Параметри

Точност

(вж. забележка 2)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Прецизност

(вж. забележка 3)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Граница на откриваемост

(вж. забележка 4)

Процент от стойността на параметъра (освен за pH)

Забележки

Алуминий

10

10

10

 

Амониев йон

10

10

10

 

Антимон

25

25

25

 

Арсен

10

10

10

 

Бензо(a)пирен

25

25

25

 

Бензен

25

25

25

 

Бор

10

10

10

 

Бромати

25

25

25

 

Кадмий

10

10

10

 

Хлориди

10

10

10

 

Хром

10

10

10

 

Електропроводимост

10

10

10

 

Мед

10

10

10

 

Цианиди

10

10

10

Вж. забележка 6

1,2-дихлороетан

25

25

10

 

Флуориди

10

10

10

 

pH концентрация на водородни йони (изразена в pH единици)

0,2

0,2

 

Вж. забележка 7

Желязо

10

10

10

 

Олово

10

10

10

 

Манган

10

10

10

 

Живак

20

10

20

 

Никел

10

10

10

 

Нитрати

10

10

10

 

Нитрити

10

10

10

 

Окисляемост

25

25

10

Вж. забележка 8

Пестициди

25

25

25

Вж. забележка 9

Полициклични ароматни въглеводороди

25

25

25

Вж. забележка 10

Селен

10

10

10

 

Натрий

10

10

10

 

Сулфати

10

10

10

 

Тетрахлороетен

25

25

10

Вж. забележка 11

Трихлороетен

25

25

10

Вж. забележка 11

Трихалометани — общо

25

25

10

Вж. забележка 10

Мътност

25

25

25

 

Веществата акриламид, епихлорохидрин и винилхлорид,се контролират чрез спецификация на продукта.

(1)  Директива 2009/90/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за определяне, съгласно Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на технически спецификации за химически анализ и мониторинг на състоянието на водите (ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 36).“"

в)

Точка 2.2 се заменя със следното:

„2.   Забележки към таблица 1 и таблица 2

Забележка 1

Неопределеността на измерването е неотрицателен параметър, характеризиращ дисперсията на количествените стойности, приписани на измерваната величина и базиращи се на използваната информация. Критерият за метрологично качество по отношение на неопределеността на измерването (k = 2) е даден като процент от стойността на параметъра, или съответно по-добра стойност. Неопределеността на измерването трябва да се оценява спрямо нивото на стойността на параметъра, освен ако е посочено нещо друго.

Забележка 2

Точността е мярка за систематичната грешка и представлява разликата между средната стойност на голям брой последователни измервания и действителната стойност. Като допълнителни спецификации да се използва посоченото в ISO 5725.

Забележка 3

Прецизността е мярка за случайната грешка и обикновено се изразява като стандартно отклонение (в дадена партида и между партиди) на резултатите спрямо средната стойност. Приемливата прецизност е равна на удвоената стойност на относителното стандартно отклонение. Това понятие е допълнително определено в ISO 5725.

Забележка 4

Границата на откриваемост е:

или три пъти стандартното отклонение в дадена партида обичайна проба, съдържаща ниска концентрация на параметъра; или

пет пъти стандартното отклонение на празна (калибровъчна) проба (в рамките на партида).

Забележка 5

Ако не може да бъде достигната предписаната стойност на неопределеността на измерването, следва да бъде избрана най-добрата налична техника (с горна граница до 60 %).

Забележка 6

Методът трябва да позволява да се откриват цианиди под всякакви форми.

Забележка 7

Стойностите на точността, прецизността и неопределеността на измерването са изразени в pH единици.

Забележка 8

Референтен метод: EN ISO 8467

Забележка 9

Стойностите на характеристиките за метрологично качество за отделните пестициди са индикативни. За редица пестициди е възможно да се постигнат ниски стойности на неопределеност на измерването, дори до 30 %, но за някои пестициди могат да бъдат допуснати по-високи стойности, до 80 %.

Забележка 10

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в част Б от приложение I е дадена стойност 25 % от стойността на параметъра.

Забележка 11

Така посочените характеристики за метрологично качество се отнасят за отделните вещества, за които в част Б от приложение I е дадена стойност 50 % от стойността на параметъра.

Забележка 12

Неопредеността на измерването следва да се оценява при ниво на общия органичен въглерод 3 mg/l. Следва да се използват указанията CEN 1484 Guidelines for the determination of TOC and dissolved organic carbon (DOC) (Указания за определяне на общ органичен въглерод и на разтворен органичен въглерод).

Забележка 13

Неопределеността на измерването следва да се оценява при ниво 1,0 NTU (нефелометрични единици за мътност), в съответствие със стандарт EN ISO 7027.“

4)

Точка 3 се заличава.РЕШЕНИЯ

7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/18


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1788 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/648/ЕО (2) Съветът одобри сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (3) („споразумението“).

(2)

Член 11, буква б) от споразумението предвижда, че споразумението се сключва за срок от пет години и може да се подновява по взаимно съгласие между страните. С Решение 2009/501/ЕО на Съвета (4) споразумението беше подновено за допълнителен период от пет години, като този срок изтече на 17 май 2015 г.

(3)

Страните по споразумението считат, че бързото подновяване на споразумението би било в техен взаимен интерес.

(4)

Съдържанието на подновеното споразумение следва да бъде еднакво със съдържанието на споразумението.

(5)

Като следствие от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник.

(6)

Подновяването на споразумението следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото от името на Европейския съюз се одобрява подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия за допълнителен период от пет години.

Член 2

Председателят на Съвета изпраща от името на Съюза нотификация на правителството на Република Индия, че Съюзът е приключил вътрешните си процедури, необходими за подновяването на споразумението в съответствие с член 11, буква б) от споразумението.

Член 3

Председателят на Съвета изпраща от името на Съюза следната нотификация на правителството на Република Индия:

„Като следствие от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз заменя Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Поради това позоваванията на „Европейската общност“ в текста на споразумението, където е целесъобразно, се четат като „Европейският съюз“.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

E. SCHNEIDER


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Решение 2002/648/ЕО на Съвета от 25 юни 2002 г. относно сключването на Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (ОВ L 213, 9.8.2002 г., стр. 29).

(3)  Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (ОВ L 213, 9.8.2002 г., стр. 30).

(4)  Решение 2009/501/ЕО на Съвета от 19 януари 2009 г. за сключване на Споразумение за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия (ОВ L 171, 1.7.2009 г., стр. 17).


7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/20


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1789 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с измененията на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП (Директивата за качеството на горивата)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) („Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

В съответствие с член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени inter alia приложения II и XX към Споразумението за ЕИП.

(3)

Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) трябва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(4)

Приложения II и XX към Споразумението за ЕИП следва да бъдат съответно изменени.

(5)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложените изменения на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

E. SCHNEIDER


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ …/2015

от …

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО (1) трябва да бъде включена в Споразумението за ЕИП.

(2)

Директива 2009/30/ЕО отменя Директива 93/12/ЕИО на Съвета (2), която е включена в Споразумението за ЕИП и която следва съответно да отпадне от него.

(3)

Поради това приложения II и XX към Споразумението за ЕИП следва съответно да бъдат изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава XVII от приложение II към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

В точка 6а (Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32009 L 0030: Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88).“

2.

В точка 6а (Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следният текст:

„в)

В член 2, параграф 5 думата „Исландия“ се добавя след думата „Финландия“, а думата „Норвегия“ се добавя след думата „Литва“.

г)

В член 3, параграф 4 след първата алинея се добавя следната алинея:

„Исландия може да разреши на пазара да бъде пуснат през летния период бензин със съдържание на етанол или метанол, чието максимално налягане на парите е 70 кРа, при условие че използваният етанол е биогориво или че намалението в емисиите на парникови газове благодарение на използването на метанол отговаря на критериите, посочени в член 7б, параграф 2.“

д)

Членове 7а—7д не се прилагат спрямо Лихтенщайн.

е)

Член 7б, параграф 6 не се прилага спрямо държавите от ЕАСТ.“

3.

Текстът на точка 6 (Директива 93/12/ЕИО на Съвета) се заличава.

Член 2

В точка 21аг (Директива 1999/32/ЕО на Съвета) от приложение XX към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32009 L 0030: Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88).“

Член 3

Текстовете на Директива 2009/30/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на … г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (3).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари

на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88.

(2)  ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81.

(3)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]


7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/23


РЕШЕНИЕ (EС, ЕВРАТОМ) 2015/1790 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 300, параграф 2 и член 302 от него,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2015/1157 на Съвета от 14 юли 2015 г. за определяне на състава на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взе предвид предложенията, направени от всяка държава членка,

след консултация с Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение 2010/570/ЕС, Евратом на Съвета (2) мандатът на настоящите членове на Европейския икономически и социален комитет изтича на 20 септември 2015 г. Поради това членовете следва да се назначат за срок от пет години, считано от 21 септември 2015 г.

(2)

За назначаването на членове на Европейския икономически и социален комитет всяка държава членка беше приканена да представи на Съвета списък на кандидати — представители на организациите на работодателите, на работниците и на други структури, представляващи гражданското общество, по-конкретно в социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната област.

(3)

На 18 септември 2015 г. Съветът прие Решение (ЕС, Евратом) 2015/1600 (3) за назначаване на членовете, предложени от правителствата на Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Гърция, Ирландия, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, както и девет членове, предложени от правителството на Нидерландия, за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. В Решение (EС, Евратом) 2015/1600 не беше възможно да бъдат включени членовете, чиито кандидатури не бяха съобщени на Съвета до 8 септември 2015 г.

(4)

На 14 септември 2015 г. и на 17 септември 2015 г. на Съвета беше представен списък с трима членове, предложени от правителството на Нидерландия, както и списък на членовете, предложени от литовското правителство. Тези членове следва да бъдат назначени за същия период — от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г., както този за членовете, назначени с Решение (EС, Евратом) 2015/1600. Ето защо настоящото решение следва да се прилага с обратно действие от 21 септември 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата, които са изброени в приложението към настоящото решение, се назначават за членове на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То поражда действие на 21 септември 2015 г.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

E. SCHNEIDER


(1)  ОВ L 187, 15.7.2015 г., стр. 28.

(2)  Решение 2010/570/ЕС, Евратом на Съвета от 13 септември 2010 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г. (ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8).

(3)  Решение (EС, Евратом) 2015/1600 на Съвета от 18 септември 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 53).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — PRILOG — ALLEGATO — PIELIKUMS

PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK

ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed

Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi

Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie

Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

LIETUVA

Mr Alfredas JONUŠKA

Director General, Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts

Mr Linas LASIAUSKAS

Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director-General, Lithuanian Confederation of Industrialists

Ms Tatjana BABRAUSKIENĖ

International secretary, Lithuanian Education Trade Union

Ms Daiva KVEDARAITĖ

International secretary, Lithuanian Trade Union „Solidarity“

Ms Irena PETRAITIENĖ

Chair, Lithuanian civil servants', budget and public institutions employees' trade union

Mr Mindaugas MACIULEVIČIUS

Director, Agricultural cooperative „Lithuanian Quality“

Mr Vitas MAČIULIS

Business Consultant, State Research Institute of Physical and Technological Sciences Centre

President, Lithuanian Solar Energy Association

Ms Indrė VAREIKYTĖ

Director, Public Institution „SOS Projects“

NEDERLAND

Mr Joost VAN IERSEL

Former Chairman of The Hague Chamber of Commerce

Lecturer and author of articles on political economy and Europe

Mr Johannes Gertrudis Wilhelmina SIMONS

Chair of the seniors of the Benelux Interuniversity Association of Transport Economists (BIVEC)

Emeritus Professor of Transport Economics, Free University of Amsterdam

Mr Cornelis Willibrordus Maria LUSTENHOUWER

Director/General Counsel and Chief Compliance Officer of DELTA N.V. in Middelburg (NL)


7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1791 НА СЪВЕТА

от 5 октомври 2015 година

за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари, 5 февруари и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Onofrio INTRONA се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

г-н Roberto CIAMBETTI, Consigliere e Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 5 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70.


7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/28


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1792 НА СЪВЕТА

от 5 октомври 2015 година

за назначаване на петима членове от Испания и петима заместник-членове от Испания в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложенията на правителството на Испания,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари, 5 февруари и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

Пет места за членове на Комитета на регионите се освободиха след изтичането на мандата на г-жа Rita BARBERÁ NOLLA, г-жа Yolanda BARCINA ANGULO, г-жа María Dolores de COSPEDAL GARCÍA, г-н Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ и г-н José Antonio MONAGO TERRAZA.

(3)

Пет места за заместник-членове на Комитета на регионите се освободиха след изтичането на мандата на г-н Enrique BARRASA SÁNCHEZ, г-н Borja COROMINAS FISAS, г-жа Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES, г-жа María Victoria PALAU TÁRREGA и г-н Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се за членове на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

D.a Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra

D.a Cristina CIFUENTES CUENCAS, Presidenta de la Comunidad de Madrid

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura

D. Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

D. Ximo PUIG I FERRER, Presidente de la Generalidad Valenciana

Член 2

Назначават се за заместник-членове на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

Dña Rosa BALAS TORRES, Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura

Dña. Elena CEBRIÁN CALVO, Consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalidad Valenciana

D. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL, Director General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

D.a Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE, Directora General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

D.a Ana OLLO HUALDE, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 5 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70.


7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/30


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1793 НА СЪВЕТА

от 6 октомври 2015 година

за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/389/ОВППС (1).

(2)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/485/ОВППС (2) за изменение на Решение 2012/389/ОВППС и удължаване на мандата на мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) до 12 декември 2016 г.

(3)

Решение 2012/389/ОВППС следва да бъде изменено, за да се удължи периодът, за който се отнася референтната сума, до 15 декември 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 13, параграфи 1 и 2 от Решение 2012/389/ОВППС се заменят със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP NESTOR разходи за периода от 16 юли 2012 г. до 15 ноември 2013 г., е в размер на 22 880 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP NESTOR разходи за периода от 16 ноември 2013 г. до 15 октомври 2014 г., е в размер на 11 950 000 EUR.

Референтната сума за покриване на свързаните с EUCAP NESTOR разходи за периода от 16 октомври 2014 г. до 15 декември 2015 г., е в размер на 17 900 000 EUR.

2.   Всички разходи се управляват в съответствие с правилата и процедурите, приложими за общия бюджет на Съюза. Участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за обществена поръчка от страна на EUCAP NESTOR е отворено без ограничения. Освен това не се прилагат правила за произход на стоките, закупени от EUCAP NESTOR.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 6 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  Решение 2012/389/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 40).

(2)  Решение 2014/485/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 39).


Поправки

7.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/31


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство

( Официален вестник на Европейския съюз L 283 от 27 септември 2014 г. )

На страница 15 в приложението, в част II „Показатели за изпълнението“

вместо:

„Приоритет на Съюза 1 — насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите (брой на проектите) (*показатели от значение и за проекти за рибарството във вътрешни води)“

да се чете:

„Приоритет на Съюза 1 — насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите (брой на операциите) (*показатели от значение и за операции за рибарството във вътрешни води)“.

На страница 16 в приложението, в част II „Показатели за изпълнението“

1.

вместо:

„Приоритет на Съюза 2 — насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите (брой проекти)“

да се чете:

„Приоритет на Съюза 2 — насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите (брой операции)“;

2.

вместо:

„Приоритет на Съюза 3 — насърчаване на изпълнението на ОПОР: контрол и събиране на данни. (Брой на проектите)“

да се чете:

„Приоритет на Съюза 3 — насърчаване на изпълнението на ОПОР: контрол и събиране на данни. (Брой на операциите)“;

3.

вместо:

„Приоритет на Съюза 4 — повишаване на заетостта и териториалното сближаване (брой проекти, с изключение на 1)“

да се чете:

„Приоритет на Съюза 4 — повишаване на заетостта и териториалното сближаване (брой операции, с изключение на 1)“.

На страница 17 в приложението, в част II „Показатели за изпълнението“

1.

вместо:

„Приоритет на Съюза 5 — насърчаване на предлагането на пазара и преработката (брой проекти, с изключение на 1 и 4)“

да се чете:

„Приоритет на Съюза 5 — насърчаване на предлагането на пазара и преработката (брой операции, с изключение на 1 и 4)“;

2.

вместо:

„Приоритет на Съюза 6 — насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика (брой проекти)“

да се чете:

„Приоритет на Съюза 6 — насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика (брой операции)“.

На страница 19 в приложението, в бележка под линия 10

вместо:

„Включително проекти по съответната мярка от ЕФМДР, които може да подпомагат целите за постигане и поддържане на добро екологично състояние съгласно изискванията на Директива 2008/56/ЕО.“

да се чете:

„Включително операции по съответната мярка от ЕФМДР, които може да подпомагат целите за постигане и поддържане на добро екологично състояние съгласно изискванията на Директива 2008/56/ЕО.“