ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 257

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
2 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1755 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1756 на Комисията от 21 септември 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Citron de Menton (ЗГУ)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1757 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на веществото фолпет като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 6 ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1758 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на фолпет като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 7 и 9 ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1759 на Комисията от 28 септември 2015 година за одобряване на глутаралдехид като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 2, 3, 4, 6, 11 и 12 ( 1 )

19

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1760 на Комисията от 1 октомври 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматичното вещество p-мента-1,8-диен-7-ал от списъка на Съюза ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1761 на Комисията от 1 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 по отношение на докладите и таксите на референтната лаборатория на Общността и списъка на лабораториите в приложение II към него ( 1 )

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1762 на Комисията от 1 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

35

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1763 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

37

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1764 на Съвета от 1 октомври 2015 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1765 на Комисията от 30 септември 2015 година за изменение на приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО по отношение на статута на федерална провинция Baden-Württemberg в Германия и на регион Valle d'Aosta в Италия на свободни от инфекциозен ринотрахеит по говедата (нотифицирано под номер С(2015) 6572)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1755 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/1763 на Съвета от 1 октомври 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 1 октомври 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1763 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди, с което се предвиждат ограничения за пътуване и замразяване на финансовите средства и икономическите ресурси на определени лица, образувания или органи, отговорни за подкопаване на демокрацията или възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие, лицата, образуванията или органите, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди. Тези лица са включени в списъка в приложението към Решение (ОВППС) 2015/1763.

(2)

Необходими са допълнителни действия от страна на Съюза за изпълнението на Решение (ОВППС) 2015/1763.

(3)

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия следва да направят предложение за регламент относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди.

(4)

С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.

(5)

Правомощията за изменение на списъка в приложение I към настоящия регламент следва да се упражняват от Съвета с оглед на породените от положението в Бурунди конкретни заплахи за международния мир и сигурност в региона, както и с цел да се гарантира съгласуваност с процеса за изменение и преразглеждане на приложението към Решение (ОВППС) 2015/1763.

(6)

За прилагането на настоящия регламент и за гарантиране на максимална правна сигурност в рамките на Съюза следва да се публикуват имената и другите съответни данни на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси трябва да бъдат замразени в съответствие с настоящия регламент. При всяка обработка на лични данни следва да се спазват Директива 95/46/ЕО (2) и Регламент (ЕО) № 45/2001 (3).

(7)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно при публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали нейното удовлетворяване е потърсено по съдебен ред, предявена преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент, по силата на договор или на сделка или във връзка с изпълнението на договор или на сделка, и включва по-специално:

i)

претенция за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с договор или сделка;

ii)

претенция за удължаване на сроковете или плащане на обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii)

претенция за компенсация по отношение на договор или сделка;

iv)

насрещна претенция;

v)

претенция за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, където са били постановени;

б)

„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея право, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от сделката или свързана със сделката;

в)

„компетентни органи“ се отнася до компетентните органи на държавите членки, както са посочени на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II;

г)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

д)

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

е)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

ж)

„финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

парични средства, чекове, парични претенции, менителници, парични записи и други разплащателни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v)

кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, коносаменти, документи за продажба; както и

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси;

з)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно предвидените в него условия, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I, или се владеят, държат или контролират от тях.

2.   Не се предоставят, пряко или косвено, никакви финансови средства или икономически ресурси на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложение I, или в тяхна полза.

3.   В приложение I са включени физическите или юридическите лица, образуванията и органите, за които Съветът е установил в съответствие с член 2, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2015/1763, че:

а)

подкопават демокрацията или възпрепятстват търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие в Бурунди;

б)

участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди; и

в)

физически лица, свързани с лицата, посочени в букви а) и б).

Член 3

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси, при такива условия, каквито сметнат за необходими, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основните нужди на физическите или юридическите лица, включени в списъка в приложение I, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания на разходи за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни по размер професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за плащането на извънредни разходи, при условие поне две седмици преди предоставяне на разрешението компетентният орган да е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за основанията, на които според него следва да се предостави конкретното разрешение.

2.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 1.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в списъка в приложение I на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в член 2, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяването на претенции, уважени с такова решение или признати за валидни в такова решение, в рамките на приложимите закони и подзаконови актове, отнасящи се до правата на лицата, предявили тези претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 1.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 и при условие че е дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган, или съгласно задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или орган са били включени в приложение I, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е констатирал, че:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложение I; и

б)

плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2.

2.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 1.

Член 6

1.   Член 2, параграф 2 не възпрепятства превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети страни, по сметката на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка, при условие че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира съответния компетентен орган за всяка подобна сделка.

2.   Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в приложение I; или

в)

плащания, дължими по силата на съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава членка, или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания се замразяват в съответствие с член 2, параграф 1.

Член 7

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на разпоредбите на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; както и

б)

сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази информация.

2.   Всяка допълнителна информация, която Комисията получи пряко, се предоставя на държавите членки.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 8

Забранява се съзнателното и преднамереното участие в дейности, чийто предмет или ефект се състои в заобикалянето на мерките, посочени в член 2.

Член 9

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприето добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да била отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 10

1.   Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, а именно претенция за компенсация или претенция по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или плащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, под всякаква форма, ако са предявени от:

а)

посочени в списъка физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение I;

б)

всяко физическо или юридическо лице, образувание или орган, което действа чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.   Във всяко производство във връзка с изпълнение на дадена претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение по съответната претенция.

3.   Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 11

1.   Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и споделят всяка друга необходима информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация:

а)

относно замразени финансови средства по член 2 и разрешения, предоставени съгласно членове 3, 4 и 5;

б)

относно нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.   Държавите членки незабавно се информират взаимно и информират Комисията за всяка друга относима информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 12

Комисията се упълномощава да изменя приложение II въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

Член 13

1.   Когато Съветът реши да приложи спрямо физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 2, параграф 1, той изменя съответно приложение I.

2.   Съветът съобщава решението си на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1, заедно с основанията за включването в списъка, като това се прави пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическото или юридическото лице, образуванието или органа да представи възражения.

3.   Ако бъдат представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира физическото или юридическото лице, образуванието или органа за това.

4.   Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и най-малко на всеки 12 месеца.

Член 14

1.   В приложение I се съдържат основанията за включване в списъка на съответните физически или юридически лица, образувания или органи.

2.   В приложение I се съдържа, доколкото е налична, информацията, необходима за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейност.

Член 15

1.   Държавите членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 16

1.   Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, включени в списъка в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на своите уебсайтове, включени в списъка в приложение II.

2.   Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.   Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 17

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка;

в)

спрямо всяко физическо лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

E. SCHNEIDER


(1)  Вж. страница 37 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(3)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2

 

Име

Идентификационна информация

Основания за включване в списъка

1.

Godefroid BIZIMANA

Дата на раждане: 23.4.1968 г.

Място на раждане: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0001520

Заместник генерален директор на Националната полиция, отговорен за подкопаването на демокрацията чрез вземането на оперативни решения, довели до употребата на прекомерна сила и жестоки репресии срещу мирните демонстрации, започнали на 26 април 2015 г. след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA, известен още като NDAKUGARIKA

Дата на раждане: 1.8.1970 г.

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0000761

Началник на кабинета на президентската администрация (Présidence), отговарящ за въпросите, свързани с Националната полиция. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди чрез даване на инструкции, довели до непропорционалната употреба на сила, актове на насилие, на репресии и нарушения на международното право в областта на правата на човека срещу протестиращите от 26 април 2015 г. нататък след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza, включително на 26, 27 и 28 април в районите на Бужумбура Nyakabiga и Musaga.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA, известен още като KAZUNGU

Регистрационен № (SNR): O/00064

Бурундско гражданство. Паспорт № OP0053090

Офицер от Националната разузнавателна служба. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди чрез подбуждане към насилие и актове на репресии по време на демонстрациите, започнали на 26 април 2015 г. след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza. Отговорен за подпомагането на обучението, координирането и въоръжаването на паравоенните милиции Imbonerakure, включително извън Бурунди, които са отговорни за актовете на насилие, репресиите и тежките нарушения на правата на човека в Бурунди.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Дата на раждане: 24.11.1968 г.

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0000885

Бивш Chargé de Missions de la Présidence и бивш генерал от армията. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди, като участва в опита за преврат на 13 май 2015 г. с цел сваляне на правителството на Бурунди. Отговорен за актове на насилие — нападения с гранати — извършени в Бурунди, както и за подбуждане към насилие. Генерал Léonard Ngendakuman публично е подкрепял насилието като средство за постигане на политически цели.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за уведомяване на Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

МАЛТА

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

АДРЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:

Еuropean Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1756 НА КОМИСИЯТА

от 21 септември 2015 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Citron de Menton (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Citron de Menton“, подадено от Франция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Citron de Menton“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Citron de Menton“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6 „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 септември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 147, 5.5.2015 г., стр. 11.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1757 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2015 година

за одобряване на веществото фолпет като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 6

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 90, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 13 юли 2009 г. Италия получи заявление, подадено в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), за включване в приложение I към нея на активното вещество фолпет за използване в продуктов тип 6 — Консерванти за съдове, определен в приложение V към същата директива, който съответства на продуктов тип 6, определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(2)

В съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО през юни 2011 г. Италия представи доклад за оценката, придружен с препоръки.

(3)

На 17 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикалите, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(4)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, които се използват за продуктов тип 6 и съдържат фолпет, отговарят на изискванията, посочени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, ако са изпълнени определени условия, свързани с неговата употреба.

(5)

Поради това е целесъобразно фолпет да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 6, при условие че са спазени специфичните условия в приложението.

(6)

Тъй като фолпет отговаря на критериите за класифициране като кожен сенсибилизатор, категория 1, както е определена в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3), третираните изделия, третирани с или включващи фолпет, следва да бъдат етикетирани по подходящ начин при пускането им на пазара.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фолпет се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 6 при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия

Фолпет

Наименование по IUPAC:

N-(трихлорометилтио)фталимид

ЕО №: 205-088-6

CAS №: 133-07-3

940 g/kg

1 януари 2016 г.

31 декември 2025 г.

6

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди се предоставят при следните условия:

1)

За промишлени потребители се определят процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продуктите трябва да се използват с подходящи лични предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище по друг начин.

2)

С оглед на рисковете за почвения компонент на етикетите и, когато има такива, на информационните листове за безопасност на продуктите се посочва, че при прилагането на съхранените смеси на открито трябва да бъдат взети мерки за защита на почвата, за да се избегнат загуби и да се сведат до минимум емисиите в околната среда, освен ако може да се докаже, че рисковете могат да се намалят до приемливо равнище по други начини.

3)

С оглед на рисковете за почвата не могат да се издават разрешителни за продукти за съхранение на смеси за прилагане на открито чрез пръскане, освен ако може да се докаже, че рисковете могат да се намалят до приемливо равнище.

Пускането на пазара на третирани изделия се извършва при спазването на следните условия:

Лицето, което отговаря за пускането на пазара на дадено третирано изделие, третирано с или включващо фолпет, гарантира, че върху етикета на третираното изделие се съдържа информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 11 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1758 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2015 година

за одобряване на фолпет като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 7 и 9

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е определен списък на съществуващите активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди.

(2)

Този списък включва фолпет.

(3)

Фолпет беше подложен на оценка съгласно член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) с оглед на използването му в биоциди за продуктов тип 7 — „Консерванти за покрития“ и продуктов тип 9 — „Консерванти за влакна, кожа, гума и полимеризирани материали“, както са определени в приложение V към посочената директива, които отговарят съответно на продуктови типове 7 и 9, както са определени в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(4)

За оценяващ компетентен орган беше определена Италия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) през юни 2011 г. тя представи на Комисията доклади за оценката, придружени с препоръки.

(5)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014, на 17 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становищата на Европейската агенция по химикалите, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(6)

Съгласно тези становища може да се очаква, че биоцидите, които се използват за продуктови типове 7 и 9 и съдържат фолпет, отговарят на изискванията, посочени в член 5 от Директива 98/8/ЕО, ако са изпълнени определени условия, свързани с неговата употреба.

(7)

Поради това е целесъобразно фолпет да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктови типове 7 и 9, при спазване на специалните условия, определени в приложението.

(8)

Тъй като фолпет отговаря на критериите за класифициране като кожен сенсибилизатор от категория 1, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5), третираните артикули, които са третирани с фолпет или включват фолпет, следва да бъдат подходящо етикетирани при пускане на пазара.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фолпет се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 7 и 9 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия

Фолпет

Наименование по IUPAC:

N-(трихлорометилтио)фталимид

ЕО №: 205-088-6

CAS №: 133-07-3

940 g/kg

1 октомври 2016 г.

30 септември 2026 г.

7

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлени ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

2)

Предвид рисковете за почвата, на етикетите и — когато има такива — на информационните листове за безопасност на продуктите, се посочва, че трябва да бъдат взети мерки за защита на почвата при нанасянето на приготвените смеси на открито с четка, с цел да се предотвратят изпускания и да се сведат до минимум емисиите в околната среда, освен ако може да бъде доказано, че рисковете може да бъдат намалени до приемливо равнище чрез други средства.

3)

Предвид рисковете за почвата, използването на продукти за консервиране на смеси, предназначени за пръскане на открито, не се разрешава, освен ако може да бъде доказано, че рисковете може да бъдат намалени до приемливо равнище.

Пускането на третирани артикули на пазара зависи от изпълнението на следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третиран артикул, който е третиран с фолпет или включва фолпет, е длъжно да осигури в етикета на третирания артикул да се съдържа информацията по член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

9

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следното условие:

За промишлени ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

Пускането на третирани артикули на пазара зависи от изпълнението на следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третиран артикул, който е третиран с фолпет или включва фолпет, е длъжно да осигури в етикета на третирания артикул да се съдържа информацията по член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1759 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2015 година

за одобряване на глутаралдехид като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 2, 3, 4, 6, 11 и 12

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 (2) се установява списък на съществуващите активни вещества, които следва да бъдат оценени с оглед на евентуалното одобрение за използване в състава на биоциди.

(2)

Този списък включва глутаралдехид.

(3)

По отношение на глутаралдехид бе направена оценка в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) за използване в продуктов тип 2 — дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова и професионална употреба с цел опазване здравето на населението, продуктов тип 3 — биоциди за ветеринарно-хигиенни цели, продуктов тип 4 — дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за хора и животни, продуктов тип 6 — консерванти за продукти в затворени съдове, продуктов тип 11 — консерванти на течности, използвани в системи за охлаждане и обработка на материали, както и продуктов тип 12 — слимициди, съгласно определенията в приложение V към същата директива и отговарящи съответно на продуктови типове 2, 3, 4, 6, 11 и 12 съгласно определенията в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(4)

За оценяващ компетентен орган беше определена Финландия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (4) на 30 март 2011 г. и на 31 януари 2013 г. тя представи на Комисията докладите за оценката, придружени от препоръки.

(5)

В съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 1062/2014, становището на Европейската агенция по химикалите бе формулирано на 1 октомври 2014 г. от Комитета по биоцидите, като бяха взети предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(6)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктови типове 2, 3, 4, 6, 11 и 12 и съдържащи глутаралдехид, отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО, при условие че са спазени определени условия за използването им.

(7)

Поради това е целесъобразно глутаралдехид да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктови типове 2, 3, 4, 6, 11 и 12, при условие че са спазени специфичните условия в приложението.

(8)

В становището се заключава, че глутаралдехид отговаря на критериите за класифициране като респираторен сенсибилизатор, съгласно определението в точка 3.4.1.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(9)

Тъй като по смисъла на член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 веществата, за които оценяването на заявленията от страна на държавите членки е приключило към 1 септември 2013 г., се одобряват в съответствие с Директива 98/8/ЕО, периодът на одобрението следва да бъде 10 години, в съответствие с практиката, установена съгласно същата директива.

(10)

По смисъла на член 23 от Регламент (ЕС) № 528/2012 обаче глутаралдехид изпълнява условията по член 10, параграф 1, буква б) от същия регламент и поради това следва да се счита за кандидат за заместване.

(11)

За използване в продуктов тип 4 при оценката не е разгледано включването на съдържащи глутаралдехид биоциди в материали и предмети, предназначени да влизат в пряк или непряк контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6). За такива материали може да е необходимо да бъдат определени конкретни допустими граници за миграция в храни, както е посочено в член 5, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Поради това одобрението не следва да обхваща такава употреба, освен ако Комисията е определила такива допустими граници, или ако е установено в съответствие с посочения регламент, че такива допустими граници не са необходими.

(12)

Тъй като глутаралдехид отговаря на критериите за класифициране като респираторен сенсибилизатор и кожен сенсибилизатор подкатегория 1А съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, третираните изделия, които са третирани с глутаралдехид или които съдържат глутаралдехид, следва да бъдат съответно етикетирани при пускането им на пазара.

(13)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Глутаралдехид се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 2, 3, 4, 6, 11 и 12 при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия

Глутаралдехид

Наименование по IUPAC:

1,5-пентандиал

ЕО №: 203-856-5

CAS №: 111-30-8

950 g/kg сухо тегло (95 %)

1 октомври 2016 г.

30 септември 2026 г.

2

Глутаралдехид се счита за кандидат за замяна в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства.

2)

С оглед на рисковете за професионалните ползватели прилагането на продукти чрез втриване се допуска само ако бъде доказано, че рисковете са сведени до приемливо равнище.

Пускането на пазара на третирани изделия зависи от следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третирано изделие, което е било третирано с глутаралдехид или което съдържа глутаралдехид, гарантира, че върху етикета на третираното изделие е предоставена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

3

Глутаралдехид се счита за кандидат за замяна в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства.

2)

Прилагане чрез пулверизация се допуска само когато то се извършва от обучени професионалисти.

3)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (3), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

Пускането на пазара на третирани изделия зависи от следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третирано изделие, което е било третирано глутаралдехид или което съдържа глутаралдехид, гарантира, че върху етикета на третираното изделие е предоставена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

4

Глутаралдехид се счита за кандидат за замяна в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства.

2)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

3)

Не се включват продукти в материали и изделия, предназначени за контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако Комисията е определила конкретни допустими граници за миграция на глутаралдехид в храни или в съответствие с посочения регламент е било установено, че такива допустими граници не са необходими.

Пускането на пазара на третирани изделия зависи от следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на третирано изделие, което е било третирано с глутаралдехид или което съдържа глутаралдехид, гарантира, че върху етикета е предоставена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

6

Глутаралдехид се счита за кандидат за замяна в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства.

2)

С оглед на рисковете за здравето на хората, продуктите, предназначени за непрофесионални ползватели, не съдържат глутаралдехид в концентрация, която води до класифициране като кожен сенсибилизатор, освен когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, различни от използването на личната защитна екипировка.

3)

С оглед на рисковете за околната среда издаването на разрешителни за консерванти за сондажни промивни течности и течности за циментиране се допуска само ако може да бъде доказано, че рисковете могат да се сведат до приемливо равнище.

Пускането на пазара на третирани изделия зависи от следните условия:

1)

Смесите, третирани с глутаралдехид или съдържащи глутаралдехид, не съдържат глутаралдехид в концентрация, водеща до класифицирането им като кожни сенсибилизатори, освен ако експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, различни от използването на лична защитна екипировка.

2)

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третирано изделие, което е било третирано с глутаралдехид или което съдържа глутаралдехид, гарантира, че върху етикета на третираното изделие е предоставена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

11

Глутаралдехид се счита за кандидат за замяна в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства.

2)

С оглед на рисковете за почвите и повърхностните води използването на продукти в неголеми открити рециркулационни охладителни системи се разрешава само ако се докаже, че рисковете могат да бъдат сведени до приемливо равнище.

3)

С оглед на рисковете за околната среда издаването на разрешителни за консерванти за вода за хидравлично изпитване се допуска само ако се доказаже, рисковете могат да бъдат сведени до приемливо равнище

Пускането на пазара на третирани изделия зависи от следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третирано изделие, което е било третирано с глутаралдехид или което съдържа глутаралдехид, гарантира, че върху етикета на третираното изделие е предоставена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.

12

Глутаралдехид се счита за кандидат за замяна в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешенията за биоциди зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. Продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства, когато експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства,.

2)

С оглед на рисковете за околната среда, използването на продукти в инсталации за производство на целулоза и хартия, които не са свързани с пречиствателна станция за отпадни води, се разрешава само ако може да бъде доказано, че рисковете могат да се намалят до приемливи равнище.

Пускането на пазара на третирани изделия зависи от следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на пазара на третирано изделие, което е било третирано с глутаралдехид или което съдържа глутаралдехид, гарантира, че върху етикета на третираното изделие е предоставена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(3)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1760 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на ароматичното вещество p-мента-1,8-диен-7-ал от списъка на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (1), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се установява списък на Съюза на ароматизантите и изходните материали, одобрени за употреба във или върху храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията (3) беше приет списък на ароматичните вещества и той беше въведен в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

(3)

Списъкът може да се актуализира в съответствие с предвидената в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 обща процедура по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление от държава членка или от заинтересована страна.

(4)

Ароматичното вещество p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117) е включено в списъка като ароматично вещество в процес на оценка, за което е необходимо да се предоставят допълнителни научни данни. Заявителят е предоставил необходимите данни.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на предоставените данни и заключи в своето научно становище от 24 юни 2015 г. (4), че p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117) е генотоксичен in vivo, поради което употребата му като ароматично вещество повдига опасения относно неговата безопасност.

(6)

Веществото p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117) се среща в естествен вид в корите на плодовете от някои растения от родовете Perilla, Citrus и др.

(7)

Употребата на p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117) съответно не отговаря на посочените в член 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 общи условия за употреба на ароматизанти, поради което веществото следва незабавно да се заличи от списъка с цел защита на човешкото здраве.

(8)

Комисията следва да използва процедурата по спешност за заличаването от списъка на Съюза на предизвикващото опасения за безопасността вещество.

(9)

Поради слабата му употреба и ниското общо количество на p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117), добавяно в храни в рамките на Съюза, наличието на веществото в храната не предизвиква неотложни опасения за неговата безопасност. Като се вземат също така предвид и техническите причини, преди датата на влизане в сила на настоящия регламент следва да се определят преходни периоди за храните, съдържащи p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117), които се предлагат на пазара или се внасят в Съюза от трети страни.

(10)

Поради това част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 следва да бъде съответно изменена.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   Храни, в които е добавено ароматичното вещество p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117), които са били законно пуснати на пазара преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да бъдат предлагани на пазара до срока им на минимална трайност или срока на годност.

2.   Внасяните в Съюза храни, в които е добавено ароматичното вещество p-мента-1,8-диен-7-ал (FL № 05.117), могат да бъдат предлагани на пазара до срока им на минимална трайност или срока на годност, когато вносителят на такива храни може да докаже, че те са били изпратени от съответната трета държава и са били на път за Съюза преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ L 267, 2.10.2012 г., стр. 1).

(4)  Научно становище относно оценка № 208 на Групата по ароматизантите Revision 1 (FGE.208Rev.1): Разглеждане на данните относно генотоксичността на представители за 10 алициклични алдехиди с α, β-ненаситеност в пръстен/странична верига и прекурсори от химическа подгрупа 2.2 на FGE.19. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2015 г.; 13(7):4173, стр. 28. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173 Достъпен на следния адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 се заличава следното вписване:

„05.117

p-мента-1,8-диен-7-ал

2111-75-3

973

11788

 

 

2

ЕОБХ“


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1761 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 по отношение на докладите и таксите на референтната лаборатория на Общността и списъка на лабораториите в приложение II към него

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея и член 21, трета алинея от него,

след консултации с Европейския орган за безопасност на храните,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше установена процедура за разрешаване пускането на пазара и употребата на фуражни добавки. В него се предвижда, че всяко лице, което желае да получи разрешително за фуражна добавка или за нова употреба на дадена фуражна добавка, подава до Комисията заявление за издаване на разрешително съгласно посочения регламент.

(2)

С Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (2) се установяват подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003, що се отнася до заявленията за разрешаване на фуражни добавки или на нова употреба на дадена фуражна добавка, както и до задълженията и задачите на референтната лаборатория на Общността (РЛО).

(3)

В член 5 от Регламент (ЕО) № 378/2005 се предвижда, че РЛО представя пред Европейския орган за безопасност на храните („Органа“) пълен доклад за оценка на всяко подадено заявление за разрешително за фуражна добавка. Изключения от изискването за представяне на доклад за оценка се правят за заявления за нова употреба на фуражна добавка или заявления за промяна в условията на съществуващо разрешително, при условие че предложените условия за нова употреба или за промяна в условията на разрешителното попадат в обхвата на метода за анализ, представен преди това в съответствие с изискванията, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (3), и вече оценен. Освен това в член 4 от посочения регламент се предвижда, че РЛО изисква от заявителите да заплащат такси за подаването на заявления за издаване на разрешително. Изключение се прави, когато не са необходими проби и РЛО не трябва да изготвя доклад, тъй като методът за анализ вече е бил оценен. Заявленията за подновяване на разрешителни за фуражни добавки обаче не се ползват от посочените изключения.

(4)

Опитът показа, че изключенията от изискванията по отношение на докладите за оценка и таксите за подаване на заявление следва да бъдат прилагани и по отношение на заявленията за подновяване на разрешителни за фуражни добавки. Поради това член 5 и приложение IV към Регламент (ЕО) № 378/2005 следва да бъдат съответно изменени.

(5)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 378/2005 се съдържа списък на националните референтни лаборатории, които подпомагат РЛО при изпълнението на нейните задължения и задачи. Няколко държави членки информираха Комисията за промени във връзка със своята национална референтна лаборатория, участваща в консорциума, поради това, че вече е определена друга лаборатория или че има промяна в името или адреса на лабораторията. Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 378/2005 следва да бъде съответно актуализирано.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 378/2005 се изменя, както следва:

1.

Член 5, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Доклад за оценка не се изисква за:

а)

заявления за нова употреба на фуражна добавка, подадени в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, когато предложените условия за пускането на пазара на фуражната добавка попадат в обхвата на метода за анализ, представен преди това в съответствие с точка 2.6 от приложение II към Регламент (ЕО) № 429/2008 и вече оценен от РЛО;

б)

заявления за промяна в условията на вече съществуващо разрешително, подадени в съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, когато предложените промени или нови условия за пускането на пазара на фуражната добавка попадат в обхвата на метода за анализ, представен преди това в съответствие с точка 2.6 от приложение II към Регламент (ЕО) № 429/2008 и вече оценен от РЛО;

в)

заявления за подновяване на вече съществуващо разрешително, подадени в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, когато условията за пускането на пазара на фуражната добавка попадат в обхвата на метода за анализ, представен преди това в съответствие с точка 2.6 от приложение II към Регламент (ЕО) № 429/2008 и вече оценен от РЛО.

Независимо от разпоредбите на параграф 4 Комисията, РЛО или органът може да прецени, въз основа на основателни фактори, свързани със заявлението, че е необходимо да бъде извършена нова оценка на методите за анализ. В такива случаи РЛО уведомява заявителя за това.“

2.

Приложение II се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

3.

В приложение IV след заглавието „Ставки според вида на заявлението за разрешително за фуражни добавки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003“ точка 5 се заменя със следния текст:

„5.

Подновяване на разрешително за фуражна добавка (член 14 от Регламент (ЕО) № 1831/2003):

Такса = компонент 2 = 4 000 EUR

Когато се прилага член 5, параграф 4, буква в): такса = 0 EUR.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(3)  Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Референтна лаборатория на Общността и консорциум от национални референтни лаборатории съгласно посоченото в член 6, параграф 2

РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ НА ОБЩНОСТТА

Съвместен изследователски център на Европейската комисия. Институт за референтни материали и измервания. Geel, Белгия.

НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Belgique/België

Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT –FAVV);

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol;

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux.

Česká republika

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha.

Danmark

Fødevarestyrelsens Laboratorie Aarhus (kemisk);

Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted (kemisk og mikrobiologisk).

Deutschland

Sachgebiet Futtermittel des Bayrischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim;

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA), Speyer;

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Geschäftsbereich 6 — Labore Landwirtschaft, Nossen;

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena.

Eesti

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa;

Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa.

España

Laboratorio Arbitral Agroalimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid;

Laboratori Agroalimentari, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya, Cabrils.

France

Laboratoire de Rennes (SCL L35), Service Commun des Laboratoires DGCCRF et DGDDI, Rennes.

Éire/Ireland

The State Laboratory, Kildare.

Ελλάδα

Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης.

Italia

Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Roma;

Centro di referenza nazionale per la sorveglienza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino.

Kypros

Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia.

Latvija

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīga.

Lietuva

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius.

Luxembourg

Laboratoire de Contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck.

Magyarország

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest.

Nederland

RIKILT Wageningen UR, Wageningen.

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien.

Polska

Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin;

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy.

Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV,IP), Lisboa.

Slovenija

Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana;

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.

Slovensko

Skúšobné laboratórium analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava.

Suomi/Finland

Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors.

Sverige

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala.

United Kingdom

LGC Ltd, Teddington.

НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ ЛАБОРАТОРИИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ

Norway

The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES), Bergen.“


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1762 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

46,6

MA

171,9

MK

47,2

TR

81,2

XS

39,0

ZZ

77,2

0707 00 05

AL

46,1

MK

41,5

TR

122,2

ZZ

69,9

0709 93 10

TR

132,0

ZZ

132,0

0805 50 10

AR

137,3

BO

141,4

CL

176,4

EG

55,4

UY

92,0

ZA

142,1

ZZ

124,1

0806 10 10

BR

257,8

EG

176,0

MK

32,3

TR

146,1

ZA

128,8

ZZ

148,2

0808 10 80

AR

264,2

BR

35,7

CL

127,4

NZ

160,2

US

107,9

UY

48,0

ZA

132,3

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

131,9

CL

148,3

TR

129,3

XS

96,2

ZA

220,9

ZZ

145,3


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/37


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1763 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 март 2015 г. Европейският съюз отново изрази позицията, която бе заел в началото на кризата в Бурунди, че само чрез водещ до консенсус диалог, в съответствие със Споразумението за мир и помирение от Аруша от 2000 г. и конституцията на страната, би могло да се намери трайно консенсусно и приобщаващо политическо решение в интерес на сигурността и демокрацията за целия бурундски народ.

(2)

На 18 май 2015 г. Съветът осъди опита за държавен преврат в Бурунди, както и всеки акт на насилие или нарушаване на конституционния ред, независимо кои са извършителите им, и изрази дълбоката си загриженост за положението в Бурунди. Съветът също така изрази решителна готовност да предприеме всички необходими мерки срещу онези лица от Бурунди, които с действията си допринасят за продължаване на насилието и възпрепятстват търсенето на политическо решение.

(3)

На 22 юни 2015 г. Съветът изрази дълбоката си загриженост от броя както на жертвите, така и на случаите на тежки нарушения на правата на човека от началото на кризата, особено нарушенията, приписвани на силите за сигурност и членовете на „Имбонеракуре“. Също така Съветът отново заяви, че е твърдо решен при необходимост да приеме ограничителни мерки срещу онези, чиито действия са довели или биха довели до актове на насилие и репресии, както и до тежки нарушения на правата на човека и/или биха възпрепятствали търсенето на политическо решение в рамката, предложена от Африканския съюз и Източноафриканската общност.

(4)

На 23 юли 2015 г. Европейският съюз изрази съжаление, че правителството на Бурунди не е изпълнило изцяло съответните решения на Африканския съюз и Източноафриканската общност, с което щеше да бъде проправен пътят към провеждането на честни и всеобщи избори.

(5)

Съветът продължава да бъде сериозно обезпокоен от положението в Бурунди. При настоящите обстоятелства и в съответствие със заключенията на Съвета от юни 2015 г. следва да бъдат наложени мерки за ограничаване на пътуването и замразяване на активите срещу лицата, образуванията или органите, подкопаващи демокрацията или възпрепятстващи търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие, лицата, образуванията или органите, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди, както и срещу свързаните с тях лица, образувания и органи.

(6)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за изпълнение на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на:

а)

физическите лица, които подкопават демокрацията или възпрепятстват търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие;

б)

физическите лица, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди; и

в)

физически лица, свързани с лицата, посочени в букви а) и б),

съгласно списъка в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава членка да откаже на собствените си граждани да влязат на нейна територия.

3.   Параграф 1 не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

а)

като държава, в която се намира седалището на международна междуправителствена организация;

б)

като държава — домакин на международна конференция, която е свикана от ООН или е под егидата на ООН;

в)

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

по силата на Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (Ватикана) и Италия.

4.   Параграф 3 се смята за приложим и в случаите, когато държава членка е домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът бива надлежно информиран винаги когато държава членка предостави дерогация съгласно параграф 3 или 4.

6.   Държавите членки могат да предоставят дерогации от мерките, наложени съгласно параграф 1, когато пътуването се налага на основание спешни хуманитарни нужди или на основание участие в междуправителствени срещи и срещи, провеждани с подкрепата на Европейския съюз или чийто домакин е Европейският съюз или чийто домакин е държава членка, която е поела председателството на ОССЕ, на които се води политически диалог, пряко насърчаващ постигането на целите на политиката на ограничителни мерки, включително демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Бурунди.

7.   Държава членка, която желае да предостави дерогациите, посочени в параграф 6, уведомява писмено Съвета. Дерогацията се смята за предоставена, ако нито един член на Съвета не се противопостави писмено в рамките на два работни дни от получаването на уведомлението за предложената дерогация. Ако един или повече членове на Съвета се противопоставят, Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство, може да реши да предостави предложената дерогация.

8.   Когато съгласно параграф 3, 4, 6 или 7 държава членка разреши влизане или транзитно преминаване през нейна територия на лица, включени в списъка в приложението, разрешението се смята за строго ограничено в рамките на целта, за която е дадено, и на лицата, за които пряко се отнася.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от:

а)

физически и юридически лица, образувания или органи, които подкопават демокрацията или възпрепятстват търсенето на политическо решение в Бурунди, включително посредством актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие;

б)

физически или юридически лица, образувания или органи, които участват в планирането, ръководенето или извършването на актове, които са в нарушение на международното право в областта на правата на човека или международното хуманитарно право, според случая, или които представляват тежки нарушения на правата на човека, в Бурунди; и

в)

физически или юридически лица, образувания или органи, свързани с лицата, образуванията или органите, посочени в букви а) и б),

съгласно списъка в приложението.

2.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включени в списъка в приложението или в тяхна полза.

3.   Компетентният орган на дадена държава членка може да разреши освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при такива условия, каквито сметне за необходими, след като установи, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяването на основни нужди на физическите или юридическите лица, образувания или органи, включени в списъка в приложението, и на членове на семейството на издръжка на такива физически лица, включително плащания на разходи за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни по размер професионални хонорари и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г)

необходими за плащането на извънредни разходи, при условие поне две седмици преди предоставяне на разрешението компетентният орган да е уведомил компетентните органи на останалите държави членки и Комисията за основанията, на които според него следва да се предостави конкретното разрешение.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на дадена държава членка могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата на включване в списъка в приложението на физическото или юридическото лице, образуванието или органа по параграф 1, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяването на претенции, уважени с такова решение или признати за валидни в такова решение, в рамките на приложимите закони и подзаконови актове, отнасящи се до правата на лицата, предявили тези претенции;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъка в приложението; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф.

5.   Параграф 1 не възпрепятства физически или юридически лица, образувания или органи, включени в списъка в приложението, да извършват дължими плащания по договори, сключени от тях преди датата на включване на тези физически или юридически лица, образувания или органи в списъка в приложението, ако съответната държава членка установи, че плащанията не се получават пряко или непряко от посочени в параграф 1 физически или юридически лица, образувания или органи.

6.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали обект на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в)

плащания, дължими по силата на съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че за всички тези лихви, други приходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

Член 3

1.   Съветът, като действа по предложение на държава членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, изготвя и изменя списъка в приложението.

2.   Съветът съобщава на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи посоченото в параграф 1 решение, включително основанията за включване в списъка, пряко — ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, като на съответното лице, образувание или орган се дава възможност да представят възражения.

3.   Ако бъдат представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът преразглежда посоченото в параграф 1 решение и информира съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган за това.

Член 4

1.   В приложението се съдържат основанията за включване в списъка на лицата, образуванията и органите, посочени в член 1, параграф 1 и член 2, параграф 1.

2.   В приложението се съдържа, доколкото е налична, и необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната картата, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейност.

Член 5

За постигане на максимални резултати с мерките, изложени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага до 3 октомври 2016 г.

Настоящото решение подлежи на редовен преглед. То се подновява, а при необходимост се изменя, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

E. SCHNEIDER


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в членове 1 и 2

 

Име

Идентификационна информация

Основания за включване в списъка

1.

Godefroid BIZIMANA

Дата на раждане: 23.4.1968 г.

Място на раждане: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0001520

Заместник генерален директор на Националната полиция, отговорен за подкопаването на демокрацията чрез вземането на оперативни решения, довели до употребата на прекомерна сила и жестоки репресии срещу мирните демонстрации, започнали на 26 април 2015 г. след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA, известен още като NDAKUGARIKA

Дата на раждане: 1.8.1970 г.

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0000761

Началник на кабинета на президентската администрация (Présidence), отговарящ за въпросите, свързани с Националната полиция. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди чрез даване на инструкции, довели до непропорционалната употреба на сила, актове на насилие, на репресии и нарушения на международното право в областта на правата на човека срещу протестиращите от 26 април 2015 г. нататък след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza, включително на 26, 27 и 28 април в районите на Бужумбура Nyakabiga и Musaga.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA, известен още като KAZUNGU

Регистрационен № (SNR): O/00064

Бурундско гражданство. Паспорт № OP0053090

Офицер от Националната разузнавателна служба. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди чрез подбуждане към насилие и актове на репресии по време на демонстрациите, започнали на 26 април 2015 г. след обявяването на президентската кандидатура на президента Nkurunziza. Отговорен за подпомагането на обучението, координирането и въоръжаването на паравоенните милиции Imbonerakure, включително извън Бурунди, които са отговорни за актовете на насилие, репресиите и тежките нарушения на правата на човека в Бурунди.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Дата на раждане: 24.11.1968 г.

Бурундско гражданство. Паспорт № DP0000885

Бивш Chargé de Missions de la Présidence и бивш генерал от армията. Отговорен за възпрепятстването на търсенето на политическо решение в Бурунди, като участва в опита за преврат на 13 май 2015 г. с цел сваляне на правителството на Бурунди. Отговорен за актове на насилие — нападения с гранати — извършени в Бурунди, както и за подбуждане към насилие. Генерал Léonard Ngendakuman публично е подкрепял насилието като средство за постигане на политически цели.


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/42


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1764 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1) относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(2)

Съветът счита, че посочените ограничителните мерки следва да не засягат европейския космически сектор.

(3)

Поради това следва да бъдат разрешени някои операции, свързани с конкретни пиротехнически състави, посочени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (2), които са необходими за използването на ракети носители, експлоатирани от доставчици на услуги по изстрелване на ракети, когато тези доставчици са от държава членка или са установени в държава членка, или за използване при изстрелвания в рамките на космическите програми на Съюза, на неговите държави членки или на Европейската космическа агенция, или за зареждането с гориво на спътници от производители на спътници, установени в държава членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните параграфи:

„5.   Забраните по параграфи 1 и 3 не се прилагат по отношение на:

а)

продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, покупката или превоза на хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;

б)

вноса, покупката или превоза на несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);

в)

продажбата, доставката, трансфера или износа, както и вноса, покупката и превоза на монометил хидразин (CAS 60-34-4),

за използване при ракети носители, експлоатирани от европейски доставчици на услуги по изстрелване на ракети, или за използване при изстрелвания в рамките на европейски космически програми или за зареждане с гориво на спътници от европейски производители на спътници.

Количеството при всеки случай на износ на хидразин се изчислява в зависимост от изстрелването или изстрелванията или от спътниците, за които е предназначено, и не надвишава общо количество от 800 kg за всяко отделно изстрелване или спътник. Количеството при всеки случай на износ на монометил хидразин се изчислява в зависимост от изстрелването или изстрелванията или от спътниците, за които е предназначено.

6.   Забраните по параграф 2 не се прилагат за случаите на предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, както и за случаите на предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързани с операциите, посочени в параграф 5, букви а), б) и в).

7.   За операциите, посочени в параграф 5, букви а), б) и в) и в параграф 6, се изисква предварително разрешение от компетентните органи на държавите членки. Държавите членки уведомяват надлежно Съвета за всички случаи, в които дават разрешение. Информацията включва данни за прехвърлените количества и за крайния потребител.“

2)

В член 9, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Член 2, параграф 6 се прилага от 9 октомври 2015 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

E. SCHNEIDER


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(2)  ОВ C 129, 21.4.2015 г., стр. 1.


2.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1765 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2015 година

за изменение на приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО по отношение на статута на федерална провинция Baden-Württemberg в Германия и на регион Valle d'Aosta в Италия на свободни от инфекциозен ринотрахеит по говедата

(нотифицирано под номер С(2015) 6572)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 64/432/ЕИО се определят правила относно търговията с говеда в Съюза. В член 9 от нея се предвижда, че държава членка, която има задължителна национална програма за контрол на една от заразните болести, изброени в списъка в част II от приложение Д към нея, може да представи на Комисията своята програма за одобрение. Посоченият списък включва инфекциозен ринотрахеит по говедата. При инфекциозния ринотрахеит по говедата се проявяват явни клинични симптоми на инфекция, дължаща се на херпес вирус от тип 1 (BHV-1) по говедата. В член 9 от Директива 64/432/ЕИО се предвижда също определянето на допълнителни гаранции, които могат да се изискват за търговията в рамките на Съюза.

(2)

Освен това в член 10 от Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че когато дадена държава членка счита, че нейната територия или част от нея е свободна от една от болестите, изброени в част II от приложение Д към посочената директива, тя представя на Комисията подходяща подкрепяща документация. В посочения член се предвижда също определянето на допълнителни гаранции, които може да се изискват за търговията в рамките на Съюза.

(3)

С Решение 2004/558/ЕО на Комисията (2) се одобряват програмите за контрол и ликвидиране на BHV-1, представени от държавите членки, изброени в приложение I към същото решение, за регионите, които са изброени в посоченото приложение и за които се прилагат допълнителни гаранции в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО.

(4)

Освен това в приложение II към Решение 2004/558/ЕО са изброени регионите на държавите членки, които се считат за свободни от BHV-1 и по отношение на които се прилагат допълнителни гаранции в съответствие с член 10 от Директива 64/432/ЕИО.

(5)

Към момента всички региони на Германия, с изключение на федералните провинции Bavaria, Thuringia, Saxony, Saxony-Anhalt, Brandenburg, Berlin и Mecklenburg-Western Pomerania, са включени в приложение I към Решение 2004/558/ЕО. Посочените федерални провинции са свободни от BHV-1, поради което понастоящем са включени в приложение II към посоченото решение.

(6)

Германия представи на Комисията подкрепяща документация с цел федерална провинция Baden-Württemberg да бъде счетена за свободна от BHV-1, както и за целите на допълнителните гаранции в съответствие с член 10 от Директива 64/432/ЕИО.

(7)

След оценката на представената от Германия подкрепяща документация федерална провинция Baden-Württemberg вече не следва да фигурира в приложение I към Решение 2004/558/ЕО, а да бъде включена в приложение II към същото решение, като обхватът на допълнителните гаранции по член 10 от Директива 64/432/ЕИО следва да бъде разширен, за да включи и посочената провинция. Приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Към момента регион Valle d'Aosta в Италия е включен в приложение I към Решение 2004/558/ЕО.

(9)

Италия представи на Комисията подкрепяща документация с цел регион Valle d'Aosta да бъде счетен за свободен от BHV-1, както и за целите на допълнителните гаранции в съответствие с член 10 от Директива 64/432/ЕИО.

(10)

След оценката на представената от Италия подкрепяща документация регион Valle d'Aosta вече не следва да фигурира в приложение I към Решение 2004/558/ЕО, а да бъде включен в приложение II към същото решение, като обхватът на допълнителните гаранции по член 10 от Директива 64/432/ЕИО следва да бъде разширен, за да включи и посочения регион. Приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(11)

Поради това Решение 2004/558/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  Решение 2004/558/ЕО на Комисията от 15 юли 2004 г. за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави членки програми за изкореняване на болестта (ОВ L 249, 23.7.2004 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави членки

Региони на държави членки, по отношение на които се прилагат допълнителните гаранции за инфекциозен ринотрахеит по говедата в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО

Белгия

Всички региони

Чешка република

Всички региони

Германия

Федералните провинции

Bremen

Hamburg

Hesse

Lower Saxony

North Rhine-Westphalia

Rhineland-Palatinate

Saarland

Schleswig-Holstein

Италия

Регион Friuli-Venezia Giulia

Автономна провинция Trento

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави членки

Региони на държави членки, по отношение на които се прилагат допълнителните гаранции за инфекциозен ринотрахеит по говедата в съответствие с член 10 от Директива 64/432/ЕИО

Дания

Всички региони

Германия

Федералните провинции

Baden-Württemberg

Bavaria

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Western Pomerania

Saxony

Saxony-Anhalt

Thuringia

Италия

Регион Valle d'Aosta

Автономна провинция Bolzano

Австрия

Всички региони

Финландия

Всички региони

Швеция

Всички региони