ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 241

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
17 септември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1536 на Комисията от 16 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на съгласуването на правилата за поддържане на летателната годност с Регламент (ЕО) № 216/2008, задачите от критично значение за техническото обслужване и контрола върху поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства ( 1 )

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1537 на Комисията от 16 септември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

49

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/131 на Комисията от 23 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( ОВ L 23, 29.1.2015 г. )

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

17.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 241/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1535 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 септември 2015 година

установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114, 337 и 43 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 98/34/EO на Европейския парламент и на Съвета (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, където се гарантира свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Следователно забраната за количествени ограничения на движението на стоки и на мерките, които имат същия ефект, е един от основните принципи на Съюза.

(3)

За да се насърчи гладкото функциониране на вътрешния пазар, следва да бъде осигурена възможно най-голяма прозрачност по отношение на националните инициативи за създаване на технически регламенти.

(4)

Бариерите пред търговията, които са в резултат на техническите регламенти за продуктите, могат да бъдат разрешени, само когато са необходими, за да се спазват важни изисквания и когато те имат за цел обществения интерес, чиято основна гаранция са те.

(5)

От съществено значение за Комисията е тя да разполага с необходимата информация преди приемането на техническите разпоредби. Следователно държавите членки, от които се изисква да улеснят постигането на задачите ѝ съгласно член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), трябва да я нотифицират за проектите си в областта на техническите регламенти.

(6)

Всички държави членки също трябва да бъдат информирани за техническите регламенти, предвидени от всяка една държава членка.

(7)

Целта на вътрешния пазар е да създава среда, която допринася за конкурентноспособността на предприятията. Предоставянето на повече информация е един от начините за подпомагане на предприятията да се възползват от предимствата, присъщи на този пазар. Следователно е необходимо да се даде възможност на стопанските субекти да дадат своята оценка за влиянието на националнитетехнически регламенти, предлагани от други държави членки, като се осигури редовното публикуване на заглавия на нотифицирани проекти и посредством разпоредбите относно поверителността на тези проекти.

(8)

Подходящо е, в интерес на правната сигурност, държавите членки публично да обявят приемането на национален технически регламент в съответствие с изискванията, посочени в настоящата директива.

(9)

Мерките, предназначени да обезпечат безпрепятственото функциониране или трайното развитие на пазара,относно техническите регламенти за продуктите, включват по-голяма прозрачност на националните намерения и разширяване на критериите и условията за оценка на потенциалния ефект от предлаганите правила върху пазара.

(10)

Следователно всички изисквания, установени по отношение на продукта, е необходимо да бъдат оценени и да се вземе предвид напредъка в националната практика за нормативната уредба за продуктите.

(11)

Изискванията, които са различни от техническите спецификации, отнасящи се до жизнения цикъл на даден продукт след като е бил пуснат на пазара, могат да повлияят върху свободното движение на този продукт или да създават пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(12)

Необходимо е да се изясни концепцията за фактически технически регламенти. По-специално разпоредбите, посредством които общественият орган се позовава на техническите спецификации или на други изисквания, или насърчава съблюдаването им, и разпоредбите, които се отнасят до продуктите, с които общественият орган е свързан, с оглед на обществения интерес, предават на такива изисквания или спецификации по-обвързваща стойност, отколкото те биха имали иначе по силата на частния им произход.

(13)

На Комисията и на държавите членки трябва да се предостави достатъчно време, за да могат да предложат поправки към дадена предвидена мярка, с цел да бъдат отстранени или намалени пречките, които тя може да създаде за свободното движение на стоки.

(14)

Съответната държава членка трябва да вземе предвид тези поправки при формулиране на окончателния текст на предвижданата мярка.

(15)

Присъщо e за вътрешния пазар, и по-специално, когато принципът за взаимно признаване не може да бъде прилаган от държавата членка, Комисията да приема или предлага да бъдат приемани задължителни актове. Установен e специфичен временен отлагателен период, с цел да не може въвеждането на националните мерки да спре приемането на задължителните актове от Европейския парламент и Съвета или от Комисията в същата област.

(16)

Съответната държава членка трябва, съгласно общите задължения, установени в член 4, параграф 3 от ДЕС, да отлага прилагането на предвидената мярка за срок, който е достатъчен, за да се проведе съвместно проучване на предлаганите поправки или подготовка на предложение за законодателен акт или за приемане на задължителен акт на Комисията.

(17)

С оглед улесняване приемането на мерките от Европейския парламент и Съвета, държавите членки следва да се въздържат от приемане на технически регламенти, когато Съветът е приел позиция на първо четене по предложение на Комисията относно този сектор.

(18)

Необходимо e да бъде предвиден Постоянен комитет, чиито членове се посочват от държавите членки със задачата да сътрудничат в усилията на Комисията да намалява неблагоприятните въздействия върху свободното движение на стоки.

(19)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение III, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„продукт“ означава всеки промишлен продукт и всеки селскостопански продукт, включително и рибни продукти;

б)

„услуга“ означава каквато и да е услуга на информационното общество, тоест, каквато и да е услуга, нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба на получателя на услугите.

За целите на настоящото определение:

i)

„от разстояние“ означава, че тази услуга се предоставя без страните да присъстват едновременно на едно и също място,

ii)

„чрез електронни средства“ означава, че услугата се изпраща първо и се получава по местоназначение чрез електронно оборудване за обработка (включително цифрово компресиране) и съхранение на данни и изцяло се пренася, предава и получава чрез кабел, радио, оптични средства или други електромагнитни средства,

iii)

„по индивидуална молба на получателя на услугите“ означава, че услугата се предоставя чрез пренос на данни по индивидуална молба.

Индикативен списък на услугите, които не са предмет на настоящото определение, е установен в приложение I;

в)

„техническа спецификация“ означава спецификацията, която се съдържа в документа, в който са изложени характеристиките, изисквани за продукта, като например ниво на качество, функционални характеристики, безопасност или размери, включително изискванията, които се прилагат към продукта по отношение на името, с което продуктът се продава, терминология, символи, изпитване и методи за изпитване, опаковка, маркиране или етикетиране и процедури за оценяване на съответствието.

Терминът „техническа спецификация“ също така включва производствените методи и процеси, използвани по отношение на селскостопански продукти, както са посочени в член 38, параграф 1, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), продуктите, предназначени за консумация от човека и от животните, и лекарствените продукти, както са определени в член 1 от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), както и производствените методи и процеси, които се отнасят за други продукти, върху чиито характеристики те оказват влияние;

г)

„други изисквания“ означава изискване, различно от техническа спецификация, наложено на продукт най-вече с цел защита на потребителя или околната среда, и което засяга неговия цикъл на съществуването след пускането му на пазара, като например, условията на употреба, рециклиране, повторна употреба или изхвърляне, когато такива условия могат значително да повлияят върху състава или естеството на продукта или върху неговата продажба;

д)

„правило за услуги“ означава изискване от общ характер, свързано с предприемането и упражняването на дейности за услуги според значението на буква б), и по-специално разпоредби относно доставчиците на услуги, услугите и получателите на услугите, като се изключат всякакви правила, които не са специално насочени към услугите, определени в тази точка.

За целите на настоящото определение:

i)

едно правило се счита за специално насочено към услугите на информационното общество, когато, взимайки предвид причините за него и оперативната му част, конкретната цел и предмет на всички или някои от отделните му разпоредби е да регулира такива услуги по ясен и целенасочен начин,

ii)

едно правило не се счита за специално насочено към услугите на информационното общество, ако дава отражение върху тези услуги само по имплицитен начин или инцидентно;

е)

„технически регламент“ означава техническа специфицикация и други изисквания или правила за услуги, включващи съответни административни разпоредби, спазването на които е задължително, юридически или фактически, в случаите на маркетинг, предоставяне на услуги, установяване на оператор за услуги или използване в държава членка или в голяма част от нея, както и законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите членки, с изключение на тези, предвидени в член 7, забраняващи производството, вноса, маркетинга или използването на един продукт или забраняващи предоставянето или използването на услуга или установяването на доставчик на услуги.

Фактически техническите регламенти включват:

i)

законови, подзаконови или административни разпоредби на държава членка, които препращат или към технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, или към професионални кодекси или кодекси на практиките, които на свой ред препращат към технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, при спазването, на които се налага презумпцията за съответствие със задълженията, наложени от посочените по-горе законови, подзаконови или административни разпоредби,

ii)

доброволни споразумения, по които публичният орган е страна, и които в името на общия интерес регулират спазването на техническите спецификации или други изисквания или правила за услуги, с изключение на спецификации в тръжни документи за обществени поръчки,

iii)

технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, които са свързани с фискални или финансови мерки, даващи отражение върху потреблението на продукти или услуги чрез стимулиране на спазването на такива технически спецификации или други изисквания или правила за услуги; техническите спецификации или други изисквания или правилата за услуги, свързани с националните социално-осигурителни системи не се включват.

Настоящото обхваща техническите регламенти, наложени от органите, определени от държавите членки и включени в списък, който се изготвя и актуализира, при необходимост, от Комисията, в рамките на Комитета, посочен в член 2.

Същата процедура се прилага за изменение на този списък;

ж)

„проект на технически регламент“ означава текстът на техническа спецификация или друго изискване или правило за услуги, включително административни разпоредби, формулиран с цел да бъде приет и да влезе в сила или в крайна сметка да бъде приет като технически регламент, като текстът е в етап на подготовка, на който все още по него могат да се правят съществени изменения.

2.   Настоящата директива не се прилага за:

a)

услуги за радиоизлъчване;

б)

услуги за телевизионно излъчване, предмет на член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6).

3.   Настоящата директива не се прилага за правилата, свързани с въпроси, които са предмет на законодателството на Съюза в областта на далекосъобщителните услуги, както е посочено в Директива 2002/21/EO на Европейския парламент и на Съвета (7).

4.   Настоящата директива не се прилага за правилата, свързани с въпросите, които са предмет на законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги, както са изброени неизчерпателно в приложение II към настоящата директива.

5.   С изключение на член 5, параграф 3, настоящата директива не се прилага за правилата, приети от или за регулираните пазари по смисъла на Директива 2004/39/EO на Европейския парламент и на Съвета (8) или от или за други пазари или органи, извършващи функции по клиринг и сетълмент на тези пазари.

6.   Настоящата директива не се прилага за онези мерки, които държавите членки считат за необходими според договорите за защита на лица, по-специално на работниците, когато продуктите се използват, при условие че тези мерки не оказват влияние върху продуктите.

Член 2

Създава се Постоянен комитет, който се състои от представители, определени от държавите членки, които могат да се обръщат за помощ към експерти или консултанти; неговият председател е представител на Комисията.

Комитетът изготвя своя процедурен правилник.

Член 3

1.   Комитетът се среща най-малко два пъти в годината.

Комитетът заседава в специален състав, за да разглежда въпроси относно услугите на информационното общество.

2.   Комисията предоставя на Комитета доклад за въвеждането и прилагането на процедурите, определени в настоящата директива и представя предложения с цел отстраняване на съществуващите или очаквани пречки за търговията.

3.   Комитетът изразява своето становище относно информацията и предложенията, посочени в параграф 2 и в тази връзка може да предлага, по-специално, Комисията да:

а)

гарантира, когато е необходимо, че първоначално заинтересованите държави членки да се разберат помежду си за подходящи мерки, за да избегне риска от създаване на пречки на търговията;

б)

предприема всички необходими мерки;

в)

определя областите, където изглежда, че има нужда от хармонизация и, в случай на необходимост, следва да предприема съответната хармонизация в даден сектор.

4.   Комитетът трябва да бъде консултиран от Комисията:

а)

когато решава относно конкретната система, чрез която обмяната на информация, предвидена в настоящата директива, ще се осъществява, и за всички промени в нея;

б)

когато преразглежда функционирането на системата, предвидена с настоящата директива.

5.   Комитетът може да бъде консултиран от Комисията относно всеки предварителен проект на технически регламент, получен от последната.

6.   Всички въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, могат да бъдат предоставени на Комитета по искане на председателя му или на държава членка.

7.   Процедурите на Комитета, както и информацията, която му се предоставя, са поверителни.

Въпреки това, Комитетът и националните органи, могат, при условие че са взети необходимите предпазни мерки, да се консултират, за експертно мнение, с физически или юридически лица, включително лица от частния сектор.

8.   Относно правилата за услуги, Комисията и Комитетът могат да се консултират с физически или юридически лица от определени индустрии или академични институции и когато е възможно, с представителни органи, способни да предоставят експертно мнение относно социалните и обществени цели и последствията от въвеждането на който и да било проект на правило за услуги и да взимат предвид съветите им, винаги когато това се изисква от тях.

Член 4

Държавите членки съобщават на Комисията в съответствие с член 5, параграф 1 всички искания, отправени към институции за стандартизация, за изготвяне на технически спецификации или стандарт за специфични продукти с цел въвеждане в действие на технически регламент за такива продукти във форма на проекти на технически регламенти, и посочват основанията за въвеждането им в действие.

Член 5

1.   При условията, предмет на член 7, държавите членки незабавно предоставят на Комисията всички проекти на технически регламенти, с изключение, когато те само транспонират пълния текст на международен или европейски стандарт, в който случай информацията относно съответния стандарт е достатъчна; те също така предоставят на Комисията изявление за причините, които налагат приемането на такъв технически регламент, когато това не е разяснено в проекта.

Когато е необходимо, и освен ако вече не е бил изпратен с предишно съобщение, държавите членки едновременно предоставят текста на съществените и с пряко значение основни законови или подзаконови разпоредби на Комисията, ако запознаването с такива текстове е необходимо за оценяване значението на проекта на техническия регламент.

Държавите членки предоставят отново проекта на техническия регламент на Комисията при условията, посочени в първа и втора алинея на настоящия параграф ако направят промени в проекта, с които значително се изменя обхвата му, съкращава се първоначално предвидения срок за прилагането му, допълват се спецификации или изисквания, или последните се правят по-ограничителни.

Когато, по-специално, проектът на техническия регламент конкретно цели да ограничи търговията или употребата на химично вещество, препарат или продукт, на основания отнасящи се до общественото здраве или защитата на потребителите или околната среда, държавите членки също така изпращат резюме или позоваване на всички съответни данни, имащи отношение към въпросното вещество, препарат или продукт и към известните и налични заместители, когато такава информация е налице, и представят очакваните резултати от мярката върху общественото здраве и защитата на потребителя и околната среда, заедно с анализ на риска, извършен, както е необходимо, в съответствие с принципите, предвидени в съответната част на раздел II.3 от приложение ХV на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (9).

Комисията незабавно нотифицира останалите държави членки за проекта на техническия регламент и всички документи, които са ѝ били препратени. Тя също може да отнесе този проект, за мнение, до Комитета, посочен в член 2 от настоящата директива и, когато е необходимо, до комитета, отговорен за въпросната сфера.

Относно техническите спецификации или други изисквания или правила за услуги, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii) от настоящата директива, коментарите или подробните становища на Комисията или на държавите членки могат да засягат единствено аспекти, които могат да възпрепятстват търговията или, по отношение на правилата за услуги, свободното движение на услуги или свободата на установяване на оператори на услуги, но не и фискални или финансови аспекти на мерките.

2.   Комисията и държавите членки могат да отправят коментари към държавата членка, която е изпратила проект на технически регламент; тази държава членка взима под внимание такива коментари, доколкото е възможно, при последващата подготовка на техническия регламент.

3.   Държавите членки незабавно предоставят окончателния текст на техническия регламент на Комисията.

4.   Информацията, предоставена в съответствие с настоящия член, не е поверителна, освен при изричното искане на нотифициращата държава членка. Всички такива искания се обосновават.

При такива случаи, ако са предприети необходимите предпазни мерки, Комитетът, посочен в член 2 и националните органи, могат да потърсят експертен съвет от физически или юридически лица от частния сектор.

5.   Когато проектите на технически регламенти съставляват част от мерките, които се изисква да бъдат предоставени на Комисията на етапа на изготвяне на проекта според друг акт на Съюза, държавите членки могат да предадат съобщение, по смисъла на параграф 1, според този друг акт, при условие че изрично отбележат, че споменатата информация представлява също така информация за целите на настоящата директива.

Липсата на реакция от страна на Комисията, по смисъла на настоящата директива, към проект на технически регламент, не засяга което и да било решение, което може да бъде прието според други актове на Съюза.

Член 6

1.   Държавите членки отлагат приемането на проект на технически регламент с три месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1.

2.   Държавите членки отлагат:

с четири месеца приемането на проект на технически регламент под формата на доброволно споразумение по смисъла на член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii),

без да се засягат параграфи 3, 4 и 5 от настоящия член, с шест месеца приемането на какъвтои да било друг проект на технически регламент, с изключение на проекти на правила за услуги,

от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1, ако Комисията или друга държава членка внесе подробно становище в рамките на три месеца от тази дата, според което предлаганата мярка може да създаде пречки за свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар;

без да се засягат параграфи 4 и 5, с четири месеца приемането на всякакви проекти на правила за услуги, от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1, ако Комисията или друга държава членка внесе подробно становище в рамките на три месеца от тази дата, според което предлаганата мярка може да създаде пречки за свободното движение на услуги или за свободата на установяване на операторите на услуги на вътрешния пазар.

По отношение на проектите на правила за услуги, подробните становища на Комисията или държавите членки не могат да засягат каквито и да било мерки за културна политика, по-конкретно в аудиовизуалната сфера, които държавите членки могат да приемат в съответствие със законодателството на Съюза, взимайки предвид своето езиково разнообразие, специфичните си национални и регионални характеристики и културното си наследство.

Заинтересованите държави членки докладват на Комисията за действията, които възнамеряват да предприемат относно такива подробни становища. Комисията коментира тези действия.

По отношение на правилата за услуги, въпросните държави членки посочват, когато е необходимо, причините за това защо подробните становища не могат да бъдат взети предвид.

3.   С изключение на проектите на правила, свързани с услуги, държавите членки отлагат приемането на проект на технически регламент с 12 месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1 от настоящата директива, ако в рамките на три месеца от тази дата Комисията обяви намерението си да предложи или приеме директива, регламент или решение по въпроса в съответствие с член 288 от ДФЕС.

4.   Държавите членки отлагат приемането на проект на технически регламент с 12 месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 5, параграф 1 от настоящата директива, ако до три месеца след тази дата Комисията обяви, че проектът на технически регламент се отнася за въпрос, който е предмет на предложение за директива, регламент или решение, представено на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 288 от ДФЕС.

5.   Ако Съветът приеме позиция на първо четене по време на отлагателния период, посочен в параграфи 3 и 4, този период, при условията на параграф 6, се удължава до 18 месеца.

6.   Задълженията, посочени в параграфи 3, 4 и 5, отпадат:

a)

когато Комисията уведоми държавите членки, че не възнамерява повече да предлага или приема задължителни актове;

б)

когато Комисията уведоми държавите членки за оттеглянето на проекта или предложението си;

в)

когато Европейският парламент и Съветът или Комисията приемат задължителен акт.

7.   Параграфи 1—5 не се прилагат в случаите, когато:

a)

по спешни причини, възникнали поради сериозни и непредвидими обстоятелства, свързани с опазването на общественото здраве или безопасност, защитата на животни или опазването на растения, и, в случая на правила за услуги, и по причини на обществената политика, особено за защита на малолетни, една държава членка е задължена да изготви технически регламенти в много кратък период от време, за да може да влязат в сила и да бъдат въведени незабавно без да са възможни каквито и да било консултации, или

б)

по спешни причини, предизвикани от сериозни обстоятелства, свързани с опазването на сигурността и целостта на финансовата система, по-специално със защитата на вложителите, инвеститорите и осигурените лица, една държава членка е задължена незабавно да узакони и прилага правила за финансови услуги.

В съобщението, посочено в член 5, държавата членка обосновава неотложността на предприетите мерки. Комисията предоставя свое виждане за информацията във възможно най-кратък срок. Тя предприема подходящи действия в случаите, когато тази процедура е приложена неправомерно. Европейският парламент се информира от Комисията.

Член 7

1.   Членове 5 и 6 не се прилагат за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки или доброволните споразумения, посредством които държавите членки:

a)

се съобразяват със задължителните актове на Съюза, които водят до приемане на технически спецификации или правила за услуги;

б)

изпълняват задълженията, произтичащи от международни споразумения, които водят до приемане на общи технически спецификации или правила за услуги в Съюза;

в)

се позовават на защитните клаузи, предвидени в задължителните актове на Съюза;

г)

прилагат член 12, параграф 1 на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10);

д)

се ограничават до прилагане на решението на Съда на Европейския съюз;

e)

се ограничават до изменяне на технически регламент по смисъла на член 1, параграф 1, буква е), в съответствие с искане на Комисията, с оглед премахване на препятствие за търговията или, в случаите на правила за услуги, за свободното движение на услуги или свободата на установяване на оператори на услуги.

2.   Член 6 не се прилага за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, които забраняват производството, доколкото те не пречат на свободното движение на продукти.

3.   Параграфи 3—6 от член 6 не се прилагат за доброволните споразумения, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii).

4.   Член 6 не се прилага за технически спецификации или други изисквания или правила за услуги, посочени в член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii).

Член 8

Комисията докладва на всеки две години на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет за резултатите от прилагането на настоящата директива.

Комисията ежегодно публикува в Официален вестник на Европейския съюз статистически данни за получените уведомления.

Член 9

Когато държавите членки приемат техническия регламент, в него се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното му публикуване. Условията и редът за позоваване се определят от държавите членки.

Член 10

Директива 98/34/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение III, част A към настоящата директива, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, които са посочени в приложение III, част Б към отменената директива и в приложение III, част Б към настоящата директива.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 11

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 9 септември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  Становище от 14 юли 2010 г. (ОВ C 44, 11.2.2011 г., стр. 142) и становище от 26 февруари 2014 г. (ОВ C 214, 8.7.2014 г., стр. 55).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г.(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 юли 2015 г.

(3)  Директива 98/34/EO на Европейския парламент и Съвета от 22 юни 1998 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37). Първоначалното наименование беше „Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти“. Тя беше изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г. за изменение на Директива 98/34/EО относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

(4)  Вж. приложение III, част А.

(5)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

(6)  Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1).

(7)  Директива 2002/21/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).

(8)  Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(10)  Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Индикативен списък на услуги, които не са предмет на член 1, параграф 1, буква б), втора алинея

1.   Услуги, които не са предоставени „от разстояние“

Услуги, предоставяни във физическото присъствие на доставчика и получателя, дори ако предполагат използването на електронни средства:

а)

медицински прегледи или лечение в лекарски кабинет, при използване на електронно оборудване, когато пациентът присъства физически;

б)

консултиране с електронен каталог в магазин, когато клиентът е на мястото;

в)

резервации на самолетни билети в туристическа агенция във физическото присъствие на клиента чрез средствата на компютърна мрежа;

г)

електронни игри, предоставени на разположение във видеозала, когато клиентът присъства физически.

2.   Услуги, които не са предоставени „чрез електронни средства“

Услуги, които имат материално съдържание дори ако са предоставени чрез електронни устройства:

а)

автомати за теглене на пари или получаване на билети (банкноти, билети за железопътен транспорт);

б)

достъп до пътни мрежи, паркинги за автомобили и други, за чиято употреба се плаща, дори ако има електронни устройства на входа/изхода, контролиращи достъпа и/или осигуряващи коректното извършване на плащането.

Офлайн услуги: разпространение на CD-ром или софтуер на дискети.

Услуги, които не са предоставени чрез системи за електронно обработване/инвентаризация:

а)

услуги за гласова телефония;

б)

телефакс/телекс услуги;

в)

услуги, предоставяни чрез гласова телефония или факс;

г)

консултации с лекар по телефон/телефакс;

д)

консултации с адвокат по телефон/телефакс;

е)

директен маркетинг по телефон/телефакс.

3.   Услуги, които не се предоставят „по индивидуална молба на получателя на услугите“

Услуги, предоставяни чрез предаване на данни без да е налице индивидуална молба за едновременно приемане от неограничен брой отделни получатели (предаване от една до много точки):

а)

услуги за телевизионно излъчване (включително видеоуслуги без предварителна заявка), предмет на член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2010/13/ЕС;

б)

услуги за радиоизлъчване;

в)

(телевизионен) телетекст.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Индикативен списък на финансовите услуги, предмет на член 1, параграф 4

Инвестиционни услуги,

Операции по застраховане и презастраховане,

Банкови услуги,

Операции, свързани с пенсионните фондове,

Услуги, свързани със сделки с фючърси или опции.

Такива услуги включват по-специално:

а)

инвестиционните услуги, посочени в приложението към Директива 2004/39/ЕО; услуги на предприятия за колективно инвестиране;

б)

услугите, произтичащи от дейностите, предмет на взаимно признаване, посочени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1);

в)

операциите, произтичащи от дейностите по застраховане и презастраховане, посочени в Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).


(1)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалниянадзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(2)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 10)

Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37)

 

Директива 98/48/EО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18)

 

Приложение II, част 1, дял З от Акт за присъединяване от 2004 г.

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 68)

Единствено по отношение на позоваванията в точка 2 на Директива 98/34/EО

Директива 2006/96/EО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81)

Единствено по отношение на позоваванията в член 1 на Директива 98/34/EО

Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12)

Единствено член 26, параграф 2

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 10)

Директива

Срок за транспониране

98/34/ЕО

98/48/ЕО

5 август 1999 г.

2006/96/ЕО

1 януари 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Директива 98/34/EO

Hастоящата директива

Член 1, първи параграф, уводна фраза

Член 1, параграф 1, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 1

Член 1, параграф 1, буква a)

Член 1, първи параграф, точка 2, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква б), първа алинея

Член 1, първи параграф, точка 2, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка i)

Член 1, първи параграф, точка 2, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първи параграф, точка 2, втора алинея, трето тире

Член 1, параграф 1, буква б), втора алинея, подточка iii)

Член 1, първи параграф, точка 2, трета алинея

Член 1, параграф 1, буква б), трета алинея

Член 1, първи параграф, точка 2, четвърта алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 2, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 2, четвърта алинея, първо тире

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, първи параграф, точка 2, четвърта алинея, второ тире

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, първи параграф, точка 3

Член 1, параграф 1, буква в)

Член 1, първи параграф, точка 4

Член 1, параграф 1, буква г)

Член 1, първи параграф, точка 5, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква д), първа алинея

Член 1, първи параграф, точка 5, втора алинея

Член 1, параграф 3

Член 1, първи параграф, точка 5, трета алинея

Член 1, параграф 4

Член 1, първи параграф, точка 5, четвърта алинея

Член 1, параграф 5

Член 1, първи параграф, точка 5, пета алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 5, пета алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, подточка i)

Член 1, първи параграф, точка 5, пета алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква д), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първи параграф, точка 11, първа алинея

Член 1, параграф 1, буква е), първа алинея

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, уводна фраза

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, уводна фраза

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка i)

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка ii)

Член 1, първи параграф, точка 11, втора алинея, трето тире

Член 1, параграф 1, буква е), втора алинея, подточка iii)

Член 1, първи параграф, точка 11, трета алинея

Член 1, параграф 1, буква е), трета алинея

Член 1, първи параграф, точка 11, четвърта алинея

Член 1, параграф 1, буква е), четвърта алинея

Член 1, първи параграф, точка 12

Член 1, параграф 1, буква ж)

Член 1, втори параграф

Член 1, параграф 6

Член 5

Член 2

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 6, параграф 3, уводна фраза

Член 3, параграф 3, уводна фраза

Член 6, параграф 3, второ тире

Член 3, параграф 3, буква а)

Член 6, параграф 3, трето тире

Член 3, параграф 3, буква б)

Член 6, параграф 3, четвърто тире

Член 3, параграф 3, буква в)

Член 6, параграф 4, уводна фраза

Член 3, параграф 4, уводна фраза

Член 6, параграф 4, буква в)

Член 3, параграф 4, буква а)

Член 6, параграф 4, буква г)

Член 3, параграф 4, буква б)

Член 6, параграфи 5 до 8

Член 3, параграфи 5 до 8

Член 7

Член 4

Член 8

Член 5

Член 9, параграфи 1 до 5

Член 6, параграфи 1 до 5

Член 9, параграф 6, уводна фраза

Член 6, параграф 6, уводна фраза

Член 9, параграф 6, първо тире

Член 6, параграф 6, буква a)

Член 9, параграф 6, второ тире

Член 6, параграф 6, буква б)

Член 9, параграф 6, трето тире

Член 6, параграф 6, буква в)

Член 9, параграф 7, първа алинея, уводна фраза

Член 6, параграф 7, първа алинея, уводна фраза

Член 9, параграф 7, първа алинея, първо тире

Член 6, параграф 7, първа алинея, буква a)

Член 9, параграф 7, първа алинея, второ тире

Член 6, параграф 7, първа алинея, буква б)

Член 9, параграф 7, втора алинея

Член 6, параграф 7, втора алинея

Член 10, параграф 1, уводна фраза

Член 7, параграф 1, уводна фраза

Член 10, параграф 1, първо тире

Член 7, параграф 1, буква a)

Член 10, параграф 1, второ тире

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 10, параграф 1, трето тире

Член 7, параграф 1, буква в)

Член 10, параграф 1, четвърто тире

Член 7, параграф 1, буква г)

Член 10, параграф 1, пето тире

Член 7, параграф 1, буква д)

Член 10, параграф 1, шесто тире

Член 7, параграф 1, буква е)

Член 10, параграфи 2, 3 и 4

Член 7, параграфи 2, 3 и 4

Член 11, първо изречение

Член 8, първи параграф

Член 11, второ изречение

Член 8, втори параграф

Член 12

Член 9

Член 13

Член 10

Член 14

Член 11

Член 15

Член 12

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение I

Приложение VI

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 241/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1536 НА КОМИСИЯТА

от 16 септември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 по отношение на съгласуването на правилата за поддържане на летателната годност с Регламент (ЕО) № 216/2008, задачите от критично значение за техническото обслужване и контрола върху поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 и член 8, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията (2) се установяват подробни правила за поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и прибори.

(2)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008 се определят изискванията за поддържане на летателната годност при експлоатацията на въздухоплавателни средства, включително изискванията за организациите за управление на поддържането на летателната годност на сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга и въздухоплавателните средства, използвани за търговски цели. За да се гарантира изпълнение на тези изисквания, Регламент (ЕС) № 1321/2014 следва да се актуализира.

(3)

Необходимо е да се установят условията, при които лицензираните съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) въздушни превозвачи могат да експлоатират въздухоплавателни средства, регистрирани в трета държава, за да се гарантира спазването на съответните основни изисквания, които са определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)

Също така е необходимо да се гарантира еднаквото прилагане на изискванията на програмата за контрол върху поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства в рамките на Съюза. С оглед на това следва да се изменят съдържащите се в приложение I към Регламент (ЕС) № 1321/2014 разпоредби за прилагане от страна на компетентните органи на програмата за контрол върху поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства.

(5)

Необходимо е да се ограничат рисковете, свързани с техническото обслужване, и по-специално да се гарантира, че съответните лица и организации са предприели необходимите мерки за откриване на грешки, допуснати при извършване на техническото обслужване, които могат да повлияят върху безопасността на полетите. С оглед на това следва да се изменят изискванията относно извършването на техническото обслужване, установени в приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1321/2014.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 1321/2014 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Необходимо е на въздухоплавателния сектор и на администрациите на държавите членки да се предостави достатъчно време за привеждане в съответствие с изменената регулаторна рамка. Поради това датата на прилагане на регламента в неговата цялост следва да се отсрочи.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейската агенция за авиационна безопасност, предоставено съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1321/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установяват общи технически изисквания и административни процедури, за да се осигури:

а)

поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, включително на всички компоненти за монтиране в тях, които са:

i)

регистрирани в държава членка, освен ако регулаторният надзор върху тяхната безопасност е делегиран на трета държава и те не се използват от оператор от ЕС; или

ii)

регистрирани в трета държава и се използват от оператор от ЕС, ако регулаторният надзор върху тяхната безопасност е делегиран на държава членка;

б)

спазването на посочените в Регламент (ЕО) № 216/2008 основни изисквания за поддържане на летателната годност на регистрираните в трета държава въздухоплавателни средства и компонентите за монтиране в тях, за които регулаторният надзор за безопасност не е делегиран на държава членка и които са взети на сух лизинг от въздушен превозвач, лицензиран съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(4)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).“"

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

буква ж) се заменя със следния текст:

„ж)

„операция на търговския въздушен транспорт (ТВТ)“ означава използване на въздухоплавателно средство, което е свързано с превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение;“

б)

добавят се следните букви:

„н)

„задача от критично значение за техническото обслужване“ означава задача по техническото обслужване, свързана с монтажа или с всяка намеса в система или в която и да е част на въздухоплавателно средство, двигател или витло, която — в случай на грешка по време на изпълнението ѝ — може пряко да застраши безопасността на полетите;

о)

„специализирани търговски операции“ означава операциите, за които се отнасят изискванията на част ORO, подчаст SPO от приложение III към Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5);

п)

„ограничени операции“ означава операциите, извършвани от въздухоплавателни средства, които са различни от сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, за:

i)

полети, разходите по които се поделят между частни лица, при условие че преките разходи се разпределят между всички лица на борда на въздухоплавателното средство, включително пилота, а броят на лицата, между които се разпределят преките разходи, не надвишава шест;

ii)

състезателни или демонстрационни полети, при условие че даваното за такива полети заплащане или друго възнаграждение се ограничава до преките разходи и пропорционално участие в годишните разходи, както и награди, чиято стойност не надвишава определената от компетентния орган;

iii)

въвеждащи полети, парашутни скокове, теглене на планер или фигурен пилотаж, извършвани от одобрена съгласно Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията (6) организация за обучение със седалище в държава членка или от организация, създадена с цел популяризиране на въздушните спортове и развлекателното въздухоплаване, при условие че въздухоплавателното средство се експлоатира от организацията на база собственост или сух лизинг, че полетът не генерира печалби, разпределяни извън организацията, и че когато са включени нечленуващи в организацията лица, тези полети представляват само незначителна странична дейност за нея.

За целите на настоящия регламент ограничените операции не се разглеждат като операции на ТВТ или специализирани търговски операции;

р)

„въвеждащ полет“ означава въвеждащ полет съгласно определението в член 2, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

с)

„състезателен полет“ означава състезателен полет съгласно определението в член 2, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

т)

„демонстрационен полет“ означава демонстрационен полет съгласно определението в член 2, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1)."

(6)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).“"

3)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следния текст:

„1.   Поддържането на летателната годност на посочените в член 1, буква а) въздухоплавателни средства и на компонентите за монтиране в тях се осигурява в съответствие с разпоредбите на приложение I.

2.   Организациите и персоналът, които участват в поддържането на летателната годност на посочените в член 1, буква а) въздухоплавателни средства и на компонентите за монтиране в тях, включително техническото обслужване, спазват приложение I и, ако е целесъобразно, разпоредбите на членове 4 и 5.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 поддържането на летателната годност на посочените в член 1, буква а) въздухоплавателни средства, притежаващи разрешение за полет, се осигурява въз основа на конкретните мерки за поддържане на летателната годност, които са определени в разрешението за полет, издадено съгласно приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията.“;

б)

добавя се следният параграф 5:

„5.   Поддържането на летателната годност на посочените в член 1, буква б) въздухоплавателни средства и на компонентите за монтиране в тях се осигурява в съответствие с разпоредбите на приложение Va.“

4)

В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Одобренията на организациите за техническо обслужване се издават в съответствие с разпоредбите на приложение I, подчаст Е или приложение II.“

5)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се добавя следната буква в):

„в)

за въздухоплавателните средства, регистрирани в трета държава и взети на сух лизинг от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 — изискванията на приложение Vа, до 25 август 2017 г.“;

б)

вмъква се следният параграф 2а:

„2а.   Чрез дерогация от параграф 1 изискванията за въздухоплавателните средства, използвани за специализирани търговски операции и ТВТ, различни от осъществяваните от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, които изисквания са посочени в Регламент (ЕС) № 965/2012, изменен с Регламент (ЕС) № 379/2014 на Комисията (7), се прилагат от 21 април 2017 г.

До настъпването на тази дата:

по отношение на сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, използвани от оператори, от които съответната държава членка изисква да притежават сертификат за търговски операции и които са различни от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и по отношение на одобрените организации за обучение с търговска цел се прилагат разпоредбите на точка M.A.201(е) от приложение I;

по отношение на въздухоплавателните средства, различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга и използвани от оператори, от които съответната държава членка изисква да притежават сертификат за търговски операции и които са различни от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и по отношение на одобрените организации за обучение с търговска цел се прилагат разпоредбите на точка M.A.201(з) от приложение I;

по отношение на въздухоплавателните средства, използвани от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и въздухоплавателните средства, използвани от оператори, от които съответната държава членка изисква да притежават сертификат за търговски операции, се прилагат разпоредбите на точка М.А.306(а) от приложение I;

по отношение на въздухоплавателните средства ELA1, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, нито от одобрени организации за обучение с търговска цел, се прилагат разпоредбите на точка M.A.801(в) от приложение I;

по отношение на несложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, чиято MTOM е равна или по-малка от 2 730 kg, и по отношение на планерите, мотопланерите и аеростатите, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, или от оператори, от които съответната държава членка изисква да притежават сертификат за търговски операции, или от одобрени организации за обучение с търговска цел, се прилагат разпоредбите на точка М.А.803(б) от приложение I;

по отношение на въздухоплавателните средства ELA1, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, или от оператори, от които съответната държава членка изисква да притежават сертификат за търговски операции, или от одобрени организации за обучение с търговска цел, се прилагат разпоредбите на точка М.А.901(ж) от приложение I.

(7)  Регламент (ЕС) № 379/2014 на Комисията от 7 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 123, 24.4.2014 г., стр. 1).“."

6)

Приложение I (част-М) се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

7)

Приложение II (част-145) се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

8)

Приложение III (част-66) се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

9)

Текстът в приложение IV към настоящия регламент се вмъква като приложение Va (част-Т).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 25 август 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I (част-М) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 се изменя, както следва:

1)

Съдържанието се изменя, както следва:

а)

заглавието на точка M.A.306 се заменя с „M.A.306 Технически дневник на въздухоплавателното средство“;

б)

допълнение I се заменя с „Допълнение I — Договор за управление на поддържането на летателната годност“.

2)

В точка М.1 подточка 4 се заменя със следния текст:

„4.

за одобряване на програми за техническо обслужване:

i)

органът, определен от държавата членка по регистрация; или

ii)

ако е съгласувано с държавата членка по регистрация преди одобряване на програмата за техническо обслужване:

а)

органът, определен от държавата, в която е основното място на стопанска дейност на оператора или в която той е установен или пребивава; или

б)

органът, отговарящ за надзора върху организацията за управление на поддържането на летателната годност, която управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство или с която собственикът е сключил ограничен договор в съответствие с точка M.A.201(и)3.“

3)

В точка M.A.201 букви г), д), е), ж), з), и) и й) се заменят със следния текст:

„г)

Командирът на въздухоплавателното средство или — в случай на въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 — операторът отговаря за задоволителното извършване на предполетния преглед. Този преглед трябва да бъде извършен от пилота или друго квалифицирано лице; не е необходимо той да се извършва от одобрена организация за техническо обслужване или персонал, отговарящ за сертифицирането съгласно част-66.

д)

В случай на въздухоплавателни средства, които се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, операторът е отговорен за поддържането на летателната годност на експлоатираните от него въздухоплавателни средства, като същевременно:

1)

гарантира, че не се извършват полети, освен ако са спазени условията, определени в буква а);

2)

в свидетелството му за авиационен оператор се посочва, че е одобрен като организация за управление на поддържането на летателната годност съгласно М.А., подчаст Ж (Организации за управление на поддържането на летателната годност) за въздухоплавателните средства, които експлоатира; и

3)

е одобрен в съответствие с част-145 или е сключил договор съгласно точка M.A.708(в) с такава организация.

е)

За сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, които се използват за специализирани търговски операции или ТВТ, различни от осъществяваните от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, или от одобрени организации за обучение с търговска цел, операторът гарантира, че:

1)

не се извършват полети, освен ако са спазени условията, определени в буква а);

2)

задачите, свързани с поддържане на летателната годност, се извършват от одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност. Когато самият оператор не е одобрен като организация за управление на поддържането на летателната годност, той сключва писмен договор с такава организация в съответствие с допълнение I; и

3)

посочената в подточка 2 организация за управление на поддържането на летателната годност е одобрена в съответствие с част-145 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти за монтиране в тях или е сключила договор с такива организации в съответствие с точка M.A.708(в).

ж)

За сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, които не са включени в буква д) или е), собственикът е длъжен да гарантира, че:

1)

не се извършват полети, освен ако са спазени условията, определени в буква а);

2)

задачите, свързани с поддържане на летателната годност, се извършват от одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност. Когато самият собственик не е одобрен като организация за управление на поддържането на летателната годност, той сключва писмен договор с такава организация в съответствие с допълнение I; и

3)

посочената в подточка 2 организация за управление на поддържането на летателната годност е одобрена в съответствие с част-145 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти за монтиране в тях или е сключила договор с такива организации в съответствие с точка M.A.708(в).

з)

За въздухоплавателни средства, различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга, които се използват за специализирани търговски операции или ТВТ, различни от осъществяваните от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, или от одобрени организации за обучение с търговска цел, операторът гарантира, че:

1)

не се извършват полети, освен ако са спазени условията, определени в буква а);

2)

задачите, свързани с поддържане на летателната годност, се извършват от одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност. Когато самият оператор не е одобрен като организация за управление на поддържането на летателната годност, той сключва писмен договор с такава организация в съответствие с допълнение I; и

3)

посочената в подточка 2 организация за управление на поддържането на летателната годност е одобрена в съответствие с част-M, подчаст-Е или част-145 за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти за монтиране в тях или е сключила договор с такива организации в съответствие с точка M.A.708(в).

и)

За въздухоплавателните средства, различни от сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, които не са включени в буква д) или з) или не се използват за ограничени операции, собственикът е длъжен да гарантира, че не се извършват полети, освен ако са спазени условията, определени в буква а). С оглед на това собственикът:

1)

възлага задачите, свързани с поддържане на летателната годност, на одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност, посредством писмен договор в съответствие с допълнение I, с който отговорността за изпълнението на тези задачи се прехвърля на наетата организация за управление на поддържането на летателната годност; или

2)

управлява на своя отговорност поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, без да наема одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност; или

3)

управлява на своя отговорност поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и сключва ограничен договор за разработването на програма за техническо обслужване и нейното одобрение в съответствие с точка M.A.302 с:

одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност или

организация за техническо обслужване, одобрена съгласно част-145 или M.A, подчаст E (за въздухоплавателни средства ELA2).

С този ограничен договор на наетата организация се прехвърля отговорността за разработването и — с изключение на случаите, при които собственикът издава декларация в съответствие с точка M.A.302(з) — за формалностите по одобрението на програмата за техническо обслужване.

й)

Собственикът/операторът гарантира, че всяко упълномощено от компетентния орган лице получава достъп до всички негови съоръжения, въздухоплавателни средства или документи, свързани с дейностите му, включително всички дейности, възложени на подизпълнител, за да се определи дали е спазена настоящата част.“

4)

Точка M.A.301 се изменя, както следва:

а)

подточка 2 се заменя със следния текст:

„2.

коригиране в съответствие с данните, посочени в точка М.А.304 и/или точка М.А.401 (според случая), на всички дефекти и повреди, оказващи влияние върху безопасната експлоатация, като се има предвид списъкът на минималното оборудване (MEL) и списъкът с отклоненията от конфигурацията (CDL), ако е приложимо;“

б)

подточка 4 се заменя със следния текст:

„4.

анализ на ефективността по предвидената в точка М.А.302 одобрена програма за техническо обслужване — за всички сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга или въздухоплавателни средства, които се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008;“

в)

подточка 7 се заменя със следния текст:

„7.

установяване на политика за извършване на незадължителните модификации и/или прегледи — за всички сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга или за въздухоплавателните средства, които се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008;“.

5)

Точка M.A.302 се изменя, както следва:

а)

буква в) се заменя със следния текст:

„в)

Когато поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства се управлява от организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), или когато е налице ограничен договор между собственика и тази организация в съответствие с точка M.A.201(и)(3), програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства и измененията в нея могат да бъдат одобрени по процедура за непряко одобрение.

i)

В този случай процедурата за непряко одобрение се установява от организацията за управление на поддържането на летателната годност като част от нейното описание и се одобрява от компетентния орган, отговарящ за тази организация.

ii)

Организацията за управление на поддържането на летателната годност не използва процедурата за непряко одобрение, когато върху тази организация не се упражнява надзор от държавата членка по регистрация, освен ако съществува споразумение в съответствие с точка M.1(4)ii), чрез което отговорността за одобряване на програмата за техническо обслужване се прехвърля на компетентния орган, отговарящ за организацията за управление на поддържане на летателна годност.“;

б)

буква е) се заменя със следния текст:

„е)

За сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, когато програмата за техническо обслужване се основава на изискванията на Управителния комитет по техническо обслужване или на обслужване с наблюдаване на техническото състояние, програмата за техническо обслужване трябва да съдържа програма за надеждност.“

6)

В точка M.A.305, буква б) подточка 2 се заменя със следния текст:

„2.

техническия дневник на оператора, когато това се изисква съгласно точка M.A.306.“

7)

Точка M.A.306 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„M.A.306   

Технически дневник на въздухоплавателното средство“;

б)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

при ТВТ, специализираните търговски операции и операциите с търговска цел на одобрени организации за обучение, в допълнение към изискванията по точка М.А.305, операторът използва технически дневник, в който за всяко въздухоплавателно средство се съдържа следната информация:

1)

информация за всеки полет, която е необходима, за да се осигури постоянна безопасност на полетите; и

2)

актуалния сертификат за допускане в експлоатация на въздухоплавателното средство; и

3)

актуалната декларация за техническо обслужване, в която са посочени плановите и извънплановите технически обслужвания, които следва да бъдат извършени, освен ако компетентният орган постанови тази декларация да се съхранява на друго място; и

4)

всички неизпълнени и отложени действия за отстраняване на дефекти, оказващи влияние върху експлоатацията на въздухоплавателното средство; и

5)

всички необходими насоки относно споразуменията за помощ по техническото обслужване.“

8)

Точка M.A.402 се заменя със следния текст:

„М.А.402   Извършване на техническото обслужване

С изключение на техническото обслужване, което се извършва от одобрена в съответствие с приложение II (част-145) организация за техническо обслужване, всички лица или организации, извършващи техническо обслужване, трябва да отговарят на следните условия:

а)

да бъдат квалифицирани за изпълняваните задачи, както се изисква съгласно настоящата част;

б)

да гарантират, че зоната за извършване на техническото обслужване е добре организирана и почистена от прах и замърсявания;

в)

да използват методите, техниките, стандартите и инструкциите, посочени в данните за техническото обслужване (точка М.А.401);

г)

да използват инструментите, оборудването и материалите, посочени в данните за техническото обслужване (точка М.А.401). При необходимост инструментите и оборудването се проверяват и калибрират в съответствие с официално признат стандарт;

д)

да гарантират, че техническото обслужване се извършва при спазване на екологичните ограничения, посочени в данните за техническото обслужване (точка М.А.401);

е)

да гарантират, че в случай на неблагоприятни метеорологични условия или продължително техническо обслужване се използват подходящи помещения.;

ж)

да гарантират, че рискът от множество грешки при техническото обслужване и рискът от повтаряне на грешки при еднакви задачи по обслужването са сведени до минимум;

з)

да гарантират, че след изпълнението на всяка задача от критично значение за техническото обслужване се прилага метод за установяване на евентуални грешки; и

и)

след приключване на техническото обслужване да извършат обща проверка, за да се гарантира, че въздухоплавателното средство или компонентът са почистени от инструменти, оборудване и други външни части и материали, както и че всички отстранени панели за достъп са монтирани обратно по местата им.“

9)

В точка M.A.403 букви б) и в) се заменят със следния текст:

„б)

Само упълномощеният персонал, отговарящ за сертифицирането съгласно точки M.A.801(б)1, M.A.801(б)2, M.A.801(в), M.A.801(г) или приложение II (част-145), може да реши, като използва данните за техническото обслужване (точка М.А.401), дали даден дефект на дадено въздухоплавателно средство застрашава сериозно безопасността на полетите и да прецени кога и какви действия да се предприемат за отстраняването му преди следващия полет и отстраняването на кой дефект може да се отложи. Това условие обаче не се прилага, когато пилотът или упълномощеният персонал, отговарящ за сертицифирането, използва MEL.

в)

Всеки дефект на въздухоплавателно средство, който не застрашава сериозно безопасността на полетите, се отстранява във възможно най-кратък срок след неговото първоначално установяване и в рамките на периода, определен в данните за техническото обслужване или в MEL.“

10)

В точка M.A.502 буква г) се заменя със следния текст:

„г)

Чрез дерогация от буква а) и точка M.A.801(б)2 техническото обслужване на компонент — докато е монтиран или временно демонтиран от въздухоплавателно средство ELA1, използвано от превозвачи, различни от лицензираните съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 — което се извършва в съответствие с данните за техническото обслужване на компонента, може да се извършва от персонал, отговарящ за сертифицирането съгласно точка M.A.801(б)2, с изключение на:

1)

основен ремонт на компоненти, различни от двигатели и витла; и

2)

основен ремонт на двигатели и витла за въздухоплавателни средства, различни от CS-VLA, CS-22 и LSA.

За техническо обслужване на компонент, извършено в съответствие с буква г), не може да се издава формуляр 1 на EASA; то подлежи на изискванията за допускане в експлоатация по точка M.A.801.“

11)

В точка M.A.504 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Негодните за експлоатация компоненти се идентифицират и съхраняват на сигурно място под контрола на одобрена организация за техническо обслужване, докато се вземе решение за бъдещото им третиране. Независимо от това за въздухоплавателните средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и за въздухоплавателните средства, различни от сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, лицето или организацията, които са декларирали компонента като негоден за експлоатация, могат да прехвърлят отговорността за него — след като са го идентифицирали като негоден — на собственика на въздухоплавателното средство, при условие че това прехвърляне е отразено в дневника на въздухоплавателното средство/двигателя/компонента.“

12)

Точка M.A.601 се заменя със следния текст:

„M.A.601   Област на приложение

В настоящата подчаст се установяват изискванията, на които трябва да отговаря дадена организация, за да ѝ се издаде или продължи одобрението за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга, и на компонентите за монтиране в тях, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008.“

13)

Точка M.A.606 се изменя, както следва:

буква ж) се заменя със следния текст:

„ж)

Организацията за техническо обслужване трябва да разполага с достатъчно персонал, отговарящ за сертифицирането, с оглед издаването на сертификати за допускане в експлоатация по точки М.А.612 и М.А.613 за въздухоплавателни средства и компоненти. Сертификатите трябва да са съобразени с изискванията на член 5 от Регламент (ЕС) № 1321/2014.“

14)

В точка M.A.703 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Независимо от буква а) за въздушните превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, одобрението е част от издаденото от компетентния орган свидетелство за авиационен оператор за експлоатираното въздухоплавателно средство.“

15)

В точка M.A.704, буква а) подточка 9 се заменя със следния текст:

„9.

списък на одобрените програми за техническо обслужване на въздухоплавателните средства, или — за въздухоплавателните средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 — списък на общите и основните програми за техническо обслужване.“

16)

Точка M.A.706 се изменя, както следва:

а)

буква б) се заменя със следния текст:

„б)

За въздушните превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, посоченият в буква а) отговорен мениджър трябва да е лице, което има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на всички превози на оператора в съответствие със стандарта, необходим за издаването на свидетелство за авиационен оператор.“;

б)

буква г) се заменя със следния текст:

„г)

За въздушните превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, отговорният мениджър назначава предложено за поста лице. Това лице отговаря за управлението и надзора на дейностите по поддържане на летателната годност в съответствие с буква в).“;

в)

буква к) се заменя със следния текст:

„к)

За сложните въздухоплавателни средства с моторна тяга и за въздухоплавателните средства, които се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, организацията установява и контролира компетентността на персонала, участващ в управлението на поддържането на летателната годност, прегледа на летателната годност и/или проверките на качеството в съответствие с процедура и със стандарт, одобрени от компетентния орган.“

17)

Точка M.A.707 се изменя, както следва:

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

За да бъде одобрена за извършване на прегледи на летателната годност и, ако е необходимо, да издава разрешения за полет, одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност трябва да разполага със съответния персонал за преглед на летателната годност, който да издава удостоверения за преглед на летателната годност или препоръки по подчаст И, раздел А и, ако е необходимо, да издава разрешения за полет в съответствие с точка М.А.711(в):

1.

За въздухоплавателни средства, които се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на аеростати, този персонал трябва:

а)

да има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и

б)

да притежава съответен лиценз съгласно приложение III (част-66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и

в)

да е преминал официален курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г)

да работи в одобрената организация със съответните отговорности;

д)

независимо от посоченото в букви а)—г) изискването, формулирано в точка M.A.707(а)1(б), може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван съгласно точка M.A.707(а)1(а).

2.

За въздухоплавателни средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и чиято МТОМ не надвишава 2 730 kg, включително аеростати, посоченият персонал трябва:

а)

да има най-малко 3 години опит в поддържането на летателната годност; и

б)

да притежава съответен лиценз съгласно приложение III (част-66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и

в)

да е преминал съответното обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г)

да работи в одобрената организация със съответните отговорности;

д)

независимо от посоченото в букви а)—г) изискването, формулирано в точка M.A.707(a)2(б), може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в точка M.A.707(a)2(a).“

18)

Точка M.A.708 се изменя, както следва:

а)

в буква б) подточка 2 се заменя със следния текст:

„2.

представя за одобрение пред компетентния орган програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство и измененията в нея, освен ако тя е включена в процедура за непряко одобрение в съответствие с точка M.A.302(в), а за въздухоплавателните средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, представя копие от програмата на собственика или на оператора, който носи отговорност в съответствие с точка М.А.201;“

б)

буква в) се заменя със следния текст:

„в)

В случай на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга или въздухоплавателни средства, използвани за ТВТ, или въздухоплавателни средства, използвани за специализирани търговски операции или за операции с търговска цел на одобрени организации за обучение, когато организацията за управление на поддържането на летателната годност не е надлежно одобрена по част-145 или част-М.А., подчаст-Е, организацията, след консултация с оператора, изготвя писмен договор за техническо обслужване с организация, одобрена по част-145 или част-М.А., подчаст-Е, или с друг оператор; в договора подробно се описват функциите, посочени в точки М.А.301-2, М.А.301-3, М.А.301-5 и М.А.301-6, гарантира се, че цялото техническо обслужване се извършва от одобрена по част-145 или част-М.А., подчаст Е организация за техническо обслужване и се определя подкрепата за функцииите за качество по точка М.А.712(б).“;

в)

добавя се следната буква г):

„г)

Независимо от буква в) договорът може да бъде под формата на индивидуални работни заявки, адресирани до организацията за техническо обслужване по част-145 или част-М.А., подчаст-Е, в случай на:

1.

необходимост от извършване на извънпланово линейно техническо обслужване на въздухоплавателно средство;

2.

техническо обслужване на компонент, включително на двигател.“

19)

В точка M.A.709 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

За въздухоплавателни средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност може да разработи основна и/или обща програма за техническо обслужване, за да се позволи първоначалното одобрение и/или разширението на областта на приложение на съществуващо одобрение, без да има сключен договор съгласно допълнение I към настоящото приложение (част-М). Въпросните основни и/или общи програми за техническо обслужване обаче не изключват необходимостта от установяване на адекватна програма за техническо обслужване на въздухоплавателните средства в съответствие с точка M.A.302 преди упражняване на правата по точка M.A.711.“

20)

В точка M.A.711, буква а) подточки 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.

да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, с изключение на използваните от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, както е записано в сертификата за одобрение;

2.

да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, използвани от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, когато това е записано както в сертификата за одобрение, така и в свидетелството за авиационен оператор;“.

21)

В точка M.A.712 букви д) и е) се заменят със следния текст:

„д)

За въздушните превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, системата за качество, предвидена в М.А, подчаст Ж, представлява неразделна част от системата за качество на оператора.

е)

За малка организация, чиято дейност не включва управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, използвани от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, системата за качество може да бъде заменена от извършването на редовни организационни прегледи, при условие че компетентният орган е дал одобрение, освен когато организацията издава удостоверения за преглед на летателната годност за въздухоплавателни средства с МТОМ над 2 730 kg, различни от аеростати. При липсата на система за качество организацията не може да възлага на други изпълнители задачите по управление на поддържането на летателната годност.“

22)

В точка M.A.801 букви в) и г) се заменят със следния текст:

„в)

Чрез дерогация от точка M.A.801(б)2, за въздухоплавателни средства ELA1, които не се използват за ТВТ, за специализирани търговски операции или за операции с търговска цел на одобрени организации за обучение, изпълнението на изброените в допълнение VII сложни задачи по техническото обслужване на въздухоплавателните средства може да бъде удостоверено от персонала по точка M.A.801(б)2, отговарящ за сертифицирането.

г)

Чрез дерогация от точка M.A.801(б), в случай на непредвидени ситуации, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, където няма организация за техническо обслужване, одобрена съгласно настоящото приложение или приложение II (част-145), или съответен персонал, отговарящ за сертифицирането, собственикът може да упълномощи лице, което има не по-малко от три години подходящ опит в техническото обслужване и притежава съответните квалификации, да извърши техническото обслужване в съответствие с посочените в подчаст Г от настоящото приложение стандарти и да допусне въздухоплавателното средство в експлоатация. В този случай собственикът:

1.

получава и съхранява в документацията на въздухоплавателното средство подробности за цялата извършена работа и за квалификациите, които притежава лицето, издаващо сертификата; и

2.

осигурява — при първа възможност, но в срок, не по-дълъг от седем дни — повторната проверка на това техническо обслужване и одобрението му от съответно упълномощено лице по точка M.A.801(б) или организация, одобрена по раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М), или приложение II (част-145); и

3.

в срок от 7 дни от издаването на такова разрешение за сертифициране уведомява организацията, отговаряща за управлението на поддържането на леталната годност на въздухоплавателното средство, когато с нея е сключен договор в съответствие с точка M.A.201(и), или — при липсата на такъв договор — компетентния орган.“

23)

В точка M.A.803 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

За всяко несложно въздухоплавателно средство с моторна тяга, чиято МТОМ не надвишава 2 730 kg, планер, мотопланер или аеростат, които не се използват за ТВТ, за специализирани търговски операции или за операции с търговска цел на одобрени организации за обучение, пилотът собственик може да издаде сертификат за допускане до експлоатация след ограничено техническо обслужване от пилота собственик, посочено в допълнение VIII.“

24)

Точка M.A.901 се изменя, както следва:

а)

букви в), г) и д) се заменят със следния текст:

„в)

За всички въздухоплавателни средства, използвани от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и въздухоплавателни средства с МТОМ над 2 730 kg, с изключение на аеростати, които са в контролирана среда, посочената в буква б) организация, управляваща поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, може, ако е надлежно одобрена и при условие че са спазени изискванията на буква к):

1.

да издаде удостоверение за преглед на летателната годност в съответствие с точка M.A.710; и

2.

за издадени от нея удостоверения за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда, да удължи два пъти срока на валидност на такова удостоверение — всеки път за срок от една година.

г)

За всички въздухоплавателни средства, използвани от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и въздухоплавателни средства с MTOM над 2 730 kg, с изключение на аеростати,

i)

които не се намират в контролирана среда или

ii)

чието поддържане на летателната годност се управлява от организация за управление на поддържането на летателната годност, която няма право да извършва прегледи на летателната годност,

удостоверението за преглед на летателната годност се издава от компетентния орган след удовлетворителна оценка, която се основава на препоръка от организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена в съответствие с раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с точка М.А.710.

д)

За въздухоплавателни средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 и чиято MTOM не надвишава 2 730 kg, както и за аеростати, всяка организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена в съответствие с раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М) и определена от собственика или оператора, може, ако е надлежно одобрена и при условие че са спазени изискванията на буква к):

1.

да издаде удостоверение за преглед на летателната годност в съответствие с точка М.А.710; и

2.

за издадени от нея удостоверения за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда под нейно управление, да удължи два пъти срока на валидност на такова удостоверение — всеки път за срок от една година;“

б)

буква ж) се заменя със следния текст:

„ж)

Чрез дерогация от точки M.A.901(д) и M.A.901(и)2 за въздухоплавателни средства ELA1, които не се използват за ТВТ, за специализирани търговски операции или за операции с търговска цел на одобрени организации за обучение, удостоверението за преглед на летателната годност може да бъде издадено и от компетентния орган след удовлетворителна оценка, която се основава на препоръка от официално одобрения от компетентния орган персонал, отговарящ за сертифицирането, и съгласно изискванията на приложение III (част-66) и точка M.A.707(a)2(a), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с точка М.А.710, и не се издава за повече от две последователни години.“

25)

В точка M.Б.105 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

За да допринесат за повишаване на безопасността на полетите, компетентните органи участват във взаимния обмен на цялата необходима информация в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 216/2008.“

26)

Точки M.Б.303 и M.Б.304 се заменят със следния текст:

„М.Б.303   Контрол на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

а)

Компетентният орган разработва програма, съдържаща основан на риска подход при прегледите и контрола на състоянието на летателната годност на въздухоплавателните средства в своя регистър.

б)

Програмата за прегледи и контрол включва продуктови изследвания на въздухоплавателни средства на извадков принцип и обхваща всички аспекти на ключовите рискови елементи, засягащи летателната годност.

в)

Въз основа на приложимите изисквания продуктовите изследвания установяват на извадков принцип постигнатите стандарти на летателна годност и констатират всички несъответствия.

г)

Всички констатирани несъответствия се категоризират въз основа на изискванията на настоящата част и се потвърждават писмено пред лицето или организацията, носещи отговорност съгласно точка М.А. 201. Компетентният орган разполага с процедура, с която се анализира значението на констатациите по отношение на безопасността.

д)

Компетентният орган документира всички констатирани несъответствия и действията по отстраняването им.

е)

Ако при прегледа на въздухоплавателното средство бъде открито доказателство за неспазване на настоящата част или на всяка друга част, по отношение на констатираните несъответствия се прилагат разпоредбите на съответната част.

ж)

При необходимост компетентният орган е длъжен да обменя с други компетентни органи информация за констатираните съгласно буква е) несъответствия, за да се гарантират подходящи действия за прилагане.

М.Б.304   Анулиране и временно прекратяване

Компетентният орган трябва да:

а)

прекрати временно действието на удостоверение за преглед на летателната годност в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б)

прекрати временно или анулира действието на удостоверение за преглед на летателната годност в съответствие с М.Б.903(1).“

27)

В точка M.Б.701 буква а) се заменя със следния текст:

„а)

За въздушните превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, компетентният орган получава за одобрение — заедно с първоначалното заявление за свидетелство за авиационен оператор и когато е приложимо — всички варианти, за които се кандидатства и за всеки тип въздухоплавателно средство, което ще бъде експлоатирано:

1.

описанието на управлението на поддържането на летателната годност;

2.

програмите на оператора за техническо обслужване на въздухоплавателното средство;

3.

техническия дневник на въздухоплавателното средство;

4.

ако е подходящо — техническата спецификация на договорите за техническо обслужване между организацията за управление на поддържането на летателната годност и одобрената по част-145 организация за техническо обслужване.“

28)

В точка M.Б.703 буква г) се заменя със следния текст:

„г)

В случай на въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, информацията, съдържаща се във формуляр 14 на EASA, се включва в удостоверението за авиационен оператор.“

29)

В точка M.Б.902 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Компетентният орган трябва да разполага с подходящо квалифициран персонал за извършване на прегледа на летателната годност.

1.

За всички въздухоплавателни средства, които се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и за въздухоплавателните средства с MTOM над 2 730 kg, с изключение на аеростати, този персонал трябва:

а)

да има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и

б)

да притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част-66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато член 5, параграф 6 се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеронавигационна степен или равностойна на нея степен; и

в)

да е преминал официален курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г)

да заема длъжност със съответните отговорности.

Независимо от букви а)—г) изискването, посочено в точка M.Б.902(б)1б, може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван съгласно точка M.Б.902(б)1a.

2.

За въздухоплавателни средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008, и чиято МТОМ не надвишава 2 730 kg, включително аеростати, посоченият персонал трябва:

а)

да има най-малко 3 години опит в поддържането на летателната годност; и

б)

да притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част-66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато член 5, параграф 6 се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеронавигационна степен или равностойна на нея степен; и

в)

да е преминал съответното обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г)

да заема длъжност със съответните отговорности.

Независимо от букви а)—г) изискването, посочено в точка M.Б.902(б)2б, може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван съгласно точка M.Б.902(б)2a.“

30)

Допълнение I се заменя със следния текст:

„Допълнение I

Договор за управление на поддържането на летателната годност

1.

Когато в съответствие с точка М.А. 201 собственик/оператор сключи договор с организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена в съответствие с част-М, подчаст-Ж (Организации за управление на поддържането на летателната годност), за изпълнение на задачите по управление на поддържането на летателната годност, при поискване от компетентния орган собственикът/операторът трябва да изпрати копие от договора до компетентния орган в държавата членка по регистрация, след като договорът бъде подписан от двете страни.

2.

Договорът се съставя, като се отчитат изискванията на част-М и се посочват задълженията на подписалите го страни във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство.

3.

Договорът съдържа като минимум следните данни:

регистрация на въздухоплавателното средство,

тип на въздухоплавателното средство,

сериен номер на въздухоплавателното средство,

име на собственика или лизингополучателя на въздухоплавателното средство или данни за дружеството, включително адрес,

данни за организацията за управление на поддържането на летателната годност, включително адрес,

вид на операциите.

4.

В договора се записва следното:

„Собственикът/операторът поверява на одобрената организация управлението на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, разработването на програма за техническо обслужване, която да бъде одобрена от посочения в М.1. компетентен орган, и организацията на техническото обслужване на въздухоплавателното средство в съответствие с посочената програма за техническо обслужване.

По силата на настоящия договор двете подписали го страни се задължават да спазват съответните произтичащи от него задължения.

Собственикът/операторът декларира, че, доколкото е уведомен, цялата информация, предоставена на одобрената организация по отношение на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, е и ще бъде точна, както и че въздухоплавателното средство няма да бъде променяно без предварителното съгласие на одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност.

В случай на неспазване на настоящия договор от някоя от подписалите го страни той става невалиден. Тогава собственикът/операторът запазва пълната отговорност за всяка задача, свързана с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, като собственикът се задължава да уведоми компетентните органи в държавата членка по регистрация в срок от две седмици.“

5.

Когато собственик/оператор сключи договор с организация за управление на поддържането на летателната годност съгласно точка М.А.201, задълженията на двете страни се разделят по следния начин:

5.1.

Задължения на одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност:

1.

типът въздухоплавателно средство трябва да бъде в областта на приложение на нейното одобрение;

2.

при поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство да спазва посочените по-долу условия:

а)

да разработи програма за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, включително програма за надеждност, ако това е приложимо;

б)

да декларира задачите по техническото обслужване (от програмата за техническо обслужване), които могат да бъдат извършвани от пилота собственик в съответствие с точка M.A.803(в);

в)

да организира одобряването на програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство;

г)

да предостави на собственика/оператора копие от програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, след като тя бъде одобрена;

д)

да организира инспекция, която да позволи плавен преход от предишната програма за техническо обслужване на въздухоплавателното средство;

е)

да организира извършването на цялото техническо обслужване от одобрена организация за техническо обслужване;

ж)

да организира прилагането на всички подходящи указания за летателна годност;

з)

да организира отстраняването от одобрената организация за техническо обслужване на всички дефекти, открити по време на плановото техническо обслужване, при прегледи на летателната годност или докладвани от собственика; да координира плановото техническо обслужване, прилагането на указанията за летателна годност, подмяната на части с ограничен срок на експлоатация и изискванията за проверка на компонентите;

и)

да информира собственика всеки път, когато въздухоплавателното средство се предава на одобрена организация за техническо обслужване;

й)

да води цялата техническа документация;

к)

да архивира цялата техническа документация;

3.

да организира одобрението на всяка модификация на въздухоплавателното средство в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, преди тя да бъде въведена;

4.

да организира одобрението на всеки ремонт на въздухоплавателното средство в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, преди той да бъде извършен;

5.

да информира компетентния орган в държавата членка по регистрация, когато въздухоплавателното средство не е представено на одобрената организация за техническо обслужване от собственика, както се изисква от одобрената организация;

6.

да информира компетентния орган в държавата членка по регистрация, когато настоящият договор не се спазва;

7.

да осигури извършването при необходимост на преглед на летателната годност на въздухоплавателното средство, издаването на удостоверение за преглед на летателната годност или изпращането на препоръка до компетентния орган на държавата членка по регистрация;

8.

в срок от 10 дни да изпрати на компетентния орган в държавата членка по регистрация копие от всяко издадено или удължено удостоверение за преглед на летателната годност;

9.

да докладва за събития, както е указано в съответните регламентиращи документи;

10.

да информира компетентния орган на държавата членка по регистрация, в случай че една от страните денонсира настоящия договор.

5.2.

Задължения на собственика/оператора:

1.

да е запознат с одобрената програма за техническо обслужване;

2.

да е запознат с настоящото приложение (част-М);

3.

да представи въздухоплавателното средство на одобрената организация, за която се е споразумял с организацията за управление на поддържането на летателната годност, и по времето, поискано от нея;

4.

да не модифицира въздухоплавателното средство, без да се е консултирал с организацията за управление на поддържането на летателната годност;

5.

да информира организацията за управление на поддържането на летателната годност за всяко техническо обслужване, което по изключение е било извършено без знанието и контрола на тази организация;

6.

чрез дневника да докладва на организацията за управление на поддържането на летателната годност за всички дефекти, открити по време на експлоатацията на въздухоплавателното средство;

7.

да информира компетентния орган на държавата членка по регистрация, в случай че една от страните денонсира настоящия договор;

8.

да информира организацията за управление на поддържането на летателната годност и компетентния орган в държавата членка по регистрация и одобрената организация, в случай че въздухоплавателното средство бъде продадено;

9.

да докладва за събития, както е указано в съответните регламентиращи документи;

10.

да информира редовно организацията за управление на поддържането на летателната годност за летателните часове на въздухоплавателното средство и да ѝ съобщава други данни за използването, както е договорено с тази организация;

11.

да вписва в дневниците сертификата за допускане в експлоатация, посочено в точка M.A.803(г), когато се извършва техническо обслужване от пилота собственик, без да се превишават границите на списъка със задачи по техническото обслужване, съдържащи се в одобрената програма за техническо обслужване по M.A.803(в);

12.

в срок от 30 дни след завършване на всяка задача по техническото обслужване от пилота собственик да информира организацията за управление на поддържането на летателната годност в съответствие с точка M.A 305(a).“

31)

Допълнение VI се заменя със следното:

Допълнение VI

Одобрение на организация за управление на поддържането на летателната годност съгласно приложение I (част-М), подчаст Ж

Image

Image

32)

В допълнение VIII — „Ограничено техническо обслужване от пилота собственик“, буква б) подточка 1 се заменя със следния текст:

„1.

е задача от критично значение за техническото обслужване,“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II (част-145) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 се изменя, както следва:

1)

Съдържанието се изменя, както следва:

а)

добавя се следната точка 145.A.48:

„145.A.48

Извършване на техническото обслужване“.

2)

В точка 145.А.30 букви з) и и) се заменят със следния текст:

„з)

Всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, освен когато в буква й) е посочено друго, трябва:

1.

в случай на базово техническо обслужване на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга — да разполага с подходящ за съответния тип въздухоплавателно средство персонал, отговарящ за сертифицирането, който е квалифициран като категория С в съответствие с част-66 и точка 145.А.35. Освен това организацията трябва да разполага с достатъчен и подходящ за съответния тип въздухоплавателно средство персонал, квалифициран като категории B1, B2 (според случая) в съответствие с част-66 и точка 145.А.35, който да подпомага персонала от категория С, отговарящ за сертифицирането:

i)

помощният персонал категории В1 и В2 проверява, че всички съответни задачи или проверки са извършени в съответствие с изисквания стандарт, след което персоналът категория С, отговарящ за сертифицирането, издава сертификат за допускане в експлоатация;

ii)

организацията води регистър на помощния персонал категории В1 и В2;

iii)

персоналът категория С, отговарящ за сертифицирането, проверява дали се спазват разпоредбите на подточка i) и дали цялата работа, заявена от клиента, е изпълнена по време на съответната проверка на базовото техническо обслужване или съвкупност от дейности; този персонал оценява също така влиянието на неизвършената работа, като или изисква нейното изпълнение, или се договаря с оператора за отлагането ѝ за друга насрочена проверка или за определен период от време;

2.

в случай на базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства, различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга — да разполага с:

i)

подходящ за съответния тип въздухоплавателно средство персонал, отговарящ за сертифицирането, който е квалифициран като категория B1, B2, B3 (според случая) в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.A.35; или

ii)

подходящ за съответния тип въздухоплавателно средство персонал, отговарящ за сертифицирането, който е квалифициран като категория C, подпомаган от помощен персонал в съответствие с точка 145.A.35(а)(i).

и)

Персоналът, отговарящ за сертифицирането на компонент, трябва да изпълнява разпоредбите на член 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1321/2014.“

3)

Вмъква се следната точка 145.A.48:

„145.A.48   Извършване на техническото обслужване

Организацията установява процедури, с които се гарантира, че:

а)

След приключване на техническото обслужване се извършва обща проверка, за да се гарантира, че въздухоплавателното средство или компонентът са почистени от инструменти, оборудване и други външни части и материали, както и че всички отстранени панели за достъп са монтирани обратно по местата им.

б)

След изпълнението на всяка задача от критично значение за техническото обслужване се прилага метод за установяване на евентуални грешки.

в)

Рискът от множество грешки при техническото обслужване и рискът от повтаряне на грешки при еднакви задачи по обслужването са сведени до минимум.

г)

Повредите се оценяват, a модификациите и ремонтите се изпълняват, като се използват данните, посочени в точка М.А.304.“

4)

В точка 145.А.65 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Организацията създава процедури, договорени с компетентния орган, като отчита човешкия фактор и човешките възможности, за да осигури добри практики за техническо обслужване и изпълнение на приложимите изисквания, установени в точки 145.А.25—145.А.95. С процедурите по настоящата точка трябва:

1.

да се гарантира наличието на работна заявка или договор с ясни условия между организацията и организацията, заявила техническото обслужване, където точно се посочва техническото обслужване, което ще се извърши, така че въздухоплавателното средство и компонентите да бъдат допуснати в експлоатация в съответствие с точка 145.А.50; и

2.

да бъдат обхванати всички аспекти на техническото обслужване, включително предоставянето и контрола на специалните услуги, както и да се определят стандартите, по които организацията възнамерява да работи.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III (част-66) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията се изменя, както следва:

1)

В точка 66.A.30, буква а) подточки 3 и 4 се заменят със следния текст:

„3.

за категория С по отношение на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга:

i)

три години опит с правата по категория B1.1, B1.3 или B2 на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга или като помощен персонал съгласно точка 145.A.35, или комбинация от двете; или

ii)

пет години опит с правата по категория B1.2 или B1.4 на сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга или като помощен персонал съгласно точка 145.A.35, или комбинация от двете;

4.

за категория С по отношение на въздухоплавателни средства, различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга: три години опит с правата по категория B1 или B2 на въздухоплавателни средства, различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга, или като помощен персонал съгласно точка 145.A.35, или комбинация от двете.“

2)

В точка 66.А.70 буква г) се заменя със следния текст:

„г)

Чрез дерогация от буква в) по отношение на въздухоплавателните средства, които не се използват от въздушни превозвачи, лицензирани съгласно Регламент (ЕО) № 1008/2008 и които са различни от сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга, лицензът за техническо обслужване съдържа ограничения в съответствие с точка 66.A.50, с цел да се гарантира, че правата на персонала, отговарящ за сертифицирането, признати в държавата членка преди влизането в сила на настоящия регламент, и правата по преобразувания по част-66 лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства остават едни и същи.“

3)

Допълнение V се заменя със следното:

Допълнение V

Формуляр за подаване на заявление — формуляр 19 на EASA

Image

Image

4)

Допълнение VI се заменя със следното:

Допълнение VI

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, посочен в приложение III (част-66)

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Към Регламент (ЕС) № 1321/2014 се добавя следното приложение Vа (част-Т):

„ПРИЛОЖЕНИЕ Va

ЧАСТ-Т

Съдържание

Т.1

Компетентен орган

Раздел A —

Технически изисквания

Подчаст A —

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

T.A.101

Област на приложение

Подчаст Б —

ИЗИСКВАНИЯ

Т.А.201

Отговорности

Подчаст Д —

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Подчаст Ж —

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ I (ЧАСТ-M), ПОДЧАСТ Ж

T.A.701

Област на приложение

T.A.704

Описание на управлението на поддържането на летателната годност

T.A.706

Изисквания към персонала

T.A.708

Управление на поддържането на летателната годност

Т.А.709

Документация

T.A.711

Права

T.A.712

Система за качество

T.A.714

Водене на документация

T.A.715

Продължаване валидността на одобрението

T.A.716

Констатации

Раздел Б —

Допълнителни процедури за компетентните органи

Подчаст A —

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

T.Б.101

Област на приложение

T.Б.102

Компетентен орган

T.Б.104

Водене на документация

Подчаст Б —

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

T.Б.201

Отговорности

T.Б.202

Констатации

Подчаст Ж —

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ I (ЧАСТ-M), ПОДЧАСТ Ж

T.Б.704

Непрекъснат контрол

T.Б.705

Констатации

Т.1   Компетентен орган

За целите на настоящата част органът, компетентен да упражнява надзор върху въздухоплавателните средства и организациите, е органът, определен от държавата членка, която е издала свидетелството за авиационен оператор на оператора.

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Т.A.101   Област на приложение

В настоящия раздел се установяват изисквания, чрез които да се гарантира, че поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, посочени в член 1, буква б), се извършва в съответствие с основните изисквания на приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008.

В него също така се определят условията спрямо лицата и организациите, отговарящи за управлението на поддържането на летателната годност и техническото обслужване на такива въздухоплавателни средства.

ПОДЧАСТ Б

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

T.A.201   Отговорности

1.

Операторът носи отговорност за летателната годност на въздухоплавателното средство и гарантира, че то се експлоатира само ако:

а)

въздухоплавателното средство разполага с типов сертификат, издаден или заверен от агенцията;

б)

въздухоплавателното средство е в състояние на летателна годност;

в)

въздухоплавателното средство разполага с валидно удостоверение за летателна годност, издадено в съответствие с приложение 8 на ИКАО;

г)

техническото обслужване на въздухоплавателното средство е извършено в съответствие с програма за техническо обслужване, която е съобразена с изискванията на държавата по регистрация и с приложимите изисквания на приложение 6 на ИКАО;

д)

всички дефекти или повреди, оказващи влияние върху безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, се отстраняват в съответствие със стандарт, който е приемлив за държавата по регистрация;

е)

въздухоплавателното средство отговаря на изискванията на:

i)

всички приложими указания за летателна годност или изисквания за поддържане на летателната годност, издадени или приети от държавата по регистрация; и

ii)

всяка приложима информация със задължителен характер във връзка с безопасността, издадена от агенцията, включително указания за летателна годност;

ж)

след извършване на техническото обслужване от квалифицирани организации съгласно изискванията на държавата по регистрация се издава сертификат за допускане в експлоатация на въздухоплавателното средство. Подписаният сертификат трябва да съдържа основните данни на извършеното техническо обслужване;

з)

преди всеки полет въздухоплавателното средство се подлага на предполетен преглед;

и)

всички модификации и ремонти отговарят на изискванията за летателна годност, установени от държавата по регистрация;

й)

следната документация на въздухоплавателното средство се пази до момента, в който съдържащата се в нея информация бъде заменена от нова, равностойна по обхват и задълбоченост, но за срок от най-малко 24 месеца:

1)

общата продължителност на експлоатацията (часове, полетни цикли и календарно време — по целесъобразност) на въздухоплавателното средство и всички компоненти с ограничен срок на експлоатация;

2)

текущото състояние на спазването на изискванията, посочени в точка Т.A.201(1)(е);

3)

текущото състояние на спазването на програмата за техническо обслужване;

4)

текущото състояние на модификациите и ремонтите заедно с подходящи данни и доказателства за спазване на изискванията, установени от държавата по регистрация.

2.

Изпълнението на задачите, определени в точка Т.A.201(1), се контролира от организацията за управление на поддържането на летателната годност на оператора. С оглед на това организацията трябва да спазва допълнителните изисквания на точка T.A., подчаст Ж.

3.

Посочената в подточка 2 организация за управление на поддържането на летателната годност трябва да гарантира, че техническото обслужване и допускането в експлоатация на въздухоплавателното средство се извършват от организация за техническо обслужване, отговаряща на изискванията на подчаст Д. Във връзка с това, когато съответната организацията за управление на поддържането на летателната годност не отговаря на изискванията на подчаст Д, тя сключва договор с такива организации.

ПОДЧАСТ Д

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Организацията за управление на поддържането на летателната годност гарантира, че техническото обслужване на въздухоплавателното средство и на неговите компоненти се извършва от организации, които отговарят на следните изисквания:

1)

организацията притежава одобрение за организация за техническо обслужване, което е издадено от държавата по регистрация или е приемливо за нея;

2)

обхватът на одобрението включва подходящия капацитет за техническо обслужване на съответното въздухоплавателно средство и/или неговите компоненти;

3)

организацията е създала система за докладване на събития, с която се гарантира, че за всяко установено състояние на въздухоплавателното средство или компонент, застрашаващо безопасността на полетите, се докладва на оператора, на компетентния орган, отговарящ за оператора, на организацията, отговаряща за типовия проект или допълнителния типов проект, и на организацията за управление на поддържането на летателната годност;

4)

организацията е установила свое ръководство, в което се съдържа описание на всички нейни процедури.

ПОДЧАСТ Ж

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ I (ЧАСТ-M), ПОДЧАСТ Ж

T.A.701   Област на приложение

В настоящата подчаст се установяват изискванията, които одобрените съгласно част-М, подчаст Ж организации трябва да спазват в допълнение към изискванията на част-М, подчаст Ж при контрола върху задачите, определени в точка T.A.201.

T.A.704   Описание на управлението на поддържането на летателната годност

В допълнение към изискванията по точка М.А.704 в описанието се посочват процедурите, чрез които организацията за управление на поддържането на летателната годност осигурява съответствие с част-Т.

T.A.706   Изисквания към персонала

В допълнение към изискванията по точка М.А.706 персоналът, посочен в букви в) и г) от точка М.А.706, трябва да разполага с подходящи познания относно приложимото законодателство на трети държави.

T.A.708   Управление на поддържането на летателната годност

Независимо от разпоредбите на точка M.A.708, по отношение на въздухоплавателните средства, управлявани съгласно изискванията на част-Т, одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност трябва:

а)

да гарантира, че при необходимост въздухоплавателното средство се предава на организация за техническо обслужване;

б)

да гарантира, че цялото техническо обслужване се извършва в съответствие с програмата за техническо обслужване;

в)

да гарантира, че се спазва изискването за информацията със задължителен характер по точка T.A.201(1)(е);

г)

да гарантира, че всички дефекти, които са докладвани или са открити по време на плановото техническо обслужване, са отстранени от организацията за техническо обслужване в съответствие с данните за техническо обслужване, приемливи за държавата по регистрация;

д)

да координира плановото техническо обслужване, спазването на изискването за информацията със задължителен характер по точка T.A.201(1)(е), замяната на части с ограничен срок на експлоатация и прегледите на компоненти, за да осигури правилно изпълнение на работата;

е)

да води и архивира документацията, свързана с поддържането на летателната годност, съгласно изискването на точка Т.А.201(1)(й);

ж)

да гарантира, че модификациите и ремонтите са одобрени в съответствие с изискванията на държавата по регистрация.

T.A.709   Документация

Независимо от разпоредбите на букви а) и б) от точка М.А.709, за всяко въздухоплавателно средство, чието управление се извършва съгласно изискванията на част-Т, организацията за управление на поддържането на летателната годност трябва да съхранява и да използва приложимите данни за техническо обслужване, приемливи за държавата по регистрация.

T.A.711   Права

Организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно част-М, подчаст Ж, може да изпълнява определените в точка Т.А.708 задачи по отношение на въздухоплавателните средства, включени в нейното свидетелство за авиационен оператор, при условие че организацията е установила процедури, одобрени от компетентния орган, за да се гарантира спазването на изискванията по част-Т.

T.A.712   Система за качество

В допълнение към изискванията по точка М.А.712 организацията за управление на поддържането на летателната годност трябва да гарантира, че посредством системата за качество се следи дали всички дейности съгласно настоящата подчаст се изпълняват в съответствие с одобрените процедури.

T.A.714   Водене на документация

В допълнение към изискванията по точка М.А.714(а) организацията води документацията, изисквана съгласно точка Т.A.201(1)(й).

T.A.715   Продължаване валидността на одобрението

В допълнение към изискванията по точка М.А.715(а) валидността на одобрението за дадена организация за управление на поддържането на летателната годност съгласно настоящата подчаст се продължава при следните условия:

а)

организацията отговаря на приложимите изисквания по част-Т; и

б)

организацията гарантира, че всяко упълномощено от компетентния орган лице получава достъп до всички нейни съоръжения, въздухоплавателни средства или документи, свързани с дейностите ѝ, включително всички дейности, възложени на подизпълнител, за да се определи дали е спазена настоящата част.

T.A.716   Констатации

След получаване на уведомлението за констатации съгласно точка Т.Б.705 в одобрението на организацията за управление поддържането на летателната годност се определя план с коригиращи действия и се демонстрират коригиращи действия, които удовлетворяват компетентния орган, в договорен с него срок.

РАЗДЕЛ Б

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

T.Б.101   Област на приложение

В настоящия раздел се установяват административните изисквания, които трябва да спазват компетентните органи, отговарящи за изпълнението и правоприлагането на раздел А от настоящата част-Т.

T.Б.102   Компетентен орган

1.   Общи положения

Държавата членка определя компетентен орган, на който се възлагат отговорностите, посочени в точка Т.1. Този компетентен орган определя документирани процедури и организационна структура.

2.   Ресурси

Броят на персонала трябва да е достатъчен за изпълнението на изискванията, посочени в настоящия раздел.

3.   Квалификация и обучение

Целият персонал, участващ в дейностите по част-Т, трябва да разполага с подходящи квалификация, познания, опит, начално и непрекъснато обучение, за да изпълнява възложените му задачи.

4.   Процедури

Компетентният орган определя процедури, в които подробно се описва как се установява изпълнението на изискванията на настоящата част.

T.Б.104   Водене на документация

1.

Прилагат се изискванията, посочени в точка М.Б.104, букви а), б) и в) от приложение I.

2.

Минималната документация за надзора върху всяко въздухоплавателно средство съдържа най-малко копия от:

а)

удостоверението за летателна годност на въздухоплавателното средство;

б)

цялата съответна кореспонденция, свързана с въздухоплавателното средство;

в)

доклади от проверките и прегледите, на които е било подложено въздухоплавателно средство;

г)

данни за всички действия, свързани с изключения или правоприлагане.

3.

При поискване цялата описана в точка T.Б.104 документация се предоставя на друга държава членка, на агенцията или на държавата по регистрация.

4.

Документацията, посочена в подточка 2, се съхранява в продължение на 4 години след изтичане на срока на вземане на сух лизинг.

T.Б.105   Взаимен обмен на информация

Прилагат се изискванията от точка М.Б.105 на приложение I.

ПОДЧАСТ Б

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

T.Б.201   Отговорности

1.

Посоченият в точка Т.1 компетентен орган носи отговорност за провеждането на прегледи и разследвания, включително проверки на въздухоплавателните средства, за да се установи дали се спазват изискванията на настоящата част.

2.

Компетентният орган извършва инспекции и разследвания преди одобрение на споразумение за сух лизинг в съответствие с ARO.OPS.110(a)(1), за да се провери дали са спазени изискванията на точка T.A.201.

3.

Компетентният орган осигурява необходимата координация с държавата по регистрация с оглед на упражняването на отговорностите по надзора върху въздухоплавателните средства, посочени в настоящото приложение Vа (част-Т).

T.Б.202   Констатации

1.

Констатация на ниво 1 съответства на всяко значително неспазване на изискванията на част-Т, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

2.

Констатация на ниво 2 съответства на всяко неспазване на изискванията на част-Т, което може да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

3.

В случай на констатация по време на преглед, разследване, проверка на въздухоплавателното средство или чрез други средства, компетентният орган:

а)

предприема необходимите мерки — например спиране от експлоатация на въздухоплавателно средство, така че неспазването на изискванията да не продължи във времето;

б)

изисква прилагането на коригиращи действия в зависимост от естеството на констатацията.

4.

При констатации на ниво 1 компетентният орган изисква прилагането на коригиращи действия преди следващия полет и уведомява държавата по регистрация.

ПОДЧАСТ Ж

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ I (ЧАСТ-М), ПОДЧАСТ Ж

T.Б.702   Първоначално одобрение

В допълнение към изискванията по точка М.Б.702, когато в описанието на организацията за управление на поддържането на летателната годност са включени процедури за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, посочени в член 1, буква б), компетентният орган трябва да провери дали тези процедури са съобразени с част-Т и дали организацията спазва изискванията по част-Т.

T.Б.704   Непрекъснат контрол

В допълнение към изискванията по точка М.Б.704 на всеки 24 месеца се извършва подходящо изследване на извадков принцип по отношение на посочените в член 1, буква б) въздухоплавателни средства, които се управляват от организацията.

T.Б.705   Констатации

В допълнение към изискванията по точка М.Б.705, за организациите за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, посочени в член 1, буква б), компетентният орган предприема също така действия, когато по време на одити, наземни инспекции или чрез други средства бъдат получени доказателства, че изискванията по част-Т не се спазват.“


17.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 241/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1537 НА КОМИСИЯТА

от 16 септември 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 септември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


Поправки

17.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 241/51


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/131 на Комисията от 23 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави

( Официален вестник на Европейския съюз L 23 от 29 януари 2015 г. )

На корицата и на страница 1 заглавието

вместо:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/131 на Комисията от 23 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави“

да се чете:

„Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/131 на Комисията от 26 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави“.

На страница 2 заключителната формулировка

вместо:

„Съставено в Брюксел на 23 януари 2015 година.“

да се чете:

„Съставено в Брюксел на 26 януари 2015 година.“.