ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 239

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
15 септември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1514 на Съвета от 14 септември 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

30

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1515 на Комисията от 5 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на преходните периоди, свързани с пенсионните планове ( 1 )

63

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1516 на Комисията от 10 юни 2015 година за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета на фиксирана ставка за операции, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1517 на Комисията от 11 септември 2015 година за изменение за 236-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

67

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1518 на Комисията от 14 септември 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

69

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1519 на Комисията от 14 септември 2015 година за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета

99

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1520 на Комисията от 14 септември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

140

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1521 на Съвета от 14 септември 2015 година за отмяна на Решение 2013/320/ОВППС в подкрепа на действията в областта на физическата сигурност и управлението на запасите с цел намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в Либия и в региона

142

 

*

Решение (ЕС) 2015/1522 на Съвета от 14 септември 2015 година за определяне на позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки, относно присъединяването на Република Молдова към ревизираното Споразумение за държавните поръчки

144

 

*

Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция

146

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1524 на Съвета от 14 септември 2015 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

157

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

15.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1513 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 септември 2015 година

за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него и член 114 от него във връзка с член 1, параграфи 3—13 и член 2, параграфи 5—7 от настоящата директива,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) всяка държава членка трябва до 2020 г. да постигне дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт от най-малко 10 % от крайното потребление на енергия в държавата членка. Добавянето на биогорива е един от методите, с които разполагат държавите членки за постигането на тази цел, и се очаква то най-много да допринесе за това. Директива 2009/28/ЕО подчертава и необходимостта от енергийна ефективност в сектора на транспорта, която е абсолютно наложителна, тъй като ако цялостното търсене на енергия в транспорта продължава да расте, устойчивото постигане на задължителна цел за дял на енергията от възобновяеми източници е вероятно да става все по-трудно. Поради тази причина и поради значението на енергийната ефективност и за намаляването на емисиите на парникови газове, държавите членки и Комисията се насърчават да включват по-подробна информация относно мерките, свързани с енергийната ефективност в сектора на транспорта, в докладите, които трябва да представят в съответствие с приложение IV към Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) и друго законодателство на Съюза във връзка с насърчаването на енергийната ефективност в сектора на транспорта.

(2)

Предвид целта на Съюза за още по-голямо намаление на емисиите на парникови газове и като се има предвид значителният принос за тези емисии на горивата, използвани в автомобилния транспорт, съгласно член 7а, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) държавите членки изискват от доставчиците на горива или енергия до 31 декември 2020 г. да намалят най-малко с 6 % емисиите на парникови газове на единица енергия за целия жизнен цикъл на горивата, използвани в Съюза от пътни превозни средства, извънпътна подвижна техника, селскостопански или горски трактори и плавателни съдове с развлекателна цел, когато не плават в морски води. Добавянето на биогорива е един от методите, с които разполагат доставчиците за изкопаеми горива, за да намалят интензитета на емисиите на парникови газове от доставяните изкопаеми горива.

(3)

В Директива 2009/28/ЕО се определят критерии за устойчивост, на които трябва да отговарят биогоривата и течните горива от биомаса, за да се отчитат за целите на същата директива и да е допустимо тяхното включване в схеми за публично подпомагане. Критериите включват изисквания относно минималното намаление на емисиите на парникови газове, което трябва да бъде постигнато чрез биогоривата и течните горива от биомаса в сравнение с изкопаемите горива. Идентични критерии за устойчивост във връзка с биогоривата са определени в Директива 98/70/ЕО.

(4)

Когато пасища или земеделски земи, използвани преди за отглеждане на хранителни и фуражни култури, бъдат пренасочени към отглеждането на култури за производство на биогорива, търсенето на съответните култури не за гориво ще трябва както и преди да се задоволи или чрез засилване на сегашното производство, или чрез превръщане на неземеделски земи в обработваеми другаде. Вторият случай представлява непряка промяна в земеползването и когато тя е свързана с преустройството на площи с големи почвени въглеродни запаси, може да доведе до значителни емисии на парникови газове. Поради това директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО следва да бъдат изменени, като се включат в тях разпоредби в отговор на въздействието на непреките промени в земеползването, тъй като сегашните видове биогорива се произвеждат главно от култури, отглеждани върху съществуващи земеделски земи. Тези разпоредби следва да вземат надлежно под внимание необходимостта да се защитят вече направените инвестиции.

(5)

Въз основа на предоставените от държавите членки прогнози за търсенето на биогорива и оценки за емисиите вследствие на непреки промени в земеползването при използване на различни суровини за биогорива, може да се очаква, че дължащите се на непреки промени в земеползването емисии на парникови газове ще са значителни и могат да неутрализират отчасти или изцяло намалението на тези емисии за отделните биогорива. Това се дължи на обстоятелството, че почти цялото производство на биогорива през 2020 г. се очаква да бъде от култури, отглеждани на земи, които могат да бъдат използвани за задоволяване на пазара на храни и фуражи. С цел да се намалят тези емисии е уместно съответното разграничаване между групите култури — например маслодайни, захарни, зърнени и други култури, съдържащи скорбяла. Освен това е необходимо да се насърчи научноизследователската и развойната дейност за биогорива от ново поколение, които не се конкурират с хранителните култури, както и да се проучи още по-задълбочено въздействието на различните групи култури както върху преките, така и върху непреките промени в земеползването.

(6)

За да се избегне стимулирането на съзнателно увеличаване на производството на остатъци от преработването за сметка на основния продукт, от определението на „остатък от преработване“ следва да се изключат остатъците от производствен процес, който е бил предумишлено изменен за тази цел.

(7)

Вероятно транспортният сектор ще се нуждае от течни горива от възобновяеми източници, за да може да намали своите емисии на парникови газове. Биогоривата от ново поколение, като например произведените от отпадъци или водорасли, осигуряват големи намаления на емисиите на парникови газове с нисък риск да причинят непреки промени в земеползването и не се конкурират пряко за земеделски земи с пазарите на хранителни и фуражни култури. Следователно е целесъобразно да се насърчават по-голяма научноизследователска и развойна дейност и по-голямото производство на такива биогорива от ново поколение, тъй като понастоящем те не се предлагат на пазара в големи количества, което се дължи отчасти на конкуренцията за държавни субсидии от страна на утвърдените технологии за биогорива от хранителни култури.

(8)

Желателно е още през 2020 г. да бъде постигнато значително по-високо равнище на потребление на биогорива от ново поколение в Съюза в сравнение с настоящата крива на потреблението. Всяка държава членка следва да насърчава потреблението на такива биогорива от ново поколение и да се стреми да постигне минимално потребление на своя територия на биогорива от ново поколение, като набележи правно необвързваща национална подцел, която да се стреми да постигне в рамките на задължението за осигуряване до 2020 г. на дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт от най-малко 10 % от крайното потребление на енергия в същата държава членка. Плановете на държавите членки за постигането на техните национални цели, когато такива са налице, следва да бъдат публикувани с оглед по-голяма прозрачност и предвидимост за пазара.

(9)

Освен това е целесъобразно държавите членки да докладват на Комисията за равнищата на потребление на биогорива от ново поколение на тяхната територия в момента на определяне на националната цел, както и за постигнатото по изпълнението на тези национални подцели за 2020 г., за което следва да бъде публикуван обобщаващ доклад, така че да се направи оценка на ефективността на въведените с настоящата директива мерки за намаляване на риска от емисии на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването чрез насърчаване на биогоривата от ново поколение. Очаква се биогоривата от ново поколение, които имат слабо отражение върху непреките промени в земеползването и водят до голямо намаление на общите емисии на парникови газове, и тяхното насърчаване да продължат да играят важна роля за декарбонизацията на транспорта и разработването на транспортни технологии с ниски нива на въглеродни емисии и след 2020 г.

(10)

В заключенията си от 23 и 24 октомври 2014 г. Европейският съвет подчерта значението на намаляването на емисиите на парникови газове и рисковете, свързани със зависимостта от изкопаеми горива в транспортния сектор, в рамката за 2030 г. за климата и енергетиката, и прикани Комисията допълнително да проучи инструменти и мерки за цялостен и неутрален в технологично отношение подход за насърчаване на намаляването на емисиите и енергийна ефективност в транспорта, за електрически транспорт и за възобновяеми енергийни източници в транспорта и след 2020 г.

(11)

Важно е също така Пътната карта за енергия от възобновяеми източници за периода след 2020 г., която трябва да бъде представена от Комисията през 2018 г. в съответствие с член 23, параграф 9 от Директива 2009/28/ЕО, включително за транспортния сектор, да бъде изготвена като част от по-обширна стратегия на Съюза за свързаните с енергията и климата технологии и иновации, която трябва да съответства на заключенията на Европейския съвет от 20 март 2015 г. Следователно е целесъобразно навременно да бъде направен преглед на ефективността на стимулите за разработването и внедряването на технологии в областта на биогоривата от ново поколение, за да се гарантира, че заключенията от прегледа са изцяло взети предвид при изготвянето на Пътната карта за периода след 2020 г.

(12)

Разликите в предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването произтичат от различни данни и основни предположения относно развитието в селското стопанство, като тенденциите в земеделския добив и производителност, прехвърлянето на емисии към странични продукти и наблюдаваните в световен мащаб темпове на промяна в земеползването и на обезлесяване, които са извън контрола на производителите на биогорива. Макар и повечето суровини за биогорива да се произвеждат в Съюза, очаква се предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването да бъдат извън Съюза, в райони където допълнителното производство евентуално би могло да бъде реализирано с най-ниски разходи. По-конкретно, предположенията относно преобразуването на тропическите гори и дренирането на торфища извън Съюза има силно въздействие върху предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биодизел от маслодайни култури, и поради това е важно да се гарантира, че тези данни и предположения се преразглеждат в светлината на най-новата информация относно преобразуването на земите и обезлесяването, включително като се вземе предвид напредъкът в тези райони по текущи международни програми. Поради това Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който прави преглед, въз основа на най-добрите налични научни данни, на ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, по отношение на ограничаването на емисиите на парникови газове, дължащи се на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса, и преглед на възможностите за въвеждане на коригирани фактори за предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването в съответните критерии за устойчивост.

(13)

С оглед да се осигури конкурентоспособността в дългосрочен план на основаните на биотехнологии промишлени сектори и в съответствие със съобщението на Комисията от 13 февруари 2012 г., озаглавено „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“ и съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, с която се насърчава изграждането на интегрирани и диверсифицирани биорафинерии в цяла Европа, в Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат определени подобрени стимули по начин, с който да се отдава предпочитание на използването на суровини от биомаса, които нямат висока икономическа стойност за друга употреба освен за производството на биогорива.

(14)

Засиленото използване на електроенергия от възобновяеми източници е средство за преодоляване на много от предизвикателствата в транспортния сектор, както и в други енергийни сектори. Поради това е целесъобразно да се предвидят допълнителни стимули за използването на електроенергия от възобновяеми източници в транспортния сектор, както и да бъдат увеличени коефициентите на умножаване за изчисляване на приноса на електроенергията от възобновяеми източници, която се консумира от електрическите мотриси в железопътния транспорт и от електрическите автомобили, така че да се разшири тяхното приложение и присъствие на пазара. Също така е целесъобразно да се обмислят допълнителни мерки за насърчаване на енергийната ефективност и икономиите на енергия в транспортния сектор.

(15)

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) допринася за доближаването на Съюза към изграждането на „рециклиращо общество“ посредством избягване на образуването на отпадъци и използването им като ресурс. Йерархията на отпадъците задава в общ план приоритетен ред в законодателството и политиката в областта на отпадъците за това кой е най-добрият вариант за околната среда като цяло. Държавите членки следва да подкрепят използването на рециклируеми материали в съответствие с йерархията на отпадъците и с цел изграждане на рециклиращо общество и, когато това е възможно, да не подкрепят депонирането или изгарянето на подобни рециклируеми материали. Някои от суровините, които са с ниска степен на риск от непреки промени в земеползването, могат да се считат за отпадъци. Те обаче пак могат да се използват за други цели, които в йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, биха имали по-висок приоритет в сравнение с оползотворяването за получаване на енергия. Ето защо е целесъобразно държавите членки да отчитат надлежно принципа на йерархията на отпадъците при всякакви стимулиращи мерки за налагане на биогоривата с ниска степен на риск от непреки промени в земеползването или всякакви мерки за свеждане до минимум на стимулите за измама във връзка с производството на такива биогорива, така че стимулите за използване на такива суровини за биогориво да не неутрализират усилията за намаляване на отпадъците или увеличаване на рециклирането и ефективното и устойчиво използване на наличните ресурси. Държавите членки могат да включват мерките, които предприемат в това отношение, в докладването съгласно Директива 2009/28/ЕО.

(16)

Минимално допустимата стойност за намалението на емисиите на парникови газове за биогорива и течни горива от биомаса, произведени в нови инсталации, следва да се увеличи, за да се подобри техният общ баланс на емисиите на парникови газове, както и да не се насърчава по-нататъшното инвестиране в инсталации с ниска ефективност по отношение на парниковите газове. Подобно увеличение би осигурило защита на инвестициите в производствени мощности за биогорива и течни горива от биомаса в съответствие с член 19, параграф 6, втора алинея от Директива 2009/28/ЕО.

(17)

С оглед да се подготви преходът към биогорива от ново поколение и да се сведат до минимум общите въздействия от непреки промени в земеползването е целесъобразно да се ограничи количеството на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, които могат да се отчитат с оглед на целите, поставени в Директива 2009/28/ЕО, без да се ограничава цялостното използване на такива биогорива и течни горива от биомаса. В съответствие с член 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) установяването на ограничение на равнището на Съюза не засяга възможността на държавите членки да предвиждат по-малки ограничения по отношение на количеството на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, които могат да се отчитат на национално равнище с оглед на целите, поставени в Директива 2009/28/ЕО.

(18)

Държавите членки следва да могат да изберат да прилагат ограничението относно количеството на биогоривата, произведени от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, които могат да се отчитат с оглед на целта, поставена в член 7а от Директива 98/70/ЕО.

(19)

В съответствие с необходимостта да бъде ограничено количеството на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, държавите членки следва да се стремят постепенно да преустановят подкрепата за потреблението на подобни биогорива и течни горива от биомаса, на нива, които надхвърлят това ограничение.

(20)

Ограничаването на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, които могат да се отчитат за целите, установени в Директива 2009/28/ЕО, не следва да засяга свободата на държавите членки да определят свой собствен начин за спазване на предписания дял за конвенционалните биогорива в рамките на общата цел от 10 %. Следователно достъпът до пазара остава напълно отворен за биогорива, произведени от действащите инсталации преди края на 2013 г. Поради това настоящата директива не засяга легитимните очаквания на операторите на подобни инсталации.

(21)

Временните средни стойности на предвижданите количества емисии на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването следва да бъдат включени в докладването от доставчиците на горива и от Комисията на емисиите на парникови газове от биогорива съгласно Директива 98/70/ЕО, както и в докладването от Комисията на емисиите на парникови газове от биогорива и течни горива от биомаса съгласно Директива 2009/28/ЕО. На биогоривата, произведени от суровини, които не водят до допълнителни потребности от земя, като например отпадъци, следва да се определи нулев емисионен фактор.

(22)

Възможно е да възникнат рискове от непреки промени в земеползването, ако нехранителни култури, отглеждани основно за енергийни цели, се отглеждат върху съществуващи земеделски земи, използвани за производство на храни и фуражи. При все това, в сравнение с хранителните и фуражните култури, подобни култури, отглеждани основно за енергийни цели, могат да водят до по-високи добиви и имат потенциал да допринесат за възстановяването на тежко деградирали или силно замърсени земи. Същевременно обаче съществуват ограничени сведения относно производството на биогорива и течни горива от подобни култури, отглеждани основно за енергийни цели, и действителното въздействие, което те оказват върху промените в земеползването. Поради това Комисията следва също да наблюдава и редовно да докладва относно състоянието на производството и потреблението в Съюза на биогорива и течни горива от биомаса, произведени от подобни култури, отглеждани основно за енергийни цели, както и да наблюдава и докладва относно свързаните с това последици. Съществуващите проекти в Съюза следва да бъдат идентифицирани и използвани за подобряване на информационната база с цел по-задълбочен анализ както на рисковете, така и на ползите, свързани с устойчивостта на околната среда.

(23)

Увеличаването на добива в селскостопанския сектор чрез интензивни научни изследвания, технологично развитие и трансфер на знания над нивата, които биха преобладавали при липса на схеми за подпомагане на увеличаването на производителността за биогорива на основата на хранителни и фуражни култури, както и отглеждането на втора годишна реколта в райони, които преди това не са били използвани за отглеждане на втора годишна реколта, може да допринесе за ограничаването на непреките промени в земеползването. Доколкото постигнатото ограничаване на ефекта от непреките промени в земеползването на национално или проектно равнище може да получи числено изражение, въведените с настоящата директива мерки могат да отразят тези подобрения на производителността както като докладвано намаление на стойностите на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, така и като принос на биогоривата на основата на хранителни и фуражни култури към дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта, който трябва да бъде постигнат през 2020 г.

(24)

Доброволните схеми имат все по-голяма роля за предоставянето на доказателства за спазване на изискванията за устойчивост, предвидени в директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО. Ето защо е уместно да се възложи на Комисията да включи изискване доброволните схеми, включително вече признатите от Комисията в съответствие с член 7в, параграф 6 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО, да докладват редовно относно дейността си. Тези доклади следва да стават публично достояние, за да се увеличи прозрачността и да се подобри надзорът от страна на Комисията. Освен това тези доклади биха предоставили информацията, нужна на Комисията, за да докладва относно функционирането на доброволните схеми с оглед на набелязване на най-добри практики и при целесъобразност представянето на предложение за насърчаване на такива най-добри практики.

(25)

За да се улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, е целесъобразно да се изяснят условията, при които принципът на взаимното признаване се прилага между всички схеми за проверка на съответствието с критериите за устойчивост по отношение на биогоривата и течните горива от биомаса, установени съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО.

(26)

Доброто управление и основаващият се на правата подход, включващ всички права на човека, на всички равнища, са важни при разглеждането на въпроса за продоволствената сигурност и сигурността на храните; при отрицателни последици за тази сигурност е наложително да се работи за съгласуваност между различните политики. В този контекст управлението и сигурността на правата, свързани с правото на владение на земя и земеползването, са особено важни. Ето защо държавите членки следва да зачитат принципите за отговорни инвестиции в селскостопанските и продоволствените системи, одобрени от Комитета по световната продоволствена сигурност на Организацията на ООН за прехрана и земеделие през октомври 2014 г. Държавите членки се насърчават също така да подкрепят прилагането на доброволните насоки относно отговорното управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в контекста на националната продоволствена сигурност, приети от Комитета по световната продоволствена сигурност през октомври 2013 г.

(27)

Въпреки че по принцип биогоривата на основата на хранителни и фуражни култури са свързани с рискове от непреки промени в земеползването, има и изключения. Държавите членки и Комисията следва да насърчават разработването и използването на схеми, които могат надеждно да докажат, че определено количество суровина за биогорива, произведено по даден проект, не е изместило производството за други цели. Такъв може да е случаят например, когато производството на биогорива се равнява на количеството допълнително производство, постигнато чрез инвестиране в подобряване на производителността над нивата, които биха били достигнати без това подобряване, при липсата на такива схеми за подпомагане на увеличаването на производителността, или когато производството на биогорива се осъществява на земя, за която пряката промяна в земеползването е осъществена без значителни отрицателни последици за съществуващите екосистемни услуги, предоставяни до този момент от тази земя, включително опазване на въглеродните запаси и биологичното разнообразие. Държавите членки и Комисията следва да разгледат възможността да се определят критерии за идентифициране и сертифициране на подобни схеми, които могат надеждно да докажат, че определено количество суровини за биогорива, произведено по даден проект, не е изместило производството за цели, различни от производството на биогорива, и че тези суровини за биогорива са били произведени в съответствие с критериите на Съюза за устойчивост за биогорива. За такива могат се считат само онези количества суровини, които съответстват на реално постигнатото намаление на изместването на производствените дейности посредством схемата.

(28)

Целесъобразно е да се уеднаквят правилата за използване на приетите стойности, за да се осигури равнопоставеност на производителите, независимо от мястото, където се осъществява производството. Докато трети държави имат право да използват приетите стойности, от производителите от Съюза се изисква да използват действителните стойности, когато те са по-високи от приетите, или когато от съответната държава членка не е бил представен доклад, като това води до увеличена административната тежест за тях. Поради това действащите разпоредби следва да бъдат опростени, така че използването на приети стойности да не се ограничава до териториални единици в Съюза, включени в списъците, посочени в член 19, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и член 7г, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО.

(29)

Вследствие на влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз предоставените на Комисията правомощия съгласно директиви 2009/28/ЕО и 98/70/ЕО трябва да бъдат приведени в съответствие с членове 290 и 291 от ДФЕС.

(30)

За да се осигурят еднакви условия за прилагането на директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(31)

С цел да се позволи адаптиране на Директива 98/70/ЕО към техническия и научния напредък, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с добавянето на предвиждани типични и приети стойности за начините за производство на биогорива и адаптирането на разрешените методи за анализ във връзка със спецификациите на горивата и на допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол, както и установяването на приети стойности за емисии на парникови газове по отношение на течни горива от възобновяеми източници или газообразни транспортни горива от небиологичен произход и улавяне на въглерод и използването му за транспортни цели.

(32)

С цел да се позволи адаптиране на Директива 2009/28/ЕО към техническия и научния напредък, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с евентуални допълнения към списъка на суровини за биогорива и горива, чийто принос към изпълнението на целта по член 3, параграф 4 от посочената директива следва да се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две, и също във връзка с добавянето на предвиждани типични и приети стойности за начините за производство на биогорива и течни горива от биомаса, както и адаптирането на енергийното съдържание на транспортните горива, както е посочено в приложение III към Директива 2009/28/ЕО, към научния и техническия напредък.

(33)

От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията, в изпълнение на директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО, да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(34)

Въз основа на най-добрите и най-нови съществуващи научни данни, Комисията следва да извършва преглед на ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, по отношение на ограничаването на въздействието на емисиите на парникови газове, дължащи се на непреки промени в земеползването, и да разглежда начини за по-нататъшно намаляване на това въздействие.

(35)

Важно е Комисията да представи незабавно всеобхватно предложение за икономически целесъобразна и неутрална в технологично отношение политика за периода след 2020 г. с цел създаване на дългосрочна перспектива за инвестиции в устойчиви биогорива с нисък риск от непреки промени в земеползването и други средства за намаляване на въглеродната интензивност на транспортния сектор.

(36)

В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. (8) държавите членки се ангажираха в основателни случаи да прилагат към нотификацията на мерките си за транспониране един или повече документи, в които да обясняват връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните нормативни актове за транспонирането ѝ. Във връзка с настоящата директива законодателят смята, че предаването на такива документи е необходимо.

(37)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се осигури единен пазар на горива за автомобилния транспорт и извънпътната подвижна техника, както и да се гарантира спазването на минималните нива за защита на околната среда при употребата на тези горива, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради техния обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския Съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на посочените цели.

(38)

Поради това директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 98/70/ЕО

Директива 98/70/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните точки:

„10.

„възобновяеми течни или газообразни транспортни горива от небиологичен произход“ означава течни или газообразни горива, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, и които се използват в транспорта;

11.

„богати на скорбяла култури“ означава култури, включващи основно зърнени култури (независимо дали се използват само зърната или се използва цялото растение, като например при силажната царевица), грудки и кореноплодни (като например картофи, земни ябълки, сладки патати, маниока и игнам) и грудколуковици (като например таро и маланга);

12.

„биогорива с нисък риск от непреки промени в земеползването“ означава биогорива на основата на суровини, които са произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост за биогорива по член 7б;

13.

„остатък от преработване“ означава вещество, което не е търсеният пряко краен продукт/крайни продукти от даден процес на производство; то не е основната цел на производствения процес и процесът не е модифициран специално, така че то да бъде произвеждано;

14.

„остатъци от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство“ означава остатъци, които се произвеждат пряко от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство; те не включват остатъци от свързаната с тези отрасли промишленост или преработване.“

2)

Член 7а се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 след първата алинея се добавя следната алинея:

„По отношение на доставчиците на биогорива за използване във въздухоплаването държавите членки могат да позволяват на тези доставчици да избират да участват в задължението за намаляване на емисиите съгласно параграф 2 от настоящия член, при условие че тези биогорива отговарят на критериите за устойчивост, посочени в член 7б.“;

б)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„Държавите членки могат да приемат разпоредби, за да постановят, че максималният принос от биогорива, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, с оглед на изпълнението на целта, упомената в първа алинея от настоящия параграф, не надвишава максималния принос, определен в член 3, параграф 4, втора алинея, буква г) от Директива 2009/28/ЕО.“;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да определи подробни правила за единното прилагане от страна на държавите членки на параграф 4 от настоящия член.“;

г)

добавят се следните параграфи:

„6.   На Комисията се предоставя правомощието да приеме, не по-късно от 31 декември 2017 г., делегирани актове за определяне на приетите стойности на намалението на емисиите на парникови газове, ако тези стойности не са били вече установени преди 5 октомври 2015 г., що се отнася до:

а)

възобновяемите течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход;

б)

улавянето и използването на въглерод за транспортни цели.

7.   Като част от докладването по параграф 1 държавите членки гарантират, че доставчиците на гориво докладват ежегодно на посочения от държавата членка орган, начините за производство на биогорива, обемите на биогорива от суровините, посочени в част A от приложение V, и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия, включително временните средни стойности на предвижданите количества емисии от биогорива вследствие на непреки промени в земеползването. Държавите членки докладват тези данни на Комисията.“

3)

Член 7б се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива, отчетено за целите, посочени в параграф 1, е най-малко 60 % за биогорива, произведени в инсталации, пуснати в действие след 5 октомври 2015 г. За дадена инсталация се счита, че е в действие, ако е осъществено физическото производство на биогорива.

За целите, посочени в параграф 1, за биогорива в случая на инсталации, които са били в действие на 5 октомври 2015 г. или преди това, се постига намаление на емисиите на парникови газове най-малко с 35 % до 31 декември 2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 2018 г. нататък.

Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива се изчислява в съответствие с член 7г, параграф 1.“;

б)

в параграф 3 втората алинея се заличава.

4)

Член 7в се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да състави списък с подходящата и приложима информация, посочена в първите две алинеи от настоящия параграф. Комисията следи по-специално представянето на тази информация да не представлява прекомерна административна тежест за операторите като цяло и в частност за дребните селскостопански производители, организациите на производителите и кооперациите.“;

б)

в параграф 5 се добавят следните алинеи:

„Доброволните схеми, посочени в параграф 4 („доброволните схеми“), публикуват редовно, поне веднъж годишно, списък на своите сертифициращи органи, които се използват за независимо одитиране, като в списъка за всеки сертифициращ орган се посочва от кое образувание или национален публичен орган е признат и кое образувание или национален публичен орган упражнява мониторинг над него.

С цел по-конкретно предотвратяване на измамите Комисията може въз основа на анализ на риска или на докладите, посочени във втората алинея на параграф 6 от настоящия член, да уточни подробно стандартите за независимото одитиране и да наложи изискването всички доброволни схеми да спазват тези стандарти. Това става посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. В тези актове се определя график, в рамките на който доброволните схеми трябва да спазят стандартите. Комисията може да отменя решения за признаване на доброволни схеми, в случай че те не успеят да изпълнят такива стандарти в предвидения срок.“;

в)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Решенията по параграф 4 от настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. Тези решения имат срок на действие от не повече от пет години.

Комисията изисква всяка доброволна схема, за която се приема решение съгласно параграф 4, да представя в срок от 6 октомври 2016 г., а впоследствие и ежегодно преди 30 април, доклад до Комисията, който да обхваща всяка от посочените в трета алинея от настоящия параграф точки. По принцип докладът обхваща предходната календарна година. Първият доклад обхваща период от поне шест месеца от 9 септември 2015 г. Изискването за представяне на доклад се прилага само за доброволни схеми, които работят от поне 12 месеца.

До 6 април 2017 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който анализира докладите, посочени във втората алинея на настоящия параграф и прави преглед на изпълнението на договореностите, посочени в параграф 4, или на доброволните схеми, за които е прието решение в съответствие с настоящия член, и набелязва най-добрите практики. Докладът се основава на най-добрите налични данни, включително получени чрез допитване до заинтересованите страни, и на практическия опит от прилагането на съответните договорености или схеми. В доклада се анализира следното:

 

като цяло:

а)

независимостта, условията и редът и честотата на одитите, както във връзка с отразеното в това отношение в документацията по схемата към момента, в който съответната схема е била одобрена от Комисията, така и във връзка с най-добрата промишлена практика;

б)

наличността, опитът и прозрачността при прилагането на методи за установяване на неизпълнение и действия при неизпълнение, като се обръща особено внимание на случаите или твърденията за сериозни закононарушения от страна на членовете на схемата;

в)

прозрачността, по-специално във връзка с достъпността на схемата, наличието на преводи на приложимите езици на държавите и регионите, от които произхождат суровините, достъпността на списъка на сертифицираните оператори и съответните сертификати, както и на одиторските доклади;

г)

участието на заинтересованите страни, по-специално консултациите с общностите на коренното население и местните общности преди да се вземе решение, по време на изготвянето на проекта за схемата и нейното преразглеждане, както и при извършването на одити и при действията в отговор на техните препоръки;

д)

общата стабилност на схемата, по-специално с оглед на правилата относно акредитацията, квалификацията и независимостта на одиторите и на съответните органи по схемата;

е)

пазарните актуализации на схемата, броят на сертифицираните суровини и биогорива, посочени по държава на произход и по вид, броят на участниците;

ж)

доколко лесно и ефективно е въвеждането на система, която проследява доказателствата за спазване на критериите за устойчивост, които схемата дава на своя член (своите членове), като целта на такава система е да служи за предотвратяване на измами, по-специално по отношение на разкриването, третирането и последващите действия във връзка със съмненията за измама и други нередности, и при целесъобразност броят случаи на разкрити нередности или измами;

 

и по-специално:

з)

възможността образуванията да бъдат упълномощени да признават и да упражняват мониторинг над сертифициращите органи;

и)

критериите за признаване или акредитация на сертифициращите органи;

й)

правилата за начина на упражняване на мониторинг над сертифициращите органи;

к)

начините за улесняване или подобряване на насърчаването на най-добри практики.

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за своята национална схема. Комисията отдава приоритет на изготвянето на оценката на тази схема. Решението за съответствие на такава съобщена национална схема с условията, предвидени в настоящата директива се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да се улесни взаимното двустранно и многостранно признаване на схемите за проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата. Ако решението е положително, установените в съответствие с настоящия член схеми не могат да отказват взаимно признаване със схемата на въпросната държава членка, що се отнася до проверката на съответствието с критериите за устойчивост, установени в член 7б, параграфи 2—5.“;

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията разглежда прилагането на член 7б във връзка с даден източник на биогориво и в срок от шест месеца от получаването на такова искане и в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, решава дали въпросната държава членка може да вземе предвид горивото от този източник за целите на член 7а.“

5)

Член 7г се изменя, както следва:

а)

параграфи 3, 4 и 5 се заменят със следното:

„3.   Типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански суровини, включени в посочените в параграф 2 доклади за държавите членки, а за територии извън Съюза — в доклади, еквивалентни на тези, посочени в параграф 2 и изготвени от компетентните органи, могат да бъдат докладвани на Комисията.

4.   Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, че докладите съгласно параграф 3 от настоящия член съдържат за целите на член 7б, параграф 2 точни данни за целите на измерването на емисиите на парникови газове, свързани с обичайно отглежданите в тези райони суровини за биогорива.

5.   До 31 декември 2012 г. и на всеки две години след това Комисията изготвя и публикува доклад относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение IV, части Б и Д, като се отделя специално внимание на емисиите на парникови газове от транспорта и преработването.

В случай че в докладите, посочени в първата алинея, се посочва, че може да е необходимо предвижданите типични и приети стойности в приложение IV, части Б и Д да се коригират въз основа на най-новите научни данни, Комисията представя по целесъобразност законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета.“;

б)

параграф 6 се заличава;

в)

в параграф 7 първата, втората и третата алинея се заменят със следното:

„7.   Комисията преразглежда редовно приложение IV, с оглед да се добавят, където е оправдано, стойности за допълнителни начини за производство на биогорива от същите или други суровини. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методологията, описана в част В към приложение IV, по-специално по отношение на:

метода на отчитане на отпадъците и остатъците;

метода на отчитане на страничните продукти;

метода на отчитане на когенерацията; както и

статуса на остатъците от селскостопански култури като странични продукти.

Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или животински мазнини се преразглеждат във възможно най-кратък срок. В случай че при преразглеждането Комисията стигне до извода, че приложение IV следва да бъде допълнено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 10а с оглед да добавя, но не и да премахва или изменя, предвижданите типични и приети стойности в части А, Б, Г и Д от приложение IV за начините за производство на биогорива, за които още не са включени конкретни стойности в същото приложение.“;

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Когато е необходимо, с оглед да се осигури еднакво прилагане на приложение IV, част В, точка 9, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се въвеждат подробни технически спецификации и определения. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3.“

6)

Член 7д, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Докладите на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, посочени в член 7б, параграф 7, член 7в, параграфи 2 и 9 и член 7г, параграфи 4 и 5, както и докладите и информацията, предоставени съгласно първата и петата алинея от член 7в, параграф 3 и член 7г, параграф 2, се подготвят и изпращат за целите както на Директива 2009/28/ЕО, така и на настоящата директива.“

7)

Член 8 се изменя, както следва

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки следят за спазването на изискванията по членове 3 и 4 по отношение на бензиновите и дизеловите горива чрез методите за анализ, посочени съответно в приложения I и II.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Всяка година до 31 август държавите членки представят доклад с националните данни за качеството на горивата за предходната календарна година. Комисията определя общ формат за представяне на обобщените национални данни за качеството на горивата чрез акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. Първият доклад се представя до 30 юни 2002 г. От 1 януари 2004 г. форматът на този доклад трябва да отговаря на описания в съответния европейски стандарт. В допълнение държавите членки докладват общите количества бензинови и дизелови горива, предлагани на пазара на тяхната територия, както и количествата на предлаганите на пазара безоловни бензинови и дизелови горива с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg. Освен това държавите членки докладват всяка година относно наличието на подходящо балансирано в географско отношение пазарно предлагане на тяхната територия на бензинови и дизелови горива с максимално съдържание на сяра 10 mg/kg.“

8)

В член 8а параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В зависимост от оценката, извършена чрез посочената в параграф 1 методология за изпитване, Европейският парламент и Съветът могат, въз основа на законодателно предложение на Комисията, да преразгледат ограничението за съдържанието на метилциклопентадиенил манганов трикарбонил (ММТ) в горивата, определено в параграф 2.“

9)

В член 9, параграф 1 се добавя следната буква:

„к)

начините за производство, обемите и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия, включително временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността, посочени в приложение V, на потребяваните в Съюза биогорива. Комисията прави публично достояние данните относно временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността.“

10)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Процедура на адаптиране на разрешените методи за анализ и на допустимите превишения на налягането на парите“;

б)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а, доколкото е необходимо за адаптиране на разрешените методи за анализ с цел осигуряване на съответствие при евентуално преразглеждане на европейските стандарти, посочени в приложение I или II. Комисията се оправомощава също да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за адаптиране в рамките на границата, определена в член 3, параграф 4, първа алинея, на посочените в приложение III допустими превишения на налягането на парите, изразено в kPa, за съдържание на етанол в бензина. Подобни делегирани актове не засягат изключенията, които се предоставят по член 3, параграф 4.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7а, параграф 6, член 7г, параграф 7 и в член 10, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 5 октомври 2015 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 7а, параграф 6, член 7г, параграф 7 и член 10, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 7а, параграф 6, член 7г, параграф 7 и член 10, параграф 1, влиза в сила единствено ако Европейският парламент или Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

12)

Член 11 се заменя със следния текст:

„Член 11

Процедура на комитет

1.   Освен в случаите, посочени в параграф 2, Комисията се подпомага от Комитета по качеството на горивата. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

2.   По въпроси относно устойчивостта на биогоривата съгласно членове 7б, 7в и 7г Комисията се подпомага от Комитета по устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, посочен в член 25, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетите не дадат становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(9)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

13)

Приложение IV се изменя и се добавя приложение V в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 2

Изменения на Директива 2009/28/ЕО

Директива 2009/28/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 2, втора алинея се добавят следните букви:

„п)

„отпадък“ се определя съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10); вещества, които са били умишлено изменени или замърсени, за да отговарят на това определение, не попадат в това определение;

р)

„богати на скорбяла култури“ означава култури, включващи основно зърнени култури (независимо дали се използват само зърната или се използва цялото растение, като например при силажната царевица), грудки и кореноплодни (като например картофи, земни ябълки, сладки патати, маниока и игнам) и грудколуковици (като например таро и маланга);

с)

„лигноцелулозни материали“ означава материали, изградени от лигнин, целулоза и хемицелулоза, например биомаса от горите, дървесни енергийни култури и остатъци и отпадъци от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли;

т)

„нехранителни целулозни материали“ означава суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали; те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например райграс, стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика и култури за защита и подобряване на почвата преди и след основните култури), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биологични отпадъци;

у)

„остатък от преработване“ означава вещество, което не е търсеният пряко краен продукт/крайни продукти от даден процес на производство; то не е основната цел на производствения процес и процесът не е модифициран специално, така че то да бъде произвеждано;

ф)

„възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход“ означава течни или газообразни горива, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, и които се използват в транспорта;

х)

„остатъци от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство“ означава остатъци, които се произвеждат пряко от селското стопанство, аквакултурите, рибарството и горското стопанство; те не включват остатъци от свързаната с тези отрасли промишленост или преработване;

ц)

„биогорива и течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването“ означава биогорива и течни горива от биомаса на основата на суровини, които са произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива и течни горива от биомаса, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост за биогорива и течни горива, предвидени в член 17.

(10)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“"

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„С оглед придържане към целите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, максималният съвместен принос на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, не надвишава количеството енергия, съответстващо на максималния принос съгласно параграф 4, буква г).“;

б)

параграф 4, втора алинея се изменя, както следва:

i)

буква а) се заменя със следното:

„а)

за изчисляването на знаменателя, т.е. общото потребление на енергия в транспорта за целите на първа алинея, се отчитат единствено бензинът, дизеловото гориво, биогоривата, потребени в пътния или железопътния транспорт, и електроенергията, включително електроенергията, използвана за производството на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход;“

ii)

в буква б) се добавя следното изречение:

„Настоящата буква не засяга буква г) от настоящия параграф и член 17, параграф 1, буква а);“

iii)

буква в) се заменя със следното:

„в)

за изчисляването на приноса на електроенергията, произведена от възобновяеми източници и потребена във всички видове електрически превозни средства и за производството възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход за целите на букви а) и б), държавите членки могат да избират да използват или средния дял на електроенергията от възобновяеми източници в Съюза, или дела на електроенергията от възобновяеми източници в съответната държава членка, измерен две години преди въпросната година. Освен това за изчисляването на потребената електроенергия от възобновяеми източници от електрифицирани железници се счита, че това потребление е равно на 2,5 пъти енергийното съдържание на вложената електроенергия от възобновяеми източници. За изчисляването на потребената електроенергия от възобновяеми източници от електрически пътни превозни средства по буква б) се счита, че това потребление е равно на енергийното съдържание на вложената електроенергия от възобновяеми източници, умножено по пет.“

iv)

добавят се следните букви:

„г)

при изчисляването на биогоривата в числителя делът на енергията от биогорива, произведени от зърнени култури и от други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, не надхвърля 7 % от крайното енергопотребление в транспорта в държавите членки през 2020 г.

Биогоривата, произведени от суровини, посочени в приложение IX, не се смятат за част от лимита, определен в първа алинея от настоящата буква.

Държавите членки могат да решат делът на енергията от биогорива, произведени от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, различни от зърнени култури и от други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, да не се смята за част от лимита, определен в първа алинея от настоящата буква, при условие че:

i)

е извършена проверка на съответствието с критериите за устойчивост, определени в член 17, параграфи 2—5, в съответствие с член 18; както и

ii)

тези култури се отглеждат върху земя, която попада в обсега на приложение V, част В, точка 8, и съответната премия „eB“ по точка 7 от част В от приложение V се включва в изчисляването на емисиите на парникови газове, с цел да се покаже спазването на член 17, параграф 2;

д)

всяка държава членка се стреми да постигне целта за минимално потребление на своята територия на биогорива, произведени от суровини, и на други горива, изброени в приложение IX, част А. Във връзка с това най-късно до 6 април 2017 г. всяка държава членка определя национална цел, която се стреми да постигне. Референтната стойност за тази цел е 0,5 процентни пункта енергийно съдържание от дяла на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт през 2020 г., посочени в първа алинея, която да бъде постигната с биогорива, произведени от суровини, и с други горива, изброени в приложение IX, част А. Освен това биогоривата, произведени от суровини, които не са изброени в приложение IX, и които са определени от компетентните национални органи като отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни материали и лигноцелулозни материали и се използват в съществуващите съоръжения преди приемането на Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета (11), могат да се броят при отчитането на националната цел.

Държавите членки могат да определят националната цел по-ниско спрямо референтната стойност от 0,5 процентни пункта въз основа на едно или няколко от следните основания:

i)

обективни фактори като ограничения потенциал за устойчиво производство на биогорива, произведени от суровини и на други горива, изброени в приложение IX, част А, или ограничената наличност на такива биогорива на рентабилни цени на пазара;

ii)

специфичните технически или климатични характеристики на националния пазар за транспортни горива, като състав и състояние на автомобилния парк; или

iii)

националните политики, отпускащи съответните финансови ресурси с цел стимулиране на енергийна ефективност и използването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в транспорта.

При определяне на своите национални цели държавите членки предоставят наличната информация относно количествата консумирани биогорива от суровини и други горива, изброени в част А от приложение IХ.

При определянето на политики за насърчаване на производството на горива от суровини, изброени в приложение IX, държавите членки отчитат надлежно йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, включително разпоредбите относно концепцията за жизнения цикъл и цялостното въздействие на генерирането и управлението на различните отпадъчни потоци.

Комисията публикува съгласно член 24 от настоящата директива:

националните цели на държавите членки,

плановете на държавите членки за постигане на националните цели, ако има такива,

когато това е приложимо — основанията за отклоняване на националните цели на държавите членки от референтната стойност, нотифицирана в съответствие с член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/1513; както и

обобщаващ доклад за резултатите на държавите членки при реализирането на националните им цели;

е)

биогоривата, произведени от суровини, изброени в приложение IX, се считат за равни на тяхното енергийно съдържание, умножено по две, за изпълнението на целта по първа алинея.

(11)  Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 1).“;"

в)

в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:

„До 31 декември 2017 г. Комисията представя, по целесъобразност, предложение, което позволява при определени условия да се отчита цялото количество електроенергия от възобновяеми източници, използвана за захранването на всички видове електрически превозни средства и за производството на възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход.“;

г)

добавя се следният параграф:

„5.   С оглед на минимизиране на опасността отделни партиди да бъдат обявени в Съюза повече от веднъж държавите членки и Комисията полагат усилия за засилване на сътрудничеството между националните системи и между националните системи и доброволни схеми, създадени съгласно член 18, като при необходимост се включва и обменът на данни. За да се предотврати умишленото модифициране или превръщане в отпадъци на материалите, така че да попаднат в обхвата на приложение IX, държавите членки насърчават разработването и използването на системи, които откриват и проследяват суровините и произведените от тях биогорива по цялата верига на стойността. Държавите членки гарантират, че при откриване на измами се предприемат адекватни действия. В срок до 31 декември 2017 г. и на всеки две години след това държавите членки докладват относно предприетите мерки, ако не са предоставили равностойна информация относно надеждността и защитата срещу измами в своите доклади за напредъка в насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници, изготвени съгласно член 22, параграф 1, буква г).

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за изменение на списъка на суровините в приложение IX, част А, с цел добавяне на суровини към списъка, но не и премахването им. Комисията приема отделен делегиран акт за всяка суровина, която се добавя към списъка в приложение IX, част А. Всеки делегиран акт се основава на анализ на най-новите достижения на научно-техническия прогрес, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени в Директива 2008/98/ЕО, и се подкрепя заключението, че въпросната суровина не поражда допълнителни потребности от земеделски площи, нито предизвиква значителни смущения на пазарите на (вторични) продукти, отпадъци или остатъци, че осигурява съществено намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива и че не поражда заплаха от отрицателно въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие.“

3)

В член 5 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно адаптирането към научно-техническия напредък на енергийното съдържание на транспортните горива, посочени в приложение III.“

4)

В член 6 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Държавите членки могат да се споразумеят и могат да постигнат договорености за статистическото прехвърляне на конкретно количество енергия от възобновяеми източници от една държава членка към друга. Прехвърленото количество:

а)

се изважда от количеството енергия от възобновяеми източници, което се отчита при определяне на степента на спазване на изискванията на член 3, параграфи 1, 2 и 4 от страна на държавата членка, която извършва прехвърлянето; както и

б)

се прибавя към количеството енергия от възобновяеми източници, което се отчита при определяне на степента на спазване на изискванията на член 3, параграфи 1, 2 и 4, от страна на друга държава членка, която приема прехвърлянето.

2.   Договореностите, посочени в параграф 1 от настоящия член, по отношение на член 3, параграфи 1, 2 и 4, могат да имат действие за една или няколко години. Комисията бива уведомявана за тези договорености най-късно три месеца след края на всяка година, през която те действат. Изпратената до Комисията информация включва количеството и цената на въпросната енергия.“

5)

Член 17 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива и течни горива от биомаса, отчетено за целите, посочени в параграф 1, е най-малко 60 % за биогорива и течни горива от биомаса, произведени в инсталации, пуснати в действие след 5 октомври 2015 г. За дадена инсталация се счита, че е в действие, ако е осъществено физическото производство на биогорива или течни горива от биомаса.

За целите, посочени в параграф 1, за биогорива и течни горива от биомаса, произведени от инсталации, които са били в действие на 5 октомври 2015 г. или преди това, се постига намаление на емисиите на парникови газове най-малко с 35 % до 31 декември 2017 г. и най-малко с 50 % от 1 януари 2018 г. нататък.

Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива и течни горива от биомаса се изчислява в съответствие с член 19, параграф 1.“;

б)

в параграф 3 втората алинея се заличава.

6)

Член 18 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, за да състави списък с подходящата и приложима информация, посочена в първите две алинеи от настоящия параграф. Комисията следи по-специално представянето на тази информация да не представлява прекомерна административна тежест за операторите като цяло и в частност за дребните селскостопански производители, организациите на производителите и кооперациите.“;

б)

в параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми за установяване на стандарти за производството на продукти от биомаса съдържат точни данни за целите на член 17, параграф 2 и/или доказват, че партидите от биогорива или течни горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, установени в член 17, параграфи 3, 4 и 5, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. Комисията може да реши, че тези схеми съдържат точни данни за целите на информирането относно предприетите мерки за опазване на зоните, които осигуряват основни услуги на екосистемите в критични ситуации (като защитата на речни басейни и контрола на ерозията), за опазването на почвите, водата и въздуха, за възстановяването на деградирали земи, избягването на излишно потребление на вода в зони с недостатъчно количество вода, както и по въпросите, посочени в член 17 параграф 7, втора алинея. Комисията може също да признае зони за защита на редки, под заплаха или застрашени екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в списъци, изготвени от междуправителствени организации или от Международния съюз за опазване на природата, за целите на член 17, параграф 3, буква б), подточка ii).“;

в)

в параграф 5 се добавят следните алинеи:

„Доброволните схеми, посочени в параграф 4 („доброволните схеми“), публикуват редовно, поне веднъж годишно, списък на своите сертифициращи органи, които се използват за независимо одитиране, като в списъка за всеки сертифициращ орган се посочва от кое образувание или национален публичен орган е признат и кое образувание или национален публичен орган упражнява мониторинг над него.

С цел по-конкретно предотвратяване на измамите Комисията може въз основа на анализ на риска или на докладите, посочени във втората алинея на параграф 6 от настоящия член, да уточни подробно стандартите за независимото одитиране и да наложи изискването всички доброволни схеми да спазват тези стандарти. Това става посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3. В тези актове се определя график, в рамките на който доброволните схеми трябва да спазят стандартите. Комисията може да отменя решения за признаване на доброволни схеми в случай че те не успеят да изпълнят такива стандарти в предвидения срок.“;

г)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Решенията по параграф 4 от настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане посочена в член 25, параграф 3. Тези решения имат срок на действие от не повече от пет години.

Комисията изисква всяка доброволна схема, за която е прието решение съгласно параграф 4, да представи в срок до 6 октомври 2016 г., а впоследствие и ежегодно до 30 април, доклад до Комисията, който да обхваща всяка от посочените в третата алинея на настоящия параграф точки. По принцип докладът обхваща предходната календарна година. Първият доклад обхваща период от поне шест месеца от 9 септември 2015 г. Изискването за представяне на доклад се прилага само за доброволни схеми, които работят от поне 12 месеца.

До 6 април 2017 г., а впоследствие в своите доклади в съответствие с член 23, параграф 3, Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който анализира докладите, посочени във втората алинея на настоящия параграф, като прави преглед на изпълнението на договореностите, посочени в параграф 4 или на доброволните схеми, за които е прието решение по силата на настоящия член, и набелязва най-добрите практики. Докладът се основава на най-добрите налични данни, включително получени чрез допитване до заинтересованите страни, и на практическия опит от прилагането на съответните договорености или схеми. В доклада се анализира следното:

 

като цяло:

а)

независимостта, условията и редът и честотата на одитите, както във връзка с отразеното в това отношение в документацията по схемата към момента, в който съответната схема е била одобрена от Комисията, така и във връзка с най-добрата промишлена практика;

б)

наличността, опитът и прозрачността при прилагането на методи за установяване на неизпълнение и действия при неизпълнение, като се обръща особено внимание на случаите или твърденията за сериозни закононарушения от страна на членовете на схемата;

в)

прозрачността, по-специално във връзка с достъпността на схемата, наличието на преводи на приложимите езици на държавите и регионите, от които произхождат суровините, достъпността на списъка на сертифицираните оператори и съответните сертификати, както и на одиторските доклади;

г)

участието на заинтересованите страни, по-специално консултациите с общностите на коренното население и местните общности преди да се вземе решение, по време на изготвянето на проекта за схемата и нейното преразглеждане, както и при извършването на одити и при действията в отговор на техните препоръки;

д)

общата стабилност на схемата, по-специално с оглед на правилата относно акредитацията, квалификацията и независимостта на одиторите и на съответните органи по схемата;

е)

пазарните актуализации на схемата, броят на сертифицираните суровини и биогорива, посочени по държава на произход и по вид, броят на участниците;

ж)

доколко лесно и ефективно е въвеждането на система, която проследява на доказателствата за спазване на критериите за устойчивост, които схемата дава на своя член (своите членове), като целта на такава система е да служи за предотвратяване на измами, по-специално по отношение на разкриването, третирането и последващите действия във връзка със съмненията за измама и други нередности, и при целесъобразност броят случаи на разкрити нередности или измами;

 

и по-специално:

з)

възможността образуванията да бъдат упълномощени да признават и да упражняват мониторинг над сертифициращите органи;

и)

критериите за признаване или акредитация на сертифициращите органи;

й)

правилата за начина на упражняване на мониторинг над сертифициращите органи;

к)

начините за улесняване или подобряване на насърчаването на най-добри практики.

Комисията прави обществено достъпни на платформата за прозрачност, посочена в член 24, докладите от доброволните схеми в съкратен вариант или в пълния им текст по целесъобразност.

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за своята национална схема. Комисията отдава приоритет на изготвянето на оценката на тази схема. Решението за съответствие на такава съобщена национална схема с условията, предвидени в настоящата директива се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, за да се улесни взаимното двустранно и многостранно признаване на схемите за проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата и течните горива от биомаса. Ако решението е положително, установените в съответствие с настоящия член схеми не могат да отказват взаимно признаване със схемата на въпросната държава членка, що се отнася до проверката на съответствието с критериите за устойчивост, установени в член 17, параграфи 2—5.“;

д)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията разглежда прилагането на член 17 във връзка с даден източник на биогориво и в срок от шест месеца от получаването на такова искане и в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, решава дали въпросната държава членка може да вземе предвид горивото от този източник за целите на член 17, параграф 1.“

7)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

параграфи 3, 4 и 5 се заменят със следното:

„3.   Типичните емисии на парникови газове от отглеждането на селскостопански суровини, включени в посочените в параграф 2 доклади за държавите членки, а за територии извън Съюза — в доклади, еквивалентни на тези, посочени в параграф 2 и изготвени от компетентните органи, могат да бъдат докладвани на Комисията.

4.   Комисията може да реши посредством акт за изпълнение, приет в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, че докладите съгласно параграф 3 от настоящия член съдържат за целите на член 17, параграф 2 точни данни за целите на измерване на емисиите на парникови газове, свързани с обичайно отглежданите в тези райони суровини за биогорива и течни горива от биомаса.

5.   До 31 декември 2012 г. и на всеки две години след това Комисията изготвя и публикува доклад относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение V, части Б и Д, като се отделя специално внимание на емисиите на парникови газове от транспорта и преработването.

В случай че в докладите, посочени в първа алинея, се посочва, че може да е необходимо предвижданите типични и приети стойности в приложение V, части Б и Д да се коригират въз основа на най-новите научни данни, Комисията представя по целесъобразност законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета.“;

б)

параграф 6 се заличава;

в)

в параграф 7 първата, втората и третата алинея се заменят със следното:

„7.   Комисията преразглежда редовно приложение V, с оглед да се добавят, където е оправдано, стойности за допълнителни начини за производство на биогорива от същите или други суровини. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методологията, описана в част В от приложение V, по-специално по отношение на:

метода на отчитане на отпадъците и остатъците;

метода на отчитане на страничните продукти;

метода на отчитане на когенерацията; както и

статуса на остатъците от селскостопански култури като странични продукти.

Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или животински мазнини се преразглеждат във възможно най-кратък срок. В случай че при преразглеждането Комисията стигне до извода, че приложение V следва да бъде допълнено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 25а с оглед да добавя, но не и да премахва или изменя предвижданите типични и приети стойности в части А, Б, Г и Д от приложение V за начините за производство на биогорива и течни горива от биомаса, за които още не са включени конкретни стойности в това приложение.“;

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   Когато е необходимо, с оглед да се осигури еднакво прилагане на приложение V, част В, точка 9, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се въвеждат подробни технически спецификации и определения. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3.“

8)

Член 21 се заличава.

9)

Член 22, параграф 1 втората алинея се изменя, както следва:

а)

буква и) се заменя със следното:

„и)

разработването и делът на биогоривата, произвеждани от суровини, изброени в приложение IX, в т.ч. оценка на ресурсите, насочена към аспекта устойчивост във връзка с ефекта от замяната на хранителни и фуражни продукти с производството на биогорива, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени с Директива 2008/98/ЕО, и принципът на комбинирано използване на биомасата като суровина и енергиен източник, вземайки под внимание регионалните и местните икономически и технически условия, поддържането на необходимия въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите;“

б)

добавя се следната нова буква:

„о)

количеството биогорива и течни горива от биомаса в единиците енергия, които съответстват на всяка категория на групите суровини, посочени в част А от приложение VIII, отчетени от тази държава членка с оглед спазване на целите, предвидени в член 3, параграфи 1 и 2 и член 3, параграф 4, първа алинея.“

10)

Член 23 се изменя, както следва:

а)

последното изречение на параграф 1 се заличава;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   При докладване на намалението на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива и течни горива от биомаса Комисията използва стойностите, докладвани от държавите членки в съответствие с член 22, параграф 1, буква о), включително временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността, посочени в приложение VIII. Комисията прави публично достояние данните относно временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността. Освен това Комисията оценява доколко и как биха се изменили предвижданите данни за преки намаления на емисиите, ако при използване на метода на заместването бъдат отчетени страничните продукти.“;

в)

в параграф 5 букви д) и е) се заменят със следното:

„д)

наличието и устойчивостта на биогоривата, произвеждани от суровини, изброени в приложение IX, включително оценка на ефекта от замяната на хранителни и фуражни продукти с производството на биогорива, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени с Директива 2008/98/ЕО, и принципът на комбинирано използване на биомасата като суровина и енергиен източник, вземайки под внимание регионалните и местните икономически и технически условия, поддържането на необходимия въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите;

е)

информация относно и анализ на наличните резултати от научните изследвания на непреките промени в земеползването във връзка с всички начини за производство, придружени от оценка дали установеният диапазон на несигурност в анализа, който е в основата на преценките за емисиите вследствие на непреки промени в земеползването, може да бъде стеснен и дали може да се отчете евентуалното въздействие на политиките на Съюза, например политиките в областта на околната среда, климата и селското стопанство; както и

ж)

технологични изменения и наличие на данни относно използването, икономическите и екологическите въздействия на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени в Съюза, от нехранителни култури, отглеждани главно за енергийни цели.“;

г)

в параграф 8, първа алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

по отношение на целите, посочени в член 3, параграф 4, преразглеждане на:

i)

разходната ефективност на мерките, които трябва да се приложат за постигането на целите;

ii)

оценка на възможността за постигане на целите, като в същото време се гарантира устойчивост на производството на биогорива в Съюза и в трети държави и се отчита икономическото, екологичното и социалното въздействие, включително косвените последици и въздействие по отношение на биоразнообразието, както и търговската наличност на биогорива от второ поколение;

iii)

последиците от изпълнението на целите по отношение на наличието на хранителни продукти на достъпни цени;

iv)

търговската наличност на електрически и хибридни превозни средства и на превозни средства, задвижвани с водород, както и избраната методика за изчисляване на дела на енергията от възобновяеми източници, потребявана в транспортния сектор;

v)

оценката на специфичните пазарни условия, като се вземат предвид по-специално пазарите, където на транспортните горива се пада повече от половината от крайното потребление на енергия, както и пазарите, които са напълно зависими от вноса на биогорива;“.

11)

Член 25 се заменя със следното:

„Член 25

Процедура на комитет

1.   Освен в случаите, посочени в параграф 2, Комисията се подпомага от Комитета по възобновяемите източници на енергия. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (12).

2.   По въпроси относно устойчивостта на биогоривата и течните горива от биомаса Комисията се подпомага от Комитета по устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетите не дадат становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(12)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

12)

Вмъква се следният член:

„Член 25а

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, член 5, параграф 5 и член 19, параграф 7, се предоставя на Комисията за период от пет години, считано от 5 октомври 2015 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 5, член 5, параграф 5 и член 19, параграф 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна посочена в решението дата. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 5, член 5, параграф 5 и член 19, параграф 7, влиза в сила единствено ако Европейският парламент или Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

13)

Приложение V се изменя и се добавят приложения VIII и IX в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 3

Преглед

1.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета най-късно до 31 декември 2016 г. доклад, включващ оценка на наличността на пазара на Съюза на необходимите количества рентабилни биогорива от суровини, за които не е нужна земя, и от нехранителни култури до 2020 г., както и на екологическите, икономическите и социалните въздействия от тях, в т.ч. необходимостта от допълнителни критерии за гарантиране на тяхната устойчивост, и на най-добрите налични научни данни за емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса. По целесъобразност докладът се придружава от предложения за по-нататъшни мерки, като се вземат предвид икономически, социални и екологични съображения.

2.   Комисията представя в срок до 31 декември 2017 г. доклад на Европейския парламент и на Съвета за преглед, въз основа на най-добрите и най-нови налични научни данни, на:

а)

ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, за ограничаване на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса. В това отношение докладът включва и последната налична информация за основните предположения, които влияят на резултатите от моделирането на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса, в т.ч. измерените тенденции в селскостопанския добив и производителност, прехвърлянето на емисии към странични продукти и наблюдаваните в световен мащаб темпове на промяна в земеползването и на обезлесяване, и евентуалното въздействие на политиките на Съюза, например политиките в областта на околната среда, климата и селското стопанство, като в процеса на този преглед бъдат ангажирани заинтересованите страни;

б)

ефективността на стимулите, предоставяни за биогоривата от суровини, за които не е нужна земя, и от нехранителни култури съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО, включително дали от Съюза като цяло се очаква да постигне 0,5 процентни пункта енергийно съдържание от дяла на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт през 2020 г., произведени от суровини и от други горива, изброени в част А от приложение IX;

в)

въздействието на увеличеното търсене на биомаса върху секторите, използващи биомаса;

г)

възможността да се определят критерии за идентифициране и сертифициране на биогорива и течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването, произведени в съответствие с критериите за устойчивост, посочени в директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО, с оглед актуализирането на приложение V към Директива 98/70/ЕО и приложение VIII към Директива 2009/28/ЕО, ако е целесъобразно;

д)

потенциалните икономически и екологически ползи и рискове от засиленото производство и използване на нехранителни култури, отглеждани главно за енергийни цели, включително като се използват и данни, свързани със съществуващи проекти;

е)

относителния дял на биоетанола и биодизела на пазара на Съюза и дела на енергията от възобновяеми източници в бензина. Комисията оценява също така причините, които оказват влияние върху дела на енергията от възобновяеми източници в бензина, в т.ч. всякакви пречки пред приложението ѝ. Оценката включва разходи, стандарти за горивата, инфраструктура и климатични условия. По целесъобразност Комисията може да направи препоръки как да бъдат отстранени идентифицираните пречки; и

ж)

определяне кои държави членки са решили да приложат лимита върху количеството биогорива, произведени от зърнени култури и от други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, към постигането на целта, определена в член 7а от Директива 98/70/ЕО, и дали са възникнали проблеми при изпълнението или осъществяването на целта, определена в член 7а от Директива 98/70/ЕО. Комисията също така оценява степента, в която биогоривата, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни култури и от култури, отглеждани като основни култури главно за производство на енергия върху земеделска земя, биват доставяни за постигането на целта, определена в член 7а от Директива 98/70/ЕО, над равнищата, които могат да допринесат за целите в Директива 2009/28/ЕО. Оценката включва оценка на въздействието на непреките промени в земеползването и икономическата ефективност на подхода, възприет от държавите членки.

По целесъобразност докладът също така предоставя информация относно наличието на финансиране и други мерки за подпомагане на напредъка към постигането на дела от 0,5 процентни пункта енергийно съдържание на биогорива, произведени от суровини и от други горива, изброени в приложение IX, част А, в дела на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт в Съюза възможно най-скоро, ако е технически осъществимо и икономически обосновано.

Докладът, посочен в първата алинея, се придружава, ако е целесъобразно, от законодателни предложения, основани на най-добрите налични научни данни, за:

а)

въвеждане на коригирани фактори за предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването в съответните критерии за устойчивост в директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО;

б)

въвеждане на допълнителни мерки за предотвратяване на измамите и борба с тях, включително на равнището на Съюза;

в)

насърчаване на устойчивите биогорива след 2020 г. по технологически неутрален начин в контекста на рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

3.   Ако е целесъобразно в контекста на докладите от доброволните схеми в съответствие с член 7в, параграф 6, втора алинея от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 6, втора алинея от Директива 2009/28/ЕО, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на разпоредбите на тези директиви, отнасящи се до доброволните схеми, с оглед насърчаване на най-добрата практика.

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива до 10 септември 2017 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки в националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива. Във връзка с това държавите членки информират Комисията за националните си цели, установени в съответствие с член 3, параграф 4, буква д) от Директива 2009/28/ЕО и по целесъобразност, за отклоняването на националните цели от референтната стойност, посочена там, както и за основанията за това.

През 2020 г. държавите членки докладват на Комисията за резултатите си в реализирането на националните си цели, установени в съответствие с член 3, параграф 4, буква д) от Директива 2009/28/ЕО, като посочват причините за евентуалните пропуски.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 9 септември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  ОВ C 198, 10.7.2013 г., стр. 56.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 9 декември 2014 г. (ОВ C 50, 12.2.2015 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 юли 2015 г.

(3)  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

(4)  Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

(5)  Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58).

(6)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(8)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложенията към Директива 98/70/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение IV, част В, точка 7 се заменя със следното:

„7.

Средногодишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (el) се изчисляват чрез разпределяне поравно на общите емисии за период от 20 години. За изчисляване на посочените емисии се прилага следната формула:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB  (1)

където:

el

=

средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса (в грамове) на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание (в мегаджаули) на биогоривото). „Обработваемата земя“ (2) и „трайните насаждения“ (3) се разглеждат като един вид земеползване;

CSR

=

въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита земеползването през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или 20 години преди добива на суровината;

CSA

=

въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите, когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години, или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано;

P

=

производителността на културата (измерена в количество енергия от биогориво на единица площ на година); както и

eB

=

премия от 29 gCO2eq/MJ за биогоривата от биомаса, получена от възстановена деградирала земя, при условията, предвидени в точка 8.

(1)  Коефициентът, който се получава, като молекулното тегло на CO2 (44,010 g/mol) се раздели на молекулното тегло на въглерода (12,011 g/mol), е равен на 3,664."

(2)  Обработваема земя съгласно определението на Междуправителствения комитет по изменение на климата."

(3)  Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.“"

2)

Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Част А. Временни предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, дължащи се на биогорива (gCO2eq/MJ) (4)

Група суровини

Средно (5)

Междупроцентилен диапазон, получен при анализа на чувствителността (6)

Зърнено-житни култури и други култури, богати на скорбяла

12

от 8 до 16

Захарни култури

13

от 4 до 17

Маслодайни култури

55

от 33 до 66

Част Б. Биогорива, за които предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването се считат за равни на нула

За равни на нула ще се считат предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, причинени от биогорива, които са произведени от следните категории суровини:

1)

суровини, които не са изброени в част А от настоящото приложение.

2)

суровини, чието производство е довело до пряка промяна на земеползването, т.е. промяна от една от използваните от Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) категории растителна покривка — горски земи, пасища, влажни зони, селища или друга земя — в обработваема земя или трайни насаждения (7). В такъв случай е трябвало да бъде изчислена стойност на емисиите вследствие на преки промени в земеползването (el) в съответствие с приложение IV, част В, точка 7.

(4)

(+)

Средните стойности, отчетени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините. Величината на стойностите в приложението зависи от редица предположения (например по отношение на третирането на страничните продукти, развитието на добива, въглеродните запаси и изместването на производството на други суровини), използвани в разработените за получаването им икономически модели. Въпреки че поради тази причина не е възможно да се определи изцяло диапазонът на несигурност на тези предвиждани стойности, бе проведен анализ на чувствителността на резултатите въз основа на случайно генерирани стойности на основните параметри и тяхното вероятностно разпределение, т.нар. анализ „Монте Карло“.

(7)

(++)

Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.“


(5)  Средните стойности, включени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините.

(6)  Диапазонът, посочен тук, отразява 90 % от резултатите, като се използват 5-ият и 95-ият процентил, получени в резултат на анализа. Петият процентил предполага стойност, под която се намират 5 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати под 8, 4 и 33 gCO2eq/MJ). Деветдесет и петият процентил предполага стойност, под която се намират 95 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати над 16, 17 и 66 gCO2eq/MJ).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложенията към Директива 2009/28/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение V, част В, точка 7 се заменя със следното:

„7.

Средногодишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (el) се изчисляват чрез разпределяне поравно на общите емисии за период от 20 години. За изчисляване на посочените емисии се прилага следната формула:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB  (1)

където:

el

=

средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса (в грамове) на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание (в мегаджаули) на биогоривото или течните горива от биомаса). „Обработваемата земя“ (2) и „трайните насаждения“ (3) се разглеждат като един вид земеползване;

CSR

=

въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита земеползването през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или 20 години преди добива на суровината;

CSA

=

въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите, когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години, или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано;

P

=

производителността на културата (измерена като енергия на биогориво или на течно гориво от биомаса, получено от единица земна площ годишно); и

eB

=

премия от 29 gCO2eq/MJ за биогоривата или течните горива от биомаса, получена от възстановена деградирала земя, при условията, предвидени в точка 8.

(1)  Коефициентът, който се получава, като молекулното тегло на CO2 (44,010 g/mol) се раздели на молекулното тегло на въглерода (12,011 g/mol), е равен на 3,664."

(2)  Обработваема земя съгласно определението на Междуправителствения комитет по изменение на климата."

(3)  Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.“"

2)

Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Част А. Временни предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, дължащи се на суровини за биогорива и течни горива от биомаса (gCO2eq/MJ) (4)

Група суровини

Средно (5)

Междупроцентилен диапазон, получен при анализа на чувствителността (6)

Зърнено-житни култури и други култури, богати на скорбяла

12

от 8 до 16

Захарни култури

13

от 4 до 17

Маслодайни култури

55

от 33 до 66

Част Б. Биогорива и други течни горива от биомаса, за които предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването се считат за равни на нула

За равни на нула ще се считат предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, причинени от биогорива и други течни горива от биомаса, които са произведени от следните категории суровини:

1)

суровини, които не са изброени в част А от настоящото приложение.

2)

суровини, чието производство е довело до пряка промяна в земеползването, т.е. промяна от една от използваните от Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) категории растителна покривка — горски земи, пасища, влажни зони, селища или друга земя — в обработваема земя или трайни насаждения (7). В такъв случай е трябвало да бъде изчислена стойност на емисиите вследствие на преки промени в земеползването (el) в съответствие с приложение V, част В, точка 7.

(4)

(+)

Средните стойности, отчетени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините. Величината на стойностите в приложението зависи от редица предположения (например по отношение на третирането на страничните продукти, развитието на добива, въглеродните запаси и изместването на производството на други суровини), използвани в разработените за получаването им икономически модели. Въпреки че поради тази причина не е възможно да се определи изцяло диапазонът на несигурност на тези предвиждани стойности, бе проведен анализ на чувствителността на резултатите въз основа на случайно генерирани стойности на основните параметри и тяхното вероятностно разпределение, т.нар. анализ „Монте Карло“.

(7)

(++)

Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.“

3)

Добавя се следното приложение:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Част А. Суровини и горива, чийто принос за постигането на целта по член 3, параграф 4, първа алинея, се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две:

а)

водорасли, отглеждани на сушата в басейни или фотобиореактори;

б)

фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и отделени домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране по цели съгласно член 11, параграф 2, буква а) от Директива 2008/98/ЕО;

в)

биологични отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО от частни домакинства, които подлежат на разделно събиране съгласно определението в член 3, параграф 11 от същата директива;

г)

фракция на биомасата в промишлени отпадъци, които не подлежат на използване във веригата на хранителните продукти или фуражите, в т.ч. материали от търговията на едро и на дребно, от агрохранителната промишленост, рибарството и аквакултурата, но без суровините, изброени в част Б от настоящото приложение;

д)

слама;

е)

животински тор и утайка от пречистване на отпадъчни води;

ж)

отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови плодове;

з)

смола от талово масло;

и)

суров глицерин;

й)

багаса;

к)

гроздови джибри и винена утайка;

л)

орехови черупки;

м)

шушулки;

н)

кочани, почистени от царевичните зърна;

о)

фракция на биомасата в отпадъци и остатъчни продукти от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли като кора, клони, отгледна сеч, листа, иглички, връхчета от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга, съдържащи фибри утайки, лигнин и талово масло;

п)

други нехранителни целулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква т);

р)

други лигноцелулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква с), с изключение на дървени трупи и фурнирни трупи;

с)

възобновяеми течни и газообразни транспортни горива от небиологичен произход;

т)

улавяне и използване на въглерод за транспортни цели, ако енергийният източник е възобновяем в съответствие с член 2, втора алинея, буква а);

у)

бактерии, ако енергийният източник е възобновяем в съответствие с член 2, втора алинея, буква а);

Част Б. Суровини, чийто принос за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 4, първа алинея, се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две:

а)

използвано олио за готвене;

б)

животински мазнини, класифицирани в категории 1 и 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(8)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).“"


(5)  Средните стойности, включени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините.

(6)  Диапазонът, посочен тук, отразява 90 % от резултатите, като се използват 5-ият и 95-ият процентил, получени в резултат на анализа. Петият процентил предполага стойност, под която се намират 5 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати под 8, 4 и 33 gCO2eq/MJ). Деветдесет и петият процентил предполага стойност, под която се намират 95 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати над 16, 17 и 66 gCO2eq/MJ).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1514 НА СЪВЕТА

от 14 септември 2015 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Въз основа на направения от Съвета преглед вписванията в приложението следва да бъдат изменени, а вписването за едно починало лице следва да бъде заличено.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следното лице се заличава от списъка, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014:

Лица

72.

Oleksiy Borisovych MOZGOVY

II.

Вписванията за изброените по-долу лица и за едно образувание, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, се заменят със следното:

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сер Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Дата на раждане: 26.11.1972 г.

Място на раждане: Beltsy (Bălţi), понастоящем Република Молдова

Аксьонов е избран за „министър-председател на Крим“ в кримската Върховна рада на 27 февруари 2014 г. в присъствието на проруски въоръжени лица. Неговото „избиране“ е обявено за противоконституционно от Александър Турчинов на 1 март 2014 г. Аксьонов активно работи за „референдума“ от 16 март 2014 г. От 9 октомври 2014 г. той е „държавен глава“ на т.нар. „Република Крим“.

Член на Президиума на Държавния съвет на Русия.

17.3.2014 г.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Дата на раждане: 19.11.1956 г.

Място на раждане: Владимировка, (Vladimirovka, известно още като Vladimirovca), Слободзейски район, Молдовска ССР (понастоящем Република Молдова) или

Богомол, Молдавска ССР

Като председател на Върховния съвет на Автономната република Крим Константинов изигра значима роля за решенията, взети от Върховната рада относно „референдума“ срещу териториалната цялост на Украйна и призова избирателите да гласуват в полза на независимостта на Крим.

17.3.2014 г.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Дата на раждане: 15.8.1976 г.

Място на раждане: Улан Уде, Бурятска автономна ССР

(РСФСР)

Като бивш заместник-председател на Министерския съвет на Крим Темиргалиев изигра значима роля за решенията, взети от Върховната рада относно „референдума“ срещу териториалната цялост на Украйна. Той работи активно за присъединяването на Крим към Руската федерация.

17.3.2014 г.

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Дата на раждане: 15.7.1974 г.

Място на раждане: Харков, Украинска ССР

Березовски беше назначен за командващ Военноморския флот на Украйна на 1 март 2014 г., но положи клетва пред въоръжените сили на Крим, като по този начин наруши клетвата си пред Военноморския флот на Украйна.

Впоследствие беше назначен за заместник-командващ Черноморския флот на Руската федерация.

17.3.2014 г.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Дата на раждане: 13.6.1961 г.

Място на раждане: Москва или Севастопол

Чалий стана „кмет на Севастопол“ с публични овации на 23 февруари 2014 г. и прие този „избор“. Той води активна кампания за превръщането на Севастопол в отделна единица на Руската федерация след референдума от 16 март 2014 г. Подписал е Договора за приемането на Република Крим от Русия. Председател на Законодателното събрание на град Севастопол.

17.3.2014 г.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Дата на раждане: 29.3.1965 г.

На 3 март 2014 г. Зима беше назначен за новия ръководител на кримската служба за сигурност (SBU) от „министър-председателя“ Аксьонов и прие назначението си. Той е предоставял значима информация, в т.ч. база данни, на руските разузнавателни служби (SBU). Тази информация включва данни за активисти на „Евро-Майдан“ и защитници на правата на човека в Крим. Той изигра значима роля, за да се попречи на украинските власти да упражняват контрол върху територията на Крим. На 11 март 2014 г. бивши офицери на SBU на Крим обявиха създаването на независима служба за сигурност на Крим.

17.3.2014 г.

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Дата на раждане: 19.11.1969 г.

Място на раждане: Исмаил, Одеска област, Украинска ССР или Одеса

Съветник на председателя на Върховната рада на Крим, един от основните организатори на „референдума“ на 16 март 2014 г. срещу териториалната цялост на Украйна. Член на Обществената палата на т.нар. „Република Крим“.

17.3.2014 г.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Дата на раждане: 29.9.1953 г. или 23.9.1953 г.

Място на раждане: Симферопол

Заместник-председател на Върховната рада; Цеков инициира заедно със Сергей Аксьонов незаконното сваляне на правителството на Автономната република Крим. Той привлече към това действие Владимир Константинов, заплашвайки го с уволнение. Той публично призна, че инициативата да се поканят руски военни да окупират Върховната рада на Крим е дошла от депутати в Парламента на Крим. Един от първите кримски лидери, които публично поискаха присъединяването на Крим към Русия.

Член на Съвета на федерацията на Руската федерация от т.нар. „Република Крим“.

17.3.2014 г.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Дата на раждане: 5.1.1958 г.

Място на раждане: Абакан, Хакасия

Председател на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Озеров, от името на Комисията за сигурност и отбрана към Съвета на федерацията, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Дата на раждане: 29.9.1952 г.

Първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Джабаров, от името на Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Дата на раждане: 9.11.1972 г.

Място на раждане: Свердловск

Председател на Комисията по конституционно право към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Клишас публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна. В публични изказвания Клишас се опитва да обоснове руска военна намеса в Украйна с твърдението, че „украинският президент подкрепя молбата на кримските власти към президента на Руската федерация да предостави всеобхватна помощ в защита на гражданите на Крим“.

17.3.2014 г.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Дата на раждане: 28.9.1929 г.

Място на раждане: Дулеевка, Донецка област, Украинска ССР

Член на Комисията по федерални въпроси, регионална политика и въпросите на Севера към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Рижков, публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Дата на раждане: 4.10.1958 г.

Място на раждане: Лопатино, Сергашийска област, РСФСР

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Бушмин публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Дата на раждане: 3.4.1957 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, Северна Осетия

Член на Комисията по култура, наука и информация към Съвета на федерацията на Руската федерация.

На 1 март 2014 г. Тотоонов публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Дата на раждане: 21.7.1952 г.

Място на раждане: Житниковское, Курганска област

Бивш първи заместник-председател на Комисията по парламентарни въпроси към Съвета на федерацията.

На 1 март 2014 г. Пантелеев публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Дата на раждане: 14.2.1953 г.

Място на раждане: Пушкин, Ленинградска област

Член на Съвета на Държавната Дума; водач на групата „Справедлива Русия“ в Думата на Руската федерация.

Вносител на законопроекта, даващ право на Руската федерация да приеме в състава си, под претекст за защита на руски граждани, територии на друга държава без съгласието на тази държава или без международен договор.

17.3.2014 г.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Дата на раждане: 30.7.1970 г.

Място на раждане: Санкт Петербург (бивш Ленинград)

Заместник-председател на Държавната Дума на Руската федерация.

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Лично оглави демонстрацията в подкрепа на използването на руски въоръжени сили в Украйна.

17.3.2014 г.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Дата на раждане: 4.1.1968 г.

Място на раждане: Москва

Председател на Комисията по въпросите на Общността на независимите държави (ОНД) към Държавната Дума на Руската федерация (член на политическа партия ЛДПР).

Подкрепя активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим.

17.3.2014 г.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Дата на раждане: 13.9.1961 г.

Място на раждане: Витебск (Белоруска ССР)

Командващ Черноморския флот, вицеадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

17.3.2014 г.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Дата на раждане: 2.7.1958 г.

Място на раждане: Сива, Пермска област, СССР

Командващ руския Западен военен окръг, части от който са разположени в Крим. Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия.

17.3.2014 г.

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Дата на раждане: 22.3.1958 г.

Място на раждане: Орджоникидзе, Автономна ССР Северна Осетия

Руски Западен военен окръг, части от който са разположени в Крим; Черноморският флот е под командването на Галкин; голяма част от придвижването на въоръжени сили в Крим се осъществява от Южния военен окръг.

Командващ руския Южен военен окръг. Части от него са разположени в Крим. Отговорен за част от руското военно присъствие в Крим, което подкопава суверенитета на Украйна и подпомага кримските власти да възпрепятстват публични демонстрации срещу действия в полза на референдум и присъединяване към Русия. Освен това Черноморският флот е под контрола на този военен окръг.

17.3.2014 г.

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Дата на раждане: 21.12.1963 г.

Място на раждане: Москва

Заместник министър-председател на Руската федерация. Публично е призовавал за анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Дата на раждане: 1.1.1961 г.

Място на раждане: Запорожие, Украинска ССР

Съветник на президента на Руската федерация. Публично е призовавал за анексирането на Крим.

21.3.2014 г.

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (моминско име Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (моминско име Тютина)

Дата на раждане: 7.4.1949 г.

Място на раждане: Шепетовка, Хмелницка (Хмелницко-Подолска) област, (Украинска ССР)

Говорител на Съвета на федерацията. На 1 март 2014 г. публично е подкрепила в Съвета на федерацията разполагането на руски сили в Украйна.

21.3.2014 г.

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Дата на раждане: 27.10.1954 г.

Място на раждане: Санкт Петербург (бивш Ленинград)

Говорител на Държавната дума. Публично е подкрепял разполагането на руски сили в Украйна. Публично е подкрепял договора за връщането на Крим в Русия и свързания с това федерален конституционен закон.

21.3.2014 г.

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Дата на раждане: 26.4.1954 г.

Място на раждане: Москва

Назначен с президентски указ на 9 декември 2013 г. за ръководител на държавната новинарска агенция на Руската федерация „Россия сегодня“.

Централен участник в правителствената пропаганда в подкрепа на разполагането на руски сили в Украйна.

21.3.2014 г.

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Дата на раждане: 27.3.1963 г.

Място на раждане: Севастопол, Украинска ССР

Заместник-командир на Черноморския флот, контраадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

21.3.2014 г.

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Дата на раждане: 1.9.1956 г.

Място на раждане: Запорожие, Украинска ССР

Заместник-командир на Черноморския флот, контраадмирал.

Командва руските сили, окупирали суверенна територия на Украйна.

21.3.2014 г.

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Дата на раждане: 21.9.1964 г.

Място на раждане: Солнцево, Липецка област

Помощник на президента на Руската федерация. Организатор на процеса в Крим, при който местни общности в Крим са били мобилизирани за подривна дейност срещу украинските власти в Крим.

21.3.2014 г.

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Дата на раждане: 10.10.1955 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Председател на Избирателната комисия на Крим. Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Дата на раждане: 21.8.1946 г.

Място на раждане: Шмаковка, Приморска област

Председател на Избирателната комисия на Севастопол. Отговорен за провеждането на референдума в Крим. Отговорен съгласно руската система за подписването на резултатите от референдума.

21.3.2014 г.

32.

Генерал-лейтенант Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Дата на раждане: 5.12.1959 г.

Място на раждане: Ош, Киргизка ССР

Командващ de facto руските войски, разположени на място в Крим (които Русия продължава официално да нарича „местни части за самоотбрана“). Заместник-командир на Южния военен окръг.

21.3.2014 г.

33.

Elena Borisovna Mizulina (моминско име Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (моминско име Дмитриева)

Дата на раждане: 9.12.1954 г.

Място на раждане: Буй, Костромска област

Депутат в Държавната дума. Автор и съвносител на неотдавнашните законодателни предложения в Русия, които биха дали възможност региони от други държави да се присъединят към Русия без предварителното съгласие на централните си власти.

21.3.2014 г.

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Дата на раждане: 7.11.1958 г.

Място на раждане: Бандурово, Кировградска област, Украинска ССР

Заместник министър-председател. Отговорен за надзора върху интеграцията на анексираната Автономна република Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Дата на раждане: 15.9.1949 г.

Място на раждане: Москва

Пълномощен представител на президента на Руската федерация в т.нар. „Кримска федерална област“, непостоянен член на Съвета за сигурност на Русия. Отговорен за упражняването на конституционните правомощия на руския държавен глава на територията на анексираната Автономна република Крим.

29.4.2014 г.

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Дата на раждане: 27.10.1965 г.

Място на раждане: Ленинград

Министър по кримските въпроси. Отговорен за интеграцията на анексираната Автономна република Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Дата на раждане: 22.8.1960 г.

Място на раждане: Алахир, автономна ССР Северна Осетия,

РСФСР

Управител на анексирания украински град Севастопол.

29.4.2014 г.

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Дата на раждане: 7.5.1962 г.

Място на раждане: Симферопол, Украинска ССР

Член на Съвета на Руската федерация от анексираната Автономна република Крим.

29.4.2014 г.

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Дата на раждане: 21.12.1961 г.

Място на раждане: Таштагол, СССР

Заместник-председател на Държавната Дума, „Обединена Русия“. Отговорен за внасянето на законодателство с цел интегриране на анексираната Автономна република Крим в Руската федерация.

29.4.2014 г.

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Дата на раждане: 28.3.1957 г.

Място на раждане: Подолск, Московска област

Директор на ГРУ (Главното разузнавателно управление), заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация, генерал-лейтенант. Отговорен за дейността на служителите на ГРУ в Източна Украйна.

29.4.2014 г.

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Дата на раждане: 8.9.1955 г.

Място на раждане: Казан

Началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация, първи заместник-министър на отбраната на Руската федерация, армейски генерал. Отговорен за мащабното разполагане на руски войски по границата с Украйна и за отсъствието на деескалация на положението.

29.4.2014 г.

43.

German Prokopiv

 

Активен ръководител на „Луганската гвардия“. Участвал в завземането на сградата на луганското регионално подразделение на Службата за сигурност. Тясно свързан с „Югоизточната армия“.

29.4.2014 г.

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Дата на раждане: 13.2.1970 г.

Място на раждане: Луганск

Един от ръководителите на сепаратистката група „Югоизточна армия“, която окупира сградата на Службата за сигурност в Луганска област. Офицер от запаса. Преди завземането на сградата е притежавал, заедно със съучастници, оръжие, вероятно доставено незаконно от Русия и от местни престъпни групи.

29.4.2014 г.

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Дата на раждане: 26.1.1972 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш държавен глава на „Донецката народна република“, активен участник и организатор на сепаратистки действия, координатор на действията на „руските туристи“ в Донецк. Съосновател на „Гражданска инициатива в Донбас за Евразийския съюз“. Т.нар. „председател“ на „Народния съвет на Донецката народна република“.

29.4.2014 г.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Дата на раждане: 9.5.1981 г. или 9.5.1982 г.

Място на раждане: Makiikva (Донецка област)

Един от ръководителите на „Донецката народна република“. Участвал в завземането и окупацията на регионалната администрация. Активен говорител на сепаратистите. Т.нар. „заместник-председател“ на „Народния съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“.

29.4.2014 г.

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Дата на раждане: 1.5.1983 г.

Място на раждане: Khartsyzsk, Донецка област

Един от ръководителите на идеологически радикалната организация „Народна милиция на Донбас“. Участвал активно в завземането на редица държавни сгради в Донецка област.

29.4.2014 г.

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин), известен още като Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Дата на раждане: 17.12.1970 г.

Място на раждане: Москва

Идентифициран като служител на Главна дирекция „Разузнаване“ на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (ГРУ). Участвал в инциденти в Славянск. Помощник на Сергей Аксьонов по въпросите на сигурността, самопровъзгласил се за министър-председател на Крим. Ръководител на общественото движение „Новорусия“.

29.4.2014 г.

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Дата на раждане: 4.2.1964 г.

Място на раждане: Алексеевка, Саратовска област.

Първи заместник-ръководител на президентската администрация на Русия. Отговорен за надзора върху политическата интеграция на анексираната украинска област Крим в Руската федерация.

12.5.2014 г.

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Дата на раждане: 15.2.1957 г.

Място на раждане: Барнаул.

Командващ руските десантни войски, генерал-полковник. На високата си длъжност носи отговорност за разполагането на руски десантни сили в Крим.

12.5.2014 г.

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Дата на раждане: 19.5.1960 г.

Място на раждане: Игнатово,

Вологодска област, СССР.

Председател на Комисията по конституционно право на Думата. Отговорен за улесняване на приемането на законодателство относно анексирането на Крим и Севастопол в Руската федерация.

12.5.2014 г.

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Дата на раждане: 30.1.1971 г. или 16.3.1966 г.

Място на раждане: село Скворцово, Симферополска област, Крим

Ръководител на бюрото Федералната служба по миграция за Крим. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Крим.

12.5.2014 г.

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Дата на раждане: 19.12.1962 г.

Място на раждане: Запорожие

Ръководител на бюрото на Федералната служба по миграция за Севастопол. Отговорен за систематичното издаване по ускорена процедура на руски паспорти за жителите на Севастопол.

12.5.2014 г.

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Дата на раждане: 2.5.1965 г.

Място на раждане: Славянск (Донецка област)

Бивш самопровъзгласил се кмет на Славянск. Пономарьов призовава Владимир Путин да изпрати руски войски, които да защитят града, и по-късно иска от него доставка на оръжие. Хората на Пономарьов са свързани с отвличания (те отвличат Ирма Крат и репортера за Vice News Симон Островски, които по-късно са освободени; задържат военни наблюдатели по Виенския документ на ОССЕ). Продължава активно да подкрепя сепаратистки действия и политики.

12.5.2014 г.

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) известен още като Бяс (дявол)

Дата на раждане: 30.12.1965 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Един от ръководителите на самопровъзгласилата се милиция в Горловка. Bezler е поел контрол върху Службата за сигурност на Украйна в сградата на Донецка област и впоследствие е завзел областното управление на Министерството на вътрешните работи в град Горловка. Свързан с Ihor Strielkov, под чието командване според данни на Украинската служба за сигурност е участвал в убийството на народния представител в Общинския съвет на Горловка Volodymyr Rybak.

12.5.2014 г.

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Дата на раждане: 2.6.1970 г.

Място на раждане: Днепропетровск

Бивш член на Върховната рада и като такъв публично е призовавал за създаването на т.нар. „Новорусийска федерална република“, включваща югоизточните области на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистки действия или политики.

12.5.2014 г.

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Дата на раждане: 30.5.1980 г.

Място на раждане: Донецк, Украйна

Ръководител на Централната избирателна комисия на „Донецката народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума на 11 май 2014 г. за самоопределение на „Донецката народна република“. Бивш „министърна труда и социалните въпроси“.

12.5.2014 г.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Дата на раждане: 12.1.1981 г.

Ръководител на Централната избирателна комисия на „Луганската народна република“. Взел активно участие в организирането на референдума от 11 май 2014 г. за самоопределение на „Луганската народна република“.

12.5.2014 г.

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Дата на раждане: 18.3.1980 г.

Място на раждане: Михйловка, Ворошиловград, Украинска ССР или Евпатория, Украинска ССР

Прокурор на Крим. Активно работи по анексирането на Крим от Русия.

12.5.2014 г.

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Място на раждане: Севастопол, Крим

Прокурор на Севастопол Активно работи по анексирането на Севастопол от Русия.

12.5.2014 г.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Дата на раждане: 25.7.1972 г.

Място на раждане: Москва

Бивш т.нар. „министър-председател на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“ (напр. на 8 юли 2014 г. заявява: „нашите военни сили провеждат специална операция, насочена срещу украинските „фашисти“)“, подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“. Продължава активно да подкрепя сепаратистки действия или политики.

12.7.2014 г.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Дата на раждане: 18.12.1972 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „министър на сигурността на Донецката народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките дейности по отношение на сигурността на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Продължава активно да подкрепя сепаратистки действия или политики.

12.7.2014 г.

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Дата на раждане: 9.10.1975 г.

Т.нар. „де факто заместник министър-председател по социалните въпроси на Донецката народна република“. Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“.

12.7.2014 г.

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Дата на раждане: 6.11.1958 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „министър на информацията и средствата за масова комуникация на Донецката народна република“. Отговорен за про-сепаратистките пропагандни дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“.

12.7.2014 г.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Дата на раждане: 20.1.1964 г.

Място на раждане: Ижевск, Руска федерация

Бивш т.нар. „министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“, утвърден на 8 юли 2014 г.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

12.7.2014 г.

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Дата на раждане: 25.11.1971 г.

Място на раждане:: Шаргун, Узбекистан

Т.нар. „заместник министър-председател на Съвета на министрите на Луганската народна република“, (преди това беше т.нар. „министър-председател на Луганската народна република“ и бивш говорител на „Югоизточната армия“).

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

Отговорен за изявлението на Югоизточната армия, че украинските президентски избори не могат да се проведат в Луганската народна република поради „новия“ статут на областта.

12.7.2014 г.

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Дата на раждане: 7.4.1980 г. или 7.4.1979 г.

Място на раждане: Стаханов, Луганска област

Т.нар. „председател на Върховния съвет на Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на „Върховния съвет“, отговорен за отправеното искане към Руската федерация да признае независимостта на „Луганската народна република“.

Подписал меморандума за разбирателство относно „Съюз Новорусия“.

12.7.2014 г.

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Дата на раждане: 13.8.1954 г.

Място на раждане: Перевалск (Луганска област)

Бивш т.нар. „министър на вътрешните работа на Луганската народна република“ и като такъв отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

12.7.2014 г.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Дата на раждане: 24.6.1964 г. или 25.6.1964 г., или 26.6.1964 г.

Място на раждане: Луганск (или може би Келменци, Чернивецка област)

Бивш т.нар. „министър на отбраната“ и настоящ т.нар. „държавен глава“ на „Луганската народна република“.

Отговорен за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Луганската народна република“.

12.7.2014 г.

71.

Nikolay KOZITSYN

Дата на раждане: 20.6.1956 г.

Място на раждане: Донецка област

Командващ Казашките сили.

Отговарящ за командването на сепаратистите в Източна Украйна, които водят действия срещу украинските правителствени сили.

12.7.2014 г.

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Дата на раждане: 1.9.1950 г.

Място на раждане: Курумоч, Куйбишевска област

Постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация; директор на Службата за външно разузнаване на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Дата на раждане: 11.7.1951 г.

Място на раждане: Ленинград (Санкт Петербург).

Постоянен член и секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Дата на раждане: 15.11.1951 г.

Място на раждане: Перм

Постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация; директор на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Дата на раждане: 8.10.1956 г.

Място на раждане: Жетикара, Казахска ССР

Постоянен член и заместник-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Дата на раждане: 15.12.1950 г.

Място на раждане: Владивосток

Постоянен член на Съвета за сигурност на Руската федерация. Като член на Съвета за сигурност, който консултира и координира по въпросите на националната сигурност, е участвал в оформянето на политиката на руското правителство, застрашаваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Дата на раждане: 17.5.1954 г.

Завеждащ Пети отдел на Федералната служба за сигурност на Руската федерация (ФСБ).

Като висш офицер от ФСБ той ръководи служба, отговорна за разузнавателни операции и международна дейност.

25.7.2014 г.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Дата на раждане: 10.7.1981 г.

Място на раждане: Куйбишев (Самара)

Член на Държавната дума.

На 23.5.2014 г. обявява откриването на „де факто посолството“ на непризнатата, т.нар. „Донецка народна република“ в Москва; допринася за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

80

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Дата на раждане: 5.10.1976 г.

Място на раждане: Центарой

Президент на Република Чечня. Кадиров е направил изявления в подкрепа на незаконното анексиране на Крим и в подкрепа на въорежения бунт в Украйна. Наред с останалото, на 14 юни 2014 г. е заявил, че „направи всичко, за да спомогне за възраждането на Крим“. Във връзка с това е награден с медал за „освобождението на Крим“ от изпълняващия длъжността ръководител на Автономна република Крим за подкрепата, която е предоставил за незаконното анексиране на Крим. Освен това, на 1 юни 2014 г. е изразил готовността си да изпрати 74 000 чеченски доброволци в Украйна при поискване.

25.7.2014 г.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Дата на раждане: 23.12.1960 г.

Място на раждане: Виселки, Краснодарска област

Бивш губернатор на Краснодарския край.

Награден с медал „за освобождението на Крим“ от изпълняващия длъжността ръководител на Автономна република Крим за подкрепата, която е предоставил за незаконното анексиране на Крим. По този повод изпълняващият длъжността ръководител на Автономна република Крим е заявил, че Ткачов е бил един от първите, заявили подкрепата си за новото „ръководство“ на Крим.

25.7.2014 г.

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Дата на раждане: 10.2.1983 г.

Място на раждане: Северодонецк

Един от самообявилите се ръководители на т.нар. „Донецка народна република“. Отправя искане за руска интервенция в Източна Украйна, в т.ч. чрез разполагането на мироопазващи сили на Русия. Свързан с Igor Strelkov/Girkin, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Gubarev отговаря за набирането на бойци за въоръжените сили на сепаратистите.

Носи отговорност за превземането на областната управа в Донецк от проруските сили, самопровъзгласил се за „народен губернатор“.

Въпреки че е арестуван за застрашаване на териториалната цялост на Украйна и впоследствие освободен, той продължава да играе значителна роля в дейността на сепаратистите и по този начин подкопава териториалната цялост суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Дата на раждане: 5.7.1983 г.

Място на раждане: Каховка (Херсонска област)

В качеството си на бивш т.нар. „министър на външните работи“ носи отговорност за отбраната на т.нар. „Донецка народна република“, като по този начин подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Наред с това нейната банкова сметка се използва за финансиране на незаконни сепаратистки групи. Приемайки този пост и действайки в това си качество, тя подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистки действия и политики.

25.7.2014 г.

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Дата на раждане: 7.2.1960 г.

Място на раждане: Донецк

Бивш т.нар. „заместник-министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Igor Strelkov/Girkin, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Березин подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Продължава активно да подкрепя сепаратистки действия и политики.

25.7.2014 г.

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Дата на раждане: 2.4.1956 г.

Място на раждане: Одеса

Самообявил се „президент“ на Република Новорусия, призовал Русия да разположи войски в Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Дата на раждане: 23.6.1972 г.

Място на раждане: Виницка област

Висш помощник на Igor Strelkov/Girkin, който носи отговорност за действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Приемайки този пост и действайки в това си качество, Zdriliuk подкрепя действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

25.7.2014 г.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(aka Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Дата на раждане: 19.2.1951 г.

Място на раждане: Новосибирск

Бивш „министър на държавната сигурност“ в сеператистката област на Приднестровието. Бивш „първи заместник министър-председател на Донецката народна република“, който отговаря за сигурността и правоприлагането. В това си качество носи отговорност за сепратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“.

25.7.2014 г.

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Дата на раждане: 31.5.1960 г.

Място на раждане: Загорск (Сергиев посад)

В качеството си на първи заместник-ръководител на администрацията на президента е отговорен за даването на указания на руските медии да възприемат линия, благоприятстваща сепаратистите в Украйна и анексирането на Крим, като по този начин подкрепя дестабилизирането на Източна Украйна и анексирането на Крим.

30.7.2014 г.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Дата на раждане: 13.1.1954 г.

Място на раждане: Дзержинск (Донецка област)

Член на т.нар „Народен съвет“ и бивш председател на т.нар. „Върховен съвет“ на т.нар. „Донецка народна република“, заемал основно място в процеса на определяне на политиката и организирането на незаконния „референдум“, довел до провъзгласяването на т.нар. „Донецка народна република“, което представлява нарушение на териториалната цялост, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Дата на раждане: 27.11.1967 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Приел назначението си за т.нар. „министър на вътрешните работи на Република Крим“ от президента на Русия (указ № 301) на 5 май 2014 г. и с действията си в качеството на т.нар. „министър на вътрешните работи подкопава териториалната цялост“, суверенитета и единството на Украйна.

30.7.2014 г.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Дата на раждане: 15.12.1951 г.

Място на раждане: Ленинград (Санкт Петербург).

Г-н Ротенберг се познава с президента Путин от дълго време и е негов бивш спаринг партньор по джудо.

Натрупал е богатството си по време на мандата на президента Путин. Мащабът на неговия икономически успех се дължи на влиянието на ключови лица, отговорни за вземането на решения, които го облагодетелстват, по-специално при възлагането на обществени поръчки.

Той се е възползвал от тесните си лични взаимоотношения с вземащи решения лица в Русия, тъй като са му били възложени важни договори за обществени поръчки от руската държава или от държавни предприятия. Неговите дружества по-специално са получили няколко високодоходни договора за подготовката на олимпийските игри в Сочи.

Той е и собственик на дружеството „Стройгазмонтаж“, получило договор за обществени поръчки за построяването на мост от Русия до незаконно анексираната Автономна република Крим, като по този начин се консолидира интеграцията ѝ към Руската федерация, което на свой ред допълнително подкопава суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Той е председател на съвета на директорите на издателска къща „Просвещение“, която по-специално е осъществила проекта „За децата на Русия: адрес — Крим“, кампания в областта на връзките с обществеността, предназначена да убеди децата в Крим, че вече са руски граждани, които живеят в Русия, като по този начин подкрепя политиката на руското правителство за интеграция на Крим в Русия.

30.7.2014 г.

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Дата на раждане: 3.7.1974 г.

Място на раждане: Пушчино

За г-н Малофеев е известно, че е тясно свързан с украинските сепаратиски в Източна Украйна и Крим. Той е бивш работодател на г-н Borodai, т.нар. министър-председател на т.нар. „Донецка народна република“ и се е срещал с г-н Aksyonov, т. нар. министър-председател на т.нар. „Република Крим“ по време на процеса на анексирането на Крим. Украинското правителство е започнало наказателно разследване на материалната и финансова подкрепа, която се твърди, че предоставя на сепаратистите. Освен това е направил редица публични изявления в подкрепа на анексирането на Крим и инкорпорирането на Украйна в Русия, като по-конкретно през юни 2014 г. е заявил: „Не може да се инкорпорира цялата Украйна в Русия. Източната част (на Украйна) — може би“.

Следователно г-н Малофеев действа за дестабилизирането на Източна Украйна.

30.7.2014 г.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Дата на раждане: 25.7.1951 г.

Място на раждане: Ленинград (Санкт Петербург).

Г-н Ковальчук се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е председател и най-големият акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 38 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Дата на раждане: 24.1.1950 г.

Място на раждане: Беларус

Г-н Шамалов се познава от дълго време с президента Путин. Той е съосновател на т.нар. Ozero Dacha, кооперативно дружество, в което участват лица от влиятелна група, приближена на президента Путин.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той вторият най-голям акционер на Bank Rossiya, от която през 2013 г. притежава около 10 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин консолидира интеграцията им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, която на свой ред контролира телевизии, подкрепящи активно политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

30.7.2014 г.

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Дата на раждане: 26.6.1976 г.

Място на раждане: Донецк

От 7 август 2014 г. замени Александр Бородай като т.нар. министър-председател на т.нар. „Донецка народна република“. С поемането и изпълнението на тези функции Захарченко подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

97.

Vladimir KONONOV/известен още като Цар

(Владимир Петровнч Кононов)

Дата на раждане: 14.10.1974 г.

Място на раждане: Горски

От 14 август замени Igor Strelkov/Girkin като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Според сведенията, от април командва отряд сепаратистки бойци в Донецк и е поел обещание „да постигне стратегическата задача да отблъсне военната агресия на Украйна“. Поради това Kononov подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Дата на раждане: 21.1.1983 г.

Място на раждане: Дебалцево

Свързан с „Донбаската народна милиция“. Наред с другото е заявявал, че те ще продължат бойните си действия в останалата част на страната. Поради това Руденко е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Т.нар. „народен представител“ в т.нар. „парламент на Донецката народна република“.

12.9.2014 г.

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Дата на раждане: 21.6.1973 г.

Място на раждане: Ростовска област (Русия)

Замени Marat Bashirov като т.нар. министър-председател на т.нар. „Луганска народна република“. Действал преди това в рамките на Югоизточната армия. Цыпкалов следователно е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Дата на раждане: 1.3.1977 г.

„Министър на вътрешните работи на т.нар. Донецка народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Дата на раждане: 23.9.1976 г.

Място на раждане: Москва

Представител в Москва на т.нар. „Донецка народна република“. В изявленията си, наред с другото, е споменавал за готовността на въоръжените отряди да водят партизанска война и за отнемането на оръжейни системи от украинските въоръжени сили. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Дата на раждане: 26.7.1956 г. или 26.6.1956 г.

Място на раждане: Cioburciu, Слободзейски район (Slobozia district), понастоящем Република Молдова

„Заместник министър-председател по социалните въпроси“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързан с Владимир Антюфеев, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Протеже на заместник министър-председателя на Русия Дмитрий Рогозин. Ръководител на администрацията на Съвета на министрите на т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Дата на раждане: 19.11.1954 г.

Място на раждане: Kochmes, Коми, АССР

Т.нар. „заместник министър-председател“ на Крим и пълномощен представител на Крим към президента Путин. Мурадов изигра важна роля за консолидирането на руския институционален контрол върху Крим след незаконното анексиране. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Дата на раждане: 23.5.1971 г.

Място на раждане: Dzhankoy

Т.нар. „първи заместник министър-председател“ на Крим. Sheremet изигра основна роля за организирането и провеждането на референдума от 16 март в Крим за обединение с Русия. Според сведенията, по време на референдума Sheremet командва промосковските „сили за самоотбрана“ в Крим. Поради това е подкрепял действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Дата на раждане: 2.2.1948 г.

Място на раждане: Красноярск

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация. На 1 март 2014 г. Vorobiov публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски сили в Украйна. Впоследствие гласува в подкрепа на съответния указ.

12.9.2014 г.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Дата на раждане: 25 април 1946 г.

Място на раждане: Алма-Ата, Казахска ССР

Член на Съвета на Държавната Дума; лидер на политическа партия ЛДПР. Подкрепял активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовавал за разцепването на Украйна. Подписал от името на партията ЛДПР, която председателства, споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Дата на раждане: 11.8.1949 г.

Място на раждане: Клин

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Дата на раждане: 19.8.1957 г.

Място на раждане: Stefanidin Dar, Ростовски район

Председател („атаман“) на Съюза на руските и чуждестранните казашки сили и заместник-председател на Държавната дума. Подкрепи анексирането на Крим и призна, че руските казаци активно участват в украинския конфликт на страната на подкрепяните от Москва сепаратисти. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Дата на раждане: 6.8.1960 г.

Място на раждане: Stepnoy Dvorets

Първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Дата на раждане: 5.4.1948

Място на раждане: Opochka

Бивш първи заместник-председател на Комисията за отношенията с държавите от ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Дата на раждане: 21.3.1964 г.

Място на раждане: Rudny, Kostanai region, Казахска ССР

Първи заместник-председател на Комисията за отношенията с държавите от ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Дата на раждане: 7.8.1950 г.

Място на раждане: Bogoroditsk

Първи заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Дата на раждане: 27.9.1972 г.

Място на раждане: Москва

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Дата на раждане: 28.5.1953 г.

Място на раждане: Пушкин

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Дата на раждане: 7.1.1972

Място на раждане: Pavlov-on-the-Neva

Първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Дата на раждане: 11.2.1968 г.

Генерал-майор от руската армия. Командващ 76-а военновъздушна дивизия, която е свързвана с руското военно присъствие на територията на Украйна, по-специално по време на незаконното анексиране на Крим.

12.9.2014 г.

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Дата на раждане: 20.8.1952

Място на раждане: Cheremkhovo

Sergei Chemezov е един от известните приближени на президента Путин, като и двамата са били служители на КГБ, разположени в Дрезден; член на Върховния съвет на „Обединена Русия“. Облагодетелстван от връзките си с руския президент с назначения на висши постове в държавни предприятия. Председател на конгломерата Rostec, водеща руска държавна корпорация в областта на отбраната и промишленото производство. След решение на руското правителство Technopromexport, дъщерно дружество на Rostec, планира изграждането на електроцентрали в Крим, с което се подкрепя интегрирането на Крим в Руската федерация.

Освен това Rosoboronexport, дъщерно дружество на Rostec, е подкрепило интегрирането на кримски дружества от сектора на отбраната в отбранителната промишленост на Русия, с което утвърждава незаконното анексиране на Крим от Руската федерация.

12.9.2014 г.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Дата на раждане: 8.2.1963 г.

Място на раждане: Кишинев

Депутат от Държавната дума, председател на Комисията към Държавната дума по законодателството за развитието на военнопромишления комплекс на Руската федерация. Той е изтъкнат член на „Обединена Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

120.

Serhiy KOZYAKOV (известен още като Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Дата на раждане: 29.9.1982 г.

В качеството си на председател на „Луганската централна избирателна комисия“ отговаря за организирането на т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. в т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и организира незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV, известен още като Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Дата на раждане:: 15.9.1981 г.

Място на раждане: Луганск

Депутат от „Луганския икономически съюз“ в „Народния съвет“ на „Луганската народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Луганска народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN, известна още като Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN или Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Дата на раждане: 21.2.1970 г.

„Министър на здравеопазването“ на т.нар. „Луганска народна република“. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO, известен още като Yuriy SIVOKONENKO,

Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO (Юрий Викторович Сивоконенко)

Дата на раждане: 7.8.1957 г.

Място на раждане: Донецк

Член на „парламента“ на т.нар. „Донецка народна република“, работи в Съюза на ветераните на „Беркут“ от Донбас. Кандидат в т.нар. „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN, известен още като Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Дата на раждане: 30.8.1977 г.

Място на раждане: Makiikva (Донецка област)

Т.нар. „министър на външните работи“ и т.нар. „първи заместник-председател“ на „Парламента“ на т.нар. „Донецка народна република“. Кандидат в т.нар. незаконни „избори“ от 2 ноември 2014 г. за поста „държавен глава“ на т.нар. „Донецка народна република“. Тези „избори“ са в нарушение на украинското право, поради което са незаконни.

Като поема и изпълнява посочената функция и се кандидатира официално в незаконните „избори“, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Дата на раждане: 23.2.1969 г.

Място на раждане: Belozere village, Romodanovskiy rayon, СССР

„Първи заместник министър-председател“ и предишен „главен прокурор“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Дата на раждане: 3.2.1963 г.

Място на раждане: Москва

„Заместник министър-председател по финансовите въпроси“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Дата на раждане: 29.8.1969 г.

Бивш „министър на отбраната“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

Бивш „министър на образованието, науката, културата и религията“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(известен още като Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Дата на раждане: 17.3.1963 г.

Място на раждане: Архангелск

„Ръководител на администрацията по правителствените въпроси“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO известен още като Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Дата на раждане: 12.3.1964 г.

„Заместник-председател“ на „Народния съвет“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

29.11.2014 г.

133.

Pavel DREMOV известен още като Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Дата на раждане: 22.11.1976 г.

Място на раждане: Стаханов

Командир на „Първи казашки полк“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

134.

Alexey MILCHAKOV, известен още като Fritz, Serbian

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Дата на раждане: 30.4.1991 г. или на 30.1.1991 г.

Място на раждане: Санкт Петербург

Командир на „руския“ отряд, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

135.

Arseny PAVLOV, известен още като Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (известен още като Моторoла)

Дата на раждане: 2.2.1983 г.

Място на раждане: Ухта, Коми

Командир на батальон „Спарта“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH, известен още като Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Дата на раждане: 19.7.1980 г.

Място на раждане: Иловайск

Командир на батальон „Сомали“, въоръжена сепаратистка група, участваща в боевете в Източна Украйна.

В качеството си на такъв активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Дата на раждане: 27.6.1966 г. или 21.6.1966 г.

Място на раждане: Донецк

Т.нар. „заместник-командир“ в Министерството на отбраната на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Дата на раждане: 20.5.1972 г. или 30.5.1972 г.

Място на раждане: Луганск

Т.нар. „министър на правосъдието“ на незаконната т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи страната.

16.2.2015 г.

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Дата на раждане: 2.7.1973 г.

Т.нар. „заместник-председател на Министерския съвет“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Дата на раждане: 20.11.1988 г.

Място на раждане: Красноармейск

Т.нар. „министър на правосъдието“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, тя следователно активно е подкрепяла действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Дата на раждане: 27.1.1974 г.

Т.нар. „министър на бюджета“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи страната.

16.2.2015 г.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Дата на раждане: 5.1.1967 г.

Т.нар. „министър на бюджета“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Дата на раждане: 22.4.1985 г.

Място на раждане: Херсон

Т.нар. „министър на съобщенията“ на т.нар. „Донецка народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Дата на раждане: 25.7.1978 г. (или 23.3.1975 г.)

Място на раждане: Красни луч, Ворошиловград, Луганск

Т.нар. „главен прокурор“ на т.нар. „Луганска народна република“.

Като поема и изпълнява посочената функция, той следователно активно е подкрепял действия и политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Дата на раждане: 15.5.1955 г.

Място на раждане: Омск

Заместник-министър на отбраната, в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната, в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

16.2.2015 г.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Дата на раждане: 8.5.1956 г.

Място на раждане: Каунас, Литва

Първи заместник-министър на отбраната, в качеството си на такъв е подкрепял разполагането на руски войски в Украйна.

Според сегашната структура на руското Министерство на отбраната, в тази функция участва в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство. Тези политики заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

16.2.2015 г.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Дата на раждане: 9.11.1963 г.

Място на раждане: ГДР

Началник на главното оперативно управление и заместник-началник на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация. При изпълнението и на двете функции участва активно в разработването и осъществяването на военната кампания на руските сили в Украйна.

Според обявените дейности на Генералния щаб, като упражнява оперативен контрол върху въоръжените сили, той участва активно в разработването и изпълнението на политиката на руското правителство, заплашваща териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

16.2.2015 г.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Дата на раждане: 11.9.1937 г.

Място на раждане: Tchassov Yar, Украйна

Член на Държавната дума.

Посещавал е т.нар. Донецка народна република и по време на посещението си е правил изявления в подкрепа на сепаратистите. Освен това е бил назначен за почетен консул на т.нар. „Донецка народна република“ в Руската федерация.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

16.2.2015 г.

151.

Vаlery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Дата на раждане: 14.3.1955 г.

Място на раждане: Жилино, Калининградска област

Първи заместник- председател на комисията по етнически въпроси към Държавната дума.

Основател на гражданското движение „Красная Москва — патриотичен фронт за помощ“, което е организирало публични демонстрации в подкрепа на сепаратистите, като по този начин е подкрепял политики, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

16.2.2015 г.

Образувания:

33.

Prizrak brigade

(„Бригада „Призрак“)

Въоръжена сепаратистка група, която активно е подкрепяла действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и допълнително дестабилизиращи Украйна.

16.2.2015 г.


15.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/63


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1515 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на удължаването на преходните периоди, свързани с пенсионните планове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 85, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

ЦК посредничат между контрагентите по договорите, търгувани на един или повече финансови пазари. Кредитният риск, свързан с тези контрагенти, се смекчава чрез предоставянето на обезпечение, което е изчислено така, че да покрие евентуални загуби при неизпълнение на задълженията от страна на контрагента. С оглед бърза ликвидация в случай на неизпълнение на задълженията ЦК приемат като обезпечение за целите на променливия марж (ПМ) единствено високоликвидни активи, обикновено парични средства.

(2)

Пенсионните планове в много държави членки активно участват на пазарите на извънборсови деривати. Като цяло обаче те свеждат до минимум паричните си позиции, като вместо това държат по-доходоносни инвестиции, като ценни книжа, за да осигурят висока възвръщаемост за пенсионерите. Образуванията, управляващи пенсионните планове, чиято основна цел е да предоставят обезщетения при пенсиониране, обикновено под формата на пожизнени плащания, но и на плащания за ограничен период или на еднократна сума, обикновено намаляват дела на разпределяната част в налични парични средства, за да увеличат ефикасността и възвръщаемостта за техните титуляри на полици. Следователно да се изиска тези образувания централно да извършат клиринг на договорите за извънборсови деривати би довело до заделяне на значителна част на техните активи в парични средства, за да могат да отговорят на изискванията за текущо обезпечение на ЦК.

(3)

В член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 се предвижда, че в рамките на три години след влизането в сила на посочения регламент задължението за клиринг, предвидено в член 4, не се прилага за договорите за извънборсови деривати, за които обективно може да се измери, че водят до намаляване на инвестиционните рискове, пряко свързани с финансовата състоятелност на пенсионните планове. Преходният период се прилага също за образуванията, създадени с цел предоставяне на обезщетение на членове на пенсионни планове, в случай на неизпълнение.

(4)

За да направи пълна оценка на текущото състояние, Комисията изготви доклад в съответствие с член 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012 относно това дали от страна на ЦК са били положени необходимите усилия за разработването на подходящи технически решения за прехвърлянето от пенсионните планове на непарични обезпечения за ПМ. За целите на тази оценка Комисията възложи провеждането на проучване относно решенията за предоставяне от страна на пенсионните планове на непарични обезпечения на централните контрагенти, както и относно въздействието от премахването на освобождаването при липса на решение, водещо до намаляване на пенсионния доход на пенсионерите от засегнатите пенсионни планове.

(5)

В съответствие с констатациите от доклада Комисията смята, че до настоящия момент не са били положени необходимите усилия за разработване на подходящи технически решения и че отрицателното влияние, което централният клиринг на договорите за деривати оказва върху пенсионните плащания на бъдещите пенсионери, остава непроменено.

(6)

Поради това тригодишният преходен период, посочен в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012, следва да бъде удължен с две години.

(7)

Настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро, така че удължаването на съществуващите преходни периоди да започне преди изтичането на техния срок или възможно най-скоро след това. По-късното влизане в сила на регламента би могло да доведе до правна несигурност за пенсионните планове поради липсата на яснота за това дали трябва да започнат подготовка за посрещане на предстоящи задължения за клиринг,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 първа алинея се заменя със следното:

„До 16 август 2017 г. задължението за клиринг, предвидено в член 4, не се прилага за договорите за извънборсови деривати, за които обективно може да се измери, че водят до намаляване на инвестиционните рискове, пряко свързани с финансовата състоятелност на пенсионните планове по смисъла на член 2, параграф 10. Преходният период се прилага също за образуванията, създадени с цел предоставяне на обезщетение на членове на пенсионни планове, в случай на неизпълнение.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.


15.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/65


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1516 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2015 година

за определяне в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета на фиксирана ставка за операции, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 61, параграф 3, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 генерираните от операции приходи трябва да бъдат взети предвид при изчисляването на публичния принос.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1303/2013 се предвижда прилагането на фиксирана процентна ставка за приходите от операции в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите без да се изчисляват дисконтираните нетни приходи.

(3)

Въз основа на данни за минали периоди следва да се определи 20-процентна фиксирана ставка за нетните приходи, генерирани в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, за да се избегне свръхфинансиране и нарушаване на пазарните принципи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се определя фиксирана ставка, приложима за операции в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, с цел предварително определяне на евентуалните нетни приходи от такива операции, както и определяне на допустимите разходи за операциите в съответствие с член 61, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 2

За целите на прилагането на фиксираната процентна ставка за нетните приходи, посочена в член 61, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за операциите в сектора на научните изследвания, развойната дейност и иновациите се определя 20-процентна единна ставка.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.


15.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/67


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1517 НА КОМИСИЯТА

от 11 септември 2015 година

за изменение за 236-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 3 септември 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) одобри добавянето на едно лице към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, изготвен от Комитета по санкциите във връзка с Ал Кайда.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 септември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментитев областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в категорията „Физически лица“ се добавя следният текст:

„Sofiane Ben Goumo (известен също като: a) Sufyan bin Qumu б) Abou Fares al Libi). Дата на раждане: 26.6.1959 г. Място на раждане: Derna, Либия. Гражданство: либийско. Адрес: Либия. Други сведения: a) Лидер на Ansar al Charia Derna. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2015 г.“


15.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 239/69


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1518 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2015 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати след провеждането на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

след консултации с държавите членки,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 599/2009 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито в размер от 0 EUR до 198,0 EUR на тон върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес, която е с над 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, класирани към онзи момент в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209820), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009120), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009920), ex 2710 19 41 (код по ТАРИК 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (код по ТАРИК 3824909787) и с произход от Съединените американски щати („САЩ“ или „засегната държава“). Антидъмпинговото мито, наложено с посочения регламент, е наричано по-долу „съществуващите мерки“.

(2)

След разследване за заобикаляне на мерките с Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011 (3) Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 599/2009, към вноса в Съюза на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, с изключение на произвеждания от дружествата BIOX Corporation, Oakville и Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Канада. Със същия регламент Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 599/2009, и към вноса на биодизел в смес с до 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от Съединените американски щати.

1.2.   Действащи мерки по отношение на други трети държави

(3)

Извън обхвата на настоящата процедура действащи антидъмпингови мита върху вноса на биодизел в момента има по отношение на Аржентина и Индонезия (4).

1.3.   Искане за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(4)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане (5) на срока на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на биодизел с произход от САЩ в Европейската комисия („Комисията“) постъпи искане за преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 основния регламент.

(5)

Искането беше подадено на 9 април 2014 г. от European Biodiesel Board („заявителя“ или „EBB“) от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство на биодизел в Съюза. Основание за искането е вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до повторно възникване на дъмпинг и на вреда за промишлеността на Съюза.

1.4.   Започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(6)

След като се консултира с комитета, учреден по силата на член 15, параграф 1 от основния регламент, и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, Комисията обяви на 10 юли 2014 г. с известие за започване в Официален вестник на Европейския съюз  (6) („известието за започване“), че открива процедура по преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

(7)

В същия ден Комисията започна и преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на изравнителните мерки по отношение на вноса на биодизел с произход от САЩ. Това е паралелна, но напълно отделна процедура, която е уредена в отделен регламент.

1.5.   Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период

(8)

Разследването на вероятността за продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. („разследвания период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Прегледът на тенденциите от значение за оценката на вероятността за продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 1 януари 2011 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглеждания период“).

1.6.   Заинтересовани страни

(9)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично информира жалбоподателя, другите известни производители в Съюза, известните производители износители в САЩ, компетентните органи на САЩ, известните вносители, доставчиците и ползвателите, търговците, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(10)

Заинтересованите страни имаха възможността да изразят становището си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.7.   Извадка

(11)

В известието за започване Комисията посочи, че може да състави извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

а)   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(12)

В известието за започване Комисията обяви, че е направила временна извадка от производители от Съюза. Комисията подбра извадката въз основа на най-големите представителни обеми на производството и продажбите, като следеше да бъде обхваната добре цялата територия на Съюза. Временната извадка се състоеше от седем производители от Съюза, находящи се в седем различни държави членки, които представляват почти 30 % от производството на Съюза на биодизел. Комисията прикани заинтересованите страни да изложат коментарите си по временната извадка.

(13)

Включване в извадката поиска едно дружество, намиращо се в Италия. Това дружество обаче е започнало дейност едва в края на 2013 г., след като е закупило обект за производство на биодизел от друг италиански производител на биодизел, който беше включен във временната извадка. Поради липсата на данните за минали периоди, необходими за оценката на съответните тенденции през разглеждания период, и с оглед на факта, че другото италианско дружество вече беше включено във временната извадка, беше взето решение това дружество да не се включва в извадката.

(14)

Американският National Biodiesel Board (NBB) отбеляза, че временно подбраната извадка е различна от извадката, подбрана при предишните разследвания по отношение на биодизела, и посочи две дружества със значително производство и обем на продажбите, които не са включени. Двете дружества, посочени от NBB, обаче или са свързани с друго дружество с по-големи обеми на продажбите, което вече е включено в извадката, или са имали по-малки обеми на продажбите от временно подбраното за включване в извадката дружество в същата държава членка. Поради това включването на което и да било от двете дружества не би променило представителността на временно подбраната извадка. Поради това временно подбраната извадка беше потвърдена като представителна извадка за промишлеността на Съюза.

(15)

След оповестяването на окончателните заключения правителството на САЩ изказа твърдението, че извадка, която представлява 30 % от промишлеността на Съюза, не може да се счита за представителна за промишлеността на Съюза за производство на биодизел като цяло и че микроиндикаторите е трябвало да бъдат анализирани на по-широка основа. Правителството на САЩ се позова на констатация, направена от апелативния орган на СТО по делото „ЕО — скрепителни елементи“, при което извадката от 27 % беше счетена за малка в сравнение с цялото и по отношение на която се стигна до заключението, че тя би представлявала основна част само при фрагментиран сектор.

(16)

За разлика от разследването по отношение на скрепителните елементи за целите на настоящото разследване Комисията дефинира промишлеността на Съюза като цялата промишленост, а не само като включените в извадката дружества (съображение 93 по-долу). Освен това оценката на всички макроиндикатори беше въз основа на цялата промишленост, като само някои микроиндикатори бяха анализирани на равнището на включените в извадката дружества. Общият анализ на положението на промишлеността на Съюза обаче се базираше на оценка и на микро-, и на макроиндикаторите. Във всеки случай промишлеността на Съюза се счита за фрагментирана, тъй като е съставена от над 200 производители, намиращи се във всички части на Съюза, като повечето от тях са малки и средни предприятия. Поради това Комисията стигна до заключението, че извадката, представляваща 30 % от промишлеността на Съюза, е представителна и твърдението беше съответно отхвърлено.

б)   Изготвяне на извадка от вносители

(17)

За да прецени дали е необходимо изготвянето на извадка и ако случаят е такъв, да направи подбор на такава извадка, Комисията прикани несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(18)

Само няколко несвързани вносители предоставиха исканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. С оглед на малкия брой Комисията реши, че не е необходимо изготвяне на извадка.

в)   Изготвяне на извадка от производители износители в САЩ

(19)

За да прецени дали е необходимо изготвянето на извадка и ако случаят е такъв, да направи подбор на такава извадка, Комисията прикани всички производители износители от САЩ да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към мисията на САЩ към Европейския съюз с молба да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(20)

Комисията получи отговори от 27 производители в САЩ, като само 9 от тях предоставиха данните за продажбите си за износ и/или на вътрешния пазар, изисквани в приложение I към известието за започване за целите на подбора за извадка. Никой от тях обаче не е осъществявал износ за Съюза по време на РПП. Комисията подбра извадка от тримата производители износители с най-големи обеми на продажбите на вътрешния пазар и за износ. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент във връзка с подбора на извадката бяха проведени консултации с всички известни засегнати производители износители и с компетентните органи на САЩ. Не бяха получени коментари.

(21)

Никой от включените в извадката производители не представи отговор на въпросника в рамките на зададения срок. На 7 октомври 2014 г. Комисията уведоми тримата включени в извадката производители износители, че отговори не са получени.

(22)

На 10 октомври 2014 г. един от включените в извадката производители износители уведоми Комисията, че е взел решение да на отговаря на въпросника. Останалите двама включени в извадката производители износители поискаха удължаване на срока, което получиха, но въпреки това пълни отговори не бяха дадени.

(23)

На 10 ноември 2014 г. Комисията изпрати писмо, с което уведоми трите включени в извадката дружества за намерението си да приложи член 18 от основния регламент и да направи констатациите си по разследването въз основа на наличните факти. Органите на САЩ също бяха уведомени за това намерение. Срокът за представяне на коментари по писмото беше 21 ноември 2014 г.

(24)

До 21 ноември 2014 г. две от включените в извадката дружества не реагираха по никакъв начин, а третото включено в извадката дружество посочи, че срокът е твърде кратък, за да предостави отговор.

(25)

Поради това Комисията заключи, че никой от включените в извадката производители износители от САЩ не оказва съдействие на преразглеждането с оглед изтичане на срока. Поради това Комисията взе решение да приложи разпоредбите на член 18 от основния регламент и в съответствие с него евентуално да направи констатациите си — положителни или отрицателни — въз основа на наличните факти.

(26)

Дружеството Cargill Inc. отбеляза, че в Регламент (ЕО) № 599/2009 е определен de minimis дъмпингов марж и поради това е наложено окончателно антидъмпингово мито в размер на 0 % върху произвеждания от него биодизел с произход от САЩ. Дружеството посочи също така, че в съответствие с констатациите от доклада „Мексико — ориз“ (7) на апелативния орган на СТО производител износител, за когото при първоначално разследване е установено, че не осъществява дъмпингов внос, не може да бъде обект на преразглеждането с оглед изтичане на срока на антидъмпинговите мерки.

(27)

Поради това дружеството Cargill Inc. поиска да запази статута си на освободено от антидъмпинговите мита без оглед на резултатите от преразглеждането с оглед изтичане на срока. Това искане беше прието.

1.8.   Отговори на въпросника и посещения за проверка на място

(28)

Комисията изпрати въпросници на включените в извадката производители от Съюза и на несвързаните вносители, търговци и ползватели, заявили интереса си в рамките на определения в известието за започване срок.

(29)

Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определянето на дъмпинга, произтичащата вреда и интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в съответствие с член 16 от основния регламент в помещенията на следните дружества:

Производители от Съюза

Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Испания,

Biopetrol Rotterdam BV, Rotterdam, Нидерландия,

Diester industrie SAS, Rouen, Франция,

Novaol S.R.L., Milan, Италия,

Preol a.s., Lovosice, Чешка република,

Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia, Полша,

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Leipzig, Германия.

1.9.   Оповестяване

(30)

На 3 юни 2015 г. Комисията оповести на всички заинтересовани страни съществените факти и съображения, въз основа на които възнамерява да запази действащите антидъмпингови мерки, и прикани всички заинтересовани страни да представят коментари. Коментарите от заинтересованите страни бяха разгледани от Комисията и взети под внимание, когато това беше уместно.

(31)

След оповестяването на окончателните заключения NBB поиска изслушване пред служителя по изслушванията при търговски процедури; искането беше удовлетворено.

2.   ПРОДУКТ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ, И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Продукт, предмет на преразглеждане

(32)

Продуктът, предмет на преразглеждане, е същият като продукта от разследването, довело до налагането на съществуващите мерки („първоначалното разследване“), т.е. моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание над 20 % на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, с произход от САЩ, класирани понастоящем в кодове по КН ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 и ex 3826 00 90 („продуктът, предмет на преразглеждане“).

(33)

Биодизелът е гориво от възобновяем източник, използвано в транспортния сектор в дизеловите двигатели. Конвенционалните двигатели обаче не могат да работят с чист биодизел, а е необходимо да се използва смес от минерално дизелово гориво с ограничено съдържание на биодизел.

(34)

Произвежданият в САЩ биодизел е предимно от метилови естери на мастни киселини (FAME), добити от широка гама растителни масла (соево, палмово, рапично), използвани мазнини за пържене, животински мазнини или биомаса, които са суровини за добива на биодизел. Терминът „естер“ се отнася до трансестерификацията на растителните масла, т.е. до смесването на маслата с алкохол. Терминът „метил“ се отнася до метанола; това е най-често използваният алкохол в този процес, въпреки че може да се използва и етанол, при което се получават „етилови естери на мастни киселини“.

(35)

Независимо от евентуалните различия в използваните за тяхното производство суровини или разликите в производствения процес всички видове биодизел и биодизелът в смесите имат едни и същи или много сходни основни физически, химически и технически характеристики и едни и същи приложения. Възможните разновидности на продукта, предмет на разследването, не внасят промени в основното му определение, в неговите характеристики или в начина, по който го възприемат различните заинтересовани страни. По-специално от гледна точка на крайния потребител на дизелово гориво няма разлика дали сместа, продавана на бензиностанцията, е произведена от конкретен вид суровина за биодизел.

2.2.   Сходен продукт

(36)

Както при първоначалното разследване биодизелът, продаван на вътрешния пазар на САЩ, и американският биодизел, продаван за износ, имат едни и същи основни физически и технически характеристики и приложения. Аналогично, биодизелът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза, има същите основни физически и технически характеристики и приложения като изнасяния от САЩ за Съюза продукт. Поради това за целите на настоящото разследване те са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Твърдения относно обхвата на продукта

(37)

Правителството на САЩ твърди, че дизелът, произвеждан от биомаса (8), е категория продукт, по-широка от продукта, предмет на преразглеждането. Както обаче е определено в регламента за налагането на временните изравнителни мита след първоначалното разследване (9), всички видове биодизел и биодизелови смеси, включително дизелът, произведен от биомаса, се считат за биодизелови горива и са част от законодателния пакет относно енергийната ефективност, възобновяемата енергия и алтернативните горива. Причината е, че биодизелът, произведен от биомаса, има същите или много сходни основни физични и технически характеристики и приложения като биодизелът, произведен от други източници. Констатацията от първоначалното разследване не беше оспорена от нито една от заинтересованите страни и продължава да бъде валидна и в настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока. Поради това Комисията отхвърли това твърдение на правителството на САЩ.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА

(38)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент Комисията разгледа дали изтичането на срока на действащите мерки може да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга.

3.1.   Предварителни бележки

(39)

Поради липсата на съдействие от страна на избраните за включване в извадката производители, посочени в съображение 25 по-горе, не беше възможно да се направи анализ въз основа на проверени данни, предоставени от производителите от САЩ. Поради това Комисията използва следните източници на информация. данните, предоставени от някои производители на биодизел от САЩ на етапа на започването в отговор на въпросника с цел изготвянето на извадката, Евростат, искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока, последващите изявления на заявителя, американския National Biodiesel Board, уебсайтовете на Администрацията за информация в областта на енергетиката на САЩ, на Министерството на енергетиката на САЩ и на Комисията за международна търговия на САЩ.

3.2.   Дъмпингов внос през РПП

(40)

След налагането на мерките през 2009 г. вносът на биодизел от САЩ в Съюза е спаднал почти до нула, като през 2013 г. и РПП е изнесено съвсем малко количество. При тези обстоятелства не беше счетено за уместно да се оценява нивото на дъмпинга по време на РПП. Поради това може да се заключи, че по време на РПП не е имало продължаване на дъмпинга.

3.3.   Доказателства за вероятност от повторно възникване на дъмпинга

(41)

Комисията анализира дали има доказателства във връзка с вероятността от повторно възникване на дъмпинга, ако срокът на действие на мерките изтече. По-специално бяха анализирани следните елементи: отношение между цените на продукта, произвеждан и продаван в Съюза и в САЩ, отношение между експортните цени за трети държави и цените в САЩ, отношение между експортните цени за трети държави и ценовото равнище в Съюза, неизползван капацитет и практики на заобикаляне и поглъщане.

3.3.1.   Връзка между цените на продукта, произвеждан и продаван в Съюза и в САЩ

(42)

При липсата на съдействие от страна на американските производители на биодизел службите на Комисията използваха три източника на информация, за да определят продажната цена на биодизела на вътрешния пазар на САЩ през РПП: i) отговорите на въпросника, изпратен на етапа на започването на процедура за целите на изготвянето на извадката, които са изпратили няколко американски производители на биодизел на етапа на започването; ii) информацията, предоставена от NBB въз основа на информация, събрана от пазарния анализатор Jacobsen; и iii) информацията, предоставена от заявителя въз основа на информация, събрана от Oil Price Information Service (OPIS).

(43)

Данните от тези три източника включват различни равнища на търговски цени и условия на доставка по Инкотерм. Стойностите обаче са много близки. Средната стойност, получена от стойностите от тези три източника, е 1 196,93 USD за метричен тон. При средния за РПП обменен курс евро/долар (1 EUR = 1 356 USD) тази сума съответства на продажна цена на вътрешния пазар на САЩ от 883 EUR за метричен тон (10).

(44)

Средната цена франко завода на биодизела, продаван в Съюза от производители от Съюза по време на РПП, както е показано в таблица 8 по-долу, е 905 EUR за метричен тон (1 227,18 USD).

(45)

За да излязат отново на пазара на Съюза, американските производители ще трябва да продават на цена, по-ниска от 905 EUR за метричен тон. Окончателната им цена също ще трябва да покрива презокеанския транспорт, застрахователните разходи и прилаганото в момента за биодизела мито (6,5 %). Според данните, получени по време на разследването, тези разходи биха възлезли приблизително на 100 EUR за метричен тон. Комисията достигна до тази сума въз основа на размера на митата и разходите за транспорт и навло, изчислени от NBB (около 94 EUR), които закръгли на 100 EUR, за да обхване и някои допълнителни разходи след вноса.

(46)

Следователно, ако възобновят износа си за ЕС, американските производители ще трябва да го направят при цена франко завода (под 805 EUR за метричен тон), която би била по-ниска от продажната им цена на вътрешния пазар в САЩ, т.е. тя би била дъмпингова. С оглед на обстоятелствата, описани по-подробно в съображения 63 и 71, които се отнасят съответно до експортните цени за трети държави и до свободния капацитет, е вероятно производителите от САЩ да възобновят износа за Съюза, ако срокът на действащите мерки изтече, тъй като това ще им даде възможност да намалят разходите за единица производство, както е обяснено по-подробно в съображение 72 по-долу.

(47)

След оповестяването на окончателните заключения NBB постави под съмнение точността на средната цена на вътрешния пазар, установена от Комисията, и напомни, че в предоставените по-рано от него данни е посочена по-малка стойност (789,36 EUR за метричен тон) въз основа на цените, предоставени от Министерството на енергетиката на САЩ.

(48)

Комисията отхвърля това твърдение поради следните причини.

(49)

Що се отнася до средната цена, посочена от NBB, тя не може да се разглежда като точна база, защото това е цена на дребно, а не цена франко завода. По-конкретно NBB е предоставил средномесечната цена на дребно (на бензиностанция) за биодизел в САЩ през юли 2014 г., измерена в еквивалент на бензинов галон (GGE), като е използван обменният курс за един конкретен ден — 19 септември 2014 г.

(50)

Що се отнася до средната цена, изчислена от Комисията, тя е стойност, която в разумна степен може да бъде очаквана, като се има предвид, че е изчислена, като са използвани възможно най-уместните налични факти, при липсата на сътрудничество от страна на производителите от САЩ. Тя е усреднена стойност от цените, посочени от някои производители от САЩ на етапа на започване на разследването, цените, установени от анализатора Jacobsen, които самият NBB предоставени, и цените, установени от OPIS и предоставени от EBB. Стойността е обикновено средноаритметично, тъй като нямаше информация за количествата, която би дала възможност да се изчисли среднопретеглена стойност. Трите стойности обаче бяха много близки. Условията по Incoterm и равнището на търговия не бяха известни към този момент и поради това не можаха да бъдат взети предвид. Цените на OPIS обаче бяха коригирани, за да се отчетат разходите за транспорт в рамките на САЩ, които могат да се очакват в разумна степен. С оглед на значителната разлика между цената на вътрешния пазар и експортната цена една корекция за условията по Incoterm и за равнището на търговия не би променила заключението, че ако производителите от САЩ желаят да възобновят продажбите си за Съюза, те ще трябва да продават на дъмпингови цени.

(51)

NBB оспори също така сумата от 100 EUR за метричен тон, използвана за изчисление на надеждна средна експортна цена, като се изходи от средната цена на биодизела в Съюза, и предложи вместо нея да се използва сумата 110,49 EUR. Както беше посочено в съображение 45 по-горе, Комисията използва сумите, предложени от NBB за митата, транспорта и навлото. Комисията е използвала по-малка сума само за допълнителните разходи след вноса вместо 16,69 EUR, както настояваше NBB, тъй като NBB не успя да докаже, че сумата за разходите след вноса следва да бъде равна на 2 % от стойността CIF граница на Съюза. Във всеки случай разликата между оценката на Комисията и тази на NBB е малка и не променя заключението относно вероятността за дъмпинг, също като се има предвид, че в това отношение не се изискваше точно изчисляване на дъмпинга.

(52)

NBB изказа твърдението, че както и при първоначалното разследване, е трябвало да се допусне корекция за физическа разлика, чрез която да се отчете, че основната суровина, използвана за производството на биодизел в САЩ, е соята, докато в Съюза това е рапицата, която е с по-високо качество и за която се плаща добавка в цената.

(53)

Това твърдение трябваше да бъде отхвърлено. При първоначалното разследване такава корекция беше допусната въз основа на сравнение на проверени данни от производители от САЩ и производители от Съюза. При липсата на сътрудничество от страна на производителите от САЩ при настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока Комисията, на първо място, не можа да определи, че следва да се допусне такава корекция. На второ място, ако трябва да се допусне някаква корекция, то Комисията не можа да определи какво трябва да бъде равнището ѝ. Обстоятелствата, валидни към момента на първоначалното разследване, са се променили, по-специално миксът на суровините, използван и в ЕС, и в САЩ за производството на биодизел, вече не е същият. Освен това NBB поиска корекция от 10 %, но не представи доказателства в подкрепа на това ниво на корекция.

(54)

NBB и правителството на САЩ изказаха тезата, че тъй като цената на вътрешния пазар на САЩ е по-висока от вероятната експортна цена за Съюза, производителите от САЩ ще увеличат продажбите си на вътрешния пазар, вместо да изнасят за Съюза, по-специално с оглед на увеличеното потребление в САЩ.

(55)

Това твърдение е немотивирано и следва да бъде отхвърлено. Потреблението в САЩ се е увеличило през последните години, най-вече поради правителствените политики, като насърчителни мерки и задължителни цели, определени в Програмата за възобновяемите горива, както и схеми за субсидиране, с които да се насърчи производството на биодизел и получаването на биодизелови смеси. Въз основа на данните, предоставени от самия NBB обаче, потреблението на биодизел в САЩ през 2014 г. е намаляло в сравнение с 2013 г. Няма доказателства, че потреблението ще се увеличи през 2015 и 2016 г. Напротив, обществено достъпна информация сочи (11), че целите за задължително използване на възобновяеми горива в САЩ ще се запазят непроменени през идните години. В резултат на това е по-вероятно сегашното равнище на потребление в САЩ да се запази непроменено, отколкото да се увеличи. Тъй като в САЩ има свръхкапацитет (вж. съображение 69 и сл. по-долу), американските производители ще продължават да имат стимул да изнасят за Съюза, дори ако продават на по-ниска цена от цената на вътрешния пазар, стига да успяват да покриват променливите си разходи.

(56)

NBB изказа твърдението, че Комисията е трябвало да обясни по какъв начин увеличеният обем на производството ще понижи производствените разходи на американските производители. В това отношение още от самото начало следва да се посочи, че поради липсата на съдействие, Комисията не можа да направи точни изчисления по отношение на отражението на по-големите обеми на производството върху разходите на производителите от САЩ. От икономическа гледна точка е ясно обаче, че ако постоянните разходи се разпределят върху по-голям производствен обем, разходите за единица продукция ще се понижат. Това е вярно, дори ако при производството на биодизел основната част от разходите са променливи и зависят от използваните суровини, както твърди NBB. И в този случай постоянните разходи трябва да бъдат разпределени върху общия обем на производството. Информацията, получена от промишлеността на Съюза, показа, че разходите за суровината са основна част от производствените разходи, но точният процент зависи от използваната суровина, от това в каква степен дружеството е вертикално интегрирано и какви са неговите разходи за реализация, общи и административни разходи. При тези обстоятелства Комисията можа с разумна степен на сигурност да приеме, че увеличеното производство ще понижи производствените разходи на американските производители. Това не би било така само ако експортната цена е толкова ниска, че не може да покрие дори цената на вложената суровина, но NBB не направи коментари, които да подкрепят подобен сценарий.

3.3.2.   Връзка между експортните цени за трети държави и цените в САЩ

(57)

Друг елемент, който подкрепя заключението, че повторното възникване на дъмпинга е вероятно, се базира на анализа на модела на износ на биодизел от САЩ за трети държави през РПП. Комисията проучи базата данни на Комисията за международна търговия на САЩ и извлече от нея количеството и стойността на износа на биодизел по код 382600 от хармонизирания тарифен списък на САЩ през РПП. Изнесените количества (в метрични тонове) за всички държави (включително ЕС) възлизат на 567 018 тона. Средната стойност за метричен тон по време на РПП е 753,34 EUR франко протежение на кораба. Комисията изчисли средна продажна цена в щатски долари за метричен тон и я сравни със средната цена на вътрешния пазар в САЩ (установена, както е обяснено в съображение 42 по-горе). Констатациите са обобщени по-долу:

Таблица 1

Обем на износа от САЩ и цени на износа през РПП

Държава на местоназначение

Количество на износа (в метрични тонове)

Процент от износа за всички държави

Средна стойност (USD) за метричен тон

Средна стойност (EUR) за метричен тон

Дъмпинг като процент от експортната цена

Общо Гибралтар (12)

76 266

13

753,19

555,45

59

Общо Канада

247 959

44

1 167,33

860,86

3

Общо Австралия

4 267

1

1 019,77

752,04

17

Общо Малайзия

103 773

18

891,44

657,41

34

(58)

От таблицата се вижда, че в момента производителите от САЩ продават на трети държави на дъмпингови цени, като експортните цени са по-ниски от цените на вътрешния пазар с от 3 до 59 %. Поради това Комисията стигна до заключението, че тъй като производителите от САЩ в момента продават на трети държави на дъмпингови цени, е вероятно те да започнат да изнасят и за ЕС, като пренасочват част от сегашния си износ за други пазари, също на дъмпингови цени.

(59)

След оповестяването на окончателните заключения NBB постави под съмнение точността на данните относно износа, тъй като кодът по HTS, използван за оценката на обема на износа (38 26 00), включва и други продукти и поради това експортната цена не може да се сравни с цената на биодизела на вътрешния пазар.

(60)

Комисията използва посочения код, тъй като правителството на САЩ само посочи във втория си допълнителен отговор на въпросника от 19 декември 2014 г., че кодът се използва от 2012 г. насам за осигуряване на точни статистически данни за износа на биодизел от САЩ. Въпреки че, когато се използва този код, стойността на изнесения засегнат продукт се увеличава над реалната, това увеличение е много по-малко от това при използваните преди това кодове. Органите на САЩ заключиха, че кодът осигурява сравнително точно представяне на стойността на износа.

(61)

NBB изказа твърдението, че цените на вътрешния пазар, изчислени от Комисията, не могат да се сравняват с експортните цени, посочени в базата данни на ITC, поради което дъмпинговите маржове, изчислени от Комисията, са неизползваеми.

(62)

При преразглежданията с оглед изтичане на срока не е необходимо да се изчисляват нови дъмпингови маржове. В настоящия случай след налагането на мерките дъмпинговият износ е спрял, така че анализът се занима с вероятността от неговото възобновяване. Поради липсата на съдействие от страна на производителите от САЩ Комисията използва наличните факти. При този сценарий експортните цени за трети държави са от значение и могат да бъдат използвани като показател за оценка на това какво ще се случи след изтичането на срока на мерките. По-конкретно сравнението между цените на вътрешния пазар и експортните цени за трети държави няма за цел да се изчислят точни дъмпингови маржове, а да послужат като индикация относно вероятността от възобновяване на дъмпинга, ако срокът на действащите мерки изтече.

3.3.3.   Връзка между експортните цени за трети страни и равнището на цените в Съюза

(63)

Пазарът на ЕС е атрактивен за американския износ на биодизел. Съгласно базата данни на Комисията за международна търговия на САЩ, спомената в съображение 57 по-горе, по време на РПП средната експортна цена за всички дестинации е била 1 021,52 USD (753,34 EUR) за метричен тон. Най-високата средна експортна цена е била за Канада (1 167,33 USD или 860,86 EUR за метричен тон), а най-ниската — за Гибралтар (753,19 USD или 555,45 EUR за метричен тон).

(64)

Тази средна експортна цена е под средната цена на биодизела, продаван в Съюза от производителите от Съюза през РПП (905 EUR за метричен тон). Дори ако производителите от САЩ са принудени да продават на цена под 905 EUR за тон, за да пробият на пазара на Съюза, те пак биха имали стимул да пренасочат част от настоящия си износ за трети държави към пазара на Съюза, тъй като той е по-привлекателен за тях в сравнение с пазарите на някои трети държави.

(65)

NBB и правителството на САЩ изказаха твърдението, че сегашните експортни продажби на САЩ за трети държави няма да бъдат пренасочени към Съюза, тъй като най-големият експортен пазар е Канада, където цените са по-високи отколкото цените франко завода в Съюза.

(66)

Комисията визираше обаче „част от сегашните продажби за износ“, а не всички продажби за износ. Комисията не е твърдяла, че американските производители ще престанат да изнасят за Канада и че ще пренасочат тези продажби към Съюза. Канадският пазар може също да се разглежда като привлекателен за производителите от САЩ, но той е с ограничен размер в сравнение с този на Съюза (13), който продължава да бъде най-големият пазар за биодизел в света.

(67)

NBB изказа също така твърдението, че сегашният износ за Малайзия няма да бъде пренасочен към Съюза, тъй като потреблението в Малайзия се увеличава, а вносът на биодизел не се облага с вносни мита.

(68)

Средните експортни цени от САЩ за Малайзия, регистрирани в базата данни на ITC, обаче показват, че продажбите за Съюза биха били по-доходоносни за производителите от САЩ отколкото тези за Малайзия, дори ако се начислят и обичайните мита. Както е показано в таблица 1 по-горе, по време на РПП експортните цени за Малайзия са били значително по-ниски отколкото цените в Съюза. Потреблението в Малайзия може действително да се увеличава, но това е също така вероятно и за местното производството, което по-конкретно е на база палмово масло. Освен това с разумна степен на сигурност може да се очаква, че съседната на Малайзия държава — Индонезия, която има значително производството на биодизел, ще увеличи износа си за Малайзия, ако потреблението там нарасне. Поради това това твърдение следва да бъде отхвърлено.

3.3.4.   Неизползван капацитет

(69)

Значителният свободен капацитет на производителите от САЩ представлява стимул за увеличаването на производството и продажбата на биодизел на дъмпингови цени на пазара на ЕС. Поради липсата на съдействие от страна на производителите от САЩ Комисията установи производствения капацитет на САЩ въз основа на наличната информация на уебсайтовете на Агенцията за закрила на околната среда на САЩ (EPA) и Администрацията за информация в областта на енергетиката на САЩ (EIA).

(70)

Американските производители на биодизел са длъжни да отчитат пред тези два органа (съответно ежегодно и месечно) съществуващия и планирания си производствен капацитет, както и производството, суровините, запасите и продажбите на биодизел.

(71)

По данни на EIA през РПП капацитетът на американските производители на биодизел е възлизал на 7 128 000 тона. Този обем е много близко до обема, посочен от NBB въз основа на информацията, подадена от неговите членове до EPA, т.е. 6 963 000 тона.

(72)

Действителното производство на биодизел на САЩ през РПП е било 4 450 000 тона (по данни на EIA), което отговаря на използване на капацитета от 62,4 % и на свободен капацитет от 37,6 %, или 2 678 000 тона. Този свободен капацитет вероятно ще се използва за доставки за пазара на Съюза, ако срокът на действие на мерките изтече. И действително, производителите от САЩ могат лесно да увеличат производството си и да започнат износ за ЕС, който би им донесъл икономическата полза от увеличението в степента на използване на капацитета и намаляване на цената за единица продукция. Реализацията на пазара на Съюза на свободния капацитет на САЩ би имала значително въздействие, тъй като той възлиза на почти 22 % от потреблението на Съюза през РПП.

(73)

NBB направи няколко коментара в това отношение. На първо място, NBB посочи, че реалният производствен капацитет на САЩ е по-малък от използвания от Комисията. Според NBB макар и регистрирани, няколко обекта в САЩ на практика не работят и поради това действителният производствен капацитет е 5 409 000 тона. NBB също така докладва по-голямо производство на биодизел през РПП, което възлиза на 5 084 000 тона. Поради това NBB твърди, че степента на използване на капацитета е около 94 % и че наличният свободен капацитет е малко, за да се използва за износ за ЕС, ако мерките бъдат отменени.

(74)

Твърдението беше отхвърлено. Данните, предоставени от NBB, противоречат на достъпните по официален път данни. Производителите на биодизел в САЩ са длъжни ежемесечно да подават в EIA формуляр (EIA-22M „Ежемесечно наблюдение на производството на биодизел“), в който наред с други данни посочват годишния си производствен капацитет и производствения статут на своите съоръжения — действащи, временно спрени или такива с трайно прекратена дейност. От януари 2013 г. регистрираният капацитет бележи леки колебания през отделните месеци, но като цяло е доста стабилен.

(75)

Освен това производителите на биодизел в САЩ са длъжни да подават ежегодно в EPA наред с други данни и данни за вида или видовете възобновяеми горива, които се очаква да се произвеждат или внасят, както и за съществуващия или планирания производствен капацитет.

(76)

Следователно регистрираният капацитет, който са декларирали производителите на биодизел в САЩ, се актуализира редовно и поради това този източник може да се счита за надежден. Дори регистрираният капацитет в момента да не се използва или натоварва, той трябва да се отчита за целите на изчисляването на свободния капацитет на разположение за увеличаване на производството и износа.

(77)

Освен това от стойностите за производствения капацитет, предоставени от NBB, вече е изваден трайно закритият капацитет, както посочват те в изявлението си. Обектите, които не са трайно закрити, могат по дефиниция да започнат отново производство, ако в бъдеще пазарните условия се променят (например отваряне на пазара на Съюза). При преразглежданията с оглед изтичане на срока проверката доколко има вероятност от повторно възникване на дъмпинг не е прост преглед на ситуацията през РПП, а предполага ориентиран към бъдещето подход по отношение на това какво би могло да се случи, ако срокът на мерките изтече.

(78)

Поради това Комисията счита, че настоящият регистриран капацитет представлява точна база за изчисляване на общия производствен и свободен капацитет на САЩ и отхвърли твърдението на NBB.

(79)

След оповестяването на окончателните заключения NBB продължи да поддържа тезата си, че в производствения капацитет не трябва да се отчита свободният капацитет, дори ако съответните обекти не са били докладвани на органите на САЩ като демонтирани или трайно закрити.

(80)

Напротив, съгласно инструкциите на EIA, които NBB цитира, „годишният производствен капацитет [е] количеството биодизел, което един обект може да произведе за една календарна година, като се приема, че за това време има нормални по продължителност периоди на спиране поради поддръжката на обекта. Тук се включва капацитетът на свободния обект до неговото демонтиране или закриване.“ От горното става ясно, че EIA има предвид всички възможни обекти, които потенциално могат отново да започнат дейност. Следователно, в противоречие с казаното от NBB, обектите, които не са демонтирани или трайно закрити, могат по дефиниция отново да започнат производство, ако в бъдеще условията се променят.

(81)

Поради това Комисията счете, че настоящият регистриран капацитет представлява точна база за изчисляване на общия производствен и свободен капацитет на САЩ.

(82)

NBB изказа също така твърдението, че американската промишленост за добив на биодизел не е изградена като експортно ориентирана промишленост, тъй като повечето американски съоръжения за биодизел произвеждат под 15 000 000 галона (55 000 метрични тона) годишно. Според NBB не е икономически целесъобразно произведеният в течение на няколко седмици биодизел да се складира, за да се формира една експортна пратка.

(83)

Това твърдение също беше отхвърлено. Американската промишленост за добив на биодизел е в състояние да реализира износ и преди налагането на действащите мерки производителите от САЩ са изнасяли значителни количества биодизел за пазара на Съюза, до 1 137 000 тона през разследвания период на първоначалното разследване (1 април 2007 г. — 31 март 2008 г.). Това показва, че има производители от САЩ с достатъчен производствен капацитет, които могат да реализират износ. Американските производители без достатъчен самостоятелен производствен капацитет за доставки към Съюза ще продължат да задоволяват вътрешния пазар, докато търговците могат да кумулират производството на няколко обекта и да реализират сделки за износ.

(84)

В заключение промишлеността на САЩ за производство на биодизел има значителен свободен капацитет и поради това силен стимул да възобнови износа за пазара на ЕС, в случай че срокът на съществуващите мерки изтече.

3.3.5.   Практики за заобикаляне на мерките и неутрализиране на ефекта им

(85)

Както беше посочено в съображение 2, за антидъмпинговите мерки, наложени през 2009 г., беше установено, че същите се заобикалят чрез претоварване през Канада и чрез промяна на състава на сместа. Съществуването на подобни практики показва интереса на някои американски производители да навлязат на пазара на Съюза, дори и след налагането на мерките, и поради това се разглежда като индикация за вероятността от бъдещи практики на дъмпингов внос.

(86)

След оповестяването на окончателните заключения NBB заяви, че въпросните събития са настъпили четири години преди РПП и въз основа на тях не могат да се правят изводи за настоящия случай.

(87)

Комисията продължи да поддържа тезата си, че наличието на предишни практики от страна на същите оператори на пазара не е решаващо само по себе си, но въпреки това може да се счита за индикация за големия интерес на производителите от САЩ към навлизане на пазара на Съюза.

3.3.6.   Други елементи

(88)

По време на РПП американското производство на биодизел (4 450 000 тона) е по-малко от потреблението (4 896 000 тона). Следователно САЩ е внасял повече биодизел, отколкото е изнасял. Причината за това може да бъде открита в несигурността по отношение на целите за задължително производство на биодизел съгласно Програмата за стандарта по отношение на горивото от възобновяеми източници (1,28 млрд. галона, които съответстват на 4 238 000 тона, през 2014 г., без промяна спрямо 2013 г.) и възможността вносният биодизел да участва в програмата и да се ползва от американския данъчен кредит за биодизел, когато същият се прилага. През РПП общият внос е възлизал на 1 072 000 тона, а общият износ на 567 000 тона. Ако наличният производствен капацитет обаче не е бил използван за задоволяване на търсенето на вътрешния пазар през разглеждания период, е слабо вероятно той да се използва в бъдеще за същата цел. Беше установено, че по време на РПП производственият капацитет на САЩ (7 128 000 тона) е бил значително по-голям от потреблението на вътрешния пазар. Това означава, че ако се открият възможности за износ, производителите от САЩ ще имат стимул да използват капацитета си и вероятно ще го направят. Ако използването на свободния капацитет за задоволяване на вътрешното потребление беше възможно, производителите щяха вече да са го направили.

(89)

При тези условия следва да се отбележи, че пазарът на Съюза е много привлекателен, тъй като е най-големият в света и на него съществуват значителни съюзни и национални стимули за потребление на биодизел. Следователно за производителите от САЩ би било удобно да използват свободния си капацитет в пълна степен и същевременно да пренасочат част от продажбите си за износ за други по-малко печеливши трети държави към пазара на Съюза.

(90)

След оповестяването на окончателните заключения NBB заяви, че фактът, че по време на РПП потреблението на биодизел в САЩ е било по-голямо от производството, показва, че производителите от САЩ нямат свободен капацитет, който да може да се използва за навлизане на пазара на Съюза, ако срокът на действие на мерките изтече.

(91)

Комисията счете, че установеният свободен капацитет в САЩ, който може да се използва за задоволяване на сто процента на потреблението в САЩ, но за момента не се използва за тази цел, най-вероятно ще се използва за задоволяване на други пазари, на които има търсене, и по-специално на пазара на Съюза, на който производителите от САЩ в момента не присъстват. Комисията подчерта, че производственият капацитет е значително по-голям от потреблението на САЩ и, съответно, неизползваният капацитет е на разположение за износ за Съюза, ако срокът на действащите мерки изтече.

3.3.7.   Заключение относно вероятността за повторно възникване на дъмпинга

(92)

С оглед на значителния свободен капацитет на промишлеността на САЩ, съчетан с привлекателността на пазара на Съюза като размер и продажни цени, по-специално с оглед на ценовите равнища на американския износ за трети държави и с оглед на предишните случаи на заобикаляне, Комисията стигна до заключението, че дъмпинговият внос от САЩ вероятно ще възникне отново, ако се допусне изтичане на срока на мерките.

4.   ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост и производство на Съюза

(93)

По време на разследвания период сходният продукт е бил произвеждан от около 200 производителя в Съюза. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(94)

Общото производство на Съюза по време на разследвания период в рамките на преразглеждането беше изчислено на близо 11 600 000 тона. Комисията достигна до тази стойност въз основа на цялата налична информация относно промишлеността на Съюза, като например информацията, предоставена от жалбоподателя, както и данните, събрани от производителите от Съюза по време на разследването. Както е посочено в съображения 12 и 13 по-горе, в извадката бяха включени седем производители от Съюза, представляващи около 30 % от общото производство на Съюза на сходния продукт.

4.2.   Потребление на Съюза

(95)

Комисията определи потреблението на Съюза въз основа на обема на общото производство на Съюза минус износа, плюс вноса от трети държави. Обемите на вноса и износа бяха извлечени от данните на Евростат.

(96)

Потреблението на Съюза се е променяло по следния начин:

Таблица 2

Потребление на Съюза

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Общо потребление на Съюза

(в метрични тонове)

11 130 119

11 856 626

11 382 324

12 324 479

Индекс

100

107

102

111

Източник: данни от промишлеността на Съюза, Евростат

(97)

Въз основа на горното потреблението на Съюза на биодизел се е увеличило с 11 % през разглеждания период.

4.3.   Внос на продукта, предмет на преразглеждане, от засегнатата държава

4.3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатата държава

(98)

Както беше посочено по-горе (съображение 40), по данни на Евростат вносът на биодизел от САЩ за Съюза е спаднал почти до нула след налагането на мерките през 2009 г.

(99)

Вносът в Съюза от засегнатата държава и неговият пазарен дял са се променяли, както следва:

Таблица 3

Обем на вноса и пазарен дял на САЩ

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

САЩ (в метрични тонове)

2 442

803

7

13

Индекс

100

33

0

1

Пазарен дял

0

0

0

0

Източник: Евростат

4.3.2.   Цени и подбиване на цените

(100)

По време на разследвания период в рамките на преразглеждането вносът на биодизел в Съюза от САЩ е бил пренебрежимо малък и не би могъл да представлява солидна основа за изчисляване на подбиването на цените.

(101)

Поради това беше анализирана средната цена на биодизела, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза, и средната експортна цена на биодизела от САЩ за трети държави през разследвания период в рамките на преразглеждането въз основа на статистически данни на Комисията за международна търговия на САЩ. Както беше посочено по-горе (съображение 63), средната експортна цена за всички държави е била около 753 EUR за метричен тон FAS (франко протежение на кораб). За да се изчисли вероятна и разумна експортна цена за Съюза, към тази средна експортна цена ще е необходимо да се добавят разходите за транспорт и застраховка, както и мито в размер на 6,5 % и разходи след вноса, като всички тези разходи се оценяват общо на около 100 EUR за метричен тон (вж. съображение 45) по-горе. Оттук следва, че прогнозираната експортна цена за Съюза ще подбива цените на Съюза, които са възлизали на 905 EUR по време на разследвания период в рамките на преразглеждането.

(102)

NBB изказа твърдението, че Комисията не е успяла да обясни защо при определянето на вероятна експортна цена за Съюза използва средната експортна цена на САЩ за трети държави, вместо по-високата експортна цена за Канада. NBB претендира също така, че Комисията не е успяла да обясни на каква база е направена корекцията от 100 EUR в определената експортна цена за Съюза и че разходите след вноса не са взети предвид, както и предполагаемите разлики в цените, дължащи се на използваните различни суровини. Вследствие на това според NBB анализът на подбиването на цените е некоректен.

(103)

При разследването беше доказано, както е описано в съображение 57 по-горе, че експортните цени на САЩ са много различни в зависимост от дестинацията. Поради това при липсата на съдействие от страна на американските производители, за да определи разумна и вероятна експортна цена за Съюза, Комисията използва като база средната стойност от всички дестинации на износ. Използването просто на най-високата цена, както предлага NBB, не би било уместно като метод, както и използването на най-ниската цена. Що се отнася до елементите и източниците на информация по отношение на корекцията от 100 EUR, включването на разходите след вноса и на ценовите разлики поради разликите в използваните суровини, NBB излезе с принципно същите твърдения и по отношение на изчисленията, относими към дъмпинга. Поради посочените по-горе в съображения 51 и 53 причини тези твърдения бяха отхвърлени и по отношение на анализа на подбиването на цените.

4.3.3.   Внос от други трети страни

(104)

През разглеждания период обемът на вноса от други държави извън ЕС се е променял, както следва:

Таблица 4

Внос от трети държави

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Малайзия (в метрични тонове)

16 622

36 543

211 430

314 494

Индонезия (в метрични тонове)

1 087 517

1 133 946

394 578

204 086

Аржентина (в метрични тонове)

1 422 142

1 475 824

425 239

153 607

Други (в метрични тонове)

139 580

153 529

177 889

206 592

Общо (в метрични тонове)

2 665 861

2 799 842

1 209 136

878 779

Индекс

100

105

45

33

Пазарен дял

24,0 %

23,6 %

10,6 %

7,1 %

Индекс

100

99

44

30

Средна цена

(EUR/тон)

927

932

779

786

Индекс

100

100

84

85

Източник: Евростат

(105)

Обемът на вноса на биодизел от трети държави, различни от САЩ, е спаднал чувствително през разглеждания период; това води и до сходно свиване на пазарния дял. Спадът в обема на вноса от 2013 г. съвпада с налагането на антидъмпинговите мерки върху вноса на биодизел от Индонезия и Аржентина. През същия период средната цена също е спаднала с 15 %. Ценовата тенденция е подобна на тенденцията при цените на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза (таблица 8 по-долу) и може да бъде обяснена предимно със спад в цените на суровините. Въпреки че ценовите равнища са приблизително 13 % под средните цени в Съюза, пазарният дял на този внос е малък и не се отразява в значителна степен на промишлеността на Съюза.

4.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.4.1.   Общи бележки

(106)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент бяха изследвани всички приложими икономически показатели, имащи отношение към положението на промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(107)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата. Комисията анализира макроикономическите показатели въз основа на данните, отнасящи се до всички производители от Съюза, а микроикономическите — въз основа на проверени данни от включените в извадката производители от Съюза. И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(108)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност и възстановяване от предишен дъмпинг.

(109)

Микроикономическите показатели са: средни единични цени, разходи за единица продукция, разходи за труд, запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал.

4.4.2.   Макроикономически показатели

4.4.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(110)

През разглеждания период общото производство на Съюза, производственият капацитет и използването на капацитета са се променяли, както следва:

Таблица 5

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Производствен капацитет (в метрични тонове)

8 547 884

9 138 558

10 528 886

11 596 824

Индекс

100

107

123

136

Производствен капацитет (в метрични тонове)

16 072 000

16 190 288

16 997 288

16 746 869

Индекс

100

101

106

104

Използване на капацитета

53 %

56 %

62 %

69 %

Индекс

100

106

116

130

Източник: данни, предоставени от EBB (жалбоподателя)

(111)

Въпреки че производственият капацитет се е задържал сравнително стабилен през разглеждания период (+ 4 %), обемите на производството са се увеличавали значително, считано от 2012 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането. Това увеличение в обемите на производството се обяснява отчасти с увеличеното потребление в Съюза през същия период, но съвпада също така с налагането на антидъмпинговите мерки върху вноса на биодизел от Индонезия и Аржентина, които са имали несъмнено положителен ефект върху обема на производството на промишлеността на Съюза.

(112)

Като следствие от стабилния производствен капацитет и увеличените обеми на производство степента на използване на капацитета се е увеличила през разглеждания период с 30 % и е достигнала 69 % в края на разследвания период в рамките на преразглеждането.

(113)

NBB твърди, че неповерителните отговори на въпросника от същите включени в извадката дружества показват по-висока степен на използване на капацитета, която е в границите от 78 до поне 93 %. Поради това се твърди, че по-ниската средна степен на използване на капацитета за цялата промишленост се дължи на структурни фактори, а не на внос. При тези обстоятелства степента на използване на капацитета следва, както се твърди, да не се взема предвид като индикатор, сочещ, че промишлеността на Съюза за производство на биодизел е все още в процес на възстановяване от предишен дъмпинг.

(114)

Това твърдение не може да бъде прието. Използването на капацитета е само един от многото макроиндикатори, които Комисията разгледа като част от анализа на общото положение, в което се намира промишлеността на Съюза. Фактът, че някои дружества от извадката може да имат по-високи степени на използване на капацитета не е нещо необичайно, тъй като макроиндикаторите се базират на среднопретеглени стойности за цялата промишленост на Съюза. Това, че някои производители на биодизел в Съюза са се възстановили по-бързо или в по-голяма степен отколкото други, особено в един силно фрагментиран сектор, не обезсмисля този индикатор за цялостната оценка на положението, в което се намира промишлеността на Съюза.

4.4.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(115)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Обем на продажбите на пазара на Съюза (в метрични тонове)

8 497 073

8 863 191

9 741 548

10 966 576

Индекс

100

104

115

129

Пазарен дял

76,3 %

74,8 %

85,6 %

89,0 %

Индекс

100

98

112

117

Източник: данни, предоставени от EBB (жалбоподателя)

(116)

Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза се е увеличил значително и ръка за ръка с увеличеното производство през разглеждания период. Вследствие на това пазарният дял на пазара на Съюза също се е увеличил от 76 % в началото на разглеждания период на 89 % в края на разследвания период в рамките на преразглеждането. Положителното развитие на обема на продажбите и на пазарния дял показва, че сега действащите антидъмпингови и антисубсидийни мерки са имали положителен ефект по отношение на промишлеността на Съюза.

4.4.2.3.   Ръст

(117)

Потреблението на Съюза се е увеличило с 11 % през разглеждания период, докато обемът и на производството, и на продажбите се е увеличил с около 30 %. Степента на използване на капацитета също се е увеличила с около 30 %, докато капацитетът е останал сравнително стабилен и е показал само слабо увеличение. В същото време се е увеличила и заетостта (таблица 7 по-долу), докато през разглеждания период равнището на инвестициите е спадало (таблица 11 по-долу). Като цяло може да се направи заключението, че промишлеността на Съюза се намира в период на растеж.

4.4.2.4.   Заетост и производителност

(118)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 7

Заетост и производителност

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Брой заети лица

2 123

2 125

2 351

2 326

Индекс

100

100

111

110

Производителност (метричен тон/наето лице)

4 021

4 301

4 479

4 986

Индекс

100

107

111

124

Източник: данни, предоставени от EBB (жалбоподателя)

(119)

Броят на заетите в промишлеността на Съюза за производство на биодизел се е запазил непроменен в началото на разглеждания период, но след това се е увеличил с 10 % от 2012 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането. Тази тенденция съответства напълно на тенденцията при други показатели на вредата, като обемът на производството и продажбите, и сочи, че промишлеността на Съюза се намира в процес на възстановяване от минал дъмпинг и субсидиране.

(120)

Тъй като увеличението на заетостта е пропорционално по-малко от увеличеното производство на биодизел, производителността на едно заето лице се е подобрила с почти 25 % през разглеждания период, което показва, че промишлеността на Съюза е започнала да става по-ефективна.

4.4.2.5.   Равнище на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(121)

Както беше посочено по-горе в съображение 40, вносът на биодизел от САЩ на практика е спрял след налагането на мерките през 2009 г. и през разследвания период в рамките на преразглеждането дъмпинг няма. Поради това размерът на дъмпинга не може да бъде определен. Анализът на показателите на вредата показва обаче, че действащите мерки срещу САЩ и последващите мерки срещу вноса от Аржентина и Индонезия са оказали положително въздействие върху промишлеността на Съюза, за която може да се счита, че показва тенденция на възстановяване от предишен дъмпинг.

4.4.3.   Микроикономически показатели

4.4.3.1.   Цени и фактори, влияещи върху цените

(122)

През разглеждания период среднопретеглените единични продажни цени (франко завода) на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

Продажни цени в Съюза

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Средни единични продажни цени в Съюза (в EUR/метричен тон)

1 105

1 079

964

905

Индекс

100

98

87

82

Разходи за единица продукция (в EUR/метричен тон)

1 107

1 153

969

868

Индекс

100

104

88

78

Източник: проверени данни, предоставени от включените в извадката производители от Съюза

(123)

Средните продажни цени в Съюза са спадали трайно през разглеждания период; сходна тенденция са следвали и разходите за единица продукция. Тъй като биодизелът се търгува като стока с борсова котировка промишлеността на Съюза не е могла да поддържа по-висока продажна цена, а е трябвало да свали цената в съответствие с по-малките си производствени разходи. Поради това промишлеността на Съюза не е успяла напълно да се възползва от предимствата на ниските разходи за суровини за производството. От друга страна, производствените разходи за единица продукция са спаднали с малко повече в сравнение със средните единични цени, което сочи подобрена ефективност на промишлеността на Съюза.

4.4.3.2.   Разходи за труд

(124)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Средни разходи за труд на наето лице

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Средни разходи за труд на наето лице (в евро)

60 866

59 081

60 802

61 807

Индекс

100

97

100

102

Източник: проверени данни, предоставени от включените в извадката производители от Съюза

(125)

Средните разходи за труд за едно наето лице са се задържали на едно и също равнище през разглеждания период.

4.4.3.3.   Запаси

(126)

През разглеждания период равнищата на складовите наличности на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Запаси

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Складови наличности (в метрични тонове)

84 734

118 256

92 825

91 202

Индекс

100

140

110

108

Складови наличности като процент от производството

4

5

4

3

Индекс

100

125

100

75

Източник: проверени данни, предоставени от включените в извадката производители от Съюза

(127)

Складовите наличности са се задържали на сравнително едни и същи обичайни равнища по време на разглеждания период.

4.4.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(128)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2011 г.

2012 г.

2013 г.

РПП

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти

(като процент от оборота от продажбите)

2,0

– 1,4

1,1

3,8

Индекс

100

– 70

55

190

Парични потоци (в евро)

67 930 517

1 004 296

135 656 898

66 832 681

Индекс

100

1

200

98

Инвестиции (в евро)

12 122 366

9 859 293

9 133 725

8 314 180

Индекс

100

81

75

69

Възвръщаемост на инвестициите

(като процент от нетните продажби)

14,0

– 14,2

12,5

44,2

Индекс

100

– 101

89

315

Източник: проверени данни, предоставени от включените в извадката производители от Съюза

(129)

Комисията определи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза като изрази печалбата от продажбите на сходния продукт на несвързани клиенти в Съюза преди облагането с данъци като процент от оборота от тези продажби. Рентабилността се е увеличила от 2,0 % през 2011 г. на 3,8 % в края на разследвания период в рамките на преразглеждането. Рентабилността обаче е спаднала през 2012 г. и се е стигнало до загуба (– 1,4 %), която най-вероятно се дължи на ефекта от значителните количества дъмпингов внос от Индонезия и Аржентина, който е заместил предишния внос с произход от САЩ.

(130)

Нетният паричен поток представлява способността на производителите от Съюза да самофинансират дейностите си. Въпреки че за разглеждания период не може да се установи ясна тенденция, включените в извадката дружества са поддържали през това време положителен паричен поток.

(131)

През разглеждания период инвестициите са спаднали. Предвид положителния паричен поток и значителното увеличение във възвръщаемостта на инвестициите — както се вижда от таблицата по-горе — няма индикации, че промишлеността на Съюза би срещнала трудности при набирането на капитал или реализирането на още инвестиции, ако такива са били необходими през разглеждания период.

(132)

NBB твърди, че рентабилността от 3,8 % не отговаря на неговите собствени изчисления, които се основават на данни от неповерителните версии на отговорите на въпросника на включените в извадката производители от ЕС и сочат марж на печалба в размер на 8,5 %.

(133)

Комисията анализира това твърдение и установи, че NBB е стигнал до различна стойност, защото е използвал методология/направил е изчисление, което страда от няколко порока. На първо място, изчисленията на NBB за рентабилността през РПП не се основават на отговорите на въпросника, както NBB твърди, а на данни с оглед включването в извадката, които обаче не съдържат информация за РПП, а за друг период. На второ място, производствените разходи, използвани от NBB за изчисляването на рентабилността, се базират на производствените разходи на друга извадка дружества, използвани при друго разследване, и не могат просто да бъдат пренесени към настоящото разследване. И на последно място, Комисията установи средния марж на печалба на включените в извадката дружества въз основа на надеждни и проверени данни за тези дружества. Поради това твърдението на NBB се отхвърля.

4.4.4.   Заключение относно вредата

(134)

Анализът на икономическите показатели сочи, че обемът на производството и на продажбите се е увеличил през разглеждания период, докато потреблението на Съюза се е увеличило в по-малка степен. Вследствие на това промишлеността на Съюза е увеличила пазарния си дял на пазара на Съюза. В същото време и продажните цени, и производствените разходи са спаднали в сходна степен. Поради това промишлеността на Съюза не е могла да се възползва от увеличените обеми на продажбите, въпреки значителното намаление на вноса от трети държави.

(135)

От друга страна, рентабилността е продължила да бъде ниска през разглеждания период, като през 2012 г. промишлеността на Съюза дори е понесла загуби. Дори печалбите, постигнати през разследвания период в рамките на преразглеждането, които възлизат на малко под 4 %, са значително по-малки от печалбата, която промишлеността на Съюза следва в разумна степен да постига при нормални пазарни условия. Комисията желае да припомни също така, че в първоначалното разследване, довело до налагането на съществуващите мерки, Съветът определи на 15 % печалбата (целева), която промишлеността на Съюза следва в разумна степен да постигне при липса на дъмпинг (14). При последващо разследване относно вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия равнището на печалба, което промишлеността на Съюза в разумна степен следва да очаква да постигне при липса на дъмпинг, претърпя обаче лека корекция надолу, най-вече поради засилената конкуренция на пазара на Съюза и степента на зрялост на сектора за производство на биодизел в Съюза, и беше определена на 11 % (15).

(136)

Няколко от икономическите показатели от значение за анализа на настоящото положение на промишлеността на Съюза показват положителна тенденция и така разкриват, че наложените антидъмпингови мерки са имали положителен ефект върху промишлеността на Съюза. Равнището на печалба на промишлеността на Съюза обаче все още е много ниско и значително под целевото равнище, определено при предишните разследвания. Освен това равнището на инвестициите е ниско и при това е спаднало през разглеждания период с 30 %, а степента на използване на капацитета, макар че се увеличава, продължава да бъде под 70 % в сравнение с равнище от около 90 % в момента, в който на пазара на Съюза не е имало дъмпингов внос (2004 — 2006 г.), и за промишлеността на Съюза се е считало, че е в добро състояние (16).

(137)

Въз основа на общия анализ на всички икономически показатели Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза все още не се е възстановила напълно от ефекта на предишния дъмпинг. Тя продължава да се намира в нестабилно икономическо и финансова положение и настоящата положителна тенденция може лесно да бъде преобърната, ако отново се появи дъмпингов внос от САЩ със значителни обеми.

5.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО НАСТЪПВАНЕ НА ВРЕДА

(138)

За да оцени вероятността от повторно настъпване на вреда за промишлеността на Съюза, в случай че срокът на действие на съществуващите мерки изтече, Комисията направи анализ на вероятното отражение на вноса от САЩ на пазара на Съюза и върху промишлеността на Съюза в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент. Комисията анализира по-специално вероятността от повторно възникване на дъмпинговия внос, обемите и вероятните му ценови равнища, свободния капацитет, привлекателността на пазара на Съюза и ценовото поведение на производителите от САЩ.

(139)

В съответствие с направеното по-горе заключение (съображение 92) е вероятно дъмпинговият внос от САЩ да бъде възобновен, ако се стигне до изтичане на срока на действие на мерките. Комисията установи, че производителите на биодизел в САЩ в момента имат дъмпингов износ за други трети държави при равнища на цените под тези в Съюза. Тъй като цените в Съюза са малко по-високи от тези в други трети държави, е вероятно поне част от този износ да бъде пренасочена към Съюза, ако срокът на действие на мерките изтече.

(140)

Комисията установи, че производителите от САЩ имат голям свободен капацитет, възлизащ на около 2 678 000 тона, което се равнява на около 22 % от общото потребление на Съюза.

(141)

Няма вероятност наличният в САЩ свободен капацитет да бъде усвоен на вътрешния пазар. Дори към днешна дата въпреки достатъчния капацитет, с който разполагат, производителите от САЩ не задоволяват изцяло търсенето на пазара на САЩ. Няма вероятност също така съществуващият свободен капацитет да се използва за увеличаване на износа за трети държави, различни от Съюза. В момента, както е описано в съображения 42 — 63 по-горе, експортните цени на САЩ за трети държави са средно с 15 % под средните цени на вътрешния пазар на САЩ, а също така и под средните цени на пазара на Съюза, дори когато бъдат отчетени транспортните разходи от САЩ до Съюза. Поради това е вероятно производителите от САЩ да потърсят друга дестинация за свободния си капацитет.

(142)

Като се има предвид, че пазарът на Съюза е най-големият пазар на биодизел в света, на който цените са равни или малко по-високи от цените на вътрешния пазар на САЩ, привлекателността му за американските производители на биодизел е много голяма.

(143)

Поради това е много вероятно производителите от САЩ да използват голяма част от свободния си капацитет, за да излязат отново на пазара на Съюза, ако срокът на действащите мерки изтече. Както беше установено по-горе (съображение 46), има вероятност производителите от САЩ да изнасят биодизел за Съюза при дъмпингови ценови равнища, за да се конкурират с производителите от Съюза на техния пазар. С оглед на сегашното им ценово поведение на други експортни пазари (съображения 57 и 58 по-горе) и големия свободен капацитет е твърде вероятно значителни обеми американски биодизел да излязат отново на пазара на Съюза на дъмпингови цени, равни или по-ниски от тези в Съюза.

(144)

Подобен внос би оказал значителен натиск и дори ценови натиск в посока надолу върху промишлеността на Съюза, която при сегашните й ценови равнища успява да постигне много скромна печалба, която е значително по-малка от целевата печалба за този сектор. Това най-вероятно ще доведе до свиване на обемите на производството и продажбите, до по-ниска рентабилност и загуба на пазарен дял.

(145)

С оглед на нестабилното икономическо положение на промишлеността на Съюза подобен вероятен сценарий би имал значителен неблагоприятен ефект върху процеса на възстановяване на промишлеността на Съюза и по всяка вероятност би довел до повторно възникване на съществената вреда.

5.1.   Заключение

(146)

Въз основа на горното Комисията стигна до заключението, че съществената вреда за промишлеността на Съюза най-вероятно ще възникне отново, ако срокът на действие на сегашните мерки срещу вноса на биодизел от САЩ изтече.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(147)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията анализира дали въпреки по-горните констатации относно вероятната повторна поява на вредоносния дъмпинг запазването на действащите мерки би противоречало на интереса на Съюза. Интересът на Съюза беше определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите на биодизел.

6.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(148)

Благодарение на приноса на съществуващите мерки се е стигнало до почти пълно редуциране на дъмпинговия внос на биодизел от САЩ и до облекчаване на положението на промишлеността на Съюза. Въпреки че промишлеността на Съюза е показала положителни признаци на възстановяване от предишен дъмпинг, като увеличение на обема на производството и продажбите, цените на биодизела на пазара на Съюза са спаднали значително, като рентабилността е продължила да бъде изключително ниска и поради това икономическото положение на промишлеността е било нестабилно и лесно уязвимо.

(149)

Ако срокът на действащите мерки изтече, промишлеността на Съюза по всяка вероятност ще се сблъска със засилена нелоялна конкуренция под формата на значителни обеми дъмпингов внос на биодизел от САЩ. Това ще сложи край на процеса на възстановяване, през който преминава в момента промишлеността на Съюза за производство на биодизел, и най-вероятно ще доведе до повторното възникване на съществената вреда. Поради това прекратяването на мерките не е в интерес на промишлеността на Съюза.

6.2.   Интерес на несвързаните вносители и търговци

(150)

Интерес беше заявен само от страна на трима вносители/търговци, които представиха становищата си. Въпреки че едно от дружествата изказа твърдението, че равнището на сегашните мита е непропорционално високо и удължаването на срока им ще наруши и ограничи пазара и така ще стане причина за по-високи цени, другите две дружества изказаха твърдението, че съществуващите мерки не са засегнали тяхната дейност, и запазиха неутрална позиция по отношение на евентуалното удължаване на срока на съществуващите антидъмпингови мерки.

(151)

Констатациите от това разследване не подкрепят аргумента, че продължаването на съществуващите мерки ще ограничи пазара и ще доведе до по-високи цени. Напротив, по време на разглеждания период цените в Съюза са спаднали въпреки съществуването на мерките. Освен това към днешна дата промишлеността на Съюза има достатъчно капацитет, за да задоволява търсенето на биодизел в Съюза, както и свободен капацитет, с който да удовлетвори едно бъдещо увеличение на търсенето. Поради това представените аргументи не привеждат доказателства, че продължаването на съществуващите мерки ще противоречи на интереса на вносителите и/или търговците.

6.3.   Интерес на ползвателите

(152)

Само един ползвател — дружество от сектора на горивата, което закупува биодизел за получаването на смеси с минерални горива, заяви интереса си и позицията си пред Комисията. Дружеството подкрепи запазването на съществуващите мерки и изказа твърдението, че премахването им може да се отрази пагубно на пазара на биодизел в Съюза и да доведе до масиран приток на значителен по обеми дъмпингов биодизел, което ще доведе до повторно възникване на много сериозната вреда за промишлеността на Съюза.

(153)

Няма индикации, че съществуващите мерки са се отразили отрицателно на ползвателите на биодизел от Съюза и по-специално няма доказателства, че съществуващите мерки са имали неблагоприятен ефект върху тяхната рентабилност или бизнес. Във всеки случай поради това, че потреблението на Съюза се запазва стабилно или се увеличава, но слабо, промишлеността на Съюза разполага с достатъчно капацитет да задоволи настоящото и бъдещото търсене, ако то продължи да нараства. Запазването на мерките няма да доведе до недостиг в снабдяването.

(154)

Поради това може да се направи заключението, че поддържането на мерките не би противоречало на интереса на ползвателите.

6.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(155)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че не са налице основателни причини да се счита, че запазването на мерките по отношение на вноса на биодизел с произход от САЩ не е в интерес на Съюза.

7.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(156)

С оглед на заключенията, направени във връзка с вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинг и на вреда от него, следва, че в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на биодизел с произход от САЩ, наложени с Регламент (ЕО) № 599/2009, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011, следва да се запазят за срок от още пет години.

(157)

Както беше посочено в съображение 2 по-горе, обхватът на действащите антидъмпингови мита върху вноса на биодизел от САЩ беше разширен и до вноса на същия продукт, изпращан от Канада, независимо дали е деклариран с произход от Канада или не, и до вноса в Съюза на биодизел в смес с тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник до 20 %, с произход от Съединените американски щати.

(158)

Антидъмпинговите мита, които евентуално ще бъдат запазени, ще продължат да бъдат с обхват, разширен и до вноса на биодизел, изпращан от Канада, независимо дали е деклариран с произход от Канада или не, както и до биодизела в смес с тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник до 20 %, с произход от Съединените американски щати.

(159)

Производителите износители от Канада, които бяха освободени от мерките, чието действие беше разширено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011, следва да бъдат освободени и от мерките, наложени с настоящия регламент.

(160)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, над 20 %, с произход от САЩ, класирани понастоящем в кодове по КН ex 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209829), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009129), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009929), ex 2710 19 43 (код по ТАРИК 2710194329), ex 2710 19 46 (код по ТАРИК 2710194629), ex 2710 19 47 (код по ТАРИК 2710194729), ex 2710 20 11 (код по ТАРИК 2710201129), ex 2710 20 15 (код по ТАРИК 2710201529), ex 2710 20 17 (код по ТАРИК 2710201729), ex 3824 90 92 (код по ТАРИК 3824909212), ex 3826 00 10 (кодове по ТАРИК 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) и ex 3826 00 90 (код по ТАРИК 3826009019).

2.   Ставките на окончателното антидъмпингово мито, приложими към нетната цена франко граница на Съюза, преди обмитяване, на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от посочените по-долу дружества, са, както следва:

Дружество

Ставка на антидъмпинговото мито в евро за нето тон

Допълнителен код по ТАРИК

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Дружества, изброени в приложение I

115,6

Вж. приложение I

Всички други дружества

172,2

A999

Антидъмпинговото мито върху смесите се прилага пропорционално на общото тегловно съдържание в сместа на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник (биодизелово съдържание).

3.   В случай на увреждане на стоките преди допускането им за свободно обращение и последвала поради това корекция на действително платената или подлежаща на плащане цена от страна на продавача в полза на купувача при спазване на условията на член 145, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (17) размерът на антидъмпинговото мито, определен в параграф 2, се намалява с процент, който представлява разпределението на корекцията върху действително платената или подлежаща на плащане цена.

4.   Прилагането на индивидуалните митнически ставки, определени за посочените в параграф 2 дружества, зависи от представянето пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложение II. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага митото, приложимо за „всички други дружества“.

5.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за „всички други дружества“, както е определено в член 1, параграф 2, се разширява до вноса в Съюза на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, общоизвестни като „биодизел“, в чист вид или в смес с тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник, над 20 %, изпращани от Канада, независимо дали декларирани с произход от Канада или не и класирани понастоящем в кодове по КН 1516 20 98 (код по ТАРИК 1516209821), ex 1518 00 91 (код по ТАРИК 1518009121), ex 1518 00 99 (код по ТАРИК 1518009921), ex 2710 19 43 (код по ТАРИК 2710194321), ex 2710 19 46 код по ТАРИК 2710194621), ex 2710 19 47 (код по ТАРИК 2710194721), ex 2710 20 11 (код по ТАРИК 2710201121), ex 2710 20 15 (код по ТАРИК 2710201521), ex 2710 20 17 (код по ТАРИК 2710201721), ex 3824 90 92 (код по ТАРИК 3824909210), ex 3826 00 10 (кодове по ТАРИК 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) и ex 3826 00 90 (код по ТАРИК 3826009011), с изключение на произведените от дружествата, посочени по-долу:

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Канада

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Канада

B107

Канада

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Канада

B108

Митото, чийто обхват се разширява, е установеното в член 1, параграф 2 за „всички други дружества“, което е окончателно антидъмпингово мито от 172,2 EUR за тон нетно тегло.

Антидъмпинговото мито върху смесите се прилага пропорционално на общото тегловно съдържание в сместа на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник (биодизелово съдържание).

2.   В случай на увреждане на стоките преди допускането им за свободно обращение и последвала поради това корекция на действително платената или подлежаща на плащане цена от страна на продавача в полза на купувача при спазване на условията на член 145, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 размерът на антидъмпинговото мито, определен в член 1, параграф 2, се намалява с процент, който представлява разпределението на корекцията върху действително платената или подлежаща на плащане цена.

3.   Прилагането на освобождаванията, предоставени на посочените в параграф 1 дружества, зависи от представянето пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложение II. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага митото, наложено в член 1, параграф 1 за „всички други дружества“.

4.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби