ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 234

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
8 септември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1497 на Съвета от 20 април 2015 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

1

 

 

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

3

 

*

Информация относно удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

5

 

*

Информация относно удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

6

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1498 на Комисията от 7 септември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1499 на Комисията от 3 септември 2015 година за предоставяне на поисканата от Белгия дерогация по отношение на регион Фландрия съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер С(2015) 6058)

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 на Комисията от 7 септември 2015 година относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 (нотифицирано под номер С(2015) 6221)  ( 1 )

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2015/603 на Комисията от 13 април 2015 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-нафтилоксиоцетна киселина, ацетохлор, хлорпикрин, дифлуфеникан, флурпримидол, флутоланил и спинозад във и върху определени продукти ( ОВ L 100, 17.4.2015 г. )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1497 НА СЪВЕТА

от 20 април 2015 година

за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът е компетентен да приема мерки за опазване на морските биологични ресурси съгласно общата политика в областта на рибарството и да влиза в споразумения с трети държави и международни организации.

(2)

Съгласно Решение 98/392/ЕО на Съвета (1) Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г. Посочената конвенция изисква всички членове на международната общност да си сътрудничат при опазването и управлението на морските биологични ресурси.

(3)

Съгласно Решение 98/414/ЕО на Съвета (2) Съюзът е договаряща страна по Споразумението относно прилагането на разпоредби на Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси.

(4)

На 1 декември 2009 г. Съветът упълномощи Европейската комисия да поиска, от името на Съюза, изменение на Конвенцията за опазване на южния червен тон, така че Съюзът да стане договаряща страна по нея.

(5)

Въпреки че преговорите за изменение на Конвенцията не са приключили, по време на 20-ото си заседание през октомври 2013 г. Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) измени резолюцията за създаване на Разширената комисия за опазване на южния червен тон (наричана по-долу „Разширена комисия на CCSBT“), за да може Съюзът да стане член на Разширената комисия на CCSBТ чрез споразумение под формата на размяна на писма.

(6)

Тъй като плавателните съдове, плаващи под флагове на държави — членки на Съюза, извършват риболов на ресурси в зоната на разпространение на южния червен тон, подписването и временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (наричано по-долу „Споразумението под формата на размяна на писма“) е в интерес на Съюза.

(7)

При приключване на тази процедура Съюзът ще има право на членство и гласуване в рамките на Разширената комисия на CCSBT и Разширения научен комитет.

(8)

Членството в Разширена комисия на CCSBT ще позволи да се постигне и съгласуваност на подхода на Съюза при опазването на океаните и ще засили неговия ангажимент за дългосрочно опазване и устойчиво използване на рибните ресурси в световен мащаб.

(9)

Поради това Споразумението под формата на размяна на писма следва да бъде подписано и прилагано временно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването от името на Съюза на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон се разрешава при спазване на процедурите за сключването му.

Текстът на Споразумението под формата на размяна на писма е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението под формата на размяна на писма от името на Съюза.

Член 3

Споразумението под формата на размяна на писма се прилага временно, считано от … (3), до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 20 април 2015 година.

За Съвета

Председател

J. DŪKLAVS


(1)  Решение 98/392/ЕО на Съвета от 23 март 1998 г. за сключване от Европейската общност на Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година и на Споразумението от 28 юли 1994 година по отношение прилагането на част ХI от Конвенцията (ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1).

(2)  Решение 98/414/ЕО на Съвета от 8 юни 1998 г. относно ратификацията от страна на Европейската общност на Споразумението за прилагане на разпоредбите от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 година, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси (ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14).

(3)  Генералният секретариат ще публикува в Официален вестник датата на подписването и временното прилагане.


8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Комисията за опазване на южния червен тон (CCSBT) относно членството на Съюза в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

Имам честта да се позова на резолюцията за създаване на Разширената комисия и на Разширения научен комитет (наричана по-долу „резолюцията“), както е изменена на 20-ото заседание на Комисията за опазване на южния червен тон през октомври 2013 г.

Точка 6 от резолюцията гласи, че всяка регионална организация за икономическа интеграция, образувание или риболовна организация, корабите под чийто флаг са уловили южен червен тон по което и да било време през предходните три календарни години, може да изрази своето желание пред изпълнителния секретар на Комисията да стане член на Разширената комисия и на Разширения научен комитет. За целта изпълнителният секретар на Комисията за опазване на южния червен тон, от името на Комисията, извършва размяна на писма с представителя на тази регионална организация за икономическа интеграция, образувание или риболовна организация.

По отношение на точка 8 от резолюцията няма промени в правото на ЕС на 10 тона за годините 2015—2017.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите получаването на настоящото писмо и съгласието си, че то, заедно с Вашия отговор, представлява сключване на споразумение между Комисията за опазване на южния червен тон и Европейския съюз относно членството на Европейския съюз в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон и в Разширения научен комитет в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в горепосочената резолюция.

ЕС би желал да изрази своя твърд ангажимент да продължи да спазва условията на Конвенцията за опазване на южния червен тон и да се съобразява с решенията на Разширената комисия.

Настоящото споразумение се прилага временно от деня, следващ датата на Вашия отговор, до датата на нотификацията от Съюза за приключването на процедурите за неговото сключване.

Моля приемете, уважаеми господине/уважаема госпожо, моите най-дълбоки почитания.

За Европейския съюз

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от днешна дата със следния текст:

„Имам честта да се позова на резолюцията за създаване на Разширената комисия и на Разширения научен комитет (наричана по-долу „резолюцията“), както е изменена на 20-ото заседание на Комисията за опазване на южния червен тон през октомври 2013 г.

Точка 6 от резолюцията гласи, че всяка регионална организация за икономическа интеграция, образувание или риболовна организация, корабите под чийто флаг са уловили южен червен тон по което и да било време през предходните три календарни години, може да изрази своето желание пред изпълнителния секретар на Комисията да стане член на Разширената комисия и на Разширения научен комитет. За целта изпълнителният секретар на Комисията за опазване на южния червен тон, от името на Комисията, извършва размяна на писма с представителя на тази регионална организация за икономическа интеграция, образувание или риболовна организация.

По отношение на точка 8 от резолюцията няма промени в правото на ЕС на 10 тона за годините 2015—2017.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите получаването на настоящото писмо и съгласието си, че то, заедно с Вашия отговор, представлява сключване на споразумение между Комисията за опазване на южния червен тон и Европейския съюз относно членството на Европейския съюз в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон и в Разширения научен комитет в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в горепосочената резолюция.

ЕС би желал да изрази своя твърд ангажимент да продължи да спазва условията на Конвенцията за опазване на южния червен тон и да се съобразява с решенията на Разширената комисия.

Настоящото споразумение се прилага временно от деня, следващ датата на Вашия отговор, до датата на нотификацията от Съюза за приключването на процедурите за неговото сключване.“.

Имам честта да потвърдя, че Вашето писмо и настоящият отговор представляват сключване на споразумение между Комисията за опазване на южния червен тон и Европейския съюз относно членството на Европейския съюз в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон и в Разширения научен комитет.

Моля приемете, уважаеми господине/уважаема госпожо, моите най-дълбоки почитания.

За Комисията за опазване на южния червен тон


8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/5


Информация относно удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

На своето 41-во заседание (Лондон, 8 юни 2015 г.) Международният съвет по зърното взе решение за удължаване на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. (1) за период от две години до 30 юни 2017 г.


(1)  ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 49.


8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/6


Информация относно удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

На 47-ото си заседание (Антигуа, Гватемала, 25 юни 2015 г.) Международният съвет за захарта реши да продължи срока на действие на Международното споразумение за захарта (1992 г.) (1) за период от две години до 31 декември 2017 г.


(1)  ОВ L 379, 23.12.1992 г., стр. 16.


РЕГЛАМЕНТИ

8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1498 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

173,3

MK

41,5

XS

29,8

ZZ

81,5

0707 00 05

TR

116,3

XS

42,0

ZZ

79,2

0709 93 10

TR

132,5

ZZ

132,5

0805 50 10

AR

146,2

BO

135,7

CL

137,0

UY

64,0

ZA

139,4

ZZ

124,5

0806 10 10

EG

233,7

MA

201,0

MK

63,9

TR

137,2

ZZ

159,0

0808 10 80

AR

188,7

BR

88,5

CL

125,4

NZ

145,1

US

136,8

UY

110,5

ZA

109,2

ZZ

129,2

0808 30 90

AR

189,8

CL

108,0

TR

131,5

ZA

113,5

ZZ

135,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

68,9

TR

148,1

ZZ

108,5

0809 40 05

BA

55,4

IL

336,8

MK

55,1

XS

68,2

ZZ

128,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/10


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1499 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2015 година

за предоставяне на поисканата от Белгия дерогация по отношение на регион Фландрия съгласно Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

(нотифицирано под номер С(2015) 6058)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (1), и по-специално точка 2, трета алинея от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

Ако количеството оборски тор, което дадена държава членка възнамерява да използва на хектар годишно, е различно от определеното в точка 2, втора алинея, първо изречение от приложение III към Директива 91/676/ЕИО и в буква а) от същата алинея, това количество следва да бъде определено така, че да не възпрепятства постигането на целите, определени в член 1 от посочената директива, и следва да бъде обосновано с обективни критерии, като например, в настоящия случай, дълги вегетационни периоди и наличие на култури с високо усвояване на азот.

(2)

На 29 юли 2011 г. Комисията прие Решение за изпълнение 2011/489/ЕС (2), с което се дава възможност на Белгия да разреши в регион Фландрия при определени условия наторяване с до 250 kg азот от оборски тор на хектар годишно в парцели, върху които се отглеждат пасища и царевица, подсята с трева, окосени пасища, последвани от царевица, и окосена ръж, последвана от царевица, и наторяване с до 200 kg азот от оборски тор на хектар годишно в парцели, върху които се отглеждат зимна пшеница и тритикале, последвани от междинна култура, и парцели със захарно или кръмно цвекло.

(3)

Дерогацията, предоставена с Решение за изпълнение 2011/489/ЕС, се отнасяше за около 2 970 земеделски стопани и 82 820 ha земя, а срокът на действието ѝ изтече на 31 декември 2014 г.

(4)

На 7 април 2015 г. Белгия подаде в Комисията искане за подновяване на дерогацията по точка 2, трета алинея от приложение III към Директива 91/676/ЕИО по отношение на регион Фландрия.

(5)

Исканата дерогация се отнася до намерението на Белгия да разреши наторяване в определени стопанства във Фландрия с до 250 kg азот от оборски тор от пасящ добитък и обработен свински тор на хектар годишно в парцели, върху които се отглеждат пасища, пасища, смесени с детелина, царевица, подсята с трева, и окосени пасища или окосена ръж, последвани от царевица, и наторяване с до 200 kg азот от оборски тор и обработен свински тор на хектар годишно в парцели, върху които се отглеждат зимна пшеница или тритикале, последвани от междинна култура, и парцели с цвекло.

(6)

Информацията, представена от Белгия в контекста на предоставената с Решение за изпълнение 2011/489/ЕС дерогация, сочи, че дерогацията не е довела до влошаване на качеството на водите. Докладът на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници, основаващ се на докладите на държавите членки за периода 2008—2011 г. (3), показва, че в регион Фландрия по отношение на подземните води около 78 % от мониторинговите станции отчитат средна концентрация на нитрати под 50 mg/l, а 63 % от мониторинговите станции отчитат средна концентрация на нитрати под 25 mg/l. Данните от мониторинга показват низходяща тенденция в концентрацията на нитратите в подземните води в сравнение с предходния отчетен период (2004—2007 г.). По отношение на повърхностните води 93 % от мониторинговите станции отчитат средна концентрация на нитрати под 50 mg/l, а 70 % от мониторинговите станции отчитат средна концентрация на нитрати под 25 mg/l. Повечето пунктове за мониторинг на повърхностните води показват тенденция към намаляване на концентрацията на нитрати. През отчетния период 2008—2011 г. около 80 % от реките и всички преходни води са били класифицирани като еутрофицирани или хипертрофицирани.

(7)

Фландрия е определила следните цели за качество на водите, които да бъдат постигнати през периода 2015—2018 г. от програмата за действие. По отношение на повърхностните води, в 95 % от пунктовете за мониторинг в селскостопанската мрежа за мониторинг ще трябва да бъде постигната концентрация на нитрати под 50 mg/l; по отношение на плитките подземни води, при които темповете на възстановяване са по-бавни, средната концентрация на нитрати ще трябва да намалее с 20 % спрямо средното равнище през 2010 г., възлизащо на 40 mg нитрати/l; в хидрогеоложко хомогенните зони, при които концентрациите на нитрати в плитките подземни води са средно взето по-високи от 50 mg нитрати/l, средната концентрация ще трябва да намалее с 5 mg нитрати/l.

(8)

За постигането на тези цели Фландрия е създала засилена програма за действие за периода 2015—2018 г. В края на зимата на 2016—2017 г. ще бъде извършен преглед на политиката, въз основа на който ще бъдат предприети евентуални по-нататъшни засилени действия, за да се гарантира постигането на определените цели за качество на водите. Законодателният акт, транспониращ Директива 91/676/ЕИО за регион Фландрия, а именно „Наредбата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници“ (4) (наричана по-долу „Наредба за оборския тор“), беше изменен (5) в съответствие с програмата за действие за периода 2015—2018 г. на 12 юни 2015 г. и се прилага във връзка с настоящото решение.

(9)

Наредбата за оборския тор се прилага на цялата територия на регион Фландрия.

(10)

Наредбата за оборския тор включва ограничения за наторяването с азот и фосфор.

(11)

Представените от Белгия потвърждаващи документи по отношение на регион Фландрия показват, че предлаганото количество от съответно 250 и 200 kg азот от оборски тор на хектар годишно е обосновано с обективни критерии, като например дълги вегетационни периоди и наличие на култури с високо усвояване на азот.

(12)

Данните, съобщени от Белгия по отношение на регион Фландрия за периода 2008—2011 г., показват 4,4-процентно увеличение на броя на свинете в сравнение с периода 2004—2007 г. Последните налични данни за 2012 и 2013 г. показват по-умерено увеличение на броя на свинете с 2,6 %. В периода от 2004 до 2008 г. броят на птиците е намалял с 13,2 %, след което се е увеличил с 20,8 %. Броят на едрия рогат добитък е останал непроменен. За да не се допусне прилагането на поисканата дерогация да доведе до интензификация на отглеждането на добитък, компетентните органи ще гарантират ограничаване на броя на добитъка, който може да се отглежда във всяко стопанство (права за емисии на хранителни вещества) в регион Фландрия съгласно разпоредбите на Наредбата за оборския тор.

(13)

През периода 2008—2011 г. използването на азот от оборски тор е намаляло с 15 % в сравнение с периода 2004—2007 г. По време на третата програма за действие (2007—2010 г.) използването на азот от оборски тор се е запазило на едно и също равнище — около 101 000 тона годишно. По време на четвъртата програма за действие е отчетено по-нататъшно намаляване на използването на азот от оборски тор, което през 2013 г. е възлизало на 94 500 тона. През отчетния период 2008—2011 г. използването на минерален азот се е увеличило с 4 % в сравнение с периода 2004—2007 г. Последните налични данни за 2012 и 2013 г. показват, че използването на минерален азот се стабилизира на равнище 39 000 тона.

(14)

След разглеждане на искането може да се счита, че предложените количества от съответно 250 и 200 kg азот от оборски тор от пасящ добитък и обработен свински тор на хектар годишно няма да възпрепятстват постигането на целите на Директива 91/676/ЕИО, при условие че се спазват някои строги условия, които се прилагат в допълнение към засилените мерки, приети в програмата за действие за периода 2015—2018 г.

(15)

С Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) се предвижда всеобхватен трансграничен подход по отношение на опазването на водите, организиран около районите на речните басейни, с цел да бъде постигнато добро състояние на европейските водни обекти до 2015 г. Намаляването на количеството на хранителните вещества е неразделна част от тази цел. Предоставянето на дерогация съгласно настоящото решение не засяга разпоредбите на Директива 2000/60/ЕО и не изключва възможността да са необходими допълнителни мерки, за да се спазят произтичащите от нея задължения.

(16)

С Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) се определят общи правила, насочени към създаването на Инфраструктура за пространствена информация в Съюза, за целите на политиките на Съюза в областта на околната среда и политиките или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда. Когато е приложимо, пространствената информация, събирана в контекста на настоящото решение, следва да е в съответствие с разпоредбите, предвидени в посочената директива. С цел да се намали административната тежест и да се подобри съгласуваността на данните, при събиране на необходимите данни съгласно настоящото решение Белгия следва да използва, когато е целесъобразно, информацията, генерирана в рамките на интегрираната система за администриране и контрол, създадена съгласно дял V, глава II от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по нитратите, създаден съгласно член 9 от Директива 91/676/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дерогацията, поискана от Белгия от името на регион Фландрия, с цел да се разреши торенето с по-голямо количество оборски тор от предвиденото в точка 2, втора алинея, първо изречение от приложение III към Директива 91/676/ЕИО и в буква а) от същата алинея, се предоставя при спазване на условията, предвидени в членове 4—12.

Член 2

Обхват

Настоящото решение се прилага на индивидуална основа за определени парцели от дадено стопанство, върху които се отглеждат култури с високо потребление на азот и дълъг вегетационен период и по отношение на които се прилагат условията, посочени в членове 4—7.

Член 3

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„стопанства“ означава земеделски стопанства със или без отглеждане на добитък;

б)

„парцел“ означава отделен участък или група участъци, хомогенни по отношение на отглежданите селскостопански култури, вида на почвата и практиките за торене;

в)

„пасище“ означава постоянно или временно пасище (под временно обикновено се разбира за по-малко от четири години);

г)

„култури с високо потребление на азот и дълъг вегетационен период“ означава едно от следните:

i)

пасище,

ii)

пасища с по-малко от 50 % детелина,

iii)

царевица, подсята преди или след прибирането на реколтата с трева, която се коси и прибира от полето и изпълнява ролята на междинна култура,

iv)

окосени пасища или окосена ръж, последвани от царевица,

v)

зимна пшеница или тритикале, последвани от междинна култура,

vi)

захарно или кръмно цвекло;

д)

„пасящ добитък“ означава едър рогат добитък (с изключение на неотбити телета), овце, кози и коне;

е)

„обработка на оборски тор“ означава преработката на свински тор в две фракции — твърда и течна, с цел подобряване на наторяването и по-добро усвояване на азота и фосфора;

ж)

„обработен тор“ означава течната фракция, получена в резултат на обработката на оборски тор;

з)

„отпадна течност с ниско съдържание на азот и фосфати“ означава обработен тор с максимално съдържание на азот 1 kg на тон отпадна течност и максимално съдържание на фосфати 1 kg на тон отпадна течност;

и)

„почвен профил“ означава почвеният слой, намиращ се под нивото на земната повърхност до 0,90 m дълбочина, освен когато средното максимално водно ниво на подземните води е на по-малка дълбочина; в този случай профилът достига дълбочина, равна на средното максимално водно ниво на подземните води.

Член 4

Годишно заявление и поемане на ангажимент

1.   Земеделските стопани, желаещи да ползват дерогация съгласно настоящото решение, подават ежегодно заявление до компетентните органи най-късно до 15 февруари. Годишното заявление за 2015 г. се подава до 31 юли.

2.   Едновременно с годишното заявление, посочено в параграф 1, земеделските стопани писмено се ангажират да спазват условията по членове 5, 6 и 7.

Член 5

Обработка на оборски тор

1.   Компетентните органи гарантират, че твърдата фракция, получена при обработката на оборския тор, се доставя в одобрени инсталации за рециклиране с цел намаляване на миризмите и другите емисии, подобряване на агрономичните и хигиенните качества, улесняване на манипулациите и подобряване на усвояването на азот и фосфати.

2.   Ползващите дерогация земеделски стопани, които извършват обработка на оборски тор, представят ежегодно на компетентните органи данни относно количествата оборски тор, изпратени за обработка, количеството и местоназначението на твърдата фракция и на обработения тор, както и относно съдържанието на азот и фосфор в тях.

3.   Компетентните органи изготвят и редовно актуализират признатите методики за оценка на състава на обработения оборски тор, измененията в състава и ефективността на обработка във всяко стопанство, ползващо индивидуална дерогация.

4.   Компетентните органи гарантират, че събирането и третирането на амоняка и другите емисии от обработката на оборския тор се извършват по начин, позволяващ да се намали въздействието върху околната среда и вредностите от инсталациите, които водят до по-високи емисии в сравнение с референтната ситуация, а именно съхранение и наторяване с пресен оборски тор.

С оглед постигането на тези цели компетентните органи гарантират изготвянето и редовното актуализиране на списък с инсталациите, за които е необходимо третиране на емисиите.

Член 6

Торене с оборски тор и други торове

1.   При спазване на условията, предвидени в параграфи 2—12, количеството оборски тор от пасящ добитък, обработен оборски тор и отпадна течност с ниско съдържание на азот и фосфати, внасяно ежегодно в парцелите, за които се прилага дерогация, включително количеството оборски тор, внасяно от самите животни, не може да превишава следните стойности:

а)

250 kg азот на хектар годишно в парцели, върху които се отглеждат:

i)

пасища и царевица, подсята с трева,

ii)

окосени пасища, последвани от царевица,

iii)

окосена ръж, последвана от царевица,

iv)

пасища с по-малко от 50 % детелина;

б)

200 kg азот на хектар годишно в парцели, върху които се отглеждат:

i)

зимна пшеница, последвана от междинна култура,

ii)

тритикале, последвано от междинна култура,

iii)

захарно или кръмно цвекло.

2.   Обработеният тор, който не отговаря на определението за отпадна течност с ниско съдържание на азот и фосфати, може да се внася в парцели, за които се прилага дерогация, само ако съотношението азот—фосфати (N/P2O5) в него е най-малко 3,3.

3.   Внасянето на отпадна течност с ниско съдържание на азот и фосфати е ограничено до максимум 15 тона на хектар.

4.   Общото внесено количество азот и фосфати трябва да отговаря на потребността на съответната култура от хранителни вещества и да е съобразено със запасеността на почвата и с повишената усвояемост на азота от оборския тор вследствие на обработката. За всички култури и във всички случаи то не може да надвишава максималните норми за торене с фосфати и азот, определени в програмата за действие.

5.   В парцелите, за които се прилага дерогация, не могат да се използват фосфати от изкуствени торове.

6.   За всяко стопанство се води план за наторяване за цялата площ на стопанството, в който се описва сеитбообращението и планираното внасяне на оборски тор и азотно-фосфорни торове. Планът за наторяване трябва да бъде на разположение в стопанството всяка календарна година най-късно до 15 февруари.

Планът за наторяване трябва да съдържа следното:

а)

брой на добитъка и описание на помещенията за животни и системата за съхранение на тор, включително обема на наличните съоръжения за съхранение на оборски тор;

б)

изчисление на добиваните в стопанството азот (без загубите в помещенията за животните и при складирането на тора) и фосфор от оборски тор;

в)

описание на обработката на оборския тор и очакваните характеристики на обработения тор;

г)

количество, вид и характеристики на оборския тор, доставян извън стопанството или в рамките на стопанството;

д)

сеитбообращение и площ на парцелите с култури с високо потребление на азот и дълъг вегетационен период и на парцелите с други култури;

е)

очаквани потребности на културите от азот и фосфор за всеки парцел;

ж)

изчисление на внасяното количество азот и фосфор от оборски тор във всеки парцел;

з)

изчисление на внасяното количество азот и фосфор от изкуствени и други торове във всеки парцел;

и)

изчисления за оценка на спазването на нормите за торене с азот и фосфор.

Плановете за наторяване се преработват най-късно до седем дни след настъпването на евентуална промяна в земеделските практики, за да се гарантира съгласуваност на плановете с реалните земеделски практики.

7.   Отчети за торенето се изготвят от всяко стопанство; тези отчети се представят на компетентния орган за всяка календарна година най-късно до 15 март на следващата календарна година.

8.   В отчета за торенето се посочва следното:

а)

площи, заети с културите;

б)

брой и вид на добитъка;

в)

специфичен добив на оборски тор от едно животно;

г)

внесеното от стопанството количество изкуствени торове;

д)

изнесеното от стопанството количество оборски тор, както и съответният получател.

9.   За всяко стопанство, ползващо дерогацията, трябва да има налични резултати от анализ на съдържанието на азот и фосфор в почвата.

Вземането на проби и анализът се извършват не по-късно от 31 май и поне веднъж на четири години за съдържанието на фосфор и на азот за всяка площ от стопанството, която е хомогенна по отношение на сеитбообращението и почвените характеристики.

Изисква се поне един анализ на всеки пет хектара земеделска земя.

10.   Концентрацията на нитрати в почвения профил се измерва всяка година през есента, най-късно до 15 ноември, в най-малко 6 % от всички парцели с дерогация и в 1 % от останалите парцели, които се използват от ползващите дерогацията стопанства, така че да бъдат обхванати поне 85 % от тези стопанства. На всеки 2 хектара земеделска земя се изискват поне три проби, представляващи три различни почвени слоя в рамките на почвения профил.

11.   В периода от 1 септември до 15 февруари на следващата година в парцелите с дерогация не се разпръскват оборски тор, обработен оборски тор или отпадна течност с ниско съдържание на азот и фосфати с общо азотно съдържание, по-голямо от 0,60 kg азот на тон, както и изкуствени и други торове.

12.   Поне две трети от количеството азот от оборски тор, с изключение на азота от оборски тор от пасящ добитък, се внася преди 1 юни всяка година.

Член 7

Управление на земята

Земеделските стопани, ползващи индивидуална дерогация, са длъжни да изпълняват следните мерки:

а)

пасищата върху всички видове почви, с изключение на глинестите почви, се орат напролет;

б)

пасищата върху глинести почви се орат преди 15 септември;

в)

сеитбообращението върху парцелите с дерогация не може да включва бобови и други растения, усвояващи азот от въздуха. Това изискване обаче не се прилага по отношение на детелината в пасищата с по-малко от 50 % детелина;

г)

в срок от 2 седмици след разораването на тревата се засява култура с високо потребление на азот и не се внасят изкуствени торове в годината на разораване на постоянните пасища;

д)

междинните култури се засяват в срок от 2 седмици след прибирането на реколтата от зимна пшеница и не по-късно от 10 септември;

е)

междинните култури не се орат преди 15 февруари, за да се осигури постоянна растителна покривка на обработваемата площ с цел възстановяване на есенните подпочвени загуби на нитрати и ограничаване на зимните загуби.

Член 8

Други мерки

Компетентните органи гарантират, че предоставените дерогации за торене с обработен оборски тор съответстват на капацитета на одобрените инсталации за обработка на оборски тор и преработка на твърдата фракция.

Настоящата дерогация се прилага, без да се засягат мерките, необходими за спазването на други нормативни актове на Съюза, отнасящи се до околната среда.

Член 9

Мерки във връзка с производството и превоза на оборски тор

1.   Компетентните органи гарантират спазване на ограничението за броя на добитъка, който може да се отглежда във всяко стопанство (права за емисии на хранителни вещества) в регион Фландрия съгласно разпоредбите на Наредбата за оборския тор.

2.   Компетентните органи гарантират, че всички превози на оборски тор, извършвани от акредитирани превозвачи, се регистрират чрез системи за определяне на географското местоположение.

3.   Компетентните органи гарантират, че съставът на оборския тор по отношение на концентрацията на азот и фосфор се анализира преди всеки превоз. Пробите оборски тор се анализират от признати лаборатории, като резултатите от анализа се съобщават на компетентните органи и на земеделския стопанин, за когото е предназначена доставката на тор.

4.   Компетентните органи гарантират наличието по време на превоза на документ, в който се посочва количеството превозван оборски тор и съдържанието на азот и фосфор в него.

Член 10

Мониторинг

1.   Компетентният орган гарантира изготвянето и ежегодното актуализиране на карти, които показват процента на стопанствата, броя на парцелите, процента на добитъка, процента на земеделската земя и местното земеползване, обхванати от индивидуални дерогации във всяка община.

Данните относно сеитбообращенията и земеделските практики, обхванати от индивидуални дерогации, се събират и актуализират ежегодно от компетентния орган.

2.   Поддържа се мрежата за наблюдение за вземане на проби от повърхностните и плитките подземни води, посочена в член 10, параграф 2 от Решение 2008/64/ЕО на Комисията (9), с цел да се оцени въздействието на дерогацията върху качеството на водите. Мрежата за наблюдение ще включва измервания на съдържанието на нитрати и фосфати в реките, вливащи се в Северно море. По време на периода на прилагане на настоящото решение не се намалява броят на първоначалните площадки за мониторинг (станции за наблюдение) и не се променя местоположението им.

3.   Провежда се засилено наблюдение в селскостопанските водосборни райони, разположени върху песъчливи почви.

4.   Поддържат се създадените съгласно Решение 2008/64/ЕО площадки за мониторинг (станции за наблюдение), обхващащи поне 150 стопанства, с цел да се предоставят данни относно концентрацията на азот и фосфор в почвените води, относно минералния азот в почвения профил и съответните загуби на азот и фосфор през кореновата зона в подземните води, както и относно загубите на азот и фосфор чрез повърхностно оттичане и просмукване в подпочвения слой, както при условия на ползване на дерогация, така и без ползване на дерогация.

Площадките за мониторинг (станциите за наблюдение) трябва да обхващат всички основни видове почва (глинести, мергелни, песъчливи и льосови), практики на наторяване и култури.

Съставът на мрежата за наблюдение не може да се променя през целия период на прилагане на настоящото решение.

5.   Чрез проучвания и непрекъснат анализ на хранителните вещества се предоставят данни относно местното земеползване, сеитбообращенията и земеделските практики в стопанствата, ползващи индивидуални дерогации.

Тези данни могат да се използват за изчисляване по зададен модел на степента на отмиване на нитрати и на загубите на фосфор от площите, в които се прилагат до 250 kg или до 200 kg азот от оборски тор от пасящ добитък и обработен свински тор на хектар годишно.

6.   Мрежата за наблюдение, включваща плитките подземни води, почвените води, дренажните води и потоците в спадащите към тази мрежа стопанства, осигурява данни относно концентрацията на нитрати и фосфор във водите, напускащи кореновата зона и навлизащи в системата на подземните и повърхностните води.

Член 11

Проверка

1.   Всички заявления за дерогация се подлагат на административна проверка от компетентните органи. Когато проверката покаже, че условията, предвидени в членове 5, 6 и 7, не са изпълнени, заявителят се уведомява за това. В такъв случай заявлението се счита за отхвърлено.

2.   Въз основа на анализ на риска, на резултатите от проверките от предходни години и резултатите от общите проверки на случаен принцип по отношение на прилагането на законодателството за транспониране на Директива 91/676/ЕИО компетентните органи изготвят програма за проверки на място.

Проверките на място обхващат поне 7 % от стопанствата, ползващи индивидуална дерогация по отношение на условията, посочени в членове 5, 6 и 7. Когато проверката покаже неспазване, земеделският стопанин се уведомява за това. В такъв случай искането му за дерогация за следващата година се счита за отхвърлено.

3.   Резултатите от измерванията, посочени в член 6, параграф 9, се проверяват. Когато проверката покаже неспазване, включително надвишаване на базовата прагова стойност, определена в Наредбата за оборския тор, земеделският стопанин се уведомява за това и заявлението за дерогация за следващата година за парцела или парцелите се отхвърля.

4.   Въз основа на оценка на риска и резултатите от административните проверки, посочени в параграф 1, компетентните органи гарантират проверки на място на най-малко 2 % от операциите по превоз на оборски тор.

Контролът включва проверка на изпълнението на задълженията по акредитиране, оценка на придружаващите документи, проверка на произхода и местоназначението на оборския тор и вземане на проби от превозвания оборски тор.

Когато е целесъобразно, вземането на проби от превозвания оборски тор може да се извършва по време на товарните операции, с помощта на монтирани върху превозното средство съоръжения за автоматично вземане на проби.

Пробите оборски тор се анализират от признати от компетентните органи лаборатории, като резултатите от анализа се съобщават на изпращащия и получаващия доставката земеделски стопанин.

5.   На компетентните органи се предоставят необходимите правомощия и средства за проверка на спазването на дерогацията, предоставена съгласно настоящото решение.

Член 12

Докладване

1.   Всяка година до 30 юни компетентните органи представят доклад, съдържащ следната информация:

а)

карти, които показват процента на стопанствата, процента на добитъка, процента на земеделската земя и местното земеползване, както и данни относно сеитбообращенията и земеделските практики в ползващите дерогация стопанства, съгласно член 10, параграф 1;

б)

резултатите от наблюдението на водите, включително информация относно тенденциите в качеството на водите при подземните, повърхностните и вливащите се в Северно море води, както и въздействието на дерогацията върху качеството на водите, съгласно член 10, параграф 2;

в)

оценка на остатъчните количества нитрати в почвения профил през есента при парцелите с дерогация и сравнение с данните и тенденциите за остатъчните количества нитрати в парцелите без дерогация, при сходни сеитбообращения. Парцелите без дерогация следва да включват парцели без дерогация в стопанства, ползващи дерогация, и парцели в други стопанства;

г)

информацията относно концентрацията на нитрати и фосфор във водите, напускащи кореновата зона и навлизащи в системата на подземните и повърхностните води, съгласно член 10, параграф 6, и резултатите от засиленото наблюдение на водите в селскостопанските водосборни райони, разположени върху песъчливи почви, съгласно член 10, параграф 3;

д)

резултатите от проучванията относно местното земеползване, сеитбообращенията и земеделските практики, и резултатите от изчисленията по зададен модел на степента на загуби на нитрати и фосфор от ползващите индивидуална дерогация стопанства, съгласно член 10, параграф 5;

е)

оценка на изпълнението на условията за дерогация въз основа на проверки, извършени на равнище стопанство и парцел, както и проверки по отношение на превоза на оборски тор, и информация относно неотговарящите на условията стопанства въз основа на резултатите от административните проверки и проверките на място;

ж)

информация относно обработката на оборския тор, включително по-нататъшната преработка и оползотворяване на твърдите фракции, и подробни данни относно характеристиките на системите за обработка, тяхната ефективност и състава на обработения оборски тор;

з)

информация относно броя на ползващите дерогация стопанства и относно парцелите с дерогация, в които са внесени обработен оборски тор и отпадна течност с ниско съдържание на азот и фосфати, както и техните количества;

и)

методиките за оценка на състава на обработения оборски тор, измененията в състава и ефективността на обработка във всяко стопанство, ползващо индивидуална дерогация, съгласно член 5, параграф 3;

й)

списъка с инсталации за обработка на оборски тор съгласно член 5, параграф 4;

к)

резюме и оценка на данните, получени от площадките за мониторинг (станциите за наблюдение) съгласно член 10, параграф 4;

л)

данни, свързани с наторяването във всички стопанства, ползващи индивидуална дерогация, включително информация относно добивите и видовете почва;

м)

тенденции в броя на добитъка за всяка категория добитък в регион Фландрия и в стопанствата с дерогация.

Когато е приложимо, пространствените данни, съдържащи се в доклада, трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО. При събиране на необходимите данни Белгия използва, когато е целесъобразно, информацията, генерирана в рамките на интегрираната система за администриране и контрол, създадена съгласно дял V, глава II от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 13

Период на прилагане

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 31 декември 2018 г.

Член 14

Адресат

Адресат на настоящото решение е Кралство Белгия.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2015 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение на Комисията 2011/489/ЕС от 29 юли 2011 г. за предоставяне на поисканата от Белгия дерогация по отношение на област Фландрия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 200, 3.8.2011 г., стр. 23).

(3)  Доклад, обхващащ четиригодишен период, в рамките на Директивата за нитратите (91/676/ЕИО) за регион Фландрия, K. Desimpelaere, E. Lesage — Vlaamse Landmaatschappij, R. Eppinger, H. Maeckelberghe, K. Van Hoof — Vlaamse Milieumaatschappij, юни 2012 г.

(4)  Belgisch Staatsblad (Държавен вестник на Белгия) от 29 декември 2006 г., стр. 76368.

(5)  Belgisch Staatsblad (Държавен вестник на Белгия) от 29 юли 2015 г., стр. 47994.

(6)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(7)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(9)  Решение 2008/64/ЕО на Комисията от 21 декември 2007 г. за предоставяне на поисканата от Белгия дерогация по отношение на област Фландрия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 16, 19.1.2008 г., стр. 28).


8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1500 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2015 година

относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423

(нотифицирано под номер С(2015) 6221)

(само текстът на гръцки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Заразният нодуларен дерматит е вирусно заболяване по говедата, най-често предавано чрез вектор и характеризиращо се с нанасянето на тежки загуби и с възможността за масово разпространение, най-вече чрез движението и търговията с възприемчиви живи животни и продукти от тях. Болестта не е от значение за общественото здраве, тъй като вирусът на заразния нодуларен дерматит не се предава на хората.

(2)

В Директива 92/119/ЕИО на Съвета (4) се определят общи мерки за борба с някои болести по животните, включително болестта заразен нодуларен дерматит. Сред тях са мерки, които трябва да бъдат предприети при съмнение и потвърждение на появата на болестта заразен нодуларен дерматит в стопанство, мерките, които трябва да бъдат предприети в зоните, за които са въведени ограничения, и други допълнителни мерки за успешна борба с болестта.

(3)

На 20 август 2015 г. органите на Гърция уведомиха Комисията за две огнища на заразен нодуларен дерматит в стопанства за говеда с около 200 животни в област Feres, регионална единица Evros в Гърция. Тези огнища представляват първите случаи на поява на заразен нодуларен дерматит в Съюза.

(4)

Гърция е приложила мерките по Директива 92/119/ЕИО, и по-специално е създала предпазни и надзорни зони около огнищата в съответствие с член 10 от посочената директива.

(5)

Рискът от разпространение на вируса на заразния нодуларен дерматит към други области в Гърция и към други държави членки, най-вече чрез търговия с живи говеда и със зародишни продукти от тях, чрез движението на някои диви преживни животни и чрез пускането на пазара на някои продукти, получени от говеда, следва да бъде овладян.

(6)

С цел да се предотврати разпространението на риска към други части в Гърция, към други държави членки и трети държави Комисията прие Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 на Комисията (5), в което се предвиждат временни защитни мерки и се забраняват движението и изпращането на говеда и семенна течност от тях, както и пускането на пазара на някои животински продукти от регионална единица Evros.

(7)

След като бе получена допълнителна информация относно епидемиологичната обстановка в Гърция, вече е налице възможност посочените мерки да бъдат допълнени чрез прилагането на мерки за ограничаване на риска.

(8)

Определенията, използвани за целите на настоящото решение, са предвидените в съществуващото законодателство, и в частност в член 2 от Директива 92/119/ЕИО, член 2 от Директива 64/432/ЕИО на Съвета (6) и член 2 от Директива 92/65/ЕИО на Съвета (7). Някои конкретни термини обаче са специално създадени и използвани за целите на настоящото решение и поради това в него трябва да бъдат включени определения за тях.

(9)

Необходимо е да се определи частта от територията на Гърция, която се счита за свободна от болестта заразен нодуларен дерматит и по отношение на която не са наложени ограниченията по силата на Директива 92/119/ЕИО и на настоящото решение. Поради това е целесъобразно в приложение да се очертае ограничителна зона, като се вземе предвид нивото на риска от разпространение на болестта. Географските граници на тази зона следва да се бъдат определени въз основа на риска и на резултатите от проследяването на евентуално осъществени контакти със заразеното стопанство, възможната роля на векторите и възможността за извършване на достатъчно проверки на движението на животни и продукти. Посочената зона следва да включва предпазните и надзорните зони, създадени съгласно Директива 92/119/ЕИО. Въз основа на информацията, предоставена от Гърция, цялата територия на регионална единица Evros в Гърция следва да се разглежда като ограничителна зона.

(10)

Необходимо е също така да се предвидят някои ограничения на изпращането на животни от възприемчиви видове и на зародишни продукти от тях от посочената ограничителна зона, както и ограничения на пускането на пазара на някои продукти от животински произход и странични животински продукти от същата зона.

(11)

При поява на огнище на заразен нодуларен дерматит член 19 от Директива 92/119/ЕИО предвижда възможността за извършване на ваксинация срещу посочената болест. Понастоящем ваксинацията срещу заразен нодуларен дерматит в Гърция е забранена. Органите на Гърция обаче са обявили, че възнамеряват да пристъпят към спешна ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит. Рискът от разпространение на болестта чрез ваксинирани животни и продукти от тях е различен от този при неваксинираните животни. Поради това посочените рискове следва да бъдат разгледани отделно и не са предмет на настоящото решение.

(12)

Що се отнася до риска от разпространение на болестта заразен нодуларен дерматит, различните стоки крият различни нива на риск. Както е посочено в научното становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно заразния нодуларен дерматит (8), движението на живи говеда, семенна течност от говеда и сурови кожи от заразени говеда представлява по-голям риск от гледна точка на експозицията и последиците отколкото други продукти, като мляко и млечни продукти, обработени кожи или прясно месо, месни заготовки и месни продукти с произход от говеда, когато липсват научни или експериментални доказателства за тяхната роля при предаването на болестта. Поради това е необходимо мерките в настоящото решение да бъдат съобразени с рисковете и пропорционални на тях.

(13)

Забраната за движение на живи говеда извън регионална единица Evros следва да остане в сила с цел да се предотврати разпространението на болестта. Според научното становище на ЕОБХ относно заразния нодуларен дерматит и Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) е възможно дивата фауна, т.е. някои екзотични диви преживни животни, да участват в предаването на болестта, и по-специално в Африка, където болестта е ендемична. Поради това следва да се прилагат някои превантивни мерки и за дивите преживни животни. Тъй като липсват по-конкретни правила в законодателството на Съюза за целта следва да се използват подходящите международни стандарти за това движение, предвидени в Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE (9).

(14)

Тъй като Гърция поиска да бъде освободена от забраната за изпращане на говеда за незабавно клане от стопанства, разположени в ограничителната зона извън предпазните и надзорните зони, а такова освобождаване е предвидено в член 11.11.5. от Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE, е целесъобразно изпращането на такива пратки да бъде разрешено при определени условия.

(15)

Също така възможността за предаване на болестта чрез семенна течност и ембриони от говеда не може да бъде изключена. Поради това следва да бъдат предвидени някои защитни мерки по отношение на посочените стоки. Тъй като липсват стандарти на Съюза, за тази цел следва да се използват научното становище на ЕОБХ относно заразния нодуларен дерматит и съответните препоръки в Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE.

(16)

Според научното становище на ЕОБХ относно заразния нодуларен дерматит предаването на вируса на заразния нодуларен дерматит чрез семенната течност (естествено покриване или изкуствено осеменяване) е било доказано експериментално, а вирусът на заразния нодуларен дерматит е бил изолиран в семенната течност на експериментално заразени бикове. Поради това събирането и използването на семенна течност от говеда с произход от ограничителната зона следва да бъде забранено.

(17)

В съответствие с член 4.7.14. от Здравния кодекс за сухоземните животни на OIE, съгласно наръчника на Международното дружество за трансфер на ембриони болестта заразен нодуларен дерматит спада към болести или патогени от категория 4, т.е. такива, за които са извършени или се извършват проучвания, които показват, че все още не е възможно формулирането на заключения относно нивото на риска от предаване или че рискът от предаване на болестта чрез трансфер на ембриони може да не е незначителен дори когато между събирането и трансфера на ембрионите с тях е боравено правилно в съответствие с посоченото ръководство. Поради това събирането и използването на ембриони от говеда с произход от ограничителната зона следва да бъде забранено.

(18)

Не съществуват научни или експериментални доказателства за предаването на вируса на възприемчиви животни чрез прясно месо, месни заготовки и месни продукти. Въпреки че в научното становище на ЕОБХ относно заразния нодуларен дерматит се отбелязва, че вирусът може да оцелее в месото за известен период от време, чиято продължителност не се посочва, с действащата забрана на Съюза за хранене на преживни животни с протеини от преживни животни би била изключена възможността за малко вероятно предаване на евентуални вируси по орален път.С цел да се избегне всякакъв риск от разпространение на болестта пускането на пазара на прясно месо, месни заготовки и месни продукти, произведени от говеда с произход от регионална единица Evros, следва да бъде разрешено само когато прясното месо е получено от говеда, отглеждани в свободни от болестта стопанства, разположени в ограничителната зона извън създадените предпазни и надзорни зони. Такова месо следва да се пуска на пазара само на територията на Гърция.

(19)

Освен това изпращането на пратки от прясно месо, месни заготовки и месни продукти, произведени от такова прясно месо, добито от отглеждани извън ограничителната зона животни и преработено в предприятия, разположени в ограничителната зона извън предпазните и надзорните зони, може да бъде разрешено при определени условия.

(20)

Коластрата, млякото и млечните продукти, използвани като фуражи за животни, могат да играят важна роля за разпространението на болестта, и по-специално когато коластрата, млякото и млечните продукти не са били достатъчно топлинно обработени или подкиселени, така че да се инактивира вирусът.

(21)

Гърция поиска да бъде освободена от забраната за изпращане на пастьоризирано мляко и млечни продукти за консумация от човека от предприятия, разположени в ограничителната зона извън предпазните и надзорни зони. Тъй като в научното становище на ЕОБХ относно рисковете за здравето на животните при тяхното хранене с готови за ползване млечни продукти без допълнителна обработка (10) се посочват по-конкретно някои методи, чрез които могат да бъдат ограничени рисковете от разпространение на заразния нодуларен дерматит чрез млякото и млечните продукти, изпращането на пратки от мляко и млечни продукти за консумация от човека може да бъде разрешено при определени условия.

(22)

С Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (11) се определят правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (12), включително изискванията за безопасната преработка на странични животински продукти и производните им продукти. С цел да се предотврати разпространението на заразния нодуларен дерматит, пускането на пазара на непреработени странични животински продукти следва да бъде забранено. Позоваването на преработени странични животински продукти в настоящото решение следва да се чете като позоваване на стандартите в областта на здравето на животните, установени в Регламент (ЕС) № 142/2011.

(23)

Мерките, предвидени в настоящото решение, следва да заменят временните защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция, предвидени в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423. Поради това посоченото решение следва да бъде отменено.

(24)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящото решение се установяват някои защитни мерки за контрол на здравето на животните във връзка с болестта заразен нодуларен дерматит, чиято поява бе потвърдена в Гърция.

2.   При стълкновение на нормите мерките, предвидени в настоящото решение, заменят мерките, приети от Гърция в рамките на Директива 92/119/ЕИО.

3.   Дерогациите, предвидени в членове 4, 5, 6 и 7, не се прилагат за говеда, ваксинирани срещу заразен нодуларен дерматит, и за продукти от тях.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„говеда“ означава копитни животни от видовете Bos taurus, Bos indicus, Bison bison and Bubalus bubalis;

б)

„ограничителна зона“ е частта от територията на дадена държава членка, посочена в приложението към настоящото решение, която включва областта, където е било потвърдена появата на заразен нодуларен дерматит, и предпазните и надзорните зони, създадени в съответствие с член 10 от Директива 92/119/ЕИО.

Член 3

Забрана за движение и изпращане на някои животни и на семенна течност и ембриони от такива животни и за пускане на пазара на някои продукти от животински произход и странични животински продукти

1.   Гърция забранява изпращането от ограничителната зона до други части на Гърция, до други държави членки и до трети държави на следните стоки:

а)

живи говеда и отглеждани в плен диви преживни животни;

б)

семенна течност, яйцеклетки и ембриони от говеда.

2.   Гърция забранява пускането на пазара извън ограничителната зона на следните стоки, произведени от говеда и от диви преживни животни, отглеждани или уловени в ограничителната зона:

а)

прясно месо и месни заготовки и месни продукти, произведени от такова прясно месо;

б)

коластра, мляко и млечни продукти от говеда;

в)

сурови кожи от говеда и от диви преживни животни, различни от посочените в буква г);

г)

непреработени странични животински продукти от говеда и от диви преживни животни, освен когато те са предназначени или предадени под официалния надзор на компетентния орган за унищожаване или преработка в одобрено предприятие съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на територията на Гърция.

Член 4

Дерогация от забраната за изпращане на живи говеда и отглеждани в плен диви преживни животни за директно клане и за изпращане на прясно месо, месни заготовки и месни продукти, получени от такива животни

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 1, буква а), компетентният орган може да разреши изпращането на говеда и отглеждани в плен диви преживни животни от стопанства, разположени в ограничителната зона извън предпазните и надзорните зони, до кланица, която се намира в други части на Гърция, при условие че:

а)

животните са пребивавали от раждането си или през последните 28 дни в стопанство, в което през посочения период не е било официално докладвано за случай на заразен нодуларен дерматит;

б)

животните са били клинично инспектирани при натоварването и не са показвали никакви клинични признаци на заразен нодуларен дерматит;

в)

животните се транспортират до кланицата за незабавно клане директно, без спиране или разтоварване;

г)

кланицата е определена за клане на такива животни от компетентния орган;

д)

компетентният орган, отговарящ за кланицата, трябва да бъде уведомен от изпращащия компетентен орган за намерението да бъдат изпратени говедата; той уведомява изпращащия компетентен орган за тяхното пристигане;

е)

след пристигането в кланицата тези животни са държани и заклани отделно от другите животни в рамките на не повече от 36 часа.

2.   Говеда и отглеждани в плен диви преживни животни се изпращат в съответствие с параграф 1 само ако са изпълнени следните условия:

а)

транспортното средство е било надлежно почистено и дезинфекцирано преди и след натоварването на такива животни в съответствие с член 9;

б)

преди и по време на транспортирането животните са защитени от нападения на насекоми вектори.

3.   Компетентният орган гарантира, че прясно месо, месни заготовки и месни продукти, получени от посочените животни, се пускат на пазара в съответствие с изискванията, предвидени съответно в членове 5 и 6.

Член 5

Дерогация от забраната за пускане на пазара на прясно месо и месни заготовки от говеда и от диви преживни животни

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 2, буква а), компетентният орган може да разреши пускането на пазара на пратки от прясно месо, с изключение на карантия и сурови кожи, получено от говеда и от диви преживни животни от ограничителната зона извън предпазните и надзорните зони, и месни заготовки от него, при условие че прясното месо и месните заготовки са получени от животни, които:

а)

са отглеждани в стопанства в ограничителната зона, по отношение на които не са били наложени ограничения в съответствие с Директива 92/119/ЕИО; или

б)

са заклани преди 21 август 2015 г.

Компетентният орган гарантира, че пратките, посочени в настоящия параграф, не се изпращат до други държави членки или трети държави.

2.   Компетентният орган може да разреши изпращането до други държави членки на пратки от прясно месо и месни заготовки, произведени от такова прясно месо, получено от говеда, отглеждани и заклани извън ограничителната зона, при условие че пратките се придружават от официален сертификат със следната заверка:

„Прясно месо или месни заготовки, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 [C(2015) 6221] на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.

Член 6

Дерогация от забраната за пускане на пазара на месни продукти, състоящи се от или съдържащи месо от говеда и от диви преживни животни

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 2, буква а), компетентният орган може да разреши пускането на пазара на пратки от месни продукти, произведени от прясно месо от говеда и от диви преживни животни от ограничителната зона извън предпазните и надзорните зони, при условие че прясното месо е получено от животни, които:

а)

са отглеждани в стопанства в ограничителната зона, по отношение на които не са били наложени ограничения в съответствие с Директива 92/119/ЕИО; или

б)

са заклани преди 21 август 2015 г.; или

в)

са отглеждани и заклани извън ограничителната зона.

2.   Компетентният орган разрешава пускането на пазара на месни продукти, посочени в параграф 1, отговарящи на условията от букви а) или б) от посочения параграф, само на територията на Гърция, при условие че месните продукти са били подложени на неспециална обработка, която гарантира, че разрезната им повърхност вече не представя характеристиките на прясно месо.

Компетентният орган гарантира, че пратките, посочени в настоящия параграф, не се изпращат до други държави членки или трети държави.

3.   Компетентният орган разрешава изпращането на пратки, посочени в параграф 1, букви а) и б), до други държави членки само при условие че месните продукти са били подложени на специална обработка в херметически запечатан съд до достигане на стойност Fo, по-голяма или равна на три, и се придружават от официален сертификат със следната заверка:

„Месни продукти, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 [C(2015) 6221] на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.

4.   Компетентният орган може да разреши изпращането до други държави членки на пратки от месни продукти, посочени в параграф 1, буква в), само при условие че месните продукти са били подложени на неспециална обработка, която гарантира, че разрезната им повърхност вече не представя характеристиките на прясно месо, и се придружават от официален сертификат със следната заверка:

„Месни продукти, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 [C(2015) 6221] на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.

Член 7

Дерогация от забраната за изпращане и пускане на пазара на мляко и млечни продукти

1.   Чрез дерогация от забраната, предвидена в член 3, параграф 2, буква б), компетентният орган може да разреши пускането на пазара на мляко за консумация от човека, получено от говеда в ограничителната зона извън предпазните и надзорните зони, и на млечни продукти от такова мляко, при условие че млякото и млечните продукти са били подложени на обработка, описана в част А, точки 1.1 — 1.5 от приложение IX към Директива 2003/85/ЕО на Съвета (13).

2.   Компетентният орган може да разреши изпращането до други държави членки на пратки от мляко и млечни продукти, посочени в параграф 1, само при условие че пратките се придружават от официален сертификат със следната заверка:

„Мляко или млечни продукти, отговарящи на условията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 [C(2015) 6221] на Комисията от 7 септември 2015 г. относно някои защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция“.

Член 8

Специална здравна маркировка за прясно месо, месни заготовки и месни продукти, посочени съответно в член 5, параграф 1 и член 6, параграф 2

Гърция гарантира, че прясното месо, месните заготовки и месните продукти, посочени съответно в член 5, параграф 1 и член 6, параграф 2, са маркирани със специална здравна маркировка или идентификационен знак, която не е с овална форма и не може да бъде сбъркана със:

а)

здравната маркировка за прясно месо, предвидена в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (14);

б)

идентификационния знак за месни заготовки и месни продукти, състоящи се или съдържащи месо от говеда, предвиден в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15).

Член 9

Изисквания по отношение на превозните средства, почистването и дезинфекцирането

1.   Компетентният орган гарантира, че за всяко превозно средство, което е било в контакт с животни от възприемчиви видове в ограничителната зона и възнамерява да напусне тази зона, операторът или водачът на превозното средство представя доказателства, от които е видно, че след последния контакт с животните превозното средство е било почистено и дезинфекцирано, така че да бъде инактивиран вирусът на заразния нодуларен дерматит.

2.   Компетентният орган определя информацията, която операторът/водачът на превозното средство за добитък да представи, за да докаже, че изискваната дезинфекция е извършена.

Член 10

Изисквания за уведомяване

Гърция уведомява Комисията и другите държави членки в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите за резултатите от наблюдението за заразен нодуларен дерматит, извършвано в ограничителната зона.

Член 11

Отмяна

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 се отменя.

Член 12

Прилагане

Настоящото решение се прилага до 30 октомври 2015 г.

Член 13

Адресати

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1423 на Комисията от 21 август 2015 г. относно някои временни защитни мерки срещу болестта заразен нодуларен дерматит в Гърция (ОВ L 222, 25.8.2015 г., стр. 7).

(6)  Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64).

(7)  Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(1):3986 [73 стр.].

(9)  24-то издание, 2015 г.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2006) 347, стр. 1.

(11)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 1).

(13)  Директива 2003/85/ЕО на Съвета от 29 септември 2003 г. относно мерки на Общността за борба с болестта шап и за отмяна на Директива 85/511/ЕИО и Решения 89/531/ЕИО и 91/665/ЕИО, и за изменение на Директива 92/46/ЕИО (ОВ L 306, 22.11.2003 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стp. 206).

(15)  Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стp. 55).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Гърция:

Следните регионални единици в Гърция:

регионална единица Evros


Поправки

8.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/27


Поправка на Регламент (ЕС) 2015/603 на Комисията от 13 април 2015 г. за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-нафтилоксиоцетна киселина, ацетохлор, хлорпикрин, дифлуфеникан, флурпримидол, флутоланил и спинозад във и върху определени продукти

( Официален вестник на Европейския съюз L 100 от 17 април 2015 г. )

На страница 12, в член 2 и член 3, втора алинея

вместо:

„7 декември 2015 г.“

да се чете:

„7 ноември 2015 г.“