ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 218

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
19 август 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1403 на Комисията от 18 август 2015 година за оттегляне на приемането на ангажимента за един производител износител съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийна процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1404 на Комисията от 18 август 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1405 на Комисията от 18 август 2015 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, по отношение на вписванията за Естония, Латвия и Литва (нотифицирано под номер С(2015) 5912)  ( 1 )

16

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 14 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване ISOFIX и горните лентови устройства за закрепване ISOFIX и местата за сядане, съвместими със стандарта i-Size [2015/1406]

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки ( ОВ L 48, 23.2.2011 г. )

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1403 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2015 година

за оттегляне на приемането на ангажимента за един производител износител съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийна процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (2) („основния антисубсидиен регламент“), и по-специално член 13 от него,

като с настоящото уведомява държавите членки,

като има предвид, че:

A.   АНГАЖИМЕНТ И ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕС) № 513/2013 (3) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Европейския съюз („Съюза“) на кристални силициеви фотоволтаични модули („модулите“) и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (КНР).

(2)

Група производители износители възложиха на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) да предложи на Комисията от тяхно име ценови ангажимент, което CCCME направи. От условията на посочения ценови ангажимент е видно, че той представлява набор от индивидуални ценови ангажименти за всеки производител износител, които от съображения за административно удобство са координирани от CCCME.

(3)

С Решение 2013/423/ЕС (4) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. С Регламент (ЕС) № 748/2013 (5) Комисията измени Регламент (ЕС) № 513/2013 с цел да бъдат въведени техническите изменения, необходими поради приемането на ангажимента по отношение на временното антидъмпингово мито.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на модули и елементи с произход или изпратени от КНР („разглежданите продукти“). С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 (7) Съветът наложи също така окончателно изравнително мито върху вноса в Съюза на разглежданите продукти.

(5)

След получаване на уведомление за изменена версия на ценовия ангажимент от страна на група производители износители („производителите износители“) съвместно със CCCME Комисията потвърди с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (8) приемането на изменения ценови ангажимент („ангажимента“) за периода на прилагане на окончателните мерки. В приложението към посоченото решение са изброени производителите износители, по отношение на които е приет ангажиментът, в т.ч. ZNSHINE PV-TECH CO. LTD и неговото свързано дружество в Европейския съюз, обхванати заедно от допълнителен код по ТАРИК B923 („ZNSHINE“).

(6)

С Решение за изпълнение 2014/657/ЕС (9) Комисията прие предложение, направено от група производители износители съвместно със CCCME, за пояснения относно прилагането на ангажимента по отношение на разглеждания продукт, обхванат от ангажимента, а именно модули и елементи с произход или изпратени от КНР, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), произведени от производителите износители („обхванатия продукт“). Антидъмпинговите и изравнителните мита, посочени в съображение 4 по-горе, заедно с ангажимента, по-нататък са наричани заедно „мерките“.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/866 (10) Комисията оттегли приемането на ангажимента за трима производители износители.

Б.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА

(8)

Производителите износители се съгласиха, наред с другото, да не продават обхванатия продукт на първия независим клиент в Съюза под определена минимална вносна цена (МВЦ) в рамките на свързаното годишно равнище на вноса в Съюза („годишно равнище“), определено в ангажимента. Освен това производителите износители се ангажираха да гарантират, че всички продажби в рамките на годишното равнище са обхванати от търговска фактура, издадена от съответния производител износител, и от сертификат за поет ангажимент при износ, издаден от CCCME и съдържащ информацията, описана в ангажимента.

(9)

В ангажимента са посочени случаите, представляващи неспазване на ангажимента, като списъкът им не е изчерпателен. В списъка са включени:

изготвяне на подвеждащи декларации относно произхода на разглеждания продукт,

промяна в модела на търговия със Съюза, без за това да има резонен мотив или икономическа мотивация, различна от налагането на мерките.

Производителят износител носи отговорност за случаите на нарушения от страна на свързаните с него лица, посочени в ангажимента.

(10)

Съгласно ангажимента производителите износители също така се задължават всяко тримесечие да предоставят на Комисията подробна информация за всичките си продажби за износ и препродажби за Съюза („тримесечните отчети“). Поради това се очаква данните, представени в тези тримесечни отчети, да са пълни и верни, а докладваните сделки напълно да отговарят на условията на ангажимента.

(11)

С оглед гарантиране спазването на ангажимента производителите износители се ангажираха също така да предоставят всичката информация, която Комисията счита за необходима.

В.   КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ

(12)

При упражняването на контрол във връзка с изпълнението на ангажимента Комисията провери предоставената от производителите износители информация от значение за ангажимента. Комисията се обърна също така за съдействие към държавите членки на основание член 8, параграф 9 и член 14, параграф 7 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 и член 24, параграф 7 от основния антисубсидиен регламент.

(13)

Констатациите, изложени в съображения 14 — 17, се отнасят до установените във връзка със ZNSHINE проблеми, поради които Комисията е длъжна да оттегли приемането на ангажимента по отношение на този производител износител.

Г.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА

(14)

Митническите органи на две държави членки са поискали заплащането на антидъмпингови и изравнителни мита за определен брой сделки за внос на соларни модули. Първоначално соларните модули са били декларирани с произход, различен от КНР, поради което не са попаднали в обхвата на мерките. Митническите органи обаче са установили, че соларните модули са произведени от ZNSHINE и са експедирани за Съюза през трета държава.

(15)

Въз основа на данните, с които разполага Комисията, дружествата, взели участие в гореописаните дейности, са лица, свързани със ZNSHINE. Следователно ZNSHINE е нарушил условията на ангажимента, посочени в съображение 9.

(16)

Комисията установи също така, че ZNSHINE е представил в тримесечните си отчети подвеждаща информация по отношение на датите на значителен брой търговски фактури в продължение на значителен период от време. Вярната дата на фактурата е от основно значение, за да се установи дали е спазена МВЦ, тъй като по отношение на нея се прилага механизъм за регулярно адаптиране. Въз основа на информацията, предоставена от ZNSHINE, Комисията установи, че търговската фактура, представена с оглед митническо оформяне в Съюза в горните случаи, е била издадена на дата, различна от датата, използвана за получаването на сертификат за поет ангажимент при износ от CCCME. Между датите на съответните фактури има значителен период от време. ZNSHINE твърди, че разликата между датите на фактурите се дължи на техническа грешка, допусната от неопитни служители. Комисията не може да приеме подобно оправдание.

(17)

Комисията анализира какви са последствията от това несъответствие в тримесечните отчети на ZNSHINE и стигна до заключението, че ZNSHINE е нарушил задължението си за предоставяне на информация, възникнало по силата на ангажимента.

Д.   ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКАТА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА АНГАЖИМЕНТА КАТО ЦЯЛО

(18)

В ангажимента се посочва, че неговото неспазване от страна на отделен производител износител не води автоматично до оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители. При подобни случаи Комисията следва да подложи на оценка въздействието на конкретния случай на неспазване на условията върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(19)

Съответно Комисията направи оценка на въздействието, което случаите на неспазване от страна на ZNSHINE оказват върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(20)

Отговорността за тези случаи на неспазване е изцяло на въпросния производител износител; извършената проверка не показа да е имало системно неспазване от страна на голям брой производители износители или на CCCME.

(21)

Поради това Комисията заключава, че не е засегнато цялостното функциониране на ангажимента и че не са налице основания за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители и на CCCME.

Е.   ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ИЗСЛУШВАНИЯ

(22)

На заинтересованите страни бе предоставена възможността да бъдат изслушани и да направят коментари в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент. Коментари направиха ZNSHINE и още една заинтересована страна.

i)   Коментари на ZNSHINE

(23)

ZNSHINE твърди, че едно от дружествата, взело участие в дейностите, описани в съображения 14 и 15, не е свързано с него лице, а единствено клиент на ZNSHINE в трета държава. Наличната информация, цитирана от Комисията, съдържа описание на бизнес отношенията на ZNSHINE с този клиент. От правна гледна точка обаче тези бизнес отношения не са признати по никакъв начин. Освен това ZNSHINE твърди, че не може да следи на кого след това този клиент продава продуктите.

(24)

Комисията отхвърля тези твърдения, тъй като ZNSHINE не е представил доказателства в тяхна подкрепа, например информация относно собствениците на субекта, за когото твърди, че е негов клиент, която да опровергае наличната информация, посочена в съображение 15. Освен това, дори въпросното дружество да е независим клиент, което не отговаря на фактите, ZNSHINE не е предприел никакви предохранителни мерки, с които да попречи на продажбата на модули в Съюза от страна на този негов клиент, и по този начин е нарушил друга клауза от ангажимента.

(25)

ZNSHINE също така твърди, че Комисията не е предоставила достатъчно информация относно самоличността на вносителя от Съюза. Поради това ZNSHINE твърди, че не е в състояние да коментира истинността на фактите. ZNSHINE твърди също така, че вносителят от Съюза не може да се счита за свързано с него лице, освен ако ZNSHINE и вносителят от Съюза са служители или директори съответно в дружеството на единия и на другия. Това, че свързаното лице е служител или директор и на двете дружества, е обстоятелство, което не може да промени ситуацията.

(26)

Комисията отхвърля този довод. На първо място, поради съображения за поверителност Комисията няма право да разкрива самоличността на вносителя от Съюза. На второ място, в съответствие с установената практика на Комисията (11), член 143, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (12) (РПМКО), който представлява основата за определянето на свързаните лица по отношение на ангажимента, се тълкува като обхващащ също случаи, при които два правни субекта имат общи служители или директори. Такъв е и настоящият случай. Освен това този случай попада също така и в хипотезата на член 143, параграф 1, буква е) от РПМКО. Понятието „контролирани“, използвано в тази разпоредба, означава, че по отношение на третото лице ще се счита, че то контролира друго лице, когато юридически или оперативно е в положение, което му позволява да ограничава или ръководи другото лице. Това тълкувание следва от тълкувателната бележка към член 15 от Споразумението за прилагане на член VII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Споразумение за митническата стойност), който служи за основа на определението за свързани лица в член 143, параграф 1 от РПМКО. Като се има предвид нивото на участие на общия служител или директор във въпросните дружества, става ясно, че това лице е юридически или оперативно в положение, което му позволява да ограничава или ръководи въпросните две дружества.

(27)

ZNSHINE твърди също така, че е действал в съответствие с условията на ангажимента, като се е консултирал с Комисията след откриването на грешките в отчетите. Грешките се дължат на неопитността на служители, които са действали добросъвестно, както са потвърдили и нидерландските съдебни органи. Освен това ZNSHINE твърди, че грешката в отчетите не е довела до нарушаване на МВЦ.

(28)

Комисията отхвърля тези аргументи. На първо място, ZNSHINE цитира само едно изречение от съдебно решение, без да предостави пълния текст на съдебното решение на Комисията. На второ място, Комисията на няколко пъти предостави информация относно задълженията за докладване, включително по времето, когато е била допусната грешката в отчетите. ZNSHINE се свърза с Комисията едва след като проблемът беше забелязан от националните митнически органи. И на последно място, твърдението, че грешката в отчетите не е довела до нарушаване на МВЦ, няма отношение към оценката във връзка с нарушаването на задълженията за отчитане.

(29)

Поради това Комисията поддържа заключението си по отношение на нарушенията на ангажимента от страна на ZNSHINE. В действителност ZNSHINE не оспорва факта, че претоварените соларни модули са произведени от него.

ii)   Коментари на други заинтересовани страни

(30)

Една от заинтересованите страни поиска оттеглянето на приемането на ангажимента по отношение на това дружество да бъде с обратна сила, тъй като нарушенията на ангажимента от страна на ZNSHINE са сериозни. Освен това същата заинтересована страна поиска въпросното оттегляне с обратна сила да бъде приложено и към подобни случаи в бъдеще.

(31)

Заинтересованата страна изхожда от принципното допускане, че националните митнически органи са провели разследване по отношение на ZNSHINE и са конфискували значителни количества внос, който умишлено е деклариран неправилно. Освен това по мнението на заинтересованата страна общият размер на митата, избегнати от тримата производители износители, по отношение на които Комисията оттегли приемането на ангажимента (13), и от ZNSHINE, възлиза на неколкостотин милиона евро, което оправдава оттеглянето на ангажимента с обратна сила.

(32)

Комисията отхвърли това искане, тъй като няма правно основание за подобно оттегляне с обратна сила. Освен това националните митнически органи са изискали заплащането на антидъмпинговите и изравнителните мита за въпросните сделки; следователно не е необходимо оттегляне на ангажимента с обратна сила. Комисията счита за необходимо да отбележи и че в изявлението си заинтересованата страна е направила неподкрепени с доказателства допускания. Комисията отхвърля също така приведения от заинтересованата страна довод във връзка с предполагаемия размер на избегнатите мита като необосновано твърдение.

Ж.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА И НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ МИТА

(33)

Поради това, в съответствие с член 8, параграфи 7 и 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграфи 7 и 9 от основния антисубсидиен регламент, както и в съответствие с условията на ангажимента Комисията стигна до заключението, че приемането на ангажимента по отношение на ZNSHINE следва да се оттегли.

(34)

Като следствие от това, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, окончателното антидъмпингово мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, и окончателното изравнително мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013, се прилагат автоматично за вноса с произход или изпратен от КНР на разглеждания продукт, произвеждан от ZNSHINE (допълнителен код по ТАРИК: B923), считано от деня на влизане в сила на настоящия регламент.

(35)

За сведение, в таблицата в приложението към настоящия регламент са изброени производителите износители, по отношение на които приемането на ангажимента с Решение за изпълнение 2014/657/ЕС остава незасегнато,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемането на ангажимента по отношение на ZNSHINE PV-TECH CO. LTD и неговото свързано дружество в Европейския съюз, обхванати заедно от допълнителен код по ТАРИК B923, се оттегля.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(3)  ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66.

(8)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214.

(9)  ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30.

(11)  Съображение 14 и сл. от Регламент за изпълнение (ЕС) № 856/2010 на Съвета от 27 септември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2008 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на амониев нитрат с произход от Русия (ОВ L 254, 29.9.2010 г., стр. 5).

(12)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на дружествата:

Наименование на дружеството

Допълнителен код по ТАРИК

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


19.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1404 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

164,5

MK

51,2

ZZ

107,9

0709 93 10

TR

126,8

ZZ

126,8

0805 50 10

AR

131,3

CL

152,1

UY

156,6

ZA

147,7

ZZ

146,9

0806 10 10

EG

253,2

IL

390,7

TR

145,0

US

339,9

ZZ

282,2

0808 10 80

AR

83,5

BR

92,3

CL

130,2

NZ

141,5

US

115,3

ZA

133,6

ZZ

116,1

0808 30 90

AR

77,5

CL

137,6

NZ

196,6

TR

133,8

ZA

106,7

ZZ

130,4

0809 30 10, 0809 30 90

MK

69,5

TR

129,6

ZZ

99,6

0809 40 05

BA

32,3

IL

99,6

MK

36,8

XS

57,7

ZZ

56,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

19.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1405 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2015 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, по отношение на вписванията за Естония, Латвия и Литва

(нотифицирано под номер С(2015) 5912)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В приложението към посоченото решение се определят границите и се изброяват определени области на посочените държави членки, разграничени според равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Този списък включва определени области в Естония, Италия, Латвия, Литва и Полша.

(2)

През август 2015 г. Естония съобщи за няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Едно от тези огнища при домашни свине e възникнало в област, изброена в част III (в близост до области, изброени в част I) на посоченото приложение, а друго огнище е възникнало в област, вписана в част II на същото приложение.

(3)

През август 2015 г. Латвия съобщи за две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези огнища на болестта са възникнали в области, изброени в част II на посоченото приложение.

(4)

През август 2015 г. Литва съобщи за няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Шест от тези огнища на болестта са възникнали в области, изброени в част II на посоченото приложение.

(5)

При оценката на риска, който представлява здравословното състояние на животните по отношение на болестта в Естония, Латвия и Литва, следва да се вземе предвид настоящото развитие на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете. С цел мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, предвиден в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взето под внимание сегашното здравословно състояние на животните по отношение на посочената болест в тези държави членки.

(6)

Поради това Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Kallaste,

град Kunda,

град Mustevee,

град Pärnu,

град Rakvere,

град Tartu,

окръг Harjumaa,

окръг Läänemaa,

община Alatskivi,

община Are,

община Audru,

община Haaslava,

община Halinga,

община Haljala,

община Kadrina,

община Kambja,

община Kasepää,

община Koonga,

община Laekvere,

община Lavassaare,

община Luunja,

община Mäksa,

община Meeksi,

община Paikuse,

община Pala,

частта от община Palamuse, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

община Peipsiääre,

община Piirissaare,

община Rägavere,

община Rakvere,

община Saare,

община Sauga,

община Sindi,

община Sõmeru,

община Surju,

частта от община Tabivere, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

община Tahkuranna,

община Tapa,

частта от община Tartu, разположена на изток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

община Tootsi,

община Tori,

община Tõstamaa,

община Vara,

община Varbla,

община Vihula,

община Vinni,

община Viru-Nigula,

община Võnnu.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Krimuldas: община Krimuldas,

в окръг Ogres: общините Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala и Mazozolu,

в окръг Priekuļu: общините Priekuļu и Veselavas,

окръг Amatas,

окръг Cēsu,

окръг Ikšķiles,

окръг Inčukalna,

окръг Jaunjelgavas,

окръг Ķeguma,

окръг Lielvārdes,

окръг Līgatnes,

окръг Mālpils,

окръг Neretas,

окръг Ropažu,

окръг Salas,

окръг Sējas,

окръг Siguldas,

окръг Vecumnieku,

окръг Viesītes.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Jurbarkas: старейшинства Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в районна община Pakruojis: старейшинства Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в районна община Panevežys: старейшинства Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio и Smilgių,

в районна община Raseiniai: старейшинства Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в районна община Šakiai: старейшинства Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

районна община Pasvalys,

районна община Vilkaviškis,

районна община Radviliškis,

община Kalvarija,

община Kazlų Rūda,

община Marijampolė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Augustów с градове Augustów, Nowinka, Sztabin и Bargłów Kościelny в окръг Augustowski,

общини Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże и част от Zabłudów (югозападната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в окръг Białostocki,

общини Czyże, Hajnówka с град Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele и Czeremcha в окръг Hajnowski,

общини Grodzisk, Dziadkowice и Milejczyce в окръг Siemiatycki,

общини Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec в окръг Wysokomazowiecki,

общини Krasnopol и Puńsk в окръг Sejneński,

общини Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в окръг Suwalski,

община Rutki в окръг Zambrowski,

общини Suchowola и Korycin в окръг Sokólski,

окръг Bielski,

окръг M. Białystok,

окръг M. Suwałki,

окръг Moniecki.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Vändra,

град Viljandi,

окръг Ida-Virumaa,

окръг Põlvamaa,

окръг Raplamaa,

частта от община Suure-Jaani, разположена на запад от път 49,

частта от община Tamsalu, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Viiratsi, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на община Viiratsi,

община Abja,

община Häädemeeste,

община Halliste,

община Karksi,

община Kõpu,

община Pärsti,

община Saarde,

община Vändra.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Krimuldas: община Lēdurgas,

в окръг Limbažu: общините Skultes, Vidridžu, Limbažu и Umurgas,

в окръг Ogres: общините Krapes, Madlienas и Menģeles,

в окръг Priekuļu: общините Liepas и Mārsnēnu,

в окръг Salacgrīvas: община Liepupes,

окръг Aizkraukles,

окръг Aknīstes,

окръг Alūksnes,

окръг Apes,

окръг Baltinavas,

окръг Balvi,

окръг Cesvaines,

окръг Ērgļu,

окръг Gulbenes,

окръг Ilūkstes,

окръг Jaunpiebalgas,

окръг Jēkabpils,

окръг Kocēnu,

окръг Kokneses,

окръг Krustpils,

окръг Līvānu,

окръг Lubānas,

окръг Madonas,

окръг Pārgaujas,

окръг Pļaviņu,

окръг Raunas,

окръг Rugāju,

окръг Skrīveru,

окръг Smiltenes,

окръг Varakļānu,

окръг Vecpiebalgas,

окръг Viļakas, републикански град Jēkabpils,

републикански град Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинства Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Šilų, Bukonių и в старейшинство Žeimių: селищата Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена южно от път N. A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в районна община Kėdainiai: старейшинства Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в районна община Kupiškis: старейшинства Alizava, Kupiškis, Noriūnai и Subačius,

в районна община Panevėžys: старейшинства Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių и Velžio,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių

в районна община Varėna: старейшинства Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

градска община Alytus,

градска община Kaišiadorys,

градска община Kaunas,

градска община Panevežys,

градска община Vilnius,

районна община Alytus,

районна община Biržai,

районна община Druskininkai,

районна община Lazdijai,

районна община Prienai,

районна община Širvintos,

районна община Ukmergė,

районна община Vilnius,

община Birštonas,

община Elektrėnai.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków и част от Zabłudów (североизточната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в окръг Białostocki,

общини Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór и Sidra в окръг Sokólski,

общини Giby и Sejny с град Sejny в окръг Sejneński,

общини Lipsk и Płaska в окръг Augustowski,

общини Narew, Narewka и Białowieża в окръг Hajnowski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Elva,

град Jõgeva,

град Põltsamaa,

град Võhma,

окръг Järvamaa,

окръг Valgamaa,

окръг Võrumaa,

частта от община Palamuse, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Suure-Jaani, разположена на изток от път 49,

частта от община Tabivere, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tamsalu, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Tartu, разположена на запад от железопътната линия Tallinn-Tartu,

частта от община Viiratsi, разположена на изток от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на община Viiratsi,

община Jõgeva,

община Kolga-Jaani,

община Konguta,

община Kõo,

община Laeva,

община Nõo,

община Paistu,

община Pajusi,

община Põltsamaa,

община Puhja,

община Puurmani,

община Rakke,

община Rannu,

община Rõngu,

община Saarepeedi,

община Tähtvere,

община Tarvastu,

община Torma,

община Ülenurme,

община Väike-Maarja.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Limbažu: общините Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в окръг Salacgrīvas: общините Ainažu и Salacgrīvas,

окръг Aglonas,

окръг Alojas,

окръг Beverīinas,

окръг Burtnieku,

окръг Ciblas,

окръг Dagdas,

окръг Daugavpils,

окръг Kārsavas,

окръг Krāslavas,

окръг Ludzas,

окръг Mazsalacas,

окръг Naukšēnu,

окръг Preiļu,

окръг Rēzeknes,

окръг Riebiņu,

окръг Rūjienas,

окръг Streņču,

окръг Valkas,

окръг Vārkavas,

окръг Viļānu,

окръг Zilupes,

републикански град Daugavpils,

републикански град Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: частта от старейшинство Svėdasai, разположена северно от път № 118,

в районна община Jonava: старейшинства Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos и в старейшинство Žeimiai: селата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

в районна община Kaišiadorys: старейшинства Palomenės, Pravieniškių и частта от старейшинство Rumšiškių, разположена на север от път N. A1,

в районна община Kaunas: старейшинства Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в районна община Kėdainiai: старейшинство Pelėdnagių,

в районна община Kupiškis: старейшинства Šimonys и Skapiškis,

в районна община Šalčininkai: старейшинства Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

в районна община Varėna, старейшинства Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,

градска община Jonava,

районна община Ignalina,

районна община Moletai,

районна община Rokiškis,

районна община Švencionys,

районна община Trakai,

районна община Utena,

районна община Zarasai,

община Visaginas.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общините Gródek и Michałowo в окръг Białostocki,

общините Krynki, Kuźnica, Sokółka и Szudziałowo в окръг Sokólski.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области на Сардиния.“


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

19.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/27


Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило трябва да се проверят в последната версия на документа на ИКЕ на ООН относно статута — TRANS/WP.29/343/, който е на разположение на следния адрес:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Правило № 14 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване ISOFIX и горните лентови устройства за закрепване ISOFIX и местата за сядане, съвместими със стандарта i-Size [2015/1406]

Включващо всички текстове в сила до:

Допълнение 5 към серия от изменения 07 — Дата на влизане в сила: 10 юни 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВИЛО

1

Обхват

2

Определения

3

Заявление за одобрение

4

Одобрение

5

Спецификации

6

Изпитвания

7

Оглед по време на статичните изпитвания на устройствата за закрепване на обезопасителни колани и след тези изпитвания

8

Промяна и разширение на одобрение на тип превозно средство

9

Съответствие на производството

10

Санкции при несъответствие на производството

11

Инструкции за експлоатация

12

Окончателно прекратяване на производството

13

Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитвания за одобряване, и на органите по одобряването на типа

14

Преходни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Съобщение

Приложение 2

Оформление на знаците за одобрение на типа

Приложение 3

Разположение на точките на ефективно закрепване на обезопасителните колани

Приложение 4

Процедура за определяне на точката „H“ и действителния ъгъл на торса за места за сядане в моторни превозни средства

Приложение 5

Устройство за изпитване на опън

Приложение 6

Минимален брой на точките на закрепване и местоположение на долните устройства за закрепване

Приложение 7

Динамичните изпитвания като алтернатива на статичните изпитвания за якост на устройства за закрепване на обезопасителните колани

Приложение 8

Спецификации на манекените

Приложение 9

Системи за закрепване „ISOFIX“ и горни лентови устройства за закрепване „ISOFIX“

Приложение 10

Места за сядане по стандарта i-Size

1.   ОБХВАТ

Настоящото правило се прилага по отношение на:

а)

превозни средства от категории M и N (1) по отношение на техните устройства за закрепване на обезопасителни колани за възрастни пътници на седалки, гледащи напред, гледащи обратно на посоката на движението или гледащи встрани от посоката на движението;

а)

превозни средства от категория M1 по отношение на техните системи за закрепване ISOFIX и горни лентови устройства за закрепване ISOFIX, предназначени за закрепване на системи за обезопасяване на деца. Други категории превозни средства, оборудвани със системи за закрепване ISOFIX, също трябва да съответстват предписанията на настоящото правило;

в)

превозни средства от която и да е категория по отношение на техните места за сядане, съвместими със стандарта i-Size, ако такива са определени от производителя на превозното средство.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящото правило:

2.1.

„Одобрение на превозно средство“ е одобрение на тип превозни средства, оборудвани с устройства за закрепване на определен тип обезопасителни колани.

2.2.

„Тип превозно средство“ е категория моторни превозни средства, които не се различават съществено по отношение на такива основни характеристики като размери, форма и материали на компонентите на конструкцията на превозното средство или на седалките, към които са закрепени устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване „ISOFIX“ и горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, ако има такива, и, ако якостта на устройствата за закрепване е подложена на динамично изпитване, а якостта на пода на превозното средство е подложена на статично изпитване в случая на места за сядане по стандарта i-Size, по отношение на характеристиките на който и да е компонент от обезопасителната система, и особено на функцията на ограничителя на натоварването, който оказва въздействие върху силите, действащи върху устройствата за закрепване на обезопасителните колани.

2.3.

„Устройства за закрепване на колани“ са елементи от конструкцията на превозното средство или от конструкцията на седалките, или други части от превозното средство, към които са прикрепени комплектуваните обезопасителни колани.

2.4.

„Точка на ефективно закрепване на обезопасителните колани“ е точката, която се използва обичайно, както е уточнено в точка 5.4, за установяване на ъгъла на всеки елемент от обезопасителния колан по отношение на ползвателя му, т. е. точката, към която трябва да се прикрепи лента, за да се осигури позиция на колана, отговаряща на предвидената му позиция, когато е сложен, и която точка може да бъде или не реалната точка на закрепване на колана в зависимост от конфигурацията на механизма на обезопасителния колан и неговото закрепване към устройството за закрепване.

2.4.1.

Например в следните случаи:

2.4.1.1.

когато водачът на лентата е част от конструкцията на превозното средство или на седалката, за точка на ефективно закрепване се приема средната точка на водача на лентата в мястото на излизане на лентата от него отстрани на ползвателя; както и

2.4.1.2.

когато обезопасителният колан достига директно от ползвателя до механизъм за прибиране на колана, прикрепен към конструкцията на превозното средство или седалката без междинен водач за лентата, за точка на ефективно закрепване се приема пресечната точка на оста на макарата за навиване на лентата и равнината, преминаваща през централната линия на лентата върху макарата.

2.5.

„Под“ е долната част на каросерията на превозното средство, свързваща страничните му стени. В този смисъл подът включва ребра, щамповани елементи и, според случая, други укрепвания, дори когато те са монтирани под пода, като например надлъжни и напречни елементи.

2.6.

„Седалка“ е конструкция, независимо дали е вградена или не в конструкцията на превозното средство, заедно с тапицерията ѝ, предвидена за сядане на един възрастен човек. Терминът означава както отделна седалка, така и част от седалка тип пейка, предназначена за сядане на един човек.

2.6.1.

„Предна пътническа седалка“ е която и да е седалка, чиято „най-предна точка Н“ се намира във вертикалната напречна равнина, минаваща през точката R на водача, или пред нея.

2.6.2.

„Гледаща напред седалка“ означава седалка, която може да се използва, когато превозното средство е в движение, и която гледа към предната част на превозното средство по начин, при който вертикалната равнина на симетрия на седалката образува ъгъл по-малък от + 10° или – 10° с вертикалната равнина на симетрия на превозното средство.

2.6.3.

„Гледаща назад седалка“ означава седалка, която може да се използва, когато превозното средство е в движение, и която гледа към предната част на превозното средство по начин, при който вертикалната равнина на симетрия на седалката образува ъгъл по-малък от + 10° или – 10° с вертикалната равнина на симетрия на превозното средство.

2.6.4.

„Гледаща настрани седалка“ означава седалка, която може да се използва, когато превозното средство е в движение, и която гледа към една от страните на превозното средство по начин, при който вертикалната равнина на симетрия на седалката образува ъгъл от 90° (± 10°) с вертикалната равнина на симетрия на превозното средство.

2.7.

„Група седалки“ е или седалка тип пейка, или отделни седалки, разположени една до друга (т.е., така, че предните устройства за закрепване на една седалка са на една линия със задните устройства за закрепване на друга седалка или пред тях, и на една линия с предните устройства за закрепване на друга седалка или зад тях), и на които има място за сядане на един или повече възрастни пътници.

2.8.

„Седалка тип пейка“ е конструкция, комплектувана с тапицерия, предназначена за сядане на повече от един възрастен човек.

2.9.

„Тип седалка“ е категория седалки, които не се различават съществено по отношение на такива основни характеристики като:

2.9.1.

формата, размерите и материалите на конструкцията на седалката;

2.9.2.

типа и размерите на системите за регулиране и всички заключващи системи;

2.9.3.

типа и размерите на устройствата за закрепване на обезопасителните колани върху седалката, на устройството за закрепване на седалката и на съответните части от конструкцията на превозното средство.

2.10.

„Устройство за закрепване на седалката“ е системата, чрез която комплектуваната седалка е закрепена към конструкцията на превозното средство, включително и засегнатите елементи от конструкцията на превозното средство.

2.11.

„Система за регулиране“ е система, чрез която седалката или части от нея могат да се регулират в положения, подходящи за телосложението на седящия в седалката; с помощта на това приспособление може, по-специално, да се извършва:

2.11.1.

преместване в надлъжно направление;

2.11.2.

преместване във вертикално направление;

2.11.3.

ъглово изместване.

2.12.

„Система за преместване“ е устройство, позволяващо преместване или завъртане на седалката или една от нейните части без фиксирана междинна позиция, с цел осигуряване на лесен достъп до пространството зад седалката.

2.13.

„Застопоряваща система“ е устройство, което позволява седалката и нейните елементи да останат в която и да е позиция на употреба, и включва устройства, позволяващи застопоряване както на облегалката по отношение на седалката, така и на седалката по отношение на превозното средство.

2.14.

„Базова зона“ е пространството между две вертикални надлъжни равнини, разположени на 400 mm една от друга и симетрични по отношение на точка Н, което пространство е определено чрез ротация от вертикалата към хоризонталата на апарат, наподобяващ глава, описан в Правило № 21, приложение 1. Апаратът се позиционира съгласно цитираното приложение към Правило № 21 и се установява на максимална дължина 840 mm.

2.15.

„Ограничител на натоварването върху гръдния кош“ е част от обезопасителния колан и/или от седалката и/или от превозното средство, чието предназначение е да ограничи равнището на силите на задържане, действащи върху гръдния кош на пътника в случай на сблъсък.

2.16.

„ISOFIX“ е система за закрепване на системи за обезопасяване на деца към конструкцията на превозното средство, която включва две неподвижни устройства за закрепване, монтирани върху конструкцията на превозното средство, две съответстващи неподвижни приставки за закрепване върху системата за обезопасяване на дете и средство за ограничаване завъртането по оста на системата за обезопасяване на дете.

2.17.

„Позиция ISOFIX“ означава място, което позволява монтирането на:

а)

универсална обърната напред система за обезопасяване на дете „ISOFIX“, отговаряща на определението в Правило № 44;

б)

полууниверсална обърната назад система за обезопасяване на дете ISOFIX, отговаряща на определението в Правило № 44;

в)

полууниверсална гледаща назад система за обезопасяване на дете ISOFIX, отговаряща на определението в Правило № 44;

г)

или полууниверсална гледаща настрани система за обезопасяване на дете ISOFIX, отговаряща на определението в Правило № 44;

д)

система за обезопасяване на дете ISOFIX, съгласно определението в Правило № 44;

е)

система за обезопасяване на дете i-Size, съгласно определението в Правило № 129;

ж)

система за обезопасяване на дете ISOFIX, съгласно определението в Правило № 129.

2.18.

„Долно устройство за закрепване ISOFIX“ е хоризонтална корава щанга с кръгло сечение и с диаметър 6 mm, монтирана към конструкцията на превозното средство или на седалката, върху която може да се постави и закрепи система за обезопасяване на дете ISOFIX с помощта на приставки за закрепване ISOFIX.

2.19.

„Система за закрепване „ISOFIX“ е система, включваща две долни устройства за закрепване „ISOFIX“, която заедно с устройството против завъртане е предназначена за закрепване на система за обезопасяване на дете „ISOFIX“.

2.20.

„ПРИСТАВКА ISOFIX“ е един от двата свързващи елемента, изпълняващи изискванията на Правило № 44 или Правило № 129, монтирани върху конструкцията на системата за обезопасяване на дете „ISOFIX“ и съвместими с долни устройства за закрепване „ISOFIX“.

2.21.

„Система за обезопасяване на дете „ISOFIX“ е система за обезопасяване на дете, изпълняваща изискванията на Правило №44 или Правило № 129, която е предназначена за прикрепване към система за закрепване „ISOFIX“.

2.22.

„Устройство за изпитване чрез статични сили (SFAD)“ е изпитвателно приспособление, върху което се монтират системи за закрепване „ISOFIX“ за превозни средства и с помощта на което чрез статични изпитвания се проверява якостта на тези системи и възможността конструкцията на превозното средство или седалките да ограничат завъртането на системите. Изпитвателното приспособление за долните устройства за закрепване и за горните лентови устройства е описано на фигури 1 и 2 от приложение 9, а също и устройство SFADSL (опорен крак), с което се оценяват местата за сядане i-Size по отношение на якостта на пода на превозното средство. Пример за SFADSL е даден на фигура 3 от приложение 10.

2.23.

„Устройство против завъртане“

а)

Устройството против завъртане, предназначено за ползване с универсална система за обезопасяване на дете ISOFIX, се състои от горна лента ISOFIX.

б)

Устройство против завъртане, предназначено за ползване с полууниверсална система за обезопасяване на дете „ISOFIX“, се състои или от горна лента, или от арматурното табло на превозното средство, или от опорен крак, чието предназначение е да ограничи завъртането на системата за обезопасяване в случай на челен удар.

в)

Устройство против завъртане, предназначено за ползване със система за обезопасяване на дете i-Size, се състои от горна лента или от опорен крак, чието предназначение е да ограничи завъртането на системата за обезопасяване в случай на челен удар.

г)

При системите ISOFIX, i-Size, универсалните и полууниверсалните системи за обезопасяване на дете „ISOFIX“ самата седалка на превозното средство не представлява устройство против завъртане.

2.24.

„Горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ е приспособление, например щанга, монтирано в определена зона и предназначено да приема съединител за горна лента „ISOFIX“ и да предава силите на задържане от лентата към конструкцията на превозното средство.

2.25.

„Съединител ISOFIX за горна лента“ е устройство, предназначено да бъде прикрепено към горно лентово устройство за закрепване ISOFIX.

2.26.

„Катарама за горна лента „ISOFIX“ е съединител за горна лента „ISOFIX“, с чиято помощ обикновено се прикрепва горна лента „ISOFIX“ към горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“, както е илюстрирано на фигура 3 от приложение 9 към настоящото правило.

2.27.

„Горна лента „ISOFIX“ е здрава тъкана лента (или подобна), която свързва горната част на система за обезопасяване на дете „ISOFIX“ с устройството за закрепване на горна лента „ISOFIX“, и която е снабдена с устройство за регулиране, устройство за отпускане и съединител за горна лента „ISOFIX“.

2.28.

„Водещо устройство“ е устройство, което помага при инсталирането на системата за обезопасяване на дете „ISOFIX“, като способства за точното напасване на приставките за закрепване „ISOFIX“ на системата за обезопасяване на дете „ISOFIX“ към долните устройства за закрепване „ISOFIX“ с цел улесняване на закрепването.

2.29.

„Приспособление за обезопасяване на дете“ е приспособление съобразно една от осемте „ISOFIX“ категории за размер, отговарящо на дефиницията в точка 4 от приложение 17 — допълнение 2 към Правило № 16, и по-специално такова, чиито размери са дадени във фигури 1 — 7 от упомената точка 4. Тези приспособления за обезопасяване на дете се използват съгласно Правило № 16, за да се провери кои класове размери на системите за обезопасяване на дете „ISOFIX“ могат да се монтират на позициите „ISOFIX“ в превозното средство. Освен това, едно от приспособленията за обезопасяване на дете, т. нар. ISO/F2 (B) или ISO/F2X(B1), описано в Правило № 16 (приложение 17, допълнение 2) се използва в настоящото правило за проверка на местоположението и достъпността на системите за закрепване „ISOFIX“.

2.30.

„Обем на оценка на петата на опората“ e обемът, показан на фигури 1 и 2 от приложение 10 към настоящото правило, в който ще се намира стъпалото на опорен крак на системата за обезопасяване на дете i-Size, определена в Правило № 129, и който поради това подът на превозното средство трябва да пресича.

2.31.

„Контактна повърхност на пода на превозното средство“ е областта на пресичане на горната повърхност на пода на превозното средство, (включително тапицерията, настилката, пеноматериала и др.) с обема на оценка на стъпалото на опорния крак, проектиран да издържа усилията на опората на системата за обезопасяване на дете i-Size, определена в правило № 129.

2.32.

„Място за сядане i-Size“е място за сядане, ако такова е било дефинирано от производителя на превозното средство, което е проектирано да поеме система за обезопасяване на дете i-Size, определена в Правило № 129, което отговаря на изискванията, определени в настоящото правило.

3.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

3.1.   Заявлението за одобрение на тип превозно средство по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване „ISOFIX“, горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“ и местата за сядане i-Size, ако има такива, се подава от производителя на превозното средство или от надлежно упълномощен негов представител.

3.2.   То се придружава от документите, упоменати по-долу, в три екземпляра със следните специфични данни:

3.2.1.

чертежи на основната конструкция на превозното средство в подходящ мащаб, на които е показано положението на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, точките на ефективно закрепване на обезопасителните колани (ако е приложимо), на системите за закрепване „ISOFIX“, на горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, ако има такива, както и, при наличие на места за сядане i-Size, на контактната повърхността с пода на превозното средство и подробни чертежи на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, на системите за закрепване ISOFIX, ако има такива, на устройствата за закрепване на горното лентово устройство, ако има такова, както и на точките, към които те са закрепени, а при местата за сядане i-Size, на контактната повърхност на пода на превозното средство;

3.2.2.

спецификация на използваните материали, които могат да се отразят на якостта на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване „ISOFIX“ и горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, ако има такива, и при места за сядане i-Size, на контактната повърхност на пода на превозното средство;

3.2.3.

техническо описание на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване „ISOFIX“ и горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, ако има такива;

3.2.4.

по отношение на устройства за закрепване на обезопасителни колани, на системите за закрепване „ISOFIX“ и горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, ако има такива, прикрепени към конструкцията на седалката:

3.2.4.1.

подробно описание на типа превозно средство, по отношение на конструкцията на седалките, устройства за закрепване на седалките и техните системи за регулиране и застопоряване;

3.2.4.2.

достатъчно подробни чертежи, изработени в подходящ мащаб, на седалките, на тяхното закрепване към превозното средство и на техните системи за регулиране и застопоряване;

3.2.5.

доказателства, че обезопасителният колан или системата за обезопасяване, използвана в изпитването за одобрение на устройствата за закрепване, отговаря на изискванията на Правило № 16, в случаите когато производителят на превозното средство е избрал алтернативното динамично изпитване на якост.

3.3.   По избор на производителя, превозно средство, представително за типа превозни средства, подлежащи на одобряване, или частите на превозното средство, които се смятат за съществени за изпитването на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, за изпитването на системите за закрепване „ISOFIX“ и горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, ако има такива, за изпитването на повърхността на контакт с пода на превозното средство при места за сядане i-Size, от техническата служба, провеждаща изпитванията за одобрение, се предоставят на тази служба.

4.   ОДОБРЕНИЕ

4.1.   Ако превозното средство, заявено за одобрение съгласно настоящото правило, отговаря на съответните изисквания на настоящото правило, се издава одобрение за въпросния тип превозно средство.

4.2.   За всеки одобрен тип се определя номер на одобрението. Първите две цифри на този номер (понастоящем 07, отговарящи на серия изменения 07) указват серията изменения, включващи най-новите главни технически изменения на правилото към момента на издаване на одобрението. Една и съща страна по Спогодбата не може да присвоява един и същ номер на различни типове превозни средства, съгласно определението в точка 2.2 по-горе.

4.3.   Страните по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, биват уведомявани за всяко одобрение, разширение, отказ, отмяна на одобрение или окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство съгласно настоящото правило, посредством формуляр, който съответства на образеца от приложение 1 към настоящото правило.

4.4.   На всяко превозно средство, което съответства на одобрен по настоящото правило тип превозно средство, на видно и леснодостъпно място, определено във формуляра за одобряване, се поставя международна маркировка за одобряване, състояща се от:

4.4.1.

оградена с окръжност буква „E“, следвана от отличителния номер на държавата, която е издала одобрението (2);

4.4.2.

номерът на настоящото правило, поставен вдясно от окръжността, предвидена в точка 4.4.1;

4.4.3.

буквата „e“, поставена вдясно от номера на настоящото правило, когато става дума за одобрение на типа, издадено въз основа динамичното изпитване от приложение 7.

4.5.   Ако превозното средство съответства на тип превозно средство, одобрен съгласно едно или няколко правила, приложени към Спогодбата, в държавата, издала одобрението съгласно настоящото правило, не е необходимо да се повтаря символът, указан в точка 4.4.1; в такива случаи допълнителните номера и символи по всички правила, по силата на които е издадено одобрение в държавата, издала одобрението по реда на настоящото правило, се поставят във вертикални колони вдясно от символа, предписан в параграф 4.4.1.

4.6.   Маркировката за одобряване трябва да бъде ясна,четлива и незаличима.

4.7.   Маркировката за одобрение се поставя в близост или върху табелката с данни на превозното средство, поставена от производителя.

4.8.   В приложение 2 към настоящото правило са дадени примери за оформление на маркировката за одобрение.

5.   СПЕЦИФИКАЦИИ

5.1.   Определения (вж. приложение 3)

5.1.1.   Точката H е базова точка, съгласно определението в точка 2.3 от приложение 4 към настоящото правило, която трябва да бъде определена в съответствие с процедурата, определена в цитираното приложение.

5.1.1.1.   Точка H′ е базова точка, съответстваща на точката H, съгласно определението в точка 5.1.1, която се определя за всяка нормална позиция, в която се използва седалката.

5.1.1.2.   Точка R е базовата точка за сядане, отговаряща на определението в точка 2.4 от приложение 4 към настоящото правило.

5.1.2.   Триизмерната координатна система е дефинирана в допълнение 2 към приложение 4 към настоящото правило.

5.1.3.   Точки L1 и L2 са долните точки на ефективно закрепване на обезопасителните колани.

5.1.4.   Точка С е точка, разположена на 450 mm по вертикалата над точка R. Ако разстоянието S, обаче, дефинирано в точка 5.1.6, е не по-малко от 280 mm, и ако алтернативната формула BR = 280 mm + 0,8 S, уточнена в точка 5.4.4.3, е избрана от производителя, вертикалното разстояние между C и R е 500 mm.

5.1.5.   Ъглите α1 и α2 са съответно ъглите между една хоризонтална равнина и равнините, перпендикулярни на средната надлъжна равнина на седалката и преминаващи през точката R и точките L1 и L2.

Ако седалката е регулируема, това изискване трябва да бъде удовлетворено и за точките H на всички нормални положения за шофиране или пътуване, както е посочено от производителя на превозното средство.

5.1.6.   S е разстоянието в милиметри между горните точки на ефективно закрепване на обезопасителните колани и базова равнина P, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство, дефинирано, както следва:

5.1.6.1.

ако седящото положение е ясно определено от формата на седалката, равнината P е средната равнина на тази седалка.

5.1.6.2.

ако няма ясно определено положение:

5.1.6.2.1.

равнината P за седалката на водача на превозното средство е вертикална равнина, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство, която преминава през центъра на волана в равнината на окръжността на волана, когато воланът, ако е регулируем, е в централна позиция.

5.1.6.2.2.

Равнината P за пътника на предната странична седалка е симетрична на тази за водача.

5.1.6.2.3.

Равнината P за задното странично седящо място е посочената от производителя, при условие че са спазени следните ограничения за разстоянието A между надлъжната средна равнина на превозното средство и равнината P:

А

е по-голямо или равно на 200 mm, ако седалката тип пейка е проектирана за сядане на само двама пътници,

А

е по-голямо или равно на 300 mm, ако седалката тип пейка е проектирана за сядане на повече от двама пътници.

5.2.   Общи изисквания

5.2.1.   Устройствата за закрепване на обезопасителни колани трябва бъдат проектирани, изработени и разположени по такъв начин, че:

5.2.1.1.

да позволяват монтиране на подходящ обезопасителен колан. Устройствата за закрепване на обезопасителни колани на предните странични места трябва да позволяват монтиране на обезопасителни колани, оборудвани с механизъм за прибиране с макара, като се отчитат по-специално якостните характеристики на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, освен ако производителят доставя превозното средство оборудвано с други типове обезопасителни колани, които включват механизми за прибиране. Ако устройствата за закрепване са пригодени само за определени типове обезопасителни колани, тези типове трябва да бъдат посочени във формуляра по параграф 4.3 по-горе;

5.2.1.2.

да ограничават до минимум риска от изплъзване на обезопасителните колани, когато са поставени правилно;

5.2.1.3.

да ограничават до минимум риска от увреждане на лентите на обезопасителните колани, дължащо се на контакт с остри твърди елементи от конструкцията на превозното средство или на седалката;

5.2.1.4.

да осигуряват съответствието на превозното средство, при нормалната му употреба, с предписанията на настоящото правило;

5.2.1.5.

за устройства за закрепване, които могат да заемат различни положения, за да се позволи влизането на хора в превозното средство и да се обезопасят пътниците, спецификациите, съдържащи се в настоящото правило, се прилагат към устройствата за закрепване в положението на ефективно обезопасяване.

5.2.2.   Всяка система за закрепване „ISOFIX“ и всяко горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“, монтирани или предвидени за монтиране, за ползване със система за обезопасяване на дете „ISOFIX“, както и повърхността на контакт с пода на превозното средство на всяко едно място за сядане i-Size, трябва да бъдат проектирани, изработени и разположени по такъв начин, че:

5.2.2.1.

Всяка система за закрепване „ISOFIX“ и всяко горно лентово устройство за закрепване, както и повърхността на контакт с пода на превозното средство на всяко място за сядане i-Size, трябва да гарантират съответствието на превозно средство, при нормалната му употреба, с разпоредбите на настоящото правило.

Всяка система за закрепване „ISOFIX“ и горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“, които могат да се монтират на произволно превозно средство, също трябва да съответстват на разпоредбите на настоящото правило. Поради това такива устройства за закрепване се описват в заявлението за одобрение на типа.

5.2.2.2.

Съпротивлението на системите за закрепване ISOFIX и горните лентови устройства за закрепване ISOFIX е проектирано за ползване с всички системи за обезопасяване на деца ISOFIX в тегловните групи 0; 0+; и 1 съгласно определението в правило № 44.

5.2.2.3.

За системата за обезопасяване на дете i-Size, определена в правило № 129, трябва да се проектира система за закрепване ISOFIX, горно лентово устройство за закрепване ISOFIX и повърхност на контакт с пода на превозното средство на местата за сядане i-Size.

5.2.3.   Системи за закрепване ISOFIX, компоновка и разположение:

5.2.3.1.

Всяка система за закрепване „ISOFIX“ представлява напречна хоризонтална корава щанга (щанги) с диаметър 6 mm ± 0,1 mm, която (които) покрива/т две зони с минимална ефективна дължина 25 mm, разположени върху една ос, съгласно фиг. 4 към приложение 9.

5.2.3.2.

Всяка система за закрепване „ISOFIX“, монтирана към място за сядане в превозно средство трябва да е разположена на не по-малко от 120 mm зад проектираната точка H, определена съгласно приложение 4 към настоящото правило, като това разстояние се измерва хоризонтално и нагоре до центъра на щангата.

5.2.3.3.

За всяка система за закрепване „ISOFIX“, монтирана в превозното средство, трябва да се удостовери възможността за закрепване на определеното от производителя на превозното средство приспособление за обезопасяване на дете „ISOFIX“„ISO/F2“ (B) или „ISO/F2X“ (B1), описано в Правило № 16 (приложение 17, допълнение 2).

В позициите i-Size трябва да могат да се разположат приспособления за обезопасяване на дете от класове на големина „ISO/F2X“ (B1), и „ISO/R2“ (D), както и пространството за оценка на монтажа на опорен крак, определено в Правило № 16 (приложение 17, допълнение 2)

5.2.3.4.

Долната повърхност на приспособлението за обезопасяване на дете „ISOFIX“, определено от производителя на превозното средство в точка 5.2.3.3, трябва да има ъгли на разположение, попадащи в следните граници, като ъглите са измерени по отношение на базовите равнини на превозното средство, определени в приложение 4, допълнение 2 към настоящото правило:

а)

ъглово преместване в надлъжната равнина: 15° ± 10°;

б)

ъглово преместване в напречната равнина: 0° ± 5°;

в)

преместване в хоризонталната равнина: 0° ± 10°.

За позициите i-Size, при условие че границите, посочени в точка 5.2.3.4, не са надвишени, се допуска най-късите опорни крака в зависимост от пространството за оценка на стъпалото на опорен крак да имат ъглово преместване около напречната ос, който е по-голям от ъгъла, който иначе би бил наложен от седалката или конструкцията на превозното средство. Трябва да бъде възможно да се монтира приспособление за обезопасяване на дете ISOFIX при по-голямо ъглово преместване около напречната ос.

5.2.3.5.

Системите за закрепване „ISOFIX“ са постоянно монтирани в работно положение или подлежащи на временно демонтиране. По отношение на подлежащите на временно демонтиране устройства за закрепване, изискванията, отнасящи се до системите за закрепване „ISOFIX“, трябва да бъдат изпълнени в монтирано работно положение.

5.2.3.6.

Всяка щанга за долно закрепване „ISOFIX“ (в монтирано положение) или всяко постоянно монтирано водещо устройство трябва да е видимо, без да е необходимо да се притиска седалката или облегалката, при наблюдение на щангата или водещото устройство във вертикална надлъжна равнина, преминаваща през центъра на щангата или водещото устройство, по продължение на линия, образуваща нагоре ъгъл 30 градуса с хоризонтална равнина.

Алтернатива на горното изискване е превозното средство да бъде маркирано с постоянни маркировки, поставени в съседство с всяка щанга или водещо устройство. Тази маркировка трябва да се състои от една от следните две схеми, по избор на производителя.

5.2.3.6.1.

Като минимум, символът от приложение 9, фигура 12, състоящ се от окръжност с минимален диаметър 13 mm и съдържаща пиктограма, отговаряща на следните изисквания:

а)

пиктограмата трябва да изпъква в цветово отношение върху фона на окръжността;

б)

пиктограмата трябва да бъде нанесена в близост до всяка щанга от системата;

5.2.3.6.2.

Думата „ISOFIX“, изписана с главни букви с височина минимум 6 mm.

5.2.3.7.

Изискванията от точка 5.2.3.6 не се прилагат за местата за сядане i-Size. Местата за сядане i-Size се маркират в съответствие с точка 5.2.5.1.

5.2.4.   Горни устройства за закрепване „ISOFIX“, компоновка и разположение:

 

По искане на производителя на превозните средства, описаните в точки 5.2.4.1 и 5.2.4.2 методи могат да се прилагат алтернативно.

 

Описаният в точка 5.2.4.1 метод може да се прилага само когато позицията на „ISOFIX“ е разположена върху седалка в превозното средство.

5.2.4.1.   При условията на точки 5.2.4.3 и 5.2.4.4, частта от всяко горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“, която е проектирана за свързване със съединител „ISOFIX“ към горната лента, трябва да е разположена не по-далече от 2 000 mm от базовата точка на раменете на пътника и в защрихованата зона, както е показано на фигури 6 — 10 към приложение 9, от предвиденото място за сядане, към което е монтирана, при съобразяване с модела, описан в SAE J 826 (юли 1995 г.) и показан в приложение 9, фиг. 5, съгласно следните условия:

5.2.4.1.1.

точката „H“ в модела е разположена в единствената проектна точка „H“ в най-долното и най-задно положение на седалката, с изключение на обстоятелството, че моделът е разположен странично по средата между двете долни устройства за закрепване „ISOFIX“;

5.2.4.1.2.

линията на торса на модела образува същия ъгъл по отношение на напречната вертикална равнина, както облегалката в нейното най-изправено положение; и

5.2.4.1.3.

моделът е разположен във вертикалната надлъжна равнина, която съдържа точката „H“ на модела.

5.2.4.2.   Зоната на горното лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ може като алтернатива да бъде разположена с помощта на приспособлението „ISO/F2“ (B), съгласно определението в Правило № 16 (приложение 17, допълнение 2, фиг. 2), в позиция „ISOFIX“, оборудвана с долни устройства за закрепване „ISOFIX“, показани на фиг. 11 от приложение 9.

Седалката се поставя в най-задно и най-долно положение, като облегалката се регулира в основно положение или съгласно препоръките на производителя.

В страничния изглед, горното лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ следва да бъде разположено зад задната повърхност на приспособлението „ISO/F2“ (B).

Пресечната точка между задната повърхност на приспособлението „ISO/F2“ (B) и хоризонталната права (приложение 9, фигура 11, бел. 3), съдържаща последната неподвижна точка с твърдост, по-голяма от 50 единици по Шор A в най-горната част на облегалката, определя базовата точка 4 (приложение 9, фигура 11) върху централната линия на приспособлението „ISO/F2“ (B). В тази базова точка горната граница на зоната на горното лентово устройство за закрепване се определя от максимален ъгъл от 45° над хоризонталната права.

В горния изглед, в базовата точка 4 (приложение 9, фиг. 11), максимален ъгъл от 90° в посока назад и встрани, в изглед отзад — максимален ъгъл от 40° дефинира 2 обема, които ограничават зоната на устройство за закрепване на горната лента „ISOFIX“.

Началото на горната лента „ISOFIX“ (5) съвпада с пресечната точка на устройството „ISO/F2“ (B) с равнината, разположена на разстояние 550 mm над хоризонталната повърхност (1) на устройството „ISO/F2“ (B) върху централната линия (6) на устройството „ISO/F2“ (B).

Освен това горното лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ трябва да е отдалечено на повече от 200, но не повече от 2 000 mm от началото на горната лента „ISOFIX“ в задната повърхност на приспособлението „ISO/F2“ (B), измерено по дължината на лентата, когато е изтеглена над облегалката към устройството за закрепване на горната лента „ISOFIX“.

5.2.4.3.   Частта от горно разположеното лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ в превозно средство, която е проектирана за свързване с съединителя „ISOFIX“ за горна лента, може да е разположена извън защрихованите зони, посочени в точка 5.2.4.1 или 5.2.4.2, ако разположението в рамките на тези зона не е целесъобразно и превозното средство е оборудвано с насочващо устройство, което:

5.2.4.3.1.

гарантира, че горната лента „ISOFIX“ функционира, както ако частта от устройството за закрепване, предназначена за свързване с устройството за закрепване „ISOFIX“ за горна лента би се намирала в защрихованата зона; както и

5.2.4.3.2.

е разположено на не по-малко от 65 mm зад линията на торса, когато се използва нетвърдо тъкано насочващо устройство или сгъваемо насочващо устройство, или е разположена на не по-малко от 100 mm зад линията на торса, когато се използва фиксирано твърдо насочващо устройство; както и

5.2.4.3.3.

в резултат на изпитването е установено, че след като е монтирано в работно положение, устройството има достатъчна якост, за да издържи с горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ натоварването, посочено в точка 6.6 от настоящото правило.

5.2.4.4.   Лентовото устройство за закрепване може да се помести в ниша на облегалката, при условие че не е в зоната на обхващане на лентата на колана в горната част на облегалката.

5.2.4.5.   Горното лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ трябва да е с такива размери, които да позволяват присъединяване на катарама за горна лента „ISOFIX“, илюстрирана на фиг. 3.

Около всяко горно разположено лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ трябва да е предвидено свободно пространство, позволяващо закачането и откачането на съединители.

Всички устройства за закрепване, разположени зад системата за закрепване ISOFIX, които могат да се използват за присъединяване на катарама за горна лента „ISOFIX“ или на съединител за горна лента ISOFIX, трябва да се проектират така, че по един или повече от посочените начини да се предотврати неправилно използване:

а)

да се проектират всички подобни устройства за закрепване в зоната на горното лентово устройство за закрепване ISOFIX като горни лентови устройства за закрепване „ISOFIX“; или

б)

да се маркират само горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, като се използва един от символите, показани на фигура 13 от приложение 9, или негов огледален образ; или

в)

да се маркират устройствата за закрепване, които не съответстват на а) или б) по-горе, с ясно указание, че тези устройства не се използват с каквато и да било система за закрепване „ISOFIX“.

За всяко горно лентово устройство за закрепване ISOFIX, покрито с капак, капакът трябва да е обозначен например с един от символите или огледален образ на един от символите, дадени във фигура 13 в приложение 9; капакът трябва да може да се отстранява без използване на инструменти.

5.2.5.   Изисквания за места за сядане по стандарта i-Size

Всяко място за сядане по стандарта i-Size, определено от производителя на превозното средство, трябва да отговаря на изискванията, определени в точки от 5.2.2 до 5.2.5.3.

5.2.5.1.   Обозначения

Всяко място за сядане по стандарта i-Size трябва да бъде маркирано с постоянни маркировки, поставени в съседство със системата (щанга или водещо устройство) на долните устройства за закрепване „ISOFIX“ на съответното място за сядане.

Минималната маркировка трябва да се състои от символа от приложение 10, фигура 4, представляващ квадрат с минимален размер 13 mm и съдържаща пиктограма, отговаряща на следните изисквания:

а)

пиктограмата трябва да изпъква в цветово отношение върху фона на квадрата;

б)

пиктограмата трябва да бъде нанесена в близост до всяка щанга от системата;

5.2.5.2.   Геометрични изисквания за местата за сядане по стандарта i-Size, свързани с опорни крака по стандарта i-Size

В допълнение към изискванията, определени в точки 5.2.3 и 5.2.4, трябва да се гарантира, че горната повърхност на пода на превозното средство (включително тапицерията, настилката, пеноматериалът и др.) се пресича с двете ограничаващи повърхнини по осите x и y на пространството за оценка на стъпалото на опорния крак, както е показано на фигури 1 и 2 от приложение 10 към настоящото правило.

Пространството за оценка на стъпалото на опорния крак се определя както следва (вж. също приложение 10, фигури 1 и 2 от настоящото правило):

а)

по широчина — от двете успоредни равнини, отстоящи на 100 mm от средната надлъжна равнина на приспособлението за обезопасяване на дете, монтирано в съответното място за сядане; както и

б)

по дължина — от двете равнини, перпендикулярни на равнината, определена от долната повърхност на приспособлението за обезопасяване на дете, и перпендикулярни на средната надлъжна равнина на приспособлението за обезопасяване на дете, отдалечени на 585 mm и 695 mm от равнината, преминаваща през осевите линии на долните закрепващи устройства ISOFIX и перпендикулярна на долната повърхност на приспособлението за обезопасяване на дете; както и

в)

по височина, от двете равнини, успоредни на долната повърхност на приспособлението за обезопасяване на дете и разположени на 270 mm и 525 mm под тази повърхност.

Ъгловото преместване около напречната ос, използвано в геометричната оценка по-горе, трябва да се измерва, както е показано в точка 5.2.3.4.

Съответствието с това изискване може да се докаже с действително изпитване, компютърна симулация или представителни чертежи.

5.2.5.3.   Изисквания за якостта на пода на превозното средство за местата за сядане, съвместими със стандарта i-Size

Цялата контактна повърхност с пода на превозното средство (вж. приложение 10, фигури 1 и 2) трябва да има достатъчна якост, така че да издържа натоварванията, на които е подложена при изпитванията в съответствие с точка 6.6.4.5.

5.3.   Минимален брой на монтираните закрепвания на колана и устройства за закрепване „ISOFIX“

5.3.1.   Всяко превозно средство от категории M и N (с изключение на превозните средства от категории M2 или M3, които попадат в класовете I или A1) трябва да бъде оборудвано с устройства за закрепване на обезопасителни колани, отговарящи на изискванията на настоящото правило.

5.3.1.1.   Устройствата за закрепване на система от обезопасителни колани с ремък, одобрена като обезопасителен колан от тип S (със или без механизъм (механизми) за прибиране), съгласно Правило № 16, трябва да отговарят на изискванията на Правило № 14, но допълнителното устройство или устройства за закрепване, предвидени за закрепване на лента (група ленти) за чатала, са освободени от изискванията за якост и местоположение по настоящото правило.

5.3.2.   Минималният брой на устройствата за закрепване на обезопасителни колани за всяко място за сядане, гледащо напред, назад или встрани от посоката на движението, е регламентиран в приложение 6.

5.3.3.   За страничните седалки, освен предните, обаче, в превозни средства категория N1, посочени в Приложение 6 и маркирани със символа Ø, се допускат две долни устройства за закрепване, когато е налице проход между седалката и най-близката странична стена на превозното средство, предвиден за предоставяне на достъп на пътниците до други части на превозното средство.

Пространство между седалка и странична стена на превозното средство се счита за проход, когато разстоянието между тази странична стена, при затворени врати, и вертикалната надлъжна равнина, преминаваща през осевата линия на съответната седалка, измерена в точка R и перпендикулярно на средната надлъжна равнина на превозното средство, е по-голямо от 500 mm.

5.3.4.   За предните средни седалки, показани в приложение 6 и маркирани със символа *, две долни устройства за закрепване се считат за достатъчни, когато предното стъкло на превозното средство се намира извън базовата зона, дефинирана в приложение 1 към Правило № 21; ако стъклото попада в базовата зона, се изисква наличието на три устройства за закрепване.

Що се отнася до устройствата за закрепване на обезопасителните колани, предното стъкло на превозното средство се счита за част от базовата зона, когато е налице възможност за влизането му в статичен контакт с уреда за изпитване, съобразно метода, описан в приложение 1 към Правило № 21.

5.3.5.   За всяко място за сядане, маркирано в приложение 6 със символа ╬, следва да са предвидени три устройства за закрепване на обезопасителни колани. Допуска се наличие само на две устройства за закрепване, когато е изпълнено едно от следните условия:

5.3.5.1.

налице е седалка или други части от превозното средство, съответстващи на Правило № 80, приложение 1, точка 3.5 точно пред съответното място за сядане; или

5.3.5.2.

никаква част от превозното средство не попада в рамките на базовата зона и не е възможно да попадне в тази зона, когато превозното средство е в движение; или

5.3.5.3.

части от превозното средство, попадащи в посочената базова зона, съответстват на изискванията за поглъщане на механична енергия, определени в Правило № 80, допълнение 6.

5.3.6.   За всички седалки, предвидени само за ползване, или седалки, предвидени за ползване само когато превозното средство е в покой, както и за всички седалки във всяко превозно средство, които не попадат в обхвата на точки 5.3.1—5.3.4, не се изискват устройства за закрепване на обезопасителни колани. Ако обаче превозното средство е оборудвано с устройства за закрепване за тези седалки, тези устройства трябва да съответстват на предписанията на настоящото правило. Не е необходимо всяко устройство за закрепване, предназначено за ползване само в комбинация с обезопасителен колан или друга система за обезопасяване за лице с увреждания съгласно Правило № 107, серия от изменения 02, приложение 8, да съответства на изискванията на настоящото правило.

5.3.7.   По отношение на горното ниво в превозни средства на две нива, изискванията за средното предно седящо място се прилагат и по отношение на страничните предни седящи места.

5.3.8.   Минимален брой на изискваните позиции „ISOFIX“:

5.3.8.1.

Всяко превозно средство от категория M1 трябва да бъде оборудвано с поне две ISOFIX позиции, отговарящи на изискванията на настоящото правило.

Минимум две от позициите „ISOFIX“ трябва да бъдат оборудвани едновременно със система за закрепване „ISOFIX“ и горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“.

Броят и типът на приспособленията „ISOFIX“, описани в Правило № 16, които могат да се монтират на всяка позиция „ISOFIX“, са определени в Правило № 16.

5.3.8.2.

Независимо от разпоредбата на точка 5.3.8.1, когато едно превозно средство е оборудвано само с един ред седалки, не се изисква наличие на позиция „ISOFIX“.

5.3.8.3.

Независимо от разпоредбата на точка 5.3.8.1, поне една от двете системи от позиции „ISOFIX“ трябва да бъде монтирана на втория ред седалки.

5.3.8.4.

Независимо от разпоредбата на точка 5.3.8.1, превозните средства от категория M1 трябва да имат само една система за позиция „ISOFIX“ за превозни средства с:

а)

не повече от две врати за пътници и

б)

предвидено задно място за сядане, при която близостта с компонентите на предаването и/или окачването пречи на монтажа на приспособления за закрепване ISOFIX в съответствие с точка 5.2.3; и

в)

показател на отношението на мощността към масата (PMR), който е по-голям от 140 съгласно определенията от Правило № 51, при следното определение на отношението мощност/маса (PMR):

PMR = (Pn/mt) * 1 000 kg/kW

където

Pn: максималната (номинална) мощност на двигателя, изразена в kW (3)

mro : маса на превозното средство в готовност за движение, изразена в kg.

mt = mro (за превозни средства от категория M1);

както и

г)

с двигател, който развива максимална (номинална) мощност, по-голяма от 200 kW.

Подобно превозно средство трябва да има само една система за закрепване „ISOFIX“ и едно горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ на предвидено предно място за сядане на пътник, комбинирани с устройство за дезактивиране на въздушната възглавница (ако това място за сядане е снабдено с въздушна възглавница) и с етикет с предупреждение, че на втория ред седалки не е налично място със система „ISOFIX“.

5.3.8.5.

Когато една система за закрепване „ISOFIX“ е монтирана на предно място за сядане, защитено с предна въздушна възглавница, се изисква монтиране на устройство за дезактивиране на тази въздушна възглавница.

5.3.8.6.

Независимо от разпоредбата на точка 5.3.8.1, когато е налице интегрирана „вградена“ система (системи) за обезопасяване на дете, броят на изискваните позиции „ISOFIX“ е минимум две минус броя на интегрираните „вградени“ системи за обезопасяване на деца в тегловните групи 0, 0+ или 1.

5.3.8.7.

Независимо от разпоредбата на точка 5.3.8.1, превозните средства със сгъваем покрив, отговарящи на определението по приложение 7, точка 8.1 от Консолидираната резолюция относно производството на превозни средства (R.E.3) (4), оборудвани с повече от един ред седалки, трябва да са оборудвани с минимум две долни устройства за закрепване „ISOFIX“. Когато в такива превозни средства е монтирано горно лентово устройство за закрепване „ISOFIX“, то трябва да отговаря на съответните изисквания на настоящото правило.

5.3.8.8.

Независимо от разпоредбата на точка 5.3.8.1 по-горе, не се изискват позиции „ISOFIX“ за линейки или погребални коли, както и за превозни средства за употреба от въоръжените сили, гражданската отбрана, противопожарните служби и силите, отговарящи за поддържането на обществения ред.

5.3.8.9.

Независимо от разпоредбите на точки 5.3.8.1 — 5.3.8.4, една или повече от задължителните позиции „ISOFIX“ могат да бъдат заменени от места за сядане по стандарта „i-Size“.

5.3.9.   По отношение на седалки, които могат да се завъртат или поставят в различни направления за ползване, когато превозното средство е в покой, изискванията на точка 5.3.1 се прилагат само по отношение на тези направления, които са предвидени за нормална употреба, когато превозното средство е в движение на пътя, в съответствие с настоящото правило. В такива случаи в информационния документ се включва бележка в този смисъл.

5.4.   Местоположение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани (вж. приложение 3, фигура 1)

5.4.1.   Общи положения

5.4.1.1.   Устройствата за закрепване на обезопасителни колани за всеки отделен обезопасителен колан, могат да са разположени изцяло в конструкцията на превозното средство или в конструкцията на седалката, или във всяка друга част на превозното средство, както и да са разпределени между тези местоположения.

5.4.1.2.   Всяко едно устройство за закрепване на обезопасителни колани може да се използва за закрепване на краищата на два съседни обезопасителни колана, при условие че са изпълнени изискванията за изпитване.

5.4.2.   Положение на долната точка на ефективно закрепване на обезопасителните колани

5.4.2.1.   Предни седалки, превозни средства от категория M1

В моторните превозни средства от категория M1 ъгълът α1 (на срещуположната страна по отношение на катарамата) трябва да попада в границите между 30 и 80 градуса, а ъгълът α2 (от страната на катарамата) трябва да попада в границите между 45 и 80 градуса. И двете изискванията по отношение на ъглите са валидни за всички нормални положения при пътуване на предните седалки. Когато поне един от ъглите α1 и α2 е постоянен (т.е. устройството за закрепване е фиксирано към седалката) във всички нормални позиции на употреба, неговата големина трябва да бъде 60 ± 10°. По отношение на регулируеми седалки със система за регулиране с ъгъл на наклон на облегалката по-малък от 20° (вж. приложение 3, фигура 1), ъгълът α1 може да е по-малък от посочената по-горе минимална стойност (30°), при условие че не е по-малък от 20°, в което и да е нормално положение на употреба.

5.4.2.2.   Задни седалки, превозни средства от категория M1

В моторните превозни средства от категория M1 ъглите α1 и α2 трябва да попадат в границите между 30 и 80 градуса за всички задни седалки. Ако задните седалки са регулируеми, горните ъгли са валидни за всички нормални положения при пътуване.

5.4.2.3.   Предни седалки, превозни средства от категория, различна от M1

В превозните средства от категории, различни от M1, ъглите α1 и α2 трябва да попадат в границите между 30 и 80 градуса за всички нормални положения на пътуване на предните седалки. Когато, по отношение на предните седалки в превозни средства с максимална експлоатационна маса, непревишаваща 3,5 t, поне един от ъглите α1 и α2 е постоянен във всички нормални положения на употреба, неговата стойност трябва да е 60 ± 10° (напр. устройство за закрепване, фиксирано към седалката).

5.4.2.4.   Задни седалки и специални предни или задни седалки, превозни средства от категории, различни от M1

За превозни средства от категории, различни от M1, по отношение на:

а)

скамейки;

б)

регулируеми седалки (предни и задни) със система за регулиране, както е описано в точка 2.12, с ъгъл на наклон на облегалката, по-малък от 20° (вж. приложение 3, фигура 1); и

в)

други задни седалки,

ъглите α1 и α2 могат да попадат в границите между 20° и 80° във всяко нормално положение на употреба. Когато, по отношение на предните седалки в превозни средства с максимална експлоатационна маса, непревишаваща 3,5 t, поне един от ъглите α1 и α2 е постоянен във всички нормални положения на употреба, неговата стойност трябва да е 60 ± 10° (напр. устройство за закрепване, фиксирано към седалката).

По отношение на седалки, различни от предните, на превозни средства от категории M2 и M3, ъглите α1 и α2 трябва да попадат в границите между 45 и 90 градуса при всички нормални положения на употреба.

5.4.2.5.   Разстоянието между двете вертикални равнини, успоредни на средната надлъжна равнина на превозното средство и всяка преминаваща през различна от двете долни точки на ефективно закрепване L1 и L2 за един и същ обезопасителен колан, не трябва да е по-малко от 350 mm. При седалки, гледащи настрани спрямо посоката на движение, разстоянието между двете вертикални равнини, успоредни на средната надлъжна равнина на седалката и всяка преминаваща през различна от двете долни точки на ефективно закрепване L1 и L2 за един и същ обезопасителен колан, не трябва да е по-малко от 350 mm. При разположени в средата места за сядане на задни редове в превозни средства от категории M1 и N1, споменатото разстояние трябва да е не по-малко от 240 mm, при условие че не е възможно да се размени средната задна седалка с която и да е от останалите седалки в превозното средство. Средната надлъжна равнина на седалката трябва да преминава между точките L1 и L2, като разстоянието между нея и тези точки трябва да е не по-малко 120 mm.

5.4.3.   Местоположение на горните точки на ефективно закрепване на обезопасителните колани (вж. приложение 3)

5.4.3.1.   Когато се използва лентов водач или сходно устройство, което влияе на положението на горните точки на ефективно закрепване на обезопасителните колани, това местоположение трябва да се определи по конвенционален начин посредством отчитане на местоположението на устройството за закрепване, когато надлъжната централна линия на лентата на колана преминава през точка J1, определена последователно, започвайки от точката R, чрез следните три отсечки:

RZ

:

отсечка от линията на торса, измерена в посока нагоре от точка R, и с дължина 530 mm;

ZX

:

отсечка, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство, измерена от точка Z в посока към устройството за закрепване, и с дължина 120 mm;

XJ1

:

отсечка, перпендикулярна на равнината, определена от отсечките RZ и ZX, измерена в направление напред от точка X, и с дължина 60 mm.

Точка J2 е определена симетрично на точка J1 по отношение на надлъжната вертикална равнина, преминаваща през описаната в параграф 5.1.2 линия на торса на манекена, разположен в съответната седалка.

Когато за осигуряване на достъп до предния и задния ред седалки е използвана конфигурация с две врати и горното устройство за закрепване е монтирано върху междупрозоречната колонка B, системата трябва да е проектирана така, че да не затруднява достъпа до превозното средство или излизането от него.

5.4.3.2.   Горната точка на ефективно закрепване на обезопасителните колани трябва да е разположена под равнината FN, която е перпендикулярна на средната надлъжна равнина на седалката и образува с линията на торса ъгъл 65°. Ъгълът може да се намали до 60° по отношение на задните седалки. Равнината FN трябва да е така разположена, че да пресича линията на торса в точка D по такъв начин, че отсечката DR = 315 mm + 1,8 S. Когато обаче S ≤ 200 mm, DR = 675 mm.

5.4.3.3.   Горната точка на ефективно закрепване на обезопасителните колани трябва да е разположена зад равнината FK, преминаваща перпендикулярно на средната надлъжна равнина на седалката и пресичаща линията на торса под ъгъл 120° в точка B, така че отсечката BR = 260 mm + S. Когато S ≥ 280 mm, производителят може да използва стойността на BR = 260 mm + 0,8 S по своя преценка.

5.4.3.4.   Стойността на S не може да е по-малка от 140 mm.

5.4.3.5.   Горната точка на ефективно закрепване на обезопасителните колани трябва да е разположена зад вертикална равнина, перпендикулярна на средната надлъжна равнина на превозното средство и преминаваща през точката R, както е показано в приложение 3.

5.4.3.6.   Горната точка на ефективно закрепване на обезопасителните колани трябва да е разположена над хоризонтална равнина, преминаваща през точката C, определена в точка 5.1.4.

5.4.3.6.1.   Независимо от разпоредбата в точка 5.4.3.6, горната точка на ефективно закрепване на обезопасителните колани за пътническите седалки в превозни средства от категории M2 и M3 може да бъде разположена под нивото, посочено в тази точка, при условие че са спазени следните изисквания:

а)

обезопасителният колан или седалката трябва да имат трайна маркировка за идентифициране на местоположението на горната точка на ефективно закрепване на обезопасителния колан, изисквано за удовлетворяване на условието за минималната височина на горната точка на ефективно закрепване на обезопасителния колан, посочена в точка 5.4.3.6. Маркировката трябва ясно да посочва на ползвателя кога закрепването е в положение да бъде използвано от възрастен с нормален ръст;

б)

горната точка на ефективно закрепване трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да има възможност за регулиране по височина с помощта на ръчно устройство за регулиране, което е лесно достъпно за ползвателя, когато той е седнал, удобно и лесно за употреба;

в)

горната точка на ефективно закрепване трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да се предотврати всякакво непреднамерено движение на закрепването, което би намалило ефективността на устройството при използване;

г)

производителят трябва да включи в ръководството за ползвателя ясни указания за регулирането на подобни системи, както и съвети за пригодността и ограниченията при употреба от страна на ползватели с нисък ръст.

5.4.3.7.   В допълнение към горното устройство за закрепване, описано в параграф 5.4.3.1, могат да бъдат предвидени други точки ефективно закрепване, ако е изпълнено едно от следните условия:

5.4.3.7.1.

Допълнителните устройства за закрепване съответстват на изискванията от точки 5.4.3.1—5.4.3.6.

5.4.3.7.2.

Допълнителните устройства за закрепване могат да се използват без помощта на инструменти, отговарят на изискванията по точки 5.4.3.5 и 5.4.3.6, и са разположени в една от зоните, определени чрез изместване с 80 mm нагоре или надолу във вертикално направление на зоната, показана на фигура 1 в приложение 3 към настоящото правило.

5.4.3.7.3.

Устройството (устройствата) е/са предвидено/и за монтиране на колани с ремък и отговаря/т на изискванията, изложени в точка 5.4.3.6, ако това устройство/ устройства е/са разположено/и зад напречната равнина, преминаваща през базовата линия и се намира/т:

5.4.3.7.3.1.

Когато е предвидено само едно устройство за закрепване, в площта, обща за два двустенни ъгъла, ограничени от вертикалите, преминаващи през точките J1 и J2, съгласно определението в точка 5.4.3.1, и чиито хоризонтални сечения са показани на фигура 2 към приложение 3 към настоящото правило;

5.4.3.7.3.2.

Когато са предвидени две устройства за закрепване, в рамките на този от описаните двустенни ъгли, който е по-подходящ, при условие, че всяко устройство за закрепване е отдалечено на не повече от 50 mm от симетрично разположената огледална позиция на другото устройство за закрепване по отношение на равнината P, съгласно определението в точка 5.1.6, на съответната седалка.

5.5.   Размери на отворите с резба за устройствата за закрепване

5.5.1.   Всяко устройство за закрепване трябва да има отвор с цолова резба с размер 7/16′′ 20 UNF 2B).

5.5.2.   Ако превозното средство е оборудвано от производителя с обезопасителни колани, които са прикрепени към всички устройства за закрепване, предписани за съответната седалка, не е задължително тези устройства да отговарят на изискването по точка 5.5.1, при условие, че те отговарят на останалите разпоредби на настоящото правило. В допълнение, изискването по точка 5.5.1 не се прилага към допълнителните устройства за закрепване, които отговарят на изискването по точка 5.4.3.7.3.

5.5.3.   Трябва да е възможно обезопасителният колан да се демонтира, без да се повреди устройството за закрепване.

6.   ИЗПИТВАНИЯ

6.1.   Общи изпитвания на устройства за закрепване на обезопасителни колани

6.1.1.   При спазване на разпоредбите на точка 6.2 и по искане на производителя,

6.1.1.1.   изпитванията могат да се провеждат върху некомплектувано шаси на превозно средство или върху напълно комплектувано превозно средство;

6.1.1.2.   изпитванията могат са ограничени само до устройствата за закрепване, свързани с една седалка или група седалки, при следните условия:

а)

въпросните устройства за закрепване да имат еднакви конструктивни характеристики с устройствата за закрепване, свързани с останалите седалки или групи седалки; както и

б)

когато такива устройства за закрепване са монтирани изцяло или частично на седалката или групата седалки, тази седалка или група седалки да имат еднакви конструктивни характеристики с останалите седалки или групи седалки;

6.1.1.3.   прозорците и вратите могат да са монтирани или не, а ако са монтирани, да са затворени или отворени;

6.1.1.4.   всякакви обикновено предвидени елементи от превозното средство, които могат да допринесат за здравината на конструкцията на превозното средство, могат да се монтират.

6.1.2.   Седалките трябва да са монтирани и установени в положение за шофиране или използване, избрано от техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията за одобрение, за да се възпроизведат най-неблагоприятните условия по отношение на якостта на системата. Положението на седалките трябва да бъде отразено в протокола. Ако наклонът на облегалката може да се регулира, тя трябва да бъде застопорена в посочено от производителя положение или, ако такова не е посочено, в положение, отговарящо на ефективен ъгъл на облегалката, възможно най-близък до 25° за превозни средства от категориите M1 и N1 и до 15° за превозни средства от всички останали категории.

6.2.   Застопоряване на превозното средство за провеждане на изпитвания на устройствата за закрепване на обезопасителни колани и на устройствата за закрепване„ISOFIX“

6.2.1.   Методът за застопоряване на превозното средство по време на изпитването трябва да бъде избран така, че да не повиши якостта на устройствата за закрепване на обезопасителните колани или устройствата за закрепване „ISOFIX“, както и на областта, в която те са монтирани, или да намали нормалната деформация на конструкцията.

6.2.2.   Устройство за застопоряване се приема за задоволително, ако не оказва никакво въздействие върху област, обхващаща цялата ширина на конструкцията на превозното средство, и ако превозното средство или неговата конструкция е блокирана или фиксирана отпред на разстояние, не по-малко от 500 mm от устройството за закрепване, което се изпитва, и захванато или фиксирано отзад на разстояние, не по-малко от 300 mm от устройството за закрепване.

6.2.3.   Препоръчва се конструкцията на превозното средство да бъде поставена върху подпорни елементи, разположени приблизително в една линия с полуосите или, ако това е невъзможно, в една линия с точките на закрепване на окачването.

6.2.4.   Ако е приложен метод за застопоряване, различен от предписания в точки 6.2.1 — 6.2.3 от настоящото правило, следва да се представят доказателства, че приложеният метод е равностоен.

6.3.   Общи изисквания за изпитване на устройства за закрепване на обезопасителни колани

6.3.1.   Всички устройства за закрепване на обезопасителни колани към една група седалки трябва да се изпитват едновременно. Ако обаче е налице риск несиметрично натоварване на седалките и/или устройствата за закрепване да доведе до дефекти, може да се проведе допълнително изпитване с несиметрични натоварвания.

6.3.2.   Силата на опън трябва да се прилага напред под ъгъл от 10° ± 5° над хоризонталата в равнина, успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство.

Прилага се предварително обтягане с големина 10 % с толеранс ± 30 % от планираното изпитвателно натоварване; натоварването се увеличава до 100 % от планираното изпитвателно натоварване.

6.3.3.   Пълното натоварване трябва да се достига възможно най-бързо, като максималното време за прилагане на натоварването е 60 s.

Производителят обаче има право да поиска натоварването да се достигне в рамките на 4 s.

Устройствата за закрепване на обезопасителни колани трябва да издържат на планираното натоварване в продължение на не по-малко от 0,2 s.

6.3.4.   Устройствата за изпитване на опън, които ще се използват за описаните в точка 6.4 изпитвания, са показани в приложение 5. Показаните на фигура 1 в приложение 5 устройства се поставят на седалката и след това, при възможност, се притискат назад към облегалката, като в същото време лентата на обезопасителния колан се стяга плътно около тях. Устройството, показано в приложение 5, фигура 2, се поставя в работно положение и лентата на обезопасителния колан се стяга плътно около него. Не се изисква прилагане на предварително обтягане върху устройствата за закрепване на обезопасителните колани освен минималното, необходимо за правилно позициониране на изпитвателното устройство.

Използваното устройство за изпитване на опън с размери 254 mm или 406 mm, използвано при всяко място за сядане, трябва да бъде подбрано така, че ширината му да е възможно най-близка до разстоянието между долните устройства за закрепване.

Положението на устройството за изпитване на опън трябва да е избрано така, че да се избегнат всякакви взаимни въздействия по време на изпитването на опън, които могат да имат неблагоприятен ефект върху натоварването и неговото разпределение.

6.3.5.   Устройствата за закрепване на обезопасителни колани към седалки, на които са монтирани и горни устройства за закрепване, се изпитват при следните условия:

6.3.5.1.

Предни странични седалки:

Устройствата за закрепване на обезопасителни колани се подлагат на предписаното в точка 6.4.1 изпитване, при което натоварванията се предават върху тях посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на триточков обезопасителен колан, оборудван с механизъм за прибиране, включващо макара или лентов водач в зоната на горното устройство за закрепване на обезопасителния колан. В допълнение, ако броят на устройствата за закрепване е по-голям от предписания в точка 5.3, тези устройства за закрепване се подлагат на предвиденото в параграф 6.4.5 изпитване, при което натоварванията трябва да бъдат предадени върху устройствата за закрепване чрез устройство, възпроизвеждащо геометрията на типа обезопасителен колан, който е предвиден за монтиране върху тях.

6.3.5.1.1.

Когато механизмът за прибиране не е монтиран към предвиденото странично долно устройство за закрепване на обезопасителен колан или когато той е монтиран към горно устройство за закрепване на обезопасителни колани, долните устройства за закрепване на обезопасителни колани също се подлагат на предвиденото в точка 6.4.3. изпитване.

6.3.5.1.2.

В горния случай предвидените в точки 6.4.1 и 6.4.3 изпитвания могат да се проведат върху две различни шасита, по искане на производителя.

6.3.5.2.

Задни странични седалки и всички средно разположени седалки:

Устройствата за закрепване на обезопасителни колани се подлагат на изпитването, предписано в точка 6.4.2, при което натоварванията се предават върху тези устройства чрез устройство, възпроизвеждащо геометрията на триточков обезопасителен колан без механизъм за прибиране, както и на предвиденото в точка 6.4.3 изпитване, при което натоварванията се предават върху двете долни устройства за закрепване на обезопасителни колани посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на двуточков (надбедрен) колан. Двете изпитвания могат да се проведат върху две различни шасита, по искане на производителя.

6.3.5.3.

Когато производителят е оборудвал превозното средство с обезопасителни колани, по негово искане съответните устройства за закрепване на обезопасителни колани могат да бъдат подложени само на изпитване, при което натоварванията се предават върху тези устройства посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на типа обезопасителни колани, които ще се закрепват към тях.

6.3.6.   Когато за страничните и средно разположените седалки не са предвидени горни устройства за закрепване на обезопасителни колани, долните устройства за закрепване на обезопасителни колани се подлагат на изпитването, предписано в точка 6.4.3, при което натоварванията се предават върху тези устройства посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на двуточков (надбедрен) обезопасителен колан.

6.3.7.   Когато превозното средство е проектирано с оглед в него да се монтират други устройства, които не позволяват директно закрепване на обезопасителните колани към устройствата за закрепване без помощта на междинни водачи и др., или които налагат монтиране на помощни устройства за закрепване на обезопасителни колани, в допълнение към посочените в точка 5.3, обезопасителният колан или конструкцията от металокорд, шайби и др., от които се състои оборудването на обезопасителния колан, трябва да бъде закрепена чрез такова устройство към устройствата за закрепване на обезопасителни колани в превозното средство, а самите устройства за закрепване на обезопасителни колани да бъдат подложени на изпитването, предписано в точка 6.4.

6.3.8.   Може да се използва метод за изпитване, различен от предписания в точка 6.3, но трябва да бъдат представени доказателства, че приложеният метод е равностоен.

6.4.   Специфични изисквания за изпитване на устройства за закрепване на обезопасителни колани

6.4.1.   Изпитване в конфигурация на триточков обезопасителен колан, оборудван с механизъм за прибиране с макара или лентов водач, монтиран към горното устройство за закрепване на обезопасителния колан

6.4.1.1.   Към горното устройство за закрепване на обезопасителния колан се монтира специална макара или водач за металокорда или лентата, необходими за предаване на натоварването от устройството за изпитване на опън или от макарата или лентовия водач, предоставени от производителя.

6.4.1.2.   Върху устройството за изпитване на опън (вж. приложение 5, фигура 2), закрепено към устройствата за закрепване на същия обезопасителен колан, се прилага изпитвателно натоварване от 1 350 daN ± 20 daN, посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на горната коланна лента за обезопасяване на торса. По отношение на превозни средства от категории, различни от категориите M1 и N1, изпитвателното натоварване е 675 ± 20 daN, освен за превозни средства от категориите M3 и N3, за които изпитвателното натоварване е 450 ± 20 daN.

6.4.1.3.   В същото време към устройство за изпитване на опън, закрепено към двете долни устройства за закрепване на обезопасителни колани, се прилага сила на опън от 1 350 daN ± 20 daN (вж. приложение 5, фигура 1). По отношение на превозни средства от категории, различни от категориите M1 и N1, изпитвателното натоварване е 675 ± 20 daN, освен за превозни средства от категориите M3 и N3, за които изпитвателното натоварване е 450 ± 20 daN.

6.4.2.   Изпитване в конфигурация на триточков обезопасителен колан без механизъм за прибиране или с такъв механизъм, монтиран към горното устройство за закрепване

6.4.2.1.   Върху устройството за изпитване на опън (вж. приложение 5, фигура 2), закрепено към горното устройство за закрепване на обезопасителни колани и към срещуположното долно устройство за закрепване на същия обезопасителен колан, използващ, ако е предоставен от производителя, механизъм за прибиране на лентата, закрепен за горното устройство за закрепване, се прилага изпитвателно натоварване 1 350 daN ± 20 daN. По отношение на превозни средства от категории, различни от категориите M1 и N1, изпитвателното натоварване е 675 ± 20 daN, освен за превозни средства от категориите M3 и N3, за които изпитвателното натоварване е 450 ± 20 daN.

6.4.2.2.   В същото време към устройство за изпитване на опън, закрепено към долните устройства за закрепване на обезопасителни колани се прилага сила на опън от 1 350 daN ± 20 daN (вж. приложение 5, фигура 1). По отношение на превозни средства от категории, различни от категориите M1 и N1, изпитвателното натоварване е 675 ± 20 daN, освен за превозни средства от категориите M3 и N3, за които изпитвателното натоварване е 450 ± 20 daN.

6.4.3.   Изпитване в конфигурация на двуточков (надбедрен) обезопасителен колан

Върху устройство за изпитване на опън (вж. приложение 5, фигура 1), закрепено към двете долни устройства за закрепване на обезопасителни колани се прилага изпитвателно натоварване 2 225 daN ± 20 daN. По отношение на превозни средства от категории, различни от категориите M1 и N1, изпитвателното натоварване е 1 110 ± 20 daN, освен за превозни средства от категориите M3 и N3, за които изпитвателното натоварване е 740 ± 20 daN.

6.4.4.   Изпитване на устройства за закрепване на обезопасителни колани, вградени изцяло в конструкцията на седалката или разпределени между конструкцията на превозното средство и конструкцията на седалката

6.4.4.1.   Предвиденото в точки 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3 по-горе изпитване се провежда, ако е уместно, като същевременно за всяка седалка или група седалки се наслагва допълнителна сила, както е предвидено по-долу.

6.4.4.2.   Указаните в точки 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.3 натоварвания се допълват със сила, равна на 20 пъти масата на напълно оборудваната седалка. Инерционното натоварване се прилага към седалката или към отделни нейни части, в съответствие с физическото въздействие от масата на седалката върху устройствата за нейното закрепване. Определянето на допълнителното приложено натоварване или натоварвания и на разпределението на натоварванията се извършва от производителя и се съгласува с техническата служба.

По отношение на превозни средства от категориите M2 и N2, тази сила трябва да е равна на 10 пъти масата на напълно оборудваната седалка; за превозни средства от категориите M3 и N3, тази сила трябва да е равна на 6,6 пъти масата на напълно оборудваната седалка.

6.4.5.   Изпитване в конфигурация на обезопасителен колан от специален тип

6.4.5.1.   Върху устройството за изпитване на опън (вж. приложение 5, фигура 2), закрепено към устройствата за закрепване на такъв тип обезопасителен колан, се прилага изпитвателно натоварване 1 350 ± 20 daN посредством устройство, възпроизвеждащо геометрията на горната лента или ленти, обезопасяващи торса.

6.4.5.2.   В същото време към устройство за изпитване на опън (вж. приложение 5, фигура 3), закрепено към двете долни устройства за закрепване на обезопасителни колани се прилага сила на опън от 1 350 ± 20 daN.

6.4.5.3.   По отношение на превозни средства от категории, различни от категориите M1 и N1, изпитвателното натоварване е 675 ± 20 daN, освен за превозни средства от категориите M3 и N3, за които изпитвателното натоварване е 450 ± 20 daN.

6.4.6.   Изпитване по отношение на седалки, обърнати по посока, обратна на движението

6.4.6.1.   Точките на закрепване се изпитват с изпитвателните натоварвания, предписани в точки 6.4.1, 6.4.2 или 6.4.3, според случая. Във всеки отделен случай изпитвателното натоварване трябва да отговаря на натоварването, предписано за превозни средства от категориите M3 или N3.

6.4.6.2.   Изпитвателното натоварване се прилага в посока напред по отношение на изпитваното място за сядане в съответствие с процедурата, предписана в точка 6.3.

6.4.7.   Изпитване на седалки, гледащи настрани спрямо посоката на движението

6.4.7.1.   Точките на закрепване се изпитват с изпитвателните натоварвания, предписани в точка 6.4.3 за превозни средства от категория М3.

6.4.7.2.   Изпитвателното натоварване се прилага в посока напред по отношение на изпитваното място за сядане в съответствие с процедурата, предписана в точка 6.3. Ако седалките, гледащи настрани, са групирани върху основната структура, точките на закрепване на обезопасителните колани на всяко място за сядане от групата трябва да се изпитат поотделно. Освен това, основната конструкция трябва да се изпита според описанието в точка 6.4.8.

6.4.7.3.   Устройството за изпитване на опън, приспособено за седалки, гледащи настрани, е показано в приложение 5, фигура 1б.

6.4.8.   Изпитване на основната конструкция на седалки, гледащи настрани

6.4.8.1.   Основната конструкция на седалка, гледаща настрани, или на група такива седалки, се изпитва с изпитвателните натоварвания, предписани в точка 6.4.3 за превозни средства от категория М3.

6.4.8.2.   Изпитвателното натоварване се прилага в посока напред по отношение на изпитваното място за сядане в съответствие с процедурата, предписана в точка 6.3. Ако седалките, гледащи настрани, са групирани, основната конструкция трябва да се изпита едновременно за всяко място за сядане от групата.

6.4.8.3.   Точката за прилагане на натоварванията, предписани в точки 6.4.3 — 6.4.4, трябва да е възможно най-близка до точката „Н“ и до правата, определена от хоризонталната равнина и от вертикалната напречна равнина, преминаваща през съответната точка „Н“ на всяко място за сядане.

6.5.   По отношение на група седалки, както е описано в точка 1 от приложение 7, по желание на производителя може да се проведе предписаното в приложение 7 динамично изпитване като алтернатива на предписаното в точки 6.3 и 6.4 статично изпитване.

6.6.   Изисквания при провеждане на статично изпитване.

6.6.1.   Якостта на системите за закрепване „ISOFIX“ се изпитва посредством прилагане, съгласно процедурата, предписана в точка 6.6.4.3, на сили върху статичното устройство за прилагане на сили (SFAD), като приставките „ISOFIX“ са напълно закрепени.

При изпитване на горно разположено лентово устройство за закрепване „ISOFIX“ се провежда допълнително изпитване, както е предписано в разпоредбата на точка 6.6.4.4.

При изпитване на място за сядане, съвместимо със стандарта i-Size, се провежда допълнително изпитване на опорен крак, както е предписано в разпоредбата на точка 6.6.4.5.

Всички позиции „ISOFIX“ и/или места за сядане по стандарта i-Size на един ред седалки, които могат да се ползват едновременно, следва да се изпитват едновременно.

6.6.2.   Изпитването може да се провежда както върху напълно комплектувано превозно средство, така и върху такива части от превозното средство, които са достатъчно представителни по отношение на якостта и коравината на конструкцията на превозното средство.

Прозорците и вратите могат да са монтирани или не, а ако са монтирани, да са затворени или отворени.

Могат да се монтират всякакви нормално доставяни елементи, които могат да допринесат за здравината на конструкцията на превозното средство.

Изпитването може да се ограничи до позиции „ISOFIX“ или места за сядане по стандарта i-Size, отнасящи се само до една седалка или група седалки, при следните условия:

а)

изпитваната позиция „ISOFIX“ или i-Size да има еднакви конструктивни характеристики с позициите „ISOFIX“, отнасящи се до останалите седалки или групи седалки; и

б)

когато такива ISOFIX или i-Size позиции са монтирани изцяло или частично на седалката или групата седалки, тази седалка или група седалки или подът в случай на място за сядане по стандарта i-Size да имат еднакви конструктивни характеристики като останалите седалки или групи седалки.

6.6.3.   Ако седалките и облегалките за глава са регулируеми, те следва да се изпитват в положението, определено от техническата служба, попадащо в експлоатационните граници, предписани от производителя на превозното средство, както е предвидено в допълнение 3 към приложение 17 към Правило № 16.

6.6.4.   Сили, направления и допустими отклонения

6.6.4.1.   Сила от 135 N ± 15 N се прилага върху центъра на долната предна напречна щанга на статичното устройство за прилагане на сили с цел да се регулира надлъжното положение на задната приставка на устройството, за да се отстрани евентуална хлабина или напрежение между устройството и неговата опора.

6.6.4.2   Към статичното устройство за прилагане на сили (SFAD) се прилагат сили в направления напред и под ъгли, съгласно таблица 1.

Таблица 1

Направления на изпитвателните сили

По посока на движението

0° ± 5°

8 kN ± 0,25 kN

Под ъгъл

75° ± 5° (наляво и надясно от посоката на движение, или, ако само едната страна е уязвима, или ако двете страни са симетрични, само на едната страна)

5 kN ± 0,25 kN

Всяко от тези изпитвания може да се проведе върху различни шасита, по искане на производителя.

Силите по посока на движението се прилагат с първоначално ъглово отклонение от 10° ± 5° над хоризонталата. Силите под ъгъл се прилагат хоризонтално с отклонение 0° ± 5°. Върху точката на натоварване Х, посочена на фигура 2 в приложение 9, се прилага предварително натоварване от 500 N ± 25 N. Пълното натоварване трябва да се достига възможно най-бързо, като максималното време за прилагане на натоварването е 30 s. Производителят обаче има право да поиска натоварването да се достигне в рамките на 2 s. Натоварването се поддържа за минимален период от 0,2 s.

Всички измервания се извършват в съответствие с ISO 6487, с канал за данни от честотен клас (CFC) 60 Hz или друг еквивалентен метод.

6.6.4.3.   Изпитване само на система за закрепване „ISOFIX“:

6.6.4.3.1.

Изпитване със сила с направление по посока на движението:

Хоризонталното надлъжно отклонение (след предварително натоварване) на точка X от статичното устройство за прилагане на сили по време на прилагане на сила от 8 kN ± 0,25 kN трябва да е ограничено до 125 mm, като евентуална трайна деформация, включваща частично скъсване или счупване на което и да е долно устройство за закрепване „ISOFIX“ или областта около такова устройство, не се счита за дефект, ако устройството е издържало успешно предвидената сила за предвиденото време.

6.6.4.3.2.

Изпитване със сила под ъгъл:

Отклонението в посока на силата (след предварителното натоварване) в точка X на статичното устройство за прилагане на сили по време на прилагане на сила от 5 kN ± 0,25 kN трябва да е ограничено до 125 mm, като евентуална пластична деформация, включваща частично скъсване или счупване на което и да е долно устройство за закрепване „ISOFIX“ или областта около такова устройство, не се счита за дефект, ако устройството е издържало успешно предвидената сила за предвиденото време.

6.6.4.4.   Изпитване на системи за закрепване „ISOFIX“ и горно разположено лентово устройство за закрепване „ISOFIX“:

Между статичното устройство за прилагане на сили и горно лентово устройство за закрепване се прилага предварително натоварване от 50 N ± 5 N. Хоризонталното отклонение (след предварително натоварване) на точка X по време на прилагане на сила от 8 kN ± 0,25 kN трябва да е ограничено до 125 mm, като евентуална пластична деформация, включваща частично скъсване или счупване на което и да е долно устройство за закрепване ISOFIX и горно лентово устройство за закрепване или на областта около такова устройство, не се счита за дефект, ако устройството е издържало успешно предвидената сила за предвиденото време.

Таблица 2

Допустими отклонения

Посока на силата

Максимално допустимо отклонение в точка X на статичното устройство (SFAD)

По посока на движението

125 mm надлъжно

Под ъгъл

125 mm по посока на силата

6.6.4.5.   Изпитване за места за сядане, съвместими със стандарта i-Size:

Освен изпитванията, посочени в точки 6.6.4.3 и 6.6.4.4, трябва да се проведе и изпитване с модифицирано статично устройство за прилагане на сили, което представлява SFAD и включва сонда за изпитване на опорен крак, както е определено на фигура 3 от приложение 10. Устройството за изпитване на опорен крак трябва да се регулира по дължина и ширина за оценка на контактната повърхност на пода на превозното средство съгласно определението в точка 5.2.5.2 (вж. също и фигури 1 и 2 от приложение 10 към настоящото правило). Височината на устройството за изпитване на опорния крак трябва да се регулира така, че стъпалото на устройството за изпитване на опорния крак да бъде в контакт с пода на превозното средство. При стъпково регулиране на височината, трябва да се избере първото деление, на което опорният крак остава стабилен върху пода; при плавно регулиране на височината на устройството за изпитване на опорния крак, ъгълът на наклон на SFAD трябва да се увеличи с 1,5 ± 0,5 градуса във връзка с регулирането на устройството за изпитване на опорния крак.

Хоризонталното отклонение (след предварително натоварване) на точка X по време на прилагане на сила от 8 kN ± 0,25 kN трябва да е ограничено до 125 mm, като евентуална пластична деформация, включваща частично скъсване или счупване на което и да е долно устройство за закрепване ISOFIX, контактната повърхност на пода на превозното средство или на областта около такова устройство, не се счита за дефект, ако устройството е издържало успешно предвидената сила за предвиденото време.

6.6.5.   Допълнителни сили.

6.6.5.1.   Инерционни сили в седалката

По отношение на позиции за монтиране, при които натоварването се предава върху конструкцията на седалката, а не направо върху конструкцията на превозното средство, се провежда изпитване, с помощта на което да се установи дали якостта на устройствата за закрепване на седалката към конструкцията на превозното средство е достатъчна. При това изпитване, сила, равна на 20 пъти масата на съответните части от конструкцията на седалката се прилага хоризонтално и надлъжно в посока на движението върху седалката или съответната част от нейната конструкция, която сила съответства на физическото въздействие на масата на седалката върху устройствата за нейното закрепване. Определянето на допълнителното приложено натоварване или натоварвания и на разпределението на натоварванията се извършва от производителя и се съгласува с техническата служба.

По искане на производителя, при провеждане на описаните по-горе статични изпитвания, допълнителното натоварване може да се приложи към точката X на статичното устройство за прилагане на сили.

Ако горно разположеното лентово устройство за закрепване е вградено в конструкцията на седалката, това изпитване се провежда по отношение на горната лента „ISOFIX“.

Не се допуска скъсване на материал, като трябва да бъдат изпълнени изискванията по отношение на отклоненията, описани в таблица.

Забележка: Не се изисква провеждане на това изпитване, когато което и да е от устройствата за закрепване на системата от обезопасителни колани е вградено в конструкцията на някоя от седалките, и тази седалка е изпитана и одобрена по отношение на изпълнението на изискванията на настоящото правило за здравина на устройствата за закрепване за обезопасяване на възрастни пътници.

7.   ОГЛЕД ПО ВРЕМЕ НА СТАТИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ НА УСТРОЙСТВАТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ И СЛЕД ТЕЗИ ИЗПИТВАНИЯ

7.1.   Всички устройства за закрепване трябва да издържат успешно предписаните в точки 6.3 и 6.4 изпитвания. Възникването на пластични деформации, включително скъсване или счупване на което и да е устройство за закрепване или на областта около такова устройство, не се счита за дефект, ако устройството е издържало успешно предвидената сила за предвиденото време. По време на изпитването трябва да се спазват изискванията за минималните отстояния за долните точки за ефективно закрепване на обезопасителните колани, посочени в параграф 5.4.2.5., както и изискванията на параграф 5.4.3.6 относно горните точки за ефективно закрепване на обезопасителните колани

7.1.1.   За превозни средства от категория M1 с обща допустима маса до 2,5 t, ако горното устройство за закрепване на обезопасителни колани е монтирано върху конструкцията на седалката, не се допуска изместване по време на изпитването на горната точка за ефективно закрепване на обезопасителните колани напред от напречната равнина, преминаваща през точка R и точка C на съответната седалка (вж. фигура 1 в приложение 3 към настоящото правило).

За други превозни средства, освен изброените по-горе, не се допуска изместване на горната точка за ефективно закрепване на обезопасителните колани напред от напречна равнина, разположена под наклон от 10° по посока на движението и преминаваща през точката R на седалката.

Максималното изместване на горната точка за ефективно закрепване на обезопасителните колани се измерва по време на изпитването.

Ако изместването на горната точка за ефективно закрепване на обезопасителните колани надхвърля посочената по-горе максимална стойност, производителят е длъжен да докаже пред техническата служба, че за пътника не възниква опасност. Например, допуска се изпълнение на процедурата за изпитване съгласно Правило № 94 или изпитване с количка със съответен импулс, за да се демонстрира наличието на достатъчно пространство за оцеляване на пътника.

7.2.   В превозните средства, в които се използват такива устройства, механизмите за преместване и застопоряване на седалките, позволяващи на заемащите всички седящи места пътници да напуснат превозното средство, трябва да продължат да функционират чрез ръчно задвижване след преустановяване действието на теглителната сила.

7.3.   След провеждане на изпитванията се отбелязват всички повреди по устройствата за закрепване и носещите конструкции.

7.4.   По изключение, не е необходимо горните устройства за закрепване, монтирани към една или повече седалки в превозни средства от категориите M3 и M2 с максимална маса над 3,5 t, които отговарят на изискванията на Правило № 80, да отговарят на изискванията по точка 7.1 относно съответствието с разпоредбата на точка 5.4.3.6.

8.   ПРОМЯНА И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЕ НА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

8.1.   За всяка промяна на типа на превозното средство трябва да се уведоми органът по одобряване на типа, който е одобрил типа на превозното средство. В такъв случай органът може:

8.1.1.

да прецени, че направените промени не оказват съществено неблагоприятно въздействие и че превозното средство продължава да отговаря на изискванията; или

8.1.2.

да изиска допълнителен протокол от изпитване от техническата служба, отговаряща за провеждане на изпитванията.

8.2.   Потвърждението на одобрението или отказът на одобрение, в което се посочват измененията, се съобщава съгласно процедурата, посочена в точка 4.3 по-горе, на страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило.

8.3.   Компетентният орган, издаващ разширени на одобрението, определя сериен номер на съответното разширение и уведомява за него другите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, чрез образеца на съобщение по модела от приложение 1 към настоящото правило.

9.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Процедурите за съответствие на производството трябва да съответстват на определените в спогодбата, допълнение 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), като се спазват следните изисквания:

9.1.

Всяко превозно средство, върху което е поставена маркировка за одобрение съгласно изискванията на настоящото правило, трябва да съответства на одобрения тип превозни средства по отношение на детайлите, засягащи характеристиките на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, и системите за закрепване „ISOFIX“ и горните лентови устройства за закрепване „ISOFIX“.

9.2.

С цел проверка на съответствието, както е предвидено в точка 9.1 по-горе, достатъчен брой серийно произведени превозни средства, на които е поставена изискваната от настоящото правило маркировка за одобрение, се подлагат на проверки, извършвани на случаен принцип.

9.3.

Като правило, споменатите проверки се ограничават до измервания. Ако обаче е необходимо, превозните средства се подлагат на някои от изпитванията, описани в параграф 6. по-горе, избрани по преценка на техническата служба, отговорна за провеждане на изпитванията за одобряване.

10.   САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

10.1.   Издаденото по реда на настоящото правило одобрение за тип превозни средства може да бъде оттеглено, ако предвидените в точка 9.1 по-горе изисквания не се изпълняват, или ако устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване „ISOFIX“ или горни лентови устройства за закрепване „ISOFIX“ не преминат успешно предвидените в параграф 9 по-горе проверки.

10.2.   Ако договаряща се страна по Спогодбата, която прилага настоящото правило, отмени дадено одобрение, тя следва да уведоми незабавно останалите договарящи се страни, като изпрати съобщение, съставено по образеца, даден в приложение 1 към настоящото правило.

11.   ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Националните органи могат да изискат от производителите на моторни превозни средства, регистрирани от тях, да посочат ясно в инструкциите за ползване на превозните средства

11.1.   разположението на устройствата за закрепване; както и

11.2.   за монтиране на какви типове обезопасителни колани са предвидени устройствата за закрепване (вж. приложение 1, точка 5).

12.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Ако получателят на одобрението прекрати изцяло производството на даден тип устройства за закрепване на обезопасителни колани, системи за закрепване „ISOFIX“ или горно разположени лентови устройства за закрепване „ISOFIX“, одобрени в съответствие с настоящото правило, той е длъжен да информира за това органа, издал одобрението. След като получи съответното съобщение, органът информира за него останалите страни по Спогодбата от 1958 г., които прилагат настоящото правило, като изпраща съобщение, съставено по образеца, даден в приложение 1 към настоящото правило.

13.   НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ, КАКТО И НА ОРГАНИТЕ ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА.

Страните по Спогодбата от 1958 г., които прилагат настоящото правило, съобщават на секретариата на ООН наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитвания за одобрение, и на органите по одобряването на типа, които издават одобрения и на които трябва да бъдат изпращани издадените в други държави формуляри, удостоверяващи одобряване или разширяване, отказ или отменяне на одобрение.

14.   ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1.   Считано от датата на официално влизане в сила на серия от изменения 06, никоя страна по Спогодбата, прилагаща настоящото правило, не може да отказва издаване на одобрения на ИКЕ съгласно настоящото правило, изменено със серия от изменения 06.

14.2.   След изтичане на 2 години от влизането в сила на серията изменения 06 на настоящото правило, страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, са длъжни да издават одобрения на типа на ИКЕ, само когато са изпълнени изискванията на настоящото правило, изменени със серия изменения 06.

14.3.   След изтичане на 7 години от влизането в сила на серията изменения 06 на настоящото правило, страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, могат да отказват признаване на одобрения, които не са издадени в съответствие със серията изменения 06 към настоящото правило. Същевременно съществуващите одобрения за превозни средства от категории превозни средства, които не са засегнати от серията от изменения 06 на настоящото правило, остават валидни и страните по Спогодбата, прилагащи това правило, следва да продължат да ги приемат.

14.4.   По отношение на превозни средства, които не са засегнати от разпоредбата на точка 7.1.1 по-горе, одобренията, издадени по условията на серията изменения 04 към настоящото правило, остават валидни.

14.5.   По отношение на превозни средства, които не са засегнати от разпоредбите на допълнение 4 към серията изменения 05 към настоящото правило, съществуващите одобрения остават валидни, ако са издадени в съответствие със серията изменения 05, включително до допълнение 3 от нея.

14.6.   Считано от датата на влизане в сила на допълнение 5 към серия от изменения 05, никоя страна по договора, прилагаща настоящото правило, не може да отказва издаване на одобрения съгласно настоящото правило, изменено с допълнение 5 към серия от изменения 05.

14.7.   По отношение на превозни средства, които не са засегнати от разпоредбите на допълнение 5 към серията изменения 05 към настоящото правило, съществуващите одобрения остават валидни, ако са издадени в съответствие със серията изменения 05, включително до допълнение 3 от нея.

14.8.   Считано от 20 февруари 2005 г., по отношение на превозните средства от категория M1, страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, са длъжни да издават одобрения на типа на ИКЕ само когато са удовлетворени изискванията на настоящото правило във вида му след допълнение 5 към серията изменения 05.

14.9.   Считано от 20 февруари 2007 г., по отношение на превозните средства от категория M1, страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, могат да отказват признаване на одобрения, които не са издадени в съответствие с допълнение 5 към серията изменения 05 към настоящото правило.

14.10.   Считано от 16 юли 2006 г., по отношение на превозните средства от категория N, страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, са длъжни да издават одобрения, само когато типът превозно средство удовлетворява изискванията на настоящото правило, изменено във вида му след допълнение 5 към серията изменения 05.

14.11.   Считано от 16 юли 2008 г., по отношение на превозните средства от категория N, страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, могат да отказват признаване на одобрения, които не са издадени в съответствие с допълнение 5 към серията изменения 05 към настоящото правило.

14.12.   Считано от датата на официално влизане в сила на серия от изменения 07, никоя страна по Спогодбата, прилагаща настоящото правило, не може да отказва издаване на одобрения съгласно настоящото правило, изменено със серия от изменения 07.

14.13.   Считано от 24 месеца след датата на влизане в сила на серия от изменения 07, прилагащите настоящото правило страни по Спогодбата издават одобрения само ако са изпълнени изискванията на настоящото правило, изменено със серия от изменения 07.

14.14.   Считано от 36 месеца след датата на влизане в сила на серия от изменения 07, страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, могат да отказват да признават одобренията, които не са издадени в съответствие със серия от изменения 07 към настоящото правило.

14.15.   Въпреки точки 14.13 и 14.14, одобрения на категории превозно средство съгласно предшестващи серии от изменения на правилото, които не са засегнати от серия от изменения 07, остават в сила, като страните по Спогодбата, прилагащи правилото, трябва да продължават да ги приемат.

14.16.   Докато в националните изисквания на страните по Спогодбата към момента на присъединяване към настоящото правило не съществуват изисквания за задължително монтиране на устройства за закрепване на обезопасителни колани за сгъваемите седалки, тези страни могат да продължат да допускат липсата на монтирани устройства за целите на национално одобрение, като в този случай тези категории автобуси не могат да получат одобрение на типа съгласно настоящото правило.

14.17.   Считано от официалната дата на влизане в сила на допълнение 2 към серия от изменения 07, никоя страна по Спогодбата, прилагаща настоящото правило, не може да отказва да издаде одобрение на ИКЕ по настоящото правило, изменено с допълнение 2 към серия от изменения 07.

14.18.   След изтичане на 12 месеца от датата на влизане в сила на допълнение 2 към серията от изменения 07 страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, са длъжни да издават одобрения на типа само на тези типове превозни средства, които отговарят на изискванията на настоящото правило, изменено с допълнение 2 към серията от изменения 07.

14.19.   Страните по Спогодбата, които прилагат настоящото правило, не могат да отказват да издават разширения на одобрения, дори ако не са удовлетворени изискванията на допълнение 2 към серия от изменения 07 на настоящото правило.


(1)  Съгласно определението в Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, параграф 2.

(2)  Отличителните номера на страните по Спогодбата от 1958 г. са дадени в приложение 3 към Консолидираната резолюция за конструкцията на превозни средства (R.E.3), документ TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.

(3)  „(Номинална) мощност на двигателя“ означава мощността на двигателя, изразена в kW (ИКЕ) и измерена по метода на ИКЕ в съответствие с Правило № 85.

(4)  Документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, параграф 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОФОРМЛЕНИЕ НА ЗНАЦИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Образец А

(вж. точка 4.4 от настоящото правило)

Image

Горната маркировка за одобряване, положена върху превозно средство, показва, че съответният тип превозно средство е одобрен по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани в Нидерландия (E 4), съгласно Правило № 14, под номер 072439. Първите две цифри на номера на одобрението показват, че по време на издаването му в текста на Правило № 14 вече са отразени измененията от серия 07.

Образец Б

(виж точка 4.5 от настоящото правило)

Image

Горната маркировка за одобрение, положена върху превозно средство, показва, че съответният тип превозно средство е одобрен в Нидерландия (E 4) съгласно Правила № 14 и 24 (1). (Що се отнася до второто правило, коригираният коефициент на поглъщане на енергията е 1,30 m– 1). Цифрите в номерата на одобренията показват, че по време на издаването им в текста на Правило № 14 вече са отразени измененията от серия 07, а в текста на Правило № 24 са отразени измененията от серия 03.


(1)  Вторият номер е даден само като пример.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ НА ЕФЕКТИВНО ЗАКРЕПВАНЕ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ

Фигура 1

Местоположения на точките на ефективно закрепване на обезопасителните колани

(Според дадения примерен чертеж, горното устройство за закрепване е монтирано върху страничната стена на каросерията)

Image

Фигура 2

Горни точки за ефективно закрепване, отговарящи на разпоредбата на точка 5.4.3.7.3 от настоящото правило

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОЧКАТА „H“ И ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ЪГЪЛ НА ТОРСА ЗА СЕДЯЩИ МЕСТА В МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  (1)

 

Допълнение 1 — Описание на триизмерната машина за определяне на точка „H“ (1)

 

Допълнение 2 — Триизмерна координатна система (1)

 

Допълнение 3 — Контролни данни относно местата за сядане (1)


(1)  Процедурата е описана в приложение 1 към Консолидираната резолюция за конструкцията на превозни средства (R.E.3) (документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3 — www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ОПЪН

Фигура 1

Image

Фигура 1a

Image

Фигура 1б

Image

Фигура 2

(Размерите са в милиметри)

Image

За фиксиране на лентата, устройството за изпитване на опън на раменни колани може да бъде модифицирано чрез добавяне на два укрепващи елемента и/или болтове, за да се предотврати нежелано освобождаване на лентата по време на изпитването с теглене.

Фигура 3

(Размерите са в милиметри)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МИНИМАЛЕН БРОЙ НА ТОЧКИТЕ НА ЗАКРЕПВАНЕ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ДОЛНИТЕ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ

Категория превозно средство

Гледащи напред места за сядане

Гледащи назад

Гледащи настрани

Външно

Средно

 

 

 

Предно

Други

Предно

Други

 

 

M1

3

3

3

3

2

M2 ≤ 3,5 тона

3

3

3

3

2

M2 > 3,5 тона

3 

3 или 2 ╬

3 или 2 ╬

3 или 2 ╬

2

M3

3 

3 или 2 ╬

3 или 2 ╬

3 или 2 ╬

2

2

N1

3

3 или 2 Ø

3 или 2 ╬

2

2

N2 & N3

3

2

3 или 2 *

2

2

2

:

две долни устройства за закрепване, позволяващи монтиране на обезопасителен колан от тип B или от типове Br, Br3, Br4m или Br4Nm, когато това се изисква от Консолидираната резолюция за производство на превозни средства (R.E.3), приложение 13, допълнение 1.

3

:

две долни и едно горно устройство за закрепване, позволяващи монтиране на триточков обезопасителен колан от тип A или обезопасителни колани от типове Ar, Ar4m или Ar4Nm, когато това се изисква от Консолидираната резолюция за производство на превозни средства (R.E.3), приложение 13, допълнение 1.

Ø

:

отнася се за разпоредбата на точка 5.3.3 (допускат се две устройства за закрепване, ако мястото за сядане е вътрешно по отношение на пътека).

*

:

отнася се за разпоредбата на точка 5.4.3 (допускат се две устройства за закрепване, ако предното стъкло попада извън базовата зона).

:

отнася се до разпоредбата на точка 5.5.3 (допускат се две устройства за закрепване, ако в базовата зона няма никакви предмети).

:

отнася се до разпоредбата на точка 5.3.7 (специална разпоредба, отнасяща се до горното ниво на превозно средство).

Допълнение 1

Местоположение на долните закрепващи устройства — Изисквания само за ъглите

Седалка

M1

Различно от M1

Предна *

страна на катарамата (α2)

45° — 80°

30° — 80°

не от страната на катарамата (α1)

30° — 80°

30° — 80°

постоянен ъгъл

50° — 70°

50° — 70°

пейка — страна на катарамата (α2)

45° — 80°

20° — 80°

пейка — не от страната на катарамата (α1)

30° — 80°

20° — 80°

регулируема седалка с ъгъл на облегалката < 20°

45° — 80°

20° — 80°

20° — 80°

Задна ≠

 

30° — 80°

20° — 80° Ψ

Сгъваема

Не се изисква устройство за закрепване на обезопасителен колан.

Ако е монтирано устройство за закрепване: вж. изискванията по отношение на ъгъла за предна и задна седалка.

:

външни и средни.

*

:

ако ъгълът не е постоянен, вж. точка 5.4.2.1.

Ψ

:

45° — 90° при седалки в превозни средства от категории M2 и M3.


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ДИНАМИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА СТАТИЧНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ЯКОСТ НА УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ

1.   ОБХВАТ

В настоящото приложение е описано динамичното изпитване с количка, което може да се проведе като алтернатива на статичното изпитване за якост на устройствата за закрепване на обезопасителни колани, предвидени в точки 6.3 и 6.4 от настоящото правило.

Към такова алтернативно изпитване може да се пристъпи по искане на производителя на превозното средство, когато се изпитват група седалки, при които всички места за сядане са оборудвани с триточкови обезопасителни колани, снабдени с ограничители на натоварване върху гръдния кош, и когато групата седалки допълнително включва място за сядане, за което горното устройство за закрепване на обезопасителен колан е монтирано върху конструкцията на седалката.

2.   ПРЕДПИСАНИЯ

2.1.   В предвиденото в точка 3 от настоящото приложение динамично изпитване не се допуска скъсване на което и да е устройство за закрепване или в областта около такова. Допуска се обаче целенасочено скъсване, необходимо за функционирането на устройството за ограничаване на натоварването.

Трябва да се спазват минималните разстояния за долните точки за ефективно закрепване, посочени в точка 5.4.2.5 от настоящото правило, и изискванията за горните точки за ефективно закрепване, посочени в точка 5.4.3.6 от настоящото правило и, ако е приложимо, допълнени със следващата точка 2.1.1.

2.1.1.   За превозни средства от категория M1 с обща допустима маса, която не превишава 2,5 t, горното устройство за закрепване на обезопасителен колан, ако е монтирано към конструкцията на седалката, не бива да се измества напред от напречна равнина, преминаваща през точките R и C на съответната седалка (вж. фигура 1 в приложение 3 към настоящото правило).

За превозни средства, различни от посочените по-горе, горното устройство за закрепване на обезопасителен колан не бива да се измества напред от напречна равнина, разположена под наклон от 10° по посока на движението и преминаваща през точката R на седалката.

2.2.   В превозни средства, в които се използват такива устройства, механизмите за преместване и застопоряване, позволяващи на пътниците на всички места да напускат превозното средство, трябва да функционират чрез ръчно задвижване след приключване на изпитването.

2.3.   Инструкцията за използване на превозното средство трябва да включва информация, че всеки обезопасителен колан се заменя само с обезопасителен колан, одобрен за съответното място за сядане в превозното средство, и по-конкретно да посочва местата за сядане, на които могат да се монтират само подходящи обезопасителни колани, снабдени с ограничители на натоварването.

3.   УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИНАМИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ

3.1.   Общи условия

Към изпитването, описано в настоящото приложение се прилагат общите условия, описани в точка 6.1 от настоящото правило.

3.2.   Инсталация и подготовка

3.2.1.   Количка

Количката трябва да бъде изработена по такъв начин, че след изпитването да не възниква пластична деформация. Тя трябва да бъде насочена така, че по време на сблъсъка отклонението да не надхвърля 5° във вертикална равнина и 2° в хоризонтална равнина.

3.2.2.   Закрепване на шасито на превозното средство

Тази част от шасито на превозното средство, която се оценява като решаваща за коравината му, по отношение на устройствата за закрепване на седалките и на обезопасителните колани, се закрепва върху количката, съобразно изискванията по точка 6.2. от настоящото правило.

3.2.3.   Системи за обезопасяване

3.2.3.1.   Системите за обезопасяване (комплектувани седалки, обезопасителни колани и устройства за ограничаване на натоварването) се монтират върху шасито на превозното средство съобразно спецификациите за серийно производство на съответното превозно средство.

Частите от превозното средство, които гледат към изпитваната седалка (арматурно табло, седалки и др., в зависимост от изпитваната седалка) могат да се монтират върху изпитвателната количка. Ако има предна въздушна възглавница, тя следва да се дезактивира.

3.2.3.2.   По искане на производителя на превозното средство и след съгласуване с техническата служба, провеждаща изпитванията, някои компоненти от системите за обезопасяване, различни от комплектуваните седалки, механизмите на обезопасителните колани и устройствата за ограничаване на натоварването, се допуска да не бъдат монтирани върху изпитвателната количка или да бъдат заменени с компоненти с еквивалентна или по-малка твърдост, чиито размери съответстват на вътрешните габарити на превозното средство, при условие че изпитваната конфигурация е поне толкова неблагоприятна, колкото серийната конфигурация, по отношение на силите, действащи върху устройствата за закрепване на седалката и обезопасителните колани.

3.2.3.3.   Седалките се регулират съгласно изискванията на точка 6.1.2 от настоящото правило, в положението, избрано от техническата служба, провеждаща изпитванията, като даващо най-неблагоприятни условия по отношение на якостта на устройствата за закрепване, и съвместима с инсталирането в превозното средство на манекени.

3.2.4.   Манекени

Върху всяка седалка се поставя манекен, чиито размери и маса отговарят на изискванията на приложение 8, който се обезопасява чрез заключване на монтираните в превозното средство обезопасителни колани.

Не се изисква наличие на измервателна апаратура в манекена.

3.3.   Изпитване

3.3.1.   Количката се ускорява така, че през време на изпитването изменението на скоростта ѝ да е 50 km/h. Отрицателното ускорение на количката трябва да е в границите, предвидени в приложение 8 към Правило № 16.

3.3.2.   Ако е приложимо, допълнителните обезопасителни устройства (устройства за предварително обтягане и др., с изключение на въздушни възглавници) се активират съобразно инструкциите на производителя.

3.3.3.   Проверява се дали изместването на устройствата за закрепване на обезопасителните колани надхвърля допустимите граници, предвидени в точки 2.1 и 2.1.1 от настоящото приложение.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАНЕКЕНИТЕ  (1)

Маса

97,5 ± 5 kg

Височина в седнало положение:

965 mm

Ширина на ханша (седнало положение):

415 mm

Обиколка на ханша (седнало положение):

1 200 mm

Обиколка на талията (седнало положение):

1 080 mm

Дебелина на гръдния кош

265 mm

Обиколка на гръдния кош

1 130 mm

Височина на раменете

680 mm

Допустимо отклонение на всички размери:

± 5 процента

Забележка: Скица на размерите е дадена във фигурата по-долу.

Image

(1)  Устройства, описани в австралийския правилник за проектиране (ADR) 4/03 и във Федералния стандарт за безопасност на моторните превозни средства (FMVSS) № 208, се приемат за еквивалентни.


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СИСТЕМИ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ „ISOFIX“ И ГОРНИ ЛЕНТОВИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ „ISOFIX“

Фигура 1

Статично устройство за прилагане на сили (SFAD), изометрични изгледи

Image

Фигура 2

Статично устройство за прилагане на сили (SFAD), размери

(Размерите са в милиметри)

Image

Означение:

1

Точка на закрепване на горното лентово устройство.

2

Закрепване с шарнир за изпитването на твърдост, както е описано по-долу.

Твърдост на статичното устройство за прилагане на сили: Когато е закрепено към корава щанга(щанги) за закрепване, с предния напречен елемент на устройството, укрепен с корава щанга, закрепена в средата с надлъжен шарнир на 25 mm под основата на изпитвателното устройство (позволяващ извиване и усукване на основата на устройството), движението на точката X не трябва да надвишава 2 mm във всички посоки, когато силите се прилагат в съответствие с табл. 1 от параграф 6.6.4 от настоящото правило. Всякакви деформации на системите за закрепване „ISOFIX“ се изключват от измерванията.

Фигура 3

Размери на съединител за горна лента „ISOFIX“ (тип катарама)

(Размерите са в милиметри)

Image

Image

Фигура 4

Разстояние между двете долни зони на закрепване

Image

Фигура 5

Двуизмерен модел

(Размерите са в милиметри)

Image

Фигура 6

Местоположение на горно лентово устройство за закрепване ISOFIX, ISOFIX зона — страничен изглед

(Размерите са в милиметри)

Image

Означение

1

Ъгъл на гръбната плоскост

2

Пресечна линия на базовата равнина на линията на торса и подовата плоскост

3

Базова равнина на линията на торса

4

Точка „H“

5

Точка „V“

6

Точка „R“

7

Точка „W“

8

Вертикална надлъжна равнина

9

Дължина на обхващане на лентата от точка „V“: 250 mm

10

Дължина на обхващане на лентата от точка „W“: 200 mm

11

Разрез в равнината „М“

12

Разрез в равнината „R“

13

Линията представя повърхността на подовата плоскост, специфична за превозното средство, в границите на определената зона

Бележки:

1

Частта от горно лентово устройство за закрепване, която е проектирана за свързване с катарама за горна лента, трябва да е разположена в защрихованата зона

2

Точка „R“: контролна точка на рамото.

3

Точка „V“: контролна точка V, 350 mm по вертикалата над и 175 mm по хоризонталата зад точка „H“.

4

Точка „W“: контролна точка W, 50 mm по вертикалата под и 50 mm по хоризонталата зад точка „R“

5

Равнина „М“: базова равнина М, 1 000 mm по хоризонталата зад точка „R“.

6

Най-издадените повърхнини в зоната са получени чрез местене на края на двете линии на обхващане в предната част на зоната. Линиите на обхващане представляват минимално регулираната дължина от стандартни горни ленти, измерена от най-високата точка на система за обезопасяване на дете (точка „W“) или от точка, разположена по-ниско на задната страна на система за обезопасяване на дете (точка „V“).

Фигура 7

Местоположение на горно разположено лентово устройство за закрепване „ISOFIX“, „ISOFIX“ зона — увеличен страничен изглед на площта на обгръщане

(Размерите са в милиметри)

Image

Означение

1

Точка „V“

2

Точка „R“

3

Точка „W“

4

Дължина на обхващане на лентата от точка „V“: 250 mm

5

Вертикална надлъжна равнина

6

Дължина на обхващане на лентата от точка „W“: 200 mm

7

Дъги, получени от дължините на обхващане

8

Точка „H“

Бележки:

1

Частта от горно лентово устройство за закрепване, която е проектирана за свързване с катарама за горна лента, трябва да е разположена в защрихованата зона.

2

Точка „R“: контролна точка на рамото.

3

Точка „V“ контролна точка V, 350 mm по вертикалата над и 175 mm по хоризонталата зад точка „H“.

4

Точка „W“ контролна точка W, 50 mm по вертикалата под и 50 mm по хоризонталата зад точка „R“.

5

Равнина „М“: базова равнина М, 1 000 mm по хоризонталата зад точка „R“.

6

Най-издадените повърхнини в зоната са получени чрез местене на края на двете линии на обхващане в предната част на зоната. Линиите на обхващане представляват минимално регулираната дължина от стандартни горни ленти, измерена от най-високата точка на система за обезопасяване на дете (точка „W“) или от точка, разположена по-ниско на задната страна на система за обезопасяване на дете (точка „V“).

Фигура 8

Местоположение на горно лентово устройство за закрепване ISOFIX, ISOFIX зона — изглед отгоре

(Разрез в равнината „R“)

(Размерите са в милиметри)

Image

Означение

1

Средна равнина

2

Точка „V“

3

Точка „R“

4

Точка „W“

5

Вертикална надлъжна равнина

Бележки:

1

Частта от горно лентово устройство за закрепване, която е проектирана за свързване с катарама за горна лента, трябва да е разположена в защрихованата зона.

2

Точка „R“: контролна точка на рамото.

3

Точка „V“: контролна точка V, 350 mm по вертикалата над и 175 mm по хоризонталата зад точка „H“.

4

Точка „W“: контролна точка W, 50 mm по вертикалата под и 50 mm по хоризонталата зад точка „R“.

Фигура 9

Местоположение на горно лентово устройство за закрепване ISOFIX, ISOFIX зона — изглед отпред

Image

Означение

1

Точка „V“

2

Точка „W“

3

Точка „R“

4

Средна равнина

5

Изглед на зоната по дължината на базовата равнина на торса

Бележки:

1

Частта от горно лентово устройство за закрепване, която е проектирана за свързване с катарама за горна лента, трябва да е разположена в защрихованата зона.

2

Точка „R“: контролна точка на рамото.

3

Точка „V“: контролна точка V, 350 mm по вертикалата над и 175 mm по хоризонталата зад точка „H“.

4

Точка „W“: контролна точка W, 50 mm по вертикалата под и 50 mm по хоризонталата зад точка „R“.

Фигура 10

Местоположение на горно лентово устройство за закрепване ISOFIX, ISOFIX зона — триизмерен схематичен изглед

Image

Означение

1

Точка „Н“

2

Точка „V“

3

Точка „W“

4

Точка „R“

5

Равнина под ъгъл 45°

6

Разрез в равнината „R“

7

Повърхност на подовата плоскост

8

Преден край на зоната

Бележки:

1

Частта от горно лентово устройство за закрепване, която е проектирана за свързване с катарама за горна лента, трябва да е разположена в защрихованата зона.

2

Точка „R“: контролна точка на рамото.

Фигура 11

Алтернативен метод за определяне местоположението на горното лентово устройство за закрепване при използване на устройство „ISO/F2“ (B), ISOFIX зона — страничен, горен и заден изглед

(Размерите са в милиметри)

Image

Означение

1

Устройство „ISO/F2“ (B) — хоризонтална страна

2

Устройство „ISO/F2“ (B) задна страна

3

Хоризонтална линия, допирателна към горния ръб на облегалката на седалката (последна неподвижна точка с твърдост, по-голяма от 50 единици по Шор (скала A))

4

Точка на пресичане между 2 и 3

5

Контролна точка на лентата

6

Центр. линия на приспособлението „ISO/F2“ (B)

7

Горна осигурителна лента

8

Граници на зоната на закрепване

Фигура 12

Символ на долно устройство за закрепване ISOFIX

Image

Бележки:

1

Чертежът не е в реален мащаб.

2

Възможно е символът да е показан огледално.

3

Цветът на символа е по избор на производителя.

Фигура 13

Символ, обозначаващ местоположението на горно разположено лентово устройство за закрепване, прикрито с капак

Image

Бележки:

1

Размерите са дадени в милиметри.

2

Чертежът не е в реален мащаб.

3

Символът трябва да е ясно видим, чрез използване на контрастни цветове или подходящ релеф, ако е формован или щампован.


ПРИЛОЖЕНИЕ 10

МЕСТА ЗА СЯДАНЕ ПО СТАНДАРТА i-SIZE

Фигура 1

Триизмерен изглед на пространството за оценка на стъпалото на опорен крак

Image

Означения:

1

Приспособление за обезопасяване на дете (CRF)

2

Щанга за долни устройства за закрепване ISOFIX

3

Средна надлъжна равнина на приспособлението за обезопасяване на дете (CRF)

4

Пространство за оценка на стъпалото на опорен крак

5

Контактна повърхност на пода на превозното средство

Забележка: Чертежът не е в реален мащаб.

Фигура 2

Страничен изглед на пространството за оценка на стъпалото на опорен крак

Image

Легенда:

1

Приспособление за обезопасяване на дете (CRF).

2

Щанга за долни устройства за закрепване ISOFIX.

3

Равнина, образувана от долната повърхност на приспособлението за обезопасяване на дете (CRF), когато то е поставено в определеното място за сядане.

4

Равнина, която преминава през долната щанга за закрепване и е ориентирана перпендикулярно на средната надлъжна равнина на CRF и е перпендикулярна на равнината, образувана от долната повърхност на CRF, когато то е поставено в определеното място за сядане.

5

Пространство за оценка на стъпалото на опорен крак, в което трябва да се намира подът на превозното средство. Това пространство представлява обхвата на регулиране по дължина и височина на опорния крак на система за обезопасяване на дете по стандарта i-Size.

6

Под на превозното средство.

Забележка: Чертежът не е в реален мащаб.

Фигура 3

Пример за изменено статично устройство за прилагане на сили с придатък за изпитване на опорния крак (SFADSL), на който са показани изискваният обхват на регулиране и размерите на опорния крак

Image

Означения:

1

Приспособление за изпитване на опорния крак.

2

Стъпало на опорния крак.

3

SFAD (както е определено в приложение 9 към настоящото правило).

Бележки:

1

Чертежът не е в реален мащаб.

2

Приспособлението за изпитване на опорния крак трябва:

а)

да осигурява изпитване на цялата контактна повърхност на пода на превозното средство, определена за отделните места за сядане по стандарта i-Size;

б)

да бъде неподвижно закрепено за SFAD, така че силите, прилагани към SFAD, директно да пораждат сили на изпитване в пода на превозното средство, без намаляване на изпитвателната сила на реакция, която се дължи на погасяване в устройството за изпитване на опорния крак и на деформацията на самото устройство.

3

Стъпалото на опорния крак трябва да е съставено от цилиндър с дължина 80 mm, диаметър 30 mm и закръглени чела с радиус 2,5 mm от двете страни.

4

При стъпково регулиране на височината ширината на стъпките не трябва да надвишава 20 mm.

Фигура 4

Символ, използван за идентификация на място за сядане по стандарта i-Size

Image

Бележки:

1

Чертежът не е в реален мащаб.

2

Цветът на символа е по избор на производителя.


Поправки

19.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/82


Поправка на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки

( Официален вестник на Европейския съюз L 48 от 23 февруари 2011 г. )

На страница 9 навсякъде в таблицата на съответствието в колоната, озаглавена „Настоящата директива“:

вместо:

„член 2, параграф“

да се чете:

„член 2, точка“.