ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 213

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
12 август 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1378 на Комисията от 11 август 2015 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на рибофлавини (Е 101) и каротини (Е 160а) в сушени картофени гранули и люспи ( 1 )

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1379 на Комисията от 11 август 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1380 на Комисията от 10 август 2015 година за разрешаване на Кралство Дания да ратифицира Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване и Протокола към нея относно специфични въпроси, свързани с оборудването за въздухоплавателни средства, приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в Кейптаун (нотифицирано под номер С(2015) 5553)

6

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2015/1381 на Комисията от 10 август 2015 година за наблюдениeто на арсен в храните

9

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 3/2015 на Съвместния комитет по изпълнението, създаден по силата на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна от 8 юли 2015 година за приемане на изменения на приложения I, II и V към Споразумението [2015/1382]

11

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1378 НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2015 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на рибофлавини (Е 101) и каротини (Е 160а) в сушени картофени гранули и люспи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Списъкът на Съюза на добавките в храните може да бъде актуализиран в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 23 юни 2014 г. бе подадено заявление, което бе предоставено и на държавите членки, за разрешаване на употребата на някои оцветители в сушени картофени гранули и люспи.

(4)

Цветът на праха от дехидратирани картофи зависи по-специално от редица различни цветови нюанси на непреработените картофи и от реакциите на окисляване, които възникват при преработката. Понастоящем само куркумин (E 100) е разрешен за употреба в сушени картофени гранули и люспи с цел възстановяване на приемлив външен вид на крайния продукт, предназначен за консумация. Рибофлавините (E 101) и каротините (E 160a) са подходящи алтернативи на куркумин, тъй като могат да постигнат същия технологичен ефект.

(5)

На 12 септември 2013 г. Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) изготви становище (3) за повторна оценка на безопасността на рибофлавините като добавки в храните. Органът стигна до заключението, че при понастоящем разрешените видове и количества употреба като добавки в храни рибофлавин (E 101 i) и рибофлавин-5′-натриев фосфат (E 101 ii) е малко вероятно да породят опасения във връзка с безопасността. В оценката на експозицията, извършена в рамките на становището, бе включена категория 04.2 „Преработени плодове и зеленчуци“, която обхваща категория 04.2.6 „Продукти от преработени картофи“. Следователно разширяването на употребата на рибофлавини (E 101) за сушени картофени гранули и люспи не следва да има въздействие върху предполагаемата експозиция, нито отражение върху заключенията от новата оценка на безопасността.

(6)

На 16 февруари 2012 г. Органът изготви становище (4) с нова оценка на безопасността на каротините като добавки в храните и стигна до заключението, че употребата на (синтетичен) бета-каротин и смесени бета-каротини, получени от палмово масло, моркови и водорасли, като оцветител в храните не поражда опасения, свързани с безопасността, при условие че дозата, приемана при тази употреба като добавка в храните или като хранителна добавка, не превишава количеството, за което се очаква, че се приема при редовната консумация на храните, в които те се съдържат в естествена форма (5—10 mg/ден). Според становището консервативните оценки на експозицията за употребата като добавки в храните са били под 5—10 mg/ден, като са взети под внимание и продукти от преработени картофи. Следователно разширяването на употребата на каротини (E 160а) за сушени картофени гранули и люспи не следва да има въздействие върху предполагаемата експозиция, нито отражение върху заключенията от новата оценка на безопасността.

(7)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Органа, за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, освен в случаите, когато не съществува вероятност актуализацията да има отражение върху човешкото здраве. Тъй като разрешаването на употребата на рибофлавини и каротини в сушени картофени гранули и люспи представлява актуализация на посочения списък, при която не съществува вероятност това да има отражение върху човешкото здраве, не е необходимо да се изиска становището на Органа.

(8)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните, 2013 г. Scientific opinion on the re-evaluation of riboflavin (E 101(i)) and riboflavin-5 -phosphate sodium (E 101(ii)) as food additives (Научно становище за преоценка на рибофлавин (E 101 i) и рибофлавин-5′-натриев фосфат (E 101 ii) като добавки в храните) (The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013; 11(10):3357).

(4)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните, 2012 г. Scientific Opinion on the re-evaluation of Mixed Carotenes (E 160a (i)) and beta-Carotene (E 160a (ii)) as a food additive (Научно становище относно новата оценка на смесени каротини (E 160а i) бета-каротин (E 160а ii) като добавка в храните) (The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(3):2593).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, в подкатегория храни 04.2.6 „Продукти от преработени картофи“ след вписването за добавката в храни Е 100 се вмъкват следните вписвания:

 

„E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само сушени картофени гранули и люспи

 

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само сушени картофени гранули и люспи“


12.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1379 НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

148,6

ZZ

148,6

0709 93 10

TR

126,8

ZZ

126,8

0805 50 10

AR

121,6

BO

146,4

CL

160,0

TR

109,0

UY

136,8

ZA

146,4

ZZ

136,7

0806 10 10

EG

302,9

MA

158,2

TR

116,3

ZZ

192,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

90,6

CL

137,0

NZ

136,1

US

162,6

ZA

119,6

ZZ

126,0

0808 30 90

AR

132,2

CL

134,8

CN

95,2

MK

62,9

NZ

147,1

TR

147,7

ZA

117,2

ZZ

119,6

0809 30 10, 0809 30 90

MK

65,6

TR

141,3

ZZ

103,5

0809 40 05

BA

47,4

IL

141,4

MK

43,6

XS

47,3

ZZ

69,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

12.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/6


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1380 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2015 година

за разрешаване на Кралство Дания да ратифицира Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване и Протокола към нея относно специфични въпроси, свързани с оборудването за въздухоплавателни средства, приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в Кейптаун

(нотифицирано под номер С(2015) 5553)

(само текстът на датски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2006/325/ЕО на Съвета от 27 април 2006 г. за сключване на споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела (1), и по-специално член 1а от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (2) (наричано по-нататък „Споразумението“) от Дания се изисква да се въздържа от сключването на международни споразумения, които биха могли да засегнат или да променят приложното поле на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета (3), освен ако това става със съгласието на Европейския съюз и са взети задоволителни мерки по отношение на връзката между Споразумението между Европейския съюз и Дания, от една страна, и въпросното международно споразумение, от друга страна. Регламент (ЕО) № 44/2001 бе отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(2)

Съгласно член 3, параграф 2 от Споразумението с писмо от 20 декември 2012 г. Дания уведоми Комисията за решението си да прилага съдържанието на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (5). В съответствие с член 3, параграф 6 от Споразумението датското уведомление създаде взаимни задължения между Дания и Европейския съюз съгласно международното право. По тази причина Регламент (ЕС) № 1215/2012 съставлява изменение на Споразумението.

(3)

На 30 март 2015 г. Дания поиска съгласието на Европейския съюз относно предложената от нея ратификация на Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване (наричана по-нататък „Конвенцията“) и Протокола към нея относно специфични въпроси, свързани с оборудването за въздухоплавателни средства (наричан по-нататък „Протоколът“), приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в Кейптаун.

(4)

Някои от въпросите, уредени от Конвенцията и Протокола, са обхванати и от Регламент (ЕС) № 1215/2012, в резултат на което тези инструменти засягат този регламент. По-специално член 13 от Конвенцията и член Х от Протокола уреждат временните мерки. Последният член се прилага само в случай че договарящата се по Протокола държава е направила декларация по член XXX, параграф 2. Освен това член 43 от Конвенцията и член XXI от Протокола уреждат компетентността на съдилищата съгласно член 13 от Конвенцията. По тази причина, доколкото тези правила засягат Регламент (ЕС) № 1215/2012, за да ратифицира Конвенцията и Протокола, на Дания ѝ е необходимо съгласието на Европейския съюз.

(5)

По силата на член 1а от Решение 2006/325/ЕО, за целите на прилагането на член 5, параграф 2 от Споразумението Комисията трябва да прецени, преди да вземе решение, изразяващо съгласието на Съюза, дали международното споразумение, което Дания предвижда да сключи, не засяга ефективността на Споразумението и не накърнява правилното функциониране на системата, установена от неговите разпоредби.

(6)

Европейският съюз се присъедини към Конвенцията и Протокола въз основа на Решение 2009/370/ЕО на Съвета (6) и на 28 април 2009 г. депозира инструмента за присъединяване.

(7)

В съответствие с Решение 2009/370/ЕО при присъединяването си към Конвенцията и Протокола Европейският съюз направи декларация по член 55 от Конвенцията във връзка с прилагането на членове 13 и 43 в случаи, когато местоживеенето на длъжника е на територията на държава — членка на Европейския съюз. Той направи също декларация по член XXX, параграф 5 от Протокола, като декларира, че член XXI от Протокола няма да се прилага в рамките на Европейския съюз и че в тази област ще се прилага Регламент (ЕО) № 44/2001 по отношение на държавите членки, обвързани с посочения регламент или с друго споразумение, предназначени да разширят неговото действие. Европейският съюз не направи декларация във връзка с член Х от Протокола.

(8)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не взе участие в приемането на Решение 2009/370/ЕО и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Тя ще бъде обвързана от Конвенцията и от Протокола само като отделна договаряща се страна.

(9)

С оглед на тези обстоятелства, както и на факта, че Конвенцията и Протоколът влязоха в сила на 1 август 2009 г. във всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания, Комисията счита, че тяхната ратификация от страна на Дания няма да засегне ефективността на Споразумението и няма да накърни правилното функциониране на системата, установена от неговите разпоредби, при условие че Дания направи декларации по член 55 от Конвенцията и член XXX, параграф 5 от Протокола, подобни на направените от Европейския съюз. При същото условие ратифицирането няма да засегне условията, при които самият Европейски съюз се е присъединил към Конвенцията и Протокола.

(10)

Следователно Европейският съюз следва да разреши на Дания да ратифицира Конвенцията и Протокола. Когато ратифицира Конвенцията и Протокола, Дания следва да направи декларации по членове 13 и 43 от Конвенцията и по член XXI от Протокола, подобни на декларациите, направени от Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От името на Европейския съюз Комисията разрешава на Дания да ратифицира Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване и Протокола към нея относно специфични въпроси, свързани с оборудването за въздухоплавателни средства, приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в Кейптаун.

Член 2

Когато ратифицира Конвенцията и Протокола, Дания прави съответно следните декларации:

„1.

Съгласно член 55 от Конвенцията от Кейптаун, когато местоживеенето на длъжник е на територията на държава — членка на Европейския съюз, Дания ще прилага членове 13 и 43 от Конвенцията, с цел да въведе временни мерки единствено в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (7) съгласно тълкуването му от Съда на Европейския Съюз в рамките на член 24 от Брюкселската конвенция от 27 септември 1968 г. относно компетентността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право (8).

2.

В съответствие с член XXX, параграф 5 от Протокола за въздухоплавателните средства Дания няма да прилага член XXI от посочения протокол, а в тази област ще се прилага Регламент (ЕС) № 1215/2012.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Дания.

Съставено в Брюксел на 10 август 2015 година.

За Комисията

Věra JOUROVÁ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 120, 5.5.2006 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62.

(3)  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 79, 21.3.2013 г., стр. 4.

(6)  Решение 2009/370/ЕО на Съвета от 6 април 2009 г. относно присъединяването на Европейската общност към Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване и Протокола към нея относно специфичните въпроси, свързани с оборудването за въздухоплавателни средства, приети съвместно на 16 ноември 2001 г. в Кейптаун (ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 3).


ПРЕПОРЪКИ

12.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/9


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2015/1381 НА КОМИСИЯТА

от 10 август 2015 година

за наблюдениeто на арсен в храните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Арсенът се среща в естествен вид в околната среда и присъства в почвата, подпочвените води и растенията. Арсенът се среща в множество арсенови съединения. Арсен се открива във водата, почвата и земята. Арсенът се усвоява от всички растения и животни.

(2)

Основните съобщавани неблагоприятни ефекти, свързани с дългосрочно поглъщане на неорганичен арсен при хората, са кожни лезии, рак, токсичност за развиващия се организъм, невротоксичност, сърдечносъдови заболявания, отклонения в метаболизма на глюкозата и диабет.

(3)

Европейската комисия поиска от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) да изготви научно становище относно рисковете за човешкото здраве, свързани с наличието на арсен в хранителните продукти (включително в питейната вода).

(4)

В научното становище на ЕОБХ (1) се препоръчва да бъдат събрани данни за състава на различни хранителни стоки в подкрепа на оценка за експозицията чрез храната, за да се прецизира оценката на риска на неорганичната форма на арсен,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите членки следва да проведат наблюдение на наличието на арсен в храните през 2016, 2017 и 2018 г. Наблюдението следва да обхваща най-разнообразни хранителни продукти, чиято употреба отразява навиците на потребителите, в това число храни като зърнени култури, зърнени продукти (включително трици и кълнове), плодови и зеленчукови сокове, питейна вода (включително бутилирана вода), кафе, сухи листа от чай, бира, риба и морски храни, зеленчуци, продукти от водорасли (включително хиджики), мляко, млечни продукти, храни, предназначени за кърмачета и малки деца, храни за специални медицински цели и хранителни добавки, за да се даде възможност да се направи точна оценка на експозицията.

2.

Държавите членки следва да прилагат процедурите за вземане на проби, посочени в Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията (2), за да се гарантира, че пробите са представителни за партидата.

3.

Държавите членки следва да извършват анализа на арсен, за предпочитане чрез определяне на съдържанието на неорганичен арсен и на общото количество арсен и ако е възможно, на други свързани видове арсен, в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), чрез използване на метод за анализ, при който е доказано, че се получават надеждни резултати.

4.

Държавите членки следва редовно да предоставят на ЕОБХ данните от наблюдението, изразени на база общо тегло, с информацията и в електронния формат за докладване, определени от ЕОБХ, с оглед обединяване в една база данни.

Съставено в Брюксел на 10 август 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM); Научно становище относно арсена в храните. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2009; 7(10):1351.

(2)  Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 г. за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо(a)пирен в храни (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 29).

(3)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните, правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

12.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 213/11


РЕШЕНИЕ № 3/2015 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО, СЪЗДАДЕН ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДОБРОВОЛНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

от 8 юли 2015 година

за приемане на изменения на приложения I, II и V към Споразумението [2015/1382]

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО,

като взе предвид Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия (наричано по-долу „Споразумението“), което влезе в сила на 1 май 2014 г., след ратификация от страните по Споразумението,

като има предвид, че:

(1)

В член 22, параграф 3 от Споразумението се предвижда, че Съвместният комитет по изпълнението може да приема изменения в приложенията към това Споразумение.

(2)

Страните се споразумяха, че е необходимо да се актуализират приложения I, II и V към Споразумението, за да бъдат отразени промените, направени след неговото сключване, в съответните индонезийски нормативни актове и насоки относно прилагането на индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал.

(3)

Предложените промени са насочени към по-нататъшното укрепване на индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал (TLAS) и улесняване на участието в системата на всички икономически оператори,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I, II и V към Споразумението се заменят от изменена версия, както е определено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се изготвя в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и индонезийски (бахаса индонезия) език, като всички текстове са автентични. При разлики в тълкуването приоритет има текстът на английски език.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 август 2015 г.

Съставено в Джакарта, Индонезия, на 8 юли 2015 г.

За Република Индонезия

Dr. Ir. Ida Bagus Putera PARTHAMA, M.Sc

ГД „Устойчиво управление на горите“, MOEF

За Европейския съюз

Colin CROOKS

Изпълняващ длъжността ръководител на делегацията на ЕС в Република Индонезия


ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Списъкът в настоящото приложение се отнася до Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, създадена от Международната конвенция по хармонизираната система за описание и кодиране на стоките на Световния митнически съюз.

ПРИЛОЖЕНИЕ IА

ХАРМОНИЗИРАНИ КОДОВЕ НА СТОКИ ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ПРОДУКТИ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ОБХВАНАТИ ОТ СХЕМАТА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ FLEGT

Глава 44:

Кодове по ХС

Описание

 

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми

4401.21

Дървен материал на плочки или частици - - иглолистен

ех 4401.22

Дървен материал на плочки или частици - - неиглолистен (не от бамбук или ратан)

4403

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник. (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в Съюза)

ех 4404.10

Дървени пръчки, ленти и други подобни - - от иглолистен дървен материал

ех 4404.20

Дървени пръчки, ленти и други подобни - - от неиглолистен дървен материал - - дървени пръчки

ех 4404

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; колчета за връзване на лози, колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни. (Забранени за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в Съюза)

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии. (Забранени за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в Съюза)

ех 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

ех 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, нерендосан, нешлайфан или несъединен клинозъбно, с дебелина над 6 mm. (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в Съюза)

 

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm

4408.10

От иглолистен дървен материал

4408.31

Тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау

4408.39

Други, с изключение на продукти от иглолистен дървен материал, тъмночервено меранти, светлочервено меранти, меранти бакау

ех 4408.90

Други, с изключение на иглолистните и тропически дървесни видове, посочени в забележка 2 към подпозициите от настоящата глава (не от бамбук или от ратан)

 

Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

4409.10

От иглолистен дървен материал

ех 4409.29

От неиглолистен дървен материал — други (не от ратан)

 

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB) и подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

ех 4410.11

от дърво - - дървесни частици (не от бамбук или ратан)

ех 4410.12

от дърво - - плочи, начерени „oriented strand board“ (OSB) (не от бамбук или ратан)

ех 4410.19

от дърво - - други (не от бамбук или ратан)

ех 4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества (не от бамбук или ратан)

 

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

4412.31

Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm: - - С най-малко един външен слой от тропическите дървесни видове, посочени в забележка 2 към подпозициите на настоящата глава

4412.32

Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm: - - Други, с най-малко един външен пласт от дървен материал, различен от иглолистния

4412.39

Друг шперплат, съставен изключително от дървесни листове (различни от бамбука), с единична дебелина, непревишаваща 6 mm: - - Други

ех 4412.94

Други: - - С дъсчена, летвена или лентова сърцевина (не от ратан)

ех 4412.99

Други: - - Други: - - - Barecore (слепени дървесни отпадъци) (не от ратан) и - - - руги (не от ратан)

ех 4413

„Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили (не от бамбук или ратан)

ех 4414

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни артикули (не от бамбук или ратан)

ех 4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети (не от бамбук или от ратан)

ех 4416

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги (не от бамбук или ратан)

ех 4417

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал (не от бамбук или ратан)

ех 4418

Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и покривните шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал (не от бамбук или от ратан)

ех 4419

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал (не от бамбук или ратан)

 

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал

ех 4420.90

Други - - Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex. 4420.90.90.00 в Индонезия) (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в Съюза)

 

Други изделия от дървен материал

ех 4421.90

Други - - Кибритени клечки (не от бамбук или ратан), и - - други - - - Павета от дървени трупчета (не от бамбук или ратан)

ех 4421.90

Други - - Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex 4421.90.99.00 в Индонезия) (Забранен за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в Съюза)

Глава 47:

Кодове по ХС

Описание

 

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; оползотворена (отпадъци и остатъци) хартия или картон:

4701

Механична дървесна маса

4702

Химична дървесна маса за разтваряне

4703

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне

4704

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне

4705

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка

Глава 48:

Кодове по ХС

Описание

ех 4802

Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листа (ръчно отлята хартия) (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4803

Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хартия, на салфетки за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете, на салфетки или на подобни хартии за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна, дори крепирани, плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или напечатани, на роли или на листа (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4804

Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или на листа, различни от тези в № 4802 или 4803 (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4805

Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листа, непретърпели допълнителна преработки или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава(с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4806

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4807

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на листа (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4808

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа, различни от хартиите от № 4803 (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4809

Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (включително покритите, намазаните или импрегнираните хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листа (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4810

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4811

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803, 4809 или 4810 (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4812

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4813

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4814

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; хартии и картони, произведени на отделни листа (ръчно отлята хартия) (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4816

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от включените в № 4809), комплекти от восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4817

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4818

Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4821

Етикети от хартия или картон от всички видове, дори напечатани (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4822

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

ех 4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна (с изключение на недървесни и рециклирани материали)

Забележка: Хартиените продукти с произход от недървесни или рециклирани материали са придружени с официално писмо от индонезийското Министерство на промишлеността, с което се потвърждава използването на недървесни или рециклирани материали. За подобни продукти няма да се издават разрешителни FLEGT.

Глава 94:

КОДОВЕ ПО ХС

ОПИСАНИЕ

 

Мебели за сядане (с изключение на тези от № 94.02), дори превръщащи се на легла, и техните части

9401.61

Други мебели за сядане с рамки от дърво: - - Тапицирани

9401.69

Други мебели за сядане с рамки от дърво: - - Други

 

Други мебели и техните части

9403.30

Мебели от дърво от видовете, използвани в канцелариите

9403.40

Мебели от дърво от видовете, използвани в кухните

9403.50

Мебели от дърво от видовете, използвани в спалните

9403.60

Други мебели от дърво

ех 9403.90

Части: - - Други (ХС 9403.90.90 в Индонезия)

 

Сглобяеми конструкции

ех 9406.00

Други сглобяеми конструкции: - - От дърво (ХС 9406.00.92 в Индонезия)

Глава 97:

КОДОВЕ ПО ХС

ОПИСАНИЕ

 

Оригинални гравюри, щампи и литографии.

ех 9702.00

Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex. 9702.00.00.00 в Индонезия) (забрана за износ съгласно индонезийското законодателство. В съответствие с член 3, параграф 3 от Споразумението за доброволно партньорство на продукти с този код по ХС не могат да се издават разрешителни FLEGT и по тази причина те не могат да бъдат внасяни в Съюза)

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

ХАРМОНИЗИРАНИ КОДОВЕ НА СТОКИ ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ЗАБРАНЕН ЗА ИЗНОС СЪГЛАСНО ИНДОНЕЗИЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Глава 44:

Кодове по ХС

Описание

4403

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

ех 4404

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; заострени колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии

ех 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, нерендосан, нешлайфан или несъединен клинозъбно, с дебелина над 6 mm

 

Мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал

ех 4420.90

Други - - Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex 4420.90.90.00 в Индонезия)

 

Други изделия от дървен материал

ех 4421.90

Други - - Други - - - Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex 4421.90.99.00 в Индонезия)

 

Оригинални гравюри, щампи и литографии

ех 9702.00

Дървен материал под формата на дървени трупи или квадратни трупи с прост процес по повърхността, скулптирани или фино резбовани или боядисани, без значителна добавена стойност и без значителна промяна във формата (ХС ex 9702.00.00.00 в Индонезия)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Индонезийският дървен материал се счита за законен, когато за произхода му и производствения процес, както и за последващата обработка, превоз и търговия е проверено, че отговарят на всички приложими индонезийски закони и подзаконови актове.

Индонезия има пет стандарта за законност, прилагани посредством редица принципи, критерии, индикатори и удостоверяващи документи, основани на съответните закони, наредби и процедури. Тези стандарти могат да бъдат допълнително разделени на подстандарти, както е описано в насоките за СОЗДМ.

Индонезийската правна уредба съдържа също стандарти за устойчиво управление на горите, определени за притежателите на разрешително, които действат в добивните зони на горите на държавни земи. Всички притежатели на разрешителни трябва да съблюдават критериите за законност, посочени в стандартите за законност. Не по-късно от датата на изтичане на първия им сертификат за законност притежателите на разрешителни, работещи в добивните зони на горите на държавни земи, трябва да са в съответствие и с двата стандарта — за законност и за устойчиво управление на горите, както е посочено в насоките за СОЗДМ.

Индонезия е поела ангажимент за редовно преразглеждане и подобряване на стандарта за законност посредством процес с участието на различните заинтересовани страни.

Петте стандарта за законност са следните:

—   Стандарт за законност 1: стандартът за концесиите в добивните зони на горите на държавни земи: естествени гори, горски масиви, възстановяване на екосистемите, управление на горите (Hak Pengelolaan);

—   Стандарт за законност 2: стандартът за горските плантации на общностите и общностните гори в добивните зони на горите на държавни земи;

—   Стандарт за законност 3: стандартът за частните гори;

—   Стандарт за законност 4: стандартът за правата за използване на дървен материал от негорски зони или гори с конвертируема продукция на държавни земи;

—   Стандарт за законност 5: стандартът за основани на горското стопанство първични производства и предприятия надолу по веригата, както и за търговците.

Тези пет стандарта за законност се прилагат към различни видове разрешителни за дървен материал, както е определено в долната таблица:

Вид разрешително или право

Описание

Собственост на земята/управление или използване на ресурсите

Приложим стандарт за законност

IUPHHK-HA/HPH

Разрешително за използване на дървен материал от естествени гори за производство

Държавна собственост/управлявана от дружество

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Разрешително за създаване и управление на гора за промишлени насаждения

Държавна собственост/управлявана от дружество

1

IUPHHK-RE

Разрешително за възстановяване на горска екосистема

Държавна собственост/управлявана от дружество

1

Право за управление на горите (Perum Perhutani)

Правото за управление на горски насаждения

Държавна собственост/управлявана от дружество (държавно дружество)

1

IUPHHKHTR

Разрешително за общностни или частни горски насаждения

Държавна собственост/управлявана от общност или частно управлявана

2

IUPHHK-HKM

Разрешително за управлението на общностна гора

Държавна собственост/управлявана от общност

2

IUPHHK-HD

Разрешително за управлението на селищна гора

Държавна собственост/управлявана от едно село

2

IUPHHK-HTHR

Разрешително за използване на дървен материал от повторно залесени участъци

Държавна собственост/управлявана от общност или частно управлявана

2

Частна земя

Не се изисква разрешително

Частна собственост/частно използвана

3

IPK/ILS

Разрешително за използване на дървен материал от негорски зони или гори с конвертируема продукция

Държавна собственост/частно използвана

4

IUIPHHK

Разрешително за създаване и управление на предприятие за първична обработка

Не е приложимо

5

IUI Lanjutan или IPKL

Разрешително за създаване и управление на предприятието за вторична обработка

Не е приложимо

5

TPTs (TPT, TPT-KB, TPT-KO)

Регистрирани складове за дървен материал/преработен дървен материал

Не е приложимо

5

IRT

Домакински сектор

Не е приложимо

5

ETPIK непроизводители

Регистрирани износители непроизводители

Не е приложимо

5

СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 1: СТАНДАРТИТЕ ЗА КОНЦЕСИИТЕ В ДОБИВНИТЕ ЗОНИ НА ГОРИТЕ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове (1)

1.

P1.

Правен статут на района и право на използване

K1.1.

Звеното за управление на гората (концесионери) е разположено в добивната зона на гората

1.1.1.

Притежателят на разрешително може да докаже валидността на разрешителното за използване на дървен материал (IUPHHK)

Сертификат за право на концесия на гора

Регламент на правителството PP72/2010

Регламент на министъра на горското стопанство P12/2010

Регламент на министъра на горското стопанство P.30/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P.31/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P.33/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P.76/2014

Доказателство за плащане за разрешителното за използване на горски продукти от дървен материал

Доказателство за друго разрешително за законно използване на площ (ако има такова)

2.

P2.

Спазване на системата и процедурите за добив

K2.1.

Притежателят на разрешително има план за добив за сечището, който е бил одобрен от компетентните административни органи

2.1.1.

Компетентният административен орган е одобрил документите за работния план: генерален план, годишен работен план, включително приложенията към тях

Одобреният генерален план и приложенията (изготвени въз основа на обстоен опис на горите, извършен от технически компетентен персонал)

Регламент на министъра на горското стопанство P62/2008

Регламент на министъра на горското стопанство P56/2009

Регламент на министъра на горското стопанство P60/2011

Регламент на министъра на горското стопанство P.33/2014

Одобреният годишен работен план (изготвен въз основа на генералния план)

Карти (изготвени от технически компетентен персонал, които показват разположението и границите на районите, обхванати от работния план)

Карта, показваща зоните, забранени за сеч в годишния работен план и доказателства за изпълнението на място

Местата за добив (парцели или участъци) на картата са ясно обозначени и проверени на място

K2.2.

Работният план е валиден

2.2.1.

Притежателят на горско разрешително има валиден работен план в съответствие с приложимите наредби

Генерален план за използването на горските продукти от дървен материал и приложенията към него (текущите заявления са приемливи)

Регламент на министъра на горското стопанство P62/2008

Регламент на министъра на горското стопанство P56/2009

Регламент на министъра на горското стопанство P60/2011

Местоположението и добивните обеми на естествени горски трупи в добивните райони съответстват на работния план

3.

P3.

Законността на превоза или на промяната на собствеността на кръгли трупи

K3.1.

Притежателите на разрешителни гарантират, че всички превозени трупи от склад за трупи в гората до предприятие за първични горски продукти или регистриран търговец на трупи, включително през междинен склад за трупи, са физически идентифицирани и се придружават от валидни документи

3.1.1.

Всички отсечени трупи с голям диаметър, добити с търговска цел са отчетени в доклада за производство на дървен материал

Документи по одобрения доклад за производство на дървен материал

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

3.1.2.

Целият дървен материал, превозван извън районите на разрешителното, се придружава от валиден превозен документ

При превоза им от склада за трупи до предприятието за първично производство на горски продукти или до регистрирания търговец на трупи, включително през междинни складове за трупи, трупите се придружават от валидни превозни документи и приложенията към тях

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

3.1.3.

Кръглите трупи са отсечени в районите, определени в разрешителното за използване на гората

Администрацията, отговаряща за дървения материал, маркира/нанася баркод (PUHH) върху трупите

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

Нанасяне на маркировка/баркод на администрацията, отговаряща за дървения материал

3.1.4.

Всичко трупи, превозвани от склад за трупи, се придружават от валиден превозен документ

Валиден превозен документ

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

K3.2.

Притежателят на разрешително е извършил плащането на приложимите такси и налози за търговски добив на дървен материал

3.2.1.

Притежателят на разрешително разполага с доказателство за извършено плащане за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси, което съответства на произведените трупи и на приложимата тарифа

Платежни нареждания за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси.

Регламент на правителството PP22/1997

Регламент на правителството PP51/1998

Регламент на правителството PP59/1998

Регламент на министъра на горското стопанство P18/2007

Регламент на министъра на търговията 22/2012

Доказателство за депозита, направен за плащане за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси, както и квитанциите.

Плащането за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси е в съответствие с произведените трупи и приложимата тарифа

K3.3.

Превоз и търговия между островите

3.3.1.

Притежателите на разрешителни, които превозват трупи, са регистрирани търговци за търговия на дървен материал между островите (PKAPT)

Документи PKAPT

Регламент на министъра на промишлеността и търговията 68/2003

Съвместна наредба на министъра на горското стопанство, министъра на транспорта и министъра на промишлеността и търговията 22/2003

3.3.2.

Плавателните съдове, използвани за превоз на кръгли трупи, плават под индонезийско знаме и притежават валидни разрешителни за експлоатация

Регистрационни документи, които идентифицират плавателния съд, и валидно разрешително

Регламент на министъра на промишлеността и търговията 68/2003

Съвместна наредба на министъра на горското стопанство, министъра на транспорта и министъра на промишлеността и търговията 22/2003

K.3.4.

Съответствие с маркировката V-Legal

3.4.1.

Прилагане на маркировката V-Legal

Маркировката V-Legal се прилага съответно

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

4.

P4.

Съответствие с екологичните и социалните аспекти, свързани с добива на дървен материал

K4.1.

Притежателят на разрешително разполага с одобрена приложима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е изпълнил мерките, посочени в нея

4.1.1.

Притежателят на разрешително разполага с приложими документи за ОВОС, одобрени от компетентните органи, които се отнасят до целия работен район

Приложими документи за ОВОС

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

4.1.2.

Притежателят на разрешително разполага с доклади за изпълнението на плана за управление на околната среда и плана за мониторинг на околната среда, в които се посочват предприетите действия за смекчаване на въздействията върху околната среда и за осигуряване на социални ползи

План за управление на околната среда и план за мониторинг на околната среда

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

Доказателство за изпълнението на плана за управление на околната среда и мониторинга на значителните въздействия върху околната среда и на значителните социални въздействия

5.

P5.

Спазване на законите и подзаконовите актове в областта на трудовото право

K5.1.

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

5.1.1.

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Изпълнение на процедурите за БЗУТ

Регламент на правителството PP50/2012

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 8/2010

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 609/2012

Оборудване за БЗУТ

Данни за регистрирани трудови злополуки

K5.2.

Спазване на правата на работниците

5.2.1.

Свобода на сдружаване на работниците

Работниците членуват в профсъюзи, или политиките на дружествата позволяват на работниците да създават или да участват в дейности на профсъюзи

Акт 13/2003

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 16/2011

5.2.2.

Наличие на колективни трудови договори

Колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Акт 13/2003

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 16/2011

5.2.3.

Дружеството не използва малолетни/ непълнолетни работници

Няма непълнолетни работници

Закон 23/2002

Акт 13/2003

СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 2: СТАНДАРТЪТ ЗА ГОРСКИТЕ ПЛАНТАЦИИ НА ОБЩНОСТИТЕ И ОБЩНОСТНИТЕ ГОРИ В ДОБИВНИТЕ ЗОНИ НА ГОРАТА

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

1.

P1.

Правен статус на района и право на използване

K1.1.

Звеното за управление на гората е разположено в добивната зона на гората

1.1.1.

Притежателят на разрешително може да докаже валидността на разрешителното за използване на дървен материал (IUPHHK)

Сертификат за право на концесия на гора

Регламент на министъра на горското стопанство P37/2007

Регламент на министъра на горското стопанство P49/2008

Регламент на министъра на горското стопанство P12/2010

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2011

Доказателство за плащане за разрешителното за използване на горски продукти от дървен материал

K1.2.

Стопанска структура под формата на група

1.2.1.

Стопанската група е законно установена

Документ или доказателство за установяване

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

2.

P2.

Съответствие със системата и процедурите за добив

K2.1.

Притежателят на разрешително разполага с план за добив за сечището, който е бил одобрен от компетентните административни органи

2.1.1.

Компетентният административен орган е одобрил годишния работен план

Одобрен годишен работен план

Регламент на министъра на горското стопанство P62/2008

Карта, показваща зоните, забранени за сеч в годишния работен план и доказателства за изпълнението на място

Сечището е ясно обозначено и може да бъде проверено на място

K2.2.

Работният план е валиден

2.2.1.

Притежателят на разрешително има валиден работен план в съответствие с приложимите наредби

Генерален план за използването на горските продукти от дървен материал и приложенията към него (текущите заявления са приемливи)

Регламент на министъра на горското стопанство P62/2008

Местоположението и добивните обеми на трупи в района по видове дървесина съответстват на работния план

K2.3.

Притежателите на разрешителни гарантират, че всички трупи, превозвани от склад за трупи в гората до предприятие за първични горски продукти или регистриран търговец на трупи, включително през междинни складове за трупи са идентифицирани физически и се придружават от валидни документи

2.3.1.

Всички трупи с голям диаметър, които са отсечени или добити с търговска цел, се отчитат в доклада за производство на дървен материал

Документи по одобрения доклад за производство на дървен материал

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

2.3.2.

Всички трупи, превозвани извън района на разрешителното, се придружават от законен превозен документ

Законни превозни документи и съответните приложения към тях от склада за трупи до междинния склад за трупи и от междинния склад за трупи до предприятието за първично производство и/или до регистрирания търговец на трупи

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

2.3.3.

Кръглите трупи са отсечени в районите, определени в разрешителното за използване на гората

Администрацията, отговаряща за дървения материал маркира/нанася баркод (PUHH) върху трупите

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

Притежателят на разрешително систематично маркира дървения материал

 

2.3.4.

Притежателят на разрешително може да докаже наличието на превозни документи на трупите, които придружават трупите, превозвани от склад за трупи

Превозен документ на трупите, към който се прилага списък на трупите

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

K2.4.

Притежателят на разрешително е извършил плащането на приложимите такси и налози за търговски добив на дървен материал

2.4.1.

Притежателят на разрешително представя доказателство за извършено плащане за таксата за горски ресурси, което съответства на произведените трупи и на приложимата тарифа

Платежно нареждане за плащане за таксата за горски ресурси

Регламент на министъра на горското стопанство P18/2007

Регламент на министъра на търговията 22/2012

Доказателство за извършено плащане на таксата за горски ресурси

Плащането на таксата за горски ресурси е в съответствие с произведените трупи и приложимата тарифа

K2.5.

Съответствие с маркировката V-Legal

2.5.1.

Прилагане на маркировката V-Legal

Маркировката V-Legal се прилага съответно

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

3.

P3.

Съответствие с екологичните и социалните аспекти, свързани с добива на дървен материал

K3.1.

Притежателят на разрешително разполага с одобрена приложима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е изпълнил мерките, посочени в нея

3.1.1.

Притежателят на разрешително разполага с приложими документи за оценка на въздействието върху околната среда, одобрени от компетентните органи, които се отнасят до целия работен район

Приложими документи за ОВОС

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

3.1.2.

Притежателят на разрешително разполага с доклади за управлението и мониторинга на околната среда, предприети за смекчаване въздействията върху околната среда и за осигуряване на социални ползи

Съответните документи за управление и наблюдение на околната среда

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

Доказателство за управлението на околната среда и мониторинга на значителните въздействия върху околната среда и на значителните социални въздействия

4.

P4.

Спазване на законите и подзаконовите актове в областта на трудовото право

K4.1.

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

4.1.1.

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Изпълнение на процедурите за БЗУТ

Регламент на правителството PP50/2012

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 8/2010

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 609/2012

Оборудване за БЗУТ

K4.2.

Спазване на правата на работниците

4.2.1.

Дружеството не използва малолетни/ непълнолетни работници

Няма непълнолетни работници

Закон 23/2002

Акт 13/2003

СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 3: СТАНДАРТЪТ ЗА ЧАСТНИТЕ ГОРИ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

1.

P1.

Собствеността на дървения материал може да бъде проверена

K1.1.

Законност на собствеността или правата върху земята по отношение на района за добив на дървен материал

1.1.1.

Собственикът на частна земя или гора може да докаже право на собственост или право на използване на земята

Валидни документи за собственост върху земята или за аренда (документи за правата върху земята, които са признати от компетентните органи)

Акт 5/1960

Регламент на министъра на горското стопанство P33/2010

Регламент на правителството PP12/1998

Регламент на министъра на търговията 36/2007

Регламент на министъра на търговията 37/2007

Акт 6/1983

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

Право за култивиране на земята

Учредителен акт на дружеството

Стопански лиценз за дружествата, които се занимават с търговия (SIUP)

Регистрация на дружеството (TDP)

Данъчна регистрация (NPWP)

Документи БЗУТ

Колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Карта на района на частната гора и границите, очертаващи терена

1.1.2.

Звената за управление (притежават се индивидуално или от група) представят валидни превозни документи на дървения материал

Превозни документи на трупите

Регламент на министъра на горското стопанство P30/2012

1.1.3.

Звената за управление представят доказателство за плащането на приложимите такси, свързани с дърветата, начислени преди прехвърлянето на правата или арендата на района

Доказателство за извършено плащане за фонда за обезлесяване и/или такса за горските ресурси и за обезщетяване на държавата за стойността на правото на добив на дървен материал

Регламент на министъра на горското стопанство P18/2007

K.1.2.

Стопанските структури под формата на групи са законно регистрирани

1.2.1.

Стопанските група са законно установени

Документ или доказателство за установяване

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

K.1.3.

Съответствие с маркировката V-Legal

1.3.1.

Прилагане на маркировката V-Legal

Маркировката V-Legal се прилага съответно

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

2.

P2.

Спазване на законовите и подзаконовите актове в областта на трудовото право за площи, които са обект на право за култивиране на земята

K2.1.

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

2.1.1.

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Изпълнение на процедурите за БЗУТ

Регламент на правителството PP50/2012

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 8/2010

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 609/2012

Оборудване за БЗУТ

Данни за регистрирани трудови злополуки

K2.2.

Спазване на правата на работниците

2.2.1.

Свобода на сдружаване на работниците

Работниците членуват в профсъюзи, или политиките на дружествата позволяват на работниците да създават или да участват в дейности на профсъюзи

Акт 13/2003

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 16/2001

2.2.2.

Наличие на колективни трудови договори

Колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Акт 13/2003

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 16/2011

2.2.3.

Дружеството не използва малолетни/непълнолетни работници

Няма непълнолетни работници

Акт 23/2002

Акт 13/2003

3.

P3.

Съответствие с екологичните и социалните аспекти, свързани с добива на дървен материал

K3.1.

Титулярят на право за култивиране на земята или притежателите на частни гори разполагат с одобрена приложима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и са изпълнили мерките, посочени в нея. (ако се изисква от регламент)

3.1.1.

Титулярят на право за култивиране на земята или притежателите на частни гори разполагат с приложими документи за ОВОС, одобрени от компетентните органи, които се отнасят до целия работен район

Приложими документи за ОВОС

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

3.1.2

Титулярят на право за култивиране на земята разполага с доклади за изпълнението на плана за управление на околната среда и плана за мониторинг на околната среда

План за управление на околната среда и план за мониторинг на околната среда

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

Доказателство за изпълнението на плана за управление на околната среда и наблюдение

СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 4: СТАНДАРТЪТ ЗА ПРАВАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ НЕГОРСКИ ЗОНИ ИЛИ ГОРИ С КОНВЕРТИРУЕМА ПРОДУКЦИЯ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

1.

P1.

Правен статут на района и право на използване

K1.1.

Разрешително за добив на дървен материал в негорска зона, без да се променя правния статут на гората

1.1.1.

Сеч, разрешена съгласно друго законно разрешително (ILS)/разрешително за промяна на предназначението (IPK) в район под аренда.

Забележка: Приложимо също и за районите, категоризирани по-горе като горско насаждение на базата на повторно залесяване (HTHR)

Разрешителни ILS/IPK за дърводобивни дейности в района под аренда (в т.ч. приложим/а оценка на въздействието върху околната среда/документ ОВОС за негорска стопанска дейност

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на горското стопанство P18/2011

Регламент на министъра на горското стопанство P59/2011

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

Карти на района под аренда, приложени към разрешителните ILS/IPK и доказателства за съответствие на място

K1.2.

Разрешително за добив на дървен материал в негорска зона, което води до промяна в правния статус на гората

1. 2.1.

Добив на дървен материал, разрешен на основание на разрешително за промяна на предназначението (IPK)

Забележка: Приложимо също и за районите, категоризирани по-горе като горско насаждение на базата на повторно залесяване (HTHR)

Разрешително за стопанска дейност и карти, приложени към него (в т.ч. приложим/а оценка на въздействието върху околната среда/документ ОВОС за негорска стопанска дейност)

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на горското стопанство P33/2010

Регламент на министъра на горското стопанство P14/2011

Регламент на министъра на горското стопанство P59/2011

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

IPK в райони с промяна на предназначението

Карти, приложени към IPK

Документи, разрешаващи промяна в правния статус на гората (това изискване се прилага както за притежателите на разрешително IPK, така и за притежателите на разрешително за стопанска дейност)

1.2.2.

Разрешително за промяна на предназначението (IPK) за трансмиграционно заселване

IPK в райони с промяна на предназначението

Регламент на министъра на горското стопанство P14/2011

Карти, приложени към IPK

K1.3.

Разрешително за добив на дървен материал в негорска зона

1.3.1.

Добив на дървен материал, разрешен на основание на разрешително за промяна на предназначението (IPK) в негорска зона

Документ за планиране на IPK

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на горското стопанство P14/2011

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

Разрешително за стопанска дейност и карти, приложени към него (в т.ч. приложим/а оценка на въздействието върху околната среда/документ ОВОС за негорска стопанска дейност)

IPK в райони с промяна на предназначението

Карти, приложени към IPK

1.3.2.

Разрешително за промяна на предназначението (IPK) за трансмиграционно заселване

IPK в райони с промяна на предназначението

Регламент на министъра на горското стопанство P14/2011

Карти, приложени към IPK

2.

P2.

Спазване на правните системи и процедури за сеч на дървета и за превоз на трупи

K2.1.

Планът IPK/ILS и изпълнението съответстват на планирането на земеползването

2.1.1.

Одобрен работен план за районите, обхванати от IPK/ILS

Документи по работния план IPK/ILS

Регламент на министъра на горското стопанство P62/2008

Регламент на министъра на горското стопанство P53/2009.

2.1.2.

Притежателят на разрешително може да докаже, че превозваните трупи са от райони, за които има валидни разрешителни за промяна на предназначението/за друг вид ползване (IPK/ILS)

Документи за инвентаризация на горите

Регламент на министъра на горското стопанство P62/2008

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Доклад за производството на дървен материал (LHP)

K2.2.

Заплащане на държавни такси и налози и съответствие с изискванията за превоз на дървен материал

2.2.1.

Доказателство за плащане на таксите.

Платежно нареждане за плащане за таксата за горски ресурси

Регламент на министъра на горското стопанство P18/2007

Доказателство за извършено плащане на таксата за горски ресурси

Плащането на таксата за горски ресурси е в съответствие с произведените трупи и приложимата тарифа

2.2.2.

Притежателят на разрешително разполага с валидни превозни документи на дървения материал

Фактура за превоз на трупи (FAKB) и списък на трупите с малък диаметър

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Документ за законността на трупите (SKSKB) и списък на трупите с голям диаметър

K2.3.

Съответствие с маркировката V-Legal

2.3.1.

Прилагане на маркировката V-Legal

Маркировката V-Legal се прилага съответно

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

3.

P3.

Спазване на законите и подзаконовите актове в областта на трудовото право

K3.1.

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

3.1.1.

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Процедури за БЗУТ

Регламент на правителството PP50/2012

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 8/2010

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 609/2012

Оборудване за БЗУТ

Данни за регистрирани трудови злополуки

K3.2.

Спазване на правата на работниците

3.2. 1

Дружеството не използва малолетни/ непълнолетни работници

Няма непълнолетни работници

Акт 23/2002

Акт 13/2003

СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 5: СТАНДАРТЪТ ЗА ОСНОВАНО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО ПЪРВИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И СЕКТОРИТЕ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА И ЗА ТЪРГОВЦИТЕ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

1.

P1.

Стопанските структури подкрепят осъществяването на законната търговия с дървен материал

K1.1.

Преработвателната промишленост за горски продукти от дървен материал притежава валидно разрешително под формата на:

а)

преработвателна промишленост, и

б)

износители на обработени продукти

1.1.1.

Структурите от преработвателната промишленост притежават валидни разрешителни

Учредителният акт на дружеството и последните изменения на акта (Учредителен акт на дружеството)

Акт 6/1983

Акт 3/2014

Регламент на правителството PP74/2011

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на правосъдието и правата на човека M.01-HT.10/2006

Регламент на министъра на търговията 36/2007

Регламент на министъра на търговията 37/2007

Регламент на министъра на промишлеността 41/2008

Регламент на министъра на вътрешните работи 27/2009

Регламент на министъра на търговията 39/2011

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

Регламент на министъра на търговията 77/2013

Регламент на министъра на горското стопанство P9/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P55/2014

Разрешение да се занимава с търговия (стопански лиценз/SIUP) или разрешение за търговия, което може да бъде разрешително за промишлена стопанска дейност (IUI) или сертификат за промишлена регистрация (TDI)

Разрешително за нарушаване/смущаване (разрешително, издадено на дружество за отрицателно въздействие върху околната среда, в която се извършва дейността)

Сертификат за регистрация на дружеството (TDP)

Данъчен номер (NPWP)

Наличност на приложими документи за оценка на въздействието върху околната среда

Наличност на разрешително за промишлена стопанска дейност (IUI) или постоянно разрешително за стопанска дейност (IUT) или сертификат за промишлена регистрация (TDI)

Наличие на планиране за суровината на склад (RPBBI) за предприятието за първично производство

1.1.2.

Износителите на продукти от обработен дървен материал разполагат с валидни разрешителни като производители и износители на продукти от дървен материал

Износителите имат статут на регистрирани износители на продукти на горската промишленост (ETPIK)

Регламент на министъра на търговията 97/2014

K 1.2.

Предприятието домакинство е индонезийски правен субект

1.2.1.

Собственикът на предприятие домакинство показва официална

Лична карта

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

K 1.3.

Вносителите на горски продукти от дървесина притежават валидни разрешителни и извършват надлежна проверка

1.3.1.

Вносителите на горски продукти от дървесина притежават валидни разрешителни

Вносителите имат статут на регистрирани вносители

Регламент на министъра на търговията 78/2014

1.3.2.

Вносителите имат система за надлежна проверка

Вносителите имат насоки/процедури за надлежна проверка и доказателство за прилагането ѝ

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

K1.4.

Регистрираните складове или регистрираните износители непроизводители притежават валидни разрешителни

1.4.1.

Регистрираните складове притежават валидни разрешителни

Разрешително от ръководител на провинциална/районна горска служба

Регламент на министъра на горското стопанство P30/2012

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

1.4.2.

Регистрираните износители непроизводители разполагат с валидни разрешителни

Учредителният акт на дружеството и последните изменения на акта (Учредителен акт на дружеството)

Акт 6/1983

Регламент на правителството PP74/2011

Регламент на министъра на правосъдието и правата на човека M.01-HT.10/2006

Регламент на министъра на търговията 36/2007

Регламент на министъра на търговията 37/2007

Регламент на министъра на търговията 39/2011

Регламент на министъра на търговията 77/2013

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

Регламент на министъра на търговията 97/2014

Разрешение да се занимава с търговия (стопански лиценз/SIUP) или разрешително за търговия.

Сертификат за регистрация на дружеството (TDP)

Данъчен номер (NPWP)

Регистрация на търговците като непроизвеждащи износители на продукти на горската промишленост (ETPIK Non-Produsen).

Споразумение или договор за доставка с малко предприятие, което не е ETPIK и има сертификат за законността на дървения материал (S-LK) или декларация за съответствие/ДСД (DKP)

1.4.3.

Стопанските структури имат приложим/а оценка на въздействието върху околната среда/документ ОВОС

Приложими документи за ОВОС

Регламент на правителството PP27/2012

Регламент на министъра на околната среда 13/2010

Регламент на министъра на околната среда 05/2012

K1.5.

Стопански структури под формата на:

 

групи (на МСП или занаятчии/предприятия домакинства или складове)

или

 

кооперации (занаятчии/предприятия домакинства)

са законно регистрирани или с доказателство за установяване

Забележка: Не е приложимо за регистрирани износители непроизводители

1.5.1.

Стопанските структури под формата на групи или кооперации са законно установени

Документ или доказателство за установяване.

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

Данъчна регистрация (NPWP) в случай на кооперации

1.5.2.

Организационна структура на кооперациите

Съвместно решение относно организационната структура

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

1.5.3.

Вид кооперативни дружества

Документи относно кооперативния бизнес план или документ, който показва вида кооперация

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

1.5.4.

Официална самоличност на всеки член на кооперациите

Лични карти

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

2.

P2.

Стопанските структури прилагат система за проследяване на дървения материал, която гарантира, че произходът на дървения материал може да бъде проследен

K2.1.

Наличие и прилагане на система, която проследява дървения материал.

2.1.1.

Стопанските структури могат да докажат, че полученият дървен материал е от законни източници.

Документи за продажби и покупки и/или договор за доставка на материали и/или доказателство за закупуване.

Регламент на министъра на горското стопанство P30/2012

Регламент на министъра на горското стопанство P.9/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

Регламент на министъра на търговията Р78/2014

Одобрен доклад за прехвърляне на дървен материал и/или доказателство за прехвърлянето и/или официален доклад за преглед на дървения материал; писмо за удостоверяване на законността на горските продукти

Внесеният дървен материал се придружава от декларация за съответствие от доставчика или сертификат за законност (S-LK)

Забележка: Прилага се само за занаятчии/предприятия домакинства

Превозни документи на дървения материал

Превозни документи (Nota) със съответните официални доклади на служителя на органа на местната власт по отношение на използвания дървен материал от разрушени сгради/съоръжения, изкопан дървен материал и заровен дървен материал

Превозни документи под формата на Nota за дървесина, представляваща промишлен отпадък

Документи/доклади за промени в складовата наличност на трупи/дървен материал/продукти

Сертификат за законност (S-PHPL/S-LK) или декларация за съответствие от доставчика (DKP)

Придружаващи документи за планиране за суровината на склад (RPBBI) за първично производство

2.1.2.

Вносителите разполагат с валидни документи, доказващи, че полученият дървен материал е от законни източници

Забележка: Не е приложимо за занаятчии/предприятия домакинства

Нотификация за внос (ПИБ)

Президентски указ 43/1978

Регламент на министъра на търговията 78/2014

Опаковъчен лист

Фактура

B/L (товарителница)

Декларация за внос и препоръка за внос

Доказателство за извършено плащане на вносно мито

Други съответни документи (включително разрешителни по CITES) за видове дървесина, чиято търговия е ограничена

Доказателство за използването на внесен дървен материал

2.1.3.

Стопанските структури прилагат система за проследяване на дървен материал и работят в рамките на позволените нива на производство

Забележка: Не се прилага за регистрирани складове и непроизводители на дървен материал

Количествени таблици за използването на суровина и произведените количества.

Забележка: Не е приложимо за занаятчии/предприятия домакинства

Регламент на министъра на промишлеността 41/2008

Регламент на министъра на горското стопанство P30/2012

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P55/2014

Доклади за резултатите за производството на обработени продукти

Производството на структурата не надхвърля позволения производствен капацитет

Забележка: Не е приложимо за занаятчии/предприятия домакинства

Разделяне/отделяне на произведените продукти от конфискуван дървен материал

2.1.4.

Производственият процес с друго лице (друго предприятие или със занаятчии/предприятия домакинства) предвижда проследяване на дървен материал

Забележка: Не се прилага за занаятчии/предприятия домакинства, регистрирани складове и непроизводители на дървен материал

Сертификат за законност (S-LK) или декларация за съответствие от доставчика (ДСД)

Регламент на министъра на горското стопанство P48/2006

Регламент на министъра на търговията 36/2007

Регламент на министъра на промишлеността 41/2008

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P55/2014

Договор с друго лице за услуги за обработка на продукт

Писмо за удостоверяване на суровината

Разделяне/отделяне на произведените продукти

Документация за суровината, процесите на производство и, където е приложимо, информация, ако износът се осъществява чрез споразумение за услуги с друго дружество

K 2.2.

Прехвърляне на преработените продукти от дървен материал от доставчика на регистрираните износители непроизводители

2.2.1.

Стопанските структури могат да докажат, че придобитите продукти са от законни източници

Продуктите са закупени от регистрирани предприятия партньори, които не са ETPIK и имат сертификат за законност (S-LK) или ДСД (DKP)

Регламент на министъра на горското стопанство P.43/2014

Превозен документ

Документи/доклади за промени в складовата наличност на продукти

3.

P3.

Законност на търговията или промяната на собствеността на дървения материал.

K3.1.

Търговията или прехвърлянето на продукти от дървен материал за вътрешния пазар е в съответствие с приложимото законодателство

Забележка: Не е приложимо за регистрирани износители непроизводители

3.1.1.

Търговия или прехвърляне на продукти от дървен материал за вътрешния пазар, придружени от превозни документи

Превозни документи

Съвместна наредба на министъра на горското стопанство 22/2003, министъра на транспорта KM3/2003 и министъра на промишлеността и търговията 33/2003

Регламент на министъра на горското стопанство P30/2012

Регламент на министъра на горското стопанство P41/2014

Регламент на министъра на горското стопанство P42/2014

K3.2.

Спедицията на обработен дървен материал за износ отговаря на приложимото законодателство.

Забележка: Не е приложимо за занаятчии/предприятия домакинства и за складове.

3.2.1.

Спедиция на обработен дървен материал за износ с документи относно известието за износ (PEB)

Продукти за износ

Акт 17/2006 (Митници)

Президентски указ 43/1978

Регламентна министъра на горското стопанство 447/2003

Регламент на министъра на на финансите 223/2008

Регламент на Генерална дирекция „Митници“ P-40/2008

Регламент на Генерална дирекция „Митници“ P-06/2009

Регламент на министъра на търговията Р50/2013

Регламент на министъра на търговията Р97/2014

PEB

Опаковъчен лист

Фактура

B/L (товарителница)

Разрешително за износ (V-Legal)

Резултатите от техническата проверка (докладът на проверяващия) за продуктите, за които техническата проверка е задължителна

Доказателство за извършено плащане на износни мита, когато е приложимо

Други съответни документи (включително разрешителни по CITES) за видове дървесина, чиято търговия е ограничена

K.3.3.

Съответствие с маркировката V-Legal

3.3.1.

Прилагане на маркировката V-Legal

Маркировката V-Legal се прилага съответно

Регламент на министъра на горското стопанство P43/2014

4.

P4.

Изпълнение на трудовото законодателство, доколкото е приложимо за преработвателната промишленост

K.4.1.

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

4.1.1.

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Процедури за БЗУТ

или

в случай на занаятчии/предприятия домакинства, оборудване за първа помощ и безопасност

Регламент на правителството PP50/2012

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 8/2010

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 609/2012

Изпълнение на процедурите за БЗУТ

Данни за регистрирани трудови злополуки

Забележка: Не е приложимо за занаятчии/предприятия домакинства

K.4.2.

Спазване на правата на работниците

Забележка: Не е приложимо за занаятчии/предприятия домакинства

4.2.1.

Свобода на сдружаване на работниците

Профсъюз или политика на дружеството, която позволява на служителите/работниците да създадат профсъюз или да участват в дейности на профсъюзи

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 16/2001

4.2.2.

Наличие на колективни трудови договори или политика на дружеството относно трудовите права

Наличието на колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Акт 13/2003

Регламент на министъра на работната сила и миграцията 16/2011

4.2.3.

Дружеството не използва малолетни/непълнолетни работници

Няма непълнолетни работници

Акт 23/2002

Акт 13/2003

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНДОНЕЗИЙСКА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ

1.   Въведение

Цел: да се даде уверение, че добивът, превозът, обработката и продажбата на кръгли трупи и продукти от обработен дървен материал отговарят на всички съответни индонезийски закони и подзаконови актове.

Известна със своята водеща роля в борбата срещу незаконната сеч и с търговията с незаконно добит дървен материал и продукти от дървен материал, Индонезия беше домакин на Министерската конференция за Източна Азия за прилагане на законодателството в областта на горите и управление (FLEG) в Бали през септември 2001 г., която доведе до декларация относно прилагането на законодателството в областта на горите и управлението (Декларация от Бали). Оттогава Индонезия продължи да е в челото на международното сътрудничество в борбата срещу незаконната сеч и свързаната с нея търговия.

Като част от международните усилия за преодоляване на тези проблеми, растящ брой държави потребителки се ангажираха да предприемат мерки за предотвратяване на търговията с незаконен дървен материал на техните пазари, докато държавите производителки се ангажираха да предоставят механизъм, който да гарантира законността на техните продукти от дървен материал. Важно е да се установи надеждна система, за да се гарантира законността на добива, превоза, обработката и търговията с дървен материал и продукти от обработен дървен материал.

Индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал (СОЗДМ) дава гаранции, че дървеният материал и продуктите от дървен материал, произведени и обработени в Индонезия, са от законни източници и са в пълно съответствие със съответните индонезийски закони и подзаконови актове, което е проверено от независим одит и наблюдавано от гражданското общество.

1.1.   Индонезийските закони и подзаконови актове в основата на СОЗДМ

СОЗДМ е създадена по силата на индонезийския регламент „Стандарти и насоки за оценката на резултатите на устойчивото управление на горите и проверката на законността на дървения материал в държавните и частните гори“ (Регламент на министъра на горското стопанство P.38/Menhut-II/2009). СОЗДМ включва също така и индонезийската схема за устойчивост и цели подобряването на управлението на горите и намаляването на незаконната сеч и свързаната с нея търговия с дървен материал, за да се гарантира надеждността и да се подобри имиджът на индонезийските продукти от дървен материал.

СОЗДМ се състои от следните елементи:

1.

Стандарти за законност

2.

Контрол на веригата на доставки

3.

Процедури за проверка

4.

Схема за разрешителни

5.

Наблюдение.

СОЗДМ е основната система, използвана, за да се осигури законността на дървения материал и продуктите от дървен материал, произведени в Индонезия за износ в Съюза и на други пазари.

1.2.   Развитие на СОЗДМ: процес с множество заинтересовани страни

От 2003 г. насам редица индонезийски заинтересовани страни в областта на горското стопанство са активно ангажирани в разработването, изпълнението и оценката на СОЗДМ, като по този начин осигуряват по-добър надзор, прозрачност и доверие в този процес. През 2009 г. процесът с участието на множество заинтересовани страни доведе до издаването на Регламент на министъра на горското стопанство P.38/Menhut-II/2009, последван от Технически насоки № 6/VI-SET/2009 и № 02/VI-BPPHH/2010 на ГД „Използване на горите“, които бяха преразгледани с регламенти на министъра на горското стопанство P.68/Menhut-II/2011, P.45/Menhut-II/2012 и P.42/Menhut-II/2013 и Технически насоки № P.8/VI-SET/2011 и № P.8/VI-BPPHH/2012 на ГД „Използване на горите“.

Въз основа на поуките, извлечени от първоначалното прилагане на СОЗДМ, на резултатите от съвместната оценка в съответствие с приложение VIII към това споразумение, както и на препоръки от различни заинтересовани страни, тези регламенти бяха преработени отново посредством процес, включващ множество заинтересовани страни, за да доведат до регламентите на министъра на горското стопанство P.43/Menhut-II/2014 от юни 2014 г. и P.95/Menhut-II/2014 от декември 2014 г., последвани от Технически насоки на ГД „Използване на горите“ № P.14/VI-BPPHH/2014 от декември 2014 г. и № P.1/VI-BPPHH/2015 през януари 2015 г. (наричани по-долу насоките за СОЗДМ).

Процесът на ангажиране с всички заинтересовани страни ще продължи по време на прилагането на СОЗДМ.

2.   Обхват на СОЗДМ

Продукцията на индонезийските горски ресурси може като цяло да се раздели на два вида според собствеността: държавни гори и частни гори/земи. Държавните гори се състоят от добивни гори за дългосрочно устойчиво производство на дървен материал с различни видове разрешителни и горски площи, чието предназначение може да се промени за негорски цели, като застрояване или селскостопански насаждения. Прилагането на СОЗДМ в държавните гори и в частните гори/земи е определено в приложение II.

СОЗДМ обхваща дървен материал и продукти от дървен материал от всички видове разрешителни, както и операциите на всички търговци, последващи преработватели, износители и вносители на дървен материал.

СОЗДМ обхваща продукти от дървен материал, предназначени за вътрешния и международните пазари. Всички индонезийски производители, преработватели и търговци ще бъдат проверявани за законност, включително тези, които снабдяват вътрешния пазар.

СОЗДМ изисква внесеният дървен материал и продукти от дървен материал да бъдат оформени от митниците и да отговарят на индонезийските правила за вноса. Съгласно изискванията на тези регламенти внесеният дървен материал и продукти от дървен материал трябва да бъдат придружени от документи и друг доказателствен материал, удостоверяващи законността на дървения материал в държавата му на добив. Всички видове дървен материал и продукти от дървен материал, внесени в Индонезия, трябва да бъде включена във верига на доставки, чийто контрол е в пълно съответствие с всички приложими индонезийски разпоредби.

Някои продукти от дървен материал могат да съдържат рециклирани материали. Специфичните изисквания за законност на рециклиран дървен материал са описани в стандартите за законност и насоките за СОЗДМ.

Конфискуван дървен материал може да бъде продаван за използване единствено на местния пазар, с изключение на конфискувания дървен материал, добит в защитени гори, който трябва да бъде унищожен. Всяко предприятие, което получава конфискуван дървен материал, трябва да прилага мерки за отделяне на този дървен материал от останалите доставки и надлежно да информира органа за оценка на съответствието (ООС), който своевременно ще извърши специален одит, за да се гарантира, че този дървен материал няма да влезе във веригата на доставки за износ. Разрешителни за износ не могат да се издават за конфискуван дървен материал.

След приемането на съответното изпълнително законодателство ще бъдат въведени промени в процедурите за използване и/или управление на дървен материал от горите по обичайното право, за да се преодолеят пропуските при прилагането на предприемане на мерки за изпълнение на Решение на Конституционния съд (MK) № 35/PUU-X/2012.

Дървен материал и изделия от дървен материал, преминаващи транзитно, задължително се държат извън обявените основни митнически територии (ОМТ). Следователно такъв транзитен дървен материал не се допуска в ОМТ, а освен това няма да бъде включен във веригите на доставки на дървен материал от Индонезия. На конфискуван дървен материал не може да бъде издадено разрешително за износ.

2.1.   Стандарти на СОЗДМ за законност

СОЗДМ се основава на специфични стандарти за законност на дървения материал, които обхващат всички видове източници на дървен материал (разрешителни и оператори) и всички дейности на операторите. Тези стандарти и техните насоки за проверка са определени в приложение II.

СОЗДМ включва и „Стандарт и насоки за оценка на резултатите от устойчивото управление на горите (УУГ)“. Оценката на устойчивото управление на горите, основаваща се на стандарта УУГ, проверява също така дали одитираният отговаря на съответните критерии за законност на СОЗДМ. Притежателите на разрешителни, работещи в добивните зони на горите на държавни земи (постоянен горски фонд), трябва да се придържат и към двата съответни стандарта — за законност и за УУГ. Те могат да изберат най-напред спазването на стандарта за законност, но освен него трябва да се съобразят и със стандарта за устойчиво управление на горите не по-късно от датата, на която изтича срокът на тяхното първоначално сертифициране за законност.

3.   Контрол на веригата на доставки на дървен материал

Притежателят на разрешително (за концесии) или собственикът на земя (за частни земи) или дружеството (за търговци, преработватели и износители) доказва, че всеки етап на неговата верига на доставки се контролира и документира, както е посочено в регламенти на министъра на горското стопанство P.30/Menhut-II/2012, P.41/Menhut-II/2014 и Р.42/Menhut-II/2014 (наричани по-долу регламентите). Тези регламенти изискват горските служители в провинциите и районите да предприемат проверка на място и заверка на документите, които се представят от притежателите на разрешителни, собствениците на земи или преработвателите на всеки етап от веригата на доставки.

Ключовите документи за оперативни проверки във всяка точка на веригата на доставки са обобщени в схема 1.

Всички пратки във веригата на доставки трябва да се придружават от съответните превозни документи, посочващи дали материалът има валиден сертификат SVLK, дали използването му е обявено за законно посредством декларация за съответствие от доставчика (ДСД), или е с произход от конфискувани източници. На всеки етап от веригата на доставки собственикът или попечителят на всяка пратка дървен материал или продукти от дървен материал трябва да отчита дали дадената пратка е сертифицирана по SVLK, обявена за законна посредством декларация за съответствие от доставчика, или с произход от конфискувани източници. Ако пратката включва какъвто и да било конфискуван дървен материал, собственикът или попечителят на тази пратка трябва да прилага ефективна система за разделяне на дървения материал или продуктите от дървен материал от проверени законни източници от тези от конфискуван дървен материал и да поддържа регистри, които правят разграничение между тези източници.

От операторите във веригата на доставки се изисква да водят пълна документация за получения, складиран, обработван и доставян дървен материал и продукти от дървен материал. Тази документация трябва да е достатъчна да позволи впоследствие съпоставянето на количествените данни между различните възли и в самите възли на веригата на доставки. Тези данни се предоставят на горските служители в провинциите и районите, за да извършат съпоставката. Основните дейности и процедури, включително съпоставянето на данните, за всеки етап от веригата на доставки и ролята на ООС при оценяването на целостта на веригата на доставки са по-подробно обяснени в допълнението към настоящото приложение.

Схема 1

Контрол на веригата на доставки, който показва изискваните ключови документи във всяка точка на веригата на доставки, където се извършва съпоставяне на данните

Image

4.   Институционална структура за проверката на законността и за издаването на разрешителни за износ

4.1.   Въведение

Индонезийската СОЗДМ се основава на подход, известен като „издаване на разрешително на база оператори“, който има много общи черти със системата за сертифициране за управлението на горите. Индонезийското Министерство на горското стопанство определя редица органи за оценка на съответствието (Lembaga Penilai/LP и Lembaga Verifikasi/LV), които упълномощава да извършват одит на законосъобразността на операциите на производителите, търговците, преработвателите и износителите на дървен материал („оператори“).

Органите за оценка на съответствието (ООС) се акредитират от индонезийския национален орган по акредитация (KAN). ООС се наемат от операторите, които искат техните операции да бъдат сертифицирани като законни. ООС трябва да работят в съответствие с насоките ISO/IEC 17065. Те докладват резултатите от одитите на одитирания и на Министерството на горското стопанство. Обобщенията на докладите са публично достояние.

ООС проверява дали одитираният оператор действа в съответствие с индонезийското определение за законност, което се съдържа в приложение II, включително ефективното прилагане на контрол за предотвратяване на влизането на материал от неизвестни източници в техните вериги на доставки. Когато се установи, че даден обект на одит, действащ в държавните гори, или голямо промишлено предприятие (първично производство с капацитет над 6 000 m3 годишно, вторично производство с инвестиция над 500 млн. IDR) е в съответствие, се издава сертификат за законност на дървения материал в съответствие със SVLK с валидност 3 (три) години. През този период ООС провежда годишни контролни посещения, за да провери дали съответствието се запазва. За обектите на одит, които експлоатират малки промишлени отрасли (първично производство с капацитет под 6 000 m3 годишно, вторично производство с инвестиция под 500 млн. IDR), валидността на сертификата за законност е 6 (шест) години. За операторите, действащи в частни гори/земи, валидността му е 10 (десет) години. В тези случаи контролните посещения на ООС се провеждат на всеки две години.

Оператори в частни гори/земи, предприятия домакинства, занаятчии и първични производства, които обработват единствено дървен материал от частни гори/земи и нямат пряк износ, регистрираните складове (за търговия с дървен материал или обработен дървен материал, добит единствено от частни гори/земи или сертифициран по SVLK, сертифицирани операции по Рerum Рerhutani) и вносителите могат да си послужат с декларация за съответствие от доставчика за доказване на законността на дървения материал и изделията от дървен материал и поради това не се одитират от ООС (вж. раздел 5.3).

LV също действат като органи за издаване на разрешителни за износ. Те проверяват валидността на сертификатите по SVLK и на удостоверенията за износ на износителите, както и съответствието на декларираните от износителите данни (месечни балансови отчети) преди издаването на разрешителни за износ под формата на документи V-Legal или разрешителни FLEGT. Следователно износът без разрешение за износ на продукти от дървен материал, обхванати от приложение I, е забранен. С разрешителните FLEGT се позволява износът за Европейския съюз на продукти, които отговарят на тези условия, докато износът за други местоназначения се позволява с документи V-Legal.

В насоките за СОЗДМ се уточнява, че индонезийските групи на гражданското общество, лица и общности имат право да следят прилагането на СОЗДМ на практика. Такива независими наблюдатели имат право да оценяват съответствието на операциите по отношение на изискванията на определението за законност, както и на съответствието с одитните изисквания и лицензионни процеси на СОЗДМ, и да подават жалби до ООС, лицензиращите органи, KAN и Министерството на горското стопанство.

Схема 2

Връзка между различните образувания, които участват в изпълнението на СОЗДМ

Image

4.2.   Органи за оценка на съответствието и лицензиращи органи

Органите за оценка на съответствието (ООС) играят ключова роля в индонезийската система. Те са оправомощени от Министерството на горското стопанство и имат сключени договори с отделни оператори за проверка на законността на производството, обработката и търговията на индивидуалните оператори във веригата на доставки, включително целостта на веригата на доставки.

Има два типа ООС: i) органи за оценка (Lembaga Penilai/LP), които извършват одит на звената за управление на горите (ЗУГ) по стандарта за устойчивост, както и по изискванията на стандарта за законност; и ii) органи за проверка (Lembaga Verifikasi/LV), които одитират ЗГУ и предприятията, свързани с горското стопанство, по стандарта за законност.

С цел да се гарантира, че одитите, които проверяват стандартите за законност, определени в приложение II, са от най-високо качество, от LP и LV се изисква да разработят необходимите системи за управление, насочени към изискванията за компетентност, последователност, безпристрастност, прозрачност и за процеса на оценка, както са описани в ISO/IEC 17065. Тези изисквания са посочени в насоките за СОЗДМ. Органите за оценка на съответствието (ООС) се акредитират от индонезийския национален орган по акредитация (KAN).

LV могат също така да действат като органи за издаване на разрешителни. В този случай LV издават разрешителни за износ, обхващащи продуктите от дървен материал, предназначени за международните пазари. За пазарите извън Съюза органите за издаване на разрешителни ще издават документи V-Legal, а за пазара на Съюза ще бъдат издавани разрешителни FLEGT в съответствие с изискванията, определени в приложение IV. В насоките за СОЗДМ са описани подробни процедури за издаването на документ V-Legal и разрешително FLEGT за пратките за износ. LP не могат да действат като органи за издаване на разрешителни и не издават лицензи за износ.

Всички одитори, работещи за ООС или лицензиращите органи, трябва да бъдат регистрирани и да притежават валидно свидетелство за квалификация от сертифициращия орган по професиите (Lembaga sertifikasi profesi — LSP). LSP ще направи оценка на всяко предполагаемо нарушение от одитор, с което е запознат, и може да отмени свидетелството за квалификация на този одитор.

4.3.   Акредитиращ орган

Индонезийския национален орган по акредитация (Komite Akreditasi Nasional — KAN) е независим акредитиращ орган, създаден с Наредба на правителството (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 относно националната стандартизация и с Президентски указ (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 относно националния комитет по акредитациите. KAN работи съгласно Ръководство № 17011 на ISO/IEC (Общи изисквания за акредитиращи органи, които акредитират органи за оценка на съответствието). Той е разработил вътрешни специални за СОЗДМ помощни документи за акредитацията на LP и LV.

KAN е международно признат от Тихоокеанското сътрудничество по акредитация (PAC) и Международния форум по акредитация (IAF) да акредитира сертифициращи органи на системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда и сертифицирането на продукти. KAN е признат също така от Азиатско-тихоокеанското сътрудничество за акредитация на лаборатории (APLAC) и от Международното сътрудничество за акредитация на лаборатории (ILAC).

На 14 юли 2009 г. KAN подписа Меморандум за разбирателство с Министерството на горското стопанство за предоставянето на услуги за акредитация по СОЗДМ. По този начин KAN отговаря за акредитацията на ООС, за да гарантира тяхното продължаващо съответствие със стандарта ISO/IEC 17065.

Жалби във връзка с дейността на LP или LV могат да бъдат подавани до KAN от всяко заинтересовано лице, включително оператори и независими наблюдатели.

4.4.   Одитирани

Одитираните са оператори, които са обект на проверка на законността. Те включват звената за управление на гората (концесионери или притежатели на разрешително за използване на дървен материал, притежатели на горски разрешителни на база местни общности или селища, собственици на частни гори/земи), регистрирани складове за дървен материал, предприятия, свързани с горското стопанство, регистрирани непроизвеждащи износители. Звената за управление на гората и предприятията, свързани с горското стопанство, трябва да отговарят на приложимия стандарт за законност. За целите на износа предприятията, свързани с горското стопанство, и регистрираните непроизвеждащи износители трябва да отговарят на изискванията за получаване на разрешително за износ. СОЗДМ позволява на одитираните да подават жалби до LP или LV за провеждането или за резултатите от одита.

4.5.   Независим наблюдател

Гражданското общество играе ключова роля в независимото наблюдение (НН) на СОЗДМ. Групи на гражданското общество, лица и общности, които действат като независими наблюдатели, имат право да оценяват и докладват за съответствието на операциите с изискванията за законност, както и изискванията за акредитация, проверка и сертификационни дейности. Констатации от независимия наблюдател могат също така да бъдат използвани като част от периодичната оценка (ПО), която се изисква по силата на това споразумение (приложение VI).

В случай на нередност, свързана със законността на оператор, жалбите от страна на независимия наблюдател се подават пряко до съответните LP или LV. Ако сметне отговора на жалбата си от страна на LP или LV за незадоволителен, независимият наблюдател може да подаде доклад до KAN и до правителството. В случай на жалба във връзка с издаването на разрешения за износ независимият наблюдател може пряко да подава жалби до органа за издаване на разрешителни или до Министерството на горското стопанство.

4.6.   Правителството

Министерството на горското стопанство (от октомври 2014 г. Министерството на горското стопанство е обединено с Министерството на околната среда и се нарича Министерство на околната среда и горите) регулира СОЗДМ и разрешава на акредитираните LP да извършат оценка на УУГ, а на LV — проверка на законността.

Министерството на горското стопанство също така разрешава на LV да издават разрешителни за износ (документ V-Legal или разрешителни FLEGT).

Министерството на горското стопанство публикува набор от насоки, осигуряващи изискванията, свързани с проверката и с дейностите по лицензиране. Тези насоки включват също така разпоредби за контрол на Министерството на горското стопанство по отношение на проверката на LV и уточняват процедурите на министерството за издаване на разрешения и надзор над техните лицензионни дейности.

Освен това Министерството на горското стопанство създава ad hoc екип, отговарящ за последващи действия за всеки конкретен случай на разследване на всички докладвани нарушения във връзка с издаването на сертификат за законност и/или документ V-Legal/разрешително FLEGT. Съставът на екипа за последващи действия зависи от характера на докладваното нарушение. Той може да се състои от различни правителствени агенции и участници от гражданското общество. Въз основа на констатациите и препоръките на екипа за последващи действия Министерството на горското стопанство може да отмени разрешението на ООС, което води до незабавното прекратяване на техните дейности по проверката и издаването на разрешителни.

Въз основа на решение на KAN за отнемане на акредитацията на дадено ООС (напр. в резултат на годишните надзорни дейности на KAN по отношение на ООС) министърът на горското стопанство също незабавно отменя разрешението на ООС. ООС може да обжалва пред KAN, но не и пред Министерството.

Министерството на горското стопанство също така урежда дейността на информационното звено за разрешителните (ИЗР) като звено за управление на информацията, което удостоверява информацията за издаването на документ V-Legal/разрешително FLEGT. ИЗР отговаря също така за обмена на обща информация на СОЗДМ и получава и съхранява данни и информация за издаването на сертификати за законност и на документи V-Legal/разрешителни FLEGT. То също така отговаря на запитвания от страна на компетентните органи на търговските партньори и заинтересованите страни. ИЗР отговаря също така за процеса по препоръката за внос въз основа на надлежната проверка чрез онлайн системата SILK.

Освен това Министерството на горското стопанство контролира регистрацията на техническите правителствени полеви органи за надзор (Wasganis) и техническия дружествен полеви персонал (Ganis). Wasganis имат за задача да осъществяват надзора и контрола на измерването на трупите. Те могат също така да прекратяват валидността на задължителните превозни документи и да извършват съпоставка на данни (за повече подробности вж. допълнението към настоящото приложение). Ganis подготвя документите за производство и превозните документи от целия добив в държавните гори. Ganis може също така да прекрати валидността на задължителните превозни документи, в случай че Wasganis отсъства от работа за повече от 48 часа. Както Wasganis, така и Ganis са регистрирани от Министерството на горското стопанство. Веднъж годишно те се оценяват от Министерството на горското стопанство посредством официален преглед.

5.   Проверка на законността

5.1.   Въведение

Индонезийският дървен материал се счита за законен, когато за произхода му и производствения процес, както и за последващите обработка, превоз и търговия е проверено, че отговарят на всички приложими индонезийски законови и подзаконови актове, определени в приложение II. За извършането на тази проверка ООС правят оценки на съответствието. За да се намали тежестта за частни собственици на гори, както и за търговци и предприятия домакинства/занаятчии, зависещи изцяло от дървен материал от частна собственост/частно използвани гори (разрешително за частна земя), на тези оператори в ясно определени случаи се позволява да издават декларация за съответствие от доставчика като алтернатива на сертификатите по SVLK (за повече подробности вж. точка 5.2 по-долу).

5.2.   Процес на ООС на проверка на законността

В съответствие с ISO/IEC 17065 и насоките за СОЗДМ процесът на проверка на законността се състои в следното:

Подаване на заявление и сключване на договор: Операторът подава в ООС заявление, което дефинира обхвата на проверката, профила на оператора и друга необходима информация. Преди започване на дейностите по проверката е необходим договор между оператора и ООС, който определя условията за проверката.

План за проверката: След подписването на договора за проверката ООС изготвя план за проверката, който включва назоваване на одитния екип, програма за проверката и график на дейностите. Планът се изпраща на одитирания от съответната провинциална горска служба и други съответни органи на местно и регионално равнище и се договарят датите на дейностите по проверката. Тази информация трябва предварително да бъде предоставена на разположение на независимите наблюдатели и на обществеността посредством уебсайтовете на ООС и Министерството на горското стопанство и/или посредством средствата за масова информация или писма.

Дейности по проверката: Одитът за проверка се състои от три етапа: i) заседание за откриване и координация на одита, ii) проверка по документи и наблюдение на място и iii) заседание за закриване на одита.

Заседание за откриване и координация на одита: координиране със съответните регионални, провинциални и районни служби за информиране относно одитните планове и събиране на първоначална информация от тези служби. ООС може също да разпространява информация и да засили комуникацията със съответните организации на гражданското общество, за да се добавят към първоначалната информация. По време на заседанието за откриване ООС обсъжда с одитирания целта, обхвата, графика и методиката на одита, за да се даде възможност на одитирания да повдигне въпроси за методите и провеждането на дейностите по проверката.

Етап на проверка по документи и наблюдение на място: с цел да събере доказателства за съответствието на одитирания с изискванията на индонезийската СОЗДМ, ООС проверява системите и процедурите на одитирания, съответните документи и протоколи. След това ООС извършва проверки на място, за да се провери съответствието, включително чрез кръстосана проверка на неговите констатации с тези в официалните доклади от инспекции. ООС проверява също така системата на одитирания за проследяване на дървения материал, за да гарантира чрез доказателства, че целият дървен материал отговаря на изискванията за законност.

Заседание за закриване на одита: резултатите от проверката, по-специално всякакви несъответствия, които може да са открити, се представят на одитирания. Одитираният може да повдигне въпроси относно резултатите от проверката и да даде разяснения относно доказателствата, представени от ООС.

Докладване и вземане на решения: Одитният екип изготвя доклад от проверката, като следва структура, предоставена от Министерството на горското стопанство. Докладът, който включва описание на всички констатации на несъответствия и решението, взето по отношение на издаването на сертификат, се представя от ООС на одитирания (в срок от четиринадесет календарни дни след заседанието за закриване на одита) и на Министерството на горското стопанство.

Констатациите на одитния екип се използват главно за вземане на решение относно резултата от одита за проверка, извършен от ООС. ООС взема решение дали да издаде сертификат за законност въз основа на доклада от проверката, изготвен от одитния екип.

В случаите на несъответствие ООС се въздържа от издаване на сертификат за законност, което ще предотврати влизането на дървения материал във веригата на доставки на проверен законен дървен материал. След като случаите на несъответствие бъдат разгледани, операторът може да подаде отново заявление за проверка на законността.

Нарушения, които са открити от ООС по време на проверката, се докладват на Министерството на горското стопанство и се обработват от отговорните органи в съответствие с административните или съдебните процедури. Ако даден оператор е заподозрян в нарушаване на разпоредби, националните, провинциалните или районните органи могат да решат да спрат дейностите на оператора.

Издаване на сертификата за законност и повторно сертифициране: ООС ще издаде сертификат за законност, ако за одитирания е установено, че отговаря на всички показатели и удостоверяващи документи в стандарта за законност, включително правилата за контрола на веригата на доставки на дървен материал.

ООС може да докладва по всяко време на Министерството на горското стопанство за издадени, променени, спрени или отнети сертификати и на всеки три месеца изготвя доклад. Министерството на горското стопанство публикува тези доклади на своя уебсайт.

В зависимост от вида на разрешението, предоставено на одитирания, сертификатът за законност е валиден за срок от три до десет години, след което операторът е обект на одит за повторно сертифициране. Повторното сертифициране се извършва преди датата на изтичане на валидността на сертификата.

Надзор: В зависимост от вида на разрешението, предоставено на одитирания, операторите със сертификат за законност са обект на годишен или двугодишен надзор, който следва принципите на дейностите по проверка, обобщени по-горе. ООС може също така да извършва надзор по-рано от предвиденото, ако обхватът на проверката е бил разширен.

Екипът по надзора изготвя доклад за надзора. Екземпляр от доклада, включително описание на всяко установено несъответствие, се изпраща на Министерството на горското стопанство. Откритите от надзора несъответствия ще доведат до спиране или отнемане на сертификата за законност.

Специални одити: Операторите със сертификат за законност са задължени да докладват на ООС всяка значителна промяна в собствеността, структурата, управлението и операциите, която може да засегне качеството на системата му за контрол на законността в периода на валидност на сертификата. ООС може да извършва специални одити, за да разследва евентуални жалби или спорове, подадени от независимите наблюдатели, държавните институции или други заинтересовани страни, или при получаване на доклада на оператора за промени, които засягат качеството на системата му за контрол на законността. ООС извършва също така специални одити, ако операторът съобщи, че възнамерява да обработва конфискуван дървен материал.

5.3.   Проверка на законността с използване на декларация за съответствие от доставчика (ДСД) и вътрешни проверки

Декларацията за съответствие от доставчика на базата на SNI/ISO 17050 е „лична декларация“, както е определено в стандарта ISO/IEC 17000, т.е. писмено потвърждение от първо лице, след като прегледът на специалните изисквания е извършен и изпълнението им е доказано.

ДСД може да се използва от i) частни собственици на гори, ii) регистрирани депа за съхранение на дървесина (само такива депа, които получават дървен материал единствено от частни гори/земи или получават сертифициран по SVLK дървен материал Perum Perhutani), iii) предприятия домакинства/занаятчии, iv) предприятия с първично и вторично производство единствено на дървен материал от частни гори/земи, които нямат разрешително за износ. ДСД се прилага за а) дървен материал от частни гори/земи, б) дървен материал от регенериране на крайпътни участъци и гробища, в) рециклиран/разрушен дървен материал, и г) дървен материал или продукти от дървен материал, които са предмет на внос.

ДСД съдържа информация за доставчика, продуктите и техните източници, превозния документ, получателя на стоките и датата на издаване. ДСД от собствениците на частни гори трябва също така да съдържа доказателство за право на собственост върху земята, откъдето произхожда дървеният материал. ДСД се прилага към превозния документ в съответствие с административните разпоредби по отношение на дървения материал. Подробните процедури за издаването на ДСД и свързаните с това проверки са посочени в насоките за СОЗДМ.

Получателят на ДСД от частно притежавани гори извършва и документира вътрешните проверки на валидността на информацията, която е трябвало да бъде декларирана в ДСД преди подписването на договора за покупка и поне веднъж годишно след подписването на договора. Информацията, съдържаща се в издадените от депата за съхранение на дървесината ДСД, се проверява от получателя на ДСД (първично или вторично производство) през интервали от три месеца за проследяване на източниците на трупите. ООС проверява това чрез преглед на документи при извършване на одит по SVLK на получателя, в случай че последният е сертифициран. Освен това Министерството на горското стопанство може да извършва проверки на случаен принцип, които могат да бъдат възложени на компетентни трети страни. В случай на измами и нередности Министерството на горското стопанство може да извършва специални проверки на оператора, който използва ДСД.

Всички продукти от дървен материал, обхванати от документа V-Legal или разрешително FLEGT, трябва да произхождат от сертифицирана по SVLK и/или ДСД верига за доставки. Дървен материал и изделия от дървен материал, обхванати от ДСД, нямат пряк достъп до международните пазари. Този достъп е възможен единствено чрез сертифициран оператор по SVLK.

5.4.   Проверката на законността на внесени дървен материал и продукти от дървен материал

В Регламента на министъра на търговията 78/M-DAG/PER/10/2014 се посочва, че за внесените дървен материал и продукти от дървен материал се изисква доказателство за законност в държавата на дърводобив. В този контекст образецът ДСД се използва също така и за внос. Само регистрирани вносители (търговци) и оператори по преработка могат да внасят в Индонезия дървен материал и/или продукти от дървен материал. Тези оператори трябва да извършват надлежна проверка за внесения дървен материал и/или продукти от дървен материал, за да се сведе до минимум рискът от незаконно добит дървен материал, постъпващ в индонезийската верига за доставки. Те са задължени да предоставят в декларацията образец информация относно например кодовете по ХС на продуктите, коносамент, страните на дърводобив, страната на произход, доказателства за законността на дървения материал и пристанището на износ. Процедурите за надлежна проверка обхващат събирането на данни, анализ на риска и намаляване на риска. Процедурите се извършват при използване на онлайн системата SILK на Министерството на горското стопанство. След завършването на всяка процедура за надлежна проверка от страна на оператора Министерството на горското стопанство издава препоръка за внос към Министерството на търговията.

Когато извършва одит на вносителя, ООС прави преглед на документите на прилаганата система за надлежна проверка. В насоките за СОЗДМ и съответните разпоредби за вноса ще бъдат предоставени подробни процедури за системата за надлежна проверка.

5.5.   Отговорност на правителството за прилагането

Министерството на горското стопанство, както и провинциалните и районните горски служби отговарят за контрола на веригите на доставки на дървен материал и за проверката на съответните документи (напр. годишни работни планове, доклади за сечта на трупи, доклади със счетоводния баланс на трупите, превозни документи, доклади със счетоводните баланси на трупи/суровина/обработени продукти и количествени таблици за производството). В случай на несъответствия горските служители могат да откажат да одобрят контролните документи, което води до спиране на операциите.

Нарушенията, открити от горските служители или от независими наблюдатели, се съобщават на ООС, който след проверка може временно да спре действието или да отнеме предоставения сертификат за законност. Горските служители могат да предприемат подходящи последващи действия в съответствие с регулаторните процедури.

Министерството на горското стопанство получава също така екземпляри от докладите от проверката, от последващото наблюдение и от специалните одити, изготвени от ООС. Нарушенията, открити от ООС, от горските служители или от независими наблюдатели, се съобщават на заинтересованите лица и се обработват в съответствие с административните и съдебните процедури. Ако даден оператор е заподозрян в нарушаване на правилата, националните, провинциалните и районните органи могат да решат да спрат или преустановят дейностите на оператора. В случай че изискванията на стандарта за законност повече не са изпълнени, ООС незабавно оттегля сертификатите за законност.

Освен това Министерството на горското стопанство създава ad hoc работна група, отговаряща за разясняването и разследването на всеки отделен случай на докладвано нарушение във връзка с издаването на сертификат за законност и/или документ V-Legal/разрешително FLEGT.

6.   Разрешителни FLEGT

Индонезийското разрешително за износ на законен дървен материал е известно като „документ V-Legal“. Това разрешително за износ представлява доказателство, че изнасяните продукти от дървен материал отговарят на изискванията на индонезийския стандарт за законност, определен в приложение II, и произлизат от верига на доставки с подходящ контрол срещу навлизането на дървен материал от източници, чиято законност не е проверена. Документът V-Legal се издава от LV, които действат като органи за издаване на разрешителни (ОИР), и ще се използва като разрешително FLEGT за пратки за Съюза, след като страните се договорят да въведат схемата за разрешителни FLEGT.

Процедурите за издаване на документи V-Legal/разрешителни FLEGT са посочени в насоките за СОЗДМ.

Министерството на горското стопанство е създало информационно звено за разрешителните, което да поддържа електронна база данни с копия на всички документи V-Legal/разрешителни FLEGT и доклади за несъответствия на ОИР. Информационното звено за разрешителните ще предостави онлайн достъп до своята база данни на компетентните органи на Съюза. В случай на проучване относно автентичността, пълнотата и валидността на дадено разрешително FLEGT компетентните органи в Съюза ще могат да проверяват информацията относно разрешителното в онлайн базата данни на SILK. За допълнителна информация компетентните органи на Съюза могат да се свържат с информационното звено за разрешителните, което при необходимост ще осъществява комуникация със съответния ОИР.

Документът V-Legal/разрешителното FLEGT се издава на мястото, в което пратката е съставена преди износа. Процедурата е следната:

6.1.

Документът V-Legal/разрешителното FLEGT се издава от орган за издаване на разрешителни, който има договор с износителя за пратката продукти от дървен материал, предназначени за износ.

6.2.

Системата на износителя за вътрешно проследяване предоставя доказателства за законността на дървения материал за издаване на разрешително за износ. Предишният етап от веригата на доставки трябва да бъде включен в системата на износителя за вътрешно проследяване.

6.3.

За да се издаде документ V-Legal/разрешително FLEGT, всички доставчици по веригата на доставки на износителя, които участват в изготвянето на пратката, трябва да са обхванати от валиден сертификат за законност, от сертификат УУГ или от ДСД.

6.4.

За да получи документ V-Legal/разрешително FLEGT, даден оператор трябва да бъде регистриран износител (притежател на ETPIK), който притежава валиден сертификат за законност. За да докаже, че дървесната суровина в продукта произлиза само от проверени законни източници (сертифицирани по SVLK или декларирани чрез ДСД), притежателят на ETPIK подава до ОИР писмо заявление, придружено от следните документи:

6.4.1.

Обобщение на транспортните документи за целия дървен материал/суровини, получени от предприятието след последния одит (до дванадесет месеца максимум); както и

6.4.2.

Обобщения на докладите със счетоводния баланс на дървения материал/суровината и докладите със счетоводния баланс след последния одит (до дванадесет месеца максимум);

6.5.

След това ОИР извършва следните стъпки за проверка:

6.5.1.

Проверка на валидността на сертификата за законност и регистрацията в ETPIK на оператора, като се използва собствената база данни на ОИР, както и SILK.

6.5.2.

Съпоставяне на данни въз основа на обобщенията на превозните документи, доклада със счетоводния баланс на дървения материал/суровината и доклада със счетоводния баланс на обработения дървен материал.

6.5.3.

Контрол на процента(ите) на оползотворяване за всеки тип продукт (само първично производство) въз основа на анализ на доклада със счетоводния баланс на дървения материал/суровината и доклада със счетоводен баланс на обработения дървен материал.

6.5.4.

Когато е необходимо, след съпоставянето на данните ОИР може да направи посещение на място, за да осигури съпоставяне с информацията, която трябва да бъде включена в документа V-Legal/разрешителното FLEGT. Това може да бъде направено чрез проверка на извадка от пратки за износ и чрез инспектиране на работата на предприятието или депата за дървесина и воденето на документация.

6.6.

Резултат от проверката:

6.6.1.

Ако притежателят на ETPIK спазва законността и изискванията, свързани с веригата на доставки, тогава ОИР издава документ V-Legal/разрешително FLEGT във формата, представен в приложение IV.

6.6.2.

Притежател на ETPIK, който отговаря на горните изисквания, може да използва маркировка за съответствие (етикет V-Legal) на продуктите и/или опаковката. Националните насоки за използването на маркировката за съответствие са описани в насоките за СОЗДМ.

6.6.3.

Ако даден притежател на ETPIK не съответства на изискванията за законност и за веригата на доставки, вместо документ V-Legal/разрешително FLEGT ОИР ще изготви доклад за несъответствие. Докладът за несъответствие преустановява движението на съответния дървен материал и/или продукти от дървен материал.

6.6.4.

В случай че пратка промени конфигурацията си преди напускане на пристанището на износ (напр. промяна на мястото на получаване, обема, видовете, дефинирани в насоките за СОЗДМ), износителят трябва да поиска от органа за издаване на разрешителни да отмени първоначалното разрешително за износ и да издаде ново разрешително (разрешителни). Органът за издаване на разрешителни трябва да уведоми ИЗР за всички отменени разрешителни за износ.

6.6.5.

В случай на злоупотреба или фалшифициране на сертификати за законност и/или разрешителни за износ от страна на оператор Министерството на горското стопанство налага санкция съгласно приложимите регламенти.

6.7.

ОИР:

6.7.1.

изпраща на Министерството на горското стопанство копие от документа V-Legal/разрешителното FLEGT или от доклада за несъответствие в срок от 24 часа от момента на вземане на решението;

6.7.2.

веднъж на всеки три месеца представя на Министерството на горското стопанство, с копия до Министерството на търговията и Министерството на промишлеността, изчерпателен доклад и обобщен публичен доклад, в които се посочва броят на издадените документи V-Legal/разрешителни FLEGT, както и броят и видът на откритите несъответствия.

7.   Наблюдение

Индонезийската СОЗДМ включва наблюдение от страна на гражданското общество (независимо наблюдение). За да стане системата още по-надеждна за споразумението за доброволно партньорство за FLEGT, е добавен елемент на периодична оценка (ПО).

НН се извършва от гражданското общество за оценка на съответствието на операторите, LP и LV с изискванията на индонезийската СОЗДМ, включително стандартите за акредитация и насоките. Гражданското общество в този контекст се определя като индонезийски правни субекти, което включва НПО, общности и отделни индонезийски граждани.

Целта на ПО е да предостави независимо уверение, че индонезийската СОЗДМ функционира, както е описано, като по този начин се увеличава доверието в издадените разрешителни FLEGT. ПО се възползва от констатациите и препоръките на НН. Мандатът на ПО е посочен в приложение VI.

Допълнение

Контрол на веригата на доставки

Както е описано в приложение V, за всичките етапи на различните вериги на доставки в декларациите на операторите и регистрите (напр. превозни документи и счетоводни баланси) трябва да бъде посочено дали дървеният материал или продуктите от дървен материал са сертифицирани от SVLK, дали употребата им е обявена за законна от декларацията за съответствие от доставчика, или са с произход от конфискувани източници.

1.   ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ДЪРЖАВНИ ГОРИ

Оперативните проверки на веригата на доставки за държавните гори (естествени гори и горски насаждения) се уреждат от регламентите на министъра на горското стопанство P.41/Menhut-II/2014 и P.42/Menhut-II/2014 относно администрацията, отговаряща за дървения материал. Това включва Регламент на министъра на горското стопанство P.43/Menhut-II/2014 относно стандартите на SVLK, последван от Технически насоки № P.14/VI-BPPHH/2014 на ГД „Използване на горите“ и циркулярното писмо на ГД SE 8/VI-BPPHH/2014 през август 2014 г.

Всички процедури и правила за вземане на решения, свързани с проверките, съпоставянето на информацията и управлението на несъответствията на всеки от етапите на веригата за доставки, изброени по-долу, се прилагат за всички видове горски разрешителни, издадени за държавните гори: концесии за естествени гори (IUPHHK-HA/HPH), концесии за промишлени горски насаждения (IUPHHK-HT/HPHTI), концесии за възстановяването на екосистемите (IUPHHK-RE), право за управление на горските насаждения (Рerum Рerhutani), концесии за общностни горски насаждения (IUPHHK-HTR) и концесии за общностни гори (IUPHHK-HKM), концесии за селски гори (IUPHHK-HD), концесии за използването на дървен материал от район на повторно залесяване (IUPHHK-HTHR) и използване на дървен материал от негорски зони или конвертируеми добивни гори (IPK). Тези процедури и правила са описани в техническите насоки, предвидени в регламентите на министъра на горското стопанство P.41/Menhut-II/2014 и P.42/Menhut-II/2014 относно администрацията, отговаряща за дървения материал.

Всички оператори, които притежават разрешително за добив на дървен материал от концесия за естествени гори, трябва да заявят всички свои производствени данни в националната онлайн система за проследяване на всеки етап от веригата за доставки от горската концесия до междинния склад за трупи и предприятието за първично производство.

1.1.   Сечище

а)

Основни дейности:

Определяне от притежателя на разрешителното на дърветата за сеч (номериране на дърветата от концесиите от естествени гори или Perum Perhutani) или опис на дървения материал (за концесиите от горски насаждения или предлагане на IPK).

Изготвяне от притежателя на разрешителното на доклад от определянето на дърветата за сеч или от описа на дървения материал.

Проверка и одобрение от районния горски служител на доклада от определянето на дърветата за сеч или от описа на дървения материал.

Представяне от притежателя на разрешителното на предложение за годишен работен план (или работен план/Bagan Kerja за предлагане на IPK).

Одобрение от районния горски служител на годишния работен план (или работен план за IPK/Bagan Kerja за IPK).

Следва да се отбележи, че оператор, притежаващ валиден сертификат за УУГ, издаден в съответствие със SVLK, може да одобри себе си и да издаде свой годишен работен план. Съответствието с годишния работен план се проверява от ООС при извършването на първоначални и контролни проверки.

Добивни операции на притежателя на разрешителното, включително спускането на трупите до сборния пункт за трупи.

б)

Процедури:

Определянето на дърветата за сеч (номериране на дърветата) при концесиите за естествени гори или Perum Perhutani се извършва от притежателя на разрешителното чрез използване на етикети. Тези етикети се състоят от три отрязъка, които се прикрепят към пъна, отсечения труп и доклада на оператора. Всяка част съдържа информацията, необходима за проследяване на дървения материал, включително номера на дървото и неговото местоположение. Описът на дървения материал при концесиите от горски насаждения или IPK се извършва от притежателите на разрешителното.

Притежателят на разрешително изготвя доклад от определянето на дърветата за сеч или от описа на дървения материал, който съдържа информация за броя, преценка на обема, предварително определяне на видовете и местоположението на дърветата (или местата за добив при концесиите от горски насаждения или IPK), които трябва да бъдат отсечени, както и обобщение, като използва официалните формуляри на Министерство на горското стопанство.

Притежателят на разрешителното представя на районния горски служител доклада от определянето на дърветата за сеч или от описа на дървения материал. Служителят извършва едновременно документна проверка и проверка на място на доклада от определянето на дърветата за сеч или от описа на дървения материал въз основа на извадка. Служителят одобрява доклада, ако всички декларирани данни съвпадат с наблюденията на терена.

Докладът от определянето на дърветата за сеч или от описа на дървения материал осигурява основата за предложения годишен работен план (или работен план/Bagan Kerja), който се изготвя от притежателя на разрешителното и се представя на областния горски служител за преглед и на районния горски служител за одобрение. Областният горски служител преглежда и прави кръстосана проверка на предложения годишен работен план (или работен план/Bagan Kerja) спрямо одобрения доклад от определянето на дърветата за сеч (или от описа на дървения материал) и одобрява работния план, ако всичко е наред. Не се изисква официално одобрение за притежателя на разрешително, който е преминал сертифициране за УУГ с добър резултат, както е описано в насоките за СОЗДМ. След като годишният работен план (или работният план/Bagan Kerja) бъде одобрен от служителя, притежателят на разрешителното има право да започне добивните операции.

По време на добивните операции се използват етикетите, за да се гарантира, че трупът е от одобрено сечище, както е описано по-горе. Етикети не са необходими за дървета, които са засадени или отсечени в концесии от горски насаждения (за производство на дървесна маса или плочки).

1.2.   Сборен пункт за трупи

а)

Основни дейности:

когато е необходимо — нарязване на трупите от притежателя на разрешителното и маркирането им, за да се осигури съгласуваност с доклада за производството на трупи. Маркировката не се прилага при концесиите от горски насаждения за производство на дървесна маса или плочки;

определяне на размерите (измерване) и класификация на трупите от притежателя на разрешителното; при концесии от горски насаждения за производство на дървесна маса или плочки не се прилага категоризация;

изготвяне на списъка на трупите от притежателя на разрешително;

представяне от притежателя на разрешително на предложения доклад за производството на трупи;

одобрение от техническият правителствен надзорен орган (Wasganis) на доклада за производството на трупи.

б)

Процедури:

Притежателят на разрешителното маркира всички допълнително нарязани трупи (не се прилага при концесии от горски насаждения за производство на дървесна маса или плочки).

Постоянната физическа маркировка на трупите се състои от оригиналния идентификационен номер на дървото и друга маркировка, позволяваща свързването на трупите с одобреното сечище (не се прилага при концесии от горски насаждения за производство на дървесна маса или плочки).

Притежателят на разрешителното определя размерите и класифицира всички трупи и записва информацията за трупите в списъка на трупите, като използва официалния формуляр на Министерството на горското стопанство (за концесии от горски насаждения за производство на дървесна маса или плочки не се прилага категоризация).

Притежателят на разрешителното качва данните за трупите в националната онлайн система за проследяване. Върху съответните дървесни трупи и техните производни трябва да бъдат маркирани индивидуални баркодове, издадени чрез онлайн системата за проследяване, които се отбелязват също и в съответния превозен документ (прилага се само за концесии от естествени гори).

Въз основа на списъка на трупите притежателят на разрешителното изготвя периодични доклади за производството на трупи и съответен обобщаващ доклад, като използва официалните формуляри на Министерството на горското стопанство.

Притежателят на разрешителното периодично представя доклада за производството на трупи и съответните обобщения на Wasganis за одобрение.

Wasganis извършва физическа проверка на докладите на базата на извадка. Резултатът от физическата проверка се обобщава в списъка за проверка на трупите, като се използва официалния формуляр на Министерството на горското стопанство.

Ако резултатът от физическата проверка на базата на извадка е положителен, Wasganis одобрява доклада за производството на трупи. В случай че от представянето на доклада са изминали 48 часа, определеният технически служител в дружеството (Ganis) на притежателя на разрешителното може да одобри себе си и да издаде доклад за производството на трупи на своя собствена отговорност (не се прилага за IPK).

След като трупите са били проверени от Wasganis, те трябва да се подредят отделно от всякакви други непроверени трупи.

Докладът за производството на трупи се използва, за да се изчисли необходимото плащане за таксата за горски ресурси и за фонда за повторното залесяване (ако е приложимо).

Притежателят на разрешителното ежемесечно представя на областния горски служител доклада за производството на трупи и съответните обобщения.

в)

Съгласуване на данните:

 

За концесии от естествени гори, концесии за възстановяването на екосистемите, концесии за общностни гори и концесии за селски гори или IPK:

Районният горски служител проверява броя на трупите, етикетите и общия обем на трупите, добити и декларирани в доклада за производството на трупи спрямо квотата, одобрена в годишния работен план. За IPK не са нужни етикети.

 

За концесии за промишлени горски насаждения, Perum Рerhutani, концесии за общностни горски насаждения или концесии за използването на дървен материал от район на повторно залесяване:

Областният горски служител проверява общия обем на трупите, добити и декларирани в доклада за производството на трупи, спрямо одобрената квота в годишния работен план.

 

Докладите за производството на трупи също се проверяват от ООС по време на първоначалните и контролните одити. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

В случай на открити несъответствия областният горски служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.

1.3.   Склад за трупи

Трупите се превозват от сборния пункт до складовете за трупи, а след това — директно до дъскорезницата, до междинен склад за трупи или до регистриран склад за дървен материал.

а)

Основни дейности:

В случай че докладът за производството на трупи все още не е одобрен, на сборния пункт за трупи: изготвяне на списъка на трупите от притежателя на разрешителното; представяне от притежателя на разрешителното на предложения доклад за производството на трупи; одобряване от Wasganis на доклада за производството на трупи.

Фактуриране от районната горска служба и заплащане на съответните такси за горския фонд и фонда за повторно залесяване от страна на притежателя на разрешителното въз основа на одобрения доклад за производството на трупи.

Издаване от Ganis на превозен документ на трупите, към който се прилага списъкът на трупите.

Изготвяне от притежателя на разрешителното на доклад със счетоводния баланс на трупите.

б)

Процедури:

Ако се използва националната онлайн система за проследяване на трупите, притежателят на разрешителното може да представя доклади за производството на трупи и съответния обобщителен доклад пред Wasganis за одобрение. Wasganis извършва физическа проверка на докладите на базата на извадка, ако те не са били вече одобрени на сборния пункт за трупи. Резултатът от проверката на място е обобщен в списъка от проверката на трупите, като се използва официалният формуляр на Министерството на горското стопанство. Ако резултатът от проверката на място е положителен, служителят одобрява докладите. В случай че от представянето на докладите за производството на трупи и на съответния обобщен доклад са изминали 48 часа, Ganis сам одобрява докладите на своя собствена отговорност (не се прилага за IPK).

Притежателят на разрешителното подава до областния горски служител, отговарящ за плащанията, заявление за уреждане на плащането на съответните такси въз основа на списъка на трупите, който е приложен към заявлението.

Въз основа на гореспоменатото заявление областният горски служител издава фактура или фактури за уреждане на плащането от притежателя на разрешителното.

В случай че бъдат надхвърлени 48 часа след подаването на заявлението, притежателят на разрешителното може на своя собствена отговорност да издава съответната фактура или фактури.

Притежателят на разрешителното плаща сумата, определена във фактурата(ите) за горския фонд и/или за фонда за повторно залесяване, и/или стойността на таксите за право на добив, а областният горски служител издава квитанция или квитанции за това плащане. Стойността на таксите за право на добив се прилага само за HTHR или IPK.

Притежателят на разрешителното подава заявление за издаване на превозни документи на трупите, придружено от квитанция за плащането, списък на трупите и доклад със счетоводния баланс на трупите.

Ganis издава превозни документи на трупите, които придружават списъка на трупите.

Притежателят на разрешителното изготвя/актуализира доклада със счетоводния баланс на трупите за вписването на количествата трупи, които постъпват, биват съхранявани и напускат склада за трупи.

Притежателят на разрешителното ежемесечно представя на областния горски служител доклада със счетоводния баланс на трупите.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Областният горски служител проверява доклада със счетоводния баланс на трупите, като сравнява входящите, изходящите и съхраняваните трупи в склада за трупи въз основа на доклади за производството на трупи и съответните превозни документи на трупите. Когато е необходимо, областният горски служител извършва също така проверки на място, за да оцени съгласуваността между складираните трупи, доклада със счетоводния баланс на трупите и съответните превозни документи. Докладът със счетоводния баланс на трупите се проверява също така от ООС по време на първоначалните и контролните одити. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

В случай на открити несъответствия областният горски служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.

1.4.   Междинен склад за трупи

Междинни складове за трупи се използват, ако трупите не се превозват от мястото на концесията направо до дъскорезницата. Междинни складове за трупи се използват по-специално за превоза на трупи между островите или при промяна на вида транспорт.

Разрешителното за създаване на междинен склад за трупи на територията на държавните гори се предоставя от областния горски служител въз основа на предложение, подадено от притежателя на разрешителното. Разрешителното за междинен склад за трупи е валидно за срок от три години, но може да бъде удължено след преглед и одобрение от страна на горския служител. За създаването на междинен склад за трупи, разположен извън държавните гори, не се изисква специално разрешение. То се определя от притежателя на разрешителното.

а)

Основни дейности:

Прекратяване от страна на областния горски служител на валидността на превозния документ на трупите за дървен материал от естествени гори

В случай че бъдат надхвърлени 48 часа след подаването на превозния документ на трупите, Ganis може да прекрати валидността му.

В допълнение Ganis може да прекрати валидността на превозния документ на трупите само ако:

i)

оператор, използващ дървен материал от естествени гори, декларира продукцията си чрез онлайн системата за проследяване; или

ii)

оператор използва дървен материал от насаждения (прилага се само за концесии от горски насаждения за производство на дървесна маса или плочки).

Притежателят на разрешителното изготвя доклад със счетоводния баланс на трупите.

Ganis изготвя списък на трупите.

Ganis попълва превозния документ на трупите по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

б)

Процедури:

Wasganis физически проверява броя, дървесния вид и размерите на входящите трупи, като ги брои (преброяване), или въз основа на извадка, ако броят на трупите надвишава 100.

В случай че бъдат надхвърлени 48 часа след подаването на превозния документ на трупите, тази проверка може да бъде извършена от Ganis.

Ganis може също така да извършва тази проверка, ако:

i)

оператор, използващ дървен материал от естествени гори, декларира продукцията си чрез онлайн системата за проследяване; или

ii)

оператор използва дървен материал от горски насаждения (прилага се само за концесии от горски насаждения за производство на дървесна маса или плочки).

При положителен резултат от проверката Wasganis прекратява валидността на превозния документ на трупите за входящите трупи и записва трупите в счетоводния баланс на трупите.

Притежателят на разрешително изготвя доклад със счетоводния баланс на трупите за междинния склад за трупи като средство за контрол на входящите и изходящите трупи.

За изходящите трупи Ganis изготвя списъка на трупите, който е свързан с предишните превозни документи на трупи.

Превозният документ на трупите за превоза на трупите от междинния склад за трупи се попълва от Ganis.

Притежателят на разрешителното актуализира доклада със счетоводния баланс на трупите, който отчита входящите, изходящите и съхраняваните трупи в междинния склад за трупи, въз основа на съответните превозни документи на трупи.

Притежателят на разрешителното ежемесечно представя на областния горски служител доклада със счетоводния баланс на трупите.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Областният горски служител проверява доклада със счетоводния баланс на трупите, за да прецени съответствието между трупите, превозвани от склада за трупи, и трупите, постъпващи в междинния склад за трупи. Когато е необходимо, областният горски служител извършва също така проверки на място, за да оцени съгласуваността между складираните трупи, доклада със счетоводния баланс на трупите и съответните превозни документи.

 

Докладът със счетоводния баланс на трупите също се проверява от ООС по време на първоначалните и контролните одити. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

2.   ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЧАСТНИ ГОРИ/ЗЕМИ

Операциите за добив на дървен материал от частни гори/земи се уреждат от Регламент на министъра на горското стопанство P.30/Menhut-II/2012 (наричан по-нататък „регламента“).

Не съществуват правни изисквания за частните собственици на гори/земи да поставят идентифициращи етикети или маркировка върху дървета, предназначени за сеч. Складове за трупи и междинни складове за трупи като цяло не се използват за дървен материал, добит от частни гори/земи.

Процедурите за контрол на дървения материал от частни гори/земи са различни за трупите, получени от дървета, които са съществували, когато поземленото право е било придобито, и трупите, получени от дървета, израснали след придобиването на поземленото право. Те зависят също и от добиваните дървесни видове. Плащането на таксата за горски ресурси, на фонда за повторно залесяване и таксата за право на добив се прилага за трупи от дървета, които са съществували към момента на предоставяне на поземленото право, но не се прилага за трупите от дървета, израснали след предоставянето на поземленото право.

В случай на трупи, добити от дървета, израснали след предоставянето на поземленото право, съществуват два сценария:

за видовете, изброени в член 5, параграф 1 от регламента (например каучук, сенгон (Albizia chinensis) и овощни дървета), собственикът изготвя фактура по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство, която служи като превозен документ,

за другите видове (например тиково дърво, махагоново дърво, бор) превозният документ се изготвя от старейшината на селото или от назначен служител.

За трупи, добити от дървета, съществували преди предоставянето на поземленото право, превозният документ се издава от областния горски служител. Такъв дървен материал следва да бъде сертифициран по SVLK.

2.1.   Сечище/сборен пункт за трупи

а)

Основни дейности:

признаване на правото на собственост;

когато е необходимо, нарязване на трупите;

определяне на размерите (измерване);

изготвяне на списък на трупите;

фактуриране от областната горска служба и плащане на фактурираната от собственика такса за горски ресурси и/или сума за фонда за повторно залесяване;

издаване или изготвяне на превозния документ;

издаване или изготвяне на декларация за съответствие от доставчика (ДСД), освен ако операторът не е участвал в сертифицирането по SVLK.

б)

Процедури:

Собственикът на частна гора/земя подава заявление за признаване на правото му на собственост.

След като правото на собственост на гората/земята е признато от държавата (национална поземлена агенция), собственикът изготвя списък на трупите, след като последните са били измерени.

За трупи, добити от дървета, съществуващи преди предоставянето на поземленото право:

Собственикът представя списък на трупите и заявление до областния горски служител за уреждане на плащането за горския фонд, за фонда за повторно залесяване и таксата за право на добив.

Служителят извършва документни проверки и физическа проверка на трупите (размери, идентификация на дървесните видове и брой на трупите).

При положителен резултат от документните проверки и физическата проверка областният горски служител издава фактура за горския фонд и фонда за повторно залесяване за плащане от собственика.

Собственикът на земята представя на областния горски служител квитанцията от плащането на таксите за горски ресурси и фонда за повторно залесяване, заедно със заявление за издаване на превозен документ на трупи.

Областният горски служител извършва документни проверки и физическа проверка на трупите (размери, идентификация на дървесните видове и брой на трупите).

Въз основа на горното старейшината на селото издава превозния документ на трупите.

За трупи, добити от дървета, израснали след предоставянето на поземленото право:

 

Дървесни видове, изброени в член 5, параграф 1 от регламента:

собственикът маркира трупите и идентифицира дървесните видове;

собственикът изготвя списъка на трупите;

въз основа на гореизложеното собственикът изготвя фактура по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство, която служи също така като превозен документ.

 

Други дървесни видове, които не са посочени в член 5, параграф 1 от регламента:

собственикът маркира трупите и идентифицира дървесните видове;

собственикът изготвя списъка на трупите;

собственикът изготвя списъка на трупите; собственикът представя списъка на трупите и заявление за издаване на превозен документ на трупите на старейшината на селото или на назначен служител;

старейшината на селото или назначеният служител извършва документна проверка и физическа проверка на трупите (идентифициране на дървесните видове, брой на трупите, маркировка/номер на всяка от трупите, място на сечта);

въз основа на гореизложеното старейшината на селото или назначеният служител издава превозен документ на трупите по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

За дървен материал, добит от засадени дървета, който не е сертифициран по SVLK, собственикът издава ДСД по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Старейшината на селото или длъжностното лице, назначено от областния горски служител, или областният горски служител (за дървен материал от естествено израснали дървета) съпоставя обема на добитите трупи със списъка на трупите.

 

Ако операторът е участвал в сертифицирането по SVLK, ООС съпоставя също така обема на добитите трупи със списъка на трупите по време на първоначалния и контролните одити. ООС организира също и проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо.

 

В случай на открити несъответствия старейшината на селото, назначеният служител или областният горски служител (в случай на дървен материал от естествено израснали дървета) информира ООС, отговарящ за проверката на съответствието на оператора, и обратно.

3.   ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ЗА СКЛАДИРАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Регистрираните складове за дървен материал, преработен или не, са специфични действащи лица в рамките на веригата на доставки. В качеството си на търговци тези оператори купуват, складират и продават дървен материал и продукти от дървен материал на други оператори, без да вземат участие в производството или в преработвателни дейности.

Съществуват три различни вида разрешителни за регистрация на складове за дървен материал, преработен или не:

складове, които използват единствено дървен материал (трупи) с произход от държавни гори и/или внос (TPT-KB);

складове, които използват единствено дървен материал, преработен или не, и/или с произход от частни гори/земи (ТРТ);

складове, които използват единствено преработен дървен материал с произход от държавни гори и/или внос (TPT-KО).

3.1.   Регистриран склад за дървен материал от държавни гори и от внос (TPT-KB)

Регистрирани складове за дървен материал от държавни гори и от внос (TPT-KB) се използват, ако трупите не се превозват направо до дъскорезницата от района, отдаден на концесия, и/или междинни складове за трупи, и/или други TPT-KB, или за внесен дървен материал (трупи).

Разрешителното за създаване на TPT-KB се предоставя от горския служител въз основа на предложение, подадено от притежателя на разрешителното. Разрешителното за TPT-KB е валидно за срок от три години, но може да бъде удължено след преглед и одобрение от страна на горския служител.

Операторите на TPT-KB могат да ползват ДСД само ако използват единствено внесен дървен материал и/или сертифициран по SVLK Рerum Рerhutani дървен материал. Ако дори и един от източниците им на дървен материал съдържа дървен материал от държавни гори (с изключение на сертифициран дървен материал Рerum Рerhutani), те трябва да бъдат сертифицирани по SVLK.

а)

Основни дейности:

Прекратяване от Wasganis на валидността на превозния документ за входящите трупи.

Изготвяне от притежателя на разрешителното на доклад със счетоводния баланс на трупите.

Изготвяне от Ganis на списъка на трупите за изходящите трупи.

Притежателят на разрешителното или Ganis попълва превозния документ за изходящите трупи по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

Издаване или изготвяне на ДСД (само при използване на внесен дървен материал и/или сертифициран дървен материал Perum Perhutani, ако операторът не е сертифициран по СОЗДМ).

б)

Процедури:

Wasganis прекратява валидността на превозния документ на трупите за входящите трупи.

Wasganis физически проверява броя, дървесния вид и размерите на входящите трупи, като ги брои всичките (преброяване), или въз основа на извадка, ако броят на трупите надвишава 100.

При положителен резултат от проверката притежателят на разрешителното записва дървения материал в счетоводния баланс на трупите.

Притежателят на разрешително изготвя счетоводен баланс като средство за контрол на входящите и изходящите трупи в регистрирания склад за трупи.

За изходящите трупи притежателят на разрешителното или Ganis изготвя списък на трупите, който е свързан с предишните превозни документи на трупи.

Превозният документ за изходящите трупи се попълва от притежателя на разрешителното или от Ganis.

Ако не е сертифициран по SVLK и използва единствено внесен дървен материал и/или сертифициран дървен материал Perum Perhutani, притежателят на разрешително изготвя ДСД по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

Притежателят на разрешителното актуализира доклада със счетоводния баланс на трупите, който отчита входящите, изходящите и съхраняваните трупи в регистрирания склад за дървен материал, въз основа на съответните превозни документи на трупи.

Притежателят на разрешителното ежемесечно представя на областния горски служител доклада със счетоводния баланс на трупите.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Областният горски служител проверява доклада със счетоводния баланс на трупите и съгласуването на данните между трупите, превозвани от склада за трупи или междинния склад за трупи, и трупите, постъпващи в регистрирания склад за дървен материал, чрез сравняване на превозния документ на трупите и списък на входящите трупи. Областният горски служител извършва проверки на място, когато това е необходимо.

 

Ако притежателят на разрешителното участва в сертифицирането по SVLK, счетоводният баланс на трупите се проверява също и от ООС чрез първоначални и контролни проверки. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

При открити несъответствия областният горски служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.

3.2.   Регистриран склад за дървен материал и/или преработен дървен материал, добит от частни гори/земи (ТРТ)

Регистрираните складове за дървен материал и/или преработен дървен материал, добит от частни гори/земи (ТРТ), се използват, ако трупите и/или преработеният дървен материал не се превозват директно до дъскорезницата от частни гори/земи и/или други ТРТ.

Разрешителното за създаване на TPT се предоставя от горския служител въз основа на предложение, подадено от притежателя на разрешителното. Разрешителното за ТРТ подлежи на преглед и одобрение от страна на горския служител.

Операторите, управляващи TPT, могат да използват ДСД само ако не участват в сертифицирането по SVLK.

Операторите, управляващи TPT,трябва да използват единствено дървен материал и/или преработен дървен материал от засадени дървета от частни гори/земи.

а)

Основни дейности:

Проверка от притежателя на разрешителното на валидността на превозния документ за трупи и/или преработен дървен материал.

Изготвяне от притежателя на разрешителното на доклад със счетоводния баланс на трупите и/или преработения дървен материал.

Изготвяне от притежателя на разрешителното на списък на трупите и/или преработения дървен материал.

Притежателят на разрешително попълва на превозните документи на трупите и/или продуктите от дървен материал.

Издаване или изготвяне на ДСД (ако операторът не участва в сертифицирането по SVLK).

б)

Процедури:

Притежателят на разрешителното проверява валидността на превозния документ на трупите за входящите трупи и/или преработения дървен материал.

Притежателят на разрешителното изготвя доклада със счетоводния баланс на трупите и/или преработения дървен материал като средство за контрол на входящите и изходящите трупи и/или преработения дървен материал.

За изходящите трупи, притежателят на разрешителното изготвя списъка на трупите и/или преработения дървен материал, който е свързан с предишните превозни документи на трупите и/или преработения дървен материал.

Превозният документ на трупите и/или преработения дървен материал се попълва от притежателя на разрешителното.

Ако не участва в сертифицирането по SVLK, притежателят на разрешителното изготвя ДСД по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

Притежателят на разрешителното актуализира доклада със счетоводния баланс на трупите и/или преработения дървен материал, който отчита входящите, изходящите и съхраняваните трупи и/или преработения дървен материал в регистрираните складове, въз основа на съответните превозни документи на трупите и/или преработения дървен материал.

Притежателят на разрешителното ежемесечно представя на областния горски служител доклада със счетоводния баланс на трупите и/или преработения дървен материал.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Областният горски служител проверява счетоводния баланс на трупите и/или преработения дървен материал и съгласуването на данните между трупите и/или преработения дървен материал, превозвани от частните гори или други ТРТ, и трупите и/или преработения дървен материал, входящи в TPT, чрез съпоставяне на превозния документ на трупите и/или преработения дървен материал и списъка на трупите и/или преработения дървен материал за входящите трупи и/или преработения дървен материал. Областният горски служител извършва проверки на място, когато това е необходимо.

 

Ако притежателят на разрешителното участва в сертифицирането по SVLK, счетоводният баланс на трупите и/или преработения дървен материал се проверява също и от ООС чрез първоначални и контролни проверки. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

При открити несъответствия областният горски служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.

3.3.   Първични/интегрирани производства

а)

Основни дейности:

изготвяне на доклад със счетоводния баланс на трупите от дъскорезницата;

прекратяване от областен горски служител на валидността на превозния документ на трупите;

физическа проверка на трупите от районния горски служител;

в случай че операторът използва официална онлайн система за проследяване на трупите, информацията се записва посредством използването на четец на баркод и се качва в системата;

изготвяне от оператора в дъскорезницата на количествена таблица на суровината и продуктите;

изготвяне от оператора в дъскорезницата на доклад със счетоводния баланс на обработения дървен материал;

операторът в дъскорезницата попълва превозния документ за продуктите от дървен материал по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство;

изготвяне от дъскорезницата на доклад за продажбите;

издаване или изготвяне на ДСД (ако операторът използва единствено дървен материал, добит от частни гори/земи, и не участва в сертифицирането по SVLK).

б)

Процедури:

Операторът в дъскорезницата изготвя проект на доклад със счетоводния баланс на трупите като средство за вписване на потока трупи, получен от дъскорезницата, и дървените трупи, постъпващи в дъскорезницата (производствени линии).

Операторът в дъскорезницата представя на областния горски служител копия от превозните документи за всяка партида трупи, получена от дъскорезницата.

Областният горски служител прекратява валидността на превозните документи на трупите.

Ако операторът използва официалната онлайн система за проследяване на трупите, превозните документи на трупите се прекратяват от регистрирания технически персонал.

Областният горски служител проверява информацията в превозните документи на трупите, като сравнява с физическите продукти. Това може да се извърши въз основа на извадка, ако трупите са над 100.

Областният горски служител проверява информацията, съдържаща се в докладите със счетоводния баланс на трупите.

При положителен резултат от проверката дървеният материал се записва в счетоводния баланс на трупите.

Областният горски служител архивира копия от превозните документи на трупите и изготвя обобщен списък на превозните документи на трупите по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

Копия от превозните документи на трупите, чиято валидност е била прекратена от служител, се предават на дружеството за неговия архив.

Обобщение на превозните документи на трупите се подава до районната горска служба в края на всеки месец.

Операторът в дъскорезницата изготвя по една количествена таблица за суровината и продуктите за всяка производствена линия като средство за контрол на входящите трупи и на изходящите продукти от дървен материал и за изчисляване на процента за оползотворяване.

Операторът в дъскорезницата изготвя доклад със счетоводния баланс за обработения дървен материал като средство за отчитане на потока продукти от дървен материал, постъпващ и напускащ дъскорезницата, както и на складовата наличност.

Операторът в дъскорезницата изготвя отчети за продажбите на дъскорезницата за архива си.

Ако използва единствено дървен материал с произход от частни гори/земи и не участва в сертифицирането по SVLK, притежателят на разрешителното изготвя ДСД по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

Притежателят на разрешителното ежемесечно представя на горския служител доклада със счетоводния баланс на трупите и/или преработения дървен материал.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Горският служител проверява докладите със счетоводния баланс на трупите и преработения дървен материал, като сравнява входящите и изходящите потоци трупи, както и складовата наличност, въз основа на превозните документи на трупите.

 

За съгласуването на входящите и изходящите обеми от производствените линии се използва количествената таблица за производството, като процентът на оползотворяване се сравнява с публикувания среден процент.

 

Ако притежателят на разрешителното участва в сертифицирането по SVLK, счетоводният баланс на трупите и/или преработения дървен материал се проверява също и от ООС чрез първоначални и контролни проверки. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

При открити несъответствия горският служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.

3.4.   Регистрирани складове за преработен дървен материал с произход от държавни гори и/или внос (TPT-KO)

Регистрирани складове за преработен дървен материал с произход от държавни гори и/или внос (TPT-KO) са складове за преработен дървен материал, които получават преработен дървен материал от звена за първично производство и/или от други TPT-KO, и/или внесен преработен дървен материал. Продуктите от дървен материал от TPT-KO се продават на звена за вторично производство, други TPT-KO, предприятия домакинства, регистрираните износители и/или крайни потребители.

Разрешителното за създаване на TPT-KО се предоставя от областния горски служител въз основа на предложение, подадено от притежателя на разрешителното. Разрешителното за TPT-KО е валидно за срок от три години, но може да бъде удължено след преглед и одобрение от страна на областния горски служител.

Операторите на TPT-KO могат да ползват ДСД само ако използват единствено внесени продукти от преработен дървен материал. Ако дори един от продуктите им съдържа преработен дървен материал с произход от естествени гори, те трябва да бъдат сертифицирани по SVLK.

а)

Основни дейности:

Прекратяване от Ganis на валидността на превозния документ на продуктите от дървен материал.

Изготвяне от притежателя на разрешителното на доклад със счетоводния баланс на продуктите от преработен дървен материал.

Изготвяне от притежателя на разрешителното на списък на преработения дървен материал.

Притежателят на разрешително попълва превозния документ на продуктите от дървен материал във формуляра/по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

Издаване или изготвяне на ДСД (ако операторът използва единствено внесен преработен дървен материал и не участва в сертифицирането по SVLK).

б)

Процедури:

Ganis прекратява валидността на превозния документ на продуктите от дървен материал за входящия преработен дървен материал.

Притежателят на разрешителното изготвя доклад със счетоводния баланс на продуктите от преработен дървен материал като средство за контрол на входящия и изходящия преработен дървен материал в регистрирания склад за преработен дървен материал.

За изходящия преработен дървен материал притежателят на разрешителното изготвя списък на продуктите от дървен материал, който е свързан с предишните превозни документи на продукти от дървен материал.

Притежателят на разрешително попълва превозните документи на продуктите от дървен материал.

Ако не е сертифициран по SVLK и използва единствено внесен преработен дървен материал, притежателят на разрешително изготвя ДСД по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

Притежателят на разрешителното актуализира доклада със счетоводния баланс на преработения дървен материал, който отчита входящите, изходящите и съхраняваните продукти от дървен материал в регистрирания склад за преработен дървен материал, въз основа на съответните превозни документи на продукти от дървен материал и документи за внос.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Ganis проверява доклада със счетоводния баланс на преработения дървен материал и съгласуваността между встъпващия преработен дървен материал и свързаните с него продукти от дървен материал, превозни документи и документи за внос.

 

Областният горски служител извършва проверки на място, когато това е необходимо.

 

Ако притежателят на разрешителното участва в сертифицирането по SVLK, счетоводният баланс на преработения дървен материал се проверява също и от ООС чрез първоначални и контролни проверки. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

При открити несъответствия областният горски служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.

3.5.   Вторични производства

а)

Основни дейности:

Изготвяне от оператора в предприятието на докладите със счетоводните баланси на преработения дървен материал (полуобработени продукти) и на продуктите.

Изготвяне от оператора в предприятието на фактури чрез използването на предоставения от Министерството на горското стопанство образец. Въпросните фактури служат също така като превозни документи за продуктите от преработен дървен материал.

Изготвяне от оператора в дъскорезницата на доклад със счетоводния баланс на преработения дървен материал.

Изготвяне от оператора на дружеството или на предприятието на доклад за продажбите.

Издаване или изготвяне на ДСД (ако операторът използва единствено дървен материал, добит от частни гори/земи, който не подлежи на сертифициране по SVLK).

б)

Процедури:

Операторът в предприятието архивира превозните документи за преработения дървен материал (за входящ материал) и изготвя обобщение на тези документи.

Операторът в предприятието използва количествената таблица за преработен дървен материал и преработени продукти по производствена линия като средство за отчитане на потока материали в предприятието, производството на продукти и изчисляването на процента на оползотворяване на суровината.

Операторът в предприятието изготвя доклад със счетоводния баланс на преработения дървен материал като средство за проверка на потоците материали в дъскорезницата, производството на продукти от дървен материал и складовата наличност. Операторът в предприятието изготвя фактури за преработените продукти по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство, както и архивни копия на фактурите. Тези фактури служат също така като превозен документ. Към всяка фактура се прилага списък на продуктите от дървен материал.

Операторът в предприятието изготвя отчети за продажбите за своя архив.

В случай че операторът в предприятието желае да превози отново продуктите от бичен дървен материал, дружеството трябва да бъде регистрирано и като склад за преработен дървен материал, а операторът изготвя превозните документи на преработения дървен материал за изходящите продукти от бичен дървен материал.

Ако се използва единствено преработен дървен материал от частни гори/земи и не се участва в сертифицирането по SVLK, притежателят на разрешителното, което не е ETPIK, издава ДСД, като използва образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Операторът в предприятието проверява доклада със счетоводния баланс на преработения дървен материал, като сравнява входящите и изходящите потоци и материалите на склад на базата на превозните документи на преработения дървен материал и количествената таблица на преработения дървен материал.

 

Количествената таблица на производството се използва за проверка на входящите и изходящите обеми на производствените линии и за оценка на процента на оползотворяване.

 

Операторът в дружеството проверява доклада със счетоводния баланс на преработените продукти, като сравнява входящите и изходящите потоци и продуктите на склад въз основа на фактурите.

 

Горският служител извършва проверки на място, когато това е необходимо.

 

Ако притежателят на разрешителното участва в сертифицирането по SVLK, докладът на счетоводния баланс на преработения дървен материал се проверява също и от ООС чрез първоначални и контролни проверки. ООС организират също така проверки на място по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

При открити несъответствия горският служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.

4.   ИЗНОС

Процедурите и процесите на съгласуване на данните за износа на дървен материал, произлизащ от държавни гори и от частни гори/земи, са еднакви.

а)

Основни дейности:

Министерството на търговията издава на износителя сертификат за регистрирани износители на продукти на горската промишленост (ETPIK);

износителят подава заявление за издаването на документ V-Legal/разрешително FLEGT за всяка пратка за износ;

ако притежателят на ETPIK спазва законността и изискванията, свързани с веригата на доставка, ОИР издава документ V-Legal/разрешително FLEGT. Разрешителното FLEGT се издава във формата, представен в приложение IV;

износителят представя пред митническите органи декларация за износ (PEB), която се изготвя в посочен от митническите органи формат;

митническите органи издават одобрение за износ за митническото освобождаване.

б)

Процедури:

Износителят иска от ОИР да му бъде издаден документ V-Legal/разрешително FLEGT, като представя писмо заявление с приложени документи, за да докаже, че дървесната суровина в продуктите произлиза само от проверени законни източници (сертифицирани по SVLK или обхванати от ДСД).

ОИР издава документ V-Legal/разрешително FLEGT след проверка на документацията и, ако е необходимо, физическа проверка за съответствие на данните, за да удостовери, че продуктите от дървен материал произлизат от проверени законни източници и по този начин са произведени в съответствие с определението за законност, описано в приложение II. ОИР трябва да издаде разрешението за износ чрез онлайн базата данни SILK. Това гарантира, че операторът притежава валидни сертификати за износ (ETPIK) и за законност.

Износителят представя на митническите органи за одобрение декларация за износ (PEB), към която са приложени фактурата, опаковъчният лист, квитанцията за износно мито (ако е регламентирано), сертификатът ETPIK, документът V-Legal/разрешителното FLEGT, разрешителното за износ (ако е регламентирано), докладът на геодезиста (ако е регламентирано), и документът CITES (когато е приложимо).

При положителен резултат от проверката на декларацията за износ митническите органи издават документ за одобрение на износа.

в)

Съпоставка на данни

 

Горският служител извършва проверки на място, когато това е необходимо.

 

ООС и ОИР проверяват последователността на входящите и изходящите потоци и складовата наличност въз основа на счетоводния баланс на преработения дървен материал. ООС извършва и кръстосани проверки на тези данни с обема, посочен във фактурата по време на първоначалните и контролните проверки. ООС организират също така проверки на място, а ОИР извършват физическа проверка за съответствие на данните, по конкретен повод, когато това е необходимо, както е описано в насоките за СОЗДМ.

 

При открити несъответствия горският служител информира отговарящия за проверката на съответствието на оператора ООС, и обратно.


(1)  Посочва основните наредби, което обхваща и последващите изменения.