ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 206

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
1 август 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1322 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1323 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

4

 

*

Регламент (EС) 2015/1324 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1325 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/513

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1326 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

16

 

*

Регламент (EС) 2015/1327 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

18

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1328 на Съвета oт 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

20

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1329 на Комисията от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на експлоатацията от страна на въздушни превозвачи от Европейския съюз на въздухоплавателни средства, регистрирани в трета държава ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1330 на Комисията от 31 юли 2015 година за изменение за 234-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1331 на Комисията от 31 юли 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1332 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

31

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС

34

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1334 на Съвета от 31 юли 2015 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/521

61

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2015/1335 на Съвета от 31 юли 2015 година за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

64

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1336 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

66

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1337 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

68

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1338 на Комисията от 30 юли 2015 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1322 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 753/2011 на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 11, параграфи 1 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 753/2011.

(2)

На 23 септември 2014 г. и 27 март 2015 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Вписванията по-долу се добавят към списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011:

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Basir Noorzai (известен още като: a) Haji Abdul Basir, б) Haji 'Abd Al-Basir, в) Haji Basir Noorzai, г) Abdul Baseer, д) Abdul Basir).

Звание: хаджи. Адрес: Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. Дата на раждане: a) 1965 г., б) 1960 г., в) 1963 г. Място на раждане: провинция Baluchistan, Пакистан. Гражданство: Афганистан Паспорт №: Пакистански паспорт № AA 3829182. Национален идентификационен номер: пакистански национален идентификационен номер 5420124679187. Друга информация: собственик на дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, което предоставя финансови услуги на талибаните в региона. Дата на посочване от ООН: 27.3.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Basir Noorzai е включен в списъка на 27 март 2015 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Допълнителна информация:

Haji Abdul Basir (Basir) притежава и управлява дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir е разполагал с правомощия да прехвърля парични средства на талибаните и през последните няколко години е прехвърлил хиляди долари чрез своята „Hawala“ на членове на талибаните в региона. Basir е финансирал дейностите на талибаните чрез своята „Hawala“, прехвърлял е пари на талибански старейшини и е улеснявал пътуването на талибанските информатори.

Към 2012 г. Basir се смята за основното лице, обменящо пари за високопоставените ръководители на талибаните. Освен това през 2010 г. Basir е искал дарения за талибаните от постоянно пребиваващи в чужбина пакистански и афганистански граждани, живеещи в Япония, Обединените арабски емирства и Сингапур.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (известно още като: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, б) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, в) Haji Basir Hawala, г) Haji Baseer Hawala, д) Haji Abdul Basir Exchange Shop, е) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, ж) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Адрес: a) клон 1: Sanatan (вариант Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, в близост до Trench (вариант Tranch) Road, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, б) клон 2: Quetta, Пакистан. в) клон 3: Lahore, Пакистан, г) клон 4: Peshawar, Пакистан, д) клон 5: Karachi, Пакистан, е) клон 6: Islamabad, Пакистан, ж) клон 7: провинция Kandahar, Афганистан, з) клон 8: провинция Herat, Афганистан, и) клон 9: провинция Helmand, Афганистан, й) клон 10: Дубай, Обединени арабски емирства, к) клон 11: Иран. Друга информация: а) Доставчик на парични услуги, използван от високопоставените ръководители на талибаните за прехвърляне на средства на талибанските командири в региона. б) Притежава се от Abdul Basir Noorzai. Дата на посочване от ООН: 27.3.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala е включено в списъка на 27 март 2015 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Допълнителна информация:

Дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) в Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, се притежава от Abdul Basir Noorzai. То прехвърля пари на членове на талибаните в региона. Високопоставените ръководители на талибаните в региона са предпочитали да прехвърлят пари на талибанските командири чрез Basir Zarjmil Hawala и Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

През 2013 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е прехвърлило хиляди долари на талибанските командири в региона, улеснявайки финансирането на талибанските операции. През 2012 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е извършило сделки на стойност хиляди долари във връзка с оръжия и други оперативни разходи на талибаните.

II.

Вписването по-долу се заличава от списъка, поместен в приложение I към Регламент (ЕС) № 753/2011:

A.   Лица, свързани с талибаните

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad.


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1323 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за прилагане на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), и по-специално член 16, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 2 март 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 204/2011.

(2)

На 31 юли 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1333 (2), с което inter alia се консолидират ограничителните мерки, наложени с Решение 2011/137/ОВППС на Съвета (3) и се отменя Решение 2011/137/ОВППС. Освен това с Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета приключва прегледът на лицата и образуванията, включени в списъците в приложения II и IV към Решение 2011/137/ОВППС.

(3)

Основанията за включване в списък във връзка с някои лица и образувания от списъка на лицата и образуванията, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011, следва да бъдат изменени.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 204/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.

(2)  Решение (ОВППC) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Решение 2011/137/ОВППС (вж. страница 34 от настоящия брой на Официален вестник).

(3)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

A.   ЛИЦА

 

Име

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Длъжност: завеждащ борбата с тероризма в Организацията за външна сигурност

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Триполи, Либия.

Виден член на Революционния комитет.

Близък съратник на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

2.

ABU SHAARIYA

Длъжност: заместник-ръководител на Организацията за външна сигурност

Зет на Муамар Кадафи.

Виден член на режима на Кадафи и като такъв, тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

3.

ASHKAL, Omar

Длъжност: ръководител на движението на Революционните комитети

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Предполагаемо положение: убит в Египет през август 2014 г.

Революционни комитети, участвали в насилието срещу участниците в демонстрации.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Траген (Traghen)

Началник на кабинета на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

5.

Генерал Khaled TOHAMI

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Гензур (Genzur)

Бивш директор на Службата за вътрешна сигурност.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Дата на раждане: 1 юли 1949 г.

Място на раждане: Ал-Бейда (Al-Bayda)

Бивш директор на разузнаването в Службата за външна сигурност.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Бивш генерален секретар на Генералния народен конгрес.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Министър-председател в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Министър на здравеопазването и околната среда в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Ал-Азизия (Al-Azizia) (близо до Триполи)

Министър на промишлеността, икономиката и търговията в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Дата на раждане: 1943 г.

Министър на селското стопанство и на животинските и морските ресурси в правителството на полковник Кадафи. 21.3.2011 г.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Министър на социалните въпроси в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Дата на раждане: 4 май 1963 г.

Паспорт номер: B/014965 (изтекъл в края на 2013 г.)

Министър на средното и висшето образование и научните изследвания в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

14.

MANSOUR, Abdallah

Дата на раждане: 8.7.1954 г.

Паспорт номер: B/014924 (изтекъл в края на 2013 г.)

Бивш приближен сътрудник на полковник Кадафи; имал първостепенна роля в службите за сигурност и директор на радиото и телевизията.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

15.

Полковник Taher Juwadi

Длъжност: Четвърти в командната верига на Революционната гвардия

Полковник

Важен член на режима на Кадафи. Като такъв, тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

23.5.2011 г.

16.

Д-р Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI

Ръководител на службата за връзки на революционните комитети.

Революционни комитети, участвали в насилието срещу участниците в демонстрации.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Длъжност: ръководител на личната охрана на Муамар Кадафи

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Хун (Houn), Либия

Отговарящ за сигурността на режима. Ръководил насилието срещу дисидентите.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Дата на раждане: 1948 г.

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Братовчед на Муамар Кадафи. През осемдесетте години Sayyid участва в кампанията за убийство на дисиденти и е смятан за отговорен за няколко смъртни случая в Европа. Смята се, че е участвал и в сделки за снабдяване с оръжие. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Бивш посланик на Либия в Чад. Напуснал Чад и заминал за Себха (Sabha). Пряк участник в набирането и координирането на наемници за режима.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

20.

Полковник AL KUNI, Amid Husain

Предполагаемо положение/местонахождение: Южна Либия

Бивш губернатор на Гат (Ghat) (Южна Либия). Пряк участник в набирането на наемници.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

Б.   ОБРАЗУВАНИЯ

 

Наименование

Идентификационна информация

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Инвестиционно дружество „Libyan Arab African Investment Company — LAAICO“

(друго наименование: LAICO)

Уебсайт: http://www.laaico.com Дружество, създадено през 1981 г. 76351 Janzour-Либия. 81370 Триполи-Либия Тел: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Факс: 00 218 (21) 4893800 — 4891867 Електронна поща: info@laaico.com

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

2.

Международна фондация „Gaddafi“ за благотворителност и за развитие

Адрес на администрацията: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA, тел.: (+218) 214778301 — факс: (+218) 214778766; имейл: info@gicdf.org

Тясно свързана с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

3.

Фондация Waatassimou

Базирана в Триполи.

Тясно свързана с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

4.

Генерална служба на либийското радио и телевизия

Данни за контакт: тел.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Факс: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Електронна поща: info@ljbc.net

Тясно свързана с предишния режим на Муамар Кадафи.

Замесена в публично подбуждане към омраза и насилие чрез участие в кампании за дезинформация по отношение на насилието срещу участниците в демонстрации.

21.3.2011 г.

5.

Корпус на революционната гвардия

 

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

Замесен в насилието срещу участниците в демонстрации.

21.3.2011 г.

6.

Либийска селскостопанска банка (Libyan Agricultural Bank, други наименования Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae, Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Електронна поща: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Либия);

Тел.: (218)214870586;

Тел.: (218) 214870714;

Тел.: (218) 214870745;

Тел.: (218) 213338366;

Тел.: (218) 213331533;

Тел.: (218) 213333541;

Тел.: (218) 213333544;

Тел.: (218) 213333543;

Тел.: (218) 213333542;

Факс: (218) 214870747;

Факс: (218) 214870767;

Факс: (218) 214870777;

Факс: (218) 213330927;

Факс: (218) 213333545

Либийско дъщерно дружество на Централната банка на Либия.

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

7.

Al-Inma Holding Co. за инвестиционни услуги

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

8.

Al-Inma Holding Co. за индустриални инвестиции

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

9.

Al-Inma Holding Company за инвестиции в туризма

Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street) Тел.: (218) 213345187 Факс: +218.21.334.5188 Електронна поща: info@ethic.ly

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

10.

Al-Inma Holding Co. за строителство и недвижими имоти

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

11.

LAP Green Networks (други наименования: Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Либийско дъщерно дружество на Либийското инвестиционно портфолио за Африка (Libyan Africa Investment Portfolio).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Други данни: Регистрационен № 01794877 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Други данни: Регистрационен № 1510484 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

14.

Capitana Seas Limited

 

Регистрирано на Британските Вирджински острови дружество, собственост на Saadi Qadhafi.

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Други данни: Регистрационен № 1534407 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Други данни: Регистрационен № 59058C (IOM)

Регистрирано на остров Ман дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.“.


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/10


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2015/1324 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета от 31 юли 2015 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Решение 2011/137/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 204/2011 на Съвета (2) се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС на Съвета (3).

(2)

С Решение (ОВППС) 2015/1333 беше извършен преглед на лицата и образуванията, включени в списъците в приложения II и IV към Решение 2011/137/ОВППС. С Решение (ОВППС) 2015/1333 ограничителните мерки, наложени от измененото Решение 2011/137/ОВППС, също са консолидирани в нов правен инструмент. Необходимо е техническо изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011, за да бъде приведен в съответствие с Решение (ОВППС) 2015/1333.

(3)

Това изменение попада в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз, поради което е необходимо да се предприеме регулаторно действие на равнището на Съюза за неговото изпълнение, по-специално с оглед на осигуряването на еднаквото му прилагане от страна на стопанските оператори във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 204/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 204/2011 се изменя, както следва:

1)

В член 3, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани със:

i)

военно оборудване, включително оръжия и свързани с тях материали, което не попада в обхвата на буква б) и което е предназначено единствено за подпомагане на либийското правителство по отношение на сигурността и разоръжаването, предварително одобрено от Комитета по санкциите;

ii)

несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за подпомагане на либийското правителство по отношение на сигурността и разоръжаването;“.

2)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводните думи и буква а) се заменят със следното:

„1.   Чрез дерогация от член 5 компетентните органи в държавите членки, изброени в приложение IV, могат да разрешават по отношение на лицата, образуванията или органите, включени в списъка в приложение II, и образуванията, посочени в член 5, параграф 4, освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

въпросните средства или икономически ресурси са предмет на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка или постановено съдебно, административно или арбитражно решение:

i)

преди датата, на която лицето, образуванието или органът са включени в приложение II; или

ii)

преди датата, на която образуванието, посочено в член 5, параграф 4, е посочено от Съвета за сигурност на ООН;“

б)

в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъците в приложение II или III; и“.

3)

В член 8б, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

съответният компетентен орган е установил, че плащането не е в нарушение на член 5, параграф 2 и не е в полза на образувание, посочено в член 5, параграф 4;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  Вж. страница 34 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1325 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/513

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 март 2015 г. Съветът прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/513 (2) за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, с който се утвърждава актуализиран списък на лица, групи и образувания, по отношение на които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001 (наричан по-долу „списъкът“).

(2)

Съветът представи на всички лица, групи и образувания изложение на основанията за включването им в списъка, когато това беше осъществимо на практика.

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, Съветът информира лицата, групите и образуванията в списъка, че е решил те да продължат да бъдат включени в него. Съветът информира също така засегнатите лица, групи и образувания за възможността да поискат изложение на основанията на Съвета за включването им в списъка, в случай че подобно изложение още не им е било предоставено.

(4)

Съветът направи преглед на списъка в съответствие с изискванията на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001. При това Съветът взе предвид възраженията, представени му от засегнатите страни, както и актуализираната информация, получена от компетентните национални органи относно статуса на включените в списъка лица и образувания на национално равнище.

(5)

След проверка Съветът се увери, че компетентните органи, посочени в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (3), са взели решенията, съгласно които всички лица, групи и образувания в списъка са участвали в терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от посочената обща позиция. Съветът също така стигна до заключението, че за лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001.

(6)

Списъкът следва да се актуализира съответно и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/513 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/513 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/513 на Съвета от 26 март 2015 г. за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 790/2014 (ОВ L 82, 27.3.2015 г., стр. 1).

(3)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

4.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6 или 15.3.1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт: C2002515 (Иран); паспорт: 477845448 (САЩ). Национален идентификационен № 07442833, срок на валидност: 15.3.2016 г. (свидетелство за управление на МПС от САЩ).

5.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu ZUBAIR, като SOBIAR, като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия), член на Hofstadgroep.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID, като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith, като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт № 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala'i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla'i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif, катоYusuf Abu-al-Karkh), роден приблизително през 1957 г. в Иран. Адреси: 1) Kermanshah, Иран, 2) военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

9.

SHAKURI Ali Gholam, роден приблизително през 1965 г. в Техеран, Иран.

10.

SOLEIMANI Qasem (известен също като Ghasem Soleymani, като Qasmi Sulayman, като Qasem Soleymani, като Qasem Solaimani, като Qasem Salimani, като Qasem Solemani, като Qasem Sulaimani, като Qasem Sulemani), роден на 11.3.1957 г. в Иран. Ирански гражданин. Паспорт: 008827 (ирански, дипломатически), издаден през 1999 г. Чин: генерал-майор.

II.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

Abu Nidal Organisation — ANO (Организация „Абу Нидал“) (известна също като Fatah Revolutionary Council („Революционен съвет на Фатах“), като Arab Revolutionary Brigades („Арабски революционни бригади“), като Black September („Черен септември“), като Revolutionary Organisation of Socialist Muslims („Революционна организация на мюсюлманите социалисти“).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade („Бригади на мъчениците от Ал-Акса“).

3.

Al-Aqsa e.V. (Сдружение „Ал-Акса“).

4.

Babbar Khalsa („Бабар Калса“).

5.

Communist Party of the Philippines („Комунистическа партия на Филипините“), включително New People's Army — NPA, Philippines („Нова народна армия — Филипини“).

6.

Gama'a al-Islamiyya („Джамаа Ислямия“) (известна също като Al-Gama'a al-Islamiyya) („Ислямска общност“ — IG).

7.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi — IBDA-C („Фронт на великите ислямски източни воини“).

8.

Hamas („Хамас“), включително Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

9.

Hizballah Military Wing (Военно крило на ливанската „Хизбула“) (известно също като Hezbollah Military Wing, като Hizbullah Military Wing, като Hizbollah Military Wing, като Hezballah Military Wing, като Hisbollah Military Wing, като Hizbu'llah Military Wing, като Hizb Allah Military Wing, като Jihad Council, както и всички единици, които му докладват, включително Организацията за външна сигурност).

10.

Hizbul Mujahideen — HM („Муджахидини на Хизбула“).

11.

Hofstadgroep.

12.

International Sikh Youth Federation — ISYF („Международна федерация на младите сикхи“).

13.

Khalistan Zindabad Force — KZF („Силата на Калистан Зиндабад“).

14.

Kurdistan Workers' Party — PKK („Кюрдска работническа партия“) (известна също като KADEK, като KONGRA-GEL).

15.

Liberation Tigers of Tamil Eelam — LTTE („Тигри за освобождение на Тамил Илам“).

16.

Ejército de Liberación Nacional („Национална армия за освобождение“).

17.

Palestinian Islamic Jihad — PIJ („Палестински ислямски джихад“).

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP („Народен фронт за освобождение на Палестина“).

19.

Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command („Народен фронт за освобождение на Палестина — Главно командване“) (известен също като PFLP — General Command).

20.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia — FARC („Революционни въоръжени сили на Колумбия“).

21.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi — DHKP/C (известна също като Devrimci Sol („Революционна левица“), като Dev Sol („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“).

22.

Sendero Luminoso — SL („Сияйната пътека“).

23.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan — TAK (известна също като Kurdistan Freedom Falcons („Соколи за свободата на Кюрдистан“) и като Kurdistan Freedom Hawks („Ястреби за свободата на Кюрдистан“).


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1326 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006, който се отнася до ограничителните мерки по отношение на Беларус.

(2)

Съветът смята, че 24 лица следва да бъдат заличени от списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията относно следните лица се заличават от списъка, който се съдържа в раздел А „Лица“ от приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/18


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2015/1327 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че

(1)

С Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС.

(2)

На 31 юли 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1336 (3) за изменение на Решение 2010/413/ОВППС, с което се предвиждат определени мерки в съответствие с Резолюция 2231 (2015) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН), с която се одобрява Съвместният всеобхватен план за действие (СВПД) по иранския ядрен въпрос и се предвиждат действия, които да се изпълняват в съответствие със СВПД.

(3)

В Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН се предвижда по-специално, че наложените с резолюции 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010) на СС на ООН мерки не се прилагат при определени условия за дейности, пряко свързани с преустройството на две каскади в обекта „Фордо“ за производство на стабилни изотопи, с износа на ирански обогатен уран в количества над 300 kg в замяна на природен уран или с модернизирането на реактора в Арак въз основа на договорен идеен проект и впоследствие — на приетия окончателен проект за реактора.

(4)

С Резолюция 2231(2015) на СС на ООН се определя също така, че наложените с резолюции 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010) на СС на ООН мерки не се прилагат в степента, необходима за извършването, при определени условия, на трансфери и дейности, свързани с изпълнението на определени ангажименти в областта на ядрената енергия, посочени в СВПД, които са необходими за подготовката за изпълнението на СВПД, или определени от комитета към СС на ООН, създаден съгласно Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН, като съответстващи на целите на Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН.

(5)

За изпълнението на мерките е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 267/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 267/2012 се вмъкват следните членове:

„Член 43б

1.   Независимо от други разпоредби на настоящия регламент, компетентните органи могат да разрешат доставката, продажбата или трансфера на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, както и предоставянето на свързана с тях техническа помощ, обучение, финансова помощ, инвестиции, брокерски или други услуги, при условие че ги смята за пряко свързани със:

а)

преустройството на две каскади в обекта „Фордо“ за производство на стабилни изотопи;

б)

износа на ирански обогатен уран в количества над 300 kg в замяна на природен уран; или

в)

модернизирането на реактора в Арак въз основа на договорен идеен проект и впоследствие — на приетия окончателен проект за реактора.

2.   Компетентният орган, който дава разрешението в съответствие с параграф 1, гарантира, че:

а)

всички дейности се предприемат в строго съответствие със Съвместния всеобхватен план за действие от 14 юли 2015 г. (СВПД);

б)

са изпълнени, в зависимост от случая, изискванията, посочени в подточка 22, буква в) от Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН; и

в)

е получил право да провери крайната употреба и местонахождението за целите на крайната употреба на всяко доставено изделие и е в състояние да упражни ефективно това право.

3.   Съответната държава членка уведомява:

а)

когато е приложимо, Комитета по санкциите и — когато бъде сформирана — Съвместната комисия, десет дни преди да даде разрешението;

б)

МААЕ — в срок от десет дни от доставката, продажбата или трансфера, при доставка на изделията, материалите, оборудването, стоките и технологиите, посочени в подточка 22, буква д) от Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН.

4.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение съгласно настоящия член най-малко десет дни преди даването на разрешение.

Член 43в

1.   Независимо от други разпоредби на настоящия регламент, компетентните органи могат да разрешат, поотделно за всеки конкретен случай и доколкото това е необходимо за извършването им, трансферите и дейностите, които са:

а)

пряко свързани с изпълнението на действията в ядрената област, описани в точки 15.1 — 15.11 от приложение V към СВПД;

б)

необходими за подготовката на изпълнението на СВПД; или

в)

определени от Комитета по санкциите, когато е приложимо, като съответстващи на целите на Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН.

2.   Съответната държава членка внася, когато е приложимо, предложените разрешения в Комитета по санкциите за одобрение.

3.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение съгласно настоящия член най-малко десет дни преди даването на разрешение.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.

(2)  Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2015/1336 на Съвета от 31 юли 2015 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (вж. страница 66 от настоящия брой на Официален вестник).


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1328 НА СЪВЕТА

oт 31 юли 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че

(1)

С Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС.

(2)

На 31 юли 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1337 (3) за изменение на Решение 2010/413/ОВППС с цел удължаване до 14 януари 2016 г. на срока на прилагане на изключението, предвидено в член 20, параграф 14, за действия и трансакции, извършени във връзка с включените в списъците образувания, доколкото е необходимо за изпълнението на задължения, предвидени в договори, сключени преди 23 януари 2012 г., или в допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива задължения, при които доставката на ирански суров нефт и петролни продукти или приходите от тяхната доставка са предназначени за възстановяване на неизплатени суми по договори, сключени преди 23 януари 2012 г., на лица или образувания, намиращи се на територията на държавите членки или които са под тяхна юрисдикция, когато в тези договори се предвижда изрично такова възстановяване.

(3)

Посочената мярка попада в приложното поле на Договора и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 267/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 28a, буква б) от Регламент (ЕС) № 267/2012 думите „до 30 юни 2015 г.“ се заменят с думите „до 14 януари 2016 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.

(2)  Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2015/1337 на Съвета от 31 юли 2015 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (вж. страница 68 от настоящия брой на Официален вестник).


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1329 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 по отношение на експлоатацията от страна на въздушни превозвачи от Европейския съюз на въздухоплавателни средства, регистрирани в трета държава

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8, параграф 5 и член 10, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (2) се установяват условията за безопасна експлоатация на въздухоплавателните средства. Посоченият регламент следва да бъде изменен, за да се даде възможност на въздушните превозвачи, лицензирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3), да експлоатират въздухоплавателни средства, регистрирани в трета държава.

(2)

Необходимо е на въздухоплавателния сектор и на администрациите на държавите членки да се осигури достатъчно време за привеждане в съответствие с изменената законодателна уредба. Поради това следва да се предвиди възможност за прилагане на подходящ преходен период.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейската агенция за авиационна безопасност, представено съгласно член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II (част ARO), приложение III (част ORO) и приложение IV (част CAT) към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2015 г.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея държавите членки могат да решат разпоредбите на ORO.AOC.110, буква г), посочени в точка 2, буква б), подточка ii) от приложението, да се прилагат от 25 август 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и IV към Регламент (ЕС) № 965/2012 се изменят, както следва:

1)

В приложение II (част ARO) точка ARO.OPS.110 се изменя, както следва:

а)

буква в) се заменя със следния текст:

„в)

Одобрението на споразумение за вземане на сух лизинг се прекратява временно или се отнема, когато:

1)

сертификатът за летателна годност на въздухоплавателното средство е временно прекратен или отнет;

2)

въздухоплавателното средство е вписано в списъка на операторите, на които са наложени оперативни ограничения, или е регистрирано в държава, на всички оператори, намиращи се под надзора на която, е наложена оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.“;

б)

добавя се следната буква д):

„д)

Когато от компетентния орган бъде поискано предварително одобрение на споразумение за вземане на сух лизинг съгласно ORO.AOC.110, буква г), той осигурява подходяща координация с държавата на регистрация на въздухоплавателното средство с оглед на надзора върху въздухоплавателното средство.“

2)

Приложение III (част ORO) се изменя, както следва:

а)

в точка ORO.AOC.100, буква в) подточка 2 се заменя със следния текст:

„2)

всички експлоатирани въздухоплавателни средства притежават сертификат за летателна годност (CofA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012 или са взети на сух лизинг в съответствие с ORO.AOC.110, буква г); и“;

б)

точка ORO.AOC.110 се изменя, както следва:

i)

буква б) се заменя със следния текст:

„б)

Сертифицираният в съответствие с настоящата част оператор не взема на лизинг въздухоплавателно средство, вписано в списъка на операторите, на които са наложени оперативни ограничения, въздухоплавателно средство, регистрирано в държава, в която на всички оператори под неин надзор е наложена оперативна забрана, или въздухоплавателно средство от оператор, на когото е наложена оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.“;

ii)

буква г) се заменя със следния текст:

„Вземане на сух лизинг

г)

Кандидатите за одобрение на вземане на сух лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в трета държава, доказват пред компетентния орган, че:

1)

е установена оперативна необходимост, която не може да бъде удовлетворена чрез вземане на лизинг на въздухоплавателно средство, регистрирано в ЕС;

2)

продължителността на вземане на сух лизинг не надвишава седем месеца в рамките на всеки период от 12 последователни месеца;

3)

е осигурено съответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 1321/2014; и

4)

въздухоплавателното средство е оборудвано в съответствие с регламентите на ЕС относно въздушните операции.“;

в)

точка ORO.AOC.130 се заменя със следния текст:

„ORO.AOC.130   Наблюдение на параметрите на полета — самолети

а)

Операторът установява и поддържа програма за наблюдение на параметрите на полета — която е интегрирана в неговата система за управление — за самолетите с максимална сертифицирана излетна маса, надвишаваща 27 000 kg.

б)

Програмата за наблюдение на параметрите на полета няма наказателен характер и съдържа адекватни предпазни мерки за защита на източника/източниците на данни“.

3)

Приложение IV (част CAT) се изменя, както следва:

а)

в точка CAT.IDE.A.100 букви а) и б) се заменят със следния текст:

„а)

Приборите и оборудването, които се изискват по настоящата подчаст, трябва да са одобрени в съответствие с приложимите изисквания за летателна годност, с изключение на следните изделия и оборудване:

1)

резервни предпазители;

2)

електрически фенерчета;

3)

точни хронометри;

4)

държатели за карти и схеми;

5)

комплекти за оказване на първа помощ;

6)

аварийни медицински комплекти;

7)

мегафони;

8)

сигнално оборудване и авариен спасителен пакет;

9)

морски котви и оборудване за акостиране; и

10)

обезопасителни средства за деца.

б)

Приборите и оборудването, които не се изискват по настоящата подчаст и за които не е необходимо одобрение в съответствие с приложимите изисквания за летателна годност, но са на борда на въздухоплавателното средство по време на полет, трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

информацията, предоставяна от тези прибори, оборудване или агрегати, не се използва от полетния екипаж за целите на спазването на приложение I към Регламент (ЕО) № 216/2008 или CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 и CAT.IDE.А.345; и

2)

приборите и оборудването не влияят върху летателната годност на самолета дори в случай на отказ или неизправност.“;

б)

в точка CAT.IDE.H.100 букви а) и б) се заменят със следния текст:

„а)

Приборите и оборудването, които се изискват по настоящата подчаст, трябва да са одобрени в съответствие с приложимите изисквания за летателна годност, с изключение на следните изделия и оборудване:

1)

резервни предпазители;

2)

електрически фенерчета;

3)

точни хронометри;

4)

държатели за карти и схеми;

5)

комплекти за оказване на първа помощ;

6)

мегафони;

7)

сигнално оборудване и авариен спасителен пакет;

8)

морски котви и оборудване за акостиране; и

9)

обезопасителни средства за деца.

б)

Приборите и оборудването, които не се изискват по настоящата подчаст и за които не е необходимо одобрение в съответствие с приложимите изисквания за летателна годност, но са на борда на въздухоплавателното средство по време на полет, трябва да отговарят на следните изисквания:

1)

информацията, предоставяна от тези прибори, оборудване или агрегати, не се използва от полетния екипаж за целите на спазването на приложение I към Регламент (ЕО) № 216/2008 или CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 и CAT.IDE.H.345; и

2)

приборите и оборудването не влияят върху летателната годност на вертолета дори в случай на отказ или неизправност.“


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1330 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2015 година

за изменение за 234-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

На 20 юли 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) одобри заличаването на едно физическо лице в своя списък, свързан с Ал Кайда, на физическите лица, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Освен това на 20 юли 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на ООН реши да измени едно вписване в списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

1)

В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (известен още като: Sheikh Abu Muhammad, б) Ali Abu Muhammad, в) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Дата на раждане: 1.1.1972 г. Място на раждане: село Teletl, район Shamilskiy, Република Дагестан, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 628605523 (руски паспорт за задгранично пътуване, издаден на 4.7.2006 г. от Федералната служба по въпросите на миграцията на Руската федерация и изтичащ на 16.7.2016 г.). Национален идентификационен номер: 8203883123 (номер на руски национален паспорт, издаден на 16.7.2005 г. от отдел „Вътрешни работи“ (OVD), район Kirovskiy, Република Дагестан, Руска федерация, изтича на 1.1.2017 г.). Адрес: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Република Дагестан, Руска федерация. Други сведения: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: сив; височина: 170—175 см; телосложение: едър, овално лице, брада. б) Име на бащата: Alibulat Kebekovich Kebekov, роден през 1927 г. в) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.3.2015 г.“

2)

Вписването „Mohammed Al Ghabra. Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Гражданство: британско. Паспорт №: 094629366 (Обединено кралство). Други сведения: а) Име на бащата: Mohamed Ayman Ghabra; б) Име на майката: Dalal. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.12.2006 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mohammed Al Ghabra (известен още като: a) Mohammed El' Ghabra б) Danial Adam) Адрес: Източен Лондон, Обединено кралство. Дата на раждане: 1.6.1980 г. Място на раждане: Дамаск, Сирия. Гражданство: британско. Паспорт №: 094629366 (Обединено кралство). Други сведения: а) Име на бащата: Mohamed Ayman Ghabra; б) Име на майката: Dalal. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.12.2006 г.“


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1331 НА КОМИСИЯТА

от 31 юли 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

161,8

MK

26,3

ZZ

94,1

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

122,6

ZZ

122,6

0805 50 10

AR

139,6

BO

135,7

UY

142,7

ZA

132,8

ZZ

137,7

0806 10 10

EG

262,1

MA

218,5

TN

158,2

ZA

115,6

ZZ

188,6

0808 10 80

AR

262,5

BR

108,6

CL

146,6

NZ

142,7

US

185,8

UY

139,7

ZA

132,1

ZZ

159,7

0808 30 90

AR

235,3

CL

148,5

CN

89,6

MK

59,4

NZ

150,8

TR

158,2

ZA

118,4

ZZ

137,2

0809 29 00

TR

231,9

ZZ

231,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

157,4

ZZ

118,7

0809 40 05

BA

60,6

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2015/1332 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за прилагане на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/486/ОВППС на Съвета от 1 август 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан (1), и по-специално член 5 и член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 август 2011 г. Съветът прие Решение 2011/486/ОВППС.

(2)

На 23 септември 2014 г. и 27 март 2015 г. комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно точка 30 от Резолюция 1988 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, измени списъка на лицата, групите, предприятията и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2011/486/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/486/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Вписванията по-долу се добавят към списъка, поместен в приложението към Решение 2011/486/ОВППС:

A.   Лица, свързани с талибаните

1.

Abdul Basir Noorzai (известен още като: a) Haji Abdul Basir, б) Haji 'Abd Al-Basir, в) Haji Basir Noorzai, г) Abdul Baseer, д) Abdul Basir).

Звание: хаджи. Адрес: Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан. Дата на раждане: a) 1965 г., б) 1960 г., в) 1963 г. Място на раждане: провинция Baluchistan, Пакистан. Гражданство: Афганистан. Паспорт №: пакистански паспорт № AA 3829182. Национален идентификационен номер: пакистански национален идентификационен номер 5420124679187. Друга информация: собственик на дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, което предоставя финансови услуги на талибаните в региона. Дата на посочване от ООН: 27.3.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Abdul Basir Noorzai е включен в списъка на 27 март 2015 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Допълнителна информация:

Haji Abdul Basir (Basir) притежава и управлява дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir е разполагал с правомощия да прехвърля парични средства на талибаните и през последните няколко години е прехвърлил хиляди долари чрез своята „Hawala“ на членове на талибаните в региона. Basir е финансирал дейностите на талибаните чрез своята „Hawala“, прехвърлял е пари на талибански старейшини и е улеснявал пътуването на талибанските информатори.

Към 2012 г. Basir се смята за основното лице, обменящо пари за високопоставените ръководители на талибаните. Освен това през 2010 г. Basir е искал дарения за талибаните от постоянно пребиваващи в чужбина пакистански и афганистански граждани, живеещи в Япония, Обединените арабски емирства и Сингапур.

Б.   Образувания и други групи и предприятия, свързани с талибаните

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (известно още като: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company, б) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala, в) Haji Basir Hawala, г) Haji Baseer Hawala, д) Haji Abdul Basir Exchange Shop, е) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange, ж) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Адрес: a) клон 1: Sanatan (вариант Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, в близост до Trench (вариант Tranch) Road, Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, б) клон 2: Quetta, Пакистан. в) клон 3: Lahore, Пакистан, г) клон 4: Peshawar, Пакистан, д) клон 5: Karachi, Пакистан, е) клон 6: Islamabad, Пакистан, ж) клон 7: провинция Kandahar, Афганистан, з) клон 8: провинция Herat, Афганистан, и) клон 9: провинция Helmand, Афганистан, й) клон 10: Дубай, Обединени арабски емирства, к) клон 11: Иран Друга информация: а) Доставчик на парични услуги, използван от високопоставените ръководители на талибаните за прехвърляне на средства на талибанските командири в региона. б) Притежава се от Abdul Basir Noorzai. Дата на посочване от ООН: 27.3.2015 г.

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala е включено в списъка на 27 март 2015 г. съгласно точка 2 от Резолюция 2160 (2014) за „участие във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на актове или дейности от, във връзка със, под името на, от името на или в подкрепа на“ и „подпомагане по друг начин на актове или дейности на“ посочените и други лица, групи, предприятия и образувания, свързани с талибаните, като представляващи заплаха за мира, стабилността и сигурността на Афганистан.

Допълнителна информация:

Дружеството Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) в Chaman, провинция Baluchistan, Пакистан, се притежава от Abdul Basir Noorzai. То прехвърля пари на членове на талибаните в региона. Високопоставените ръководители на талибаните в региона са предпочитали да прехвърлят пари на талибанските командири чрез Basir Zarjmil Hawala и Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

През 2013 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е прехвърлило хиляди долари на талибанските командири в региона, улеснявайки финансирането на талибанските операции. През 2012 г. дружеството Basir Zarjmil Hawala е извършило сделки на стойност хиляди долари във връзка с оръжия и други оперативни разходи на талибаните.

II.

Вписването по-долу се заличава от списъка, поместен в приложението към Решение 2011/486/ОВППС:

A.   Лица, свързани с талибаните

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad.


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/34


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1333 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на решение 2011/137/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 февруари 2011 г. Съветът за сигурност на ООН (ССООН) прие Резолюция 1970 (2011) с оглед на сериозната си загриженост във връзка с положението в Либия и за въвеждане на ограничителни мерки срещу Либия. Оттогава Съветът за сигурност прие редица резолюции относно Либия, с които ограничителните мерки на ООН срещу Либия бяха продължени или изменени, включително в частност резолюции 2174 (2014) и 2213 (2015) на ССООН във връзка с ангажимента на Съвета за сигурност към суверенитета, независимостта, териториалната цялост и националното единство на Либия.

(2)

На 28 февруари 2011 г. Съветът прие Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1), с което се взема предвид Резолюция 1970 (2011) на ССООН и се налагат допълнителни ограничителни мерки с оглед на сериозността на положението в Либия.

(3)

На 26 май 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/818 (2) за изменение на Решение 2011/137/ОВППС като взе предвид продължаващата заплаха за мира, стабилността или сигурността на Либия и успешното приключване на политическия преход в страната, inter alia чрез задълбочаване на съществуващото разделение от лица и образувания, идентифицирани като имащи отношение към репресивната политика на бившия режим на Муамар Кадафи в Либия, или по друг начин свързани преди това с този режим, и като се има предвид, че повечето от тези лица или образувания не са били подведени под отговорност за действията си. В посоченото решение беше взета предвид и заплахата от лицата и образуванията, притежаващи или контролиращи либийски държавни средства, присвоени по време на бившия режим на Муамар Кадафи в Либия, които биха могли да бъдат използвани за заплаха срещу мира, стабилността или сигурността на Либия или за възпрепятстване или саботиране на мирното приключване на политическия преход в страната.

(4)

В съответствие с Решение 2011/137/ОВППС Съветът направи пълен преглед на списъците на лицата и образуванията, изложени в приложения II и IV към посоченото решение.

(5)

Основанията за включване в списъка по отношение на редица лица и образувания, които вече са включени в списъците в приложения II и IV към Решение 2011/137/ОВППС, следва да бъдат изменени.

(6)

За по-голяма яснота ограничителните мерки, наложени с Решение 2011/137/ОВППС, изменено и прилагано чрез поредица от последващи решения, следва да бъдат консолидирани в нов правен инструмент.

(7)

Във връзка с гореизложеното Решение 2011/137/ОВППС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

Член 1

1.   Забраняват се пряката или непряката продажба, доставка или трансфер за Либия от граждани на държавите членки или от, или през територията на държавите членки, или чрез използване на съдове, плаващи под тяхно знаме, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, включително оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, независимо дали посочените са с произход от територията на държавите членки или не.

2.   Забранява се:

a)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, обучение или друг вид подпомагане, в т.ч. предоставяне на въоръжен наемен персонал, свързан с военни действия или с предоставянето, поддръжката или използването на изделия, посочени в параграф 1, за физически или юридически лица, образувания или органи в Либия или за употреба в страната;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансова помощ, свързана с военни действия или с предоставянето, поддръжката или използването на изделия, посочени в параграф 1, за физически или юридически лица, образувания или органи в Либия или за употреба в страната;

в)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в буква а) или б).

Член 2

1.   Член 1 не се прилага за:

а)

доставката, продажбата или трансфера на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, както и за предоставянето на съответната техническа помощ или обучение.

б)

доставката, продажбата или трансфера на защитни облекла, включително бронебойни жилетки и военни каски, временно изнесени за Либия от персонал на ООН, персонал на Съюза или на неговите държави членки, от представители на медиите, хуманитарните организации и програмите за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване.

в)

доставката, продажбата или трансфера на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за сигурността или за подпомагането на либийското правителство в процеса на разоръжаване, както и за предоставянето на съответната техническа помощ, обучение или финансова помощ.

2.   Член 1 не се прилага за

а)

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали, както и предоставянето на свързана с това техническа помощ, обучение или финансова помощ, включително предоставянето на персонал;

б)

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали, предназначени единствено за сигурността или за подпомагането на либийското правителство в процеса на разоръжаване, както и за предоставянето на съответната техническа помощ, обучение или финансова помощ,

с предварителното одобрение на комитета, създаден съгласно точка 24 от Резолюция 1970 (2011) на ССООН („Комитетът“).

3.   Член 1 не се прилага по отношение на доставката, продажбата или трансфера на малки оръжия и леки въоръжения и свързани с тях материали, временно изнесени за Либия единствено с цел да бъдат използвани от персонал на ООН, представители на медиите и персонал на хуманитарните организации и програмите за развитие и свързан с тях персонал, за които Комитетът е бил предварително уведомен и при условие че Комитетът не е взел отрицателно решение в рамките на пет работни дни от уведомлението.

4.   Член 1 не се прилага за доставката, продажбата или трансфера на оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, което би могло да се използва за вътрешни репресии, както и за предоставянето на съответната техническа помощ, обучение или финансова помощ.

Член 3

Забранява се доставянето от граждани на държавите членки, чрез използване на плавателни съдове под тяхното знаме или техни въздухоплавателни средства, на изделията, посочени в член 1, параграф 1 от Либия, независимо дали произхождат или не от територията на Либия.

ГЛАВА II

ТРАНСПОРТЕН СЕКТОР

Член 4

1.   Държавите членки правят проверки на своя територия, в т.ч. на пристанищата и летищата, съобразно националните си органи и законодателство и съобразно международното право, и по-специално морското право и съответните международни споразумения в областта на гражданското въздухоплаване, на плавателни съдове и въздухоплавателни средства за или от Либия, ако имат информация, даваща достатъчно основания да се смята, че товарът на тези плавателни съдове и въздухоплавателни средства съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с член 1.

2.   При разкриване на изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с член 1, държавите членки ги конфискуват и се разпореждат с тях (чрез унищожаване, неутрализиране, складиране или трансфер с цел разпореждане в държава, различна от държавата на произход или дестинация).

3.   Държавите членки си сътрудничат в съответствие с националните си законодателства при проверките и разпорежданията, предприети съгласно параграфи 1 и 2.

4.   Въздухоплавателните средства и плавателните съдове, транспортиращи товари за и от Либия, подлежат на изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигане или преди заминаване за всички стоки, внасяни или изнасяни от държава членка.

Член 5

Държавите членки отказват разрешение на всяко въздухоплавателно средство да излита от тяхна територия, да се приземява на нея или да прелита над нея, ако имат информация, която дава достатъчно основания да се смята, че въздухоплавателното средство съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени съгласно настоящото решение, в т.ч. предоставяне на въоръжен наемен персонал, освен в случай на спешно приземяване.

Член 6

1.   Държавите членки могат, в съответствие с точки 5—9 от Резолюция 2146 (2014) на ССООН, да извършват проверка на посочените плавателни съдове в открито море, като използват всички мерки, съизмерими с конкретните обстоятелства, при пълно спазване на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека, което е приложимо, да извършват такива проверки и да нареждат на плавателните съдове да предприемат подходящи действия за връщане на суровия петрол в Либия, със съгласието и в координация с правителството на Либия.

2.   Преди извършването на проверка по параграф 1 държавите членки първо следва да искат съгласието на държавата на знамето на плавателния съд.

3.   Държавите членки, извършващи проверка по параграф 1, представят своевременно на Комитета доклад за проверката, който съдържа съответните подробности, включително положените усилия за получаване на съгласието на държавата на знамето на плавателния съд.

4.   Държавите членки, извършващи проверка по параграф 1, правят необходимото такива проверки да се осъществяват от военни кораби или кораби, притежавани или експлоатирани от дадена държава и използвани само за правителствени нетърговски цели.

5.   Параграф 1 не засяга правата, задълженията или отговорностите на държавите членки в рамките на международното право, включително правата или задълженията по Конвенцията на ООН по морско право, в т.ч. общия принцип за изключителната юрисдикция на държавата на знамето над плавателните ѝ съдове в открито море, по отношение на плавателни съдове, които не са посочени плавателни съдове, и във всички други случаи, различни от случая по посочения параграф.

6.   Приложение V към настоящото решение включва плавателните съдове по параграф 1, посочени от Комитета в съответствие с точка 11 от Резолюция 2146 (2014) на ССООН.

Член 7

1.   Държава членка, която е държава на знамето на посочен плавателен съд, ако така е определено от Комитета, нарежда на плавателния съд да не товари на борда си суров петрол, незаконно изнесен от Либия, да не го превозва или разтоварва без указания на звеното за контакт на правителството на Либия, както е посочено в точка 3 от Резолюция 2146 (2014) на ССООН.

2.   Държавите членки, ако така е определено от Комитета, отказват на посочените плавателни съдове достъп до своите пристанища, освен ако достъпът е необходим с цел извършване на проверка, при извънредна ситуация или при завръщане в Либия.

3.   Забранява се предоставянето от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки на бункеровъчни услуги на посочените плавателни съдове, като зареждане на гориво или осигуряване на доставки, или друг вид обслужване, ако така е определено от Комитета.

4.   Параграф 3 не се прилага, когато компетентният орган в съответната държава членка определи, че предоставянето на такива услуги е необходимо за хуманитарни цели или плавателният съд се връща в Либия. Засегнатата държава членка уведомява Комитета за всяко такова разрешение.

5.   Забраняват се финансовите операции, свързани със суров петрол, незаконно изнасян от Либия на борда на посочените плавателни съдове, от страна на граждани на държавите членки или образувания под тяхната юрисдикция или от териториите на държавите членки, ако така е определено от Комитета.

6.   Приложение V включва плавателните съдове по параграфи 1, 2, 3 и 5 от настоящия член, посочени от Комитета в съответствие с точка 11 от Резолюция 2146 (2014) на ССООН.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТЪП

Член 8

1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лицата, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета и подлежащи на ограничения за пътуване в съответствие с точка 22 от Резолюция 1970 (2011) на ССООН, точка 23 от Резолюция 1973 (2011) на ССООН, точка 4 от Резолюция 2174 (2014) на ССООН и точка 11 от Резолюция 2213 (2015) на ССООН, включени в списъка в приложение I.

2.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на лица:

a)

които са участници или съучастници в поръчването, контролирането или ръководенето по друг начин на извършването на сериозни нарушения на правата на човека срещу лица в Либия, в т.ч. чрез участие или съучастие в планирането, командването, поръчването или провеждането на нападения, в нарушение на международното право, включително въздушни бомбардировки, на цивилното население или граждански обекти, или лица, действащи за тях или от тяхно име или под тяхно ръководство;

б)

за които е установено, че са участвали в репресивните политики на предишния режим на Муамар Кадафи в Либия или са били по друг начин свързани с този режим по-рано и които представляват постоянен риск за мира, стабилността или сигурността в Либия или за успешното приключване на политическия преход в страната;

в)

които участват или оказват подкрепа за действия, застрашаващи мира, стабилността или сигурността в Либия, или възпрепятстват или подкопават успешното приключване на политическия преход в страната, включително чрез:

i)

планиране, ръководство или извършване на действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право или представляват нарушаване на правата на човека в Либия;

ii)

нападения на въздушно, сухопътно или морско пристанище в Либия или срещу либийска държавна институция или съоръжение или срещу чуждестранна мисия в Либия;

iii)

предоставяне на подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи, чрез незаконната експлоатация на суров нефт или други природни ресурси в Либия;

iv)

прилагане на заплахи или принуда спрямо либийските държавни финансови институции и либийската Национална петролна корпорация или участие в действия, които могат да доведат до или да имат за резултат присвояването на либийски държавни средства;

v)

нарушаване или подпомагане на заобикалянето на разпоредбите на оръжейното ембарго в Либия, установено в Резолюция 1970 (2011) на ССООН и член 1 от настоящото решение;

vi)

предприемане на действия за, от името на или под ръководството на вписаните лица или образувания;

г)

които притежават или контролират либийски държавни средства, присвоени по време на предишния режим на Муамар Кадафи в Либия, които биха могли да бъдат използвани за застрашаване на мира, стабилността или сигурността в Либия или за възпрепятстване или подкопаване на успешното приключване на политическия преход в страната;

включени в списъка в приложение II към настоящото решение.

3.   Параграфи 1 и 2 не задължават никоя държава членка да отказва на собствените си граждани да влизат на територията ѝ.

4.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът прецени, че:

a)

пътуването е оправдано поради хуманитарни нужди, в т.ч. религиозни задължения; или

б)

изключението би допринесло за мира и националното помирение в Либия и за стабилността в региона.

5.   Параграф 1 не се прилага, когато:

a)

е необходимо влизане или транзитно преминаване за провеждане на съдебен процес; или

б)

дадена държава членка реши, като разглежда всеки случай поотделно, че такова влизане или транзитно преминаване е необходимо за напредъка по пътя на мира и стабилността в Либия, и съответната държава членка уведоми след това Комитета в рамките на 48 часа след вземането на такова решение.

6.   Параграф 2 не засяга случаите, когато държава членка е обвързана от задължение съгласно международното право, а именно:

a)

в качеството на държава — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

в качеството на държава — домакин на международна конференция, свикана от ООН или провеждана под нейна егида;

в)

съгласно многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети; или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латерански договор), сключен от Светия престол (град държава Ватикан) и Италия.

7.   Параграф 6 се смята за приложим и в случаите, когато дадена държава членка е държава — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

8.   Съветът бива информиран надлежно във всеки един от случаите, когато някоя държава членка предостави изключение в съответствие с параграф 6 или 7.

9.   Държавите членки могат да предоставят освобождаване от мерките, наложени съгласно параграф 2, когато пътуването е оправдано поради спешни хуманитарни нужди или поради участие в междуправителствени срещи, включително срещи, които се провеждат с подкрепа на Съюза или чийто домакин е Съюзът, или чийто домакин е държава членка, поела председателството на ОССЕ, и на които се провежда политически диалог, пряко насърчаващ демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава в Либия.

10.   Държава членка, която желае да предостави освобождаване съгласно параграф 9, уведомява писмено Съвета за това. Счита се, че е предоставено освобождаване, освен ако един или повече членове на Съвета се противопоставят в писмена форма в срок от два работни дни от получаването на нотификацията за предложеното освобождаване. Ако един или повече членове на Съвета се противопоставят, Съветът може, с квалифицирано мнозинство, да реши да предостави предложеното освобождаване.

11.   В случаите когато, в съответствие с параграфи 6, 7 и 9, държава членка разреши на включените в списъка в приложение I или II лица да влязат на нейна територия или да преминат транзитно през нея, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

ГЛАВА IV

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Член 9

1.   Замразяват се всички финансови средства, други финансови активи и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лица и образувания, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета и подлежащи на замразяване на активите в съответствие с точка 22 от Резолюция 1970 (2011) на ССООН, точки 19 и 23 от Резолюция 1973 (2011) на ССООН, точка 4 от Резолюция 2174 (2014) на ССООН и точка 11 от Резолюция 2213 (2015) на ССООН, включени в списъка в приложение III.

2.   Замразяват се всички финансови средства, други финансови активи и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лица и образувания:

a)

които са участници или съучастници в поръчването, контролирането или ръководенето по друг начин на извършването на сериозни нарушения на правата на човека срещу лица в Либия, в т.ч. чрез участие или съучастие в планирането, командването, поръчването или провеждането на нападения, в нарушение на международното право, включително въздушни бомбардировки, на цивилното население или граждански обекти, или от либийските власти, или от лица и образувания, които са нарушили или са съдействали за нарушаване на разпоредбите на Резолюция 1970 (2011) на ССООН или на настоящото решение, или от лица или образувания, действащи за тях или от тяхно име или под тяхно ръководство, или от образувания, притежавани или контролирани от тях или от лица и образувания, включени в списъка в приложение III към настоящото решение;

б)

за които е установено, че са участвали в репресивните политики на предишния режим на Муамар Кадафи в Либия или са били по друг начин свързани с този режим по-рано и които представляват постоянен риск за мира, стабилността или сигурността в Либия или за успешното приключване на политическия преход в страната;

в)

които участват или оказват подкрепа за действия, застрашаващи мира, стабилността или сигурността в Либия, или възпрепятстват или подкопават успешното приключване на политическия преход в страната, включително чрез:

i)

планиране, ръководство или извършване на действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право или представляват нарушаване на правата на човека в Либия;

ii)

нападения на въздушно, сухопътно или морско пристанище в Либия или срещу либийска държавна институция или съоръжение или срещу чуждестранна мисия в Либия;

iii)

предоставяне на подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи, чрез незаконната експлоатация на суров нефт или други природни ресурси в Либия;

iv)

прилагане на заплахи или принуда спрямо либийските държавни финансови институции и либийската Национална петролна корпорация или участие в действия, които могат да доведат до или да имат за резултат присвояването на либийски държавни средства;

v)

нарушаване или подпомагане на заобикалянето на разпоредбите на оръжейното ембарго в Либия, установено в Резолюция 1970 (2011) на ССООН и член 1 от настоящото решение;

vi)

предприемане на действия за, от името на или под ръководството на включени в списък лица или образувания;

г)

които притежават или контролират либийски държавни средства, присвоени по време на предишния режим на Муамар Кадафи в Либия, които биха могли да бъдат използвани за застрашаване на мира, стабилността или сигурността в Либия или за възпрепятстване или подкопаване на успешното приключване на политическия преход в страната,

включени в списъка в приложение IV.

3.   Всички финансови средства, други финансови активи и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от образуванията, включени в списъка в приложение VI, които са замразени от 16 септември 2011 г., остават замразени.

4.   Не се предоставят, пряко или непряко, финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси на или в полза на физически или юридически лица или образувания, посочени в параграфи 1 и 2.

5.   Забраната за предоставяне на финансови средства, финансови активи или икономически ресурси на лицата или образуванията, посочени в параграф 2, доколкото тя се прилага спрямо пристанищните власти, не пречи до 15 юли 2011 г. да се изпълняват договори, сключени преди 7 юни 2011 г., с изключение на договорите, свързани с нефт, газ и рафинирани продукти.

6.   Изключения могат да се правят за финансови средства, финансови активи и икономически ресурси, които са:

a)

необходими за покриване на основни разходи, включително за плащане на храна, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на професионални хонорари в разумен размер и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги в съответствие с националното законодателство; или

в)

предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги в съответствие с националното законодателство, за текущо поддържане или управление на замразени финансови средства, друг вид финансова помощ и икономически ресурси,

след нотификация от съответната държава членка до Комитета, когато е уместно, за намерението да даде разрешение, за достъп до такива средства, други финансови активи или икономически ресурси, и при липсата на отрицателно решение от страна на Комитета в рамките на пет работни дни от тази нотификация.

7.   Изключения могат да се правят също за финансови средства и икономически ресурси, които са:

a)

необходими за извънредни разходи, след нотификация от съответната държава членка до Комитета, когато е уместно, и след одобрението на Комитета; или

б)

предмет на съдебно, административно или арбитражно обезпечение или решение, в който случай финансовите средства, другите финансови активи и икономическите ресурси могат да се използват за удовлетворяване на обезпечените претенции или за изпълнение на решението, при условие че обезпечението или решението е постановено преди датата на приемане на Резолюция 1970 (2011) на ССООН и не е в полза на лице или образувание, посочено в параграф 1 или 2 от настоящия член, след нотифициране на Комитета от съответната държава членка, когато е уместно.

8.   По отношение на лицата и образуванията, включени в списъка в приложение IV, изключение може да се допусне и за средства и икономически ресурси, които са необходими за хуманитарни цели, като снабдяване или улесняване на снабдяването с помощи, в т.ч. медицински доставки, храна, доставка на електрическа енергия, предоставяне на хуманитарни работници и свързано с това подпомагане, или евакуиране на чужди граждани от Либия.

9.   Във връзка с образуванията, посочени в параграф 3, изключения могат да се правят и за финансови средства, финансови активи и икономически ресурси, при условие че:

a)

съответната държава членка е нотифицирала Комитета за намерението си да разреши достъп до финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси за една или повече от изброените по-долу цели и при липса на отрицателно решение от Комитета в рамките на пет работни дни от нотификацията:

i)

хуманитарни нужди;

ii)

горива, електричество и вода за чисто граждански цели;

iii)

възобновяване на производството и продажбата на въглеводород в Либия;

iv)

създаване, експлоатация или укрепване на институциите на гражданското управление и гражданската публична инфраструктура; или

v)

улесняване на подновяването на операциите в банковия сектор, включително за подкрепа или улесняване на международната търговия с Либия;

б)

съответната държава членка е нотифицирала Комитета, че тези финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси няма да се предоставят на лицата, посочени в параграфи 1, 2 и 3 или в тяхна полза;

в)

съответната държава членка предварително се е консултирала с либийските власти относно употребата на тези финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси; и

г)

съответната държава членка е съобщила на либийските власти съдържанието на нотификацията, подадена в съответствие с настоящия параграф, и в рамките на пет работни дни либийските власти не са възразили срещу отпускането на такива финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси.

10.   Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват посочено лице или образувание да извърши плащане, дължимо по договор, сключен преди включването на такова лице или образувание в списъка, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането няма да бъде получено, пряко или непряко, от лице или образувание, посочено в параграф 1 или 2, и след нотифициране на Комитета от съответната държава членка, когато е уместно, за намерението да извърши или да получи такива плащания или да разреши размразяването на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси за тази цел, 10 работни дни преди даването на разрешение.

11.   Параграф 3 не възпрепятства посочено образувание да извърши плащане, дължимо по договор, сключен преди включването на това образувание в списъка към настоящото решение, при условие че съответната държава членка е установила, че плащането няма да бъде получено, пряко или непряко, от лице или образувание, посочено в параграфи 1, 2 и 3, и след нотифициране на Комитета от съответната държава членка за намерението да извърши или да получи такива плащания или да разреши размразяването на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси за тази цел, 10 работни дни преди даването на подобно разрешение.

12.   По отношение на лицата и образуванията, включени в списъка в приложение IV, и като дерогация от параграф 2, компетентните органи на държавата членка могат да разрешат размразяването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при положение че са налице следните условия:

a)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в параграф 2, са включени в списъка в приложение IV, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително за удовлетворяването на искове, потвърдени с такова решение или признати за валидни в такова решение, в рамките на приложимите закони и разпоредби, отнасящи се до правата на лицата, предявили тези искове;

в)

решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, включени в списъците в приложение III, IV или VI; и

г)

признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Държавата членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

13.   Параграф 4 не се прилага при добавяне към замразени сметки на:

a)

лихви или други приходи по тези сметки;

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки; или

в)

плащанията, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка, по отношение на лица и образувания, включени в списъка в приложение IV;

при условие че параграф 1 или 2 продължават да се прилагат за всички тези лихви, други приходи и плащания.

ГЛАВА V

ДРУГИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Член 10

Държавите членки изискват от своите граждани, от лицата под тяхна юрисдикция или от дружествата, учредени на тяхна територия или под тяхната юрисдикция, да проявяват бдителност при извършването на търговска дейност с образувания, учредени в Либия или попадащи под либийска юрисдикция, или лица и образувания, действащи от тяхно име или под тяхно ръководство, и образувания, притежавани или контролирани от тях, с оглед на предотвратяването на търговска дейност, която би могла да допринесе за насилието и използването на сила срещу цивилни лица.

ГЛАВА VI

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Не се удовлетворяват искове, включително за обезщетения, нито други подобни искове — като искове за компенсации или искове по гаранции във връзка с договор или транзакция, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично вследствие на мерки, предприети съгласно Резолюция 1970 (2011) на ССООН, включително мерки на Съюза или на държава членка в съответствие със, изисквани от или във връзка с изпълнението на съответните решения на Съвета за сигурност, или мерки, обхванати от настоящото решение — на посочените лица или образувания, включени в списъците в приложение I, II, III или IV, или на други лица или образувания в Либия, включително правителството на Либия, или на лица или образувания, които предявяват искове чрез или за сметка на такива лица или образувания.

Член 12

1.   Съветът внася промени в приложения I, III, V и VI въз основа на решенията, вземани от Съвета за сигурност или от Комитета.

2.   Съветът, като действа по предложение на държавите членки или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, изготвя списъците в приложения II и IV и приема изменения по тях.

Член 13

1.   Когато Съветът за сигурност или Комитетът включат в списъка дадено лице или образувание, Съветът включва това лице или образувание в приложение I или III.

2.   Когато Съветът реши да подложи лице или образувание на мерките, посочени в член 8, параграф 2 и член 9, параграф 2, той изменя съответно приложения II и IV.

3.   Съветът уведомява лицето или образуванието, посочено в параграфи 1 и 2, за решението си, включително за основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът му е известен, или чрез публикуване на известие, за да даде възможност на това лице или образувание да представи възражения.

4.   Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно информира засегнатото лице или образувание.

Член 14

Когато Комитетът посочи плавателен съд по член 6, параграф 1 и член 7, параграфи 1, 2, 3 и 5, Съветът включва този плавателен съд в приложение V.

Член 15

1.   Приложения I, II, III, IV и VI съдържат основанията за включване в списък на съответните включени в списъка лица и образувания, предоставени от Съвета за сигурност или от Комитета по отношение на приложения I, III и VI.

2.   Приложения I, II, III, IV и VI съдържат и данните, необходими за идентифициране на съответните лица или образувания, при наличие на такива данни, както е предвидено от Съвета за сигурност или от Комитета по отношение на приложения I, III и VI. По отношение на лицата такива данни могат да включват имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията данните могат да включват наименованието, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност. В приложения I, III и VI се включва и датата на посочване от Съвета за сигурност или от Комитета.

Член 16

За да се постигне максимален ефект от мерките, установени в настоящото решение, Съюзът насърчава трети държави да приемат подобни ограничителни мерки.

Член 17

1.   Настоящото решение се преразглежда, изменя или отменя по целесъобразност, по-специално в светлината на съответните решения на Съвета за сигурност.

2.   Мерките, посочени в член 8, параграф 2 и член 9, параграф 2, се преразглеждат редовно и поне през 12 месеца. Те престават да се прилагат спрямо съответните лица и образувания, ако Съветът реши, в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 2, че вече не са изпълнени условията за прилагането им.

Член 18

Решение 2011/137/ОВППС се отменя.

Член 19

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/818 на Съвета от 26 май 2015 г. за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 129, 27.5.2015 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1

1.

Име: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Звание: Д-р Назначение: ръководител на службата за връзки на революционните комитети. Дата на раждане: 1 юли 1950 г.Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: B010574 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Тунис (предполагаемо положение/местонахождение: в затвор в Тунис.) Дата на включване в списъка: 26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка на ООН съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Al-Baghdadi беше включен в списъка на 26 февруари 2011 г. съгласно точка 15 от Резолюция 1970 като „ръководител на службата за връзки на революционните комитети“.

Допълнителна информация:

Революционни комитети, участвали в насилието срещу участниците в демонстрации.

2.

Име: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Звание: няма данни Назначение: ръководител на личната охрана на Муамар Кадафи. Дата на раждане: 1946 г. Място на раждане: Хун (Houn), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване).

Dibri беше включен в списъка на 26 февруари 2011 г. съгласно точка 15 от Резолюция 1970 като „ръководител на личната охрана на Муамар Кадафи“.

Допълнителна информация:

Отговарящ за сигурността на режима. Ръководил насилието срещу дисидентите.

3.

Име: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1948 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка на ООН съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване).

Qadhaf Al-dam беше включен в списъка на 26 февруари 2011 г. съгласно точка 15 от Резолюция 1970 като „братовчед на Муамар Кадафи“.

Допълнителна информация:

През осемдесетте години Sayyid участва в кампанията за убийство на дисиденти и е смятан за отговорен за няколко смъртни случая в Европа. Смята се, че е участвал и в сделки за снабдяване с оръжие.

4.

Име: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: посланик на Либия в Чад Дата на раждане: няма данни Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: Akrin Saleh Akrin (Image) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Египет Дата на включване в списъка:17 март 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване).

Al Qadhafi беше включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 15 от Резолюция 1970 като „посланик на Либия в Чад“.

Допълнителна информация:

Напуснал Чад и заминал за Себха (Sabha). Пряк участник в набирането и координирането на наемници за режима.

5.

Име: AMID HUSAIN AL KUNI

Звание: полковник Назначение: губернатор на Гат (Ghat) (Южна Либия) Дата на раждане: няма данни Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: Южна Либия) Дата на включване в списъка:17 март 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване).

Допълнителна информация

Пряк участник в набирането на наемници.

6.

Име: ABU ZAYD UMAR DORDA

Звание: няма данни Назначение: а) Длъжност: Директор, Организация на външната сигурност. б) Ръководител на агенцията за външно разузнаване. Дата на раждане: няма данни Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи).

Допълнителна информация

Лоялен на режима. Ръководител на агенцията за външно разузнаване.

7.

Име: ABU BAKR YUNIS JABIR

Звание: генерал-майор Назначение: Длъжност: Министър на отбраната. Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Джало (Jalo), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация

Цялостна отговорност за действията на въоръжените сили.

8.

Име: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Звание: няма данни Назначение: Длъжност: секретар по въпросите на обществените услуги Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Хомс (Khoms), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: неизвестно, предполага се, че е заловен.

Допълнителна информация

Високопоставен член на режима. Участие в революционните комитети. Участие в миналото в репресии срещу дисиденти и насилие.

9.

Име: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: Aisha Muhammed Abdul Salam (паспорт номер: 215215) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: 428720 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Султанат Оман (предполагаемо положение/местонахождение: Султанат Оман) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима. Според описанието на групата експерти за Либия в междинния им доклад за 2013 г. е пътувала в нарушение на точка 15 от Резолюция 1970.

10.

Име: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане:20 септември 1975 г.Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: В/002210 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Алжир (предполагаемо положение/местонахождение: Алжир) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима.

11.

Име: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима. Командване на военни части, участвали в потушаване на демонстрации.

12.

Име: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Султанат Оман (предполагаемо положение/местонахождение: Султанат Оман) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима.

13.

Име: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: ръководител на революцията, върховен главнокомандващ на въоръжените сили Дата на раждане: 1942 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка на ООН съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация

Отговорност за разпореждане на потушаването на демонстрации; нарушения на правата на човека.

14.

Име: MUTASSIM QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: съветник по националната сигурност Дата на раждане: 1976 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима.

15.

Име: SAADI QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: командващ специалните сили Дата на раждане: a)27 май 1973 г.; б)1 януари 1975 г.Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: a) 014797; б) 524521 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (задържан) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи).

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима. Командване на военни части, участвали в потушаване на демонстрации.

16.

Име: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1982 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима.

17.

Име: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: директор на фондация „Кадафи“Дата на раждане:25 юни 1972 г.Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: В014995 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация

Тясно свързан с режима. Направил публични изявления, подбуждащи към насилие срещу участниците в демонстрации.

18.

Име: ABDULLAH AL-SENUSSI

Звание: полковник Назначение: директор на военното разузнаване Дата на раждане: 1949 г. Място на раждане: Судан Достоверен псевдоним: a) Abdoullah Ould Ahmed (паспорт номер: B0515260; Дата на раждане: 1948 г. Място на раждане: Anefif (Kidal), Мали; дата на издаване: 10 януари 2012 г.; място на издаване: Bamako, Мали; срок на валидност: 10.1.2017 г.) б) Abdoullah Ould Ahmed (личен номер в Мали 073/SPICRE; място на раждане: Anefif, Мали; дата на издаване: 6 декември 2011 г.; място на издаване: Essouck, Мали) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (Забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи).

Допълнителна информация

Участие на военното разузнаване в потушаването на демонстрации. В миналото: предполагаемо участие в кръвопролитието в затвора Abu Selim. Осъден задочно за бомбардировката на полета на UTA. Женен за сестрата на жената на Муамар Кадафи.

19.

Име: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: около 1952 г. Място на раждане: Al Bayda, Либия Достоверен псевдоним: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, родена на 1 януари 1953 г. (омански паспорт № 03825239) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: 03825239 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Султанат Оман Дата на включване в списъка:24 юни 2011 г.Друга информация: Включена в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 и точка 19 от Резолюция 1973 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация

Значително лично богатство, което би могло да се използва за целите на режима. Сестра ѝ Fatima FARKASH е омъжена за ABDALLAH SANUSSI, ръководител на военното разузнаване на Либия.

20.

Име: ABDELHAFIZ ZLITNI

Звание: няма данни Назначение: а) министър на планирането и финансите в правителството на полковник Кадафи; б) секретар на Генералния народен комитет по финанси и планиране; в) временен управител на Централната банка на Либия Дата на раждане: 1935 г. Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:24 юни 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 и точка 19 от Резолюция 1973 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация

Замесен в насилието срещу участниците в демонстрации. Секретар на Генералния народен комитет по финанси и планиране. Zlitni понастоящем заема поста временен управител на Централната банка на Либия. Преди това той е бил председател на Националната петролна корпорация. Информацията ни сочи, че понастоящем е ангажиран в опити за набиране на средства за режима с цел попълване на резервите на централната банка, които вече са изразходвани за поддържане на сегашната военна кампания.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Длъжност: завеждащ борбата с тероризма в Организацията за външна сигурност

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Триполи, Либия.

Виден член на Революционния комитет.

Близък съратник на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

2.

ABU SHAARIYA

Длъжност: заместник-ръководител на Организацията за външна сигурност

Зет на Муамар Кадафи.

Виден член на режима на Кадафи и като такъв, тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

3.

ASHKAL, Omar

Длъжност: ръководител на движението на Революционните комитети

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Предполагаемо положение: убит в Египет през август 2014 г.

Революционни комитети, замесени в насилието срещу участниците в демонстрации.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Траген (Traghen)

Началник на кабинета на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

5.

Генерал Khaled TOHAMI

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Гензур (Genzur)

Бивш директор на Службата за вътрешна сигурност.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Дата на раждане: 1 юли 1949 г.

Място на раждане: Ал-Бейда (Al-Bayda)

Бивш директор на разузнаването в Службата за външна сигурност.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Бивш генерален секретар на Генералния народен конгрес.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Министър-председател в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Министър на здравето и околната среда в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Ал-Азизия (Al-Azizia) (близо до Триполи)

Министър на промишлеността, икономиката и търговията в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Дата на раждане: 1943 г.

Министър на селското стопанство и на животинските и морските ресурси в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Министър на социалните въпроси в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Дата на раждане: 4 май 1963 г.

Паспорт номер: B/014965 (изтекъл в края на 2013 г.)

Министър на средното и висшето образование и научните изследвания в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

14.

MANSOUR, Abdallah

Дата на раждане: 8.7.1954 г.

Паспорт номер: B/014924 (изтича в края на 2013 г.)

Бивш приближен сътрудник на полковник Кадафи; имал първостепенна роля в службите за сигурност и директор на радиото и телевизията.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

15.

Полковник Taher Juwadi

Длъжност: Четвърти в командната верига на Революционната гвардия

Полковник.

Важен член на режима на Кадафи. Като такъв, тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

23.5.2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1

A.   Лица

6.

Име: ABU ZAYD UMAR DORDA

Звание: няма данни Назначение: а) Длъжност: Директор, Организация на външната сигурност. б) Ръководител на агенцията за външно разузнаване. Дата на раждане: няма данни Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Лоялен на режима. Ръководител на агенцията за външно разузнаване.

7.

Име: ABU BAKR YUNIS JABIR

Звание: генерал-майор Назначение: Длъжност: Министър на отбраната. Дата на раждане: 1952 г. Място на раждане: Джало (Jalo), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация:

Цялостна отговорност за действията на въоръжените сили.

8.

Име: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Звание: няма данни Назначение: Длъжност: секретар по въпросите на обществените услуги Дата на раждане: 1956 г. Място на раждане: Хомс (Khoms), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: неизвестно, предполага се, че е заловен.

Допълнителна информация:

Високопоставен член на режима. Участие в революционните комитети. Участие в миналото в репресии срещу дисиденти и насилие.

9.

Име: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: Aisha Muhammed Abdul Salam (паспорт номер: 215215) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: 428720 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Султанат Оман (предполагаемо положение/местонахождение: Султанат Оман) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включена в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Тясно свързана с режима. Според описанието на групата експерти за Либия в междинния им доклад за 2013 г. е пътувала в нарушение на точка 15 от Резолюция 1970.

10.

Име: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане:20 септември 1975 г.Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: В/002210 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Алжир (предполагаемо положение/местонахождение: Алжир) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Тясно свързан с режима.

11.

Име: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1978 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация:

Тясно свързан с режима. Командвал военни части, участвали в потушаването на демонстрации.

12.

Име: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Султанат Оман (предполагаемо положение/местонахождение: Султанат Оман) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Тясно свързан с режима.

13.

Име: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: ръководител на революцията, върховен главнокомандващ на въоръжените сили Дата на раждане: 1942 г. Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка на ООН съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация:

Отговорност за разпореждане на потушаването на демонстрации; нарушения на правата на човека.

14.

Име: MUTASSIM QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: съветник по националната сигурност Дата на раждане: 1976 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация:

Тясно свързан с режима.

15.

Име: SAADI QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: командващ специалните сили Дата на раждане: a)27 май 1973 г.; б)1 януари 1975 г.Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: a) 014797; б) 524521 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (задържан) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Тясно свързан с режима. Командвал военни части, участвали в потушаването на демонстрации.

16.

Име: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: 1982 г. Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Предполагаемо положение/местонахождение: починал.

Допълнителна информация:

Тясно свързан с режима.

17.

Име: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Звание: няма данни Назначение: директор на фондация „Кадафи“Дата на раждане:25 юни 1972 г.Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: В014995 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Тясно свързан с режима. Направил публични изявления, подбуждащи към насилие срещу участниците в демонстрации.

18.

Име: ABDULLAH AL-SENUSSI

Звание: полковник Назначение: директор на военното разузнаване Дата на раждане: 1949 г. Място на раждане: Судан Достоверен псевдоним: a) Abdoullah Ould Ahmed (паспорт номер: B0515260; Дата на раждане: 1948 г. Място на раждане: Anefif (Kidal), Мали; дата на издаване: 10 януари 2012 г.; място на издаване: Bamako, Мали; срок на валидност: 10.1.2017 г.) б) Abdoullah Ould Ahmed (личен номер в Мали 073/SPICRE; място на раждане: Anefif, Мали; дата на издаване: 6 декември 2011 г.; място на издаване: Essouck, Мали) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: задържан в Либия) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (Забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Участие на военното разузнаване в потушаването на демонстрации. В миналото: предполагаемо участие в кръвопролитието в затвора „Abu Selim“. Осъден задочно за бомбардировката на полета на UTA. Зет на Муамар Кадафи.

19.

Име: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Звание: няма данни Назначение: няма данни Дата на раждане: около 1952 г. Място на раждане: Ал Бейда (Al Bayda), Либия Достоверен псевдоним: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, родена на 1 януари 1953 г. (омански паспорт № 03825239) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: 03825239 Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Султанат Оман Дата на включване в списъка:24 юни 2011 г.Друга информация: Включена в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 и точка 19 от Резолюция 1973 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Значително лично богатство, което би могло да се използва за целите на режима. Сестра ѝ Fatima FARKASH е омъжена за ABDALLAH SANUSSI, ръководител на военното разузнаване на Либия.

20.

Име: ABDELHAFIZ ZLITNI

Звание: няма данни Назначение: а) министър на планирането и финансите в правителството на полковник Кадафи; б) секретар на Генералния народен комитет по финанси и планиране; в) временен управител на Централната банка на Либия Дата на раждане: 1935 г. Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: няма данни Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:24 юни 2011 г.Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 и точка 19 от Резолюция 1973 (забрана за пътуване, замразяване на активи).

Допълнителна информация:

Замесен в насилието срещу участниците в демонстрации. Секретар на Генералния народен комитет по финанси и планиране. Zlitni понастоящем заема поста временен управител на Централната банка на Либия. Преди това той е бил председател на Националната петролна корпорация. Информацията ни сочи, че понастоящем е ангажиран в опити за набиране на средства за режима с цел попълване на резервите на централната банка, които вече са изразходвани за поддържане на сегашната военна кампания.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Длъжност: завеждащ борбата с тероризма в Организацията за външна сигурност

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Триполи, Либия.

Виден член на Революционния комитет.

Близък съратник на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

2.

ABU SHAARIYA

Длъжност: заместник-ръководител на Организацията за външна сигурност

Зет на Муамар Кадафи.

Виден член на режима на Кадафи и като такъв, тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

3.

ASHKAL, Omar

Длъжност: ръководител на движението на Революционните комитети

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Предполагаемо положение: убит в Египет през август 2014 г.

Революционни комитети, замесени в насилието срещу участниците в демонстрации.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Траген (Traghen)

Началник на кабинета на Муамар Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

5.

Генерал Khaled TOHAMI

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Гензур (Genzur)

Бивш директор на Службата за вътрешна сигурност.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Дата на раждане: 1 юли 1949 г.

Място на раждане: Ал-Бейда (Al-Bayda)

Бивш директор на разузнаването в Службата за външна сигурност.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Бивш генерален секретар на Генералния народен конгрес.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Министър-председател в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Министър на здравето и околната среда в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Ал-Азизия (Al-Azizia) (близо до Триполи)

Министър на промишлеността, икономиката и търговията в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Дата на раждане: 1943 г.

Министър на селското стопанство и на животинските и морските ресурси в правителството на полковник Кадафи. 21.3.2011 г.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Министър на социалните въпроси в правителството на полковник Кадафи.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Дата на раждане: 4 май 1963 г.

Паспорт номер: B/014965 (изтекъл в края на 2013 г.)

Министър на средното и висшето образование и научните изследвания в правителството на полковник Кадафи. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

14.

MANSOUR, Abdallah

Дата на раждане: 8.7.1954 г.

Паспорт номер: B/014924 (изтекъл в края на 2013 г.)

Бивш приближен сътрудник на полковник Кадафи; имал първостепенна роля в службите за сигурност и директор на радиото и телевизията.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

15.

Полковник Taher Juwadi

Длъжност: Четвърти в командната верига на Революционната гвардия

Полковник

Основен член на режима на Кадафи. Като такъв, тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

23.5.2011 г.

16.

Д-р Abdulqader Mohammed AL-BAGHDADI

Ръководител на службата за връзки на революционните комитети.

Революционни комитети, замесени в насилието срещу участниците в демонстрации.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Длъжност: ръководител на личната охрана на Муамар Кадафи

Дата на раждане: 1946 г.

Място на раждане: Хун (Houn), Либия

Отговарящ за сигурността на режима. Ръководил насилието срещу дисидентите.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Дата на раждане: 1948 г.

Място на раждане: Сирт (Sirte), Либия

Братовчед на Муамар Кадафи. През осемдесетте години Sayyid участва в кампанията за убийство на дисиденти и е смятан за отговорен за няколко смъртни случая в Европа. Смята се, че е участвал в оръжейни поръчки. Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

28.2.2011 г.

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Бивш посланик на Либия в Чад. Напуснал Чад и заминал за Себха (Sabha). Пряк участник в набирането и координирането на наемници за режима.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

20.

Полковник AL KUNI, Amid Husain

Предполагаемо положение/местонахождение: Южна Либия.

Бивш губернатор на Гат (Ghat) (Южна Либия). Пряк участник в набирането на наемници.

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Инвестиционно дружество „Libyan Arab African Investment Company — LAAICO“

(друго наименование: LAICO)

Уебсайт: http://www.laaico.com Дружество, създадено през 1981 г. 76351 Janzour-Либия. 81370 Триполи-Либия Тел: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Факс: 00 218 (21) 4893800 — 4891867 Електронна поща: info@laaico.com

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

2.

Международна фондация „Gaddafi“ за благотворителност и за развитие

Адрес на администрацията: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA, Тел.: (+218) 214778301 — Факс: (+218) 214778766; Електронна поща: info@gicdf.org

Тясно свързана с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

3.

Фондация „Waatassimou“

Базирана в Триполи.

Тясно свързана с предишния режим на Муамар Кадафи.

21.3.2011 г.

4.

Генерална служба на либийското радио и телевизия

Данни за контакт: тел.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Факс: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Електронна поща: info@ljbc.net

Тясно свързана с предишния режим на Муамар Кадафи.

Замесена в публично подбуждане към омраза и насилие чрез участие в кампании за дезинформация по отношение на насилието срещу участниците в демонстрации.

21.3.2011 г.

5.

Корпус на революционната гвардия

 

Тясно свързан с предишния режим на Муамар Кадафи.

Замесен в насилието срещу участниците в демонстрации.

21.3.2011 г.

6.

Либийска селскостопанска банка (Libyan Agricultural Bank, други наименования Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae, Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Електронна поща: agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Либия); Тел.: (218)214870586;

Тел.: (218) 214870714;

Тел.: (218) 214870745;

Тел.: (218) 213338366;

Тел.: (218) 213331533;

Тел.: (218) 213333541;

Тел.: (218) 213333544;

Тел.: (218) 213333543;

Тел.: (218) 213333542;

Факс: (218) 214870747;

Факс: (218) 214870767;

Факс: (218) 214870777;

Факс: (218) 213330927;

Факс: (218) 213333545

Либийско дъщерно дружество на Централната банка на Либия.

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Тел.: (218) 213345187 Факс: +218.21.334.5188 Електронна поща: info@ethic.ly

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Либийско дъщерно дружество на Фонда за икономическо и социално развитие

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

11.

LAP Green Networks (други наименования: Lap GreenN, LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauritius

Либийско дъщерно дружество на Либийското инвестиционно портфолио за Африка (Libyan Africa Investment Portfolio).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK.

Други данни: Регистрационен № 01794877 (UK)

Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Други данни: Регистрационен № 1510484 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

14.

Capitana Seas Limited

 

Регистрирано на Британските Вирджински острови дружество, собственост на Saadi Qadhafi.

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Други данни: Регистрационен № 1534407 (BVI)

Регистрирано на Британските Вирджински острови дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Други данни: Регистрационен № 59058C (IOM)

Регистрирано на остров Ман дъщерно дружество на либийския орган по инвестициите (Libyan Investment Authority).

Тясно свързано с предишния режим на Муамар Кадафи.

12.4.2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФИ 1, 2, 3 И 5


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 3

1.

Име: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Либийски орган по инвестициите)

Друго наименование: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Предишно наименование: няма данни Адрес:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyaДата на включване в списъка:17 март 2011 г.Друга информация: Включването в списъка е в съответствие с точка 17 от Резолюция 1973, изменено на 16 септември съгласно точка 15 от Резолюция 2009.

Допълнителна информация:

Под контрола на Муамар Кадафи и неговото семейство и потенциален източник на финансиране за неговия режим.

2.

Име: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (Либийско инвестиционно портфолио за Африка)

Друго наименование: няма данни Предишно наименование: няма данни Адрес:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaДата на включване в списъка:17 март 2011 г.Друга информация: Включването в списъка е в съответствие с точка 17 от Резолюция 1973, изменено на 16 септември съгласно точка 15 от Резолюция 2009.

Допълнителна информация:

Под контрола на Муамар Кадафи и неговото семейство и потенциален източник на финансиране за неговия режим.


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/61


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1334 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2015/521

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 декември 2001 г. Съветът прие Обща позиция 2001/931/ОВППС (1).

(2)

На 26 март 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/521 (2) за актуализиране и изменение на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС (наричан по-долу „списъкът“).

(3)

В съответствие с член 1, параграф 6 от Обща позиция 2001/931/ОВППС е необходим редовен преглед на имената на лицата, групите и образуванията в списъка, за да се гарантира, че има основания за оставането им в него.

(4)

В настоящото решение се съдържат резултатите от извършения от Съвета преглед на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС.

(5)

Съветът се увери, че компетентните органи, посочени в член 1, параграф 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, са взели решенията, съгласно които всички лица, групи и образувания в списъка са участвали в терористични действия по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от посочената обща позиция. Съветът също така стигна до заключението, че за лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в нея.

(6)

Списъкът следва да бъде съответно актуализиран и Решение (ОВППС) 2015/521 следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС, се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение (ОВППС) 2015/521 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/521 на Съвета от 26 март 2015 г. за актуализиране и изменение на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение 2014/483/ОВППС (ОВ L 82, 27.3.2015 г., стр. 107).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ГРУПИТЕ И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

I.   ЛИЦА

1.

ABDOLLAHI Hamed (известен също като Mustafa Abdullahi), роден на 11.8.1960 г. в Иран. Паспорт: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия), гражданин на Саудитска Арабия.

4.

ARBABSIAR Manssor (известен също като Mansour Arbabsiar), роден на 6 или 15.3.1955 г. в Иран. Ирански и американски гражданин. Паспорт: C2002515 (Иран); паспорт: 477845448 (САЩ). Национален идентификационен № 07442833, срок на валидност: 15.3.2016 г. (свидетелство за управление на МПС от САЩ).

5.

BOUYERI, Mohammed (известен също като Abu ZUBAIR, като SOBIAR, като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия), член на Hofstadgroep.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен също като GARBAYA, Ahmed, като SA-ID, като SALWWAN, Samir), Ливан, роден през 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен също като ALI, Salem, като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, като HENIN, Ashraf Refaat Nabith, като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 г. или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт № 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (известен също като Abdol Reza Shala'i, като Abd-al Reza Shalai, като Abdorreza Shahlai, като Abdolreza Shahla'i, като Abdul-Reza Shahlaee, като Hajj Yusef, като Haji Yusif, като Hajji Yasir, като Hajji Yusif, катоYusuf Abu-al-Karkh), роден приблизително през 1957 г. в Иран. Адреси: 1) Kermanshah, Иран, 2) военна база Mehran, провинция Ilam, Иран.

9.

SHAKURI Ali Gholam, роден приблизително през 1965 г. в Техеран, Иран.

10.

SOLEIMANI Qasem (известен също като Ghasem Soleymani, като Qasmi Sulayman, като Qasem Soleymani, като Qasem Solaimani, като Qasem Salimani, като Qasem Solemani, като Qasem Sulaimani, като Qasem Sulemani), роден на 11.3.1957 г. в Иран. Ирански гражданин. Паспорт: 008827 (ирански, дипломатически), издаден през 1999 г. Чин: генерал-майор.

II.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

Abu Nidal Organisation — ANO (Организация „Абу Нидал“) (известна също като Fatah Revolutionary Council („Революционен съвет на Фатах“), като Arab Revolutionary Brigades („Арабски революционни бригади“), като Black September („Черен септември“), като Revolutionary Organisation of Socialist Muslims („Революционна организация на мюсюлманите социалисти“).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade („Бригади на мъчениците от Ал-Акса“).

3.

Al-Aqsa e.V. (Сдружение „Ал-Акса“).

4.

Babbar Khalsa („Бабар Калса“).

5.

Communist Party of the Philippines („Комунистическа партия на Филипините“), включително New People's Army — NPA, Philippines („Нова народна армия — Филипини“).

6.

Gama'a al-Islamiyya („Джамаа Ислямия“) (известна също като Al-Gama'a al-Islamiyya) („Ислямска общност“ — IG).

7.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi — IBDA-C („Фронт на великите ислямски източни воини“).

8.

Hamas („Хамас“), включително Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

9.

Hizballah Military Wing (Военно крило на ливанската „Хизбула“) (известно също като Hezbollah Military Wing, като Hizbullah Military Wing, като Hizbollah Military Wing, като Hezballah Military Wing, като Hisbollah Military Wing, като Hizbu'llah Military Wing, като Hizb Allah Military Wing, като Jihad Council, както и всички единици на негово подчинение, включително Организацията за външна сигурност).

10.

Hizbul Mujahideen — HM („Муджахидини на Хизбула“).

11.

Hofstadgroep.

12.

International Sikh Youth Federation — ISYF („Международна федерация на младите сикхи“).

13.

Khalistan Zindabad Force — KZF („Силата на Калистан Зиндабад“).

14.

Kurdistan Workers' Party — PKK („Кюрдска работническа партия“) (известна също като KADEK, като KONGRA-GEL).

15.

Liberation Tigers of Tamil Eelam — LTTE („Тигри за освобождение на Тамил Илам“).

16.

Ejército de Liberación Nacional („Национална армия за освобождение“).

17.

Palestinian Islamic Jihad — PIJ („Палестински ислямски джихад“).

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP („Народен фронт за освобождение на Палестина“).

19.

Popular Front for the Liberation of Palestine — General Command („Народен фронт за освобождение на Палестина — Главно командване“) (известен също като PFLP — General Command).

20.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia — FARC („Революционни въоръжени сили на Колумбия“).

21.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi — DHKP/C (известна също като Devrimci Sol („Революционна левица“), като Dev Sol („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“).

22.

Sendero Luminoso — SL („Сияйната пътека“).

23.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan — TAK (известна също като Kurdistan Freedom Falcons („Соколи за свободата на Кюрдистан“) и като Kurdistan Freedom Hawks („Ястреби за свободата на Кюрдистан“).


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/64


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2015/1335 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки срещу Беларус (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС, с което наложи ограничителни мерки срещу Беларус.

(2)

Съветът смята, че 24 лица следва да бъдат заличени от списъка на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, който се съдържа в приложението към Решение 2012/642/ОВППС.

(3)

Поради това приложението към Решение 2012/642/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2012/642/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписванията относно следните лица се заличават от списъка, който се съдържа в раздел А „Лица“ от приложението към Решение 2012/642/ОВППС:

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

19.

Batura, Mikhail Paulavich

32.

Charniak, Alena Leanidauna

39.

Dubinina/Rouda, Zhanna Piatrouna

56.

Husakova, Volha Arkadzieuna

106.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

109.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

130.

Merkul, Natallia Viktarauna

140.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

144.

Padhaiski, Henadz Danatavich

145.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

149.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

150.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

151.

Prakopau, Yury Viktaravich

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

203.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

213.

Varenik, Natallia Siamionauna

215.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

231.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/66


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1336 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 26 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/413/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Иран.

(2)

На 24 ноември 2013 г. Германия, Китай, Обединеното кралство, Руската федерация, Съединените американски щати и Франция, с подкрепата на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност(наричан по-долу „върховният представител“), постигнаха договореност с Иран за Съвместен план за действие, в който се набелязва подход за намиране на дългосрочно цялостно решение на иранския ядрен въпрос. Договорено беше процесът, който води до намирането на такова цялостно решение, да включва като първа стъпка предприемането от двете страни на първоначални, договорени по взаимно съгласие мерки с продължителност от шест месеца, които да се подновяват по взаимно съгласие.

(3)

На 2 април 2015 г. Германия, Китай, Обединеното кралство, Руската федерация, Съединените американски щати и Франция, с подкрепата на върховния представител, постигнаха с Иран договореност по основните параметри на Съвместен всеобхватен план за действие (СВПД).

(4)

На 14 юли 2015 г. Германия, Китай, Обединеното кралство, Руската федерация, Съединените американски щати и Франция, с подкрепата на върховния представител, постигнаха договореност с Иран за дългосрочно цялостно решение на иранския ядрен въпрос. Успешното изпълнение на СВПД ще гарантира изцяло мирния характер на иранската ядрена програма и ще осигури пълното вдигане на всички свързани с ядрения въпрос санкции.

(5)

На 20 юли 2015 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН) прие Резолюция 2231 (2015), с която се одобрява СВПД, призовава се за цялостното му изпълнение съгласно графика, установен в СВПД, и се предвиждат действия, които да се изпълняват в съответствие със СВПД.

(6)

В Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН се предвижда, че наложените с резолюции 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010) на СС на ООН мерки не се прилагат при определени условия за дейности на участващи в СВПД държави или на действащи съгласувано с тях държави — членки на ООН, които са пряко свързани с преустройството на две каскади от обекта „Фордо“ за производството на стабилни изотопи, с износа на ирански обогатен уран в количества над 300 kg в замяна на природен уран или с модернизирането на реактора в Арак въз основа на договорен идеен проект и впоследствие — на приетия окончателен проект за този реактор.

(7)

В Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН се предвижда също така, че наложените с резолюции 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) и 1929 (2010) на СС на ООН мерки не се прилагат в степента, необходима за извършването, при определени условия, на трансфери и дейности, свързани с изпълнението на определени ангажименти в областта на ядрената енергия, посочени в СВПД, които са необходими за подготовката за изпълнението на СВПД, или определени от комитета към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1737 (2006) на СС на ООН, като съответстващи на целите на Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН.

(8)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на някои мерки, предвидени в настоящото решение.

(9)

Във връзка с това Решение 2010/413/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 2010/413/ОВППС се вмъква следният член:

„Член 26б

1.   Мерките, наложени с настоящото решение, не се прилагат по отношение на доставки, продажби или трансфер на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, нито за предоставяне на свързани с това техническа помощ, обучение, финансова помощ, инвестиции, брокерски или други услуги от страна на участващите в Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) държави или на държавите — членки на ООН, действащи съгласувано с тях, когато са пряко свързани със:

а)

преустройството на две каскади от обекта „Фордо“ за производството на стабилни изотопи;

б)

износа на ирански обогатен уран в количества над 300 kg в замяна на природен уран; или

в)

модернизирането на реактора в Арак въз основа на договорен идеен проект и впоследствие — на приетия окончателен проект за този реактор.

2.   Държавите членки, които участват в дейностите, посочени в параграф 1, гарантират, че:

а)

всички тези дейности се предприемат в строго съответствие със СВПД;

б)

ще уведомяват Комитета и когато има сформирана такава в съответствие със СВПД — съвместната комисия, или другите държави членки, в зависимост от случая, десет дни предварително за тези дейности;

в)

в зависимост от случая, са изпълнени изискванията, посочени в точка 22, буква в) от Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН;

г)

са получили и са в състояние да упражняват ефективно правото да проверят крайната употреба и местонахождението за целите на крайната употреба на всяко доставено изделие; както и

д)

при доставка на изделията, материалите, оборудването, стоките и технологиите, посочени в точка 22, буква д) от Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН, те ще уведомяват и МААЕ в срок от десет дни от доставката, продажбата или трансфера.

3.   Мерките, наложени с настоящото решение, не се прилагат в степента, необходима за извършване на трансферите и дейностите, предварително одобрени за всеки отделен случай от Комитета или от компетентния орган в съответната държава членка, в зависимост от случая, които са:

а)

пряко свързани с изпълнението на действията в ядрената област, описани в точки 15.1—15.11 от приложение V на СВПД;

б)

необходими за подготовката за изпълнението на СВПД; или

в)

определени от Комитета, когато е приложимо, като съответстващи на целите на Резолюция 2231 (2015) на СС на ООН.

Съответната държава членка информира другите държави членки за всяко одобрение.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39).


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/68


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/1337 НА СЪВЕТА

от 31 юли 2015 година

за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 26 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/413/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Иран.

(2)

Решение 2010/413/ОВППС допуска, inter alia, изпълнението на задължения по договори, сключени преди 23 януари 2012 г., или по допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива задължения, при които доставката на ирански суров нефт и петролни продукти или приходите от тяхната доставка са за възстановяване на неизплатени суми по договори, сключени преди 23 януари 2012 г., на лица или образувания, намиращи се на територията на държавите членки или които са под тяхна юрисдикция, когато в тези договори се предвижда изрично такова възстановяване.

(3)

В Решение 2010/413/ОВППС е предвидено също така, че мерките за замразяване на активи, предвидени в това решение, не се прилагат по отношение на действия и трансакции, извършени във връзка с образуванията, включени в приложение II към решението, доколкото това е необходимо за изпълнението на съответните задължения до 30 юни 2015 г.

(4)

Съветът счита, че прилагането на това изключение следва да бъде удължено до 14 януари 2016 г.

(5)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на мерките, предвидени в настоящото решение.

(6)

Поради това Решение 2010/413/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 20, параграф 14 от Решение 2010/413/ОВППС се заменя със следното:

„14.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат за действия и трансакции, извършени във връзка с образуванията, включени в приложение II, доколкото е необходимо за изпълнението, до 14 януари 2016 г., на задълженията, посочени в член 3в, параграф 2, ако същите действия и трансакции са били разрешени предварително, след преценка на всеки конкретен случай, от съответната държава членка. Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 31 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/140/ОВППС (ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39).


1.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/69


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1338 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2015 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2015) 5252)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея и член 29, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 96/23/ЕО се определят мерките за наблюдение на веществата и групите остатъци, изброени в приложение I към нея. В посочената директива се изисква от третите страни, от които държавите членки имат право да внасят животни и животински продукти, обхванати от същата директива, да представят план за наблюдение за откриване на остатъци, който да предвижда изискуемите гаранции. Този план трябва да включва като минимум групите остатъци и вещества, изброени в посоченото приложение I.

(2)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (2) бяха одобрени плановете, предвидени в член 29 от Директива 96/23/ЕО („плановете“), представени от някои трети страни, изброени в приложението към същото решение, за животните и животинските продукти, включени в посочения списък.

(3)

С оглед на плановете, представени неотдавна от някои трети страни, и на получената от Комисията допълнителна информация е необходимо да бъде актуализиран списъкът на третите страни, от които държавите членки имат право да внасят определени животни и животински продукти съгласно предвиденото в Директива 96/23/ЕО и които понастоящем са изброени в приложението към Решение 2011/163/ЕС („списъкът“).

(4)

Андора представи на Комисията план относно меда. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Мед“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Андора.

(5)

Армения, Кения и Мианмар/Бирма са представили на Комисията планове относно аквакултурите. Тези планове предвиждат задоволителни гаранции и следва да бъда одобрени. Поради това в графата „Аквакултури“ в списъка следва да бъдат включени вписвания относно Армения, Кения и Мианмар/Бирма.

(6)

Мароко представи на Комисията план относно домашните птици. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Домашни птици“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Мароко.

(7)

Комисията поиска от Перу да предостави информация за изпълнението на нейния план относно домашни птици и продукти от тях. Предвид липсата на отговор от страна на Перу не са налице задоволителни гаранции за даването на одобрение. Поради това вписването за тази трета страна по отношение на домашните птици и продуктите от тях следва да бъде заличено от списъка. Перу беше съответно уведомена.

(8)

В интерес на прозрачността на пазара и в съответствие с международното публично право следва да се уточни, че териториалният обхват по отношение на одобряването на планове от страна на ЕС се ограничава до територията на Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг. Списъкът следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ISO 2 код

Държава

Животни от рода на едрия рогат добитък

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

AD

Андора

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Армения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Бруней

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Ботсуана

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Беларус

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Камерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Фолкландски острови

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Гана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Гамбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Гренландия

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Израел (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Индия

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Иран

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Япония

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Кения

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Южна Корея

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LB

Ливан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Молдова

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Черна гора

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

бивша югославска република Македония (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Мианмар/Бирма

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Мексико

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Малайзия

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Нова Каледония

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Нова Зеландия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PF

Френска Полинезия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Острови Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Сърбия (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Русия

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Руанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

X (3)

X (3)

X (3)

 

X (3)

X

X (3)

 

 

 

 

 

SM

Сан Марино

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Суринам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Свазиленд

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Тайланд

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Тунис

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Турция

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Танзания

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Украйна

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Съединени американски щати

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Венецуела

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Зимбабве

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Само камилско мляко.

(2)  Износ за ЕС на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храни).

(3)  Трети страни, използващи само суровини от държавите членки или от други трети страни, одобрени за внос на такива суровини в ЕС, в съответствие с член 2.

(4)  Бивша югославска република Македония; окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след приключване на провежданите понастоящем преговори на равнище ООН.

(5)  Не е включено Косово (това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово).

(6)  Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия район.

(7)  Разбиран по-надолу като Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.“