ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 203

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
31 юли 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1311 на Комисията от 24 юли 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Plate de Florenville (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1312 на Комисията от 24 юли 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Fesols de Santa Pau (ЗНП)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1313 на Комисията от 24 юли 2015 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Artichaut du Roussillon (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1314 на Комисията от 29 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1315 на Комисията от 30 юли 2015 година относно предоставяне на Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1316 на Комисията от 30 юли 2015 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета по отношение на минималния референтен размер за опазване за лаврак (Dicentrarchus labrax)

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1317 на Комисията от 30 юли 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1318 на Комисията от 29 юли 2015 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, по отношение на вписванията за Естония и Латвия (нотифицирано под номер С(2015) 5378)  ( 1 )

14

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1319 на Комисията от 29 юли 2015 година относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H7N7 в Германия (нотифицирано под номер С(2015) 5501)  ( 1 )

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1320 на Комисията от 30 юли 2015 година за оттеглянето на позоваванията на стандартите за закопчалка за биберон, за биберони, за средства за плаваемост за обучение по плуване и за барбекюта от Официален вестник на Европейския съюз съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

29

 

*

Решение (ЕС) 2015/1321 на Комисията от 23 юни 2010 година относно държавна помощ C 38/07 (ex NN 45/07), предоставена от Франция в полза на Arbel Fauvet Rail SA (нотифицирано под номер C(2010) 4112)  ( 1 )

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1311 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2015 година

за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Plate de Florenville (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Plate de Florenville“, подадено от Белгия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Plate de Florenville“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Plate de Florenville“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 72, 28.2.2015 г., стр. 26.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1312 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2015 година

за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Fesols de Santa Pau (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Fesols de Santa Pau“, подадено от Испания, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Fesols de Santa Pau“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Fesols de Santa Pau“ (ЗНП).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 82, 10.3.2015 г., стр. 17.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1313 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2015 година

за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Artichaut du Roussillon (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Artichaut du Roussillon“, подадено от Франция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Artichaut du Roussillon“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Artichaut du Roussillon“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 92, 19.3.2015 г., стр. 38.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1314 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (2), и по-специално член 5, параграф 6, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) се определят подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и се фиксират представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин, показва, че се налага да бъдат променени представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода.

(3)

Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде съответно изменен.

(4)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързото прилагане на тази мярка след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията от 28 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО (ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(в EUR/100 kg)

Обезпечение, посочено в член 3

(в EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

136,8

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

145,5

0

AR

188,0

0

BR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

286,1

4

AR

214,7

26

BR

350,7

0

CL

301,0

0

TH

0207 27 10

Обезкостени замразени разфасовки от пуйки

343,4

0

BR

413,7

0

CL

0408 91 80

Яйца без черупки, сушени

384,3

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

278,9

2

BR


(1)  Номенклатура на държавите съгласно Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1315 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2015 година

относно предоставяне на Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (1), и по-специално точка 8 от приложение IIБ към него,

като има предвид, че:

(1)

В таблица I от приложение IIБ към Регламент (ЕС) 2015/104 се определя максималният брой дни в морето, през които корабите на Съюза с обща дължина 10 метра или повече, които носят на борда или използват тралове, датски грибове и подобни уреди с размер на окото 32 mm или повече, хрилни мрежи с размер на окото 60 mm или повече и дънни парагади, могат да се намират в участъци VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис, от 1 февруари 2015 г. до 31 януари 2016 г.

(2)

Съгласно точка 8.5 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) 2015/104 Комисията може, въз основа на окончателно преустановяване на риболовните дейности, извършени между 1 февруари 2014 г. и 31 януари 2015 г., да предостави допълнителен брой дни в морето, през които държава членка може да даде разрешение за престой в съответната зона на кораб под нейно знаме, когато той носи на борда регламентиран уред.

(3)

На 1 юни 2015 г., в съответствие с първото изречение на точка 8.1 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) 2015/104, Испания подаде заявление за допълнителни дни в морето, въз основа на окончателно преустановяване на риболовните дейности на шест кораба, в периода между 1 февруари 2014 г. и 31 януари 2015 г.

(4)

С оглед на предоставените на Комисията данни и предвид метода на изчисление, описан в точка 8.2 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) 2015/104, на Испания следва да бъдат разпределени три допълнителни дни в морето за корабите, посочени в точка 1 от приложението, за периода от 1 февруари 2015 г. до 31 януари 2016 г.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Максималният брой дни в морето, за които Испания може да даде разрешение за престой в участъци VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис, на кораб под нейно знаме, който носи на борда или използва регламентиран уред и не е обект на специални условия, както е определено в таблица I от приложение IIB към Регламент (ЕС) 2015/104, се увеличава на 117 дни годишно.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1.


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1316 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2015 година

за дерогация от Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета по отношение на минималния референтен размер за опазване за лаврак (Dicentrarchus labrax)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (1), и по-специално член 45, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) общата политика в областта на рибарството има за цел да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси осигурява възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над нивата, позволяващи максимален устойчив улов.

(2)

В член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 850/98 се предвижда, че когато опазването на запасите от морски организми изисква незабавно действие, Комисията може да взема всички необходими мерки в допълнение или чрез дерогация от посочения регламент.

(3)

Съгласно научните становища от Международния съвет за изследване на морето (ICES) и от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) биомасата на лаврак в Келтско море, Ламанша, Ирландско море и южната част на Северно море (участъци IVb, IVс и VIIа, VIId—VIIh на ICES) намалява с бързи темпове вследствие на все по-недостатъчното попълване на запасите и увеличената смъртност от риболов. Лавракът е късносъзряващ и бавнорастящ вид. Биомасата на репродуктивния запас се доближава до най-ниското наблюдавано досега равнище. Смъртността от риболов в момента е почти четири пъти по-висока от устойчивото равнище на запаса. Поради това ICES препоръча да се предприемат мерки за съществено намаляване на смъртността от риболов за целия прилежащ район на този ресурс в посочените по-горе области.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/111 на Комисията (3), въз основа на член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, Комисията прие спешни мерки, за да се намали смъртността от риболов, причинена от пелагични съдове, които ловят струпванията от размножаващ се лаврак. С Регламент (ЕС) 2015/523 на Съвета (4) беше въведен ограничителен срок с цел намаляване на смъртността от рибари любители. Научните становища показват, че комбинацията от ограничаване на улова и увеличаване на минималния референтен размер за опазване е по-ефективна за намаляването на смъртността от риболов.

(5)

В Регламент (ЕО) № 850/98 се установяват минимални референтни размери за опазване на морските организми с цел да се осигури защита на младите екземпляри.

(6)

Четирите зони на запаса от лаврак, определени от ICES, са: Келтско море, Ламанша, Ирландско море и южната част на Северно море (участъци IVb, IVc, VIIa и VIId — VIIh на ICES), Бискайският залив и Иберийските атлантически води (участъци VIIIa и VIIIb на ICES), Иберийските атлантически води (участъци VIIIc и IXa на ICES), Келтско море и западно от Шотландия (участъци VIa, VIIb и VIIj на ICES).

(7)

Настоящият минимален размер за лаврак, установен в приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98, е 36 cm.

(8)

За запасите от лаврак в Келтско море, Ламанша, Ирландско море и южната част на Северно море (участъци IVb, IVc, VIIa и VIId — VIIh на ICES) информацията от оценки на ICES показва обаче, че женският лаврак достига полова зрялост едва при размер от 42 cm. Статистиките за улова потвърждават, че ловенето и разтоварването на сушата на лаврак под 42 cm изважда и млади женски екземпляри в момент, преди те да са допринесли за възпроизводството на запаса. Ето защо, ако се позволи улов и разтоварване на сушата на лаврак с размер под 42 cm, това сериозно ще навреди на капацитета за възпроизводство на този запас, ще допринесе значително за общата смъртност от риболов и ще доведе до сериозна заплаха за опазването на запасите от лаврак. Тъй като запасите от лаврак в тези участъци на ICES зависят от това женският лаврак да остане в морето, докато се възпроизведе, целесъобразно е минималният референтен размер за опазване за този вид да се увеличи на 42 cm.

(9)

Освен това, тъй като репродуктивната зрялост изглежда зависи от температурата, от предпазливост е уместно в ограничението да се включи и другият северен запас, т.е. този в Келтско море и западно от Шотландия (участъци VIa, VIIb и VIIj на ICES).

(10)

Поради това е наложително да се вземат мерки за забрана на риболов и разтоварване на лаврак под 42 cm като предпазна мярка за младите екземпляри лаврак в двата запаса от лаврак, определени от ICES: Келтско море, Ламанша, Ирландско море и южната част на Северно море (участъци IVb, IVc, VIIa и VIId —VIIh на ICES) и Келтско море и западно от Шотландия (участъци VIa, VIIb и VIIj на ICES). Ако опазването на младите екземпляри лаврак се забави още, това ще увеличи много риска от сериозни вреди за запаса, ще допринесе значително за неговата смъртност от риболов и ще ускори намаляването на биомасата му.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от приложение XII към Регламент (ЕО) № 850/98 минималният размер на лаврак (Dicentrarchus labrax) в регион 2, както е определено в член 2 от посочения регламент, се определя на 42 cm.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той поражда действие на 1 септември 2015 г.

Преди края на 2017 г. Комисията оценява дали мерките, въведени с настоящия регламент, са все още необходими.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/111 на Комисията от 26 януари 2015 г. за установяване на мерки за облекчаване на сериозна заплаха за опазването на запасите от лаврак (Dicentrarchus labrax) в Келтско море, Ламанша, Ирландско море и южната част на Северно море (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 31).

(4)  Регламент (ЕС) 2015/523 на Съвета от 25 март 2015 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 43/2014, и (ЕС) 2015/104 по отношение на някои възможности за риболов (ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 1).


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1317 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

171,5

MK

26,3

ZZ

98,9

0707 00 05

TR

126,8

ZZ

126,8

0709 93 10

TR

124,7

ZZ

124,7

0805 50 10

AR

128,9

BO

135,7

UY

128,8

ZA

128,6

ZZ

130,5

0806 10 10

EG

255,9

MA

228,9

TN

185,1

ZA

115,6

ZZ

196,4

0808 10 80

AR

262,5

BR

105,8

CL

135,5

NZ

131,5

US

179,5

UY

139,7

ZA

134,3

ZZ

155,5

0808 30 90

AR

222,6

CL

139,3

CN

89,6

NZ

150,8

ZA

136,7

ZZ

147,8

0809 10 00

TR

226,5

ZZ

226,5

0809 29 00

TR

236,2

US

487,6

ZZ

361,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,0

TR

176,8

ZZ

128,4

0809 40 05

BA

59,9

IL

124,7

XS

66,1

ZZ

83,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/14


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1318 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2015 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки, по отношение на вписванията за Естония и Латвия

(нотифицирано под номер С(2015) 5378)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В приложението към посоченото решение се определят границите и се изброяват определени области на посочените държави членки, разграничени според равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Този списък включва определени области в Естония, Италия, Латвия, Литва и Полша.

(2)

През юли 2015 г. Естония съобщи за един случай на африканска чума по свинете при диви свине и за три огнища при домашни свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Случаят на африканска чума по свинете при диви свине е регистриран в област, записана в част I от посоченото приложение, а трите огнища при домашни свине са възникнали в област, включена в част II от същото приложение.

(3)

През юли 2015 г. Латвия съобщи за случаи на африканска чума по свинете при диви свине в рамките на областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези случаи са възникнали в области, които са изброени в части II и III и са в непосредствена близост до области, изброени в част I.

(4)

Настоящото развитие на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете следва да се вземе предвид при оценката на риска, който представлява здравословното състояние на животните по отношение на болестта в Естония и Латвия. С цел мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, предвиден в приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взето под внимание сегашното здравословно състояние на животните по отношение на посочената болест в тези държави членки.

(5)

Поради това Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде изменено, като се внесат промени по отношение на областите в Естония, изброени в части I, II и III, както и на областите в Латвия, изброени в части I и II.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Jõgeva,

град Kallaste,

град Kunda,

град Musteve,

град Rakvere,

град Tartu,

окръг Harjumaa,

община Alatskivi,

община Are,

община Elva,

община Haaslava,

община Halinga,

община Haljala,

община Järvakandi,

община Jõgeva,

община Juuru,

община Kadrina,

община Kaiu,

община Kambja,

община Kasepää,

община Kehtna,

община Kohila,

община Laekvere,

община Luunja,

община Mäksa,

община Märjamaa,

община Meeksi,

община Nõo,

община Paikuse,

община Pajusi,

община Pala,

община Palamuse,

община Peipsiääre,

община Piirissaare,

община Rägavere,

община Raikküla,

община Rakvere,

община Rapla,

община Saare,

община Sauga,

община Sindi,

община Sõmeru,

община Surju,

община Tabivere,

община Tahkuranna,

община Tapa,

община Tartu,

община Tootsi,

община Tori,

община Torma,

община Ülenurme,

община Vara,

община Vigala,

община Vihula,

община Vinni,

община Viru-Nigula,

община Võnnu.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Alūksnes: общините Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes и Liepnas,

в окръг Apes: община Virešu,

в окръг Krimuldas: община Krimuldas,

в окръг Priekuļu, общините Priekuļu и Veselavas,

в окръг Smiltenes, обшините Brantu, Launkalnes, Variņu и Palsmanes,

в окръг Vecpiebalgas, община Dzērbenes,

окръг Aizkraukles,

окръг Amatas,

окръг Baltinavas,

окръг Balvu,

окръг Cēsu,

окръг Gulbenes,

окръг Ikšķiles,

окръг Inčukalna,

окръг Jaunjelgavas,

окръг Ķeguma,

окръг Lielvārdes,

окръг Līgatnes,

окръг Mālpils,

окръг Neretas,

окръг Ogres,

окръг Raunas,

окръг Ropažu,

окръг Rugāju,

окръг Salas,

окръг Sējas,

окръг Siguldas,

окръг Skrīveru,

окръг Vecumnieku,

окръг Viesītes,

окръг Viļakas.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Jurbarkas: старейшинства Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в районна община Pakruojis: старейшинства Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в районна община Panevežys: старейшинства Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio и Smilgių,

в районна община Raseiniai: старейшинства Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в районна община Šakiai: старейшинства Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

районна община Pasvalys,

районна община Vilkaviškis,

районна община Radviliškis,

община Kalvarija,

община Kazlų Rūda,

община Marijampolė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Augustów с градове Augustów, Nowinka, Sztabin и Bargłów Kościelny в окръг Augustowski,

общини Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże и част от Zabłudów (югозападната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в Бялистошки окръг,

общини Czyże, Hajnówka с град Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele и Czeremcha в окръг Hajnowski,

общини Grodzisk, Dziadkowice и Milejczyce в окръг Siemiatycki,

общини Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo и Ciechanowiec в окръг Wysokomazowiecki,

общини Krasnopol и Puńsk в окръг Sejneński,

общини Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в окръг Suwalski,

община Rutki в окръг Zambrowski,

общини Suchowola и Korycin в окръг Sokólski,

окръг Bielski,

окръг M. Białystok,

окръг M. Suwałki,

окръг Moniecki.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Vändra,

град Võru,

град Viljandi,

окръг Ida-Virumaa,

окръг Järvamaa,

окръг Põlvamaa,

частта от община Suure-Jaani, разположена на запад от път 49,

частта от община Viiratsi, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на община Viiratsi,

община Kõpu,

община Pärsti,

община Halliste,

община Abja,

община Karksi,

община Häädemeeste,

община Haanja,

община Käru,

община Lasva,

община Meremäe,

община Misso,

община Rakke,

община Saarde,

община Tamsalu,

община Väike-Maarja,

община Vändra,

община Vastseliina,

община Võru.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в окръг Alūksnes: общините Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes и Pededzes,

в окръг Apes: общините Gaujienas, Trapenes и Apes,

в окръг Krimuldas: община Lēdurgas,

окръг Priekuļu: общините Liepas и Mārsnēnu,

в окръг Smiltenes: обшините Blomes, Smiltenes, Bilskas, Grundzāles и град Smiltenes,

в окръг Vecpiebalgas: общините Kaives, Inešu, Vecpiebalgas и Taurenes,

окръг Aknīstes,

окръг Alojas,

окръг Cesvaines,

окръг Ērgļu,

окръг Ilūkstes,

окръг Jaunpiebalgas,

окръг Jēkabpils,

окръг Kocēnu,

окръг Kokneses,

окръг Krustpils,

окръг Limbažu,

окръг Līvānu,

окръг Lubānas,

окръг Madonas,

окръг Mazsalacas,

окръг Pārgaujas,

окръг Pļaviņu,

окръг Salacgrīvas,

окръг Varakļānu,

републикански град Jēkabpils,

републикански град Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинства Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118.

в районна община Kupiškis: старейшинства Alizava, Kupiškis, Noriūnai и Subačius,

в районна община Panevėžys: старейшинства Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių и Velžio,

окръг Alytus,

градска община Kaunas,

градска община Panevežys,

градска община Vilnius,

районна община Biržai,

районна община Jonava,

районна община Kaišiadorys,

районна община Kaunas,

районна община Kedainiai,

районна община Prienai,

районна община Šalcininkai,

районна община Širvintos,

районна община Trakai,

районна община Ukmergė,

районна община Vilnius,

община Birštonas,

община Elektrėnai.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общини Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków и част от Zabłudów (североизточната част от общината, ограничена от линията, която следва път № 19, а след това път № 685) в Бялистошки окръг,

общини Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór и Sidra в окръг Sokólski,

общини Giby и Sejny с град Sejny в окръг Sejneński,

общини Lipsk и Płaska в окръг Augustowski,

общини Narew, Narewka и Białowieża в окръг Hajnowski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

град Põltsamaa,

град Võhma,

окръг Valgamaa,

частта от община Suure-Jaani, разположена на изток от път 49,

частта от община Viiratsi, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до сливането му с път 155, след това път 155 до сливането с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това река Verilaske, докато тя достигне до южната граница на община Viiratsi,

община Kolga-Jaani,

община Kõo,

община Saarepeedi,

община Paistu,

община Tarvastu,

община Antsla,

община Konguta,

община Laeva,

община Mõniste,

община Põltsamaa,

община Puhja,

община Puurmani,

община Rannu,

община Rõngu,

община Rõuge,

община Sõmerpalu,

община Tähtvere,

община Urvaste,

община Varstu.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

окръг Aglonas,

окръг Beverīinas,

окръг Burtnieku,

окръг Ciblas,

окръг Dagdas,

окръг Daugavpils,

окръг Kārsavas,

окръг Krāslavas,

окръг Ludzas,

окръг Naukšēnu,

окръг Preiļu,

окръг Rēzeknes,

окръг Riebiņu,

окръг Rūjienas,

окръг Streņču,

окръг Valkas,

окръг Vārkavas,

окръг Viļānu,

окръг Zilupes,

републикански град Daugavpils,

републикански град Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в районна община Anykščiai: старейшинство Svėdasai, разположено северно от път № 118,

в районна община Kupiškis: старейшинства Šimonys и Skapiškis,

районна община Ignalina,

районна община Moletai,

районна община Rokiškis,

районна община Švencionys,

районна община Utena,

районна община Zarasai,

община Visaginas.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Подляско воеводство:

общините Gródek и Michałowo в Бялистошки окръг,

общините Krynki, Kuźnica, Sokółka и Szudziałowo в окръг Sokólski.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

Всички области на Сардиния.“


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/25


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1319 НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2015 година

относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H7N7 в Германия

(нотифицирано под номер С(2015) 5501)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенцата по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по своята вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високa смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птиците, но при някои обстоятелства заразяване може да настъпи и при хората, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

При поява на огнище на инфлуенца по птиците съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения. По този начин той може да се разпространи от една държава членка в други държави членки или в трети държави посредством търговията с живи птици или продукти от тях.

(4)

С Директива 2005/94/ЕО на Съвета (3) се определят някои превантивни мерки, свързани с надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба, които следва да се прилагат при поява на огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения. С посочената директива се предвижда създаването на предпазни и надзорни зони при поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(5)

Германия уведоми Комисията за огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H7N7 в едно стопанство на своята територия, в което се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения, и предприе незабавно необходимите мерки съгласно Директива 2005/94/ЕО, включително създаване на предпазни и надзорни зони.

(6)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Германия и е удовлетворена от факта, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган в посочената държава членка, са на достатъчно разстояние от стопанството, в което е потвърдено огнището на болестта.

(7)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки за търговията от страна на трети държави, е необходимо предпазните и надзорните зони, създадени в Германия, да бъдат определени бързо на равнището на Съюза в сътрудничество с посочената държава членка.

(8)

Поради това в приложението към настоящото решение следва да бъдат определени предпазните и надзорните зони в Германия, в които се прилагат определените в Директива 2005/94/ЕО мерки за контрол на здравето на животните, както и срокът, за който се въвежда тази регионализация.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Германия гарантира, че предпазните и надзорните зони, създадени в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО, включват най-малко зоните, посочени като предпазни и надзорни зони в части А и Б от приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2015 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част A

Предпазна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Код

(ако е наличен)

Име

Дата, до която се прилагат мерките в съответствие с член 29 от Директива 2005/94/ЕО

DE

Германия

Пощенски код/код ADNS

Зона, която включва:

 

 

 

EMSLAND 03454

Следните части от Landkreis Emsland (Долна Саксония):

Herzlake; от Wettruper Damm, Birkenweg, Pappelweg, Moorstraße, Am Esch, K 241, Hauptstraße, L 55, Schullenpool, Burgstraße, K 208, Unterm Bookhof, Kampweg, Andruper Weg, An der Drake, Beel, Südradde (Hase) до Essenbeel, след това по L-образна линия до път B213, Zum Klingenberg, K 256, Alter Kirchweg, Im Dorfe (K 256), Oling до река Große Hase, по успоредната на Große Hase областна граница до Hahnenmoorkanal, Hahenmoorkanal до L 128, Siedlerstraße, Friesenstraße до областната граница, областната граница до Wettruper Damm.

19.8.2015 г.

Част Б

Надзорна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Код

(ако е наличен)

Име

Дата, до която се прилагат мерките в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

DE

Германия

Пощенски код/код ADNS

Зона, която включва:

 

 

 

EMSLAND 03454

В Долна Саксония:

 

Landkreis Cloppenburg:

от северната страна на областната граница по Vinner Weg и Birkenweg до Löningen, след това отново по Dr. Lübbers-Weg, Langenstraße, Hasestraße, Röpker Weg, Röpker Straße и Zur Moorburg до областната граница и след това по тази граница до изходната точка на Vinner Weg.

 

Landkreis Emsland:

Wettrup, от Bahnhofstraße (в посока югоизток), Im Felde, Bergerstraße, Haselünner Straße, K 317, Alte Haselünner Straße, Moorhook, Steppenberger Straße, Penninghuser Straße, Walldamm, K 233, Hestruper Mühlenbach, Lotter Beeke, „Feldweg“ до Droper Straße, Lotter Beeke до река Hase, Hammer-Tannen-Straße, Industriestraße, Hammerstraße, Schwarzenbergweg, Meppener Straße, Im Fehn, Diekstraße, Sandstraße, Am Schullenriedengraben, Meppener Straße, B 402, Stadtmark, K 207, Am Sportplatz, Alter Kirchweg, K 207, Alte Schulstraße, Am Jugendheim, Zum Herthum, „Feldweg“ до Middelradde, „Feldweg“ до Buchenweg, Buchenweg, Berßener Straße, Mittelradde, Hüvener Straße, „Feldweg“ до Oststraße, Oststraße, Ahmsener Straße, Lahner Straße, Alte Dorfstraße, Am Neuland, Zur Waldbühne, „Feldweg“ до Vinner Straße, Vinner Straße, Up'n Sande, Riehen, Im Dorf, Am Sportplatz, Im England, Löninger Straße, областната граница до Bahnhofstraße.

 

Landkreis Osnabrück:

 

В община Bippen:

от югозападната областна граница по L 60 Lingener Straße в посока Ohrtermersch, надясно по Zum Scherpenberg, наляво по Alte Schulstraße, наляво по Fangstraße, наляво по Bramhof, пресича се Bippener Straße L 73, Bergstraße, надясно по Kreuzweg, наляво по Lindlage, като се преминава в община Berge.

 

В община Berge:

от Lindlage до Upberg, Tiefer Weg, Rübbelhauk, надясно по Kampstraße, наляво по Kirchweg, надясно по Asterfeldstraße, наляво по Am Eiskenberg, надясно по Fienenmoorweg, Zum weißen Pfahl, Antener Straße, като се преминава в община Menslage.

 

В община Menslage:

от Antener Straße наляво по Reuterweg, Hahler Beeke, по Kleine Hase срещу течението, наляво по Thündamm до областната граница и след това успоредно на нея обратно до изходната точка.

28.8.2015 г.

 

 

EMSLAND 03454

Следните части от Landkreis Emsland (Долна Саксония):

Herzlake; от Wettruper Damm, Birkenweg, Pappelweg, Moorstraße, Am Esch, K 241, Hauptstraße, L 55, Schullenpool, Burgstraße, K 208, Unterm Bookhof, Kampweg, Andruper Weg, An der Drake, Beel, Südradde (Hase) до Essenbeel, след това по L-образна линия до път B213, Zum Klingenberg, K 256, Alter Kirchweg, Im Dorfe (K 256), Oling до река Große Hase, по успоредната на Große Hase областна граница до Hahnenmoorkanal, Hahenmoorkanal до L 128, Siedlerstraße, Friesenstraße до областната граница, областната граница до Wettruper Damm.

20.8 — 28.8.2015 г.


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1320 НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2015 година

за оттеглянето на позоваванията на стандартите за закопчалка за биберон, за биберони, за средства за плаваемост за обучение по плуване и за барбекюта от Официален вестник на Европейския съюз съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея от нея,

след консултация с комитета, създаден с член 22 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 1 от Директива 2001/95/ЕО задължава производителите да пускат на пазара само безопасни продукти.

(2)

В съответствие с член 3, параграф 2, втора алинея от Директива 2001/95/ЕО даден продукт се счита за безопасен, що се касае до рисковете и категориите от рискове, които са регламентирани от приложимите национални стандарти, когато той е в съответствие с доброволните национални стандарти, които транспонират европейските стандарти, позовавания на които са били публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз съгласно член 4 от посочената директива.

(3)

В съответствие с Решение C(2004) 1493 на Комисията (3) Комисията публикува в серия C на Официален вестник на Европейския съюз позоваванията на стандарти EN 12586:1999 и EN 12586:1999/AC:2002 за закопчалка на биберон и EN 1400:2002 (части 1, 2 и 3) за биберони.

(4)

В съответствие с Решение 2005/718/ЕО на Комисията (4) Комисията публикува в серия C на Официален вестник на Европейския съюз позоваванията на стандарти EN 13138-2:2002 за средства за плаваемост за обучение по плуване и EN 1860-1:2003 за барбекюта.

(5)

Европейският комитет по стандартизация оттегли стандарти EN 12586:1999, EN 12586:1999/AC:2002, EN 1400:2002 (части 1, 2 и 3), EN 13138-2:2002 и EN 1860-1:2003. Тези стандарти, които вече не съществуват, не гарантират съответствие с общото изискване за безопасност.

(6)

Поради това следва позоваванията на тези стандарти да бъдат оттеглени от Официален вестник на Европейския съюз.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

От Официален вестник на Европейския съюз се оттеглят позоваванията на следните стандарти:

а)

EN 12586:1999 и EN 12586:1999/AC:2002 „Предмети за отглеждане на малки деца. Закопчалка за биберон. Изисквания за безопасност и методи за изпитване“;

б)

EN 1400-1:2002 „Изделия за отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и малки деца. Част 1: Общи изисквания за безопасност и информация за продукта“;

в)

EN 1400-2:2002 „Изделия за отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и малки деца. Част 2: Механични изисквания и изпитвания“;

г)

EN 1400-3:2002 „Изделия за отглеждане на малки деца. Биберони за бебета и малки деца. Част 3: Химични изисквания и изпитвания“;

д)

EN 13138-2:2002 „Средства за плаваемост за обучение по плуване. Част 2: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на средствата за плаваемост, които се държат“;

е)

EN 1860-1:2003: 1 „Приспособления, твърди горива и подпалки за барбекю. Част 1: Барбекюта, използващи твърдо гориво. Изисквания и методи за изпитване“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

(3)  Решение C(2004) 1493 на Комисията от 23 април 2004 г. относно съответствието на определени стандарти с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО и публикуването на техните позовавания в Официален вестник.

(4)  Решение 2005/718/ЕО на Комисията от 13 октомври 2005 г. относно съответствието на определени стандарти с изискването за обща безопасност съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на справки за тях в Официален вестник (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 51).


31.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 203/31


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1321 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2010 година

относно държавна помощ C 38/07 (ex NN 45/07), предоставена от Франция в полза на Arbel Fauvet Rail SA

(нотифицирано под номер C(2010) 4112)

(само текстът на френски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него (1),

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

след като прикани заинтересованите страни да представят коментарите си съгласно гореспоменатите разпоредби (2),

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Процедура пред Комисията

(1)

Чрез подадена жалба Комисията бе информирана за определени мерки за подкрепа, осъществени от Франция в полза на дружеството Arbel Fauvet Rail SA (наричано по-нататък „AFR“). Със съобщения от 28 януари 2006 г., 25 октомври 2006 г., 30 януари 2007 г. и 6 юни 2007 г. Франция представи допълнителна информация.

(2)

С писмо от 12 септември 2007 г. Комисията информира Франция за решението си да започне официалната процедура по разследване по член 108, параграф 2 от ДФЕС във връзка с тази помощ.

(3)

Със съобщения от 12 октомври 2007 г. и от 18 и 19 декември 2007 г. Франция представи коментари.

(4)

Решението на Комисията да започне официалната процедура по разследване бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията прикани заинтересованите страни да представят своите забележки по въпросната помощ.

(5)

Комисията не получи забележки от заинтересованите страни.

(6)

На 2 април 2008 г. Комисията прие отрицателно решение по разглежданите мерки (4) и разпореди възстановяване (наричано по-нататък „първоначалното решение относно AFR“).

(7)

На 9 юли 2008 г. първоначалното решение относно AFR беше оспорено от регион Нор - Па дьо Кале (Région Nord - Pas-de-Calais) (T-267/08), а на 17 юли 2008 г. — от агломерацията на Дуе (Communauté d'agglomération du Douaisis) (T-279/08). Едно от основанията за отмяна, повдигнати от жалбоподателите, беше липсата на мотиви по отношение на изчисляването на елемента на помощ. Жалбоподателите твърдяха също така, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като е категоризирала погрешно AFR като предприятие в затруднение.

1.2.   Решението Biria

(8)

В първоначалното решение относно AFR от 2 април 2008 г. размерът на помощта беше изчислен въз основа на метод, определен в предходно решение на Комисията по дело C 38/2005 „Biria Group“ (наричано по-долу „решението Biria“) (5).

(9)

С производства (6) от 5 април 2007 г. (T-102/07) и 16 април 2007 г. (T-120/07) решението Biria беше обжалвано съответно от органа, предоставил помощта, и от юридическия правоприемник на получателите на помощта. На 3 март 2010 г. (7) Общият съд анулира решението Biria.

(10)

Въпреки че Общият съд потвърди до голяма степен мотивите на Комисията, решението все пак беше отменено поради липса на мотиви по една определена точка. Общият съд прие, че Комисията не може единствено да се позове на Известието на Комисията от 1997 г. относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (8) (наричано по-нататък „Известието от 1997 г. за референтната ставка“) в мотивите относно изчисляването на рисковите премии при определяне на размера на елемента на помощ в един заем за предприятие в затруднение.

1.3.   Оттегляне

(11)

Първоначалното решение относно AFR изрично се позовава на съображенията в решението Biria, като това доведе до отмяната му от Общия съд. Мотивите в решението Biria и в първоначалното решение относно AFR по отношение на рисковата премия, която да се използва, се основават на сходни елементи.

(12)

Въз основа на това Комисията констатира, в светлината на решението Biria, че първоначалното решение относно AFR от 2 април 2008 г. не е правно мотивирано в достатъчна степен по отношение на нивото на рисковата премия, която да се използва. Тъй като решението не е окончателно, има основание то да бъде оттеглено и да бъде прието ново решение.

2.   ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

2.1.   Получателят

(13)

AFR е фирма за строителство на железопътно оборудване, специализирана в производството на товарни вагони и контейнери цистерни. Дружеството е един от най-важните производители на подвижен железопътен състав на европейския пазар. Седалището му е в Douai (Nord) и през 2008 г. в него са работели около 265 души.

(14)

През 2005 г. AFR е притежавано изцяло от дружеството Arbel SA (9). Тогава в AFR работят около 330 души.

(15)

В продължение на няколко години AFR работи на загуба. Икономическите затруднения на дружеството се задълбочават след 2001 г. Тази тенденция се засилва между 2002 и 2005 г. Таблицата по-долу показва някои ключови показатели за ефективността на AFR през периода преди отпускането на помощта:

 

Към 31.12.2004 г.

Към 31.12.2003 г.

Към 31.12.2002 г.

Към 31.12.2001 г.

Оборот, в евро

22 700 000

42 700 000

42 000 000

70 000 000

Нетен резултат, в евро

– 11 589 620

– 14 270 634

– 2 083 746

– 10 500 000

Собствен капитал, в евро

– 21 090 000

– 23 000 000

– 8 700 000

– 6 600 000

2.2.   Мерките за подкрепа

(16)

На 4 юли 2005 г. регион Nord - Pas-de-Calais и Communauté d'agglomération du Douaisis отпускат на AFR съвместен подлежащ на възстановяване заем от общо 2 млн. евро, по 1 млн. евро от всеки.

(17)

Съгласно предоставената от френските власти информация условията на заема са били следните:

подлежащият на възстановяване заем от региона е отпуснат при годишна лихва от 4,08 % (лихвен процент, еквивалентен на референтната ставка на Общността, приложима в момента на отпускането), при условие че бъде завършен планът за финансиране, разработван от AFR. Предвидено е заемът да бъде възстановен чрез вноски веднъж на шест месеца за период от три години, считано от 1 януари 2006 г.;

заемът, отпуснат от Communauté d'agglomération du Douaisis е при годишна лихва от 4,08 % (лихвен процент, еквивалентен на референтната ставка на Общността, приложима в момента на отпускането), при условие че подлежащият на възстановяване заем бъде изплатен от региона при същите условия и при условие че бъде приведено доказателство за окончателно сливане между AFR и Lormafer — друго дружество, контролирано от Arbel SA. Предвидено е този заем също да бъде възстановен чрез вноски веднъж на шест месеца за период от три години, считано от 1 януари 2006 г.

3.   ПРИЧИНИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(18)

В решението си за откриване на официалната процедура по разследване Комисията изрази становището, че подлежащите на възстановяване заеми представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС. В тази връзка Комисията отбеляза, че горепосочените заеми предоставят предимство на AFR поради това, че предприятието не е могло да си осигури средства при такива благоприятни условия на финансовите пазари, като се има предвид финансовото му положение.

(19)

Комисията също така счете, че AFR е било предприятие в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (наричани по-нататък „насоките“) (10) и следователно съвместимостта на държавната помощ, която е получило предприятието, трябва да се разгледа в контекста на насоките. Комисията изрази съмнение относно съвместимостта на помощта с вътрешния пазар в контекста на насоките.

4.   КОМЕНТАРИ НА ФРАНЦИЯ

(20)

Френските власти заявиха, че въпреки трудния период, през който е преминало AFR по времето, когато са отпуснати и впоследствие преведени подлежащите на възстановяване заеми (т.е. през юли и втората половина на 2005 г.), дружеството все пак е запазило доверието на своите клиенти и банкери.

(21)

В подкрепа на своите твърдения френските власти приведоха следните елементи, определени като „знаци за доверие“ в AFR от страна на клиенти и банки:

банката […] (11) е увеличила овърдрафта по текущата сметка на AFR с 2 млн. евро (гарантирани от […]);

AFR е получило 7 млн. евро частично авансово плащане от своите клиенти (гарантирано от […]), към което през януари 2006 г. се добавят 4 млн. евро ново авансово плащане;

в същото време предприятието се е ползвало с гаранции по вземания на доставчиците в размер на 4 млн. евро, осигурени от […].

(22)

Френските власти подкрепиха коментарите си с документи, които показват следното:

към 1 юли 2005 г. лихвеният процент на овърдрафта е бил 4,4199 %;

към 6 май 2005 г. текущата стойност на различните гаранции (доставчици, банкови гаранции за изпълнение на договор, финансови гаранции), предоставени от […] в полза на AFR, е била 29 млн. евро.

(23)

Френските власти заявиха също така, че AFR е разработило мерки „за възстановяване на поръчките, дейността, работата и счетоводния баланс на AFR“. Тези мерки, описани от френските власти като „план за преструктуриране“, са съсредоточени в три основни области: а) нова търговска стратегия (насочена към постигане на по-добри позиции на пазара на продуктите на AFR); б) намаляване на числеността на персонала; и в) план за финансиране и рекапитализация. Според френските власти прилагането на мерките от 2004 г. е донесло ползи, като по-специално е довело до увеличаване на оборота (от 22,6 млн. евро през 2004 г. на 45 млн. евро през 2005 г.) и до подобряване на нетния резултат, който въпреки това остава отрицателен (нетните загуби са спаднали от 11,9 млн. евро през 2004 г. на 8,1 млн. евро през 2005 г.).

(24)

Уместно е да се отбележи също, че в обжалването на първоначалното решение относно AFR жалбоподателите, посочени в съображение 7, твърдяха, че AFR не е било предприятие в затруднение в момента на предоставянето на помощта. В тази връзка те твърдяха, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като не е обърнала достатъчно внимание на „мерките за възстановяване“ на AFR (посочени в съображение 23), чийто положителен резултат (отразен по-специално в поредица от договори за доставка, сключени от AFR през 2004 г. и първата половина на 2005 г.) обезсилва аргументите на Комисията в подкрепа на заключението, че AFR е предприятие в затруднение.

5.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА В КОНТЕКСТА НА ЧЛЕН 107 ОТ ДОГОВОРА

5.1.   Наличие на държавна помощ

5.1.1.   Държавни ресурси

(25)

Член 107, параграф 1 от ДФЕС гласи, че освен когато в Договорите е предвидено друго, всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар.

(26)

По отношение на подлежащите на възстановяване заеми Комисията отбелязва следното.

(27)

Член 107 от ДФЕС не се прилага само за помощта, отпусната от националните правителства на държавите членки, но и за помощта от местни и регионални власти, като например регион Nord - Pas-de-Calais или Communauté d'agglomération du Douaisis. Средствата на тези власти представляват държавни средства, а решенията им да отпуснат въпросните заеми на AFR се приписват на държавата.

5.1.2.   Помощ, поставяща определени предприятия в по-благоприятно положение

(28)

Заемите са отпуснати в период, когато AFR се намира в деликатно финансово положение. В решението за откриване на процедурата Комисията прецени, че като се вземе предвид икономическото състояние на AFR, описано в съображение 15 от настоящото решение, то е предприятие в затруднение по смисъла на насоките към момента на отпускане на помощта. Комисията също отбеляза, че заемите са отпуснати без никакво обезпечение, гарантиращо тяхното изплащане, докато за приложените лихвени проценти се предполага, че съответстват на ставката, приложима за заеми, „гарантирани с обикновени обезпечения“ (12). Имайки предвид финансовото положение на AFR Комисията е на мнение, че предприятието не би било в състояние да получи средства при такива благоприятни условия на кредитния пазар. Ето защо въпросните заеми представляват преимущество за AFR.

(29)

В тази връзка следва да се отбележи, че френските власти заявиха въз основа на примерите, приведени в съображение 24, че AFR все още се е ползвало с доверието на своите банкери и клиенти към момента на отпускането на помощта. Въз основа на тези коментари разбирането на Комисията е, че Франция оспорва твърдението, че AFR не е било в състояние да получи средства при подобни условия на кредитния пазар (което е равнозначно на оспорване на това, че подлежащите на възстановяване заеми са донесли преимущество за AFR) и a fortiori, че AFR е било предприятие в затруднение по смисъла на насоките към момента на отпускане на подлежащите на възстановяване заеми.

(30)

Въпреки това коментарите на Франция не промениха анализа, направен в решението за откриване на официалната процедура по разследване, поради следните причини.

(31)

Примерите за заеми, посочени от френските власти (като разрешението за овърдрафт по текущата сметка и частичните авансови плащания от клиентите) не са сравними с въпросните подлежащи на възстановяване заеми. Овърдрафтът по текуща сметка е заем с много кратък срок за разлика от подлежащите на възстановяване заеми, които имат продължителност три години. Тези различни видове заеми следователно не подлежат на един и същ анализ на риска от страна на кредиторите и фактът, че даден длъжник може да получи краткосрочен заем, не е достатъчен, за да се прецени дали може да получи по-дългосрочен заем, чието изплащане зависи от способността на длъжника да продължи да съществува.

(32)

Що се отнася до частичните авансови плащания от клиентите, Комисията посочва, че те са били гарантирани от […] — независима институция, което означава, че клиентите и доставчиците не са поемали никакви рискове, свързани с финансовото състояние на AFR, и следователно не са имали причина да подлагат изплащането на тези плащания на анализ относно финансовата стабилност на дружеството, подобен на анализа, който би бил направен от кредитор, обмислящ дали да предостави заем без обезпечение.

(33)

В заключение, коментарите на Франция не водят до извода, че AFR би било в състояние да получи средства при сходни условия на кредитния пазар.

5.1.3.   Предприятие в затруднение

(34)

Що се отнася до определянето на AFR като предприятие в затруднение по смисъла на насоките, Комисията констатира, както следва.

(35)

Точка 10 а) от насоките гласи, че едно дружество е в затруднение, когато първоначално регистрираният му капитал е намалял с повече от половината и повече от една четвърт от този капитал е бил загубен през предходните 12 месеца. Тази разпоредба отразява допускането, че дружество, което претърпява огромна загуба на регистриран капитал, няма да успее да се възстанови от загубите, които ще доведат до почти сигурната му икономическа смърт в краткосрочен до средносрочен план. Комисията смята, че е логично това допускане да се приложи a fortiori и за дружество, което е изгубило целия си регистриран капитал и има отрицателен собствен капитал.

(36)

Както е видно от финансовите данни, посочени в съображение 15 (които не са оспорени от Франция в хода на официалната процедура по разследване), AFR е имало отрицателен собствен капитал считано от 2001 г. и по времето, когато е отпусната помощта, не е било в състояние да спре тази тенденция и да възвърне положителния собствен капитал. В светлината на тези обстоятелства Комисията счита, че AFR е било предприятие в затруднение по смисъла на точка 10 a) от насоките към момента, в който е отпусната помощта.

(37)

Освен това в решението по делото Biria Общият съд постанови също така, че същественото намаляване на капитала действително е признак за наличие на трудности и че Комисията правилно е заключила, че едно предприятие с отрицателен регистриран капитал е предприятие в затруднение, независимо от доста специфичните разпоредби в насоките.

(38)

Като допълнителен мотив Комисията отбелязва, че по времето, когато е отпусната помощта, AFR отговаря и на определението за предприятие в затруднение, посочено в точка 11 от насоките, съгласно което дори и да не са изпълнени условията, предвидени в точка 10, едно предприятие може да бъде считано за намиращо се в затруднение по-специално когато са налице обичайните признаци за предприятие в затруднение, като например нарастващи загуби и намаляващ оборот. Въпреки това в точка 11 от насоките се предвижда, че дадено предприятие в затруднение може да бъде избрано за обект на помощ само когато очевидно не може да се възстанови със свои собствени ресурси или със средства, получени от собствениците/акционерите или от пазарни източници. Така тази разпоредба напомня, че определянето на предприятие като предприятие в затруднение трябва да се извърши с оглед на всички съответни признаци, като обаче се придаде особено значение на способността на предприятието да се възстанови без намесата на държавата. Освен това Комисията отбелязва, че в съответствие с установената съдебна практика (13) тези „признаци“ не са нито кумулативни, нито изчерпателни и че за изпълнението на този критерий не е необходимо наличието на минимален брой признаци.

(39)

В тази връзка Комисията посочва (както е видно от таблицата в съображение 15), че от 2001 г. оборотът на AFR постоянно намалява, а загубите продължават. Това са обичайните признаци за предприятие в затруднение по смисъла на точка 11 от насоките. В решението си за откриване на официалната процедура по разследване Комисията посочи тези признаци в подкрепа на предварителното си заключение, че AFR е предприятие в затруднение. Освен това отрицателната тенденция, свързана с финансовото положение на AFR, се вижда от факта, че след януари 2004 г. предприятието не е било в състояние да плати в срок 4,3 млн. евро за данъци и социално осигуряване и е трябвало да подаде молба за мораториум до компетентните органи и да иска споразумение за изчистване на дълга.

(40)

Основните факти, посочени от Франция, които биха могли да бъдат разглеждани като признаци за противното, са заемите, отпуснати на AFR (овърдрафтът по текущата сметка и частичните авансови плащания), както и фактът, че дружеството AFR е имало определени гаранции от […]. Комисията смята, че тези признаци следва да бъдат взети предвид в изискваната съгласно точка 11 от насоките оценка на способността на предприятието да се възстанови със средствата, които би могло да получи от източници на финансовия пазар. В тази връзка Комисията констатира следното:

фактът, че AFR е имало отрицателен собствен капитал, означава, че дружеството не е било в състояние да преодолее затрудненията си със собствени средства;

френските власти посочиха, че акционерът на AFR — Arbel SA, не е в състояние самостоятелно да осигури възстановяването на своя филиал въпреки подкрепата, която оказва на AFR;

на последно място, що се отнася до източниците на финансовите пазари, цитираните от Франция заеми и гаранции означават в най-добрия случай, че AFR все още е било донякъде в състояние да получава краткосрочни заеми в ограничен размер. Все пак, като се има предвид степента на затрудненията, в които се намира AFR, и особено нуждата на предприятието от собствен капитал, споменатите заеми не са достатъчни, за да се направи изводът, че AFR е можело да намери решение на затруднението си със средства от пазарни източници. Поради тази причина се е наложила и финансовата намеса на регион Nord - Pas-de-Calais и на Communauté d'agglomération du Douaisis.

(41)

Що се отнася до мерките за възстановяване на AFR, въведени считано от 2004 г., Комисията отбелязва, първо, че изпълнението на мерките за преструктуриране представлява условие за съвместимостта на помощта с насоките, при условие че мерките са в съответствие с насоките. Те обаче не влияят непременно върху категоризирането на едно предприятие като предприятие в затруднение, тъй като това се преценява във връзка с финансовата стабилност на получателя към момента на отпускане на помощта. Тази преценка се извършва основно на базата на най-новите счетоводни данни за предприятието. В настоящия случай използваните данни са за финансовата 2004 година, като анализът им съгласно изброените по-горе причини води до извода, че AFR е било в затруднено положение по времето, когато е била отпусната помощта.

(42)

Френските власти (и жалбоподателите, предприели обжалване на първоначалното решение) твърдят, че мерките за възстановяване на AFR са довели до положителни резултати през месеците преди предоставянето на подлежащите на възстановяване заеми. Комисията обаче констатира, че резултатите, посочени в подкрепа на този аргумент, са скромни, случайни и засягат относително кратък период от време. Освен това предприятието продължава да има значителни нетни загуби.

(43)

В сравнение с елементите, сочещи наличието на сериозни трудности, които излагат на риск оцеляването на фирмата в краткосрочен или средносрочен план, и по-специално факта, че AFR е имало отрицателен собствен капитал считано от 2001 г. (много важен показател, който обхваща продължителен период от време), тенденциите, изтъкнати от френските власти, не могат да се разглеждат като сериозни признаци на възстановяване на финансовото положение на AFR. Следователно тези тенденции не могат да обезсилят доста съществените признаци, че AFR е предприятие в затруднение

(44)

Следователно може да се заключи, че по времето, когато е отпусната помощта, AFR изпитва сериозни финансови затруднения, които застрашават оцеляването му в краткосрочен или средносрочен план и че предприятието не е в състояние да намери решение на тези затруднения без намесата на публичните органи.

(45)

С оглед на гореизложените коментари и особено на финансовите резултати, посочени в таблицата в съображение 15, Комисията счита, че AFR е предприятие в затруднение по смисъла на точка 10, а също и по смисъла на точка 11 от насоките към момента на отпускането на подлежащите на възстановяване заеми. Имайки предвид затрудненията, които изпитва AFR, Комисията е на мнение, че предприятието не би било в състояние да получи средства при такива благоприятни условия на кредитния пазар. Въпросните заеми следователно са дали преимущество на AFR, като са му осигурили финансиране при по-благоприятни условия, отколкото то би могло да намери на кредитния пазар.

5.1.4.   Въздействие върху търговията и конкуренцията

(46)

Подлежащите на възстановяване заеми дават преимущество на AFR в сравнение с други предприятия в подобна ситуация поради това, че само AFR има достъп до тях.

(47)

Секторът на строителството на подвижен железопътен състав се характеризира с присъствието на няколко европейски оператори и с търговия в рамките на Съюза. Следователно има вероятност предоставеното на AFR преимущество да наруши конкуренцията и търговията между държавите членки.

5.1.5.   Заключение

(48)

С оглед на горепосочените съображения Комисията е на мнение, че подлежащите на възстановяване заеми, предоставени на AFR, представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

5.2.   Размер на помощта

(49)

Когато на предприятия в затруднение се отпуска помощ под формата на заеми, елементът на помощта се състои от разликата между реално приложения лихвен процент и лихвения процент, при който дружеството получател би могло да получи същия заем на свободния пазар.

(50)

В съответствие с Известието от 1997 г. за референтната ставка Комисията изчислява референтни ставки, които следва да отразяват равнището на средните лихвени проценти на пазара на средносрочни и дългосрочни заеми, гарантирани посредством обичайни обезпечения. В горепосоченото известие се подчертава също така, че референтната ставка представлява минимална ставка, която може да се увеличи в случаи, включващи особен риск, например когато една фирма е в затруднение или при липса на обичайно изискваните от банките обезпечения. В такива случаи увеличението може да бъде с 400 базисни точки или повече. В Известието от 1997 г. за референтната ставка не се уточнява дали е възможно кумулиране на различни рискови премии, ако се вземат предвид различни рискове. Въпреки че такова кумулиране не може да се изключи, в своето решение Комисията трябва да посочи мотиви за използвания метод за кумулиране на различните рискови премии чрез анализ на обичайната практика на финансовите пазари (14).

(51)

През 2004 г. одиторският екип Deloitte & Touche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH извърши проучване (15), възложено от Комисията (наричано по-долу „проучването“). Въз основа на емпирични изследвания проучването установи премиите, съществуващи на пазара за различните категории от рискове, свързани с предприятия или трансакции (гарантирани чрез различни обезпечения). Проучването ясно показа, че едновременното наличие на различни рискови фактори (платежоспособност на кредитополучателя, обезпечения) води до различни увеличения, които трябва да се добавят към основния процент.

(52)

Вследствие на този доклад подходът на Комисията за изчисляване на елемента на помощ в заеми беше усъвършенстван и прецизиран в нейното Съобщение от 2008 г. относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтовите лихвени проценти (16) (наричано по-нататък „Съобщението от 2008 г. за референтните проценти“). Това съобщение отразява метода, препоръчан в доклада, и предвижда добавянето на различни увеличения към основния процент в зависимост както от платежоспособността на предприятието, така и от предоставените обезпечения.

(53)

Има основание да се отбележи и че определянето на елемента на помощ в мерките се основава на понятието за държавна помощ и съгласно установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз „понятието за държавна помощ се отнася до обективна ситуация, която следва да се преценява към датата, на която Комисията взема своето решение“ (17).

(54)

Поради това Комисията счита, че най-подходящият метод за определяне на елемента на помощ е този, който се съдържа в Съобщението от 2008 г. за референтните проценти и ще разгледа въпросните мерки с оглед на това съобщение.

(55)

В Съобщението от 2008 г. за референтните проценти се предвижда, че увеличението, което позволява да се изключи наличието на държавна помощ в случай на предприятие в затруднение, осигуряващо ниско ниво на обезпечение, съответства на 1 000 базисни пункта.

(56)

Както бе посочено в раздел 5.1.3, Комисията смята, че AFR е предприятие в затруднение към момента на прилагане на мерките (за помощ). Комисията отбелязва освен това, че за подлежащите на възстановяване заеми не е предложено никакво обезпечение и следователно нивото на обезпечение може да се счита за ниско.

(57)

Съответно елементът на помощ представлява по принцип разликата между основния процент, увеличен с 1 000 пункта, и ставката, при която е предоставена мярката. Като има предвид обаче, че в първоначалното си решение е заключила, че приложимото увеличение е 800 базисни пункта, че получателят на помощта не е оспорил това решение, че нито един от конкурентите на получателя не е оспорил законосъобразността на първоначалното решение и като отчита всички обстоятелства в конкретния случай, Комисията е на мнение, че няма причина за нарастване на увеличението в настоящия случай.

(58)

Комисията заключава, че елементът на помощ съответства на разликата между приложимия референтен лихвен процент, увеличен с 800 базисни пункта, и лихвения процент, при който е предоставена мярката.

5.3.   Съвместимост на помощта с вътрешния пазар

(59)

Имайки предвид икономическото положение на AFR към момента на отпускане на помощта, описано в таблицата в съображение 15 (работа на загуба в продължение на няколко години, отрицателен собствен капитал, намаляващ оборот), Комисията е на мнение, че AFR е предприятие в затруднение по смисъла на насоките към момента на отпускане на подлежащите на възстановяване заеми. Поради изложените в съображения 41—44 причини коментарите на Франция не позволяват промяна на този анализ.

(60)

Вярно е, че през 2005 г. AFR е част от група, контролирана от холдинговото дружество Arbel SA. Освен железопътното подразделение (състоящо се от AFR и Lormafer), групата включва и строително подразделение, състоящо се от дружества, специализирани в производството на дограма. От информацията, предоставена от френските власти в кореспонденцията преди откриването на официалната процедура по разследване, става ясно, че затрудненията, които има AFR, са характерни за него в рамките на групата, тъй като дейността му няма връзка със строителното подразделение. В допълнение Комисията отбелязва, че на фона на посредствените резултати на групата, затрудненията на AFR изглежда са били прекалено големи, за да може тя да ги разреши. Ето защо Комисията смята, че точка 13 от насоките не е пречка AFR да бъде считано за отговарящо на условията за получаване на помощ за оздравяване и преструктуриране, макар че принадлежи на група.

(61)

Следователно съвместимостта на помощта трябва да се оценява в контекста на насоките.

(62)

Комисията констатира, че заложените в насоките условия за съвместимост на помощта за преструктуриране не са изпълнени предвид елементите, описани по-долу.

(63)

Френските власти не са ѝ предоставили план за преструктуриране, който да съответства на точки 34—37 от насоките. В действителност въведените от 2004 г. мерки за преструктуриране, посочени в съображение 24, представени от френските власти като „план за преструктуриране“ (вж. съображение 24), към датата на прилагане не са били част от осъществим план за преструктуриране, с който се ангажира съответната държава членка (точка 35 от насоките). Противно на това, което е предвидено в насоките, в този т.нар. план не се споменава проучване на пазара. Такова проучване е необходимо, за да се проверят възможностите за връщане на жизнеспособността, както и предложените мерки за вътрешно преструктуриране (точка 35 от насоките). Освен това няма доказателства за това, че през юли 2005 г. е съществувал план за преструктуриране, описващ „обстоятелствата, довели до затрудненията на дружеството“, който да служи за „основа за оценка на това дали предложените мерки са подходящи“ (точка 36 от насоките за преструктуриране). На последно място в т.нар. план не се съдържат никакви компенсаторни мерки, както се изисква по точка 38 от насоките.

(64)

Предвид посочените в предходното съображение причини Комисията счита, че не ѝ е предоставян план за преструктуриране съгласно насоките.

(65)

Наред с това помощта изглежда не отговаря на предвидените в насоките условия за съвместимост на помощите за оздравяване, като се има предвид, че подлежащите на възстановяване заеми са отпуснати за период от повече от шест месеца (вж. точка 25 от насоките).

(66)

Заключението е, че въпросната помощ не е съвместима с вътрешния пазар.

6.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(67)

Комисията констатира, че Франция е предоставила незаконно въпросната помощ в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС. Тъй като помощта е несъвместима с вътрешния пазар, Франция трябва да я преустанови и да възстанови от получателя вече изплатените му суми,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение на Комисията C(2008) 1089 окончателен от 2 април 2008 г. по дело C 38/07 се оттегля.

Член 2

Държавната помощ, предоставена незаконно от Франция в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС в полза на Arbel Fauvet Rail SA, е несъвместима с вътрешния пазар.

Член 3

1.   От Франция се изисква да си възстанови от получателя помощта, посочена в член 2.

2.   Сумите за възстановяване се облагат с лихва от датата, на която са предоставени на разположение на получателя, до тяхното реално възстановяване.

3.   Лихвите се изчисляват въз основа на натрупване в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (18).

4.   Франция отменя всички оставащи плащания от помощта, посочена в член 2, считано от датата на уведомлението за настоящото решение.

Член 4

1.   Възстановяването на помощта, посочена в член 2, е незабавно и ефективно.

2.   Франция следи за изпълнението на настоящото решение в срок от четири месеца след датата на уведомлението за решението.

Член 5

1.   До два месеца след изпращането на уведомление за настоящото решение Франция изпраща следната информация на Комисията:

а)

общ размер на средствата (главница и лихва), които следва да бъдат възстановени от получателя;

б)

подробно описание на вече взетите и на планираните мерки, имащи за цел спазването на настоящото решение;

в)

документи, показващи, че на получателя е било наредено да върне помощта.

2.   Франция осведомява редовно Комисията за развитието на предприетите национални мерки за прилагане на настоящото решение до цялостното възстановяване на помощта, посочена в член 1. По искане на Комисията Франция ѝ изпраща незабавно информация за вече взетите и за планираните мерки, целящи спазването на това решение, както и подробна информация за сумите от помощта и лихвите, които вече са възстановени от получателя.

Член 6

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2010 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Заместник-председател


(1)  Считано от 1 декември 2009 г. членове 87 и 88 от Договора за ЕО стават съответно членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Двете разпоредби по същество са еднакви. За целите на настоящото решение позоваванията на членове 107 и 108 от ДФЕС следва да се разбират като позовавания съответно на членове 87 и 88 от Договора за ЕО, когато е уместно.

(2)  ОВ C 249, 24.10.2007 г., стр. 17.

(3)  Вж. бележка под линия 2.

(4)  Решение на Комисията C(2008) 1089 окончателен от 2 април 2008 г. (ОВ L 238, 5.9.2008 г., стр. 27).

(5)  Решение на Комисията C(2007) 130 окончателен от 24 януари 2007 г. (ОВ L 183, 13.7.2007 г., стр. 27).

(6)  Двете дела бяха съединени с решение на председателя от 24 ноември 2008 г.

(7)  Решение на Общия съд от 3 март 2010 г. по съединени дела T-102/07 Freistaat Sachsen/Комисия и Т-120/07 MB Immobilien and MB System/Комисия, Сборник, стр. II-00585.

(8)  ОВ C 273, 9.9.1997 г., стр. 3.

(9)  На 29 юни 2007 г. AFR е придобито от дружеството IGF Industries. Търговското мунаименование е променено на„IGF Industries — Arbel Fauvet Rail“.

(10)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(11)  Поверителната информация е заместена с […].

(12)  Вж. Известието на Комисията относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент (ОВ C 273, 9.9.1997 г., стр. 3).

(13)  Вж. решението на Първоинстанционния съд от 15 юни 2005 г. по дело T-349/03 Corsica Ferries, Сборник, стp. II-2197, точка 191; Решението на Комисията от 13 май 2003 г. по дело С 62/2000 Kahla (ОВ L 227, 11.9.2003 г., стр. 12), съображение 117 и Решението на Комисията от 14 юли 2004 г. по дело C 5/2003, MobilCom (ОВ L 116, 4.5.2005 г., стр. 55), съображения 148—164; вж. също горепосоченото решение Biria, точки 133—135.

(14)  Вж. решението по съединени дела T-102/07 и Т-120/07 Freistaat Sachsen и др./Комисия (решението Biria), Сборник, стр. II-00585, точки 218—222.

(15)  „Проучване на Deloitte & Touche GmbH относно актуализирането на референтните лихвенипроценти, приложими в областта на контрола на държавната помощ в ЕС“, октомври 2004 г. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf

(16)  ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6.

(17)  Вж. решението на Съда от 1 юли 2008 г. по съединени дела C-341/06 P и C-342/06 P, Chronopost и La Poste/UFEX и др., Сборник, стр. I-4777, точка 95.

(18)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).