ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 163

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
30 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1018 на Комисията от 29 юни 2015 година за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1019 на Комисията от 29 юни 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 на Съвета за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49 на Комисията

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1020 на Комисията от 29 юни 2015 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за кокошки носачки и второстепенни видове домашни птици за производство на яйца (притежател на разрешението Kemin Europa N.V.) ( 1 )

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1021 на Комисията от 29 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1022 на Комисията от 29 юни 2015 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към количествата, за които се отнасят подадените за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г. заявления за права за внос, в рамките на тарифната квота за замразено говеждо и телешко месо, открита по силата на Регламент (ЕО) № 431/2008

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1023 на Съвета от 15 юни 2015 година за разрешаване на определени държави-членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

29

 

*

Решение (ЕС) 2015/1024 на Съвета от 15 юни 2015 година за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

32

 

*

Решение (ЕС) 2015/1025 на Съвета от 19 юни 2015 година за отмяна на Решение 2013/319/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Малта

35

 

*

Решение (ЕС) 2015/1026 на Съвета от 19 юни 2015 година за отмяна на Решение 2009/589/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Полша

37

 

*

Решение (ЕС) 2015/1027 на Съвета от 23 юни 2015 година относно правилата, приложими за националните експерти, командировани към генералния секретариат на Съвета, и за отмяна на Решение 2007/829/ЕО

40

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1028 на Комисията от 26 юни 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/88/ЕС за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел (Piper betle) по отношение на срока на неговото прилагане (нотифицирано под номер C(2015) 4187)  ( 1 )

53

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2015/1029 на Съвета от 19 юни 2015 година за прекратяване на положението на прекомерен бюджетен дефицит в Обединеното кралство

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1018 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2015 година

за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (1), и по-специално член 4, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 376/2014 изисква да се установят системи за докладване на събития на равнищата на организациите, държавите членки и Съюза, с цел цялата съответна информация за безопасността на гражданското въздухоплаване да се докладва, събира, съхранява, защитава, обменя, разпространява, анализира и проследява. Освен това в него се предвиждат правила, ограничаващи използването на информацията, събрана с цел подобряване на безопасността на полетите, и подходяща защита на докладващия и на другите лица, посочени в доклади за събития, с цел да се гарантира непрекъснатото наличие на информация за безопасността. Регламент (ЕС) № 376/2014 се прилага за всички въздухоплавателни средства, определени в него и попадащи в неговия обхват на действие, включително пилотирани въздухоплавателни средства и дистанционно управляеми летателни системи.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕС) № 376/2014 от Комисията се изисква да приеме списък с класификация на събитията, попадащи в категориите по член 4, параграф 1 от същия регламент, които трябва да се посочват при докладването на събития в рамките на задължителните системи за докладване, определени в посочения регламент. В съответствие с член 4, параграф 5, втора алинея от Регламент (ЕС) № 376/2014 един отделен списък следва да съдържа класификация на събитията, свързани с въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга. Този втори списък следва, когато е уместно, да се адаптира към особеностите на този сектор на въздухоплаването.

(3)

Разделянето на категории на събитията за докладване, които трябва да бъдат докладвани, предвидени в Регламент (ЕС) № 376/2014, бе въведено с цел всяко от лицата, определени в посочения регламент, да може да идентифицира събитията, които трябва да бъдат докладвани от него. В съответствие с тази цел, списъците на събитията следва да бъдат структурирани съгласно категориите, които докладващите следва да използват, в зависимост от тяхната конкретна ситуация, в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подробната класификация на събитията, които трябва да се посочват при докладването с помощта на задължителните системи за докладване на събития по член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 376/2014, се определя в приложения I—V към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 15 ноември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18.

(2)  Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

Забележка: Структурата на настоящото приложение е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.   ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ

1.1.   Подготовка на полета

(1)

Използване на неверни данни или подаване на грешни стойности на оборудването, използвано за навигация или изчисляване на летателните характеристики, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(2)

Превоз или опит за превоз на опасни товари в нарушение на приложими разпоредби, включително неправилно етикетиране, опаковане и обработка на опасни товари.

1.2.   Подготовка на въздухоплавателното средство

(1)

Неправилен тип гориво или замърсено гориво.

(2)

Липсващи, неправилни или неадекватни действия за отстраняване на леда или предотвратяване на обледеняването.

1.3.   Излитане и кацане

(1)

Напускане на пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(2)

Действително или потенциално навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(3)

Навлизане в зона за краен етап на подхода за кацане и за излитане (зона FATO).

(4)

Всяко прекратяване на излитане.

(5)

Невъзможност да бъдат постигнати изискваните или очакваните летателни характеристики при излитане, минаване на втори кръг или кацане.

(6)

Осъществяване на или опит за излитане, подход или кацане с неправилна конфигурация.

(7)

Удар по опашката, ръба или върха на крилото или гондолата на двигателя при излитане или кацане.

(8)

Подход за кацане, продължен в несъответствие с критериите за стабилен подход на въздушния оператор.

(9)

Продължаване на подхода за кацане по прибори под публикуваните минимуми и при неадекватни визуални ориентири.

(10)

Кацане от съображения за сигурност или принудително кацане.

(11)

Кацане при скъсена или удължена дистанция.

(12)

Твърдо кацане.

1.4.   Всички фази на полета

(1)

Загуба на контрол.

(2)

Дестабилизирано въздухоплавателно средство с ъгъл на тангаж или ъгъл на крен, надвишаващ нормата, или с неподходяща за условията въздушна скорост.

(3)

Отклонение от зададената височина на полета.

(4)

Активиране на мерки за защита на параметрите на полета, включително система за предупреждение за срив, вибрации на лоста, тласъци на лоста и автоматична защита.

(5)

Непреднамерено отклонение от желания или зададения маршрут, надвишаващо по-малката от следните две стойности: двукратната стойност на изискваните навигационни характеристики или 10 морски мили.

(6)

Надвишаване на ограниченията, указани в ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство.

(7)

Експлоатация с неправилна настройка на висотомера.

(8)

Събития, свързани със завихряния при реактивните дюзи, роторите и витлата, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(9)

Неправилно тълкуване на информация, предоставена на екипажа в автоматичен режим или от пилотската кабина, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

1.5.   Други видове събития

(1)

Непреднамерено освобождаване на товара или на друго външно пренасяно оборудване.

(2)

Загуба на ориентация (включително ориентация, относно местоположението, режима и състоянието на системата, положението в пространството и времевия хоризонт).

(3)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или тежък инцидент.

2.   ТЕХНИЧЕСКИ СЪБИТИЯ

2.1.   Конструкция и системи

(1)

Загуба на елемент от конструкцията на въздухоплавателното средство по време на полет.

(2)

Отказ на система.

(3)

Отказ на резервна система.

(4)

Изтичане на флуиди, което води до опасност от пожар или възможност за опасно замърсяване на конструкцията на въздухоплавателното средство, неговите системи или оборудване, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(5)

Неправилно функциониране или дефекти на горивната система, които оказват въздействие върху подаването и/или разпределянето на гориво.

(6)

Неправилно функциониране или дефект на система за индикация, водещо до подвеждащи указания за екипажа.

(7)

Неправилно функциониране на механизмите за управление на полета, като например асиметрично действие или блокиране на механизмите за управление на полета (например оборудване за подемна сила (задкрилки, предкрилки) и челно съпротивление (интерцептори), управление на положението (елерони, рул за височина, рул за направление).

2.2.   Задвижваща система (включително двигатели, витла и роторни системи) спомагателни силови установки (ССУ)

(1)

Отказ или значителна неизправност във функционирането на елемент или механизъм за управление на витло, ротор или двигател.

(2)

Повреда или неизправност на главното/опашното витло, предавателната система и/или еквивалентни системи.

(3)

Угасяне, спиране на двигателя или ССУ по време на полет, когато това се изисква (например: ETOPS (полети с увеличена далечина на самолети с два двигателя), списък на минималното оборудване (MEL).

(4)

Надвишаване на експлоатационните ограничения на двигателя, включително превишаване на скоростта или невъзможност да се контролира скоростта на високооборотен въртящ се компонент (например: ССУ, въздушен стартер, машина с въздушен цикъл, въздушен турбинен двигател, витло или ротор).

(5)

Отказ или неправилно функциониране на елемент на двигател или силова установка, водещи до едно или повече от следните събития:

а)

неправилно функциониране на системата за реверс на тягата;

б)

невъзможност да се управлява мощността, тягата или честотата на въртене (обороти в минута);

в)

утечки на компонентите/отпадъци.

3.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ (АНО) И УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (УВД)

(1)

Разрешение по контрол на въздушното движение (КВД), което не осигурява безопасност.

(2)

Продължителна загуба на връзка с органа за ОВД (обслужване на въздушното движение) или УВД.

(3)

Противоречиви инструкции от различни органи за ОВД, което би могло да доведе до загуба на ешелониране.

(4)

Неправилно тълкуване на радиосъобщения, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(5)

Преднамерено отклонение от указанията по КВД, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

4.   АВАРИЙНИ И ДРУГИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ

(1)

Събитие, водещо до обявяване на аварийна ситуация (повикване „MAYDAY“ или „PAN“).

(2)

Всякакво горене, стопяване, дим, пушек, искрене, прегряване, пожар или експлозия.

(3)

Замърсяване на въздуха в пилотската кабина, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(4)

Прилагане на неправилна извънредна или аварийна процедура от летателния или кабинния екипаж за справяне с аварийна ситуация.

(5)

Използване на аварийно оборудване или извънредна процедура, засягащо/а летателните характеристики при кацане или по време на полет.

(6)

Отказ на аварийна или спасителна система или оборудване, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(7)

Невъзможност да се контролира налягането в кабината.

(8)

Критично ниско количество гориво или количество гориво под изисквания резерв за кацане при достигане на местоназначението.

(9)

Всяко използване на системата за снабдяване на екипажа с кислород.

(10)

Загуба на работоспособност на член на летателния или кабинния екипаж, която води до намаляването на числеността на сертифицирания екипаж под минималната допустима стойност.

(11)

Умора на екипажа, засягаща действително или потенциално способността му да изпълнява безопасно своите задължения при полет.

5.   ВЪНШНА СРЕДА И МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, с друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (1).

(2)

ACAS RA (инструкции за разрешаване на конфликти в работата на бордовата система за избягване на сблъсък във въздуха).

(3)

Активиране на действителна система за предупреждение при опасно сближаване със земята, например GPWS (система за предупреждение за опасно сближение със земята)/ TAWS (система за предупреждение за прогнозни опасности по терена).

(4)

Сблъсък с диви животни, включително птици.

(5)

Повреди в следствие на сблъсък с чужди обекти/отпадъци (FOD).

(6)

Неочаквани лоши условия на повърхността на пистата за излитане и кацане.

(7)

Попадане в спътна следа.

(8)

Смущения на въздухоплавателното средство посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(9)

Удар от мълния, довел до повреда на въздухоплавателното средство или отказ или неправилно функциониране на основна система.

(10)

Попадане в градушка, довело до повреда на въздухоплавателното средство или отказ или неправилно функциониране на основна система.

(11)

Попадане в силна турбулентност или всяко друго събитие, водещо до нараняване на лица на борда на въздухоплавателното средство, или изискващо проверка на въздухоплавателното средство след полет в условия на турбуленции.

(12)

Попадане в значителен срез на вятъра или гръмотевична буря, в резултат на което са застрашени или са могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(13)

Попадане в условия на обледеняване, водещо до затруднения при управлението, повреда на въздухоплавателното средство или отказ или неправилно функциониране на основна система на въздухоплавателното средство.

(14)

Попадане на вулканична пепел.

6.   СИГУРНОСТ

(1)

Бомбена заплаха или отвличане.

(2)

Трудности при овладяването на намиращи се под въздействието на токсични вещества, буйстващи или нарушаващи реда пътници.

(3)

Откриване на пътник без билет.


(1)  Под препятствие се разбира също превозно средство.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТЕХНИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

1.   ПРОИЗВОДСТВО

Продукти, части или оборудване, пускани в обращение от произвеждащата организация с отклонения от приложимите конструкционни данни, които биха могли да доведат до възникването на потенциално опасно състояние, посочено от притежателя на типов сертификат или одобрение на проект.

2.   КОНСТРУКЦИЯ

Всяка повреда, неправилно функциониране, дефект или друг проблем, свързан с продукт, част или оборудване, което е довело или би могло да доведе до опасно състояние.

Забележка: Този списък се отнася за събитията, свързани с продукт, част или оборудване, обхванат/а/о от типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение на проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията (1).

3.   УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

(1)

Сериозна повреда на конструкцията (например: пукнатини, постоянни деформации, разслояване, разлепване, изгаряне, прекомерно износване или корозия), открита в рамките на техническото обслужване на въздухоплавателното средство или компонента.

(2)

Сериозно изтичане или замърсяване на флуиди (например: хидравлични, горивни, смазочни течности, газ или други флуиди).

(3)

Отказ или неправилно функциониране на елемент на двигател, силова установка и/или предавателна система, които водят до едно или повече от следните събития:

а)

утечки на компоненти/отпадъци;

б)

неизправност в конструкцията на монтажната рама на двигателя;

(4)

Повреда, отказ или дефект на витло по време на полет, в резултат на което би могло да се стигне до отделяне на витлото или на голяма част от него и/или неправилно функциониране на управлението на витлото.

(5)

Повреда, отказ или дефект на предавателната кутия/закрепването на основния ротор, в резултат на което би могло да се стигне до отделяне на ротора и/или неправилно функциониране на управлението на ротора по време на полет.

(6)

Значителна нередност във функционирането на система или оборудване от критично значение за безопасността — включително аварийна система или оборудване — проявила се по време на изпитванията в рамките на техническото обслужване, или невъзможност за задействане на тези системи след техническото обслужване.

(7)

Неправилно сглобяване или монтиране на компоненти на въздухоплавателното средство, открито при инспекция или процедура на изпитване, проведена с друга цел.

(8)

Погрешна оценка на сериозен дефект, или сериозно несъответствие със списъка на минималното оборудване (MEL) и процедурите за техническия дневник.

(9)

Сериозна повреда на електрическата инсталация (EWIS).

(10)

Всеки дефект на елемент, чието качество се контролира през целия период на неговата експлоатация, който води до извеждането му от експлоатация преди изтичането на неговия срок на експлоатация.

(11)

Използването на продукти, компоненти или материали от неизвестен или подозрителен произход, или на негодни за техническо обслужване компоненти от критично значение.

(12)

Подвеждащи, неточни или недостатъчни данни или процедури, приложими за техническото обслужване, които могат да доведат до значителни грешки при техническото обслужване, включително езикови проблеми.

(13)

Неправилно контролиране или прилагане на ограниченията за техническо обслужване на въздухоплавателното средство или планово техническо обслужване.

(14)

Пускане на въздухоплавателно средство в експлоатация след техническо обслужване в случай на несъответствие, което застрашава безопасността на полета.

(15)

Сериозни повреди, нанесени на въздухоплавателното средство в рамките на техническото обслужване, дължащи се на неправилно техническо обслужване или на използването на неподходящо или негодно оборудване за наземна поддръжка, което изисква допълнителни действия по техническото обслужване.

(16)

Установени случаи на изгаряне, топене, дим, искрене, прегряване или пожар.

(17)

Всяко събитие, при което човешки действия, включително състоянието на умора на екипажа, пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.

(18)

Значителна неизправност, проблем с надеждността или повтарящ се проблем с качеството на записа, засягащи системата за запис на полета (като системата за запис на параметрите на полета, системата за запис на обмена по линията за предаване на данни или системата за запис на разговорите в пилотската кабина) или липса на информация, необходима за осигуряване на доброто функциониране на системата за запис на полета.


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Забележка: Структурата на настоящото приложение е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.   СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, между въздухоплавателното средство и друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (1), включително събитие, близко до сблъсък със земята в условията на управляван полет (near CFIT).

(2)

Нарушаване на минимумите за ешелониране (2).

(3)

Неподходящо ешелониране (3).

(4)

ACAS RA (инструкции за разрешаване на конфликти в работата на бордовата система за избягване на сблъсък във въздуха).

(5)

Сблъсък с диви животни, включително птици.

(6)

Напускане на пътеката за рулиране или пистата за излитане и кацане.

(7)

Действително или потенциално навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(8)

Навлизане в зона за краен етап на подхода за кацане и за излитане (зона FATO).

(9)

Отклонение на въздухоплавателното средство от разрешението по КВД.

(10)

Отклонение на въздухоплавателното средство от приложимите разпоредби за управление на въздушното движение (УВД):

а)

отклонение на въздухоплавателното средство от приложими публикувани процедури за УВД;

б)

нарушаване на въздушното пространство, включително неразрешено навлизане във въздушно пространство;

в)

отклонение от изискването за наличие на борда на въздухоплавателното средство на оборудване, свързано с УВД, и за операциите, както се изисква от приложимите разпоредби.

(11)

Събития, свързани с объркване на позивните.

2.   ВЛОШАВАНЕ ИЛИ ПЪЛНА ЗАГУБА НА ОБСЛУЖВАНЕ ИЛИ ФУНКЦИИ

(1)

Невъзможност за предоставяне на обслужване за УВД или за осъществяване на функции в рамките на УВД.

а)

Невъзможност за предоставяне на обслужване на въздушното движение или за осъществяване на функции по обслужването на въздушното движение.

б)

Невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на въздушното пространство или за осъществяване на функции по управлението на въздушното пространство.

в)

Невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на потоците и капацитета на въздушното движение или за осъществяване на функции по управление на потоците и капацитета на въздушното движение.

(2)

Липса на информация или значителна степен на некоректност, неадекватност или подвеждащ характер на предоставената от обслужващ орган (4) информация, включително информация във връзка с лоши условия на повърхността на пистата за излитане и кацане.

(3)

Отказ на комуникационното обслужване.

(4)

Отказ на обзорното обслужване.

(5)

Отказ на функция или обслужване „Обработка и разпространение на данни“

(6)

Отказ на навигационното обслужване.

(7)

Отказ на системата за сигурност на УВД, който е имал или би могъл да има непосредствено отрицателно въздействие върху безопасното предоставяне на обслужването.

(8)

Значително претоварване на ОВД в сектор/позиция, водещо до потенциално влошаване в предоставянето на обслужването.

(9)

Неправилно получаване или неправилна интерпретация на важни съобщения, включително неразбиране на използвания език, когато това е имало или би могло да има непосредствено отрицателно въздействие върху безопасното предоставяне на обслужването.

(10)

Продължителна загуба на връзка с въздухоплавателното средство или с други органи за ОВД.

3.   ДРУГИ СЪБИТИЯ

(1)

Обявяване на аварийна ситуация (повикване „MAYDAY“ или „PAN“).

(2)

Значителни външни смущения при аеронавигационното обслужване (например смущения на функциите на системата за приземяване по прибори (ILS), всенасочените УКВ радиофарове (VOR) и комуникациите в следствие на работата на радиопредавателни станции, излъчващи в обхвата с честотна модулация (FM).

(3)

Смущения на работата на въздухоплавателно средство, орган за ОВД или радиосъобщително предаване посредством, наред с другото, огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(4)

Изхвърляне на гориво.

(5)

Бомбена заплаха или отвличане.

(6)

Умора, засягаща действително или потенциално способността на екипажа да изпълнява безопасно задължения по аеронавигационното обслужване или въздушния превоз.

(7)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.


(1)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(2)  Това се отнася за случаи, при които не са били спазени предвидените минимуми за ешелониране между въздухоплавателни средства, или между въздухоплавателни средства и въздушно пространство, за което са предвидени минимуми за ешелониране.

(3)  При липсата на предписани минимуми за ешелониране, ситуации, при които се счита, че въздухоплавателните средства преминават твърде близо едно до друго, така че пилотите не могат да осигурят безопасно ешелониране.

(4)  Например: органите за обслужване на въздушното движение (ОВД), автоматично информационно обслужване на летище (ATIS), метеорологично обслужване, навигационни бази данни, карти, диаграми, аеронавигационно информационно обслужване (АИО), ръководства.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СЪБИТИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЛЕТИЩАТА И НАЗЕМНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

1.   УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЛЕТИЩЕ

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.1.   Събития, свързани с въздухоплавателни средства и препятствия

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, между дадено въздухоплавателно средство и друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (1).

(2)

Сблъсък с диви животни, включително птици.

(3)

Напускане на пътеката за рулиране или пистата за излитане и кацане.

(4)

Действително или потенциално навлизане в пътека за рулиране или писта за излитане и кацане.

(5)

Навлизане в зона за краен етап на подхода за кацане и за излитане (зона FATO) или излизане от нея.

(6)

Неизпълнение на разрешение, инструкция или ограничение от въздухоплавателно или превозно средство, докато то се движи по работната площ на летището (например: погрешна писта за излитане и кацане, пътека за рулиране или ограничена част на летището).

(7)

Наличие на чужд обект в работната площ на летището, което е застрашило или би могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(8)

Наличие на препятствия на дадено летище или край него, които не са публикувани в сборници за аеронавигационна информация (AIP) или чрез NOTAM съобщение и/или които не са маркирани или осветени подходящо.

(9)

Необходимост от придвижване на заден ход чрез тласкане или обръщане на посоката на задвижване или смущения при рулиране, предизвикани от превозно средство, оборудване или лице.

(10)

Пътници или неупълномощено лице, оставени без надзор на перона.

(11)

Последствия от завихряния при реактивни дюзи, ротори и витла.

(12)

Обявяване на аварийна ситуация (повикване „MAYDAY“ или „PAN“).

1.2.   Влошаване или пълна загуба на обслужване или функции

(1)

Загуба или отказ на връзката между:

а)

летище, превозно средство или друг наземен персонал и органа за обслужване на въздушното движение или органа за обслужване по управление на перона;

б)

органа за обслужване по управление на перона и въздухоплавателно средство, превозно средство или орган за обслужване на въздушното движение.

(2)

Отказ, неизправност или дефект на летищно оборудване или система, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(3)

Значителни недостатъци при осветлението, маркировката или обозначенията на летището.

(4)

Отказ на системата за сигнализиране аварии на летището.

(5)

Спасителното и противопожарното обслужване не е предоставено съгласно изискванията.

1.3.   Други събития

(1)

Огън, дим, експлозии в помещенията, околностите или оборудването на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(2)

Събития, свързани със сигурността на летищата (например: незаконно влизане, саботаж, бомбени заплахи).

(3)

Недокладване на значителна промяна в експлоатационните условия на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(4)

Липсващи, неправилни или неадекватни действия за отстраняване на леда или предотвратяване на обледеняването.

(5)

Значително разливане при зареждане с гориво.

(6)

Зареждане със замърсено гориво или гориво от неправилен тип, или други основни флуиди (включително кислород, азот, машинно масло и питейна вода).

(7)

Неуспешен опит за подобряване на лошите условия на повърхността на пистата за излитане и кацане.

(8)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.

2.   НАЗЕМНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

2.1.   Събития, свързани с въздухоплавателното средство и летището

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, между въздухоплавателното средство и друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (2).

(2)

Навлизане в писта за излитане и кацане или пътека за рулиране.

(3)

Напускане на писта за излитане и кацане или пътека за рулиране.

(4)

Значително замърсяване на конструкцията, системите и оборудването на въздухоплавателното средство в резултат на превоза на багаж, поща или товари.

(5)

Необходимост от придвижване на заден ход чрез тласкане или обръщане на посоката на задвижване или смущения при рулиране, предизвикани от превозно средство, оборудване или лице.

(6)

Наличие на чужд обект в работната площ на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(7)

Пътници или неупълномощено лице, оставени без надзор на перона.

(8)

Огън, дим, експлозии в помещенията, околностите или оборудването на летището, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(9)

Събития, свързани със сигурността на летищата (например: незаконно влизане, саботаж, бомбени заплахи).

2.2.   Влошаване или пълна загуба на обслужване или функции

(1)

Загуба или отказ на връзката с въздухоплавателно средство, превозно средство, органа за обслужване на въздушното движение или органа за обслужване по управлението на перона.

(2)

Отказ, неизправност или дефект на летищното оборудване или система, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(3)

Значителни недостатъци при осветлението, маркировката или обозначенията на летището.

2.3.   Събития, специфични за наземното обслужване

(1)

Неправилни действия при товарене на пътници, багаж, поща или товари, които могат да окажат съществено влияние върху масата и/или баланса на въздухоплавателното средство (включително значителни грешки в изчисленията за сборната товарителница).

(2)

Отстраняване на оборудването за качване на борда, водещо до застрашаване на пътниците на въздухоплавателното средство.

(3)

Неправилно складиране или подсигуряване на багаж, поща или товари, което би могло по някакъв начин да застраши въздухоплавателното средство, неговото оборудване или лицата на борда му, или да възпрепятства аварийно евакуиране.

(4)

Превоз, опит за превоз или боравене с опасни товари, което е довело или би могло да доведе до накърняване на безопасността на експлоатацията или до опасно състояние (например инцидент или произшествие с опасни товари, както е посочено в техническите инструкции на ИКАО (3)).

(5)

Несъответствие при съпоставяне на багаж или пътници.

(6)

Неспазване на изискваните процедури за наземна обработка и обслужване на въздухоплавателни средства, особено на процедурите за отстраняване на леда, презареждане с гориво или товарене, включително неправилно разполагане или отстраняване на оборудване.

(7)

Значително разливане при зареждане с гориво.

(8)

Натоварване на неправилни количества гориво, което би могло да има значителни последствия за издръжливостта, летателните характеристики, баланса или устойчивостта на конструкцията на въздухоплавателното средство.

(9)

Зареждане със замърсено гориво или гориво от неправилен тип, или други основни флуиди (включително кислород, азот, машинно масло и питейна вода).

(10)

Отказ, неизправност или дефект на наземно оборудване, използвано за наземно обслужване, което е довело или може да доведе до повреди на въздухоплавателното средство (например: теглич или GPU (наземна силова установка).

(11)

Липсващи, неправилни или неадекватни действия за отстраняване на леда или предотвратяване на обледеняването.

(12)

Щети, нанесени на въздухоплавателните средства от съоръжения за наземно обслужване или превозни средства, включително недокладвани по-рано щети.

(13)

Всяко събитие, при което човешки действия пряко са допринесли или биха могли да допринесат за произшествие или сериозен инцидент.


(1)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(2)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(3)  Технически инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ICAO — Doc 9284).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ СЛОЖНИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ЗАДВИЖВАНИ С МОТОРНА ТЯГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАНЕРИ И ПО-ЛЕКИ ОТ ВЪЗДУХА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

За целите на настоящото приложение:

а)

„въздухоплавателно средство, различно от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга“ означава всяко въздухоплавателно средство, различно от това, което е определено в член 3, буква й) от Регламент (ЕО) № 216/2008;

б)

„планер“ има значението, определено в член 2, параграф 117 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията (1);

в)

„летателни апарати, по-леки от въздуха“ има значението, определено в точка ML10 от раздел „Определения на термините, използвани в настоящия списък“ на приложението към Директива 2009/43/ЕО на Комисията на Европейския парламент и на Съвета (2).

1.   ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, РАЗЛИЧНИ ОТ СЛОЖНИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ЗАДВИЖВАНИ С МОТОРНА ТЯГА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАНЕРИ И ПО-ЛЕКИ ОТ ВЪЗДУХА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

1.1.   Въздушни операции

(1)

Непреднамерена загуба на контрол

(2)

Приземяване извън предвидената зона за кацане.

(3)

Невъзможност или неспособност на въздухоплавателното средство да постигане необходимите летателни характеристики, очаквани в нормални условия по време на излитане, набиране на височина или приземяване.

(4)

Навлизане в писта за излитане и кацане.

(5)

Напускане на писта за излитане и кацане.

(6)

Всеки полет, извършен с въздухоплавателно средство, негодно за полет или с незавършена подготовка за полет, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(7)

Непреднамерен полет при приборни метеорологични условия (IMC) на въздухоплавателно средство, което не е сертифицирано съгласно ППП (правила за полети по прибори), или чийто пилот не е квалифициран за полет по прибори, в резултат на което е било застрашено или би могло да бъде застрашено въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(8)

Непреднамерено изпускане на товар (3).

1.2.   Технически събития

(1)

Необичайно силни вибрации (например: вибрации на елероните, руля за височина или витлата).

(2)

Всеки случай на неправилно функциониране или прекъсване на връзката с елементи за управление на полета.

(3)

Отказ или сериозно увреждане на конструкцията на въздухоплавателното средство.

(4)

Загуба на елемент от конструкцията или инсталацията на въздухоплавателното средство по време на полет.

(5)

Отказ на двигател, ротор, витло, горивна система или друга основна система.

(6)

Изтичане на флуид, довело до опасност от пожар или възможно опасно отлагане върху конструкцията на въздухоплавателното средство, неговите системи или оборудване, или до риск за лицата на борда.

1.3.   Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (АНО) и управлението на въздушното движение (УВД)

(1)

Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (например: предоставяне на неправилно обслужване, противоречива информация или отклоняване от разрешение), което е застрашило или би могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(2)

Нарушаване на въздушното пространство.

1.4.   Аварийни и други критични ситуации

(1)

Събитие, водещо до издаване на аварийно повикване.

(2)

Пожар, експлозия, дим, токсични газове или токсични изпарения във въздухоплавателното средство.

(3)

Загуба на работоспособност на пилота, в следствие на която той не може да изпълнява задълженията си.

1.5.   Външна среда и метеорология

(1)

Сблъсък, на земята или във въздуха, с друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (4).

(2)

Опасно сближаване, на земята или във въздуха, с друго въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (4).

(3)

Сблъсък с диво животно, включително с птица, водещ до повреда на въздухоплавателното средство, или до загуба или неправилно функциониране на основен елемент от обслужването.

(4)

Смущения на въздухоплавателното средство посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(5)

Удар от мълния, водещ до повреда на въздухоплавателното средство или загуба на някои негови функции.

(6)

Попадане в силна турбуленция, довело до нараняване на лица на борда на въздухоплавателното средство или до необходимост от проверка на въздухоплавателното средство след полет в условия на турбуленции.

(7)

Обледеняване, включително обледеняване на карбуратора, което е застрашило или би могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

2.   ПЛАНЕРИ

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

2.1.   Въздушни операции

(1)

Непреднамерена загуба на контрол

(2)

Събитие, при което пилотът на планера не е бил в състояние да освободи кабела на лебедката или въздушното теглително въже и е трябвало да го направи посредством аварийни процедури.

(3)

Всяко освобождаване на кабела на лебедката или въздушното теглително въже, ако освобождаването е застрашило или е могло да застраши въздухоплавателното средство, лицата на борда или други лица.

(4)

В случай на мотопланер, отказ на двигател по време на излитане.

(5)

Всеки полет, извършен с планер, негоден за полет или с незавършена подготовка за полет, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени планерът, лицата на борда или други лица.

2.2.   Технически събития

(1)

Необичайно силни вибрации (например: вибрации на елероните, руля за височина или витлата).

(2)

Всеки случай на неправилно функциониране или прекъсване на връзката с елементи за управление на полета.

(3)

Отказ или сериозно увреждане на конструкцията на планера.

(4)

Загуба на елемент от конструкцията или инсталацията на планера по време на полет.

2.3.   Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (АНО) и управлението на въздушното движение (УВД)

(1)

Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (например: предоставяне на неправилно обслужване, противоречива информация или отклоняване от разрешение), в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени планерът, лицата на борда или други лица.

(2)

Нарушения на въздушното пространство.

2.4.   Аварийни и други критични ситуации

(1)

Събитие, водещо до издаване на аварийно повикване.

(2)

Всяка ситуация, в която няма безопасна зона за кацане на разположение.

(3)

Пожар, експлозия, дим, или токсични газове или изпарения в планера.

(4)

Загуба на работоспособност на пилота, в следствие на която той не може да изпълнява задълженията си.

2.5.   Външна среда и метеорология

(1)

Сблъсък, на земята или във въздуха, с въздухоплавателно средство, елемент на терена или препятствие (5).

(2)

Опасно сближаване, на земята или във въздуха, с въздухоплавателно средство, елемент на терена или препятствие (5).

(3)

Смущения на планера посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(4)

Удар от мълния, водещ до повреда на планера или загуба на някои негови функции.

3.   ПО-ЛЕКИ ОТ ВЪЗДУХА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ (БАЛОНИ И ДИРИЖАБЛИ)

Забележка: Структурата на настоящия раздел е избрана така, че съответните събития са свързани с категориите дейности, при които те обичайно (въз основа на събрания опит) се наблюдават, с цел да се улесни докладването на тези събития. Този начин на представяне обаче не означава, че събитията не трябва да бъдат докладвани, в случай че възникнат извън категорията дейности, с които са свързани в списъка.

3.1.   Въздушни операции

(1)

Всеки полет, извършен с по-лек от въздуха летателен апарат, негоден за полет или с незавършена подготовка за полет, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.

(2)

Непреднамерено трайно изгасване на запалителния пламък.

3.2.   Технически събития

(1)

Отказ на част или елемент от следния списък: потапящата тръба на горивен цилиндър, ролка на обвивката, управляващо въже, привързващо въже, вентил, теч на запечатания вентил на горелката, теч на запечатания вентил на горивния цилиндър, карабина, повреда на горивопровода, вентил за балонния газ, обвивка или балонет, вентилатор, клапан за намаляване на налягането (балони, използващи по-лек от въздуха газ), лебедка (привързани балони, използващ по-лек от въздуха газ).

(2)

Значително изтичане или загуба на балонен газ (например: порьозност, разместване във вентила за балонния газ).

3.3.   Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (АНО) и управлението на въздушното движение (УВД)

(1)

Взаимодействие с аеронавигационното обслужване (например: предоставяне на неправилно обслужване, противоречива информация или отклоняване от разрешение), в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.

(2)

Нарушаване на въздушното пространство.

3.4.   Аварийни и други критични ситуации

(1)

Събитие, водещо до издаване на аварийно повикване.

(2)

Пожар, експлозия, дим или токсични изпарения в по-лек от въздуха летателен апарат (с изключение на продуктите от нормалната работа на горелката).

(3)

Изхвърляне на пътници от коша или гондолата на по-лек от въздуха летателен апарат.

(4)

Загуба на работоспособност на пилота, в следствие на която той не може да изпълнява задълженията си.

(5)

Непреднамерено повдигане във въздуха или повличане на наземен екипаж, водещо до смърт или нараняване на лица.

3.5.   Външна среда и метеорология

(1)

Сблъсък или опасно сближаване, на земята или във въздуха, с въздухоплавателно средство, с терена или препятствие (6), в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.

(2)

Смущения на по-лек от въздуха летателен апарат посредством огнестрелни оръжия, фойерверки, летящи хвърчила, лазерни лъчи, мощни лазерни светлинни източници, дистанционно управляеми летателни системи, модели на въздухоплавателни средства или други подобни средства.

(3)

Неочаквано попадане в неблагоприятни метеорологични условия, в резултат на което са били застрашени или биха могли да бъдат застрашени по-лекият от въздуха летателен апарат, лицата на борда или други лица.


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 г. за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

(2)  Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).

(3)  Тази точка се отнася само до търговски операции по смисъла на член 3, буква и) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(5)  Под препятствие се разбира също превозно средство.

(6)  Под препятствие се разбира също превозно средство.


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1019 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 на Съвета за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета от 5 ноември 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

А.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на телове от неръждаеми стомани, съдържащи тегловно:

2,5 % или повече никел, различни от телове, съдържащи тегловно 28 % или повече, но не повече от 31 % никел и 20 % или повече, но не повече от 22 % хром,

по-малко от 2,5 % никел, различни от телове, съдържащи тегловно 13 % или повече, но не повече от 25 % хром и 3,5 % или повече, но не повече от 6 % алуминий,

класирани понастоящем в кодове по КН 7223 00 19 и 7223 00 99 и с произход от Индия („разглеждания продукт“).

(2)

При разследването, което доведе до налагането на окончателно антидъмпингово мито, голям брой производители износители от Индия оказаха съдействие. В резултат на това Европейската комисия („Комисията“) изготви извадка от индийски производители износители, които да бъдат разследвани.

(3)

Съветът наложи индивидуални митнически ставки върху вноса на разглеждания продукт в размер от 0 % до 12,5 % за дружествата, включени в извадката, и среднопретеглено мито от 5 % за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката.

(4)

Съветът също така наложи приложимо в национален мащаб мито в размер на 12,5 % за всички други дружества, които не са заявили интереса си или не са съдействали при разследването.

(5)

В член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 се предвижда, че когато нов производител износител от Индия представи на Комисията достатъчно доказателства:

а)

че не е изнасял разглеждания продукт за Съюза през периода, на който се основават мерките, т.е. периода от 1 април 2011 г. до 31 март 2012 г. („разследвания период“);

б)

че не е свързан с износител или производител, който е обект на антидъмпинговите мерки, наложени с посочения регламент; както и

в)

че или действително е изнасял разглеждания продукт за Съюза след разследвания период, или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество от разглеждания продукт за Съюза след разследвания период,

тогава член 1, параграф 2 от посочения регламент може да бъде изменен, като на новия производител износител се предостави митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, т.е. среднопретегленото мито от 5 %.

Б.   ИСКАНЕ ОТ НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ

(6)

Индийските дружества Superon Schweisstechnik India Ltd. („първият заявител“) и Anand ARC Ltd. („вторият заявител“) поискаха да им бъде предоставена митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката („третиране като нов производител износител“ или „ТНПИ“).

(7)

Беше направено проучване, за да се определи дали заявителите отговарят на критериите за предоставяне на ТНПИ, изложени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013.

(8)

На заявителите бе изпратен въпросник с искане да представят доказателства, че отговарят на всички критерии, изложени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013.

(9)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима, с цел да определи дали заявителите отговарят на трите критерия за предоставяне на ТНПИ. Бяха извършени проверки на място в помещенията на:

Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon,

Anand ARC Ltd., Mumbai.

(10)

Първият заявител представи достатъчно доказателства, че отговаря на трите критерия, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013. Първият заявител в действителност успя да докаже:

i)

че не е изнасял разглеждания продукт за Съюза през периода от 1 април 2011 г. до 31 март 2012 г.;

ii)

че не е свързан с никой от износителите или производителите в Индия, които са обект на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013; както и

iii)

че действително е изнесъл значително количество — 30 тона, от разглеждания продукт за Съюза, считано от октомври 2012 г.;

и поради това може да му бъде определена митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, т.е. 5 %, в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕО) № 1106/2013, и заявителят следва да се добави към списъка на индийските производители износители, които не са включени в извадката.

(11)

Вторият заявител обаче не отговаря на първия критерий, тъй като е изнасял разглеждания продукт за Съюза по време на разследвания период. По тази причина искането му за ТНПИ беше отхвърлено.

(12)

Комисията информира заявителите и промишлеността на Съюза за горепосочените констатации и им даде възможност да представят своите коментари. Един производител износител поиска решението да се прилага с обратна сила. Такава възможност обаче не е предвидена в настоящата процедура и производителят износител беше съответно уведомен за това. Не бяха получени други коментари.

(13)

Необходимо е да се зададе нов допълнителен код по ТАРИК (B997) за първия заявител. Единствено по технически причини, свързани с ТАРИК, с настоящия регламент следва да се измени Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 на Съвета (3), като се зададе същият допълнителен код по ТАРИК (B997) на първия заявител.

(14)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49 на Комисията (4) е приет, без да се получи становището на комитета, учреден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент. Поради това, за да се гарантира правната сигурност и да се защитят оправданите правни очаквания, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49 следва да бъде отменен, а съдържанието му — прието отново с правно действие от влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49.

(15)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 се изменя, както следва:

а)

Допълнителният код по ТАРИК „B781“, посочен в таблицата в член 1, параграф 2, се заменя с формулировката „вж. приложението“.

б)

Приложението се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Вписването „B999“ в таблицата в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 се заменя със следното: „B999 (за Superon Schweisstechnik India Ltd., Gurgaon, Haryana, Индия, допълнителният код по ТАРИК е B997)“.

Член 3

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49 се отменя, считано от 16 януари 2015 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Правното му действие започва от 16 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 298, 8.11.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 на Съвета от 2 септември 2013 г. за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 240, 7.9.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/49 на Комисията от 14 януари 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 861/2013 на Съвета за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 9, 15.1.2015 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие индийски производители износители, които не са включени в извадката:

Наименование на дружеството

Град

Допълнителен код по ТАРИК

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharashtra

B781

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

B781

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

B781

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajasthan

B781

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Mukand Ltd.

Thane

B781

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat

B781

Superon Schweisstechnik India Ltd.

Gurgaon, Haryana

B997


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1020 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2015 година

за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за кокошки носачки и второстепенни видове домашни птици за производство на яйца (притежател на разрешението Kemin Europa N.V.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за нова употреба на препарата Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за кокошки носачки и второстепенни видове домашни птици за производство на яйца, която следва да се класифицира в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Препаратът от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“, беше разрешен за десет години като фуражна добавка за пилета за угояване с Регламент (ЕС) № 107/2010 на Комисията (2), за пилета, отглеждани за кокошки носачки, патици за угояване, пъдпъдъци, фазани, яребици, токачки, гълъби, гъски за угояване и щрауси с Регламент за изпълнение (ЕС) № 885/2011 на Комисията (3), за отбити прасенца и отбити животни от семейство свине (Suidae), различни от домашни свине (Sus scrofa domesticus), с Регламент за изпълнение (ЕС) № 306/2013 на Комисията (4) и за пуйки за угояване и пуйки, отглеждани за разплод, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 787/2013 на Комисията (5).

(5)

В становището си от 11 декември 2014 г. (6) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и хората, нито върху околната среда. Той заключи също така, че има определени доказателства за благоприятно въздействие на добавката върху производството на яйца при кокошките носачки. Това заключение може да се разшири към второстепенните видове домашни птици за производство на яйца. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на препарата от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент (ЕС) № 107/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 г. относно разрешителното за използване на Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.) (ОВ L 36, 9.2.2010 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 885/2011 на Комисията от 5 септември 2011 г. относно разрешаването на Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, патици за угояване, пъдпъдъци, фазани, яребици, токачки, щрауси, гълъби, гъски за угояване и щрауси (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.) (ОВ L 229, 6.9.2011 г., стр. 3).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 306/2013 на Комисията от 2 април 2013 г. относно разрешителното за използването на препарат от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) за отбити прасенца и отбити животни от семейство свине (Suidae), различни от домашни свине (Sus scrofa domesticus) (притежател на разрешителното — Kemin Europa N.V.) (ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 5).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 787/2013 на Комисията от 16 август 2013 г. за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за пуйки за угояване и пуйки, отглеждани за разплод (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.) (ОВ L 220, 17.8.2013 г., стр. 15).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(1):3970.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „стабилизатори на чревната флора“.

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), съдържащ минимум 1 × 1010 CFU/g добавка

Твърдо състояние

Характеристика на активното вещество:

Жизнеспособни спори на Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

Метод за анализ  (1)

Преброяване: метод на разстилане с триптон-соев агар, с предварително подгряване на фуражните проби.

Идентификация: метод на пулсова гел електрофореза (PFGE).

Кокошки носачки

Второстепенни видове домашни птици за производство на яйца

1 × 108

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

20.7.2025 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1021 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,9

MK

33,7

ZZ

70,6

0707 00 05

MK

20,6

TR

106,1

ZZ

63,4

0709 93 10

TR

122,9

ZZ

122,9

0805 50 10

AR

124,3

BO

143,4

TR

102,0

ZA

160,8

ZZ

132,6

0808 10 80

AR

169,6

BR

101,4

CL

129,4

NZ

141,7

US

148,6

ZA

120,0

ZZ

135,1

0809 10 00

TR

263,1

ZZ

263,1

0809 29 00

TR

340,5

US

581,4

ZZ

461,0


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1022 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2015 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към количествата, за които се отнасят подадените за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г. заявления за права за внос, в рамките на тарифната квота за замразено говеждо и телешко месо, открита по силата на Регламент (ЕО) № 431/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 188, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията (2) бе открита годишна тарифна квота за внос на продукти от месо от едър рогат добитък.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за права за внос, подадени за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г., са по-високи от наличните количества. Поради това следва да се определи до каква степен може да се предоставят права за внос, като се установи коефициентът на разпределение, приложим към заявените количества, изчислен съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3) във връзка с член 7, параграф 2 от посочения регламент.

(3)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По отношение на количествата, за които се отнасят подадените по силата на Регламент (ЕО) № 431/2008 заявления за права за внос за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г., се прилага коефициентът на разпределение, посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 431/2008 на Комисията от 19 май 2008 г. за откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202 и продукти, включени в код по КН 0206 29 91 (ОВ L 130, 20.5.2008 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Коефициент на разпределение — заявления, подадени за периода от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2016 г.

(в %)

09.4003

27,836632


РЕШЕНИЯ

30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/29


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1023 НА СЪВЕТА

от 15 юни 2015 година

за разрешаване на определени държави-членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 3 във връзка с член 218 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е определил като една от своите цели насърчаване на защитата на правата на детето, както е посочено в член 3 от Договора за Европейския съюз. Мерките за закрила на децата срещу незаконно прехвърляне или задържане са съществен елемент от тази политика.

(2)

Съюзът прие Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета (2) (регламент „Брюксел IIa“), който има за цел да закриля децата от вредните последици от незаконното им прехвърляне или задържане и да въведе процедури за осигуряване на незабавното им връщане в държавата на обичайно пребиваване, както и да осигури защита на правото на лични отношения и правото на упражняване на родителски права.

(3)

Регламент (ЕО) № 2201/2003 допълва и подсилва разпоредбите на Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца („Хагската конвенция от 1980 г.“), която установява на международно равнище система за задължения и сътрудничество между договарящите държави и между централните органи и има за цел осигуряването на незабавното връщане на незаконно прехвърлени или задържани деца.

(4)

Всички държави — членки на Съюза, са страни по Хагската конвенция от 1980 г.

(5)

Съюзът насърчава трети държави да се присъединят към Хагската конвенция от 1980 г. и подпомага правилното прилагане на Хагската конвенция от 1980 г., като участва заедно с държавите-членки inter alia в специалните комисии, редовно организирани от Хагската конференция по международно частно право.

(6)

Може да се счита, че една обща правна рамка, приложима между държавите — членки на Съюза, и трети държави, предлага най-доброто решение в деликатни случаи на международно отвличане на деца.

(7)

Хагската конвенция от 1980 г. гласи, че тя се прилага между присъединяващата се държава и договарящите държави, които направят декларация, че приемат присъединяването ѝ.

(8)

Хагската конвенция от 1980 г. не позволява на регионални организации за икономическа интеграция като Съюза да стават страни по нея. Следователно Съюзът не може да се присъедини към Конвенцията, нито да депозира декларация за приемане на присъединяваща се държава.

(9)

Съгласно Становище 1/13 на Съда на Европейския съюз декларациите за приемане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. попадат в сферата на изключителната външна компетентност на Съюза.

(10)

Андора депозира своя инструмент за присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. на 6 април 2011 г. Посочената конвенция влезе в сила за Андора на 1 юли 2011 г.

(11)

Няколко държави-членки вече са приели присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 1980 г. Оценката на положението в Андора доведе до заключението, че държавите-членки, които още не са приели присъединяването на Андора, могат да приемат, в интерес на Съюза, присъединяването на Андора при условията на Хагската конвенция от 1980 г.

(12)

Поради това държавите-членки, които още не са приели присъединяването на Андора, следва да бъдат упълномощени да депозират своите декларации за приемане, в интерес на Съюза, на присъединяването на Андора в съответствие с условията, изложени в настоящото решение. Кралство Белгия, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Словашката република и Република Финландия, които вече са приели присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 1980 г., не следва да депозират нови декларации за приемане, тъй като съществуващите декларации остават валидни по силата на международното публично право.

(13)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани от Регламент (ЕО) № 2201/2003 и участват в приемането и прилагането на настоящото решение.

(14)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите-членки, които все още не са го направили, се упълномощават да приемат, в интерес на Съюза, присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца („Хагската конвенция от 1980 г.“).

2.   Тези държави-членки депозират не по-късно от 16 юни 2016 г. декларация за приемане, в интерес на Съюза, на присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 1980 г., формулирана както следва:

[Пълно наименование на ДЪРЖАВАТА-ЧЛЕНКА] декларира, че приема присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1023 на Съвета“.

3.   Всяка държава-членка информира Съвета и Комисията за депозирането на своята декларация за приемане на присъединяването на Андора и съобщава на Комисията текста на декларацията в двумесечен срок от депозирането ѝ.

Член 2

Държавите-членки, които депозират своите декларации за приемане на присъединяването на Андора към Хагската конвенция от 1980 г. преди датата на приемане на настоящото решение, не правят нови декларации.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящото решение са всички държави-членки с изключение на Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Словашката република и Република Финландия.

Съставено в Люксембург на 15 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

Dz. RASNAČS


(1)  Становище от 11 февруари 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/32


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1024 НА СЪВЕТА

от 15 юни 2015 година

за разрешаване на определени държави членки да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 81, параграф 3 във връзка с член 218 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е определил като една от своите цели насърчаването на защитата на правата на детето, както е посочено в член 3 от Договора за Европейския съюз. Мерките за закрила на децата срещу незаконно прехвърляне или задържане са съществен елемент от тази политика.

(2)

Съюзът прие Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета (2) (регламент „Брюксел IIa“), който има за цел да закриля децата от вредните последици от незаконното им прехвърляне или задържане и да въвежда процедури за осигуряване на незабавното им връщане в държавата на обичайно пребиваване, както и да осигурява защита на правото на лични отношения и правото на упражняване на родителски права.

(3)

Регламент (ЕО) № 2201/2003 допълва и подсилва разпоредбите на Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца („Хагската конвенция от 1980 г.“), която установява на международно равнище система за задължения и сътрудничество между договарящите държави и между централните органи и има за цел осигуряването на незабавното връщане на незаконно прехвърлени или задържани деца.

(4)

Всички държави — членки на Съюза, са страни по Хагската конвенция от 1980 г.

(5)

Съюзът насърчава трети държави да се присъединят към Хагската конвенция от 1980 г. и подпомага правилното прилагане на Хагската конвенция от 1980 г., като участва заедно с държавите членки inter alia в специалните комисии, редовно организирани от Хагската конференция по международно частно право.

(6)

Една обща правна рамка, приложима между държавите — членки на Съюза, и трети държави, може да се счита, че предлага най-доброто решение в деликатни случаи на международно отвличане на деца.

(7)

Хагската конвенция от 1980 г. гласи, че тя се прилага между присъединяващата се държава и договарящите държави, които направят декларация, че приемат присъединяването ѝ.

(8)

Хагската конвенция от 1980 г. не позволява на регионални организации за икономическа интеграция като Съюза да стават страни по нея. Следователно Съюзът не може да се присъедини към Конвенцията, нито да депозира декларация за приемане на присъединяваща се държава.

(9)

Съгласно Становище 1/13 на Съда на Европейския съюз декларации за приемане по силата на Хагската конвенция от 1980 г. попадат в сферата на изключителната външна компетентност на Съюза.

(10)

Сингапур депозира своя инструмент за присъединяване към Хагската конвенция от 1980 г. на 28 декември 2010 г. Посочената конвенция влезе в сила за Сингапур на 1 март 2011 г.

(11)

Няколко държави членки вече са приели присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г. Оценката на положението в Сингапур доведе до заключението, че държавите членки, които още не са приели присъединяването на Сингапур, могат да приемат, в интерес на Съюза, присъединяването на Сингапур при условията на Хагската конвенция от 1980 г.

(12)

Поради това държавите членки, които още не са приели присъединяването на Сингапур, следва да бъдат упълномощени да депозират своите декларации за приемане, в интерес на Съюза, на присъединяването на Сингапур в съответствие с условията, изложени в настоящото решение. Кралство Белгия, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Словашката република и Кралство Швеция, които вече са приели присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г., не следва да депозират нови декларации за приемане, тъй като съществуващите декларации остават валидни по силата на международното публично право.

(13)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани от Регламент (ЕО) № 2201/2003 и участват в приемането и прилагането на настоящото решение.

(14)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите членки, които все още не са го направили, се упълномощават да приемат, в интерес на Съюза, присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца („Хагската конвенция от 1980 г.“).

2.   Тези държави членки депозират не по-късно от 16 юни 2016 г. декларация за приемане, в интерес на Съюза, на присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г., формулирана, както следва:

„[Пълно наименование на ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА] декларира, че приема присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1024 на Съвета“.

3.   Всяка държава членка информира Съвета и Комисията за депозиране на своята декларация за приемане на присъединяването на Сингапур и съобщава на Комисията текста на декларацията в двумесечен срок от депозирането ѝ.

Член 2

Държавите членки, които депозират своите декларации за приемане на присъединяването на Сингапур към Хагската конвенция от 1980 г. преди датата на приемане на настоящото решение, не правят нови декларации.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящото решение са всички държави членки с изключение на Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Словашката република и Кралство Швеция.

Съставено в Люксембург на 15 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

Dz. RASNAČS


(1)  Становище от11 февруари 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/35


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1025 НА СЪВЕТА

от 19 юни 2015 година

за отмяна на Решение 2013/319/ЕС относно наличието на прекомерен дефицит в Малта

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Въз основа на препоръка, отправена от Комисията, с Решение 2013/319/ЕС (1) Съветът реши, че в Малта е налице прекомерен бюджетен дефицит. Съветът отбеляза, че дефицитът по консолидирания държавен бюджет в Малта е достигнал 3,3 % от БВП през 2012 г., надвишавайки по този начин заложената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП, а същевременно брутният консолидиран държавен дълг е бил над посочената в Договора референтна стойност от 60 % от БВП. Съветът отбеляза също, че след коригирането на прекомерния си дефицит през 2012 г. (2) Малта не е постигнала достатъчен напредък по отношение на спазването на целевия показател за намаляване на дълга и поради това не е изпълнила изискванията в рамките на преходния период (3).

(2)

На 21 юни 2013 г. в съответствие с член 126, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 и по препоръка на Комисията Съветът отправи препоръка към Малта за преодоляване на прекомерния дефицит най-късно до 2014 г. Препоръката бе публично оповестена.

(3)

В съответствие с член 4 от Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за Европейския съюз и ДФЕС, Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на посочения протокол държавите членки предоставят данни за бюджетния дефицит и държавния дълг, както и за други свързани с тях показатели два пъти годишно — до 1 април и до 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) 479/2009 на Съвета (4).

(4)

Съветът трябва да вземе решение за отмяна на решение за наличие на прекомерен дефицит въз основа на предоставените данни. Същевременно решенията за наличие на прекомерен дефицит трябва да се отменят само ако прогнозите на Комисията сочат, че през прогнозния период дефицитът няма да превиши референтната стойност от 3 % от БВП (5); и съотношението на дълга съответства на ориентирания към бъдещето елемент на целевия показател по отношение на дълга.

(5)

След уведомлението, изпратено от Малта през април 2015 г., и въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2009, програмата за стабилност и прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. се налагат следните заключения:

След като през 2012 г. отбеляза най-високата си стойност от 3,6 % от БВП, дефицитът по консолидирания държавен бюджет намаля през 2013 г. до 2,6 %, за да достигне 2,1 % от БВП през 2014 г. Намаляването на дефицита през 2014 г. се дължи главно на подобрение на цикличните условия и на бюджетните мерки, които доведоха до значително нарастване на текущите приходи (с 2,5 % от БВП), което компенсира изцяло и надхвърли нарастването на текущите разходи (с 0,8 % от БВП), както и на нетните капиталови разходи (с 0,1 % от БВП), което се обяснява с по-високата степен на усвояване на средства от фондовете на ЕС.

Според Програмата за стабилност за 2015—2018 г., представена от малтийското правителство на 30 април 2015 г., през 2015 г. се планира дефицитът да намалее до 1,6 % от БВП,а през 2016 г. да спадне до 1,1 % от БВП. В прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. се предвижда дефицитът да възлиза на 1,8 % от БВП през 2015 г. и 1,5 % от БВП през 2016 г. Следователно се очаква през прогнозния период дефицитът да се задържи под определената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП.

През периода 2013—2014 г. структурното салдо, т.е. салдото по консолидирания държавен бюджет, коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, минус еднократните и другите временни мерки, се е подобрило с 1,3 % от БВП.

Съотношението на дълга към БВП нарасна от 67,4 % от БВП през 2012 г. до 69,2 % от БВП през 2013 г. вследствие на корекцията наличности-потоци, водеща до временно нарастване на дълга. След това въпросното съотношение намаля до 68,0 % от БВП през 2014 г. Очаква се брутният държавен дълг да продължи да се понижава до 65,4 % от БВП през 2016 г. също благодарение на оптимистичния макроикономически сценарий. Спазването на ориентираното към бъдещето правило за дълга е осигурено през 2014 г.

(6)

От 2015 г., т.е. годината след корекцията на прекомерния дефицит, по отношение на Малта се прилага превантивната част на Пакта за стабилност и растеж и тя следва да напредва с подходящ темп към постигане на средносрочната бюджетна цел, включително като спазва целевия показател за разходите и съблюдава критерия за дълга по член 2, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1467/97. В тази връзка изглежда, че съществува риск от известно отклонение от изискваната корекция от 0,6 % от БВП за постигане на средносрочната бюджетна цел както през 2015 г., така и през 2016 г. През 2015 г. се очаква подобряването на структурното салдо да бъде с 0,1 % от БВП под изискваното. Въпреки че предвидената за 2016 г. корекция е в съответствие с изискването, съществува риск от известно отклонение през 2015 г. и 2016 г., разглеждани заедно. Поради това ще са необходими допълнителни мерки през 2015 г. и 2016 г.

(7)

Съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС решенията на Съвета за наличието на прекомерен дефицит се отменят, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(8)

По мнение на Съвета прекомерният дефицит в Малта е бил коригиран, поради което Решение 2013/319/ЕС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Въз основа на цялостната оценка прекомерният дефицит в Малта се счита за коригиран.

Член 2

Решение 2013/319/ЕС се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Малта.

Съставено в Люксембург на 19 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

J. REIRS


(1)  Решение 2013/319/ЕС на Съвета от 21 юни 2013 г. относно наличието на прекомерен дефицит в Малта (ОВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 52).

(2)  Данните за дефицита по консолидирания държавен бюджет и консолидирания държавен дълг за 2012 г. бяха впоследствие коригирани — съответно на 3,6 % и 67,4 % от БВП.

(3)  След прекратяването на ППД през декември 2012 г., в съответствие с Пакта за стабилност и растеж, Малта се възползва от тригодишен преходен период, започващ през 2012 г., през който да постигне целевия показател за намаляване на дълга. Изискванията по време на преходния период са установени в член 2, параграф 1а, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6) и допълнително разяснени в „Подробните указания за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и насоките относно формата и съдържанието на програмите за стабилност и за конвергенция“ от 3 септември 2012 г. (вж.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf). Въпреки изискваната за 2012 г. минимална линейна структурна корекция (MLSA) в размер на 0,4 процентни пункта от БВП структурният дефицит се влоши с 0,5 процентни пункта от БВП през 2012 г.

(4)  Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1).

(5)  Съгласно Подробните указания за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и насоките относно формата и съдържанието на програмите за стабилност и за конвергенция.


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/37


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1026 НА СЪВЕТА

от 19 юни 2015 година

за отмяна на Решение 2009/589/ЕО относно наличието на прекомерен дефицит в Полша

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Въз основа на препоръка, отправена от Комисията, на 7 юли 2009 г. с Решение 2009/589/ЕО на Съвета (1) Съветът реши в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО), че в Полша е налице прекомерен дефицит.

(2)

На същата дата в съответствие с член 104, параграф 7 от ДЕО и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета (2) и по препоръка на Комисията Съветът отправи препоръка към Полша за преодоляване на прекомерния дефицит до 2012 г.

(3)

На 21 юни 2013 г. Съветът излезе със заключение, че Полша е предприела ефективни действия, но след приемането на първоначалната препоръка са настъпили неочаквани неблагоприятни икономически събития със значими отрицателни последици за публичните финанси. Поради това въз основа на препоръка, отправена от Комисията, Съветът реши, че са изпълнени предвидените в член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1467/97 условия, и прие нова препоръка относно Полша съгласно член 126, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) с оглед преодоляване на прекомерния дефицит до края на 2014 г. (3).

(4)

На 10 декември 2013 г. Съветът реши съгласно член 126, параграф 8 от ДФЕС, че Полша не е предприела ефективни действия в съответствие с препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. за коригиране на прекомерния дефицит до 2014 г. (4), и прие нова препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, с която препоръча на Полша да преодолее прекомерния дефицит до 2015 г. (5). В препоръката си Съветът препоръча на Полша да постигне номинален дефицит от 4,8 % от БВП през 2013 г., 3,9 % от БВП през 2014 г. и 2,8 % от БВП през 2015 г. (като се изключи ефектът от прехвърлянето на активите от втория стълб на пенсионната система). Въз основа на макроикономическата прогноза, залегнала в препоръката на Съвета, това съответстваше на подобрение на структурното салдо с 1 % от БВП през 2014 г. и с 1,2 % от БВП през 2015 г. На Полша бе препоръчано също така да приложи стриктно вече оповестените и приети от нея мерки, като ги съчетае с допълнителни мерки, за да се осигури устойчива корекция на прекомерния дефицит до 2015 г. На Полша бе даден срок до 15 април 2014 г. да докладва относно предприетите действия за изпълнение на тази препоръка.

(5)

На 2 юни 2014 г. Комисията заключи, че към момента не са необходими допълнителни стъпки по процедурата за прекомерен дефицит.

(6)

В съответствие с член 4 от Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на посочения протокол държавите членки предоставят данни за бюджетния дефицит и държавния дълг, както и за други свързани с тях показатели два пъти годишно — до 1 април и до 1 октомври, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета (6).

(7)

Съветът трябва да вземе решение за отмяна на решение за наличие на прекомерен дефицит въз основа на предоставените данни. Същевременно дадено решение за наличие на прекомерен дефицит следва да се отмени само ако прогнозите на Комисията сочат, че през прогнозния период дефицитът няма да превиши референтната стойност от 3 % от БВП (7); и съотношението на дълга съответства на ориентирания към бъдещето елемент на целевия показател по отношение на дълга.

(8)

Освен това, в съответствие с Пакта за стабилност и растеж следва да бъде обърнато надлежно внимание върху цялостните реформи в пенсионната система, въвеждащи многостълбова система, която включва задължителен стълб на финансиране на капиталов принцип.

(9)

След уведомлението, изпратено от Полша през април 2015 г., и въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 479/2015, програмата за конвергенция и прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. се налагат следните заключения:

През 2014 г. дефицитът по консолидирания държавен бюджет е достигнал 3,2 % от БВП. Тъй като тази стойност може да бъде смятана за близка до референтната стойност, а съотношението на дълга към БВП на Полша е сведено по устойчив начин под референтната стойност от 60 % от БВП, по отношение на Полша може да бъдат приложени разпоредбите относно цялостните реформи в пенсионната система по член 2, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1467/97. Цялостната реформа на пенсионната система на Полша от 1999 г. бе отменена чрез закон, приет през декември 2013 г. Въз основа на тази отмяна част от активите, натрупани в частни, финансирани на капиталов принцип пенсионни фондове (съставляващи втория стълб на пенсионната система на Полша), бяха прехвърлени към обществената схема за социална сигурност (първия стълб на пенсионната система на Полша). Освен това вторият стълб на пенсионната система загуби своята всеобхватност, т.е. участието в него вече не е задължително. В резултат на това отмяната през 2013 г. сложи край на системния характер на реформата от 1999 г. До края на юли 2014 г. обаче социалноосигурителните вноски на всички участници продължаваха да се насочват към втория стълб. Тези вноски представляват нетни разходи за цялостната реформа на пенсионната система от 1999 г. и трябва да бъдат отчетени, когато се оценява корекцията на прекомерния дефицит. Общите преки нетни разходи за периода януари—юли 2014 г. се оценяват на 0,4 % от БВП, т.е. размерът им е достатъчен, за да обясни излизането на дефицита по консолидирания държавен бюджет над референтната стойност по Договора от 3 % от БВП през 2014 г.

В Програмата за конвергенция, представена от полското правителство на 30 април 2015 г., е заложен целеви дефицит в размер на 2,7 % от БВП през 2015 г. и 2,3 % от БВП през 2016 г. В прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. се предвижда дефицитът да възлиза на 2,8 % от БВП през 2015 г. и 2,6 % от БВП през 2016 г. при допускане, че няма да има промяна в провежданата политика. Следователно се очаква през прогнозния период дефицитът да се задържи под определената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП.

По оценки на Комисията структурното салдо, т.е. салдото по консолидирания държавен бюджет, коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл, минус еднократните и другите временни мерки, се е подобрило с 0,9 % от БВП през 2014 г.

Брутният консолидиран държавен дълг е бил в размер на 50,1 % през 2014 г. В прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. се предвижда брутният консолидиран държавен дълг да възлиза на 50,9 % от БВП през 2015 г. и на 50,8 % от БВП през 2016 г., т.е. под референтната стойност от 60 % от БВП.

(10)

От 2015 г., т.е. годината след корекцията на прекомерния дефицит, по отношение на Полша се прилага превантивната част на Пакта за стабилност и растеж и тя следва да напредва с подходящ темп към постигане на средносрочната бюджетна цел, включително като спазва целевия показател за разходите. Според прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. се очаква подобрение на структурното салдо с 0,2 % от БВП както през 2015 г., така и през 2016 г., при допускане, че няма да има промяна в провежданата политика. Въз основа на цялостната оценка се предвижда Полша да постигне изискваната корекция към постигане на средносрочната бюджетна цел през 2015 г., при условие че нарастването на нетните разходите остане под целевия показател. При все това съществува риск от известно отклонение от изискваната корекция през 2016 г., тъй като структурната корекция няма да достигне изискваното равнище през 2016 г., т.е. през тази година ще са необходими допълнителни мерки.

(11)

Съгласно член 126, параграф 12 от ДФЕС решенията на Съвета за наличието на прекомерен дефицит се отменят, когато по мнение на Съвета прекомерният дефицит в съответната държава членка е бил коригиран.

(12)

По мнение на Съвета прекомерният дефицит в Полша е бил коригиран и следователно Решение 2009/589/ЕО следва да бъде отменено.

(13)

Съветът припомня, че с цялостната реформа на пенсионната система от 1999 г. обществената пенсионна схема с дефинирани доходи бе заменена с тристълбова система, основаваща се на дефинирани вноски. Основната цел на реформата бе да се повиши устойчивостта на полската пенсионна система, особено с оглед на изключителните демографски предизвикателства, пред които е изправена Полша. С отмяната на цялостната реформа в края на 2013 г. бе засилена отново ролята на първия, публичен стълб, който, за разлика от втория стълб, не се финансира на капиталов принцип, а чрез условни дефинирани вноски. Въпреки краткосрочните бюджетни облекчения, които ще донесе отмяната на цялостната реформа от 1999 г., това няма да подобри дългосрочната устойчивост на публичните финанси, тъй като краткосрочният положителен ефект от по-високия размер на социалноосигурителните вноски и по-ниските лихвени плащания ще бъде компенсиран от по-високи бъдещи пенсионни плащания от обществения пенсионноосигурителен стълб. Като цяло, отмяната на цялостната реформа на пенсионната система от 1999 г. носи известни рискове за публичните финанси на Полша в дългосрочен план,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Въз основа на цялостната оценка прекомерният дефицит в Полша се счита за коригиран.

Член 2

Решение 2009/589/ЕО се отменя.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Люксембург на 19 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

J. REIRS


(1)  Решение 2009/589/ЕО на Съвета от 7 юли 2009 г. относно наличието на прекомерен дефицит в Полша (ОВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 46).

(2)  Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).

(3)  Препоръка на Съвета от 21 юни 2013 г. за преодоляване на съществуващия прекомерен бюджетен дефицит в Полша.

(4)  Решение 2013/758/ЕС на Съвета от 10 декември 2013 година с което се констатира, че Полша не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 21 юни 2013 г. (ОВ L 335, 14.12.2013 г., стр. 46).

(5)  Препоръка на Съвета от 2 декември 2013 г. за преодоляване на съществуващия прекомерен бюджетен дефицит в Полша.

(6)  Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1).

(7)  Съгласно „Подробните указания за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и насоките относно формата и съдържанието на програмите за стабилност и за конвергенция“ от 3 септември 2012 г., вж.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/40


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1027 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2015 година

относно правилата, приложими за националните експерти, командировани към генералния секретариат на Съвета, и за отмяна на Решение 2007/829/ЕО

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 240, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Командироването на експерти може да бъде от полза за Генералния секретариат на Съвета („ГСС“) при осъществяване на неговата мисия да подпомага Европейския съвет и Съвета съгласно член 235, параграф 4 и член 240, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) съответно, като му даде възможност да се възползва от техните познания и професионален опит на високо равнище, по-специално в областите, в които такова експертно знание не е на разположение в самия ГСС.

(2)

Обменът на професионален опит и знания в областта на европейските политики следва да бъде подкрепен посредством временното назначаване на експерти от публичния сектор на държавите членки (командировани национални експерти — „КНЕ“) или от публични междуправителствени организации („ПМО“).

(3)

Предвижда се, че КНЕ ще придобият знания по време на тяхното командироване в Генералния секретариат на Съвета, които ще им помогнат в изпълнението на техните задачи при бъдещите председателства на Съвета.

(4)

Правата и задълженията на експертите следва да гарантират, че те изпълняват своите задачи единствено в интерес на ГСС.

(5)

С оглед на временното естество на своите задачи и своя особен статут експертите не следва да поемат никоя от отговорностите, с които е натоварен ГСС в рамките на неговите публичноправни правомощия, определени от Договорите, освен когато в настоящото решение са предвидени дерогации.

(6)

Условията за наемане на работа на експерти следва да бъдат установени и да се прилагат независимо от произхода на бюджетните кредити, използвани за покриване на разходите.

(7)

Тъй като правилата, установени в настоящото решение, следва да заменят правилата, установени в Решение 2007/829/ЕО на Съвета (1), последното решение следва да бъде отменено, без това да засяга продължаването на прилагането му спрямо всички командировки, които са вече започнали към момента на влизане в сила на настоящото решение.

(8)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) измени Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Правилник за длъжностните лица“), и по-специално условията на труд, отпуските, както и изчисляването на надбавките, определени в приложение VII към него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.   Правилата, установени в настоящото решение, се прилагат за експерти, които отговарят на определените в член 2 условия, командировани са в ГСС в интерес на Европейския съвет и на Съвета и са:

а)

командировани национални експерти („КНЕ“), като това включва експерти, които са командировани:

i)

от публичната администрация на държавите членки, на национално или на регионално равнище;

ii)

при условие че ГСС разреши поотделно за всеки случай — от работодател, различен от публична администрация на държава членка, на национално или на регионално равнище, ако интересите на ГСС налагат въвеждането на специални експертни познания като временна мярка и в случай че работодателят:

е независим университет или научноизследователска организация, която не предвижда реализирането на печалби с цел разпределението им; или

е част от публичния сектор съгласно определението му в националното право на работодателя.

КНЕ могат да бъдат командировани без право на разходи („БПР“);

б)

експерти БПР от публична междуправителствена организация („ПМО“) (с изключение на органи на Съюза по смисъла на член 1а, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица), когато се изисква прехвърляне на специфични знания или експертни знания.

2.   Членове 18, 19 и 20 не се прилагат спрямо експерти БПР.

Член 2

Условия за командироване

За да се квалифицират за командироване в ГСС, експертите:

1)

са работили за своя работодател на постоянен или временен договор в продължение на поне 12 месеца преди тяхното командироване;

2)

остават на служба при своя работодател за срока на командироване;

3)

имат поне три години професионален опит на пълно работно време с административни, научни, технически, консултативни или надзорни функции, съответстващи на изпълнението на възложените им задачи. Преди командироването работодателят предоставя на ГСС справка за трудовия стаж на експерта, обхващаща предходните 12 месеца;

4)

са граждани на някоя от държавите членки.

Чрез дерогация от първата алинея на настоящия параграф експертите, които не са граждани на държава членка, могат да бъдат командировани от някоя ПМО; в такива изключителни случаи ГСС прави необходимото да няма конфликт на интереси и да бъдат защитени независимостта и съгласуваността на политиките и дейностите на ГСС;

5)

притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Съюза и задоволителни познания по втори език, за да изпълняват възложените им задачи.

Член 3

Процедура за подбор

1.   Експертите се подбират чрез открита и прозрачна процедура, чиито практически подробности се определят в съответствие с член 32.

Без да се засяга член 2, параграф 4, експертите се командироват въз основа на възможно най-широк географски обхват сред гражданите на държавите членки. Държавите членки и ГСС си сътрудничат, за да гарантират във възможно най-голяма степен постигането на баланс между мъжете и жените, както и зачитането на принципа на равните възможности.

2.   Според случая се изпраща покана за изразяване на интерес до постоянните представителства на държавите членки или до ПМО. В поканата се посочват описания на длъжностите, критериите за подбор и крайния срок за подаване на заявления.

3.   Всички кандидатури се предават на ГСС чрез постоянните представителства на държавите членки или чрез отдел „Човешки ресурси“ на ПМО.

4.   При надлежно обосновани изключителни обстоятелства в интерес на Европейския съвет ГСС може да реши, че даден експерт се подбира без да се следват процедурите за подбор, посочени в параграфи 1, 2 и 3.

5.   Командироването на експерти става при спазване на специфичните изисквания и бюджетните възможности на ГСС.

6.   ГСС създава индивидуално досие за експерта. Това досие съдържа съответната административна информация.

Член 4

Административна процедура за командироване

1.   Командироването се осъществява чрез размяна на писма между генералния директор за администрацията на ГСС и постоянното представителство на съответната държава членка или, според случая, ПМО. Постоянното представителство се уведомява и за всяко командироване на собствените експерти на държавата членка от ПМО. Мястото на командироване и функционалната група, към която ще принадлежи експертът (AD или AST, съгласно посоченото в Правилника за длъжностните лица), се посочват при размяната на писмата. При размяната на писмата се посочва и ръководителят на експерта в рамките на генералната дирекция, дирекцията, отдела или службата, в която той е командирован, както и подробно описание на задачите, които експертът следва да извършва. Копие от правилата, приложими за експертите, се прилага при размяната на писмата.

2.   Командироването на експерти за кратък срок без право на разходи, посочено в глава IV, може да бъде разрешено на индивидуална основа. При това разрешение се взема предвид мястото на наемане на експерта, генералната дирекция, в която ще бъде командирован експертът, географският баланс, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея, и предложените служебни задължения.

Член 5

Срок на командироване

1.   Срокът на командироване варира от минимум шест месеца до максимум две години. Той може да бъде последователно подновяван до общ период, който не надхвърля четири години.

В изключителни случаи обаче, по искане на съответния генерален директор на ГСС и след предварително съгласие на работодателя, генералният директор за администрацията на ГСС може да разреши едно или повече удължавания на срока на командироване над четиригодишния максимум, посочен в първа алинея, с до две допълнителни години.

2.   Срокът на командироване се определя от самото начало, при размяната на писмата, предвидена в член 4, параграф 1. Същата процедура се прилага при всяко подновяване или удължаване на срока на командироване.

3.   Всеки експерт, който вече е бил командирован към ГСС, може да бъде командирован отново при следните условия:

а)

експертът продължава да отговаря на условията за командироване, посочени в член 2;

б)

след края на последното му командироване, включително всяко подновяване и удължавания или последващ трудов договор с ГСС, е изтекъл период от поне шест години.

Настоящата разпоредба не е пречка за това, по-малко от шест години след края на предходния период на командироване, ГСС да приеме командироването на експерт, чиято предходна командировка, включително всяко подновяване и удължавания, е продължила по-малко от шест години, но в такъв случай новата командировка не надвишава остатъка от последния шестгодишен период.

Член 6

Задължения на работодателя

За срока на командироването работодателят на експерта продължава:

1)

да изплаща заплатата на експерта;

2)

да отговаря за всичките му социални права, по-специално тези, отнасящи се до социалната сигурност, застраховането и пенсионното осигуряване; и

3)

при спазване условията на член 10, параграф 2, буква г) — да поддържа административния статут на експерта като постоянен служител или договорно нает служител и да уведомява генерална дирекция „Администрация“ на ГСС относно евентуални промени в административния статут на експерта като постоянен или договорно нает служител.

Член 7

Задачи

1.   Експертите подпомагат длъжностните лица на ГСС и другите служители и изпълняват задачите, които им се възлагат.

Задачите, които изпълнява всеки експерт, се определят по взаимно споразумение между ГСС и работодателя:

а)

в интерес на службата на ГСС, в която е командирован експертът; и

б)

като се има предвид квалификацията на експерта.

2.   Възложените на даден експерт задачи могат да включват наред с останалото анализи, проучвания, обмен на знания между администрациите, управление на проекти и помощ за групите и подготвителните комитети на ГСС.

Независимо от параграф 1, първа алинея и първата алинея от настоящия параграф, генералният секретар може, по предложение на генералния директор на службата, към която е командирован експертът, да му възложи специфични задачи и да го упълномощи да извърши една или повече конкретни мисии, след като се е убедил в липсата на конфликт на интереси.

3.   Експертът участва в мисии и срещи само ако:

а)

придружава длъжностно лице от ГСС или друг служител; или

б)

ако е сам, е в качеството на наблюдател или с цел получаване на информация.

Освен ако не е получил специален мандат, в съответствие с договореностите за прилагане на настоящото решение, от генералния директор на съответната служба на ГСС, експертът не може да ангажира ГСС по отношение на трети страни.

4.   ГСС носи самостоятелно отговорността за одобряване на резултатите от извършените от експерта задачи.

5.   Съответните служби на ГСС, работодателят на експерта и експертът полагат всички необходими усилия, за да избегнат всякакъв настоящ или потенциален конфликт на интереси във връзка със задачите на експерта по време на командироването. За тази цел ГСС уведомява своевременно експерта и неговия работодател относно предвидените задачи и изисква всеки от тях да потвърди в писмена форма, че не са им известни никакви причини, които да пречат на експерта да му бъдат възложени тези задачи.

По-конкретно експертът се приканва да декларира всички потенциални конфликти между обстоятелства от семеен характер (по-специално професионалната дейност на близки или други членове на семейството му или негови важни финансови интереси или финансови интереси на членове на семейството му) и задачите, предложени за срока на командироване.

Работодателят и експертът се задължават да уведомят ГСС за всички промени на обстоятелствата по време на командироването, които биха могли да доведат до някакъв конфликт на интереси.

6.   В случай че ГСС сметне, че естеството на задачите, възложени на експерта, изисква специални предпазни мерки за сигурност, преди командироването му се придобива разрешение за работа с класифицирана информация.

7.   В случай на неизпълнение на разпоредбите в параграфи 2, 3 и 5 от настоящия член ГСС може да прекрати командироването на експерта съгласно условията на член 10, параграф 2, буква в).

Член 8

Права и задължения на експертите

1.   По време на командироването експертът действа по честен начин. По-специално:

а)

експертът изпълнява възложените му задачи и извън това ръководи поведението си единствено в интерес на Европейския съвет и на Съвета.

По-специално при изпълнение на своите задачи експертът не приема инструкции и не извършва никакви дейности за своя работодател, някое правителство или някое друго лице, частна фирма или публична администрация;

б)

експертът се въздържа от всякакви действия, и по-специално от всякакви публични изявления на становища, които биха могли да уронят престижа на заеманата от него длъжност в ГСС;

в)

всеки експерт, от когото в изпълнение на служебните му задължения се изисква да намери решение за третирането или разрешаването на въпрос, във връзка с който той има личен интерес, способен да накърни неговата независимост, информира за това ръководителя си;

г)

експертът не публикува, нито предоставя за публикуване, сам или в сътрудничество с други лица, никакви текстове, чийто предмет има отношение към дейността на Съюза, без да е получил разрешение при условията и съгласно правилата, които са в сила в ГСС. Разрешението се отказва единствено ако предвидената публикация е от естество, което може да накърни интересите на Съюза;

д)

всички права, отнасящи се до работата, извършена от експерта при изпълнение на задачите му, се придобиват от ГСС;

е)

експертът установява местоживеенето си на мястото на командироване или на не по-голямо разстояние от това място, което не пречи на нормалното изпълнение на дейността му;

ж)

експертът подпомага и предоставя съвети на ръководителя, към когото е командирован, и отговаря пред него за изпълнението на възложените му задачи.

2.   Преди и след срока на командироването експертът е длъжен да спазва висока степен на дискретност относно всички факти и информацията, които са станали негово достояние при или във връзка с изпълнението на задачите му. Той не разкрива, под каквато и да било форма, пред лице, което няма право да узнае, документ или информация, които не са били законно и публично оповестени, и не ги използва за своя собствена облага.

3.   В края на командировката експертът продължава да бъде обвързан със задължението да действа по честен и дискретен начин при изпълнение на нови задачи и при приемане на определени постове или предимства.

За тази цел в рамките на три години след края на командироването му експертът незабавно уведомява ГСС за всякакви задължения или задачи, които има вероятност да доведат до конфликт на интереси във връзка със задачите, изпълнявани от експерта по време на командироването му.

4.   Спрямо експертите се прилагат правилата за сигурност, които са в сила в ГСС, включително правилата за защита на данните и правилата на ГСС за защита на мрежата. Спрямо експертите се прилагат и правилата, които уреждат защитата на финансовите интереси на Съюза.

5.   Неспазването на разпоредбите на параграфи 1, 2 и 4 от настоящия член по време на командироването дава право на ГСС да прекрати командироването на експерта съгласно член 10, параграф 2, буква в).

6.   Експертът незабавно уведомява писмено своя ръководител, ако по време на командироването станат негово достояние факти, които дават основание да се предположи наличието на:

а)

евентуална противозаконна дейност, включително измама или корупция, увреждаща интересите на Съюза; или

б)

поведение във връзка с изпълнението на служебните задължения, което може да съставлява сериозно неизпълнение на задълженията на длъжностните лица на Съюза или на експертите.

Настоящият параграф се прилага също в случай на сериозно неизпълнение на подобно задължение от страна на член на институция или на всяко друго лице на служба в институция или лице, на което институция е възложила извършването на определена работа.

7.   Ако ръководителят получи уведомление съгласно посоченото в параграф 6 от настоящия параграф, той предприема мерките, предвидени в член 22а, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица. Съгласно условията на член 4, параграф 1 от настоящото решение членове 22а, 22б и 22в от Правилника за длъжностните лица се прилагат спрямо ръководителя. Тези разпоредби се прилагат mutatis mutandis и спрямо съответния експерт, за да се гарантира спазването на правата му.

Член 9

Временно прекъсване на командироването

1.   По писмено искане на експерта или на работодателя и със съгласието на последния ГСС може да разреши временни прекъсвания на командироването и да определи условията за това. При временното прекъсване:

а)

надбавките, предвидени в член 19, не се изплащат;

б)

разходите, посочени в член 20, се възстановяват само ако временното прекъсване е по искане на ГСС.

2.   ГСС уведомява работодателя и постоянното представителство на засегнатата държава членка.

Член 10

Прекратяване на командироването

1.   При условията на параграф 2 командироването може да бъде прекратено по искане на ГСС или на работодателя, ако има тримесечно предизвестие за това. Командироването може също да бъде прекратено по искане на експерта, при условие че е дадено такова предизвестие и работодателят и ГСС постигнат съгласие за това.

2.   При определени извънредни обстоятелства командироването може да бъде прекратено без предизвестие:

а)

от работодателя, ако това се налага поради съществени интереси на работодателя;

б)

по взаимно споразумение между ГСС и работодателя въз основа на искане, отправено от експерта до двете страни, ако негови съществени, лични или професионални интереси изискват това;

в)

от ГСС, при неспазване от страна на експерта на задълженията, предвидени в настоящото решение. На експерта първо се предоставя възможност да представи обяснения;

г)

от ГСС в случай на прекратяване или промяна на административния статут на експерта като постоянен служител или договорно нает служител на работодателя. На експерта първо се предоставя възможност да представи обяснения.

3.   В случай на прекратяване на командироването по силата на параграф 2, буква в) ГСС уведомява незабавно работодателя и постоянното представителство на засегнатата държава членка.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ НА ТРУД

Член 11

Социална сигурност

1.   Преди командироването работодателят удостоверява пред ГСС, че за срока на командироване спрямо експерта продължава да се прилага законодателството в областта на социалната сигурност, приложимо за публичната администрация на държавата членка или ПМО, която го наема. За тази цел публичната администрация на държавата членка предоставя на ГСС атестацията, посочена в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) („преносим документ А1“). ПМО предоставя на ГСС удостоверение, еквивалентно на преносим документ А1, и доказва, че приложимото законодателство в областта на социалната сигурност предвижда поемане на медицинските разходи, направени в чужбина.

2.   От встъпването си в длъжност експертът е застрахован от ГСС срещу риск от злополука. ГСС предоставя на експерта копие от приложимите разпоредби в деня, в който той се представи в компетентната служба на генерална дирекция „Администрация“, за да изпълни административните формалности, свързани с командироването.

3.   Когато в рамките на мисия, в която участва експертът съгласно условията по член 7, параграф 3 и член 29, е необходима допълнителна или специфична застраховка, съответните разходи се поемат от ГСС.

Член 12

Работно време

1.   Спрямо експерта се прилагат действащите правила на ГСС по отношение на работното време и разпоредбите за гъвкаво работно време в зависимост от изискванията на длъжността, на която е назначен в рамките на ГСС.

2.   Експертът работи на пълно работно време през целия срок на командироване. Въз основа на надлежно обосновано искане от генерална дирекция и доколкото това е съвместимо с интересите на ГСС, Генералният секретариат може да разреши на експерта да работи на непълно работно време със съгласието на работодателя.

3.   В случай че му бъде разрешено да работи на непълно работно време, експертът работи най-малко през половината от обичайното работно време.

4.   Експертите имат право да получават надбавките, които се изплащат в ГСС за работа на смени или при дежурства.

Член 13

Отсъствие поради болест или злополука

1.   В случай на отсъствие поради болест или злополука експертът уведомява своевременно ръководителя си, като съобщава настоящия си адрес. Експертът представя медицинско удостоверение, ако отсъства повече от три последователни дни, и може да бъде подложен на медицински преглед, организиран от ГСС.

2.   Когато отсъствията поради болест или злополука, които не са по-дълги от три дни, надвишат, в период от дванадесет месеца, общо дванадесет дни, експертът е длъжен да представи медицинско удостоверение за всяко допълнително отсъствие поради болест или злополука.

3.   В случай че отсъствието поради болест или злополука надвиши един месец или прослуженото от експерта време, като се вземе под внимание по-дългият от тези два периода, изплащането на надбавките, предвидени в член 19, параграфи 1 и 2, автоматично се спира. Настоящият параграф не се прилага в случай на отпуск по болест при бременност. Отсъствието поради болест или злополука не може да продължи след края на командироването на заинтересованото лице.

4.   Въпреки това експерт, пострадал при свързана с трудовата му дейност злополука по време на командироването, продължава да получава в пълен размер надбавките, предвидени в член 19, параграфи 1 и 2, през целия период на нетрудоспособност до края на срока на командироване.

Член 14

Годишен отпуск, специален отпуск и официални празници

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби, установени в настоящото решение, спрямо експерта се прилагат действащите в ГСС правила по отношение на годишен отпуск, специален отпуск и официални празници.

2.   Отпускът подлежи на предварително разрешение от службата, в която е командирован експертът.

3.   Въз основа на надлежно мотивирано искане от работодателя на експерта ГСС може да предостави допълнителен специален отпуск до два дни за период от дванадесет месеца. Исканията се разглеждат за всеки отделен случай.

4.   Дните от годишния отпуск, които не се използват до края на срока на командироване, се губят.

5.   Експерт, чийто срок на командироване е по-малък от шест месеца, може да ползва, въз основа на представено от него обосновано искане, специален отпуск по решение на генералния директор на службата, в която е командирован. Този специален отпуск не може да надвиши три дни за целия срок на командироване. Преди разрешаването на този отпуск генералният директор на службата провежда предварителна консултация с генералния директор за администрацията.

Член 15

Специален отпуск за обучение

Настоящият член е приложим за експерти, чийто срок на командироване е най-малко шест месеца.

Независимо от предвиденото в член 14, параграф 3, ГСС може да предостави допълнителен специален отпуск за целите на обучението на експерта от страна на работодателя, при надлежно обосновано искане от работодателя с оглед на реинтеграцията на експерта. Надбавките по член 19 не се изплащат по време на този допълнителен специален отпуск.

Член 16

Отпуск по майчинство и бащинство

1.   Спрямо експерта се прилагат действащите в ГСС правила по отношение на отпуска по майчинство и бащинство.

2.   Когато националното законодателство на работодателя на експерта предвижда по-дълъг отпуск по майчинство, по искане на експерта и след предварителното съгласие на неговия работодател, командироването временно се прекъсва за периода, надвишаващ този на отпуска, даден от ГСС. В този случай в края на срока на командироване се добавя период, равен на периода на временното прекъсване, ако интересите на ГСС го налагат.

3.   Независимо от разпоредбата на параграф 1 експертът може да поиска временно прекъсване на командировката, което да обхваща целия период, предоставен за отпуск по майчинство, след предварителното съгласие на работодателя. В този случай в края на срока на командироване се добавя период, равен на периода на временното прекъсване, ако интересите на ГСС го налагат.

4.   Параграфи 2 и 3 се прилагат и в случаи на осиновяване.

Член 17

Управление и контрол

Управлението и контролът на работното време и отсъствията са задача на генерална дирекция „Администрация“ на ГСС и генералната дирекция или службата, към която е назначен експертът, в съответствие с правилата и процедурите, които са в сила в рамките на ГСС.

ГЛАВА III

НАДБАВКИ И РАЗХОДИ

Член 18

Изчисляване на надбавките и пътните разходи

1.   За целите на настоящото решение мястото на наемане, мястото на командироване и мястото на завръщане на КНЕ се определят от ГСС от гледна точка на географското положение на тези места въз основа на географската им ширина и дължина, установени в подходяща база данни от назначаващия орган на ГСС.

2.   Географското разстояние, посочено в членове 19 и 20 от настоящото решение, между мястото на командироване, от една страна, и мястото на наемане или връщане, от друга, се определя от разстоянието по голямата окръжност между двете точки, в зависимост от тяхната географска ширина и географска дължина, въз основа на координатната система WGS 84 (Световна геодезична система от 1984 г.).

3.   За целите на настоящото решение:

а)

за място на наемане се смята мястото, където КНЕ е изпълнявал задълженията си за работодателя непосредствено преди командироването;

б)

за място на командироване се смята Брюксел;

в)

за място на завръщане се смята мястото, където КНЕ ще упражнява основната си дейност след края на командировката.

Мястото на наемане се определя при размяната на писма по член 4, параграф 1. Мястото на завръщане се определя въз основа на декларация от работодателя.

4.   За целите на настоящия член не се вземат под внимание обстоятелства, свързани с работа, извършвана от КНЕ за държава членка, различна от държавата по място на командироване, или за ПМО.

Член 19

Надбавки

1.   КНЕ има право на дневни надбавки за срока на командироване, които се предоставят в съответствие със същите критерии като надбавката за експатриране на длъжностните лица, посочена в член 4 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица. Ако тези критерии са изпълнени, дневните надбавки възлизат на 128,67 евро. В противен случай те са в размер на 32,18 евро.

2.   По време на периода на командироване КНЕ има право на допълнителна месечна надбавка съгласно посоченото в таблицата по-долу:

Географско разстояние между мястото на наемане и мястото на командироване

(в километри)

Сума в евро

0-150

0,00

> 150

82,70

> 300

147,03

> 500

238,95

> 800

385,98

> 1 300

606,55

> 2 000

726,04

3.   Надбавките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, са предназначени също за покриване на разходите за пренасяне на КНЕ и на всички годишни пътни разноски, направени по време на командироването. Те се изплащат за периоди на мисия, годишен отпуск, отпуск по майчинство, бащинство или за осиновяване, специален отпуск и официални празници, предоставени от ГСС, без да се засягат членове 14, 15 и 16. Когато се разрешава непълно работно време, КНЕ има право на намалени надбавки на пропорционална основа.

4.   При встъпване в длъжност КНЕ има право на авансова сума в размер, равен на размера на дневните надбавки за 75 дни, като при това изплащане се губи правото на други дневни надбавки за съответния период. При прекратяване на командироването в ГСС преди изтичането на периода, въз основа на който се изчислява авансовата сума, КНЕ е задължен да върне частта от сумата, съответстваща на остатъчния период.

5.   При размяната на писма, предвидена в член 4, параграф 1, работодателят информира ГСС за всички получавани от КНЕ плащания, подобни на споменатите в параграфи 1 и 2 от настоящия член. Техният размер се приспада от съответните надбавки, изплатени от ГСС на КНЕ.

6.   Актуализациите на възнагражденията и надбавките, приети чрез прилагане на член 65 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица, се прилагат автоматично към месечните и дневните надбавки през месеца, следващ тяхното приемане, без обратно действие. След адаптацията новите суми ще бъдат публикувани в серия C на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Пътни разходи

1.   КНЕ има право на възстановяване на еднократна обща сума за пътните му разходи в началото на командироването.

2.   Възстановяването на еднократната обща сума се определя въз основа на надбавка на километър географско разстояние между мястото на наемане и мястото на командироване. Надбавката за километри се определя в съответствие с член 7 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица.

3.   КНЕ има право на възстановяване на своите пътни разходи до мястото на завръщане в края на командироването. Това възстановяване не може да се приложи за сума, надвишаваща сумата, на която КНЕ би имал право, ако се завръщаше до мястото на наемане.

4.   Пътните разходи за членове на семейството на КНЕ не се възстановяват.

Член 21

Мисии и разходи за мисии

1.   Експертът може да бъде изпратен на мисия при условията на член 7, параграфи 2 и 3.

2.   Разходите за мисията се изплащат съгласно действащите разпоредби в ГСС.

Член 22

Обучение

Експертът има право да посещава обученията, организирани от ГСС, ако интересите на ГСС го налагат. При вземането на решение или даването на разрешение за посещаване на такива обучения се отчитат обоснованите интереси на експерта, като се вземе предвид най-вече развитието на професионалната му кариера след командироването.

Член 23

Административни разпоредби

1.   В първия ден от командироването експертът се представя в компетентната служба на Генерална дирекция „Администрация“, за да изпълни необходимите административни формалности. Той поема функциите си на първо или на шестнадесето число от месеца.

2.   Плащанията се извършват от ГСС в евро по банкова сметка, открита към банкова институция в Съюза.

ГЛАВА IV

ЕКСПЕРТИ, КОМАНДИРОВАНИ ЗА КРАТЪК СРОК БЕЗ ПРАВО НА РАЗХОДИ

Член 24

Експерти, командировани за кратък срок без право на разходи

1.   В ГСС може да бъде командирован високо специализиран експерт за кратък срок без право на разходи, за да осъществи специфични задължения за максимален срок от шест месеца, който може да се удължава в съответствие с разпоредбите на член 25, параграф 1.

Без да се засяга евентуално противоположно споразумение между ГСС и администрацията, командироваща експерт за кратък срок без право на разходи, това командироване не води до изплащането на надбавки или разходи от страна на ГСС с изключение, според случая, на предвидените в член 29.

2.   При условията на членове 25—29, правилата, предвидени в членове 1—17, 21—23 и 30—32, се прилагат и по отношение на експертите, командировани за кратък срок без право на разходи.

3.   Без да се засяга член 8, поведението на командирован за кратък срок без право на разходи експерт винаги следва да отразява факта, че той е командирован в ГСС и не следва да се отразява неблагоприятно върху заеманата от него длъжност в ГСС.

Член 25

Подновяване и удължаване на срока на командировката за кратък срок без право на разходи

1.   Посоченият в член 24, параграф 1 срок може да бъде еднократно удължен с максимум шест месеца. В изключителни случаи обаче ГСС може да реши да удължи срока с повече от шест месеца.

2.   Всеки командирован за кратък срок без право на разходи експерт може да бъде командирован отново в ГСС в съответствие с правилата, предвидени в настоящото решение, при условие че между края на предишния срок на командироване и новото командироване е изминала най-малко една година.

3.   В изключителни случаи едногодишният срок, посочен в параграф 2, може да бъде съкратен.

Член 26

Описание на задълженията

1.   В размяната на писма, предвидена в член 4, параграф 1, се посочва отговорното лице в генералната дирекция или дирекцията, отдела или друга служба, в която ще бъде командирован експертът за кратък срок без право на разходи, и се дава подробно описание на задълженията, които той ще изпълнява.

2.   Командированият за кратък срок без право на разходи експерт получава инструкции от посоченото в параграф 1 отговорно лице относно специфичните задължения, които трябва да изпълнява.

Член 27

Застраховка

Без да се засягат разпоредбите на член 29 и независимо от разпоредбите на член 11, параграфи 2 и 3, командированият за кратък срок без право на разходи експерт е застрахован от ГСС срещу риск от злополука в случаите, в които не е покрит от застраховка на работодателя срещу същия риск.

Член 28

Условия на труд

1.   Независимо от член 12, параграф 2, второ изречение командированият за кратък срок без право на разходи експерт работи единствено на пълно работно време за срока на командироването.

2.   Член 12, параграф 4 не се прилага спрямо командирован за кратък срок без право на разходи експерт.

3.   Член 14, параграфи 3 и 5 не се прилагат спрямо командирован за кратък срок без право на разходи експерт. Въз основа на представено от експерта обосновано искане обаче може да му бъде отпуснат специален отпуск по решение на генералния директор на службата, в която е командирован. Този специален отпуск не може да надвиши три дни за целия срок на командироване. Генералният директор на службата провежда предварителна консултация с генералния директор за администрацията.

Член 29

Мисия

1.   В случай че командированият за кратък срок без право на разходи експерт участва в мисии на място, различно от мястото на командироване, направените от него разходи се възстановяват съгласно действащите правила за възстановяване на разходите за мисии на длъжностните лица, освен ако между ГСС и работодателя е договорено друго.

2.   Ако в рамките на дадена мисия ГСС предоставя на длъжностните лица специална застраховка „Висок риск“, тази възможност се предоставя и на командирован за кратък срок без право на разходи експерт, участващ в същата мисия.

3.   Командированият за кратък срок без право на разходи експерт, участващ в мисия извън територията на ЕС, се подчинява на мерките за сигурност, които са в сила в ГСС в рамките на тези мисии.

ГЛАВА V

ЖАЛБИ

Член 30

Жалби

Без да се засягат възможностите за завеждане на иск след встъпване в длъжност, съгласно условията и сроковете, предвидени в член 263 от ДФЕС, всеки експерт може да подаде жалба до отдела в генерална дирекция „Администрация“, отговарящ за жалбите и заявленията съгласно Правилника за длъжностните лица, във връзка с акт от генералния секретар на Съвета съгласно настоящото решение, който засяга експерта неблагоприятно, с изключение на актове, които са пряко следствие от взети от работодателя решения.

Жалбата трябва да бъде подадена в срок от два месеца. Срокът започва да тече от датата, на която заинтересованото лице е уведомено за решението, но в никакъв случай не по-късно от датата, на която то е получило това уведомление. Генералният директор за администрацията уведомява заинтересованото лице за обоснованото решение в срок от четири месеца от датата, на която е подадена жалбата. Ако до края на този срок експертът не получи отговор на жалбата, тя се счита за мълчаливо отхвърлена.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Предоставяне на информация

Постоянните представителства на всички държави членки биват информирани всяка година за броя на експертите в ГСС. Тази информация включва:

а)

гражданството на експертите, командировани от ПМО, съгласно член 2, параграф 4, втора алинея;

б)

всякакви изключения спрямо процедурата за подбор в съответствие с член 3, параграф 4;

в)

задачите на всички експерти;

г)

всяко временно прекъсване и преждевременно прекратяване на командироването на експертите съгласно членове 9 и 10;

д)

годишната актуализация на надбавките на КНЕ в съответствие с член 19.

Член 32

Делегиране на правомощия

Всички правомощия, предоставени на ГСС по силата на настоящото решение, се упражняват от генералния секретар на Съвета. Генералният секретар на Съвета е упълномощен да делегира всички или част от своите правомощия на генералния директор за администрацията в ГСС.

Член 33

Отмяна

Решение 2007/829/ЕО на Съвета се отменя. Въпреки това член 2, параграф 1 и членове 15—19 от него продължават да се прилагат за всички командировки, които са в ход към момента на влизане в сила на настоящото решение, без да се засяга член 34.

Член 34

Влизане в сила и прилагане

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага за всяко ново командироване, подновяване или удължаване на командироване, считано от първия ден на месеца след влизането му в сила.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  Решение 2007/829/ЕО на Съвета от 5 декември 2007 г. относно правилата, приложими за националните експерти и военния личен състав, командировани към генералния секретариат на Съвета, и за отмяна на Решение 2003/479/ЕО (ОВ L 327, 13.12.2007 г., стр. 10).

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и на Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15).

(3)  Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).


30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1028 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2015 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/88/ЕС за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел („Piper betle“) по отношение на срока на неговото прилагане

(нотифицирано под номер C(2015) 4187)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка i) от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение 2014/88/ЕС на Комисията (2) беше прието след много на брой уведомления, изпратени чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), поради наличието на широк набор от щамове на салмонела, включително Salmonella typhimurium, открити в храни. Този щам е вторият най-често докладван серотип в случаи с хора и е установено, че той е широко разпространен в хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел („Piper betle“, известни като „Paan leaf“ или „Betel quid“) от Бангладеш. От 2011 г. насам Обединеното кралство е съобщило за няколко огнища на отравяния със салмонела от листа от бетел. Освен това изглежда, че действителният брой на случаите е по-висок от докладвания за Съюза.

(2)

В съответствие с това Решение за изпълнение 2014/88/ЕС се забранява вносът в Съюза на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел от Бангладеш до 31 юли 2014 г.

(3)

С Решение за изпълнение 2014/510/ЕС на Комисията (3) периодът на прилагане на Решение 2014/88/ЕС е удължен до 30 юни 2015 г.

(4)

Планът за действие, предоставен от Бангладеш през май 2015 г., е непълен и не съществуват гаранции за ефективното му прилагане и принудително изпълнение. Въведената от Бангладеш през май 2013 г. забрана за износ на листа от бетел продължава да е в сила. Въпреки това тя не е напълно ефективна и от приемането ѝ насам чрез RASFF бяха получени сигнали за 25 опита за внос на листа от бетел в Съюза. Следователно не може да се заключи, че предоставените от Бангладеш гаранции са достатъчни за преодоляване на сериозните рискове за здравето на хората. Поради това спешните мерки, установени с Решение за изпълнение 2014/88/ЕС, следва да останат в сила.

(5)

Поради това срокът на прилагане на Решение за изпълнение 2014/88/ЕС следва да бъде допълнително удължен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 4 от Решение за изпълнение 2014/88/ЕС се заменя със следното:

„Член 4

Настоящото решение се прилага до 30 юни 2016 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2014/88/ЕС на Комисията от 13 февруари 2014 г. за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел ( „Piper betle“) (ОВ L 45, 15.2.2014 г., стр. 34).

(3)  Решение за изпълнение 2014/510/ЕС на Комисията от 29 юли 2014 г. за изменение на Решение за изпълнение 2014/88/ЕС за временно преустановяване на вноса от Бангладеш на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел ( „Piper betle“) по отношение на срока на неговото прилагане (ОВ L 228, 31.7.2014 г., стр. 33).


ПРЕПОРЪКИ

30.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/55


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2015/1029 НА СЪВЕТА

от 19 юни 2015 година

за прекратяване на положението на прекомерен бюджетен дефицит в Обединеното кралство

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 126, параграф 7 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавите членки трябва да избягват прекомерния бюджетен дефицит.

(2)

Съгласно точка 4 от Протокол № 15 за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към ДФЕС, задължението съгласно член 126, параграф 1 от ДФЕС за избягване на прекомерен бюджетен дефицит не се прилага по отношение на Обединеното кралство, освен ако еврото не бъде прието за национална парична единица. Точка 5 от посочения протокол предвижда, че Обединеното кралство се стреми да избягва прекомерен бюджетен дефицит.

(3)

Пактът за стабилност и растеж се основава на целта за осигуряване на стабилни публични финанси като средство за подобряване на условията за ценова стабилност и висок и устойчив растеж, водещ до създаване на трудова заетост.

(4)

На 8 юли 2008 г. в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност (ДЕО) Съветът реши, че в Обединеното кралство е налице прекомерен бюджетен дефицит и отправи препоръка за коригирането му най-късно до финансовата 2009—2010 г. в съответствие с член 104, параграф 7 от ДЕО и член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета (1)  (2).

(5)

В съответствие с член 104, параграф 8 от ДЕО на 27 април 2009 г. Съветът констатира, че Обединеното кралство не е предприело действия в отговор на препоръката на Съвета от 8 юли 2008 г. (3) На 2 декември 2009 г. Съветът отправи преразгледана препоръка съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС, в която се посочваше, че Обединеното кралство трябва да преодолее прекомерния дефицит до 2014—2015 г. На 6 юли 2010 г. Комисията заключи, че според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2010 г. Обединеното кралство е предприело ефективни действия в съответствие с препоръката на Съвета от 2 декември 2009 г., и изрази мнение, че към момента не са необходими допълнителни мерки в рамките на процедурата при прекомерен дефицит.

(6)

На 19 юни 2015 г. Съветът констатира в съответствие с член 126, параграф 8 от ДФЕС, че Обединеното кралство не е предприело ефективни действия през периода от 2010—2011 г. до 2014—2015 г. в отговор на препоръката на Съвета от 2 декември 2009 г.

(7)

В съответствие с член 126, параграф 7 от ДФЕС, както и с член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97, от Съвета се изисква да отправи препоръки до съответната държава членка за преодоляването на съществуващия прекомерен дефицит в рамките на определен период. В препоръката се определя максимален срок от шест месеца, през който съответната държава членка да предприеме ефективни действия за коригиране на прекомерния дефицит. Освен това в препоръката за коригирането на прекомерния дефицит Съветът изисква да бъдат постигнати годишни бюджетни цели, които съгласно прогнозата, на която се базира препоръката, съответстват на минимално годишно подобрение на структурното салдо (т.е. коригираното спрямо фазата на икономическия цикъл салдо, без еднократните и другите временни мерки) от най-малко 0,5 % от БВП като целеви показател.

(8)

В актуализираната прогноза на Комисията от пролетта на 2015 г. (4) се предвижда увеличаване на реалния БВП с 2,4 % през 2015—2016 г. и с 2,1 % през 2016—2017 г. след растеж от 2,8 % през 2014—2015 г. (5) Вътрешното търсене е било основен двигател на растежа и през двете години. Очаква се частното потребление да нараства постепенно през прогнозния период, при засилване на темпа на увеличение на номиналните заплати и запазване на ниската инфлация. Инфлацията бързо намалява и от най-високата си стойност — 5,2 % през септември 2011 г., достигна 0,1 % през първото тримесечие на 2015 г. Очаква се тя да се засили до 1,1 % през последното тримесечие на 2015 г., като на годишна база предвижданията са за 0,4 %, а за 2016 г. прогнозите сочат ускоряване до 1,6 %. Макар и да се очаква известен спад в инвестициите в сравнение с 2014 г., те остават на сравнително високо равнище под влияние на благоприятните условия на кредитиране, добрите корпоративни печалби, както и на голямото търсене. Външният сектор се очаква да продължи да влияе негативно на растежа, но в по-малка степен — на фона на подобрените перспективи за еврозоната, която е най-големият търговски партньор на Обединеното кралство. Заетостта е висока, а процентът на безработицата се очаква да спадне до 5,4 % през 2015 г. и до 5,3 % през 2016 г.

(9)

Дефицитът по консолидирания държавен бюджет намаля от най-високата си стойност от 10,9 % от БВП през 2009—2010 г. до 5,2 % от БВП през 2014—2015 г. За същия период структурното салдо се е понижило от 8,0 % от БВП до 4,7 % от БВП. Средното годишно подобрение на структурното салдо възлиза на 0,7 % за периода между 2010—2011 г. и 2014—2015 г. След корекция за ефекта от преразглеждането на растежа на потенциалния БВП между прогнозата към настоящия момент и тази, залегнала в препоръката на Съвета от 2 декември 2009 г., както и за движението на равнището на приходите в сравнение с очакваното при стандартна еластичност спрямо растежа на БВП, средногодишното подобрение на структурното салдо за периода се оценява на 1,1 % от БВП. По-голямата част от мерките по плана за консолидация бяха заложени в извънредния бюджет от юни 2010 г. — те възлизаха на 2,5 % от БВП за периода между 2010—2011 г. и 2014—2015 г. Малко над една четвърт от тях са били данъчни, катоостаналите три четвърти от мерките са били за намаляване на разходите. Оставащата фискална консолидация от около 1 % от БВП беше направена посредством две фискални мерки, обявени преди бюджета от юни 2010 г. и в следващите бюджети и есенни отчети до ноември 2014 г. Наложиха се някои размествания между текущите и капиталовите разходи, а периодът на консолидация бе удължен до 2018—2019 г.

(10)

Общият държавен брутен дълг се увеличи от 42,7 % от БВП през 2007—2008 г. до 88,4 % през 2014—2015 г.; това равнище представлява трайно превишение над посочената в Договора референтна стойност от 2009—2010 г. Принос за това увеличение на дълга имат измененията в първичния дефицит и интервенциите във финансовия сектор, при които ефективно бяха национализирани две банки. Въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. се очаква незначително допълнително увеличение на съотношението на дълга към БВП. В същото време задбалансовите позиции, свързани с интервенциите във финансовия сектор, биха могли да имат положителен ефект върху развитието на дълга в бъдеще.

(11)

Номиналният дефицит през 2014—2015 г. възлиза на 5,2 % от БВП, т.е. Обединеното кралство не е коригирало прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в препоръката на Съвета от 2 декември 2009 г. Това се дължи на липсата на достатъчно действия на фона на много по-неблагоприятната начална позиция — преразглежданията понижиха растежа на БВП с 1,0 процентен пункт през 2008—2009 г. до – 2,3 %. Приемането на преразгледана препоръка по отношение на Обединеното кралство съгласно член 126, параграф 7 от ДФЕС за определяне на нов краен срок за коригиране на прекомерния дефицит е обосновано и в съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж.

(12)

В условията на голяма несигурност на икономическата и бюджетната конюнктура бюджетната цел, препоръчана за последната година от срока за извършване на корекцията, следва да се формулира така, че стойността ѝ да бъде по-ниска от референтната стойност съгласно Договора, с цел да се гарантира ефективна и трайна корекция в рамките на определения срок.

(13)

Предоставянето на една допълнителна година на Обединеното кралство в съответствие с общото правило в Регламент (ЕО) № 1467/97 би било твърде строго в случая, тъй като налага извършване на корекция на номиналния дефицит от 2,2 % от БВП. Подобна корекция за 2015—2016 г. би могла да повлияе значително на неотдавнашното покачване на реалния растеж на заплатите и по този начин да се отрази неблагоприятно на растежа. Тя също ще изисква прилагането на допълнителни мерки в много кратки срокове. Според актуализираната прогноза на Комисията от пролетта на 2015 г. подобна корекция би оказала силно отрицателно въздействие върху икономическия растеж. Поради това изглежда целесъобразно срокът за преодоляване на прекомерния дефицит на Обединеното кралство да бъде удължен с две години.

(14)

Удължаването на срока за коригирането на прекомерния дефицит с две години предполага междинни цели за номиналния дефицит от 4,1 % от БВП за 2015—2016 г. и 2,7 % от БВП за 2016—2017 г. Съответното подобряване на структурното бюджетно салдо при тези цели следва да бъде съответно с 0,5 % от БВП и 1,1 % от БВП. Базовият сценарий в актуализираната прогноза на Комисията от пролетта на 2015 г. включва предварително обявените дискреционни мерки в размер на 1,4 % от БВП за периода 2015—2016 г. и 2016—2017 г. — около три четвърти от тях предвиждат съкращаване на разходи. В плана за корекция се предвижда достатъчен предпазен марж по отношение на референтната стойност за дефицита от 3 % от БВП и се приема, че оказва най-малко отрицателно влияние върху растежа, като същевременно се дава възможност за придържане към изискваното минимално годишно структурно подобрение от 0,5 % от БВП. За постигането на тази цел Обединеното кралство следва изцяло и своевременно да изпълни мерките, обявени до и обхващащи бюджета за 2015 г., като всички изменения на текущите планове следва да бъдат неутрални от фискална гледна точка; така няма да има необходимост от нови мерки в допълнение към вече обявените,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА

1)

Обединеното кралство следва да прекрати съществуващото положение на прекомерен дефицит най-късно до 2016—2017 г.

2)

Обединеното кралство следва да постигне номинален дефицит от 4,1 % от БВП през 2015—2016 г. и 2,7 % от БВП през 2016—2017 г., което съответства на годишно подобрение на структурното салдо съответно от 0,5 % от БВП през 2015—2016 г. и 1,1 % от БВП през 2016—2017 г., въз основа на актуализираната прогноза на службите на Комисията от пролетта на 2015 г.

3)

Обединеното кралство следва да прилага в пълна степен мерките за консолидация, включени в бюджетите и есенните отчети до бюджета за 2015 г. включително, за постигане на препоръчаното структурно подобрение, като евентуалните изменения следва да са неутрални от фискална гледна точка спрямо настоящите планове. Обединеното кралство следва да представи по-подробно описание на съкращенията на разходите при предстоящия преглед на разходите. Те са необходими, за да се гарантира корекцията на прекомерния дефицит до 2016—2017 г.

4)

Освен това Обединеното кралство следва да ускори свиването на номиналния дефицит през 2015—2016 г. и 2016—2017 г., в случай че икономическата, финансовата или бюджетната конюнктура се окаже по-благоприятна, отколкото се очаква в момента. Мерките за бюджетна консолидация следва да гарантират трайно подобрение на структурното салдо на консолидирания бюджет, като същевременно подкрепят растежа. По-специално, следва да се избягва прилагането на допълнителни съкращения по отношение на капиталовите разходи.

5)

Съветът определя за Обединеното кралство срок до 15 октомври 2015 г., в който: i) да предприеме ефективни действия, както и ii) да представи подробен доклад за консолидационната си стратегия за постигането на целите в съответствие с член 3, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1467/97.

Освен това органите на Обединеното кралство следва: i) да изпълнят задължението за определяне на средносрочна бюджетна цел, както е предвидено в Пакта за стабилност и растеж; и ii) да приложат планираните реформи за увеличаване на възрастта за пенсиониране с цел укрепване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси.

И накрая, за да се осигури успех на стратегията за фискална консолидация, ще бъде важно фискалната консолидация да бъде подкрепена от всеобхватни структурни реформи в съответствие с препоръките на Съвета, отправени към Обединеното кралство в рамките на европейския семестър, и по-конкретно с препоръките, отнасящи се до предпазната част от процедурата при макроикономически дисбаланси.

Адресат на настоящата препоръка е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Люксембург на 19 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

J. REIRS


(1)  Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).

(2)  Всички документи, свързани с процедурата при прекомерен дефицит по отношение на Обединеното кралство, се намират на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/uk_en.htm

(3)  Решение 2009/409/ЕО на Съвета от 27 април 2009 г. за установяване, в съответствие с член 104, параграф 8 от Договора, дали Обединеното кралство e предприело ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 8 юли 2008 г. съгласно член 104, параграф 7 (ОВ L 132, 29.5.2009 г., стр. 11).

(4)  Ръстът на БВП за първото тримесечие на 2015 г. беше публикуван след оповестяването на прогнозата на Комисията от пролетта на 2015 г. Ето защо настоящата оценка на ефективното действие се основава на актуализирана прогноза.

(5)  Публикуваната пролетна прогноза представя единствено данни за календарна година. Стойностите за финансовите години се изчисляват на базата на тримесечния профил на публикуваната прогноза.