ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 162

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
27 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1010 на Съвета от 18 ноември 2014 година за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

1

 

 

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1012 на Комисията от 23 юни 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1013 на Комисията от 25 юни 2015 година за установяване на правила по отношение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1014 на Комисията от 25 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността ( 1 )

65

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1015 на Комисията от 26 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

98

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1016 на Съвета от 23 юни 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1010 НА СЪВЕТА

от 18 ноември 2014 година

за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 5,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 г., и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 октомври 2006 г. Съветът упълномощи Комисията да договори от името на Европейската общност и на нейните държави членки протоколи за изменение на споразуменията между Европейската общност и на нейните държави членки и трети държави, а именно Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна (1), за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз.

(2)

Впоследствие преговорите с Република Ливан приключиха.

(3)

Член 8, параграф 2 от протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз (наричан по-нататък „протоколът“), предвижда временно прилагане на протокола преди влизането му в сила.

(4)

Следователно протоколът следва да бъде подписан и да се прилага временно до приключване на процедурите по сключването му,

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз се разрешава от името на Съюза и неговите държави членки при условие на сключването на посочения протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, упълномощено/и да подпише(ат) протокола от името на Съюза и неговите държави членки.

Член 3

При спазване на условията за реципрочност протоколът се прилага временно считано от предвидената в него дата, до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 2.


27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/3


ПРОТОКОЛ

към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

наричани по-нататък „държави — членки на Съюза“, представлявани от Съвета на Европейския съюз, и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Съюзът“, представляван от Съвета на Европейския съюз и от Европейската комисия,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ЛИВАН, наричана по-долу „Ливан“,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна (1), наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“, бе подписано в Люксембург на 17 юни 2002 г. и влезе в сила на 1 април 2006 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Договорът за присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз и Актът към него бяха подписани в Люксембург на 25 април 2005 г. и влязоха в сила на 1 януари 2007 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД временното споразумение за търговия и свързаните с търговия въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Ливан, от друга страна (2), влязло в сила на 1 март 2003 г.;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване, присъединяването на нови договарящи се страни към Евро-средиземноморското споразумение трябва да бъде одобрено със сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно член 22 от Евро-средиземноморското споразумение се състояха консултации с цел да се гарантира, че са взети предвид взаимните интереси на Съюза и на Ливан;

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Република България и Румъния стават договарящи се страни по Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, и съответно приемат и вземат предвид, по същия начин като останалите държави — членки на Съюза, текстовете на споразумението, на съвместните декларации, на едностранните декларации и на размените на писма.

ПЪРВА ГЛАВА

ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ТЕКСТА НА ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛИ

Член 2

(Правила за произход)

Протокол 4 се изменя, както следва:

1.

Член 18, параграф 4 се заменя, както следва:

„Сертификати за движение EUR. 1, издадени впоследствие, трябва да бъдат заверени с един от следните изрази:

BG

„ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

„VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

„EMITIDO A POSTERIORI“

RO

„RILASCIATO A POSTERIORI“

SL

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR

Image

““.

2.

Член 19, параграф 2 се заменя, както следва:

„Дубликатът, издаден по този начин, трябва да бъде заверен с една от следните думи:

BG

„ДУБЛИКАТ“

ES

„DUPLICADO“

CS

„DUPLIKÁT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAT“

ET

„DUPLIKAAT“

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN

„DUPLICATE“

FR

„DUPLICATA“

IT

„DUPLICATO“

LV

„DUBLIKĀTS“

LT

„DUBLIKATAS“

HU

„MÁSODLAT“

MT

„DUPLIKAT“

NL

„DUPLICAAT“

PL

„DUPLIKAT“

PT

„SEGUNDA VIA“

RO

„DUPLICAT“

SL

„DVOJNIK“

SK

„DUPLIKÁT“

FI

„KAKSOISKAPPALE“

SV

„DUPLIKAT“

AR

Image

““.

3.

Приложение V се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪРХУ ФАКТУРА

Декларацията върху фактура, чийто текст е посочен по-долу, трябва да се състави като се имат предвид бележките под ред. В същото време не е необходимо да се възпроизвеждат тези бележки.

Версия на български език

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Версия на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

Версия на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Версия на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Версия на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Версия на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Версия на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Версия на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Версия на френски език

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Версия на италиански език

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4)

Версия на латвийски език

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Версия на литовски език

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Версия на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Версия на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Версия на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Версия на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Версия на португалски език

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Версия на румънски език

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Версия на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Версия на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Версия на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Версия на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Версия на арабски език

Image

 (5)

(Място и дата)

 (6)

(Подпис на износителя, освен това името на лицето, което подписва декларацията, трябва да бъде изписано четливо)

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(3)  Когато декларацията върху фактура е съставена от одобрен износител, на това място се вписва номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се съставя от одобрен износител, думите в скоби се изпускат или мястото се оставя непопълнено."

(4)  Посочва се произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или частично за продукти с произход от Сеута и Мелила по смисъла на член 37 от протокола, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, на базата на който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „CM“."

(5)  Тези данни могат да бъдат пропуснати, ако информацията се съдържа в самия документ."

(6)  В случаите когато не се изисква подпис на износителя, освобождаването от подпис означава, че няма нужда да се посочва и името на подписващия.“."

ВТОРА ГЛАВА

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 3

(Доказателства за произход и административно сътрудничество)

1.   Доказателствата за произход, надлежно издадени от Ливан или от нова държава членка в рамките на преференциалните споразумения или на самостоятелните спогодби, прилагани между тях, се приемат в съответните държави съгласно настоящия протокол, при условие че:

а)

придобиването на такъв произход води до третиране по преференциална тарифа въз основа на мерките за преференциални тарифи, които се съдържат в Евро-средиземноморското споразумение или в Системата на Съюза за общите преференции;

б)

доказателствата за произход и транспортните документи са издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване;

в)

доказателствата за произход са подадени до митническите органи в рамките на четири месеца след датата на присъединяване.

Когато стоките са декларирани за внос в Ливан или нова държава членка преди датата на присъединяването съгласно преференциални споразумения или самостоятелни спогодби, прилагани между Ливан и тази нова държава членка по това време, доказателството за произход, което е издадено впоследствие съгласно тези споразумения или спогодби, може също да бъде прието, при условие, че е предадено на митническите власти в рамките на период от четири месеца от датата на присъединяването.

2.   Ливан и новите държави членки имат право да запазят разрешенията, с които им е бил предоставен статут на „одобрени износители“ в рамките на преференциални споразумения или самостоятелни спогодби, прилагани между тях, при условие че:

a)

такава разпоредба се съдържа и в споразумението, сключено преди датата на присъединяване между Ливан и Съюза; и

б)

одобреният износител прилага правилата за произход, които са в сила съгласно това споразумение.

Тези разрешения се подменят не по-късно от една година след датата на присъединяване с нови разрешения, издадени съгласно условията на Споразумението.

3.   Исканията за последващи проверки на доказателствата за произход, издадени съгласно преференциалните споразумения или самостоятелните спогодби, упоменати в параграфи 1 и 2, могат да бъдат представени от компетентните митнически органи на Ливан или на новите държави членки и се приемат от тези органи до три години след издаването на съответния документ, доказващ произхода.

Член 4

(Стоки в транзитен режим)

1.   Разпоредбите на Евро-средиземноморското споразумение могат да бъдат прилагани за стоки за износ от Ливан за някоя от новите държави членки или от една от новите държави членки за Ливан, които отговарят на разпоредбите на протокол 4 и които към датата на присъединяване преминават транзитно или са оставени за временно съхранение в митнически склад или в свободна зона в Ливан или в съответната нова държава членка.

2.   В такива случаи може да бъде предоставено преференциално третиране при условие, че в рамките на четири месеца след датата на присъединяване, на митническите органи на страната вносител се представи доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 5

Във връзка с настоящото разширяване на Съюза Ливан се задължава да не подава оплакване, искане или сезиране, нито да променя или оттегля отстъпки по силата на членове XXIV.6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (GATT) от 1994 г.

Член 6

Настоящият протокол е неразделна част от Евро-средиземноморското споразумение.

Член 7

1.   Настоящият протокол подлежи на одобрение от Съюза, от Съвета на Европейския съюз от името на държавите членки и от Ливан в съответствие с техните процедури.

2.   Страните се уведомяват взаимно за приключване на съответните процедури, посочени в параграф 1. Инструментите за одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 8

1.   Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.   Настоящият протокол се прилага временно от 1 януари 2007 г.

Член 9

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра на всеки от официалните езици на договарящите се страни, като всеки един от тези текстове е автентичен.

Член 10

Текстът на Евро-средиземноморското споразумение, включително приложенията и протоколите, които са неразделна част от него, както и текстът на Заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на български и на румънски език, и са също така автентични, както и оригиналните текстове. Съветът за асоцииране одобрява тези текстове.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  ОВ L 143, 30.5.2006 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 262, 30.9.2002 г., стр. 2.


РЕГЛАМЕНТИ

27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/12


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1011 НА КОМИСИЯТА

от 24 април 2015 година

за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества (1), и по-специално член 3, параграф 8, член 8, параграф 3 и член 13, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни (2), и по-специално член 6, параграф 1, трета алинея, член 7, параграф 1, трета алинея, член 8, параграф 2, член 9, параграф 2, втора алинея, член 11, параграфи 1 и 3, член 19 и член 32, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията (3) се установяват разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005 в областта на прекурсорите на наркотични вещества. Както Регламент (ЕО) № 273/2004, така и Регламент (ЕО) № 111/2005 бяха изменени след приемането на Регламент (ЕО) № 1277/2005, така че да включват правомощия за приемане на делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 290 и 291 от Договора. Ето защо следва да се приемат нови правила в съответствие с новите правомощия.

(2)

Въпреки че Регламент (ЕО) № 273/2004 урежда вътрешната търговия, а Регламент (ЕО) № 111/2005 урежда международната търговия, много от разпоредбите са общи и за двата регламента. С цел да се гарантира последователност е оправдано да се приеме един делегиран акт, който обхваща и двата регламента.

(3)

С цел да се гарантират правната сигурност и последователното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент е необходимо да се даде определение на „работни помещения“.

(4)

Лицензите и регистрациите, които се изискват за операторите, желаещи да извършват дейности, свързани с определени вещества (прекурсори на наркотични вещества), които могат да бъдат използвани за незаконното производство на наркотични или психотропни вещества, следва да се предоставят само на надеждни оператори, които кандидатстват за тях. Тези оператори следва да са предприели адекватни мерки за сигурност при боравенето със и съхраняването на тези прекурсори на наркотични вещества и да са назначили отговорно длъжностно лице с установима самоличност, което може да гарантира, че дейностите, свързани с тези вещества се осъществяват съобразно съответните законови разпоредби.

(5)

Някои оператори, които работят с прекурсори на наркотични вещества за медицински цели, като например аптеките и ветеринарномедицинските амбулатории, биха могли да бъдат освободени от изискването за лиценз или регистрация, за да могат да извършват дейности, свързани с употребата на такива вещества. Същото може да се прилага и за някои публични органи.

(6)

Операторите, които извършват дейности, свързани с прекурсори на наркотични вещества, които не са предназначени за пазара на Съюза, но са били въведени на митническата територия на Съюза, следва да предоставят информация, която показва, че износът на тези вещества е осъществен съгласно съответните международни конвенции, за да докажат законните цели на сделката.

(7)

Установените в Съюза оператори следва да предоставят определена основна информация за дейностите, извършени с цел да се улесни мониторингът от страна на компетентните органи върху търговията с прекурсори на наркотични вещества.

(8)

С цел намаляване на риска от отклоняване на определени прекурсори на наркотични вещества, техният износ следва да се предхожда от нотификация преди износ и от разрешение за износ.

(9)

Списъците на трети страни по местоназначение за износа на вписани вещества от категории 2 и 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 се променят често. За да се даде възможност за бързо актуализиране на тези списъци в съответствие с критериите за съставянето им, определени в настоящия регламент, те следва да бъдат публикувани на уебсайта на Комисията.

(10)

С цел да се облекчи административната тежест за търговията с определени категории прекурсори на наркотични вещества, следва да се предвиди опростена процедура за нотификация преди износ и разрешение за износ.

(11)

За да се подобри координацията на прилагането на мерките за мониторинг, целесъобразно е държавите членки редовно да предоставят на Комисията информация относно задържането и конфискуването на прекурсори на наркотични вещества.

(12)

С цел да се гарантира последователност, законодателна съгласуваност и правна сигурност, настоящият делегиран регламент следва да се прилага от същата дата като регламента за изпълнение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се определят условията за издаване на лицензи и регистрации, случаите, в които такива не се изискват, критериите за доказване на законните цели на дадена сделка, информацията, необходима за мониторинг на търговията, условията за определяне на списъци на страните по местоназначение за износа на вписани вещества от категории 2 и 3, критериите за определяне на опростени процедури за нотификации преди износ и разрешения за износ, както и изискванията, отнасящи се до информацията, която трябва да бъде представена във връзка с прилагането на мерки за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент „работни помещения“ означава сгради заедно със земята, заемани от даден оператор на всяко място, където той упражнява дейността си.

Член 3

Условия за предоставяне на лицензи

1.   С цел получаване на лиценз съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, операторът назначава служител, отговорен за търговията с вписаните вещества, изброени в категория 1 от приложението към посочения регламент, уведомява компетентния орган за името и начина за връзка с този служител и им съобщава незабавно за всяко последващо изменение на тази информация.

Отговорният служител гарантира, че вносът, износът или посредническите дейности се осъществяват съобразно съответните законови разпоредби и има правомощията да представлява оператора и да взема решенията, необходими за извършване на тази дейност.

2.   Съответният оператор изпълнява всички изброени по-долу изисквания и условия:

а)

предприема адекватни мерки срещу неразрешеното изнасяне на вписани вещества от категория 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 от местата за съхранение, получаване, производство и преработка на вписани вещества, както и за гарантиране на сигурността на работните помещения;

б)

операторът подава заявление, което съдържа:

i)

пълното име, адрес, телефонен номер и/или номер на факс и електронен адрес на заявителя;

ii)

пълното име и данните за контакт на отговорното длъжностно лице;

iii)

описание на позицията и задълженията на отговорното длъжностно лице;

iv)

пълните адреси на работните помещения;

v)

описание на всички места, където се извършват операциите, описани в точка х;

vi)

информация, показваща, че са взети подходящите мерки, посочени в параграф 2, буква а);

vii)

наименованието и кода по КН на вписаните вещества, както са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005;

viii)

в случай на смес или природен продукт се посочва следното:

a)

наименованието на сместа или природния продукт;

б)

наименованието и кода по КН на съдържащите се в сместа или природния продукт вписани вещества, както са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 и в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005;

в)

максималният процент на подобни вписани вещества в сместа или природния продукт;

ix)

описание на предвиждания тип операции, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 273/2004 и в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005;

x)

заверено копие от регистъра на фирмите или дейностите, при необходимост;

xi)

свидетелство за съдимост на съответния оператор и на отговорното длъжностно лице или документ, показващ, че те предлагат необходимите гаранции за правилното провеждане на операциите или информация, която да позволи на компетентния орган да придобие такъв документ.

3.   Ако операторът вече е получил статут на одобрен икономически оператор в съответствие с член 5а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (4), той може да посочи номера на сертификата AEO при подаване на молба за лиценз, за да може компетентният орган да вземе под внимание неговия статут.

4.   При писмено искане от съответния компетентен орган заявителят следва да предостави всякаква необходима допълнителна информация.

5.   Когато заявителят е физическо лице, подточки ii) и iii) от параграф 2, буква б) не се прилагат, а подточка iv) от параграф 2, буква б) се прилага само когато е уместно.

6.   Без да се засягат приетите в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 273/2004 и член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 111/2005 мерки, компетентният орган отказва издаването на лиценз, ако условията, определени в член 3, параграф 2, буква б) от настоящия регламент, не са изпълнени или ако има основателни причини да се подозира, че вписаните вещества са предназначени за незаконното производство на наркотични или психотропни вещества.

7.   При търговията между Съюза и трети държави, посочена в Регламент (ЕО) № 111/2005, компетентният орган може или да ограничи валидността на лиценза до период не по-дълъг от три години, или да изисква от операторите да доказват през не повече от три години, че условията, при които е издаден лицензът, все още се изпълняват.

Това не засяга валидността на лицензите, издадени преди влизането в сила на настоящия регламент.

8.   Лицензът не се прехвърля.

9.   Притежателят на лиценз подава заявление за нов лиценз, когато се предвижда едно от следните:

а)

добавянето на вписано вещество;

б)

започването на нова операция;

в)

смяната на местоположението на работните помещения, където се извършват операциите.

В такива случаи валидността на съществуващия лиценз се прекратява на по-ранната от следните дати:

i)

датата на изтичане на валидността, когато срокът на валидност е определен в съответствие с член 3, параграф 6 от настоящия регламент или в съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 273/2004;

ii)

началната дата на валидност на новия лиценз.

10.   Параграф 9 се прилага и за лицензи, издадени преди датата на прилагане на настоящия регламент.

11.   Параграфи 2 — 6, 8, 9 и 10 се прилагат и за целите на издаването на лицензи съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004, с изключение на специални лицензи.

12.   Публичните органи, посочени в член 3, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004, са митницата, полицията и официалните лаборатории на компетентните органи.

Член 4

Случаи, при които не се изисква лиценз

Аптеките, ветеринарномедицинските амбулатории, митницата, полицията, въоръжените сили и официалните лаборатории на компетентните органи са освободени от изискването за издаване на лиценз съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, доколкото тези оператори използват прекурсори на наркотични вещества само в рамките на служебните си задължения.

Операторите, посочени в първия параграф, са освободени също от следното:

а)

осигуряването на документацията, посочена в член 3 от Регламент (ЕО) № 111/2005;

б)

задължението да назначават отговорното длъжностно лице, посочено в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 5

Условия за предоставяне на регистрации

1.   С цел получаване на регистрация съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, операторът назначава служител, отговорен за търговията с вписаните вещества, изброени в категория 2 от приложението към посочения регламент, съобщава на компетентните органи името и начина за връзка с този служител и ги уведомява незабавно за всяко последвало изменение на тази информация.

Отговорният служител взема мерки да гарантира, че вносът, износът или посредническите дейности се осъществяват съобразно съответните законови разпоредби и има правомощията да представлява оператора и да взема решенията, необходими за извършване на тази дейност.

2.   Операторът на вписани вещества от категория 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 подава заявление, съдържащо информацията и документите, упоменати в член 3, параграф 2, буква б), с изключение на подточки vi), x) и xi) от член 3, параграф 2, буква б), освен ако това бъде поискано от компетентния орган.

Същото се отнася и за оператора, занимаващ се с износ на вещества, вписани в категория 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005.

3.   Прилага се също така член 3, параграфи 3 и 4.

4.   Първата алинея на параграф 2 и параграф 3 се прилагат mutatis mutandis по отношение на оператори и потребители, посочени в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004 по отношение на вписани вещества от категория 2 от приложение I към същия регламент.

5.   Потребителите на вписани вещества от категория 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 също така предоставят информация относно използването на вписаните вещества.

Член 6

Случаи, при които не се изисква регистрация

Следните категории могат да бъдат освободени от изискването за регистрация в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005:

а)

аптеките, ветеринарномедицинските амбулатории, митницата, полицията, официалните лаборатории на компетентните органи и въоръжените сили, доколкото тези оператори използват прекурсори на наркотични вещества в рамките на служебните си задължения;

б)

операторите, занимаващи се с износа на вещества, вписани в категория 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, ако общо количествата на техния износ през предходната календарна година (1 януари — 31 декември) не превишават количествата, определени в приложение I към настоящия регламент. Когато тези количества са превишени през текущата календарна година, операторът незабавно трябва да изпълни изискването за регистрация.

в)

операторите, занимаващи се с износа на смеси, съдържащи вещества, вписани в категория 3 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, ако количеството на вписаното вещество, съдържащо се в смесите, не превишава през предходната календарна година количествата, определени в приложение I към настоящия регламент. Когато тези количества са превишени през текущата календарна година, операторът незабавно трябва да изпълни изискването за регистрация.

Член 7

Условия за освобождаване от определени изисквания

За целите на член 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004 клиентите уведомяват доставчиците си дали този член е приложим към тях.

Член 8

Критерии за определяне на законните цели на дадена сделка

1.   Операторът е длъжен да предостави информация, че пратката е напуснала държавата на износ съгласно действащите национални разпоредби, приети в съответствие с член 12 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (5), за да докаже законните цели на сделката си съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005.

2.   За целта операторът използва модела, определен в приложение II към настоящия регламент, или представя разрешението за внос, посочено в член 20 от Регламент (ЕО) № 111/2005, или декларацията на клиента, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Член 9

Информация, която се изисква за мониторинг на търговията

1.   За целите на член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004 операторите информират компетентните органи в резюме за количествата вписани вещества, които са използвани или доставени, а когато са доставени — за количеството, доставено на всяка трета страна.

За вписаните вещества от категория 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 273/2004 първият параграф се прилага само при поискване от компетентните органи.

2.   За целите на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 111/2005 операторите информират компетентните органи за следното:

а)

износа на вписани вещества, подлежащи на разрешение за износ;

б)

целия внос на вписани вещества от категория 1 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, изискващи разрешение за внос, или всички случаи, когато вписани вещества от категория 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 са внесени в свободна зона на контрол от тип II, поставени в процедура с отложено плащане, различна от транзит, или са допуснати за свободно обращение;

в)

всички посреднически дейности с вписани вещества от категории 1 и 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005.

3.   Информацията, изисквана по параграф 2, буква а), се съставя, като се посочват страните на местоназначение, изнесените количества и референтните номера на разрешенията за износ, според случая.

4.   Информацията, изисквана по параграф 2, буква б), се съставя, като се посочват третата страна на износ и референтните номера на разрешенията за износ, според случая.

5.   Информацията, изисквана по параграф 2, буква в), се съставя, като се посочват третите страни, осъществяващи тези посреднически дейности и референтните номера на разрешенията за износ или внос, според случая. Операторите предоставят допълнителна информация при поискване от компетентните органи.

6.   Компетентните органи третират информацията, посочена в настоящия член, като поверителна търговска информация.

Член 10

Условия за съставяне на списъци на държавите по местоназначение за износа на вписани вещества от категории 2 и 3

Посочените в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005 списъци включват всички изброени данни:

а)

трети държави, с които Съюзът е сключил конкретно споразумение относно прекурсорите на наркотични вещества;

б)

трети държави, които са поискали да получават нотификация преди износ съгласно член 12, параграф 10 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.

в)

трети държави, които са поискали да получават нотификация преди износ съгласно член 24 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 1988 г.

Списъците на конкретните страни по местоназначение за износа на вписани вещества от категории 2 и 3 от приложението, посочено в букви а), б) и в), се публикуват на уебсайта на Комисията.

Член 11

Критерии за определяне на опростени процедури за нотификация преди износ

1.   По силата на член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 111/2005, компетентните органи могат да изпратят опростена нотификация преди износа, обхващаща няколко износни операции, извършени в конкретен период от време от 6 или 12 месеца, в случай на износ, предназначен за осъществяване по опростената процедура за разрешение за износ.

2.   Компетентният орган на страната износител предоставя информацията, посочена в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, на компетентния орган на третата страна на местоназначение.

3.   Компетентният орган информира съответно държавата на местоназначение, като за тази цел използва онлайн системата PEN или „Многостранна нотификация за докладване на химични вещества“, посочена в приложение III към настоящия регламент.

Член 12

Критерии за определяне на опростени процедури за получаване на разрешения за износ

1.   След като заинтересованият оператор подаде заявление, компетентният орган може да предостави разрешение за износ по опростената процедура съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 111/2005, в случаи на чест износ на едно конкретно вписано вещество от категория 3 или 4 от приложението към посочения регламент, който се осъществява от един и същи износител, установен в Съюза, и един и същи вносител в същата трета държава на местоназначение, като това разрешение обхваща конкретен период от 6 или 12 месеца.

Подобно опростено разрешение за износ може да се предостави в следните случаи:

а)

когато по време на предишен износ операторът е показал способността си да изпълнява всички задължения, свързани с този износ, и не е извършил никакви нарушения на съответното законодателство;

б)

когато компетентният орган може да се убеди в законните цели на тези операции на износ.

2.   Заявлението за опростено разрешение за износ съдържа най-малко следното:

а)

имената и адресите на износителя, вносителя в третата държава и крайния получател;

б)

наименованието на вписаното вещество, както е дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, или, в случай на смес или природен продукт, наименованието и кода по КН и наименованието на всяко вписано вещество, както е дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, съдържащо се в сместа или природния продукт;

в)

максималното количество на вписаното вещество, предназначено за износ;

г)

планирания конкретен период от време за износните операции.

3.   Компетентният орган взема решение по заявлението за опростено разрешение за износ в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на изискваната информация.

4.   В случай на спешна медицинска помощ, ако условията по параграф 1, букви а) и б) от настоящия член са изпълнени, компетентният орган взема решение по заявлението за опростено разрешение за износ при износ на вписани вещества от категория 4 от приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005 незабавно или най-късно в срок от 3 работни дни след получаване на заявлението.

Член 13

Условия и изисквания относно информацията, която се предоставя във връзка с изпълнението на мерките за мониторинг

1.   Държавите членки представят на Комисията справките, посочени в член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 273/2004 през месеца, следващ всяко календарно тримесечие. В справките се съдържа информация за всички случаи, когато освобождаването на вписани или невписани вещества е било спряно или вписаните или невписани вещества са били задържани.

2.   Тази информация включва следното:

а)

наименованията на веществата;

б)

когато са известни, произхода и местоназначението им;

в)

количеството на веществата, митническия им статус и използваното транспортно средство.

3.   В края на всяка календарна година Комисията съобщава на всички държави членки получената информация по параграф 1.

Член 14

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1277/2005 се отменя.

Член 15

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 април 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията от 27 юли 2005 г. за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Общността и страни извън Общността (ОВ L 202, 3.8.2005 г., стр. 7).

(4)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността от 12 октомври 1992 г. (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(5)  Решение на Съвета от 22 октомври 1990 г. (ОВ L 326, 24.11.1990 г., стр. 56).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вещество

Количество

Ацетон (1)

50 kg

Етилов етер (1)

20 kg

Етилметилкетон (1)

50 kg

Толуол (1)

50 kg

Сярна киселина

100 kg

Солна киселина

100 kg


(1)  Солите на тези вещества, когато е възможно съществуването на такива соли.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Бележки

1.

Оформлението, използвано за образеца, не е задължително.

2.

Поредните номера и текстът на образеца са задължителни.

3.   Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Бележки

1.

Оформлението, използвано за образеца, не е задължително.

2.

Поредните номера и текстът на образеца са задължителни. Попълването на полетата, маркирани с получер шрифт, е задължително.

3.

Подробности за попълване на полетата:

 

Поле „Част А“: Посочете дали многостранната нотификация за докладване на химични вещества (МНДХВ) обхваща една или няколко износни операции. Когато тя обхваща няколко износни операции, посочете в кой период от време.

 

Поле 14 (Количество и тегло): Когато МНДХВ обхваща няколко износни операции, посочете максималното количество и тегло.

 

Поле 18 (Дата на отпътуване): Когато МНДХВ обхваща няколко износни операции, това поле трябва да се попълни с последната очаквана дата на отпътуване.

4.   Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“ (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/26


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1012 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се провежда върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, включени в списъка в приложение I към посочения регламент („списъка“), на граничните пунктове, през които стоките се въвеждат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно — поне веднъж на три месеца, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, посочени в същия член.

(3)

Наличието и значимостта на установените неотдавна инциденти с храни, за които постъпиха уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от одитите в трети държави, провеждани от Хранителната и ветеринарна служба, както и докладите относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, които държавите членки представят на Комисията на всеки три месеца в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-специално списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които наличните източници на информация сочат като цяло удовлетворителна степен на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на Съюза, като затова провеждането на засилен официален контрол за тях вече не е обосновано. Поради това вписването в списъка на боб от Кения следва да бъде заличено.

(5)

Освен това списъкът следва също така да бъде изменен, като се увеличи честотата на проверките на стоките, при които според едни и същи източници на информация е налице по-голямо несъответствие с приложимото законодателство на Съюза, като това представлява достатъчно основание за провеждането на засилен официален контрол. Поради това вписванията в списъка на листа от кориандър, босилек, мента, магданоз, люти чушки и бамя от Виетнам, както и лозови листа от Турция следва да бъдат съответно изменени.

(6)

За да се осигури съгласуваност и яснота, е целесъобразно приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 да бъде заменено с текста в приложението към настоящия регламент.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%)

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

 

Афганистан (AF)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

 

Бадеми, с черупки

0802 11

 

Австралия (AU)

Афлатоксини

20

Бадеми, без черупки

0802 12

 

(Храни)

 

 

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

Афлатоксини

10

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Фуражи и храни)

 

 

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (3)

50

Патладжани

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Китайска целина (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (4)

50

(Храни — пресни или охладени билки)

 

 

Brassica oleracea (други ядливи видове от семейство Brassica, „китайско броколи“) (5)

ex 0704 90 90

40

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)

50

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Чай, дори ароматизиран

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (6)

10

(Храни)

 

 

Патладжани

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (7)

10

Горчив пъпеш (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (7)

20

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Ягоди (пресни)

0810 10 00

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (8)

10

(Храни)

 

 

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (9)

10

(Храни — пресни, охладени или замразени)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Листа от бетел (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Индия (IN)

Салмонела (10)

50

(Храни)

 

 

Семена от сусам

1207 40 90

 

Индия (IN)

Салмонела (10)

20

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

Афлатоксини

20

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

10

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Храни — сушени подправки)

 

 

Ензими; ензимни препарати

3507

 

Индия (IN)

Хлорамфеникол

50

(Фуражи и храни)

 

 

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Индонезия (ID)

Афлатоксини

20

(Храни — сушени подправки)

 

 

Грах необелен (с шушулки)

ex 0708 10 00

40

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (11)

10

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Мента

ex 1211 90 86;

30

Мароко (МА)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (12)

10

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 2008 99 99

70

Трапезно грозде

0806 10 10

 

Перу (PE)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (13)

10

(Храни — пресни)

 

 

Семки от диня (Egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

(Храни)

 

 

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Судан (SD)

Афлатоксини

50

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Фуражи и храни)

 

 

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (14)

10

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Листа от бетел (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Тайланд (TH)

Салмонела (10)

50

(Храни)

 

 

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (15)

20

Патладжани

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Сушени кайсии

0813 10 00

 

Турция (TR)

Сулфити (16)

10

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

2008 50 61

 

(Храни)

 

 

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (17)

10

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Лозови листа

ex 2008 99 99

11; 19

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (18)

50

(Храни)

 

 

Шам фъстък, с черупки

0802 51 00

 

Съединени американски щати (US)

Афлатоксини

20

Шам фъстък, без черупки

0802 52 00

 

(Храни)

 

 

Сушени кайсии

0813 10 00

 

Узбекистан (UZ)

Сулфити (16)

50

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

2008 50 61

 

(Храни)

 

 

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

 

Узбекистан (UZ)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (19)

50

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Мента

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Магданоз

ex 0709 99 90

40

(Храни — пресни или охладени билки)

 

 

Бамя

ex 0709 99 90

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (19)

50

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Храни — пресни или охладени)

 

 

питайя (драконов плод)

ex 0810 90 20

10

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (19)

20

(Храни — пресни или охладени)

 

 


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и в рамките на този код не съществува специално подразделение, кодът по КН се отбелязва с „ex“.

(2)  Остатъчни вещества поне от пестицидите, изброени в програмата за контрол, приета в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/4140/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1), които могат да бъдат анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS (пестициди, които се подлагат на мониторинг само във/върху продукти от растителен произход).

(3)  Остатъчни вещества от хлорбуфам.

(4)  Остатъчни вещества от фентоат.

(5)  Видове, принадлежащи към Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. познати още като „кай лан“, „гай лан“, „гайлан“, „кайлан“, „китайски обикновен джей лан“.

(6)  Остатъчни вещества от трифлуралин.

(7)  Остатъчни вещества от ацефат, алдикарб (сума на алдикарб, неговия сулфоксид и неговия сулфон, изразена като алдикарб), амитраз (амитраз, включително метаболитите, съдържащи частта 2,4-диметиланилин, изразени като амитраз), диафентиурон, дикофол (сума на изомерите p, p′ и o,p′), дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам) и метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб).

(8)  Остатъчни вещества от хексафлумурон, метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб), фентоат и тиофанат-метил.

(9)  Остатъчни вещества от дикофол (сума на изомерите p, p′ и o,p′), динотефуран, фолпет, прохлораз (сума на прохлораз и неговите метаболити, съдържащи частта 2,4,6-трихлорофенол, изразени като прохлораз), тиофанат-метил и трифорин.

(10)  Референтен метод EN/ISO 6579 или валидиран спрямо него метод съгласно посоченото в член 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(11)  Остатъчни вещества от ацефат и диафентиурон.

(12)  Остатъчни вещества от флубендиамид.

(13)  Остатъчни вещества от етефон.

(14)  Остатъчни вещества от форметанат: сума на форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид), протиофос и трифорин.

(15)  Остатъчни вещества от ацефат, дикротофос, протиофос, киналфос и трифорин.

(16)  Референтни методи: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 или ISO 5522:1981.

(17)  Остатъчни вещества от диафентиурон, форметанат: сума на форметанат и неговите соли, изразена като форметанат(хидрохлорид) и тиофанат-метил.

(18)  Остатъчни вещества от дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам) и метрафенон.

(19)  Остатъчни вещества от дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам), фентоат и киналфос.“


27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2015 година

за установяване на правила по отношение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотични вещества (1), и по-специално член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите (2), и по-специално член 6, параграф 3, член 9, параграф 2, трета алинея и член 28 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията (3) се установяват разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005 в областта на прекурсорите на наркотични вещества. Както Регламент (ЕО) № 273/2004, така и Регламент (ЕО) № 111/2005 бяха изменени след приемането на Регламент (ЕО) № 1277/2005, така че да включват правомощия за приемане на делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 290 и 291 от Договора. Ето защо следва да се приемат нови правила в съответствие с новите правомощия.

(2)

Въпреки че Регламент (ЕО) № 273/2004 урежда вътрешната търговия, а Регламент (ЕО) № 111/2005 урежда международната търговия, много от разпоредбите са общи и за двата регламента. С цел да се гарантира последователност е оправдано да се приеме един акт за изпълнение, който обхваща и двата регламента.

(3)

С цел да се гарантират правната сигурност и последователното прилагане на разпоредбите на настоящия регламент е необходимо да се даде определение на „работни помещения“.

(4)

Съществуващите разпоредби относно процедурните правила за издаване на лицензи, процедурата и формата за предоставяне на информация, която се изисква за мониторинг на търговията, и формата и обработването на разрешения за внос и износ са доказано ефективни и следователно би трябвало по същество да продължат да се прилагат по силата на настоящия регламент.

(5)

Процедурните правила за регистрация на операторите и потребителите, както са определени в Регламент (ЕО) № 273/2004 и в Регламент (ЕО) № 111/2005, следва да отразяват правилата за издаване на лицензи.

(6)

С цел да се гарантира качеството на данните и съгласуваността им, както и за избягване на дублирането, в информацията, подавана в Европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества всяка държава членка следва да определи едно-единствено звено за контакт, което предава информацията в базата данни. Информацията следва да се предава без излишно забавяне. Информацията за даден лиценз или регистрация следва да включва елементите, необходими за идентифициране на оператора или потребителя, на когото е издаден лиценза или регистрацията, както и включените в тях вписани вещества. Достъпът до тази информация следва да бъде ограничен до минимума, необходим на публичните органи за изпълнението на служебните им задължения.

(7)

Преходните разпоредби следва да позволяват използването на хартиените формуляри, издадени преди влизането в сила на настоящия регламент в съответствие с предишните правила, до изчерпване на наличностите от такива хартиени формуляри.

(8)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета по прекурсори на наркотични вещества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя единни процедурни правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 273/2004 и (ЕО) № 111/2005 по отношение на лицензирането и регистрацията на оператори и потребители и включването им в Европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества, осигуряването от страна на операторите на информацията, необходима за мониторинг на търговията и разрешаването на износ и внос в областта на прекурсорите на наркотични вещества.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент „работни помещения“ означава сгради заедно със земята, заемани от даден оператор на всяко място, където той упражнява дейността си.

Член 3

Процедура за издаване на лицензи

1.   Операторът или потребителят подава до компетентния орган заявление за получаване на лиценз, както е посочено в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004 или член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005, по електронен път или в писмен вид, според разпоредбите на съответната държава членка.

Заявлението се счита за пълно, когато включва цялата информация, посочена в член 3, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията (4).

2.   При разглеждането на заявление за получаване на лиценз компетентният орган може да вземе предвид резултатите от предишни оценки и одити, извършени на заявителите, които притежават статут на одобрен икономически оператор (ОИО), както е определено в член 5а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (5), доколкото те са от значение за разглеждането на условията за предоставяне на лиценза.

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от настоящия регламент, компетентният орган може да разреши на операторите, които имат статут на ОИО, да не предоставят цялата информация, посочена в член 3, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011, когато внасят заявление.

3.   Компетентният орган оценява първо пълнотата на заявлението.

Когато дадено заявление бъде счетено за непълно, компетентният орган съобщава това на заявителя и го приканва да представи евентуална липсваща или допълнителна информация от значение за заявлението.

Когато дадено заявление бъде счетено за пълно, компетентният орган потвърждава получаването на пълното заявление на заявителя.

4.   Компетентният орган взема решение за предоставяне или отказ на лиценз в рамките на 60 работни дни от датата на получаване на пълното заявление в случай на нов лиценз, и в рамките на 30 работни дни в случай на подновяване на лиценз.

5.   Всяко решение за отказ на лиценз трябва да е мотивирано и съобщено на жалбоподателя по електронен път или в писмен вид.

6.   Лицензът може да обхваща операциите, посочени в Регламент (ЕО) № 273/2004 и Регламент (ЕО) № 111/2005.

Член 4

Обхват на лиценза

Компетентният орган може да предостави лиценз:

а)

който обхваща всички вписани вещества и всички операции за отделните търговски помещения или

б)

който обхваща всички вписани вещества и всички операции за отделната държава членка.

Член 5

Формат на лиценза

Лицензът, посочен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004 или член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005 се издава във формата, определен в приложение I към настоящия регламент.

Член 6

Последващи промени

Когато след предоставянето на лиценз информацията, съдържаща се в заявлението за него, с изключение на информацията, посочена в член 3, параграф 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011, се е променила, притежателят на лиценза уведомява компетентния орган електронно или писмено в срок от 10 работни дни след промяната.

Ако след тази промяна условията, посочени в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011, продължават да бъдат изпълнени, а данните, които трябва да бъдат променени, се съдържат в лиценза, компетентният орган коригира съответно лиценза.

Член 7

Валидност, временно прекратяване и отнемане на лицензи

1.   Когато срокът на валидност на даден лиценз изтече или когато даден лиценз бъде отнет, притежателят на лиценза го връща на компетентния орган в срок от 10 работни дни след датата на изтичане на срока на валидност или след датата на отнемането.

2.   Когато компетентният орган реши да прекрати временно или да отнеме лиценз, решението се представя на притежателя на лиценза по електронен път или в писмен вид, като се посочват основанията, които оправдават временното прекратяване или отнемането.

Член 8

Специални лицензи

Членове 3 — 7 не се прилагат за специалните лицензи, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Член 9

Процедура за регистрация

1.   Членове 3, 4, 6 и 7, се прилагат за процедурата по регистрация съгласно член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004 или член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005.

2.   Регистрацията съгласно член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004 или член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 111/2005 се предоставя във формата, определен в приложение II.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 компетентният орган може да предостави регистрация, като използва формуляр, отпечатан преди датата на влизане в сила на настоящия регламент и съответстващ на приложимите национални разпоредби преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, до изчерпване на наличностите.

4.   Членове 1, 2 и 3 не се прилагат за специалните регистрации, посочени в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Член 10

Информация, която се изисква за мониторинг на търговията

1.   Операторите предоставят информацията, посочена в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 273/2004, по електронен път или в писмен вид, съгласно предписанията от съответната държава членка, преди 15 февруари на всяка календарна година за вписани вещества от категории 1 и 2 от приложение I към посочения регламент.

2.   Операторите предоставят информацията, посочена в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 111/2005, по електронен път или в писмен вид, съгласно предписанията от съответната държава членка, преди 15 февруари на всяка календарна година.

3.   Операторът представя годишните доклади, посочени в параграфи 1 и 2, дори когато няма осъществени сделки през съответната година.

Член 11

Разрешения за износ и внос

1.   Разрешенията за износ и внос, посочени в член 28 от Регламент (ЕО) № 111/2005, се издават във формата, определен в приложения III и IV към настоящия регламент, съответно.

Чрез дерогация от първа алинея полето, в което се нанася номерът на разрешението, може да има различен формат в случаите, когато разрешението за износ или внос се предоставя по електронен път.

2.   Разрешението за износ се издава в четири екземпляра, номерирани от 1 до 4. Екземпляр № 1 се съхранява от издаващия орган. Екземпляри № 2 и № 3 придружават вписаните вещества и се представят в митническото учреждение, където се изготвя митническата декларация за износ, и след това на компетентния орган в точката на напускане на митническата територия на Съюза. Компетентният орган в точката на излизане връща екземпляр № 2 на издаващия орган. Екземпляр № 3 придружава вписаните вещества до компетентния орган на държавата вносителка. Екземпляр № 4 се съхранява от износителя.

3.   Разрешението за внос се издава в четири екземпляра, номерирани от 1 до 4. Екземпляр № 1 се съхранява от издаващия орган. Екземпляр № 2 се изпраща на компетентния орган на страната износителка от издаващия разрешението орган. Екземпляр № 3 придружава вписаното вещество от точката на влизане в митническата територия на Съюза до работните помещения на вносителя, откъдето този екземпляр се изпраща на издаващия орган. Екземпляр № 4 се съхранява от вносителя.

4.   Разрешението за износ или внос не може да обхваща повече от две вписани вещества.

5.   Разрешението се издава на един или повече официални езици на Съюза. Освен когато е предоставено по електронен път, разрешението се отпечатва във формат А4 на фон със защитна шарка — плетеница, която прави всяка фалшификация с механични или химични средства видима за окото.

6.   Всяка държава членка може да отпечатва формулярите за разрешения сама или да възложи отпечатването им на одобрени от нея печатници. Във втория случай формулярът за разрешение трябва да съдържа позоваване към това одобрение, както и името и адреса на печатницата или марка, с която тя може да се идентифицира.

7.   Чрез дерогация от параграфи 1 — 6 държавата членка може да издаде разрешение за износ или внос върху формуляр, отпечатан преди датата на влизане в сила на настоящия регламент и съответстващ на Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията, до изчерпване на наличностите.

8.   Разрешението за износ, предоставено по опростена процедура, се издава, като се използват екземпляри № 1, 2 и 4 на формуляра, даден в приложение III. Екземпляр № 1 се съхранява от издаващия орган. Екземпляр № 2 и екземпляр № 4 остават у износителя. Износителят посочва подробности за всяка износна операция на гърба на екземпляр № 2, по-конкретно количеството на описаното вещество за всяка операция и оставащото количество. Екземпляр № 2 се представя в митническото учреждение, където се попълва митническата декларация. Митническото учреждение потвърждава подробностите и връща екземпляр № 2 на износителя.

9.   Операторът вписва номера на разрешението и думите „опростена процедура на разрешение за износ“ върху митническата декларация за всяка износна операция. Когато изходното митническо учреждение не се намира в точката на излизане от митническата територия на Съюза, информацията се предоставя върху документите, придружаващи износната пратка.

10.   Износителят връща екземпляр № 2 на издаващия орган най-късно 10 работни дни след изтичането на срока на валидност на разрешението за износ, предоставено по опростена процедура.

Член 12

Вписване на оператори и потребители в Европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества

1.   За целите на вписването в Европейската база данни за прекурсорите на наркотични вещества на операторите и потребителите, получили лиценз или регистрация съгласно член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 273/2004, всяка държава членка определя едно звено за контакт и съобщава координатите му за връзка на Комисията.

2.   Отговорното звено за контакт предава съответната информация по електронен път в срок от 30 работни дни след издаването на лиценза или регистрацията. Когато даден оператор или потребител съобщи за промени в съответната информация на компетентния орган или когато даден лиценз или регистрация бъдат временно прекратени или отнети, отговорното звено за контакт актуализира информацията в срок от 30 работни дни след приемането на изменението или временното прекратяване или отнемане на лиценза или регистрацията.

3.   Комисията гарантира, че:

а)

електронно предаване на информация е сигурно,

б)

базата данни е ограничена и достъп се дава само на назначените служители, определени от държавите членки, и на служителите на Комисията, отговарящи за европейската база данни.

4.   Комисията и компетентните органи предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че информацията за операторите и потребителите, вписани в базата данни, се използва само при изпълнение на служебните задължения на назначените служители и на служителите на Комисията.

5.   Информацията за операторите и потребителите включва пълното име, адрес, номер на лиценза или регистрацията, валидност на лиценза или регистрацията, и наименование и код по КН на вписаните вещества, които са обхванати от съответния лиценз или регистрация.

6.   Комисията съхранява информацията за лицензите и регистрациите, които са изтекли или са били отнети, в базата данни най-малко три години след датата на изтичане на валидността или датата на отнемането.

Член 13

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1277/2005 на Комисията от 27 юли 2005 г. за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Общността и страни извън Общността (ОВ L 202, 3.8.2005 г., стр. 7).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1011 на Комисията от 24 април 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 (вж. стр. 12 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.)


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Бележки

1.

Оформлението, използвано за образеца, не е задължително.

2.

Поредните номера и текстът на образеца са задължителни. Попълването на полетата, маркирани с получер шрифт, е задължително.

3.

Подробности за попълване на полетата:

 

Поле 1 (Притежател на лиценза): Може да се добави името на отговорното длъжностно лице.

 

Поле 3 (Валидност/до): Посочва се срокът на валидност или дали притежателите на лицензи са задължени да доказват през интервали от не повече от три години, че условията, при които е предоставен лицензът, все още се изпълняват.

 

Поле 4 (Вписани вещества): Наименованието на вписаното вещество, както е дадено в приложението, или в случай на смес или природен продукт, наименованието му или наименованието на всяко вписано вещество, съдържащо се в сместа или природния продукт, както е дадено в приложението. Да се посочат солите, когато е необходимо.

 

Поле 4 (Код по КН): В допълнение към кода по КН може да се добави CAS номер.

 

Поле 4 (Операция): Уточняват се дейностите по износа, вноса и/или посредничеството. В случай на внос се уточнява дали се касае за съхраняване, производство, преработка, използване, обичайни форми на боравене и/или освобождаване за свободно разпространение, когато е уместно. За операции, обхванати от Регламент (ЕО) № 273/2004, се уточняват: съхранение, изготвяне, производство, преработка, търговия, разпространение и/или посредничество.

 

Поле 4 (Търговски помещения): В случай на посредническите дейности, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 111/2005, не е необходимо да се уточняват.

4.

Държавите членки могат да добавят допълнителни полета, предназначени за свои национални цели. Тези полета се номерират с пореден номер, следван от главна буква (напр.4A).

5.   Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Бележки

1.

Оформлението, използвано за образеца, не е задължително.

2.

Поредните номера и текстът на образеца са задължителни. Попълването на полетата, маркирани с получер шрифт, е задължително.

3.

Подробности за попълване на полетата:

 

Поле 1 (Притежател на регистрацията): Може да се добави името на отговорното длъжностно лице.

 

Поле 3 (Валидност/до): Посочва се началото на периода на валидност, а когато е уместно — и неговият край.

 

Поле 4 (Вписани вещества): Наименованието на вписаното вещество, както е дадено в приложението, или в случай на смес или природен продукт, наименованието му или наименованието на всяко вписано вещество, съдържащо се в сместа или природния продукт, както е дадено в приложението. Да се посочат солите, когато е необходимо.

 

Поле 4 (Код по КН): В допълнение към кода по КН може да се добави CAS номер.

 

Поле 4 (Операция): Уточняват се дейностите по износа, вноса и/или посредничеството. В случай на внос се уточнява дали се касае за съхраняване, производство, преработка, използване, обичайни форми на боравене и/или освобождаване за свободно разпространение, когато е уместно. За операции, обхванати от Регламент (ЕО) № 273/2004, се уточняват: съхранение, изготвяне, производство, преработка, търговия, разпространение и/или посредничество.

 

Поле 4 (Търговски помещения): В случай на посредническите дейности, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 111/2005, не е необходимо да се уточняват.

4.

Държавите членки могат да добавят допълнителни полета, предназначени за свои национални цели. Тези полета се номерират с пореден номер, следван от главна буква (напр.4A).

5.   Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Бележки

I.

1.

Разрешението се попълва на един от официалните езици на Съюза, а ако се попълва на ръка — да е с мастило, с главни букви.

2.

Полета 1, 3, 5, 7 и от 9 до 19 се попълват от заявителя в момента на подаване на заявлението, а информацията, изисквана в полета 7, 8, от 10 до 13 и 18, може да се представи по-късно, ако не е известна в момента на подаване на заявлението. В този случай информацията за поле 18 се допълва най-късно когато се изготвя декларацията за износ, а допълнителната информация за полета 7, 8 и от 10 до 13 се дава на митническите власти или друг орган точката на напускане на митническата територия на Съюза най-късно преди физическото отпътуване на стоките.

3.

Полета 1, 5, 7 и 9: Попълват се пълните имена и адреси (телефон, факс, електронна поща).

4.

Поле 5: Вписва се референтният номер на разрешението за внос на вносителя от държавата извън Съюза (например „писмо за отсъствие на възражения“, разрешение за внос, друго становище на държавата на местоназначение извън Съюза), по целесъобразност.

5.

Поле 7: Попълват се пълното име и адресът (телефон, факс, електронна поща) на всеки друг оператор, участващ в износната операция, като например превозвачи, посредници, митнически агенти.

6.

Поле 9: Попълват се пълното име и адресът (телефон, факс, електронна поща) на лицето или дружеството, на което се доставят стоките в държавата на местоназначение (не е задължително да е крайният получател).

7.

Поле 10: Посочва се името на държавата членка, пристанището, летището или граничният пункт, където е уместно.

8.

Поле 11: Посочва се името на държавата, пристанището, летището или граничният пункт, където е уместно.

9.

Поле 12: Посочват се всички използвани транспортни средства (напр. камион, самолет, влак и т.н.). Когато лиценз за износ обхваща няколко износни операции, това поле не се попълва.

10.

Поле 13: Дават се по възможност най-пълни подробности за маршрута, който ще се следва.

11.

Полета 14 a, 14б: Посочва се наименованието на вписаното вещество, така както е дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, търговското наименование на лекарствения продукт, посочен в категория 4, броят на единиците в пратката, броят на таблетките/ампулите във всяка единица, съдържанието на вписано вещество в една единица (на таблетка/ампула), или в случай на смес или природен продукт, посочват се наименованието и 8-цифровия код по КН, както и търговското наименование.

12.

Полета 15 a, 15б: Нанася се осемцифреният код по КН на вписаното вещество, така както е даден в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005.

13.

Полета 16 a, 16б: За категория 4, нанася се общото нетно тегло на вписаното вещество, съдържащо се в пратката от лекарствени продукти.

14.

Поле 19:

Посочва се с главни букви името на заявителя или, където е уместно, на упълномощения представител, който подписва настоящото заявление.

Подписът от заявителя или упълномощения представител в съответствие с начините и формите, определени от заинтересованата държава членка, сочи, че заинтересованото лице декларира, че всички данни в заявлението са правилно и пълно отразени. Без да има влияние върху евентуалното прилагане на наказателни разпоредби, тази декларация е еквивалентна на поемането на отговорност по действащите разпоредби в държавата членка относно следното:

точността на данните, посочени в декларацията;

автентичността на приложените документи;

спазването на всички задължения, присъщи за износа на веществата, вписани в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005.

Винаги когато се издава лиценз чрез компютризирана процедура, лицензът не съдържа подписа на заявителя в това поле, ако самото заявление съдържа такъв подпис.

II.   (Опростена процедура за разрешение за износ)

1.

В случай на опростена процедура за разрешение за износ полета 7, 8, 10 — 13 и 18 не се попълват.

2.

Върху обратната страна на екземпляр № 2 полета от 24 до 27 трябва да се попълнят за всяка износна операция.

3.

Поле 23: Посочват се максималното лицензирано количество и нето тегло. За категория 4 се нанася общото нетно тегло на вписаното вещество, съдържащо се в пратката от лекарствени продукти.

Колона 24: Посочват се наличното количество в част 1 и количеството на частичната износна пратка в част 2. За категория 4 се нанася общото нетно тегло на вписаното вещество, съдържащо се в пратката от лекарствени продукти.

Колона 25: Посочва се словом количеството на частичната износна пратка.

Поле 26: Референтен номер и дата на митническата декларация.

Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Бележки

1.

Разрешението се попълва на един от официалните езици на Съюза. Ако се попълва на ръка — да е с мастило, с главни букви.

2.

Полета 1, 4, 6, 8 и от 11 до 16 се попълват от заявителя в момента на подаване на заявлението, а информацията, изисквана в полета 7, 9, 10 и 15, може да се представи по-късно, В този случай информацията трябва да бъде допълнена най-късно когато стоките влязат на митническата територия на Съюза.

3.

Полета 1, 4: Попълват се пълните имена и адреси (телефон, факс, електронна поща).

4.

Поле 6: Попълват се пълното име и адресът (телефон, факс, електронна поща) на всеки друг оператор, участващ в износната операция, като например превозвачи, посредници, митнически агенти.

5.

Поле 8: Попълват се пълното име и адресът на крайния получател. Крайният получател може да е идентичен с вносителя.

6.

Поле 7: Попълват се пълното име и адресът (телефон, факс, електронна поща) на компетентния орган на държавата извън Съюза.

7.

Поле 9: Посочва се името на държавата членка и на пристанището, летището или граничния пункт.

8.

Поле 10: Посочват се всички използвани транспортни средства (напр. камион, самолет, влак и т.н.).

9.

Полета 11a, 11б: Посочва се наименованието на вписаното вещество, така както е дадено в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005, търговското наименование на лекарствения продукт, посочен в категория 4, броят на единиците в пратката, броят на таблетките/ампулите във всяка единица, съдържанието на вписано вещество в една единица (на таблетка/ампула), или в случай на смес или природен продукт, посочват се наименованието и 8-цифровия код по КН, както и търговското наименование.

10.

Полета 11a, 11б: Идентифицират се точно пакетите и веществата (напр. 2 метални кутии, всяка по 5 литра). В случай на смес, природен продукт или препарат се посочва съответното търговско име.

11.

Полета 12a, 12б: Нанася се осемцифреният код по КН на вписаното вещество, така както е даден в приложението към Регламент (ЕО) № 111/2005.

Полета 13 a, 13б: За категория 4, нанася се общото нетно тегло на вписаното вещество, съдържащо се в пратката от лекарствени продукти.

12.

Поле 16:

Посочва се с главни букви името на заявителя или, където е уместно, на упълномощения представител, който подписва настоящото заявление.

Подписът от заявителя или упълномощения представител в съответствие с начините и формите, определени от заинтересованата държава членка, сочи, че заинтересованото лице декларира, че всички данни в заявлението са правилно и пълно отразени. Без да се засяга евентуалното прилагане на наказателни разпоредби, настоящата декларация е еквивалентна на поемането на отговорност по действащите разпоредби в държавите членки относно следното:

точността на информацията, дадена в декларацията;

автентичността на приложените документи;

спазването на всички други задължения.

Винаги когато се издава лиценз чрез компютризирана процедура, лицензът не съдържа подписа на заявителя в това поле, ако самото заявление съдържа такъв подпис.

13.   Защита на личните данни

Когато Европейската комисия обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

Когато компетентен орган на дадена държава членка обработва личните данни, съдържащи се в настоящия документ, ще се прилагат националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Личните данни се обработват с цел мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества в рамките на Съюза в съответствие с Регламент (ЕО) № 273/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 1258/2013, и между Съюза и трети държави, в съответствие с Регламент (ЕО) № 111/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 1259/2013.

Администратор по отношение на обработката на данните е националният компетентен орган, на който е бил представен настоящият документ. Списъкът с компетентните органи е публикуван на уебсайта на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

В съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията с прекурсори на наркотични вещества между Съюза и трети страни, без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните в Съюза и с цел контрол и мониторинг на определени вещества, често използвани за незаконно производство на наркотични или психотропни вещества, Комисията и компетентните органи на държавите членки могат да обменят личните данни и информацията, съдържащи се в настоящия документ със съответните органи в трети държави.

Субектът на данните има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, които ще се обработват, и когато е целесъобразно, има правото да поправя, заличава или блокира лични данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 или с националните закони за прилагане на Директива 95/46/ЕО.

Всички искания за упражняване на правото на достъп, поправка, заличаване или блокиране се подават до компетентния орган, до който е подаден настоящият документ, и се обработват от него.

Правното основание за обработката на лични данни са член 33 от Регламент (ЕО) № 111/2005 и член 13б от Регламент (ЕО) № 273/2004.

Личните данни, които се съдържат в настоящия документ, не се съхраняват по-дълго от необходимото за целите, за които са били събрани.

В случай на конфликт могат да бъдат отправяни жалби до съответния национален орган за защита на данните. Данните за контакт с националните органи за защита на данните се намират на уебсайта на Европейската комисия, Генерална дирекция „Правосъдие“: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Когато жалбата се отнася до обработката на лични данни от Европейската комисия, тя следва да бъде отправена до Европейския надзорен орган по защита на данните: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1014 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаването на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) бе създаден списък на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, който е посочен в глава II от Регламент (EО) № 2111/2005.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави членки и Европейската агенция за авиационна безопасност („ЕААБ“) съобщиха на Комисията цялата информация, която е необходима за актуализиране на посочения списък. Съответна информация бе предоставена и от някои трети държави. Въз основа на тази информация и на проверките, проведени от Комисията, списъкът на Съюза сега следва да бъде актуализиран.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или чрез органите, отговарящи за техния регулаторен надзор, относно най-важните факти и съображения, предвидени да залегнат в основата на решение за налагане на оперативна забрана за тях в границите на ЕС или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена на даден въздушен превозвач, включен в списъка на Съюза.

(4)

Комисията даде възможност на засегнатите въздушни превозвачи да прегледат документите, предоставени от държавите членки, ЕААБ и съответните трети държави, да изпратят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета (3).

(5)

Комисията запозна Комитета за авиационна безопасност с най-новата информация относно продължаващите съвместни консултации, които се провеждат съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 и съответния Регламент за изпълнение (ЕО) № 473/2006 (4) с компетентните органи и въздушните превозвачи на Ангола, Ботсуана, Габон, Гана, Замбия, Индия, Индонезия, Иран, Йемен, Казахстан, Демократична република Конго, Либия, Ливан, Ислямска република Мавритания, Мадагаскар, Мозамбик, Судан, Тайланд и Филипините. Освен това Комитетът за авиационна безопасност получи информация от Комисията по отношение на Афганистан, Бенин, Република Гвинея, Република Киргизстан, Непал, Сао Томе и Принсипи, Северна Корея и Тайван, както и актуализирана информация от Комисията относно техническите консултации с Руската федерация.

(6)

ЕААБ представи на Комисията и Комитета за авиационна безопасност резултатите от анализа на одитните доклади, изготвени от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора за безопасност (USOAP). Във връзка с това бе припомнено колко е важно държавите членки да определят като приоритетни наземните инспекции на борда на въздушните превозвачи, лицензирани от държави, по отношение на които ИКАО е формулирала сериозни опасения за безопасността или при които ЕААБ е установила значителни недостатъци в системата за надзор на безопасността. Очаква се, че заедно с извършените от Комисията консултации съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 това приоритизиране ще позволи набавянето на допълнителна информация относно показателите за безопасност на въздушните превозвачи, лицензирани в посочените държави.

(7)

ЕААБ представи на Комисията и Комитета за авиационна безопасност резултатите от анализа на наземните инспекции, извършени в рамките на програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства (SAFA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5).

(8)

Освен това ЕААБ запозна Комисията и Комитета за авиационна безопасност с най-новата информация относно проектите за техническа помощ, реализирани в държави, спрямо които са предприети мерки или наблюдение по Регламент (ЕО) № 2111/2005. ЕААБ изложи своите планове в тази връзка и предостави информация относно исканията за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, за да се подобри административният и техническият капацитет на органите за гражданско въздухоплаване с цел да се окаже съдействие при отстраняването на несъответствията с приложимите международни стандарти. Държавите членки бяха приканени да отговорят на тези искания на двустранна основа в сътрудничество с Комисията и ЕААБ. Във връзка с това Комисията подчерта ползата от това да се предоставя информация на международната авиационна общност — по-специално чрез базата данни на мрежата на ИКАО за сътрудничество и съдейстие в областта на безопасността — относно оказваната от Съюза и неговите държави членки техническа помощ за подобряване на безопасността на въздухоплаването в целия свят.

(9)

Евроконтрол предостави на Комисията и Комитета за авиационна безопасност актуализирана информация относно състоянието на функцията на SAFA за подаване на алармен сигнал и текущите статистически данни, свързани с предупрежденията за забранените въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи на Европейския съюз

(10)

След като ЕААБ анализира получената информация от проведените наземни инспекции на въздухоплавателни средства на превозвачи от ЕС или от стандартизационни инспекции, извършени от ЕААБ, както и от специалните инспекции и одити, проведени от националните въздухоплавателни органи, редица държави членки приеха принудителни мерки, за които уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност. Естония уведоми, че органът за гражданско въздухоплаване на Естония е извършил одит на въздушния превозвач AS Avies и че въздушният превозвач предприема мерки във връзка с констатираните проблеми.

(11)

Държавите членки потвърдиха готовността си да предприемат подходящите действия, когато информацията за безопасността показва наличието на непосредствени рискове в резултат на неспазването на съответните стандарти за безопасност от страна на въздушни превозвачи на Съюза.

Въздушни превозвачи от Ангола

(12)

По силата на Регламент (ЕО) № 474/2006, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1197/2011 на Комисията (6), на сертифицирания в Ангола превозвач TAAG Angola Airlines се позволява да извършва полети в границите на Съюза с четири въздухоплавателни средства тип Boeing 737-700, чиито регистрационни номера са D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH и D2-TBJ, три въздухоплавателни средства тип Boeing 777-200 с регистраниционни номера D2-TED, D2-TEE и D2-TEF и две въздухоплавателни средства тип Boeing 777-300 с регистрационни номера D2-TEG и D2-TEH

(13)

Чрез компетентния орган на Ангола (INAVIC) TAAG Angola Airlines подаде на 21 ноември 2014 г. заявление за добавяне на ново въздухоплавателно средство тип Boeing 777-300 в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006. По покана на Комисията INAVIC и TAAG Angola Airlines участваха в среща за техническа консултация на 25 февруари 2015 г. в Брюксел, на която беше извършена цялостна оценка на текущото положение с безопасността във всички негови аспекти, включително във връзка с новото попълнение във въздухоплавателния флот на TAAG Angola Airlines.

(14)

INAVIC е насочила своите усилия главно към привеждането на законодателната рамка в съответствие с международните изисквания, подобряването на инфраструктурата (радио покритие на тяхната територия) и по-строгото придържане към изискванията за лицензиране на персонала и организациите, както и надзора върху съществуващите оператори. Тъй като последната от тези дейности все още не отговаря напълно на изискванията на международните стандарти за безопасност, понеже сертифицирането на операторите не е достатъчно надеждна процедура, няма възможност за облекчаване на действащата понастоящем забрана за всички превозвачи, сертифицирани от INAVIC, освенTAAG Angola Airlines. Комисията отбеляза, че е налице напредък по отношение на комуникацията и координацията между INAVIC и TAAG Angola Airlines, като редовно се провеждат заседания за обсъждане на всички аспекти на дейността на въздушния превозвач.

(15)

TAAG Angola Airlines съобщи за обновяването и разширяването на флота, т.е. изваждането от експлоатация на товаро-пътническите въздухоплавателни средства тип В737-200 и В747-300, както и закупуването на нови въздухоплавателни средства тип B777-200, B777-300ER и B737-700, придружено от силен акцент върху качеството на операциите, техническото обслужване и поддръжката, както и растежа. Обучението на пилотите е било значително подобрено с помощта на външни консултанти. Безопасността е била допълнително повишена с въвеждането на механизъм за докладване на събития, който няма наказателен характер и осигурява анонимност. Заедно с всеобхватен анализ на системата за наблюдение на полетните данните (FDM) тази информация вече се използва редовно за откриване и предотвратяване на повторението на вече възниквали инциденти или аномалии и се използва в програмата за обучение на пилотите.

(16)

В контекста на процедурата за издаване на разрешения на оператори от трети държави (7) от ноември 2014 г. TAAG Angola Airlines е в непрекъснат диалог с EASA и е предоставял конкретни и подробни данни за своя въздухоплавателен флот и своите операции.

(17)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че допълнителното въздухоплавателно средство тип Boeing 777-300 с регистрационен знак D2-TEI на TAAG Angola Airlines да бъде включено в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 и по този начин да му бъде разрешено да извършва полети в рамките на ЕС.

(18)

Необходимо е държавите членки да продължат да следят дали TAAG Angola Airlines ефективно прилага съответните стандарти за безопасност чрез приоритетни наземни инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

Въздушни превозвачи от Ботсуана

(19)

По искане на Комисията органът за гражданско въздухоплаване на Ботсуана с писмо от 30 януари 2015 г. предостави информация относно напредъка по разрешаването на сериозните опасения за безопасността и други констатации на ИКАО. Освен това органът за гражданско въздухоплаване на Ботсуана показа напредък в прилагането на международните стандарти за безопасност. Препоръчва се органът за гражданско въздухоплаване на Ботсуана да потърси потвърждение от ИКАО, че причините за сериозните опасения относно безопасността са отстранени.

(20)

Наличната информация за безопасността не обосновава решение за налагане на забрана или оперативни ограничения на въздушните превозвачи, сертифицирани в Ботсуана. Комисията обаче счита, че положението следва да продължи да бъде следено отблизо.

(21)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Ботсуана.

Въздушни превозвачи от Демократична република Конго

(22)

От март 2006 г. насам всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Демократична република Конго, са включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 (8).

(23)

С писмо от 27 май 2015 г. компетентният орган на Демократична република Конго (AAС) уведоми Комисията, че са отнети свидетелствата за авиационен оператор на въздушните превозвачи Аir Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines и Tracep Congo и следователно посочените въздушни превозвачи следва да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(24)

На 4 юни 2015 г. AAC предостави на Комисията допълнителна информация, от която става ясно, че са отнети свидетелствата за авиационен оператор на въздушните превозвачи African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation и Wimbi Dira Airways и следователно посочените въздушни превозвачи следва да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(25)

Освен това AAC информира Комисията, че са издадени оперативни лицензи на въздушните превозвачи Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air и Congo Airways, но не представи доказателства, че сертифицирането на тези въздушни превозвачи и надзорът върху тях са в пълно съответствие с приложимите международни изисквания за безопасност. Поради това посочените въздушни превозвачи следва да бъдат добавени към приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(26)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушните превозвачи African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation и Wimbi Dira Airways да бъдат заличени от приложение A към Регламент (EО) № 474/2006, а въздушните превозвачи Dakota, Malu Aviation, Serve Air и Congo Airways да бъдат включени в приложение А към Регламент (EО) № 474/2006.

Въздушни превозвачи от Габон

(27)

От юли 2008 г. въздушните превозвачи Air Services SA и SCD Aviation са включени в приложение А. От юли 2008 г. на въздушния превозвач Gabon Airlines бе разрешено да извършва полети в ЕС само с въздухоплавателното средство тип Boeing 767-200 с регистрационен знак TR-LHP при условията, посочени в съображение 15 от Регламент (EО) № 715/2008 (9).

(28)

На 5 юни 2015 г. компетентният орган на Габон представи на Комисията доказателства за отнемането на свидетелството за авиационен оператор (САО) на въздушните превозвачи Air Services SA, SCD Aviation и Gabon Airlines, поради което тези въздушни превозвачи следва да бъдат заличени от списъка на Съюза на въздушните превозвачи, предмет на забрана или оперативни ограничения.

(29)

На 6 май 2015 г. компетентният орган на Габон уведоми Комисията, че е издадено ново САО на въздушния превозвач Tropical Air Gabon, но не представи доказателства, че сертифицирането на този въздушен превозвач и надзорът върху него са в пълно съответствие с приложимите международни изисквания за безопасност. Поради това посоченият въздушен превозвач следва да бъде включен в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(30)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушните превозвачи Air Services SA и SCD Aviation да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006, въздушният превозвач Gabon Airlines да бъде заличен от приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 и въздушният превозвач Tropical Air Gabon да бъде включен в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

Въздушни превозвачи от Гана

(31)

През септември 2010 г. Meridian Airways Ltd беше включен в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 (10). През септември 2010 г. Airlift International (GH) LTD бе включен в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006, като само на едно конкретно въздухоплавателно средство от тип DC- 8-63F бе разрешено да извършва полети в Съюза. И двете решения произтичат от сериозни недостатъци по отношение на безопасността, установени по време на наземни инспекции в рамките на програмата SAFA. През ноември 2010 г. бе преценено, че Airlift International (GH) LTD може да експлоатира второ въздухоплавателно средство от тип DC- 8-63F в Съюза (11).

(32)

На 5 февруари 2014 г. Органът за гражданско въздухоплаване на Гана (GCAA) изпрати до Комисията удостоверенията за отписване на няколко въздухоплавателни средства от тип DC- 8-63F, регистрирани в Гана. Освен това GCAA докладва, че е издал техническа директива, с която се забранява използването на въздухоплавателни средства от тип DC-8 от въздушни превозвачи, сертифицирани в Гана, и която породи действие на 31 декември 2013 г. Тези доказателства следва да се разглеждат като потвърждение, че Гана вече не поддържа експлоатацията на въздухоплавателните средства от тип DC-8 в своя регистър на въздухоплавателните средства.

(33)

На 16 февруари 2015 г. GCAA представи писмени доказателства на Комисията, че GCAA е отнел свидетелствата за авиационен оператор на Meridian Airways LTD и Airlift International (GH) LTD. На 17 март 2015 г. се състоя техническа среща между висши представители на GCAA, Комисията и ЕААБ, на която GCAA представи информация за актуалната си организационна структура, за надзора си върху въздушните превозвачи, сертифицирани в Гана, и за процеса на лицензиране на авиационните оператори. Доказателствата за отнемането на тези две свидетелства за авиационен оператор и фактите, представени по време на техническата среща във връзка с мерките на GCAA за надзор на безопасността на въздухоплаването, бяха сметнати за достатъчни, за да се заключи, че дейността на Meridian Airways LTD и Airlift International (GH) LTD е била прекратена.

(34)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че Meridian Airways LTD да бъде заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006, а Airlift International (GH) LTD — от приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(35)

В случай че постъпи каквато и да е информация, имаща отношение към безопасността и указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Индия

(36)

С писмо от 24 декември 2014 г. индийската генерална дирекция за гражданско въздухоплаване (DGCA) предостави на Комисията актуализирана информация относно корективните мерки, предприети от индийската DGCA във връзка с решението на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) от януари 2014 г. да понижи равнището на съответствие на Индия от категория 1 на категория 2 в резултат от одита за оценка на безопасността на международното въздухоплаване (IASA), проведен от FAA. Освен това в писмото се посочва, че през декември 2014 г. FAA е извършила преоценка на индийската DGCA. На 8 април 2015 г. FAA обяви повишаването на равнището на съответствие на Индия от категория 2 на категория 1 в резултат от одита за IASA.

(37)

С писмо от 10 април 2015 г. до индийската DGCA Комисията приветства положителното решение на FAA да повиши равнището на съответствие на Индия по IASA, но изтъкна отново, че индийската DGCA ще трябва да продължи да сътрудничи с Комисията и редовно да предоставя актуална информация за своето изпълнение на международните задължения по отношение на безопасността и надзора.

(38)

На 7 май 2015 г. се проведоха технически консултации между експерти от Комисията, ЕААБ, една държава членка и висши представители от индийската DGCA. Срещата даде възможност на индийската DGCA да предостави информация за предприетите от нея мерки, които са довели до повишаването от страна на FAA на равнището на съответствие на Индия от категория 2 на категория 1. Индийската DGCA предостави подробности за въведения от нея план за корективни действия, както и конкретна информация за устойчивите мерки, които тя е приложила за подобряване на възможностите си да упражнява надзор на безопасността. Комисията отчете предоставената от индийската DGCA информация. Беше преценено, че няма нужда от забрана или оперативни ограничения на въздушни превозвачи, сертифицирани в Индия, но че по-нататъшни технически консултации ще бъдат от полза, за да може свързаните с безопасността въпроси да бъдат постоянно обсъждани с индийската DGCA.

(39)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Индия

(40)

Държавите членки ще продължат да следят дали индийските въздушни превозвачи ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

Въздушни превозвачи от Индонезия

(41)

Продължават редовните консултации между Комисията и Генералната дирекция за гражданско въздухоплаване (DGCA) на Индонезия, чиято цел е да се наблюдава напредъкът на DGCA на Индонезия, която трябва да гарантира, че надзорът на безопасността на всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Индонезия, е в съответствие с международните стандарти за безопасност. След одита на ИКАО от май 2014 г., DGCA е финализирала своя план за корективни действия и понастоящем изпълнява тези действия.

(42)

На 28 декември 2014 г. полет QZ8501 на въздушния превозвач Indonesia AirAsia претърпя произшествие над Яванско море. Въздухоплавателното средство бе унищожено и загинаха всички пътници и екипажът. Националната комисия по безопасност на транспорта (NTSC) на Индонезия разследва произшествието и окончателен доклад се очаква преди края на 2015 г.

(43)

През януари 2015 г. представители на Комисията посетиха Индонезия, за да обсъдят резултатите от одита на ИКАО от май 2014 г., с цел да се гарантира, че нивото на надзора на безопасността на онези въздушни превозвачи, които вече не са включени в списъка на Съюза, продължава да е такова, че да няма основания за включването им в този списък. Представителите на Комисията се срещнаха с индонезийския министър на транспорта и представители на DGCA на Индонезия, на Националната комисия по безопасност на транспорта и на засегнатите въздушни превозвачи. Въздушните превозвачи направиха добър преглед на своите системи за управление на безопасността и прилагането на международните стандарти за безопасност.

(44)

С писмо от 31 март 2015 г. DGCA предостави изчерпателна информация относно корективните действия, които са в ход за разрешаване на установените от ИКАО проблеми. Освен това DGCA предостави информация за надзора на безопасността на всички засегнати въздушни превозвачи. След анализа на предоставената информация Комисията поиска допълнителни разяснения по отношение на надзора на безопасността на въздушните превозвачи, сертифицирани в Индонезия, и актуалния списък на притежателите на свидетелства за авиационни оператори в Индонезия.

(45)

С писмо от 13 май 2015 г. бяха предоставени тези допълнителни разяснения. Предоставена бе информация за програмата за наблюдение и надзор върху тези въздушни превозвачи, които понастоящем са освободени от оперативната забрана, а именно PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua и Indonesia Air Asia. Въз основа на предоставената информация бе заключено, че DGCA упражнява надзор върху безопасността на тези въздушни превозвачи и че няма информация относно безопасността, която да обосновава решение за налагане на оперативна забрана.

(46)

В същото писмо DGCA на Индонезия уведоми Комисията, че са отнети свидетелствата за авиационен оператор на въздушните превозвачи Mandala Airlines (AOC No 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC No 121-002), Sky Aviation (AOC No 121-028 и 135-044) и Republik Express (AOC No 121-040). Поради това въздушният превозвач Mandala Airlines следва да бъде заличен от списъка на освободените въздушни превозвачи от Индонезия, а Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation и Republik Express следва да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(47)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Mandala Airlines да бъде заличен от от списъка на освободените въздушни превозвачи и въздушните превозвачи Merpati NusantaraAirlines, Sky Aviation и Republik Express да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

Въздушни превозвачи от Иран

(48)

На 30 март 2010 г. въздушният превозвач Iran Air, сертифициран от Организацията за гражданска авиация на Ислямска република Иран, бе включен в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 (12). На 5 юли 2010 г., след извършено от Съюза посещение за оценка на място, оперативните ограничения на въздухоплавателния флот на Iran Air бяха допълнително уточнени (13).

(49)

Iran Air предостави на Комисията информация относно настоящия си въздухоплавателен флот, подкрепена със съответната документация. Въздушният превозвач поиска въздухоплавателните средства от тип A320 да бъдат изключени от оперативните ограничения, за да може да извършва полети с тях в Съюза. До този момент обаче не беше възможно предоставените доказателства да бъдат проверени на техническа среща и/или посещение за оценка на място от страна на Съюза. Поради това на този етап не може да се вземе решение дали да се позволят полетите на Iran Air с въздухоплавателни средства от тип A320.

(50)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи, сертифицирани в Иран.

Въздушни превозвачи от Казахстан

(51)

Комисията продължава да наблюдава как Казахстан прилага плана за корективни действия след проведената на място от ИКАО през 2014 г. координирана мисия за проверка (ICVM). Тази мисия потвърди отстраняването на причините за едно сериозно опасение относно безопасността в областта на летателната годност и цялостния напредък в прилагането на международните стандарти за безопасност. ИКАО обаче установи сериозни недостатъци в областта на въздушните операции и дори разшири сериозното опасение относно безопасността, свързано с тази област.

(52)

На 27 април 2015 г. се проведоха технически консултации с Комисията за гражданско въздухоплаване на Казахстан (CAC), с цел CAC да може да предостави на Комисията актуализирана информация за дейностите си по надзора, както и за краткосрочните и средносрочните си приоритети. Според предоставената от САС информация са били започнати някои корективни действия. Други корективни действия са на различни етапи на изпълнение. Според САС нейните приоритети за 2015 г. включват въвеждането на пететапен процес на лицензиране на авиационните оператори, разработването на процедури за специални разрешения, наемането на допълнителен технически персонал, разработването и изпълнението на програма за надзор на безопасността и план за инспекции, въвеждането на нови контролни списъци за инспекции и одити, обучението на инспектори и предоставянето на компетентност на инспекторите да изпълняват своите надзорни и контролни функции.

(53)

По време на техническите консултации от Air Astana информираха, че през април 2015 г. CAC е подновила тяхното свидетелство на въздушен превозвач. Освен това въздушният превозвач е предоставял редовно актуална информация за своите полети, както и за дейностите си по обучение и поддръжка.

(54)

Освен това по време на техническите консултации през април 2015 г. въздушният превозвач SCAT Air Company уведоми Комисията, че вече е преминал одит на експлоатационната безопасност, проведен от Международната асоциация за въздушен транспорт, и че очаква до края на 2015 г. да получи съответния одитен сертификат, след като е отстранил успешно оставащите несъответствия.

(55)

Въз основа на информацията, която е на разположение на Комисията, както и на обсъжданията, проведени по време на техническите консултации, се стигна до заключението, че Казахстан продължава да среща трудности в прилагането на международните стандарти за безопасност. Комисията силно насърчава CAC да положи повече усилия за прилагането на международните стандарти за безопасност, като предпоставка за това Комисията да разгледа положително едно допълнително намаляване на ограниченията, които понастоящем са наложени на въздушните превозвачи под надзора на САС.

(56)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Казахстан.

(57)

Необходимо е държавите членки да продължат да следят дали Air Astana ефективно прилага съответните стандарти за безопасност чрез приоритетни наземни инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

Въздушни превозвачи от Ливан

(58)

Понастоящем се водят консултации с Генералната дирекция за гражданско въздухоплаване (DGCA) на Ливан, които трябва да потвърдят дали Ливан изпълнява плана за корективни действия, разработен в отговор на констатациите и на сериозното опасение относно безопасността, породено след координираната мисия за проверка на ИКАО през декември 2012 г.

(59)

На 9 април 2015 г. съветникът на министъра на транспорта на Ливан уведоми Комисията и ЕААБ по време на среща в Брюксел за създаването на Съвет към органа за гражданско въздухоплаване. Той също така спомена предложенията за отделяне на функциите за надзор на безопасността от тези по предоставяне на услуги — понастоящем двете са съвместени в рамките на DGCA на Ливан. Допълнителна информация беше предоставена за стъпките, които DGCA предприема заедно с ИКАО. През март 2015 г. бе проведена мисия на екипа за безопасност на регионалната служба на ИКАО, за да се провери постигнатия напредък в прилагането на действията за отстраняване на причините за сериозното опасение относно безопасността.

(60)

Като последващо действие по проекта за Средиземноморското звено за авиационна безопасност от септември 2014 г. до март 2015 г. чрез ЕААБ Комисията предостави техническа помощ на DGCA на Ливан за прилагането на международните стандарти за безопасност. С тези дейности DGCA на Ливан бе подпомогната в изпълнението на корективните действия, подобряването на нейните вътрешни процедури, ръководства и наръчници и нейната подготовка за подобрена организационна структура.

(61)

Наличната информация за безопасността не обосновава решение за налагане на забрана или оперативни ограничения на въздушните превозвачи, сертифицирани в Ливан. Комисията счете обаче, че положението следва да продължи да бъде следено отблизо. Консултациите с ливанските компетентни органи трябва да продължават в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006.

(62)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Ливан.

(63)

В случай че постъпи каквато и да е информация, имаща отношение към безопасността и указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Либия

(64)

Комисията продължава да изпитва загриженост по отношение на състоянието на безопасността на въздухоплаването в Либия. Признатото от Съюза правителство определи нов компетентен орган, Органа за гражданско въздухоплаване на Либия (LCAA). Някои задачи, свързани с безопасността на въздухоплаването, като например публикуването на „Известия за авиаторите“ (NOTAM), бяха възложени от LCAA на компетентни органи на други държави. Бившият компетентен орган за гражданско въздухоплаване на Либия (LYCAA) обаче продължава да функционира и да разпространява NOTAM в допълнение към тези, които се публикуват от името на LCAA. Тома би могло да има последици за безопасността на въздухоплаването, тъй като публикуваните от двете организации NOTAM може да съдържат противоречиви данни, ако се отнасят за едно и също въздушно пространство или едни и същи летища.

(65)

Комисията влезе в контакт с LCAA, но не ѝ бе предоставена полезна и проверима информация относно настоящото положение във връзка с надзора над гражданското въздухоплаване или състоянието на безопасността на въздухоплаването в Либия.

(66)

Предвид настоящата неясна и нестабилна ситуация в Либия и ограничения капацитет на LYCAA да упражнява подходящ надзор върху либийските въздушни превозвачи и да контролира непосредствените рискове за безопасността, се счита, че Либия не може да изпълни международните си задължения по отношение на авиационната безопасност.

(67)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Либия.

Въздушни превозвачи от Мадагаскар

(68)

Консултациите с компетентния орган на Мадагаскар (Aviation Civile de Madagascar, ACM') продължават активно с цел да се проследи неговият напредък в усилията му да гарантира, че надзорът върху безопасността на всички сертифицирани в Мадагаскар въздушни превозвачи отговаря на международните стандарти за безопасност.

(69)

На 28 април 2015 г. Комисията, подпомагана от ЕААБ, проведе консултативна среща с АСМ и представители на въздушния превозвач Air Madagascar. По време на срещата ACM и въздушният превозвач предоставиха информация относно напредъка в изпълнението на техните съответни планове за корективни и превантивни действия, насочени към отстраняване на опасенията относно безопасността, изразени по време на посещението за оценка на ЕС в Мадагаскар през февруари 2014 г.

(70)

В частност ACM докладва за напредъка в обучението на своите инспектори, извършено в рамките на програмата за техническа помощ на ИКАО (SAFE), и изрази мнение, че към момента на срещата действащите квалифицирани инспектори са преминали около 65 % от необходимото обучение, за да може ACM да достигне приемливо ниво на ефективност при изпълнението на своите задължения за надзор. Макар програмата за надзор през 2014 г. да е била изпълнена с помощта на трети страни, ACM изрази увереност, че програмата за надзор през 2015 г. ще покаже, че органът е в състояние да изпълнява своите задължения за надзор. Освен това ACM информира, че наскоро е решил да отмени свидетелството за авиационен оператор на въздушните превозвачи Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien и Insolite Travel Fl, както и одобрението на организацията за обучение Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie. Накрая ACM подчерта, че ИКАО в момента извършва оценка от разстояние на критичните елементи 1 до 5 от система за надзор на безопасността и че тази оценка следва да приключи през юли 2015 г.

(71)

В допълнение към информацията за своя план за корективни и превантивни действия въздушният превозвач Air Madagascar представи най-новите данни относно развитието на въздухоплавателния си флот и в частност уведоми, че се обмисля придобиването на трето въздухоплавателно средство от тип ATR 72-600 и че се планира двете въздухоплавателни средства от тип Boeing 737-300 през четвъртото тримесечие на 2015 г. да бъдат заменени с въздухоплавателни средства от тип Boeing 737-700.

(72)

Комисията взе предвид информацията, представена от ACM и въздушния превозвач Air Madagascar. Комисията приветства напредъка, постигнат от ACM и въздушния превозвач Air Madagascar чрез създаването на нови процеси или подобряването на съществуващите. Комисията обаче категорично подчертава необходимостта двете организации да разполагат с необходимия капацитет за ефективно изпълнение на тези процеси. Комисията препоръчва постепенния напредък и също да се избягва само частичното изпълнение на процесите, което беше установено от представители на Съюза по време на посещението за оценка в Мадагаскар през февруари 2014 г.

(73)

На 8 май 2015 г. ACM уведоми Комисията, че въздушният превозвач Air Madagascar е подал заявление въздухоплавателното средство от тип Airbus A340-300 с регистрационен знак 5R-EAA да бъде добавено към списъка с въздухоплавателни средства на това дружество, които вече са посочени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(74)

На 29 май 2015 г. министърът на туризма, транспорта и метеорологията на Мадагаскар изрази желание за преоценка на положението на двете въздухоплавателни средства от тип Airbus A340-300 по време на заседанието на Комитета за авиационна безопасност през юни 2015 г. Ако обаче преоценката и потенциалното изваждане на въздушния превозвач Air Madagascar от приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 не могат да приключат преди срещата през юни 2015 г., той би подкрепил искането на въздушния превозвач Air Madagascar за включване на въздухоплавателното средство тип Airbus A340-300 с регистрационен знак 5R-EAA в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(75)

Предвид сериозността на пропуските, установени по повод на посещението за оценка на ЕС в Мадагаскар през февруари 2014 г., Комисията счита, че условията, които позволяват такова включване, по същество не се различават от условията, които трябва да бъдат изпълнени за изваждане на въздушния превозвач Air Madagascar от приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006. Прегледът на информацията, представена от ACM и въздушния превозвач Air Madagascar след заседанието на 28 април 2014 г. и имаща за цел да подкрепи включването на въздухоплавателното средство тип Airbus A340-300 с регистрационен знак 5R-EAA в приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006, не показва, че тези условия са изпълнени.

(76)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се счита, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Мадагаскар.

Въздушни превозвачи от Ислямска република Мавритания

(77)

На 24 февруари 2015 г. в Брюксел беше проведена техническа среща между Комисията, ЕААБ, няколко държави членки, органа за гражданско въздухоплаване на Мавритания (Agence Nationale de l'Aviation Civile) и въздушния превозвач Mauritania Airlines International (MAI). Agence Nationale de l'Aviation Civile представи състоянието на безопасността в Мавритания и своя държавен план за безопасност, като изтъкна добрите резултати от одита на ИКАО, най-вече високото ниво на ефективно прилагане на международните стандарти за безопасност. MAI представиха направеното след последните констатации по SAFA и обяви, че би се регистрирал за одит на експлоатационната безопасност от страна на Международната асоциация за въздушен транспорт. MAI потвърди, че по икономически причини е преустановил полетите до някои местоназначения в Съюза и че възнамерява да разработи регионална мрежа в сътрудничество с въздушен превозвач от Съюза. Поради това MAI също така е решил да промени състава на флота си, за да извършва полети с по-малки въздухоплавателни средства по график с по-висока честота на полетите.

(78)

Най-новият анализ по SAFA, предоставен от ЕААБ, показа подобрения в смисъл, че по време на проверки по SAFA в Съюза бяха установени по-малко на брой пропуски, въпреки че някои държави членки подчертаха, че въвеждането на нов тип въздухоплавателни средства във флота на MAI, а именно Embraer ERJ145, не е било осъществено по задоволителен начин. От 10 до 14 март 2015 г. в Нуакшот бе проведен предварителен одит на експлоатационната безопасност от Международната асоциация за въздушен транспорт. Agence Nationale de l'Aviation Civile и MAI представиха на Комисията предварителните резултати от този предварителен одит. Въз основа на тях изглежда, че международните стандарти за безопасност се прилагат по приемлив начин и че няма данни, които да сочат наличието на особено тревожни пропуски по отношение на безопасността.

(79)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Ислямска република Мавритания.

(80)

В случай че постъпи каквато и да е информация, имаща отношение към безопасността и указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Мозамбик

(81)

През ноември и декември 2014 г. ИКАО проведе координирана мисия за проверка, за да провери напредъка в прилагането на плана за корективни действия на компетентния орган за гражданско въздухоплаване в Мозамбик (Instituto de Aviação Civil de Moçambique, IACM). Координираната мисия на ИКАО включваше проверки на законодателството в областта на гражданското въздухоплаване в Мозамбик, вътрешната организация на IACM, летищата и наземните средства и аеронавигационното обслужване в Мозамбик. Докладът за тази координирана мисия за проверка бе публикуван на 5 май 2015 г. на уебсайта на ИКАО.

(82)

Отчитайки постигнатия от IACM напредък в отстраняването на констатираните от ИКАО пропуски, както и усилията на IACM за довършване на въвеждането на система на въздухоплаване, която да отговаря на международните стандарти за безопасност, беше предвидено през 2015 г. да се проведе мисия на Съюза за оценка на безопасността.

(83)

Мисията на Съюза за оценка на Мозамбик се състоя през април 2015 г. с участието на експерти от Комисията, ЕААБ и държави членки. Областите, които бяха подложени на оценка, бяха на първичното законодателство за въздухоплаването и нормативната уредба на гражданското въздухоплаване, вътрешната организация на IACM, лицензирането и обучението на персонала, надзорът на летателната годност на въздухоплавателните средства и надзорът на експлоатацията на въздухоплавателните средства.

(84)

Тази мисия на Съюза за оценка разкри, че въведената правна уредба съдържа редица отклонения от международните стандарти за безопасност. Преразгледаният основен закон за въздухоплаването, включващ промени, които ще разрешат установените отклонения, предстои да бъде одобрен от правителството. Налице са специфични правни и технически разпоредби, но те са неизчерпателни и непоследователни. Преразгледаният устав на IACM, с който на IACM се предоставя необходимата финансова и оперативна самостоятелност и се отстраняват установените недостатъци в тази област, също предстои да бъде одобрен от правителството. Макар и в общи линии набирането на персонал да е приключило и някои от планираните организационни промени да са били въведени, значителна част от мерките по изпълнение, които трябва да последват, все още предстои да бъдат довършени.

(85)

Мисията на Съюза за оценка установи също така слабости и недостатъци в различни области на работата на IACM, включително лицензирането и обучението на персонала, надзора на летателната годност и операциите на въздухоплавателните средства. При трите оператора, които въз основа на подходяща извадка бяха посетени, екипът на Съюза за оценка установи съществени пропуски по отношение на съхраняването на данни, неточни наръчници, хлабави организационни механизми и лоши практики по поддръжка. Докато за някои от тях изцяло е отговорен операторът, много от тях могат да бъдат разглеждани като признаци за липса на подходящ надзор от страна на органа.

(86)

От друга страна, IACM демонстрира твърдо намерение да продължи да работи за крайната си цел — постигане на система на въздухоплаване, която да отговаря на международните стандарти за безопасност, и продължава да се ползва от пълната подкрепа и одобрение от правителството. IACM обаче и занапред ще има нужда от професионално, компетентно и обективно ръководство. Заедно с IACM и EААБ Комисията подготвя предоставянето на такава техническа помощ, която да съдейства за отстраняването на все още съществуващите недостатъци и за приключването на процеса на изграждане на вътрешен капацитет, необходим за постигане на необходимата устойчивост.

(87)

Мисията на Съюза за оценка позволи на Комисията да заключи, че IACM е показал значителен напредък в прилагането на международните стандарти за безопасност, но в Мозамбик продължават да съществуват значителни недостатъци в системата за надзор на безопасността. На този етап способността на IACM да контролира дейностите на гражданското въздухоплаване в Мозамбик все още не е достигнала достатъчно високо ниво, за да отговаря на международните стандарти за безопасност. Поради това няма достатъчно доказателства в подкрепа на едно решение за облекчаване на оперативната забрана на всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Мозамбик.

(88)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Мозамбик.

Въздушни превозвачи от Филипините

(89)

През март 2010 г. всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Република Филипини, бяха включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 (14), въз основа на потвърдени доказателства за недостатъчната способност на органите, отговорни за надзора върху тези въздушни превозвачи, да намерят решение за пропуските по отношение на безопасността. Недостатъчни бяха и доказателствата за съответствие с приложимите международни стандарти за безопасност и препоръчани практики от страна на въздушните превозвачи, сертифицирани в Република Филипини.

(90)

През юли 2013 г. въздушният превозвач Philippine Airlines бе заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 (15). През април 2014 г. и въздушният превозвач Cebu Pacific Air бе заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 (16). И двете решения се основават на посещение за оценка на място, проведено от Съюза през юни 2013 г., на подобрения надзор на безопасността от страна на компетентния орган за гражданско въздухоплаване на Филипините (CAAP) по отношение на тези въздушни превозвачи и на способността на тези въздушни превозвачи да гарантират действителното спазване на международните стандарти за безопасност. Освен това през април 2014 г. Федералната авиационна администрация на САЩ обяви своето решение да повиши равнището на съответствие на Филипините от категория 2 на категория 1 по отношение на програмата за оценка на безопасността на международното въздухоплаване.

(91)

На 10 март 2015 г. се проведоха технически консултации между експерти от Комисията, ЕААБ, една държава членка, висши представители от CAAP и три въздушни превозвача, сертифицирани във Филипините, а именно Zest Airways Inc. (Dba ‘Air Asia Zest’), Air Philippines Corporation и South East Asian Airlines (SEAir) Inc. CAAP представи актуална информация във връзка с текущите организационни подобрения, включително реорганизацията на своята Служба за инспекции на авиационните стандарти, както и данни за обучението за инспекторите от СААР. Освен това CAAP представи информация за надзора на безопасността, който той упражнява върху следните въздушни превозвачи: Air Asia Zest, Air Philippines Corporation and South East Asian Airlines (SEAir) Inc. По отношение на упражнявания от СААР надзор на безопасността данните, представени по време на срещата, включваха планираната изисквана минимална годишна програма за инспекции за всеки отделен превозвач, както и подробности за дейностите по надзор, свързани с всеки от тях. Освен това CAAP представи на срещата актуализирана информация относно изпълнението на държавната програма за безопасността на Филипините. Тази актуализация съдържа конкретна информация за държавната програма на Филипините за безопасността на пистите за излитане и кацане, включително свързаната с нея програма за обучение и повишаване на осведомеността. CAAP също така предостави актуализирана информация за разследването на отклонението от пистата на въздухоплавателно средство на Air Asia Zest, станало на 30 декември 2014 г.

(92)

В рамките на техническите консултации на 10 март 2015 г. всеки от превозвачите Air Asia Zest, Air Philippines Corporation и South East Asian Airlines (SEAir) Inc обясни функционирането на своите операции. Представената от всеки въздушен превозвач информация включваше и данни за организационната структура и функционирането на техните отдели „Безопасност и осигуряване на качеството“. По-специално беше представена информация за настоящия въздухоплавателен флот, за мерките в отговор на пропуските по отношение на безопасността при всеки въздушен превозвач и за вътрешните мерки за осигуряване на качеството. Освен това всеки превозвач представи своята програма за наблюдение на полетните данни.

(93)

Въз основа на доказателствата, представени по време на тези технически консултации, през април 2015 г. Съюзът направи посещение за оценка на място във Филипините. В него взеха участие експерти от Комисията, ЕААБ и държави членки. Посещението за оценка се състоя в служебните помещения на CAAP и, въз основа на извадка, при няколко въздушни превозвача, сертифицирани във Филипините, а именно Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc и South East Asian Airlines (SEAIR) International.

(94)

Наред с другото по време на посещението за оценка на място бе доказано, че в Службата за инспекции на авиационните стандарти има 173 служители, на които е пряко възложено да извършват сертифицирането и да упражняват надзор. От доказателствата в извадката беше потвърдено, че инспекторите за основните операции и поддръжката са достатъчно опитни, за да упражняват действителен надзор, и че те са преминали целенасочено обучение във връзка с надзорните им отговорности. За да подпомогне инспекторите си при изпълнението на техните задължения по надзор, CAAP е съставила помощен наръчник за инспекторите, който включва структурирани контролни списъци, документация с технически указания от СААР, формуляри за инспекциите и справочна документация за надзора.

(95)

От доказателствата, представени от CAAP по време на посещението за оценка на място, стана също така ясно, че CAAP използва база данни за докладване и проследяване на надзора на безопасността в гражданското въздухоплаване (CASORT) за подпомагане на планирането на минималния годишен график за инспекции. За да могат отделни инспектори да изготвят структуриран график за надзор, CAAP публикува „Насоки за националната програма за надзор и инспекции“. Този документ съдържа варианти за целенасочени проверки, когато даден притежател на свидетелство за авиационни оператори (САО) не постига задоволителни резултати. По отношение на издаването и подновяването на САО CAAP публикува „Наръчник за лицензиране на авиационните оператори и управление“. По време на посещението за оценка бе направена извадка от досиетата за сертифициране и подновяване на AOC за 9 въздушни превозвача, сертифицирани от СААР, включително всички въздушни превозвачи, които бяха посетени от екипа на ЕС за оценка. Освен това бяха наблюдавани инспектори от CAAP, извършващи конкретна дейност по надзор. Установено бе, че планирането и осъществяването на тази дейност са на задоволително ниво.

(96)

Въз основа на подходяща извадка седем от сертифицираните във Филипините въздушни превозвачи бяха посетени от представители на Съюза по време на посещението за оценка на място. В тази извадка бяха включени четирите най-големи сертифицирани във Филипините въздушни превозвачи, които все още фигурират в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006. Целта на посещението беше да се провери до каква степен те спазват международните стандарти за безопасност. В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, посещението имаше също така за цел да се оценят готовността и способността на всеки от тези въздушни превозвачи да намерят решение за пропуските по отношение на безопасността. Основното заключение от посещенията на тези въздушни превозвачи е, че са налице както готовност за отстраняване на тези пропуски, така и принципен капацитет това да бъде извършено.

(97)

След посещението за оценка на място, по отношение на общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се стигна до заключението, че компетентният орган за гражданско въздухоплаване на Филипините има желание и капацитет за отстраняване на пропуските по отношение на безопасността и е достатъчно способен да прилага и, когато е необходимо, да налага съответните международни стандарти за безопасност, включително нормативната уредба на гражданското въздухоплаване на Филипините.

(98)

На 10 юни 2015 г. СААР беше изслушан от Комитета за авиационна безопасност. По този повод и въз основа на подходяща извадка бяха изслушани и три от сертифицираните във Филипините въздушни превозвачи (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation and Cebgo Inc, предишният South East Asian Airlines (SEAir) Inc).

(99)

CAAP запозна Комитета с настоящата организационна структура на своята Служба за инспекции на авиационните стандарти, представи информация за персонала, на който са възложени задачи по надзора на безопасността, както и цялостна картина на въздухоплавателната дейност във Филипините. Органът докладва също, че е отговорен за надзора на 36 притежатели на САО и че е категоризирал девет от тях като операторите на големи въздухоплавателни средства. Освен това CAAP направи обобщение на надзора, насрочен за 2015 г. по отношение на трите въздушни превозвача, участвали в изслушването. CAAP подчерта също така ангажимента си като компетентен орган на Филипините да продължи работата по своя план-график за постоянно усъвършенстване.

(100)

В изложението си CAAP обобщи плана си за корективни действия по отношение на наблюденията, направени от екипа на ЕС за оценка по време на посещението за оценка на място. Представените корективни действия се съсредоточават върху някои приоритетни въпроси, като например подобряването на програмата на СААР за обучение на инспектори, подобряване на инфраструктурата за прилагане на информационни технологии, продължаване на мерките за усъвършенстване на уменията на инспектиращия персонал и ангажимент да продължи работата по стандартизацията на надзора за безопасност. Освен това CAAP представи конкретни данни за подобренията на инфраструктурата, включително мерки във връзка с държавната програма за безопасността на пистите.

(101)

Air Philippines Corporation представи информация за своята организационна структура, своите планове по отношение на въздухоплавателния флот и конкретни данни за своята система за управление на безопасността. Органът докладва за своята структура за осигуряване на безопасността, за докладването и управлението, свързани с безопасността, и за своята програма за наблюдение на полетните данни, включително как се осъществява непрекъснато наблюдение на действията в отговор на забелязаните пропуски. Освен това от Air Philippines Corporation информираха подробно за своята роля да осигуряват безопасност и за това как прилагат процедури за управление на промените. В допълнение въздушният превозвач съобщи какви действия са били предприети в отговор на наблюденията, направени от Съюза по време на посещението за оценка на място.

(102)

От Cebgo Inc представиха подробна информация за своите структура на управление, система за управление на безопасността, програма за предотвратяване на произшествия и за безопасност на полетите, програма за управление на полетните данни, система за управление на качеството и контрол на летателната годност и техническото обслужване. Данните включваха и целите на превозвача за 2015 г. по отношение на безопасността и факти относно прилагания от тях процес на докладване по отношение на безопасността. Cebgo Inc информира за своите пет приоритета във връзка с безопасността и за предприетите по тях мерки. Освен това въздушният превозвач съобщи за предприетите действия в отговор на наблюденията, направени от Съюза по време на посещението за оценка на място.

(103)

От Air Asia Zest представиха подробна информация за своите флот, организационна структура и отдел за управление на безопасността и качеството. Данните включваха високите цели на превозвача за безопасност, прилагания процес на докладване по отношение на безопасността и програмата за анализ на полетните данни, както и неговите пет приоритета във връзка с безопасността. Освен това въздушният превозвач съобщи за предприетите действия в отговор на наблюденията, направени от Съюза по време на посещението за оценка на място.

(104)

Въз основа на цялата налична информация, включително резултатите от посещението за оценка на място и информацията, представена по време на изслушването пред Комитета за авиационна безопасност, Комисията счита, че CAAP за продължителен период от време е постигнал трайни подобрения. Признава се също така, че е налице готовност от страна на CAAP да сътрудничи постоянно с Комисията и че CAAP очевидно признава необходимостта от неспирни усилия за по-нататъшното усъвършенстване на упражнявания надзор на безопасността и на надзорните си процедури. Оценките сочат, че CAAP е способен да изпълнява своите задължения по отношение на надзора върху въздушните превозвачи, сертифицирани във Филипините. В рамките на изслушването от Комитета за авиационна безопасност СААР се ангажира с цялостен и постоянен диалог с Комисията по въпросите на безопасността, включително чрез допълнителни срещи, ако и когато Комисията прецени за необходимо.

(105)

Комисията отбеляза, че и трите въздушни превозвача, сертифицирани във Филипините, които въз основа на подходяща извадка бяха поканени на изслушването пред Комитета за авиационна безопасност, се представиха на задоволително ниво и са в състояние да предоставят конкретни данни във връзка с безопасното извършване на съответните им операции. Комисията е на мнение, че са налице достатъчно доказателства за съответствие с приложимите международни стандарти за безопасност и препоръчани практики от страна на въздушните превозвачи, сертифицирани в Република Филипини.

(106)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че да бъдат заличени всички сертифицирани в Република Филипини въздушни превозвачи от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(107)

Държавите членки ще продължат да следят дали всички въздушни превозвачи от Филипините ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност чрез приоритетни наземни инспекции на въздухоплавателните средства на тези превозвачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012. В случай че резултатите от тази инспекции или всяка друга имаща отношение към безопасността информация показват, че международните стандарти за безопасност не се спазват, Комисията ще бъде принудена да предприеме действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Руската федерация

(108)

Комисията, ЕААБ и държавите членки продължаваха да следят отблизо показателите за безопасност на сертифицираните в Руската федерация въздушни превозвачи, които извършват полети в границите на Съюза, включително чрез приоритетни наземни инспекции на някои руски въздушни превозвачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(109)

На 23 март 2015 г. Комисията, подпомагана от ЕААБ, проведе среща с представители на Руската федерална агенция за въздушен транспорт (ФАВТ). Срещата имаше за цел преглед на показателите за безопасност на руските въздушни превозвачи, на които през периода между 10 март 2014 г. и 9 март 2015 г. бяха извършени наземни инспекции по SAFA, и да се установят случаите, които изискват специално внимание. По време на срещата ФАВТ пое ангажимент да следи някои случаи на неспазване на изискванията, които все още не са адекватно решени, и да запознае Комисията с актуалното състояние по въпроса преди края на май.

(110)

ФАВТ уведоми Комисията, че вследствие на разширяването на системата на SAFA тя контролира показателите по SAFA на руски въздушни превозвачи и в някои трети държави. Освен това ФАВТ съобщи, че е назначила нови инспектори по безопасност, които да се занимават с въздушни превозвачи, които имат все още неотстранени проблеми, установени при инспекции по програмата SAFA. ФАВТ изрази очакването, че този надзор ще увеличи допълнително скоростта на реагиране и качеството на корективните действия от страна на операторите. ФАВТ също така представи на Комисията най-нова информация относно последните окончателни и временни отнемания на свидетелства за авиационен оператор, извършени под нейна отговорност.

(111)

Въз основа на наличната информация Комисията стигна до заключението, че не е необходимо Комитетът по авиационна безопасност да изслушва руския въздухоплавателен орган и сертифицирани в Руската федерация въздушни превозвачи.

(112)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Руската федерация.

(113)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки трябва да продължат да следят дали въздушните превозвачи от Руската федерация ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност.

(114)

В случай че при тези инспекции бъде установен непосредствен риск за безопасността, произтичащ от неспазване на съответните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме действия срещу въздушни превозвачи от Руската федерация в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Судан

(115)

Въз основа на редовните контакти между органа за гражданско въздухоплаване на Судан (SCAA) и Комисията по всичко личи, че SCAA е постигнал явен напредък по отношение на надзорните си дейности за въздушните превозвачи, сертифицирани в Судан. Освен това SCAA информира Комисията, че някои въздушни превозвачи са отбелязали забележим напредък в прилагането на международните стандарти за безопасност.

(116)

От SCAA бе изразено съгласие през октомври 2015 г. да посрещнат представители на Съюза за посещение за оценка на място. Това посещение за оценка се планира с оглед да се провери предоставената от SCAA информация и да се събере допълнителна информация в подкрепа на евентуално решение по отношение на въздушните превозвачи, сертифицирани в Судан. Към настоящия момент няма достатъчно налична информация в подкрепа на решение по отношение на въздушните превозвачи, сертифицирани в Судан.

(117)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Судан.

Въздушни превозвачи от Тайланд

(118)

През януари 2015 г. ИКАО проведе в Кралство Тайланд изчерпателен одит върху подхода за непрекъснато наблюдение в рамките на Всеобщата програма за одит на надзор на безопасността. Като цяло бе установено, че действителното прилагане на международните стандарти за безопасност в Тайланд е доста под средното в световен мащаб. Въз основа на резултатите от одита ИКАО формулира сериозно опасение относно безопасността във връзка със сертифицирането на въздушните превозвачи, включително разрешаването на специфични оперативни процедури. Управлението за гражданско въздухоплаване (DCA) на Тайланд представи на ИКАО план за корективни действия в отговор на констатациите.

(119)

DCA се обърна към Европейския съюз и ЕААБ за техническо съдействие за отстраняването на пропуските, които бяха установени от ИКАО. През април 2015 ЕААБ проведе мисия за техническо съдействие в Тайланд и през следващите месеци ще бъде оказана допълнителна техническа помощ и сътрудничеството ще продължи.

(120)

Въз основа на резултатите от одита на ИКАО и препоръките вследствие на мисията за техническо съдействие DCA на Тайланд и въздушният превозвач Thai Airways International, бяха поканени за технически консултации в Брюксел, за да се събере допълнителна информация за краткосрочните, средносрочните и дългосрочните корективни действия на DCA. Както DCA на Тайланд, така и Thai Airways International приветстваха тази покана и предоставиха по прозрачен начин цялата поискана преди срещата информация.

(121)

По време на техническите консултации, които се проведоха на 3 юни 2015 г., както DCA, така и Thai Airways International показаха решимост да се ангажират и предоставиха възможно най-пълна информация. DCA подчерта, че правителството на Тайланд напълно осъзнава значението на безопасността на гражданското въздухоплаване и е поело ангажимент да предостави необходимите средства за подобряване на системата за надзор на безопасността на DCA на Тайланд, което скоро ще бъде реорганизирано в орган за гражданското въздухоплаване на Тайланд и ще има значително по-голям бюджет.

(122)

Thai Airways International представи по ясен начин своята система за управление на безопасността и качеството. Въздушният превозвач показа, че е в състояние да гарантира необходимото съответствие с международните стандарти за безопасност.

(123)

Комисията е на мнение, че наличната информация за безопасността не обосновава решение за налагане на забрана или оперативни ограничения на въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд. Комисията обаче счита, че положението следва да продължи да бъде следено отблизо.

(124)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Тайланд.

(125)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки ще продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд, ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност.

(126)

В случай че постъпи каквато и да е информация, имаща отношение към безопасността и указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Йемен

(127)

С писмо от 10 април 2015 г. Комисията отправи запитване до органа за гражданското въздухоплаване и метеорология на Йемен (CAMA), дали влошаващата се обстановка на несигурност в Йемен засяга способността на CAMA да осигурява надзора на безопасността на въздушните превозвачи, сертифицирани в Йемен.

(128)

На 18 май 2015 г. въздушният превозвач Yemen Airways (Yemenia) съобщи на Комисията, че поради влошаващата се обстановка в Йемен той е преустановил дейността си в края на март 2015 г. Освен това в съобщението на Yemenia бе посочено, че неговите въздухоплавателни средства са били подслонени на различни места извън Йемен. С писмо от 1 юни 2015 г. CAMA информира Комисията, че въздухоплавателните средства на Yemenia вече не се намират в Йемен и че CAMA възнамерява да съгласува своите задължения по надзор на безопасността с въздухоплавателните органи в държавите, където се намират понастоящем въздухоплавателните средства. В същото писмо CAMA посочи, че поради влошаващата се обстановка на несигурност в Йемен понастоящем в страната не се провеждат много въздушни операции.

(129)

Въз основа на информацията, получена от CAMA и Yemenia, се стигна до заключението, че положението следва да продължи да бъде следено отблизо, но на този етап няма достатъчно доказателства в подкрепа на решение за налагане на забрана върху въздушни превозвачи, сертифицирани в Йемен.

(130)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Йемен.

(131)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки ще продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Йемен, ефективно прилагат съответните стандарти за безопасност.

Въздушни превозвачи от Замбия

(132)

На 25 февруари 2015 г. бе проведена техническа среща с участието на висши представители на органа за гражданско въздухоплаване на Замбия (ZCAA), Комисията, ЕААБ и държавите членки. ZCAA направи всеобхватен и прозрачен преглед на стъпките, предприети през миналата година във връзка с изграждането на ZCAA, набирането на персонал за ZCAA, разработването на нормативната уредба на гражданското въздухоплаване в Замбия и подобряването на надзора върху въздушните превозвачи.

(133)

Изглежда, че ZCAA отбелязва забележим напредък при решаването на редица констатации на ИКАО и че е създадена здрава основа за по-нататъшното развитие на система за надзор на безопасността на гражданското въздухоплаване в Замбия. По отношение на повечето от осемте критични елемента, определени от ИКАО, които образуват система за надзор на безопасността на гражданското въздухоплаване, предстои обаче все още доста работа.

(134)

ZCAA посочи, че ще продължи да работи за прилагането на международните стандарти за безопасност. Комисията възнамерява да извърши допълнителни оценки, за да определи дали ще бъде възможно преди края на октомври 2015 г. да се организира посещение за оценка на място от страна на Съюза с цел да се провери прилагането на международните стандарти за безопасност в Замбия.

(135)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Замбия.

Заключителни съображения

(136)

Що се отнася до останалите въздушни превозвачи, които понастоящем са включени в списъка на Съюза, Комисията провери дали е целесъобразно списъкът да бъде актуализиран и стигна до извода, че не е целесъобразно. Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на тези въздушни превозвачи.

(137)

В член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 се признава необходимостта от бързото вземане на решения и, когато е необходимо, дори по спешност, предвид последствията за безопасността. Поради това, с цел защита на чувствителната информация и свеждане до минимум на въздействието върху търговията, е необходимо решенията на Комисията в контекста на актуализирането на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана или ограничение в границите на Съюза, да се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и да влязат в сила в деня след деня на тяхното публикуване.

(138)

Поради това Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(139)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

(1)

Приложение А се заменя с текста в приложение А към настоящия регламент.

(2)

Приложение Б се заменя с текста в приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 8).

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1197/2011 на Комисията от 21 ноември 2011 г. (ОВ L 303, 22.11.2011 г., стр. 14). Вж. по-конкретно съображения 26—30 от този регламент.

(7)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

(8)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(9)  Регламент (ЕО) № 715/2008 от 24 юли 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 36).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 791/2010 на Комисията от 6 септември 2010 г. (ОВ L 237, 8.9.2010 г., стр. 10). Вж. по-конкретно съображения 9—23 от този регламент.

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1071/2010 на Комисията от 22 ноември 2010 г. (ОВ L 306, 23.11.2010 г., стр. 44). Вж. по-конкретно съображения 29—31 от този регламент.

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 273/2010 на Комисията от 30 март 2010 г. (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 25). Вж. по-конкретно съображения 41—49 от този регламент.

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 590/2010 на Комисията от 5 юли 2010 г. (ОВ L 170, 6.7.2010 г., стр. 9). Вж. по-конкретно съображения 60—71 от този регламент.

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 273/2010 на Комисията от 30 март 2010 г. (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 25). Вж. по-конкретно съображения 74—87 от този регламент.

(15)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 659/2013 на Комисията от 10 юли 2013 г. (ОВ L 190, 11.7.2013 г., стр. 54). Вж. по-конкретно съображения 80—94 от този регламент.

(16)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 368/2014 на Комисията от 10 април 2014 г. (ОВ L 108, 11.4.2014 г., стр. 16). Вж. по-конкретно съображения 102—119 от този регламент.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗВЪРШВАТ ПОЛЕТИ В ЕС, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Обозначителен номер на ИКАО за въздушния превозвач

Държава на оператора

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Афганистан, в това число

 

 

Ислямска република Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ислямска република Афганистан

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ислямска република Афганистан

PAMIR AIRLINES

Неизвестен

PIR

Ислямска република Афганистан

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ислямска република Афганистан

Всички въздушни превозвачи, лицензирани от органите за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Ангола

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Република Ангола

AIR GICANGO

009

Неизвестен

Република Ангола

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

Неизвестен

Република Ангола

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

Неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

Неизвестен

Република Ангола

FLY540

AO 004-01 FLYA

Неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

Неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

Неизвестен

Република Ангола

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, в това число

 

 

Република Бенин

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Република Бенин

AFRICA AIRWAYS

Неизвестен

AFF

Република Бенин

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Неизвестен

Република Бенин

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Република Бенин

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Република Бенин

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Република Бенин

ROYAL AIR

PEA № 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Република Бенин

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Конго, в това число

 

 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Неизвестен

Република Конго

EMERAUDE

RAC06-008

Неизвестен

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Република Конго

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Неизвестен

Република Конго

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

Неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

TANGO AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Еритрея, в това число

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Габон, с изключение на Afrijet и SN2AG, които са включени в приложение Б, в това число

 

 

Република Габон

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Република Габон

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Република Габон

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Република Габон

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Република Габон

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua и Indonesia Air Asia, в това число

 

 

Република Индонезия

AIR BORN INDONESIA

135-055

Неизвестен

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Неизвестен

Република Индонезия

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Република Индонезия

ASCO NUSA AIR

135-022

Неизвестен

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Неизвестен

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Република Индонезия

BATIK AIR

121-050

BTK

Република Индонезия

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

ESD

Република Индонезия

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Неизвестен

Република Индонезия

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Неизвестен

Република Индонезия

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Неизвестен

Република Индонезия

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

HEAVY LIFT

135-042

Неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Неизвестен

Република Индонезия

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Република Индонезия

KAL STAR

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KOMALA INDONESIA

135-051

Неизвестен

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Република Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Република Индонезия

MARTABUANA ABADION

135-049

Неизвестен

Република Индонезия

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Неизвестен

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

Неизвестен

Република Индонезия

MY INDO AIRLINES

121-042

Неизвестен

Република Индонезия

NAM AIR

121-058

Неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Република Индонезия

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Неизвестен

Република Индонезия

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Република Индонезия

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

Неизвестен

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Република Индонезия

SURYA AIR

135-046

Неизвестен

Република Индонезия

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Република Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

Неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Казахстан, с изключение на Air Astana, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Казахстан

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Република Казахстан

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Република Казахстан

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Република Казахстан

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Република Казахстан

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Република Казахстан

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Република Казахстан

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Република Казахстан

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Република Казахстан

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Република Казахстан

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Република Казахстан

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Република Казахстан

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Република Казахстан

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Република Казахстан

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Република Казахстан

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Република Казахстан

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Република Казахстан

SCAT

KZ-01/004

VSV

Република Казахстан

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Република Казахстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Киргизката република, включително

 

 

Киргизка република

AIR BISHKEK (бивш EASTOK AVIA)

15

EAA

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Киргизка република

HELI SKY

47

HAC

Киргизка република

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Киргизка република

S GROUP INTERNATIONAL (бивш S GROUP AVIATION)

45

IND

Киргизка република

SKY BISHKEK

43

BIS

Киргизка република

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизка република

SKY WAY AIR

39

SAB

Киргизка република

TEZ JET

46

TEZ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либия, в това число

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Либия

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Мозамбик, в това число

 

 

Република Мозамбик

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Неизвестен

Република Мозамбик

CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Неизвестен

Република Мозамбик

COA — COASTAL AVIATION

MOZ-15

Неизвестен

Република Мозамбик

CPY — CROPSPRAYERS

MOZ-06

Неизвестен

Република Мозамбик

CRA — CR AVIATION LDA

MOZ-14

Неизвестен

Република Мозамбик

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Неизвестен

Република Мозамбик

ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Неизвестен

Република Мозамбик

HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Неизвестен

Република Мозамбик

KAY — KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Република Мозамбик

LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Република Мозамбик

MAKOND, LDA

MOZ-20

Неизвестен

Република Мозамбик

MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Република Мозамбик

OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Неизвестен

Република Мозамбик

SAF — SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Неизвестен

Република Мозамбик

SAM — SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Неизвестен

Република Мозамбик

TTA — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Република Мозамбик

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Неизвестен

Република Мозамбик

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Непал, в това число

 

 

Република Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Неизвестен

Република Непал

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Неизвестен

Република Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Република Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

Неизвестен

Република Непал

GOMA AIR

064/2010

Неизвестен

Република Непал

MAKALU AIR

057A/2009

Неизвестен

Република Непал

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Неизвестен

Република Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Неизвестен

Република Непал

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Неизвестен

Република Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Република Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Република Непал

SIMRIK AIR

034/2000

Неизвестен

Република Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Република Непал

SITA AIR

033/2000

Неизвестен

Република Непал

TARA AIR

053/2009

Неизвестен

Република Непал

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Република Непал

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

 

 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сиера Леоне, в това число

 

 

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

НЕИЗВЕСТЕН

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

НЕИЗВЕСТЕН

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

НЕИЗВЕСТЕН

Неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

НЕИЗВЕСТЕН

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

НЕИЗВЕСТЕН

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

НЕИЗВЕСТЕН

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

НЕИЗВЕСТЕН

Неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Судан, в това число

 

 

Република Судан

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Република Судан

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Република Судан

BADER AIRLINES

35

BDR

Република Судан

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Република Судан

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Република Судан

DOVE AIRLINES

52

DOV

Република Судан

ELIDINER AVIATION

8

DND

Република Судан

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Република Судан

GREEN FLAG AVIATION

17

Неизвестен

Република Судан

HELEJETIC AIR

57

HJT

Република Судан

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Република Судан

KUSH AVIATION

60

KUH

Република Судан

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Република Судан

MID AIRLINES

25

NYL

Република Судан

NOVA AIRLINES

46

NOV

Република Судан

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Република Судан

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Република Судан

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Република Судан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Замбия, в това число

 

 

Замбия

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Замбия


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че се спазват съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ОБЕКТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ИКАО за въздушния превозвач

Държава на оператора

Тип на въздухоплавателното средство с ограничение

Регистрационни знаци и, ако са налични, производствени серийни номера на въздухоплавателните средства с ограничение

Държава на регистрация

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Република Ангола

Целият флот с изключение на: 6 въздухоплавателни средства тип Boeing B777 и 4 въздухоплавателни средства тип Boeing B737-700.

Целият флот с изключение на: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Република Ангола

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Казахстан

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства тип Boeing 767, Boeing 757, Airbus А319/320/321.

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства от флота на Boeing B767, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства от флота на Boeing B757, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства от флота на Airbus A319/320/321, както е посочено в САО.

Аруба (Кралство Нидерландия)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият флот с изключение на: LET 410 UVP.

Целият флот с изключение на: D6-CAM (851336).

Коморски острови

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Република Габон

Целият флот с изключение на: 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 50, 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 900.

Целият флот с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Република Габон

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият флот с изключение на: 1 въздухоплавателно средство тип Challenger CL-601, 1 въздухоплавателно средство тип HS-125-800.

Целият флот с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG.

Република Габон; Република Южна Африка

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Ислямска република Иран

Целият флот с изключение на: 14 въздухоплавателни средства тип Airbus A300, 8 въздухоплавателни средства тип Airbus A310, 1 въздухоплавателно средство тип Boeing B737.

Целият флот с изключение на: EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Ислямска република Иран

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Корейска народнодемократична република

Целият флот с изключение на: 2 въздухоплавателнин средства тип TU-204.

Целият флот с изключение на: P-632, P-633.

Корейска народнодемократична република

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Мадагаскар

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства тип Boeing B737 и ATR 72/42, както и 3 въздухоплавателни средства тип DHC 6-300.

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства от флота на Boeing B737, както е посочено в САО, въздухоплавателни средства от флота на ATR 72/42, както е посочено в САО; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Република Мадагаскар


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че се спазват съответните стандарти за безопасност.

(2)  Air Astana може да използва единствено специално посочените въздухоплавателни средства, при условие че те са регистрирани в Аруба и че всички промени в САО бъдат своевременно докладвани на Комисията и Евроконтрол.

(3)  Afrijet има право да използва единствено конкретно посочените въздухоплавателни средства за сегашния си обем от полети в границите на ЕС.

(4)  Iran Air има право да извършва полети до ЕС с конкретни въздухоплавателни средства при условията, посочени в съображение 69 от Регламент (ЕС) № 590/2010 (ОВ L 170, 6.7.2010 г., стр. 15).


27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/98


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1015 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

27.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 162/100


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1016 НА СЪВЕТА

от 23 юни 2015 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) („Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

В съответствие с член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени inter alia Протокол 31 към Споразумението за ЕИП.

(3)

Протокол 31 към Споразумението за ЕИП съдържа разпоредби и мерки относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи.

(4)

Целесъобразно е да се продължи сътрудничеството на договарящите се страни по Споразумението за ЕИП по отношение на действията, финансирани от общия бюджет на Съюза в областите „Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на нотификацията, сертификацията и отрасловото сближаване“ и „Осъществяване и развитие на вътрешния пазар“.

(5)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да може това разширено сътрудничество да продължи и след 31 декември 2014 г.,

(6)

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се основава на проекта на решение на посочения комитет, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП № …/2015

от

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целесъобразно е да се продължи сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП по отношение на дейности на Съюза, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз и свързани с изграждането, функционирането и развитието на вътрешния пазар.

(2)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да може това разширено сътрудничество да продължи и след 31 декември 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 7 от Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се изменя, както следва:

1.

След параграф 9 се вмъква следният параграф:

„10.   Считано от 1 януари 2015 г. държавите от ЕАСТ участват в дейностите на Съюза, свързани със следните бюджетни редове, вписани в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година:

бюджетен ред 02.03.01: „Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на нотификацията, сертифицирането и отрасловото сближаване“,

бюджетен ред 12.02.01: „Осъществяване и развитие на вътрешния пазар“.“

2.

Думите „параграфи 5—9“ в параграфи 3 и 4 се заменят с думите „параграфи 5—10“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация по член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (1).

Прилага се от 1 януари 2015 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари

на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.]