ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 144

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
10 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/884 на Комисията от 8 юни 2015 година за установяване на техническите спецификации и процедури, необходими за системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/885 на Комисията от 9 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/886 на Комисията от 8 юни 2015 година за изменение на Решение 2014/312/ЕС относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (нотифицирано под номер С(2015) 3782)  ( 1 )

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/887 на Комисията от 9 юни 2015 година за признаване на схемата Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited като схема за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение 2012/427/ЕС на Комисията

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/884 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2015 година

за установяване на техническите спецификации и процедури, необходими за системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (1), и по-специално член 4в от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4в от Директива 2009/101/ЕО Комисията приема техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с тази директива.

(2)

Системата за взаимно свързване на регистрите ще бъде използвана също така за изпълнението на някои изисквания, посочени в Директива 89/666/ЕИО на Съвета (2) и Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(3)

За създаването на системата за взаимно свързване на регистрите е необходимо да се определят и приемат технически спецификации и процедури, чрез които ще се осигурят еднакви условия за въвеждането на системата, като едновременно с това се вземат под внимание разликите в техническите характеристики на регистрите на държавите членки.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите, посочена в член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, са определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.

(2)  Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава членка (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36).

(3)  Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

за определяне на техническите спецификации и процедури, посочени в член 1

Всяко използване на думата „регистри“ в настоящия текст трябва винаги да се разбира като централни, търговски и дружествени регистри.

Системата за взаимно свързване на регистрите е наричана Система за взаимно свързване на бизнес регистрите (Business Registers Interconnection System — BRIS).

1.   Методи за връзка

За взаимното свързване на регистрите BRIS използва методи за електронна връзка, основаващи се на услугите, като например уеб услуги.

Връзката между портала и платформата и между регистъра и платформата се осъществява индивидуално. Връзката от платформата към регистрите може да се осъществява индивидуално или да бъде насочена към няколко получатели.

2.   Протоколи за връзка

За връзката между портала, платформата, регистрите и точките за достъп по избор се използват сигурни интернет протоколи, като например HTTPS.

За предаването на структурирани данни и метаданни се използват стандартни протоколи за връзка, като например Single Object Access Protocol (SOAP).

3.   Стандарти за сигурност

Що се отнася до връзката и разпространяването на информация чрез BRIS, техническите мерки за осигуряване на минимални стандарти за сигурност на информационните технологии включват:

а)

мерки, с които се гарантира поверителността на информацията, включително чрез използване на сигурни канали (HTTPS);

б)

zерки, с които се гарантира целостта на данните по време на техния обмен;

в)

мерки, с които се гарантират невъзможността за заличаване на произхода на подателя на информацията в BRIS и невъзможността за отказване на получаването информацията;

г)

мерки, с които се гарантира регистрирането на инциденти, свързани със сигурността, в съответствие с приетите международни препоръки за стандарти за сигурността на информационните технологии;

д)

мерки, с които се гарантират идентифицирането на всеки регистриран потребител и неговото оторизиране, и мерки, с които се проверява автентичността на системите, свързани с портала, платформата или регистрите в рамките на BRIS.

4.   Методи за обмен на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона

За обмена на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона, както е посочено в член 3г от Директива 2009/101/ЕО и в член 5а от Директива 89/666/ЕИО, се използва следният метод:

а)

регистърът на дружеството без забавяне предоставя на платформата информация относно започването и прекратяването на всякакви производства за ликвидация или обявяване в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра („оповестена информация“);

б)

за да се осигури незабавното получаване на оповестената информация, регистърът на клона иска тази информация от платформата. Искането може да се изразява в това да се посочат на платформата дружествата, за които регистърът на клона желае да получи оповестена информация;

в)

при получаването на такова искане платформата без забавяне осигурява на регистъра на клона достъп до оповестената информация.

Необходимо е да се установят подходящи технически мерки и процедури за отстраняването на грешки, които могат да възникнат при връзката между регистъра и платформата.

5.   Списък на данните, които трябва да бъдат обменяни между регистрите

5.1.   Уведомяване за оповестяването на данни за клонове

За целите на настоящото приложение обменът на информация между регистрите, посочен в член 3г от Директива 2009/101/ЕО и в член 5а от Директива 89/666/ЕИО, се нарича „уведомяване за оповестяването на данни за клонове“. Производството, задействащо това уведомяване, се нарича „оповестяване на данни за клонове“.

При всяко уведомяване за оповестяването на данни за клонове, за което става въпрос в член 3г от Директива 2009/101/ЕО и в член 5а от Директива 89/666/ЕИО, държавите членки обменят следните данни:

Вид на данните

Описание

Цифрово обозначение (1)

Допълнително описание

Дата и час на издаване

Дата и час на изпращане на уведомлението

1

Дата и час

Издаваща организация

Наименование/идентификационен код на организацията, която издава уведомлението

1

Структура на данните на съответната страна

Законодателна препратка

Препратка към съответното национално законодателство или законодателство на ЕС

0…n

Текст

Данни относно производството

 

1

Група от елементи

Дата на влизане в сила

Дата, на която решението по производството, засягащо дружеството, е влязло в сила

1

Дата

Вид производство

Вид на производството, водещо до оповестяване на данни за клонове, както е посочено в член 5а, параграф 1 от Директива 89/666/ЕИО

1

Код

(Откриване на производство за ликвидация

Прекратяване на производство за ликвидация

Започване и прекратяване на производство за ликвидация

Отменяне на производство за ликвидация

Започване на производство за обявяване в несъстоятелност

Прекратяване на производство за обявяване в несъстоятелност

Започване и прекратяване на производство за обявяване в несъстоятелност

Отменяне на производство за обявяване в несъстоятелност

Заличаване от регистъра)

Данни за дружеството

 

1

Група от елементи

Единен европейски идентификационен код (EUID)

Единен идентификационен код на дружеството, за което се отнася уведомяването

1

Идентификационен код

За структурата на EUID вж. раздел 8 от настоящото приложение

Алтернативен идентификационен код

Други идентификационни кодове на дружеството (напр. идентификационен код на правния субект)

0…n

Идентификационен код

Правна форма

Вид на правната форма

1

Код

Както е посочено в член 1 от Директива 2009/101/ЕО

Наименование

Наименование на дружеството, за което се отнася уведомяването

1

Текст

Седалище

Седалище на дружеството

1

Текст

Наименование на регистъра

Наименование на регистъра, в който е регистрирано дружеството

1

Текст

Текстът на уведомлението може да съдържа също така технически данни, необходими за правилното предаване на съобщението.

Обменът на информация включва също така технически съобщения, необходими за целите на потвърждаване на получаването, на регистриране и на отчитане.

5.2.   Уведомяване за презгранично сливане

За целите на настоящото приложение обменът на информация между регистрите, посочен в член 13 от Директива 2005/56/ЕО, се нарича „уведомяване за презгранично сливане“. При всяко уведомяване за презгранично сливане, за което става въпрос в член 13 от Директива 2005/56/ЕО, държавите членки обменят следните данни:

Вид на данните

Описание

Цифрово обозначение

Допълнително описание

Дата и час на издаване

Дата и час на изпращане на уведомлението

1

Дата и час

Издаваща организация

Организацията, която е издала уведомлението

1

Структура на данните на съответната страна

Организация получател

Организацията, до която е адресирано уведомлението

1

Структура на данните на съответната страна

Законодателна препратка

Препратка към съответното национално законодателство или законодателство на ЕС

0…n

Текст

Данни относно сливането

 

1

Група от елементи

Дата на влизане в сила

Дата, на която сливането е влязло в сила

1

Дата

Вид на сливането

Вид на сливането съгласно определението в член 2, параграф 2 от Директива 2005/56/ЕО

1

Код

(Презгранично сливане чрез придобиване

Презгранично сливане чрез формиране на ново дружество

Презгранично сливане на изцяло притежавано дружество)

Дружество, получено в резултат на сливането

 

1

Група от елементи

Единен европейски идентификационен код (EUID)

Единен идентификационен код на дружеството, получено в резултат на сливането

1

Идентификационен код

За структурата на EUID вж. раздел 8 от настоящото приложение

Алтернативни идентификационни кодове

Други идентификационни кодове

0…n

Идентификационен код

Правна форма

Вид на правната форма

1

Код

Както е посочено в член 1 от Директива 2009/101/ЕО

Наименование

Наименование на дружеството, получено в резултат на сливането

1

Текст

Седалище

Седалище на дружеството, получено в резултат на сливането

1

Текст

Наименование на регистъра

Наименование на регистъра, в който е регистрирано дружеството, получено в резултат на сливането

1

Текст

Сливащо се дружество

 

1…n

Група от елементи

Единен европейски идентификационен код (EUID)

Единен идентификационен код на сливащото се дружество

1

Идентификационен код

За структурата на EUID вж. раздел 8 от настоящото приложение

Алтернативни идентификационни кодове

Други идентификационни кодове

0…n

Идентификационен код

Правна форма

Вид на правната форма

1

Код

Както е посочено в член 1 от Директива 2009/101/ЕО

Наименование

Наименование на дружеството, участващо в сливането

1

Текст

Седалище

Седалище на дружеството, участващо в сливането

0…1

Текст

Наименование на регистъра

Наименование на регистъра, в който е регистрирано дружеството, участващо в сливането

1

Текст

Текстът на уведомлението може да съдържа също така технически данни, необходими за правилното предаване на съобщението.

Обменът на информация включва също така технически съобщения, необходими за целите на потвърждаване на получаването, на регистриране и на отчитане.

6.   Структура на стандартния формат за съобщенията

Обменът на информация между регистрите, платформата и портала се извършва въз основа на стандартни методи за структуриране на данните и се изразява в стандартен формат за съобщенията, като например формата XML.

7.   Данни за платформата

За да може платформата да изпълнява функциите си, трябва да се предоставят следните видове данни:

а)

данни, позволяващи идентифицирането на системите, свързани към платформата. Тези данни могат да представляват интернет адреси или други номера или кодове, служещи за идентифицирането на всяка система в рамките на BRIS;

б)

индекс на данните, изброени в член 3в, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО. Тези данни се използват за получаването на последователни и бързи резултати от услугата за търсене. Когато тези данни не са били предоставени на платформата за индексиране, държавите членки предоставят същите данни за целите на услугата за търсене по начин, чрез който се гарантира същата услуга на търсене като осигуряваната от платформата;

в)

единните идентификационни кодове на дружествата, посочени в член 3, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО, и единните идентификационни кодове на клоновете, посочени в член 1, параграф 4 от Директива 89/666/ЕИО. Идентификационните кодове се използват за осигуряването на оперативната съвместимост на регистрите чрез платформата;

г)

други оперативни данни, които са необходими, за да може платформата да осигури адекватно и ефикасно функциониране на услугата за търсене и оперативната съвместимост на регистрите. Тези данни могат да включват списъци с кодове, данни за препратки, глосари и преводи на тези метаданни, както и данни относно регистрирането и отчитането.

Данните и метаданните, използвани от платформата, се обработват и съхраняват в съответствие със стандартите за сигурност, посочени в раздел 3 от настоящото приложение.

8.   Структура и използване на единния идентификационен код

Единният идентификационен код за целите на осъществяването на връзка между регистрите се нарича EUID (Единен европейски идентификационен код).

Структурата на EUID спазва стандарта ISO 6523 и съдържа следните елементи:

Елемент EUID

Описание

Допълнително описание

Код на държавата

Елементи, които позволяват да се идентифицира държавата членка, в която се намира регистърът

Задължителен

Идентификационен код на регистъра

Елементи, които позволяват да се идентифицира първоначалният национален регистър съответно на дружеството и на клона

Задължителен

Регистрационен номер

Номерът на дружеството/клона е регистрационният номер на дружеството/клона в първоначалния национален регистър

Задължителен

Цифров код за проверка

Елементи, които позволяват избягването на грешки при идентифицирането

Незадължителен

EUID се използва за недвусмисленото идентифициране на дружества и клонове за целите на обмена на информация между регистрите чрез платформата.

9.   Методи на експлоатация на системата и предоставяни от платформата услуги в областта на информационните технологии

За целите на разпространяването и обмена на информация системата се основава на следния технически метод на експлоатация:

Image

За целите на предаването на съобщения на съответния език платформата предоставя референтни данни, като например списъци с кодове, контролирани речници и глосари. При необходимост тези данни се превеждат на официалните езици на ЕС. При възможност се използват утвърдени стандарти и стандартизирани съобщения.

Комисията споделя с държавите членки допълнителни подробности относно техническия метод на експлоатация и предоставяните от платформата услуги в областта на информационните технологии.

10.   Критерии за търсене

При извършването на търсене трябва да бъде избрана поне една държава.

Порталът предоставя следните хармонизирани критерии за търсенето:

Наименование на дружеството

Регистрационен номер. Това е регистрационният номер на дружеството или на клона в националния регистър.

Порталът може да предоставя допълнителни критерии за търсене.

11.   Начини за извършване на плащания

За документите и данните, за които държавите членки събират такси и които се предоставят на портала за електронно правосъдие чрез BRIS, системата позволява на потребителите да плащат онлайн, използвайки разпространени начини за извършване на плащания, като кредитни и дебитни карти.

Системата може да предоставя също така алтернативни методи за плащания онлайн, като банкови трансфери или виртуални портфейли (депозит).

12.   Обяснителни бележки

Във връзка с данните и видовете документи, изброени в член 2 от Директива 2009/101/ЕО, държавите членки предоставят следните обяснителни бележки:

а)

кратко наименование за всяка единица от данни и за всеки документ (например „документи за учредяване“);

б)

когато е целесъобразно, кратко описание на съдържанието на всеки документ или единица от данни, включително по избор информация относно правната стойност на документа.

13.   Наличност на услуги

Услугите се предоставят денонощно, седем дни в седмицата, като достъпността на системата е поне 98 % с изключение на планираните поддръжки.

Държавите членки уведомяват Комисията за дейностите по поддръжка, както следва:

а)

5 работни дни предварително за поддръжка, която може да доведе до период, в който системата няма да бъде достъпна, с продължителност до 4 часа;

б)

10 работни дни предварително за поддръжка, която може да доведе до период, в който системата няма да бъде достъпна, с продължителност до 12 часа;

в)

30 работни дни предварително за поддръжка на компютърната зала на инфраструктурата, която може да доведе до период, в който системата няма да бъде достъпна, с продължителност до 6 дни годишно.

Доколкото е възможно, дейностите по поддръжката се планират в извънработно време (19:00 h — 8:00 h CET).

Когато държавите членки са фиксирали периоди за извършване на поддръжка през седмицата, те уведомяват Комисията за времето и деня от седмицата, когато са планирани тези седмични поддръжки. Без да се засягат задълженията по букви а) — в) от втора алинея, ако системите на държавите членки станат недостъпни през такъв предварително фиксиран период, държавите членки могат да решат да не уведомяват всеки път Комисията.

В случай на неочаквана техническа неизправност на системите на държавите членки държавите членки уведомяват без забавяне Комисията, че техните системи не са достъпни, както и за планираното възобновяване на услугата, ако то е известно.

В случай на неочаквана техническа неизправност на централната платформа или на портала Комисията уведомява без забавяне държавите членки, че платформата или порталът не са достъпни, както и за планираното възобновяване на услугата, ако то е известно.

14.   Точки за достъп по избор

14.1.   Процедура

Държавите членки предоставят информация относно определения график за създаването на точките за достъп по избор, относно броя на точките за достъп по избор, които ще бъдат свързани с платформата, и относно данните за връзка с лицето/лицата, с което/които може да бъде установен контакт с цел установяването на техническата връзка.

Комисията предоставя на държавите членки необходимите технически подробности и подпомага изпитването и създаването на връзката между всяка точка за достъп по избор и платформата.

14.2.   Технически изисквания

Що се отнася до връзката между точките за достъп по избор и платформата, държавите членки спазват съответните технически спецификации, определени в настоящото приложение, в това число изискванията за сигурност за предаването на данни чрез точките за достъп по избор.

Когато е необходимо да се извърши плащане чрез точка за достъп по избор, държавите членки представят методите на извършване на плащания, които са избрали, и обработват свързаните операции по плащания.

Държавите членки извършват подходящи изпитвания, преди връзката с платформата да започне да функционира и преди да бъдат направени съществени изменения в съществуваща връзка.

След успешно свързване на точката за достъп по избор с платформата държавите членки уведомяват Комисията за всяка предстояща значителна промяна на точката за достъп, която може да засегне функционирането на платформата, по-специално закриването на точката за достъп. Държавите членки предоставят достатъчно технически подробности за промяната, за да се даде възможност за безпроблемното интегриране на всички свързани промени.

На всяка точка за достъп по избор държавите членки обозначават, че услугата за търсене се предоставя чрез системата за взаимно свързване на регистрите.


(1)  Цифрата 0 означава, че данните са незадължителни. Цифрата 1 означава, че данните сазадължителни. Вписването 0…n или 1…n означава, че могат да бъдат предоставени повече единициот един и същ вид данни.


10.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/885 НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

128,2

MK

79,9

TN

138,3

TR

72,2

ZZ

104,7

0707 00 05

MK

39,4

TR

121,3

ZZ

80,4

0709 93 10

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

137,7

ZZ

116,0

0808 10 80

AR

104,6

BR

94,4

CL

154,9

NZ

140,2

US

124,3

ZA

128,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

266,2

ZZ

266,2

0809 29 00

TR

451,2

US

525,9

ZZ

488,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

10.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/12


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/886 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2015 година

за изменение на Решение 2014/312/ЕС относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване

(нотифицирано под номер С(2015) 3782)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2014/312/ЕС на Комисията (2) се предвижда преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировката на ЕС за бои и лакове за вътрешно и външно боядисване, така че те да имат достатъчно време да адаптират продуктите си и да ги приведат в съответствие с преработените критерии и изисквания. Независимо от това някои държави членки информираха Комисията, че няма да са в състояние да проверят в определения за това срок от 12 месеца продуктите с екомаркировка поради големия брой на тези продукти и допълнителните изисквания. Необходим е допълнителен период, за да се осигури плавен преход.

(2)

Техническите експерти уведомиха Комисията и някои държави членки, че сегашната формулировка на точка 14 от член 2 не е ясна. Даденото там определение позволява погрешно тълкуване във връзка с израза „полярни системи“. Терминът „полярна система“, който се отнася за системата за анализ, а не за системата на покритието, трябва да бъде изяснен. Освен това беше препоръчано в определението да бъде включен допълнителен технически параметър — налягането на парите. С цел съгласуваност и яснота всяка промяна във формулировката на точка 14 от член 2 трябва да бъде отразена и във формулировката на точка 13 от член 2 по отношение на летливите органични съединения (ЛОС).

(3)

Въз основа на обсъжданията, проведени през ноември 2014 г. на заседанията на Съвета по екомаркировка на Европейския съюз и срещите на форума на компетентните органи, е необходимо да се поясни, че критерий 3, буква а) и свързаните с него характеристики в таблица 2 се прилагат за полупрозрачни, а не за адхезивни грундове и всякакви други покрития, които са прозрачни.

(4)

По съображения за съгласуваност за критерий 3 („Ефективност на използване“) в таблица 2, пета колона („Дебели декоративни покрития за вътрешна и за външна употреба (l)“), на първия ред (отнасящ се за критерий 3, буква а) — „Степен на нанасяне“) от Решение 2014/312/ЕС мерната единица (1 m2/L) следва да бъде заменена с „1 m2/kg“.

(5)

За критерий 5, буква а), подточка i) от Решение 2014/312/ЕС се дава списък на групите от вещества, които са изрично посочени като подлежащи на оценка и проверка по критерий 5, буква а). Доказано беше обаче, че този списък на вещества не е пълен и трябва да се добави допълнителна група от вещества, а именно „8. Съставки на свързващи вещества и полимерни дисперсанти 8a. Свързващи вещества и агенти за кръстосано свързване 8б. Продукти от реакции и остатъчни вещества“. Освен това по съображения за яснота списъкът на групите вещества следва да се премести в текста за оценяването и удостоверяването по критерия, тъй като този списък се използва за оценяването и удостоверяването.

(6)

В точка 7, буква а) от допълнението към Решение 2014/312/ЕС се определят пределно допустими стойности за концентрацията на формалдехид в крайния продукт, но тези стойности не са на правилното място в таблицата. Тази таблица трябва ясно да посочва, че пределно допустимата концентрация за всички продукти е 0,0010 %, освен ако се прилагат дерогации.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 66/2010.

(8)

Поради това Решение 2014/312/ЕС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/312/ЕС се изменя, както следва:

1)

в член 2 точка 13 се заменя със следното:

„13.

„летливи органични съединения (ЛОС)“ означава всички органични съединения, чиято начална точка на кипене, измерена при стандартно налягане от 101,3 kPa, е по-ниска или равна на 250 °C съгласно определението в Директива 2004/42/ЕО и които в капилярна колона се елуират до и включително n-тетрадекан (C14H30);“

2)

в член 2 точка 14 се заменя със следното:

„14.

„полулетливи органични съединения (ПОС)“ означава всички органични съединения, чиято точка на кипене е по-висока от 250 °C и по-ниска от 370 °C, измерена при стандартно налягане от 101,3 kPa, и които в капилярна колона се елуират с обхват на задържане след n-тетрадекан (C14H30) до и включително n-докозан (C22H46);“

3)

в член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, присъдени в съответствие с критериите, посочени в Решение 2009/543/ЕО или Решение 2009/544/ЕО, могат да бъдат използвани в продължение на 21 месеца от датата на приемане на настоящото решение.“

;

4)

приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2015 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2014/312/ЕС на Комисията от 28 май 2014 г. относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (ОВ L 164, 3.6.2014 г., стр. 45).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2014/312/ЕС се изменя, както следва:

1)

в критерий 3 („Ефективност на използване“), таблица 2, наименованието на критерий 3, буква а) се заменя със следното: „3 a) Степен на нанасяне (само за бели и светлооцветени бои, включително бели базови бои, използвани в цветови системи) — ISO 6504/1. Не се прилага за лакове, лазури, прозрачни адхезивни грундове или за всякакви други прозрачни покрития.“;

2)

в критерий 3 („Ефективност на използване“), таблица 2, в осмата и деветата колона, отнасящи се съответно за „Грундове (ж)“ и „Подслоеве и грундове (з)“, текстът „6 m2/L (без непрозрачност)“ се заменя и в двете колони със следното: „6 m2/L (без изисквания за непрозрачност или със специфични свойства)“;

3)

в критерий 3, буква а) петата алинея се заменя със следното:

„За полупрозрачни грундове и подслоеве степента на нанасяне трябва да е поне 6 m2, а за тези с изисквания за непрозрачност — поне 8 m2. За непрозрачните грундове, които имат специфични блокиращи/уплътняващи, респективно проникващи/фиксиращи свойства, както и грундовете със специални адхезионни качества степента на нанасяне трябва да е поне 6 m2 за литър продукт.“

;

4)

критерий 4 се изменя, както следва:

а)

в четвъртата алинея следното изречение „Маркерите, посочени в таблица 4, се използват като основа за разграничаване на резултатите от газовата хроматография за ПОС“ се заменя с „Изпитването се провежда, като се използва системата за анализ, както е посочено в ръководството за потребителя относно критериите (Criteria User Manual).“;

б)

таблица 4 се заличава;

в)

в раздела за оценяване и удостоверяване второто изречение от втората алинея се заменя със следното:

„Изпитването се извършва съгласно измененията в ISO 11890-2, посочени в ръководството за потребителя относно критериите.“;

5)

в критерий 5, буква а) подточка i) се заменя със следното:

„За целите на тази продуктова група бяха предоставени дерогации за определени групи от вещества, които е възможно да се съдържат в крайния продукт. Тези дерогации се отнасят за класовете на опасност за конкретни групи от вещества и съответните условия за дерогация и пределно допустима концентрация, които се прилагат. Дерогациите са посочени в допълнението.“

;

6)

в критерий 5, буква а), подточка ii), втора алинея второто тире се заменя със следното:

„—

съставките на боята или лака, попадащи в групите от вещества, които са изброени по-долу:

1)

консерванти, добавени към оцветители, свързващи вещества и крайния продукт

а)

консерванти за продукти в затворени съдове

б)

консерванти, използвани в машини за тониране на бои

в)

консерванти за сух слой

г)

стабилизатори за консерванти

2)

сушилни агенти и агенти срещу образуването на ципа

а)

сушилни агенти

б)

агенти срещу образуването на ципа

3)

инхибитори срещу корозия

а)

инхибитори срещу корозия

б)

предотвратяване на патина

4)

повърхностноактивни вещества

а)

повърхностноактивни вещества с общо предназначение

б)

алкилфенолетоксилати (APEO)

в)

перфлуорни повърхностноактивни вещества

5)

различни функционални вещества с общо приложение

а)

емулсия от силициева смола в бели бои, оцветители и бази за тониране

б)

метали и техните съединения

в)

минерални суровини, включително пълнители

г)

неутрализиращи агенти

д)

оптични избелители

е)

пигменти

6)

различни функционални вещества със специално приложение

а)

защитни вещества и стабилизатори срещу действието на ултравиолетово (UV) лъчение

б)

пластификатори

7)

остатъчни вещества, които е възможно да присъстват в крайния продукт

а)

формалдехид

б)

разтворители

в)

нереагирали мономери

г)

летливи ароматни съединения и халогенирани съединения

8)

съставки на свързващи вещества и полимерни дисперсанти

а)

свързващи вещества и агенти за кръстосано свързване

б)

продукти от реакции и остатъчни вещества

налични с концентрация над 0,010 %“

;

7)

в допълнението текстът за формалдехид се заменя със следното:

„7.   Остатъчни вещества, които е възможно да присъстват в крайния продукт

а)

Формалдехид

Приложимост:

Всички продукти

Свободен формалдехид не се добавя умишлено към крайния продукт. Крайният продукт се изпитва, за да се определи съдържанието в него на свободен формалдехид. Изискванията относно вземането на проби за изпитване отразяват продуктовата гама.

Прилага се следната сумарна пределно допустима стойност:

Предоставят се следните дерогации от изискването, посочено в първа алинея:

i)

когато за запазване на специфичен вид бои или лакове в затворени съдове са необходими консерванти, които са източници на формалдехид, и когато източник на формалдехид се използва вместо изотиазолинонови консерванти;

ii)

когато полимерни дисперсанти (свързващи вещества) предоставят чрез остатъчни равнища на формалдехид функцията на източници на формалдехид вместо консерванти за продукти в затворени съдове.

И в двата случая i) и ii) общото съдържание не трябва да надвишава следната пределно допустима стойност:

 

Удостоверяване:

Съдържанието на свободен формалдехид се определя за бялата база или за прозрачната база за тониране, за която е предвидено, че теоретично съдържа най-голямо количество формалдехид. Определя се и съдържанието на оцветителя, за който е предвидено, че теоретично съдържа най-голямо количество формалдехид.

Метод за изпитване:

 

0,0010 % пределно допустима стойност:

определяне на концентрацията в кутията по метода Merckoquant. Ако резултатът по този метод не е окончателен, тогава се използва високоефективна течна хроматография (HPLC) за потвърждаване на концентрацията в кутията.

 

0,010 % пределно допустима стойност:

1)

Всички бои: определяне на концентрацията на формалдехид чрез анализ с използването на VdL-RL 03 или високоефективна течна хроматография (HPLC)

2)

Бои и лакове за вътрешно боядисване: определяне чрез анализ съгласно ISO 16000-3. Емисиите не трябва да превишават 0,25 ppm при първото нанасяне и те трябва да са под 0,05 ppm след изтичането на 24 часа от първото нанасяне.“

0,0010 %

0,010 %


10.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/17


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/887 НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2015 година

за признаване на схемата „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ като схема за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение за изпълнение 2012/427/ЕС на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7в, параграф 6 от нея,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (2), и по-специално член 18, параграф 6 от нея,

след консултация с Комитета за устойчиво развито производство на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО са определени критерии за устойчивост на биогоривата. Разпоредбите в член 7б, член 7в и приложение IV към Директива 98/70/ЕО са сходни с разпоредбите в член 17, член 18 и приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(2)

В случаите, в които биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса се отчитат за целите, посочени в член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2009/28/ЕО, държавите членки следва да изискват от икономическите оператори да покажат съответствие на биогоривата и нетранспортните течни горива от биомаса с критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи от 2 до 5 от Директива 2009/28/ЕО.

(3)

Възможно е Комисията да реши, че дадена доброволна национална или международна схема доказва, че партидите биогорива съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи от 3 до 5 от Директива 2009/28/ЕО, или че доброволна национална или международна схема за измерване на намалението на емисиите на парникови газове съдържа точни данни за целите на член 17, параграф 2 от същата директива.

(4)

Когато даден икономически оператор предостави доказателства или данни, получени в съответствие с призната от Комисията доброволна система, доколкото тези данни или доказателства са обхванати от решението за признаване на доброволната система, съответната държава членка не следва да изисква от доставчика да предоставя допълнителни доказателства за съответствие с критериите за устойчивост.

(5)

Схемата „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ бе призната с Решение за изпълнение 2012/427/ЕС на Комисията (3) за определен списък от селскостопански култури. На 30 юни 2014 г. тази схема подаде до Комисията искане да бъде призната за разширен списък от селскостопански култури. Актуализираната схема обхваща всички зърнени и маслодайни култури, отглеждани в северната част на Великобритания до първото място на доставка на тези култури. Информация за признатата система следва да бъде достъпна на платформата за прозрачност, създадена в съответствие с Директива 2009/28/ЕО.

(6)

При оценката на схемата „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ бе установено, че тя отговаря изцяло на критериите за устойчивост, посочени в член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО и в член 17, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО, както и че при нея се прилага методика на база масов баланс до първото място на доставка на тези култури, в съответствие с изискванията в член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и в член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО. Схемата предоставя точни данни относно два елемента, необходими за целите по член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО, а именно за географския район, от който произхождат културите, и за годишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на променен начин на земеползване. Малък процент от членовете на схемата не покриват критериите за устойчивост по отношение на част от земята си. В специалната си база данни в Интернет схемата указва пълното или частичното съответствие на своите членове с изискванията, както и съответствието на партидите с критериите за устойчивост в съответствие със Шотландския паспорт за качество на селскостопанските култури (Scottish Quality Crops passport).

(7)

Оценката на схемата „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ показа, че схемата изцяло отговаря на стандартите за надеждност, прозрачност и независимо одитиране.

(8)

В настоящото решение не се вземат под внимание всякакви евентуални допълнителните елементи за постигане на устойчивост, обхванати от схемата „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“. Тези допълнителни елементи за постигане на устойчивост не са задължителни за доказването на съответствие с изискванията за устойчивост, определени в Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО.

(9)

Следователно Решение за изпълнение 2012/427/ЕС, с което схемата бе призната за по-ограничен брой селскостопански култури, следва да бъде отменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за устойчиво развито производство на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Доброволната схема „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“, (наричана по-долу „схемата“), за която на 30 юни 2014 г. бе поискано пред Комисията да бъде призната по отношение на разширен списък от селскостопански култури, показва посредством своя Шотландски паспорт за качество на селскостопанските култури, че партидите от съответни суровини отговарят на критериите за устойчивост, определени в член 17, параграфи 3,4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО и в член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО.

Схемата съдържа също и точни данни за целите по член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, доколкото тя отчита годишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на променен начин на земеползване (e l ), упоменати в точка 1 от част В от приложение IV към Директива 98/70/ЕО и точка 1 от част В от приложение V към Директива 2009/28/ЕО, за които тя доказва, че са нулеви, както и географския район, упоменат в точка 6 от част В от приложение IV към Директива 98/70/ЕО и точка 6 от част В от приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

Схемата може да се използва до първото място на доставка на партидите, които се вземат предвид за доказване на съответствието с член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

Член 2

Настоящото решение е валидно за срок от пет години след влизането му в сила. Ако след приемането на настоящото решение схемата претърпи промени в своето съдържание по начин, който би поставил под въпрос основанието за настоящото решение, тези промени трябва незабавно да бъдат съобщени на Комисията. В такъв случай Комисията ще направи оценка на съобщените промени, за да установи дали схемата все още отразява в достатъчна степен критериите за устойчивост, за които е призната.

Ако има ясни доказателства, че схемата не е приложила елементи от съществено значение за настоящото решение, и ако са налице тежки и структурни нарушения на тези елементи, Комисията може да отмени настоящото решение.

Член 3

Решение за изпълнение 2012/427/ЕС се отменя.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

(3)  Решение за изпълнение 2012/427/ЕС на Комисията от 24 юли 2012 г. за признаване на схемата „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited“ за доказване на съответствие с критериите за устойчиво развито производство съгласно Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 198, 25.7.2012 г., стр. 17).