ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 142

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
6 юни 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/869 на Съвета от 5 юни 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/870 на Комисията от 5 юни 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 по отношение на търговията с видове от дивата флора и фауна

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/871 на Комисията от 5 юни 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/872 на Комисията от 5 юни 2015 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 2 юни 2015 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 1918/2006 за маслиново масло с произход от Тунис и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии за месец юни 2015 г.

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/873 на Съвета от 18 май 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на 48-ата сесия на Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол

25

 

*

Решение (ОВППС) 2015/874 на Комитета по политика и сигурност от 27 май 2015 година относно приемането на приноса на трета държава към военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (EUTM Mali/1/2015)

28

 

*

Решение (ОВППС) 2015/875 на Комитета по политика и сигурност от 2 юни 2015 година за приемане на приноса на трета държава към военната консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

29

 

*

Решение (ОВППС) 2015/876 на Съвета от 5 юни 2015 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

30

 

*

Решение (ЕС) 2015/877 на Комисията от 4 юни 2015 година за изменение на решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС с цел да се удължи срокът на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти (нотифицирано под номер С(2015) 3641)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/869 НА СЪВЕТА

от 5 юни 2015 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 5 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 208/2014.

(2)

На 5 март 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/364 (2), което предвижда, че ограничителните мерки, посочени в Решение 2014/119/ОВППС на Съвета (3), се прилагат до 6 март 2016 г. по отношение на четиринадесет лица и до 6 юни 2015 г. по отношение на четири лица.

(3)

На 5 юни 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/876 (4), в което се определя, че по отношение на едно от тези четири лица ограничителните мерки следва да се прилагат до 6 октомври 2015 г., а за две от тези лица — до 6 март 2016 г. Освен това изложението на мотивите във връзка с тези лица следва да бъде актуализирано.

(4)

Едно лице следва да бъде заличено от списъка на физическите и юридическите лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащи се в приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 1.

(2)  Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 г. за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 62, 6.3.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 26).

(4)  Решение (ОВППС) 2015/876 на Съвета от 5 юни 2015 г. за изменение Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (вж. стр. 30 от настоящия Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Посоченото по-долу лице се заличава от списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014, считано от 6 юни 2015 г.:

Вписване № 8 — Viktor Viktorovych Yanukovych (ВIктор ВIкторович Янукович) (син на бившия президент)

2)

Вписванията за следните лица, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014, се заменят със следното:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена ЛеонIдIвна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

Родена на 12 ноември 1976 г. в Рибница (Молдова), бивш министър на правосъдието

Лице, по отношение на което се провежда разследване от украинските власти за участие в присвояване на публични финансови средства.

6.3.2014 г.

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (СергIй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

Роден на 19 август 1969 г. в Донецк, брат на г-н Андрiй Клюєв, бизнесмен

Лице, по отношение на което се провежда разследване от украинските власти за участие в присвояване на публични финансови средства. Лице, свързано с лице от списъка (Андрiй Петрович Клюєв), по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи.

6.3.2014 г.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

Роден на 28 ноември 1963 г. в Киев, бивш министър на образованието и науката

Лице, по отношение на което се провежда разследване от украинските власти за участие в присвояване на публични финансови средства.

6.3.2014 г.


6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/870 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 по отношение на търговията с видове от дивата флора и фауна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграфи 2, 3 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед прилагането на определени резолюции, приети на шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) (3 — 14 март 2013 г.), наричана по-долу „Конвенцията“, някои разпоредби следва да бъдат изменени и следва да се добавят допълнителни разпоредби към Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (2).

(2)

По-специално, съгласно Резолюция на CITES Conf. 16.8, следва да бъдат включени специални разпоредби с цел да се опрости преминаването през граница на музикални инструменти с нетърговска цел.

(3)

Опитът, събран при прилагането на Регламент (ЕО) № 865/2006 във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията (3) показа, че някои от неговите разпоредби следва да бъдат изменени, за да се гарантира хармонизираното и ефикасно прилагане на регламента в целия Европейски съюз. Това е така по-специално във връзка с първото въвеждане в Съюза на ловни трофеи от екземпляри от някои видове или популации, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, за които са налице опасения по отношение на устойчивостта на търговията с ловни трофеи или за които има данни за значителна незаконна търговия. В такива случаи е необходим по-строг контрол на вноса в Съюза и не следва да се прилага дерогацията за лично и домашно имущество, посочена в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97. Опитът в прилагането на Регламент (ЕО) № 865/2006 показа също така, че е необходимо да се поясни, че държавите членки не следва да издават разрешителни за внос в случаи, когато въпреки искане за такова разрешително те не са получили достатъчно информация от държавата, осъществяваща износа или реекспорта относно законността на екземплярите, предназначени за внос в ЕС.

(4)

На шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията стандартизираните позовавания за номенклатура бяха актуализирани. Тези позовавания се използват за обозначаване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(5)

Регламент (ЕО) № 865/2006 следва съответно да бъде изменен.

(6)

Тъй като настоящият регламент следва да бъде използван във връзка с Регламент (ЕС) № 792/2012, важно е и двата регламента да се прилагат от една и съща дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговията с дивата фауна и флора.

(8)

Регламент (ЕС) 2015/56 (4) на Комисията е бил приет без проектът за мярката да се представи на Съвета за контрол. За да се поправи този пропуск, Комисията отменя Регламент (ЕС) 2015/56 и го заменя с настоящия регламент, който беше представен в проект за контрол на Европейския парламент и на Съвета. Актовете, приети по силата на Регламент (ЕС) 2015/56, остават в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

„дата на придобиване“ означава датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден на закрито или изкуствено размножен, или, ако тази дата е неизвестна, най-ранната доказуема дата, на която той е станал нечие притежание“

;

б)

точка 6 се заменя със следното:

„6.

„пътуваща изложба“ означава колекция от образци, цирк, менажерия, изложба на растения, оркестър или музейна изложба, изложени за показ с търговска цел;“

.

2)

В член 4, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„Въпреки това заявленията за разрешителни за внос и износ, за сертификати за реекспорт, за сертификатите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), член 5, параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, за сертификати за лична собственост, за колекции от образци, за музикални инструменти и за пътуващи изложби, както и нотификациите за внос, листовете за продължение и етикетите могат да бъдат попълнени и на ръка, стига да са попълнени четливо, с химикал и с главни букви.“

3)

В член 7 се добавя следният параграф 6:

„6.   Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт, издадени от трети държави, се приемат само ако компетентният орган от съответната трета държава представи при поискване задоволителна информация за това дали екземплярите са придобити в съответствие със законодателството за защитата на съответния вид.“

4)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Пратки на екземпляри

Без да се засягат разпоредбите на членове 31, 38, 44б, 44и и 44п, за всяка пратка от екземпляри, изпратени заедно като част от обща пратка, се издава отделно разрешително за внос, нотификация за внос, разрешително за износ или сертификат за реекспорт.“

5)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

заглавието се заменя със следното:

„Член 10

Валидност на разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост, сертификатите за колекция от образци и сертификатите за музикални инструменти“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Срокът на валидност на сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти, издадени съгласно членове 30, 37 и 44з съответно, не превишава 3 години.“

;

в)

параграфи 5 и 6 се заменят със следното:

„5.   Сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти се считат за невалидни, ако екземплярът е продаден, изгубен, унищожен, откраднат или собствеността му е прехвърлена по друг начин, или в случай на жив екземпляр, ако той умре, избяга или бъде пуснат на свобода.

6.   Собственикът незабавно връща на управителния орган, издал документа, оригинала и всички копия от разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост, сертификатите за колекция от образци или сертификатите за музикални инструменти, които са изтекли, неизползвани или невалидни.“

6)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

когато екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;“

б)

в параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

когато екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;“

7)

В член 14 вторият параграф се заменя със следното:

„Въпреки това сертификати за произход на екземпляри от видовете, изброени в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97, могат да се използват за въвеждане на екземпляри в Съюза до 12 месеца от датата на тяхното издаване, а сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти могат да се използват за въвеждане на екземпляри в Съюза, както и за целите на подаване на заявления за съответните сертификати по членове 30, 37 и 44з от настоящия регламент до 3 години от датата на тяхното издаване.“

8)

След член 44ж се добавя следната глава VIIIб:

„ГЛАВА VIIIб

СЕРТИФИКАТ ЗА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 44з

Издаване

1.   Държавите членки могат да издадат сертификат за музикални инструменти за преминавания през граница с нетърговска цел на музикални инструменти за цели включително, но не само, лична употреба, изпълнение, продукция (записи), излъчване, преподаване, излагане или конкурс, когато тези инструменти отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а)

те са получени от видове, изброени в приложения А, В или С към Регламент (ЕО) № 338/97, различни от екземплярите от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, придобити след като видовете са били включени в приложенията към Конвенцията;

б)

екземплярите, използвани за производството на музикалния инструмент, са придобити законно;

в)

музикалният инструмент има подходяща идентификация.

2.   Към сертификата се добавя лист за продължение съгласно член 44м.

Член 44и

Използване

Сертификатът може да се използва по един от следните начини:

а)

като разрешително за внос в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

б)

като разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Член 44й

Издаващ орган

1.   Управителният оран на държавата на обичайно пребиваване на заявителя е органът, който издава сертификат за музикален инструмент.

2.   Сертификатът за музикален инструмент съдържа в клетка 23 или в подходящо приложение към него следния текст:

„Валиден за многократни преминавания през граница. Оригиналът се запазва от притежателя.

Музикалният инструмент, описан в настоящия сертификат, който позволява многократни преминавания през граница, е предназначен за употреба с нетърговска цел, включително, но не само лична употреба, изпълнение, продукция (записи), излъчване, преподаване, излагане или конкурс. Музикалният инструмент, описан в настоящия сертификат, не може да бъде продаван и собствеността му не може да бъде прехвърляна, докато е извън държавата, в която е издаден сертификатът.

Настоящият сертификат трябва да бъде върнат на управителния орган на държавата, която го е издала, преди изтичането на срока му.

Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от лист за продължение, подписан и подпечатан от митническите власти при всяко преминаване на граница.“

Член 44к

Изисквания по отношение на екземплярите

Когато за даден екземпляр се издава сертификат за музикален инструмент, се спазват следните изисквания:

а)

музикалният инструмент трябва да е регистриран от издаващия сертификата управителен орган;

б)

музикалният инструмент трябва да бъде върнат в държавата членка, в която е регистриран, преди датата на изтичане на валидността на сертификата;

в)

екземплярът не може да бъде продаван и собствеността му не може да бъде прехвърляна, докато е извън държавата на обичайно пребиваване на заявителя, с изключение на случаите, предвидени в член 44н;

г)

музикалният инструмент трябва да има подходяща идентификация.

Член 44л

Подаване на заявления

1.   При подаване на заявление за издаване на сертификат за музикален инструмент заявителят предоставя информацията, посочена в членове 44з и 44к, и, където е целесъобразно, попълва клетки 1, 4 и 7 — 23 във формуляра на заявлението и клетки 1, 4 и 7 — 22 в оригинала и всички копия на сертификата.

Държавите членки могат да изискат да се попълва само един формуляр на заявление, което може в този случай да се отнася за повече от един сертификат.

2.   Надлежно попълненият формуляр на заявление се представя на управителния орган на държавата членка на обичайно пребиваване на заявителя, като към него се прилагат също така информация и документални доказателства, които органът счита за необходими, за да реши дали да бъде издаден сертификат.

Всяка липса на информация в заявлението трябва да бъде обоснована.

3.   При подаване на заявление за сертификат, отнасящ се до екземпляри, за които такова заявление е било вече отхвърлено, заявителят информира за това управителния орган.

Член 44м

Документи, които притежателят/приносителят трябва да представи на митническите власти

В случай на въвеждане в Съюза, износ или реекспорт на екземпляр със сертификат за музикален инструмент, издаден съгласно член 44й, притежателят/приносителят трябва да представи за проверка оригинала на този сертификат, както и оригинала и копие от листа за продължение към него, на митническата служба съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на листа за продължение към сертификата митническата служба връща оригиналните документи на собственика, одобрява копието на листа за продължение и го препраща на съответния управителен орган съгласно член 45.

Член 44н

Продажба на екземпляри

Когато притежателят/приносителят на сертификат за музикален инструмент, издаден съгласно член 44й от настоящия регламент, възнамерява да продаде екземпляра, той първо връща сертификата на издалия го управителен орган, а когато екземплярът принадлежи към някой от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, подава заявление пред компетентния орган за сертификат съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент.

Член 44о

Подмяна

Сертификат за музикален инструмент, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалия го орган.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно, и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

Член 44п

Въвеждане в Съюза на музикални инструменти със сертификати, издадени от трети държави

Въвеждането в Съюза на музикален инструмент не изисква представянето на разрешително за внос или документ за износ, при условие че за този музикален инструмент има сертификат, издаден от трета държава по ред и условия, аналогични на тези, предвидени в членове 44з и 44й. Реекспортът на този музикален инструмент не изисква представянето на сертификат за реекспорт.“

9)

Член 56 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 втора алинея се заменя със следното:

„По смисъла на буква а) контролираните условия се отнасят за неестествена околна среда с интензивна човешка намеса, която може да включва, но не се ограничава до обработка на почвата, торене, борба с плевели, напояване, засаждане в саксии, лехи и предпазване от неподходящи климатични условия. При таксоните за производство на агарово дърво, отгледани от семена, резници, присадки, вкоренени отводи, израстъци, калусна или друга растителна тъкан, както и спори или други размножителни части, „при контролирани условия“ се отнася за дървесна плантация, включително друга неестествена околна среда, променена от човешка намеса с цел произвеждане на растения, части от тях или продукти.“

;

б)

добавя се следният параграф 3:

„3.   Дървета от таксони за производство на агарово дърво, отглеждани в култури, като:

а)

градини (домашни и/или общински градини);

б)

държавни, частни или общински плантации за монокултури или смесени култури,

се считат за изкуствено размножени съгласно параграф 1.“

10)

Член 57 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф 3а:

„3а.   Чрез дерогация от параграф 3 при първо въвеждане в Съюза на ловни трофеи на екземпляри от видове или популации, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 и в приложение XIII към настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97.“

;

б)

В параграф 5 се добавя следната буква ж):

„ж)

екземпляри от агарово дърво (Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) — до 1 kg дървени стърготини, 24 ml масло и два наниза или броеници (или две колиета или гривни) на лице.“

11)

Член 58 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат за реекспорт на рогове от носорог или слонова кост, съдържащи се в лично или домашно имущество; за тези екземпляри се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт.“

;

б)

параграфи 3а и 4 се заменят със следното:

„3а.   При реекспорт от лице, което обичайно не пребивава в Съюза, на лично или домашно имущество, придобито извън държавата на обичайното му пребиваване, включително лични ловни трофеи, представляващи екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт. Същото изискване се прилага за реекспорт като лично или домашно имущество на рог от носорог или на слонова кост от екземпляри от популациите, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97.

4.   Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 при износа или реекспорта на артикулите, описани в член 57, параграф 5, букви от а) до ж), не се изисква представянето на документ за (ре)експорт.“

12)

Член 58а се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

„1.   Търговските дейности с екземпляри от видовете, описани в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, които се въвеждат в Съюза в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат разрешени от управителния орган на държавата членка само при следните условия:“

;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Забраняват се търговските дейности с екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, които са били въведени в Съюза в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, както и с екземпляри от видовете, вписани в приложение I към конвенцията или приложение С1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82 и въведени в Съюза като лично и домашно имущество.“

13)

В член 66, параграф 6 се добавя следната втора алинея:

„хайверът от различни видове есетроподобни риби Acipenseriformes не се смесва в първичния съд, с изключение на пресован хайвер (т.е. хайвер, съставен от неоплодени яйца от един или повече видове есетра или есетроподобни, оставащи след преработката и приготвянето на хайвер с по-високо качество).“

14)

В член 72 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите членки могат да продължат издаването на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост, като използват формулярите от приложения I, III и IV, нотификациите за внос по формуляра от приложение II и сертификатите за ЕС по формуляра от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 в продължение на една година след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 на Комисията (*)

(*)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 на Комисията от 15 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията по отношение на правилата във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, и в Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (ОВ L 10, 16.1.2015 г., стр. 19.“"

15)

Приложенията се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 5 февруари 2015 г.

Регламент (ЕС) 2015/56 се отменя от момента на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за определяне на правила във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, и за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (ОВ L 242, 7.9.2012 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕС) 2015/56 на Комисията от 15 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета по отношение на търговията с видове от дивата флора и фауна (ОВ L 10, 16.1.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменят, както следва:

1)

Приложение VIII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартна библиография за номенклатурата, която трябва да се ползва съгласно член 5, параграф 4 за научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

а)    MAMMALIA

WILSON, D. E. и REEDER, D. M. (2005) Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Трето издание, т. 1—2, xxxv + 2142 стр. Baltimore (John Hopkins University Press). [за всички бозайници с изключение на приемането на следните наименования на дивите форми (за предпочитане пред наименованията на домашни форми): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; и с изключение на видовете, изброени по-долу]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. и ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365—400. [за Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. и FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. — International Journal of Primatology, 29: 723—741. [за Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. и STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology 25: 97—163. [за Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. и BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358—386 [за Sotalia fluviatilis и Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. и OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378—1381. [за Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. и BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55—70. [за Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. и GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1—9. [за Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. и JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693—714. [за Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. и MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology,73: 96—107. [за Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. и GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465—485. [за Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE и LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1—16. [за Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [за Physeter macrocephalus и Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. и SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55—64. [за Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. и MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977—989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [за Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. и ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1—12. [за Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. и YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278—281. [за Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. и FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29—39. [за Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. и REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Второ издание. Второ издание. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press). [за Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe и Ovis vignei]

б)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. и FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 стр. [за наименования на разреди и семейства на птици]

DICKINSON, E.C. (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Трето преработено и разширено издание. 1039 стр. London (Christopher Helm). [за всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони и за Lophura imperialis, образци на които следва да бъдат третирани като екземпляри от L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Поправка 4 (2.6.2005) към 3-то издание на Howard и Moore (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (на разположение на уебстраницата на CITES) [заедно с DICKINSON 2003 за всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278—286. [за Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280—477. Barcelona (Lynx Edicions). [за Psittacus intermedia и Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85—112. [за Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. и WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18: 161—170. [за Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. и GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123—130. [за Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. и HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815—819. [за Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. и SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160—171. [за Ninox burhani]

NEMESIO, A. и RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA и HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1—16. [за Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. и ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77—83. [за Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. и WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242—244. [за Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. и PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665—675. [за Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. и SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604—612. [за Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. и KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116—131. [за Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. и MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183—196. [за Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. и RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124 (2): 85—105. [за Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421—445. [за Micrastur mintoni]

в)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. и RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) Herpetological Journal, 11: 53—68. [за Calumma vatosoa и Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) — Zoologische Verhandelingen, 299: стр. 706 [за Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. и SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. — Bonn zool. Bull., 57(2): 211—229. [за Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. и TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. — Sauria, 31 (1): 5—14. [за Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. и SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129—138. [за Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost- Madagaskars — Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5—10. [за Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1—43. [за Varanidae]

BRANCH, W. R. и TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. — Afr. J. Herpetology, 59(2): 157—172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [за Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1—21. [за Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. и TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123—141. [за Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News 29: 31—32. [за Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [за Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana Caribbean Journal of Science, 40(2): 198—203. [за Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa — Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [за Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. и DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus — Herpetologica 54: 477—492. [за Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. и VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. — Zootaxa, 2982: 40—48. [за Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [за Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. и HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427—432. [за Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. и QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98—113. [за Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. и LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894—905. [за Tupinambis duseni]

FRITZ, U. и HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149—368. Dresden. ISSN 1864-5755 [без допълнението; за Testudines за наименования на видове и семейства с изключение на запазването на следните наименования: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. и GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. — Salamandra, 46(3): 167—179. [за Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. и GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. — Afr. J. Herpetology, 60(2): 130—154. [за Calumma vohibola]

GENTILE, G. и SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1—10. [за Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. и VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. — Salamandra, 46: 83—92. [за Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. и VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. — Zootaxa, 2195: 61—68. [за Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. и VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. — Zootaxa, 2269: 32—42. [за Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129—144. [за Uroplatus giganteus]

GLAW, F. и M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences и Glaw Verlag, 496 стр. [for Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. и KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. — J. Zool. Lond. 247: 225—238. [за Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. и TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 стр., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [за Phelsuma spp., но със запазване на Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. и CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, 14: 139—185. [за Morelia clastolepis, Morelia nauta и Morelia tracyae, както и до ниво вид на Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. и GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436—441. [за Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. и GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157-161. [за Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. и DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia 1999(2): 376—381. [за Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. и DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology, 35: 615—617. [за Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. и FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572—582. [за Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. стр. 19-44. В: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. и Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (за Iguanidae с изключение на признаването на Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense и P. wigginsi като самостоятелни видове]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. и BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5—16. [за Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. и SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) — Doriana 7(311): 1—14. [за Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. и SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113—129. [за Python breitensteini и Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. и HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413—3426. [за Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. и BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae — Das Tierreich, 112, 85 стр. [за Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo и Furcifer с изключение на вида Bradypodion, променен в Kinyongia и Nadzikambia, и с изключение на признаването на Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi и C. marojezense за самостоятелни видове]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983 (№ 2): 465—475. [за Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. и ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127—136. [за Varanidae]

KRAUSE, P. и BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). — Bonn Zoological Bulletin, 57: 19—29. [за Trioceros hanangensis]

LANZA, B. и NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18 (1): 67—136. [за Eryx borrii]

LUTZMANN, N. и LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4—5 (добавка към издание 5: 13). [за Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. и ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil — Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1—10. [за Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. и ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil — Архиви на Националния музей, Rio de Janeiro, 60(4): 295—302. [за Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. и STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367—391. [за Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE и HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353—357. [за Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. и TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [за Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae и Viperidae — с изключение на запазването на родовете Acrantophis, Sanzinia, Calabaria и Lichanura и признаването на Epicrates maurus и Tropidophis xanthogaster като самостоятелни видове]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. и TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. — African Journal of Herpetology, 58(2): 59—70. [за Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [за Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. и RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39—71. [за Gopherus morafkai]

NECA, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley и Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). — Sauria, 31 (2): 41—48. [за Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. и SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [за Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. и SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125—132. [за Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. и MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2028: 41—50. [за Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. и FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1—30. [за Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. и WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [за разграничаване на видовете от Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. и FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429—442. [за Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. и FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301-310. [за Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. и FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61—68. [за Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. и FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147—160. [за Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. и VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39—57. [за Uroplatus finiavana]

RAW, L. и BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1—7. [за Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. и NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711—734. [за Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — В: Goodman, S.M. и Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934—949. Chicago. [за Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. и INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423—440. [за Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. и VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). — Zootaxa, 2429: 1—28. [за Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645—667. [за Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. и WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257—270. [за Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. и VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283—315. [за Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. и EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. — Zootaxa, 3002: 1—16. [за Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia — Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293—299. [за Chamaeleo balebicornutus и Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. и TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. — Zootaxa, 2226: 43—57. [за Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. и TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 2079: 57—68. [за Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. и BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). — Zootaxa, 1426: 68. [за правилното изписване на Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. и BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23—38. [за Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. и MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 351—365. [за Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. и VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. — Biol. Lett., публикувана онлайн на 8 септември 2010 г., doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [за Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432—434. [за Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. и BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1—17. [за Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. и WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41—44. [за Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. и MERTENS, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag). [за наименованията на разреди Testudines, Crocodylia и Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. и SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55—99. [за Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339—406. [за Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix и Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. и JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112—136. [за Python kyaiktiyo]

г)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, онлайн справочник (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) версия 5.5 от декември 2011 г.

заедно с BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. и SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). — Zootaxa, 3083: 1—120. [за всички земноводни видове]

Таксономичен списък на земноводните видове, включени едностранно в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, но невключени в приложенията към CITES, информация за видовете, извлечена от FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, онлайн справочник, версия 5.6 (9 януари 2013 г.)

д)    ELASMOBRANCHII,ACTINOPTERYGII И SARCOPTERYGII

Таксономичен списък на всички видове акули и риби, изброени в CITES (Elasmobranchii и Actinopterygii, с изключение на род Hippocampus), информация, извлечена от ESCHMEYER, W.N. и FRICKE, R. (eds.): Каталог на рибите, онлайн справочник (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), версия към 30 ноември 2011 г. [за всички видове акули и риби, с изключение на род Hippocampus]

FOSTER, R. и GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61—68. [за Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. и KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37—44. [за Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243—246. [за Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340. [за Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113—116. [за Hippocampus]

LOURIE, S. A. и RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284—291. [за Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. и HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Второ издание на CD-ROM). [за Hippocampus]

LOURIE, S. A. и KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54—68. [за Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339—349. [за Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. и LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19—21. [за Hippocampus tyro]

е)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. и CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133—143. [за скорпиони от род Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26—30. [за Brachypelma kahlenbergi]

Таксономичен списък на видовете паяци, изброени в CITES, информация, извлечена от Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, онлайн справочник [за Theraphosidae]

ж)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347—352. [за Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 стр. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [за птицекрили пеперуди от родове Ornithoptera, Trogonoptera и Troides]

з)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. и NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, т. 6/2, 178 стр., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [за Hirudo medicinalis и Hirudo verbana]

и)    ANTHOZOA И HYDROZOA

Таксономичен списък на всички видове корали, включени в CITES, на базата на информацията, събрана от UNEPWCMC, 2012 г.

ФЛОРА

The Plant-Book, второ издание, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.)] (за родовите имена на всички растения, включени в приложенията към Конвенцията, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по Конвенцията).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, осмо издание, (J. C. Willis, редактирано от H. K. Airy Shaw, 1973 г., Cambridge University Press) за синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните, както е посочено по-долу.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne и K. D. Hill, 1995; В: Vorster (Ed.), Бюлетин на Третата международна конференция по цикадна биология, стр. 55—64, Цикадно дружество на Южна Африка, Стеленбош) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis и др., 1999 г., съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cyclamen (Primulaceae) и Galanthus и Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, второ издание, (1999 г., съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arxи др., 2001 г., Кралски ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Dionaea, Nepenthes и Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulenten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновеното му издание: An Update and Supplement to the CITES Aloe and Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy, (2007 г.) Управителен орган на CITES Швейцария, Берн, Швейцария] като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Aloe и Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001 г.) като указание при позоваване на наименованията на Taxus.

CITES Orchid Checklist (съставен от Кралски ботанически градини, Кю, Обединено кралство) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (Том 1, 1995 г.) и Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula и Encyclia (Том 2, 1997 г.); и Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides и Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda и Vandopsis (том 3, 2001 г.); и Aerides, Coelogyne, Comparettia и Masdevallia (Том 4, 2006 г.).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter и U. Eggli, 2003 г., публикувано от Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове сукулентни еуфорбии.

Dicksonia species of the Americas (2003 г., съставено от Ботаническата градина в Бон и Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. и Meyer N. L. (2003 г.): Strelitzia 14: 150—151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa като указание при позоваване на наименованията на видове от Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. и Schippmann, U. (2006 г.): Medicinal Plant Conservation 12:50 като указание при позоваване на наименованията на видове от Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) като указание при позоваване на наименованията на видове от Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005 г., 2007 г. и обновените му издания), публикуван от UNEP —WCMC, може да се ползва за неофициален преглед на научните наименования, които са одобрени от Конференцията на страните за животинските видове, изброени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, както и като неофициално резюме на информацията, съдържаща се в стандартните библиографии, приети като номенклатура на CITES.“

2)

Приложение IX се изменя, както следва:

а)

в приложение IX, точка 1 думите „Q Циркове и пътуващи изложби“ се заменят с „Q Пътуващи изложби (колекция от образци, цирк, менажерия, изложение на растения, оркестър или музейна експозиция, изложена за показ с търговска цел)“;

б)

в приложение IX, точка 2 се добавя следният ред:

„X

 

Екземпляри, уловени в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава“

.

3)

В приложение X думите „Lophophurus impejanus“ се заменят с „Lophophorus impejanus“.

4)

Добавя се следното приложение XIII:

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII

ВИДОВЕ И ПОПУЛАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 57, ПАРАГРАФ 3а

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus“

.

6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/871 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

46,1

MA

105,1

MK

71,9

TN

138,3

TR

80,1

ZZ

88,3

0707 00 05

AL

34,4

MK

39,0

TR

106,6

ZZ

60,0

0709 93 10

TR

116,0

ZZ

116,0

0805 50 10

AR

111,5

BO

145,2

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

114,9

0808 10 80

AR

104,4

BR

98,8

CL

150,9

NZ

141,9

US

140,8

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

283,7

ZZ

283,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/872 НА КОМИСИЯТА

от 5 юни 2015 година

за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 2 юни 2015 г. заявления за лицензии за внос в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 1918/2006 за маслиново масло с произход от Тунис и за временно прекратяване на подаването на заявления за такива лицензии за месец юни 2015 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 188, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията (2) бе открита годишна тарифна квота за внос на необработено маслиново масло„Virgin“ с кодове по КН 1509 10 10 и 1509 10 90, добито изцяло в Тунис и транспортирано директно от тази страна в Съюза. В член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1918/2006 се предвиждат месечни количествени ограничения за издаваните лицензии за внос.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 до 2 юни 2015 г. за месец юни 2015 г., са по-високи от наличните количества. Поради това следва да се определи до каква степен може да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества и който се изчислява съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3). Целесъобразно е временно да се прекрати подаването на нови заявления за месец юни 2015 г.

(3)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   По отношение на количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 2 юни 2015 г. заявления за лицензии за внос по силата на Регламент (ЕО) № 1918/2006, се прилага коефициентът на разпределение, посочен в приложението към настоящия регламент.

2.   Считано от 3 юни 2015 г. се прекратява временно подаването на нови заявления за лицензии за внос за месец юни 2015 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1918/2006 на Комисията от 20 декември 2006 г. за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 84).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Коефициент на разпределение — заявления, подадени от 1 до 2 юни 2015 г. за месец юни 2015 г.

(в проценти)

09.4032

5,850121


РЕШЕНИЯ

6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/25


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/873 НА СЪВЕТА

от 18 май 2015 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на 48-ата сесия на Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 и член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Морската безопасност, предотвратяването на замърсяването и условията на живот и работа на борда на корабите могат да бъдат ефективно подобрени чрез драстично намаляване във водите на Съюза на броя на корабите, които са под стандартите, като се прилагат стриктно съответните конвенции, международни кодекси и резолюции.

(2)

Въпреки че отговорността за мониторинга на спазването от страна на корабите на международните стандарти за безопасност, предотвратяването на замърсяването и за условията на живот и работа на борда на корабите се носи основно от държавата на знамето, отговорността за поддръжката на изправността на корабите и тяхното оборудване след преглед в съответствие с изискванията на приложимите за корабите конвенции се носи от корабното дружество. Наблюдава се обаче сериозен неуспех от страна на редица държави на знамето да изпълнят и да осигурят прилагането на тези международни стандарти.

(3)

Поради това занапред като допълнителна предпазна мярка срещу морски транспорт, който е под стандартите, мониторингът на спазването на международните стандарти за безопасност, предотвратяване на замърсяването и условията на живот и работа на борда на корабите следва да бъде осигурен също така от държавата на пристанището, като същевременно се признава, че проверката по реда на държавния пристанищен контрол не представлява преглед и съответните протоколи от проверките нямат стойност на свидетелства за мореходност. С помощта на хармонизиран подход за осигуряване на ефективно прилагане на тези международни стандарти от държавите — членки на Съюза, имащи излаз на море, за корабите, плаващи във води под тяхната юрисдикция и използващи техни пристанища, следва да се избегне нарушаването на конкуренцията.

(4)

С Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) беше установен режимът на Съюза за държавен пристанищен контрол и беше преработено и укрепено предишното законодателство на Съюза в тази област в сила от 1995 г. насам. Режимът на Съюза се основава на вече съществуващата структура на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол („Парижки меморандум за разбирателство“), подписан в Париж на 26 януари 1982 г.

(5)

Що се отнася до държавите — членки на Съюза, с Директива 2009/16/ЕО определени процедури, инструменти и дейности на Парижкия меморандум за разбирателство ефективно се допускат в приложното поле на правото на Съюза. По силата на Директива 2009/16/ЕО определени решения, взети от съответния компетентен орган на Парижкия меморандум за разбирателство, са задължителни за държавите — членки на Съюза.

(6)

Комитетът за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство ще проведе 48-ата си сесия от 18 до 22 май 2015 г. На тази сесия се очаква Комитетът за държавен пристанищен контрол да вземе решение по някои въпроси, които имат пряко правно действие по отношение на Директива 2009/16/ЕО.

(7)

Комитетът за държавен пристанищен контрол се очаква да разгледа и впоследствие да приеме актуализираните статистически данни от проверките през 2014 г., включително новия бял, сив и черен списък на държавите на знамето и списъка с показателите на признати организации, който ще се използва за целенасочени действия, считано от 1 юли 2015 г. Тъй като статистическите данни от проверките на Парижкия меморандум за разбирателство са важни за прилагането на инспекционния режим, установен с Директива 2009/16/ЕО, държавите членки, от името на ЕС, следва да подкрепят приемането им.

(8)

Освен това се очаква Комитетът за държавен пристанищен контрол да вземе под внимание и впоследствие да приеме регионалното задължение и изчислението на дела в съответствие с приложение 11 към Парижкия меморандум за разбирателство. Като се има предвид, че е важно задължението за проверки да бъде разпределено по справедлив начин между държавите членки и че всяка държава членка допринася по справедлив начин за осъществяването на целта на Съюза по член 5 от Директива 2009/16/ЕО, държавите членки, от името на Съюза, следва да подкрепят тези действия на Комитета за държавен пристанищен контрол.

(9)

Очаква се също така Комитетът за държавен пристанищен контрол да потвърди средните съотношения на спиранията и на неизправностите. Като имат предвид Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията (2) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1205/2012 на Комисията (3), държавите членки, от името на Съюза, следва да подкрепят тяхното приемане.

(10)

Освен това се очаква Комитетът за държавен пристанищен контрол да обсъди формулярите за последващи действия при задържане и процедурите в случай на невъзможност за рециклиране на определен кораб съгласно договореното, както и да обмисли изменение на процедурите и насоките на Парижкия меморандум за разбирателство. Като се има предвид значението на една ефективна, пропорционална и възпираща система за задържане, отказ на достъп и последващи действия при проверки съгласно членове 16, 19 и 21 от Директива 2009/16/ЕО, държавите членки, от името на Съюза, следва да се противопоставят на предложението в точка 2.6 от изменените насоки, изложени в приложение II към документ PSCC48/4.3.8, което се отнася до окончателна и постоянна забрана за корабите, за разлика от временна забрана, тъй като това предложение не съответства на Директива 2009/16/ЕО.

(11)

Съгласно член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато този орган има за задача да приема актове с правно действие, се приема с решение на Съвета по предложение на Комисията.

(12)

Съюзът не е договаряща страна по Парижкия меморандум за разбирателство. Поради това е необходимо Съветът да оправомощи държавите членки да изразят позицията, която да бъде заета от името на Съюза, и да изразят съгласието си да бъдат обвързани от решенията, взети от Комитета за държавен пристанищен контрол,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза на 48-ата сесия на Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство, когато този орган има за задача да приема решения с правно действие, са определени в приложението.

Член 2

Позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза съгласно посоченото в член 1, се изразяват от държавите членки, които са обвързани от Парижкия меморандум за разбирателство, като действат съвместно в интерес на Съюза.

Член 3

Формални и незначителни промени в позициите, посочени в член 1, могат да бъдат договаряни, без да е необходимо изменение на тези позиции.

Член 4

Държавите членки се оправомощават да дадат своето съгласие да бъдат обвързани, в интерес на Съюза, от решенията, посочени в член 1.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2015 година.

За Съвета

Председател

M. SEILE


(1)  Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол (ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57).

(2)  Регламент (ЕС) № 802/2010 на Комисията от 13 септември 2010 г. за прилагане на член 10, параграф 3 и член 27 от Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на показателите на дружеството (ОВ L 241, 14.9.2010 г., стр. 4).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1205/2012 на Комисията от 14 декември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 802/2010 по отношение на показателите на дружеството (ОВ L 347, 15.12.2012 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза на 48-ата сесия на Комитета за държавен пристанищен контрол на Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол, са следните:

а)

подкрепа за действията, предложени в документ PSCC48/3.3A, точка 9.1;

б)

подкрепа за действията, предложени в документ PSCC48/4.2.2B, точка 5.1;

в)

подкрепа за действията, предложени в документ PSCC48/4.2.2C, точка 6.1; и

г)

противопоставяне на предложеното изменение в точка 2.6 от изменените насоки в документ PSCC48/4.3.8.


6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/28


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/874 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 27 май 2015 година

относно приемането на приноса на трета държава към военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (EUTM Mali/1/2015)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2013/34/ОВППС на Съвета от 17 януари 2013 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 2 от Решение 2013/34/ОВППС Съветът предостави правомощия на Комитета по политика и сигурност (КПС) да покани трети държави да предложат принос и да вземе съответните решения относно приемането на предложените от трети държави приноси.

(2)

Предвид препоръката на командващия мисията на ЕС относно приноса на Република Албания („Албания“) и препоръката на Военния комитет на Европейския съюз, приносът на Албания следва да бъде приет.

(3)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Приносът на Албания към военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Maли) се приема и се счита за значим.

2.   Албания се освобождава от финансов принос в бюджета на EUTM Мали.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 май 2015 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 19.


6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/29


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/875 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 2 юни 2015 година

за приемане на приноса на трета държава към военната консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/78 на Съвета от 19 януари 2015 г. за военна консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 8, параграф 2 от Решение (ОВППС) 2015/78 Съветът упълномощи Комитета по политика и сигурност да взема съответните решения относно приемането на предложения принос от трети държави.

(2)

Съгласно препоръка на командващия мисията на ЕС EUMAM RCA и становището на Военния комитет на Европейския съюз във връзка с предложението за принос от Република Сърбия, това предложение следва да бъде прието.

(3)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Предложението за принос от Република Сърбия към военната консултативна мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Централноафриканската република (EUMAM RCA) се приема и се счита за значимо.

2.   Република Сърбия се освобождава от финансови вноски за бюджета на EUMAM RCA.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2015 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 13, 20.1.2015 г., стр. 8.


6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/30


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/876 НА СЪВЕТА

от 5 юни 2015 година

за изменение на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 5 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/119/ОВППС (1).

(2)

На 5 март 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/364 (2), в което се предвижда, че ограничителните мерки, посочени в Решение 2014/119/ОВППС се прилагат до 6 март 2016 г. по отношение на четиринадесет лица и до 6 юни 2015 г. по отношение на четири лица.

(3)

По отношение на едно от тези четири лица прилагането на ограничителните мерки следва да се удължи до 6 октомври 2015 г., а свързаното с него изложение на мотивите следва да бъде актуализирано.

(4)

По отношение на две от тези четири лица прилагането на ограничителните мерки следва да се удължи до 6 март 2016 г., а свързаното с тях изложение на мотивите следва да бъде актуализирано.

(5)

Поради това Решение (ОВППС) 2014/119 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5 от Решение 2014/119/ОВППС се заменя със следното:

„Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага до 6 март 2016 г. Мерките по член 1 се прилагат по отношение на вписване № 10 в приложението до 6 октомври 2015 г.

Настоящото решение подлежи на редовен преглед. То се подновява или изменя, според случая, ако Съветът прецени, че целите му не са били постигнати.“

Член 2

Приложението към Решение 2014/119/ОВППС се изменя съгласно изложеното в приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 26).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 62, 6.3.2015 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Вписването за следното лице, посочено в приложението към Решение 2014/119/ОВППС, се заличава:

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych (син на бившия президент)

2)

Вписванията за следните лица, посочени в приложението към Решение 2014/119/ОВППС, се заменят със следното:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Олена ЛеонIдIвна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

Родена на 12 ноември 1976 г. в Рибница (Молдова), бивш министър на правосъдието

Лице, по отношение на което се провежда разследване от украинските власти за участие в присвояване на публични финансови средства.

6.3.2014 г.

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (СергIй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

Роден на 19 август 1969 г. в Донецк, брат на г-н Андрiй Клюєв, бизнесмен

Лице, по отношение на което се провежда разследване от украинските власти за участие в присвояване на публични финансови средства. Лице, свързано с лице от списъка (Андрiй Петрович Клюєв), по отношение на което се провежда наказателно производство от украинските власти за присвояване на публични финансови средства или активи.

6.3.2014 г.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

Роден на 28 ноември 1963 г. в Киев, бивш министър на образованието и науката

Лице, по отношение на което се провежда разследване от украинските власти за участие в присвояване на публични финансови средства.

6.3.2014 г.


6.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 142/32


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/877 НА КОМИСИЯТА

от 4 юни 2015 година

за изменение на решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС с цел да се удължи срокът на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на някои продукти

(нотифицирано под номер С(2015) 3641)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква в) от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на Решение 2009/568/ЕО на Комисията (2) изтича на 30 юни 2015 г.

(2)

Срокът на валидност на Решение 2011/333/ЕС на Комисията (3) изтича на 7 юни 2015 г.

(3)

Срокът на валидност на Решение 2011/381/ЕС на Комисията (4) изтича на 24 юни 2015 г.

(4)

Срокът на валидност на Решение 2012/448/ЕС на Комисията (5) изтича на 12 юли 2015 г.

(5)

Срокът на валидност на Решение 2012/481/ЕС на Комисията (6) изтича на 16 август 2015 г.

(6)

Направена бе оценка, която потвърди адекватността и целесъобразността на сега действащите екологични критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, определени с решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС. Тъй като процесите на преразглеждане на сега действащите екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, формулирани в посочените решения, ще започнат през 2015 г., целесъобразно е сроковете на валидност на тези екологични критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка да се удължат до 31 декември 2018 г.

(7)

Поради това решения 2009/568/ЕО, 2011/333/ЕС, 2011/381/ЕС, 2012/448/ЕС и 2012/481/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по силата на член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 3 от Решение 2009/568/ЕО се заменя със следния текст:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „хартия тип тишу“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2018 г.“

Член 2

Член 4 от Решение 2011/333/ЕС се заменя със следния текст:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „копирна и графична хартия“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2018 г.“

Член 3

Член 4 от Решение 2011/381/ЕС се заменя със следния текст:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „смазочни материали“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2018 г.“

Член 4

Член 4 от Решение 2012/448/ЕС се заменя със следния текст:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „вестникарска хартия“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2018 г.“

Член 5

Член 4 от Решение 2012/481/ЕС се заменя със следния текст:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „печатни изделия“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2018 г.“

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 4 юни 2015 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/568/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на хартия тип „тишу“ (ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 87).

(3)  Решение 2011/333/ЕС на Комисията от 7 юни 2011 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на копирна и графична хартия (ОВ L 149, 8.6.2011 г., стр. 12).

(4)  Решение 2011/381/ЕС на Комисията от 24 юни 2011 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на смазочни материали (ОВ L 169, 29.6.2011 г., стр. 28).

(5)  Решение 2012/448/ЕС на Комисията от 12 юли 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на вестникарска хартия (ОВ L 202, 28.7.2012 г., стр. 26).

(6)  Решение 2012/481/ЕС на Комисията от 16 август 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на печатни изделия (ОВ L 223, 21.8.2012 г., стр. 55).