ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 132

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
29 май 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/827 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/828 на Съвета от 28 май 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/829 на Комисията от 27 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

6

 

*

Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/831 на Комисията от 28 май 2015 година за актуализиране на списъка на страните, освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97, след извършване на прегледа, започнат с Известие на Комисията 2014/C 299/08

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/832 на Комисията от 28 май 2015 година за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос

53

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/833 на Комисията от 28 май 2015 година за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос

60

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/834 на Комисията от 28 май 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

67

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/835 на Съвета от 11 май 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията за общ транзитен режим

69

 

*

Решение (ЕС) 2015/836 на Съвета от 11 май 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз във връзка с приемането на решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим и решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговия със стоки по отношение на покани към бившата югославска република Македония да се присъедини към Конвенцията за общ транзитен режим и Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки

78

 

*

Решение (ОВППС) 2015/837 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

82

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/838 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС чрез удължаване на срока за прилагане на защитните мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия (нотифицирано под номер С(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Решение (ЕС) 2015/839 на Европейската централна банка от 27 април 2015 година за определяне на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка (EЦБ/2015/21)

88

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/827 НА СЪВЕТА

от 28 май 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС, включително забрана за търговията с културна собственост и други предмети, изнесени от Сирия след 9 май 2011 г.

(2)

На 12 февруари 2015 г. Съветът за сигурност на ООН прие резолюция РССООН 2199 (2015), с параграф 17 от която се забранява търговията със сирийска културна собственост и с други предмети, изнесени незаконно от Сирия след 15 март 2011 г. На 28 май 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/837 (3) за изменение на Решение 2013/255/ОВППС, за да приведе Решение 2013/255/ОВППС в съответствие с РССООН 2199 (2015) чрез прилагане на посоченото решение по отношение на предметите, изнесени незаконно от Сирия след 15 март 2011 г.

(3)

Настоящата мярка попада в приложното поле на Договора за функционирането на Европейския съюз и поради това, по-специално с цел да се осигури еднаквото прилагане на мярката от страна на икономическите оператори във всички държави-членки, за нейното прилагане е необходимо да бъде предприето регулаторно действие на равнището на Съюза.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 11в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 36/2012 буква а) се заменя със следното:

„а)

предметите са изнесени от Сирия преди 15 март 2011 г.; или“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

(2)  Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2015/837 на Съвета от 28 май 2015 г. за изменение на Решение 2013/255/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия (вж. страница 82 от настоящия брой на Официален вестник).


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/828 НА СЪВЕТА

от 28 май 2015 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Предвид сериозната обстановка, в списъка на физически и юридически лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да бъде добавено едно лице.

(3)

Едно лице не следва да бъде оставено в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(4)

След решение на Общия съд от 9 юли 2014 г. по съединени дела T-329/12 и T-74/13, Mazen Al-Tabbaa срещу Съвета (2), както и решение на Общия съд от 26 февруари 2015 г. по дело T-652/11, Bassam Sabbagh срещу Съвета (2), Mazen Al-Tabbaa и Bassam Sabbagh не са включени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащи се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(5)

Информацията, отнасяща се до някои лица, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 36/2012, следва да се актуализира.

(6)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(2)  Все още непубликувано.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следното лице се добавя към списъка на лицата, съдържащ се в приложение II, раздел А от Регламент (ЕС) № 36/2012.:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

206.

Генерал Muhamad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

)(изв. още като Mahla, Mualla, MAALLA, Muhalla)

Роден в Jableh, провинция Латакия.

Началник на Сирийското военното разузнаване (SMI), Отдел 293 (Вътрешни работи) от април 2015 г. Отговорен за репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск/област Дамаск.

Бивш заместник-началник на Отдела за политическа сигурност (2012), офицер от Сирийската републиканската гвардия и заместник-директор на дирекция „Политическа сигурност“. Ръководещ военната политика, член на Националното бюро по сигурността.

29 май 2015 г.

II.

Вписването относно следното лице се заличава от списъка на лицата, съдържащ се в приложение II, раздел А от Регламент (ЕС) № 36/2012:

№ 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Вписванията относно изброените по-долу лица, съдържащи се в приложение II, раздел А от Регламент (ЕС) № 36/2012 се заменят със следните вписвания:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (известен още като Mamlouk)

Дата на раждане: 19 февруари 1946 г.

Място на раждане: Дамаск;

Дипломатически паспорт № 983

Директор на Бюрото за национална сигурност. Бивш началник на Дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия (General Intelligence Directorate, GID), свързан с насилието срещу демонстранти.

9.5.2011 г.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (изв. още като Mohammed Dib Zeitoun и като Mohamed Dib Zeitun)

Дата на раждане: 20 май 1951 г.;

Място на раждане: Дамаск;

Дипломатически паспорт № D000001300

Началник на Дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия (General Intelligence Directorate, GID); свързан с насилието срещу демонстранти.

9.5.2011 г.

16.

Faruq (

Image

) (изв. още като Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (изв. още като Al Char', Al Shara', Al Shara)

Дата на раждане: 10 декември 1938 г.

Бивш вице-президент на Сирия; свързан с насилието срещу гражданското население

23.5.2011 г.

37.

Бригаден генерал Rafiq (

Image

) (изв. още като Rafeeq) Shahadah (

Image

) (изв. още като Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Бивш началник на Сирийското военно разузнаване, Отдел 293 (Вътрешни работи) в Дамаск. Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск. Съветник на президента Bashar Al-Assad по стратегическите въпроси и военното разузнаване.

23.8.2011 г.

42.

Бригаден генерал Nawful (

Image

) (изв. още като Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (изв. още като Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Ръководител на отдела за Idlib на Сирийското военно разузнаване (SMI). Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в провинция Idlib.

23.8.2011 г.

44.

Бригаден генерал Muhammed (

Image

) (изв. още като Muhamad) Zamrini (

Image

) (изв. още като Zamreni)

 

Ръководител на отдела за Homs на Сирийското военно разузнаване. Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в Homs.

23.8.2011 г.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (изв. още като André Mayard)

Роден: 15 май 1955 г.

Място на раждане: Bassir

Adib Mayaleh е отговорен за осигуряването на икономическа и финансова подкрепа на сирийския режим чрез функциите си на управител на Централната банка на Сирия.

15.5.2012 г.

55.

Полковник Lu'ai (

Image

) (изв. още като Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Началник на отдел за Dаra'a на Сирийското военно разузнаване. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Dаra'a.

14.11.2011 г.

80.

Бригаден генерал Nazih (

Image

) (изв. още като Nazeeh) Hassun (

Image

) (изв. още като Hassoun)

 

Началник на отдела за област Дамаск/Rif Dimashq на Сирийското военно разузнаване, бивш служител на Сирийското военновъздушно разузнаване. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011 г.

137.

Бригаден генерал Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (изв. още като Maala, Maale, Ma'la)

 

Началник на Дирекция „Общо разузнаване“, Отдел 285 (Дамаск) (на мястото на бригаден генерал Hussam Fendi от края на 2011 г.). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012 г.


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/829 НА КОМИСИЯТА

от 27 май 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183, буква б) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (2), и по-специално член 5, параграф 6, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя правилата за прилагане на режима, свързан с налагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че се налага да бъдат променени представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода.

(3)

Регламент (ЕО) № 1484/95 следва да бъде съответно изменен.

(4)

С оглед на необходимостта да се осигури възможно най-бързото прилагане на тази мярка след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията от 28 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на системата на допълнителни вносни мита и относно фиксиране на представителни цени в секторите птиче месо и яйца и за яйчен албумин, и за отмяна на Регламент № 163/67/ЕИО (ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Описание на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

141,4

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Обезкостени замразени разфасовки от пуйки

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Яйца без черупки, сушени

468,7

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

259,1

8

BR


(1)  Номенклатура на държавите съгласно Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/830 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 131 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 са установени изисквания за съставяне на информационни листове за безопасност, използвано за предоставяне на информация за химични вещества и смеси в Европейския съюз.

(2)

В Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), разработена в рамките на структурите на ООН, са установени международно хармонизирани критерии за класифицирането и етикетирането на химикали, както и правила за информационните листове за безопасност.

(3)

Изискванията за информационните листове за безопасност от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъдат адаптирани в съответствие с петата редакция на правилата на GHS за информационните листове за безопасност.

(4)

На 1 юни 2015 г. ще влязат в сила едновременно две противоречащи си изменения на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006: едното е въведено с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), а другото — с Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията (3). С цел да се избегнат обърквания относно версията на приложение II, която следва да се прилага, посоченото приложение със съответните изменения в него следва да бъде заменено с ново приложение II.

(5)

Въвеждането на изискване към стопанските субекти, които вече са съставили информационни листове за безопасност, да ги актуализират незабавно в съответствие с измененото приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, ще наложи несъразмерна тежест върху тях. Съответно следва да се позволи на операторите да продължат да използват за определен период от време информационните листове за безопасност, предоставени на някои получатели преди 1 юни 2015 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, изменено с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 и с Регламент (ЕС) № 453/2010, се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Без да се засягат разпоредбите на член 31, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, информационните листове за безопасност, предоставени на някои получатели преди 1 юни 2015 г., могат да продължат да се използват и не е необходимо да бъдат в съответствие с приложението към настоящия регламент до 31 май 2017 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 133, 31.5.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЧАСТ A

0.1.   Въведение

0.1.1.   В настоящото приложение са изложени изискванията, които доставчикът изпълнява при съставянето на информационен лист за безопасност, предвиден за вещество или смес в съответствие с член 31.

0.1.2.   Информацията, предоставена в информационния лист за безопасност, e в съответствие с информацията в доклада за безопасност на химичното вещество, когато такъв се изисква. Когато е попълнен доклад за безопасност на химичното вещество, съответният(те) сценарий(и) на експозиция се включва(т) в приложение към информационния лист за безопасност.

0.2.   Общи изисквания за съставянето на информационен лист за безопасност

0.2.1.   Информационният лист за безопасност позволява на потребителите да предприемат необходимите мерки, свързани с опазването на здравето на човека и безопасността на работното място, и с опазването на околната среда. Съставителят на информационния лист за безопасност взема предвид, че информационният лист за безопасност трябва да информира потребителите за опасностите от дадено вещество или смес и да предоставя информация за безопасното съхраняване, работата и обезвреждането на веществото или сместа.

0.2.2.   Информацията, предоставена с информационния лист за безопасност, отговаря на изискванията, установени в Директива 98/24/ЕО. По-специално, информационният лист за безопасност позволява на работодателите да определят дали на работното място са налице някои опасни химични агенти и да оценят всеки риск за здравето и безопасността на работниците, произтичащ от тяхната употреба.

0.2.3.   Информацията в информационния лист за безопасност е представена ясно и кратко. Информационният лист за безопасност се изготвя от компетентно лице, което взема предвид специфичните нужди и познания на потребителите, доколкото са известни. Доставчиците на вещества и смеси гарантират, че компетентните лица са получили подходящо обучение, включително опреснително обучение.

0.2.4.   Езикът, използван в информационния лист за безопасност, е прост, ясен и точен, като се избягва употребата на професионален жаргон, акроними и съкращения. Не се използват нито изрази като „може да представлява опасност“, „не оказва последици върху здравето“, „безопасен при повечето условия на употреба“, „безвреден“, нито каквито и да било други изрази, които указват, че веществото или сместа не са опасни, нито каквито и да било други изрази, които не съответстват на класификацията на съответното вещество или смес.

0.2.5.   Датата на съставяне на информационния лист за безопасност се посочва на първата страница. Когато са внесени промени в информационния лист за безопасност и на получателите е предоставен нов редактиран текст, в раздел 16 от информационния лист за безопасност вниманието на получателите се насочва към промените, освен ако те не са указани на друго място. На първата страница на редактираните информационни листове за безопасност се указват датата на съставяне, посочена като „Преработено издание: (дата)“, номерът на редакцията, номерът на преработеното издание, датата на влизане в сила или друго указание за това кой текст е заменен.

0.3.   Формат на информационния лист за безопасност

0.3.1.   Информационният лист за безопасност не е документ с точно определена дължина. Дължината на информационния лист за безопасност е съизмерима с опасността, която представлява веществото или сместа, и информацията, която е налице.

0.3.2.   Всички страници в информационния лист за безопасност, включително приложенията, се номерират и носят означение или за дължината на информационния лист за безопасност (като например „страница 1 от 3“), или означение за това дали е налице следваща страница (като например „Продължава на следващата страница“, или „Край на информационния лист за безопасност“).

0.4.   Съдържание на информационния лист за безопасност

Когато информацията, която се изисква съгласно настоящото приложение, е приложима и е налице, тя се включва в информационния лист за безопасност в съответните подраздели, посочени в част Б. Информационният лист за безопасност не може да съдържа непопълнени подраздели.

0.5.   Други изисквания за информация

В някои случаи, с оглед на широкия обхват на свойствата на веществата и смесите, може да е необходимо в съответните подраздели да се включи допълнителна налична информация, която е от значение.

Изисква се допълнителна информация за безопасността и за околната среда, за да се отговори на потребностите на моряците и на другите работници в сектора на превоза на опасни стоки в наливно състояние в кораби за превоз на наливни товари или в танкери, плаващи по море или по вътрешни водни пътища, за които се прилагат разпоредбите на Международната морска организация или национални разпоредби. В подраздел 14.7. се препоръчва включването на основна информация за класификацията, когато такива товари се превозват в наливно състояние в съответствие с анекс II към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с отнасящия се до нея Протокол от 1978 г., (MARPOL) (1) и Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби за превоз на опасни химикали в наливно състояние (Международен кодекс за химикалите в наливно състояние) (Кодекс IВС) (2). Освен това се изисква преди натоварване корабите, превозващи нефт или нефтени горива съгласно определенията в анекс I към MARPOL, в наливно състояние, или танкери, които превозват нефтени горива, да получат „информационен лист за безопасност на материала“ в съответствие с резолюцията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация „Препоръки за информационните листове за безопасност на материала за нефтени товари и нефтени горива от анекс I към MARPOL“ (MSC.286(86)). Поради това, с цел наличие на един хармонизиран информационен лист за безопасност за морски и други цели, допълнителните разпоредби на резолюция MSC.286(86) могат да бъдат включени в информационните листове за безопасност, когато е целесъобразно, за превоз по море на товари от анекс I към MARPOL и на корабни горива.

0.6.   Единици

Използват се мерните единици, определени в Директива 80/181/ЕИО на Съвета (3).

0.7.   Специални случаи

Информационни листове за безопасност се изискват и за специалните случаи, изброени в параграф 1.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, за които са налице дерогации от изискванията за етикетиране.

1.    РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

В този раздел от информационния лист за безопасност се урежда начинът, по който се идентифицира веществото или сместа, както и начинът, по който в информационния лист за безопасност се предоставят данни за идентифицираните употреби, които са от значение, името на доставчика на веществото или сместа и данните за връзка с доставчика на веществото или сместа, включително данни за връзка при спешни случаи.

1.1.   Идентификатор на продукта

Идентификаторът на продукта се посочва в съответствие с член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 за вещество и член 18, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1272/2008 за смес и се посочва на етикета на официалния(ите) език(ци) на държавата(ите) членка(ки), в която(ито) веществото или сместа е пуснато(а) на пазара, освен ако съответната(ите) държава(и) членка(и) не предвиди(ят) друго.

За вещества, подлежащи на регистрация, идентификаторът на продукта съответства на предоставения при регистрацията, като се посочва и издаденият регистрационен номер в съответствие с разпоредбите на член 20, параграф 3 от настоящия регламент.

Без да се засягат установените в член 39 от настоящия регламент задължения на потребителите надолу по веригата, частта от регистрационния номер, която се отнася за отделния регистрант при съвместно заявление, може да не бъде посочвана от доставчик, който е дистрибутор или потребител надолу по веригата, при условие че:

а)

този доставчик поеме отговорността при поискване да предостави пълния регистрационен номер за целите на прилагането, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, да препрати искането до своя доставчик съгласно буква б); и че

б)

този доставчик предостави на органа в държавата членка, който отговаря за прилагането („прилагащият орган“), пълния регистрационен номер в срок от 7 дни при поискване, получено или пряко от прилагащия орган, или препратено от неговия получател, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, този доставчик препраща искането до своя доставчик в срок от 7 дни при поискване и същевременно уведомява за това прилагащия орган.

Може да се предостави един информационен лист за безопасност за повече от едно вещество или смес, когато информацията в този информационен лист за безопасност отговаря на изискванията в настоящото приложение за всяко от тези вещества или смеси.

Други начини на идентификация

Могат да се посочат други наименования или синоними, които се означават върху етикета на веществото или сместа или под които то е общоизвестно, като алтернативни наименования, номера, кодове на продуктите в рамките на дружеството или други единствени по естеството си идентификатори.

1.2.   Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Указват се поне идентифицираните употреби, които са от значение за получателя(ите) на веществото или сместа. За тази цел се прави кратко описание за предназначението на веществото или сместа, като например „забавящ горенето“, „антиоксидант“.

Когато е приложимо, се посочват употребите, които доставчикът не препоръчва, и причините, поради които не ги препоръчва. Не е необходимо изброяването да е изчерпателно.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, информацията в този подраздел от информационния лист за безопасност е в съответствие с идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и със сценариите на експозиция от доклада за безопасност на химичното вещество, включени в приложението към информационния лист за безопасност.

1.3.   Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Посочва се доставчикът, независимо дали е производител, вносител, изключителен представител, потребител надолу по веригата или дистрибутор. Посочват се пълният адрес и телефонният номер на доставчика, както и адрес на електронна поща на компетентно лице, което отговаря за информационния лист за безопасност.

Наред с това, ако доставчикът не се намира в държавата членка, в която веществото или сместа се пуска на пазара, и той е определил отговорно лице в тази държава членка, посочват се пълният адрес и телефонният номер на това отговорно лице.

За регистранти информацията е в съответствие с информацията за идентичността на производителя или вносителя, предоставена при регистрацията.

Когато е посочен изключителен представител, могат да бъдат предоставени също данни на производителя или създателя на формулата извън Съюза.

1.4.   Телефонен номер при спешни случаи

Посочват се данни на информационни служби при спешни случаи. Ако съществува официален консултативен орган в държавата членка, в която веществото или сместа се пускат на пазара (възможно е това да бъде посоченият в член 45 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 орган, който отговаря за получаването на информация по здравни въпроси), се посочва неговият телефонен номер и това е достатъчно. Ако достъпът до тези служби е ограничен поради някакви причини, като например работно време, или ако са налице ограничения относно специфичен вид на предоставяната информация, това се посочва ясно.

2.    РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

В този раздел от информационния лист за безопасност се описват опасностите от веществото или сместа и подходящата предупредителна информация във връзка с тези опасности.

2.1.   Класифициране на веществото или сместа

Посочва се класификацията на веществото или сместа, която следва от прилагането на критериите за класифициране в Регламент (ЕО) № 1272/2008. Когато доставчикът е нотифицирал за информация относно веществото в списъка за класифициране и етикетиране в съответствие с член 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, класификацията, отбелязана в информационния лист за безопасност, е същата като предоставената в посочената нотификация.

Ако сместа не отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, това ясно се посочва.

Информация относно веществата в сместа се съдържа в подраздел 3.2.

Ако класификацията, включително предупрежденията за опасност, не са изцяло изписани, се прави позоваване на раздел 16, в който се предоставя пълният текст на всяка класификация, в това число всяко предупреждение за опасност.

В съответствие с раздели от 9 до 12 от информационния лист за безопасност се посочват най-съществените неблагоприятни физични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда по начин, който позволява на лица, които не са специалисти, да установят опасностите от веществото или сместа.

2.2.   Елементи на етикета

Въз основа на класификацията, върху етикета се посочват най-малко следните елементи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008: пиктограма(и) за опасност, сигнална(и) дума(и), предупреждение(я) за опасност и препоръка(и) за безопасност. Графично изображение в черно и бяло на цялата пиктограма за опасност или графично изображение само на символа могат да заменят цветната пиктограма, предвидена в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Посочват се елементите на етикета, които се прилагат в съответствие с член 25 и член 32, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

2.3.   Други опасности

Предоставя се информация дали веществото или сместа отговаря на критериите за PBT или vPvB в съответствие с приложение XIII.

Предоставя се информация за други опасности, които не влияят върху класификацията, но които могат да допринесат за общата опасност от веществото или сместа, като възникването на замърсители на въздуха при втвърдяване или обработка, запрашеност, експлозивни свойства, които не отговарят на критериите за класифициране от част 2, раздел 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, опасност от експлозия на запалим прах, кръстосана сенсибилизация, задушаване, замръзване, силен мирис или вкус, или въздействия върху околната среда като опасности за организми, обитаващи почвата, или потенциал за фотохимично образуване на озон. При опасност от експлозия на запалим прах е целесъобразно да се посочи предупреждението „При разпръсване може да образува експлозивна прахово-въздушна смес“.

3.    РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

В този раздел от информационния лист за безопасност се описва химичната идентичност на съставката(ите) на веществото или сместа, включително примесите и стабилизиращите добавки, така както е посочено по-долу. Посочва се подходяща налична информация относно химията на повърхностите.

3.1.   Вещества

Посочва се химичната идентичност на основната съставка на веществото като се посочи поне идентификаторът на продукта или един от другите начини на идентификация, посочени в подраздел 1.1.

Химичната идентичност на всеки примес, стабилизираща добавка или отделна съставка, различна от основната, които сами по себе си са класифицирани и които допринасят за класификацията на веществото, се посочва, както следва:

а)

идентификаторът на продукта съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008;

б)

ако не е налице идентификатор на продукта, едно от другите наименования (обичайно наименование, търговско наименование, съкращение) или идентификационните номера.

Доставчиците на вещества могат да изберат освен това да изброят всички съставки, включително тези, които не са класифицирани.

Този раздел може да бъде използван, за да се предостави информация за вещества, включващи повече съставки.

3.2.   Смеси

Посочват се идентификаторът на продукта, концентрацията или границите на концентрация и класификациите поне за веществата, посочени в точка 3.2.1 или 3.2.2. Доставчици на смеси могат да изберат освен това да изброят всички вещества в смесите, включително веществата, които не отговарят на критериите за класифициране. Тази информация позволява на получателя лесно да установи опасностите от веществата в сместа. Опасностите от самата смес се изброяват в раздел 2.

Концентрациите на веществата в дадена смес се описват по един от следните начини:

а)

точни процентни изражения на масови или обемни концентрации в низходящ ред, когато това е технически възможно;

б)

интервали на процентни изражения на масови или обемни концентрации в низходящ ред, когато това е технически възможно.

Когато се използва интервал на процентно изражение на концентрацията, опасностите за здравето на човека и околната среда описват ефектите от най-високата концентрация на всяка съставка.

Ако има информация за ефектите от сместа като цяло, тя се включва в раздел 2.

Когато е разрешено използването на алтернативно химично наименование в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, може да се използва това наименование.

3.2.1.   За смес, която отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, се посочват следните вещества заедно с тяхната концентрация или границите на концентрация в сместа:

а)

вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008, ако тези вещества са налице в концентрации, равни или по-високи от най-ниската от някоя от следните:

iа)

общите гранични стойности, посочени в таблица 1.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

iб)

общите пределни концентрации, посочени в части 3—5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008, като се вземат предвид концентрациите, посочени в забележките към някои таблици в част 3 във връзка със задължението за предоставяне на информационен лист за безопасност за сместа при поискване, и за опасност при вдишване (раздел 3.10 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008) ≥ 10 %;

Списък на класовете и категориите на опасност и пределните концентрации, при които веществото следва да се посочи в подраздел 3.2 като вещество в смес

1.1.

Клас на опасност и категория на опасност

Пределна концентрация

(%)

Остра токсичност, категория 1, 2 и 3

≥ 0,1

Остра токсичност, категория 4

≥ 1

Корозивност/дразнене на кожата, категория 1, подкатегории 1A, 1B, 1C и категория 2

≥ 1

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 1 и 2

≥ 1

Сенсибилизация на дихателните пътища/кожата

≥ 0,1

Мутагенност за зародишни клетки, категория на опасност 1A и 1B

≥ 0,1

Мутагенност за зародишните клетки, категория 2

≥ 1

Канцерогенност, категория 1А, 1B и 2

≥ 0,1

Токсичност за репродукцията, категория 1А, 1B, 2 и въздействие върху или посредством кърменето

≥ 0,1

Специфична токсичност за определени органи (СТОО) — еднократна експозиция, категория 1 и 2

≥ 1

Специфична токсичност за определени органи (СТОО) — повтаряща се експозиция, категория 1 и 2

≥ 1

Опасност при вдишване

≥ 10

Опасно за водната среда — остра, категория 1

≥ 0,1

Опасно за водната среда — хронична, категория 1

≥ 0,1

Опасно за водната среда — хронична, категории 2, 3 и 4

≥ 1

Опасно за озоновия слой

≥ 0,1

ii)

специфичните пределни концентрации, посочени в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

iii)

ако е определен М-коефициент в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, общата гранична стойност в таблица 1.1 от приложение I към посочения регламент, актуализирана посредством формулата, посочена в раздел 4.1 от приложение I към посочения регламент;

iv)

специфичната пределна концентрация, посочена в списъка за класифициране и етикетиране, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008;

v)

пределните концентрации, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1272/2008;

vi)

ако е определен М-коефициент в списъка за класифициране и етикетиране, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, общата гранична стойност в таблица 1.1 от приложение I към посочения регламент, актуализирана посредством формулата, посочена в раздел 4.1 от приложение I към посочения регламент.

б)

вещества, за които са определени норми за експозиция в работна среда на равнището на Съюза, които не са включени вече в буква а);

в)

вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите, определени в приложение XIII, или вещества, които са включени в списък, съставен съгласно член 59, параграф 1, на основания, различни от посочените в буква а) опасности, ако концентрацията на отделно вещество е равна на или е по-голяма от 0,1 %.

3.2.2.   За смес, която не отговаря на критериите за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, се посочват вещества, които са налице в индивидуална концентрация, равна или по-голяма от следните концентрации, наред с тяхната концентрация или граници на концентрация:

а)

1 тегловен процент за негазообразни смеси и 0,2 обемни процента за газообразни смеси за:

i)

вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008; или

ii)

вещества, за които са определени норми за експозиция на работното място на равнището на Съюза;

б)

0,1 тегловен процент за вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични или много устойчиви и силно биоакумулиращи според критериите, определени в приложение XIII, или вещества, които са включени в списъка, съставен в съответствие с член 59, параграф 1, на основания, различни от посочените в буква а) опасности.

3.2.3.   По отношение на изброените в подраздел 3.2 вещества се посочва класификацията на веществото в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, включително класът(овете) на опасност и кодът(овете) на категориите опасност, посочени в таблица 1.1 от приложение VI към посочения регламент, както и предупрежденията за опасност, определени в съответствие с предизвиканата от тях физическа опасност, опасност за здравето на човека и околната среда. Не е необходимо предупрежденията за опасност да се изписват изцяло в този раздел, достатъчно е да се посочат техните кодове. Когато не са изцяло изписани, се прави позоваване на раздел 16, в който се съдържа пълният текст на всяко съответно предупреждение за опасност. Ако веществото не отговаря на критериите за класифициране, се описва причината за посочването на веществото в подраздел 3.2., като например „некласифицирано vPvB вещество“ или „вещество с норма за експозиция на работното място в рамките на Съюза“.

3.2.4.   За посочените в подраздел 3.2 вещества се отбелязват наименованието и определеният по реда на член 20, параграф 3 от настоящия регламент номер на регистрация, ако такъв е налице.

Без да се засягат задълженията на потребителите надолу по веригата, уредени в член 39 от настоящия регламент, частта от регистрационния номер, която се отнася за отделния регистрант при съвместно подаване, може да не бъде посочвана от доставчика на сместа, при условие че:

а)

този доставчик поеме отговорността при поискване да предостави пълния регистрационен номер за целите на прилагането, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, да препрати искането до своя доставчик съгласно буква б); и че

б)

този доставчик предостави на органа в държавата членка, който отговаря за прилагането (наричан по-нататък „прилагащ орган“), пълния регистрационен номер в срок от 7 дни при поискване, получено или пряко от прилагащия орган, или препратено от неговия получател, или, ако не разполага с пълния регистрационен номер, този доставчик препраща искането до своя доставчик в срок от 7 дни при поискване и същевременно уведомява за това прилагащия орган.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 се посочва ЕО номерът, ако такъв е налице. Може да се посочат CAS номерът и наименованието според IUPAC, ако са налице.

За вещества, посочени в настоящия подраздел с алтернативно химично наименование в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, регистрационният номер, ЕО номерът и други точни химически идентификатори не са необходими.

4.    РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

В този раздел на информационния лист за безопасност се описват първоначалните грижи по начин, разбираем за оказващо помощ лице, непреминало специално обучение, така че то да може да положи необходимите грижи, без да използва сложно оборудване и без да е налице голям избор от лекарства. Ако са необходими медицински грижи, това се посочва в инструкциите, включително тяхната степен на спешност.

4.1.   Описание на мерките за първа помощ

4.1.1.   Инструкциите за първа помощ се предоставят в зависимост от съответните пътища на експозиция. Използват се подразделения, за да се посочи процедурата за всеки от тези пътища, като вдишване, контакт с кожата или очите и поглъщане.

4.1.2.   Предоставя се съвет дали:

а)

са необходими неотложни медицински грижи и дали могат да се очакват ефекти, настъпващи след известен период от време след експозицията;

б)

се препоръчва преместването на експонираното лице от района на чист въздух;

в)

се препоръчва свалянето и манипулирането на облеклото и обувките на лицето; и дали

г)

се препоръчват лични предпазни средства за лицата, оказващи първа помощ.

4.2.   Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предоставя се кратка обобщена информация относно най-съществените остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти от експозицията.

4.3.   Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Когато е целесъобразно се посочва информация относно клиничните изпитвания и медицинското наблюдение по отношение на настъпващи след известен период от време ефекти, специфични данни относно антидоти (когато те са известни) и противопоказания.

За някои вещества или смеси може да е от значение да се подчертае необходимостта от осигуряване на специални средства за оказване на специфична и неотложна първа помощ на работното място.

5.    РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

Този раздел от информационния лист за безопасност описва изискванията за гасене на пожар, причинен от веществото или сместа, или възникнал в близост до тях.

5.1.   Пожарогасителни средства

 

Подходящи пожарогасителни средства:

Предоставя се информация относно подходящите пожарогасителни средства.

 

Неподходящи пожарогасителни средства:

Предоставят се указания дали някое от пожарогасителните средства е неподходящо в определена ситуация, в която е налице веществото или сместа (напр. да се избягват средства под високо налягане, които биха могли да доведат до образуването на прахово-въздушна смес, която може да е експлозивна).

5.2.   Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Предоставя се информация относно опасностите, които могат да възникнат от веществото или сместа, като опасни продукти на изгаряне, които се образуват при горенето на веществото или сместа, като например „при горене може да се отделят отровни изпарения от въглероден моноксид“ или „при изгаряне се отделят серни и азотни оксиди“.

5.3.   Съвети за пожарникарите

Предоставят се съвети относно предпазните действия, които следва да се предприемат при гасенето на пожара като „охлаждайте контейнерите под водна струя“ и специалните предпазни средства за пожарникари като ботуши, гащеризони, ръкавици, предпазни средства за очите и лицето и дихателни апарати.

6.    РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

В този раздел от информационния лист за безопасност се препоръчват ответни мерки при разливи, течове или изпускане, с оглед предотвратяването или намаляването на неблагоприятните ефекти за хората, имуществото и околната среда. При това се прави разграничение между ответните мерки при големи и малки разливи, когато обемът на разлива оказва значително въздействие върху опасността. Ако от процедурите по ограничаване и възстановяване е видно, че са необходими различни практики, те се посочват в информационния лист за безопасност.

6.1.   Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.1.1.   За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Предоставя се съвет в случай на аварийни разливи и изпускане на веществото или сместа, като например:

а)

носене на подходящи предпазни средства (включително личните предпазни средства, посочени в раздел 8 от информационния лист за безопасност), за да се предотврати замърсяването на кожата, очите и личното облекло;

б)

отстраняване на източници на запалване, осигуряване на достатъчна вентилация, контрол на праха; и

в)

процедури при спешни случаи като необходимостта от евакуация от опасната среда или консултация с експерт.

6.1.2.   За лицата, отговорни за спешни случаи

Предоставя се съвет относно подходящата тъкан за личното защитно облекло (като например „подходящ: бутилен“, „неподходящ: PVC“).

6.2.   Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предоставя се съвет относно предпазните мерки за опазване на околната среда, които следва да се предприемат във връзка с аварийни разливи и изпускане на веществото или сместа като предпазване от замърсяване на отточни канализации, повърхностни и подпочвени води.

6.3.   Методи и материали за ограничаване и почистване

6.3.1.   Предоставя се подходящ съвет относно начините, по които да се ограничи разливът. Подходящите техники за ограничаване могат да обхващат следното:

а)

изграждане на защитни насипи, покриване на отточни канализации;

б)

процедури по каптиране.

6.3.2.   Предоставя се подходящ съвет относно начините, по които да се почисти разливът. Подходящите техники за почистване могат да обхващат следното:

а)

техники за неутрализиране;

б)

техники за обезвреждане;

в)

адсорбиращи материали;

г)

техники за почистване;

д)

техники за вакуумно почистване;

е)

необходимо оборудване за ограничаване/почистване (включително, когато е целесъобразно, използването на инструменти и оборудване, които не предизвикват искри).

6.3.3.   Предоставя се всякаква друга информация относно разливи и изпускания, включително съвет относно неподходящи техники за ограничаване или почистване, например посредством указания от вида на „да не се използва …“

6.4.   Позоваване на други раздели

Прави се позоваване на раздели 8 и 13, ако това е целесъобразно.

7.    РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Този раздел от информационния лист за безопасност предоставя съвети относно безопасни начини на работа. В него се подчертават предпазните мерки, които са целесъобразни по отношение на идентифицираните употреби, посочени в подраздел 1.2 и по отношение на единствените по рода си свойства на веществото или сместа.

Информацията в този раздел от информационния лист за безопасност е свързана с опазването на здравето на човека, безопасността и околната среда. Това подпомага работодателя при създаването на подходящи работни процедури и организационни мерки в съответствие с член 5 от Директива 98/24/ЕО и член 5 от Директива 2004/37/ЕО.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, информацията в този раздел от информационния лист за безопасност е в съответствие с информацията, предоставена относно идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и съответните сценарии на експозиция, от които е виден контролът на риска, от доклада за безопасност на химичното вещество, изложен в приложението към информационния лист за безопасност.

Освен предоставената в този раздел информация в раздел 8 също е налице информация, която е от значение.

7.1.   Предпазни мерки за безопасна работа

7.1.1.   Посочват се препоръки, които:

а)

позволяват безопасната работа с веществото или сместа, като ограничаване и противопожарни мерки, както и мерки за предотвратяване на образуването на аерозоли и прах;

б)

предотвратяват работата с несъвместими вещества или смеси;

в)

обръщат внимание на операции и условия, водещи до появата на нови рискове чрез промяна на свойствата на веществото или сместа, и на подходящи мерки за противодействие; и

г)

ограничават изпускането на веществото или сместа в околната среда, като предотвратяването на разливи или предпазването от замърсяване на отточни канализации.

7.1.2.   Предоставят се съвети относно общата хигиена на труда, като например:

а)

да не се поемат храна и напитки и да не се пуши в работните пространства;

б)

да се измиват ръцете след употреба; и

в)

да се отстранят замърсените облекло и предпазни средства преди влизане в места за хранене.

7.2.   Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Предоставените съвети са в съответствие с физичните и химичните свойства, описани в раздел 9 от информационния лист за безопасност. Ако е целесъобразно, се предоставя съвет относно специфични изисквания за съхраняване, в това число:

а)

как да се управляват рисковете, свързани със:

i)

експлозивна атмосфера;

ii)

корозивни условия;

iii)

опасности от запалване;

iv)

несъвместими вещества или смеси;

v)

условия на изпарение; и

vi)

потенциални източници на запалване (включително електрическо оборудване);

б)

как да се контролират ефектите от:

i)

атмосферните условия;

ii)

налягането на средата;

iii)

температурата;

iv)

слънчевата светлина;

v)

влажността; и

vi)

вибрациите;

в)

как да се запази целостта на веществото или сместа посредством използването на:

i)

стабилизатори; и

ii)

антиоксиданти.

г)

други съвети, включително:

i)

изисквания за вентилация;

ii)

специфично проектиране на помещения за съхранение или на съдове (включително предпазни стени и вентилация);

iii)

граничните количества, които могат да се складират (ако е от значение); и

iv)

съвместимостта на опаковките.

7.3.   Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръките по отношение на вещества и смеси, предназначени за специфична(и) крайна(и) употреба(и), се отнасят до идентифицираната(ите) употреба(и), посочени в подраздел 1.2, и са подробни и изпълними. Може да се направи позоваване на сценарий на експозиция, ако такъв е приложен, или да се представи информацията, изисквана в подраздели 7.1 и 7.2. Ако участник във веригата за доставка е извършил оценка за безопасност по отношение на сместа, е достатъчно информационният лист за безопасност и сценариите на експозиция да са в съответствие с доклада за безопасност на химичната смес, а не с докладите за безопасност за всяко вещество в сместа. Ако са налице специфични указания за дадено производство или сектор, те може да се посочат подробно (включително източник и дата на издаване).

8.    РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Този раздел от информационния лист за безопасност описва приложимите гранични стойности на професионална експозиция и необходимите мерки за управление на риска.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, информацията в този раздел от информационния лист за безопасност е в съответствие с информацията, предоставена относно идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и съответните сценарии на експозиция, от които е виден контролът на риска, от доклада за безопасност на химичното вещество, изложен в приложението към информационния лист за безопасност.

8.1.   Параметри на контрол

8.1.1.   Когато са налице, за веществото или за всяко едно от веществата в сместа, се изброяват следните национални гранични стойности, включително правното основание за всяка една от тях, приложими понастоящем в държавата членка, в която се предоставя информационният лист за безопасност. При изброяването на гранични стойности на професионална експозиция се използва химичната идентичност, както е определена в раздел 3.

8.1.1.1.

националните гранични стойности на професионална експозиция, които съответстват на граничните стойности на професионална експозиция в Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО, включително всякакви допълнителни записи съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2014/113/ЕС на Комисията (4);

8.1.1.2.

националните гранични стойности на професионална експозиция, които съответстват на граничните стойности в Съюза съгласно Директива 2004/37/ЕО, включително всякакви допълнителни записи съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2014/113/ЕС на Комисията;

8.1.1.3.

всякакви други национални гранични стойности на професионална експозиция;

8.1.1.4.

националните биологични гранични стойности, които съответстват на биологичните гранични стойности в Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО, включително всякакви допълнителни записи съгласно член 2, параграф 3 от Решение 2014/113/ЕС на Комисията;

8.1.1.5.

всякакви други национални биологични гранични стойности.

8.1.2.   Предоставя се информация за препоръчителни понастоящем процедури за наблюдение поне за най-значимите вещества.

8.1.3.   Когато при използването на веществото или сместа по предназначение се образуват замърсители на въздуха, се изброяват и приложимите за тях гранични стойности на професионална експозиция и/или биологични гранични стойности.

8.1.4.   Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество или е налице посоченото в раздел 1.4 от приложение I DNEL, или посочената в раздел 3.3 от приложение I PNEC, съответните DNEL и PNEC за веществото се посочват за сценариите на експозиция от доклада за безопасност на химичното вещество, представени в приложението към информационния лист за безопасност.

8.1.5.   Когато се използва подход на регулиране чрез обхвати („control banding“) за вземане на решение относно мерки за управление на риска във връзка със специфични употреби, трябва да се предоставят достатъчно подробни данни, за да се предостави възможност за ефективно управление на риска. Ясно се посочват контекстът и границите на конкретната препоръка за регулиране чрез обхвати.

8.2.   Контрол на експозицията

Предоставя се изискваната в този подраздел информация, освен ако тя не се съдържа в приложен към информационния лист за безопасност сценарий на експозицията.

Когато доставчикът се е отказал от провеждането на изпитване по раздел 3 от приложение XI, той посочва специфичните условия на употреба, с които се обосновава този отказ.

Когато веществото е регистрирано като изолиран междинен продукт от реакция (на място или пренесен), доставчикът посочва, че информационният лист за безопасност е в съответствие със специфичните условия, на които се основава обосновката на регистрацията в съответствие с членове 17 или 18.

8.2.1.   Подходящ инженерен контрол

Описанието на подходящите мерки за контрол на експозицията се отнася до посочената(ите) в подраздел 1.2 идентифицирана(и) употреба(и) на веществото или сместа. Тази информация е достатъчна, за да даде възможност на работодателя, когато е целесъобразно, да извърши оценка на породения от наличието на веществото или сместа риск за здравето и безопасността на работниците съгласно членове 4—6 от Директива 98/24/ЕО и членове 3—5 от Директива 2004/37/ЕО.

Тази информация допълва предоставената по раздел 7.

8.2.2.   Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства

8.2.2.1.   Информацията относно използването на лични предпазни средства е в съответствие с добрите практики по хигиена на труда и е свързана с други мерки за контрол, включително инженерен контрол, вентилация и изолация. Когато е целесъобразно, се прави препращане към раздел 5 по отношение на специалните съвети за личните предпазни средства при пожар/химикали.

8.2.2.2.   Като се има предвид Директива 89/686/ЕИО на Съвета (5) и като се прави позоваване на съответните CEN стандарти, се предоставя подробна спецификация относно това кои предпазни средства предоставят целесъобразна и подходяща защита, в това число:

а)

защита на очите/лицето

Посочва се видът на средствата за защита на очите/лицето, които се изискват, въз основа на опасността от веществото или сместа и вероятността от контакт като например предпазни очила, предпазен щит за лицето.

б)

защита на кожата

i)

защита на ръцете

Посочва се ясно видът на ръкавиците, които трябва да се носят при работа с веществото или сместа, предвид опасността, свързана с веществото или сместа, и потенциалната възможност за контакт и с оглед на количеството и продължителността на експозиция на кожата, включително:

видът на материала и неговата дебелина,

обичайното или минималното време на износване на материала на ръкавиците.

Ако е необходимо, се посочват и допълнителни мерки за защита на ръцете.

ii)

други

Ако е необходима защита на друга част от тялото, освен ръцете, въз основа на свързаната с веществото или сместа опасност и вероятността от контакт се посочва видът и качеството на необходимите предпазни средства, като специални ръкавици, костюм, ботуши.

Ако е необходимо, се посочват и други допълнителни мерки за защита на кожата и специфични хигиенни мерки.

в)

защита на дихателните пътища

За газове, пари, мъгла или прах се посочва видът на защитната екипировка, която трябва да бъде използвана въз основа на опасността и вероятността от експозиция, включително пречистващи въздуха респиратори, като се посочи пречиствателят (касета или филтър), подходящите филтри за частици и подходящите маски или автономни апарати за дишане.

г)

термични опасности

Когато се посочват защитните предпазни средства, които трябва да се носят, при материали, които представляват термична опасност, се обръща специално внимание на устройството на личните средства за защита.

8.2.3.   Контрол на експозицията на околната среда

Посочва се информацията, изисквана от работодателя за изпълнение на неговите задължения съгласно законодателството на Съюза в областта на опазване на околната среда.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, за сценариите на експозиция, изложени в приложението към информационния лист за безопасност, се прави обобщение на мерките за управление на риска, посредством които се осъществява подходящ контрол на експозицията на околната среда на въздействието на веществото.

9.    РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

В този раздел от информационния лист за безопасност се описват емпиричните данни относно веществото или сместа, ако те са от значение. Прилага се член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Информацията в този раздел е в съответствие с информацията, предоставена в регистрацията и/или в доклада за безопасност на химичното вещество или сместа, когато се изисква такъв, и с класификацията на веществото или сместа.

9.1.   Информация относно основните физични и химични свойства

Следните свойства се посочват ясно, като когато е целесъобразно, се прави позоваване на използваните методи за изпитване и се посочва спецификация на подходящите мерни единици и/или референтни условия. Посочва се и методът за определяне (например методът за определянето на точката на възпламеняване, методът на откритата/затворената чаша), ако той е от значение за интерпретирането на числената стойност:

а)

външен вид:

посочват се агрегатното състояние (твърдо (включително подходящата и налична информация за безопасност по отношение на гранулометрията и специфичната повърхностна площ, ако това не е било посочено на друго място в този информационен лист за безопасност), течно, газообразно) и цветът на веществото или сместа при доставката;

б)

мирис:

ако мирисът е осезаем, се прави кратко описание;

в)

граница на мириса;

г)

pH:

посочва се рН на веществото или сместа при доставката или на воден разтвор; при воден разтвор се посочва и концентрацията;

д)

точка на топене/точка на замръзване;

е)

точка на кипене и интервал на кипене;

ж)

точка на възпламеняване;

з)

скорост на изпаряване;

и)

запалимост (твърдо вещество, газ);

й)

горна/долна граница на запалимост или експлозия;

к)

налягане на парите;

л)

плътност на парите;

м)

относителна плътност;

н)

разтворимост(и);

о)

коефициент на разпределение: n-октанол/вода;

п)

температура на самозапалване;

р)

температура на разлагане;

с)

вискозитет;

т)

експлозивни свойства;

у)

оксидиращи свойства.

Ако се посочва, че определено свойство не се прилага или че не е налице информация относно определено свойство, се посочват причините за това.

С цел да се създаде възможност да бъдат предприети подходящи мерки за контрол, се предоставя цялата информация за веществото или сместа, която е от значение. Информацията в този раздел съответства на информацията, представена при регистрацията, когато такава се изисква.

По отношение на смесите, при вписването ясно се посочва за кое вещество в сместа се отнасят данните, освен ако те не се отнасят за сместа като цяло.

9.2.   Друга информация

При необходимост се посочват други физични или химични параметри, като смесваемост, разтворимост в мазнини (посочва се маслото разтворител), проводимост или газова група. Посочва се подходящата налична информация за безопасност по отношение на редоксипотенциала, способността за образуване на радикали и фотокаталитичните свойства.

10.    РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

В този раздел от информационния лист за безопасност се описва стабилността на веществото или сместа и възможността да възникнат опасни реакции при определени условия на употреба и при изпускания в околната среда, включително, ако е целесъобразно, се прави позоваване на използваните методи за изпитване. Ако се посочва, че определено свойство не се прилага или че не е налице информация относно определено свойство, се посочват причините за това.

10.1.   Реактивност

10.1.1.   Описват се опасностите от реакции на веществото или сместа. Когато са налице, се посочват конкретни данни за веществото или за сместа като цяло. Възможно е обаче информацията да се основава на общи данни за класа или рода на веществото или сместа, ако тези данни представят по подходящ начин предвидимата опасност от веществото или сместа.

10.1.2.   Ако не са налице данни относно смесите, се посочват данни относно веществата. При установяване на несъвместимост се взимат предвид веществата, контейнерите и замърсителите, на които може да бъде експонирано веществото при транспортирането, съхранението и употребата му.

10.2.   Химична стабилност

Посочва се дали при обичайните или предвидимите условия, свързани с температурата и налягането, веществото или сместа са стабилни или нестабилни при съхранение и работа с тях. Описват се стабилизаторите, които се използват или може да е необходимо да се използват за запазването на химичната стабилност на веществото или сместа. Посочва се значението за безопасността на всяка промяна във външния вид на веществото или сместа.

10.3.   Възможност за опасни реакции

Ако това е от значение, се посочва дали веществото или сместа ще реагират или ще полимеризират, като при това се освобождава излишъкът от налягане или топлина или се създават други опасни условия. Описват се условията, при които могат да възникнат опасни реакции.

10.4.   Условия, които трябва да се избягват

Изброяват се условия като температура, налягане, светлина, удар, освобождаване на статично електричество, вибрации или други физични влияния, които могат да доведат до опасна ситуация, като ако е целесъобразно, се прави кратко описание на мерките за управление на риска, свързан с тези опасности, които следва да бъдат взети.

10.5.   Несъвместими материали

Изброяват се определен род вещества или смеси или специфични вещества, като вода, въздух, киселини, основи, окислителни агенти, с които веществото или сместа може да встъпи в реакция и да се предизвика опасна ситуация (като експлозия, отделяне на токсични или запалими материали или отделяне на прекомерна топлина), като ако е целесъобразно, се прави кратко описание на мерките за управление на риска, свързан с тези опасности, които следва да бъдат взети.

10.6.   Опасни продукти на разпадане

Изброяват се известни и разумно предвидими опасни продукти на разпадане, образувани вследствие на употреба, съхранение, разлив и загряване. Опасните продукти на изгаряне се включват в раздел 5 от информационния лист за безопасност.

11.    РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Този раздел от информационния лист за безопасност е предназначен за използване преди всичко от медици, специалисти в сферата на здравето и безопасността на работното място, токсиколози. Предоставя се сбито, но пълно и разбираемо описание на различните токсикологични ефекти (ефекти върху здравето) и използваните налични данни за идентифицирането им, включително, ако е целесъобразно, информация относно токсикокинетиката, метаболизма и разпределението. Информацията в този раздел е в съответствие с информацията, предоставена в регистрацията и/или в доклада за безопасност на химичното вещество, когато се изисква такъв, и с класификацията на веществото или сместа.

11.1.   Информация за токсикологичните ефекти

Съответните класове на опасност, за които се посочва информация, са:

а)

остра токсичност;

б)

корозивност/дразнене на кожата;

в)

сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

г)

сенсибилизация на дихателните пътища или кожата;

д)

мутагенност на зародишните клетки;

е)

канцерогенност;

ж)

токсичност за репродукцията;

з)

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

и)

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

й)

опасност при вдишване.

Тези опасности винаги се изброяват в информационния лист за безопасност.

За веществата, които подлежат на регистрация, се предоставят кратки резюмета на информацията, произтичаща от прилагане на изискванията на приложения VII—ХI, включително, когато е целесъобразно, позоваване на използваните методи за изпитване. За веществата, които подлежат на регистрация, информацията включва също резултата от сравнението на наличните данни с критериите, установени в Регламент (ЕО) № 1272/2008 за канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества, категории 1A и 1B, съгласно точка 1.3.1 от приложение I към настоящия регламент.

11.1.1.   Предоставя се информация за всеки клас опасност или подразделение. Ако е посочено, че веществото или сместа не са класифицирани за конкретен клас опасност или подразделение, в информационния лист за безопасност ясно се посочва дали това се дължи на липсата на данни, на техническа невъзможност да бъдат получени данните, на наличието на данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или на наличието на данни, които са достатъчни за формулиране на заключение, но недостатъчни за класифициране; в последния случай в информационния лист за безопасност се отбелязва „въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.“

11.1.2.   Включените в този раздел данни се отнасят за веществото или сместа, както са пуснати на пазара. По отношение на смес, данните описват токсикологичните свойства на сместа като цяло, освен ако се прилага член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Посочват се и съответните токсикологични свойства на опасните вещества в сместа, като LD50 стойности, оценки на остра токсичност или LC50 стойности, ако са налице.

11.1.3.   Когато за веществото или сместа е налице значително количество данни от изпитванията, може да е необходимо обобщаването на резултатите от използваните критични изследвания, например по пътища на експозиция.

11.1.4.   Когато не са изпълнени критериите за класифициране за определен клас опасност, се предоставя информация в подкрепа на това заключение.

11.1.5.   Информация относно вероятните пътища на експозиция

Предоставя се информация относно вероятните пътища на експозиция и ефектите от веществото или сместа при всеки от възможните пътища на експозиция, т.е. при поглъщане, вдишване или експозиция на кожата/очите. Ако не са известни ефекти върху здравето, това се посочва.

11.1.6.   Симптоми, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики

Описват се възможни неблагоприятни ефекти и симптоми, свързани с експозицията на веществото или сместа и нейните съставки или известни странични продукти. Предоставя се наличната информация относно симптомите, свързани с физичните, химичните и токсикологичните характеристики на веществото или сместа след експозиция. Прави се описание от първите симптоми при ниска степен на експозиция до последиците от висока степен на експозиция, като например „възможна е появата на главоболие или замайване, които могат да доведат до припадък или загуба на съзнание; като последица от високи дози може да настъпи кома и смърт“.

11.1.7.   Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последствия от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Предоставя се информация дали след краткотрайна или дълготрайна експозиция могат да се очакват настъпващи след известен период от време ефекти или непосредствени ефекти. Предоставя се и информация за остри и хронични ефекти върху здравето, свързани с експозицията на хора на веществото или сместа. Когато не са налице данни по отношение на хората, се обобщават данни за животни, като ясно се посочват животинските видове. Посочва се дали токсикологичните данни се основават на данни за хора или за животни.

11.1.8.   Взаимодействия

Включва се информация за взаимодействията, ако тя е от значение и е достъпна.

11.1.9.   Липса на специфични данни

Възможно е понякога да не може да бъде получена информация относно опасностите, които представлява дадено вещество или смес. Когато не са налице данни за специфично вещество или смес, може да се използват данни за подобни вещества или смеси, ако това е целесъобразно, при условие че е установено(а) съответно(а) сходно(а) вещество или смес. Когато не са използвани специфични данни или те не са налице, това се отбелязва по ясен начин.

11.1.10.   Смеси

Когато сместа не е изпитвана като цяло по отношение на оказваните от нея ефекти върху здравето, за определен ефект върху здравето се посочва информация от значение за съответните вещества, изброени в раздел 3.

11.1.11.   Информация за сместа и информация за веществата

11.1.11.1.   Веществата в дадена смес могат да си взаимодействат в тялото и да последват различни степени на абсорбция, метаболизъм и отделяне. Като последица от това токсичните действия могат да се променят и цялостната токсичност на сместа може да бъде различна от тази на отделните вещества в нея. Това следва да се има предвид при предоставянето на токсикологична информация в този раздел от информационния лист за безопасност.

11.1.11.2.   Необходимо е да се вземе предвид дали концентрацията на всяко вещество е достатъчна, за да допринесе за общите ефекти, които сместа оказва върху здравето. За всяко вещество се предоставя информацията за токсичните ефекти, освен в следните случаи:

а)

ако информацията се повтаря, тя се посочва само веднъж за сместа като цяло, например, когато всяко от две различни вещества предизвиква повръщане и диария;

б)

ако е малко вероятно ефектите да се проявят при наличните концентрации, например когато слабо дразнещо вещество е разредено под определена концентрация в разтвор, който не предизвиква дразнене;

в)

когато не е налице информация за взаимодействията между различните вещества в сместа, не се правят предположения, а се изброяват отделно ефектите на всяко вещество върху здравето.

11.1.12.   Друга информация

Включва се друга относима информация за неблагоприятните ефекти върху здравето, дори когато тя не се изисква съгласно критериите за класифициране.

12.    РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

В този раздел от информационния лист за безопасност се предоставя информация, която да позволи извършването на оценка на въздействието на веществото или сместа върху околната среда при изпускането му/ѝ в околната среда. В подраздели 12.1—12.6 от информационния лист за безопасност се представя кратко резюме на данните, като се включват съответни данни от изпитванията, когато такива са налице, и ясно се посочват животинските видове, средата, мерните единици, продължителността на изпитванията и условията на изпитване. Тази информация може да е от помощ при боравенето с разливи, и при оценяването на практиките по третиране на отпадъците, при контрола на изпусканията, мерките при аварийно изпускане и при транспорт. Ако се посочва, че определено свойство не се прилага (поради факта, че наличните данни сочат, че веществото или сместа не отговаря на критериите за класифициране) или ако не е налице информация относно определено свойство, се посочват причините за това. Освен това, ако веществото или сместа не са класифицирани поради други причини (например поради техническа невъзможност да бъдат получени данните или поради наличието на данни, недостатъчни за формулиране на заключение), това ясно се посочва в информационния лист за безопасност.

Някои свойства са специфични за конкретното вещество, а именно биоакумулацията, устойчивостта и разградимостта, и тази информация се посочва, когато е налице и посочването ѝ е целесъобразно, за всяко вещество от значение в сместа (т.е. онези вещества, за които има изискване да бъдат изброени в раздел 3 от информационния лист за безопасност и са опасни за околната среда или PBT/vPvB вещества). Предоставя се информация и за опасни продукти на превръщане, които възникват при разграждането на вещества и смеси.

Информацията в този раздел е в съответствие с информацията, предоставена в регистрацията и/или в доклада за безопасност на химичното вещество, когато се изисква такъв, и с класификацията на веществото или сместа.

12.1.   Токсичност

Когато е налице, се предоставя информация относно токсичността, като се използват данни от изпитвания, проведени върху водни и/или сухоземни организми. Тук се включват относимите налични данни за токсичност във водна среда, както острата, така и хроничната токсичност за риби, ракообразни, водорасли и други водни растения. Освен това, когато е налице, може да се включи информация за токсичността за почвените микро- и макроорганизми, и други организми със значение за околната среда, като птици, пчели и растения. Когато веществото или сместа притежава инхибиращи ефекти върху активността на микроорганизмите, се описва и възможното въздействие върху пречиствателните станции.

За вещества, подлежащи на регистрация, се включват резюмета на информацията, получена при прилагането на изискванията на приложения VII—XI от настоящия регламент.

12.2.   Устойчивост и разградимост

Устойчивостта и разградимостта е способността на веществото или съответните вещества в дадена смес да се разграждат в околната среда, посредством биоразграждане или посредством други процеси, като окисляване или хидролиза. Посочват се резултати от изпитванията за оценка на устойчивостта и разградимостта, когато такива резултати са налице. Ако са цитирани периоди на полуразграждане, трябва да се посочи дали те се отнасят до минерализацията или до първичното разграждане. Упоменава се и способността на веществото или на определени вещества в сместа да се разграждат в пречиствателни станции.

Когато е налице тази информация и посочването ѝ е целесъобразно, тя се предоставя за всяко отделно вещество в сместа, което следва да бъде посочено в раздел 3 от информационния лист за безопасност.

12.3.   Биоакумулираща способност

Биоакумулиращата способност е способността на веществото или на определени вещества в дадена смес да се натрупват (акумулират) в биотата и, в крайна сметка, да преминават през хранителната верига. Посочват се резултати от изпитванията, които са от значение за оценката на биоакумулиращата способност. Това включва упоменаването на коефициента на разпределение октанол-вода (Kow) и фактора за биоконцентрация (BCF), ако те са налице.

Когато е налице тази информация и посочването ѝ е целесъобразно, тя се предоставя за всяко отделно вещество в сместа, което следва да бъде посочено в раздел 3 от информационния лист за безопасност.

12.4.   Преносимост в почвата

Преносимостта в почвата е способността на веществото или на компонентите на дадена смес, в случай че са изпуснати в околната среда, да се пренасят под влияние на природните сили към подпочвените води или на разстояние от мястото на изпускане. Способността за пренасяне в почвата се посочва, когато е налице. Информацията относно преносимостта в почвата може да бъде определена въз основа на съответни данни относно преносимостта като изследвания на адсорбцията или изследвания на извличането, известното или прогнозирано разпространение в компонентите на околната среда или повърхностно напрежение. Така например Koc стойностите могат да бъдат прогнозирани въз основа на коефициентите на разпределение октанол-вода (Kow). Извличането и преносимостта могат да бъдат прогнозирани въз основа на модели.

Когато е налице тази информация и посочването ѝ е целесъобразно, тя се предоставя за всяко отделно вещество в сместа, което следва да бъде посочено в раздел 3 от информационния лист за безопасност.

Когато са налице експериментални данни, те по правило се ползват с предимство пред модели и прогнози.

12.5.   Резултати от оценката на PBT и vPvB

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество, трябва да се представят резултатите от оценката на PBT и vPvB, както са дадени в доклада за безопасност на химичното вещество.

12.6.   Други неблагоприятни ефекти

Когато е налице, се включва информация за всички други неблагоприятни ефекти върху околната среда, като съдба в околната среда (експозиция), способност за фотохимично образуване на озон, способност за разрушаване на озона, способност за увреждане на ендокринната система и/или потенциал за глобално затопляне.

13.    РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

Този раздел от информационния лист за безопасност предоставя информация за подходящото управление на отпадъците по отношение на веществото или сместа и/или опаковките им, с цел да се подпомогне държавата членка, в която е предоставен информационният лист за безопасност, да набележи безопасни и екологосъобразни варианти за управление на отпадъците, отговарящи на изискванията на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6). Информацията, която е от значение за безопасността на лицата, извършващи дейности по управление на отпадъците, допълва предоставената в раздел 8 информация.

Когато се изисква доклад за безопасност на химичното вещество и когато е направен анализ на отпадъчния етап, информацията относно мерките за управление на отпадъците трябва да е в съответствие с идентифицираните в доклада за безопасност на химичното вещество употреби и със сценариите на експозиция от доклада за безопасност на химичното вещество, включен в приложението към информационния лист за безопасност.

13.1.   Методи за третиране на отпадъци

В този подраздел от информационния лист за безопасност:

а)

се посочват контейнерите и методите за третиране на отпадъците, включително подходящите методи за третиране на отпадъците както по отношение на веществото или сместа, така и по отношение на всяка замърсена опаковка (например изгаряне, рециклиране, депониране);

б)

се посочват физичните/химичните свойства, които могат да окажат въздействие върху вариантите за третиране на отпадъците;

в)

не се насърчава обезвреждането посредством изхвърляне в канализационната система;

г)

когато е целесъобразно, се набелязват специални предпазни мерки по отношение на всеки препоръчан вариант за управление на отпадъците.

Посочват се всички свързани с отпадъците разпоредби на Съюза, които са от значение, или при липсата на такива, всички относими национални или регионални разпоредби, които са в сила.

14.    РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В този раздел от информационния лист за безопасност се предоставя основна информация за класификацията за транспортирането/превоза на посочените в раздел 1 вещества или смеси по шосе, железници, море, вътрешни водни пътища или въздух. Когато не е налице такава информация или тя не е от значение, това обстоятелство се посочва.

Когато е от значение, в този раздел се предоставя информация за транспортната класификация по всички примерни правила на ООН: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (7), Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID) (8) и Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) (9), като и трите са въведени в законодателството посредством Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), както и Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) (11) (по море) и Техническите инструкции за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ИКАО) (12) (по въздух).

14.1.   Номер по списъка на ООН

Посочва се номерът по списъка на ООН (т.е. четиризначният идентификационен номер на веществото, сместа или изделието, пред който са изписани буквите UN) по примерните правила на ООН.

14.2.   Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Посочва се точното наименование на пратката по списъка на ООН от примерните правила на ООН, освен ако то не е посочено като идентификатор на продукта в подраздел 1.1.

14.3.   Клас(ове) на опасност при транспортиране

Посочват се класът на опасност при транспортиране (и евентуални допълнителни рискове), определени за веществата или смесите въз основа на преобладаващата опасност, която те представляват, в съответствие с примерните правила на ООН.

14.4.   Опаковъчна група

Посочва се номерът на опаковъчната група по примерните правила на ООН, ако такъв се прилага. Номерът на опаковъчната група е определен за дадени вещества в зависимост от степента на опасност, която представляват.

14.5.   Опасности за околната среда

Посочва се дали веществото или сместа представляват опасност за околната среда съгласно критериите на примерните правила на ООН (отразени в Кодекса IMDG, ADR, RID и ADN) и/или замърсява морските води, съгласно Кодекса IMDG. Ако се разрешава превозът на веществото или сместа по вътрешни водни пътища посредством танкери или те са предназначени за такъв вид превоз, се посочва дали веществото или сместа в танкерите представлява опасност за околната среда само в съответствие с ADN.

14.6.   Специални предпазни мерки за потребителите

Посочва се информация относно всички специални предпазни мерки, които потребителят следва или трябва да вземе, или за които да е осведомен, по отношение на транспорта или превозването, както в своите обекти, така и извън тях.

14.7.   Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Настоящият подраздел се прилага само когато товарите са предназначени за превоз в наливно състояние в съответствие със следните актове на Международната морска организация: анекс II към MARPOL и Кодексът IBC.

Посочва се наименованието на продукта (ако е различно от посоченото в подраздел 1.1), както се изисква в превозния документ и в съответствие с наименованието, използвано в списъците с наименования на продукти, изброени в раздели 17 и 18 от Кодекса IВС или в последното издание на Циркулярно писмо 2 на Комитета за опазване на морската околна среда на ММО (MEPC) (13). Посочват се изискваният вид кораб и категорията замърсяване.

15.    РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

В този раздел на информационния лист за безопасност се описва другата информация относно правната уредба за веществото или сместа, която още не е посочена в информационния лист за безопасност (като например дали по отношение на веществото или сместа се прилага Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета (14), Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15) или Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета (16)).

15.1.   Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Посочва се информация относно приложимите разпоредби от правната уредба на Съюза относно безопасността, здравето и околната среда (например категория по Seveso/посочени вещества от приложение I към Директива 96/82/ЕО на Съвета (17)) или информация на национално равнище относно състоянието на правната уредба за веществото или сместа (в това число веществата в сместа), включително съвет относно действията, които получателят следва да предприеме в резултат на посочените разпоредби. Когато това е от значение, се упоменават съответните национални законодателни актове на съответните държави членки, с които се прилагат посочените разпоредби, както и всички други мерки на национално равнище, които са от значение.

Ако към веществото или сместа, за които се изготвя информационният лист за безопасност, се прилагат специфични разпоредби, свързани с опазването на здравето на човека или на околната среда на равнището на Съюза (например разрешения, издавани по реда на дял VII или ограничения по дял VIII), тези разпоредби се посочват.

15.2.   Оценка на безопасността на химично вещество или смес

В този подраздел от информационния лист за безопасност се посочва дали доставчикът е извършил оценка на безопасността на химичното вещество или сместа.

16.    РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Този раздел от информационния лист за безопасност съдържа друга информация, която не е включена в раздели 1—15, в това число информация относно редактирането на информационния лист за безопасност като:

а)

когато информационният лист за безопасност е редактиран, ясно се посочва къде са нанесени промени в предходната редакция на информационния лист за безопасност, освен ако това не е посочено на друго място в информационния лист за безопасност, наред с обяснение на промените, когато това е целесъобразно. При поискване доставчикът на веществото или сместа следва да може да предостави обяснение за промените;

б)

указател или списък на използваните в информационния лист за безопасност съкращения и акроними;

в)

основни позовавания и източници на данни в литературата;

г)

по отношение на смеси се указва кой от посочените в член 9 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 методи за оценка на информацията е бил използван за целите на класификацията;

д)

списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност. Изписва се пълният текст на предупрежденията и препоръките, които не са изцяло изписани в раздели 2—15;

е)

съвети за обучение, подходящо за работниците, за да се гарантира опазване на здравето на човека и на околната среда.

ЧАСТ Б

Информационният лист за безопасност съдържа следните 16 заглавия в съответствие с член 31, параграф 6 и наред с това изброените подзаглавия, с изключение на раздел 3, където трябва да бъде включен само подраздел 3.1 или 3.2 в зависимост от целесъобразността:

РАЗДЕЛ 1:

Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1.

Идентификатор на продукта

1.2.

Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

1.3.

Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

1.4.

Телефонен номер при спешни случаи

РАЗДЕЛ 2:

Описание на опасностите

2.1.

Класифициране на веществото или сместа

2.2.

Елементи на етикета

2.3.

Други опасности

РАЗДЕЛ 3:

Състав/информация за съставките

3.1.

Вещества

3.2.

Смеси

РАЗДЕЛ 4:

Мерки за първа помощ

4.1.

Описание на мерките за първа помощ

4.2.

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

4.3.

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

РАЗДЕЛ 5:

Противопожарни мерки

5.1.

Пожарогасителни средства

5.2.

Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

5.3.

Съвети за пожарникарите

РАЗДЕЛ 6:

Мерки при аварийно изпускане

6.1.

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

6.2.

Предпазни мерки за опазване на околната среда

6.3.

Методи и материали за ограничаване и почистване

6.4.

Позоваване на други раздели

РАЗДЕЛ 7:

Работа и съхранение

7.1.

Предпазни мерки за безопасна работа

7.2.

Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

7.3.

Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

РАЗДЕЛ 8:

Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1.

Параметри на контрол

8.2.

Контрол на експозицията

РАЗДЕЛ 9:

Физични и химични свойства

9.1.

Информация относно основните физични и химични свойства

9.2.

Друга информация

РАЗДЕЛ 10:

Стабилност и реактивност

10.1.

Реактивност

10.2.

Химична стабилност

10.3.

Възможност за опасни реакции

10.4.

Условия, които трябва да се избягват

10.5.

Несъвместими материали

10.6.

Опасни продукти на разпадане

РАЗДЕЛ 11:

Токсикологична информация

11.1.

Информация за токсикологичните ефекти

РАЗДЕЛ 12:

Екологична информация

12.1.

Токсичност

12.2.

Устойчивост и разградимост

12.3.

Биоакумулираща способност

12.4.

Преносимост в почвата

12.5.

Резултати от оценката на PBT и vPvB

12.6.

Други неблагоприятни ефекти

РАЗДЕЛ 13:

Обезвреждане на отпадъците

13.1.

Методи за третиране на отпадъци

РАЗДЕЛ 14:

Информация относно транспортирането

14.1.

Номер по списъка на ООН

14.2.

Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3.

Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4.

Опаковъчна група

14.5.

Опасности за околната среда

14.6.

Специални предпазни мерки за потребителите

14.7.

Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15:

Информация относно нормативната уредба

15.1.

Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

15.2.

Оценка на безопасността на химично вещество или смес

РАЗДЕЛ 16:

Друга информация

(1)  MARPOL — Консолидирано издание 2006 г., Лондон, Международна морска организация 2007 г., ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Кодекс IВС, издание 2007 г., Лондон, Международна морска организация 2007 г., ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (ОВ L 39, 15.2.1980 г., стр. 40).

(4)  Решение 2014/113/ЕС на Комисията от 3 март 2014 г. за създаване на Научен комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти и за отмяна на Решение 95/320/ЕО (ОВ L 62, 4.3.2014 г., стр. 18).

(5)  Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18).

(6)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(7)  Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации, текст, приложим от 1 януари 2015 г., ISBN 978-92-1-139149-7.

(8)  Приложение 1 към притурка Б (Единни правила за договора за международен железопътен превоз на товари) към Конвенцията за международни железопътни превози, текст в сила от 1 януари 2009 г.

(9)  Редактиран текст към 1 януари 2007 г.

(10)  Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).

(11)  Международна морска организация, издание 2006 г., ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, издание 2007—2008 г.

(13)  Циркулярно писмо 2 на MEPC, Временна категоризация на вещества в течно състояние, редакция 19, в сила от 17 декември 2013 г.

(14)  Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).

(16)  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).

(17)  Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13).


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/831 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година

за актуализиране на списъка на страните, освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97, след извършване на прегледа, започнат с Известие на Комисията 2014/C 299/08

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1), и по-специално член 13, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета от 10 януари 1997 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 по отношение на велосипедите с произход от Китайската народна република, към вноса на някои велосипедни части от Китайската народна република, и за събиране на митото с разширен обхват по отношение на този внос, който е регистриран съгласно Регламент (ЕО) № 703/96 (2), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията от 20 януари 1997 г. за освобождаване на вноса на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република от разширеното с Регламент (ЕО) № 71/97 на Съвета антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета (3), и по-специално членове 7, 10 и 16 от него,

след като уведоми държавите членки,

като има предвид, че:

(1)

Понастоящем по отношение на вноса на основни велосипедни части с произход от Китайската народна република в Европейския съюз се прилага антидъмпингово мито („митото с разширен обхват“) вследствие на разширяването с Регламент (ЕО) № 71/97 („регламента за разширяване“) на антидъмпинговото мито, наложено върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република.

(2)

Съгласно член 3 от регламента за разширяване Европейската комисия („Комисията“) е оправомощена да приема необходимите мерки за разрешаване на освобождаването на вноса на основни велосипедни части, който не заобикаля антидъмпинговото мито. Тези мерки за прилагане са включени в Регламент (ЕО) № 88/97 („регламента за освобождаване“) за създаване на специфичната система за освобождаване („системата за освобождаване“).

(3)

Въз основа на това Комисията освободи редица дружества, чиято дейност се състои в сглобяване на велосипеди, от митото с разширен обхват („освободените страни“). Последното решение за изпълнение на Комисията относно освобождавания в съответствие с регламента за освобождаване бе прието на 16 април 2014 г. (4) Както е предвидено в член 16, параграф 2 от регламента за освобождаване, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз последователни списъци на освободените страни (5).

(4)

Както е посочено в съображение 44 от регламента за разширяване, Комисията трябва редовно да преразглежда системата за освобождаване, за да може тя да бъде адаптирана, когато това е необходимо, с оглед на опита, придобит от прилагането на тази система.

(5)

Комисията получи информация, че определен брой освободени страни са престанали да съществуват, променили са дейността си или данните на дружеството си (като наименование на дружеството, правна форма и адрес по регистрация).

(6)

С цел да се гарантира доброто управление на системата за освобождаване, на 5 септември 2014 г. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз Известие на Комисията 2014/C 299/08 (6), с което се изброяват всички освободени страни и се започва техният преглед („известието за извършване на преглед“).

(7)

Целта на прегледа е:

а)

привеждане на данните на освободените страни в базата данни ТАРИК в съответствие с данните на дружеството, вписани в търговските регистри;

б)

идентифициране на освобождаванията, които вече не са обосновани (например в случаите, когато дадена освободена страна е престанала да съществува, поиска отмяна на освобождаването си или не оказва съдействие); както и

в)

събиране на основна информация за освободените страни, като например техните данни за контакт и съответната информация за техните операции по сглобяване.

(8)

Известието за извършване на преглед бе изпратено до всички освободени страни на техния последен известен адрес и до държавите членки. Всички освободени страни бяха приканени да отговорят на въпросника за преглед най-късно до 20 октомври 2014 г.

(9)

Информацията, събрана при прегледа, е от съществено значение за доброто управление на системата за освобождаване. Поради тази причина на освободените страни бе обърнато внимание на факта, че липсата на изчерпателни и точни отговори на въпросника ще се счита за неоказване на съдействие по смисъла на член 10 от регламента за освобождаване.

(10)

За освободените страни, които не са отговорили на въпросника за преглед в рамките на първоначалния срок, Комисията удължи срока за предоставяне на отговори на въпросника за преглед до 21 ноември 2014 г. Тези страни бяха уведомени индивидуално за това, както и за последиците от неоказване на съдействие. Комисията също така се консултира с държавите членки с цел определяне на статута на тези страни.

(11)

Въз основа на отговорите, получени от освободените страни, от държавите членки и от сдруженията на промишлеността, Комисията определи освободените страни, чието освобождаване следва да бъде запазено, и страните, чието освобождаване следва да бъде отменено. Освободените страни получиха възможност да бъдат изслушани и да представят своите коментари относно констатациите от прегледа. В случай на отмяна на освобождаване поради несъществуването на дадена страна този факт бе потвърждаван от съответната държава членка.

Освободени страни, чието освобождаване се запазва

(12)

Освободените страни, чието освобождаване отговаря на условията на регламента за освобождаване и поради това следва да се запази, са изброени в приложение I.

(13)

За някои от тези освободени страни данните (название, адрес, държава и допълнителен код по ТАРИК) следва да бъдат актуализирани поради промените, установени по време на прегледа. След като провери предоставената информация, Комисията заключи, че тези промени по никакъв начин не засягат операциите по сглобяване по отношение на условията за освобождаване, определени в регламента за освобождаване.

(14)

За доброто управление на системата на освобождаване допълнителните кодове по ТАРИК, обхващащи множество освободени страни, се заменят с нови индивидуални кодове.

(15)

Тъй като временните освобождавания ще се прилагат единствено по отношение на страните, конкретно посочени в приложение I с техните наименования и адреси, е необходимо освободените страни да уведомят незабавно Комисията (7) за евентуалните промени в тези данни (например след промяна в наименованието, правната форма или адреса или след създаване на нови субекти, чиято дейност се състои в сглобяване на велосипеди). В подобни случаи е необходимо съответната страна да предостави цялата имаща отношение информация, по-специално относно евентуални промени в дейностите ѝ във връзка с операциите по сглобяване. Когато е целесъобразно, Комисията ще актуализира данните на тази страна.

Освободени страни, чието освобождаване се отменя

(16)

Освобождаването на освободените страни, които са поискали отмяна на своето освобождаване, не са отговорили на въпросника до 21 ноември 2014 г. или са престанали да съществуват, следва да бъде отменено. С цел да се осигури доброто управление на системата на освобождаване, отмяната следва да породи действие от тази дата.

(17)

Освободените страни, чието освобождаване е отменено, са изброени в приложение II,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложение II към Регламент (ЕО) № 88/97 се заменя с приложение I към настоящия регламент. Освобождаването, разрешено по силата на това приложение, се прилага само за страните, конкретно посочени в него с техните наименования и адреси. Всяка освободена страна уведомява незабавно Комисията за всякакви промени в тези данни, като предоставя цялата имаща отношение информация, по-специално относно каквито и да били промени в дейностите на страната във връзка с операциите по сглобяване по отношение на условията за освобождаване.

2.   Член 12 от Регламент (ЕО) № 88/97 се заменя със следното:

„Член 12

Освободени страни

Страните, изброени в приложение II, се освобождават от митото с разширен обхват, считано от 20 април 1996 г., или от датата, на която освобождаването е предоставено с решение на Комисията, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.“

Член 2

Освобождаването по силата на Регламент (ЕО) № 88/97 на страните, посочени в приложение II към настоящия регламент, се отменя, считано от 21 ноември 2014 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на тридесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 16, 18.1.1997 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 17, 21.1.1997 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 119, 23.4.2014 г., стр. 67.

(5)  ОВ C 45, 13.2.1997 г., стр. 3, ОВ C 112, 10.4.1997 г., стр. 9, ОВ C 220, 19.7.1997 г., стр. 6, ОВ C 378, 13.12.1997 г., стр. 2, ОВ C 217, 11.7.1998 г., стр. 9, ОВ C 37, 11.2.1999 г., стр. 3, ОВ C 186, 2.7.1999 г., стр. 6, ОВ C 216, 28.7.2000 г., стр. 8, ОВ C 170, 14.6.2001 г., стр. 5, ОВ C 103, 30.4.2002 г., стр. 2, ОВ C 35, 14.2.2003 г., стр. 3, ОВ C 43, 22.2.2003 г., стр. 5, ОВ C 54, 2.3.2004 г., стр. 2, ОВ C 299, 4.12.2004 г., стр. 4, ОВ L 17, 21.1.2006 г., стр. 16 и ОВ L 313, 14.11.2006 г., стр. 5, ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 73, ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 19, ОВ L 19, 23.1.2009 г., стр. 62, ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 106, ОВ L 136, 24.5.2011 г., стр. 99, ОВ L 343, 23.12.2011 г., стр. 86, ОВ L 119, 23.4.2014 г., стр. 67.

(6)  ОВ C 299, 5.9.2014 г., стр. 7.

(7)  На страните се препоръчва да използват следната електронна поща: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Актуализиран списък на освободените страни

Предишни данни

Актуализирани данни

Наименование

Адрес

Допълнителен код по ТАРИК

Актуализирано наименование

Актуализиран адрес

Актуализиран допълнителен код по ТАРИК (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Чешка република

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Чешка република

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Унгария

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Унгария

A534

All Bikes

I-12020 Villar S. Costanzo (CN), Италия

8748

All Bike's S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Италия

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Полша

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Полша

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, I-47023 Cesena, Италия

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Италия

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Португалия

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Португалия

A730

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe Gozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, Франция

8065

Arcade Cycles

78 Impasse Philippe Gozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, Франция

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Полша

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Полша

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Германия

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Германия

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Италия

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Италия

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Португалия

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Португалия

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Нидерландия

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Нидерландия

8091

Balkanvelo AD

бул. „Мизия“ № 1, BG-5500, Ловеч, България

A811

Balkanvelo AD

бул. „Мизия“ № 1, BG-5500, Ловеч, България

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Нидерландия

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Нидерландия

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Словакия

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Словакия

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Нидерландия

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Нидерландия

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Италия

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Италия

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Испания

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Испания

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Испания

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Испания

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Чешка република

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Чешка република

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica, Словакия

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK-905 01 Senica, Словакия

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Нидерландия

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Нидерландия

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Испания

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Испания

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Чешка република

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Чешка република

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Белгия

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Белгия

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Италия

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Италия

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Чешка република

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Чешка република

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Германия

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Германия

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Италия

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Италия

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Италия

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Италия

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Италия

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Италия

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Италия

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Италия

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Италия

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Италия

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Италия

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Италия

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Италия

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Италия

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Италия

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Италия

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Италия

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Италия

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Италия

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Италия

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Словакия

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Словакия

A662

CROSS Ltd

ул. „Хаджи Димитър“ № 1, BG-3400, Монтана, България

A810

CROSS Ltd

ул. „Хаджи Димитър“ № 1, BG-3400, Монтана, България

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Унгария

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Унгария

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, Франция

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, Франция

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Германия

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Германия

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, Франция

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, Франция

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Швеция

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Швеция

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Нидерландия

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Нидерландия

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Гърция

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Гърция

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Италия

8088

Denver S.r.l.

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Италия

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Германия

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Германия

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Германия

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Германия

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Италия

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Италия

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Германия

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Германия

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Португалия

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Португалия

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, Франция

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200Saint-les-Remiremont, Франция

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Белгия

B294

Etablissements Th. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Белгия

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Полша

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Полша

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Италия

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Италия

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale – Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Италия

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Италия

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Италия

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Италия

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Италия

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Италия

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Италия

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Италия

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Италия

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Италия

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Полша

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Полша

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller“ — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Полша

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL-42-215 Częstochowa, Полша

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Италия

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Италия

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Белгия

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Белгия

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Италия

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Италия

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Германия

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Германия

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Нидерландия

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Нидерландия

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Италия

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Италия

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Португалия

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Португалия

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Италия

8005

Gruppo Bici S.r.l.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Италия

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Италия

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Италия

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Германия

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Германия

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Германия

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Германия

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Финландия

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Финландия

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Полша

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Полша

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Полша

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Полша

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Германия

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Германия

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Португалия

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Португалия

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ — 787 01 Šumperk, Чешка република

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ — 787 01 Šumperk, Чешка република

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Португалия

8296

Inter bike — Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Португалия

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Нидерландия

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Нидерландия

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Нидерландия

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Нидерландия

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Полша

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Полша

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, Франция

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, Франция

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Словакия

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Словакия

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Словакия

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Словакия

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Гърция

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Гърция

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Унгария

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Унгария

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Нидерландия

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Нидерландия

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Чешка република

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Чешка република

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Полша

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Полша

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Австрия

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Австрия

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Германия

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Германия

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Германия

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Германия

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, Франция

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, Франция

C006

Leader - 96 Ltd.

ул. „Седянка“ № 19, BG-4003 Пловдив, България

A813

Leader - 96 Ltd.

ул. „Седянка“ № 19, BG-4003 Пловдив, България

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Италия

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Италия

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, Франция

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, Франция

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Белгия

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Белгия

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, Франция

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, Франция

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Италия

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Италия

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Чешка република

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Чешка република

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Чешка република

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Чешка република

A664

Maxcom Ltd

ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, BG-4204 Царацово, обл. Пловдив, България

A812

Maxcom

ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, BG-4204 Царацово, обл. Пловдив, България

A812

Maxtec Ltd

ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, BG-4204 Царацово, обл. Пловдив, България

A991

Maxtec Ltd

ул. „Голямоконарско шосе“ № 1, BG-4204 Царацово, обл. Пловдив, България

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Италия

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Италия

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Италия

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Италия

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Германия

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Германия

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Италия

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Италия

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Испания

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Испания

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Белгия

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Белгия

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Унгария

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Унгария

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Гърция

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Гърция

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Белгия

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Белгия

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Чешка република

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Чешка република

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Белгия

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Белгия

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU-1164 Budapest, Унгария

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Унгария

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Италия

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Италия

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Чешка република

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Чешка република

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Испания

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Испания

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Португалия

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Португалия

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Италия

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Италия

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Германия

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Германия

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Германия

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Германия

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Германия

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Германия

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, Франция

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique, FR-17180 Périgny, Франция

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Белгия

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Белгия

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, Франция

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, Франция

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Германия

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Германия

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Полша

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Полша

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Германия

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Германия

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Германия

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Германия

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Португалия

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Португалия

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Белгия

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Белгия

A826

Robifir Bike Ltd

ул. „Коста Босилков“ № 3А, BG-2700 Благоевград, България

A815

Robifir Bike LTD

ул. „Коста Босилков“ № 3А, BG-2700 Благоевград, България

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Германия

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Германия

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Румъния

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Румъния

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Италия

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Италия

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Португалия

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Португалия

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, Франция

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, Франция

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Румъния

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO — 330004 Judet Hunedoara Deva, Румъния

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Германия

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Германия

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Италия

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Италия

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Италия

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Италия

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Германия

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Германия

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Австрия

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Австрия

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Италия

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Италия

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Швеция

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Швеция

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Полша

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Полша

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Италия

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Италия

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT-20020 Vanzaghello (MI), Италия

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Италия

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Полша

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Полша

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Португалия

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Португалия

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Италия

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Италия

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Германия

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Германия

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Италия

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Италия

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Италия

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Италия

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Германия

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Германия

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Белгия

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Белгия

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Испания

8963

TNT Cycles S.L.

C/ Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Испания

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Испания

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Испания

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Полша

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Полша

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Германия

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Германия

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Литва

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Литва

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Швеция

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Швеция

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Белгия

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Белгия

8073

Velomania Ltd

ул. „Димитър Несторов“, бл. 120, BG-1612 София, България

A814

Velomania Ltd

ул. „Димитър Несторов“, бл. 120, BG-1612 София, България

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Италия

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Италия

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Италия

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Италия

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI – 1370 Logatec, Словения

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Словения

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Нидерландия

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Нидерландия

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Италия

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Италия

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Германия

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Германия

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Италия

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Италия

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Германия

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Германия

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Германия

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Германия

A566


(*)  На следните освободени страни, първоначално обхванати от допълнителен код по ТАРИК 8963, се определят нови индивидуални кодове: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). На следната освободена страна, първоначално обхваната от допълнителен код по ТАРИК 8065, се определя следният код: Esmaltina (C011). На следните освободени страни, първоначално обхванати от допълнителен код по ТАРИК 8067, се определят следните кодове: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). На следните освободени страни, първоначално обхванати от допълнителен код по ТАРИК 8068, се определят следните кодове: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на страните, чието освобождаване се отменя

Наименование

Адрес

Държава

Допълнителен код по ТАРИК

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Обединеното кралство

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Германия

8963

ADD SA

28820 Madrid

Испания

8085

AGECE Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro – Apartado 514, 3754-909 Agueda

Португалия

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Словакия

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Италия

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Полша

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Италия

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Германия

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Италия

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Португалия

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Унгария

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas N.Santa Dimou Gallikou Kilkis 61100

Гърция

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Унгария

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Италия

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Италия

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Германия

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Италия

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., 35028 Piove di Sacco (PD)

Италия

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Италия

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Италия

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Обединеното кралство

8622

Confersil Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Португалия

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Унгария

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Обединеното кралство

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Франция

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Полша

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Франция

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Нидерландия

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Германия

Германия

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Германия

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Словакия

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Унгария

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Чешка република

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Германия

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Германия

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Италия

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Гърция

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Дания

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Гърция

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Италия

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Германия

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Франция

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Нидерландия

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Германия

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Германия

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Нидерландия

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Франция

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Обединеното кралство

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Италия

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Франция

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Франция

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Полша

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Обединеното кралство

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Австрия

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Италия

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Италия

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Италия

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Обединеното кралство

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Германия

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Франция

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Обединеното кралство

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Швеция

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Италия

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Италия

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Обединеното кралство

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/b, 36027 Rosa (VI)

Италия

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Нидерландия

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Италия

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Португалия

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Нидерландия

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Германия

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Обединеното кралство

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Германия

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Италия

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Полша

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Белгия

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Белгия

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Германия

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Италия

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Италия

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Полша

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Португалия

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Италия

A428


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/53


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/832 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година

за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 23, параграф 4 и член 24, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане съгласно член 23, параграф 4 и член 24, параграф 5 от основния регламент за провеждане на разследване за предполагаемото заобикаляне на изравнителните мерки, наложени върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия или Тайван.

(2)

Искането бе подадено на 15 април 2015 г. от SolarWorld AG, производител от Съюза на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) и следователно заинтересована страна по смисъла на член 23, параграф 4 от основния регламент.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, обект на предполагаемото заобикаляне, са кристални силициеви фотоволтаични модули или панели и елементи от вида, използван в кристалните силициеви фотоволтаични модули или панели (елементите са с дебелина, непревишаваща 400 μm), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90, с произход или изпратени от Китайската народна република, освен ако са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ („разглежданият продукт“).

(4)

Следните видове на продукта са изключени от определението на разглеждания продукт:

зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електрическа енергия или за зареждане на батерии,

тънкослойни фотоволтаични продукти,

кристални силициеви фотоволтаични продукти, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, когато електрическите изделия имат функция, различна от производство на електроенергия, и когато тези електрически изделия потребяват електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций,

модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост. напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността.

(5)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в съображения 3 и 4 по-горе, но изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт („продуктът, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(6)

Действащата понастоящем мярка, която съгласно наличните prima facie доказателства се заобикаля, е изравнителното мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета (2) („съществуващите мерки“).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(7)

Искането съдържа достатъчно доказателства, че изравнителните мерки по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република се заобикалят посредством внос на продукта, предмет на разследването, изпращан от Малайзия и Тайван.

(8)

Представените доказателства са следните.

(9)

От искането е видно, че след налагането на мерките е настъпила значителна промяна в модела на търговия, засягаща износа от Китайската народна република, Малайзия и Тайван за Съюза, и че няма достатъчно основание или икономическа обосновка за такава промяна, освен налагането на митото.

(10)

Изглежда, че тази промяна може да се обясни с изпращането на разглеждания продукт през Малайзия и Тайван за Съюза. Обхватът на разследването обаче включва всяка практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на изравнителното мито.

(11)

Освен това искането съдържа достатъчно доказателства, че възстановителният ефект на съществуващите изравнителни мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както в количествен, така и в ценови аспект. Вносът на значителни количества от продукта, предмет на разследването, изглежда е заменил вноса на разглеждания продукт. Освен това са налице достатъчно доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, се извършва по цени, по-ниски от непричиняващата вреда цена, определена в рамките на разследването, довело до налагането на съществуващите мерки.

(12)

На последно място, искането съдържа достатъчно доказателства, че цените на продукта, предмет на разследването, продължават да са субсидирани, както бе установено по-рано.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(13)

Предвид изложеното по-горе Комисията заключи, че съществуват достатъчно доказателства, даващи основание за откриване на разследване в съответствие с член 23, параграф 4 от основния регламент и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, в съответствие с член 24, параграф 5 от основния регламент.

(14)

Правителствата на Китайската народна република, Малайзия и Тайван са поканени за обсъждане.

а)   Въпросници

(15)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Малайзия и Тайван, на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Китайската народна република, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на органите в Китайската народна република, Малайзия и Тайван. Ако е необходимо, информация може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.

(16)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията преди изтичането на сроковете, определени в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен по член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, указан в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, важи за всички заинтересовани страни.

(17)

Компетентните органи на Китайската народна република, Малайзия и Тайван ще бъдат съответно уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(18)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице конкретни основания да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на внос от регистрационен режим или от мерки

(19)

В съответствие с член 23, параграф 5 от основния регламент вносът на продукта, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или от мерките, ако чрез него не се заобикалят мерки.

(20)

Тъй като евентуалното заобикаляне се осъществява извън Съюза, на производителите на продукта, предмет на разследването, в Малайзия и Тайван може да бъде предоставено освобождаване в съответствие с член 23, параграф 5 от основния регламент, ако те съумеят да докажат, че не са свързани (3) с производител, по отношение на който се прилагат съществуващите мерки (4), и се установи, че те не са замесени в практиките за заобикаляне, определени в член 23, параграф 3 от основния регламент. Производителите, желаещи да получат освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(21)

В съответствие с член 24, параграф 5 от основния регламент, по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в хода на разследването се установи заобикаляне, могат да бъдат наложени изравнителни мита в подходящ размер, считано от датата на въвеждане на задължителна регистрация на този внос, изпратен от Малайзия и Тайван.

Ж.   МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

(22)

Статистическите данни относно кристалните силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) често се отразяват във ватове. Такава допълнителна мерна единица обаче не съществува за кристалните силициеви фотоволтаични модули и техните ключови компоненти (т.е. елементи), посочени в Комбинираната номенклатура, включена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (5). Поради това е необходимо да се предвиди, че в декларацията за допускане за свободно обращение трябва да се вписва не само теглото в килограми или тонове на внесения продукт, предмет на разследването, а също и общата мощност във ватове. Мощността във ватове се посочва за кодове по ТАРИК 8541409022, 8541409023, 8541409032 и 8541409033.

З.   СРОКОВЕ

(23)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид в хода на разследването,

производителите от Малайзия и Тайван могат да поискат освобождаване от регистрационния режим по отношение на вноса или от мерките,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(24)

Обръща се внимание на обстоятелството, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

И.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(25)

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент.

(26)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

(27)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 28 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

(28)

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

Й.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(29)

В съответствие с член 23, параграф 4 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

К.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(30)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Л.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(31)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документи, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват в пълна степен правото си на защита.

(32)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната кореспонденция със страните.

(33)

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност да се проведе изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с наличието на промяна в модела на търговия, наличието или липсата на достатъчни основания и икономическа обосновка за тази промяна, отслабването на коригиращия ефект от съществуващите мерки, както и дали внасяният сходен продукт и/или части от него все още се ползва(т) от субсидията.

(34)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 597/2009 се започва разследване с цел да се определи дали с вноса в Съюза на кристални силициеви фотоволтаични модули или панели и елементи от вида, използван в кристалните силициеви фотоволтаични модули или панели (елементите са с дебелина, непревишаваща 400 μm), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90, (кодове по ТАРИК 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) изпратен от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, се заобикалят мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 1239/2013.

Разследването не се отнася за вноса в Съюза на:

зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електрическа енергия или за зареждане на батерии,

тънкослойни фотоволтаични продукти,

кристални силициеви фотоволтаични продукти, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, когато електрическите изделия имат функция, различна от производство на електроенергия, и когато тези електрически изделия потребяват електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций,

модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост.напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността.

Член 2

В съответствие с член 23, параграф 4 и член 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 597/2009 митническите органи предприемат целесъобразни мерки за въвеждане на регистрационен режим по отношение на посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията може с регламент да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим за вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, които са подали искане за освобождаване от регистрация и за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

При подаването на декларация за допускане за свободно обращение във връзка с вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), понастоящем класирани в кодове по ТАРИК 8541409022, 8541409023, 8541409032 и 8541409033, в съответното поле от декларацията се въвеждат съответните кодове по ТАРИК и общата мощност във ватове на внасяните стоки.

Държавите членки ежемесечно уведомяват Комисията за общата мощност във ватове за кодове по ТАРИК 8541409022, 8541409023, 8541409032 и 8541409033.

Член 3

1.   Въпросниците трябва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Ако представените от заинтересованите страни изложения трябва да бъдат взети предвид по време на разследването, страните трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмена форма и подадат попълнения въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

3.   Производителите от Малайзия и Тайван, които искат освобождаване от регистрационен режим на вноса или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

4.   Заинтересованите страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5.   Информация, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, която е обект на авторски права, може да се използва само след разрешение от носителя на авторското право. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са предмет на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита, включително да ги публикува в Официален вестник на Европейския съюз, и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване.

6.   Всички писмени изявления, включително информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (7). Когато изискват предоставената информация да бъде третирана като поверителна заинтересованите страни трябва да представят достатъчно причини за това по смисъла на член 29, параграф 1 от основния регламент.

7.   В съответствие с член 29, параграф 2 от основния регламент от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид, освен ако заинтересованите страни докажат, че информацията не може да бъде резюмирана. В тези изключителни случаи се декларират причините, поради които информацията не подлежи на обобщаване.

8.   Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използването на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, номер на телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително и принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

9.   Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIUM

Електронна поща: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66).

(3)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племеници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.). (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(4)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, по отношение на които се прилагат съществуващите мерки, може да им бъде предоставено освобождаване, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, по отношение на които се прилагат съществуващите мерки, са установени или използвани за заобикаляне на тези мерки.

(5)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(7)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 29 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93) и член 12 от Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки. Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/60


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/833 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година

за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

след като информира държавите членки,

като има предвид, че:

А.   ИСКАНЕ

(1)

Европейската комисия („Комисията“) получи искане съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за провеждане на разследване за предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия или Тайван.

(2)

Искането бе подадено на 15 април 2015 г. от SolarWorld AG, производител от Съюза на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) и следователно заинтересована страна по смисъла на член 13, параграф 3 от основния регламент.

Б.   ПРОДУКТ

(3)

Продуктът, обект на предполагаемото заобикаляне, са кристални силициеви фотоволтаични модули или панели и елементи от вида, използван в кристалните силициеви фотоволтаични модули или панели (елементите са с дебелина, непревишаваща 400 μm), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90, с произход или изпратени от Китайската народна република, освен ако са под режим транзит по смисъла на член V от ГАТТ („разглежданият продукт“).

(4)

Следните видове на продукта са изключени от определението на разглеждания продукт:

зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електрическа енергия или за зареждане на батерии,

тънкослойни фотоволтаични продукти,

кристални силициеви фотоволтаични продукти, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, когато електрическите изделия имат функция, различна от производство на електроенергия, и когато тези електрически изделия потребяват електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций,

модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост. напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността.

(5)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в съображения 3 и 4 по-горе, но изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт („продуктът, предмет на разследването“).

В.   СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(6)

Действащата понастоящем мярка, която съгласно наличните prima facie доказателства се заобикаля, е антидъмпинговото мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета (2) („съществуващите мерки“).

Г.   ОСНОВАНИЯ

(7)

Искането съдържа достатъчно доказателства, че антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република се заобикалят посредством внос на продукта, предмет на разследването, изпращан от Малайзия и Тайван.

(8)

Представените доказателства са следните.

(9)

От искането е видно, че след налагането на мерките е настъпила значителна промяна в модела на търговия, засягаща износа от Китайската народна република, Малайзия и Тайван за Съюза, и че няма достатъчно основание или икономическа обосновка за такава промяна, освен налагането на митото.

(10)

Изглежда, че тази промяна може да се обясни с изпращането на разглеждания продукт през Малайзия и Тайван за Съюза. Обхватът на разследването обаче включва всяка практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на антидъмпинговото мито.

(11)

Освен това искането съдържа достатъчно доказателства, че възстановителният ефект на съществуващите антидъмпингови мерки, прилагани по отношение на разглеждания продукт, намалява както в количествен, така и в ценови аспект. Вносът на значителни количества от продукта, предмет на разследването, изглежда е заменил вноса на разглеждания продукт. Освен това са налице достатъчно доказателства за това, че вносът на продукта, предмет на разследването, се извършва по цени, по-ниски от непричиняващата вреда цена, определена в рамките на разследването, довело до налагането на съществуващите мерки.

(12)

На последно място, искането съдържа достатъчно доказателства, че цените на продукта, предмет на разследването, са дъмпингови в сравнение с установената по-рано нормална стойност.

Д.   ПРОЦЕДУРА

(13)

Предвид изложеното по-горе Комисията заключи, че съществуват достатъчно доказателства, даващи основание за откриване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

а)   Въпросници

(14)

За да получи информацията, която смята за необходима с оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще изпрати въпросници на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Малайзия и Тайван, на известните износители/производители и на известните сдружения на износители/производители в Китайската народна република, на известните вносители и на известните сдружения на вносители в Съюза, както и на органите в Китайската народна република, Малайзия и Тайван. Ако е необходимо, може да бъде поискана информация и от промишлеността на Съюза.

(15)

Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да се свържат своевременно с Комисията преди изтичането на сроковете, определени в член 3 от настоящия регламент, и да поискат въпросник в срока, определен по член 3, параграф 1 от настоящия регламент, като се има предвид, че срокът, указан в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, важи за всички заинтересовани страни.

(16)

Компетентните органи на Китайската народна република, Малайзия и Тайван ще бъдат съответно уведомени за започването на разследването.

б)   Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(17)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат становищата си в писмен вид и да предоставят доказателства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може да изслуша заинтересованите страни, при условие че те отправят писмено искане, от което да е видно, че са налице конкретни основания да бъдат изслушани.

в)   Освобождаване на внос от регистрационен режим или от мерки

(18)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент вносът на продукта, предмет на разследването, може да бъде освободен от регистрационен режим или от мерките, ако чрез него не се заобикалят мерки.

(19)

Тъй като предполагаемото заобикаляне се осъществява извън Съюза, на производителите на продукта, предмет на разследването, в Малайзия и Тайван може да бъде предоставено освобождаване в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, ако те съумеят да докажат, че не са свързани (3) с производител, по отношение на който се прилагат съществуващите мерки (4), и се установи, че те не са замесени в практиките за заобикаляне, определени в член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент. Производителите, желаещи да получат освобождаване, следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от настоящия регламент.

Е.   РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(20)

В съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент, по отношение на вноса на продукта, предмет на разследването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за да се гарантира, че ако в хода на разследването се установи заобикаляне, могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в подходящ размер, считано от датата на въвеждане на задължителна регистрация на този внос, изпратен от Малайзия и Тайван.

Ж.   МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

(21)

Статистическите данни относно кристалните силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) често се отразяват във ватове. Такава допълнителна мерна единица обаче не съществува за кристалните силициеви фотоволтаични модули и техните ключови компоненти (т.е. елементи), посочени в Комбинираната номенклатура, включена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (5). Поради това е необходимо да се предвиди, че в декларацията за допускане за свободно обращение трябва да се вписва не само теглото в килограми или тонове на внесения продукт, предмет на разследването, а също и общата мощност във ватове. Мощността във ватове се посочва за кодове по ТАРИК 8541409022, 8541409023, 8541409032 и 8541409033.

З.   СРОКОВЕ

(22)

В интерес на доброто административно управление следва да се определят срокове, в които:

заинтересованите страни могат да заявят своя интерес пред Комисията, да представят становищата си в писмен вид и да подадат попълнен въпросник или всякаква друга информация, която да бъде взета предвид в хода на разследването,

производителите от Малайзия и Тайван могат да поискат освобождаване от регистрационния режим по отношение на вноса или от мерките,

заинтересованите страни могат да отправят писмено искане да бъдат изслушани от Комисията.

(23)

Обръща се внимание на обстоятелството, че упражняването на повечето процедурни права, установени в основния регламент, зависи от това дали страната е заявила своя интерес в сроковете, посочени в член 3 от настоящия регламент.

И.   НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

(24)

В случай че заинтересована страна откаже достъп до необходимата информация, не я предостави в срок или значително възпрепятства разследването, заключенията, независимо дали са положителни, или отрицателни, може да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(25)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила невярна или подвеждаща информация, тази информация не се взема предвид и може да се използват наличните факти.

(26)

Ако заинтересована страна не оказва съдействие или оказва само частично съдействие и поради това заключенията се основават на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, резултатът от разследването може да бъде по-малко благоприятен за тази страна, отколкото ако тя е оказала съдействие.

(27)

Ако отговорът не бъде изпратен по електронен път, това не се счита за неоказване на съдействие, при условие че заинтересованата страна покаже, че представянето на отговор по изисквания начин би довело до прекомерни допълнителни затруднения или разходи. Заинтересованата страна следва незабавно да се свърже с Комисията.

Й.   ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

(28)

В съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент разследването ще бъде приключено в срок от девет месеца от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

К.   ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(29)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани по време на настоящото разследване, ще се борави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (6).

Л.   СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(30)

Заинтересованите страни могат да поискат намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури. Служителят по изслушванията действа като посредник между заинтересованите страни и службите на Комисията, на които е възложено разследването. Служителят по изслушванията разглежда искания за достъп до досието, спорове относно поверителността на документи, искания за удължаване на сроковете и искания за изслушване, отправени от трети страни. Служителят по изслушванията може да организира изслушване на отделна заинтересована страна и да действа като медиатор, за да гарантира, че заинтересованите страни упражняват в пълна степен правото си на защита.

(31)

Искането за изслушване от служителя по изслушванията следва да бъде отправено в писмена форма и да бъде надлежно обосновано. Исканията за изслушване по въпроси, отнасящи се до началния етап на разследването, трябва да бъдат подадени в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз. След изтичането на този срок исканията за изслушване трябва да бъдат подадени в сроковете, изрично указани от Комисията в нейната комуникация със страните.

(32)

Служителят по изслушванията ще предостави също така възможност да се проведе изслушване на страните, което да позволи да бъдат представени различни гледни точки и да бъдат изложени контрааргументи по въпроси, свързани, наред с другото, с наличието на промяна в модела на търговия, наличието или липсата на достатъчни основания и икономическа обосновка за тази промяна, отслабването на коригиращия ефект от съществуващите мерки, както и дъмпинга в сравнение с установената по-рано нормална стойност.

(33)

За допълнителна информация и данни за контакт заинтересованите страни могат да посетят уебстраниците на служителя по изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 се започва разследване с цел да се определи дали с вноса в Съюза на кристални силициеви фотоволтаични модули или панели и елементи от вида, използван в кристалните силициеви фотоволтаични модули или панели (елементите са с дебелина, непревишаваща 400 μm), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 и ex 8541 40 90, (кодове по ТАРИК 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033) изпратен от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, се заобикалят мерките, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) 1238/2013.

Разследването не се отнася за вноса в Съюза на:

зарядни устройства с използване на слънчева енергия, състоящи се от по-малко от шест елемента, които са преносими и служат за захранване на устройства с електрическа енергия или за зареждане на батерии,

тънкослойни фотоволтаични продукти,

кристални силициеви фотоволтаични продукти, които са трайно вградени в електрически изделия, в случаите, когато електрическите изделия имат функция, различна от производство на електроенергия, и когато тези електрически изделия потребяват електрическата енергия, произведена от вградения фотоволтаичен елемент (или елементи) от кристален силиций,

модули или панели с изходно напрежение, непревишаващо 50 V (пост. напр.) и с изходна мощност, непревишаваща 50 W, предназначени единствено за директно използване като зарядни устройства за батерии в системи със същите характеристики на напрежението и мощността.

Член 2

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 митническите органи предприемат целесъобразни мерки за въвеждане на регистрационен режим по отношение на посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.

Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Комисията може с регламент да възложи на митническите органи да прекратят регистрационния режим за вноса в Съюза на продукти, произведени от производители, които са подали искане за освобождаване от регистрация и за които е констатирано, че отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.

При подаването на декларация за допускане за свободно обращение във връзка с вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), понастоящем класирани в кодове по ТАРИК 8541409022, 8541409023, 8541409032 и 8541409033, в съответното поле от декларацията се въвеждат съответните кодове по ТАРИК и общата мощност във ватове на внасяните стоки.

Държавите членки ежемесечно уведомяват Комисията за общата мощност във ватове за кодове по ТАРИК 8541409022, 8541409023, 8541409032 и 8541409033.

Член 3

1.   Въпросниците трябва да бъдат поискани от Комисията в срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Ако представените от заинтересованите страни изложения трябва да бъдат взети предвид по време на разследването, страните трябва да заявят своя интерес пред Комисията, като се свържат с нея, представят становищата си в писмена форма и подадат попълнения въпросник или всяка друга информация в срок от 37 дни от датата на публикуване на настоящия регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен ако не е посочено друго.

3.   Производителите от Малайзия и Тайван, които искат освобождаване от регистрационен режим на вноса или от мерките, трябва да представят надлежно подкрепено с доказателства искане за това в същия 37-дневен срок.

4.   Заинтересованите страни могат също така да поискат да бъдат изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.

5.   Информация, предоставена на Комисията за целите на разследванията за търговска защита, която е обект на авторски права, може да се използва само след разрешение от носителя на авторското право. Преди да представят на Комисията информация и/или данни, които са предмет на авторски права на трета страна, заинтересованите страни трябва да поискат специално разрешение от носителя на авторското право, с което изрично се позволява: а) Комисията да използва информацията и данните за целите на настоящата процедура за търговска защита, включително да ги публикува в Официален вестник на Европейския съюз, и б) информацията и/или данните да бъдат предоставени на заинтересованите страни по настоящото разследване.

6.   Всички писмени изявления, включително информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, попълнените въпросници и кореспонденцията, предоставени от заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават с „Limited“ (7). Когато изискват предоставената информация да бъде третирана като поверителна заинтересованите страни трябва да представят достатъчно причини за това по смисъла на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

7.   В съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 от заинтересованите страни, предоставящи обозначена с „Limited“ информация, се изисква да представят неповерителни резюмета, обозначени с „For inspection by interested parties“. Тези резюмета трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят разбиране в приемлива степен на същността на предоставената на поверителна основа информация. Ако заинтересована страна, която предоставя поверителна информация, не представи нейно неповерително резюме в изисквания формат и с необходимото качество, тази информация може да не бъде взета предвид, освен ако заинтересованите страни докажат, че информацията не може да бъде резюмирана. В тези изключителни случаи се декларират причините, поради които информацията не подлежи на обобщаване.

8.   Заинтересованите страни се приканват да правят всички изявления и да подават всички искания по електронна поща, включително сканирани пълномощни и удостоверения, с изключение на обемни отговори, които трябва да бъдат предадени на CD-ROM или DVD на ръка или с препоръчана поща. Чрез използването на електронна поща заинтересованите страни изразяват съгласието си с правилата, приложими за подаване на изявления в електронен формат, съдържащи се в документа „КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА“, публикуван на уебсайта на Генерална дирекция „Търговия“: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Заинтересованите страни трябва да посочат своето име, адрес, номер на телефон и валиден адрес на електронна поща и следва да гарантират, че предоставеният адрес на електронна поща е функциониращ официален служебен адрес, който се проверява ежедневно. След като данните за контакт бъдат предоставени, Комисията ще осъществява комуникацията със заинтересованите страни само по електронна поща, освен ако те изрично поискат да получават всички документи от Комисията посредством друго средство за комуникация или освен ако естеството на документа, който трябва да бъде изпратен, изисква използването на препоръчана поща. За повече информация относно правилата за кореспонденция с Комисията, включително и принципите, които се прилагат по отношение на изявленията, подадени по електронна поща, заинтересованите страни могат да направят справка с указанията за комуникация със заинтересованите страни, посочени по-горе.

9.   Адрес на Комисията за кореспонденция:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Brussels

BELGIUM

Електронна поща: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1).

(3)  В съответствие с член 143 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: а) едното лице е служител или управител в предприятието на другото лице; б) са юридически признати търговски партньори; в) са работодател и служител; г) което и да е лице пряко или косвено притежава, контролира или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или акции с право на глас във всяко от предприятията; д) едното лице пряко или косвено контролира другото; е) двете лица са пряко или косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно и също семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i) съпруг и съпруга, ii) родител и дете, iii) брат и сестра (пълнокръвни или еднокръвни/едноутробни), iv) дядо/баба и внуци, v) чичо (вуйчо, свако)/леля (стринка) и племеници, vi) тъст, тъща, свекър, свекърва и зет или снаха, vii) зет (шурей) и снаха (зълва, балдъза и пр.) (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“ означава всяко физическо или юридическо лице.

(4)  При все това, дори ако производителите са свързани по смисъла на горепосоченото с дружества, по отношение на които се прилагат съществуващите мерки, може да им бъде предоставено освобождаване, ако липсват доказателства, че отношенията с дружествата, по отношение на които се прилагат съществуващите мерки, са установени или използвани за заобикаляне на тези мерки.

(5)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(7)  Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51) и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/67


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/834 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/69


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/835 НА СЪВЕТА

от 11 май 2015 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията за общ транзитен режим

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 15а от Конвенцията между Европейската икономическа общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за общ транзитен режим (1) („Конвенцията“) дава възможност трета държава да стане договаряща се страна по Конвенцията след решение на Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията, да покани държавата.

(2)

С член 15 от Конвенцията се дава правомощие на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ да препоръчва и приема, посредством решения, изменения в Конвенцията и допълненията към нея.

(3)

Бившата югославска република Македония официално изрази желанието си да се присъедини към системата за общ транзит.

(4)

Тъй като бившата югославска република Македония удовлетворява основните правни, структурни и информационно-технологични изисквания, които са предварителни условия за присъединяването, и като се следва формалната процедура за присъединяване, бившата югославска република Македония може да се присъедини към Конвенцията.

(5)

Разширяването на системата за общ транзит ще наложи изменения на Конвенцията относно нови езикови препратки на официалния език на бившата югославска република Македония и съответно адаптиране на документите за гаранция.

(6)

Предложените изменения бяха представени и обсъдени в работната група на ЕС—ЕАСТ по „общ транзитен режим“ и „опростяване на формалностите при търговия със стоки“, като текстът получи предварително одобрение.

(7)

Поради това позицията на Съюза по отношение на предложените изменения следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде заета от името на Съюза в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим, се основава на проекта на решение, приложен към настоящото решение.

Представителите на Съюза в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ могат да одобрят незначителни изменения в проекта на решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 юни 2015 г.

Съставено в Брюксел на 11 май 2015 година.

За Съвета

Председател

J. DŪKLAVS


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2015 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ ЗА ОБЩ ТРАНЗИТЕН РЕЖИМ

от

за изменение на Конвенцията за общ транзитен режим

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ,

като взе предвид Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (1), и по-специално член 15, параграф 3, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Бившата югославска република Македония изрази желанието си да се присъедини към Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим („Конвенцията“) и получи покана да направи това след Решение № …/2015 от … 2015 г. (*) от Съвместния комитет, създаден по силата на Конвенцията.

(2)

Съответно в Конвенцията следва да бъдат включени версиите на езиковите препратки, използвани в Конвенцията, в подходящ ред на официалния език на бившата югославска република Македония.

(3)

Прилагането на настоящото решение следва да е обвързано с датата на присъединяване на бившата югославска република Македония към Конвенцията.

(4)

За да могат да се използват формулярите за гаранция, отпечатани съгласно критериите, валидни преди датата на присъединяването на бившата югославска република Македония към Конвенцията, следва да се установи преходен период, през който отпечатаните формуляри, с известни адаптации, да могат да се използват.

(5)

Поради това Конвенцията следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълнение III към Конвенцията за общ транзитен режим се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

1.   Настоящото решение се прилага от 1 юли 2015 г.

2.   Формулярите на основата на образците в приложения В1, В2, В3, В4, В5, В6 към допълнение III, валидни към 1 декември 2012 г., могат да продължат да се използват до 1 май 2016 г., при условие че се извършат необходимите географски адаптации, както и съответни адаптации относно служебния адрес или адреса на упълномощения представител.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ

Председател


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.

(*)  OJ: Please insert the reference number and the date of adoption of the Decision contained in doc. ST08194/2015.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В клетка 51 на приложение Б1 се добавя следното тире между Латвия и Малта:

„MK (*) бивша югославска република Македония“

.

2.

В приложение Б6 дял III се изменя, както следва:

2.1.

В първата част на таблицата „Ограничена валидност — 99200“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Ограничено важење“

.

2.2.

Във втората част на таблицата „Освободено — 99201“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Изземање“

.

2.3.

В третата част на таблицата „Алтернативно доказателство — 99202“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Алтернативен доказ“

.

2.4.

В четвъртата част на таблицата „Различия: митническо учреждение, където са представени стоките … (наименование и страна) — 99203“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)“

.

2.5.

В петата част на таблицата „Излизането от … подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № … — 99204“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …“

2.6.

В шестата част на таблицата „Освободено от задължителен маршрут — 99205“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење“

.

2.7.

В седмата част на таблицата „Одобрен изпращач — 99206“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Овластен испраќач“

.

2.8.

В осмата част на таблицата „Освободен от подпис — 99207“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Изземање од потпис“

.

2.9.

В деветата част на таблицата „ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ — 99208“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА“

.

2.10.

В десетата част на таблицата „ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ — 99209“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ“

.

2.11.

В единадесетата част на таблицата „Издаден впоследствие — 99210“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Дополнително издадено“

.

2.12.

В дванадесетата част на таблицата „Разни — 99211“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Различни“

.

2.13.

В тринадесетата част на таблицата „Насипно — 99212“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Рефус“

.

2.14.

В четиринадесетата част на таблицата „Изпращач — 99213“ се добавя следното тире преди MT:

„MK (*) Испраќач

3.

Приложение В1 се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В1

Режим на общ/общностен транзит

документ за поръчителство

еднократна гаранция

I.   Задължение на поръчителя

1.

Долуподписаният (1) …, установен в (2) …, се задължава при условията на солидарност пред гаранционното митническо учреждение … до максимален размер от … в полза на Европейския съюз (съставен от Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия) и на Република Исландия, бившата югославска република Македония, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Княжество Андора и Република Сан Марино (3) за всяка сума по главницата и допълнителните задължения, разходите и другите суми — с изключение на глобите — за която отговорното лице (4) … е задължено или би било задължено към посочените по-горе страни под формата на задължение, представляващо мита и други такси, приложими за описаните по-долу стоки, поставени под режим общностен или общ транзит от отправното митническо учреждение в … до получаващото митническо учреждение …

Описание на стоките: …

2.

Долуподписаният се задължава да изплати при първо писмено искане от страна на компетентните органи на посочените в параграф 1 страни изискуемите суми, без да има право на отлагане за срок, по-дълъг от 30 дни от датата на искането, освен ако той или друго заинтересовано лице не докаже преди изтичане на този срок по удовлетворителен за компетентните органи начин, че операцията е завършена.

Компетентните органи могат, при поискване от страна на долуподписания и при наличие на основателна причина, да удължат 30-дневния срок от датата на искането за плащане, в който долуподписаният е задължен да заплати исканите суми. Разходите, възникнали в резултат на даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите се изчисляват така, че размерът им да е равен на този, който би бил приложим при сходни обстоятелства на националния валутен или финансов пазар на въпросната страна.

3.

Това поръчителство поражда действие от датата на приемането му от гаранционното митническо учреждение. Долуподписаният остава задължен за заплащане на всякакви задължения, възникнали във връзка с операция под режим общ или общностен транзит, покрита от поръчителство и започнала преди датата, от която евентуалната отмяна или прекратяване на гаранцията поражда действие, дори и искането за плащане да е направено след тази дата.

4.

За целите на това поръчителство долуподписаният посочва следните свои служебни адреси (5) във всяка една от изброените в параграф 1 други страни:

Страна

Фамилно и собствено име или фирма и пълен адрес

 

 

Долуподписаният потвърждава, че цялата кореспонденция, известия, както и формалности или процедури, свързани с това поръчителство, изпратени до или извършени в писмена форма на един от служебните му адреси, се приемат като надлежно връчени му.

Долуподписаният признава компетентността на съдилищата в районите, където са разположени служебните му адреси.

Долуподписаният се задължава да не променя своите служебни адреси или, в случай че трябва да промени един или повече от тях, да информира предварително за това гаранционното митническо учреждение.

Съставено в … на …

(Подпис) (6)

II.   Приемане от гаранционното митническо учреждение

Гаранционно митническо учреждение …

Гаранцията на поръчителя е приета на … за обезпечаване на операция под режим общностен/общ транзит, осъществена с транзитна декларация № … от … (7).

(Печат и подпис)“

4.

Приложение В2 се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В2

Режим на общ/общностен транзит

документ за поръчителство

еднократна гаранция чрез сертификати

I.   Задължение на поръчителя

1.

Долуподписаният (8) … установен в (9) … се задължава при условията на солидарност пред гаранционното митническо учреждение … в полза на Европейския съюз (съставен от Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия) и на Република Исландия, бившата югославска република Македония, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Княжество Андора и Република Сан Марино (10), за всяка сума по главницата и допълнителните задължения, разходите и другите суми — с изключение на глобите — за която отговорното лице е задължено или би било задължено към посочените по-горе страни под формата на задължение, представляващо мита и други такси, приложими за стоките, поставени под режим общностен или общ транзит, за която сума долуподписаният е поел задължение да издава сертификати за еднократна гаранция, до максимален размер от 7 000 EUR на сертификат.

2.

Долуподписаният се задължава да изплати при първо писмено искане от страна на компетентните органи на посочените в параграф 1 страни изискуемите суми — до 7 000 EUR за сертификат за еднократна гаранция, без да има право на отлагане за срок, по-дълъг от 30 дни от датата на искането, освен ако той или друго заинтересовано лице не докаже преди изтичане на този срок по удовлетворителен за компетентните органи начин, че операцията е завършена.

Компетентните органи могат, при поискване от страна на долуподписания и при наличие на основателна причина, да удължат 30-дневния срок от датата на искането за плащане, в който долуподписаният е задължен да заплати исканите суми. Разходите, възникнали в резултат на даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите се изчисляват така, че размерът им да е равен на този, който би бил приложим при сходни обстоятелства на националния валутен или финансов пазар на въпросната страна.

3.

Това поръчителство поражда действие от датата на приемането му от гаранционното митническо учреждение. Долуподписаният остава задължен за заплащане на всякакви задължения, възникнали във връзка с операции под режим общ или общностен транзит, покрити от това поръчителство и започнали преди датата, от която евентуалната отмяна или прекратяване на гаранцията поражда действие, дори и искането за плащане да е направено след тази дата.

4.

За целите на това поръчителство долуподписаният посочва следните свои служебни адреси (11) във всяка една от изброените в параграф 1 други страни:

Страна

Фамилно и собствено име или фирма и пълен адрес

 

 

Долуподписаният потвърждава, че цялата кореспонденция, известия, както и формалности или процедури, свързани с това поръчителство, изпратени до или извършени в писмена форма на един от служебните му адреси, се приемат като надлежно връчени му.

Долуподписаният признава компетентността на съдилищата в районите, където са разположени служебните му адреси.

Долуподписаният се задължава да не променя своите служебни адреси или, в случай че трябва да промени един или повече от тях, да информира предварително за това гаранционното митническо учреждение.

Съставено в … на …

(Подпис) (12)

II.   Приемане от гаранционното митническо учреждение

Гаранционно митническо учреждение

Гаранцията на поръчителя е приета на

(Печат и подпис)“

5.

Приложение В4 се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ В4

Режим на общ/общностен транзит

документ за поръчителство

обща гаранция

I.   Задължение на поръчителя

1.

Долуподписаният (13) …, установен в (14) …, се задължава при условията на солидарност пред гаранционното митническо учреждение … до максимален размер от …, представляващ 100/50/30 (15) % от референтната сума, в полза на Европейския съюз (съставен от Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия) и на Република Исландия, бившата югославска република Македония, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Княжество Андора и Република Сан Марино (16) за всяка сума по главницата и допълнителните задължения, разходите и другите суми — с изключение на глобите — за която отговорното лице (17) … е задължено или би било задължено към посочените по-горе страни под формата на задължение, представляващо мита и други такси, приложими за стоките, поставени под режим общностен или общ транзит.

2.

Долуподписаният се задължава да изплати при първо писмено искане от страна на компетентните органи на посочените в параграф 1 страни изискуемите суми — до максималната сума, посочена по-горе, без да има право на отлагане за срок, по-дълъг от 30 дни от датата на искането, освен ако той или друго заинтересовано лице не докаже преди изтичане на този срок по удовлетворителен за компетентните органи начин, че операцията е завършена.

Компетентните органи могат, при поискване от страна на долуподписания и при наличие на основателна причина, да удължат 30-дневния срок от датата на искането за плащане, в който долуподписаният е задължен да заплати исканите суми. Разходите, възникнали в резултат на даването на този допълнителен срок, и в частност лихвите, се изчисляват така, че размерът им да е равен на този, който би бил приложим при сходни обстоятелства на националния валутен или финансов пазар на въпросната страна.

От тази сума не се приспадат никакви вече изплатени съгласно условията на това поръчителство суми, освен ако от долуподписания не се изисква да заплати задължение, възникнало в резултат на операция под режим общностен или общ транзит, която е започнала преди датата на получаване на предходното искане за плащане или в срок от 30 дни след получаването му.

3.

Това поръчителство поражда действие от датата на приемането му от гаранционното митническо учреждение. Долуподписаният остава задължен за сумите, дължими във връзка с операции под режим общностен или общ транзит, покрити от това поръчителство и започнали преди датата, на която евентуална отмяна или прекратяване на гаранцията поражда действие, дори и искането за плащане да е направено след тази дата.

4.

За целите на това поръчителство долуподписаният посочва следните свои служебни адреси (18) във всяка една от изброените в параграф 1 други страни:

Страна

Фамилно и собствено име или фирма и пълен адрес

 

 

Долуподписаният потвърждава, че цялата кореспонденция, известия, както и формалности или процедури, свързани с това поръчителство, изпратени до или извършени в писмена форма на един от служебните му адреси, се приемат като надлежно връчени му.

Долуподписаният признава компетентността на съдилищата в районите, където са разположени служебните му адреси.

Долуподписаният се задължава да не променя своите служебни адреси или, в случай че трябва да промени един или повече от тях, да информира предварително за това гаранционното митническо учреждение.

Съставено в … на …

(Подпис) (19)

II.   Приемане от гаранционното митническо учреждение

Гаранционно митническо учреждение

Гаранцията на поръчителя е приета на

(Печат и подпис)“

6.

В клетка 7 на приложение В5 между думите „Исландия“ и „Норвегия“ се вмъкват думите „бивша югославска република Македония“.

7.

В клетка 6 на приложение В6 между думите „Исландия“ и „Норвегия“ се вмъкват думите „бивша югославска република Македония“.


(1)  Фамилно или собствено име или фирма.

(2)  Пълен адрес

(3)  Заличете името на тези договарящи се страни или държави (Андора или Сан Марино), през чиято територия няма транзит на стоките. Посочването на Княжество Андора и Република Сан Марино се отнася само и единствено за операция в режим на общностен транзит.

(4)  Фамилно и собствено име или фирма.

(5)  Когато правото на някоя от тези страни не предвижда служебен адрес, поръчителят посочва в тази страна представител, който да получава изпратената до него кореспонденция, а потвърждението по параграф 4, втора алинея, както и задълженията по четвърта алинея от същия параграф, се оформят съответно. По спорове във връзка с гаранцията са компетентни съответните съдилища по местонахождението на служебния адрес на поръчителя или на неговите представители.

(6)  Подписващото документа лице вписва преди подписа си собственоръчно текста „Гаранция за сумата от …“, като съответната сума се изписва с думи.

(7)  Попълва се от гаранционното митническо учреждение.

(8)  Фамилно и собствено и име или фирма.

(9)  Пълен адрес

(10)  Само за операции в режим на общностен транзит.

(11)  Когато правото на някоя от тези страни не предвижда служебен адрес, поръчителят посочва в тази страна представител, който да получава изпратената до него кореспонденция, а потвърждението по параграф 4, втора алинея, както и задълженията по четвърта алинея от същия параграф, се оформят съответно. По спорове във връзка с гаранцията са компетентни съответните съдилища по местонахождението на служебния адрес на поръчителя или на неговите представители.

(12)  Подписващото лице вписва пред подписа си саморъчно следното: „Гаранция“.

(13)  Фамилно и собствено име или фирма.

(14)  Пълен адрес.

(15)  Заличете ненужното.

(16)  Заличете името на тези договарящи се страни или държави (Андора или Сан Марино), през чиято територия няма транзит на стоките. Посочването на Княжество Андора и Република Сан Марино се отнася само и единствено за операции в режим на общностен транзит.

(17)  Фамилно и собствено и име или фирма.

(18)  Когато правото на някоя от тези страни не предвижда служебен адрес, поръчителят посочва в тази страна представител, който да получава изпратената до него кореспонденция, а потвърждението по параграф 4, втора алинея, както и задълженията по четвърта алинея от същия параграф, се оформят съответно. По спорове във връзка с гаранцията са компетентни съответните съдилища по местонахождението на служебния адрес на поръчителя или на неговите представители.

(19)  Подписващото лице вписва пред подписа си саморъчно следния текст: „Гаранция за сумата от …“, като съответната сума се изписва с думи.


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/78


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/836 НА СЪВЕТА

от 11 май 2015 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз във връзка с приемането на решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим и решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговия със стоки по отношение на покани към бившата югославска република Македония да се присъедини към Конвенцията за общ транзитен режим и Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С член 15, параграф 3 от Конвенцията между Европейската икономическа общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за общ транзитен режим (1) („Конвенцията за общ транзитен режим“) на съвместния комитет, създаден по силата на посочената конвенция, се дават правомощия да отправя с решение покани към трети държави по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) да се присъединят към Конвенцията в съответствие с член 15а.

(2)

С член 11, параграф 3 от Конвенцията между Европейската икономическа общност, Република Австрия, Република Финландия, Република Исландия, Кралство Норвегия, Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за опростяване на формалностите при търговия със стоки (2) („Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки“) на съвместния комитет, създаден по силата на посочената конвенция, се дават правомощия да отправя с решение покани към трети държави по смисъла на член 1, параграф 2 да се присъединят към Конвенцията в съответствие с член 11а.

(3)

Целесъобразно е да се определи позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на посочените съвместни комитети, по отношение на решенията за отправяне на покани до бившата югославска република Македония да се присъедини към тези конвенции.

(4)

Поради това позицията на Съюза в рамките на посочените съвместни комитети следва да се основава на приложените проекти на решения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим относно покана към бившата югославска република Македония за присъединяване към Конвенцията за общ транзитен режим, се основава на проекта на решение на посочения съвместен комитет, приложен към настоящото решение.

Член 2

Позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговия със стоки относно покана към бившата югославска република Македония за присъединяване към Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки, се основава на проекта на решение на посочения съвместен комитет, приложен към настоящото решение.

Член 3

След като бившата югославска република Македония изпълни техническите изисквания за присъединяване, представителят на Съюза в съвместните комитети, посочени съответно в членове 1 и 2, предлага решения за отправяне на покани към бившата югославска република Македония за присъединяване към конвенциите и гласува по тези решения в съответствие с членове 1 и 2 от настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 1 юни 2015 г.

Съставено в Брюксел на 11 май 2015 година.

За Съвета

Председател

J. DŪKLAVS


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 134, 22.5.1987 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2015 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ ЗА ОБЩ ТРАНЗИТЕН РЕЖИМ

от

относно отправяне на покана до бившата югославска република Македония да се присъедини към Конвенцията за общ транзитен режим

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ,

като взе предвид Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим (1) („Конвенцията“), и по-специално член 15, параграф 3, буква д) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Развитието на търговските отношения с бившата югославска република Македония би било улеснено от общ транзитен режим за стоките, превозвани между бившата югославска република Македония и Европейския съюз, Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Република Турция.

(2)

С оглед на постигането на такъв режим е целесъобразно бившата югославска република Македония да бъде поканена да се присъедини към Конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В съответствие с член 15а от Конвенцията за общ транзитен режим към бившата югославска република Македония се отправя покана да се присъедини към Конвенцията, считано от 1 юли 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ

Председател


(1)  ОВ L 226, 13.8.1987 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № …/2015 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ФОРМАЛНОСТИТЕ ПРИ ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

от

относно отправяне на покана до бившата югославска република Македония да се присъедини към Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕС—ЕАСТ,

Като взе предвид Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки (1) („Конвенцията“), и по-специално член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Обменът на стоки с бившата югославска република Македония би бил улеснен от опростяването на формалностите, засягащи търговията със стоки между бившата югославска република Македония и Европейския съюз, Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Република Турция.

(2)

С оглед на постигането на такова опростяване е целесъобразно бившата югославска република Македония да бъде поканена да се присъедини към Конвенцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В съответствие с член 11а от Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки към бившата югославска република Македония се отправя покана да се присъедини към Конвенцията, считано от 1 юли 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ

Председател


(1)  ОВ L 134, 22.5.1987 г., стр. 2.


29.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/82


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/837 НА СЪВЕТА

от 28 май 2015 година

за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС (1).

(2)

На 28 май 2014 г. Съветът прие Решение 2014/309/ОВППС (2), с което удължи действието на ограничителните мерки, определени в Решение 2013/255/ОВППС, до 1 юни 2015 г.

(3)

Въз основа на преглед на Решение 2013/255/ОВППС действието на ограничителните мерки следва да бъде удължено до 1 юни 2016 г.

(4)

Предвид сериозното положение, в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителни мерки, съдържащ се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС, следва да бъде добавено едно лице.

(5)

Едно лице следва да бъде заличено от списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащи се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС.

(6)

Информацията, отнасяща се до определени лица, изброени в раздел А от приложение I към Решение 2013/255/ОВППС, следва да се актуализира.

(7)

След решение на Общия съд от 9 юли 2014 г. по съединени дела T-329/12 и T-74/13, Mazen Al-Tabbaa срещу Съвета (3), както и решение на Общия съд от 26 февруари 2015 г. по дело T-652/11, Bassam Sabbagh срещу Съвета (3), Mazen Al-Tabbaa и Bassam Sabbagh не са включени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащи се в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС.

(8)

В допълнение, на 12 февруари 2015 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 2199 (2015), параграф 17 от която забранява търговията със сирийски културни ценности и други предмети с археологическо, историческо, културно, рядко научно и религиозно значение, изнесени незаконно от Сирия след 15 март 2011 г.

(9)

Поради това Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 13a се заменя със следния текст:

„Член 13a

Забраняват се вносът, износът, прехвърлянето на правото на собственост или предоставянето на свързани с тях брокерски услуги за културни ценности и други предмети с археологическо, историческо, културно, рядко научно и религиозно значение, изнесени незаконно от Сирия или за които съществува основателно съмнение, че са били изнесени незаконно на или след 15 март 2011 г. Забраната не се прилага, ако бъде доказано, че предметите на културата се връщат безпрепятствено на законните им собственици в Сирия.

Съюзът предприема необходимите мерки с цел да се определят предметите, които да бъдат обхванати от настоящия член.“

.

2.

Член 34 се заменя със следния текст:

„Член 34

Настоящото решение се прилага до 1 юни 2016 г. То подлежи на постоянен преглед. Действието на решението се подновява или то се изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“

.

Член 2

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14).

(2)  Решение 2014/309/ОВППС на Съвета от 28 май 2014 г. за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 160, 29.5.2014 г., стр. 37).

(3)  Все още непубликувано.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следното лице се добавя в списъка на лицата, съдържащ се в приложение I, раздел А от Решение 2013/255/ОВППС:

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

206.

Генерал Muhamad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (изв. още като Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Роден в Jableh, провинция Латакия.

Началник на Отдел 293 (Вътрешни работи) на Сирийското военно разузнаване от април 2015 г. Отговорен за репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск/област Дамаск.

Бивш заместник-началник на Отдела за политическа сигурност (2012 г.), офицер от Сирийската републиканска гвардия и заместник-директор на дирекция „Политическа сигурност“. Ръководещ военната политика, член на Бюрото за национална сигурност.

29.5.2015 г.

II.

Вписването относно следното лице се заличава от списъка на лицата, съдържащ се в приложение I, раздел А от Решение 2013/255/ОВППС:

№ 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Вписванията относно посочените по-долу лица, съдържащи се в приложение I, раздел А от Решение № 2013/255/ОВППС се заменят със следните вписвания:

 

Име

Идентификационни данни