ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 127

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
22 май 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/791 на Комисията от 27 април 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/792 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Maçã de Alcobaça (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/793 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Agnello di Sardegna (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/794 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Chevrotin (ЗНП)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/795 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Pont-l'Évêque (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/796 на Комисията от 21 май 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците след появата на нови огнища в тази държава ( 1 )

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/797 на Комисията от 21 май 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/798 на Съвета от 11 май 2015 година за упълномощаване на Европейската комисия да преговаря, от името на Европейския съюз, за изменения на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

19

 

*

Решение (ЕС) 2015/799 на Съвета от 18 май 2015 година за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация ( 1 )

20

 

*

Решение (ОВППС) 2015/800 на Съвета от 21 май 2015 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya)

22

 

*

Решение (ЕС) 2015/801 на Комисията от 20 май 2015 година относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на търговията на дребно съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (нотифицирано под номер С(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/371 на Коригиращ бюджет № 7 на Европейския съюз за финансовата 2014 година ( ОВ L 73, 17.3.2015 г. )

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/791 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 58, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2) се предвижда преразглеждане на многогодишната финансова рамка в случай на приемане след 1 януари 2014 г. на програмите със споделено управление, наред с другото, за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с цел да се прехвърлят към следващи години неусвоените през 2014 г. средства над съответните разходни тавани.

(2)

Програмите за развитие на селските райони на България, Чешката република, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния, Швеция и някои регионални програми на Белгия, Германия, Франция и Обединеното кралство не бяха готови за приемане до края на 2014 г.

(3)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 бе съответно преразгледан в Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/623 на Съвета (3), в който съответните неусвоени средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 2014 г. се прехвърлят за 2015 и 2016 г. над разходните тавани.

(4)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013, в което се установяват разпоредбите за разбивка на помощта от Европейския съюз за развитие на селските райони за периода 2014 — 2020 г., следва да бъде съответно изменено.

(5)

Тъй като настоящият регламент е от съществено значение за безпроблемното и навременно приемане на програмите за развитие на селските райони, уместно е той да влезе в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)  Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) 2015/623 от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗБИВКА НА ПОМОЩТА ОТ СЪЮЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014 — 2020 г.)

(Текущи цени в евро)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ОБЩО

2014 — 2020 г.

Белгия

40 855 562

97 243 257

109 821 794

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

България

 

502 807 341

505 020 057

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

Чешка република

 

470 143 771

503 130 504

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Дания

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Германия

664 601 903

1 498 240 410

1 685 574 112

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Естония

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Ирландия

 

469 633 941

469 724 442

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Гърция

 

907 059 608

1 007 736 821

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Испания

 

1 780 169 908

1 780 403 445

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

Франция

4 353 019

2 336 138 618

2 363 567 980

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Хърватия

 

448 426 250

448 426 250

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Италия

 

2 223 480 180

2 231 599 688

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Кипър

 

28 341 472

28 345 126

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Латвия

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Литва

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Люксембург

 

21 385 468

21 432 133

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Унгария

 

742 851 235

737 099 981

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Малта

 

20 905 107

20 878 690

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Нидерландия

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

118 107 797

117 976 388

765 285 360

Австрия

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Полша

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Португалия

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Румъния

 

1 723 260 662

1 751 613 412

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Словения

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Словакия

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Финландия

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Швеция

 

386 944 025

378 153 207

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

Обединено кралство

475 531 544

848 443 195

851 819 320

755 518 938

755 301 511

756 236 113

756 815 870

5 199 666 491

Общо ЕС-28

5 264 723 001

18 149 536 729

18 650 559 495

14 337 975 697

14 347 801 509

14 297 087 137

14 299 825 797

99 347 509 365

 

Техническа помощ (0,25 %)

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Общо

5 298 853 700

18 183 668 706

18 684 692 774

14 372 110 305

14 381 937 473

14 331 224 483

14 333 964 553

99 586 451 994 “


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/792 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2015 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Maçã de Alcobaça (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Португалия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Maçã de Alcobaça“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Maçã de Alcobaça“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 468, 31.12.2014 г., стр. 10.


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/793 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2015 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Agnello di Sardegna (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Agnello di Sardegna“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 138/2001 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕС) № 1166/2010 на Комисията (3).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент, Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Agnello di Sardegna“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 138/2001 на Комисията от 24 януари 2001 г. за допълване на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои означения в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания, предвиден с Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителните продукти (ОВ L 23, 25.1.2001 г., стр. 17).

(3)  Регламент (ЕС) № 1166/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Agnello di Sardegna (ЗГУ)] (ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 70).

(4)  ОВ C 466, 30.12.2014 г., стр. 8.


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/794 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2015 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Chevrotin (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Chevrotin“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1357/2005 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Chevrotin“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1357/2005 на Комисията от 18 август 2005 г. за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно регистрирането на название в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“ (Chevrotin (ЗНП) (ОВ L 214, 19.8.2005 г., стр. 6).

(3)  ОВ C 468, 31.12.2014 г., стр. 2.


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/795 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2015 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Pont-l'Évêque (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Pont-l'Évêque“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Pont-l'Évêque“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 година относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 463, 23.12.2014 г., стр. 20.


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/796 НА КОМИСИЯТА

от 21 май 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците след появата на нови огнища в тази държава

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, точка 1, първа алинея, точка 4 и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по специално член 23, параграф 1, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през територията на Съюза, включително съхраняването по време на транзит, на месо и продукти от домашни птици („посочените стоки“). В него се предвижда, че посочените стоки могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през територията на Съюза само от третите държави, територии, зони или компартменти, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към регламента.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета държава, територия, зона или компартмент следва да се смята за свободна/свободен от високопатогенна инфлуенца по птиците.

(3)

Съединените щати фигурират в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, от която вносът и транзитът през територията на Съюза на стоките в обхвата на посочения регламент са разрешени за някои части от територията ѝ, в зависимост от наличието на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците. Тази регионализация бе утвърдена с Регламент (ЕО) № 798/2008, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/243 на Комисията (4), с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/342 на Комисията (5) и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/526 на Комисията (6) вследствие появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в щатите Калифорния, Айдахо, Орегон, Вашингтон и Минесота.

(4)

В споразумение между Съюза и Съединените щати (7) („Споразумението“) се предвижда незабавно взаимно признаване на мерките за регионализация в случай на поява на огнища на болест в Съюза или в Съединените щати.

(5)

Съединените щати потвърдиха появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 при стада домашни птици в щатите Мисури, Арканзас, Канзас, Северна и Южна Дакота, Монтана, Уисконсин и Айова. Ветеринарните органи на Съединените щати незабавно преустановиха издаването на ветеринарни сертификати за пратки от стоки от засегнатите щати, предназначени за износ за Съюза. С оглед на борбата с високопатогенната инфлуенца по птиците и ограничаването на нейното разпространение Съединените щати са приложили мерки за унищожаване на птиците.

(6)

Вследствие установяването на тези огнища в горепосочените щати Съединените щати предоставиха актуализирана информация за епидемиологичната обстановка на тяхната територия и за мерките, предприети за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците. Тази информация бе оценена от Комисията. Въз основа на тази оценка, както и на ангажиментите, установени в Споразумението, и гаранциите, предоставени от Съединените щати, е целесъобразно географският обхват на забраната за въвеждане в Съюза на определени стоки да бъде променен, така че да обхване цялата територия на щатите Минесота, Южна Дакота, Уисконсин и Айова, и части от Мисури, Арканзас, Канзас, Монтана и Северна Дакота, по отношение на които ветеринарните органи на Съединените щати са наложили ограничения поради настоящото наличие на огнища на болестта.

(7)

Поради това вписването за Съединените щати в списъка в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде изменено с цел да бъде отчетена настоящата епидемиологична обстановка в страната.

(8)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/243 на Комисията от 13 февруари 2015 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 41/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците (ОВ L 41, 17.2.2015 г., стр. 5).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/342 на Комисията от 2 март 2015 г. за изменение, във връзка с появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в щати Айдахо и Калифорния, на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на трети държави, територии, зони или компартменти, от които могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през територията на Съюза определени стоки, получени от домашни птици (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 31).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/526 на Комисията от 27 март 2015 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в тази държава (ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 30).

(7)  Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти, одобрено от името на Европейската общност с Решение 1998/258/ЕО на Съвета (ОВ L 118, 21.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването за Съединените щати се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специални условия

Специални условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella

Образец/образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US — Съединени щати

US-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Район в Съединените щати, с изключение на територията US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

А

 

S3, ST1

WGM

Зона VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Район от Съединените щати, съответстващ на:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Щат Вашингтон:

 

Benton County

 

Franklin County

WGM

Зона VIII

P2

19.12.2014 г.

7.4.2015 г.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.2

Щат Вашингтон:

Clallam County

WGM

Зона VIII

P2

19.12.2014 г.

11.5.2015 г.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.3

Щат Вашингтон:

Okanogan County (1):

a.

Север: Започва се от пресечната точка на US 97 WA 20 и S. Janis Road, завива се вдясно към S. Janis Road. Завива се вляво по McLaughlin Canyon Road, после вдясно към Hardy Road, след това вляво към Chewilken Valley Road.

б.

Изток: От Chewilken Valley Road се завива вдясно по JH Green Road, след това вляво по Hosheit Road, после вляво по Tedrow Trail Road, след това вляво по Pass Road по граничната линия на Colville Tribe. Следва се граничната линия на Colville Tribe на запад и после на юг до пресечната точка с US 97 WA 20.

в.

Юг: Завива се вдясно по US 97 WA 20, след това вляво към Cherokee Road, после вдясно по Robinson Canyon Road. Завива се вляво по Bide A Wee Road, след това вляво по Duck Lake Road, после вдясно по Soren Peterson Road, после вляво по Johnson Creek Road, после вдясно по George Road. Завива се вляво по Wetherstone Road, после по Eplay Road.

г.

Запад: От Eplay Road се завива вдясно по Conconully Road/6th Avenue N., след това вляво по Green Lake Road, после вдясно по Salmon Creek Road, после вдясно по Happy Hill Road, после вляво по Conconully Road (преминава в Main Street). Завива се вдясно по Broadway, после вляво по C Street, после вдясно по Lake Street E, после вдясно по Sinlahekin Road, после вдясно по Fish Lake Road, после вдясно Fish Lake Road. Завива се вляво по N. Pine Creek Road, после вдясно по Henry Road (свива към N. Pine Creek Road), след това вдясно по Indian Springs Road, после вдясно по Hwy 7, завършваща на US 97 WA 20.

WGM

Зона VIII

P2

29.1.2015 г.

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.4

Щат Вашингтон:

Okanogan County (2):

a.

Север. Започва се от пресечната точка на US Hwy 97 с канадската граница, продължава се на изток по канадската граница, после вдясно до 9 Mile Road (County Hwy 4777).

б.

Изток. От 9 Mile Road, завива се вдясно до Old Hwy 4777, която завива на юг към Molson Road. Завива се вдясно по Chesaw Road, после вляво до Forest Service 3525, след това вляво по Forest Development Road 350, която свива по Forest Development Road 3625. Оттам се тръгва на запад към Forest Service 3525, после вдясно по Rone Road, после вдясно по Box Spring Road, после вляво по Mosquito Creek Road, после вдясно по Swanson Mill Road.

в.

Юг. От Swanson Mill Road се завива вляво по O'Neil road, после се върви на юг към 97N. Завива се вдясно по Ellis Forde Bridge Road, после се завива вляво по Janis Oroville (SR 7), след това вдясно по Loomis Oroville Road, после вдясно по Wannacut Lake Road, после вляво по Ellemeham Mountain Road, след това вляво по Earth Dam Road, после вляво по неназован път, после вдясно по неназован път, след това вдясно по друг неназован път, след това вляво по неназован път и след това вляво по друг неназован път.

г.

Запад: От неназования път се завива вдясно по Loomis Oroville Road, после вляво по Smilkameen Road към канадската граница.

WGM

Зона VIII

P2

3.2.2015 г.

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.5

Щат Орегон:

Douglas County

WGM

Зона VIII

P2

19.12.2014 г.

23.3.2015 г.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.6

Щат Орегон:

Deschutes County

WG

Зона VIII

P2

14.2.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.7

Щат Орегон:

Malheur County

WGM

Зона VIII

P2

20.1.2015 г.

11.5.2015 г.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

Щат Айдахо:

 

Canyon County

 

Payette County

WGM

Зона VIII

P2

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

US-2.8.

Щат Калифорния:

Stanislaus County/Tuolumne County:

Зона с радиус от 10 km, като се започне от точка N на границата на кръговата зона за контрол и се продължи в посоката на движение на часовниковата стрелка.

a.

Север — 2,5 мили източно от пресечката между State Hwy. 108 и Williams Road.

б.

Североизток — 1,4 мили югоизточно от пресечката между Rock River Dr. и Tulloch Road.

в.

Изток — 2,0 мили северозападно от пресечката между Milpitas Road и Las Cruces Road.

г.

Югоизток — 1,58 мили източно от северния край на Rushing Road.

д.

Юг — 0,70 мили южно от пресечката между State Highway 132 и Crabtree Road.

е.

Югозапад — 0,8 мили югоизточно от пресечката между Hazel Dean Road и Loneoak Road.

ж.

Запад — 2,5 мили югозападно от пресечката между Warnerville Road и Tim Bell Road.

з.

Северозапад — 1,0 мили югоизточно от пресечката между CA-120 и Tim Bell Road.

WGM

Зона VIII

P2

23.1.2015 г.

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.9

Щат Калифорния:

Kings County:

Зона с радиус от 10 km, като се започне от точка N на границата на кръговата зона за контрол и се продължи в посоката на движение на часовниковата стрелка.

a.

Север — 0,58 мили северно от Kansas Avenue

NE — 0,83 мили източно от CA-43.

б.

Изток — 0,04 мили източно от 5th Avenue

в.

Югоизток — 0,1 мили източно от пресечката между Paris Avenue и 7th Avenue

г.

Юг — 1,23 мили северно от Redding Avenue

д.

Югозапад — 0,6 мили западно от пресечката между Paris Avenue и 15th Avenue

е.

Запад — 1,21 мили източно от 19th Avenue

ж.

Северозапад — 0,3 мили северно от пресечката на Laurel Avenue и 16th Avenue

WGM

Зона VIII

P2

12.2.2015 г.

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.10

Щат Минесота

WGM

Зона VIII

P2

5.3.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.11

Щат Мисури:

 

Jasper County

 

Barton County

WGM

Зона VIII

P2

8.3.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.12

Щат Мисури:

 

Moniteau County

 

Morgan County

WGM

Зона VIII

P2

9.3.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.13

Щат Арканзас:

 

Boone County

 

Marion County

WGM

Зона VIII

P2

11.3.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.14

Щат Kansas:

 

Leavenworth County

 

Wyandotte County

WGM

Зона VIII

P2

13.3.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.15

Щат Kansas:

 

Cherokee County

 

Crawford County

WGM

 

P2

9.3.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.16

Щат Монтана:

 

Judith Basin County

 

Fergus County

WGM

Зона VIII

P2

2.4.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.17

Щат Северна Дакота:

Dickey County

WGM

Зона VIII

P2

11.4.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.18

Щат Южна Дакота

WGM

Зона VIII

P2

1.4.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

US-2.19

Щат Уисконсин

WGM

Зона VIII

P2

11.4.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 

US-2.20

Щат Айова

WGM

Зона VIII

P2

14.4.2015 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

 


(1)  Стоки, включително тези, транспортирани в открито море, произведени преди тази дата, могат да бъдат внасяни в Съюза за период от 90 дни след тази дата.

(2)  Само стоки, произведени след тази дата, могат да бъдат внасяни в Съюза.“


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/797 НА КОМИСИЯТА

от 21 май 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

69,6

MA

98,6

MK

102,7

ZZ

90,3

0707 00 05

AL

41,5

MK

47,0

TR

111,1

ZZ

66,5

0709 93 10

TR

120,5

ZZ

120,5

0805 10 20

EG

58,7

IL

70,8

MA

60,9

ZZ

63,5

0805 50 10

BO

147,7

BR

107,1

MA

111,5

TR

101,5

ZZ

117,0

0808 10 80

AR

90,7

BR

102,9

CL

119,8

NZ

157,8

US

119,0

UY

68,9

ZA

117,0

ZZ

110,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/19


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/798 НА СЪВЕТА

от 11 май 2015 година

за упълномощаване на Европейската комисия да преговаря, от името на Европейския съюз, за изменения на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 и член 218, параграфи 3 и 4 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че Комисията следва да бъде упълномощена да преговаря, от името на Съюза, за изменения на Виенската конвенция за защита на озоновия слой (1) и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото Комисията се упълномощава да преговаря от името на Съюза по въпроси, които попадат в областите на компетентност на Съюза и по отношение на които Съюзът е приел правила, за изменения на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, на конференцията на страните по посочената конвенция и на срещите на страните по посочения протокол през 2015 г. и 2016 г.

Член 2

1.   Преговорите се водят от Комисията в консултации със специалния комитет, определен от Съвета, и в съответствие с указанията за водене на преговори на Съвета, съдържащи се в допълнението към настоящото решение.

2.   Съветът може да преразгледа посочените указания за водене на преговори по всяко време. За тази цел Комисията докладва на Съвета за резултатите от преговорите след всяка преговорна сесия и, когато е уместно, за всеки проблем, който би могъл да възникне по време на преговорите.

Член 3

Доколкото предметът на измененията по член 1 попада в област на споделена компетентност на Съюза и на държавите членки, Комисията и държавите членки следва тясно да си сътрудничат по време на процеса на преговори, с оглед да осигурят единство в международното представяне на Съюза и неговите държави членки.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Европейската комисия.

Съставено в Брюксел на 11 май 2015 година.

За Съвета

Председател

J. DŪKLAVS


(1)  ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 297, 31.10.1988 г., стр. 21.


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/20


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/799 НА СЪВЕТА

от 18 май 2015 година

за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 46, член 53, параграф 1 и член 62 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и параграф 8, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби („Конвенцията“) на Международната морска организация (ММО) беше приета на 7 юли 1995 г. на Международната конференция, свикана от ММО в Лондон.

(2)

Конвенцията влезе в сила на 29 септември 2012 г.

(3)

Конвенцията има съществено значение за сектора на риболова на международно равнище, тъй като способства за по-голямата безопасност на живота и имуществото по море, като по този начин допринася и за опазването на морската среда. Поради това е желателно нейните разпоредби да бъдат приложени възможно най-скоро.

(4)

Тъй като риболовът в открито море е една от най-опасните професии, подходящото обучение и квалификации са фактор от първостепенно значение за ограничаване на злополуките. Качването на борда на риболовните кораби на държавите членки следва при всички случаи да се извършва, без да се засяга морската безопасност.

(5)

В рамките на споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство („споразуменията“) с трети държави е важно персоналът на борда на риболовните кораби, плаващи под знамето на държава — членка на ЕС, да притежава подходящите професионални квалификации, доказани със свидетелства, признати от държавата на знамето, което да направи възможно наемането на работа съгласно определените в споразуменията условия. Държавите членки следва да положат всички възможни усилия да избегнат несъответствие между международното право и правото на Съюза, в т.ч. всички възможни отрицателни последици върху сключването и изпълнението на споразуменията, когато прилагат Конвенцията. Освен това съответните трети страни следва да бъдат насърчени да станат страни по Конвенцията.

(6)

Европейският парламент, Съветът и Комисията насърчават безопасността по море и безопасността на работното място, както и повишаването на професионалната квалификация на персонала на борда на риболовните кораби. Съюзът оказва финансова подкрепа за обучението в сектора на риболова, по-конкретно по линия на Европейския фонд за рибарство и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

(7)

Глава I, правило 7 от приложението към Конвенцията попада в изключителната компетентност на Съюза по отношение на правилата на Съюза за признаване на професионалните квалификации, притежавани от определени категории персонал на риболовни кораби, и засяга разпоредбите на Договора и вторичното законодателство на Съюза, по-специално Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), доколкото са засегнати граждани на Съюза, които притежават съответните свидетелства, издадени от държава членка или от трета държава.

(8)

Съюзът не може да се присъедини към Конвенцията, тъй като страни по нея могат да бъдат само държави.

(9)

Някои държави членки все още не са станали страни по Конвенцията, докато други вече са се присъединили. Държавите членки, които имат риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, пристанища, приемащи морски риболовни кораби, които попадат в обхвата на Конвенцията, или институции за обучение на персонала на риболовните кораби и които все още не са станали страна по Конвенцията, се приканват да го направят.

(10)

Докато всички държави членки, които имат риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, пристанища, приемащи морски риболовни кораби, които попадат в обхвата на Конвенцията, или институции за обучение на персонала на риболовните кораби, не станат страна по Конвенцията, всяка държава членка, която е страна по Конвенцията, следва да прилага механизмите за гъвкавост, предвидени в Конвенцията, за да гарантира правна съвместимост с правото на Съюза, по-специално разпоредбите на глава I, правило 10 от приложението към Конвенцията относно еквивалентите, за да се хармонизира прилагането на Конвенцията с Директива 2005/36/ЕО.

(11)

Като зачита професионалните квалификации в съответствие с Директива 2005/36/ЕО на работници мигранти от държави членки, които не са страни по Конвенцията, всяка държава членка, която е страна по Конвенцията, следва да гарантира, че професионалните квалификации на засегнатите работници са били оценени и счетени за съответстващи на минималните стандарти, посочени в Конвенцията.

(12)

Съгласно член 2, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз Съветът следва да оправомощи държавите членки да станат страни по Конвенцията, в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите членки се оправомощават да станат страни по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация, приета на 7 юли 1995 г., за тези части, които попадат в компетентността на Съюза.

Когато докладват на генералния секретар на ММО съгласно член 4 от Конвенцията, държавите членки, когато е уместно, като се позовават на глава I, правило 10 от приложението към Конвенцията, предоставят информация относно съответните национални разпоредби по отношение на признаването на свидетелствата за правоспособност на персонала на борда на риболовните кораби, обхванати от Конвенцията, като вземат предвид задълженията, установени в съответното право на Съюза относно признаването на квалификациите.

Член 2

Държавите членки, които имат риболовни кораби, плаващи под тяхно знаме, пристанища, приемащи морски риболовни кораби, които попадат в обхвата на Конвенцията, или институции за обучение на персонала на риболовните кораби, и които все още не са станали страна по Конвенцията, полагат усилия за предприемането на необходимите стъпки за депозиране на своя инструмент за присъединяване към Конвенцията при генералния секретар на ММО в разумен срок и, при възможност, до 23 май 2017 г. Комисията представя на Съвета доклад за прегледа на напредъка на процеса на присъединяване до 23 май 2018 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2015 година.

За Съвета

Председател

M. SEILE


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/22


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/800 НА СЪВЕТА

от 21 май 2015 година

за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/233/ОВППС (1), с което се създава мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya). Действието на Решение 2013/233/ОВППС изтича на 21 май 2015 г.

(2)

На 20 май 2014 г. Съветът прие Решение 2014/294/ОВППС (2) за изменение на Решение 2013/233/ОВППС и за предоставяне на референтна сума за периода до 21 май 2015 г.

(3)

Вследствие на сигурността и политическата ситуация в Либия персоналът на EUBAM Libya беше преместен и намален по численост в края на 2014 година с ограничен капацитет, като последва друго намаление през 2015 г. Вследствие на стратегическия преглед на EUBAM Libya Комитетът по политика и сигурност (КПС) реши, че статусът на изчакване на мисията следва да се запази и че срокът на действие на мисията следва да се удължи с още шест месеца до 21 ноември 2015 г.

(4)

Решение 2013/233/ОВППС следва поради това да бъде съответно изменено.

(5)

EUBAM Libya ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2013/233/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 4 параграф 4 се заличава.

2)

Член 6 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„1а.   Ръководителят на мисията представлява EUBAM Libya в областите, за които носи отговорност. Ръководителят на мисията може да делегира на членове на личния състав на EUBAM Libya управленски задачи, свързани с личния състав и с финансови въпроси, които се осъществяват изцяло под негова отговорност.“

;

б)

параграфи 4 и 8 се заличават.

3)

В член 7 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Условията за работа и правата и задълженията на международния и местния личен състав се установяват в договорите, които се сключват между EUBAM Libya и съответните членове на личния състав.“

(4)

Вмъква се следният член:

„Член 12а

Правни разпоредби

EUBAM Libya има право да закупува услуги и оборудване, да сключва договори и административни договорености, да наема персонал, да разполага с банкови сметки, да придобива активи, да се разпорежда с тях и да погасява своите пасиви, както и да бъде страна в съдебно производство, в зависимост от необходимото за изпълнението на настоящото решение.“

5)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Финансови разпоредби

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUBAM Libya разходи за периода от 22 май 2013 г. до 21 май 2014 г., е в размер на 30 300 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUBAM Libya разходи за периода от 22 май 2014 г. до 21 ноември 2015 г., е в размер на 26 200 000 EUR.

2.   Всички разходи се управляват в съответствие с правилата и процедурите, приложими за общия бюджет на Европейския съюз. Участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за обществена поръчка от страна на EUBAM Libya е отворено без ограничения. Освен това не се прилагат правила за произход на стоките, закупени от EUBAM Libya. При условие че получи одобрението на Комисията, мисията може да сключва технически договорености с държавите членки, с приемащата държава, с участващите трети държави и с други международни участници за предоставяне на оборудване, услуги и помещения на EUBAM Libya.

3.   EUBAM Libya отговаря за изпълнението на бюджета на мисията. За тази цел EUBAM Libya подписва споразумение с Комисията.

4.   Без да се засягат разпоредбите относно статута на EUBAM Libya и нейния персонал, EUBAM Libya носи отговорност при евентуални претенции и задължения, произтичащи от изпълнението на мандата, считано от 22 май 2015 г., с изключение на претенциите, свързани с тежко провинение на ръководителя на мисията, за които отговорност носи ръководителят на мисията.

5.   Изпълнението на финансовите договорености не засяга командната верига, предвидена в членове 4, 5 и 6, нито оперативните изисквания на EUBAM Libya, включително съвместимостта на оборудването и оперативната съвместимост на екипите ѝ.

6.   Разходите са допустими от датата на подписване на споразумението, посочено в параграф 3.“

6)

Вмъква се следният член:

„Член 13а

Проектна група

1.   EUBAM Libya разполага с проектна група, която набелязва и осъществява проекти, съответстващи на целите на мисията, и дава своя принос за изпълнението на мандата на мисията. При необходимост EUBAM Libya подпомага и предоставя консултации по проектите, осъществявани от държави членки и трети държави под тяхна отговорност в сфери, свързани с мисията и в подкрепа на нейните цели.

2.   При условията на параграф 3 EUBAM Libya се оправомощава да търси финансови вноски от държавите членки или от трети държави за осъществяване на набелязани проекти, които допълват по последователен начин останалите действия на EUBAM Libya, ако проектите са:

предвидени във финансовия разчет, свързан с настоящото решение, или

интегрирани в хода на мандата посредством изменение на финансовия разчет по искане на ръководителя на мисията.

EUBAM Libya сключва с тези държави договореност, която включва по-конкретно специфичните процедури за разглеждане на жалби от трети страни във връзка с вреди, причинени в резултат на действие или бездействие от страна на EUBAM Libya при използването на финансовите средства, предоставени от тези държави. В никакъв случай участващите държави не могат да търсят отговорност от Съюза или от върховния представител за действие или бездействие на EUBAM Libya при използването на финансовите средства на тези държави.

3.   Финансовите вноски от трети държави в проектната група подлежат на приемане от страна на КПС.“

7)

В член 16 втората алинея се заменя със следното:

„Прилага се до 21 ноември 2015 г.“

.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 22 май 2015 г.

Съставено в Брюксел на 21 май 2015 година.

За Съвета

Председател

E. RINKĒVIČS


(1)  Решение 2013/233/ОВППС на Съвета от 22 май 2013 г. относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (ОВ L 138, 24.5.2013 г., стр. 15).

(2)  Решение 2014/294/ОВППС на Съвета от 20 май 2014 г. за изменение на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 24).


22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/25


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/801 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2015 година

относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на търговията на дребно съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

(нотифицирано под номер С(2015) 3234)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и на решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 46, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 Комисията е задължена да разработи референтни документи по сектори, като се консултира с държавите членки и други заинтересовани страни. Тези референтни документи по сектори трябва да включват най-добрата практика за управление по околна среда, показатели за екологични резултати за специфични сектори и, където е уместно, еталони за отлични постижения и рейтингови системи, определящи равнището на постигнатите екологични резултати.

(2)

Съобщението на Комисията „Съставяне на работния план за изготвяне на примерен списък на сектори за приемането на референтни секторни и междусекторни документи по силата на Регламент (ЕО) № 1221/2009 от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (2)“ съдържа работен план и примерен списък на приоритетните сектори за приемането на секторни и междусекторни референтни документи, който включва и търговията на едро и на дребно.

(3)

Секторни референтни документи за специфични сектори, които включват най-добрите практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати, и където е уместно, еталони за отлични постижения и рейтингови системи, определящи равнището на постигнатите екологични резултати, са необходими, за да могат организациите да се съсредоточат по-добре върху най-важните екологични аспекти в даден сектор.

(4)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на създадения съгласно член 49 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Секторният референтен документ за най-добрите практики за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на търговията на дребно е изложен в приложението.

Член 2

Регистрираните по EMAS организации в търговията на дребно са задължени да покажат в екологичната декларация как описаните най-добри практики за управление по околна среда и еталони за отлични постижения от секторния референтен документ бяха използвани, за да се набележат мерки и действия, и евентуално за да се определят приоритети за подобряване на техните екологични резултати.

Член 3

Регистрираните по EMAS организации не са задължени да покрият определените в секторния референтен документ еталони за отлични постижения, тъй като доброволният характер на EMAS оставя на организациите сами да оценят осъществимостта на еталоните с оглед на разходите и ползите.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2015 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 358, 8.12.2011 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият документ е първият секторен референтен документ (СРД) съгласно член 46 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS). С оглед на улесняване на разбирането на СРД настоящото въведение очертава неговия правен контекст и използването му.

СРД се основава на подробен научен и политически доклад (1), разработен от Институт за перспективни технологични изследвания (IPTS), един от седемте институти на Съвместния изследователски център (JRC).

Правен контекст

Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) бе въведена през 1993 г. с Регламент (ЕИО) № 1836/93 на Съвета (2) и е предназначена за доброволно участие на организации в нея. Впоследствие EMAS е претърпяла две основни реформи:

Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3);

Регламент (ЕО) № 1221/2009.

Важен нов елемент от последния преглед, който влезе в сила на 11 януари 2010 г., е разработването на секторни референтни документи (СРД), които отразяват най-добрата практика за управление по околна среда за конкретни сектори, въведени с член 46 от Регламент (ЕО) № 1221/2009. Те включват най-добри практики за управление по околна среда (BEMP), показатели за екологични резултати за специфични сектори и, където е уместно — еталони за отлични постижения и рейтингови системи, определящи равнището на постигнатите резултати.

Как да се разбира и използва настоящият документ

Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) е схема за доброволно участие на организации, които поемат ангажимент за непрекъснато подобряване на околната среда. В тази рамка настоящият секторен референтен документ (СРД) предоставя специфични за сектора насоки за търговията на дребно и посочва редица възможности за подобрение и най-добри практики. Със СРД се цели подпомагане и подкрепа за всички организации, които възнамеряват да подобрят екологичните си резултати, като в него се предоставят идеи и примери, както и практически и технически указания.

СРД е предназначен на първо място за организации, които вече са регистрирани по EMAS, на второ място за организации, в които се обмисля регистриране по EMAS в бъдеще, и на трето място и за тези, които са въвели друга система за управление по околна среда или нямат официална такава, а желаят да научат повече за най-добрите практики за управление по околна среда, за да подобрят екологичните си показатели. Следователно целта на настоящия документ е да подкрепя всички организации и участници в сектора на търговията на дребно да се съсредоточат върху съответните преки и косвени екологични аспекти и да намерят информация за най-добри практики, както и подходящи специфични за сектора показатели за екологични резултати, с които да се измерват екологичните им показатели, и еталони за отлични постижения.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 от регистрираните по EMAS организации се изисква да изготвят екологична декларация (член 4, параграф 1, буква г). При оценката на екологичните резултати се взема предвид съответният СРД. Решение № 2013/131/ЕС на Комисията (4) за създаване на ръководство за потребителя, посочващо необходимите стъпки за участие в EMAS („ръководство за потребителя на EMAS“) също така се позовава на правния характер на секторните референтни документи на EMAS. Както в ръководството за потребителя на EMAS, така и в настоящото решение се посочва, че регистрираните по EMAS организации са задължени да изяснят в екологичната декларация по какъв начин е бил взет предвид СРД, ако има такъв; т.е. по какъв начин е бил използван СРД, за да се набележат мерки и действия, и евентуално за да се определят приоритети за (по-нататъшно) подобряване на екологичните резултати. Освен това в настоящото решение е посочено, че покриването на определените еталони за отлични постижения не е задължително, тъй като доброволният характер на EMAS оставя на организациите сами да оценят осъществимостта на еталоните с оглед на разходите и ползите.

Информацията в този документ се основава на преките данни, предоставени от самите заинтересовани страни, които впоследствие са били анализирани от Съвместния изследователски център на Европейската комисия. Техническа работна група, състояща се от експерти и заинтересовани страни от сектора, е допринесла с експертната си оценка заедно със Съвместния изследователски център на Европейската комисия и в крайна сметка бяха договорени и одобрени описаните еталони. Това означава, че предоставената информация относно подходящите специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталоните за отлични постижения в настоящия документ отговарят на равнището на екологичните резултати, което може да се постигне от най-добрите организации на сектора. Що се отнася до екологичната декларация, в член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009 има препратка към ПРИЛОЖЕНИЕ IV към същия регламент, където се посочва, че в екологичната декларация следва да се докладва и за основните показатели и други относими съществуващи показатели за екологични резултати. Така наречените „други съответни съществуващи показатели за екологични резултати“ (ПРИЛОЖЕНИЕ IV, раздел В, точка 3) са свързани с по-специфичните аспекти, определени в екологичната декларация, и се докладват в допълнение към основните показатели. И за тази цел се вземат предвид СРД (ПРИЛОЖЕНИЕ IV, раздел В, точка 3). Когато е оправдано по технически причини, дадена организация може да стигне до заключението, че един или повече от основните показатели на EMAS и един или повече от специфичните за сектора показатели, представени в СРД, не са от значение за нея, и може да не докладва за тях. Например за търговец на дребно на нехранителни стоки не е необходимо да докладва за показателите за енергийната ефективност на търговско хладилно оборудване за хранителни продукти, тъй като това не е от значение за него. При избора на съответните показатели следва да се има предвид, че някои показатели са тясно свързани с прилагането на определени най-добри практики.. Поради това тяхната приложимост е ограничена до организации, които прилагат такива най-добри практики за управление на околната среда. Когато обаче дадена най-добра практика за управление на околната среда е подходяща за дадена организация, дори ако тя не я прилага, е препоръчително организацията да докладва за свързаните с нея показатели, най-малко за да установи базова линия за сравнение.

Представени са тези показатели, които най-често се използват от образцови организации в рамките на сектора. Организациите могат да проверят кои от избраните показатели за екологични резултати (или подходящи алтернативи) са най-подходящи за всеки отделен случай.

Проверяващите по околна среда по EMAS проверяват дали и как организацията е взела предвид СРД при изготвянето на своята екологична декларация (член 18, параграф 5, буква г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009). Това означава, че когато акредитираните проверяващи по околната среда извършват своите дейности, те се нуждаят от доказателства от организацията за това по какъв начин СРД е бил взет предвид. Те не проверяват съответствието с описаните еталони за отлични постижения, а доказателствата за това как СРД е бил използван като насока за определяне на правилни доброволни мерки, които организацията може да прилага с цел подобряване на екологичните си резултати.

Регистрацията по EMAS е непрестанен процес. Това означава, че всеки път, когато дадена организация планира да подобри екологичните си резултати (и ги преглежда), тя се консултира със СРД по конкретни теми, за да почерпи идеи за това, кой е следващият проблем за разрешаване в един поетапен подход.

Структура на секторния референтен документ

Настоящият документ се състои от 4 глави. Глава 1 въвежда в правния контекст на EMAS и описва начина на използване на настоящия документ, а в глава 2 се определя обхватът на СРД. В глава 3 накратко се описват различните най-добри практики за управление по околна среда (BEMP) и се предоставя информация за тяхната приложимост, предимно с оглед на нови и съществуващи инсталации и/или нови и съществуващи магазини, както и на МСП. Освен това за всяка BEMP се посочват подходящите показатели за екологични резултати и свързаните с тях еталони за отлични постижения. За всяка от различните очертани мерки и техники е посочен повече от един показател за екологични резултати, за да се отрази фактът, че на практика се използват различни показатели.

И накрая, глава 4 представя подробна таблица с най-важните показатели за екологични резултати, свързани с тях обяснения и еталони за отлични постижения.

2.   ОБХВАТ

Този СРД е предназначен за управлението по околна среда от организациите в сектора на търговията на дребно. В рамките на статистическата класификация на икономическите дейности (NACE Rev. 2), установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5), секторът е характеризиран с код 47 по NACE: „търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Продажбата на услуги, например ресторанти, фризьорски салони и туристически агенти, не са включени.

Той обхваща цялата верига за създаване на стойност за продуктите, продавани в магазини за търговия на дребно, както е описана в следната входно-изходна схема.

Image

Основните екологични аспекти, които трябва да бъдат управлявани от организациите, принадлежащи към сектора на търговията на дребно, са посочени в таблица 2.1.

За всяка категория таблицата показва аспектите, обхванати в настоящия СРД. Тези екологични аспекти бяха избрани като най-важни за търговците на дребно. Въпреки това екологичните аспекти, които трябва да бъдат управлявани от конкретни търговци, следва да се оценяват за всеки отделен случай. Екологични аспекти, като например отпадъчните води, опасните отпадъци, биологичното разнообразие или специални материали за други области, различни от изброените, също може да бъдат от значение.

Таблица 2.1.

Основни екологични аспекти, обхванати в настоящия документ

Категория

Вид (6)

Аспекти, обхванати в настоящия документ

Енергийни характеристики

Пряк

Сгради, системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), хладилно оборудване, осветление, уреди, възобновяема енергия, контрол на енергопотреблението

Емисии във въздуха

Пряк

Хладилни агенти

Верига на доставки

Непряк

Бизнес стратегии, определяне на приоритети на продуктите, механизми за усъвършенстване, направляване на избора на потребителите, екологични критерии, информация и разпространение, екологично етикетиране (включително продукти със собствена марка (7)

Транспорт и логистика

Пряк/непряк

Мониторинг, обществени поръчки, вземане на решения, видове транспорт, дистрибуторска мрежа, планиране, дизайн на опаковките

Отпадъци

Пряк

Разхищаване на храни, опаковане, системи за връщане

Материали и ресурси

Пряк

Потребление на хартия

Води

Пряк

Събиране и пречистване на дъждовна вода

Въздействие върху потребителите

Непряк

Екологични аспекти, свързани с потреблението, например пластмасови пликове

Следователно представените „най-добри практики за управление по околна среда (BEMP)“ се разделят на следните групи:

BEMP за подобряване на енергийните характеристики, включително управление на хладилни агенти

BEMP за подобряване на екологичната устойчивост на веригите на доставки на дребно

BEMP за подобряване на транспортните и логистичните операции

BEMP във връзка с отпадъците

други BEMP (намалено потребление и използване на по-екологична хартия за рекламните публикации, събиране и повторна употреба на дъждовна вода и въздействие върху поведението на потребителя спрямо околната среда).

BEMP обхващат най-важните екологични аспекти на сектора.

3.   НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА, СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕКТОРА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕТАЛОНИ ЗА ОТЛИЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА СЕКТОРА НА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО

3.1.   Енергийни характеристики, включително управление на хладилните агенти

3.1.1.   Проектиране и модернизиране на сградната обвивка с оглед на оптимални енергийни характеристики

Тази BEMP се състои в подобряване на обвивката на съществуващите сгради на търговците на дребно с цел намаляване на енергийните загуби до приемливо и осъществимо равнище чрез прилагане на различни технологии, като например показаните в таблица 3.1. Освен това тази BEMP служи за оптимизиране на проекта на сградната обвивка, за да отговаря на по-строги стандарти, надхвърлящи съществуващите правила, особено за нови сгради.

Таблица 3.1.

Елементи на сградната обвивка и свързани с тях технологии

Елемент на обвивката

Технология

Стена/фасада/покрив/под — тавани на мазета

Замяна на изолационните материали

Технологии за увеличаване на дебелината на изолацията

Прозорци/стъкла

Замяна с по-ефикасни стъкла

Замяна с по-ефикасни крила и рамки

Засенчване

Използване на външни и вътрешни сенници

Въздухонепропускливост

Подобряване на врати

Бързо действащи врати

Уплътняване

Въвеждане на буферни участъци

Обща обвивка

Изложение

Поддръжка

Приложимост

Технически това е възможно за всички нови и съществуващи сгради или обособени части от сгради. Наемателите могат да въведат механизми за оказване на влияние върху собствениците и следва да съзнават значението на сградната обвивка за екологичните резултати на сградите. Модернизирането на сградната обвивка изисква значителни инвестиции. По принцип тази BEMP води до икономии на разходи, но с дълги срокове на възвръщаемост, поради това е препоръчително да бъде прилагана заедно с други основни ремонти на магазина (например по отношение на структурата на магазина, осветлението, безопасността, структурни промени, разширения и т.н.), за да се намалят нейните разходи.

Приложимостта на тази BEMP за малки предприятия  (8) обикновено е доста ограничена, тъй като са необходими големи инвестиции и често те нямат влияние върху сградните характеристики.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i1)

Специфично потребление на енергия на магазина на m2 (търговска площ) годишно.

(i2)

Специфично потребление на енергия на магазина на m2 (търговска площ) годишно на база първична енергия.

(b1)

Специфичното потребление на енергия на m2 търговска площ за отопление, охлаждане и климатизиране е по-малко или равно на 0 kWh/m2 годишно, ако може да се използва отпадната топлина от хладилното оборудване. В другите случаи — по-малко или равно на 40 kWh/m2 годишно за нови сгради и 55 kWh/m2 годишно за съществуващи сгради (9).

3.1.2.   Предпоставки за проектиране на съществуващи и нови системи за отопление, вентилация и климатизация

Тази BEMP се състои в модернизиране на съществуващи системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) с цел да се намали потреблението на енергия и се подобри качеството на въздуха в затворени помещения. Тя се състои също така в оптималното проектиране на системи за ОВК в нови сгради чрез използване на новаторски системи за намаляване на потреблението на първична енергия и повишаване на ефективността.

Прилагането на най-добрите практики за проектиране следва да позволи най-доброто интегриране на тези системи в сградната обвивка, като се избягват прекомерни мащаби и се използва изложението на сградата за свеждане до минимум на общото потребление на енергия. По-специално за нови магазини може да е от значение следното: използване на стъкло, отпадна топлина от хладилното оборудване, възобновяема енергия, термопомпи и други новаторски системи. Мониторингът на качеството на въздуха в затворени помещения и системите за енергийно управление се смятат за най-добри практики по отношение на поддръжка на системи за ОВК.

Приложимост

Тази BEMP е напълно приложима за нови сгради. Във всички съществуващи сгради системата за ОВК може да бъде модернизирана с цел намаляване на потреблението на енергия, макар и сградните характеристики да се отразят върху въздействието на модернизирането на системата за ОВК. Влиянието на климата е от голямо значение при избора на технологиите, които да се въвеждат. Инсталирането на нови системи за ОВК в съществуваща сграда, например съоръжения за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, системи за оползотворяване на топлинната енергия и интегрирани проектантски концепции, като например стандарта за „пасивна сграда“, може да се осъществява частично с приемливи икономически резултати. Структурата за магазина оказва силно влияние върху характеристиките на системите за ОВК, особено спецификациите на проекта, свързани с процеса на охлаждане, при който може да бъде оползотворено огромно количество отпадна топлина.

В случай на малки предприятия влиянието върху проекта за ОВК може да бъде незначително, въпреки че те следва да участват във въвеждането и препоръчването на описаната BEMP.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i1)

Специфично потребление на енергия на магазина на m2 (търговска площ) годишно.

(i2)

Специфично потребление на енергия на магазина на m2 (търговска площ) годишно на база първична енергия.

(b1)

Специфичното потребление на енергия на m2 търговска площ за отопление, охлаждане и климатизиране е по-малко или равно на 0 kWh/m2 годишно, ако може да се използва отпадната топлина от хладилното оборудване. В другите случаи — по-малко или равно на 40 kWh/m2 годишно за нови сгради и 55 kWh/m2 годишно за съществуващи сгради.

3.1.3.   Използване на интегрирани проектантски концепции за сгради

Тази BEMP се състои в използването на интегрирани проектантски концепции за цялата сграда или части от нея с цел да се намали енергопотреблението на магазина. Интегрираните концепции свеждат до минимум потреблението на енергия и свързаните с него разходи на дадена сграда, като същевременно се постигат комфортни температурни условия за обитателите. Няколко примерни изисквания са изложени в таблица 3.2.

Таблица 3.2.

Примерни изисквания за интегрирани проектантски концепции

Изисквания

Примерни мерки за спазването им

Енергопотреблението на сградата за отопление и охлаждане на помещенията трябва да е под 15 kWh/m2 годишно.

Специфичният топлинен товар не трябва да надвишава 10 W/m2.

Сградата не трябва да пропуска повече въздух от 0,6 пъти обема си на час.

Общото първично енергопотребление не трябва да надвишава 120 kWh/m2 годишно.

Подобряване на изолацията. Препоръчителните коефициенти на топлопреминаване (U) под 0,15 W/m2K

Проектиране без топлинни мостове

Коефициенти на топлопреминаване (U) за прозорците под 0,85 W/m2K

Уплътнение. Механична вентилация с оползотворяване на топлинната енергия от изходящия въздух

Инсталиране на слънчеви топлинни системи или термопомпи (крайното потребление на енергия изключва приноса на използваните на място слънчева енергия и енергия от околната среда за производство на топлинна енергия)

Приложимост

Интегрираните концепции обикновено се прилагат по време на проектирането на нови сгради. Такава концепция е частично подходяща за съществуващи сгради, тъй като някои елементи могат да бъдат включени без високи инвестиционни разходи. Решението за прилагане на такава концепция може да бъде повлияно и от климатичните условия. Стандартът за „пасивна сграда“ например бе разработен най-вече от германски и шведски изследователи, но той може да бъде прилаган в по-топъл климат. Инвестицията за сграда, проектирана съгласно посочените като пример интегрирани подходи, представлява най-много 10–15 % допълнителни разходи в сравнение с конвенционалното строителство. От анализа на разходите през жизнения цикъл става ясно, че при „пасивните сгради“ те са най-ниски, тъй като необходимата система за отопление е сравнително проста и инсталираната отоплителна мощност е ограничена.

В случай на малки предприятия използването на интегрирани проектантски концепции с цел свеждане до минимум на потреблението на енергия на нови сгради може да се разглежда като рентабилна дейност по доставка без специално ограничение, освен допълнителната първоначална инвестиция.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i1)

Специфично потребление на енергия за магазина на m2 (търговска площ) годишно.

(i2)

Специфично потребление на енергия на магазина на m2 (търговска площ) годишно на база първична енергия.

(b1)

Специфичното потребление на енергия на m2 търговска площ за отопление, охлаждане и климатизиране е по-малко или равно на 0 kWh/m2 годишно, ако може да се използва отпадната топлина от хладилното оборудване. В другите случаи — по-малко или равно на 40 kWh/m2 годишно за нови сгради и 55 kWh/m2 годишно за съществуващи сгради.

3.1.4.   Интегриране на охлаждането в системите за ОВК

Тази BEMP се състои в максималното оползотворяване на отпадната топлина от хладилния цикъл. Търговците на хранителни стоки на дребно могат при определени обстоятелства да произвеждат повече топлинна енергия, отколкото използват за отопление на помещенията, и съответното количество да бъде прехвърлено към други части на същата сграда или други сгради.

Приложимост

Тези мерки следва да се вземат предвид за нови или съществуващи сгради на търговци на хранителни стоки на дребно, като функционирането на тези системи ще води до различни резултати в зависимост от различни фактори:

—   Размер и начин на използване на сградата: магазините на големите търговци на дребно обикновено не са единствените в своите сгради. Поради това „съседите“ (например малки магазини в търговски център) са потенциални потребители на излишната топлина. Като общо правило магазин за хранителни стоки с типичен охладителен товар и оптимизирана сградна обвивка генерира достатъчно енергия за отопляване на площ, голяма два пъти колкото собствената му повърхност.

—   Проектиране и поддръжка на системи за ОВК: всички елементи на системата за ОВК следва да са правилно проектирани и поддържани. Строго препоръчани технологии са оползотворяването на топлинната енергия от изходящия въздух, управлението на вентилацията по преценка с датчик за CO2 и мониторинг на уплътнението и качеството на въздуха в затворени помещения.

—   Охладителен товар: по-малките магазини предлагат повече охладени продукти на квадратен метър търговска площ и ефикасността на охлаждането е по-ниска. Освен това е от значение, че има тенденция към увеличаване на количеството охладени продукти. Размерът на магазина не влияе върху техническата приложимост на интегрирани подходи, но ефективността на разходите за цялата система е по-ниска за малките магазини.

—   Климатични условия: при студени климатични условия охладителният товар е по-нисък, отколкото в по-топлите региони. В същото време потреблението на топлинна енергия в северноевропейските сгради е високо, така че интегрирането зависи от качеството на сградната обвивка. При най-топлите климатични условия, например в средиземноморските страни на Европа, охладителният товар може да бъде много голям и уплътнението на сградата може да спомогне за повишаване на вътрешните топлинни печалби. Поради това е необходимо оптимизирано проектиране на вентилацията. Други препоръчителни технологии са механичното охлаждане през нощта и променливи температури в помещенията (например 21–26 °С).

—   Температура на околната среда: при интегрирането на хладилния цикъл има ограничение по отношение на околната температура (което зависи от конфигурацията на системата), където произвежданата отпадна топлина не е достатъчна, за да се запазва приятна температура вътре в сградите. Може да е необходим допълнителен източник на топлинна енергия, но и това зависи от качеството на сградната обвивка.

—   Собственост върху сградата: много магазини са разположени в жилищна или търговска сграда, която принадлежи на трета страна. Поради това по-доброто интегриране на оползотворяването на топлинната енергия трябва да включва и действителните собственици на сградата.

Тази BEMP е приложима за всички нови и съществуващи системи за охлаждане, които да бъдат монтирани в нови или ремонтирани магазини, като е напълно приложима за малки предприятия (при горепосочените условията). Независимо от това малките дружества могат да се нуждаят от техническа помощ от външни изпълнители.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i1)

Специфично потребление на енергия за магазина на m2 (търговска площ) годишно.

(i3)

Оползотворена топлинна енергия от системата за охлаждане на m2 (търговска площ) годишно.

(b2)

Енергопотреблението за отопление на помещенията е 0 kWh/m2 годишно (няма отоплителна система), ако може да се използва отпадната топлина от хладилното оборудване.

3.1.5.   Мониторинг на енергийните характеристики на магазините

Тази BEMP се състои в наблюдаването на потреблението на енергия за процесите вътре в магазина (поне за процесите с най-голямото енергопотребление, като например отопление, охлаждане и осветление), както и на ниво магазин и/или организация. Освен това тази BEMP служи за показател на потреблението на енергия (за всеки процес) и за прилагане на превантивни и корективни мерки.

Приложимост

Система за мониторинг може да се прилага за концепциите на всички магазини. Ако няма подходяща структура на корпоративното управление, това изисква отпускане на допълнителни ресурси. Тази практика може да изисква допълнителни усилия за съществуващите магазини.

Малки предприятия, които управляват един или няколко магазина, може да изискват добра структура на корпоративното управление и подходи за споделена отговорност, за да създадат и поддържат подходяща система за мониторинг. Прилагането на тази BEMP към съществуващите магазини може да доведе до проблеми с финансовата достъпност.

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i4)

Въведена ли е система за мониторинг? (да/не)

(i5)

Процент подложени на контрол магазини

(i6)

Брой подложени на контрол процеси

(b3)

100 % от магазините и процесите се наблюдават и данните за енергопотреблението се докладват на годишна основа (въз основа на резултата от годишен енергиен одит) (*).

(b4)

Въведени са механизми за сравнителен анализ.

3.1.6.   Ефикасно охлаждане, включително използване на хладилни агенти

Тази BEMP се състои в прилагането на мерки за спестяване на енергия в системата за охлаждане на магазин за хранителни стоки, по-специално покриване на хладилните витрини със стъклени похлупаци, когато потенциалът за енергоспестяване води до съответни ползи за околната среда.

Освен това BEMP се състои в използването на естествени хладилни агенти в магазините за хранителни стоки, тъй като с това ще бъде значително намалено въздействието върху околната среда, и в избягването на течове, като се гарантира, че съоръженията са плътно затворени и добре поддържани.

Приложимост

Тази практика е приложима за търговците на дребно на хранителни стоки със значителен охладителен товар. Покриването на хладилните шкафове може да е с кратък срок на възвръщаемост (по-малко от три години), когато очакваните икономии са равни или по-високи от 20 %. Покриването на витрините може да се отрази и на термичните характеристики на магазина, както и на влажността на вътрешното пространство. Освен това употребяването на естествени хладилни агенти може не само да е от полза за околната среда, но и да намали потреблението на енергия при определени обстоятелства на работата на търговеца на дребно на хранителни продукти.

Приложимостта за малките предприятия може да е ограничена до организациите, които използват търговски системи за охлаждане, независимо дали са включени към вътрешната електрическа мрежа или са с дистанционно управление.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i1)

Специфично потребление на енергия за магазина на m2 (търговска площ) годишно.

(i7)

Специфично (линейно) потребление на енергия на метър хладилни витрини годишно.

(i8)

Процент магазини, които употребяват естествени хладилни агенти.

(i9)

Контрол на течове (% от хладилните агенти).

(b5)

100 % от нискотемпературните хладилни шкафове са покрити.

(b6)

Използване на 100 % от хладилните зони (например в магазините от типа „cash and carry“) или покриване на 100 % от хладилните уреди за средна температура, когато това може да доведе до над 10 % спестяване на енергия.

(b7)

Специфично (линейно) потребление на енергия за охлаждане от 3 000 kWh/m годишно.

(b8)

Принципна употреба на естествени хладилни агенти.

3.1.7.   Ефикасно осветление

Тази BEMP се състои в разработването на стратегии за интелигентно осветление с повишена ефикасност и намалено потребление, в използването на дневната светлина, без това да наруши търговската концепция, и в използването на интелигентни устройства за управление, подходящо разработване на системите и най-ефикасните светлинни устройства, за да се гарантира оптимална осветеност.

Приложимост

Тази технология може да се прилага за концепциите на всички магазини. Тя се отнася и за специалното осветление за маркетингови цели. Следва обаче внимателно да се разгледа влиянието на остъкляването на по-голяма повърхност (с цел по-интензивно използване на дневната светлина) върху термичното равновесие на магазина. Определянето на оптимална стратегия за осветление и използването на най-ефикасните устройства могат да доведат до икономии над 50 % в сравнение със съществуващото потребление.

Интелигентни системи за осветление и ефикасни устройства могат да се използват и от малките предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i1)

Специфично потребление на енергия на магазина на m2 търговска площ годишно.

(i10)

Инсталирана осветителна мощност на m2.

(b9)

Инсталираната осветителна мощност е под 12 W/m2 за супермаркетите и 30 W/m2 за специализирани магазини (10).

3.1.8.   Вторични мерки за подобряване на енергийните характеристики

Тази BEMP се състои в прилагане на мерки за спестяване на енергия в разпределителните центрове, в периодичен одит на енергопотреблението в рамките на системата за управление по околна среда, в обучение на персонала по отношение на енергоспестяването и в съобщаване (както в самата организация, така и извън нея) за усилията на организацията да спестява енергия.

Приложимост

Няма ограничение по отношение на размера, вида или географското местоположение на търговеца на дребно, за да се създаде всеобхватна система за енергийно управление, която обхваща уредите, разпределителните центрове, специфичните видове на енергопотреблението, комуникацията и обучението.

За малките предприятия закупуването на ефикасни уреди, обучението на персонала и комуникацията са приложими и финансово осъществими мерки.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i1)

Специфично потребление на енергия на магазина на m2 търговска площ годишно.

(i10)

Инсталирана осветителна мощност и/или мощност на уредите на m2.

(i11)

Съществува ли система за енергийно управление (11), която да стимулира непрекъснато подобряване? (да/не).

(b10)

100 % от разпределителните центрове, които обслужват изключително конкретния търговец на дребно, са подложени на мониторинг.

3.1.9.   Използване на алтернативни енергийни източници

След намаляване на енергопотреблението тази BEMP се състои в интегрирането на възобновяеми енергийни източници в магазините. Покриването на енергийните нужди с възобновяема енергия има значителни ползи за околната среда. От решаващо значение обаче е първо да се намали енергопотреблението и да се повиши ефикасността, както е обяснено в точки 3.1.1 — 3.1.8, а едва след това да се включват възобновяеми енергийни източници за покриване на оставащите енергийни нужди. Следва да се вземат предвид и използването на термопомпи, както и комбинираните системи за отопление и електроенергия.

Приложимост

По принцип това може да се прилага за всички структури на магазини. По-съществени ограничения има по отношение на наличието на възобновяеми източници, достъпността на инсталации на открито или покривни инсталации, както и стабилността на търсенето на комбинираните системи за отопление и електроенергия.

Екологосъобразните поръчки може да са добро решение за микропредприятията. За малки предприятия използването на енергия от възобновяеми източници или други алтернативни източници е постижимо.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i12)

Специално алтернативно енергопроизводство на място или в близост, на m2 търговска площ за всеки енергиен източник.

(i13)

Процент на възобновяемата енергия, произведена на място или в близост, по отношение на енергопотреблението на магазина (12).

(b11)

Наличието на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (магазини или разпределителни центрове), където местните условия позволяват производството на енергия от възобновяеми източници на място или в близост.

3.2.   Верига на доставки на дребно

Image

3.2.1.   Интегриране на екологичната устойчивост на веригата на доставки в бизнес стратегията и оперативните дейности

Тази BEMP се състои в интегрирането (от страна на висшето ръководство) на екологичната устойчивост на веригата на доставки в бизнес стратегията, както и в координирането (от страна на специализиран ръководен персонал — в най-добрия случай в рамките на специализирано звено) на прилагането на необходимите действия в цялата работа на търговеца на дребно. Действията следва да са съгласувани най-малко между отделни лица или звена, които отговарят за възлагането на поръчки, производството, осигуряването на качеството, транспорта и логистиката и предлагането на пазара. Особено важно е установяването на количествени цели за екологичната устойчивост, които широко се разпространяват и имат висока пропорционална тежест в процеса на вземане на решения в рамките на дружеството, както като показател, така и като движеща сила за подобряването на екологичната устойчивост на веригата на доставки. Последователност от действия, свързани с най-добрите практики за систематичното подобряване на веригата на доставки на продукти, определена по хронологичен ред и екологична ефективност, се предлага във фигура 3.1. BEMP представлява изпълнението на тази последователност от действия (която също така отразява други, по-долу описани BEMP).

Приложимост

Интегрирането на стратегия за екологично устойчива верига на доставки в управленската структура на търговеца на дребно и дейностите му е възможно за всеки търговец на дребно. За големите търговци на дребно тази BEMP е по-сложна и изисква широкообхватно обучение и преструктуриране, за да се създадат екологично устойчиви приоритети на снабдяването. Интегрирането на управлението на екологичната устойчивост на веригата на доставки в организациите за търговия на дребно може да подобри дългосрочните им икономически резултати чрез създаването на силна идентичност на търговска марка с добавена стойност, както и чрез осигуряването на ефикасни и устойчиви доставки на продукти в бъдеще.

В случай на малки предприятия тези действия може да се прилагат относително лесно и да са свързани с промяна в пазарните позиции, за да се наблегне на по-устойчива продуктова гама с добавена стойност.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i14)

Публично докладване за количествени цели на дружеството, които са конкретно свързани с подобряване на екологичната устойчивост на вериги на доставки на приоритетни продукти

(i15)

Съществуване на стопанска единица на високо равнище, отговаряща за насърчаването и координирането на действия във връзка с екологичната устойчивост на веригата на доставки

(i16)

Количествени цели за вътрешната ефективност (например за отделни служители), които са конкретно свързани с екологичната устойчивост на веригата на доставки

(b12)

Систематично изпълнение на програми за подобряване на веригата на доставки за приоритетните групи продукти

3.2.2.   Оценка на вериги на доставка на основните продукти, за да се определят приоритетни продукти, доставчици и възможности за подобряване, както и да се определят ефективни механизми за подобряване на веригата на доставка на продукти

Що се отнася до последователността на BEMP, приложими към подобряването на веригите на доставки в търговията на дребно от гледна точка на околната среда (фигура 3.1), търговците на дребно следва да определят приоритетните продукти, процеси и доставчици, които да бъдат подобрени, чрез оценка на въздействието на веригите на доставка върху околната среда, като използват съществуващата научна информация, консултации с експерти (например неправителствени организации) и инструменти за оценка на жизнения цикъл. След това търговците на дребно трябва да определят какви възможности за подобрение има за отделните приоритетни групи продукти. Един от важните аспекти на това е идентифицирането на съответни широко признати екологични стандарти със сертификация от независима трета страна, които да могат да се използват за посочване на по-високи екологични резултати при доставчиците и/или продуктите. Приложимостта на такива стандарти и степента на опазване на околната среда, която те предлагат, се различават значително.

Някои стандарти са широко приложими (таблица 3.4 до таблица 3.7) и най-добрата практика се състои в гарантирането, че всички доставчици/продукти притежават съответния сертификат. Директива 2010/30/ЕС за енергийното етикетиране създаде правна рамка, която дава възможност на потребителите, но и на търговците на дребно да съсредоточат своя продуктов портфейл върху най-високия клас за енергийна ефективност. Други стандарти не се основават на критерии, които могат да бъдат масово прилагани, за да се подобри екологичната устойчивост на всички продукти и доставчици, а вместо това се стремят да определят водещите продукти (таблица 3.3). Така например екомаркировката на ЕС се присъжда на продукти, чиито доказани екологични показатели през жизнения цикъл отговарят на тези на най-добрите 10—20 % от продуктите в рамките на съответната категория. Най-добрата практика за стандарти, които поставят високи изисквания, като например ISO — екомаркировките от тип I (14) и стандарти за биологично производство, е насърчаване на съответния избор от страна на потребителите.

Таблица 3.3

Онагледяващи и неизчерпателни примери за стандарти за сертифициране на водещи екологосъобразни продукти и съответните групи продукти, за които те са приложими

Стандарт

Групи продукти

Blue Angel (Син ангел)

Екомаркировка на ЕС

Nordic Swan (Северен лебед)

Енергийно етикетиране на ЕС (най-висок клас за ефективност)

Нехранителни продукти

Биологичен (съгласно Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията (15) и Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (16). Включва световния органичен текстилен стандарт (GOTS), KRAV, Soil Association, BioSuisse и др.

Хранителни продукти и продукти от естествени влакна

За широко приложимите стандарти се предлага опростена схема за класификация, като за примери се използват някои често прилагани стандарти. В таблица 3.4 се посочват предложени критерии, които трябва да са предписани от стандарти за продукти и тяхното производство, за да може тези стандарти да се считат за „основни“, „подобрени“ или „примерни“.

Таблица 3.4

Предложени критерии за класифициране на „основни“, „подобрени“ и „примерни“ стандарти за продукти, продавани от търговците на дребно

Основен

Подобрен

Примерен

съответствие с местни наредби

водене на документация за важни екологични аспекти

изпълнение на общ план за управление

в някои случаи изключване на най-вредните практики и продукти

в някои случаи еталони за малък брой важни екологични аспекти

специфични управленски практики, свързани със значително подобряване на околната среда

спазване на количествени показатели за екологични резултати

доказано непрекъснато подобряване в определена рамка

Специфични изисквания, които достатъчно стриктно и всеобхватно разглеждат важни екологични аспекти, така че сертифицираните продукти могат да бъдат определени като екологично устойчиви

Примери за основни, подобрени и примерни екологични стандарти и за групи продукти, за които те се прилагат, са посочени съответно в таблица 3.5, таблица 3.6 и таблица 3.7.

В таблици 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8 се съдържат онагледяващи и неизчерпателни примери, които не представляват официално признаване за „основни“, „подобрени“ и „примерни“ стандарти за групи продукти.

Таблица 3.5

Онагледяващи и неизчерпателни примери за „основни“ екологични стандарти и съответните групи продукти, за които те са приложими

Стандарт

Групи продукти

GlobalGAP (добри селскостопански практики) и стандарти-еталони

Селскостопански култури и животни

Oeko-Tex 1000

Текстилни продукти

Национално/регионални сертифициране на продукцията (например „Червен трактор“ като сертификат за британски произход)

Всички продукти

Риба от Червения списък (изключване)

Риба


Таблица 3.6

Онагледяващи и неизчерпателни примери за „подобрени“ екологични стандарти и инициативи и съответните групи продукти, за които те са приложими

Стандарти и инициативи

Групи продукти

BCI (Инициатива за по-добър памук)

Изделия от памук

BCRSP (Критерии от Базел за отговорно производство на соя)

Соя (фураж, използван в производството на мляко, яйца и месо)

BSI (Инициатива за по-добра захарна тръстика)

Захарни продукти

4C (общ кодекс за асоциацията на сектора на кафето)

Кафе

Fair-trade (Справедлива търговия)

Селскостопански продукти от развиващите се региони

RA (Rainforest Alliance)

Селскостопански продукти от тропиците

RSPO (Кръгла маса за устойчиво производство на палмово масло)

Продукти от палмово масло

PEFC (Програмата за подпомагане на горските сертификационни системи)

Дървесина и хартия

RTRS (Кръгла маса за устойчиво производство на соя)

Соя (фураж, използван в производството на мляко, яйца и месо)

UTZ

Какао, кафе, чай, палмово масло


Таблица 3.7

Онагледяващи и неизчерпателни примери за „примерни“ екологични стандарти и инициативи и съответните групи продукти, за които те са приложими

Стандарт

Групи продукти

FSC (Съвет за стопанисване на горите)

Дървесина и хартия

MSC (Съвет за стопанисване на морето)

Уловени морски дарове

При липса на широко приложими екологични стандарти най-добрата практика на търговците на дребно е да определят в рамките на договорни споразумения екологични критерии, които се отнасят до проблемни от гледна точка на околната среда пунктове във веригата на доставки, или да се намесят, за да подобрят ефективността на веригата на доставки чрез разпространяване на най-добри практики и въвеждане на еталони.

Приложимост

Всеки търговец на дребно може да идентифицира най-ефективните механизми за подобряване на веригата на доставки. Големите търговци на дребно с продукти със собствена марка може осъществят всички аспекти на тази BEMP.

За малките предприятия тази техника се ограничава до определяне на приоритетни продукти за управление на предлагането или екологосъобразни поръчки въз основа на сертифициране от независима трета страна. Продължителното прилагане на систематичен и целенасочен подход не води до значителни разходи.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i17)

Колко процента от общите продажби представляват продуктите от такива вериги на доставки, които са екологично подобрени посредством сертифициране или стандарти за търговията на дребно или чрез намеса на търговеца но дребно.

(i18)

Брой вериги на доставки на приоритетни продукти, които са мащабно подобрени от екологична гледна точка чрез прилагането на техники, представляващи най-добра практика (подобрените продукти представляват най-малко 50 % от стойността на продажбите в рамките на групата).

(b13)

Извършване на систематични оценки (самостоятелно или чрез консорциуми) на вериги на доставки на основни продукти.

3.2.3.   Управление на предлагането и екологосъобразни поръчки на приоритетни групи продукти въз основа на сертифициране от независима трета страна

Тази BEMP се състои в изключването на най-малко устойчивите продукти (например застрашени видове) и в изискването на широко приложимо сертифициране (т.е. целта е 100 % от продажбите) съгласно екологичните стандарти на независима трета страна за продукти, които са определени като приоритетни по отношение на нуждата от екологично подобряване. Екологичните стандарти се прилагат за продукти и/или доставчици и обикновено се класифицират като основни, подобрени или примерни в зависимост от степента на взискателност и обхвата на екологичните изисквания (вж. онагледяващи и неизчерпателни примери в таблица 3.8). Тази BEMP се състои в прилагането на най-високото ниво на наличните широко признати екологични стандарти.

Таблица 3.8

Онагледяващи и неизчерпателни примери за най-добри практики, върху които се основават еталоните за отлични постижения за тази BEMP за всички групи продукти

Група продукти

Примери за най-добра практика

(действителни или целеви дялове от продажбите за различни стандарти)

Кафе, чай

100 % Fair-trade; 100 % 4C

Плодове и зеленчуци

100 % Global GAP

Мазнини и масла

100 % RSPO; 100 % RTRS

Морски дарове

100 % MSC

Захар

100 % Fair-trade

Текстилни продукти

100 % BCI

Дървесина и хартия

100 % FSC

Приложимост

Тази BEMP се прилага за всички търговци на дребно. Еталонът за отлични постижения се изразява по отношение на продуктите със собствена марка, продавани от големи търговци на дребно.

Малките предприятия без продуктови гами със собствена марка следва да избягват най-вредните за околната среда продукти (например застрашени видове риба) и да се снабдяват с маркови продукти, които са били сертифицирани съгласно съответните екологични стандарти (например таблица 3.3).

Възможно е екологичните стандарти със сертификация от независима трета страна да не обхващат всички съответни екологични аспекти и процеси по веригата на доставки, а широко приложими стандарти, които са особено взискателни по отношение на околната среда, да не са налични за всички групи продукти. За групи продукти, които не са посочени в таблица 3.8, цели за подобряване на веригата на доставки могат да бъдат поставени посредством налагане на спазването на изисквания от продукта/доставчика, чрез намеса на търговеца на дребно (например въвеждане на еталони за доставчиците) и насърчаване на водещи екологосъобразни продукти, както е описано в следващите BEMP.

Ако екологичното сертифициране е определено като решаващ за поръчката критерий, разходите за привеждане в съответствие и за сертифициране са за сметка на доставчиците и не се прехвърлят на търговците на дребно. Въпреки това най-добрите практики включват търговците на дребно да подкрепят съществуващите доставчици в постигането на сертифицирането, като в такъв случай разходите се поделят. От страна на доставчиците разходите за привеждане в съответствие може да се разглеждат като инвестиция в разширяването на приемане на техните продукти от пазара и евентуално и в увеличаване на цени. От страна на търговците на дребно допълнителните разходи, свързани с тази техника, могат да бъдат компенсирани от намаляването на рискове на веригата на доставки и евентуални предимства при ценообразуването и маркетинга.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i19)

Процент продавани продукти в рамките на определена група продукти, които са сертифицирани съгласно специален екологичен стандарт на независима трета страна, според стойността на продажбите.

(i20)

Степен на екологична взискателност и всеобхватност на стандарта на независима трета страна, за които обикновено свидетелства класифицирането в категориите основни, подобрени или образцови.

(i21)

Брой групи продукти, при които повече от половината от продаваните продукти са сертифицирани съгласно екологичен стандарт на независима трета страна.

(b14)

Търговецът на дребно доказва, че напредва в срок според подробен план за постигане на 100 % сертифициране съгласно „подобрен“ екологичен стандарт (таблица 3.6) на продукти със собствена марка, спадащи към определени групи продукти, като например кафе, чай, мазнини и масла, захар и текстилни продукти.

(b15)

Търговецът на дребно доказва, че напредва в срок според подробен план за постигане на 100 % сертифициране съгласно определени „образцови“ екологични стандарти (таблица 3.7) на групи продукти, като например морски дарове, дървесина и хартия.

3.2.4.   Налагане на спазването на екологични изисквания от страна на доставчиците на приоритетни групи продукти

Тази BEMP се състои в установяването на екологични критерии насочени към проблемни от гледна точка на околната среда пунктове, за приоритетни продукти и техните доставчици, и в налагането на спазването на тези критерии чрез одит на продуктите и доставчиците.

Приложимост

Тази BEMP е приложима за големите търговци на дребно и за приоритетни продукти със собствена марка. С цел свеждане на допълнителните разходи до минимум одитът на екологичните резултати на доставчиците може да бъде интегрирано в социалния одит и системи за контрол на качеството на продуктите. От страна на доставчиците разходите за привеждане в съответствие може да се компенсират от по-голямата сигурност на търсенето и повишената пазарна реализация на техните продукти, както и с евентуални по-високи цени, които впоследствие ще могат да реализират. От страна на търговците на дребно разходите могат да бъдат компенсирани от намалени рискове за репутацията и намалени средносрочни икономически рискове за веригата на доставки, свързани с неустойчиви практики, както и с по-високите цени и предимствата при маркетинга, които впоследствие ще могат да реализират.

Тази BEMP не е приложима за малки предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i22)

Процент на продаваните продукти със собствена марка в дадена група продукти, които отговарят на определени екологични изисквания.

(i23)

Екологичните резултати, представени от тези изисквания.

(i24)

Процент на целите за съответствие за групи продукти, за които се провежда програма за спазване в голяма степен на изискванията.

(i25)

Брой групи продукти, при които повече от половината от продаваните продукти отговарят на специфични екологични изисквания.

(b16)

100 % от продаваните продукти със собствена марка в дадена група продукти отговарят на определени, установени от търговеца на дребно екологични изисквания.

3.2.5.   Насърчаване на подобряване на резултатите от страна на доставчиците чрез въвеждане на еталони и разпространяване на най-добри практики

Тази BEMP се състои в насърчаването на подобрения от страна на доставчиците чрез създаване на системи за обмен на информация, които могат да се използват за въвеждане на еталони за доставчиците, и чрез разпространение на по-добри практики за управление. Последният аспект може да подпомогне и спазването от страна на доставчиците на стандарти на независима трета страна и установени от търговеца на дребно критерии.

Приложимост

Тази BEMP е приложима за големите търговци на дребно и за приоритетни продукти със собствена марка. Търговците на дребно могат да предлагат на доставчиците малко по-високи цени, за да ги насърчават да участват в схеми за подобряване, както и да заплащат събирането на данни и разпространението на техники за по-добра практика за управление. Тези разходи следва да бъдат компенсирани от намалени рискове за репутацията и намалени средносрочни икономически рискове за веригата на доставки, свързани с неустойчиви практики, както и с по-високите цени, които търговците на дребно впоследствие ще могат да въведат. Дивидентите от установени подобрения на ефективността може да бъдат поделени с търговците на дребно чрез договорно споразумение.

Тази BEMP не е приложима за малки предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i26)

Процент на продаваните продукти със собствена марка, които произхождат от доставчици на дребно, участващи в програми на търговията на дребно за подобряване на екологичните резултати.

(i27)

Равнището на постигнатите екологични резултати, представлявано от тези програми.

(i28)

Изразени в процент цели за участие на доставчици по отношение на групи продукти, при които се провежда програма за подобряване на резултатите от страна на доставчиците.

(i29)

Брой групи продукти, при които повече от половината от продаваните продукти произхожда от доставчици, участващи в програми на търговията на дребно за подобряване на екологичните показатели.

(b17)

100 % от продаваните продукти със собствена марка в дадена група продукти се набавят от доставчици, участващи в програми на търговията на дребно за подобряване на екологичните показатели.

3.2.6.   Съвместно научно изследване и развитие с цел насърчаване на широкообхватно подобряване и иновации на веригата на доставки

Тази BEMP се състои в стратегическото сътрудничество с други заинтересовани страни, за да се установят и разработят иновативни възможности за подобряване на веригата на доставки, както и в разработването на общоприети екологични стандарти.

Приложимост

Всеки голям търговец на дребно с вериги на доставки за своите продукти със собствена марка може да си сътрудничи с научноизследователски институти или консултантски фирми, за да се подобри устойчивостта на веригите на доставки. Търговците на дребно могат да пожелаят да поставят в центъра на такава научноизследователска и развойна дейност групи продукти, за които не съществуват икономически рентабилни и широко приложими възможности за подобрения. Тази практика може да се разглежда като инвестиция в осигуряване на устойчиви и икономически конкурентоспособни вериги на доставки.

Тази BEMP не е приложима за малки предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i30)

Разходи за научни изследвания за устойчиви вериги на доставки (изразено по отношение на оборота);

(i31)

Качествена оценка на това дали научните изследвания са насочени към иновативни възможности за подобрение с променлив мащаб и голям потенциал;

(i32)

Специфични екологични подобрения, дължащи се на прилагането на резултатите от научноизследователска дейност.

3.2.7.   Насърчаване на водещи екологични продукти

Тази BEMP се състои в насърчаването на водещи сертифицирани екологични продукти. Кампаниите за повишаване на осведомеността, решенията за източника на доставки, ценообразуването, позиционирането в магазина и рекламите са важни компоненти на тази техника, които могат да се изпълняват ефективно чрез разработването на гами от екологични продукти със собствена марка.

Приложимост

Всички търговци на дребно могат да се снабдяват с водещи екологични продукти и да насърчават потреблението им. Големите търговци на дребно могат да приложат тази техника в по-голяма степен чрез разработване на гами от екологични продукти със собствена марка. Свързаните със сертифицирането на водещи продукти разходи за доставчици, могат да бъдат прехвърлени на търговците на дребно. Сертифицираните водещи екологични продукти са свързани със значително по-високи цени и по-високи маржове на печалба. Освен това се очаква, че гамите от екологични продукти със собствена марка ще увеличат общите продажби на продукти със собствена марка на търговеца на дребно, защото се получава положителен „халоефект“.

Тази BEMP е приложима за малки предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i33)

Процент на продажбите в дадена група продукти, сертифицирана в съответствие с образцови стандарти за водещи продукти.

(i34)

Брой групи продукти, за които се предлагат водещи екологични продукти.

(i35)

Съществува ли обширна гама от екологични продукти със собствена марка? (да/не).

(b18)

10 % на продаваните продукти в рамките на групи хранителни продукти са сертифицирани като биологични продукти

(b19)

50 % на продаваните памучни продукти са сертифицирани като биологични продукти

(b20)

10 % на продаваните продукти в рамките на групи нехранителни продукти са сертифицирани в съответствие с официални, потвърдени от трета страна екомаркировки съгласно дефиницията за тип I по ISO.

3.3.   Транспорт и логистика

3.3.1.   Екологосъобразни поръчки и екологични изисквания към доставчиците на транспортни услуги

Тази BEMP се състои в интегрирането на екологичните резултати и критерии за докладване в осигуряването на транспортни и логистични услуги, предоставяни от трети (външни) страни, включително изисквания за прилагане на описаните в настоящия документ BEMP.

Приложимост

Всички търговци на дребно закупуват поне част от своите транспортни и логистични операции от външни доставчици и могат да вземат решения за покупките въз основа на ефективността или екологични критерии. Подобряването на ефикасността на транспортните и логистичните операции обаче намалява оперативните разходи и изисква ефективен мониторинг и докладване. Ефикасно работещи външни доставчици на транспортни услуги може да са в състояние да предложат на търговците на дребно услуги на по-ниски цени.

Малките търговци на дребно обикновено са зависими от външни доставчици.

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i36)

Процент на доставчиците на транспортни услуги, които са сертифицирани по свързани с околната среда стандарти (включително регистрираните към програми за докладване).

(i37)

Процент на доставчиците на транспортни услуги, които спазват определени екологични изисквания или описани в настоящия документ BEMP.

(b21)

100 % от доставчиците на транспортни и логистични услуги спазват едно от следните:

i)

свързани с околната среда стандарти, сертифицирани от независима трета страна

ii)

специфични екологични изисквания

iii)

най-добри практики за управление по околна среда, описани в настоящия документ.

3.3.2.   Мониторинг на ефективността и съответно докладване за всички транспортни и логистични операции

Тази BEMP се състои в докладването за ефективността и екологичните резултати на всички транспортни и логистични операции между преките доставчици, разпределителните центрове, търговците на дребно и съоръженията за управление на отпадъците, въз основа на мониторинга на вътрешните операции и данни, предоставени от трети страни.

Приложимост

Тази практика е приложима от всички търговци на дребно. Докладването за вътрешните транспортни и логистични операции се прилага само за по-големи търговци на дребно. Ефективен мониторинг и докладване изисква малка инвестиция в необходимите информационни системи и в управлението, но може да установи възможности за подобряване на ефикасността на транспортните и логистичните операции.

За да могат малките предприятия да оценят емисиите, те имат на разположение основни данни за средните емисионни фактори за различните видове транспорт.

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i38)

Тонове еквивалент на CO2 на година, отделени при транспортни и логистични операции

(i39)

kg еквивалент на CO2 на доставен m3 или доставена палета.

(i40)

Докладват ли се следните параметри за всички важни транспортни и логистични операции:

i)

Брой и процент на km/тон/километър (tkm) от различните видове транспорт

ii)

kg еквивалент на CO2 на доставен тон, m3 или доставена палета.

(i41)

Докладват ли се следните показатели за всички вътрешни транспортни и логистични операции:

i)

фактор на товара на камион (% на теглото или обемния капацитет)

ii)

kg еквивалент на CO2 на tkm.

(b22)

За 100 % от транспортните и логистичните операции между преките доставчици, магазините на търговците на дребно и съоръженията за управление на отпадъците, включително тези, извършвани от външни доставчици на транспортни услуги, се докладват следните показатели:

i)

процент на транспортите от различните видове транспорт

ii)

kg еквивалент на CO2 на доставен m3 или доставена палета.

(b23)

за всички вътрешни транспортни и логистични операции между преките доставчици, магазините на търговците на дребно и съоръженията за управление на отпадъците се докладват следните показатели:

i)

фактор на товара на камион (% на теглото или обемния капацитет)

ii)

kg еквивалент на CO2 на tkm

3.3.3.   Интегриране на транспортната ефективност в решенията за източника на доставка и дизайна на опаковките

Тази BEMP се състои в интегрирането на транспортната ефективност в решенията за източника на доставка и дизайна на опаковките въз основа на оценка на жизнения цикъл на продуктите, произхождащи от различни региони, и чрез проектирането на опаковките на продуктите, насочено към максимална плътност на транспортните единици.

Приложимост

Тази практика е приложима за големите търговци на дребно с гами от продукти със собствена марка. Тя силно зависи от местоположението на продуктите и източниците, като има връзка с множество фактори на източника на доставките. Що се отнася до опаковките, увеличаването на плътността на опакованите стоки може значително да подобри транспортната ефективност и по този начин да намали транспортните разходи.

Тази BEMP не е приложима за малки предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i39)

kg еквивалент на CO2 на доставен m3 (или доставена палета).

(i42)

Разпределението между видовете транспорт.

(i43)

Брой групи продукти, за които източниците на доставките или опаковките са били променени, специално за да се намали въздействието на транспортните и логистичните операции и на жизнения цикъл върху околната среда.

(i44)

Систематично въвеждане на подобрения на опаковките за постигане на максимална плътност и подобряване на ефективността на транспортните и логистичните операции (да/не).

(b24)

Систематично въвеждане на подобрения на опаковките за постигане на максимална плътност и подобряване на ефективността на транспортните и логистичните операции.

3.3.4.   Преминаване към по-ефикасни видове транспорт

Тази BEMP се състои в преминаването към по-ефикасни видове транспорт, по-специално железопътния и водния транспорт и по-големи камиони, и в свеждането до минимум на товарния въздушен превоз — за колкото може повече транспортни разстояния. Възможността за такова преминаване може да е ограничена до първичното разпределение от разпределителните центрове на доставчиците до разпределителните центрове на търговците на дребно, тъй като първите и последните километри често изискват автомобилен транспорт. Следователно преминаването към други видове транспорт изисква оптимизация на разпределителните мрежи, за да се улесни интермодалният трансфер (например за разпределителните центрове да се избират места с достъп до железопътната и водоснабдителната мрежа). Предвид значително по-голямата ефективност на големите камиони в сравнение с малките, преминаването от по-малки към по-големи камиони, включително такива с двуетажни ремаркета, е също така включено в тази техника. Преминаването към други видове транспорт може да повлияе и на решенията за източника на доставките на продуктите, при които транспортът представлява важен елемент на въздействието на жизнения цикъл на продуктите върху околната среда (като се вземат предвид всички меродавни въздействия на жизнения цикъл).

Таблица 3.9

Класиране на видовете транспорт по реда на екологичната преференция (в началото е най-високата степен)

Позиция

Вид транспорт

1

Товарен влак

2

Кораб за презокеанско плаване

3

Кораб за вътрешно плаване

4

Голям камион

5

Среден камион

6

Малък камион

7

Товарен въздушен транспорт

Приложимост

Всички търговци на дребно могат да предприемат действия за пренасочване на транспорта на продуктите към по-малко замърсяващи видове транспорт, поне въз основа на размера на превозните средства, а повечето големи търговци на дребно могат да пренасочат поне част от първичното разпределение от автомобилния към железопътния или водния транспорт. За постигането на по-мащабни пренасочвания в транспорта на стоки на дребно от автомобилния към железопътния транспорт и към вътрешните водни пътища обаче ще са необходими подобрения в националните железопътни инфраструктури и тези на водните пътища, както и по-добро трансгранично съгласуване между операторите. Поради това националната транспортна инфраструктура и политика (например пътни такси) може да имат значително влияние върху свободата на търговците на дребно за подобрения и върху процеса на вземане на решения по отношение на видовете транспорт.

Практиката не е приложима за малки предприятия, с изключение на случаите, когато съществуващите варианти по отношение на поръчките дават възможност за избор на по-ефикасни видове транспорт за конкретни продукти.

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i45)

Колко процента от общия транспорт на продуктите (tkm), от преките доставчици до магазините, са извършен с определени по-ефикасни видове транспорт

(i46)

Колко процента от международния транспорт на продуктите (tkm) са извършени с определени по-ефикасни видове транспорт

(b25)

Над 50 % от вътрешния транспорт между преките доставчици и разпределителните центрове на дребно, отчетено според стойността на продажбите, се извършват с воден или железопътен транспорт (ако инфраструктурата позволява това).

(b26)

Над 99 % от отвъдморския транспорт, отчетено според стойността на продажбите, се извършват с кораб.

3.3.5.   Оптимизиране на дистрибуторската мрежа

Тази BEMP се състои в оптимизирането на дистрибуторската мрежа чрез систематично прилагане на най-ефикасната от следните мерки: i) центрове със стратегическо местоположение, които са подходящи за железопътния и водния транспорт, ii) консолидирани платформи и (iii) директни маршрути.

Приложимост

Това е приложимо за големите търговци на дребно с вътрешни транспортни и логистични услуги, както и за външни доставчици на транспортни услуги, особено когато продуктите се доставят на по-дълги разстояния. Тази практика не изисква значителни инвестиции. Значителни инвестиции изисква само изграждането на нови централно разположени центрове, които са интегрирани в железопътната мрежа и мрежата на водния транспорт. И в двата случая по-голяма ефективност на натоварването и използването на по-ефикасни видове транспорт за по-дългите разстояния могат значително да намалят оперативните разходи.

Практиката не е приложима за малки предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i39)

kg еквивалент на CO2 на доставен m3 (или доставена палета).

(i47)

Брой използвани консолидирани платформи, брой използвани центрове със стратегическо местоположение или брой използвани преки транспортни маршрути.

(i48)

Процентно намаление на емисиите на парникови газове, отделени от транспортните и логистичните операции, което е постигнато чрез определени мерки за подобрение на дистрибуторската мрежа.

(i49)

Възлагане на транспортни и логистични операции на външен доставчик на такива услуги, който разполага с оптимизирана дистрибуторска мрежа (да/не).

(i50)

Систематична оптимизация на дистрибуторските мрежи чрез въвеждането на стратегически местоположения за центровете, консолидирани платформи и директни маршрути (да/не).

(b27)

Систематична оптимизация на дистрибуторските мрежи чрез въвеждането на стратегически местоположения за центровете, консолидирани платформи и директни маршрути.

3.3.6.   Оптимизиране на планирането на маршрутите, използване на телематиката и обучение на водачите

Тази BEMP се състои в оптимизирането на оперативната ефективност посредством ефикасно планиране на маршрутите използване на телематиката и обучение на водачите. Ефикасното планиране на маршрутите включва превозните средства, които доставят стока до магазините, на връщане да бъдат натоварвани с отпадъци или с доставки към разпределителните центрове, и да се извършват нощни доставки, за да се избягват задръстванията.

Приложимост

Това е приложимо за всички продукти, които трябва да бъдат доставени на големи търговци на дребно с вътрешни транспортни и логистични услуги, както и за външни доставчици на транспортни услуги. Обучения на водачите обикновено води до намаляване на горивото с 5 %. Оптимизацията на маршрутите може да изисква значителни инвестиции в информационните технологии, но може да намали разходите за капиталови инвестиции (необходими са по-малко камиони) и да намали значително оперативните разходи (горивото).

Практиката е приложима за малки предприятия, ако те разполагат със собствени превозни средства (например микробуси за доставка).

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i39)

kg еквивалент на CO2 на доставен m3 или доставена палета.

(i51)

Процент на средната ефективност на натоварването на автомобилния парк (обем или маса на капацитета), процент на празните курсове средно за автомобилния парк (камион-km) или g еквивалент на CO2 на tkm средно за автомобилния парк.

(i52)

Процент водачи, които редовно се обучават на ефективно шофиране.

(i53)

Въвеждане на схема от мерки за насърчаване, която да стимулира водачите към ефективно шофиране (да/не).

(i54)

Процентно намаление на емисиите на парникови газове, отделени от транспортните и логистичните операции, което е постигнато чрез определени мерки (т.е. на връщане се транспортират отпадъци или доставки на доставчика, телематика, обучения и схеми за насърчаване на водачите, доставки извън работното време на магазините).

(i55)

Систематична оптимизация на маршрутите чрез транспортиране на отпадъци или доставки на доставчика на връщане от доставки до магазина, използване на телематиката и удължени времеви интервали за доставка (да/не).

(b28)

100 % от водачите се обучават редовно на ефективно шофиране или въвеждане на схема от мерки за насърчаване, която да стимулира водачите към ефективно шофиране.

(b29)

Систематична оптимизация на маршрутите чрез транспортиране на отпадъци или доставки на доставчика на връщане от доставки до магазина, използване на телематиката и удължени времеви интервали за доставка.

3.3.7.   Свеждане до минимум на въздействието на пътни превозни средства върху околната среда чрез решения за закупуване и модернизации

Тази BEMP се състои в свеждането до минимум на въздействието на пътни превозни средства върху околната среда чрез избора при покупките и модернизации. Това включва закупуването на превозни средства, използващи за задвижване алтернативен източник на енергия, ефикасни превозни средства с ниски емисии и нискошумови превозни средства, аеродинамични промени и използване на гуми с ниско съпротивление при търкаляне.

Приложимост

Това е приложимо за всички продукти, които трябва да бъдат доставени на големи търговци на дребно с вътрешни транспортни и логистични услуги, както и за външни доставчици на транспортни услуги. За превозни средства, които изминават дълги разстояния при по-високи скорости (> 80 km/h), малки инвестиции в аеродинамични промени и по-големи инвестиции в комбинации от трактор и ремарке с по-добри аеродинамични качества предлагат срокове на възвръщаемост от не повече от две години. Същите срокове на възвръщаемост важат за монтирането на гуми с ниско съпротивление при търкаляне. Превозни средства, използващи за задвижване алтернативен източник на енергия, изискват значително по-високи инвестиционни разходи.

Практиката е приложима за малки предприятия, ако те разполагат със собствени превозни средства (например микробуси за доставка).

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i56)

l/100 km (разход на гориво от превозните средства) или kg еквивалент на CO2 на tkm.)

(i57)

Процент на превозните средства в автомобилния парк, които отговарят на различните емисионни класове ЕВРО.

(i58)

Процент на превозните средства, ремаркетата и оборудването за товарене, които отговарят на стандартите за шума PIEK или еквивалентни стандарти, позволяващи нощни доставки.

(i59)

Процент на превозните средства в автомобилния парк, които са задвижвани с алтернативни горива, в това число природен газ, биогаз или електричество.

(i60)

Процент на превозните средства в автомобилния парк, които са оборудвани с гуми с ниско съпротивление при търкаляне.

(i61)

Процент на превозните средства и ремаркетата в автомобилния парк, проектирани или променени с цел да се подобрят аеродинамичните характеристики.

(b30)

100 % от камионите отговарят на стандарта ЕВРО V (17) и разходът им на гориво за тежкотоварни превозни средства е под 30 l/100 km.

(b31)

100 % от камионите, ремаркетата и оборудването за товарене отговарят на стандартите за шума PIEK или еквивалентни стандарти, позволяващи нощни доставки.

(b32)

Използване на превозни средства, задвижвани от алтернативни горива (природен газ, биогаз, електричество).

(b33)

100 % от превозните средства са оборудвани с гуми с ниско съпротивление при търкаляне.

(b34)

100 % от превозните средства и ремаркетата са проектирани или променени с цел да се подобрят аеродинамичните характеристики.

3.4.   Управление на отпадъците

3.4.1.   Свеждане до минимум на разхищаването на храни

Тази BEMP се състои в интегрирането на екологосъобразни практики с цел избягване на генериране на хранителни отпадъци — като например мониторинг, одитиране, определяне на приоритети, логистични въпроси, по-добри механизми на съхраняване, контрол на температурата и влажността в магазините, разпределителни центрове и камиони за доставка, обучение на персонала, дарения и консултации за потребителите, както и в избягването на депонирането или изгарянето на хранителни отпадъци с помощта на процеси на ферментация.

Приложимост

Това е рентабилна мярка, приложима за търговци на хранителни стоки от всякакви мащаби и във всяка държава членка. Въпреки това може да са въведени политики за избягване/ограничаване на даряването на храни.

Всички малки предприятия могат да прилагат превантивни мерки за избягване на генериране на хранителни отпадъци. Административните разходи ще бъдат компенсирани от икономии на разходи, получени от по-малко загуби на продукти по-малко генерирани отпадъци.

Свързани показатели за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i62)

kg или тонове хранителни отпадъци като абсолютна стойност, на m2 или на милион евро оборот.

(i63)

Процент на генерираните хранителни отпадъци по отношение на общия размер на покупките на хранителни продукти.

(i64)

kg или тонове, дарени на благотворителни институции, които са превишили крайния срок за продажба, но не и срока на годност.

(i65)

kg хранителни отпадъци, предадени за операции по оползотворяване, като например ферментация.

(i66)

kg хранителни отпадъци, изпратени за депониране или в инсталации за изгаряне.

(b35)

Никакви хранителни отпадъци не са изпратени за депониране или в инсталации за изгаряне.

3.4.2.   Интегриране на управлението на отпадъците в дейностите на търговците на дребно

Тази BEMP се състои в интегрирането на такива практики за управление на отпадъците, при които предотвратяването се ползва с приоритет. Най-добрите практики включват:

Вътрешни практики за управление:

разделно събиране и специално третиране за повторната употреба: уплътняване, брикетиране на отпадъци от хартия и пластмаса, охлаждане на хранителни отпадъци и т.н.

мониторинг на генерирането на отпадъци

подготовка за повторната употреба на материали за опаковка, като палети и пластмасови кутии, за доставчиците, разпределителните центрове, витрините в магазините и доставка по домовете

обучение на персонала.

Практики за управление в рамките на организацията:

мониторинг на генерираните от магазините отпадъци по категория и крайно предназначение

въвеждане на обратна логистика за управлението на опаковъчни материали (предназначени за повторна употреба или рециклиране), отпадъци от електрическо и електронно оборудване и други отпадъци (като опасни отпадъци) с цел транспорт до доставчици, съоръжения за третиране на отпадъци и/или разпределителни центрове

създаване на местни и/или регионални партньорства за управление на отпадъци

информиране на потребителите за отговорно управление на отпадъци в домакинството.

Приложимост

Описаните техники са приложими за всички търговци на дребно. Най-добрите практики следва да бъдат подходящи за търговци на дребно, които управляват значителен брой магазини и разпределителни центрове. Заделянето на средства за ефективно намаляване на отпадъците ще бъде икономически оправдано. Транспортиране на отпадъците в насипно състояние обратно до разпределителните центрове ще позволи намаляване на разходите за третиране в сравнение с разходите, договорени на местно равнище или на равнището на магазина.

Малки предприятия, които генерират огромно количество отпадъци, следва да заделят ресурси и да обучават персонала си в добри практики за управление на отпадъците.

Свързан показател за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показател за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i67)

Проценти на рециклиране и повторна употреба.

(b36)

Система за управление на отпадъците е интегрирана в магазина и целта е 100 % рециклиране или повторна употреба на вторичните опаковъчни материали.

3.4.3.   Системи за връщане на бутилки от полиетилен терефталат (PET) и полиетилен (РЕ) и на използвани продукти

Тази BEMP се състои във въвеждането на системи за връщане, например на бутилки от полиетилен терефталат (PET) и полиетилен (РЕ), и в интегрирането на тези системи в логистиката на предприятието.

Приложимост

Тази BEMP може да се прилага от търговци на хранителни стоки на дребно, особено от големи вериги. Тя изисква заделянето на средства, поддръжка и оборудване. В някои страни тя вече е задължителна (например Нидерландия, Швеция и Германия).

За малките предприятия тя изисква допълнителни ресурси за ежедневното функциониране на системата за връщане.

Свързан показател за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показател за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i68)

Процент на върнати от потребители с цел рециклиране бутилки от общия брой продадени бутилки, подлежащи на връщане.

(b37)

Потребителите връщат 80 % от бутилките без депозит или 95 % от тези с депозит.

3.5.   Използване на по-малко хартия и на сертифицирана/рециклирана хартия за публикации

Тази BEMP се състои в намаляването на въздействието върху околната среда чрез намаляване на потреблението на материали, като например оптимизацията на потреблението на хартия за рекламни публикации или използването на по-екологична хартия.

Приложимост

Всички търговци на дребно, особено големи вериги, които произвеждат огромни количества печатни рекламни публикации, могат да се възползват от прилагането на настоящата BEMP. Добре прилагана практика за намаляване на потреблението на хартия може да доведе до икономии на разходите.

Тази BEMP е приложима за малки предприятия.

Свързани показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения

Показатели за екологични резултати

Еталони за отлични постижения

(i69)

Процент на сертифицираната хартия от общото използвано количество хартия

(i71)

Грамаж на използваната хартия

(i71)

Процент на грундираната хартия

(i72)

Процент на печатниците, регистрирани по EMAS или сертифицирани по ISO 14001

(b38)

100 % сертифицирана/рециклирана хартия.

(b39)

Грамаж под 49 gr/m2.

(b40)

По-малко от 10 % грундирана хартия.

(b41)

100 % от печатниците са регистрирани по EMAS или сертифицирани по ISO 14001.

3.6.   Събиране и повторна употреба на дъждовна вода

Тази BEMP се състои в събирането на дъждовната вода от покривите и зоните за паркиране, в нейната повторна употреба и/или инфилтриране на място.

Приложимост

Търговците на дребно, които са собственици на своите сгради и/или зони за паркиране и се намират в обекти с подходящи условия, могат да прилагат тази практика. Климатичните условия и стандартни системи за събиране на дъждовна вода в общината може да се отразят на прилагането на тази техника. Това е скъпоструваща мярка.

Тази BEMP е приложима за малки предприятия.

Свързан показател за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показател за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i73)

Събирането на дъждовна вода и/или инфилтрирането на място са интегрирани в системата за управление на водите (да/не).

(b42)

Събирането на дъждовна вода и/или инфилтрирането на място са интегрирани в системата за управление на водите.

3.7.   Избягване на пластмасови торби за еднократна употреба или други мерки за въздействие върху поведението на потребителя

Тази BEMP се състои в оказването на влияние върху потребителите да намалят въздействието си върху околната среда, а именно чрез кампании, като например отмяна на пластмасовите торби, отговорна реклама и предоставяне на най-добрите насоки като информация за потребителите.

Приложимост

Всички търговци на дребно могат да прилагат тази практика. Обикновено наредби са основните движещи сили за изпълнение на описаните мерки.

Тази BEMP е приложима за малки предприятия.

Свързан показател за екологични резултати и еталон за отлични постижения

Показател за екологични резултати

Еталон за отлични постижения

(i74)

Брой на наличните торби за еднократна употреба на касите

(b43)

На касите няма налични торби за еднократна употреба.

4.   ПРЕПОРЪЧАНИ КЛЮЧОВИ ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА КОНКРЕТНИЯ СЕКТОР

Показател

Приети единици

Кратко описание

Препоръчано минимално ниво на мониторинг

Свързан основен показател съгласно приложение IV към Регламент (ЕО) № 1221/2009 (раздел В, точка 2)

Еталон за отлични постижения и свързана с него най-добра практика за управление по околна среда

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.

Специфично потребление на енергия

kWh/m2 годишно

Енергопотребление (електроенергия, топлинна енергия, други горива) на единица търговска площ и година.

Указания:

Използването на енергия от възобновяеми източници не се приспада.

За определяне на търговската площ може да се използват корекционни коефициенти (в зависимост от височината и други технически параметри). „Търговската площ“ следва да се определя от търговеца на дребно.

Не се препоръчва корекция във връзка с работното време. Следва да се докладват цифрите за годишното енергопотребление.

За всеки магазин (обект), разпределителен център или друга единица и на нивото на организацията (обща стойност)

За основните процеси с потребление на енергия: отопляване, електроенергия за охлаждане (когато е приложимо) и електроенергия за всички други видове употреба

Енергийна ефективност

Специфичното потребление на енергия на m2 търговска площ за отопление, охлаждане и климатизиране е по-малко или равно на 0 kWh/m 2 годишно, ако може да се използва отпадната топлина от хладилното оборудване. В другите случаи то е по-малко или равно на 40 kWh/m 2 годишно за нови сгради и 55 kWh/m 2 годишно за съществуващи сгради.

(вж. BEMP: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4)

2.

Специфично (линейно) потребление на енергия за охлаждане

kWh/m годишно

Специфично (линейно) потребление на енергия за системата за охлаждане на метър хладилни витрини годишно.

Указания:

Не се прилага за магазини без хладилни шкафове, като например търговци на дребно на нехранителни стоки.

За всеки магазин (обект)

Енергийна ефективност

Специфично (линейно) потребление на енергия за централизирано охлаждане от 3 000 kWh/m годишно.

(вж. BEMP: 3.1.6)

3.

Осветителна мощност за единица площ

W/m2

Инсталирана осветителна мощност за покриване на нуждите от осветление (основно осветление и за целите на представянето на продуктите) на единица търговска площ и година.

Указания:

Този показател е свързан с дизайна на магазина и търговската концепция и е приложим за всички размери и видове търговци на дребно.

За определяне на търговската площ може да се използват корекционни коефициенти (в зависимост от височината и други технически параметри). „Търговската площ“ следва да се определя от търговеца на дребно.

Лумени за m2 е добър технически показател, но екологичните резултати следва да се измерват като W/m2.

Тя може да варира в рамките на магазина (по зони) и в рамките на денонощието (по периоди).

За всеки магазин (обект), разпределителен център или друга единица

За площта на всеки магазин и период на денонощието, където е уместно

Енергийна ефективност

Инсталирана осветителна мощност под 12 W/m 2 за супермаркети и под 30 W/m 2 за специализирани магазини.

(вж. BEMP: 3.1.7)

4.

Контрол на енергопотреблението

%

Процент магазини, наблюдавани в рамките на системата за енергийно управление.

Указания:

Контролът следва да включва всички магазини и най-важните процеси.

Следва да бъде предоставена информация относно механизмите за сравнителен анализ, ако са въведени еталони.

За всеки магазин (обект)

За всеки процес

Енергийна ефективност

100 % от магазините и процесите са подложени на мониторинг.

Въведени са механизми за сравнителен анализ.

(вж. BEMP: 3.1.5 и 3.1.8)

5.

Процент на изпускане на хладилен агент

%

Загуба на хладилни агенти спрямо общия охладителен товар на инсталацията.

Указания:

Подходящо за хладилното оборудване за хранителни продукти в големи инсталации (централизирани системи)

Препоръчва се изчисляване въз основа на годишните покупки на хладилни агенти.

От екологична гледна точка не е от значение за инсталациите, които употребяват естествени хладилни агенти.

За всеки магазин (обект), разпределителен център или друга единица и на нивото на организацията (обща стойност)

За всеки вид хладилен агент

Емисии

(вж. BEMP: 3.1.6)

6.

Процент магазини, които употребяват естествени хладилни агенти

%

Процент на магазините, които употребяват естествени хладилни агенти, спрямо общия брой магазини с хладилни шкафове.

Указания:

Подходящо за търговци на хранителни стоки на дребно с хладилни шкафове.

На ниво организация

Емисии

Принципна употреба на естествени хладилни агенти.

(вж. BEMP: 3.1.6)

ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

7.

Систематично изпълнение на програми за подобряване на веригата на доставки за приоритетните групи продукти

(да/не)

С този показател се посочва дали се прилагат програми за подобряване на веригата на доставки систематично за приоритетните групи продукти.

Указания:

Приложимо за търговците на дребно от всякакви мащаби.

По отношение на малките предприятия показателят се отнася за извършването на екологосъобразни поръчки и насърчаването на екологосъобразно потребление.

При големите търговци на дребно, които продават продукти със собствена марка, е възможна по-висока степен на интеграция на устойчивостта на веригата на доставки в бизнес стратегията

На нивото на организацията, за всяка верига на доставки на продукти

Подобренията на екологичната ефективност на веригата на доставки включват:

 

Енергийна ефективност

 

Ефективност на използване на материалите

 

Води

 

Отпадъци

 

Биологично разнообразие

 

Емисии

Систематично изпълнение на програми за подобряване на веригата на доставки за приоритетните групи продукти.

(вж. BEMP: 3.2.1)

8.

Извършване на систематични оценки (самостоятелно или чрез консорциуми) на вериги на доставки на основни продукти

(да/не)

Този показател се отнася за оценката на въздействието на веригата на доставки върху околната среда и за установяване на ефективни механизми за подобряване на веригата на доставки на продукти.

Указания:

Ако са налични, за оценените продукти биха могли да бъдат докладвани данни за натоварването на околната среда от жизнения цикъл (еквивалент на CO2, kg еквивалент на SOx., kg еквивалент на ЛОС, kg еквивалент на 1,4-ДХБ, kg еквивалент на антимон, m3 вода, kg еквивалент на PO4), натиска върху биологичното разнообразие, специфичния за местоположението натиск върху водите, изразен за единица маса на продукта, или — където е по-точно — за функционална единица.

Продукти с висок обем на продажбите следва да се считат за основни продукти и тяхното оценяване следва да има приоритет.

На нивото на организацията, за всяка верига на доставки на продукти

Подобренията на екологичната ефективност на веригата на доставки включват:

 

Енергийна ефективност

 

Ефективност на използване на материалите

 

Води

 

Отпадъци

 

Биологично разнообразие

 

Емисии

Извършване на систематични оценки (самостоятелно или чрез консорциуми) на вериги на доставки на основни продукти.

(вж. BEMP: 3.2.2)

9.

Процент подобрения на продуктите

Процент на продажбите на продукти, които са сертифицирани съгласно определено равнище на постигнатите екологични резултати

Следва да се взема предвид следните проценти:

Процент на продажбите на:

продукти с екологично сертифициране от независима трета страна;

продукти със собствена марка, които отговарят на установени от търговеца на дребно екологични изисквания;

хранителни продукти, сертифицирани като биологични;

памук, сертифициран като биологичен;

нехранителни продукти с екомаркировка.

На нивото на организацията, за всяка група продукти

Екологичните стандарти се отнасят за:

 

Енергийна ефективност

 

Ефективност на използване на материалите

 

Води

 

Отпадъци

 

Биологично разнообразие

 

Емисии

100 % сертифициране съгласно екологични стандарти на независима трета страна, в рамките на дадена група продукти.

100 % продадени продукти със собствена марка, които отговарят на установени от търговеца на дребно екологични изисквания, в рамките на дадена група продукти.

10 % продадени продукти в рамките на групи хранителни продукти са сертифицирани като биологични продукти.

50 % продадени памучни продукти са сертифицирани като биологични продукти.

10 % на продадените в рамките на групи нехранителни продукти са сертифицирани в съответствие с официални екомаркировки (тип I по ISO).

(вж. BEMP: 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7)

РЕЗУЛТАТИ НА ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКАТА

10.

Специфично потребление на енергия за транспорта

MJ/tkm

Пряко потребление на енергия от гориво на тонкилометър транспортиран товар, за общия транспорт и разбито по видове, с цел сравнение на възможни видове транспорт.

Указания:

Въз основа на енергийното съдържание на горивата.

За електроенергията въз основа на първичната енергия, използвана за производство на електроенергия (например умножаване с 2,7).

На нивото на организацията

По вид транспорт и основни маршрути

Енергийна ефективност

Ефективност на използване на материалите

(вж. BEMP: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 и 3.3.7)

11.

Специфични емисии на парникови газове, отделени от транспорта (за количество продукти и разстояние)

kg еквивалент на CO2 на tkm

Предоставя информация за екологичната ефективност на транспортните операции.

Указания:

За изкопаемите горива въз основа на директното изгаряне плюс непреките емисии от добива и преработката.

За електроенергията въз основа на националните средни специфични емисии на парникови газове от производството на електроенергия.

За биогоривата въз основа на оценка на емисиите на парникови газове на база жизнения цикъл на съответния източник на гориво.

На нивото на организацията

По вид транспорт и основни маршрути

По вид гориво

Ефективност на използване на материалите

Емисии

(вж. BEMP: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 и 3.3.7)

12.

Специфични емисии на парникови газове, отделени от транспорта (за количество продукти)

kg еквивалент на CO2 на доставен m3 (или доставена палета

kg еквивалент на CO2 на тон доставен продукт

Предоставя информация за крайното въздействие на транспортните операции върху околната среда.

Този показател отразява разстоянието, на което се транспортират продуктите. Той е по-нисък, ако продуктите се набавят на местно/регионално равнище.

Указания:

За изкопаемите горива въз основа на директното изгаряне плюс непреките емисии от добива и преработката.

За електроенергията въз основа на националните средни специфични емисии на парникови газове от производството на електроенергия.

За биогоривата въз основа на оценка на емисиите на парникови газове на база жизнения цикъл на съответния източник на гориво.

На нивото на организацията

По вид транспорт и основни маршрути

По група продукти

Ефективност на използване на материалите

Емисии

(вж. BEMP: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 и 3.3.7)

13.

Процент на водния/железопътния транспорт между преките доставчици и разпределителните центрове на търговеца на дребно

%

Този показател посочва дела на по-ефикасните видове транспорт от всички транспортни дейности на търговеца на дребно.

Указания:

Процентът на транспорта по видове може да бъде изчислен въз основа на tkm или стойността на продажбите.

Търговците на дребно следва да разграничат между вътрешния транспорт (автомобилен, железопътен и вътрешен воден) и отвъдморския транспорт (морски и въздушен).

Този показател се прилага към продукти, които се набавят от по-отдалечени източници.

На нивото на организацията

По основни маршрути или поне като се разграничава между вътрешния транспорт (автомобилен, железопътен и вътрешен воден) и отвъдморския транспорт.

Енергийна ефективност

Ефективност на използване на материалите

Над 50 % от вътрешния транспорт между преките доставчици и разпределителните центрове на дребно (tkm или стойност на продажбите) се извършват по вътрешни водни пътища или по железопътни линии (ако инфраструктурата позволява това).

Над 99 % от отвъдморския транспорт, отчетено според стойността на продажбите, се извършват с кораб.

(вж. BEMP: 3.3.4)

14.

Систематична оптимизация на планирането на маршрутите

(да/не)

Този показател отразява дали търговецът на дребно е предприел систематична оптимизация на дистрибуторските си мрежи чрез въвеждането на стратегически местоположения за центровете, консолидирани платформи и директни маршрути.

Това включва транспортиране на отпадъци или доставки на доставчика на връщане от доставки до магазина, използване на телематиката и удължени времеви интервали за доставка.

На нивото на организацията

Енергийна ефективност

Ефективност на използване на материалите

Систематична оптимизация на планирането на маршрутите.

(вж. BEMP: 3.3.5 и 3.3.6)

15.

Процент на превозните средства, отговарящи на стандартите EВРО V

%

Указания:

Прилага се за големите търговци на дребно с вътрешни транспортни и логистични услуги и за външни доставчици на транспортни услуги.

По възможност следва да се подложи на мониторинг и икономичността на разхода на гориво (l/100 km).

На ниво организация

Емисии

100 % от камионите отговарят на стандартите ЕВРО V.

(вж. BEMP: 3.3.7)

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

16.

Генериране на отпадъци

kg/година

тонове/година

kg/m2 годишно

Тегло на годишно генерираните отпадъци.

Указания:

Стойността може да бъде изразена за единица търговска площ.

Мониторингът следва да се извършва поотделно за различните видове отпадъци.

На нивото на организацията

По вид отпадъци: например хранителни отпадъци, пластмаси, хартия и картон, дървесина, метал, опасни материали и др.

По предназначение: повторна употреба, външно рециклиране, ферментация, даряване и т.н.

Отпадъци

(вж. BEMP: 3.4.1 и 3.4.2)

17.

Процент хранителни отпадъци, изпратени за депониране или изгаряне

%

Процент на хранителни отпадъци, които не са предадени за операции по оползотворяване, като например ферментация, като част от общото генерирано количество хранителни отпадъци.

На нивото на организацията

Отпадъци

0 % хранителни отпадъци, изпратени за депониране или изгаряне.

(вж. BEMP: 3.4.1)

18.

Процент на рециклирани вторични опаковки

%

Тегло на рециклираните материали, разделено на общото количество отпадъци.

Указания:

Някои търговци на дребно включват и количеството повторно използвани материали. При докладването за този показател това следва да бъде ясно посочено.

На нивото на организацията

Ефективност на използване на материалите

Отпадъци

Система за управление на отпадъците е интегрирана в магазина и целта е 100 % рециклиране или повторна употреба на вторичните опаковъчни материали.

(вж. BEMP: 3.4.2)

19.

Процент на връщане на опаковки и използвани продукти

%

Дял на върнатите от потребителите материали за опаковане на продукти, като например пластмасови бутилки, и използвани продукти, като например батерии и електронно оборудване, от общите продажби на такива продукти.

Указания:

При системите за връщане на бутилки от PET и РЕ процентът на връщане следва да се измерва спрямо броя продадени бутилки, подлежащи на връщане.

По вид опаковка/продукт, подлежащи на връщане

Ефективност на използване на материалите

Отпадъци

Потребителите връщат 80 % от бутилките без депозит.

Потребителите връщат 95 % от бутилките с депозит.

(вж. BEMP: 3.4.3)

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ

20.

Сертифицирана или рециклирана хартия за рекламни публикации

%

Процент на сертифицираната хартия (например FSC) или рециклираната хартия, използвана за рекламни публикации

Ефективност на използване на материалите

Отпадъци

100 % сертифицирана или рециклирана хартия.

(вж. BEMP: 3.5)

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

21.

Магазини със системи за събиране на дъждовна вода

%

Процент магазини със система за събиране на дъждовна вода и/или системи за инфилтриране на дъждовна вода

Води

Събирането на дъждовна вода и/или инфилтрирането на място са интегрирани в системата за управление на водите.

(вж. BEMP: 3.6)

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

22.

Брой торби

#

Брой на пластмасови торби, предоставяни или продавани на касите.

Указания:

На проверка подлежи броят на безплатните пластмасови торби за еднократна употреба, но и на броят на продаваните или предоставяните безплатно с цел реклама пластмасови торби или броят на продаваните пластмасови торби за многократна употреба

Стойността може да бъде докладвана на клиент, на 1 000 клиенти или на единица оборот.

Безплатни пластмасови торби за еднократна употреба, безплатни биоразградими пластмасови торби за еднократна употреба, продавани пластмасови торби за еднократна употреба, продавани торби за многократна употреба

Ефективност на използване на материалите

Отпадъци

На касите няма налични торби за еднократна употреба.

(вж. BEMP: 3.7)


(1)  Научният и политически доклад е достъпен за обществеността на уебсайта на JRC/IPTS на следния адрес: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/RetailTradeSector.pdf. Заключенията за най-добрите практики за управление по околна среда и тяхната приложимост, както и установените специфични показатели за екологични резултати и еталоните за отлични постижения, които се съдържат в настоящия секторен референтен документ, се основават на констатациите, документирани в научния и политически доклад. Там са публикувани цялата съпътстваща информация и техническите данни.

(2)  Регламент (ЕИО) № 1836/93 на Съвета от 29 юни 1993 г., който позволява доброволно участие на предприятия от промишления сектор в схема на Общността за управление на околната среда и одитиране (ОВ L 168, 10.7.1993 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО) (ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1).

(4)  Решение 2013/131/ЕС на Комисията от 4 март 2013 г. за създаване на ръководство за потребителя, посочващо необходимите стъпки за участие в EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (ОВ L 76, 19.3.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(6)  Настоящото е приблизителна класификация на естеството на екологичните аспекти съгласно определенията в Регламент (ЕО) № 1221/2009. Прекият или непрекият характер на всеки екологичен аспект следва да се оценява за всеки конкретен случай.

(7)  Продукти, произведени от едно дружество, които се продават с марката на друго дружество (например с тази на търговеца на дребно). Продукти със собствена марка се наричат също „с марка на дистрибутора“.

(8)  Малко предприятие се определя като предприятие, в което работят под 50 души и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро (Препоръка на Комисията 2003/361/ЕО).

(9)  Този еталон може да се разглежда и в светлината на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и националните определения за сградите с близко до нулево нетно потребление на енергия. Илюстрация/пример за това е прагът от 20 kWh/m2 годишно (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0483).

(*)  

Забележка: Съгласно Директивата за енергийната ефективност големите предприятия имат задължение на всеки четири години да бъдат обект на енергийни одити от квалифицирани експерти, като първият се изисква до 5 декември 2015 г.

(10)  Този еталон следва да се разглежда и в контекста на критериите на ЕС за ЕОП за вътрешно осветление на магазини, които са 3,5 W/m2/100 lux (основен критерий) или 3,2 W/m2/100 lux (пълен критерий). Вж.: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting.pdf.

(11)  Системата за енергийно управление може да бъде част от EMAS.

(12)  Като алтернатива: съотношението на възобновяемата енергия, произведена на място или в близост, съгласно проектостандарт EN 15603.

(13)  Под основни продукти се разбират такива с висок обем на продажбите (по стойност).

За разлика от тях приоритетните продукти са както с висок обем на продажбите (по стойност), така и със силно въздействие върху околната среда: След като търговецът на дребно е определил основните си продукти, се извършва оценка на екологичния им отпечатък и по-нататък се вземат предвид само най-важните от тях.

(14)  Екомаркировки от тип I: Сертифицирани от независима трета страна екомаркировки (ISO 14024).

(15)  Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(17)  Стандартът EВРО VI за емисиите от превозните средства влезе в сила в края на 2012 г. и следователно може да се разглежда като еталон за отлични постижения през идните години.


Поправки

22.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/61


Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/371 на Коригиращ бюджет № 7 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

( Официален вестник на Европейския съюз L 73 от 17 март 2015 г. )

На страница 516, в колона „Нова сума“, на ред „Дял 1. СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ“

вместо:

„124 290 661 280“

да се чете:

„128 387 935 513“

и на ред „ВСИЧКО ОБЩО“

вместо:

„134 936 959 482“

да се чете:

„139 034 233 715“

На страница 518, в колона „Нова сума“, на ред „ГЛАВА 1 4“ и „Статия Позиция 1 4 0“

вместо:

„90 516 325 930“

да се чете:

„94 613 600 163“

и на ред „Дял 1 — Общо“

вместо:

„124 290 661 280“

да се чете:

„128 387 935 513“

На страница 519, в колона „Нова сума“ от таблицата

вместо:

„90 516 325 930“

да се чете:

„94 613 600 163“