ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 115

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
6 май 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик ( 1 )

1

 

*

Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване ( 1 )

11

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/721 на Комисията от 20 април 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vlaamse laurier (ЗГУ)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/722 на Комисията от 5 май 2015 година за разрешаване на употребата на таурин като фуражна добавка за Canidae, Felidae, Mustelidae и хищни риби ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/723 на Комисията от 5 май 2015 година за разрешаване на употребата на биотин като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/724 на Комисията от 5 май 2015 година за разрешаване на употребата на ретинил ацетат, ретинил палмитат и ретинил пропионат като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/725 на Комисията от 5 май 2015 година за определяне на краен срок за подаване на заявления за помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/360

32

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/726 на Комисията от 5 май 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

34

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/727 на Европейската централна банка от 10 април 2015 година относно общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 година (ЕЦБ/2015/17)

36

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.( ОВ L 20, 27.1.2015 г. )

39

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.( ОВ L 31, 7.2.2015 г. )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/719 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Трябва да се подчертае необходимостта да се намалят емисиите на парникови газове, и особено емисиите на въглероден диоксид (CO2), да се подобри пътната безопасност, да се адаптира съответното законодателство към технологичното развитие и променящите се потребности на пазара и да се улесни интермодалният транспорт, като същевременно се гарантира за ненарушаване на конкуренцията и защита на пътната инфраструктура.

(2)

Технологичното развитие дава възможност за добавяне на прибиращи се или сгъваеми аеродинамични елементи в задната част на превозните средства. Това обаче би довело до превишаване на максимално допустимите дължини съгласно Директива 96/53/ЕО на Съвета (3). Поради това е уместно да се предвиди дерогация от максимално допустимите дължини. Целта на настоящата директива е да позволи инсталирането на такива елементи веднага след като се транспонират или приложат необходимите изменения на техническите изисквания за типово одобрение на аеродинамичните елементи и след като Комисията приеме актовете за изпълнение за установяване на оперативните правила за използване на такива елементи.

(3)

Подобряването на аеродинамичните характеристики на кабината на моторните превозни средства, евентуално в съчетание с прибиращи се или сгъваеми аеродинамични елементи, прикрепени зад превозното средство, би позволило значително повишаване на енергийната ефективност на превозните средства. Това подобряване обаче е невъзможно при сегашните ограничения на дължините, установени с Директива 96/53/ЕО, без да се намали товароносимостта на превозните средства и без да се застраши икономическото равновесие на сектора на автомобилния транспорт. Поради това е необходима дерогация от максимално допустимите дължини. Тази дерогация не следва да се използва за увеличаване на товароносимостта на превозното средство.

(4)

Съгласно рамката на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) аеродинамичните елементи, които надвишават 500 mm на дължина, и моторните превозни средства, оборудвани с кабини, подобряващи аеродинамичните им характеристики, в случай че тези превозни средства надвишават ограниченията, установени в Директива 96/53/ЕО, следва да бъдат типово одобрени преди пускането им на пазара.

(5)

Възможността превозните средства да имат нов профил на кабините ще допринесе за подобряване на пътната безопасност чрез намаляване на невидимите за водача зони, включително тези под предното стъкло, и трябва да спомогне за спасяването на живота на многобройни уязвими участници в пътното движение, като пешеходци или колоездачи. Един нов профил би позволил също така да се предвидят структури за поглъщане на енергията в случай на сблъсък. Освен това евентуалното увеличение на обема на кабината следва да повиши безопасността и удобството на водача. След като бъдат разработени подобрени изисквания за безопасност за кабините с по-голяма дължина, може да се помисли дали е целесъобразно тези изисквания да се прилагат за превозни средства, при които няма увеличаване на дължината.

(6)

Алтернативни задвижващи системи, включващи хибридни задвижващи системи, са системи, които за целите на механичното задвижване ползват енергия от горивото за потребление и/или от акумулатор или друго устройство за съхранение на електрическа или механична мощност. Използването им при тежкотоварните превозни средства и автобусите може да генерира допълнителна маса, но намалява замърсяването. Тази допълнителна маса не следва да се отчита за сметка на ефективното натоварване на превозното средство, така че секторът на автомобилния транспорт да не бъде санкциониран от икономическа гледна точка. Превишаването на масата обаче не следва да води до увеличаване на товароносимостта на превозното средство.

(7)

Бъдещите превозни средства, които използват алтернативни горива (с по-тежки задвижващи системи от тези на превозните средства, използващи конвенционални горива), биха могли също да имат полза от допускането на по-голяма маса. Поради това тези алтернативни горива могат да бъдат включени в посочения в настоящата директива списък на алтернативните горива, ако за използването им се изисква допускане на допълнителна маса.

(8)

Настоящата директива урежда дерогации от максимално допустимите маса и размери на превозни средства и комбинации от превозни средства, установени в Директива 96/53/ЕО. При все това държавите членки следва да могат да ограничават движението на някои превозни средства в определени части от своята пътна мрежа по причини, свързани с пътната безопасност или особеностите на инфраструктурата.

(9)

В областта на контейнеризацията все повече се използват 45-футови контейнери. Посочените контейнери се превозват с всички видове транспорт. Понастоящем обаче използването на автомобилен транспорт по отсечки от интермодални транспортни операции е възможно само съгласно тежки както за държавите членки, така и за превозвачите административни процедури, или ако тези контейнери са със заоблени по патентована технология ъгли, което е свързано с прекомерни разходи. Като се удължи допустимата дължина на превозните средства за такива контейнери с 15 cm, на превозвачите могат да се спестят тези административни процедури и да се улеснят интермодалните транспортни операции, без рискове или щети за пътната инфраструктура или за другите участници в пътното движение. Определението за интермодална транспортна операция в настоящата директива не засяга дейността по преразглеждане на Директива 92/106/ЕИО на Съвета (5).

(10)

С оглед на допълнителното насърчаване на интермодалните транспортни операции и за да се вземе предвид масата без товар на контейнери или сменяеми каросерии с дължина до 45 фута, следва да се разреши движението на триосни моторни превозни средства с двуосни или триосни полуремаркета с максимално допустима маса от 44 тона. Двуосните моторни превозни средства с триосни полуремаркета, превозващи контейнери или сменяеми каросерии с дължина до 45 фута, следва да бъдат допуснати за интермодални транспортни операции при обща допустима маса до 42 тона.

(11)

От приемането на Директива 96/53/ЕО досега значително нарасна средното тегло на автобусните пътници, както и на техния багаж. Поради наложените от посочената директива ограничения за масата се стигна до постепенно намаляване на броя на превозваните пътници. Освен това оборудването, необходимо за посрещане на настоящите технически изисквания, като например Euro VI, се добави към масата на превозващите ги превозни средства. Необходимостта да се даде предпочитание на обществения транспорт предвид по-високата му енергийна ефективност спрямо индивидуалния транспорт означава, че трябва да се възстанови предишният брой на пътниците на автобус, като се отчете увеличението на тяхното тегло и на теглото на багажа им. Това може да се постигне чрез увеличаване на допустимата маса на двуосните автобуси, но в граници, с които да се гарантира, че пътната инфраструктура няма да бъде увредена поради по-бързо износване.

(12)

Необходимо е държавите членки да обърнат подходящо внимание на нарушенията по отношение на претоварените превозни средства, за да се избегне нарушаване на конкуренцията и да се осигури пътна безопасност.

(13)

С оглед да се гарантира ненарушаването на конкуренцията между операторите и да се подобри разкриването на нарушения, до 27 май 2021 г. държавите членки следва да предприемат специфични мерки за идентифициране на превозните средства или на комбинациите от превозни средства в движение, за които има вероятност да са превишили съответните ограничения за масата, поради което следва да бъдат проверени. Това идентифициране може да се извършва чрез механизми за претегляне, вградени в пътната инфраструктура, или чрез бордовите сензори в превозните средства, които съобщават от разстояние данни на съответните органи. Подобни бордови данни следва да бъдат на разположение и на водача. Всяка държава членка следва да извършва ежегодно подходящ брой проверки на масата на превозните средства. Броят на тези проверки следва да бъде пропорционален на общия брой на превозните средства, проверявани всяка година на територията на съответната държава членка.

(14)

За да се осигури съответствие с настоящата директива, държавите членки следва да определят правила за санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да гарантират тяхното изпълнение. Тези санкции следва да бъдат ефективни, недискриминационни, пропорционални и възпиращи.

(15)

За да се повиши ефикасността на проверките на масата на превозните средства или на комбинациите от превозни средства в международен мащаб и да се улесни гладкото протичане на тези проверки, е важно компетентните органи в държавите членки да обменят информация. При осъществяването на тези информационни обмени следва да се ползва звеното за контакт, определено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(16)

Европейският парламент и Съветът следва да бъдат редовно информирани за проверките на движението по пътищата, извършвани от компетентните органи на държавите членки. Тази информация, предоставяна от държавите членки, ще позволи на Комисията да гарантира спазването на правилата на настоящата директива от превозвачите, както и да определи дали трябва да се разработят допълнителни принудителни мерки.

(17)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(18)

Комисията не следва да приема актове за изпълнение, свързани с оперативните изисквания за използване на аеродинамични елементи, нито с подробните спецификации относно бордовото оборудване за претегляне, в случай че комитетът, установен съгласно настоящата директива, не даде становище относно проекта за акт за изпълнение, представен от Комисията.

(19)

С цел актуализиране на списъка на алтернативни горива, включен в настоящата директива, от гледна точка на най-новото технологично развитие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително консултации с експерти на държавите членки, преди да приеме делегираните актове. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(20)

Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, но поради обхвата и последиците ѝ могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(21)

Поради това Директива 96/53/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 96/53/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 1, параграф 1, буква а) се заменя със следното:

„а)

размерите на моторните превозни средства от категории М2 и М3 и на техните ремаркета от категория 0 и на моторните превозни средства от категории N2 и N3 и на техните ремаркета от категории 03 и 04, дефинирани в приложение II към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*).

(*)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).“"

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в първата алинея се добавят следните определения:

„—

„aлтернативни горива“ означава горива или източници на захранване, които поне отчасти служат за заместител на изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата декарбонизация и да повишат екологичните показатели на транспортния сектор, състоящи се от:

а)

електроенергия, консумирана във всички видове електрически превозни средства;

б)

водород;

в)

природен газ, включително биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ — КПГ) и втечнена форма (втечнен природен газ — ВПГ);

г)

втечнен нефтен газ (ВНГ);

д)

механична енергия от бордови системи за съхранение/бордови източници, включително отпадна топлина,

„превозно средство на алтернативно гориво“ означава моторно превозно средство, изцяло или частично захранвано с алтернативно гориво, което е било одобрено съгласно рамката на Директива 2007/46/ЕО,

„интермодална транспортна операция“ означава:

а)

комбинираните транспортни операции съгласно определението в член 1 от Директива 92/106/ЕИО на Съвета (**), при които се превозват един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута; или

б)

транспортните дейности, при които се превозват един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута, използващи воден транспорт, при условие че дължината на началната или крайната отсечка не надвишава 150 км на територията на Съюза. Посоченото по-горе разстояние от 150 км може да бъде надвишено, за да се достигне най-близкият подходящ транспортен терминал за предвидената услуга, в случай на:

i)

превозни средства, които съответстват на приложение I, точка 2.2.2, буква а) или б); или

ii)

превозни средства, които съответстват на приложение I, точка 2.2.2, буква в) или г), ако подобни разстояния са разрешени в съответната държава членка.

За интермодалните транспортни операции най-близкият подходящ транспортен терминал, който предоставя услуги, може да бъде разположен в друга държава членка, различна от държавата членка, в която е бил натоварен или разтоварен товарът,

„товародател“ означава правно образувание, юридическо или физическо лице, което е посочено на товарителницата или на еквивалентен транспортен документ (например коносамент) като товародател и/или като лице, което е сключило и/или на чието име или от името на което е бил сключен договор за превоз с транспортната компания.

(**)  Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки (ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).“"

;

б)

във втората алинея позоваването на „Директива 70/156/ЕИО“ се заменя със следното:

„Директива 2007/46/ЕО“.

3)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

трета и четвърта алинея от параграф 4 се заличават;

б)

параграф 6 се заличава.

4)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Съчленените превозни средства, които са пуснати в движение преди 1 януари 1991 г. и които не отговарят на изискванията, съдържащи се в точки 1.6. и 4.4 от приложение I, се счита, че отговарят на тези изисквания за целите на член 3, ако тяхната обща дължина не надвишава 15,50 метра.“

5)

Членове 8, 8а и 9 се заличават.

6)

Вмъкват се следните членове:

„Член 8б

1.   С цел подобряване на тяхната енергийна ефективност превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с аеродинамични елементи, които отговарят на заложените в параграфи 2 и 3 изисквания и са съобразени с Директива 2007/46/ЕО, могат да превишават посочените в приложение I, точка 1.1 максимално допустими дължини, за да се даде възможност за добавяне на такива елементи отзад, на превозните средства или на комбинациите от превозни средства. Превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с такива елементи, са съобразени с точка 1.5 от приложение I и надхвърлянето на максималните дължини не води до увеличаване на допустимата дължина в натоварено състояние на тези превозни средства или комбинации от превозни средства.

2.   Преди пускането им на пазара аеродинамичните елементи, посочени в параграф 1, които на дължина надвишават 500 mm, се одобряват типово в съответствие с правилата относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО.

До 27 май 2017 г. Комисията извършва оценка на необходимостта от приемане или изменение на технически изисквания за типовото одобрение на аеродинамичните елементи, посочени в същата рамка, като се отчита необходимостта да се осигури безопасността на движението по пътищата и безопасността на интермодалните транспортни операции, и по-специално:

а)

трайното закрепване на елементите, така че да се ограничи рискът от отделянето им с течение на времето, включително при интермодална транспортна операция;

б)

безопасността на другите участници в движението по пътищата, особено на уязвимите участници, осигурявайки inter alia видимостта на контурната маркировка, когато са поставени аеродинамични елементи, като адаптира изискванията за непряко виждане и, в случай на сблъсък със задната част на превозно средство или комбинация от превозни средства, като не се намалява защитата на задната част при движение.

За тази цел Комисията представя, ако е необходимо, законодателно предложение за изменение на съответните правила относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО.

3.   Аеродинамичните елементи, посочени в параграф 1, отговарят на следните условия на експлоатация:

а)

при условия, в които е застрашена безопасността на други участници в движението или тази на водача, тези елементи се сгъват, прибират или отстраняват от водача;

б)

при тяхното използване по градските и междуградските пътни инфраструктури се отчитат специалните характеристики на районите, в които скоростта е по-малка или равна на 50 km/h и в които има по-голяма вероятност да се срещат уязвими участници в движението; и

в)

тяхното използване е съвместимо с интермодалните транспортни операции, и по-специално в прибрано/сгънато състояние максимално разрешената дължина не надхвърля 20 cm.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, определящи подробни разпоредби, гарантиращи еднакви условия за прилагането на параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10и, параграф 2.

5.   Параграф 1 се прилага от датата на транспонирането или на прилагането на необходимите изменения на инструментите, посочени в параграф 2, и след приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 4, както е уместно.

Член 9а

1.   С цел подобряване на енергийната ефективност, по-специално посредством аеродинамичните характеристики на кабината, както и на безопасността на движението по пътищата, превозните средства или комбинациите от превозни средства, които отговарят на изискванията по параграф 2 и съответстват на Директива 2007/46/ЕО, могат да надвишават посочените в приложение I, точка 1.1 от настоящата директива максимално допустими дължини, при условие че тяхната кабина има подобрени аеродинамични характеристики и енергийна ефективност, както и показатели за безопасност. Превозните средства или комбинациите от превозни средства, оборудвани с такива кабини, са съобразени с точка 1.5 от приложение I към настоящата директива и надвишаването на максималните дължини не води до увеличаване на товароносимостта на тези превозни средства.

2.   Преди да бъдат пуснати на пазара, превозните средства, посочени в параграф 1, се одобряват в съответствие с правилата относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО. До 27 май 2017 г. Комисията оценява необходимостта от разработване на технически изисквания за типово одобрение на превозните средства, оборудвани с такива кабини, уредени в същата рамка, като взема предвид следното:

а)

подобрените аеродинамични характеристики на превозните средства или комбинациите от превозни средства;

б)

уязвимите участници в движението по пътищата и подобряване на тяхната видимост за водача, по-специално чрез намаляване на невидимата зона за водача;

в)

намаляването на щетите или нараняванията, причинени на други участници в движението по пътищата в случай на сблъсък;

г)

безопасността и удобството на водачите.

За тази цел Комисията представя, ако е необходимо, законодателно предложение за изменение на съответните правила относно типовото одобрение в рамките на Директива 2007/46/ЕО.

3.   Параграф 1 се прилага, считано от три години след датата на транспонирането или на прилагането на необходимите изменения на инструментите, посочени в параграф 2, по целесъобразност.“

7)

Член 10а се заличава.

8)

Вмъкват се следните членове:

„Член 10б

Максималните допустими маси на превозните средства на алтернативно гориво са тези, които са посочени в приложение I, точка 2.3.1, 2.3.2 и 2.4.

Превозните средства на алтернативно гориво също спазват ограниченията за максимално допустимо натоварване на осите, посочени в приложение I, точка 3.

Допълнителната маса, необходима за превозните средства на алтернативно гориво, се определя въз основа на документацията, предоставена от производителя, когато въпросното превозно средство е одобрено. Тази допълнителна маса се посочва в официалното доказателство, което се изисква в съответствие с член 6.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10з, за да актуализира за целите на настоящата директива списъка на алтернативни горива, посочени в член 2, които изискват допълнителна маса. От особено значение е преди приемането на тези делегирани актове Комисията да следва обичайната си практика и да осъществи консултации с експерти, включително експерти на държавите членки.

Член 10в

Максималните дължини, определени в приложение I, точка 1.1, когато е приложимо съгласно член 9а, параграф 1, и максималното разстояние, определено в точка 1.6 от приложение I, могат да бъдат превишени с 15 cm за превозни средства или комбинации от превозни средства, превозващи 45-футови контейнери или 45-футови сменяеми каросерии, празни или натоварени, при условие че автомобилното транспортиране на въпросния контейнер или на сменяема каросерия представлява част от интермодална транспортна операция.

Член 10г

1.   До 27 май 2021 г. държавите членки извършват специални измервания, за да определят превозните средства или комбинациите от превозни средства в движение, които има вероятност да са надхвърлили максимално допустимата маса и които поради това следва да бъдат проверени от техните компетентни органи, за да се осигури спазването на изискванията от настоящата директива. Тези измервания могат да бъдат извършвани чрез автоматични системи, монтирани в пътните инфраструктури, или чрез бордово оборудване за претегляне, инсталирано на превозните средства в съответствие с параграф 4.

Държавите членки не изискват инсталирането на бордово оборудване за претегляне на превозни средства или комбинации от превозни средства, които са регистрирани в друга държава членка.

Без да се засяга правото на Съюза и националното право, когато автоматичните системи се използват за установяване на нарушения на настоящата директива и за налагане на санкции, тези автоматични системи подлежат на сертифициране. Когато тези автоматични системи се използват само за целите на разпознаването, не се изисква сертифициране.

2.   Всяка държава членка провежда всяка календарна година подходящ брой проверки на масата на превозните средства или комбинациите от превозни средства в движение, пропорционално на общия брой превозни средства, инспектирани годишно на нейна територия.

3.   Държавите членки правят необходимото техните компетентни органи да обменят информацията относно нарушенията и санкциите, свързани с настоящия член, в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1).

4.   Инсталираното на борда оборудване за претегляне, посочено в параграф 1, е точно и надеждно, напълно оперативно съвместимо и съвместимо с всички видове превозни средства,

5.   До 27 май 2016 г. Комисията приема актове за изпълнение, с които се определят подробни разпоредби, гарантиращи еднакви условия за прилагането на правилата за оперативна съвместимост и съвместимост, посочени в параграф 4.

За да се осигури оперативна съвместимост, подробните разпоредби дават възможност данните за масата да бъдат съобщавани по всяко време от движещо се превозно средство на компетентните органи и на неговия водач. Предаването на данните се извършва през интерфейс, определен от стандартите CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 и ISO 14906. В допълнение към това подобно съобщение гарантира, че компетентните органи на държавите членки могат да комуникират и да обменят информация по един и същ начин с превозните средства и комбинациите от превозни средства, регистрирани във всяка държава членка, и посредством бордово оборудване за претегляне.

С оглед гарантиране на съвместимост с всички видове превозни средства бордовата система на моторните превозни средства получава и обработва всякакви данни, получавани от всеки вид ремарке или полуремарке, прикачено към моторното превозно средство.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 10и, параграф 2.

Член 10д

Държавите членки установяват правила относно санкциите, налагани за нарушения на настоящата директива, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции са ефективни, недискриминационни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки уведомяват Комисията за тези правила.

Член 10е

1.   За транспортирането на контейнери и сменяеми каросерии държавите членки определят правила, които изискват:

а)

товародателят да предостави на превозвача, на когото поверява превоза на контейнер или на сменяема каросерия, декларация, посочваща теглото на превозваните контейнер или сменяема каросерия; и

б)

превозвачът да осигури достъп до цялата съответна документация, предоставена от товародателя.

2.   Държавите членки определят правила относно отговорността както на товародателя, така и на превозвача, доколкото е уместно в случаите, когато информацията, посочена в параграф 1, липсва или е неточна и превозното средство или комбинацията от превозни средства са претоварени.

Член 10ж

На всеки две години, но не по-късно от 30 септември на годината, следваща края на съответния двугодишен период, държавите членки изпращат на Комисията необходимата информация относно:

а)

броя на проверките, извършени през предходните две календарни години; и

б)

броя на откритите претоварени превозни средства или комбинации от превозни средства.

Тази информация може да бъде част от информацията, предоставена в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Комисията анализира получената информация съгласно настоящия член и включва анализа в доклада, който се изпраща на Европейския парламент и на Съвета съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006.

Член 10з

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10б, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 май 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегиранeто на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 10б, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 10б, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения срещу него в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 10и

1.   Комисията се подпомага от Комитета за автомобилен транспорт, посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 10й

До 8 май 2020 г. Комисията внася, по целесъобразност, пред Европейския парламент и Съвета доклад относно прилагането на измененията на настоящата директива, въведени с Директива 2015/719 на Европейския парламент и Съвета (5), в който се отчитат конкретните характеристики на някои пазарни сегменти. Въз основа на резултатите от този доклад Комисията, ако е целесъобразно, изготвя законодателно предложение, придружено от оценка на въздействието. Докладът се предоставя най-малко шест месеца преди внасянето на всякакво законодателно предложение.

(1)

(1)*

Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

(2)

(2)*

Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

(3)

(3)*

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

(4)

(4)*

Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(5)

(5)*

Директива (ЕС) 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 1).“

9)

Приложение I се изменя, както следва:

а)

точка 1.2, буква а) се заменя със следното:

„а)

всички превозни средства, с изключение на превозните средства, посочени в буква б): 2,55 m“

;

б)

точка 1.2, буква б) се заменя със следното:

„б)

надстройки на изотермични превозни средства или изотермични контейнери или сменяеми каросерии, транспортирани с превозни средства: 2,60 m“

;

в)

в точка 2.2.2 буква в) се заменя със следния текст:

„в)

двуосно моторно превозно средство с триосно полуремарке, превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута: 42 тона“

;

г)

в точка 2.2.2 се добавя следната буква:

„г)

триосно моторно превозно средство с двуосно или триосно полуремарке, превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута: 44 тона“

;

д)

точка 2.3.1 се заменя със следното:

„2.3.1.

Двуосни моторни превозни средства, различни от автобуси: 18 тона

Двуосни моторни превозни средства на алтернативно гориво, различни от автобуси: максималната допустима маса от 18 тона се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон

Двуосни автобуси: 19,5 тона“

;

е)

точка 2.3.2 се заменя със следното:

„2.3.2.

Триосни моторни превозни средства: 25 тона или 26 тона, когато задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматично окачване или окачване, признато за равностойно в рамките на Съюза, както са определени в приложение II, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана с двойни гуми и максималната маса на всяка ос не надвишава 9,5 тона.

Триосни моторни превозни средства на алтернативно гориво: максималната допустима маса от 25 тона или 26 тона, когато задвижващата ос е оборудвана с двойни гуми и пневматично окачване или окачване, признато за равностойно в рамките на Съюза, както са определени в приложение II, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана с двойни гуми и максималната маса на всяка ос не надвишава 9,5 тона, се увеличава с допълнителната тежест, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон“

;

ж)

точка 2.4 се заменя със следното:

„2.4.

Триосни съчленени автобуси: 28 тона

Триосни съчленени автобуси на алтернативно гориво: максималната допустима маса от 28 тона се увеличава с допълнителната маса, необходима за технологията с алтернативно гориво, с максимум 1 тон“

.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 7 май 2017 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията текстовете на основните мерки от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 133.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 16 октомври 2014 г. (ОВ C 40, 5.2.2015 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 20 април 2015 г.

(3)  Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).

(4)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

(5)  Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38).

(6)  Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/11


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/720 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) бе приета с цел да се предотврати или намали въздействието на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда. Въпреки че пластмасовите торбички за пазаруване представляват опаковки по смисъла на посочената директива, тя не съдържа специфични мерки относно потреблението на такива торбички.

(2)

Настоящите нива на потребление на пластмасови торбички водят до високи нива на замърсяване и неефективно използване на ресурсите и се очаква да нараснат, ако не се предприемат действия. Замърсяването с пластмасови торбички за пазаруване води до замърсяване на околната среда и влошава широко разпространения проблем с отпадъците във водните басейни, което заплашва водните екосистеми в световен мащаб.

(3)

Освен това, натрупването на пластмасови торбички за пазаруване в околната среда определено има отрицателни последици за някои икономически дейности.

(4)

Пластмасовите торбички за пазаруване с дебелина на стената под 50 микрона („тънки пластмасови торбички за пазаруване“), които представляват по-голямата част от общия брой пластмасови торбички за пазаруване, употребявани в Съюза, по-рядко се използват повторно от по-дебелите пластмасови торбички за пазаруване. Поради това тънките пластмасови торбички за пазаруване, се превръщат в отпадък по-бързо и по-често са предмет за замърсяване поради лекото си тегло.

(5)

Настоящите нива на рециклиране на тънките пластмасови торбички за пазаруване, са много ниски и поради редица практически и икономически трудности няма вероятност да се повишат значително в близкото бъдеще.

(6)

В йерархията на отпадъците превенцията се нарежда на първо място. Пластмасовите торбички за пазаруване имат няколко предназначения и тяхното потребление ще продължи и в бъдеще. За да се гарантира, че необходимите пластмасови торбички за пазаруване няма да попаднат в околната среда като отпадъци, следва да се въведат подходящи мерки и потребителите следва да бъдат информирани относно правилното третиране на отпадъци.

(7)

Нивата на потребление на пластмасови торбички за пазаруване варират значително в Съюза поради различия в потребителските навици и осведомеността по въпросите на околната среда, и на ефективността на политическите мерки, предприети от държавите членки. Някои държави членки са успели значително да намалят нивата на потребление на пластмасови торбички за пазаруване, като средното ниво на потребление в седемте държави членки с най-добри показатели възлиза на едва 20 % от средната стойност за Съюза.

(8)

Наличието и точността на данните относно настоящите нива на потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване са различни за отделните държави членки. Точните и сравними данни относно потреблението са от съществено значение за оценяването на ефективността на мерките за намаляване му и за осигуряването на еднакви условия за прилагане. Ето защо следва да се изготви обща методология за изчисляване на годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек с оглед наблюдение на напредъка при намаляването на потреблението на такива торбички.

(9)

Освен това е доказано, че информацията за потребителите играе решаваща роля за постигането на целите за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване. Поради това е необходимо да се положат усилия от страна на институциите за повишаване на осведомеността относно последиците за околната среда от пластмасовите торбички за пазаруване и с цел да се приключи с настоящото възприемане на пластмасата като безвреден и евтин материал.

(10)

За да насърчат устойчиви намаления на средното ниво на потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване, държавите членки следва да вземат мерки за значително намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване в съответствие с общите цели на политиката на Съюза в областта на отпадъците и йерархията на отпадъците, както е предвидено в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5). Такива мерки за намаляване следва да вземат предвид сегашните нива на потребление на пластмасови торбички за пазаруване в отделните държави членки, като по-високите нива изискват по-амбициозни усилия, както и да отчитат вече постигнатите намаления. За целите на наблюдението на напредъка в намаляването на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване е необходимо националните органи да предоставят данни за тяхното потребление в съответствие с член 12 от Директива 94/62/ЕО.

(11)

Мерките, които се предприемат от държавите членки, могат да включват използването на икономически инструменти като ценообразуване, данъци и налози, които са се оказали особено ефективни за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване, и ограничения за търговия, като забрани чрез дерогация от член 18 от Директива 94/62/ЕО, при условие че тези ограничения са пропорционални и недискриминационни.

(12)

Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието на тънките пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда, след като бъдат оползотворени или обезвредени, от техните характеристики на рециклиране и компостиране, от издръжливостта им или от конкретно планираното предназначение на тези торбички, и като се отчитат възможните отрицателни последици от тяхната замяна.

(13)

Държавите членки могат да изберат да изключат от обхвата на директивата пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона („много тънки пластмасови торбички за пазаруване“), предоставяни като първични опаковки за насипна храна, когато това се изисква за целите на хигиената или когато тяхното използване помага за предотвратяване на разхищаването на храни.

(14)

Държавите членки могат да използват свободно приходите, генерирани посредством мерките, предприети по Директива 94/62/ЕО, за постигане на устойчиво намаление на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване.

(15)

Програмите за осведоменост на потребителите като цяло и образователните програми за децата могат да играят важна роля за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване.

(16)

Европейският стандарт EN 13432 „Изисквания, свързани с опаковките, оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане — Програма за изпитване и критерии за оценка за окончателно приемане на опаковките“ определя характеристиките, които даден материал трябва да притежава, за да бъде считан за „компостируем“, а именно той да може да бъде рециклиран чрез процес на органично оползотворяване, който включва компостиране и анаеробно разлагане. Комисията следва да поиска от Европейския комитет по стандартизация да разработи отделен стандарт за компостируеми в домашни условия опаковки.

(17)

Важно е да се осигури признаването в целия Съюз на етикетите или маркировките за биоразградими и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване.

(18)

Някои пластмасови торбички за пазаруване са маркирани от производителите им като „биоразградими при окисляване“ или „разградими при окисляване“. При тези торбички, в конвенционалната пластмаса са включени добавки. Поради наличието на такива добавки, с времето пластмасата се разпада на малки частици, които остават в околната среда. Следователно може да е подвеждащо подобни торбички да се обозначават като „биоразградими“, тъй като те не могат да представляват решение на проблема със замърсяването, а напротив — могат да увеличат замърсяването. Комисията следва да разгледа въздействието от използването на разградимите при окисляване пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, включващ, ако е уместно, набор от мерки за ограничаване на тяхното потребление или намаляване на евентуалните отрицателни последици от тях.

(19)

Мерките, които държавите членки трябва да предприемат за намаляване на потреблението на пластмасови торбички за пазаруване, следва да водят до трайно намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване и следва да не водят до общо нарастване на генерирането на опаковки.

(20)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със Съобщението на Комисията относно Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа и следва да допринасят за дейности срещу замърсяването в морските води, предприети в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6).

(21)

Директива 94/62/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 94/62/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 3 се вмъкват следните точки:

„1а.

„пластмаса“ означава полимер по смисъла на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*), към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент за торбички за пазаруване;

1б.

„пластмасови торбички за пазаруване“ означава торбички за пазаруване, със или без дръжка, произведени от пластмаса, които се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите;

1в.

„тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 50 микрона;

1г.

„много тънки пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона, чието използване се налага за целите на хигиената или които се предлагат като първични опаковки за насипна храна, когато това помага за предотвратяване на разхищаването на храни;

1д.

„разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване“ означава пластмасови торбички за пазаруване, произведени от пластмасови материали, които съдържат добавки, действащи като катализатор за разпадането на пластмасовия материал на микрофрагменти.

(*)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).“"

2)

В член 4 се вмъкват следните параграфи:

„1а.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на трайно намаление в потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване на своята територия.

Тези мерки могат да включват прилагането на национални целеви показатели за намаляване на потреблението, запазването или въвеждането на икономически инструменти, както и ограничения за търговия чрез дерогация от член 18, при условие че тези ограничения са пропорционални и недискриминационни.

Тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието на тънките пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда, след като бъдат оползотворени или обезвредени, от техните характеристики на компостиране, от издръжливостта им или от конкретно планираното им предназначение.

Мерките, предприети от държавите членки, включват един от следните елементи, или и двата заедно:

а)

приемане на мерки, които да гарантират, че нивото на годишното потребление не превишава съответно 90 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2019 г. и 40 тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек до 31 декември 2025 г., или равностойни цели, изразени в тегло. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване могат да бъдат изключени от националните цели в областта на потреблението;

б)

приемане на инструменти, с които да се гарантира, че до 31 декември 2018 г. тънките пластмасови торбички за пазаруване ще престанат да се предлагат безплатно на мястото на продажба на стоките или продуктите, освен ако не се прилагат инструменти с равностойна ефективност. Много тънките пластмасови торбички за пазаруване могат да бъдат изключени от тези мерки.

От 27 май 2018 г. държавите членки докладват относно годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване, когато предоставят на Комисията данни относно опаковките и отпадъците от опаковки в съответствие с член 12.

До 27 май 2016 г. Комисията приема акт за изпълнение, с който се определя методологията за изчисляване на годишното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване на човек и се адаптират форматите за докладване, приети съгласно член 12, параграф 3. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

1б.   Без да се засяга член 15, държавите членки могат да предприемат мерки, като например икономически инструменти и национални целеви показатели за намаляване на потреблението, по отношение на всеки вид пластмасови торбички за пазаруване, независимо от дебелината на техните стени.

1в.   Поне през първата година след 27 ноември 2016 г. Комисията и държавите членки активно насърчават кампании за информиране и повишаване на осведомеността, насочени към широката общественост, относно отрицателните последици за околната среда от прекомерното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 8а

Специфични мерки за биоразградими и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване

До 27 май 2017 г. Комисията приема акт за изпълнение, в който се определят спецификациите на етикетите или маркировките, за да се осигури признаването на територията на целия Съюз на биоразградимите и компостируемите пластмасови торбички за пазаруване и да се предостави на потребителите точната информация относно характеристиките на компостиране на такива торбички. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 21, параграф 2.

Най-късно осемнадесет месеца след приемането на посочения акт за изпълнение държавите членки гарантират, че биоразградимите и компостируеми пластмасови торбички за пазаруване са етикетирани в съответствие със спецификациите, предвидени в този акт за изпълнение.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 20а

Доклад относно пластмасовите торбички за пазаруване

1.   До 27 ноември 2021 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който се оценява ефективността на равнището на Съюза на мерките в член 4, параграф 1a за борба срещу замърсяването, промяна на поведението на потребителите и насърчаване на предотвратяването на генерирането на отпадъци. Ако оценката покаже, че приетите мерки не са ефективни, Комисията разглежда други възможни начини за постигане на намаление на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване, включително определянето на реалистични и постижими цели на равнището на Съюза, и ако е уместно — представя законодателно предложение.

2.   До 27 май 2017 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който се разглежда въздействието от използването на разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда и ако е уместно — представя законодателно предложение.

3.   До 27 май 2017 г. Комисията прави оценка на въздействието по време на целия жизнен цикъл на различните възможности за намаляване на потреблението на много тънките пластмасови торбички за пазаруване, и ако е уместно — представя законодателно предложение.“

5)

В член 22, параграф 3a, първата алинея се заменя със следното:

„3а.   При положение че са постигнати целите, определени в член 4 и член 6, държавите членки могат да транспонират разпоредбите на член 4, параграф 1а и член 7 чрез споразумения между компетентните органи и заинтересованите икономически сектори.“

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, до 27 ноември 2016 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 214, 8.7.2014 г., стр. 40.

(2)  ОВ C 174, 7.6.2014 г., стр. 43.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в ОВ) и позиция на Съвета на първо четене от 2 март 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник)].

(4)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

(5)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(6)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/721 НА КОМИСИЯТА

от 20 април 2015 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vlaamse laurier (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Vlaamse laurier“, подадено от Белгия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Vlaamse laurier“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Vlaamse laurier“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 2.13. „Цветя и декоративни растения“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 април 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 432, 2.12.2014 г., стр. 12.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13.6.2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/722 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2015 година

за разрешаване на употребата на таурин като фуражна добавка за Canidae, Felidae, Mustelidae и хищни риби

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на таурин като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посоченото вещество беше вписано в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на таурин и препарати от таурин като фуражна добавка за всички видове животни и, в съответствие с член 7 от посочения регламент, за нов вид употреба употреба във вода за пиене. Заявителят подаде искане добавката да се класифицира в категорията „хранителни добавки“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 22 май 2012 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че синтетичният таурин се счита за ефикасен за употреба в хранителния режим на котки, кучета и хищни риби. Обичайното прилагане на хранителен режим, включващ до 20 % фуражи от животински произход, доведе до заключението, че тауринът в количество до 0,2 % в пълноценните фуражи се понася от всички видове животни. Органът препоръчва да не се разрешава повече употребата на таурин при домашни птици, свине и преживни животни. Той заключи, че при предложените условия на употреба във фуражи и във вода за пиене тауринът не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда.

(5)

Освен това Органът заключи, че няма да възникнат опасения във връзка с безопасността на ползвателите. Той не счита, че са необходими специфични изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Заключенията за котки и кучета може да се приложат и за видовете животни от същото семейство, а именно Felidae и Canida, тъй като те са физиологически свързани видове по отношение на стомашно-чревните функции.

(7)

Mustelidae принадлежи към разред Carnivora, също като Felidae и Canidae. Mustelidae са хищен вид животни и много от тях са изключително месоядни. За поддържане на нормални концентрации на таурин в тялото те се нуждаят в хранителния си режим от таурин и от неговите прекурсори метионин или цистеин. Традиционните източници на таурин са: мускулна тъкан, мозък и вътрешности. Тъй като топлинната обработка и използването на алтернативни източници на белтък (с ниско съдържание на посочената аминокиселина) намаляват съдържанието на таурин и на неговите прекурсори във фуражите, традиционно се прилагат хранителни режими, които съдържат таурин като хранителна добавка, за да се отговори на нуждата от таурин на Mustelidae.

(8)

При оценката на таурина беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(9)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение

Член 2

1.   Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 26 ноември 2015 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 26 ноември 2015 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за хищни риби.

3.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посоченото в приложението вещество и са произведени и етикетирани преди 26 май 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за Canidae, Felidae и Mustelidae.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(6):2736.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg от активното вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % или mg от активното вещество/l вода

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект

3a370

Таурин

Състав на добавката:

Таурин

Активно вещество

Таурин

Наименование по IUPAC: 2-аминоетансулфонова киселина

C2H7NO3S

CAS номер: 107-35-7

Таурин в твърдо състояние, получен чрез химичен синтез: мин. 98 %

Метод за анализ  (1)

За определяне на таурин във фуражни добавки: йонообменна хроматография със следколонна дериватизация с нинхидрин (Европейска фармакопея — метод за определяне на аминокиселини Европейска фармакопея 6.6, 2.2.56 Метод 1).

За определяне на таурин в премикси и фуражи: йонообменна хроматография със следколонна дериватизация с нинхидрин и фотометрично определяне: въз основа на Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (приложение III, част Е) или високоефективна течна хроматография с обърната фаза (RP-HPLC) с флуоресцентно определяне (AOAC 999.12).

За определяне на таурин във вода: течна хроматография с UV или флуоресцентен детектор (AOAC 997.05).

Canidae, Felidae, Mustelidae и хищни риби

1.

Таурин може да се пуска на пазара и да се използва като добавка, състояща се от препарат.

2.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат условията за съхранение и устойчивост.

3.

Препоръчителни нива за максимално съдържание (в mg) на таурин/kg пълноценен фураж със съдържание на влага от 12 %:

Felidae: 2 500

Хищни риби: 25 000

Canidae и Mustelidae: 2 000 .

4.

Мерки за безопасност: носене на предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

5.

Добавката може да се използва във вода за пиене.

26 май 2025 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/723 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2015 година

за разрешаване на употребата на биотин като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на биотин като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посоченият продукт беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бяха подадени две заявления за извършване на повторна оценка на биотин и препарати от биотин за всички видове животни и, в съответствие с член 7 от посочения регламент, за нов вид употреба употреба във вода за пиене. Заявителите подадоха искане добавките да се класифицират в категорията „хранителни добавки“. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становищата си от 16 октомври 2012 г. и 17 октомври 2012 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба във фуражи и във вода за пиене биотинът не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че синтетичният биотин се счита за ефикасен източник на биотин в храненето на животните и че няма да възникнат опасения във връзка с безопасността на ползвателите. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите и във водата за пиене, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на биотина беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

1.   Посоченото в приложението вещество и съдържащите го премикси, които са произведени и етикетирани преди 26 ноември 2015 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в приложението вещество, които са произведени и етикетирани преди 26 ноември 2015 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 26 май 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не са отглеждани за производство на храни.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012; 10(11):2925; EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012; 10(11):2926.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg от активното вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 % или mg от активното вещество/l вода

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“

3a880

Биотин

Състав на добавката

Биотин

Активно вещество

D-(+)-биотин

C10H16N2O3S

CAS №: 58-85-5

Биотин, твърдо състояние, получен чрез химичен синтез.

Критерии за чистота: мин. 97 %

Метод за анализ  (1)

За определяне на D-(+)-биотин във фуражни добавки: изследване с потенциометрично титруване и определяне на оптичната ротация (Европейска фармакопея 6.0, метод 01/2008: 1073).

За определяне на биотин в премикси и фуражи: високоефективна течна хроматография с обърната фаза с масспектрометрия (RP-HPLC-MS/MS).

За определяне на D-(+)-биотин във вода: микробиологично изследване (Фармакопея на САЩ 21, трето допълнение, метод (88) 1986)

Всички видове животни

1.

Биотинът може да се пуска на пазара и да се използва като добавка, състояща се от препарат.

2.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията за съхранение и устойчивост.

3.

Мерки за безопасност: по време на работа да се използва предпазна дихателна маска.

4.

Добавката може да се използва във вода за пиене.

26 май 2025 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/724 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2015 година

за разрешаване на употребата на ретинил ацетат, ретинил палмитат и ретинил пропионат като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на витамин А като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посоченият продукт беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на витамин А под формата на ретинил ацетат, ретинил палмитат и ретинил пропионат като хранителни добавки и на препаратите от тях за всички видове животни и, в съответствие с член 7 от посочения регламент, за нов вид употреба във вода за пиене. Заявителите подадоха искане добавките да се класифицират в категорията „хранителни добавки“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 12 декември 2012 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба във фуражи ретинил ацетатът, ретинил палмитатът и ретинил пропионатът не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда.

(5)

Органът също така заключи, че ретинил ацетатът, ретинил палмитатът и ретинил пропионатът са ефикасни източници на витамин А и че няма да възникнат опасения във връзка с безопасността на ползвателите. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за наблюдение след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на ретинил ацетата, ретинил палмитата и ретинил пропионата беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени, освен при употреба във вода за пиене. Поради това употребата на посочените вещества във фуражи следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент. Следва да се определи максимално съдържание на витамин А, независимо от неговата форма. Витамин А не следва да се приема пряко с вода за пиене, тъй като допълнителният път на въвеждане би увеличил риска за потребителите. Поради това следва да бъде отказано разрешение по отношение на употребата във вода на ретинил ацетат, ретинил палмитат и ретинил пропионат като хранителни добавки, принадлежащи към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“. Тази забрана не се отнася за посочените добавки в рамките на комбинирани фуражи, които впоследствие се приемат с вода.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, като добавки при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Отказва се разрешение за употреба във вода на ретинил ацетат, ретинил палмитат и ретинил пропионат като добавки, принадлежащи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“.

Член 3

Посочените в приложението вещества и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 26 ноември 2015 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 26 май 2016 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложението вещества и са произведени и етикетирани преди 26 май 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 26 май 2015 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени животни, които не са отглеждани за производство на храни.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(1):3037.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

IU от витамин А/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект

3a672a

„Ретинил ацетат“ или „витамин А“

Състав на добавката

Ретинил ацетат

Трифенилфосфин оксид ≤ 100 mg/kg

Характеристика на активното вещество

Ретинил ацетат

C22H32O2

CAS №: 127-47-9

Ретинил ацетат в твърдо състояние, получен чрез химичен синтез.

Критерии за чистота: мин. 95 % (мин. 2,76 MIU/g).

Методи за анализ  (1)

За определяне на витамин А във фуражната добавка: тънкослойна хроматография с ултравиолетово откриване (TLC-UV) (6-о издание на Европейската фармакопея, монография 0217).

За определяне на витамин А в премикси и фуражи: високоефективна течна хроматография с обърната фаза (RP-HPLC) с помощта на UV-детектор или флуоресцентен детектор — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2)

Прасенца (сукалчета и отбити)

16 000

1.

Добавката се смесва с фуража чрез премикс.

2.

Ретинил ацетат може да бъде пускан на пазара и употребяван като добавка, състояща се от препарат.

3.

По отношение на съдържанието, както е посочено върху етикета, да се използва следната еквивалентност: 1IU = 0,344μg ретинил ацетат.

4.

Сместа от ретинил ацетат, ретинил палмитат или ретинил пропионат не трябва да надвишава максималното съдържание за съответните видове животни и категории.

5.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат условията за съхранение и устойчивост.

6.

Мерки за безопасност: носене на предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

26 май 2025 г.

Свине за угояване

6 500

Свине майки

12 000

Други свине

Пилета и видове домашни птици с по-малко стопанско значение

≤ 14 дни

20 000

> 14 дни

10 000

Пуйки

≤ 28 дни

20 000

> 28 дни

10 000

Други домашни птици

10 000

Млечни крави и крави за възпроизводство

 

9 000

Телета за отглеждане

4 месеца

16 000

Други телета и крави

25 000

Агнета и ярета за отглеждане

≤ 2 месеца

16 000

> 2 месеца

Едър рогат добитък, овце и кози за угояване

10 000

Други животни от рода на едрия рогат добитък, овце и кози

Бозайници

Само заместители на млякото: 25 000

Други видове животни

3a672b

 

„Ретинил палмитат“ или „витамин А“

Състав на добавката

Ретинил палмитат

Трифенилфосфин оксид ≤ 100mg/kg добавка

Характеристика на активното вещество

Ретинил палмитат

C36H60O2

CAS № 79-81-2

Ретинил палмитат в твърдо и в течно състояние, получен чрез химичен синтез: мин. 90 % или 1,64 MIU/g.

Методи за анализ  (1)

За определяне на витамин А във фуражната добавка: тънкослойна хроматография с ултравиолетово откриване (TLC-UV) (6-о издание на Европейската фармакопея, монография 0217).

За определяне на витамин А в премикси и фуражи: високоефективна течна хроматография с обърната фаза (RP-HPLC) с помощта на UV-детектор или флуоресцентен детектор — Регламент (ЕО) № 152/2009.

Прасенца (сукалчета и отбити)

16 000

1.

Добавката се смесва с фуража чрез премикс.

2.

Ретинил палмитат може да бъде пускан на пазара и употребяван като добавка, състояща се от препарат.

3.

По отношение на съдържанието, както е посочено върху етикета, да се използва следната еквивалентност: 1IU = 0,5458 μg ретинил палмитат.

4.

Сместа от ретинил ацетат, ретинил палмитат или ретинил пропионат не трябва да надвишава максималното съдържание за съответните видове животни и категории.

5.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат условията за съхранение и устойчивост.

6.

Мерки за безопасност: носене на предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

26 май 2025 г.

Свине за угояване

6 500

Свине майки

12 000

Други свине

Пилета и видове домашни птици с по-малко стопанско значение

≤ 14 дни

20 000

> 14 дни

10 000

Пуйки

≤ 28 дни

20 000

> 28 дни

10 000

Други домашни птици

10 000

Млечни крави и крави за възпроизводство

9 000

Телета за отглеждане

4 месеца

16 000

Други телета и крави

25 000

Агнета и ярета за отглеждане

≤ 2 месеца

16 000

> 2 месеца

Едър рогат добитък, овце и кози за угояване

10 000

Други животни от рода на едрия рогат добитък, овце и кози

Бозайници

Само заместители на млякото: 25 000

Други видове животни

3a672c

 

„Ретинил пропионат“ или „витамин А“

Състав на добавката

Ретинил пропионат

Трифенилфосфин оксид ≤ 100 mg/kg добавка

Характеристика на активното вещество

Ретинил пропионат

C23H34O2

CAS № 7069-42-3

Ретинил пропионат в течно състояние, получен чрез химичен синтез: мин. 95 % или 2,64 MIU/g

Методи за анализ  (1)

За определяне на витамин А във фуражната добавка: тънкослойна хроматография с ултравиолетово откриване (TLC-UV) (6-о издание на Европейската фармакопея, монография 0217).

За определяне на витамин А в премикси и фуражи: високоефективна течна хроматография с обърната фаза (RP-HPLC) с помощта на UV-детектор или флуоресцентен детектор — Регламент (ЕО) № 152/2009

Прасенца (сукалчета и отбити)

16 000

1.

Добавката се смесва с фуража чрез премикс.

2.

Ретинил пропионат може да бъде пускан на пазара и употребяван като добавка, състояща се от препарат.

3.

По отношение на съдържанието, както е посочено върху етикета, да се използва следната еквивалентност: 1IU = 0,3585μg ретинил пропионат.

4.

Сместа от ретинил ацетат, ретинил палмитат или ретинил пропионат не трябва да надвишава максималното съдържание за съответните видове животни и категории.

5.

В упътването за употреба на добавката и премиксите да се посочат условията за съхранение и устойчивост.

6.

Мерки за безопасност: носене на предпазна дихателна маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

26 май 2025 г.

Свине за угояване

6 500

Свине майки

12 000

Други свине

Пилета и видове домашни птици с по-малко стопанско значение

≤ 14 дни

20 000

> 14 дни

10 000

Пуйки

≤ 28 дни

20 000

> 28 дни

10 000

Други домашни птици

10 000

Млечни крави и крави за възпроизводство

9 000

Телета за отглеждане

4 месеца

16 000

Други телета или крави

25 000

Агнета и ярета за отглеждане

≤ 2 месеца

16 000

> 2 месеца

Едър рогат добитък, овце и кози за угояване

10 000

Други животни от рода на едрия рогат добитък, овце и кози

Бозайници

Само заместители на млякото: 25 000

Други видове животни


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Европейския съюз за фуражни добавки: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1).


6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/725 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2015 година

за определяне на краен срок за подаване на заявления за помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/360

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 18, параграф 2, първа алинея, буква б) и втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Помощта за частно складиране, предоставяна съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/360 на Комисията (2), се отрази благоприятно на пазара на свинско месо и се очаква стабилизирането на цените да продължи.

(2)

Поради това предоставянето на помощ за частно складиране на свинско месо следва да бъде прекратено и да бъде определен краен срок за подаването на заявления за помощ.

(3)

С оглед на правната сигурност Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/360 следва да бъде отменен.

(4)

За да не се допуснат спекулации, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Крайният срок за подаване на заявления за помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/360, е 8 май 2015 г.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/360 се отменя, считано от 8 май 2015 г.

Той обаче продължава да се прилага по отношение на договори, сключени съгласно посочения регламент преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/360 на Комисията от 5 март 2015 г. за започване на частно складиране на свинско месо и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 62, 6.3.2015 г., стр. 16).


6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/34


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/726 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

0707 00 05

AL

49,4

TR

110,0

ZZ

79,7

0709 93 10

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

0805 10 20

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

0805 50 10

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/36


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/727 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 април 2015 година

относно общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 година (ЕЦБ/2015/17)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (1), и по-специално член 9 и член 16, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

От Европейската централна банка (ЕЦБ) се изисква да вземе решение за общата сума на годишните надзорни такси, които да бъдат наложени, като издава известия за таксата за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи, и да публикува тази информация на уебсайта си до 30 април на съответния период на таксуване.

(2)

Известието за таксата за първия период на таксуване, т.е. ноември—декември 2014 г., се издава заедно с известието за таксата за периода на таксуване 2015 година. Поради това общата сума на наложените през 2015 г. годишни надзорни такси следва да отразява направените от ЕЦБ разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, от ноември 2014 г.

(3)

Тези разноски основно се състоят от разходи, които са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за надзора над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и осъществяването на хоризонталните задачи и специализираните услуги. Те също така включват разходи, които не са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за услугите, предоставени от подпомагащите звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси и услугите в областта на информационните технологии.

(4)

За да се изчисли годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко поднадзорно лице или поднадзорна група, общата сума на разходите се разделя на две части — една за значимите лица и групи и една за по-малко значимите лица и групи. Разходите се разделят въз основа на разноските, разпределени на съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значими поднадзорни лица и непрекия надзор над по-малко значими поднадзорни лица.

(5)

Свързаните със задачите по банковия надзор разноски, които са направени от ЕЦБ през първия период на таксуване и които подлежат на възстановяване чрез надзорните такси, бяха включени в годишния отчет на ЕЦБ за 2014 г. (2)

(6)

Прогнозните годишни разноски за периода на таксуване 2015 г. се извличат въз основа на одобрения бюджет на ЕЦБ, като се вземат предвид всички промени в прогнозните годишни разноски, които ще бъдат направени от ЕЦБ, които са били известни към момента на изготвянето на решението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейска централна банка (ЕЦБ/2014/17) (3) и в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Член 2

Обща сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 г.

1.   Общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 г. е 325 986 085 EUR, като тя съответства на действителните разходи за ноември и декември 2014 г. и на прогнозните годишни разходи на ЕЦБ за 2015 г., изложени в приложение I към настоящото решение.

2.   Всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи заплаща общата сума на годишните надзорни такси, установена в приложение II към настоящото решение.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 29 април 2015 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 април 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23.

(2)  Публикуван на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu през февруари 2015 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(в евро)

 

2014 г.

2015 г.

Общо

Заплати и компенсации

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Наем и поддръжка на сгради

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Други оперативни разходи

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Общо

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(в евро)

 

2014 г.

2015 г.

Общо

Надзорни такси

29 973 012

296 013 073

325 986 085

от които:

 

 

 

Такси, наложени на значими лица или значими групи

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Такси, наложени на по-малко значими лица или по-малко значими групи

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Поправки

6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/39


Поправка на Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

( Официален вестник на Европейския съюз L 20 от 27 януари 2015 г. )

1.

На страница 49 в приложение I

вместо:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia“

да се чете:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya“

2.

На страница 50 в приложение I

вместо:

„Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León“

да се чете:

„Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León“

3.

На страница 64 в приложение II

вместо:

„Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois“

да се чете:

„Mr Joël RIGUELLE

Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe“

4.

На страница 69 в приложение II

вместо:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya“

да се чете:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya“

5.

На страница 69 в приложение II

вместо:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura“

да се чете:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura“


6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/40


Поправка на Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 година за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

( Официален вестник на Европейския съюз L 31 от 7 февруари 2015 г. )

На страница 27 в приложение I

вместо:

„Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton“

да се чете:

„Cllr Soterios ALAMBRITIS

Member of London Borough of Merton“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd“

да се чете:

„Mr Michael ANTONIW AM

Member of the National Assembly for Wales“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council“

да се чете:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Member of Newport City Council“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council“

да се чете:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Member of East Renfrewshire Council“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council“

да се чете:

„Cllr Joseph COONEY

Member of Pendle Council“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council“

да се чете:

„Cllr Trevor William CUMMINGS

Member of Ards Borough Council“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority“

да се чете:

„Mr Jeremy Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly“

да се чете:

„Ms Megan FEARON MLA

Member of the Northern Ireland Assembly“

на страница 27 в приложение I

вместо:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn“

да се чете:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP

Member of the Scottish Parliament“

на страница 28 в приложение I

вместо:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council“

да се чете:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Member of Tandridge Council“

на страница 28 в приложение I

вместо:

„Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling“

да се чете:

„Cllr Cormick MCCHORD

Member of Stirling Council“

на страница 28 в приложение I

вместо:

„Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland“

да се чете:

„Mr William Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament“

на страница 28 в приложение I

вместо:

„Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council“

да се чете:

„Cllr Paul WATSON

Member of Sunderland Council“

на страница 29 в приложение II

вместо:

„Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority“

да се чете:

„Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly“

на страница 29 в приложение II

вместо:

„Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council“

да се чете:

„Cllr Barbara GRANT

Member of East Renfrewshire Council“

на страница 29 в приложение II

вместо:

„Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council“

да се чете:

„Cllr Arnold George HATCH

Member of Craigavon Borough Council“

на страница 29 в приложение II

вместо:

„Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland“

да се чете:

„Mr James Robert HUME MSP

Member of the Scottish Parliament“

на страница 30 в приложение II

вместо:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands“

да се чете:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP

Member of the Scottish Parliament“

на страница 30 в приложение II

вместо:

„Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly“

да се чете:

„Mr Fearghal MCKINNEY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly“

на страница 30 в приложение II

вместо:

„Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council“

да се чете:

„Cllr Robert John PRICE

Member of Oxford Council“

на страница 30 в приложение II

вместо:

„Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council“

да се чете:

„Cllr Gary ROBINSON

Member of Shetland Islands Council“

на страница 30 в приложение II

вместо:

„Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr“

да се чете:

„Mr Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales“

на страница 30 в приложение II

вместо:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council“

да се чете:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Member of Bath & North East Somerset Council“