ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 86

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
31 март 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/531 на Комисията от 24 ноември 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/532 на Комисията от 30 март 2015 година за изменение за 228-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/533 на Комисията от 30 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

*

Регламент (ЕС) 2015/534 на Европейската централна банка от 17 март 2015 година относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2015/13)

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/535 на Комисията от 27 март 2015 година за разрешаване на Кралство Дания да ратифицира Конвенцията от 23 ноември 2007 г. за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (нотифицирано под номер С(2015) 1994)

152

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/536 на Комисията от 27 март 2015 година за изменение, във връзка с появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в Съединените щати, на приложение II към Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Съединените щати в списъка с трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в ЕС на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва (нотифицирано под номер С(2015) 1990)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/531 НА КОМИСИЯТА

от 24 ноември 2014 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 32, параграф 4, член 40, параграф 4 и член 41, параграф 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 Комисията е оправомощена да определя специфични правила за допустимостта на разходите във връзка с операциите за опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности; допустимостта на разходите за операции, имащи за цел смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби, и допустимостта на операции, имащи за цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите.

(2)

Всички разпоредби в настоящия регламент са по аспекти, свързани с допустимостта на разходи или операции, а две от тях са свързани с операции, включващи инвестиции на борда на корабите. Също така всички тези мерки имат влияние върху начина на извършване на риболовната дейност. Следователно тези разпоредби са тясно свързани помежду си. С оглед да се осигури последователност на тези разпоредби и да се улесни тяхното цялостно разглеждане, както и компактният достъп до тях от страна на всички жители на ЕС, тези разпоредби следва да се приемат в рамките на един и същ законодателен акт.

(3)

Риболовната дейност продължава да е една от най-опасните професии, със значителен брой произшествия с малки риболовни кораби. Във връзка с това в директиви 93/103/ЕО (2) и 92/29/EИО (3) на Съвета са определени минимално допустими изисквания за здравните условия и безопасността при работата на борда на риболовните кораби, които следва да бъдат въведени в националното законодателство. В Регламент (ЕС) № 508/2014 се предвижда финансиране на някои инвестиции с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, при условие че те надхвърлят изискванията, определени в законодателството на ЕС и националното законодателство. Поради това е необходимо да се уточни кои разходи във връзка с такива специфични инвестиции, включително за обучение по опазване на здравето и за информационни кампании, могат да бъдат финансирани по Регламент (ЕС) № 508/2014.

(4)

Закупуването и инсталирането на борда на корабите на оборудване, предназначено за намаляване на емисиите на замърсители и парникови газове и за подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби може да допринесе за постигане на целите във връзка с изменението на климата. Ефективната експлоатация на корабите също може да доведе до значително намаление на консумацията на енергия. В член 41, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014 се предвижда финансиране на инвестиции в оборудване или на борда на корабите, имащи за цел намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби, както и инвестиции в риболовни уреди, при условие че не се засяга избирателността на тези риболовни уреди, както и инвестиции за енергийни одити и схеми за енергийна ефективност. Поради това е необходимо допълнително да се уточни кои разходи могат да бъдат финансирани от ЕФМДР за насърчаване на постигането на тези цели.

(5)

Също трябва да бъде уточнен и видът на разходите, свързани с операции, които допринасят за опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие и морските екосистеми и компенсационните режими в рамките на устойчивите риболовни дейности. Тези операции следва да включват основните принципи за екологосъобразна инфраструктура, определени в Съобщението на Комисията (4) относно екологосъобразната инфраструктура (5), които могат да имат значителен принос за прилагането на политиките, при които за цялостното или частичното постигане на целите се използват природосъобразни решения.

(6)

Допустимите разходи във връзка с операциите съгласно член 32, член 40, параграф 1 и член 41, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014 трябва да съответстват на условията, определени в член 11, където е посочено, че операциите, които водят до увеличаване на риболовния капацитет на кораба, или оборудването, което повишава възможностите му да намира риба, не са допустими за подпомагане от ЕФМДР. С оглед да се запази стимулиращият характер на инвестициите, които са допустими по настоящия регламент, разходите във връзка с планови и превантивни ремонти, които поддържат съответното устройство в пригодно за работа състояние, следва да бъдат изключени от финансирането от ЕФМДР.

(7)

Тъй като периодът на допустимост за финансиране на операции от ЕФМДР вече започна на 1 януари 2014 г., за да се даде възможност за бързо прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, по-специално по отношение на допустимостта на разходите, както и за да се даде възможност на държавите членки да подготвят и приложат своята оперативна програма в рамките на ЕФМДР, настоящият регламент следва да влезе в сила на следващия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят:

а)

видовете операции, допустими за подпомагане от ЕФМДР с оглед подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите;

б)

разходите, допустими за подпомагане от ЕФМДР с оглед опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми и компенсационните режими в рамките на устойчивите риболовни дейности;

в)

разходите, допустими за подпомагане от ЕФМДР с оглед подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби и смекчаване на изменението на климата.

ГЛАВА II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 2

Разходи, които не са включени в допустимите разходи

1.   Разходите за планови или превантивни ремонти на която и да е част от оборудването, които поддържат съответното устройство в пригодно за работа състояние, не са допустими за подпомагане от ЕФМДР въз основа на настоящия регламент.

2.   Допустими за подпомагане от ЕФМДР са само тези разходи, които са необходими за или са пряко свързани с инсталирането на съоръжения, както е предвидено по настоящия регламент.

ГЛАВА III

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕТО НА ХИГИЕНАТА, ЗДРАВНИТЕ УСЛОВИЯ, БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ

Член 3

Допустими операции по безопасността

По отношение на операциите, целящи подобряване на безопасността на рибарите на борда на риболовните кораби съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за подпомагане от ЕФМДР са закупуването и в съответните случаи, монтажът на следните съоръжения:

а)

спасителни плотове;

б)

хидростатични разединители за спасителни плотове;

в)

лични локаторни маяци, като например радио буйове (EPIRB), които могат да бъдат прикрепени в спасителните жилетки и работното облекло на рибарите;

г)

лични спасителни средства за плаване (PFD), по-специално спасителни хидрокостюми (immersion suits) или костюми за оцеляване в морска среда (survival suits), спасителни пояси и спасителни жилетки;

д)

сигнални фалшфойери;

е)

устройства за изстрелване на спасителни въжета;

ж)

системи за спасяване на човек зад борда (MOB);

з)

огнеборско оборудване, като например пожарогасители, противопожарни одеяла, пожарни детектори и детектори за дим, дихателни апарати;

и)

противопожарни врати;

й)

отсекателни клапани за горивни резервоари;

к)

детектори за газове и алармени системи за наличие на газове;

л)

сантинни помпи и алармени системи за пропускане на вода;

м)

оборудване за радио и спътникови комуникации;

н)

водонепроницаеми люкове и врати;

о)

предпазители за машинното оборудване, например за лебедките и барабаните за мрежи;

п)

проходи и трапове за достъп;

р)

прожектори, палубно и аварийно осветление;

с)

освобождаващи предпазни механизми в случай че риболовен уред се закачи за подводно препятствие;

т)

камери и монитори за осигуряване на безопасност;

у)

оборудване и елементи, необходими за подобряване на палубната безопасност.

Член 4

Допустими операции за здравните условия

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на здравните условия на рибарите на борда на риболовните кораби съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансиране са следните дейности:

а)

закупуване и монтаж на комплекти за първа помощ;

б)

закупуване на лекарства и средства за спешно лечение на борда;

в)

доставката на телемедицински системи, включително на електронни технологии, оборудване и съоръжения за медицински изображения, подходящи за дистанционни консултации на борда на корабите;

г)

доставка на справочници и ръководства за подобряване на здравните условия на борда;

д)

информационни кампании за подобряване на здравните условия на борда.

Член 5

Допустими операции, свързани с хигиената

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на хигиенните условия за рибарите на борда на риболовните кораби съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансово подпомагане са закупуването и в съответните случаи, монтажът на следните съоръжения:

а)

санитарни съоръжения, като например тоалетни и умивални съоръжения;

б)

кухненски съоръжения и оборудване за съхранение на хранителни продукти;

в)

пречиствателни уреди за питейна вода;

г)

почистващо оборудване за поддържане на санитарните условия на борда;

д)

справочници и ръководства за подобряване на хигиената на борда, включително софтуерни инструменти.

Член 6

Допустими операции за работните условия

По отношение на операциите за доставка на оборудване, целящи подобряване на работните условия на борда на риболовните кораби съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансиране са закупуването и, в съответните случаи, монтажът на следните съоръжения:

а)

палубни леери;

б)

шелтердекови конструкции и модернизация на каютите с оглед осигуряване на защита от неблагоприятни метеорологични условия;

в)

елементи във връзка с подобряване на безопасността в каютите и осигуряването на общи пространства за екипажа;

г)

съоръжения за намаляване на ръчното повдигане на товари, с изключение на машините, които са пряко свързани с риболовните операции като например лебедките;

д)

боя против подхлъзване и гумени постелки;

е)

изолационно оборудване против шум, топлина или студ и оборудване за подобряване на вентилацията;

ж)

работно облекло и екипировка за осигуряване на безопасност, като например водонепропускливи защитни ботуши, предпазители за очите и дишането, защитни ръкавици и шлемове или защитна екипировка срещу падане;

з)

предупредителни знаци за безопасност и при аварии;

и)

анализ на рисковете и оценки за определяне на рисковете за рибарите както в пристанищата, така и при плаване, с оглед вземане на мерки за намаляване на рисковете;

й)

справочници и ръководства за подобряване на работните условия на борда.

ГЛАВА IV

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА МОРСКОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И МОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ В РАМКИТЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ

Член 7

Допустими разходи за събиране на отпадъци, извършвано от рибарите

По отношение на операциите за събиране на отпадъци в морето, извършвано от рибарите, както е посочено в член 40, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите във връзка със следните дейности:

а)

отстраняване от морето на изгубени риболовни уреди, по-специално във връзка с борбата срещу непреднамерения риболов (ghost fishing);

б)

закупуване и в съответните случаи, монтаж на оборудване на борда за събиране и съхранение на отпадъци;

в)

създаване на схеми за събиране на отпадъци, в които да участват извършващите такава дейност рибари, включително и схеми с финансови стимули;

г)

закупуване и в съответните случаи, монтаж на оборудване в рибарските пристанища за съхранение и рециклиране на отпадъци;

д)

комуникационни и информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността, с цел насърчаване на рибарите и другите заинтересовани лица да участват в проекти за отстраняване на изгубени риболовни уреди;

е)

съответно обучение на рибари и пристанищни агенти.

Член 8

Допустими разходи за съоръжения, предназначени за опазване и развитие на морската фауна и флора

1.   По отношение на операциите за изграждане, монтаж или модернизация на стационарни или преносими съоръжения съгласно член 40, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите във връзка със следните дейности:

а)

закупуване и в съответните случаи, монтаж на оборудване за защита на морски райони от тралене;

б)

закупуване и в съответните случаи, монтаж на оборудване за възстановяване на деградирали морски екосистеми;

в)

разходи във връзка със съответни предварителни дейности, като например проучвания, научни изследвания или оценки;

г)

разходи, по отношение на най-отдалечените райони, за закупуване и в съответните случаи, монтаж на закотвени устройства за привличане на риба (anchored fish aggregating devices), допринасящи за устойчив и избирателен риболов, в съответствие с член 38, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

2.   По отношение на операциите по параграф 1 не са допустими следните видове разходи:

а)

за придобиване на кораб с цел той да бъде потопен и използван като изкуствен риф;

б)

разходи във връзка с изграждането и поддръжката на устройства за привличане на риба (fish aggregating devices), с изключение на разходите по параграф 1, буква г).

Член 9

Допустими разходи за допринасяне за по-добро управление или опазване на морските биологични ресурси

1.   По отношение на операциите, целящи по-добро управление или опазване на морските биологични ресурси, съгласно член 40, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 508/2014, които отговарят на условията по член 38 от цитирания регламент, допустими за финансова подкрепа са разходите за закупуване и в съответните случаи, монтаж на следните съоръжения:

а)

кръгли риболовни куки;

б)

акустични отблъскващи устройства (acoustic deterrent devices) по риболовните мрежи;

в)

устройства, препятстващи хващането на костенурки и други едри биологични видове (TED);

г)

въжета с лентички за пропъждане на птиците (streamer lines);

д)

други приспособления или съоръжения, които са се оказали ефективни за предотвратяване на случаен улов на защитени видове.

2.   Също така допустими за финансово подпомагане са следните видове дейности и проекти:

а)

обучение на рибари за по-добро управление или опазване на морските биологични ресурси;

б)

проекти, отнасящи се за крайбрежни местообитания, имащи важно значение за риби, птици и други организми;

в)

също могат да бъдат допустими и проекти, отнасящи се за райони с важно значение за възпроизводството на рибите, като например крайбрежни влажни зони.

3.   По отношение на замяната на съществуващи риболовни уреди със съответни уреди, имащи по-малко въздействие върху околната среда, допустими могат да са разходите във връзка с риболовни кощове и капани (fish pots and traps), въдичарство (jigging) и риболов с влакно (hand lining).

Член 10

Допустими разходи за подготовка на планове за опазване и управление по отношение на дейностите, свързани с риболова

По отношение на операциите за изготвяне на планове за опазване и управление по отношение на дейностите, свързани с риболова, както е посочено в член 40, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите във връзка със следните дейности:

а)

провеждане на проучвания, по-специално за мониторинг и наблюдение на биологични видове и местообитания, включително за картографиране и за управление на рисковете;

б)

картографиране на риболовната активност и интензивност и на взаимодействията със защитените биологични видове и местообитания;

в)

провеждане на консултации със заинтересовани страни при изготвянето на плановете за управление;

г)

разработване и прилагане на показатели за натоварванията и въздействията върху околната среда и провеждане на оценки на природозащитния статус;

д)

обучение на рибари и други лица, работещи за или от името на органи, отговарящи за управлението на морски защитени територии (МЗТ), имащи значение за изготвянето на планове за опазване и управление, по отношение на дейностите, свързани с риболова;

е)

определяне на очертанията на МЗТ;

ж)

наблюдение на биологични видове, включително заплати на персонала, провеждащ наблюдението;

з)

дейности за публична информация и повишаване на осведомеността по отношение на МЗТ;

и)

оценяване на въздействията на плановете за управление върху зони от „Натура 2000“ и върху риболовните райони, попадащи под въздействието на плановете за управление.

Член 11

Допустими разходи за управление, възстановяване и мониторинг на зони от „Натура 2000“ и на морски защитени територии

По отношение на операциите за управление, възстановяване и мониторинг на зони от „Натура 2000“ и на морски защитени територии и за повишаване на осведомеността, както е посочено в член 40, параграф 1, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите във връзка със следните дейности:

а)

провеждане на консултации със заинтересовани страни при изготвянето на плановете за управление;

б)

разработване и прилагане на показатели за натоварванията и въздействията върху околната среда и провеждане на оценки на природозащитния статус;

в)

провеждане на наблюдение на зони от „Натура 2000“ и на МЗТ;

г)

обучение на лица, работещи за или от името на органи, отговарящи за управлението на зони от „Натура 2000“ и на МЗТ;

д)

обучение на рибари по опазването и възстановяването на морските екосистеми и по съответни алтернативни дейности, като например екотуризъм в зони от „Натура 2000“ и МЗТ;

е)

картографиране на риболовната дейност и провеждане на мониторинг на нейната интензивност, както и регистриране на взаимодействията на риболова със защитени биологични видове като тюлените, морските костенурки, делфините и морските птици;

ж)

подпомагане на разработването на мерки за управление на рибарството в зони от „Натура 2000“ и МЗТ, като например проучвания за оценка на въздействието и за оценка рисковете, включително дейности за подобряване на съгласуваността на тези проучвания;

з)

подпомагане на мерки за повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда с участие на рибарите, във връзка с опазването и възстановяването на морското биологично разнообразие;

и)

сътрудничество и създаване на мрежови контакти на управителите на зоните от „Натура 2000“ и МЗТ.

Член 12

Допустими разходи за участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и на ползите от екосистемите

1.   По отношение на операциите във връзка с участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и на ползите от екосистемите, както е посочено в член 40, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите във връзка със следните дейности:

а)

разходи във връзка със схеми за изпитване на нови техники за мониторинг, и по-специално:

i)

системи за дистанционен електронен мониторинг, като например системи за видеонаблюдение (CCTV), както и за мониторинг и регистрация на случаен улов на защитени биологични видове;

ii)

схеми за регистрация на океанографски данни, като например температура, соленост, планктон, цъфтеж на водорасли и мътност;

iii)

картографиране на инвазивни чужди видове (ИЧВ);

iv)

дейности, включително проучвания, за предотвратяване и контрол на разпространението на ИЧВ;

б)

финансови стимули за инсталиране на борда на автоматични записващи устройства за мониторинг и регистриране на океанографски данни, като например температура, соленост, планктон, цъфтеж на водорасли и мътност;

в)

разходи за чартиране на кораби за стопански риболов по отношение на дейности по наблюдение на околната среда, в степен пропорционална на провежданата дейност;

г)

разходи за други научни дейности във връзка с картографирането и оценяването морските и крайбрежните екосистеми и на ползите от тях.

2.   По отношение на дейностите, насочени към възстановяване на конкретни морски и крайбрежни местообитания за поддържане на устойчиви рибни запаси, както е посочено в член 40, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за подпомагане са следните дейности:

а)

дейности за намаляване на физичното и химичното замърсяване;

б)

дейности за намаляване на други физични натоварвания върху околната среда, включително на антропогенния подводен шум, който влияе отрицателно на биоразнообразието;

в)

позитивни природосъобразни мерки за опазване и съхранение на флората и фауната, включително повторно въвеждане или повишаване на запасите от местни биологични видове и прилагане на принципите за екологосъобразна инфраструктура, посочени в Съобщението на Комисията относно екологосъобразната инфраструктура (6);

г)

дейности за предотвратяване на разпространението, контрол и елиминиране на ИЧВ.

ГЛАВА V

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И НА СМЕКЧАВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Член 13

Допустими разходи, свързани с хидродинамиката на корабния корпус

1.   По отношение на операциите, целящи подобряване на хидродинамиката на корабния корпус съгласно член 41, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите във връзка със следните дейности:

а)

инвестиции в механизми за стабилност на корабите, като например скулови килове (bilge keels) и булбови носове (bulbous bows), допринасящи за подобряване на плавателните характеристики и стабилността;

б)

разходи във връзка с използването на нетоксични покрития срещу обрастване, като например медни покрития за намаляване на триенето;

в)

разходи във връзка с рулевото устройство, като например системи за управление на рулевото устройство и множествени рулове за намаляване на активността на руловете в зависимост от метеорологичните условия и състоянието на морето;

г)

изпитания в басейн с цел определяне на база за подобряване на хидродинамиката.

2.   Разходите във връзка с базисната поддръжка на корпуса не са допустими за финансиране по този член.

Член 14

Допустими разходи, свързани с подобряване на задвижващата система на кораба

По отношение на операциите, целящи подобряване на задвижващата система на кораба съгласно член 41, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите за закупуване и, в съответните случаи, за монтаж на следните съоръжения:

а)

енергоефективни винтове, включително задвижващи валове;

б)

катализатори;

в)

енергоефективни генераторни агрегати, включително използващи като гориво водород или природен газ;

г)

задвижващи елементи, използващи възобновяема енергия, като например платна, хвърчила, вятърни турбини или фотоволтаични панели;

д)

носови подрулващи устройства;

е)

приспособяване на двигатели за работа с биогорива;

ж)

уреди, показващи икономичността на режима на работа на двигателя (иконометри), системи за спестяване на гориво и мониторингови системи;

з)

инвестиции в дюзи, подобряващи задвижващата система.

Член 15

Допустими разходи, свързани с инвестиции в риболовни уреди и съоръжения

По отношение на инвестициите в риболовни уреди и съоръжения съгласно член 41, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са разходите във връзка със следните дейности:

а)

замяна на влачени риболовни уреди с алтернативни уреди;

б)

модификации във влачените риболовни уреди;

в)

инвестиции в оборудване за мониторинг на влачени риболовни уреди.

Член 16

Допустими разходи, свързани с инвестиции за намаляване на консумацията на електроенергия или на топлинна енергия

По отношение на инвестициите, целящи намаляване на консумацията на електроенергия или на топлинна енергия съгласно член 41, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014, допустими за финансова подкрепа са следните разходи:

а)

инвестиции за подобряване на хладилните съоръжения, на системите за дълбоко замразяване или на изолацията, за кораби с дължина до 18 m;

б)

инвестиции за насърчаване на рециклирането на топлинната енергия на кораба, включващо улавяне и повторна употреба на топлинната енергия за спомагателни операции на кораба.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби (тринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 307, 13.12.1993 г., стр. 1).

(3)  Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19).

(4)  Съобщение на Комисията „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, Брюксел, COM(2013) 249 final, 6.5.2013 г.

(5)  Екологосъобразната инфраструктура представлява стратегически планирана мрежа на естествени и полуестествени райони и други елементи на околната среда, която е конструирана и се управлява така, че да осигурява най-разнообразни екосистемни услуги. Тя включва зелени площи (или „сини“ — ако става въпрос за водни екосистеми) и други физически елементи в сухоземни (включително крайбрежни) и морски райони.

(6)  Съобщение на Комисията „Екологосъобразна инфраструктура (ЕИ) — увеличаване на природния капитал на Европа“, Брюксел, COM(2013) 249 final, 6.5.2013 г.


31.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/532 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2015 година

за изменение за 228-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 и от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват физическите лица, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 23 март 2015 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН) одобри добавянето на едно физическо лице в своя списък, свързан с Ал Кайда, на физическите лица, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(4)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се добавят следните вписвания в категорията „Физически лица“:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (известен още като: a) Sheikh Abu Muhammad, б) Ali Abu Muhammad, в) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Дата на раждане: 1.1.1972 г. Място на раждане: село Teletl, район Shamilskiy, Република Дагестан, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 628605523 (руски паспорт за задгранично пътуване, издаден на 4.7.2006 г. от Федералната служба по въпросите на миграцията на Руската федерация и изтичащ на 16.7.2016 г.). Национален идентификационен номер: 8203883123 (номер на руски национален паспорт, издаден на 16.7.2005 г. от отдел „Вътрешни работи“ (OVD), район Kirovskiy, Република Дагестан, Руска федерация, изтича на 1.1.2017 г.). Адрес: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Република Дагестан, Руска федерация. Друга информация: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: сив; височина: 170—175 см; телосложение: едър, овално лице, брада. б) Име на бащата: Alibulat Kebekovich Kebekov, роден през 1927 г. в) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на посочването съгласно член 2а, параграф 4, буква б): 23.3.2015 г.“


31.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/533 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

135,3

MA

99,1

TR

123,0

ZZ

119,1

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

144,0

ZZ

146,5

0709 93 10

MA

128,2

TR

173,5

ZZ

150,9

0805 10 20

EG

47,3

IL

71,5

MA

54,4

TN

55,0

TR

67,0

ZZ

59,0

0805 50 10

BO

92,8

TR

45,8

ZZ

69,3

0808 10 80

AR

94,0

BR

90,5

CL

99,5

CN

105,5

MK

25,7

US

187,6

ZA

188,2

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

120,2

CL

126,9

CN

71,3

ZA

124,0

ZZ

110,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


31.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 86/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/534 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 17 март 2015 година

относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2015/13)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 1, член 4, параграф 3, член 6, параграф 2, член 6, параграф 5, буква г) и член 10 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (2) и по-специално член 21, параграф 1, член 140 и член 141, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

По отношение на кредитните институции се прилагат изискванията за редовна отчетност, установени в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) (наричан също така в настоящия регламент „РКИ“) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (4). Отчитаната информация се събира от ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2014/29 (5). Настоящият регламент допълва Решение ЕЦБ/2014/29, като допълнително определя изискванията за отчитането на надзорна финансова информация.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се установяват еднообразни изисквания за всички институции, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 575/2013, за предоставянето на информация на компетентните надзорни органи в определени области, посочени в член 1 от този Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. Една от тези области е финансова информация на консолидирана основа. Съгласно член 99, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 отчитането на надзорна финансова информация на консолидирана основа е задължително за кредитните институции, които изготвят своите консолидирани финансови отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно процедурата, уредена в член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (6). Представянето от националните компетентни органи (НКО) на ЕЦБ на задължителната съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 надзорна финансова информация, както по отношение на значими, така и по отношение на по-малко значими поднадзорни лица, понастоящем се извършва в съответствие с Решение ЕЦБ/2014/29 и следва да остане незасегнато, тъй като то не попада в предмета на настоящия регламент.

(3)

Упражняването на правото на преценка да се изисква от кредитните институции да прилагат международни счетоводни стандарти съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 е извън предмета на настоящия регламент. Предвид член 150 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), предходните решения на НКО относно упражняването или неупражняването на това право на преценка следва да останат незасегнати.

(4)

В съответствие с член 99, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за кредитните институции, които прилагат международни счетоводни стандарти съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, отчитането на надзорна финансова информация на консолидирана основа изисква решение от компетентния орган за разширяване на обхвата на това отчитане. ЕЦБ следва да приеме и решение за разширяване на обхвата на изискването за представяне на надзорна финансова информация по отношение на значими поднадзорни групи, които прилагат Регламент (ЕО) № 1606/2002, за отчитането на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(5)

В съответствие с член 99, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за кредитни институции, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО на Съвета (7), отчитането на надзорна финансова информация на консолидирана основа изисква предшестващо решение от компетентния орган за разширяване на обхвата на това отчитане. ЕЦБ също така следва да приеме решение за разширяване на обхвата на изискването за представяне на надзорна финансова информация по отношение на значими поднадзорни групи, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО. В съответствие с член 99, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 575/2013 е проведена консултация с Европейския банков орган.

(6)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се установяват еднообразни изисквания за отчитането на надзорна информация за областите в рамките на обхвата му. Съгласно член 99, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се отнася само за надзорна финансова информация на консолидирана основа. Отчитането на надзорна финансова информация на индивидуална основа е извън обхвата му, поради което компетентните органи могат да налагат изисквания за отчитането на надзорна финансова информация на индивидуална основа. Предвид необходимостта от сравнима финансова информация за значими и по-малко значими поднадзорни лица, с настоящия регламент следва да бъде установена надзорната финансова информация, която да бъде отчитана на НКО от значимите и по-малко значимите поднадзорни лица на индивидуална основа. След това НКО следва да предоставят тази информация на ЕЦБ в съответствие с член 140, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

(7)

Съгласно член 40 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8) компетентните органи на приемащите държави членки могат да изискват всички кредитни институции, които имат клонове на тяхна територия, да им представят периодично отчети за дейността си в съответните приемащи държави членки. В съответствие с член 2, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, която е установена в неучастваща държава членка, са поднадзорни лица. Предвид необходимостта от сравнима финансова информация за значимите поднадзорни лица, с настоящия регламент следва да бъде предвидена информацията, която да бъде отчитана на НКО от клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка. След това НКО следва да предоставят тази информация на ЕЦБ в съответствие с член 140, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

(8)

В член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 е предвидено, че ЕЦБ разполага с надзорни правомощия по отношение на кредитни институции, финансови холдинги или смесени финансови холдинги, или клонове, които са установени в участващи държави членки, на кредитни институции, установени в неучастващи държави членки. Поради това клоновете, които са установени в участващи държави членки от кредитни институции от трета държава, не са в рамките на възложените на ЕЦБ надзорни задачи. Следователно по отношение на тези клонове не следва да се прилагат изискванията за отчитане на информация съгласно настоящия регламент. Освен това клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция от друга участваща държава членка, следва да бъдат изключени от тези изисквания за отчитане на информация, защото те са предназначени да се прилагат на равнището на поднадзорното лице, което е установило клона.

(9)

Целта на уредените в настоящия регламент изисквания по отношение на значими и по-малко значими поднадзорни лица, включително клонове, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, следва да бъде да се гарантира, че тези поднадзорни лица отчитат общ минимален набор от информация на НКО, а не да се налагат еднообразни изисквания за отчитане на информация. За НКО може да бъде подходящо да събират необходимия минимум информация като част от по-широка рамка за отчетност, която те установяват в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право и която също така служи за цели, различни от надзорните цели, като например статистически цели.

(10)

С оглед на упражняването на задачите на ЕЦБ е необходимо да бъде получавана финансова информация от по-малко значимите поднадзорни групи, различни от онези, които изготвят консолидираните си отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти, приети съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. Поради това с настоящия регламент следва да бъде установена надзорната финансова информация, която да се отчита от такива групи на НКО. По-конкретно следва да бъдат посочени форматите, честотата, датите на отчитане и периодите на подаване на информацията, както и сроковете за предоставяне на съответната информация. Целта на тези изисквания следва да бъде да се гарантира, че тези поднадзорни групи отчитат общ минимален набор от информация на НКО, а не да се налагат еднообразни изисквания за отчитане на информация.

(11)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и член 12 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), както ЕЦБ, така и НКО спазват задължението за обмен на информация. Без да се засяга правомощието на ЕЦБ пряко да получава отчитаната от кредитните институции информация или да има пряк достъп до такава информация непрекъснато, НКО предоставят по-конкретно на ЕЦБ цялата информация, необходима за изпълнението на възложените на ЕЦБ по силата на Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи.

(12)

В съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на институциите може да бъде позволено да използват счетоводна година, която не съответства на календарната година, за отчитането на надзорна финансова информация на консолидирана основа. С настоящия регламент следва също да бъде позволено използването на счетоводна година, която не съответства на календарната година, за целите на това отчитане.

(13)

ЕЦБ проведе публична консултация по настоящия регламент и анализира потенциалните разходи и ползи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се установяват изискванията за отчитането на надзорната финансова информация, която се предоставя на НКО от:

а)

значими поднадзорни групи, които прилагат международни счетоводни стандарти съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително техни подгрупи;

б)

значими поднадзорни групи, различни от посочените в буква а), които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, включително техни подгрупи;

в)

значими поднадзорни лица, включително клонове, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка;

г)

значими поднадзорни групи по отношение на дъщерни предприятия, установени в неучастваща държава членка или в трета държава;

д)

по-малко значими поднадзорни групи, които прилагат международни счетоводни стандарти съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително техни подгрупи;

е)

по-малко значими поднадзорни групи, различни от посочените в буква д), които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, включително техни подгрупи;

ж)

по-малко значими поднадзорни лица, включително клонове, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка.

2.   По изключение от членове 7 и 14, поднадзорните лица, на които е предоставено освобождаване от прилагането на пруденциалните изисквания на индивидуална основа съгласно член 7 или член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013, не са задължени да отчитат надзорна финансова информация в съответствие с настоящия регламент.

3.   В случаите когато компетентните органи, включително и ЕЦБ, изискват от институциите да спазват задълженията, предвидени в части 2-4 и части 6-8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в дял VII от Директива 2013/36/ЕС, на подконсолидирана основа в съответствие с член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013, тези институции трябва да спазват установените в настоящия регламент изисквания на подконсолидирана основа.

4.   НКО и/или националните централни банки могат да използват събраните съгласно настоящия регламент данни за всякакви други задачи.

5.   Настоящият регламент не засяга счетоводните стандарти, прилагани от поднадзорни групи и лица в техните консолидирани отчети или годишни отчети и не променя счетоводните стандарти, прилагани за отчитане на надзорна информация. Доколкото поднадзорните групи и лица прилагат различни счетоводни стандарти, следва да се предоставя само информация, свързана с правилата за оценка, включително методи за определяне на загуби в резултат на кредитен риск, които съществуват съгласно съответните счетоводни стандарти и се прилагат ефективно от съответната поднадзорна група или лице. За тези цели са предвидени специални образци за отчитане за поднадзорните групи и лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО. Елементи от модела за описание на данните в образците, които не са приложими по отношение на съответните поднадзорни лица, не трябва да се отчитат.

6.   Клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, могат да подават информацията, която са длъжни да предоставят съгласно настоящия регламент, на съответния НКО, чрез кредитната институция, от която са създадени.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), освен ако е предвидено друго, заедно със следните определения:

1.

„МСС“ и „МСФО“ са „Международните счетоводни стандарти“ и „Международните стандарти за финансово отчитане“, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002;

2.

„дъщерно предприятие“ е дъщерно предприятие съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 16 от Регламент (ЕС) № 575/2013, което е кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

3.

„подгрупа“ е група, чието предприятие майка не е само по себе си дъщерно предприятие на друга институция, лицензирана в същата участваща държава членка, или на финансов холдинг или на смесен финансов холдинг, установени в същата участваща държава членка;

4.

„на консолидирана основа“ е на консолидирана основа съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 48 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

5.

„на подконсолидирана основа“ е на подконсолидирана основа съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 49 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 3

Промяна на статута на поднадзорно лице или на поднадзорна група

1.   За целите на настоящия регламент поднадзорно лице или поднадзорна група се класифицира като значимо/а 18 месеца, след като е било/а уведомено/а за решение, както е посочено в член 45, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17). То/тя е длъжно/а да отчита информация в съответствие с дял II от настоящия регламент като значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група на първата дата на отчитане, след като то/тя е класифицирано/а като значимо/а.

2.   За целите на настоящия регламент поднадзорно лице или поднадзорна група се класифицира като по-малко значимо/а, след като е уведомено/а за решение, както е посочено в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17). След този момент то/тя започва да отчита информация в съответствие с дял III от настоящия регламент.

ДЯЛ II

ЗНАЧИМИ ПОДНАДЗОРНИ ГРУПИ И ЛИЦА

ГЛАВА I

Значими поднадзорни групи

Член 4

Формат и честота на отчитане на информация на консолидирана основа, дати на отчитане и дати на подаване на информацията за значими поднадзорни групи, които прилагат МСФО за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013

В съответствие с член 99, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 значимите поднадзорни групи, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за отчитането на надзорна информация по силата на член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, отчитат надзорна финансова информация съгласно предвиденото в членове 2, 3 и 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на консолидирана основа. Техните подгрупи, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за отчитане на надзорна информация също са длъжни да отчитат надзорна финансова информация съгласно предвиденото в членове 2, 3 и 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на консолидирана основа.

Член 5

Формат и честота на отчитане на информация на консолидирана основа, дати на отчитане и дати на подаване на информацията за значими поднадзорни групи, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО

В съответствие с член 99, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013 значимите поднадзорни групи, различни от посочените в член 4, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, включително техните подгрупи, отчитат надзорна финансова информация съгласно предвиденото в членове 2, 3 и 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на консолидирана основа.

ГЛАВА II

Значими поднадзорни лица

Член 6

Формат и честота на отчитане на информация на индивидуална основа за лица, които не са част от значима поднадзорна група

1.   Значимите поднадзорни лица, които не са част от значима поднадзорна група и които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, защото изготвят годишните си отчети в съответствие с посочените в него счетоводни стандарти или защото ги прилагат за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО на индивидуална основа. Това се прилага и по отношение на клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка.

2.   Посоченото в параграф 1 отчитане на надзорна финансова информация включва информацията, установена в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и се извършва с определената в този член честота.

3.   Значимите поднадзорни лица, различни от посочените в параграф 1, които не са част от значима поднадзорна група и които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, включително клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО.

4.   Посоченото в параграф 3 отчитане на надзорна финансова информация включва информацията, установена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и се извършва с определената в този член честота.

5.   Посочената в параграфи 2 и 4 по-горе информация включва единствено информация, отнасяща се до:

а)

активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи, които се признават от страна на поднадзорното лице съгласно приложимите счетоводни стандарти;

б)

задбалансови експозиции и дейности, в които участва поднадзорното лице;

в)

сделки, различни от посочените в букви а) и б), извършени от поднадзорното лице;

г)

правилата за оценка, включително методите за определяне на загуби в резултат на кредитен риск, които съществуват съгласно приложимите счетоводни стандарти и се прилагат ефективно от поднадзорното лице.

6.   НКО могат да събират посочената в параграфи 2 и 4 информация, която следва да бъде предоставяна на ЕЦБ, като част от по-широка национална рамка за отчетност, която в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право включва допълнителна надзорна финансова информация и която служи и за цели, различни от надзорните цели, като например статистически цели.

Член 7

Формат и честота на отчитане на информация на индивидуална основа за лица, които са част от значима поднадзорна група

1.   Значимите поднадзорни лица, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, защото изготвят годишните си отчети в съответствие с посочените в него счетоводни стандарти или ги прилагат за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и които са част от значима поднадзорна група, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО на индивидуална основа. Отчитането на надзорна финансова информация от тези лица се извършва с честотата, посочена в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, установен в приложение I.

2.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събира. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

3.   Значимите поднадзорни лица, различни от посочените в параграф 1, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, и които са част от значима поднадзорна група, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО.

4.   Посоченото в параграф 3 отчитане на надзорна финансова информация се извършва с честотата, установена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, определен в приложение I.

5.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събират. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

6.   Посочената в параграфи 1, 2, 4 и 5 информация се отчита съгласно предвиденото в член 6, параграф 5 от настоящия регламент.

7.   НКО могат да събират посочените в параграфи 1, 2, 4 и 5 данни, които следва да бъдат предоставяни на ЕЦБ, като част от по-широка национална рамка за отчетност, която в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право включва допълнителна надзорна финансова информация и която служи и за цели, различни от надзорните цели, като например статистически цели.

Член 8

Дати на отчитане и дати на подаване на информацията за значими поднадзорни лица

1.   Информацията за значими поднадзорни лица, посочени в членове 6 и 7, е със следните дати на отчитане:

а)

за тримесечно отчитане: на 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември;

б)

за полугодишно отчитане: на 30 юни и 31 декември;

в)

за годишно отчитане: на 31 декември.

2.   Информацията, отнасяща се до определен период, се отчита кумулативно от първия ден на календарната година до съответната дата на отчитане.

3.   По изключение от параграфи 1 и 2, когато на значими поднадзорни лица е разрешено да изготвят годишните си отчети въз основа на счетоводна година, която не съответства на календарната година, НКО могат да коригират датите на отчитане към годишното счетоводно приключване. Коригираните дати на отчитане са три, шест, девет и 12 месеца след началото на счетоводната година. Информацията, отнасяща се до определен период, се отчита кумулативно от първия ден на счетоводната година до съответната дата на отчитане.

4.   НКО предоставят на ЕЦБ информацията за посочените в членове 6 и 7 значими поднадзорни лица до края на работния ден на следните дати на подаване на информацията:

а)

за значими поднадзорни лица, които не са част от значима поднадзорна група — на 40-ия работен ден след датата на отчитане, за която се отнася;

б)

за значими поднадзорни лица, които са част от значима поднадзорна група — на 55-ия работен ден след датата на отчитане, за която се отнася.

5.   НКО решават кога поднадзорните лица трябва да отчитат надзорна финансова информация, за да спазят тези срокове.

ГЛАВА III

Отчитане на информация от значими поднадзорни групи по отношение на дъщерни предприятия, установени в неучастваща държава членка или в трета държава

Член 9

Формат и честота на отчитане на информация от значими поднадзорни групи по отношение на дъщерни предприятия, установени в неучастваща държава членка или в трета държава

1.   Институциите майки в участваща държава членка и институциите, контролирани от финансов холдинг майка или от смесен финансов холдинг майка в участваща държава членка гарантират, че надзорната финансова информация по отношение на дъщерните предприятия, установени в неучастваща държава членка или в трета държава, се отчита на съответния НКО на индивидуална основа, както следва:

а)

за значимите поднадзорни групи, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, защото изготвят годишните си отчети в съответствие с посочените в него счетоводни стандарти или ги прилагат за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, на най-високото равнище на консолидация в участваща държава членка, отчитането на надзорна финансова информация включва информацията, посочена в параграф 1 от приложение II, и се извършва с честотата, установена член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014;

б)

за значимите поднадзорни групи, различни от посочените по-горе, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, на най-високото равнище на консолидация в участваща държава членка, отчитането на надзорна финансова информация включва информацията, посочена в параграф 2 от приложение II, и се извършва с честотата, установена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

2.   По изключение от параграф 1, посочените в него предприятия майки не отчитат финансова информация за дъщерни предприятия, чиито активи са на обща стойност 3 милиарда евро или по-малко. За тази цел общата стойност на активите се определя въз основа на критериите, предвидени в част IV, дял 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

3.   Когато актуализация на списъка на поднадзорните лица в съответствие с част IV, дял 2, глава 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) разкрива, че общата стойност на активите на дъщерно предприятие надхвърля 3 милиарда евро, дъщерното предприятие се включва в отчитаната информация в съответствие с параграф 1 на първата дата на отчитане, която настъпва 18 месеца след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица. Когато актуализацията разкрива, че общата стойност на активите на дъщерно предприятие е по-малка или равна на 3 милиарда евро, предприятието майка започва да отчита информация в съответствие с параграф 2 на първата дата на отчитане, която настъпва след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица.

Член 10

Дати на отчитане и дати на подаване на информацията при отчитането от значими поднадзорни групи по отношение на дъщерни предприятия, установени в неучастваща държава членка или в трета държава

1.   Посочената в член 9 информация се събира към същите дати на отчитане, към които се събира и надзорната финансова информация за съответната значима поднадзорна група. Информацията, отнасяща се до определен период, се отчита кумулативно от първия ден на счетоводната година, използвана за отчитане на финансова информация до съответната дата на отчитане.

2.   НКО предоставят на ЕЦБ информацията относно дъщерните предприятия, установени в неучастваща държава членка или в трета държава, както е посочено в член 9, до края на работното време на 55-ия работен ден след датата на отчитане, за която се отнася.

3.   НКО решават кога поднадзорните лица трябва да отчитат надзорна финансова информация, за да спазят този срок.

ДЯЛ III

ПО-МАЛКО ЗНАЧИМИ ПОДНАДЗОРНИ ГРУПИ И ЛИЦА

ГЛАВА I

По-малко значими поднадзорни групи

Член 11

Формат и честота на отчитане на информация на консолидирана основа за по-малко значими поднадзорни групи

1.   По-малко значимите поднадзорни групи, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително техните подгрупи, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО на консолидирана основа.

2.   Посоченото в параграф 1 отчитане на надзорна финансова информация се извършва с честотата, установена в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, определен в параграф 1 от приложение I.

3.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събират. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

4.   По-малко значимите поднадзорни групи, различни от посочените в параграф 1, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО. Това отчитане на надзорна финансова информация се извършва с честотата, посочена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, определен в параграф 2 от приложение I.

5.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събират. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

6.   По изключение от параграфи 4 и 5, отчитането на надзорна финансова информация за по-малко значимите поднадзорни групи, чиито активи са на обща стойност 3 милиарда евро или по-малко, включва като общ минимум посочената в приложение III информация, вместо информацията, посочена в параграф 4 от настоящия член. За тази цел общата стойност на активите на поднадзорните групи е стойността, използвана за определяне дали определено поднадзорно лице е значимо въз основа на неговия размер, в съответствие с част IV, дял III от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

7.   Когато актуализация на списъка на поднадзорните лица в съответствие с част IV, дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) разкрива, че общата стойност на активите на по-малко значима поднадзорна група надхвърля 3 милиарда евро, тази група започва да отчита информация в съответствие с параграфи 4 и 5 на първата дата на отчитане, която настъпва 18 месеца след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица. Когато тази актуализация разкрива, че общата стойност на активите на по-малко значима поднадзорна група е по-малка или равна на 3 милиарда евро, тази група започва да отчита информация в съответствие с параграф 6 на първата дата на отчитане, която настъпва след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица.

8.   Посочената в параграфи 2, 3, 4, 5 и 6 информация се отчита съгласно предвиденото в член 6, параграф 5 от настоящия регламент.

9.   НКО могат да събират информацията, която следва да се предоставя на ЕЦБ, посочена в параграфи 2, 3, 4, 5 и 6, като част от по-широка рамка за отчетност, която в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право включва допълнителна надзорна финансова информация и която служи и за цели, различни от надзорните цели, като например статистически цели.

Член 12

Дати на отчитане и дати на подаване на информацията за по-малко значими поднадзорни групи

1.   Информацията за посочените в член 11 по-малко значими поднадзорни групи е със следните дати на отчитане:

а)

за тримесечно отчитане: на 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември;

б)

за полугодишно отчитане: на 30 юни и 31 декември;

в)

за годишно отчитане: на 31 декември.

2.   Информацията, отнасяща се до определен период, се отчита кумулативно от първия ден на календарната година до съответната дата на отчитане.

3.   По изключение от параграфи 1 и 2, когато на по-малко значими поднадзорни групи е разрешено от НКО да отчитат тяхната надзорна финансова информация въз основа на счетоводна година, която не съответства на календарната година, НКО могат да коригират датите на отчитане към годишното счетоводно приключване. Коригираните дати на отчитане са три, шест, девет и 12 месеца след началото на счетоводната година. Информацията, отнасяща се до определен период, се отчита кумулативно, обхващайки периода от първия ден на счетоводната година до съответната дата на отчитане.

4.   НКО предоставят на ЕЦБ посочената в член 11 информация до края на работния ден на следните дати на подаване на информацията:

а)

за по-малко значими поднадзорни групи, включително подгрупи, отчитащи информация на консолидирана основа, на 55-ия работен ден след датата на отчитане, за която се отнася;

б)

за по-малко значими поднадзорни групи, отчитащи информация на подконсолидирана основа съгласно член 1, параграф 3, на 65-ия работен ден след датата на отчитане, за която се отнася.

5.   НКО решават кога поднадзорните лица трябва да отчитат надзорна финансова информация, за да спазят тези срокове.

ГЛАВА II

По-малко значими поднадзорни лица

Член 13

Формат и честота на отчитане на информация на индивидуална основа за по-малко значими поднадзорни лица, които не са част от група

1.   По-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, защото изготвят годишните си отчети в съответствие с посочените в него счетоводни стандарти или ги прилагат за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и които не са част от поднадзорна група, включително клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО на индивидуална основа.

2.   Отчитането на надзорна финансова информация, посочено в параграф 1, се извършва с честотата, установена в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, определен в приложение I.

3.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събират. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

4.   По-малко значимите поднадзорни лица, различни от посочените в параграф 1, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО и които не са част от поднадзорна група, включително клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО.

5.   Отчитането на надзорна финансова информация, посочено в параграф 4, се извършва с честотата, установена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, определен в параграф 2 от приложение I.

6.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събират. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

7.   Параграфи 2, 3, 5 и 6 се прилагат при спазване на следните изключения:

а)

отчитането на надзорна финансова информация за по-малко значимите поднадзорни кредитни институции, чиито активи са на обща стойност по-малка от 3 милиарда евро, включва информацията, посочена в приложение III, като общ минимум, вместо информацията, посочена в параграфи 2, 3, 5 или 6;

б)

клон, установен в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, не се включва в отчитането на надзорна финансова информация, ако общата стойност на активите му е по-малка от 3 милиарда евро.

8.   За целите на параграф 7, общата стойност на активите на поднадзорното лице е стойността, използвана за определяне дали дадено поднадзорно лице е значимо въз основа на неговия размер, в съответствие с част IV, дял III от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

9.   Когато актуализация на списъка на поднадзорните лица в съответствие с и част IV, дял II глава 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) разкрива, че общата стойност на активите на по-малко значимо поднадзорно лице надхвърля 3 милиарда евро, това лице започва да отчита информация в съответствие с параграфи 2, 3, 5 и 6 на първата дата на отчитане, която настъпва 18 месеца след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица. Когато тази актуализация разкрива, че общата стойност на активите на по-малко значимо поднадзорно лице е по-малка или равна на 3 милиарда евро, това лице започва да отчита информация в съответствие с параграф 7 на първата дата на отчитане, която настъпва след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица.

10.   Посочената в параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 информация се отчита съгласно предвиденото в член 5, параграф 5 от настоящия регламент.

11.   НКО могат да събират посочената в параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 информация, която следва да се предоставя на ЕЦБ, като част от по-широка национална рамка за отчетност, която в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право включва допълнителна надзорна финансова информация и която служи и за цели, различни от надзорните цели, като например статистически цели.

Член 14

Формат и честота на отчитането на информация на индивидуална основа за лица, които са част от по-малко значима поднадзорна група

1.   По-малко значимите поднадзорни лица, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, защото изготвят годишните си отчети в съответствие с посочените в него счетоводни стандарти или ги прилагат за отчитане на надзорна информация съгласно член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и които са част от по-малко значима поднадзорна група, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО на индивидуална основа.

2.   Посоченото в параграф 1 отчитане на надзорна финансова информация се извършва с честотата, установена в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, определен в приложение II.

3.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събират. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

4.   По-малко значимите поднадзорни лица, различни от посочените в параграф 1, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, и които са част от по-малко значима поднадзорна група, отчитат надзорна финансова информация на съответния НКО.

5.   Посоченото в параграф 4 отчитане на надзорна финансова информация се извършва с честотата, установена в член 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, и включва общия минимум информация, определен в приложение II.

6.   НКО предоставят на ЕЦБ допълнителни образци, посочени в приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, които НКО събират. НКО уведомяват ЕЦБ предварително за такива допълнителни образци, които възнамеряват да предават.

7.   По изключение от параграфи 2, 3, 5 и 6, отчитането на надзорна финансова информация на по-малко значими поднадзорни лица, чиито активи са на обща стойност по-малка от 3 милиарда евро, включва посочената в приложение III информация. За тази цел общата стойност на активите на поднадзорните групи е стойността, използвана за определяне дали определено поднадзорно лице е значимо въз основа на неговия размер, в съответствие с част IV, дял III и от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

8.   Когато актуализация на списъка на поднадзорните лица в съответствие с част IV, дял II, глава 3 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) разкрива, че общата стойност на активите на по-малко значимо поднадзорно лице надхвърля 3 милиарда евро, това лице започва да отчита информация в съответствие с параграфи 2, 3, 5 и 6 на първата дата на отчитане, която настъпва 18 месеца след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица. Когато тази актуализация разкрива, че общата стойност на активите на по-малко значимо поднадзорно лице е по-малка или равна на 3 милиарда евро, това лице започва да отчита информация в съответствие с параграф 7 на първата дата на отчитане, която настъпва след публикуването на актуализирания списък на поднадзорните лица.

9.   Посочената в параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 информация се отчита съгласно предвиденото в член 6, параграф 5 от настоящия регламент.

10.   НКО могат да събират посочената в параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 информация, която следва да се предоставя на ЕЦБ, като част от по-широка национална рамка за отчетност, която в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право включва допълнителна надзорна финансова информация и която служи и за цели, различни от надзорните цели, като например статистически цели.

Член 15

Дати на отчитане и дати на подаване на информацията за по-малко значими поднадзорни лица

1.   Информацията за посочените в членове 13 и 14 по-малко значими поднадзорни лица е със следните дати на отчитане:

а)

за тримесечно отчитане: на 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември;

б)

за полугодишно отчитане: на 30 юни и 31 декември;

в)

за годишно отчитане: на 31 декември.

2.   Информацията, отнасяща се до определен период, се отчита кумулативно от първия ден на календарната година до съответната дата на отчитане.

3.   По изключение от параграфи 1 и 2, когато на по-малко значими поднадзорни лица е разрешено от НКО да отчитат тяхната надзорна финансова информация въз основа на счетоводна година, която не съответства на календарната година, НКО могат да коригират датите на отчитане към годишното счетоводно приключване. Коригираните дати на отчитане са три, шест, девет и 12 месеца след началото на счетоводната година. Данните, отнасящи се до определен период, се отчитат кумулативно от първия ден на счетоводната година до съответната дата на отчитане.

4.   НКО предоставят на ЕЦБ надзорната финансова информация за посочените в членове 13 и 14 по-малко значими поднадзорни лица до края на работния ден на следните дати на подаване на информацията:

а)

за по-малко значими поднадзорни лица, които не са част от поднадзорна група — на 55-ия работен ден след датата на отчитане, за която се отнася;

б)

за по-малко значими поднадзорни лица, които са част от по-малко значима поднадзорна група — на 65-ия работен ден след датата на отчитане, за която се отнася.

5.   НКО решават кога поднадзорните лица трябва да отчитат надзорна финансова информация, за да спазят тези срокове.

ДЯЛ IV

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ И ЕЗИК НА ИТ

Член 16

Проверки на качеството на данните

НКО наблюдават и осигуряват качеството и надеждността на предоставяната на ЕЦБ информацията. За тези цели НКО следват спецификациите в членове 4 и 5 от Решение ЕЦБ/2014/29.

Член 17

Език на ИТ за предаването на информация от националните компетентни органи на ЕЦБ

НКО предават посочената в настоящия регламент информация в съответствие с таксономията на разширения език за бизнес отчетност (eXtensible Business Reporting Language), за да се осигури еднообразен технически формат за обмена на данни, посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014. За тези цели НКО следват спецификациите, установени в член 6 от Решение ЕЦБ/2014/29.

ДЯЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Първи дати на отчитане

1.   31 декември 2015 г. е първата дата на отчитане в съответствие с настоящия регламент на надзорна финансова информация по отношение на:

а)

значимите поднадзорни групи;

б)

значимите поднадзорни лица, които не са част от поднадзорна група.

2.   30 юни 2016 г. е първата дата на отчитане в съответствие с настоящия регламент на надзорна финансова информация по отношение на:

а)

значимите поднадзорни лица, които са част от поднадзорна група;

б)

дъщерните предприятия на значимите поднадзорни групи, установени в неучастваща държава членка или в трета държава.

3.   30 юни 2017 г. е първата дата на отчитане в съответствие с настоящия регламент на надзорна финансова информация по отношение на:

а)

по-малко значимите поднадзорни групи;

б)

по-малко значимите поднадзорни лица.

Член 19

Преходни разпоредби

Приетите от НКО решения по отношение на отчитането на надзорна финансова информация от значимите поднадзорни групи и лица, което попада в предмета на настоящия регламент, остават незасегнати за всички дати на отчитане преди посочените в член 18 първи дати на отчитане.

Член 20

Заключителна разпоредба

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 17 март 2015 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).

(5)  Решение ЕЦБ/2014/29 на Европейската централна банка от 2 юли 2014 г. относно предоставянето на Европейската централна банка на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (ОВ L 214, 19.7.2014 г., стр. 34).

(6)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(7)  Директива 86/635/EEC на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

(8)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Опростено отчитане на надзорна финансова информация

1.

За поднадзорните групи и поднадзорните лица, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, както и за поднадзорните лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, които са съвместими с МСФО, „Опростено отчитане на надзорна финансова информация“ включва образците от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, изброени в таблица 1.

2.

За поднадзорните групи и поднадзорните лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, различни от включените в параграф 1, „Опростено отчитане на надзорна финансова информация“ включва образците от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, изброени в таблица 2.

3.

Информацията по параграфи 1 и 2 се отчита в съответствие с указанията в приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

4.

Образци 17.1, 17.2 и 17.3 в таблици 1 и 2 са предвидени само за поднадзорните групи, докато образец 40.1 в таблица 1 и 2 е предвиден за поднадзорните групи и поднадзорните лица, които не са част от група.

5.

С оглед на изчисляването на прага, посочен в част 2 на таблици 1 и 2 от настоящото приложение, се прилага член 5а, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Таблица 1

Номер на образеца

Наименование на образеца или на групата образци

ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]

Счетоводен баланс [отчет за финансовото състояние]

1.1

Счетоводен баланс: активи

1.2

Счетоводен баланс: пасиви

1.3

Счетоводен баланс: собствен капитал

2

Отчет за приходите и разходите

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.1

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в търговския портфейл

4.2

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

4.3

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи за продажба

4.4

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: кредити и вземания и инвестиции, държани до падеж

4.5

Подчинени финансови активи

5

Разбивка на кредитите и авансите по продукти

6

Разбивка на кредити и аванси към нефинансови предприятия по кодове NACE

Разбивка на финансовите пасиви

8.1

Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

8.2

Подчинени финансови пасиви

Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти

9.1

Задбалансови експозиции: издадени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

9.2

Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други получени ангажименти

10

Деривати — търговия

Деривати — отчитане на хеджиране

11.1

Деривати — отчитане на хеджиране: разбивка по вид риск и вид хеджиране

12

Движение на провизиите за кредитни загуби и обезценка на инструменти на собствения капитал

Получени обезпечения и гаранции

13.1

Разбивка на кредитите и авансите по обезпечения и гаранции

13.2

Обезпечения, придобити чрез влизане във владение през отчетния период [държани към отчетната дата]

13.3

Натрупани обезпечения, придобити чрез влизане във владение [материални активи]

14

Йерархия на справедливата стойност: финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност

Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите

16.1

Приходи и разходи за лихви по инструменти и по сектори на контрагентите

16.3

Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, по инструменти

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: баланс

17.1

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: активи

17.2

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: задбалансови експозиции — издадени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

17.3

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: пасиви

18

Обслужвани и необслужвани експозиции

19

Регулаторно регулирани експозиции

ЧАСТ 2 [ТРИМЕСЕЧНО С ПРАГ: ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА ИЛИ НЕОТЧИТАНЕ]

Географска разбивка

20.4

Териториална разбивка на активите по местопребиваване на контрагента

20.5

Географска разбивка на задбалансовите позиции по местопребиваване на контрагента

20.6

Териториална разбивка на пасивите по местопребиваване на контрагента

ЧАСТ 4 [ГОДИШНО]

Структура на групата

40.1

Структура на групата: „поотделно за всеки субект“


Таблица 2

Номер на образеца

Наименование на образеца или на групата образци

ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]

Счетоводен баланс [отчет за финансовото състояние]

1.1

Счетоводен баланс: активи

1.2

Счетоводен баланс: пасиви

1.3

Счетоводен баланс: собствен капитал

2

Отчет за приходите и разходите

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.1

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в търговския портфейл

4.2

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

4.3

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи за продажба

4.4

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: кредити и вземания и инвестиции, държани до падеж

4.5

Подчинени финансови активи

4.6

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: търгуеми финансови активи

4.7

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в банковия портфейл, различни от деривати, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

4.8

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в банковия портфейл, различни от деривати, отчитани по справедлива стойност в собствения капитал

4.9

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: дългови инструменти в банковия портфейл, отчитани по метода на разходите

4.10

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: други финансови активи в банковия портфейл, различни от деривати

5

Разбивка на кредитите и авансите по продукти

6

Разбивка на кредити и аванси към нефинансови предприятия по кодове NACE

Разбивка на финансовите пасиви

8.1

Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

8.2

Подчинени финансови пасиви

Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти

9.1

Задбалансови експозиции: издадени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

9.2

Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други получени ангажименти

10

Деривати — търговия

Деривати — отчитане на хеджиране

11.2

Деривати — отчитане на хеджиране по национални общоприети счетоводни принципи (GAAP): разбивка по вид риск

12

Движение на провизиите за кредитни загуби и обезценка на инструменти на собствения капитал

Получени обезпечения и гаранции

13.1

Разбивка на кредитите и авансите по обезпечения и гаранции

13.2

Обезпечения, придобити чрез влизане във владение през отчетния период [държани към отчетната дата]

13.3

Натрупани обезпечения, придобити чрез влизане във владение [материални активи]

14

Йерархия на справедливата стойност: финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност

Разбивка на избрани позиции от отчета за приходите и разходите

16.1

Приходи и разходи за лихви по инструменти и по сектори на контрагентите

16.4

Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване, по риск

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: Баланс

17.1

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: активи

17.2

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: задбалансови експозиции — издадени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

17.3

Равнение между счетоводния обхват на консолидацията и обхвата на консолидацията по РКИ: пасиви

18

Обслужвани и необслужвани експозиции

19

Регулаторно регулирани експозиции

ЧАСТ 2 [ТРИМЕСЕЧНО С ПРАГ: ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА ИЛИ НЕОТЧИТАНЕ]

Географска разбивка

20.4

Териториална разбивка на активите по местопребиваване на контрагента

20.5

Географска разбивка на задбалансовите позиции по местопребиваване на контрагента

20.6

Териториална разбивка на пасивите по местопребиваване на контрагента

ЧАСТ 4 [ГОДИШНО]

Структура на групата

40.1

Структура на групата: „поотделно за всеки субект“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Свръхопростено отчитане на надзорна финансова информация

1.

За поднадзорните лица, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, както и за поднадзорните лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, които са съвместими с МСФО, „Свръхопростено отчитане на надзорна финансова информация“ включва образците от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, изброени в таблица 3.

Таблица 3

Номер на образеца

Наименование на образеца или на групата образци

ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]

Счетоводен баланс [отчет за финансовото състояние]

1.1

Счетоводен баланс: активи

1.2

Счетоводен баланс: пасиви

1.3

Счетоводен баланс: собствен капитал

2

Отчет за приходите и разходите

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.1

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в търговския портфейл

4.2

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

4.3

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи за продажба

4.4

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: кредити и вземания и инвестиции, държани до падеж

4.5

Подчинени финансови активи

5

Разбивка на кредитите и авансите по продукти

Разбивка на финансовите пасиви

8.1

Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

8.2

Подчинени финансови пасиви

Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти

9.1

Задбалансови експозиции: издадени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

10

Деривати — търговия

Деривати — отчитане на хеджиране

11.1

Деривати — отчитане на хеджиране: разбивка по вид риск и вид хеджиране

12

Движение на провизиите за кредитни загуби и обезценка на инструменти на собствения капитал

14

Йерархия на справедливата стойност: финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност

18

Обслужвани и необслужвани експозиции

19

Регулаторно регулирани експозиции

2.

За поднадзорните лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, различни от включените в параграф 1, „Свръхопростено отчитане на надзорна финансова информация“ включва образците от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, изброени в таблица 4.

Таблица 4

Номер на образеца

Наименование на образеца или на групата образци

ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]

Счетоводен баланс [отчет за финансовото състояние]

1.1

Счетоводен баланс: активи

1.2

Счетоводен баланс: пасиви

1.3

Счетоводен баланс: собствен капитал

2

Отчет за приходите и разходите

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите

4.1

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в търговския портфейл

4.2

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

4.3

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи за продажба

4.4

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: кредити и вземания и инвестиции, държани до падеж

4.5

Подчинени финансови активи

4.6

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: търгуеми финансови активи

4.7

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в банковия портфейл, различни от деривати, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

4.8

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: финансови активи в банковия портфейл, различни от деривати, отчитани по справедлива стойност в собствения капитал

4.9

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: дългови инструменти в банковия портфейл, отчитани по метода на разходите

4.10

Разбивка на финансовите активи по инструменти и по сектори на контрагентите: други финансови активи в банковия портфейл, различни от деривати

5

Разбивка на кредитите и авансите по продукти

Разбивка на финансовите пасиви

8.1

Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

8.2

Подчинени финансови пасиви

Ангажименти за предоставяне на кредити, финансови гаранции и други ангажименти

9.1

Задбалансови експозиции: издадени кредитни ангажименти, финансови гаранции и други ангажименти

10

Деривати — търговия

Деривати — отчитане на хеджиране

11.2

Деривати — отчитане на хеджиране по национални общоприети счетоводни принципи (GAAP): разбивка по вид риск

12

Движение на провизиите за кредитни загуби и обезценка на инструменти на собствения капитал

18

Обслужвани и необслужвани експозиции

19

Регулаторно регулирани експозиции

3.

Информацията в параграфи 1 и 2 се отчита в съответствие с указанията, предвидени в приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Елементи от модела за описание на данните при подаване на надзорна финансова информация

1.

За поднадзорните лица, които прилагат МСФО съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002, както и за поднадзорните лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, които са съвместими с МСФО, „Елементи от модела за описание на данните при подаване на надзорна финансова информация“ включва елементите от модела за описание на данните от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, определени в приложение IV.

2.

За поднадзорните лица, които прилагат национални счетоводни рамки, основаващи се на Директива 86/635/ЕИО, различни от включените в параграф 1, „Елементи от модела за описание на данните при подаване на надзорна финансова информация“ включва елементите от модела за описание на данните от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, определени в приложение V.

3.

Информацията в параграфи 1 и 2 се отчита в съответствие с указанията, предвидени в приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„Елементи от модела за описание на данните на FINREP“ съгласно МСФО или национални GAAP, съвместими с МСФО

НОМЕР НА ОБРАЗЕЦ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБРАЗЕЦА ИЛИ НА ГРУПАТА ОБРАЗЦИ

ЧАСТ 1 [ТРИМЕСЕЧНА ЧЕСТОТА]

Счетоводен баланс [отчет за финансовото състояние]

1.1

Счетоводен баланс: активи

1.2

Счетоводен баланс: пасиви

1.3

Счетоводен баланс: собствен капитал

2

Отчет за приходите и разходите

5

Разбивка на кредитите и авансите по продукти

Разбивка на финансовите пасиви

8,1

Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

8,2

Подчинени финансови пасиви

10

Деривати — търговия

Деривати — отчитане на хеджиране

11,1

Деривати — отчитане на хеджиране: Разбивка по вид риск и вид хеджиране

18

Обслужвани и необслужвани експозиции

19

Регулаторно регулирани експозиции


ЦВЕТЕН КОД В ОБРАЗЦИТЕ:

 

Елементи от модела за описание на данните, които следва да се представят

1.   Счетоводен баланс [отчет за финансовото състояние]

1.1   Активи

 

Препратки

Балансова стойност

010

010

Парични наличности, парични салда в централни банки и други влогове на виждане

параграф 54, буква и) от МСС 1

 

020

Парични наличности

част 2, точка 1 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 680/2014 (наричано по-долу „приложение V“)

 

030

Парични салда в централни банки

част 2, точка 2 от приложение V

 

040

Други влогове на виждане

част 2, точка 3 от приложение V

 

050

Финансови активи, държани за търгуване

параграф 8, буква а), подточка ii) от МСФО 7; параграф 9, Насоки за прилагане (наричани по-долу „НП“) 14 от МСС 39

 

060

Деривати

параграф 9 от МСС 39

 

070

Капиталови инструменти

параграф 11 от МСС 32

 

080

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

090

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

100

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

параграф 8, буква а), подточка ii) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

 

110

Капиталови инструменти

параграф 11 от МСС 32

 

120

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

130

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

140

Финансови активи на разположение за продажба

параграф 8, буква г) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

 

150

Капиталови инструменти

параграф 11 от МСС 32

 

160

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

170

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

180

Кредити и вземания

параграф 8, буква в) от МСФО 7; параграф 9, НП 16, НП 26 от МСС 39; част 1, точка 16 от приложение V

 

190

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

200

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

210

Инвестиции, държани до падеж

параграф 8, буква б) от МСФО 7; параграф 9, НП 16, НП 26 от МСС 39

 

220

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

230

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

240

Деривати — отчитане на хеджиране

параграф 22, буква б) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

 

250

Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в хеджиран срещу лихвен риск портфейл

параграф 89А, буква а) от МСС 39

 

260

Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

параграф 54, буква д) от МСС 1; част 2, точка 4 от приложение V

 

270

Материални активи

 

 

280

Имоти, машини и съоръжения

параграф 6 от МСС 16; параграф 54, буква а) от МСС 1

 

290

Инвестиционни имоти

параграф 5 от МСС 40; параграф 54, буква б) от МСС 1

 

300

Нематериални активи

параграф 54, буква в) от МСС 1; член 4, точка 115 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (наричан по-долу „РКИ“)

 

310

Репутация

параграф Б67, буква г) от МСФО 3; член 4, параграф 1, точка 113 от РКИ

 

320

Други нематериални активи

параграфи 8, 118 от МСС 38

 

330

Данъчни активи

параграф 54 букви н)-о) от МСС 1

 

340

Текущи данъчни активи

параграф 54, буква н) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12

 

350

Отсрочени данъчни активи

параграф 54, буква о) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12; член 4, параграф 1, точка 106 от РКИ

 

360

Други активи

част 2, точка 5 от приложение V

 

370

Нетекущи активи и групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба

параграф 54, буква й) от МСС 1; параграф 38 от МСФО 5; част 2, точка 6 от приложение V

 

380

ОБЩО АКТИВИ

параграф 9, буква а), Насока за изпълнение на МСС (наричана по-долу „НИ“) 6 от МСС 1

 

1.2   Пасиви

 

Препратки

Балансова стойност

010

010

Финансови пасиви, държани за търгуване

параграф 8, буква д), подточка ii) от МСФО 7; параграф 9, НП 14-15 от МСС 39

 

020

Деривати

параграф 9, НП 15, буква а) от МСС 39

 

030

Къси позиции

НП 15, буква б) от МСС 39

 

040

Депозити

част 2, точка 9 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 1, точка 30 от приложение V

 

050

Емитирани дългови ценни книжа

част 1, точка 31 от приложение V

 

060

Други финансови пасиви

част 1, точки 32-34 от приложение V

 

070

Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

параграф 8, буква д), подточка i) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

 

080

Депозити

част 2, точка 9 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 1, точка 30 от приложение V

 

090

Емитирани дългови ценни книжа

част 1, точка 31 от приложение V

 

100

Други финансови пасиви

част 1, точки 32-34 от приложение V

 

110

Финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност

параграф 8, буква е) от МСФО 7; параграф 47 от МСС 39

 

120

Депозити

част 2, точка 9 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 1, точка 30 от приложение V

 

130

Емитирани дългови ценни книжа

част 1, точка 31 от приложение V

 

140

Други финансови пасиви

част 1, точки 32-34 от приложение V

 

150

Деривати — отчитане на хеджиране

параграф 22, буква б) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39; част 1, точка 23 от приложение V

 

160

Промени в справедливата стойност на хеджирани позиции в хеджиран срещу лихвен риск портфейл

параграф 89А, буква б) от МСС 39

 

170

Провизии

параграф 10 от МСС 37; параграф 54, буква л) от МСС 1

 

180

Пенсии и други задължения за изплащане на дефинирани доходи след напускане

параграф 63 от МСС 19; параграф 78, буква г) от МСС 1; част 2, точка 7 от приложение V

 

190

Други дългосрочни доходи на наети лица

параграф 153 от МСС 19; параграф 78, буква г) от МСС 1; част 2, точка 8 от приложение V

 

200

Преструктуриране

параграф 71 от МСС 37; параграф 84, буква а)

 

210

Неуредени правни въпроси и данъчни съдебни дела

МСС 37, допълнение В, примери 6 и 10

 

220

Поети ангажименти и гаранции

допълнение В.9 към МСС 37

 

230

Други провизии

 

 

240

Данъчни пасиви

параграф 54 букви н)-о) от МСС 1

 

250

Текущи данъчни пасиви

параграф 54, буква н) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12

 

260

Отсрочени данъчни пасиви

параграф 54, буква о) от МСС 1; параграф 5 от МСС 12; член 4, параграф 1, точка 108 от РКИ

 

270

Акционерен капитал, платим при поискване

пример за илюстрация (наричан по-долу „ПИ“) 33 от МСС 32; разяснение 2 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (наричан по-долу „КРМСФО“); МСФО 2; част 2, точка 9 от приложение V

 

280

Други пасиви

част 2, точка 10 от приложение V

 

290

Пасиви, включени в групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба

параграф 54, буква п) от МСС 1; параграф 38 от МСФО 5; част 2, точка 11 от приложение V

 

300

ОБЩО ПАСИВИ

параграф 9, буква б), НИ 6 от МСС 1

 

1.3   Собствен капитал

 

Препратки

Балансова стойност

010

010

Капитал

параграф 54, буква р) от МСС 1; член 22 от Директива 86/635/ЕИО (наричана по-долу „ДОБ“)

 

020

Внесен капитал

параграф 78, буква д) от МСС 1

 

030

Поискан, но невнесен капитал

параграф 78, буква д) от МСС 1; част 2, точка 14 от приложение V

 

040

Премийни резерви

параграф 78, буква д) от МСС 1; член 4, параграф 1, точка 124 от РКИ

 

050

Емитирани капиталови инструменти, различни от капитал

част 2, точки 15-16 от приложение V

 

060

Компонент на собствения капитал в съставни финансови инструменти

параграфи 28-29 от МСС 32; част 2, точка 15 от приложение V

 

070

Други емитирани капиталови инструменти

част 2, точка 16 от приложение V

 

080

Друг собствен капитал

параграф 10 от МСФО 2; част 2, точка 17 от приложение V

 

090

Натрупан друг всеобхватен доход

член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ

 

095

Позиции, които не могат да се преквалифицират като печалба и загуба

параграф 82А, буква а) от МСС 1

 

100

Материални активи

параграфи 39-41 от МСС 16

 

110

Нематериални активи

параграфи 85-87 от МСС 38

 

120

Актюерски печалби или (-) загуби от предварително определен размер на пенсията

параграф 7 от МСС 1

 

122

Нетекущи активи и групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба

параграф 38, НИ Пример 12 от МСФО 5

 

124

Дял на други признати приходи и разходи за инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

параграф 82, буква и) от МСС 1, параграф 11 от МСС 28

 

128

Позиции, които могат да се преквалифицират като печалба или загуба

параграф 82А, буква а) от МСС 1

 

130

Хеджиране на нетни инвестиции в чуждестранни дейности [ефективна част]

параграф 102, буква а) от МСС 39

 

140

Преизчисляване във валута

параграф 52, буква б) от МСС 21, параграфи 32, 38-49 от МСС 21

 

150

Деривати от хеджиране. Хеджиране на парични потоци [ефективна част]

параграф 23, буква в) от МСФО 7; параграфи 95-101 от МСС 39

 

160

Финансови активи на разположение за продажба

параграф 20, буква a), подточка ii) от МСФО 7; параграф 55, буква б) от МСС 39

 

170

Нетекущи активи и групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба

параграф 38, НИ Пример 12 от МСФО 5

 

180

Дял на други признати приходи и разходи за инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

параграф 82, буква и) от МСС 1, параграф 11 от МСС 28

 

190

Неразпределена печалба

член 4, параграф 1, точка 123 от РКИ

 

200

Преоценъчни резерви

параграф 30, Г5-Г8 от МСФО 1; част 2, точка 18 от приложение V

 

210

Други резерви

параграф 54 от МСС 1; параграф 78, буква д) от МСС 1

 

220

Печалби или загуби от отписването на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия

параграф 28 от МСС 11; част 2, точка 19 от приложение V

 

230

Други

част 2, точка 19 от приложение V

 

240

(-) Обратно изкупени собствени акции

параграф 79, буква а), подточка vi) от МСС 1; параграфи 33-34, НП 14, НП 36 от МСС 32; част 2, точка 20 от приложение V

 

250

Печалба или загуба, която се отнася към собствениците на предприятието майка

параграф 28 от МСС 27; параграф 83, буква а), подточка ii) от МСС 1

 

260

(-)Междинни дивиденти

параграф 35 от МСС 32

 

270

Малцинствени участия [Неконтролиращи участия]

параграф 4 от МСС 27; параграф 54, буква р) от МСС 1; параграф 27 от МСС 27

 

280

Натрупан друг всеобхватен доход

параграфи 27-28 от МСС 27; член 4, параграф 1, точка 100 от РКИ

 

290

Други позиции

параграфи 27-28 от МСС 27

 

300

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

параграф 9, буква в), НИ 6 от МСС 1

 

310

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ОБЩО ПАСИВИ

НИ 6 от МСС 1

 

2.   Отчет за приходите и разходите

 

Препратки

Текущ период

010

010

Приходи от лихви

параграф 97 от МСС 1; параграф 35, буква б), подточка iii) от МСС 18; част 2, точка 21 от приложение V

 

020

Финансови активи, държани за търгуване

параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7; част 2, точка 24 от приложение V

 

030

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7

 

040

Финансови активи на разположение за продажба

параграф 20, буква б) от МСФО 7; параграф 55, буква б) от МСС 39; параграф 9 от МСС 39

 

050

Кредити и вземания

параграф 20, буква б) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39; параграф 46, буква а) от МСС 39

 

060

Инвестиции, държани до падеж

параграф 20, буква б) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39; параграф 46, буква б) от МСС 39

 

070

Деривати — отчитане на хеджиране, лихвен риск

параграф 9 от МСС 39; част 2, точка 23 от приложение V

 

080

Други активи

част 2, точка 25 от приложение V

 

090

(Разходи за лихви)

параграф 97 от МСС 1; част 2, точка 21 от приложение V

 

100

(Финансови пасиви, държани за търгуване)

параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7; част 2, точка 24 от приложение V

 

110

(Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата)

параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7

 

120

(Финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност)

параграф 20, буква б) от МСФО 7; параграф 39 от МСС 47

 

130

(Деривати — отчитане на хеджиране, лихвен риск)

параграф 9 от МСС 39; част 2, точка 23 от приложение V

 

140

(Други активи)

част 2, точка 26 от приложение V

 

150

(Разходи за акционерен капитал, платим при поискване)

параграф 11 от КРМСФО 2

 

160

Приходи от дивиденти

параграф 35, буква б), подточка v) от МСС 18; част 2, точка 28 от приложение V

 

170

Финансови активи, държани за търгуване

параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7

 

180

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

параграф 20, буква а), подточка i), параграф Б5, буква д) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

 

190

Финансови активи на разположение за продажба

параграф 20, буква a), подточка ii) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39; параграф 55, буква б) от МСС 39

 

200

Приходи от такси и комисиони

параграф 20, буква в) от МСФО 7

 

210

(Разходи за такси и комисиони)

параграф 20, буква в) от МСФО 7

 

220

Нетни печалби или (-) загуби от отписване на финансови активи и пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата

параграф 20, буква а), подточки ii)-v) от МСС 7; част 2, точка 97 от приложение V

 

230

Финансови активи на разположение за продажба

параграф 20, буква a), подточка ii) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39; параграф 55, буква б) от МСС 39

 

240

Кредити и вземания

параграф 20, буква a), подточка iv) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39; параграф 56 от МСС 39

 

250

Инвестиции, държани до падеж

параграф 20, буква a), подточка iii) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39; параграф 56 от МСС 39

 

260

Финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност

параграф 20, буква a), подточка v) от МСФО 7; параграф 56 от МСС 39

 

270

Други

 

 

280

Нетни печалби или (-) загуби от финансови активи и пасиви, държани за търгуване

параграф 20, буква a), подточка i) от МСФО 7; параграф 55, буква а) от МСС 39

 

290

Нетни печалби или (-) загуби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

параграф 20, буква a), подточка i) от МСФО 7; параграф 55, буква а) от МСС 39

 

300

Нетни печалби или (-) загуби от отчитане на хеджиране

параграф 24, МСФО 7; част 2, точка 30 от приложение V

 

310

Нетни курсови разлики [печалба (-) загуба]

параграф 28, параграф 52, буква а) от МСС 21;

 

330

Нетни печалби или (-) загуби от отписване на финансови активи

параграф 34 от МСС 1

 

340

Други оперативни приходи

част 2, точки 141-143 от приложение V

 

350

(Други оперативни разходи)

част 2, точки 141-143 от приложение V

 

355

НЕТЕН ОБЩ ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

 

 

360

(Административни разходи)

 

 

370

(Разходи за персонал)

параграф 7 от МСС 19; параграф 102, НИ 6 от МСС 1

 

380

(Други административни разходи)

 

 

390

(Обезценка)

параграфи 102, 104 от МСС 1

 

400

(Имоти, машини и съоръжения)

параграф 104 от МСС 1; параграф 73, буква д), буква vii) от МСС 16

 

410

(Инвестиционни имоти)

параграф 104 от МСС 1; параграф 79, буква г), подточка iv) от МСС 40

 

420

(Други нематериални активи)

параграф 104 от МСС 1; параграф 118, буква д), подточка vi) от МСС 38

 

430

(Провизии или (-) сторниране на провизии)

параграф 59, 84 от МСС 37; параграф 98, букви б), е), ж) от МСС 1

 

440

(Поети ангажименти и гаранции)

 

 

450

(Други провизии)

 

 

460

(Обезценка или (-) корекция на обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата)

параграф 20, буква д) от МСФО 7

 

470

(Финансови активи, оценени по метода на разходите)

параграф 20, буква д) от МСФО 7; параграф 66 от МСС 39

 

480

(Финансови активи на разположение за продажба)

параграф 20, буква д) от МСФО 7; параграф 67 от МСС 39

 

490

(Кредити и вземания)

параграф 20, буква д) от МСФО 7; параграф 63 от МСС 39

 

500

(Инвестиции, държани до падеж)

параграф 20, буква д) от МСФО 7; параграф 63 от МСС 39

 

510

(Обезценка или (-) сторниране на обезценка на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия)

параграфи 40-43 от МСС 28

 

520

(Обезценка или (-) сторниране на обезценка на нефинансови активи)

параграф 126, букви а), б) от МСС 36

 

530

(Имоти, машини и съоръжения)

параграф 73, буква д), подточки v)-vi) от МСС 16

 

540

(Инвестиционни имоти)

параграф 79, буква г), подточка v) от МСС 40

 

550

(Репутация)

допълнение Б67, буква г), подточка v) от МСФО 3; параграф 124 от МСС 36

 

560

(Други нематериални активи)

параграф 118, буква д), подточки iv), v) от МСС 38

 

570

(Други)

параграф 126, букви а), б) от МСС 36

 

580

Отрицателна репутация, призната за печалба или загуба

допълнение Б64, буква н), подточка i) към МСФО 3

 

590

Дял на печалбата или (-) загубата от инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия

параграф 82, буква в) от МСС 1

 

600

Печалба или (-) загуба от нетекущи активи и групи за изваждане от употреба, класифицирани като държани за продажба, които не отговарят на изискванията за преустановени дейности

параграф 37, МСФО 5; част 2, точка 27 от приложение V

 

610

ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА ПРЕДИ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ОТ ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ

параграф 102, НИ 6 от МСС 1; параграф 33 А от МСФО 5

 

620

(Данъчни разходи или (-) приходи, свързани с печалбата или загубата от текущи дейности)

параграф 8, буква г) от МСС 1; параграф 77 от МСС 12

 

630

ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА СЛЕД ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ОТ ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ

НИ 6 от МСС 1

 

640

Печалба или (-) загуба след данъчно облагане от преустановени дейности

параграф 82, буква д) от МСС 1; параграф 33, буква а), параграф 33 А от МСФО 5

 

650

Печалба или (-) загуба преди данъчно облагане от преустановени дейности

параграф 33, буква б), подточка i) от МСФО 5

 

660

(Данъчни разходи или (-) приходи, свързани с преустановени дейности)

параграф 33, буква б), подточки ii), iv) от МСФО 5

 

670

ПЕЧАЛБА ИЛИ (-) ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

параграф 82, буква е) от МСС 1

 

680

Които се отнасят до малцинствени участия [неконтролиращи участия]

параграф 83, буква а), подточка i) от МСС 1

 

690

Които се отнасят до собствениците на предприятието майка

параграф 83, буква а), подточка ii) от МСС 1

 

5.   Разбивка на кредитите и авансите по продукти

 

 

Препратки

Централни банки

Сектор „Държавно управление“

Кредитни институции

Други финансови предприятия

Нефинансови предприятия

Домакинства

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

010

020

030

040

050

060

По продукт

010

При поискване [кол] и предизвестие с кратък срок [текуща сметка]

част 2, точка 41, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

020

Дълг по кредитна карта

част 2, точка 41, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

030

Търговски вземания

част 2, точка 41, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

040

Финансов лизинг

част 2, точка 41, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

050

Кредити за обратни репо сделки

част 2, точка 41, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

060

Други срочни кредити

част 2, точка 41, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

070

Аванси, които не са кредити

част 2, точка 41, буква ж) от приложение V

 

 

 

 

 

 

080

КРЕДИТИ И АВАНСИ

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

 

 

 

 

 

По обезпечение

090

от които: ипотечни кредити [кредити, обезпечени с недвижим имот]

част 2, точка 41, буква з) от приложение V

 

 

 

 

 

 

100

от които: други обезпечени кредити

част 2, точка 41, буква и) от приложение V

 

 

 

 

 

 

По цел

110

от които: потребителски кредит

част 2, точка 41, буква й) от приложение V

 

 

 

 

 

 

120

от които: жилищни кредити

част 2, точка 41, буква к) от приложение V

 

 

 

 

 

 

По подчиненост

130

от които: кредити за проектно финансиране

част 2, точка 41, буква л) от приложение V

 

 

 

 

 

 

8.   Разбивка на финансовите пасиви

8.1   Разбивка на финансовите пасиви по продукти и по сектори на контрагентите

 

Препратки

Балансова стойност

Сума на натрупаната промяна в справедливите стойности, които се дължат на промените в кредитния риск

Сума, която по договор трябва да бъде платена при падеж

Държани за търгуване

Отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Амортизирана стойност

Отчитане на хеджиране

параграф 8, буква д), подточка ii) от МСФО 7; параграф 9, НП 14-15 от МСС 39

параграф 8, буква д), подточка i) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

параграф 8, буква е) от МСФО 7; параграф 47 от МСС 39

параграф 22, буква б) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

параграф 10, буква а) от МСФО 7; член 30, буква б), член 424, параграф 1, буква г), подточка i) от РКИ

параграф 10, буква б) от МСФО 7

010

020

030

037

040

050

010

Деривати

параграф 9, НП 15, буква а) от МСС 39

 

 

 

 

 

 

020

Къси позиции

НП 15, буква б) от МСС 39

 

 

 

 

 

 

030

Капиталови инструменти

параграф 11 от МСС 32

 

 

 

 

 

 

040

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

 

 

 

 

 

050

Депозити

част 2, точка 9 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 1, точка 30 от приложение V

 

 

 

 

 

 

060

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

070

Текущи сметки/овърнайт депозити

част 2, точка 9.1 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Влогове с договорен падеж

част 2, точка 9.2 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Влогове, договорени за ползване след предизвестие

част 2, точка 9.3 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 2, точка 51 от приложение V

 

 

 

 

 

 

100

Репо споразумения

част 2, точка 9.4 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

120

Текущи сметки/овърнайт депозити

част 2, точка 9.1 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Влогове с договорен падеж

част 2, точка 9.2 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Влогове, договорени за ползване след предизвестие

част 2, точка 9.3 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 2, точка 51 от приложение V

 

 

 

 

 

 

150

Репо споразумения

част 2, точка 9.4 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

170

Текущи сметки/овърнайт депозити

част 2, точка 9.1 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Влогове с договорен падеж

част 2, точка 9.2 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Влогове, договорени за ползване след предизвестие

част 2, точка 9.3 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 2, точка 51 от приложение V

 

 

 

 

 

 

200

Репо споразумения

част 2, точка 9.4 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

220

Текущи сметки/овърнайт депозити

част 2, точка 9.1 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Влогове с договорен падеж

част 2, точка 9.2 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Влогове, договорени за ползване след предизвестие

част 2, точка 9.3 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 2, точка 51 от приложение V

 

 

 

 

 

 

250

Репо споразумения

част 2, точка 9.4 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

270

Текущи сметки/овърнайт депозити

част 2, точка 9.1 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Влогове с договорен падеж

част 2, точка 9.2 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Влогове, договорени за ползване след предизвестие

част 2, точка 9.3 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 2, точка 51 от приложение V

 

 

 

 

 

 

300

Репо споразумения

част 2, точка 9.4 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Домакинства

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

320

Текущи сметки/овърнайт депозити

част 2, точка 9.1 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Влогове с договорен падеж

част 2, точка 9.2 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Влогове, договорени за ползване след предизвестие

част 2, точка 9.3 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 2, точка 51 от приложение V

 

 

 

 

 

 

350

Репо споразумения

част 2, точка 9.4 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Емитирани дългови ценни книжа

част 1, точка 31 от приложение V; част 2, точка 52 от приложение V

 

 

 

 

 

 

370

Депозитни сертификати

част 2, точка 52, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

380

Обезпечени с активи ценни книжа

член 4, параграф 1, точка 61 от РКИ

 

 

 

 

 

 

390

Обезпечени облигации

член 129, параграф 1 от РКИ

 

 

 

 

 

 

400

Хибридни договори

параграфи 10-11, НП 27, НП 29 от МСС 39; МСФО 9; част 2, точка 52, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

410

Други емитирани дългови ценни книжа

част 2, точка 52, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

420

Конвертируеми съставни финансови инструменти

НП 31 от МСС 32

 

 

 

 

 

 

430

Неконвертируеми

 

 

 

 

 

 

 

440

Други финансови пасиви

част 1, точки 32-34 от приложение V

 

 

 

 

 

 

450

ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Подчинени финансови пасиви

 

Балансова стойност

 

Препратки

Отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

По амортизирана стойност

параграф 8, буква д), подточка i) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

параграф 8, буква е) от МСФО 7; параграф 47 от МСС 39

010

020

010

Депозити

част 2, точка 9 от приложение 2 към Регламент (ЕО) № 25/2009; част 1, точка 30 от приложение V

 

 

020

Емитирани дългови ценни книжа

част 1, точка 31 от приложение V

 

 

030

ПОДЧИНЕНИ ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

част 2, точки 53-54 от приложение V

 

 

10.   Деривати — търговия

По вид риск/по продукт или по вид пазар

НОМЕР НА ОБРАЗЕЦ

Балансова стойност

Условна стойност

Препратки

Финансови активи, държани за търгуване

Финансови пасиви, държани за търгуване

Общо търговия

от които: продадени

част 2, точка 69 от приложение V

част 2, точка 69 от приложение V

част 2, точки 70-71 от приложение V

част 2, точка 72 от приложение V

010

020

030

040

010

Лихва

част 2, точка 67, буква а) от приложение V

 

 

 

 

020

от които: икономическо хеджиране

част 2, точка 74 от приложение V

 

 

 

 

030

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

040

Други извънборсови

 

 

 

 

 

050

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

060

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

070

Собствен капитал

част 2, точка 67, буква б) от приложение V

 

 

 

 

080

от които: икономическо хеджиране

част 2, точка 74 от приложение V

 

 

 

 

090

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

100

Други извънборсови

 

 

 

 

 

110

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

120

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

130

Чуждестранна валута и злато

част 2, точка 67, буква в) от приложение V

 

 

 

 

140

от които: икономическо хеджиране

част 2, точка 74 от приложение V

 

 

 

 

150

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

160

Други извънборсови

 

 

 

 

 

170

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

180

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

190

Кредит

част 2, точка 67, буква г) от приложение V

 

 

 

 

200

от които: икономическо хеджиране

част 2, точка 74 от приложение V

 

 

 

 

210

Суап за кредитно неизпълнение

 

 

 

 

 

220

Опции върху кредитен спред

 

 

 

 

 

230

Суап за обща доходност

 

 

 

 

 

240

Други

 

 

 

 

 

250

Стоки

част 2, точка 67, буква д) от приложение V

 

 

 

 

260

от които: икономическо хеджиране

част 2, точка 74 от приложение V

 

 

 

 

270

Други

част 2, точка 67, буква е) от приложение V

 

 

 

 

280

от които: икономическо хеджиране

част 2, точка 74 от приложение V

 

 

 

 

290

ДЕРИВАТИ

параграф 9 от МСС 39

 

 

 

 

300

от които: извънборсови — кредитни институции

част 1, точка 35, буква в), част 2, точка 75, буква а) от приложение V

 

 

 

 

310

от които: извънборсови — други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г), част 2, точка 75, буква б) от приложение V

 

 

 

 

320

от които: извънборсови — останали

част 2, точка 75, буква в) от приложение V

 

 

 

 

11.   Деривати — отчитане на хеджиране

11.1   Деривати — отчитане на хеджиране: Разбивка по вид риск и вид хеджиране

По продукт и по вид пазар

Препратки

Балансова стойност

Условна стойност

Активи

Пасиви

Общо хеджиране

от които: продадени

част 2, точка 69 от приложение V

част 2, точка 69 от приложение V

част 2, точки 70, 71 от приложение V

част 2, точка 72 от приложение V

010

020

030

040

010

Лихва

част 2, точка 67, буква а) от приложение V

 

 

 

 

020

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

030

Други извънборсови

 

 

 

 

 

040

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

050

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

060

Собствен капитал

част 2, точка 67, буква б) от приложение V

 

 

 

 

070

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

080

Други извънборсови

 

 

 

 

 

090

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

100

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

110

Чуждестранна валута и злато

част 2, точка 67, буква в) от приложение V

 

 

 

 

120

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

130

Други извънборсови

 

 

 

 

 

140

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

150

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

160

Кредит

част 2, точка 67, буква г) от приложение V

 

 

 

 

170

Суап за кредитно неизпълнение

 

 

 

 

 

180

Опции върху кредитен спред

 

 

 

 

 

190

Суап за обща доходност

 

 

 

 

 

200

Други

 

 

 

 

 

210

Стоки

част 2, точка 67, буква д) от приложение V

 

 

 

 

220

Други

част 2, точка 67, буква е) от приложение V

 

 

 

 

230

ХЕДЖИРАНЕ НА СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ

параграф 22, буква б) от МСФО 7; параграф 86, буква а) от МСС 39

 

 

 

 

240

Лихва

част 2, точка 67, буква а) от приложение V

 

 

 

 

250

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

260

Други извънборсови

 

 

 

 

 

270

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

280

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

290

Собствен капитал

част 2, точка 67, буква б) от приложение V

 

 

 

 

300

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

310

Други извънборсови

 

 

 

 

 

320

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

330

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

340

Чуждестранна валута и злато

част 2, точка 67, буква в) от приложение V

 

 

 

 

350

Извънборсови опции

 

 

 

 

 

360

Други извънборсови

 

 

 

 

 

370

Опции на организиран пазар

 

 

 

 

 

380

Други на организиран пазар

 

 

 

 

 

390

Кредит

част 2, точка 67, буква г) от приложение V

 

 

 

 

400

Суап за кредитно неизпълнение

 

 

 

 

 

410

Опции върху кредитен спред

 

 

 

 

 

420

Суап за обща доходност

 

 

 

 

 

430

Други

 

 

 

 

 

440

Стоки

част 2, точка 67, буква д) от приложение V

 

 

 

 

450

Други

част 2, точка 67, буква е) от приложение V

 

 

 

 

460

ХЕДЖИРАНЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

параграф 22, буква б) от МСФО 7; параграф 86, буква б) от МСС 39

 

 

 

 

470

ХЕДЖИРАНЕ НА НЕТНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЙНОСТИ

параграф 22, буква б) от МСФО 7; параграф 86, буква в) от МСС 39

 

 

 

 

480

ХЕДЖИРАНЕ НА ЛИХВЕН РИСК НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ В ПОРТФЕЙЛА

параграф 89А от МСС 39, ПИ 1-31

 

 

 

 

490

ХЕДЖИРАНЕ НА ЛИХВЕН РИСК НА ПАРИЧЕН ПОТОК В ПОРТФЕЙЛА

НИ Е6 1-3 от МСС 39

 

 

 

 

500

ДЕРИВАТИ — ОТЧИТАНЕ НА ХЕДЖИРАНЕ

параграф 22, буква б) от МСФО 7; параграф 9 от МСС 39

 

 

 

 

510

от които: извънборсови — кредитни институции

част 1, точка 35, буква в), част 2, точка 75, буква а) от приложение V

 

 

 

 

520

от които: извънборсови — други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г), част 2, точка 75, буква б) от приложение V

 

 

 

 

530

от които: извънборсови — останали

част 2, точка 75, буква в) от приложение V

 

 

 

 

18.   Информация относно обслужвани и необслужвани експозиции

 

Препратки

Брутна балансова стойност

Натрупана обезценка, натрупани промени в справедливата стойност поради кредитен риск и провизии

Получени обезпечения и получени финансови гаранции

 

Обслужвани

Необслужвани

 

по обслужвани експозиции

по необслужвани експозиции

 

Непросрочени или просрочени <= 30 дни

Просрочени > 30 дни <= 60 дни

Просрочени > 60 дни <= 90 дни

 

Малко вероятно плащане на непросрочени или просрочени <= 90 дни

Просрочени > 90 дни <= 180 дни

Просрочени > 180 дни <= 1 година

Просрочени > 1 година

От които: с неизпълнение

От които: обезценени

 

Малко вероятно плащане на непросрочени или просрочени <= 90 дни

Просрочени > 90 дни <= 180 дни

Просрочени > 180 дни <= 1 година

Просрочени > 1 година

Получени обезпечения по необслужвани експозиции

Получени финансови гаранции по необслужвани експозиции

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

част 2, точки 24, 109, част 2, точки 45, 109, 145-162 от приложение V

част 2, точки 145-162 от приложение V

част 2, точка 158 от приложение V

част 2, точка 158 от приложение V

част 2, точка 158 от приложение V

част 2, точки 145-162 от приложение V

част 2, точка 159 от приложение V

част 2, точка 159 от приложение V

част 2, точка 159 от приложение V

част 2, точка 159 от приложение V

член 178 от РКИ; част 2, точка 61 от приложение V

параграфи 58-70 от МСС 39

част 2, точка 46 от приложение V

част 2, точка 161 от приложение V

част 2, точка 161 от приложение V

част 2, точки 159, 161 от приложение V

част 2, точки 159, 161 от приложение V

част 2, точки 159, 161 от приложение V

част 2, точки 159, 161 от приложение V

част 2, точка 162 от приложение V

част 2, точка 162 от приложение V

010

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

От които: малки и средни предприятия

член 1, параграф 2, буква а) от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (наричана по-долу „МСП“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

От които: търговски недвижим имот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Домакинства

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

От които: жилищни ипотечни кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

От които: потребителски кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ

част 1, точка 13, букви г), д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Домакинства

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ОТЧИТАНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ, различни от държани за търгуване

част I, точка 13, букви б), в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ, различни от държани за търгуване

част I, точка 13, букви б), в), г), д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Поети кредитни ангажименти

параграф 2, буква з), параграф 4, буква а) и в), БЗ 15 от МСС 39; приложение I към РКИ; част 2, точки 56-57 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Домакинства

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Предоставени финансови гаранции

параграф 9, НП 4, БЗ 21 от МСС 39; приложение A към МСФО 4; приложение I към РКИ; част 2, точки 56, 58 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Домакинства

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Други поети ангажименти

приложение I към РКИ; част 2, точки 56, 59 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Домакинства

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ЗАДБАЛАНСОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

част 2, точка 55 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Информация относно регулаторно регулирани експозиции

 

Препратки

Брутна балансова стойност на експозиции с мерки за преструктуриране при финансово затруднение

Натрупана обезценка, натрупани промени в справедливата стойност поради кредитен риск и провизии

Получени обезпечения и получени финансови гаранции

 

Обслужвани експозиции с мерки за преструктуриране при финансово затруднение

Необслужвани експозиции с мерки за преструктуриране при финансово затруднение

 

относно обслужвани експозиции с мерки за преструктуриране при финансово затруднение

относно необслужвани експозиции с мерки за преструктуриране при финансово затруднение

 

Инструменти с изменения в техните условия

Рефинансиране

от които: обслужвани регулаторно регулирани експозиции в изпитателен срок

 

Инструменти с изменения в техните условия

Рефинансиране

от които: в неизпълнение

от които: обезценени

от които: Мерки за преструктуриране при финансово затруднение на необслужвани експозиции

 

Инструменти с изменения в техните условия

Рефинансиране

Получени обезпечения по експозиции с мерки за преструктуриране при финансово затруднение

Получени финансови гаранции по експозиции с мерки за преструктуриране при финансово затруднение

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

част 2, точки 24, 109, част 2, точки 45, 109, 163-182 от приложение V

част 2, точки 145-162 от приложение V

част 2, точка 164, буква а), точки 177, 178, 182 от приложение V

част 2, точка 164, буква б), точки 177, 178, 181, 182 от приложение V

част 2, точка 176, буква б), точки 177, 180 от приложение V

част 2, точки 145-162 от приложение V

част 2, точка 164, буква а), точки 179-180, 182 от приложение V

част 2, точка 164, буква б), точки 179-182 от приложение V

член 178 от РКИ; част 2, точка 61 от приложение V

параграфи 58-70 от МСС 39

част 2, точка 172, буква а), точка 157 от приложение V

част 2, точки 46, 183 от приложение V

част 2, точки 145-183 от приложение V

част 2, точки 145-183 от приложение V

част 2, точка 164, буква а), точки 179-180, 182, 183 от приложение V

част 2, точка 164, буква б), точки 179-183 от приложение V

част 2, точка 162 от приложение V

част 2, точка 162 от приложение V

010

Дългови ценни книжа

част 1, точки 24, 26 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Кредити и аванси

част 1, точки 24, 27 от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Централни банки

част 1, точка 35, буква а) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Сектор „Държавно управление“

част 1, точка 35, буква б) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Кредитни институции

част 1, точка 35, буква в) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Други финансови предприятия

част 1, точка 35, буква г) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Нефинансови предприятия

част 1, точка 35, буква д) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

От които: малки и средни предприятия

член 1, параграф 2, буква а) от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

От които: търговски недвижим имот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Домакинства

част 1, точка 35, буква е) от приложение V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

От които: жилищни ипотечни кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

От които: потребителски кредит