ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 83

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
27 март 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/475 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/476 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси

6

 

*

Регламент (ЕС) 2015/477 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки

11

 

*

Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за внос

16

 

*

Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за износ

34

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/475 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2015 година

относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2843/72 на Съвета (3) е бил неколкократно и съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

На 22 юли 1972 г. в Брюксел бе подписано Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Исландия („Споразумението“).

(3)

Необходимо е да се определят правилата за прилагане на предпазните клаузи и предохранителните мерки, предвидени в членове 23—28 от Споразумението.

(4)

За изпълнението на двустранните предпазни клаузи на Споразумението са необходими еднакви условия за приемането на предпазните мерки. Тези мерки следва да се приемат в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(5)

Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се налага поради наложителни причини за спешност в надлежно обоснованите случаи, свързани със ситуациите по членове 25, 25а и 27 от Споразумението, или в случай на експортни субсидии, които имат пряко и непосредствено въздействие върху търговията,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Комисията може да вземе решение да сезира Съвместния комитет, учреден по силата на Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия („Споразумението“), относно мерките, предвидени в членове 23, 25, 25а и 27 от Споразумението. При необходимост Комисията приема тези мерки съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

Комисията информира държавите членки, ако реши да отнесе даден въпрос до Съвместния комитет.

Член 2

1.   В случай на практики, които могат да оправдаят прилагането от страна на Съюза на мерките, предвидени в член 24 от Споразумението, Комисията, след като извърши разследване на въпроса по своя инициатива или по искане на някоя държава членка, се произнася относно съвместимостта на тези практики със Споразумението. При необходимост Комисията приема предпазни мерки съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   В случай на практики, които могат да предизвикат прилагането спрямо Съюза на предпазни мерки по силата на член 24 от Споразумението, Комисията, след като извърши разследване на въпроса, се произнася относно съвместимостта на тези практики с принципите, установени в Споразумението. При необходимост тя изготвя съответните препоръки.

Член 3

В случай на практики, които могат да оправдаят прилагането от страна на Съюза на мерките, предвидени в член 26 от Споразумението, се прилагат процедурите, установени от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (7).

Член 4

1.   Когато извънредни обстоятелства налагат предприемането на незабавни действия в ситуациите, посочени в членове 25, 25а и 27 от Споразумението, или в случай на експортни субсидии, които имат пряко и непосредствено въздействие върху търговията, предохранителните мерки, предвидени в член 28, параграф 3, буква д) от Споразумението, могат да бъдат приети от Комисията съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 6, параграф 2 от настоящия регламент, или в спешни случаи в съответствие с член 6, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Когато някоя държава членка отправи искане към Комисията да предприеме действия, Комисията взема решение по искането в срок най-много от пет работни дни, считано от датата на получаването му.

Член 5

Нотифицирането от името на Съюза до Съвместния комитет, предвидено в член 28, параграф 2 от Споразумението, се извършва от Комисията.

Член 6

1.   Комисията се подпомага от Комитета по защитни мерки, създаден съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета (8). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011, във връзка с член 5 от него.

Член 7

Комисията включва информация за прилагането на настоящия регламент в годишния си доклад относно прилагането и изпълнението на мерките за защита на търговията, който се представя на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 22а от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

Член 8

Регламент (ЕИО) № 2843/72 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Становище от 10 декември 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 март 2015 г.

(3)  Регламент (ЕИО) № 2843/72 на Съвета от 19 декември 1972 г. относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия (ОВ L 301, 31.12.1972 г., стр. 162).

(4)  Вж. приложение I.

(5)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(6)  Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93).

(7)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(8)  Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос (ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 2843/72 на Съвета

(ОВ L 301, 31.12.1972 г., стр. 162)

 

Регламент (ЕИО) № 640/90 на Съвета

(ОВ L 74, 20.3.1990 г., стр. 4)

 

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1)

Само точка 2 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕИО) № 2843/72

Настоящият регламент

Членове 1 до 4

Членове 1 до 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 8

Член 9

Приложение I

Приложение II


27.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/476 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2015 година

относно мерките, които Съюзът може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1515/2001 на Съвета (3) е бил съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (5) бяха въведени общи правила за защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на Европейския съюз.

(3)

С Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета (6) бяха приети общи правила за защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз.

(4)

Съгласно Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация (СТО) бе постигната Договореност относно правилата и процедурите за уреждане на спорове (ДППУС). Съгласно ДППУС бе създаден Орган за уреждане на спорове (ОУС).

(5)

Следва да се приемат специални разпоредби, за да може Съюзът, когато смята за подходящо, да приведе мерките, взети съгласно Регламент (ЕО) № 1225/2009 или Регламент (ЕО) № 597/2009, в съответствие с препоръките и решенията, съдържащи се в доклад, приет от ОУС.

(6)

Комисията може да реши, че е подходящо да отмени, да измени или да приеме други специфични мерки по отношение на мерките, взети съгласно Регламент (ЕО) № 1225/2009 или Регламент (ЕО) № 597/2009, включително мерки, които не са били обект на разглеждане пред ОУС, за да се вземе предвид юридическото тълкуване, направено в доклада, приет от ОУС. В допълнение Комисията следва да може, когато е подходящо, временно да преустановява или преразглежда такива мерки.

(7)

Прибягването до ОУС не е ограничено във времето. Препоръките, съдържащи се в докладите, приети от ОУС, имат действие само в бъдеще. Следователно е подходящо да се уточни, че мерките, взети съгласно настоящия регламент, ще имат действие от датата на влизането им в сила, освен ако изрично не е посочено друго, и следователно те не са основание за възстановяване на мита, събрани преди тази дата.

(8)

За изпълнението на настоящия регламент са необходими еднакви условия за приемането на мерки след доклад, приет от ОУС, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси. Тези мерки следва да се приемат в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(9)

За спиране действието на мерките за ограничен период от време следва да се използва процедурата по консултиране предвид въздействието на такива мерки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Когато ОУС приеме доклад относно мерки на Съюза, взети съгласно Регламент (ЕО) № 1225/2009, Регламент (ЕО) № 597/2009 или съгласно настоящия регламент („оспорвани мерки“), Комисията може да вземе една или няколко от следните мерки, които сметне за подходящи, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4, параграф 3:

а)

да отмени или измени оспорваната мярка; или

б)

да приеме други специални мерки за изпълнение, счетени за подходящи при съответните условия, така че Съюзът да спази препоръките и решенията в доклада.

2.   За целите на вземането на мярка по параграф 1 Комисията може да изиска от заинтересованите страни да предоставят цялата необходима информация, за да бъде допълнена информацията, получена по време на разследването, която е довела до приемането на оспорваните мерки.

3.   Доколкото е подходящо извършването на преглед преди или по време на вземането на някоя мярка по параграф 1, такъв преглед започва по инициатива на Комисията. Комисията предоставя информация на държавите членки, след като е решила да започне преглед.

4.   Доколкото е подходящо спирането на действието на оспорвана или изменена мярка, такова спиране се предоставя за ограничен срок от Комисията, която действа в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 4, параграф 2.

Член 2

1.   Комисията може също да предприеме всяка от мерките, посочени в член 1, параграф 1, за да вземе предвид юридическото тълкуване, съдържащо се в доклада, приет от ОУС, по отношение на неоспорвана мярка, ако счита това за подходящо.

2.   За целите на вземането на мярка по параграф 1 Комисията може да изиска от заинтересованите страни да предоставят цялата необходима информация, за да бъде допълнена информацията, получена по време на разследването, която е довела до приемането на неоспорваните мерки.

3.   Доколкото е подходящо извършването на преглед преди или по време на вземането на някоя мярка по параграф 1, такъв преглед започва по инициатива на Комисията. Комисията предоставя информация на държавите членки, след като е решила да започне преглед.

4.   Доколкото е подходящо спирането на действието на неоспорвана или изменена мярка, това спиране се предоставя за ограничен срок от Комисията, която действа в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 4, параграф 2.

Член 3

Мерките, приети съгласно настоящия регламент, имат действие от датата на влизането им в сила и не представляват основание за възстановяване на мита, събрани преди тази дата, освен ако не е предвидено друго.

Член 4

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 5

Комисията включва информация за прилагането на настоящия регламент в годишния си доклад относно прилагането и изпълнението на мерките за защита на търговията, който се представя на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 22а от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

Член 6

Регламент (ЕО) № 1515/2001 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Становище от 10 декември 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 март 2015 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1515/2001 на Съвета от 23 юли 2001 г. относно мерките, които Общността може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (ОВ L 201, 26.7.2001 г., стр. 10).

(4)  Вж. приложение I.

(5)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(6)  Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1515/2001 на Съвета

(ОВ L 201, 26.7.2001 г., стр. 10)

 

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1)

Само точка 7 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1515/2001

Настоящият регламент

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 3а

Член 4

Член 3б

Член 5

Член 6

Член 4

Член 7

Приложение I

Приложение II


27.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/477 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2015 година

относно мерките, които Съюзът може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на предложението на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 452/2003 на Съвета (2) е бил съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (4) бяха приети общи правила за защита срещу дъмпингов внос на стоки от държави, които не са членки на Съюза.

(3)

С Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета (5) бяха приети общи правила за защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Съюза.

(4)

С Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета (6) и Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета (7) бяха приети общи правила за приемане на защитни мерки срещу внос от определени държави, които не са членки на Съюза. Защитните мерки могат да бъдат под формата на тарифни мерки, приложими или спрямо целия внос или спрямо онези вносни стоки, които надвишават предварително определеното количество. Такива защитни мерки означават, че стоките отговарят на изискванията за влизане в пазара на Съюза при плащане на съответните мита.

(5)

Вносът на някои стоки може да бъде подложен едновременно, от една страна, на действието на антидъмпингови или антисубсидийни мерки, а от друга страна, на защитни тарифни мерки. Целта на първите е да поправят пазарните деформации, създали се вследствие на нелоялни търговски практики, докато целта на вторите е да се предоставят облекчения срещу силно увеличилия се внос.

(6)

Комбинирането на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни тарифни мерки за един и същ продукт обаче би могло да има по-силно въздействие от предвижданото или желаното по отношение на политиката и целите на Съюза за защита на търговията. По-специално такава комбинация от мерки може да създаде нежелателна тежест за някои производители-износители, които се стремят да изнасят продукция за Съюза. Това би могло да има ефекта на отказване на достъп за тях до пазара на Съюза.

(7)

Следователно производители-износители, които се стремят да изнасят за Съюза, не следва да бъдат подлагани на нежелателна тежест и следва да продължат да имат достъп до пазара на Съюза.

(8)

Затова е желателно да се гарантира, че целите на защитните тарифни мерки и антидъмпинговите и/или антисубсидийни мерки могат да бъдат постигнати, без да се отказва достъп до пазара на Съюза на такива производители-износители. Затова следва да се приемат специални разпоредби, които да дават възможност на Комисията да предприема действия, когато счете за уместно, така че да се гарантира, че комбинирането на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни тарифни мерки по отношение на един и същ продукт няма да има такова въздействие.

(9)

Докато е възможно да се предвиди, че както защитните мита, така и антидъмпинговите или антисубсидийните мерки на вноса могат да се прилагат едновременно по отношение на един и същ продукт, то не винаги е възможно да се определи предварително точно в кой момент това може да се случи. Затова Комисията следва да бъде в състояние да предвиди такава ситуация по начин, осигуряващ достатъчно предвидимост и правна сигурност за всички заинтересовани оператори.

(10)

Комисията може да намери за уместно да измени, спре или отмени антидъмпинговите и/или антисубсидийните мерки, или да осигури пълно или частично освобождаване от антидъмпингови или изравнителни мита, каквито иначе биха били дължими, или да приеме някакви други специални мерки. Всяко спиране или изменение на антидъмпинговите или антисубсидийните мерки или освобождаване от тях следва да се предоставя само за ограничен период от време.

(11)

Всички мерки взети по настоящия регламент следва да са приложими от датата на влизането му в сила, освен ако не е предвидено друго, и затова те не следва представляват основание за възстановяване на мита, събрани преди тази дата.

(12)

На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Когато Комисията прецени, че комбинирането на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни тарифни мерки по отношение на един и същ внос може да доведе до въздействие, по-силно от желаното от гледна точка на политиката на Съюза за защита на търговията, тя може да приеме онези от посочените по-долу мерки, които счете за уместни, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 2:

а)

мерки за изменение, спиране или отменяне на съществуващи антидъмпингови и/или антисубсидийни мерки;

б)

мерки за пълно или частично освобождаване на вноса от антидъмпингови или изравнителни мита, които иначе биха били дължими;

в)

всякакви други специални мерки, считани за подходящи при съответните обстоятелства.

2.   Всяко изменение, спиране или освобождаване по параграф 1 е ограничено във времето и се прилага само когато са в сила съответните защитни мерки.

Член 2

Всяка мярка, приета по настоящия регламент, се прилага от датата на влизането му в сила. Тя не служи като основание за възстановяване на мита, събрани преди тази дата, освен ако в тази мярка не е предвидено друго.

Член 3

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 4

Регламент (ЕО) № 452/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 март 2015 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 452/2003 на Съвета от 6 март 2003 г. относно мерките, които Общността може да предприеме във връзка с комбинирания ефект на антидъмпингови или антисубсидийни мерки със защитни мерки (ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 8).

(3)  Вж. приложение I.

(4)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(5)  Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (кодифицирана версия) (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93).

(6)  Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос (ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни (ОВ L 185, 17.7.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на последващите му изменения

Регламент (ЕО) № 452/2003 на Съвета

(ОВ L 69, 13.3.2003 г., стр. 8).

 

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1).

Само точка 10 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 452/2003

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 2а

Член 3

Член 4

Член 3

Член 5

Приложение I

Приложение II


27.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/478 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2015 година

относно общите правила за внос

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета (3) е бил съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Общата търговска политика следва да се основава на единни принципи.

(3)

Европейската общност сключи Споразумението за създаване на Световната търговска организация („СТО“). Приложение IА към споразумението съдържа, inter alia, Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ 1994 г.“) и Споразумение за защитни мерки.

(4)

Споразумението за защитни мерки отговаря на необходимостта да се изяснят и да се засилят дисциплините на ГАТТ 1994 г. и в частност тези от член XIX. Това споразумение изисква премахването на защитните мерки, които избягват тези правила, като мерките по доброволни ограничения на износа, редовните договорености в областта на търговията или всяка друга сходна договореност относно вноса или износа.

(5)

Споразумението за защитни мерки обхваща също и продуктите от въглища и стомана. Общите правила за вноса, особено в областта на защитните мерки, поради това се прилагат и за тези продукти, без да засягат евентуалните мерки по прилагане на споразумение, отнасящо се по-специално до продуктите от въглища и стомана.

(6)

Текстилните продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета (5), са обект на специфично третиране на равнището на Съюза и на международно равнище. Затова те следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент.

(7)

Комисията следва да бъде информирана от държавите членки за всяка заплаха в резултат на тенденции на вноса, която би могла да направи необходимо въвеждането на наблюдение от страна на Съюза или прилагането на защитни мерки.

(8)

В такъв случай Комисията следва да проучи условията, при които се осъществява вносът, тенденциите в областта на вноса, както и различните аспекти на икономическото и търговското развитие, и където е подходящо, евентуалните мерки, които трябва да се вземат.

(9)

В случай на предварително наблюдение от страна на Съюза освобождаването за свободно движение на съответните продукти следва да бъде подчинено на представянето на документ за наблюдение, отговарящ на единни критерии. Този документ следва да бъде издаван от органите на държавите членки в определен срок, при подаване на заявление от вносителя, без при това вносителят да получава каквото и да било право на внос. Документът за наблюдение следва да остане валиден само докато режимът за внос не бъде променен.

(10)

Държавите членки и Комисията следва да осъществяват възможно най-пълен обмен на получената в рамките на наблюдението от страна на Съюза информация.

(11)

Комисията следва да приеме защитни мерки, наложени от интересите на Съюза. Тези интереси следва да бъдат отчетени в тяхната цялост и следва да обхванат в частност интересите на производителите от Съюза, на ползвателите и на потребителите.

(12)

Защитните мерки спрямо страна членка на СТО, могат да бъдат разглеждани само ако въпросният продукт се внася в Съюза в толкова увеличени количества и при такива условия, че е нанесена или съществува заплаха да бъде нанесена сериозна вреда на производителите от Съюза на подобни продукти или на пряко конкурентни продукти, освен ако международните задължения не позволяват дерогация от това правило.

(13)

Следва да бъдат определени понятията „сериозна вреда“, „заплаха от сериозна вреда“ и „производители от Съюза“ и да бъдат въведени прецизни критерии за определяне на вредите.

(14)

Следва да бъде проведено разследване преди прилагането на каквато и да било защитна мярка, при положение че на Комисията е разрешено да прилага временни мерки в спешни случаи.

(15)

Следва да се изработят детайлни разпоредби за започването на разследвания, за необходимите проверки и инспекции, за достъпа на държавите износителки и на заинтересованите лица до получената информация и за изслушването на засегнатите лица, както и за възможността на тези лица да представят своите мнения.

(16)

Въведените в областта на разследванията разпоредби чрез настоящия регламент не засягат прилагането на разпоредбите на Съюза или на националните правила за професионалната тайна.

(17)

Необходимо е също да се фиксират срокове за започване на разследвания и за определяне на целесъобразността на евентуалните мерки с оглед гарантиране на бързината на този процес, което ще позволи да бъде повишена правната сигурност за съответните икономически оператори.

(18)

Когато защитните мерки са под формата на квота, равнището ѝ по принцип не следва да бъде по-ниско от средното равнище на вноса през представителен период от най-малкото три години.

(19)

Ако квотата е разпределена между държави доставчици, делът на всяка от тези държави би могъл да бъде фиксиран чрез договаряне между тези държави или определен с отчитане на равнището на вноса, осъществен в течение на представителен период. Въпреки това в случай на сериозни вреди и на непропорционално нарастване на вноса следва да бъде възможна дерогация от тези правила, при положение че са осъществени необходимите консултации в рамките на Комитета по защитни мерки към СТО.

(20)

Следва да бъде определена максималната продължителност на защитните мерки и следва да се формулират специфични разпоредби за продължаване на действието на тези мерки, за тяхното постепенно либерализиране и тяхното преразглеждане.

(21)

Следва да бъдат установени условия, при които продуктите, произхождащи от развиваща се страна членка на СТО, следва да бъдат изключени от обхвата на защитните мерки.

(22)

Мерките за наблюдение или защитните мерки, ограничени в един или повече региони на Съюза, могат да се окажат по-подходящи отколкото мерките, приложими към Съюза като цяло. Въпреки това подобни мерки следва да бъдат разрешавани единствено по изключение и при липса на друга възможност. Необходимо е да се гарантира, че подобни мерки са временни и причиняват минимални смущения при функционирането на вътрешния пазар.

(23)

В интерес на еднообразието на правилата за внос следва да се опростят и да се направят идентични формалностите, които трябва да се извършват от вносителите, независимо от мястото на митническо освобождаване на стоките. Следователно е желателно да се предвиди при извършване на всички формалности да се използват формуляри, съответстващи на образеца, приложен към настоящия регламент.

(24)

Документите за наблюдение, издавани във връзка с мерките за наблюдение от страна на Съюза, следва да бъдат валидни за целия Съюз, независимо от това коя държава членка ги е издала.

(25)

За изпълнението на настоящия регламент са необходими еднакви условия за приемането на временни и окончателни защитни мерки и за налагането на мерки за предварително наблюдение. Тези мерки следва да се приемат от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (6).

(26)

За приемането на временни мерки и на мерки за наблюдение следва да се използва процедурата по консултиране предвид въздействието на такива мерки и тяхната логическа последователност във връзка с приемането на окончателни защитни мерки. Когато евентуалното забавяне на налагането на мерки би причинило трудно поправима вреда, е необходимо да се разреши на Комисията да приема временни мерки с незабавно приложение,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

1.   Настоящият регламент се прилага за вноса на продукти с произход от трети държави, с изключение на:

а)

текстилни продукти, които подлежат на специфични правила за внос по силата на Регламент (ЕО) № 517/94;

б)

продукти с произход от някои трети държави, посочени в Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета (7).

2.   Продуктите, посочени в параграф 1, се внасят свободно в Съюза и съответно не се подлагат на количествени ограничения, без да се засягат защитните мерки, които могат да бъдат взети по силата на глава V.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

Член 2

Държавите членки информират Комисията, ако тенденциите на вноса налагат използването на мерки за наблюдение или защитни мерки. Тази информация включва наличните доказателства, определени на базата на критериите, установени в член 9. Комисията предоставя незабавно тази информация на всички държави членки.

Член 3

1.   Комисията се подпомага от Комитет по защитни мерки. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

5.   Съгласно член 3, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011, когато се използва писмената процедура за приемането на окончателни мерки по член 16 от настоящия регламент, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на определения от председателя срок, председателят вземе такова решение или мнозинството от членовете на комитета по член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 182/2011 отправят такова искане. Когато се използва писмената процедура в други случаи, при които е имало обсъждане на проекта за мярка в комитета, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на определения от председателя срок, председателят вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане. Когато се използва писмената процедура в други случаи, при които не е имало обсъждане на проекта за мярка в комитета, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на определения от председателя срок, председателят вземе такова решение или най-малко една четвърт от членовете на комитета отправят такова искане.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

Член 4

1.   Преди прилагането на каквато и да било защитна мярка се провежда процедура на Съюза по разследване, без да се засяга член 7.

2.   Разследването си поставя за цел да определи на базата на посочените в член 9 елементи дали вносът на въпросния продукт предизвиква или заплашва да предизвика сериозна вреда за съответните производители от Съюза.

3.   Прилагат се следните определения:

а)

„сериозна вреда“ означава значително общо влошаване на положението на производителите от Съюза;

б)

„заплаха от сериозна вреда“ означава сериозна вреда, която е очевидно предстояща;

в)

„производители от Съюза“ означава общият брой производители на подобни или пряко конкурентни продукти на територията на Съюза или такива, чиято обща продукция на подобни или пряко конкурентни продукти представлява значителна част от цялото производство на тези продукти в Съюза.

Член 5

1.   Когато прецени, че са налице достатъчно доказателства, които дават основание за започването на разследване, Комисията започва разследване в срок от един месец от датата на получаване на информацията от държава членка и публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз. Това известие:

а)

представя резюме от получената информация и указва, че всяка релевантна информация трябва да бъде съобщавана на Комисията;

б)

указва срока, в който заинтересованите лица могат да представят своите становища в писмена форма и да предоставят информация, ако такива становища и информация трябва да бъдат взети предвид по време на разследването;

в)

указва срока, в който заинтересованите лица могат да поискат да бъдат изслушани устно от Комисията в съответствие с параграф 4.

Комисията започва разследването в сътрудничество с държавите членки.

Комисията уведомява държавите членки за анализа, който е направила на информацията, обикновено в рамките на 21 дни от датата на предоставяне на информацията на Комисията.

2.   Комисията се стреми да получи всяка информация, която смята за необходима, и когато счита за подходящо, след като уведоми държавите членки, полага усилия да провери тази информация при вносителите, търговците, посредниците, производителите, търговските сдружения и организации.

Комисията се подпомага в тази дейност от служители на държавата членка, на чиято територия се осъществяват тези проверки, при положение че тази държава членка е изразила желание за това.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията по нейно искане и съгласно определените от нея процедури информацията, с която те разполагат за развитието на пазара на продукта, предмет на разследването.

4.   Заинтересованите лица, които са се представили съгласно параграф 1, първа алинея, както и представителите на държавата износител, могат при подаване на писмено искане да проверят цялата информация, предоставена на Комисията във връзка с разследването, освен вътрешните документи, изготвени от органите на Съюза или на нейните държави членки, доколкото тази информация е от значение за представянето на тяхното досие, не е поверителна по смисъла на член 8 и се използва от Комисията по време на разследването.

Заинтересованите лица, които са се представили, могат да представят на Комисията своите съображения, отнасящи се до тази информация. Техните съображения могат да бъдат взети под внимание, когато те са подкрепени от достатъчно доказателства.

5.   Комисията може да изслуша заинтересованите лица. Те трябва да бъдат изслушани, когато са поискали това в писмена форма в срока, определен в известието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, като покажат, че действително е вероятно да бъдат засегнати от резултата от разследването и че съществуват особени причини да бъдат изслушани устно.

6.   Когато информацията не бъде предоставена в сроковете, определени в настоящия регламент, или от Комисията съгласно настоящия регламент, или ако разследването бъде значително възпрепятствано, заключенията могат да бъдат изготвени въз основа на наличните данни. Когато Комисията установи, че заинтересовано лице или трето лице ѝ е предоставило невярна или заблуждаваща информация, тя не взема под внимание тази информация и може да използва наличните данни.

7.   Когато според Комисията не са налице достатъчно доказателства, които дават основание за започването на разследване, Комисията информира държавите членки за своето решение в срок от един месец от датата на получаването на информацията, предоставена от държавите членки.

Член 6

1.   При приключване на разследването Комисията предоставя на комитета доклад относно резултатите.

2.   Когато в срок от девет месеца, считано от започването на разследване, Комисията счете, че не са необходими мерки за наблюдение или защитни мерки на Съюза, разследването приключва в срок от един месец. Комисията прекратява разследването в съответствие с процедурата по консултиране, предвидена в член 3, параграф 2.

3.   Ако счете, че е необходима мярка на Съюза за наблюдение или защитна мярка, Комисията взема необходимите решения в съответствие с глави IV и V в срок, който не може да надхвърля девет месеца, считано от започване на разследването. В изключителни обстоятелства този срок може да бъде продължен с най-много два месеца; Комисията публикува с оглед на това известие в Официален вестник на Европейския съюз, което уточнява срока на продължаване и съдържа обобщение на мотивите за него.

Член 7

1.   Разпоредбите на настоящата глава не изключват прилагането във всеки момент на мерки за наблюдение в съответствие с членове 10—14 или на временни защитни мерки в съответствие с членове 15, 16 и 17.

Временните защитни мерки се прилагат:

а)

при критични обстоятелства, когато всякакво отлагане би предизвикало вреди, които биха били трудно поправими и е необходимо незабавно предприемане на действие; и

б)

когато е било определено предварително, че са налице ясни доказателства, според които увеличаването на вноса е предизвикало или заплашва да предизвика сериозна вреда.

Продължителността на такива мерки не надхвърля 200 дни.

2.   Временните защитни мерки са под формата на нарастване на съществуващото ниво на митата (когато то надхвърля или е равно на нула), ако такива мерки са в състояние да предотвратят или да възстановят сериозната вреда.

3.   Комисията пристъпва незабавно към все още необходимите мерки на разследване.

4.   Ако се окаже, че временните защитни мерки са отменени поради липсата на сериозна вреда или заплаха от сериозна вреда, митата, събрани в резултат от прилагането на временните мерки, се възстановяват автоматично в най-кратки срокове. Прилага се процедурата, предвидена в член 235 и следващите от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (8).

Член 8

1.   Получената съгласно настоящия регламент информация се използва само за целта, за която е била поискана.

2.   Комисията и държавите членки, включително техните служители, не разкриват информация от поверителен характер, получена съгласно настоящия регламент, или информация, предоставена на поверителна основа, освен при специално разрешение от лицето, предоставило информацията.

3.   Във всяко искане за поверително третиране се посочват причините, поради които информацията е поверителна.

Все пак ако стане ясно, че искането за поверително третиране не е оправдано и ако този, който е предоставил информацията, не желае нито тя да бъде оповестявана публично, нито да разреши разкриването на същата общо или под формата на резюме, въпросната информация може да не се взема предвид.

4.   Във всеки случай информация се счита за поверителна, ако е вероятно нейното разкриване да има значителни неблагоприятни последици за този, който я е предоставил или за източника на такава информация.

5.   Параграфи 1—4 не изключват позоваване от страна на органите на Съюза на информация от общ характер, и по-специално на мотивите, на които са основани взетите по силата на настоящия регламент решения. Тези органи все пак отчитат законния интерес на съответните физически и юридически лица техните търговски тайни да не бъдат разкривани.

Член 9

1.   Изследването на тенденциите на вноса и на условията, при които той се осъществява, както и изследването на сериозната вреда или заплахата от сериозна вреда за производителите от Съюза, които произтичат от този внос, обхващат по-специално следните фактори:

а)

обема на вноса, по-специално когато е налице значително нарастване, в абсолютни числа или по отношение на продукцията или на потреблението в Съюза;

б)

цената на вноса, по-специално когато е налице значително подбиване на цената по отношение на цената на подобен продукт в Съюза;

в)

съответното влияние върху производителите от Съюза, изразяващо се в тенденции за някои икономически фактори, като например:

производството,

използването на капацитета,

запасите,

продажбите,

пазарния дял,

цените (т.е. спадането на цени или предотвратяване на нарастването на цените, което нормално би се случило),

печалбите,

рентабилността на инвестираните капитали,

паричните потоци,

заетостта;

г)

другите фактори, освен тенденциите в областта на вноса, които причиняват или са в състояние да причинят вреда на съответните производители от Съюза.

2.   Когато се твърди, че има заплаха от сериозна вреда, Комисията проучва също и дали е ясно предвидимо, че конкретна ситуация е в състояние да се превърне в реална вреда.

С оглед на това Комисията може също да отчете фактори като:

а)

размера на увеличаване на износа към Съюза;

б)

капацитета за износ в държавата на произход или в държавата износителка, който вече съществува или е вероятно да съществува в предвидимо бъдеще, и вероятността този капацитет да бъде използван за износ в Съюза.

ГЛАВА IV

НАБЛЮДЕНИЕ

Член 10

1.   Когато тенденциите на вноса на продукт, произхождащ от трета държава, посочен в настоящия регламент, заплашват да причинят вреда на производители от Съюза, вносът на този продукт може, когато интересите на Съюза го изискват, съобразно случая да бъде обект на:

а)

последващо наблюдение на Съюза, извършено в съответствие с разпоредбите, установени в решението, посочено в параграф 2;

б)

предварително наблюдение на Съюза, извършено в съответствие с член 11.

2.   Решението за поставяне под наблюдение се взема от Комисията чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 3, параграф 2.

3.   Мерките за наблюдение имат ограничен срок на действие. Освен ако не е предвидено друго, действието на мерките се прекратява в края на второто шестмесечие, следващо шестмесечието, през което те са били въведени.

Член 11

1.   Продуктите под предварително наблюдение на Съюза могат да бъдат допуснати за свободно движение само чрез издаването на документ за наблюдение. Такъв документ се издава от компетентния орган, определен от държавите членки, безплатно, за всякакви поискани количества и в рамките на най-много пет работни дни от получаването от националния компетентен орган на заявление от който и да е вносител от Съюза, независимо от неговото място на стопанска дейност в Съюза. Това заявление се счита за получено от националния омпетентен орган не по-късно от три работни дни след подаването му, освен ако не бъде доказано друго.

2.   Документът за наблюдение се изготвя върху формуляр, съответстващ на образеца в приложение I.

С изключение на случаите, когато решението за поставяне под наблюдение предвижда друго, заявлението на вносителя за документ за наблюдение съдържа само следното:

а)

пълното име и адреса на заявителя (включително телефонния номер и номера на факса и всякакви номера, идентифициращи заявителя пред компетентния национален орган), както и регистрационния номер по ДДС, ако заявителят е задължен по ДДС;

б)

когато е необходимо, пълното име и адреса на декларатора или всеки представител, определен от заявителя (включително телефонния номер и номера на факса);

в)

описание на стоките, посочващо:

тяхното търговско наименование,

техния код от Комбинираната номенклатура,

тяхното място на произход и място на доставка;

г)

декларираното количество в килограми и когато е необходимо — други допълнителни единици (чифтове, бройки и др.);

д)

стойността на стоките, CIF на границите на Съюза, в евро;

е)

следната декларация, с дата и подпис на заявителя, с имената на заявителя, написани с главни букви:

„Аз, долуподписаният, удостоверявам, че предоставената от мен в настоящото заявление информация е вярна и подадена добросъвестно и че аз съм установен в рамките на Съюза.“

3.   Документът за наблюдение е валиден в целия Съюз, независимо от държавата членка, която го е издала.

4.   Констатацията, че единичната цена, по която се извършва сделката, надхвърля с по-малко от 5 % посочената в документа за наблюдение, или че стойността или количеството на продуктите, представени за внос, надхвърлят с по-малко от 5 % посочените в документа за наблюдение, не изключва допускането за свободно движение на въпросния продукт. Комисията, след като е изслушала изразените в комитета становища и като е отчела естеството на продуктите и другите особености на съответните сделки, може да определи различен процент, който все пак обикновено не следва да надхвърля 10 %.

5.   Документите за наблюдение могат да бъдат използвани само доколкото режимът на либерализиране на вноса остава в сила за разглежданите сделки. Такива документи за наблюдение не може да бъде използвани в никакъв случай след изтичането на срок, който е определен по същото време и съгласно същата процедура като поставянето под наблюдение, и отчитат естеството на продуктите и другите особености на сделките.

6.   Когато взетото по силата на член 10 решение налага това, произходът на продуктите под наблюдение на Съюза трябва да бъде доказан със сертификат за произход. Настоящият параграф не засяга разпоредбите, свързани с представянето на такъв сертификат.

7.   Когато продуктът под предварително наблюдение на Съюза е предмет на регионална защитна мярка в държава членка, разрешението за внос, предоставено от тази държава членка, може да замести документа за наблюдение.

8.   Формулярите за документите за наблюдение и извлеченията от тях се издават в два екземпляра, един екземпляр, обозначен „Екземпляр за получателя“ и носещ номер 1, се издава на заявителя, а другият, обозначен „Екземпляр за компетентния орган“ и носещ номер 2, се съхранява от органа, издаващ документа. За административни цели компетентният орган може да добави допълнителни екземпляри към формуляр 2.

9.   Формулярите се отпечатват на бяла хартия, без механични дефекти, подготвена за писане и тежаща между 55 и 65 грама на квадратен метър. Техният размер е 210 × 297 mm; разстоянието между редовете е 4,24 mm (една шеста от инча); подредбата на формулярите се спазва точно. Двете страни на екземпляр № 1, който представлява самият документ за наблюдение, в допълнение имат отпечатан фон от тънки линии в жълт цвят (гийош мотив), така че да бъде разкрито всякакво подправяне с механични или химически средства.

10.   Държавите членки са отговорни за отпечатването на формулярите. Формулярите могат също да бъдат отпечатвани от печатници, определени от държавата членка, в която те са установени. В последния случай на всеки формуляр трябва да присъства забележка, отразяваща това определяне от държавата членка. Всеки формуляр съдържа името и адреса на печатницата или знак, позволяващ тя да бъде идентифицирана.

Член 12

Когато вносът на даден продукт не е подложен на предварително наблюдение от страна на Съюза, Комисията, в съответствие с член 17, може да въведе наблюдение, ограничено до вноса в един или повече региони на Съюза. Комисията предоставя информация на държавите членки, след като реши да въведе наблюдение.

Член 13

1.   Продуктите, намиращи се под регионално наблюдение, могат да бъдат допуснати за свободно движение в съответния регион само срещу представяне на документ за наблюдение. Такъв документ се издава от компетентния орган, определен от съответната(ите) държава(и) членка(и), безплатно, за всякакви поискани количества и в рамките на най-много пет работни дни след получаването от ационалния компетентен орган на заявление от който и да било вносител от Съюза, независимо от неговото място на стопанска дейност в Съюза. Това заявление се счита за получено от националния компетентен орган не по-късно от три работни дни след подаването, освен ако не е предвидено друго. Документите за наблюдение могат да бъдат използвани само дотогава, докато режимът на либерализиране на вноса е в сила спрямо съответните сделки.

2.   Прилага се член 11, параграф 2.

Член 14

1.   В случай на наблюдение от страна на Съюза или на регионално наблюдение държавите членки съобщават на Комисията в рамките на първите десет дни на всеки месец:

а)

в случай на предварително наблюдение — подробна информация за сумите (изчислени на базата на цени CIF) и за количествата стоки, за които са били издадени документи за наблюдение през предходния период;

б)

във всички случаи — подробна информация за вноса, осъществен през периода, предхождащ този, посочен в буква а).

Предоставената от държавите членки информация се разбива по продукти и по държави.

Могат да бъдат установени различни разпоредби по същото време и съгласно същата процедура като тази за поставянето под наблюдение.

2.   Когато естеството на продуктите или специални обстоятелства го изискват, Комисията може, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива, да промени периодичността на предоставяне на информацията.

3.   Комисията информира съответно държавите членки.

ГЛАВА V

ЗАЩИТНИ МЕРКИ

Член 15

1.   Когато даден продукт се внася в Съюза в толкова увеличени количества и/или при такива условия, че е причинена или съществува заплаха да бъде причинена сериозна вреда на производителите от Съюза, с цел да защити интересите на Съюза Комисията може, по искане на държава членка или по своя собствена инициатива:

а)

да ограничи срока на валидност на документите за наблюдение по смисъла на член 11, които трябва да бъдат издадени след влизането в сила на тази мярка;

б)

да промени правилата за внос на разглеждания продукт, като постави неговото допускане за свободно движение в зависимост от представянето на разрешение за внос, предоставено съгласно разпоредбите и ограниченията, която тя определя.

Посочените в букви а) и б) мерки пораждат действие незабавно.

2.   По отношение на членките на СТО предвидените в параграф 1 мерки се вземат само когато са изпълнени двете условия, посочени в първа алинея от същия параграф.

3.   При установяването на квота се отчита по-специално:

а)

стремежът да се поддържат, доколкото е възможно, традиционните търговски потоци;

б)

обемът на стоките, изнесени съгласно договори, сключени при нормални условия преди влизането в сила на защитна мярка по смисъла на настоящата глава, когато Комисията е била уведомена за тези договори от заинтересованата държава членка;

в)

необходимостта да се избегне рискът от непостигане на целта, която се преследва с установяването на квотата.

Нивото на всяка квота не трябва да бъде по-ниско от средното ниво на вноса, осъществен през трите последни представителни години, за които са налице статистически данни, освен ако е необходимо различно ниво, което да предотврати настъпването или да поправи последиците от сериозна вреда.

4.   В случай че квотата е разпределена между държави доставчици, разпределението може да бъде съгласувано с държавите доставчици, имащи съществен интерес от внос в Съюза на дадения продукт.

Ако това не е възможно, квотата се разпределя между тези държави доставчици пропорционално на техния дял във вноса в Съюза на дадения продукт, осъществен през предходен представителен период, като се отчитат всички специфични фактори, засегнали или можещи да засегнат търговията с този продукт.

При положение че спазва задължението си да следи, че консултациите се провеждат под егидата на Комитета по защитни мерки към СТО, Съюзът може въпреки това да се отклони от този метод на разпределение в случай на сериозна вреда, ако вносът, произхождащ от една или няколко държави доставчици, е нараснал с процент, несъразмерен по отношение на общото нарастване на вноса от дадения продукт през предходен представителен период.

5.   Мерките, посочени в настоящия член, се прилагат за всеки продукт, пуснат в свободно движение, след тяхното влизане в сила. В съответствие с член 17 те могат да бъдат ограничени до един или няколко региона на Съюза.

Все пак тези мерки не пречат на допускането за свободно движение на продукти, които вече са на път към Съюза, при условие че местоназначението на последните не може да бъде променено и че тези продукти, които по силата на член 10 и член 11 могат да бъдат допускати за свободно движение само при представянето на документ за наблюдение, са действително съпроводени от такъв документ.

6.   Когато държава членка е поискала намесата на Комисията, последната, като действа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 3, или при спешни случаи в съответствие с член 3, параграф 4, взема решение в срок в рамките на най-много пет работни дни от датата на получаване на искането.

Член 16

Когато интересите на Съюза го изискват, Комисията, като действа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 3 и с условията на глава III, може да приема подходящи мерки за предотвратяване на вноса на даден продукт в Съюза в такива увеличени количества и/или при такива условия, че да бъде причинена или да съществува заплаха да бъде причинена сериозна вреда на производителите на подобни или пряко конкурентни продукти в Съюза.

Прилага се член 15, параграфи 2—5.

Член 17

Когато стане ясно, главно въз основа на факторите, посочени в член 9, че условията, установени за приемане на мерки съгласно член 10 и член 15, са изпълнени в един или няколко региона на Съюза, Комисията, след като е проучила алтернативните решения, може да разреши по изключение прилагането на мерки за наблюдение или на защитни мерки, ограничени до този регион или тези региони, ако сметне, че такива мерки, приложени на такова равнище, са по-подходящи от мерките, приложими в целия Съюз.

Тези мерки трябва да бъдат временни и трябва да възпрепятстват възможно най-малко функционирането на вътрешния пазар.

Тези мерки се приемат съгласно разпоредбите, установени в член 10 и член 15.

Член 18

Никаква защитна мярка не може да бъде прилагана за продукт, произхождащ от развиваща се държава членка на СТО, доколкото делът на тази държава във вноса в Съюза на дадения продукт не надхвърля 3 %, при условие че развиващите се държави членки на СТО, чийто дял във вноса е по-малък от 3 %, не формират заедно повече от 9 % от общия внос в Съюза на дадения продукт.

Член 19

1.   Срокът на действие на защитните мерки трябва да бъде ограничен до необходимия срок за предотвратяване или поправяне на последиците от сериозна вреда и да улеснява приспособяването на производителите от Съюза. Този срок не трябва да надхвърля четири години, включително срока на прилагане на евентуална временна мярка.

2.   Този първоначален срок може да бъде продължен, с изключение на мерките, посочени в член 15, параграф 4, трета алинея, ако е определено, че:

а)

защитната мярка продължава да е необходима за предотвратяване или за поправяне на последиците от сериозна вреда;

б)

има доказателства, че производителите от Съюза са в процес на приспособяване.

3.   Мерките за продължаване се приемат в съответствие с условията на глава III и съгласно същите процедури като първоначалните мерки. Мерките с продължен срок на действие не могат да бъдат по-ограничителни, отколкото са били в края на първоначалния срок.

4.   Ако срокът на действие на защитната мярка надхвърля една година, мярката трябва да бъде постепенно либерализирана през редовни интервали от време през срока на прилагане, включително този на продължаване.

5.   Общият срок на прилагане на защитна мярка, включително срокът на прилагане на всяка временна мярка, първоначалният срок на прилагане и евентуалното му продължаване, не може да надхвърля осем години.

Член 20

1.   По време на прилагането на мярка за наблюдение или защитна мярка в съответствие с глави IV и V Комисията може, по искане на държава членка или по своя инициатива и не по-късно от средата на срока на прилагане на мерки, чиято продължителност надвишава три години:

а)

да проучи последиците от тази мярка;

б)

да определи дали и по какъв начин е уместно да се ускори темпът на либерализиране;

в)

да провери дали прилагането на мярката все още е необходимо.

Ако Комисията прецени, че прилагането на мярката все още е необходимо, тя информира съответно държавите членки.

2.   Когато Комисията прецени, че дадена мярка за наблюдение или защитна мярка, посочена в член 10, член 12, член 15, член 16 и член 17, следва да бъде отменена или изменена, тя отменя или изменя мярката, като действа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 3.

Когато решението засяга регионални мерки за наблюдение, то се прилага от шестия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 21

1.   Не може да се прилага нова защитна мярка за вноса на продукт, който вече е бил обект на защитна мярка, като това важи за срок, равен на срока на прилагане на предходната мярка. Този срок не може да бъде по-кратък от две години.

2.   Независимо от параграф 1 защитна мярка от 180 дни или по-малко може да бъде отново прилагана за вноса на даден продукт:

а)

ако е изтекла най-малко една година от датата на въвеждане на защитната мярка за вноса на този продукт; и

б)

ако такава защитна мярка не е била прилагана за същия продукт повече от два пъти за срок от пет години, предхождащ непосредствено датата на въвеждане на мярката.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

Когато интересите на Съюза изискват това, Комисията, като действа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 3, може да приема подходящи мерки за изпълнение на законодателни актове, за да се позволи упражняването на правата и изпълнението на задълженията на Съюза или на всички държави членки в международен план, по-специално тези в областта на търговията със стоки.

Член 23

Комисията включва информация за изпълнението на настоящия регламент в годишния си доклад относно прилагането и изпълнението на мерките за защита на търговията, който се представя на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 22а от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (9).

Член 24

1.   Настоящият регламент не препятства изпълнението на задълженията, произтичащи от специалните правила, съдържащи се в сключените между Съюза и трети държави споразумения.

2.   Без да се засягат други разпоредби на Съюза, настоящият регламент не препятства приемането или прилагането от държавите членки на:

а)

забрани, количествени ограничения или мерки за наблюдение, основани на обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, опазване на здравето и живота на хората, животните или опазването на растенията, защитата на националните богатства, притежаващи художествена, историческа или археологическа стойност, или защитата на индустриалната и търговската собственост;

б)

специални формалности относно обмяната на валута;

в)

формалности, въведени по силата на международни споразумения в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

Държавите членки информират Комисията за мерките или формалностите, които предвиждат да въведат или да изменят в съответствие с първа алинея.

В случай на крайна спешност въпросните национални мерки или формалности се съобщават на Комисията незабавно след тяхното приемане.

Член 25

1.   Настоящият регламент не засяга действието на инструментите, създаващи обща организация на земеделските пазари, или на административните разпоредби на Съюза или на националните административни разпоредби, които произтичат от тях, нито прилагането на специфични инструменти, приложими за стоки, които са резултат от преработка на селскостопански продукти. Той се прилага в допълнение към тези инструменти.

2.   Ако продуктите са обхванати от инструментите, посочени в параграф 1, членове 10—14 и член 21 не се прилагат за продуктите, за които правилата на Съюза в областта на търговията с трети държави изискват представянето на сертификат или друг документ на внос.

Член 15, член 17 и членове 20—24 не се прилагат за продуктите, за които тези правила предвиждат прилагането на количествени ограничения за вноса.

Член 26

Регламент (ЕО) № 260/2009 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 27

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Становище от 10 декември 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г.(все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 март 2015 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно общите правила за внос (ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение II.

(5)  Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета от 7 март 1994 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса (ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(7)  Регламент (ЕО) № 625/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. относно общия режим за внос от някои трети страни (ОВ L 185, 17.7.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОТМЕНЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕО) № 260/2009 на Съвета

(ОВ L 84, 31.3.2009 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1)

Единствено точка 19 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 260/2009

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 4

Член 3

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Член 12

Член 11

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Член 17

Член 16

Член 18

Член 17

Член 19

Член 18

Член 20

Член 19

Член 21

Член 20

Член 22

Член 21

Член 23

Член 22

Член 23а

Член 23

Членове 24—27

Членове 24—27

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III


27.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/479 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2015 година

относно общите правила за износ

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1061/2009 на Съвета (3) е бил съществено изменян (4). С оглед постигане на яснота и рационалност настоящият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Общата търговска политика следва да бъде основана на единни принципи.

(3)

В тази връзка следва да се определят общи правила за износа от Съюза.

(4)

Износът е почти изцяло либерализиран във всички държави-членки. Вследствие на това е възможно да се приеме като принцип на равнището на Съюза, че износът за трети държави не подлежи на никакви количествени ограничения, с изключение на предвидените от настоящия регламент дерогации и без да се засягат мерките, които държавите-членки могат да предприемат в съответствие с разпоредбите на Договора.

(5)

Комисията следва да бъде информирана, когато в резултат на необичайно развитие на пазара държава-членка сметне, че може да са необходими такива защитни мерки.

(6)

Важно е на равнището на Съюза да се пристъпи към разглеждане, по-специално въз основа на всяка подобна информация, на условията за износ, на неговото развитие и на различните аспекти на икономическото и търговското състояние, както и на мерките, които следва да се предприемат при необходимост.

(7)

Може да стане необходимо упражняването на наблюдение от страна на Съюза над даден износ или въвеждането на временни мерки за защита срещу непредвидени практики.

(8)

Защитните мерки, необходими с оглед интересите на Съюза, следва да бъдат предприети при съблюдаване на съществуващите международни задължения.

(9)

Необходимо е да се разреши на държавите-членки, които са длъжни по силата на международни споразумения, установяващи в случай на действителни или потенциални затруднения за доставки механизъм за разпределяне на петролни продукти между договарящите страни, да изпълняват така поетите задължения по отношение на трети държави, без да се засягат разпоредбите на Съюза, приети със същата цел. Това разрешение следва да се прилага до приемането от Европейския парламенти и Съвета на подходящи мерки съгласно поетите от Съюза или всички държави-членки задължения.

(10)

Настоящият регламент следва да се прилага за всички продукти, както промишлени, така и селскостопански. Той следва да се прилага в допълнение към актовете относно общата организация на пазарите на селскостопански продукти, както и специалните актове, приети съгласно член 352 от Договора и приложими за преработените селскостопански продукти. Всяко припокриване между разпоредбите на настоящия регламент и разпоредбите на тези актове, по-специално защитните клаузи, предвидени в тях, трябва да бъде избягвано.

(11)

За прилагането на настоящия регламент са необходими еднакви условия за приемането на защитни мерки. Тези мерки следва да се приемат от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламенти и на Съвета (5),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОСНОВЕН ПРИНЦИП

Член 1

Износът за продукти от Европейския съюз за трети държави е свободен, което означава, че не подлежи на количествени ограничения, с изключение на тези, които се прилагат в съответствие с настоящия регламент.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА НА СЪЮЗА ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ

Член 2

Ако в резултат на някакво необичайно развитие на пазара държава-членка прецени, че е необходимо въвеждането на защитни мерки по смисъла на глава III, тя информира за това Комисията, която уведомява останалите държави-членки.

Член 3

1.   Комисията се подпомага от Комитета по защитни мерки, създаден с Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламенти и на Съвета (6). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011, във връзка с член 5 от него.

Член 4

За целите на оценка на икономическата и търговска ситуация по отношение на определен продукт Комисията може да поиска от държавите-членки да ѝ предоставят статистически данни за пазарните тенденции по отношение на този продукт и да извършват за целта наблюдение на износа на същия продукт, като действат в съответствие с вътрешното им законодателство и съгласно определените от Комисията процедури. Държавите-членки предприемат необходимите стъпки, за да изпълнят искането на Комисията и предоставят на Комисията исканите данни. Комисията информира останалите държави-членки.

ГЛАВА III

ЗАЩИТНИ МЕРКИ

Член 5

1.   За да бъде предотвратена критична ситуация, дължаща се на недостиг на основни продукти, или за излизане от подобна ситуация и когато интересите на Съюза изискват незабавна намеса, Комисията, по искане на държава членка или по своя инициатива и имайки предвид естеството на продуктите и други характерни особености на съответните сделки, може да въведе за износа на даден продукт режим на представяне на разрешение за износ, издаването на което се регулира от разпоредбите и се извършва в рамките на ограниченията, които Комисията определя в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 2, или при спешни случаи — в съответствие с член 3, параграф 3.

2.   Предприетите мерки се съобщават на Европейския парламент, на Съвета и на държавите членки. Тези мерки се прилагат незабавно.

3.   Мерките могат да бъдат ограничени до определени дестинации и до износа от някои региони на Съюза. Те не засягат продуктите, намиращи се на път към границите на Съюза.

4.   Когато държава членка е поискала намесата на Комисията, последната взема решение съгласно параграф 1 в срок най-много от пет работни дни от датата на получаване на искането.

5.   Когато Комисията прилага параграф 1 от настоящия член, в срок от максимум 12 работни дни след датата на влизане в сила на мярката, която е предприета, тя решава дали да приеме подходящи мерки по смисъла на член 6. Ако шест седмици след датата на влизане в сила на мярката не са били приети мерки, тази мярка се смята за отменена.

Член 6

1.   Когато интересите на Съюза изискват това, Комисията може в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 2, да приема подходящи мерки:

а)

с цел да предотврати критична ситуация, дължаща се на недостиг на основни продукти, или с оглед излизането от нея;

б)

с цел да позволи изпълнението на международни ангажименти, поети от Съюза или всичките нейни държави-членки, главно в областта на търговията със суровини.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, могат да бъдат ограничени до определени дестинации и до износа от някои региони на Съюза. Те не засягат продуктите, които вече се придвижват към границите на Съюза.

3.   Когато са въведени количествени ограничения за износа, се държи сметка по-специално:

а)

от една страна, за обема на износа на стоки по договори, сключени при обичайни условия преди влизането в сила на защитна мярка по смисъла на настоящата глава и нотифицирана на Комисията от съответната държава-членка в съответствие с националното ѝ законодателство;

б)

от друга страна, за това, че постигането на преследваната цел чрез въвеждане на количествените ограничения не трябва да бъде компрометирано.

Член 7

1.   По време на прилагането на мярка в съответствие с членове 5 и 6 Комисията може по искане на държава членка или по своя инициатива:

а)

да проучи последиците от тази мярка;

б)

да провери дали прилагането на мярката все още е необходимо.

Ако Комисията прецени, че прилагането на мярката все още е необходимо, тя информира съответно държавите членки.

2.   Когато Комисията прецени, че дадена мярка, предвидена в членове 5 или 6, следва да бъде отменена или изменена, тя действа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 3, параграф 2.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

По отношение на продуктите, изброени в приложение I, до приемане от Европейския парламент и Съвета на подходящи мерки съгласно международните задължения, поети от Съюза или от всички държави членки, без да се засягат правилата, приети от Съюза в тази област, на държавите членки е разрешено да прилагат механизмите в случай на критична ситуация, въвеждащи задължение за разпределение спрямо трети държави, предвидени съгласно международни задължения, поети преди влизането в сила на настоящия регламент.

Държавите-членки информират Комисията за мерките, които възнамеряват да приемат. Приетите мерки се съобщават от Комисията на Съвета и на другите държави-членки.

Член 9

Комисията включва информация за прилагането на настоящия регламент в годишния си доклад относно прилагането и изпълнението на мерките за защита на търговията, който се представя на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 22а от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (7).

Член 10

Без да се засягат други разпоредби на Съюза, настоящият регламент не възпрепятства приемането или прилагането от държавите-членки на количествени ограничения за износа, оправдани по съображения за обществен морал, обществен ред, обществена сигурност, защита на здравето и живота на хората, животните или растенията, на националното богатство, имащо художествена, историческа или археологическа стойност, или на индустриалната и търговската собственост.

Член 11

Настоящият регламент не препятства прилагането на актовете относно общата организация на селскостопанските пазари, както и специфичните актове, приети съгласно член 352 от Договора, за преработените селскостопански продукти. Той се прилага в допълнение към тези актове.

Член 5 от настоящия регламент не се прилага обаче за продукти, попадащи в приложното поле на такива актове и за които правилата на Съюза за търговия с трети държави предвиждат възможността за прилагане на количествени ограничения на износа. Член 4 не се прилага за продукти, за които тези правила предвиждат представянето на лиценз или друг документ за износ.

Член 12

Регламент (ЕС) № 1061/2009 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 13

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Становище от 10 декември 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 март 2015 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 1061/2009 на Съвета от 19 октомври 2009 година относно установяването на общи правила за износ (ОВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение II.

(5)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(6)  Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламенти и на Съвета от 11 март 2015 година относно общите правила за внос (вж. страница 16 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти, посочени в член 8

Код по КН

Описание

2709 00

Сурови нефтени масла или сурови масла от битуминозни минерали

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

от 2710 11 11 до 2710 11 90

Леки масла

от 2710 19 11 до 2710 19 29

Средни масла

от 2710 19 31 до 2710 19 99

Тежки масла, с изключение на смазочни масла, използвани в стенни и ръчни часовници и други подобни, присъстващи в малки съдове, съдържащи не повече от 250 g нето масло

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

втечнени:

2711 12

– –

пропан:

– – –

пропан с чистота, равна на или по-голяма от 99 %

– – –

други

2711 13

– –

бутан

в газообразно състояние:

ex 2711 29 00

– –

други:

– – –

пропан

– – –

бутан


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на последващите му изменения

Регламент (ЕО) № 1061/2009 на Съвета

(ОВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1).

единствено точка 21 от приложението


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1061/2009

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 4

Член 3

Член 5

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 9а

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III