ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 73

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
17 март 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/366 на Коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

1

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/367 на Коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

366

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/368 на Коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

460

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/369 на Коригиращ бюджет № 5 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

468

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/370 на Коригиращ бюджет № 6 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

493

 

*

Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/371 на Коригиращ бюджет № 7 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

501

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в евро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 21, параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

БЮДЖЕТИ

17.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 73/1


ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ (ЕС, Евратом) 2015/366

на Коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2014 година

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314, параграф 4, буква а) и член 314, параграф 9 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (1),

като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (2),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (3),

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет окончателно на 20 ноември 2013 г. (4),

като взе предвид проекта на Коригиращ бюджет № 3 на Европейския съюз за финансовата 2014 година, приет от Комисията на 28 май 2014 г.,

като взе предвид позицията относно проекта на Коригиращ бюджет № 3/2014, приета от Съвета на 12 декември 2014 г. и предадена на Парламента на същия ден,

като взе предвид, че Парламентът е одобрил позицията на Съвета на 17 декември 2014 г.,

като взе предвид членове 88 и 91 от Правилника за дейността на Европейския парламент,

ОБЯВЯВА:

Член единствен

Процедурата, предвидена в член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е приключена и Коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2014 година е окончателно приет.

Съставено в Страсбург на 17 декември 2014 година.

Председател

M. SCHULZ


(1)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 51, 20.2.2014 г.


КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 2 ЗА 2014 ФИНАНСОВА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩ РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДНАТА ЧАСТ

А. Въведение и финансиране на общия бюджет 4
B. Обща приходна част на бюджета по бюджетни функции 12

— Дял 1:

Собствени ресурси 13

— Дял 7:

Лихви за закъснели плащания и глоби 17

— Дял 8:

Операции по получаване и отпускане на заеми 20

ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ ПО РАЗДЕЛИ

Раздел III: Комисия

— Приходи 24

— Дял 7:

Лихви за забавени плащания и глоби 25

— Дял 8:

Операции по получаване и отпускане на заеми 28
— Разходи 31

— Дял XX:

Административни разходи, разпределени по области на политиката 33

— Дял 01:

Икономически и финансови въпроси 37

— Дял 02:

Предприятия и промишленост 43

— Дял 03:

Конкуренция 51

— Дял 04:

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване 53

— Дял 05:

Земеделие и развитие на селските райони 68

— Дял 06:

Мобилност и транспорт 89

— Дял 07:

Околна среда 91

— Дял 08:

Научни изследвания и иновации 97

— Дял 09:

Комуникационни мрежи, съдържание и технологии 110

— Дял 11:

Морско дело и рибарство 126

— Дял 12:

Вътрешен пазар и услуги 166

— Дял 13:

Регионална и селищна политика 174

— Дял 14:

Данъчно облагане и митнически съюз 188

— Дял 15:

Образование и култура 194

— Дял 16:

Комуникация 204

— Дял 17:

Здравеопазване и защита на потребителите 212

— Дял 18:

Вътрешни работи 222

— Дял 19:

Инструменти в областта на външната политика 234

— Дял 20:

Търговия 239

— Дял 21:

Развитие и сътрудничество 246

— Дял 22:

Разширяване 272

— Дял 23:

Хуманитарна помощ и гражданска защита 278

— Дял 24:

Борба с измамите 285

— Дял 25:

Координиране на политиките на Комисията и правни съвети 289

— Дял 26:

Администрация на Комисията 292

— Дял 27:

Бюджет 302

— Дял 28:

Одит 304

— Дял 29:

Статистика 306

— Дял 31:

Езикови служби 311

— Дял 32:

Енергетика 314

— Дял 33:

Правосъдие 318

— Дял 34:

Дейност в областта на климата 325

— Дял 40:

Резерви 332
— Персонал 334
Приложения 340

Раздел VII: Комитет на регионите

— Разходи 353

— Дял 1:

Лица, работещи в институцията 354
— Персонал 358

Раздел IX: Европейски надзорен орган по защита на данните

— Разходи 361

— Дял 1:

Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията 362
— Персонал 365

А.   ВЪВЕДЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити през 2014 финансова година съгласно член 1 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности

РАЗХОДИ

Описание

Бюджет за 2014 г. (1)

Бюджет за 2013 г (2).

Промяна (в %)

1.

Интелигентен и приобщаващ растеж

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Устойчив растеж: природни ресурси

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Сигурност и гражданство

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Глобална Европа

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Администрация

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Компенсация

28 600 000

75 000 000

–61,87

Специални инструменти

350 000 000

390 465 192

–10,36

Общо разходи  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


ПРИХОДИ

Описание

Бюджет за 2014 г. (4)

Бюджет за 2013 г (5).

Промяна (в %)

Други приходи (дялове от 4 до 9)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Излишък от предходната финансова година (глава 3 0, статия 3 0 0)

p.m.

1 023 276 526

Излишък от собствени ресурси, произлизащ от възстановяване на излишъка от Гаранционния фонд за външни операции (глава 3 0, статия 3 0 2)

p.m.

34 000 000

Остатък от собствени ресурси, произлизащ от собствени ресурси на база ДДС и база БНП/БНД за предходни години (глави 3 1 и 3 2)

p.m.

p.m.

Общо приходи по дялове от 3 до 9

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Нетна сума от мита и налози върху захарта (глави 1 1 и 1 2)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

Собствен ресурс на база ДДС по унифицираната ставка (таблици 1 и 2, глава 1 3)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Остатък за финансиране от допълнителния ресурс (собствен ресурс на база БНД, таблица 3, глава 1 4)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Бюджетни кредити, които трябва да бъдат покрити от собствените ресурси, посочени в член 2 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Общо приходи  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


ТАБЛИЦА 1

Изчисляване на тавана на хармонизираните бази за данък добавена стойност (ДДС) съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Държава членка

1 % от база ДДС без таван

1 % от БНД

Таван (в %)

1 % от БНД, умножен по процента на тавана

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван (8)

Държави членки с база ДДС с таван

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Белгия

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

България

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Чешка република

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Дания

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Германия

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Естония

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Ирландия

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Гърция

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Испания

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Франция

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Хърватия

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Хърватия

Италия

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Кипър

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Кипър

Латвия

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Литва

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Люксембург

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Люксембург

Унгария

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Малта

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Малта

Нидерландия

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Австрия

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Полша

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Португалия

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Румъния

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Словения

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Словения

Словакия

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Финландия

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Швеция

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Обединеното кралство

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Общо

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


ТАБЛИЦА 2

Разбивка на собствените ресурси, начислени от ДДС съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 3)

Държава членка

1 % от базата за изчисление на ДДС с таван

Унифицирана ставка за собствения ресурс от ДДС (в %)

Собствен ресурс на база ДДС при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) Ч (2)

Белгия

1 675 608 000

0,300

502 682 400

България

206 005 000

0,300

61 801 500

Чешка република

645 752 000

0,300

193 725 600

Дания

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Германия

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Естония

87 252 000

0,300

26 175 600

Ирландия

653 931 000

0,300

196 179 300

Гърция

650 120 000

0,300

195 036 000

Испания

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Франция

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Хърватия

219 412 000

0,300

65 823 600

Италия

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Кипър

77 360 000

0,300

23 208 000

Латвия

82 650 000

0,300

24 795 000

Литва

141 652 000

0,300

42 495 600

Люксембург

170 478 000

0,300

51 143 400

Унгария

410 328 000

0,300

123 098 400

Малта

34 060 000

0,300

10 218 000

Нидерландия

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Австрия

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Полша

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Португалия

775 448 000

0,300

232 634 400

Румъния

544 383 000

0,300

163 314 900

Словения

174 818 500

0,300

52 445 550

Словакия

259 706 000

0,300

77 911 800

Финландия

972 177 000

0,300

291 653 100

Швеция

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Обединеното кралство

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Общо

59 607 265 500

 

17 882 179 650


ТАБЛИЦА 3

Определяне на унифицирана ставка и разбивка на ресурсите на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 4)

Държава членка

1 % от брутния национален доход

Унифицирана ставка за „допълнителната база“, собствен ресурс

Собствен ресурс от „допълнителната база“ при унифицираната ставка

 

(1)

(2)

(3) = (1) Ч (2)

Белгия

3 995 217 000

 

3 010 719 673

България

414 657 000

 

312 477 642

Чешка република

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Дания

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Германия

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Естония

184 233 000

 

138 834 491

Ирландия

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Гърция

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Испания

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Франция

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Хърватия

438 824 000

 

330 689 434

Италия

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Кипър

154 720 000

 

116 594 054

Латвия

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Литва

353 042 000

 

266 045 748

Люксембург

340 956 000

 

256 937 968

Унгария

977 036 000

 

736 275 778

Малта

68 120 000

 

51 333 939

Нидерландия

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Австрия

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Полша

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Португалия

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Румъния

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Словения

349 637 000

 

263 479 805

Словакия

759 723 000

 

572 512 828

Финландия

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Швеция

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Обединеното кралство

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Общо

134 994 014 000

 

101 728 925 788


ТАБЛИЦА 4

Коригиране на бюджетните дисбаланси за Обединеното кралство за 2013 г. съгласно член 4 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом (глава 1 5)

Описание

Коефициент (10) (в %)

Сума

1.

Дял на Обединеното кралство (в %) в индикативната база за ДДС без таван

16,2077

 

2.

Дял на Обединеното кралство (в %) в общия размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Общ размер на разпределените разходи

 

133 640 172 409

5.

Разходи, свързани с разширяването (11)

 

31 848 333 003

6.

Общ размер на разпределените разходи, коригиран с разходите за разширяването = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Първоначален размер на корекцията за Обединеното кралство = (3) Ч (6) Ч 0,66

 

6 456 694 911

8.

Предимство за Обединеното кралство (12)

 

1 176 577 247

9.

Основна корекция за Обединеното кралство = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Извънредни приходи от традиционни собствени ресурси (13)

 

–17 223 040

11.

Корекция за Обединеното кралство = (9) – (10)

 

5 297 340 704


ТАБЛИЦА 5

Изчисляване на финансирането на корекцията за Обединеното кралство, възлизаща на –5 297 340 704 EUR (глава 1 5)

Държава членка

Дял в проценти от БНД базата

Дялове без Обединеното кралство

Дялове без Германия, Нидерландия, Австрия, Швеция и Обединеното кралство

Три четвърти от дела на Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция от колона 2

Колона 4, разпределена в съответствие с колона 3

Скала за финансиране

Скала за финансиране, приложена към корекцията

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Белгия

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

България

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Чешка република

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Дания

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Германия

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Естония

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Ирландия

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Гърция

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Испания

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Франция

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Хърватия

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Италия

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Кипър

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Латвия

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Литва

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Люксембург

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Унгария

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Малта

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Нидерландия

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Австрия

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Полша

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Португалия

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Румъния

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Словения

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Словакия

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Финландия

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Швеция

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Обединено кралство

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Общо

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Изчисленията са направени до 15 знака след десетичната запетая.

ТАБЛИЦА 6

Обобщение на финансирането (14) на общия бюджет по видове собствени ресурси и по държави членки

Държава членка

Традиционни собствени ресурси (ТСР)

Собствени ресурси на база ДДС и БНД, включително корекциите

Общо собствени ресурси (15)

Нетни налози в сектора на захарта (75 %)

Нетни мита (75 %)

Общо нетни традиционни собствени ресурси (75 %)

Разходи по събирането (25 % от брутните ТСР) p.m.

Собствен ресурс на база ДДС

Собствен ресурс на база БНД

Корекция за Обединеното кралство

Общо „национални вноски“

Дял в общия размер на „националните вноски“ (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) =(5)+(6)+(7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Белгия

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

България

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Чешка република

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Дания

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Германия

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Естония

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Ирландия

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Гърция

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Испания

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Франция

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Хърватия

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Италия

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Кипър

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Латвия

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Литва

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Люксембург

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Унгария

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Малта

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Нидерландия

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Австрия

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Полша

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Португалия

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Румъния

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Словения

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Словакия

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Финландия

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Швеция

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Обединеното кралство

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Общо

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   ОБЩА ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

ИЗЛИШЪЦИ, САЛДА И КОРЕКЦИИ

p.m.

 

p.m.

4

ПРИХОДИ ОТ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

53 752 047

 

53 752 047

6

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОГРАМИ НА СЪЮЗА

60 000 000

 

60 000 000

7

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

30 200 000

 

30 200 000

 

ВСИЧКО ОБЩО

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

ДЯЛ 1

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

ГЛАВА 1 1

1 1 0

Налози върху производството за пазарна 2005/2006 година и предходни години

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Налози върху съхраняването на захар

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Налози, начислени върху неизнесеното производство на захар В, изоглюкоза В и инулинов сироп В и върху заменената захар В и изоглюкоза В

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Производствена такса

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Еднократни суми върху допълнителната квота за захар и добавъчната квота за изоглюкоза

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Допълнителна сума върху излишъка

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

125 100 000

 

125 100 000

ГЛАВА 1 2

1 2 0

Мита и други задължения, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

16 185 600 000

 

16 185 600 000

ГЛАВА 1 3

1 3 0

Собствени ресурси, начислени от данък добавена стойност съгласно член 2, параграф 1, буква б) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

ГЛАВА 1 3 — ОБЩО

17 882 179 650

 

17 882 179 650

ГЛАВА 1 4

1 4 0

Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

ГЛАВА 1 4 — ОБЩО

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

ГЛАВА 1 5

1 5 0

Корекция на бюджетни дисбаланси в полза на Обединеното кралство в съответствие с членове 4 и 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

0,—

 

0,—

 

ГЛАВА 1 5 — ОБЩО

0,—

 

0,—

ГЛАВА 1 6

1 6 0

Брутно намаление на годишната вноска на база БНД в полза на Нидерландия и Швеция съгласно член 2, параграф 5 от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 1 6 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

Дял 1 — Общо

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

ГЛАВА 1 1 —

НАЛОЗИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В РАМКИТЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ЗАХАР (ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ)

ГЛАВА 1 2 —

МИТА И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА А) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 3 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ, НАЧИСЛЕНИ ОТ ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 4 —

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

ГЛАВА 1 5 —

КОРЕКЦИЯ НА БЮДЖЕТНИ ДИСБАЛАНСИ

ГЛАВА 1 6 —

БРУТНО НАМАЛЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ВНОСКА НА БАЗА БНД В ПОЛЗА НА НИДЕРЛАНДИЯ И ШВЕЦИЯ

ГЛАВА 1 4 —   СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ НА БАЗА БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД СЪГЛАСНО ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕШЕНИЕ 2007/436/ЕО, ЕВРАТОМ

1 4 0
Собствени ресурси на база брутен национален доход съгласно член 2, параграф 1, буква в) от Решение 2007/436/ЕО, Евратом

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Забележки

Ресурсът на база БНД е „допълнителен“ ресурс, осигуряващ приходите, необходими за покриване на разходи, надвишаващи сумата на традиционните собствени ресурси, плащанията на база ДДС и другите приходи за всяка конкретна година. Следователно ресурсът на база БНД гарантира, че общият бюджет на Съюза е винаги балансиран ex ante.

Изискуемата ставка за БНД се определя чрез допълнителните приходи, необходими за финансиране на включените в бюджета разходи, които не са покрити от другите ресурси (плащания на база ДДС, традиционни собствени ресурси и други приходи). Следователно изискуема ставка се прилага за БНД на всяка държава-членка.

За тази финансова година ставката, която следва да бъде приложена към брутния национален доход на държавите членки, е 0,7536 %.

Правно основание

Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 163, 23.6.2007 г., стp. 17), и по-специално член 2, параграф 1, буква в) от него.

Държава-членка

Бюджет за 2014 г.

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Белгия

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

България

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Чешка република

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Дания

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Германия

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Естония

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Ирландия

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Гърция

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Испания

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Франция

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Хърватия

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Италия

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Кипър

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Латвия

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Литва

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Люксембург

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Унгария

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Малта

50 344 075

989 864

51 333 939

Нидерландия

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Австрия

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Полша

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Португалия

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Румъния

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Словения

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Словакия

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Финландия

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Швеция

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Обединеното кралство

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

Статия 1 4 0 — общо

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

ДЯЛ 7

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

ГЛАВА 7 0

7 0 0

Лихви за закъснели плащания

7 0 0 0

Дължими лихви за закъснели плащания по сметките към националните хазни на държавите-членки

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Други лихви за закъснели плащания

3 000 000

 

3 000 000

 

Статия 7 0 0 — Общо

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Лихви за закъснели плащания и други лихви върху глоби

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

ГЛАВА 7 0 — ОБЩО

23 000 000

9 000 000

32 000 000

ГЛАВА 7 1

7 1 0

Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Такси за наднормени емисии за новите леки пътнически автомобили

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Наказателни плащания и еднократно платими суми, наложени на държава-членка поради неспазване на решение на Съда на Европейския съюз относно неизпълнение на задължение по Договора

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 7 1 — ОБЩО

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

ГЛАВА 7 2

7 2 0

Лихви по депозити и глоби

7 2 0 0

Лихви по депозити и глоби вследствие прилагането на процедурата за прекомерния дефицит — целеви приходи

p.m.

 

p.m.

 

Статия 7 2 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 7 2 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

Дял 7 — Общо

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

ГЛАВА 7 0 —

ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ

ГЛАВА 7 1 —

ГЛОБИ

ГЛАВА 7 2 —

ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ И ГЛОБИ

ГЛАВА 7 0 —   ЛИХВИ ЗА ЗАКЪСНЕЛИ ПЛАЩАНИЯ

7 0 1
Лихви за закъснели плащания и други лихви върху глоби

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на натрупаните лихви по специалните сметки за глоби и за лихви по забавени плащания във връзка с глоби.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 78, параграф 4 от него.

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1), и по-специално член 83 от него.

ГЛАВА 7 1 —   ГЛОБИ

7 1 0
Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Забележки

Комисията може да налага глоби, периодични наказателни плащания и други санкции на предприятията и сдруженията на предприятия за неспазване на забрани или за неизпълнение на своите задължения по регламентите по-долу или по членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Глобите обикновено трябва да се платят в срок от три месеца от уведомлението за решението на Комисията. При все това Комисията няма да събира дължимата сума, когато предприятието обжалва пред Съда на Европейския съюз; предприятието трябва да приеме, че след крайния срок за извършване на плащането ще се плаща лихва върху дълга, и да предостави на Комисията банкова гаранция, която покрива както главницата на дълга, така и лихвата или допълнителни суми, наложени до крайния срок за плащането.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

ДЯЛ 8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

ГЛАВА 8 0

8 0 0

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати от Съюза за поддържане на платежния баланс

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Гаранция на Европейския съюз за заеми по Евратом

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза, отпуснати за финансова помощ съгласно европейския механизъм за финансово стабилизиране

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 0 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

ГЛАВА 8 1

8 1 0

Изплащане на главници и лихви във връзка със специални заеми и рисков капитал, отпуснати в рамките на финансовото сътрудничество със средиземноморски трети държави

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Изплащане на главници и лихви във връзка със заеми и рисков капитал, отпуснати от Комисията на развиващи се страни в Средиземноморския регион и Южна Африка в рамките на операция „Инвестиционни партньори“ на Европейския съюз

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 1 — ОБЩО

p.m.

151 000 000

151 000 000

ГЛАВА 8 2

8 2 7

Гаранция на Европейския съюз за програмите за получаване на заеми, сключени от Съюза за отпускане на макрофинансова помощ на трети държави

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Гаранция за заеми по Евратом с цел повишаване степента на ефективност и безопасност на атомните електроцентрали в страните от Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 2 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

ГЛАВА 8 3

8 3 5

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати от Европейската инвестиционна банка на трети държави

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 3 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

ГЛАВА 8 5

8 5 0

Дивиденти от Европейския инвестиционен фонд

2 477 000

 

2 477 000

 

ГЛАВА 8 5 — ОБЩО

2 477 000

 

2 477 000

 

Дял 8 — Общо

2 477 000

151 000 000

153 477 000

ГЛАВА 8 0 —

ПРИХОДИ ОТ ГАРАНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 8 1 —

ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА

ГЛАВА 8 2 —

ПРИХОДИ ОТ ГАРАНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА 8 3 —

ПРИХОДИ ОТ ГАРАНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА 8 5 —

ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ ОТ ГАРАНТИРАЩИ ОРГАНИ

ГЛАВА 8 1 —   ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА

8 1 0
Изплащане на главници и лихви във връзка със специални заеми и рисков капитал, отпуснати в рамките на финансовото сътрудничество със средиземноморски трети държави

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

p.m.

151 000 000

151 000 000

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на плащанията по главници и лихви по специални заеми и рисков капитал, отпуснати от бюджетните кредити в глави 21 03 и 22 02 от разходната част на бюджета в раздел III „Комисия“ на средиземноморски трети държави.

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент в тази позиция могат да бъдат вписани целевите приходи, които се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

Тя обхваща и плащанията по главници и лихви по специални заеми и рисков капитал, отпуснати на някои средиземноморски държави-членки, които плащания обаче представляват много малка част от общата сума. Тези заеми/рисков капитал бяха предоставени в момент, когато държавите все още не се бяха присъединили към Съюза.

Получените приходи обикновено надхвърлят предвидените в бюджета суми поради плащанията на лихви по специални заеми, които все още могат да бъдат отпуснати както през предходната, така и през текущата финансова година. Лихвите по специални заеми и рисков капитал се начисляват от момента на отпускане на заемите; лихвите по специални заеми се плащат на шестмесечни вноски, а лихвите по рисков капитал — обикновено на годишни вноски.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1).

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 21 от него.

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11).

Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).

РАЗДЕЛ III:

КОМИСИЯ

ПРИХОДИ

ДЯЛ 7

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ И ГЛОБИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

ГЛАВА 7 0

7 0 0

Лихви за забавени плащания

7 0 0 0

Дължими лихви за забавени плащания по сметките към националните хазни на държавите-членки

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Други лихви за забавени плащания

3 000 000

 

3 000 000

 

Статия 7 0 0 — Общо

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Лихви за забавени плащания и други лихви върху глоби

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

ГЛАВА 7 0 — ОБЩО

23 000 000

9 000 000

32 000 000

ГЛАВА 7 1

7 1 0

Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

— Такси за извънредно количество емисии от нови леки пътнически автомобили

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Наказателни плащания и глобални суми, наложени на държава-членка поради неспазване на решение на Съда на Европейския съюз относно неизпълнение на задължение по Договора

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 7 1 — ОБЩО

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

ГЛАВА 7 2

7 2 0

Лихви по депозити и глоби

7 2 0 0

Лихви по депозити и глоби вследствие прилагането на процедурата за прекомерния дефицит — целеви приходи

p.m.

 

p.m.

 

Статия 7 2 0 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 7 2 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

 

Дял 7 — Общо

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

ГЛАВА 7 0 —

ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

ГЛАВА 7 1 —

ГЛОБИ

ГЛАВА 7 2 —

ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ И ГЛОБИ

ГЛАВА 7 0 —   ЛИХВИ ЗА ЗАБАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

7 0 1
Лихви за забавени плащания и други лихви върху глоби

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Забележки

Тази статия е предназначена за вписване на натрупаните лихви по специални сметки за глоби и лихви по забавени плащания във връзка с глоби.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 78, параграф 4 от него.

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1), и по-специално член 83 от него.

ГЛАВА 7 1 —   ГЛОБИ

7 1 0
Глоби, периодични наказателни плащания и други наказания

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Забележки

Комисията може да налага глоби, периодични наказателни плащания и други наказания на предприятия и сдружения на предприятия за неспазване на забрани или неизпълняване на задълженията им съгласно изброените по-долу регламенти или съгласно членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Глобите обикновено трябва да бъдат платени в срок от три месеца от уведомяването за решението на Комисията. Комисията обаче не събира дължимата сума, ако предприятието обжалва в Съда на Европейския съюз. Предприятието трябва да приеме, че след крайната дата за плащането върху дължимата сума ще бъде начислена лихва, и най-късно на крайната дата за плащането да предостави на Комисията банкова гаранция, която покрива както главницата по дължимата сума, така и лихвите по нея или увеличението ѝ.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1), и по-специално членове 14 и 15 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

ДЯЛ 8

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ

Статия

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

ГЛАВА 8 0

8 0 0

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати на Съюза за поддържане на платежния баланс

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати на Евратом

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати на Съюза за финансова помощ съгласно Европейския механизъм за финансово стабилизиране

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 0 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

ГЛАВА 8 1

8 1 0

Изплащане на главници и лихви във връзка със специални заеми и рисков капитал, отпуснати в рамките на финансовото сътрудничество със средиземноморски трети държави

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Изплащане на главници и лихви във връзка със заеми и рисков капитал, отпуснати от Комисията на развиващи се страни в Средиземноморския регион и Южна Африка в рамките на операция „Investment Partners“ на Европейската общност

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 1 — ОБЩО

p.m.

151 000 000

151 000 000

ГЛАВА 8 2

8 2 7

Гаранция на Европейския съюз за програмите за получаване на заеми, сключени от Съюза за отпускане на макрофинансова помощ на трети държави

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Гаранция за заеми Евратом с цел повишаване степента на ефективност и безопасност на атомните електроцентрали в страните от Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 2 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

ГЛАВА 8 3

8 3 5

Гаранция на Европейския съюз за заеми, отпуснати от Европейската инвестиционна банка на трети държави

p.m.

 

p.m.

 

ГЛАВА 8 3 — ОБЩО

p.m.

 

p.m.

ГЛАВА 8 5

8 5 0

Дивиденти, изплащани от Европейския инвестиционен фонд

2 477 000

 

2 477 000

 

ГЛАВА 8 5 — ОБЩО

2 477 000

 

2 477 000

 

Дял 8 — Общо

2 477 000

151 000 000

153 477 000

ГЛАВА 8 0 —

ПРИХОДИ ОТ ГАРАНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

ГЛАВА 8 1 —

ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА

ГЛАВА 8 2 —

ПРИХОДИ ОТ ГАРАНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛУЧАВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА 8 3 —

ПРИХОДИ ОТ ГАРАНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА 8 5 —

ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ ОТ ГАРАНТИРАЩИ ОРГАНИ

ГЛАВА 8 1 —   ЗАЕМИ, ОТПУСНАТИ ОТ КОМИСИЯТА

8 1 0
Изплащане на главници и лихви във връзка със специални заеми и рисков капитал, отпуснати в рамките на финансовото сътрудничество със средиземноморски трети държави

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

p.m.

151 000 000

151 000 000

Забележки

Тази статия е предназначена за записване на погасяване на главници и лихви по специални заеми и рисков капитал, отпуснати от бюджетните кредити по глави 21 03 и 22 02 от разходната част в този раздел на трети държави от Средиземноморието.

В съответствие с член 21 от Финансовия регламент в тази статия могат да бъдат вписани целевите приходи, които се използват за осигуряване на допълнителни бюджетни кредити за финансиране на разходите, към които са разпределени тези приходи.

Тя включва също изплащанията на главници и лихви по специални заеми и рисков капитал, отпуснати на определени средиземноморски държави-членки, които обаче представляват много малък дял от общата сума. Тези заеми/рисков капитал са отпуснати, преди съответните държави да се присъединят към Съюза.

Получените приходи обикновено надхвърлят предвидените в бюджета суми поради плащанията на лихви по специални заеми, които още могат да бъдат отпуснати както през предходната, така и през текущата финансова година. Лихвите по специални заеми и рисков капитал се начисляват от момента на отпускане на заемите; лихвите по специални заеми се плащат на шестмесечни вноски, а лихвите по рисковия капитал — обикновено на ежегодни вноски.

Правно основание

За правното основание вж. забележките към глави 21 03 и 22 02 от разходната част в този раздел.

Актове за справка

Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11).

РАЗХОДИ

Дял

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Резерви (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

КОНКУРЕНЦИЯ

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

ОКОЛНА СРЕДА

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ, СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

ПРЕКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Резерви (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И УСЛУГИ

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

РЕГИОНАЛНА И СЕЛИЩНА ПОЛИТИКА

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

КОМУНИКАЦИЯ

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

ИНСТРУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

ТЪРГОВИЯ

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

РАЗШИРЯВАНЕ

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

БОРБА С ИЗМАМИТЕ

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

КООРДИНИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА КОМИСИЯТА И ПРАВНИ СЪВЕТИ

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

БЮДЖЕТ

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

ОДИТ

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

СТАТИСТИКА

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

ПЕНСИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

ЕЗИКОВИ СЛУЖБИ

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ЕНЕРГЕТИКА

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

ПРАВОСЪДИЕ

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

РЕЗЕРВИ

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Общо

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

От които резерви (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

ДЯЛ XX

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКАТА

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

XX 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКАТА

XX 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в областите на политиката

XX 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители, работещи в институцията

XX 01 01 01 01

Възнаграждения и обезщетения

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Корекции на възнагражденията

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Междинна сума

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители на Комисията, работещи в делегациите на Съюза

XX 01 01 02 01

Възнаграждения и обезщетения

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Бюджетни кредити за покриване на корекции на възнагражденията

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Междинна сума

 

114 539 000

 

114 539 000

 

Статия XX 01 01 — Междинна сума

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Външен персонал и други разходи за управление

XX 01 02 01

Външен персонал, работещ в институцията

XX 01 02 01 01

Договорно нает персонал

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Временен персонал, нает чрез агенции, и техническа и административна помощ в подкрепа на различни дейности

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Национални държавни служители, временно назначени в институцията

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Междинна сума

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Външен персонал на Комисията в делегациите на Съюза

XX 01 02 02 01

Възнаграждения на други служители

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Обучение на младши експерти и командировани национални експерти

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Разходи за други служители и плащания за други услуги

5,2

337 000

 

337 000

 

Междинна сума

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Други разходи за управление на институцията

XX 01 02 11 01

Разходи за мисии и представителни разходи

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Разходи за конференции, срещи и експертни групи

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Заседания на комисии

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Проучвания и консултации

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Информационни системи и системи за управление

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Допълнително обучение и обучение по управление

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Междинна сума

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Други разходи за управление, свързани с персонала на Комисията в делегациите на Съюза

XX 01 02 12 01

Разходи за командировки, конференции и представителни цели

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Допълнително обучение за персонала на делегациите

5,2

350 000

 

350 000

 

Междинна сума

 

6 147 000

 

6 147 000

 

Статия XX 01 02 — Междинна сума

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии, и за сгради

XX 01 03 01

Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии на Комисията

XX 01 03 01 03

Оборудване в областта на информационните и комуникационните технологии

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Услуги в областта на информационните и комуникационните технологии

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Междинна сума

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Сгради и свързани с тях разходи във връзка с персонала на Комисията в делегациите на Съюза

XX 01 03 02 01

Придобиване, наемане и свързани с това разходи

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Оборудване, обзавеждане, доставки и услуги

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Междинна сума

 

53 798 000

 

53 798 000

 

Статия XX 01 03 — Междинна сума

 

172 277 000

 

172 277 000

 

ГЛАВА XX 01 — ОБЩО

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

ГЛАВА XX 01 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКАТА

XX 01 01
Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители в областите на политиката

XX 01 01 01
Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители, работещи в институцията

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

XX 01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите служители, работещи в институцията

XX 01 01 01 01

Възнаграждения и обезщетения

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Разходи и обезщетения, свързани с набиране на персонал, преместване и прекратяване на трудовите правоотношения

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Корекции на възнагражденията

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Позиция XX 01 01 01 — Общо

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Забележки

С изключение на персонала в трети страни, по отношение на длъжностните и срочно наетите лица, заемащи длъжности от щатното разписание, този бюджетен кредит е предназначен за покриване на:

заплати, надбавки и други свързани със заплатите плащания,

осигуровки за злополука, здравни осигуровки и други разходи, свързани със социалното осигуряване,

осигуровки за безработица за срочно наетите лица и плащания, които Комисията трябва да извърши в полза на срочно наетите лица за придобиване или запазване на пенсионните им права в тяхната страна на произход,

различни надбавки и безвъзмездни средства,

по отношение на длъжностните и срочно наетите лица — надбавки за работа на смени или изчакване на повикване на работното място или у дома,

обезщетения при уволнение поради явна некомпетентност на длъжностно лице в изпитателен период,

обезщетения при прекратяване от институцията на договор на срочно наето лице,

възстановяване на разходи по сигурността на жилищата на длъжностните лица, работещи в служби на Съюза и в делегации на Съюза на територията на Съюза,

фиксирани надбавки и почасово заплащане за извънреден труд, положен от длъжностни лица категория AST, и който съгласно установените разпоредби не може да бъде компенсиран с почивни дни,

разходи за прилагане на корекционни коефициенти към възнагражденията на длъжностните и срочно наетите лица, и за прилагане на корекционни коефициенти към частта от възнагражденията, прехвърлена в страна, различна от страната на заетост,

пътни разходи, дължими на длъжностните и срочно наетите лица (включително техните семейства) при встъпване в длъжност, напускане на институцията или преместване на ново място на заетост,

надбавки за настаняване и установяване на ново място, дължими на длъжностните и срочно наетите лица, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на ново място на заетост и окончателно напускане на институцията и установяване на друго място,

разходи за преместване, дължими на длъжностните и срочно наетите лица, които трябва да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност, преместване на ново място на заетост и окончателно напускане на институцията и установяване на друго място,

дневни надбавки, изплащани на длъжностните и срочно наетите лица, които предоставят доказателство, че им се налага да сменят мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност или преместване на ново място на заетост,

преходни разходи, отнасящи се до длъжностните лица, назначени на длъжности в новите държави членки преди присъединяването, от които се изисква да останат на длъжност в тези държави членки след датата на присъединяване и които се ползват, по изключение, от същите финансови и материални условия като тези, които се прилагат от Комисията преди присъединяването, съгласно приложение Х към Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз,

разходи за корекции на възнагражденията, одобрени от Съвета през финансовата година.

Всяка година в Официален вестник се публикува регламент на Съвета за актуализиране на таблиците за заплатите на длъжностните лица и други служители на всички институции на Съюза, включително увеличенията и надбавките (последното решение е публикувано в ОВ L 338, 22.12.2010 г., стр. 1).

Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 21, параграф 3 от Финансовия регламент възлиза на 48 900 000 EUR.

Правно основание

Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз.

Условия за работа на другите служители на Европейския съюз.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

XX 01 01 01 01
Възнаграждения и обезщетения

Цифри

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

ДЯЛ 01

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Резерви (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

Дял 01 — Общо

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Резерви (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

ГЛАВА 01 01 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

01 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ“

01 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Разходи за външен персонал и други управленски разходи в подкрепа на област на политиката „Икономически и финансови въпроси“

01 01 02 01

Външен персонал

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Други разходи за управление

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

Статия 01 01 02 — Междинна сума

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии, и специфични разходи в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“

01 01 03 01

Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии и специфични разходи в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Разходи за специфични нужди в областта на електрониката, телекомуникациите и информационните технологии

5,2

300 000

 

300 000

 

Статия 01 01 03 — Междинна сума

 

4 471 796

 

4 471 796

 

Глава 01 01 — Общо

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Икономически и финансови въпроси“

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

64 450 317

–11 162

64 439 155

ГЛАВА 01 03 —   МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01 03

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

01 03 01

Участие в капитала на международни финансови институции

01 03 01 01

Европейска банка за възстановяване и развитие — обезпечаване на изплатени акции от записания капитал

4

 

 

01 03 01 02

Европейска банка за възстановяване и развитие — изискуема част от записания капитал

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Статия 01 03 01 — Междинна сума

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Макрофинансова помощ

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Гаранция на Европейския съюз за заеми на Съюза за макрофинансова помощ за трети държави

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Гаранция за заемите по Евратом, предназначени за повишаване на степента на ефективност и безопасност на атомните електроцентрали в трети държави

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Гаранция от Европейския съюз за заеми, отпуснати от Европейската инвестиционна банка, и гаранции по заеми за операции в трети държави

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Обезпечаване на Гаранционния фонд

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

Глава 01 03 — Общо

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Макрофинансова помощ

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Забележки

Тази извънредна помощ е предназначена да облекчи финансовото напрежение при някои трети държави, които имат макроикономически затруднения — дефицит на платежния баланс и/или значителен бюджетен дисбаланс.

Тя е пряко свързана с прилагането от страните получателки на мерки за макроикономическо стабилизиране и структурно адаптиране. Като правило дейността на Съюза допълва тази на Международния валутен фонд и е съгласувана с други двустранни донори.

Наличието на независим национален одитен орган в държавата получател трябва да бъде условие за отпускането на макрофинансова помощ.

Комисията редовно ще информира бюджетния орган за макроикономическата ситуация в държавите бенефициери и ежегодно ще докладва подробно за прилагането на тази помощ.

Бюджетните кредити по тази статия ще се използват и за покриване на финансовата помощ за възстановяване на районите в Грузия, засегнати от конфликта с Русия. Действията следва да са насочени предимно към макроикономическата стабилизация на страната. Решението за общия размер на средствата, предназначени за помощта, бе взето на международна донорска конференция през 2008 г.

Бюджетните кредити по тази статия ще се използват и за покриване или временно предварително финансиране на разходите на Съюза във връзка с провеждането и приключването на операции във връзка с операциите по отпускане и сключване на заеми с оглед оказването на макроикономическа подкрепа.

Правно основание

Решение 2006/880/ЕО на Съвета от 30 ноември 2006 г. за предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 36).

Решение 2007/860/ЕО на Съвета от 10 декември 2007 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността (ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 111).

Решение 2009/889/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 1).

Решение 2009/890/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Армения (ОВ L 320, 5.12.2009 г., стр. 3).

Решение № 388/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна (ОВ L 179, 14.7.2010 г., стр. 1).

Решение № 938/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (ОВ L 277, 21.10.2010 г., стр. 1).

Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15).

Решение № 1025/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република (ОВ L 283, 25.10.2013 г., стр. 1).

Решение № 1351/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 4).

ГЛАВА 01 04 —   ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

01 04

ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ

01 04 01

Европейски инвестиционен фонд

01 04 01 01

Европейски инвестиционен фонд — обезпечаване на изплатени акции от записания капитал

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Европейски инвестиционен фонд — изискуема част от записания капитал

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Статия 01 04 01 — Междинна сума

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Ядрена безопасност — сътрудничество с Европейската инвестиционна банка

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Гаранция за заеми на Евратом

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Приключване на програми в областта на малките и средните предприятия (МСП) (преди 2014 г.)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

Глава 01 04 — Общо

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Приключване на програми в областта на малките и средните предприятия (МСП) (преди 2014 г.)

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Забележки

Предишни статии 01 04 04, 01 04 05 и 01 04 06

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на плащанията, свързани с поети задължения, останали за изпълнение от предходни години.

Въпреки че периодът на програмата е изтекъл, финансирането трябва да бъде на разположение за няколко години, през които ще са необходими плащания за инвестиции и спазване на гаранционните задължения. Затова изискванията за отчитане и наблюдение остават в сила до края на периодите на механизмите за финансиране.

За да изпълни задълженията си, Комисията може да използва своите налични средства за временно обслужване на дълга. В този случай се прилага член 12 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 на Съвета от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности (ОВ L 130, 31.5.2000 г., стр. 1).

Към вписаните в тази статия бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от Финансовия регламент; те водят до отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е неделимо от общия бюджет.

Приходите от вноски на държавите кандидатки и ако е приложимо, от потенциалните кандидатки от Западните Балкани за участие в програмите на Съюза, записани в позиция 6 0 3 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от Финансовия регламент.

Приходите по доверителните сметки, посочени в статия 5 2 3 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити, които ще бъдат вписани в тази статия в съответствие с Финансовия регламент.

Правно основание

Решение 98/347/ЕО на Съвета от 19 май 1998 г. относно мерките за финансова помощ за малките и средните предприятия (МСП), които са иновационни и създават работни места — инициативата за растеж и заетост (ОВ L 155, 29.5.1998 г., стр. 43).

Решение 2000/819/ЕО на Съвета от 20 декември 2000 г. относно многогодишна програма за предприятията и предприемачеството, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (ОВ L 333, 29.12.2000 г., стр. 84).

Решение № 1776/2005/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за изменение на Решение 2000/819/ЕО на Съвета относно многогодишна програма за предприятията и предприемачеството, и по-специално за малките и средните предприятия (МСП) (2001—2005 г.) (ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 14).

Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013 г.) (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15).

ДЯЛ 02

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

02 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ“

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР ЗА СТОКИ И ОТРАСЛОВИ ПОЛИТИКИ

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

„ХОРИЗОНТ 2020“ — НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДПРИЯТИЯТА

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ (EGNOS И „ГАЛИЛЕО“)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗЕМЯТА

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

Дял 02 — Общо

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

ГЛАВА 02 01 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

02 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОМИШЛЕНОСТ“

02 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Предприятия и промишленост“

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Разходи за външен персонал и други управленски разходи в подкрепа на област на политиката „Предприятия и промишленост“

02 01 02 01

Външен персонал

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Други разходи за управление

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

Статия 02 01 02 — Междинна сума

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Предприятия и промишленост“

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Разходи за подкрепа на дейността и програмите в област на политиката „Предприятия и промишленост“

02 01 04 01

Разходи за подкрепа на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (Cosme)

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Разходи за подкрепа на програма „Стандартизация и сближаване на законодателствата“

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Разходи за подкрепа на европейските програми за спътникова навигация

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Разходи за подкрепа на европейската програма за наблюдение на Земята („Коперник“)

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

Статия 02 01 04 — Междинна сума

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Разходи за подкрепа на програмите за научни изследвания и иновации в област на политиката „Предприятия и промишленост“

02 01 05 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Външен персонал, изпълняващ програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Други управленски разходи по програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

Статия 02 01 05 — Междинна сума

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Изпълнителни агенции

02 01 06 01

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — вноска от програмата „Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия“ (COSME)

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

Статия 02 01 06 — Междинна сума

 

7 025 000

 

7 025 000

 

Глава 02 01 — Общо

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Предприятия и промишленост“

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

65 749 316

–11 387

65 737 929

ГЛАВА 02 02 —   ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (COSME)

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

02 02

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (COSME)

02 02 01

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на предприятията от Съюза

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Приключване на предишни дейности в областта на конкурентоспособността и предприемачеството

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Пилотни проекти и подготвителни действия

02 02 77 01

Подготвително действие — Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) в новата финансова среда

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Пилотен проект — Еразъм за млади предприемачи

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Подготвително действие — Еразъм за млади предприемачи

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Пилотен проект — Действия във връзка с текстилния и обувния сектор

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Подготвително действие — Европейски дестинации с нарастващо значение

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Подготвително действие — Устойчив туризъм

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Подготвително действие — Социален туризъм в Европа

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Подготвително действие — Популяризиране на европейските и транснационалните туристически продукти, със специален акцент върху културните и промишлените продукти

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Подготвително действие — Туризъм и достъпност за всички

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Подготвително действие — Новаторски предприемачи за промяна по линия на Евро-средиземноморското партньорство (Euromed)

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Пилотен проект — Улесняване на достъпа на занаятчии и малки предприятия от строителния сектор до застраховки с цел насърчаване на иновациите и стимулиране на екологичните технологии в Европейския съюз

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Пилотен проект — Европейска мрежа за компетенции в областта на редкоземните елементи

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Пилотен проект — Развитие на европейски творчески райони

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Пилотен проект — Бързо и ефикасно уреждане на дължими вземания в полза на малките и средните предприятия с трансгранична дейност

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Подготвително действие — Хармонизирани процеси и стандарти на електронния бизнес между европейските малки и средни предприятия от взаимосвързани сектори на промишлеността

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Пилотен проект — относно бъдещето на производството

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

Статия 02 02 77 — Междинна сума

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

Глава 02 02 — Общо

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Забележки

Нова статия

Този кредит е предназначен за подобряване на достъпа на МСП до финансиране чрез инструменти на собствения капитал и дългови инструменти на етапите на започване на дейността, развитие и прехвърляне на собствеността.

С механизма за гарантиране на заеми (МГЗ) ще се предоставят преки и насрещни гаранции, както и други споразумения за поделяне на риска с оглед финансиране чрез дългови инструменти, насочено към жизнеспособните МСП, чийто достъп до финансиране е затруднен поради предположения за висок рисков профил или поради недостатъчна степен на налично обезпечение и за секюритизиране на портфолията на МСП за финансиране чрез дългови инструменти.

С капиталовия механизъм за растеж (КМР) ще се позволи инвестирането във фондове за рисков капитал, които инвестират в МСП — и в частност в тези от тях с трансгранична дейност — на етапите на разширяване на дейността и на развитие. Съчетаването с капиталовия механизъм за научноизследователска, развойна и иновационна дейност по „Хоризонт 2020“ ще направи възможно инвестирането във фондове, инвестиращи на ранните етапи на дейността. При съвместно инвестиране във фондове, инвестиращи на различни етапи на дейността, инвестициите ще се предоставят на пропорционална основа от КМР на Cosme и капиталовия механизъм за НИРД по „Хоризонт 2020“. Финансирането от КМР ще произтича: а) пряко от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) или други субекти, на които са възложени задачи по изпълнението от името на Комисията; б) от фондове, инвестиращи в други фондове, или инвестиционни структури с трансграничен обхват.

Към вписаните в тази бюджетна позиция кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) до ж) от Финансовия регламент; те водят до отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е неделимо от общия бюджет.

Записаните в позиция 6 3 4 1 от приходната част на бюджета приходи за Комисията от финансови инструменти по член 140, параграф 6 от Финансовия регламент като възстановен капитал, освободени гаранции и погашения на главници, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 3, буква и) от Финансовия регламент.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33), и по-специално член 3, параграф 1, буква г) от него.

ГЛАВА 02 05 —   ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ (EGNOS И „ГАЛИЛЕО“)

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

02 05

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЪТНИКОВА НАВИГАЦИЯ (EGNOS И „ГАЛИЛЕО“)

02 05 01

Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация („Галилео“) до 2019 г.

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Предоставяне на спътникови услуги, които да подобрят работата на Глобалната система за позициониране (GPS), която постепенно да обхване целия регион на Европейска конференция за гражданска авиация (ЕКГА) до 2020 г. (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Европейска агенция за ГНСС

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Приключване на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

Глава 02 05 — Общо

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова радионавигация („Галилео“) до 2019 г.

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Забележки

Нова статия

Вноската на Съюза за европейските програми за Глобална навигационна спътникова система (ГНСС) се отпуска за финансиране на дейности във връзка със:

приключването на фазата на разгръщане на програма „Галилео“ — изграждане, въвеждане, защита на наземната и космическата инфраструктура, и подготвянето на експлоатационната фаза, включително дейности по подготовката на предоставянето на услуги,

експлоатационната фаза на програма „Галилео“ — управление, поддръжка, постоянно усъвършенстване, осъвременяване и защита на наземната и космическата инфраструктура, разработване на бъдещи поколения на системата и адаптиране на предоставяните от нея услуги, сертифициране и стандартизиране, предоставяне на услуги от системата и популяризирането им, както и всички други дейности, необходими за гладкото функциониране на програмата.

Към вписаните в тази статия кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, отнесени към статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви б) и г) от Финансовия регламент; те водят до отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е неделимо от общия бюджет.

Към бюджетните кредити по тази статия могат да бъдат добавени и вноските на държавите членки във връзка със специфични елементи на програмата.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“) (ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изграждане и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1), и по-специално член 2, параграф 4 от него.

ДЯЛ 03

КОНКУРЕНЦИЯ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

03 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „КОНКУРЕНЦИЯ“

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

Дял 03 — Общо

94 462 975

–13 238

94 449 737

ГЛАВА 03 01 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „КОНКУРЕНЦИЯ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

03 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „КОНКУРЕНЦИЯ“

03 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Конкуренция“

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Външен персонал и други разходи за управление в подкрепа на област на политиката „Конкуренция“

03 01 02 01

Външен персонал

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Други разходи за управление

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

Статия 03 01 02 — Междинна сума

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Разходи, свързани с оборудване и услуги в областта на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Конкуренция“

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Искания за обезщетения за вреди в резултат на съдебни дела срещу решения на Комисията в областта на конкуренцията

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Глава 03 01 — Общо

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Конкуренция“

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

76 441 073

–13 238

76 427 835

ДЯЛ 04

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

04 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ“

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ — ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

Дял 04 — Общо

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

ГЛАВА 04 01 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

04 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ“

04 01 01

Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Разходи за външен персонал и други разходи за управление в подкрепа на област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

04 01 02 01

Външен персонал

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Други разходи за управление

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

Статия 04 01 02 — Междинна сума

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Разходи за подкрепа на дейностите и програмите в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

04 01 04 01

Разходи за подкрепа на Европейския социален фонд и неоперативна техническа помощ

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Разходи за подкрепа на Програмата за трудова заетост и социални иновации

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Разходи за подкрепа на Инструмента за предприсъединителна помощ — Трудова заетост, социални политики и развитие на човешките ресурси

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Разходи за подкрепа на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

9

p.m.

 

p.m.

 

Статия 04 01 04 — Междинна сума

 

19 300 000

 

19 300 000

 

Глава 04 01 — Общо

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Разходи, свързани с длъжностни лица и временно наети лица в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

59 654 015

–10 332

59 643 683

ГЛАВА 04 02 —   ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

04 02

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

04 02 01

Приключване на Европейския социален фонд — цел 1 (2000—2006 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Приключване на Специалната програма за мир и разбирателство в Северна Ирландия и граничните графства на Ирландия (2000—2006 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Приключване на Европейския социален фонд — цел 1 (преди 2000 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Приключване на Европейския социален фонд — цел 2 (2000—2006 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Приключване на Европейския социален фонд — цел 2 (преди 2000 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Приключване на Европейския социален фонд — цел 3 (2000—2006 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Приключване на Европейския социален фонд — цел 3 (преди 2000 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

Приключване на инициативата EQUAL (2000—2006 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Приключване на предишни инициативи на Общността (преди 2000 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Приключване на Европейския социален фонд — Новаторски действия и техническа помощ (2000—2006 г).

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Приключване на Европейския социален фонд — Новаторски действия и техническа помощ (преди 2000 г.)

1,2

 

 

04 02 17

Приключване на Европейския социален фонд — Сближаване (2007—2013 г.)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Приключване на Европейския социален фонд — PEACE (2007—2013 г.)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Приключване на Европейския социален фонд — Регионална конкурентоспособност и трудова заетост (2007—2013 г.)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Приключване на Европейския социален фонд — Оперативна техническа помощ (2007—2013 г.)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Европейски социален фонд — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за растеж и работни места“

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ

04 02 63 01

Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ, управлявана от Комисията по искане на държава членка

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Статия 04 02 63 — Междинна сума

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Инициатива за младежка заетост

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

Глава 04 02 — Общо

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Забележки

Член 175 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че Съюзът подкрепя осъществяването на целите за икономическо, социално и териториално сближаване, предвидени в член 174, чрез действията, които предприема посредством структурните фондове, сред които е ЕСФ. Задачите, приоритетните цели и организацията на структурните фондове се определят в съответствие с разпоредбите на член 177 ДФЕС.

Член 80 от Финансовия регламент предвижда финансови корекции в случай на разходи, които са в нарушение на приложимото право.

Член 39 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, членове 100 и 102 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и членове 85, 144 и 145 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно критерии за финансови корекции от Комисията предвиждат специфични правила относно финансовите корекции, приложими по отношение на ЕСФ.

Всички приходи от финансови корекции, извършени на тази основа, се записват в позиция 6 5 0 0 от приходната част на бюджета и представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент.

Член 177 от Финансовия регламент определя условията за пълно или частично възстановяване на плащания по предварително финансиране във връзка с дадена операция.

Член 82 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 предвижда специфични правила за възстановяване на предварително финансирани суми, приложими по отношение на ЕСФ.

Възстановените суми по предварително финансиране представляват вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Финансовия регламент и се записват в позиция 6 1 5 0 или 6 1 5 7.

Мерките за борба с измамите се финансират по статия 24 02 01.

Правно основание

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 174, 175 и 177 от него.

Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 21 юни 1999 г. за определяне на общи разпоредби за структурните фондове (ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1), и по-специално член 39 от него.

Регламент (ЕО) № 1784/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. относно Европейския социален фонд (ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 5).

Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999.

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25), и по-специално членове 82, 83, 100 и 102 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 21, параграфи 3 и 4 и членове 80 и 177 от него.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., p. 320).

Актове за справка

Заключения на Европейския съвет в Берлин от 24 и 25 март 1999 г.

Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 16 и 17 декември 2005 г.

Заключения на Европейския съвет в Брюксел от 7 и 8 февруари 2013 г.

04 02 64
Инициатива за младежка заетост

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на допълнителна подкрепа за мерки срещу младежката безработица, финансирани от ЕСФ. Това са специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в регионите с равнище на младежка безработица над 25 % през 2012 г. или за държави членки, в които ръстът на младежка безработица се е увеличил с повече от 30 % през 2012 г., региони, в които ръстът на младежка безработица е повече от 20 % през 2012 г. („допустими региони“). Допълнителните 3 000 000 000 евро, разпределени в този бюджетен ред за периода 2014—2020 г., са предназначени да осигурят допълващо финансиране за интервенциите на ЕСФ в допустимите региони.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

ГЛАВА 04 03 —   ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

04 03

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРИОБЩАВАНЕ

04 03 01

Прерогативи и специални компетенции

04 03 01 01

Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на синдикатите

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална сигурност и мерки за мигранти, включително мигранти от трети държави

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и семейството

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Мерки за информиране и обучение на работнически организации

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Информация, консултиране и участие на представители на предприятия

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Колективни трудови правоотношения и социален диалог

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

Статия 04 03 01 — Междинна сума

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Програма за заетост и социални иновации

04 03 02 01

„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES — Насърчаване на географската мобилност на работниците и увеличаване на възможностите за работа

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Микрофинансиране и социално предприемачество — Улесняване на достъпа до финансиране за предприемачите, особено за най-отдалечените от пазара на труда, и за социалните предприятия

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

Статия 04 03 02 — Междинна сума

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

Приключване на „Прогрес“

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

Приключване на EURES

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Приключване на други дейности

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Пилотни проекти и подготвителни действия

04 03 77 02

Пилотен проект — Насърчаване на защитата на правото на жилище

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Пилотен проект — Условия на живот и труд на командированите работници

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Пилотен проект — Мерки за запазване на трудовата заетост

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Пилотен проект — Подобряване на мобилността и интеграцията на работниците в рамките на Съюза

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Пилотен проект — Сътрудничество, включващо всички заинтересовани страни — публичните органи, търговските дружества и организациите с идеална цел, във връзка с интеграцията на лица в обществото и на пазара на труда

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Подготвително действие — Твоята първа работа с EURES

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Пилотен проект — Социална солидарност за социална интеграция

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Подготвително действие — Информационни центрове за командировани работници и работници мигранти

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Пилотен проект — Насърчаване превръщането на несигурните работни места в работни места с гарантирани права

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Пилотен проект — Предотвратяване малтретирането на възрастни хора

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Пилотен проект — Безопасни и здравословни условия на труд за възрастните работници

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Подготвително действие — Мерки за повишаване на активността, насочени към младите хора — Прилагане на инициативата „Младежта в движение“

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Подготвително действие — Социални иновации, свързани със социално и младежко предприемачество

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Пилотен проект — Осъществимост и добавена стойност на европейска застраховка при безработица или друга схема з аобезщетения

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Подготвително действие — Микрофинансирането като специфично средство за борба с младежката безработица

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

Статия 04 03 77 — Междинна сума

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

Глава 04 03 — Общо

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Програма за заетост и социални иновации

04 03 02 01
„Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на законодателството в областта на условията на труд

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Забележки

Нова позиция

Общата цел на програмата на Съюза за заетост и социални иновации (EaSI) е да допринесе за стратегията „Европа 2020“ и съответните водещи цели по отношение на заетостта, образованието и бедността чрез предоставяне на финансово подпомагане за целите на Европейския съюз.

С оглед постигането на общите цели на EaSI за насърчаване на високо ниво на заетост, гарантиране на подходяща социална защита, борба със социалното изключване и бедността и подобряването на условията на труд, специфичните цели на ос „Прогрес“ са:

разработване и разпространение на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се гарантира, че политиката по заетостта и социалните въпроси и законодателството в областта на условията на труд на Съюза се основават на надеждни данни и отговарят на потребностите, предизвикателствата и условията в отделните държави членки и в останалите участващи държави,

улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимно обучение и диалог по въпросите на политиката по заетостта и социалните въпроси на Съюза и законодателството в областта на условията на труд на равнището на Съюза, на национално и на международно равнище с цел подпомагане на държавите членки и на останалите участващи държави при разработването на техните политики и прилагането на законодателството на Съюза,

предоставяне на финансова подкрепа на създателите на политиките с цел насърчаване на реформите на социалната политика и на политиката по отношение на пазара на труда, изграждане на капацитета на основните действащи лица за проектиране и осъществяване на социалното експериментиране и предоставяне на достъп до съответните знания и експертен опит,

мониторинг и оценка на изпълнението на Европейските насоки и препоръки за заетостта и ефекта от тях, особено чрез Съвместния доклад за заетостта, и анализиране на взаимодействието между ЕСЗ и сферите на общата икономическа и социална политика,

предоставяне на финансова подкрепа на организации на Съюза и на национални организации за разработване, насърчаване и подпомагане на прилагането на политиката по заетостта и социалните въпроси и законодателството в областта на условията на труд на Съюза,

по-добра информираност, обмен на добри практики, разпространение на информация и насърчаване на дебата по ключовите предизвикателства и политическите въпроси, свързани с условията на труд и съвместяването на работата със семейния живот (например политики на работното място, съобразени с нуждите на семействата и лицата, полагащи домашни грижи без заплащане, достатъчно висококачествени и достъпни услуги в областта на грижата за децата, подпомагаща инфраструктура за бременни жени и работещи майки, както и за тези, които се опитват да се завърнат на пазара на труда и др.) и застаряващото общество, включително сред социалните партньори,

насърчаване на създаването на работни места, стимулиране на младежката заетост и борба с бедността чрез насърчаване на по-голямо социално сближаване чрез социален знак.

Целта на социалния знак е да насърчава:

прилагането на минимални социални стандарти в цяла Европа чрез редовен мониторинг и оценка на участващите предприятия

повишаване на социалното сближаване на европейско равнище,

намаляване на несигурната заетост,

инвестиции в социално отговорни предприятия

Настоящият проект ще бъде свързан с работата на експертната група по въпросите на социалното предприемачество, ще допълни междинния доклад относно инициативата за социалното предприемачество, който се очаква за 2014 г., и ще бъде свързан и с други действия в рамките на EaSI и на Европейската стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2014 – 2020 г.

Социалният знак се споменава в осем текста, приети от Европейския парламент (от които пет са законодателни текстове).

Посредством предпроектно проучване и конференция на високо равнище със заинтересованите страни следва да се проучат възможностите за създаването на социален знак — както по отношение на политическото въздействие в различни области на политиката, така и на ниво предприятия. Проучването следва по-специално да изследва:

вероятното въздействие и ползите от социалния знак в различните области на политиката;

кои видове дружества желаят доброволно да се ангажират с изпълнението на минимални социални критерии отвъд съществуващото международно, европейско и национално законодателство в социалната сфера;

възможност за създаване на харта за ангажираност за дружествата с добри социални ценности и установяване на прогресивни социални критерии, които трябва да се спазват, за да могат дружествата да се възползват от този знак;

проучване на начина за оценка и наблюдение на дружествата, които желаят да получат този знак;

начините за създаване на комуникационен план (насочен към дружествата и гражданите), с интернет страница за социалния знак, с критериите за неговото присъждане, процедурите, списъка на дружествата, на които знакът е присъден и др.

Настоящият проект следва да направи възможно опростяване на маркировките като цяло чрез създаването на единен европейски знак за потребителите и инвеститорите с цел постигане на по-добра информираност и по-голяма прозрачност.

Към вписаните в тази бюджетна позиция кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ по силата на Споразумението за Европейското икономическо пространство и по-специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, вписани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви д)—ж) от Финансовия регламент. Те водят до отпускането на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, което е неделимо от общия бюджет.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238), и по-специално член 3, параграф 1, буква а) от него.

04 03 02 03
Микрофинансиране и социално предприемачество — Улесняване на достъпа до финансиране за предприемачите, особено за най-отдалечените от пазара на труда, и за социалните предприятия

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Забележки

Нова позиция

Общата цел на програмата на EaSI е да допринесе за стратегията „Европа 2020“ и съответните водещи цели по отношение на заетостта, образованието и бедността чрез предоставяне на финансово подпомагане за целите на Европейския съюз.

EaSI е структурирана около три взаимно допълващи се оси: „Прогрес“, „EURES“ и „Микрофинансиране и социално предприемачество“.

С оглед постигането на общите цели на EaSI, по-специално за насърчаване на заетостта и социалното приобщаване чрез увеличаване на наличността и достъпността на микрофинансирането за уязвимите групи и микропредприятията и чрез подобряване на достъпа до финансиране за социалните предприятия, специфичните цели на ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“ са:

подобряване на достъпността и наличието на микрофинансиране за лица, които са загубили или са застрашени от загуба на работата си, или които имат трудности да навлязат или да се завърнат на пазара на труда, лица, изложени на риск от социално изключване, и уязвими лица, които са в неравностойно положение по отношение на достъпа до традиционния кредитен пазар и които желаят да започнат или да разработят свои собствени микропредприятия; както и за микропредприятия, особено такива, в които работят лица, посочени в буква а),

изграждане на институционалния капацитет на субектите, предоставящи микрокредитиране,

подпомагане на развитието на социалните предприятия, по-специално чрез предоставяне на достъп до финансиране.

Към записаните в тази позиция бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите от ЕАСТ съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, записани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви д)—ж) от Финансовия регламент; те водят до отпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящия раздел, което е неделимо от общия бюджет.

Освен това може да се предостави подкрепа за действия, свързани с изпълнението на общите разпоредби на EaSI, като мониторинг, оценка, разпространение на резултатите и комуникация. В член 16 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 се описват видовете дейности, които могат да бъдат финансирани.

Всички вноски за изплащане от финансови инструменти в съответствие с член 140, параграф 6 от Финансовия регламент, в това число капиталови изплащания, освободени гаранции и погашения на главницата, изплатени на Комисията и записани в позиция 6 3 4 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускане на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 3, буква и) от Финансовия регламент.

Актове за справка

Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 238), и по-специално член 3, параграф 1, буква в) от него.

ГЛАВА 04 06 —   ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

04 06

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

04 06 01

Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Техническа помощ

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

Глава 04 06 — Общо

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Забележки

В член 174 от ДФЕС се определя целта на Съюза за икономическо, социално и териториално сближаване, а в член 175 се посочва ролята на структурните фондове за постигане на тази цел и се съдържат разпоредби за приемането на специфични действия извън структурните фондове.

В член 80 от Финансовия регламент се предвиждат финансови корекции в случай на разходи, които са в нарушение на приложимото право.

В членове 53 и 54 от предложението за регламент относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (COM(2012) 617) (ФЕПНЛ) относно критерии за финансови корекции от страна на Комисията се предвиждат специфични правила за финансовите корекции, приложими спрямо Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Всички приходи от финансови корекции, извършени на тази основа, се записват в позиция 6 5 0 0 от приходната част на бюджета и представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 3, буква в) от Финансовия регламент.

Член 177 от Финансовия регламент определя условията за пълно или частично възстановяване на плащания по предварително финансиране във връзка с дадена операция.

В член 41 от предложения регламент се предвиждат специфични правила за възстановяване на предварителното финансиране, приложими към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Възстановените суми по предварително финансиране представляват вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Финансовия регламент и се записват в позиция 6 1 5 0 или 6 1 5 7.

Правно основание

Договор за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 174 и 175 от него.

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1), и по-специално член 21, параграфи 3 и 4 и членове 80 и 177 от него.

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

Актове за справка

Заключения на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г.

04 06 01
Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на бедност в Съюза

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Забележки

Нова статия

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) заменя Програмата на ЕС за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица, която беше преустановена в края на 2013 г.

ФЕПНЛ насърчава социалното сближаване, повишава социалното приобщаване и се бори с бедността в Съюза, като допринася за постигането на целта за намаляване, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социално изключване, с поне 20 милиона, като същевременно допълва ЕСФ. ФЕПНЛ допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени и изкоренени най-тежките форми на бедност, по-конкретно недостигът на храна, като предоставя нефинансова помощ на най-нуждаещите се лица.

ФЕПНЛ допринася за трайното премахване на недостига на храна, като предоставя на най-нуждаещите се лица перспективата за достоен живот. Тази цел и структурното въздействие на ФЕПНЛ подлежат на количествена и качествена оценка.

ФЕПНЛ допълва и не замества, нито намалява националните програми за устойчиво изкореняване на бедността и за социално приобщаване, които остават отговорност на държавите членки.

В съответствие с политическото споразумение за Регламент (ЕС, Евроатом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884), беше решено, че трябва да се предвиди допълнително увеличение в размер до 1 милиард евро (в допълнение към вече договорените 2, 5 милиарда евро) за целия период 2014 – 2020 г. за тази програма за държавите членки, желаещи да използват това увеличение.

Това политическо споразумение беше отразено в бюджетните кредити, които ще бъдат вписани в бюджета за 2014 г. Договорените суми са по цени от 2011 г.

Комисията и държавите членки гарантират посредством преходни разпоредби, че допустимите за подпомагане дейности могат да започнат от 1 януари 2014 г., дори ако няма все още внесени оперативни програми.

Част от тези бюджетни кредити е предназначена за използване за дейности, осъществявани от старши експерти — доброволци от CESES (Confederation of European Senior Expert Services) и членуващите сдружения, в т.ч. техническа помощ, консултантски услуги и обучение в избрани предприятия от обществения или частния сектор и институции. За да се постигне това, разпоредителите с бюджетни кредити на Съюза се насърчават да използват пълноценно възможностите, предлагани от новия Финансов регламент, по-специално като вземат предвид финансирането в натура от CESES под формата на принос по проекти на Съюза.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

04 06 02
Техническа помощ

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

1 280 000

 

1 280 000

Забележки

Нова статия

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на техническата помощ, предвидена в член 25 от предложения регламент.

Техническата помощ може да покрива мерките за подготовка, мониторинг, административна помощ, одит, информация, контрол и оценка.

Правно основание

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Актове за справка

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, внесен от Комисията на 24 октомври 2012 г., относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (COM(2012) 617).

ДЯЛ 05

ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

05 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

ПРЕКИ ПОМОЩИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЯХНАТА ПРОМЕНЛИВОСТ, КАКТО И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) — КОМПОНЕНТ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

МЕЖДУНАРОДНИ АСПЕКТИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

ОДИТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ЕФГЗ)

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

„ХОРИЗОНТ 2020“: НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

Дял 05 — Общо

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

ГЛАВА 05 01 —   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Дял

Глава

Статия

Позиция

Бюджетен ред

ФР

Бюджетна година 2014

Коригиращ бюджет № 2/2014

Нова сума

05 01

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

05 01 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Разходи за външен персонал и други разходи за управление в подкрепа на област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“

05 01 02 01

Външен персонал

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Други разходи за управление

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

Статия 05 01 02 — Междинна сума

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и комуникационните технологии в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Разходи за подкрепа на дейности и програми в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“

05 01 04 01

Разходи за подкрепа на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ): неоперативна техническа помощ

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Разходи за подкрепа на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Разходи за финансирането на предприсъединителната помощ в областта на земеделието и развитието на селските райони (ИПП)

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Разходи за подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР): неоперативна техническа помощ

2

3 735 000

 

3 735 000

 

Статия 05 01 04 — Междинна сума

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Разходи за подкрепа на програми за научни изследвания и иновации в област на политиката „Земеделие и развитие на селските райони“

05 01 05 01

Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, които осъществяват програми за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“)

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Външен персонал, който осъществява програми за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“)

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Други разходи за управление на програмите за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“)

1,1

713 154

 

713 154

 

Статия 05 01 05 — Междинна сума