ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 68

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
13 март 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/412 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия ( 1 )

1

 

*

Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата ( 1 )

9

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/414 на Комисията от 12 март 2015 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, използвана за производството на хранителни добавки ( 1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/415 на Комисията от 12 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества етефон и фенамифос ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/416 на Комисията от 12 март 2015 година за одобряване на веществото динотефуран като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/417 на Комисията от 12 март 2015 година за одобряване на Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743 като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/418 на Комисията от 12 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/419 на Комисията от 12 март 2015 година за одобряване на толилфлуанид като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 ( 1 )

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/420 на Комисията от 12 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

43

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/421 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 година относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост

45

 

*

Решение (ЕС) 2015/422 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 година относно мобилизирането на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз

47

 

*

Решение (ЕС) 2015/423 на Съвета от 6 март 2015 година относно установяване на позиция, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на седмата среща на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция във връзка с измененията на приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

48

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/424 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на решението за освобождаване в съответствие с член 9 от Директива 96/67/ЕО на Съвета във връзка с предоставянето на някои наземни услуги на международно летище Загреб (нотифицирано под номер С(2015) 473)

50

 

*

Решение (ЕС) 2015/425 на Eвропейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/55)

54

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2015/426 на Европейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/54)

69

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Изменение 1/2014 от 15 декември 2014 година на Процедурния правилник на Надзорния съвет на Европейската централна банка

88

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 517/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Съюза за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред кокошките носачки от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 и Регламент (ЕС) № 200/2010 на Комисията ( ОВ L 138, 26.5.2011 г. )

90

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1086/2011 на Комисията от 27 октомври 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията по отношение на салмонела в прясно месо от домашни птици ( ОВ L 281, 28.10.2011 г. )

90

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 200/2012 на Комисията от 8 март 2012 година относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium в птичите стада бройлери, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 71, 9.3.2012 г. )

90

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1190/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в стадата от пуйки, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 340, 13.12.2012 г. )

91

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/412 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2015 година

за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (5) установяват всеобхватна правна рамка за разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО), която е приложима в пълна степен за ГМО, предназначени за отглеждане в целия Съюз под формата на семена или друг посадъчен материал („ГМО, предназначени за отглеждане“).

(2)

Съгласно посочената правна рамка ГМО, предназначени за отглеждане, трябва да се подлагат на отделна оценка на риска, преди да бъде разрешено пускането им на пазара на Съюза в съответствие с приложение II към Директива 2001/18/ЕО, като се вземат предвид преките, косвените, непосредствените и забавените последици, както и кумулативните дългосрочни последици върху човешкото здраве и околната среда. Тази оценка на риска предоставя научни становища с цел осигуряване на информация за процеса на вземане на решения и е последвана от решение за управление на риска. Целта на тази разрешителна процедура е да се осигури високо равнище на защита на човешкия живот и здраве, на здравето и благосъстоянието на животните, на околната среда и на интересите на потребителите, като същевременно се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар. На цялата територия на Съюза следва да се постигне и поддържа хармонизирано високо равнище на защита на здравето, на околната среда и на потребителите. Принципът на предпазливост следва винаги да се взема под внимание в рамките на Директива 2001/18/ЕО и последващото ѝ прилагане.

(3)

В съответствие със заключенията, приети от Съвета на 4 декември 2008 г. относно генетично модифицираните организми („Заключения на Съвета от 2008 г.“), е необходимо подобряване на прилагането на правната рамка за разрешаване на ГМО. В този контекст правилата за оценка на риска следва да се актуализират редовно, при необходимост, за да се отчита непрекъснатото развитие на научните знания и на процедурите за анализ, по-специално по отношение на дългосрочното въздействие върху околната среда от генетично модифицирани култури, както и техните потенциални въздействия върху нецелеви организми, характеристиките на приемащите среди и географските райони, в които може да се отглеждат генетично модифицирани култури, и критериите и изискванията за оценка на ГМО, произвеждащи собствени пестициди, и ГМО, устойчиви на хербициди. Поради това приложенията към Директива 2001/18/ЕО следва да бъдат изменени по съответния начин.

(4)

В допълнение към разрешението за пускане на пазара генетично модифицираните сортове трябва също да отговарят на изискванията на правото на Съюза относно търговията със семена и посадъчен материал, определени по-специално в директиви 66/401/ЕИО (6), 66/402/ЕИО (7), 68/193/ЕИО (8), 98/56/ЕО (9), 1999/105/ЕО (10), 2002/53/ЕО (11), 2002/54/ЕО (12), 2002/55/ЕО (13), 2002/56/ЕО (14), 2002/57/ЕО (15) и 2008/90/ЕО (16) на Съвета. Сред посочените директиви Директива 2002/53/ЕО и Директива 2002/55/ЕО съдържат разпоредби, които позволяват на държавите членки да забраняват, при определени ясно формулирани условия, употребата на даден сорт на цялата си територия или на части от нея или да предвидят подходящи условия за отглеждането на даден сорт.

(5)

Когато даден ГМО е разрешен за отглеждане в съответствие с правната рамка на Съюза относно ГМО и по отношение на сорта, който ще се пусне на пазара, отговаря на изискванията на правото на Съюза относно търговията със семена и посадъчен материал, на държавите членки не се разрешава да забраняват, ограничават или възпрепятстват свободното му обращение на своя територия, освен при условията, определени в правото на Съюза.

(6)

Опитът показва, че отглеждането на ГМО е въпрос, на който се обръща по-сериозно внимание на равнището на държавите членки. Въпросите, свързани с пускането на пазара и вноса на ГМО, следва да продължат да бъдат уреждани на равнището на Съюза с цел запазване на вътрешния пазар. Отглеждането обаче може да изисква повече гъвкавост в някои случаи, тъй като е въпрос със сериозно национално, регионално и местно измерение поради връзката му със земеползването, със структурата на местното земеделие и със защитата или запазването на местообитания, екосистеми и ландшафти. В съответствие с член 2, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) държавите членки имат правото да могат да приемат правно обвързващи актове, които ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия, след като такива ГМО са получили разрешение за пускане на пазара на Съюза. Подобна гъвкавост обаче следва да не компрометира общата разрешителна процедура, и по-специално процеса на оценяване, извършван главно от Европейския орган за безопасност на храните („Органът“).

(7)

В миналото, с цел ограничаване или забрана на отглеждането на ГМО, някои държави членки използваха предпазни клаузи и спешни мерки в съответствие с член 23 от Директива 2001/18/ЕО и член 34 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в резултат, според случая, на нова или допълнителна информация, станала известна след датата на съгласието и засягаща оценката на риска за околната среда или повторната оценка на съществуващата информация. Други държави членки използваха процедурата на уведомяване, посочена в член 114, параграфи 5 и 6 от ДФЕС, която изисква представянето на нови научни доказателства, свързани със защитата на околната или работната среда. Освен това процесът на вземане на решение за отглеждането на ГМО се оказа особено труден, тъй като изразените на национално равнище опасения не са свързани само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда.

(8)

Във връзка с това е целесъобразно, в съответствие с принципа на субсидиарност, на държавите членки да бъде предоставена по-голяма гъвкавост за вземане на решения, по време на разрешителната процедура или след нея, дали желаят или не на тяхната територия да се отглеждат ГМО, без да се засяга оценката на риска, предвидена в разрешителната система на Съюза за ГМО, и независимо от мерките, които държавите членки, отглеждащи ГМО, имат право да предприемат или изискат в съответствие с Директива 2001/18/ЕО за избягване на случайното наличие на ГМО в други продукти. Предоставянето на такава възможност на държавите членки вероятно ще подобри процеса на издаване на разрешения за ГМО и същевременно вероятно ще гарантира свободата на избор на потребителите, земеделските стопани и операторите, като внесе по-голяма яснота за заинтересованите страни по въпросите на отглеждането на ГМО в Съюза. Поради това настоящата директива следва да улесни безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

(9)

За да се гарантира, че отглеждането на ГМО не води до тяхното случайно наличие в други продукти и като същевременно се спазва принципът на субсидиарност, особено внимание следва да се обърне на предотвратяването на евентуалното трансгранично замърсяване от дадена държава членка, в която отглеждането е разрешено, в съседна държава членка, където то се забранява, освен ако съответните държави членки не се споразумеят, че това не е необходимо поради специфичните географски условия.

(10)

Препоръката на Комисията от 13 юли 2010 г. (17) предоставя на държавите членки насоки за разработването на мерки за съвместно съществуване, включително в граничните райони. Препоръката насърчава държавите членки да сътрудничат помежду си за прилагане на подходящи мерки по границите между държавите членки, така че да се избегне нежелано трансгранично замърсяване.

(11)

По време на разрешителната процедура за даден ГМО на държавите членки следва да се предостави възможност да поискат коригиране на географския обхват на нотификацията/заявлението му, подадено в съответствие с част В от Директива 2001/18/ЕО или в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за да може цялата територия или част от територията на въпросната държава членка да бъде изключена от отглеждането. Комисията следва да придвижи процедурата, като представи искането на държавата членка на нотифициращото лице/заявителя без забавяне, а нотифициращото лице/заявителят следва да отговори на искането в установен срок.

(12)

Географският обхват на нотификацията/заявлението следва да бъде коригиран по съответния начин, освен ако нотифициращото лице/заявителят не потвърди географския обхват на нотификацията/заявлението в рамките на установения срок от съобщаването на това искане от Комисията. Това потвърждение обаче няма да засяга правомощието на Комисията в съответствие с член 19 от Директива 2001/18/ЕО или членове 7 и 19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, според случая, да направи такава корекция по целесъобразност съгласно оценката на риска за околната среда, извършена от Органа.

(13)

Макар и да се очаква, че по-голямата част от ограниченията или забраните, приети съгласно настоящата директива, ще бъдат приложени на етапа на издаване на съгласието/разрешението или при подновяването му, следва да съществува също така и възможност държавите членки да приемат обосновани мерки, с които да ограничат или забранят отглеждането, на цялата си територия или на част от нея, на даден ГМО или на група ГМО, определени според вида на културата или техните характеристики, след като са били разрешени, на основания, различни от и допълващи оценяваните съгласно хармонизирания набор от правила на Съюза (т.е. Директива 2001/18/ЕО и Регламент (ЕО) № 1829/2003), които са в съответствие с правото на Съюза. Тези основания могат да бъдат свързани с цели на политиката по отношение на околната среда или селското стопанство, или с други сериозни основания, като градоустройството и териториалното планиране, земеползването, социално-икономическите въздействия, съвместното съществуване и обществения ред. Позоваване на тези основания може да се прави поотделно или в комбинация, в зависимост от конкретните обстоятелства в държавата членка, регион или зона, за която ще се прилагат мерките.

(14)

Избраното от Съюза равнище на защита на човешкото здраве или здравето на животните и на околната среда дава възможност за единна научна оценка в целия Съюз и настоящата директива следва да не променя това положение. Поради това, с цел да се избегне припокриване с компетенциите, предоставени на органите за оценка на риска и за управление на риска по Директива 2001/18/ЕО и Регламент (ЕО) № 1829/2003, държавите членки следва да използват само основания, отнасящи се до цели на политиката за околната среда във връзка с въздействията, които да са различни от и допълващи оценката на рисковете за здравето и околната среда, извършена в рамките на разрешителните процедури, предвидени в Директива 2001/18/ЕО и Регламент (ЕО) № 1829/2003, като запазването и развиването на земеделски практики, които предлагат по-добър потенциал за съчетаване на производството с екосистемната устойчивост, или запазването на местното биологично разнообразие, включително определени местообитания и екосистеми, или определени видове природни и ландшафтни характеристики, както и конкретни екосистемни функции и услуги.

(15)

Освен това държавите членки следва да могат да обосновават решенията, които приемат съгласно Директива 2001/18/ЕО, със социално-икономическите въздействия, до които би могло да доведе отглеждането на ГМО на територията на засегнатата държава членка. Макар и в препоръката на Комисията от 13 юли 2010 г. да се разглеждат мерки за съвместно съществуване, държавите членки следва да имат и възможност да приемат мерки за ограничаване или забрана на отглеждането на разрешени ГМО на цялата своя територия или част от нея по настоящата директива. Тези основания могат да бъдат свързани с високите разходи, неосъществимостта или невъзможността да бъдат въведени мерки за съвместно съществуване поради специфични географски условия, например малки острови или планински райони, или необходимостта да се избегне наличието на ГМО в други продукти, като специфични или конкретни продукти. Освен това Комисията, в съответствие със заключенията на Съвета от 2008 г., представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно социално-икономическите последици от отглеждането на ГМО. Резултатите от този доклад могат да предоставят ценна информация на държавите членки, които смятат да вземат решения въз основа на настоящата директива. Основанията, свързани с целите на селскостопанската политика, могат да включват необходимостта от защита на разнообразието на селскостопанското производство, както и необходимостта да се гарантира чистотата на семената и растителния посадъчен материал. На държавите членки следва също да бъде позволено да базират мерките си на други основания, които могат да включват земеползването, градоустройството и териториалното планиране или други основателни фактори, включително тези, свързани с културните традиции.

(16)

Приетите по силата на настоящата директива ограничения и забрани следва да се отнасят до отглеждането, а не до свободното обращение и вноса на генетично модифицирани семена и посадъчен материал, като продукти или като съставка на продукти и реколтата от тях и освен това следва да съответстват на Договорите, по-специално по отношение на принципа за недискриминация между национални и ненационални продукти, принципа на пропорционалност и членове 34, 36 и член 216, параграф 2 от ДФЕС.

(17)

Мерките, приети от държавите членки в съответствие с настоящата директива, следва да подлежат на процедура за контрол и информиране на равнището на Съюза. С оглед равнището на контрол и информиране на Съюза не е необходимо в допълнение да се предвижда прилагането на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18). Държавите членки могат да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на цялата си територия или част от нея още от деня на влизане в сила на разрешението на Съюза и за целия срок, за който е дадено съгласието/разрешението, при условие че е изтекъл установеният срок на изчакване, по време на който на Комисията е била дадена възможност да коментира предложените мерки. Съответната държава членка следва поради това да предостави проект на тези мерки на Комисията поне 75 дни преди приемането им, за да даде възможност на Комисията да направи коментари в тази връзка, и по време на този срок следва да се въздържа от приемане и прилагане на тези мерки. След като изтече установеният срок на изчакване, държавата членка следва да може да приеме мерките в първоначалния им вид или изменени, с цел да се вземат предвид коментарите на Комисията.

(18)

По време на установения период на изчакване заявителят/притежателят на разрешение, който би бил засегнат от мерките, ограничаващи или забраняващи отглеждането на ГМО в дадена държава членка, следва да се въздържа от всякакви дейности, свързани с отглеждането на този ГМО в държавата членка.

(19)

Решенията за ограничаване или забрана на отглеждането на ГМО от държавите членки на цялата им територия или на част от нея следва да не възпрепятстват провеждането на биотехнологични изследвания, при условие че при провеждането на такива изследвания се съблюдават всички необходими мерки за безопасност, свързани със здравето на човека и животните и с опазването на околната среда, и че дейността не застрашава зачитането на основанията, на базата на които са въведени ограничаването или забраната. Освен това Органът и държавите членки следва да се стремят към създаването на обширна мрежа от научни организации, представляващи всички дисциплини, включително свързаните с екологични въпроси, и следва да си сътрудничат с цел откриването на ранен етап на евентуални потенциални несъответствия между научните становища с оглед разрешаване или изясняване на спорни научни въпроси. Комисията и държавите членки следва да следят за осигуряването на необходимите средства за провеждането на независими изследвания на потенциалните рискове, произтичащи от съзнателното освобождаване или пускане на пазара на ГМО, както и за предоставяне на достъп за независими изследователи до съответните материали, като същевременно се зачитат правата върху интелектуалната собственост.

(20)

Предвид значението на научните доказателства при вземането на решения за забрана или разрешаване на ГМО, Органът следва да събира и анализира резултатите от изследванията относно риска или опасностите, които ГМО носят за здравето на човека или околната среда, и да информира органите за управление на риска за всички нововъзникващи рискове. Тази информация следва да бъде направена публично достояние.

(21)

Държавите членки следва да имат правото да отправят искане до компетентния орган или Комисията да включи отново цялата им територия или част от нея в географския обхват на съгласието/разрешението, от което преди това са били изключени. В този случай следва да не е необходимо искането да бъде препращано на притежателя на съгласието/разрешението и да се иска неговото съгласие. Компетентният орган, който е издал писменото съгласие, или Комисията съгласно Директива 2001/18/ЕО или съответно Регламент (ЕО) № 1829/2003, следва да измени географския обхват на съгласието или на решението за издаване на разрешение по съответния начин.

(22)

Писменото съгласие или решенията за издаване на разрешение, съставени или приети с географски обхват, който е ограничен до някои зони, или мерките за ограничаване или забрана на отглеждането на ГМО, приети от дадени държави членки в съответствие с настоящата директива, следва да не възпрепятстват или да ограничават използването на разрешени ГМО от други държави членки. Освен това настоящата директива и приетите в съответствие с нея национални мерки следва да не засягат изискванията на правото на Съюза относно неволното и случайното наличие на ГМО в сортове семена и посадъчен материал, които не са генетично модифицирани, и следва да не възпрепятстват отглеждането на сортове, които отговарят на тези изисквания.

(23)

В Регламент (ЕО) № 1829/2003 се предвижда, че препоръките, направени в части А и Г от Директива 2001/18/ЕО за ГМО, разрешени в съответствие с част В от посочената директива, се считат за еднакво приложими за ГМО, разрешени в съответствие с посочения регламент. Съответно мерките, приети от държавите членки в съответствие с Директива 2001/18/ЕО, следва да се прилагат също и за ГМО, разрешени по реда на Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(24)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите членки по отношение на свободното движение на конвенционални семена, посадъчен материал и на продукта от реколтата съгласно приложимото право на Съюза и в съответствие с ДФЕС.

(25)

За да се гарантира високо ниво на защита на потребителите, държавите членки и операторите следва също така да вземат ефективни мерки за етикетиране и информиране съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 и Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета (19), за да се гарантира прозрачност относно наличието на ГМО в продуктите.

(26)

За да се съчетаят целите на настоящата директива със законните интереси на икономическите оператори във връзка с ГМО, за които е било дадено разрешение или които са били в процес на получаване на разрешение преди влизането в сила на настоящата директива, следва да се предвидят подходящи преходни мерки. Преходните мерки са оправдани и от необходимостта да се избегне създаването на потенциално изкривяване на конкуренцията чрез различно третиране на притежателите на вече дадени разрешения и бъдещите кандидати за разрешения. В интерес на правната сигурност срокът, в който могат да се приемат такива преходни мерки, следва да се ограничи до строго необходимото за осигуряване на безпроблемен преход към новия режим. Следователно тези преходни мерки следва да позволяват на държавите членки да прилагат разпоредбите на настоящата директива към продукти, за които е било дадено разрешение или които са били в процес на получаване на разрешение преди влизането в сила на настоящата директива, при условие че не се засягат разрешените генетично модифицирани сортове семена и посадъчен материал, които вече са били засадени законосъобразно.

(27)

Разпоредбите, предвидени в членове 26б и 26в от Директива 2001/18/ЕО, се прилагат, без да се засяга член 23 от въпросната директива, както и член 34 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(28)

Поради това Директива 2001/18/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2001/18/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 26а се вмъква следният параграф:

„1а   Считано от 3 април 2017 г. държавите членки, в които се отглеждат ГМО, вземат подходящи мерки в граничните области на своята територия с цел избягване на възможно трансгранично замърсяване в съседни държави членки, в които отглеждането на ГМО е забранено, освен ако тези мерки са ненужни в светлината на специфични географски условия. Комисията следва да бъде информирана за тези мерки.“

2)

Вмъкват се следните членове:

„Член 26б

Отглеждане

1.   По време на разрешителната процедура за даден ГМО или по време на подновяването на съгласието/разрешението държава членка може да поиска да се коригира географският обхват на писменото съгласие или на разрешението, така че цялата територия на тази държава членка или част от нея да бъде изключена от отглеждане. Това искане се предава на Комисията не по-късно от 45 дни от датата на разпространение на доклада за оценка съгласно член 14, параграф 2 от настоящата директива или от датата на получаване на становището на Европейския орган по безопасност на храните съгласно член 6, параграф 6 и член 18, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1829/2003. Комисията представя без забавяне искането на държавата членка на нотифициращото лице/заявителя, както и на останалите държави членки. Комисията прави искането публично достояние по електронен път.

2.   В рамките на 30 дни от представянето от Комисията на това искане нотифициращото лице/заявителят може да коригира или да потвърди географския обхват от своята първоначална нотификация/първоначално заявление.

При липса на потвърждение коригирането на географския обхват на нотификацията/заявлението се въвежда в писменото съгласие, издадено по силата на настоящата директива, и когато е приложимо, в решението в съответствие с член 19 от настоящата директива, както и в решението за предоставяне на разрешение, прието съгласно членове 7 и 19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Писменото съгласие в съответствие с настоящата директива и, когато е приложимо, решението съгласно член 19 от настоящата директива, както и решението за предоставяне на разрешение, прието съгласно членове 7 и 19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават въз основа на коригирания географски обхват на нотификацията/заявлението.

Когато Комисията е информирана за дадено искане в съответствие с параграф 1 от настоящия член след датата на разпространение на доклада за оценка съгласно член 14, параграф 2 от настоящата директива или след получаването на становището на Европейския орган по безопасност на храните съгласно член 6, параграф 6 и член 18, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, сроковете, определени в член 15 от настоящата директива за издаване на писменото съгласие или, според случая, в членове 7 и 19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за представяне на Комитета на проект на решение, което да бъде взето, се удължават еднократно с 15 дни, независимо от броя на държавите членки, представящи такива искания.

3.   Ако не е подадено искане съгласно параграф 1 от настоящия член или ако нотифициращото лице/заявителят потвърди географския обхват на първоначалната нотификация/първоначалното заявление, държава членка може да приеме мерки за ограничаване или забрана на отглеждането на цялата си територия или част от нея на даден ГМО или на група ГМО, определени според вида на културата или техните характеристики, след като са били разрешени в съответствие с част В от настоящата директива или с Регламент (ЕО) № 1829/2003, при условие че тези мерки са съобразени с правото на Съюза, са обосновани, пропорционални и недискриминационни и в допълнение на това се основават на сериозни основания, например свързани със:

а)

целите на политиката по отношение на околната среда;

б)

градоустройството и териториалното планиране;

в)

земеползването;

г)

социално-икономическите въздействия;

д)

избягването на наличието на ГМО в други продукти, без да се засяга член 26а;

е)

целите на селскостопанската политика;

ж)

обществения ред.

Позоваване на тези основания може да се прави поотделно или в комбинация — с изключение на основанието, предвидено в буква ж), което не може да се използва самостоятелно — в зависимост от конкретните обстоятелства в държавата членка, регион или зона, за която ще се прилагат мерките, но в никакъв случай не може да противоречи на оценката на риска за околната среда, направена съгласно настоящата директива или Регламент (ЕО) № 1829/2003.

4.   Държава членка, която възнамерява да приеме мерки в съответствие с параграф 3 от настоящия член, предварително изпраща на Комисията проект на тези мерки и съответните съображения, на които се позовава. Това изпращане може да се извърши преди приключването на разрешителната процедура за ГМО съгласно част В от настоящата директива или съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003. В продължение на 75 дни от датата на това изпращане:

а)

съответната държава членка се въздържа от приемане и прилагане на тези мерки;

б)

съответната държава членка гарантира, че операторите не засаждат съответния/съответните ГМО; както и

в)

Комисията може да направи коментари, които счете за уместни.

След изтичане на 75-дневния срок, посочен в първа алинея, съответната държава членка може, за целия период на съгласието/разрешението и от датата на влизане в сила на разрешението на Съюза, да приеме мерките или в първоначалния им вид, или изменени с цел да се вземат предвид евентуални необвързващи коментари, получени от Комисията. Тези мерки се съобщават без забавяне на Комисията, останалите държави членки и притежателя на разрешението.

Държавите членки правят всяка такава мярка публично достояние за всички заинтересовани оператори, включително за земеделските производители.

5.   Когато държава членка желае цялата ѝ територия или част от нея да бъде включена отново в географския обхват на съгласието/разрешението, от което преди това е била изключена съгласно параграф 2, тя може да отправи искане в този смисъл до компетентния орган, който е издал писменото съгласие съгласно настоящата директива, или до Комисията, ако ГМО е бил разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003. Компетентният орган, който е издал писменото съгласие, или Комисията, според случая, изменя географския обхват на съгласието или на решението за издаване на разрешение по съответния начин.

6.   За целите на коригиране на географския обхват на съгласието/разрешението за ГМО по параграф 5:

а)

за ГМО, който е бил разрешен съгласно настоящата директива, компетентният орган, който е издал писменото съгласие, изменя географския обхват на съгласието по съответния начин и информира Комисията, държавите членки и притежателя на разрешението веднага след като го е извършил;

б)

за ГМО, който е бил разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, Комисията изменя решението за издаване на разрешение по съответния начин, без да прилага процедурата, предвидена в член 35, параграф 2 от посочения регламент. Комисията информира държавите членки и притежателя на разрешението за това.

7.   Когато държава членка отмени мерки, взети съгласно параграфи 3 и 4, тя нотифицира без забавяне Комисията и останалите държави членки.

8.   Приетите съгласно настоящия член мерки не засягат свободното обращение на разрешени ГМО, като продукти или съставки на продукти.

Член 26в

Преходни мерки

1.   Считано от 2 април 2015 г. до 3 октомври 2015 г. държава членка може да поиска коригиране на географския обхват на нотификация/заявление, което е подадено, или на разрешение, което е дадено съгласно настоящата директива или Регламент (ЕО) № 1829/2003 преди 2 април 2015 г. Комисията представя без забавяне искането на държавата членка на нотифициращото лице/заявителя, както и на останалите държави членки.

2.   Когато нотификацията/заявлението е в процес на разглеждане и нотифициращото лице/заявителят не е потвърдил географския обхват от първоначалната нотификация/първоначалното заявление в рамките на 30 дни от изпращането на искането, посочено в параграф 1 от настоящия член, географският обхват на нотификация/заявление се коригира по съответния начин. Писменото съгласие в съответствие с настоящата директива и, когато е приложимо, решението съгласно член 19 от настоящата директива, както и решението за предоставяне на разрешение, прието съгласно членове 7 и 19 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, се издават тогава въз основа на коригирания географски обхват на нотификацията/заявлението.

3.   Когато разрешението вече е било дадено и притежателят му не е потвърдил географския обхват на разрешението в рамките на 30 дни от предаването на искането, посочено в параграф 1 от настоящия член, разрешението се изменя по съответния начин. За писмено съгласие по настоящата директива компетентният орган изменя географския обхват на съгласието по съответния начин и информира Комисията, държавите членки и притежателя на разрешението веднага след като го е извършил. За разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изменя решението за издаване на разрешение по съответния начин, без да прилага процедурата, предвидена в член 35, параграф 2 от посочения регламент. Комисията информира държавите членки и притежателя на разрешението за това.

4.   Ако не е представено искане в съответствие с параграф 1 от настоящия член или ако нотифициращо лице/заявител или притежател на разрешение потвърди географския обхват на първоначалното си заявление или, според случая, разрешение, се прилагат mutatis mutandis член 26б, параграфи 3 — 8.

5.   Настоящият член не засяга отглеждането на разрешени генетично модифицирани семена и посадъчен материал, които са били засадени законосъобразно преди ограничаването или забраняването на отглеждането на този ГМО в държавата членка.

6.   Приетите съгласно настоящия член мерки не засягат свободното обращение на разрешени ГМО като продукти или съставки на продукти.“

Член 2

Не по-късно от 3 април 2019 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно използването на настоящата директива от държавите членки, включително ефективността на разпоредбите, които предоставят на държавите членки възможност да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на цялата си територия или част от нея, и безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. Този доклад може да бъде придружен от законодателни предложения, които Комисията счита за уместни.

До същата дата, посочена в първа алинея, Комисията също така докладва на Европейския парламент и на Съвета относно реалното отстраняване на екологичните вреди, които биха могли да настъпят вследствие на отглеждането на ГМО, въз основа на предоставената на Комисията информация съгласно членове 20 и 31 от Директива 2001/18/ЕО и членове 9 и 21 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 3

Не по-късно от 3 април 2017 г. Комисията актуализира приложенията към Директива 2001/18/ЕО в съответствие с член 27 от посочената директива по отношение на оценката на риска за околната среда, с оглед на включване и допълване на усъвършенстваните насоки на Органа от 2010 г. относно оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани растения.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 54, 19.2.2011 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 102, 2.4.2011 г., стр. 62.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. (ОВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 350) и позиция на Съвета на първо четене от 23 юли 2014 г. (ОВ C 349, 3.10.2014 г., стр. 1). Позиция на Европейския парламент от 13 януари 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 март 2015 г.

(4)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1).

(6)  Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298).

(7)  Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309).

(8)  Директива 68/193/ЕИО на Съвета oт 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (ОВ L 93, 17.4.1968 г., стр. 15).

(9)  Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно търговията с посадъчeн материал на декоративни растения (ОВ L 226, 13.8.1998 г., стр. 16).

(10)  Директива 1999/105/ЕО на Съвета от 22 декември 1999 г. относно търговията с горски репродуктивен материал (ОВ L 11, 15.1.2000 г., стр. 17).

(11)  Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1).

(12)  Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от цвекло (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 12).

(13)  Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

(14)  Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията с посадъчен материал от картофи (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60).

(15)  Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).

(16)  Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 г. относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8).

(17)  Препоръка на Комисията от 13 юли 2010 г. относно насоките за разработване на национални мерки за съвместно съществуване на генетично модифицирани култури с традиционните и биологичните земеделски култури с цел избягване на случайното наличие на ГМО в тях (ОВ C 200, 22.7.2010 г., стр. 1).

(18)  Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

(19)  Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/9


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/413 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2015 година

за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, параграф 1, буква в) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Подобряването на пътната безопасност е основна цел на транспортната политика на Съюза. Съюзът провежда политика за подобряване на безопасността по пътищата с цел намаляване на смъртните случаи, телесните повреди и имуществените вреди. Важен елемент на тази политика е последователното изпълнение на санкции за пътнотранспортни нарушения, извършени в Съюза, които представляват значителна заплаха за безопасността по пътищата.

(2)

Въпреки това, поради липсата на подходящи процедури и независимо от съществуващите възможности, предвидени в Решение 2008/615/ПВР на Съвета (3) и Решение 2008/616/ПВР на Съвета (4) („решенията „Прюм““), санкциите от финансов характер за някои пътнотранспортни нарушения често не се изпълняват, ако тези нарушения са извършени с превозно средство, регистрирано в държава членка, различна от държавата членка по местонарушението. Настоящата директива има за цел дори при такива случаи да се гарантира ефективно разследване на пътнотранспортните нарушения, свързани с безопасността по пътищата.

(3)

В своето съобщение от 20 юли 2010 г., озаглавено „Към европейско пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011—2020 година“, Комисията подчерта, че изпълнението на правилата за движение по пътищата остава ключов фактор за създаването на условия за значително намаляване на броя на загиналите и ранените. В заключенията си от 2 декември 2010 г. относно безопасността на движението по пътищата Съветът призова за разглеждане на необходимостта от по-нататъшно засилване на прилагането на правилата за движение по пътищата от държавите членки и, където е подходящо, на равнището на Съюза. Съветът прикани Комисията да проучи възможностите за хармонизиране на правилата за движение по пътищата на равнището на Съюза в случаите, в които това е целесъобразно, и за приемане на допълнителни мерки за улесняване на трансграничното правоприлагане по отношение на пътнотранспортните нарушения, и по-специално нарушенията, които са свързани с тежки пътнотранспортни произшествия.

(4)

На 19 март 2008 г. Комисията прие предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното правоприлагане в областта на пътната безопасност въз основа на член 71, параграф 1, буква в) от Договора за създаване на Европейската общност (понастоящем член 91 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) обаче беше приета въз основа на член 87, параграф 2 от ДФЕС. С решение на Съда от 6 май 2014 г. по дело C-43/12 (6) Директива 2011/82/ЕС беше отменена с обосновката, че тя не е може да бъде валидно приета на основание член 87, параграф 2 от ДФЕС. С решението бяха запазени правните последици на Директива 2011/82/ЕС до влизането в сила — в разумен срок, който не трябва да бъде по-дълъг от дванадесет месеца, считано от датата на постановяване на съдебното решение — на нова директива, основана на член 91, параграф 1, буква в) от ДФЕС. Поради това новата директива следва да бъде приета на основание на посочения член.

(5)

Следва да се насърчава по-голяма степен на сближаване на мерките за контрол между държавите членки и във връзка с това Комисията следва да проучи необходимостта от разработване на общи стандарти за автоматичното оборудване за контрол на безопасността по пътищата.

(6)

Следва да се повиши осведомеността на гражданите на Съюза относно правилата за безопасно движение по пътищата, действащи в различните държави членки, и относно изпълнението на настоящата директива, по-специално чрез подходящи мерки, които да гарантират предоставянето на достатъчна информация относно последствията от неспазването на правилата за безопасно движение по пътищата при пътуване в държава членка, различна от държавата членка на регистрация.

(7)

С цел да се подобри безопасността по пътищата в целия Съюз и да се гарантира еднакво третиране на водачите на превозни средства, а именно на нарушителите с местна и с чуждестранна регистрация, следва да бъде улеснено изпълнението независимо от държавата членка, в която е регистрирано превозното средство. За тази цел следва да се използва система за трансграничен обмен на информация за някои установени пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, независимо дали са от административен или наказателноправен характер съгласно правото на съответната държава членка, която система да предоставя на държавата членка по местонарушението достъп до данни за регистрацията на превозни средства, с които разполага държавата членка на регистрация.

(8)

По-ефикасният трансграничен обмен на данни за регистрацията на превозни средства, който би улеснил идентифицирането на лицата, за които съществува подозрение, че са извършили свързано с безопасността по пътищата пътнотранспортно нарушение, може да увеличи възпиращото въздействие и да доведе до по-предпазливо поведение на водачите на превозни средства, регистрирани в държава членка, различна от държавата членка по местонарушението, което от своя страна ще предотврати жертвите в резултат от пътнотранспортни произшествия.

(9)

Пътнотранспортните нарушения, свързани с безопасността по пътищата, които попадат в приложното поле на настоящата директива, не се третират по еднакъв начин в държавите членки. В националното си право някои държави членки определят тези нарушения като административни нарушения, а други — като престъпления. Настоящата директива следва да се прилага независимо от квалификацията на нарушенията по националното право.

(10)

Държавите членки следва взаимно да си предоставят право на достъп до данните за регистрацията на превозни средства, за да подобрят обмена на информация и да ускорят действащите процедури. За тази цел разпоредбите относно техническите спецификации и наличието на автоматизиран обмен на данни, предвидени в решенията„Прюм“, следва, доколкото е възможно, да бъдат включени в настоящата директива.

(11)

В Решение 2008/616/ПВР се определят характеристиките на сигурността за съществуващи софтуерни приложения и свързаните технически изисквания за обмен на данни за регистрацията на превозни средства. Без да се засяга общата приложимост на посоченото решение тези характеристики на сигурността и технически изисквания следва, от съображения за регулаторна и практическа ефективност, да се използват за целите на настоящата директива.

(12)

Обменът на данни съгласно настоящата директива следва да се основава на съществуващи софтуерни приложения, които следва същевременно да улесняват докладването от държавите членки до Комисията. Такива приложения следва да осигуряват бърз, сигурен и поверителен обмен на конкретни данни за регистрацията на превозни средства между държавите членки. Следва да се използва софтуерното приложение към Европейската информационна система за превозни средства и свидетелства за управление („Eucaris“), което е задължително за държавите членки по решенията „Прюм“ по отношение на данните за регистрацията на превозни средства. Комисията следва да изготви оценка и да докладва относно функционирането на софтуерните приложения, използвани за целите на настоящата директива.

(13)

Обхватът на софтуерните приложения следва да е ограничен само до процесите, използвани при обмена на информация между националните звена за контакт в държавите членки. Процедурите и автоматизираните процеси, в които се използва тази информация, са извън обхвата на тези приложения.

(14)

Стратегията за управление на информацията в областта на вътрешната сигурност на ЕС има за цел намирането на най-простите, лесно проследими и икономически ефективни решения за обмен на данни.

(15)

Държавите членки следва да могат да се свържат със собственика или държателя на съответното превозно средство или с идентифицирано по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило пътнотранспортното нарушение, свързано с безопасността по пътищата, за да го уведомят за приложимите процедури и правните последици съгласно правото на държавата членка по местонарушението. Когато предприемат подобни действия, държавите членки следва да имат предвид да изпращат информацията за пътнотранспортните нарушения, свързани с безопасността по пътищата, на езика, на който са издадени документите за регистрация, или на езика, който най-вероятно разбира съответното лице, за да може то ясно да разбере предоставената му информация. Държавите членки следва да прилагат подходящи процедури, за да гарантират, че информацията се получава само от съответното лице, а не от трета страна. За тази цел държавите членки следва да използват механизми, аналогични на приетите за последващи действия при подобни нарушения, като например, където това е целесъобразно, препоръчано писмо. Това ще даде възможност на съответното лице да отговори по подходящ начин на уведомителното писмо, по-конкретно като поиска повече информация, като плати глобата или като упражни правото си на защита, по-специално в случай на грешка при установяване на самоличността. Последващите процедурни действия се уреждат от приложимите правни инструменти, включително инструментите относно взаимопомощта и относно взаимното признаване, например Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета (7).

(16)

Държавите членки следва да предоставят превод, който е равностоен на уведомителното писмо, изпратено от държавата членка по местонарушението, както е предвидено в Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8).

(17)

С оглед провеждане на политика за безопасност по пътищата, насочена към постигане на високо равнище на защита на всички участници в движението по пътищата в Съюза, и като се вземат предвид твърде различните обстоятелства в рамките на Съюза, държавите членки следва да предприемат действия, без да се засягат по-строгите политики и закони, с цел да се гарантира по-голяма степен на сближаване на правилата за движение по пътищата и тяхното прилагане между държавите членки. В рамките на своя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива Комисията следва да проучи необходимостта от разработване на общи стандарти с цел установяване на сравними методи, практики и минимални стандарти на равнището на Съюза, като се вземат предвид международното сътрудничество и съществуващите споразумения в областта на безопасността по пътищата, по-специално Виенската конвенция за движението по пътищата от 8 ноември 1968 г.

(18)

В своя доклад до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на настоящата директива от държавите членки Комисията следва да проучи необходимостта от общи критерии за последващите процедури от страна на държавите членки в случай на неплащане на парична глоба, които да са в съответствие със законите и процедурите на държавите членки. В посочения доклад Комисията следва да разгледа такива въпроси като процедурите между компетентните органи на държавите членки за предаването на окончателното решение за налагане на санкция и/или парична глоба, както и признаването и изпълнението на окончателното решение.

(19)

При подготовката за преразглеждане на настоящата директива Комисията следва да проведе консултации със заинтересованите страни, като например институциите или компетентните органи в областта на правоприлагането и безопасността по пътищата, сдруженията на пострадали лица и други неправителствени организации, осъществяващи дейност в областта на безопасността по пътищата.

(20)

По-тясното сътрудничество между правоприлагащите органи следва да бъде съчетано със зачитане на основните права, по-специално правото на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни, гарантирани чрез специални правила за защита на данните. Посочените правила следва да отчитат по-конкретно специфичното естество на трансграничния онлайн достъп до бази данни. Необходимо е да бъдат създадени софтуерни приложения, които да позволяват обменът на информация да се извършва при сигурни условия и да гарантират поверителността на изпращаните данни. Данните, събирани съгласно настоящата директива, следва да не се използват за други цели, освен за целите, определени в нея. Държавите членки следва да спазват задълженията по отношение на условията за използване и временно съхраняване на данните.

(21)

Обработването на лични данни, предвидено с настоящата директива, е подходящо за постигането на законните цели, преследвани от настоящата директива в областта на пътната безопасност, а именно гарантиране на високо равнище на защита на всички участници в движението по пътищата в Съюза чрез улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, и по този начин изпълнението на санкциите и не превишава това, което е подходящо и необходимо за постигането на посочените цели.

(22)

Данните, свързани с идентифицирането на даден нарушител, са лични данни. При дейностите по обработване на лични данни, извършвани по силата на настоящата директива, следва да се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9). Без да се засягат процедурните изисквания за обжалване и механизмите за обезщетение на съответната държава членка, при уведомяването за извършеното нарушение лицето, чиито лични данни са засегнати, следва да бъде съответно информирано за правото на достъп, правото на поправка и заличаване на лични данни, както и за максималния законен срок на съхраняване на данните. В този контекст лицето, чиито лични данни са засегнати, следва да има и право да изиска корекция на неточни лични данни или незабавно заличаване на незаконно регистрирани данни.

(23)

В рамките на решенията „Прюм“ при обработването на данни за регистрацията на превозни средства, съдържащи лични данни, се прилагат специфичните разпоредби относно защитата на данните, определени в Решение 2008/615/ПВР. В това отношение държавите членки имат възможност да прилагат посочените специфични разпоредби към лични данни, които се обработват също и за целите на настоящата директива, при условие че гарантират, че обработването на данни, свързани с всички нарушения, обхванати от настоящата директива, е съобразено с националните разпоредби за изпълнение на Директива 95/46/ЕО.

(24)

Следва да се осигури възможност за участие на трети държави в обмена на данни за регистрацията на превозни средства, при условие че са сключили споразумение за тази цел със Съюза. Това споразумение следва да включва необходимите разпоредби за защита на данните.

(25)

Настоящата директива утвърждава основните права и принципи, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително зачитането на личния и семейния живот, защитата на личните данни, правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита.

(26)

За да се постигне целта за обмен на информация между държавите членки чрез оперативно съвместими средства, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на съобразяването със съответните изменения на решенията „Прюм“ или в случаите, в които това се изисква от правни актове на Съюза, непосредствено свързани с актуализирането на приложение I. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да следва обичайната си практика и да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(27)

Комисията следва да направи анализ на прилагането на настоящата директива с цел да набележи допълнителни ефективни и ефикасни мерки за подобряване на безопасността по пътищата. Без да се засягат задълженията за транспониране на настоящата директива, Дания, Ирландия и Обединеното кралство следва също да си сътрудничат с Комисията в тази дейност, когато е целесъобразно, за да се гарантира своевременно и цялостно докладване по този въпрос.

(28)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно осигуряване на високо равнище на защита на всички участници в движението по пътищата в Съюза чрез улесняване на трансграничния обмен на информация за пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, извършени с превозно средство, регистрирано в държава членка, различна от държавата членка по местонарушението, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от действието може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(29)

Като се има предвид, че Директива 2011/82/ЕС не се прилага за Дания, Ирландия и Обединеното кралство и следователно те не са я транспонирали е подходящо да се предостави достатъчно допълнително време на посочените държави членки, за да го направят.

(30)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (10) и той представи становище на 3 октомври 2014 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Настоящата директива цели осигуряване на високо равнище на защита на всички участници в движението по пътищата в Съюза чрез улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, и по този начин на изпълнението на санкциите в случаите, когато тези нарушения са извършени с превозно средство, регистрирано в държава членка, различна от държавата членка по местонарушението.

Член 2

Приложно поле

Настоящата директива се прилага за следните пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата:

а)

несъобразена скорост;

б)

неизползване на обезопасителен колан;

в)

преминаване на червена светлина;

г)

управление в нетрезво състояние;

д)

управление под въздействието на наркотични вещества;

е)

неизползване на предпазна каска;

ж)

движение в забранена лента;

з)

незаконно използване на мобилен телефон или друго средство за комуникация по време на управление.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„превозно средство“ означава всяко превозно средство с двигател, включително и мотоциклет, което обикновено се използва за превоз на пътници или товари по шосе;

б)

„държава членка по местонарушението“ означава държавата членка, в която е извършено нарушението;

в)

„държава членка на регистрация“ означава държавата членка, в която е регистрирано превозното средство, с което е извършено нарушението;

г)

„несъобразена скорост“ означава превишаване на ограниченията за скоростта на движение, които са в сила в държавата членка по местонарушението за съответния път или вид превозно средство;

д)

„неизползване на обезопасителен колан“ означава неспазване на изискването за използване на обезопасителен колан или на cистема за обезопасяване за деца в съответствие с Директива 91/671/ЕИО на Съвета (11) и с правото на държавата членка по местонарушението;

е)

„преминаване на червена светлина“ означава преминаване на червена светлина или неспиране при друг подаден сигнал за спиране съгласно правото на държавата членка по местонарушението;

ж)

„управление в нетрезво състояние“ означава управление на превозното средство под въздействието на алкохол съгласно правото на държавата членка по местонарушението;

з)

„управление под въздействието на наркотични вещества“ означава управление на превозното средство под въздействието на наркотични вещества или други вещества с подобен ефект съгласно правото на държавата членка по местонарушението;

и)

„неизползване на предпазна каска“ означава неизползване на предпазна каска, както е определено в правото на държавата членка по местонарушението;

й)

„движение в забранена лента“ означава незаконно използване на част от пътя, като например лента за аварийно спиране, лента, предназначена за обществения транспорт, или временно затворена лента поради задръстване или ремонтна дейност, както е определено в правото на държавата членка по местонарушението;

к)

„незаконно използване на мобилен телефон или друго средство за комуникация по време на управление“ означава незаконно използване на мобилен телефон или друго средство за комуникация при управление на превозно средство, както е определено в правото на държавата членка по местонарушението;

л)

„национално звено за контакт“ означава компетентният орган, определен да отговаря за обмена на данни за регистрацията на превозни средства;

м)

„автоматизирано търсене“ означава процедура за онлайн достъп за справка в базите данни на една, повече от една или всички държави членки, или на участващите държави;

н)

„държател на превозно средство“ означава лицето, на чието име е регистрирано превозното средство съгласно правото на държавата членка на регистрация.

Член 4

Процедура за обмен на информация между държавите членки

1.   За разследване на посочените в член 2 пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, държавите членки предоставят на националните звена за контакт на другите държави членки, посочени в параграф 2 от настоящия член, достъп до следните национални данни за регистрацията на превозни средства, с правото да извършват автоматизирано търсене на:

а)

данни, свързани с превозните средства; и

б)

данни, свързани със собствениците или държателите на превозното средство.

Елементите на данните, посочени в букви а) и б), които са необходими за провеждане на търсене, са съобразени с приложение I.

2.   За целите на обмена на данни, посочен в параграф 1, всяка държава членка определя национално звено за контакт. Правомощията на националните звена за контакт се уреждат от приложимото право на съответната държава членка.

3.   При извършването на търсене под формата на изходящо искане националното звено за контакт на държавата членка по местонарушението използва пълен регистрационен номер.

Търсенията се извършват в съответствие с процедурите, описани в глава 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР, с изключение на глава 3, точка 1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР, за която се прилага приложение I към настоящата директива.

Съгласно настоящата директива държавата членка по местонарушението използва получените данни с цел установяване на лицето, което носи лична отговорност за изброените в член 2 от настоящата директива пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата.

4.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че обменът на информация се осъществява чрез оперативно съвместими електронни средства, без обмен на данни, принадлежащи на други бази данни, които не се използват за целите на настоящата директива. Държавите членки гарантират, че този обмен на информация се осъществява по икономически ефективен и сигурен начин. Държавите членки гарантират сигурността и защитата на предаваните данни, доколкото е възможно, чрез използване на съществуващи софтуерни приложения като това, посочено в член 15 от Решение 2008/616/ПВР, и изменените версии на тези софтуерни приложения, в съответствие с приложение I към настоящата директива и с глава 3, точки 2 и 3 от приложението към Решение 2008/616/ПВР. Изменените версии на софтуерните приложения предоставят както режим на онлайн обмен в реално време, така и пакетен режим на обмен, като последният позволява обмен на множество искания или отговори в рамките на едно съобщение.

5.   Всяка държава членка поема своите разходи, произтичащи от администрирането, използването и поддръжката на софтуерните приложения, посочени в параграф 4.

Член 5

Уведомително писмо за пътнотранспортно нарушение, свързано с безопасността по пътищата

1.   Държавата членка по местонарушението решава дали да започне последващо производство по отношение на изброените в член 2 пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, или не.

Когато държавата членка по местонарушението реши да предприеме такова производство, тя информира в съответствие със своето национално право собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило пътнотранспортно нарушение, свързано с безопасността по пътищата.

Тази информация съдържа, в съответствие с приложимото национално право, правните последици от нарушението на територията на държавата членка по местонарушението, предвидени в нейното право.

2.   Когато изпраща уведомителното писмо до собственика, държателя на превозното средство или идентифицираното по друг начин лице, за което съществува подозрение, че е извършило пътнотранспортно нарушение, свързано с безопасността по пътищата, държавата членка по местонарушението включва, в съответствие със своето право, необходимата информация — а именно информация за естеството на това пътнотранспортно нарушение, свързано с безопасността по пътищата, за мястото, датата и часа на нарушението, заглавието на текстовете от националното право, чиито разпоредби са нарушени, и съответната санкция и, когато е приложимо, данни за уреда, който е използван за установяване на нарушението. За тази цел държавата членка по местонарушението може да използва образеца, който се съдържа в приложение II.

3.   Когато държавата членка по местонарушението реши да започне последващо производство по отношение на изброените в член 2 пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, тя изпраща уведомителното писмо на езика, на който е изготвен документът за регистрация на превозното средство, ако той е на разположение, или на един от официалните езици на държавата членка на регистрация с цел да гарантира спазването на основните права.

Член 6

Доклади на държавите членки до Комисията

Всяка държава членка изпраща на Комисията изчерпателен доклад до 6 май 2016 г. и на всеки две години след това.

В изчерпателния доклад се посочва броят на автоматизираните търсения, направени от държавата членка по местонарушението, след изпратени искания до националното звено за контакт на държавата членка на регистрация във връзка с нарушения, извършени на нейна територия, както и видът на нарушенията, за които са направени тези искания, и броят на безрезултатните искания.

В изчерпателния доклад също така се съдържа описание на положението на национално равнище във връзка с последващите действия, предприети по отношение на пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, въз основа на дела на такива нарушения, по които са били предприети последващи действия с уведомителни писма.

Член 7

Защита на данните

1.   За личните данни, обработвани съгласно настоящата директива, се прилагат разпоредбите за защита на данните, предвидени в Директива 95/46/ЕО.

2.   По-специално всяка държава членка гарантира, че личните данни, обработвани съгласно настоящата директива, в подходящ срок се поправят, в случай че са неточни, или се заличават или блокират, когато вече не са необходими, в съответствие с членове 6 и 12 от Директива 95/46/ЕО, и че в съответствие с член 6 от същата директива е установен срок за съхранение на данните.

Държавите членки гарантират, че всички лични данни, обработвани съгласно настоящата директива, се използват само за целта, посочена в член 1 от настоящата директива, и че лицата, за които се отнасят данните, имат същите права на информация, достъп, поправка, заличаване и блокиране, на обезщетение и на съдебна защита като правата, приети в рамките на националното право в изпълнение на съответните разпоредби на Директива 95/46/ЕО.

3.   Всяко заинтересовано лице има право да получи информация относно това какви лични данни, регистрирани в държавата членка на регистрация, са били предадени на държавата членка по местонарушението, включително датата на искането и компетентния орган на държавата членка по местонарушението.

Член 8

Информация за участниците в движението по пътищата в Съюза

1.   Комисията публикува на своя уебсайт обобщение на действащите правила в държавите членки, които попадат в приложното поле на настоящата директива, изготвено на всички официални езици на институциите на Съюза. Държавите членки предоставят на Комисията информация относно тези правила.

2.   Държавите членки предоставят на участниците в движението по пътищата необходимата информация относно приложимите на тяхна територия правила и мерките за изпълнение на настоящата директива в сътрудничество, наред с други организации, с органите, които са компетентни в областта на безопасността по пътищата, неправителствените организации, осъществяващи дейност в областта на безопасността по пътищата, и автомобилните клубове.

Член 9

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10, с които се актуализира приложение I предвид техническия напредък с цел да бъдат отчетени съответните изменения на решенията „Прюм“ или в случаите, в които това се изисква от правни актове на Съюза, непосредствено свързани с актуализирането на приложение I.

Член 10

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 13 март 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   От особено значение е преди приемането на тези делегирани актове Комисията да следва обичайната си практика и да осъществи консултации с експерти, включително експерти на държавите членки. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11

Преразглеждане на директивата

Без да се засягат разпоредбите по член 12, параграф 1, втора алинея, до 7 ноември 2016 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива от държавите членки. В този доклад Комисията се съсредоточава по-специално върху следните аспекти и ако е целесъобразно, прави предложения за включване на тези аспекти:

оценка на необходимостта към приложното поле на настоящата директива да се добавят други пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата,

оценка на ефективността на настоящата директива по отношение на намаляването на броя на смъртните случаи по пътищата на Съюза,

оценка на необходимостта от разработване на общи стандарти за автоматичното оборудване за контрол и за процедурите. В този контекст Комисията се приканва да разработи на равнището на Съюза насоки за безопасност по пътищата в рамките на общата транспортна политика с цел да се гарантира по-голямо сближаване на прилагането на правилата за движение по пътищата от държавите членки чрез сравними методи и практики. Тези насоки може да покриват като минимум нарушенията, посочени в букви а) — г) на член 2,

оценка на необходимостта от засилване на изпълнението на санкциите в случай на пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, и от предлагане на общи критерии по отношение на процедурите за последващи действия в случай на неплащане на парични глоби в рамките на всички свързани политики на Съюза, включително общата транспортна политика,

възможностите за хармонизиране на правилата за движение по пътищата, където е подходящо,

оценка на софтуерните приложения, посочени в член 4, параграф 4, с оглед осигуряване на правилното изпълнение на настоящата директива, както и гарантиране на ефективен, бърз, сигурен и поверителен обмен на конкретни данни за регистрацията на превозни средства.

Член 12

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 6 май 2015 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Чрез дерогация от първа алинея Кралство Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия могат да удължат срока, посочен в първа алинея, до 6 май 2017 г.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на четвъртия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 115.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 март 2015 г.

(3)  Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1).

(4)  Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12).

(5)  Директива 2011/82/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (ОВ L 288, 5.11.2011 г., стр. 1).

(6)  Решение по дело Комисия/Парламент и Съвет, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции (ОВ L 76, 22.3.2005 г., стр. 16).

(8)  Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(11)  Директива 91/671/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно задължителното използване на предпазни колани и на ограничаващи устройства за деца в превозните средства (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Елементи на данните, необходими за провеждане на търсенето, посочено в член 4, параграф 1

Позиция

З/Н (1)

Забележки

Данни, отнасящи се до превозното средство

З

 

Държава членка на регистрация

З

 

Регистрационен номер

З

 (2))

Данни, отнасящи се до нарушението

З

 

Държава членка по местонарушението

З

 

Дата на нарушението

З

 

Час на нарушението

З

 

Цел на търсенето

З

Код, посочващ вида нарушение съгласно изброяването в член 2

1.

=

несъобразена скорост

2.

=

управление в нетрезво състояние

3.

=

неизползване на обезопасителен колан

4.

=

преминаване на червена светлина

5.

=

движение в забранена лента

10.

=

управление под въздействието на наркотични вещества

11.

=

неизползване на предпазна каска

12.

=

незаконно използване на мобилен телефон или друго средство за комуникация по време на управление

Елементи на данните, предоставяни в резултат на търсенето, проведено съгласно член 4, параграф 1

Част I.   Данни, свързани с МПС

Позиция

З/Н (3)

Забележки

Регистрационен номер

З

 

Номер на шасито /идентификационен номер на превозното средство

З

 

Държава членка на регистрация

З

 

Фабрична марка

З

(D.1 (4)) например Ford, Opel, Renault

Търговско описание на модела превозно средство

З

(D.3) например Focus, Astra, Megane

ЕС код на категорията превозното средство

З

(J) напр. мотопеди, мотоциклети, леки автомобили

Част II.   Данни, отнасящи се до собствениците или държателите на превозните средства

Позиция

З/Н (5)

Забележки

Данни, отнасящи се до държателя на превозното средство

 

(C.1 (6))

Данни относно държателя на конкретното свидетелство за регистрация.

Фамилно име (или търговско наименование) на държателя на регистрацията

З

(C.1.1)

Използват се отделни полета за фамилията, частици, титли и т.н., а името се предава във формат, подходящ за отпечатване.

Собствено име

З

(C.1.2)

Използват се отделни полета за собственото име (имена) и за инициали, а името се предава във формат, подходящ за отпечатване.

Адрес

З

(C.1.3)

Използват се отделни полета за улицата, номера, пощенския код, селището, държавата на пребиваване и т.н., а адресът се предава във формат, подходящ за отпечатване.

Пол

Н

Мъжки, женски

Дата на раждане

З

 

Правен субект

З

Физическо лице, сдружение, дружество, предприятие и т.н.

Място на раждане

Н

 

Идентификационен номер

Н

Идентификатор, който определя еднозначно лицето или дружеството.

Данни, отнасящи се до собственика на превозното средство

 

(С.2) Данните се отнасят до собственика на превозното средство.

Фамилно име (или търговско наименование) на собственика

З

(С.2.1)

Собствено име

З

(С.2.2)

Адрес

З

(С.2.3)

Пол

Н

Мъжки, женски

Дата на раждане

З

 

Правен субект

З

Физическо лице, сдружение, дружество, предприятие и т.н.

Място на раждане

Н

 

Идентификационен номер

Н

Идентификатор, който определя еднозначно лицето или дружеството.

 

 

В случай на превозни средства за вторични отпадъци, откраднати автомобили или регистрационни номера, или изтекла регистрация на превозното средство не се предоставя информация за собственика/държателя на превозното средство. Вместо това се връща съобщение „Информацията не е предоставена“.


(1)  З = задължително, когато са налице данни в националния регистър, Н = незадължително.

(2)  Хармонизиран код, вж. Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).

(3)  З = задължително, когато са налице данни в националния регистър, Н = незадължително.

(4)  Хармонизиран код, вж. Директива 1999/37/ЕО.

(5)  З = задължително, когато са налице данни в националния регистър, Н = незадължително.

(6)  Хармонизиран код, вж. Директива 1999/37/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/414 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, използвана за производството на хранителни добавки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Директива 2002/46/ЕО е установен списък с витамини и минерални вещества, както и формите за всеки от тях, които могат да се използват при производството на хранителни добавки. Приложения I и II към Директива 2002/46/ЕО са заменени с Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията (2).

(2)

Съгласно член 14 от Директива 2002/46/ЕО разпоредби относно витамини и минерални вещества в хранителни добавки, които могат да имат отражение върху общественото здраве, се приемат след консултация с Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(3)

Вследствие на искане глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина да бъде добавена като източник на фолат в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО, на 11 септември 2013 г. Органът прие научно становище относно глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина като източник на фолат, добавяна за хранителни цели към хранителни добавки, и относно бионаличността на фолат от този източник (3).

(4)

От становището на Органа следва, че използването на глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина в хранителни добавки като източник на фолат не поражда опасения във връзка с безопасността.

(5)

Вследствие на положителното становище на Органа глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина следва да бъде добавена в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО.

(6)

Глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина е нова хранителна съставка, чието пускане на пазара е разрешено с Решение за изпълнение 2014/154/ЕС на Комисията (4).

(7)

Чрез Консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията бяха проведени консултации със заинтересованите страни и предоставените становища бяха взети предвид.

(8)

Директива 2002/46/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част А, точка 10 (ФОЛАТ) от приложение II към Директива 2002/46/ЕО се добавя следната буква в):

„в)

глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 36.

(3)  EFSA Journal, 2013 г.; 11(10): 3358.

(4)  Решение за изпълнение 2014/154/ЕС на Комисията от 19 март 2014 г. за разрешаване на пускането на пазара на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, глюкозаминова сол, като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 85, 21.3.2014 г., стр. 10).


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/415 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества етефон и фенамифос

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Срокът на одобренията на активните вещества етефон и фенамифос изтича на 31 юли 2017 г. Подадени са заявления за подновяване на одобренията на посочените активни вещества. Тъй като спрямо посочените активни вещества са приложими изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (3), е необходимо да се предвиди достатъчно време за приключване на процедурата по подновяване в съответствие със същия регламент. Поради това е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване. Затова е необходимо срокът им да бъде удължен.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които най-късно 30 месеца преди датата на изтичане на срока, определена в приложението към настоящия регламент, не е подадена допълнителна документация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, Комисията посочва като дата на изтичане на срока датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или най-ранната възможна дата след това.

(5)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението за дадено активно вещество от приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобряване, Комисията посочва като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизането в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в шестата колона („Изтичане срока на одобрението“), на ред № 141 — Фенамифос, датата „31 юли 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

2)

в шестата колона („Изтичане срока на одобрението“), на ред № 142 — Етефон, датата „31 юли 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/416 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за одобряване на веществото динотефуран като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 90, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2012 г. Обединеното кралство получи заявление в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за включване на активното вещество динотефуран в приложение I към нея за употреба в продуктов тип 18 — инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи, както е определен в приложение V към същата директива.

(2)

Към 14 май 2000 г. динотефуран не е присъствал на пазара като активно вещество, включено в биоцид.

(3)

На 15 октомври 2013 г., в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, Обединеното кралство представи на Европейската агенция по химикали доклад за оценка, заедно с препоръките към него.

(4)

На 17 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно посоченото становище може да се очаква, че биоцидите, използвани за продуктов тип 18 и съдържащи динотефуран, отговарят на изискванията, определени в член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012, при условие че са спазени определени спецификации и условия, свързани с употребата му.

(6)

От становището също така става ясно, че може да се очаква, че характеристиките на веществото динотефуран го правят силно устойчиво (vP) и токсично (Т) в съответствие с критериите, посочени в приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3). Следователно по силата на член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012 динотефуран следва да се счита за вещество — кандидат за замяна за целите на разрешаването на продукти в съответствие с член 23 от същия регламент.

(7)

Поради това е целесъобразно динотефуран да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18, при спазване на определени спецификации и условия.

(8)

Тъй като при оценяването не са разгледани наноматериали, одобрението не следва да обхваща такива материали, в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(9)

Тъй като са изпълнени условията по член 90, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012, следва да се прилагат разпоредбите на същия регламент. В съответствие с член 10, параграф 4 от посочения регламент динотефуран следва да бъде одобрен за срок, не по-дълъг от 7 години.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото динотефуран се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18, при спазване на спецификациите и условията, формулирани в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Срок на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Динотефуран

Наименование по IUPAC:

(RS)-1-метил-2-нитро-3-(тетрахидро-3-фурилметил)гуанидин

ЕО №: Не е наличен

CAS №: 165252-70-0

991 g/kg

1 юни 2015 г.

31 май 2022 г.

18

По силата на член 10, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 528/2012 веществото динотефуран се счита за вещество — кандидат за замяна.

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

Разрешения за биоциди се издават в зависимост от изпълнението на следното условие:

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, в които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвана при оценката, извършвана в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  С оглед на прилагането на общите принципи съгласно приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са достъпни на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/417 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за одобряване на Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743 като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012. Този списък включва Bacillus sphaericus.

(2)

Bacillus sphaericus беше подложен на оценка съгласно член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 с оглед на използването му в биоциди за продуктов тип 18 — „Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи“, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Данните, представени за целите на оценката, позволиха да се направят заключения само по отношение на определена форма на Bacillus sphaericus, а именно — Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743. Оценката не дава основания за формулиране на заключения относно никое друго вещество, което съответства на определението за Bacillus sphaericus от горепосочения списък на активни вещества от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014. Поради това настоящото одобрение следва да обхваща само Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743.

(4)

За оценяващ компетентен орган беше определена Италия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (3) на 9 януари 2009 г. тя представи на Комисията доклад за оценката, придружен с препоръки.

(5)

На 19 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикалите, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(6)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, които се използват за продуктов тип 18 и съдържат Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743, отговарят на изискванията, посочени в член 5 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(7)

Поради това е целесъобразно Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743 да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18 при спазването на определени спецификации и условия.

(8)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериали, съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 одобрението следва да не обхваща такива материали.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743 се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(4)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743

Не е приложимо

Без онечиствания от значение

1 юли 2016 г.

30 юни 2026 г.

18

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

За биоциди разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За професионални ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

2)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/418 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2008/127/ЕО на Комисията (2) активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3) в съответствие с процедурата, предвидена в член 24б от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията (4). След замяната на Директива 91/414/ЕИО с Регламент (ЕО) № 1107/2009 посоченото вещество се счита за одобрено съгласно посочения регламент и е включено в списъка в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (5).

(2)

В съответствие с член 25а от Регламент (ЕО) № 2229/2004 на 18 декември 2013 г. Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, представи на Комисията становището си по проекта на доклада за преразглеждане на Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат (6). Органът уведоми нотификатора за становището си относно веществото Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат.

(3)

Комисията прикани нотификатора да представи коментарите си по проектодоклада за преглеждане на веществото Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат. Проектът на доклада за преразглеждане и становището на Органа бяха разгледани от държавите членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и въз основа на тях на 12 октомври 2014 г. бе изготвен окончателен доклад на Комисията за преразглеждане на Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат.

(4)

Потвърждава се, че активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат следва да се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(5)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от същия регламент и предвид съвременните научно-технически познания е необходимо да се изменят условията за одобрение на веществото Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат. Целесъобразно е по-конкретно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(6)

Поради това приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2008/127/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на няколко активни вещества (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 89).

(3)  Директива 91/414/ЕО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията от 3 декември 2004 г. относно определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 13).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(6)  Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2014; 12(1):3526. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ред 258 относно активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат се заменя със следното:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„258

Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат

CAS № 78617-58-0

CIPAC: 974

Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат

≥ 75 %

1 септември 2009 г.

31 август 2019 г.

ЧАСТ А

Може да бъде разрешена единствено употребата като примамка.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи, упоменати в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат (SANCO/2649/2008), и по-специално допълнения I и II към него, в окончателния му вид, изготвен от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват подходящи мерки за ограничаване на риска.

Нотификаторът предоставя потвърждаваща информация за:

1)

спецификацията на произведения за търговски цели технически материал, включително информация относно всички съответни примеси;

2)

оценката на експозицията на операторите, работниците и страничните лица;

3)

жизнения цикъл и поведението в околната среда на веществото и/или неговите продукти от разграждането;

4)

оценката на експозицията на нецелеви организми.

Нотификаторът предоставя на Комисията, държавите членки и Органа информацията, посочена в точка 1, не по-късно от 30 юни 2015 г., а информацията, посочена в точки 2, 3 и 4 — не по-късно от 31 декември 2016 г.“


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/419 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за одобряване на толилфлуанид като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012. Този списък включва толилфлуанид.

(2)

Толилфлуанид беше подложен на оценка съгласно член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 с оглед на използването му в биоциди за продуктов тип 21 — „Продукти против замърсяване“, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Финландия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (3) на 18 септември 2012 г. тя представи на Комисията доклад за оценката, придружен с препоръки.

(4)

На 17 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикалите, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, които се използват за продуктов тип 21 и съдържат толилфлуанид, отговарят на изискванията, посочени в член 5 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(6)

Въпреки това приемливостта на рисковете, свързани с употребата на продукти против замърсяване, както и пригодността на предложените мерки за ограничаване на рисковете се нуждаят от допълнително потвърждаване. С оглед на това към момента на обновяването на одобренията на съществуващи активни вещества против замърсяване да се улеснят прегледът и сравнението на рисковете и ползите от тези вещества, както и на приложените мерки за ограничаване на риска, датата на изтичане на одобрението на тези вещества следва да бъде същата.

(7)

Поради това е целесъобразно толилфлуанидът да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 21, при спазването на определени спецификации и условия.

(8)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериали, съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 одобрението следва да не обхваща такива материали.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Толилфлуанидът се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(4)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Толилфлуанид

Наименование по IUPAC:

N-(дихлорофлуорометилтио)-N′,N′-диметил-N-p-толилсулфамид

ЕО №: 211-986-9

CAS №: 731-27-1

960 g/kg

1 юли 2016 г.

31 декември 2025 г.

21

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

В случай че продукти, съдържащи толилфлуанид, впоследствие бъдат разрешени за употреба от непрофесионални ползватели, лицата, които предлагат на пазара продукти, съдържащи толилфлуанид и предназначени за непрофесионални ползватели, са длъжни да осигурят продуктите да бъдат доставяни с подходящи ръкавици.

За биоциди разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

(1)

Продуктите, съдържащи толилфлуанид, не се разрешават или не се използват за контрол на растежа и установяването на причиняващи замърсяване организми върху плавателни съдове в сладководни басейни.

(2)

За промишлените или професионалните ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

(3)

На етикетите и в указанията за употреба (при наличие на такива указания) се посочва, че обработените повърхности трябва да са извън досега на деца до пълното им изсъхване.

(4)

На етикетите и на информационните листове за безопасност на разрешените продукти (при наличие на такива информационни листове) се посочва, че дейностите по прилагане, поддръжка и ремонт трябва да се извършват в обособена зона върху непропусклива твърда основа с предпазен насип или върху почва, покрита с непропусклив материал, за да се предотвратят изпускания и да се сведат до минимум емисиите в околната среда, и че всички изпускания или отпадъци, съдържащи толилфлуанид, трябва да бъдат събирани за повторна употреба или обезвреждане.

(5)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

За третирани артикули се прилага следното условие:

В случаите, в които третиран артикул е третиран със или преднамерено включва един или повече биоциди, съдържащи толилфлуанид, и ако това е необходимо поради възможен контакт с кожата, както и поради освобождаването на толилфлуанид при нормални условия на употреба на третирания артикул, лицето, отговарящо за пускането на съответния третиран артикул на пазара, е длъжно да осигури наличието в етикета на информация относно риска от сенсибилизация на кожата, а също и на информацията по член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/43


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/420 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

65,8

MA

84,3

TR

85,0

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

189,5

ZZ

200,5

0709 93 10

MA

117,6

TR

190,3

ZZ

154,0

0805 10 20

EG

50,8

IL

75,3

MA

67,6

TN

66,9

TR

59,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

68,9

CA

81,0

CL

102,6

MK

28,7

US

213,3

ZZ

98,9

0808 30 90

AR

109,7

CL

139,6

CN

90,9

US

124,8

ZA

107,3

ZZ

114,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/45


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/421 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2014 година

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2) позволява мобилизирането на Инструмента за гъвкавост в рамките на годишния таван от 471 млн. евро (цени от 2011 г.) с цел да се позволи финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределение на бюджетните кредити по подфункция 1б, изглежда необходимо да бъде мобилизиран Инструментът за гъвкавост с цел да се допълни финансирането в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, над тавана на подфункция 1б, с 83 285 595 EUR за финансирането на програмите по линия на структурните фондове за Кипър с цел да бъдат отпуснати допълнително общо 100 000 000 EUR от структурните фондове за Кипър за 2015 г.

(3)

За финансовата 2014 година Европейският парламент и Съветът вече мобилизираха Инструмента за гъвкавост с Решение от 20 ноември 2013 г. за финансирането на програмите по линия на структурните фондове за Кипър за сума на стойност 89 330 000 EUR само под формата на бюджетни кредити за поети задължения.

(4)

Като се вземе предвид допълващият характер на Инструмента за гъвкавост, е необходимо да се осигурят допълнителни бюджетни кредити за плащания за покриване на допълнителните бюджетни кредити за поети задължения за Кипър за финансовите 2014 и 2015 година въз основа на очаквания профил на плащанията, който се оценява на 11,3 млн. евро за 2015 г., 45,7 млн. евро за 2016 г., 75,4 млн. евро за 2017 г. и 40,2 млн. евро за 2018 година. Годишните суми за всяка година от периода 2015—2018 г. ще трябва да бъдат потвърдени с всеки проектобюджет, представен от Комисията през този период,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година Инструментът за гъвкавост се използва за осигуряването на 83 285 595 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения по подфункция 1б.

Посочената сума се използва за допълване на финансирането на програмите по линия на структурните фондове за Кипър по подфункция 1б.

Плащанията, свързани с финансирането на структурните фондове за Кипър чрез Инструмента за гъвкавост през 2014 и 2015 г., ще бъдат на стойност 172 600 000 EUR за периода 2015—2018 г. Точният годишен размер на средствата ще бъде определен в проектобюджета за съответната година, представен от Комисията.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 17 декември 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/47


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/422 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 декември 2014 година

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (1), и по-специално член 4а, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският съюз създаде фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „фонда“) в израз на солидарност с населението на регионите, засегнати от бедствия.

(2)

В член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) е предвидена възможността за мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишен таван от 500 млн. евро (по цени от 2011 г.).

(3)

Член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 предвижда, че фондът може да бъде мобилизиран за сумата от най-много 50 000 000 EUR за извършването на авансови плащания и за съответните бюджетни кредити, включени в общия бюджет на Съюза,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира с цел осигуряване на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за извършването на авансови плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 17 декември 2014 година

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/48


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/423 НА СЪВЕТА

от 6 март 2015 година

относно установяване на позиция, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на седмата среща на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция във връзка с измененията на приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 192 и 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът одобри Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди („Ротердамската конвенция“) с Решение 2006/730/ЕО на Съвета (1).

(2)

С Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета в Съюза се прилага Ротердамската конвенция (2).

(3)

С цел да се гарантира, че държавите вносителки получават защитата, предложена чрез Ротердамската конвенция, е необходимо и целесъобразно да се подкрепи препоръката на Комитета за преглед на химичните вещества по отношение на включването в приложение III към Ротердамската конвенция на хризотилен азбест, метамидофос, трихлорфон, фентион (формулации със свръхниски обеми (СНО), съдържащи 640 g/L или повече активно вещество) и течни формулации (емулгиращ концентрат и разтворим концентрат), съдържащи 276 g/L или повече паракват дихлорид, съответстващ на 200 g/L или повече паракват йон. Тези вещества вече са забранени или строго ограничени в Съюза и следователно са предмет на изисквания във връзка с износа, които надхвърлят тези на Ротердамската конвенция.

(4)

Очаква се на седмата среща на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция да бъде взето решение за предлаганите изменения в приложение III. Съюзът следва да подкрепи тези изменения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да бъде приета от името на Европейския съюз на седмата среща на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция, е че Съюзът подкрепя приемането на измененията на приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (3) във връзка с включването на хризотилен азбест, метамидофос, трихлорфон, фентион (формулации със свръхниски обеми (СНО), съдържащи 640 g/L или повече активно вещество) и течни формулации (емулгиращ концентрат и разтворим концентрат), съдържащи 276 g/L или повече паракват дихлорид, съответстващ на 200 g/L или повече паракват йон.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 6 март 2015 година.

За Съвета

Председател

K. GERHARDS


(1)  Решение 2006/730/ЕО на Съвета от 25 септември 2006 г. относно сключването от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23).

(2)  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).

(3)  ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 29.


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/424 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за одобряване на решението за освобождаване в съответствие с член 9 от Директива 96/67/ЕО на Съвета във връзка с предоставянето на някои наземни услуги на международно летище Загреб

(нотифицирано под номер С(2015) 473)

(само текстът на хърватски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (1), и по-специално член 9, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

1.   УВЕДОМЛЕНИЕТО ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(1)

С писмо от 13 август 2014 г., получено от Комисията на 1 септември 2014 г., хърватските органи уведомиха Комисията — в съответствие с член 9, параграф 3 от Директива 96/67/ЕО (наричана по-долу „директивата“) — относно решението за освобождаване, взето от правителството на Република Хърватия въз основа на член 9, параграф 1, букви б) и г) от директивата, във връзка с международно летище Загреб. Хърватските органи предоставиха още информация, допълваща уведомлението, с писмо от 1 декември 2014 г., получено от Комисията на 17 декември 2014 г.

(2)

В решението, за което беше уведомена Комисията, се предвиждат две мерки за освобождаване. На първо място, в решението за един единствен доставчик се запазват наземните услуги от изброените в точки 3, 4 и 5, с изключение на точка 5.1, категории от приложението към директивата, а именно обработка на багаж, работа с товари и поща по отношение на физическото обработване на пощата и товарите, независимо дали пристигащи, отпътуващи или премествани между въздушния терминал и въздухоплавателното средство, и работа с подвижни стълби, с изключение на водене на въздухоплавателното средство до мястото за излитане и кацане. На второ място, в решението се забранява самообслужване за тези три категории наземни услуги, с изключение на воденето на въздухоплавателното средство до мястото за излитане и кацане. Двете мерки за освобождаване се прилагат за период от две години — от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г.

2.   НАСТОЯЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ ЗАГРЕБ

(3)

Международно летище Загреб се експлоатира от Zagreb International Airport Jsc. Летището е обслужило 2,3 милиона пътници през 2013 г.

(4)

Към момента международно летище Загреб разполага с един пътнически терминал и се намира в процес на изграждане на нов пътнически терминал и свързаната с него инфраструктура (перон, пътища за достъп и паркинги). Новият терминал ще бъде завършен и ще бъде пуснат в експлоатация най-късно до края на 2016 г. Ще има капацитет от 5 милиона пътници. Съществуващият терминал ще бъде затворен, като ще продължи да се използва за въздухоплаване с общо предназначение и различни други дейности (наемане на офиси и др.).

(5)

Според хърватските органи ограниченият капацитет на съществуващия терминал — и по отношение на инфраструктурата и по отношение на функционалността — не би позволил икономично и ефективно въвеждане на допълнителни доставчици на наземни услуги в периода на построяване на новия терминал. След като сградата на новия пътнически терминал и новият перон бъдат завършени и след като започне тяхната експлоатация, проблемите с пространството и капацитета на съществуващата инфраструктура ще се решат.

(6)

Според хърватските органи достъпът до пазара за предоставяне на обработка на багаж, работа с подвижни стълби и работа с товари и поща към момента е свободен. Въпреки това до момента заявления за издаване на одобрение и лиценз за предоставянето на тези наземни услуги на международно летище Загреб не са подавани от доставчици на наземно обслужване, които се явяват трета страна. Понастоящем тези услуги биват предоставяни на ползвателите на летището от Zagreb International Airport Jsc. чрез изцяло притежавано дъщерно дружество.

(7)

На международно летище Загреб се предлага също и свобода на самообслужване. Но към момента само един въздушен превозвач практикува самообслужване по отношение на една подкатегория от услугите за работа с подвижни стълби (товарене и разтоварване на храни и напитки). Други въздушни превозвачи не са проявявали интерес към самообслужване.

(8)

Международно летище Загреб разполага с едно съоръжение за сортиране на регистрирания на летището багаж и на целия трансферен багаж. Площта на зоната, където се намират съоръженията за сортиране, е 515 m2. Зоната за сортиране е разположена на приземния етаж на централната част на терминала.

(9)

Международно летище Загреб разполага с един товарен терминал с обща площ от 2 160 m2 и целият процес на работа с товари протича в този склад. Поради значителни пространствени ограничения целият този процес се извършва ръчно с помощта на ръчни инструменти и вилкови товарачи. Оперативна платформа за доставяне и събиране на товари с една единствена входно-изходна рампа е разположена в приземната част при митническия склад.

(10)

Товарният терминал на международно летище Загреб годишно обработва между 8 000 и 8 500 тона товари и пощенски пратки, от които делът на пощата е между 1 000 и 1 500 тона на година.

(11)

Международно летище Загреб разполага с перон за търговско въздухоплаване с обща площ 140 000 m2 и 22 самолетни местостоянки, и перон за въздухоплаване с общо предназначение с обща площ от 28 000 m2 и капацитет от 20 въздухоплавателни средства.

3.   КОНСУЛТАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(12)

В съответствие с член 9, параграф 3 от директивата, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз обобщение на решението за освобождаване, за което бе уведомена от хърватските органи, и прикани заинтересованите страни да представят коментари.

(13)

Комисията получи един коментар от доставчик на наземни услуги, в който се изисква информация по въпроса дали в рамките на периода на освобождаване ще се организира тръжна процедура с оглед на това избраният чрез нея оператор по наземното обслужване да може да започне дейността си след изтичането на периода на освобождаване. Не са получавани други коментари от заинтересовани страни.

4.   ОЦЕНКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДИРЕКТИВАТА

(14)

Хърватските органи обосноваха своето решение за освобождаване с член 9, параграф 1, букви б) и г) от директивата, където се допуска при определени ограничения на използваемото пространство или капацитет една или повече категории, посочени в член 6, параграф 2 от директивата, да бъдат запазени за един единствен доставчик, а самообслужването за категориите, посочени в член 7, параграф 2 от директивата — да се забрани.

(15)

В съответствие с член 9, параграф 2, буква а) от директивата хърватските органи уточниха, че и двете мерки за освобождаване се прилагат по отношение на категориите наземни услуги, посочени в точки 3, 4 и 5, с изключение на точка 5.1, от приложението към директивата, а именно обработка на багаж, работа с товари и поща и работа с подвижни стълби, с изключение на водене на въздухоплавателното средство до мястото за излитане и кацане.

(16)

По отношение на обработката на багаж Комисията счита, че чрез предоставената информация хърватските органи убедително показват, че не е възможно в допълнение към отдела за наземни услуги на летището и самообслужващите се ползватели на летището да се разположи още един доставчик на услуги — трета страна.

(17)

Оперативното пространство е ограничено и тясно, а маневрирането с товарни колички е трудно. Особено проблематично е сортирането на багажа по време на периодите на висока натовареност, когато се използват и двата сектора за регистрация. Поради тази причина не е налице достатъчно пространство, за да се даде възможност на повече от един оператор да извършва тази дейност.

(18)

Не е възможно в рамките на настоящата база пространственият проблем да се реши, тъй като местоположението на съоръжението за сортиране на багажа не позволява разрастване на това съоръжение към други помещения. Използването на подземния етаж не би било целесъобразно поради нивото на подземните води и свързания с него риск от наводнения. Построяването на разширение на съоръжението за сортиране извън основната сграда също би изисквало значителни преустройства, което от своя страна би повлияло съществено на свързаните с трафика процеси и би породило големи разходи, a ефективността на тази инсталация би била спорна.

(19)

По отношение на работата с товари и поща Комисията счита, че чрез предоставената информация хърватските органи убедително показват, че не е възможно в допълнение към отдела за наземни услуги на летището и самообслужващите се ползватели на летището да се разположи още един доставчик на услуги — трета страна.

(20)

Товарният терминал е с ограничен размер. Платформата за доставяне и събиране на товари има само една единствена входно-изходна рампа, което значително намалява оперативните функции на платформата, когато няколко камиона влекачи са паркирани в затворено пространство, докато очакват или изпълняват задачи по товарене и разтоварване. Поради тази причина не е налице пространство, където да се разположи допълнителен оператор.

(21)

В тази връзка Комисията също така отбелязва, че обемът на товарите и пощата е около 8 000 и 8 500 тона товари и пощенски пратки годишно, което е доста под посочения в директивата праг от 50 000 тона товари, създаващ задължение за откриване на наземното обслужване за трети страни и за разрешаване на самообслужването.

(22)

По отношение на работата с подвижни стълби, с изключение на воденето на въздухоплавателното средство до мястото за излитане и кацане, Комисията счита, че чрез предоставената информация хърватските органи убедително показват, че не е възможно в допълнение към отдела за наземни услуги на летището и самообслужващите се ползватели на летището да се разположи още един доставчик на услуги — трета страна.

(23)

Графикът за полетите на международно летище Загреб се характеризира с три краткотрайни периода на висока натовареност, а именно сутрешен, следобеден и вечерен период на висока натовареност. По време на високите натоварвания много на брой и различни единици от оборудването трябва бъдат задействани през относително кратки периоди от време, за да отговорят на всички изисквания, свързани с навременното обслужване на въздухоплавателното средство.

(24)

Пространството за паркиране представлява проблем за толкова голям брой единици от оборудването. Като се вземе под внимание площта, заета от сгради и други обекти, не е налице използваемо пространство в близост до местостоянката на въздухоплавателното средство, където да може да се осигури пространство за паркиране на още единици от оборудването. Пространството за паркиране, необходимо за съществуващото оборудване, вече представлява проблем за управлението на летището. Проблемът става още по-сериозен през зимния сезон, когато обслужващите превозни средства за отстраняване и изхвърляне на сняг също биват паркирани в рамките на ограниченото пространство за паркиране. В този смисъл поради липсата на пространство за паркиране не е възможно да се разположи втори оператор.

(25)

Горепосочените ограничения в резултат на липсата на пространство за паркиране обаче не се прилагат за воденето на въздухоплавателното средство до мястото за излитане и кацане, тъй като за този вид обслужване не е необходимо оборудване, което изисква много място. Тези услуги не са включени в обхвата на решението за освобождаване, за което хърватските органи уведомиха Комисията, и поради тази причина на международно летище Загреб не се предвиждат ограничения по отношение на броя на доставчиците на услуга за водене на въздухоплавателното средство до мястото за излитане и кацане.

(26)

Освен това от информацията, с която разполага Комисията, става ясно, че строителството на новия терминал на международно летище Загреб е започнало през декември 2013 г. Очаква се първата фаза на строителството на нов терминал да бъде приключена през 2016 г., а терминалът се очаква да бъде пуснат в експлоатация до края на 2016 г. Новият терминал ще има капацитет от 5 милиона пътници годишно и ще разполага с нова напълно интегрирана система за багаж, нов перон и нови пътища за рулиране и обслужващи пътища. Хърватските органи обясниха, че с построяването и експлоатацията на новия терминал ще се преодолеят съществуващите ограничения по отношение на пространството и капацитета. Построяването и експлоатацията на новия терминал могат следователно да се разглеждат като подходяща мярка за справяне с ограниченията в съответствие с член 9, параграф 2, буква б).

(27)

Мерките за освобождаване, определени в решението за изключване, за което хърватските органи уведомиха Комисията, са ограничени във времето, а именно за период от две години. Следователно тези мерки отговарят на набора от изисквания, посочен в член 9, параграф 6 от директивата.

(28)

Накрая, в контекста на гореизложеното и по-специално предвид настоящата ситуация на международно летище Загреб, предвид ограничеността на тези мерки за освобождаване по отношение на техния материален и времеви обхват и предвид мерките, предприети с цел преодоляване на съществуващите ограничения, Комисията счита, че мерките за освобождаване не засягат неоснователно целите на директивата, не водят до нарушаване на конкуренцията между доставчиците на наземни услуги и/или самообслужващите се ползватели на летището и нямат по-голям обхват, отколкото е необходимо в съответствие с член 9, параграф 2, втора алинея от директивата.

(29)

В тази връзка също така са взети под внимание следните обстоятелства: ограниченията, предвидени при освобождаването, се прилагат по недискриминационен начин по отношение на всички (потенциални) доставчици на наземни услуги с изключение на отдела за наземни услуги на летището, както и по отношение на самообслужващите се ползватели на летището; към настоящия момент няма доставчици на наземни услуги или ползватели на летището, които да са подали искане да бъдат оправомощени да извършват дейности по наземно обслужване на международно летище Загреб, въпреки че понастоящем не съществуват ограничения на достъпа за доставчици — трети страни, или ограничения на правото за самообслужване; от заинтересованите страни не са представени възражения срещу решението за освобождаване. По отношение на коментарите, получени във връзка с евентуалната тръжна процедура, Комисията припомня задължението на хърватските органи да се съобразяват своевременно с всички съответни правила на правото на Съюза в това отношение, включително и с член 11 от директивата.

(30)

Решението не засяга член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в който като несъвместима с вътрешния пазар е забранена всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите членки.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(31)

Поради тази причина, въз основа на резултатите от проведеното от Комисията разглеждане и след консултация с Република Хърватия, следва да бъде одобрено решението за освобождаване, взето от тази държава членка съгласно член 9, параграф 1, букви б) и г) от директивата и отнасящо се до международно летище Загреб, за което Комисията бе уведомена на 1 септември 2014 г. и 17 декември 2014 г.

(32)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет, посочен в член 10 от директивата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решението за освобождаване, взето от Република Хърватия в съответствие с член 9, параграф 1, букви б) и г) от Директива 96/67/ЕО и отнасящо се до международно летище Загреб, за което Комисията бе уведомена на 1 септември 2014 г. и 17 декември 2014 г., се одобрява.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Хърватия.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36.


13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/54


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/425 НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 декември 2014 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/55)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка и по-специално член 26.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2010/21 (1) урежда правилата относно съставянето на годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ).

(2)

Необходимо е да се доуточни подходът при оценяването на ценните книжа, държани за целите на паричната политика.

(3)

След приемането на Решение ЕЦБ/2014/40 (2) и Решение ЕЦБ/2014/45 (3) е необходимо е да се въведат технически уточнения в Решение ЕЦБ/2010/21.

(4)

Необходими са и някои допълнителни технически изменения на Решение ЕЦБ/2010/21.

(5)

Поради това Решение ЕЦБ/2010/21 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Решение ЕЦБ/2010/21 се изменя, както следва:

1.

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Правила за оценка на баланса

1.   За целите на оценките при съставянето на баланса се използват текущите пазарни курсове и цени, освен ако не е посочено друго в приложение I.

2.   Преоценката на злато, валутни инструменти, ценни книжа (различни от ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, нетъргуеми ценни книжа и ценни книжа, държани за целите на паричната политика, които се осчетоводяват по амортизационни разходи), и на финансови инструменти, както балансови, така и задбалансови, се извършва в края на годината по средни пазарни курсове и цени.

3.   Не се прави разграничение между ценови и валутни разлики от преоценка за златото, а се осчетоводява една-единствена разлика от преоценка на златото, на база цената в евро на определена теглова единица злато, получена от обменния курс на еврото спрямо щатския долар в деня на преоценка за тримесечието. За валутните салда, включително за балансови и задбалансови транзакции, преоценката се извършва по отделни валути. За целите на настоящия член притежаваните специални права на тираж, включително заделените отделни валутни позиции, които са базови за кошницата на СПТ, се третират като една позиция. Преоценката на ценните книжа се извършва по отделни кодове, т.е по еднакъв ISIN код/вид, като включените в тях опции не се отделят за целите на оценките. Ценните книжа, държани за целите на паричната политика или включени в позиции „Други финансови активи“ или „Други“, се третират като отделни позиции.

4.   Ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, се третират като отделни позиции, оценяват се по амортизационни разходи и подлежат на обезценка. Същото третиране се прилага към нетъргуемите ценни книжа и ценните книжа, държани за целите на паричната политика, които се осчетоводяват по амортизационни разходи. Ценни книжа, които са класифицирани като държани до падеж, могат да бъдат продавани преди падежа им във всеки един от следващите случаи:

а)

ако продаденото количество се счита за незначително в сравнение с общия размер на портфейла от ценни книжа, държани до падеж;

б)

ако ценните книжа са продадени през месеца преди падежа;

в)

при извънредни обстоятелства, като значително влошаване на кредитоспособността на емитента.“

2.

Приложение I се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 15 декември 2014 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение EЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г. относно годишните отчети на Европейската централна банка (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1).

(2)  Решение EЦБ/2014/40 от 15 октомври 2014 г. относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ОВ L 335, 22.11.2014 г., стр. 22).

(3)  Решение (ЕС) 2015/5 на Европейската централна банка от 19 ноември 2014 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2014/45) (ОВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА БАЛАНСА

АКТИВИ

Балансова позиция

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

1

Злато и вземания в злато

Физическо злато, т.е. кюлчета, монети, слитъци, късове, на съхранение или „на път“. Монетарно злато, като салда по сметките на виждане в злато (неразпределени сметки), срочни депозити и вземания в злато, произтичащи от следните транзакции: а) транзакции за повишаване или понижаване на пробата; и б) суапове, свързани с разположението или чистотата на златото, когато има разлика повече от един работен ден между изписването и получаването

Пазарна стойност

2

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Вземания от контрагенти, които са резиденти извън еврозоната, включително от международни и наднационални институции и централни банки извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

2.1

Вземания от Международния валутен фонд (МВФ)

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Национална квота минус салда в евро на разположение на МВФ. Сметка № 2 на МВФ (сметка в евро за административни разходи) може да бъде включена в тази позиция или в позиция „Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро“

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

б)

Специални права на тираж (СПТ)

Притежавани СПТ (бруто)

б)

СПТ

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

в)

Други вземания

Общи кредитни споразумения, заеми по специални кредитни споразумения, депозити в управляваните от МВФ фондове на доверително управление

в)

Други вземания

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

2.2

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

б)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

в)

Външни заеми (депозити) за резиденти извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

в)

Външни заеми

Депозити по номинална стойност, конвертирана по пазарен обменен курс

г)

Други външни активи

Банкноти и монети, емитирани извън еврозоната

г)

Други външни активи

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

3

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

а)

Инвестиции в ценни книжа в еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките емитирани от резиденти в еврозоната

а)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

б)

Други вземания от резиденти от еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Заеми, депозити, обратни репо сделки, други кредити

б)

Други вземания

Депозити и други кредити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

4   Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

4.1

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки във връзка с управлението на ценни книжа, деноминирани в евро

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Капиталови инструменти, облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар — всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

б)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

в)

Заеми за резиденти извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

в)

Заеми извън еврозоната

Депозити по номинална стойност

г)

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“, емитирани от лица, извън еврозоната

Ценни книжа, емитирани от наднационални или международни организации, например Европейската инвестиционна банка, независимо от тяхното географско местоположение

г)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

4.2

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II

Кредитиране в съответствие с условията на ERM II

Номинална стойност

5

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 5.1 до 5.5: транзакции в зависимост от съответните инструменти на паричната политика, описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 (1)

 

5.1

Основни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност със седмична честота и обикновено едноседмичен падеж

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

5.2

Дългосрочни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност с месечна честота и обикновено с тримесечен падеж

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

5.3

Обратни операции за фино регулиране

Обратни транзакции, осъществявани ad hoc за целите на финото регулиране

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

5.4

Структурни обратни операции

Обратни транзакции, насочени към коригиране на структурната позиция на Евросистемата спрямо финансовия сектор

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

5.5

Пределно кредитно улеснение

Улеснение за предоставяне на овърнайт ликвидност с предварително определена лихва срещу допустими активи (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

5.6

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Допълнителен кредит към кредитни институции, произтичащ от нарастването на стойността на базовите активи по отношение на друг кредит за тези кредитни институции

Номинална стойност или разход за придобиване

6

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по позиция на актива 7 „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“, включително транзакции, произтичащи от трансформирането на предишни резерви в чуждестранна валута в еврозоната, и други вземания. Кореспондентски сметки при кредитни институции извън еврозоната. Други вземания и операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата

Номинална стойност или разход за придобиване

7   Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

7.1

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

Ценни книжа, емитирани в еврозоната, държани за целите на паричната политика. Дългови сертификати на ЕЦБ, закупени за целите на финото регулиране

а)

Търгуеми ценни книжа

Осчетоводени в зависимост от общите положения на паричната политика:

i)

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

ii)

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка (само разход за придобиване, когато обезценката е покрита с провизия по позиция от пасива 13 б) „Провизии“)

Всяко ажио или дизажио се амортизира

б)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

7.2

Други ценни книжа

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 7.1 „Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“ и по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“: облигации, полици, облигации с нулев купон, окончателно придобити книжа на паричния пазар, включително държавни ценни книжа отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз, деноминирани в евро. Капиталови инструменти

а)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

б)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

в)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

г)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

8

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

Вземания от правителството отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз (нетъргуеми ценни книжа, заеми)

Депозити/заеми по номинална стойност, нетъргуеми ценни книжа по разход за придобиване

9   Вземания в рамките на Евросистемата

9.1

Вземания, свързани с емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Вземания в рамките на Евросистемата спрямо НЦБ в резултат на емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Разход за придобиване

9.2

Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

Вземания, свързани с емисията на банкноти на ЕЦБ, съгласно Решение EЦБ/2010/29 (2)

Номинална стойност

9.3

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)

Нетна позиция на следните подпозиции:

 

а)

Нетни вземания, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията. Виж също позиция от пасива 10.2 „Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)“

а)

Номинална стойност

б)

Други деноминирани в евро вземания в рамките на Евросистемата, които е възможно да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ между НЦБ

б)

Номинална стойност

10

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (вземания), включително чекове в процес на осребряване

Номинална стойност

11   Други активи

11.1

Монети от еврозоната

Евромонети

Номинална стойност

11.2

Материални и нематериални дълготрайни активи

Земя и сгради, обзавеждане и оборудване (включително компютърно оборудване), софтуер

Разход за придобиване минус амортизация

Амортизацията е системно разпределяне на амортизируемата стойност на актива през неговия полезен живот. Полезният живот е периодът, по време на който се очаква даден дълготраен актив да бъде на разположение за употреба от стопанския субект. Полезният живот на отделни материални дълготрайни активи може да бъде преразглеждан системно, ако очакванията се различават от предишните оценки. Големите активи могат да обхващат компоненти с различен полезен живот. Животът на такива компоненти се оценява индивидуално

Разходите за нематериални активи включват разходът за придобиване на нематериалния актив. Други преки или косвени разходи се третират като разход

Капитализиране на разходите: ограничено (под 10 000 евро без ДДС: не се капитализират)

11.3

Други финансови активи

Дялови участия и инвестиции в дъщерни дружества, акции, държани по стратегически/политически причини

Ценни книжа, включително акции, други финансови инструменти и баланси, включително срочни депозити и разплащателни сметки, държани като целеви портфейл

Обратни репо сделки с кредитни институции във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по тази позиция

а)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

б)

Дялови участия и неликвидни акции, както и всякакви други капиталови инструменти, държани като постоянни инвестиции

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

в)

Инвестиция в дъщерни дружества или значителни участия

Нетна стойност на актива

г)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Ажиото/дизажиото се амортизира

д)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж или държани като постоянна инвестиция

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

е)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

ж)

Салда в банки и заеми

Номинална стойност, конвертирана по пазарен обменен курс, ако салдата/депозитите са деноминирани в чуждестранни валути

11.4

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, суапове върху лихвени проценти (освен ако се прилага ежедневният марж на отклонение), форуърдни споразумения с лихвено плащане, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

11.5

Начисления и разходи за бъдещи периоди

Доход, който все още не е дължим, но може да бъде отнесен към отчетния период. Разходи за бъдещи периоди и платени начислени лихви, т.е. начислени лихви, закупени с ценна книга

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

11.6

Други

а)

Аванси, заеми и други второстепенни позиции. Заеми на доверителна основа

а)

Номинална стойност или разход за придобиване

б)

Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти

б)

Пазарна стойност

в)

Нетни пенсионни активи

в)

Съгласно член 24, параграф 2

г)

Неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата във връзка с кредитни операции на Евросистемата

г)

Номинална/възстановяема стойност (преди/след покриване на загубите)

д)

Активи или вземания (спрямо трети лица), придобити във връзка с изпълнението върху обезпечение, предоставено от контрагенти на Евросистемата при неизпълнение.

д)

Разход за придобиване (конвертирана по пазарния обменен курс към момента на придобиване, ако финансовите активи са деноминирани в чуждестранна валута)

12

Загуба за годината

 

Номинална стойност

ПАСИВИ

Балансова позиция

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

1

Банкноти в обращение

Евробанкноти, емитирани от ЕЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2010/29

Номинална стойност

2

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5: депозити в евро съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14

 

2.1

Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Сметки в евро на кредитни институции, включени в списъка на финансовите институции, към които се прилагат изисквания за поддържане на минимални резерви в съответствие с Устава на ЕСЦБ. Тази позиция съдържа главно сметки, използвани за поддържане на минимални резерви

Номинална стойност

2.2

Депозитно улеснение

Овърнайт депозити с предварително определена лихва (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност

2.3

Срочни депозити

Инкасиране с цел изтегляне на ликвидност при операции за фино регулиране

Номинална стойност

2.4

Обратни операции за фино регулиране

Транзакции, свързани с паричната политика и насочени към изтегляне на ликвидност

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

2.5

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Депозити на кредитни институции, произтичащи от намаляване стойността на базовите активи по отношение на кредити за тези кредитни институции

Номинална стойност

3

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

Репо сделки, свързани с едновременни обратни репо сделки за управление на портфейли от ценни книжа по позиция 7 от актива „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“. Други операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Не се включват разплащателни сметки на кредитни институции.

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

4

Емитирани дългови сертификати на ЕЦБ

Дългови сертификати, както са описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. Сконтови книжа, издадени с цел изтегляне на ликвидност

Разход за придобиване

Дизажиото се амортизира.

5   Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро

5.1

Сектор „Държавно управление“

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

5.2

Други задължения

Разплащателни сметки на персонала, дружества и клиенти, включително финансови институции, които са освободени от задължението да поддържат минимални резерви (виж позиция 2.1 от пасива); срочни депозити, депозити платими при поискване

Номинална стойност

6

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване, включително сметки за платежни цели и сметки за целите на управлението на резервите: на други банки, централни банки, международни/наднационални институции, включително Европейската комисия; разплащателни сметки на други вложители. Репо сделки, свързани с едновременни обратни репо сделки за управлението на ценни книжа, деноминирани в евро. Салда по сметки в TARGET2 на централните банки на държави-членки, чиято парична единица не е еврото

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

7

Задължения към резиденти от еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Разплащателни сметки. Задължения по репо сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен валутен курс в края на годината

8   Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.1

Депозити, салда и други задължения

Разплащателни сметки. Задължения по репо сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс в края на годината

8.2

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II

Получени заеми в съответствие с условията на ERM II

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс в края на годината

9

Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ

Деноминирана в СПТ позиция, която показва сумата на СПТ, които са били първоначално предоставени на съответната страна/НЦБ

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс в края на годината

10   Задължения в рамките на Евросистемата

10.1

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

Позиция само в баланса на ЕЦБ (деноминирана в евро)

Номинална стойност

10.2

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)

Нетна позиция на следните подпозиции:

 

а)

Нетни задължения, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията. Виж също позиция 9.3 от актива „Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)“

а)

Номинална стойност

б)

Други деноминирани в евро задължения в рамките на Евросистемата, които е възможно да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ между НЦБ

б)

Номинална стойност

11

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (задължения), включително размера на незавършения сетълмент по джиро преводи

Номинална стойност

12   Други задължения

12.1

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, суапове върху лихвени проценти (освен ако се прилага ежедневният марж на отклонение), форуърдни споразумения с лихвено плащане, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

12.2

Начисления и доход за бъдещи периоди

Разходи, които стават дължими през бъдещ период, но са свързани с отчетния период. Доходи получени през отчетния период, но свързани с бъдещ период

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

12.3

Други

а)

Данъчни временни сметки. Сметки за обезпечаване на кредити или гаранции (в чуждестранна валута). Репо сделки с кредитни институции във връзка с едновременни обратни репо сделки за управление на портфейли от ценни книжа към позиция 11.3 в актива „Други финансови активи“. Задължителни депозити извън депозитите по резервите. Други второстепенни позиции. Задължения на доверителна основа.

а)

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

б)

Депозити на клиенти в злато.

б)

Пазарна стойност

в)

Нетни пенсионни задължения

в)

Съгласно член 24, параграф 2

13

Провизии

а)

За валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото, а също и за други цели, например очаквани бъдещи разходи и вноски съгласно член 48.2 от Устава на ЕСЦБ по отношение на централни банки на държави-членки, за които дерогацията е била отменена.

а)

Разход за придобиване/номинална стойност

б)

За кредитни рискове или рискове от контрагентите, възникващи от операции по паричната политика

б)

Номинална стойност (базирана на оценка, извършена в края на годината от Управителния съвет на ЕЦБ)

14

Сметки за преоценка

а)

Сметки за преоценка, свързани с изменение на цената на златото, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в евро, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута, и на опции; разлики от пазарна оценка при деривативи с лихвен риск; сметки за преоценка, свързани с изменението на обменните курсове за всяка държана нетна валутна позиция, включително валутни суапове/форуърди и СПТ

Специални сметки за преоценка, свързани с вноските съгласно член 48.2 от Устава на ЕСЦБ по отношение на централни банки на държави членки, за които дерогацията е била отменена. Вж. член 13, параграф 2

а)

Разлика от преоценка между средния разход за придобиване и пазарната стойност, валутата, конвертирана по пазарен курс

б)

Резултати от повторно измерване на нетния актив или пасив по план с дефинирани доходи по отношение на доходи след приключване на трудовите правоотношения, които са нетната позиция на следните подпозиции:

i)

Актюерски печалби и загуби, представляващи настоящата стойност на задължението по план с дефинирани доходи

ii)

Възвращаемостта на активите на плана, без нетната лихва по нетния актив или пасив по план с дефинирани доходи

iii)

Всяко изменение на въздействието на тавана на актива, без нетната лихва по нетния актив или пасив по план с дефинирани доходи

б)

Съгласно член 24, параграф 2

15   Капитал и резерви

15.1

Капитал

Внесен капитал

Номинална стойност

15.2

Резерви

Законосъобразни резерви в съответствие с член 33 от Устава на ЕСЦБ и вноски в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ по отношение на централните банки на държави-членки, за които дерогацията е била отменена

Номинална стойност

16

Печалба за годината

 

Номинална стойност“


(1)  Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1).

(2)  Решение ЕЦБ/2010/29 от 13 декември 2010 година относно емитирането на евробанкноти (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26).


НАСОКИ

13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/69


НАСОКИ (ЕС) 2015/426 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 15 декември 2014 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/54)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално членове 12.1, 14.3 и 26.4 от него.

като взе предвид приноса на Генералния съвет на Европейската централна банка съгласно второто и третото тире на член 46.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2010/20 (1) уреждат правилата за стандартизирането на счетоводната и финансовата отчетност на операциите, предприети от националните централни банки.

(2)

Необходимо е да се доуточни подходът при оценяването на ценните книжа, държани за целите на паричната политика.

(3)

След приемането на Решение ЕЦБ/2014/40 (2) и Решение ЕЦБ/2014/45 (3) е необходимо е да се въведат технически уточнения в Насоки ЕЦБ/2010/20.

(4)

Необходими са и някои допълнителни технически изменения на Насоки ЕЦБ/2010/20.

(5)

Поради това Насоки ЕЦБ/2010/20 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2010/20 се изменят, както следва:

1.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Правила за оценка на баланса

1.   За формиране на оценките при съставянето на баланса се използват текущите пазарни курсове и цени, освен ако не е посочено друго в приложение IV.

2.   Преоценката на злато, валутни инструменти, ценни книжа (различни от ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, нетъргуеми ценни книжа и ценни книжа, държани за целите на паричната политика, които се осчетоводяват по амортизационни разходи) и финансови инструменти, както балансови, така и задбалансови, се извършва към датата на преоценка за тримесечието по средни пазарни курсове и цени. Това не изключва възможността отчетните единици да преоценяват своите портфейли по-често за вътрешни цели, при условие че те отчитат позициите по балансите си само по транзакционна стойност през тримесечието.

3.   Не се прави разграничение между ценови и валутни разлики от преоценка за златото, а се осчетоводява една-единствена разлика от преоценка на златото, на база цената в евро на определена теглова единица злато, получена от обменния курс на еврото спрямо щатския долар в деня на преоценка за тримесечието. За валутните салда, включително за балансови и задбалансови транзакции, преоценката се извършва по отделни валути. За целите на настоящия член притежаваните специални права на тираж, включително заделените отделни валутни позиции, които са базови за кошницата на СПТ, се третират като една позиция. Преоценката на ценните книжа се извършва по отделни кодове, т.е по еднакъв ISIN код/вид, като включените в тях опции не се отделят за целите на оценките. Ценните книжа, държани за целите на паричната политика или включени в позиции „Други финансови активи“ или „Други“, се третират като отделни позиции.

4.   Счетоводните записи за преоценка се приключват в края на следващото тримесечие, с изключение на нереализираните загуби, които се отнасят в отчета за приходите и разходите в края на годината; всички транзакции през тримесечието се отчитат по транзакционни цени и курсове.

5.   Ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, се третират като отделни позиции, оценяват се по амортизационни разходи и подлежат на обезценка. Същото третиране се прилага към нетъргуемите ценни книжа и ценните книжа, държани за целите на паричната политика, които се осчетоводяват по амортизационни разходи. Ценни книжа, които са класифицирани като държани до падеж, могат да бъдат продавани преди падежа им във всеки един от следващите случаи:

а)

ако продаденото количество се счита за незначително в сравнение с общия размер на портфейла от ценни книжа, държани до падеж;

б)

ако ценните книжа са продадени през месеца преди падежа;

в)

при извънредни обстоятелства, като значително влошаване на кредитоспособността на емитента.“

2.

В член 13 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Ажиото или дизажиото от емитирани и закупени ценни книжа се изчисляват и представят като част от доходите от лихви и амортизациите за тях се начисляват върху остатъчния договорен срок на ценните книжа съгласно линейния метод или съгласно метода на вътрешната норма на възвращаемост (IRR). Методът на вътрешната норма на възвращаемост обаче е задължителен при сконтови ценни книжа с остатъчен срок до падежа повече от една година, считано от датата на придобиване.“

3.

В член 15 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Суаповете върху лихвени проценти, фючърсите, форуърдните сделки с лихвено плащане и други лихвени инструменти и опции, с изключение на опциите, включени в ценни книжа, се осчетоводяват и преоценяват по отделни позиции. Тези инструменти се третират отделно от балансовите позиции.“

4.

Член 19 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Таксите се отнасят в отчета за приходите и разходите.“

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Суаповете върху лихвени проценти, които не са минали през централен клирингов контрагент, се преоценяват индивидуално и при необходимост се конвертират в евро по спот курса на валутата. Препоръчва се нереализираните загуби, отнесени в отчета за приходи и разходи в края на годината, да се амортизират в следващи години, а в случаите на форуърдни лихвени суапове амортизацията да започва от датата на вальора на транзакцията и амортизацията да бъде линейна. Нереализираните печалби от преоценка се записват по сметка за преоценка.“

в)

добавя се следният параграф 5:

„5.   За суаповете върху лихвени проценти, които са минали през централен клирингов контрагент:

а)

първоначалният марж се записва като отделен актив, ако е депозиран в брой. Ако е депозиран под формата на ценни книжа, остава непроменен в баланса;

б)

ежедневните промени в маржовете на отклонение се отнасят в отчета за приходите и разходите и се отразяват върху валутната позиция;

в)

компонентът на начислената лихва се отделя от реализирания резултат и се записва на брутна база в отчета за приходи и разходи.“

5.

В член 22 параграф 6 се заменя със следното:

„6.   С изключение на опциите, включени в ценни книжа, всеки договор за опции се преоценява индивидуално. Нереализираните загуби, отнесени в отчета за приходи и разходи, не се приключват през следващи години срещу нереализирани печалби. Нереализираните печалби от преоценка се записват по сметка за преоценка. Не се извършва нетиране на нереализирани загуби по нито една опция срещу нереализирани печалби по друга опция.“

6.

В приложение II се добавя следното определение:

„—    Централен клирингов контрагент (Central clearing counterparty) : юридическо лице, което посредничи между контрагентите по договори, търгувани на един или повече финансови пазари, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач;“

7.

В приложение III точка 2.2 се заменя със следното:

„2.2.

Начисленията по купони и амортизацията на ажио или дизажио се изчисляват и записват от датата на сетълмента на покупката на ценната книга до датата на сетълмента на продажба, или до договорения падеж.“

8.

Приложение IV се заменя с текста на приложението към настоящите насоки.

Член 2

Влизане в сила

1.   Настоящите насоки влизат в сила на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, са уведомени за тях.

2.   Централните банки на Евросистемата са длъжни да спазват настоящите насоки от 31 декември 2014 г.

Член 3

Адресати

Настоящите насоки се прилагат за всички централни банки на Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 15 декември 2014 година.

За Управителния Съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2010/20 от 11 ноември 2010 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31).

(2)  Решение EЦБ/2014/40 от 15 октомври 2014 г. относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ОВ L 335, 22.11.2014 г., стр. 22).

(3)  Решение (ЕС) 2015/5 на Европейската централна банка от 19 ноември 2014 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа (ЕЦБ/2014/45) (ОВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА БАЛАНСА  (1)

АКТИВИ

Балансова позиция (2)

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

Приложно поле (3)

1

1

Злато и вземания в злато

Физическо злато, т.е. кюлчета, монети, слитъци, късове, на съхранение или „на път“. Монетарно злато, като салда по сметките на виждане в злато (неразпределени сметки), срочни депозити и вземания в злато, произтичащи от следните транзакции: а) транзакции за повишаване или понижаване на пробата; и б) суапове, свързани с разположението или чистотата на златото, когато има разлика повече от един работен ден между изписването и получаването

Пазарна стойност

Задължително

2

2

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Вземания от контрагенти, които са резиденти извън еврозоната, включително от международни и наднационални институции и централни банки извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

 

2.1

2.1

Вземания от Международния валутен фонд (МВФ)

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Национална квота минус салда в евро на разположение на МВФ. Сметка № 2 на МВФ (сметка в евро за административни разходи) може да бъде включена в тази позиция или в позиция „Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро“

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

б)

СПТ

Притежавани СПТ (бруто)

б)

СПТ

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

в)

Други вземания

Общи кредитни споразумения, заеми по специални кредитни споразумения, депозити в управляваните от МВФ фондове на доверително управление

в)

Други вземания

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

2.2

2.2

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

б)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Задължително

в)

Външни заеми (депозити) извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 от актива „Други финансови активи“

в)

Външни заеми

Депозити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

Задължително

г)

Други външни активи

Банкноти и монети, емитирани извън еврозоната

г)

Други външни активи

Номинална стойност, конвертирана по пазарен обменен курс

Задължително

3

3

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

а)

Инвестиции в ценни книжа в еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките емитирани от резиденти в еврозоната

а)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка и на пазарен обменен курс

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Задължително

б)

Други вземания от резиденти от еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Заеми, депозити, обратни репо сделки, други кредити

б)

Други вземания

Депозити и други кредити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

Задължително

4

4

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

4.1

4.1

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити. Обратни репо сделки във връзка с управлението на ценни книжа, деноминирани в евро

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност

Задължително

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“

Капиталови инструменти, облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар — всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

б)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Задължително

в)

Заеми извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 от актива „Други финансови активи“

в)

Заеми извън еврозоната

Депозити по номинална стойност

Задължително

г)

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“, емитирани от лица, извън еврозоната

Ценни книжа, емитирани от наднационални или международни организации, например Европейската инвестиционна банка, независимо от тяхното географско местоположение

г)

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

4.2

4.2

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II

Кредитиране в съответствие с условията на ERM II

Номинална стойност

Задължително

5

5

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 5.1 до 5.5: транзакции в зависимост от съответните инструменти на паричната политика, описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 на Европейската централна банка (4)

 

 

5.1

5.1

Основни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност със седмична честота и обикновено едноседмичен падеж

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.2

5.2

Дългосрочни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност с месечна честота и обикновено с тримесечен падеж

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.3

5.3

Обратни операции за фино регулиране

Обратни транзакции, осъществявани ad hoc за целите на финото регулиране

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.4

5.4

Структурни обратни операции

Обратни транзакции, насочени към коригиране на структурната позиция на Евросистемата спрямо финансовия сектор

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.5

5.5

Пределно кредитно улеснение

Улеснение за предоставяне на овърнайт ликвидност с предварително определена лихва срещу допустими активи (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

5.6

5.6

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Допълнителен кредит към кредитни институции, произтичащ от нарастването на стойността на базовите активи по отношение на друг кредит за тези кредитни институции

Номинална стойност или разход за придобиване

Задължително

6

6

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по позиция на актива 7 „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“, включително транзакции, произтичащи от трансформирането на предишни резерви в чуждестранна валута в еврозоната, и други вземания. Кореспондентски сметки при кредитни институции извън еврозоната. Други вземания и операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Всякакви вземания, произтичащи от операции по паричната политика, инициирани от НЦБ преди присъединяването към Евросистемата

Номинална стойност или разход за придобиване

Задължително

7

7

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

7.1

7.1

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

Ценни книжа, емитирани в еврозоната, държани за целите на паричната политика. Дългови сертификати на ЕЦБ, закупени за целите на финото регулиране

а)

Търгуеми ценни книжа

Осчетоводени в зависимост от общите положения на паричната политика:

i)

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

ii)

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка (само разход за придобиване, когато обезценката е покрита с провизия по позиция от пасива 13 б) „Провизии“)

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

б)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

7.2

7.2

Други ценни книжа

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 7.1 „Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“ и по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“: облигации, полици, облигации с нулев купон, окончателно придобити книжа на паричния пазар, включително държавни ценни книжа отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз, деноминирани в евро. Капиталови инструменти

а)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

б)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

в)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Задължително

г)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Задължително

8

8

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

Вземания от правителството отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз (нетъргуеми ценни книжа, заеми)

Депозити/заеми по номинална стойност, нетъргуеми ценни книжа по разход за придобиване

Задължително

9

Вземания в рамките на Евросистемата+)

 

 

 

9.1

Дялово участие в ЕЦБ+)

Балансова позиция само за НЦБ.

Капиталовият дял в ЕЦБ на всяка НЦБ съгласно Договора и съответния алгоритъм за участие в капитала на ЕЦБ и вноски съгласно член 48.2 от Устава на ЕСЦБ

Разход за придобиване

Задължително

9.2

Вземания, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви+)

Балансова позиция само за НЦБ.

Деноминирани в евро вземания от ЕЦБ по отношение на първоначалното и допълнително прехвърляне на чуждестранни резервни активи по член 30 от Устава на ЕСЦБ

Номинална стойност

Задължително

9.3

Вземания, свързани с емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ+)

Само в балансовия актив на ЕЦБ.

Вземания в рамките на Евросистемата спрямо НЦБ в резултат на емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Разход за придобиване

Задължително

9.4

Нетни вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата+),  (*)

За НЦБ: нетно вземане, свързано с прилагането на алгоритъма за разпределяне на банкнотите, т.е. включително свързаните с емисията на банкноти от ЕЦБ салда в рамките на Евросистемата, компенсаторната сума и нейния изравняващ счетоводен запис съгласно Решение ЕЦБ/2010/23 (5).

За ЕЦБ: вземания, свързани с емисията на банкноти от ЕЦБ, съгласно Решение ЕЦБ/2010/29

Номинална стойност

Задължително

9.5

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)+)

Нетна позиция на следните подпозиции:

 

 

а)

Нетни вземания, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията — виж също позиция от пасива 10.4 „Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)“

а)

Номинална стойност

Задължително

б)

Вземане, произтичащо от разликата между паричния доход, подлежащ на консолидиране и преразпределяне Валидни само за периода между осчетоводяването на паричния доход като част от процедурите в края на годината и неговия сетълмент в последния работен ден на януари всяка година

б)

Номинална стойност

Задължително

в)

Други деноминирани в евро вземания в рамките на Евросистемата, които могат да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ (*)

в)

Номинална стойност

Задължително

9

10

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (вземания), включително чекове в процес на осребряване

Номинална стойност

Задължително

9

11

Други активи

 

 

 

9

11.1

Монети от еврозоната

Евромонети, ако НЦБ не е законният емитент

Номинална стойност

Задължително

9

11.2

Материални и нематериални дълготрайни активи

Земя и сгради, обзавеждане и оборудване (включително компютърно оборудване), софтуер

Разход за придобиване минус амортизация

Препоръчително

 

Период на амортизация:

компютри и свързан с тях хардуер/софтуер и транспортни средства: 4 години

оборудване, обзавеждане и инсталации в сградите: 10 години

сгради и капитализирани разходи за основни ремонти: 25 години

Капитализиране на разходите: ограничено (под 10 000  евро без ДДС: не се капитализират)

 

9

11.3

Други финансови активи

Дялови участия и инвестиции в дъщерни дружества, акции, държани по стратегически/политически причини

Ценни книжа, включително акции, други финансови инструменти и баланси, включително срочни депозити и разплащателни сметки, държани като целеви портфейл

Обратни репо сделки с кредитни институции във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по тази позиция

а)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

Препоръчително

б)

Дялови участия и неликвидни акции, както и всякакви други капиталови инструменти, държани като постоянни инвестиции

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Препоръчително

в)

Инвестиция в дъщерни дружества или значителни участия

Нетна стойност на актива

Препоръчително

г)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Препоръчително

д)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж или държани като постоянна инвестиция

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Препоръчително

е)

Нетъргуеми ценни книжа

Разход за придобиване, подлежащ на обезценка

Всяко ажио или дизажио се амортизира

Препоръчително

ж)

Салда в банки и заеми

Номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс, ако салдата и депозитите са деноминирани в чуждестранни валути

Препоръчително

9

11.4

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, суапове върху лихвени проценти (освен ако се прилага ежедневният марж на отклонение), форуърдни споразумения с лихвено плащане, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

Задължително

9

11.5

Начисления и разходи за бъдещи периоди

Доход, който все още не е дължим, но може да бъде отнесен към отчетния период. Разходи за бъдещи периоди и платени начислени лихви (т.е. начислени лихви, закупени с ценна книга)

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

Задължително

9

11.6

Други

Аванси, заеми и други второстепенни позиции.

Временни сметки за преоценка (само балансови позиции през годината: нереализирани загуби към датите на преоценка в течение на годината, които не са отразени в съответните сметки за преоценка по позиция на пасива „Сметки за преоценка“). Заеми на доверителна основа. Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти. Монети, деноминирани в национални за еврозоната валутни единици. Текущи разходи (нетна натрупана загуба), загуба от предходната година преди покриването ѝ. Нетни пенсионни активи

Номинална стойност или разход за придобиване

Препоръчително

Временни сметки за преоценка

Разлика от преоценка между средната стойност на придобиване и пазарната стойност, валутата, конвертирана по пазарен курс

Задължително

Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти

Пазарна стойност

Задължително

Неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата във връзка с кредитни операции на Евросистемата

Неуредени вземания (от неизпълнение)

Номинална/възстановяема стойност (преди/след покриване на загубите)

Задължително

Активи или вземания (спрямо трети лица), придобити във връзка с изпълнението върху обезпечение, предоставено от контрагенти на Евросистемата при неизпълнение.

Активи или вземания (от неизпълнение)

Разход за придобиване (конвертиран по пазарния обменен курс към момента на придобиване, ако финансовите активи са деноминирани в чуждестранна валута)

Задължително

12

Загуба за годината

 

Номинална стойност

Задължително


ПАСИВИ

Балансова позиция (6)

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

Приложно поле (7)

1

1

Банкноти в обращение (**)

а)

Евробанкноти плюс/минус корекции във връзка с прилагането на алгоритъма за разпределяне на банкнотите съгласно Насоки ЕЦБ/2010/23 и Решение ЕЦБ/2010/29

а)

Номинална стойност

Задължително

б)

Банкноти, деноминирани в националните валутни единици за еврозоната през годината на преминаване към парична наличност

б)

Номинална стойност

Задължително

2

2

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5: депозити в евро съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14

 

 

2.1

2.1

Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Сметки в евро на кредитни институции, включени в списъка на финансовите институции, към които се прилагат изисквания за поддържане на минимални резерви в съответствие с Устава на ЕСЦБ. Тази позиция съдържа главно сметки, използвани за поддържане на минимални резерви

Номинална стойност

Задължително

2.2

2.2

Депозитно улеснение

Овърнайт депозити с предварително определена лихва (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност

Задължително

2.3

2.3

Срочни депозити

Инкасиране с цел изтегляне на ликвидност при операции за фино регулиране

Номинална стойност

Задължително

2.4

2.4

Обратни операции за фино регулиране

Транзакции, свързани с паричната политика и насочени към изтегляне на ликвидност

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

2.5

2.5

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Депозити на кредитни институции, произтичащи от намаляване стойността на базовите активи по отношение на кредити за тези кредитни институции

Номинална стойност

Задължително

3

3

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

Репо сделки, свързани с едновременни обратни репо сделки за управление на портфейли от ценни книжа по позиция 7 от актива „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“. Други операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Не се включват разплащателни сметки на кредитни институции. Всякакви вземания/депозити, произтичащи от операции по паричната политика, инициирани от централна банка преди присъединяването към Евросистемата

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

4

4

Емитирани дългови сертификати

Балансова позиция само за ЕЦБ, за НЦБ това е позиция от преходния баланс.

Дългови сертификати, както са описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 Сконтови книжа, издадени с цел изтегляне на ликвидност

Разход за придобиване

Дизажиото се амортизира

Задължително

5

5

Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро

 

 

 

5.1

5.1

Сектор „Държавно управление“

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

Задължително

5.2

5.2

Други задължения

Разплащателни сметки на персонала, дружества и клиенти, включително финансови институции, които са освободени от задължението да поддържат минимални резерви (виж позиция 2.1 „Разплащателни сметки“ в пасива); срочни депозити, депозити платими при поискване

Номинална стойност

Задължително

6

6

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване, включително сметки за платежни цели и сметки за целите на управлението на резервите: на други банки, централни банки, международни/наднационални институции, включително Европейската комисия; разплащателни сметки на други вложители. Репо сделки, свързани с едновременни обратни репо сделки за управлението на ценни книжа, деноминирани в евро.

Салда по сметки в TARGET2 на централните банки на държави-членки, чиято парична единица не е еврото

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Задължително

7

7

Задължения към резиденти от еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Разплащателни сметки, задължения по репо сделки; обикновено инвестиционни транзакции с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

8

8

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

 

 

8.1

8.1

Депозити, салда и други задължения

Разплащателни сметки. Задължения по репо сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

8.2

8.2

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II

Получени заеми в съответствие с условията на ERM II

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

Задължително

9

9

Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ

Деноминирана в СПТ позиция, която показва сумата на СПТ, които са били първоначално предоставени на съответната страна/НЦБ

Номинална стойност, конвертиране по пазарен курс

Задължително

10

Задължения в рамките на Евросистемата+)

 

 

 

10.1

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви+)

Само за балансова позиция на ЕЦБ деноминирана в евро

Номинална стойност

Задължително

10.2

Вземания, свързани с емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ+)

Балансова позиция само за НЦБ.

Вземания в рамките на Евросистемата спрямо ЕЦБ в резултат на емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Разход за придобиване

Задължително

10.3

Нетни задължения във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата+),  (**)

Балансова позиция само за НЦБ.

За НЦБ: нетни задължения, свързани с прилагането на алгоритъма за разпределяне на банкнотите, т.е. включително свързаните с емисията на банкноти от ЕЦБ салда в рамките на Евросистемата, компенсаторната сума и нейния изравняващ счетоводен запис, както са определени в Решение ЕЦБ/2010/23

Номинална стойност

Задължително

10.4

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)+)

Нетна позиция на следните подпозиции:

 

 

а)

Нетни задължения, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията — виж също позиция от актива 9.5 „Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)“

а)

Номинална стойност

Задължително

б)

Задължение, произтичащо от разликата между паричния доход, подлежащ на консолидиране и преразпределяне Валидни само за периода между осчетоводяването на паричния доход като част от процедурите в края на годината и неговия сетълмент в последния работен ден на януари всяка година

б)

Номинална стойност

Задължително

в)

Други деноминирани в евро задължения в рамките на Евросистемата, които могат да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ (**)

в)

Номинална стойност

Задължително

10

11

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (задължения), включително размера на незавършения сетълмент по джиро преводи

Номинална стойност

Задължително

10

12

Други задължения

 

 

 

10

12.1

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, суапове върху лихвени проценти (освен ако се прилага ежедневният марж на отклонение), форуърдни споразумения с лихвено плащане, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

Задължително

10

12.2

Начисления и доход за бъдещи периоди

Разходи, които стават дължими през бъдещ период, но са свързани с отчетния период. Доходи, получени през отчетния период, но свързани с бъдещ период

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

Задължително

10

12.3

Други

Данъчни временни сметки. Сметки за обезпечаване на кредити или гаранции (в чуждестранна валута). Репо сделки с кредитни институции във връзка с едновременни обратни репо сделки за управление на портфейли от ценни книжа към позиция 11.3 в актива „Други финансови активи“. Задължителни депозити извън депозитите по резервите. Други второстепенни позиции. Текущ доход (нетна акумулирана печалба), печалба от предходната година (преди разпределяне). Задължения на доверителна основа. Депозити на клиенти в злато. Монети в обращение, ако НЦБ е законен емитент. Банкноти в обращение, деноминирани в национални валутни единици за еврозоната, която е престанала да бъде законно платежно средство, но все още е в обращение след годината на преминаване към парична наличност, ако не е показана в позиция „Провизии“ в пасива Нетни пенсионни задължения

Номинална стойност или разход за придобиване при репо-сделка

Препоръчително

Депозити на клиенти в злато

Пазарна стойност

Депозити на клиенти в злато задължително

10

13

Провизии

а)

За пенсии, за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с промяна на цената на златото, а също и за други цели, например очаквани бъдещи разходи, провизии за национални валутни единици за еврозоната, които са престанали да бъдат законно платежно средство, но все още са в обращение след годината на преминаване към парична наличност, ако тези банкноти не са записани в позиция 12.3 „Други задължения/Други“ в пасива.

Вноските от НЦБ за ЕЦБ в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ се консолидират със съответните суми, посочени в позиция 9.1 от актива „Дялово участие в ЕЦБ+)

а)

Разход за придобиване/номинална стойност

Препоръчително

б)

За кредитни рискове или рискове от контрагентите, възникващи от операции по паричната политикакредитни рискове или рискове от контрагентите

б)

Номинална стойност (пропорционална на записания по алгоритъма капитал в ЕЦБ и базирана на оценка в края на годината от Управителния съвет на ЕЦБ)

Задължително

11

14

Сметки за преоценка

Сметки за преоценка, свързани с изменение на цената на златото, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в евро, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута, и на опции; разлики от пазарна оценка при деривати с лихвен риск; сметки за преоценка, свързани с изменението на обменните курсове за всяка държана нетна валутна позиция, включително валутни суапове/форуърди и СПТ.

Вноските на НЦБ в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ за ЕЦБ се консолидират със съответните суми, посочени в позиция 9.1 от актива „Дялово участие в ЕЦБ+)

Разлика от преоценка между средната стойност на придобиване и пазарната стойност, валутата, конвертирана по пазарен курс

Задължително

12

15

Капитал и резерви

 

 

 

12

15.1

Капитал

Внесен капитал — капиталът на ЕЦБ е консолидиран с капиталовите дялове на НЦБ

Номинална стойност

Задължително

12

15.2

Резерви

Законови резерви и други резерви. Неразпределена печалба.

Вноските на НЦБ за ЕЦБ в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ се консолидират със съответните суми, посочени в позиция 9.1 от актива „Дялово участие в ЕЦБ+)

Номинална стойност

Задължително

10

16

Печалба за годината

 

Номинална стойност

Задължително


(*)  Позиции, подлежащи на хармонизиране. Виж съображение 5 от настоящите насоки.

(1)  Разкриването на информация относно евробанкнотите в обращение, олихвяването на нетни вземания/задължения в рамките на Евросистемата от разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата, и относно паричния доход, следва да бъде хармонизирано в публикуваните годишни финансови отчети на НЦБ. Позициите, които подлежат на хармонизиране са обозначени със звездичка в приложения IV, VIII и IХ.

(2)  Номерирането в първата колона е свързано с формата на балансите, представени в приложения V, VI и VII, (седмични финансови отчети и консолидиран годишен баланс на Евросистемата). Номерирането във втората колона е свързано с формата на баланса, представена в приложение VIII (годишен баланс на централна банка). Позициите, обозначени с „+)“ са консолидирани в седмичните финансови отчети на Евросистемата.

(3)  Структурата и правилата за оценка, изброени в настоящото приложение, се считат за задължителни за сметките на ЕЦБ и за всички материални активи и пасиви по сметките на НЦБ за целите на Евросистемата, т.е. важни за операциите на Евросистемата.

(4)  Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1).

(5)  Решение ЕЦБ/2010/23 от 25 ноември 2010 г. относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17).

(**)  Позиции, подлежащи на хармонизиране. Виж съображение 5 от настоящите насоки.

(6)  Номерирането в първата колона е свързано с формата на балансите, представени в приложения V, VI и VII, (седмични финансови отчети и консолидиран годишен баланс на Евросистемата). Номерирането във втората колона е свързано с формата на баланса, представена в приложение VIII (годишен баланс на централна банка). Позициите, обозначени с „+)“ са консолидирани в седмичните финансови отчети на Евросистемата.

(7)  Структурата и правилата за оценка, изброени в настоящото приложение, се считат за задължителни за сметките на ЕЦБ и за всички материални активи и пасиви по сметките на НЦБ за целите на Евросистемата, т.е. важни за операциите на Евросистемата.“


ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/88


ИЗМЕНЕНИЕ 1/2014 ОТ15 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНАНА ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 26, параграф 12 от него,

като взе предвид Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (2), и по-специално член 13г от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 11.3, четвърто изречение от Процедурния правилник на Надзорния съвет на Европейската централна банка (3) (наричан по-долу„Процедурния правилник“), когато държава членка приеме еврото, се преразглежда групирането на националните компетентни органи в четирите групи, създадени с оглед на определянето на представителността в Ръководния комитет на Надзорния съвет, както е посочено в приложението към Процедурния правилник.

(2)

Приемането на еврото от Литва на 1 януари 2015 г. (4), което има за последица участието на литовския национален компетентен орган в единния надзорен механизъм, означава, че е необходимо литовският национален компетентен орган да бъде включен в една от посочените в съображение 1 четири групи, съгласно правилата на член 11.3, второ и пето изречение от Процедурния правилник.

(3)

Поради това Процедурният правилник следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК:

Член 1