ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 67

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
12 март 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/402 на Комисията от 11 март 2015 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/403 на Комисията от 11 март 2015 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на видове от род Ephedra и на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/404 на Комисията от 11 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 с оглед удължаване на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/405 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на алфа-циперметрин като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/406 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/407 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на пропан-2-ол като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2 и 4 ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията от 11 март 2015 година за прилагането на член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за установяване на списък на кандидати за замяна ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/409 на Комисията от 11 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 917/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/410 на Комисията от 11 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/411 на Комисията от 11 март 2015 година съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за катионните полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения, влагани в бои и покрития ( 1 )

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство ( ОВ L 343, 14.12.2012 г. )

32

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 година за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (EС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 ( ОВ L 22, 28.1.2015 г. )

32

 

*

Поправка на Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за изменение на Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди ( ОВ L 247, 21.9.2007 г. )

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/402 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за получаване на разрешение за използване на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган трябва да препрати валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“, за научна оценка, както и на Комисията и на държавите членки за информация.

(3)

Органът се произнася със становище по съответната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешението на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

Във връзка с подадено от ICP Ltd заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на екстракт от Padina pavonica в Dictyolone® и увеличаването на костната минерална плътност (въпрос № EFSA-Q-2013-00249) (2). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „подобрява костната плътност чрез калциращи ефекти и чрез физиологично възстановяване на костен протеин, особено при загуба на костно вещество вследствие на процеса на остаряване при нормални здрави лица“.

(6)

На 10 януари 2014 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на екстракт от Padina pavonica в Dictyolone® и увеличаването на костната минерална плътност и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(7)

Във връзка с подадено от Omikron Italia S.r.l. заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на цитидин 5′-дифосфохолин (CDP-холин или цитиколин) и поддържането на нормално зрение (въпрос № EFSA-Q-2013-00757) (3). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „CDP-холин в разтвор за перорална употреба като източник на холин допринася за поддържането на нормалната функция на очните нервни структури“.

(8)

На 21 февруари 2014 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стигна до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на цитидин 5′-дифосфохолин и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(9)

Във връзка с подадено от Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Rosbacher drive® и повишеното внимание (въпрос № EFSA-Q-2013-00444) (4). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, както следва: „помага/подпомага/поддържа концентрацията“.

(10)

На 24 февруари 2014 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стигна до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на Rosbacher drive® и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(11)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията съобразно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изброените в приложението към настоящия регламент здравни претенции не се включват в списъка на Съюза на разрешените претенции, посочен в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(1):3518.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(2):3575.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(2):3576.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлени здравни претенции

Заявление — съответни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храни

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Екстракт от Padina pavonica в Dictyolone®

Подобрява костната плътност чрез калциращи ефекти и чрез физиологично възстановяване на костен протеин, особено при загуба на костно вещество вследствие на процеса на остаряване при нормални здрави лица

Q-2013-00249

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Цитидин 5′-дифосфохолин (CDP-холин или цитиколин)

CDP-холин в разтвор за перорална употреба като източник на холин допринася за поддържането на нормалната функция на очните нервни структури

Q-2013-00757

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Rosbacher drive®

Помага/подпомага/поддържа концентрацията

Q-2013-00444


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/403 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на видове от род Ephedra и на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 държава членка може да поиска Комисията да започне процедура за включването на дадено вещество или съставка, съдържаща вещество, различно от витамин или минерал, в приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006, с което се установява списък на вещества, чиято употреба в храни е забранена, ограничена или се контролира от Съюза, ако веществото е свързано с потенциален риск за потребителите съгласно посоченото в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(2)

На 7 септември 2009 г. Германия изпрати искане до Комисията относно възможните вредни последици, свързани с приема на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille), видове от род Ephedra и препарати от тях, и поиска Комисията да започне за тези две вещества процедурата, предвидена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(3)

Представеното от Германия искане отговаря на необходимите условия и изисквания, определени в членове 3 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 307/2012 на Комисията (2).

(4)

На 9 септември 2011 г. Комисията поиска от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) да направи оценка на безопасността при употребата на видове от род Ephedra и на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) в храните.

(5)

На 3 юли 2013 г. Органът прие научно становище относно оценката на безопасността при употребата на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (3). В становището се посочва, че химичните и токсикологичните характеристики на кората от йохимбе и на използваните в храните препарати на основата на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) не са достатъчни, за да се направи заключение относно безопасността им като съставки в храните. По тази причина Органът не може да даде препоръка относно дневния прием на кора от йохимбе и препарати на основата на йохимбе, който не предизвиква опасения за здравето на човека.

(6)

На 6 ноември 2013 г. Органът прие научно становище относно оценката на безопасността при употреба на видове от род Ephedra в храните (4). Според констатациите въпреки че по документи в обектите за търговия на дребно в Европа няма данни за продажба на храни, съдържащи стръкове от ефедра и препарати от тях, по интернет лесно може да се купят съдържащи ги хранителни добавки, които обикновено се използват за намаляване на теглото и за подобряване на спортните резултати. Според заключението на Органа не може да се изключи вероятността потребителите да купуват билков чай от стръкове от ефедра по интернет. Като се има предвид, че стръковете от ефедра и препаратите от тях се предлагат почти изключително като хранителни добавки, Органът изчисли потенциалната експозиция на билката от прием на хранителни добавки. Органът стигна до заключението, че наличието на стръкове от ефедра и препарати от тях в хранителните добавки може да доведе до обща експозиция на алкалоиди от ефедра или ефедрин, която е в границите на установената за тях терапевтична доза в лекарствените продукти или може да я превиши.

(7)

Органът стигна до заключението, че поради липсата на подходящи данни за токсичността не може да даде препоръка относно дневния прием на стръкове от ефедра и препарати от тях, който не предизвиква опасения за здравето на човека, като се вземат предвид всички храни в дневния прием. Въпреки това Органът стигна до заключението, че общата експозиция на алкалоиди от ефедра или ефедрин в храните, главно в хранителните добавки, може да има сериозно неблагоприятно въздействие върху сърдечносъдовата система и централната нервна система (например високо кръвно налягане и инсулт), което в съчетание с кофеин може допълнително да се засили. Поради това използването на стръкове от ефедра и на препарати от тях, съдържащи алкалоиди от ефедра, в храните предизвиква сериозни опасения за здравето на човека.

(8)

След публикуването на становищата на Органа относно видове от род Ephedra и йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) Комисията не получи коментар от заинтересованите страни.

(9)

Тъй като употребата на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) и препарати от него в храните може да има вредни последици за здравето, но по въпроса все още няма сигурни научни данни, веществото следва да подлежи на контрол от Съюза и съответно следва да бъде включено в част В от приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006. Вследствие на това по време на периода на контрол от Съюза и докато не бъде взето решение дали в края на този период употребата на веществото да се разреши, или то да бъде включено в част А или част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006, следва да се прилагат разпоредбите на национално равнище, уреждащи използването на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) в храните.

(10)

С оглед на сериозните опасения относно безопасността, свързани с използването на стръкове от ефедра и препарати от тях в храните, и по-специално във връзка с експозицията на алкалоиди от ефедра в хранителните добавки, и като се има предвид, че не е възможно да се определи дневен прием на стръкове от ефедра и препарати от тях, който не предизвиква опасения за здравето на човека, употребата на това вещество в храните следва да бъде забранена. Поради това стръковете от ефедра и препаратите от тях следва да бъдат включени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя, както следва:

1)

В част A се добавя следното вписване:

„стръкове от ефедра и препарати от тях, произхождащи от видове от род Ephedra

.

2)

В част В се добавя следното вписване:

„кора от йохимбе и препарати на основата на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)“

.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 307/2012 на Комисията от 11 април 2012 г. за установяване на правила за прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (ОВ L 102, 12.4.2012 г., стр. 2).

(3)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the evaluation of the safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K.Schum) Pierre ex Beille) [Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени в храните (ANS); Научно становище относно оценката на безопасността при употребата на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille).] EFSA Journal 2013; 11(7):3302.

(4)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on safety evaluation of Ephedra species for use in food [Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени в храните (ANS); Научно становище относно оценката на безопасността при употребата на видове от род Ephedra в храните.] EFSA Journal 2013; 11(11):3467.


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/404 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 с оглед удължаване на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (2) са посочени активните вещества, които се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Срокът на одобренията на активните вещества каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб изтича на 30 септември 2017 г., а на активното вещество бефлубутамид — на 30 ноември 2017 г. Подадени са заявления за подновяване на одобренията на тези активни вещества. Тъй като спрямо посочените активни вещества са приложими изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (3), е необходимо да се предвиди достатъчно време за приключване на процедурата по подновяване в съответствие със същия регламент. Поради това е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече преди да е взето решение за тяхното подновяване. Затова е необходимо срокът на техните одобрения да бъде удължен.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които в срок не по-късно от 30 месеца преди датата на изтичане на срока, определена в приложението към настоящия регламент, не е подадена допълнителна документация в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012, Комисията ще определи като дата на изтичане на срока същата дата като определената преди влизането в сила на настоящия регламент или най-ранната възможна дата след това.

(5)

За целите на член 17, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1107/2009 в случаите, в които Комисията приема регламент, с който не се подновява одобрението за дадено активно вещество, посочено в приложението към настоящия регламент, тъй като не са изпълнени критериите за одобрение, Комисията ще определи като дата на изтичане на срока по-късната от двете дати — датата, определена преди влизането в сила на настоящия регламент, или датата на влизането в сила на регламента, с който не се подновява одобрението на активното вещество.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

(1)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 145 (каптан) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(2)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 146 (фолпет) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(3)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 147 (форметанат) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(4)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 148 (метиокарб) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(5)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 149 (диметоат) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(6)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 150 (диметоморф) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(7)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 151 (глюфозинат) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(8)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 152 (метрибузин) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(9)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 153 (фосмет) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(10)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 154 (пропамокарб) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(11)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 155 (етопрофос) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(12)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 156 (пиримифос-метил) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(13)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 157 (фипронил) датата „30 септември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“;

(14)

В шестата колона — „Изтичане срока на одобрението“, в ред № 158 (бефлубутамид) датата „30 ноември 2017 г.“ се заменя с датата „31 юли 2018 г.“


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/405 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за одобряване на алфа-циперметрин като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012. Този списък включва алфа-циперметрин.

(2)

Алфа-циперметрин беше подложен на оценка съгласно член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 с оглед на използването му в биоциди за продуктов тип 18 — „Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи“, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Белгия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (3) на 17 ноември 2011 г. тя представи на Комисията доклад за оценката, придружен с препоръки.

(4)

На 17 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикалите, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, които се използват за продуктов тип 18 и съдържат алфа-циперметрин, отговарят на изискванията, посочени в член 5 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно алфа-циперметрин да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18, при спазването на определени спецификации и условия.

(7)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериали, съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 одобрението следва да не обхваща такива материали.

(8)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Алфа-циперметрин се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(4)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Алфа-циперметрин

Наименование по IUPAC:

Реакционна маса на (S)-алфа-циано-3-феноксибензил-(1R,3R)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат и (R)-алфа-циано-3-феноксибензил-(1S,3S)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2 диметилциклопропанкарбоксилат (1:1)

ЕО №: няма наличен

CAS №: 67375-30-8

930 g/kg

Сума на изомерите при съотношение 1:1

1 юли 2016 г.

30 юни 2026 г.

18

В оценката на продукта се обръща специално внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявлението за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

За биоциди разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За професионални ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

2)

С цел да се предотвратят рисковете за водната среда при третиране на повърхности, които се подлагат на често мокро почистване, продуктите трябва да се използват само за третиране на пукнатини и процепи, освен ако в заявлението за издаване на разрешение за продукта е доказано, че рисковете за водната среда могат да бъдат намалени до приемливо равнище.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/406 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за одобряване на Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди или включване в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012. Този списък включва Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14.

(2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14 беше подложен на оценка съгласно член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 с оглед на използването му в биоциди за продуктов тип 18 — „Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи“, както е определен в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

Данните, представени за целите на оценката, позволиха да се направят заключения само по отношение на определена форма на Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, а именно — Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A. Оценката не дава основания за формулиране на заключения относно никое друго вещество, което съответства на определението за Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14 от горепосочения списък на активни вещества от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014. Поради това настоящото одобрение следва да обхваща само Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A.

(4)

За оценяващ компетентен орган беше определена Италия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (3) на 12 юни 2009 г. тя представи на Комисията доклад за оценката, придружен с препоръки.

(5)

На 19 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикалите, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(6)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите, които се използват за продуктов тип 18 и съдържат Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A, отговарят на изискванията, посочени в член 5 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(7)

Поради това е целесъобразно Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктов тип 18, при спазването на определени спецификации и условия.

(8)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериали, съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 одобрението следва да не обхваща такива материали.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(4)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A

Не е приложимо

Без онечиствания от значение

1 юли 2016 г.

30 юни 2026 г.

18

В оценката на продукта се обръща особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявление за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

За биоциди разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

(1)

За професионални ползватели се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки. В случаите, при които експозицията не може да бъде намалена до приемливо равнище с други средства, продуктите се използват с подходящи лични предпазни средства.

(2)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/407 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за одобряване на пропан-2-ол като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2 и 4

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) беше определен списък на активните вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за използване в биоциди или включването им в приложение I към Регламент (ЕС) № 528/2012. Този списък включва пропан-2-ол.

(2)

Пропан-2-ол беше подложен на оценка съгласно член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 с оглед на използването му в биоциди за продуктов тип 1 — дезинфектанти, предназначени за хигиена на човека, продуктов тип 2 — дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни, и продуктов тип 4 — дезинфектанти, чиято област на употреба е свързана с храни и фуражи, както са определени в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган беше определена Германия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията (3) на 5 ноември 2012 г. тя представи на Комисията докладите за оценка, придружени с препоръки.

(4)

На 18 юни 2014 г. Комитетът по биоцидите изготви становищата на Европейската агенция по химикалите, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно тези становища може да се очаква, че биоцидите, които се използват за продуктови типове 1, 2 и 4 и съдържат пропан-2-ол, отговарят на изискванията, посочени в член 5 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), ако са изпълнени определени спецификации и условия, свързани с неговата употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно пропан-2-ол да бъде одобрен за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2 и 4 при спазването на определени спецификации и условия.

(7)

Тъй като при оценките не са разгледани наноматериалите, съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 одобренията следва да не обхващат такива материали.

(8)

Що се отнася до употребата в продуктов тип 4, в оценката не беше разгледано включването на биоциди, съдържащи пропан-2-ол, в материали и предмети, предназначени за пряк или непряк контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5). За такива материали може да е необходимо да бъдат определени конкретни допустими граници за миграция в храни, както е посочено в член 5, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1935/2004. Поради това одобрението следва да не обхваща такава употреба, освен ако Комисията е определила такива допустими граници или в съответствие с посочения регламент е било установено, че такива допустими граници не са необходими.

(9)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Пропан-2-ол се одобрява като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2 и 4 при спазване на спецификациите и условията, определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).

(4)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия (2)

Пропан-2-ол

Наименование по IUPAC:

2-пропанол

ЕО №: 200-661-7

CAS №: 67-63-0

99 % тегловни

1 юли 2016 г.

30 юни 2026 г.

1

В оценката на продукта се обръща специално внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявлението за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

2

В оценката на продукта се обръща специално внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявлението за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

4

В оценката на продукта се обръща специално внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакви видове употреба, обхванати от заявлението за издаване на разрешение, но неразгледани в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

За биоциди разрешенията зависят от изпълнението на следните условия:

1)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храните или фуражите, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (4), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.

2)

Биоцидите, съдържащи пропан-2-ол, не се включват в материали и предмети, предназначени за контакт с храни по смисъла на член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, освен ако Комисията е определила конкретни допустими граници за миграция на пропан-2-ол в храни или в съответствие с посочения регламент е било установено, че такива допустими граници не са необходими.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на активното вещество, използвано за оценката, извършена в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 528/2012. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI към Регламент (ЕС) № 528/2012 съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на уебсайта на Комисията: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm

(3)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/408 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за прилагането на член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за установяване на списък на кандидати за замяна

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 78, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Активните вещества се определят за кандидати за замяна, ако отговарят на един или повече критерии, посочени в точка 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

Съгласно член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 Комисията установява списък на веществата, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (2), които отговарят на критериите, установени в точка 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, наричан по-долу: „списъка на кандидати за замяна“.

(3)

За да се гарантира последователността на политиката на Съюза по отношение на активните вещества, чиито свойства ги определят като кандидати за замяна, и за да се осигури равно третиране на такива вещества, Комисията следва да включи в този списък и активните вещества, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 по силата на преходните разпоредби в член 80, параграф 1.

(4)

Въз основа на информацията, съдържаща се в доклада за преразглеждане, в заключенията на Европейския орган по безопасност на храните (3), в проекта на доклада за оценка и свързаните с него допълнения и в доклади за рецензии, или въз основа на класифицирането по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), стана възможно да се определят вещества, които отговарят на критериите, посочени в точка 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009. В тези документи е предоставена информация, според случая, относно приложимата допустима дневна доза (ДДД), острата референтна доза (ОРД), или допустимото ниво на експозицията на оператора (AOEL), както и информация относно устойчивите, биокумулиращите и токсичните (PBT) свойства на веществата, критичните въздействия, упоменати в точка 4, трето тире от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, процента неактивни изомери, класифицирането по Регламент (ЕО) № 1272/2008 като вещества, канцерогенни от категория 1A или 1В и токсични за репродукцията от категория 1А или 1B, както и относно свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система. Въз основа на гореизложената информация веществата, посочени в приложението към настоящия регламент, са определени като отговарящи на един или повече критерии, посочени в точка 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009. Информацията е консолидирана и може да бъде открита в помощен инструмент за установяване на списъка на кандидати за замяна, който се намира на уебсайта на Комисията (5).

(5)

Допустимата дневна доза (ДДД) на активните вещества 1-метилциклопропен, амитрол, диклофоп, диметоат, етопрофос, фенамифос, фипронил, флуометурон, халоксифоп-P, метам, оксамил, сулкотрион и триазоксид е значително по-ниска от тази на повечето одобрени активни вещества в съответните групи вещества/категории употреби. Острата референтна доза (ОРД) на активните вещества димоксистробин, фенамифос, метомил и оксамил е значително по-ниска от тази на повечето одобрени активни вещества в съответните групи вещества/категории употреби. Допустимото ниво на експозицията на оператора (AOEL) на активните вещества амитрол, бромадиолон, дифенакум, диметоат, дикват, етопрофос, фенамифос, флуквинконазол, метам, сулкотрион, триазоксид и варфарин е значително по-ниско от това на повечето одобрени активни вещества в съответните групи вещества/категории употреби. Поради това е целесъобразно посочените активни вещества да се включат в списъка на кандидати за замяна.

(6)

Активните вещества луфенурон, оксифлуорфен и хиноксифен отговарят на критериите за устойчиво и биокумулиращо вещество. Активните вещества амитрол, бифетрин, бромуконазол, хлоротолурон (неустановена стереохимия), медни съединения (варианти меден хидроксид, меден оксихлорид, меден оксид, бордолезов разтвор и триосновен меден сулфат), ципроконазол, ципродинил, дифеноконазол, дифлуфеникан, димоксистробин, дикват, епоксиконазол, фенбутатин оксид, флудиоксонил, флуфенацет, флуопиколид, флуквинконазол, халоксифоп-P, имазамокс, имазосулфурон, изопротурон, изопиразам, ленацил, луфенурон, метконазол, метрибузин, метсулфурон-метил, миклобутанил, никосулфурон, оксадиазон, оксифлуорфен, паклобутразол, пиримикарб, прохлораз, пропиконазол, пропоксикарбазон, просулфурон, хиноксифен, тебуконазол, тебуфенпирад, тепралоксидим, триалат, триасулфурон и зирам отговарят на критериите за устойчиво и токсично вещество. Активните вещества аклонифен, дифенакум, есфенвалерат, етофенпрокс, етоксазол, фамоксадон, ламбда-цихалотрин, луфенурон, оксифлуорфен, пендиметалин и хиноксифен отговарят на критериите за биокумулиращо и токсично вещество. Поради това е целесъобразно посочените активни вещества да се включат в списъка на кандидати за замяна.

(7)

Активните вещества мекопроп и металаксил съдържат значителен процент неактивни изомери. Поради това е целесъобразно посочените активни вещества да се включат в списъка на кандидати за замяна.

(8)

Активните вещества карбендазим, епоксиконазол, флумиоксазин, глуфосинат, линурон, оксадиаргил, хизалофоп-P (вариант хизалофоп-P-тефурил) и варфарин са или ще бъдат класифицирани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 като токсични за репродукцията от категория 1А или 1В. Поради това е целесъобразно посочените активни вещества да се включат в списъка на кандидати за замяна.

(9)

Тъй като все още не са приети мерки относно специфичните критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, както е посочено в точка 3.6.5, първа алинея от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, в съответствие с трета алинея от същата точка следва да се установи дали дадено вещество се счита за притежаващо такива свойства. В съответствие с посочената разпоредба трябва да се счита, че активните вещества хлоротолурон (неустановена стереохимия), димоксисторбин, епоксиконазол, молинат, профоксидим, тепралоксидим и тиахлоприд имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човека. Поради това е целесъобразно посочените активни вещества да се включат в списъка на кандидати за замяна.

(10)

На държавите членки и заинтересованите страни следва да се предостави разумен срок за адаптиране към разпоредбите на настоящия регламент.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Кандидати за замяна

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, които изпълняват критериите, посочени в точка 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, са определени в списъка в приложението към настоящия регламент.

Първа алинея се прилага и за активните вещества, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 по силата на преходните мерки, съдържащи се в член 80, параграф 1.

Член 2

Преходни мерки

Член 1 и приложението не се прилагат за заявления за разрешаване на продукти за растителна защита, подадени преди 1 август 2015 г.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

1-метилциклопропен

 

аклонифен

 

амитрол

 

бифентрин

 

бромадиолон

 

бромуконазол

 

карбендазим

 

хлоротолурон (неустановена стереохимия)

 

медни съединения (варианти меден хидроксид, меден оксихлорид, меден оксид, бордолезов разтвор и триосновен меден сулфат)

 

ципроконазол

 

ципродинил

 

диклофоп

 

дифенакум

 

дифеноконазол

 

дифлуфеникан

 

диметоат

 

димоксистробин

 

дикват

 

епоксиконазол

 

есфенвалерат

 

етопрофос

 

етофенпрокс

 

етоксазол

 

фамоксадон

 

фенамифос

 

фенбутатин оксид

 

фипронил

 

флудиоксонил

 

флуфенацет

 

флумиоксазин

 

флуометурон

 

флуопиколид

 

флуквинконазол

 

глуфосинат

 

халоксифоп-Р

 

имазамокс

 

имазосулфурон

 

изопротурон

 

изопиразам

 

ламбда-цихалотрин

 

ленацил

 

линурон

 

луфенурон

 

мекопроп

 

металаксил

 

метам

 

метконазол

 

метомил

 

метрибузин

 

метсулфурон-метил

 

молинат

 

миклобутанил

 

никосулфурон

 

оксадиаргил

 

оксадиазон

 

оксамил

 

оксифлуорфен

 

паклобутразол

 

пендиметалин

 

пиримикарб

 

прохлораз

 

профоксидим

 

пропиконазол

 

пропоксикарбазон

 

просулфурон

 

хиноксифен

 

хизалофоп-P (вариант хизалофоп-P-тефурил)

 

сулкотрион

 

тебуконазол

 

тебуфенпирад

 

тепралоксидим

 

тиаклоприд

 

триалат

 

триасулфурон

 

триазоксид

 

варфарин

 

цирам


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/409 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 917/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (основния регламент), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

На 15 септември 2011 г. посредством Регламент (ЕС) № 917/2011 (2) („първоначалния регламент“) Съветът наложи антидъмпингови мита върху вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република.

(2)

Беше наложена индивидуална митническа ставка от 26,3 % върху вноса на разглеждания продукт, произведен от следната група от производители износители:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd и Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (наричани заедно Wonderful group) и

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd и Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (наричани заедно Gani group).

(3)

Както е изложено в съображения 96 — 98 от първоначалния регламент, след оповестяването на временните констатации Европейската комисия (Комисията) беше уведомена, че връзката между дружествата е била преустановена. Поради това е следвало да бъдат наложени индивидуални мита за Gani Group и за Wonderful Group. Към онзи момент искането не можеше да бъде прието, тъй като беше необходимо да бъдат разгледани подробно основанията му.

1.2.   Искане за частично междинно преразглеждане

(4)

На 2 октомври 2012 г. Комисията получи от Gani group искане за частично междинно преразглеждане.

(5)

От Gani Group твърдяха, че вече не са свързани с другите две дружества (Wonderful Group), тъй като взаимоотношенията им като акционери са били преустановени, считано от март 2011 г. Поради това Gani Group отправи искане за междинно преразглеждане на действащите мерки, тъй като индивидуалната митническа ставка, която е в сила, вече не беше целесъобразна.

1.3.   Започване на частично междинно преразглеждане

(6)

След като се консултира с Консултативния комитет, Комисията реши, че следва да бъде открита процедура по такова преразглеждане.

(7)

На 31 януари 2014 г. съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент Комисията започна частично междинно преразглеждане на мерките, действащи по отношение на вноса в Съюза на керамични плочки с произход от Китайската народна република. Тя публикува известие за започване на частично междинно преразглеждане на мерките в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(8)

Обхватът на преразглеждането бе ограничен до разглеждане на структурата на собствеността на Gani Group, а при наличия на основания — и ex officio на дъмпинговия марж по отношение на Gani Group.

(9)

Преразглеждането обхвана също така ex officio и същите въпроси, но по отношение на Wonderful group.

1.4.   Разследван период в рамките на преразглеждането

(10)

Разследването за дъмпинг обхваща периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. („разследван период в рамките на преразглеждането“).

1.5.   Страни, засегнати от разследването

(11)

Комисията прикани както Gani Group, така и Wonderful Group да съдействат при разследването и да отговорят на въпросниците на Комисията. Освен това Комисията предостави възможност на дружествата да отправят искане за третиране като страна с пазарна икономика съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент.

(12)

В известието за започване Комисията временно избра Съединените американски щати като трета държава с пазарна икономика („държава аналог“) по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент и прикани страните да изразят становището си по избора ѝ.

(13)

Заинтересованите страни имаха възможност да изразят становището си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията в хода на търговските процедури.

1.6.   Отговори на въпросника и посещения за проверка на място

(14)

Комисията получи отговори на въпросника и от двете групи, а също и от двама производители от държавата аналог.

(15)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за провеждане на преразглеждането. Бяха извършени проверки на място съгласно член 16 от основния регламент в помещенията на следните дружества:

Производители износители в засегнатата държава:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd;

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd;

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd и

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

Производители в държавата аналог, които отправиха искане за поверително третиране поради риск от ответни мерки.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(16)

Продуктът, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като определения в първоначалния регламент, а именно лакирани/емайлирани и нелакирани/неемайлирани плочки и плочи за настилане или облицоване от керамика; лакирани/емайлирани и нелакирани/неемайлирани кубчета мозайка, парчета и подобни артикули от керамика, със или без подложка („разглеждан продукт“), класирани понастоящем в кодове по КН 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 и 6908 90 99.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика

(17)

Нито една от групите не поиска третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, съгласно член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

3.2.   Държава аналог

(18)

Както е посочено по-горе, Комисията предложи Съединените американски щати като държава аналог, както е било и при предходното разследване. Комисията се свърза също така с дружества в редица други евентуални държави аналог, но не получи отговори от други дружества, нито тяхното съдействие. Изборът на Съединените американски щати бе потвърден за уместен.

3.3.   Разследване

(19)

При разследването, довело до налагането на действащите мерки, бе установено, че Gani Group и Wonderful Group са свързани, тъй като един от акционерите на Wonderful Group притежава над 5 % от акциите в дружество от Gani Group. Дъмпинговите маржове бяха изчислени поотделно за всяка от групите. Маржовете на отстраняване на вредата, определени за двете групи, бяха по-високи от дъмпинговите маржове.

(20)

За да се отчете рискът, че поради корпоративните връзки между тях дружествата с по-висок индивидуален дъмпингов марж биха могли да извършват износа си чрез дружествата с по-нисък дъмпингов марж, бе изчислен единен среднопретеглен дъмпингов марж за двете групи и беше наложена индивидуална ставка на митото.

(21)

Комисията проучи дали твърдяната промяна в отношенията би направила необоснована индивидуалната митническа ставка. Впоследствие Комисията проучи необходимостта от преразглеждане на индивидуалните дъмпингови маржове.

(22)

Разследването в рамките на преразглеждането установи, че акциите, посочени в съображение 19, са били продадени на собственика на Gani Group, като така Wonderful Group вече не е имала участие в Gani Group. Не е имало признаци двете групи да имат други структурни или корпоративни връзки. Във връзка с това промяната на връзката между двете групи беше приета и поради това Gani Group и Wonderful Group повече не бяха считани за свързани при определянето на митото.

(23)

От това следва, че вече няма основания за налагането на индивидуална митническа ставка. Вместо това на Gani Group и Wonderful Group следва да бъдат определени отделни индивидуални митнически ставки.

(24)

Що се отнася до необходимостта от преразглеждане на индивидуалните дъмпингови маржове, изчислени за всяка от групите в разследването, довело до налагането на действащите мерки, Комисията направи оценка на това дали обстоятелствата по отношение на двете групи са се променили значително, така че да се оправдава преразглеждането на тези индивидуални дъмпингови маржове.

(25)

При разследването, довело до налагането на действащите мерки, бе установено следното:

1)

Те не са използвали общи производствени съоръжения;

2)

Те са използвали общи дружества за продажбите и

3)

Те не са работили като подизпълнители един на друг.

(26)

При разследването в рамките на преразглеждането бе потвърдено, че това положение остава непроменено въпреки промяната във връзката между тях.

(27)

Предвид тези конкретни обстоятелства Комисията счита, че прекратяването на връзката не променя функционирането на която и да било от двете групи по начин, който оказва влияние върху изчисляването на дъмпинговите им маржове. Поради това, съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент, изменение на дъмпинговите маржове въз основа на новите изчисления не е оправдано.

(28)

Предвид горепосоченото отделните дъмпингови маржове, изчислени при първоначалното разследване, следва да бъдат наложени като индивидуални мита. Тези дъмпингови маржове са 13,9 % за Gani Group и 32,0 % — за Wonderful Group.

(29)

Тези констатации бяха съобщени на заинтересованите страни и им бе даден срок за коментар.

(30)

На първо място, от Wonderful Group заявиха, че са информирали Комисията по време на посещението за проверка в Китайската народна република, че някои от доказателствата, представени от Gani Group в искането за преразглеждане, са неверни или подвеждащи. Те изтъкнаха, че Комисията може да се позове на член 18 от основния регламент за този тип ситуации. Те също така поставиха под въпрос дали в този смисъл разпоредбите на член 11, параграф 3 от основния регламент са били спазени.

(31)

Комисията провери всички имащи отношение към случая и надлежно документирани доказателства, събрани по време на разследването, което показа, че двете групи вече не са свързани една с друга, както и доказателствата по отношение на функционирането на всяка от двете групи, както преди, така и след преустановяването на връзката между тях. Според тези доказателства групата необратимо е била разделена на две — факт, който не е оспорен от Wonderful Group.

(32)

Предвид тези факти Комисията няма основание да прилага член 18 от основния регламент. Освен това с тези факти се потвърждава, че член 11, параграф 3 от основния регламент е спазен.

(33)

На второ място, от Wonderful Group повдигнаха въпроса за това дали разпоредбата от член 9, параграф 4 от основния регламент — „размерът на антидъмпинговото мито не надвишава установения дъмпингов марж“ — е спазена, като се има предвид, че по време на разследването новите експортни цени и нормалните стойности в държавата аналог бяха проверени.

(34)

Както е посочено в съображения 24 — 27 по-горе, при разследването бе установено, че функционирането на всяка от двете групи не е било променено в резултат от преустановяването на връзката между тях. Както е обяснено в известието за започване, в този случай не е необходимо да се определят нови дъмпингови маржове. Член 9, параграф 4 от основния регламент е спазен, тъй като размерът на антидъмпинговото мито не надвишава дъмпинговия марж, както е установен в първоначалното разследване. Фактът, че новите експортните цени и нормалните стойности в държавата аналог също бяха проверени по време на това разследване, не променя това заключение.

(35)

И на последно място, от Wonderful Group заявиха, че „предоставянето на индивидуални маржове на дружества, които преди са били свързани, но при които тази връзка е била преустановена“ може да е опасен прецедент и на теория позволява на групите от дружества да манипулират мерките за търговска защита.

(36)

Комисията не се съгласи с това предположение. Всяко преразглеждане се извършва само по неговите собствени характеристики, установени по време на разследването, а не по предположения, а когато дружествата не са свързани помежду си, те имат право на индивидуално мито, както е посочено в член 9, параграф 5 от основния регламент.

(37)

Сдружението от промишлеността на Съюза Cerame-Unie (CET) заяви, че краят на акционерната връзка не означава, че може да бъде елиминирана възможността за заобикаляне на мерките чрез групата с най-ниско мито. За да илюстрира това, CET отбеляза, че моментът, когато двете групи се разделят, съвпада с налагането на временните мерки по първоначалното решение, и че двете групи не са обсъждали разделяне преди започването на работата по първоначалното решение. По време на първоначалното разследване групите са били свързани, като CET заяви, че така Gani Group и Wonderful Group взаимно са имали достъп до данните си.

(38)

CET обаче не предостави никакви доказателства в подкрепа на тези предположения. Освен това Комисията има задължението при сегашното положение да наложи индивидуални мита за всяка от двете групи, след като вече е установено, че те вече не са свързани помежду си. Комисията не може да счита две правно разделени групи от дружества за свързани при налагането на индивидуална митническа ставка само защото е възможно двете групи да си взаимодействат.

(39)

CET твърди, че ако дейността на двете групи е останала непроменена, както е било оповестено, тогава рискът от заобикаляне на мерките от двете групи също трябва да е останал непроменен.

(40)

Комисията отхвърли този аргумент. Единствената причина, поради която двете групи бяха третирани като една в първоначалното разследване, беше поради връзката в собствеността, а този факт вече не е налице.

(41)

CET също така отбеляза, че производствените съоръжения на двете дружества са разположени относително близо, което би улеснило сравнително и физическото заобикаляне на мерките.

(42)

Комисията отхвърли и този аргумент. На практика не съществува правно основание да се определи на несвързани дружества еднакво мито единствено поради факта, че дружествата са сравнително близо едно до друго и следователно може да бъде улеснено заобикалянето на мерки. В Китайската народна република е нормално производителите на даден продукт да бъдат в един град или област.

(43)

С оглед на гореизложеното получените коментари след оповестяването не променят заключенията, изложени по-горе в съображение 28. Поради това отделните дъмпингови маржове, изчислени при първоначалното разследване, следва да бъдат наложени като индивидуални мита. Тези дъмпингови маржове са 13,9 % за Gani Group и 32,0 % — за Wonderful Group.

(44)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Таблицата в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 917/2011 се изменя, както следва:

редът по-долу се заличава от таблицата:

Дружество

Мито

Допълнителен код по ТАРИК

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

26,3 %

B011“

в таблицата се добавят следните редове:

Дружество

Мито

Допълнителен код по ТАРИК

„Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

13,9 %

B939“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 917/2011 на Съвета от 12 септември 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република (ОВ L 238, 15.9.2011 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 28, 31.1.2014 г., стр. 11.


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/410 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/30


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/411 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2015 година

съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за катионните полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения, влагани в бои и покрития

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на 30 октомври 2013 г. Нидерландия подаде искане до Комисията да се реши дали редица продукти (катионни полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения), пускани на пазара с оглед да бъдат влагани в бои и покрития (наричани по-долу „бои“), като придават на посочените бои свойството да убиват вредни и патогенни микроорганизми по изсъхналата повърхност на боята, са биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), първо тире от посочения регламент, или не, и дали самите бои трябва да се смятат за биоциди, или не.

(2)

Според информацията, предоставена от дружеството, което пуска на пазара продуктите (наричано по-долу „дружеството“), въпросните продукти се състоят от полимери, модифицирани с четвъртични амониеви групи. Използваният полимер е различен във всеки продукт в зависимост от изискванията на производителите на бои. Самите продукти нямат антимикробно действие. Дружеството продава посочените продукти на производители на бои, които ги смесват с други полимери, използвани при производството на бои, както и с втвърдител, като по този начин се получава омрежване на всички полимери. Омрежените полимери образуват катионна повърхност в изсъхналата боя, която оказва антимикробното въздействие.

(3)

След провеждането на първи кръг от дискусии с експерти от държавите членки, на 2 февруари 2014 г. Комисията изиска от Европейската агенция по химикали в съответствие с член 75, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 528/2012 становище дали продуктите на дружеството способстват за антимикробните свойства на боите, в които могат да бъдат вложени, дали тези свойства са резултат на действието на активно вещество и ако това е така, кое е това активно вещество.

(4)

Становището на Европейската агенция по химикали бе формулирано на 9 април 2014 г. от Комитета по биоцидите

(5)

Според становището разглежданият начин на действие включва активно вещество, тъй като се основава на вещество по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2), което оказва въздействие върху вредни организми.

(6)

Активното вещество се образува в боята, в която се влага, чрез химична реакция между три съставки: катионното полимерно свързващо вещество с четвъртични амониеви групи с различна дължина на веригата, притежаващо функционална група; диспергиран полимер, притежаващ същата функционална група, каквато има и катионното полимерно свързващо вещество, и полимерен втвърдител, използван за омрежване на посочените полимерни съставки.

(7)

Освен това според посоченото становище начинът на действие на активното вещество се основава на силите на електростатично привличане, които водят до изменения във физиологичните и биохимичните механизми (например системите за предаване на сигнала при бактериите) и до смъртта на прицелните организми. Поради това не може да се смята, че начинът на действие е единствено физичен или механичен.

(8)

В съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 унищожаването, възпирането, обезвреждането, предотвратяването на действието или оказването по друг начин на контролиращо въздействие върху всякакви вредни организми е биоцидна функция.

(9)

Не е предвидено катионните полимерни свързващи вещества да имат биоцидна функция във формата, в която се доставят от дружеството на производителите на бои, и поради това те не съответстват на определението за биоцид.

(10)

Боите, съдържащи тези продукти, са смеси, които във формата, в която се доставят от производителите на бои на клиентите им, образуват активно вещество и е предвидено да имат биоцидна функция, различна от чисто физично или механично въздействие, поради което те съответстват на определението за биоцид.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Катионните полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения, които се пускат на пазара, за да бъдат вложени в бои и покрития (наричани по-долу „бои“) от производителите на бои с оглед на придаването на тези бои на биоцидна функция, не се смятат за биоциди.

Боите, в които производителите на бои са вложили катионни полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения с оглед на придаването на тези бои на биоцидна функция, се смятат за биоциди.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


Поправки

12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/32


Поправка на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство

( Официален вестник на Европейския съюз L 343 от 14 декември 2012 г. )

На страница 62, в член 65, първа алинея

вместо:

„… се отменят от 15 декември 2012, …“

да се чете:

„… се отменят от 17 юни 2015 г., …“.


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/32


Поправка на Регламент (EС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 година за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (EС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014

( Официален вестник на Европейския съюз L 22 от 28 януари 2015 г. )

На страница 24, в член 48, шесто изречение

вместо:

„Разпоредбите по отношение на възможностите за риболов за зоната на Конвенцията CCAMLR, посочени в членове 23, 24 и 25 и в приложения …“

да се чете:

„Разпоредбите по отношение на възможностите за риболов за зоната на Конвенцията CCAMLR, посочени в членове 24, 25 и 26, и в приложения …“.


12.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/33


Поправка на Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за изменение на Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди

( Официален вестник на Европейския съюз L 247 от 21 септември 2007 г. )

На страница 25, в член 1, точка 2, замяна на член 2 от Директива 90/385/ЕИО

вместо:

„2.

Член 2 се заменя, както следва:

„Член 2

Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки да осигурят пускането на тези изделия на пазара и пускането им в употреба, само ако те не заплашват безопасността и здравето на пациентите, потребителите и други хора, когато са правилно инсталирани, поддържани и използвани в съответствие с тяхното специално предназначение.““

да се чете:

„2.

Член 2 се заменя, както следва:

„Член 2

Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки да осигурят пускането на тези изделия на пазара и/или пускането им в употреба, само ако те съответстват на изискванията, установени в настоящата директива, когато са надлежно доставени, правилно имплантирани и/или правилно инсталирани, поддържани и използвани в съответствие с тяхното специално предназначение.““