ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 41

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
17 февруари 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/242 на Комисията от 9 октомври 2014 година за определяне на подробни правила относно функционирането на консултативните съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/243 на Комисията от 13 февруари 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/244 на Комисията от 16 февруари 2015 година за разрешаване на xинолин жълто като фуражна добавка за животни, използвани за производството на храни ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2015/245 на Комисията от 16 февруари 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2016 г. на целевите второстепенни променливи относно достъпа до услуги ( 1 )

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/246 на Комисията от 16 февруари 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/247 на Комитета по политика и сигурност от 10 февруари 2015 година за назначаване на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН/1/2015)

24

 

*

Решение (ЕС) 2015/248 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно мерки SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), приведени в действие от Словашката република в полза на Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) и Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP) (нотифицирано под номер C(2014) 7277)  ( 1 )

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/249 на Комисията от 10 февруари 2015 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер С(2015) 603)  ( 1 )

41

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/250 на Комисията от 13 февруари 2015 година за изменение на приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО по отношение на статута на федералните провинции Саксония, Саксония-Анхалт, Бранденбург, Берлин и Мекленбург–Предна Померания в Германия на свободни от инфекциозен ринотрахеит по говедата (нотифицирано под номер С(2015) 706)  ( 1 )

43

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/251 на Комисията от 13 февруари 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2015) 710)  ( 1 )

46

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/252 на Комисията от 13 февруари 2015 година за изменение, във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците, на приложение II към Решение № 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Съединените щати в списъка с трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в ЕС на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва (нотифицирано под номер С(2015) 714)  ( 1 )

52

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/253 на Комисията от 16 февруари 2015 година за определяне на правилата относно вземането на проби и докладването съгласно Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/242 НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2014 година

за определяне на подробни правила относно функционирането на консултативните съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 45, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално в член 43 от него, се предвижда създаването на консултативни съвети, които следва да насърчават балансирано представителство на всички заинтересовани страни в областта на рибарството и аквакултурите и да допринасят за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството.

(2)

Консултативните съвети могат да отправят до Комисията и до заинтересованите държави членки препоръки и предложения по въпроси, свързани с управлението на рибарството и социално-икономическите и отнасящите се до опазването аспекти на рибарството и аквакултурите. Те могат да уведомяват Комисията и държавите членки за проблеми, свързани с управлението и със социално-икономическите и отнасящите се до опазването аспекти на рибарството и аквакултурите в своята географска зона или област на компетентност, и да подпомагат, в тясно сътрудничество с научните среди, събирането, доставянето и анализа на данните, необходими за разработването на мерки за опазване.

(3)

С Решение 2004/585/ЕО на Съвета (2) се създават седем регионални консултативни съвета, а в приложение III към Регламент (ЕС) № 1380/2013 са включени също и четирите нови консултативни съвета, създадени с посочения регламент.

(4)

Тъй като с Регламент (ЕС) № 1380/2013 се създават нови консултативни съвети, необходимо е да се определи процедурата за началото на тяхното функциониране.

(5)

С оглед на важната роля, която се очаква да играят консултативните съвети в регионализираната обща политика в областта на рибарството, и в съответствие с принципите на доброто управление, установени в член 3, букви б) и е) от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е необходимо също да се гарантира, в съответствие с член 43, параграф 1 от същия регламент, че структурата им осигурява балансирано представителство на всички легитимни заинтересовани страни в областта на рибарството, в това число флотовете за дребномащабен риболов, и когато е уместно — в областта на аквакултурите.

(6)

Дребномащабният риболов играе важна социална, икономическа, екологична и културна роля в много крайбрежни общности в целия Европейски съюз. Затова е необходимо да се осигури тяхното ефективно участие в работата на консултативните съвети, включително чрез вноски за покриване на разходите и загубите на доход, до които може да доведе това участие.

(7)

С цел да се осигури ефективно функциониране и сътрудничество със заинтересованите страни от трети държави, консултативните съвети следва да могат да адаптират методите си на работа и да си възстановяват разходите във всеки конкретен случай поотделно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

С настоящия регламент се определят подробни правила относно функционирането на консултативните съвети, посочени в член 43 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„Заинтересована държава членка“ означава държава членка с пряк управленски интерес по смисъла на член 4, параграф 1, точка 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 в областта на компетентност на даден консултативен съвет, определена в член 1 от приложение III към Регламент (ЕС) № 1380/2013. По отношение на консултативния съвет за аквакултурите и консултативния съвет за пазарите „заинтересована държава членка“ означава всички държави членки на Съюза.

2.

„Секторни организации“ означава организации, представляващи рибарите и, по отношение на консултативния съвет за аквакултурите, операторите в сектора на аквакултурите, както и представители на секторите на преработване и предлагане на пазара.

3.

„Други заинтересовани групи“ означава представители на групи, засегнати от общата политика в областта на рибарството, различни от секторните организации, по-специално екологични организации и групи на потребителите.

Член 3

Начало на функционирането на новите консултативни съвети

1.   Секторните организации и другите заинтересовани групи, които имат интерес от създаването на един от консултативните съвети, посочени в член 43, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, подават до Комисията съвместно заявление относно началото на функционирането на съответния консултативен съвет. Съвместното заявление трябва да е съвместимо с целите и принципите на общата политика в областта на рибарството, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално в член 43, параграф 1 от него и приложение III към него, и включва:

а)

изложение на целите;

б)

принципи на работа;

в)

процедурен правилник;

г)

списък на секторните организации и другите заинтересовани групи.

2.   След като провери дали съвместното заявление е съвместимо с правилата, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално приложение III, и с правилата, определени в настоящия регламент, Комисията предава заявлението на заинтересованите държави членки в срок от два месеца от получаването му. Комисията може да предложи изменения на съвместното заявление, за да се гарантира съответствие с всички изисквания, посочени в настоящия член.

3.   Заинтересованите държави членки установяват дали заявлението е подписано от представителните секторни организации и другите заинтересовани групи и уведомяват Комисията за своето съгласие в срок от един месец от получаването на съвместното заявление. Въз основа на забележките на тези държави членки Комисията може да поиска допълнителни изменения или пояснения.

4.   Комисията публикува в серия C на Официален вестник на Европейския съюз съобщение относно началото на функционирането на всеки нов консултативен съвет. Комисията публикува тази информация едва след като са изпълнени всички изисквания, посочени в параграф 1 по-горе. Консултативният съвет започва да функционира на посочената в съобщението дата, която не може да е по-рано от датата на публикуване на съобщението.

Член 4

Структура и организация на консултативните съвети

1.   В допълнение към разпоредбите на член 43, параграф 1, член 45, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и приложение III към същия регламент структурата и организацията на консултативните съвети трябва да съответстват на разпоредбите на параграфи 2—6 от настоящия член.

2.   Общото събрание на всеки консултативен съвет:

а)

приема процедурен правилник на консултативния съвет;

б)

провежда най-малко веднъж годишно заседания за одобряване на годишния доклад, годишния стратегически план и годишния бюджет на консултативния съвет.

3.   Общото събрание назначава изпълнителен комитет в състав до 25 членове. След консултация с Комисията общото събрание може да реши да назначи изпълнителен комитет в състав до 30 членове, за да се гарантира подходящо представителство на флотовете за дребномащабен риболов.

4.   Общото събрание гарантира справедлив размер на членския внос, осигуряващ балансирано и широко представителство на всички заинтересовани страни, като се отчитат финансовите им възможности.

5.   Изпълнителният комитет:

а)

насочва и ръководи задачите на консултативния съвет в съответствие с член 44, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

изготвя годишния доклад, годишния стратегически план и годишния бюджет;

в)

приема препоръки и предложения, както е посочено в член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

6.   Общото събрание и изпълнителният комитет осигуряват балансирано и широко представителство на всички заинтересовани страни, с акцент върху флотовете за дребномащабен риболов, когато е целесъобразно. Броят на представителите на флотовете за дребномащабен риболов следва да отразява дела на флотовете за дребномащабен риболов в сектора на рибарството на заинтересованите държави членки.

Член 5

Методи на работа

При вземането на решение относно своите методи на работа всеки консултативен съвет се стреми да осигури ефективност и пълноценно участие на всички членове чрез използването на съвременни информационни средства за комуникация и чрез предоставянето на услуги за устен и писмен превод.

Член 6

Финансово участие от страна на консултативните съвети

1.   Всеки консултативен съвет предоставя допълнителна компенсация на рибарите, представляващи организации на флотовете за дребномащабен риболов, за ефективното им участие в работата на съвета, в допълнение към възстановяването на техните пътни разноски и разходи по настаняването. Тази компенсация се обосновава надлежно във всеки отделен случай.

2.   Когато са поканени наблюдатели от трети държави, както е посочено в точка 2, буква к) от приложение III към Регламент (ЕС) № 1380/2013, консултативните съвети могат да участват в покриването на пътните разноски и разходите по настаняването на тези наблюдатели при същите условия, които прилагат за собствените си членове.

Член 7

Подкрепа от държавите членки

Държавите членки могат да предоставят подходяща техническа, логистична и финансова подкрепа за улесняване на функционирането на консултативните съвети.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Решение на Съвета от 19 юли 2004 г. относно създаване на регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 256, 3.8.2004 г., стр. 17).


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/243 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение от член 8, както и член 8, параграф 1, първа алинея, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по-специално член 23, параграф 1, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през територията на Съюза, включително съхраняването по време на транзит, на месо и продукти от домашни птици („стоките“). В него се предвижда, че стоките могат да бъдат внасяни на територията на Съюза и да преминават транзитно през нея само от третите държави, територии, зони или компартменти, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към регламента.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета държава, територия, зона или компартмент следва да се смятат за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците.

(3)

Съединените щати фигурират в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, от която вносът и транзитът на посочените стоки през територията на Съюза са разрешени за цялата ѝ територия.

(4)

В споразумение между Съюза и Съединените щати (4) („споразумението“) се предвижда незабавно взаимно признаване на мерките за регионализация в случай на възникване на огнища на болест в Съюза или в Съединените щати.

(5)

На 19 декември 2014 г. Съединените щати потвърдиха наличието на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанство за домашни птици в окръг Дъглас (Douglas County) в щата Орегон, а на 3 януари 2015 г. — на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N2 в стопанство за домашни птици в щата Вашингтон. От това следва, че цялата територия на посочената трета държава вече не може да се разглежда като свободна от въпросната болест. Ветеринарните органи на Съединените щати незабавно са преустановили издаването на ветеринарни сертификати от цялата територия на държавата за пратки, съдържащи стоки от домашни птици, които са предназначени за внос в Съюза и транзит през него. С оглед на борбата с високопатогенната инфлуенца по птиците и ограничаването на нейното разпространение Съединените щати са приложили мерки за унищожаване на птиците.

(6)

Комисията извърши оценка на предоставената от Съединените щати информация за епидемиологичната обстановка в държавата и за мерките, предприети за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците. Въз основа на тази оценка, на установените в споразумението ангажименти и на предоставените от Съединените щати гаранции е целесъобразно да се допусне, че свеждането на ограниченията за въвеждането на стоки в Съюза до засегнатия от високопатогенна инфлуенца по птиците регион в щата Орегон и до цялата територия на щата Вашингтон, по отношение на които ветеринарните органи на Съединените щати са наложили ограничения поради настоящото наличие на огнища, би следвало да е достатъчна мярка за посрещане на рисковете, свързани с въвеждането на стоките в Съюза. В резултат на това вписването за Съединените щати в списъка в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да се измени по такъв начин, че да се отчете регионализацията на посочената трета държава във връзка с настоящото наличие на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(7)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(4)  Споразумение между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати относно санитарните мерки за защитата на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти, одобрено от името на Общността с Решение 1998/258/ЕО на Съвета (ОВ L 118, 21.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването за Съединените щати се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специални условия

Специални условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella (7)

Образец/образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US — Съединени щати

US-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

 

US-1

Регион в Съединените щати, който не обхваща територия US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1“

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Регион в Съединените щати, съответстващ на окръг Дъглас в щат Орегон, и цялата територия на щат Вашингтон

WGM

VIII

P2

19.12.2014 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/244 НА КОМИСИЯТА

от 16 февруари 2015 година

за разрешаване на xинолин жълто като фуражна добавка за животни, използвани за производството на храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО беше разрешена безсрочната употреба на хинолин жълто по отношение на някои преработени фуражи като фуражна добавка както за животни, които не се използват за производството на храни, така и за животни, използвани за производството на храни, и беше включена в групата „оцветители“. Впоследствие посоченото вещество беше вписано в създадения с член 17 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 Регистър на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от същия регламент.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на хинолин жълто като фуражна добавка за животни, които не се използват за производството на храни, в съответствие с член 7 от посочения регламент. Заявителят подаде искане добавката да се класифицира в категорията „сензорни добавки“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 10 юли 2013 г. Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба във фуражи хинолин жълто не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве, нито върху околната среда. С оглед на доказателствата, предоставени от заявителя, Органът също така стигна до заключението, че не може да бъде оценена ефикасността на хинолин жълто по отношение на дозата и естеството на фуражите и тяхната преработка. Органът обаче посочи също така, че може да не е необходимо допълнително доказване на ефикасността на добавката, тъй като е разрешена употребата ѝ в храни, a функцията ѝ във фуражите е същата като тази в храните. Тъй като препоръчаната от Органа максимално допустимата граница за тази добавка е подобна на допустимите граници, разрешени за употребата ѝ в храни в различни видове продукти, Комисията счита, че са налице достатъчно доказателства за ефикасността на това вещество. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, посочена в Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на хинолин жълто беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(6)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Веществото, описано в приложението и принадлежащо към категорията „сензорни добавки“ и към функционалната група „оцветители: вещества, които добавят или възстановяват цвета във фуражите“, се разрешава като добавка при храненето на животни при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Посоченото в приложението вещество и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 9 март 2017 г. в съответствие с разпоредбите, приложими преди 9 март 2015 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: сензорни добавки. Функционална група: Оцветители. i) вещества, които добавят или възстановяват цвета във фуражите

2a104

Хинолин жълто

Състав на добавката

Хинолин жълто

Хинолин жълто се описва като вещество, съдържащо натриева сол като основна съставка

Характеристика на активното вещество

Процентното съдържание на съставките на хинолин жълто е:

2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-дисулфонати: ≥ 80 %.

2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-моносулфонати: ≤ 11 %;

2-(2-хинолил) индан-1,3-дион-трисулфонати: ≤ 7 %.

Химична формула: C18H9N Na2O8S2 (натриева сол)

CAS №: 8004-92-0 (основна съставка)

Хинолин жълто, твърдо състояние, получен чрез химичен синтез.

Критерии за чистота:

 

Оцветяващи вещества ≥ 70 %, изчислени като натриева сол

 

Калциеви и калиеви соли ≤ 30 %

Методи за анализ  (1):

За количественото определяне на общото съдържание на оцветители от хинолин жълто във фуражната добавка и фуражите: спектрофотометрия при 411 nm (FAO JECFA monographs № 1, Vol. 4, монографии на комитета СЕКДХ на ФАО, том 4, № 1).

животни, които не се използват за производството на храни

25

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат условията за съхранение и устойчивост.

2.

Мерки за безопасност: по време на работа да се използват средства за дихателна защита, предпазни очила и ръкавици.

9 март 2025 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/245 НА КОМИСИЯТА

от 16 февруари 2015 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2016 г. на целевите второстепенни променливи относно достъпа до услуги

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) (1), и по-специално член 15, параграф 2, буква e) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1177/2003 се установи обща рамка за системното изготвяне на европейска статистика за доходите и условията на живот. Нейната цел е да гарантира, че са налични съпоставими и актуални данни за моментното състояние, както и данни от повторени във времето изследвания за доходите и за равнището и структурата на бедността и социалната изолация, на национално равнище и на равнището на Европейския съюз.

(2)

Съгласно член 15, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1177/2003 ежегодно се приемат мерки за прилагане, с които се определят целевите второстепенни области и променливи, които да бъдат включени за годината в компонента на EU-SILC с данните за моментното състояние. Следователно трябва да бъдат приети мерки за прилагане, с които се определят целевите второстепенни променливи и идентификаторите им за модула за 2016 г. относно достъпа до услуги.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Целевите второстепенни променливи и идентификаторите на модула за 2016 г. относно достъпа до услуги, част от компонента на EU-SILC с данните за моментното състояние, са както са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

За целите на настоящия регламент се прилагат следните единици, методи на събиране на данни и референтни периоди:

1.   Единици

Целевите променливи се свързват с различни видове единици:

 

Променливите, свързани с достъпността на услугите за грижи за деца, незадоволени потребности от такива услуги и причини, поради които такива услуги не се използват, достъпността на официалното образование, здравни грижи, присъствието на лица, нуждаещи се от домашни грижи, и всички променливи, свързани с получени домашни грижи, се прилагат на равнището на домакинство и се отнасят до домакинството като цяло.

 

Информация за незадоволени потребности от официално образование, основната причина за неучастие в официалното образование, учене през целия живот, предоставени домашни грижи и брой на часовете в седмицата, през които ще се предоставят домашни грижи за всеки настоящ член на домакинството или, ако е приложимо, за всички избрани респонденти на възраст 16 и повече години.

 

Информация за плащане за грижи за децата, за дела на платените разходи и за това кой плаща за/допринася за плащането следва да бъде предоставена от респондента на домакинството за всяко дете на възраст между 0 и 12 години.

 

Информация за плащане на такси за официално обучение, за дела на платените разходи и за това кой плаща за/допринася за плащането следва да бъде предоставена от респондента на домакинството за всеки член на домакинството.

2.   Метод за събиране на данни

По отношение на променливите, приложими на ниво домакинство, или променливите, отнасящи се до всеки член на домакинството (включително променливите, отнасящи се до децата), когато се предоставя информация на ниво домакинство, методът за събиране на данни е персонално интервю с респондента на домакинството.

По отношение на променливите, приложими на ниво отделни физически лица, методът за събиране на данни е персонално интервю с всички настоящи членове на домакинството на възраст 16 или повече години или ако е приложимо — с всеки избран респондент.

Възрастта се отнася до възрастта в края на референтния период за дохода.

Предвид вида на събираната информация се разрешават само персонални интервюта (по изключение интервюта с упълномощен за целта представител за временно отсъстващи или недееспособни лица).

3.   Референтен период

Целевите променливи се отнасят до два вида референтни периоди:

 

Последните 12 месеца — за променливите, свързани с незадоволени потребности от официално образование и основната причина за неучастие в официалното образование, учене през целия живот и използването и плащането на услуги за здравно обслужване.

 

По обичайния ред — за всички други променливи.

4.   Предаване на данни

Целевите второстепенни променливи следва да бъдат изпратени на Комисията (Евростат) в досието с данни за домакинствата (досие H), в досието с данни от регистъра (досие R) и в досието с лични данни (досие P) след целевите първостепенни променливи.

МОДУЛ ЗА 2016 Г. ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ: СПИСЪК НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРОМЕНЛИВИ

Идентификатор на променливата

Стойности

Целева променлива

Грижи за деца

RC010

 

Плащане за разходите за официални услуги за полагане на грижи за деца

 

1

Да

 

2

Не

RC010_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 4

Няма официални услуги за полагане на грижи за това дете

 

– 5

Няма деца на възраст 0—12 години в домакинството

RC020

 

Дял на разходите за платени официални услуги за полагане на грижи за деца

 

1

Пълна цена (пълни разходи)

 

2

Намалена цена (субсидирана от правителството, работодателя, частното лице и др.)

 

9

Не знае

RC 020_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (RC010 = 2)

 

– 4

Няма официални данни за полагане на грижи за това дете

 

– 5

Няма деца на възраст 0—12 години в домакинството

RC030

 

Кой плаща/допринася за плащане на разходите за официални услуги за полагане на грижи за деца

 

1

Правителство или местни органи

 

2

Работодател

 

3

Други институции (например църкви, организации с нестопанска цел)

 

4

Частни лица, които не са членове на домакинството

 

5

Други

 

9

Не знае

RC030_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (RC020 = 1)

 

– 4

Няма официални данни за полагане на грижи за това дете

 

– 5

Няма деца на възраст 0—12 години в домакинството

HC040

 

Достъпност на услугите за отглеждане на деца

 

1

С големи затруднения

 

2

Трудно

 

3

С известни затруднения

 

4

Сравнително лесно

 

5

Лесно

 

6

Много лесно

HC040_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 4

Никакви разходи за полагане на грижи за деца в домакинството

 

– 5

Няма деца на възраст 0—12 години в домакинството

HC050

 

Неудовлетворени потребности от официални услуги за полагане на грижи за деца

 

1

Да

 

2

Не

HC050_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 5

Няма деца на възраст 0—12 години в домакинството

HC060

 

Основна причина за неизползване (в по-голяма степен) на официални услуги за полагане на грижи за деца

 

1

Не може да си го позволи

 

2

Няма налични места

 

3

Има налични места, но не в близост

 

4

Има налични места, но работното време не е подходящо

 

5

Има налични места, но качеството на предлаганите услуги е незадоволително

 

6

Други причини

HC060_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC050 = 2)

 

– 5

Няма деца на възраст 0—12 години в домакинството

Официално образование и обучение

RC070

 

Плащане на такси за обучение

 

1

Да

 

2

Не

RC070_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 4

Лицето не е включено във форма на официално образование

RC080

 

Дял от платените такси за обучение

 

1

Пълна цена (пълни разходи)

 

2

Намалена цена (субсидирана от правителството, работодател, частно лице и др.)

 

9

Не знае

RC080_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (RC070 = 2)

 

– 4

Лицето не е включено във форма на официално образование

RC090

 

Кой плаща/допринася за плащане на разходите за такси за обучение

 

1

Правителство или местни органи

 

2

Работодател

 

3

Други институции (например църкви, организации с нестопанска цел)

 

4

Частни лица, които не са членове на домакинството

 

5

Други

 

9

Не знае

RC090_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (RC080 = 1)

 

– 4

Лицето не е включено във форма на официално образование

100

 

Достъпност на формалното образование

 

1

С големи затруднения

 

2

Трудно

 

3

С известни затруднения

 

4

Сравнително лесно

 

5

Лесно

 

6

Много лесно

HC100_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 4

Никакви разходи за официално образование в домакинството

 

– 5

Никой в домакинството не е включен във форма на формално образование

PC110

 

Неудовлетворени потребности от официално образование

 

1

Да

 

2

Не

PC110_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 3

Лицето не е избран респондент

 

– 4

Лице, което понастоящем е във форма на официално образование

PC120

 

Основна причина за неучастие във форма на официално образование

 

1

Не може да си го позволи

 

2

Не се допуска до обучение или програма

 

3

Ограничения, свързани с времето (график, семейни отговорности и др.)

 

4

Няма налично подходящо обучение или програми

 

5

Други причини

PC120_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (PC110 = 2)

 

– 3

Лицето не е избран респондент

 

– 4

Лице, което понастоящем е във форма на официално образование

Обучение през целия живот

PC130

 

Участие в обучения, свързани с любимо занимание

 

1

Да

 

2

Не

PC130_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 3

Лицето не е избран респондент

PC140

 

Участие в обучения, свързани с професионална дейност

 

1

Да

 

2

Не

PC140_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 3

Лицето не е избран респондент

PC150

 

Основна причина за неучастие в обучение, свързано с професионална дейност

 

1

Не може да си го позволи

 

2

Липса на интерес

 

3

Ограничения, свързани с времето (график, семейни отговорности и др.)

 

4

Няма налично подходящо обучение или програми

 

5

Не е предоставено от работодателя

 

6

Други причини

PC150_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (PC140 = 1)

 

– 3

Лицето не е избран респондент

Здравно обслужване

HC160

 

Ползване на услуги за здравни грижи

 

1

Да

 

2

Не

HC160_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

HC170

 

Плащане на услуги за здравни грижи

 

1

Да

 

2

Не

HC170_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC160 = 2)

HC180

 

Достъпност на услуги за здравни грижи

 

1

С големи затруднения

 

2

Трудно

 

3

С известни затруднения

 

4

Сравнително лесно

 

5

Лесно

 

6

Много лесно

HC180_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 4

Никакви разходи за услуги за здравни грижи в домакинството

Домашни грижи

HC190

 

Присъствие в домакинството на хора, които се нуждаят от помощ поради хронични физически или психически заболявания, недъг или поради напреднала възраст

 

1

Да

 

2

Не

HC190_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

HC200

 

Получени професионални домашни грижи

 

1

Да

 

2

Не

HC200_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC190 = 2)

HC210

 

Брой часове седмично, през които са получавани професионални домашни грижи

 

1

По-малко от 10 часа на седмица

 

2

Най-малко 10 часа, но по-малко от 20 часа на седмица

 

3

20 часа или повече на седмица

HC210_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC200 = 2)

HC220

 

Плащане за професионални домашни грижи

 

1

Да

 

2

Не

HC220_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC200 = 2)

HC230

 

Достъпност на професионални услуги за домашни грижи

 

1

С големи затруднения

 

2

Трудно

 

3

С известни затруднения

 

4

Сравнително лесно

 

5

Лесно

 

6

Много лесно

HC230_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC220 = 2)

HC240

 

Неудовлетворени потребности от професионални домашни грижи

 

1

Да

 

2

Не

HC240_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC190 = 2)

HC250

 

Основна причина за неполучаване на (повече) професионални услуги за домашни грижи

 

1

Не може да си го позволи

 

2

Отказани от лицето, което се нуждае от такива услуги

 

3

Липсват такива услуги за полагане на грижи

 

4

Качеството на наличните услуги е незадоволително

 

5

Други причини

HC250_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (HC240 = 2)

PC260

 

Предоставени грижи или помощ

 

1

Да — само за членовете на домакинството

 

2

Да — само на лица, които не са членове на домакинството

 

3

Да — за членовете на домакинството и за лица, които не са членове на домакинството

 

4

Не

PC260_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 3

Лицето не е избран респондент

PC270

 

Брой часове седмично, през които са получавани грижи или помощ

 

1

По-малко от 10 часа на седмица

 

2

Най-малко 10 часа, но по-малко от 20 часа на седмица

 

3

20 часа или повече на седмица

PC270_F

1

Попълнена

 

– 1

Липсва

 

– 2

Не е приложимо (PC260 = 4)

 

– 3

Лицето не е избран респондент


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/246 НА КОМИСИЯТА

от 16 февруари 2015 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

116,3

IL

91,3

MA

80,6

TR

115,4

ZZ

100,9

0707 00 05

EG

191,6

TR

192,8

ZZ

192,2

0709 91 00

EG

57,5

ZZ

57,5

0709 93 10

MA

209,2

TR

237,0

ZZ

223,1

0805 10 20

EG

46,6

IL

70,1

MA

45,5

TN

56,7

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

132,6

MA

109,8

ZZ

121,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

93,4

IL

144,6

JM

116,6

MA

119,3

TR

79,0

ZZ

110,6

0805 50 10

TR

61,5

ZZ

61,5

0808 10 80

BR

68,8

CL

94,6

CN

119,5

MK

22,6

US

191,8

ZZ

99,5

0808 30 90

CL

184,9

ZA

115,2

ZZ

150,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/24


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/247 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 10 февруари 2015 година

за назначаване на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН/1/2015)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2010/279/ОВППС на Съвета от 18 май 2010 г. относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН) (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 1 от Решение 2010/279/ОВППС Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност, в съответствие с член 38, трета алинея от Договора, да взема необходимите решения с цел политически контрол и стратегическо ръководство на мисията EUPOL АФГАНИСТАН, включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

На 17 декември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/922/ОВППС (2) за удължаване срока на действие на EUPOL АФГАНИСТАН до 31 декември 2016 г.

(3)

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи г-жа Pia STJERNVALL да бъде назначен за ръководител на мисията EUPOL АФГАНИСТАН, считано от 16 февруари 2015 г. до 31 декември 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-жа Pia STJERNVALL се назначава за ръководител на мисията EUPOL АФГАНИСТАН за периода от 16 февруари 2015 г. до 31 декември 2015 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2015 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 123, 19.5.2010 г., стр. 4.

(2)  Решение 2014/922/ОВППС на Съвета от 17 декември 2014 г. за изменение и удължаване срока на действие на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН) (ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 152).


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/25


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/248 НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2014 година

относно мерки SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), приведени в действие от Словашката република в полза на Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) и Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP)

(нотифицирано под номер C(2014) 7277)

(само текстът на словашки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „ДФЕС“), и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си съгласно горепосочените разпоредби (1),

Като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 2 април 2007 г. Комисията получава жалба, подадена с писмо от частното здравноосигурително дружество Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (наричано по-нататък „дружество Dôvera“ или „жалбоподателят“), във връзка с предполагаема мярка за държавна помощ, предоставена на 26 януари 2006 г. в полза на държавното здравноосигурително дружество Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. („SZP“) под формата на увеличение на уставния му капитал с 450 млн. SKK (приблизително 15 млн. евро).

(2)

На 21 август 2009 г. Комисията изпраща на Словашката република искане за предоставяне на информация. След удължаването на срока за отговор словашките органи предоставят исканата информация на 24 септември 2009 г.

(3)

С писмо от 26 февруари 2010 г. Комисията иска от Словашката република предоставянето на допълнителна информация относно тази капиталова инжекция и иска разяснения относно словашката система за изравняване на рисковете („Risk equalisation scheme“, наричана по-нататък „RES“) като друга мярка, която би могла евентуално да бъде считана за държавна помощ. С писмо от 25 март 2010 г. словашките органи искат удължаване на срока за отговор, като Комисията одобрява това искане с писмо от 31 март 2010 г. На 16 юни 2010 г. Комисията напомня на Словашката република да предостави информацията, след което с писмо от 9 юли 2010 г. словашките органи изпращат отговор на искането. На 3 декември 2010 г. Словашката република предоставя неповерителна версия на отговора, както е поискано от Комисията с писмо от 4 ноември 2010 г.

(4)

На 1 януари 2010 г. дружеството SZP се слива с другото държавно здравноосигурително дружество в Словашката република Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. („VšZP“). В периода от 1998 г. до поне 2005 г. към тези две държавни акционерни дружества биват прехвърлени портфейлите на други здравноосигурителни дружества.

(5)

На проведените на 10 октомври 2010 г. и 15 март 2011 г. две срещи между Комисията и представителите на дружество Dôvera се обсъждат предметът на жалбата и функционирането на здравноосигурителния сектор в Словакия. На 15 юли 2011 г. дружество Dôvera предоставя допълнителна информация относно състоянието на здравноосигурителния сектор в Словакия и разширява обхвата на жалбата си с три нови предполагаеми мерки, предоставени в полза на SZP и VšZP: i) погасяване в периода 2004—2005 г. на дълга на SZP от държавното дружество Veriteľ a. s. чрез две вноски в размер на 52,7 млн. евро и 28 млн. евро; ii) субсидия от 7,6 млн. евро, предоставена през 2006 г. на SZP от Министерството на здравеопазването, и iii) финансирано от държавата увеличение на уставния капитал на VšZP в размер от 65,1 млн. евро от 1 януари 2010 г. Вследствие на това Комисията приканва словашките органи да изразят своето становище по жалбата, чийто обхват е разширен с нови твърдения. След удължаването на срока за отговор словашките органи предоставят мнението си на 11 ноември 2011 г.

(6)

След срещата на 15 декември 2011 г. със службите на Комисията, с писмо от 16 януари 2012 г. дружество Dôvera предоставя допълнителна информация относно характера на националния здравноосигурителен сектор.

(7)

С писмо от 2 юли 2013 г. Комисията информира Словашката република, че е открила официалната процедура по разследване, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора („решение за откриване на процедура“). Решението за откриване на процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2) и заинтересованите страни са поканени да представят мненията си.

(8)

С писмо от 24 юли 2013 г. словашките органи искат удължаване на срока за предоставяне на мнение относно решението за откриване на процедура, като Комисията одобрява това искане с писмо от 30 юли 2013 г. На 27 август 2013 г. Словашката република предоставя мнението си относно решението за откриване на процедура.

(9)

Комисията получава мнения относно решението за откриване на процедура от пет заинтересовани страни: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO, Институт за икономически и социални реформи) с писмо от 15 октомври 2013 г., Union zdravotná poisťovňa a. s. („дружество Union“) с писмо от 25 октомври 2013 г., Health Policy Institute (HPI, Институт за политика в областта на здравеопазването) с писмо от 28 октомври 2013 г., Združeniе zdravotných poisťovní SR (ZZP, Сдружение на здравноосигурителните дружества в Словакия) с писмо от 28 октомври 2013 г. и дружество Dôvera с писмо от 11 ноември 2013 г.

(10)

Тези мнения са изпратени на словашките органи с писма от 20 ноември и 20 декември 2013 г. На 20 декември 2013 г. словашките органи искат удължаване на срока за отговор по тези мнения до 31 януари 2014 г., като Комисията одобрява това искане още същия ден. С писмо от 29 януари 2014 г. Словакия предоставя отговор по мненията на заинтересованите страни относно решението за откриване на процедура.

(11)

На 2 април 2014 г. се провежда среща между службите на Комисията и словашките органи.

(12)

На 11 април 2014 г. и 25 август 2014 г. Комисията изпраща допълнителни искания за предоставяне на информация, на които Словакия отговаря с писма от 15 май 2014 г. и 27 август 2014 г.

2.   КОНТЕКСТ

2.1.   РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СЛОВАКИЯ

(13)

През 1994 г. еднополюсният модел на здравно осигуряване в Словакия бива заменен с многополюсен, при който дейност могат да развиват и публични, и частни субекти. Мащабната реформа, заложена в закон № 581/2004 Сб. и закон 580/2004 Сб., влезли в сила на 1 януари 2005 г. („реформата от 2005 г.“), променя правилата за разпределението на събраните здравноосигурителни вноски, а така също и правната форма на всички здравноосигурителни дружества (държавни или частни) от правни субекти sui generis на акционерни дружества (т. е. частноправни акционерни дружества със стопанска цел). Създаден е и независим регулаторен орган — Служба за надзор на здравните грижи (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťo „ÚDZS“), със задачата да издава разрешения и да упражнява надзор дали здравноосигурителните дружества спазват действащите правни норми. Принципно тези реформи са замислени с цел да доведат до по-ефективно използване на наличните средства и до повишено качество на предоставяните здравни грижи (3).

(14)

Всички здравноосигурителни дружества в Словашката република, публични и частни субекти, предоставят задължително здравно осигуряване на пребиваващите в Словакия (4). Възможността за предоставяне на индивидуално здравно осигуряване по силата на закон № 580/2004 Сб. като добавка към основния пакет, предлаган като задължително здравно осигуряване, се използва в ограничена степен, поради широкия обхват на предлаганото от задължителната система (5). Освен това през 2005 г. е приет закон, по силата на който всички здравноосигурителни дружества получават възможността да предлагат доброволно здравно осигуряване на лица, за които задължителното здравно осигуряване не се прилага (6).

(15)

През 2007 г. е приет закон № 530/2007 Сб., с който се изменя закон № 581/2004 Сб. и се забранява на здравноосигурителните дружества в сектора на задължителното здравно осигуряване, считано от 1 януари 2008 г., да разпределят печалба под формата на дивиденти, с което се налага задължението реализираната печалба да се реинвестира в словашката система на здравеопазване. Вследствие на това от януари 2008 г. здравноосигурителните дружества не могат да разпределят печалба. На 26 януари 2011 г. обаче Конституционният съд на Словашката република постановява, че забраната за разпределяне на печалба е несъвместима с няколко разпоредби от словашката Конституция. След това решение със закон № 250/2011 Сб. словашките органи изменят през юли 2011 г. закон № 530/2007 Сб. с цел отново да се позволи на здравноосигурителните дружества да разпределят (сред своите акционери) печалбата, реализирана в рамките на дейността по задължително здравно осигуряване, при спазването на определени условия (7). Вследствие на тези законови промени през декември 2011 г. Комисията прекратява процедурата за неизпълнение на задължения във връзка с ограниченията на разпределението на печалбата (8).

(16)

На 31 октомври 2012 г. словашките органи одобряват проект, целящ създаването в Словашката република на еднополюсна система за задължителното здравно осигуряване с нестопанска цел, която би трябвало да бъде създадена или посредством доброволното изкупуване (до 1 януари 2014 г.) на частните здравноосигурителни дружества, или посредством отчуждаването им (до 1 юли 2014 г.), което би трябвало да доведе до създаването на едно-единствено (държавно) здравноосигурително дружество. (9) При все това, до приемането на настоящото решение не е осъществена нито една от предвидените в проекта стъпки (10).

2.2.   ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА В СЛОВАКИЯ

(17)

По силата на словашкото законодателство здравноосигурителното дружество е акционерно дружество със седалище в Словашката република, създадено с цел предоставяне на задължително публично здравно осигуряване, което подлежи на разрешение от ÚDZS.

(18)

Пребиваващите в Словакия могат да избират между следните три здравноосигурителни дружества, за да сключат договор за задължително здравно осигуряване:

а)

словашкото държавно акционерно дружество VšZP, създадено на 1 юли 2005 г.; то е създадено след преобразуването на публичната институция VšZP, създадена на 1 ноември 1994 г. по силата на закон № 273/1994 Сб. като приемник на Národná poisťovňa — Správа fondu zdravotného poistenia; на 1 януари 2010 г. VšZP се слива с държавното дружество SZP по силата на закон № 533/2009 Сб. (поради което по-нататък, когато е уместно, това слято дружество е наричано „SZP/VšZP“). Словашката република е единственият акционер на VšZP;

б)

частното акционерно дружество Dôvera (основният ѝ акционер е централноевропейската финансова група PENTA); дружество Dôvera е учредено на 1 октомври 2005 г. и на 31 декември 2009 г. се слива с друго словашко частно здравноосигурително дружество Apollo. През 2010 г. слятото дружество е най-голямото частно здравноосигурително дружество в Словакия;

в)

частното здравноосигурително акционерно дружество Union, учредено на 9 март 2006 г. и член на групата Achmea (по-рано Eureko) със седалище в Нидерландия.

(19)

Таблицата по-долу показва развитието на пазарните дялове на различните дружества, предоставящи задължително здравно осигуряване в Словашката република в периода 2008—2013 г. (11):

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (12)

Дружества

Брой на осигурените лица (%)

VšZP

55,4

55,0

66,74

65,79

64,4

64,09

SZP

13,6

12,0

2010 г.: SZP се слива с VšZP

 

 

 

Apollo

8,4

10,0

2010 г.: Apollo се слива с Dôvera

 

 

 

Dôvera

16,2

16,0

26,37

26,8

27,75

27,49

Union

6,4

7,0

6,89

7,41

7,85

8,42

(20)

Всички здравноосигурителни дружества са акционерни дружества, а законовите разпоредби относно собствеността позволяват акционерите им да бъдат и от частния, и от публичния сектор. Всички здравноосигурителни дружества са задължени да изпълняват някои критерии за платежоспособност. Подложени на строги финансови ограничения, те са изцяло отговорни за каквито и да е финансови трудности. Като частни акционерни дружества, учредени по общото законодателство за търговските дружества, здравноосигурителните дружества управляват самостоятелно оперативните си разходи и разходите за здравно осигуряване.

(21)

Здравноосигурителните дружества могат да реализират и реализират печалба (13). Приходите на здравноосигурителните дружества в Словакия произхождат от осигурителни вноски, от държавния бюджет (вноски от името на икономически неактивни лица и субсидии за покриване на увеличените цени на услугите по предоставяне на здравни грижи), от доходи от собственост, дарения и други източници. Здравноосигурителните дружества могат да реализират печалба например посредством подобряване на системите си за управление и посредством преговори при сключването на договори с доставчици на здравни грижи.

2.3.   ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛОВАШКИЯ СЕКТОР ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

2.3.1.   Социална цел и обществен интерес

(22)

Словашката система за задължително здравно осигуряване преследва социална цел, а именно да се даде възможност за предоставяне на грижи и да се поддържа жизнеспособна система за здравно осигуряване. Словашките граждани имат право на здравно осигуряване, а постоянно пребиваващите в Словакия имат задължението да бъдат здравно осигурени (14). Гарантирането на правото на безплатни здравни грижи въз основа на здравното осигуряване е конституционно задължение на Словашката република (15). Според словашките органи здравноосигурителните дружества изпълняват конституционно задължение от името на държавата, като предоставят задължително здравно осигуряване в Словашката република, т.е. като предоставят здравно осигуряване на пребиваващите в Словашката република посредством управление на схемата за задължително здравно осигуряване в Словакия. По закон Словашката република има задължението да финансира системата на здравеопазването и да покрива загубите в сектора на здравеопазването (16). По смисъла на член 2 от закон № 580/2004 Сб. относно здравното осигуряване предоставянето на задължително публично здравно осигуряване е дейност от обществен интерес, за чието осъществяване се използват публични средства.

2.3.2.   Задължително членство, свободен достъп и обща тарификация

(23)

В съответствие с разпоредбите на закон № 580/2004 Сб. и закон № 581/2004 Сб. участието в словашката здравоосигурителна програма е задължително за мнозинството от населението в Словашката република (17). Задължителното здравно осигуряване в Словакия обхваща също и лицата, осигурени в съответствие с Регламент (ЕИО) 1408/71 на Съвета (18) до 30 април 2010 г., а от 1 май 2010 г. — в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (19).

(24)

Осигурените лица имат право да се насочат към здравноосигурително дружество по свой избор и да го променят веднъж годишно. Според принципа за свободния достъп и обща тарификация здравноосигурителните дружества в Словакия имат законовото задължение да допускат до осигурителната си схема всеки пребиваващ в Словакия, който поиска това, при условие че той/тя отговаря на правните изисквания за здравна осигуровка в Словакия. По-специално, здравноосигурителните дружества не могат да откажат да осигурят лице на основание възраст, здравен статус или рискове от заболяване (20) и трябва да предложат базисна здравна осигуровка на същата цена на всички лица, независимо от тези фактори.

(25)

Следователно, словашката система за здравно осигуряване включва законова уредба за справедливо споделяне на риска между здравноосигурителните дружества посредством система за изравняване на рисковете (RES). В рамките на RES (21) здравноосигурителните дружества, осигуряващи лица, свързани с по-голям риск, получават средства от здравноосигурителни дружества, чиито портфейли са свързани с по-малък риск, т.е. чрез месечно или годишно преразпределение на вноските и управление на трансферите (22).

2.3.3.   Обезщетения и вноски в зависимост от дохода на осигуреното лице

(26)

Задължителното словашко здравно осигуряване се основава на система от задължителни вноски. Нивата на вноските са определени в закона, като са пропорционални на дохода на осигуреното лице (подобно на данъка върху доходите) и не се основават на осигурителения риск (като например възраст или здравен статус на осигуреното лице). Тези вноски, считани от словашките органи за част от публичните ресурси, се събират от: 1) работници и работодатели; 2) самостоятелни заети лица; 3) доброволно безработни лица; 4) държавата (за „осигурени от държавата лица“, т.е. група, която в голямата си част е съставена от икономически неактивни лица); и 5) платци на дивиденти.

(27)

На всички осигурени лица се гарантира едно и също базисно ниво на обезщетения („базисен пакет от обезщетения“). Не съществува пряка връзка между сумата от вноските, платени към схемата, и получаваните обезщетения (23). Медицинските услуги, обхванати от задължителното здравно осигуряване, се предоставят независимо от вноските, платени от осигуреното лице.

(28)

Базисният пакет на задължителното здравно осигуряване обхваща почти всички здравни процедури, предоставяни в Словашката република, което означава, че чрез този пакет се предоставя почти пълно здравеопазване. Понастоящем базисният пакет дава право на всеки на безплатно здравеопазване, с изключение на само няколко видове лечения (напр. пластична хирургия) и частични плащания за лекарства, спа процедури и определени медицински услуги (напр. посещения в спешно отделение). Базисният пакет може да бъде стеснен или разширен с наредба на Министерския съвет (без парламентарни разисквания). Тъй като словашката Конституция гарантира здравеопазване за всеки гражданин в рамките на системата за задължително здравно осигуряване при условията, посочени в закона, здравноосигурителните дружества не могат да влияят на формирането на обезщетенията, нивото на покритието или размера на вноските за базисния пакет, тъй като те са определени в закона.

(29)

Словашките здравоосигурителни дружества могат да добавят към базисния пакет, и го правят, различни допълнителни плащания (обезщетения) по техен избор, които обхващат услуги извън базисния пакет и се предлагат безплатно от осигурителните дружества на клиентите, като част от същия пакет в рамките на задължителното здравно осигуряване. Така например, от наличната информация може да се твърди, че здравноосигурителните дружества могат да решат дали да предложат допълнително покритие на някои съпътстващи и превантивни лечения в рамките на базисния пакет от задължителното здравно осигуряване. Тези допълнителни обезщетения се различават от услугите на индивидуалното здравно осигуряване, което може да бъде предложено срещу заплащане.

2.3.4.   Избор на доставчици на здравни грижи и на услуги

(30)

Здравноосигурителните дружества могат да избират доставчиците на здравни грижи и да сключват договори с лекари и отделни болници. По този начин здравноосигурителните дружества сключват договори с отделни доставчици на здравни грижи; тези договори се сключват независимо един от друг, като даден доставчик на здравни грижи може да сключи договор с всички или само с някои от здравноосигурителните дружества и обратно. Здравноосигурителните дружества възстановяват разходи за услуги, предоставени както от държавни, така и от частни доставчици на здравни грижи.

(31)

За да се гарантира географският достъп до здравни услуги, правителството е определило изискване за минимална мрежа, за да повлияе на планирането на капацитета. При предоставянето на задължително здравно осигуряване здравноосигурителните дружества са задължени от закона да сключат договор с минимална мрежа от болници. Всяко здравноосигурително дружество създава своята мрежа и подобрява минималната мрежа чрез селективно сключване на договори с допълнителни болници и други доставчици на здравни грижи. По този начин здравните услуги, предоставени от тези болници и/или други доставчици на здравни грижи и включени в обхвата на задължителното здравно осигуряване, се покриват от здравноосигурителното дружество в полза на осигуреното лице. Здравноосигурителните дружества имат определена свобода на преценка при преговорите с болниците относно цената и качеството на здравните услуги, предоставяни на осигурените лица.

2.3.5.   Регулаторна рамка

(32)

Схемата за задължително здравно осигуряване в Словакия се урежда от специални норми (24). По закон всички здравноосигурителни дружества, предоставящи задължително здравно осигуряване, трябва да имат еднакъв статут, права и задължения. Всяко здравноосигурително дружество трябва да бъде учредено с цел да извършва публично здравно осигуряване и не трябва да извършва дейности, различни от изброените в член 6 от закон № 581/2004 Сб. Дейностите на здравноосигурителните дружества, управляващи схемата за задължително здравно осигуряване, подлежат на цялостен контрол от държавата, упражняван по-специално от регулаторния орган — ÚDZS, чийто мандат обхваща задачите по мониторинг и надзор в системата на здравеопазване. ÚDZS упражнява надзор дали здравноосигурителните дружества и доставчиците спазват тази законова рамка и се намесва при нарушения.

3.   ОПИСАНИЕ НА СПОРНИТЕ МЕРКИ

(33)

В настоящото решение са разгледани следните шест мерки (наричани заедно „спорните мерки“) (25):

3.1.   УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА SZP ПРЕЗ 2006 Г.

(34)

С писмо от 2 април 2007 г. Комисията получава жалба от частното здравноосигурително дружество Dôvera срещу капиталова инжекция в размер на 450 млн. SKK (приблизително 15 млн. евро) от страна на Словашката република в полза на държавното дружество на три вноски в периода между 28 ноември 2005 г. и 18 януари 2006 г.

(35)

Увеличението на капитала е свързано с реформата на сектора на здравеопазването и реформата от 2004—2005 г. на сектора на здравното осигуряване в Словашката република. Всъщност при учредяването на SZP като акционерно дружество през 2005 г. и правоприемник на публична институция (26), от дружеството по закон се изисква да приеме не само активите, а и натрупаните преди 2005 г. пасиви на предходното осигурително дружество, чийто размер води до незадоволително равнище на платежоспособността според предвиденото в член 14, параграф 1 от Закона за здравноосигурителните дружества (закон № 581/2004 Сб.). На 31 декември 2005 г. тези пасиви възлизат на 467,765 млн. SKK (приблизително 15,5 млн. евро).

3.2.   ПОГАСЯВАНЕТО НА ДЪЛГА НА SZP ОТ VERITEĽ

(36)

Veriteľ е учредена през 2003 г. (27) като нова държавна агенция за консолидиране на дълговете в здравеопазването и получава от словашкото правителство мандат за изпълнението на проект, свързан с погасяването на дълговете на здравните институции и здравноосигурителните дружества преди реорганизирането на 30 септември 2005 г. на всички съществуващи здравноосигурителни дружества като акционерни дружества. Погасяването на дълговете е осъществено по силата на решения на словашкото правителство.

(37)

В периода от 2003—2005 г. Veriteľ е погасила дълг в сектора на здравеопазването, възлизащ по счетоводна стойност на повече от 1, 1 млрд. евро, с 644 млн. евро в наличност. След като министерството на здавеопазването обявява, че това е последната мярка за спасяване на системата на здравеопазване, през 2006 г. агенция Veriteľ е закрита (28).

(38)

Жалбоподателят твърди, че погасяването от Veriteľ на дълга на SZP в размер на 52,7 млн. евро, който е по-висок от полученото от жалбоподателя (29), означава, че в процеса на погасяване на дълга е налице необосновано дискриминационно третиране. Жалбоподателят подчертава, че освен това на 30 ноември 2005 г. (т.е. след преобразуването) Veriteľ допълнително е погасила приблизително 28 млн. евро друг дълг на SZP по специалната сметка за преразпределяне на здравноосигурителните вноски. Това е извършено чрез прехвърлянето от SZP към Veriteľ на дължими вноски и лихви. SZP прехвърля на Veriteľ приблизително 929 млн. SKK под формата на дължими вноски и лихви (от които около 343 млн. SKK са лихви). В замяна Veriteľ предоставя на SZP компенсация от 840 млн. SKK (приблизително 28 млн. евро), като урежда дълга по специалната сметка за преразпределяне на здравноосигурителните вноски (30).

3.3.   СУБСИДИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА SZP ПРЕЗ 2006 Г.

(39)

През втората половина на 2006 г. на SZP е предоставена допълнителна субсидия от Министерството на здравеопазването, като се използва отчасти ликвидационното салдо на Veriteľ, която е закрита през юли 2006 г. Според жалбоподателя субсидията е в размер на приблизително 7,6 млн. евро.

(40)

Жалбоподателят твърди, че тази субсидия е предоставена, за да се уредят задълженията на SZP към доставчици на здравни грижи от периода преди 2005 г., макар и да не е ясно дали тези задължения са продължавали да съществуват към момента на предоставяне на субсидията.

(41)

При все това, според словашките органи финансовите ресурси от ликвидационното салдо на Veriteľ не са предоставени на SZP, а на медицински заведения, които по това време са били държавни, за плащането на техните задължения към SZP (т.е. здравноосигурителни вноски за техните работници). Поради това, според словашките органи не става въпрос за субсидия, а по-скоро за обикновено плащане на съществуващи безспорни задължения на държавата — неплатени вноски за здравно осигуряване.

3.4.   УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА VŠZP ПРЕЗ 2010 Г.

(42)

На 1 януари 2010 г. Словашката република чрез службите на Министерството на здравеопазването е увеличила дела си в уставния капитал на VšZP. Това увеличение на уставния капитал е в размер на приблизително 65,1 млн. евро.

(43)

Според жалбоподателя, като се има предвид, че VšZP е било близо до изпадане в несъстоятелност, изглежда, че държавата е действала по този начин, за да компенсира дефицита в приходите на VšZP. Жалбоподателят твърди също, че държавата по никакъв начин не се е надявала на възвръщаемост на инвестицията си в разумни времеви рамки, особено като се има предвид, че в Словакия току-що е влязъл в сила закон, който не позволява на здравноосигурителните дружества да разпределят печалбата си.

(44)

Според словашките органи това увеличение на капитала на VšZP през 2010 г. е извършено, за да се неутрализират последиците от финансовата криза и за да се окаже подкрепа на VšZP в усилията му да удържи на натиска за увеличаване на задлъжнялостта му при нарастващото търсене на здравни грижи.

3.5.   СИСТЕМАТА ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ (RES)

(45)

При извършването на предварителната оценка Комисията установи също, че финансирането на здравноосигурителните дружества в Словашката република включва механизъм за разпределяне и управление на рисковете — система за изравняване на рисковете (RES).

(46)

RES (31) се прилага в пълна степен към всички здравноосигурителни дружества, предоставящи задължително здравно осигуряване в Словашката република. Здравноосигурителните дружества събират вноските за задължително здравно осигуряване пряко от работодателите, самостоятелно заетите лица, самоосигуряващите се лица (доброволно безработните), държавата и платците на дивиденти, но разпределението на приходите и разходите между здравноосигурителните дружества е неравномерно, поради разликите в портфейлите им. За да се облекчи финансовата тежест за здравноосигурителните дружества с по-високорисков портфейл и за да се стесни възможността за подбор на рисковете, вноските се преразпределят между здравнооситурителните дружества посредством RES в съответствие с изчисления, изготвени от ÚDZS (32). Прилаганите в RES критерии са възраст, пол и от 2010 г. насам — статут на осигуреното лице, що се отнася до икономическата му активност.

(47)

Словашките органи считат, че RES не е форма на държавна помощ, а по-скоро форма на изравняване на ресурсите в съответствие с приложимите в RES критерии към осигурените лица, т.е. става въпрос за солидарност между осигурените лица, а не за държавна помощ.

3.6.   ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОРТФЕЙЛИ КЪМ SZP И VŠZP

(48)

Друга мярка, за която Комисията научи при предварителната оценка, засяга няколко директни прехвърляния на портфейли, извършени с намесата на държавата, от други здравноосигурителни дружества, впоследствие закрити чрез ликвидация, към SZP и VšZP (по-специално от дружеството Družstevná zdravotná poisťovňa към VšZP и от дружеството Európská zdravotná poisťovňa (EZP) към SZP).

(49)

Според Dôvera портфейлът на EZP е бил директно прехвърлен на SZP, въпреки че е имало и други заинтересовани оператори на пазара, като ограниченията и условията на прехвърлянето не са били ясни.

(50)

Словашката република твърди, че решението на ÚDZS да прехвърли портфейла на EZP към SZP без компенсация е в съответствие с разпоредбите на закон № 581/2004 Сб., като е зачетено правото на осигурените лица на избор на здравноосигурително дружество. Словашките органи твърдят, че други здравноосигурителни дружества са изразили интерес относно портфейла, но са поставили условия, които биха удължили прекомерно процеса на ликвидация. Освен това според словашките органи, след като прехвърлянето на портфейлите се е отнасяло до всички вземания и всички задължения на ликвидираните дружества, на получателите VšZP и SZP не е предоставено никакво предимство.

4.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(51)

В решението си за откриване на процедура Комисията изразява съмнения относно определянето на въпросната дейност като икономическа или неикономическа по характер и посочва, че като се имат предвид особеностите на случая, SZP/VšZP е можело да извършва икономическа дейност от 1 януари 2005 г., както и другите дружества, предлагащи здравно осигуряване в рамките на задължителната система. Комисията счита, че комбинацията от икономически и неикономически характеристики на системата за задължително здравно осигуряване в Словакия изисква да се проведе задълбочен анализ на отделните елементи и съответното им значение в рамките на схемата, за да се определи дали дейността, свързана със задължителното здравно осигуряване, по начина, по който е организирана и се осъществява в Словакия, трябва да се счита за икономическа (от 1 януари 2005 г. нататък) или неикономическа по характер.

(52)

Комисията посочва също, че — в случай че е нужно дейността да бъде счетена за икономическа по характер — тя не разполага с достатъчно информация, за да определи дали разглежданите мерки предоставят на SZP/VšZP селективно предимство.

(53)

След като прави извода, че на този етап не може да изключи наличието на държавна помощ, тъй като липсват конкретни доводи или ясни признаци за несъвместимостта им с вътрешния пазар, Комисията изразява и съмнения дали тези мерки могат да бъдат считани за съвместими с вътрешния пазар по силата на член 106, параграф 2 или член 107, параграф 3, буква в) от Договора, в случай че тя заключи, че тези мерки могат да бъдат счетени за държавна помощ.

(54)

Във връзка с това Комисията посочва, че окончателното заключение дали дейността, свързана със задължителното здравно осигуряване в Словашката република, всъщност е икономическа или неикономическа по характер, дали държавните мерки отговарят на всички други условия, за да представляват държавна помощ, и ако да — дали са съвместими с вътрешния пазар, може да бъде направено само в окончателното решение, което Комисията приеме след завършването на официалното разследване, когато е събрана цялата налична информация (включително допълнителните мнения на държавата членка и заинтересованите страни) и е направена задълбочена оценка на цялата информация.

5.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(55)

Комисията получи следните мнения от заинтересованите страни, които са представени в обобщен вид по-долу:

5.1.   DÔVERA

(56)

В отговор на решението за откриване на процедура жалбоподателят Dôvera предостави допълнителна информация относно системата на здравно осигуряване и допълнителни доводи, най-вече за да подкрепи твърдението си, че SZP/VšZP са дружества, към които е приложимо правото на конкуренцията и които са получили несъвместима държавна помощ.

(57)

Dôvera посочва, че SZP/VšZP се конкурират с частни здравноосигурителни дружества, които предлагат същата услуга и се стремят към реализирането на печалба, като прави препратки към предишните си аргументи относно икономическия характер на дейността и към скорошната практика на Съда (33). Във връзка с това дружество Dôvera твърди, че няколко елемента, представени от Словашката република и изброени в решението за откриване на процедура като свидетелстващи за неикономическия характер на дейностите на SZP/VšZP, не са убедителни. Според дружество Dôvera реформата от 2004—2005 г. е целяла създаването на конкурентен пазар, което се признава и потвърждава от словашката съдебна власт (т.е. от словашкия Конституционен съд), а така също и от самите словашки органи. Във връзка с това дружество Dôvera посочва също факта, че здравноосигурителните дружества се конкурират за доставчиците на здравни грижи посредством селективни договори и преговаряне относно цената и качеството на услугите, като споменава и маркетинговите кампании на здравноосигурителните дружества, за да задържат и привлекат клиенти. Дружество Dôvera отхвърля твърдението за изключително социалния характер на системата, като изтъква възможността на здравноосигурителните дружества да реализират и разпределят печалба и готовността на частните инвеститори да инвестират в оператори, развиващи дейност в словашкия сектор на задължително здравно осигуряване.

(58)

Като прави препратки към предишните си аргументи пред Комисията преди решението за откриване на процедура, дружество Dôvera посочва, че всички мерки, посочени в това решение, следва да бъдат счетени за неправомерна помощ, тъй като всички останали елементи от член 107, параграф 1 от Договора са изпълнени. Според дружество Dôvera действията на Словашката република относно увеличаването на капитала на SZP през 2006 г. и увеличаването на капитала на VšZP през 2010 г. не могат да бъдат считани за действия на инвеститор в условията на пазарна икономика. Дружество Dôvera твърди също, че Словашката република е третирала по различен начин SZP/VšZP и частните здравноосигурителни дружества, като е приложила по-благоприятно третиране спрямо SZP в процеса на погасяване на дълга в периода 2003—2005 г., а така също и чрез въвеждането на два нови критерия в RES през 2009 и 2012 г. Що се отнася до прехвърлянето на портфейли, мнението на дружество Dôvera засяга предимно прехвърлянето на осигурителния портфейл на EZP, тъй като то не разполага с информация относно по-ранното прехвърляне на портфейл към VšZP. В тази връзка то твърди, че Комисията може да е била заблудена от словашките органи относно приложимата правна рамка към това прехвърляне.

(59)

И накрая дружество Dôvera твърди, че словашките органи не са съумели да докажат, че предоставянето на задължително здравно осигуряване е услуга от общ интерес, поради което оспорва самата основа на анализа в светлината на практиката по дело Altmark  (34) и пакета на Комисията относно услугите от общ икономически интерес.

5.2.   ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО UNION

(60)

Мнението относно решението за откриване, предоставено от дружество Union, другия частен конкурент на SZP/VšZP, е като цяло подобно на мнението на дружество Dôvera, като според тях SZP и VšZP са предприятия по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. Дружество Union посочва, че пет от шестте мерки, описани в раздел 3 от настоящото решение, представляват държавна помощ и са несъвместими с вътрешния пазар. Що се отнася до шестата мярка RES, дружество Union твърди, че тя може евентуално да отговаря на условията за компенсация за обществени услуги, установени в практиката по дело Altmark, или може да е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 106, параграф 2 от Договора, което изисква допълнителна проверка във връзка с евентуалния дискриминационен подход в полза на нетния бенефициер от RES, т.е. SZP/VšZP.

5.3.   HPI, INEKO И ZZP

(61)

Мненията относно решението за откриване на процедура, предоставени от останалите три заинтересовани страни, а именно организацията HPI, института INEKO и сдружението ZZP, до голяма степен подкрепят позицията на жалбоподателя Dôvera и на дружество Union, че дейността е с икономически характер и мерките представляват държавна помощ, като на SZP/VšZP се предоставя селективно предимство, като тези заинтересовани страни са убедени, че здравноосигурителните дружества работят в конкурентна среда (и използват различни начини за привличане на клиенти), и твърдят, че държавата е предоставила преференциално третиране на своите държавни здравноосигурителни дружества.

6.   МНЕНИЯ ПО РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

(62)

Словашката република предостави своето мнение относно решението за откриване на процедура и мнението си относно коментарите на третите страни.

(63)

Словашките органи предоставиха пояснения и допълнителни аргументи в подкрепа на позицията си, че към системата за задължително здравно осигуряване не се прилагат правилата за защита на конкуренцията, тъй като тя не представлява икономическа дейност. Те твърдят, че словашкото задължително здравно осигуряване не може да се счита за икономическа дейност в съответствие с установената практика на Съда на Европейския съюз (35), по-специално поради следните причини:

а)

Системата има социална цел.

б)

Системата се основава на солидарност, по-специално с оглед на следното:

i.

задължително членство на пребиваващите в Словакия;

ii.

на всички осигурени лица се гарантира едно и също базисно ниво на обезщетения;

iii.

вноските не зависят от обезщетенията на отделното лице, тъй като вноските са определени в закона (не съществува ценова конкуренция);

iv.

между осигурените лица съществува солидарност по отношение на риска: системата RES и общата тарификация.

в)

Съществува подробна регулаторна рамка, за която държавата упражнява надзор: статутът, правата и задълженията на всички здравноосигурителни дружества са определени в закона.

(64)

Словашката република отхвърля схващането, че в резултат на законодателните промени от 2005 г. словашката система на здравеопазване се е променила в търговска система, и твърди, че системата никога не е губила публичния си неикономически характер. Словашките органи обръщат внимание и на факта, че словашката система на здравеопазване е част от системата за социална сигурност и изтъкват правомощията на държавите членки по силата на член 168, параграф 7 от Договора по отношение на организацията и предоставянето на услуги за здравни грижи.

(65)

Освен това словашките органи заявяват, че реформата на здравното осигуряване не е заменила публичното здравно осигуряване с частно и на здравноосигурителните дружества не е дадена възможност да покриват какъвто и да било риск, свързан със законоустановената социална сигурност. Според Словакия главната цел на реформата на сектора на здравеопазването е била установяването на правила за администрирането на финансовите средства, предоставени за здравеопазване, а реорганизирането до 30 септември 2005 г. на съществуващите здравноосигурителни дружества в акционерни дружества с ясно определени счетоводни правила е представлявало подходящ начин за установяването на тези правила. Словашките органи считат, че всички здравноосигурителни дружества в Словакия участват в управлението на публични средства, които са им поверени в рамките на системата за публично здравно осигуряване.

(66)

Според словашките органи фактът, че словашката система за задължително здравно осигуряване позволява ограничена по степен конкуренция относно качеството, би могъл да се разглежда като елемент, който насърчава здравноосигурителните дружества да функционират от икономическа гледна точка в съответствие с принципите на доброто управление, което е в интерес на нормалното функциониране на системата, а не като елемент, който би могъл да повлияе на неикономическия характер на системата за здравно осигуряване като цяло.

(67)

Словашките органи обясняват също така, че натрупаните и преразпределени средства в рамките на структурата на словашката система за публично здравно осигуряване посредством здравноосигурителните дружества са общата сума от вноските за публично здравно осигуряване, които са задължителни по закон, и поради това са част от публичните финанси на Словакия. Ето защо всички здравноосигурителни дружества имат за задача да управляват публичните средства, събрани от населението в съответствие със съответните законови разпоредби, за да бъдат използвани за плащането на здравни грижи.

(68)

В допълнителна подкрепа на своите твърдения словашките органи припомнят и факта, че дори след премахването през 2011 г. на забраната за разпределяне на печалбата, законът за изменение № 250/2011 Сб. разрешава на здравноосигурителните дружества да реализират печалба само при точно определени условия, а именно:

а)

въвеждането на данък върху печалбата на здравноосигурителните дружества;

б)

задължителното използване на печалбата за създаването на резервен фонд в размер от поне 20 % от внесения уставен капитал (резервният фонд може да се използва само за покриване на загуби на това здравноосигурително дружество);

в)

задължителното създаване на технически резерв за плащане на планирани здравни грижи за осигурени лица, включени в списъци с чакащи (следователно здравноосигурителните дружества не могат да реализират печалба в ущърб на клиентите си, като ги включват в списъци с чакащи вместо бързото плащане на здравни грижи за тях; това е от особено значение за спазването на общоприетите счетоводни стандарти в публичното здравно осигуряване).

(69)

В това отношение словашките органи обясняват, че когато дружеството VšZP е отчело излишък, то е създало здравен фонд за плащане на използването на здравни грижи и за финансиране на особено скъпи здравни грижи, покривани от публичното здравно осигуряване. Освен това в годините, през които дружеството е отчитало излишък, част от него е отделена за законоустановения резервен фонд, който впоследствие е използван за снижаване на натрупаните загуби. Следователно според словашките органи държавните здравноосигурителни дружества никога не са разпределяли на акционерите си реализираната печалба.

(70)

Във връзка с това Словашката република посочва и друго ограничение за здравноосигурителните дружества, отнасящо се до обстоятелството, че те могат да вземат средства назаем в съответствие със закон № 523/2004 Сб. относно бюджетните правила на публичната администрация, като имат предварителното одобрение на ÚDZS.

(71)

В допълнителна подкрепа на твърдението си, че дейността по задължително здравно осигуряване не попада в обсега на правилата за защита на конкуренцията, органите посочват разследване от 2009 г. на словашката Антимонополна служба, в което се установява, че дейностите на здравноосигурителните дружества се осъществяват в рамките на система, отличаваща се с висока степен на солидарност, в която здравните грижи се предоставят безплатно и основните елементи от тези дейности са уредени от държавата, и че дейностите, осъществявани от здравноосигурителните дружества за предоставянето на публично здравно осигуряване не може да се считат за икономическа дейност, която ограничава конкуренцията. Поради това според Антимонополната служба словашкият Закон за защита на конкуренцията не е приложим спрямо дейностите на здравноосигурителните дружества, извършени за предоставяне на публично здравно осигуряване (36).

(72)

Словашките органи обясняват също, че през 2011 г. Конституционният съд постановява, че забраната за разпределяне на печалбата е неконституционна, тъй като нарушава заложените в словашката Конституция права на собственост, но не е съгласен с мнението, че със Закона за здравноосигурителните дружества се ограничават принципите на пазарната икономика. Те изтъкват и факта, че във връзка с това Конституционният съд е постановил също така, че законодателство относно здравноосигурителните дружества, което изключва или ограничава в значителна степен въздействието на инструментите на пазарната икономика и по този начин ограничава конкуренцията, е приемливо от конституционна гледна точка.

(73)

Освен твърдението си, че дейността по задължително здравно осигуряване в Словакия попада извън обсега на правилата за защита на конкуренцията, словашките органи твърдят, че мерките не отговарят на останалите критерии за държавна помощ по силата на член 107, параграф 1 от Договора. Във връзка с това те твърдят, че капиталовите инжекции от 2006 и 2009 г. не представляват помощ, тъй като са спазили принципа за инвеститор в условията на пазарна икономика. Освен това те отхвърлят твърдението, че в рамките на процеса по погасяване на дълга от Veriteľ става въпрос за необосновано дискриминационно третиране и настояват, че през 2006 г. на VšZP не е предоставена субсидия и че тази операция е представлявала обикновено плащане от страна на държавата на съществуващи безспорни задължения. Словашките органи предоставиха допълнителни подробности относно прехвърлянето на портфейли от DZP към VšZP и от EZP към SZP и твърдят, че и тези прехвърляния не са предоставили на SZP/VšZP селективно предимство по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. Те предоставиха допълнителна информация и за системата RES, като поясниха най-вече начина, по който в периода 2006—2012 г. са се разпределяли вноските (месечно и годишно), и твърдят, че и тази мярка не представлява държавна помощ, тъй като чрез нея се изравняват рисковете, присъщи на системата поради съществуването на еднакво равнище на вноските за всички групи осигурени лица с различна степен на риск.

(74)

Мнението на словашките органи относно решението за откриване на процедура е ориентирани в защита на позицията, че поради липсата на икономическа дейност SZP/VšZP не са предприятия и че мерките са в съответствие с принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика и не са предоставили предимство на SZP/VšZP, поради което не представляват помощ. Ето защо не считат за необходимо да представят доводи относно съвместимостта на мерките, за които се твърди, че представляват помощ.

7.   ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

(75)

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС „всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар.“

(76)

Според тази разпоредба правилата за държавна помощ, установени в ДФЕС, се прилагат само ако получателят на помощта е „предприятие“. В практиката си Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) определя предприятие за целите на член 107, параграф 1 от Договора като субект, който извършва стопанска дейност, независимо от неговия правен статут и начина на неговото финансиране (37). Следователно класифицирането на конкретен субект като предприятие зависи изцяло от икономическия или неикономически характер на дейностите му.

(77)

Както е обяснено в решението за откриване на процедура, дали мерките, предоставени в полза на SZP/VšZP, представляват държавна помощ зависи на първо място от това дали и в каква степен SZP/VšZP, когато извършват дейност в рамките на системата за задължително здравно осигуряване на Словашката република, действат като предприятия, защото би могло да бъдат считани за субекти, извършващи икономическа дейност, както е определено в съдебната практика.

(78)

Според Съдът на ЕС икономическа дейност е всяка дейност, състояща се в предоставяне на стоки и/или услуги на определен пазар (38). Във връзка с това наличието на пазар за определени услуги може да зависи от конкретния начин на организация и предоставяне на тези услуги във въпросната държава членка (39). Правилата за държавната помощ се прилагат само когато дадена дейност се осъществява в пазарна среда. Следователно икономическият характер на услуги от еднакъв тип може да се различава между отделните държави членки. Освен това поради политически избор или промени в икономиката класифицирането на дадена услуга може да се промени с времето. Това, което днес не е икономическа дейност, може да се превърне в такава в бъдеще и обратно (40).

(79)

Що се отнася до предоставянето на здравни грижи, класифицирането на схемите за здравни грижи като схеми, включващи икономическа дейност, зависи от политическите и икономическите особености и от конкретната форма и структура на тези схеми във въпросната държава членка. По същество в практиката на СЕС се прави разграничение между схеми, основани на принципа на солидарността, и икономически схеми (41).

(80)

В съдебната си практика Съдът на ЕС използва редица критерии, за да определи дали дадена схема за социална сигурност е основана на солидарността и следователно не включва икономическа дейност. В това отношение множество фактори могат да бъдат от значение: i) дали членството в схемата е задължително (42); ii) дали схемата има изключително социална цел (43); iii) дали схемата е с нестопанска цел (44); iv) дали обезщетенията са независими от направените вноски (45); v) дали сумата от платените обезщетения не е непременно пропорционална на доходите на осигурените лица (46); и vi) дали схемата е под надзора на държавата (47).

(81)

За разлика от схемите, основани на солидарността, икономическите схеми се характеризират често с: i) членство по избор (48); ii) принципа на капитализация — т.е. зависимост между правото на обезщетение и изплатените вноски и финансовите резултати на схемата (49); iii) стопанската си цел (50) и iv) предоставянето на права на обезщетение, които допълват тези по основна схема (51).

(82)

При някои системи са комбинирани елементи и от двете категории (схеми, основани на солидарността, и икономически схеми) (52) и за да може да определи дали конкретна схема е икономическа или неикономическа по характер, Комисията трябва да провери наличието и да прецени в конкретната схема съответното значение на всеки от различните елементи, посочени в двете предходни съображения (53).

(83)

Поради това, окончателният отговор дали предоставянето на услуги на задължително здравно осигуряване в Словашката република е с икономически или неикономически характер ще зависи от задълбочения анализ на конкретния начин на организиране и извършване на тази дейност във въпросната държава членка, и затова ще се отнася конкретно до системата за задължително здравно осигуряване в тази държава членка. В светлината на тези общи констатации Комисията ще прецени дали спорните мерки, които според твърденията са предоставени на SZP/VšZP, представляват държавна помощ като мерки, предоставени на „предприятие“ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

(84)

Няколко елемента, отнасящи се преди всичко до функционирането на системата, и фактът, че системата се основава на принципа на солидарност, сочат неикономическия характер на словашката система за здравно осигуряване, най-вече що се отнася до нейните социални характеристики и цели.

(85)

Първо, участието в програмата за публично здравно осигуряване е по закон задължително за мнозинството от населението в Словашката република, а медицинските услуги, покривани от задължителното здравно осигуряване, се предоставят независимо от вноските, платени от осигуреното лице. Осигуреното лице има право да избере което и да е здравноосигурително дружество и въз основа на задължението за осигуряване на свободен достъп избраното здравноосигурително дружество не може да му откаже осигуряване на основата на възраст, здравен статус или рискове от заболяване. (54)

(86)

Второ, задължителното здравно осигуряване в Словакия се основава на вноски, които са определени в закона пропорционално на доходите на осигуреното лице, а не на размера на осигурителния риск (възраст, здравен статус, рискове от заболяване на осигуреното лице). Освен това не съществува пряка връзка между размера на вноските, платени в рамките на схемата от дадено лице, и размера на обезщетенията, получени от същото това лице в рамките на схемата. Поради това, здравноосигурителните дружества нямат възможност да влияят нито на размера на вноските, нито на минималното покритие, на което имат право осигурените лица, тъй като те се определят от националното законодателство.

(87)

Трето, на всички осигурени лица е гарантирано по закон еднакво базисно ниво на обезщетенията, което на практика е доста високо, тъй като покрива почти всички здравни процедури, предоставяни в Словашката република, което означава, че чрез схемата за задължително здравно осигуряване се предоставя почти пълно здравеопазване (55). Словашката схема за изравняване на рисковете (RES) гарантира, че осигурителните рискове са поделени, което допълнително засилва солидарността. Освен това словашката система налага принципа на обща тарификация, което означава, че здравноосигурителните дружества не могат да определят размера на вноските съобразно осигурителния риск, а посредством изравняването на рисковете частично се компенсират здравноосигурителните дружества, чийто портфейл е с по-рисков демографски профил, като се преразпределят средства от здравноосигурителните дружества, които плащат по-малко от средния размер на обезщетенията, към здравноосигурителните дружества, които плащат на осигурените в тях лица повече от средния размер на обезщетенията (56).

(88)

Освен посочения социален и солидарен характер Комисията припомня, че задължителното здравно осигуряване в Словашката република се организира и предоставя в съответствие със солидна регулаторна рамка: статутът, правата и задълженията на всички здравноосигурителни дружества са установени в закони, в които се предвиждат подробни условия, и те функционират под строгия надзор на държавата (57).

(89)

Въз основа на тази характеристика Комисията стига до извода, че словашката система за задължително здравно осигуряване няма икономически характер, поради което SZP/VšZP не могат да бъдат считани за „предприятие“ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора (58).

(90)

Комисията признава, че някои характеристики на словашката система за задължително здравно осигуряване биха могли да свидетелстват за икономическия характер на дейностите, извършвани в рамките на тази система: i) наличието на няколко здравноосигурителни дружества (публични и частни) в словашкия сектор на задължителното здравно осигуряване, ii) определена степен на конкуренция между тези здравноосигурителни дружества, които iii) извършват дейност, ориентирана към реализирането на печалба, и iv) факта, че Конституционният съд на Словашката република е посочил, че тази дейност е отворена за конкуренция. При все това Комисията е на мнение, че съществуването на тези характеристики не поставя под съмнение заключението ѝ, че задължителното здравно осигуряване в Словакия е неикономическа дейност.

(91)

Първо, Комисията констатира, че съществуването на няколко (публични и частни) субекта, които развиват дейност в сектора на задължителното здравно осигуряване, само по себе си не свидетелства за икономическия характер на действията им в система, в която, както е обяснено в съображения 85—87, преобладават социалните характеристики и цели, основният принцип за функционирането на системата е солидарността и надзорът на държавата е строг. Такова тълкуване би придало прекомерно значение на организационните мерки, избрани от държавата членка за управлението на част от системата ѝ за социална сигурност, вместо на същността на въпросната система (59).

(92)

Второ, съгласно съдебната практика на Съда на ЕС наличието на възможност за конкуренция в системата за здравно осигуряване и съществуваща на практика конкуренция, дори ако съществуването ѝ е било желано от законодателя и то е било потвърдено от съдебната власт, не свидетелства непременно за икономическия характер на въпросната дейност. Съдът на ЕС е пояснил, че при определянето на това дали дейностите, осъществявани в рамките на законоустановена система за здравно осигуряване, която подобно на словашката система предоставя определена възможност за конкуренция, са икономически или неикономически по характер от решаващо значение са елементи като характера и степента на конкуренцията, обстоятелствата, при които тази конкуренция протича и наличието и значението на други важни фактори (60). В разглеждания случай не се позволява конкуренция от типа, който е най-интересен за потребителите — ценова конкуренция по отношение на нивото на вноските — тъй като здравноосигурителните дружества в Словашката република не могат са променят размера на вноските на осигурените лица, които са определени в закона. Освен това възможността за конкуренция по отношение на качеството е до голяма степен ограничена, тъй като словашката система за задължително здравно осигуряване предвижда особено широк спектър на законоустановените обезщетения, които са еднакви за всички осигурени лица, като по този начин за здравноосигурителните дружества не остава голяма възможност за конкуренция за клиенти, основана на допълнителни (безплатни) обезщетения. Здравноосигурителните дружества не се конкурират помежду си, тъй като нямат никаква възможност да влияят на тези законоустановени обезщетения, нито на предоставянето на задължителни законоустановени обезщетения във връзка със здравни грижи, което представлява основната им функция.

(93)

Трето, Комисията е на мнение, че неикономическият характер на дейността по задължително здравно осигуряване не се влияе от факта, че здравноосигурителните дружества се конкурират по отношение на качеството и по отношение на ефективността на обществените поръчки, като купуват от доставчиците висококачествени здравни грижи и свързани с тях услуги на конкурентни цени. По този начин застрахователните дружества осигуряват входните ресурси, необходими за изпълнението на ролята им в рамките на тази система посредством дейности, които могат да бъдат отделени от договорите им с осигурените лица в рамките на задължителното здравно осигуряване. От съдебната практика на Съда на ЕС следва, че ако системата за задължително здравно осигуряване има неикономически характер поради присъщите си характеристики, дейността по осигуряване на входните ресурси, необходими за функционирането на тази система, също е с неикономически характер (61).

(94)

Четвърто, фактът, че правните норми в областта на задължителното здравно осигуряване в Словашката република позволяват на здравноосигурителни дружества да реализират печалба и да разпределят част от нея на акционерите си, не променя неикономическия характер на техните дейности, тъй като те ги извършват в рамките на система, в която са силно застъпени всички горепосочени характеристики, указващи неикономическия характер на дейността. Фактът, че здравноосигурителните дружества могат да реализират печалба и да разпределят част от нея, не може сам по себе си да постави под въпрос превеса на социалните характеристики и цели на системата, да измени основната роля в нея на принципа на солидарност и да накърни строгата регулация и държавен надзор, при които тя функционира. Що се отнася до тази държавна регулация, Комисията припомня, че възможността за реализиране, използване и разпределяне на печалба се подчинява на рамки и е ограничена от законоустановени задължения, наложени на словашките застрахователни дружества от държавата и имащи за цел да гарантират жизнеспособността и непрекъснатостта на задължителното здравно осигуряване с всички негови преобладаващи социални и солидарни цели (62). Следователно, свободата за реализиране, използване и разпределяне на печалба е значително по-ограничена в сектора на словашкото задължително здравно осигуряване, отколкото в обичайните търговски сектори, и се подчинява на постигането на социални и солидарни цели.

(95)

В резултат на това, поради ограничената конкуренция, установена в словашката система за задължително здравно осигуряване (т.е. само ограничена конкуренция по отношение на качеството и никаква ценова конкуренция), както и поради ограниченията за реализиране и използване на печалба, елементите на конкуренция и стопанска цел, които присъстват в словашката система за задължително здравно осигуряване, не поставят под въпрос основните социални, солидарни и регулаторни аспекти, указващи неикономическия характер на дейностите, изпълнявани от здравноосигурителните дружества в тази система. Всъщност елементите на конкуренция и стопанска цел, които присъстват в словашката система за задължително здравно осигуряване, би следвало да се считат за елементи, насочени към постигане на основната цел, която се състои в насърчаването на здравноосигурителните дружества да действат в съответствие с принципите на доброто управление в интерес на правилното функциониране на тази система за социална сигурност, т.е. за елементи, които гарантират постигането на социалните и солидарните цели на тази система (63).

(96)

Комисията е на мнение, че фактът, че Конституционният съд на Словашката република (при извършване на преценка за евентуално нарушение съгласно словашката Конституция на правото на стопанска инициатива) разглежда словашката система на задължително здравно осигуряване като сектор, „който е част от сферата на конкуренцията“, не означава, че в тази система се извършват дейности с икономически характер по смисъла на правилата за държавна помощ. В действителност в този случай Конституционният съд на Словакия е сезиран, за да проучи дали законодателната забрана от 2007 г. относно разпределянето на печалбата от здравноосигурителните дружества е съвместима с Конституцията на Словашката република (нарушение на правото на собственост, правото на защита на собствеността и правото на стопанска инициатива) и съвместима с членове 18, 49, 54 и 63 от Договора. Словашкият Конституционен съд решава, че тази забрана нарушава Конституцията на Словашката република и че следователно няма причина да разглежда съществените елементи от правилата на ЕС за вътрешния пазар или да се произнася по тяхното нарушаване.

(97)

В този контекст, като се вземат под внимание особеностите на настоящия случай и присъствието и значението на важни показатели, дейността по задължително здравно осигуряване, както е организирана и се извършва в Словашката република, не може да се счита за икономическа дейност.

(98)

В светлината на казаното по-горе, Комисията стига до заключението, че дружествата SZP/VšZP като бенефициери на спорните мерки, не могат да се считат за предприятия по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора и поради това тези мерки не водят до предоставянето на държавна помощ по смисъла на тази разпоредба.

(99)

Следователно не е необходимо да се разглеждат останалите условия за наличие на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, нито да се прави преценка за съвместимостта на спорните мерки.

8.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(100)

С оглед на изложените по-горе съображения Комисията стига до заключението, че спорните мерки не представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Следните мерки, приведени в действие от Словашката република в полза на Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. (SZP) и/или Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP), не представляват помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора:

а)

увеличението на капитала на SZP с 450 млн. SKK, извършено между 28 ноември 2005 г. и 18 януари 2006 г.;

б)

погасяването на дълговете на SZP чрез Veritel' a. s. от 2003 г. до 2006 г.;

в)

субсидията, предоставена на SZP от Министерството на здравеопазването през 2006 г.;

г)

увеличението на капитала на VšZP с 65,1 млн. евро на 1 януари 2010 г.;

д)

системата за изравняване на рискове, установена на основание част 3 от закон № 580/2004 Сб.; и

е)

прехвърлянето на портфейли от ликвидирани здравноосигурителни дружества, и по-специално от дружество Družstevná zdravotná poisťovňa към VšZP и от дружество Európská zdravotná poisťovňa към SZP.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Словашката република.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2014 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Заместник-председател


(1)  ОВ C 278, 26.9.2013 г., стр. 28.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  Вж. също доклад от 2004 г.: Hlavačka, S., Wágner, R., Riesberg, A.: „Системи на здравеопазване в периода на преход: Словакия“ (Systémy zdravotníctva vo fáze prechodu:Slovensko) (том 6 № 10 от 2004 г.), стр. 36 и следващи, издаден от Европейската обсерватория на системите и политиките на здравеопазване (на адрес: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/95938/E85396.pdf), по-специално стр. 99.

(4)  По силата на член 3 от закон № 580/2004 Сб. всяко физическо лице, постоянно пребиваващо на територията на Словашката република, трябва да има публична здравна осигуровка в рамките на здравноосигурителната система. В закона са предвидени изключения само за лицата, които са здравноосигурени в други държави. В посочения член 3 се определя и категорията лица, които трябва да имат публично здравно осигуряване, дори ако нямат статут на постоянно пребиваващи на територията на Словашката република. В настоящото решение понятието „пребиваващ в Словакия“ се отнася, в зависимост от обстоятелствата, до всички категории лица, които трябва да имат публично здравно осигуряване.

(5)  Вж. също и доклада от 2011 г., изготвен от Szalay T, Pažitný P, Szalayová A, Frisová S, Morvay K, Petrovič M и van Ginneken E., „Словакия: преглед на системата на здравеопазване“ (том 13 № 2 от 2011 г.), издаден от Европейската обсерватория на системите и политиките на здравеопазване (на адрес: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf), стр. 78.

(6)  Закон № 352/2005 Сб., т.е. за осигурени лица без статут на постоянно пребиващи, които не са заети на територията на Словашката република, а така също и осигурени лица със статут на постоянно пребиваващи на територията на Словашката република, но със здравна осигуровка в чужбина. Според отговора на словашките органи относно решението за откриване на процедура тази възможност за доброволно осигуряване е била премахната със закон № 121/2010 Сб. в сила от 1 май 2010 г.

(7)  Предвидените условия са: 1. задължително използване на печалбата за създаването на резервен фонд в размер от поне 20 % от внесения уставен капитал (резервният фонд може да се използва само за покриване на загуби) и 2. задължително създаване на технически резерв за плащане на планирани здравни грижи за осигурени лица, включени в списъци с чакащи.

(8)  Процедура за неизпълнение на задължения № 2008/4268, във връзка с която Европейската комисия е изпратила на словашкото правителство официална покана по правилата на вътрешния пазар, в която се посочва, че забраната, която пречи на здравноосигурителните дружества свободно да разполагат с печалбата, реализирана от предоставянето на публично здравно осигуряване в Словашката република в съответствие с член 15, параграф 6 от закон № 581/2004 Сб., представлява необосновано ограничаване на свободното движение на капитала, гарантирано в член 63 от Договора.

(9)  Наскоро постоянният арбитражен съд (ПАС) се е отказал от компетентност по отношение на жалбите на нидерландското дружество Achmea (собственик на дружество Union) срещу този проект, вж. Achmea срещу Словашката република, дело № 2013-12 на ПАС, решение от 24 май 2014 г., достъпно на: http://news.achmea.nl/achmea-discloses-awards-of-arbitration-tribunals/.

(10)  Вж. http://spectator.sme.sk/articles/view/54162/3/achmea_loses_against_slovakia.html.

(11)  Данните за периода 2011—2013 г. са предоставени от жалбоподателя в мнението му относно решението за откриване на процедура.

(12)  Вж. също точка 37 от решението на Постоянния арбитражен съд от 24 май 2014 г. по дело № 2013-12 на ПСА, Achmea срещу Словашката република (вж. бележка под линия 9 по-горе).

(13)  Решение за откриване на процедурата, съображения 23 и 24.

(14)  Задължението за здравно осигуряване е предвидено със закон за всички посочени лица (член 3 от закон № 580/2004 Сб.). Всички граждани, определени в закона, имат законовото задължение да плащат вноски за публично здравно осигуряване (член 11 от закон № 580/2004 Сб.). Неплащането на вноски се счита за престъпно деяние.

(15)  Сред основните права и свободи, гарантирани от словашката конституция, член 40 предвижда, че: „Всеки има право на закрила на неговото здраве. Въз основа на здравна осигуровка гражданите имат право на безплатно здравеопазване и медицински материали при условията, предвидени в закона.“

(16)  По-специално, във връзка със законодателните промени, приети през 2004 г., Словашката република е погасила дългове в размер на близо 1 милиард евро, които са били направени в миналото от сектора на здравеопазването, включително дълговете на частни здравноосигуритени дружества (по информация, предоставена на Комисията от словашките органи на 9 юли 2010 г.).

(17)  Вж. бележка под линия 4.

(18)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2).

(19)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно координацията на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

(20)  Вж. също член 6, параграф 9 от закон № 580/2004 Сб.

(21)  Част 3 от закон № 580/2004 Сб.

(22)  Вж. съображения 45—47 по-долу.

(23)  Вж. закон № 577/2004 Сб.

(24)  Напр. отношенията между осигуреното лице и здравноосигурителното дружество се определят не от договора, а от закона (вж. член 4 от закон № 580/2004 Сб.). Надзорът над здравноосигурителните дружества и предоставянето на здравни грижи също се уреждат от закона.

(25)  Мерките са подробно описани в решението за откриване на процедура, съображения 44—72.

(26)  Като публична институция преди 1 май 2005 г. SZP развива дейност като осигурително дружество със специфичен и сравнително ограничен осигурителен портфейл, като противно на други здравноосигурителни дружества то има и задължение към осигурените в него лица да покрива специфични превантивни здравни грижи и специфични здравни грижи, предоставяни във връзка с трудови злополуки и професионални заболявания.

(27)  Veriteľ, a. s. е учредена по силата на решение на словашкото правителство № 262 от 2 април 2003 г.

(28)  Вж. Доклада от 2011 г., изготвен от Szalay T, Pažitný P, Szalayová A, Frisová S, Morvay K, Petrovič M и van Ginneken E., „Словакия: преглед на системата на здравеопазване. Системи на здравеопазване в преход“ (том 13 № 2 от 2011 г.), издаден от Европейската обсерватория на системите и политиките на здравеопазване (на адрес: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/140593/e94972.pdf), стр. 142.

(29)  За сравнение: според жалбоподателя дълговете на предхождащите Dôvera дружества, които заедно са били по-крупни от SZP, са били погасени със сума в размер само на 27,25 млн. евро.

(30)  Според жалбоподателя, посочващ данни от Доклада относно проверката на действията на Veriteľ a. s. за периода на съществуването ѝ, Министерство на финансите на Словакия, септември 2007 г.

(31)  Част 3 от закон № 580/2004 Сб.

(32)  За повече подробности относно RES вж. съображения 60—67 от решението за откриване на процедура.

(33)  Дело T-347/09, Германия срещу Комисията, 12 септември 2013 г., все още непубликувано.

(34)  Дело C-280/00 Altmark [2003] ECR I-7747.

(35)  По-специално съединени дела C-159/91 и C-160/91 Poucet и Pistre; Дело C-218/00 Cisal и INAIL; Съединени дела C-264/01, C-306/01, C-354/01 и C-355/01 AOK Bundesverband.

(36)  Разследване, извършено от Антимонополната служба във връзка с предложеното сливане между SZP и VšZP, приключено на 3 декември 2009 г. вж. също годишния доклад на Антимонополната служба за 2009 г. на адрес: http://www.antimon.gov.sk/data/att/958.pdf.

(37)  Вж. напр. съединени дела C-180/98 до C-184/98, Pavel Pavlov и други, Recueil, 2000 г., стр. I-6451, точка 74.

(38)  Дело 118/85, Комисията срещу Италия [1987 г.] Recueil, стр. 2599, точка 7; дело C-35/96 Комисията срещу Италия [1998 г.] ECR I-3851, точка 36; Съединени дела C-180/98 до C-184/98 Pavlov и др., точка 75.

(39)  Съединени дела C-159/91 и C-160/91 Poucet и Pistre [1993 г.] Recueil, стр. I-637.

(40)  Вж. също Съобщение на Комисията за прилагането на правилата на Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на услуги от общ икономически интерес („Съобщение за УОИИ“) (ОВ C 8, 11.1.2012 г., стр. 5, точка 12).

(41)  Комисията е направила резюме на съответната съдебна практика на Съда на ЕС относно прилагането на тези правила към финансирането на схеми за социална сигурност и здравни грижи в Съобщението си от 2012 г. за прилагането на правилата на Европейския съюз към компенсацията, предоставена за предоставянето на услуги от общ икономически интерес („Съобщение за УОИИ“).

(42)  Съединени дела C-159/91 и C-160/91 Poucet и Pistre [1993 г.] Recueil, стр. I-637, точка 13.

(43)  Дело C-218/00 Cisal и INAIL [2002 г.] Recueil стр. I-691, точка 45.

(44)  Съединени дела C-264/01, C-306/01, C-354/01 и C-355/01, AOK Bundesverband, Recueil, 2004 г., стр. I-2493, точки 47—55.

(45)  Съединени дела C-159/91 и C-160/91 Poucet и Pistre (цитирани по-горе), точки 15—18.

(46)  Дело C-218/00 Cisal и INAIL (цитирано по-горе), точка 40.

(47)  Съединени дела C-159/91 и C-160/91 Poucet и Pistre (цитирани по-горе), точка 14; Дело C-218/00 Cisal и INAIL (цитирано по-горе), точки 43—48; Съединени дела C-264/01, C-306/01, C-354/01 и C-355/01 AOK Bundesverband (цитирани по-горе), точки 51—55.

(48)  Дело C-67/96, Albany [1999 г.] Recueil, стр. I-5751, точки 80—87.

(49)  Дело C-244/94 FFSA и други (цитирано по-горе), точки 9 и 17—20; Дело C-67/96, Albany (цитирано по-горе), точки 81—85; вж. също Съединени дела C-115/97—C-117/97 Brentjens [1999 г.] Recueil, стр. I-6025, точки 81—85, дело C-219/97 Drijvende Bokken [1999 г.] Recueil, стр. I-6121, точки 71—75, и Съединени дела C-180/98 до C-184/98 Pavlov (цитирани по-горе), точки 114 и 115.

(50)  Съединени дела C-115/97 до C-117/97 Brentjens (цитирани по-горе).

(51)  Съединени дела C-180/98 до C-184/98 Pavlov и др. (цитирани по-горе).

(52)  Вж. преценката на значението, направена от Съда на ЕС в дело C-350/07 Kattner Stahlbau [2009] ECR I-1513, по-специално точки 33—68.

(53)  Във връзка с това следва да се посочи, че в скорошното решение (T-347/09, Германия/Комисия, Решение от 12 септември 2013 г., все още непубликувано), към което жалбоподателят Dôvera препраща в своите коментари относно решението за откриване на процедура, само е потвърден фактът, че и организациите с нестопанска цел могат да предлагат стоки и услуги на пазара (вж. също Съобщението за УОИИ, параграф 9 с препратка към съдебната практика). Това обаче не променя факта, че заключението относно икономическия или неикономическия характер на дейност в даден случай трябва да се основава на наличието и преценката на съответното значение на всеки от различните елементи.

(54)  Вж. съображения 23—25.

(55)  Вж. съображения 26—29.

(56)  Вж. съображения 23—25.

(57)  Вж. съображение 32.

(58)  Характеристиките на словашката система за задължително здравно осигуряване са подобни на германската законоустановена система за публично здравно осигуряване, разглеждана от Съда на ЕС в съединени дела C-264/01, C-306/01, C-354/01 и C-355/01 AOK Bundesverband. Съдът е счел, че германската система е неикономическа по характер, и по-специално е посочил, че германските здравноосигурителни дружества по закон са задължени да предлагат на своите членове задължителни обезщетения, които като цяло са идентични, определени са от държавата и не зависят от сумата на вноските, платени от осигурените лица, поради което здравноосигурителните дружества не се конкурират при предоставянето на задължителните законоустановени обезщетения и участват в система за изразняване на рисковете (вж. точки 52—54 от това решение).

(59)  Вж. също Дело C-350/07 Kattner Stahlbau (цитирано по-горе), точка 53, и по специално становището на генералния адвокат Mazak по това дело (точка 59).

(60)  Във връзка с това Комисията припомня, че фактът, че между германските здравноосигурителни дружества по делото AOK (съединени дела C-264/01, C-306/01, C-354/01 и C-355/01 AOK Bundesverband) съществува някаква ценова конкуренция чрез определена свобода на действие да променят размерите на вноските на осигурените лица, не поставя под въпрос констатацията на Съда на ЕС, че здравноосигурителните дружества не осъществяват икономическа дейност. Според Съдът на ЕС въвеждането на елемент на конкуренция по отношение на вноските с цел насърчаване на здравноосигурителните дружества да оперират в съответствие с принципите за добро управление, т.е. по възможно най-ефективния начин и при най-ниски разходи, е в интерес на правилното функциониране на германската система за социална сигурност. Според Съдът на ЕС следването на тази цел не изменя по никакъв начин характера на дейността на здравноосигурителните дружества (вж. точка 56 от това решение).

(61)  Вж. дело T-319/99 FENIN [2003] Recueil II- 357 (по-специално точка 37).

(62)  Съображения 84—88.

(63)  Също така в светлината на основната цел (за ефективност) на реформата, посочена в съображение 13.


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/41


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/249 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2015 година

за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн

(нотифицирано под номер С(2015) 603)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/502/ЕО на Комисията (2) от държавите членки се изисква да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

(2)

Решение 2006/502/ЕО бе прието в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, с който се ограничава валидността на решението за период, не по-дълъг от една година, но се допуска тя да бъде продължавана за допълнителни периоди, никой от които не може да надвишава една година.

(3)

Валидността на Решение 2006/502/ЕО беше продължавана за едногодишни периоди — за първи път с Решение 2007/231/ЕО на Комисията (3), до 11 май 2008 г., за втори път — с Решение 2008/322/ЕО на Комисията (4), до 11 май 2009 г., за трети път — с Решение 2009/298/ЕО на Комисията (5), до 11 май 2010 г., за четвърти път — с Решение 2010/157/ЕС на Комисията (6), до 11 май 2011 г., за пети път — с Решение 2011/176/ЕС на Комисията (7), до 11 май 2012 г., за шести път — с Решение за изпълнение 2012/53/ЕС на Комисията (8), до 11 май 2013 г., за седми път — с Решение за изпълнение 2013/113/ЕС на Комисията (9), до 11 май 2014 г., и за осми път — с Решение за изпълнение 2014/61/ЕС на Комисията (10), до 11 май 2015 г.

(4)

Все още на пазара се пускат запалки, които не са обезопасени спрямо деца. Укрепването на дейностите по надзор на пазара — от изготвяне на целеви извадки до предприемане на ефективни ограничителни мерки — следва допълнително да намали предлагането на такива запалки на пазара.

(5)

При липсата на други задоволителни мерки по отношение на безопасността на запалките спрямо деца е необходимо да се продължи валидността на Решение 2006/502/ЕО за още 12 месеца.

(6)

Поради това Решение 2006/502/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 6 от Решение 2006/502/ЕО параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 11 май 2016 г.“

Член 2

Държавите членки приемат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, най-късно до 11 май 2015 г. и ги публикуват. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2015 година.

За Комисията

Věra JOUROVÁ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 40.

(5)  ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 67, 17.3.2010 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 99.

(8)  ОВ L 27, 31.1.2012 г., стр. 24.

(9)  ОВ L 61, 5.3.2013 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 43.


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/250 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2015 година

за изменение на приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО по отношение на статута на федералните провинции Саксония, Саксония-Анхалт, Бранденбург, Берлин и Мекленбург–Предна Померания в Германия на свободни от инфекциозен ринотрахеит по говедата

(нотифицирано под номер С(2015) 706)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 64/432/ЕИО се определят правила относно търговията с говеда в Съюза. В член 9 от нея се предвижда, че когато държава членка има задължителна национална програма за контрол на една от заразните болести, изброени в списъка в приложение Д, част II от нея, тя може да представи на Комисията своята програма за одобрение. Този списък включва инфекциозен ринотрахеит по говедата. При инфекциозния ринотрахеит по говедата се проявяват най-характерните клинични симптоми на инфекция с вирус херпес от тип 1 (BHV1) по говедата. В член 9 от Директива 64/432/ЕИО се предвижда също определянето на допълнителни гаранции, които могат да се изискват за търговията в рамките на Съюза.

(2)

Освен това в член 10 от Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че когато дадена държава членка счита, че нейната територия или част от нея е свободна от една от болестите, изброени в част II от приложение Д към посочената директива, тя представя на Комисията подходяща подкрепяща документация. В посочения член се предвижда също определянето на допълнителни гаранции, които може да се изискват за търговията в рамките на Съюза.

(3)

С Решение 2004/558/ЕО на Комисията (2) се одобряват програмите за контрол и ликвидиране на BHV1, представени от държавите членки, изброени в приложение I към същото решение, за регионите, които са изброени в това приложение и за които се прилагат допълнителни гаранции в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО.

(4)

Освен това в приложение II към Решение 2004/558/ЕО са изброени регионите на държавите членки, които се считат за свободни от BHV1 и по отношение на които се прилагат допълнителни гаранции в съответствие с член 10 от Директива 64/432/ЕИО.

(5)

Към момента всички региони на Германия, с изключение на федералните провинции Бавария и Тюрингия, са включени в приложение I към Решение 2004/558/ЕО. Федералните провинции Бавария и Тюрингия са свободни от BHV1, поради което понастоящем са включени в приложение II към посоченото решение.

(6)

Германия представи на Комисията документация в подкрепа на искането за допълнителни гаранции в съответствие с член 10 от Директива 64/432/ЕИО за федералните провинции Саксония, Саксония-Анхалт, Бранденбург, Берлин и Мекленбург–Предна Померания, с цел те да бъдат счетени за свободни от BHV1.

(7)

След оценката на представената от държавата членка подкрепяща документация федералните провинции Саксония, Саксония-Анхалт, Бранденбург, Берлин и Мекленбург–Предна Померания в Германия вече не следва да фигурират в приложение I към Решение 2004/558/ЕО, а да бъдат включени в приложение II към същото решение, като обхватът на допълнителните гаранции по член 10 от Директива 64/432/ЕИО следва да бъде разширен, за да включва и посочените провинции. Приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Поради това Решение 2004/558/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I и II към Решение 2004/558/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  Решение 2004/558/ЕО на Комисията от 15 юли 2004 г. за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави членки програми за изкореняване на болестта (ОВ L 249, 23.7.2004 г., стр. 20).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави членки

Региони на държави членки, по отношение на които се прилагат допълнителните гаранции за инфекциозен ринотрахеит по говедата в съответствие с член 9 от Директива 64/432/ЕИО

Белгия

Всички региони

Чешка република

Всички региони

Германия

Всички региони, с изключение на федералните провинции Бавария, Тюрингия, Саксония, Саксония-Анхалт, Бранденбург, Берлин и Мекленбург–Предна Померания

Италия

Регион Friuli-Venezia Giulia

Регион Valle d'Aosta

Автономна провинция Trento

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави членки

Региони на държави членки, по отношение на които се прилагат допълнителните гаранции за инфекциозен ринотрахеит по говедата в съответствие с член 10 от Директива 64/432/ЕИО

Дания

Всички региони

Германия

Федералните провинции Бавария, Тюрингия, Саксония, Саксония-Анхалт, Бранденбург, Берлин и Мекленбург–Предна Померания

Италия

Автономна провинция Bolzano

Австрия

Всички региони

Финландия

Всички региони

Швеция

Всички региони


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/251 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2015 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2015) 710)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В приложението към посоченото решение се определят границите и се изброяват определени области на посочените държави членки, разграничени според равнището на риска въз основа на епидемиологичната обстановка. Този списък включва определени области в Естония, Италия, Латвия, Литва и Полша.

(2)

Член 11 от Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в който се предвижда забрана за изпращане на прясно свинско месо и на някои заготовки и продукти от свинско месо от областите, изброени в приложението, за други държави членки и трети държави, следва да бъде преразгледан за да се осигури по-добра съгласуваност по отношение на дерогациите, приложими към износа за трети държави.

(3)

От октомври 2014 г. насам беше съобщено за няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине на границата между Естония и Латвия, и в двете държави членки в области, включени в част I от приложението към Решение 2014/709/ЕС. Съобщено беше и за два случая в Литва (Каунас и Купишкис).

(4)

Развитието на настоящата епидемиологична обстановка следва да се вземе предвид при оценката на риска, който представлява здравословното състояние на животните в Естония, Латвия и Литва. С цел мерките за контрол на здравето на животните да се насочат по-добре и да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете, както и да се предотвратят ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и да се избегне създаването на необосновани пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, предвидени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, следва да се измени, за да бъде взето под внимание настоящото здравословно състояние на животните по отношение на обстановката във връзка с тази болест в Естония, Латвия и Литва.

(5)

Поради това е необходимо приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС да се измени, за да бъдат включени съответните области в Естония, Латвия и Литва в част II от него.

(6)

Поради това Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 11 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в части II, III или IV от приложението, могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки и трети държави, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които от раждането си са държани в стопанства, разположени извън областите, изброени в части II, III и IV от приложението, и че прясното свинско месо, заготовките от свинско месо и продуктите от свинско месо са произведени, съхранявани и преработени в предприятия, одобрени в съответствие с член 12.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 засегнатите държави членки с области, изброени в част II от приложението, могат да разрешат изпращането на прясно свинско месо, посочено в параграф 1, и на заготовки и продукти от свинско месо, състоящи се от или съдържащи такова свинско месо, за други държави членки и трети държави, при условие че посочените заготовки и продукти от свинско месо са получени от свине, които отговарят на изискванията, установени в член 3, параграф 1 и в член 3, параграф 2 или 3.“

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се изменя, както следва:

1)

част I се изменя, както следва:

а)

вписването за Естония се заменя със следното:

„1.   Естония

Следните области в Естония:

Põlva maakond,

Häädemeeste vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Kolga-Jaanivald vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Nõo vald,

Paikuse vald,

Pärsti vald,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Saarepeedi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Suure-Jaani vald,

Tahkuranna vald,

Torma vald,

Vastseliina vald,

Viiratsi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võru vald,

Võru linn,

Kunda linn,

Viljandi linn.“

б)

вписването за Латвия се заменя със следното:

„2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizkraukles novads,

Alojas novads,

в Alūksnes novads: общините (pagasti) Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes и Liepnas,

Amatas novads,

в Apes novads: Virešu pagasts,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiepalgas novads,

Ķeguma novads,

Kocēnu novads,

Krimuldas novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Mālpils novads,

Mazsalacas novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Pārgaujas novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

republikas pilsēta Valmiera.“

в)

вписването за Литва се заменя със следното:

„3.   Литва

Следните области в Литва:

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų и Surviliškio,

в Panevežys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio и Smilgių,

в Radviliškis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Skėmių и Sidabravo,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevežys miesto savivaldybė,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

Kaunas rajono savivaldybe,

Pasvalys rajono savivaldybe,

Prienai rajono savivaldybe,

Birštonas savivaldybe,

Kalvarija savivaldybe,

Kazlu Ruda savivaldybe,

Marijampole savivaldybe.“

2)

част II се изменя, както следва:

а)

вписването за Естония се заменя със следното:

„1.   Естония

Следните области в Естония:

Ida-Viru maakond,

Valga maakond,

Abja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Paistu vald,

Tarvastu valdq

Antsla vald,

Mõniste vald,

Varstu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Haanja vald,

Misso vald,

Urvaste vald.“

б)

вписването за Латвия се заменя със следното:

„2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aknīstes novads,

в Alūksnes novads: общините (pagasti) Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes и Pededzes,

в Apes novads: общините (pagasti) Gaujienas, Trapenes и Apes,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

republikas pilsēta Jēkabpils,

Jēkabpils novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pļaviņu novads,

Varakļānu novads.“

в)

вписването за Литва се заменя със следното:

„3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai и Viešintos и частта от Svėdasai, разположена южно от път № 118,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos и Šėtos,

в Kupiškis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Alizava, Kupiškis, Noriūnai и Subačius,

в Kupiškis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Ramygalos, Vadoklių и Raguvos,

Alytus apskritis,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Jonava rajono savivaldybė,

Šalcininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmerge rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Elektrenai savivaldybė.“


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/52


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/252 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2015 година

за изменение, във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците, на приложение II към Решение № 2007/777/ЕО по отношение на вписването за Съединените щати в списъка с трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането в ЕС на месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва

(нотифицирано под номер С(2015) 714)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение от член 8, член 8, параграф 1, първа алинея, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията (2) се установяват ветеринарно-санитарни и здравни правила за внос, транзит и складиране в Съюза на пратки от месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва („посочените стоки“).

(2)

В част 1 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО са изброени регионализираните зони от трети държави, от които въвеждането на посочените стоки в Съюза е ограничено поради съображения от ветеринарно-санитарен характер. В част 2 от посоченото приложение се съдържа списък на трети държави или части от тях, от които е разрешено въвеждането на посочените стоки в ЕС, при условие че са преминали съответната обработка съгласно посоченото в част 4 от приложението.

(3)

Съединените щати са включени в част 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО като държава, от която е разрешено, наред с другото, въвеждането в Съюза на стоки, получени от домашни птици, отглеждани в стопанство пернат дивеч (без щраусоподобни), отглеждани в стопанство щраусоподобни и друг пернат дивеч, без специална обработка съгласно посоченото в част 4 от посоченото приложение („обработка А“), при условие че месото, от което са произведени продуктите, отговаря на ветеринарно-санитарните изисквания за прясно месо, които включват произход от трета държава или части от нея, свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI), съгласно предвиденото в образеца на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат в приложение III към Решение 2007/777/ЕО.

(4)

В споразумение между Съюза и Съединените щати (3) („Споразумението“) се предвижда незабавно взаимно признаване на мерките за регионализация в случай на възникване на огнища на болестта в Съюза или в Съединените щати.

(5)

Наличието на огнища на HPAI от подтип H5N8 беше потвърдено в стопанство за домашни птици в Douglas County в щат Орегон, а на HPAI от подтип H5N2 — в щат Вашингтон в Съединените щати.

(6)

Обработка тип „А“ е недостатъчна за отстраняване на ветеринарно-санитарните рискове, свързани с въвеждането в Съюза на стоки, получени от домашни птици, отглеждан в стопанство пернат дивеч (без щраусоподобни), отглеждани в стопанство щраусоподобни и друг пернат дивеч от Douglas County, щата Орегон, и от целия щат Вашингтон, предвид настоящата епидемиологична обстановка за HPAI в Съединените щати. Тези продукти следва да бъдат подлагани най-малко на обработка „D“ съгласно посоченото в част 4 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО („обработка D“) с цел предотвратяване на проникването на вируса на високопатогенната инфлуенца по птиците в Съюза.

(7)

Съединените щати предоставиха информация за епидемиологичната обстановка на тяхна територия и за мерките, предприети за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците, която бе оценена от Комисията. Въз основа на тази оценка, както и на ангажиментите, установени в Споразумението, и гаранциите, предоставени от Съединените щати, е целесъобразно да се заключи, че изискването за обработка „D“ би следвало да e достатъчнo за покриване на рисковете, свързани с въвеждането в Съюза на стоки, получени от месо от домашни птици, отглеждан в стопанство пернат дивеч (без щраусоподобни), отглеждани в стопанство щраусоподобни и друг пернат дивеч от Douglas County, щат Орегон, и от целия щат Вашингтон, по отношение на което ветеринарните органи на Съединените щати са наложили ограничения поради съществуващите понастоящем огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците. Поради това части 1 и 2 от приложение II към Решение 2007/777/ЕО следва да бъдат изменени, за да бъдат отчетено положението в тези географски области.

(8)

Поради това Решение 2007/777/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(3)  Споразумение между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати за санитарни мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и с продукти от животински произход, одобрено от името на Европейската общност с Решение 1998/258/ЕО на Съвета (ОВ L 118, 21.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Решение 2007/777/ЕО се изменя, както следва:

1)

В част 1, след текста за Съединените щати и между този за Русия и този за Южна Африка се вмъква следното:

„Съединени американски щати

US

1.2014 г.

Цялата страна

US-1

1.2014 г.

Район от Съединените щати, с изключение на територията US-2

US-2

1.2014 г.

Район от Съединените щати, съответстващ на Douglas County в щат Орегон и цялата територия на щата Вашингтон“

2)

В част 2 текстът за Съединените щати се заменя със следното:

„US

Съединени щати US

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

XXX

A

XXX

XXX

Съединени щати US-1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

Съединени щати US-2

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

XXX“


17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/55


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/253 НА КОМИСИЯТА

от 16 февруари 2015 година

за определяне на правилата относно вземането на проби и докладването съгласно Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО (1), и по-специално член 6, параграф 1б и член 7, параграф 1а от нея,

като има предвид, че:

(1)

Икономически ефективното и съгласувано прилагане и привеждане в изпълнение на Директива 1999/32/ЕО има високо приоритетно значение за постигане на планираните в нея здравни и екологични ползи, произтичащи от намаление на емисиите на серен диоксид от корабоплаването, което би допринесло за равноправна конкуренция и за по-голяма устойчивост на морския транспорт.

(2)

С оглед реално да се прилагат членове 3а, 4а и 4б от Директива 1999/32/ЕО е необходимо държавите членки да осигурят извършването на достатъчно често и прецизно вземане на проби от корабните горива, които са в процес на доставяне до корабите или се използват на борда на корабите, включително и с инспекции на корабните дневници (log books) и разписките за доставено гориво (bunker delivery notes).

(3)

В член 6, параграф 1 от Директива 1999/32/ЕО се изисква от държавите членки да предприемат всички необходими мерки за проверка чрез вземане на проби на съдържанието на сяра в корабните горива, използвани за горене на борда на корабите в съответни морски зони и пристанища. В този контекст вземането на проби следва да се разбира в широкия смисъл на думата, като обхващащо всички методи за проверка на съответствието, посочени в член 6, параграф 1а, букви а), б) и в) от цитираната директива.

(4)

Вземането на веществени проби от корабни горива, използвани за удостоверяване на съответствието, следва да се извършва или чрез вземане и анализ на локална проба от горивоподаващата система на кораба, или чрез анализ на съответни съхранявани на борда пломбирани проби от бункерованото гориво.

(5)

Честотата на вземането на проби се определя въз основа на броя на отделните кораби, пристигащи в дадена държава членка, проверяването на корабната документация, използването на алтернативни техники за таргетиране с цел осигуряване на справедливо разпределяне на натоварването между държавите членки и на икономическа ефективност, както и въз основа на конкретни тревожни признаци (specific alerts) за отделни кораби.

(6)

Вземането на проби от корабни горива, които са в процес на доставяне до корабите, следва да е специално насочено към тези доставчици, за чиито корабни горива няколкократно е установено, че не са в съответствие със спецификацията, декларирана в разписката за доставено гориво, като се взема предвид и количеството корабни горива, търгувани от съответния доставчик.

(7)

С оглед Директива 1999/32/ЕО да се прилага по икономически ефективен начин, държавите членки следва да бъдат насърчени да спазват честотата на вземане на проби чрез избиране на кораби за проверка на съответствието въз основа на базиращи се на оценка на риска национални механизми за таргетиране или чрез използване на иновативни технологии за проверка на съответствието, както и да споделят събраната информация с други държави членки.

(8)

Като платформа за записване и обмен на информация за резултатите от отделните проверки на съответствието съгласно Директива 1999/32/ЕО ще служи специално предназначена за целта Информационна система на ЕС, която е разработена и се поддържа от Европейската агенция за морска безопасност, и която ще бъде на разположение на държавите членки от 1 януари 2015 г. Държавите членки следва да бъдат насърчени да използват системата, която може значително да допринесе за рационализиране и оптимизиране на оценката на съответствието с изискванията на горепосочената директива.

(9)

С оглед да не бъдат натоварвани с непропорционална административна тежест държавите членки, които нямат излаз на море, плаващите под техен флаг кораби или техните доставчици на корабни горива, някои разпоредби следва да не се прилагат за тези държави членки.

(10)

Във връзка с докладването следва да се има предвид най-доброто използване на всички разполагаеми и съответстващи на съвременното техническо равнище технологии, така че административната тежест да бъде сведена до възможния минимум, като в същото време се даде възможност за гъвкавост на тези държави членки, които биха предпочели да докладват по по-традиционен начин. Поради това държавите членки следва да имат възможност да използват Информационната система на ЕС при изпълнението на своите задължения за ежегодно докладване съгласно Директива 1999/32/ЕО.

(11)

Не по-рано от 1 януари 2016 г. и при условие че са налице общи споделени данни относно проверки на съответствието и проби във връзка с ограниченията за съдържанието на сяра, държавите членки могат да използват базиращия се на оценка на рисковете механизъм за таргетиране, включен в Информационната система на ЕС, с цел определяне на приоритетни обекти при проверяването на корабните горива по икономически ефективен начин.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, учреден съгласно член 9, параграф 1 от Директива 1999/32/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

В настоящото решение са определени правилата относно вземането на проби и докладването съгласно Директива 1999/32/ЕО по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„работен резервоар“ („service tank“) означава резервоар, от който горивото се подава към машините и съоръженията с горивни процеси;

2)

„горивоподаваща система“ („fuel service system“) означава системата, която извършва разпределянето, филтрирането, пречистването и подаването на гориво от работните резервоари до машините и съоръженията с горивни процеси;

3)

„представител на кораба“ („ship's representative“) означава капитана на кораба или дежурния офицер, отговарящ за използваните корабни горива, за съответната документация и за съгласуване на алтернативно място на вземане на проба;

4)

„инспектор за сярата“ („sulphur inspector“) означава лице, надлежно оправомощено от компетентния орган на държава членка да проверява съответствието с изискванията съгласно Директива 1999/32/ЕО;

5)

„Информационна система на ЕС“ („Union information system“) означава система, използваща данните за влизанията в пристанища на отделни кораби, които се съдържат в мрежата SafeSeaNet — системата за управление на информация, създадена съгласно член 22а от Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) („SafeSeaNet“), с цел записване и обмен информация относно резултатите от отделни проверки на съответствието съгласно Директива 1999/32/ЕО, и която се поддържа от Европейската агенция за морска безопасност. Разработен е базиращ се на оценка на рисковете механизъм на ЕС за таргетиране въз основа на резултатите от отделни проверки на съответствието и съответните констатации съгласно Директива 1999/32/ЕО.

Член 3

Честота на вземането на проби от корабни горива, използвани на борда на корабите

1.   Годишно държавите членки трябва да провеждат инспекции на корабните дневници и разписки за доставено гориво поне на 10 % от общия брой на отделните кораби, влизащи в пристанищата на съответните държави членки.

Общият брой на отделните кораби, влизащи в пристанищата на дадена държава членка, се определя като средна стойност на съответните бройки кораби през трите предходни години, отчетени в SafeSeaNet.

2.   Считано от 1 януари 2016 г., трябва да се проверява също и чрез вземане на проби, анализ, или и чрез двете, съдържанието на сяра в използваните на борда корабни горива в следния процент от инспектираните кораби по параграф 1:

а)

40 % в държавите членки, които изцяло граничат със зони за контрол на емисиите на серни оксиди (SECAs);

б)

30 % в държавите членки, които частично граничат със зони за контрол на емисиите на серни оксиди;

в)

20 % в държавите членки, които не граничат със зони за контрол на емисиите на серни оксиди.

Считано от 1 януари 2020 г., в държавите членки, които не граничат със зони за контрол на серни оксиди, трябва да се проверява също и чрез вземане на проби, анализ, или и чрез двете, съдържанието на сяра в използваните на борда корабни горива в 30 % от инспектираните кораби по параграф 1.

Държавите членки могат да спазват определената в настоящия параграф честота на проверките като избират проверяваните кораби въз основа на национален базиращ се на оценка на риска механизъм за таргетиране, както и на конкретни тревожни признаци за отделни кораби, докладвани в Информационната система на ЕС.

3.   Изчисленият съгласно параграф 2 брой на отделните кораби, които трябва да се проверяват също и чрез вземане на проби, анализ, или и чрез двете, може да бъде коригиран, но без да се намалява с повече от 50 %, било чрез:

а)

изваждане на броя на отделните кораби, за които се прави проверка за възможно несъответствие посредством използване на технологии за дистанционно мерене или на методи за анализ чрез бърза избирателна проверка (quick scan analysing methods);

б)

задаване на подходящ брой в случаите, при които проверките на документацията по параграф 1 се провеждат годишно на борда на поне 40 % от отделните кораби, влизащи в пристанищата на съответната държава членка.

Корекцията на броя на проверяваните кораби съгласно посоченото в букви а) и б) трябва да се докладва в Информационната система на ЕС.

4.   Считано от 1 януари 2016 г., държавата членка може вместо да спазва посочената в параграфи 1, 2 и 3 честота, да прилага годишна честота на вземането на проби въз основа на базиращия се на оценка на риска механизъм на ЕС за таргетиране.

5.   Настоящият член не се прилага за Чешката република, Люксембург, Унгария, Австрия и Словакия.

Член 4

Честота на вземането на проби от корабни горива, които са в процес на доставка към корабите

1.   В съответствие с член 6, параграф 1а, буква б) от Директива 1999/32/ЕО и като се взема предвид количеството на доставяните корабни горива, държавите членки трябва да извършват вземане на проби и анализ на корабните горива, намиращи се в процес на доставка до корабите от тези регистрирани в съответната държава членка доставчици на корабни горива, за които е установено, че поне три пъти в дадена година са доставили гориво, несъответстващо на декларираната спецификация в разписката за доставено гориво, по данни съгласно Информационната система на ЕС или съгласно годишния доклад по член 7.

2.   Настоящият член не се прилага за Чешката република, Люксембург, Унгария, Австрия и Словакия.

Член 5

Методи за вземане на проби за проверка на съдържанието на сяра в корабните горива, използвани на борда на корабите

1.   В съответствие с член 3, в случаите при които се проверява съдържанието на сяра в използваните на борда корабни горива, държавите членки трябва да прилагат следния поетапен подход за вземане на проби и проверка на съответствието със стандартите за съдържанието на сяра:

а)

проверка на корабните дневници и на разписките за доставено гориво;

б)

както е уместно, един от следните начини за вземане на проба и анализ:

i)

анализ на съхраняваните на борда пломбирани проби от бункерованото гориво, придружаващи разписката за доставено гориво, които са взети в съответствие с Правило 18, алинеи 8.1 и 8.2 от Анекс VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL);

ii)

вземане на борда на локална проба от корабните горива, предназначени за горене на борда, в съответствие с член 6, последвано от анализ.

2.   При завършване на проверката за съдържанието на сяра и съответния анализ, инспекторът за сярата трябва да запише данните за конкретната инспекция на горивото и констатациите в съответствие с изисквания вид информация, съгласно посоченото в член 7, буква а).

Член 6

Вземане на локални проби на борда на корабите

1.   Държавите членки трябва да вземат бордовата локална проба от корабно гориво посредством вземане на една или няколко локални проби от мястото, където е инсталиран кран за вземане на проби от горивото в горивоподаващата система, както е указано в схемата на тръбните инсталации или в устройствения план на кораба, и както е одобрено от флаговата администрация или от признатата организация, действаща от нейно име.

2.   При отсъствие на място, описано в параграф 1, точката за вземане на проба трябва е от място, където е инсталиран кран за вземане на проби, и което трябва да отговаря на следните условия:

а)

да е достъпно по лесен и безопасен начин;

б)

да е съобразено с различните марки горива, използвани в машината/съоръжението с горивен процес;

в)

да е разположено по пътя на подаване на горивото от работния резервоар;

г)

да е толкова близо до машината/съоръжението с горивен процес, колкото това е възможно и безопасно, като се вземат предвид видовете горива, дебитът, температурата и налягането при избраната точка за вземане на проба;

д)

да е предложено от представителя на кораба и да е прието от инспектора за сярата.

3.   Държавите членки могат да вземат локална проба от повече от едно място в горивоподаващата система с цел да определят дали няма взаимно замърсяване между отделните горива при отсъствие на напълно разделени горивоподващи системи, или в случай на схеми с няколко работни резервоара.

4.   Държавите членки трябва да осигуряват събиране на локалната проба в такъв контейнер, от който да могат да се напълнят поне три бутилки за вземане на проби, които да са представителни за използваното корабно гориво.

5.   Държавите членки трябва да предприемат мерки за осигуряване на следните действия:

а)

бутилките за вземане на проби да се пломбират от инспектора за сярата с уникален идентификационен знак, в присъствието на представителя на кораба;

б)

две бутилки за вземане на проби да се отнасят на брега за анализ;

в)

една бутилка за вземане на проби да остава при представителя на кораба за период от най-малко 12 месеца след датата на вземане на пробата.

Член 7

Информация, която трябва да се съдържа в годишния доклад

Годишният доклад, който се представя от държавите членки на Комисията относно съответствието със стандартите за съдържанието на сяра в корабните горива, трябва да съдържа поне следната информация:

а)

общия годишен брой и вида на несъответствията на измереното съдържание на сяра в проверените горива, включително размера на отделните несъответствия и средното съдържание на сяра, определено при вземането на проби и анализа;

б)

годишния общ брой на проверките на документи, включително на разписки за доставено гориво, мястото на бункероване на горивото, горивните дневници, корабните дневници, процедурите за преминаване към използване на друг вид гориво (fuel change-over procedures) и протоколите;

в)

твърдения за неразполагаемост на определени видове корабни горива съгласно посоченото в член 4а, параграф 5б от Директива 1999/32/ЕО, включително с данни за корабите, пристанището на бункероване и държавите членки, където е имало такава неразполагаемост, броят на такива твърдения, направени от същия кораб, и вида на неразполагаемото бункероване;

г)

информация за известията и протестните писма по отношение на съдържанието на сяра в горивата, подадени срещу доставчиците на корабни горива на тяхната територия;

д)

списък, съдържащ имената и адресите на всички доставчици на корабни горива в съответната държава членка;

е)

описание на използването на алтернативни методи за намаляване на емисиите, включително изпитания и непрекъснат мониторинг на емисиите, или използване на алтернативни горива и проверки на съответствието за непрекъснато постигане на намаление на емисиите на SOx, в съответствие с приложения I и II към Директива 1999/32/ЕО в корабите, плаващи под флага на съответната държава членка;

ж)

за съответните случаи, описание на националните базиращи се на оценка на риска механизми за таргетиране, включително на конкретни тревожни признаци, и използването и резултатите от дистанционно мерене и други налични технологии за определяне на отделни кораби за приоритетно проверяване на съответствието;

з)

общия брой и вид на инициираните процедури за нарушение, санкции, или и двете, и сумата на наложените от компетентния орган глоби както на операторите на кораби, така и на доставчици на корабни горива;

и)

следните данни за всеки отделен кораб, след като му е направена инспекция на корабните дневници и разписките за доставено гориво, или след вземането на проби, или след като са извършени и двете:

i)

данни за кораба, включително номер в Международната морска организация (IMO number), тип, възраст и тонаж на кораба;

ii)

отчети за вземането и анализа на проби, включително с данни за броя и вида на пробите, използваните методи за вземане на проби, и местата на вземане на проби за проверка на съответствието за типа кораб;

iii)

съответна информация за разписките за доставено гориво, мястото на бункероване на гориво, горивните дневници, корабните дневници, процедурите за преминаване към използване на друг вид гориво (fuel change-over procedures) и протоколите;

iv)

инициирани на национално ниво действия за правоприлагане и правни процедури, или санкции, или и двете, по отношение на този отделен кораб.

Член 8

Формат на доклада

1.   Държавите членки могат да използват Информационната система на ЕС, в която да записват директно след съответната проверка всички конкретни данни и констатации от инспекцията, включително информация във връзка с вземането на проби.

2.   Ако дадена държава членка използва Информационната система на ЕС за записване, обмен и споделяне на данни относно проверките на съответствието, тя може да използва годишната агрегирана компилация на данните за действията по правоприлагане, предоставяна от Информационната система на ЕС, за целите по изпълнение на своите задължения за докладване, посочени в член 7 от Директива 1999/32/ЕО.

3.   Държавите членки, които не използват Информационната система на ЕС, трябва или да осигурят връзка между Информационната система на ЕС и своята национална система, която най-малкото да може да служи за попълване, в съответните случаи, на същите полета като тези в Информационната система на ЕС, или да докладват по електронен път по всички въпроси, посочени в член 7.

Член 9

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13.

(2)  Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация, и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10).