ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 334

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
21 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение 2014/821/ОВППС на Съвета от 4 ноември 2014 година за подписване и сключване на споразумение между Европейския съюз и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1241/2014 на Комисията от 7 ноември 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Westfälischer Pumpernickel (ЗГУ)]

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1244/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за определяне на правилата за изпълнение на Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ) ( 1 )

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1245/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

84

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/102/ЕС на Съвета от 7 ноември 2014 година за адаптиране на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия поради присъединяването на Република Хърватия ( 1 )

86

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/822/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2012 година

88

 

 

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2012 година

90

 

 

2014/823/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година относно приключването на сметките на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2012 година

93

 

 

2014/824/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година относно освобождаването от отговорост във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

94

 

 

Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

95

 

 

2014/825/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 ноември 2014 година за определяне на организационната структура и начина на работа на Европейската мрежа за развитие на селските райони и на мрежата за Европейско партньорство за иновации и за отмяна на Решение 2008/168/ЕО

98

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/1


РЕШЕНИЕ 2014/821/ОВППС НА СЪВЕТА

от 4 ноември 2014 година

за подписване и сключване на споразумение между Европейския съюз и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него във връзка с член 218, параграфи 5 и 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС (1).

(2)

На същата датата Съветът прие решение, с което разреши започването на преговори с Украйна с цел сключване на споразумение между Европейския съюз и Украйна относно статуса на мисията на Европейския съюз по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в Украйна.

(3)

Договорено е споразумение между Съюза и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (наричано по-долу „споразумението“).

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението, за да бъде обвързан Съюзът.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42).


21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/3


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Украйна относно статуса на консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Европейският съюз“ или „ЕС“,

от една страна, и

УКРАЙНА, наричана по-долу „Украйна“ или „приемащата държава“,

от друга страна,

заедно наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

писмото на министъра на външните работи на Украйна от 11 юли 2014 г. до върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine),

обстоятелството, че настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на страните по международни споразумения и други правни инструменти за създаване на международни съдилища и трибунали, включително статута на Международния наказателен съд,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Приложно поле и определения

1.   Настоящото споразумение се прилага спрямо консултативната мисия на Европейския съюз в Украйна (EUAM Ukraine) и нейния личен състав.

2.   Настоящото споразумение се прилага само на територията на Украйна.

3.   За целите на настоящото споразумение:

а)

„EUAM Ukraine“ или„мисията“ означава консултативната мисия на ЕС за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна, създадена от Съвета на Европейския съюз с Решение 2014/486/ОВППС, включително нейните съставни елементи, подразделения, щаб и личен състав, разположени на територията на приемащата държава и заделени за EUAM Ukraine;

б)

„ръководител на мисията“ означава ръководителят на мисията EUAM Ukraine, назначен от Съвета на Европейския съюз;

в)

„Европейски съюз (ЕС)“ означава постоянните органи на ЕС и техният персонал;

г)

„личен състав на EUAM Ukraine“ означава ръководителят на мисията, съставът на мисията, който е командирован от държавите — членки на ЕС, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и институциите на ЕС, и държави, които не са членки на ЕС, но са поканени от ЕС да участват в EUAM Ukraine, и международно наетия персонал, назначен с договор от EUAM Ukraine и разположен за подготовка, подпомагане и изпълнение на мисията, както и личен състав от изпращаща държава, институция на ЕС или ЕСВД, който е командирован в рамките на мисията. Определението не включва изпълнителите по договори и местно наетия персонал;

д)

„щаб“ означава главният щаб на EUAM Ukraine в Киев;

е)

„изпращаща държава“ означава всяка държава — членка на ЕС, или държава, която не е членка на ЕС, с командирован личен състав към мисията;

ж)

„база“ означава всички сгради, помещения, съоръжения и терени, необходими за провеждането на дейностите на мисията, както и за настаняването на личния състав на мисията;

з)

„местно нает персонал“ означава служители, които са граждани на Украйна или които пребивават постоянно в Украйна;

и)

„официална кореспонденция“ означава всяка кореспонденция, свързана с EUAM Ukraine и нейните функции;

й)

„транспортни средства на EUAM Ukraine“ означава всички превозни средства и други транспортни средства, притежавани, взети под наем или наети с техния екипаж от EUAM Ukraine;

к)

„материални средства на EUAM Ukraine“ означава оборудването, включително транспортните средства, и консумативите, необходими за дейностите на EUAM Ukraine.

Член 2

Общи разпоредби

1.   EUAM Ukraine и членовете на личния състав на EUAM Ukraine спазват законовите и подзаконовите разпоредби на приемащата държава и се въздържат от всякакви действия или дейности, които са несъвместими с целите на EUAM Ukraine.

2.   EUAM Ukraine е независима по отношение на изпълнението на своите функции съгласно настоящото споразумение. Приемащата държава зачита единния и международен характер на EUAM Ukraine.

3.   Ръководителят на мисията редовно информира правителството на приемащата държава за числеността на личния състав на EUAM Ukraine, разположен на територията на приемащата държава.

Член 3

Средства за идентификация

1.   За срока на мисията, на Министерството на външните работи на Украйна се предоставя списък с членовете на личния състав на EUAM Ukraine, включително датите на пристигането и заминаването им, като при необходимост списъкът се актуализира. Членовете на личния състав на EUAM Ukraine получават идентификационни карти, издадени от Министерството на външните работи на Украйна, които потвърждават статуса на членовете на личния състав на EUAM Ukraine.

2.   На транспортните средства на EUAM Ukraine може да се постави отличителна идентификационна маркировка на EUAM Ukraine, образец от която се предоставя на съответните органи на приемащата държава, и регистрационни номера, издавани за дипломатическите мисии в Украйна.

3.   EUAM Ukraine има право да поставя знамето на ЕС в щаба си и на всяко друго място, самостоятелно или заедно със знамето на приемащата държава, в зависимост от решението на ръководителя на мисията. Национални знамена или символи на участващите в EUAM Ukraine национални контингенти могат да се поставят в базите, на транспортните средства и униформи на EUAM Ukraine, в зависимост от решението на ръководителя на мисията.

Член 4

Преминаване на границите и движение на територията на Украйна

1.   Членовете на личния състав, материалните средства, както и транспортните средства на EUAM Ukraine преминават границата на приемащата държава през официалните гранични пунктове, морски пристанища и по международните въздушни коридори.

2.   Приемащата държава улеснява влизането и излизането от своята територия на членовете на личния състав, на материалните средства, както и на транспортните средства на EUAM Ukraine. Членовете на личния състав на EUAM Ukraine преминават границата на Украйна с валидни паспорти. При влизане и напускане на територията на приемащата държава членовете на личния състав на EUAM Ukraine, притежаващи идентификационна карта на мисията или временно доказателство за участие в EUAM Ukraine, се освобождават от изискванията за митнически контрол, визов и имиграционен режим, както и от други форми на имиграционен контрол на територията на приемащата държава.

3.   За членовете на личния състав на EUAM Ukraine не се прилагат разпоредбите на приемащата държава относно регистрация и контрол на чужди граждани, но те не придобиват право на постоянно пребиваване или местожителство на територията на приемащата държава.

4.   Осъществяваният от EUAM Ukraine внос и износ на материални средства към и от митническата територия на Украйна, включително и транспортни средства, предназначени за официална употреба в Украйна, се освобождава от митнически проверки. Тези стоки, включително и превозните средства, се декларират в съответствие с митническото законодателство на приемащата държава, приложимо за дипломатическите представителства.

5.   Членовете на личния състав на EUAM Ukraine могат да управляват превозни средства, плавателни и въздухоплавателни средства, както и всякакви други транспортни средства на територията на приемащата държава, ако притежават валидно национално или международно свидетелство за управление на превозни средства, свидетелство за правоспособност за капитан на кораб или за пилот, в зависимост от случая. Приемащата държава признава като валидни, без заплащане на данъци или такси, свидетелствата за управление на превозни средства или разрешителните, притежавани от членовете на личния състав на EUAM Ukraine.

6.   EUAM Ukraine и членовете на личния състав на EUAM Ukraine, заедно с техните превозни и всякакви други транспортни средства, оборудване и запаси, могат да се придвижват свободно и неограничено на територията на приемащата държава, включително нейното териториално море и въздушно пространство, при спазване на законодателството на Украйна.

При необходимост могат да бъдат сключени допълнителни договорености в съответствие с член 18.

7.   За целите на извършване на служебни пътувания членовете на личния състав на EUAM Ukraine и местно наетият персонал могат да използват обществени пътища, мостове, фериботи, летища и пристанища, без да плащат мита, такси, пътни такси, данъци или други налози. EUAM Ukraine не се освобождава от заплащането на такси в разумен размер за поискани и получени услуги, при същите условия, които се прилагат към услугите, предоставени на гражданите на приемащата държава.

Член 5

Привилегии и имунитет на EUAM Ukraine, предоставени от приемащата държава

1.   Базите са неприкосновени. Служители на приемащата държава не влизат на тяхна територия без съгласието на ръководителя на мисията.

2.   Базите, тяхното обзавеждане и и други материални средства, както и транспортните им средства се ползват с имунитет срещу претърсване, реквизиция, запор или изпълнителни мерки.

3.   EUAM Ukraine, нейната собственост и материалните средства на EUAM Ukraine, независимо къде се намират и кой ги държи, се ползват с имунитет по отношение на всякаква форма на съдебно производство.

4.   Архивите и документите на EUAM Ukraine са неприкосновени по всяко време и навсякъде.

5.   Официалната кореспонденция е неприкосновена.

6.   EUAM Ukraine се освобождава от всякакви национални, регионални и общински данъци, такси и налози от подобно естество по отношение на закупени и внесени стоки, предоставени услуги и използвани от EUAM Ukraine бази за целите на EUAM Ukraine. EUAM Ukraine не се освобождава от данъци, такси и налози, които представляват заплащане за извършени услуги.

7.   Приемащата държава разрешава внасянето на изделия, необходими за целите на EUAM Ukraine, и ги освобождава от всякакви мита, такси, пътни такси, данъци и подобни налози, различни от таксите за съхранение, превоз и други извършени услуги.

Член 6

Привилегии и имунитет на личния състав на EUAM Ukraine, предоставени от приемащата държава

1.   Членовете на личния състав на EUAM Ukraine не могат да бъдат арестувани или задържани по какъвто и да е начин.

2.   Документите, кореспонденцията и материалните средства на членовете на личния състав на EUAM Ukraine са неприкосновени, освен в случай на изпълнителни мерки, разрешени съгласно параграф 6.

3.   Членовете на личния състав на EUAM Ukraine се ползват с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава при всякакви обстоятелства. Привилегиите, предоставени на личния състав на EUAM Ukraine, и имунитетът му по отношение на наказателната юрисдикция на Украйна не го освобождават от юрисдикцията на изпращащата държава или на институциите на ЕС. Имунитетът на членовете на личния състав на EUAM Ukraine по отношение на наказателната юрисдикция на приемащата държава може да бъде отнет от съответната изпращаща държава или институция на ЕС, в зависимост от случая. Отнемането на имунитет винаги трябва да бъде изрично.

4.   Членовете на личния състав на EUAM Ukraine се ползват с имунитет по отношение на гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава по отношение на устни или писмени изявления и всякакви действия, предприети в изпълнение на официалните им функции. Ако пред съд на приемащата държава бъде образувано гражданско производство срещу член на личния състав на EUAM Ukraine, незабавно се уведомяват ръководителят на мисията и компетентният орган на изпращащата държава или институция на ЕС. Преди започването на съдебното производство ръководителят на мисията и компетентният орган на изпращащата държава или институция на ЕС потвърждават пред съда дали въпросното действие е извършено от члена на личния състав на EUAM Ukraine в изпълнение на официалните му функции. Ако действието е извършено в изпълнение на официални функции, производството не започва и се прилагат разпоредбите на член 16. Ако действието не е извършено в изпълнение на официални функции, производството може да продължи. Потвърждението от страна на ръководителя на мисията и компетентния орган на изпращащата държава или институция на ЕС има задължителен характер за юрисдикцията на приемащата държава, която не може да го оспорва. Започването на съдебно производство от страна на член на личния състав на EUAM Ukraine го лишава от възможността да се позовава на имунитета по отношение на юрисдикцията в случай на насрещни искове, пряко свързани с основния иск.

5.   Членовете на личния състав на EUAM Ukraine не са задължени да дават свидетелски показания.

6.   Не могат да се предприемат изпълнителни мерки спрямо членовете на личния състав на EUAM Ukraine, освен когато срещу тях е образувано гражданско производство, което не е свързано с официалните им функции. Имуществото на членовете на личния състав на EUAM Ukraine, за което ръководителят на мисията е потвърдил, че е необходимо за изпълнението на официалните им функции, не може да бъде запорирано при изпълнение на съдебно решение, друг акт или заповед. При граждански производства членовете на личния състав на EUAM Ukraine не подлежат на ограничения върху личната им свобода или други мерки на принуда.

7.   Имунитетът на членовете на личния състав на EUAM Ukraine по отношение на юрисдикцията на приемащата държава не ги освобождава от юрисдикциите на съответните изпращащи държави.

8.   По отношение на услугите, предоставени на EUAM Ukraine, за личния състав на EUAM Ukraine не се прилагат разпоредбите в областта на социалната сигурност, които могат да бъдат в сила в приемащата държава.

9.   Членовете на личния състав на EUAM Ukraine се освобождават от всякакви форми на данъчно облагане в приемащата държава върху заплатите и възнагражденията, които получават от EUAM Ukraine или от изпращащите държави, както и върху други доходи, получени от източник извън приемащата държава.

10.   В съответствие с приетите от нея законови и подзаконови разпоредби приемащата държава разрешава внасянето на предмети за лично ползване от членовете на личния състав на EUAM Ukraine и ги освобождава от всякакви мита, данъци и други налози, различни от таксите за съхранение, превоз и подобни услуги, по отношение на подобни предмети. Приемащата държава също така разрешава износа на подобни предмети. Придобиването на местния пазар на стоки и услуги от членове на личния състав на EUAM Ukraine се освобождава от заплащане на ДДС и данъци съгласно законовите разпоредби на приемащата държава.

11.   Личният багаж на членовете на личния състав на EUAM Ukraine се освобождава от проверки, освен ако няма сериозни основания да се счита, че съдържа предмети, които не са предназначени за лично ползване от членовете на личния състав на EUAM Ukraine, или предмети, чиито внос или износ е забранен със закон или подчинен на правилата за налагане на карантина на приемащата държава. Проверките на такъв личен багаж се извършват само в присъствие на съответния член на личния състав на EUAM Ukraine или на оправомощен представител на EUAM Ukraine.

Член 7

Местно нает персонал

Членовете на местно наетия персонал се ползват с привилегии и имунитети единствено доколкото приемащата държава допуска това. Приемащата държава обаче упражнява юрисдикцията си над членовете на местно наетия персонал по такъв начин, че да не води до неоправдана намеса в изпълнението на функциите на EUAM Ukraine.

Член 8

Наказателна юрисдикция

Компетентните органи на изпращащата държава, като се консултират с компетентните органи на Украйна, имат право да упражняват предоставените им със законовите разпоредби на изпращащата държава наказателна юрисдикция и дисциплинарна власт по отношение на членовете на личния състав на EUAM Ukraine на територията на приемащата държава.

Член 9

Сигурност

1.   Приемащата държава гарантира сигурността на личния състав на EUAM Ukraine със собствени средства.

2.   За целите на параграф 1 приемащата държава взема всички необходими мерки за защитата, безопасността и сигурността на EUAM Ukraine и личния състав на EUAM Ukraine. Преди прилагането на каквито и да е конкретни правила, предложени от приемащата държава, те се съгласуват с ръководителя на мисията. Приемащата държава разрешава и осигурява подкрепа на дейностите, свързани с евакуацията по медицински причини на членове на личния състав на EUAM Ukraine.

При необходимост се сключват допълнителните договорености, посочени в член 18.

Член 10

Униформа

1.   Членовете на личния състав на EUAM Ukraine могат да носят национална униформа или цивилно облекло с отличителните знаци на EUAM Ukraine.

2.   Носенето на униформа се урежда от превилата, приети от ръководителя на мисията.

Член 11

Сътрудничество и достъп до информация

1.   Приемащата държава оказва пълно сътрудничество и подкрепа на EUAM Ukraine и личния състав на EUAM Ukraine. Когато е приложимо, се използват процедурите, предвидени в споразумението между Украйна и Европейския съюз от 13 юни 2005 г. относно процедурите за сигурност при обмена на класифицирана информация

При необходимост за целите на първа алинея се сключват допълнителните договорености, посочени в член 18.

2.   Ръководителят на мисията и приемащата държава провеждат редовни консултации и вземат подходящи мерки, за да обезпечат поддържането на тясна и двупосочна връзка на всяко подходящо ниво. Приемащата държава може да назначи служител за връзка с EUAM Ukraine.

Член 12

Подкрепа от страна на приемащата държава и сключване на договори

1.   Приемащата държава оказва подкрепа на EUAM Ukraine при намирането на подходящи бази, ако бъде отправено подобно искане.

2.   Приемащата държава предоставя безплатно бази, които са нейна собственост, ако са необходими и налични. EUAM Ukraine разполага с правомощието да изгражда, променя или изменя по друг начин базите, ако това се налага поради изисквания от оперативен характер. Приемащата държава не предявява искания за обезщетение във връзка със строежи, промени или изменения в базите.

Ако притежавани от частни лица бази бъдат поискани за целите на изпълнението на административните и оперативните дейности на EUAM Ukraine, те се предоставят въз основа на подходящи договорни условия.

3.   В рамките на своите средства и възможности приемащата държава съдейства при подготовката, установяването, изпълнението и оказването на подкрепа на EUAM Ukraine, включително чрез предоставяне на бази и оборудване за съвместно ползване от експертите на EUAM Ukraine.

При необходимост могат да се сключат допълнителни договорености в съответствие с член 18.

4.   Приемащата държава предоставя съдействие и подкрепа на EUAM Ukraine най-малко при същите условия, при които предоставя съдействие и подкрепа на собствените си граждани.

5.   EUAM Ukraine притежава необходимата правоспособност съгласно законодателството на приемащата държава за изпълнението на своята мисия, и по-специално за откриването на банкови сметки, придобиването и разпореждането с материални средства и участието в съдебни производства.

6.   Приложимото право към договорите, сключени от EUAM Ukraine в приемащата държава, се определя от съответните разпоредби на тези договори.

7.   Сключените от EUAM Ukraine договори могат да предвиждат приложимостта на процедурата за уреждане на спорове, посочена в член 15, параграфи 3 и 4, към спорове, възникнали при изпълнението на договора.

Член 13

Починали членове на личния състав на EUAM Ukraine

1.   Ръководителят на мисията има право да поеме разходите и да направи необходимите разпореждания за репатрирането на починал член на личния състав на EUAM Ukraine, както и на личното му имущество, и да предприеме подходящи за тази цел мерки, при спазване на законодателството в Украйна.

2.   Аутопсия на починали членове на EUAM Ukraine не може да се извършва без съгласието на съответната държава и в отсъствието на представител на EUAM Ukraine и/или на съответната държава.

3.   Приемащата държава и EUAM Ukraine си сътрудничат в максимална степен за бързото репатриране на починали членове на личния състав на EUAM Ukraine.

Член 14

Комуникации

1.   EUAM Ukraine може да инсталира и използва устройства за радиопредаване и радиоприемане, както и спътникови системи, при спазване на законодателството на приемащата държава. Мисията си сътрудничи с компетентните органи на приемащата държава с цел избягване на конфликти при използването на съответните честоти.

2.   EUAM Ukraine има право на неограничени комуникации по радио (включително сателитно, мобилно и ръчно радио), телефон, телеграф, факс и други средства, както и право да инсталира необходимата техника за поддръжка на тези комуникации в базите на EUAM Ukraine и между тях, включително полагането на кабели и наземни линии за целите на EUAM Ukraine, при спазване на законодателството на приемащата държава.

3.   В рамките на своите бази EUAM Ukraine може да предприеме необходимите мерки за доставянето на поща, адресирана до и от EUAM Ukraine и/или членове на личния състав на EUAM Ukraine.

Член 15

Претенции в случаи на смърт, телесни повреди, вреди и щети

1.   EUAM Ukraine, членовете на личния състав на EUAM Ukraine, ЕС и изпращащите държави не носят отговорност за вреди или щети, причинени на частна или публична собственост поради оперативните нужди или от дейности, свързани с граждански безредици или защита на EUAM Ukraine.

2.   С оглед на уреждането на спора по взаимно съгласие претенциите при вреди или щети, причинени на частна или публична собственост, които не са обхванати от параграф 1, както и претенциите при смърт или телесни повреди на лица и за вреди или щети, причинени на имущество на EUAM Ukraine, се препращат на EUAM Ukraine чрез компетентните органи на приемащата държава, когато са предявени от юридически или физически лица от приемащата държава, и на компетентните органи на приемащата държава, когато са предявени от EUAM Ukraine.

3.   Когато не може да се постигне уреждане на спора по взаимно съгласие, претенцията се предявява пред комисия за разглеждане на претенции, състояща се от равен брой представители на EUAM Ukraine и на приемащата държава. Уреждането на спора става по общо съгласие.

4.   Когато в рамките на комисията за разглеждане на претенции не може да бъде постигнато решение, спорът се урежда с дипломатически средства между приемащата държава и представители на ЕС за претенции на стойност до 40 000 EUR включително. За претенции, надхвърлящи тази сума, спорът се отнася до арбитражен съд, чиито решения са задължителни.

5.   Арбитражният съд, посочен в параграф 4, се състои от трима арбитри, като един арбитър се определя от приемащата държава, един арбитър — от EUAM Ukraine, а третият се определя съвместно от приемащата държава и EUAM Ukraine. Когато една от страните не посочи арбитър в рамките на два месеца, или когато приемащата държава и EUAM Ukraine не могат да постигнат съгласие по определянето на третия арбитър, този арбитър се назначава от председателя на Съда на Европейския съюз.

6.   Между EUAM Ukraine и административните органи на приемащата държава се сключва административни договорености за определяне на мандата на комисията за разглеждане на претенции и на арбитражния съд, на процедурата, приложима в рамките на тези органи, и на условията, при които се предявяват претенциите.

Член 16

Връзки и спорове

1.   Всички въпроси, възникнали при прилагането на настоящото споразумение, се разглеждат съвместно от представители на EUAM Ukraine и на компетентните органи на приемащата държава.

2.   Ако не бъде постигнато предварително споразумение, споровете относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се уреждат изключително с дипломатически средства между приемащата държава и представители на ЕС.

Член 17

Други разпоредби

1.   Правителството на приемащата държава отговаря за прилагането и спазването от страна на съответните местни власти на Украйна на привилегиите, имунитетите и правата на EUAM Ukraine и на личния състав на EUAM Ukraine, както е предвидено в настоящото споразумение.

2.   Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение няма за цел и не може да се тълкува като дерогация от правата на държава — членка на ЕС, или на друга държава, участваща в EUAM Ukraine, възникнали съгласно други споразумения.

Член 18

Договорености за прилагане

За целите на прилагането на настоящото споразумение въпросите от оперативен, административен и технически характер могат да бъдат предмет на отделни договорености, които се сключват между ръководителя на мисията и административните органи на приемащата държава.

Член 19

Влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила от датата на получаването по дипломатически път на последната писмена нотификация относно изпълнението от страните на вътрешните им процедури, необходими за влизане в сила на настоящото споразумение, и остава в сила до датата на напускане на последния член на личния състав на EUAM Ukraine, като това обстоятелство се съобщава от EUAM Ukraine.

2.   Настоящото споразумение може да се изменя или прекратява с писмено споразумение между страните.

3.   Прекратяването на настоящото споразумение не засяга правата и задълженията, произтичащи от изпълнението на споразумението преди неговото прекратяване.

Съставено в Брюксел на седемнадесети ноември две хиляди и четиринадесета година на английски и украински език, като текстовете на двата езика са еднакво автентични.

За европейския съюз

Image

За украйна

Image


РЕГЛАМЕНТИ

21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1241/2014 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2014 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Westfälischer Pumpernickel (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Westfälischer Pumpernickel“, подадено от Германия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Westfälischer Pumpernickel“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Westfälischer Pumpernickel“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 2.3. Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 196, 26.6.2014 г., стр. 20.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13.6.2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1242/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2014 година

за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на представянето на съответните общи данни за операциите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 97, параграф 2 от него,

след консултация с Комитета за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014 управляващите органи на държавите членки трябва да предоставят на Комисията съответните общи данни за операциите, избрани за финансиране до края на предходната календарна година, включително ключови характеристики на бенефициерите и на самите операции.

(2)

С цел да се гарантират съгласуваността и пълнотата на общите данни за операциите, избрани за финансиране, е необходимо да се предвидят общи технически спецификации и правила за представяне на общите данни. За тази цел е уместно да се вземе под внимание структурата на базата данни, предвидена в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията (2).

(3)

За да се създадат условия за своевременното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Управляващите органи спазват техническите спецификации и правилата за представяне на общите данни за избраните за финансиране операции, включително ключовите характеристики на бенефициерите и на самите операции, както е предвидено в член 97, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 508/2014, в съответствие с формулярите и таблиците, посочени в приложенията към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2014 на Комисията от 20 ноември 2014 г. за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни (вж. страница 39 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Информация, която се предоставя за всяка операция, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

3

Наименование на операцията

5

Код по NUTS

6

Бенефициер

7

Пол на бенефициера

8

Размер на предприятието

9

Състояние на напредъка на операцията

10

Общо допустими разходи

11

Общо допустими публични разходи

12

Подпомагане от ЕФМДР

13

Дата на одобрението

14

Общо допустими разходи

15

Общо допустими публични разходи

16

Допустими разходи по ЕФМДР

17

Дата на окончателното плащане на бенефициера

18

Разглеждана мярка

19

Показател за изпълнението


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация, която се предоставя за всяка операция, само когато операцията е свързана с мерки за флота, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

4

Номер на кораба — номер в регистъра на флота на Общността (CFR)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация, която се предоставя за всяка операция във връзка с данните за изпълнението на проекти, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

20

Данни за изпълнението на операцията

21

Стойност на данните за изпълнението


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която се предоставя за всяка операция във връзка с показателите за резултатите, за следните полета, както е посочено в структурата на базата данни, определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1243/2014

Общи данни за операциите, избрани за финансиране от 1 януари 2014 г. до 31 декември ….

Поле

Съдържание на полето

1

CCI

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

22

Показател(и) за резултатите, свързани с операцията

23

Примерни резултати, очаквани от бенефициера

24

Стойност на показателя за резултатите, потвърдена след изпълнението


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Справочни таблици

Таблица 1 — Данни за изпълнението на проекта

Код на мярката

Мерки по ЕФМДР

Данни за изпълнението на проекта

Код на данните за изпълнението

Евентуална стойност и вид стойност

Задължителен номер в регистъра на флота на Общността (CFR) (да или не)

Колона 18

Колона 20

Колона 21

Глава I: Устойчиво развитие на рибарството

I.1

Член 26 и член 44, параграф 3

Иновации

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на иновациите: продукти и оборудване; процеси и техники; система за управление и организация

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на лицата, които пряко се ползват от операцията в подпомаганите дружества

3

Цифрова стойност

I.2

Член 27 и член 44, параграф 3

Консултантски услуги

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на консултантските услуги: проучвания за осъществимост и консултантски услуги; професионални консултации; бизнес стратегии

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

I.3

Член 28 и член 44, параграф 3

Партньорство между учени и рибари

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на дейността: мрежи; споразумения за партньорство или асоциации; събиране и управление на данни; проучвания; пилотни проекти; разпространение; семинари; и най-добри практики

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на учените, участващи в партньорство

3

Цифрова стойност

Брой на рибарите, участващи в партньорство

4

Цифрова стойност

Брой на другите организации, които се ползват от операцията

5

Цифрова стойност

I.4

Член 29, параграфи 1 и 2 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — обучение, създаване на мрежи от контакти, социален диалог, подкрепа за съпрузи и партньори

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифров

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на дейността: обучение и образование; създаване на мрежи от контакти; социален диалог;

2

Вж. кода в таблица 3, цифров

Брой на съпрузите и на партньорите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

Брой на лицата или организациите, които се ползват от операцията (участниците в обучението, членовете на мрежите, организациите, участващи в действията за социален диалог)

4

Цифрова стойност

I.5

Член 29, параграф 3 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — стажанти на борда на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на дейността: обучение и образование;

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на стажантите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.6

Член 30 и член 44, параграф 4

Диверсификация и нови форми на доход

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на диверсификацията: инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм; ресторанти; услуги, свързани с опазване на околната среда; образователни дейности

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на засегнатите рибари

3

Цифрова стойност

I.7

Член 31 и член 44, параграф 2

Подпомагане за започване на дейност от млади рибари

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Възраст на младите рибари, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

I.8

Член 32 и член 44, параграф 1, буква б)

Здраве и безопасност

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на оборудването: инвестиции на борда на корабите; индивидуално оборудване

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, засегнати от операцията

3

Цифрова стойност

I.9

Член 33

Временно преустановяване на риболовните дейности

Брой на засегнатите рибари

1

Цифрова стойност

Да

Брой на обхванатите дни

2

Цифрова стойност

I.10

Член 34

Окончателно преустановяване на риболовните дейности

Брой на засегнатите рибари

1

Цифрова стойност

Да

I.11

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — създаване на фонда

Наименование на взаимоспомагателния фонд

1

Символен низ

Не

I.12

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — изплатени обезщетения

Изплатени обезщетения за: неблагоприятни климатични явления; екологични инциденти; разходи за спасителни операции

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Да

Брой на засегнатите членове на екипажа

2

Цифрова стойност

I.13

Член 36

Подпомагане на системите за разпределяне на възможности за риболов

Вид на дейността: подготовка; разработване; мониторинг; оценка; управление

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

I.14

Член 37

Подпомагане на подготовката и изпълнението на мерките за опазване и регионално сътрудничество

Вид на дейността: подготовка; разработване и мониторинг; участие на заинтересовани страни; пряко зарибяване

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на обхванатите запаси (ако е приложимо)

2

Цифрова стойност

Обща площ, обхваната от проекта (в km2) (ако е приложимо)

3

Цифрова стойност

I.15

Член 38 и член 44, параграф 1, буква в)

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на инвестицията: избирателност на уредите; намаляване на изхвърлянето на улов или справяне с нежелания улов; премахване на въздействията върху съответната екосистема и морското дъно; защита на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици; устройства за привличане на рибата в най-отдалечените региони

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.16

Член 39 и член 44, параграф 1, буква в)

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: развитие на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; развитие на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите; въвеждане на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.17

Член 40, параграф 1, буква а)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — събиране на отпадъци

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Да

I.18

Член 40, параграф 1, букви б)—ж) и и) и член 44, параграф 6

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и защитените територии, управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по „Натура 2000“, повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: инвестиции в съоръжения; управление на ресурсите; планове за управление на защитени зони по „Натура 2000“ и на специални защитени зони; управление на „Натура 2000“; управление на морските защитени територии; повишаване на осведомеността; други действия за подобряване на биологичното разнообразие

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2) (ако е приложимо)

3

Цифрова стойност

Обхваната обща площ на морските защитени територии (в km2) (ако е приложимо)

4

Цифрова стойност

Брой на засегнатите рибари

5

Цифрова стойност

I.19

Член 40, параграф 1, буква з)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — схеми за компенсиране на щетите върху улова, нанесени от бозайници и птици

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

I.20

Член 41, параграф 1, букви а)—в) и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — инвестиции на борда на корабите, одити и схеми за енергийна ефективност, проучвания

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов (само за член 41, параграф 1, буква а)

Вид на операцията: оборудване на борда на корабите; риболовни уреди; одити и схеми за енергийна ефективност; проучвания

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

намаление в % на разхода на гориво

4

Цифрова стойност

намаление в % на емисиите на CO2, ако е приложимо

5

Цифрова стойност

I.21

Член 41, параграф 2 и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — подмяна или осъвременяване на двигатели

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: подмяна на двигатели; осъвременяване

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

kW преди интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

3

Цифрова стойност

kW след интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

4

Цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

5

Цифрова стойност

намаление в проценти на разхода на гориво

6

Цифрова стойност

намаление в проценти на емисиите на CO2, ако е приложимо

7

Цифрова стойност

I.22

Член 42 и член 44, параграф 1, буква д)

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Вид на операцията: инвестиции, които добавят стойност на продуктите; инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на рибните продукти

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

I.23

Член 43, параграфи 1 и 3 и член 44, параграф 1, буква е)

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки, инвестиции за подобряване на безопасните условия за труд на рибарите

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов или с риболов във вътрешни водоеми, или и с двата вида риболов

1

Вж. кода в таблица 2, цифрова стойност

Да, ако операцията е свързана с морски риболов

Категория инвестиции: рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

2

Вж. кода в таблица 5, цифрова стойност

Вид на инвестициите: качество; контрол и проследяемост; енергийна ефективност; опазване на околната среда; безопасност и условия на труд

3

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

4

Цифрова стойност

Брой на другите ползватели на пристанището или на другите работници, които се ползват от операцията

5

Цифрова стойност

I.24

Член 43, параграф 2

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции, улесняващи изпълнението на задължението за разтоварване на сушата на целия улов

Категория инвестиции: рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

1

Вж. кода в таблица 5, цифрова стойност

Не

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Глава II: Устойчиво развитие на аквакултурите

II.1

Член 47

Иновации

Вид на иновациите: развитие на знанието; въвеждане на нови видове; проучвания за осъществимост

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на участващата научноизследователска организация

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията, пряко свързана с подпомаганите предприятия

3

Цифрова стойност

II.2

Член 48, параграф 1, букви а)—г) и е)—з)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите

Вид на инвестициите: продуктивни инвестиции; диверсификация; осъвременяване; здраве на животните; качество на продуктите; възстановяване; допълнителни дейности

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.3

Член 48, параграф 1, букви д), и) и й)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — ефективност на ресурсите, намаляване на използването на вода и химикали, рециркулационни системи, които свеждат до минимум потреблението на вода

Вид на инвестициите: околна среда и ресурси; потребление и качество на водата; затворени системи

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

II.4

Член 48, параграф 1, буква к)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — повишаване на енергийната ефективност, енергия от възобновяеми източници;

Вид на инвестициите: енергийна ефективност; енергия от възобновяеми източници

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

II.5

Член 49

Услуги по управление и възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

Вид на операцията: създаване на услуги по управление; получаването от стопанствата на консултантски услуги; услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството в областта на околната среда); услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху оценката на въздействието върху околната среда); услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството във връзка с хуманното отношение към животните, здравеопазването и безопасността, както и на законодателството в областта на общественото здраве); услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху стратегиите за предлагане на пазара и бизнес стратегиите)

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.6

Член 50

Насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи от контакти

Вид на дейността: професионално обучение; учене през целия живот, разпространение; нови професионални умения; подобряване на условията на труд и безопасността на работното място; създаване на мрежи от контакти и обмен на опит

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Брой на съпрузите и партньорите на семейни начала, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

II.7

Член 51

Увеличаване на потенциала на обектите за аквакултури

Вид на операцията: определяне на зони; подобряване на помощни съоръжения и инфраструктури; предотвратяване на сериозни увреждания; действия след откриване на повишена смъртност или болести

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.8

Член 52

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

Обхваната обща площ (в km2)

1

Цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

II.9

Член 53

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури

Вид на операцията: преминаване към биологични аквакултури; участие в схемите по управление на околната среда и одитиране (СУОСО)

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Обхваната обща площ (в km2)

3

Цифрова стойност

II.10

Член 54

Аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Вид на операцията: аквакултури в зоните по „Натура 2000“; опазване и възпроизводство ex-situ; операции, които са свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие;

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2)

3

Цифрова стойност

Обхваната обща площ извън „Натура 2000“ (в km2)

4

Цифрова стойност

II.11

Член 55

Мерки в областта на общественото здраве

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Не

II.12

Член 56

Мерки в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях

Вид на операцията: контрол и ликвидиране на болести; най-добри практики и кодекси на поведение; намаляване на зависимостта от ветеринарни лекарствени продукти; ветеринарни или фармацевтични проучвания и добри практики; групи за защита на здравето; компенсиране на производителите на черупчести мекотели

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

2

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

II.13

Член 57

Застраховане на запасите от аквакултури

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Не

Глава III: Устойчиво развитие на районите за рибарство и аквакултури

III.1

Член 62, параграф 1, буква а)

Подготвително подпомагане

Вид на бенефициера

1

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

Не

III.2

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие подбор на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) (1).

Общ брой на населението, обхванато от МИРГ (в единици)

1

Цифрова стойност

Не

Брой на публичните партньори в МИРГ

2

Цифрова стойност

Брой на частните партньори в МИРГ

3

Цифрова стойност

Брой на партньорите от гражданското общество в МИРГ

4

Цифрова стойност

Брой на работещите в еквиваленти на пълно работно време (ПРВ), наети или назначени от МИРГ за администриране

5

Цифрова стойност

Брой на работещите в еквиваленти на ПРВ, наети или назначени от МИРГ за популяризиране

6

Цифрова стойност

III.3

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие Проекти, подкрепени от МИРГ (включително текущи разходи и популяризиране)

Вид на операцията: добавяне на стойност; диверсификация; околна среда; социално-културни операции; управление; текущи разходи и популяризиране

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

III.4

Член 64

Дейности за сътрудничество

Вид на операцията: подготвително подпомагане; проекти в рамките на една и съща държава членка; проекти с други държави членки; проекти с партньори извън ЕС

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой партньори, ако е приложимо

2

Цифрова стойност

Глава IV: Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

IV.1

Член 66

Планове за производство и предлагане на пазара

Брой на съответните членове на организации на производителите

1

Цифрова стойност

Не

IV.2

Член 67

Помощ за съхранение

Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

1

Цифрова стойност

Не

IV.3

Член 68

Мерки за предлагане на пазара

Вид на операцията: създаване на организации на производители, на асоциации или на междубраншови организации; търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху видове с търговски потенциал); търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху нежелания улов); търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху продукти с ниска степен на въздействие или биологични продукти); повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху сертифицирането и насърчаването на устойчиви продукти); повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху схемите за качество); повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху прякото предлагане на пазара) повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху опаковането); прозрачност на производството; проследяемост и екомаркировка; стандартни договори; информационни и рекламни кампании

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

 

Брой на предприятията, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

IV.4

Член 69

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Вид на инвестицията: реализиране на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда; подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд; преработване на улов, който не е предназначен за консумация от човека; преработване на странични продукти; преработване на продукти от биологични аквакултури; нови или подобрени продукти, процеси или управленски системи

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Брой на подпомаганите предприятия

2

Цифрова стойност

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

Глава V: Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

V.1

Член 70

Компенсационен режим

Компенсиране на допълнителни разходи

1

Цифрова стойност

Не

Брой на предприятията, които се ползват от операцията

2

Цифрова стойност

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

3

Цифрова стойност

Глава VI: Съпътстващи мерки за ОПОР при споделено управление

VI.1

Член 76

Контрол и изпълнение

Вид на операцията: закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими, за да се осигури предаването на данни; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими за гарантиране на проследяемостта; въвеждане на програми за обмен и анализ на данни; осъвременяване и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране; закупуване на други средства за контрол; разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и изпълнение на пилотни проекти програми за обучение и обмен на опит; анализ на разходите и ползите и оценка на одитите; семинари и медийни средства; оперативни разходи; изпълнение на план за действие

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Да, ако са направени инвестиции на борда на корабите

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

VI.2

Член 77

Събиране на данни

Вид на бенефициера

1

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

Не

Глава VII: Техническа помощ по инициатива на държави членки

VII.1

Член 78

Техническа помощ по инициатива на държави членки

Вид на операцията: изпълнение на оперативната програма; информационни системи; подобряване на административния капацитет; информационни дейности; оценка; проучвания; контрол и одит, мрежа от МИРГ; други

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Глава VIII: Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

VIII.1

Член 80, параграф 1, буква а)

Интегрирано морско наблюдение

Вид на операцията: принос за интегрираното морско наблюдение; принос за общата среда за обмен на информация (CISE)

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

VIII.2

Член 80, параграф 1, буква б)

Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси

Вид на операцията: морски защитени територии; „Натура 2000“

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Повърхност на обхванатите морски защитени територии (km2) (ако е приложимо)

2

Цифрова стойност

Повърхност на „Натура 2000“ (km2) (ако е приложимо)

3

Цифрова стойност

Вид на бенефициера

4

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност

VIII.3

Член 80, параграф 1, буква в)

Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

Вид на операцията: създаване на система за мониторинг; определяне на мерки за Рамковата директива за морска стратегия

1

Вж. кода в таблица 3, цифрова стойност

Не

Вид на бенефициера

2

Вж. кода в таблица 4, цифрова стойност


Таблица 2 — Вид риболов

Код

Описание

1

Морски риболов

2

Риболов във вътрешни водоеми

3

И двата вида


Таблица 3 — Видове операции

Код

Описание

Свързани с код на мярката/мерките

1

Продукти и оборудване

I.1

2

Процеси и техники

I.1

3

Система за управление и организация

I.1

4

Проучвания за осъществимост и консултантски услуги

I.2

5

Професионални консултации

I.2

6

Бизнес стратегии

I.2

7

Мрежи

I.3

8

Споразумения за партньорство или асоциации

I.3

9

Събиране и управление на данни

I.3

10

Проучвания

I.3

11

Пилотни проекти

I.3

12

Разпространение

I.3

13

Семинари

I.3

14

Най-добри практики

I.3

15

Обучение и образование

I.4, I.5

16

Създаване на мрежи от контакти

I.4

17

Социален диалог

I.4

18

Инвестиции на борда на корабите

I.6

19

Риболовен туризъм

I.6

20

Ресторанти

I.6

21

Услуги, свързани с опазване на околната среда

I.6

22

Образователни дейности

I.6

23

Инвестиции на борда на корабите

I.8

24

Индивидуално оборудване

I.8

25

Неблагоприятно климатично явление

I.12

26

Екологичен инцидент

I.12

27

Разходи за спасителни операции

I.12

28

Подготовка

I.13, I.14

29

Разработване

I.13, I.14

30

Мониторинг

I.13, I.14

31

Оценка

I.13

32

Управление

I.13

33

Участие на заинтересовани страни

I.14

34

Пряко зарибяване

I.14

35

Избирателност на уредите

I.15

36

Намаляване на изхвърлянето на улов или справяне с нежелания улов

I.15

37

Премахване на въздействията върху съответната екосистема и морското дъно

I.15

38

Защита на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици

I.15

39

Устройства за привличане на рибата в най-отдалечените региони

I.15

40

Развитие на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията

I.16

41

Въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията

I.16

42

Развитие на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

I.16

43

Въвеждане на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

I.16

44

Инвестиции в съоръжения

I.18

45

Управление на ресурсите

I.18

46

Планове за управление на защитени зони по „Натура 2000“ и на специални защитени зони

I.18

47

Управление на „Натура 2000“

I.18

48

Управление на морските защитени територии

I.18

49

Повишаване на осведомеността

I.18

50

Други действия за подобряване на биологичното разнообразие

I.18

51

Оборудване на борда на корабите

I.20

52

Риболовни уреди

I.20

53

Одити и схеми за енергийна ефективност

I.20

54

Проучвания

I.20

55

Подмяна на двигатели

I.21

56

Осъвременяване

I.21

57

Инвестиции, които добавят стойност на продуктите

I.22

58

Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на рибните продукти

I.22

59

Качество

I.23

60

Контрол и проследяемост

I.23

61

Енергийна ефективност

I.23

62

Опазване на околната среда

I.23

63

Безопасност и условия на труд

I.23

64

Развитие на знанието

II.1

65

Въвеждане на нови видове

II.1

66

Проучвания за осъществимост

II.1

67

Продуктивни инвестиции

II.2

68

Диверсификация

II.2

69

Осъвременяване

II.2

70

Здраве на животните

II.2

71

Качество на продуктите

II.2

72

Възстановяване

II.2

73

Допълнителни дейности

II.2

74

Околна среда и ресурси

II.3

75

Потребление и качество на водата

II.3

76

Затворени системи

II.3

77

Енергийна ефективност

II.4

78

Енергия от възобновяеми източници

II.4

79

Създаване на услуги по управление

II.5

80

Получаването от стопанствата на консултантски услуги

II.5

81

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството в областта на околната среда)

II.5

82

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху оценката на въздействието върху околната среда)

II.5

83

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху спазването на законодателството във връзка с хуманното отношение към животните, здравеопазването и безопасността, както и на законодателството в областта на общественото здраве)

II.5

84

Услуги по възстановяване и консултантски услуги (с акцент върху стратегиите за предлагане на пазара и бизнес стратегиите)

II.5

85

Професионално обучение

II.6

86

Учене през целия живот

II.6

87

Разпространение

II.6

88

Нови професионални умения

II.6

89

Подобряване на условията на труд и на безопасността на работното място

II.6

90

Създаване на мрежи от контакти и обмен на опит

II.6

91

Определяне на зони

II.7

92

Подобряване на помощни съоръжения и инфраструктури

II.7

93

Предотвратяване на сериозни увреждания

II.7

94

Действия след откриване на повишена смъртност или болести

II.7

95

Преминаване към биологични аквакултури

II.9

96

Участие в СУОСО

II.9

97

Аквакултури в зони по „Натура 2000“

II.10

98

Опазване и възпроизводство ex-situ

II.10

99

Операции, които са свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие

II.10

100

Контрол и ликвидиране на болести

II.12

101

Най-добри практики и кодекси на поведение

II.12

102

Намаляване на зависимостта от ветеринарни лекарствени продукти

II.12

103

Ветеринарни или фармацевтични проучвания и добри практики

II.12

104

Групи за защита на здравето

II.12

105

Компенсиране на производителите на черупчести мекотели

II.12

106

Добавяне на стойност

III.3

107

Диверсификация

III.3

108

Околна среда

III.3

109

Социално-културни операции

III.3

110

Управление

III.3

111

Текущи разходи и популяризиране

III.3

112

Подготвително подпомагане

III.4

113

Проекти в рамките на една и съща държава членка

III.4

114

Проекти с други държави членки

III.4

115

Проекти с партньори извън ЕС

III.4

116

Създаване на организации на производители, на асоциации или на междубраншови организации

IV.3

117

Търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху видове с търговски потенциал)

IV.3

118

Търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху нежелания улов)

IV.3

119

Търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия (с акцент върху продукти с ниска степен на въздействие или биологични продукти)

IV.3

120

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху сертифицирането и насърчаването на устойчиви продукти)

IV.3

121

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху схемите за качество)

IV.3

122

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху прякото предлагане на пазара)

IV.3

123

Повишаване на качеството и добавената стойност (с акцент върху опаковането)

IV.3

124

Прозрачност на производството

IV.3

125

Проследяемост и екомаркировка

IV.3

126

Стандартни договори

IV.3

127

Информационни и рекламни кампании

IV.3

128

Реализиране на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда

IV.4

129

Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд

IV.4

130

Преработване на улов, който не е предназначен за консумация от човека

IV.4

131

Преработване на странични продукти

IV.4

132

Преработване на продукти от биологични аквакултури

IV.4

133

Нови или подобрени продукти, процеси или управленски системи

IV.4

134

Закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии

VI.1

135

Разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими, за да се осигури предаването на данни

VI.1

136

Разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими за гарантиране на проследяемостта

VI.1

137

Въвеждане на програми за обмен и анализ на данни

VI.1

138

Осъвременяване и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране

VI.1

139

Закупуване на други средства за контрол

VI.1

140

Разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и изпълнение на пилотни проекти

VI.1

141

Програми за обучение и обмен на опит

VI.1

142

Анализ на разходите и ползите и оценка на одитите

VI.1

143

Семинари и медийни средства

VI.1

144

Оперативни разходи

VI.1

145

Изпълнение на план за действие

VI.1

146

Изпълнение на оперативната програма

VII.1

147

Информационни системи

VII.1

148

Подобряване на административния капацитет

VII.1

149

Информационни дейности

VII.1

150

Оценка

VII.1

151

Проучвания

VII.1

152

Контрол и одит

VII.1

153

Мрежа от МИРГ

VII.1

154

Други

VII.1

155

Принос за интегрираното морско наблюдение

VIII.1

156

Принос за CISE

VIII.1

157

Морски защитени територии

VIII.2

158

„Натура 2000“

VIII.2

159

Създаване на програма за мониторинг

VIII.3

160

Определяне на мерки за Рамковата директива за морска стратегия

VIII.3


Таблица 4 — Видове бенефициери

Код

Описание

1

Публичен орган

2

Юридическо лице

3

Физическо лице

4

Рибарска организация

5

Организации на производителите

6

НПО

7

Изследователски център/университет

8

Смесено участие


Таблица 5 — Категории инвестиции

Код

Описание

Свързани с код на мярката/мерките

1

Рибарски пристанища

I.23, I.24

2

Кейове за разтоварване

I.23, I.24

3

Рибни борси

I.23, I.24

4

Покрити лодкостоянки

I.23, I.24


(1)  Информация, която се предоставя само когато е избрана МИРГ.


21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1243/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2014 година

за установяване на правила в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки, както и по отношение на нуждите от данни и синергиите между евентуалните източници на данни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 107, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство. В него се съдържа изискването управляващите органи на държавите членки да създадат система за записване и съхраняване в електронна форма на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценяването, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници.

(2)

В приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (3) се посочват данните, които трябва да се записват и съхраняват в електронна форма за всяка операция в рамките на системата за мониторинг, установена от всяка държава членка.

(3)

За функционирането на общата система за мониторинг и оценка, предвидена в член 107 от Регламент (ЕС) № 508/2014, са необходими допълнителни правила за записването и изпращането на данните. В съответствие с член 107, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014 тези правила трябва да уточняват информацията, която следва да бъде предоставена от държавите членки, като едновременно се търсят най-полезните синергии с други евентуални източници на данни, като например списъкът на данните, които трябва да се записват и съхраняват съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2014.

(4)

За да се даде възможност за бързото прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата за информацията, която държавите членки предоставят на Комисията с оглед на мониторинга и оценката на операциите, за да се даде възможност за мониторинг и оценка на операциите, финансирани по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в рамките на споделеното управление.

Член 2

Списък на данните и структура на базата данни

1.   Всяка държава членка регистрира в своята база данни, както е посочено в член 125, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и предоставя на Комисията списък на данни, съдържащ информацията, посочена в член 107, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014, и в съответствие със структурата, изложена в приложение I към настоящия регламент.

2.   Списъкът на данните се записва и предоставя на Комисията за всяка операция, избрана за финансиране по оперативната програма, подпомагана от ЕФМДР.

Член 3

Въвеждане на информация в базата данни

Данните, посочени в член 2, се въвеждат в базата данни през следните два етапа на програмния период:

а)

при одобряването на операцията,

б)

след приключването ѝ.

Член 4

Данни за изпълнението на операцията

Информацията, посочена в част Г от приложение I (данни за изпълнението на операцията) е въз основа на посочените в приложение II полета.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТРУКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

ЧАСТ А

Административна информация

Поле

Съдържание на полето

Описание

Нужди от данни и синергии

1

CCI

Единен идентификационен код на оперативната програма

Поле за данни 19 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (1)

2

Единен идентификационен код на операцията (ID)

Изисква се за всички операции, за които се предоставя подпомагане от фонда

Поле за данни 5 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

3

Наименование на операцията

Ако е налично и ако поле 2 е число

Поле за данни 5 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

4

Номер на кораба — Номер в регистъра на флота на Общността (CFR (2))

Където е приложимо

Специфични по ЕФМДР

5

Код по NUTS (3)

Въведете най-подходящото ниво по NUTS (по подразбиране = ниво III)

Специфични по ЕФМДР

6

Бенефициер

Наименование на бенефициера (само юридически и физически лица в съответствие с националното право)

Поле за данни 1 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

7

Пол на бенефициера

Където е приложимо (възможни стойности: 1: мъжки, 2: женски, 3: друго)

Специфични по ЕФМДР

8

Размер на предприятието

Където е приложимо (4) (възможни стойности: 1: микро-, 2: малко, 3: средно, 4: голямо)

Специфични по ЕФМДР

9

Състояние на напредъка на операцията

1 цифра:

Код 0

=

операция, обхваната от решение за отпускане на помощ, разходите за която все още не са удостоверени пред Комисията

Код 1

=

прекъсната операция след частично изпълнение (някои разходи за която са удостоверени пред Комисията)

Код 2

=

приключена операция след частично изпълнение (някои разходи за която са удостоверени пред Комисията)

Код 3

=

завършена операция (за която всички разходи са удостоверени пред Комисията)

Специфични по ЕФМДР

ЧАСТ Б

Прогноза за разходите (Във валутата, която се прилага за операцията)

Поле

Съдържание на полето

Описание

Нужди от данни и синергии

10

Общо допустими разходи

Общ размер на допустимите разходи по операцията, одобрени в документа, в който се определят условията за предоставяне на подпомагането

Поле за данни 41 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

11

Общо допустими публични разходи

Общ размер на допустимите разходи, представляващи публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Поле за данни 42 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

12

Подпомагане от ЕФМДР

Размер на публичните средства, посочен в документа, в който се определят условията за предоставяне на подпомагането

Специфични по ЕФМДР

13

Дата на одобрението

Дата на документа, в който се определят условията за предоставяне на подпомагането

Поле за данни 12 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

ЧАСТ В

Финансово изпълнение на операцията (в евро)

Поле

Съдържание на полето

Описание

Нужди от данни и синергии

14

Общо допустими разходи

Допустими разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на действително извършените и платени разходи, заедно с непаричните вноски и амортизациите, когато това е приложимо

Поле за данни 53 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

15

Общо допустими публични разходи

Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на действително възстановените и платени разходи, заедно с непаричните вноски и амортизациите, когато това е приложимо

Поле за данни 54 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията

16

Допустими разходи по ЕФМДР

Разходи по ЕФМДР, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията

Специфични по ЕФМДР

17

Дата на окончателното плащане на бенефициера

 

Поле за данни 45 от приложение III към Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (само датата на окончателно плащане на бенефициера)

ЧАСТ Г

Данни за изпълнението на операцията

Поле

Съдържание на полето

Коментар

Нужди от данни и синергии

18

Разглеждана мярка

Код на мярката (вж. приложение II)

Специфични по ЕФМДР

19

Показател за изпълнението

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР

20

Данни за изпълнението на операцията

Вж. приложение II

Специфични по ЕФМДР

21

Стойност на данните за изпълнението

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР

ЧАСТ Д

Показатели за резултатите

Поле

Съдържание на полето

Коментар

Нужди от данни и синергии

22

Показател(и) за резултатите, свързани с операцията

Кодов номер на показателя за резултатите (5)

Специфични по ЕФМДР

23

Примерни резултати, очаквани от бенефициера

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР

24

Стойност на показателя за резултатите, потвърдена след изпълнението

Цифрова стойност

Специфични по ЕФМДР


(1)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).

(2)  Приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).

(4)  В съответствие с член 2, параграф 28 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 от 17 декември 2013 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320) за МСП.

(5)  Определен в съответствие с член 107, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАЦИЯТА

Код на мярката

Мерки в Регламент (ЕС) № 508/2014

Данни за изпълнението на операцията

Глава I: Устойчиво развитие на рибарството

I.1

Член 26 и член 44,параграф 3

Иновации

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на иновациите: продукти и оборудване; процеси и техники; система за управление и организация;

Брой на лицата, които пряко се ползват от операцията, в подпомаганите дружества

I.2

Член 27 и член 44, параграф 3

Консултантски услуги

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на консултантските услуги: проучвания за осъществимост и консултантски услуги; професионални консултации; бизнес стратегии

I.3

Член 28 и член 44, параграф 3

Партньорство между учени и рибари

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на дейността: мрежи; споразумения за партньорство или асоциации; събиране и управление на данни; проучвания; пилотни проекти; разпространение; семинари; и най-добри практики

Брой на учените, участващи в партньорство

Брой на рибарите, участващи в партньорство

Брой на другите организации, които се ползват от операцията

I.4

Член 29, параграфи 1 и 2 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — обучение, създаване на мрежи от контакти, социален диалог, подкрепа за съпрузи и партньори

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на дейността: обучение и образование; създаване на мрежи от контакти; социален диалог;

Брой на съпрузите и на партньорите, които се ползват от операцията

Брой на лицата или организациите, които се ползват от операцията (участниците в обучението, членовете на мрежите, организациите, участващи в действията за социален диалог)

I.5

Член 29, параграф 3 и член 44, параграф 1, буква а)

Насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог — стажанти на борда на кораби за дребномащабен крайбрежен риболов

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на дейността: обучение и образование

Брой на стажантите, които се ползват от операцията

I.6

Член 30 и член 44, параграф 4

Диверсификация и нови форми на доход

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на диверсификацията: инвестиции на борда на корабите; риболовен туризъм; ресторанти: услуги, свързани с опазване на околната среда; образователни дейности

Брой на засегнатите рибари

I.7

Член 31 и член 44, параграф 2

Подпомагане за започване на дейност от млади рибари

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Възраст на младите рибари, които се ползват от операцията

I.8

Член 32 и член 44, параграф 1, буква б)

Здраве и безопасност

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на оборудването: инвестиции на борда на корабите; индивидуално оборудване

Брой на рибарите, засегнати от операцията

I.9

Член 33

Временно преустановяване на риболовните дейности

Брой на засегнатите рибари

Брой на обхванатите дни

I.10

Член 34

Окончателно преустановяване на риболовните дейности

Брой на засегнатите рибари

I.11

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — създаване на фонда

Наименование на взаимоспомагателния фонд

I.12

Член 35

Взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления и екологични инциденти — изплатени обезщетения

Изплатени обезщетения за: неблагоприятни климатични явления; екологични инциденти; разходи за спасителни операции

Брой на засегнатите кораби

Брой на засегнатите членове на екипажа

I.13

Член 36

Подпомагане на системите за разпределяне на възможности за риболов

Вид на дейността: подготовка; разработване; мониторинг; оценка; управление

Вид на бенефициера: публичен орган; юридическо или физическо лице; организация на рибарите; организации на производителите; други

I.14

Член 37

Подпомагане на подготовката и изпълнението на мерките за опазване и регионално сътрудничество

Вид на дейността: подготовка; разработване и мониторинг; участие на заинтересовани страни; пряко зарибяване

Брой на обхванатите запаси (ако е приложимо)

Обща площ, обхваната от проекта (в km2)

I.15

Член 38 и член 44, параграф 1, буква в)

Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на инвестицията: избирателност на уредите; намаляване на изхвърлянето на улов или справяне с нежелания улов; премахване на въздействията върху съответната екосистема и морското дъно; защита на риболовните уреди и на улова от бозайници и птици; устройства за привличане на рибата в най-отдалечените региони

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.16

Член 39 и член 44, параграф 1, буква в)

Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на операцията: развитие на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; въвеждане на нови технически или организационни знания, намаляващи въздействията; развитие на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите; въвеждане на нови технически или организационни знания, които позволяват устойчиво използване на ресурсите

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.17

Член 40, параграф 1, буква а)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — събиране на отпадъци

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.18

Член 40, параграф 1, букви б)—ж) и и) и член 44, параграф 6

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и управление, свързани с обектите по „Натура 2000“ и защитените територии, управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по „Натура 2000“, повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на операцията: инвестиции в съоръжения; управление на ресурсите; планове за управление на обекти по „Натура 2000“ и на специални защитени зони; управление на „Натура 2000“; управление на морските защитени територии; повишаване на осведомеността; други действия за подобряване на биологичното разнообразие

Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2)

Обхваната обща площ на морските защитени територии (в km2)

Брой на засегнатите рибари

I.19

Член 40, параграф 1, буква з)

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — схеми за компенсиране на щетите върху улова, нанесени от бозайници и птици

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.20

Член 41, параграф 1, букви а)—в) и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — инвестиции на борда на корабите, одити и схеми за енергийна ефективност, проучвания

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на операцията: оборудване на борда на корабите; риболовни уреди; енергийна ефективност; проучвания

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

намаление в % на разхода на гориво

намаление в % на емисиите на CO2, ако е приложимо

I.21

Член 41, параграф 2 и член 44, параграф 1, буква г)

Енергийна ефективност и смекчаване на въздействието от изменението на климата — подмяна или осъвременяване на двигателя

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на операцията: подмяна на двигатели; осъвременяване

kW преди интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

kW след интервенцията (сертифицирани или преминали физическа проверка)

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

намаление в % на разхода на гориво

намаление в % на емисиите на CO2, ако е приложимо

I.22

Член 42 и член 44, параграф 1, буква д)

Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Вид на операцията: инвестиции, които добавят стойност на продуктите; инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на рибните продукти

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

I.23

Член 43, параграфи 1 и 3 и член 44, параграф 1, буква е)

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки; инвестиции за подобряване на безопасността на рибарите

Указание за това дали операцията е свързана с морски риболов, с риболов във вътрешни водоеми или и с двата вида риболов

Категория инвестиции: рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

Вид на инвестициите: качество; контрол и проследяемост; енергийна ефективност; опазване на околната среда; безопасност и условия на труд

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

Брой на другите ползватели на пристанището или на другите работници, които се ползват от операцията

I.24

Член 43, параграф 2

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции, улесняващи изпълнението на задължението за разтоварване на сушата на целия улов

Категория инвестиции: Рибарски пристанища; кейове за разтоварване; рибни борси; покрити лодкостоянки

Брой на рибарите, които се ползват от операцията

Глава II: Устойчиво развитие на аквакултурите

II.1

Член 47

Иновации

Вид на иновациите: развитие на знанието; въвеждане на нови видове; проучвания за осъществимост

Вид на участващата научноизследователска организация: частна, публична

Брой на заетите лица, които пряко се ползват от операцията, в подпомаганите предприятия

II.2

Член 48, параграф 1, букви а)—г) и е)—з)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите

Вид на инвестициите: продуктивни инвестиции; диверсификация; осъвременяване; здраве на животните; качество на продуктите възстановяване; допълнителни дейности

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.3

Член 48, параграф 1, букви д), и) и ѝ)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — ефективност на ресурсите, намаляване на използването на вода и химикали, рециркулационни системи, които свеждат до минимум потреблението на вода

Вид на инвестициите: околна среда и ресурси; потребление и качество на водата; затворени системи

II.4

Член 48, параграф 1, буква к)

Продуктивни инвестиции в аквакултурите — повишаване на енергийната ефективност, енергия от възобновяеми източници

Вид на инвестициите: енергийна ефективност; енергия от възобновяеми източници

II.5

Член 49

Услуги по управление и възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

Вид на операцията: създаване на услуги по управление; услуги по възстановяване и консултантски услуги; получаването от стопанствата на консултантски услуги;

Вид консултантски услуги, ако е приложимо: спазване на законодателството в областта на околната среда; оценка на въздействието върху околната среда; спазването на законодателството във връзка с хуманното отношение към животните, здравеопазването и безопасността, както и на законодателството в областта на общественото здраве; стратегии за предлагане на пазара и бизнес стратегии

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.6

Член 50

Насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи от контакти

Вид на дейността: професионално обучение; учене през целия живот, разпространение; нови професионални умения; подобряване на условията на труд и безопасността на работното място; създаване на мрежи от контакти и обмен на опит

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Брой на съпрузите и партньорите на семейни начала, които се ползват от операцията

II.7

Член 51

Увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури

Вид на операцията: определяне на зони; подобряване на помощни съоръжения и инфраструктури; предотвратяване на сериозни увреждания; действия след откриване на смъртност или болести

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.8

Член 52

Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

Обхваната обща площ (в km2)

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.9

Член 53

Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури

Вид на операцията: преминаване към биологични аквакултури; участие в схемите по управление на околната среда и одитиране (СУОСО)

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Обхваната обща площ (в km2)

II.10

Член 54

Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда

Вид на операцията: аквакултури в „Натура 2000“; опазване и възпроизводство ex-situ; операции, които са свързани с аквакултури, включително опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Обхваната обща площ по „Натура 2000“ (в km2)

Обхваната обща площ извън „Натура 2000“ (в km2)

II.11

Член 55

Мерки в областта на общественото здравеопазване

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.12

Член 56

Мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях

Вид на операцията: контрол и ликвидиране на болести; най-добри практики и кодекси на поведение; намаляване на зависимостта от ветеринарни лекарствени продукти; ветеринарни или фармацевтични проучвания и добри практики; групи за защита на здравето; компенсиране на производителите на черупчести мекотели

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

II.13

Член 57

Застраховане на запасите от аквакултури

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Глава III: Устойчиво развитие на районите за рибарство и аквакултури

III.1

Член 62, параграф 1, буква а)

Подпомагане от ЕФМДР за водено от общностите местно развитие — подготвително подпомагане

Вид на бенефициера: публичен орган; НПО; друг колективен орган; частно лице

III.2

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие — подбор на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) (1)

Общ брой на населението, обхванато от МИРГ (в единици)

Брой на публичните партньори в МИРГ

Брой на частните партньори в МИРГ

Брой на партньорите от гражданското общество в МИРГ

Брой на работещите в еквиваленти на пълно работно време (ПРВ), наети или назначени от МИРГ за администриране

Брой на работещите в еквиваленти на ПРВ, наети или назначени от МИРГ за популяризиране

III.3

Член 63

Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие — проекти, подкрепени от МИРГ (включително текущи разходи и популяризиране)

Вид на операцията: добавяне на стойност; диверсификация; околна среда; социално-културни операции; управление; текущи разходи и популяризиране

III.4

Член 64

Дейности за сътрудничество

Вид на операцията: подготвително подпомагане; проекти в рамките на една и съща държава членка; проекти с други държави членки; проекти с партньори извън ЕС

Брой партньори, ако е приложимо

Глава IV: Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

IV.1

Член 66

Планове за производство и предлагане на пазара

Брой на съответните членове на организации на производителите

IV.2

Член 67

Помощ за съхранение

Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

IV.3

Член 68

Мерки за предлагане на пазара

Вид на операцията: създаване на организации на производители, на асоциации или на междубраншови организации; търсене на нови пазари и подобряване на условията за търговия; повишаване на качеството и добавената стойност; прозрачност на производството; проследяемост и екомаркировка; стандартни договори; информационни и рекламни кампании

За проекти, чиято цел са търсенето на нови пазари и подобряването на условията за пускане на пазара: видове с търговски потенциал; нежелан улов; продукти с ниска степен на въздействие или биологични продукти.

За проекти, чиято цел е повишаването на качеството и добавената стойност; сертифициране и насърчаване на устойчиви продукти; пряко предлагане на пазара; опаковане

Брой на предприятията, които се ползват от операцията

Брой на членовете на организациите на производители, които се ползват от операцията

IV.4

Член 69

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Вид на инвестицията: реализиране на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда; подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд; преработване на улов, който не е предназначен за консумация от човека; преработване на странични продукти; преработване на продукти от биологични аквакултури; нови или подобрени продукти, процеси или управленски системи

Брой на подпомаганите предприятия

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Глава V: Компенсация за допълнителни разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури

V.1

Член 70

Компенсационен режим

Компенсиране на допълнителни разходи

Брой на предприятията, които се ползват от операцията

Брой на заетите лица, които се ползват от операцията

Глава VI: Съпътстващи мерки за ОПОР при споделено управление

VI.1

Член 76

Контрол и изпълнение

Вид на операцията: закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими, за да се осигури предаването на данни; разработване, закупуване и инсталиране на компонентите, които са необходими за гарантиране на проследяемостта; въвеждане на програми за обмен и анализ на данни; осъвременяване и закупуване на кораби, самолети и хеликоптери за патрулиране; закупуване на други средства за контрол; разработване на иновативни системи за контрол и мониторинг и изпълнение на пилотни проекти; програми за обучение и обмен на опит; анализ на разходите и ползите и оценка на одитите; семинари и медийни средства; оперативни разходи; изпълнение на план за действие

Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

Брой на засегнатите риболовни кораби (ако е приложимо)

VI.2

Член 77

Събиране на данни

Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

Глава VII: Техническа помощ по инициатива на държави членки

VII.1

Член 78

Техническа помощ по инициатива на държави членки

Вид на операцията: изпълнение на оперативната програма; информационни системи; подобряване на административния капацитет; информационни дейности; оценка; проучвания; контрол и одит, мрежа от МИРГ; други

Глава VIII: Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

VIII.1

Член 80, параграф 1, буква а)

Интегрирано морско наблюдение

Вид на операцията: принос за интегрираното морско наблюдение; принос за общата среда за обмен на информация (CISE)

Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

VIII.2

Член 80, параграф 1, буква б)

Опазване на морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните ресурси

Вид на операцията: морски защитени територии; „Натура 2000“

Площ на обхванатите морски защитени територии (km2)

Обхваната площ по „Натура 2000“ (km2)

Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен

VIII.3

Член 80, параграф 1, буква в)

Повишаване на знанията за състоянието на морската среда

Вид на операцията: създаване на система за мониторинг; определяне на мерки за Рамковата директива за морска стратегия

Вид на бенефициера: частен, публичен, смесен


(1)  Информация, която се предоставя само когато е избрана МИРГ.


21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/52


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1244/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2014 година

за определяне на правилата за изпълнение на Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 375/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ (инициатива „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“) (1), и по-специално член 9, параграф 3, член 10, параграф 1 и член 12, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕС) № 375/2014 Комисията следва да установява стандарти и процедури, обхващащи необходимите условия, договорености и изисквания, които трябва да бъдат прилагани от изпращащите и приемащите организации при определянето, подбора, подготовката, управлението и изпращането на терен на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ за подпомагане на операциите за оказване на хуманитарна помощ в трети държави. В Регламент (ЕС) № 375/2014 се предвижда, че тези стандарти следва да се приемат чрез делегирани актове, а процедурите — чрез актове за изпълнение.

(2)

Всички заинтересовани страни по отношение на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, включително самите доброволци, както и изпращащите и приемащите организации, следва да се насърчават да споделят чувство за принадлежност към инициативата.

(3)

Важно е кандидатите за доброволци да бъдат определяни и подбирани съгласно честна и прозрачна процедура, изключваща дискриминацията, въз основа на партньорство между изпращащите и приемащите организации, отговарящо на реалните нужди, изразени на местно равнище от приемащите организации.

(4)

Изпращащите и приемащите организации следва да предоставят задълбочени курсове за въвеждане в длъжност с цел избягване на недоразумения по отношение на ролите и очакванията, както и да предоставят на доброволците подходяща практическа подготовка за работата като доброволец. Това ще изгради основи за доверие и за приема в приемащите общности, като бъдат взети предвид всички културни особености.

(5)

Обучението е основна част от подготовката преди изпращането на терен и то следва да бъде предоставяно на всички кандидати за доброволци в рамките на структурирана програма, състояща се от задължителни и незадължителни курсове. Освен това за младшите специалисти следва да се предвиди възможност, когато това е уместно — чрез стажове, да доразвият своите компетентности и да придобият нови конкретни познания и умения, които са от значение за хуманитарния сектор. В частност това следва да е подходящо за дейностите и контекста на изпращащите и приемащите организации.

(6)

Изпращащите и приемащите организации следва да създават подходяща система за надзор и управление. Те следва съвместно да упражняват надзор и да оценяват резултатите и постиженията на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и да предоставят обратна информация относно възложените им задачи и целите им. Това ще спомогне за подобряване на отчетността на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

(7)

Наставничеството следва да допълва надзора и управлението, както и да предоставя на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ допълнителна подкрепа преди, по време на и след изпращането им на терен.

(8)

По време на изпращането на терен в трети държави изпращащата организация установява начин за поддържане на постоянна комуникация и предоставяне на допълнителна подкрепа. За всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ следва да се предвидят отчет за мисията и подкрепа след приключване на работата на терен.

(9)

Необходимо е да се осигурят подходящи условия за работа и живот, които да позволят на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ да изпълняват своите мисии в сигурна и хигиенична среда, както и безпроблемно да удовлетворят своите основни нужди, водейки скромен и лишен от показност начин на живот на доброволци. Предназначението на плащанията за дневна издръжка и на другите плащания за доброволците на ЕС за хуманитарна помощ не е да представляват заплата за редовна трудова дейност. Размерът на тези плащания не следва да се определя спрямо професионалния и експертния опит на доброволеца или спрямо резултатите от изпълнението на възложените му задачи: единствената им цел е да покрият разходите за живот по време на изпращането на терен. С цел да се осигури високо и еднакво равнище на защита, всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ следва да са обхванати от цялостна застрахователна полица, изготвена специално, за да ги застрахова през цялото време на изпращането им на терен в трети държави и през определени периоди преди и след това.

(10)

Задължението за полагане на грижа е от първостепенно значение и представлява споделена отговорност. Доколкото е възможно, изпращащите и приемащите организации се грижат за здравето, безопасността, сигурността и добруването на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и разработват подходящи процедури по отношение на сигурността, здравето и безопасността. По същия начин доброволците на ЕС за хуманитарна помощ следва да правят всичко възможно, за да гарантират своето здраве, безопасност и сигурност, както и тези на други лица, на работното място.

(11)

Мониторингът и оценката на индивидуалните резултати от дейността на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ следва да бъдат непрекъснат процес през целия период на мисията. Те следва да се основават на система за надзор и управление на изпълнението на дейностите и да предоставят данни, които да показват до каква степен индивидуалните резултати от дейността на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ допринасят — по отношение на резултатите и въздействието — за постигането на целите на проекта и на инициативата като цяло.

(12)

Необходим е стабилен механизъм за сертифициране, за да се гарантира, че изпращащите и приемащите организации спазват стандартите, установени в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014, и процедурите, предвидени в настоящия регламент. Този механизъм за сертифициране следва да се основава на принципите на опростяване и избягване на дублирането, диференциация между изпращащите и приемащите организации, разходна ефективност, прозрачност и безпристрастност, като насърчава многообразието и достъпността.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 375/2014.

(14)

С цел гарантиране на своевременното изпълнение на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ е необходимо настоящият регламент спешно да влезе в сила, тъй като с него се определят разпоредбите, въз основа на които изпълняващите организации ще изпращат на терен доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 375/2014 по отношение на следните въпроси, изброени в член 9, параграф 3, член 10, параграф 1 и член 12, параграф 6 от него:

а)

процедурите, които се следват при намирането, подбора и необходимата подготовка на кандидатите за доброволци преди изпращането на терен, включително стажове, когато е уместно;

б)

условията и реда за програмата за обучение и процедурата за оценяване на подготвеността на кандидатите за доброволци за изпращане на терен;

в)

разпоредбите за изпращане на терен и управление на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ в трети държави, включително, наред с другото, наблюдение на място, продължаваща подкрепа чрез обучение, наставничество, допълнително обучение, необходими условия на труд, подкрепа след завръщането от терен;

г)

осигуряването на застрахователно покритие и условия на живот на доброволците, включително поемането на дневните разходи, на разходите за жилищно настаняване и за пътуване и на други съответни разходи;

д)

процедурите, които трябва да бъдат следвани преди, по време на и след изпращане на терен, за да се гарантират задължение за полагане на грижа и подходящи мерки за безопасност и сигурност, включително протоколи за евакуация по медицински причини и планове за сигурност, които обхващат спешната евакуация от трети държави, включително необходимите процедури за връзка с националните органи;

е)

процедурите за мониторинг и оценка на индивидуалните резултати от дейността на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ;

ж)

механизъм за сертифициране, с който се гарантира спазването от страна на изпращащите организации на стандартите и процедурите, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) № 375/2014, както и диференциран механизъм за сертифициране за приемащите организации.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 3 от Регламент (ЕС) № 375/2014, и определенията, предвидени в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014. Прилагат се също така следните определения:

а)

„рамка на компетентностите“ означава рамка по смисъла, посочен в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014;

б)

„план за учене и развитие“ означава план по смисъла, посочен в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014;

в)

„инструктор“ означава лице, наето от доставчика на обучението да провежда един или повече модули на обучение или да ръководи симулационни учения, основани на сценарии, и да оценява уменията на кандидатите за доброволци;

г)

„координиращ инструктор“ означава назначен от доставчика на обучението инструктор, който има координационна роля да оцени допустимостта на кандидата за доброволец за изпращането му на терен. Той носи отговорност за група от кандидати за доброволци. Той координира оценяването на компетентностите им въз основа на обратната информация от други инструктори и работи с всеки отделен кандидат за доброволец с цел да се анализират неговата самооценка и оценката на инструкторите;

д)

„наставничество“ означава процес на неформално предаване на знания, социален капитал и психо-социална подкрепа във връзка с работата, кариерата или професионалното развитие. Наставничеството предполага неформална и обикновено директна и продължителна комуникация между, от една страна, лицето, определено от приемащата организация за наставник, за което се счита, че разполага със съответните знания, експертни умения и опит, и от друга страна, доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ;

е)

„отчет за мисията“ означава процес, чрез който на изпращащата и приемащата организация, както и на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ се предоставят ясна информация относно резултатите от мисията и постиженията на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, препоръки или поуки от техния опит, както и възможност за капитализиране, извличане на поуки и положително приключване на професионалните аспекти на работата.

ГЛАВА 2

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАМИРАНЕ И ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДОБРОВОЛЦИ

Член 3

Процедура за намиране и подбор

1.   Изпращащата и приемащата организация създават съвместно процедура за намиране и подбор. Ролите, отговорностите и процесите се определят така, че да се осигури прозрачен, справедлив и ефективен процес на набиране на доброволци в съответствие със стандартите за равно третиране, равни възможности и недискриминация, предвидени в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014.

2.   Процедурата за намиране и подбор се основава на партньорство между изпращащата и приемащата организация и с нея се гарантира навременна и постоянна комуникация. Изпращащата организация осигурява систематичното участие на приемащата организация участва в целия процес по набиране.

3.   Договорената процедура за намиране и подбор се прилага на всички етапи от процеса по набиране.

4.   Процедурата за намиране и подбор включва най-малкото:

а)

определяне на възложените задачи, на профила на компетентностите и на критериите за подбор на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ съгласно предвиденото в член 4;

б)

обявление и кандидатстване съгласно предвиденото в член 5;

в)

оценка, съставяне на списък с подходящите кандидати и на списък с предварително подбраните кандидати съгласно предвиденото в член 6;

г)

подбор съгласно предвиденото в член 7.

Член 4

Определяне на възложените задачи, на профила на компетентностите и на критериите за подбор на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ

1.   Въз основа на оценка на потребностите, извършвана в съответствие с делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014, приемащата организация предлага, в съответствие с изискванията, посочени в точка 1 от приложение I, възложените на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ задачи, включително елементи, позволяващи гъвкавост, за да се вземат предвид идеите на доброволеца след набирането му.

2.   Изпращащата организация извършва преглед на тези задачи, за да съдейства за изменението им, ако е необходимо, с цел да се гарантира подходящо и реалистично съответствие, при което са вземат предвид очакваните компетентности на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и капацитетът за усвояване и потребностите на приемащата организация.

3.   Въз основа на възложените задачи и на рамката на компетентностите изпращащата и приемащата организация определят профил на компетентностите на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, както и критерии за подбор и минимални изисквания, които да се прилагат в процеса на набиране. В профила на компетентностите се посочва също така дали доброволецът е утвърден, или младши специалист и дали е необходимо да премине стаж.

Член 5

Обявление и кандидатстване

1.   Изпращащата организация отговаря за обявлението на работата на доброволеца. С принос от приемащата организация тя изготвя информационен пакет за обявлението с цел да информира за инициативата и да привлече кандидати за доброволци.

2.   Обявлението се изготвя най-малкото на английски език, написано е по ясен, конкретен и достъпен начин и предоставя информация за предлаганата на кандидата за доброволец длъжност в съответствие с изискванията, посочени в точка 2 от приложение I.

3.   Публикува се за период от най-малко един месец на централната платформа на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, като могат да се използват и други възможности за привличането на кандидати към централната платформа. При надлежно обосновани обстоятелства за мисии в отговор на кризи, свързани с хуманитарна помощ, обявлението може да бъде публикувано за период от по-малко от един месец, но за не по-малко от една седмица.

4.   Кандидатите представят кандидатурите си, като използват стандартизиран формуляр за кандидатстване, включващ структурирана автобиография. Кандидатите също така попълват стандартизиран въпросник за самооценка с цел да се оценят техните компетентности във връзка с рамката на компетентностите и тяхната приспособимост към възлаганите задачи и условията на живот и труд, посочени в обявлението, за които кандидатите трябва да дадат своето съгласие.

Член 6

Оценка, съставяне на списък с подходящите кандидати и на списък с предварително подбраните кандидати

1.   Изпращащата организация оценява кандидатите въз основа на предоставената във формуляра за кандидатстване и във въпросника за самооценка информация, въз основа на писмено изложение на техните мотиви за участие в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ — и в конкретната мисия — и въз основа на оценка, посредством писмен тест, есе или подобни тестове, на тяхната способност да анализират съответен сценарий за предоставяне на хуманитарна помощ.

2.   Въз основа на оценката изпращащата организация представя на приемащата организация списък с подходящите кандидати, от който съвместно да определят списък с предварително подбраните кандидати, които да бъдат поканени на събеседване.

3.   Предварително подбраните кандидати се поканват на структурирано събеседване въз основа на рамката на компетентностите. Събеседването може да се проведе на живо или чрез телекомуникационни технологии, когато това е възможно, с участието на приемащата организация. Като допълнителни методи за оценка могат да се използват центрове за оценка, групови дейности и симулационни упражнения.

4.   Преди окончателния подбор при необходимост изпращащата организация може да извършва проверки на личната и професионалната информация. Кандидатите се информират относно тази проверка в началото на процеса в обявлението.

Член 7

Подбор

1.   Приемащата организация взема окончателното решение относно избрания кандидат за доброволец и потвърждава своя избор на изпращащата организация, която отговаря за предлагането на длъжност и за подготовката на фазата за въвеждане в длъжност. За всяка длъжност могат да бъдат избрани заместник доброволци, които да заместят кандидата, в случай че той подаде оставка или вече не е на разположение.

2.   Изпращащата и приемащата организация трябва да са в състояние да покажат и да обосноват начина, по който са взели решението за подбор при спазване на принципите на равно третиране, равни възможности и недискриминация в хода на целия процес на намиране и подбор на доброволци.

3.   Процедурата за подбор се извършва в рамките на разумен период от време. Изпращащата организация уведомява всички кандидати за решението относно подбора, както и за възможността да получат обратна информация. Тя приканва избрания кандидат за доброволец да потвърди писмено своя интерес за участие в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

4.   Изпращащата организация гарантира, че документацията, свързана с процеса на намиране и подбор, може да бъде проследена и се съхранява в съответствие със стандарта за защита на данните, предвиден в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014.

Член 8

Оценка на нуждите от обучение

1.   Въз основа на резултатите от процеса на набиране на доброволци, нуждите на приемащата организация и предвиденото изпращане на терен изпращащата организация прави оценка на нуждите от обучение, като се консултира с приемащата организация и с кандидата за доброволец, и определя модулите на програмата за обучение, в които да участва кандидатът, въз основа на следните критерии:

а)

старшинство, като на утвърдените специалисти се дава възможност да се съсредоточат върху задължителните модули и да изберат съответното ниво от обучението за управление на проекти и незадължителни специализирани модули;

б)

нуждите на приемащата организация от конкретни компетентности, които да бъдат развити чрез участие на кандидата за доброволец в незадължителни модули;

в)

общите компетентности на кандидата за доброволец, които да бъдат развити чрез участие в незадължителни модули.

2.   Изпращащата организация попълва плана за обучение и развитие, предвиден в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014, и определя оценените компетентности на успешно преминалите процеса на подбор кандидати за доброволци и нуждите им от обучение, като уведомява за тях доставчиците на обучение.

ГЛАВА 3

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ДОБРОВОЛЦИ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ“

Член 9

Програма за обучение

1.   За всички успешно преминали процеса на подбор кандидати за доброволци се прилага програма за обучение, изпълнявана от доставчици на обучение, в която е включен, когато е целесъобразно, и принос на изпращащата и приемащата организация и на бивши доброволци.

2.   Програмата за обучение се основава на рамката на компетентностите и е приспособима към нуждите както на младшите, така и на утвърдените специалисти.

3.   Програмата за обучение е съставена от комбиниран подход за учене, основан на модули за електронно обучение и на модули за учене в класна стая.

4.   Задължителните за всички кандидати за доброволци модули включват:

а)

общо представяне на ЕС, неговите външни отношения и системата му за реакция при кризи,

б)

въведение в хуманитарното дело, политиката на Съюза в областта на хуманитарната помощ и инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“,

в)

управление на личната безопасност, сигурност и здраве,

г)

управление на проекти,

д)

съзнание за междукултурните различия (и хоризонтални въпроси),

е)

симулационно учение, основано на сценарий, в което кандидатите за доброволци трябва да демонстрират придобитите компетентности.

5.   Незадължителните модули включват:

а)

застъпничество и комуникация,

б)

психологическа първа помощ,

в)

обучение на разпространители на умения,

г)

управление на доброволци,

д)

организационно развитие,

е)

при необходимост специфични модули, по-специално във връзка с адаптирането на техническите компетентности на кандидатите за доброволци към контекста на операциите за предоставяне на хуманитарна помощ.

6.   Кандидатите за доброволци присъстват на всички задължителни модули и могат да присъстват на един или повече незадължителни модули, които избират в съответствие с член 8.

7.   Програмата за обучение, съдържаща подробна информация за всеки модул, включително неговия статут, целева група, график, разгледаните в него компетентности и свързаните с тях учебни резултати, е посочена в приложение II.

Член 10

Оценка на кандидатите за доброволци по време на и след обучението

1.   По време на обучението и след приключването му кандидатите за доброволци се оценяват относно готовността им за изпращане на терен въз основа на рамката на компетентностите.

2.   Оценяването се организира съвместно от инструкторите, като координиращият инструктор на кандидата за доброволец има ключова координационна роля.

3.   Оценката на компетентностите се основава на оценката от инструкторите на познанията, уменията и нагласите на кандидата за доброволец, включително:

а)

самооценката, която кандидатът за доброволец попълва след симулационното учение, основано на сценарий,

б)

бележките от наблюдението, предоставени от инструкторите след приключване на всеки модул и след симулационното учение, основано на сценарий,

в)

оценката от координиращия инструктор, в която се прави критичен преглед на самооценката, и бележките от индивидуална наставническа сесия между координиращия инструктор и кандидата за доброволец въз основа на обратната информация от инструкторите.

4.   Оценката на всички компетентности се включва в плана за обучение и развитие на кандидата за доброволец, който се актуализира след приключване на обучението и в който се посочват посещаваните курсове и постигнатите резултати.

5.   Кандидатите за доброволци, които показват слаби умения по някоя от тези хоризонтални или специфични компетентности, се изключват от по-нататъшно участие. Инструкторите и координиращият инструктор трябва да могат да обяснят и обосноват, ако е необходимо, всяка една такава оценка и решение.

ГЛАВА 4

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТА ЗА ДОБРОВОЛЕЦ ПРЕДИ ИЗПРАЩАНЕТО МУ НА ТЕРЕН

Член 11

Програма за въвеждане в длъжност

1.   Целта на процеса на въвеждане в длъжност е запознаването на кандидата или на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ с културата, политиките и практиките на изпращащата и приемащата организация, както и с очакванията спрямо възложените задачи.

2.   Изпращащата и приемащата организация изготвят съвместно програма за въвеждане в длъжност. В програмата се определят техните роли и отговорности, когато е възможно — въз основа на приноса, получен от завърнали се от мисия доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, с цел възползване от техния непосредствен опит и учене. Програмата се състои от:

а)

въвеждане в длъжност преди изпращането на терен, което въвеждане се предоставя от изпращащата организация съгласно предвиденото в член 12,

б)

въвеждане в длъжност в държавата на изпращане, което въвеждане се предоставя от приемащата организация съгласно предвиденото в член 18.

3.   Изпращащата и приемащата организация организират, когато е целесъобразно, съвместни сесии, в които участват всички кандидати или доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

Член 12

Въвеждане в длъжност преди изпращането на терен

1.   Изпращащите организации гарантират, че всички кандидати за доброволци получават пълно и подходящо пряко въвеждане в длъжност преди изпращането си на терен. То включва най-малкото следната информация:

а)

структурата и процесите на организация и управление, екипите, участващи в проекта (включително ръководителя на проекта, служителя по управлението на кризи, човешките ресурси), организационната мисия и целите във връзка с инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“,

б)

подробна информация относно контекста на проекта, в който кандидатът за доброволец ще работи, възложените задачи и залегналата в основата им оценка на нуждите и предвидените условия на живот и труд съгласно предвиденото в членове 22 и 24—27,

в)

съответната правна рамка, която се прилага за доброволеца, посочена в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014,

г)

стандартите и процедурите, които се отнасят за доброволеца, включително дисциплинарната политика и оплакванията, въпросите, свързани с измамите и корупцията, защитата на децата и уязвимите пълнолетни лица и кодекса за поведение, съгласно предвиденото в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014,

д)

задължителна информация относно сигурността в конкретния контекст, както и относно здравето и безопасността (включително медицински преглед преди заминаването)съгласно предвиденото в членове 28 и 30,

е)

системата и процедурата за надзор и за управление на изпълнението на дейностите, както и съществуващите механизми за подкрепа, включително наставничеството и другите видове подкрепа, съгласно предвиденото в членове 19, 20 и 21,

ж)

плана за обучение и развитие,

з)

информация за мрежата за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ и начина, по който тя подкрепя доброволците преди, по време на и след изпращането им на терен,

и)

информация относно комуникацията и видимостта на дейностите, предвидени в проекта, въз основа на плана за комуникация, посочен в член 17 от Регламент (ЕС) № 375/2014, включително информацията за контакт със служителя на Комисията, отговорен по въпросите на информацията.

й)

процеса, свързан с отчета за мисията, съгласно предвиденото в член 23.

2.   В контекста на въвеждането в длъжност изпращащата организация предоставя също така информация относно местното бюро за хуманитарна помощ на Комисията, което отговаря за държавата, в която се изпращат доброволците, и информира това бюро относно предстоящото изпращане на терен на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

3.   Изпращащата организация гарантира, че цялата информация, предоставена по време на процеса на въвеждане в длъжност, е прочетена и разбрана от кандидатите за доброволци и че е лесно достъпна през целия период на тяхното участие в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Член 13

Стаж за младши специалисти

1.   От кандидатите за доброволци, които са младши специалисти, може да се изисква, в допълнение към обучението, да преминат през стаж в изпращащата организация, за да се запознаят чрез опит с процедурите, етиката и контекста на хуманитарната дейност и да се подготвят допълнително за планираното им изпращане на терен като доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Продължителността на стажа е максимум шест месеца с възможност за ограничено удължаване при надлежно обосновани извънредни обстоятелства.

2.   Изпращащата организация, в консултация с приемащата организация и стажанта доброволец, преразглежда и актуализира учебните нужди в плана за обучение и развитие въз основа на нуждите на стажа. В плана за обучение и развитие се определят по-специално:

а)

резултатите от обучението, които се очаква да постигне стажантът доброволец през периода на стажа,

б)

задачите, които стажантът доброволец ще извършва като част от процеса на учене, и необходимите ресурси,

в)

целите и резултатите, които се очаква да постигне стажантът доброволец след приключване на периода на стажа.

3.   Следните членове от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis към стажовете и налагат задължения за изпращащите организации, които приемат стажантите доброволци:

а)

член 19, параграфи 4, 5, 6 и 9 и членове 21 и 22;

б)

член 24, с изключение на параграф 5. Кандидатите за доброволци от държави от ЕС или от трети държави, посочени в член 23, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 375/2014, при условията, посочени в същия член, които кандидати са обхванати от своята национална схема за социална сигурност или за застраховане в държавата на своето пребиваване и които предприемат стажове в горепосочените държави, получават само допълнително покритие. Това означава, че тяхното застрахователно покритие се ограничава до разходите над покритието на националната схема за социална сигурност или за застраховане. По изключение в надлежно обосновани случаи, когато националната схема за социална сигурност или за застраховане покрива само частично или изобщо не покрива разходите, предвидени в член 24, параграф 5, направените разходи се покриват изцяло;

в)

член 25, с изключение на параграф 6, член 26 и член 27, параграф 1, когато е приложимо;

г)

член 28, параграфи 1, 8 и 14 и член 30, параграфи 1, 4, 5, 6 и 7.

Член 14

Оценка на кандидатите за доброволци след стажа

1.   В края на стажа стажантът доброволец извършва самооценка въз основа на рамката на компетентностите и плана за обучение и развитие.

2.   Прекият ръководител от изпращащата организация, в консултации с приемащата организация, прави преглед на самооценката и оценява стажанта доброволец, като по-специално:

а)

оценява постиженията на стажанта доброволец спрямо целите му,

б)

прави преглед на това дали договорените резултати са били постигнати,

в)

установява резултатите от обучението.

3.   Кандидатите за доброволци, които показват слаби умения в някоя от хоризонталните или специфичните компетентности, се изключват от по-нататъшно участие и не се допускат да станат доброволци на ЕС за хуманитарна помощ. Прекият ръководител от изпращащата организация трябва да е в състояние да обясни и да обоснове, ако е необходимо, всяка една такава оценка и решение.

Член 15

Допълнително обучение преди изпращането на терен

Без да се засяга участието на кандидата за доброволец в програмата за обучение или в стажа, изпращащата организация може да предостави допълнително подходящо обучение преди изпращането на терен, като например обучение, свързано с адаптирането на техническите компетенции на кандидатите за доброволци към нуждите на приемащата организация, езиково обучение, необходимо за държавата на изпращане, и т.н.

Член 16

Договор с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ

1.   Въз основа на резултатите от въвеждането в длъжност преди изпращането на терен и когато е целесъобразно, от стажа и друго обучение преди изпращането на терен, посочени в членове 13—15, изпращащата организация, в консултации с приемащата организация, потвърждава окончателната оценка за допустимостта на кандидата за доброволец за изпращането му на терен като доброволец на EС за хуманитарна помощ.

2.   Изпращащата организация и доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ, преминал успешно оценяването, подписват договор за изпращане, както е посочено в член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 375/2014.

3.   В договора, който се определя в тясна консултация с приемащите организации, се определят конкретният ред и условия за изпращане и правата и задълженията на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ. В него се посочва също законодателството, приложимо към юрисдикцията на договора по силата на делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014, и се включват минимум следните елементи:

а)

ролята и длъжността на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, продължителността и мястото на работа и задачите, които трябва да бъдат извършени, както са определени във възложените задачи, включително елементите, произтичащи от плана за комуникация, посочен в член 17 от Регламент (ЕС) № 375/2014,

б)

продължителността на договора, включително началната и крайната дата,

в)

управлението на изпълнението на дейностите, включително:

договореностите за управление, включително отговорния пряк ръководител от приемащата организация и звеното за контакт за постоянна подкрепа от страна на изпращащата организация,

договореностите за наставничество,

г)

условията на труд, включително работното време и отпуските,

д)

финансовите права и задължения на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, включително реда и условията, необходими за тяхното изпълнение:

дневна издръжка и финансова помощ за пренастаняване,

информация за приложимите данъчни правила и правила за социална сигурност,

застрахователно покритие,

жилищно настаняване,

пътувания,

е)

практическите договорености:

медицински прегледи,

виза и разрешения за работа,

ж)

поверителността,

з)

към договора се прилагат разпоредби относно очакваното поведение от страна на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, в т.ч. морал и кодекс за поведение, и защитата на децата и уязвимите пълнолетни лица, включително нулева търпимост по отношение на сексуалното насилие,

и)

дисциплинарната политика и прекратяването на статута на доброволец,

й)

механизмът за медиация за решаване на проблеми, оплаквания и решаване на спорове,

к)

отговорностите и политиките по отношение на управлението на сигурността и по отношение на здравето и безопасността,

л)

ученето и развитието:

обучение и въвеждане в длъжност,

отчет за мисията.

4.   В случай на спор между приемащата или изпращащата организация и доброволец на ЕС за хуманитарна помощ той има право на ефективни правни средства за защита, в съответствие с националните разпоредби, приложими за изпращащата организация.

Член 17

Въвеждане в базата данни

След получаване на изричното съгласие на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ изпращащата организация въвежда данните за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ в базата данни, посочена в член 13 от Регламент (ЕС) № 375/2014 („базата данни“). Всяко обработване на лични данни във връзка с тази база данни трябва да се извършва в съответствие със стандарта за защита на данните, предвиден в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014. За всяко обработване на лични данни, извършвано от Комисията във връзка с тази база данни, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 (2).

ГЛАВА 5

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕРЕН И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Член 18

Въвеждане в длъжност в държавата на изпращане

1.   Приемащите организации гарантират, че всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ получават изчерпателно и подходящо въвеждане в длъжност в държавата на изпращане при пристигането си, което въвеждане обхваща най-малко следното:

а)

структурата и процесите на организация и управление, участващите в проекта екипи (включително служителя за управление на проекти, оперативния и техническия екип, служителя за управление на кризи, подкрепящите екипи, като например човешките ресурси и финансовия отдел), мястото/местата на провеждане на проекта и организационната мисия и цели във връзка с инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“,

б)

изчерпателна информация относно мисията, компетенциите и проектите на приемащата организация, участващите общности, оперативния контекст и очакванията относно крайните продукти и резултатите от възложените на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ задачи и залегналата в основата им оценка на нуждите,

в)

съответната местна правна рамка, приложима за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ,

г)

задължителна информация относно сигурността в конкретния контекст, както и относно здравето и безопасността, както е предвидено в членове 28 и 30,

д)

системата и процедурата за надзор и управление на изпълнението на дейностите, както и съществуващите механизми за подкрепа, включително наставничеството и другите видове подкрепа, съгласно предвиденото в членове 19, 20 и 21,

е)

информация относно културата в държавата, региона и населеното място на изпращане, включително насоки за подходящото поведение,

ж)

процеса на извършване на отчет за мисията в държавата на изпращане съгласно предвиденото в член 23.

2.   Приемащата организация гарантира, че цялата информация, предоставена по време на процеса на въвеждане в длъжност в държавата на изпращане, е прочетена и разбрана от доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и че е лесно достъпна през целия период на неговото участие в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Член 19

Надзор и управление на изпълнението на дейностите

1.   Изпращащата и приемащата организация създават съвместно система за управление на изпълнението на дейностите, основана на целите за ефективност, очакваните крайни продукти и резултати, с цел измерване на напредъка и на качеството на работата на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ спрямо възложените му задачи.

2.   В процедурата за управление на изпълнението на дейностите се определят съответните роли и отговорности на изпращащата и приемащата организация във връзка с надзора на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

3.   По време на въвеждането в длъжност изпращащата и приемащата организация определят, заедно с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, неговите цели във връзка с изпълнението и му предоставят възможност да коментира елементите във възложените задачи, които позволяват гъвкавост.

4.   Приемащата организация определя прекия ръководител, отговарящ за надзора на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, с когото той провежда срещи за надзор с разумна и практична честота.

5.   Когато е целесъобразно, в зависимост от продължителността на мисията, изпращащата организация и прекият ръководител от приемащата организация извършват заедно с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ съвместен междинен преглед на изпълнението на дейностите, за да оценят официално процеса на интеграция и напредъка по отношение на целите и да внесат корекции в целите, възложените задачи и плана за обучение и развитие.

6.   Когато при междинния преглед се установи, че доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ показва слаби резултати по отношение на някоя от общите или специфичните компетентности, приемащата организация, със съгласието на изпращащата организация, може да вземе решение да преустанови преждевременно работата на доброволеца в държавата на изпращане. Те трябва да са в състояние да обяснят и обосноват, ако е необходимо, всяка една такава оценка и решение.

7.   Изпращащата организация и прекият ръководител от приемащата организация извършат заедно с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ окончателен преглед на изпълнението на дейностите с цел в края на мисията да се оценят постиженията на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ спрямо целите, предвидени във възложените задачи и плана за обучение и развитие.

8.   Резултатите от прегледа на изпълнението се включват в плана за обучение и развитие на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

9.   Изпращащата организация съхранява записи от прегледа на изпълнението на дейностите в съответствие със стандартите за защита на данните, предвидени в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014, и изпраща в базата данни потвърждение за успешното приключване на мисията, а ако тя не е приключила успешно — причините за това.

Член 20

Постоянна подкрепа от страна на изпращащата организация

1.   Преди изпращането на терен изпращащата организация определя лице за контакт, което е на разположение през цялото изпращане на терен и което има редовни контакти с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ с цел:

а)

подкрепа при настаняването и прехода на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ,

б)

предоставяне на необходимата допълнителна подкрепа за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и приемащата организация,

в)

участие в междинния и окончателния преглед и в други срещи, ако е необходимо, както и

г)

осигуряване на подкрепа за посредничество в случай на несъгласие между приемащата организация и доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

2.   Ако определеното лице за контакт вече не е в състояние да изпълнява тази роля по време на работата на терен на доброволеца, възможно най-бързо се предвижда заместник с цел осигуряване на непрекъснатост на подкрепата.

Член 21

Наставничество

1.   Приемащата организация определя един или повече наставници за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, които да предоставят подкрепа в области, като:

а)

развитието на професионалните умения и подобряването на ефективността и знанията,

б)

културната интеграция и аклиматизацията,

в)

даването на напътствия във връзка с възложените задачи, както и

г)

справянето с психо-социалните въпроси.

2.   Определените наставници имат достъп до плана за обучение и развитие на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и до възложените му задачи и основават своята подкрепа на този план и тези задачи. Наставниците се срещат редовно с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, за да обсъдят неговия напредък и да съдействат за решаването на всички въпроси, свързани с мисията, и лични въпроси.

3.   При наставничеството се вземат предвид местните реалности и когато е възможно, то е подходящо и за местните доброволци.

4.   Изпращащата организация улеснява предоставянето на наставничество, като работи в партньорство с приемащата организация за предоставяне на подкрепа за анализ, подкрепа за обучение и друга подкрепа за изграждане на капацитет и като установява в собствените си структури и мрежи определените лица, които притежават подходящи и допълнителни умения, в случай че на място липсват подходящи умения.

5.   Когато е целесъобразно, може да се предвиди наставничество от разстояние, по-конкретно като се използва мрежата за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Член 22

Условия на труд

1.   Всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ разполагат с подходящи условия на труд, за да могат да изпълняват добре работата си на място и за да се гарантират тяхното благополучие, мотивация, здраве и безопасност. Тези условия трябва да отговарят на съответните разпоредби от Директива 89/391/ЕО (3) и Директива 2003/88/ЕО (4).

2.   Изпращащата и приемащата организация работят съвместно за определянето на подходящи условия на труд въз основа на местните и националните оперативни условия.

3.   Приемащата организация осигурява необходимата информация и предлага условия на труд, чиято пригодност и целесъобразност се оценяват от изпращащата организация, за да се осигури съгласуваност със задължението за полагане на грижа и с общите политики и практики на изпращащата организация.

4.   Изпращащата и приемащата организация гарантират съвместно, че рисковете за сигурността и здравето и безопасността са предотвратени, управлявани и смекчени и че предложените условия на труд са в съответствие с договорените процедури за сигурността и за здравето и безопасността, посочени в членове 28, 29 и 30, и че отговарят на изискванията за работното време, отпуските, минималните дневни и седмични периоди за почивка и работното пространство, посочени в точка 3 от приложение I.

Член 23

Подкрепа след приключването на мисията и подкрепа след завръщането

1.   Изпращащата и приемащата организация вземат съвместно решение относно съдържанието и процеса във връзка с отчета за мисията, който е предвиден за всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, включително за тези, които се завръщат преждевременно.

2.   Приемащата организация провежда с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ индивидуална или групова среща за отчет за мисията, включително окончателния преглед на изпълнението на дейностите, посочен в член 19, параграф 7, и когато е уместно, предаване на проекта на екипа и на партньорите, които ще продължат дейностите, извършвани от доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, с цел да се осигурят трайност и последователност.

3.   Изпращащата организация своевременно провежда със завърналия се доброволец на ЕС за хуманитарна помощ индивидуална или групова среща за отчет за мисията, както и срещи за отчети за мисията по оперативни въпроси или по проекта въз основа на обратната информация от приемащата организация и приключването на плана за учене и развитие.

4.   Изпращащата организация съдейства за извършването на медицински преглед след завръщането на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и предлага сесия(и) за отчет за мисията по психо-социални въпроси и съвети, в които доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ може да участва по желание.

5.   Изпращащата и приемащата организация насочват доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ към възможности да остане ангажиран с въпроси, свързани с хуманитарната помощ и активното европейско гражданство, включително популяризирането на мрежата за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ и участието в нея.

6.   Изпращащата организация приканва завърналите се доброволци на ЕС за хуманитарна помощ да предоставят конструктивна обратна информация относно инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, включително като обяснят как техният принос може да спомогне за бъдещи мисии.

ГЛАВА 6

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ

Член 24

Застрахователно покритие

1.   Всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ са обхванати от цялостна застрахователна полица, изготвена специално, за да ги застрахова през цялото време на работата им на терен в трети държави и през определени периоди преди и след това.

2.   Застрахователното покритие е за целия свят и 24 часа в денонощието. То започва от деня, в който доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ напусне дома си, за да замине за третата държава, в която е изпратен, до деня, в който доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ напусне третата държава, в която е изпратен, за да се завърне, и пристигне у дома си (първи период на покритие).

3.   Застрахователното покритие за повече от 12 седмици се удължава с още 8 седмици, след като доброволецът се е завърнал в родната си страна, с цел покриване на последващо медицинско лечение за заболявания и увреждания, настъпили по време на първия период на покритие.

4.   Покритието се прилага за всички дейности, свързани с инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, както и за частните дейности на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ през първия период на покритие.

5.   Всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ се ползват от 100 % покритие (цялостно покритие) за следното:

а)

медицински и зъболекарски грижи,

б)

бременност и раждане,

в)

злополука,

г)

репатриране,

д)

животозастраховане,

е)

постоянни и временни увреждания или нетрудоспособност,

ж)

отговорност за щети, нанесени на трети страни,

з)

загуба или кражба на документи, билети за пътуване и лични вещи,

и)

допълнително съдействие.

6.   С цел да се гарантират равното третиране и включването на всички доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, Комисията може да сключва договори с един или няколко доставчици на застрахователни услуги посредством процедура за възлагане на обществена поръчка.

Член 25

Дневна издръжка и финансова помощ за пренастаняване

1.   Изпращащата организация предоставя дневна издръжка на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в качеството им на незаети лица под формата на еднократни плащания, които се извършват в подходящо време и на редовни вноски.

2.   Еднократните плащания за дневна издръжка се основават на потребителска кошница, обхващаща редовните разходи на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ за следните стоки:

а)

храна,

б)

лични принадлежности и стоки за бита,

в)

дрехи,

г)

обществен транспорт и транспорт в страната,

д)

други разходи, считани за необходими, за да се гарантират подходящ стандарт на живот и участие в местното общество (могат да се добавят максимум 20 % от общата сума за стоките, изброени в букви от а) до г), за да се включат и други разходи, като например развлекателни дейности, фризьорски услуги, вестници и канцеларски материали).

е)

допълнителна сума за доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, пребиваващи в райони с индекс над средния за страната (максимум 10 % за стоките, изброени в букви а) до г).

3.   Разходите за жилищно настаняване не следва да са част от еднократните суми за дневна издръжка.

4.   Комисията публикува информация относно еднократните суми за дневна издръжка за страните, в които заминават да работят доброволците, на базата на индекси за страните. Разходите за специалните нужди, свързани с увреждане или с други надлежно обосновани извънредни обстоятелства, могат да се възстановяват в допълнение към плащанията за дневна издръжка.

5.   Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ се информират своевременно за евентуалните промени на индексите и ставките за дневна издръжка, които ги засягат по време на мисията, по-специално в страните с високи проценти на инфлация или на дефлация.

6.   След успешното приключване на изпращането на терен изпращащата организация предоставя на завърналите се доброволци на ЕС за хуманитарна помощ редовно индексирана финансова помощ за пренастаняване в размер на 100 EUR месечно, в зависимост от продължителността на изпращането им на терен.

Член 26

Жилищно настаняване

1.   Изпращащата организация гарантира, че приемащата организация предоставя на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ подходящо жилищно настаняване на разумна цена в местния контекст.

2.   Изпращащата и приемащата организация гарантират съвместно, че рисковете за сигурността и за здравето и безопасността са предотвратени, управлявани и смекчени и че предложеното жилище е в съответствие с договорените процедури за сигурността и за здравето и безопасността, посочени в членове 28, 29 и 30, и че изпълнява изискванията, посочени в точка 4 от приложение I.

3.   Разходите за жилищно настаняване, отопление и други пряко свързани разходи се поемат пряко от приемащата организация, когато това е възможно. Приемащата организация поема договорните отношения със собствениците на жилището и предприема всички необходими стъпки за информиране на домакините и наемодателите относно инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Член 27

Пътни разходи и други свързани разходи

1.   Изпращащата организация организира пътуването на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ до и от мястото на изпращане на терен, включително в случаите на преждевременно завръщане, и поема пътните разходи.

2.   По искане на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ изпращащата организация организира и поема разходите за допълнителни пътувания за връщане в следните случаи:

а)

домашен отпуск за доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, чийто период на изпращане на терен надхвърля 18 месеца,

б)

родителски отпуск за доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, които имат едно или повече зависими деца под 12-годишна възраст, ако периодът на изпращане на терен надхвърля 6 месеца,

в)

специален отпуск в случай на погребение или медицински удостоверено сериозно заболяване на възходящ или низходящ пряк роднина, съпруг(а) или регистриран партньор, брат или сестра.

3.   Пътните разходи могат да се основават на действителните разходи за икономична или втора класа или да се възстановяват под формата на еднократни суми, определени въз основа на разумна методика за изчисляване на разстоянието.

4.   Изпращащата организация осигурява информация и логистична подкрепа за получаването на виза за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, а приемащата организация помага в процеса на получаване на виза, ако е необходимо. Изпращащата организация покрива разходите, свързани с получаването на виза, включително необходимите пътни разноски.

ГЛАВА 7

ПРОЦЕДУРИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖА, БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

Член 28

Управление на сигурността и оценка на риска

1.   Изпращащата организация разполага с организационна политика за сигурността и с процедури за оценка на риска, които са подходящи и приложими за доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и, когато е необходимо, се адаптират.

2.   Въз основа на организационната политика за сигурността на изпращащата организация изпращащата и приемащата организация разработват съвместно план за управление на сигурността и за евакуация за дейностите по инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. Като минимум тези планове съответстват на изискванията, посочени в точка 5 от приложение I.

3.   Изпращащата и приемащата организация разработват съвместно писмена оценка на рисковете по отношение на сигурността, пътуването и здравето в държавата на изпращане. Като минимум тези оценки съответстват на изискванията, посочени в точка 6 от приложение I.

4.   Оценката на риска, посочена в параграф 3, се преразглежда и актуализира толкова често, колкото го изисква контекстът и поне преди изпращането на терен на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ. Когато оценката на риска води до заключението, че изпращането на терен ще се проведе в условията на международен или местен въоръжен конфликт или при заплаха от такъв конфликт, изпращането на терен не се предвижда или се отменя, в случай че вече е бил избран доброволец на ЕС за хуманитарна помощ.

5.   Изискванията във връзка с осведомеността относно сигурността и подходящото поведение във връзка с управлението на риска и сигурността се включват в описанието на възложените задачи и в процеса на набиране на доброволци.

6.   Изпращащата организация уведомява съответните национални органи на държавите членки и на другите участващи държави в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) № 375/2014, преди някой от техните граждани да бъде изпратен на терен като доброволец на ЕС за хуманитарна помощ. Преди изпращането на терен изпращащата организация, която изпраща доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, които не са граждани на Съюза, проверява правилата за консулска закрила, предоставяна от държавата, чийто гражданин е доброволецът, или друга държава.

7.   Изпращащата и приемащата организация гарантират, че цялата информация за процедурите за сигурността и безопасността се предоставя на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и се разбира от него. По време на въвеждането в длъжност преди заминаването и в рамките на 24 часа след пристигането в държавата на изпращане се предоставя съобразена с контекста информация, свързана със сигурността. Тя трябва да включва резултатите от оценката на риска, плана за евакуация и за управление на сигурността, включително докладването за инциденти, свързани със сигурността, процедурите за евакуация и за репатриране, йерархията на комуникацията, служителят(ите) за връзка относно управлението на кризи и данните за посолствата, полицейските и противопожарните служби и болниците.

8.   Изпращащата организация гарантира, че доброволците на ЕС за хуманитарна помощ са покрити, като минимум, от застраховката, предвидена в член 24.

9.   В допълнение към задължителното обучение по сигурност в контекста на програмата за обучение, изпращащата организация предоставя на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ всякакво друго подходящо обучение, свързано със сигурността, което предоставя и на своя международен персонал.

10.   При подписването на договора, посочен в член 16, параграф 2, доброволците на ЕС за хуманитарна помощ потвърждават, че са осведомени за процедурите за управление на сигурността и че ще ги спазват, включително задължението да се информират за актуалната ситуация, свързана със сигурността, да носят лична отговорност по отношение на управлението на собствената си сигурност и на сигурността на други лица и на организацията, както и да се въздържат от поемането на рискове. Изпращащата и приемащата организация осведомяват доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ относно последствията от всяко нарушение на процедурите за сигурност, особено тези, водещи до преждевременно принудително прекратяване на работата му.

11.   Изпращащата организация препоръчва на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ да се регистрират в посолството или консулството на държавата, на която са граждани, при пристигането си в държавата на изпращане и ги информира за възможността да отправят искане за консулска помощ. Ако държавата, на която е гражданин доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ, няма консулско представителство в държавата на изпращане, изпращащата организация препоръчва на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, които са граждани на Съюза, да се регистрират в консулство или посолство на друга държава членка и ги информира за възможността да отправят искане за консулско съдействие от него.

12.   Въз основа на актуализирана информация от приемащата организация, изпращащата и приемащата организация редовно актуализират плана за евакуация, за да се гарантира, че той съответства на оперативната среда по всяко време. Резултатът от оценката на риска дава информация относно честотата, с която се преразглежда планът, и приемащата организация използва предходни данни и текущи актуализации, за да го коригира, ако е необходимо. Планът за евакуация се съхранява на място, което е лесно достъпно за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

13.   Приемащата организация гарантира, че доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ получава актуализирана информация за всяка промяна в оперативната среда и произтичащата от това промяна на която и да е от процедурите и протоколите за сигурността.

14.   Приемащата организация е осведомена за местоположението на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и за телефонния номер за връзка с него по всяко време, включително когато е в отпуск.

Член 29

Процедури в случай на произшествие или евакуация

1.   В случай на нарушаване на сигурността доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ се информира възможно най-бързо. В зависимост от сериозността на инцидента и действащите процедури в изпращащата и приемащата организация тази информация може да се предоставя от прекия ръководител или от наставника от приемащата организация, или от служителя, отговарящ за управлението на кризи в изпращащата организация, и може да включва професионална психологическа подкрепа.

2.   В случай на евакуация се следва планът за евакуация и за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ се полагат грижи през цялото време, като се следват, когато е целесъобразно, процедурите, въведени в консулствата и посолствата, където доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ е регистриран в съответствие с член 28, параграф 11.

3.   След завръщането на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ изпращащата организация се свързва с тях и гарантира, че те са обект на подходящи последващи действия, включително отчет за мисията и психологическа и медицинска подкрепа.

4.   Сигурността се включва в рамката за мониторинг и оценка на изпращащата и приемащата организация и изводите от инцидентите, свързани със сигурността, се използват при прегледа на проекта и мерките за подобряване.

Член 30

Здраве и безопасност

1.   Изпращащата организация разполага с организационна политика за здравето и безопасността, която е подходяща и приложима за доброволците на ЕС за хуманитарна помощ и когато е необходимо, се адаптира, включително с насоки за:

а)

личното здраве, като физическото здраве (предотвратяване на болести, съвети, свързани с храненето и съня, осведоменост за рисковете по отношение на опасностите, свързани с климата и географското местоположение, достъп до лечение);

б)

психичното здраве (съвети за баланс между професионалния и личния живот, управление на стреса, механизми за справяне и методи за релаксация, лица за контакт за психо-социална подкрепа).

2.   Въз основа на организационната политика за здравето и безопасността на изпращащата организация изпращащата и приемащата организация разработват съвместно всеобхватен набор от политики и насоки за здравето и безопасността, за да изпълнят задълженията си за полагане на грижа и за да гарантират физическото и психическото здраве на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

3.   Като част от оценката на риска, посочена в член 28, параграф 3, и преди определянето на възложените задачи изпращащата и приемащата организация съвместно оценяват дали работата гарантира безопасни и сигурни условия на труд и живот за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ въз основа на показателите, посочени в точка 7 от приложение I.

4.   Изпращащата организация гарантира, че доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ е покрит, като минимум, от пълна медицинска застраховка и застраховка за пътуване съгласно член 24.

5.   По време на въвеждането в длъжност изпращащата организация информира доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ относно политиките и насоките за здравето и безопасността, посочени в параграфи 1 и 2, включително за болестите, първата помощ, поддръжката за всички места на провеждане на мисията, поддръжката на превозните средства и оборудването, работните места, съвместяването на професионалния и личния живот, инцидентите, свързани със здравето и сигурността, процедурата за медицинска евакуация.

6.   Изпращащата организация гарантира, че преди заминаването доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ преминава през пълен медицински преглед, и предоставя препоръчваните лекарствени средства и ваксини срещу рисковете в страната на изпращане, както и оборудване, като например комплекти за оказване на първа помощ и против ухапвания от комари.

7.   Приемащата организация гарантира, че задължението за полагане на грижа е включено в ежедневното управление на доброволците, и по време на въвеждането в длъжност предоставя на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ:

а)

актуална информация за местните ресурси, свързани със здравето и безопасността, като например данните за контакт на лекари, болници, парамедицински услуги;

б)

насоки за местните обичаи и норми, като част от предоставяната на място информация с цел ограничаване на рисковете по отношение на безопасността и улесняване на интеграцията.

8.   Изпращащата организация улеснява организирането на медицински преглед след завръщането на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и предлага сесия(и) за отчет за мисията по психо-социални въпроси или съвети като част от процеса, свързан с отчета за мисията. Изпращащата и приемащата организация насърчават използването на мрежата за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ като алтернативен механизъм за подкрепа преди, по време на и след изпращането на терен.

ГЛАВА 8

ПРОЦЕДУРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Член 31

Мониторинг и оценка на индивидуалните резултати от дейността на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ

1.   Въз основа на процедурата за надзор и управление на изпълнението на дейностите, посочена в член 19, изпращащата и приемащата организация извършват мониторинг и оценка на индивидуалните резултати на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, като измерват напредъка, постиженията и резултатите във връзка с възложените на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ задачи и неговите цели.

2.   Мониторингът и оценката на индивидуалните резултати на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ е непрекъснат процес по време на целия период на работа, като се провеждат специфични прегледи най-малкото на следните етапи:

а)

в края на стажа, посочен в член 14, ако се провежда такъв стаж,

б)

по време на окончателния преглед на изпълнението на дейностите, посочен в член 19, и когато се счита, че е необходимо извършването на междинен преглед,

в)

по време на представянето на отчета за мисията, посочен в член 23.

3.   Изпращащата и приемащата организация предоставят данни, които показват до каква степен индивидуалните резултати на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ допринасят — на равнището на крайните резултати и на въздействието — за постигането на целите на проекта и на инициативата като цяло, като се вземат под внимание показателите, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 375/2014. Данните съдържат записи за качеството на крайните продукти и резултатите от работата на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, които следва да бъдат анонимни и да са на разположение за извършването на оценка. Тези данни се обработват в съответствие със стандартите за защита на личните данни, посочени в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014.

4.   Изпращащите организации предоставят подкрепа за изграждане на капацитет на приемащите организации за измерване на напредъка, крайните продукти и резултатите във връзка с възложените на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ задачи и неговите цели.

ГЛАВА 9

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ИЗПРАЩАЩИ И ПРИЕМАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 32

Механизъм за сертифициране на приемащи организации

1.   Приемащите организации, които желаят да бъдат сертифицирани, предоставят обективна и вярна самооценка в съответствие с изискванията, посочени в точка 1 от приложение III, като оценяват своите съществуващи политики и практики спрямо изискванията, свързани със стандартите и процедурите по отношение на кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, посочени в настоящия регламент и в делегирания регламент на Комисията, който ще бъде приет въз основа на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 375/2014.

2.   В самооценката приемащата организация оповестява всички пропуски и области, налагащи подобрение, за които може да е нужно да се изгради капацитет, за да се постигне на пълно съответствие.

3.   Заедно със самооценката приемащата организация предоставя три референции в съответствие с изискванията, посочени в точка 1 от приложение III, с цел предоставяне на изчерпателна информация относно всички изисквания във връзка със стандартите и процедурите, засягащи кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ. Референциите са от най-малко две от следните групи заинтересовани страни:

а)

сертифицирана изпращаща или приемаща организация, с която кандидатстващата приемаща организация вече е имала или предвижда да създаде партньорство за участие в инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“,

б)

партньор на Комисията в областта на хуманитарната помощ, за когото е в сила рамково (партньорско) споразумение и с когото кандидатстващата приемаща организация е работила успешно по проект за предоставяне на хуманитарна помощ,

в)

съответна международна организация или организация с нестопанска цел или публичноправен орган с граждански характер, с които кандидатстващата приемаща организация е работила успешно по проект за предоставяне на хуманитарна помощ,

г)

организация за акредитиране или одит, която е сертифицирала кандидатстващата приемаща организация в области от значение за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, като в този случай се предоставят съответните документи за акредитацията или одита.

4.   Попълнената самооценка се подписва от лицето, упълномощено да представлява приемащата организация и правно обвързвано с нея, и се изпраща на Комисията заедно с документите, посочени в параграф 3.

5.   Въз основа на самооценката и на референциите Комисията прави оценка на кандидатурата и може да вземе едно от следните решения:

а)

да предостави сертификацията в случаите, когато кандидатстващата приемаща организация се оценява като напълно изпълняваща изискванията във връзка със стандартите и процедурите,

б)

да не предостави сертификацията в случаите, когато кандидатстващата приемаща организация се оценява като ненапълно изпълняваща изискванията във връзка със стандартите и процедурите.

6.   В срок от шест месеца след получаването на кандидатурата Комисията информира кандидатстващата приемаща организация относно резултата от сертифицирането, като посочва също така възможности за подкрепа за изграждане на капацитет, ако е необходима, с оглед на повторно подаване на кандидатура. В случай че се установят потребности, които трябва да се удовлетворят въз основа на стратегия за изграждане на капацитет, която да бъде представена от кандидатстващата приемаща организация, тази организация е допустима и се ползва с предимство за получаване на подкрепа за изграждане на капацитет.

Член 33

Механизъм за сертифициране на изпращащи организации

1.   Изпращащите организации, които желаят да бъдат сертифицирани, предоставят обективна и вярна самооценка в съответствие с изискванията, посочени в точка 2 от приложение III, като оценяват своите съществуващи политики и практики спрямо изискванията във връзка със стандартите и процедурите, засягащи кандидатите за доброволци и доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

2.   В самооценката, основана на доказателства, изпращащата организация оповестява всички пропуски и области, налагащи подобрение, за които може да е нужна техническа подкрепа, за да се постигне пълно съответствие. Тя включва също така извадка от доказателства и начини за проверка на това, че се изпълняват политиките и практиките, посочени във всяко от изискванията във връзка с стандартите и процедурите, особено що се отнася до доброволците.

3.   Попълнената основана на доказателства самооценка се подписва от лицето, което е упълномощено да представлява изпращащата организация и е правно обвързано с нея, и се изпраща на Комисията заедно с придружаващите документи, посочени в параграф 2.

4.   На база на основаната на доказателства самооценка и на предоставените придружаващи документи Комисията прави оценка на кандидатурата и може да вземе едно от следните решения:

а)

да предостави сертификацията в случаите, когато кандидатстващата изпращаща организация се оценява като напълно изпълняваща изискванията във връзка със стандартите и процедурите;

б)

да не предостави сертификацията в случаите, когато кандидатстващата изпращаща организация се оценява като ненапълно изпълняваща изискванията във връзка със стандартите и процедурите.

5.   В срок от шест месеца след получаването на кандидатурата Комисията информира кандидатстващата изпращаща организация относно резултатите от сертифицирането, като посочва също така възможности за техническа подкрепа, ако е необходима, с оглед на повторно подаване на кандидатура. В случай че се установят потребности, които трябва да се удовлетворят въз основа на стратегия за техническа подкрепа, която да бъде предоставена от изпращащата организация, тази организация е допустима и се ползва с предимство за получаване на техническа подкрепа.

Член 34

Средства за правна защита

1.   В решенията на Комисията да не предостави сертификация и да отхвърли кандидатурата се посочва, че кандидатстващата организация, чиято кандидатура е отхвърлена, може да кандидатства отново едва след изтичането на дванадесетмесечен период, започващ от датата на получаване от кандидата на решението за отхвърляне. В решенията се уточняват също така наличните средства за правна защита срещу тези решения.

2.   По силата на членове 256 и 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Общият съд е компетентен да се произнася по актовете на Европейската комисия, предназначени да произведат правно действие по отношение на трети страни. В съответствие с членове 256, 268 и 340 от ДФЕС Общият съд е компетентен също така по споровете, свързани с обезщетения за вреди, причинени от Европейската комисия в случай на извъндоговорна отговорност.

Член 35

Финансова жизненоспособност и организационен капацитет на организациите

Оценката на финансовата жизнеспособност и организационния капацитет на сертифицираните изпращащи и приемащи организации е извън обхвата на процедурата по сертифициране. Като предварително условие за получаване на финансова помощ от Съюза тази жизнеспособност и този капацитет се оценяват на етапа на процеса на подаване на кандидатури в резултат на покана за представяне на предложения.

Член 36

Валидност на сертификацията и редовни проверки

1.   Сертифицираните изпращащи и приемащи организации преминават през повторно сертифициране три години след получаването на решението на Комисията за предоставяне на сертификация или по всяко време в случай на съществени изменения в стандартите или процедурите, свързани със съответните въпроси.

2.   В рамките на срока на валидност на сертификацията може да се изиска, когато е необходимо, сертифицираните изпращащи и приемащи организации да преминат редовни проверки, които се извършват от Комисията.

3.   Сертифицираните изпращащи и приемащи организации информират незабавно Комисията за всяка промяна в своето правно, финансово, техническо или организационно състояние, която може да постави под въпрос спазването от тяхна страна на стандартите и процедурите или може да породи конфликт на интереси. Те също така уведомяват Комисията за всяка промяна в своето име, адрес или правен представител.

Член 37

Спиране или прекратяване на сертификацията

1.   Въз основа на информацията, получена от сертифицираните изпращащи или приемащи организации, включително от редовните проверки, посочени в член 36, параграф 2, или на информацията, получена чрез други средства, Комисията може да прецени, че сертифицираната изпращаща или приемаща организация вече не изпълнява един или повече от изброените стандарти или процедури. В такива случаи Комисията може да предприеме подходящи действия, включително спирането или прекратяването на сертификацията, в съответствие с процедурата, посочена в точка 3 от приложение III.

2.   Изпращащата или приемаща организация, чиято сертификация е спряна или прекратена, не може да изпраща на терен или да приема доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, считано от датата на спирането или прекратяването, и не отговаря на условията за получаване на финансово подпомагане от Съюза за тази цел.

3.   С оглед на причините за спирането или прекратяването на сертификацията, по-специално безопасността и сигурността на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, Комисията може да поиска репатриране на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, изпратени на терен в момента на спирането или прекратяването.

4.   Изпращащата или приемаща организация няма право да предявява искане за компенсация поради спиране или прекратяване на сертификацията.

Член 38

Отговорност за вреди

Комисията не носи отговорност за загуби или вреди, причинени или претърпени от изпращащата или приемаща организация, или от трети страни, вследствие на сертифицирания статут на изпращащата или приемаща организация.

ГЛАВА 10

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(3)  Директива 89/391/ЕО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).

(4)  Директива 2003/88/ЕО от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   Изисквания по отношение на възложените задачи

Възложените задачи включват най-малко следното:

а)

спецификация на ролята, длъжността, описание на екипа и на непосредствените ръководители, продължителност на мисията, местоположение(я),

б)

подробно описание на съответните основани на нуждите дейности, утвърдени от приемащата(ите) организация(и), и ясно определени задачи, които следва да бъдат изпълнявани от доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, включително елементите, основани на плана за комуникация за инициативата,

в)

спецификация на изискваните компетентности за задачите въз основа на рамката на компетентностите;

г)

определяне на целите за ефективност, като се вземат предвид продължителността и особеностите на работата на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, и на подходящите за позицията на доброволец роли,

д)

показатели за очакваните крайни продукти и когато е възможно, постигнати резултати от възложените задачи, които да се използват за управлението на изпълнението на дейностите на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ,

е)

елементи, позволяващи гъвкавост в реалистична степен, за да се даде възможност на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ да повлияе на задачите и да ги оформи в зависимост от своя личен профил и интереси,

ж)

подробности относно работното време, отпуска, работното място и помощта от наставниците,

з)

ясно разпределение на отговорностите за управлението и за управлението на сигурността между изпращащата и приемащата организация, както и

и)

информация относно осведомеността за сигурността и подходящото поведение по отношение на управлението на риска и на сигурността, когато е уместно.

2.   Изисквания за обявлението

Обявлението включва минимум следната информация:

а)

ясна и точна информация относно инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, хуманитарния ѝ характер и целите на доброволческата дейност,

б)

описание на проекта, включително подробности относно оперативните условия и аспектите на сигурността и/или информация за това дали изпращащите и/или приемащите организации са организации на верска основа,

в)

описание на задачите, които трябва да се изпълнят от доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ,

г)

описание на изискваните компетентности и мотивация, които да съответстват на профила,

д)

критерии за допустимост и за изключване (ако има такива) по отношение на принципите за равни възможности и недискриминация,

е)

критерии за подбор и минимални изисквания, които да служат като критерии за изключване, ако е приложимо (напр. ниво на квалификация, мотивация и други съответни критерии, като напр. опит, езикови умения, здравословно състояние, позволяващо пътуване и работа в развиващи се държави, възможност да бъде на разположение), и указание дали се търси младши, или утвърден специалист,

ж)

указания за това дали се предвижда длъжността да се съчетае със стаж,

з)

условия на работа, включително подробности относно продължителността на изпращането на терен, възможностите за обучение, условията на труд и на живот, включително жилищно настаняване и дневна издръжка, полети, застрахователно покритие, медицинска информация и необходими ваксинации и т.н.,

и)

дата и час на крайния срок за представяне на кандидатури,

й)

срокове за изготвяне на списък на предварително подбраните кандидати и за провеждане на събеседване(ия),

к)

процес на събеседване,

л)

очаквана дата на решението относно подбора, както и

м)

очакван график (дати на обучението, когато е уместно, стажа, подготовката преди изпращането на терен, въвеждането в длъжност, изпращането на терен и дейностите след връщането от терен).

3.   Изисквания за работното време, отпуска и работното пространство

Фактори

Основни изисквания

Минимални изисквания

Работно време

Между изпращащата и приемащата организация се договаря подходящо работно време въз основа на политиките на приемащата организация, след което работното време се обсъжда и одобрява заедно с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

В рамките на договореното работно време доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ разполага с време за развитие, както е предвидено във възложените му задачи и целите за ефективност.

Редовното работно време не може да надвишава средно 40 часа на седмица, изчислени за период от четири месеца.

Извънредните работни часове и тези при спешни ситуации се договарят с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ, като се взема предвид неговото психическо и физическо благосъстояние.

Извънредните работни часове и тези при спешни ситуации, както и времето за почивка са в съответствие с минималните изисквания, предвидени в Директива 2003/88/ЕО (1) и съответното национално законодателство.

Отпуск

Между изпращащата и приемащата организация се договаря подходящ отпуск въз основа на политиките на приемащата организация, след което отпускът се обсъжда и одобрява с доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

Ако отпускът варира между различните видове длъжности, той следва да съответства на отпуска, предвиден за местния персонал за същите или сходни длъжности.

Отпускът включва:

месечен отпуск,

отпуск по болест,

домашен отпуск, ако периодът на изпращане на терен надхвърля 18 месеца,

родителски отпуск, включително отпуск по майчинство и бащинство. По искане на доброволеца на EС за хуманитарна помощ, чийто период на изпращане на терен надхвърля шест месеца, периодът на родителски отпуск може също така да включва дни на отсъствие от работа за връщане в държавата на пребиваване на детето/децата на издръжка на възраст под 12 години,

специален отпуск в случай на погребение или на медицински удостоверено сериозно заболяване на възходящ или низходящ пряк роднина, съпруг(а) или регистриран партньор, брат или сестра.

Когато предвиденият в местната разпоредба отпуск е много кратък, изпращащата организация гарантира, че се прилага разпоредбата за международните служители като минимален стандарт по отношение на определянето на отпуска на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

При всички положения месечният отпуск се състои от два дни на месец, които доброволецът на ЕС за хуманитарна помощ ползва по време на изпращането на терен.

Период на ползване на отпуск

Не се насърчава ползването на годишен месечен отпуск в началото или в края на мисията.

Домашният отпуск може да бъде ползван по искане на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ девет месеца след началото на мисията и достатъчно време преди приключването ѝ.

 

Работно пространство

Приемащата организация осигурява специално работно пространство за доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ в съответствие с възложените му задачи и с договорените сигурни, безопасни и здравословни условия на труд въз основа на показателите, посочени в точка 7 от приложение I.

 

4.   Изисквания за жилището

1.

Всеки доброволец на ЕС за хуманитарна помощ разполага с чиста заключваща се стая с достъп до чиста вода и санитарни съоръжения. Стаята се намира на разумно разстояние от основното работно място на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ.

2.

Жилището на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ може да представлява, наред с другото, стая в приемно семейство, индивидуално жилище или жилище с други доброволци на ЕС за хуманитарна помощ.

3.

Доколкото е възможно, жилището улеснява интеграцията на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ в местната общност и им позволява да взаимодействат с общността на постоянно живеещите в държавата чужденци.

4.

При преценката на възможностите за предоставяне на жилище се вземат предвид езиковите съображения.

5.

Доброволците на ЕС за хуманитарна помощ получават достъп до средства за комуникация, които им позволяват да се свържат с приемащите и изпращащите организации, както и със своите роднини.

5.   Изисквания за плана управление на сигурността и за евакуация

Планът за управление на сигурността и за евакуация включва като минимум следното:

а)

информация относно длъжностното лице/екипа в изпращащата организация, отговарящо/отговарящ за управлението на кризи, и съответните данни за контакт, които се предоставят на приемащата организация и на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ,

б)

организационната структура на всички служители, отговарящи за управлението на риска, свързан със сигурността, както в изпращащата, така и в приемащата организация, включително актуални данни за контакт,

в)

ясни процедури, роли и отговорности в случай на извънредна ситуация,

г)

механизъм за докладване на инциденти, свързани със сигурността, за изпращащата и приемащата организация,

д)

план за евакуация,

е)

разпоредби за медицинска евакуация в съответствие с разпоредбите за застраховането, посочени в член 24,

ж)

съобразена с контекста информация, насоки и правила, предоставени от приемащата организация,

з)

механизъм за редовно преразглеждане от изпращащата организация с отчитане на актуализирана информация, предоставяна от приемащата организация (в зависимост от специфичната за държавата среда),

и)

планиране на сценариите, организирано от изпращащата организация, като приемащата организация извършва оценка на потенциалните ситуации, свързани със сигурността, и тества плана за управление на сигурността и за евакуация; когато е възможно, се организират учения с цел осигуряване на безпроблемно сътрудничество между изпращащата и приемащата организация в извънредни ситуации, както и

й)

подкрепата, която се предоставя в изпращащата и приемащата организация за физическата, материалната и психологическата сигурност и безопасност на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ.

6.   Изисквания за оценката на риска

Оценката на риска включва най-малко следното:

а)

общата обстановка в държавата на изпращане (например икономическото положение, най-новите исторически събития и очакваните промени с цел установяване на нивата на риска и на несигурност по отношение на политическата нестабилност и сложност, конфликтите, гражданските вълнения, етническата и религиозната динамика и др. с цел очертаване на заплахите, вероятността от реализиране на всяка заплаха и възможното им отражение),

б)

очертаване на рисковете от природни бедствия,

в)

местните нагласи и нивото на приемане на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ от страна на местните общности и органи,

г)

другите агенции, работещи на същото място,

д)

плановете при извънредни ситуации и евакуация,

е)

инфраструктурата (офиси и жилища),

ж)

механизмите за докладване и мониторинг за инциденти, свързани със сигурността,

з)

наличието на свързаност и комуникации и комуникационното оборудване (включително достъпността и равнището на надеждност), както и

и)

наличието на транспорт и актуални карти, включително на свобода на движение и лесен достъп.

7.   Показатели за безопасни и здравословни условия на труд и живот

По отношение на безопасните и здравословни условия на труд и живот се използват следните показатели:

а)

установяване на срещаните в района болести (пренасяни чрез водата, от комарите, от човека, сезонни болести и т.н.), включително вероятността от развитието на тези болести и последствията от това,

б)

наличие и достъпност на първа помощ (вътрешно и външно), противопожарна охрана и услуги, медицинска инфраструктура и специалисти (напр. болници, медицински сестри, достъп до лекарства),

в)

нивото на поддръжка за всички места (офиси и жилища), наличност на електрически връзки, осветление, вентилация, санитарна и хигиенна инфраструктура,

г)

нивото на поддръжка на превозните средства, редовни прегледи и сервизно обслужване, подходящо оборудване (като напр. радио, комплект за оказване на първа помощ, предпазни колани, вода, одеяло),

д)

наличие и качество на офис пространството, столовете, компютърното оборудване,

е)

разпоредби за отпуск и работно време, достъп до дейности за отдих и спортни съоръжения, библиотеки, пазари и т.н., степен на отдалеченост, достъп до частни помещения, сгради с религиозно предназначение, както и

ж)

механизми за докладване за инциденти, свързани със здравето и безопасността, и мониторинг.


(1)  Директива 2003/88/ЕО от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време (ОВ L 299, 18.11.1993 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Програма за обучение

Наименование на модула

Дни на пряко обучение

Целева група/статус

Ключови резултати от обучението: участниците …

Обхванати основни компетентности

1)

Общо представяне на Съюза, неговите външни отношения и системата му за реакция при кризи

0,5

Всички групи/задължителен

разбират и описват ЕС и основния му начин на функциониране и принципи,

разбират и обясняват външната дейност на ЕС, включително общата външна политика и политика на сигурност и системата за реагиране при кризи, както и цялостния подход на ЕС към външните кризи,

разбират и обясняват ролята на Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита, включително нейната мрежа от местни бюра,

Разбиране на хуманитарните ситуации и прилагане на хуманитарните принципи

2)

Въведение в хуманитарното дело, политиката на Съюза в областта на хуманитарната помощ и инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“

1,5

Всички групи/задължителен

 

 

Политиката на ЕС в областта на хуманитарната помощ и инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“

 

 

разбират инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, включително нейния план за комуникация, нейното функциониране и начините да продължат да бъдат част от нея,

изграждат реалистични очаквания във връзка с работата си като доброволци,

действат самостоятелно и натрупват собствен опит като доброволци,

разбират как тяхната публична дейност и поведение се отразяват на представата за инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ и на мисията, към която ще се присъединят, както и

по време на изпращането на терен са запознати с позволените и непозволените действия относно въпроси, като комуникацията с медиите, публикуването на информация в социалните медии, участието в демонстрации и др.

Разбиране на хуманитарните ситуации и прилагане на хуманитарните принципи

Самостоятелност

Проявяване на управленски качества

Подход към собствените очаквания

Доброволчески начин на мислене

Комуникация

Обща рамка за хуманитарните действия

 

 

предоставят определения за хуманитарната помощ,

посочват три хуманитарни принципа,

разбират и описват ключовите елементи на международната система за намаляване на риска от бедствия, реакция и хуманитарна помощ и възстановяване,

разбират и описват ролите и отговорностите на основните международни заинтересовани страни в районите, засегнати от бедствия, и преди и след бедствието,

разбират и обясняват централната и общата координационна роля на ООН за насърчаването на последователен международен отговор при хуманитарните кризи,

познават регионалните механизми за сътрудничество в сферата на управлението на бедствия,

разбират и обясняват изискванията, ограниченията и целите на различните заинтересовани страни и предизвикателствата, свързани с координирането на заинтересованите страни в рамките на хуманитарната дейност, с обвързването на предоставянето на помощ и възстановяването при бедствия и с изграждането на устойчивост,

разбират променящите се модели на предоставяне на помощ и на развитие, подхода за постигане на устойчивост, както и

международния дневен ред след 2015 г.

Разбиране на хуманитарните ситуации и прилагане на хуманитарните принципи

Отчетност

Постигане и предаване на резултатите от действията и изграждане на капацитет

Работа с други хора

Международно хуманитарно право

 

 

посочват основните точки от Женевските конвенции I-IV от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях от 1977 г.,

разбират ролята на международното хуманитарно право (МХП) в международната система за хуманитарна помощ и неговите приложения към конкретни извънредни ситуации,

имат основно разбиране за международното право за реакция при бедствия и международното право за правата на човека, както и

познават основните точки от Европейския консенсус относно хуманитарната помощ и Европейския консенсус за помощта за развитие.

Разбиране на хуманитарните ситуации и прилагане на хуманитарните принципи

Отчетност

Въведение в секторите на хуманитарната помощ

 

 

познават и описват специфичните нужди на следните сектори на хуманитарната помощ:

храна и хранене,

здравеопазване,

вода, санитарни и хигиенни условия (WASH),

ограничаване на рисковете от бедствия,

защита,

подслон,

бежанци и вътрешно разселени лица,

поминък,

установяване на връзка между помощта, възстановяването и развитието (LRRD),

устойчивост,

равнопоставеност на половете, както и

предотвратяване на конфликти.

Разбиране на хуманитарните ситуации и прилагане на хуманитарните принципи

Проявяване на управленски качества

Кодекси за поведение и стандарти

 

 

познават и прилагат основните стандарти и принципи за защита на проекта SPHERE,

познават и прилагат Кодекса на People in Aid,

познават и прилагат стандарта за отчетност и управлението на качеството на инициативата HAP (Международна асоциация за отчетност в хуманитарната област),

познават и прилагат Хартата за отчетност на международните неправителствени организации (INGO),

познават и тълкуват определението за отчетност съгласно инициативата HAP,

посочват шестте целеви показателя на инициативата HAP,

посочват деветте принципа на Хартата на INGO, както и

разбират и упражняват отчетност спрямо крайните получатели на хуманитарна помощ.

Разбиране на хуманитарните ситуации и прилагане на хуманитарните принципи

Отчетност

Проявяване на управленски качества

3)

Управление на личната безопасност, здраве и сигурност

1,5

Всички доброволци/задължителен

познават и следват стратегии и процедури за сигурността,

разбират значението на следването на процедурите за безопасност на организацията при изпращането си на терен,

знаят как да се подготвят преди изпращането си на терен,

способни са установяват, предотвратяват и смекчават рисковете по време на мисия,

способни са да действат в ситуации, в които е налице заплаха,

притежават основни умения за оказване на първа помощ, както и

имат основни умения за справяне със стреса и за оказване на психологическа първа помощ.

Управление на личната безопасност, здраве и сигурност

Осведоменост и устойчивост

Самостоятелност

4)

Управление на проекти, въведение — ниво 1 (Въведение в жизнения цикъл на мисиите/проектите за хуманитарна помощ)

1,5

Младши специалисти

описват основните етапи от проектния цикъл, както и специфичните принципи, прилагани към тях в контекста на хуманитарната помощ,

разработват план за изпълнение на основен проект,

извършват оценка на основните потребности под надзора на по-опитен колега,

изготвят план за изпълнение на обикновен проект в своята област на компетентност, в консултация с по-опитни колеги,

разработват основни инструменти за финансово управление на проекти,

установяват основните роли и задачи на други лица, чието участие в проекта е необходимо,

разработват подход за мониторинг на обикновен проект, както и

изработват подход за оценка на обикновен проект.

Управление на проекти в хуманитарни ситуации

Отчетност

Проявяване на управленски качества

Постигане и предаване на резултатите от действията и изграждане на капацитет

5)

Управление на проекти, за напреднали — ниво 2 (Въведение в жизнения цикъл на мисиите/проектите за хуманитарна помощ)

1,5

Утвърдени специалисти

прилагат опита си, свързан с на проектния цикъл, в сектора на хуманитарната помощ, в който ще работят,

разбират и са способни да прилагат принципите на хуманитарната помощ към проектния цикъл във връзка с участието на местни общности, отчетността, специалното внимание към въпросите, свързани с пола, и уязвимите групи,

извършват оценка на нуждите за проект в своята област на компетентност,

разработват изпълнението на проект,

изготвят план за изпълнение на проект в своята област на компетентност,

разработват инструменти за финансово управление на проект,

установяват основните роли и задачи на други лица, чието участие в проекта е необходимо,

установяват нуждите от информация и насоки,

извършват оценка на риска за проекта,

разработват подход за мониторинг на проекта,

изработват подход за оценка на проекта,

разбират основните принципи за успешно докладване, както и

определят основните изисквания за финансово и административно докладване.

Управление на проекти в хуманитарните ситуации

Отчетност

Проявяване на управленски качества

Постигане и предаване на резултатите от действията и изграждане на капацитет

6)

Съзнание за междукултурните различия (и хоризонтални въпроси)

1

Всички доброволци/задължителен

разбират необходимостта от проявяване на разбиране към културните различия,

разбират възможните отрицателни последици от поведение, основано на предразсъдъци,

описват какво са предразсъдъците и как се предават,

описват различните реакции в контекста на нова култура (затваряне в себе си, негодувание, чувство за превъзходство, свръхотъждествяване и др.),

разбират основните характеристики на културата и начина, по който те се изразяват на практика,

разбират значението на несловесното общуване,

разбират разликите в начините на общуване и коригират комуникацията си,

описват и прилагат основните принципи на предоставяне на конструктивна обратна информация,

знаят за значението на развиването и прилагането на съобразено с половете поведение, както и

разбират основните принципи на интегрирането.

Съзнание за междукултурните различия

Работа с други хора

Комуникация

Подход към собствените очаквания

7)

Учение, основано на сценарий

3

Всички доброволци/задължителен

Този компонент е насочен към изпитването на начина, по който участниците са постигнали ключовите учебни резултати от предишни модули и изпитване на способността им:

да анализират контекста на въображаема хуманитарна интервенция и да определят основните рискове за сигурността на организацията и нейните служители,

да създават процедури за смекчаване на рисковете за сигурността,

да прилагат насоките за сигурност,

да събират, анализират и съобщават информация при бърза оценка,

да координират с други заинтересовани страни,

да създават логическа рамка на проекта и да намират финансиране за проекти с цел улесняване на възстановяването или смекчаване на рисковете от бедствия,

да работят в екип, да прилагат и да оценяват план за обикновен проект, както и

да съобщават на заинтересованите страни напредъка и резултатите по проекта.

 

8)

Комуникация и застъпничество

1

Всички групи/задължителен

разбират значението на етичните съображения в контекста на застъпничеството за хуманитарната помощ,

при комуникацията и застъпничеството проявяват разбиране към културните особености,

установяват заинтересованите страни/получателите в контекста на хуманитарната помощ, както и най-подходящите комуникационни канали за достигане до тях,

изготвят комуникационна стратегия, както и

извършват критичен преглед на комуникационните стратегии и установяват подобрения.

Комуникация

Проявяване на управленски качества

Съзнание за междукултурните различия

9)

Психологическа първа помощ (ППП)

1

Всички групи/задължителен

определят четирите области на изразяване на човешки емоции чрез цикъла на психическо натоварване след бедствие, извънредна ситуация или друго травмиращо събитие,

определят два различни вида и мащаба на бедствия и извънредни ситуации,

описват два принципа на поведенческа реакция с отношение към здравето при бедствие,

демонстрират, че владеят поне три от уменията за оказване на ППП, преподавани в рамките на обучението,

определят условията, при които може да бъде оказана ППП, както и

определят населението, за което е подходящо оказването на ППП.

Управление на личната безопасност, здраве и сигурност

Осведоменост и устойчивост

10)

Обучение на разпространители на умения

2

Утвърдени професионални доброволци/незадължителен

посочват принципите на обучението за възрастни и ги прилагат,

посочват етапите на цикъла на обучение и основните изисквания за всеки етап,

формулират целите и резултатите от курсовете за обучение,

познават и при предоставянето на обучение практикуват ориентиран към учащия подход,

прилагат различни умения и техники на обучение,

избират подходящи методи, материали за четене и ресурси за обучение, свързани с хуманитарната дейност, както и

разработват инструменти за оценка след обучението.

Постигане и предаване на резултатите от действията и изграждане на капацитет

Комуникация

11)

Управление на доброволци

1

Утвърдени професионални доброволци/незадължителен

разбират и прилагат правни рамки за управление на доброволци,

планират работата на местните доброволци в приемащата държава,

организират набирането и подбора на доброволци,

създават и прилагат системи за редовен надзор, подпомагане и управление на доброволци,

планират въвеждането в длъжност и кратки сесии за обучение на доброволци, когато е целесъобразно,

създават системи, които гарантират безопасността и сигурността на местните доброволци,

гарантират, че ръководителите в местната организация са поели официално отговорността за доброволците, с подходящи непосредствени ръководители и система за докладване, както и

създават и наблюдават системи.

Постигане и предаване на резултатите от действията и изграждане на капацитет

Проявяване на управленски качества

Работа с други хора

Съзнание за междукултурните различия

12)

Организационно развитие

2

Утвърдени професионални доброволци/незадължителен

посочват някои основни характеристики на изграждането на капацитет,

посочват и описват набор от различни интервенции в областта на развитието на организациите,

описват различни елементи на организационната оценка (ОЦ),

оценяват силните и слабите страни на местна организация,

способни са да извършат оценка на нуждите в рамките на изграждането на капацитет,

подпомагат местните организации при разработването на нови политики, както и

разработват показатели за капацитета с цел мониторинг на развитието на организацията.

Постигане и предаване на резултатите от действията и изграждане на капацитет

Проявяване на управленски качества


ПРИЛОЖЕНИЕ III

1.   Самооценка и референции за приемащите организации

1.

Когато, за да изпълнява необходимите изисквания по отношение на кандидатите за доброволци и на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, кандидатстващата приемаща организация трябва да има действаща политика или практика, самооценката на приемащите организации обхваща всички стандарти и процедури. За всяко изискване на всеки стандарт и процедура организацията посочва дали:

а)

в нейната политика/практика е обхванато минималното изискване и/или дали тя поема ангажимент да го прилага,

б)

съответните служители са наясно с това изискване и го прилагат, както и

в)

са налице конкретни нужди от по-нататъшна работа/действия за отстраняване на пропуските.

2.

Самооценката включва също така и отговори на следните въпроси във връзка с безопасността и сигурността, както и с управлението на доброволците:

а)

Как приемащата организация гарантира безопасността и сигурността на международните доброволци, които е приела?

б)

Как са управлявани и подпомагани доброволците по време на престоя си? както и

в)

В кои области (ако има такива) на стандартите и процедурите приемащата организация укрепва понастоящем своя капацитет?

3.

Референциите обхващат изискванията спрямо приемащите организации по време на изпращането на терен на доброволеца на ЕС за хуманитарна помощ и целта им е да се получи информация за впечатленията на даващата референциите организация във връзка с необходимите изисквания на всеки стандарт и процедура, когато тази организация може да предостави такава информация. По-специално в референциите се посочват:

а)

впечатленията на даващата референциите организация във връзка с минималните изисквания на съответните стандарти и процедури, които трябва да се прилагат от приемащата организация (отговаря/не отговаря на изискванията),

б)

обосновка/обяснение на всяка една от оценките, както и

в)

конкретните нужди, ако има такива, от по-нататъшна работа/действия за отстраняване на пропуските.

4.

За да насърчи опростяването, Комисията определя стандартите и процедурите, за които кандидатстващата приемаща организация не трябва да предприема действия, ако тя е партньор на Комисията в областта на хуманитарната помощ, с който е подписано рамково (партньорско) споразумение, което е в сила.

2.   Основана на доказателства самооценка за изпращащите организации

1.

Когато, за да изпълнява необходимите изисквания по отношение на кандидатите за доброволци и на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, организацията трябва да има действаща политика или практика, основаната на доказателства самооценка на изпращащите организации обхваща всички стандарти и процедури. За всяко изискване на всеки стандарт и процедура изпращащата организация посочва дали:

а)

в нейната политика/практика е обхванато минималното изискване и/или дали тя поема ангажимент да го прилага,

б)

съответните служители са наясно с това изискване и го прилагат,

в)

са налице конкретни нужди от по-нататъшна работа/действия за отстраняване на пропуските, както и

г)

изискването е разгледано в сертифицирането/акредитацията чрез друг одобрен механизъм (напр. национални, европейски или международни схеми).

2.

За да обоснове твърденията в самооценката, кандидатстващата изпращаща организация доказва изпълнението и прилага нагледни доказателства и начини за проверка, че политиките и практиките, посочени във всяко едно от изискванията на стандартите и процедурите, са изпълнени, по-специално по отношение на доброволците.

3.

За да насърчи опростяването, Комисията определя стандартите и процедурите, за които кандидатстващата изпращаща организация не трябва да предприема действия, ако тя е партньор на Комисията в областта на хуманитарната помощ, с който е подписано рамково (партньорско) споразумение, което е в сила.

4.

На всеки етап от процеса на сертифициране Комисията може да поиска от кандидатстващата изпращаща организация да представи допълнителни доказателства, ако е необходимо.

3.   Процедура за спиране или прекратяване на сертификацията

1.

Ако Комисията възнамерява да спре или прекрати сертификацията, преди това тя официално уведомява изпращащата или приемаща организация, като посочва причините и я приканва да представи коментари в срок от 45 календарни дни, считано от датата на получаване на уведомлението.

2.

Ако след разглеждане на забележките, представени от изпращащата или приемаща организация, Комисията реши да прекрати процедурата за спиране или за прекратяване, тя официално уведомява организацията за решението.

3.

В случай че не са представени коментари или ако въпреки представените забележки Комисията реши да продължи процедурата за спиране или за прекратяване, тя съответно:

а)

спира сертификацията, като уведомява официално организацията за спирането и посочва мотивите и индикативната дата на приключване на необходимите проверки, или

б)

официално уведомява организацията за прекратяването, като посочва причините и датата, на която прекратяването влиза в сила.

4.

Спирането влиза в сила на датата, на която изпращащата или приемаща организация получи уведомлението, посочено в параграф 3, буква а), или на по-късна дата, когато това е предвидено в уведомлението.

5.

Освен ако сертификацията е била прекратена в съответствие с параграф 3, буква б), веднага след като прецени, че основанията за спиране вече не са приложими или че са били извършени необходимите проверки, Комисията уведомява официално изпращащата или приемаща организация за отмяната на спирането.


21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/84


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1245/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

76,3

MA

76,7

MK

78,8

ZZ

77,3

0707 00 05

AL

68,7

JO

194,1

TR

137,4

ZZ

133,4

0709 93 10

MA

40,4

TR

132,7

ZZ

86,6

0805 20 10

MA

113,2

ZZ

113,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

74,4

TR

70,6

ZZ

72,5

0805 50 10

TR

79,2

ZZ

79,2

0808 10 80

AU

203,7

BR