ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 331

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
18 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (EС) № 1225/2014 на Съвета от 17 ноември 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1226/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1227/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, за календарната 2014 г. и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2014 на Комисията

6

 

*

Регламент (ЕС) № 1228/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година относно разрешение и отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1229/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1230/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за разрешаване на употребата на меден дилизинат като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1231/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/800/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2014 година за започване на консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и за изменение на Решение 2014/486/ОВППС

24

 

*

Решение 2014/801/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

26

 

 

2014/802/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи при търговия и внос в Съюза на ембриони от овце и кози (нотифицирано под номер С(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/803/ЕС

 

*

Решение № 1/2014 на Съвместния комитет ЕС — Швейцария от 10 октомври 2014 година за определяне на случаите на освобождаване от задължението за предаване на данни по член 3, параграф 3, първа алинея от приложение I към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 25 юни 2009 г. за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност

38

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/252/ЕС на Съвета от 14 април 2014 година относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ( ОВ L 134, 7.5.2014 г. )

40

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията ( ОВ L 304, 22.11.2011 г. )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) № 1225/2014 НА СЪВЕТА

от 17 ноември 2014 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Информацията за едно лице в списъка съгласно Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде изменена.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва поради това да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за следното лице, съдържащо се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, се заменя с вписването по-долу.

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Волфович Жириновски

Роден на 25.4.1946 г. в

Image

(преди известен и като Алма-Ата), Казахстан.

Член на Съвета на Държавната Дума; лидер на политическа партия ЛДПР. Подкрепял активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовавал за разцепването на Украйна. Подписал от името на партията ЛДПР, която председателства, споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1226/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2014 година

за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за получаване на разрешение за използване на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира останалите държави членки и Комисията за него и се произнася със становище по съответната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешението на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

Във връзка със заявление, подадено от Lactalis B&C съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, от Органа бе поискано да даде становище относно здравна претенция във връзка с „Мазнини за мазане, които са с ниско съдържание на мазнини и на трансмазнини и са богати на ненаситени и на омега-3 мастни киселини“ и намаляването на концентрациите на LDL-холестерола (Въпрос № EFSA-Q-2009-00458) (2). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „Замяната на мазнини, богати на наситени мастни или трансмастни киселини, с мазнини, богати на ненаситени мастни киселини, спомага за намаляване на нивото на LDL-холестерола. LDL-холестеролът е рисков фактор за сърдечносъдови заболявания“.

(6)

Въз основа на предоставените данни, в становището си, което Комисията и държавите членки получиха на 25 май 2011 г., Органът достигна до заключението, че е установена причинно-следствена връзка между приема в рамките на хранителния режим на смеси от наситени мастни киселини (НМК) и увеличаването на концентрацията на LDL-холестерола в кръвта, както и че замяната — на принципа „грам за грам“ — на смес от НМК със cis-мононенаситени мастни киселини и/или cis-полиненаситени мастни киселини в храните или в хранителния режим понижава концентрацията на LDL-холестерола. Здравната претенция, която отразява посоченото заключение, следва съответно да бъде счетена за съответстваща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде включена в списъка на Съюза на разрешените претенции. Данните от клиничното проучване със сравняване с контролна група, посочени от заявителя като частни данни, не бяха счетени от Органа за необходими, за да достигне той до своето заключение. Поради това се счита, че не е изпълнено изискването, установено в член 21, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, в резултат на което не следва да се предостави защита на частните данни.

(7)

В становището си Органът заключава, че за да може да се предявява претенцията, следва значителни количества наситени мастни киселини да бъдат заменени с мононенаситени и/или полиненаситени мастни киселини в храните или в хранителните режими, като се прилага принципът на замяна „грам за грам“. Поради това, за да се гарантира, че дадена храна съдържа значителни количества мононенаситени и/или полиненаситени мастни киселини, е целесъобразно използването на претенцията да се ограничи до мазнините и маслата, както и да се определят условия за използване, както посочените в хранителната претенция „ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НЕНАСИТЕНИ МАЗНИНИ“, в съответствие с установеното в приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(8)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че становището, поддържащо разрешаването на здравна претенция, следва да включва определени данни. Тези данни съответно следва да бъдат посочени в приложението към настоящия регламент във връзка с разрешената претенция и да включват, според случая, преформулирания текст на претенцията, специфичните условия за употреба на претенцията и когато това е приложимо — условията или ограниченията за употреба на храната и/или допълнителна информация или предупреждение в съответствие с правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 1924/2006, и в съответствие със становището на Органа.

(9)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, надеждна и полезна за потребителя информация и че в тази връзка е обърнато внимание на формулировката и представянето. Поради това, когато формулировката на претенции има същото значение за потребителя като това на разрешена здравна претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като съществуващата между категория храни, храна или една от нейните съставки и здравето, то те следва да отговарят на същите условия за употреба, посочени в приложението към настоящия регламент.

(10)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени в Комисията съобразно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Съдържащата се в приложението към настоящия регламент здравна претенция може да бъде използвана по отношение на храни, предлагани на пазара на Съюза, при спазване на условията, определени в посоченото приложение.

2.   Здравната претенция, посочена в параграф 1, се включва в списъка на Съюза на разрешените претенции, предвиден в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(5):2168.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Разрешена здравна претенция

Заявление — съответни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Заявител — адрес

Хранително вещество, храна или категория храни

Претенция

Условия за използване на претенцията

Условия и/или ограничения за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230, Bourgbarré, Франция

Мононенаситени и/или полиненаситени мастни киселини

Установено е, че замяната на наситените мазнини в хранителния режим с ненаситени мазнини понижава/намалява холестерола в кръвта. Високото ниво на холестерол е рисков фактор за развитието на коронарна болест на сърцето

Претенцията може да се използва само за храна с високо съдържание на ненаситени мастни киселини, така както е посочено в претенцията ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НЕНАСИТЕНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

Претенцията може да се използва само за мазнини и масла

Q-2009-00458


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1227/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2014 година

за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, за календарната 2014 г. и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2014 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

На 21 март 2014 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за календарната 2014 година (2). До 30 юни 2014 г. обаче ставката все още не бе определена от Европейския парламент и Съвета. Затова в съответствие с член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставката на корекция бе определена от Комисията посредством Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2014 на Комисията (3).

(2)

Прогнозите за директните плащания и свързаните с пазара разходи, посочени в представеното от Комисията писмо № 1 за внасяне на корекции в проектобюджета за 2015 г., показват необходимостта от адаптиране на ставката по механизма за финансова дисциплина, която е била взета предвид в проектобюджета за 2015 г. Посоченото писмо за внасяне на корекции е изготвено въз основа на сумата по механизма за финансова дисциплина, която е в размер на 433 млн. евро за резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор, посочен в член 25 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. С цел да се вземе предвид тази нова информация, Комисията следва да адаптира ставката на корекция, определена в Регламент (ЕС) № 879/2014.

(3)

Като общо правило земеделските стопани, които са подали заявление за помощ за директни плащания за дадена календарна година N, получават плащанията в рамките на определен срок за плащане през финансовата година N + 1. Същевременно държавите членки имат възможност да извършват плащания на земеделските стопани в рамките на определени граници и след изтичането на този срок за плащане без ограничение в сроковете. Подобни закъснели плащания могат да попаднат в следваща финансова година. Когато механизмът за финансова дисциплина се прилага за дадена календарна година, ставката на корекция не следва да се прилага за плащанията по заявления за помощ, подадени през календарни години, различни от годината, за която се прилага механизмът. Поради това, с цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани, е уместно да се предвиди ставката на корекцията да се прилага спрямо плащанията по заявления за помощ, подадени през календарната година, за която се прилага механизмът за финансова дисциплина, независимо кога е извършено плащането на земеделските стопани.

(4)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) ставката на корекция на директните плащания, определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, се прилага само за директни плащания, надвишаващи 2 000 EUR, които се отпускат на земеделските стопани през съответната календарна година. Освен това в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се предвижда, че вследствие на постепенното въвеждане на директните плащания ставката на корекция се прилага за България и Румъния от 1 януари 2016 г., а за Хърватия — от 1 януари 2022 г. Поради това ставката на корекция, която се определя с настоящия регламент, не следва да се прилага спрямо плащанията за земеделските стопани в тези държави членки.

(5)

За да се гарантира, че адаптираната ставка на корекция се прилага от датата, на която плащанията към земеделските стопани трябва да започнат да се извършват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013, настоящият регламент следва да се прилага от 1 декември 2014 г.

(6)

Адаптираната ставка на корекцията следва да се взема предвид при изчисляването на всички плащания, които се отпускат на даден земеделски стопанин по заявление за помощ, подадено за календарната 2014 година. Следователно от съображения за яснота Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2014 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За целите на прилагането на корекцията, предвидена в членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, сумите на плащанията по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (5), които се отпускат на даден земеделски стопанин над сумата от 2 000 EUR по заявление за помощ, подадено за календарната 2014 година, се намаляват с 1,302214 %.

2.   Намалението, предвидено в параграф 1, не се прилага в България, Хърватия и Румъния.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2014 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  COM(2014)175.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2014 на Комисията от 12 август 2014 г. за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидени в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, за календарната 2014 година (ОВ L 240, 13.8.2014 г., стр. 20).

(4)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(5)  Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16).


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1228/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2014 година

относно разрешение и отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявления за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира останалите държави членки и Комисията за него и се произнася със становище по съответната здравна претенция.

(4)

Комисията взема решение относно разрешението на здравните претенции, като се съобразява със становището на Органа.

(5)

След като Abtei Pharma Vertriebs GmbH подаде заявление съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на таблетки за дъвчене с калций и витамин D3 върху загубата на костно вещество (въпрос № EFSA-Q-2008-721) (2). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Таблетките за дъвчене с калций и витамин D подобряват костната плътност при жените над 50-годишна възраст. Следователно таблетките за дъвчене могат да намалят риска от остеопоротични фрактури.“

(6)

На 7 август 2009 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа, основаващо се на предоставените данни, според което е установена причинно-следствена връзка между приема на калций — самостоятелно или в комбинация с витамин D — и намаляването на загубата на костна минерална плътност (КМП) при жените след менопауза. Намалената загуба на КМП може да спомогне за понижаване на риска от костни фрактури. Поради това двете здравни претенции, за които се отнася посоченото заключение, следва да се считат за съобразени с изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъдат включени в списъка на Съюза на разрешените претенции. Въпреки това Органът стигна до заключението, че предоставената информация е недостатъчна, за да се установят условия за използване на претенциите. Впоследствие Комисията отново се обърна към него за допълнителна консултация, за да даде възможност на службите за управление на риска да определят подходящи условия за използване на съответните здравни претенции. На 17 май 2010 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа (въпрос № EFSA-Q-2009-00940) (3), според което претендираният ефект може да се постигне само при дневен прием на най-малко 1 200 mg калций от всички източници или най-малко 1 200 mg калций и 800 I.U. (20 μg) витамин D от всички източници.

(7)

Когато здравната претенция се отнася само до калция, за да се гарантира, че дадена храна осигурява значително количество от този елемент, е целесъобразно да се определят условия за използване, които позволяват претенцията да обхваща храни, осигуряващи най-малко 400 mg калций на количествено определена доза.

(8)

Когато здравната претенция се отнася до комбинирания прием от калций и витамин D, предвид високата доза витамин D, необходима за постигане на претендирания ефект (20 μg), е целесъобразно използването на претенцията да се ограничи до хранителни добавки. С цел да се гарантира, че дадена хранителна добавка ще осигури значително количество калций и витамин D в контекста на тази претенция, е целесъобразно да се определят условия за използване, които позволяват тя да се отнася само до хранителни добавки, осигуряващи най-малко 400 mg калций и 15 μg витамин D за дневна доза.

(9)

След като DSM Nutritional Products Europe AG подаде заявление съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на витамин D върху намаляването на риска от падане при мъже и жени над 60-годишна възраст (въпрос № EFSA-Q-2010-01233) (4). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Витамин D намалява риска от падане. Падането е рисков фактор за фрактури.“

(10)

На 30 септември 2011 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа, основаващо се на предоставените данни, според което е установена причинно-следствена връзка между приемането на витамин D и намаляването на риска от падане, свързан с постурална нестабилност и мускулна слабост. Намаляването на риска от падане при мъжете и жените над 60-годишна възраст е от полза за човешкото здраве, тъй като се намалява рискът от костни фрактури. Поради това здравната претенция, за която се отнася посоченото заключение, следва да се счита за съобразена с изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде включена в списъка на Съюза на разрешените претенции.

(11)

В становището на Органа се посочва също, че претендираният ефект може да се постигне само при дневен прием на 800 I.U. (20 μg) витамин D от всички източници. Предвид високата доза витамин D, необходима за постигане на претендирания ефект (20 μg), е целесъобразно използването на претенцията да се ограничи до хранителни добавки. С цел да се гарантира, че хранителната добавка ще осигури значително количество витамин D в контекста на тази претенция, е целесъобразно да се определят условия за използване, които позволяват тя да се отнася само до хранителни добавки, осигуряващи 15 μg витамин D за дневна доза.

(12)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че становището, поддържащо разрешаването на здравна претенция, следва да включва някои подробности. Тези подробности следва да бъдат съответно установени в приложение I към настоящия регламент във връзка с разрешените претенции и да включват, според случая, преформулирания текст на претенцията, специфичните условия за нейното използване, а когато това е приложимо — условията или ограниченията за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1924/2006 и съгласувани със становищата на Органа.

(13)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да се гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, надеждна и полезна за потребителя информация и че във връзка с това е обърнато внимание на формулировката и представянето. Поради това, когато формулировката на претенции има същото значение за потребителя като това на разрешена здравна претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като съществуващата между категория храни, храна или една от нейните съставки и здравето, то те следва да се подчиняват на същите условия за използване, посочени в приложение I към настоящия регламент.

(14)

След като GP International Holding B.V. подаде заявление съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно глюкозамин хидрохлорид и въздействието му за забавяне на дегенерацията на хрущялната тъкан (въпрос № EFSA-Q-2009-00412) (5). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Забавя или намалява процеса на разграждане на хрущялната тъкан от мускулно-скелетната система, в резултат на което намалява риска от остеоартрит“.

(15)

На 29 октомври 2009 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа, основаващо се на предоставените данни, според което не е установена причинно-следствена връзка между приемането на глюкозамин хидрохлорид и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(16)

След като Европейската асоциация на производителите на натурални соеви храни (ENSA), Европейската федерация за зеленчукови протеини (EUVEPRO) и Асоциацията за соеви протеини (SPA) подадоха заявление съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на изолирания соев протеин върху понижаването на нивото на LDL-холестерол в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2011-00784) (6). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Доказано е, че богатата на протеини съставка на соята понижава или намалява нивото на холестерол в кръвта, като това, от своя страна, може да намали риска от (коронарна) болест на сърцето“.

(17)

На 2 февруари 2012 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа, основаващо се на предоставените данни, според което не е установена причинно-следствена връзка между приема на изолиран соев протеин и претендирания ефект, посочен от заявителя. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(18)

След като Health Concern B.V. подаде заявление съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинирания прием на растителни стероли и Cholesternorm®mix върху понижаването на нивото на LDL-холестерол в кръвта (въпрос №EFSA-Q-2009-00237, EFSA-Q-2011-01114) (7). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Активно понижава нивото на холестерола.“

(19)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа, основаващо се на предоставените данни, според което не е установена причинно-следствена връзка между комбинирания прием на растителни стероли и Cholesternorm®mix и претендирания ефект при предложените условия за използване. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(20)

След като Minami Nutrition Health BVBA подаде заявление съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на ейкозапентаеновата киселина (EPA) върху намаляването на съотношението между арахидонова киселина (AA) и ейкозапентаенова киселина (съотношение AA/EPA) в кръвта при деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) (въпрос № EFSA-Q-2012-00573) (8). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Доказано е, че EPA намалява съотношението AA/EPA в кръвта. Високото ниво на съотношението AA/EPA е рисков фактор за затруднената концентрация при децата със симптоми, сходни на тези при ADHD. За тези деца е характерна и по-ниската хиперактивност и/или съпровождащото я опозиционно поведение“.

(21)

На 8 април 2013 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа, основаващо се на предоставените данни, според което целевата група от населението, към която е насочена претенцията, е засегната от съответното заболяване (т.е. децата с ADHD) и претендираният ефект е свързан с неговото лечение.

(22)

Регламент (ЕО) № 1924/2006 допълва общите принципи на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (9). В член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2000/13/ЕО се предвижда, че етикетирането не трябва да приписва на дадена храна свойството да предотвратява, лекува или излекува болест при хората, нито да се позовава на такива свойства. Тъй като приписването на лечебни свойства на храните е забранено, претенцията относно въздействието на ейкозапентаеновата киселина (EPA) върху намаляване на съотношението AA/EPA в кръвта при деца с ADHD следва съответно да не бъде разрешена.

(23)

След като McNeil Nutritionals and Raisio Nutrition Ltd. подаде заявление съгласно член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно приема на 2 g растителни станоли (под формата на растителни станолови естери) дневно като част от бедна на наситени мазнини диета и два пъти по-ниското ниво на LDL-холестерол в сравнение с провеждането на същата диета без такъв прием (въпрос № EFSA-Q-2012-00915) (10). Предложената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Приемът на 2 g растителни станоли (под формата на растителни станолови естери) дневно като част от бедна на наситени мазнини диета води до два пъти по-ниско ниво на LDL-холестерол, отколкото провеждането на същата диета без такъв прием. Високият холестерол е рисков фактор за развитието на коронарна болест на сърцето“.

(24)

На 8 април 2013 г. Комисията и държавите членки получиха становището на Органа, основаващо се на предоставените данни, според което представените от заявителя доказателства не установяват, че приемът на 2 g растителни станоли (под формата на растителни станолови естери) дневно води до два пъти по-ниско ниво на LDL-холестерол в сравнение с провеждането на същата диета без такъв прием. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(25)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията съгласно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(26)

Добавянето или използването на вещества в храните, както и класификацията на продуктите като храни или лекарствени продукти, е регламентирано в специфичното законодателство на Съюза и в специфичното национално законодателство. Решенията във връзка със здравна претенция в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006, като например за включване в списъка с разрешените здравни претенции по член 14, параграф 1 от същия регламент, не представляват разрешения за търговия с веществото, за което се отнася претенцията, решения за използване на веществото в храни, нито класификация на определен продукт като храна.

(27)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Изброените в приложение I към настоящия регламент здравни претенции могат да се използват по отношение на храни, предлагани на пазара на Съюза, при спазване на условията, определени в посоченото приложение.

2.   Здравните претенции, посочени в параграф 1, се включват в списъка на Съюза на разрешените претенции, предвиден в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Изброените в приложение II към настоящия регламент здравни претенции не се включват в списъка на Съюза на разрешените претенции, предвиден в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2009 г., 1180, 1—13.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010 г.; 8(5):1609.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011 г., 9(9):2382.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2009 г., 7(10):1358.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г., 10(2):2555.

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г., 10(7):2810.

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г., 11(4):3161.

(9)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013 г., 11(4):3160.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Разрешени здравни претенции

Заявление — приложими разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Заявител — адрес

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използване на претенцията

Условия и/или ограничения за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Germany

Калций

Калцият спомага за намаляването на загубата на костна минерална плътност при жените след менопауза. Ниската костна минерална плътност е рисков фактор за остеопоротични фрактури.

Претенцията може да се използва само за храна, която съдържа най-малко 400 mg калций на количествено определена доза.

На потребителя се предоставя информация, че здравната претенция е предназначена за жените над 50-годишна възраст и благоприятният ефект се постига при дневен прием на най-малко 1 200 mg калций от всички източници.

За храни с добавен калций претенцията може да се използва само за храните, предназначени за жените над 50-годишна възраст.

Q-2008-721

Q- 2009-00940

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Abtei Pharma Vertriebs GmbH, Abtei 1, 37696, Marienműnster, Germany

Калций и витамин D

Калцият и витамин D спомагат за намаляването на загубата на костна минерална плътност при жените след менопауза. Ниската костна минерална плътност е рисков фактор за остеопоротични фрактури.

Претенцията може да се използва само за хранителни добавки, осигуряващи най-малко 400 mg калций и 15 μg витамин D за дневна доза.

На потребителя се предоставя информация, че здравната претенция е предназначена за жените над 50-годишна възраст и благоприятният ефект се постига при дневен прием на най-малко 1 200 mg калций и 20 μg витамин D от всички източници.

За хранителни добавки с добавен калций и витамин D претенцията може да се използва само за храните, предназначени за жените над 50-годишна възраст.

Q-2008-721

Q- 2009-00940

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

DSM Nutritional Products Europe AG, P.O. Box 2676, 4002 Basel, Switzerland

Витамин D

Витамин D спомага за намаляването на риска от падане, свързан с постурална нестабилност и мускулна слабост. Падането е рисков фактор за костни фрактури при мъжете и жените над 60-годишна възраст.

Претенцията може да се използва само за хранителни добавки, осигуряващи най-малко 15 μg витамин D за дневна доза.

На потребителя се предоставя информация, че благоприятният ефект се постига при дневен прием на най-малко 20 μg витамин D от всички източници.

За хранителни добавки с добавен витамин D претенцията може да се използва само за хранителните добавки, предназначени за жените над 60-годишна възраст.

Q-2010-01233


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отхвърлени здравни претенции

Заявление — приложими разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Глюкозамин хидрохлорид

Забавя или намалява процеса на разграждане на хрущялна тъкан от мускулно-скелетната система, в резултат на което намалява риска от остеоартрит.

Q-2009-00412

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Изолиран соев протеин

Доказано е, че богатата на протеини съставка на соята понижава или намалява холестерола в кръвта, като това, от своя страна, може да намали риска от (коронарна) болест на сърцето.

Q-2011-00784

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Комбиниран прием на растителни стероли и Cholesternorm®mix

Активно понижава нивото на холестерола.

Q-2009-00237

Q-2011-01114

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Ейкозапентаенова киселина (EPA)

Доказано е, че EPA намалява съотношението AA/EPA в кръвта. Високото ниво на съотношението AA/EPA е рисков фактор за затруднената концентрация при децата със симптоми, сходни на тези при ADHD. За тези деца е характерна и по-ниската хиперактивност и/или съпровождащото я опозиционно поведение.

Q-2012-00573

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Растителни станоли (под формата на растителни станолови естери)

Приемът на 2 g/ден растителни станоли (под формата на растителни станолови естери) дневно като част от бедна на наситени мазнини диета води до два пъти по-ниско ниво на LDL-холестерол, отколкото провеждането на същата диета без такъв прием. Високият холестерол е рисков фактор за развитието на коронарна болест на сърцето.

Q-2012-00915


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1229/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2014 година

относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на държава членка. Националният компетентен орган трябва да препрати валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“, за научна оценка, както и на Комисията и на държавите членки за информация.

(3)

Органът се произнася със становище по съответната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешението на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

Във връзка с подадено от Italsur s.r.l. заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от тосканско черно зеле, трицветно швейцарско листно цвекло, двуцветен спанак и савойско зеле и защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие (Въпрос № EFSA-Q-2013-00574) (2). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „допринася за защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие“.

(6)

На 30 октомври 2013 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от тосканско черно зеле, трицветно швейцарско листно цвекло, двуцветен спанак и савойско зеле и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(7)

След подаването от Italsur S.r.l. на заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от червен спанак, зелен спанак, червена цикория, зелена цикория, зелено листно цвекло, червено листно цвекло, червено швейцарско листно цвекло, златно швейцарско листно цвекло и бяло швейцарско листно цвекло и защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие (Въпрос № EFSA-Q-2013-00575) (3). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „допринася за защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие“.

(8)

На 30 октомври 2013 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от червен спанак, зелен спанак, червена цикория, зелена цикория, зелено листно цвекло, червено листно цвекло, червено швейцарско листно цвекло, златно швейцарско листно цвекло и бяло швейцарско листно цвекло и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(9)

Във връзка с подадено от Italsur s.r.l. заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на приемането на комбинация от тосканско черно зеле, трицветно швейцарско листно цвекло, двуцветен спанак и савойско зеле и поддържането на нормални стойности на LDL-холестерол в кръвта (Въпрос № EFSA-Q-2013-00576) (4). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „поддържа нормални стойности на холестерол в кръвта“.

(10)

На 30 октомври 2013 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от тосканско черно зеле, трицветно швейцарско листно цвекло, двуцветен спанак и савойско зеле и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(11)

След подаването от Italsur S.r.l. на заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от червен спанак, зелен спанак, червена цикория, зелена цикория, зелено листно цвекло, червено листно цвекло, червено швейцарско листно цвекло, златно швейцарско листно цвекло и бяло швейцарско листно цвекло за поддържането на нормални стойности на LDL-холестерола в кръвта (Въпрос № EFSA-Q- 2013-00579) (5). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „поддържа нормални стойности на холестерол в кръвта“.

(12)

На 30 октомври 2013 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от червен спанак, зелен спанак, червена цикория, зелена цикория, зелено листно цвекло, червено листно цвекло, червено швейцарско листно цвекло, златно швейцарско листно цвекло и бяло швейцарско листно цвекло и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(13)

Във връзка с подадено от Omikron Italia S.r.l. заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от диосмин, троксерутин и хесперидин и поддържането на нормална венозно-капилярна пропускливост (Въпрос № EFSA-Q-2013-00353) (6). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „флавоноидната смес, съдържаща 300 mg диосмин, 300 mg троксерутин и 100 mg хесперидин е полезен ко-адювант за поддържането на физиологичната венозно-капилярна пропускливост“.

(14)

На 13 януари 2014 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от диосмин, троксерутин и хесперидин и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(15)

Във връзка с подадено от Omikron Italia S.r.l. заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинация от диосмин, троксерутин и хесперидин и поддържането на нормален венозен тонус (Въпрос № EFSA-Q-2013-00354) (7). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „флавоноидната смес, съдържаща 300 mg диосмин, 300 mg троксерутин и 100 mg хесперидин е полезен ко-адювант за поддържането на физиологичен венозен тонус“.

(16)

На 13 януари 2014 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на комбинация от диосмин, троксерутин и хесперидин и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(17)

Във връзка с подадено от Italsur srl заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на ечемичена супа „Orzotto“ и защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие (Въпрос № EFSA-Q-2013-00578) (8). Предложената от заявителя претенция беше формулирана, както следва: „допринася за защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие“.

(18)

На 10 януари 2014 г. Комисията и държавите членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между приемането на ечемичена супа „Orzotto“ и претендирания ефект. Тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, съответно следва тя да не бъде разрешена.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изброените в приложението към настоящия регламент здравни претенции не се включват в списъка на Съюза на разрешените претенции, посочен в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2013 г.; 11(10):3413.

(3)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2013 г.; 11(10):3414.

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2013 г.; 11(10):3415.

(5)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2013 г.; 11(10):3416.

(6)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2014 г.; 12(1):3511.

(7)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2014 г.; 12(1):3512.

(8)  Бюлетин на ЕОБХ (The EFSA Journal), 2014 г.; 12(1):3519.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлени здравни претенции

Заявление — съответни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от тосканско черно зеле, трицветно швейцарско листно цвекло, двуцветен спанак и савойско зеле

Допринася за защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие

Q-2013-00574

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от червен спанак, зелен спанак, червена цикория, зелена цикория, зелено листно цвекло, червено листно цвекло, червено швейцарско листно цвекло, златно швейцарско листно цвекло и бяло швейцарско листно цвекло

Допринася за защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие

Q-2013-00575

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от тосканско черно зеле, трицветно швейцарско листно цвекло, двуцветен спанак и савойско зеле

Поддържа нормални стойности на холестерол в кръвта

Q-2013-00576

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от червен спанак, зелен спанак, червена цикория, зелена цикория, зелено листно цвекло, червено листно цвекло, червено швейцарско листно цвекло, златно швейцарско листно цвекло и бяло швейцарско листно цвекло

Поддържа нормални стойности на холестерол в кръвта

Q-2013-00579

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от диосмин, троксерутин и хесперидин

Флавоноидната смес, съдържаща 300 mg диосмин, 300 mg троксерутин и 100 mg хесперидин е полезен ко-адювант в поддържането на физиологичната венозно-капилярна пропускливост

Q-2013-00353

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Комбинация от диосмин, троксерутин и хесперидин

Флавоноидната смес, съдържаща 300 mg диосмин, 300 mg троксерутин и 100 mg хесперидин е полезен ко-адювант за поддържането на физиологичния венозен тонус

Q-2013-00354

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Ечемичена супа „Оrzotto“

Допринася за защитата на липидите в кръвта от неблагоприятно окислително въздействие

Q-2013-00578


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1230/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2014 година

за разрешаване на употребата на меден дилизинат като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешение за меден дилизинат. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на медния дилизинат като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 3 юли 2014 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба медният дилизинат не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда, както и че той може да се счита за ефикасен източник на мед за всички видове животни. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на медния дилизинат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „смеси на елементи с микроконцентрация“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(7):3796.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Съдържание на елемента (Cu) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „хранителни добавки“. Функционална група „смеси на елементи с микроконцентрация“

3b411

Меден дилизинат

Характеристика на добавката

Прах или гранули със съдържание на мед ≥ 14,5 % и на лизин ≥ 84,0 %.

Характеристика на активното вещество

Меден хелат от L-лизинат-HCl

Химична формула: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS номер: 53383-24-7

Методи за анализ  (1)

За определяне на съдържанието на лизин във фуражната добавка:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и колориметрична или флуоресцентна детекция — EN ISO 17180.

За определянето на общото съдържание на медта във фуражната добавка и в премиксите:

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510;

или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621.

За определянето на общия обем на медта във фуражните суровини и в комбинираните фуражи:

атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията, или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510, или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621.

Всички видове животни

Говеда:

говеда, които все още не са започнали да преживят: 15 (общо);

други говеда: 35 (общо).

Овце: 15 (общо).

Прасенца до 12 седмици: 170 (общо).

Ракообразни: 50 (общо).

Други животни: 25 (общо).

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

За безопасността на потребителите: по време на работа да се носят предпазна маска на устата, предпазни очила и ръкавици.

3.

Етикетът трябва да съдържа следния текст:

за фураж за овце, ако съдържанието на мед във фуража превишава 10 mg/kg:

„Съдържанието на мед в този фураж може да причини отравяне при някои породи овце.“

за фураж за говеда, които са започнали да преживят, ако съдържанието на мед във фуража е по-ниско от 20 mg/kg:

„Съдържанието на мед в този фураж може да причини недостиг на мед при едрия рогат добитък, извеждан на открита паша на пасбища с високо съдържание на молибден или сяра.“

„При съставянето на фуража да се вземе предвид съдържанието на лизин в добавката.“

8 декември 2024 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1231/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

94,9

MA

77,1

MK

78,8

ZZ

83,6

0707 00 05

AL

67,4

JO

194,1

TR

128,5

ZZ

130,0

0709 93 10

AL

65,0

MA

52,3

TR

125,4

ZZ

80,9

0805 20 10

MA

130,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,4

ZZ

74,4

0805 50 10

TR

78,7

ZZ

78,7

0806 10 10

BR

293,5

LB

337,2

PE

282,9

TR

149,1

US

303,0

ZZ

273,1

0808 10 80

BR

54,0

CA

135,3

CL

80,6

MD

29,7

NZ

144,2

US

102,4

ZA

108,6

ZZ

93,5

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/24


РЕШЕНИЕ 2014/800/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 ноември 2014 година

за започване на консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и за изменение на Решение 2014/486/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (1), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС.

(2)

На 20 октомври 2014 г. Съветът одобри оперативния план на EUAM Ukraine.

(3)

Предвид препоръката на командващия гражданските операции и постигането на първоначална оперативна готовност на EUAM Ukraine, EUAM Ukraine следва да започне на 1 декември 2014 г.

(4)

Решение № 2014/486/ОВППС предвижда референтна сума в размер на 2 680 000 евро за периода до 30 ноември 2014 г. Следва да бъде предвидена нова финансова референтна сума за 12-месечен период, считано от 1 декември 2014 г. Поради това Решение 2014/486/ОВППС следва да бъде изменено.

(5)

EUAM Ukraine ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, предвидени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Консултативната мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) започва на 1 декември 2014 г.

Член 2

Командващият гражданските операции за EUAM Ukraine се оправомощава незабавно да започне изпълнението на операцията.

Член 3

Член 14, параграф 1 от Решение 2014/486/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи до 30 ноември 2014 г., е в размер на 2 680 000 EUR. Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2014 г. до 30 ноември 2015 г., е в размер на 13 100 000 EUR. Съветът взема решение за референтната сума за следващите периоди.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 г.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42.


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/26


РЕШЕНИЕ 2014/801/ОВППС НА СЪВЕТА

от 17 ноември 2014 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Информацията за едно лице в списъка съгласно Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде изменена.

(3)

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС следва поради това да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2014/145/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 година относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за следното лице, съдържащо се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС, се заменя с вписването по-долу.

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Волфович Жириновски

Роден на 25.4.1946 г. в

Image

(преди известен и като Алма-Ата), Казахстан.

Член на Съвета на Държавната Дума; лидер на политическа партия ЛДПР. Подкрепял активно използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовавал за разцепването на Украйна. Подписал от името на партията ЛДПР, която председателства, споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2014 година

за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи при търговия и внос в Съюза на ембриони от овце и кози

(нотифицирано под номер С(2014) 8339)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/802/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално член 11, параграф 3, трето тире, член 17, параграф 2, буква б), член 18, параграф 1, първо тире, член 19, уводното изречение и член 19, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В част А от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС на Комисията (2) се установява образец на ветеринарен сертификат за търговия в рамките на Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, събрани или произведени след 31 август 2010 г.

(2)

В част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС на Комисията (3) се установява образец на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози.

(3)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при говедата, овцете и козите. В глава А от приложение VIII към същия регламент се определят условията за търговия с живи животни, сперма и ембриони в рамките на Съюза. Освен това в приложение IX към същия регламент се определят условията за внос в Съюза на живи животни, ембриони, яйцеклетки и продукти от животински произход от трети държави.

(4)

С оглед на новите научни сведения Регламент (ЕО) № 999/2001 беше изменен с Регламент (ЕС) № 630/2013 на Комисията (5). С Решение за изпълнение 2013/470/ЕС на Комисията (6) посочените изменения във връзка с болестта скрейпи бяха отразени в образеца на ветеринарен сертификат за търговия в рамките на Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част A от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС, и в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС, с преходен период до 31 декември 2014 г.

(5)

В съответствие с научното становище за риска от предаване на причинителя на класическата форма на скрейпи чрез трансфер на получени in vivo ембриони при овцете, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 24 януари 2013 г., в което се прави заключението, че рискът от предаване на класическата форма на скрейпи чрез имплантиране на ембриони от хомозиготни или хетерозиготни овце с поне един ARR алел може да се смята за незначителен, при условие че се спазват препоръките и процедурите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 999/2001 бяха изменени с Регламент (ЕС) № 1148/2014 на Комисията (7).

(6)

Поради това е необходимо образецът на ветеринарен сертификат за търговия в Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част А от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС, и образецът на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС, да бъдат изменени, така че да отразяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) № 1148/2014.

(7)

Освен това, с цел да се избегнат неясноти, е необходимо да бъдат изменени някои позовавания на Регламент (ЕО) № 999/2001 в образеца на ветеринарен сертификат за търговия в Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част A от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС.

(8)

Също така е необходимо да се уточни формулировката в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, установен в част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС, за да бъде недвусмислено ясно, че режимите на изследване за епизоотична хеморагична болест (ЕХБ) се прилагат за женските овце и кози донори.

(9)

Поради това решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IV към Решение 2010/470/ЕС се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение IV към Решение 2010/472/ЕС се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2015 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2014 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  Решение 2010/470/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за установяване на образци на ветеринарни сертификати за търговия в Съюза със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на конете, овцете и козите, както и с яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 15).

(3)  Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 74).

(4)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 630/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 179, 29.6.2013 г., стр. 60).

(6)  Решение за изпълнение 2013/470/ЕС на Комисията от 20 септември 2013 г. за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи относно търговията и вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози (ОВ L 252, 24.9.2013 г., стр. 32).

(7)  Регламент (ЕС) № 1148/2014 на Комисията от 28 октомври 2014 г. за изменение на приложения II, VII, VIII, IX и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 308, 29.10.2014 г., стр. 66).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А от приложение IV към Решение 2010/470/ЕС се заменя със следното:

„ЧАСТ A

Образец на ветеринарен сертификат IVА за търговия в Съюза с пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози, събрани или произведени в съответствие с Директива 92/65/ЕИО на Съвета след 31 август 2010 г. и експедирани от одобрен екип за събиране или производство на ембриони, от който произхождат яйцеклетките или ембрионите

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част 2 от приложение IV към Решение 2010/472/ЕС се заменя със следното:

„ЧАСТ 2

Образец на ветеринарен сертификат за внос на пратки с яйцеклетки и ембриони от овце и кози

Image

Image

Image

Image

Image


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/38


РЕШЕНИЕ № 1/2014 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС — ШВЕЙЦАРИЯ

от 10 октомври 2014 година

за определяне на случаите на освобождаване от задължението за предаване на данни по член 3, параграф 3, първа алинея от приложение I към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 25 юни 2009 г. за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност

(2014/803/ЕС)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 25 юни 2009 г. за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност (наричано по-долу „споразумението“), и по-специално член 21, параграф 3 от него във връзка с член 3, параграф 3, втора алинея от приложение I към него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на споразумението е запазване на съществуващото равнище на опростяване на проверките и формалностите при преминаване на стоки през границите и осигуряване на безпрепятственото движение на търговските потоци между двете договарящи страни, като в същото време се гарантира високо равнище на сигурност по веригата на доставка.

(2)

Договарящите страни са се задължили да осигуряват на своята територия равностойно равнище на сигурност посредством мерки, които се основават на действащото законодателство в Европейския съюз.

(3)

Когато стоки с местоназначение трета държава напускат митническата територия на една от договарящите страни, като преминават през митническата територия на другата договаряща страна, данните във връзка със сигурността, посочени в обобщената декларация за напускане, подадена до компетентния орган на първата договаряща страна, се предават от него на компетентния орган на втората договаряща страна.

(4)

Съвместният комитет може да определи случаите, при които предаването на данни не е необходимо, при условие че не се засяга равнището на сигурност, осигурено от споразумението.

(5)

Държавите — членки на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария са договарящи страни по Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване; съгласно приложение 17 от посочената конвенция, за да се защити международното въздухоплаване срещу актове на незаконна намеса, въздушните превозвачи подлагат всеки товар на проверка за сигурност, преди да бъде натоварен на въздухоплавателното средство.

(6)

Европейската общност и Конфедерация Швейцария са обвързани със Споразумението по въпроси на въздушния транспорт, сключено на 21 юни 1999 г., което урежда по-специално безопасността и сигурността на въздухоплаването,

РЕШИ:

Член 1

При износ на стоки съгласно член 3, параграф 3, първа алинея от приложение I към споразумението предаването на данни не се изисква, при условие че:

а)

стоките са приети от въздухоплавателно дружество, което осигурява транспорта извън митническата територия на договарящите страни;

б)

напускането на стоките от митническото учреждение във втората договаряща страна се извършва по въздушен път;

в)

в митническото учреждение, компетентно на мястото, от което се изнасят стоките, е представена обобщена декларация за напускане или митническа декларация за износ, отговаряща на съответните изисквания за обобщената декларация;

г)

когато стоките пристигнат в митническото учреждение в мястото на напускане на митническата територия на втората договаряща страна, превозвачът при поискване представя пред това митническо учреждение копие на придружаващия документ за износ на Съюза или друг подобен документ, издаден от швейцарските митнически власти и съдържащ данните във връзка със сигурността по отношение на изнасяните стоки.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено във Вакало 10 октомври 2014 година.

За Съвместния комитет ЕС — Швейцария

Председател

Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER


Поправки

18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/40


Поправка на Решение 2014/252/ЕС на Съвета от 14 април 2014 година относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

( Официален вестник на Европейския съюз L 134 от 7 май 2014 г. )

На страница 1 съображение 3

вместо:

„(3)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, без да се засяга член 4 от посочения протокол, Обединеното кралство не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.“

да се чете:

„(3)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, с писмо от 21 септември 2012 г. Обединеното кралство уведоми, че желае да участва в приемането и прилагането на настоящото решение.“


18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/40


Поправка на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 304 от 22 ноември 2011 г. )

На страница 56 в приложение IХ, точка 5 първата алинея

вместо:

„Когато храна в твърдо състояние се предлага в течна среда, се посочва и отцеденото нетно тегло на храната. Когато храната е била глазирана, обявеното нетно тегло на храната изключва глазурата.“

да се чете:

„Когато храна в твърдо състояние се предлага в течна среда, се посочва и отцеденото нетно тегло на храната. Когато храната е била покрита с ледена глазура, обявеното нетно тегло на храната изключва тази глазура.“