ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 330

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
15 ноември 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/793/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 ноември 2014 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

10

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

12

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1221/2014 на Съвета от 10 ноември 2014 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2015 г., и за изменение на Регламенти (ЕС) № 43/2014 и (ЕС) № 1180/2013

16

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1222/2014 на Комисията от 8 октомври 2014 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за определяне на глобалните системно значими институции и за определяне на подкатегориите глобални институции със системно значение ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1223/2014 на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 по отношение на опростеното приключване на режима активно усъвършенстване ( 1 )

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1224/2014 на Комисията от 14 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/794/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 ноември 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата, създаден с Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на съставянето на списък от 15 арбитри

40

 

 

2014/795/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 ноември 2014 година за удължаване на срока на действие на Решение за изпълнение 2011/335/ЕС за даване на разрешение на Република Литва да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

44

 

 

2014/796/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 ноември 2014 година за даване на разрешение на Република Латвия да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

46

 

 

2014/797/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 ноември 2014 година за даване на разрешение на Република Естония да прилага мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

48

 

 

2014/798/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 ноември 2014 година за изменение на приложение Е към Директива 64/432/ЕИО на Съвета по отношение на формàта на образците на здравни сертификати за търговия в рамките на Съюза с говеда и със свине и относно допълнителните здравни изисквания във връзка с Trichinella при търговия в рамките на Съюза с домашни свине (нотифицирано под номер С(2014) 8336)  ( 1 )

50

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/799/EC

 

*

Решение № 4/2014 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 23 октомври 2014 година по отношение на мандата, който да бъде предоставен на Изпълнителния съвет на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП)

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/1


ДИРЕКТИВА 2014/95/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2014 година

за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В своето съобщение, озаглавено „Акт за единния пазар — Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието — „Заедно за нов тип икономически растеж““, прието на 13 април 2011 г., Комисията определи необходимостта от повишаване до сходно високи равнища сред държавите членки на изискванията за прозрачност на социалната информация и информацията за околната среда, която предоставят предприятията във всички сектори. Това по никакъв начин не пречи на държавите членки да изискват по целесъобразност допълнителни подобрения на прозрачността на нефинансовата информация на предприятията, което поради естеството си предполага непрекъснати усилия.

(2)

Необходимостта от подобряване на оповестяването от страна на предприятията на социалната информация и информацията относно околната среда бе подчертана отново в Съобщението на Комисията, озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011 — 2014 г. за корпоративната социална отговорност“, прието на 25 октомври 2011 г., чрез представяне на законодателно предложение в областта.

(3)

В своите резолюции от 6 февруари 2013 г. относно съответно „Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“ Европейският парламент призна значението на оповестяването на информация, свързана с устойчивостта, като социални и екологични фактори, от страна на предприятията с цел определяне на рисковете за устойчивостта и увеличаване на доверието на инвеститори и потребители. В действителност оповестяването на нефинансовата информация е жизненоважно за управлението на прехода към устойчива глобална икономика чрез съчетаване на дългосрочната рентабилност със социалната справедливост и опазването на околната среда. В този контекст оповестяването на нефинансовата информация спомага за измерването, наблюдението и управлението на резултатите от дейността на предприятията и тяхното въздействие върху обществото. Ето защо Европейският парламент призова Комисията да представи законодателно предложение за оповестяване на нефинансова информация от предприятията, предоставящо възможност за висока степен на гъвкавост на действията, с цел да се отчита многоизмерният характер на корпоративната социална отговорност (КСО) и многообразието на прилаганите от предприятията политики, свързани с КСО, при наличие на достатъчна степен на съпоставимост, за да се отговори на потребностите на инвеститорите и другите заинтересовани страни, както и на необходимостта от предоставяне на потребителите на лесен достъп до информация относно въздействието на предприятията върху обществото.

(4)

Координирането на националните разпоредби относно оповестяването на нефинансова информация по отношение на някои големи предприятия е от значение за интересите на предприятията, акционерите и другите заинтересовани страни. В тези области е необходимо координиране, тъй като по-голямата част от тези предприятия работят в повече от една държава членка.

(5)

Необходимо е също така да се установи минимално правно изискване по отношение на степента на информацията, която следва да се предоставя на обществеността и органите от предприятията в Съюза. Предприятията, които са предмет на настоящата директива, следва да дават верен и цялостен поглед върху своите политики, резултати и рискове.

(6)

С цел повишаване на съгласуваността и съпоставимостта на нефинансовата информация, която се оповестява в Съюза, определени големи предприятия следва да изготвят нефинансова декларация, съдържаща информация, отнасяща се поне до въпросите, свързани с околната среда, служителите и социалните въпроси, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите. Декларацията следва да включва описание на политиките, резултатите и рисковете, свързани с тези въпроси, и тя следва да се включи в доклада за дейността на съответното предприятие. Нефинансовата декларация следва да включва и информация относно процесите на надлежна проверка, прилагани от предприятието, също така по отношение на веригите на доставки и веригите на подизпълнителите на предприятията, ако това е приложимо и пропорционално, с цел да се идентифицират, предотвратяват и смекчават съществуващите и потенциалните неблагоприятни въздействия. Следва да бъде възможно държавите членки да освобождават предприятията, които попадат в обхвата на настоящата директива, от задължението да изготвят нефинансова декларация, ако те представят отделен доклад, отнасящ се до същата финансова година и обхващащ същото съдържание.

(7)

Ако от дадено предприятие се изисква да изготви нефинансова декларация, тази декларация следва да съдържа по отношение на екологичните въпроси подробна информация относно текущото и предвидимото въздействие на дейността на предприятието върху околната среда и по целесъобразност върху здравето и безопасността, използването на енергия от възобновяеми и/или невъзобновяеми източници, емисиите на парникови газове, потреблението на вода и замърсяването на въздуха. По отношение на социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, предоставената в декларацията информация може да се отнася до предприетите действия за осигуряване на равенство между половете, прилагането на основните конвенции на Международната организация на труда, условията на труд, социалния диалог, зачитането на правото на информиране и консултиране на работниците, зачитането на синдикалните права, здравословните и безопасни условия на работното място, диалога с местните общности и/или действията, предприети с оглед на защитата и развитието на тези общности. По отношение на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите нефинансовата декларация би могла да включва информация относно предотвратяването на нарушенията на правата на човека и/или наличните инструменти за борба с корупцията и подкупите.

(8)

Предприятията, които попадат в обхвата на настоящата директива, следва да предоставят подходяща информация във връзка с въпроси, които се открояват като най-вероятни причини за реализиране на основните рискове от тежки въздействия, наред с тези, които вече са се реализирали. Тежестта на тези въздействия следва да се преценява с оглед на техния мащаб и сериозност. Рисковете от неблагоприятни въздействия могат да произтичат от собствените действия на предприятието или могат да бъдат свързани с неговата дейност, а ако това е приложимо и пропорционално — с неговите продукти, услуги и стопански отношения, включително с неговата верига на доставки и неговата верига на подизпълнители. Това не следва да води до ненужна допълнителна административна тежест за малките и средните предприятия.

(9)

При предоставянето на тази информация предприятията, които попадат в обхвата на настоящата директива, могат да разчитат на националните рамки, на рамките, основани на нормите на Съюза, като например Схемата за екологично управление и одит (EMAS), или на международните рамки, като например Глобалния договор на Организацията на обединените нации (ООН), Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, прилагащи рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“, Насоките за многонационалните предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), стандарта ISO 26000 на Международната организация по стандартизация, Тристранната декларация на Международната организация на труда относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика, Глобалната инициатива за отчитане или други признати международни рамки.

(10)

Държавите членки следва да осигурят съществуването на адекватни и ефективни механизми за гарантиране на оповестяването на нефинансова информация от предприятията в съответствие с настоящата директива. За тази цел държавите членки следва да гарантират, че са въведени ефективни национални процедури за налагане на спазването на задълженията, предвидени в настоящата директива, и че тези процедури са на разположение на всички физически и юридически лица, които имат законен интерес в съответствие с националното право да се осигури спазването на разпоредбите на настоящата директива.

(11)

В параграф 47 от заключителния документ на конференцията „Рио +20“ на Организацията на обединените нации, озаглавен „Бъдещето, което искаме“, се признава важността на корпоративната отчетност във връзка с устойчивостта и предприятията се насърчават, когато е целесъобразно, да разглеждат възможността за интегриране на информацията за устойчивото развитие в своя цикъл на отчитане. В нея също така се насърчават предприятията, заинтересованите правителства и заинтересованите страни с подкрепата на системата на Организацията на обединените нации, когато това е подходящо, да разработват модели за най-добри практики и да улесняват интегрирането на финансовата и нефинансовата информация, като вземат предвид опита от вече съществуващите рамки.

(12)

Достъпът на инвеститорите до нефинансова информация е стъпка към постигането до 2020 г. на пазарни и политически стимули, които благоприятстват бизнес инвестициите в ефективността съгласно Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа.

(13)

В заключенията си от 24 и 25 март 2011 г. Европейският съвет призова за намаляване на цялостната регулаторна тежест, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), на европейско и на национално равнище, и предложи мерки за повишаване на производителността, а стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж се стреми да подобри бизнес средата за МСП и да насърчи тяхната интернационализация. Така, в съответствие с принципа „мисли първо за малките“, новите изисквания за оповестяване следва да се прилагат само за определени големи предприятия и групи.

(14)

Обхватът на тези изисквания за оповестяване на нефинансова информация следва да бъде определен при отчитане на средния брой служители, общия счетоводен баланс и нетния оборот. МСП следва да бъдат освободени от допълнителни изисквания, а задължението да бъде оповестена нефинансова декларация следва да се прилага само за тези големи предприятия, които са дружества, извършващи дейност от обществен интерес, и за тези дружества, извършващи дейност от обществен интерес, които са предприятия майки на голяма група, чийто среден брой служители във всеки случай надвишава 500 човека, в случай на група на консолидирана база. Това не следва да пречи на държавите членки да изискват оповестяване на нефинансова информация от предприятия и групи, различни от предприятията, за които се прилага настоящата директива.

(15)

Много от предприятията, които попадат в обхвата на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), са членове на групи от предприятия. Консолидираните отчети за дейността следва да се изготвят така, че информацията за подобни групи от предприятия да може да бъде предоставяна на членовете и на трети лица. Следователно националното право, уреждащо консолидираните отчети за дейността, следва да бъде съгласувано с цел постигане на целите за съпоставимост и съгласуваност на информацията, която предприятията следва да публикуват в рамките на Съюза.

(16)

Одитори и одиторски дружества, които извършват задължителен одит, следва да проверяват само дали са предоставени нефинансовата декларация или отделният доклад. Освен това следва държавите членки да имат възможност да въведат изискване информацията, включена в нефинансовата декларация или отделния доклад, да се проверява от независим доставчик на одитни услуги.

(17)

С оглед да се улесни оповестяването на нефинансова информация от предприятията, Комисията следва да подготви необвързващи насоки, включително общи и секторни нефинансови ключови показатели за резултата от дейността. Комисията следва да взема предвид най-добрите практики в момента, международните тенденции и резултатите от свързаните с този въпрос инициативи на Съюза. Комисията следва да извършва подходящи консултации, включително със съответните заинтересовани страни. Когато разглежда екологичните аспекти, Комисията следва да обхване поне земеползването, ползването на водите, емисиите на парникови газове и ползването на материали.

(18)

Многообразието на компетенции и становища на членовете на административните, управителните и надзорните органи на предприятията спомага за доброто разбиране на организацията и дейностите на бизнеса на съответните предприятия. То дава възможност на членовете на тези органи да оспорват по конструктивен начин управленските решения и да бъдат по-отворени към новаторски идеи, като по този начин се намери противодействие на сходството на мнения на членовете, също познато като „групово мислене“. По този начин то допринася за ефективен надзор на управлението и успешно управление на предприятието. Следователно е важно да се повиши прозрачността по отношение на прилаганата политика за многообразие. По този начин пазарът ще бъде информиран за практиките за корпоративно управление и ще окаже индиректен натиск върху предприятията за по-многообразни управителни съвети.

(19)

Задължението да оповестяват политиката за многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи във връзка с аспекти като например възраст, пол или образование и професионален опит следва да се прилага само за някои големи предприятия. Оповестяването на политиката за многообразие следва да бъде част от декларацията за корпоративно управление, както е установено в член 20 от Директива 2013/34/ЕС. Ако не се прилага политика за многообразие, не следва да съществува задължение да се въвежда такава, но декларацията за корпоративно управление следва да включва ясно обяснение защо това е така.

(20)

Отбелязват се инициативите на равнището на Съюза, включително отчитането по държави за няколко сектора, както и споменаването, направено от Европейския съвет в заключенията му от 22 май 2013 г. и от 19 и 20 декември 2013 г. на отчитане по държави от страна на големи дружества и групи, а също така подобните разпоредби в Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), както и международните усилия за повишаване на прозрачността в областта на финансовото отчитане. В контекста на Г-8 и Г-20 беше поискано от ОИСР да изготви стандартизиран образец за отчитане, в който многонационалните предприятия да отчитат пред данъчните органи къде по света те реализират печалбата си и къде плащат данъци. Тези нови аспекти допълват предложенията, съдържащи се в настоящата директива, като са подходящи мерки за съответните си цели.

(21)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се повиши полезността, последователността и съпоставимостта на информацията, оповестявана от някои големи предприятия и групи в целия Съюз, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя ефект може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на свободна стопанска инициатива, правото на зачитане на личния живот и защитата на личните данни. Настоящата директива трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(23)

Поради това Директива 2013/34/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2013/34/ЕС

Директива 2013/34/ЕС се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 19а

Нефинансова декларация

1.   Големите предприятия, които са дружества, извършващи дейност от обществен интерес, и които към датите на своите балансови отчети надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 човека, включват в доклада за дейността нефинансова декларация, съдържаща информация в степен, необходима за разбиране на развитието, резултатите, състоянието на предприятието и въздействието на неговата дейност, отнасяща се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, включително:

a)

кратко описание на бизнес модела на предприятието;

б)

описание на политиките, следвани от предприятието по отношение на тези въпроси, включително извършените процеси на надлежна проверка;

в)

резултата от тези политики;

г)

основните рискове, свързани с тези въпроси и имащи отношение към дейностите на предприятието, включително, когато е приложимо и пропорционално, неговите стопански отношения, продукти или услуги, които има вероятност да предизвикат неблагоприятни въздействия в тези области, и начина, по който предприятието управлява тези рискове;

д)

нефинансови ключови показатели за резултата от дейността, имащи отношение към конкретната стопанска дейност.

Когато предприятието не следва политиките по отношение на един или няколко от тези въпроси, нефинансовата декларация представя ясно и аргументирано обяснение за това.

Нефинансовата декларация, посочена в първа алинея, включва по целесъобразност и препратки и допълнителни обяснения за сумите, отчетени в годишните финансови отчети.

Държавите членки могат да разрешават да бъде пропускана информация, свързана с предстоящи промени или въпроси в процес на договаряне, в изключителни случаи, когато според надлежно обоснованото становище на членовете на административните, управителните и надзорните органи, действащи в рамките на компетенциите, които са им възложени съгласно националното право, и носещи колективна отговорност за това становище, оповестяването на подобна информация би било в сериозна вреда на търговската позиция на предприятието, при условие че подобен пропуск не пречи на обективното и балансирано разбиране на развитието, резултатите, състоянието на предприятието и въздействието на неговата дейност.

При изискването за оповестяване на информацията, посочена в първа алинея, държавите членки предвиждат предприятията да могат да се позовават на национални, основани на нормите на Съюза или международни рамки, като в такъв случай предприятията уточняват на кои конкретни рамки се позовават.

2.   Предприятията, изпълняващи задължението по параграф 1, се считат за изпълнили задължението, свързано с анализа на нефинансова информация, установено в член 19, параграф 1, трета алинея.

3.   Предприятие, което е дъщерно предприятие, се освобождава от задълженията, установени в параграф 1, ако това предприятие и неговите дъщерни предприятия са включени в консолидирания доклад за дейността или отделния доклад на друго предприятие, съставен в съответствие с член 29 и с настоящия член.

4.   Когато дадено предприятие подготвя отделен доклад, отнасящ се за същата финансова година, независимо дали се позовава на национални, основани на нормите на Съюза или международни рамки, и обхващащ информацията, изисквана за нефинансовата декларация, предвидена в параграф 1, държавите членки могат да освободят това предприятие от задължението за изготвяне на нефинансова декларация, предвидено в параграф 1, при условие че този отделен доклад:

a)

се публикува заедно с доклада за дейността в съответствие с член 30; или

б)

се прави обществено достъпен в рамките на разумен срок, не по-дълъг от шест месеца след датата на счетоводния баланс, на уебсайта на предприятието, като това се посочва в доклада за дейността.

Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за предприятията, които изготвят отделен доклад, както е посочено в първа алинея от настоящия параграф.

5.   Държавите членки гарантират, че одиторът или одиторското дружество, които извършват задължителен одит, проверяват дали е предоставена нефинансовата декларация по параграф 1, или дали е предоставен отделният доклад по параграф 4.

6.   Държавите членки могат да въведат изискване информацията в нефинансовата декларация по параграф 1 или в отделния доклад по параграф 4 да се проверява от независим доставчик на одитни услуги.“

2)

Член 20 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 се добавя следната буква:

„ж)

описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на предприятието във връзка с аспекти като например възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, как е била приложена и резултатите през отчетния период. Ако не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.“

;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Одиторът или одиторското дружество, които извършват задължителен одит, изразяват становище в съответствие с член 34, параграф 1, втора алинея относно информацията, подготвяна по параграф 1, букви в) и г) от настоящия член, и проверяват дали е представена информацията по параграф 1, букви а), б), д), е) и ж) от настоящия член.“

;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Държавите членки могат да освободят посочените в параграф 1 предприятия, емитирали само ценни книжа, различни от акции, допуснати до търговия на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, от прилагането на параграф 1, букви а), б), д), е) и ж) от настоящия член, освен ако такива предприятия са емитирали акции, които се търгуват в многостранна търговска система по смисъла на член 4, параграф 1, точка 15 от Директива 2004/39/ЕО.“

;

г)

добавя се следният параграф:

„5.   Независимо от член 40 за малките и средните предприятия не се прилага параграф 1, буква ж).“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 29а

Консолидирана нефинансова декларация

1.   Дружества, извършващи дейност в обществен интерес, които са предприятия майки на голяма група, надхвърляща към датите на своя балансов отчет на консолидирана основа критерия за среден брой на служителите през финансовата година от 500 човека, включват в консолидирания доклад за дейността консолидирана нефинансова декларация, съдържаща информация в степен, необходима за разбиране на развитието, резултатите, състоянието на групата и въздействието на нейната дейност, отнасяща се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, включително:

a)

кратко описание на бизнес модела на групата;

б)

описание на политиките, следвани от групата по отношение на тези въпроси, включително извършените процеси на надлежна проверка;

в)

резултата от тези политики;

г)

основните рискове, свързани с тези въпроси и имащи отношение към дейностите на групата, включително, когато е приложимо и пропорционално, нейните стопански отношения, продукти или услуги, които има вероятност да предизвикат неблагоприятни въздействия в тези области, и начина, по който групата управлява тези рискове;

д)

нефинансови ключови показатели за резултата от дейността, имащи отношение към конкретната стопанска дейност.

Когато групата не следва политиките по отношение на един или няколко от тези въпроси, консолидираната нефинансова декларация представя ясно и аргументирано обяснение за това.

Консолидираната нефинансова декларация, посочена в първа алинея, също така по целесъобразност включва препратки и допълнителни обяснения за сумите, отчетени в консолидираните финансови отчети.

Държавите членки могат да позволят да бъде пропускана информация, свързана с предстоящи промени или въпроси в процес на договаряне в изключителни случаи, когато според надлежно обоснованото становище на членовете на административните, управителните и надзорните органи, действащи в рамките на компетенциите, които са им възложени съгласно националното право и носещи колективна отговорност за това становище, оповестяването на подобна информация би било в сериозна вреда на търговската позиция на групата, при условие че подобен пропуск не пречи на обективното и балансирано разбиране за развитието, резултатите, състоянието на групата и въздействието на нейната дейност.

При изискването за оповестяване на информацията, посочена в първа алинея, държавите членки предвиждат предприятието майка да може да се позовава на национални, основани на нормите на Съюза или международни рамки и в такъв случай предприятието майка уточнява на кои конкретни рамки се позовава.

2.   Предприятие майка, изпълняващо задължението по параграф 1, се счита за изпълнило задължението, свързано с анализа на нефинансова информация, посочено в член 19, параграф 1, трета алинея и в член 29.

3.   Предприятие майка, което също така е дъщерно предприятие, се освобождава от задължението, установено в параграф 1, ако същото освободено предприятие майка и неговите дъщерни предприятия са включени в консолидирания доклад за дейността или в отделния доклад на друго предприятие, съставен в съответствие с член 29 и с настоящия член.

4.   Когато дадено предприятие майка изготвя отделен доклад за същата финансова година, който се отнася до цялата група, независимо дали той се позовава на национални, основани на нормите на Съюза или международни рамки, и обхваща информацията, изисквана за консолидираната нефинансова декларация, както е предвидено в параграф 1, държавите членки могат да освободят това предприятие майка от задължението за изготвяне на консолидираната нефинансова декларация, предвидена в параграф 1, при условие че подобен отделен доклад:

a)

се публикува заедно с консолидирания доклад за дейността в съответствие с член 30; или

б)

се прави обществено достъпен в рамките на разумен срок, не по-дълъг от шест месеца след датата на балансовия отчет, на уебсайта на предприятието майка, като това се посочва в консолидирания доклад за дейността.

Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за предприятията, които изготвят отделен доклад, както е посочено в първа алинея от настоящия параграф.

5.   Държавите членки гарантират, че одиторът или одиторското дружество, които извършват задължителен одит, проверяват дали е предоставена консолидираната нефинансова декларация по параграф 1 или дали е предоставен отделният доклад по параграф 4.

6.   Държавите членки могат да въведат изискване информацията в консолидираната нефинансова декларация по параграф 1 или в отделния доклад по параграф 4 да се проверява от независим доставчик на одитни услуги.“

4)

В член 33 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки гарантират, че членовете на административните, управителните и надзорните органи на дадено предприятие, като действат в рамките на компетенциите, които са им възложени съгласно националното право, имат колективно задължение да направят необходимото:

a)

годишните финансови отчети, докладът за дейността, декларацията за корпоративно управление, когато е предоставена отделно, и докладът по член 19а, параграф 4; както и

б)

консолидираните финансови отчети, консолидираните доклади за дейността, консолидираната декларация за корпоративно управление, когато е предоставена отделно, и докладът по член 29а, параграф 4,

да се съставят и публикуват в съответствие с изискванията на настоящата директива и когато е приложимо, с международните счетоводни стандарти, приети в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002.“

5)

В член 34 се добавя следният параграф:

„3.   Настоящият член не се прилага за нефинансовата декларация по член 19а, параграф 1 и консолидираната нефинансова декларация по член 29а, параграф 1 или за отделните доклади по член 19а, параграф 4 и член 29а, параграф 4.“

6)

В член 48 преди последната алинея се вмъква следната алинея:

„Докладът също така разглежда, при отчитане на промените в ОИСР и резултатите от свързани европейски инициативи, възможността за въвеждане на задължение, изискващо големите предприятия да изготвят годишен доклад по държави за всяка държава членка и трета държава, в която извършват дейност, съдържащ информация, отнасяща се като минимум до реализираните печалби, платените данъци върху печалбите и получените публични субсидии.“

Член 2

Насоки относно отчитането

Комисията изготвя незадължителни насоки относно методологията за докладване на нефинансова информация, включително нефинансови ключови показатели за резултата от дейността, с общ и секторен характер, с цел да се способства за подходящо, полезно и съпоставимо оповестяване на нефинансова информация от предприятията. При осъществяването на тези действия Комисията провежда консултации със съответните заинтересовани страни.

Комисията публикува насоките до 6 декември 2016 г.

Член 3

Преглед

Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящата директива, включващ, наред с други аспекти, нейния обхват, по-специално по отношение на големите предприятия, които не са регистрирани за търговия на регулиран пазар, нейната ефективност и предоставеното равнище на насоки и методи. Докладът се публикува до 6 декември 2018 г. и при необходимост се придружава от законодателни предложения.

Член 4

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 6 декември 2016 г. Те незабавно съобщават на Комисията за това.

Държавите членки предвиждат разпоредбите на първа алинея да се прилагат за всички предприятия, попадащи в обхвата на член 1, за финансовата година, започваща на 1 януари 2017 г., или през календарната 2017 година.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 47.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 септември 2014 г.

(3)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/10


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2014 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

(2014/793/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 113 и 115 във връзка с член 218, параграф 6, буква б) и параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2013/671/ЕС на Съвета (1) Споразумението между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (наричано по-долу „споразумението“) бе подписано на 17 февруари 2014 г., при условие за сключването му на по-късна дата.

(2)

Целта на споразумението е да се гарантира, че механизмите на Директива 2011/16/ЕС на Съвета (2) и Директива 2003/48/ЕО на Съвета (3), имащи за цел по-специално борба с измамите и отклонението от данъчно облагане при трансгранични сделки, се прилагат по отношение на Сен Бартелеми независимо от промяната на неговия статус.

(3)

Споразумението следва да бъде сключено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 7 от споразумението (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN


(1)  Решение 2013/671/ЕС на Съвета от 15 ноември 2013 г. за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (ОВ L 313, 22.11.2013 г., стр. 1).

(2)  Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

(3)  Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38).

(4)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/12


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

и

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, действаща от името Общност Сен Бартелеми,

заедно наричани по-долу „страните“,

като имат предвид, че:

(1)

Общност Сен Бартелеми е неразделна част от Френската република, но в съответствие с Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет (1) не съставлява част от Европейския съюз от 1 януари 2012 г.

(2)

С цел интересите на Европейския съюз да продължат да бъдат защитени, и по-специално да продължи борбата с измамите и избягването на данъчното облагане при трансгранични сделки, е необходимо да се гарантира, че законодателството на Съюза относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, както и относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, продължава да се прилагат по отношение на Общност Сен Бартелеми. Необходимо е също така да се гарантира, че актовете за изменение на посоченото законодателство се прилагат по отношение на Общност Сен Бартелеми,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Прилагане на директиви 2011/16/ЕС и 2003/48/ЕО на Съвета, както и на свързаните с тях актове

1.   Френската република и останалите държави членки прилагат по отношение на Общност Сен Бартелеми Директива 2011/16/ЕС на Съвета (2), както и мерките, които са приели в изпълнение на посочената директива.

2.   Френската република и останалите държави членки прилагат по отношение на Общност Сен Бартелеми Директива 2003/48/ЕО на Съвета (3), както и мерките, които са приели в изпълнение на посочената директива.

3.   Френската република и останалите държави членки прилагат по отношение на Общност Сен Бартелеми всички приложими правни актове на Съюза, приети въз основа на директивите, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Страните заявяват, че Европейската комисия има по отношение на Общност Сен Бартелеми същите задачи като предвидените в директиви 2011/16/ЕС и 2003/48/ЕО, както и другите свързани с тях правни актове, приети от Съвета с цел улесняване на административното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки.

Член 2

Приложими текстове на правните актове на Съюза, посочени в настоящото споразумение

Препратките в настоящото споразумение към директиви 2011/16/ЕС и 2003/48/ЕО, както и към другите правни актове на Съюза, посочени в член 1, параграфи 3 и 4 от настоящото споразумение, се тълкуват като препратки към текстовете на тези директиви и свързани с тях актове и инструменти, които са в сила в съответния момент, изменени, в зависимост от случая, с последващи актове за изменение.

Член 3

Компетентни органи, централни звена за връзка, отдели за връзка и компетентни длъжностни лица

Страните заявяват, че на компетентните органи, определени съгласно Директива 2003/48/ЕО, както и на компетентните органи, централните звена за връзка, отделите за връзка и компетентните длъжностни лица, определени съгласно Директива 2011/16/ЕС от държавите членки, са предоставени същите функции и правомощия за целите на прилагането на посочените директиви по отношение на Общност Сен Бартелеми, в съответствие с член 1 от настоящото споразумение.

Член 4

Наблюдение

Френската република представя на Европейската комисия статистически данни и информация относно прилагането по отношение на Общност Сен Бартелеми на настоящото споразумение в същия обхват, в същата форма и в същите срокове, като предвидените относно информацията за действието на директиви 2011/16/ЕС и 2003/48/ЕО по отношение на френските територии, за които се прилагат посочените директиви.

Член 5

Процедура за уреждане на разногласия по взаимно съгласие между компетентните органи

1.   Когато прилагането или тълкуването на настоящото споразумение създава трудности или предизвиква проблеми в отношенията между компетентния орган за Общност Сен Бартелеми и един или повече компетентни органи на държавите членки, тези органи се опитват да решат въпроса по взаимно съгласие. Те информират Европейската комисия за резултатите от помирителната процедура, която от своя страна информира останалите държави членки.

2.   По отношение на въпросите, свързани с тълкуването, Европейската комисия може да вземе участие в помирителната процедура по искане на някой от компетентните органи, посочени в параграф 1.

Член 6

Уреждане на спорове между страните по настоящото споразумение

1.   При спор между страните относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение страните трябва да се срещнат, преди да отнесат спора до Съда на Европейския съюз в съответствие с параграф 2.

2.   Съдът на Европейския съюз разполага с изключителна компетентност да решава спорове между страните относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение. Съдът може да бъде сезиран от която и да е от страните.

Член 7

Влизане в сила

Всяка страна нотифицира другата страна за приключването на необходимите процедури за влизане в сила на настоящото споразумение. Настоящото споразумение влиза в сила в деня след деня на получаване на втората нотификация.

Член 8

Срок и прекратяване

Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок и може да бъде прекратено от всяка от страните след писмено предизвестие, отправено до другата страна по дипломатически път. Срокът на действие на настоящото споразумение изтича дванадесет месеца след получаването на такова предизвестие.

Член 9

Езици

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de febrero de dos mil catorce.

V Bruselu dne sedmnáctého února dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende februar to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Februar zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta veebruarikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the seventeenth day of February in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix-sept février deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog veljače dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette febbraio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada septiņpadsmitajā februārī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų vasario septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év február havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Frar tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende februari tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lutego roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de fevereiro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece februarie două mii paisprezece.

V Bruseli sedemnásteho februára dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega februarja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde februari tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Френската република

Por la República Francesa

Za Francouzskou republiku

For Den Franske Republik

Für die Französische Republik

Prantsuse Vabariigi nimel

Για τη Γαλλική Δημοκρατία

For the French Republic

Pour la République française

Za Francusku Republiku

Per la Repubblica francese

Francijas Republikas vārdā –

Prancūzijos Respublikos vardu

A Francia Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Franċiża

Voor de Franse Republiek

W imieniu Republiki Francuskiej

Pela República Francesa

Pentru Republica Franceză

Za Francúzsku republiku

Za Francosko republiko

Ranskan tasavallan puolesta

För Republiken Frankrike

Image


(1)  Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (ОВ L 325, 9.12.2010 г., стр. 4).

(2)  Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО (ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 1).

(3)  Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 38).


РЕГЛАМЕНТИ

15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1221/2014 НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2014 година

за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2015 г., и за изменение на Регламенти (ЕС) № 43/2014 и (ЕС) № 1180/2013

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 43, параграф 3 от Договора предвижда, че Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

В Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) се изисква мерките за опазване да се приемат като се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, включително, когато е приложимо, докладите, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и други консултативни органи, както и в светлината на всяко становище, получено от консултативните съвети.

(3)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов, включително някои функционално свързани с това условия, когато това е целесъобразно. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите членки по такъв начин, че да осигурят относителна стабилност на риболовните дейности на всяка държава членка за всеки запас или вид риболов, и като се отчитат целите на общата политика в областта на рибарството (ОПР), определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(4)

Следователно общият допустим улов (ОДУ) следва да се установи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1380/2013 и като се вземат предвид принципите, посочени в съображение 2.

(5)

За риболова на малките пелагични видове (херинга и цаца), треска и сьомга в Балтийско море задължението за разтоварване на сушата, посочено в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, се прилага от 1 януари 2015 г. В член 16, параграф 2 от посочения регламент се предвижда, че когато задължението за разтоварване се въвежда по отношение на даден рибен запас, възможностите за риболов се определят, като се отчита промяната на подхода — от определяне на възможностите за риболов, така че да отразяват разтоварванията на сушата, към определяне на възможностите за риболов, така че да отразяват улова.

(6)

За запасите, за които се прилагат специални многогодишни планове, възможностите за риболов следва да бъдат определени в съответствие с правилата, предвидени в тези планове. Следователно ограниченията на улова следва да бъдат установени в съответствие с правилата, постановени в Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета (2) („планът за запасите от треска в Балтийско море“).

(7)

В научните становища, предоставени по отношение на риболовното усилие за треската в Балтийско море от Международния съвет за изследване на морето (ICES), е посочено, че когато задължението за разтоварване на сушата се прилага за определен вид запас, определянето на по-ниски равнища на ограниченията не би допринесло за постигането на целите на реформираната ОПР. Ето защо е подходящо да се определят ограниченията на риболовното усилие за запасите на треска в подучастъци 22—24 на ICES на равнищата от 2014 г. Определянето на ограниченията на риболовното усилие на равнищата от 2014 г. ще улесни въвеждането на задължението за разтоварване на сушата и ще допринесе за постигането на целите на ОПР, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(8)

Предвид научните становища може да се въведе гъвкавост в управлението на риболовното усилие за запаса от треска в подучастъци 22—24 на ICES в Балтийско море, без да се застрашават целите на плана за треска в Балтийско море и без това да предизвиква нарастване на смъртността от риболова. Подобна гъвкавост ще позволи по-ефективно управление на риболовното усилие, при което квотите няма да се разпределят поравно между риболовните кораби на държавата членка, и ще улесни бързото реагиране при размяната на квоти. Следователно държава членка следва да може да предостави правото на допълнителен брой дни извън пристанището на риболовни кораби, плаващи под нейното знаме, когато бъде оттеглен равен брой дни извън пристанището от други риболовни кораби, плаващи под нейното знаме.

(9)

Най-новите научни становища показват, че ICES не можа да установи биологичните референтни стойности за запасите от треска в подучастъци 25—32 на ICES и вместо това препоръчва ОДУ за тези запаси от треска да се основава на подхода при недостатъчни данни. Поради липсата на биологични референтни стойности е невъзможно спазването на правилата за определяне на възможностите за риболов на запасите от треска в подучастъци 25—32 на ICES. Тъй като неопределянето на възможностите за риболов би могло да представлява сериозна заплаха за устойчивостта на този запас, е целесъобразно да се определи ОДУ за този запас от треска на ниво, съответстващо на подхода, разработен и препоръчан от ICES, както и да се определят ограниченията на риболовното усилие на равнищата от 2014 г. Определянето на ограниченията на риболовното усилие на равнищата от 2014 г. ще улесни въвеждането на задължението за разтоварване на сушата, ще доведе до по-селективен риболов и ще допринесе за постигането на целите на ОПР, посочени в Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(10)

Използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов подлежи на условията на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (3), и по-специално на членове 33 и 34 от посочения регламент, отнасящи се съответно до записването на улова и риболовното усилие и информацията за данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Следователно е необходимо да се определят кодовете, свързани с разтоварването на запаси при условията на настоящия регламент, които да се използват от държавите членки при изпращане на данни до Комисията.

(11)

С Регламент (ЕО) № 847/96 (4) на Съвета бяха въведени допълнителни условия за годишното управление на ОДУ, включително разпоредбите за гъвкавост съгласно членове 3 и 4 за запаси, по отношение на които се прилагат съответно предпазни и аналитични ОДУ. Съгласно член 2 от посочения регламент при определяне на ОДУ Съветът решава за кои запаси не се прилагат членове 3 или 4, в частност предвид биологичното състояние на запасите. Неотдавна годишният механизм за гъвкавост бе въведен съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за всички запаси, за които се прилага задължението за разтоварване. Поради това, с цел да се избегне прекомерна гъвкавост, която би навредила на принципа на разумната и отговорна експлоатация на живите морски биологични ресурси, би възпрепятствала постигането на целите на ОПР и би влошила биологичното състояние на запасите, следва да се определи, че членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилагат за аналитични ОДУ само в случаите, когато гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 не е използвана.

(12)

Научните становища относно цацата в Северно море обхващат периода от юли до юни следващата година, въпреки че ОДУ се определя за периода от януари до декември. Най-новите научни становища за периода от юли 2014 г. до юни 2015 г. указват, че ОДУ може да бъде значително увеличен. Следователно през втората половина на 2014 г. има повече цаца от предвиденото. След като този запас подлежи на аналитична оценка и се намира в безопасни биологични граници, условията за прилагането на членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 847/96, позволяващи гъвкавост при годишната квота, са изпълнени, и прилагането им следва да бъде позволено, за да се даде възможност при риболова да се използва увеличената наличност на цаца по възможно най-ефикасния начин. Регламент (ЕС) № 43/2014 следва поради това да бъде съответно изменен.

(13)

Регламент (ЕС) № 43/2014 понастоящем позволява дадена държава членка да използва всички неизползвани количества през 2015 г. до 10 % от наличната ѝ квота през 2014 г. по отношение на определени запаси. На 6 август 2014 г. Руската федерация наложи ембарго върху вноса на някои селскостопански и риболовни продукти от Съюза. Вследствие на това част от износа, който производителите бяха предвидили за Русия през есента на 2014 г., се оказа невъзможен, а в някои случаи алтернативни пазари не могат да се намерят в краткосрочен план. С оглед на тези извънредни обстоятелства и спешния характер на въпроса, е необходимо да се даде възможност за някои корекции за риболовния сезон през 2014 г. Предвид на положителните научни становища, както и на положителния подход на съответните крайбрежни държави, е целесъобразно да се позволи като извънредна мярка и единствено по отношение на запасите, които са най-тежко или най-пряко засегнати от руското ембарго, увеличение на процента на количествата, неизползвани през 2014 г., който може да се прехвърли за 2015 г. Тази извънредна мярка е ограничена за риболовния сезон през 2014 г. Очаква се тази мярка да позволи намирането на нови пазари или до адаптирането на улова, ако ембаргото продължи да се прилага и през 2015 г. По същите причини съответна възможност за прехвърляне на неизползваните възможности за риболов следва да бъде въведена в Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета (5). Регламенти (ЕС) № 43/2014 и (ЕС) № 1180/2013 следва да бъдат поради това съответно изменени.

(14)

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности и за да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2015 г. По съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му. Поради причините, посочени в съображение 13, разпоредбите относно възможността за прехвърляне на неизползваните възможности за риболов през 2014 г. следва да се прилагат от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море за 2015 г.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Съюза, които осъществяват дейност в Балтийско море.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„ICES“ означава Международен съвет за изследване на морето;

2)

„Балтийско море“ означава зони IIIb, IIIc и IIId на ICES;

3)

„подучастък“ означава подучастък на ICES на Балтийско море, определен в приложение I към Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (6);

4)

„риболовен кораб“ означава всеки кораб, оборудван за търговска експлоатация на морски биологични ресурси;

5)

„риболовен кораб на Съюза“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава членка и регистриран в Съюза;

6)

„риболовно усилие“ означава продуктът на капацитет и дейността на риболовен кораб, а за група риболовни кораби е сумата от риболовното усилие на всички риболовни кораби в групата;

7)

„запас“ означава морски биологичен ресурс, който се среща в определена зона на управление;

8)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството от всеки рибен запас, което може да бъде:

i)

уловено в рамките на една година — при риболов, за който се прилага задължението за разтоварване съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; или

ii)

разтоварено на сушата в рамките на една година — при риболов, за които не се прилага задължението за разтоварване в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

9)

„квота“ означава част от ОДУ, предоставена на Съюза, на държава членка или на трета държава;

10)

„дни извън пристанището“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от него, през който риболовен кораб не е бил в пристанището.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

ОДУ и разпределения

ОДУ, квотите и функционално свързаните с тях условия, когато това е целесъобразно, са посочени в приложение I.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределенията на възможностите за риболов

Разпределението на възможностите за риболов между държавите членки се определя в настоящия регламент, без да се засяга следното:

а)

размените съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

б)

приспаданията и преразпределенията, извършени съгласно член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

допълнителните разтоварвания, разрешени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 или съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

г)

удържаните количества съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 или прехвърлени съгласно член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

д)

приспаданията, извършени съгласно членове 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 6

Условия за разтоварване на суша на улова и прилова, които не подлежат на задължението за разтоварване

Уловът и приловът на писия се задържат на борда или се разтоварват само ако са извършени от риболовни кораби на Съюза, плаващи под знамето на държава членка, която има квота, и тази квота не е изчерпана.

Член 7

Ограничения на риболовното усилие

Ограниченията на риболовното усилие са определени в приложение II.

ГЛАВА III

ГЪВКАВОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА РИБОЛОВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАПАСИ

Член 8

Изменения на Регламент (ЕС) № 43/2014

Регламент (ЕС) № 43/2014 се изменя както следва:

1)

Член 18а се изменя, както следва:

а)

В параграф 1, се вмъкват следните алинеи:

„м)

херинга в зони VII a), VII ж), VII з), VII ѝ) и VII к);

н)

сафрид във водите на Съюза от IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; във водите на Съюза и международните води от Vb; в международните води от XII и XIV.“

;

б)

Следният параграф се вмъква:

„7.   Чрез дерогация от параграф 4, процентът, установен на 10 %, се увеличава с допълнителни 15 % по отношение на запасите, посочени в параграф 1, букви в), г), е), ж), й), к), м) и н).“

;

2)

В приложение IА вписването за вида цаца и свързания с нея прилов във водите на Съюза от зони IIa и IV се заменя със следното:

Вид:

Цаца и свързан прилов

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от зони IIa и IV

(SPR/2AC4-C)

Белгия

1 546 (8)

 

 

Дания

122 383 (8)

 

 

Германия

1 546 (8)

 

 

Франция

1 546 (8)

 

 

Нидерландия

1 546 (8)

 

 

Швеция

1 330 (7)  (8)

 

 

Обединено кралство

5 103 (8)

 

 

Съюз

135 000

 

 

Норвегия

9 000

 

 

ОДУ

144 000

 

Аналитичен ОДУ

Член 9

Изменения на Регламент (ЕС) № 1180/2013

Регламент (ЕС) № 1180/2013 се изменя както следва:

1)

Следният член се вмъква:

„Член 5а

Гъвкавост при определянето на риболовните възможности за определени запаси

1.   Настоящият член се прилага за следните запаси:

а)

херинга в подучастъци 30—31 на ICES;

б)

херинга във води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32 на ICES;

в)

херинга в подучастък 28.1 на ICES;

г)

цаца във водите на Съюза в подучастъци 22—32 на ICES.

2.   Всички количества в размер до 25 % от квотата на държава членка за запасите, установени в параграф 1, които не са били използвани през 2014 г., се добавят за целите на изчисляването на квотата на засегнатата държава членка за съответния запас за 2015 г. Всички количества, които са били прехвърлени на други държави членки в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9), както и всички количества, които са били приспаднати съгласно членове 37, 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, се вземат предвид при определяне на използваните и неизползваните количества съгласно настоящия параграф.

3.   Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага за запасите, посочени в параграф 1 от настоящия член, по отношение на засегнатата държава членка.

(9)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).“"

;

2)

В приложение I, се добавя следната бележка под линия по отношение на вписването на следните запаси: херинга в подучастъци 30—31; херинга във води на Съюза в подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32; херинга в подучастък 28.1; цаца във води на Съюза в подучастъци 22—32:

„Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.“

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки изпращат на Комисията данни относно уловените или разтоварените на сушата количества от запасите, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 11

Гъвкавост

1.   Освен в случаите, когато в приложение I към настоящия регламент е посочено друго, член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага за запасите, по отношение на които се прилага предпазен ОДУ, а член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент — за запасите, по отношение на които се прилага аналитичен ОДУ.

2.   Член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат в случаите, когато дадена държава членка използва гъвкавостта по отношение на квотите в две последователни години, предвидена в член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2015 г.

Членове 8 и 9 обаче се прилагат от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

M. MARTINA


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) № 1180/2013 на Съвета от 19 ноември 2013 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2014 г. (ОВ L 313, 22.11.2013 г., стр. 4).

(6)  Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98 (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1).

(7)  Включително пясъчна змиорка.

(8)  Най-малко 98 % от разтоварванията, които се приспадат от тази квота, са от цаца. Приловът на лиманда и меджид се приспада от оставащите 2 % от квотата (OTH/*2AC4C).“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОДУ, ПРИЛОЖИМИ ЗА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ОДУ ПО ВИДОВЕ И ЗОНИ

В таблиците по-долу се определят ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, в които е посочено друго) по запаси и функционално свързаните с това условия.

Ако не е посочено друго, под риболовни зони се разбират зоните на ICES.

Рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език.

За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

Код Alpha-3

Общоприето наименование

Clupea harengus

HER

Херинга

Gadus morhua

COD

Атлантическа треска

Pleuronectes platessa

PLE

Писия

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Sprattus sprattus

SPR

Цаца


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 30—31

HER/3D30.; HER/3D31.

Финландия

129 923

 

 

Швеция

28 547

 

 

Съюз

158 470

 

 

ОДУ

158 470

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастъци 22—24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Дания

3 115

 

 

Германия

12 259

 

 

Финландия

2

 

 

Полша

2 891

 

 

Швеция

3 953

 

 

Съюз

22 220

 

 

ОДУ

22 220

 

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Дания

3 596

 

 

Германия

953

 

 

Естония

18 363

 

 

Финландия

35 845

 

 

Латвия

4 532

 

 

Литва

4 772

 

 

Полша

40 723

 

 

Швеция

54 667

 

 

Съюз

163 451

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Подучастък 28.1

HER/03D.RG

Естония

17 908

 

 

Латвия

20 872

 

 

Съюз

38 780

 

 

ОДУ

38 780

 

Аналитичен ОДУ


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 25—32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Дания

11 814

 

 

Германия

4 700

 

 

Естония

1 151

 

 

Финландия

904

 

 

Латвия

4 393

 

 

Литва

2 894

 

 

Полша

13 603

 

 

Швеция

11 969

 

 

Съюз

51 429

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Предпазен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

Подучастъци 22—24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Дания

6 941

 

 

Германия

3 393

 

 

Естония

154

 

 

Финландия

136

 

 

Латвия

574

 

 

Литва

372

 

 

Полша

1 857

 

 

Швеция

2 473

 

 

Съюз

15 900

 

 

ОДУ

15 900

 

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Писия

Pleuronectes platessa

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Дания

2 443

 

 

Германия

271

 

 

Полша

511

 

 

Швеция

184

 

 

Съюз

3 409

 

 

ОДУ

3 409

 

Предпазен ОДУ


Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Дания

19 879 (1)

 

 

Германия

2 212 (1)

 

 

Естония

2 020 (1)

 

 

Финландия

24 787 (1)

 

 

Латвия

12 644 (1)

 

 

Литва

1 486 (1)

 

 

Полша

6 030 (1)

 

 

Швеция

26 870 (1)

 

 

Съюз

95 928 (1)

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилагат.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.


Вид:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона:

Води на Съюза от подучастък 32

SAL/3D32.

Естония

1 344 (2)

 

 

Финландия

11 762 (2)

 

 

Съюз

13 106 (2)

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Предпазен ОДУ


Вид

Цаца

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от подучастъци 22—32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Дания

12 068

 

 

Германия

13 347

 

 

Естония

24 465

 

 

Финландия

11 029

 

 

Латвия

29 548

 

 

Литва

10 689

 

 

Полша

62 706

 

 

Швеция

40 729

 

 

Съюз

213 581

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

(1)  Изразено в брой отделни риби.

(2)  Изразено в брой отделни риби.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

1.

Държавите членки дават правото за риболовни кораби, които плават под тяхно знаме и които извършват риболов с тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с дънни парагади, парагади, с изключение на плаващи парагади, парагади с дръжка и кърмаци, да бъдат до:

а)

147 дни извън пристанището в подучастъци 22—24 на ICES, с изключение на периода от 1 април до 30 април, когато се прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1098/2007; и

б)

146 дни извън пристанището в подучастъци 25—28 на ICES, с изключение на периода от 1 юли до 31 август, когато се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

2.

Годишният максимален брой дни извън пристанището, през които даден риболовен кораб може да се намира в рамките на двете зони, посочени в точка 1, букви а) и б), като извършва улов със съоръженията, определени в точка 1, не може да надвишава максималния брой дни извън пристанището, определени за една от тези две зони.

3.

Чрез дерогация от точки 1 и 2 и когато го изисква ефективното управление на възможностите за риболов, държава членка може да предостави правото на допълнителен брой дни извън пристанището на корабите плаващи под нейното знаме, когато същият брой дни извън пристанището бъде оттеглен от други риболовни кораби, плаващи под нейното знаме, които подлежат на ограничение на риболовното усилие в същата зона, и при условие че мощността в kW на всеки от риболовните кораби донори е равна или по-голяма от тази на получаващия риболовен кораб. Броят на получаващите риболовни кораби не може да надхвърля 15 % от общия брой на риболовните кораби на съответната държава членка, съгласно посоченото в точка 1.


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/27


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1222/2014 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2014 година

за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на методиката за определяне на глобалните системно значими институции и за определяне на подкатегориите глобални институции със системно значение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 131, параграф 18 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2013/36/ЕС компетентните или оправомощени органи на държавите членки се упълномощават да налагат по-високи капиталови изисквания по отношение на глобалните системно значими институции (Г-СЗИ), за да компенсират по-високия риск, който Г-СЗИ представляват за финансовата система и възможните последици за данъкоплатците от тяхната несъстоятелност. С тази директива се очертават някои основни принципи на методиката за идентифициране на Г-СЗИ и за разпределението на Г-СЗИ по подкатегории в съответствие с тяхното системно значение. В съответствие с това разпределение към тях ще се прилага допълнително изискване за базов собствен капитал от първи ред — буфер за Г-СЗИ. Тази методика за идентификация и разпределение на Г-СЗИ се основава на пет категории, които измерват системното значение на дадена банка за глобалния финансов пазар, и се уточнява допълнително с настоящия регламент.

(2)

С цел да се спази подходът на Директива 2013/36/ЕС, настоящият регламент следва да вземе предвид стандартите за методиката на оценката на банки със системно значение в глобален мащаб и за изискването на Базелския комитет за банков надзор за по-висок капацитет за поемане на загуби, които се основават на рамката за глобалните финансови институции със системно значение, установена от Съвета за финансова стабилност, след доклада „Намаляване на моралния риск, свързан с финансови институции от системно значение — препоръки на СФС и срокове“ („Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — FSB Recommendations and Time Lines“).

(3)

В Директива 2013/36/ЕС се посочва ясно, че идентификацията и методиката за разпределение са хармонизирани във всички държави членки чрез използването на единни и прозрачни параметри за определяне на общ рейтинг (оценка) на системното значение на даден субект. За да гарантира, че извадката от банки и банкови групи — както от Съюза, така и от трети държави, служещи като еталон за отразяване на световната финансова система, е еднаква в целия Съюз, Европейският банков орган (ЕБО) следва да определи тази извадка. Към изключения и допълнения на тази извадка въз основа на надзорните правомощия следва да се прибягва само за да се осигури функцията ѝ на еталон, като не следва да се отчитат други съображения.

(4)

Процесът на определяне на буфер за Г-СЗИ следва да се базира на сравними данни и следва да взема под внимание нуждата на институциите от яснота по въпроса дали и в какъв размер изискването за буфер ще се прилага спрямо тях. Ето защо в методиката следва да бъдат включени сроковете и процедурите за този процес. Тъй като обаче идентификацията на Г-СЗИ следва да се основава на актуални данни, свързани с извадката от големи световни банкови групи, някои от които са лицензирани в трети държави, необходимите данни няма да бъдат на разположение по-рано от втората половина на всяка година. За да се даде възможност на институциите да спазват изискванията, произтичащи от статута им на Г-СЗИ, изискването за буфер следва да влиза в сила приблизително една година след тяхното определяне като Г-СЗИ.

(5)

В Директива 2013/36/ЕС се определят пет категории за оценка на системната значимост, които са съставени от количествени показатели. С цел да се сведе до минимум административната тежест за институциите и органите, тези категории са идентични на прилаганите от Базелския комитет за банков надзор. При последващото определяне на количествени показатели настоящият регламент следва да възприеме същия подход. Показателите следва да бъдат избирани така, че да отразяват различните аспекти на потенциалните отрицателни външни последици от изпадането в несъстоятелност на даден субект, както и критичността на неговото значение за стабилността на финансовата система. Референтната система за оценка на системното значение следва да бъдат световните финансови пазари и световната икономика.

(6)

За определянето на точна методика за установяване и класифициране на Г-СЗИ в съответствие с основните правила, посочени в Директива 2013/36/ЕС, е важно да бъдат изяснени понятията „разглеждан субект“, „стойност на показателя“, „деноминатор“, и „граничен рейтинг“ („гранична оценка“) чрез изрични определения за целите на настоящия регламент.

(7)

Системното значение на всяка банкова група, измерено посредством показателите на консолидирана основа, следва да бъде изразено като отделна обща оценка за дадена година, определяща позицията на банковата група спрямо други субекти, включени в извадката. Банките следва да бъдат определени като глобални системно значими институции (Г-СЗИ) и да бъдат разпределени в подкатегории, към които въз основа на тази оценка се прилагат различни изисквания за капиталов буфер. При изчисляване на рейтинга като средна стойност от рейтингите по отделните категории всяка от петте категории следва да бъде с тегло 20 %. Към категорията „заменяемост“ за целите на изчисляване на общата оценка следва да се прилага горна граница, като се има предвид, че въз основа на анализ на данните, до и включително 2013 година, тази категория оказва непропорционално високо въздействие върху оценката на банките, които са с господстващо положение при предоставянето на платежни услуги, на услуги по поемане на емисии и доверително пазене.

(8)

Компетентните органи следва да имат възможността да упражняват разумно надзорните си правомощия за преразпределяне на Г-СЗИ от по-ниска в по-висока подкатегория или подкатегории или за определяне на даден субект като Г-СЗИ при обща оценка, която е по-ниска от граничната стойност за най-ниската подкатегория. Тъй като тази идентификация чрез надзорно решение има същата цел, както редовния процес на оценяване, критерият, върху който решението следва да се основава, също следва да бъде системното значение на банката за глобалния финансов пазар и в световната икономика, в съответствие с методологията, използвана от Базелския комитет за банков надзор. Рискът от фалит на банката не следва да бъде критерий, тъй като той вече е отразен в други пруденциални изисквания, наред с другото — в общия размер на рисковите експозиции и, когато е приложимо — в допълнителните капиталови изисквания, като например за буфер за системен риск.

(9)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от ЕБО.

(10)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(11)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2015 г., тъй като изискването за поддържане на буфер за Г-СЗИ, определено в член 131, параграф 4 от Директива 2013/36/ЕС, ще се прилага и въвежда постепенно от 1 януари 2016 г. Поради тази причина, а също и с оглед на своевременното информиране на институциите за приложимия за тях буфер за Г-СЗИ, както и за да им бъде предоставено достатъчно време за набиране на необходимия капитал, Г-СЗИ следва да бъдат идентифицирани най-късно в началото на 2015 г.

(12)

Изискването за буфер за Г-СЗИ следва бъде въведено постепенно в рамките на тригодишен период в съответствие с член 162, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС: първата стъпка на изискването по член 162, параграф 5, буква а) от Директива 2013/36/ЕС следва да се прилага от 1 януари 2016 г. за онези Г-СЗИ, които са били идентифицирани от съответните власти в началото на 2015 г. въз основа на данните за края на финансовите години преди юли 2014 г. Втората стъпка, посочена в член 162, параграф 5, буква б) от Директива 2013/36/ЕС относно изискването за буфер за Г-СЗИ, следва да се прилага от 1 януари 2017 г. за тези Г-СЗИ, които са били идентифицирани от компетентните органи до края на 2015 г., или най-късно от началото на 2016 г. въз основа на данните за края на финансовите години преди юли 2015 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент определя методиката, в съответствие с която органът на държава членка, посочен в член 131, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС (наричан по-долу „компетентният орган“), идентифицира на консолидирана основа разглеждания субект като глобална системно значима институция (Г-СЗИ), както и методиката за определянето на подкатегориите Г-СЗИ и разпределението на Г-СЗИ по тези подкатегории въз основа на системната им значимост, както и — като част от методиката — графиците и данните, използвани за идентификация.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„разглеждан субект“ означава институция майка от ЕС или финансов холдинг майка от ЕС, или смесен финансов холдинг майка от ЕС или институция, която не е дъщерно предприятие на институция майка от ЕС или на финансов холдинг майка от ЕС или смесен финансов холдинг майка от ЕС;

(2)

„стойност на показателя“ означава индивидуалната стойност на показателя за всеки от показателите по член 6 и за всеки разглеждан субект от извадката и съпоставима индивидуална стойност, оповестявана публично в съответствие с международно договорените стандарти — за всяка банка, получила разрешение в трета държава.

(3)

„деноминатор“ означава за всеки показател общата агрегирана стойност на стойностите на показателите на разглежданите субекти и банки, лицензирани в трети държави, обхванати от извадката;

(4)

„гранична оценка“ означава количествена оценка за определяне на стойността на най-долната граница и границите между петте подкатегории, както са определени в член 131, параграф 9 от Директива 2013/36/ЕС.

Член 3

Общи параметри на методиката

1.   ЕБО определя извадка от институции или групи, чиито стойности на показателите се използват за референтни стойности, представителни за световния банков сектор за целите на изчисляването на оценките при отчитане на международно приетите стандарти, по-специално — извадката, използвана от Базелския комитет по банков надзор за идентифициране на банки със системно значение в глобален мащаб. До 31 юли всяка година ЕБО уведомява компетентните органи за включените в извадката разглеждани субекти.

Извадката се състои от разглеждани субекти и банки, лицензирани в трети държави, и включва 75-те най-големи сред тях въз основа на общата експозиция, както е определено в член 6, параграф 1, както и разглеждани субекти, определени като Г-СЗИ, и банки в трети държави, определени като глобални системно значими институции през предходната година.

ЕБО изключва или добавя разглеждани субекти или банки, лицензирани в трети държави, ако и доколкото е необходимо да се гарантира подходяща референтна система за оценяване на системната значимост като отражение на световните финансови пазари и световната икономика, като взема предвид международно приетите стандарти, включително използваната извадка от Базелския комитет за банков надзор.

2.   Не по-късно от 31 юли всяка година компетентният орган докладва на ЕБО стойността на показателя на всеки разглеждан субект с мярка за експозиция над 200 млрд. евро, лицензирана в рамките на юрисдикцията. Компетентният орган гарантира, че стойностите на показателите са идентични с представените на Базелския комитет за банков надзор и с оповестяваните от разглеждания субект в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 на Комисията (3). Компетентният орган използва включените в него образци.

3.   ЕБО изчислява деноминаторите въз основа на стойностите на показателите, докладвани от компетентния орган съгласно параграф 2, като взема предвид международно приетите стандарти, по-специално на деноминаторите, публикувани от Базелския комитет по банков надзор за съответната година, и ги съобщава на компетентните органи. Деноминаторът на даден показател представлява общата сума на стойностите на показателите за всички разглеждани субекти и банки, лицензирани в трети държави и включени в извадката, както е докладвано за разглежданите субекти съгласно параграф 2 и оповестено от банките, лицензирани в трети държави на 31 юли от съответната година.

Член 4

Идентификационна процедура

1.   Не по-късно от 15 декември на всяка година компетентният орган изчислява оценките на разглежданите субекти, включени в нотифицираната от Европейския банков орган извадка, които са лицензирани в неговата юрисдикция. В случаите, когато компетентният орган, разумно упражняващ надзорните си правомощия, определи разглеждан субект като Г-СЗИ в съответствие с член 131, параграф 10, буква б) от Директива 2013/36/ЕС, компетентният орган предоставя на ЕБО не по-късно от 15 декември на всяка година подробно писмено изложение на аргументацията за своята оценка.

2.   Идентифицирането на разглеждания субект като Г-СЗИ и причисляването му към подкатегория влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща календарната година на определяне на деноминаторите в съответствие с член 3.

Член 5

Идентификация на Г-СЗИ, определяне на оценки и разпределяне по подкатегории

1.   Стойностите на показателите се основават на докладваните данни за разглеждания субект за предходната финансова година на консолидирана основа, а за банките, лицензирани в трети държави — на данните, оповестени в съответствие с международно приетите стандарти. Компетентните органи могат да използват стойността на показателя на разглежданите субекти, чиято финансова година завършва на 30 юни, въз основа на тяхната позиция към 31 декември.

2.   Компетентният орган определя оценката на всеки разглеждан субект от извадката като средна аритметична стойност на оценките от категорията, при максимална оценка от 500 базисни пункта за категорията, измерваща заменяемостта. Категорийната оценка се изчислява като средно аритметична стойност на стойностите, получени от разделянето на всяка от стойностите на показателите от тази категория на деноминатора на показателя, нотифициран от ЕБО. Оценките се изразяват в базисни пунктове и се закръгляват към най-близката цял базисен пункт.

3.   Най-ниската гранична оценка е 130 базисни пункта. Подкатегориите се разпределят, както следва:

а)

подкатегория 1 включва оценки от 130 до 229 базисни пункта;

б)

подкатегория 2 включва оценки от 230 до 329 базисни пункта;

в)

подкатегория 3 включва оценки от 330 до 429 базисни пункта;

г)

подкатегория 4 включва оценки от 430 до 529 базисни пункта;

д)

подкатегория 5 включва оценки от 530 до 629 базисни пункта.

4.   Компетентният орган определя разглеждания субект като Г-СЗИ, когато оценката на този субект е равна на или по-висока от най-ниската гранична оценка. Решението за определяне на разглеждания субект като Г-СЗИ при разумно упражняване на надзорните правомощия в съответствие с член 131, параграф 10, буква б) от Директива 2013/36/ЕС се основава на преценката дали неговата несъстоятелност би оказала значително отрицателно въздействие върху глобалния финансов пазар и световната икономика.

5.   Компетентният орган разпределя Г-СЗИ към дадена подкатегория в съответствие с нейната оценка. Решението за преразпределяне на Г-СЗИ от по-ниска към по-висока подкатегория при разумно упражняване на надзорните правомощия в съответствие с член 131, параграф 10, буква а) от Директива 2013/36/ЕС се основава на преценката дали нейната несъстоятелност би оказала значително отрицателно въздействие върху глобалния финансов пазар и световната икономика.

6.   Решенията, посочени в параграфи 4 и 5, могат да бъдат подкрепени с допълнителни показатели, които не са показатели за вероятността разглежданият субект да изпадне в несъстоятелност. Тези решения обхващат добре документирана и проверима количествена и качествена информация.

Член 6

Показатели

1.   Категорията, измерваща размера на групата, се състои от един показател, равен на общата експозиция на групата, както е пояснено допълнително в приложението.

2.   Категорията, която измерва обвързаността на групата с финансовата система, се състои от следните показатели, както е уточнено в приложението:

а)

активи в рамките на финансовата система;

б)

пасиви в рамките на финансовата система;

в)

ценни книжа, задълженията по които още не са погасени.

3.   Категорията, която измерва заменяемостта на услугите или на финансовата инфраструктура, предоставяна от групата, се състои от следните показатели, както е уточнено в приложението:

а)

активи под попечителство;

б)

разплащателна дейност;

в)

поемане на емисии на дългови и капиталови пазари.

4.   Категорията, която измерва сложността на групата, се състои от следните показатели, както е уточнено в приложението:

а)

условна сума на извънборсовите деривати;

б)

активи, включени в ниво 3 от йерархията на справедливата стойност съобразно Регламент (ЕС) № 1255/2012 на Комисията (4);

в)

ценни книжа за търговия и на разположение за продажба.

5.   Категорията, измерваща трансграничната дейност на групата, се състои от следните показатели, както е уточнено в приложението:

а)

вземания от субекти в други юрисдикции;

б)

задължения към субекти в други юрисдикции.

6.   За данни, отчитани във валути, различни от еврото, компетентният орган използва подходящ обменен курс, като взема предвид референтния обменен курс, публикуван от Европейската централна банка и приложим на 31 декември, и международните стандарти. За показателя за разплащателната дейност, както е посочено в параграф 3, буква б), компетентният орган използва средната стойност на обменните курсове за съответната година.

Член 7

Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 3, параграф 1, първа алинея ЕБО определя извадка за идентифициране на разглеждания субект като Г-СЗИ за 2014 г. до 14 януари 2015 г. Компетентните органи докладват на ЕБО до 21 януари 2015 г. стойностите на показателите по отношение на разглежданите субекти в тази извадка въз основа на данните за финансовите резултати в края на годините преди юли 2014 г. Въз основа на тези стойности на показателите ЕБО изчислява до 30 януари 2015 г. деноминаторите за 2014 г. Въз основа на тези деноминатори компетентните органи определят резултатите за съответните структури за 2014 година. Те установяват Г-СЗИ и ги разпределят по подкатегории. Същевременно компетентният орган уведомява Комисията, ЕССР и ЕБО за Г-СЗИ и публикува имената им заедно с техните оценки за 2014 г. до 28 февруари 2015 г.

Чрез дерогация от член 4, параграф 2 идентификацията на разглеждания субект като Г-СЗИ и подкатегорията, към която той спада въз основа на резултатите за 2014 г., се прилага от 1 януари 2016 г.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 на Комисията от 29 септември 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно значими институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 30.9.2014 г., стр. 14).

(4)  Регламент (ЕС) № 1255/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 12, Международни стандарти за финансово отчитане 1 и 13 и Разяснение 20 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (ОВ L 360, 29.12.2012 г., стр. 78).


ПРИЛОЖЕНИЕ

За целите на член 6 показателите се определят, както следва:

1.   Обща експозиция

Общата експозиция представлява сбор от общия размер на балансовите позиции и общия размер на задбалансовите позиции и деривати на консолидирана основа, включително субекти, консолидирани за целите на счетоводното отчитане, но не и за регулаторни цели, основани на риска, без регулаторните корекции.

Общата експозиция следва счетоводния показател на експозицията (използвайки при все това по-широкия обхват на консолидацията) при спазване на следните принципи:

недеривативните балансови експозиции са включени в мярката за експозиция след приспадане на корекциите, произтичащи от специални разпоредби и остойностяване (например корекции на кредитната оценка);

не се разрешава нетирането на заеми и влогове;

физическото или финансовото обезпечение, гаранциите или закупените средства за редуциране на кредитния риск не намаляват балансовите експозиции.

Балансовите позиции представляват сума от следното:

а)

експозицията от контрагента по договори за деривати;

б)

брутната стойност на сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК);

в)

експозиция от контрагента по СФЦК;

г)

по-голямата от следните стойности i) други активи минус получените ценни книжа по СФЦК, признати за активи и ii) нула.

Задбалансовите позиции представляват сума от следното:

а)

потенциална бъдеща експозиция по договори за деривати;

б)

условна сума на задбалансовите позиции с 0 % коефициент за преобразуване на кредити (CCF), минус 100 % от безусловните отменяеми ангажименти по кредитни карти, минус 100 % от други безусловно отменяеми ангажименти;

в)

10 % от безусловните отменяеми ангажименти по кредитни карти;

г)

10 % от други безусловно отменяеми ангажименти;

д)

условна сума на задбалансовите позиции с 20 % CCF;

е)

условна сума на задбалансовите позиции с 50 % CCF;

ж)

условна сума на задбалансовите позиции със 100 % CCF.

За субекти, консолидирани за целите на счетоводното отчитане, но не и за регулаторни цели, основани на риска, стойността на показателя се увеличава със сумата от следното:

а)

балансови активи;

б)

потенциална бъдеща експозиция по договори за деривати;

в)

10 % от безусловно отменяемите ангажименти;

г)

други задбалансови ангажименти;

д)

минус инвестиционната стойност в консолидирани субекти.

2.   Обвързаност

За целите на показателите за обвързаност финансовите институции се определят като включващи банки и други приемащи депозити институции, банкови холдингови дружества, търговци на ценни книжа, застрахователни дружества, взаимни фондове и хедж фондове, пенсионни фондове, инвестиционни банки и централни контрагенти (ЦК). Изключват се централните банки и други органи от публичния сектор (например многостранни банки за развитие), но се включват държавните търговски банки.

2.1.   Активи, които са вътрешни за финансовата система

Активите, които са вътрешни за финансовата система, представляват сумата от средствата, депозирани в други финансови институции или предоставени им като заем и неусвоени линии, за които е поето задължение и в които са включени и други институции, държани ценни книжа, емитирани от други финансови институции, нетна положителна текуща експозиция по сделки за финансиране на ценни книжа и извънборсови деривати с други финансови институции, които имат нетна положителна справедливата стойност.

а)   Финансовите средства, предоставени или отпуснати в заем на други финансови институции, и неусвоените линии, за които е поето задължение

Финансовите средства, депозирани в други финансови институции или предоставени им като заем, и неусвоените линии, за които е поето задължение, представляват сума от следното:

1)

финансови средства, депозирани в други финансови институции или предоставени им като заем, включително депозитните сертификати;

2)

неусвоени линии, за които е поето задължение и в които са включени и други институции.

б)   Държани ценни книжа, емитирани от други финансови институции

Тази позиция отразява всички държани ценни книжа, емитирани от други финансови институции. Общо държаните книжа се отчитат по справедлива стойност за ценни книжа, които са класифицирани като държани за търгуване и обявени за продажба; ценни книжа, държани до падеж, се отчитат по амортизирана стойност.

Държаните ценни книжа, емитирани от други финансови институции, представляват сума от следното:

1)

обезпечени дългови ценни книжа;

2)

първостепенни необезпечени ценни книжа;

3)

подчинени дългови ценни книжа;

4)

търговски ценни книжа

5)

по-голямата от следните стойности: акциите, включително номиналната стойност и излишъка от обикновени и привилегировани акции, минус нетирането на къси позиции във връзка с държаните специални акции и нула.

в)   Сделки по финансиране с ценни книжа

Сделките по финансиране с ценни книжа представляват общата положителна текуща експозиция по сделки за финансиране с ценни книжа с други финансови институции.

Отчетната стойност не е предназначена за отразяване на сумите, вписани в счетоводния баланс. Тя представлява единен законно дължим размер за нетираща съвкупност. Нетирането следва да се използва само ако сделките са обхванати от правно приложим договор за нетиране. Когато тези критерии не са спазени, се отчита брутната балансова сума. Не се включват кредитни операция с посредничество.

г)   Извънборсови деривати с други финансови институции, които имат нетна положителна справедливата стойност

Извънборсовите деривати с други финансови институции, които имат нетна положителна справедливата стойност, представляват сума от следното:

1)

нетната положителна справедлива стойност, включително държано обезпечение, когато то е в рамките на рамковото споразумение за нетиране;

2)

потенциалната бъдеща експозиция.

2.2.   Пасиви в рамките на финансовата система

Общата сума на пасивите, които са вътрешни за финансовата система, представлява съвкупността от депозити на финансови институции, сделки за финансиране с ценни книжа и извънборсови деривати с други финансови институции, които имат нетна отрицателна справедлива стойност.

а)   Депозити на финансови институции

Депозитите на други финансови институции представляват сума от следното:

1)

депозити, дължими на депозитни институции;

2)

депозити, дължими на финансови институции, различни от депозитни;

3)

неусвоени линии, за които е поето задължение, получени от други финансови институции.

б)   Сделки по финансиране с ценни книжа

Сделките по финансиране с ценни книжа представляват общата отрицателна текуща експозиция по сделки за финансиране с ценни книжа с други финансови институции.

в)   Извънборсови деривати с други финансови институции, които имат нетна отрицателна справедливата стойност

Извънборсовите деривати с други финансови институции, които имат нетна отрицателна справедливата стойност, представляват сума от следното:

1)

нетната отрицателна справедлива стойност, включително държано обезпечение, когато то е в рамките на рамковото споразумение за нетиране;

2)

потенциалната бъдеща експозиция.

2.3.   Ценни книжа, задълженията по които още не са погасени

Показателят отразява счетоводната стойност на ценни книжа, емитирани от съответния субект, задълженията по които още не са погасени. Не се прави разграничение между вътрешна за финансовата система дейност и друга дейност.

Общо ценните книжа, задълженията по които още не са погасени, представляват сума от следното:

а)

обезпечени дългови ценни книжа;

б)

първостепенни необезпечени ценни книжа;

в)

подчинени дългови ценни книжа;

г)

търговски ценни книжа;

д)

депозитни сертификати;

е)

обикновени акции;

ж)

преференциални акции и всякакви други форми на подчинено финансиране, които не са посочени в буква в).

3.   Заменяемост на услугите или на финансовата инфраструктура, предоставяна от групата

3.1.   Разплащателна дейност

Общата разплащателна дейност включва плащанията, извършени през отчетната година, с изключение на вътрешногруповите плащания.

Съответната разплащателна стойност представлява общата брутна стойност на всички парични плащания, изпратени от докладващата група чрез системи за прехвърляне на средства на висока стойност, заедно с брутната стойност на всички парични плащания, изпратени чрез агентска банка (например чрез използване на кореспондент или ностро сметка). Тук се включват плащанията в брой, извършени от името на съответния субект, както и тези, направени от името на клиенти, включително финансовите институции и други търговски клиенти. Не се включват плащанията, извършени чрез системите за плащания на дребно. Включват се само изходящи плащания. Стойността се изчислява в евро.

3.2.   Активи под попечителство

Стойността на активите под попечителство представлява стойността на всички активи, включително трансгранични активи, които докладващата група държи като попечител от името на клиенти, включително финансови институции, различни от докладващата група. Не се включват управляваните активи или администратираните активи, които не се класифицират като активи под попечителство.

3.3.   Поемане на емисии на дългови и капиталови пазари

Общо поетите емисии на дългови и капиталови пазари се равняват на поетите емисии на дялови инструменти и поетите емисии на дългови инструменти.

Включват се всички случаи на поемане на емисии, в които банката е задължена да закупи непродадените ценни книжа. При негарантирано поемане на емисия (което означава, че банката не е задължена да изкупи останалите наличности) следва да бъдат включени само ценните книжа, които са били в действителност продадени.

4.   Сложност на групата

4.1.   Условна стойност на извънборсовите деривати

Този показател измерва обхвата на докладващата група по отношение на сделките с извънборсови деривати и включва всички видове категории риск и инструменти. Обезпечението не се приспада при докладване на условни стойности за деривати.

Общата условна стойност на извънборсовите деривати представлява съвкупността от извънборсовите деривати, чийто клиринг става чрез централен контрагент и извънборсовите деривати, уреждани на двустранна основа.

4.2.   Активи от йерархично ниво 3

Стойността на активите от йерархично ниво 3 съответства на стойността на всички активи, които са с цени, редовно използващи входящите данни за измерване от ниво 3.

4.3.   Търговски ценни книжа и ценни книжа на разположение за продажба

Търговските ценни книжа и ценните книжа на разположение за продажба представляват общата сума на ценните книжа, държани за търгуване и обявени за продажба в счетоводните категории, минус подгрупата на ценните книжа, попадащи в тези категории, които отговарят на критериите за класифициране като висококачествени ликвидни активи.

5.   Трансгранична дейност на групата

5.1.   Вземания от субекти в други юрисдикции

Стойността на вземанията от субекти в други юрисдикции представлява стойността на всички вземания във всички сектори, които, на базата на крайния риск, представляват трансгранични вземания, местни вземания на предприятия с чуждестранен контрол в чуждестранна валута или местни вземания на предприятия с чуждестранен контрол в местна валута, с изключение на дейности с деривати. Трансграничните вземания свързват офис в една държава със заемополучател в друга държава. Местните вземания на предприятия с чуждестранен контрол в чуждестранна или местна валута свързват местния клон на банката със заемополучатели от съответното място.

5.2.   Задължения към субекти в други юрисдикции

Общо задълженията към субекти в други юрисдикции представлява сумата от изброените по-долу елементи, минус всички външни задължения към свързаните офиси, посочени в буква б):

а)

местни задължения в местна валута;

б)

външни задължения (с изключение на местните задължения в местна валута).


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1223/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 по отношение на опростеното приключване на режима активно усъвършенстване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 544 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2) се предвижда опростяване на приключването на режима активно усъвършенстване. По силата на това опростяване за определени вносни стоки се счита, че са били реекспортирани или изнесени, въпреки че в действителност те са били пуснати на пазара на Съюза без последваща митническа декларация и заплащане на вносни мита.

(2)

Член 544, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 се отнася до доставката на въздухоплавателни средства за гражданската авиация. Опростяването на приключването на режима активно усъвършенстване по отношение на въздухоплавателните средства за гражданската авиация увеличава конкурентоспособността на въздухоплавателната промишленост на международно равнище и допринася за създаването на добавена стойност в Съюза.

(3)

Обхватът на член 544, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъде разширен с цел да включва и военни въздухоплавателни средства, така че те да се възползват от опростеното приключване на режима активно усъвършенстване по същия начин като въздухоплавателните средства за гражданската авиация.

(4)

Поради това Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 544 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 буква в) се заменя със следното:

„в)

доставка на въздухоплавателни средства; надзорното митническо учреждение разрешава приключване на режима, след като внесените стоки са използвани за първи път при производство, ремонт, изменения или конверсия на въздухоплавателни средства или части за тях, при условие че отчетите на титуляря позволяват проверка за спазване и прилагане на режима;“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1224/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

85,5

MA

80,0

MK

67,1

ZZ

77,5

0707 00 05

AL

62,5

JO

194,1

TR

126,4

ZZ

127,7

0709 93 10

AL

65,0

MA

51,6

TR

124,6

ZZ

80,4

0805 20 10

MA

130,6

TR

74,4

ZZ

102,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

74,2

ZZ

74,2

0805 50 10

TR

88,8

ZZ

88,8

0806 10 10

BR

287,2

LB

369,0

PE

266,8

TR

150,2

US

278,5

ZZ

270,3

0808 10 80

BR

53,4

CA

135,3

CL

85,2

NZ

148,5

US

102,4

ZA

109,9

ZZ

105,8

0808 30 90

CN

75,6

ZZ

75,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/40


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2014 година

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата, създаден с Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на съставянето на списък от 15 арбитри

(2014/794/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 167, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (1) („Споразумението“) беше подписано на 6 октомври 2010 г. Споразумението съдържа Протокол относно сътрудничеството в областта на културата („Протоколът“), който съгласно член 1 от него определя рамката, в която страните си сътрудничат с цел улесняване на обмена по отношение на културните дейности, продукти и услуги, включително и в аудио-визуалния сектор.

(2)

В съответствие с член 15.10.5 от Споразумението, от 1 юли 2011 г. то временно се прилага частично съгласно Решение 2011/265/ЕС на Съвета (2) („Решението“) до приключване на процедурите по сключването му.

(3)

Съгласно член 6 от Решението позицията, която Съюзът трябва да приеме в Комитета за сътрудничество в областта на културата („Комитетът“) по отношение на решения с правни последици, се определя от Съвета, който действа в съответствие с Договора.

(4)

В член 3а от Протокола е предвидено, че веднага след своето създаване Комитетът за сътрудничество в областта на културата съставя списък от 15 лица, които да изпълняват функцията на арбитър.

(5)

Съюзът следва да определи позицията, която да бъде заета в рамките на Комитета по отношение на съставянето на списъка от арбитри.

(6)

Следователно позицията на Съюза в рамките на Комитета следва да се основава на приложения проект на решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде заета от името на Съюза в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата, създаден с Протокола относно сътрудничеството в областта на културата, приложен към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на съставянето на списъка от 15 лица, които да изпълняват функцията на арбитър, се основава на проекта на решението на Комитета за сътрудничество в областта на културата, приложен към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN


(1)  ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 6.

(2)  Решение 2011/265/ЕС на Съвета от 16 септември 2010 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (ОВ L 127, 14.5.2011 г., стр. 1).


ПРОЕКТ ЗА

РЕШЕНИЕ № … НА КОМИТЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА ЕС—КОРЕЯ

от …

относно изготвянето на списък с арбитри, посочен в член 3а от Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

КОМИТЕТЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА,

като взе предвид Протокола относно сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, подписан в Брюксел на 6 октомври 2010 г., и по-специално член 3а от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 3а от Протокола относно сътрудничеството в областта на културата („Протокола“) се предвижда уреждане на спорове, описано в четиринадесета глава от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, чрез отнасянето им за решаване към арбитражен комитет.

(2)

При възникване на спор страните провеждат консултации с цел постигане на съгласие за състава на арбитражния комитет.

(3)

Ако страните не могат да постигнат съгласие за състава на арбитражния комитет, съставът на комитета се определя, като арбитрите се избират чрез жребий от списък, съставен в съответствие с член 3а, буква в) от Протокола.

(4)

Страните постигнаха съгласие по списък от 15 арбитри,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съставя се списък от 15 арбитри в съответствие с член 3а, буква в) от Протокола. Списъкът се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на

За Комитета за сътрудничество в областта на културата

Първи заместник-министър

Министерство на културата, спорта и туризма на Република Корея

Генерален директор на генерална дирекция „Образование и култура“

Европейска комисия


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК ОТ АРБИТРИ

Арбитри, предложени от ЕС

James BRIDGEMAN

Ursula KRIEBAUM

Alessandra LANCIOTTI

Hélène RUIZ FABRI

Jan WOUTERS

Арбитри, предложени от Корея

Byung-Chol YOON

Eun Young PARK

Young Jae CHO

Seung-Soo CHOI

Chang Hwan SHIN

Председатели

Florentino P. FELICIANO (Филипините)

Juan Antonio DORANTES (Мексико)

Christan HÄBERLI (Швейцария)

Leng Sun CHAN (Малайзия)

Teresa CHENG (Китай)


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2014 година

за удължаване на срока на действие на Решение за изпълнение 2011/335/ЕС за даване на разрешение на Република Литва да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2014/795/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1) (наричана по-долу „Директивата за ДДС“), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Генералния секретариат на Комисията на 16 май 2014 г., Литва поиска разрешение да въведе мярка за дерогация от член 287, параграф 11 от Директивата за ДДС, за да продължи да освобождава някои данъчно задължени лица, чийто годишен оборот е не по-висок от равностойността на 45 000 EUR в национална валута по обменния курс в деня на присъединяването на Литва към Съюза (наричана по-долу „мярката“). Чрез мярката тези данъчно задължени лица ще бъдат освободени от някои или от всички свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС) задължения, посочени в дял XI, глави 2—6 от Директивата за ДДС.

(2)

С писмо от 6 юни 2014 г. Комисията информира останалите държави членки за отправеното от Литва искане. С писмо от 12 юни 2014 г. Комисията съобщи на Литва, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3)

Държавите членки вече могат да прилагат специален режим за малките предприятия съгласно дял XII от Директивата за ДДС. Мярката, чийто срок се удължава, представлява дерогация от дял XII от Директивата за ДДС само дотолкова, доколкото прагът на годишния оборот на данъчно задълженото лице, за което се прилага специалният режим, е по-висок от прага за Литва, допустим съгласно член 287, параграф 11 от Директивата за ДДС, който е в размер на 29 000 EUR.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/335/ЕС на Съвета (2) Литва получи, под формата на мярка за дерогация, разрешение да освобождава от облагане до 31 декември 2014 г. данъчно задължените лица, чийто годишен оборот е не по-висок от 45 000 EUR. Тъй като този праг доведе до намаляване на свързаните с ДДС задължения за малките предприятия, на Литва следва да бъде разрешено да удължи срока на прилагане на мярката за допълнителен ограничен срок. Данъчно задължените лица могат да решат да продължат да прилагат общия режим на ДДС.

(5)

Съгласно предоставената от Литва информация удължаването на срока на дерогацията ще има незначително въздействие върху общите приходи от данъци на етапа на крайното потребление.

(6)

Дерогацията не оказва въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 2, втора алинея от Решение за изпълнение 2011/335/ЕС датата „31 декември 2014 г.“ се заменя с „31 декември 2017 г.“.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2015 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Литва.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2011/335/ЕС на Съвета от 30 май 2011 г. за даване на разрешение на Република Литва да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 150, 9.6.2011 г., стр. 6).


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2014 година

за даване на разрешение на Република Латвия да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2014/796/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1) (наричана по-долу „Директивата за ДДС“), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Генералния секретариат на Комисията на 1 юли 2014 г., Латвия поиска разрешение да прилага мярка за дерогация от член 287, параграф 10 от Директивата за ДДС, за да освободи някои данъчно задължени лица, чийто годишен оборот е не по-висок от 50 000 EUR (наричана по-долу „мярката“). Чрез мярката тези данъчно задължени лица ще бъдат освободени от някои или всички свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС) задължения, посочени в дял XI, глави 2—6 от Директивата за ДДС. Такава мярка вече беше предоставена на Латвия с Решение за изпълнение 2010/584/ЕС на Съвета (2), чийто срок на действие изтече на 31 декември 2013 г.

(2)

С писмо от 7 август 2014 г. Комисията информира останалите държави членки за отправеното от Латвия искане. С писмо от 11 август 2014 г. Комисията съобщи на Латвия, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(3)

Държавите членки вече могат да прилагат специален режим за малките предприятия съгласно дял XII от Директивата за ДДС. Мярката представлява дерогация от дял XII от Директивата за ДДС само дотолкова, доколкото прагът на годишния оборот на данъчно задълженото лице, за което се прилага специалният режим, е по-висок от прага за Латвия, допустим съгласно член 287, параграф 10 от Директивата за ДДС, който е в размер на 17 200 EUR.

(4)

По-високият праг за специалния режим представлява мярка за опростяване и може значително да намали свързаните с ДДС задължения на най-малките предприятия, като същевременно този специален режим е доброволен за данъчно задължените лица и позволява на предприятията да изберат общия режим на ДДС.

(5)

Съгласно предоставената от Латвия информация дерогацията ще има незначително въздействие върху общите приходи от данъци на етапа на крайното потребление.

(6)

Дерогацията не оказва въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 287, параграф 10 от Директива 2006/112/ЕО на Република Латвия се разрешава да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот е не по-висок от 50 000 EUR.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотификацията му.

Прилага се до 31 декември 2017 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Латвия.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2010/584/ЕС на Съвета от 27 септември 2010 г. за даване на разрешение на Република Латвия да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 256, 30.9.2010 г., стр. 29).


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/48


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2014 година

за даване на разрешение на Република Естония да прилага мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2014/797/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Комисията на 26 май 2014 г., Естония поиска разрешение за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, уреждащи правото на приспадане на данък върху входящите ресурси във връзка с леки автомобили.

(2)

С писмо от 11 юни 2014 г. Комисията съобщи на останалите държави членки за отправеното от Естония искане. С писмо от 12 юни 2014 г. Комисията уведоми Естония, че разполага с цялата информация, която ѝ е необходима за разглеждане на искането.

(3)

С членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО се установява правото на данъчно задълженото лице да приспада данъка върху добавената стойност (ДДС), начислен върху доставките на стоки и услуги, получени от това лице с цел използването им за неговите облагаеми сделки. Съгласно член 26, параграф 1, буква а) от същата директива се изисква данъчнозадължените лица да отчитат ДДС при използване на стопански актив за нестопански цели.

(4)

Често е трудно да се определи точно кога даден стопански актив се използва за нестопански цели и дори когато това е възможно, процедурата често е обременителна. Съгласно исканото разрешение размерът на ДДС върху разходите, подлежащи на приспадане по отношение на леките автомобили, които не се използват изцяло за целите на стопанската дейност, следва да бъде установен с фиксирана процентна ставка, при спазването на някои изключения. Въз основа на наличната в момента информация естонските власти смятат, че има основание тази ставка да бъде 50 %. В същото време, с цел да се избегне двойното данъчно облагане, следва да бъде спряно прилагането на изискването за отчитане на ДДС при използването за нестопански цели на леките автомобили, за които се прилага ограничението, допустимо съгласно настоящата директива. С тази мярка за опростяване се премахва необходимостта да се води документация на използването за нестопански цели на служебни автомобили и се предотвратява отклонение от данъчно облагане чрез неправилно водене на документацията.

(5)

Ограничаването на правото на приспадане в съответствие с поисканото разрешение следва да се прилага по отношение на ДДС, платен при покупката, лизинга, вътреобщностното придобиване и вноса на определени категории леки автомобили, както и по отношение на свързаните с тях разходи, включително за закупуване на гориво.

(6)

Исканото разрешение следва да се прилага само по отношение на леките автомобили с допустима максимална маса до 3 500 килограма и с до осем места за сядане без мястото на водача. Използването за нестопански цели на леки автомобили с маса над 3 500 килограма или с повече от осем места за сядане без мястото на водача е незначително поради характеристиките на тези автомобили или поради вида на стопанската дейност, за която се използват. Следва да се осигури също така подробен списък на категориите леки автомобили, за които това разрешение не се прилага поради специфичната им употреба.

(7)

Срокът на разрешението следва да бъде ограничен до 31 декември 2017 г., за да се даде възможност да бъде направен преглед на необходимостта от него и на неговата ефективност, както и на съотношението между използването за целите на стопанската дейност и използването за лични цели, на което то се основава.

(8)

Ако Естония прецени, че е необходимо удължаване на срока на разрешението след 2017 г., тя следва най-късно до 31 март 2017 г. да представи на Комисията доклад, който включва преглед на прилагания процент, заедно с искането за удължаване на срока.

(9)

Дерогацията ще има незначително въздействие върху общия размер на данъчните приходи, събирани на етапа на крайно потребление, и няма да окаже отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО на Естония се дава разрешение да ограничи правото на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС) за разходите за леки автомобили, които не се използват изцяло за стопански цели, до 50 %.

Член 2

Чрез дерогация от член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2006/112/ЕО Естония не третира като възмездна доставка на услуги използването за нестопански цели на лек автомобил, който е част от стопанските активи на данъчнозадължено лице, когато за автомобила се прилага ограничение, допустимо съгласно член 1 от настоящото решение.

Член 3

Разходите, посочени в член 1, обхващат покупката, лизинга, вътреобщностното придобиване и вноса на леки автомобили, които не се използват изцяло за целите на стопанската дейност, както и свързаните с това разходи, включително за закупуване на гориво.

Член 4

Настоящото решение се прилага само по отношение на леките автомобили с допустима максимална маса до 3 500 килограма и с не повече от осем места за сядане без мястото на водача.

Член 5

Членове 1 и 2 не се прилагат за следните категории леки автомобили:

а)

автомобили, закупени с цел препродажба, отдаване под наем или отдаване на лизинг;

б)

автомобили, използвани за превоз на пътници срещу възнаграждение, включително за таксиметрови услуги;

в)

автомобили, използвани за обучение на водачи на моторни превозни средства.

Член 6

1.   Настоящото решение поражда действие в деня на нотификацията му.

Прилага се до 31 декември 2017 г.

2.   Всяко искане за удължаване на срока на разрешението, предвидено в настоящото решение, се представя на Комисията в срок до 31 март 2017 г. и се придружава от доклад, който включва преглед на процента, определен в член 1.

Член 7

Адресат на настоящото решение е Република Естония.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.


15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2014 година

за изменение на приложение Е към Директива 64/432/ЕИО на Съвета по отношение на формàта на образците на здравни сертификати за търговия в рамките на Съюза с говеда и със свине и относно допълнителните здравни изисквания във връзка с Trichinella при търговия в рамките на Съюза с домашни свине

(нотифицирано под номер С(2014) 8336)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/798/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 16, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 64/432/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията в рамките на Съюза с говеда и свине. В нея се предвижда, inter alia, че по време на транспортирането до местоназначението говедата и свинете се придружават от здравен сертификат, изготвен в съответствие с установения в приложение Е към посочената директива образец 1 или образец 2, по целесъобразност.

(2)

В съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията (2) различните здравни сертификати, които се изискват в контекста на търговията в рамките на Съюза, трябва да се представят на базата на хармонизирания образец, посочен в приложението към същия регламент.

(3)

С оглед на адаптирането, което трябва да се направи на съдържанието на здравните сертификати, установени като образец 1 и образец 2 в приложение Е към Директива 64/432/ЕИО, е необходимо да се адаптира и форматът на тези образци на здравни сертификати.

(4)

Срокът на действие на разпоредбите на член 6, параграф 2, буква д) и член 6, параграф 3 от Директива 64/432/ЕИО изтече на 31 декември 2000 г. и следователно тези разпоредби следва вече да не предлагат възможност за сертифициране в образеца на здравния сертификат, установен като образец 1 в приложение Е към посочената директива.

(5)

В Регламент (ЕО) № 2075/2005 на Комисията (3) се установяват правилата за определяне на статута на стопанствата, в които се държат домашните свине.

(6)

В Регламент (ЕС) № 216/2014 на Комисията (4) за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 се предвиждат изискванията, на които трябва да отговарят операторите в сектора на храните, за да бъдат стопанствата им официално признати за стопанства, прилагащи контролирани условия на отглеждане, и да им бъде предоставена дерогация от разпоредбите за изследвания при клане в такива стопанства.

(7)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1114/2014 на Комисията (5) за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 се пояснява какви условия се прилагат, когато домашни свине, предназначени за разплод или доотглеждане, са придвижвани от едно стопанство до друго, като при това придвижване са използвани събирателни центрове.

(8)

За да се даде възможност на държавите членки да прилагат подходящия режим за изследване за Trichinella при клане и да не се излага на риск статутът на стопанството по местоназначение при домашни свине за разплод и доотглеждане, в образеца на здравен сертификат за търговия със свине в рамките на Съюза, установен като образец 2 в приложение Е към Директива 64/432/ЕИО, ще бъде включена информацията за официалното признаване на стопанството на произход на животните, обект на търговия, като стопанство, прилагащо контролирани условия на отглеждане, в съответствие с предвиденото в член 8 от Регламент (ЕО) № 2075/2005.

(9)

Поради това приложение Е към Директива 64/432/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение Е към Директива 64/432/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

То се прилага от 1 януари 2015 г.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2014 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. относно приемане на хармонизиран образец на сертификат и инспекционен доклад, свързан с търговията в рамките на Общността с животни и продукти от животински произход (ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 44).

(3)  Регламент (ЕО) № 2075/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 60).

(4)  Регламент (ЕС) № 216/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 85).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1114/2014 на Комисията от 21 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (ОВ L 302, 22.10.2014 г., стр. 46).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Образец 1

Здравен сертификат за говеда за разплод/доотглеждане/клане

Image

Image

Image

Image

Image

Образец 2

Здравен сертификат за свине за разплод/доотглеждане/клане

Image

Image

Image

Image


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

15.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/61


РЕШЕНИЕ № 4/2014 НА КОМИТЕТА НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС

от 23 октомври 2014 година

по отношение на мандата, който да бъде предоставен на Изпълнителния съвет на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП)

(2014/799/EC)

КОМИТЕТЪТ НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1) (Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС), и по-специално член 2 от приложение III към него,

като има предвид, че:

(1)

Член 2, параграф 6, буква г) от приложение III към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС изисква Комитетът на посланиците АКТБ—ЕС да наблюдава цялостната стратегия на ЦРП и да осъществява надзор върху работата на Изпълнителния съвет на ЦРП.

(2)

Изпълнителният съвет на ЦРП осъществява надзор върху работата на ЦРП (член 2, параграф 7, буква б), приема програмата и бюджета на ЦРП (член 2, параграф 7, буква в) и представя периодични доклади и оценки пред Комитета на посланиците АКТБ—ЕС (член 2, параграф 7, буква г).

(3)

Уставът и процедурният правилник на ЦРП, приети с Решение № 8/2005 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕО („Уставът на ЦРП“), и Финансовият регламент на ЦРП, приет с Решение № 5/2004 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕО („Финансовият регламент на ЦРП“), предвиждат гаранции под формата на предоставяне на информация на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС и упражняване на надзор от негова страна.

(4)

На своята 39-та сесия, проведена в Найроби на 19 и 20 юни 2014 г. Съветът на министрите АКТБ—ЕС постигна съгласие, изразено в Съвместна декларация, да се пристъпи към закриване по установения ред на ЦРП и към изменение на приложение III към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за тази цел реши на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС да се делегира правомощието да придвижи този въпрос с оглед приемането на необходимите решения.

(5)

С горепосочената Съвместна декларация на Съвета на министрите АКТБ—ЕС се създава съвместна работна група АКТБ—ЕС („СРГ“), която да гарантира, че закриването на ЦРП се осъществява при възможно най-добри условия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   При условията, предвидени в членове 2, 3 и 4 от настоящото решение, Комитетът на посланиците АКТБ—ЕС разрешава на Изпълнителния съвет на ЦРП да предприеме незабавно всички подходящи мерки за закриване на ЦРП.

2.   Закриването на ЦРП става при зачитане на компетентностите на надзорните органи на ЦРП, определени в приложение III към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, и на условията, определени в съвместната декларация на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 20 юни 2014 г.

Член 2

1.   Във възможно най-кратък срок и не по-късно от 23 декември 2014 г. Изпълнителният съвет на ЦРП сключва договор с попечител, който да изготви и приложи план за закриване, както и да управлява ЦРП, докато трае процедурата по закриването му.

2.   Планът за закриването трябва да позволява ЦРП да бъде закрит по установения ред, като се зачитат правата на всички участващи трети страни и като се гарантира, че текущите проекти за подкрепа на частния сектор ще бъдат завършени от самия ЦРП или от структура, на която може да се възложи тяхното управление.

3.   В плана за закриване се предвижда ликвидацията на ЦРП да приключи до 31 декември 2016 г. В плана за закриване се включва времето, необходимо за извършване на окончателните плащания, финансови отчети, финансови и задължителни одити с оглед приключването на ликвидацията на ЦРП до 31 декември 2016 г.

Член 3

1.   В съответствие с процедурите, установени в Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, Устава и Финансовия регламент на ЦРП, Комитетът на посланиците АКТБ—ЕС получава плана за закриване, приет от Изпълнителния съвет на ЦРП.

2.   Изпълнителният съвет на ЦРП представя тримесечни доклади на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС относно напредъка в процеса на закриване.

Член 4

Изпълнителният съвет на ЦРП ще провежда консултации със СРГ по проекта за мандат на попечителя, посочен в член 2, параграф 1, както и по проекта за план за закриване и проекта за предложение за освобождаване от отговорност.

Настоящото решение влиза от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2014 година.

За Комитета на посланиците АКТБ—ЕС

Председател

S. SANNINO


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3. Споразумение, изменено със споразумението, подписано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27) и със споразумението, подписано в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3).