ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 317

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
4 ноември 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

1

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии

28

 

*

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове

35

 

*

Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета

56

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2014 година

относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

като взе предвид становището на Сметната палата (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 12, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) е посочено, че политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

(2)

В членове 11 и 12 от Хартата е посочено, че правото на свободно сдружаване на всяко равнище, например в областите на политическото и гражданското сдружаване, и правото на свобода на изразяването на мнения, което включва свободата да се отстоява собствено мнение и да се получава и разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите, са основни права на всеки гражданин на Съюза.

(3)

На европейските граждани трябва да се осигури възможност да се ползват от тези права, за да участват пълноценно в демократичния живот на Съюза.

(4)

Истинските транснационални европейски политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации имат ключова роля за това да бъде даден израз на гласовете на гражданите на европейско равнище чрез преодоляване на политическите различия на национално равнище и на равнището на Съюза.

(5)

Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации следва да бъдат насърчавани и подпомагани в стремежа им да осигурят здрава връзка между европейското гражданско общество и институциите на Съюза, и по-специално Европейския парламент.

(6)

Придобитият опит на европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации от прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета (5), заедно с резолюцията на Европейския парламент от 6 април 2011 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (6), показва необходимостта да бъде подобрена правната и финансова рамка за европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, за да могат да станат по-явни и ефективни участници в многоетажната политическа система на Съюза.

(7)

За улесняване на тяхната работа и в потвърждение на мисията, която им е отредена в ДЕС, за европейските политически партии и за свързаните с тях европейски политически фондации следва да бъде създаден специфичен европейски правен статут.

(8)

За целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации следва да бъде създаден Орган за европейските политически партии и фондации („Органа“). За получаване на европейски правен статут следва да е необходима регистрация, която да води до ред права и задължения. За избягване на евентуален конфликт на интереси Органът следва да бъде независим.

(9)

Следва да бъдат уредени процедурите, които европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации трябва да следват, за да получат европейски правен статут по силата на настоящия регламент, както и процедурите и критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде взето решение за предоставяне на посочения европейски правен статут. Също така е необходимо да бъде регламентиран редът в случаите, когато една европейска политическа партия или европейска политическа фондация бъде лишена, загуби или се откаже от своя европейски правен статут.

(10)

С цел улесняване на надзора на юридическите лица, спрямо които се прилагат разпоредбите и на правото на Съюза, и на националното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на функционирането на регистър за европейските политически партии и фондации („регистъра“), който да се управлява от Органа, по-специално що се отнася до информацията и съпътстващата документация, съхранявани в регистъра. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(11)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на разпоредбите относно системата на регистрационните номера и относно предоставянето от Органа на трети страни на стандартни извадки от регистъра при поискване. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(12)

Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които желаят да бъдат признати като такива на равнището на Съюза посредством получаването на европейски правен статут и да получават обществено финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, следва да зачитат определени принципи и да изпълняват определени условия. По-специално е необходимо европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации да зачитат принципите, на които се основава Съюза, предвидени в член 2 ДЕС.

(13)

Решенията за отписване на европейската политическа партия или европейската политическа фондация от регистъра на основание на неспазване на ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, следва да се приемат единствено в случай на явно и сериозно нарушение на тези ценности. При вземането на решение за отписване от регистъра Органът следва да спазва изцяло Хартата.

(14)

В устава на една европейска политическа партия или европейска политическа фондация следва да се съдържат редица основни разпоредби. На държавите членки следва да бъде разрешено да налагат допълнителни изисквания към устава на европейските политически партии и на европейските политически фондации, чието седалище се намира на съответната им територия, при условие че тези допълнителни изисквания не са несъвместими с настоящия регламент.

(15)

Органът следва да осъществява редовни проверки на спазването на условията и изискванията, свързани с регистрацията на европейските политически партии и европейските политически фондации. Решенията относно зачитането на ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, следва да се вземат само съобразно специално предвиден за целта ред и след консултации с комитет, съставен от независими изтъкнати личности.

(16)

Органът е орган на Съюза по смисъла на член 263 ДФЕС.

(17)

Независимостта и прозрачността на комитета, съставен от независими изтъкнати личности, следва да бъдат гарантирани.

(18)

Европейският правен статут, предоставян на европейските политически партии и свързаните с тях фондации, следва да им осигурява правоспособност и признаване във всички държави членки. Правоспособността и признаването не пораждат право те да номинират кандидати за национални избори или избори за Европейски парламент, нито да участват в кампании за референдуми. Всички такива или подобни права остават от компетентността на държавите членки.

(19)

Дейностите на европейските политически партии и европейските политически фондации следва да се уреждат в настоящия регламент, а за въпроси, които не са уредени в него – в съответните разпоредби на националното право на държавите членки. Правният статут на една европейска политическа партия или европейска политическа фондация следва да се урежда с настоящия регламент и с приложимите разпоредби на националното право в държавата членка, в която се намира нейното седалище („държавата членка, в която се намира седалището“). Държавата членка, в която се намира седалището, следва да може да определи предварително приложимото право или да остави възможност за избор на европейските политически партии и европейските политически фондации. Държавата членка, в която се намира седалището, следва също да може да налага други изисквания, различни или допълнителни спрямо изискванията, предвидени в настоящия регламент, включително разпоредби относно регистрацията и интеграцията на европейските политически партии и фондации като такива в националните административни и контролни системи, както и относно тяхната организация и техния устав, включително относно отговорността, при условие че тези разпоредби не са несъвместими с разпоредбите на настоящия регламент.

(20)

Европейските политически партии и европейските политически фондации следва да имат европейска правосубектност като ключов елемент от европейския правен статут. Придобиването на европейска правосубектност следва да бъде предмет на изисквания и процедури за защита на интересите на държавата членка, в която се намира седалището, на заявителя за европейски правен статут („заявителят“) и на всички заинтересовани трети страни. По-специално предишната национална правосубектност следва да бъде преобразувана в европейска такава и всички индивидуални права и задължения, отнасящи се за предишното национално правно образувание следва да бъдат прехвърлени на новото европейско правно образувание. Освен това, с цел да се улесни непрекъснатостта на дейността, е необходимо предвиждането на гаранции, които да попречат на съответната държава членка да прилага забранителни условия за такова преобразуване. Държавата членка, в която се намира седалището, следва да може да определи видовете национални юридически лица, които могат да бъдат преобразувани в европейски юридически лица, и да откаже да даде съгласие за придобиване на европейска правосубектност съгласно настоящия регламент до предоставянето на подходящи гаранции, по-специално по отношение на законосъобразността на устава на заявителя съгласно законодателството на тази държава членка или за защитата на кредиторите и притежаващите други права по отношение на предишната национална правосубектност.

(21)

Прекратяването на европейската правосубектност следва да бъде предмет на изисквания и процедури за защита на интересите на Съюза, на държавата членка, в която се намира седалището, на европейската политическа партия или европейската политическа фондация и на заинтересованите трети страни. По-специално, ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация придобива правосубектност съгласно правото на държавата членка, в която се намира нейното седалище, това следва да се счита за преобразуване на европейската правосубектност и всички права и задължения на предишното европейско правно образувание следва да се прехвърлят на националното правно образувание. Освен това, с цел да се улесни непрекъснатостта на дейността, е необходимо предвиждането на гаранции, които да попречат на съответната държава членка да прилага забранителни условия за такова преобразуване. Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация не придобие правосубектност в държавата членка на седалището, тя следва да се ликвидира в съответствие с правото на тази държава членка и в съответствие с условието да не преследва стопански цели. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент следва да могат да договорят със съответната държава членка условията за прекратяване на европейската правосубектност, по-специално за да се гарантира възстановяването на средствата, получени от общия бюджет на Европейския съюз, и евентуалните финансови санкции.

(22)

Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация сериозно нарушава съответното национално право и ако въпросът се отнася до елементи, оказващи влияние върху зачитането на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 ДЕС, Органът следва да вземе решение по искане на съответната държава членка за прилагане на процедурите, предвидени в настоящия регламент. Освен това Органът следва да вземе решение по искане на държавата членка, в която се намира седалището, да се заличи от регистъра европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която сериозно нарушава действащото национално право във всяко друго отношение.

(23)

Правото на финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да се ограничи само за европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които са признати като такива и са получили европейски правен статут. От особено значение е да се осигури, че условията, приложими за придобиване на статут на европейска политическа партия не са прекалено стриктни и на тях спокойно могат да отговорят сериозни и организирани транснационални съюзи на политически парти и/или физически лица. В същото време е необходимо да се установят пропорционални критерии за разпределянето на ограничените ресурси на общия бюджет на Европейския съюз, които следва да отразяват реалната европейска амбиция на европейската политическа партия, както и истинска електорална подкрепа за нея. Най-точна информация за тези критерии може да се намери в резултатите от изборите за Европейски парламент, в които според настоящия регламент европейските политически партии и техните членове трябва да участват; изборните резултати предоставят точна индикация относно електоралната популярност на дадена европейска политическа партия. Тези критерии следва да отразяват задачата, която има Европейският парламент да представлява пряко гражданите на Съюза, отредена му с член 10, параграф 2 ДЕС, както и целта на европейските политически партии да участват в пълна степен в демократичния живот на Съюза и да се превърнат в активни участници в представителната демокрация в Европа, за да изразяват ефективно вижданията, мненията и политическата воля на гражданите на ЕС. Следователно допускането до финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да се ограничи само до европейските политически партии, които са представени в Европейския парламент от най-малко един от техните членове, и до европейските политически фондации, които кандидатстват чрез европейска политическа партия, представена в Европейския парламент от най-малко един от своите членове.

(24)

За повишаване на прозрачността при финансирането на европейските политически партии и за да се избегне вероятността от нарушаване на правилата за финансиране, даден член на Европейския парламент за целите на финансирането следва да се счита член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, с която е свързана неговата национална или регионална политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране.

(25)

Следва да бъдат определени процедурите, които трябва да спазват европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, когато кандидатстват за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, както и процедурите, критериите и правилата, които да бъдат спазвани, за да бъде взето решение за предоставяне на такова финансиране.

(26)

За да се повиши независимостта, отчетността и отговорността на европейските политически партии и европейските политически фондации, следва да се въведе забрана или ограничения за някои видове дарения и вноски от източници извън общия бюджет на Европейския съюз. Всяко ограничаване на свободното движение на капитали, което може да бъде породено от тези ограничения, следва да се основава на съображения, свързани с обществения ред, и да е строго необходимо за постигането на тези цели.

(27)

Европейските политически партии следва да могат да финансират кампании, провеждани във връзка с изборите за Европейски парламент, а финансирането и ограниченията на електоралните разходи за партиите и кандидатите за тези избори се уреждат от правилата, които се прилагат във всяка държава членка.

(28)

Европейските политически партии не следва да финансират пряко или непряко други политически партии, и по-специално национални партии или кандидати. Европейските политически фондации не следва да финансират пряко или непряко европейски или национални политически партии или кандидати. Освен това европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации не трябва да финансират кампании за референдуми. Тези принципи съответстват на Декларация № 11 относно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност, приложена към Заключителния акт на Договора от Ница.

(29)

Следва да бъдат определени конкретни правила и процедури за разпределянето на наличните всяка година кредити от общия бюджет на Европейския съюз, като се вземе предвид, от една страна, броят на бенефициерите, а от друга, делът на избраните членове на Европейския парламент от всяка европейска политическа партия – бенефициер, а по аналогия и от съответната свързана с нея европейска политическа фондация. Тези правила следва да предвиждат строга прозрачност, отчетност, одит и финансов контрол на европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, както и налагането на пропорционални санкции, включително в случай на нарушение от страна на европейска политическа партия или европейска политическа фондация на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 ДЕС.

(30)

С цел да се осигури спазването на задълженията, предвидени в настоящия регламент по отношение на финансирането и разходите на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и по отношение на други въпроси, е необходимо да се създадат ефективни механизми за контрол. За тази цел Органът, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки следва да си сътрудничат и да обменят цялата необходима информация. Взаимното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки следва също да бъде насърчавано, с цел да се осигури ефективен и ефикасен контрол на задълженията, произтичащи от приложимото национално право.

(31)

Необходимо е да се предвиди ясна, силна и възпираща система от санкции, с цел да се гарантира ефективно, пропорционално и единно спазване на задълженията по отношение на дейностите на европейските политически партии и европейските политически фондации. Такава система следва също така да зачита принципа ne bis in idem, съгласно който за едно и също нарушение не могат да бъдат налагани санкции два пъти. Необходимо е също да се определят съответните роли на Органа и на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в контрола и проверката на спазването на настоящия регламент, както и механизмите за сътрудничество между тях и органите на държавите членки.

(32)

За да се спомогне за повишаването на европейската политическа осведоменост на гражданите и да се допринесе за прозрачността на европейския изборен процес, европейските политически партии могат да информират гражданите по време на изборите за Европейски парламент за връзките между тях и свързаните с тях национални политически партии и кандидати.

(33)

За по-голяма прозрачност и за увеличаване на обществения контрол и демократичната отчетност на европейските политически партии и на европейските политически фондации се публикува информация, за която се счита, че е от значителен обществен интерес, свързана по-специално с техния устав, членство, финансови отчети, дарители и дарения, вноски и безвъзмездни средства, получени от общия бюджет на Европейския съюз, както и информация, свързана с решения на Органа и разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент относно регистрацията, финансирането и санкциите. Въвеждането на правна уредба, която да осигурява публичната достъпност на тази информация, е най-ефикасният начин за насърчаване на равнопоставени условия и лоялна конкуренция между политическите сили и за поддържането на отворени, прозрачни и демократични законодателни и избирателни процеси, като по този начин се укрепва доверието на гражданите и гласоподавателите в европейската представителна демокрация и в по-широк план се предотвратява корупцията и злоупотребата с власт.

(34)

В съответствие с принципа на пропорционалност задължението за публикуване на данни за самоличността на дарители, които са физически лица, не се прилага за дарения, по-малки от или равни на 1 500 EUR на година от даден дарител. Освен това такова задължение не следва да се прилага за дарения, чиято годишна стойност надхвърля 1 500 EUR и е по-ниска или равна на 3 000 EUR на година, освен ако дарителят е дал предварително писмено съгласие за публикуването. Тези прагове постигат подходящ баланс между, от една страна, основното право на защита на личните данни, и от друга страна, легитимния обществен интерес за прозрачност по отношение на финансирането на европейските политически партии и фондации, както е отразено в международните препоръки за избягване на корупцията във връзка с финансирането на политическите партии и фондации. Оповестяването на даренията над 3 000 EUR годишно от даден дарител следва да позволи ефективен публичен надзор и контрол върху отношенията между дарителите и европейските политически партии. Също в съответствие с принципа на пропорционалност информацията относно даренията ще се публикува ежегодно, освен по време на изборни кампании за Европейския парламент или за дарения, надвишаващи 12 000 EUR, по отношение на които информацията се публикува по-бързо.

(35)

В настоящия регламент са спазени основните права и принципи, залегнали в Хартата, и по-специално в членове 7 и 8 от нея, в които е посочено, че всеки има право на зачитане на неговия личен живот и на защита на неговите лични данни. Регламентът трябва да се прилага в пълно съответствие с тези права и принципи.

(36)

За обработката на лични данни, която извършват Органът, Европейският парламент и комитетът, съставен от независими изтъкнати личности, за прилагането на настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(37)

За обработката на лични данни в съответствие с настоящата директива се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

(38)

В интерес на правната сигурност е уместно да се поясни, че Органът, Европейският парламент, европейските политически партии и европейските политически фондации, компетентните национални органи за упражняване на контрол на аспектите, свързани с финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации, и други съответни трети страни, посочени или предвидени в настоящия регламент, са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 или Директива 95/46/ЕО. Също така е необходимо да се определи максимален срок за съхранение на личните данни, събрани с цел да се гарантира законосъобразността, целесъобразността и прозрачността на финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации и членството в европейски политически партии. В качеството им на администратори на лични данни Органът, Европейският парламент, европейските политически партии и европейските политически фондации, компетентните национални органи и съответните трети страни трябва да предприемат всички подходящи мерки за спазването на задълженията, които са им наложени по силата на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО, и по-специално на тези, свързани със законосъобразността на обработката, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на субектите на данни на достъп до личните им данни и за осигуряване на коригирането и изтриването на личните им данни.

(39)

По отношение на обработката на данни, която се извършва за прилагането на настоящия регламент, се прилага глава III от Директива 95/46/ЕО относно съдебната защита, отговорността и санкциите. Компетентните национални органи или съответните трети страни следва да носят отговорност за причинени от тях вреди съобразно приложимото национално право. Освен това държавите членки следва да гарантират, че компетентните национални органи или съответните трети страни подлежат на съответни санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент.

(40)

По отношение на техническата помощ от страна на Европейския парламент към европейските политически партии следва да се прилага принципът за равно третиране, тя следва да се предоставя срещу фактура и заплащане и да се отчита в редовни публични доклади.

(41)

Ключовата информация относно прилагането на настоящия регламент следва да се предоставя на обществеността на специално предназначен за целта уебсайт.

(42)

Съдебният контрол от Съда на Европейския съюз ще спомогне за гарантиране на правилното прилагане на настоящия регламент. Също така следва да се предвидят разпоредби, за да се даде възможност на европейските политически партии или европейските политически фондации да бъдат изслушани и да се предприемат корективни мерки, преди да им бъдат наложени санкции.

(43)

Държавите членки следва да предвидят национални разпоредби, които да допринасят за ефективното прилагане на настоящия регламент.

(44)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време, за да приемат разпоредби, с които да се гарантира гладкото и ефективно прилагане на настоящия регламент. Следователно трябва да се предвиди преходен период между влизането в сила на настоящия регламент и неговото прилагане.

(45)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становище (10).

(46)

Предвид необходимостта от значителни изменения и допълнения към реда и условията, които понастоящем се прилагат за политическите партии и политическите фондации на равнището на Съюза, Регламент (ЕО) № 2004/2003 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява условията за регламентиране на статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище („европейски политически партии“) и политическите фондации на европейско равнище („европейски политически фондации“).

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1)

„политическа партия“ означава обединение на граждани:

което преследва политически цели, и

което е признато или създадено в съответствие с правния ред на поне една държава членка;

2)

„политически съюз“ означава структурирано сътрудничество между политически партии и/или граждани;

3)

„европейска политическа партия“ означава „политически съюз“, който преследва политически цели и е регистриран от Органа за европейските политически партии и фондации, създаден с член 6, съобразно реда и условията, установени в настоящия регламент;

4)

„европейска политическа фондация“ означава самостоятелен субект, свързан официално с европейска политическа партия, който е регистриран от Органа съобразно с реда и условията, установени в настоящия регламент и който чрез дейността си в рамките на целите и основните ценности, следвани от Съюза, поддържа и допълва целите на европейската политическа партия, като осъществява една или повече от следните дейности:

а)

наблюдение, анализ и принос към дебата по проблемите на европейската обществена политика и на процеса на европейска интеграция;

б)

развитие на дейности, свързани с проблемите на европейската обществена политика, като например организиране и административна подкрепа на семинари, обучения, конференции и проучвания по такива въпроси между основните заинтересовани участници, включително и младежки организации и други представители на гражданското общество;

в)

развитие на сътрудничество с цел насърчаване на демокрацията, включително в трети държави;

г)

предоставяне на рамка за съвместна работа на европейско равнище между национални политически фондации, научни работници и други заинтересовани участници;

5)

„регионален парламент“ или „регионално събрание“ означава орган, чиито членове заемат изборна длъжност на регионално равнище или са политически подотчетни на изборно събрание;

6)

„финансиране от общия бюджет на Европейския съюз“ означава безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с част първа, дял VI или финансиране, предоставено в съответствие с част втора, дял VIII от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (11) („Финансовия регламент“);

7)

„дарение“ означава дарения на финансови средства, всякакви дарения в натура, предоставяне на стойност, по-ниска от пазарната, на стоки, услуги (включително заеми) или работа и/или всяка друга трансакция, която представлява икономическо предимство за съответната европейска политическа партия или фондация, с изключение на вноските на членовете и обичайните политически дейности, провеждани от частни лица на доброволна основа;

8)

„вноски от членове“ означава всяко плащане в брой, включително такси за членски внос или дарения в натура, или предоставяне на стойност, по-ниска от пазарната, на стоки, услуги (включително заеми) или работа, и/или всяка друга трансакция, която представлява икономическо предимство за съответната европейска политическа партия или фондация, осигурено ѝ от един от нейните членове, с изключение на обичайните политически дейности, провеждани от отделни членове на доброволна основа;

9)

„годишен бюджет“ за целите на членове 20 и 27 означава общият размер на разходите в дадената година, докладвани в годишните финансови отчети на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

10)

„национално звено за контакт“ означава звената за връзка, определени за въпроси, свързани с централната база данни за отстраняванията, посочена в член 108 от Финансовия регламент и в член 144 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (12), или всяко друго лице или лица, специално определени от съответните органи в държавите членки за целите на обмена на информация при прилагането на настоящия регламент;

11)

„седалище“ означава мястото, където се намира централното управление на европейската политическа партия или европейската политическа фондация;

12)

„успоредни нарушения“ означава две или повече нарушения, извършени като част от един и същ незаконен акт;

13)

„повторно нарушение“ означава нарушение, извършено след като на извършителя е била наложена санкция за нарушение от същия вид, в рамките на предходните пет години.

ГЛАВА II

СТАТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ

Член 3

Условия за регистрация

1.   Политически съюз има право да подаде заявление за регистрация като европейска политическа партия при следните условия:

а)

трябва да е със седалище в държава членка, посочено в нейния устав;

б)

той или неговите членове трябва да са членове или да са представени от членове на Европейския парламент, на националните парламенти, на регионалните парламенти или събрания в поне една четвърт от държавите членки; или

по време на последните избори за Европейски парламент той или членуващите в него партии трябва да са получили в поне една четвърт от държавите членки минимум три процента от гласовете във всяка една от тези държави членки;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципите на правовата държава и зачитане на човешките права, включително правата на лицата от малцинствата;

г)

той или неговите членове трябва да са участвали в избори за Европейски парламент или да са изразили публично намерението си да участват в следващите избори за Европейски парламент; и

д)

не трябва да преследва стопански цели.

2.   Даден заявител има право да подаде заявление за регистрация като европейска политическа фондация при следните условия:

а)

трябва да е свързан с европейска политическа партия, регистрирана съобразно условията и реда, установени в настоящия регламент;

б)

трябва да е със седалище в държава членка, посочено в неговия устав,

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително правата на лицата от малцинствата;

г)

целите му трябва да допълват целите на европейската политическа партия, с която е официално свързан;

д)

в състава на неговия управителен орган трябва да участват членове от поне една четвърт от държавите членки; и

е)

не трябва да преследва стопански цели.

3.   С една европейска политическа партия може да е свързана официално само една европейска политическа фондация. Всяка европейска политическа партия и свързаната с нея европейска политическа фондация осигуряват разделение между съответното им текущо управление, управленски структури и финансови сметки.

Член 4

Управление на европейските политически партии

1.   Уставът на дадена европейска политическа партия е в съответствие с приложимото право на държавата членка, в която се намира нейното седалище, и включва разпоредби, които обхващат най-малко следното:

а)

нейното име и лого, които трябва ясно да се различават от тези на всяка друга съществуваща европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

б)

адреса на нейното седалище;

в)

политическа програма, определяща нейните цели и задачи;

г)

декларация, в съответствие с член 3, параграф 1, буква д), че тя не преследва стопански цели;

д)

по целесъобразност името на свързаната с нея европейска политическа фондация, както и описание на официалната връзка между тях;

е)

нейната административна и финансова организация и процедури, като се уточняват по-специално органите и службите, които притежават правомощията за административно, финансово и правно представителство, както и правилата за изготвянето, одобряването и проверката на годишните счетоводни отчети; и

ж)

вътрешната процедура, която да се следва в случай на доброволното ѝ прекратяване в качеството на европейска политическа партия.

2.   Уставът на европейската политическа партия включва разпоредби за вътрешнопартийна организация, обхващащи най-малко следното:

а)

условията за приемане, напускане и изключване на нейните членове, като към устава се прилага списък на членуващите в нея партии;

б)

правата и задълженията, свързани с всички видове членство, както и съответното право на глас;

в)

правомощията, отговорностите и състава на управителните ѝ органи, като за всеки от тях се посочват критериите за подбор на кандидати и условията за тяхното назначаване и освобождаване;

г)

вътрешните ѝ процеси на вземане на решения, и по-специално процедурите за гласуване и изискванията за кворум;

д)

какъв подход е приела по отношение на прозрачността, и по-специално по отношение на счетоводните книги, сметките и дарителите, зачитането на личния живот и защитата на личните данни; и

е)

вътрешния ред за изменение на нейния устав.

3.   Държавата членка, в която се намира седалището, може да налага допълнителни изисквания към устава, при условие че тези допълнителни изисквания не са в противоречие с настоящия регламент.

Член 5

Управление на европейските политически фондации

1.   Уставът на дадена европейска политическа фондация е в съответствие с приложимото право на държавата членка, в която се намира нейното седалище, и включва разпоредби, които обхващат най-малко следното:

а)

нейното име и лого, които трябва ясно да се различават от тези на всяка друга съществуваща европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

б)

адреса на нейното седалище;

в)

описание на нейните цели и задачи, които трябва да съответстват на задачите, посочени в член 2, точка 4;

г)

декларация, в съответствие с член 3, параграф 2, буква е), че тя не преследва стопански цели;

д)

името на европейската политическа партия, с която тя е пряко свързана, както и описание на официалната връзка между тях;

е)

списък на нейните органи, като за всеки един от тях бъдат определени неговите правомощия, отговорности и състав и бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на членовете и ръководителите на тези органи;

ж)

нейната административна и финансова организация и процедури, като се уточняват по-специално органите и службите, които притежават правомощията за административно, финансово и правно представителство, както и правилата за изготвянето, одобрението и проверката на годишните счетоводни отчети;

з)

вътрешния ред за изменение на нейния устав; и

и)

вътрешната процедура, която да се следва в случай на доброволното ѝ прекратяване в качеството на европейска политическа фондация.

2.   Държавата членка, в която се намира седалището, може да налага допълнителни изисквания към устава, при условие че тези допълнителни изисквания не са в противоречие с настоящия регламент.

Член 6

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

1.   За целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации се създава Орган за европейските политически партии и фондации („Органът“).

2.   Органът има правосубектност. Той е независим орган и упражнява функциите си в пълно съответствие с настоящия регламент.

Органът взема решение за регистрацията и отписването от регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент. Освен това Органът редовно проверява дали условията за регистрация, посочени в член 3, и разпоредбите, свързани с управлението, определени в съответствие с член 4, параграф 1, букви а), б) и г) – е) и член 5, параграф 1, букви а) – д) и ж), продължават да се спазват от регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации.

В решенията си Органът взема предвид в пълна степен основното право на свобода на сдружаване и необходимостта от осигуряване на плурализъм на политическите партии в Европа.

Органът се представлява от своя директор, който взема всички решения на Органа от негово име.

3.   Директорът на Органа се назначава за петгодишен мандат, неподлежащ на подновяване, от Европейския парламент, Съвета и Комисията (общо наричани „органът по назначаване“), по общо съгласие, въз основа на предложенията, направени от комисия за подбор, съставена от генералните секретари на тези институции, след открита покана за представяне на кандидатури.

Директорът на Органа се подбира въз основа на неговите лични и професионални качества. Той няма право да бъде член на Европейския парламент, да упражнява изборни мандати или да бъде настоящ или бивш служител на европейска политическа партия или европейска политическа фондация. Избраният директор не трябва да бъде в конфликт на интереси между задълженията му като директор на Органа и всякакви други официални задължения, особено по отношение на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.

Мястото, освободено поради оставка, пенсиониране, освобождаване от длъжност или смърт, се запълва, като се следва същата процедура.

В случай на нормална смяна или доброволна оставка директорът продължава да изпълнява своите функции до заемането на поста от нов директор.

Ако директорът на Органа вече не отговаря на необходимите условия за изпълнение на неговите задължения, той може да бъде освободен по общо съгласие от поне две от трите институции, посочени в първа алинея, и въз основа на доклад, изготвен от комисията за подбор, посочена в първа алинея, по нейна собствена инициатива или вследствие на искане от някоя от трите институции.

Директорът на Органа е независим при изпълнението на своите задължения. Когато действа от името на Органа, директорът нито търси, нито приема указания от институция или правителство, или от който и да е орган, служба или агенция. Директорът на Органа се въздържа от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на неговите задължения.

Европейският парламент, Съветът и Комисията упражняват съвместно по отношение на директора правомощията, предоставени на органа по назначаването от Правилника за длъжностните лица (и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз) предвиден в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (13). Без да се засягат решенията за назначаването и освобождаването от длъжност, трите институции могат да се споразумеят да поверят упражняването на някои или на всички останали правомощия, предоставени на органа по назначаването, на която и да е от тях.

Органът по назначаването може да възложи на директора други задачи, при условие че те са съвместими с работното натоварване, произтичащо от неговите функции като директор на Органа, и не създават никакъв конфликт на интереси, нито застрашават пълната независимост на директора.

4.   Органът се разполага физически в Европейския парламент, който предоставя на Органа необходимите помещения и административна подкрепа.

5.   Директорът на Органа се подпомага от служители от една или повече институции на Съюза. При работата си с Органа тези служители действат единствено съгласно разпорежданията на директора на Органа.

Подборът на служителите е такъв, че да не води до конфликт на интереси между задълженията им в Органа и останалите им служебни задължения, и те се въздържат от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на техните функции.

6.   Органът сключва споразумения с Европейския парламент и ако е целесъобразно, с други институции относно административни мерки, необходими за изпълнението на неговите задачи, по-специално споразумения относно служителите, услугите и подпомагането, предоставени съгласно параграфи 4, 5 и 8.

7.   Бюджетните кредити за разходи на Органа се предоставят в отделен дял в раздела за Европейския парламент в общия бюджет на Европейския съюз. Бюджетните кредити са достатъчни, за да гарантират пълно и независимо функциониране на Органа. Директорът представя на Европейския парламент проект на бюджетен план за Органа и този план се оповестява публично. Европейският парламент делегира задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на тези кредити на директора на Органа.

8.   По отношение на Органа се прилага Регламент № 1 на Съвета (14).

Преводаческите услуги, необходими за работата на Органа и на регистъра, се извършват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

9.   Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент обменят цялата информация, необходима за изпълнението на съответните им задължения съгласно настоящия регламент.

10.   Директорът представя ежегодно доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа.

11.   Съдът на Европейския съюз извършва преглед на законосъобразността на решенията на Органа в съответствие с член 263 ДФЕС и е компетентен да разрешава спорове, свързани с обезщетяване на вреди, причинени от Органа, в съответствие с членове 268 и 340 ДФЕС. В случай че Органът не вземе решение, когато е задължен да вземе такова съгласно настоящия регламент, пред Съда на Европейския съюз може да бъде предявен иск за бездействие в съответствие с член 265 ДФЕС.

Член 7

Регистър на европейските политически партии и фондации

1.   Органът създава и управлява регистър на европейските политически партии и европейските политически фондации. До информацията от регистъра се осигурява онлайн достъп в съответствие с член 32.

2.   За да се осигури правилното функциониране на регистъра, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 и в рамките на приложното поле на съответните разпоредби на настоящия регламент относно:

а)

информацията и съпътстващата документация, съхранявани от Органа, за които регистърът трябва да бъде компетентното място за съхранение, включително устава на европейската политическа партия или европейската политическа фондация, всякакви други документи, представени като част от дадено заявление за регистрация в съответствие с член 8, параграф 2, всички документи, получени от държавата членка, в която се намира седалището, както е посочено в член 15, параграф 2, и информация относно самоличността на лицата, които са членове на органи или заемат постове, във връзка с които са им предоставени правомощия за административно, финансово и правно представителство, както е посочено в член 4, параграф 1, буква е) и член 5, параграф 1, буква ж);

б)

материалите от регистъра, посочени в буква а) от настоящия параграф, за които регистърът трябва да е компетентен да сертифицира законността съгласно установеното от Органа в съответствие с неговите правомощия съгласно настоящия регламент. Органът не е компетентен да извършва проверка на съблюдаването от страна на европейска политическа партия или европейска политическа фондация на задължение или изискване, наложено на съответната партия или фондация от държавата членка на седалището съгласно членове 4 и 5 и член 14, параграф 2 в допълнение към задълженията и изискванията, предвидени в настоящия регламент.

3.   Комисията уточнява посредством актове за изпълнение детайлите на системата на регистрационните номера, която следва да се прилага за регистъра, и стандартните извлечения от регистъра, които следва да се предоставят на трети лица при поискване, включително съдържанието на писма и документи. Тези извлечения не съдържат други лични данни освен самоличността на лицата, които са членове на органи или заемат постове, във връзка с които са им предоставени правомощия за административно, финансово и правно представителство, както е посочено в член 4, параграф 1, буква е) и член 5, параграф 1, буква ж). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37.

Член 8

Заявление за регистрация

1.   Заявлението за регистрация се подава до Органа. Заявлението за регистрация като европейска политическа фондация се подава само чрез европейската политическа партия, с която заявителят е официално свързан.

2.   Заявлението е придружено от:

а)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, установени в член 3, включително стандартна официална декларация съгласно формуляра, определен в приложението;

б)

устав на партията или на фондацията, съдържащ разпоредбите съгласно изискванията на членове 4 и 5, включително съответните приложения и по целесъобразност, удостоверението от държавата членка на седалището, посочено в член 15, параграф 2.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 и в рамките на приложното поле на съответните разпоредби на настоящия регламент:

а)

за установяване на всякаква допълнителна информация или подкрепящи документи във връзка с параграф 2, необходими на Органа, за да може да изпълнява пълноценно своите отговорности съгласно настоящия регламент във връзка с функционирането на регистъра;

б)

за изменение на стандартната официална декларация в приложението по отношение на данните, които следва да бъдат попълнени от заявителя, когато е необходимо, за да се осигури наличието на достатъчна информация по отношение на подписалия, неговия мандат и съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която подписалият е упълномощен да представлява за целите на декларацията.

4.   Документацията, представена на Органа като част от заявлението, се публикува незабавно на интернет страницата, посочена в член 32.

Член 9

Разглеждане на заявлението и решение на Органа

1.   Заявлението се разглежда от Органа, за да се определи дали заявителят отговаря на условията за регистрация, определени в член 3, и дали уставът съдържа разпоредбите, изисквани съгласно членове 4 и 5.

2.   Органът приема решение за регистрация на заявителя, освен ако установи, че заявителят не отговаря на условията за регистрация, определени в член 3, или че уставът не съдържа разпоредбите, изисквани съгласно членове 4 и 5.

Органът публикува своето решение за регистрация на заявителя в срок от един месец след получаването на заявлението за регистрация, а в случай че се прилагат процедурите, посочени в член 15, параграф 4 – в срок от четири месеца след получаване на заявлението за регистрация.

Когато молбата е непълна, Органът изисква от заявителя да представи своевременно всяка необходима допълнителна информация. За целите на срока, предвиден във втора алинея, той започва да тече от датата на получаване от Органа на пълното заявление.

3.   Стандартната официална декларация, посочена в член 8, параграф 2, буква а), се счита за достатъчна, за да се уверят компетентните органи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), в зависимост от това кое е приложимо.

4.   Решението на Органа за регистриране на заявителя се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с устава на съответната партия или фондация. Решението на Органа заявителят да не бъде регистриран се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с подробно изложение на основанията за отказа.

5.   Всяко изменение в документите или устава, внесено като част от заявлението за регистрация съобразно член 8, параграф 2, се съобщава на Органа, който актуализира регистрацията в съответствие с процедурите, определени в член 15, параграфи 2 и 4, mutatis mutandis.

6.   Всяка година на Органа се изпраща актуализиран списък на партиите – членки на европейската политическа партия, който се прилага към устава на тази партия съгласно предвиденото в член 4, параграф 2. Всяка промяна, в резултат на която европейската политическа партия може вече да не отговаря на условието по член 3, параграф 1, буква б), се съобщава на Органа в срок от четири седмици от настъпването на промяната.

Член 10

Проверка на спазването на условията и изискванията за регистрация

1.   Без да се нарушава процедурата, определена в параграф 3, Органът редовно проверява дали условията за регистрация, предвидени в член 3, и разпоредбите, свързани с управлението, определени в член 4, параграф 1, букви а) и б) и г) – е) и член 5, параграф 1, букви а) – д) и ж), продължават да се изпълняват от регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации.

2.   Ако Органът установи, че едно от условията за регистрация или една от разпоредбите, свързани с управлението, посочени в параграф 1, с изключение на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), вече не се изпълнява, той уведомява съответната европейска политическа партия или фондация.

3.   Европейският парламент, Съветът или Комисията могат да отправят към Органа искане за проверка на спазването от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в). В тези случаи, както и в случаите, посочени в член 16, параграф 3, буква а), Органът се обръща към комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, с искане за становище по този въпрос. Комитетът представя становището си в срок от два месеца.

Ако Органът получи сведения, които могат да породят съмнения относно спазването от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация на условията, определени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), тя информира за това Европейския парламент, Съвета и Комисията, с оглед да се даде възможност някой от тези органи да подаде искане за извършване на проверката, посочена в първа алинея. Без да се засяга първа алинея, Европейският парламент, Съветът и Комисията посочват намерението си в срок от два месеца от получаването на тази информация.

Процедурите, предвидени в първа и втора алинея, не се откриват през двумесечния период, предхождащ изборите за Европейски парламент.

Като взема предвид становището на комитета, Органът взема решение дали да заличи съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация от регистъра. Решението на Органа е надлежно обосновано.

Органът може да вземе решение за отписване от регистъра на основание на неспазване на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), само в случай на явно и сериозно нарушение на тези условия. Това решение подлежи на процедурата, посочена в параграф 4.

4.   Решенията на Органа за отписване от регистъра на европейска политическа партия или фондация на основание явно и сериозно нарушение по отношение на спазването на условията, определени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), се съобщават на Европейския парламент и Съвета. Решението влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от три месеца след уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за това решение или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. В случай на възражение от страна на Европейския парламент и на Съвета европейската политическа партия или фондация запазва регистрацията си.

Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу решението само въз основа на причини, свързани с оценката на спазването на условията за регистрация, посочени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в).

Съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация бива уведомена, че са внесени възражения срещу решението на Органа за отписването ѝ от регистъра.

Европейският парламент и Съветът приемат позиция в съответствие с правилата им за вземане на решение, установени в съответствие с Договорите. Всяко възражение е надлежно обосновано и се оповестява публично.

5.   Решението на Органа за отписване от регистъра на европейска политическа партия или европейска политическа фондация, срещу което не е представено възражение съгласно процедурата, посочена в параграф 4, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с подробно изложение на мотивите за отписване от регистъра и влиза в сила три месеца след датата на публикуването му.

6.   Европейска политическа фондация автоматично губи своя правен статут като такава, ако европейската политическа партия, с която е свързана, бъде заличена от регистъра.

Член 11

Комитет, съставен от независими изтъкнати личности

1.   С настоящия член се създава комитет, съставен от независими изтъкнати личности („комитетът“). Той се състои от шестима членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията определят по двама членове. Членовете на комитета се подбират въз основа на техните лични и професионални качества. Те не могат да бъдат членове на Европейския парламент, Съвета или Комисията, да упражняват изборен мандат, да са длъжностни лица или други служители на Европейския съюз или да са настоящи или бивши служители на европейска политическа партия или европейска политическа фондация.

Членовете на комитета са независими при изпълнението на своите задължения. Те нито търсят, нито приемат указания от която и да е институция или от което и да е правителство или от друг орган, служба или агенция и се въздържат от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на техните задължения.

Комитетът се подновява в срок от шест месеца след края на първата сесия на Европейския парламент след всеки избори за Европейски парламент. Мандатът на членовете на Комитета не може да бъде подновяван.

2.   Комитетът приема свой вътрешен правилник. Членовете на Комитета избират един от тях за председател на Комитета в съответствие с този правилник. Секретариатът и финансирането на Комитета се осигуряват от Европейския парламент. Секретариатът на Комисията действа единствено съгласно разпорежданията на Комитета.

3.   При искане от страна на Органа Комитетът дава становище относно всяко възможно явно и сериозно нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът, както е посочено в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), от страна на европейска политическа партия или европейска политическа фондация. За тази цел Комитетът може да изиска всички съответни документи и доказателства от Органа, Европейския парламент, съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация, други политически партии, политически фондации или други заинтересовани страни и може да поиска да изслуша техни представители.

При приемането на становищата си Комитетът взема предвид в пълна степен основното право на свобода на сдружаване и необходимостта от осигуряване на плурализъм на политическите партии в Европа.

Становищата на Комитета се оповестяват публично своевременно.

ГЛАВА III

ПРАВЕН СТАТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ

Член 12

Правосубектност

Европейските политически партии и европейските политически фондации имат европейска юридическа правосубектност.

Член 13

Признаване и правоспособност

Правният статут и правоспособността на европейските политически партии и на европейските политически фондации се признават във всички държави членки.

Член 14

Приложимо право

1.   Статутът на европейските политически партии и европейските политически фондации се урежда с настоящия регламент.

2.   По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия регламент, по отношение на аспектите, които не са обхванати от него, статутът на европейските политически партии и европейските политически фондации се урежда от приложимите разпоредби на националното право на държавата членка, в която се намират съответните им седалища.

Дейностите, осъществявани от европейски политически партии и европейски политически фондации в други държави членки, се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

3.   По въпросите, които не са уредени от настоящия регламент или от приложимите разпоредби съгласно параграф 2, или са само частично уредени от тях, по отношение на аспектите, които не са обхванати от тях, дейността на европейските политически партии и европейските политически фондации се урежда от разпоредбите на съответния им устав.

Член 15

Придобиване на европейска правосубектност

1.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация придобива юридическа правосубектност на датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на решението на Органа за нейната регистрация в съответствие с член 9.

2.   Ако това се изисква от държавата членка, в която се намира седалището на подалия заявление за регистрация като европейска политическа партия или европейска политическа фондация, заявлението, подадено в съответствие с член 8, се придружава от декларация, издадена от съответната държава членка, удостоверяваща, че заявителят е спазил всички съответни национални изисквания за подаване на заявление и че неговият устав е в съответствие с приложимото право, посочено в член 14, параграф 2, първа алинея.

3.   Ако кандидатът има юридическа правосубектност съгласно правото на държава членка, придобиването на европейска юридическа правосубектност се счита от съответната държава членка за преобразуване на националната правосубектност в приемна европейска правосубектност. Тази приемна правосубектност запазва в пълна степен вече съществуващите права и задължения на предишното национално правно образувание, което престава да съществува като такова. Съответната държава членка не прилага забранителни условия в контекста на такова преобразуване. Заявителят поддържа седалище в съответната държава членка до публикуването на решение в съответствие с член 9.

4.   Ако това се изисква от държавата членка, в която се намира седалището на заявителя, Органът определя датата на публикуването, посочено в параграф 1, само след консултация с тази държава членка.

Член 16

Прекратяване на европейска правосубектност

1.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация губи своята юридическа правосубектност от датата на влизане в сила на решението на Органа за изключване от регистъра, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Решението влиза в сила три месеца след публикуването, освен ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация изиска по-кратък срок.

2.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация се отписва от регистъра с решение на Органа:

а)

вследствие на решение, прието съгласно член 10, параграфи 2 – 5;

б)

при обстоятелствата, предвидени в член 10, параграф 6;

в)

по искане на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация; или

г)

в случаите, посочени в параграф 3, първа алинея, буква б) от настоящия член.

3.   Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация е допуснала съществено неизпълнение на съответните задължения съгласно националното право, приложимо по силата на член 14, параграф 2, първа алинея, държавата членка, в която се намира седалището, може да отправи към Органа надлежно обосновано искане за отписване от регистъра, в което трябва да са посочени точно и изчерпателно незаконните действия и конкретните национални изисквания, които не са били спазени. В такива случаи Органът:

а)

по въпроси, отнасящи се изключително или предимно до елементи, оказващи влияние върху зачитането на ценностите, на които се основава Съюзът, посочени в член 2 ДЕС, започва процедура за проверка в съответствие с член 10, параграф 3. Прилагат се също така член 10, параграфи 4, 5 и 6;

б)

по всички други въпроси и в случай че обосновано искане от съответната държава членка потвърждава, че всички национални правни средства са били изчерпани, взема решение за отписване на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация от регистъра.

Ако европейската политическа партия или европейската политическа фондация е допуснала съществено неизпълнение на съответните задължения съгласно националното право, приложимо по силата на член 14, параграф 2, втора алинея, и ако въпросът се отнася изключително или предимно до елементи, оказващи влияние върху зачитането на ценностите, на които се основава Европейският съюз, посочени в член 2 ДЕС, съответната държава членка може да отправи искане до Органа в съответствие с разпоредбите на първа алинея от настоящия параграф. Органът действа в съответствие с първа алинея, буква а) от настоящия параграф.

При всички случаи Органът действа без ненужно забавяне. Органът информира съответната държава членка и съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация относно последващите действия, свързани с мотивирано искане за отписване от регистъра.

4.   Органът определя датата на публикуването, посочено в параграф 1, след консултация с държавата членка, в която се намира седалището на европейската политическа партия или европейската политическа фондация.

5.   В случай че съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация придобива правосубектност съгласно законодателството на държавата членка, в която се намира нейното седалище, това придобиване се счита от тази държава членка за преобразуване на европейската правосубектност в национална правосубектност, която запазва в пълна степен вече съществуващите права и задължения на предишното европейско правно образувание. Съответната държава членка не прилага забранителни условия в контекста на такова преобразуване.

6.   В случай че европейската политическа партия или европейската политическа фондация не придобива правосубектност съгласно законодателството на държавата членка, в която се намира нейното седалище, тя се прекратява в съответствие с приложимото право на тази държава членка. Съответната държава членка може да изиска прекратяването да бъде предшествано от придобиване от съответната партия или фондация на национална правосубектност в съответствие с параграф 5.

7.   При всички случаи, посочени в параграфи 5 и 6, съответната държава членка гарантира пълното спазване на условието за нестопански цели, посочено в член 3. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент могат да договорят със съответната държава членка условията за прекратяване на европейската правосубектност, по-специално за да се гарантира възстановяването на средствата, получени от общия бюджет на Европейския съюз, и изпълнението на финансовите санкции, наложени съгласно член 27.

ГЛАВА IV

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Условия за финансиране

1.   Европейска политическа партия, която е регистрирана съобразно реда и условията, установени в настоящия регламент и представена в Европейския парламент от най-малко един от нейните членове, която не е в една от ситуациите по критериите за изключване, посочени в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент, може да подаде заявление за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз съобразно реда и условията, публикувани от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в покана за финансиране.

2.   Европейска политическа фондация, свързана с европейска политическа партия с право да кандидатства за финансиране по силата на параграф 1, която фондация е регистрирана съобразно реда и условията, установени в настоящия регламент и която не е в една от ситуациите по критериите за изключване, посочени в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент, може да подаде заявление за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз съобразно реда и условията, публикувани от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в покана за представяне на предложения.

3.   За целите на определянето на допустимост за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз съобразно с параграф 1 от настоящия член и член 3, параграф 1, буква б), и за прилагане на член 19, параграф 1, за депутат в Европейския парламент следва да се счита член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, с която е свързана неговата или нейната национална или регионална политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране.

4.   Финансирането или безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз не надхвърлят 85 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи, посочени в бюджета на една европейска политическа партия, и 85 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи, направени от една европейска политическа фондация. Европейските политически партии могат да използват неоползотворени части от финансирането на ЕС, предоставено за покриване на подлежащи на възстановяване разходи, в рамките на финансовата година, следваща тази на предоставянето му. Средства, още неоползотворени след тази финансова година, се събират в съответствие с Финансовия регламент.

5.   В рамките на ограниченията, определени в членове 21 и 22, разходите, подлежащи на възстановяване чрез финансиране, включват административни разходи и разходи, свързани с техническа поддръжка, заседания, изследователска дейност, трансгранични мероприятия, проучвания, информация и публикации, както и разходи, свързани с кампании.

Член 18

Заявление за финансиране

1.   За да се ползва с финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която отговаря на условията на член 17, параграф 1 или 2, подава заявление до Европейския парламент след публикуване на покана за финансиране или за представяне на предложения.

2.   Към деня на подаване на заявлението европейската политическа партия и европейската политическа фондация трябва да изпълняват задълженията, посочени в член 23, а от деня на подаване на заявлението до края на финансовата година или на дейността, за която се предоставя финансирането или се отпускат безвъзмездните средства – да останат вписани в регистъра и да не им е наложена някоя от санкциите, предвидени в член 27, параграф 1 и член 27, параграф 2, буква а), подточки v) и vi).

3.   Европейска политическа фондация прилага към заявлението своята годишна работна програма или своя план за действие.

4.   Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент взема решение в тримесечен срок след приключване на процедурата на поканата за финансиране или поканата за представяне на предложения и разрешава и управлява съответните кредити в съответствие с Финансовия регламент.

5.   Европейска политическата фондация може да кандидатства за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз само чрез европейската политическа партия, с която е свързана.

Член 19

Критерии за предоставяне на финансиране и разпределение на финансирането

1.   Съответните налични кредити за европейските политически партии и европейските политически фондации, на които е предоставено финансиране или са отпуснати безвъзмездни средства съобразно с член 18, се разпределят всяка година на основата на следната схема на разпределение:

15 % се разпределят поравно между европейските политически партии – бенефициери,

85 % се разпределят между европейските политически партии – бенефициери пропорционално на броя на избраните техни членове в Европейския парламент.

Същата схема на разпределение се прилага и за финансиране на европейски политически фондации въз основа на обвързването им с европейска политическа партия.

2.   Посоченото в параграф 1 разпределение е на основата на броя на избраните за депутати в Европейския парламент, които са членове на кандидатстващата за финансиране европейска политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране, при спазване на член 17, параграф 3.

Всички промени в броя след тази дата не оказват влияние върху съответния дял от разпределеното финансиране между европейските политически партии или европейските политически фондации. Това не засяга изискването в член 17, параграф 1 една европейска политическа партия да бъде представена в Европейския парламент от най-малко един от нейните членове.

Член 20

Дарения и вноски на членовете

1.   Европейските политически партии и европейските политически фондации могат да приемат дарения от физически или юридически лица в размер до 18 000 EUR на година от един дарител.

2.   При подаването на годишните си финансови отчети в съответствие с член 23 европейските политически партии и европейските политически фондации също представят списък с всички дарители и съответните им дарения, в който се описват както вида, така и стойността на индивидуалните дарения. Настоящият параграф се прилага също и за вноските от партиите – членки на европейските политически партии, и организациите – членки на европейските политически фондации.

За дарения от физически лица, чиято стойност надхвърля 1 500 евро и е под или равна на 3 000 EUR, съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация посочва дали съответните дарители са предоставили предварително писмено съгласие за публикуване в съответствие с член 32, параграф 1, буква д).

3.   Дарения, получени от европейски политически партии и европейски политически фондации в рамките на шест месеца преди изборите за Европейски парламент, се докладват всяка седмица на Органа в писмен вид и съобразно с параграф 2.

4.   Единични дарения, чиято стойност надхвърля 12 000 EUR, получени от европейските политически партии и европейските политически фондации, се докладват незабавно на Органа в писмен вид и съобразно с параграф 2.

5.   Европейските политически партии и европейските политически фондации не приемат нито едно от следното:

а)

анонимни дарения или други вид финансиране;

б)

дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент;

в)

дарения от публични органи на държава членка или на трета държава или от предприятие, върху което такъв публичен орган може да упражнява пряко или непряко съществено влияние поради собствеността върху него, финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането му; или

г)

дарения от частни субекти, установени в трета държава, или от физически лица от трета държава, които нямат право да гласуват в изборите за Европейски парламент.

6.   Всяко дарение, което не е разрешено по силата на настоящия регламент, в рамките на 30 дни след датата на получаването му от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

а)

се връща на дарителя или на всяко лице, което действа от името на дарителя; или

б)

когато не е възможно да бъде върнато, се докладва на Органа и на Европейския парламент. Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент пристъпва към изготвяне и разрешаване на нареждането за събиране на вземания съобразно с разпоредбите, предвидени в членове 78 и 79 от Финансовия регламент. Средствата се заприходяват като общи постъпления в частта от общия бюджет на Европейския съюз, която е за Европейския парламент.

7.   Допускат се вноски от страна на членовете на европейска политическа партия. Стойността на тези вноски не може да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази европейска политическа партия.

8.   Допускат се вноски от страна на членовете на европейска политическа фондация, както и от страна на европейската политическа партия, с която фондацията е свързана. Стойността на тези вноски не може да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази европейска политическа фондация и не може да има за източник средства от общия бюджет на Европейския съюз, получени от европейска политическа партия в съответствие с настоящия регламент.

Тежестта на доказване пада върху съответната европейска политическа партия, която посочва ясно в счетоводните си отчети произхода на средствата за финансирането на свързаната с нея европейска политическа фондация.

9.   Без да се засягат параграфи 7 и 8, европейските политически партии и европейските политически фондации могат да приемат вноски от граждани, които са техни членове, в размер до 18 000 EUR на година и на член, когато съответният член прави тези вноски от свое име.

Таванът, определен в първа алинея, не се прилага, когато съответният член е също така избран член на Европейския парламент, на национален парламент, на регионален парламент или на регионално събрание.

10.   Всяко финансиране, което не е разрешено съгласно настоящия регламент, се връща в съответствие с параграф 6.

Член 21

Финансиране на кампании във връзка с изборите за Европейски парламент

1.   При спазване на условията на втора алинея финансирането на европейските политически партии от общия бюджет на Европейския съюз и от каквито и да е други източници може да се използва за финансиране на кампании, провеждани от европейските политически партии във връзка с изборите за Европейски парламент, в които те, или техни членове, участват съгласно изискването по член 3, параграф 1, буква г).

В съответствие с член 8 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори (15), финансирането и възможното ограничаване на разходите на всички политически партии, кандидати и трети страни, в допълнение към тяхното участие, в изборите за Европейски парламент се уреждат във всяка държава членка от национални разпоредби.

2.   Разходите, свързани с кампаниите, посочени в параграф 1, се посочват по ясен начин като такива от европейските политически партии в техните годишни финансови отчети.

Член 22

Забрана за финансиране

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 21, параграф 1, финансирането на европейските политически партии от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за пряко или непряко финансиране на други политически партии, и по-специално на националните партии или кандидати. За тези национални политически партии и кандидати продължават да се прилагат националните правила.

2.   Финансирането на европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не се използва за други цели освен за финансиране на техните дейности, така както са изброени в член 2, точка 4, и за разходи, свързани пряко с целите, определени в техния устав в съответствие с член 5. По-специално то не се използва за пряко или непряко финансиране на избори, политически партии или кандидати, или други фондации.

3.   Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за финансиране на кампании за референдуми.

ГЛАВА V

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Член 23

Счетоводни сметки и задължения за докладване и одит

1.   Най-късно до шест месеца след края на финансовата година европейските политически партии и европейските политически фондации представят на Органа, с копие до разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, и на компетентното национално звено за контакт в държавата членка на тяхното седалище:

а)

своя годишен финансов отчет с придружаващи го бележки, който обхваща приходите и разходите и активите и пасивите в началото и в края на финансовата година, в съответствие с приложимото право в държавата членка, в която е тяхното седалище, и своя годишен финансов отчет въз основа на международните счетоводни стандарти, както са определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (16);

б)

доклад от външен одит на годишния финансов отчет, обхващащ както надеждността на тези финансови отчети, така и законосъобразността и редовността на приходите и разходите, който одит е извършен от независим орган или експерт; и

в)

списък с дарителите и вносителите и съответните им дарения или вноски в съответствие с член 20, параграфи 2, 3 и 4.

2.   В случай че европейските политически партии имат съвместни разходи с национални политически партии или европейските политически фондации имат съвместни разходи с национални политически фондации или с други организации, данните, удостоверяващи разходите на европейските политически партии или фондации, направени пряко или чрез тези трети страни, се включват в годишните финансови отчети, упоменати в параграф 1.

3.   Европейският парламент избира, упълномощава и плаща възнаграждението на независимите външни органи или експерти, посочени в параграф 1, буква б). Те са надлежно упълномощени да извършват одит на счетоводни отчети съгласно приложимото право в държавата членка, в която е тяхното седалище или управление.

4.   Европейските политически партии и европейските политически фондации предоставят всякаква информация, поискана от независимите органи или експерти за целите на техния одит.

5.   Независимите органи или експерти информират Органа и разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент относно всяко съмнение за незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на финансовите интереси на Съюза. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент информират съответните национални звена за контакт.

Член 24

Общи правила относно контрола

1.   Контролът относно спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията съгласно настоящия регламент се упражнява съвместно от Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и компетентните държави членки.

2.   Органът контролира спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията им по настоящия регламент, и по-специално във връзка с член 3, член 4, параграф 1, букви а), б) и г) – е), член 5, параграф 1, букви а) – д) и ж), член 9, параграфи 5 и 6 и членове 20, 21 и 22.

Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент контролира спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията, свързани с финансовите средства на Съюза по настоящия регламент, в съответствие с Финансовия регламент. При извършването на такъв контрол Европейският парламент взема необходимите мерки в областта на предотвратяването и на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза.

3.   Контролът от страна на Органа и на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, посочен в параграф 2, не обхваща спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията им по силата на приложимото национално законодателство, както е посочено в член 14.

4.   Европейските политически партии и европейските политически фондации, предоставят всякаква информация, поискана от Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, Сметната палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) или държавите членки, която е необходима с цел осъществяване на контрола, за който са отговорни съгласно настоящия регламент.

При поискване и за целите на контрола върху спазването на член 20 европейските политически партии и европейските политически фондации предоставят на Органа информацията относно финансовите вноски, направени от отделни членове и самоличността на тези членове. Освен това, по целесъобразност, Органът може да изисква от европейските политически партии да предоставят подписани потвърдителни декларации от членовете, които изпълняват изборни мандати, за целите на контрола върху спазването на условието, предвидено в член 3, параграф 1, първа алинея, буква б).

Член 25

Усвояване и контрол по отношение на финансови средства на Съюза

1.   Кредитите, предназначени за финансиране на европейските политически партии и европейските политически фондации, се определят съгласно годишната бюджетна процедура и се усвояват в съответствие с настоящия регламент и Финансовия регламент.

Редът и условията за предоставяне на финансиране и отпускане на безвъзмездни средства се определят от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в поканата за финансиране и в поканата за представяне на предложения.

2.   Контролът по отношение на финансирането, получено от общия бюджет на Европейския съюз, и на използването му се упражнява в съответствие с Финансовия регламент.

Освен това се упражнява и контрол на базата на годишен доклад от външен независим одит, както това е предвидено в член 23, параграф 1.

3.   Европейската сметна палата упражнява своите одитни правомощия в съответствие с член 287 ДФЕС.

4.   Всеки документ или информация, които се изискват от Европейската сметна палата с оглед на изпълнението на нейните задачи, ѝ се предоставят по нейно искане от европейските политически партии и европейските политически фондации, ползващи финансиране в съответствие с настоящия регламент.

5.   В решението или споразумението за финансиране и за отпускане на безвъзмездни средства изрично се предвижда одит от Европейския парламент и Европейската сметната палата въз основа на документи и проверки на място на европейската политическа партия, получила финансирането или на европейската политическа фондация, на която са отпуснати безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз.

6.   Европейската сметна палата и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент или всеки друг външен орган, упълномощен от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, може да осъществява необходимите проверки и контрол на място за удостоверяване на законосъобразността на разходите и на правилното изпълнение на условията на решението или споразумението за финансиране и за отпускане на безвъзмездни средства, а когато се касае за европейски политически фондации – и за удостоверяване на правилното изпълнение на работната програма или действия. Въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация предоставя всички необходими документи или информация за осъществяване на тези задачи.

7.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (18), с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка с решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията. По целесъобразност, констатациите ѝ могат да доведат до вземането от страна на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент на решения за обратно събиране на суми.

Член 26

Техническа подкрепа

Всяка техническа подкрепа, предоставена от страна на Европейския парламент за европейските политически партии се основава на принципа на равноправното третиране. Тя се предоставя при условия, също толкова благоприятни, както тези за другите външни организации и сдружения, на които могат да се предоставят подобни улеснения, и се осъществява срещу фактура и заплащане.

Член 27

Санкции

1.   В съответствие с член 16 Органът решава относно отписването на европейска политическа партия или европейска политическа фондация от регистъра посредством санкция във всеки един от следните случаи:

а)

ако въпросната партия или фондация съгласно съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо, е участвала в незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент;

б)

ако се установи, в съответствие с процедурите, посочени в член 10, параграфи 2 – 5, че тя вече не изпълнява едно или повече от условията, посочени в член 3, параграф 1, букви а), в) и д) или в член 3, параграф 2; или

в)

ако искането на държава членка за отписване от регистъра на основание сериозно неизпълнение на задължения съгласно националното право отговаря на изискванията, посочени в член 16, параграф 3, буква б).

2.   Органът налага финансови санкции в следните случаи:

а)

количествено неизмерими нарушения:

i)

в случай че не се спазят изискванията на член 9, параграфи 5 или 6;

ii)

в случай на неспазване на поетите задължения и несъответствие на предоставената информация от европейска политическа партия или европейска политическа фондация съгласно член 4, параграф 1, букви а), б) и г – е) и член 5, параграф 1, букви а), б), г) и д);

iii)

в случай че не се предостави списъкът на дарителите и съответните им дарения в съответствие с член 20, параграф 2 или не е докладвано за дарения съгласно член 20, параграфи 3 и 4,

iv)

ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация е нарушила задълженията, посочени в член 23, параграф 1 или член 24, параграф 4;

v)

ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация съгласно съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо, е участвала в незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент;

vi)

ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация в определен момент умишлено е пропуснала да предостави информация или умишлено е предоставила неточна или подвеждаща информация или в случай че органите, упълномощени съгласно настоящия регламент да извършват одит или проверки на бенефициери на финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, установят неточности в годишните финансови отчети, които се считат за съществени пропуски или неточно представяне на позиции в съответствие с международните счетоводни стандарти, определени в член 2 от регламент (ЕО) № 1606/2002;

б)

количествено измерими нарушения:

i)

ако европейската политическа партия или европейската политическа фондация е приела дарения и финансиране, които не са разрешени съгласно член 20, параграф 1 или 5, освен когато са изпълнени условията, предвидени в член 20, параграф 6;

ii)

в случай на неспазване на изискванията, предвидени в членове 21 и 22.

3.   Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент може да изключи дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация от бъдещото финансиране от Съюза за период до пет години, или до десет години в случай на повторно нарушение в рамките на пет години, когато е доказано, че тя е извършила някое от нарушенията, изброени в параграф 2, буква a), подточки v) и vi). Това не засяга правомощията на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, посочени в член 204н от Финансовия регламент.

4.   За целите на параграфи 2 и 3 спрямо европейска политическа партия или европейска политическа фондация се налагат следните финансови санкции:

а)

в случаите на количествено неизмерими нарушения, определен процент от годишния бюджет на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

5 %; или

7,5 %, ако са налице успоредни нарушения; или

20 %, ако въпросното нарушение е повторно нарушение; или

една трета съответно от посочените по-горе проценти, ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация доброволно е декларирала нарушението, преди Органът официално да даде ход на разследване, дори и в случай на успоредно или повторно нарушение, и съответната партия или фондация е взела подходящите коригиращи мерки;

50 % от годишния бюджет на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация за предходната година, в случай че съгласно съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо е участвала в незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент;

б)

в случаите на количествено измерими нарушения, определен процент от получените или неотчетените неправомерни суми, в съответствие със следната система на изчисление, с максимален размер 10 % от годишния бюджет на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

100 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми не надвишават 50 000 EUR; или

150 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 50 000 EUR, но не надвишават 100 000 EUR; или

200 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 100 000 EUR, но не надвишават 150 000 EUR; или

250 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 150 000 EUR, но не надвишават 200 000 EUR; или

300 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 200 000 EUR; или

една трета от посочените по-горе проценти, ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация доброволно е декларирала нарушението, преди Органът и/или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент официално да даде ход на разследване и съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация е взела подходящите коригиращи мерки.

За целите на прилагането на посочените по-горе проценти всяко дарение или финансиране се разглежда отделно.

5.   В случаите, когато европейска политическа партия или фондация е извършила успоредни нарушения на настоящия регламент, се налага единствено предвидената за най-сериозното възможно нарушение санкция, освен ако в параграф 4, буква а) се предвижда друго.

6.   Санкциите, посочени в настоящия регламент, подлежат на давностен срок от пет години, считано от дата, когато е извършено съответното нарушение, или, в случай на продължаващи или повтарящи се нарушения, от датата, на която нарушенията са преустановени.

Член 28

Сътрудничество между Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки

1.   Органът, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки чрез националните звена за контакт обменят информация и редовно се информират взаимно по въпроси, свързани с финансовите разпоредби, контрола и санкциите.

2.   Те също така се договарят относно практическите условия и ред за обмена на информация, включително правилата относно оповестяването на поверителна информация или доказателства, както и сътрудничеството между държавите членки.

3.   Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент уведомява Органа за всички констатации, които могат да доведат до налагането на санкции по силата на член 27, параграфи 2 – 4, с оглед на това да се позволи на Органа да предприеме подходящи мерки.

4.   Органът уведомява разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент за всяко взето от него решение относно санкции, за да му даде възможност да предприеме подходящите мерки съгласно Финансовия регламент.

Член 29

Коригиращи мерки и принципи за добра администрация

1.   Преди да вземе окончателно решение във връзка със санкциите, посочени в член 27, Органът или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент дава възможност на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация да предприеме необходимите мерки за коригиране на ситуацията в разумен срок, който обикновено не надвишава един месец. По-специално, Органът или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент дава възможност да се коригират технически и аритметични грешки, да се предоставят допълнителни документи или информация, когато това е необходимо, или да се коригират всякакви незначителни грешки.

2.   Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация не е предприела коригиращи мерки в срока, посочен в параграф 1, се взема решение за налагане на съответните санкции, посочени в член 27.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на условията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) – г), както и в член 3, параграф 2, буква в).

Член 30

Възстановяване

1.   Въз основа на решение на Органа за отписване от регистъра на европейска политическа партия или европейска политическа фондация, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент отменя или прекратява всякакво действащо решение или споразумение за финансиране на Съюза, с изключение на случаите, предвидени в член 16, параграф 2, буква в) и член 3, параграф 1, букви б) и г). Той събира също всички финансови средства на Съюза, включително всички неизразходвани финансови средства на Съюза от предходни години.

2.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация, на която е наложена санкция за някое от нарушенията, посочени в член 27, параграф 1 и член 27, параграф 2, буква а), подточки v) и vi), вече не изпълнява по тази причина условията на член 18, параграф 2. В резултат на това отговорният разпоредител с бюджетни кредити на Европейския парламент прекратява споразумението или решението за финансиране или за отпускане на безвъзмездни средства от Съюза, получени по силата на настоящия регламент, и събира всички финансови средства на Съюза, неоснователно изплатени по споразумението или решението за финансиране или за отпускане на безвъзмездни средства, както и всички неизразходвани средства на Съюза от предходни години.

В случай на такова прекратяване, плащанията от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент се ограничават до допустимите разходи, действително извършени от европейската политическа партия или европейската политическа фондация до датата, когато влиза в сила решението за прекратяване.

Настоящият параграф е приложим също и за случаите, посочени в член 16, параграф 2, буква в) и член 3, параграф 1, букви б) и г).

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Предоставяне на информация на гражданите

При прилагане на условията на членове 21 и 22 и на техните устави и вътрешни процедури, европейските политически партии могат в контекста на изборите за Европейски парламент да предприемат всички подходящи мерки, за да информират гражданите на Съюза за връзките между националните политически партии и кандидати и съответните европейски политически партии.

Член 32

Прозрачност

1.   Европейският парламент публикува, под ръководството на своя разпоредител с бюджетни кредити или на Органа, на създаден за целта уебсайт следните документи:

а)

имената и уставите на всички регистрирани европейски политически партии и европейски политически фондации, заедно с документите, внесени като част от техните заявления за регистрация в съответствие с член 8, в срок до четири седмици след като Органът е приел своето решение, а след това – и всички изменения, съобщени на Органа в съответствие с член 9, параграфи 5 и 6;

б)

списък на заявленията, които не са одобрени, заедно с документите, внесени като част от тях, заедно със заявлението за регистрация в съответствие с член 8, и основанията за отказа, в срок до четири седмици след като Органът е приел своето решение;

в)

ежегоден доклад с таблица за сумите, изплатени на всяка европейска политическа партия и всяка европейска политическа фондация, за всяка финансова година, за която е получено финансиране или са изплатени безвъзмездни финансови средства от общия бюджет на Европейския съюз;

г)

годишните финансови отчети и докладите от външен одит, посочени в член 23, параграф 1, а за европейски политически фондации – и окончателните доклади за изпълнението на работната им програма или действия;

д)

имената на дарителите и съответните дарения, които са докладвани от европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с член 20, параграфи 2, 3 и 4, с изключение на даренията от физически лица, стойността на които не ненадвишава 1 500 EUR на година и от дарител, които се отразяват в докладите като „незначителни дарения“. Дарения от физически лица, чиято годишна стойност надвишава 1 500 EUR и е под или е равна на 3 000 EUR, не се публикуват без предварително писмено съгласие на съответния дарител за публикуването им. Ако не е дадено такова предварително съгласие, такива дарения се докладват като „незначителни дарения“. Общият размер на незначителните дарения и броя на дарителите за календарна година също се публикуват;

е)

вноските, упоменати в член 20, параграфи 7 и 8, и докладвани от европейски политически партии и европейски политически фондации в съответствие с член 20, параграф 2, включително идентичността на партиите или организациите – членки, направили тези вноски;

ж)

подробности относно, и основанията за всяко окончателно решение, взето от Органа в съответствие с член 27, включително, когато е приложимо и становищата, приети от комитета, съставен от независими изтъкнати личности, в съответствие с членове 10 и 11, като се вземат предвид Регламент (ЕО) № 45/2001;

з)

подробностите във връзка със и причините за окончателното решение, взето от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент съгласно член 27;

и)

описание на техническата подкрепа, оказана на европейските политически партии; и

й)

доклада с оценката на Европейския парламент относно прилагането на настоящия регламент и финансираните дейности, посочени в член 38.

2.   Европейският парламент публикува списъка с юридическите лица, които са членове на европейската политическа партия, приложен към устава на партията в съответствие с член 4, параграф 2, и осъвременен в съответствие с член 9, параграф 6, както и общия брой на отделните членове.

3.   Личните данни се изключват от информацията, публикувана на уебсайта, посочен в параграф 1, освен ако те се публикуват съгласно параграф 1, буква а), д) или ж).

4.   В публично достъпна декларация за поверителност европейските политически партии и европейските политически фондации предоставят на потенциалните си членове и дарители информацията, изисквана по член 10 от Директива 95/46/ЕО и ги информират, че личните им данни ще бъдат обработени при извършването на одит и контролни дейности от Европейския парламент, Органа, OLAF, Сметната палата, държавите членки или външни органи или експерти, упълномощени от тези органи и че личните им данни ще бъдат публикувани на уебсайта, посочен в параграф 1, при условията на настоящия член. Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент, като прилага член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001, включва същата информация в поканите за финансиране или поканите за представяне на предложения, упоменати в член 18, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 33

Защита на личните данни

1.   При обработването на лични данни съгласно изискванията на настоящия регламент Органът, Европейският парламент и комитетът от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, спазват Регламент (ЕО) № 45/2001. За целите на обработването на лични данни те се считат за администратори на данни по смисъла на член 2, буква г) от посочения регламент.

2.   При обработването на лични данни съгласно изискванията на настоящия регламент европейските политически партии и европейските политически фондации, държавите членки, когато упражняват контрол по аспекти, свързани с финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации в съответствие с член 24, както и независимите органи или експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни отчети в съответствие с член 23, параграф 1, спазват Директива 95/46/ЕО и приетите в съответствие с тази директива национални разпоредби. За целите на обработването на лични данни те се считат за администратори на данни по смисъла на член 2, буква г) от посочената директива.

3.   Органът, Европейският парламент и комитетът от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, гарантират, че личните данни, които събират съгласно изискванията на настоящия регламент, не се използват за други цели освен за осигуряване на законосъобразността, редовността и прозрачността на финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации и на членството в европейските политически партии. Те заличават всички събрани с тази цел лични данни най-късно 24 месеца след публикуването на съответните части в съответствие с член 32.

4.   Държавите членки и независимите органи или експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни отчети, използват личите данни, които получават, единствено за упражняване на контрол по финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации. Те заличават тези лични данни в съответствие с приложимото национално право след предаването им съгласно изискванията на член 28.

5.   Личните данни могат да се съхраняват и след срока, определен в параграф 3 или предвиден в приложимото национално право и посочен в параграф 4, ако такова съхранение е необходимо за целите на съдебни или административни производства, свързани с финансирането на европейска политическа партия или европейска политическа фондация или членството в европейска политическа партия. Всички такива лични данни се заличават в срок най-късно до една седмица след датата на приключване на посоченото производство с окончателно решение, или след като са разгледани одити, обжалвания, оспорвания и искове.

6.   Администраторите на данни, посочени в параграфи 1 и 2, предприемат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, промяна, или неразрешено разкриване или достъп, и по-специално когато обработката на такива данни включва пренасяне на данни по мрежа, и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

7.   Европейският надзорен орган по защита на данните е отговорен да следи и гарантира, че Органът, Европейският парламент и комитетът от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, спазват и защитават основните права и свободи на физическите лица при обработването на личните им данни в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Без да се засяга правото на съдебна защита, всеки субект на данни може да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако счете, че е било нарушено правото му на защита на неговите или нейните лични данни в резултат на обработването им от страна на Органа, Европейския парламент или на комитета.

8.   Европейските политически партии и европейските политически фондации, държавите членки и независимите органи или експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни отчети в съответствие с изискванията на настоящия регламент, носят отговорност съгласно приложимото национално право за всички вреди, причинени от тях при обработването на лични данни съобразно с изискванията на настоящия регламент. Държавите членки гарантират, че се прилагат ефективни, съразмерни и възпиращи санкции при нарушаване на изискванията на настоящия регламент, на Директива 95/46/ЕО и на приетите в съответствие с тази директива национални разпоредби, и по-специално при използване на лични данни с цел измама.

Член 34

Право на изслушване

Преди Органът или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент да вземе решение, което може да засегне неблагоприятно правата на европейска политическа партия, европейска политическа фондация или заявител, както е посочен в член 8, той изслушва представителите на съответната европейска политическа партия, съответната европейска политическа фондация или съответния кандидат. Органът или Европейският парламент надлежно мотивира своето решение.

Член 35

Право на обжалване

По решения, взети в изпълнение на изискванията на настоящия регламент, може да бъде заведено дело в Съда на Европейския съюз съобразно съответните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 36

Упражняване на делегираните права

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 2 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 24 ноември 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 2 и член 8, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 2 и член 8, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 38

Оценка

След консултация с Органа Европейският парламент публикува до средата на 2018 г. доклад за прилагането на настоящия регламент и за финансираните дейности. Докладът посочва, когато е целесъобразно, и евентуалните изменения, които трябва да бъдат внесени в системите на регламентиране на статута и на финансиране.

Преди края на 2018 г. Комисията трябва да представи доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Член 39

Ефективно прилагане

Държавите членки вземат подходящи мерки, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 40

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2004/2003 се отменя, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Той обаче продължава да се прилага по отношение на актове и поети задължения, свързани с финансирането на политическите партии и на политическите фондации на европейско равнище за 2014, 2015, 2016 и 2017 бюджетна година.

Член 41

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията приема делегираните актове, посочени в член 7, параграф 2 и в член 8, параграф 3, буква а), не по-късно от 1 юли 2015 г.

Настоящият регламентът се прилага от 1 януари 2017 г. Органът, посочен в член 6, обаче се създава в срок до 1 септември 2016 г. Европейските политически партии и европейските политически фондации, регистрирани след 1 януари 2017 г., могат да кандидатстват единствено за финансиране по настоящия регламент на дейности, започнали през бюджетната 2018 година или след това.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 90.

(2)  ОВ C 62, 2.3.2013 г., стр. 77.

(3)  ОВ C 67, 7.3.2013 г., стр. 1.

(4)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 септември 2014 г.

(5)  Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 46.

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  ОВ C 253, 3.9.2013 г., стр. 12.

(11)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(12)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(14)  Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).

(15)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.

(16)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент № (ЕО) 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стp. 1).

(18)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартна декларация, която се попълва от всеки заявител

Долуподписаният, изцяло упълномощен от [наименование на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация], с настоящото удостоверявам, че:

[наименование на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация] се задължава да спазва условията за регистрация, посочени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, т.е. да спазва, по-специално в своята програма и своите дейности, ценностите, на които се основава Съюзът, както са посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Подпис на упълномощено лице:

Обръщение (г-жа, г-н, …) фамилно и собствено име:

 

Функция в организацията, която кандидатства за регистрация като европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

 

Място/дата:

 

Подпис:

 


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1142/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 322 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Политическите партии на европейско равнище са важен фактор за интеграцията в Съюза.

(2)

В член 10 от Договора за Европейския съюз и член 12, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз се посочва, че политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

(3)

На 4 ноември 2003 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕО) № 2004/2003 (3).

(4)

В своята резолюция от 6 април 2011 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (4) Европейският парламент предложи с оглед на придобития опит известен брой подобрения относно финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации.

(5)

На 22 октомври 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 (5), с който се отменя Регламент (ЕО) № 2004/2003 и се определят нови правила, наред с другото, за финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско равнище, по-специално по отношение на условията за финансиране, предоставянето и разпределението на финансирането, даренията и вноските, финансирането на кампаниите за изборите за Европейски парламент, възстановимите разходи, забраната за финансиране, отчетите, докладването и одита, изпълнението и контрола, санкциите, сътрудничеството между Органа за европейските политически партии и фондации, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки, както и по отношение на прозрачността.

(6)

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6) (Финансовият регламент) следва да включва правила относно вноските от общия бюджет на Съюза за европейските политически партии, както е предвидено в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Тези правила следва да позволяват на политическите партии на европейско равнище да имат по-голяма гъвкавост по отношение на сроковете за използване на тези вноски, тъй като характерът на дейностите им го изисква.

(7)

Системата на финансова подкрепа за европейските политически партии чрез безвъзмездни средства за оперативни разходи, предвидена в член 125, параграф 6 от Финансовия регламент, не е подходяща за техните нужди, по-специално задължението да представят годишна работна програма – изискване, което не съществува в законодателството на държавите членки. Поради това финансовата подкрепа за европейските политически партии следва да бъде под формата на специфична вноска, която да отговаря на специфичните нужди на европейските политически партии. При все това, предвид факта, че европейските политически фондации продължават да подлежат на разпоредбите на Финансовия регламент, за тях следва да може да се приложи ограниченото пренасяне за три месеца, което понастоящем се предвижда в член 125, параграф 6 от Финансовия регламент.

(8)

Въпреки че финансовата подкрепа се отпуска, без да се изисква годишна работна програма, европейските политически партии следва да обосноват ex post правилното използване на финансирането от Съюза. По-специално отговорният разпоредител с бюджетни кредити следва да провери дали средствата са били използвани за плащане на възстановими разходи съгласно посоченото в поканата за вноски, в сроковете, определени в настоящия регламент. Вноските за европейските политически партии следва да бъдат изразходвани в рамките на финансовата година, следваща годината на отпускането им, след който срок всички неизразходвани средства следва да бъдат събрани от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

(9)

Финансирането от Съюза, отпуснато за финансиране на оперативните разходи на европейските политически партии, следва да не бъде използвано за цели, различни от тези, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, и по-специално за пряко или непряко финансиране на други субекти, като например национални политически партии. Европейските политически партии следва да използват вноските, за да плащат част от текущите и бъдещите разходи, а не разходите или задълженията, възникнали преди подаване на заявленията за вноски.

(10)

Отпускането на вноските следва също да бъде опростено и адаптирано към особеностите на европейските политически партии, по-специално чрез отсъствието на критерии за подбор, установяването на еднократно пълно предварително финансиране като общо правило и чрез възможността за използване на финансиране с еднократни суми, единна ставка и единични разходи.

(11)

Вноските от общия бюджет на Съюза следва да бъдат спрени, намалени или прекратени в случаите, ако европейските политически партии нарушават задълженията, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(12)

Санкции, които се основават както на Финансовия регламент, така и на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, следва да се налагат по последователен начин и при зачитане на принципа „nе bis in idem“. В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 административните и/или финансовите санкции, предвидени във Финансовия регламент, следва да не се налагат в случаите, за които вече са наложени санкции въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

(13)

С оглед на това Финансовият регламент следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 се изменя, както следва:

1)

В член 121, параграф 2 се добавя следната буква:

„й)

вноските за европейските политически партии, посочени във втора част, дял VIII.“

2)

Член 125 се изменя както следва:

a)

в параграф 3 втората алинея се заличава;

б)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Ако европейска политическа фондация по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7) реализира излишък на приходите спрямо разходите в края на финансова година, за която е получила безвъзмездни средства за оперативни разходи, чрез дерогация от установения в параграф 4 от настоящия член принцип за недопускане на печалба част от този излишък в размер до 25 % от общите приходи за посочената година може да бъде пренесена за следващата година, при условие че се използва преди края на първото тримесечие на тази следваща година.

3)

Във втора част се добавя следният дял:

„ДЯЛ VIII

ВНОСКИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Член 204а

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящия регламент под европейски политически партии се разбират субектите, регистрирани като такива в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

2.   С оглед на приноса им за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза на европейските политически партии могат да бъдат отпускани преки финансови вноски от бюджета в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

Член 204б

Принципи

1.   Вноските се използват само за възстановяване на посочения в член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 процент от оперативните разходи на европейските политически партии, пряко свързани с целите на тези партии, както е определено в член 17, параграф 5 и член 21 от същия регламент.

2.   Вноските могат да се използват за възстановяване на разходи, свързани със сключени от европейските политически партии договори, при условие че при възлагането на договорите не е имало конфликт на интереси.

3.   Вноските не се използват за предоставяне пряко или непряко на лична полза, в пари или в натура, на отделни членове или служители на европейска политическа партия. Вноските не се използват за пряко или непряко финансиране на дейности на трети страни, по-специално на национални политически партии или политически фондации на европейско или национално равнище, било то под формата на безвъзмездни средства, дарения, заеми или други подобни споразумения. Вноските не се използват за нито едно от предназначенията, изключени в член 22 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

4.   Вноските са подчинени на принципите на прозрачност и равно третиране, в съответствие с критериите, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

5.   Вноските се отпускат от Европейския парламент на годишна основа и се публикуват в съответствие с член 35, параграф 2 от настоящия регламент и с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

6.   Европейските политически партии, които получават вноски, не получават пряко или непряко друго финансиране от бюджета. По-специално се забраняват даренията от бюджетите на политическите групи в Европейския парламент. При всички случаи нито един разход не може да се финансира два пъти от бюджета.

Член 204в

Бюджетни аспекти

Вноските се плащат от бюджетния раздел за Европейския парламент. Предвидените за независими външни органи или експерти по одит бюджетни кредити, посочени в член 23 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, се удържат пряко от бюджета на Европейския парламент.

Член 204г

Покана за вноски

1.   Вноските се отпускат чрез покана за вноски, публикувана всяка година поне на уебсайта на Европейския парламент.

2.   На дадена европейска политическа партия може да бъде отпусната само една вноска годишно.

3.   Европейска политическа партия може да получи вноска само ако подаде заявление за финансиране по реда и условията, посочени в поканата за вноски.

4.   В поканата за вноски се определят критериите за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени от заявителя, както и критериите за отстраняване.

5.   В поканата за вноски се определя най-малко характерът на разходите, които могат да бъдат възстановени чрез вноската.

6.   В поканата за вноски се изисква прогнозен бюджет.

Член 204д

Процедура за отпускане

1.   Заявленията за вноски се представят надлежно и навременно в писмена форма, включително, по целесъобразност, в защитен електронен формат.

2.   Вноските не се отпускат на заявители, които по време на процедурата за отпускане на вноски се намират в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1, член 107 и член 109, параграф 1, буква а), както и на тези, които са регистрирани в централната база данни за отстраняванията по член 108.

3.   Заявителите удостоверяват, че не се намират в някое от положенията, посочени в параграф 2.

4.   Вноските се отпускат чрез споразумение или решение за вноска съгласно посоченото в поканата за вноски.

5.   Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да бъде подпомаган от комитет при оценяването и установяването на споразумение или решение за вноска. Отговорният разпоредител с бюджетни кредити, при надлежно спазване на принципите на прозрачност и равно третиране, определя правилата за състава, назначаването и функционирането на този комитет, както и правилата за предотвратяване на конфликти на интереси.

Член 204e

Процедура за оценяване

1.   Заявленията се подбират въз основа на критериите за отпускане, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, измежду заявленията, които отговарят на критериите за допустимост и за отстраняване.

2.   Критериите за допустимост определят условията, при които заявител може да получи вноска съгласно правилата, определени в Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

3.   В решението на отговорния разпоредител с бюджетни кредити се посочват най-малко:

а)

предметът и общата сума на вноската;

б)

имената на избраните заявители и одобрените суми;

в)

имената на отхвърлените заявители и основанията за тяхното отхвърляне.

4.   Отговорният разпоредител с бюджетни кредити информира писмено заявителите за решенията по техните заявления. Ако заявлението за финансиране се отхвърли или поисканите суми не бъдат отпуснати частично или изцяло, отговорният разпоредител с бюджетни кредити посочва основанията за отхвърлянето на заявлението или за неотпускането на поисканите суми, по-специално по отношение на критериите за допустимост и за отпускане, посочени в параграфи 1 и 2. Ако заявлението бъде отхвърлено, отговорният разпоредител с бюджетни кредити уведомява заявителя за всички съществуващи административни и/или съдебни средства за защита, предвидени в член 97 от настоящия регламент.

Член 204ж

Форма на вноските

1.   Вноските могат да бъдат отпускани под формата на:

а)

възстановяване на процент от действително извършените възстановими разходи;

б)

възстановяване въз основа на единичните разходи;

в)

еднократни суми;

г)

финансиране с единна ставка;

д)

комбинация от формите, посочени в букви а) – г).

2.   Могат да бъдат възстановявани само разходите, които отговарят на установените в поканите за вноски критерии и които не са направени преди датата на подаване на заявлението.

Член 204з

Правила относно вноските

1.   Единичните разходи обхващат всички или някои специфични категории възстановими разходи, които са ясно определени предварително чрез прилагане на сума за единица.

2.   Еднократните суми обхващат като цяло някои разходи, необходими за извършване на специфична дейност на европейската политическа партия. Еднократните суми се използват само в комбинация с други форми на вноски.

3.   Финансирането с единна ставка обхваща специфични категории възстановими разходи, които са ясно определени предварително чрез прилагане на процент.

4.   Когато се използват еднократни суми, финансиране с единна ставка или единични разходи, те се определят в поканата за вноски със съответните им суми и проценти, когато е приложимо. В поканата за вноски се съдържа също така описание на методите за определяне на еднократните суми, финансирането с единна ставка или единичните разходи, които се основават на обективни средства, като статистически данни, заверени или подлежащи на одит ретроспективни данни на европейските политически партии или на обичайните им практики за определяне и анализ на разходите. Споразумението или решението за вноска включва разпоредби, които позволяват да се провери дали са спазени условията за отпускане на еднократни суми, финансиране с единна ставка или единични разходи.

Член 204и

Предварително финансиране

Вноските се плащат изцяло чрез едно плащане под формата на предварително финансиране в размер на 100 % от сумата, освен ако в надлежно обосновани случаи отговорният разпоредител с бюджетни кредити реши друго.

Член 204й

Гаранции

Ако счете за уместно и пропорционално, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, индивидуално за всеки отделен случай и при извършен анализ на риска, да изиска от европейската политическа партия да предостави предварително гаранция с цел да се ограничат финансовите рискове, свързани с плащането на предварителното финансиране, само когато, с оглед на анализа на риска, европейската политическа партия е в непосредствен риск да се окаже в някое от положенията, посочени в член 106, параграф 1, букви а) и г) от настоящия регламент, или когато Европейският парламент и Съветът са уведомени за решение на Органа за европейските политически партии и фондации, създаден съгласно член 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 (Органът) съгласно член 10, параграф 4 от посочения регламент.

Разпоредбите на член 134 от настоящия регламент относно гаранцията за предварителното финансиране за безвъзмездните средства се прилагат mutatis mutandis за гаранциите, които могат да бъдат поискани в случаите по първата алинея от настоящия член за плащанията по предварителното финансиране за европейските политически партии.

Член 204к

Използване на вноските

1.   Вноските се разходват в съответствие с член 204б.

2.   Всяка част от вноската, която не е изразходвана в рамките на финансовата година, за която се отнася тази вноска (година n), се разходва за възстановими разходи, направени до 31 декември на година n+1. Оставащата част от вноската, която не е изразходвана в рамките на този срок, се възстановява в съответствие с първа част, дял IV, глава 5.

3.   Европейските политически партии спазват максималния процент на съфинансиране, определен в член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014. Оставащите суми от вноските за предходната година не могат да се използват за финансиране на частта, която европейските политически партии трябва да осигурят от собствените си ресурси. Вноските от трети лица за съвместни мероприятия не се считат за част от собствените ресурси на европейска политическа партия.

4.   Европейските политически партии използват частта от вноската, която не е била използвана в рамките на финансовата година, за която се отнася вноската, преди да използват вноските, отпуснати след тази година.

5.   Лихвите, натрупани от плащанията по предварително финансиране, се считат за част от вноската.

Член 204л

Доклад относно използването на вноските

1.   В съответствие с член 23 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 европейската политическа партия представя за одобрение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити своя годишен доклад относно използването на вноската и своите финансови отчети.

2.   Годишният отчет за дейността, посочен в член 66, параграф 9 от настоящия регламент, се изготвя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити въз основа на окончателния годишен доклад и годишните финансови отчети, посочени в параграф 1 от настоящия член. При изготвянето на отчета могат да бъдат използвани и други оправдателни документи.

Член 204м

Плащане на остатъка

1.   Сумата на вноската не става окончателна, докато отговорният разпоредител с бюджетни кредити не одобри годишния доклад и годишните финансови отчети, посочени в член 204л, параграф 1. Одобрението на годишния доклад и на годишните финансови отчети не засяга последващите проверки от Органа.

2.   Всяка неизразходвана сума по предварителното финансиране става окончателна едва когато бъде използвана от европейската политическа партия за плащане на възстановими разходи, които отговарят на критериите, определени в поканата за вноски.

3.   Когато европейската политическа партия не изпълнява задълженията си, свързани с използването на вноски, вноските се спират, намаляват или прекратяват, след като на европейската политическа партия се даде възможност да представи своите забележки.

4.   Преди да извърши плащането на остатъка, отговорният разпоредител с бюджетни кредити проверява дали европейската политическа партия все още е регистрирана в регистъра, посочен в член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, и дали не е била предмет на някоя от санкциите, предвидени в член 27 от посочения регламент, между датата на нейното заявление и края на финансовата година, за която се отнася вноската.

5.   Когато европейската политическа партия вече не е регистрирана в регистъра, посочен в член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, или е била предмет на някоя от санкциите, предвидени в член 27 от посочения регламент, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да спре, намали или прекрати вноската и да събере недължимо платените суми по споразумението или решението за вноската, пропорционално на сериозността на грешките, нередностите, измамите или други нарушения на задълженията, свързани с използването на вноската, след като на европейската политическа партия се даде възможност да представи своите забележки.

Член 204н

Контрол и санкции

1.   Във всяко споразумение или решение за вноска се предвижда изрично Европейският парламент, Европейската служба за борба с измамите и Сметната палата да упражняват своите правомощия за контрол, по документи и на място, спрямо всички европейски политически партии, изпълнители и подизпълнители, които са получили финансиране от Съюза.

2.   Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да налага на заявителите ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции в съответствие с член 109 от настоящия регламент и с член 27 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014.

3.   Санкциите, посочени в параграф 2, могат да бъдат налагани и на европейските политически партии, които в момента на представяне на заявлението за вноска или след като са получили вноската, са подали декларации с невярно съдържание при предоставянето на информацията, изисквана от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, или не са предоставили тази информация.

Член 204о

Съхраняване на документацията

1.   Европейските политически партии съхраняват цялата документация и всички оправдателни документи, които се отнасят до вноската, в продължение на пет години след представянето на годишния доклад и на годишните финансови отчети, посочени в член 204л, параграф 1.

2.   Документацията, свързана с одити, обжалвания, съдебни спорове или уреждане на вземания, произтичащи от използването на вноската, се запазва до приключването на тези одити, обжалвания, съдебни спорове или уреждане на вземания.

Член 204п

Избор на външни органи или експерти по одит

Независимите външни органи или експерти по одит, посочени в член 23 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, се избират посредством процедура за възлагане на обществена поръчка. Срокът на договорите с тях е не по-дълъг от пет години. След два поредни периода на възлагане на одита на едни и същи лица се счита, че е налице конфликт на интереси, който може да има отрицателно въздействие върху извършването на одита.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г. Член 125, параграф 3, втора алинея и параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 в редакцията им, предхождаща измененията, внесени с член 1 от настоящия регламент, продължават да се прилагат по отношение на актове и поети задължения във връзка с финансирането на политически партии на европейско равнище до 31 декември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  ОВ С 4, 8.1.2014 г., стр. 1.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 септември 2014 г..

(3)  Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ С 296 Е, 2.10.2012 г. стр. 46.

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1).“


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1143/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2014 година

относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Появата на чужди видове — животни, растения, гъби или микроорганизми — на нови места невинаги е причина за безпокойство. Въпреки това значителна част от чуждите видове могат да се превърнат в инвазивни видове и да окажат сериозно неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, както и да доведат до друго социално и икономическо въздействие, което следва да бъде предотвратено. Като чужди се определят около 12 000 вида в околната среда в Съюза и в други европейски държави, от които приблизително 10 — 15 % се считат за инвазивни.

(2)

Инвазивните чужди видове представляват една от основните заплахи за биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, особено в географски и еволюционно изолирани екосистеми, като например малки острови. Рисковете, причинени от тези видове, могат да нараснат поради увеличаващите се в световен мащаб търговия, транспорт и туризъм и поради изменението на климата.

(3)

Заплахата за биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, породена от инвазивните чужди видове, приема различни форми, като например сериозно въздействие върху местните видове и структурата и функцията на екосистемите чрез промяна на местообитанието, хищничество, конкуренция, предаване на болести, замяна на местни видове в голяма част от ареала и генетични последици чрез хибридизация. Освен това инвазивните чужди видове могат да окажат и значително неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и икономиката. Само живи екземпляри или части от тях, които могат да се възпроизвеждат, представляват заплаха за биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, човешкото здраве и икономиката и поради това само за тях следва да се прилагат ограниченията, предвидени в настоящия регламент.

(4)

Като страна по Конвенцията за биологичното разнообразие, одобрена с Решение 93/626/ЕИО на Съвета (3), Съюзът е длъжен да спазва член 8, буква h) от нея, съгласно която всяка страна, доколкото е възможно и по подходящ начин, „предотвратява интродуцирането на чуждоземни видове, които заплашват екосистемите, местообитанията или видовете, и контролира или унищожава тези чуждоземни видове“.

(5)

Като страна по Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания, одобрена с Решение 82/72/ЕИО на Съвета (4), Съюзът е поел ангажимент да вземе всички подходящи мерки, за да се гарантира запазването на естествените местообитания на видовете от дивата флора и фауна.

(6)

За да се спомогне за постигане на целите на директиви 2000/60/ЕО (5), 2008/56/ЕО (6) и 2009/147/ЕО (7) на Европейския парламент и на Съвета, както и на Директива 92/43/ЕИО на Съвета (8), с настоящия регламент следва да се установят правила за предотвратяване, намаляване и смекчаване на неблагоприятните последици от инвазивните чужди видове върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги и върху човешкото здраве и безопасност, както и намаляването на тяхното социално и икономическо въздействие.

(7)

Някои видове мигрират по естествен път в резултат на промени в околната среда. По тази причина те не следва да бъдат разглеждани като чужди видове в новата им среда и затова следва да са изключени от обхвата на настоящия регламент. Настоящият регламент следва да е насочен единствено към видовете, които са въведени в Съюза в резултат от човешка намеса.

(8)

Понастоящем съществуват над 40 законодателни акта на Съюза относно здравето на животните, в които са включени разпоредби относно болестите сред животните. Освен това в Директива 2000/29/ЕО на Съвета (9) са включени разпоредби за организмите, които са вредители по растенията или растителните продукти, а в Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) се определя режимът, приложим за генетично модифицираните организми. Следователно всякакви нови правила относно инвазивните чужди видове следва да са в съответствие с посочените законодателни актове на Съюза, без да се припокриват с тях, и не следва да се прилагат за организмите, които са предмет на посочените законодателни актове.

(9)

В регламенти (ЕО) № 1107/2009 (11) и (ЕС) № 528/2012 (12) на Европейския парламент и на Съвета, както и Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета (13) се предвиждат правила относно разрешението за използване на някои чужди видове за специални цели. Използването на някои видове вече е разрешено при тези режими към момента на влизане в сила на настоящия регламент. С цел да се осигури последователна правна рамка видовете, използвани за тези цели, следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент.

(10)

Тъй като инвазивните чужди видове са многобройни, важно е да се гарантира, че се дава приоритет на преодоляването на рисковете, свързани с подгрупата на инвазивните чужди видове, за които се счита, че засягат Съюза. По тази причина следва да бъде изготвен и редовно актуализиран списък на онези инвазивни чужди видове, за които се счита, че засягат Съюза (наричан по-долу „списъкът на Съюза“). Инвазивен чужд вид следва да се счита за вид, който засяга Съюза, ако вредата, която нанася в засегнатите държави членки, е толкова значителна, че оправдава приемането на специални мерки, приложими в целия Съюз, включително в държавите членки, които все още не са засегнати или дори е малко вероятно да бъдат засегнати. За да се осигури пропорционалност при идентифицирането на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, списъкът следва да бъде изготвен и актуализиран постепенно, като се съсредоточава върху видовете, чието включване в списъка на Съюза действително би предотвратило, намалило или смекчило неблагоприятното им въздействие по ефикасен от гледна точка на разходите начин. Тъй като видовете от една и съща таксономична група често имат сходни екологични изисквания и може да представляват еднаква опасност, следва да бъде разрешено включването на таксономични групи видове в списъка на Съюза, когато е целесъобразно.

(11)

Критериите за включване на видове в списъка на Съюза са основният инструмент за прилагането на настоящия регламент. За да се осигури ефективното използване на ресурсите, тези критерии следва да гарантират, че от известните до момента потенциални инвазивни чужди видове в списъка ще бъдат включени инвазивните чужди видове с най-значително неблагоприятно въздействие. Комисията следва да представи на комитета, създаден с настоящия регламент, предложение за списък на Съюза въз основа на посочените критерии в рамките на една година от влизането в сила на настоящия регламент. При представянето на предложението за списък на Съюза Комисията следва да информира комитета относно начина, по който тези критерии са взети предвид. Критериите следва да включват оценка на риска в съответствие с приложимите разпоредби от съответните споразумения на Световната търговска организация (СТО) относно въвеждането на търговски ограничения по отношение на видовете.

(12)

За да се избегнат несъразмерните или прекалени разходи за държавите членки и да се гарантира добавената стойност на действието на Съюза чрез настоящия регламент, при представяне на предложение относно списъка на Съюза и произтичащите от него мерки Комисията следва да вземе предвид разходите по прилагането за държавите членки, разходите при липса на действие, разходната ефективност и социално-икономическите аспекти. Във връзка с това при подбора на инвазивните чужди видове, които да бъдат включени в списъка на Съюза, следва да бъде отделено специално внимание на видовете, които са широко използвани и осигуряват значителни икономически и социални ползи в дадена държава членка, без да се засяга постигането на целите на настоящия регламент.

(13)

За да се осигури спазването на правилата съгласно съответните споразумения на СТО и последователното прилагане на настоящия регламент, следва да се установят общи критерии за извършване на оценка на риска. Тези критерии следва да се основават, когато е целесъобразно, на съществуващите национални и международни стандарти, като те следва да обхващат различни аспекти на характеристиките на видовете, риска и начините на въвеждане в Съюза, неблагоприятното им социално и икономическо въздействие и въздействие върху биоразнообразието, съпоставка на неблагоприятното им въздействие с потенциалните ползи от употребата им и с разходите за смекчаване на тези въздействия, както и оценка на потенциалните разходи от екологични, социални и икономически щети, от която да личи значението им за Съюза, което допълнително да обосновава евентуални действия. С цел системата постепенно да се развива и да се използва придобитият опит, до 1 юни 2021 г. следва да се извърши оценка на общия подход.

(14)

Някои инвазивни чужди видове са включени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (14) и вносът им в Съюза е забранен, тъй като техният инвазивен характер е признат и въвеждането им в Съюза има неблагоприятно въздействие върху местните видове. Тези видове са: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus, Sciurus niger, Chrysemys picta и Trachemys scripta elegans. За да се осигурят съгласувана правна рамка и еднообразни правила за инвазивните чужди видове на равнището на Съюза, като приоритетен следва да се разглежда въпросът за включването в списъка на въпросните инвазивни чужди видове като чужди инвазивни видове, които засягат Съюза.

(15)

Превантивната дейност по принцип е по-желателна за околната среда и по-ефективна от гледна точка на разходите, отколкото последващите действия и следва да се ползва с приоритет. Ето защо като приоритетен следва да се разглежда въпросът за включването в списъка на видове, които все още не се срещат в Съюза или са на ранен етап от инвазията, и на видовете, за които има вероятност да доведат до най-значително неблагоприятно въздействие. Тъй като в Съюза непрекъснато могат да се въвеждат нови инвазивни чужди видове, а съществуващите понастоящем чужди видове се разпространяват и техният ареал се разширява, е необходимо да се осигурят непрекъснатият преглед и постоянното актуализиране на списъка на Съюза.

(16)

Следва да се разгледат възможностите за регионално сътрудничество между държавите членки, засегнати от едни и същи видове, които не могат да установят жизнеспособна популация в голяма част от Съюза. Когато целите на настоящия регламент се постигат по-добре чрез мерки на равнището на Съюза, тези видове биха могли да бъдат включени в списъка на Съюза.

(17)

В стремежа за постигане на целите на настоящия регламент е целесъобразно да се вземе предвид специфичното положение на най-отдалечените региони, и по-специално тяхната отдалеченост, островният им характер и уникалността на съответното им биоразнообразие. Поради тази причина изискванията по настоящия регламент за предприемане на ограничителни и превантивни мерки, свързани с инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, следва да са съобразени с особеностите на най-отдалечените региони, определени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), като се вземат предвид решения 2010/718/ЕС (15) и 2012/419/ЕС (16) на Европейския съвет.

(18)

Рисковете и проблемите, свързани с инвазивните чужди видове, представляват трансгранично предизвикателство, което засяга целия Съюз. Следователно от основно значение е на равнището на Съюза да се приеме забрана за внасяне на територията на Съюза, преднамерено или поради небрежност, размножаване, отглеждане, транспортиране, закупуване, продажба, използване, обмен, съхраняване и освобождаване на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, за да се гарантира предприемането на съгласувани действия на ранен етап в целия Съюз, така че да се избегне нарушаване на вътрешния пазар и да се предотвратят случаи, при които ефектът от предприемането на действия в една държава членка се намалява от бездействието в друга държава членка.

(19)

С оглед да се даде възможност за научни изследвания и дейности по опазване ex-situ е необходимо да се предвидят отделни правила за инвазивните чужди видове, които засягат Съюза и които са предмет на тези дейности. Посочените дейности следва да се извършват в затворени учреждения, в които организмите са в контролирана среда и при всички необходими мерки за предотвратяване на изпускането или неправомерното освобождаване на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза. Когато е разрешено от Комисията в надлежно обосновани изключителни случаи от първостепенен обществен интерес, следва да бъде възможно тези правила да се прилагат и за някои други дейности, включително търговски дейности. При прилагането на тези правила следва да се обръща особено внимание на избягването на всякакво неблагоприятно въздействие върху защитените видове и местообитания съгласно съответното законодателство на Съюза.

(20)

Може да има случаи, при които чужди видове, още непризнати за инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, се появяват на границите на Съюза или биват открити на негова територия. Поради това на държавите членки следва да се предостави възможността да приемат определени спешни мерки въз основа на наличните научни доказателства. Тези спешни мерки ще осигурят възможност за незабавна реакция срещу инвазивните чужди видове, които биха могли да породят рискове, свързани с тяхното въвеждане, установяване и разпространение в съответните държави, докато държавите членки оценят действителните рискове, породени от тези видове, в съответствие с приложимите разпоредби от съответните споразумения на СТО, и по-специално с оглед на това тези видове да бъдат признати за инвазивни чужди видове, които засягат Съюза. Съществува необходимост от съчетаване на националните спешни мерки с възможността за приемане на спешни мерки на равнището на Съюза, за да се спазят разпоредбите на съответните споразумения на СТО. Освен това спешните мерки на равнището на Съюза ще осигурят на Съюза механизъм за бързо действие в случай на присъствие или непосредствена опасност от въвеждане на нови инвазивни чужди видове в съответствие с принципа на предпазливост.

(21)

Голяма част от инвазивните чужди видове се въвеждат в Съюза непреднамерено. Ето защо е от решаващо значение пътищата за непреднамерено въвеждане да се управляват по-ефективно. Поради относително ограничения опит в тази област действията следва да се предприемат постепенно. Действията следва да включват доброволни мерки, като например действията, предложени в насоките на Международната морска организация за контрол и управление на биологичното обрастване на кораби, както и задължителни мерки. Действията следва да се основават на опита, придобит в Съюза и в държавите членки в управлението на някои пътища, включително мерки, въведени с Международната конвенция за контрол и управление на баластните води и утайките от кораби, приета през 2004 г. Ето защо Комисията следва да предприеме всички подходящи стъпки, за да насърчи държавите членки да ратифицират посочената конвенция.

(22)

С цел да се разработи подходяща база от знания за справяне с проблемите, предизвикани от инвазивните чужди видове, е важно държавите членки да предприемат научни изследвания, мониторинг и наблюдение на тези видове. Тъй като системите за наблюдение предлагат най-подходящите начини за ранно откриване на нови инвазивни чужди видове и за определяне на разпределението на вече установени видове, тези системи следва да включват както целенасочени, така и общи проучвания и да извличат ползи от участието на различните сектори и заинтересовани страни, включително на регионалните и местните общности. Системите за наблюдение следва да осигуряват непрекъснато следене за нови инвазивни чужди видове навсякъде в Съюза и следва да целят предоставянето на реална и пълна картина на равнището на Съюза. В интерес на ефикасността и разходната ефективност следва да се прилагат съществуващите системи за митнически контрол, наблюдение и мониторинг, които вече са установени със законодателството на Съюза, и в частност тези, създадени с директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/ЕО, 2008/56/ЕО и 2009/147/ЕО.

(23)

Следва да се извършват официални проверки на животни и растения с цел да се предотврати преднамереното въвеждане на инвазивни чужди видове. Живи животни и растения следва да влизат на територията на Съюза през граничните контролно-пропускателни структури в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (17), директиви 91/496/ЕИО (18) и 97/78/ЕО (19) на Съвета или през пунктовете на влизане в съответствие с Директива 2000/29/ЕО. За да се гарантира повишаване на ефективността и да се избегне създаването на успоредни системи на митнически контрол, компетентните органи следва да проверяват дали съответните видове са инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, на първата гранична контролно-пропускателна структура или пункт на влизане.

(24)

След въвеждането на инвазивни чужди видове ранното им откриване и бързите мерки за ликвидиране са от решаващо значение за предотвратяване на тяхното установяване и разпространение. Често най-ефективната и ефикасна от гледна точка на разходите ответна мярка е ликвидирането на популацията възможно най-бързо, докато броят на екземплярите все още е ограничен. В случай че ликвидирането е невъзможно или че свързаните с него разходи надвишават в дългосрочен план екологичните, социалните и икономическите ползи, следва да бъдат приложени мерки за ограничаване и контрол. Мерките за управление следва да бъдат пропорционални на въздействието върху околната среда и да са съобразени надлежно с биогеографските и климатичните условия на засегнатата държава членка.

(25)

Мерките за управление следва да избягват всякакво неблагоприятно въздействие за околната среда, както и за човешкото здраве. Ликвидирането и управлението на някои животински инвазивни чужди видове, макар и необходими в някои случаи, могат да предизвикат болка, стрес, страх или други форми на страдание у животните, дори при използване на най-добрите налични технически средства. Поради тази причина държавите членки и всеки оператор, участващ в ликвидиране, контрол или ограничаване на инвазивни чужди видове, следва да предприемат необходимите мерки, за да сведат до минимум болката, стреса и страданието на животните по време на процеса, като вземат предвид, доколкото е възможно, най-добрите практики в тази област, например водещите принципи относно хуманното отношение към животните, разработени от Световната организация за здравеопазване на животните. Следва да бъдат обмислени несмъртоносни методи и всички предприети действия следва да свеждат до минимум въздействието върху нецелеви видове.

(26)

Инвазивните чужди видове обикновено причиняват вреди на екосистемите и намаляват тяхната устойчивост. Следователно следва да бъдат предприети пропорционални възстановителни мерки за укрепване на устойчивостта на екосистемите на инвазии, за възстановяване на причинените щети и за подобряване на природозащитния статус на видовете и техните местообитания в съответствие с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, на екологичното състояние на вътрешнотериториалните повърхностни води, преходните води, крайбрежните води и подземните води в съответствие с Директива 2000/60/ЕО и състоянието на околната среда на морските води в съответствие с Директива 2008/56/ЕО. Разходите за такива възстановителни мерки следва да се възстановяват в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.

(27)

Трансграничното сътрудничество, по-специално между съседни държави, и координацията между държавите членки, особено в рамките на един и същ биогеографски регион на Съюза, следва да бъдат укрепвани, за да спомогнат за ефективното прилагане на настоящия регламент.

(28)

Системата за борба с инвазивните чужди видове следва да се основава на централизирана информационна система, която да събира съществуващата информация за чуждите видове в Съюза и да дава достъп до информация относно тяхното присъствие, разпространение, екология, история на инвазията и всяка друга информация, необходима за вземане на политически и управленски решения, както и да позволява обмена на най-добри практики.

(29)

С Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20) беше установена рамка за обществени консултации при вземане на решения, свързани с околната среда. При определяне на действията по отношение на инвазивните чужди видове ефективното участие на обществеността във вземането на решения следва да ѝ даде възможност да изрази своите мнения и опасения, които могат да бъдат от значение за тези решения, а на законодателя — да вземе предвид тези мнения и опасения. Това следва да повиши отчетността и прозрачността на процеса на вземане на решения и да допринесе за обществената информираност по въпросите, свързани с околната среда, и за подкрепата за взетите решения.

(30)

Участието на научната общност е важно за осигуряването на подходяща база от знания за справяне с проблемите, свързани с инвазивните чужди видове. Следва да бъде създаден специален научен форум, който да предоставя консултации по научните аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на изготвянето и актуализирането на списъка на Съюза, оценките на риска, спешните мерки и мерките за бързо ликвидиране.

(31)

За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия във връзка с приемането и актуализирането на списъка на Съюза, формата на документите, които служат като доказателство за наличието на разрешителни, приемането на спешни мерки на равнището на Съюза, изискването да се прилагат определени разпоредби в засегнатите държави членки при засилено регионално сътрудничество, отхвърлянето на решенията на държави членки да не прилагат определени мерки за ликвидиране и техническите формати за докладване на Комисията. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (21).

(32)

С цел да се вземат предвид най-новите научни постижения в областта на околната среда на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на начина, по който може да бъде направен изводът, че инвазивните чужди видове са в състояние да установят жизнеспособни популации и да се разпространяват, както и за определяне на общите елементи при изготвянето на оценки на риска. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(33)

За да се гарантира спазването на настоящия регламент, е важно държавите членки да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за нарушенията, като вземат предвид характера и тежестта на нарушението, принципа за възстановяване на разходите и принципа „замърсителят плаща“.

(34)

Посредством мерките съгласно настоящия регламент държавите членки могат да наложат задължения на притежателите или ползвателите на чужди видове, както и на собствениците и арендаторите на съответната земя.

(35)

С цел да се даде възможност на собствениците, които нямат търговски цели, да запазят своите домашни любимци, принадлежащи към видовете, включени в списъка на Съюза, до края на естествения живот на животното, е необходимо да се предвидят преходни мерки, при условие че са взети всички мерки, за да се избегне възпроизвеждане или изпускане на съответното животно.

(36)

С цел да се даде възможност на търговските оператори, които може да имат правни очаквания, например на онези, които са получили разрешение в съответствие с Регламент (ЕО) № 708/2007, да изчерпят след влизането в сила на настоящия регламент своите запаси от инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, е оправдано да им се разреши в рамките на две години да колят, умъртвяват по хуманен начин, продават или, когато е приложимо — да предават екземпляри в учреждения за научни изследвания или опазване ex-situ.

(37)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно предотвратяването, намаляването и смекчаването на неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие, причинено от въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове на територията на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(38)

Следва да е възможно държавите членки да запазят или да приемат по отношение на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, по-строги правила от предвидените в настоящия регламент, както и да прилагат разпоредби като установените в настоящия регламент относно инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, към инвазивни чужди видове, които засягат държавата членка. Всички тези мерки следва да бъдат съвместими с ДФЕС и да бъдат съобщени на Комисията в съответствие с правото на Съюза,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правила за предотвратяване, намаляване и смекчаване на неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие от въвеждането и разпространението — както преднамерено, така и непреднамерено — на инвазивни чужди видове върху биологичното разнообразие в рамките на Съюза.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за всички инвазивни чужди видове.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

a)

видовете, променящи своя естествен ареал без човешка намеса в отговор на променящите се екологични условия и изменението на климата;

б)

генетично модифицираните организми съгласно определението в член 2, точка 2 от Директива 2001/18/ЕО;

в)

патогени, причиняващи болести по животните; за целите на настоящия регламент болести по животните означава появата на инфекции и паразити по животните, причинени от един или повече патогени, които се предават на животните или на хората;

г)

вредителите, посочени в приложение I или II към Директива 2000/29/ЕО, и вредителите, за които са били приети мерки в съответствие с член 16, параграф 3 от същата директива;

д)

видовете, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007, когато се използват в аквакултури;

е)

микроорганизмите, получени или внесени за употреба в продукти за растителна защита, които са вече разрешени или по отношение на които се извършва оценка съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009; или

ж)

микроорганизмите, получени или внесени за употреба в биоцидни продукти, които са вече разрешени или по отношение на които се извършва оценка съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„чужди видове“ означава всички живи екземпляри от вид, подвид или по-нисш таксон животни, растения, гъби или микроорганизми, въведени извън техния естествен ареал; това включва всички части, гамети, семена, яйца или пропагули на такива видове, както и всички хибриди, сортове или породи, които биха могли да оцелеят и впоследствие да се размножат;

2)

„инвазивен чужд вид“ означава чужд вид, за който е установено, че въвеждането или разпространението му застрашава или въздейства неблагоприятно върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги;

3)

„инвазивен чужд вид, който засяга Съюза“ означава инвазивен чужд вид, за който се счита, че неблагоприятното му въздействие налага съгласувани действия на равнището на Съюза в съответствие с член 4, параграф 3;

4)

„инвазивен чужд вид, който засяга държава членка“ означава инвазивен чужд вид, различен от инвазивен чужд вид, който засяга Съюза, за който някоя държава членка счита, въз основа на научни доказателства, че неблагоприятното въздействие от неговото освобождаване и разпространение, дори когато не е напълно потвърдено, е от значение за нейната територия или за част от нея и налага действия на равнището на тази държава членка;

5)

„биологично разнообразие“ означава многообразието на живите организми от всички източници, включително земните, морските и другите водни екосистеми и екологичните комплекси, от които те са част; то включва вътревидово и междувидово многообразие и многообразие на екосистемите;

6)

„екосистемни услуги“ означава прекия и непрекия принос на екосистемите за благосъстоянието на човека;

7)

„въвеждане“ означава движение в резултат от човешка намеса на даден вид извън неговия естествен ареал;

8)

„научни изследвания“ означава описателна или експериментална работа, предприета при регулирани условия с цел придобиване на нови научни данни или разработване на нови продукти, включително и началните фази на идентифициране, характеризиране и изолиране на генетични характеристики на инвазивни чужди видове, различни от характеристиките, превръщащи даден вид в инвазивен, само доколкото това е от съществено значение, за да могат тези характеристики да бъдат култивирани в неинвазивни видове;

9)

„контролирана среда“ означава държане на организъм в затворени съоръжения, от които не е възможно неговото изпускане или разпространение;

10)

„опазване ex-situ“ означава опазване на компонентите на биологичното разнообразие извън естествените им местообитания;

11)

„пътища“ означава маршрутите и механизмите на въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове;

12)

„ранно откриване“ означава потвърждаване на присъствието на един или повече екземпляри от инвазивен чужд вид в околната среда преди тяхното широко разпространение;

13)

„ликвидиране“ означава пълното и трайно отстраняване на дадена популация от инвазивен чужд вид чрез смъртоносни или несмъртоносни средства;

14)

„контрол на популацията“ означава смъртоносни или несмъртоносни действия, прилагани към дадена популация от инвазивен чужд вид, като същевременно се избягва въздействието върху нецелеви видове и техните местообитания, с цел броят на екземплярите да се запази на възможно най-ниско ниво, така че макар и да не е възможно да се ликвидира този вид, да бъдат сведени до минимум неговите инвазивни способности и неблагоприятните въздействия върху биологичното разнообразие, свързаните с него екосистемни услуги, върху човешкото здраве или икономиката;

15)

„ограничаване“ означава действия, целящи създаване на бариери, които да сведат до минимум риска дадена популация от инвазивен чужд вид да се разпръсне и да се разпространи извън границите на зоната на инвазия;

16)

„широко разпространен“ означава инвазивен чужд вид, чиято популация е преминала етапа на натурализация, при който популацията е самовъзпроизвеждаща се и който се е разпространил до степен да засели голяма част от потенциалния ареал, в който може да оцелее и да се размножава;

17)

„управление“ означава смъртоносни или несмъртоносни действия, насочени към ликвидиране, контрол на популацията или ограничаване на разпространението на дадена популация от инвазивен чужд вид, които същевременно избягват въздействието върху нецелеви видове и техните местообитания.

Член 4

Списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза

1.   Комисията приема чрез актове за изпълнение списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза (наричан по-долу „списъкът на Съюза“), въз основа на критериите, предвидени в параграф 3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2. Проектите на актове за изпълнение се представят на комитета, посочен в член 27, параграф 1, до 2 януари 2016 г.

2.   Най-късно на всеки шест години Комисията предприема цялостен преглед на списъка на Съюза, като междувременно го актуализира, когато е целесъобразно, в съответствие с процедурата, посочена в параграф 1, като:

а)

добавя нови инвазивни чужди видове;

б)

заличава включени в списъка видове, ако те са престанали да отговарят на един или повече от критериите, предвидени в параграф 3.

3.   Инвазивните чужди видове се включват в списъка на Съюза единствено ако отговарят на всички изброени по-долу критерии:

a)

въз основа на съществуващите научни доказателства е установено, че те са чужди на територията на Съюза, с изключение на най-отдалечените региони;

б)

въз основа на съществуващите научни доказателства е установено, че те са в състояние да създадат жизнеспособна популация и да се разпространят в околната среда при съществуващите условия и при предвидими условия, свързани с изменението на климата, в един биогеографски район, който попада в повече от две държави членки или един морски подрегион, с изключение на техните най-отдалечени региони;

в)

предвид съществуващите научни доказателства е вероятно да имат значително неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие или върху свързаните екосистемни услуги и също така могат да имат неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве или икономиката;

г)

чрез оценка на риска, извършена в съответствие с член 5, параграф 1, е доказано, че се изискват съгласувани действия на равнището на Съюза, за да се предотвратят тяхното въвеждане, установяване или разпространение;

д)

вероятно е включването им в списъка на Съюза ефективно да предотврати, да сведе до минимум или да смекчи тяхното неблагоприятно въздействие.

4.   Държавите членки могат да подават до Комисията искания за включването на инвазивни чужди видове в списъка на Съюза. Тези искания включват всичко посочено по-долу:

a)

наименованието на вида;

б)

оценката на риска, извършена в съответствие с член 5, параграф 1;

в)

доказателство за изпълнението на критериите, посочени в параграф 3 от настоящия член.

5.   В списъка на Съюза се посочват, когато е приложимо, стоките, с които тези инвазивни чужди видове се свързват като цяло, и кодовете им по Комбинираната номенклатура, предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (22), като се отбелязват категориите стоки, които ще бъдат подложени на официални проверки в съответствие с член 15 от настоящия регламент.

6.   При приемането или актуализирането на списъка на Съюза Комисията прилага критериите, определени в параграф 3, като отчита надлежно разходите по прилагането за държавите членки, разходите при липса на действие, разходната ефективност и социално-икономическите аспекти. Списъкът на Съюза включва преди всичко инвазивните чужди видове, които:

a)

все още не присъстват в Съюза или са на ранен етап на инвазия и има вероятност да доведат до значително неблагоприятно въздействие;

б)

вече са установени в Съюза и имат най-сериозно неблагоприятно въздействие.

7.   Когато прави предложение за списъка на Съюза, Комисията представя обосновка за това, че целите на настоящия регламент се постигат по-добре чрез мерки на равнището на Съюза.

Член 5

Оценка на риска

1.   За целите на член 4 оценката на риска се извършва в настоящия и потенциалния ареал на инвазивните чужди видове, като при нея се вземат предвид следните елементи:

a)

описание на вида с неговата таксономична идентичност, неговата хронология и неговия естествен и потенциален ареал;

б)

описание на неговите модели и динамика на възпроизвеждане и разпространение, включително оценка дали са налице условията на околната среда, необходими за възпроизвеждането и разпространението на вида;

в)

описание на потенциалните пътища за въвеждане и разпространение на вида, преднамерено и непреднамерено, включително, когато е от значение, видовете изделия, с които обикновено се свързва видът;

г)

задълбочена оценка на риска от въвеждане, установяване и разпространение в съответните биогеографски региони при съществуващите условия и в предвидимите условия, свързани с изменението на климата;

д)

описание на съществуващото разпределение на вида, включително дали видът вече присъства на територията на Съюза или в съседните държави, и прогноза за вероятното му бъдещо разпространение;

е)

описание на неблагоприятното въздействие върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, включително върху местните видове, защитените обекти и застрашените местообитания, както и върху човешкото здраве, безопасността и икономиката, включително оценка на потенциала за бъдещо въздействие предвид наличните научни знания;

ж)

оценка на потенциалната стойност на щетите;

з)

описание на известните приложения на вида и на социалните и икономическите ползи от тези приложения.

2.   Когато предлага видове, които да бъдат включени в списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, Комисията извършва оценката на риска, посочена в параграф 1.

Когато дадена държава членка подава искане за включването на даден вид в списъка на Съюза, тя отговаря за извършването на оценката на риска, посочена в параграф 1. Когато е необходимо, Комисията може да съдейства на държавата членка при изготвянето на такива оценки на риска, доколкото то е свързано с европейското им измерение.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29, с които допълнително да се уточнят видовете доказателства, които могат да бъдат приемани за целите на член 4, параграф 3, буква б), и да се даде подробно описание на прилагането на параграф 1, букви а) — з) от настоящия член. Подробното описание включва методиката, която да бъде прилагана при оценки на риска, като се отчитат съответните национални и международни стандарти и необходимостта от приоритетни действия по отношение на инвазивни чужди видове, които се свързват със или имат потенциал да окажат значително неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие или свързаните екосистемни услуги, както и върху човешкото здраве или икономиката, като подобно неблагоприятно въздействие се счита за утежняващ фактор. От особено значение е Комисията да следва обичайната си практика и да провежда консултации с експерти, включително с експерти на държавите членки, преди приемането на тези делегирани актове.

Член 6

Разпоредби относно най-отдалечените региони

1.   В най-отдалечените региони за инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, не се прилагат член 7 или членове 13 — 20.

2.   До 2 януари 2017 г. всяка държава членка с най-отдалечени региони приема за всеки от тези региони списък на инвазивните чужди видове, които го засягат, като се консултира с тези региони.

3.   По отношение на инвазивните чужди видове, включени в списъците по параграф 2 от настоящия член, в рамките на съответните най-отдалечени региони държавите членки могат да прилагат мерки като предвидените в членове 7 — 9, 13 — 17, 19 и 20, в зависимост от случая. Тези мерки следва да бъдат съвместими с ДФЕС и да бъдат съобщени на Комисията в съответствие с правото на Съюза.

4.   Държавите членки незабавно уведомяват Комисията и информират другите държави членки за списъците, посочени в параграф 2, както и за всяко актуализиране на тези списъци.

ГЛАВА II

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

Член 7

Ограничения

1.   По отношение на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, не се допуска преднамереното:

a)

внасяне на територията на Съюза, включително при транзитно преминаване под митнически надзор;

б)

съхранение, включително в контролирана среда;

в)

развъждане, включително в контролирана среда;

г)

транспортиране от, до или в рамките на Съюза, с изключение на транспортиране на такива видове до съоръжения във връзка с ликвидирането им;

д)

пускане на пазара;

е)

използване или размяна;

ж)

разрешаване на възпроизвеждането, отглеждането или култивирането им, включително в контролирана среда; или

з)

освобождаване в околната среда.

2.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки за предотвратяване на непреднамерено въвеждане или разпространение на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, включително, когато е приложимо, в случаите на груба небрежност.

Член 8

Разрешителни

1.   Чрез дерогация от ограниченията, посочени в член 7, параграф 1, букви а), б), в), г), е) и ж), и при спазване на параграф 2 от настоящия член държавите членки създават система за издаване на разрешителни, позволяваща на учреждения да извършват научни изследвания или опазване ex-situ на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза. Когато използването на продукти, получени от инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, е неизбежно за постигането на напредък в областта на човешкото здраве, държавите членки могат да включат в системата си за издаване на разрешителни и производството за научни цели и последващата медицинска употреба.

2.   Държавите членки оправомощават своите компетентни органи да издават посочените в параграф 1 разрешителни за дейности, извършвани в контролирана среда, които отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

a)

инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, се съхраняват и третират в контролирана среда в съответствие с параграф 3;

б)

дейността се извършва от подходящо квалифициран персонал, както е предвидено от компетентните органи;

в)

транспортът до и от контролираната среда се извършва при условия, които изключват изпускане на инвазивните чужди видове и които са определени в разрешителното;

г)

в случай че инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, са животни, те се маркират или се обозначават ефективно по друг начин, когато това е подходящо, като се използват методи, непричиняващи болка, стрес или страдание, които могат да бъдат избегнати;

д)

извърша се ефективно управление на риска от изпускане, разпространение или отстраняване, като се отчитат идентичността, биологията и начинът на разпространение на вида, предвидените дейности и контролираната среда, взаимодействието с околната среда и други фактори от значение;

е)

заявителят е подготвил система за непрекъснато наблюдение и план за действие в извънредни ситуации, обхващащ случаите на евентуално изпускане или разпространение, включително план за ликвидиране. Планът за действие в извънредни ситуации се одобрява от компетентния орган. При изпускане или разпространение се прилага незабавно планът за действие в извънредни ситуации и разрешителното може да бъде отнето временно или постоянно.

Разрешителното, посочено в параграф 1, се отнася до такъв брой видове и екземпляри, който не надвишава капацитета на контролираната среда. В него се посочват ограниченията, необходими за намаляване на риска от изпускане или разпространение на съответните видове. Разрешението придружава инвазивните чужди видове, за които се отнася, по всяко време, когато видовете се съхраняват, внасят и транспортират в рамките на Съюза.

3.   Счита се, че екземплярите се държат в контролирана среда, ако са изпълнени следните изисквания:

a)

екземплярите са изолирани физически и не могат да бъдат изпуснати, разпространени или преместени от неоправомощени лица от съоръженията, в които се съхраняват;

б)

чрез протоколи за почистването, обработката на отпадъци и поддръжката се гарантира, че екземплярите или части от тях, които са способни да се възпроизвеждат, не могат да бъдат изпуснати, разпространени или преместени от неоправомощени лица;

в)

преместването на екземплярите от съоръженията, обезвреждането, унищожаването или умъртвяването по хуманен начин се извършва по такъв начин, че да се изключи разпространение или възпроизвеждане извън съоръженията.

4.   При подаване на заявление за разрешително заявителят представя всички необходими доказателства, позволяващи на компетентния орган да прецени дали са изпълнени условията, определени в параграфи 2 и 3.

5.   Държавите членки оправомощават своите компетентни органи да отнемат разрешителното по всяко време, временно или постоянно, в случай че настъпят непредвидени събития с неблагоприятно въздействие върху биологичното разнообразие или свързаните екосистемни услуги. Отнемането на разрешителното трябва да бъде обосновано с научни съображения, а когато научната информация е недостатъчна – с принципа на предпазливост, като се вземат надлежно предвид националните административни правила.

6.   Комисията приема чрез актове за изпълнение формата на документа, който служи като доказателство за наличието на разрешително, издадено от компетентните органи на държава членка. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2. Държавите членки използват този формат като придружаващ разрешителното документ.

7.   За всички разрешителни, издадени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, държавите членки незабавно предоставят публичен достъп по интернет най-малко до следното:

a)

научното и общоприетото наименование на инвазивния чужд вид, който засяга Съюза, за който е издадено разрешителното;

б)

броя или обема на съответните екземпляри;

в)

целта, за която е издадено разрешителното; и

г)

кодовете по Комбинираната номенклатура, както е предвидено в Регламент (ЕИО) № 2658/87.

8.   Държавите членки осигуряват провеждането на инспекции от своите компетентни органи, за да се гарантира, че учрежденията спазват условията, определени в издадените разрешителни.

Член 9

Разрешения

1.   В изключителни случаи, поради причини от първостепенен обществен интерес, включително причини от социално или икономическо естество, държавите членки могат да издадат на учрежденията разрешителни да извършват дейности, различни от посочените по член 8, параграф 1, при наличие на разрешение от Комисията, в съответствие с процедурата по настоящия член и при спазване на условията, предвидени в член 8, параграфи 2 и 3.

2.   Комисията създава и работи с електронна система за разрешения и взема решения по заявленията за разрешение в срок до 60 дни от получаването на заявление.

3.   Държавите членки подават заявления за разрешение посредством системата, посочена в параграф 2.

4.   Заявлението за разрешение съдържа следното:

a)

данни за учреждението или групата от учреждения, включително тяхното наименование и адрес;

б)

научното и общоприетото наименование на инвазивния чужд вид, който засяга Съюза, за който е поискано разрешение;

в)

кодовете по Комбинираната номенклатура, както е предвидено в Регламент (ЕИО) № 2658/87;

г)

броя или обема на съответните екземпляри;

д)

основанията за поисканото разрешение;

е)

подробно описание на предвидените мерки за гарантиране, че не е възможно изпускане или разпространение от съоръженията в контролираната среда, в които се държат инвазивните чужди видове от значение за Съюза и в които се работи с тях, както и на мерките за гарантиране, че евентуално необходимо транспортиране на видовете се извършва при условия, които изключват изпускането им;

ж)

оценка на риска от изпускане на инвазивен чужд вид, който засяга Съюза, за който се иска разрешение, придружена от описание на мерките за намаляване на риска, които ще бъдат предприети;

з)

описание на планираната система за наблюдение и на плана за действие в извънредни ситуации, изготвен за справяне с евентуални случаи на изпускане или разпространение, включително план за ликвидиране при необходимост;

и)

описание на съответното национално право, приложимо към тези учреждения.

5.   Издадените от Комисията разрешения се съобщават на компетентния орган на съответната държава членка. Всяко разрешение се издава във връзка с конкретно учреждение без оглед на процедурата за подаване на заявление, приложена в съответствие с параграф 4, буква а), като в него се посочват информацията по параграф 4 и неговият срок на валидност. Освен това разрешението включва условия относно снабдяването на учреждението с допълнителни или заместващи екземпляри за използването за дейността, за която е поискано разрешението.

6.   След получаване на разрешение от Комисията компетентният орган може да издаде разрешителното, предвидено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с член 8, параграфи 4 — 8. Разрешителното включва всички условия, посочени в разрешението, издадено от Комисията.

7.   Комисията отхвърля заявление за разрешение, когато не са спазени някои от съответните задължения, предвидени в настоящия регламент.

8.   Комисията информира възможно най-бързо съответната държава членка за случаите на отхвърляне на заявление за разрешение съгласно параграф 7, като посочва основанията за отхвърлянето.

Член 10

Спешни мерки

1.   Когато държава членка разполага с доказателства за присъствие или непосредствен риск от въвеждане на нейната територия на инвазивен чужд вид, който не е включен в списъка на Съюза, но за който въз основа на предварителните научни доказателства компетентните органи са установили, че има вероятност да отговаря на критериите, посочени в член 4, параграф 3, тя може незабавно да предприеме спешни мерки за въвеждане на някое от ограниченията, предвидени в член 7, параграф 1.

2.   Държавата членка, която въвежда спешни мерки на националната си територия, включващи прилагането на член 7, параграф 1, буква а), г) или д), уведомява незабавно Комисията и всички други държави членки за взетите мерки и за доказателствата, обосноваващи тези мерки.

3.   Засегнатата държава членка извършва незабавно оценка на риска в съответствие с член 5 във връзка с инвазивния чужд вид, за който се прилагат спешните мерки, въз основа на наличната техническа и научна информация и във всеки случай в срок от 24 месеца от датата на приемане на решението за въвеждане на спешните мерки, с оглед този вид да бъде включен в списъка на Съюза.

4.   Когато Комисията получи уведомлението, посочено в параграф 2 от настоящия член, или разполага с други доказателства за присъствие или непосредствена опасност от въвеждане в Съюза на инвазивен чужд вид, който не е включен в списъка на Съюза, но има вероятност да отговаря на критериите, посочени в член 4, параграф 3, тя определя, чрез актове за изпълнение и въз основа на предварителните научни доказателства, дали е вероятно видът да отговаря на тези критерии и когато стигне до извода, че има вероятност критериите, установени в член 4, параграф 3, да бъдат изпълнени, приема спешни мерки за Съюза, изразяващи се в налагането на предвидените в член 7, параграф 1 ограничения за ограничен срок по отношение на рисковете, свързани със съответния вид. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

5.   Когато Комисията приеме акт за изпълнение съгласно параграф 4, държавите членки отменят или съответно изменят всички предприети от тях спешни мерки.

6.   Когато Комисията включи инвазивния чужд вид в списъка на Съюза, държавите членки също отменят или изменят предприетите от тях спешни мерки.

7.   Ако след оценка на риска, изготвена съгласно параграф 3 от настоящия член, Комисията не включи инвазивния чужд вид в списъка на Съюза, държавите членки отменят спешните мерки, предприети от тях съгласно параграф 1 от настоящия член, и могат да включат този вид в национален списък на инвазивните чужди видове, които засягат държавата членка, съгласно член 12, параграф 1, и да разгледат възможностите за засилено регионално сътрудничество в съответствие с член 11.

Член 11

Инвазивни чужди видове, които засягат даден регион, и местни за Съюза видове

1.   Държавите членки могат да набележат в своите национални списъци на инвазивните чужди видове, които ги засягат, изготвени в съответствие с член 12, местни или неместни за Съюза видове, за които е необходимо засилено регионално сътрудничество.

2.   По искане на съответните държави членки Комисията предприема действия за улесняване на сътрудничеството и координацията между участващите държави членки в съответствие с член 22, параграф 1. При необходимост, в зависимост от въздействието на някои инвазивни чужди видове върху биологичното разнообразие и свързаните екосистемни услуги, както и върху човешкото здраве и икономиката, и при условие че това се подкрепя напълно от цялостен анализ на основанията за засилено регионално сътрудничество, извършен от подалите искане държави членки, Комисията може да изиска чрез актове за изпълнение съответните държави членки да прилагат mutatis mutandis на своята територия или на част от нея членове 13, 14 и 16, член 17, независимо от член 18, както и да прилагат членове 19 и 20, когато е целесъобразно. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

3.   За инвазивните чужди видове, които засягат даден регион и които са местни за дадена държава членка, на територията на тази държава членка не се прилагат членове 13, 14, 16, 17, 19, 20 и 24. Държавите членки, за които тези видове са местни, сътрудничат със съответните държави членки при оценката на пътищата съгласно член 13 и в консултация с останалите държави членки могат да приемат съответни мерки за предотвратяване на по-нататъшно разпространение на тези видове, в съответствие с процедурата, посочена в член 22, параграф 1.

Член 12

Инвазивни чужди видове, които засягат отделна държава членка

1.   Държавите членки могат да изготвят национален списък на инвазивните чужди видове, които ги засягат. По отношение на тези инвазивни чужди видове държавите членки могат да прилагат на собствената си територия мерки, като предвидените в членове 7, 8, 13 — 17, 19 и 20, когато е целесъобразно. Тези мерки трябва да са съвместими с ДФЕС и се съобщават на Комисията в съответствие с правото на Съюза.

2.   Държавите членки информират Комисията и другите държави членки за видовете, считани от тях за инвазивни чужди видове, които ги засягат, и за мерките, прилагани в съответствие с параграф 1.

Член 13

Планове за действие относно пътищата на инвазивните чужди видове

1.   В рамките на 18 месеца след приемането на списъка на Съюза държавите членки изготвят цялостен анализ на пътищата на непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, най-малко за своята територия, както и за морските си води съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2008/56/ЕО, и набелязват пътищата, които изискват приоритетни действия (наричани по-долу „приоритетни пътища“) поради обема на тези видове или потенциалната вреда, която ще бъде причинена от тях при навлизане в Съюза чрез тези пътища.

2.   В рамките на три години след приемането на списъка на Съюза всяка държава членка изготвя и изпълнява един отделен план за действие или набор от планове за действие за решаване на проблемите по приоритетните пътища, набелязани съгласно параграф 1. Плановете за действие включват графици за действие и описват мерките, които ще бъдат приети, както и при необходимост доброволните действия и кодексите на добри практики, с цел намиране на решение за приоритетните пътища и за предотвратяване на непреднамереното въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове на територията на Съюза.

3.   Държавите членки осигуряват координация с цел изготвяне на един цялостен план за действие или на набор от планове за действие, координирани на подходящо регионално равнище в съответствие с член 22, параграф 1. Когато не са изготвени такива регионални планове за действие държавите членки изготвят и прилагат планове за действие за собствената си територия, координирани по възможност на подходящо регионално равнище.

4.   Плановете за действие, посочени в параграф 2 от настоящия член, включват по-специално мерки, изготвени въз основа на анализ на разходите и ползите, с цел:

a)

повишаване на осведомеността;

б)

намаляване на заразяването на стоки, изделия, превозни средства и оборудване с екземпляри на инвазивни чужди видове, включително мерки за борба с транспортирането на инвазивни чужди видове от трети държави;

в)

осигуряване на подходящи проверки на границите на Съюза, различни от официалните проверки в съответствие с член 15.

5.   Плановете за действие, изготвени в съответствие с параграф 2, се предават на Комисията незабавно. Държавите членки извършват преглед на плановете за действие и ги изпращат на Комисията най-малко на всеки шест години.

ГЛАВА III

РАННО ОТКРИВАНЕ И БЪРЗО ЛИКВИДИРАНЕ

Член 14

Система за наблюдение

1.   В рамките на 18 месеца от приемането на списъка на Съюза държавите членки създават система за наблюдение на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, или я интегрират в съществуващата си система, като в нея се събират и записват данни относно появата в околната среда на инвазивни чужди видове, получени чрез проучвания, наблюдение или други процедури за предотвратяване на разпространението на инвазивни чужди видове във или на територията на Съюза.

2.   Посочената в параграф 1 от настоящия член система за наблюдение:

a)

обхваща територията, включително морските териториални води на държавите членки, за да се определят присъствието и разпространението на нови и на вече установени инвазивни чужди видове, които засягат Съюза;

б)

е достатъчно динамична, така че да може бързо да открие появата в околната среда на територията или на част от територията на държавите членки на всеки инвазивен чужд вид, който засяга Съюза, чието присъствие не е било известно преди това;

в)

е основана, съвместима е и не се припокрива със съответните разпоредби за оценка и наблюдение, предвидени в правото на Съюза или съгласно международни споразумения, и използва информацията, получена от съществуващите системи за наблюдение и контрол, предвидени в член 11 от Директива 92/43/ЕИО, член 8 от Директива 2000/60/ЕО и член 11 от Директива 2008/56/ЕО;

г)

доколкото е възможно, е съобразена със съответните трансгранични въздействия и трансгранични елементи.

Член 15

Официални проверки

1.   До 2 януари 2016 г. държавите членки създават напълно функциониращи структури за извършване на официални проверки, необходими за предотвратяване на преднамереното въвеждане в Съюза на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза. Тези официални проверки се прилагат за категориите стоки, които попадат в рамките на кодовете на Комбинираната номенклатура, посочени в списъка на Съюза, съгласно член 4, параграф 5.

2.   Компетентните органи извършват подходящи, основани на анализ на риска проверки на стоките, посочени в параграф 1 от настоящия член, като удостоверяват, че:

a)

те не са включени в списъка на Съюза; или

б)

те са обхванати от валидно разрешително по член 8.

3.   Проверките, посочени в параграф 2 от настоящия член, които се изразяват в проверки на документи и самоличност и при необходимост — физически проверки, се извършват, когато посочените в параграф 1 от настоящия член стоки влизат в Съюза. Когато в правото на Съюза относно официалните проверки вече е предвидено извършването на специфични официални проверки в гранични структури в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 и директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО или в пунктове на влизане в съответствие с Директива 2000/29/ЕО, за категориите стоки, посочени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки възлагат отговорността за извършване на проверките, посочени в параграф 2 от настоящия член, на компетентните органи, натоварени да извършват такива проверки в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 882/2004 или с член 2, параграф 1, буква ж) от Директива 2000/29/ЕО.

4.   Обработването в свободни зони или свободни складове и поставянето на стоките, посочени в параграф 1, под митнически режим за освобождаване за свободно движение, транзитно преминаване, митническо складиране, режим активно усъвършенстване, преработка под митнически контрол и временен внос се извършват, при условие че пред митническите органи се декларират:

a)

съответният входящ документ, надлежно попълнен от компетентните органи, посочени в параграф 3 от настоящия член, който удостоверява, че са изпълнени условията, посочени в параграф 2 от настоящия член, в случаите, когато проверките са извършени в гранични структури в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 и директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО или в пунктове на влизане в съответствие с член 2, параграф 1, буква й) от Директива 2000/29/ЕО. Необходимо е да се следва посоченият в този документ митнически режим; или

б)

когато стоките не подлежат на официални проверки съгласно законодателството на Съюза — други документи, доказващи приключването на проверката със задоволителен резултат, и последващият входящ документ.

Тези документи могат да бъдат предоставени и по електронен път.

5.   Ако при проверката бъде установено нарушение на настоящия регламент:

a)

митническите органи спират поставянето под митнически режим или задържат стоките;

б)

компетентните органи, посочени в параграф 3, задържат стоките.

Задържаните стоки се поверяват на компетентния орган, отговарящ за прилагането на настоящия регламент. Този компетентен орган действа в съответствие с националното законодателство. Държавите членки могат да делегират специфични функции на други органи.

6.   Разходите, направени при извършване на проверката, и разходите, които произтичат от нарушението, се поемат от физическото или юридическото лице в рамките на Съюза, което е внесло стоките на територията на Съюза, освен ако съответната държава членка определи друго.

7.   Държавите членки установяват процедури, които гарантират обмена на съответна информация и ефикасната и ефективна координация и сътрудничество между всички участващи органи при посочените в параграф 2 проверки.

8.   Въз основа на най-добрите практики Комисията, заедно с всички държави членки, разработва насоки и програми за обучение, насочени към по-лесно идентифициране и откриване на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, и към извършване на ефективни и ефикасни проверки.

9.   Когато са издадени разрешителни в съответствие с член 8, в митническата декларация или в съответните уведомления до граничната структура се посочва валидно разрешително, което обхваща декларираните стоки.

Член 16

Уведомяване за ранно откриване

1.   Държавите членки използват системата за наблюдение, установена в съответствие с член 14, и събраната информация при официалните проверки, предвидени в член 15, за да потвърдят ранното откриване на въвеждането или присъствието на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза.

2.   Държавите членки незабавно уведомяват писмено Комисията и информират другите държави членки за ранното откриване на въвеждането или присъствието на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, и по-специално за:

a)

появата на тяхна територия или на част от нея на видове, включени в списъка на Съюза, чието присъствие на тяхна територия или на част от нея преди това не е било известно;

б)

повторната поява на тяхна територия или на част от нея на вид, включен в списъка на Съюза, за чието ликвидиране вече е било докладвано.

Член 17

Бързо ликвидиране на ранен етап от инвазията

1.   След ранно откриване и в срок от три месеца след изпращането на уведомлението за ранното откриване, посочено в член 16, държавите членки прилагат мерки за ликвидиране, като съобщават тези мерки на Комисията и информират другите държави членки.

2.   При прилагането на мерки за ликвидиране държавите членки гарантират, че използваните методи са ефективни за постигането на пълно и трайно отстраняване на популацията от съответния инвазивен чужд вид, като надлежно се вземат предвид човешкото здраве и околната среда, по-специално за видовете, които не са обект на такива мерки, и техните местообитания, и се гарантира, че на животните не се причинява болка, стрес или страдание, които могат да бъдат избегнати.

3.   Държавите членки осъществяват наблюдение върху ефективността на процеса на ликвидиране. За тази цел държавите членки могат да използват системата за наблюдение, предвидена в член 14. При наблюдението се прави оценка и на въздействието върху видовете, които не са обект на такива мерки, когато е целесъобразно.

4.   Държавите членки информират Комисията относно ефективността на предприетите мерки и уведомяват Комисията, когато популация от инвазивен чужд вид, който засяга Съюза, е ликвидирана. Те предоставят тази информация и на другите държави членки.

Член 18

Дерогации от задължението за бързо ликвидиране

1.   В рамките на два месеца след откриването на инвазивен чужд вид, посочено в член 16, държавите членки могат, въз основа на надеждни научни доказателства, да вземат решение да не прилагат мерки за ликвидиране, ако е изпълнено най-малко едно от следните условия:

a)

доказано е, че ликвидирането е технически неосъществимо, тъй като съществуващите методи за ликвидиране не могат да бъдат приложени в околната среда, в която е установен инвазивният чужд вид;

б)

анализът на разходите и ползите, изготвен въз основа на наличните данни, показва с достатъчна степен на сигурност, че разходите в дългосрочен план ще бъдат изключително високи и непропорционални спрямо ползите от ликвидирането;

в)

не съществуват методи за ликвидиране или съществуващите такива имат много сериозно неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, околната среда или други видове.

Съответната държава членка незабавно уведомява писмено Комисията за решението си. Уведомлението се придружава от всички доказателства, посочени в първа алинея, букви а), б) и в).

2.   Комисията може чрез актове за изпълнение да реши да отхвърли решението, съобщено в съответствие с параграф 1, втора алинея, когато предвидените в посочената разпоредба условия не са изпълнени.

3.   Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2. Проектите на актове за изпълнение се представят на комитета, посочен в член 27, параграф 1, в рамките на два месеца от получаването на уведомлението на държавата членка.

4.   Държавите членки гарантират, че са въведени мерки за ограничаване, за да се избегне по-нататъшното разпространение на инвазивния чужд вид към териториите на други държави членки, когато в съответствие с параграф 1 не се прилагат мерки за ликвидиране.

5.   Когато Комисията отхвърли решението, за което е била уведомена в съответствие с параграф 1, втора алинея от настоящия член, засегнатата държава членка прилага незабавно мерките за ликвидиране, посочени в член 17.

6.   Когато Комисията не отхвърли решението, за което е била уведомена в съответствие с параграф 1, втора алинея от настоящия член, по отношение на инвазивния чужд вид се прилагат мерките за управление, посочени в член 19.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ НА ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНИ ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ ВИДОВЕ

Член 19

Мерки за управление

1.   В рамките на 18 месеца след включването на инвазивен чужд вид в списъка на Съюза държавите членки въвеждат ефективни мерки за управление за считаните от тях за широко разпространени на тяхна територия инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, така че да се сведе до минимум въздействието на тези видове върху биологичното разнообразие, свързаните екосистемни услуги и когато е приложимо — върху човешкото здраве или икономиката.

Тези мерки за управление трябва да са пропорционални на въздействието върху околната среда и да са подходящи предвид конкретните обстоятелства в държавите членки, да се основават на анализ на разходите и ползите и също така да включват, доколкото е практически осъществимо, мерките за възстановяване, посочени в член 20. Мерките се степенуват по важност въз основа на оценка на риска и на тяхната разходна ефективност.

2.   Мерките за управление се състоят от смъртоносни или несмъртоносни физически, химически или биологични действия, насочени към ликвидиране, контрол на популацията или ограничаване на разпространението на популация от инвазивен чужд вид. Когато е целесъобразно, мерките за управление включват действия по отношение на приемащата екосистема, насочени към повишаване на нейната устойчивост спрямо настоящите и бъдещите инвазии. Временно може да бъде разрешено използването за търговски цели на вече установени инвазивни чужди видове като част от мерките за управление, насочени към тяхното ликвидиране, контрол на популацията или ограничаване, като се дава строга обосновка и при условие че са налице всички необходими мерки за контрол с цел да се избегне по-нататъшно разпространение.

3.   Когато прилагат мерки за управление и избират методите, които ще бъдат използвани, държавите членки вземат надлежно предвид човешкото здраве и околната среда, по-специално за нецелевите видове и техните местообитания, и гарантират, че в случаите, когато обект на мерките са животни, не им се причинява болка, стрес или страдание, които могат да бъдат избегнати, без това да се отразява на ефективността на мерките за управление.

4.   Системата за наблюдение, предвидена в член 14, се разработва и използва, за да се наблюдава ефективността на мерките за ликвидиране, контрол на популацията или ограничаване за намаляване на въздействието върху биологичното разнообразие, свързаните екосистемни услуги и когато е приложимо — върху човешкото здраве или икономиката. При наблюдението се прави оценка и на въздействието върху нецелевите видове, когато е целесъобразно.

5.   Когато съществува значителен риск инвазивен чужд вид, който засяга Съюза, да се разпространи в друга държава членка, държавите членки, в които има присъствие на този вид, незабавно уведомяват другите държави членки и Комисията. Когато е целесъобразно, съответните държави членки установяват съвместно договорени мерки за управление. Когато от разпространението могат да бъдат засегнати и трети държави, засегнатата държава членка се стреми да информира съответните трети държави.

Член 20

Възстановяване на увредените екосистеми

1.   Държавите членки прилагат подходящи мерки за възстановяване, за да подпомогнат възстановяването на екосистема, чието състояние е влошено, която е увредена или унищожена от инвазивен чужд вид, който засяга Съюза, освен ако анализът на разходите и ползите покаже — въз основа на наличните данни и с достатъчна степен на сигурност — че разходите за тези мерки ще бъдат изключително високи и непропорционални спрямо ползите от възстановяването.

2.   Мерките за възстановяване, посочени в параграф 1, включват най-малко следните мерки:

a)

мерки, с които се повишава способността на екосистема, изложена на нарушаване на равновесието, причинено от присъствието на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза, да се съпротивлява на нарушаването на равновесието, да го абсорбира, да се адаптира към неговите последици и да се възстанови от тях;

б)

мерки, които подпомагат превенцията на повторна инвазия след провеждането на кампания за ликвидиране.

ГЛАВА V

ОБЩОПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Възстановяване на разходи

В съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и без да се засяга Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (23), държавите членки се стремят към възстановяване на разходите за необходимите мерки за предотвратяване, намаляване или смекчаване на неблагоприятното въздействие на инвазивните чужди видове, включително екологичните разходи и разходите за ресурси, както и разходите за възстановяване.

Член 22

Сътрудничество и координация

1.   При изпълнение на задълженията си по настоящия регламент държавите членки полагат всички усилия за осигуряване на тясно сътрудничество с всички засегнати държави членки и когато е практически възможно и подходящо, използват съществуващите структури, основани на регионални или международни споразумения. По-конкретно засегнатите държави членки се стремят да осигурят координация с други държави членки, с които имат:

a)

общи морски подрегиони съгласно член 4, параграф 2 от Директива 2008/56/ЕО, по отношение на морските видове;

б)

общ биогеографски район съгласно член 1, буква в), подточка iii) от Директива 92/43/ЕИО, по отношение на неморските видове;

в)

общи граници;

г)

общи речни басейни съгласно член 2, точка 13 от Директива 2000/60/ЕО, по отношение на сладководните видове; или

д)

всякакви други общи проблеми.

По искане на участващите държави членки Комисията предприема действия за улесняване на координацията.

2.   При изпълнение на задълженията си по настоящия регламент държавите членки се стремят към сътрудничество с трети държави, когато е целесъобразно, включително като използват съществуващи структури, основани на регионални или международни споразумения, с оглед постигане на целите на настоящия регламент.

3.   Държавите членки могат също така да прилагат разпоредби като посочените в параграф 1 от настоящия член с цел осигуряване на координация и сътрудничество с други заинтересовани държави членки по отношение на инвазивните чужди видове, които засягат отделни държави членки и са набелязани в националните списъци, приети в съответствие с член 12, параграф 1. Държавите членки могат също така да установят механизми за сътрудничество на подходящо равнище във връзка с тези инвазивни чужди видове. Тези механизми могат да включват обмен на информация и данни, планове за действие относно пътища и обмен на най-добри практики при управлението, контрола и ликвидирането на инвазивни чужди видове, системи за ранно предупреждение и програми, свързани с повишаване на обществената осведоменост или програми с образователен характер.

Член 23

По-строги национални правила

Държавите членки могат да запазят по-строгите си национални правила или да установят такива с цел предотвратяване на въвеждането, установяването и разпространението на инвазивни чужди видове. Тези мерки трябва да бъдат съвместими с ДФЕС и да бъдат съобщени на Комисията в съответствие с правото на Съюза.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Доклади и преглед

1.   До 1 юни 2019 г. и на всеки шест години след това държавите членки актуализират и предават на Комисията информация относно следното:

a)

описание или актуализирана версия на описанието на системата за наблюдение съгласно член 14 и на системата за официални проверки на чуждите видове, влизащи в Съюза, в съответствие с член 15;

б)

разпространението на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза или конкретен регион в съответствие с член 11, параграф 2, които присъстват на територията на съответната държава членка, включително информация относно тяхното поведение, свързано с миграцията или размножаването;

в)

информация относно видовете, считани за инвазивни чужди видове, които засягат държава членка съгласно член 12, параграф 2;

г)

плановете за действие, посочени в член 13, параграф 2;

д)

обобщена информация, която обхваща цялата национална територия, относно мерките за ликвидиране, предприети в съответствие с член 17, мерките за управление, предприети в съответствие с член 19, тяхната ефективност и въздействието им върху нецелевите видове;

е)

броя на разрешителните, посочени в член 8, и целта, за която са издадени;

ж)

мерките, предприети с цел информиране на обществеността относно наличието на инвазивен чужд вид, и действията, които е било поискано от гражданите да предприемат;

з)

инспекциите, изисквани съгласно член 8, параграф 8; и

и)

информация относно разходите за действията, предприети за спазване на настоящия регламент, когато такава е налична.

2.   До 5 ноември 2015 г. държавите членки уведомяват Комисията и информират останалите държави членки за това кои са компетентните органи, които отговарят за прилагането на настоящия регламент.

3.   До 1 юни 2021 г. Комисията изготвя оценка на прилагането на настоящия регламент, включително на списъка на Съюза, плановете за действие, посочени в член 13, параграф 2, системата за наблюдение, митническите проверки, задължението за ликвидиране и задълженията за управление, и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, който може да бъде придружен от законодателни предложения за изменение на настоящия регламент, включително промени в списъка на Съюза. В прегледа се разглежда и ефективността на разпоредбите за изпълнение относно инвазивните чужди видове, които засягат даден регион, необходимостта и осъществимостта на включването на местни за Съюза видове в списъка на Съюза, както и дали е необходима допълнителна хармонизация за подобряване на ефективността на плановете за действие и на мерките, предприети от държавите членки.

4.   Комисията определя чрез актове за изпълнение техническите формати за докладване с оглед на опростяване и оптимизиране на задълженията за докладване на държавите членки във връзка с информацията по параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

Член 25

Система за подпомагане на обмена на информация

1.   Комисията постепенно установява система за подпомагане на обмена на информация, с която да се улесни прилагането на настоящия регламент.

2.   До 2 януари 2016 г. в тази система се включва механизъм за подпомагане на обмена на данни, който свързва съществуващите системи за данни относно инвазивните чужди видове, като се обръща особено внимание на информацията относно инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, с цел да се улесни докладването съгласно член 24.

Механизмът за подпомагане на обмена на данни, посочен в първа алинея, става инструмент за подпомагане на Комисията и на държавите членки при изпращането и обработката на съответните уведомления, изисквани съгласно член 16, параграф 2.

3.   До 2 януари 2019 г. механизмът за подпомагане на обмена на данни, посочен в параграф 2, става механизъм за обмен на информация по други аспекти на прилагането на настоящия регламент.

Той може да включва също така информация относно инвазивни чужди видове, които засягат държава членка, и относно пътищата, оценката на риска и мерките за управление и ликвидиране, когато има такава.

Член 26

Участие на обществеността

Когато се изготвят планове за действие съгласно член 13 от настоящия регламент и се въвеждат мерки за управление съгласно член 19 от настоящия регламент, държавите членки гарантират, че на обществеността е предоставена навременна и реална възможност за участие в тяхното изготвяне, изменение или преглед, като се използват редът и условията за участие, вече определени от държавите членки в съответствие с член 2, параграф 3, втора алинея от Директива 2003/35/ЕО.

Член 27

Комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 и може да се подпомага в изпълнението на задачите си от научния форум, посочен в член 28.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 28

Научен форум

Комисията осигурява участието на представители на научната общност, определени от държавите членки, които предоставят консултации по всички научни въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, по-специално по отношение на членове 4, 5, 10 и 18. Тези представители се срещат в рамките на научен форум. Процедурният правилник на форума се изготвя от Комисията.

Член 29

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 5, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 януари 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 30

Санкции

1.   Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушения на настоящия регламент. Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане.

2.   Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

3.   Предвидените санкции могат да включват, наред с другото:

a)

глоби;

б)

конфискуване на неотговарящите на изискванията инвазивни чужди видове, които засягат Съюза;

в)

незабавно спиране на действието или отнемане на разрешително, издадено в съответствие с член 8.

4.   До 2 януари 2016 г. държавите членки съобщават на Комисията разпоредбите, посочени в параграф 1, като я уведомяват незабавно за всички последващи изменения.

Член 31

Преходни разпоредби относно собственици, които нямат търговски цели

1.   Чрез дерогация от член 7, параграф 1, букви б) и г) на собствениците на домашни любимци, които не се отглеждат за търговски цели и принадлежат към инвазивните чужди видове, включени в списъка на Съюза, се разрешава да ги запазят до края на естествения им живот, ако са изпълнени следните условия:

a)

животните са били отглеждани преди включването им в списъка на Съюза;

б)

животните се отглеждат в контролирана среда и се предприемат всички подходящи мерки, за да се гарантира, че възпроизвеждането или изпускането им не са възможни.

2.   Компетентните органи предприемат всички разумни мерки за информиране на собствениците, които нямат търговски цели, за рисковете, свързани с отглеждането на животни, посочени в параграф 1, както и за мерките, които се вземат, за да се сведе до минимум рискът от възпроизвеждането и изпускането им, чрез програми с образователен характер и програми за повишаване на осведомеността, организирани от държавите членки.

3.   На собственици, които нямат търговски цели и които не са в състояние да осигурят изпълнението на условията по параграф 1, не се разрешава да запазят съответните животни. Държавите членки могат да предложат на такива собственици възможността техните животни да бъдат взети от тях. В такива случаи надлежно се вземат предвид принципите на хуманно отношение към животните.

4.   Животните, посочени в параграф 3 от настоящия член, могат да останат в посочените в член 8 учреждения или в съоръжения, специално създадени за целта от държавите членки.

Член 32

Преходни разпоредби относно търговските запаси

1.   На държателите на търговски запаси от екземпляри от инвазивни чужди видове, придобити преди тяхното включване в списъка на Съюза, се позволява до две години след включването на видовете в посочения списък да съхраняват и транспортират живи екземпляри или възпроизвеждащи се части от тези видове с цел продажба или прехвърляне на учреждения за научни изследвания или опазване ex-situ и за целите на медицински дейности съгласно член 8, при условие че екземплярите се съхраняват и транспортират в контролирана среда и че са взети всички подходящи мерки, за да се гарантира, че възпроизвеждането или изпускането им не са възможни, или с цел клане или умъртвяване по хуманен начин на тези екземпляри до изчерпване на запасите.

2.   Продажбата или прехвърлянето на живи екземпляри на ползватели, които нямат търговски цели, се допуска за срок от една година след включването на тези видове в списъка на Съюза, при условие че екземплярите се съхраняват и транспортират в контролирана среда и че са взети всички подходящи мерки, за да се гарантира, че възпроизвеждането или изпускането им не са възможни.

3.   Когато е издадено разрешение в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 708/2007 за аквакултурен вид, впоследствие включен в списъка на Съюза, и срокът на разрешението надвишава срока, посочен в параграф 1 от настоящия член, съответната държава членка оттегля разрешението в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 708/2007 преди изтичането на срока, посочен в параграф 1 от настоящия член.

Член 33

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  ОВ C 177, 11.6.2014 г., стр. 84.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 септември 2014 г.

(3)  Решение 93/626/ЕИО на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).

(4)  Решение 82/72/ЕИО на Съвета от 3 декември 1981 г. за сключване на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и естествените местообитания (ОВ L 38, 10.2.1982 г., стр. 1).

(5)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(6)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OB L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(7)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(8)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(9)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1).

(10)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове (ОВ L 168, 28.6.2007 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1).

(15)  Решение 2010/718/ЕС на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г. за изменение на статута по отношение на Европейския съюз на остров Сен Бартелеми (ОВ L 325, 9.12.2010 г., стр. 4).

(16)  Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131).

(17)  Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

(18)  Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56).

(19)  Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

(20)  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).

(21)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(22)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(23)  Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56).


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/56


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1144/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2014 година

за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (4) Съюзът може да прилага на вътрешния пазар и в трети държави мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти и с методите им на производство, както и с някои хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти.

(2)

Предвид натрупания опит и перспективите за развитие на селскостопанския сектор и на пазарите както в рамките на Съюза, така и извън него, следва да се преразгледа схемата, установена с Регламент (ЕО) № 3/2008, и да се повиши нейната съгласуваност и ефективност. Следователно Регламент (ЕО) № 3/2008 следва да бъде отменен и заменен с нов регламент.

(3)

Целта на тези мерки за информиране и насърчаване е повишаването на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в Съюза, като по този начин се постигнат по-справедливи условия на конкуренция както на вътрешния пазар, така и в трети държави. По-специално мерките за информиране и насърчаване следва да имат за цел да повишат осведомеността на потребителите за качествата на селскостопанските продукти и методи на производство в Съюза и да повишат осведомеността за схемите за качество на Съюза и тяхната разпознаваемост. Също така те следва да повишат конкурентоспособността на селскостопанските продукти от Съюза и тяхното потребление, да подобрят репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него, и да увеличат пазарния дял на тези продукти, като се обърне специално внимание на пазарите в трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж. В случай на сериозни смущения на пазара, загуба на потребителското доверие или други специфични проблеми тези мерки следва да спомогнат за възстановяване на нормалните пазарни условия. Мерките за информиране и насърчаване следва да допълват и подсилват по полезен начин мерките, прилагани от държавите членки. За да постигнат своите цели, мерките за информиране и насърчаване следва да продължат да бъдат прилагани както в рамките на Съюза, така и извън него.

(4)

Мерките следва също така да целят изтъкване на автентичността на продуктите от Съюза с цел да се подобри осведомеността на потребителите относно качествата на автентичните продукти в сравнение с имитациите и фалшивите продукти; това ще допринесе значително за разпознаването както в Съюза, така и в трети държави на символите, означенията и съкращенията, обозначаващи участие в европейските схеми за качество, създадени с Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(5)

Една от силните страни на Съюза при производството на храни е свързана с разнообразието на неговите продукти и с техните специфични характеристики, които са свързани с различните географски области и различните традиционни методи и които предлагат уникални вкусове, чието разнообразие и автентичност са все по-търсени от потребителите както в Съюза, така и извън него.

(6)

В допълнение към информацията за характерните особености на селскостопанските и хранителните продукти от Съюза допустимите мерки могат също така да съдържат достъпни за потребителите послания, насочени, наред с другото, към хранителната стойност, вкуса, традицията, разнообразието и културата.

(7)

Мерките за информиране и насърчаване не следва да са насочени към търговски марки или произход. При все това следва да е възможно търговските марки и произходът на продукта да бъдат обозначени с цел подобряване на качеството и ефективността на демонстрациите, дегустациите и материалите за информиране и насърчаване, при условие че се зачита принципът за забрана на дискриминацията и че мерките не са насочени към насърчаване на потреблението на даден продукт единствено въз основа на неговия произход. Освен това тези мерки следва да са съобразени с общите принципи на правото на Съюза и не следва да водят до ограничаване на свободното движение на селскостопански и хранителни продукти в нарушение на член 34 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Следва да бъдат предвидени специални правила относно визуалното представяне на марката и произхода в основното, свързано със Съюза, послание на кампанията.

(8)

Съюзът изнася предимно крайни селскостопански продукти, сред които селскостопански продукти, които не са включени в приложение I към ДФЕС. Следователно мерките за информиране и насърчаване следва да бъдат разширени, така че да включат някои продукти, които не са включени в обхвата на приложение I към ДФЕС. Това би съответствало на другите схеми на Общата селскостопанска политика (ОСП), като например европейските схеми за качество, които вече са отворени за тези продукти.

(9)

Мерките за информиране и насърчаване на Съюза, свързани с вина, предвидени в рамките на ОСП, са един от ключовите елементи в програмите за помощ в лозаро-винарския сектор. Мерките за информиране и насърчаване следва да намират приложение единствено при вина с наименование за произход или защитено географско указание, както и вина с обозначение на винения сорт лоза. При обикновените програми съответната програма следва също така да включва друг селскостопански или хранителен продукт. По същия начин Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (6) предвижда насърчаването на продуктите от риболов и аквакултури. Следователно е необходимо да се ограничи допустимостта по отношение на продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (ЕС)№ 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7), във връзка с които могат да се прилагат мерки за информиране и насърчаване в рамките на настоящата схема, единствено до случаите, когато продуктите от риболов и аквакултури са свързани с друг селскостопански или хранителен продукт.

(10)

Мерките за информиране и насърчаване следва да могат да се прилагат за продуктите, обхванати от схемите за качество на Съюза и от схеми за качество, признати от държавите членки, тъй като тези схеми предоставят на потребителите гаранции относно качеството и характеристиките на продукта или използвания производствен процес, осигуряват добавена стойност за съответните продукти и подобряват възможностите за тяхната пазарна реализация. Мерките за информиране и насърчаване следва също така да могат да се прилагат и за биологичния производствен метод, както и за логото за качествен селскостопански продукт от най-отдалечените региони.

(11)

През периода 2001—2011 г. само 30 % от бюджета, предназначен за мерки за информиране и насърчаване, са били изразходвани за мерки, насочени към пазарите на трети държави, макар че тези пазари предлагат значителен потенциал за растеж. Необходимо е да се предвидят правила с цел насърчаване на прилагането на по-голям брой мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти от Съюза в трети държави, по-специално чрез предоставянето на засилена финансова подкрепа.

(12)

С цел да се гарантира ефективността на прилаганите мерки за информиране и насърчаване, те следва да бъдат разработвани в рамките на програми за информиране и насърчаване. Досега тези програми бяха представяни от браншови и/или междубраншови организации. С цел да се повиши броят на предлаганите мерки и да се подобри тяхното качество обхватът на бенефициерите следва да се разшири, така че да се включат организациите на производители и техни асоциации, обединения и органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност е да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги популяризират.

(13)

Съфинансираните от Съюза мерки за информиране и насърчаване следва да демонстрират характерно за Съюза измерение. За тази цел, както и с цел да се избегне разпиляване на ресурси и да се увеличи видимостта на Европа чрез тези мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти и определени хранителни продукти, е необходимо изготвянето на работна програма, в която да се определят стратегическите приоритети на тези мерки от гледна точка на целевите популации, продукти, схеми или пазари, както и естеството на посланията за информиране и насърчаване. Програмата следва да бъде разработена въз основа на общите и специфичните цели, установени съгласно настоящия регламент, и следва да е съобразена с предлаганите от пазарите възможности, както и с необходимостта от допълване и засилване на действията, предприети от държавите членки и операторите, както на вътрешния пазар, така и в трети държави, с цел да се осигури съгласуваност на политиката за информиране и насърчаване. За тази цел при разработването на програмата Комисията следва да се консултира с държавите членки и съответните заинтересовани страни.

(14)

Работната програма следва да предвижда, наред с другото, специални правила с оглед реагиране в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми. В допълнение Комисията следва да вземе предвид по-специално преобладаващото място на малките и средните предприятия от хранително-вкусовия сектор — сектор, който се ползва от извънредните мерки, предвидени в членове 219, 220 и 221 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8), а по отношение на мерките, насочени към трети държави, да вземе предвид споразуменията за свободна търговия, попадащи в обхвата на общата търговска политика на Съюза. При разработването на тази програма Комисията следва да вземе предвид също така неблагоприятните характеристики на планинските, островните и най-отдалечените региони на Съюза.

(15)

С цел да се гарантира ефективност при прилагането на мерките за информиране и насърчаване, то следва да бъде възложено на прилагащи организации, избрани посредством състезателна процедура. При все това в надлежно обосновани случаи предлагащите организации следва да имат възможност да приложат пряко определени части от своята програма.

(16)

Комисията следва да може да прилага мерки за информиране и насърчаване по своя собствена инициатива, включително мисии на високо равнище, по-специално с оглед да допринася за отварянето на нови пазари. Комисията също така следва да има възможност да провежда свои собствени кампании с цел бърза и ефективна реакция в случай на сериозни смущения на пазара или загуба на доверието на потребителите. Ако е необходимо, Комисията следва да преразгледа своите инициативи, предназначени за провеждането на подобни кампании. Бюджетните кредити, отпуснати за текущи обикновени или многонационални програми за информиране и насърчаване, не следва да се намаляват в случай на действие, предприето от Комисията при тези обстоятелства.

(17)

Извън и в допълнение към мерките за информиране и насърчаване е необходимо Комисията да разработи и координира услуги за техническа подкрепа на равнището на Съюза с цел да се помогне на операторите да участват в съфинансираните програми, да провеждат ефективни кампании или да развиват експортните си дейности. Тези услуги следва, по-специално, да включват даване на насоки за подпомагане на потенциалните бенефициери при спазването на правилата и процедурите, свързани с тази политика.

(18)

Резултатите от усилията за популяризиране на продуктите от Съюза на пазарите в трети държави понякога са ограничени поради конкуренция с имитации и фалшиви продукти. Услугите за техническа подкрепа, разработени от Комисията, следва да включват консултации за сектора с оглед на защита на продуктите от Съюза от имитация и фалшификация.

(19)

Опростяването на нормативната среда на ОСП е важен приоритет на Съюза. Този подход следва да се приложи и към настоящия регламент. По-специално следва да бъдат преразгледани принципите на административно управление на програмите за информиране и насърчаване с цел те да бъдат опростени и да се даде възможност на Комисията да установи правила и процедури, уреждащи представянето, оценката и подбора на предложенията за програми. При все това Комисията следва да гарантира, че държавите членки получават своевременно информация относно всички предложени и избрани програми. Тази информация следва да включва по-специално броя на получените предложения, заинтересованите държави членки и сектори и резултата от оценката на тези предложения.

(20)

Сътрудничеството между икономическите оператори от различни държави членки допринася съществено за повишаване на добавена стойност на Съюза и за подчертаване на разнообразието от селскостопански продукти от Съюза. Независимо от приоритета, който се дава на програмите, разработени съвместно от предлагащи организации от различни държави членки, през периода 2001—2011 г. бюджетът за такива програми е бил едва 16 % от бюджета, предназначен за мерки за информиране и насърчаване. Ето защо, за да се преодолеят съществуващите пречки, свързани с изпълнението на многонационалните програми, следва да се въведат нови правила, по-специално по отношение на управлението им.

(21)

Следва да се определят правила за финансирането. По принцип Съюзът следва да поема само част от разходите по програмите, за да се гарантира, че заинтересованите предлагащи организации поемат своята част от отговорността. Въпреки това някои административни разходи и разходи за персонал, които не са свързани с прилагането на ОСП, са неразделна част от мерките за информиране и насърчаване и следва да е допустимо финансирането им от Съюза.

(22)

Всяка мярка следва да подлежи на мониторинг и оценка с оглед да се подобри качеството ѝ и да се докажат постигнатите резултати. В този контекст следва да се изготви списък с показатели, като въздействието на политиката за насърчаване следва да се оценява от гледна точка на стратегическите цели на тази политика. Комисията следва да установи рамка за мониторинг и оценка на тази политика в съответствие с общата рамка за мониторинг и оценка на ОСП.

(23)

С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 ДФЕС. Това правомощие следва да обхваща внасянето на допълнения в списъка в приложение I към настоящия регламент, критериите за допустимост на предлагащите организации, условията, уреждащи състезателната процедура за подбор на прилагащи организации, специалните условия за допустимост във връзка с обикновените програми, разходите за мерки за информиране и насърчаване и административни разходи и разходи за персонал, както и разпоредбите, необходими за улесняване на прехода между Регламент (ЕО) № 3/2008 и настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(24)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с подробните правила относно визуалното представяне на търговски марки по време на демонстрации или дегустации на продукти и върху информационните и промоционалните материали, както и относно визуалното представяне на произхода на продуктите върху информационните и промоционалните материали; годишните работни програми; подбора на обикновените програми; подробните правила, съгласно които предлагаща организация може да получи разрешение да изпълни самостоятелно някои части от обикновена програма; реда и условията за изпълнение, мониторинг и контрол на обикновените програми; правилата за сключване на договори за изпълнение на обикновените програми, избрани в съответствие с настоящия регламент, и общата рамка за оценка на въздействието на програмите, както и система от показатели. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(25)

Доколкото, предвид съществуващите връзки между политиката за насърчаване и другите инструменти на ОСП и като се има предвид многогодишната гаранция за финансиране от Съюза и съсредоточаването на това финансиране върху ясно определени приоритети, целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява условията, при които мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти и някои хранителни продукти, произведени на базата на селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар или в трети държави (наричани по-нататък „мерки за информиране и насърчаване“), могат да бъдат финансирани изцяло или частично от бюджета на Съюза.

Член 2

Общи и специфични цели на мерките за информиране и насърчаване

1.   Общата цел на мерките за информиране и насърчаване е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор на Съюза.

2.   Специфичните цели на действията за информиране и насърчаване са:

а)

повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от Съюза и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза;

б)

повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти и определени хранителни продукти от Съюза и подобряване на репутацията им както в рамките на Съюза, така и извън него;

в)

повишаване на осведомеността за схемите на Съюза за качество и на тяхната разпознаваемост;

г)

увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти от Съюза и на някои хранителни продукти, като се обръща специално внимание на пазарите в трети държави с най-голям потенциал за растеж;

д)

възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.

Член 3

Описание на мерките за информиране и насърчаване

Мерките за информиране и насърчаване са насочени към:

а)

подчертаване на особените характеристики на методите на селскостопанско производство в Съюза, по-специално от гледна точка на безопасността на храните, проследимостта, автентичността, етикетирането, аспектите, свързани с хранителната стойност и опазването на здравето, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда и устойчивостта, както и характеристиките на селскостопанските и хранителните продукти, по-специално от гледна точка на тяхното качество, вкус, разнообразие или традиции;

б)

повишаване на осведомеността относно автентичността на европейските защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер.

Тези мерки се състоят, по-специално, от действия за връзки с обществеността и информационни кампании и могат също така да са под формата на участие в събития, панаири и изложения с национално, европейско и международно значение.

Член 4

Характеристики на мерките

1.   Действията за информиране и насърчаване не са насочени към търговски марки. Независимо от това трябва да има възможност търговските марки да бъдат видими по време на демонстрации или дегустации на продуктите и върху информационните и промоционалните материали, при условие че се спазва принципът за забрана на дискриминация и че не се променя общият характер на мерките като мерки, които не са насочени към търговски марки. Принципът за забрана на дискриминация се прилага, като се гарантира равно третиране и достъп за всички търговски марки на предлагащите организации и на равно третиране на държавите членки. Всяка търговска марка е видима в еднаква степен, а за нейното графично представяне се използва по-малък формат отколкото за главното послание за Съюза в рамките на кампанията. Излагат се няколко търговски марки, освен при надлежно обосновани обстоятелства, които произтичат от специфичното положение на съответната държава членка.

2.   Мерките за информиране и насърчаване не трябва да са насочени към произхода на продуктите. Мерките не са насочени към насърчаване на потреблението на продукти единствено въз основа на произхода им. Независимо от това трябва да има възможност произходът на продуктите да бъде видим върху информационните и промоционалните материали при следните условия:

а)

на вътрешния пазар обозначаването на произхода трябва винаги да е второстепенно спрямо главното послание за Съюза на кампанията;

б)

в трети държави обозначаването на произхода може да е наравно с главното послание за Съюза на кампанията;

в)

за продукти, които са признати съгласно схемите за качество, посочени в член 5, параграф 4, буква а), регистрираният в наименованието произход може да се обозначава без ограничение.

3.   Комисията приема актове за изпълнение, установяващи подробни правила относно:

а)

визуалното представяне на търговски марки по време на демонстрации или дегустации и върху информационните и промоционалните материали съгласно посоченото в параграф 1, както и еднаквите условия, съгласно които може да бъде изложена само една търговска марка; както и

б)

визуалното представяне на произхода на продуктите върху информационните и промоционалните материали съгласно посоченото в параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Член 5

Допустими продукти и схеми

1.   Мерките за информиране и насърчаване могат да обхващат следните продукти:

а)

продуктите, изброени в списъка от приложение I към ДФЕС, с изключение на тютюна;

б)

продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент;

в)

спиртните напитки със защитено географско указание съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10).

2.   На Комисията се предоставя правомощието с цел отчитане на пазарните тенденции да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за допълване на списъка в приложение I към настоящия регламент чрез добавяне на хранителни продукти към този списък.

3.   Независимо от параграф 1:

а)

мерките за информиране и насърчаване могат да обхващат единствено вина с наименование за произход или защитено географско указание, както и вина с обозначение на винения сорт лоза; при обикновените програми, посочени в член 6, параграф 3, съответната програма трябва да обхваща и други продукти, посочени в параграф 1, букви а) и б);

б)

по отношение на спиртните напитки, посочени в параграф 1, буква в), вината, посочени в буква а) от настоящия параграф, и бирата, мерките, насочени към вътрешния пазар, се ограничават до информиране на потребителите относно схемите, посочени в параграф 4, и отговорната консумация на тези напитки;

в)

мерките за информиране и насърчаване могат да се прилагат за продуктите от риболов и аквакултури, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013, само ако съответната програма се прилага и за други продукти, посочени в параграф 1.

4.   Мерките за информиране и насърчаване могат да обхващат следните схеми:

а)

схемите за качество, установени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, в Регламент (ЕО) № 110/2008 и в член 93 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

биологичният метод на производство по смисъла на определението в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (11);

в)

графичният символ на качествените селскостопански продукти, специфични за най-отдалечените региони на Съюза, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12);

г)

схемите за качество, посочени в член 16, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13).

ГЛАВА II

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ

РАЗДЕЛ 1

Общи разпоредби

Член 6

Видове действия

1.   Мерките за информиране и насърчаване са под формата на:

а)

програми за информиране и насърчаване (наричани по-нататък „програмите“); и

б)

мерките по инициатива на Комисията, посочени в член 9.

2.   Програмите се състоят от набор от съгласувани операции и се прилагат в продължение на най-малко една година, но не по-дълго от три години.

3.   Обикновените програми, които са допълнително уредени в раздел 2 от настоящата глава, могат да бъдат представяни от една или повече предлагащи организации, посочени в член 7, параграф 1, буква а), в) или г), като всички организации трябва да са от една и съща държава членка.

4.   Многонационалните програми, които са допълнително уредени в раздел 3 от настоящата глава, могат да бъдат представяни от:

а)

най-малко две предлагащи организации, посочени в член 7, параграф 1, буква а), в) или г), от най-малко две държави членки; или

б)

от една или повече организации на Съюза, посочени в член 7, параграф 1, буква б).

Член 7

Предлагащи организации

1.   Програмата може да бъде предлагана от:

а)

браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка, и по-специално междубраншовите организации, посочени в член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и групите по смисъла на определението в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, при условие че те са представителни за наименование, което е защитено съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 и е обхванато от програмата;

б)

браншови или междубраншови организации на Съюза, представителни за съответния сектор или сектори на равнището на Съюза;

в)

организации на производители или асоциации на организации на производители, посочени в членове 152 и 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са признати от държава членка;

г)

органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност е да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги промотират и на които съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държава членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за определяне на специалните условия, съгласно които всяка предлагаща организация, всяка група и всеки орган, посочени в параграф 1, могат да представят програма. По-специално тези условия трябва да гарантират представителността на тези организации, групи и органи и значимостта на обхвата на програмата.

Член 8

Годишна работна програма

1.   Комисията приема актове за изпълнение, установяващи за всяка година годишна работна програма, в която се посочват преследваните оперативни цели, оперативните приоритети, очакваните резултати, методът за изпълнение и общата сума на плана за финансиране. Годишната работна програма, и по-специално нейните оперативни приоритети трябва да са съобразени с общите и специфичните цели, изложени в член 2. По-специално в програмата се предвиждат специални временни мерки за реагиране на сериозни смущения на пазара, загуба на потребителското доверие или други специфични проблеми, посочени в член 2, параграф 2, буква д). Тя съдържа също така основните критерии за оценка, описание на мерките, които ще се финансират, размер на сумите, разпределени за всеки вид мерки, примерен график на изпълнението и, по отношение на безвъзмездните средства, максималния процент на финансовото участие на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

2.   При обикновените и многонационалните програми работната програма, посочена в параграф 1, се изпълнява чрез публикуването от Комисията на покани за представяне на предложения в съответствие с част I, дял VI от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (14).

Член 9

Мерки по инициатива на Комисията

1.   Комисията може да прилага мерките за информиране и насърчаване, описани в член 3, включително кампании в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми, посочени в член 2, параграф 2, буква д). Тези мерки могат да бъдат по-специално под формата на мисии на високо равнище, на участие чрез щандове в търговски панаири и изложения с международно значение или на операции, предназначени да подобрят репутацията на продуктите от Съюза.

2.   Комисията разработва услуги за техническа подкрепа, по-специално с оглед на:

а)

насърчаване на осведомеността за различните пазари, включително чрез проучвателни бизнес срещи;

б)

поддържане на динамична браншова мрежа, свързана с политиката за информиране и насърчаване, включително чрез предоставяне на консултации на сектора във връзка със заплахата от имитации и фалшиви продукти в трети държави; и

в)

подобряване на осведомеността за правилата на Съюза, свързани с разработването и изпълнението на програмите.

Член 10

Забрана за двойно финансиране

Мерките за информиране и насърчаване, финансирани съгласно настоящия регламент, не могат да получават каквото и да е друго финансиране от бюджета на Съюза.

РАЗДЕЛ 2

Изпълнение и управление на обикновените програми

Член 11

Подбор на обикновените програми

1.   Комисията извършва оценка и подбор на предложенията за обикновени програми, изпратени в отговор на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за определяне на конкретните условия за допустимост по отношение на обикновените програми.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя избраните обикновени програми, евентуалните изменения, които да бъдат направени в тях, и съответните бюджети. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Член 12

Информация относно подбора на обикновените програми

Комисията предоставя на комитета по член 23 и по този начин — на държавите членки, своевременна информация по всички предложени или избрани програми.

Без да се засяга Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, Комисията предоставя по-специално:

а)

информация относно броя на получените предложения, държавите членки, в които са установени предлагащите организации, включените сектори и пазара или пазарите, към които са насочени;

б)

информация относно резултатите от оценката на предложенията и обобщеното им описание.

Член 13

Прилагащи организации за обикновените програми

1.   След надлежното провеждане на състезателна процедура предлагащата организация избира прилагащите организации за избраните обикновени програми, по-специално с оглед да се гарантира ефективност при прилагането на мерките.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за определяне на условията, уреждащи състезателната процедура за подбора на прилагащите организации, посочени в първа алинея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 определени части от програмата могат да бъдат изпълнени самостоятелно от предлагаща организация при спазване на условията, свързани с опита на предлагащата организация в областта на изпълнението на подобни мерки, до разходите за тези мерки в сравнение с нормалните пазарни цени и до дела от общите разходи, който съответства на частта от програмата, изпълнявана от предлагащата организация.

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя подробни правила, при спазване на които предлагащата организация може да получи разрешение да изпълни самостоятелно определени части от програмата. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Член 14

Изпълнение, мониторинг и контрол на обикновените програми

1.   Съответните държави членки отговарят за правилното изпълнение на обикновените програми, избрани съгласно член 11, както и за извършване на свързаните с тях плащания. Държавите членки гарантират, че информационните и промоционалните материали, изготвени в рамките на посочените програми, са в съответствие с правото на Съюза.

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя мерките за изпълнение, мониторинг и контрол, както и правилата, свързани със сключването на договори за изпълнението на избраните съгласно настоящия регламент обикновени програми. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

2.   Държавите членки осигуряват изпълнението, мониторинга и контрола на обикновените програми в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15) и в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 1.

Член 15

Финансови разпоредби, свързани с обикновените програми

1.   Финансовото участие на Съюза в обикновените програми на вътрешния пазар съответства на 70 % от допустимите разходи.Финансовото участие на Съюза в обикновените програми в третите държави съответства на 80 % от допустимите разходи. Останалата част от разходите е изцяло за сметка на предлагащите организации.

2.   Процентите, посочени в параграф 1, се увеличават на 85 % в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на потребителското доверие или други специфични проблеми, посочени в член 2, параграф 2, буква д).

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 по отношение на предлагащите организации, установени в държави членки, които на или след 1 януари 2014 г. получават финансова помощ в съответствие с членове 136 и 143 ДФЕС, процентите по параграф 1 са съответно 75 % и 85 %, а процентът, посочен в параграф 2 – 90 %.

Първа алинея се прилага единствено за програмите, във връзка с които Комисията е взела решение преди датата, от която съответната държава членка вече не получава такава финансова помощ.

4.   Допуска се проучванията за оценка на резултатите от мерките за информиране и насърчаване, предприети в съответствие с общата рамка, посочена в член 25, да бъдат финансирани от Съюза при спазване на условия, подобни на тези, уреждащи съответната обикновена програма.

5.   Съюзът финансира изцяло разходите за експертни услуги, свързани с подбора на програмите, съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

6.   Предлагащите организации предоставят гаранции с цел да се обезпечи правилното изпълнение на обикновените програми.

7.   Съюзът финансира мерки за информиране и насърчаване, прилагани чрез обикновени програми, съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 за определяне на конкретните условия, при които се допуска финансиране от Съюза за разходите, свързани с мерките за информиране и насърчаване, и когато е приложимо — административните разходи и разходите за персонал.

РАЗДЕЛ 3

Изпълнение и управление на многонационалните програми и на мерките, прилагани по инициатива на комисията

Член 16

Форми на финансиране

1.   Финансирането може да се извършва в една или няколко от формите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и по-специално под формата на:

а)

безвъзмездни средства — за многонационалните програми;

б)

поръчки — за мерките, прилагани по инициатива на Комисията.

2.   Съюзът финансира мерки за информиране и насърчаване, прилагани чрез многонационални програми или по инициатива на Комисията, съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 17

Оценка на многонационалните програми

Предложенията за многонационални програми се оценяват и избират въз основа на критериите, обявени в поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.

Член 18

Информация относно изпълнението на многонационалните програми

Комисията предоставя на комитета по член 23 и по този начин — на държавите членки, своевременна информация по всички предложени или избрани програми.

Член 19

Финансови разпоредби, свързани с многонационалните програми

1.   Финансовото участие на Съюза в многонационалните програми съответства на 80 % от допустимите разходи. Останалата част от разходите е изцяло за сметка на предлагащите организации.

2.   Процентът, посочен в параграф 1, се увеличава на 85 % в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на потребителското доверие или други специфични проблеми, посочени в член 2, параграф 2, буква д).

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 по отношение на предлагащите организации, установени в държави членки, които на или след 1 януари 2014 г. получават финансова помощ в съответствие с членове 136 и 143 ДФЕС, процентите по параграфи 1 и 2 са съответно 85 % и 90 %.

Първа алинея се прилага единствено за програмите, във връзка с които Комисията е взела решение преди датата, от която съответната държава членка вече не получава такава финансова помощ.

Член 20

Възлагане на поръчки за мерки по инициатива на Комисията

Всяка поръчка, възложена от Комисията от нейно име или съвместно с държавите членки, се урежда от правилата за възлагане на поръчки, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (16).

Член 21

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   Комисията предприема необходимите мерки, за да гарантира, че при прилагането на мерките, финансирани съгласно настоящия раздел, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измама, корупция и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и, при установяването на нередности, чрез събирането на недължимо платените суми и, когато е целесъобразно, чрез ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции.

2.   Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили финансиране от Съюза.

3.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (18), с цел да установи дали е налице измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, свързан с финансиране от Съюза.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и решенията за отпускане на безвъзмездни средства, произтичащи от прилагането на програма по настоящия регламент, съдържат разпоредби, с които Комисията, Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и разследвания в съответствие със съответната им компетентност.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ 1

Делегиране на правомощия и разпоредби за прилагане

Член 22

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове по член 5, параграф 2, член 7, параграф 2, член 11, параграф 1, член 13, параграф 1, член 15, параграф 8 и член 29, параграф 2 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 24 ноеумври 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, член 7, параграф 2, член 11, параграф 1, член 13, параграф 1, член 15, параграф 8 и член 29, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно настоящия регламент, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член 229 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

РАЗДЕЛ 2

Консултации, оценка и докладване

Член 24

Консултации

В рамките на прилагането на настоящия регламент Комисията може да се консултира с групата за граждански диалог за качество и насърчаване, създадена в съответствие с Решение 2013/767/ЕС на Комисията (19).

Член 25

Обща рамка за оценка на въздействието на мерките

В съответствие с общата рамка за мониторинг и оценка на Общата селскостопанска политика, предвидена в член 110 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, Комисията приема актове за изпълнение, с които установява общата рамка за оценка на въздействието на програмите за информиране и насърчаване, финансирани съгласно настоящия регламент, както и система от показатели. Тези актове се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 23, параграф 2.

Всички заинтересовани лица представят на Комисията всички данни и цялата информация, необходими за извършването на оценка на въздействието на мерките.

Член 26

Доклад

1.   До 31 декември 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета междинен доклад относно прилагането на настоящия регламент. В този междинен доклад се посочва степента на прилагане в различните държави членки, като той се придружава евентуално от подходящи предложения.

2.   До 31 декември 2020 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент, придружен евентуално от подходящи предложения.

РАЗДЕЛ 3

Държавна помощ, отмяна, преходни разпоредби, влизане в сила и начална дата на прилагане

Член 27

Държавна помощ

Чрез дерогация от член 211, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 3 от Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета (20), както и в съответствие с член 42, първа алинея ДФЕС, членове 107, 108 и 109 ДФЕС не се прилагат по отношение на плащанията, извършени от държавите членки съгласно настоящия регламент и в съответствие с неговите разпоредби, нито по отношение на финансовото участие, получено от парафискални такси, задължителни вноски или други финансови инструменти на държавите членки, за програмите, за които е допустимо подпомагане от Съюза и които Комисията е избрала в съответствие с настоящия регламент.

Член 28

Отмяна

Регламент (ЕО) № 3/2008 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II към настоящия регламент.

Член 29

Преходни разпоредби

1.   Регламент (ЕО) № 3/2008 продължава да се прилага за мерките за информиране и насърчаване, за чието финансиране Комисията е взела решение преди 1 декември 2015 г.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 22 с цел осигуряване на плавния преход от прилагането на Регламент (ЕО) № 3/2008 към прилагането на настоящия регламент.

Член 30

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 декември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  Становище от 30 април 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 2 април 2014 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  Позиция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 октомври 2014 г.

(4)  Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(9)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(10)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(11)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

(13)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(14)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(18)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(19)  Решение 2013/767/ЕС на Комисията от 16 декември 2013 г. за създаване на рамка за граждански диалог по въпроси, обхванати от общата селскостопанска политика, и за отмяна на Решение 2004/391/ЕО (ОВ L 338, 17.12.2013 г., стр. 115).

(20)  Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 г. за прилагане на определени правила за конкуренция при производството и търговията с определени селскостопански продукти (ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продукти, посочени в член 5, параграф 1, буква б)

а)

бира,

б)

шоколад и негови производни продукти,

в)

хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други тестени изделия,

г)

напитки на основата на растителни екстракти,

д)

макаронени изделия,

е)

сол,

ж)

естествени клейове и смоли,

з)

горчица,

и)

сладка царевица,

й)

памук.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието,

посочена в член 28

Регламент (ЕО) № 3/2008

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1, първа алинея

Член 1

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 2

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 2

Член 3

Членове 3 и 4

Член 5

Член 5

Член 8

Член 6, параграф 1

Член 7

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 8

Членове 11, 12 и 17

Член 9

Член 10

Член 9

Член 11

Член 13

Член 12, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 14

Член 13, параграф 1

Член 16, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 2, първа алинея

Член 15, параграфи 1, 2 и 3 и член 19

Член 13, параграф 2, втора алинея

Член 13, параграф 2, трета алинея

Член 13, параграфи 3, 4 и 5

Член 13, параграф 6

Член 27

Член 14

Член 15, параграфи 5 и 7 и член 16, параграф 2

Членове 15 и 16

Член 4, параграф 3, член 5, параграф 2, член 7, параграф 2, член 8, параграф 1, членове 11 и 13, член 14, параграф 1, член 15, параграф 8, членове 22, 23, 25 и 29

Член 17

Член 24

Член 18

Член 26

Член 19

Член 28

Член 20

Член 30