ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 316

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
4 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1173/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Salama da sugo (ЗГУ)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1174/2014 на Комисията от 24 октомври 2014 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент (ЕС) № 1175/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката относно участието на възрастните в обучението през целия живот и за отмяна на Регламент (ЕС) № 823/2010 на Комисията ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) № 1176/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на скатоподобни във води на Съюза от зона VIId от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

44

 

*

Регламент (ЕС) № 1177/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зонa VIIa от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

46

 

*

Регламент (ЕС) № 1178/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

48

 

*

Регламент (ЕС) № 1179/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на треска в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

50

 

*

Регламент (ЕС) № 1180/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на треска в зона VIIa от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

52

 

*

Регламент (ЕС) № 1181/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на скатоподобни във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

54

 

*

Регламент (ЕС) № 1182/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

56

 

*

Регламент (ЕС) № 1183/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зона VIIа от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

58

 

*

Регламент (ЕС) № 1184/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за забрана на риболова на сайда в зони IIIa и IV, както и във водите на Съюза от зони IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32, от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

60

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1185/2014 на Комисията от 3 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

62

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1186/2014 на Комисията от 3 ноември 2014 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 4 ноември 2014 година

64

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/773/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година за предоставяне на Белгия, Ирландия, Франция, Малта и Финландия на дерогации за прилагането на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (нотифицирано под номер С(2014) 7865)

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1173/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2014 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Salama da sugo (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Salama da sugo“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Salama da sugo“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Salama da sugo“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.2. „Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 178, 12.6.2014 г., стр. 38.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1174/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2014 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) №1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Piadina Romagnola“/„Piada Romagnola“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 2.3. Хляб, хлебни изделия, сладкарски и захарни изделия, бисквити и други печива от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 153, 21.5.2014 г., стр. 9.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1175/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката относно участието на възрастните в обучението през целия живот и за отмяна на Регламент (ЕС) № 823/2010 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 452/2008 се установява обща рамка за системното изготвяне на европейската статистическа информация в областта на образованието и обучението през целия живот.

(2)

С Регламент (ЕС) № 823/2010 на Комисията (2) бяха въведени мерки за изпълнение на отделни статистически действия за изготвяне на статистическата информация относно участието на възрастните в обучение през целия живот в рамките на област 2 от Регламент (ЕО) № 452/2008.

(3)

При изготвянето и разпространението на европейската статистика относно участието на възрастни в обучение през целия живот, статистическите органи на държавите членки и Съюза следва да вземат предвид принципите, формулирани в Кодекса на европейската статистическа практика, приет от Комитета на Европейската статистическа система през септември 2011 г.

(4)

Събирането на данни относно участието на възрастните в обучение през целия живот следва редовно да бъде адаптирано към промените и новите тенденции в обучението през целия живот, също и за да се отговори на новите потребности от информация.

(5)

За да може резултатите от изследването да бъдат хармонизирани във висока степен между различните държави, Комисията следва да изготви методологични насоки за извършването на изследването.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 823/2010 следва да бъде отменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Събирането на данни за второто изследване за участието и неучастието на възрастни в обучение през целия живот (наричано по-нататък „второто изследване на образованието за възрастни“) се извършва между 1 юли 2016 г. и 31 март 2017 г. Референтният период, за който ще се събират данни за участието в дейности по обучение през целия живот, е периодът от 12-те месеца преди интервюто.

Член 2

В обхвата на изследването се включва населението на възраст 25—64 години. Включването на населението на възраст 18—24 години и 65—69 години е доброволно.

Член 3

Променливите, свързани с темите, обхванати от второто изследване на образованието за възрастни в съответствие с област 2, посочена в приложението към Регламент (ЕО) № 452/2008, както и съответната им разбивка, са посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 4

Стандартите за подбор на извадката и за точност, които са необходими, за да се спазят изискванията, свързани с източниците на данни и размера на извадката в съответствие с област 2, посочена в приложението към Регламент (ЕО) № 452/2008, са определени в приложение II към настоящия регламент.

Член 5

Държавите членки предават на Комисията (Евростат) стандартен доклад за качеството относно второто изследване на образованието за възрастни. Структурата на доклада е в съответствие със структурата на стандартния доклад за качеството на Европейската статистическа система, като по-специално се вземат под внимание критериите за качество, посочени в член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 452/2008, и допълнителните изисквания, посочени в приложение III към настоящия регламент.

Член 6

1.   В срок от шест месеца след периода на събиране на националните данни държавите членки предават на Комисията (Евростат) изчистени файлове с микроданни за второто изследване на образованието за възрастни.

2.   В срок от 3 месеца след изпращането на файловете с микроданни държавите членки предават на Комисията (Евростат) стандартния доклад за качеството относно второто изследване на образованието за възрастни.

Член 7

Изискванията, определени в настоящия регламент, представляват минимални изисквания. Държавите членки могат да въведат допълнителни национални изисквания по отношение на второто изследване на образованието за възрастни, при условие че определените в настоящия регламент изисквания за качество са спазени.

Член 8

Регламент (ЕС) № 823/2010 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 227.

(2)  Регламент (ЕС) № 823/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот, във връзка със статистическата информация относно участието на възрастните лица в обучение през целия живот (ОВ L 246, 18.9.2010 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Променливи

Бележка към таблицата:

Изпращат се всички променливи. Данните и метаданните, посочени в член 6, се предоставят на Евростат чрез единното звено за контакт. Кодовете и списъците с кодове, включени в таблицата по-долу, са посочени само с информативна цел. Определенията за структурата на данните и форматите за представяне на данните се предоставят от Комисията (Евростат).

1.   Обща информация за лицето

Наименование на променливата

Код

Описание

Филтър

COUNTRY

 

ДЪРЖАВА НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

Всички

 

2 цифри

Въз основа на ISO класификацията на държавите

 

REGION

 

РЕГИОН НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ

Всички

 

2 цифри

Код съгласно NUTS на двуцифрено ниво

 

DEG_URB

 

СТЕПЕН НА УРБАНИЗАЦИЯ НА РАЙОНА, В КОЙТО СЕ НАМИРА ДОМАКИНСТВОТО

Всички

 

1

Гъсто населен район

 

 

2

Средно населен район

 

 

3

Слабо населен район

 

REFYEAR

 

ГОДИНА НА ИНТЕРВЮТО

Всички

 

4 цифри

 

 

REFMONTH

 

МЕСЕЦ НА ИНТЕРВЮТО

Всички

 

1-12

 

 

RESPID

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА РЕСПОНДЕНТА

Всички

 

цифров

Идентификационен код на всеки запис

 

RESPWEIGHT

 

ТЕГЛОВЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ЛИЦА

Всички

 

цифров

Тегловен коефициент за лица (с три цифри след десетичната запетая)

 

NFEACTWEIGHT

 

ТЕГЛОВЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА НЕФОРМАЛНИ ДЕЙНОСТИ

NFENUM ≥ 1

 

цифров

Тегловен коефициент за неформалните дейности, подбрани в NFERAND1 и NFERAND2 (с три цифри след десетичната запетая)

 

 

0

NFENUM = 0

 

INTMETHOD

 

ИЗПОЛЗВАН МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Всички

 

10

По пощата, неелектронен вариант

 

 

11

По пощата, електронен вариант

 

 

20

Лично, неелектронен вариант

 

 

21

Лично, електронен вариант

 

 

30

По телефона, неелектронен вариант

 

 

31

По телефона, електронен вариант

 

 

40

Използване на интернет

 

 

50

Смесен режим на събиране (напр. по пощата и лично интервю)

 

(HHNBPERS)

 

БРОЙ ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ В ЕДНО И СЪЩО ДОМАКИНСТВО (В Т.Ч. РЕСПОНДЕНТА)

Всички

HHNBPERS_tot

0—98

Общ брой на лицата, живеещи в домакинството

 

HHNBPERS_0_13

0—98

Във възрастовия диапазон 0—13 години

 

HHNBPERS_14_24

0—98

Във възрастовия диапазон 14—24 години

 

HHNBPERS_25plus

0—98

На възраст 25 и повече години

 

 

-1

Без отговор

 

HHTYPE

 

ВИД ДОМАКИНСТВО

Всички

 

10

Едночленно домакинство

 

 

21

Самотен родител с дете/деца, ненавършило(и) 25 години

 

 

22

Двойка без дете/деца, ненавършило(и) 25 години

 

 

23

Двойка с дете/деца, ненавършило(и) 25 години

 

 

24

Двойка или самотен родител с дете/деца, ненавършило(и) 25 години, и други лица, живеещи в същото домакинство

 

 

30

Други

 

 

-1

Без отговор

 

HHINCOME

 

НЕТЕН МЕСЕЧЕН ПРИРАВНЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВОТО

Всички

 

1

Под първия квантил

 

 

2

Между първия и втория квантил

 

 

3

Между втория и третия квантил

 

 

4

Между третия и четвъртия квантил

 

 

5

Над четвъртия квантил

 

 

-1

Без отговор

 

SEX

 

ПОЛ

Всички

 

1

Мъже

 

 

2

Жени

 

 

 

ГОДИНА И МЕСЕЦ НА РАЖДАНЕ

 

BIRTHYEAR

4 цифри

Четирите цифри от годината на раждане

Всички

BIRTHMONTH

1—12

Двете цифри от месеца на раждане

Всички

CITIZEN

 

ГРАЖДАНСТВО

Всички

 

0

Гражданство на държавата на постоянно пребиваване

 

 

2 цифри

Въз основа на ISO класификацията на държавите

 

 

-1

Без отговор

 

BIRTHPLACE

 

ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ

Всички

 

0

Роден/а в тази държава

 

 

2 цифри

Въз основа на ISO класификацията на държавите

 

 

-1

Без отговор

 

RESTIME

 

ГОДИНИ НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В ТАЗИ ДЪРЖАВА

BIRTHPLACE ≠ 0

 

1

1 година или по-малко от 1 година

 

 

2—10

Брой години за лицата, пребивавали в тази държава между 2 и 10 години

 

 

11

Повече от 10 години

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не е приложимо (BIRTHPLACE = 0)

 

MARSTADEFACTO

 

ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО НА СЪПРУЖЕСКИ НАЧАЛА (небрачен съюз)

Всички

 

1

Лице, живеещо в небрачен съюз

 

 

2

Лице, неживеещо в небрачен съюз

 

 

-1

Без отговор

 

HATLEVEL

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НИВО (най-високото ниво на успешно завършено образование или обучение съгласно класификацията ISCED 2011 г., като кодовете са въз основа на групирането по ISCED, което следва да се представи на Евростат)

Всички

 

000

Лицето няма формално образование или е под ISCED 1

 

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (вкл. програми за ISCED 3 с продължителност под 2 години)

 

 

302

Програма за ISCED 3 с продължителност от 2 години и повече, с продължение (т.е. достъп само до следващата програма за ISCED 3)

 

 

303

Програма за ISCED 3 с продължителност 2 години и повече, последен етап или с достъп само до ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 с достъп до ISCED 5, 6 или 7

 

 

300

Програма за ISCED 3 с продължителност 2 години и повече, без възможност за разграничение на достъпа до други нива по ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Без отговор

 

HATFIELD

 

ОБЛАСТ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО НА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

HATLEVEL = 300 до 800

 

0000—9998

Ниво 1 на класификацията на областите на образование и обучение

 

 

или

незадължително поле

или подразделения на класификацията на областите на образование и обучение

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (HATLEVEL ≠ 300 до 800)

 

HATYEAR

 

ГОДИНА, ПРЕЗ КОЯТО Е ЗАВЪРШЕНО УСПЕШНО НАЙ-ВИСОКОТО НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

HATLEVEL ≠ 000, -1

 

4 цифри

Четирите цифри на годината, през която е завършено успешно най-високото ниво на образование или обучение

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (HATLEVEL = 000, -1)

 

HATVOC

 

НАСОЧЕНОСТ НА НАЙ-ВИСОКОТО НИВО НА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

HATLEVEL = 300 до 400 и (REFYEAR- HATYEAR) ≤ 20

 

1

Общо образование

 

 

2

Професионално образование

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (HATLEVEL ≠ 300 до 400 или (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUC

 

НЕЗАВЪРШЕНО ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ (в случай че не са завършени няколко програми — програмата с най-високо ниво)

HATLEVEL ≠ 000, -1 и (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (HATLEVEL = 000, -1 или (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

DROPEDUCLEVEL

 

НЕЗАВЪРШЕНО НИВО НА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

DROPEDUC = 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (вкл. програми за ISCED 3 с продължителност под 2 години)

 

 

302

Програми за ISCED 3 с продължителност от 2 години и повече, с продължение (т.е. достъп само до следващата програма за ISCED 3)

 

 

303

Програма за ISCED 3 с продължителност от 2 години и повече, последен етап или с достъп само до ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 с достъп до ISCED 5, 6 или 7

 

 

300

Програма за ISCED 3 с продължителност от 2 години и повече, без възможно разграничение на достъпа до други нива по ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (DROPEDUC ≠ 1)

 

DROPEDUCVOC

 

НАСОЧЕНОСТ НА НЕЗАВЪРШЕНОТО ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ

DROPEDUCLEVEL = 300 до 400 и (REFYEAR — HATYEAR) ≤ 20

 

1

Общо образование

 

 

2

Професионално образование

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (DROPEDUCLEVEL ≠ 300 до 400 или (REFYEAR — HATYEAR) > 20)

 

MAINSTAT

 

НАСТОЯЩ ОСНОВЕН ТРУДОВ СТАТУС

Всички

 

 

Към момента на интервюто лицето извършва трудова дейност или упражнява професия, включително неплатена работа в рамките на семеен бизнес или предприятие, включително чиракуване или платен стаж, и т.н.:

 

 

11

на пълно работно време

 

 

12

на непълно работно време

 

 

20

Безработни лица

 

 

31

Ученик, студент, последващо обучение, неплатена трудова дейност

 

 

32

Пенсионер или ранно пенсионирало се лице, или лице, което се е отказало от упражняваната от него стопанска дейност

 

 

33

Лице с трайни увреждания

 

 

34

Лицето отбива задължителна военна служба или полага общественополезен труд

 

 

35

Лицето изпълнява домакински дейности

 

 

36

Друго неактивно лице

 

 

-1

Без отговор

 

EMP12M

 

ЗАЕТОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

MAINSTAT = 20 до 36

 

 

По всяко време през последните 12 месеца лицето е извършвало трудова дейност или е упражнявало професия, включително неплатена работа в рамките на семеен бизнес или предприятие, включително чиракуване или платен стаж, и т.н.:

 

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (MAINSTAT = 11, 12)

 

JOBSTAT

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС

MAINSTAT = 11, 12

 

11

Самостоятелно заето лице с наети от него лица

 

 

12

Самостоятелно заето лице без наети от него лица

 

 

21

Наето лице на постоянна работа или безсрочен трудов договор

 

 

22

Наето лице на временна работа или срочен трудов договор

 

 

30

Семеен работник

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

JOBISCO

 

ЗАНЯТИЕ

MAINSTAT = 11, 12

 

2 цифри

Код съгласно ISCO-08 на двуцифрено ниво

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCNACE

 

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА МЕСТНАТА ЕДИНИЦА

MAINSTAT = 11, 12

 

2 цифри

Код съгласно NACE Rev.2 на двуцифрено ниво

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

LOCSIZEFIRM

 

БРОЙ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В МЕСТНАТА ЕДИНИЦА

JOBSTAT = 11, 21, 22, 30

 

1

1—9 лица

 

 

2

10—19 лица

 

 

3

20—49 лица

 

 

4

50—249 лица

 

 

5

250 лица или повече

 

 

7

Няма точна информация, но лицата са 10 или повече

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (JOBSTAT ≠ 11, 21, 22, 30)

 

JOBTIME

 

ГОДИНА, В КОЯТО ЛИЦЕТО Е ЗАПОЧНАЛО ДА ИЗПЪЛНЯВА НАСТОЯЩАТА СИ ОСНОВНА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ

MAINSTAT = 11, 12

 

4 цифри

4 цифри за съответната година

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (MAINSTAT ≠ 11, 12)

 

 

 

НАЙ-ВИСОКО НИВО НА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ ОТ ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ (ПОПЕЧИТЕЛ)

 

HATFATHER

 

БАЩА (ПОПЕЧИТЕЛ ОТ МЪЖКИ ПОЛ)

Всички

 

1

Най-много първа степен на средното образование

 

 

2

Горен курс на средното образование

 

 

3

Висше образование

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (баща неизвестен)

 

HATMOTHER

 

МАЙКА (ПОПЕЧИТЕЛ ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ)

Всички

 

1

Най-много прогимназиален етап на основното образование

 

 

2

Средно образование

 

 

3

Висше образование

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (майка неизвестна)

 

 

 

ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ НА ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ

 

BIRTHFATHER

 

ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ НА БАЩАТА

Всички

 

0

Роден/а в тази страна

 

 

2 цифри

Въз основа на ISO класификацията на държавите

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (баща неизвестен)

 

BIRTHMOTHER

 

ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ НА МАЙКАТА

Всички

 

0

Роден/а в тази страна

 

 

2 цифри

Въз основа на ISO класификацията на държавите

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (майка неизвестна)

 

2.   Достъп до информация относно възможностите за обучение и за ориентиране

Наименование на променливата

Код

Описание

Филтър

SEEKINFO

 

ТЪРСИЛО Е ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА (формално и неформално образование и обучение)

Всички

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

GUIDEINST

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ/ПОМОЩ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Всички

 

-1

Без отговор

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

GUIDEINST_1

 

Да, получих безплатно от институции/организации информация или съвет/помощ относно възможностите за обучение

 

GUIDEINST_2

 

Да, получих от институции/организации информация или съвет/помощ относно възможностите за обучение, за която заплатих

 

GUIDEINST_3

 

Не, не получих от институции/организации никаква информация или съвет/помощ относно възможностите за обучение

 

 

 

Всяка променлива GUIDEINST_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -1 — без отговор

 

GUIDESOURCE

 

ИЗТОЧНИК НА БЕЗПЛАТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТА/ПОМОЩТА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

GUIDESOURCE_1

 

От институции за образование или обучение (училища, колежи, университети, ПОО център, институт за обучение на възрастни, център за валидиране)

 

GUIDESOURCE_2

 

От бюра по труда

 

GUIDESOURCE_3

 

От работодателя или организации на работодателя

 

GUIDESOURCE_4

 

От синдикални организации или работнически съвет

 

GUIDESOURCE_5

 

От други институции/организации, предоставящи безплатна информация или съвет/помощ относно възможностите за обучение (различни от посочените по-горе)

 

 

 

Всяка променлива GUIDESOURCE_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 — без отговор

 

GUIDETYPE

 

ВИД НА БЕЗПЛАТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТА/ПОМОЩТА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

GUIDEINST_1 = 1

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

GUIDETYPE_1

 

Информация или съвет/помощ относно възможностите за обучение

 

GUIDETYPE_2

 

Оценка на знанията и компетентностите чрез изпити, проверка на уменията или интервюта

 

GUIDETYPE_3

 

Информация или съвет/помощ относно процедурите за валидиране/признаване на умения, компетентности или предишно обучение

 

GUIDETYPE_4

 

Друг вид информация или съвет/помощ

 

 

 

Всяка променлива GUIDETYPE_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 — без отговор

 

GUIDEMODE

 

НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТА/ПОМОЩТА ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

GUIDEINST_1 = 1

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (GUIDEINST_1 ≠ 1)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

GUIDEMODE_1

 

Лично

 

GUIDEMODE_2

 

При контакт с лице по интернет, по телефона, електронна поща или чрез други средства

 

GUIDEMODE_3

 

Чрез компютърно приложение за информация или съвет/помощ (включително онлайн инструменти за самооценка)

 

GUIDEMODE_4

 

Без да е осъществен никакъв контакт, само чрез специализирани материали (книги, плакати, уебсайтове, листовки, телевизионни програми и т.н.)

 

 

 

Всяка променлива GUIDEMODE_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (GUIDEINST_1 ≠ 1), -1 — без отговор

 

3.   Участие във формално образование и обучение

Наименование на променливата

Код

Описание

Филтър

FED

 

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Всички

 

1

Да

 

 

2

Не

 

FEDNUM

 

БРОЙ ДЕЙНОСТИ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, В КОИТО Е УЧАСТВАНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Всички

 

0

Нито една (FED = 2)

 

 

1—99

Брой дейности

 

FEDLEVEL

 

НИВО НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

100

ISCED 1

 

 

200

ISCED 2 (вкл. програми за ISCED 3 с продължителност под 2 години)

 

 

302

Програми за ISCED 3 с продължителност от 2 години и повече, с продължение (т.е. достъп само до следващата програма за ISCED 3)

 

 

303

Програма за ISCED 3 с продължителност 2 години и повече, последен етап или с достъп само до ISCED 4

 

 

304

ISCED 3 с достъп до ISCED 5, 6 или 7

 

 

300

Програма за ISCED 3 с продължителност 2 години и повече, без възможност за разграничение на достъпа до други нива по ISCED

 

 

400

ISCED 4

 

 

500

ISCED 5

 

 

600

ISCED 6

 

 

700

ISCED 7

 

 

800

ISCED 8

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDFIELD

 

ОБЛАСТ НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1 и FEDLEVEL = 300 до 800

 

0000—9998

Ниво 1 на класификацията на областите на образование и обучение

 

 

или

незадължително поле

или подразделения на класификацията на областите на образование и обучение

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага приложимо (FEDNUM = 0 или FEDLEVEL ≠ 300 до 800)

 

FEDVOC

 

НАСОЧЕНОСТ НА ПОСЛЕДНАТА ФОРМАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

FEDLEVEL = 300 до 400

 

1

Общо образование

 

 

2

Професионално образование

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDLEVEL ≠ 300 до 400)

 

FEDSTARTYEAR

 

ГОДИНА НА ЗАПОЧВАНЕ НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

4 цифри

Година на започване на последната дейност за формално образование

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDSTARTMONTH

 

МЕСЕЦ НА ЗАПОЧВАНЕ НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1—12

Месец на започване на последната дейност за формално образование

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDCOMP

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Не, напуснах преди срока за завършване

 

 

2

Не, все още продължава

 

 

3

Да, завърших

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDDIST

 

ПОСЛЕДНА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDDISTOL

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА ОНЛАЙН КУРС

FEDDIST = 1

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDDIST ≠ 1)

 

FEDOERA

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Много често

 

 

2

Често

 

 

3

Понякога

 

 

4

Никога

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDOERB

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛИЦА (НАПРИМЕР УЧИТЕЛИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ) ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УЕБСАЙТОВЕ/ПОРТАЛИ ПРИ ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDREASON

 

ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕТО В ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

FEDREASON_01a

 

За да върша работата си по-добре

 

FEDREASON_01b

 

За да подобря възможностите си за развитие в кариерата

 

FEDREASON_02

 

За да намаля вероятността да загубя работата си

 

FEDREASON_03

 

За да разширя възможностите си за намиране на работа или за смяна на работата/професията

 

FEDREASON_04

 

За да започна свой собствен бизнес

 

FEDREASON_05

 

Задължен(а) бях да участвам

 

FEDREASON_06

 

За да придобия полезни за ежедневието ми знания/умения

 

FEDREASON_07

 

За да разширя познанията/уменията си в област, която ме интересува

 

FEDREASON_08

 

За да получа сертификат

 

FEDREASON_09

 

За да се срещна с нови хора/за да се разнообразя

 

 

 

Всяка променлива FEDREASON_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (FEDNUM = 0), -1 — без отговор

 

FEDWORKTIME

 

ПОСЛЕДНА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПЛАТЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕЗ ПЛАТЕНИЯ ОТПУСК ИЛИ КОМПЕНСАЦИИТЕ)

FEDNUM ≥ 1

 

1

Само през платеното работно време

 

 

2

Предимно през платеното работно време

 

 

3

Предимно извън платеното работно време

 

 

4

Само извън платеното работно време

 

 

5

Лицето не е било ангажирано с трудова дейност по това време

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDNBHOURS

 

ОБЩ БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРИ ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1—9999

Брой на учебните часове

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDPAID

 

ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ИЗПИТНИТЕ ТАКСИ, РАЗХОДИТЕ ЗА УЧЕБНИЦИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1

Заплатени са изцяло от Вас

 

 

2

Заплатени са частично от Вас и частично от някой друг

 

 

3

Заплатени са изцяло от някой друг

 

 

4

Безплатна дейност

 

 

5

Не знаете

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDPAIDBY

 

ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ИЗПИТНИТЕ ТАКСИ, РАЗХОДИТЕ ЗА УЧЕБНИЦИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ПОСЛЕДНАТА ФОРМАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ:

FEDNUM ≥ 1 и FEDPAID = 2 или 3

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0 или (FEDPAID ≠ 2 и FEDPAID ≠ 3)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

FEDPAIDBY_1

 

Работодател или бъдещ работодател

 

FEDPAIDBY_2

 

Бюра по труда

 

FEDPAIDBY_3

 

Други публични институции

 

FEDPAIDBY_ 4

 

Член на домакинството или роднина

 

 

 

Всяка променлива FEDPAIDBY_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (FEDNUM = 0 или (FEDPAID ≠ 2 и FEDPAID ≠ 3), -1 — без отговор

 

FEDUSEA

 

НАСТОЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УМЕНИЯТА ИЛИ ЗНАНИЯТА, ПРИДОБИТИ ПРИ ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1

В голяма степен

 

 

2

В умерена степен

 

 

3

В малка степен

 

 

4

Никак

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDUSEB

 

ОЧАКВАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УМЕНИЯТА ИЛИ ЗНАНИЯТА, ПРИДОБИТИ ПРИ ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

1

В голяма степен

 

 

2

В умерена степен

 

 

3

В малка степен

 

 

4

Никак

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

FEDOUTCOME

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НОВИТЕ УМЕНИЯ/ЗНАНИЯ, ПРИДОБИТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

FEDNUM ≥ 1

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (FEDNUM = 0)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор)

 

FEDOUTCOME_1

 

Намиране на (нова) работа

 

FEDOUTCOME_3

 

По-висока заплата/възнаграждение

 

FEDOUTCOME_2

 

Повишение на работното място

 

FEDOUTCOME_4

 

Нови задачи

 

FEDOUTCOME_5

 

По-добри резултати на работното място

 

FEDOUTCOME_6

 

Причини от личен характер (за да срещнете нови хора, да обновите уменията си в по-общ план и др.)

 

FEDOUTCOME_7

 

Засега без резултати

 

 

 

Всяка променлива FEDOUTCOME_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (FEDNUM = 0), -1 — без отговор

 

4.   Участие в неформално образование и обучение

Наименование на променливата

Код

Описание

Филтър

(NFE)

 

УЧАСТИЕ В НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ С НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ИЛИ УМЕНИЯТА В ОПРЕДЕЛЕНА ОБЛАСТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛЮБИМИ ЗАНИМАНИЯ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Всички

NFECOURSE

 

a)

КУРСОВЕ

Всички

 

1

Да

 

 

2

Не

 

NFEWORKSHOP

 

б)

РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАРИ

Всички

 

1

Да

 

 

2

Не

 

NFEGUIDEDJT

 

в)

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО С НАСТАВНИК

Всички

 

1

Да

 

 

2

Не

 

NFELESSON

 

г)

ЧАСТНИ УРОЦИ

Всички

 

1

Да

 

 

2

Не

 

NFENUM

 

БРОЙ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Всички

 

0

Няма (NFECOURSE = 2 и NFEWORKSHOP = 2 и NFEGUIDEDJT = 2 и NFELESSON = 2)

 

 

1—99

Брой дейности

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ (ДО 7 НА БРОЙ)

 

(NFEACT01)

 

01 — Идентификация на първата дейност

 

NFEACT01_TYPE

 

ВИД ДЕЙНОСТ

NFENUM ≥ 1

 

1

Курсове

 

 

2

Работни срещи и семинари

 

 

3

Обучение на работното място с наставник

 

 

4

Частни уроци

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PURP

 

ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА

NFENUM ≥ 1

 

1

Предимно свързана с работата

 

 

2

Предимно свързана с лични причини/несвързана с работата

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_WORKTIME

 

УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ Е ПРОВЕДЕНА ИЗЦЯЛО ИЛИ ПРЕДИМНО ПРЕЗ ПЛАТЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕЗ ПЛАТЕНИЯ ОТПУСК И КОМПЕНСАЦИИТЕ)

NFENUM ≥ 1

 

1

Да

 

 

2

Не (включително ако лицето не е имало работа по това време)

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM = 0)

 

NFEACT01_PAIDBY

 

УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ БЕ ЧАСТИЧНО ИЛИ ИЗЦЯЛО ПЛАТЕНА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

NFENUM ≥ 1

 

1

Да

 

 

2

Не (включително ако лицето не е имало работа по това време)

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM = 0)

 

(NFEACT02)

 

02 — Идентификация на втората дейност

NFENUM ≥ 2

NFEACT02_TYPE

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT02_PURP

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT02_WORKTIME

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT02_PAIDBY

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

(NFEACT03)

 

03 — Идентификация на третата дейност

NFENUM ≥ 3

NFEACT03_TYPE

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT03_PURP

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT03_WORKTIME

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT03_PAIDBY

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

(NFEACT04)

 

04 — Идентификация на четвъртата дейност

NFENUM ≥ 4

NFEACT04_TYPE

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT04_PURP

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT04_WORKTIME

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT04_PAIDBY

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

(NFEACT05)

 

05 — Идентификация на петата дейност

NFENUM ≥ 5

NFEACT05_TYPE

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT05_PURP

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT05_WORKTIME

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT05_PAIDBY

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

(NFEACT06)

 

06 — Идентификация на шестата дейност

NFENUM ≥ 6

NFEACT06_TYPE

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT06_PURP

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT06_WORKTIME

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT06_PAIDBY

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

(NFEACT07)

 

07 — Идентификация на седмата дейност

NFENUM ≥ 7

NFEACT07_TYPE

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT07_PURP

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT07_WORKTIME

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFEACT07_PAIDBY

 

Кодирана като (NFEACT01)

 

NFERAND1

 

КОД НА ПЪРВАТА ИЗБРАНА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ДЕЙНОСТ

NFENUM ≥ 1

 

01—07

Идентификационен код на първата избрана на случаен принцип дейност (същият код на дейността като при променливите NFEACTxx)

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM = 0)

 

NFERAND1_TYPE

 

Съгласно данните в NFEACT01_TYPE до NFEACT07_TYPE за първата избрана на случаен принцип дейност

 

NFEFIELD1

 

ОБЛАСТ НА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

0000—9998

Ниво 1 на класификацията на областите на образование и обучение

 

 

или

незадължително поле

или подразделения на класификацията на областите на образование и обучение

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

NFEDIST1

 

ПЪРВА ДЕЙНОСТ ПОД ФОРМАТА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

NFENUM ≥ 1

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM = 0)

 

NFEDISTOL1

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ ПОД ФОРМАТА НА ОНЛАЙН КУРС

NFEDIST1 = 1

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFEDIST1 ≠ 1)

 

NFEOERA1

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFENUM ≥ 1

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM=0)

 

NFEOERB1

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛИЦА (НАПРИМЕР УЧИТЕЛИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ) ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УЕБСАЙТОВЕ/ПОРТАЛИ ПРИ ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFENUM ≥ 1

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFENUM = 0)

 

NFEREASON1

 

ПРИЧИНИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

NFEREASON1_01a

 

За да върша работата си по-добре

Дейност, свързана с работата

NFEREASON1_01b

 

За да подобря възможностите си за развитие в кариерата

Дейност, свързана с работата

NFEREASON1_02

 

За да намаля вероятността да загубя работата си

Дейност, свързана с работата

NFEREASON1_03

 

За да разширя възможностите си за намиране на работа или за смяна на работата/професията

Дейност, свързана с работата

NFEREASON1_04

 

За да започна свой собствен бизнес

Дейност, свързана с работата

NFEREASON1_13

 

Поради причини, свързани с организационни и/или технологични промени на работното място

Дейност, свързана с работата

NFEREASON1_11

 

Изискване на работодателя или на законодателството

 

NFEREASON1_06

 

За да придобия полезни за ежедневието ми знания/умения

 

NFEREASON1_07

 

За да разширя познанията/уменията си в област, която ме интересува

 

NFEREASON1_08

 

За да получа сертификат

 

NFEREASON1_09

 

За да се срещна с нови хора/за да се разнообразя

 

NFEREASON1_10

 

Поради причини, свързани със здравето

 

NFEREASON1_12

 

За да върша по-добре работата, която полагам на доброволни начала

 

 

 

Всяка променлива NFEREASON1_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (NFERAND1 = -2), -1 — без отговор

 

NFENBHOURS1

 

ОБЩ БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

1—9999

Брой на учебните часове

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

NFEPROVIDER1

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Институция, предоставяща формално образование

 

 

2

Институции, предоставящи неформално образование и обучение

 

 

3

Търговска институция, чиято основна дейност не са образованието и обучението (например доставчици на оборудване)

 

 

4

Работодател

 

 

5

Работодателски организации, търговски палати

 

 

6

Синдикални организации

 

 

7

Сдружения с нестопанска цел, например културен клуб, политическа партия

 

 

8

Частни лица (например студенти, даващи частни уроци)

 

 

9

Нетърговска институция, чиято основна дейност не са образованието и обучението (например библиотеки, музеи, министерства)

 

 

10

Други

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

NFECERT1

 

ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ СЛЕД ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Да, изискван от работодателя или от професионален орган или по закон

 

 

2

Да, без да е изискван от работодателя или от професионален орган или по закон

 

 

3

Не (удостоверение за участие)

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAID1

 

ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ИЗПИТНИТЕ ТАКСИ, РАЗХОДИТЕ ЗА УЧЕБНИЦИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

Заплатени са изцяло от Вас

 

 

2

Заплатени са частично от Вас и частично от някой друг

 

 

3

Заплатени са изцяло от някой друг

 

 

4

Безплатна дейност

 

 

5

Не знаете

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

NFEPAIDBY1

 

ЧАСТИЧНО ИЛИ ПЪЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ИЗПИТНИТЕ ТАКСИ, РАЗХОДИТЕ ЗА УЧЕБНИЦИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2 и NFEPAID1 = 2 или 3

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2 или (NFEPAID1 ≠ 2 или 3)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

NFEPAIDBY1_1

 

Работодател или бъдещ работодател

 

NFEPAIDBY1_2

 

Бюра по труда

 

NFEPAIDBY1_3

 

Други публични институции

 

NFEPAIDBY1_4

 

Член на домакинството или роднина

 

 

 

Всяка променлива NFEPAIDBY1_x е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (NFERAND1 = -2 или (NFEPAID1 ≠ 2 или 3), -1 — без отговор

 

NFEPAIDVAL1

 

ПЛАТЕНИ ЛИЧНО ИЛИ ОТ ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВОТО ИЛИ РОДНИНА РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ИЗПИТНИТЕ ТАКСИ, УЧЕБНИЦИ И/ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ ЗА ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFEPAID1 = 1 или NFEPAID1 = 2 или (NFEPAID1 = 3) и NFEPAIDBY1_4 = 1)

 

 

В евро

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага [NFEPAID1 ≠ 1 и NFEPAID1 ≠2 и (NFEPAID1 = 3 и NFEPAIDBY1_4 ≠ 1)]

 

NFEUSEA1

 

НАСТОЯЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УМЕНИЯТА ИЛИ ЗНАНИЯТА, ПРИДОБИТИ ПРИ ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

В голяма степен

 

 

2

В умерена степен

 

 

3

В малка степен

 

 

4

Никак

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

NFEUSEB1

 

ОЧАКВАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УМЕНИЯТА ИЛИ ЗНАНИЯТА, ПРИДОБИТИ ПРИ ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

1

В голяма степен

 

 

2

В умерена степен

 

 

3

В малка степен

 

 

4

Никак

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

NFEOUTCOME1

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НОВИТЕ УМЕНИЯ/ЗНАНИЯ, ПРИДОБИТИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ДЕЙНОСТ

NFERAND1 ≠ -2

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (NFERAND1 = -2)

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

NFEOUTCOME1_1

 

Намиране на (нова) работа

 

NFEOUTCOME1_3

 

По-висока заплата/възнаграждение

 

NFEOUTCOME1_2

 

Повишение на работното място

 

NFEOUTCOME1_4

 

Нови задачи

 

NFEOUTCOME1_5

 

По-добри трудови резултати

 

NFEOUTCOME1_6

 

Причини от личен характер (за да срещнете нови хора, обновите уменията си в по-общ план и др.)

 

NFEOUTCOME1_7

 

Засега без резултати

 

 

 

Всяка променлива NFEOUTCOME1_x е кодирана по следния начин:1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (NFERAND1 = -2), -1 — без отговор

 

NFERAND2

 

КОД НА ВТОРАТА ИЗБРАНА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП ДЕЙНОСТ

Променливите и кодирането са аналогични на тези при NFERAND1

 

5.   Трудности, свързани с участието във формално и неформално образование и обучение

Наименование на променливата

Код

Описание

Филтър

DIFFICULTY

 

ТРУДНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО (ИЛИ С УЧАСТИЕТО В БЪДЕЩЕ) ВЪВ ФОРМАЛНО ИЛИ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА

Всички

 

1

Лицето е участвало във формално или неформално образование, но не е пожелало да продължи да участва в бъдеще

 

 

2

Лицето е участвало във формално или неформално образование и е пожелало да участва и в бъдеще

 

 

3

Лицето не е участвало във формално или неформално образование и не е искало да участва

 

 

4

Лицето не е участвало във формално или неформално образование, но е искало да участва

 

 

-1

Без отговор

 

NEED

 

НЯМА НУЖДА ОТ (ДОПЪЛНИТЕЛНО) ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

DIFFICULTY= 1 или 3

 

1

Да

 

 

2

Не

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (DIFFICULTY ≠ 1 или 3)

 

DIFFTYPE

 

ВИДОВЕ ТРУДНОСТИ

(DIFFICULTY = 2 или 4) или NEED = 2

 

0

Нито един от изброените по-долу отговори

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага [(DIFFICULTY ≠ 2 или 4) и NEED ≠ 2]

 

 

 

Списък с отговори (възможен е повече от един отговор):

 

DIFFTYPE_01

 

Трудност 01 — Предварителни условия

 

DIFFTYPE_02

 

Трудност 02 — Разходи

 

DIFFTYPE_03

 

Трудност 03 — Липса на подкрепа от страна на работодателя или на публичните служби

 

DIFFTYPE_04

 

Трудност 04 — График

 

DIFFTYPE_05

 

Трудност 05 — Отдалеченост

 

DIFFTYPE_06

 

Трудност 06 — Липса на достъп до компютър или интернет

 

DIFFTYPE_07

 

Трудност 07 — Семейни отговорности

 

DIFFTYPE_08a

 

Трудност 08а — Здраве

 

DIFFTYPE_08b

 

Трудност 08b — Възраст

 

DIFFTYPE_09

 

Трудност 09 — Други причини от личен характер

 

DIFFTYPE_10

 

Трудност 10 — Липса на подходяща дейност за образование или обучение

 

DIFFTYPE_12

 

Трудност 12 — Отрицателен опит с предишно обучение

 

 

 

Всяка променлива DIFFTYPE_xx е кодирана по следния начин: 1 — ако е избрана, 2 — ако не е избрана, -2 — ако не се прилага (DIFFICULTY ≠ 2 или 4), -1 — без отговор

 

DIFFMAIN

 

НАЙ-ГОЛЯМА ТРУДНОСТ

(DIFFICULTY = 2 или 4) или NEED = 2

 

3 цифри

Код на причината от 01 до 12 (код на трудността като при променливата DIFFTYPE)

 

 

-2

Не се прилага [(DIFFICULTY ≠ 2 или 4) и NEED ≠ 2]

 

 

-1

Без отговор

 

6.   Участие в самостоятелно учене

Наименование на променливата

Код

Описание

Филтър

(INF)

 

УЧАСТИЕ В СЛЕДНИТЕ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА (СЪЗНАТЕЛНО УЧЕНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ИЛИ УМЕНИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО ИЛИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ)

Всички

INFFAMILY

 

УЧЕНЕ ОТ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО, ПРИЯТЕЛ ИЛИ КОЛЕГА

 

 

1

Да

 

 

2

Не

 

INFMATERIAL

 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ (КНИГИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ СПИСАНИЯ И Т.Н.)

 

 

1

Да

 

 

2

Не

 

INFCOMPUTER

 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ (СВЪРЗАНИ ИЛИ НЕ С ИНТЕРНЕТ)

 

 

1

Да

 

 

2

Не

 

INFMEDIA

 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ТЕЛЕВИЗИЯ/РАДИО/ВИДЕО

 

 

1

Да

 

 

2

Не

 

INFMUSEUM

 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ОБИКОЛКИ С ЕКСКУРЗОВОД НА МУЗЕИ, ИСТОРИЧЕСКИ ИЛИ ЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

 

 

1

Да

 

 

2

Не

 

INFLIBRARIES

 

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО БИБЛИОТЕКИ)

 

 

1

Да

 

 

2

Не

 

7.   Езици

Наименование на променливата

Код

Описание

Филтър

LANGMOTHER

 

МАЙЧИН (И) ЕЗИК (ЕЗИЦИ)

Всички

 

 

Кодове въз основа на ISO класификацията на държавите

 

 

2 цифри

Първи език

 

 

2 цифри

Втори език (00 при липса на такъв)

 

LANGUSED

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ, ОСВЕН МАЙЧИНИЯ(ИТЕ) ЕЗИК/ЕЗИЦИ

Всички

 

0—99

Брой други езици

 

 

-1

Без отговор

 

LANGUSED_1

2 цифри

1 — Код на първия език или 00 (при липса на такъв)

 

LANGUSED_2

2 цифри

2 — Код на втория език или 00 (при липса на такъв)

 

LANGUSED_3

2 цифри

3 — Код на третия език или 00 (при липса на такъв)

 

LANGUSED_4

2 цифри

4 — Код на четвъртия език или 00 (при липса на такъв)

 

LANGUSED_5

2 цифри

5 — Код на петия език или 00 (при липса на такъв)

 

LANGUSED_6

2 цифри

6 — Код на шестия език или 00 (при липса на такъв)

 

LANGUSED_7

2 цифри

7 — Код на седмия език или 00 (при липса на такъв)

 

 

 

Всяка променлива LANGUSED_x е кодирана въз основа на ISO класификацията на държавите

 

LANGBEST1

 

ПЪРВИ НАЙ-ДОБРЕ ВЛАДЯН ЕЗИК (БЕЗ МАЙЧИНИЯ ЕЗИК)

LANGUSED ≠ 0, -1

 

 

Въз основа на ISO класификацията на държавите

 

 

2 цифри

Първи език (двуцифрен код)

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (LANGUSED = 0, -1)

 

LANGLEVEL1

 

СТЕПЕН НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПЪРВИЯ НАЙ-ДОБРЕ ВЛАДЯН ЕЗИК (БЕЗ МАЙЧИНИЯ)

LANGBEST1 ≠ -1, -2

 

0

Разбирам и мога да използвам само няколко думи и изрази

 

 

1

Мога да разбирам и използвам най-общоупотребяваните изрази от всекидневния живот. Използвам езика във връзка с неща и ситуации, които са ми добре познати.

 

 

2

Мога да разбирам същината при ясна формулировка и да съчинявам прости текстове. Мога да опиша преживени неща и събития и сравнително свободно да общувам.

 

 

3

Мога да разбирам голямо разнообразие от трудни текстове и да си служа с лекота с езика. Владея почти напълно езика.

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (LANGBEST1 = -1, -2)

 

LANGBEST2

 

ВТОРИ НАЙ-ДОБРЕ ВЛАДЯН ЕЗИК (БЕЗ МАЙЧИНИЯ ЕЗИК)

LANGUSED ≠ 0, 1, -1

 

 

Въз основа на ISO класификацията на държавите

 

 

2 цифри

Втори език (двуцифрен код)

 

 

-1

Без отговор

 

 

-2

Не се прилага (LANGUSED = 0, 1, -1)

 

LANGLEVEL2

 

СТЕПЕН НА ВЛАДЕЕНЕ НА ВТОРИЯ НАЙ-ДОБРЕ ВЛАДЯН ЕЗИК (БЕЗ МАЙЧИНИЯ)

LANGBEST2 ≠ -1, -2

 

 

Кодирането е както при LANGLEVEL1

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Извадка и изисквания за точност

1.

Данните от второто изследване на образованието за възрастни се основават на случайни извадки, които са представителни на национално равнище.

Тегловните коефициенти следва да се изчисляват, като се вземе предвид по-конкретно вероятността от включване в извадката и наличните външни данни, свързани с разпределението на съвкупността, предмет на изследването, в зависимост от пола, възрастовите групи [25-34; 35-54; 55-64], образованието [най-много прогимназиален етап на основното образование (ниво ISCED 1 или по-ниско, програми за нива ISCED 2 и ISCED 3 с продължителност под 2 години); средно образование (нива ISCED 3 4); висше образование (нива 5 — 8)]; заетостта [заето или безработно лице]; региона [ниво по NUTS II], когато тези външни данни се считат за достатъчно надеждни на национално ниво.

2.

Съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 452/2008 размерът на извадката за второто изследване на образованието за възрастни се установява въз основа на изисквания за точност, които не налагат действителният размер на националната извадка да не е по-голям от 5 000 лица, изчислени въз основа на обикновена произволна извадка.

Абсолютната граница на грешката за показателя, посочен в точка 3, не надвишава прага, посочен в същата точка, освен ако това не налага действителният размер на националната извадка да включва над 5 000 лица. В последния случай размерът на необходимата действителна национална извадка е 5 000 души.

3.

Второто изследване на образованието за възрастни следва да бъде разработено по начин, който позволява оценката на абсолютната граница на грешката да не надвишава 1,4 процентни пункта за прогнозния процент на участие в неформално образование и обучение за общата референтна съвкупност във възрастовата група 25 — 64 години.

По отношение на държавите, в които населението на възраст 25 — 64 години е между един милион и три милиона и половина, посоченото изискване се прилага, като прагът е намален на 1,7 процентни пункта.

По отношение на държавите, в които населението на възраст 25 — 64 години е под един милион, посоченото изискване се прилага, като прагът е намален на 2,0 процентни пункта.

4.

Абсолютната граница на грешката, посочена в точка 3, е полуинтервалът на доверителност (95 %).

Действителният размер на националната извадка следва да се коригира за свързаните с разработването ефекти и за очакваната липса на отговор от страна на единиците, за да може при планирането да се определи реалният размер на извадките.

Тези изисквания се отнасят до извадка от резидентни лица на възраст 25—64 години. При националните извадки с по-широк обхват оценките за резидентното население на възраст 25 — 64 години следва да бъдат съобразени с изискванията за точност, определени по-горе.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изисквания за качество и стандартен доклад за качеството

Стандартният доклад за качеството се предава в съответствие със структурата на стандартния доклад за качеството на Европейската статистическа система. По-специално внимание следва да се обърне на изискванията за относимост, точност, актуалност и навременност, достъпност и яснота, съпоставимост и съгласуваност в съответствие с член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 452/2008.

Държавите членки представят доклади за качеството съгласно изискването в член 6 от настоящия регламент, като използват форматите, предоставени за тази цел от Комисията (Евростат). Към доклада за качеството се прилага копие от националния въпросник.

Стандартните критерии за качество се прилагат, както следва.

1.   ОТНОСИМОСТ

Извършването на изследването и степента, в която статистиката отговаря на настоящите и потенциалните потребности на ползвателите.

Описание и класификация на ползвателите.

Индивидуални потребности на всяка група ползватели.

Оценка на това дали тези потребности са удовлетворени и в каква степен.

2.   ТОЧНОСТ

2.1.   Извадкови грешки

Описание на модела на извадката и на действителната извадка.

Описание на изчисляването на крайните тегловни коефициенти, включително модела при липса на отговор и използваните допълнителни променливи.

Коефициенти на вариация на оценките в зависимост от стратите на извадката по отношение на представляващите интерес показатели, изброени в приложение II, точка 3.

Софтуер за оценка на вариацията.

Описание на допълнителните променливи или използваната информация.

По отношение на анализа при липса на отговор — описание на систематичните грешки в извадката и резултатите.

2.2   Неизвадкови грешки

2.2.1.   Грешки, свързани с обхвата

Описание на регистъра, използван за изготвянето на извадката, и цялостното му качество.

Информация, включена в регистъра, и честота на обновяването ѝ.

Грешки, дължащи се на несъответствия между базата на извадката и целевата съвкупност и подсъвкупности (свръхобхват, недостатъчен обхват, грешки при класифицирането).

Методи, използвани за получаване на тази информация.

Бележки относно обработката на грешките при класифицирането.

2.2.2.   Грешки, свързани с измерването

Оценка на грешките, направени на етапа на събирането на данните и дължащи се например на:

модела на въпросника (резултати от предварителни тестове или лабораторни методи; стратегии за анкетирането),

статистическата единица/респондента (реакциите на респондентите),

инструментите за събиране на информация и използването на административни данни (съответствието между административната концепция за дадено понятие и концепцията на изследването за същото понятие, например референтен период, наличност на индивидуални данни),

начините за събиране на данните.

2.2.3.   Грешки, свързани с обработката

Описание на процеса на редактиране на данните:

използвана система и средства за обработка,

грешки, дължащи се на кодирането, редактирането, претеглянето и табулирането и т.н.,

проверки на качеството на макро и микро равнище,

разбивка на корекции и несполучливите редакции в зависимост от липсващите стойности, грешките и аномалиите.

2.2.4.   Грешки, свързани с липсата на отговор

Описание на мерките, предприети с цел осъществяване на нов контакт с анкетираните:

коефициент на отговорилите единици и коефициент на получилите отговор въпроси,

оценка на липсата на отговор от отделни единици и на отделни въпроси,

пълен доклад за процедурите за условни изчисления, включително методите, използвани за условни изчисления и/или повторно претегляне,

методологически бележки и резултати от анализа на липсата на отговор или други методи за оценяване на последиците от липсата на отговор.

3.   АКТУАЛНОСТ И НАВРЕМЕННОСТ

Таблица с датите на начало и край на всеки от следните етапи на проекта: събиране на данни, напомняне и последващи действия, проверка и редакция на данните, по-нататъшно валидиране и условни изчисления, проучване на липсата на отговор (ако е целесъобразно), оценки, предаване на данните на Евростат и разпространение на националните резултати.

4.   ДОСТЪПНОСТ И ЯСНОТА

Условия за достъп до данни.

План за разпространение на резултатите.

Копие от методологическите документи, свързани с предоставените статистически данни.

5.   СЪПОСТАВИМОСТ

Ако е целесъобразно, държавите следва да коментират:

отклоненията от европейския въпросник и определенията,

дали изследването е било свързано с друго национално изследване,

до каква степен изследването е било извършено при използване на съществуващите данни в регистрите,

описание на това по какъв начин са били изпълнени изискванията на настоящия регламент, за да може да бъде оценена съпоставимостта на данните.

6.   СЪГЛАСУВАНОСТ

Сравнение на статистическите данни за същото явление или променлива от други изследвания или източници.

Описание на това по какъв начин са били изпълнени изискванията на настоящия регламент, за да може да бъде оценена съпоставимостта на данните.

7.   РАЗХОДИ И ТЕЖЕСТ

Анализ на тежестта и ползите на национално ниво чрез отчитане например на следните аспекти:

средното време за отговаряне на въпросника,

проблемните въпроси или модули от изследването;

проблеми с класификацията и определението за учебните дейности, проблеми с останалите класификации;

променливите, които са били най-полезни/най-малко полезни при събирането на данни за участието на възрастните в обучение през целия живот,

очаквано или действително ниво на удовлетвореност на ползвателите на националните данни,

тежестта за респондентите.

Усилията, положени за намаляването на тежестта.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/44


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1176/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на скатоподобни във води на Съюза от зона VIId от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за плавателните съдове на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

63/TQ43

Държава членка

Обединено кралство

Запас

SRX/07D.

Вид

Скатоподобни (Rajiformes)

Зона

Води на Съюза от VIId

Дата на въвеждане на забраната

3.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1177/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на обикновен морски език в зонa VIIa от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

62/TQ43

Държава членка

Ирландия

Запас

SOL/07A.

Вид

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

VIIa

Дата на въвеждане на забраната

2.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

59/TQ43

Държава членка

Швеция

Запас

POK/04-N.

Вид

Сайда (Pollachius virens)

Зона

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

Дата на въвеждане на забраната

6.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/50


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1179/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на треска в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

60/TQ43

Държава членка

Швеция

Запас

COD/04-N.

Вид

Атлантическа треска (Gadus Morhua)

Зона

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

Дата на въвеждане на забраната

6.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1180/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на треска в зона VIIa от страна на плавателни съдове под флага на Ирландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

61/TQ43

Държава членка

Ирландия

Запас

COD/07A.

Вид

Треска (Gadus morhua)

Зона

VIIa

Дата на въвеждане на забраната

2.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/54


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1181/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на скатоподобни във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за плавателните съдове на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

64/TQ43

Държава членка

Белгия

Запас

SRX/67AKXD

Вид

Скатоподобни (Rajiformes)

Зона

Води на Съюза от VIa, VIb, VIIa—c и VIIe—k

Дата на въвеждане на забраната

11.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/56


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1182/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на морски лисици във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

67/TQ43

Държава членка

Нидерландия

Запас

SRX/67AKXD

Видове

Морски лисици (Rajiformes)

Зона

Води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa-c и VIIe-k

Дата на въвеждане на забраната

16.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/58


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1183/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на обикновен морски език в зона VIIа от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава членка, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от кораби, плаващи под знамето на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

68/TQ43

Държава членка

Белгия

Запас

SOL/07A.

Видове

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

VIIa

Дата на въвеждане на забраната

21.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1184/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за забрана на риболова на сайда в зони IIIa и IV, както и във водите на Съюза от зони IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32, от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2014 г. квота.

(3)

Поради това е необходимо да се забранят риболовните дейности за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забраняват се риболовните дейности за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за плавателните съдове на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

65/TQ43

Държава членка

Швеция

Запас

POK/2A34.

Вид

Сайда (Pollachius virens)

Зона

IIIa и IV; води на Съюза от IIa, IIIb, IIIc и подучастъци 22—32

Дата на въвеждане на забраната

20.10.2014 г.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/62


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1185/2014 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

55,3

MA

90,6

MK

57,9

ZZ

67,9

0707 00 05

AL

71,2

JO

193,6

TR

126,5

ZZ

130,4

0709 93 10

MA

43,5

TR

137,0

ZZ

90,3

0805 50 10

AR

72,8

TR

86,7

UY

29,5

ZZ

63,0

0806 10 10

BR

292,5

LB

283,5

MD

36,9

PE

351,3

TR

146,2

US

400,6

ZZ

251,8

0808 10 80

BA

34,8

BR

51,7

CA

88,6

CL

86,8

NZ

145,5

US

231,6

ZA

139,5

ZZ

111,2

0808 30 90

CN

75,3

TR

99,6

ZZ

87,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/64


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1186/2014 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2014 година

за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 4 ноември 2014 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията (2) се предвижда, че вносното мито за продукти с кодове по КН 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [мека (обикновена) пшеница за посев], ex 1001 99 00 [висококачествена мека пшеница, различна от тази за посев], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 и 1007 90 00 е равно на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса, увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за въпросната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, редовно се определят за продуктите в посочения параграф представителни цени CIF за внос.

(3)

Съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010 цената при внос, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито за продуктите по член 1, параграф 1 от посочения регламент, е средната от ежедневните представителни цени CIF за внос, определени по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 4 ноември 2014 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне.

(5)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010 е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в деня на неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 4 ноември 2014 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010, са определени в приложение I към настоящия регламент въз основа на елементите, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 642/2010, приложими от 4 ноември 2014 г.

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 11 00

FROMENT (blé) dur, de semence

0,00

1001 19 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence

0,00

de qualité moyenne, autre que de semence

0,00

de qualité basse, autre que de semence

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

SEIGLE, de semence

4,49

1002 90 00

SEIGLE, autre que de semence

4,49

1005 10 90

MAÏS de semence, autre qu'hybride

4,49

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

4,49

1007 10 90

SORGHO à grains autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

4,49

1007 90 00

SORGHO à grains, autre que de semence

4,49


(1)  Съгласно член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 642/2010 вносителят може да ползва намаление на митата с:

3 EUR на тон, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море (отвъд Гибралтарския провлак) или в Черно море и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал,

2 EUR на тон, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров и ако стоката пристига в Съюза през Атлантическия океан.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR на тон, когато са изпълнени условията по член 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Борса

Минеаполис

Чикаго

Котировка

179,86

112,48

Премия за Залива

25,89

Премия за Големите езера

68,56

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам

14,17 EUR/тон

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам

47,21 EUR/тон


(1)  Включена е положителна премия от 14 EUR/t [член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010].


РЕШЕНИЯ

4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/67


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за предоставяне на Белгия, Ирландия, Франция, Малта и Финландия на дерогации за прилагането на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот

(нотифицирано под номер С(2014) 7865)

(само текстовете на английски, малтийски, нидерландски, фински, френски и шведски език са автентични)

(2014/773/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (1), и по-специално член 6, параграф 3 от него,

като взе предвид исканията, отправени от Кралство Белгия, Ирландия, Френската република, Република Малта и Република Финландия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 452/2008 се създава обща рамка за системното изготвяне на европейска статистика за образованието и обучението през целия живот. Регламентът се прилага по отношение на изготвянето на статистика за участието на възрастните в обучението през целия живот.

(2)

В член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 452/2008 се предвижда, че при необходимост и въз основа на обективни причини за държавите членки могат да се приемат ограничени дерогации.

(3)

Кралство Белгия, Ирландия, Френската република, Република Малта и Република Финландия отправиха искания за дерогации поради необходимостта от значително адаптиране на техните национални статистически системи, за да се изпълнят в пълна степен разпоредбите на Регламент (ЕО) № 452/2008.

(4)

Поради това тези дерогации следва да бъдат предоставени на посочените държави членки.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Събирането на данни за второто изследване на участието и неучастието на възрастните в обучението през целия живот в Ирландия (наричано по-долу „второ изследване на образованието за възрастни“) се извършва между 1 януари и 31 декември 2017 г. Референтният период, за който ще се събират данни за участието в дейности по обучението през целия живот, е периодът от 12-те месеца преди провеждането на интервюто.

Събирането на данни за второто изследване на образованието за възрастни във Франция и Финландия се извършва между 1 януари и 30 юни 2017 г. Референтният период, за който ще се събират данни за участието в дейности по обучението през целия живот, е периодът от 12-те месеца преди провеждането на интервюто.

Белгия и Малта предават на Комисията (Евростат) изчистени файлове с микроданни относно второто изследване на образованието за възрастни в срок от девет месеца след края на периода за събиране на данни на национално равнище.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Ирландия, Френската република, Република Малта и Република Финландия.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 227.