ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 311

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
31 октомври 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2014 на Съвета от 30 октомври 2014 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

2

 

*

Регламент (ЕС) № 1160/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на страни и територии ( 1 )

17

 

*

Регламент (ЕС) № 1161/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за адаптиране към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт ( 1 )

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1162/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

*

Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 година относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41)

23

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/101/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите ( 1 )

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/749/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 23 октомври 2014 година за назначаване на Европейската комисия

36

 

*

Решение 2014/750/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу Беларус

39

 

*

Решение 2014/751/ОВППС на Съвета от 30 октомври 2014 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

54

 

 

2014/752/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Япония по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

55

 

 

2014/753/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Сингапур по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

58

 

 

2014/754/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Хонконг по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

62

 

 

2014/755/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 октомври 2014 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Австралия по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

66

 

 

2014/756/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година относно ограничения на разрешенията за биоциди, съдържащи IPBC и пропиконазол, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година относно ограничения на разрешението за биоцид, съдържащ IPBC, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година за отхвърляне на отказа на разрешение за биоцид, за който отказ Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 октомври 2014 година за изменение на приложение III към Решение 2007/777/ЕО по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с Trichinella в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на определени месни продукти, получени от домашни свине (нотифицирано под номер С(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 29 октомври 2014 година относно мярка, предприета от Германия в съответствие с член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета за изтегляне от пазара и за забрана на пускането на пазара на топлозащитни костюми Hitzeschutzanzug FW Typ 3 (нотифицирано под номер С(2014) 7977)

80

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/761/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 29 октомври 2014 година относно прилагането на правилата на вътрешния енергиен пазар между държавите — членки на ЕС, и договарящите страни в състава на Енергийната общност

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/1


Известие относно временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

Следните части от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, подписано в Брюксел на 21 март 2014 г. и на 27 юни 2014 г., ще се прилага временно по силата на член 4, от решенията на Съвета относно подписването и временното прилагане на споразумението (1), второто от които изменено (2) от 1 ноември 2014 г., доколкото уредените в тях въпроси попадат в областта на компетентност на Съюза:

 

дял I;

 

дял II, членове 4,5 и 6;

 

дял III: членове 14 и 19;

 

дял V: глава 1 (с изключение на член 338, буква к) и членове 339 и 342), глава 6 (с изключение на член 361, член 362, параграф 1, буква в), член 364 и член 365, букви a) и в), глава 7 (с изключение на член 368, параграф 3 и член 369 (3), букви a) и г)), глави 12 и 17 (с изключение на член 404, буква з), глава 18 (с изключение на член 410, буква б) и член 411), глави 20, 26 и 28, както и членове 353 и 428;

 

дял VI;

 

дял VII (с изключение на член 479, параграф 1), доколкото разпоредбите на този дял са ограничени до целта да се гарантира временното прилагане на споразумението;

 

приложение XXVI, приложение XXVII (с изключение на ядрените въпроси), приложения XXVIII—XXXVI (с изключение на точка 3 от приложение XXXII),

 

приложения XXXVIII—XLI, приложения XLIII и XLIV, както и протокол III.


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 1.

ОВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 289, 3.10.2014 г., стр. 1.

(3)  Посочването в член 369, буква в) на „изработване на стратегии за финансиране, съсредоточени върху поддръжката, капацитетните ограничения и липсващите звена на инфраструктурата“ не създава никакви задължения за финансиране за държавите членки.


РЕГЛАМЕНТИ

31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1159/2014 НА СЪВЕТА

от 30 октомври 2014 година

за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006.

(2)

Съветът счита, че са отпаднали основанията за включване на определени лица и образувания в поместения в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Освен това следва да бъде актуализирана информацията относно определени лица и образувания, посочени в поместения в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки.

(4)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следните лица и образувания се заличават от списъка, поместен в приложението към Решение 2012/642/ОВППС:

А.   Лица

№ 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

№ 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

№ 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

№ 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

№ 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

№ 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

№ 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

№ 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

№ 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

№ 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

№ 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

№ 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

№ 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

№ 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

№ 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

№ 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

№ 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

№ 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

№ 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

№ 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

№ 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

№ 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

№ 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

№ 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

Б.   Образувания

№ 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

№ 6

JLLC Neftekhimtrading;

№ 21

JLLC Triplepharm;

№ 22

LLC Triple-Veles;

№ 23

Univest-M;

№ 24

FLLC Unis Oil;

№ 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Вписванията за следните лица и образувания, посочени в списъка, поместен в приложението към Решение 2012/642/ОВППС, се заменят със следното:

А.   Лица

 

Имена

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Адрес: БФСО „Динамо“

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организацията на задачите му, носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. През май 2012 г. е зачислен към запаса.

Също така е член на централния съвет на ЗАО ФК Динамо — Минск, което е включено в списъка в раздел Б под номер 20.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Адрес: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

От април 2014 г. е заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за външното разузнаване. Полковник, отговаря за антитерористичното звено на КГБ — звеното „Алфа“. Лично участва в нечовешкото и унизително третиране на опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск след потушаването на протестната демонстрация след изборите в Минск на 19 декември 2010 г. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Бивш заместник-председател и съдия в Партизански районен съд в Минск (до 18.6.2012 г.).

Разглежда съдебното дело на бившия кандидат за президент Андрей Санников, на гражданските активисти Иля Василевич, Фьодор Мирзоянов, Олег Гнедчик и Владимир Еременко. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Дата на раждане: 1964 г.

Място на раждане: Ошмяни, Гродненска област

Адрес: 210601 г. Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Прокурор във Витебска област до 2.8.2011 г. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Това включва отговорност за делата срещу Сергей Коваленко и Андрей Гайдуков.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Дата на раждане: 20.9.1954 г.

Място на раждане: Чашникски район, Витебска област

Документ за самоличност: 3200954E045PB4

Адрес: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Директор на областната митническа комисия в Гродна, бивш първи заместник-председател на КГБ (2005—2007 г.), бивш заместник-директор на държавната митническа комисия.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция, по-специално през 2006—2007 г.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Дата на раждане: октомври 1964 г.

Документ за самоличност: 3271064M000PB3

Адрес: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Бивш заместник-ръководител на КГБ (от юли 2013 г.), отговарящ за външното разузнаване. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-министър на вътрешните работи и началник на предварителното следствие носи отговорност за жестокото потушаване на протестите и за нарушаването на правата на човека по време на разследванията във връзка с изборите от декември 2010 г. През февруари 2012 г. е зачислен към запаса. Понастоящем генерал от запаса.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Дата на раждане: 1968 г.

Адрес: г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 41а

Началник на полицията на Витебска област (от юни 2012 г.), генерал от полицията (от юли 2013 г.). Бивш заместник-началник на полицията в Минск и началник на оперативния екип в Минск за борба с размириците (ОМОН). Командва войските, потушили мирните демонстрации на 19 декември 2010 г., и лично участва в жестокостите, за което през февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През 2011 г. командва и войските, потушили няколко други протеста на политически активисти и мирни граждани в Минск.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, АляксандровIч КакунIн)

КАКУНИН, Александр Александрович

Image

Началник на наказателна колония (ИК-2) в Бобруйск

Носи отговорност за нечовешкото отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до адвокат и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Какунин е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Дата на раждане: 3.1.1954 г.

Място на раждане: Акулинци, Могильовска област

Документ за самоличност: 3030154A124PB9

Адрес: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Тясно е свързан с президента Лукашенко, с когото е работил през 80-те и главно през 90-те години. Заместник-председател на Националния олимпийски комитет (председател е Александър Лукашенко), председател на Федерацията по хандбал. Бивш председател на долната камара на Парламента, назначен от президента. Той е бил едно от основните действащи лица във манипулираните избори през 2006 г.

Получава жителство на Дроздийски номенклатурен район в Минск от президентската администрация.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Бивш директор на затворническия лагер в Горки. Носи отговорност за нечовешкото отношение към задържаните, и особено за преследването и изтезаването на гражданския активист Дмитрий Дашкевич, хвърлен в затвора във връзка с изборите от 19 декември 2010 г., както и за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Адрес: Прокуратура г. Минска, ул. Раковская 38

Прокурор на град Минск. Бивш прокурор на Брестка област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

Повишен през февруари 2011 г.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На предишната си длъжност като заместник главен прокурор до 2012 г. отговаря и участва пряко във всички разузнавателни дейности на главната прокуратура срещу независими и опозиционни образувания, включително през 2010 г.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Адрес: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel: + 375 17 280 83 40

Председател на Съветски районен съд в Минск, бивш съдия в Мински градски съд, който дава разрешението да бъде отхвърлено обжалването на Беляцки. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Генерал, ръководител на КГБ за Гродненска област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Гродненска област.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Генерал, бивш ръководител на главното разузнавателно управление (ГРУ) (отдел „Разузнаване“ при Министерството на отбраната) и заместник-началник на щаба на Въоръжените сили на Беларус (до февруари 2013 г.). Носи отговорност за репресиите на разузнавателните служби срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Адрес: Център за обучение към КГБ, Бядули 2, 220034, Минск

Генерал, ръководител на Центъра за обучение към КГБ, бивш ръководител на КГБ за Минска област и град Минск.

Като отговарящ за подготовката и обучението на персонала на КГБ носи отговорност за репресиите от страна на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. За времето, когато е заемал предишните си длъжности, той носи отговорност за същата репресивна дейност на КГБ в Минск и Минска област.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Адрес: Ул. Б. Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

По време на предизборната кампания за президент през 2010 г. е назначен за председател на Централната избирателна комисия. Първи заместник-председател на Надзорния съвет (преназначен на 21 януари 2014 г.), който отговаря за наблюдението на спазването на процедурите и правилата на предизборната кампания в медиите и в това си качество има активна роля за пропагандата на режима по време на предизборните кампании през 2010 и 2012 г. На 26 октомври 2011 г. президентът му връчва орден „Франциск Скорина“. През септември 2012 г. отказва да включи в Съвета представители на независимите медии. Първи заместник-редактор на вестника на президентската администрация и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“. Източник на проправителствена пропаганда, фалшифициращ фактите и предлагащ изкривени коментари на протичащите в Беларус процеси срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в отрицателна и пренебрежителна светлина, особено след президентските избори през 2010 г.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Бивш ръководител на КГБ в Гомелска област и бивш заместник-ръководител на КГБ в Гомел. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Гомелска област. На 2 април 2014 г. президентът го отстранява от длъжност за неправомерно поведение.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Дата на раждане: 27.1.1944 г.

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На предишната си длъжност като председател на Комисията за държавен контрол (до 2010 г.) той е едно от основните лица, замесени в случая с Алес Беляцки, един от най-видните правозащитници, ръководител на Центъра за правата на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). А. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Заместник-началник на наказателна колония ИК-9 в Мазир.

Носи отговорност за нечовешкото отношение към Д. Дашкевич, в това число изтезания и отказ на достъп до правна защита. Лопатко заема ключова длъжност в наказателната колония, в която е държан Дашкевич и в която на политически затворници, в това число на г-н Дашкевич, е оказван психологически натиск, включително лишаване от сън и изолиране.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Дата на раждане: 23.3.1980 г.

Адрес: Спортен клуб на президента

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Бизнесмен, активен участник във финансовите операции, свързани със семейство Лукашенко.

Председател на спортния клуб на президента.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Дата на раждане: 29.8.1949 г.

Място на раждане: Ветеневка, Слонимски район, Гродненска област

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Документ за самоличност: 3290849A002PB5

Ръководител на Държавната погранична комисия, бивш държавен секретар на Съвета за сигурност.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 7.2.1956 г.

Място на раждане: Смоленск (Русия)

Не е предприел действия за разследване на случая с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на вътрешните работи и бивш директор на президентската служба за сигурност. Като министър на вътрешните работи е отговорен за репресиите срещу мирните демонстрации до пенсионирането си на 6 април 2009 г. по здравословни причини.

Получава жителство на Дроздийски номенклатурен район в Минск от президентската администрация.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Дата на раждане: 1966 г.

Място на раждане: Витебск

Адрес: „Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь““

220028, Минск Маяковского, 111

Ключово лице в случая с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш началник на групата за специално реагиране в Министерството на вътрешните работи (СОБР).

Бизнесмен, ръководител на „Чест“ — сдружение на ветераните от специалните служби към Министерството на вътрешните работи.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Документ за самоличност: 3130564A041PB9

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш първи заместник-министър на вътрешните работи (до 2012 г.) носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

Полковник от запаса.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Дата на раждане: 20.4.1971 г.

Място на раждане: Раков

Адрес: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Носи отговорност за изпълнението на политически мотивирани административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество. Съдия в Партизански районен съд, отговаряща за съдебното дело на Лиховид. На 29 март 2011 г. осъжда г-н Лиховид, активист на „Движение за свобода“, на три и половина години затвор. Била е назначена за заместник-председател на Партизански районен съд в Минск.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Дата на раждане: 1970 г.

Място на раждане: Гродно

Член на Централната избирателна комисия (ЦИК) и началник на отдел „Обществени запитвания“ в гродненската областна администрация. Като член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и на парламентарните избори през септември 2012 г.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Дата на раждане: 15.4.1939 г.

Могильов

Председател на горната камара на Парламента, бивш заместник-директор, отговарящ за медиите и идеологията в президентската администрация (2006—2008 г.). На тази си длъжност той е бил един от главните източници и разпространители на държавната пропаганда и на идеологическата подкрепа за режима. Член на Съвета по сигурността от март 2014 г.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 4.5.1955 г.

Място на раждане: Минск

Адрес: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Член на долната камара на Парламента, заместник-председател на Комисията по национална сигурност. Бивш началник на отдел „Икономическа сигурност“ в КГБ.

Носи отговорност за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Ръководител на гродненския клон на казионния профсъюз. Бивш председател на областната избирателна комисия на Гродненска област за президентските избори през 2010 г. и местните избори през март 2014 г. Като председател на областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и за фалшифицирането на местните избори през март 2014 г. в Гродненска област.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Член на Съвета по сигурността, ръководител на Следствената комисия, бивш заместник-началник на Следствената комисия, бивш прокурор на Гомелска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Член на Централната избирателна комисия (ЦИК) и началник на отдел „Образование“ във витебската областна администрация. Като член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и на парламентарните избори през септември 2012 г.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Дата на раждане: 4.3.1962 г.

Документ за самоличност: 3040362B062PB7

Адрес: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Ръководител на Комитета по здравеопазване на гр. Минск и бивш главен хирург в Минската болница за спешни случаи. Не се е противопоставил на отвличането на кандидата за президент Некляев, който е транспортиран до неговата болница, след като е бил жестоко пребит на 19 декември 2010 г., и чрез бездействието си е сътрудничил на действията на неизвестни лица, като не е повикал полицията. Това бездействие е довело до неговото повишение.

Като ръководител на Комитета по здравеопазване на гр. Минск носи отговорност за това, че под негово наблюдение трудово-медицинските учреждения са се използвали в потъпкването на човешките права.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый ЛеанIдавIч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Дата на раждане: 5.8.1946 г.

Място на раждане: Онор, Сахалинска област

Адрес: „Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь““

220028, Минск Маяковского, 111

Организира неизясненото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на туризма и спорта, бивш министър на вътрешните работи и бивш заместник-началник на президентската администрация.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Бивш началник на отдел „Сигурност“ в Министерството на вътрешните работи. В качеството си на такъв носи отговорност за сериозни нарушения на правата на човека и репресии над гражданското общество и демократичната опозиция, по-специално в периода непосредствено след президентските избори през 2010 г. През февруари 2011 г. получава награда — благодарствена грамота за действията си. В пенсия от февруари 2013 г. Началник на отдела за сигурност на холдинговото дружество „MZOR“, което е държавно дружество към Министерството на промишлеността на република Беларус и следователно е пряко свързано с режима на Лукашенко.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Подполковник, бивш оперативен офицер от военното контраразузнаване на КГБ (понастоящем ръководител на пресслужбата на Комитета за разследванията на Беларус). След потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г. си служи с фалшифициране на доказателства и заплахи, за да изтръгне самопризнания от опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск. Носи пряка отговорност за проявите на жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания и за неспазване на правото на справедлив процес. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Заместник-началник на наказателна колония ИК-2 в Бобруйск

Носи отговорност за нечовешкото и жестоко отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до правна защита и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Трутко е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш ръководител на отдел „Разузнаване“ в КГБ носи част от отговорността за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Прокурор на град Минск, бивш прокурор от Фрунзенски районен съд на град Минск, занимавал се с делото на участвалия в протестите Василий Парфенков през февруари 2011 г. и с делото срещу А. Санников през юли 2011 г. Носи отговорност за изпълнението на политически мотивирани санкции от административен или наказателноправен характер срещу представители на гражданското общество.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Дата на раждане: 1964 г.

Място на раждане: Житомирска област, Украйна (СССР)

Главен изпълнителен директор на получастната телевизия Cosmos TV от юни 2013 г., назначен от правителството на Беларус като представител на държавата. Бивш шеф на КГБ (юли 2008—ноември 2012 г.).

Носи отговорност за превръщането на КГБ в основния орган за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Носи отговорност за разпространението чрез медиите на невярна информация за протестиращите на 19 декември 2010 г., като твърди, че са донесли материали, които да бъдат използвани като оръжия. Лично заплашва живота и здравето на съпругата и детето на бившия кандидат за президент Андрей Санников. Той е основният инициатор на заповедите за незаконен тормоз на демократичната опозиция, за мъченията на политическите опоненти и за малтретирането на затворници.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш началник на отдел „Военно контраразузнаване“ в КГБ (до 2012 г.) носи отговорността за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Под негово ръководство персонал на КГБ участва в разпити на политически активисти след демонстрацията на 19 декември 2010 г.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Дата на раждане: 14.11.1954 г.

Място на раждане: Днепропетровск

Документ за самоличност: 3141154A021PB0

Министър на отбраната от декември 2009 г.

Като член на Съвета по сигурността одобрява решенията за репресии, съгласувани на министерско равнище, включително решенията за репресии срещу мирните демонстрации на 19 декември 2010 г. След декември 2010 г. изказва похвали за „тоталното поражение на разрушителните сили“, имайки предвид демократичната опозиция.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk, Alena Syamionauna)

Zhuk, Elena Semenovna (Zhuk, Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Съдия от Първомайски районен съд на Витебск. На 24 февруари 2012 г. осъжда Сергей Коваленко, смятан за политически затворник през 2012-2013 г., на две години и един месец затвор за нарушаване на пробация. Елена Жук носи пряка отговорност за нарушаване на правата на човека, защото е отказала на Сергей Коваленко правото на справедлив процес. Преди това срещу Сергей Коваленко е постановена условна присъда за окачване във Витебск на „забранения“ флаг — символ на опозицията (бяло, червено, бяло). Последващата присъда, постановена от Елена Жук, е несъразмерно строга предвид естеството на престъплението и не съответства на Наказателния кодекс на Беларус. Действията на Елена Жук представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Дата на раждане: 7.7.1970 г.

Документ за самоличност: 3070770A081PB7

Адрес: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Генерален директор на държавната информационна агенция БЕЛТА от май 2003 г.

Носи отговорността за разпространението в медиите на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество на 19 декември 2010 г., включително чрез използване на невярна информация.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Заместник-прокурор от Заводски районен съд в Минск по делото срещу Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец — изтъкнати представители на гражданското общество. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно квалифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

Б.   Образувания

 

Наименования

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Наименование

(изписване на беларуски език)

Наименование

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

1.

Beltechexport

 

Image

Республика Беларусь, 220012, Минск, пр-т Независимости, 86-Б,

Тел.: (+ 375 17) 263-63-83,

Факс: (+ 375 17) 263-90-12

Image

“ извлича ползи от режима като основен износител на оръжия и военно оборудване в Беларус, за което се изискват разрешения от беларуските власти.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Белтех Холдинг извлича ползи от режима, по-специално чрез „

Image

“, което е част от Белтех Холдинг. „

Image

“ извлича ползи от режима като основен износител на оръжия и военно оборудване в Беларус, за което се изискват разрешения от беларуските власти.

31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1160/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на страни и територии

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (1), и по-специално членове 10 и 19 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 998/2003 се установяват ветеринарно-санитарните изисквания, приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, както и правилата, прилагани при проверките на такива движения.

(2)

В част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 се съдържа списък на трети страни и територии, които не са засегнати от бяс, както и на трети страни и територии, по отношение на които рискът от разпространение на бяс в Съюза в резултат на започнали от тях движения с нетърговска цел на домашни любимци се смята за не по-голям от риска, свързан с такива движения между държавите членки.

(3)

За да бъде включена в този списък, третата страна трябва да докаже своя статус по отношение на беса, както и че отговаря на някои изисквания, свързани с уведомяването при съмнения за бяс, системата за мониторинг, структурата и организацията на ветеринарните си служби, прилагането на всички регулаторни мерки за превенция и контрол на беса и с разпоредбите за пускане на пазара на ваксини срещу бяс.

(4)

Бивша югославска република Македония предостави информация за своя статус по отношение на беса, както и информация за съответствието с изискванията, установени с Регламент (ЕО) № 998/2003. От оценката на тази информация става ясно, че бивша югославска република Македония отговаря на съответните изисквания, установени с посочения регламент, и поради това следва да бъде включена в списъка в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 998/2003 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 между вписванията за Сейнт Лусия и Монтсерат се вмъква следното вписване:

„MK … бивша югославска република Македония“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1161/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за адаптиране към техническия напредък на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (1), и по-специално член 17 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I(Б) към Регламент (ЕИО) № 3821/85 относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт определя техническите изисквания за производството, изпитването, монтирането и проверката на цифровите тахографи.

(2)

С Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията (2) като временно решение до 31 декември 2013 г. се въвежда адаптор, който прави възможно монтирането на тахографи в съответствие с изискванията на приложение I(Б) към Регламент (ЕИО) № 3821/85 в превозни средства от тип Ml и тип N1.

(3)

Регламент (ЕИО) № 3821/85 бе заменен с Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3) относно записващото оборудване в автомобилния транспорт, по който законодателната процедура приключи на 15 януари 2014 г.

(4)

В съображение 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014 се предвижда Комисията да обмисли удължаването на срока на валидност на адаптера за превозни средства от категории Ml и N1 до 2015 г. и ще разгледа допълнително възможността за дългосрочно решение за превозните средства от категории Ml и N1 преди 2015 г.

(5)

В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Дигитален тахограф: Пътна карта за бъдещи дейности“ (4), което придружаваше предложението за Регламент (ЕС) № 165/2014, бе предвиден срок от 2 години за подготвянето и приемането на приложения и допълнения след приемането на Регламент (ЕС) № 165/2014.

(6)

В техническите спецификации към Регламент (ЕС) № 165/2014 трябва да се посочи постоянно решение по отношение на адаптера. В резултат на прилагането на принципа на оправданите правни очаквания периодът, през който е възможно използването на адаптери в превозни средства от тип Ml и тип N1, следва да бъде удължен поне до приемането на тези технически приложения и допълнения.

(7)

Като се има предвид, че срокът на действие на изискване 172 изтече на 31 декември 2013 г., удължаването на срока на действие на решението с адаптер следва да стане със задна дата, считано от горепосочената дата.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18 от Регламент (ЕИО) № 3821/85,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I(Б) към Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета се изменя, както следва:

 

В част I „Определения“, буква сс), първо тире датата „31 декември 2013 г.“ се заменя с „31 декември 2015 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.

(2)  Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

(4)  COM(2011) 454 окончателен.


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1162/2014 НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

116,3

ZZ

87,3

0709 93 10

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

0806 10 10

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

0808 10 80

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1163/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 22 октомври 2014 година

относно надзорните такси

(ЕЦБ/2014/41)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3, втора алинея, член 30 и член 33, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид публичната консултация и анализа, проведени в съответствие с член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1024/2013 установява единен надзорен механизъм (ЕНМ), който се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните компетентни органи (НКО).

(2)

Съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ носи отговорност за ефективното и последователно функциониране на ЕНМ за всички кредитни институции, финансови холдинги и смесени финансови холдинги във всички държави членки от еврозоната, както и в държави членки извън еврозоната, които установяват тясно сътрудничество с ЕЦБ. Правилата и процедурите, уреждащи сътрудничеството между ЕЦБ и НКО в рамките на ЕНМ и с определените на национално равнище органи, са установени в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (2).

(3)

В член 30 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 е предвидено налагане на годишна надзорна такса от ЕЦБ на кредитните институции, установени в участващите държави членки, и на клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка. Налаганите от ЕЦБ такси покриват, без да надхвърлят, разноските на ЕЦБ, свързани с възложените ѝ задачи по силата на членове 4 — 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(4)

Годишната надзорна такса следва да се състои от сума, която се плаща ежегодно от всички кредитни институции, установени в участващите държави членки, и клонове, установени в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка, над които се осъществява надзор в рамките на ЕНМ.

(5)

В рамките на ЕНМ надзорните отговорности на ЕЦБ и всеки НКО са разпределени въз основа на значимостта на поднадзорните лица.

(6)

ЕЦБ има пряка надзорна компетентност по отношение на значими кредитни институции, финансови холдинги, смесени финансови холдинги, установени в участващи държави членки, и клонове, установени в участващи държави членки, на значими кредитни институции, установени в неучастващи държави членки.

(7)

ЕЦБ осъществява надзор и над функционирането на ЕНМ, който включва всички кредитни институции, независимо дали са значими или по-малко значими. ЕЦБ притежава изключителна компетентност по отношение на всички кредитни институции, установени в участващите държави членки, да издава лицензи на лица за осъществяване на дейност на кредитна институция, да отнема лицензи и да оценява придобиването и разпореждането с квалифицирани дялови участия.

(8)

НКО носят отговорност за прекия надзор над по-малко значими поднадзорни лица, без да се засяга правомощието на ЕЦБ да упражнява пряк надзор в конкретни случаи, когато това е необходимо за последователното прилагане на високи надзорни стандарти. При разпределяне на сумата, която подлежи на възстановяване чрез надзорните такси, между категориите значими поднадзорни лица и по-малко значими поднадзорни лица се взема предвид разделянето на надзорни отговорности в рамките на ЕНМ и свързаните с това разходи на ЕЦБ.

(9)

Съгласно член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 от ЕЦБ се изисква да публикува посредством регламенти и решения подробните оперативни правила за изпълнението на задачите, възложени ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(10)

Съгласно член 30, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 таксите се основават на обективни критерии, свързани със значимостта и профила на риска, в т.ч. рисково претеглените активи, на съответната кредитна институция.

(11)

Таксите се изчисляват на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки. Това означава, че когато кредитните институции са част от поднадзорна група, установена в участващите държави членки, на равнището на групата се изчислява и плаща една такса.

(12)

При изчисляване на годишната надзорна такса не следва да се вземат предвид дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки. Във връзка с това и с оглед на определянето на съответните фактори за таксата на поднадзорната група, се предоставят подконсолидирани данни за всички дъщерни предприятия и операции, контролирани от предприятието майка в участващите държави членки. Разходите за изготвянето на такива подконсолидирани данни обаче могат да бъдат високи и поради това поднадзорните лица следва да могат да изберат такса, изчислена въз основа на данни, предоставени на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки, включително дъщерните предприятия, установени в неучастващи държави членки, дори ако в резултат на това таксата е по-висока.

(13)

Институциите, посочени в член 2, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), са изключени от надзорните задачи, възложени на ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013, и поради това ЕЦБ няма да им налага такси.

(14)

Регламентът е акт с общо приложение, задължителен е в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки от еврозоната. Поради това той е подходящият правен инструмент за определяне на практическите ред и условия за изпълнението на член 30 от Регламент (ЕС) № 1024/2013.

(15)

В съответствие с член 30, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 настоящият регламент не засяга правото на НКО да налагат такси в съответствие с националното право и — доколкото на ЕЦБ не са възложени надзорни задачи или с оглед на разходите за сътрудничество с ЕЦБ и за нейното подпомагане, както и за изпълнение на нейните указания — в съответствие с приложимото право на Съюза и при спазване на правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1024/2013, включително членове 6 и 12 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят:

а)

редът и условията за изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси, налагани по отношение на поднадзорните лица и поднадзорните групи;

б)

методологията и критериите за изчисляване на годишната надзорна такса, която се заплаща от всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група;

в)

процедурата за събирането от ЕЦБ на годишните надзорни такси.

2.   Общата сума на годишните надзорни такси включва годишната надзорна такса по отношение на всяко значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група и на всяко по-малко значимо поднадзорно лице или по-малко значима поднадзорна група, като се изчислява от ЕЦБ на най-високото равнище на консолидация в рамките на участващите държави членки.

Член 2

Определения

Освен ако е предвидено друго, за целите на настоящия регламент се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 1024/2013 и в Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), заедно със следните определения:

1.

„годишна надзорна такса“ е таксата, дължима по отношение на всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група, изчислена в съответствие с реда и условията, предвидени в член 10, параграф 6;

2.

„годишни разходи“ са сумата, определена в съответствие с разпоредбите на член 5, която ЕЦБ възстановява посредством годишните надзорни такси за определен период на таксуване;

3.

„задължено лице за таксата“ е кредитната институция, заплащаща такса, или клонът, заплащащ такса, които са определени в съответствие с член 4 и до които е адресирано известието за таксата;

4.

„фактори за таксата“ са данните, отнасящи се до поднадзорно лице или поднадзорна група, определени в член 10, параграф 3, буква а), които се използват за изчисляване на годишната надзорна такса;

5.

„известие за таксата“ е известие, в което се посочва годишната надзорна такса, по което съответното задължено лице за таксата дължи плащане и което е издадено до това лице в съответствие с настоящия регламент;

6.

„кредитна институция, заплащаща такса“ е кредитна институция, установена в участваща държава членка;

7.

„клон, заплащащ такса“ е клон, установен в участваща държава членка от кредитна институция, установена в неучастваща държава членка;

8.

„период на таксуване“ означава календарна година;

9.

„първи период на таксуване“ е периодът от време между датата, на която ЕЦБ поема възложените ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 задачи, и края на календарната година, през която ЕЦБ поема тези задачи;

10.

„група лица, заплащащи такса“ е i) поднадзорна група и ii) няколко клона, заплащащи такса, които се считат за един клон в съответствие с член 3, параграф 3;

11.

„държава членка“ е държава членка на Съюза;

12.

„общи активи“ са общата стойност на активите, определена в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17). В случай на група лица, заплащащи такса, от общите активи се изключват дъщерни предприятия, установени в неучастващи държави членки и трети държави;

13.

„обща рискова експозиция“ по отношение на група лица, заплащащи такса, и на кредитна институция, заплащаща такса, която не е част от група лица, заплащащи такса, е сумата, определена на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки и изчислена при прилагане на член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

Член 3

Общо задължение за плащане на годишната надзорна такса

1.   ЕЦБ налага годишна надзорна такса по отношение на всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група за всеки период на таксуване.

2.   Годишната надзорна такса за всяко поднадзорно лице и всяка поднадзорна група ще бъде посочена в известието за таксата, което е издадено до задълженото лице и по което то дължи плащане. Задълженото лице за таксата е адресат на известието за таксата и на всяко известие или съобщение от ЕЦБ във връзка с надзорните такси. Задълженото лице за таксата има задължение за плащането на годишната надзорна такса.

3.   Два или повече клона, заплащащи такса, установени от една и съща кредитна институция в една и съща участваща държава членка, се считат за един клон. Клонове, заплащащи такса, на една и съща кредитна институция, установени в различни участващи държави членки, не се считат за един клон.

4.   За целите на настоящия регламент клоновете, заплащащи такса, се считат за обособени от дъщерните предприятия на същата кредитна институция, установени в същата участваща държава членка.

Член 4

Задължено лице за таксата

1.   Задълженото лице за таксата по отношение на годишната надзорна такса е:

а)

кредитната институция, заплащаща такса, в случай на кредитна институция, заплащаща такса, която не е част от поднадзорна група;

б)

клонът, заплащащ такса, в случай на клон, заплащащ такса, който не е обединен с друг клон, заплащащ такса;

в)

определено в съответствие с разпоредбите на параграф 2, в случай на поднадзорна група от лица, заплащащи такса.

2.   Без да се засягат договореностите в рамките на групата лица, заплащащи такса, по отношение на разпределянето на разходите, групата лица, заплащащи такса, се счита за едно цяло. Всяка група лица, заплащащи такса, определя задълженото лице за таксата за цялата група и уведомява ЕЦБ за това кое е задълженото лице за таксата. Задълженото лице за таксата трябва да е установено в участваща държава членка. Това уведомление се счита за валидно, само ако:

а)

в него са посочени наименованията на всички поднадзорни лица от групата, обхванати от уведомлението;

б)

е подписано от името на всички поднадзорни лица от групата;

в)

е получено от ЕЦБ най-късно до 1 юли всяка година, за да бъде взето предвид за издаването на известието за таксата по отношение на следващия период на таксуване.

Ако ЕЦБ получи навреме повече от едно уведомление за група лица, заплащащи такса, предимство има уведомлението, което е получено от ЕЦБ най-близо до, но преди крайния срок.

3.   Без да се засяга параграф 2, ЕЦБ си запазва правото да определи задълженото лице за таксата.

ЧАСТ II

РАЗНОСКИ И РАЗХОДИ

Член 5

Годишни разходи

1.   Основата за определяне на годишните надзорни такси са годишните разходи, като те се възстановяват чрез плащането на тези годишни надзорни такси.

2.   Сумата на годишните разходи се определя въз основа на сумата на годишните разноски, състоящи се от разноските, направени от ЕЦБ през съответния период на таксуване, които са свързани пряко или косвено с надзорните ѝ задачи.

Общата сума на годишните надзорни такси покрива, но без да надхвърля, направените от ЕЦБ разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, през съответния период на таксуване.

3.   При определяне на годишните разходи ЕЦБ взема предвид:

а)

суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми;

б)

плащания за лихви, получени в съответствие с член 14;

в)

суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3.

Член 6

Оценяване и определяне на годишните разходи

1.   Без да се засягат отчетните ѝ задължения съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, до края на всяка календарна година ЕЦБ изчислява прогнозните годишни разходи по отношение на периода на таксуване за следващата календарна година.

2.   В срок до четири месеца след края на всеки период на таксуване ЕЦБ определя действителните годишни разходи за този период на таксуване.

3.   Прогнозните годишни разходи и действителните годишни разходи служат като основа за изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси, посочена в член 9, параграф 1.

ЧАСТ III

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНАТА НАДЗОРНА ТАКСА

Член 7

Нови поднадзорни лица или промяна в статута

1.   Когато спрямо поднадзорно лице или поднадзорна група се осъществява надзор само за част от периода на таксуване, годишната надзорна такса се изчислява според броя на пълните месеци от периода на таксуване, за които спрямо поднадзорното лице или поднадзорната група се осъществява надзор.

2.   Когато след решение на ЕЦБ с такова действие статутът на поднадзорно лице или поднадзорна група се промени от значимо/значима на по-малко значимо/значима или обратното, годишната надзорна такса се изчислява въз основа на броя на месеците, за които поднадзорното лице или поднадзорната група е било/била значимо или по-малко значимо лице/група на последния ден на месеца.

3.   Когато сумата на наложената годишна надзорна такса се отклонява от сумата на таксата, изчислена в съответствие с параграф 1 или 2, ЕЦБ изплаща възстановяване на разликата на задълженото лице за таксата или издава допълнителна фактура, която се плаща от задълженото лице за таксата.

Член 8

Разделяне на годишните разходи между значими и по-малко значими поднадзорни лица

1.   За да се изчисли годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко поднадзорно лице и поднадзорна група, годишните разходи се разделят на две части, по една за всяка категория поднадзорни лица или поднадзорни групи, както следва:

а)

годишните разходи, които трябва да бъдат възстановени от значими поднадзорни лица;

б)

годишните разходи, които трябва да бъдат възстановени от по-малко значими поднадзорни лица.

2.   Разделянето на годишните разходи в съответствие с параграф 1 се извършва въз основа на разходите, разпределени на съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значими поднадзорни лица и непрекия надзор над по-малко значими поднадзорни лица.

Член 9

Сума на налаганите такси

1.   Общата сума на налаганите от ЕЦБ годишни надзорни такси е сумата от:

а)

прогнозните годишни разходи за текущия период на таксуване, основани на одобрения бюджет за периода на таксуване;

б)

излишъка или дефицита от предходния период на таксуване, определен с приспадане на действителните годишни разходи, направени по отношение на предходния период на таксуване, от прогнозните годишни разходи, събрани през предходния период на таксуване.

2.   ЕЦБ взема решение за общата сума, която да бъде събрана чрез годишните надзорни такси, за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи, което се публикува на уебсайта ѝ до 30 април на съответния период на таксуване.

Член 10

Годишна надзорна такса, дължима по отношение на поднадзорни лица или поднадзорни групи

1.   Годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група, се определя чрез разпределяне на сумата на налаганите такси на категорията значими поднадзорни лица и значими поднадзорни групи между отделните значими поднадзорни лица и значими поднадзорни групи въз основа на техните фактори за таксата.

2.   Годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко по-малко значимо поднадзорно лице или по-малко значима поднадзорна група, се определя чрез разпределяне на сумата на налаганите такси на категорията по-малко значими поднадзорни лица и по-малко значими поднадзорни групи между отделните по-малко значими поднадзорни лица и по-малко значими поднадзорни групи въз основа на техните фактори за таксата.

3.   Факторите за таксата на най-високото равнище на консолидация в участващите държави членки се изчисляват въз основа на следното:

а)

факторите за таксата, използвани за определяне на годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко поднадзорно лице или всяка поднадзорна група, са размерът към референтната дата на:

i)

общите активи;

ii)

общата рискова експозиция. В случай на клон, заплащащ такса, общата рискова експозиция се счита за нула;

б)

данните относно факторите за таксата се определят и събират в съответствие с решение на ЕЦБ, в което са изложени приложимата методология и приложимите процедури. Това решение се публикува на уебсайта на ЕЦБ;

в)

за целите на изчисляването на факторите за таксата поднадзорните групи следва по правило да изключват активите на дъщерните предприятия, намиращи се в неучастващи държави членки и в трети държави. Поднадзорните групи могат да решат да не изключват тези активи при определянето на факторите за таксата;

г)

за поднадзорни лица или поднадзорни групи, които са класифицирани като по-малко значими въз основа на член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, факторът за таксата на общите активи няма да надвишава 30 млрд. евро;

д)

относителната тежест, използвана по отношение на факторите за таксата, е:

i)

общи активи: 50 %;

ii)

обща рискова експозиция: 50 %.

4.   Задължените лица за таксата предоставят факторите за таксата с референтна дата 31 декември на предходната година и подават изискуемите данни до съответния НКО за изчисляване на годишните надзорни такси от ЕЦБ до края на работното време на 1 юли на годината, следваща посочената референтна дата, или на следващия работен ден, ако 1 юли е неработен ден. В случай че поднадзорните лица изготвят годишните си отчети въз основа на годишно счетоводно приключване, което се отклонява от календарната година, задължените лица за таксата могат да предоставят фактори за таксата с референтна дата на годишното им счетоводно приключване. НКО подават тези данни до ЕЦБ в съответствие с процедури, които ще бъдат установени от ЕЦБ. Сумата на общите активи на всички задължени лица за таксата и сумата на обща рискова експозиция на всички задължени лица за таксата се публикуват на уебсайта на ЕЦБ.

5.   В случай че задължено лице за таксата не предостави факторите за таксата, ЕЦБ определя факторите за таксата в съответствие с методологията, изложена в решението на ЕЦБ. Непредоставянето на факторите за таксата, посочено в параграф 4 от настоящия член, се счита за нарушение на настоящия регламент.

6.   Изчисляването на годишната надзорна такса, дължима от всяко задължено лице за таксата, се извършва съгласно посоченото по-долу:

а)

годишната надзорна такса е сумата от минималния компонент на таксата и променливия компонент на таксата;

б)

минималният компонент на таксата се изчислява като фиксиран процент от общата сума на годишните надзорни такси за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи, както е определено в съответствие с членове 8 и 9. За категорията на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи фиксираният процент е 10 %. Тази сума се разделя поравно между всички задължени лица за таксата. За значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи с общи активи на стойност не по-голяма от 10 млрд. евро минималният компонент на таксата е наполовина. За категорията на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи фиксираният процент е 10 %. Тази сума се разделя поравно между всички задължени лица за таксата. Минималният компонент на таксата представлява долната граница на годишната надзорна такса за всяко задължено лице за таксата;

в)

променливият компонент на таксата е разликата между общата сума на годишните надзорни такси за всяка категория поднадзорни лица, както е определено в съответствие с членове 8 и 9, и минималния компонент на таксата за същата категория. Променливият компонент на таксата се разпределя между задължените лица за индивидуалната такса във всяка категория според дела на всяко задължено лице за таксата в сумата на претеглените фактори за таксата на всички задължени лица за таксата, както са определени съгласно параграф 3.

ЕЦБ взема решение относно годишната надзорна такса, която се плаща от всяко задължено лице за такса, въз основа на извършеното в съответствие с предходните параграфи изчисление и на предоставените в съответствие с параграф 4 от настоящия член фактори за таксата. Годишната надзорна такса, която се плаща, ще бъде съобщена на задълженото лице за таксата посредством известието за таксата.

ЧАСТ IV

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НКО

Член 11

Сътрудничество с НКО

1.   ЕЦБ осъществява връзка с НКО, преди да вземе решение за окончателния размер на таксата, за да гарантира, че надзорът остава ефективен по отношение на разходите и разумен за всички съответни кредитни институции и клонове. За тази цел ЕЦБ разработва и прилага подходящи средства за комуникация в сътрудничество с НКО.

2.   НКО подпомагат ЕЦБ при налагане на таксите, ако ЕЦБ поиска това.

3.   В случай на кредитни институции в участваща държава членка извън еврозоната, чието тясно сътрудничество с ЕЦБ не е спряно или прекратено, ЕЦБ издава указания до НКО на тази държава членка относно събирането на фактори за таксата и фактурирането на годишната надзорна такса.

ЧАСТ V

ФАКТУРИРАНЕ

Член 12

Известие за таксата

1.   Известие за таксата се издава ежегодно от ЕЦБ до всяко задължено лице за таксата.

2.   В известието за таксата се посочват начините, чрез които се плаща годишната надзорна такса. Задълженото лице за таксата изпълнява изискванията, посочени в известието за таксата по отношение на плащането на годишната надзорна такса.

3.   Дължимата сума съгласно известието за таксата се плаща от задълженото лице за таксата в срок до 35 дни от датата на издаване на известието за таксата.

Член 13

Уведомяване относно известието за таксата

1.   Задълженото лице за таксата има задължение да актуализира данните за контакт за подаването на известието за таксата и съобщава на ЕЦБ всяка промяна в данните за контакт (т.е. име, длъжност, структурно звено, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на факс). Задълженото лице за таксата съобщава на ЕЦБ най-късно до 1 юли на всеки период на таксуване всяка промяна в данните за контакт. Тези данни за контакт се отнасят до физическо лице или за предпочитане до длъжност в рамките на организацията на задълженото лице за таксата.

2.   ЕЦБ извършва уведомяване относно известието за таксата по някой от следните начини: а) по електронен път или чрез друго подобно средство за комуникация; б) по факс; в) чрез експресна куриерска услуга; г) чрез препоръчано писмо с обратна разписка; д) чрез връчване или доставяне на ръка. Известието за таксата се счита за действително, без да е подписано.

Член 14

Лихва в случай на неплащане

Без да се засягат другите средства за правна защита, с които ЕЦБ разполага, в случай на частично плащане, неплащане или неизпълнение на условията за плащане, посочени в известието за таксата, се начислява лихва на дневна база върху непогасената сума от годишната надзорна такса с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на ЕЦБ плюс 8 процентни пункта от датата, на която е било дължимо плащането.

ЧАСТ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Санкции

В случай на нарушение на настоящия регламент ЕЦБ може да налага санкции на поднадзорните лица в съответствие с Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета (5), допълнен от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17).

Член 16

Преходни разпоредби

1.   Известието за таксата за първия период на таксуване се издава заедно с известието за таксата за периода на таксуване 2015 година.

2.   За да се даде възможност на ЕЦБ да започне да налага годишната надзорна такса, всяка група лица, заплащащи такса, определя задълженото лице за таксата за групата и уведомява ЕЦБ до 31 декември 2014 г. за това кое е задълженото лице за таксата в съответствие с член 4, параграф 2.

3.   В срок до 1 март 2015 г. задълженото лице за таксата предоставя за първи път посочените в член 13, параграф 1 данни.

Член 17

Доклад и преглед

1.   В съответствие с член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ представя всяка година на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Еврогрупата доклад за предвижданото развитие на структурата и размера на годишните надзорни такси.

2.   В срок до 2017 г. ЕЦБ извършва преглед на настоящия регламент, по-специално по отношение на методологията и критериите за изчисляване на налаганите на всяко поднадзорно лице и група годишни надзорни такси.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставен във Франкфурт на Майн на 22 октомври 2014 година.

За Управителния Съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(3)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(4)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.)

(5)  Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4).


ДИРЕКТИВИ

31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/32


ДИРЕКТИВА 2014/101/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

за изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (1), и по-специално член 20, параграф 1, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат гарантирани качеството и сравнимостта на методите, използвани за мониторинг на типовите параметри и създадени в рамките на отговорността на държавите членки да извършват екологичен мониторинг на водите съгласно член 8 от Директива 2000/60/ЕО.

(2)

Съгласно раздел 1.3.6 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, методите, използвани за мониторинг на типовите параметри, трябва да са в съответствие с международните стандарти, описани в него, или с такива национални или международни стандарти, които осигуряват данни с еквивалентно научно качество и сравнимост. Международните стандарти, изброени в приложение V, са били наличните към момента на приемане на посочената директива.

(3)

От публикуването на Директива 2000/60/ЕО насам са публикувани редица нови стандарти от Европейския комитет по стандартизация (CEN), като някои от тях съвместно с Международната организация по стандартизация, свързани с биологичното пробовземане на фитопланктон, макрофити и фитобентос, бентосни безгръбначни, риби и хидроморфологични характеристики. Тези стандарти следва да бъдат добавени към раздел 1.3.6 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО.

(4)

В резултат на продължаващия процес на разработване на нови стандарти и актуализиране на съществуващите такива, някои от стандартите, изброени в раздел 1.3.6 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, вече не се публикуват от членовете на Европейския комитет по стандартизация и поради това следва да бъдат заличени.

(5)

Два стандарта (EN ISO 8689-1:1999 и EN ISO 8689-2:1999 9), посочени в раздел 1.3.6 от приложение V към Директива 2000/60/ЕО, са свързани с биологичната класификация, а не с мониторинга; те са взети предвид впоследствие при изготвянето на протоколи относно границите между класовете в рамките на Общата стратегия за прилагане, свързана с директивата, и сега могат да бъдат заличени.

(6)

Директива 2000/60/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 21, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение V към Директива 2000/60/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки привеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими с цел спазване на настоящата директива, не по-късно от 20 май 2016 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел 1.3.6 от приложение V към Директива 200/60/ЕО се заменя със следния текст:

„1.3.6.   Стандарти за мониторинг на елементи на качеството

Методите, използвани за мониторинг на типовите параметри, трябва да са в съответствие с международните стандарти, описани по-долу, доколкото тези стандарти са свързани с мониторинга, или с такива национални или международни стандарти, които осигуряват данни с еквивалентно научно качество и сравнимост.

Стандарти за пробовземане на биологични елементи на качеството

Общи методи за използване със специфичните методи, посочени в стандартите, свързани със следните биологични елементи на качеството:

EN ISO 5667-3:2012

Качество на водата — Пробовземане — Част 3: Консервиране и подготовка на пробите

Стандарти за фитопланктон

EN 15204:2006

Качество на водата — Стандарт с насоки относно преброяването на фитопланктон чрез използването на инвертен микроскоп (техника „Utermöhl“)

EN 15972:2011

Качество на водата — Насоки относно количественото и качественото изследване на морски фитопланктон

Стандарт ISO 10260:1992

Качество на водата — Измерване на биохимични параметри –Спектрометрично определяне на концентрацията на хлорофил-а

Стандарти за макрофити и фитобентос

EN 15460:2007

Качество на водата — Стандарт с насоки относно проучването на макрофити в езерата

EN 14184:2014

Качество на водата — Насоки относно проучването на водни макрофити в течащи води

EN 15708:2009

Качество на водата — Насоки за наблюдение, вземане на проби и лабораторен анализ на фитобентос в плитки течащи води

EN 13946:2014

Качество на водата — Насоки за рутинно пробовземане и подготовка на бентосна диатомея от реки и езера

EN 14407:2014

Качество на водата — Насоки за идентифициране и преброяване на бентосна диатомея от реки и езера

Стандарти за бентосни безгръбначни

EN ISO 10870:2012

Качество на водите — Насоки за избор на методи и устройства за пробовземане на бентосни макробезгръбначни в сладки води

EN 15196:2006

Качество на водата — Насоки за вземане на проби и обработка на остатъци от какавиди на хирономиди (за насекоми от разред Diptera) за екологична оценка

EN 16150:2012

Качество на водата — Насоки относно пропорционалното пробовземане от местообитания на бентосни макробезгръбначни от плитководни реки

EN ISO 19493:2007

Качество на водата — Насоки относно морските биологични проучвания на общности върху твърд субстрат

EN ISO 16665:2013

Качество на водата — Насоки относно количественото пробовземане и обработка на пробите във връзка с морска макрофауна от мек дънен субстрат

Стандарти за риби

EN 14962:2006

Качество на водата — Насоки относно обхвата и подбора на методи за пробовземане на риби

EN 14011:2003

Качество на водата — Пробовземане на риба с помощта на електричество

EN 15910:2014

Качество на водата — Насоки за оценка на изобилието на рибата с мобилни хидроакустични методи

EN 14757:2005

Качество на водата — Пробовземане на риби с многобримкови мрежи

Стандарти за хидроморфологичните параметри

EN 14614:2004

Качество на водата — Стандарт за насоки относно оценяването на хидроморфологичните характеристики на реките

EN 16039:2011

Качество на водата — Стандарт за насоки относно оценяването на хидроморфологичните характеристики на езерата

Стандарти за физикохимичните параметри

Всякакви относими CEN/ISO стандарти.“


РЕШЕНИЯ

31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/36


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

от 23 октомври 2014 година

за назначаване на Европейската комисия

(2014/749/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 17, параграф 3 и параграф 7, трета алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като има предвид, че:

(1)

Мандатът на Комисията, назначена съгласно Решение 2010/80/ЕС на Европейския съвет (1), приключва на 31 октомври 2014 г.

(2)

В съответствие с член 17, параграф 5 от Договора за Европейския съюз Европейският съвет прие Решение 2013/272/ЕС (2) относно броя на членовете на Комисията.

(3)

За периода от края на настоящия мандат на Комисията до 31 октомври 2019 г. следва да бъде назначена нова Комисия, съставена от по един представител от всяка държава членка, включително председателят на Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който следва да бъде един от заместник-председателите на Комисията.

(4)

Европейският съвет определи г-н Jean-Claude JUNCKER за лицето, което да бъде предложено на Европейския парламент за председател на Комисията, и Европейският парламент го избра за председател на Комисията на пленарното си заседанието от 15 юли 2014 г.

(5)

С Решение 2014/648/ЕС, Евратом (3) Съветът, по общо съгласие с избрания председател на Комисията, прие списъка на другите лица, които предлага за членове на Комисията. С Решение 2014/716/ЕС, Евратом (4) за отмяна и замяна на Решение 2014/648/ЕС, Евратом Съветът прие по общо съгласие с избрания председател на Комисията нов списък на другите лица, които предлага за членове на Комисията.

(6)

С гласуване, проведено на 22 октомври 2014 г., Европейският парламент даде одобрението си за назначаване на председателя, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на другите членове на Комисията като колективен орган.

(7)

Поради това Комисията следва да бъде назначена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За периода от 1 ноември 2014 г. до 31 октомври 2019 г. в Европейската комисия се назначават:

за председател:

г-н Jean-Claude JUNCKER

за членове:

г-н Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

г-н Andrus ANSIP

г-н Miguel ARIAS CAÑETE

г-н Dimitris AVRAMOPOULOS

г-жа Elżbieta BIEŃKOWSKA

г-жа Violeta BULC

г-жа Corina CREȚU

г-н Valdis DOMBROVSKIS

г-жа Кристалина ГЕОРГИЕВА

г-н Johannes HAHN

г-н Jonathan HILL

г-н Phil HOGAN

г-жа Věra JOUROVÁ

г-н Jyrki KATAINEN

г-жа Cecilia MALMSTRÖM

г-н Neven MIMICA

г-н Carlos MOEDAS

г-н Pierre MOSCOVICI

г-н Tibor NAVRACSICS

г-н Günther OETTINGER

г-н Maroš ŠEFČOVIČ

г-н Christos STYLIANIDES

г-жа Marianne THYSSEN

г-н Frans TIMMERMANS

г-н Karmenu VELLA

г-жа Margrethe VESTAGER

г-жа Federica MOGHERINI, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 ноември 2014 г.

То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2014 година.

За Европейския съвет

Председател

H. VAN ROMPUY


(1)  Решение 2010/80/ЕС на Европейския съвет от 9 февруари 2010 г. за назначаване на Европейската комисия (ОВ L 38, 11.2.2010 г., стр. 7).

(2)  Решение 2013/272/ЕС на Европейския съвет от 22 май 2013 г. относно броя на членовете на Европейската комисия (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 98).

(3)  Решение 2014/648/ЕС, Евратом на Съвета, взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията, от 5 септември 2014 г. за приемане списъка на другите лица, които Съветът предлага за членове на Комисията (ОВ L 268, 9.9.2014 г., стр. 5).

(4)  Решение 2014/716/ЕС, Евратом на Съвета, взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията, от 15 октомври 2014 г. за приемане на списъка на другите лица, които Съветът предлага за членове на Комисията, за отмяна и замяна на Решение 2014/648/ЕС, Евратом (ОВ L 299, 17.10.2014 г., стр. 29).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/39


РЕШЕНИЕ 2014/750/ОВППС НА СЪВЕТА

от 30 октомври 2014 година

за изменение на Решение 2012/642/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС (1).

(2)

Предвид прегледа на Решение 2012/642/ОВППС срокът на ограничителните мерки срещу Беларус следва да бъде удължен до 31 октомври 2015 г.

(3)

Съветът счита, че вече са отпаднали основанията за включване на определени лица и образувания в поместения в приложението към Решение 2012/642/ОВППС списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки.

(4)

Освен това следва да се актуализира информацията относно определени лица и образувания, посочени в поместения в приложението към Решение 2012/642/ОВППС списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки.

(5)

Поради това Решение 2012/642/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/642/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 31 октомври 2015 г. То подлежи на постоянен преглед. Решението се подновява или изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са били постигнати.“

2)

Приложението се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следните лица и образувания се заличават от списъка, поместен в приложението към Решение 2012/642/ОВППС:

А.   Лица

№ 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

№ 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

№ 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

№ 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

№ 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

№ 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

№ 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

№ 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

№ 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

№ 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

№ 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

№ 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

№ 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

№ 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

№ 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

№ 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

№ 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

№ 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

№ 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

№ 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

№ 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

№ 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

№ 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

№ 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

Б.   Образувания

№ 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

№ 6

JLLC Neftekhimtrading;

№ 21

JLLC Triplepharm;

№ 22

LLC Triple-Veles;

№ 23

Univest-M;

№ 24

FLLC Unis Oil;

№ 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Вписванията за следните лица и образувания, посочени в списъка, поместен в приложението към Решение 2012/642/ОВППС, се заменят със следното:

А.   Лица

 

Имена

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Адрес: БФСО „Динамо“

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организацията на задачите му, носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. През май 2012 г. е зачислен към запаса.

Също така е член на централния съвет на ЗАО ФК Динамо — Минск, което е включено в списъка в раздел Б под номер 20.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Адрес: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

От април 2014 г. е заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за външното разузнаване. Полковник, отговаря за антитерористичното звено на КГБ — звеното „Алфа“. Лично участва в нечовешкото и унизително третиране на опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск след потушаването на протестната демонстрация след изборите в Минск на 19 декември 2010 г. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Бивш заместник-председател и съдия в Партизански районен съд в Минск (до 18.6.2012 г.).

Разглежда съдебното дело на бившия кандидат за президент Андрей Санников, на гражданските активисти Иля Василевич, Фьодор Мирзоянов, Олег Гнедчик и Владимир Еременко. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Дата на раждане: 1964 г.

Място на раждане: Ошмяни, Гродненска област

Адрес: 210601 г. Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Прокурор във Витебска област до 2.8.2011 г. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Това включва отговорност за делата срещу Сергей Коваленко и Андрей Гайдуков.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Дата на раждане: 20.9.1954 г.

Място на раждане: Чашникски район, Витебска област

Документ за самоличност: 3200954E045PB4

Адрес: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Директор на областната митническа комисия в Гродна, бивш първи заместник-председател на КГБ (2005—2007 г.), бивш заместник-директор на държавната митническа комисия.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция, по-специално през 2006—2007 г.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Дата на раждане: октомври 1964 г.

Документ за самоличност: 3271064M000PB3

Адрес: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Бивш заместник-ръководител на КГБ (от юли 2013 г.), отговарящ за външното разузнаване. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-министър на вътрешните работи и началник на предварителното следствие носи отговорност за жестокото потушаване на протестите и за нарушаването на правата на човека по време на разследванията във връзка с изборите от декември 2010 г. През февруари 2012 г. е зачислен към запаса. Понастоящем генерал от запаса.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Дата на раждане: 1968 г.

Адрес: г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 41а

Началник на полицията на Витебска област (от юни 2012 г.), генерал от полицията (от юли 2013 г.). Бивш заместник-началник на полицията в Минск и началник на оперативния екип в Минск за борба с размириците (ОМОН). Командва войските, потушили мирните демонстрации на 19 декември 2010 г., и лично участва в жестокостите, за което през февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През 2011 г. командва и войските, потушили няколко други протеста на политически активисти и мирни граждани в Минск.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, АляксандровIч КакунIн)

КАКУНИН, Александр Александрович

Image

Началник на наказателна колония (ИК-2) в Бобруйск

Носи отговорност за нечовешкото отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до адвокат и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Какунин е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Дата на раждане: 3.1.1954 г.

Място на раждане: Акулинци, Могильовска област

Документ за самоличност: 3030154A124PB9

Адрес: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Тясно е свързан с президента Лукашенко, с когото е работил през 80-те и главно през 90-те години. Заместник-председател на Националния олимпийски комитет (председател е Александър Лукашенко), председател на Федерацията по хандбал. Бивш председател на долната камара на Парламента, назначен от президента. Той е бил едно от основните действащи лица във манипулираните избори през 2006 г.

Получава жителство на Дроздийски номенклатурен район в Минск от президентската администрация.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Бивш директор на затворническия лагер в Горки. Носи отговорност за нечовешкото отношение към задържаните, и особено за преследването и изтезаването на гражданския активист Дмитрий Дашкевич, хвърлен в затвора във връзка с изборите от 19 декември 2010 г., както и за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Адрес: Прокуратура г. Минска, ул. Раковская 38

Прокурор на град Минск. Бивш прокурор на Брестка област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

Повишен през февруари 2011 г.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На предишната си длъжност като заместник главен прокурор до 2012 г. отговаря и участва пряко във всички разузнавателни дейности на главната прокуратура срещу независими и опозиционни образувания, включително през 2010 г.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Адрес: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel: +375 17 280 83 40

Председател на Съветски районен съд в Минск, бивш съдия в Мински градски съд, който дава разрешението да бъде отхвърлено обжалването на Беляцки. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Генерал, ръководител на КГБ за Гродненска област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Гродненска област.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

Генерал, бивш ръководител на главното разузнавателно управление (ГРУ) (отдел „Разузнаване“ при Министерството на отбраната) и заместник-началник на щаба на Въоръжените сили на Беларус (до февруари 2013 г.). Носи отговорност за репресиите на разузнавателните служби срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Адрес: Център за обучение към КГБ, Бядули 2, 220034, Минск

Генерал, ръководител на Центъра за обучение към КГБ, бивш ръководител на КГБ за Минска област и град Минск.

Като отговарящ за подготовката и обучението на персонала на КГБ носи отговорност за репресиите от страна на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. За времето, когато е заемал предишните си длъжности, той носи отговорност за същата репресивна дейност на КГБ в Минск и Минска област.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Адрес: Ул. Б. Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

По време на предизборната кампания за президент през 2010 г. е назначен за председател на Централната избирателна комисия. Първи заместник-председател на Надзорния съвет (преназначен на 21 януари 2014 г.), който отговаря за наблюдението на спазването на процедурите и правилата на предизборната кампания в медиите и в това си качество има активна роля за пропагандата на режима по време на предизборните кампании през 2010 и 2012 г. На 26 октомври 2011 г. президентът му връчва орден „Франциск Скорина“. През септември 2012 г. отказва да включи в Съвета представители на независимите медии. Първи заместник-редактор на вестника на президентската администрация и главен пропаганден орган „Советская Белоруссия“. Източник на проправителствена пропаганда, фалшифициращ фактите и предлагащ изкривени коментари на протичащите в Беларус процеси срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в отрицателна и пренебрежителна светлина, особено след президентските избори през 2010 г.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Бивш ръководител на КГБ в Гомелска област и бивш заместник-ръководител на КГБ в Гомел. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Гомелска област. На 2 април 2014 г. президентът го отстранява от длъжност за неправомерно поведение.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Дата на раждане: 27.1.1944 г.

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На предишната си длъжност като председател на Комисията за държавен контрол (до 2010 г.) той е едно от основните лица, замесени в случая с Алес Беляцки, един от най-видните правозащитници, ръководител на Центъра за правата на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). А. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Заместник-началник на наказателна колония ИК-9 в Мазир.

Носи отговорност за нечовешкото отношение към Д. Дашкевич, в това число изтезания и отказ на достъп до правна защита. Лопатко заема ключова длъжност в наказателната колония, в която е държан Дашкевич и в която на политически затворници, в това число на г-н Дашкевич, е оказван психологически натиск, включително лишаване от сън и изолиране.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Дата на раждане: 23.3.1980 г.

Адрес: Спортен клуб на президента

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Бизнесмен, активен участник във финансовите операции, свързани със семейство Лукашенко.

Председател на спортния клуб на президента.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Дата на раждане: 29.8.1949 г.

Място на раждане: Ветеневка, Слонимски район, Гродненска област

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Документ за самоличност: 3290849A002PB5

Ръководител на Държавната погранична комисия, бивш държавен секретар на Съвета за сигурност.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 7.2.1956 г.

Място на раждане: Смоленск (Русия)

Не е предприел действия за разследване на случая с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на вътрешните работи и бивш директор на президентската служба за сигурност. Като министър на вътрешните работи е отговорен за репресиите срещу мирните демонстрации до пенсионирането си на 6 април 2009 г. по здравословни причини.

Получава жителство на Дроздийски номенклатурен район в Минск от президентската администрация.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Дата на раждане: 1966 г.

Място на раждане: Витебск

Адрес: „Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь““

220028, Минск Маяковского, 111

Ключово лице в случая с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш началник на групата за специално реагиране в Министерството на вътрешните работи (СОБР).

Бизнесмен, ръководител на „Чест“ — сдружение на ветераните от специалните служби към Министерството на вътрешните работи.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Документ за самоличност: 3130564A041PB9

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш първи заместник-министър на вътрешните работи (до 2012 г.) носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

Полковник от запаса.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Дата на раждане: 20.4.1971 г.

Място на раждане: Раков

Адрес: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Носи отговорност за изпълнението на политически мотивирани административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество. Съдия в Партизански районен съд, отговаряща за съдебното дело на Лиховид. На 29 март 2011 г. осъжда г-н Лиховид, активист на „Движение за свобода“, на три и половина години затвор. Била е назначена за заместник-председател на Партизански районен съд в Минск.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Дата на раждане: 1970 г.

Място на раждане: Гродно

Член на Централната избирателна комисия (ЦИК) и началник на отдел „Обществени запитвания“ в гродненската областна администрация. Като член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и на парламентарните избори през септември 2012 г.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Дата на раждане: 15.4.1939 г.

Могильов

Председател на горната камара на Парламента, бивш заместник-директор, отговарящ за медиите и идеологията в президентската администрация (2006—2008 г.). На тази си длъжност той е бил един от главните източници и разпространители на държавната пропаганда и на идеологическата подкрепа за режима. Член на Съвета по сигурността от март 2014 г.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 4.5.1955 г.

Място на раждане: Минск

Адрес: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Член на долната камара на Парламента, заместник-председател на Комисията по национална сигурност. Бивш началник на отдел „Икономическа сигурност“ в КГБ.

Носи отговорност за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Ръководител на гродненския клон на казионния профсъюз. Бивш председател на областната избирателна комисия на Гродненска област за президентските избори през 2010 г. и местните избори през март 2014 г. Като председател на областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и за фалшифицирането на местните избори през март 2014 г. в Гродненска област.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Член на Съвета по сигурността, ръководител на Следствената комисия, бивш заместник-началник на Следствената комисия, бивш прокурор на Гомелска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Член на Централната избирателна комисия (ЦИК) и началник на отдел „Образование“ във витебската областна администрация. Като член на Централната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и на парламентарните избори през септември 2012 г.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Дата на раждане: 4.3.1962 г.

Документ за самоличност: 3040362B062PB7

Адрес: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Ръководител на Комитета по здравеопазване на гр. Минск и бивш главен хирург в Минската болница за спешни случаи. Не се е противопоставил на отвличането на кандидата за президент Некляев, който е транспортиран до неговата болница, след като е бил жестоко пребит на 19 декември 2010 г., и чрез бездействието си е сътрудничил на действията на неизвестни лица, като не е повикал полицията. Това бездействие е довело до неговото повишение.

Като ръководител на Комитета по здравеопазване на гр. Минск носи отговорност за това, че под негово наблюдение трудово-медицинските учреждения са се използвали в потъпкването на човешките права.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый ЛеанIдавIч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Дата на раждане: 5.8.1946 г.

Място на раждане: Онор, Сахалинска област

Адрес: „Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь““

220028, Минск Маяковского, 111

Организира неизясненото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на туризма и спорта, бивш министър на вътрешните работи и бивш заместник-началник на президентската администрация.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Бивш началник на отдел „Сигурност“ в Министерството на вътрешните работи. В качеството си на такъв носи отговорност за сериозни нарушения на правата на човека и репресии над гражданското общество и демократичната опозиция, по-специално в периода непосредствено след президентските избори през 2010 г. През февруари 2011 г. получава награда — благодарствена грамота за действията си. В пенсия от февруари 2013 г. Началник на отдела за сигурност на холдинговото дружество „MZOR“, което е държавно дружество към Министерството на промишлеността на република Беларус и следователно е пряко свързано с режима на Лукашенко.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Подполковник, бивш оперативен офицер от военното контраразузнаване на КГБ (понастоящем ръководител на пресслужбата на Комитета за разследванията на Беларус). След потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г. си служи с фалшифициране на доказателства и заплахи, за да изтръгне самопризнания от опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск. Носи пряка отговорност за проявите на жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания и за неспазване на правото на справедлив процес. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Заместник-началник на наказателна колония ИК-2 в Бобруйск

Носи отговорност за нечовешкото и жестоко отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до правна защита и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Трутко е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш ръководител на отдел „Разузнаване“ в КГБ носи част от отговорността за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Прокурор на град Минск, бивш прокурор от Фрунзенски районен съд на град Минск, занимавал се с делото на участвалия в протестите Василий Парфенков през февруари 2011 г. и с делото срещу А. Санников през юли 2011 г. Носи отговорност за изпълнението на политически мотивирани санкции от административен или наказателноправен характер срещу представители на гражданското общество.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Дата на раждане: 1964 г.

Място на раждане: Житомирска област, Украйна (СССР)

Главен изпълнителен директор на получастната телевизия Cosmos TV от юни 2013 г., назначен от правителството на Беларус като представител на държавата. Бивш шеф на КГБ (юли 2008—ноември 2012 г.).

Носи отговорност за превръщането на КГБ в основния орган за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Носи отговорност за разпространението чрез медиите на невярна информация за протестиращите на 19 декември 2010 г., като твърди, че са донесли материали, които да бъдат използвани като оръжия. Лично заплашва живота и здравето на съпругата и детето на бившия кандидат за президент Андрей Санников. Той е основният инициатор на заповедите за незаконен тормоз на демократичната опозиция, за мъченията на политическите опоненти и за малтретирането на затворници.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш началник на отдел „Военно контраразузнаване“ в КГБ (до 2012 г.) носи отговорността за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Под негово ръководство персонал на КГБ участва в разпити на политически активисти след демонстрацията на 19 декември 2010 г.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Дата на раждане: 14.11.1954 г.

Място на раждане: Днепропетровск

Документ за самоличност: 3141154A021PB0

Министър на отбраната от декември 2009 г.

Като член на Съвета по сигурността одобрява решенията за репресии, съгласувани на министерско равнище, включително решенията за репресии срещу мирните демонстрации на 19 декември 2010 г. След декември 2010 г. изказва похвали за „тоталното поражение на разрушителните сили“, имайки предвид демократичната опозиция.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk, Alena Syamionauna)

Zhuk, Elena Semenovna (Zhuk, Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Съдия от Първомайски районен съд на Витебск. На 24 февруари 2012 г. осъжда Сергей Коваленко, смятан за политически затворник през 2012-2013 г., на две години и един месец затвор за нарушаване на пробация. Елена Жук носи пряка отговорност за нарушаване на правата на човека, защото е отказала на Сергей Коваленко правото на справедлив процес. Преди това срещу Сергей Коваленко е постановена условна присъда за окачване във Витебск на „забранения“ флаг — символ на опозицията (бяло, червено, бяло). Последващата присъда, постановена от Елена Жук, е несъразмерно строга предвид естеството на престъплението и не съответства на Наказателния кодекс на Беларус. Действията на Елена Жук представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Дата на раждане: 7.7.1970 г.

Документ за самоличност: 3070770A081PB7

Адрес: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Генерален директор на държавната информационна агенция БЕЛТА от май 2003 г.

Носи отговорността за разпространението в медиите на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество на 19 декември 2010 г., включително чрез използване на невярна информация.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Заместник-прокурор от Заводски районен съд в Минск по делото срещу Ирина Халип, Сергей Марцелев, Павел Северинец — изтъкнати представители на гражданското общество. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно квалифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

Б.   Образувания

 

Наименования

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Наименование

(изписване на беларуски език)

Наименование

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

1.

Beltechexport

 

Image

Республика Беларусь, 220012, Минск, пр-т Независимости, 86-Б,

Тел.: (+375 17) 263-63-83,

Факс: (+375 17) 263-90-12

Image

“ извлича ползи от режима като основен износител на оръжия и военно оборудване в Беларус, за което се изискват разрешения от беларуските власти.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Белтех Холдинг извлича ползи от режима, по-специално чрез „

Image

“, което е част от Белтех Холдинг. „

Image

“ извлича ползи от режима като основен износител на оръжия и военно оборудване в Беларус, за което се изискват разрешения от беларуските власти.

31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/54


РЕШЕНИЕ 2014/751/ОВППС НА СЪВЕТА

от 30 октомври 2014 година

за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 27 септември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/573/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на преглед на Решение 2010/573/ОВППС срокът на прилагане на ограничителните мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова следва да бъде удължен до 31 октомври 2015 г.

(3)

Решение 2010/573/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 4, параграф 2 от Решение 2010/573/ОВППС се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 31 октомври 2015 г. То подлежи на постоянен преглед. То се подновява или изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Решение 2010/573/ОВППС на Съвета от 27 септември 2010 г. за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова (ОВ L 253, 28.9.2010 г., стр. 54).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/55


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

относно еквивалентността на регулаторната рамка на Япония по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

(2014/752/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 25, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на определената в член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета процедура по признаване на централните контрагенти („ЦК“), установени в трети държави, е да се позволи на ЦК, установени и получили разрешение в трети държави, чиито регулаторни стандарти са еквивалентни на предвидените в същия регламент, да предоставят клирингови услуги на клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза. Тази процедура по признаване и предвиденото в нея решение относно еквивалентността следователно допринасят за постигане на общата цел на Регламент (ЕС) № 648/2012 за намаляване на системния риск чрез по-широко използване на сигурни и стабилни ЦК и по отношение на клиринга на договорите за извънборсови деривати, включително когато тези ЦК са установени и получили разрешение в трета държава.

(2)

Правният режим на трета държава се счита за еквивалентен на правния режим на Съюза по отношение на ЦК, когато по същество значителен дял от приложимата правна и надзорна уредба е еквивалентен на изискванията на Съюза по отношение на постиганите регулаторни цели. Целта на настоящата оценка на еквивалентността е да се провери дали правната и надзорната уредба на Япония гарантира, че установените и получили разрешение там ЦК не излагат клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза, на по-високо равнище на риск, отколкото те биха могли да бъдат изложени от ЦК, получили разрешение в Съюза, и следователно не създават неприемливи равнища на системен риск в Съюза.

(3)

На 1 септември 2013 г. Комисията получи техническото становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) относно правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ЦК, установени в Япония. На 27 януари 2014 г. бе получено допълнение към това становище. В техническото становище бяха установени редица различия между правно обвързващите изисквания, които са приложими в рамките на националната юрисдикция по отношение на ЦК в Япония, и правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ЦК съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. Освен на сравнителен анализ на правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ЦК в Япония, настоящото решение се основава обаче и на оценка на постигнатата чрез тези изисквания степен на намаляване на рисковете.

(4)

В съответствие с член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за да бъде установено, че правната и надзорната уредба на трета държава по отношение на получилите разрешение там ЦК, е еквивалентна на предвидената в същия регламент, трябва да бъдат удовлетворени три условия.

(5)

Според първото условие ЦК, получили разрешение в трета държава, трябва да спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)

Правно обвързващите изисквания на Япония по отношение на получилите разрешение там организации за клиринг („ОК“) обхващат Закона за финансовите инструменти и фондовата борса от 2006 г. („ЗФИФБ“), който установява надзорната рамка за организациите, извършващи клиринг на ценни книжа и финансови деривати, както и Закона за стоковите деривати от 2009 г. („ЗСД“), осигуряващ надзорната рамка за организациите, извършващи клиринг на стоки. Настоящото решение обхваща единствено режима, установен със ЗФИФБ.

(7)

ЗФИФБ постановява, че преди предоставянето на лиценз за осъществяване на дейности по клиринг министър-председателят на Япония трябва да се увери, че правилникът за дейността на ОК (вътрешните правила и процедури на организацията за клиринг) е съгласуван с приложимите законови и подзаконови актове; че финансовото състояние на ОК му позволява да извършва клиринг на финансови инструменти; че прогнозите за приходите и разходите, свързани с дейността на ОК, са благоприятни; че персоналът на ОК разполага с необходимите знания и опит за извършване на клиринг на финансови инструменти по подходящ и сигурен начин; както и че структурата и системата на ОК са достатъчно развити, за да осигурят нормалното протичане на сетълмента. Съгласно член 194-7(1) от ЗФИФБ министър-председателят делегира на комисаря на Агенцията за финансови услуги на Япония („АФУЯ“) правомощията, предоставени му по силата на ЗФИФБ. Поради това отговорността за предоставяне на лиценз за клиринг се носи от комисаря на АФУЯ.

(8)

Освен това през декември 2013 г. АФУЯ публикува подробни Насоки за надзора на инфраструктурите на финансовия пазар („Насоките“), които съдържат детайлно описание на надзорната рамка по отношение на инфраструктурите на финансовия пазар, включително ОК, и по-специално на начина, по който ОК трябва да спазват изискванията на ЗФИФБ. Насоките са приложени във вътрешните правила и процедури на ОК.

(9)

Ето защо действащите в Япония правно обвързващи изисквания имат двустълбова структура. Определените в ЗФИФБ основни принципи по отношение на ОК представляват т.нар. „основни правила“, налагащи високи стандарти, на които ОК трябва да отговарят, за да получат разрешение да предоставят клирингови услуги в Япония. Тези основни правила представляват първия стълб на правно обвързващите изисквания в Япония. С цел да удостоверят съблюдаването на основните правила, ОК трябва да представят своите вътрешни правила и процедури пред комисаря на АФУЯ за одобрение. Тези вътрешни правила и процедури представляват втория стълб на правно обвързващите изисквания в Япония, чрез който се предоставят нормативни подробности относно начина, по който кандидатстващата ОК отговаря на тези стандарти в съответствие с Насоките. Освен това вътрешните правила и процедури на ОК съдържат допълнителни разпоредби, които допълват основните правила. След като бъдат одобрени от комисаря на АФУЯ, тези вътрешни правила и процедури придобиват правно обвързваща сила за ОК. Следователно тези правила представляват неразделна част от правната и надзорната уредба, с която трябва да се съобразяват установените в Япония ЦК. В случай на неспазване на основните правила или на вътрешните правила и процедури на ОК, комисарят на АФУЯ има правото да предприеме административни мерки срещу ОК, включително издаването на заповеди за подобряване на стопанските операции или отмяна на целия или на част от лиценза на ОК.

(10)

Вследствие на основните правила, приложими по отношение на ОК, допълнени от техните вътрешни правила и процедури, се постигат съществени резултати, еквивалентни на заложените в правилата, определени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012. По-специално, правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ОК по отношение на броя на случаите на неизпълнение, които трябва да бъдат покрити от общите финансови ресурси, изискват ОК, извършващи клиринг на повече от 95 % от обема на подлежащите на клиринг трансакции в Япония, да могат да покрият най-малко неизпълнението на двамата клирингови членове, към които те имат най-големи експозиции, при екстремни, но реалистични пазарни условия („принцип на двойното покритие“). Това изискване гарантира степен на намаляване на риска, еквивалентна на изискваната съгласно дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012, и следователно следва да се счита за еквивалентно.

(11)

Правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ОК във връзка с риска по отношение на ликвидността, изискват от ОК, извършващи клиринг на повече от 95 % от обема на подлежащите на клиринг трансакции в Япония, да прилагат принципа на двойното покритие. Това изискване гарантира степен на намаляване на риска, еквивалентна на изискваната съгласно дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012, и следователно следва да се счита за еквивалентно. И накрая, вследствие на правно обвързващите изисквания, приложими спрямо всички ОК по отношение на непрекъснатостта на стопанската дейност, изискванията за обезпеченията, инвестиционната политика, риска във връзка със сетълмента, разделянето и преносимостта, изчисляването и управлението на първоначалните допълнителни обезпечения (в т.ч. организационни изисквания), изискванията, свързани с висшето ръководство, комитета за управление на риска, съхраняването на данни, квалифицираното дялово участие, информацията, предоставяна на компетентния орган, конфликтите на интереси, възлагането на дейности на външни подизпълнители и осъществяването на стопанска дейност, се постигат съществени резултати, еквивалентни на установените в Регламент (ЕС) № 648/2012, и следователно те следва да се считат за еквивалентни.

(12)

Поради това Комисията стига до заключението, че японската правна и надзорна уредба гарантира, че ЦК, получили разрешение в Япония, спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(13)

Според второто условие по член 25, параграф 6 действащата правна и надзорна уредба на Япония по отношение на ЦК, получили разрешение там, трябва да предвижда, че тези ЦК подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(14)

АФУЯ отговаря за надзора на инфраструктурите на финансовия пазар. АФУЯ осъществява текущо наблюдение на спазването на изискванията за управление на риска от страна на ОК посредством надзорни и основани на риска процедури за проверка, включително чрез тестове на пруденциалните изисквания. АФУЯ може по-специално да изиска от ОК да предоставят информация, доклади и други данни относно техните стопански дейности, като може да инспектира дейностите, архивите и счетоводството на ОК. Тя също така оценява доколко ОК спазват своите задължения. Вследствие на тези проверки се изготвя доклад, в който се посочват всички установени пропуски. АФУЯ може да използва различни мерки, за да гарантира, че ОК предприемат целесъобразни действия по отношение на установените проблеми, включително да изиска от ОК да удостоверят в писмена форма своевременното отстраняване на подобни проблеми. АФУЯ разполага с допълнителни средства за налагане на спазването на разпоредбите, включително правото да издава и налага заповеди за подобряване на стопанските операции. АФУЯ може също така да отмени целия или част от лиценза на ОК.

(15)

Поради това Комисията стига до заключението, че японската правна и надзорна уредба по отношение на ЦК, получили разрешение в Япония, осигурява текущ ефективен надзор и правоприлагане по отношение на ЦК.

(16)

Според третото условие по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Япония трябва да включва ефективна еквивалентна система за признаването на ЦК, получили разрешение по силата на правен режим на трета държава („ЦК от трета държава“).

(17)

ЦК от трета държава могат да кандидатстват за „лиценз за чуждестранен ЦК“, позволяващ им да предоставят в Япония тези услуги, които имат право да предоставят по силата на получено разрешение в съответната им трета държава. Критериите, прилагани спрямо ЦК от трета държава, кандидатстващ за лиценз, са подобни на критериите, прилагани за лицензирането на японски организации за клиринг. По-специално, въз основа на правната и надзорната уредба, приложима в третата държава, кандидатстващият ЦК от трета държава следва да удостовери, че разполага с достатъчно финансови средства, знания и опитни кадри, както и с необходимата система и структура за извършване на клиринг по подходящ и сигурен начин. Освен това ЦК от трети държави, разполагащи с еквивалентен лиценз, издаден от чуждестранни органи, с които АФУЯ е сключила споразумения за сътрудничество, са освободени от някои изисквания, приложими спрямо местни ЦК, получили разрешение в Япония.

(18)

Поради това следва да се счита, че правната и надзорната уредба на Япония осигурява ефективна еквивалентна система за признаване на ЦК от трета държава.

(19)

Следователно може да се счита, че правната и надзорната уредба на Япония изпълнява условията, посочени в член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, по отношение на ОК, и тази уредба следва да се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. Комисията, с помощта на предоставената от ЕОЦКП информация, следва да продължи да наблюдава развитието на японската правна и надзорна уредба за ЦК и изпълнението на условията, въз основа на които е взето настоящото решение.

(20)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Япония по отношение на организациите за клиринг („ОК“), получили разрешение там, обхващаща Закона за финансовите инструменти и фондовата борса от 2006 г. („ЗФИФБ“), допълнен от подробните Насоки за надзора на инфраструктурите на финансовия пазар, се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/58


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

относно еквивалентността на регулаторната рамка на Сингапур по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

(2014/753/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 25, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на определената в член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета процедура по признаване на централните контрагенти („ЦК“), установени в трети държави, е да се позволи на ЦК, установени и получили разрешение в трети държави, чиито регулаторни стандарти са еквивалентни на предвидените в същия регламент, да предоставят клирингови услуги на клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза. Тази процедура по признаване и предвиденото в нея решение относно еквивалентността следователно допринасят за постигане на общата цел на Регламент (ЕС) № 648/2012 за намаляване на системния риск чрез по-широко използване на сигурни и стабилни ЦК и по отношение на клиринга на договорите за извънборсови деривати, включително когато тези ЦК са установени и получили разрешение в трета държава.

(2)

Правният режим на трета държава се счита за еквивалентен на правния режим на Съюза по отношение на ЦК, когато по същество значителен дял от приложимата правна и надзорна уредба е еквивалентен на изискванията на Съюза по отношение на постиганите регулаторни цели. Целта на настоящата оценка на еквивалентността е да се провери дали правната и надзорната уредба на Сингапур гарантира, че установените и получили разрешение там ЦК не излагат клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза, на по-високо равнище на риск, отколкото те биха могли да бъдат изложени от ЦК, получили разрешение в Съюза, и следователно не създават неприемливи равнища на системен риск в Съюза.

(3)

На 1 септември 2013 г. Комисията получи техническото становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) относно правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ЦК, получили разрешение в Сингапур. В техническото становище бяха установени редица различия между правно обвързващите изисквания, които са приложими в рамките на националната юрисдикция по отношение на ЦК в Сингапур, и правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ЦК съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. Освен на сравнителен анализ на правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ЦК в Сингапур, настоящото решение се основава обаче и на оценка на резултатите от тези изисквания, както и на тяхната целесъобразност за намаляване на рисковете, на които могат да бъдат изложени клиринговите членове и местата за търговия, установени в Съюза, по начин, считан за еквивалентен на резултата от изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. При това следва се вземат конкретно предвид значително по-ниските рискове, произтичащи от клирингови дейности, извършвани на финансовите пазари, които са по-малки от финансовия пазар на Съюза.

(4)

В съответствие с член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за да бъде установено, че правната и надзорната уредба на трета държава по отношение на получилите разрешение там ЦК е еквивалентна на предвидената в същия регламент, трябва да бъдат удовлетворени три условия.

(5)

Според първото условие ЦК, получили разрешение в трета държава, трябва да спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)

Правно обвързващите изисквания на Сингапур по отношение на получилите разрешение там ЦК обхващат глава 289 от Закона за ценните книжа и фючърсите („ЗЦКФ“) и наредбите за ценните книжа и фючърсите (клирингови системи) от 2013 г. („Наредби за ЦКФ“). ЗЦКФ има за цел да насърчава безопасните и ефикасни клирингови системи и да намалява системния риск. Наредбите за ЦКФ развиват и прилагат изискванията на ЗЦКФ. Със ЗЦКФ се въвежда разрешителен режим за всички системно значими клирингови системи, изпълняващи ролята на ЦК, които трябва да получат разрешение от Органа за паричната политика на Сингапур („ОПП“), за да могат да действат като одобрени клирингови къщи („ОКК“). Останалите клирингови системи, включително чуждестранните ЦК, трябва да получат разрешение от ОПП, за да могат да действат като признати клирингови къщи (ПКК).

(7)

Също така ОПП публикува през януари 2013 г. Монография относно надзора на инфраструктурите на финансовия пазар („Монографията“), в която се определят стандартите, приложими за ЦК в изпълнение на принципите за инфраструктурите на финансовия пазар (PFMIs), издадени през април 2012 г. от Комитета по платежни и сетълмент системи (2) (CPSS) и Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) през април 2012 г. По-специално, в Монографията се разясняват очакванията на ОПП към ОКК във връзка със спазване на техните задължения по ЗЦКФ, както и факторите, които ОПП взема предвид при оценка на спазването.

(8)

За да получат разрешение да действат като клирингови къщи, ОКК трябва да отговарят на специфични изисквания, установени в ЗЦКФ и в Наредбите за ЦКФ. ОПП може да налага условия или ограничения върху разрешенията на ОКК и може по всяко време да добавя, променя или отменя всяко условие или ограничение, наложено върху тях. ОКК трябва да използват клиринговите системи по безопасен и ефективен начин, както и да управляват предпазливо рисковете, свързани с тяхната дейност и операции. Те също така трябва да разполагат с достатъчно финансови, човешки и системни ресурси.

(9)

Освен това, по силата на ЗЦКФ ОКК трябва да приемат индивидуални вътрешни правила и процедури, гарантиращи правилното и ефективно функциониране на клиринговата система, както и правилното регулиране и надзор по отношение на техните членове. Вътрешните правила и процедури на ОКК трябва да съдържат специални области, предписани от ОПП, в т.ч. изисквания, свързани с рискове при експлоатацията на клирингови системи, действия при неизпълнение, както и критерии и условия, които трябва да бъдат изпълнени от техните членове. Във връзка с това Монографията е отразена във вътрешните правила и процедури на ОКК. Преди да започнат да се прилагат, вътрешните правила и процедури на ОКК, както и всяко тяхно изменение трябва да бъдат представени пред ОПП. ОПП може да отмени, измени или допълни вътрешните правила и процедури или всяка една част от предложените промени. Освен това Наредбите за ЦКФ изрично постановяват, че всяко изменение на рамката за управление на риска на ОКК трябва да бъде предварително одобрено от ОПП, включително по отношение на вида на приетите обезпечения, методологията за оценка на обезпеченията и определяне на допълнителните обезпечения, използвани за управление на рисковата експозиция на ОКК към участниците в него, както и размера на финансовите средства, налични за покриване на неизпълнение на техните членове (с изключение на допълнителните обезпечения, държани при ОКК). В ЦКФ са предвидени санкции, в случай че след изменение вътрешните правила и процедури на ОКК вече не съответстват на изискванията, определени от ОПП. По силата на ЦКФ ОКК са следователно задължени да прилагат вътрешните си правила и процедури.

(10)

Ето защо действащите в Сингапур правно обвързващи изисквания имат двустълбова структура. Определените в ЦКФ и Наредбите за ЦКФ основни изисквания към ОКК формират заедно т.нар. „основни правила“, налагащи високи стандарти, на които ОКК трябва да отговарят, за да получат разрешение да предоставят клирингови услуги в Сингапур. Тези основни правила представляват първия стълб на правно обвързващите изисквания в Сингапур. С цел да удостоверят съблюдаването на основните правила, ОКК трябва да представят своите вътрешни правила и процедури пред ОПП преди тяхното прилагане, като ОПП може да ги отмени, измени или допълни. Тези вътрешни правила и процедури представляват втория стълб на правно обвързващите изисквания в Сингапур, чрез който се предоставят нормативни подробности относно начина, по който кандидатстващият ОКК отговаря на тези високи стандарти в съответствие с Монографията. Освен това вътрешните правила и процедури на ОКК съдържат допълнителни разпоредби, които допълват основните правила.

(11)

При оценката на еквивалентността на правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ОКК, следва също така да се вземе предвид постигнатото намаляване на риска, което тя осигурява от гледна точка на степента на риска, на който клиринговите членове или местата за търговия, установени в Съюза, са изложени поради участието си в ОКК. Постигнатото намаляване на риска се определя както от равнището на риска, произтичащ от клирингови дейности, извършвани от съответния ЦК, което зависи от големината на финансовия пазар, на който той осъществява дейност, така и от целесъобразността на правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ЦК за ограничаване на равнището на риск. За да бъде постигнато аналогично намаляване на риска, по отношение на ЦК, които извършват своята дейност на по-големи финансови пазари, за които е присъща по-висока степен на риск, са необходими по-строги изисквания за ограничаване на риска отколкото спрямо ЦК, които извършват своята дейност на по-малки финансови пазари, за които е присъща по-ниска степен на риск.

(12)

Финансовите пазари, на които ОКК изпълняват своите клирингови дейности, са значително по-малки по размер от тези, на които действат установените в Съюза ЦК. По-специално, през последните три години общата стойност на трансакциите, преминали клиринг в Сингапур, представлява по-малко от 1 % от общата стойност на трансакциите, преминали клиринг в държавите — членки на Съюза, които участват в Г-10. Поради това участието в ОКК излага клиринговите членове или местата за търговия, установени в Съюза, на значително по-нисък риск от тяхното участие в ЦК, получили разрешение в Съюза.

(13)

Правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ОКК, може следователно да се счита за еквивалентна, при условие че тя намалява по целесъобразен начин това по-ниско ниво на риск. Основните правила, приложими по отношение на ОКК, допълнени от техните вътрешни правила и процедури, с които се прилагат PFMIs, намаляват съществуващото в Сингапур по-ниско ниво на риска, като така постигнатото намаление на риска е еквивалентно на целта, заложена в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(14)

Поради това Комисията стига до заключението, че сингапурската правна и надзорна уредба гарантира, че ОКК, получили разрешение в Сингапур, спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(15)

Според второто условие по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Сингапур по отношение на ЦК, получили разрешение там, трябва да предвижда, че тези ЦК подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(16)

ОПП може да издава указания — от общ или конкретен характер, за гарантирането на безопасното и ефективно функциониране на ОКК и по-специално за осигуряване на спазването на задълженията или изискванията съгласно ЗЦКФ или на изискванията, предписани от ОПП, които не са били включени във вътрешните правила и процедури на ОКК. В ЦКФ са предвидени санкции, в случай че съответният ОКК не се съобрази с указанията, издадени от ОПП. По отношение на правоприлагането на вътрешните правила и процедури на ОКК ОПП може да сезира Върховния съд, който чрез заповед да изиска от ОКК да спазва, съблюдава, налага или прилага своите вътрешни правила и процедури. И накрая, ОПП може да отмени разрешението на ОКК в случай на неспазване, наред с другото, на предписани от ОПП изисквания, на условие или ограничение, наложено върху разрешението, на указание, издадено от ОПП съгласно ЗЦКФ, или на разпоредба на ЗЦКФ.

(17)

В допълнение, съгласно Наредбите за ЦКФ ОКК са задължени да представят пред ОПП годишен доклад за начина, по който са изпълнили отговорностите си съгласно ЗЦКФ през финансовата година. Те също така трябва да представят пред ОПП дългосрочния одитен доклад на ОКК, който включва изготвените от одиторите констатации и препоръки по отношение на вътрешния контрол на ОКК и на всяко неспазване на разпоредба на ЗЦКФ или на указание, издадено от ОПП съгласно ЗЦКФ, от страна на ОКК.

(18)

Поради това Комисията стига до заключението, че сингапурската правна и надзорна уредба по отношение на ЦК, получили разрешение в Сингапур, осигурява текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(19)

Според третото условие по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Сингапур трябва да включва ефективна еквивалентна система за признаването на ЦК, получили разрешение по силата на правен режим на трета държава („ЦК от трета държава“).

(20)

ЦК от трета държава могат да кандидатстват за разрешение за ПКК, позволяващо им да предоставят в Сингапур тези услуги, които могат да предоставят по силата на получено разрешение в съответната трета държава.

(21)

Преди да предостави разрешение за ПКК, ОПП преценява дали регулаторният режим на третата държава, в която ЦК е получил разрешение, е подобен на правната и надзорната уредба, прилагана по отношение на ЦК, установени в Сингапур, включително дали са приложени PFMIs. За да бъде издадено разрешение за ПКК, е необходимо също да съществуват установени договорености за сътрудничество между ОПП и съответните чуждестранни надзорни органи.

(22)

Въпреки че структурата на процедурата по признаване, използвана в Сингапур спрямо ЦК от трета държава, се различава от процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 648/2012, следва все пак да се счита, че установеният правен режим осигурява ефективна еквивалентна система за признаване на ЦК от трета държава.

(23)

Следователно може да се счита, че правната и надзорната уредба на Сингапур изпълнява условията, посочени в член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, по отношение на ОКК, и тази уредба следва да се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. Комисията, с помощта на предоставената от ЕОЦКП информация, следва да продължи да наблюдава развитието на сингапурската правна и надзорна уредба за ЦК и изпълнението на условията, въз основа на които е взето настоящото решение.

(24)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Сингапур по отношение на одобрените клирингови къщи („ОКК“), получили разрешение там, обхващаща глава 289 от Закона за ценните книжа и фючърсите и наредбите за ценните книжа и фючърсите (клирингови системи) от 2013 г., допълнени от „Монографията относно надзора на инфраструктурите на финансовия пазар“, се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  От 1 септември 2014 г. наименованието на Комитета по платежни и сетълмент системи бе променено на Комитет по платежни и пазарни инфраструктури (Committee on Payment and Market Infrastructures — CPMI).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/62


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

относно еквивалентността на регулаторната рамка на Хонконг по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

(2014/754/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 25, параграф 6 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Целта на определената в член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета процедура по признаване на централните контрагенти (ЦК), установени в трети държави, е да се позволи на ЦК, установени и получили разрешение в трети държави, чиито регулаторни стандарти са еквивалентни на предвидените в същия регламент, да предоставят клирингови услуги на клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза. Тази процедура по признаване и предвиденото в нея решение относно еквивалентността следователно допринасят за постигане на общата цел на Регламент (ЕС) № 648/2012 за намаляване на системния риск чрез по-широко използване на сигурни и стабилни ЦК и по отношение на клиринга на договорите за извънборсови деривати, включително когато тези ЦК са установени и получили разрешение в трета държава.

(2)

Правният режим на трета държава се счита за еквивалентен на правния режим на Съюза по отношение на ЦК, когато по същество значителен дял от приложимата правна и надзорна уредба е еквивалентен на изискванията на Съюза по отношение на постиганите регулаторни цели. Целта на настоящата оценка на еквивалентността е да се провери дали правната и надзорната уредба на Хонконг гарантира, че установените и получили разрешение там ЦК не излагат клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза, на по-високо равнище на риск, отколкото те биха могли да бъдат изложени от ЦК, получили разрешение в Съюза, и следователно не представляват неприемливи равнища на системен риск в Съюза.

(3)

На 1 септември 2013 г. Комисията получи техническото становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ЦК, получили разрешение в Хонконг. В техническото становище бяха установени редица различия между правно обвързващите изисквания, които са приложими в рамките на националната юрисдикция по отношение на ЦК в Хонконг, и правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ЦК съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. Освен на сравнителен анализ на правно обвързващите изисквания, приложими спрямо ЦК в Хонконг, настоящото решение се основава обаче и на оценка на резултатите от тези изисквания, както и на тяхната целесъобразност за намаляване на рисковете, на които могат да бъдат изложени клиринговите членове и местата за търговия, установени в Съюза, по начин, считан за еквивалентен на резултата от изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. При това следва се вземат конкретно предвид значително по-ниските рискове, произтичащи от клирингови дейности, извършвани на финансовите пазари, които са по-малки от финансовия пазар на Съюза.

(4)

В съответствие с член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за да бъде установено, че правната и надзорната уредба на трета държава по отношение на получилите разрешение в нея ЦК е еквивалентна на предвидената в същия регламент, трябва да бъдат удовлетворени три условия.

(5)

Според първото условие ЦК, получили разрешение в трета държава, трябва да спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)

Правно обвързващите изисквания на Хонконг по отношение на получилите разрешение там ЦК обхващат Наредбата за системите за клиринг и сетълмент (НСКС) и Наредбата за ценни книжа и фючърси (НЦКФ). Надзорът по отношение на лицата, получили разрешение по силата на НСКС, се осъществява от Органът за паричната политика на Хонконг (ОПП), а по отношение на лицата, получили разрешение по силата на НЦКФ — от Комисията за ценни книжа и фючърси на Хонконг (КЦКФ). Режимът, при който ЦК в Хонконг получават разрешение, е изцяло уреден в НЦКФ. Поради това настоящото решение следва да се отнася единствено до установения съгласно НЦКФ режим.

(7)

Съгласно част III от НЦКФ КЦКФ има право да разрешава на ЦК да извършва дейност като призната клирингова къща (ПКК). Когато преценява дали да издаде разрешение на ЦК да извършва дейност като ПКК, КЦКФ трябва да вземе под внимание „интересите на инвеститорите“, както и съображенията за „целесъобразно регулиране на пазарите“. КЦКФ може също така да определи „такива условия, каквито смята за подходящи“, преди да разреши на даден ЦК да извършва дейност като ПКК, както и да променя тези условия с предизвестие, ако „смята, че е целесъобразно“. Когато определя дали е целесъобразно, КЦКФ е задължен да се позове на законоустановените си задължения по поддържане на финансовата стабилност и ограничаване на системния риск.

(8)

Задълженията и изискванията, на които ПКК трябва да отговаря, са определени в НЦКФ. КЦКФ издаде насоки съгласно раздел 399(1) от НЦКФ („насоките“), с които прилага принципите за инфраструктурите на финансовия пазар (PFMIs), издадени през април 2012 г. от Комитета по платежни и сетълмент системи (2) (CPSS) и Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO). Когато преценява дали ПКК спазват своите задължения съгласно НЦКФ, КЦКФ вземе под внимание насоките. Когато ПКК не спазва своите задължения съгласно НЦКФ, допълнени от насоките, КЦКФ може да приема мерки за решаване на проблема.

(9)

НЦКФ изисква също така от ПКК да установят вътрешни правила и процедури, необходими за правилното управление на техните системи за клиринг и сетълмент, както и правилното регулиране на техните клирингови членове. По този начин изискванията на НЦКФ и насоките биват приложени във вътрешните правила и процедури на ПКК. Съгласно НЦКФ всички вътрешни правила и процедури, приети от ПКК, и техните изменения трябва да бъдат одобрени от КЦКФ.

(10)

Ето защо действащите в Хонконг правно обвързващи изисквания имат двустълбова структура. Определените в НЦКФ основни принципи по отношение на ПКК представляват т.нар. „основни правила“, налагащи високи стандарти, на които ПКК трябва да отговарят, за да получат разрешение да предоставят клирингови услуги в Хонконг. Тези основни правила представляват първия стълб на правно обвързващите изисквания в Хонконг. С цел да удостоверят съблюдаването на основните правила, ПКК трябва да представят своите вътрешни правила и процедури пред КЦКФ за одобрение. Тези вътрешни правила и процедури представляват втория стълб на правно обвързващите изисквания в Хонконг, чрез който се предоставят нормативни подробности относно начина, по който ПКК отговаря на тези стандарти в съответствие с насоките. След като бъдат одобрени от КЦКФ, вътрешните правила и процедури стават правно обвързващи за ПКК.

(11)

При оценката на еквивалентността на правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ПКК, следва също така да се вземе предвид постигнатото намаляване на риска, което те осигуряват от гледна точка на степента на риска, на който клиринговите членове или местата за търговия, установени в Съюза, са изложени поради участието си в ПКК. Постигнатото намаляване на риска се определя както от равнището на риска, произтичащ от клирингови дейности, извършвани от съответния ЦК, което зависи от големината на финансовия пазар, на който той осъществява дейност, така и от целесъобразността на правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ЦК за ограничаване на равнището на риск. За да бъде постигнато аналогично намаляване на риска, по отношение на ЦК, които извършват своята дейност на по-големи финансови пазари, за които е присъща по-висока степен на риск, са необходими по-строги изисквания за ограничаване на риска отколкото спрямо ЦК, които извършват своята дейност на по-малки финансови пазари, за които е присъща по-ниска степен на риск.

(12)

Финансовият пазар, на който ПКК изпълняват своите клирингови дейности, е значително по-малък по размер от този, на който действат установените в Съюза ЦК. По-специално, през последните три години номиналната стойност на договорите за деривати, търгувани на регулиран пазар в Хонконг, представлява по-малко от 1 % от годишната номинална стойност на договорите за деривати, търгувани на регулиран пазар в Съюза. През същия период пазарната капитализация на ценните книжа, търгувани на борсата в Хонконг, възлиза на средно по-малко от 25 % от съответната пазарна капитализация в Съюза. Освен това клирингът, извършван от ПКК на по-сложни продукти като извънборсови деривати, се намира на начален етап, тъй като услугите по клиринг на договори за извънборсови деривати започнаха да се предлагат едва от 25 ноември 2013 г. Поради това участие в ПКК излага клиринговите членове или местата за търговия, установени в Съюза, на значително по-нисък риск от тяхното участие в ЦК, получили разрешение в Съюза.

(13)

Правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ПКК, може следователно да се счита за еквивалентна, при условие че тя намалява по целесъобразен начин това по-ниско ниво на риск. Основните правила, приложими по отношение на ПКК, допълнени от техните вътрешни правила и процедури, с които се прилагат PFMIs, намаляват съществуващото в Хонконг по-ниско ниво на риска, като така постигнатото намаление на риска е еквивалентно на целта, заложена в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(14)

Поради това Комисията стига до заключението, че хонконгската правна и надзорна уредба гарантира, че ПКК, получили разрешение в Хонконг, спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(15)

Според второто условие по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Хонконг по отношение на ЦК, получили разрешение там, трябва да предвижда, че тези ЦК подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(16)

КЦКФ осъществява текущо наблюдение на спазването на изискванията за управление на риска от страна на ПКК посредством надзорни и основани на риска процедури за проверка, включително чрез тестове на пруденциалните изисквания. КЦКФ разполага и с допълнителни средства за осигуряване на спазването на изискванията. По-специално, КЦКФ има право да нареди на ПКК да преустановят достъпа до или извършването на услуги по клиринг или сетълмент или да отнеме разрешението им. Освен това, когато счете за необходимо, КЦКФ може да поиска от ПКК да направят конкретни промени в своите правила, като е упълномощена да внесе едностранно тези промени в правилата, когато ПКК не се е съобразила с искането. КЦКФ има право да изиска от ПКК счетоводни данни и архиви, водени от тях във връзка със или за нуждите на стопанската им дейност и във връзка със споразумения за клиринг и сетълмент по сделки с ценни книжа или фючърсни договори, както и всяка друга информация, свързана с тяхната дейност или със споразумения за клиринг и сетълмент по сделки с ценни книжа или фючърсни договори, която КЦКФ може обосновано да изисква с оглед изпълнение на своите функции. Непредоставянето на тази информация или документация без основателно оправдание може да доведе до налагане на глоби.

(17)

Поради това Комисията стига до заключението, че хонконгската правна и надзорна уредба по отношение на ЦК, получили разрешение в Хонконг, осигурява текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(18)

Според третото условие по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Хонконг трябва да включва ефективна еквивалентна система за признаването на ЦК, получили разрешение по силата на правен режим на трета държава („ЦК от трета държава“).

(19)

За да извършва дейност като ЦК в Хонконг, дружество трябва да е получило разрешение като ПКК или да е било признато като доставчик на „автоматизирани търговски услуги“ (АТУ) съгласно НЦКФ. По определение АТУ са дружества, които чрез електронни средства предоставят услуги за търговия или клиринг на ценни книжа или фючърсни договори. През март 2014 г. Законодателният съвет на Хонконг гласува наредба за изменение, с която се разширява обхватът на определението на АТУ, за да бъдат включени и извънборсовите деривати.

(20)

Режимът по отношение на АТУ е подходящ за ЦК от трети държави, които желаят да предоставят услуги на участници от Хонконг. ЦК от трета държава могат да кандидатстват, за да бъдат признати като АТУ, което ще им позволи да предоставят в Хонконг тези услуги, които могат да предоставят по силата на получено разрешение в съответната им трета държава.

(21)

При обработка на заявление за АТУ, подадено от ЦК от трета държава, КЦКФ използва като референтна стойност степента, до която ЦК от третата държава спазва изискванията на PFMIs. Друго предварително условие е съществуването на меморандум за разбирателство, сключен между КЦКФ и компетентния надзорен орган на трета държава на кандидатстващия ЦК, който да извършва ежедневния надзор по отношение на ЦК от третата държава.

(22)

Въпреки че структурата на процедурата по признаване, използвана в Хонконг спрямо ЦК от трета държава, се различава от процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 648/2012, следва все пак да се счита, че установеният правен режим осигурява ефективна еквивалентна система за признаване на ЦК от трета държава.

(23)

Следователно може да се счита, че правната и надзорната уредба на Хонконг изпълнява условията, посочени в член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, по отношение на ПКК, и тази уредба следва да се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. Комисията, с помощта на предоставената от ЕОЦКП информация, следва да продължи да наблюдава развитието на хонконгската правна и надзорна уредба за ЦК и изпълнението на условията, въз основа на които е взето настоящото решение.

(24)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Хонконг по отношение на признатите клирингови къщи, получили разрешение там, обхващаща Наредбата за ценни книжа и фючърси (НЦКФ), допълнена от насоките, приети съгласно раздел 399(1) от НЦКФ, се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  От 1 септември 2014 г. наименованието на Комитета по платежни и сетълмент системи бе променено на Комитет по платежни и пазарни инфраструктури (Committee on Payment and Market Infrastructures — CPMI).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/66


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 октомври 2014 година

относно еквивалентността на регулаторната рамка на Австралия по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

(2014/755/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 25, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на определената в член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета процедура по признаване на централните контрагенти („ЦК“), установени в трети държави, е да се позволи на ЦК, установени и получили разрешение в трети държави, чиито регулаторни стандарти са еквивалентни на предвидените в същия регламент, да предоставят клирингови услуги на клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза. Тази процедура по признаване и предвиденото в нея решение относно еквивалентността следователно допринасят за постигане на общата цел на Регламент (ЕС) № 648/2012 за намаляване на системния риск чрез по-широко използване на сигурни и стабилни ЦК и по отношение на клиринга на договорите за извънборсови деривати, включително когато тези ЦК са установени и получили разрешение в трета държава.

(2)

Правният режим на трета държава се счита за еквивалентен на правния режим на Съюза по отношение на ЦК, когато по същество значителен дял от приложимата правна и надзорна уредба е еквивалентен на изискванията на Съюза по отношение на постиганите регулаторни цели. Целта на настоящата оценка на еквивалентността е да се провери дали правната и надзорната уредба на Австралия гарантира, че установените и получили разрешение там ЦК не излагат клирингови членове или места за търговия, установени в Съюза, на по-високо равнище на риск, отколкото те биха могли да бъдат изложени от ЦК, получили разрешение в Съюза, и следователно не създават неприемливи равнища на системен риск в Съюза.

(3)

На 1 септември 2013 г. Комисията получи техническото становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари („ЕОЦКП“) относно правната и надзорната уредба, приложима по отношение на ЦК, получили разрешение в Австралия. В техническото становище се стига до заключението, че всички разпоредби на дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012 са възпроизведени от съответните правно обвързващи изисквания, които са приложими в рамките на националната юрисдикция по отношение на ЦК, получили разрешение в Австралия.

(4)

В съответствие с член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за да бъде установено, че правната и надзорната уредба на трета държава по отношение на получилите разрешение там ЦК е еквивалентна на предвидената в същия регламент, трябва да бъдат удовлетворени три условия.

(5)

Според първото условие ЦК, получили разрешение в трета държава, трябва да спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)

Правно обвързващите изисквания на Австралия по отношение на получилите разрешение там ЦК обхващат Корпоративния закон от 2001 г., който заедно с Корпоративните наредби от 2001 г. установява правната рамка за системите за клиринг и сетълмент („СКС“). Част 7.3 от Корпоративния закон постановява, че преди предоставянето на лиценз за осъществяване на дейности по клиринг или сетълмент министърът трябва да се увери, наред с другото, че съответният ЦК разполага с подходящи оперативни правила и процедури, които са в съответствие с действащите законови и подзаконови актове, за да бъде гарантирано, доколкото е практически осъществимо, че системният риск е намален и че ЦК е управляван по честен и ефективен начин. ЦК трябва също да разполага с подходящи механизми за разрешаване на конфликти на интереси и прилагане на своите вътрешни правила и процедури. Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции („АКЦКИ“) и Централната банка на Австралия („ЦБА“) консултират министъра по въпросите, свързани с издаването на лицензи на СКС и промените на техните вътрешни правила, и отговарят за оценката на спазването на задълженията на ЦК по Корпоративния закон, като АКЦКИ разполага и със съответните правоприлагащи правомощия.

(7)

АКЦКИ предоставя регулаторни насоки на поднадзорните лица, с които разяснява специфични, вече обхванати от законодателството въпроси. По-специално, през декември 2012 г. АКЦКИ преразгледа своите регулаторни насоки относно лицензирането и надзора на СКС чрез приемането на актуализирани Регулаторни насоки 211 „Системи за клиринг и сетълмент: австралийски и чуждестранни оператори“ („РН 211“). С тези насоки АКЦКИ прилага принципите за инфраструктурите на финансовия пазар (PFMIs), издадени през април 2012 г. от Комитета по платежни и сетълмент системи (2) (CPSS) и Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO), отнасящи се до изложените в Корпоративния закон задължения, и дава насоки на ЦК във връзка със спазването на техните задължения по Корпоративния закон. Следователно неспазването на Корпоративния закон и на неговите разяснения в РН 211 би могло да доведе до налагане на правоприлагащи и наказателни мерки.

(8)

По силата на Корпоративния закон Централната банка на Австралия разполага с правомощия да определя стандарти за финансова стабилност, с които да се гарантира, че ЦК действат по начин, който подкрепя или допринася за цялостната стабилност на австралийската финансова система. По-специално, през ноември 2012 г. Съветът по платежната система към ЦБА одобри установяването на нови стандарти за финансова стабилност — Стандарти за финансова стабилност на централните контрагенти („СФФ“), обхващащи 21 стандарта за ЦК и придружаващите ги подстандарти и насоки. СФФ влязоха в сила през март 2013 г., с изключение на някои подстандарти, които влязоха в сила на 31 март 2014 г. СФФ трябва да бъдат спазвани от всички лицензирани ЦК.

(9)

Основните принципи по отношение на СКС, установени в част 7.3 от Корпоративния закон и в Корпоративните наредби, разяснени от АКЦКИ чрез РН 211, както и СФФ, определени от Централната банка на Австралия, формират заедно т.нар. „основни правила“, налагащи високи стандарти, на които ЦК трябва да отговарят, за да получат разрешение да предоставят клирингови услуги в Австралия. Тези основни правила представляват първия стълб на правно обвързващите изисквания в Австралия. С цел да се съобразят с основните правила, ЦК приемат допълнително свои вътрешни правила и процедури, които трябва да отговарят на специфичните изисквания, определени в Корпоративния закон и в Корпоративните наредби, разяснени чрез РН 211, и в СФФ, които се представят на министъра преди издаването на разрешение за извършване на дейност като СКС. Промените на вътрешните правила и процедури на ЦК трябва да бъдат съобщени на министъра. Министърът може да не разреши въвеждането на промени във вътрешните правила и процедури на ЦК. Вътрешните правила и процедури на ЦК имат характеристиките на договора и са правно обвързващи за ЦК и съответните участници в тях.

(10)

Вследствие на правно обвързващите изисквания, определени в основните правила, приложими за ЦК, получили разрешение в Австралия, се постигат съществени резултати, еквивалентни на тези от изискванията, определени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(11)

Поради това Комисията стига до заключението, че австралийската правна и надзорна уредба гарантира, че ЦК, получили разрешение в Австралия, спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(12)

Според второто условие по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Австралия по отношение на ЦК, получили разрешение там, трябва да предвижда, че тези ЦК подлежат на текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(13)

Текущият надзор и контрол по отношение на ЦК, получили разрешение в Австралия, се осъществява от АКЦКИ и ЦБА. АКЦКИ осигурява спазването на задълженията, наложени на ЦК по силата на Корпоративния закон, и в тази връзка оценява периодично спазването от страна на ЦК на задълженията, свързани с получения от тях лиценз, различни от задълженията им, свързани със СФФ и намаляване на системния риск, и конкретно на задължението им да действат по справедлив и ефективен начин, доколкото е практически осъществимо, като представя доклад до министъра, който се публикува. ЦБА следи за спазването на задълженията, поети от ЦК по силата на предоставените им лицензи и свързани с финансовата стабилност и намаляване на системния риск, извършва периодични оценки на спазването на СФФ от всеки ЦК и представя доклад до министъра, който също се публикува. ЦК, които са получили разрешение в Австралия, може да получават писмени указания от министъра и от АКЦКИ. Когато ЦК не спази писмено указание, АКЦКИ може да сезира съда, който може да нареди на ЦК да спази съответното указание.

(14)

Поради това Комисията стига до заключението, че австралийската правна и надзорна уредба по отношение на ЦК, получили разрешение в Австралия, осигурява текущ ефективен надзор и правоприлагане.

(15)

Според третото условие по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Австралия трябва да включва ефективна еквивалентна система за признаването на ЦК, получили разрешение по силата на правен режим на трета държава („ЦК от трета държава“).

(16)

ЦК от трета държава може да кандидатстват за лиценз за чуждестранни системи за клиринг и сетълмент („лиценз за чуждестранен ЦК“), позволяващ им да предоставят в Австралия част или всички клирингови услуги, които могат да предоставят по силата на получено разрешение в собствената си държава.

(17)

Критериите, прилагани спрямо ЦК от трети държави, кандидатстващи в Австралия за лиценз за чуждестранен ЦК, са сравними с предвидените за ЦК от трета държава, кандидатстващи за признаване по член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012. За да бъде признат, регулаторният режим на третата държава, в която ЦК е получил разрешение, трябва да се счита — според установените при него степен на защита от системен риск и равнище на ефективност и справедливост на предлаганите услуги — за „достатъчно еквивалентен“ на регулаторния режим, приложим в Австралия спрямо подобни местни ЦК. При оценяването на „достатъчната еквивалентност“ се вземат предвид съображения, подобни на оценяваните в рамките на Регламент (ЕС) № 648/2012. За да бъде издаден лиценз за чуждестранен ЦК, е необходимо също да съществуват установени договорености за сътрудничество между австралийските органи и съответните чуждестранни надзорни органи.

(18)

Поради това следва да се счита, че правната и надзорната уредба на Австралия осигурява ефективна еквивалентна система за признаване на ЦК от трета държава.

(19)

Следователно може да се счита, че австралийската правна и надзорна уредба изпълнява условията, посочени в член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, по отношение на ЦК, получили разрешение в Австралия, и тази уредба следва да се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. Комисията, с помощта на предоставената от ЕОЦКП информация, следва да продължи да наблюдава развитието на австралийската правна и надзорна уредба за ЦК и изпълнението на условията, въз основа на които е взето настоящото решение.

(20)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 действащата правна и надзорна уредба на Австралия по отношение на ЦК, получили разрешение там, обхващаща част 7.3 от Корпоративния закон от 2001 г. и Корпоративните наредби от 2001 г., разяснени чрез Регулаторни насоки 211 „Системи за клиринг и сетълмент: австралийски и чуждестранни оператори“, и Стандартите за финансова стабилност на централните контрагенти, се счита за еквивалентна на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  От 1 септември 2014 г. наименованието на Комитета по платежни и сетълмент системи бе променено на Комитет по платежни и пазарни инфраструктури (Committee on Payment and Market Infrastructures — CPMI).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/69


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2014 година

относно ограничения на разрешенията за биоциди, съдържащи IPBC и пропиконазол, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2014) 7909)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/756/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 36, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) се съдържа списък на активните вещества, които са одобрени на равнището на Съюза за включване в състава на биоциди. Чрез директиви 2008/78/ЕО (3) и 2008/79/ЕО (4) на Комисията съответно активните вещества пропиконазол и IPBC бяха включени в списъка за употреба в продуктите от продуктов тип 8, „Консерванти за дърво“, определен в приложение V към Директива 98/8/ЕО. От това следва, че по силата на член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 тези вещества са одобрени активни вещества, включени в списъка, упоменат в член 9, параграф 2 от посочения регламент.

(2)

В съответствие с член 8 от Директива 98/8/ЕО дружеството Janssen PMP подаде до компетентните органи на Обединеното кралство заявления за разрешение на три биоцида, които са консерванти за дърво и съдържат IPBC и пропиконазол (наричани „оспорваните продукти“). Разрешенията за продуктите, издадени от Обединеното кралство, обхванаха различни методи на прилагане, включително автоматизирано потапяне за промишлена употреба и пръскане (на закрито и открито) за професионални и непрофесионални цели. Впоследствие няколко държави членки са разрешили оспорваните продукти чрез взаимно признаване.

(3)

Дружеството Janssen PMP („заявителят“) подаде до компетентните органи на Германия пълно заявление за взаимно признаване на издадените от Обединеното кралство разрешения за оспорваните продукти.

(4)

На 28 август 2013 г. Германия уведоми Комисията, другите държави членки и заявителя за своето предложение да ограничи разрешенията на основание член 4, параграф 4 от Директива 98/8/ЕО. Компетентните органи на Германия считат, че оспорваните продукти не отговарят на изискванията на член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО по отношение на човешкото здраве и околната среда.

(5)

Според компетентните органи на Германия разрешението на метода на прилагане чрез пръскане на открито не е било оценено по подходящ начин от Обединеното кралство от гледна точка на рисковете за околната среда. В оценката, извършена от компетентните органи на Германия за трите продукта, се съдържа заключение за неприемливи рискове за отдалечения почвен компонент.

(6)

Компетентните органи на Германия считат също така, че, поради неприемливите рискове за здравето на професионалните потребители, прилагането чрез автоматизирано потапяне следва да бъде ограничено за един от продуктите до системи с достатъчно висока степен на автоматизация.

(7)

В съответствие с член 27, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО Комисията прикани другите държави членки и заявителя да представят в срок от 90 дни писмени коментари във връзка с уведомленията. Навременни коментари представиха Германия, Обединеното кралство и заявителят. Уведомлението също така бе обсъдено от Комисията и компетентните органи на държавите членки в областта на биоцидите на състоялото се на 24 септември 2013 г. заседание на координационната група, създадена по силата на член 35 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

По отношение на рисковете за околната среда, от тези обсъждания и коментари следва, че заключенията от оценката на въздействието върху околната среда, извършена от Обединеното кралство, са били основани на съответния сценарий от Серията документи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно сценарии за емисии (5), която е била на разположение по време на оценката.

(9)

Следва също така, че заключенията на компетентните органи на Германия се основават на преразгледан сценарий от Серията документи на ОИСР относно сценарии за емисии (6), на разположение след издаването на разрешенията от Обединеното кралство, а също и след уведомлението от Германия.

(10)

В допълнение, в съответствие с приетите насоки от 47-ото заседание на представителите на компетентните органи на държавите членки за прилагането на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди (7), нови насоки могат да се вземат предвид единствено ако са били на разположение преди датата на подаване на заявлението за издаване на разрешение за продукт, освен ако научният прогрес показва, че разчитането на старите насоки дава основание за сериозна загриженост. Тези насоки също така установяват, че евентуален сериозен проблем ще доведе до преразглеждане на съществуващите разрешения. Въпреки това нито Обединеното кралство, нито другите държави членки, одобрили продуктите чрез взаимно признаване, са счели, че загрижеността е била достатъчна, за да обоснове преразглеждане на съществуващите разрешения.

(11)

Предвид горните коментари и факта, че другите държави членки са разрешили продуктите чрез взаимно признаване, Комисията подкрепя заключенията от оценката, извършена от компетентните органи на Обединеното кралство, като счита, че оспорваните продукти изпълняват изискванията по отношение на околната среда, съдържащи се в член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО. Поради това Комисията е на мнение, че искането на Германия да се ограничат разрешенията не може да бъде обосновано с изложените мотиви.

(12)

Що се отнася до прилагането чрез автоматизирано потапяне, Комисията счита, че оспорваният продукт следва да подлежи на разпоредбите, които са установени с предходно решение на Комисията (8) и са насочени към защитата на здравето на професионалните потребители при прилагане чрез този метод на продукти, съдържащи IPBC. Поради това оспорваният продукт следва да бъде разрешен, при условие че върху етикета се съдържат инструкции за ограничаване на използването само до процеси на напълно автоматизирано потапяне, като разрешението за продукта следва да бъде съответно изменено.

(13)

По отношение на оспорвания продукт се прилага Регламент (ЕС) № 528/2012 в съответствие с разпоредбите на член 92, параграф 2 от него. Тъй като правното основание на настоящото решение е член 36, параграф 3 от посочения регламент, по силата на член 36, параграф 4 от него решението следва да се адресира до всички държави членки.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага за продуктите, обозначени със следните референтни номера на заявленията в референтната държава членка, посочени в Регистъра за биоциди:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

Член 2

Предложението на Германия да не разреши употребата на посочените в член 1 биоциди при пръскане на открито се отхвърля.

Член 3

При използване за автоматизирано потапяне разрешенията за биоцидите, обозначени с референтен номер на заявлението 2010/2709/7626/UK/AA/8666, включват условие етикетът върху продуктите да съдържа следната инструкция:

„Продуктът (въвежда се наименованието на продукта) трябва да се използва само в напълно автоматизирани процеси на потапяне, при които всички етапи от процесите на обработката и изсушаването са механизирани и не се извършва ръчна обработка, включително когато третираните изделия се транспортират през съда за потапяне с цел отцеждане/сушене и съхраняване (ако повърхността все още не е изсъхнала преди преместването за съхраняване). Когато е целесъобразно, изделията от дърво, подлежащи на третиране, трябва да бъдат напълно обезопасени (напр. чрез обтегателни колани или устройства за закрепване) преди третирането и по време на процеса на потапяне и не трябва да бъдат ръчно обработвани докато повърхността на третираните изделия не изсъхне“

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Директива 2008/78/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на пропиконазол като активно вещество (ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 44).

(4)  Директива 2008/79/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 12).

(5)  Вж. Сценарии за емисии при третиране на открито от част II от Документ на ОИСР за сценарии за емисии на консерванти за дърво (2003), публикуван на интернет страницата http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf

(6)  Вж. Сценарий на емисии при пръскане на открито от Документ на ОИСР за преразгледани сценарии за емисии за консерванти за дърво (ENV/JM/MONO(2013)21), на разположение на интернет страницата http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en

(7)  Вж. документ CA-July12-Doc.6.2d — Final относно Приложимост на нови насоки, станали налични по време на процеса на издаване на разрешения и взаимно признаване на разрешения за биоциди, публикуван на адрес: https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7

(8)  Решение за изпълнение 2014/402/ЕС на Комисията от 25 юни 2014 г. относно ограничения на разрешенията за биоциди, съдържащи IPBC, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 188, 27.6.2014 г., стр. 85).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/72


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2014 година

относно ограничения на разрешението за биоцид, съдържащ IPBC, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2014) 7914)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/757/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 36, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) се съдържа списък на активните вещества, които са одобрени на равнището на ЕС за включване в състава на биоциди. С Директива 2008/79/ЕО (3) на Комисията активното вещество йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) беше добавено за употреба в продукти от продуктов тип 8 „Консерванти за дърво“, определени в приложение V към Директива 98/8/ЕО. От това следва, че по силата на член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 тoва вещество е одобрено активно вещество, включено в списъка, упоменат в член 9, параграф 2 от посочения регламент.

(2)

В съответствие с член 8 от Директива 98/8/ЕО на 22 декември 2010 г. дружеството ISP Cologne Holding GmbH подаде до компетентните органи на Дания заявление за разрешение на биоцид, който е консервант за дърво и съдържа IPBC (по-долу за краткост този биоцид се нарича „оспорваният продукт“). На 19 декември 2011 г. компетентните органи на Дания разрешиха оспорвания продукт за класове на употреба 2 и 3 на третирано дърво съгласно описанието в Техническите бележки за насоки при оценка на продукт (4). Разрешението за продукта обхваща различни методи на прилагане, включително автоматизирано потапяне за професионална употреба. Впоследствие две държави членки издадоха разрешения за оспорвания продукт чрез взаимно признаване.

(3)

На 20 февруари 2012 г. дружеството ISP Cologne Holding GmbH („заявителят“) подаде до компетентните органи на Германия пълно заявление за взаимно признаване на издаденото от Дания разрешение за оспорвания продукт.

(4)

На 30 август 2013 г. Германия уведоми Комисията, другите държави членки и заявителя за своето предложение да се ограничи разрешението на основание член 4, параграф 4 от Директива 98/8/ЕО. Компетентните органи на Германия считат, че оспорваният продукт не отговаря на изискванията на член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО по отношение на човешкото здраве и околната среда.

(5)

Според германската страна оценката, извършена от компетентните органи на Дания, не отразява адекватно въпросите, които оспорваният продукт поражда във връзка с околната среда. В направената от компетентните органи на Германия оценка на риска за околната среда при експлоатационния живот на третирано дърво при условията на клас на употреба 3 се констатира наличието на неприемлив риск за почвата на 30-ия ден („момент 1“), независимо от метода на прилагане. Поради това Германия предлага да не се разрешава използването на дърво, третирано с оспорвания продукт при условията на клас на употреба 3.

(6)

Компетентните органи на Германия считат също така, че поради неприемливите рискове за здравето на професионалните потребители прилагането чрез автоматизирано потапяне следва да бъде ограничено до системи с достатъчно висока степен на автоматизация.

(7)

В съответствие с член 27, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО Комисията прикани другите държави членки и заявителя в срок от 90 дни да представят писмени коментари във връзка с уведомлението. В този срок коментари представиха Германия, Дания и заявителят. Уведомлението също така бе обсъдено от Комисията и компетентните органи на държавите членки в областта на биоцидите на състоялото се на 24 септември 2013 г. заседание на координационната група, създадена по силата на член 35 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Що се отнася до рисковете за околната среда, от тези обсъждания и коментари произтича, че оценката, извършена от компетентните органи на Дания, е в съответствие с действащите насоки (5). В случай че в момент 1 се установи риск, произтичащ от допускането за най-лош сценарий, може да се предположи, че използването на третирано дърво при условията на класове на употреба 2 и 3 е безопасно, ако рискът за околната среда към края на експлоатационния му живот се счита за приемлив.

(9)

Комисията отбелязва също така, че случаите, когато в момент 1 е установен неприемлив риск, са в процес на обсъждане на равнище ЕС с цел да се установи хармонизиран подход. Във връзка с това Комисията смята, че докато такъв подход се приеме официално, заключенията от извършената от компетентните органи на Дания оценка на оспорвания продукт следва да се считат за валидни до подновяването на разрешението на продукта.

(10)

Предвид посочените коментари и факта, че другите държави членки са разрешили продукта чрез взаимно признаване, Комисията подкрепя заключенията от оценката, извършена от компетентните органи на Дания, като счита, че оспорваният продукт изпълнява изискванията по отношение на околната среда, съдържащи се в член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО. Поради това Комисията е на мнение, че искането на Германия да се ограничи разрешението не може да бъде обосновано с изложените мотиви.

(11)

Що се отнася до прилагането чрез автоматизирано потапяне, Комисията счита, че оспорваният продукт следва да подлежи на разпоредбите, които са установени с предходно решение на Комисията (6) и са насочени към защитата на здравето на професионалните потребители при прилагане чрез този метод на продукти, съдържащи IPBC. Поради това оспорваният продукт следва да бъде разрешен, при условие че върху етикета се съдържат инструкции за ограничаване на използването само до процеси на напълно автоматизирано потапяне, като разрешението за продукта следва да бъде съответно изменено.

(12)

По отношение на оспорвания продукт се прилага Регламент (ЕС) № 528/2012 в съответствие с разпоредбите на член 92, параграф 2 от него. Тъй като правното основание на настоящото решение е член 36, параграф 3 от посочения регламент, по силата на член 36, параграф 4 от него решението следва да се адресира до всички държави членки.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага за продуктите, обозначени със следния референтен номер на заявлението в референтната държава членка, посочен в Регистъра за биоциди:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

Член 2

Предложението на Германия за ограничаване на издаденото от Дания на 19 декември 2011 г. разрешение на продуктите, посочени в член 1, се отхвърля.

Член 3

За използване при автоматизирано потапяне, разрешенията за биоцидите, обозначени с посочения в член 1 референтен номер на заявлението, трябва да включват условие етикетът върху продуктите да съдържа следната инструкция:

„Продуктът (въвежда се наименованието на продукта) трябва да се използва само в напълно автоматизирани процеси на потапяне, при които всички етапи от процесите на обработката и изсушаването са механизирани и не се извършва ръчна обработка, включително когато третираните изделия се транспортират през съда за потапяне с цел отцеждане/сушене и съхраняване (ако повърхността все още не е изсъхнала преди преместването за съхраняване). Когато е целесъобразно, изделията от дърво, подлежащи на третиране, трябва да бъдат напълно обезопасени (напр. чрез обтегателни колани или устройства за закрепване) преди третирането и по време на процеса на потапяне и не трябва да бъдат ръчно обработвани докато повърхността на третираните изделия не изсъхне.“

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Директива 2008/79/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 12).

(4)  Публикувани на: http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(5)  Доклад от семинара по въпросите на излугването (Арона, Италия, 13—14 юни 2005 г.), публикуван на: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file

(6)  Решение за изпълнение 2014/402/ЕС на Комисията от 25 юни 2014 г. относно ограничения на разрешенията за биоциди, съдържащи IPBC, за които Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 188, 27.6.2014 г., стр. 85).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/75


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2014 година

за отхвърляне на отказа на разрешение за биоцид, за който отказ Германия е изпратила уведомление в съответствие с Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2014) 7915)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/758/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 36, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) се съдържа списък на активните вещества, които са одобрени на равнището на ЕС за включване в състава на биоциди. Чрез директиви 2008/78/ЕО (3), 2008/79/ЕО (4) и 2008/86/ЕО (5) на Комисията съответно активните вещества пропиконазол, йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) и тебуконазол бяха добавени за употреба в продукти от продуктов тип 8 „Консерванти за дърво“, определени в приложение V към Директива 98/8/ЕО. От това следва, че по силата на член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 тези вещества са одобрени активни вещества, включени в списъка, упоменат в член 9, параграф 2 от посочения регламент.

(2)

В съответствие с член 8 от Директива 98/8/ЕО на 2 април 2010 г. дружеството Arch Timber Protection Ltd. подаде до компетентните органи на Обединеното кралство заявление за разрешение на биоцид, който е консервант за дърво и съдържа пропиконазол, IPBC и тебуконазол (по-долу за краткост този биоцид се нарича „оспорваният продукт“). На 7 юни 2012 г. компетентните органи на Обединеното кралство разрешиха оспорвания продукт за промишлена употреба и само за временна защита на прясно отсечено/разбичено дърво и необработена дървесина, като освен това посочиха, че дървото, обработено с този продукт, може да се използва в класове на употреба 2 и 3, съгласно описанието в Техническите бележки за насоки при оценка на продукт (6). Продуктът се състои от две опаковки, които се смесват и разреждат в промишлени помещения, като в зависимост от специфичните за обекта условия на прилагане това се извършва чрез потапяне или пълно обливане. Впоследствие десет държави членки издадоха разрешения за оспорвания продукт чрез взаимно признаване.

(3)

На 16 юли 2012 г. дружеството Arch Timber Protection Ltd. („заявителят“) подаде до компетентните органи на Германия пълно заявление за взаимно признаване на издаденото от Обединеното кралство разрешение за оспорвания продукт.

(4)

На 19 август 2013 г. Германия уведоми Комисията, другите държави членки и заявителя за своето предложение да откаже разрешението на основание член 4, параграф 4 от Директива 98/8/ЕО. Компетентните органи на Германия считат, че оспорваният продукт не отговаря на изискванията на член 5, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО по отношение на околната среда.

(5)

Според германската страна разрешението не отразява адекватно факта, че продуктът е предназначен за временна защита на дърво, и компетентните органи на Обединеното кралство не са го подложили на подходяща оценка от гледна точка на рисковете за околната среда. В оценката, извършена от компетентните органи на Германия, се констатира наличието на неприемлив риск за околната среда на 30-ия ден от прилагането на продукта („момент 1“), което предизвиква опасения относно потенциалното използване на обработеното с оспорвания продукт дърво при условията на класове на употреба 2 и 3.

(6)

Компетентните органи на Германия считат също така, че тъй като съотношението между активните и неактивните вещества в работните разтвори на продукта е променливо, той не отговаря на определението за биоциди, съдържащо се в член 2, буква а) от Директива 98/8/ЕО, и за него е следвало да се издаде разрешение за рамкова формулация съгласно определението в член 2, буква й) от Директива 98/8/ЕО.

(7)

В съответствие с член 27, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО Комисията прикани другите държави членки и заявителя в срок от 90 дни да представят писмени коментари във връзка с уведомлението. В този срок коментари представиха Германия, Обединеното кралство и заявителят. Уведомлението беше обсъдено и на състоялото се на 24 септември 2013 г. заседание на координационната група, създадена по силата на член 35 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(8)

Що се отнася до рисковете за околната среда, от тези обсъждания и коментари произтича, че — при липсата на общоприет модел за временна защита на дърво — компетентните органи на Обединеното кралство са следвали най-добрите насоки, налични към дадения момент (7), които се основават на модели за обработено дърво, предназначено за пускане на пазара при условията на класове на употреба 2 и 3. Оценката е съобразена и с допускане за най-лош сценарий, който се изразява в пълно освобождаване на активните вещества в момент 1.

(9)

От посочените факти следва също така, че оценката, извършена от компетентните органи на Обединеното кралство въз основа на тези модели, е в съответствие с действащите насоки (8). В случай че в момент 1 се установи риск, произтичащ от допускането за най-лош сценарий, може да се предположи, че използването на обработено дърво при условията на класове на употреба 2 и 3 е безопасно, ако рискът за околната среда към края на експлоатационния му живот се счита за приемлив.

(10)

Комисията отбелязва също така, че случаите, когато в момент 1 е установен неприемлив риск, са в процес на обсъждане на равнището на ЕС, с цел да се установи хармонизиран подход. Във връзка с това Комисията смята, че докато такъв подход се приеме официално, заключенията от извършената от компетентните органи на Обединеното кралство оценка на оспорвания продукт следва да се считат за валидни до подновяването на разрешението на продукта.

(11)

Що се отнася до характера на продукта, от обсъжданията и коментарите следва, че оспорваният продукт — във формата, в която се доставя на промишлените потребители — има специфични фиксирани концентрации на активните и неактивните вещества. Според Комисията фактът, че промишлените потребители могат да приготвят на работното си място различни разтвори от продукта в зависимост от конкретния процес, не може да се тълкува в смисъл, че титулярят на разрешението пуска на пазара група различни биоциди, както е посочено в член 2, буква й) от Директива 98/8/ЕО.

(12)

Предвид посочените аргументи и факта, че другите държави членки са разрешили продукта чрез взаимно признаване, Комисията подкрепя заключенията от оценката, извършена от компетентните органи на Обединеното кралство, като счита, че оспорваният продукт отговаря на определението в член 2, буква а) от Директива 98/8/ЕО и изпълнява изискванията по отношение на околната среда, съдържащи се в член 5, параграф 1 от същата директива. Поради това Комисията е на мнение, че искането на Германия да откаже разрешението не може да бъде обосновано с изложените мотиви.

(13)

Проведените обсъждания показват, че е необходимо в разрешението на продукта да се упомене изрично, че той е предназначен за временна защита на дърво, а като условие за издаване на разрешението да се гарантира, че на промишлените потребители на продукта се предоставят специални указания за употребата му, като се имат предвид характеристиките на промишлените обекти, в които той се използва.

(14)

По отношение на оспорвания продукт се прилага Регламент (ЕС) № 528/2012 в съответствие с разпоредбите на член 92, параграф 2 от него. Тъй като правното основание на настоящото решение е член 36, параграф 3 от посочения регламент, по силата на член 36, параграф 4 от него решението следва да се адресира до всички държави членки.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага за продуктите, обозначени със следния референтен номер на заявлението в референтната държава членка, посочен в Регистъра за биоциди:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

Член 2

Предложението на Германия за отказ на издаденото от Обединеното кралство на 7 юни 2012 г. разрешение на продуктите, посочени в член 1, се отхвърля.

Член 3

Предвидената употреба, описана в разрешението на продукта, се изменя, както следва:

„Само за временно използване за защита на дърво срещу гъби, предизвикващи петна по дървото, и повърхностни плесени по прясно отсечено/разбичено дърво и необработена дървесина. Дървото, обработено с този продукт, може да се използва за класове на употреба 2 и 3 (т.е. дървесина, която не е в контакт със земята или която е непрекъснато изложена на атмосферни влияния, или която е защитена от атмосферни влияния, но е изложена на често мокрене).“

Член 4

Разрешение за продуктите, посочени в член 1, се издава при следното условие:

„Като условие за издаване на разрешение титулярят на разрешението трябва да гарантира, че в обектите, в които се прилага продуктът, на потребителите се предоставят подробни указания за употреба на продукта, съобразени с характеристиките на промишления обект, в който той ще се използва.“

Член 5

Адресати на настоящото решение са всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Директива 2008/78/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на пропиконазол като активно вещество (ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 44).

(4)  Директива 2008/79/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 12).

(5)  Директива 2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като активно вещество (ОВ L 239, 6.9.2008 г., стр. 9).

(6)  Публикувани на: http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf.

(7)  Вж. OECD Emission Scenario Documents (EDS) for Wood Preservatives (документи на ОИСР относно сценарии за емисии на консерванти за дърво): част 1—4 (2003 г.), публикувани на: http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents.

(8)  Доклад от семинара по въпросите на излугването (Арона, Италия, 13—14 юни 2005 г.), публикуван на: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file.


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/78


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2014 година

за изменение на приложение III към Решение 2007/777/ЕО по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с Trichinella в образеца на ветеринарен сертификат за внос в Съюза на определени месни продукти, получени от домашни свине

(нотифицирано под номер С(2014) 7921)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/759/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/777/ЕО на Комисията (2) се определят, inter alia, образците на сертификати за внос в Съюза на определени месни продукти. В него се предвижда, че в Съюза се внасят само пратки с месни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в образеца на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат от приложение III към посоченото решение. В посочения образец са включени гаранции по отношение на Trichinella.

(2)

С Регламент (ЕО) № 2075/2005 на Комисията (3) се определят правила за вземането на проби от кланични трупове от видове животни, които са възприемчиви към заразяване с Trichinella, и за определянето на статута на стопанствата, в които се отглеждат домашни свине.

(3)

С Регламент (ЕС) № 216/2014 на Комисията (4) за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 се предоставя дерогация от разпоредбите за извършването на изследвания при клане за стопанства, които са официално признати за прилагащи контролирани условия на отглеждане. Освен това в Регламент (ЕС) № 216/2014 е предвидено, че стопанство, в което се отглеждат домашни свине, може да бъде признато за прилагащо контролирани условия на отглеждане само ако, inter alia, операторът в сектор храни въвежда в стопанството нови домашни свине само ако те идват от други стопанства, които също са официално признати за прилагащи контролирани условия на отглеждане.

(4)

Образецът на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат, включен в приложение III към Решение 2007/777/ЕО, следва да бъде изменен, за да се отразят свързаните с вноса на месни продукти изисквания, определени в Регламент (ЕО) № 2075/2005, изменен с Регламент (ЕС) № 216/2014.

(5)

Поради това Решение 2007/777/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

С цел да се избегнат смущенията на вноса в Съюза на пратки с месни продукти от домашни свине, за преходен период и при определени условия следва да бъде разрешено използването на сертификати, издадени в съответствие с Решение 2007/777/ЕО в неговата редакция преди измененията, които се въвеждат с настоящото решение.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Образецът на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат, включен в приложение III към Решение 2007/777/ЕО, се изменя, както следва:

1)

точка II.2.3.1 се заменя със следното:

или

(2) [II.2.3.1.

месните продукти са добити от месо на домашни свине, което е било подложено или на изследване за трихинелоза с отрицателен резултат, или на студена обработка в съответствие с Регламент (ЕО) № 2075/2005;]

Или

(2) (6) [II.2.3.1.

месните продукти са добити от месо на домашни свине, получено от домашни свине, които или идват от стопанство, официално признато за прилагащо контролирани условия на отглеждане в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 2075/2005, или не са отбити и са на възраст под 5 седмици;]“

;

2)

в част II от „Забележки“ след бележка под линия 5 се добавя следната бележка под линия:

„(6)

Прилага се само за трети страни, за които е вписано „К“ в част 1, графа „ДГ“ от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010.“

Член 2

За преходен период до 31 март 2015 г. пратките с месни продукти, придружени от съответния сертификат, издаден не по-късно от 1 март 2015 г. в съответствие с образеца на ветеринарно-санитарен и здравен сертификат от приложение III към Решение 2007/777/ЕО в неговата редакция преди влизането в сила на настоящото решение, могат да продължат да се въвеждат в Съюза.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2014 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за консумация от човека и за отмяна на Решение 2005/432/ЕО (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 49).

(3)  Регламент (ЕО) № 2075/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 60).

(4)  Регламент (ЕС) № 216/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 85).


31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/80


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2014 година

относно мярка, предприета от Германия в съответствие с член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета за изтегляне от пазара и за забрана на пускането на пазара на топлозащитни костюми „Hitzeschutzanzug FW Typ 3“

(нотифицирано под номер С(2014) 7977)

(2014/760/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (1), и по-специално член 7,

като има предвид, че:

(1)

През януари 2014 г. германските власти нотифицираха на Комисията мярка за изтегляне от пазара и забрана за пускане на пазара на топлозащитни костюми модел „Hitzeschutzanzug FW Typ 3“, произведени от KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schorndorf (Германия). Продуктите носят маркировката „CE“ съгласно Директива 89/686/ЕИО относно личните предпазни средства, след като са били изпитани и типът им е бил изследван съгласно хармонизиран стандарт EN 1486:2007 — Защитно облекло за пожарникари — метод за изпитване и изисквания за отразяващо облекло за специализирано пожарогасене.

(2)

Защитното облекло за огнеборци представлява лично предпазно средство (ЛПС) и се класифицира в III сертификационна категория. ЛПС от този вид, предназначено за защита срещу смъртоносни опасности или сериозни и необратими рискове за здравето, за които производителят приема, че прекият ефект няма да може да бъде усетен веднага от потребителите, са обект на изследване за одобрение на ЕО на типа и на проверка на ЕО на качеството от страна на нотифицирания орган, нает от производителя.

(3)

Одитът, извършен от Institut für Arbeitsschutz der Deutschen gesetzlichen unfallversicherung (IFA — Институт за професионално здраве и безопасност на германския Фонд за задължително застраховане срещу злополука) в St. Augustin (изпитване №. 2013 22805, 7 август 2013 г.) показа, че стойностите за преноса на топлина (чрез лъчист топлообмен) съгласно раздел 6.2 и за преноса на топлина (чрез конвективен топлообмен) съгласно раздел 6.3 от горепосочения хармонизиран стандарт не са постигнати. Поради това следните основни изисквания за здраве и безопасност (ОИЗБ), определени в приложение II към Директива 89/686/ЕИО не са изпълнени:

3.6.1 Съставни материали и други компоненти на ЛПС;

3.6.2 Напълно комплектовано ЛПС, готово за употреба.

(4)

Като следствие, топлозащитният костюм поражда риск от топлопренасяне при пожарогасенето, така че огнеборците са изложени на животозастрашаващи изгаряния или риск от изгаряне до смърт.

(5)

Съгласно становището на германските власти, поради това че съответните основни изисквания за защитата на здравето и безопасността не са изпълнени и не е представен валиден сертификат на ЕО за изследване на типа, топлозащитният костюм не може да бъде пуснат на пазара. Фактически топлозащитният костюм не отговаря на изискванията на германската наредба относно пускането на пазара на лични предпазни средства (8-и ProdSV) и неговото използване застрашава безопасността, здравето и живота на огнеборците и други лица.

(6)

Комисията изпрати писмо до производителя, приканвайки го да изпрати забележките си относно мярката, предприета от германските власти. До момента не е получен отговор.

(7)

В светлината на наличната документация Комисията счита, че защитният костюм срещу топлина Hitzeschutzanzug FW Typ 3 не изпълнява точки 6.2 и 6.3 от хармонизирания стандарт EN 1486:2007, отнасящ се до основните изисквания за здраве и безопасност 3.6.1 Съставните материали и други компоненти на ЛПС и 3.6.2 Напълно комплектовано ЛПС, готово за употреба, определени в приложение II към Директива 89/686/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мярката, предприета от германските власти, състояща се в изтегляне от пазара и забрана на пускането на пазара на топлозащитни костюми Hitzeschutzanzug FW Typ 3, произведени от KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, е обоснована.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2014 година.

За Комисията

Ferdinando NELLI FEROCI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18.


ПРЕПОРЪКИ

31.10.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/82


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2014 година

относно прилагането на правилата на вътрешния енергиен пазар между държавите — членки на ЕС, и договарящите страни в състава на Енергийната общност

(2014/761/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е член на Енергийната общност, която има за цел създаването на единно регулаторно пространство за енергийните пазари в Европа.

(2)

Договарящите страни (1) в състава на Енергийната общност имат за цел да интегрират своите енергийни пазари с вътрешния енергиен пазар на ЕС чрез адаптиране на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия и инкорпорирането му в тяхното национално законодателство.

(3)

Основните принципи на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия са предвидени в Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (2), Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (3), Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (4) и Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ (5), които са приложими в държавите членки, считано от 3 март 2011 г. Важни разпоредби на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия са формулирани също така под формата на правно обвързващи мрежови кодекси и насоки, приети въз основа на цитираното по-горе законодателство и отчасти в процес на изготвяне.

(4)

Договарящите страни в състава на Енергийната общност са длъжни да въведат във вътрешното си законодателство посочените по-горе директиви и регламенти от 1 януари 2015 г. (6) и да започнат да прилагат, с няколко изключения, разпоредбите за изпълнението им, считано от същата дата. Мрежовите кодекси и насоките също постепенно навлизат в правовия ред на Енергийната общност.

(5)

Предвижда се договарящите страни да въведат и други разпоредби на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия, а именно Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции (7), Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (8), и Регламент (ЕС) № 347/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (9).

(6)

Законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия се прилага на цялата територия на ЕС.

(7)

На 23 септември 2014 г. Енергийната общност прие тълкуване, дадено от Съвета на министрите по силата на член 94 от Договора за създаване на Енергийна общност, предвиждащо в правните актове на Енергийната общност, които включват законодателството на Европейския съюз, енергийните потоци, вносът и износът, както и търговските и балансиращите операции, преносната способност и междусистемните връзки между договарящите страни и държавите — членки на ЕС, да се третират по същия начин като съответните потоци, внос, износ, операции, преносна способност и инфраструктура между договарящите страни, които попадат в обхвата на законодателството на Енергийната общност.

(8)

Еднаквото третиране на трансграничните потоци, трансграничните операции и трансграничната инфраструктура (междусистемните връзки) между всички страни по Договора за създаване на Енергийна общност е важен елемент на единното регулаторно пространство за търговия с газ и електроенергия и е необходима предпоставка за постигане на целите на Енергийната общност. Освен това е необходимо да се установи сътрудничество между Регулаторния съвет на Енергийната общност и Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори по отношение на вземаните от нея решения, за да се улесни интегрирането на договарящите страни във вътрешния енергиен пазар на ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите членки, включително регулаторните органи, които те трябва да определят съгласно законодателството за вътрешния пазар на газ и електроенергия, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и стопанските субекти се приканват да си сътрудничат с националните органи и стопанските субекти в договарящите страни в състава на Енергийната общност при прилагането на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия между договарящите страни и държавите — членки на ЕС.

2.

Държавите членки, включително регулаторните органи, които те трябва да определят съгласно законодателството за вътрешния пазар на газ и електроенергия, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и стопанските субекти се приканват при въвеждането на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия да отнасят всяко упоменаване на

а)

енергийни потоци, внос и износ, както и на търговски и балансиращи операции;

б)

преносна способност;

в)

съществуваща или нова газова или електроенергийна инфраструктура,

които пресичат граници, райони, входно-изходни или контролни участъци между държавите членки, също и за потоци, внос, износ, операции, преносна способност и инфраструктура, които пресичат границите между договарящите страни и държавите — членки на ЕС.

3.

Позоваванията в законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия на сътрудничеството и съвместните дейности между националните институции, органите и стопанските субекти следва да се възприемат като включващи сътрудничеството и съвместните действия между националните институции, органите и стопанските субекти на държавите членки и на договарящите страни.

4.

Когато правните актове на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия съдържат позоваване на „въздействие“ върху една или повече държави членки, подобно позоваване следва да се разбира и като въздействие върху договарящите страни или върху договаряща страна и държава членка.

5.

В случаите, когато е компетентна да взема решения по силата на законодателството на ЕС за вътрешния пазар на газ и електроенергия, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори се приканва да си сътрудничи с Регулаторния съвет на Енергийната общност, когато съветът е компетентен по силата на законодателството на Енергийната общност, с цел да се осигури съгласуваност на актовете, приемани от тези два органа.

6.

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки, Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, стопанските субекти и Регулаторният съвет на Енергийната общност.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2014 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Заместник-председател


(1)  Република Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Република Молдова, Република Черна гора, Република Сърбия, Украйна и Мисията на временната администрация на Обединените нации в Косово съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Обединените нации.

(2)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94.

(4)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36.

(6)  С някои изключения, конкретно посочени в достиженията на правото на Енергийната общност. За повече информация, вж. http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 22.

(8)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 39.