ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 284

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
30 септември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1025/2014 на Комисията от 25 юли 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1026/2014 на Комисията от 25 юли 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1027/2014 на Комисията от 25 юли 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1028/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2011 за определяне на изисквания относно функционирането и оперативната съвместимост на наблюдението в рамките на системата Единно европейско небе ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1029/2014 на Комисията от 26 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1030/2014 на Комисията от 29 септември 2014 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно значими институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

14

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 на Комисията от 29 септември 2014 година за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1032/2014 на Комисията от 29 септември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1033/2014 на Комисията от 29 септември 2014 година за определяне на представителните цени и размерите на допълнителните мита при внос на меласа в сектора на захарта, приложими от 1 октомври 2014 г.

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/680/ЕС, Евратом

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 24 септември 2014 година за назначаване на съдии в Съда

45

 

 

2014/681/ЕС, Евратом

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 24 септември 2014 година за назначаване на един съдия в Съда

46

 

 

2014/682/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година за назначаване на един заместник-член от България в Комитета на регионите

47

 

 

2014/683/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година за назначаване на член от Обединеното кралство в Комитета на регионите

48

 

 

2014/684/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 септември 2014 година за назначаване на девет членове от Гърция и дванадесет заместник-членове от Гърция в Комитета на регионите

49

 

*

Решение 2014/685/ОВППС на Съвета от 29 септември 2014 година за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO

51

 

 

2014/686/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 3 юли 2014 година относно държавна помощ SA.33927 (12/C) (ex 11/NN), приведена в действие от Белгия — Гаранционна схема за защита на дяловете на съдружниците физически лица на финансови кооперации (нотифицирано под номер C(2014) 1021)  ( 1 )

53

 

 

2014/687/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 септември 2014 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на целулоза, хартия и картон съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 6750)  ( 1 )

76

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2014 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2014 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), както е изменен с Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2014 г. за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани и изпълнителни правомощия за приемането на някои мерки (2), и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Списъкът на държавите бенефициери от безмитния и безквотен режим на вноса на ЕС е установен с приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 („Регламента относно достъпа до пазара“).

(2)

Ботсуана, Камерун, Кот д'Ивоар, Фиджи, Гана, Кения, Намибия и Свазиленд не са предприели необходимите стъпки за ратификация на съответните споразумения, вследствие на което, в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1528/2007, и по-специално буква б) от него, престават да бъдат обхванати от режима за достъп до пазара, разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007, считано от 1 октомври 2014 г., съгласно Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(3)

Кот д'Ивоар и Гана и Европейският съюз и неговите държави членки приключиха преговорите за споразумение за икономическо партньорство на 30 юни 2014 г.

(4)

Ботсуана, Намибия и Свазиленд и Европейският съюз и неговите държави членки приключиха преговорите за споразумение за икономическо партньорство на 15 юли 2014 г.

(5)

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 24а от Регламент (ЕО) № 1528/2007 за изменение на приложение I към посочения регламент с цел включване на региони или държави от групата държави от АКТБ, които са приключили преговорите за споразумение с Европейския съюз и отговарят на изискванията на член XXIV от ГАТТ (1994 г.).

(6)

След датата на прилагане на настоящия регламент, включването на Ботсуана, Кот д'Ивоар, Гана, Намибия и Свазиленд в приложение I към Регламента относно достъпа до пазара ще бъде предмет на условията на член 2, параграф 3 от посочения регламент, и по-специално буква б) от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Включване на държави в приложение I

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 се добавят следните държави:

 

Република Ботсуана;

 

Република Кот д'Ивоар;

 

Република Гана;

 

Република Намибия;

 

Кралство Свазиленд.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 52.

(3)  Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 59).


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/3


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1026/2014 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2014 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (2), и по-специално членове 2а и 2б от него,

като има предвид, че:

(1)

Списъкът на държавите бенефициери от безмитния и безквотен режим на вноса на ЕС е установен с приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 („Регламента относно достъпа до пазара“).

(2)

Преговорите по Споразумението за икономическо партньорство („споразумението“) между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, приключиха на 23 ноември 2007 г.

(3)

Ботсуана, Камерун, Кот д'Ивоар, Фиджи, Гана, Кения, Намибия и Свазиленд не са предприели необходимите стъпки за ратификация на съответните споразумения. Вследствие на това, в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1528/2007, и по-специално буква б) от него, приложение I към посочения регламент бе изменено с Регламент (ЕС) № 527/2013. Тези страни престават да бъдат обхванати от режима за достъп до пазара, разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007, считано от 1 октомври 2014 г.

(4)

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с членове 2а и 2б от Регламент (ЕО) № 1528/2007 за изменение на приложение I към посочения регламент посредством повторното включване на държавите, които са били изключени съгласно Регламент (ЕС) № 527/2013, веднага след като тези държави предприемат необходимите действия за ратификация на съответните споразумения.

(5)

Фиджи предприе необходимите действия за ратификация на своето споразумение и уведоми депозитаря на споразумението за това на 17 юли 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Повторно включване на държава в приложение I

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 се добавя следната държава:

 

Република Фиджи.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 59.


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1027/2014 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2014 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (2), и по-специално членове 2а и 2б от него,

като има предвид, че:

(1)

Списъкът на държавите бенефициери от безмитния и безквотен режим на вноса на ЕС е установен с приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 (Регламента относно достъпа до пазара).

(2)

Преговорите по Споразумението за икономическо партньорство (споразумението) между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Централна Африка като страна по споразумението, от друга страна, приключиха на 17 декември 2007 г.

(3)

Ботсуана, Камерун, Кот д'Ивоар, Фиджи, Гана, Кения, Намибия и Свазиленд не са предприели необходимите стъпки за ратификация на съответните споразумения. Вследствие на това, в съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1528/2007, и по-специално буква б) от него, приложение I към посочения регламент бе изменено с Регламент (ЕС) № 527/2013. Тези страни престават да бъдат обхванати от режима за достъп до пазара, разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1528/2007, считано от 1 октомври 2014 г.

(4)

Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с членове 2а и 2б от Регламент (ЕО) № 1528/2007 за изменение на приложение I към посочения регламент посредством повторното включване на държавите, които са били изключени съгласно Регламент (ЕС) № 527/2013, веднага след като тези държави предприемат необходимите действия за ратификация на съответните споразумения.

(5)

Камерун предприе необходимите действия за ратификация на своето споразумение и уведоми депозитаря на споразумението за това на 22 юли 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Повторно включване на държава в приложение I

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 се добавя следната държава:

 

Република Камерун.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 59.


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1028/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2014 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2011 за определяне на изисквания относно функционирането и оперативната съвместимост на наблюдението в рамките на системата Единно европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (1), и по-специално член 3, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2011 на Комисията (2) се определят изискванията относно системите, участващи в предоставянето на данни от наблюдението с цел да се гарантира хармонизирането на функциите, оперативната съвместимост и ефективността на тези системи в рамките на Европейската мрежа за управление на въздушното движение, както и за целите на координирането между гражданското и военното въздухоплаване.

(2)

За да бъдат в състояние да оборудват новите въздухоплавателни средства с нови функционални възможности, операторите трябва да имат необходимите спецификации за оборудването най-малко 24 месеца преди предвидената дата на въвеждане. Съответните сертификационни спецификации обаче бяха приети от Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) едва през декември 2013 г. Вследствие на това операторите няма да могат да оборудват нови въздухоплавателни средства с новите функционални възможности за автоматичен зависим обзор — радиопредаване „Out“ и режим S Enhanced до 8 януари 2015 г. Ето защо Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2011 следва да бъде изменен, така че да се осигури на засегнатите оператори достатъчно допълнително време за тази цел.

(3)

Забавянията в сертифицирането и наличието на изискваното оборудване, както и недостатъчния промишлен капацитет за оборудване на въздухоплавателните средства пречат на безпрепятственото модернизиране на съществуващия флот. Редица въздухоплавателни средства, основно тези за трансатлантически операции, също трябва да бъдат оборудвани с функционална възможност за автоматичен зависим обзор — радиопредаване „Out“ до 1 януари 2020 г., както е разпоредила Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA). Срокът за модернизиране с функционалните възможности за автоматичен зависим обзор — радиопредаване „Out“ и режим S Enhanced трябва следователно да бъде удължен и съобразен по-добре с крайния срок за изискванията на FAA за автоматичен зависим обзор — радиопредаване.

(4)

Операторите на държавни въздухоплавателни средства следва да се възползват от подобни отсрочки на датите на прилагане, от каквито се ползват и другите оператори на въздухоплавателни средства. Следователно крайният срок за модернизиране на държавните въздухоплавателни средства с новите функционални възможности автоматичен зависим обзор — радиопредаване „Out“ и режим S Enhanced, също следва да бъде удължен.

(5)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2011 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за единно небе, създаден съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2011 се изменя, както следва:

(1)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

Параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Операторите гарантират, че:

а)

въздухоплавателни средства, изпълняващи полети, посочени в член 2, параграф 2, с индивидуално свидетелство за летателна годност, издадено първоначално на или след 8 януари 2015 г., са оборудвани с транспондери на вторична обзорна РЛС, разполагащи с функционалните възможности, установени в част А от приложение II;

б)

въздухоплавателни средства с максимална сертифицирана излетна маса, превишаваща 5 700 kg, или с максимална крейсерска действителна въздушна скорост, надвишаваща 250 възела, изпълняващи полети, посочени в член 2, параграф 2, с индивидуално свидетелство за летателна годност, издадено първоначално на или след 8 юни 2016 г., са оборудвани с транспондери на вторична обзорна РЛС, разполагащи, в допълнение към функционалните възможности, установени в част А от приложение II, с функционалните възможности, установени в част Б от същото приложение;

в)

въздухоплавателни средства с неподвижно крило и максимална сертифицирана излетна маса, превишаваща 5 700 kg, или с максимална крейсерска действителна въздушна скорост, надвишаваща 250 възела, изпълняващи полети, посочени в член 2, параграф 2, с индивидуално свидетелство за летателна годност, издадено първоначално на или след 8 юни 2016 г., са оборудвани с транспондери на вторична обзорна РЛС, разполагащи, в допълнение към функционалните възможности, установени в част А от приложение II, с функционалните възможности, установени в част В от същото приложение.“

б)

Параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Операторите гарантират, че:

а)

най-късно до 7 декември 2017 г. въздухоплавателни средства, изпълняващи полети, посочени в член 2, параграф 2, с индивидуално свидетелство за летателна годност, издадено първоначално преди 8 януари 2015 г., са оборудвани с транспондери на вторична обзорна РЛС, разполагащи с функционалните възможности, установени в част А от приложение II;

б)

най-късно до 7 юни 2020 г. въздухоплавателни средства с максимална сертифицирана излетна маса, превишаваща 5 700 kg, или с максимална крейсерска действителна въздушна скорост, надвишаваща 250 възела, изпълняващи полети, посочени в член 2, параграф 2, с индивидуално свидетелство за летателна годност, издадено първоначално преди 8 юни 2016 г., са оборудвани с транспондери на вторична обзорна РЛС, разполагащи, в допълнение към функционалните възможности, установени в част А от приложение II, с функционалните възможности, определени в част Б от същото приложение;

в)

най-късно до 7 юни 2020 г. въздухоплавателни средства с неподвижно крило и с максимална сертифицирана излетна маса, превишаваща 5 700 kg, или с максимална крейсерска действителна въздушна скорост, надвишаваща 250 възела, изпълняващи полети, посочени в член 2, параграф 2, с индивидуално свидетелство за летателна годност, издадено първоначално преди 8 юни 2016 г., са оборудвани с транспондери на вторична обзорна РЛС, разполагащи, в допълнение към функционалните възможности, установени в част А от приложение II, с функционалните възможности, определени в част В от същото приложение.“

(2)

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки гарантират, че най-късно до 7 юни 2020 г. транспортните държавни въздухоплавателни средства с максимална сертифицирана излетна маса, превишаваща 5 700 kg, или с максимална крейсерска действителна въздушна скорост, надвишаваща 250 възела, изпълняващи полети, посочени в член 2, параграф 2, са оборудвани с транспондери на вторична обзорна РЛС, разполагащи, в допълнение към функционалните възможности, установени в част А от приложение II, с функционалните възможности, определени в части Б и В от същото приложение.“

(3)

В член 14 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Определени видове въздухоплавателни средства със свидетелство за летателна годност, издадено първоначално преди 8 юни 2016 г., които имат максимална излетна маса над 5 700 kg или максимална крейсерска действителна въздушна скорост, надвишаваща 250 възела, и чийто бордови цифров интерфейс не поддържа пълния набор от параметри, подробно описани в част В от приложение II, могат да бъдат освободени от задължението за спазване на изискванията по член 5, параграф 5, буква в).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2011 на Комисията от 22 ноември 2011 година за определяне на изисквания относно функционирането и оперативната съвместимост на наблюдението в рамките на системата Единно европейско небе (ОВ L 305, 23.11.2011 г., стр. 35).


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1029/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (1), и по-специално член 3, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 13, член 7, параграф 5 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията (2) се позовават на Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията (3), който беше отменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията (4). Поради това позоваванията на Регламент (ЕО) № 2096/2005 в Регламент (ЕС) № 73/2010 следва да бъдат актуализирани, за да се отнасят към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011.

(2)

Приложение III към Регламент (ЕС) № 73/2010 се позовава на стандарти, установени от Международната организация по стандартизация (ISO). Същевременно след приемането на Регламент (ЕС) № 73/2010, ISO е преразгледала и преномерирала някои от тези стандарти. Позоваванията в Регламент (ЕС) № 73/2010 на съответните стандарти на ISO следва да бъдат актуализирани, за да се гарантира съгласуваност с последното номериране и редакция на тези стандарти.

(3)

Приложения I, III и XI към Регламент (ЕС) № 73/2010 се отнасят до различни определения и разпоредби, предвидени в приложение 15 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Чикагската конвенция), и по-специално нейното дванадесето издание от юли 2004 г., което включва изменение № 34. След приемането на Регламент (ЕС) № 73/2010 Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) измени някои определения и разпоредби и част от структурата на приложение 15 към Чикагската конвенция, последно в нейното четиринадесето издание от юли 2013 г., което включва изменение № 37. Поради това позоваванията в Регламент (ЕС) № 73/2010 на приложение 15 към Чикагската конвенция, следва да бъдат актуализирани, за да бъдат спазени международните правни задължения на държавите членки и да се осигури съгласуваност с международната регулаторна рамка на ИКАО.

(4)

Регламент (ЕС) № 73/2010 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за единно небе, създаден съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 73/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

точка 7 се заменя със следното:

„7)

„интегриран аеронавигационен информационен пакет“ (наричан по-нататък „IAIP“) е пакет на хартиен или електронен носител, който се състои от следните елементи:

а)

сборник за аеронавигационна информация и публикация (наричан по-нататък „AIP“), включително измененията;

б)

АIP добавка;

в)

NOTAM, както е определен в точка 17 и предполетните информационни бюлетини;

г)

циркуляри за аеронавигационна информация; и

д)

контролен лист и списъци на валидните съобщения NOTAM;“

б)

точка 8 се заменя със следното:

„8)

„данни за препятствия“ са данни относно всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които се намират в зоната, предназначена за наземно движение на въздухоплавателните средства, или които се намират над определена повърхност, предназначена да осигури защита на въздухоплавателните средства в полет, или които се намират извън тези определени повърхности и са преценени като заплаха за въздухоплаването;“

в)

точка 10 се заменя със следното:

„10)

„картографски данни за летищата“ означава данните, събрани за целите на съставянето на картографската информация за летищата;“

г)

точка 13 се заменя със следното:

„13)

„доставчик на аеронавигационно информационно обслужване“ е организация, отговорна за предоставянето на аеронавигационно информационно обслужване, сертифицирана в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията;“

д)

точка 24 се заменя със следното:

„24)

„критични данни“ са данни, класифицирани под буква в) от класификацията на интегритета, определена в глава 1, раздел 1.1 от приложение 15 към Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване (наричана по-долу „Чикагската конвенция“);“

е)

точка 25 се заменя със следното:

„25)

„съществени данни“ са данни, класифицирани под буква б) от класификацията на интегритета, определена в глава 1, раздел 1.1 от приложение 15 към Чикагската конвенция;“

2)

В член 7 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Без да се засяга Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, страните, посочени в член 2, параграф 2, гарантират, че техният персонал, изпълняващ задачи по предоставяне на аеронавигационни данни или аеронавигационна информация, е адекватно обучен, компетентен и оправомощен да изпълнява задачите, които се изискват от него.“

3)

В член 10 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засяга Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, страните, посочени в член 2, параграф 2, въвеждат и поддържат система за управление на качеството, която обхваща техните дейности по предоставяне на аеронавигационни данни и аеронавигационна информация, съгласно изискванията, предвидени в приложение VII, част А.“

4)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

5)

Приложение III се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

6)

Приложение XI се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

(2)  Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 година за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе (ОВ L 23, 27.1.2010 г., стр. 6).

(3)  Регламент (ЕО) № 2096/2005 на Комисията от 20 декември 2005 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ L 335, 21.12.2005 г., стр. 13).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ L 271, 18.10.2011 г., стр. 23).

(5)  Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I, част Б буква а) се заменя със следното:

„а)

се предоставят в цифров формат в съответствие със стандартите на ИКАО, посочени в приложение III, точки 9, 9а и 12;“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА

1.

Глава 3, раздел 3.7 (Система за управление на качеството) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

2.

Глава 3, раздел 1.2.1 (Хоризонтална отправна система) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

3.

Глава 3, раздел 1.2.2 (Вертикална отправна система) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

4.

Глава 4 (Сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ — AIP) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

5.

Глава 4, раздел 4.3 (Спецификации за AIP изменения) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

6.

Глава 4, раздел 4.4 (Спецификации за AIP допълнения) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

7.

Глава 5 (NOTAM) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

8.

Глава 6, раздел 6.2 (Предоставяне на информация на хартиен носител) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

9.

Глава 10, раздел 10.1 (Райони на покритие и изисквания за предоставяне на данни) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

9 a

Глава 10, раздел 10.2 (Набор от данни за терена — съдържание, числова спецификация и структура) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

10.

Допълнение 1 (Съдържание на сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ — AIP) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

11.

Допълнение 7 (Разделителна способност за публикуването на аеронавигационни данни и класификация на тяхната пълнота) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

12.

Допълнение 8 (Изисквания към данните за терена и препятствията) към приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).

13.

Спецификация за езика UML на OMG (Object Management Group), версия 2.1.1.

14.

Международна организация по стандартизация, ISO 19107:2003 — Географска информация — пространствена схема (издание 1 —8.5.2003 г.).

15.

Международна организация по стандартизация, ISO 19115:2003 — Географска информация — метаданни (издание 1 — 8.5.2003 г., [поправка Cor 1:2006 5.7.2006 г.]).

16.

Международна организация по стандартизация, ISO 19139:2007 — Географска информация — метаданни — прилагане на XML схема (издание 1 —17.4.2007 г.).

17.

Международна организация по стандартизация, ISO 19118:2011 — Географска информация — кодиране (издание 2 — 10.10.2011 г.).

18.

Международна организация по стандартизация, ISO 19136:2007 — Географска информация — GML-език (издание 1 — 23.8.2007 г.).

19.

Международна организация по стандартизация, ISO/IEC 19757-3:2006 — Информационни технологии — DSDL-езици — част 3: Валидиране въз основа на правилата — схематрон (издание 1 — 24.5.2006 г.).

20.

Документ 9674-AN/946 на ИКАО — Световна геодезична система — ръководство от 1984 г. (второ издание — 2002 г.).

21.

Глава 7, раздел 7.3.2 (Алгоритъм за циклична контролна сума от Документ 9674-AN/946 на ИКАО — Световна геодезична система — ръководство от 1984 г. (WGS-84) (второ издание — 2002 г.).

22.

Международна организация по стандартизация, ISO/IEC 27002:2005 — Информационни технологии — техники за сигурност — кодекс на добри практики за управление на сигурността на информацията (издание 1 — 15.6.2005 г.).

23.

Международна организация по стандартизация, ISO 28000:2007: — Спецификация за системите за управление на сигурността по веригата на доставки (издание 1 — 21.9.2007 г., в процес на преразглеждане, ще бъде заменено от издание 2, заплануван срок 31.1.2008 г. [на етап проучване]).

24.

Eurocae ED-99A, Изисквания към потребителите относно картографската информация за летищата (октомври 2005 г.).

25.

Международна организация по стандартизация, ISO 19110:2005 — Географска информация — методология за каталогизиране по признаци (издание 1).“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ XI

РАЗЛИЧИЯ С ИКАО, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 14

Глава 3, раздел 3.5.2 (Циклична контролна сума) от приложение 15 към Чикагската конвенция — Аеронавигационно информационно обслужване. (четиринадесето издание — юли 2013 г., включващо изменение № 37).“


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1030/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2014 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на единните формати и на датата за оповестяване на стойностите, използвани за идентифициране на глобални системно значими институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 441, параграф 2, трета алинея от него;

като има предвид, че:

(1)

С цел да се гарантира съгласуваност на световно равнище във връзка с оповестяването и прозрачността в процеса на идентифициране на глобалните системно значими институции (Г-СЗИ), тези институции са длъжни да оповестяват публично стойностите на показателите, използвани в този процес.

(2)

В образците за оповестяване, използвани от институциите, определени като глобални системно значими институции (Г-СЗИ) в съответствие с член 131 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2), следва да се вземат предвид международните стандарти, по-специално стандартите, издадени от Базелския комитет за банков надзор.

(3)

С цел да се осигури съгласуваност и съпоставимост на събраната информация, референтната дата на отчитане следва да бъде определена така, че да съвпада с датата на данните за предходната финансова година на дадена институция или с друга дата, договорена с компетентния орган.

(4)

С оглед улесняването на обществения достъп до оповестена информация и като се има предвид, че за извършването на процедурата по идентификация са необходими данни от всички държави членки, Европейският банков орган (ЕБО) следва да събира информация от всяка институцията и да я публикува на своя уебсайт.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от ЕБО.

(6)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Единен формат

Г-СЗИ попълва образеца, съдържащ се в приложението към настоящия регламент, в електронен формат, както е публикуван на уебсайта на Европейския банков орган (ЕБО). Чрез използването на този образец Г-СЗИ публично оповестяват стойностите на показателите, използвани за определяне на оценката на институциите в съответствие с методиката за идентифициране, посочена в член 131 от Директива 2013/36/ЕС.

Г-СЗИ не са задължени да оповестяват публично допълнителни данни и допълнителни показатели.

Член 2

Дата на оповестяване

Г-СЗИ оповестяват публично информацията, посочена в член 1, от края на финансовата година не по-късно от четири месеца след края на всяка финансова година.

Компетентните органи могат да разрешат на институциите, чиято финансова година завършва на 30 юни, да докладват стойностите на показателите въз основа на състоянието им към 31 декември. Във всички случаи информацията се оповестява не по-късно от 31 юли.

Член 3

Място на оповестяването

Институциите могат да оповестяват публично стойностите на показателите в образеца, посочен в приложението към настоящия регламент, в средството, което са определили за оповестяване на информацията, изисквана в осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013 в съответствие с член 434 от същия регламент.

Когато оповестяванията на стойностите на показателите не са включени в средството, посочено в първа алинея, Г-СЗИ правят директна препратка към пълните оповестявания на интернет сайта на институцията или към средството, в което са на разположение.

Без излишно забавяне след оповестяването на тази информация от страна на Г-СЗИ компетентните органи изпращат попълнените образци на ЕБО, за да бъдат представени в обобщен вид на неговия уебсайт.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(3)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Данни, необходими за идентифициране на Г-СЗИ

Общи данни за банката

Раздел 1: Обща информация

Отговор

а.

Обща информация, предоставена от националния надзорен орган:

 

(1)

Код на държавата

 

(2)

Име на банката

 

(3)

Дата на подаване (ГГГГ-ММ-ДД)

 

b.

Обща информация, предоставена от отчитащата се институция:

 

(1)

Отчетна дата (ГГГГ-ММ-ДД)

 

(2)

Отчетна валута

 

(3)

Обменен курс на еврото

 

(4)

Отчетна единица

 

(5)

Счетоводен стандарт

 

(6)

Място на публичното оповестяване

 

Показател за размер

Раздел 2: Общо експозиции

Размер

а.

Експозицията от контрагента по договори за деривати (метод 1)

 

b.

Брутна стойност на сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК)

 

c.

Експозиция от контрагента по СФЦК

 

d.

Други активи

 

(1)

Ценни книжа, получени по СФЦК, които са признати за актив

 

е.

Общо балансови позиции (сума от позиции 2.a, 2.b, 2.c и 2.d, минус 2.d.(1)

 

f.

Потенциална бъдеща експозиция по договори за деривати (метод 1)

 

g.

Условна стойност на задбалансови позиции с 0 % CCF

 

(1)

Безусловно отменяеми ангажименти по кредитни карти

 

(2)

Други безусловно отменяеми ангажименти

 

h.

Условна стойност на задбалансови позиции с 20 % CCF

 

i.

Условна стойност на задбалансови позиции с 50 % CCF

 

j.

Условна стойност на задбалансови позиции сci 100 % CCF

 

k.

Общо задбалансови позиции (сумата от позиции 2.f, 2.g и от 2.h до 2.j, минус 0,9 пъти сумата на позиции 2.g.(1) и 2.g.(2)

 

l.

Субекти, консолидирани за целите на счетоводното отчитане, но не и за регулаторни цели, основани на риска:

 

(1)

Балансови активи

 

(2)

Потенциална бъдеща експозиция по договори за деривати

 

(3)

Безусловно отменяеми ангажименти

 

(4)

Други задбалансови ангажименти

 

(5)

Инвестиционна стойност в консолидирани субекти

 

m.

Корекции с оглед на нормативните изисквания

 

n.

Допълнителни данни:

 

(1)

Вземания за парично обезпечение при сделки с деривати

 

(2)

Нетна условна стойност на кредитни деривати

 

(3)

Нетна условна стойност на кредитни деривати за субектите в позиция 2.l.

 

(4)

Балансови и задбалансови експозиции между субекти, включени в точка 2.l.

 

(5)

Балансови и задбалансови експозиции на субекти, включени в точка 2.l., към субекти, консолидирани за регулаторни цели, основани на риска,

 

(6)

Балансови и задбалансови експозиции на субекти, консолидирани за регулаторни цели, основани на риска, към субекти включени в точка 2.l.

 

(7)

Общо експозиции за изчисляване на коефициент на задлъжнялост (определение от януари 2014 г.)

 

о.

Общ показател за експозиции (сумата на позиции 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1 пъти 2.l.(3), 2.l.(4), минус сумата на позиции 2.l.(5) и 2.m)

 

Показатели за обвързаност

Раздел 3: Активи в рамките на финансовата система

Размер

а.

Средства, депозирани в други финансови институции, или предоставени им в заем

 

(1)

Депозитни сертификати

 

b.

Неусвоени кредитни линии, за които е поето задължение и в които са включени и други институции

 

с.

Притежавани ценни книжа, емитирани от други финансови институции:

 

(1)

Обезпечени дългови ценни книжа

 

(2)

Първостепенни необезпечени дългови ценни книжа

 

(3)

Подчинени дългови ценни книжа

 

(4)

Търговски ценни книжа

 

(5)

Акции (включително обикновени и преференциални акции по номинална стойност и с премия)

 

(6)

Нетиране на къси позиции във връзка определени притежавани акции, включени в позиция 3.c.(5)

 

d.

Нетна положителна текуща експозиция на сделки за финансиране с ценни книжа с други финансови институции

 

е.

Извънборсови деривати с други финансови институции, които имат нетна положителна на справедливата стойност:

 

(1)

Нетна положителна справедлива стойност (включително с обезпечение, ако е в рамките на Рамковото споразумение за нетиране)

 

(2)

Потенциална бъдеща експозиция

 

F.

Показател за активите в рамките на финансовата система (сума от позиции 3.a, от 3.b до 3.c.(5), 3.d, 3.e.(1) и 3.e.(2), минус 3.c.(6)

 


Раздел 4: Задължения в рамките на финансовата система

Размер

а.

Влогове, дължими на депозитни институции

 

b.

Депозити, дължими на недепозитни финансови институции

 

c.

Неусвоени кредитни линии, за които е поето задължение и които са получени от други институции

 

d.

Нетна отрицателна текуща експозиция на сделки за финансиране с ценни книжа с други финансови институции

 

е.

Извънборсови деривати с други финансови институции, които имат нетна отрицателна справедлива стойност:

 

(1)

Нетна отрицателна справедлива стойност (включително с обезпечение, ако е в рамките на Рамковото споразумение за нетиране)

 

(2)

Потенциална бъдеща експозиция

 

f.

Допълнителни данни:

 

(1)

Средства, взети назаем от други финансови институции

 

(2)

Депозитни сертификати, включени в позиции 4.a и 4.b

 

g.

Показател за задълженията в рамките на финансовата система (сума от позиции 4.a до 4.e.(2)

 


Раздел 5: Ценни книжа, задълженията по които още не са погасени

Размер

а.

Обезпечени дългови ценни книжа

 

b.

Първостепенни необезпечени дългови ценни книжа

 

с.

Подчинени дългови ценни книжа

 

d.

Търговски ценни книжа

 

е.

Депозитни сертификати

 

f.

Обикновени акции

 

g.

Преференциални акции и всякакви други форми на подчинено финансиране, които не са обхванати в позиция 5.c.

 

h.

Допълнителни данни:

 

(1)

Балансова стойност на акции, чиято пазарна цена не е на разположение

 

i.

Показател за ценни книжа, задълженията по които не са погасени (сума на позиции от 5.a до 5.g)

 

Заменяемост/показатели за инфраструктурата на финансовата институция

Раздел 6: Плащания, направени през отчетната година (с изключение на плащанията в рамките на групата)

Отчетени в

Размер в определена валута

Размер

а.

австралийски долар

AUD

 

 

b.

бразилски реал

BRL

 

 

с.

канадски долар

CAD

 

 

d.

швейцарски франкове

CHF

 

 

e.

китайски юан

CNY

 

 

f.

eвро

EUR

 

 

g.

британски лири

GBP

 

 

h.

хонконгски долар

HKD

 

 

i.

индийска рупия

INR

 

 

j.

японска йена

JPY

 

 

k.

шведска крона

SEK

 

 

l.

щатски долар

USD

 

 

m.

допълнителни данни:

(1)

мексиканско песо

MXN

 

 

(2)

новозеландски долар

NZD

 

 

(3)

руска рубла

RUB

 

 

n.

показател за разплащателната дейност (сума на позиции от 6.a до 6.l)

 


Раздел 7: Активи под попечителство

Размер

а.

Показател за активи под попечителство

 


Раздел 8: Поемане на емисии на ценни книжа на дългови и капиталови пазари

Размер

а.

Поемане на емисии на капиталови пазари

 

b.

Поемане на емисии на дългови пазари

 

n.

Показател за дейността по поемане на емисии (сума на позиции 8.a и 8.b)

 

Показатели за сложност

Раздел 9: Условна сума на извънборсовите деривати

Размер

а.

Извънборсови деривати, чийто клиринг се извършва чрез централен контрагент

 

b.

Извънборсови деривати, уредени на двустранна основа

 

c.

Показател за извънборсовите деривати (сума на позиции 9.a и 9.b)

 


Раздел 10: Ценни книжа за търговия и на разположение за продажба

Размер

а.

Ценни книжа, държани за търговия (ДТ)

 

b.

ценните книжа на разположение за продажба (РП)

 

c.

Ценни книжа за търговия и ценни книжа на разположение за продажба, които отговарят на определението за активи от ниво 1

 

d.

Ценни книжа за търговия и ценни книжа на разположение за продажба, които отговарят на определението за активи от ниво 2, с процентно намаление

 

е.

Допълнителни данни:

 

(1)

Ценни книжа, държани до падеж

 

f.

Показател за ценни книжа за търговия и ценни книжа на разположение за търговия (сумата от позиции 10.a и 10.b, минус сумата от 10.c и 10.d)

 


Раздел 11: Активи от ниво 3

Размер

а.

Показател за активи от ниво 3

 

Показатели за дейност в други юрисдикции

Раздел 12: Вземания от субекти в други юрисдикции

Размер

а.

Чуждестранни вземания на базата на крайния риск (с изключение на дейности с деривати)

 

b.

Допълнителни данни:

 

(1)

чуждестранните дериватни вземания на базата на крайния риск

 

с.

Показател за вземания от субекти в други юрисдикции (позиция 12.a)

 


Раздел 13: Задължения към субекти в други юрисдикции

Размер

а.

Външни задължения (с изключение на деривати и местни задължения в местна валута)

 

(1)

Всички външни задължения към свързани служби, включени в позиция 13.a.

 

b.

Местните задължения в местна валута (с изключение на дейности с деривати)

 

c.

Допълнителни данни:

 

(1)

Чуждестранни дериватни задължения на базата на крайния риск

 

d.

Показател за задължения към субекти в други юрисдикции (сумата от позиции 13.a и 13.b, минус 13.a.(1)

 

Допълнителни показатели

Раздел 14: Допълнителни показатели

Размер

а.

Общо задължения

 

b.

Финансиране на дребно

 

c.

Съотношение на зависимостта от финансиране на едро (разликата между позиции 14.a и 14.b, разделена с 14.a)

 

d.

Външни нетни приходи

 

е.

Общи нетни приходи

 

f.

Общи брутни приходи

 

g.

Брутна стойност на отпуснатите паричните заеми и брутна справедлива стойност на ценните книжа, заети по сделки за финансиране с ценни книжа

 

h.

Брутна стойност на взетите парични заеми и брутна справедлива стойност на ценните книжа, взети по сделки за финансиране с ценни книжа

 

i.

Брутна положителна справедлива стойност на извънборсовите сделки с деривати

 

j.

Брутна отрицателна справедлива стойност на извънборсовите сделки с деривати

 

 

Размер в отделни единици

k.

Брой на юрисдикциите

 


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/22


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1031/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2014 година

за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 7 август правителството на Русия въведе забрана за вноса в Русия на някои продукти от Съюза, включително плодове и зеленчуци. Тази забрана създаде сериозна заплаха от пазарни смущения в резултат на значителен спад на цените поради внезапното отпадане на важен експортен пазар.

(2)

Тази заплаха от пазарни смущения в още по-голяма степен засяга сектора на плодовете и зеленчуците, в който големи количества бързо разваляща се реколта се събира по това време на годината.

(3)

Поради това на пазара възникна ситуация, по отношение на която обичайните мерки, които са на разположение съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1308/2013, се оказват недостатъчни.

(4)

За да не се превърне съществуващата пазарна ситуация в по-тежки или продължителни смущения на пазара, бе приет Делегиран регламент (ЕС) № 932/2014 на Комисията (2). В него се предвиждат максимални размери на подпомагането за операции по изтегляне от пазара, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени. Необходими са обаче допълнителни мерки за подпомагане. Поради това въведеният с посочения регламент механизъм следва да бъде допълнен от мерки под формата на допълнително, целенасочено подпомагане за определени количества продукти, изчислени въз основа на традиционния износ за Русия.

(5)

Следва да се приемат допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане за домати, моркови, зеле, сладки пиперки, карфиол и броколи, краставици и корнишони, гъби, ябълки, круши, сливи, меки плодове, прясно трапезно грозде, киви, сладки портокали, клементинки и мандарини.

(6)

Като се вземат предвид приблизителните количества, засегнати от забраната, финансовата помощ от Съюза следва да се предоставя в съответствие с количествата от съответните продукти. Изчисляването на тези количества следва да се извърши за всяка държава членка в съответствие с нивото на нейния износ от съответните продукти за Русия през предходните три години, като от него се приспадат количествата, за които вече е било уведомено съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 932/2014.

(7)

Очаква се, че обхванатите от настоящия регламент продукти, които са щели да бъдат изнесени за Русия, ще бъдат пренасочени към пазарите на други държави членки. Съответно производителите на същите продукти в тези държави членки, които не изнасят традиционно продукцията си за Русия, може да бъдат изправени пред значителни смущения на пазара и ценови спад.

(8)

Поради това и с цел по-нататъшно стабилизиране на пазара, финансова помощ от Съюза следва да се предоставя също така на производителите във всички държави членки по отношение на един или повече от продуктите, обхванати от настоящия регламент, но обхванатото количество не следва да надвишава 3000 тона за всяка държава членка.

(9)

Държавите членки следва да могат свободно да решат да не използват количеството от 3000 тона. За това свое решение те следва да информират своевременно Комисията, за да може тя да вземе решение относно преразпределянето на неизползваните количества.

(10)

Изтеглянето от пазара, небрането и брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, са ефективни мерки за преодоляване на кризи в случай на излишък от плодове и зеленчуци поради временни и непредвидими обстоятелства. Държавите членки следва да имат възможността да разпределят предоставените им количества на една или повече от тези мерки, за да използват наличните суми най-ефикасно.

(11)

Както и в рамките на Делегиран регламент (ЕС) № 932/2014, ограничението в размер на 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция за подпомаганите изтегляния от пазара следва да бъде временно отменено. Следователно финансовата помощ от страна на Съюза следва да бъде предоставяна дори когато изтеглянията от пазара надвишават този 5-процентен праг.

(12)

Предоставената финансова помощ за изтегляния на продукти от пазара следва да се основава на съответните размери на подпомагането, определени в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (3) по отношение на изтеглянията от пазара за безплатно разпространение и за други предназначения. За продуктите, за които в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 не е определена сума, в настоящия регламент следва да бъдат определени максимални суми.

(13)

Като се има предвид, че по отношение на доматите посочените в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 суми се отнасят до пазарната година за доматите, предназначени за преработка и за консумация в прясно състояние, е целесъобразно да се поясни, че максималният размер, приложим за доматите за консумация в прясно състояние за целите на настоящия регламент, е размерът, отнасящ се за периода от 1 ноември до 31 май.

(14)

С оглед на извънредното естество на пазарните смущения и за да се гарантира подпомагането от Съюза на всички производители на плодове и зеленчуци, обхватът на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара следва да се разшири, така че да включва и производителите на плодове и зеленчуци, които не членуват в призната организация на производители.

(15)

За да се насърчи безплатното разпространение на изтеглени от пазара плодове и зеленчуци сред някои организации, като благотворителни организации и училища, както и за други сходни предназначения, одобрени от държавите членки, максималните размери, определени в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, следва да се прилагат в размер на 100 % също по отношение на производителите, които не членуват в призната организация на производители. При изтегляния от пазара за предназначения, различни от безплатното разпространение, те следва да получават 50 % от определените максимални размери. В този смисъл производителите, които не са членове на призната организация на производители, следва да отговарят на същите или на сходни условия, както организациите на производители. Затова към тях, както и към признатите организации на производители, следва да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

(16)

Организациите на производители са основните участници в сектора на плодовете и зеленчуците и са в най-добра позиция да гарантират изплащането на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара и на производителите, които не са членове на призната организация на производители. Те следва да гарантират, че тази помощ се изплаща на производителите, които не членуват в призната организация на производители, чрез сключването на договор. Тъй като не във всички държави членки е налице еднаква степен на членство на доставчиците на пазара на плодове и зеленчуци в организации, е целесъобразно на компетентните органи на държавите членки да бъде разрешено да изплащат подпомагането директно на производителите, когато това е надлежно обосновано.

(17)

Размерите на подпомагането за небране и за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, следва да бъдат определени от държавите членки за хектар и на равнище, което покрива не повече от 90 % от максималните размери, приложими за изтеглянето от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатното разпространение, както е посочено в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, или, за продуктите, за които в посоченото приложение не е определен размер — в настоящия регламент. По отношение на доматите за консумация в прясно състояние размерът, който държавите членки трябва да вземат предвид, следва да бъде определеният в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 размер за периода от 1 ноември до 31 май. По отношение на небрането на плодове и зеленчуци, подпомагане следва да се предоставя дори в случаите, в които търговската продукция е получена от съответната производствена площ по време на нормалния производствен цикъл.

(18)

Тъй като дейностите по предлагане на продуктите на пазара са съсредоточени в организациите на производители, те са в състояние да действат по-бързо в сравнение с нечленуващите в такива организации производители, когато се налага да се справят с по-големи количества продукция и е необходимо да се окаже незабавен ефект върху пазара. Поради това, с цел изпълнението на предвидените в настоящия регламент извънредни мерки за подпомагане да бъде по-ефективно и да се ускори стабилизирането на пазара, е целесъобразно по отношение на производителите, които членуват в признати организации на производители, финансовата помощ от Съюза за изтегляния от пазара за предназначения, различни от безплатно разпространение, да се увеличи на 75 % от съответните максимални размери, определени за подпомагането за изтегляне от пазара за други предназначения.

(19)

Що се отнася до изтеглянето на продукти от пазара, обхватът на финансовата помощ от Съюза за операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, следва да бъде разширен, така че да обхване и производители, които не членуват в призната организация на производители. Финансовата помощ следва да бъде равна на 50 % от максималните размери на подпомагането, определени за организациите на производители.

(20)

Предвид големия брой производители, които не членуват в организации на производители, и поради необходимостта да се извършват проверки, които са надеждни и същевременно практически осъществими, финансовата помощ от Съюза не следва да се отпуска на производители, които не членуват в организация на производители, за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, ако нормалното събиране на реколтата вече е започнало, нито за мерки за небране, ако търговската продукция е получена от съответната производствена площ по време на нормалния производствен цикъл. В този смисъл към производителите, които не са членове на призната организация на производители, следва да се прилагат същите разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, приложими съответно за признатите организации на производители.

(21)

Финансовата помощ от Съюза за операции по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, следва да се изплаща на производителите, които не членуват в организация на производители, директно от компетентния орган на държавата членка. Компетентният орган следва да изплаща съответните суми на производителите в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и със съответните разпоредби и процедури, предвидени в националното законодателство.

(22)

За да се гарантира, че финансовата помощ от Съюза за производителите на определени плодове и зеленчуци се използва по предназначение, и за да се осигури ефективно използване на бюджета на Съюза, държавите членки следва да извършват адекватен брой проверки. По-специално следва да се извършват проверки на документи, проверки за идентичност и физически проверки, както и проверки на място, които следва да включват в адекватна степен продукти, площи, организации на производители и производители, които не членуват в призната организация на производители. Държавите членки следва да гарантират, че по отношение на доматите операциите по изтегляне от пазара, по бране, докато са още зелени, и небране се отнасят само до сортовете, предназначени за консумация в прясно състояние.

(23)

Държавите членки следва редовно да уведомяват Комисията за операциите, извършени от организациите на производители и производителите, които не членуват в такива организации.

(24)

За да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се допринесе за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се определят разпоредби за временни извънредни мерки за подпомагане от Съюза, което да бъде предоставено на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, признати в съответствие с член 154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и на производители, които не членуват в такива организации.

Тези временни извънредни мерки за подпомагане от Съюза обхващат операции по изтегляне на продукция от пазара, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени.

2.   Подпомагането, посочено в параграф 1, се предоставя по отношение на следните продукти в сектора на плодовете и зеленчуците, които са предназначени за консумация в прясно състояние:

а)

домати с код по КН 0702 00 00;

б)

моркови с код по КН 0706 10 00;

в)

зеле с код по КН 0704 90 10;

г)

сладки пиперки с код по КН 0709 60 10;

д)

карфиол и броколи с код по КН 0704 10 00;

е)

краставици с код по КН 0707 00 05;

ж)

корнишони с код по КН 0707 00 90;

з)

гъби от рода Agaricus с код по КН 0709 51 00;

и)

ябълки с код по КН 0808 10;

й)

круши с код по КН 0808 30;

к)

сливи с код по КН 0809 40 05;

л)

меки плодове с кодове по КН 0810 20, 0810 30 и 0810 40;

м)

прясно трапезно грозде с код по КН 0806 10 10;

н)

киви с код по КН 0810 50 00;

о)

сладки портокали с код по КН 0805 10 20;

п)

клементинки с код по КН 0805 20 10;

р)

мандарини (включително тангерини и сатсумаси), wilkings и подобни цитрусови хибриди с кодове по КН 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 и 0805 20 90.

3.   Посоченото в параграф 1 подпомагане обхваща дейности, извършвани в периода от 30 септември 2014 г. до датата, на която посочените в член 2, параграф 1 количества са изчерпани във всяка съответна държава членка, или до 31 декември 2014 г., в зависимост от това коя дата е по-ранна.

Член 2

Разпределяне на максимални количества на държавите членки

1.   Подпомагането, посочено в член 1, параграф 1, се предоставя на държавите членки за количествата продукти, определени в приложение I.

Посоченото подпомагане се предоставя също така във всички държави членки за операции по изтегляне от пазара, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, по отношение на един или повече от продуктите, посочени в член 1, параграф 2, както е определено от държавата членка, при условие че допълнителното количество не надвишава 3 000 тона за всяка държава членка.

2.   По отношение на количествата за всяка държава членка, посочени в параграф 1, държавите членки могат да определят за всеки продукт или група продукти количествата за изтегляне от пазара за безплатно разпространение и за изтегляне от пазара за предназначения, различни от безплатното разпространение, както и съответната площ за небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени.

3.   До 31 октомври 2014 г. държавите членки могат да решат да не се възползват от количеството от 3 000 тона или от част от него. Те уведомяват Комисията за всички неизползвани количества до 31 октомври 2014 г. От момента на уведомлението операциите, извършвани в съответната държава членка, не са допустими за подпомагане съгласно настоящия регламент.

Член 3

Разпределяне на количествата по производители

Държавите членки разпределят количествата, посочени в член 2, между организациите на производители и производителите, които не членуват в организации на производители, като следват принципа „пръв пристигнал, пръв обслужен“.

Въпреки това държавите членки могат да решат да въведат друга система за разпределяне на количествата, при условие че въведената система се основава на обективни и недискриминационни критерии. За тази цел държавите членки могат да вземат под внимание степента на въздействието на обявената от Русия забрана за внос върху съответните производители.

Член 4

Финансова помощ за изтегляне на продукция от пазара, предоставяна на организации на производители

1.   Финансовата помощ от Съюза се предоставя за изтегляне от пазара на продукти за безплатно разпространение, както е посочено в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и за предназначения, различни от безплатното разпространение, осъществени по отношение на продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, и по време на периода, посочен в член 1, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Границата в размер на 5 %, посочена в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 79, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не се прилага по отношение на продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, когато тези продукти са изтеглени от пазара по време на периода, посочен в член 1, параграф 3 от настоящия регламент.

3.   За продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, които не са изброени в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, максималните размери на подпомагането са посочените в приложение II към настоящия регламент.

4.   За доматите максималният размер на подпомагането е размерът, определен в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за периода от 1 ноември до 31 май.

5.   Чрез дерогация от член 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 финансовата помощ от Съюза за изтегляния от пазара за предназначения, различни от безплатно разпространение, е в размер на 75 % от максималния размер на подпомагането за други предназначения, посочен в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и в приложение II към настоящия регламент.

6.   Финансовата помощ от Съюза, посочена в параграф 1, се предоставя на организациите на производители дори ако те не предвиждат в оперативните си програми и в националните стратегии на държавите членки такива операции по изтегляне от пазара. Член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 55, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 не се прилагат по отношение на финансовата помощ от Съюза съгласно настоящия член.

7.   Финансовата помощ от Съюза, посочена в параграф 1, не се взема предвид при изчисляване на таваните, посочени в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

8.   Таванът в размер на една трета от разходите, посочен в член 33, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и 25-процентният максимален размер на увеличението на оперативния фонд, посочен в член 66, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не се прилагат по отношение на разходите, направени във връзка с операциите по изтегляне от пазара на продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, когато тези продукти са изтеглени от пазара по време на периода, посочен в член 1, параграф 3 от настоящия регламент.

9.   Разходите, направени в съответствие с настоящия член, представляват част от оперативния фонд на организациите на производители.

Член 5

Финансова помощ за изтегляне на продукция от пазара, предоставяна на производители, които не членуват в организации на производители

1.   В съответствие с настоящия член на производителите на плодове и зеленчуци, които не членуват в призната организация на производители, се предоставя финансова помощ от Съюза по отношение на:

а)

изтегляне от пазара на продукти за безплатно разпространение, както е посочено в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

изтегляне от пазара на продукти за предназначения, различни от безплатното разпространение.

Максималните размери на финансовата помощ за изтеглянията от пазара, посочени в първа алинея, буква а), са размерите, посочени в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и в приложение II към настоящия регламент.

За доматите максималният размер на подпомагането е размерът, определен в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за периода от 1 ноември до 31 май.

Максималният размер на финансовата помощ за изтеглянията от пазара, посочени в първа алинея, буква б), е 50 % от размерите, посочени в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и в приложение II към настоящия регламент.

За доматите този максимален размер е 50 % от размера, определен в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за периода от 1 ноември до 31 май.

2.   Финансовата помощ, посочена в параграф 1, се предоставя за изтегляне от пазара на продуктите, посочени в член 1, параграф 2, когато тези продукти са изтеглени по време на периода, посочен в член 1, параграф 3.

3.   Производителите сключват договор с призната организация на производители за цялото количество, което трябва да бъде доставено съгласно настоящия член. Организациите на производители приемат всички обосновани искания от производители, които не членуват в призната организация на производители. Количествата, доставени от производители, които не са членове, са в съответствие със съответните регионални добиви и площи.

4.   Финансовата помощ се изплаща на производителите, които не членуват в призната организация на производители, от организацията на производители, с която са сключили договор.

Сумите, съответстващи на действителните разходи, направени от организацията на производители за изтеглянето на съответните продукти от пазара, се задържат от организацията на производителите. Като доказателство за тези разходи се представят фактури.

5.   Поради надлежно обосновани причини, като например ограничената степен на членство на производителите в организации на производители в съответната държава членка, и по начин, който не допуска дискриминация, държавите членки могат да разрешат на производител, който не членува в призната организация на производители, да представи уведомление до компетентния орган на държавата членка, вместо да подпише договора, посочен в параграф 3. За тези уведомления член 78 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се прилага mutatis mutandis. Количествата, доставени от производители, които не са членове, са в съответствие със съответните регионални добиви и площи.

В такива случаи компетентният орган на държавата членка изплаща финансовата помощ от Съюза директно на производителя. За тази цел държавите членки приемат нови законодателни разпоредби или прилагат съществуващите национални разпоредби или процедури.

6.   Когато признаването на дадена организация на производители е временно преустановено в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, за целите на настоящия член нейните членове се считат за производители, които не членуват в призната организация на производители.

7.   Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, както и член 4, параграфи 6—9 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis по отношение на настоящия член.

Член 6

Финансова помощ за небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, предоставяна на организации на производители

1.   Предоставя се финансова помощ от Съюза за операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, които са осъществени по отношение на продуктите, посочени в член 1, параграф 2, и по време на периода, посочен в член 1, параграф 3.

2.   Подпомагането за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, обхваща единствено продуктите, които физически се намират на полето и които действително се берат, докато са още зелени. Чрез дерогация от член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 държавите членки определят размера на подпомагането, което включва както финансовата помощ от Съюза, така и вноската на организацията на производители за небрането и брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, за хектар и така, че то да покрива не повече от 90 % от размерите, определени за изтегляния от пазара за предназначения, различни от безплатното разпространение, в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и в приложение II към настоящия регламент. За доматите тази сума е в размер на 90 % от размера, определен в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за периода от 1 ноември до 31 май по отношение на изтеглянията от пазара за предназначения, различни от безплатното разпространение.

Чрез дерогация от член 34, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 финансовата помощ от Съюза за небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, е в размер на 75 % от размерите, определени от държавите членки в съответствие с първа алинея.

3.   Чрез дерогация от член 85, параграф 3, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, мерките за небране, посочени в член 84, параграф 1, буква б) от посочения регламент могат, що се отнася до продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, и по време на периода, посочен в член 1, параграф 3 от настоящия регламент, да бъдат предприети дори когато търговската продукция е получена от съответната производствена площ по време на нормалния производствен цикъл. В такива случаи размерът на подпомагането, посочен в параграф 2 от настоящия член, се намалява пропорционално, като се взема предвид вече събраната продукция въз основа на данните за наличностите и финансовите отчети на съответните организации на производители.

4.   Финансовата помощ от Съюза се предоставя на организациите на производители дори ако те не предвиждат в оперативната си програма и в националните стратегии на държавите членки такива операции. Член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и член 55, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 не се прилагат по отношение на финансовата помощ от Съюза съгласно настоящия член.

5.   Таванът в размер на една трета от разходите, посочен в член 33, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и 25-процентният максимален размер на увеличението на оперативния фонд, посочен в член 66, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не се прилагат по отношение на разходите, направени във връзка с мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член и свързани с продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, и по време на периода, посочен в член 1, параграф 3 от настоящия регламент.

6.   Финансовата помощ от Съюза не се взема предвид при изчисляването на максималните проценти, посочени в член 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

7.   Разходите, направени в съответствие с настоящия член, представляват част от оперативния фонд на организациите на производители.

Член 7

Финансова помощ за небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, предоставяна на производители, които не членуват в организации на производители

1.   На производителите, които не членуват в призната организация на производители, се предоставя финансова помощ от Съюза за извършването на операции по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, по отношение на продуктите, посочени в член 1, параграф 2, и по време на периода, посочен в член 1, параграф 3.

Чрез дерогация от член 85, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се прилага следното:

а)

подпомагането за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, обхваща единствено продуктите, които физически се намират на полето и които действително се берат, докато са още зелени, и за които нормалното прибиране на реколтата още не е започнало;

б)

мерки по отношение на небрането няма да бъдат предприемани в случаите, в които търговската продукция е получена от съответната площ по време на нормалния производствен цикъл;

в)

брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и небрането в никакъв случай не се прилагат едновременно за един и същ продукт и за една и съща площ.

2.   Финансовата помощ от Съюза за операции по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, е в размер на 50 % от размерите, определени от държавите членки в съответствие с член 6, параграф 2.

3.   Производителите, които не членуват в призната организация на производители, представят необходимото уведомление до компетентния орган на държавата членка в съответствие с подробните разпоредби, приети от държавата членка съгласно член 85, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

В такива случаи компетентният орган на държавата членка изплаща финансовата помощ от Съюза директно на производителя. За тази цел държавите членки приемат нови законодателни разпоредби или прилагат съществуващите национални разпоредби или процедури.

4.   Когато признаването на дадена организация на производители е временно преустановено в съответствие с член 114, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, за целите на настоящия член нейните членове се считат за производители, които не членуват в призната организация на производители.

5.   Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се прилагат mutatis mutandis по отношение на настоящия член.

Член 8

Проверки на операциите по изтегляне, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени

1.   Операциите по изтегляне, посочени в членове 4 и 5, подлежат на проверки на първо ниво в съответствие с член 108 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011. Тези проверки обаче обхващат най-малко 10 % от количеството изтеглени от пазара продукти и най-малко 10 % от организациите на производители, които се ползват от финансовата помощ от Съюза, посочена в член 4 от настоящия регламент.

За операциите по изтегляне от пазара обаче, посочени в член 5, параграф 5, проверките на първо ниво обхващат 100 % от количеството изтеглени от пазара продукти.

2.   Операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, както е посочено в членове 6 и 7, подлежат на проверките и отговарят на условията, предвидени в член 110 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, с изключение на изискването да не е извършено частично събиране на реколта в случаите, в които се прилага дерогацията, предвидена в член 6, параграф 3 от настоящия регламент. Проверките обхващат най-малко 25 % от съответните производствени площи.

За операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, посочени в член 7, проверките обхващат 100 % от съответните производствени площи.

3.   Операциите по изтегляне, посочени в членове 4 и 5, подлежат на проверки на второ ниво в съответствие с член 109 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011. Проверките на място обаче обхващат най-малко 40 % от субектите, които подлежат на проверки на първо ниво, и най-малко 5 % от количеството изтеглени от пазара продукти.

4.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за контрол, за да гарантират, че по отношение на доматите изтеглянията от пазара, операциите по небране и бране на домати, докато са още зелени, обхващат само сортовете, предназначени за консумация в прясно състояние.

Член 9

Заявяване и изплащане на финансовата помощ от Съюза

1.   Организациите на производителите подават заявление за изплащане на финансовата помощ от Съюза, посочена в членове 4, 5 и 6, в срок до 31 януари 2015 г.

2.   Организациите на производители подават заявление за изплащане на общата финансова помощ от Съюза, посочена в членове 4 и 6 от настоящия регламент, в съответствие с процедурата, посочена в член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, до 31 януари 2015 г.

Член 72, първа алинея и член 72, втора алинея, първото изречение от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и таванът от 80 % от първоначално одобрената сума на помощта за дадена оперативна програма, определен в трета алинея от същия член, обаче не се прилагат.

3.   Производителите, които не членуват в призната организация на производители и които не са подписали договор с призната организация на производители, подават до датата, посочена в параграф 1, заявление пред компетентните органи, определени от държавите членки, за изплащане на финансова помощ от Съюза за целите на членове 5 и 7.

4.   Заявленията, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се придружават от разходооправдателни документи, в които се обосновава размерът на съответната заявена финансова помощ от Съюза, и съдържат писмено уверение, че заявителят не е получил и няма да получи двойно финансиране от Съюза или национално финансиране или компенсация по застрахователна полица по отношение на операциите, отговарящи на изискванията за отпускане на финансова помощ от Съюза съгласно настоящия регламент.

Член 10

Уведомления

1.   Държавите членки уведомяват Комисията най-късно на 30 септември 2014 г., 15 октомври 2014 г., 31 октомври 2014 г., 15 ноември 2014 г., 30 ноември 2014 г., 15 декември 2014 г., 31 декември 2014 г., 15 януари 2015 г., 31 януари 2015 г. и 15 февруари 2015 г. за следното по отношение на всеки продукт:

а)

количествата, изтеглени от пазара за безплатно разпространение,

б)

количествата, изтеглени от пазара за предназначения, различни от безплатното разпространение;

в)

съответната площ за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и за небране;

г)

общите извършени разходи за количествата и площите, посочени в букви а), б) и в).

Уведомленията трябва да съдържат само действително извършени операции.

За тези уведомления държавите членки използват образеца, поместен в приложение III.

2.   При подаването на първото уведомление държавите членки съобщават на Комисията размера на подпомагането, което са определили в съответствие с член 79, параграф 1 или член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и членове 4 и 5 от настоящия регламент, като използват образците, поместени в приложение IV.

Член 11

Изплащане на финансовата помощ от Съюза

Разходите на държавите членки във връзка с плащанията съгласно настоящия регламент са допустими за отпускане на финансова помощ от Съюза само ако са били платени до 30 юни 2015 г.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 932/2014 на Комисията от 29 август 2014 година за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 913/2014 (ОВ L 259, 30.8.2014 г., стр. 2).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Максимални количества продукти, разпределени по държави членки съгласно член 2, параграф 1

(в тонове)

Ябълки и круши

Сливи, трапезно грозде и киви

Домати, моркови, сладки пиперки, краставици и корнишони

Портокали, клементинки и мандарини

Белгия

43 300

1 380

14 750

0

Германия

13 100

0

0

0

Гърция

5 100

28 475

750

10 750

Испания

8 700

6 900

20 400

58 600

Франция

28 950

500

1 600

0

Хърватия

1 050

0

0

7 900

Италия

35 805

38 845

0

2 620

Кипър

0

0

0

16 220

Литва

0

0

4 000

0

Унгария

725

570

0

0

Нидерландия

22 200

0

6 800

0

Полша

18 750

0

0

0

Португалия

4 120

225

0

0


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимални размери на подпомагането за изтегляне от пазара на продукти, които не са изброени в приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, както е посочено в членове 4—6 от настоящия регламент

Продукт

Максимално подпомагане (EUR/100 kg)

Безплатно разпространение

Други предназначения

Моркови

12,81

8,54

Зеле

5,81

3,88

Сладки пиперки

44,4

30

Броколи

15,69

10,52

Краставици и корнишони

24

16

Гъби

43,99

29,33

Сливи

34

20,4

Меки плодове

12,76

8,5

Прясно трапезно грозде

39,16

26,11

Киви

29,69

19,79


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци за уведомленията, посочени в член 10

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАЗАРА — БЕЗПЛАТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Държава членка:

Обхванат период:

Дата:


Продукт

Организации на производители

Производители, които не членуват в организация на производители

Общи количества (t)

Обща финансова помощ от Съюза (EUR)

Количества (t)

Финансова помощ от Съюза (EUR)

Количества (t)

Финансова помощ от Съюза (EUR)

Изтегляне

Транспорт

Сортиране и опаковане

ОБЩО

Изтегляне

Транспорт

Сортиране и опаковане

ОБЩО

(а)

(б)

(в)

(г)

(д) = (б) + (в) + (г)

(е)

(ж)

(з)

(и)

(й) = (ж) + (з) + (и)

(к) = (a) + (е)

(л) = (д) + (й)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо ябълки и круши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо цитрусови плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

За всяко уведомление трябва да се попълни отделна таблица във формат Excel.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАЗАРА — ДРУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Държава членка:

Обхванат период:

Дата:


Продукт

Организации на производители

Производители, които не членуват в организация на производители

Общи количества (t)

Обща финансова помощ от Съюза (EUR)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза

(EUR)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза

(EUR)

(а)

(б)

(в)

(г)

(д) = (а) + (в)

(е) = (б) + (г)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

Общо ябълки и круши

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

 

 

Общо зеленчуци

 

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

Общо други плодове

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 

 

 

Общо цитрусови плодове

 

 

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

 

 

Общо други

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

*

За всяко уведомление трябва да се попълни отделна таблица във формат Excel.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕБРАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДОКАТО СА ОЩЕ ЗЕЛЕНИ

Държава членка:

Обхванат период:

Дата:


Продукт

Организации на производители

Производители, които не членуват в организация на производители

Общи количества

(t)

Обща финансова помощ от Съюза (EUR)

Площ

(ha)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза

(EUR)

Площ

(ha)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза

(EUR)

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж) = (б) + (д)

(з) = (в) + (е)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо ябълки и круши

 

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо цитрусови плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

*

За всяко уведомление трябва да се попълни отделна таблица във формат Excel.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ С ПЪРВОТО УВЕДОМЛЕНИЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1

ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА — ДРУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата членка в съответствие с член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и с членове 4 и 5 от настоящия регламент

Държава членка:

Дата:


Продукт

Вноска на организацията на производители

(EUR/100 kg)

Финансова помощ от Съюза

(EUR/100 kg)

Ябълки

 

 

Круши

 

 

Домати

 

 

Моркови

 

 

Зеле

 

 

Сладки пиперки

 

 

Карфиол и броколи

 

 

Краставици и корнишони

 

 

Гъби

 

 

Сливи

 

 

Меки плодове

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

Киви

 

 

Портокали

 

 

Клементинки

 

 

Мандарини

 

 

НЕБРАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДОКАТО СА ОЩЕ ЗЕЛЕНИ

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата членка в съответствие с член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и с член 6 от настоящия регламент

Държава членка:

Дата:


Продукт

На открито

В оранжерия

Вноска на организацията на производители

(EUR/ha)

Финансова помощ от Съюза

(EUR/ha)

Вноска на организацията на производители

(EUR/ha)

Финансова помощ от Съюза

(EUR/ha)

Ябълки

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1032/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

67,6

TR

85,0

XS

74,9

ZZ

75,8

0707 00 05

MK

29,8

TR

100,6

ZZ

65,2

0709 93 10

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 50 10

AR

139,2

CL

139,2

IL

107,6

TR

120,7

UY

112,1

ZA

171,0

ZZ

131,6

0806 10 10

BR

167,9

MK

103,8

TR

119,6

ZZ

130,4

0808 10 80

BA

41,5

BR

56,4

CL

101,5

NZ

110,2

US

135,4

ZA

97,0

ZZ

90,3

0808 30 90

CN

104,2

TR

115,8

ZZ

110,0

0809 40 05

MK

13,1

ZZ

13,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1033/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2014 година

за определяне на представителните цени и размерите на допълнителните мита при внос на меласа в сектора на захарта, приложими от 1 октомври 2014 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 183 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията (2) се предвижда цената CIF при внос на меласа за стандартното качество, определено в член 27 от посочения регламент, да се счита за „представителна цена“.

(2)

За определянето на представителни цени е необходимо да се вземе предвид цялата информация, предвидена в член 29 от Регламент (ЕО) № 951/2006, освен в случаите, предвидени в член 30 от посочения регламент, като според случая определянето може да се извърши по метода, предвиден в член 33 от същия регламент.

(3)

За коригирането на цени, които не се отнасят за стандартно качество, следва, в зависимост от качеството на предлаганата меласа, цените да се увеличат или намалят съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(4)

При разлика между праговата (началната) цена на съответния продукт и представителната цена следва да се определят допълнителни мита при внос съгласно условията, посочени в член 39 от Регламент (ЕО) № 951/2006. В случай на суспендиране на митата при внос съгласно член 40 от посочения регламент, следва да се определят специални размери за тези мита.

(5)

Следва да се определят представителните цени и допълнителните мита при внос на меласа от кодове по КН 1703 10 00 и 1703 90 00 съгласно член 34 от Регламент (ЕО) № 951/2006.

(6)

С оглед на необходимостта да се осигури прилагането на тази мярка възможно най-бързо след предоставянето на актуализираните данни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните мита при внос на меласа от кодове по КН 1703 10 00 и 1703 90 00 са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Представителни цени и размери на допълнителните мита при внос на меласа в сектора на захарта, приложими от 1 октомври 2014 г.

(в евро)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нетно тегло от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нетно тегло от съответния продукт

Размер на митото, което се прилага при внос при суспендирането, посочено в член 40 от Регламент (ЕО) № 951/2006, за 100 kg нетно тегло от съответния продукт (1)

1703 10 00 (2)

13,48

0

1703 90 00 (2)

15,93

0


(1)  Съгласно член 40 от Регламент (ЕО) № 951/2006 този размер заменя определената ставка на митото от Общата митническа тарифа за тези продукти.

(2)  Определяне за стандартното качество, определено в член 27 от Регламент (ЕО) № 951/2006.


РЕШЕНИЯ

30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/45


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

от 24 септември 2014 година

за назначаване на съдии в Съда

(2014/680/ЕС, Евратом)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 253 и 255 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Мандатът на четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати в Съда изтича на 6 октомври 2015 г. Поради това следва да бъдат извършени нови назначения за периода от 7 октомври 2015 г. до 6 октомври 2021 г.

(2)

Предлага се мандатите на г-н Koen LENAERTS и на г-жа Rosario SILVA DE LAPUERTA като съдии в Съда да бъдат продължени.

(3)

Комитетът, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, даде становище относно способността на г-н Koen LENAERTS и на г-жа Rosario SILVA DE LAPUERTA да изпълняват функциите на съдия в Съда,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За съдии в Съда за периода от 7 октомври 2015 г. до 6 октомври 2021 г. се назначават:

г-н Koen LENAERTS

г-жа Rosario SILVA DE LAPUERTA.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2014 година.

Председател

S. SANNINO


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/46


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

от 24 септември 2014 година

за назначаване на един съдия в Съда

(2014/681/ЕС, Евратом)

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 253 и 255 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно членове 5 и 7 от Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз и след оставката, считано от 6 октомври 2014 г., на г-н George ARESTIS в Съда следва да бъде назначен един съдия за остатъка от мандата на г-н George ARESTIS, а именно до 6 октомври 2018 г.

(2)

За освобождаващия се пост беше предложена кандидатурата на г-н Constantinos LYCOURGOS.

(3)

Комитетът, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, даде становище относно способността на г-н Constantinos LYCOURGOS да изпълнява функциите на съдия в Съда,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Constantinos LYCOURGOS се назначава за съдия в Съда за периода от 7 октомври 2014 г. до 6 октомври 2018 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2014 година.

Председател

S. SANNINO


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/47


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 септември 2014 година

за назначаване на един заместник-член от България в Комитета на регионите

(2014/682/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на България,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г. На 10 юли 2012 г. с Решение 2012/403/ЕС на Съвета (3) г-жа Корнелия МАРИНОВА беше назначена за заместник-член за периода до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Корнелия МАРИНОВА се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за заместник-член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-жа Мадлена БОЯДЖИЕВА, Chair of the Municipal Council of the Municipality of Teteven.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. GUIDI


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.

(3)  Решение 2012/403/ЕС на Съвета от 10 юли 2012 година за назначаване на шестима членове от България и осем заместник-членове от България в Комитета на регионите (ОВ L 188, 18.7.2012 г., стр. 16).


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/48


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 септември 2014 година

за назначаване на член от Обединеното кралство в Комитета на регионите

(2014/683/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Обединеното кралство,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г. На 11 март 2014 г. с Решение 2014/C 74/01 на Съвета (3) г-н Andrew LEWER беше назначен за член до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Andrew LEWER се освободи едно място за член на Комитета на регионите.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

г-жа Ann STRIBLEY, Councillor.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. GUIDI


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.

(3)  Решение на Съвета от 11 март 2014 година за назначаване на четирима членове от Обединеното кралство в Комитета на регионите (ОВ C 74, 13.3.2014 г., стр. 1).


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 25 септември 2014 година

за назначаване на девет членове от Гърция и дванадесет заместник-членове от Гърция в Комитета на регионите

(2014/684/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Гърция,

като има предвид, че:

(1)

На 22 декември 2009 г. и на 18 януари 2010 г. Съветът прие решения 2009/1014/ЕС (1) и 2010/29/ЕС (2) за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г. На 9 април 2010 г. с Решение 2010/217/ЕС на Съвета (3) г-н Dimitris MARAVELIAS беше назначен за заместник-член до 25 януари 2015 г. На 21 март 2011 г. с Решение 2011/191/ЕС на Съвета (4) г-н Ioannis BOUTARIS, г-н Dimitrios KALOGEROPOULOS, г-н Georgios KOTRONIAS, г-н Nikolaos PAPANDREOU, г-н Ioannis SGOUROS и г-н Grigorios ZAFEIROPOULOS бяха назначени за членове, а г-н Pavlos ALTINIS, г-н Athanasios GIAKALIS, г-н Aristeidis GIANNAKIDIS, г-н Dimitrios DRAKOS, г-н Polydoros LAMPRINOUDIS, г-н Christos LAPPAS, г-н Ioannis MACHAIRIDIS и г-н Dimitrios BIRMPAS — за заместник-членове до 25 януари 2015 г. На 29 октомври 2012 г. с Решение 2012/676/ЕС на Съвета (5) г-н Spyridon SPYRIDON беше назначен за член, а г-н Dimitrios PETROVITS — за заместник-член до 25 януари 2015 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Ioannis BOUTARIS, г-н Theodoros GKOTSOPOULOS, г-н Dimitrios KALOGEROPOULOS, г-н Georgios KOTRONIAS, г-н Nikolaos PAPANDREOU, г-н Ioannis SGOUROS, г-н Konstantinos SIMITSIS, г-н Spyridon SPYRIDON и г-н Grigorios ZAFEIROPOULOS се освободиха девет места за членове на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандата на г-н Pavlos ALTINIS, г-н Dimitrios BIRMPAS, г-н Dimitrios DRAKOS, г-н Athanasios GIAKALIS, г-н Aristeidis GIANNAKIDIS, г-н Ioannis KOURAKIS, г-н Polydoros LAMPRINOUDIS, г-н Christos LAPPAS, г-н Ioannis MACHAIRIDIS, г-н Dimitrios MARAVELIAS, г-н Dimitrios PETROVITS и г-н Dimitrios PREVEZANOS се освободиха дванадесет места за заместник-членове на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2015 г.:

а)

за членове:

г-н Konstantinos AGORASTOS, Governor of Thessaly Region,

г-н Dimitrios KALOGEROPOULOS, Advisor, politically accountable to the elected Municipal Council of Maroussi (промяна в длъжността),

г-н Stavros KALAFATIS, Municipal Councillor of Thessaloniki,

г-н Alexandros KAHRIMANIS, Governor of the Region of Epirus,

г-н Ioannis KOURAKIS, Municipal Councillor of Heraklion,

г-н Dimitrios MARAVELIAS, Regional Councillor of Attica,

г-н Ioannis SGOUROS, Regional Councillor of Attica (промяна в длъжността),

г-н Konstantinos TZANAKOULIS, Municipal Councillor of Larissa,

г-н Nikolaos CHIOTAKIS, Municipal Councillor of Kifissia;

и

б)

за заместник-членове:

г-н Dimitrios BIRMPAS, Mayor of Aigaleo (промяна в длъжността),

г-н Ioannis BOUTARIS, Mayor of Thessaloniki,

г-н Fotios CHATZIDIAKOS, Mayor of Rhodes,

г-н Georgios DAKIS, Regional Councillor, West Macedonia Region,

г-н Nikolaos KARAPANOS, Mayor of the city of Messolonghi,

г-н Panagiotis KATSIVELAS, Mayor of Trifylia,

г-н Charalampos KOKKINOS, Regional Councillor, South Aegean Region,

г-жа Anna PAPADIMITRIOU, Regional Councillor, Region of Attica,

г-н Dimitrios PETROVITS, Deputy Governor, Region of Evros (промяна в длъжността),

г-н Dimitrios PREVEZANOS, Mayor of Skiathos (промяна в длъжността),

г-н Konstantinos SIMITSIS, Municipal Councillor of Kavala,

г-н Petros SOULAS, Mayor of Kordelio-Evosmos.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. GUIDI


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 12, 19.1.2010 г., стр. 11.

(3)  Решение 2010/217/ЕС на Съвета от 9 април 2010 г. за назначаване на член и заместник-член от Гърция в Комитета на регионите (ОВ L 96, 16.4.2010 г., стр. 7).

(4)  Решение 2011/191/ЕС на Съвета от 21 март 2011 г. за назначаване на десет членове от Гърция и девет заместник-членове от Гърция в Комитета на регионите (ОВ L 81, 29.3.2011 г., стр. 12).

(5)  Решение 2012/676/ЕС на Съвета от 29 октомври 2012 г. за назначаване на член и заместник-член от Гърция в Комитета на регионите (ОВ L 305, 1.11.2012 г., стр. 26).


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/51


РЕШЕНИЕ 2014/685/ОВППС НА СЪВЕТА

от 29 септември 2014 година

за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (1), EULEX KOSOVO

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 4 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/124/ОВППС (2).

(2)

На 8 юни 2010 г. Съветът прие Решение 2010/322/ОВППС (3), с което Съвместно действие 2008/124/ОВППС беше изменено и продължено за период от две години до 14 юни 2012 г.

(3)

На 5 юни 2012 г. Съветът прие Решение 2012/291/ОВППС (4), с което Съвместно действие 2008/124/ОВППС беше изменено и продължено за период от две години до 14 юни 2014 г.

(4)

На 12 юни 2014 г. Съветът прие Решение 2014/349/ОВППС (5) за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС и продължаването му за период от две години до 14 юни 2016 г., в което беше предвидена референтна сума за периода от 15 юни 2014 г. до 14 октомври 2014 г.

(5)

Съвместно действие 2008/124/ОВППС следва да бъде изменено, за да бъде предвидена нова референтна сума, предназначена да обхване периода от 15 октомври 2014 г. до 14 юни 2015 г.

(6)

В рамките на мандата си и съгласно заключенията на Комитета по политика и сигурност от 2 септември 2014 г. EULEX KOSOVO следва да предоставя подкрепа и на пренасочени в дадена държава членка наказателни съдебни производства, когато за целта са сключени всички необходими правни договорености, така че да бъдат обхванати всички етапи на тези производства.

(7)

EULEX KOSOVO ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора.

(8)

Поради това, Съвместно действие 2008/124/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/124/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 3а

Пренасочени съдебни производства

1.   За целите на изпълнението на мандата си, включително изпълнителните си отговорности, съгласно посоченото в член 3, букви а) и г), EULEX KOSOVO предоставя подкрепа на пренасочени в дадена държава членка съдебни производства с цел наказателно преследване и постановяване на решения по наказателни дела, произтичащи от разследване на твърденията, повдигнати в доклада, озаглавен „Нечовешко отношение към хора и незаконен трафик на човешки органи в Косово“ и предоставен на 12 декември 2010 г. от специалния докладчик на комисията по правни въпроси и права на човека към Съвета на Европа.

2.   Съдиите и прокурорите, на които са възложени производствата, изпълняват задълженията си при пълна независимост и самостоятелност.“

2)

В член 8, параграф 2 се добавя следното изречение:

„Съдиите и прокурорите на EULEX KOSOVO имат най-високата професионална квалификация, необходима за степента на сложност на въпросите, които разглеждат, и се назначават по процедура за независим подбор.“

3)

В член 16, параграф 1 последната алинея се заменя със следното:

„Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 октомври 2014 г. до 14 юни 2015 г., е в размер на 55 820 000 EUR.

Референтната сума за EULEX KOSOVO за следващия период се определя от Съвета.“

4)

В член 18 се добавя следният параграф:

„5.   Упълномощаването на върховния представител за предоставяне на трети лица и компетентни местни власти на класифицирана информация и документи на ЕС, изготвени за целите на EULEX KOSOVO съгласно параграфи 1 и 2, не обхваща информацията или документите, които са изготвени за целите на съдебните производства, осъществявани в рамките на мандата на EULEX KOSOVO. Това не е пречка за предоставяне на нечувствителна информация, свързана с административната организация или ефективността на производството.“

5)

В член 20 втората алинея се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 14 юни 2016 г. Като действа по предложение на върховния представител и като отчита допълнителни източници на финансиране, както и приноси от други партньори, Съветът взема необходимите решения за гарантиране, че изпълнението на мандата на EULEX KOSOVO в подкрепа на пренасочените съдебни производства, посочени в член 3а, и свързаните с тях необходими финансови средства остават в сила до приключване на съдебните производства.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Това название не засяга позициите относно статуса и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(2)  Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 92).

(3)  Решение 2010/322/ОВППС на Съвета от 8 юни 2010 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 13).

(4)  Решение 2012/291/ОВППС на Съвета от 5 юни 2012 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 146, 6.6.2012 г., стр. 46).

(5)  Решение 2014/349/ОВППС на Съвета от 12 юни 2014 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 174, 13.6.2014, стр. 42).


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 юли 2014 година

относно държавна помощ SA.33927 (12/C) (ex 11/NN),

приведена в действие от Белгия — Гаранционна схема за защита на дяловете на съдружниците физически лица на финансови кооперации

(нотифицирано под номер C(2014) 1021)

(само текстовете на френски и нидерландски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/686/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

след като прикани заинтересованите страни да представят мненията си съгласно гореспоменатите разпоредби (1) и като разгледа тези мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 7 ноември 2011 г. белгийската държава уведоми Комисията, че е установила гаранционна схема (наричана по-нататък „гаранционната схема за кооперациите“ или „мярката“), която защитава дяловете, притежавани от съдружници, които са физически лица, на оторизираните кооперативни дружества, които са обект на пруденциален надзор от националната банка на Белгия (BNB) или които са инвестирали най-малко половината от своите чуждестранни активи в обект, който подлежи на такъв надзор („финансови кооперации“).

(2)

С писмо от 6 декември 2011 г. Комисията информира Белгия, че мярката представлява потенциална неправомерна държавна помощ (2), и прикани белгийската държава да се въздържа от всякакви по-нататъшни действия по прилагане на мярката. Комисията прикани белгийската държава да представи своите съображения относно нейните предварителни заключения и Белгия ги изпрати с писмо от 22 декември 2011 г.

(3)

С решение от 3 април 2012 г. (наричано по-нататък „решението за откриване на процедурата“) Комисията уведоми Белгия, че е открила процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) по отношение на мярката, и поиска от Белгия в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за определяне на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (3) да преустанови мярката, докато Комисията вземе решение относно съвместимостта ѝ с вътрешния пазар. Комисията поиска от Белгия да прекрати незабавно всякакви действия по прилагането на гаранционната схема за кооперациите и да се въздържа от каквото и да е плащане по мярката. Решението на Комисията за откриване на процедурата — с което Комисията прикани и заинтересованите страни да представят своите мнения относно мярката — бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(4)

С писма от 24 април 2012 г. и 31 май 2012 г. Белгия поиска удължаване на срока за отговор на решението за откриване на процедура; Комисията не се противопостави на това. С писмо от 18 юни 2012 г. Белгия изпрати своите коментари в отговор на решението за откриване на процедурата и приложи писмо от управителя на BNB, адресирано до белгийския министър на финансите с дата 7 октомври 2011 г.

(5)

На 17 август 2012 г. групата Arco („ARCO“ (5)) също предостави своите мнения в отговор на решението за откриване на процедурата. На 29 август 2012 г. Комисията изпрати този документ на Белгия, като по този начин предостави възможност на държавата членка да отговори на мненията на ARCO. На 16 октомври 2012 г. обаче Белгия заяви, че няма да се възползва от тази възможност.

(6)

Комисията зададе допълнителни въпроси по отношение на мярката, по-специално на 17 септември 2012 г. и 24 юли 2013 г., на които Белгия отговори съответно на 5 декември 2012 г. и на 20 септември 2013 г.

2.   КОНТЕКСТ

2.1.   Контекст на мярката, предмет на уведомлението

(7)

Създаването на гаранционната схема за кооперациите беше свързано с мерки за оздравяване в друго дело за държавна помощ.

(8)

На 30 септември 2008 г. Dexia съобщи за увеличение на капитала с 6,4 млрд. EUR, записан от съществуващите акционери (сред които и ARCO) и от белгийските, френските и люксембургските власти. Пред специалната комисия на белгийския парламент, натоварена да разгледа условията на закриването на Dexia (комисията „Dexia“), белгийският министър на финансите, който е бил на пост към датата на отпускането на държавната помощ в полза на Dexia през 2008 г., обясни, че поради искания за намеса в полза на ARCO от септември/октомври 2008 г. е имало политическо решение за въвеждане на гаранционната схема за кооперациите. Той обясни, че с оглед постигане на споразумение относно Dexia правителството е трябвало да вземе решение едновременно за ARCO и за Ethias (6). Освен това от декларациите на белгийския министър на финансите излиза, че ангажиментът от 2008 г. е бил поет с цел ARCO да даде своето съгласие да участва в спасяването на Dexia (7).

i)   Съобщения за пресата

(9)

На 10 октомври 2008 г. белгийското правителство обяви в прессъобщение на министъра на финансите, че е взело следното решение:

увеличаване на покритието на съществуващата схема за гарантиране на депозитите за кредитните институции от 20 000 EUR на 100 000 EUR

създаване на подобен режим за други финансови продукти (по-специално животозастрахователни продукти от „клас 21“ (8) и дяловете на финансовите кооперации) (9).

(10)

На 21 януари 2009 г. министър-председателят и министърът на финансите потвърдиха в съвместно съобщение за пресата ангажимента на предишното правителство (10) за въвеждане на гаранционна схема за кооперациите (11). В същия ден ARCO публикува това прессъобщение на белгийското правителство на своя интернет сайт. От своя страна, други финансови кооперации се дистанцираха от аналогията между депозитите и дяловете във финансови кооперации, която предполага въвеждане на гаранционната схема за кооперациите (12).

ii)   Законодателен процес

(11)

На 15 октомври 2008 г. белгийският парламент прие закон (13), позволяващ на белгийското правителство да предприеме мерки за насърчаване на финансовата стабилност. На 14 ноември 2008 г. (14) Белгия прие кралски указ за увеличаване на 100 000 EUR на сумата, защитена от гаранционната схема на депозити за кредитните институции, като същевременно въведе подобна гаранционна схема за животозастрахователните продукти от „клас 21“. На 29 октомври 2008 г. Комитетът за финансова стабилност беше представил предварително положително становище относно проекта на кралски указ (15).

(12)

На 14 април 2009 г. (16) Белгия измени закона от 15 октомври 2008 г., позволяващ на правителството да въведе с кралски указ гаранционна система за освободения капитал за възстановяване на съдружниците физически лица на тяхната част от капитала във финансовите кооперативни дружества. С кралски указ от 10 октомври 2011 г. (17) Белгия измени кралския указ от 14 ноември 2008 г. Кралският указ от 10 октомври 2011 г. съдържа допълнителни технически разяснения относно гаранционната схема за кооперациите.

(13)

На 7 октомври 2011 г. управителят на BNB написа писмо до тогавашния министър на финансите, за да даде становище относно (проекта на) кралския указ от 10 октомври 2011 г., като тази процедура се изисква съгласно Закона за устава на BNB (18). В това писмо управителят отбелязва, че правителството може законосъобразно да приеме кралски указ относно гаранционна схема за кооперациите „в случай на внезапна криза на финансовите пазари или в случай на сериозен риск от системна криза“. Управителят заключава, че обстоятелствата изглежда отговарят на тези условия и че гаранционната схема за кооперациите би намалила въздействието от такава криза (19). В същото време обаче той нарочно се въздържа от становище по въпроса дали дяловете на физически лица във финансовите кооперации са по същността си депозити (20). Той отбелязва също, че мярката би могла да създаде проблеми по отношение на съвместимостта с правилата за държавните помощи (21), и изразява загриженост относно незадължителния характер на гаранционната схема за кооперациите, който би предизвикал проблеми, свързани с „неблагоприятния подбор“ (22).

(14)

На 13 октомври 2011 г. трите кооперативни дружества на ARCO (ARCOFIN, ARCOPAR и ARCOPLUS) подадоха заявление за членство в гаранционната схема за кооперациите. Белгийското правителство прие това искане с кралски указ от 7 ноември 2011 г. (23) В контекста на това заявление ARCO също плати вноски в общ размер на 2,05 млн. EUR (24).

(15)

Общите събрания на ARCOFIN, ARCOPAR и ARCOPLUS одобриха на 8 декември 2011 г. предложението на техния административен съвет да извърши доброволна ликвидация на дружествата.

2.2.   Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити

(16)

Член 3 от Директива 94/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно схемите за гарантиране на депозити (25) задължава всяка държава членка да:

осигурява в рамките на нейната територия да бъдат въведени и официално признати една или повече схеми за гарантиране на депозити. С изключение на [някои] случаи […] никоя кредитна институция  (26), оторизирана в тази държава членка […], не може да приема депозити  (27), ако не участва в такава схема.“

(17)

През 1998 г. Белгия транспонира в националното право Директива 94/19/ЕО и въведе схема за гарантиране на депозитите, обхващаща всички депозити на даден вложител в случай на неналичност. Белгийската схема за гарантиране на депозитите беше поверена на фонд за гарантиране на депозитите. С кралски указ от 14 ноември 2008 г. впоследствие Белгия създаде специален фонд за защита на депозитите, включващ последващите инициативи на Белгия (28).

(18)

Първоначално член 7 от Директива 94/19/ЕО предвиждаше, че съвкупните депозити на даден вложител ще бъдат гарантирани до 20 000 EUR. На заседанието си на 7 октомври 2008 г. Съветът по икономическите и финансовите въпроси прие увеличение на гаранциите по депозитите, предвидени в Директива 94/19/ЕО. Съгласно неговото съобщение за пресата, той реши:

всички държави членки ще осигуряват първоначално за период от най-малко една година гаранция върху депозитите на гражданите от най-малко 50 000 EUR, като се отчита, че много държави членки са взели решение да увеличат минимума на 100 000 EUR. Приветстваме намерението на Комисията спешно да направи подходящо предложение за насърчаване на сближаването на схемите за гарантиране на депозитите (29).

(19)

По отношение на обхвата член 2 от Директива 94/19/ЕО гласи, че схемите за гарантиране на депозитите не защитават капиталовите инструменти, емитирани от кредитните институции (30).

(20)

С Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (31) се увеличава гаранцията за схемите за гарантиране на депозитите (първо на минимум 50 000 EUR, а след това по принцип на 100 000 EUR минимум и максимум до 31 декември 2010 г.).

(21)

Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите (32) предвижда обезщетение за инвеститорите в случаите, в които инвестиционното дружество не е в състояние да върне активите, принадлежащи на инвеститора. Това обезщетение е налично например в случай на измама или нехайство в дадено предприятие или ако възникнат грешки или проблеми в неговите системи. Въпреки това схемите за обезщетение на инвеститорите не покриват рискове, свързани с инвестицията (например когато инвеститор е купил акции, които впоследствие губят своята стойност).

2.3.   Белгийска правна рамка за кооперативните дружества

(22)

Белгийският кодекс за дружествата (33), и по-специално членове 350—436 от него, определя правната рамка за кооперативните дружества. В него се предвижда, че едно кооперативно дружество трябва да избере в своя устав формата „société à responsabilité limitée“ (дружество с ограничена отговорност) (загубите на съдружниците не могат да бъдат по-големи от техните вноски) или „société à responsabilité illimitée“ (дружество с неограничена отговорност) (съдружниците носят лична отговорност за дълговете на дружеството и по този начин могат да загубят повече от своите капиталови инвестиции).

(23)

Белгийският кодекс за дружествата (и по-специално членове 362, 364, 366, 367 и 374) разрешава някои ограничения по отношение на прехвърляемостта на дяловете на едно кооперативно дружество. Дяловете на едно кооперативно дружество са свободно прехвърлими на други съдружници на кооперативното дружество, но в устава на кооперативното дружество могат да бъдат включени условия за такова прехвърляне. Прехвърлянията към трети страни могат да се извършват само при условията и към лицата, установени в член 366 от белгийския кодекс за дружествата.

(24)

Белгийският кодекс за дружествата (член 367) предвижда също, че съдружниците на едно кооперативно дружество имат право да напускат кооперативното дружество само през първите шест месеца на счетоводната годината. Когато това право е упражнено, член 374 от белгийския кодекс за дружествата гласи, че съдружникът има право да получи стойността на дяловете си в размера, съдържащ се в счетоводния баланс в края на годината.

(25)

Докато белгийският кодекс за дружествата установява общата рамка за кооперативните дружества; кралският указ от 8 януари 1962 г. (34) определя критериите за „оторизирани кооперативни дружества“ (35). По-специално дадено оторизирано кооперативно дружество не може да откаже членство на съдружници с цел спекулация или да наложи тяхното изключване. Дяловете в капитала на дружеството, независимо от тяхната стойност, дават същите права. Всички съдружници имат равни гласове в общите годишни събрания (ОГС). Общото годишно събрание трябва да назначи администраторите и комисарите. Оперативният излишък (получен след приспадане на всички разходи) може да бъде разпределен на съдружниците само пропорционално на операциите, които са извършили с дружеството, а дивидентите, изплатени на дяловете от капитала, не могат да превишават определен процент, установен с кралски указ.

(26)

Член 21 от Данъчния кодекс на Белгия гласи, че дивидентите на оторизираните кооперативни дружества са освободени от данъци до определена сума (36).

2.4.   Описание на мярката

(27)

Гаранционната схема за кооперациите обхваща освободения капитал (а не евентуалните приходи) от съдружниците физически лица на кооперативните дружества в максимален размер от 100 000 EUR.

(28)

Противно на това, което се предвижда за схемите за гарантиране на депозити на кредитните институции, членството в гаранционната схема за кооперациите е по избор.

(29)

Ако финансовите кооперации желаят да участват в гаранционната схема за кооперациите, те трябва да направят заявление до министъра на финансите. Съветът на министрите разполага с един месец, в който да вземе решение относно заявлението за участие на финансова кооперация в гаранционната схема за кооперациите, като при необходимост определя някои условия. Тези условия могат да включват:

а)

задължението да запазят бъдещите публични оферти за институционалните съдружници;

б)

ангажираността на всички институционални съдружници да не оттеглят действие или сума, платена на кооперативното дружество, и да не се отказват от членство, освен в случай на прехвърляне на акции; както и

в)

таван от 4,5 % годишно върху лихвите, дължими на съдружниците.

(30)

След като дадена финансова кооперация е поискала да бъде покрита, тя трябва да остане в схемата за една година. След изтичане на този срок кооперацията може да прекрати участието си, давайки тримесечно предизвестие. Няма да бъде възможно да си възстанови платените вноски под каквато и да е форма. Ако една кооперация реши да напусне гаранционната схема за кооперациите, тя трябва да изчака три години, преди да има право да участва отново.

(31)

Само кооперативните акции, емитирани преди влизането в сила на кралския указ от 10 октомври 2011 г., са обхванати от мярката.

(32)

Гаранционната схема за кооперациите е запазена за съдружниците, които са физически лица, а не за институционалните съдружници на финансовите кооперации.

(33)

Специалният фонд за защита се финансира от:

i)

годишна вноска, съответстваща на 0,15 % от защитената стойност (платима от всички участници); както и

ii)

еднократна входна такса в размер на 0,10 % от защитената стойност (платима от кооперациите).

(34)

Освен това една финансова кооперация може също да бъде задължена да плати вноска на специалния фонд за защита за капиталовите печалби от акциите, които притежава. Тази вноска може да бъде до 10 % от разликата между продажната цена на въпросните акции (или при отсъствие на продажби през период от три години след прекратяването на защитната система, средната борсова котировка при прекратяването на съответната акция за периода от 30 дни преди третата годишнина) и референтната цена, определена от органите в момента, в който дадена финансова кооперация се включва в гаранционната схема за кооперациите.

(35)

Специалният фонд за защита започва да прави плащания, ако финансова кооперация е в несъстоятелност или ако органът за финансов надзор е уведомил фонда, че финансовата кооперация вече не може да плаща на съдружниците си, които желаят да се оттеглят.

(36)

Ако специалният фонд за защита не разполага с достатъчно средства, за да се намеси, Касата за депозити и консигнации (Caisse des dépôts et consignations), която е публична организация без правен статут, изплаща авансово необходимите средства. В зависимост от това дали неплатежоспособната институция е длъжна да участва или дали става дума за финансова кооперация, това авансово плащане впоследствие ще бъде възстановено чрез разпределяне на:

50 % от годишните вноски, платими от институциите, задължени да участват;

специална годишна вноска, платима от всички финансови кооперации (участието е по избор).

(37)

Ако специалният фонд за защита се намеси, той поема правата на съдружниците физически лица на кооперацията и му се предоставя статут, равен на този на другите съдружници. Тук има разлика с предишната схема за гарантиране на депозити на кредитните институции, която предвижда, че на фонда се предоставя статут, равен на този на другите кредитори на съответното дружество.

2.5.   Описание на ARCO

(38)

Първоначално ARCO е бил акционер в Artesia Banking Corporation NV (наричано по-нататък „Artesia“), която от своя страна е притежавала 100 % от банка BACOB и 82 % от застрахователната компания DVV. След сливането на Artesia с Dexia през 2001 г. ARCO стана най-големият акционер с дял от около 15 % (37).

(39)

ARCO е наименованието на групата, в която участват ARCOPAR, ARCOPLUS и ARCOFIN, които всички са оторизирани кооперативни дружества (38). ARCO има повече от 800 000 членове, от които 99 % са частни лица. Капиталът, притежаван от съдружници физически лица в ARCOPAR, ARCOPLUS и ARCOFIN, беше съответно 1,3 млрд. EUR, 46 млн. EUR и 140 млн. EUR.

(40)

В уставите на ARCOPAR, ARCOPLUS и ARCOFIN се определя, че трите дружества са дружества с ограничена отговорност (39).

(41)

Уставите на трите субекта съдържат разпоредби, отнасящи се до съдружниците, които желаят да се оттеглят.

(42)

Уставът на ARCOPAR гласи например, че кооперацията би могла да ограничи напусканията, ако повече от 10 % от общия инвестиран капитал или 10 % от съдружниците изчезнат през една и съща счетоводна година (40). Съдружник, който желае да се оттегли от ARCOPAR, ще си възстанови капитала. Съдружниците с дялове от категория А, Б и В на ARCOPAR (41) също имат право на резерв бонус (42).

(43)

В член 35 от устава на ARCOPAR се описва на какво имат право неговите съдружници в случай на ликвидация. По същество, ако след изплащане на дълговете и вноските за социално осигуряване салдото е положително, съдружниците ще получат възстановяване (43).

(44)

Рисковете, свързани с инвестирането в дялове на ARCO са например описани в проспекта на ARCOPAR, одобрен от белгийските органи през юни 2008 г. и публикуван по време на операция на капиталовия пазар, която се проведе между 7 юли 2008 г. и 30 септември 2008 г. В проспекта ясно се посочва, че печалбата, дължима на Dexia, представлява над 69 % от нетната печалба на ARCOPAR за счетоводните години 2005/2006, 2006/2007 и 2007/2008. В проспекта се споменава също за риска от масови напускания, като се подчертава, че съдружниците могат да загубят всичко в случай на ликвидация. В същото време, в годишните отчети на дружеството ясно се посочва, че ARCO е увеличило своята задлъжнялост чрез получаване на заем за инвестиции (44).

2.6.   Основания за откриване на процедурата

(45)

В своето решение за откриване на процедурата Комисията стигна до предварителното заключение, че мярката, предмет на уведомление, отговаря на четирите (кумулативни) критерия за държавна помощ и изразява съмнение относно това дали мярката може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар.

(46)

Комисията счете, че мярката може да се припише на Белгия, поради това че е била финансирана от специалния фонд за защита. За тази цел Комисията установи, че белгийското законодателство определя вноската, която участниците е трябвало да заплатят в специалния фонд за защита, и определя как тези средства ще бъдат използвани. Освен това Комисията забеляза, че Касата за депозити и консигнации (Caisse des dépôts et consignations) е може да предоставя на капитал на специалния фонд за защита, ако е необходимо. Комисията се запита как Касата за депозити и консигнации би получила възстановяване, тъй като тя не е сигурна, че финансовите кооперации разполагат с достатъчно финансови ресурси. Тя също се запита дали незадължителният характер на участието на финансовите кооперации не би попречило на ефективното рефинансиране на специалния фонд за защита.

(47)

Комисията стигна до заключението, че финансовите кооперации могат да се смятат за предприятия и че мярката им е предоставила избирателно предимство. Що се отнася до предоставянето на избирателно предимство, гаранционната схема за кооперациите изглежда е помогнала на кооперациите да привлекат нов капитал или да запазят съществуващия капитал, като са убедили настоящите си съдружници да не се оттеглят от финансовите кооперации. Такава защита е особено полезна в периоди на финансова несигурност, като този от есента на 2008 г. до датата на приемане на кралския указ, когато финансовите кооперации са били ефективно защитени срещу риска от загуба на големи ресурси поради излизане на съдружници.

(48)

Комисията установи също така, че защитата е била разширена и че Белгия не е взела предвид финансовото състояние на кандидатстващата финансова кооперация в момента, в който да е разрешила нейното влизане в гаранционната схема за кооперациите. В примера на ARCO финансовите кооперации са получили разрешение да се присъединят към гаранционната схема за кооперациите, когато те вече са били неплатежоспособни и скоро след това са били обявени в ликвидация.

(49)

Комисията също така стигна до заключението, че мярката нарушава конкуренцията, тъй като финансовите кооперации са се конкурирали на пазара за инвестиционни продукти на дребно, на който са се ползвали от избирателно предимство, с което не са разполагали другите участници на пазарите, предлагащи подобни продукти.

(50)

Комисията също така счита, че гаранционната схема за кооперациите оказва въздействие върху търговията в Съюза. В действителност много международни доставчици на инвестиционни продукти действат на белгийския пазар и не могат да претендират за същия пазарен дял като този, който една финансова кооперация може да запази благодарение на мярката.

(51)

Комисията се запита дали финансовите кооперации могат да се разглеждат като финансови институции и дали това е оказало влияние върху приложимостта на Съобщението относно банковия сектор от 2008 г. (45) Комисията стигна до заключението, че тъй като финансовите кооперации не изглежда да са финансови институции по смисъла на Съобщението относно банковия сектор от 2008 г., помощта трябва да бъде оценена пряко по силата на Договора.

(52)

По-специално, за да бъде съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора, една мярка трябва да бъде необходима, подходяща и пропорционална. Комисията имаше съмнения по отношение на съвместимостта на мярката с тези три кумулативни критерия. Тя имаше съмнения дали защитата на съдружниците на финансови кооперации е необходима, за да се избегнат сериозни затруднения в белгийската икономика. По отношение на потенциалните вторични ефекти, Комисията отбеляза, че Белгия вече е въвела няколко мерки [напр. увеличаване на гарантирания размер по схемата за гарантиране на депозитите до 100 000 EUR и държавна помощ за няколко банки под различни форми (рекапитализации, парични инжекции, мерки за оздравяване на обезценени активи и други ad hoc мерки)]. Поради това тя не вижда причина защо в допълнение към всички тези мерки е трябвало да се защитят съдружниците на финансовите кооперации.

(53)

Комисията се пита дали е било подходящо да се защитят съдружниците на финансови кооперации. В това отношение тя отбелязва, че финансовите кооперации не са финансови институции и че поради своите размери те не изглежда да са от значение за системата. Комисията поиска Белгия да обясни по каква линия инвестиционните загуби — претърпени също от инвеститорите в общите инвестиционни фондове например — биха оказали силно отрицателно влияние върху белгийската икономика.

(54)

И накрая, Комисията има съмнения относно пропорционалността на мярката. Първо, Комисията не беше сигурна, че финансовите кооперации са заплащали справедлива цена за гаранцията. Второ, Комисията констатира, че свободата да се присъединят към схемата, заедно с липсата на контрол на жизнеспособността, заложени в предвидената от Белгия процедура за участие, предполага, че финансовите кооперации са имали стимул да се присъединят, само когато са били сигурни, че гаранцията ще бъде задействана. Това би могло да доведе до ситуации, в които бенефициерът може да използва гаранцията, като същевременно избягва, до голяма степен, да плаща за това. И накрая, Комисията също така изрази съмнение дали гаранционната схема за кооперациите не нарушава ненужно конкуренцията, като се има предвид, че акционерите на конкурентни дружества не са защитени, което улеснява достъпа до капитал за финансовите кооперации и увеличава техния общ пазарен дял на пазара на инвестиции на дребно.

3.   КОМЕНТАРИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

3.1.   Коментари на ARCO

(55)

Според ARCO на 10 октомври 2008 г. белгийските органи са решили и са оповестили въвеждането на гаранционна схема за кооперациите като част от по-широк пакет (увеличаване до 100 000 EUR на гаранцията върху депозитите за спестовни влогове в кредитни институции, разширяване на гаранционната схема за животозастрахователни продукти от клас 21 и за съдружниците физически лица на финансовите кооперации). ARCO твърди, че решението от 10 октомври 2008 г. е въведено със закона от 15 октомври 2008 г. и кралския указ от 14 ноември 2008 г. за продуктите от клас 21 и със закона от 14 април 2009 г. и кралския указ от 10 октомври 2011 г. за акциите, емитирани от финансови кооперации.

(56)

ARCO твърди, че гаранционната схема за кооперациите не представлява държавна помощ, тъй като не предоставя никакво избирателно предимство на финансовите кооперации. ARCO заяви също, че Комисията е направила заключението, че гаранционната схема за продуктите от клас 21 на застрахователните дружества не съдържа никакъв елемент на държавна помощ, тъй като те са отворени за всички застрахователни дружества и следователно не са избирателни (46). В допълнение ARCO твърди, че гаранционната схема за кооперациите е отворена за всички финансови кооперации при същите условия и следователно не е избирателна.

(57)

В съответствие с мненията на белгийските органи ARCO заяви, че всички характеристики на дяловете във финансовите кооперации потвърждават, че те отговарят на същите нужди на клиентите като депозитите и се третират като такива от законодателя. ARCO подчерта, че Белгия се е опасявала от верижен ефект. Ако Белгия не беше въвела гаранционната схема за кооперациите, доверието на инвеститорите щеше да бъде подкопано и това можеше да доведе до масово изтегляне на всички спестовни продукти.

3.2.   Мнение на Белгия

(58)

Белгия твърди, че гаранционната схема за кооперациите не отговаря на всички кумулативни критерии за държавна помощ, посочени в член 107, параграф 1 от Договора, и следователно не представлява държавна помощ. По-специално, Белгия заяви, че три от критериите за държавна помощ не са изпълнени. На първо място, Белгия прие позицията, че мярката представлява помощ в полза на физически лица, а не предприятия. Второ, Белгия твърди, че мярката не предоставя избирателно предимство на финансовите кооперации и, на последно място, че съответната мярка не причинява никакво нарушение на конкуренцията.

(59)

По отношение на аргумента, че помощта не облагодетелства предприятия, Белгия твърди, че обикновената схема за гарантиране на депозити за кредитните институции, включително нейното разширяване (гаранционната схема за кооперациите) е приета в съответствие с решенията на Съвета ЕКОФИН и с Директива 94/19/ЕО, изменена с Директива 97/9/ЕО.

(60)

Белгия прие позицията, че дяловете на финансовите кооперации, притежавани от физически лица, имат всички характеристики на депозити и също се придобиват като такива. Тя подчерта следните елементи:

i)

бенефициерите (физически лица) на гаранционната схема за кооперациите заслужават същата защита, както вложителите в други институции, действащи в същия сектор и подложени на същия контрол;

ii)

за целите на данъчното облагане както дивидентите, изплащани от финансовите кооперации, така и платените лихви по депозитите, са освободени от данъци до определен размер (47);

iii)

съдружниците физически лица на финансовите кооперации могат да запишат до определен максимален размер от капитала съгласно устава на финансовата кооперация;

iv)

съдружниците на финансовите кооперации могат да излязат от дружеството едва след първите шест месеца на счетоводната година, и даден съдружник, който желае да се оттегли, има право да получи печалбите на кооперативното дружество в зависимост от участието си. Според белгийската държава стойността на дяловете в една кооперация не отразява стойността на базовите активи на финансовата кооперация и дяловете във финансовите кооперации не се конкурират с инвестиционните продукти като цяло, а само с подгрупа от продукти, които вече се ползват от държавна гаранция (т.е. депозитите и застраховките живот от клас 21);

v)

дяловете на финансовите кооперации са регистрирани и тяхната прехвърляемост е ограничена от закона (48). Те не могат да се продават свободно, за да създават капиталови печалби. Съдружниците на финансовите кооперации имат право само на малки дивиденти (освободени от данъци) и на възстановяване, когато вече не са акционери;

vi)

дяловете на финансовите кооперации не може да се разглеждат като инвестиция в дяловете на котирано на борсата дружество или публична организация;

vii)

дяловете на финансовите кооперации не може да се разглеждат като рискова инвестиция, като се има предвид, че съдружниците на финансовите кооперации могат да претендират за капиталови печалби;

viii)

гаранционната схема за кооперациите защитава само дяловете на физическите лица (за разлика от институционалните съдружници).

(61)

Що се отнася до липсата на избирателно предимство, Белгия съобщи, че гаранционната схема за кооперациите обхваща само дяловете на финансовите кооперации, емитирани преди 10 октомври 2011 г. Белгия отбеляза, че след тази дата, финансовите кооперации не могат да използват гаранционната схема за кооперациите, за да навлязат на даден пазар. Тя също така уточни, че ARCO не е емитирал никакви нови дялове от септември 2008 г.

(62)

Белгия също така отрече, че гаранционната схема за кооперациите е помогнала на финансовите кооперации да запазят съществуващия си капитал. В подкрепа на тази теза Белгия заяви, че прессъобщението от 10 октомври 2008 г. е било само предложение за стратегическа инициатива, което споменава между другото финансовите кооперации. Според Белгия прессъобщението от 10 октомври 2008 г. не представлява подробно споразумение, публикувано в координация с едновременните съобщения за медиите на финансовите кооперации. В този смисъл Белгия направи разграничение между своето съобщение и тези на органите на Обединеното кралство и на Lloyds по делото Lloyds (49), на които Комисията се позовава в решението за откриване на процедурата. Белгия заключи, че прессъобщението от 10 октомври 2008 г. не е мярка, способна да предостави на финансовите кооперации избирателно предимство. Що се отнася до следващото прессъобщение от 21 януари 2009 г., Белгия заяви, че е било нормално ARCO незабавно да публикува на своя уебсайт това прессъобщение на органите, тъй като всички финансови кооперации (сред които и ARCO) са следили отблизо този случай.

(63)

Белгия настоя Комисията да използва същия подход като при делото Ethias и Комисията да заключи, че гаранционната схема за кооперациите не е избирателна. Белгия също изтъкна, че специалният статут на истинските кооперациите вече е признат от Съда в решението му по дело Paint Graphos (50). Тя се позова по-специално на параграф (61) от това решение, от което е видно, че предвид специфичните им характеристики тези кооперации по принцип не могат да се разглеждат като намиращи се в сходно фактическо и правно положение с това на търговските дружества.

(64)

Белгия също така предостави информация за броя на акционерите на ARCO, които са напуснали предприятието от началото на кризата. През финансовите години, довели до процедурата на доброволна ликвидация, броят на съдружниците на ARCO, които са поискали изплащане на своя капитал, е 9 764 през 2007/2008 г., 21 150 през 2008/2009 г. и 23 762 през 2010/2011 г.

(65)

По отношение на нарушаващото въздействие на мярката Белгия твърди, че Комисията е трябвало да обясни в разумна степен кои са финансовите продукти, които са се конкурирали с дяловете на финансовите кооперации, въпреки че Белгия призна, че в рамките на процедура относно държавна помощ Комисията не е длъжна да даде подробно определение на пазара. По същество Белгия твърди, че съдружниците физически лица на финансови кооперации са се ползвали от същото ниво на защита като това, осигурено на инвеститорите във всички подобни депозитни/спестовни продукти.

(66)

Белгия обясни също, че гаранционната схема за кооперациите има същата цел като Директива 94/19/ЕО, а именно защита на депозитите на частните вложители, поддържане на доверието на вложителите и подобряване на стабилността на финансовите пазари. Белгия счита, че схемите за гарантиране на депозитите на други държави членки също понякога обхващат неконвенционални депозитни продукти, и изтъква, че Комисията е трябвало да вземе това предвид (51).

(67)

Белгия подчерта също, че ако Комисията стигне до заключение, че гаранционната схема за кооперациите представляват държавна помощ, помощта следва да се счита за съвместима с вътрешния пазар въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора. Тя направено заключението, че не е необходимо да се установява дали ARCO е финансова институция по смисъла на Съобщението относно банковия сектор от 2008 г. Според Белгия ключовият въпрос, който Комисията следва да разгледа, е дали гаранционната схема за кооперациите е подходяща и необходима за предотвратяване на сериозни затруднения в икономиката.

(68)

Белгия защити становището, че мярката е необходима, ефектите от нея са ограничени до необходимия минимум и съществуват механизми за споделяне на тежестта.

(69)

На първо място, Белгия твърди, че гаранционната схема за кооперациите е подходяща и необходима, за да се вдъхне увереност на вложителите в Белгия.

(70)

Белгия призна, че е теоретично възможно институциите, които имат защитени депозити в своя счетоводен баланс, да извлекат непряко предимство от съществуването на такива схеми за защита, тъй като те помагат за избягване на банковата паника. Тя обаче поясни, че схемите за гарантиране на депозитите са необходими с цел избягване на банкова паника и нарушаване на функционирането на финансовите пазари. Белгия също така твърди, че гаранционната схема за кооперациите е била необходима, за да се избегне спад на общественото доверие в белгийската финансова система. Фактът, че дяловете в кооперациите проявяват основните характеристики на спестовните продукти и че повече от половината от капитала на кооперациите се инвестира в банки, увеличава техните прилики с депозитите и подчертава тяхното значение за белгийската банкова система. Неовладяната липса на плащания на финансовите кооперации би имала лавинообразен ефект върху всички финансови институции и върху белгийската икономика. Ако за дяловете във финансовите кооперации не се прилага същото равнище на защита като тази за традиционните депозити, това би довело до същия риск както ако защитата не се прилага по отношение на депозитите. Това би имало значително въздействие и върху общественото доверие във всички депозитни продукти в Белгия и бе довело до системен риск. В подкрепа на доводите си Белгия се позовава на факта, че броят на съдружниците (физически лица) на финансовите кооперации е висок спрямо общия брой на населението на Белгия (52).

(71)

Белгия също така оспори терминологията, използвана от Комисията в нейното решение за откриване на процедурата, по-специално понятията „capital instruments“ (капиталови инструменти) и „risk capital“ (рисков капитал), използвани в съображение 62 и в бележка под линия 35.

(72)

С цел да докаже необходимостта на гаранционната схема за кооперациите, Белгия препрати писма до Комисията от Съвета за финансова стабилност и от управителя на BNB, адресирани до тогавашния министър на финансите, съответно от 29 октомври 2008 г. (53) и 7 октомври 2011 г. (54).

(73)

Относно съвместимостта на мярката с правилата за държавна помощ Белгия първо се позовава на решението на Комисията относно Ethias. Според нея Комисията е разрешила мерките в полза на Ethias, а именно разширяването на схемата за гарантиране на депозитите до продуктите от „клас 21“, като ги е счела за подходящи и необходими, за да се избегнат сериозни затруднения в белгийската икономика.

(74)

На второ място, Белгия потвърди своето становище, че мярката е пропорционална. Финансовите кооперации споделят тежестта, особено чрез вноските си към специалния фонд за защита. Белгия счита, че равнището на възнаграждението за гаранцията е разумно и подобно на вноските в гаранционните режими на други защитени институции. Белгия оспорва факта, че незадължителният характер на гаранционната схема за кооперациите може да направи мярката непропорционална.

(75)

Белгия заяви, че ако Комисията все пак стигне до заключението, че мярката представлява държавна помощ, тя следва да я разглежда като помощ за ликвидация, съвместима с правилата за държавната помощ. Белгия напомни, че в кралския указ от 7 ноември 2011 г. ясно се посочва, че в случай на ликвидация на кооперация специалният фонд за защита е задължен да се намеси и да компенсира само след представяне на окончателното нареждане за ликвидация, одобрено от общото събрание на засегнатите дружества.

(76)

Белгия също така изрази становището, че поради факта, че физическите лица не са предприятия, разпореждането за преустановяване на Комисията не обхваща плащанията към тях след ликвидацията на ARCO.

(77)

Освен това Белгия представи допълнителни мнения в писмо до Комисията от 18 март 2014 г. след определения срок.

(78)

Белгия счита, че Комисията не може да забрани изпълнението на гаранциите, предоставени на съдружниците, които са физически лица. Тя не може да изисква от държавата да преустанови плащанията по гаранционната схема за кооперациите или да си възстанови плащанията по тази схема, направени в полза на съдружниците, които са физически лица.

(79)

Съдружниците физически лица не са предприятия по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора и изпълнението на гаранцията в полза на съдружниците физически лица не би оказало въздействие върху ARCO или върху перспективите на белгийската държава за възстановяване на помощта, от която са се възползвали тези предприятия.

4.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

4.1.   Бенефициери на мярката

(80)

Най-напред, като предварителна забележка, Комисията припомня, че в съображение (18) от решението за откриване на процедурата тя е заявила, че гаранционната схема за кооперациите е била от полза за финансовите кооперации. При все това един цялостен преглед на хронологията и характеристиките на мярката показва, че ARCO е единственият действителен бенефициер на мярката, както е описано в настоящия раздел.

(81)

В настоящия случай Комисията отбелязва, че има голяма разлика между ARCO и другите финансови кооперации, потенциално допустими в гаранционната схема за кооперациите.

(82)

От описанието на фактите (55) се вижда, че гаранционната схема за кооперациите от самото начало е специално насочена към ARCO, което е имало затруднения поради своите инвестиции в Dexia. ARCO в крайна сметка е била единствената финансова кооперация, която е поискала да участва в мярката.

(83)

Що се отнася до другите финансови кооперации, Комисията отбелязва, че членството в гаранционната схема за кооперациите не е задължително, че Съветът на министрите е можел да реши дали да допусне дадена кооперация в гаранционната схема за кооперациите и евентуално при какви условия, както и че никоя от другите финансови кооперации не е поискала да членува в схемата, а някои активно са се дистанцирали. Комисията констатира още, че никоя друга финансова кооперация не е имала проблеми, свързани с нейните инвестиции в същия размер като тези, с които се е сблъскало ARCO в случая Dexia.

(84)

Следователно Комисията стига до заключението, че единственият действителен бенефициер на гаранционната схема за кооперациите, осъществяващ стопанска дейност, е ARCO.

4.2.   Обявяването и привеждането в действие на мярката представляват едно и също действие

(85)

Комисията отбелязва, че мярката е била решена и обявена от правителството на 10 октомври 2008 г. (56) Ясно е, че белгийското правителство е взело решение да предостави на ARCO гаранционна схема за кооперациите по времето, когато се е подготвяла мярката в полза на Dexia през 2008 г. (57). Друго прессъобщение от 21 януари 2009 г. дава повече подробности относно мярката. Едва след това е започнало законовото транспониране на ангажимента на правителството.

(86)

Комисията отбелязва, че използваната формулировка и думи („реши“, „задължението“) в съобщенията за пресата от 10 октомври 2008 г. и от 21 януари 2009 г. недвусмислено означават поет ангажимент и позволяват с основание да се мисли, че мярката ще бъде приведена в действие.

(87)

Съобщения за медиите бяха изпратени и чрез официалните канали: прессъобщението от 10 октомври 2008 г. беше изпратено от министерството на финансите, а това от 10 януари 2009 г. беше изпратено от името на министър-председателя и министъра на финансите. Повтарящият се характер на тези съобщения за пресата засили тяхното основно послание.

(88)

Комисията отбелязва, че още в момента на прессъобщението от 10 октомври 2008 г. е било ясно, че гаранционната схема за кооперациите представлява разширяване на схемата за гарантиране на депозитите. Прессъобщението от 21 януари 2009 г. съдържа повече подробности от техническо естество. Веднага след неговото публикуване ARCO го помести на своя уебсайт с ясната цел да вдъхне доверие у своите съдружници физически лица. Освен това Комисията установи съгласуваността на мярката с течение на времето, тъй като тя не се променя чувствително между първоначалното обявяване на 10 октомври 2008 г. и влизането в сила на окончателния указ.

(89)

В решението си от 19 март 2013 г. по съединени дела C-399/10 P и C-401/10 P (58) Съдът на Европейския съюз постанови, че обявяването на една мярка и нейното ефективно прилагане биха могли да се разглеждат като една-единствена намеса, ако това е доказано от тяхната хронология и тяхната цел, както и от състоянието на предприятието по време на тази намеса. По същия начин за настоящата мярка Белгия реши и обяви на 10 октомври 2008 г. мярка, която бе изпълнена по-късно, със същата цел и по отношение на първоначалния бенефициер. Освен това в собствените си решения Комисията приема обявяването и изпълнението за една-единствена мярка и счита, че мярката създава предимство още от датата на обявяването (59). Накрая, действащият белгийски министър на финансите през май 2014 г. квалифицира разглежданата мярка като ангажимент, поет през 2008 г. (60).

(90)

На базата на информацията, посочена в съображения 85 — 89, Комисията заключава, че обявяването и прилагането на гаранционната схема за кооперациите следва да се разглеждат като една и съща мярка.

4.3.   Наличие на помощ

(91)

Както е посочено в член 107, параграф 1 от Договора, „[о]свен когато е предвидено друго в Договорите, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар.“

(92)

Както Белгия, така и ARCO твърдят, че Комисията следва да проучи дали ARCO е получило държавна помощ, като се базира на друго свое решение, а именно решението относно Ethias (61). Въпреки това понятието за държавна помощ е обективна концепция, определена в Договора. За да бъде разглеждана като държавна помощ, дадена мярка трябва да изпълнява следните четири (кумулативни) критерия: тя трябва i) да бъде предоставена от държавата или чрез държавни ресурси; ii) да предоставя избирателно предимство на получателя; iii) да нарушава (потенциално) конкуренцията; и iv) да засяга търговията между държавите членки.

(93)

От Комисията се изисква да оцени мярката в светлината на четирите критерия (вж. съображения 94 — 110).

Държавни ресурси

(94)

Комисията трябва да оцени дали гаранционната схема за кооперациите е финансирана чрез държавни ресурси и може да се припише на държавата.

(95)

Съгласно постоянната съдебна практика (62) всички финансови средства, с които публичните органи могат действително да подпомагат предприятия, независимо от това дали въпросните средства са постоянни активи на държавата, попадат в обхвата на член 107, параграф 1 от Договора, при условие че те остават непрекъснато под публичен контрол и следователно са на разположение на компетентните национални органи.

(96)

В частност съществува държавна помощ, ако средствата произхождат от вноски, наложени от държавното законодателство, и се управляват и разпределят в съответствие с това законодателство, дори когато те са управлявани от недържавна институция. Статут на съответния субект или дружество, което предоставя въпросната помощ, не се смята за определящ елемент за прилагането на правилата за държавните помощи.

(97)

По отношение на организацията на гаранционната схема за кооперациите, Комисията отбелязва, че белгийското законодателство определя размера вноските на участниците и как тези средства ще бъдат използвани. Следователно вноските, които захранват специалния фонд за защита, се считат за ресурси на държавата, дори и да произхождат от частни източници.

(98)

Освен това при необходимост Касата за депозити и консигнации, която е публичноправен субект, плаща предварително необходимите средства, за да финансира плащанията, които специалният фонд за защита трябва да извърши. Във всеки случай, този аспект на гаранционната схема за кооперациите представлява достатъчно конкретен икономически риск за обременяване на бюджета на държавата членка, за да може да се заключи, че се използват държавни ресурси по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора (63).

(99)

Що се отнася до това дали мярката може да се припише на Белгия, става ясно, че гаранционната схема за кооперациите не може да се счита за транспониране на Директива 94/19/ЕО. Директивата изисква от държавите членки да въведат схема за гарантиране на депозитите в кредитните институции и член 2 гласи изрично, че всички инструменти, които биха могли да попаднат в рамките на определението за собствен капитал на кредитните институции, са изключени от възстановяване чрез схемите за гарантиране на депозитите. Ако дадена държава членка реши да създаде други схеми за възстановяване за гарантиране на други финансови продукти, такова решение не произтича от правото на Съюза, а представлява инициатива на самата държава членка (64). Комисията също така отбелязва, че Белгия се позовава на гаранционната схема за обезщетяване на инвеститорите, но това сравнение не е подходящо, тъй като тези схеми не са предназначени за покриване на инвестиционния риск. Както вече бе обяснено в съображение 21, схемите за обезщетяване на инвеститорите са предназначени за случаи, при които едно инвестиционно дружество не е в състояние да върне активите, принадлежащи на инвеститора, например в резултат на измами или проблеми в системите на дружеството.

Избирателно предимство

(100)

Комисията заключава, че гаранционната схема за кооперациите е създала предимство за ARCO. Съдът е приел, че предприятията могат да получат предимство под формата на увеличен достъп до капитал, когато дадена мярка, предприета от държава членка в полза на инвеститорите, засилва тяхното желание да инвестират парите си в даден набор от целеви инвестиции (65). В конкретния случай мярката помага на субектите от групата ARCO да запазят съществуващия си капитал, като убеждават съществуващите съдружници на кооперацията да не се оттеглят от нея (66), което представлява предимство, особено важно с оглед на нервността на пазара непосредствено след фалита на „Леман Брадърс“. На 21 януари 2009 г. ARCO публикува прессъобщението на белгийското правителство на своя уебсайт, за да убеди своите партньори, което ясно показва, че възможността да засили доверието на инвеститорите е било важно предимство за ARCO. В това отношение Комисията отбелязва, че в проспекта на ARCOPAR, публикуван през лятото на 2008 г. (67), се споменава също и за риска, поет от съдружниците физически лица, напускащи финансовата кооперация (68)  (69).

(101)

Мярката е определено избирателна. Първо, тя се прилага само за акционерите на една финансова кооперация, а не за притежателите на инвестиционни продукти, издадени от конкурентни предприятия. Финансовите участници, които предлагат средства на пазар на защитни облигации или на паричния пазар или общи средства за гарантиран капитал, следователно не са могли да предложат на своите клиенти подобна гаранция. Белгия посочва, че дяловете, притежавани от частни лица във финансовите кооперации, по същество са аналогични на депозити (70). Няколко елемента, представени от Белгия, се отнасят обаче за кооперациите като цяло, а не за финансовите кооперации. Освен това описанието на дяловете във финансовите кооперации, предоставено от Белгия, не съдържа каквото и да било позоваване на подходяща информация, като например рисковете, свързани с инвестициите в тези инструменти (71) — рискове, които не съществуват при депозитите.

(102)

Избирателният характер на мярката проличава и когато се сравнява третирането на финансовите кооперации с третиране на други оторизирани нефинансови кооперации. Белгия се основава на решението по дело Paint Graphos, за да се застъпи за специалното третиране, с което се ползват съдружниците физически лица на финансовите кооперации. Решението по дело Paint Graphos представлява преюдициално решение във връзка с преюдициално запитване, изпратено от италиански съдия, който пита дали данъчните предимства за кооперативните дружества на производители и работници биха могли да представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. В решението си Съдът постанови, че данъчното предимство трябва да се оценява с оглед на четирите кумулативни критерия за държавна помощ, и даде по-подробни указания относно това как да се прецени дали такова данъчно предимство представлява избирателно предимство (72). Съдът потвърди, че е необходимо да се провери i) дали такова данъчно предимство може да се обоснове с присъщите особености на разглежданата данъчна система (73); ii) дали съществуват подходящи процедури за контрол и мониторинг (74) и iii) дали данъчното предимство е пропорционално и не надхвърлят пределите на необходимото (75).

(103)

Комисията смята, че аргументацията на Белгия не може да бъде приета, тъй като естеството на предимството, предоставено от мярката, е качествено различно от това, което е било разгледано от Съда по делото Paint Graphos. Мярката, приведена в действие от Белгия, включва предоставянето на предимство, а не данъчно облекчение или освобождаване от плащане на такса. Следователно 3-степенният анализ, приет от Съда, за да се прецени дали дадено данъчно предимство или освобождаване от такса е избирателно, не може да се приложи по отношение на тази мярка.

(104)

Във всеки случай, дори ако решението Paint Graphos беше приложимо за въпросната мярка, нейните специфични елементи са такива, че характерът ѝ пак щеше да бъде определен като избирателен.

(105)

Първо, Комисията отбелязва, че делото Paint Graphos се отнася за всички кооперации на производители и работници, а не за един сравнително малък подсектор като този на финансовите кооперации. Ако, както се твърди от Белгия, беше подходящо да се предостави специално третиране на „истинските“ кооперации, това специално третиране трябваше да се прилага за всички оторизирани кооперации. Следователно фактът, че мярката е ограничена до финансовите кооперации, сам по себе си е достатъчно, за да се установи избирателният ѝ характер.

(106)

Второ, Комисията отбелязва, че според Белгия финансовите кооперации изглежда са заслужавали допълнителни предимства още от 10 октомври 2008 г. Комисията отбелязва, че преди тази дата съществуващите оторизирани кооперации са получили по-благоприятно третиране, произтичащо от техния особен статут, под формата на освобождаване от данък (76). В настоящото решение Комисията не взема отношение по въпроса дали данъчното предимство е пропорционално или не, но счита, че нищо не оправдава внезапното въвеждане на 10 октомври 2008 г. на допълнително обезщетение или защита в полза на предприятия, които имат статут на финансови кооперации.

(107)

Накрая, дори ако Комисията извърши анализа, основаващ се на решението по дело Paint Graphos, както настоява Белгия, тя счита, че не са налице основания за предоставяне на 100 % гаранция на съдружниците физически лица на ARCO (а именно част i) от анализа на решението Paint Graphos), чиито членове са дружества с ограничена отговорност. Като се има предвид естеството на тези дружества, както е установено от белгийските общи правила на дружественото право, съдружниците физически лица на ARCO е трябвало да бъдат наясно, че в случай на ликвидация биха изгубили целия си капитал (77). Освен това защита на 100 % от капитала, записан от съдружниците физически лица на финансовите кооперации, не е пропорционална мярка (част iii) от анализа на решението Paint Graphos), тъй като това би било равнозначно на защита срещу всички рискове, като по този начин се създава необосновано предимство за предприятията, в които тези лица са съдружници (78).

Нарушаване на конкуренцията и засягане на търговията между държавите членки

(108)

Гаранционната схема за кооперациите предоставя на финансовите кооперации предимство, което не се предоставя на операторите, предлагащи инвестиционни продукти на дребно, нито на другите оторизирани нефинансови кооперации. Благодарение на мярката ARCO успя да запази пазарния си дял за по-дълъг период от време. ARCO не пострада от изтичане на капитал, с изключение на по-късна дата и на по-ниско равнище, отколкото при отсъствието на мярката. Следователно другите участници, които е трябвало да се конкурират само въз основа на своите качества и не са можели да разчитат на гаранционната схема за кооперациите, не са се възползвали от капиталите, които биха били на разположение за инвестиции. Следователно гаранционната схема за кооперациите нарушава конкуренцията (79).

(109)

Когато държава членка предоставя помощ на дадено предприятие, дейността на националния ѝ пазар може да се запази или да се развие, така че в резултат на това шансовете на предприятията, установени в други държави членки, да навлязат на пазара (в по-голяма степен), са намалени (80). С оглед на големия брой международни доставчици на инвестиционни продукти на белгийския пазар, мярката без никакво съмнение оказва въздействие върху търговията в рамките на Съюза.

Заключение

(110)

Въз основа на анализа, направен в съображения 91 — 109, Комисията заключава, че гаранционната схема за кооперациите включва държавни ресурси и представлява избирателно предимство за ARCO, нарушава конкуренцията и засяга търговията в Съюза; Поради това тя отговаря на всички критерии, за да се счита за държавна помощ. Всички тези елементи са били налице най-късно в момента на приемане на кралският указ от 10 октомври 2011 г., но предимството, създадено от мярката, е съществувало още след обявяването на мярката на 10 октомври 2008 г. Общият размер на предимството следва да се вземе предвид, когато се оценява съвместимостта на помощта и, ако е необходимо, за нейното възстановяване им от бенефициерите.

4.4.   Съвместимост на помощта

(111)

След като установи, че гаранционната схема за кооперациите е държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, Комисията трябва да оцени дали тази помощ може да се счита за съвместима с вътрешния пазар.

(112)

Член 107, параграф 1 от Договора гласи, че всяка помощ, предоставена от държава членка, е несъвместима с вътрешния пазар и поради това е забранена, освен ако не е предвидено друго в Договора. След това в параграфи 2 и 3 се определят две категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.

(113)

В член 107, параграф 2 се изброяват категориите държавна помощ, които автоматично отговарят на критериите за дерогация от принципа на забрана; гаранционната схема за кооперациите не попада в нито една от тези категории.

(114)

В член 107, параграф 3 от Договора след това се изброяват някои категории помощи, които могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар. На теория могат да се приложат букви б) или в).

(115)

Що се отнася до член 107, параграф 3, буква в) от Договора, Комисията обясни в насоките как възнамерява да приложи предвиденото в тази разпоредба изключение за някои категории помощ. Комисията отбелязва обаче, че мярката не попада в никоя от категориите помощи, обхванати от насоките. Освен това нито Белгия, нито ARCO са посочили някаква цел от общ интерес, която би позволила да се позоват на тази разпоредба. Следователно Комисията следва да проучи евентуалната съвместимост на мярката само въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора.

(116)

Що се отнася до член 107, параграф 3, буква б) от Договора, Комисията отбелязва, че Белгия твърди, че ако Комисията реши, че гаранционната схема за кооперациите представлява държавна помощ, мярката трябва да се преценява с оглед на тази разпоредба, която дава възможност да се обяви помощта за съвместима с вътрешния пазар, ако тя е необходима за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка.

(117)

Въпреки това член 107, параграф 3, буква б) от Договора изисква ограничително тълкуване на това какво може да се смята за сериозно затруднение в икономиката на държава членка. Въпросните затруднения трябва да засягат цялата икономика на съответната държава членка, а не само един от регионите ѝ или части от територията ѝ (81).

(118)

Когато финансовата криза достигна първата си връхна точка през есента на 2008 г., Комисията реши в Съобщението относно банковия сектор от 2008 г., че член 107, параграф 3, буква б) от Договора може да се използва, за да се направи оценка на мерките, въведени за справяне с трудностите на финансовите институции (82).

(119)

Извън финансовия сектор Комисията е разработила също, въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора, Временната общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (83). Тази рамка обаче не се прилага за въпросната мярка. Тя е насочена към реалната икономика, като позволява на държавите членки да предприемат адекватни мерки за подобряване на достъпа до финансиране на предприятията, желаещи да инвестират по време на финансовата криза в момент, когато банковото финансиране беше намалено. Проблемите на ARCO не са свързани с липсата на финансиране чрез банковия сектор, а с активи (акциите на Dexia), чиято стойност е трябвало да бъде намалена. Освен това гаранционната схема за кооперациите, която гарантира 100 % от инструмент, който фигурира като пасив, не попада в нито една от категориите помощи, посочени в в точка 4.3 от рамката.

(120)

Финансовите кооперации не са финансови институции за целите на Съобщението относно банковия сектор от 2008 г. (84) и следователно помощта трябва да бъде оценена пряко по силата на Договора. За да отговаря на общите критерии за съвместимост по член 107, параграф 3 от Договора, дадена мярка трябва да отговаря на следните условия (85):

а)    Целесъобразност на помощта : помощта трябва да бъде добре насочена, така че целта за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката да бъде ефективно постигната, което не е така, ако въпросната мярка не е уместна за преодоляване на ситуацията.

б)    Необходимост : по своя размер и форма мярката трябва да бъде необходима за постигане на целта. Нейният размер също трябва да бъде ограничен до необходимия минимум за постигане на целта и формата ѝ трябва да бъде най-подходящата за преодоляване на затрудненията.

в)    Пропорционалност : положителното въздействие от мярката трябва адекватно да компенсира нарушенията на конкуренцията, така че те да бъдат ограничени до минимума, необходим за постигане на целите на мярката.

(121)

Що се отнася до целесъобразността на мярката, Комисията отбелязва, че въздействието от финансовите кооперации за цялата икономика е коренно различно от това на традиционните банки, които са изложени на риск от масово изтегляне на вложенията. Ако всички вложители решат да изтеглят парите си едновременно, банката ще бъде задължена да прехвърли всички свои ликвидни активи в кратък срок (чрез извършването на „спешни продажби“), което ще има сериозни последствия върху кредитирането на реалната икономика и би могло да създаде низходяща спирала на цените на активите. От друга страна, финансовите кооперации не кредитират реалната икономика. Те имат също правото да ограничат по закон оттеглянето на съдружниците (86), така че по принцип е възможно да се избегне неорганизираното прехвърлянето на активи. Последният елемент изтъква значителната разлика между депозитите и дружествените дялове във връзка с тяхното въздействие върху системата.

(122)

Също така е ясно, че от юридическа гледна точка съдружниците на финансовите кооперации са акционери на „дружество с ограничена отговорност“. Поради този статут съдружниците физически лица на финансовите кооперации са правно изложени на възможността да загубят цялата или част от своята инвестиция. В това отношение Комисията също отбелязва факта, че управителят на BNB не е потвърдил, че дяловете на финансовите кооперации са сравними със спестовни депозити в кредитни институции (87).

(123)

Комисията отбелязва също така, че позицията на съдружниците физически лица на финансовите кооперации в „каскадната структура“ (88) в случай на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на тези предприятия е твърде различна от позицията на собствениците на спестовни депозити в една кредитна институция. Кредитните институции са регулирани образувания, за които регулаторният орган следи за наличността на определен размер на капитала. Този капитал поема първия удар в случай на ликвидация или обявяване в несъстоятелност. От друга страна съдружниците на финансови кооперации не се ползват от никаква защита от този вид. В случай на ликвидация или несъстоятелност те са първите засегнати.

(124)

Въз основа на аргументите, изложени в съображения 121 — 123, Комисията заключава, че гаранционната схема за кооперациите защитава само финансовите кооперации и техните съдружници физически лица от последствията от миналите им инвестиции. Тя обаче не представлява подходяща мярка, за да се избегнат сериозни затруднения в белгийската икономика.

(125)

Що се отнася до необходимостта на мярката, Комисията припомня, че Белгия вече е предприела важни мерки за предотвратяване на затрудненията в белгийската икономика. Тя вече е въвела допълнителни мерки за стабилизиране на финансовата система, и в частност на банките и другите финансови институции, в които инвестират финансовите кооперации. Белгийската схема за гарантиране на депозитите е защитавала депозитите до 100 000 EUR и Белгия е помогнала Fortis, KBC, Dexia и Ethias чрез рекапитализации, парични инжекции, мерки за оздравяване на обезценени активи и ad hoc мерки. Комисията заключава, че не е било необходимо да се защитават определени съдружници физически лица в случая на финансовите кооперации, които в крайна сметка са дружества с ограничена отговорност.

(126)

По отношение на писмото от управителя на BNB, споменато от Белгия, Комисията отбелязва, че то датира от октомври 2011 г., т.е. доста след 10 октомври 2008 г. — датата, на която мярката е обявена, и в него не се посочва, че мярката е необходима, за да се избегне сериозно затруднение в белгийската икономика, а само че то би ограничило (89) отрицателните последици от (системната) криза. Що се отнася до писмото от Комитета за финансова стабилност, Комисията отбелязва, че в него само се споменава за увеличаването на покритието на схемата за гарантиране на депозитите, както и въвеждането на схемата за гарантиране на застрахователните продукти от „клас 21“.

(127)

Що се отнася до пропорционалността на мярката, Комисията отбелязва, че по начина, по който е замислена, мярката не защитава достатъчно срещу неблагоприятния подбор (90). Доброволният характер на гаранционната схема за кооперациите, съчетан с очевидната липса на тест за жизнеспособност, създава стимул за използване на процедурата, щом стане ясно, че гаранцията ще бъде изпълнена. При такъв сценарий бенефициерът може да използва гаранцията, като избягва до голяма степен изплащането на премии за гаранцията до последния момент преди ликвидацията.

(128)

Комисията също така счита, че гаранционната схема за кооперациите да наруша ненужно нормалното функциониране на пазара. Мярката е дала възможност на ARCO да защити своята позиция на пазара за финансови продукти на дребно, което е имало или е можело да има отрицателно въздействие върху пазарния дял и рентабилността на конкурентите на ARCO, които не са могли да се ползват от гаранционната схема за кооперациите.

(129)

В заключение, мярката не може да се счита за съвместима с вътрешния пазар, тъй като тя не е нито целесъобразна, нито необходима, нито пропорционална за целите на прилагането на член 107, параграф 3, буква б) от Договора и не попада в обхвата на никоя друга разпоредба относно съвместимостта на държавни помощи с вътрешния пазар.

4.5.   Изчисляване на помощта

(130)

За изчисляването на ползата, която следва да бъде възстановена от ARCO, Комисията взема предвид следните параметри и факти (91):

максималният размер на изходящите капитали, определен в устава на ARCO, който представлява 10 % от общия капитал или 10 % от съдружниците (92),

фактът, че само съдружниците физически лица са обхванати от гаранционната схема за кооперациите,

своеобразието на гаранционната схема за кооперациите, която, от една страна, е незадължителна, предоставяйки на финансовите кооперации свобода да участват или не, и, от друга страна, е отворена към финансовите кооперации с висока степен на риск от несъстоятелност или ликвидация (в случая скоро след като кооперациите са били допуснати до схемата, общите събрания на ARCOFIN, ARCOPAR и ARCOPLUS са одобрили на 8 декември 2011 г. предложението на своя административен съвет да пристъпят към доброволна ликвидация на дружествата),

фактът, че много преди ARCO да започне доброволна ликвидация, то вече е било в критично финансово положение, защото — както е посочено в съображения 38, 44 и 82 — е направило значителни инвестиции в акции на Dexia, банка, която през есента на 2008 г. трябваше да бъде спасена от фалит от белгийските, френските и люксембургските власти, вследствие на което всеки значителен спад в стойността на акциите на Dexia продължи да вреди на финансовото състояние на ARCO, по-специално защото ARCO беше финансирало участието си в оздравяването на Dexia чрез поемане на част от нейния дълг,

и фактът, че през 2011 г. ARCO е платило премията за участие („входната такса“) и годишната гаранционна премия.

(131)

Ползата, получена от ARCO, е защита срещу изтичане на капитали, което ARCO иначе не би било в състояние да спре единствено чрез прилагане на разпоредбите на своя устав, след достигане на тавана от 10 % (93) от неговия капитал или 10 % от неговите съдружници. Изтичане или оттегляне от такава величина можеше да настъпи веднага щом ARCO се беше озовало в положение на свръхзадлъжнялост или беше участвало в производство по несъстоятелност или ликвидация — или обективно, или по-субективно, както в някои други случаи на масово теглене на депозити (94) — веднага щом неговите съдружници преценят, че дружеството вече не е сигурна инвестиция, например поради високата си експозиция към финансовото положение и пазарната стойност на Dexia.

(132)

Комисията използва предпазлив подход (95), за да се изчисли ползата, която е получило ARCO, като взе предвид потенциалните изходящи потоци на капитал само за една година, а не за няколко периода. По този начин резултатът от изчислението следва да отразява минималния ефект на гаранционната схема за кооперациите, въпреки че в действителност гаранцията също е помогнала на ARCO да избегне няколко пъти изходящи потоци или оттегляне на съдружници до тавана на разрешения максимум. Уставът на ARCO позволява на кооперацията да блокира изходящите капиталови потоци след изтеглянето на 10 % от капитала или след отказването на 10 % от съдружниците. За целите на изчисляването на размера на помощта Комисията предполага, че ARCO би избрало най-ефективния вариант, а именно този, които би му помогнал да запази най-високото равнище на капитал. За варианта, свързан с оттеглянето на съдружници, Комисията ще се базира на най-ниския брой съдружници физически лица през периода, през който е било създадено предимство (от 10 октомври 2008 г.), което представлява консервативна хипотеза, и ще припише на тези съдружници средния дял от капитала през съответната година. За варианта, свързан с изтичането на капитали, Комисията също ще се базира на годината, през която капиталът е най-нисък.

(133)

Комисията също така взема предвид факта, че предимството, предоставено от мярката, е било частично намалено, защото ARCO, състоящо се от три юридически лица, ARCOPAR, ARCOFIN и ARCOPLUS, е трябвало да плати еднократна премия за участие и гаранционна премия за една година, макар и плащанията да са били направени едва през есента на 2011 г., непосредствено преди ARCO да излезе в доброволна ликвидация.

(134)

Предимството, получено от мярката, е по-малката от двете суми, произтичащи от следните две изчисления: а) 10 % от капитала за годината, през която той е бил най-нисък, в рамките на периода между 10 октомври 2008 г. и 8 декември 2011 г., минус общата сума на вече платените премии; и б) 10 % от най-ниския брой съдружници в периода между 10 октомври 2008 г. и 8 декември 2011 г., умножено по средния дял на капитала, държан от всеки съдружник през същата година, минус общата сума на вече платените премии.

(135)

В абсолютно изражение вероятността инвеститорите да изтеглят своя капитал се увеличава с времето, което прави по-трудно изчисляването на лихвите, които трябва да бъдат платени за полученото предимство. С цел да се гарантира премахването на цялото предимство, получено от ARCO, като същевременно се позволи на държавата членка да разполага с оперативен метод за изчисляване на лихвения процент, приложим за възстановяването (96), Комисията счита, че пълният размер на предимството е бил изцяло на разположение поне от 8 декември 2011 г., и настоява сумите, които подлежат на възстановяване, да носят лихва за периода от 8 декември 2011 г. до тяхното пълно възстановяване.

(136)

За да може да провери изчислението на помощта, Комисията изисква от Белгия да ѝ представи списък, съдържащ броя на съдружниците, съответно на ARCOPAR, ARCOFIN и ARCOPLUS, записани в края на всяка година, в периода между 10 октомври 2008 г. и 8 декември 2011 г.

(137)

В допълнителните коментари, представени повече от година и половина след крайния срок за представяне на мнения относно решението за откриване на процедурата, белгийските органи не представиха никаква нова информация по същество. Те считат, че Комисията не може да забрани изпълнението на гаранциите, предоставени на съдружниците, които са физически лица. Тя не може да изисква от държавата да преустанови плащанията по гаранционната схема за кооперациите или да си възстанови плащанията по тази схема. направени в полза на съдружниците, които са физически лица.

(138)

В подкрепа на това мнение белгийските органи припомнят, че съдружниците физически лица не са предприятия по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, и считат, че изпълнението на гаранцията в полза на съдружниците физически лица не би оказало въздействие върху ARCO или върху перспективите на белгийската държава за възстановяване на помощта.

(139)

В отговор Комисията посочва, че сумите, които настоящото решение разпорежда да бъдат възстановени, представляват помощ в полза на ARCO.

(140)

Тя подчертава, че в приложение на член 108, параграф 2 от Договора констатацията, че помощ, предоставена от държавата, е несъвместима с вътрешния пазар, е достатъчна, за да оправдае нареждането тази помощ да бъде премахната от държавата (97). Поради това белгийските органи не могат да твърдят, че забраната на изпълнението на гаранция, определена като несъвместима помощ, е в противоречие с правото на Съюза.

(141)

Следователно те е трябвало да се съобразят с разпореждането, посочено в решението за откриване на процедурата, да спрат изпълнението на разглежданата мярка, което означава, което означава, че не е трябвало да извършват никакви плащания.

(142)

Поради това е оправдано също така Белгия да продължава да се въздържа от каквото и да е плащане по мярката за помощ.

Заключение

(143)

Комисията отбелязва, че гаранционната схема за кооперациите представлява държавна помощ в полза на ARCOPAR, ARCOFIN и ARCOPLUS, неправомерно приведена в действие от Белгия в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Затова Белгия следва да отмени законодателния акт, на който се основава гаранционната схема за кооперациите (по-специално закона от 14 април 2009 г. и кралския указ от 10 октомври 2011 г.), и да събере предоставеното предимство от ARCOPAR, ARCOFIN и ARCOPLUS,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Гаранционната схема, неправомерно приведена в действие от Белгия в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз в полза на финансовите кооперации на ARCO, и по-специално в полза на ARCOFIN, ARCOPLUS и ARCOPAR, е несъвместима с вътрешния пазар.

Член 2

1.   Белгия е длъжна да накара бенефициерите да възстановят неправомерната помощ, посочена в член 1, чийто размер е резултатът от по-малкото от следните две изчисления:

а)

10 % от капитала за годината, през която капиталът е бил на най-ниско равнище, в периода между 10 октомври 2008 г. и 8 декември 2011 г., минус общия размер на вече платените премии; или

б)

10 % от най-ниския брой съдружници в периода между 10 октомври 2008 г. и 8 декември 2011 г., умножено по средния дял на капитала, държан от всеки съдружник през същата година, минус общата сума на вече платените премии.

2.   Сумите, които подлежат на възстановяване, носят лихва за периода от 8 декември 2011 г. до тяхното пълно възстановяване.

3.   Лихвеният процент се изчислява с натрупване в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (98).

4.   Белгия продължава да се въздържа от извършването на всякакви плащания по мярката за помощ, посочена в член 1, считано от датата на уведомяване за настоящото решение.

Член 3

1.   Белгия прекратява посочената в член 1 мярка за помощ, доколкото тя е несъвместима с вътрешния пазар.

2.   Възстановяването на помощта, посочена в член 1, се извършва незабавно и ефективно.

3.   Белгия е длъжна да приведе в изпълнение настоящото решение в срок от четири месеца от датата на неговото оповестяване.

Член 4

1.   До два месеца след уведомяването за това решение Белгия изпраща следната информация на Комисията:

а)

подробно описание на мерките, които вече са предприети и които са планирани, за спазване на настоящото решение;

б)

документи, доказващи, че на бенефициерите е наредено да възстановят помощта.

2.   Белгия е длъжна да информира Комисията за напредъка на националните мерки, предприети за изпълнение на настоящото решение, до пълното възстановяване на помощта, посочена в член 1. Тя предоставя незабавно, при поискване от страна на Комисията, информация относно вече предприетите и планираните мерки за изпълнение на настоящото решение. Тя предоставя също подробна информация относно сумите на помощта и лихвите, които вече са възстановени от бенефициерите.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Кралство Белгия.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2014 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Заместник-председател


(1)  ОВ C 213, 19.7.2012 г., стр. 64.

(2)  Белгийският държавен съвет обърна също внимание на факта, че мярката може да представлява държавна помощ. Вж. становище на Държавния съвет № 46.131/2 от 4 март 2009 г.

(3)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(4)  Вж. бележка под линия 1.

(5)  ARCO ще бъде описано по-подробно в съображения 38 — 44.

(6)  Вж. (http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/comm/dexia/N031_20120125reynders.pdf) — Транскрипция на комисията „Dexia“ — изслушване на министър Reynders на 25 януари 2012 г., стр. 7 и стр. 32. Транскрипциите са следните: „… през 2008 г. членове на правителството предприеха действия в рамките на Съвета в съкратен състав, за да поискат от държавата да се намеси по случаите Ethias и ARCO. С оглед на съществуващата криза правителството се ангажира на 10 октомври 2008 г. и на 21 януари 2009 г. да защити частта от капитала на кооператорите физически лица в кооперативните дружества. […]. В едно политическо решение в даден момент разбрах, че не можех — и също така министър-председателят по това време — да финализирам споразумението с нашите колеги [да припомним: Франция и Люксембург бяха другите държави членки, засегнати по случая Dexia] и с ръководството на Dexia, ако нямаше взети решения едновременно с това за Ethias и за ARCO. […] Поради това поехме този ангажимент за членовете на кооперации.... Защо в три етапа и защо за дълъг срок? Защото, на първо място, беше необходимо да се гарантира, че това политическо споразумение може да се превърне в текст“ („…, en 2008, des membres du gouvernement sont intervenus en Conseil restreint afin de demander à l'État d'intervenir pour Ethias et pour ARCO. Compte tenu de la situation de crise dans laquelle on était, le gouvernement s'est engagé le 10 octobre 2008 et le 21 janvier 2009 à protéger la part de capital des coopérateurs personnes physiques dans des sociétés coopératives. […] Dans une décision politique, j'ai donc bien compris à un moment donné que je ne pourrais paset le premier ministre aussi à l'époqueboucler l'accord avec nos collègues [pour mémoire: la France et le Luxembourg étaient les autres États membres concernés dans le dossier Dexia] et avec la direction de Dexiasi en même temps, il n'y avait pas des décisions prises sur Ethias et sur ARCO. […] Donc, pour les coopérateurs des coopératives, nous avions pris cet engagement …. Alors pourquoi en trois étapes et pourquoi avec pas mal de temps? Parce qu'il a d'abord fallu faire en sorte que cet accord politique puisse se traduire dans un texte“).

(7)  Действащият тогава министър заяви в статия от 15 май 2014 г. в списание „Trends“ (стр. 20), публикувана на неговия интернет сайт: „В края на септември 2008 г. по време на първата криза в Dexia поискахме от Holding Communal, Arco и Ethias да участват в увеличение на капитала, за което те не разполагаха с необходимите средства. Хората, които стоят зад ARCO и Ethias, се нуждаеха от гаранция, като в противен случай те щяха да оттеглят своите спестявания. Това щеше да означава фалит за ARCO. Гаранцията е свързана главно с контекста на тогавашния момент. ARCO, Ethias и Holding Communal бяха задължени да участват в увеличението на капитала на Dexia, тъй като нямаше друго решение. Това беше през 2008 г. […] По това време федералният законодател — с пет политически партии — отпусна държавната гаранция. В резултат на това вложителите на ARCO не докоснаха парите си. Те си помислиха: трябва да предоставим непрекъсната подкрепа и ако нещата не потръгнат, има спасителна мрежа“. („Eind september 2008, bij de eerste Dexia-crisis, werd aan de Gemeentelijke Holding, Arco en Ethias gevraagd om deel te nemen aan een kapitaalverhoging waarvoor ze het geld niet hadden. De achterban van onder andere Arco en Ethias had waarborgen nodig, anders zouden ze hun spaargeld weghalen. Dat had het faillissement van Arco betekend. Die waarborg heeft dus veel te maken met de context van dat moment. Arco, Ethias en de Gemeentelijke Holding waren verplicht om mee te gaan in de kapitaalverhoging van Dexia, omdat er geen andere oplossing was. Dat was 2008. […] Op dat moment kende de federale wetgever — met vijf partijen — een overheidswaarborg toe. Het resultaat was dat de Arcospaarders hun geld lieten staan. Ze dachten: we moeten blijven steunen, en als het misloopt is er een vangnet.“)

(8)  Понятието животозастрахователен продукт от „клас 21“ е определено в приложение I, точка 21, от Кралския указ за определяне на общи правила относно контрола на застрахователните дружества и засяга застрахователните продукти, които не са свързани с инвестиционни фондове (за разлика от животозастрахователните продукти от „клас 23“). Продуктите, обхванати от „клас 21“, по принцип предлагат гарантирана възвръщаемост на инвестициите, която може да бъде увеличена чрез участие в резултатите от инвестициите на застрахователното дружество.

(9)  Прессъобщението съдържа следния параграф: „Правителството реши да разшири защитата, предоставена от този фонд, за други институции от финансовия сектор (по-специално застрахователни дружества или оторизирани кооперации), които отправят искане за продукти, аналогични на банкови депозити, като например някои продукти от клас 21. Някои органи вече са изразили интерес.“ („Le gouvernement a décidé d'étendre la protection donnée par ce fonds à autres institutions du secteur financier (notamment des compagnies d'assurances ou des coopératives agrées) qui en feraient la demande pour des produits assimilables à des dépôts bancaires comme par exemple certains produits faisant partie de la branche 21. Certains organismes ont déjà fait part de leur intérêt“).

(10)  На 18 декември 2008 г. предишното правителство подаде оставка и новото правителство встъпи в длъжност на 30 декември 2008 г.

(11)  В това съобщение за пресата белгийското правителство потвърди своя ангажимент да създаде гаранционна схема за кооперациите: „правителството потвърждава ангажимента на предишното правителство да предложи гаранционна схема за съдружниците на оторизирани кооперативни дружества“ ( „le gouvernment confirme l'engagement pris par le gouvernement précédent d'offrir un régime de garantie aux associés des sociétés coopératives agréées“). Съобщението за пресата съдържа и някои технически подробности относно гаранционната схема за кооперациите.

(12)  ArgenCo обяснява следното в своя проспект относно акциите от 5 октомври 2010 г. (стр. 4): „Акциите не могат да бъдат квалифицирани нито като дългови инструменти, емитирани от кредитна институция, нито като спестовните депозити. Следователно акциите не са обхванати от схема за защита на депозитите.“ Lanbokas/Agricaisse излезе с подобно съобщение на стр. 6 от своя проспект от 15 май 2009 г., в което посочва, че притежателите на дялове трябва да вземат предвид липсата на гаранция от страна на Фонда за защита на депозитите.

(13)  Moniteur belge, 17.10.2008, Ed. 2, F.2008 — 3690 [2008/03425].

(14)  Moniteur belge, 17.11.2008, Ed. 2, F.2008 — 4088 [2008/03450].

(15)  Комитетът за финансова стабилност заключи, че разширяването на обхвата на схемата за гарантиране на депозитите е от основно значение за стабилността на финансовата система, като изказа мнението, че „предложените мерки са действително необходими, с цел да се гарантира стабилността на финансовата система, и трябва да следва в сила във възможно най-кратък срок“ (Le Comité de Stabilité Financière „estime que les mesures proposées sont effectivement indispensables afin de préserver la stabilité du système financier belge et doivent pouvoir entrer en vigueur dans les plus brefs délais“).

(16)  Moniteur belge, 21.4.2009, Ed. 1, F. 2009 1426 [2009/03147].

(17)  Moniteur belge, 12.10.2011 Ed. 2, F. 2011 2682 [2011/205241].

(18)  След въвеждането на гаранционната схема за кооперациите законът за установяване на устава на BNB беше съответно адаптиран и беше въведен член 36/24 (http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/juridisch/F/loi_organique.pdf).

(19)  „Изглежда, че сегашните обстоятелства отговарят на тези условия, а именно че кризата с държавния дълг, неотдавнашните сътресения на финансовите пазари и неефективността на междубанковите пазари пораждат за нашата икономика сериозен риск от системна криза. За тази цел една държавна гаранция, покриваща дяловете на членовете в някои оторизирани кооперативни дружества, би позволила да се ограничат последиците от тази криза.“ („Les circonstances actuelles nous semblent répondre à ces conditions, en ce que la crise des dettes souveraines, les perturbations actuelles sur les marches financiers et le dysfonctionnement des marchés interbancaires font peser sur notre économie un risque grave de cette crise systémique. A cet effet, une garantie d'Etat couvrant les parts des coopérateurs de certaines sociétés coopératives agréées permettrait de limiter les effets de cette crise.“)

(20)  „Законодателят обоснова тази разпоредба въз основа на приравняването на дяловете на някои членове на кооперативни дружества на банкови депозити. Настоящото становище се ограничава до предварителния проект на кралски указ; в него не се разглежда приравняването, извършено от законодателя“. („Le législateur justifie cette disposition sur la base d'une assimilation des parts de coopérateurs de certaines sociétés coopératives à des dépôts bancaires. Le présent avis étant limité à l'avant-projet d'Arrêté royal, il n'examine pas l'assimilation pratiquée par le législateur.“)

(21)  „На пръв поглед не ни изглежда очевидно, че ще убедим със сигурност Комисията, че мярката, която се въвежда с предварителния проект на кралски указ, е насочена към всички съпоставими участници на пазара и следователно не попада в приложното поле на правилата за държавна помощ“. („Prima facie, il ne nous semble pas évident de convaincre à coup sûr la Commission de ce que la mesure que l'avant-projet d'Arrêté royal vise à exécuter s'adresse bien à tous les acteurs comparables du marché et ne relève donc pas du champ d'application des règles sur les Aides d'Etat.“)

(22)  „Този незадължителен характер поражда риск от неблагоприятен подбор, при който само кооперативните дружества, изложени на по-голям риск от загуба, биха допринесли ефективно за Специалния фонд за защита“. („Ce caractère facultatif donne lieu à un risque de sélection adverse par lequel seules les sociétés coopératives fortement exposées à des risques de perte contribueraient effectivement au Fonds Spécial de Protection.“)

(23)  Moniteur belge,18.11.2011 Ed.2, F. 2011 2974 [2011/03368].

(24)  ARCOPAR плати общо 1 794 102 EUR, ARCOFIN — 193 391 EUR и ARCOPLUS — 63 265 EUR.

(25)  ОВ L 135, 31.5.1994 г., стр. 5.

(26)  Член 1, параграф 4 от Директива 94/19/ЕО определя „кредитна институция“ като „предприятие, чиято дейност е да получава от обществото депозити или други възстановими средства и да предоставя кредити за своя собствена сметка“.

(27)  Член 1, параграф 1 от Директива 94/19/ЕО определя „депозит“ като „всяко кредитно салдо, което се получава в резултат на средства, оставени по сметка или от временни положения, произтичащи от обичайни банкови сделки, и което дадена кредитна институция трябва да изплати, съгласно приложимите правни и договорни условия, както и всеки дълг, доказан чрез сертификат, издаден от кредитна институция“.

(28)  Депозитите в размер от 50 000 EUR до 100 000 EUR и покритието до 100 000 EUR на животозастрахователните продукти от клас 21 и дяловете на физически лица във финансови кооперации.

(29)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/103227.pdf.

(30)  Член 2 от Директива 94/19/ЕО гласи: „Схемите за гарантиране изключват от плащане: […]

всички инструменти, които биха могли да попаднат в рамките на определението за „собствени средства“ в член 2 от Директива 89/299/ЕИО на Съвета от 17 април 1989 г. относно собствения капитал на кредитни институции“.

(31)  ОВ L 68, 13.3.2009 г., стр. 3.

(32)  ОВ L 84, 26.3.1997 г., стр. 22.

(33)  Moniteur belge, 6.8.1999 Ed. 2, F. 99-2630 [99/09646].

(34)  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1962010830&table_name=loi

(35)  Националният съвет за кооперациите, установен със закона от 20 юли 1955 г., играе важна роля в процеса на одобряване на оторизираните кооперации.

(36)  Същият член от Данъчния кодекс съдържа други финансови продукти, приходите от които също са частично или изцяло освободени от данъци.

(37)  Източник: Entreprendre avec du capital coopératif — Le groupe ARCO 1935-2005; Maarten Van Dijck, Kadoc, Lannoo, page 176-177.

(38)  Следва да се отбележи, че непосредствено след операцията Dexia през 2001 г. ARCOFIN изостави временно своя статут на оторизирана кооперация. В книгата „Entreprendre avec du capital coopératif“ (Предприемачество с кооперативен капитал) този период е е описан по следния начин: „Няколко месеца след операцията Dexia групата ARCO измени устава на своите кооперативни дружества, за да включи предишните акционери при най-добри перспективи за възвръщаемост на групата Dexia и на дружествата на ARCO. […] Новият устав предвиждаше минимум 80 % и максимум 90 % от настоящите годишни печалби да бъдат са изплатени на акционерите. В резултат на това стана възможно дивидентите на Arcofin да бъдат увеличени, считано от март 2003 г., от 6 % нето на 8 % бруто. Тъй като това увеличение включваше надвишаване на максималните законни дивиденти (6 %), наложени на признатите кооперации, Arcofin се отказа от статута на кооперация, призната от националния съвет на кооперациите, което означаваше, че се премахва освобождаването от данък върху дивидентите. След приспадане на този данък по-голямата част от акционерите все пак запазиха нетен дивидент от 6,8 %. През март 2005 г. брутният размер на дивидентите бе увеличен на 8,5 %.“

(39)  http://www.groeparco.be/website/groeparco/assets/files/arcopar/ARCOPAR_20100629_FR.pdf.

(40)  В устава се уточнява, че„[…] това напускане може да бъде отказано, ако в резултат на напускането повече от 1/10 от акционерите или повече от 1/10 от инвестирания капитал изчезнат в рамките на същата счетоводна година,…“. („…cette démission peut être refusée si à la suite de la démission, plus d'1/10 des actionnaires ou plus d'1/10 du capital placé devrait disparaître au cours du même exercice…“).

(41)  Става сума за дяловете, които датират от преди сливането с Dexia.

(42)  На своя сайт (http://www.groupearco.be/faq/be-fr/1/detail/item/823/navigationcats/587/navigationcats/587/parentcat/142/) ARCO обяснява понятието за резерв бонус по следния начин: „Понятието за „резерв бонус“ беше въведено в устава през 2004 г. Доколкото резултатите на ARCOPAR го позволяваха, можеше да се добави сума, до 2010 г. включително, в специален резерв на дружеството, наречен „резерв бонус“. Съдружниците, които са се присъединили преди 3 юли 2001 г. […] и които следователно са притежатели на дялове от категория А, Б или В, при напускане имат право на пропорционален дял от „резерва бонус“ […]. Тази сума от „резерва бонус“ се добавя към номиналната стойност на техните дялове. Пример […]: Съдружник [Х] се оттегля със 100 EUR капитал от категория А. Целият капитал в категории А, Б и В възлиза на 10 000 EUR. Съотношение между двете: 100/10 000 = 1/100-на Резервът бонус възлиза на 500 EUR. Прилагане на съотношението: 1/100-на от 500 EUR = 5 EUR. След напускане [X] получава 100 EUR капитал + 5 EUR резерв бонус.“

(43)  Член 35 от устава на ARCOPAR гласи: „Освен ако общото събрание не реши друго, всички активи на дружеството се реализират. Ако всички дялове не бъдат освободени в една и съща степен, ликвидаторите възстановяват равновесието или като изискват допълнителни плащания, или като извършват авансови плащания. След изплащане на дълговете и вноските за социално осигуряване, салдото ще се използва най-напред за възстановяването на сумите, освободени по дяловете. Във всеки случай евентуалното салдо от ликвидацията трябва да се разпредели с оглед на целите на дружеството.“ („Sauf si l'Assemblée générale en décide autrement, tous les actifs de la société sont réalisés. Au cas où les parts ne sont pas toutes libérées dans la même mesure, les liquidateurs restaurent l'équilibre, soit en demandant des versements supplémentaires, soit en effectuant des paiement préalables. Après paiement des dettes et des charges sociales, le solde servira d'abord au remboursement des sommes libérées sur les parts. En tout cas, le solde éventuel de la liquidation doit être affecté en tenant compte des objectifs de la société“)

(44)  Процентът на задлъжнялост на ARCOPAR (задължения/общо пасиви) е бил 19,1 % (31 март 2011 г.), като процентът на задлъжнялост на ARCOPLUS и на d'ARCOFIN е бил 6,5 % (31 март 2011 г.) и 25,9 % (31 декември 2010 г.).

(45)  Съобщение на Комисията — Прилагане на правила за държавна помощ към мерки, взети във връзка с финансовите институции в контекста на настоящата световна финансова криза (ОВ C 270, 25.10.2008 г., стр. 8).

(46)  Решение на Комисията по дело № N256/09 — помощ за преструктуриране на Ethias (ОВ C 252, 18.9.2010 г., стр. 5). Съображение 99 от посоченото решение гласи следното: „Комисията отбелязва, че макар разширяването на схемата да е облагодетелствало Ethias, всички пазарни оператори имат достъп до нея при същите условия. В светлината на гореизложеното Комисията счита, че предимството, предоставено от мярката, не е избирателно и следователно не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.“

(47)  Вж. съображение 26 и бележка под линия 36.

(48)  Вж. съображение 23.

(49)  Дело N428/09: План за преструктуриране на Lloyds Bank Group, ОВ C 46, 24.2.2010 г., стр. 2, съображение 124.

(50)  Вж. Решение от 8 септември 2011 г. по съединени дела C-78/08 — C-80/08, Paint Graphos и др. [2011] Recueil, стр. I-7611, точка 61).

(51)  Белгия се позовава например на ирландската схема за гарантиране на депозитите, която обхваща също така депозити, надвишаващи тавана от 100 000 EUR, на датския гаранционен фонд за вложители и инвеститори който според белгийската държава покрива всички пенсионни сметки, сметките на клиентите на адвокати и депозитите на покупната цена на недвижимия имот до девет месеца след датата, на която е подадена молбата, както и на кипърския орган за надзор и развитие на кооперативните дружества, който — според Белгия — защитава постоянните депозити на членове на спестовни кооперации.

(52)  Белгия обясни, че ARCO има 800 000 съдружници физически лица, Cera — над 400 000, Lanbokas/Agricaisse — 150 000 и ArgenCo — почти 70 000.

(53)  Вж. още съображение 11.

(54)  Вж. още съображение 13.

(55)  Вж. по-специално изложението на тогавашния министър на финансите пред комисията „Dexia“, описано в съображение 8 и в бележка под линия 6. Вж. също декларацията на действащия министър на финансите от май 2014 г. в списанието „Trends“ в бележка под линия 7.

(56)  Това е потвърдено и в становището на тогавашния министър на финансите пред комисията „Dexia“, описано в съображение 8 и в бележка под линия 6.

(57)  „Едновременно“ в изявленията на тогавашния министър на финансите пред комисията „Dexia“, цитирано в бележка под линия 6.

(58)  Вж. решение от 19 март 2013 г. по съединени дела C-399/10 P и C-401/10 P, Bouygues SA и Bouygues Télécom SA срещу Европейската комисия и други (Recueil 2013, I-0000).

(59)  Вж. например съображение 48 от решение на Комисията от 30 март 2010 г. по дело NN11/10 относно мерки за подпомагане на капитала по отношение на Irish Nationwide Building Society (ОВ C 60, 25.2.2011 г., стр. 6), „Комисията отбеляза, че помощта действително е била предоставена на 22 декември 2009 г., като министърът на финансите е изразил намерението си да извърши рекапитализация на INBS“; съображение 41 от решение на Комисията от 10 август 2010 г. по дело NN 35/10 относно третата рекапитализация на Anglo Irish Bank (ОВ C 290, 27.10.2010 г., стр. 4), „Комисията отбеляза, че рекапитализацията действително е била предоставена на 30 юни 2010 г., като министърът на финансите е изразил намерението си да извърши рекапитализация на Anglo“; съображения 49 и 50 от решение на Комисията от 27 юли 2012 г. по дело SA.34824 относно ангажимента, поет от Гръцкия фонд за финансова стабилност, за рекапитализация на Националната банка на Гърция (ОВ C 359, 21.11.2012 г., стр. 18), „Междинната рекапитализация, финализирана на 28 май 2012 г., представлява изпълнение на задължението, поето в писмото за поемане на задължение, и следователно е продължение на същата помощ.“ Подобна логика се прилага и в други случаи, отнасящи се до гръцки банки: ангажимент за рекапитализация на Alpha Bank от HFSF, SA.34823 (ОВ C 357, 20.11.2012 г., стр. 36); ангажимент за рекапитализация на Eurobank от HFSF, SA.34825 (ОВ C 359, 21.11.2012 г., стр. 31); и ангажимент за рекапитализация на Piraeus Bank от HFSF, SA.34826 (ОВ C 359, 21.11.2012 г., стр. 43).

(60)  Вж. бележка под линия 7.

(61)  Както е описано в съображения 56 и 63.

(62)  Вж. Решение от 19 декември 2013 г. по дело Vent de colère, C-262/12, Сборник, все още непубликувано, точка 21 и Решение от 12 декември 1996 г. по дело Air France/Комисия, T-358/94, Сборник, стр. II-2109, точки 63—69.

(63)  Вж. Решение от 8 септември 2011 г. по дело Комисия/Нидерландия, C-279/08 P, Сборник, стр. I-7671, точка 111.

(64)  Вж. Решение от 23 април 2009 г. по дело Puffer, C-460/07, Сборник, стр. I-3251, точки 69—71) и Решение от 5 април 2006 г. по дело Deutsche Bahn/Комисия, T-351/02, Recueil, стр. II-1047, точки 99—104.

(65)  Решение от 19 септември 2000 г. по дело Германия/Комисия, C-156/98, Recueil, стр. I-6857, точки 26 и 27). Решение от 13 юни 2002 г. по дело Нидерландия/Комисия, C-382/99, Recueil, стр. I-5163, точка 38 и точки 60—66. Вж. също Решение от 4 март 2009 г. по дело Associazione italiana del risparmio gestito и Fineco Asset Management/Комисия, T-445/05, Сборник, стр. II-289, точка 131.

(66)  Вж. позицията, приета от сегашния белгийски министър на финансите в интервю за списание „Trends“, цитирана в бележка под линия 7.

(67)  Вж. бележка под линия 39.

(68)  Вж. съображение 44.

(69)  В допълнение ARCO се е възползвало от мярката, доколкото предприятието е могло да използва гаранционната схема за кооперациите, за да привлече нов капитал, въпреки че Комисията признава, че от 10 октомври 2008 г. ARCO не се е възползвало от тази възможност. От друга страна, въпреки че други финансови кооперации като ArgenCo и Lanbokas/Agricaisse са мобилизирали нов капитал, те ясно са се дистанцирали от гаранционната схема за кооперациите, както е описано в бележка под линия 12.

(70)  Вж. съображение 60, в което се описват основните характеристики, които Белгия придава на дяловете, държани от съответните съдружници физически лица във финансовите кооперации.

(71)  Съображение 44 гласи, че съдружниците на ARCO са инвестирали посредством заем, в активи, които имат висока степен на риск, свързан само с едно дружество (Dexia).

(72)  Вж. точки 48—76 от решението.

(73)  Точки 67—73 от решението.

(74)  Точка 74 от решението.

(75)  Точки 75 и 76 от решението.

(76)  Вж. съображение 26.

(77)  Вж. в съображение 44 обобщението на рисковите фактори, свързани с дяловете на ARCOPAR, описано в проспекта на предприятието, публикуван през лятото на 2008 г.

(78)  Като се има предвид, че анализът, съдържащ се в съображение 107, е достатъчен, за да се докаже, че гаранционната схема за кооперациите не отговаря на критериите, установени в решението по делото Paint Graphos, не е нужно Комисията да представя мнение в това решение по въпроса дали съществуват подходящи процедури за контрол и мониторинг, за да се попречи на икономическите субекти да изберат или сменят своята правна форма с единствената цел да се ползват от някои предимства, свързани с такъв вид предприятия (част ii) от анализа на решението Paint Graphos).

(79)  Вж. подобен анализ в заключенията на Съда по дело Германия/Комисия, C-156/98, Recueil, стр. I-6857, точки 29—31.

(80)  Вж. Решение от 8 май 2013 г. по дело Libert и други, Сборник, все още непубликувано, точки 76—79.

(81)  Вж. Решение на Съда от 15 декември 1999 г. по съединени дела T-132/96 и T-143/96 Freistaat Sachsen, Volkswagen AG et Volkswagen Sachen GmbH/Комисия [1999], Recueil, стр. II-3663, точка 167.

(82)  В същото време Комисията уточни в точка 11 от Съобщението относно банковия сектор от 2008 г., че прибягването до член 107, параграф 3, буква б) от Договора не следва да се разширява извън финансовия сектор към момента.

(83)  ОВ C 83, 7.4.2009 г., стр. 1.

(84)  Дейностите на финансовите институции са например посочените в приложение I към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1).

(85)  Вж. Решение от 17 септември 1980 г. по дело Philip Morris/Комисия, 730/79, Recueil 1980, стр. 2671.

(86)  Вж. съображение 41.

(87)  Вж. съображение 13.

(88)  Когато едно предприятие фалира, акционерите губят своите инвестиции в зависимост от тяхната категория в структурата пасивите. Това се нарича „каскадна структура“.

(89)  Комисията отбелязва, че в писмото се използва условно наклонение („би позволило“), а не бъдеще време („ще позволи“), което е по-категорично.

(90)  Вж. също забележките в писмото на управителя на BNB, съображение 13.

(91)  За улеснение Комисията разработи модел с един период, което означава, че съдружниците физически лица не могат да се оттеглят през този период. Това е консервативна хипотеза.

(92)  Вж. бележка под линия 40.

(93)  Комисията отбелязва, че ако другите съдружници на ARCO не бяха оттеглили капиталите си, съдружниците физически лица можеха да извлекат по-висок процентен дял от капитала. С цел обаче да се възприеме предпазлив подход, Комисията е приложила ставка от 10 % за целите на изчисляването.

(94)  Да се сравни със случай на банка, която е претърпяла вълна от изтегляния в контекста на неотдавнашната финансова криза, вж. дело Northern Rock (ОВ C 149, 1.7.2009 г., стр. 16).

(95)  Като евентуално се подценява предимството.

(96)  Вж. Решение от 28 юли 2011 г. по дело Mediaset/Комисия, C-403/10 P, Сборник, стр. I-117*, публикувано резюме, точки 126 и 127 и цитираната съдебна практика.

(97)  Вж. Решение на Съда от 11 ноември 2011 г. по дело Elliniki Nafpigokataskevastiki и др./Комисия, T-384/08, Сборник, стр. II-380, точка 133.

(98)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.


30.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/76


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2014 година

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при производството на целулоза, хартия и картон съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2014) 6750)

(текст от значение за ЕИП)

(2014/687/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 13, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС изисква от Комисията да организира обмен на информация относно емисиите от промишлеността между нея, държавите членки, засегнатите отрасли и неправителствените организации, активни в областта на опазване на околната среда, с цел да се улесни формулирането на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ), както са определени в член 3, параграф 11 от същата директива.

(2)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС обменът на информация включва данни за експлоатационните показатели на инсталациите и техниките по отношение на емисиите, изразени по целесъобразност като краткосрочни и дългосрочни средни стойности, и съответните референтни условия, потреблението и естеството на суровините, потреблението на вода, използването на енергия и генерирането на отпадъци, както и използваните техники, свързания мониторинг, въздействието върху различните елементи на околната среда, икономическата и техническата жизнеспособност и настъпилите развития в тях, а също и данни за най-добрите налични техники и най-новите техники, набелязани след разглеждане на въпросите, посочени в член 13, параграф 2, букви а) и б) от същата директива.

(3)

„Заключенията за НДНТ“, както са определени в член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС, представляват ключов елемент на референтните документи за НДНТ и съдържат заключенията за най-добрите налични техники, тяхното описание, информация за оценка на тяхната приложимост, съответстващите на най-добрите налични техники нива на емисии, свързания мониторинг, свързаните нива на потребление и, ако е целесъобразно — съответните мерки за възстановяване на площадката.

(4)

В съответствие с член 14, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС заключенията за НДНТ служат за отправна точка при определянето на условията на разрешителните за инсталациите, попадащи в обхвата на глава II от същата директива.

(5)

Член 15, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС изисква от компетентния орган да определя норми за допустими емисии, които гарантират, че при нормални експлоатационни условия емисиите не надхвърлят емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники съгласно решенията относно заключенията за НДНТ, посочени в член 13, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС.

(6)

Член 15, параграф 4 от Директива 2010/75/ЕС предвижда възможност за дерогации от изискването по член 15, параграф 3 само в случай че разходите за постигане на нивата на емисии, свързани с НДНТ, са несъразмерно високи в сравнение с ползите за околната среда поради географското разположение, местните екологични условия или техническите характеристики на съответната инсталация.

(7)

Член 16, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС предвижда, че изискванията за мониторинг в разрешителното, посочени в член 14, параграф 1, буква в) от същата директива, се основават на заключенията относно мониторинга, изложени в заключенията за НДНТ.

(8)

В съответствие с член 21, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС в срок от 4 години от публикуването на решенията относно заключенията за НДНТ компетентният орган преразглежда и при необходимост актуализира всички условия на разрешителното, както и гарантира, че инсталацията отговаря на посочените условия на разрешителното.

(9)

С Решение на Комисията от 16 май 2011 г. (2) се създава форум за обмен на информация в съответствие с член 13 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, който се състои от представители на държавите членки, засегнатите отрасли и неправителствените организации, активни в областта на опазването на околната среда.

(10)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Директива 2010/75/ЕС Комисията получи становището на този форум относно предложеното съдържание на референтния документ за НДНТ за производството на целулоза, хартия и картон на 20 септември 2013 г. и го направи публично достъпно (3).

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 75, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Заключенията за НДНТ за производството на целулоза, хартия и картон се съдържат в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(2)  ОВ C 146, 17.5.2011 г., стр. 3.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/6516b21a-7f84-4532-b0e1-52d411bd0309


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ 79
ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ 80
СЪОТВЕТНИ ЕМИСИОННИ НИВА ПРИ НДНТ 80
ПЕРИОДИ НА УСРЕДНЯВАНЕ ЗА ЕМИСИИ ВЪВ ВОДАТА 80
РЕФЕРЕНТНИ УСЛОВИЯ ЗА ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА 80
ПЕРИОДИ НА УСРЕДНЯВАНЕ ЗА ЕМИСИИ ВЪВ ВЪЗДУХА 81
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 81

1.1.

Общи заключения за НДНТ за целулозната и хартиената промишленост

84

1.1.1.

Система за управление на околната среда

84

1.1.2.

Управление на материалите и добро стопанисване

85

1.1.3.

Управление на води и отпадъчни води

86

1.1.4.

Потребление на енергия и енергийна ефективност

87

1.1.5.

Отделяне на мирис

88

1.1.6.

Мониторинг на ключови технологични параметри и на емисиите във водата и въздуха

89

1.1.7.

Управление на отпадъци

91

1.1.8.

Емисии във водата

92

1.1.9.

Шумови емисии

93

1.1.10.

Извеждане от експлоатация

94

1.2.

Заключения за НДНТ за процеса за производство на крафт целулоза

94

1.2.1.

Отпадъчни води и емисии във водата

94

1.2.2.

Емисии във въздуха

96

1.2.3.

Генериране на отпадъци

102

1.2.4.

Потребление на енергия и енергийна ефективност

103

1.3.

Заключения за НДНТ за процеса на производство на сулфитна целулоза

104

1.3.1.

Отпадъчни води и емисии във водата

104

1.3.2.

Емисии във въздуха

106

1.3.3.

Потребление на енергия и енергийна ефективност

108

1.4.

Заключения за НДНТ за механично и химикомеханично производство на целулоза

109

1.4.1.

Отпадъчни води и емисии във водата

109

1.4.2.

Потребление на енергия и енергийна ефективност

110

1.5.

Заключения за НДНТ за преработка на хартия за рециклиране

111

1.5.1.

Управление на материали

111

1.5.2.

Отпадъчни води и емисии във водата

112

1.5.3.

Потре