ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 271

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
12 септември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 959/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 962/2014 на Комисията от 29 август 2014 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pescabivona (ЗГУ)]

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 963/2014 на Комисията от 29 август 2014 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Zázrivské vojky (ЗГУ)]

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 964/2014 на Комисията от 11 септември 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 965/2014 на Комисията от 11 септември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/658/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

47

 

*

Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

54

 

 

2014/660/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 септември 2014 година относно образец на споразумение за финансиране във връзка с приноса на Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към съвместните финансови инструменти за неограничена гаранция и секюритизация в полза на малките и средните предприятия

58

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/661/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 10 септември 2014 година за наблюдение на наличието на 2- и 3-монохлорпропан-1,2-диол (2- и 3-MCPD), 2- и 3-MCPD естери на мастните киселини и глицидилови естери на мастните киселини в храните ( 1 )

93

 

 

2014/662/EС

 

*

Препоръка на Комисията от 10 септември 2014 година относно добрите практики за предотвратяване и намаляване на наличието на алкалоиди на опиума в маковото семе и продуктите от маково семе ( 1 )

96

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/451/ЕС на Съвета от 26 май 2014 година за подписване и сключване на Споразумението за участие между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно участието на Конфедерация Швейцария в мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) ( ОВ L 205, 12.7.2014 г. )

101

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 959/2014 НА СЪВЕТА

от 8 септември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета (2) привежда в действие някои мерки, посочени в Решение 2014/145/ОВППС, и предвижда замразяването на финансови средства и икономически ресурси на физически лица, отговорни за активна подкрепа или осъществяване на действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността или сигурността в Украйна, или които възпрепятстват работата на международните организации в Украйна, и на физически или юридически лица, образувания или органи, свързани с тях; юридически лица, образувания или органи, които подкрепят материално или финансово действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна; юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, чиято собственост е прехвърлена в противоречие с украинското право, или юридически лица, образувания или органи, които са се възползвали от такова прехвърляне, или физически или юридически лица, образувания или органи, които активно осигуряват материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим или за дестабилизирането на Източна Украйна, или извличат ползи от тези вземащи решения лица.

(2)

На 8 септември 2014 г. Съветът взе решение да разшири обхвата на ограничителните мерки, за да ги насочи към физически лица или образувания, които осъществяват сделки със сепаратистките групировки в украинския регион Донбас. Съветът прие Решение 2014/658/ОВППС (3), с което се изменя Решение 2014/145/ОВППС и се предвиждат изменени критерии за включване в списъка за тази цел.

(3)

Настоящата мярка попада в приложното поле на Договора и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото ѝ прилагане във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменен.

(5)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 269/2014 се добавя следната буква:

„д)

физически или юридически лица, образувания или органи, които осъществяват сделки със сепаратистките групировки в украинския регион Донбас.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6).

(3)  Решение 2014/658/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 г. за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (вж. страница 47 от настоящия брой на Официален вестник).


12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 960/2014 НА СЪВЕТА

от 8 септември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че,

(1)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (3). Тези мерки включват ограничения за износа на стоки и технологии с двойна употреба, ограничения за предоставянето на свързани с тях услуги и за някои услуги, свързани с доставката на оръжия и военно оборудване, ограничения за пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на определени технологии за нефтената промишленост в Русия под формата на изискване за предварително разрешение и ограничения за достъпа до капиталовия пазар за определени финансови институции.

(2)

Държавните и правителствените ръководители от Европейския съюз призоваха да започне подготовката на допълнителни целеви мерки, което да позволи незабавното предприемане на допълнителни действия.

(3)

С оглед на сериозността на положението Съветът счита за подходящо да предприеме допълнителни ограничителни мерки в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(4)

При тези обстоятелства е целесъобразно да се приложат допълнителни ограничения за износа на някои стоки и технологии с двойна употреба, предвидени в Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (4).

(5)

В допълнение следва да се забрани предоставянето на услуги за дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт.

(6)

За да се окаже натиск на руското правителство, е целесъобразно също да се приложат допълнителни ограничения на достъпа до капиталовия пазар за определени финансови институции, с изключение на установените в Русия институции с международен статус, създадени съгласно междуправителствени споразумения с Русия, в които Русия е един от акционерите; ограничения за юридически лица, образувания или органи, установени в Русия в сектора на отбраната, с изключение на тези, които извършват дейност основно в сектора на космическата индустрия и ядрената енергия; и ограничения за юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, чиито основни дейности са свързани с продажбата или преноса на суров нефт и нефтопродукти. Тези ограничения не са приложими за други финансови услуги, различни от посочените в член 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, като дейности по влогонабиране, платежни услуги, застрахователни услуги, заеми от институциите, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, и деривати, използвани за целите на хеджирането в рамките на енергийния пазар. Заемите се считат за нови само когато са изтеглени след 12 септември 2014 г.

(7)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(8)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1 букви д) и е) се заменят със следното:

„д)

„инвестиционни услуги“ означава следните услуги и дейности:

i)

приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

ii)

изпълнение на поръчки от името на клиенти;

iii)

търгуване за собствена сметка;

iv)

управление на портфейл;

v)

инвестиционно консултиране;

vi)

поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти въз основа на твърд ангажимент;

vii)

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент;

viii)

всяка услуга във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар или до търговия в многостранна система за търговия;

е)

„прехвърлими ценни книжа“ означава следните класове ценни книжа, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, с изключение на платежни инструменти:

i)

акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки във връзка с акции;

ii)

облигации или други форми на секюритизиран дълг, включително депозитарни разписки във връзка с тези ценни книжа;

iii)

всички други ценни книжа, които дават правото на придобиване или продажба на такива прехвърлими ценни книжа.“

2)

Вмъква се следният член:

„Член 2а

1.   Забраняват се пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии с двойна употреба, включени в приложение I към Регламент № 428/2009, независимо дали те са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, посочени в приложение IV към настоящия регламент.

2.   Забранява се:

а)

прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски или други услуги, свързани с изделията и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези изделия и технологии, на лица, образувания или органи в Русия, посочени в приложение IV;

б)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързана с изделията и технологиите, посочени в параграф 1, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити за всякакъв вид продажби, доставки, трансфер и износ на тези изделия и технологии, или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, на лица, образувания и органи в Русия, посочени в приложение IV.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението на договори или споразумения с ЕС, които са сключени преди 12 септември 2014 г., както и предоставянето на помощ, която е необходима за поддръжката и безопасността на съществуващите способности в рамките на ЕС.

4.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се отнасят за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба, предназначени за гражданското въздухоплаване и космическата индустрия, или свързаното предоставяне на техническа или финансова помощ, за невоенна употреба или невоенни крайни потребители, както и за поддръжката и безопасността на съществуващите ядрени способности за граждански цели в рамките на ЕС, за невоенна употреба или невоенни крайни потребители.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 3а

1.   Забранява се прякото или непрякото предоставяне на следните свързани услуги, необходими за дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт в Русия:

 

i) сондиране, ii) вземане на проби от сондажния кладенец, iii) каротаж и окончателни работи по сондирането, iv) доставка на специализирани плавателни съдове.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договор или рамково споразумение, сключени преди 12 септември 2014 г., или от акцесорни договори, необходими за изпълнението на тези договори.

3.   Забраната по параграф 1 не се прилага, когато въпросните услуги са необходими за спешно предотвратяване или смекчаване на събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда.“

4)

В член 4, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане или гаранции по експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;“

.

5)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

1.   Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 90 дни, емитирани след 1 август 2014 г. до 12 септември 2014 г., или с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г., от:

а)

значима кредитна институция или друга значима институция, на която изрично са възложени задачи по насърчаване на конкурентоспособността на руската икономика, нейното диверсифициране и поощряване на инвестициите, която е установена в Русия и в която има над 50 % публична собственост или контрол към 1 август 2014 г., посочена в приложение III; или

б)

юридическо лице, образувание или орган, установен извън Съюза, чиито права на собственост са пряко или непряко притежавани на повече от 50 % от образувание, включено в списъка в приложение III; или

в)

юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на образувание, посочено в буква б) от настоящия параграф или включено в списъка в приложение III.

2.   Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г., от:

а)

юридическо лице, образувание или орган, установен в Русия, предимно ангажиран и с основна дейност в областта на проектирането, производството, продажбата или износа на военно оборудване или услуги, включени в списъка в приложение V, освен юридически лица, образувания или органи с дейност в областта на секторите на космическата индустрия или ядрената енергия;

б)

юридическо лице, образувание или орган, установен в Русия, който е с публичен контрол или над 50 % публична собственост и притежава активи, оценени общо на над 1 трилион руски рубли, за който се счита, че най-малко 50 % от приходите му произхождат от продажбата или преноса на суров нефт или нефтопродукти, включени в списъка в приложение VI;

в)

юридическо лице, образувание или орган, установен извън Съюза, чиито права на собственост са пряко или непряко притежавани на повече от 50 % от образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф; или

г)

юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на образувание, посочено в буква а), б) или в) от настоящия параграф.

3.   Забранява се прякото или непрякото отпускане на нови заеми или участието в споразумение за отпускане на нови заеми с падеж над 30 дни на всички юридическа лица, образувания или органи, посочени в параграфи 1 или 2, след 12 септември 2014 г., с изключение на заемите или кредитите, които имат конкретна и обоснована цел да осигурят финансиране за неподлежащ на ограничения износ или внос на стоки или нефинансови услуги между Съюза и Русия или на заемите, които имат конкретна и обоснована цел да предоставят спешно финансиране, за да отговорят на критериите за платежоспособност и ликвидност за юридически лица, установени в Съюза, чиито над 50 % от правата на собственост се притежават от образувание, посочено в приложение III.“

5а)

Буква а) от член 11, параграф 1 се заменя със следното:

„а)

образуванията, посочени в член 5, параграф 1, букви б) и в) и член 5, параграф 2, букви в) и г), или включени в списъците от приложения III, IV, V и VI;“

.

6)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или резултат заобикалянето на забраните, посочени в членове 2, 2а, 3а, 4 или 5, включително като се действа вместо образуванията, посочени в член 5, или да се използват изключенията по член 5, параграф 3 за финансиране на образуванията, посочени в член 5.“

7)

Приложение I към настоящия регламент се добавя като приложение IV.

8)

Приложение II към настоящия регламент се добавя към приложение V.

9)

Приложение III към настоящия регламент се добавя като приложение VI.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Вж. страница 54 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2а

 

JSC Sirius (оптоелектроника за граждански и военни цели)

 

OJSC Stankoinstrument (машиностроене за граждански и военни цели)

 

OAO JSC Chemcomposite (материали за граждански и военни цели)

 

JSC Kalashnikov (малки оръжия)

 

JSC Tula Arms Plant (оръжейни системи)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (боеприпаси)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (противовъздушни и противотанкови системи)

 

OAO Almaz Antey (държавно предприеятие; оръжия, боеприпаси, научни изследвания)

 

OAO NPO Bazalt (държавно предприятие, производство на машини за производство на оръжия и боеприпаси)“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 2, буква а)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 2, буква б)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT“


12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 961/2014 НА СЪВЕТА

от 8 септември 2014 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Предвид сериозната обстановка Съветът смята, че в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 списък на физически и юридически лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени и други лица и образувания.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата и образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 8 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Роден през 1976 г. в Донецк

От 7 август замени Alexander Borodai като т.нар. министър-председател на т.нар. „Донецка народна република“. С поемането и изпълнението на тези функции Zakharchenko подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

2.

Vladimir KONONOV/aka „Tsar“

Image

Роден на 14.10.1974 г. в Горски

От 14 август замени Igor Strelkov/Girkin като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Според сведенията, от април командва отряд сепаратистки бойци в Донецк и е поел обещание „да постигне стратегическата задача да отблъсне военната агресия на Украйна“. Поради това Kononov подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

Роден на 21.1.1983 г. в Дебалчево

Командващ Донбаската народна милиция. Наред с другото е заявявал, че те ще продължат бойните си действия в останалата част на страната. Поради това Rudenko подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

12.9.2014 г.

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов

Роден на 21.6.1973 г.

Замени Marat Bashirov като т.нар. министър-председател на т.нар. „Луганска народна република“. Действал преди това в рамките на Югоизточната армия. Поради това Tsypkalov подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

„Министър на държавната сигурност“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързван с Vladimir Antyufeyev, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

„Министър на вътрешните работи“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързван с Vladimir Antyufeyev, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Представител в Москва на т.нар. „Донецка народна република“. В изявленията си, наред с другото, е споменавал за готовността на въоръжените отряди да водят партизанска война и за отнемането на оръжейни системи от украинските въоръжени сили. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр Kараман

 

„Заместник министър-председател по социалните въпроси“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързван с Vladimir Antyufeyev, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Протеже на заместник министър-председателя на Русия Dmitry Rogozin.

12.9.2014 г.

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Роден на 19.11.1954 г.

Т.нар. „заместник министър-председател“ на Крим и пълномощен представител на Крим към президента Путин. Muradov изигра важна роля за консилидирането на руския институционален контрол върху Крим след незаконното анексиране. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Роден на 23.5.1971 г. в Джанкой

Т.нар. „първи заместник министър-председател“ на Крим. Sheremet изигра основна роля за организирането и провеждането на референдума от 16 март в Крим за обединение с Русия. Според сведенията, по време на референдума Sheremet командва промосковските „сили за самоотбрана“ в Крим. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Роден на 2.2.1948 г. в Красноярск

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация. На 1 март 2014 г. публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски сили в Украйна. Впоследствие гласува в подкрепа на съответния указ.

12.9.2014 г.

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Роден на 10.6.1964 г. в Айделщайн, Казахстан

Член на Съвета на Държавната дума; лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (LDPR). Активно подкрепя използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовава за разделянето на Украйна. Подписа от името на LDPR споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Роден на 11.8.1949 г. в Клин

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Роден на 19.8.1957 г. в Азовска област

Председател („атаман“) на Съюза на руските и чуждестранните казашки сили и заместник-председател на Държавната дума. Подкрепи анексирането на Крим и призна, че руските казаци активно участват в украинския конфликт на страната на подкрепяните от Москва сепаратисти. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Роден на 6.8.1960 г. в Степной дворец

Първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Роден на 5.4.1948 г. в Опошка

Първи заместник-председател на Комисията за отношенията с държавите от ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Роден на 21.3.1964 г. в Орел/Рудни

Първи заместник-председател на Комисията за отношенията с държавите от ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Роден на 7.8.1950 г. в Богородицк

Първи заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Роден на 27.9.1972 г. в Москва

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Роден на 28.5.1953 г. в Пушкин

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Родена 7.1.1972 г. в Павлов на Нева

Първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“

12.9.2014 г.

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Роден на 11.2.1968 г.

Генерал-майор от руската армия. Командващ 76-а военновъздушна дивизия, която е свързвана с руското военно присъствие на територията на Украйна, по-специално по време на незаконното анексиране на Крим.

12.9.2014 г.

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Роден на 20.8.1952 г. в Черемхово

Sergei Chemezov е един от известните приближени на президента Путин; двамата са били служители на КГБ, разположени в Дрезден; член на Върховния съвет на „Обединена Русия“. Облагодетелстван от връзките си с руския президент с назначения на висши постове в държавни предприятия. Председател на конгломерата Rostec, водеща руска държавна корпорация в областта на отбраната и промишленото производство. След решение на руското правителство Technopromexport, дъщерно дружество на Rostec, планира изграждането на електроцентрали в Крим, с което се подкрепя интегрирането на Крим в Руската федерация.

Освен това Rosoboronexport, дъщерно дружество на Rostec, е подкрепило интегрирането на кримски дружества от сектора на отбраната в отбранителната промишленост на Русия, с което утвърждава незаконното анексиране на Крим от Руската федерация.

12.9.2014 г.

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Роден на 8.2.1963 г. в Кишинев

Депутат от Държавната дума, председател на Комисията към Държавната дума по законодателството за развитието на военнопромишления комплекс на Руската федерация. Той е изтъкнат член на „Обединена Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.


12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 962/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 август 2014 година

за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pescabivona (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Pescabivona“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Pescabivona“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Pescabivona“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 август 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 103, 8.4.2014 г., стр. 13.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 963/2014 НА КОМИСИЯТА

от 29 август 2014 година

за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Zázrivské vojky (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Zázrivské vojky“, подадено от Словакия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Zázrivské vojky“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Zázrivské vojky“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3. Сирена от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 август 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 109, 11.4.2014 г., стр. 27.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 964/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 септември 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните условия за финансовите инструменти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 38, параграф 3, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се улесни използването на финансовите инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично ниво, управлявани от или на отговорността на управляващия орган в съответствие с член 38, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да се установят правила за стандартните условия за някои финансови инструменти. С помощта на тези стандартни условия тези инструменти ще бъдат готови за използване — така наречените „стандартизирани“ финансови инструменти.

(2)

За да се улесни използването на финансовите инструменти, стандартните условия трябва да гарантират спазването на правилата за държавна помощ и да улесняват предоставянето на финансова подкрепа от Съюза на крайните получатели чрез комбинация от финансови инструменти и безвъзмездни средства.

(3)

Стандартните условия не следва да позволяват на субекта, предоставящ финансирането, като например публичен или частен инвеститор или кредитор, ръководителя на финансовия инструмент или крайния получател да получават държавна помощ, която е несъвместима с вътрешния пазар. Стандартните условия следва да вземат под внимание съответните регламенти за помощта de minimis, като например Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията (2) и Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията (3), Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (4), Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията (5), Насоките относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране (6) и Насоките за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014—2020 г. (7)

(4)

Като се има предвид, че правилата за държавната помощ не се прилагат за селскостопански дейности, подкрепяни по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, спазването на стандартните условия следва да бъде доброволно. По отношение на останалите дейности, подкрепяни по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, се прилагат общите правила за държавна помощ и по тази причина стандартните условия следва да бъдат задължителни.

(5)

Възможно е предприятията в сектора на рибарството, по-специално малките и средните предприятия („МСП“), да могат да се ползват от финансовите инструменти, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Когато такава помощ се финансира от европейски структурен и инвестиционен фонд, различен от Европейския фонд за морско дело и рибарство, общата сума на помощта, предоставена чрез финансовите инструменти на всички предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите за период от три години, следва да бъде под тавана за годишния оборот от риболов, аквакултури и преработка по държави членки, определен в Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията (8). Освен това следва да бъдат взети предвид Регламент (ЕС) № 702/2014 и Насоките за преглед на държавната помощ за рибарство и аквакултура (9).

(6)

Стандартните условия следва също така да включват минимален набор от изисквания по отношение на управлението, за да се гарантира доброто управление на финансовите инструменти, с цел да се предоставят по-подробни правила от включените в Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(7)

С цел да се подпомогне растежът на МСП, въпреки неблагоприятстващата финансирането среда, заемите с поделяне на риска по портфейла („заеми с поделяне на риска“) са подходящ финансов инструмент. Заемът с поделяне на риска дава възможност на МСП да получават нови заеми при улеснен достъп до финансиране, правейки възможен финансовия принос и споделянето на кредитния риск от страна на финансовите посредници, като по този начин на МСП се предлагат повече финансови средства при преференциални условия от гледна точка на намаляване на лихвения процент и/или намаляване на обезпеченията.

(8)

Финансирането чрез заем с поделяне на риска може да бъде особено ефективен начин за подпомагане на МСП в контекста на ограничените налични средства или сравнително слабата склонност към поемане на риск от страна на финансовите посредници за определени сектори или видове МСП. В този контекст, стандартните условия са ефективен начин за преодоляване на тази неефективност на пазара.

(9)

С цел да се даде стимул на финансовите посредници да увеличат кредитирането за малките и средните предприятия, покрито с гаранции, финансирани от Съюза, ограничената портфейлна гаранция е подходящ финансов инструмент.

(10)

Ограничената портфейлна гаранция следва да запълни съществуващата празнота на пазара на дългови инструменти по отношение на нови заеми в подкрепа на МСП чрез осигуряване на защита от кредитен риск (под формата на ограничена портфейлна гаранция за първа загуба) с цел да се намалят специфичните трудности, пред които са изправени МСП при достъпа до финансиране, поради липсата на достатъчно обезпечение в комбинация със сравнително високия кредитен риск, който те представляват. За да се постигне очакваното въздействие, приносът на Съюза към ограничената портфейлна гаранция обаче не следва да замести еквивалентните гаранции, получавани от съответните финансови институции за същата цел съгласно съществуващите съюзни, национални и регионални финансови инструменти. В този контекст, стандартните условия са ефективен начин за преодоляване на тази неефективност на пазара.

(11)

С цел да се стимулира потенциалът за икономия на енергия, произтичащ от обновяването на жилищни сгради, заемът за обновяване е подходящ финансов инструмент.

(12)

Заемът за обновяване следва да е насочен главно към условията за дългосрочни, субсидирани заеми и първоначална техническа помощ и финансиране за собствениците на жилищни сгради за подготовка и осъществяване на проекти за обновяване на сгради. Това предполага също така съществуването на финансов пазар, на който банковите посредници са като цяло единственият източник на финансиране, и то когато това финансиране е или прекалено ниско (поради склонността към поемане на риск на посредника), с твърде кратък срок, прекалено оскъпено, или по друг начин неподходящо по отношение на дългосрочната възвръщаемост на финансираните проекти. Това, заедно с неефективната система за определяне и възлагане на строителните работи от името на собствениците на многофамилни сгради без да се изключва възможността за подкрепа на частните лица, представлява пазарна неефективност. В този контекст, стандартните условия са ефективен начин за преодоляване на тази неефективност на пазара.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят правилата относно стандартните условия за следните финансови инструменти:

а)

заем с поделяне на риска по портфейла („заем с поделяне на риска“);

б)

ограничена портфейлна гаранция;

в)

заем за обновяване.

Член 2

Допълнителни условия

Управляващите органи могат да включат и други условия, освен тези, които трябва да бъдат включени в споразумението за финансиране в съответствие с условията за избрания финансов инструмент, посочени в настоящия регламент.

Член 3

Спазване на правилата за държавната помощ при стандартните условия

1.   В случай на финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездни средства за техническа подкрепа за крайните получатели, които се ползват от един от инструментите, тези безвъзмездни средства не надвишават 5 % от участието на европейските структурни и инвестиционни фондове в инструмента и се определят в зависимост от заключенията на предвидената в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 предварителна оценка, която служи като основание за предоставянето на тези безвъзмездни средства.

2.   Органът, прилагащ финансовия инструмент (наричан по-долу „финансовият посредник“), управлява безвъзмездните средства за техническа помощ. Техническата подкрепа не обхваща дейностите, издръжката на които е покрита в рамките на разходите и таксите за управление, получени за управление на финансовия инструмент. Разходите, покрити от техническата помощ, не могат да представляват част от инвестицията, финансирана чрез заема по съответния финансов инструмент.

Член 4

Управление при стандартните условия

1.   Управляващият орган или, ако е приложимо, управителят на фонда на фондове, има свой представител в надзорния комитет или подобен вид структура за управление на финансовия инструмент.

2.   Управляващият орган не участва пряко в индивидуалните решения за инвестиции. В случай на фонд на фондове, управляващият орган единствено упражнява своята надзорна роля на равнище фонд на фондове, без да се намесва в индивидуалните решения на фонда на фондове.

3.   Финансовият инструмент има управленска структура, която дава възможност решения, отнасящи се до диверсификацията на кредитите и риска, да се вземат по прозрачен начин в съответствие със съответната пазарна практика.

4.   Управителят на фонда на фондове и финансовият посредник разполагат със структура на управление, която гарантира безпристрастността и независимостта на управителя на фонда на фондове или на финансовия посредник.

Член 5

Споразумение за финансиране при стандартните условия

1.   Управляващият орган писмено сключва споразумение за финансиране във връзка с приноса на програмите за финансовия инструмент, чиито условия са в съответствие с изискванията на приложение I.

2.   В споразумението за финансиране се съдържат под формата на приложения:

а)

предварителната оценка, която се изисква по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, която служи като основание за използването на финансовия инструмент;

б)

бизнес планът на финансовия инструмент, включително инвестиционната стратегия и описание на политиката по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми;

в)

описание на инструмента, което трябва да бъде приведено в съответствие с подробните стандартни условия на инструмента и в което трябва да се определят финансовите параметри на финансовите инструменти;

г)

образци на формуляри за докладване и мониторинг.

Член 6

Заем за обновяване

1.   Заемът за обновяване е под формата на заемен фонд, който се създава от финансов посредник със средства по програмата и участие на финансовия посредник в размер на най-малко 25 % от заемния фонд. Заемният фонд финансира портфейл от новоотпуснати заеми, с изключение на рефинансирането на съществуващи заеми.

2.   Заемът за обновяване отговаря на условията, посочени в приложение II.

Член 7

Ограничена портфейлна гаранция

1.   Ограничената портфейлна гаранция предоставя покритие на кредитния риск за всеки отделен заем до процент на гаранцията от максимум 80 %, за създаването на портфейл от нови заеми за малките и средните предприятия до максималния размер на загубата, обусловен от максималния процент на гаранцията, който не надвишава 25 % от експозицията на риск на равнище портфейл.

2.   Ограничената портфейлна гаранция отговаря на условията, посочени в приложение III.

Член 8

Заем за обновяване

1.   Заемът за обновяване се отпуска под формата на заемен фонд, който се създава от финансов посредник със средства по програмата и участие на финансовия посредник в размер на най-малко 15 % от заемния фонд. Заемният фонд финансира портфейл от новоотпуснати заеми, с изключение на рефинансирането на съществуващи заеми.

2.   Крайните получатели могат да бъдат физически или юридически лица, или независими специалисти, притежаващи помещения, както и администратори или други правни субекти, действащи от името и в полза на собственици, които въвеждат мерки за енергийна ефективност или за използване на енергия от възобновяеми източници, допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в рамките на помощта по програмата.

3.   Заемът за обновяване отговаря на условията, посочени в приложение IV.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 9).

(4)  Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ L 187, 26.6.2014 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 193, 1.7.2014 г., стр. 1).

(6)  Насоки относно държавните помощи за насърчаване на инвестициите в рисково финансиране (ОВ C 19, 22.1.2014 г., стр. 4).

(7)  Насоки за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014—2020 г. (ОВ C 204, 1.7.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27.6.2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (ОВ L 190, 28.6.2014 г., стр. 45).

(9)  Насоки за преглед на държавната помощ за рибарство и аквакултура (ОВ C 84, 3.4.2008 г., стр. 10).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Съдържание с обяснителни бележки на споразумение за финансиране между управляващ орган и финансов посредник

Съдържание:

1.

Преамбюл

2.

Определения

3.

Приложно поле и цел

4.

Цели на политиката и предварителна оценка

5.

Крайни получатели

6.

Финансово предимство и държавна помощ

7.

Политика по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми

8.

Дейности и операции

9.

Целеви резултати

10.

Роля и отговорност на финансовия посредник: поделяне на риска и приходите

11.

Управление и одит на финансовия инструмент

12.

Принос на програмата

13.

Плащания

14.

Управление на сметки

15.

Административни разходи

16.

Продължителност и допустимост на разходите при приключване

17.

Повторно използване на ресурсите, изплатени от управляващия орган (включително лихвите)

18.

Капитализиране на лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси (ако е приложимо)

19.

Управление на финансовия инструмент

20.

Конфликти на интереси

21.

Докладване и мониторинг

22.

Оценка

23.

Публичност и прозрачност

24.

Изключителни права

25.

Уреждане на спорове

26.

Поверителност

27.

Изменение на споразумението и прехвърляне на права и задължения

1.   ПРЕАМБЮЛ

Наименование на държавата/региона

Идентифициране на управляващия орган

Номер на единния идентификационен код (CCI) на програмата

Наименование на свързаната програма

Съответен раздел на програмата, отнасящ се до финансовия инструмент

Наименование на ЕСИ фонда

Определяне на приоритетната ос

Региони, в които финансовият инструмент се изпълнява (на ниво NUTS или друго)

Сума, отпусната за финансовия инструмент от управляващия орган

Сума от ЕСИ фонда

Сума в рамките на националния публичен принос (публичен принос на програмата)

Сума в рамките на националния частен принос (частен принос на програмата)

Сума в рамките на публичния и частен принос на национално равнище извън приноса на програмата

Очаквана начална дата на финансовия инструмент

Крайна дата на финансовия инструмент

Информация за контакт при комуникация между страните

Цел на споразумението

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.   ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ЦЕЛ

Описание на финансовия инструмент, включително инвестиционната му стратегия или политика, както и на вида на подкрепата, която се предоставя.

4.   ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА

Критериите за допустимост на финансови посредници, ако е приложимо, както и допълнителните оперативни изисквания за транспониране на целите на политиката на инструмента, финансовите продукти, които ще се предлагат, целевите крайни получатели и предвиденото комбиниране с безвъзмездни средства.

5.   КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Идентифициране и допустимост на крайните получатели (целева група) по финансовия инструмент.

6.   ФИНАНСОВО ПРЕДИМСТВО И ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

Оценка на финансовото предимство от публичния принос на програмата и привеждане в съответствие с правилата за държавната помощ.

7.   ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ГАРАНЦИИТЕ ИЛИ ОТПУСКАНЕТО НА ЗАЕМИ

Разпоредби относно политиката по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми, особено по отношение на диверсификацията на портфейла (риск, сектори, географски зони, размер) и съществуващия портфейл на финансовия посредник.

8.   ДЕЙНОСТИ И ОПЕРАЦИИ

Бизнес план или равностоен документ за прилагане на финансовия инструмент, включително очакван лостов ефект, по член 37, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Определение на допустимите дейности.

Ясно определение на възложените дейности и на техните граници, по-специално що се отнася до изменението на дейностите и управлението на портфейла (загуби и неизпълнение, процес на възстановяване).

9.   ЦЕЛЕВИ РЕЗУЛТАТИ

Определения на дейностите, резултатите и показателите за въздействието, свързани с измерването на базовата стойност и очакваните цели.

Целевите резултати, които въпросният финансов инструмент се очаква да постигне, за да допринесе за осъществяването на конкретните цели и резултати по съответния приоритет или мярка. Списък на показателите в съответствие с оперативната програма и член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

10.   РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ФИНАНСОВИЯ ПОСРЕДНИК: ПОДЕЛЯНЕ НА РИСКА И ПРИХОДИТЕ

Идентификация и разпоредби относно отговорността на финансовия посредник и на други субекти, участващи в изпълнението на финансовия инструмент.

Обяснение на оценката на риска и поделянето на риска и приходите от различните страни.

Разпоредби в съответствие с член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (1) по отношение на ролята, задълженията и отговорностите на организациите, прилагащи финансовите инструменти.

11.   УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТ НА ФИНАНСОВИЯ ИНСТРУМЕНТ

Относими разпоредби в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 по отношение на управлението и контрола на финансовите инструменти.

Разпоредби относно изискванията във връзка с одита, като например минималните изисквания за документацията, която следва да се води на равнище финансов посредник (и на равнище фонд на фондове), както и относно изискванията по отношение на воденето на отделна отчетност за различните форми на подкрепа в съответствие с член 37, параграфи 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (ако е приложимо), включително разпоредби и изисквания във връзка с достъпа на одитните органи на държавата членка, одитните органи на Комисията и Европейската сметна палата до документи, за да се осигури ясна одитна следа в съответствие с член 40 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби, осигуряващи спазването от страна на одитния орган на насоките във връзка с методологията на одита, контролния списък и наличността на документите.

12.   ПРИНОС НА ПРОГРАМАТА

Разпоредби в съответствие с член 38, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на условията за прехвърляне и управление на приноса на програмата.

Когато е целесъобразно, разпоредби относно рамка на условията за приноса от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и бъдещия Фонд за морско дело и рибарство.

13.   ПЛАЩАНИЯ

Изискванията и процедурите за управление на плащанията на траншове, като се зачитат таваните, посочени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и за прогнозиране на потоците от сделки.

Условията за евентуалното оттегляне на публичния принос на програмата към финансовия инструмент.

Правилата относно разходооправдателните документи, необходими за обосноваване на плащанията от управляващия орган към финансовия посредник.

Условията, при които плащанията от управляващия орган към финансовия посредник трябва да се спрат или да се прекъснат.

14.   УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКИ

Подробности за сметките, включително, ако е приложимо, изискванията за доверително/отделно счетоводство, посочени в член 38, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби, в които се обяснява как се управлява сметката на финансовия инструмент. Включително условията за използване на банковите сметки: риск от насрещната страна (ако е приложимо), допустими касови операции, отговорности на съответните страни, корективни действия в случай на прекалено големи салда по доверителните сметки, водене на документация и докладване.

15.   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Разпоредби относно възнаграждението на финансовия посредник и изчисляването и плащането на разходите и таксите за управление на финансовия посредник в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Разпоредбата трябва да включва максималната приложима ставка и референтните суми за изчисляване.

16.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ

Дата на влизане в сила на споразумението.

Датите, определящи срока за изпълнение на финансовия инструмент и периода на допустимост.

Разпоредби относно възможността за удължаване и прекратяване на публичния принос на програмата към финансовия посредник във връзка с финансовия инструмент, включително условията за предсрочно прекратяване или оттегляне на приноса от програмата, стратегиите за прекратяване и приключването на финансовите инструменти (включително фонда на фондове, ако е приложимо).

Разпоредби относно допустимите разходи при приключване на програмата в съответствие с член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

17.   ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, ИЗПЛАТЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИХВИТЕ)

Разпоредби относно повторното използване на ресурси, изплатени от управляващия орган.

Изисквания и процедури за управление на лихви и други печалби, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби относно повторното използване на ресурси, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове, до края на срока на допустимост в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби във връзка с използването на ресурси, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове, след края на срока на допустимост в съответствие с член 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

18.   КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ЛИХВЕНИ СУБСИДИИ, СУБСИДИИ ЗА ГАРАНЦИОННИ ТАКСИ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Разпоредби в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, посочени в член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за капитализиране на годишни вноски за лихвени субсидии и субсидии за гаранционни такси.

19.   УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ИНСТРУМЕНТ

Разпоредби, описващи подходяща структура на управление на финансовия инструмент, за да се гарантира, че решенията, отнасящи се до заеми/гаранции/инвестиции, оттегляне на инвестициите и диверсификация на риска, се изпълняват в съответствие с приложимите правни изисквания и пазарни стандарти.

Разпоредби относно инвестиционния съвет на финансовия инструмент (неговата роля, независимост и съответните критерии).

20.   КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Необходимо е да бъдат въведени ясни процедури за справяне с конфликтите на интереси.

21.   ДОКЛАДВАНЕ И МОНИТОРИНГ

Разпоредби за мониторинг на изпълнението на инвестициите и потоците от сделки, включително докладване от финансовия посредник пред фонда на фондове и/или управляващия орган, за да се гарантира спазването на член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и на правилата за държавната помощ.

Правила за докладване пред управляващия орган относно хода на изпълнението на задачите, за докладване на резултатите и нередностите, както и на предприетите корективни мерки.

22.   ОЦЕНКА

Условия и договорености за оценка на финансовия инструмент.

23.   ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Разпоредби относно видимостта на финансирането, предоставено от Съюза в съответствие с приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Разпоредби, които гарантират достъп до информация за крайните получатели.

24.   ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА

Разпоредбите, с които се установяват условията, при които на управителя на фонда на фондове или на финансовия посредник е разрешено да започне нов инвестиционен механизъм.

25.   УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Разпоредби за уреждане на спорове.

26.   ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Разпоредби, които определят елементите на финансовия инструмент, обхванати от клаузите за поверителност. Всички други данни се считат за обществено достъпни.

Задълженията за поверителност, поети като част от настоящото споразумение, не възпрепятстват надлежното докладване на инвеститорите, включително тези, които предоставят публични средства.

27.   ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Разпоредби за определяне на обхвата и условията за евентуално изменение и прекратяване на споразумението.

Разпоредби, забраняващи на финансовия посредник да прехвърля право или задължение без предварителното разрешение на управляващия орган.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

:

предварителна оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, която босновава прилагането на финансовия инструмент.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

:

бизнес план на финансовия инструмент, включително инвестиционна стратегия и описание на политиката по отношение на инвестициите, гаранциите или отпускането на заеми.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

:

описание на инструмента, което трябва да бъде съгласувано с подробните стандартни условия на инструмента и в което трябва да се определят финансовите параметри на финансовите инструменти.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

:

образци на формуляри за мониторинг и докладване.


(1)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Заем за МСП, основан на модел на заем с поделяне на риска по портфейла (заем с поделяне на риска)

Схематично представяне на заем с поделяне на риска

Image

Структура на финансовия инструмент

Заемът с поделяне на риска (заемът с ПР или финансовият инструмент) представлява заемен фонд, който трябва да бъде създаден от финансовия посредник с принос от програмата и от финансовия посредник, за да финансира портфейл от нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

Заемът с поделяне на риска се предоставя в рамките на операция, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, съфинансирана от дадения ЕСИ фонд, и определена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цел на инструмента

Целта на инструмента е да:

1.

комбинира ресурсите на програмата на ЕСИ фондовете и финансовия посредник с цел да се подкрепи финансирането на МСП, както е посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и да

2.

предостави на МСП улеснен достъп до финансиране чрез предоставяне на финансов принос на финансовия посредник и чрез поделяне на кредитния риск, което позволява да се предложат на МСП повече средства при преференциални условия от гледна точка на намаление на лихвения процент и, ако е уместно, намаление на обезпеченията.

Приносът от програмата на ЕСИ фондовете за финансовия посредник не измества финансирането, предоставяно от други частни или публични инвеститори.

Програмата на ЕСИ фондовете предоставя финансиране на финансовия посредник, за да се създаде портфейл от нови заеми за МСП, и успоредно с това участва — за всеки отделен заем — в задълженията по загубите/неизпълнението и събиранията по заемите на МСП в този портфейл, при това в рамките на приноса като дял от инструмента.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса от програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник.

В допълнение към приноса от програмата на ЕСИ фонда, фондът на фондове може да предостави собствените си ресурси, които са комбинирани с ресурсите на финансовия посредник. В този случай фондът на фондове поема пропорционалната част при поделянето на риска между различните видове принос в портфейла от заеми. Правилата за държавната помощ трябва да се спазват, ако ресурсите, предоставени от фонда на фондове, са държавни ресурси.

Участие на държавната помощ

Заемът с поделяне на риска е замислен като инструмент без държавна помощ, т.е. съответстващото на пазарните изисквания възнаграждение за финансовия посредник, пълното прехвърляне на финансовото предимство от страна на финансовия посредник на крайните получатели, както и финансирането, предоставяно на крайните получатели, следва да са в съответствие с разпоредбите на приложимия Регламент за помощта de minimis.

а)   помощ на равнището на финансовия посредник и фонда на фондове се изключва, когато:

1.

финансовият посредник и управляващият орган или фондът на фондове поемат по всяко време загубите и печалбите пропорционално на своя принос, а финансовият посредник има икономически значимо участие в заема с поделяне на риска, и

2.

възнаграждението (т.е. разходите и/или таксите за управление) на финансовия посредник и фонда на фондове отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, какъвто е случаят, когато последният е избран чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор, или ако възнаграждението е в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 и никакви други предимства не са предоставени от държавата. В случаите, когато фондът на фондове само прехвърля приноса на ЕСИ фондовете на финансовия посредник и неговата задача е от обществен интерес, съответно няма търговска дейност при изпълнение на мярката, нито съинвестира със собствени ресурси, то той не се счита за бенефициер на помощ — достатъчно е фондът на фондове да не получава свръхкомпенсация, и

3.

финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. При подбора на финансовия посредник, управляващият орган, в съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, оценява ценовата политика и методиката за прехвърляне на финансовото предимство на крайните получатели.

Когато финансовият посредник не прехвърля изцяло финансовото предимство на крайните получатели, неизплатеният публичен принос се прехвърля обратно на управляващия орган.

б)   на равнището на МСП:

На равнището на МСП заемът е в съответствие с правилата за помощта de minimis.

За всеки заем, включен в портфейла, финансовият посредник изчислява брутния еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП), като използва следната методика на изчисляване:

Изчисляване на БЕБП = номиналната сума на заема (в евро) × (разходи за финансиране (стандартна практика) + стойност на риска (стандартна практика) – всички такси, начислявани от управляващия орган върху приноса от програмата към финансовия посредник) × среднопретеглена продължителност на заема (години) × процент на поделяне на риска.

Когато БЕБП се изчислява по горепосочената формула за целите на заема с поделяне на риска, изискването, предвидено в член 4 от Регламента за помощта de minimis  (1), се счита за изпълнено. Не съществува минимално изискване за обезпечение.

Механизъм за проверка гарантира, че БЕБП, изчислен по горепосочената формула, е не по-нисък от БЕБП, изчислен съгласно член 4, параграф 3, буква в) от Регламента за помощта de minimis.

Общият размер на помощта, изчислен с БЕБП, не може да бъде над 200 000 EUR за фискален период от 3 години, като се взема предвид правилото за натрупването за крайните получатели, предвидено в Регламента за помощта de minimis.

Безвъзмездните средства под формата на техническа подкрепа или други безвъзмездни средства, предоставени на крайния получател, се натрупват с изчисления брутен еквивалент на безвъзмездна помощ.

По отношение на МСП в сектора на рибарството и аквакултурите помощта е в съответствие със съответните правила на Регламента за помощта de minimis в сектора на рибарството.

За дейностите, подкрепяни от ЕЗФРСР, се прилагат общите правила.

Политика за отпускане на заеми

а)   изплащане от управляващия орган или фонда на фондове към финансовия посредник:

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган и фонда на фондове или финансовия посредник, съответният управляващ орган прехвърля публичния принос от програмата на фонда на фондове или на финансовия посредник, при което приносът се внася в специален фонд за заеми с поделяне на риска. Прехвърлянето се извършва на траншове, като се спазват таваните, предвидени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Целевият обем за отпускане на заеми и обхватът на лихвения процент се потвърждават в рамките на предварителната оценка в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и се вземат под внимание, за да се определи естеството на инструмента (револвиращ или нереволвиращ инструмент).

б)   създаване на портфейл от нови заеми:

От финансовия посредник се изисква да създаде в рамките на предварително определен ограничен период от време портфейл от нови допустими заеми в допълнение към своите текущи дейности по отпускане на заеми, частично финансирани от отпуснатите средства по програмата при нивото на поделяне на риска, договорено в споразумението за финансиране.

Допустимите заеми за МСП (съгласно предварително определените критерии за допустимост за всеки отделен заем и на ниво портфейл) автоматично се включват в портфейла чрез представяне на известия за включване най-малко веднъж на всеки три месеца.

Финансовият посредник прилага последователна политика за отпускане на заеми, особено по отношение на диверсификацията на портфейла, което дава възможност за добро управление на кредитния портфейл и диверсификация на риска в съответствие както с приложимите стандарти в сектора, така и с финансовите интереси и целите на политиката на управляващия орган.

Идентифицирането, подборът, надлежната проверка, документалното оформяне и отпускането на заеми на крайните получатели се извършват от финансовия посредник в съответствие с неговите стандартни процедури и в съответствие с принципите, предвидени в съответното споразумение за финансиране.

в)   повторно използване на ресурсите, възстановени на финансовия инструмент:

Ресурсите, възстановени на финансовия инструмент, се използват повторно в рамките на същия финансов инструмент (револвиращи в рамките на същия финансов инструмент) или се използват, след като бъдат възстановени на управляващия орган или на фонда на фондове, в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Когато револвират в рамките на същия финансов инструмент, сумите, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове и които са възстановени и/или събрани от финансовия посредник по заеми за крайните получатели в рамките на срока за инвестиции, по принцип се предоставят за ново използване в рамките на същия финансов инструмент. Този револвиращ подход се включва в споразумението за финансиране в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Алтернативно на това, когато управляващият орган или фондът на фондове пряко получава сумата за възстановяване, изплащанията се извършват редовно, огледално на i) плащанията по главницата (на пропорционален принцип въз основа на процента на поделяне на риска), ii) събраните суми и приспаднатите загуби (според процента на поделяне на риска) по заеми за МСП и iii) лихвените плащания. Тези ресурси трябва да се използват в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

г)   възстановяване на загуби:

Финансовият посредник предприема действия по събиране по отношение на заемите за МСП в неизпълнение, финансирани от финансовия инструмент, в съответствие със своите вътрешни насоки и процедури.

Събраните от финансовия посредник суми (в нетно изражение без разходите по събиране или по реализиране на обезпечението, ако има такива) се разпределят пропорционално на поделянето на риска между финансовия посредник и управляващия орган или фонда на фондове.

д)   други:

Лихвите и другите печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, се използват, както е посочено в член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Ценова политика

Когато предлага своите цени, финансовият посредник представя ценова политика и методика, която гарантира пълното прехвърляне на финансовото предимство от публичния принос на програмата на допустимите МСП. Ценовата политика и методиката включват следните елементи:

1)

лихвеният процент за участието на финансовия посредник се определя на пазарна основа (т.е. според собствената политика на финансовия посредник),

2)

общият лихвен процент, който се начислява върху заемите за допустимите МСП, включени в портфейла, трябва да бъде намален пропорционално на разпределените средства от публичния принос на програмата. Това намаление отчита таксите, които управляващият орган може да начисли върху приноса на програмата,

3)

изчисляването на БЕБП, така както е представено в раздела за държавната помощ, се прилага по всеки заем, включен в портфейла.

4)

ценовата политика и методиката не се изменят по време на периода на допустимост,

Принос на програмата към финансовия инструмент: размер и процентен дял (подробности за продукта)

Действителният процент за поделяне на риска, публичният принос на програмата и лихвеният процент върху заемите се основават на констатациите от предварителната оценка и са в състояние да гарантират спазването на правилото de minimis относно ползите за крайните получатели.

Размерът на заема с поделяне на риска по целевия портфейл се потвърждава в рамките на предварителната оценка, като се обосновава подкрепата за финансовия инструмент (член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и се взема под внимание револвиращият подход на инструмента (ако е приложимо). Структурата на целевия портфейл от заеми се определя по такъв начин, че да се осигури диверсификация на риска.

Отпускането на заеми с поделяне на риска и процентът на поделяне на риска трябва да бъдат определени така, че да се компенсира разликата, отчетена в рамките на предварителната оценка, но във всеки случай трябва да отговарят на условията, установени в настоящите договорености.

Процентът на поделяне на риска, договорен с финансовия посредник, определя за всеки допустим заем, включен в портфейла, дела на главницата по допустимия заем, подлежащ на финансиране от програмата.

Договореният с финансовия посредник процент на поделяне на риска определя загубите, които трябва да бъдат покрити от финансовия посредник и съответно от приноса на програмата.

Принос на програмата към финансовия инструмент (дейности)

Портфейлът, финансиран от инструмента за заеми с поделяне на риска, включва само нови заеми, предоставяни на МСП, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза (напр. Регламент (ЕС) № 1303/2013 и правилата за отделните фондове), програмата, националните правила за допустимост и заедно с финансовия посредник с цел достигане до голям брой крайни получатели и постигане на достатъчна диверсификация на портфейла. Финансовият посредник разполага с разумна оценка на рисковия профил на портфейла. Тези критерии отразяват пазарните условия и практики в съответната държава членка или регион.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е същата като уредената в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Загубите, които се покриват, включват дължимите и изискуеми непогасени суми по главницата и стандартните лихви (с изключение на таксите за забава на плащане и всички други разходи и разноски).

Продължителност

Периодът на кредитиране от финансовия инструмент се определя по начин, който да гарантира, че приносът на програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за заеми, изплащани на крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Препоръчва се типичната продължителност на създадения портфейл от заеми да бъде до 4 години от датата на подписване на споразумението за финансиране (между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник).

Отпускане на заеми и поделяне на риска на ниво финансови посредници (хармонизиране на интереси)

Съгласуването на интересите между управляващия орган и финансовия посредник се постига чрез:

таксите въз основа на изпълнението, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014;

в допълнение към приноса на програмата, финансовият посредник допринася в съответствие с местните пазарни условия с поне 25 % от общия ангажимент за финансиране чрез отпускане на заеми на МСП в рамките на инструмента за заеми с поделяне на риска.

загубите и събиранията оказват пропорционално въздействие на финансовия посредник и управляващия орган в рамките на съответната им отговорност съгласно процента на поделяне на риска.

Очакваният процент на поделяне на риска се определя въз основа на констатациите от предварителната оценка, обосноваващи подкрепата за финансовия инструмент.

Допустими финансови посредници

Публичните и частните организации, установени в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят заеми на предприятията, извършващи дейност в юрисдикцията на програмата, която допринася за финансовия инструмент. Тези организации са финансови институции, и, по целесъобразност, институции за микрофинансиране или други институции, получили разрешение за предоставяне на заеми.

Допустимост на крайните получатели

Крайните получатели са допустими съгласно правото на ЕС и националното право, съответната програма и споразумението за финансиране. Следните критерии за допустимост трябва да бъдат изпълнени към датата на подписване на споразумението за заема:

а)

предприятието да бъде микро-, малко или средно предприятие („МСП“ (в т.ч. самостоятелни предприемачи/самостоятелно заети лица), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (2)  (3)).

б)

предприятието да не е МСП, осъществяващо дейност в секторите, определени в член 1, букви г)—е) от Регламента за помощта de minimis.

в)

предприятието да не е част от един или повече ограничени сектори (4).

г)

предприятието да не е в затруднено положение съгласно предвиденото в правилата за отпускане на държавна помощ.

д)

предприятието да не в просрочие или неизпълнение по отношение на всички други заеми или лизинг, предоставени от финансовия посредник или от друга финансова институция съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник.

Освен това, към момента на извършване на инвестицията и по време на погасяването на заема крайните получатели трябва да имат регистрирано място на осъществяване на дейност в държава членка, като икономическата дейност, за която е бил отпуснат заемът, следва да се осъществява в съответната държава членка и регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Характеристики на продукта за крайните получатели

Финансовият посредник предоставя на крайните получатели заеми, които допринасят за целта на програмата и са съфинансирани от програмата по инструмента за заеми с поделяне на риска. Условията по заемите се основават на предварителната оценка, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

заемите се използват единствено за следните разрешени цели:

а)

инвестиции в материални и нематериални активи, включително прехвърляне на правата на собственост върху предприятията, при условие че прехвърлянето се извършва между независими инвеститори.

б)

оборотен капитал за спомагателните дейности за развитие или разрастване, свързани с дейностите, посочени в буква а) по-горе (чийто спомагателен характер се доказва, inter alia, от бизнес плана на съответното МСП и размера на финансирането).

Заемите, включени в портфейла, трябва да отговарят във всеки един момент на следните критерии за допустимост:

в)

заемите са нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

г)

главницата на заем, включен в портфейла на заемите с поделяне на риска, i) възлиза на максимум 1 000 000 EUR въз основа на предварителната оценка и ii) се предоставя при условие че по този начин БЕБП по отношение на всеки краен получател няма да надвиши 200 000 EUR (или 100 000 EUR в сектора на товарния автомобилен транспорт и 30 000 EUR в сектора на рибарството и аквакултурите) за всеки период от три фискални години; Допустимите МСП потенциално могат да кандидатстват повече от веднъж за заеми, отпускани в рамките на този финансов инструмент, при условие че гореспоменатото ограничение за БЕБП се спазва стриктно.

д)

заемите предоставят финансиране за една или повече от разрешените цели, в евро и/или в националната валута на съответната юрисдикция, и в друга валута в зависимост от случая.

е)

заемите не могат да бъдат под формата на заеми тип „мецанин“, подчинен дълг или квазидялов капитал.

ж)

заемите не могат да бъдат под формата на револвиращи кредитни линии.

з)

заемите имат погасителен план, включително за погасяване на периодични вноски и/или еднократно изплащане.

и)

заемите не финансират чисто финансови дейности или дейности в сектора на недвижимите имоти, когато се осъществяват като финансова инвестиция, и не могат да финансират предоставянето на потребителско кредитиране.

й)

заемите трябва да имат минимален срок на падежа от 12 месеца, включително съответния гратисен период (ако има такъв), и максимален срок на падежа до 120 месеца.

Докладване и целеви резултати

Финансовите посредници предоставят информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с условията, предвидени в член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване съгласно Регламента за помощта de minimis.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати от предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на инструмента за заеми с поделяне на риска и се съгласуват като минимум с изискванията на регламента. В допълнение към общите показатели на приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете (растеж на заетостта, брой МСП и др.), други показатели са:

 

Брой финансирани заеми/проекти

 

Размер на финансираните заеми

 

Неизпълнени плащания (брой и размер)

 

Възстановени ресурси и печалби

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовият посредник намалява общия ефективен лихвен процент (и обезпечението, когато е уместно), начислени на крайните получатели по всеки допустим заем, включен в портфейла, в отражение на благоприятните условия на финансирането и поделянето на риска по заема.

Цялото финансово предимство на публичния принос на програмата към инструмента се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. Финансовият посредник следи и докладва относно БЕБП за крайните получатели, както е посочено в раздела за държавната помощ. Този принцип е отразен в споразумението за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник.


(1)  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(2)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(3)  Предприятие с по-малко от 250 служители и с оборот, по-малък от 50 млн. EUR, или обща стойност на активите под 43 млн. EUR; също така предприятие, което не принадлежи към група, надвишаваща тези прагове. В съответствие с препоръката на Комисията, „за предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правната му форма“.

(4)  Следните сектори на икономиката се определят общо като „ограничени сектори“.

а)

незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни съгласно законовите и подзаконовите нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност.

б)

тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти.

в)

производството и търговията с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Това ограничение не се прилага в случаите когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики.

г)

казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия.

д)

ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми или решения за електронни данни, които i) целят по-конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени в букви а)—г) по-горе; б) хазартни игри в интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни.

е)

ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ограничена портфейлна гаранция за МСП (ограничена гаранция)

Схематично представяне на ограничената гаранция

Връзка между заинтересованите страни и покритието на ограничената портфейлна гаранция:

Image Image

Структура на финансовия инструмент

Ограничената портфейлна гаранция предоставя покритие на кредитния риск за всеки отделен заем, с оглед създаването на портфейл от нови заеми за МСП до максимален размер на загубата (ограничен размер).

Ограничената по размер портфейлна гаранция се предоставя от управляващия орган в рамките на операцията, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, съфинансирана от ЕСИ фондовете, и определена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цел на инструмента

Целта на инструмента е:

1)

да осигури по-добър достъп до финансиране за целевите МСП, като по този начин се справи с конкретни и ясно установени пазарни пропуски.

2)

да мобилизира средства от ЕСИ фондовете с цел да се подкрепи финансирането на МСП, както е посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Приносът на програмата на ЕСИ фондовете от страна на управляващия орган се предоставя под формата на гаранционен фонд, управляван от финансов посредник. Този принос не измества гаранциите, които се предоставят от други публични или частни инвеститори.

Гаранционният фонд, управляван от финансовия посредник, се ангажира да предоставя средствата от програмата на ЕСИ фондовете на финансовите институции, които създават портфейли от нови заеми в случай на неизпълнение от страна на крайните получатели.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса на програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник.

Ограничената гаранция като инструмент се прилага за покриване на портфейл от нови заеми, създаден от една или повече финансови институции.

Финансовите институции, които създават портфейли от нови заеми, могат да разчитат на частична гаранция, покриваща загубите в ограничен размер, когато те предоставят заеми на допустими МСП.

Финансовото предимство на гаранцията трябва да бъде прехвърлено към крайните получатели (например под формата на намаление на лихвения процент по заемите или/и на обезпечението, но винаги с пълно прехвърляне на финансовото предимство на публичния принос на програмата на крайните получатели).

Участие на държавната помощ

Ограничената портфейлна гаранция е замислена като инструмент без държавна помощ, т.е. в съответствие с пазара и на нивото на финансовия посредник, който управлява гаранционния фонд, и на финансовите институции, създаващи портфейли от нови заеми и помощ за крайните получатели съгласно приложимия Регламент за помощта de minimis.

а)   на равнище фонд на фондове, финансов посредник, управляващ гаранционния фонд, както и на равнище финансови институции, създаващи портфейли от нови заеми, помощта се изключва, когато:

1)

възнаграждението (т.е. разходите и/или таксите за управление) на финансовия посредник и фонда на фондове отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, какъвто е случаят, когато последният е избран чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор, или ако възнаграждението е в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 и никакви други предимства не са предоставени от държавата. В случаите, когато фондът на фондове само прехвърля приноса на ЕСИ фондовете на финансовия посредник и неговата задача е от обществен интерес, съответно няма търговска дейност при изпълнение на мярката, нито съинвестира със собствени ресурси, то той не се счита за бенефициер на помощ — достатъчно е фондът на фондове да не получава свръхкомпенсация, и

2)

финансовата институция се избира чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор с цел да създаде портфейл от нови заеми със собствените си ресурси, като рискът, покрит от финансовата институция, в никакъв случай не е по-малък от 20 % от сумата на заема (за всеки отделен заем), и

3)

освен това финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. При подбора на финансовия посредник, управляващият орган, в съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, оценява ценовата политика и методиката за прехвърляне на финансово предимство на крайните получатели.

Когато финансовият посредник не прехвърля изцяло финансовото предимство на крайните получатели, неизползваният публичен принос се прехвърля обратно на управляващия орган.

Гаранцията трябва да е свързана с конкретна финансова трансакция за определена максимална сума и да е ограничена във времето.

б)   на равнището на крайните получатели:

На равнището на МСП гарантираният заем е в съответствие с правилата за помощта de minimis.

За всеки заем, включен в гарантирания портфейл, финансовият посредник трябва да изчисли брутния еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП), като използва следната методика на изчисляване:

Изчисляване на БЕБП = номиналната сума на заема (в евро) × стойност на риска (стандартна практика) × процент на гаранцията × максимален процент на гаранцията × среднопретеглена продължителност на заема (години).

Общият размер на помощта, изчислен с БЕБП, не може да бъде над 200 000 EUR за фискален период от 3 години, като се взема предвид правилото за натрупването за крайните получатели, предвидено в Регламента за помощта de minimis.

Когато БЕБП се изчислява по горепосочената формула за целите на инструмента за ограничена портфейлна гаранция, изискването, предвидено в член 4 от Регламента за помощта de minimis  (1), се счита за изпълнено.

Механизъм за проверка гарантира, че БЕБП, изчислен по горепосочената формула, е не по-нисък от БЕБП, изчислен съгласно член 4, параграф 6, буква в) от Регламента относно помощта de minimis.

Безвъзмездните средства под формата на техническа подкрепа или други безвъзмездни средства, предоставени на крайния получател, се натрупват с изчисления брутен еквивалент на безвъзмездна помощ.

По отношение на МСП в сектора на рибарството и аквакултурите помощта е в съответствие със съответните правила на Регламента за помощта de minimis в сектора на рибарството.

За дейностите, подкрепяни от ЕЗФРСР, се прилагат общите правила.

Гаранционна политика

а)   Прехвърляне от управляващия орган към финансовия посредник:

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган и фонда на фондове или финансовия посредник, съответният управляващ орган прехвърля приноса от програмата на фонда на фондове или на финансовия посредник, при което приносът се внася в специален гаранционен фонд. Прехвърлянето се извършва на траншове, като се спазват таваните, предвидени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

б)   Създаване на портфейл от нови заеми:

От финансовия посредник се изисква да създаде в рамките на предварително определен ограничен период от време портфейл от нови допустими заеми за МСП. Новите заеми за МСП отчасти се покриват от приноса на програмата за всеки отделен заем до определена сума (ограничен размер). Допустимите заеми за МСП се включват автоматично в портфейла, при условие че се спазват предварително определените критерии за включване на заеми.

Включването на заемите за МСП се извършва автоматично след получаване от страна на финансовия посредник, който управлява гаранционния фонд, на известие за включване, което се подава най-малко веднъж на всеки три месеца до края на съответния период на включване.

Финансовите институции прилагат последователна политика на отпускане на заеми по отношение на диверсификацията на портфейла, като така дават възможност за добро управление на портфейла и диверсификация на риска в съответствие както с приложимите стандарти в сектора, така и с финансовите интереси и целите на политиката на управляващия орган.

Идентифицирането, подборът, надлежната проверка, документалното оформяне и отпускането на заеми на крайните получатели се извършва от финансовите институции в съответствие със стандартните им процедури и в съответствие с принципите, предвидени в споразумението между финансовия посредник и финансовата институция, която създава портфейл от нови заеми.

в)   Покриване на загуби:

Ограничената портфейлна гаранция покрива загубите, понесени от финансовите институции по отношение на всеки допустим заем за МСП в неизпълнение, в съответствие с процента на гаранцията с максимален размер от 80 %.

Загубите, покрити от ограничената портфейлна гаранция по отношение на допустимите заеми за МСП, сумарно не надвишават максималния размер.

Максималният размер на сумата, която съответства на максималната отговорност по този инструмент, е произведението от обема на целевия портфейл от заеми, умножен по процента на гаранцията и максималния процент на гаранцията.

Максималният процент на гаранцията се определя като част от предварителната оценка на риска в съответствие с член 42, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 8 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014.

Загубите, които се покриват, включват дължимите и изискуемите непогасени суми по главницата, както и стандартните лихви (с изключение на таксите за забава на плащане и всички други разходи).

г)   Гаранционно плащане:

След възникването на загуба, свързана с неизпълнение, финансовият посредник, който управлява гаранционния фонд, извършва гаранционни плащания на финансовата институция по силата на гаранцията като правило в рамките на 60 дни.

Ценова политика и политика на обезпечаване

Финансовият посредник представя методиката, която гарантира пълното прехвърляне на финансовото предимство от публичния принос на програмата на допустимите МСП. Финансовата институция разполага с ценова политика/политика на обезпечаване в съответствие с методиката. Ценовата политика/политиката на обезпечаване и методиката включват следните елементи:

1)

Инструментът покрива максимум 80 % от риска по всеки от допустимите заеми за МСП (до определен ограничен размер).

2)

цялото финансово предимство на публичния принос на програмата се прехвърля на допустимите МСП чрез намаляване на начисления лихвен процент и/или намаляване на обезпечението, изисквано от финансовата институция.

3)

изчисляването на БЕБП, така както е представено в раздела за държавната помощ, се прилага по всеки заем, включен в портфейла.

4)

не се начисляват гаранционни такси на финансовата институция от финансовия посредник, управляващ гаранционния фонд.

5)

финансовата институция намалява общия лихвен процент и/или изискването на обезпечение по всеки допустим заем за МСП, включен в портфейла, в съответствие с ценовата политика и методиката, които гарантират цялостното прехвърляне на финансовото предимство. Нивото на това намаление, предложено от финансовата институция, се оценява и потвърждава от финансовия посредник след съответния анализ и надлежна проверка и се счита за критерий за допустимост на заемите за МСП, които ще бъдат включени в портфейла.

6)

управляващият орган може да реши, въз основа на предварителната оценка, която определя целевите МСП, и предварителната оценка на риска, която определя риска, да изиска гаранционни такси, платими от крайните получатели. В такъв случай БЕБП се изчислява по формулата, представена в раздела за държавната помощ по-горе, или се съгласува с условията на известието относно гаранциите. Таксите, платени от крайните получатели, се възстановяват на гаранционния фонд под формата на върнати ресурси по смисъла на член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

7)

ценовата политика и методиката не се изменят по време на периода на допустимост.

Гаранция за размера и процента на средствата от финансовата институция (подробности за продукта)

Ограничената портфейлна гаранция отговаря на условията, предвидени в член 8 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Максималният процент на гаранцията се определя в предварителната оценка на риска в съответствие с член 42, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 8 от Делегиран Регламент (ЕС) № 480/2014, като в никакъв случай не надвишава 25 %. Гаранцията може да покрива очаквани и неочаквани загуби.

Мултипликаторът на гаранцията, финансиран от приноса на програмата, се определя, както следва:

Мултипликатор = (1/процент на гаранцията) × (1/максимален процент на гаранцията).

Коефициентът на мултипликатора се основава на предварителната оценка на риска и е равен на или по-голям от 5.

Размерът на целевия портфейл, частично покрит от гаранцията, се основава на констатациите от предварителната оценка, които служат като основание за подкрепата за финансовия инструмент (член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), и взема под внимание револвиращия подход на инструмента (ако е приложимо). Структурата на целевия портфейл от заеми се определя по такъв начин, че да се осигури диверсификация на риска.

Гаранция за финансовата институция (дейности)

Портфейлът от заеми, гарантиран от гаранционния инструмент, включва нови заеми, предоставяни на крайните получатели, като изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза (напр. Регламент (ЕС) № 1303/2013 и правилата за отделните фондове), програмата, националните правила за допустимост и заедно с финансовия посредник с цел достигане до голям брой крайни получатели и постигане на достатъчна диверсификация на портфейла. Финансовите институции разполагат с разумна оценка на рисковия профил на портфейла (например предел на концентрацията по сектори). Тези критерии отразяват пазарните условия и практики в съответната държава или регион.

Финансовата институция прави предварителна оценка на нивото на възстановяване, което трябва да се използва за изчисляване на сумата, която се очаква да бъде възстановена от заемите в неизпълнение в портфейла. Това оказва въздействие върху оценката на максималния процент на гаранцията.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е същата като уредената в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

По отношение на заем, отпуснат на краен получател, неизпълнение означава, че i) финансовата институция може да докаже по всяко време (в съответствие със своите вътрешни процедури и както е отразено в нейното финансово докладване и докладването в съответствие с регулаторните изисквания), че даден краен получател вероятно няма да може да изпълни своите задължения за плащане; или ii) краен получател не е успял да изпълни нито едно задължение за плащане по съответния заем за МСП в продължение на поне 90 последователни календарни дни.

Продължителност

Гаранционният период на финансовия инструмент се определя по начин, който гарантира, че приносът по програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за гаранции по заеми, изплащани на крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Препоръчва се типичната продължителност на създадения портфейл от гарантирани заеми да бъде до 4 години от датата на подписване на споразумението за финансиране (между управляващия орган или фонд на фондове и финансовия посредник).

Поделяне на риска на равнище финансов посредник (хармонизиране на интересите)

Съгласуването на интересите между управляващия орган, финансовия посредник и финансовата институция се постига със следните средства:

собственият кредитен риск, поеман от финансовата институция, при всички случаи не може да бъде по-малко от 20 % за всеки отделен заем.

финансовата институция поема ангажимент да създаде портфейл от нови заеми със собствените си ресурси.

финансовото предимство на ограничената гаранция изцяло се прехвърля на крайните получатели (МСП).

такси въз основа на изпълнението за финансовия посредник, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Допустими финансови посредници и финансови институции

Финансовите посредници са публични и частни организации, установени в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят гаранции за заеми на предприятията, извършващи дейност в юрисдикцията на програмата, която допринася за финансовия инструмент.

Финансовите институции са публични и частни организации, установени в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят заеми на предприятията, извършващи дейност в юрисдикцията на програмата, която допринася за финансовия инструмент. Тези организации са финансови институции, и, по целесъобразност, институции за микрофинансиране или други институции, получили разрешение за предоставяне на заеми.

Допустимост на крайния получател (крайните получатели)

Крайните получатели са допустими съгласно правото на Съюза и националното право, съответната програма и споразумението за финансиране. Крайните получатели отговарят на следните критерии за допустимост към датата на документа, доказващ наличието на съответната гаранция на МСП, т.е. ангажимента за гаранция:

а)

предприятието да бъде микро-, малко и средно предприятие („МСП“ (в т.ч. и самостоятелните предприемачи/самостоятелно заети лица), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (2)).

б)

предприятието да не е МСП, осъществяващо дейност в секторите, определени в член 1, букви г)—е) от Регламента за помощта de minimis.

в)

предприятието да не е част от един или повече ограничени сектори (3).

г)

предприятието не е в затруднено положение съгласно предвиденото в правилата за отпускане на държавна помощ.

д)

предприятието да не в просрочие или неизпълнение по отношение на всички други заеми или лизинг, предоставени от финансовия посредник или от друга финансова институция съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник.

Освен това, към момента на извършване на инвестицията и по време на погасяването на гарантирания заем крайните получатели трябва да имат регистрирано място на осъществяване на дейност в държава членка, като икономическата дейност, за която е била отпуснат гарантираният заем, следва да се осъществява в съответната държава членка и регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Характеристики на продукта за крайните получатели

Финансовата институция предоставя на крайните получатели заеми, които допринасят за целта на програмата и са гарантирани от програмата в рамките на ограничената портфейлна гаранция. Условията по гаранциите и по заемите се основават на предварителната оценка, посочена в член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Заемите се използват единствено за следните разрешени цели:

а)

инвестиции в материални и нематериални активи, включително прехвърляне на правата на собственост върху предприятията, при условие че прехвърлянето се извършва между независими инвеститори.

б)

оборотен капитал за спомагателните дейности за развитие или разрастване, свързани с дейностите, посочени в буква а) по-горе (чийто спомагателен характер се доказва, inter alia, от бизнес плана на крайния получател и размера на финансирането).

Заемите, включени в портфейла, трябва да отговарят във всеки един момент на следните критерии за допустимост:

в)

заемите са нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

г)

гарантирана част на базовия заем, включен в портфейла, i) възлиза на максимум 1 500 000 EUR въз основа на предварителната оценка и ii) се предоставя при условие че по този начин БЕБП по отношение на всеки краен получател няма да надвиши 200 000 EUR (или 100 000 EUR в сектора на товарния автомобилен транспорт и 30 000 EUR в сектора на рибарството и аквакултурите) за всеки период от три фискални години. Допустимите МСП потенциално могат да кандидатстват повече от веднъж за заеми, отпускани в рамките на този финансов инструмент, при условие че гореспоменатото ограничение за БЕБП се спазва стриктно.

д)

заемите предоставят финансиране за една или повече от разрешените цели, в евро и/или в националната валута на съответната юрисдикция, и в друга валута в зависимост от случая.

е)

заемите не могат да бъдат под формата на заеми тип „мецанин“, подчинен дълг или квазидялов капитал.

ж)

заемите не могат да бъдат под формата на револвиращи кредитни линии.

з)

заемите имат погасителен план, включително за погасяване на периодични вноски и/или еднократно изплащане.

и)

заемите не финансират чисто финансови дейности или дейности в сектора на недвижимите имоти, когато те се осъществяват като финансова инвестиция, и не могат да финансират предоставянето на потребителско кредитиране.

й)

заемите имат минимален падеж от 12 месеца и максимален падеж от 120 месеца.

Докладване и целеви резултати

Финансовите посредници предоставят информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с разпоредбите на член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване съгласно Регламента за помощта de minimis.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати от предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на гаранционния фонд и се съгласуват като минимум с изискванията на регламента. В допълнение към общите показатели на приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете (растеж на заетостта, брой МСП и др.), други показатели са:

 

Брой на гарантираните заеми

 

Обем на гарантираните заеми

 

Брой на заемите в неизпълнение

 

Обем на заемите в неизпълнение

 

Предоставени/предявени гаранции (брой, размер)

 

Непотърсени ресурси и печалби (например натрупаната лихва)

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели (ползи от гаранцията).

Финансовото предимство за допустимите МСП се изразява в намаление на общия лихвен процент, определен от финансовата институция, и/или намаляване на обезпеченията по заемите за МСП.

Финансовият посредник следи и докладва относно БЕБП за крайните получатели, както е посочено в раздела за държавната помощ.

Тези принципи се отразяват в споразуменията между управляващия орган или фонда на фондове и финансовите посредници, както и между финансовите посредници и финансовите институции, които създават портфейли от нови заеми.


(1)  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(2)  предприятие с по-малко от 250 служители и с оборот, по-малък от 50 млн. EUR, или обща стойност на активите под 43 млн. EUR; също така предприятие, което не принадлежи към група, надвишаваща тези прагове. В съответствие с препоръката на Комисията, „за предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правната му форма“.

(3)  Следните сектори на икономиката се определят общо като „ограничени сектори“:

а)

незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни съгласно законовите и подзаконови нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност.

б)

тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти.

в)

производството и търговията с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Това ограничение не се прилага в случаите, когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики.

г)

казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия.

д)

ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми или решения за електронни данни, които i) целят конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени в буква г. по-горе; б) хазартни игри в интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни.

е)

ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Заем за енергийна ефективност и възобновяема енергия в сектора на жилищното строителство (заем за обновяване)

Схематично представяне на заем за обновяване

Image

Структура на финансовия инструмент

Заемът за обновяване представлява заемен фонд, който трябва да бъде създаден от финансовия посредник с приноса от програмата и от финансовия посредник, за да финансира портфейл от нови заеми, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми.

Заемът за обновяване се предоставя в рамките на операцията, която е част от приоритетната ос, определена в съответната програма, финансирана от дадения ЕСИ фонд, и определена в контекста на предварителната оценка, изисквана съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Цел на инструмента

Целта на инструмента е да се предложат преференциални заеми на физически и юридически лица или независими специалисти, които притежават помещения (апартамент, социално жилище или самостоятелно домакинство), както и администраторите или други правни субекти, действащи от името и в полза на собствениците, за извършване на обновителни работи, които са допустими за подкрепа от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Приносът на програмата на ЕСИ фондовете от управляващия орган за финансовия посредник не измества финансирането, предоставяно от други частни или публични инвеститори.

Програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове предоставя финансиране на финансовия посредник, за да се създаде портфейл от нови заеми, и успоредно с това участва — за всеки отделен заем — в задълженията по загубите/неизпълнението и събиранията по заемите в този портфейл, при това в рамките на приноса като дял от инструмента.

В случай че структурата е фонд на фондове, този фонд на фондове прехвърля приноса от програмата на ЕСИ фондовете на финансовия посредник.

В допълнение към приноса от програмата, фондът на фондове може да предостави собствените си ресурси, които са комбинирани с ресурсите на финансовия посредник. В този случай фондът на фондове поема пропорционалната част при поделянето на риска между различните вноски в портфейла от заеми. Правилата за държавната помощ трябва да се спазват и по отношение на такива ресурси, ако те са публични ресурси.

Участие на държавната помощ

Заемът за обновяване е замислен като инструмент без държавна помощ, т.е. съответстващото на пазарните изисквания възнаграждение за финансовия посредник, пълното прехвърляне на финансовото предимство от страна на финансовия посредник на крайните получатели, както и финансирането, предоставяно на крайните получатели, следва да са в съответствие с разпоредбите на приложимия Регламент за помощта de minimis.

а)   Помощ на равнището на финансовия посредник и фонда на фондове се изключва, когато:

1)

финансовият посредник и управляващият орган или фондът на фондове поемат по всяко време загубите и печалбите пропорционално на своя принос, а финансовият посредник има икономически значимо участие в инструмента за отпускане на заеми за обновяване, и

2)

възнаграждението (т.е. разходите и/или таксите за управление) на финансовия посредник и фонда на фондове отразява актуалното пазарно възнаграждение при съпоставими ситуации, какъвто е случаят, когато те са избрани чрез открита, прозрачна, недискриминационна и обективна процедура за подбор, или ако възнаграждението им е в съответствие с членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 и никакви други предимства не са предоставени от държавата. В случаите, когато фондът на фондове само прехвърля приноса на ЕСИ фондовете на финансовия посредник и неговата задача е от обществен интерес, съответно няма търговска дейност при изпълнение на мярката, нито съинвестиране със собствени ресурси, то той не се счита за бенефициер на помощ — достатъчно е, че фондът на фондове не получава свръхкомпенсация, и

3)

финансовото предимство на публичния принос на програмата към инструмента изцяло се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. При подбора на финансовия посредник управляващият орган, в съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014, оценява ценовата политика и методиката за прехвърляне на финансово предимство на крайните получатели.

Когато финансовият посредник не прехвърля изцяло финансовото предимство на крайните получатели, неизплатеният публичен принос се прехвърля обратно на управляващия орган.

б)   Помощ на равнище субект, който действа от името на собствениците (т.е. физическите и юридическите лица, независимите специалисти, които притежават помещения, администраторите и други правни субекти):

Помощ на равнище субект, който действа от името на собствениците, се изключва, когато:

1)

предприятието не извлича полза от никакви директни прехвърляния на публична подкрепа и

2)

предприятието прехвърля всички финансови предимства на публичния принос на програмата на крайните получатели

в)   На равнище собственици със или без икономическа дейност (юридическо лице или независими специалисти, наемодатели и собственици, които инсталират съоръжения за възобновяема енергия, прехвърляйки част от произведената енергия към енергийната мрежа):

Собственици, които са физически лица и които не се считат за предприятия, тъй като не упражняват икономическа дейност, не се считат за получатели на държавна помощ.

Собственици с икономическа дейност се считат за „предприятие“ и се подчиняват на правилата за държавната помощ. По-специално, случаят е такъв, ако те са наемодатели (отдаването под наем е икономическа дейност) и в случай на инсталиране на съоръжения за възобновяема енергия, ако част от произведената възобновяема енергия се прехвърля към енергийната мрежа (доставянето на енергия за енергийната мрежа се счита за икономическа дейност).

На равнище собственици с икономическа дейност помощта е в съответствие с правилата за помощта de minimis.

За всеки заем, включен в портфейла за собственици, упражняващи икономическа дейност, финансовият посредник изчислява брутния еквивалент на безвъзмездната помощ (БЕБП), като използва следната методика на изчисляване:

Изчисляване на БЕБП = номиналната сума на заема (в евро) × (разходи за финансиране (стандартна практика) + разходи за риск (стандартна практика) – всички такси, начислявани от управляващия орган върху приноса от програмата към финансовия посредник) × дреднопретеглена продължителност на заема (години) × процент на поделяне на риска.

Когато БЕБП се изчислява по горепосочената формула за целите на инструмента за заем за обновяване, изискването, предвидено в член 4 от Регламента относно помощта de minimis  (1), се счита за изпълнено. Не съществува минимално изискване за обезпечение.

Механизъм за проверка гарантира, че БЕБП, изчислен по горепосочената формула, е не по-нисък от БЕБП, изчислен съгласно член 4, параграф 3, буква в) от Регламента относно помощта de minimis.

Общият размер на помощта, изчислен с БЕБП, не може да бъде над 200 000 EUR за фискален период от 3 години, като се взема предвид правилото за натрупването за крайните получатели, предвидено в Регламента за помощта de minimis.

Техническата подкрепа или други безвъзмездни средства предоставени на крайния получател, се натрупват с изчисления брутен еквивалент на безвъзмездна помощ.

Политика за отпускане на заеми

а)   Изплащане от управляващия орган или фонда на фондове към финансовия посредник:

След подписването на споразумение за финансиране между управляващия орган и фонда на фондове или финансовия посредник, съответният управляващ орган прехвърля публичния принос от програмата на фонда на фондове или на финансовия посредник, при което приносът се внася в специален фонд за заеми за обновяване. Прехвърлянето се извършва на траншове, като се спазват таваните, предвидени в член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Целевият обем за отпускане на заеми и обхватът на лихвения процент се потвърждават в рамките на предварителната оценка в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и се вземат под внимание, за да се определи естеството на инструмента (револвиращ или нереволвиращ инструмент).

Максималният дял на финансовия инструмент за поделяне на риска за крайните получатели е 85 % (т.е. поне 15 % се предоставят от собствените средства на финансовия посредник).

б)   Създаване на портфейл от нови заеми:

От финансовия посредник се изисква да създаде в рамките на предварително определен ограничен период от време портфейл от нови заеми, финансирани с поделяне на риска в размер, договорен в споразумението за финансиране (т.е. финансиран чрез i) приноса на програмата, ii) собствени средства на финансовия посредник).

Допустимите заеми, които са предварително определени в съответствие с критериите за допустимост за всеки отделен заем и на ниво портфейл автоматично се включват в портфейла чрез представяне на известия за включване най-малко веднъж на всеки три месеца.

Финансовият посредник прилага последователна политика за отпускане на заеми, особено по отношение на състава на портфейла, като така дава възможност за добро управление на кредитния портфейл и диверсификация на риска, като в същото време целта е да се намали пазарната неефективност, установена в предварителната оценка (с позоваване на член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), както и да се запази съществуващото съответствие с финансовите интереси и целите на политиката на управляващия орган.

Идентифицирането, подборът, надлежната проверка, документалното оформяне и отпускането на заеми на крайните получатели се извършват от финансовия посредник в съответствие с неговите стандартни процедури и в съответствие с принципите, предвидени в съответното споразумение за финансиране.

в)   Повторно използване на ресурсите, възстановени на финансовия инструмент:

Ресурсите, възстановени на финансовия инструмент, се използват повторно в рамките на същия финансов инструмент (револвиращи в рамките на същия финансов инструмент) или се използват след като бъдат възстановени на управляващия орган или на фонда на фондове в съответствие с член 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Когато револвират в рамките на същия финансов инструмент, сумите, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове и които са изплатени и/или възстановени от финансовия посредник по заеми за крайните получатели в рамките на срока за инвестиции, по принцип се предоставят за ново използване в рамките на същия финансов инструмент. Този револвиращ подход се включва в споразумението за финансиране в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Алтернативно на това, когато управляващият орган или фондът на фондове пряко получава сумата за възстановяване, изплащанията се извършват редовно, огледално на i) плащанията по главницата (на пропорционален принцип въз основа на процент за поделяне на риска), ii) събраните суми и приспаднатите загуби (според процента за поделяне на риска) по заеми за обновяване и iii) лихвените плащания. Тези ресурси трябва да се използват в съответствие с членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

г)   Възстановяване на загуби:

Финансовият посредник предприема действия по събиране по отношение на всеки заем в неизпълнение, съфинансиран от заема за обновяване, в съответствие със своите вътрешни насоки и процедури.

Събраните от финансовия посредник суми (в нетно изражение без разходите по събиране или по реализиране на обезпечението, ако има такива) се разпределят пропорционално на поделянето на риска между финансовия посредник и управляващият орган или фонда на фондове.

д)   Други:

Лихвите и другите печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, се използват в съответствие с член 43 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Ценова политика

Когато предлага своите цени, финансовият посредник представя ценова политика и методиката, която гарантира пълното прехвърляне на финансовото предимство от публичния принос на програмата на крайните получатели. Ценовата политика и методиката включват следните елементи:

1)

лихвеният процент за участието на финансовия посредник се определя на пазарна основа (т.е. според собствената политика на финансовия посредник),

2)

общият лихвен процент, който се начислява върху заемите за крайните получатели, включени в портфейла, трябва да бъде намален пропорционално на разпределените средства от публичния принос на програмата. Това намаление отчита таксите, които управляващият орган може да начисли върху приноса на програмата.

3)

изчисляването на БЕБП, така както е представено в раздела за държавната помощ, се прилага по всеки заем, включен в портфейла.

4)

ценовата политика и методиката не се изменят по време на периода на допустимост,

Принос на програмата към финансовия инструмент: размер и процентен дял (подробности за продукта)

Отпуснатият на финансовите посредници заем за обновяване и минималният процент на поделяне на риска се основават на констатациите от предварителната оценка, които обосновават подкрепата за финансовия инструмент (член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013), и вземат под внимание револвиращия подход на инструмента (ако е приложимо).

Принос на програмата към финансовия инструмент (дейности)

Портфейлът от заеми, финансиран от инструмента за заеми за обновяване, включва нови заеми, предоставяни на крайните получатели, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Критериите за допустимост за включване в портфейла се определят съгласно правото на Съюза (например Регламент (ЕС) № 1303/2013 и правилата за отделните фондове), програмата, националните правила за допустимост, и заедно с финансовия посредник с цел достигане до голям брой крайни получатели и постигане на достатъчна диверсификация и еднородност на портфейла, които да позволят разумна оценка на рисковия профил на портфейла. Тези критерии отразяват пазарните условия и практики в съответната държава или регион.

От финансовия посредник се изисква да сътрудничи с регионалните или националните органи, които отговарят за предоставянето на допълнителни услуги във връзка с изпълнението на проектите за обновяване, сред които и: консултантски услуги; проверка и оценка на подготовката на проекта, както и на документацията, свързана със строителството, техническия надзор и възлагането на обществени поръчки; оценка на съответствието на проектите за обновяване с правото на Съюза и националното право; предоставяне на безвъзмездни средства, проверка и регистрация на държавната помощ.

Отговорност на управляващия орган

Отговорността на управляващия орган във връзка с финансовия инструмент е посочена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

Продължителност

Периодът на кредитиране от финансовия инструмент се определя по начин, който гарантира, че приносът на програмата, както е посочен в член 42 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се използва за заеми, изплащани на крайните получатели не по-късно от 31 декември 2023 г.

Отпускане на заеми и поделяне на риска на ниво финансови посредници (хармонизиране на интереси)

Хармонизирането на интересите между управляващия орган и финансовия посредник се постига със следните средства:

таксите въз основа на изпълнението, предвидени в членове 12 и 13 от Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014.

финансовият посредник трябва да допринася в състояние на местни пазарни условия към финансирането с минимум 15 % от целия ангажимент за финансиране на заеми за крайните получатели (което позволява определяне на процента на поделяне на риска).

загубите и събиранията оказват пропорционално въздействие на финансовия посредник и управляващия орган в рамките на съответната им отговорност.

Допустими финансови посредници

Публичните и частните организации, установили се в държава членка, които са законно упълномощени да предоставят заеми за обновяване на лицата, които притежават помещения, и предприятията, упражняващи дейност и собственици на помещения в юрисдикцията на програмата, която допринася към финансовия инструмент. Тези организации са финансови институции, и, по целесъобразност, институции за микрофинансиране или други институции, получили разрешение за предоставяне на заеми.

Допустимост на крайните получатели

Крайните получатели са допустими съгласно правото на Съюза и националното право, съответния приоритет и споразумението за финансиране.

Крайните получатели са физически или юридически лица, или независими специалисти (икономическа дейност), както и администратори или други правни субекти, действащи от името и в полза на собственици, притежаващи помещения (апартамент или отделно домакинство), които изпълняват мерки за енергийна ефективност или енергия от възобновяеми източници, допустими съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в рамките на помощта по програмата.

В рамките на правилата за допустимост по програмата и в съответствие с националните правила и правилата на Съюза, могат да бъдат допуснати следните примерни видове строителни работи:

техническа подкрепа за подготовка на частта от проекта, свързана с мерките за енергийна ефективност или за енергия от възобновяеми източници.

разходи за изпълнението на частта от проекта, свързана с мерките за енергийна ефективност или за енергия от възобновяеми източници.

основен ремонт или подмяна на отоплителните системи и на инсталациите за топла вода:

подмяна или реконструкция на абонатната станция или котелната инсталация (ако има локални котли), както и на системите за подгряване на битова гореща вода.

инсталиране на вентили за разпределяне на дебита към вертикалните щрангове.

подобряване на топлинната изолация на тръбите.

подмяна на тръби и отоплителни уреди.

Инсталиране на индивидуални системи за измерване на потреблението на топлинна енергия и термостатни кранове в апартаменти.

подмяна или реконструкция на тръбите и инсталациите на системата за гореща вода.

подмяна или реконструкция на вентилационната система.

смяна на прозорци и входни врати.

изолация на покрива, включително изграждане на нов скатен покрив (без изграждането на помещения в таваните).

изолация на фасадни стени.

изолация на таваните на мазета.

инсталиране на системи за алтернативни енергийни източници (слънце, вятър и др.).

основен ремонт или подмяна на асансьори с енергоспестяващи асансьори.

подмяна или ремонт на общите за сградата инженерни системи (канализационна система, електрически инсталации, противопожарни съоръжения, водопроводи и съоръжения за питейна вода, вентилационна система).

По отношение на крайните получатели се прилагат следните критерии за допустимост при отпускане на заеми на крайни получатели/собственици с икономическа дейност под формата на правен субект (например независими специалисти). Критериите за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени към датата на подписване на споразумението за заема, са:

а)

предприятието да бъде микро-, малко и средно предприятие [„МСП“ (в т.ч. самостоятелни предприемачи/самостоятелно заети лица), както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията].

б)

предприятието да не е МСП, осъществяващо дейност в секторите, определени в член 1, букви а)—е) от Регламента за помощта de minimis.

в)

предприятието да не е част от един или повече ограничени сектори (2).

г)

предприятието да не е в затруднено положение съгласно предвиденото в правилата за отпускане на държавна помощ.

д)

предприятието да не в просрочие или неизпълнение по отношение на всички други заеми или лизинг, предоставени от финансовия посредник или от друга финансова институция съгласно проверките, извършени в съответствие с вътрешните насоки и стандартната политика за отпускане на кредити на финансовия посредник.

Освен това, към момента на извършване на инвестицията и по време на погасяването на заема крайните получатели трябва да имат регистрирано място на осъществяване на дейност в държава членка, като икономическата дейност, за която е бил отпуснат заемът, следва да се осъществява в съответната държава членка и регион/юрисдикция на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Характеристики на продукта за крайните получатели

Финансовият посредник предоставя на крайните получатели нови заеми, които допринасят за целта на програмата и са съфинансирани от програмата в рамките на инструмента за заеми за обновяване, като се изключва рефинансирането на съществуващи заеми. Условията по тях се основават на предварителната оценка, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Падежът на заема за обновяване е за период до 20 години.

Максималният размер на всеки заем за обновяване се определя в зависимост от констатациите от предварителната оценка, обосноваващи приноса на програмата към финансовия инструмент, и се посочва в споразумението за финансиране между управляващия орган, фонда на фондове и финансовия посредник. Максималният размер на заема за всяко отделно домакинство не надвишава 75 000 евро. Заемите за администратора на сградата представляват сбора от отделните домакинства в сградата.

Финансовият инструмент може да изисква от крайните получатели или администраторите на обща собственост, които действат от името на крайните получатели, принос под формата на „собствени средства“.

Заемът за обновяване подлежи на годишен фиксиран лихвен процент и включва погасяване на периодични вноски. Лихвеният процент за участието на финансовия посредник се определя на пазарна основа. Лихвеният процент, приложим към съответния допустим заем, включен в портфейла, се намалява пропорционално на публичния принос на програмата в полза на крайните получатели.

Лихвена субсидия в съответствие с член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 може да бъде отпусната на домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства (3). Максималната лихвена субсидия съответства на лихвения процент, които домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства плащат върху приноса на финансовия посредник към всеки отделен заем.

Някои видове разходи за техническа подкрепа могат да бъдат включени във финансовия инструмент в контекста на член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Подкрепа трябва да се предоставя само за подготовка на проект (подготвителни проучвания и подпомагане при подготовката на инвестицията до решението за инвестиция). Тези разходи за техническа подкрепа са допустими единствено в случай че е подписан заем за обновяване между финансовия посредник и крайните получатели, и независимо от субекта, който предоставя тези услуги (например, независимо от това дали финансовият посредник предоставя такива услуги или те се получават от друг субект).

Докладване и целеви резултати

Финансовите посредници предоставят информация в стандартен формат и обхват на управляващия орган или фонда на фондове най-малко веднъж на всеки три месеца.

Докладът включва всички елементи, които се изискват от управляващия орган в съответствие с условията, предвидени в член 46 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Държавите членки също изпълняват своите задължения за докладване съгласно Регламента за помощта de minimis.

Показателите трябва да бъдат съгласувани с конкретните цели на съответния приоритет на програмата на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на финансовия инструмент, и с очакваните резултати от предварителната оценка. Те се измерват и докладват поне веднъж на всеки три месеца по отношение на заема за обновяване и се съгласуват като минимум с изискванията на регламента. В допълнение към общите показатели по приоритетната ос на програмата на ЕСИ фондовете (брой на домакинствата, преминали в по-горен клас на енергопотребление, очаквано годишно намаление на емисиите на парникови газове и др.) други показатели са:

 

Брой и обем на заемите

 

Обновени еднофамилни къщи (в квадратни метри)

 

Обновени апартаменти в сгради (в квадратни метри).

 

Неизпълнени плащания (брой и размер)

 

Възстановени ресурси и печалби

 

Брой и размер на случаите на техническа подкрепа

 

Брой и размер на лихвените субсидии

Оценка на икономическата полза от приноса на програмата

Финансовият посредник намалява общия ефективен лихвен процент (и обезпечението, когато е уместно), начислени на крайните получатели по всеки допустим заем, включен в портфейла, в отражение на благоприятните условия на финансирането и поделянето на риска по заема за обновяване.

Пълното финансово предимство на публичния принос на програмата към инструмента се прехвърля на крайните получатели под формата на намаление на лихвения процент. Финансовият посредник следи и докладва относно БЕБП за крайните получатели, както е посочено в раздела за държавната помощ. Този принцип е отразен в споразумението за финансиране между управляващия орган или фонда на фондове и финансовия посредник.


(1)  Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 1).

(2)  Следните сектори на икономиката се определят общо като „ограничени сектори“.

а)

незаконни икономически дейности: всяко производство, търговия или друга дейност, които са незаконни съгласно законовите и подзаконовите нормативни разпоредби на местната юрисдикция по отношение на съответното производство, търговия или дейност.

б)

тютюн и дестилирани алкохолни напитки. Производството и търговията с тютюн и дестилирани алкохолни напитки и свързани с тях продукти.

в)

производството и търговията с оръжие и боеприпаси: финансиране на производството и търговията с всички видове оръжие и боеприпаси. Това ограничение не се прилага в случаите, когато тези дейности са част от изрични политики на Европейския съюз или са допълнение към такива политики.

г)

казина. Казина и еквивалентни на тях предприятия.

д)

ограничения в сектора на информационните технологии. Научноизследователска и развойна дейност или технически приложения, свързани с програми и решения за електронни данни, които i) целят по-конкретно да: а) подкрепят всички дейности, включени в списъка с ограничените сектори, посочени в букви а.—г. по-горе; б) хазартни игри в интернет и онлайн казина; или в) порнография, или които ii) целят създаването на възможност за незаконно а) проникване в електронни мрежи за данни; или б) изтегляне на електронни данни.

е)

ограничения в сектора на науките за живота. Когато се предоставя подкрепа за финансирането на научноизследователската и развойна дейност или техническите приложения, свързани с: i) клонирането на хора за научни или терапевтични цели; или ii) генетично модифицирани организми (ГМО).

(3)  Както са определени в Решение 2012/21/ЕС на Комисията от 20 декември 2011 г. като граждани или групи от граждани в неравностойно социално положение, които поради ограничена платежоспособност нямат възможност да намерят жилище по пазарни условия.


12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 965/2014 НА КОМИСИЯТА

от 11 септември 2014 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 септември 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MK

59,9

TR

64,5

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

124,7

ZZ

124,7

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

187,5

BR

100,4

CL

194,1

IL

182,0

UY

126,6

ZA

179,1

ZZ

161,6

0806 10 10

BR

163,2

EG

159,9

MA

157,9

TR

120,3

ZZ

150,3

0808 10 80

BA

50,7

BR

65,4

CL

74,2

NZ

120,1

US

129,1

ZA

101,1

ZZ

90,1

0808 30 90

CN

102,4

TR

132,3

XS

50,3

ZA

120,5

ZZ

101,4

0809 30

TR

134,9

ZZ

134,9

0809 40 05

MK

41,2

ZZ

41,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/47


РЕШЕНИЕ 2014/658/ОВППС НА СЪВЕТА

от 8 септември 2014 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

На 30 август 2014 г. Европейският съвет изрази загрижеността си във връзка с продължаващите и все по-ожесточени боеве в Източна Украйна и поиска нова разпоредба за включването в списък с ограничителни мерки на всяко лице и институция, които поддържат връзки със сепаратистките групировки в района на Донбас.

(3)

Освен това Съветът смята, че в съдържащия се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени и други физически и юридически лица.

(4)

Предвид продължаващите действия, които подкопават или застрашават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде удължено за още шест месеца.

(5)

Решение2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Необходимо е Съюзът да предприеме допълнителни действия за прилагането на тези мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/145/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 1, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през техните територии на:

а)

физически лица, които са отговорни за, активно подкрепят или осъществяват действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна, или възпрепятстващи работата на международните организации в Украйна, както и на свързани с тях физически лица;

б)

физически лица, които активно осигуряват материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за присъединяването на Крим или дестабилизирането на Източна Украйна, или които извличат ползи от тези вземащи решения лица, или

в)

физически лица, които извършват трансакции със сепаратистките групи в района на Донбас в Украйна,

изброени в приложението.“

2)

Член 2, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани, държани или контролирани от:

а)

физически лица, които са отговорни за, активно подкрепят или осъществяват действия или политики, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна или стабилността и сигурността в Украйна, или възпрепятстващи работата на международните организации в Украйна, както и от свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи;

б)

юридически лица, образувания или органи, които подкрепят материално или финансово действия, подкопаващи или заплашващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна;

в)

юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, чиято собственост е била прехвърлена в нарушение на украинското право, или юридически лица, образувания или органи, които са извлекли ползи от такова прехвърляне;

г)

физически или юридически лица, образувания или органи, които активно осигуряват материална или финансова подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за присъединяването на Крим или дестабилизирането на Източна Украйна, или които извличат ползи от тези вземащи решения лица; или

д)

физически или юридически лица, които извършват трансакции със сепаратистките групи в района на Донбас в Украйна,

изброени в приложението.“

3)

В член 6 втората алинея се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 15 март 2015 г.“

.

Член 2

Лицата и образуванията, изброени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата и образуванията, посочени в член 2

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

1.

Alexander ZAKHARCHENKO

Александр Владимирович Захарченко

Роден през 1976 г. в Донецк

От 7 август замени Alexander Borodai като т.нар. министър-председател на т.нар. „Донецка народна република“. С поемането и изпълнението на тези функции Zakharchenko подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

2.

Vladimir KONONOV/aka „Tsar“

Image

Роден на 14.10.1974 г. в Горски

От 14 август замени Igor Strelkov/Girkin като т.нар. „министър на отбраната“ на т.нар. „Донецка народна република“. Според сведенията, от април командва отряд сепаратистки бойци в Донецк и е поел обещание „да постигне стратегическата задача да отблъсне военната агресия на Украйна“. Поради това Kononov подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

3.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

Мирослав Владимирович Руденко

Роден на 21.1.1983 г. в Дебалчево

Командващ Донбаската народна милиция. Наред с другото е заявявал, че те ще продължат бойните си действия в останалата част на страната. Поради това Rudenko подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

12.9.2014 г.

4.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV

Геннадий Николаевич Цыпкалов

Роден на 21.6.1973 г.

Замени Marat Bashirov като т.нар. министър-председател на т.нар. „Луганска народна република“. Действал преди това в рамките на Югоизточната армия. Поради това Tsypkalov подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

5.

Andrey Yurevich PINCHUK

Андрей Юрьевич ПИНЧУК

 

„Министър на държавната сигурност“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързван с Vladimir Antyufeyev, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

6.

Oleg BEREZA

Олег БЕРЕЗА

 

„Министър на вътрешните работи“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързван с Vladimir Antyufeyev, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

7.

Andrei Nikolaevich RODKIN

Андрей Николаевич Родкин

 

Представител в Москва на т.нар. „Донецка народна република“. В изявленията си, наред с другото, е споменавал за готовността на въоръжените отряди да водят партизанска война и за отнемането на оръжейни системи от украинските въоръжени сили. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

8.

Aleksandr KARAMAN

Александр Kараман

 

„Заместник министър-председател по социалните въпроси“ на т.нар. „Донецка народна република“. Свързван с Vladimir Antyufeyev, който отговаря за сепаратистките „правителствени“ дейности на т.нар. „правителство на Донецката народна република“. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Протеже на заместник министър-председателя на Русия Dmitry Rogozin.

12.9.2014 г.

9.

Georgiy L'vovich MURADOV

Георгий Львович Мурадов

Роден на 19.11.1954 г.

Т.нар. „заместник министър-председател“ на Крим и пълномощен представител на Крим към президента Путин. Muradov изигра важна роля за консилидирането на руския институционален контрол върху Крим след незаконното анексиране. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

10.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

Михаил Сергеевич Шеремет

Роден на 23.5.1971 г. в Джанкой

Т.нар. „първи заместник министър-председател“ на Крим. Sheremet изигра основна роля за организирането и провеждането на референдума от 16 март в Крим за обединение с Русия. Според сведенията, по време на референдума Sheremet командва промосковските „сили за самоотбрана“ в Крим. Поради това подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

12.9.2014 г.

11.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

Юрий Леонидович Воробьев

Роден на 2.2.1948 г. в Красноярск

Заместник-председател на Съвета на федерацията на Руската федерация. На 1 март 2014 г. публично подкрепи в Съвета на федерацията разполагането на руски сили в Украйна. Впоследствие гласува в подкрепа на съответния указ.

12.9.2014 г.

12.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновски

Роден на 10.6.1964 г. в Айделщайн, Казахстан

Член на Съвета на Държавната дума; лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (LDPR). Активно подкрепя използването на руски въоръжени сили в Украйна и анексирането на Крим. Активно призовава за разделянето на Украйна. Подписа от името на LDPR споразумение с т.нар. „Донецка народна република“.

12.9.2014 г.

13.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Image

Роден на 11.8.1949 г. в Клин

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

14.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

Виктор Петрович Водолацкий

Роден на 19.8.1957 г. в Азовска област

Председател („атаман“) на Съюза на руските и чуждестранните казашки сили и заместник-председател на Държавната дума. Подкрепи анексирането на Крим и призна, че руските казаци активно участват в украинския конфликт на страната на подкрепяните от Москва сепаратисти. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

15.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

Леонид Иванович Калашников

Роден на 6.8.1960 г. в Степной дворец

Първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

16.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

Image

Роден на 5.4.1948 г. в Опошка

Първи заместник-председател на Комисията за отношенията с държавите от ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

17.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

Олег Владимирович Лебедев

Роден на 21.3.1964 г. в Орел/Рудни

Първи заместник-председател на Комисията за отношенията с държавите от ОНД, евразийската интеграция и връзките със сънародниците на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

18.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

Иван Иванович Мельников

Роден на 7.8.1950 г. в Богородицк

Първи заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

19.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

Игорь Владимирович Лебедев

Роден на 27.9.1972 г. в Москва

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

20.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

Николай Владимирович Левичев

Роден на 28.5.1953 г. в Пушкин

Заместник-председател на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.

21.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

Светлана Сергеевна Журова

Родена 7.1.1972 г. в Павлов на Нева

Първи заместник-председател на Комисията по външни работи на Държавната дума. На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“

12.9.2014 г.

22.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

Алексей Васильевич Hаумец

Роден на 11.2.1968 г.

Генерал-майор от руската армия. Командващ 76-а военновъздушна дивизия, която е свързвана с руското военно присъствие на територията на Украйна, по-специално по време на незаконното анексиране на Крим.

12.9.2014 г.

23.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

Image

Роден на 20.8.1952 г. в Черемхово

Sergei Chemezov е един от известните приближени на президента Путин; двамата са били служители на КГБ, разположени в Дрезден; член на Върховния съвет на „Обединена Русия“. Облагодетелстван от връзките си с руския президент с назначения на висши постове в държавни предприятия. Председател на конгломерата Rostec, водеща руска държавна корпорация в областта на отбраната и промишленото производство. След решение на руското правителство Technopromexport, дъщерно дружество на Rostec, планира изграждането на електроцентрали в Крим, с което се подкрепя интегрирането на Крим в Руската федерация.

Освен това Rosoboronexport, дъщерно дружество на Rostec, е подкрепило интегрирането на кримски дружества от сектора на отбраната в отбранителната промишленост на Русия, с което утвърждава незаконното анексиране на Крим от Руската федерация.

12.9.2014 г.

24.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

Aлександр Михайлович Бабаков

Роден на 8.2.1963 г. в Кишинев

Депутат от Държавната дума, председател на Комисията към Държавната дума по законодателството за развитието на военнопромишления комплекс на Руската федерация. Той е изтъкнат член на „Обединена Русия“ и бизнесмен с големи инвестиции в Украйна и Крим.

На 20 март 2014 г. гласува в подкрепа на проекта за федерален конституционен закон „за приемане в Руската федерация на Република Крим и образуването в рамките на Руската федерация на нови федерални субекти — Република Крим и град с федерален статут Севастопол“.

12.9.2014 г.


12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/54


РЕШЕНИЕ 2014/659/ОВППС НА СЪВЕТА

от 8 септември 2014 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

На 30 август 2014 г. Европейският съвет осъди разрастването на потока от бойци и оръжия от територията на Руската федерация в Източна Украйна, както и агресията на руски въоръжени сили на украинска земя.

(3)

Европейският съвет призова за започване на подготвителна работа по предложения, така че да могат да се предприемат значителни допълнителни стъпки предвид развитието на ситуацията на място.

(4)

С оглед на сериозната обстановка Съветът счита за целесъобразно да предприеме допълнителни ограничителни мерки в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(5)

В този контекст е целесъобразно да се разшири забраната във връзка с някои финансови инструменти. Следва да се наложат допълнителни ограничения върху достъпа до капиталовите пазари по отношение на държавни руски финансови институции, определени руски образувания в сектора на отбраната и определени руски образувания, чиято основна стопанска дейност е продажбата или преносът на нефт. Тези забрани не засягат финансовите услуги, които не са посочени в член 1. Кредитите могат да се смятат за нови кредити, само ако са теглени след 12 септември 2014 г.

(6)

Освен това следва да се забрани продажбата, доставката или трансферът на изделия с двойна употреба за определени лица, образувания или органи в Русия.

(7)

В допълнение следва да се забрани предоставянето на услуги, необходими за дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт.

(8)

От страна на Съюза са необходими по-нататъшни действия за прилагането на определени мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Пряката или непряката покупка или продажба, предоставянето на инвестиционни услуги или помощ при емитирането, или всякакъв друг вид търговия с облигации, акции или подобни финансови инструменти с падеж над 90 дни, емитирани след 1 август 2014 г. до 12 септември 2014 г., или с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г., от:

а)

значими кредитни институции или финансови институции за развитие, установени в Русия, в които има над 50 % държавна собственост или контрол към 1 август 2014 г., изброени в приложение I;

б)

всяко юридическо лице, образувание или орган извън Съюза, над 50 % от което са собственост на образувание, посочено в приложение I; или

в)

всяко юридическо лице, образувание или орган, което действа от името или по указание на образувание от категорията, посочена в буква б) от настоящия параграф или включена в приложение I;

се забраняват.

2.   Пряката или непряката покупка или продажба, прякото или непрякото предоставяне на инвестиционни услуги или помощ при емитирането, или всякакъв друг вид търговия с облигации, акции или подобни финансови инструменти с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г. от:

а)

установени в Русия образувания, които се занимават предимно с разработване, производство, продажба или износ на военно оборудване или услуги, или извършват значими дейности в тези области, както е посочено в приложение II, с изключение на образувания, които работят в сектора на космическото пространство и ядрената енергетика;

б)

установени в Русия образувания с държавен контрол или над 50 % държавна собственост, които притежават активи, оценени общо на над 1 трилион руски рубли, и най-малко 50 % от чиито прогнозни приходи произтичат от продажбата или преноса на суров нефт или нефтени продукти към 12 септември 2014 г., както е посочено в приложение III;

в)

всяко юридическо лице, образувание или орган, установено извън Съюза, над 50 % от което са собственост на образувание, посочено в букви а) и б); или

г)

всяко юридическо лице, образувание или орган, което действа от името или по указание на образувание от категорията, посочена в буква в) или включена в приложение II или III,

се забраняват.

3.   Забранява се прякото или непряко встъпване или участие в договорености за предоставяне на нови заеми или кредити с падеж над 30 дни на всяко юридическо лице, образувание или орган, посочени в параграфи 1 или 2, след 12 септември 2014 г., с изключение на заеми или кредити със специфична и документирана цел за предоставяне на финансиране за незабранен внос или износ на стоки и нефинансови услуги между Съюза и Русия, или заеми със специфична и документирана цел за предоставяне на спешно финансиране, с цел изпълнение на критериите за платежоспособност и ликвидност, на юридически лица, установени в Съюза, повече от 50 % от чиито права на собственост се притежават от образувание, посочено в приложение I.“

2)

Вмъква се следният член:

„Член 3а

1.   Забраняват се пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на изделия и технологии с двойна употреба, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, на лицата, образуванията и органите в Русия, изброени в приложение IV към настоящото решение, от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки или чрез използването на плаващи под тяхно знаме кораби или техни въздухоплавателни средства, независимо дали тези изделия и технологии са с произход от техните територии.

2.   Забранява се:

а)

прякото или непряко предоставяне на техническа помощ, брокерски или други услуги, свързани с изделията и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези изделия и технологии, на лицата, образуванията или органите в Русия, посочени в приложение IV;

б)

прякото или непряко предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързана с изделията и технологиите, посочени в параграф 1, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити за всякакъв вид продажби, доставки, трансфер и износ на тези изделия и технологии или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, на лицата, образуванията и органите в Русия, посочени в приложение IV.

3.   Забраните по параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението на договори или споразумения, сключени преди 12 септември 2014 г. и предоставянето на подкрепа, необходима за поддръжката и безопасността на съществуващите способности в рамките на ЕС.

4.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат към износа, продажбата, доставката или трансфера на изделия и технологии с двойна употреба за аеронавтиката и космическия сектор, или свързаното предоставяне на техническа или финансова помощ, за невоенна употреба или невоенни крайни потребители, както и за поддръжката и безопасността на наличните ядрени способности за граждански цели в рамките на ЕС, за невоенна употреба или невоенни крайни потребители.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 4а

1.   Забранява се прякото или непряко предоставяне на съпътстващи услуги, необходими за дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт в Русия, от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки или чрез използване на плаващи под тяхно знаме кораби или техни въздухоплавателни средства.

2.   Забраната по параграф 1 не засяга изпълнението на договори или рамкови споразумения, сключени преди 12 септември 2014 г. или на акцесорни договори, необходими за изпълнението на такива договори.

3.   Забраната по параграф 1 не се прилага, когато въпросните услуги са необходими за спешно предотвратяване или смекчаване на последиците от събитие, което има вероятност да окаже сериозно и значително влияние върху човешкото здраве и безопасността на околната среда.“

4)

Буква а) от член 7, параграф 1, се заменя със следното:

„а)

образуванията, посочени в член 1, параграф 1, букви б) или в) и член 1, параграф 2, букви в) или г), или включени в списъците от приложения I, II, III или IV.“

5)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или резултат заобикалянето на забраните, посочени в членове 1 - 4а, включително като се действа вместо образуванията, посочени в член 1.“

.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Решение 2014/512/ОВППС от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложението към Решение 2014/512/ОВППС се преименува на „Приложение I“.

2.

Добавят се следните приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА а)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3а

 

JSC Sirius (оптоелектроника за граждански и военни цели)

 

OJSC Stankoinstrument (машиностроене за граждански и военни цели)

 

OAO JSC Chemcomposite (материали за граждански и военни цели)

 

JSC Kalashnikov (малки оръжия)

 

JSC Tula Arms Plant (оръжейни системи)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (боеприпаси)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (противовъздушни и противотанкови системи)

 

OAO Almaz Antey (държавно предприятие; оръжия, боеприпаси, научни изследвания)

 

OAO NPO Bazalt (държавно предприятие, производството на машини за производство на оръжия и боеприпаси)

“.

12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/58


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 септември 2014 година

относно образец на споразумение за финансиране във връзка с приноса на Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към съвместните финансови инструменти за неограничена гаранция и секюритизация в полза на малките и средните предприятия

(2014/660/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 39, параграф 4, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

От 2009 г. насам финансовата криза засегна сериозно малките и средните предприятия (МСП) в Европейския съюз, наред с другото, поради намаляването на задлъжнялостта, извършено от европейските банки в техните счетоводни баланси, за да се съобразят с капиталовите изисквания, залегнали в Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (2) и в Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (3). За да се разреши проблемът с произтичащата от това евентуална неефективност на пазара при предлагането на финансови услуги и финансови инструменти за МСП, Европейският съвет връчи на Комисията мандат за проучване на възможностите за предоставяне на разположение на малките и средните предприятия на финансови инструменти на общоевропейско равнище.

(2)

През декември 2013 г. Комисията, в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), приключи предприета за тази цел предварителна оценка (4), която показа неефективността на пазара при предоставянето на финансиране за жизнеспособните МСП в Европейския съюз, което по приблизителни разчети възлиза на 20—112 млрд. евро.

(3)

Предварителната оценка подчерта колко е важно да се реагира бързо на финансовата криза, засегнала МСП, в контекста на съвместно европейско усилие за съживяване на блокиралото кредитиране за МСП, за стимулиране на икономическия растеж и за преодоляване на раздробеността на вътрешния пазар, що се отнася до достъпа на МСП до кредитиране.

(4)

Част от отговора представлява създаването на нови целеви компоненти в рамките на финансовите инструменти, въведени на равнището на Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (5), а така също в съответствие с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (6).

(5)

Тъй като с разпоредбите на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1287/2013 (COSME) и членове 20 и 21 от Регламент (ЕС) № 1291/2013 за установяване на „Хоризонт 2020“ изрично се цели да се осигури взаимно допълване и полезно взаимодействие с европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете), друга част от отговора е да се позволи на държавите членки да използват Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за предоставяне на финансов принос за тези финансови инструменти, въведени на равнището на Съюза по силата на член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(6)

Тези финансови инструменти, въведени на равнището на Съюза, се управляват непряко от Комисията чрез задачи по изпълнението, възложени на ЕИБ или ЕИФ по силата на член 58, параграф 1, буква в), подточка iii) и член 139, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (7), що се отнася до финансовите инструменти за неограничена гаранция и секюритизация в полза на МСП. За тази цел Комисията трябва да сключи споразумения за делегиране с ЕИБ или Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ).

(7)

Когато дадена държава членка се възползва от възможността със средства от ЕФРР и ЕЗФРСР да предостави финансов принос за финансовите инструменти, въведени на равнището на Съюза, в член 39, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е залегнало изискването участващите държави членки да сключат споразумение за финансиране с ЕИБ или ЕИФ.

(8)

Финансовите инструменти, въведени на равнището на Съюза, могат да допринесат за постигането на желания бърз отговор само ако при функционирането им се спазват две условия. На първо място, за участващите държави членки трябва да се осигурят еднакви условия и равноправно третиране при усвояването на средствата от ЕФРР и ЕЗФРСР. На второ място, трябва да има съгласуваност между условията за приноса със средства от ЕФРР и ЕЗФРСР по силата на всяко отделно споразумение за финансиране, което се сключва от участващите държави членки и ЕИБ или ЕИФ, и условията, съдържащи се в споразуменията за делегиране, касаещи други източници по COSME и „Хоризонт 2020“. Използването на образец на споразумението за финансиране, който да е на разположение както на участващите държави членки, така и на ЕИБ или ЕИФ, е най-добрият начин за осигуряване спазването на тези условия. Поради това е необходимо да се установи образец на споразумението за финансиране.

(9)

За да се гарантира ефективното използване на съответните средства с източник ЕФРР и ЕЗФРСР, образецът на споразумение за финансиране следва да включва, наред с другото, задачите и задълженията на ЕИБ или ЕИФ, като например възнаграждение, минимален лостов ефект, който да бъде постигнат в рамките на ясно определени етапни цели, условията за създаването на ново дългово финансиране в полза на МСП, разпоредби във връзка с неотговарящите на условията за финансиране дейности и критериите за изключване, график на плащанията от ЕФРР и ЕЗФРСР по финансовите инструменти, санкции в случай на неизпълнение от страна на съответните финансови посредници, разпоредби относно подбора на финансовите посредници, разпоредби относно мониторинга, отчетността, одитирането и видимостта на финансовите инструменти, и условията за прекратяване на споразумението.

(10)

За да се даде възможност за бързо прилагане на мерките, предвидени в настоящото решение, то следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за координация на европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден по силата на член 150, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Образецът на споразумение за финансиране във връзка с финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към съвместните финансови инструменти за неограничена гаранция и секюритизация в полза на малките и средните предприятия, което трябва да се сключи между Европейската инвестиционна банка или Европейския инвестиционен фонд и всяка участваща държава членка, е установен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 септември 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(3)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(4)  Работен документ на службите на Комисията, SWD(2013) 517 final.

(5)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104.

(7)  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

[УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, УЧАСТВАЩА В ИНИЦИАТИВАТА ЗА МСП]

и

[ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД]/[ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА]

ОБРАЗЕЦ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Член 1

Определения и тълкуване

Член 2

Цел и обхват на настоящото споразумение за финансиране

Член 3

Критерии за допустимост и за изключване на новото дългово финансиране

Член 4

Общи принципи, свързани с прилагането и управлението на целевия[ите] компонент[и]

Член 5

Цели и описание на целевия[ите] компонент[и]

Член 6

Териториален обхват

Член 7

Минималeн лостов ефект, етапни цели и санкции

Член 8

Задачи и задължения на ЕИФ

Член 9

Подбор на финансовите посредници и оперативни споразумения

Член 10

Управление

Член 11

Принос на държавите членки

Член 12

Принос на ЕИФ

Член 13

Целеви компонент[и] и управление на касовите наличности

Член 14

Разходи и такси за управление

Член 15

Счетоводна отчетност

Член 16

Доклади за дейността и финансови отчети

Член 17

Одит, контрол и мониторинг

Член 18

Оценяване

Член 19

Възлагане на поръчки за стоки, строителни работи и услуги

Член 20

Видимост

Член 21

Публикуване на информация за финансовите посредници и крайните получатели

Член 22

Възлагане

Член 23

Юридическа отговорност

Член 24

Приложимо право и юрисдикция

Член 25

Ефективност — Прекратяване

Член 26

Известия и съобщения

Член 27

Изменения и разни

Член 28

Приложения

Приложение 1

Списък с термини от областта на целевия[ите] компонент[и]

Приложение 2

Критерии за изключване по отношение на финансовите посредници и крайните получатели и критерии за допустимост на приноса на ЕС [да бъдат предоставени частично в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 3

Искане за плащане [да бъде предоставено в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 4

Насоки за управлението на собствените активи [да бъдат предоставени в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 5

Докладване във връзка с работните аспекти на целевия[ите] компонент[и] [да бъде предоставено в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 6

Докладване във връзка с финансовите аспекти на целевия[ите] компонент[и] [да бъде предоставено в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Настоящото споразумение е сключено на [] 2014 г., от и между:

(1)

[Управляващия орган на държава членка, участваща в инициативата за МСП] („Управляващия орган“), който е представляван за целите на подписването на настоящото споразумение от [име на лицето], [длъжност]

и

(2)

[Европейския инвестиционен фонд]/[Европейската инвестиционна банка], [15, avenue J.F. Kennedy]/[98-100 Boulevard Konrad Adenauer], [L-2968]/[L-2950] Luxembourg, Luxembourg („ЕИФ“), който е представляван за целите на подписването на настоящото споразумение от [име на лицето], [длъжност], наричани заедно „страните“ и поотделно „страната“, в зависимост от контекста.

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ:

(1)

С оглед на заключенията на Европейския съвет от 27 и 28 юни 2013 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия проведоха предварителна оценка, имаща за задача да определи доколко неефективни са съществуващият понастоящем на общоевропейско равнище пазар на финансови услуги и наличните финансови инструменти за МСП („предварителната оценка“), в контекста на съвместно европейско усилие за съживяване на блокиралото кредитиране за МСП, за стимулиране на икономическия растеж и за преодоляване на раздробеността на вътрешния пазар, що се отнася до достъпа на МСП до кредити („инициативата за МСП“).

(2)

Предварителната оценка бе приключена през декември 2013 г. и показа неефективността на пазара при предоставянето на финансиране за жизнеспособните МСП в [име на държавата членка], което по разчетни данни възлиза на [] до [] млн. евро.

(3)

На 17 декември 2013 г. бе приет Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1) („РОР“).

(4)

Съгласно член 38, параграф 1, буква а) от РОР, управляващите органи могат да предоставят финансов принос към конкретен финансов инструмент, създаден на равнището на Съюза. В съответствие с член 39, параграф 2 от РОР, [име на държавата членка] може да използва до 7 % от общия размер на отпуснатите ѝ [му] средства по ЕФРР и ЕЗФРСР за предоставяне на финансов принос за финансовите инструменти, които се управляват косвено от Комисията чрез задачи по изпълнението, възложени на групата на ЕИБ (като ЕИБ съгласно член 2, точка 23 от РОР се определя като Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд или всяка друга дъщерна структура на ЕИБ) („групата на ЕИБ“) в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), подточка iii) и член 139, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (2) (Финансовия регламент), по отношение на [неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение на финансови посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП в съответствие с член 37, параграф 4 от РОР] И/ИЛИ [секюритизация, както е определена в член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (3), на [съществуващи портфейли за дългово финансиране на МСП и други предприятия с по-малко от 500 служители;] И/ИЛИ [нови портфейли за дългово финансиране на МСП] (вариант 2); [с обединяване на приноса на ДЧ с приноса на други държави членки (вариант 3)].

(5)

По силата на Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (4) („регламента COSME“), Европейската комисия въведе финансови инструменти („финансовите инструменти по COSME“), които имат за цел да се улесни и подобри достъпът на МСП до финансиране на етапите на започване на дейността, на растеж и на прехвърляне, допълвайки по този начин използваните от държавите членки финансови инструменти за МСП на национално и регионално равнище; разчетният размер на приноса на Европейската комисия за финансовите инструменти по COSME за 2014—2016 г. е до [] млн. евро.

(6)

По силата на Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (5), както и по силата на Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC и 2006/975/EC (6) (наричани заедно „Регламентът за „Хоризонт 2020““), Европейската комисия въведе финансови инструменти („финансовите инструменти по „Хоризонт 2020““), които имат за цел да се улесни достъпът на крайните получатели, изпълняващи научноизследователски и иновационни проекти, до рисково финансиране; разчетният размер на приноса на Европейската комисия за финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“ за 2014—2016 г. е до [] млн. евро.

(7)

На [дата] [и на [дата] [съответно] Европейската комисия [, ЕИБ] и ЕИФ подписаха споразумение[я] за делегиране („споразумението[ята] за делегиране“), в което [които] се уреждат, inter alia, условията, приложими за i) [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“], и по-специално за целевите компоненти, съответстващи на различни капиталови и дългови финансови продукти (включително продукти, предложени в рамките на инициативата за МСП), които същевременно са отворени и за участие от страна на държавите членки, ii) приноса на Европейската комисия за подобни целеви компоненти на [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“].

(8)

В контекста на инициативата за МСП страните по споразумението са готови да си сътрудничат с оглед въвеждането и управлението на целеви компонент[и], съответстваща[и] на приноса на ДЧ за [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“] („целевия[ите] компонент[и]“), с които се предоставят [неограничени гаранции за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП в съответствие с член 37, параграф 4 от РОР (вариант 1)] [И/ИЛИ] [секюритизация, както е определена в член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013, [съществуващи портфейли за дългово финансиране на МСП и други предприятия с по-малко от 500 служители;] [И/ИЛИ] [нови портфейли за дългово финансиране на МСП] (вариант 2); [с обединяване на средства на ДЧ с вноски от други държави членки (вариант 3)].

(9)

В съответствие с член 39, параграф 4, буква б) от РОР, на [да се добави дата] 2014 г. [име на държавата членка] представи на Комисията единна специална национална програма във връзка с участието му [ѝ] в целевия[ите] компонент[и] („Единната специална национална програма“). На [да се добави дата] 2014 г. Единната специална национална програма бе одобрена с Решение C(2014) [] на Европейската комисия.

(10)

В съответствие с член 39 от РОР условията за участие в инициативата за МСП трябва да бъдат определени в споразумение за финансиране, сключено между всяка участваща държава членка и групата на ЕИБ.

(11)

Целевия[ите] компонент[и] следва да се въведе(ат) като структурен компонент на [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“], предназначени за [ИМЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА] („компонентът“). Въпросният компонент следва също да включва приноса на ЕС, както и приноса на ЕИФ и собствените ресурси на ЕИБ и на други инвеститори, ако е приложимо, по реда и условията на споразумението[ята] за делегиране и всяко друго споразумение, сключено между ЕИФ и съответните инвеститори, ако е приложимо. За да се вземат подобаващо под внимание размерът и значимостта на приноса на ДЧ в рамките на [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“], страните възнамеряват да въведат специален управленски механизъм за целевия[ите] компонент[и], включващ, наред с другото, ad hoc съвет на инвеститорите с консултативна роля и с право да допълва разпоредбите на споразумението[ята] за делегиране по въпроси, свързани с вноските на ДЧ.

(12)

Също така, предвид резултатите от предварителната оценка и обсъжданията със съответните институции и пазарни участници с цел определяне размера на публичните ресурси, които ще трябва да се заделят за целевия[ите] компонент[и], целевия[ите] компонент[и] разполага[т] с принос от ДЧ в ориентировъчен размер от [] млн. евро; разчетният размер на приноса на ЕС за периода 2014—2016 г. е до [] милиона евро.

(13)

Въвеждането на целевия[ите] компонент[и] е в съответствие с правната уредба на държавните помощи в законодателството на Съюза; [ИМЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА] и ЕИФ признават, че въвеждането на целевия[ите] компонент[и] трябва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis  (7) (Регламент de minimis) или Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор (8), или с приложимия Общ регламент за групово освобождаване, и че в противен случай се изисква да бъде уведомена Европейската комисия с оглед индивидуална оценка.

(14)

За подписването на настоящото споразумение за финансиране от името на управляващия орган е дадено разрешение от [да се посочи управляващият орган].

(15)

За подписването на настоящото споразумение за финансиране от името на ЕИФ е дадено разрешение от [да се посочи от ЕИФ],

страните по споразумението се споразумяха за следното:

Член 1

Определения и тълкуване

1.1.

По смисъла на настоящото споразумение следните термини имат следното значение:

„Работен ден“

означава всеки работен ден, в който офисите на управляващия орган и ЕИФ са отворени в [държава членка по място на стопанска дейност] и Люксембург;

„Период на поети задължения“

означава периодът, за който [ИМЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА] може да поеме задължение във връзка с приноса от тази ДЧ за сметка на бюджетните средства, с които [ИМЕ НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА] участва в ЕИФ, за целите на целевия[ите] компонент[и]. Периодът на поети задължения изтича на 31 декември 2016 г.;

„Компонент“

има значението, определено в съображение 11;

„Финансови инструменти по COSME“

има значението, определено в съображение 5;

„Регламент COSME“

има значението, определено в съображение 5;

„РОР“

има значението, определено в съображение 3;

„Целеви компонент[и]“

има значението, определено в съображение 8;

„Сметка[и]на целевия[ите] компонент[и]“

означава всяка [всички] отделна[и] сметка[и], i) разкрита от ЕИФ на негово име в търговска банка, от името на управляващия орган, и (ii) управлявана от името на управляващия орган в съответствие с член 13 от настоящото споразумение за финансиране;

„Споразумение[я] за делегиране“

има значението, определено в съображение 7;

„Посочена за тази цел служба“

означава служба на Европейската комисия, на която е поверено непрякото управление на [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“]; за целите на настоящото споразумение за финансиране — съответно ГД [„Предприятия и промишленост“ И/ИЛИ ГД „Научни изследвания и иновации“] на Европейската комисия или нейния [нейните]/техния [техните] правоприемник[ици];

„ЕЗФРСР“

означава Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони;

„ЕИФ“

има значението, определено в Преамбюла;

„Дейност на ЕИФ“

означава задълженията и задачите, които ЕИФ изпълнява по силата на настоящото споразумение за финансиране;

„Принос на ЕИФ“

означава съвкупният размер на финансовите ресурси, заделени от ЕИФ (включително съгласно мандатите на ЕИБ, но без ресурсите по линия на други ЕСИФ и ресурсите по линия на финансовия инструмент по COSME и на финансовия инструмент по „Хоризонт 2020“) във връзка с въпросния компонент, както е предвидено в член 12;

„ЕФРР“

означава Европейски фонд за регионално развитие;

„Принос на ЕС“

означава съвкупните финансови ресурси, за които Европейската комисия е поела задължения или които е изплатила, според случая, по въпросния компонент;

„Сметка в евро“

означава сметка в евро, която е част от сметката[ите] на целеви компонент[и];

„Оценка“

означава всяка оценка или анализ, позоваване на която [който] се съдържа в член 18 и която [който] е предвидено да бъде извършен[а] по отношение на целевия[ите] компонент[и], с изключение на оценката, предвидена в член 57, параграф 3 от РОР;

„Политика в случай на излизане“

означава процедурата за разпределение на средствата от ликвидирането на целевия[ите] компонент[и] след прекратяване на действието на настоящото споразумение за финансиране, и по-специално i) изчисляване на салдото на сметката[ите] на целеви компонент[и] с оглед на приноса на ДЧ след приспадане на приложимите разходи и такси за управление, ii) възстановяване на управляващия орган на нетното салдо на сметката[ите] на целеви компонент[и] и iii) приключване на сметката[ите] на целеви компонент[и]; [Процедурата трябва да бъде допълнително уточнена в договорна форма];

„Краен получател“

означава МСП, което получава ново дългово финансиране в рамките на трансакция;

„Финансов посредник“

означава финансов субект, като например банка, финансова институция, фонд, субект, прилагащ схема за гарантиране, взаимно гаранционна организация, институция за микрофинансиране, лизингово дружество или всяко друго юридическо лице или правен субект, избрано от ЕИФ в съответствие с условията на настоящото споразумение за финансиране за операция по прилагане на целевия[ите] компонент[и]; за да се избегне евентуална неяснота, определението на финансов посредник i) включва и финансовитe субекти, избрани като междинни финансови посредници от даден финансов посредник, ако е приложимо, но ii) не включва контрагентите, избрани от ЕИФ за целите на извършвано от ЕИФ управление на активи, нито — при вариант 2 в случай на секюритизация чрез действителна продажба — бенефициера по гаранционното споразумение;

„Финансов регламент“

означава Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 заедно с правилата за неговото прилагане (Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (9), с евентуалните въведени с течение на времето в тях изменения, допълнения или промени;

„Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила)“

означава всяка непредвидима извънредна ситуация или събитие извън контрола на страните по споразумението, които възпрепятстват възможността за някоя от тях да изпълни задълженията си по настоящото споразумение за финансиране, не могат да бъдат отдадени на грешка или небрежност от тяхна страна или от страна на техни подизпълнители и не би могло да бъдат избегнати чрез полагане на подходяща и достатъчна дължима грижа. Евентуално неизпълнение на услуга, неизправност на оборудване или материал или закъснение на доставката им, освен ако те не са пряко следствие от действието на относимо форсмажорно обстоятелство, както и трудови спорове, стачки или финансови затруднения, не могат да бъдат изтъкнати като форсмажорни обстоятелства;

„Споразумение за финансиране“

означава настоящото споразумение за финансиране с евентуалните въведени с течение на времето в него изменения, допълнения или промени;

„Гаранционно споразумение“

означава оперативното споразумение, а в случай на секюритизация чрез действителна продажба при вариант 2 — гаранционното споразумение, сключено между ЕИФ и бенефициер във връзка с дадена операция;

„Финансови инструменти по „Хоризонт 2020““

има значението, определено в съображение 6;

„Регламент за „Хоризонт 2020““

има значението, определено в съображение 6;

„Период на прилагане“

означава периодът, през който ЕИФ може да задели част от приноса на конкретна ДЧ за операции за целите на целевия[ите] компонент[и]. Периодът на прилагане изтича на 31 декември 2016 г., с изключение на възстановяванията на средства и приходите, задължение за които може да бъде поето до приключването на целевия[ите] компонент[и];

„Стратегия за прилагане“

означава политиката на ЕИФ по отношение на заделянето на средства за операциите в съответствие с предвиденото в член 4.6;

„Вътрешен контрол“

означава процес, приложим на всички управленски равнища, който е предназначен да даде разумна сигурност, що се отнася до постигането на следните цели:

а)

ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б)

надеждност на отчетността;

в)

опазване на имуществото и информацията;

г)

предотвратяване, разкриване, коригиращи и последващи действия във връзка с измами и нередности;

д)

адекватно управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на финансовите операции при едновременно отчитане на многогодишния характер на програмите, както и на естеството на съответните плащания;

„Съвет на инвеститорите“

означава предвиденият в член 10 ръководен орган на целевия[ите] компонент[и];

„Лостов ефект“

означава — когато се отнася до настоящото споразумение за финансиране — отношението между новото дългово финансиране, което ще се предоставя на крайни получатели в рамките на целевия[ите] компонент[и], и съответния принос на ДЧ, или — когато се отнася до отделно оперативно споразумение — отношението между новото дългово финансиране, което ще се предоставя на крайни получатели в рамките на съответното оперативно споразумение, и съответния принос на ДЧ;

„Разходи и такси за управление“

има значението, определено в член 14;

„Управляващ орган“

има значението, определено в Преамбюла;

„Етапна цел“

означава всяка една от етапните цели по смисъла на член 39, параграф 5 от РОР, така както са посочени в член 7;

„Принос на ДЧ“

означава приносът на ДЧ, за който тя е поела задължение, или приносът на ДЧ, който тя е изплатила, или и двата заедно, според случая;

„Поето задължение за принос от ДЧ“

означава съвкупният размер на бюджетните кредити за поети задължения по бюджета на [Оперативната програма на ЕФРР] [и Програмата за развитие на селските райони на ЕЗФРСР] по отношение на целевия[ите] компонент[и];

„Изплатен принос на ДЧ“

означава съвкупният размер на всякакви финансови ресурси по линия на [Оперативната програма на ЕФРР] [и Програмата за развитие на селските райони на ЕЗФРСР], изплатени от управляващия орган във връзка с целевия[ите] компонент[и], включително приходите и възстановените средства;

„Ново дългово финансиране“

означава нови заеми, лизингови плащания или гаранции за крайните получатели, отпуснати от финансовия посредник не по-късно от 31 декември 2023 г. по реда и условията на Оперативните споразумения;

„Сметка в парична единица, различна от евро“

означава сметка в друга парична единица, различна от евро, която е част от сметката[ите] на целеви компонент[и];

„ОЛАФ“

означава Европейска служба за борба с измамите;

„Операция“

означава набор от дейности, извършвани [от ЕИФ и финансов посредник] [ за вариант 1 ] И/ИЛИ [от ЕИФ, финансов посредник и други страни] [ вариант 2 ], както е посочено по-подробно в приложение 1, с цел прилагане на целевия[ите] компонент[и];

„Оперативно споразумение“

означава споразумението(ята), сключено(и) между [ЕИФ и финансов посредник, с което се уреждат редът и условията на дадена операция] [ за вариант 1 ] И/ИЛИ [ЕИФ и финансовия посредник по отношение на генерирането на ново дългово финансиране] [ вариант 2 ];

„Вариант 1“

има значението, определено в член 5, подточка i);

„Вариант 2“

има значението, определено в член 5, подточка ii);

„Вариант 3“

има значението, определено в член 5, подточка ii);

„Искане за плащане“

означава искане за плащане по член 11.3;

„Санкции“

означава договорните санкции, предвидени в член 7, които са платими от финансов посредник по силата на оперативно споразумение и в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство;

„Възстановявания на средства“

означава суми, произтичащи от освободени гаранции, и суми, възстановени в рамките на целевия[ите] компонент[и];

„Приходи“

означава всички приходи, включително от гаранционни такси и лихви върху суми по доверителни сметки, постъпили по сметката[ите] на целеви компонент[и] в рамките на целевия[ите] компонент[и], включително всякакви подобни суми, генерирани в контекста на политиката в случай на излизане;

„Секретариат“

означава секретариатът на Инвеститорския съвет по член 10;

„Единна специална национала програма“

има значението, определено в съображение 9;

„МСП“

означава микро- (в т.ч. самостоятелни предприемачи/самостоятелно заети лица), малки и средни предприятия, както са определени в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 година относно определението за микро-, малки и средни предприятия (10);

„Инициатива за МСП“

има значението, определено в съображение 1;

„Прекратително събитие“

означава някои от събитията, посочени в член 25.5;

„Техническо задание“

означава отворена покана за изразяване на интерес, изготвена от ЕИФ;

„Трансакция“

означава заемна, лизингова или гаранционна трансакция, генерираща ново дългово финансиране, страни по която са финансов посредник (или междинен финансов посредник) и краен получател;

„Управление на касовите наличности“

означава управление на касовите средства в рамките на изплатения принос на ДЧ в съответствие с предвиденото в член 13 по-долу;

„Емблема на Съюза“

означава логото на Европейския съюз, изобразяващо дванадесет златни звезди на син фон.

1.2.

В настоящото споразумение, освен ако контекстът не предполага нещо друго,

а)

заглавията са само за удобство и не влияят върху структурата или тълкуванието на разпоредбите на настоящото споразумение;

б)

термините в единствено число включват и множествено число, както и обратното;

в)

всяко позоваване на член, раздел, част или график е позоваване на въпросния член, раздел, част (от) или график от настоящото споразумение за финансиране.

Член 2

Цел и обхват на настоящото споразумение за финансиране

2.1.

С настоящото споразумение за финансиране се определят редът и условията за използване на приноса на ДЧ във връзка с осъществяването на целевия[ите] компонент[и] от ЕИФ.

2.2.

Приносът на ДЧ за целевия[ите] компонент[и] е в ориентировъчен размер до [] млн. евро.

2.3.

Управляващият орган с настоящото упълномощава ЕИФ за целите на прилагането и управлението на целевия[ите] компонент[и] във връзка с приноса на ДЧ, от името на ЕИФ и за сметка на управляващия орган, включително с поемане от управляващия орган на свързания с това риск, в съответствие с разпоредбите на РОР и на настоящото споразумение за финансиране.

Член 3

Критерии за допустимост и за изключване на новото дългово финансиране

3.1.

ЕИФ насочва приноса на ДЧ за операции по създаването на ново дългово финансиране в рамките на целевия[ите] компонент[и] в подкрепа на МСП и по-специално към:

създаването на нови предприятия,

капитал на ранните етапи (т.е. първоначален и начален капитал),

капитал за разрастване,

капитал за засилване на общата дейност на дадено предприятие, или

реализация на нови проекти, проникване на нови пазари или ново развитие на съществуващи предприятия,

във всеки един случай, без да се засягат приложимите правила на Съюза в областта на държавните помощи и, доколкото е приложимо, в съответствие със специфичните правила на ЕФРР и ЕЗФРСР.

3.2.

В рамките на критериите, формулирани в член 3.1, целевия[ите] компонент[и];

i)

може [могат] да включват[т] инвестиции както в материални, така и в нематериални активи, както и работен капитал в рамките на приложимите правила на Съюза за държавната помощ, с цел да се стимулира частният сектор като източник на финансиране за предприятията. Инвестициите могат да включват и разходите за прехвърляне на правата на собственост върху предприятията, при условие че прехвърлянето се извършва между независими инвеститори;

ii)

предоставя[т] подкрепа на инвестиции, които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, и инвестиции, които не са физически завършени или изцяло осъществени към датата на включване в новото дългово финансиране, а също така

iii)

предоставя[т] подкрепа за крайни получатели, считани за потенциално икономически жизнеспособни към момента на предоставяне на подкрепа с приноса на ДЧ в съответствие с целите, определени в РОР, в [Регламента за COSME] или в [Регламента за „Хоризонт 2020“], евентуално доуточнена в настоящото споразумение за финансиране.

[3.3]

[Целевият[ите] компонент[и] може [могат] да подкрепи[ят] оборотен капитал, който има допълваща функция и е свързан с нова инвестиция в сектора на селското или горското стопанство, само за сума, която не надвишава 30 % от общия размер на трансакцията и е придружена от надлежна обосновка, приемлива за финансовия посредник. По отношение на неселскостопанските дейности не може да се предоставя подкрепа за оборотен капитал.] [ Този параграф се прилага само в случай на целеви компонент[и], подкрепяни по линия на ЕЗФРСР ]

3.4.

Финансовата подкрепа в рамките на целевия[ите] компонент[и] се предоставя, като се вземат предвид критериите за изключване, приложими за приноса на ЕС по линия на [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“] и включени с информативна цел в приложение 2.

3.5.

Страните признават, че част от новото дългово финансиране, създадено по силата на член 3.1, съответстваща на кратна част от приноса на ЕС по линия на [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“], се подчинява на разпоредбите на споразумението(ята) за делегиране, уреждащо(и) приноса на ЕС.

Член 4

Общи принципи, свързани с прилагането и управлението на целевия[ите] компонент[и]

4.1.

ЕИФ прилага, управлява, контролира и приключва целевия[ите] компонент[и] в съответствие със споразумението за финансиране, приложимите условия на РОР, споразумението(ята) за делегиране, Финансовия регламент и други относими разпоредби на законодателството на Съюза, и по-специално правилата за държавните помощи. Докато прави това, ЕИФ прилага свои собствени правила, политики и процедури, с евентуалните въведени с течение на времето в тях изменения, допълнения или промени, добри секторни практики и подходящи мерки за наблюдение, контрол и одит в съответствие с посоченото в настоящия документ.

4.2.

ЕИФ отговаря за наемането и заетостта на персонала и/или консултантите, на които той може да възложи прилагането на целевия[ите] компонент[и] и за които ЕИФ носи цялостна отговорност за целите на настоящото споразумение за финансиране, и които същевременно се подчиняват във всяко едно отношение на правилата, политиките и процедурите, разработени и прилагани от ЕИФ по отношение на неговите служители и/или консултанти.

4.3.

ЕИФ изпълнява задълженията си, свързани с целевия[ите] компонент[и], така както са уточнени в настоящото споразумение за финансиране, проявявайки в същата степен изискуемите професионална грижа, ефикасност, прозрачност и старание, каквито проявява и при изпълнението на собствената си дейност.

4.4.

Когато страна по споразумението е изправена пред непреодолима сила, тя уведомява без забавяне другата страна по споразумението за това, посочвайки естеството, вероятната продължителност и предполагаемите последствия. Страните предприемат необходимите мерки за ограничаване или намаляване на разходите и евентуалните щети, причинени в случай на непреодолима сила.

4.5.

Управлението и прилагането на целевия[ите] компонент[и] се основава на принципа на синхронизиране на интересите на страните по споразумението. Що се отнася до принципа на синхронизиране на интересите, ЕИФ се придържа към принципите, установени в член 12 и в приложение 1.

4.6.

Разпределението на операциите се основава на критериите, предвидени в стратегията за прилагане. ЕИФ представя на управляващия орган своята стратегия за прилагане в срок от [3] месеца след подписването на настоящото споразумение за финансиране и го уведомява без неоправдано забавяне за всяка промяна в стратегията за прилагане.

4.7.

Приносът на ДЧ не поражда неправомерни предимства, по-специално под формата на неправомерно изплатени дивиденти или печалби на трети страни, различни от предвидените в настоящото споразумение за финансиране.

4.8.

Финансова подкрепа в рамките на целевия[ите] компонент[и] не се предоставя на финансов посредник или краен получател, който се намира в някое от положенията, посочени в член 9.4 [тези условия трябва да бъдат допълнително уточнени с договор].

Член 5

Цели и описание на целевия[ите] компонент[и]

Както е посочено по-подробно в приложение 1, целевият[ите] компонент[и] покрива[т] риска при:

i)

портфейлите за ново дългово финансиране чрез неограничени гаранции за предоставяне на капиталово облекчение при спазване на съответните правила за капиталовите изисквания, които покриват до 80 % от всеки заем в съответните портфейли („вариант 1“) ИЛИ

ii)

[съществуващите портфейли от заеми, лизинг или гаранции за МСП и други предприятия с по-малко от 500 работници и служители] ИЛИ [портфейли за ново дългово финансиране] чрез секюритизация, както е определена в член 4, параграф 1, точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013 („вариант 2“) [с обединяване на приноса на ДЧ с приноса на други държави членки („вариант 3“)].

Член 6

Териториален обхват

Приносът на ДЧ се използва за генериране на ново дългово финансиране само за крайни получатели, регистрирани и упражняващи дейност на територията [на [ИМЕ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА]], съгласно следната разбивка: [] [тези условия трябва да бъдат допълнително уточнени с договор]].

Член 7

Минималeн лостов ефект, етапни цели и санкции

7.1.

ЕИФ следи за това във всяко оперативно споразумение да бъдат включени разпоредби, изискващи от финансовите посредници да постигнат следните етапни цели:

i)

в края на периода, включващ [] месеца след подписването на оперативното споразумение, лостовият ефект да не бъде по-нисък от [];

ii)

към датата на прекратяване на настоящото споразумение или 31 декември 2023 г., в зависимост от това коя от тези дати е по-ранна, лостовият ефект да не е по-нисък от [].

7.2.

ЕИФ писмено уведомява, като част от доклада по член 16.1, управляващия орган за постигането на съответната етапна цел преди или след датите, указани в член 7.1, и предоставя на управляващия орган информация за обема на новото дългово финансиране в съответствие с предвиденото в настоящото споразумение.

7.3.

Всяко оперативно споразумение предвижда санкции, които да бъдат налагани на финансовите посредници и които в крайна сметка са в полза на управляващия орган, примерно изразяващи се в следното:

а)

в случай че размерът на ново дългово финансиране, генерирано от финансовия посредник съгласно съответните оперативни споразумения, е по-нисък от [A] % от размера на договореното в тях ново дългово финансиране за съответната етапна цел – санкция, равна на [X] % от разликата между договореното ново дългово финансиране и генерираното ново дългово финансиране, или

б)

в случай че размерът на ново дългово финансиране, генерирано от финансовия посредник съгласно съответните оперативни споразумения, е по-висок от [A] %, но по-нисък от [B] % от размера на договореното в тях ново дългово финансиране за съответната етапна цел – санкция, равна на [Y] % от разликата между договореното ново дългово финансиране и генерираното ново дългово финансиране.

Освен това, по отношение на целеви компонент[и] в рамките на вариант 2, в случай че финансовият посредник не постигне лостов ефект, най-малко равен на 1 – санкция, равна на разликата между изплатения принос на ДЧ, заделен за съответната операция, и съответния размер на генерирано ново дългово финансиране;

[условията за определяне и механизмът за прилагане на санкциите на равнището на всяка операция трябва да бъдат договорно определени]

7.4.

Управляващият орган признава, че гаранционните споразумения и съответните операции не могат да бъдат засегнати от евентуалното неизпълнение от страна на финансовия посредник на изискванията, свързани с лостовия ефект, установени по силата на настоящото споразумение за финансиране или съответното оперативно споразумение, според случая.

7.5.

Санкцията е еднократна сума във връзка с всяка операция, изчислена от ЕИФ за всяка етапна цел, като най-новите изчислени суми, посочени в член 7.3, трябва да бъдат изплатени от финансовите посредници на ЕИФ по всяко оперативно споразумение (x) към датата на прекратяване на оперативното споразумение по причини, дължащи се на финансовия посредник, или (y) в края на съответния период за включване за целите на генериране на ново дългово финансиране, в зависимост от това коя от тези дати е по-ранна. Тази сума се изплаща от ЕИФ на управляващия орган след изплащането ѝ от съответния финансов посредник. [Допълнителни условия могат да бъдат определени в договор, ако е необходимо]

7.6.

[За да се избегне евентуална неяснота, санкциите се прилагат без да се засягат други санкции или такси, приложими по силата на споразуменията за делегиране, свързани с [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“], що се отнася до съответния принос на ЕС].

Член 8

Задачи и задължения на ЕИФ

8.1.

След подписването на настоящото споразумение за финансиране и за целите на изпълнението на операциите ЕИФ се стреми да встъпи в първото оперативно споразумение не по-късно от [X] месеца след подписването на настоящото споразумение за финансиране.

8.2.

Без да се засягат другите разпоредби на настоящото споразумение за финансиране, ЕИФ:

а)

прилага всеки целеви компонент в рамките на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол в течение на целия срок на действие на настоящото споразумение за финансиране;

б)

транспонира приложимите ред и условия на настоящото споразумение за финансиране в оперативните споразумения с финансовите посредници, и по-специално разпоредбите относно лостовия ефект по член 7;

в)

взема всички решения за поемане на задължения във връзка с операциите и за отмяна на такива задължения, когато това е целесъобразно, и съответно уведомява за това инвеститорския съвет;

г)

договаря и встъпва във всеки един и във всички правни инструменти, които ЕИФ, в съответствие със собствената си професионална преценка, счита за подходящи във връзка с изпълнението, управлението и, в зависимост от случая, прекратяването на операциите;

д)

изисква от финансовите посредници да възстановят всяка сума, която евентуално им е била неправомерно изплатена в рамките на оперативните споразумения;

е)

изисква от финансовите посредници да се задължат в рамките на всяко оперативно споразумение да вземат подходящи мерки за възстановяването на всяка сума, дължима от съответните крайни получатели в рамките на свързаните с тях трансакции;

ж)

когато е целесъобразно и при условие че бъдат възстановени съответните разходи за съдебните спорове по член 14.9, управляват съдебните спорове (в това число, без ограничение, завеждането на съдебния иск, воденето на съдебния спор, уреждането на спора и съдебната защита) във връзка с всяка операция;

з)

отговаря за откриването, воденето и закриването на сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и], дебитира и кредитира сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение за финансиране, прави всички плащания, предвидени в настоящото споразумение за финансиране, и извършва всички трансакции, предвидени в настоящото споразумение за финансиране във връзка със сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и];

и)

води отделни счетоводни ведомости и строга и точна отчетност за използването на приноса на ДЧ;

й)

предприема необходимите мерки с оглед осигуряване на защита на личните данни, които са притежание на ЕИФ, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (11), и на последващите актове за изменение;

к)

се уверява, че в оперативните споразумения са включени договорни изисквания за преминаването върху крайните получатели на договореното от финансовите посредници намаление на лихвения процент, и следи за тяхното изпълнение;

л)

предприема всяко друго действие, което счете за необходимо за правилното прилагане и управление на целевия[ите] компонент[и] в рамките на ограниченията, определени в настоящото споразумение за финансиране.

8.3.

ЕИФ се ангажира да изпълнява всички свои задължения и задачи, произтичащи от настоящото споразумение за финансиране, с дължимата професионална грижа, и по-специално:

а)

да прилага професионални стандарти и практики, които са не по-малко благоприятни от използваните при собствената му дейност, като се съобразява с условията на настоящото споразумение за финансиране;

б)

да предоставя адекватни ресурси, които да позволят успешното прилагане и управление на целевия[ите] компонент[и];

в)

да насърчава целевия[ите] компонент[и] и подпомага управляващия орган с цел постигане на необходимата видимост на подкрепата от страна на Съюза надолу по веригата на изпълнение до крайните получатели, както е посочено по-нататък в настоящото споразумение за финансиране;

г)

да не налага такси, залози и други видове обезпечения или други тежести върху средствата, държани по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] (извън предвидените по закон или от обичайната банкова практика);

д)

да управлява касовите наличности по всяко салдо по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] в съответствие с член 13 от настоящото споразумение за финансиране.

8.4.

[За да се избегне евентуална неяснота, задачите и задълженията на ЕИФ, произтичащи от настоящото споразумение за финансиране, се прилагат, без да се засягат съответните други задължения на ЕИФ в рамките на споразумението(ята) за делегиране по [COSME] или [„Хоризонт 2020“]].

Член 9

Подбор на финансовите посредници и оперативни споразумения

9.1.

В рамките на своите отговорности ЕИФ избира един или повече финансови посредници с оглед прилагането на целевия[ите] компонент[и] в съответствие с относимите условия на споразумението(ята) за делегиране по [COSME] И/ИЛИ [„Хоризонт 2020“], доколкото са приложими. [Допълнителни условия могат да бъдат определени в договор, ако е необходимо]

9.2.

Финансовите посредници, с които ЕИФ възнамерява да сключи оперативни споразумения, се избират въз основа на политиките и процедурите на ЕИФ съгласно открити, прозрачни, пропорционални, недискриминационни и обективни процедури за подбор, при едновременно избягване на евентуален конфликт на интереси и надлежно отчитане на естеството на целевия[ите] компонент[и] и на опита и финансовия капацитет на финансовия посредник. Подборът на тези финансови посредници се извършва на постоянна основа и се основава на система за оценяване по определена скала с оглед класирането на финансовите посредници съобразно специфични критерии.

9.3.

Оперативните споразумения, сключени от ЕИФ с финансови посредници отразяват всички приложими задължения на ЕИФ по настоящото споразумение за финансиране. В частност, тези оперативни споразумения съдържат разпоредби относно отговорността на финансовите посредници по отношение на санкциите.

9.4.

За целите на прилагането на целевия[ите] компонент[и] оперативните споразумения изискват от избраните финансови посредници, с оглед:

а)

пълното им сътрудничество в защита на финансовите интереси на Съюза;

б)

гарантиране на правото на управляващия орган да упражнява в пълен обем своите компетенции:

в)

да поставят на разположение на ОЛАФ всички необходими съоръжения и цялата необходима информация и документация за съответните операции, за да упражни в пълен обем своите компетенции, предоставяйки му по този начин възможност да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (12), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (13) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (14), с евентуалните въведени с течение на времето в тях изменения, допълнения или промени, за да защити финансовите интереси на Съюза, с оглед установяване евентуалното наличие на измама, корупционно действие/поведение или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с операции по финансиране, влизащи в обхвата на целевия[ите] компонент[и];

г)

да съхраняват и да бъдат в състояние да предоставят цялата документация, свързана с прилагането на целевия[ите] компонент[и], в течение на период от седем ([7]) години след края на периода на прилагане или прекратяването на оперативното споразумение, или приключването на операциите, в зависимост от това кой период е най-дълъг;

д)

да дадат на Европейската сметна палата достъп до всички съоръжения и ѝ предоставят цялата информация, която тя счита за необходима за изпълнението на своите задачи, в съответствие с член 161 от Финансовия регламент;

е)

да спазват съответните стандарти и приложимото законодателство в областта на предотвратяването на прането на пари, борбата с тероризма и борбата с данъчните измами;

ж)

транспонират относимите условия, определени в настоящия член 9.4 и член 9.5, по отношение на всякакви други посредници и крайни получатели, в своите споразумения с тях, като условието за транспонирането на член 9.5 е финансовите посредници и крайните получатели да направят съответно изявление, че не са в положение, налагащо тяхното отстраняване, в съответствие с посоченото в приложение 2;

з)

се задължават да не начисляват каквито и да било такси на ЕИФ във връзка с изпълнението на операциите;

и)

изчисляват брутния еквивалент на безвъзмездна помощ по смисъла на член 4, параграф 2 от Регламента за помощта de minimis за всяка трансакция по формулата, фигурираща в приложение 1, и докладват за това изчисление на ЕИФ, а също така

й)

изцяло преразпределят върху крайните получатели цялата част от държавната помощ, формирана от произтичащите от приноса на ДЧ финансови ползи, както е посочено в приложение 1.

[Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

9.5.

Финансовите посредници, които се намират в едно от положенията, посочени в приложение 2, не могат да бъдат избирани.

9.6.

Преди да пристъпи към подписване на оперативно споразумение ЕИФ писмено информира управляващия орган за основните елементи на всяка операция, както са уточнени по-нататък в споразумението за финансиране. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма] ЕИФ писмено уведомява без излишно забавяне управляващия орган за подписването на оперативно споразумение.

9.7.

ЕИФ писмено уведомява без излишно забавяне управляващия орган за частичната отмяна, съществено изменение или прекратяване на ранен етап на оперативно споразумение и за причините за подобно положение, в съответствие с предвиденото в настоящото споразумение за финансиране. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

Член 10

Управление

10.1.

Прилагането на целевия[ите] компонент[и] от ЕИФ се контролира от съвет на инвеститорите („съвета на инвеститорите“). Съветът на инвеститорите се състои от [4] надлежно упълномощени членове, назначени от управляващият орган и представляващи този орган, [1] член, назначен от ЕИФ, [1] наблюдател, назначен от ЕИБ и [2] наблюдатели, назначени от Европейската комисия.

10.2.

Съветът на инвеститорите:

а)

одобрява техническото задание, а когато е необходимо — и евентуалните изменения или прередактирани текстове от него, и дава своето мнение по поканите за представяне на предложения, представени от ЕИФ преди тяхното публикуване;

б)

извършва преглед на постигнатия напредък по прилагането на целевия[ите] компонент[и], включително що се отнася до постигането на етапните цели и подготовката за нови операции;

в)

проучва и изказва мнения по стратегически и политически въпроси, свързани с целевия[ите] компонент[и];

г)

дава насоки по въпроси, свързани с тълкуването на критериите за допустимост, посочени в членове 3.1—3.4;

д)

извършва преглед на предвидените в член 16 годишни доклади, отнасящи се до целевия[ите] компонент[и];

е)

извършва преглед на техническите задания във връзка с оценяването и на докладите за оценка, ако има такава, отнасящи се до целевия[ите] компонент[и];

ж)

извършва преглед на предложените корекции на целевия[ите] компонент[и] след докладите за оценка по член 18;

з)

предлага изменения в настоящото споразумение за финансиране, по целесъобразност;

и)

[други задачи]. [Допълнителни условия могат да се уточнят в договор, ако е необходимо]

10.3.

Съветът на инвеститорите взема решенията си с консенсус и при никакви обстоятелства не може да действа в ущърб на решенията относно прилагането на общата стратегия за [финансовите инструментите по COSME] [И/ИЛИ] [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“], взети от съответния ръководен орган, предвиден в съответното[ите] споразумение[я] за делегиране.

10.4.

Съветът на инвеститорите избира своя председател. Председателят е представител на управляващия орган.

Съветът на инвеститорите се свиква по искане на някой от неговите членове и заседава поне [] годишно. Заседанията на Съвета на инвеститорите се организират от неговия секретариат.

10.5.

Съветът на инвеститорите приема своя процедурен правилник по предложение на секретариата.

10.6.

За участието в заседанията на Съвета на инвеститорите не се полага възнаграждение. Конкретният субект, номинирал съответния член, поема всички направени от него разходи във връзка с пътуването му до мястото на заседанието и участието му във всички заседания на съвета на инвеститорите.

10.7.

ЕИФ осигурява секретариата в съответствие с настоящото споразумение за финансиране.

Секретариатът е натоварен, наред с другото, с изпълнението на следните задачи:

а)

организиране на заседанията на Съвета на инвеститорите, включително съставяне и разпространяване на документите, дневния ред и протоколите от заседанията на Съвета на инвеститорите;

б)

всякакви други задачи [така както са определени в настоящото споразумение за финансиране] или от Съвета на инвеститорите.

в)

съобщенията, свързани с дейността на Съвета на инвеститорите, преминават през секретариата.

Член 11

Принос на ДЧ

11.1.

Приносът на ДЧ се използва изключително за целите на целевия[ите] компонент[и] и всякакви операции, свързани с нея [тях].

11.2.

ЕИФ представя на управляващия орган не по-късно от [X] всяка година i) списъка на операциите, които се предвижда да бъдат подписани през текущата година и предложения размер на приноса на ДЧ за изплащане през текущата година, ii) графика за плащанията във връзка с предложения размер на приноса на ДЧ, който трябва да се изплаща всяка година до края на периода на поетото задължение, включително приложимите такси за управление, и iii) всички промени, счетени за необходими, за да могат да се поемат задължения във връзка с нотифицирания принос на ДЧ през текущата година.

ЕИФ представя на управляващия орган най-късно на [X] всяка година преразгледаните данни по отношение на горната алинея, ако е необходимо.

11.3.

След надлежна проверка на финансовите посредници, които се предвижда да бъдат избрани в съответствие с член 9, ЕИФ изпраща в момент, в който той счете това за необходимо, искане за плащане до управляващия орган, оформено в съответствие с изискванията на приложение 3 („искането за плащане“). Искането за плащане включва i) предложения размер на приноса на ДЧ за покриване на поети задължения по гаранционни споразумения, които се очаква да бъдат подписани в рамките на три месеца след датата на искането за плащане, и ii) графика за плащанията във връзка с приноса на ДЧ, който трябва да се изплаща всяка година до края на периода на поетото задължение по отношение на съответните операции.

11.4.

Искането за плащане може да включва предложения размер на приноса на ДЧ в размер на 100 % от сумите, необходими за покриване на поети задължения по силата на гаранционното споразумение.

11.5.

След получаване на искането за плащане и в рамките на разполагаемите бюджетни средства, управляващият орган депозира по сметката на целевия[ите] компонент[и], без неоправдано забавяне и при всички случаи преди ЕИФ да подпише евентуално гаранционно споразумение, като принос на ДЧ сума, равна по размер на приноса на ДЧ, уточнен в искането за плащане, и уведомява ЕИФ за това.

11.6.

Управляващият орган може по всяко време да спре изплащането на приноса на ДЧ, като уведоми ЕИФ, че неговото искане за плащане не може да бъде изпълнено, защото:

а)

не е съобразено по същество с разпоредбите на настоящото споразумение за финансиране, или

б)

са налице сериозни съмнения относно допустимостта на предвижданите базисни разходи, или

в)

до знанието на управляващия орган е достигнала информация, сочеща съществена слабост във функционирането на системата за вътрешен контрол или че заверените от ЕИФ разходи са свързани със сериозна нередност и не са били коригирани. В този случай управляващият орган може да спре плащането, само ако това е необходимо, за да се предотврати значително увреждане на финансовите му интереси, що се отнася до бюджета на Европейския съюз.

Всяко такова спиране надлежно се обосновава от управляващия орган и не може да има обратна сила. ЕИФ се уведомява във възможно най-кратък срок за всяко такова спиране, както и за причините за него.

Спирането поражда действие от датата, на която управляващият орган уведоми ЕИФ от него. Оставащият срок за плащане започва да тече отново от датата, на която са получени поисканата информация или преработените документи, или от датата, на която са извършени необходимите допълнителни проверки, включително проверки на място.

Ако продължителността на спирането надхвърля [два] месеца, ЕИФ може да изиска от управляващия орган да преразгледа въпроса дали преустановяването трябва да продължи.

Член 12

Принос на ЕИФ

ЕИФ осигурява приноса на ЕИФ за компонента, в съответствие с условията, определени в приложение 1.

Член 13

Сметка[и] на целевия[ите] компонент[и] и управление на касовите наличности

13.1.

Управлението на касовите наличности по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] се извършва от ЕИФ или всеки друг субект, определен от него, след одобрение от Съвета на инвеститорите, в съответствие с насоките за управление на касовите наличности, поместени в приложение 4.

13.2.

За всеки целеви компонент ЕИФ открива и води сметка на целевия компонент [по отношение на ресурсите, постъпващи по линия на оперативната програма на ЕФРР, и сметка на целевия компонент по отношение на ресурсите, постъпващи по линия на програмата за развитие на селските райони на ЕЗФРСР], в съответствие с вътрешните политики и процедури на ЕИФ.

13.3.

Приносът на ДЧ за целевия[ите] компонент[и] се изплаща по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] в съответствие с член 11 от настоящото споразумение.

13.4.

От счетоводна гледна точка използването, поемането на задължения или разпореждането под друга форма или управлението на сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] трябва във всеки един момент и във всяко едно отношение да става отделно от другите финансови средства или сметки на ЕИФ. Всички трансакции трябва да бъдат с обозначен вальор.

13.5.

Сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] се използва[т] изключително във връзка с трансакции или операции в съответствие с настоящото споразумение за финансиране.

13.6.

Касовите наличности се управляват в съответствие с политиките и процедурите на ЕИФ, принципа на доброто финансово управление, както и в съответствие с принципите, определени в приложение 4. Тези активи ще бъдат инвестирани, като свързаният с това риск се поема от управляващия орган (включително по отношение на загубите, свързани с отрицателни лихви и управлението на активите), в съответствие с предварително договорени рисков профил и инвестиционна стратегия, а когато е приложимо — и в съответствие с насоките за управление на активите, под формата, посочена в приложение 4.

13.7.

ЕИФ фактурира комисиони на управляващия орган в съответствие с член 14, съответстващи на извършеното от ЕИФ или от негово име управление на касовите наличности.

13.8.

За целите на функционирането на сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и], ЕИФ открива и води сметка в евро, а ако е приложимо — и сметка в друга парична единица за операции в парична единица, различна от евро.

13.9.

Сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] се кредитира[т] със:

а)

„изплатения принос на ДЧ“;

б)

възстановявания на средства;

в)

приходи.

13.10.

Сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] се дебитират[т] със:

а)

необходимите суми във връзка с операциите;

б)

сумите, дължими на ЕИФ по силата на член 14;

в)

сумите, възстановявани на управляващия орган в рамките на политиката в случай на излизане;

г)

необходимите суми във връзка с управлението на касовите наличности.

13.11.

Превеждането на средства, посочено в член 13.10, буква в), се извършва по следната банкова сметка на управляващия орган:

Наименование на [банката]:

[]

Адрес на [банката]:

[]

BIC:

[]

IBAN:

[]

Име на бенефициера;

[]

Адрес на бенефициера:

[]

BIC на бенефициера:

[]

Позоваване:

Връщане на суми във връзка с политиката в случай на излизане от [посочете съкращението на целевия[ите] компонент[и] и други данни за справка].

13.12.

С оглед прекратяването на настоящото споразумение за финансиране в съответствие с член 25, ЕИФ закрива сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] и уведомява без неоправдано забавяне управляващия орган за нейното [тяхното] закриване.

13.13.

ЕИФ използва приходите и възстановените средства за целите на целевия[ите] компонент[и], включително за изплащане на разходите и таксите за управление, и води отчетност за използването на приходите и възстановените суми.

13.14.

[Ако е необходимо, и във всеки случай след края на периода на поети задължения, и не по-късно от [X] всяка година, ЕИФ уведомява управляващия орган за размера на приноса на ДЧ, за който тя е поела задължение и не е изплатен по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и], но повече не е необходим за целите на настоящото споразумение за финансиране или на евентуално гаранционно споразумение, в съответствие с предвиденото в настоящото споразумение [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма].]

13.15.

[След края на периода на поети задължения и в случай че не е останал принос на ДЧ, който да трябва да бъде изплатен, ЕИФ ежегодно, но не по-късно от [X] всяка година, уведомява управляващия орган за сумите, които повече не са необходими във връзка с целевия[ите] компонент[и] или евентуално гаранционно споразумение. В резултат на това управляващият орган може да издаде дебитно известие до ЕИФ за възстановяване на съответната сума обратно в полза на бюджета на управляващия орган.]

Член 14

Разходи и такси за управление

14.1.

Управляващият орган заплаща възнаграждение на ЕИФ за дейността на ЕИФ посредством такси, включващи i) административна такса, ii) такса за стимулиране, iii) такса за управление на касовите наличности и iv) резервна такса за покриване на непредвидени разходи (наричани заедно „разходите и таксите за управление“), както е посочено по-долу в настоящия член.

14.2.

Разходите и таксите за управление се дебитират от ЕИФ от сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] след съответно фактуриране на името на, и проверка от, [подлежи на допълнително уточнение в договорна форма] управляващия орган и представляват компенсация в пълен размер за разходите, понесени от ЕИФ за дейността на ЕИФ. [Допълнителни условия могат да бъдат определени в договорна форма, ако е необходимо]

14.3.

Сумарната стойност на административната такса и таксата за стимулиране в никакъв случай не може да надвишава 6 % от приноса на ДЧ, за който тя е поела задължение, освен при надлежно обосновани обстоятелства. При условие че се спазват разпоредбите на членове 14.6 и 14.7, таксата за стимулиране не може да бъде по-малка от една трета от сумарната стойност на общата административна такса и таксата за стимулиране.

В допълнение към административната такса и таксата за стимулиране, таксата за управление на касовите наличности не може да надвишава [1] % [или посочени други проценти в отделните споразумения за финансиране] от приноса на ДЧ, за който тя е поела задължение. Освен това резервната такса не може да надвишава [0,5] % [или посочени други проценти в отделните споразумения за финансиране] от приноса на ДЧ, за който тя е поела задължение.

14.4.

Административната такса представлява компенсация в пълен размер за административните разходи, понесени от ЕИФ във връзка с целевия[ите] компонент[и], включително, но не само, за: пазарни проучвания, маркетингова дейност, разработване на продукти, дейности за повишаване на осведомеността, договаряне, мониторинг, адаптиране към ИТ системи, юридически разходи, пътни разходи, данъчни консултации, банкови такси, разходи за подизпълнители, счетоводство и отчетност, мониторинг и контрол, секретариат, оценки (ако има такива), вътрешен и външен одит, видимост и публичност. Тя взема под внимание начислените разходи за финансови посредници. [Допълнителни условия могат да бъдат уточнени в договорна форма, ако е необходимо]

14.5.

При условие че се спазват таваните, определени в член 14.3, административната такса се изплаща на ЕИФ по следния начин:

1)

Първата част от административната такса е обвързана със създаването на целевия[ите] компонент[и] и се равнява на [2] % от изплатения принос на ДЧ. Тази сума се изплаща на ЕИФ към момента на подписването на първото оперативно споразумение. [тези условия подлежат на допълнително уточнение в договорна форма]

2)

Останалата част от административната такса е обвързана с прилагането, управлението, текущото наблюдение и приключването на целевия[ите] компонент[и] и се изплаща за изминал период, веднъж годишно [Допълнителни условия могат да бъдат уточнение в договорна форма, ако е необходимо].

14.6.

С таксата за стимулиране трябва ЕИФ да се възнаграждава за постигнатите финансови и свързани с политиката резултати от целевия[ите] компонент[и].

14.7.

При условие че се спазва таванът, определен в член 14.3, таксата за стимулиране се изплаща на ЕИФ съобразно постигнатите резултати по показателите за ефективност, по-специално постигнатия лостов ефект в съответствие с етапните цели, определени в член 7. [Тези условия подлежат на допълнително уточнение в договорна форма]. Таксата за стимулиране се изплаща два пъти годишно, за изминал период.

14.8.

Таксата за управление на касовите наличности се използва за дейностите по управление на касата.

14.9.

Резервната такса се използва за покриване на непредвидени разходи, като например разходи за съдебни спорове. Плащането на непредвидени разходи подлежи на предварително одобрение от страна на управляващия орган. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

14.10.

Разходите и таксите за управление се покриват на първо място от приходите и възстановените суми. Ако тези приходи и възстановени суми са недостатъчни, остатъкът се покрива от изплатения принос на ДЧ в съответствие с правилата, изложени в настоящия член. Независимо от гореизложеното, управляващият орган заплаща възнаграждение на ЕИФ за извършената от ЕИФ дейност след 31 декември 2023 г. посредством такси, отделно от разходите и таксите за управление, уточнени по-нататък в настоящото споразумение за финансиране. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

Член 15

Счетоводна отчетност

15.1.

ЕИФ води отделна[и] сметка[и] на целевия[ите] компонент[и] за дейностите, свързани с всеки един финансов инструмент, в съответствие с правилата и процедурите на ЕИФ.

15.2.

Финансовите трансакции и финансовите отчети по отношение на конкретен целеви компонент се подготвят в съответствие с:

а)

правилата и процедурите на ЕИФ, доколкото са приложими към този целеви компонент,

и

б)

счетоводните правила на Съюза, изготвени от счетоводителя на Европейската комисия въз основа на стандартите, определени от Съвета за Международни счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС), с евентуалните въведени с течение на времето в тях изменения и предварително съобщавани на ЕИФ от Европейската комисия съгласно условията на споразумението[ята] за делегиране [Допълнителни условия могат да бъдат уточнени в договорна форма, ако е необходимо].

15.3.

ЕИФ съхранява финансовите и счетоводните документи, отнасящи се до изплатения принос на ДЧ, в течение на период от седем (7) години след края на периода на прилагане или прекратяването на настоящото споразумение за финансиране, или приключването на операциите по даден финансов инструмент, в зависимост от това кой период е най-дълъг.

15.4.

ЕИФ ежегодно представя на управляващия орган одитираните финансови отчети за конкретния целеви компонент.

Член 16

Доклади за дейността и финансови отчети

16.1.

ЕИФ докладва на управляващия орган при честота, която подлежи на договаряне [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма], по оперативните аспекти на целевия[ите] компонент[и] в съответствие с приложение 5, а именно:

а)

идентифициране на единната специална национална програма и на приоритета или мярката, по които се предоставя приносът на ДЧ;

б)

описание на целевия[ите] компонент[и] и механизма за прилагане;

в)

идентифициране на финансовите посредници;

г)

общия размер на изплатения принос на ДЧ по приоритети или мерки в рамките на единната специална национална програма;

д)

общия размер на новото дългово финансиране, генерирано през съответното тримесечие и до момента;

е)

общия размер на разходите и таксите за управление;

ж)

изпълнението на целевия[ите] компонент[и], включително постигнатия напредък по нейното [тяхното] въвеждане и по отношение на подбора на финансови посредници;

з)

общия размер на възстановените суми и приходите, с натрупване;

и)

напредъка по постигането на лостовия ефект;

й)

приноса на целевия[ите] компонент[и] за постигането на показателите по съответния приоритет или мярка в рамките на единната специална национална програма;

к)

броя на крайните получатели (сумарен и по операции);

л)

брутния еквивалент на безвъзмедната помощ за всяка трансакция.

[Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

16.2.

ЕИФ докладва на управляващия орган при честотата, посочена в член 16.1, по финансовите аспекти на целевия[ите] компонент[и] в съответствие с приложение 6. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

16.3.

Не по-късно от [] всяка година ЕИФ представя на управляващия орган годишен доклад, в който намират място всички събрани данни по различните оперативни и финансови аспекти на целевия[ите] компонент[и] от създаването ѝ [им]. Този годишен доклад се довежда без неоправдано забавяне до знанието на Съвета на инвеститорите, за да бъде разгледан от него. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

ЕИФ довежда до знанието на управляващия орган редовните доклади за извършените проверки от външните одитори, посочени в настоящото споразумение за финансиране, под формата на писмо до ръководството. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

Освен това, ако е необходимо, страните по споразумението могат да обсъдят и постигнат съгласие по допълнителни мерки за докладване, свързани с операциите. [Допълнителните условия могат да бъдат уточнени в договорна форма].

16.4.

Съответните изисквания за докладване, посочени в членове 16.1 и 16.2, се основават на информацията, получавана от време на време от ЕИФ в рамките на съответните задължения за докладване, включени в оперативните споразумения между ЕИФ и финансовите посредници, прилагащи целевия[ите] компонент[и]. Оперативното споразумение изисква от финансовите посредници да предоставят такава информация на ЕИФ. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

16.5.

Докладите, представяни на управляващия орган, се съставят в евро. Тези доклади могат да бъдат съставени на основата на финансови отчети в други валути в съответствие с изискванията на ЕИФ. Когато е необходимо, сумите се конвертират в евро. С изключение на случаите, когато в настоящото споразумение за финансиране е предвидено друго, сумите в парична единица, различна от евро, и докладвани от едната страна по споразумението на другата в евро, се конвертират в евро по обменния курс за деня към съответната отчетна дата, определен от Европейската централна банка.

Член 17

Одит, контрол и мониторинг

17.1.

В съответствие с приложимото право на Съюза, Сметната палата и Европейската комисия имат правомощия за извършване на одити на прилагането на целевия[ите] компонент[и].

17.2.

ЕИФ осъществява контрол върху прилагането на целевия[ите] компонент[и] в съответствие със своите правила, политики и процедури и настоящото споразумение за финансиране, включително, когато е целесъобразно, проверки на място на представителни и/или основани на оценка на риска извадки от трансакции, с цел да се гарантира, че целевият[ите] компонент[и] се прилага[т] ефективно и правилно, и с цел, наред с другото, да се предотвратят и отстранят нередности и измами.

17.3.

В случай на съмнение за измама, корупционно действие/поведение или друга незаконна дейност, засягащи финансовите интереси на Съюза, ЕИФ уведомява без забавяне ОЛАФ за това и може да предприеме, в тясно сътрудничество с ОЛАФ, подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствата. В случай на нередности по отношение на приноса на ДЧ, ЕИФ уведомява без забавяне управляващия орган за това и предприема всички необходими действия, включително съдебно производство, за възстановяването на всички дължими суми в съответствие с разпоредбите на оперативното споразумение, придържайки се към разпоредбите на приложение 1, и за бързото връщане на евентуално възстановените суми по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и].

17.4.

ЕИФ осъществява мониторинг върху прилагането на целевия[ите] компонент[и] чрез докладване и/или финансови отчети, представяни от финансовите посредници, наличните вътрешни и външни одити и евентуално извършваните от тях или от ЕИФ проверки, включително анализ на естеството и мащабността на установените грешки и слабости в системите, както и на предприетите или планирани коригиращи действия. ЕИФ докладва на управляващия орган за съществените резултати от тези дейности.

17.5.

Текущото наблюдение на прилагането на целевия[ите] компонент[и] от страна на ЕИФ има за цел да се даде възможност на управляващия орган i) да прецени дали системата за вътрешен контрол е ефективна и ефикасна, ii) да прецени дали приносът на ДЧ е бил използван в съответствие с приложимите нормативни разпоредби и договорни клаузи и iii) да оцени напредъка към постигане на целите на политиката, отразени в съответните показатели за осъществените дейности и резултатите.

17.6.

Управляващият орган може да осъществява контрол и мониторинг на прилагането на целевия[ите] компонент[и] посредством участието си в Съвета на инвеститорите, чрез одитираните финансови отчети, представяни от ЕИФ в съответствие с член 15.4.

17.7.

ОЛАФ може да провежда разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, с евентуалните въведени с течение на времето в тях изменения, допълнения или промени, в защита на финансовите интереси на Съюза, с оглед установяване дали е налице измама, корупционно действие/поведение или друга незаконна дейност, засягаща[о] финансовите интереси на Съюза, във връзка с операции по финансиране, предмет на целевия[ите] компонент[и].

Член 18

Оценяване

18.1.

Страните по споразумението могат да се споразумеят относно оценките, които трябва да се извършат във връзка с изпълнението на споразумението за финансиране при условията, изложени по-долу. [Допълнителните условия могат да бъдат уточнени в договорна форма].

18.2.

ЕИФ изисква от финансовите посредници по всяко оперативно споразумение да предоставят на ЕИФ информацията, с която разполагат, и която по разумна преценка е необходима за извършване на конкретна оценка, която се предвижда да бъде извършена от Европейската комисия в съответствие с член 57, параграф 3 от РОР.

Член 19

Възлагане на поръчки за стоки, строителни работи и услуги

19.1.

Възлагането на поръчки за всякакви стоки, строителни работи или услуги от ЕИФ в контекста на целевия[ите] компонент[и] се извършва в съответствие с приложимите правила и процедури, приети от ЕИФ, при спазване на принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране, най-добро съотношение цена-качество, предотвратяване на конфликт на интереси и недискриминация при възлагането на договори, при условие че, като се вземат надлежно под внимание аспектите, свързани със стойността и срока на действие, възлагането на подизпълнители няма да доведе до повишаване на разходите в сравнение с непосредственото изпълнение от самия ЕИФ. За да се избегне евентуална неяснота, въпросното възлагане на подизпълнители не се отнася до подбора на финансови посредници в съответствие с член 9.

19.2.

Кандидатите и оферентите, фигуриращи в централната база данни за отстраняванията, създадена и управлявана от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (15) за целите на управлението на целевия[ите] компонент[и], не могат да бъдат избирани.

Член 20

Видимост

20.1.

ЕИФ предприема всички подходящи мерки, предвидени в настоящото споразумение за финансиране, за популяризиране на факта, че целевият[ите] компонент[и] е [са] съфинансирана[и] от [ЕФРР] ИЛИ [ЕЗФРСР], и включва в съответните договори необходимите клаузи, по силата на които изискванията по настоящия член стават задължителни за финансовите посредници и за крайните получатели. [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма]

20.2.

ЕИФ изисква в информацията, давана на пресата, заинтересованите страни, финансовите посредници и крайните получатели по целевия[ите] компонент[и] да отдадат дължимото признание на факта, че целевият[ите] компонент[и] е [са] приложен[и] „с осигурено финансиране от Европейския съюз“ (на съответния език на Съюза), и по подходящ начин да бъде изобразена емблемата на Съюза (дванадесет златни звезди на син фон), в съответствие с изискванията на споразумението[ята] за делегиране.

20.3.

ЕИФ изисква от финансовия посредник да проведе на територията на [ИМЕ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА] предвидените в настоящото споразумение за финансиране [Допълнителните условия подлежат на уточнение в договорна форма] информационни, маркетингови и рекламни кампании, с цел популяризирането на целевия[ите] компонент[и] в пределите на тази територия, като гарантира, че всички документи, отнасящи се до подкрепата, оказвана чрез целевия[ите] компонент[и], ще съдържат изявление, в което се посочва, че трансакцията се ползва с подкрепа от Европейския съюз в контекста на „[инициативата за МСП], т.е. целеви компонент[и] с финансиране от Европейския съюз по линия на [ЕФРР] ИЛИ [ЕЗФРСР], [COSME] И/ИЛИ [„Хоризонт 2020“]“.

20.4.

Големината и начинът на изписване/изобразяване на въпросното изявление и на емблемата на Съюза трябва да позволяват ясното им възприемане, без да причиняват объркване по отношение на идентифицирането на дейността на ЕИФ, както и по отношение на приложимостта спрямо целевия[ите] компонент[и] на привилегиите и имунитетите на ЕИФ.

20.5.

Във всички публикации на ЕИФ, отнасящи се конкретно до целевия[ите] компонент[и], под каквато и да било форма и на какъвто и да бил носител, се помества отказ от отговорност със следното или подобно съдържание на съответния език на Съюза: „Настоящият документ е изготвен с финансовото съдействие на Европейския съюз. По никакъв начин не може да се смята, че вижданията, изложени в настоящия документ, отразяват официалната позиция на Европейския съюз.“

20.6.

Управляващият орган предприема всички подходящи мерки за популяризиране на факта, че целевият[ите] компонент[и] е [са] съфинансирани от ЕИФ и, според случая, от ЕИБ. В информацията, давана на пресата, заинтересованите страни, финансовите посредници и крайните получатели, във всички свързани с това рекламни материали, официални известия, доклади, публикации и информационни материали в интернет се отдава дължимото признание на факта, че целевият[ите] компонент[и] се изпълнява[т] „със съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд [и Европейската инвестиционна банка]“ (на съответния език на Съюза), и се помества по подходящ начин логото на ЕИФ и, според случая, логото на ЕИБ.

20.7.

При условие че се спазват приложимите изисквания за поверителност, при подписването на първото оперативно споразумение ЕИФ изготвя без неоправдано забавяне след подписването съобщение за медиите на английски език, което се помества на интернет страницата на ЕИФ. ЕИФ решава какво да бъде съдържанието на съобщенията за медиите.

20.8.

Страните по споразумението се консултират помежду си относно докладите за напредъка и за актуалното състояние, публикациите, съобщенията за медиите и актуализациите, свързани с настоящото споразумение за финансиране, преди излизането или публикуването им и взаимно си предоставят тези документи след излизането им.

20.9.

ЕИФ включва във всяко оперативно споразумение изискванията на относимите споразумения за делегиране във връзка с осведомеността на финансовите посредници за подкрепата, предоставяна от Европейския съюз.

Член 21

Публикуване на информация за финансовите посредници

21.1.

ЕИФ ежегодно публикува имената на финансовите посредници, получили подкрепа по линия на целевия[ите] компонент[и] в съответствие с разпоредбите на споразумението[ята] за делегиране.

21.2.

Критериите за оповестяване и степента на подробност на публикуваната информация са съобразени със спецификата на финансовия сектор и естеството на целевия[ите] компонент[и], както и със специфичните правила на ЕФРР и ЕЗФРСР, доколкото са приложими.

Член 22

Прехвърляне на права и задължения

Страните по споразумението нямат право да прехвърлят, изцяло или частично, които и да било свои права или задължения по настоящото споразумение за финансиране на трети страни без предварителното писмено съгласие на другата страна по споразумението.

Член 23

Юридическа отговорност

23.1.

ЕИФ носи отговорност пред управляващия орган за изпълнението на своите функции и задължения по настоящото споразумение за финансиране с дължимите професионална грижа и старание и за всяка загуба в резултат на неговото умишлено неправомерно поведение или допусната от него груба небрежност.

[23.2.

Във връзка с прилагането на настоящото споразумение за финансиране, управляващият орган и ЕИФ се договарят за договорни средства за правна защита по отношение на загуби, вреди или щети, претърпени от ЕИФ.]

23.3.

Ако една от страните по споразумението е изправена пред непреодолима сила, не се счита, че тя е в нарушение на задълженията си по настоящото споразумение за финансиране, ако е била възпрепятствана да ги изпълни от непреодолима сила.

Член 24

Приложимо законодателство и юрисдикция

24.1.

Настоящото споразумение за финансиране се подчинява на законодателните разпоредби на [Подлежи на уточнение в договорна форма] и се тълкува в съответствие с тези разпоредби, без оглед на евентуално приложимите принципи в случаите на стълкновение на правни норми.

24.2.

Страните по споразумението се стремят към приятелско уреждане на всякакви спорове или жалби, свързани с тълкуването, прилагането или изпълнението на настоящото споразумение за финансиране, включително неговото съществуване, валидност или прекратяване.

24.3.

При невъзможност за приятелско уреждане, страните по споразумението се споразумяват, че [компетентната юрисдикция подлежи на уточняване в договорна форма] има изключителна компетентност за уреждане на всички спорове във връзка с настоящото споразумение за финансиране.

Член 25

Ефективност — Прекратяване

25.1.

Настоящото споразумение за финансиране влиза в сила с подписването му от страните по него и остава в сила до [31 декември 2023 г.] или до настъпването на прекратително събитие, което не е могло да бъде отстранено, в съответствие с предвиденото в член 25.5, в зависимост от това коя от тези дати е по-ранна.

25.2.

Не по-късно от [6] месеца преди [31 декември 2023 г.] страните по споразумението взаимно се консултират относно удължаването на срока на действие на настоящото споразумение за финансиране за следващ мандат.

25.3.

В случай че към [31 декември 2023 г.] продължават да бъдат в сила едно или повече оперативни и/или гаранционни споразумения, доколкото е приложимо, настоящото споразумение за финансиране може да бъде удължено по споразумение между страните по него. При липса на такова споразумение, настоящото споразумение за финансиране остава в сила само по отношение на всяко действително или условно задължение или експозиция в рамките на конкретна операция, докато всяка такава отговорност или експозиция не бъде отписана или определена като невъзстановима и докато не изтече всяка приложима давност.

25.4.

По време на срока на действие на настоящото споразумение за финансиране всяка от страните по него може по всяко време да прекрати настоящото споразумение за финансиране с незабавно действие, като уведоми другата страна, че е настъпило прекратително събитие.

25.5.

Възможните основания за настъпване на прекратително събитие са изложени по-долу:

i)

управляващият орган може да отправи уведомление за прекратително събитие в случай на:

а)

неподписване от страна на ЕИФ на оперативното споразумение, свързано с размера на приноса на ДЧ, включен в конкретно искане за плащане, в срок от три месеца след датата на това искане за плащане, или

б)

неизпълнение от страна на ЕИФ на някое от неговите съществени задължения, произтичащи от настоящото споразумение;

в)

неподписване от страна на ЕИФ на първото оперативно споразумение в срока, указан в член 8.2;

при всички обстоятелства, при условие че управляващият орган е изпратил предупредително съобщение до ЕИФ, в което го уведомява за настъпването на такова потенциално прекратително събитие, и че ЕИФ не го е отстранил в срок от (60) дни от датата на получаване на уведомлението; и

ii)

ЕИФ може да отправи уведомление за прекратително събитие в случай на:

а)

без да се засяга член 11, недепозиране от страна на управляващия орган без необосновано забавяне по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и] приноса на ДЧ, равняващ се на посочената в искане за плащане сума като принос на ДЧ, или

б)

неизпълнение от страна на управляващия орган на някое от неговите съществени задължения, произтичащи от настоящото споразумение за финансиране;

при всички обстоятелства, при условие че ЕИФ е изпратил предупредително съобщение до управляващия орган, в което го уведомява за настъпването на такова потенциално прекратително събитие, и че управляващият орган не го е отстранил в срок от (60) дни от датата на получаване на уведомлението.

25.6.

Без да се засяга член 25.9, в случай на прекратяване на настоящото споразумение ЕИФ се освобождава от всякакво задължение за извършване на дейността на ЕИФ, считано от датата на влизане в сила на това прекратяване. Разходите и таксите за управление, на които ЕИФ би имал право по отношение на периодите, предшестващи датата на влизане в сила на прекратяването, стават дължими и изискуеми, считано от тази дата. [Допълнителни условия могат да бъдат уточнени в договорна форма, ако е необходимо, включително евентуални корекции, ако има такива, на разходите и таксите за управление, дължими при предсрочно прекратяване на настоящото споразумение за финансиране]

25.7.

Разходите, направени във връзка с прекратително събитие от някоя от страните по споразумението, се поемат от страната, отговорна за настъпването на това прекратително събитие.

25.8.

След изтичането или прекратяването на настоящото споразумение за финансиране, нетното салдо на приноса на ДЧ, депозиран по сметката[ите] на целевия[ите] компонент[и], трябва да бъде върнато на управляващия орган в рамките на политиката в случай на излизане. Всички разходи, направени от ЕИФ във връзка с това прехвърляне, се поемат от управляващия орган и се удържат от приноса на ДЧ, който трябва да бъде върнат, освен ако това прехвърляне не бъде направено при прекратяването на настоящото споразумение за финансиране поради прекратително събитие, за което управляващият орган е бил уведомен.

25.9.

Прекратяването или изтичането на срока на действие на настоящото споразумение за финансиране не засяга правата и задълженията на всяка от страните по него, натрупани или съществуващи към датата на прекратяването или изтичането на срока, включително, без ограничения, правата и задълженията с натрупване на всяка от страните по споразумението, свързани със задължения за плащане. При прекратяването или изтичането на срока на действие на настоящото споразумение, настоящото споразумение за финансиране остава в сила по отношение на всяко действително или условно задължение или експозиция в рамките на конкретна операция, докато всяка такава отговорност или експозиция не бъде отписана или определена като невъзстановима и докато не изтече всяка приложима давност, и по-специално ЕИФ има право да задържи сумите, които евентуално могат да бъдат необходими по силата на настоящото споразумение или което и да било оперативно споразумение за изплащането на всички дължими към него суми или за удовлетворяване на всички натрупани или условни задължения по неприключени операции.

25.10.

В случай че ЕИФ, след консултации с Европейската комисия, счете съвкупния минимален принос към целевия[ите] компонент[и], който представлява сумата от приноса на всички участващи държави членки на Европейския съюз, за недостатъчен, предвид минималната критична маса, определена в предварителната оценка, той може да уведоми управляващия орган, че е настъпило прекратително събитие.

25.11.

Разпоредбите на членове 23 (Юридическа отговорност), 24 (Приложимо законодателство и юрисдикция), 25 (Ефективност — Прекратяване) и 26 (Известия и съобщения), остават в сила след прекратяването или изтичането на срока на действие на настоящото споразумение за финансиране.

25.12.

В случай на приключване на [финансовите инструменти по COSME] И/ИЛИ [финансовите инструменти по „Хоризонт 2020“], страните по споразумението се договарят за усвояването на средствата от приноса на ДЧ.

Член 26

Известия и съобщения

26.1.

Известията и съобщенията във връзка с настоящото споразумение за финансиране от едната от страните по споразумението до другата се изпращат писмено на хартиен носител или в електронен формат, съгласно разпоредбите на параграфи 2 и 3 по-долу, при използване на следните данни за връзка:

 

За управляващия орган:

[да се попълни].

 

За ЕИФ:

Европейски инвестиционен фонд

[да се попълни службата]

15, Avenue J.F. Kennedy

2968 Luxembourg (GD Luxembourg)

Лице за контакт: [да се попълни].

Функционална електронна поща: [да се попълни].

26.2.

Всякакви промени в горепосочените данни за връзка пораждат действие едва след като другата страна по споразумението получи писмено уведомление за тях на хартиен носител или в електронен формат.

26.3.

Тези известия и съобщения се считат за надлежно нотифицирани, когато [да се попълни].

Член 27

Изменения и разни

27.1.

За всяко изменение, промяна или модификация на настоящото споразумение за финансиране се изисква писмен документ, надлежно подписан от всяка от страните по споразумението, като в него се уточнява датата, от която той поражда действие.

27.2.

Отказът или въздържането на страна по споразумението да настоява в един или повече случаи да бъде изпълнена която и да било от разпоредбите на настоящото споразумение за финансиране не следва да се тълкува като отказ на тази страна от правото да изиска в бъдеще тази разпоредба да бъде изпълнена, като задължението на другата страна по споразумението по отношение на бъдещото изпълнение остава в пълна сила.

Член 28

Приложения

Съображенията и следните приложения представляват неразделна част от настоящото споразумение за финансиране:

Приложение 1

:

Списък с термини от областта на целевия[ите] компонент[и]

Инструмент за неограничена гаранция (вариант 1)

Секюритизационен инструмент (вариант 2)

Приложение 2

:

Критерии за изключване по отношение на финансовите посредници и крайните получатели и критерии за допустимост на приноса на ЕС [да бъдат предоставени частично в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 3

:

Искане за плащане [да бъде предоставено в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 4

:

Насоки за управлението на собствените активи [да бъдат предоставени в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 5

:

Докладване във връзка с оперативните аспекти на целевия[ите] компонент[и] [да бъде предоставено в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

Приложение 6

:

Докладване във връзка с финансовите аспекти на целевия[ите] компонент[и] [да бъде предоставено в рамките на конкретните споразумения за финансиране]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНСТРУМЕНТ ЗА НЕОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ  (16)

Инициатива за МСП — вариант 1

ИНСТРУМЕНТ ЗА НЕОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МСП — ВАРИАНТ 1

Този инструмент предвижда използването на неограничени гаранции, предоставяни от ЕИФ за покриване на кредитния риск по заеми, лизингови плащания или гаранции за МСП. Инструментът за неограничена гаранция в рамките на инициативата за МСП се основава на риска, поеман на различни равнища от ресурсите на ЕС (COSME и/или „Хоризонт 2020“), ЕФРР/ЕЗФРСР, както и от ресурсите на групата на ЕИБ, евентуално в допълнение към намесата на националните насърчителни банки и националните гаранционни схеми.

По линия на този инструмент ЕИФ ще предоставя неограничени гаранции в рамките на договорени максимални суми. Иницииращите финансови институции трябва да запазят значителен интерес в съответните си гарантирани портфейли, т.е. да сведат до 20 % излагането на икономически риск по всеки гарантиран заем, с цел да се гарантира необходимото хармонизиране на интересите („залагане на карта на собствените интереси“).

Финансовите посредници ще получат всеки поотделно неограничена гаранция от ЕИФ в замяна на плащане на гаранционна такса. По-големият риск от съответния портфейл ще се покрива чрез комбинация от приноса на ДЧ и ресурси по COSME или/и „Хоризонт 2020“. По-ниският риск от съответния портфейл ще остане за сметка на комбинация от ресурси с източник групата на ЕИБ в рамките на договорени максимални суми и евентуално национални насърчителни банки и национални гаранционни схеми. Подобно нефинансирано прехвърляне на риска, даващо възможност за частично прехвърляне на кредитния риск на трети страни без действително изваждане на портфейла от активи от счетоводния баланс на финансовата институция, ще предостави възможност по отношение на иницииращата финансова институция да бъде облекчено нормативно установеното изискване за собствен капитал, когато това е осъществимо. При тази операция ще трябва да се вземат предвид нормативните изисквания на съответната държава.

Генерирането, надлежната проверка, воденето на документацията и административното обслужване на портфейла, съставен от допустими заемни, лизингови или гаранционни трансакции на МСП, се извършват от финансовите посредници в съответствие с техните обичайни процедури по портфейлно генериране и административно обслужване. Финансовият посредник (или междинният финансов посредник в случай на насрещни гаранции), запазва преки клиентски кредитни отношения с всеки краен получател. Финансовият посредник редовно ще предоставя на ЕИФ информация за портфейла, а ЕИФ съответно ще предава цялата относима информация на поемателите на риска по силата на съответните споразумения.

Финансовият посредник изцяло ще преразпредели в полза на малките и средните предприятия постъпленията от държавната помощ, така както са формулирани в индикативните термини и съгласно формулата, уточнена в раздели 5 и 6 по-долу. Освен това се счита, че скритите разходи (риск, свързан с репутацията, финансов риск, административен риск, риск, свързан с изпълнението на компонента (17)), понесени от финансовия посредник, неутрализират всяко предимство, свързано с държавните ресурси (т.е. приноса на ДЧ), като по този начин се гарантира, че финансовият посредник не се ползва от неправомерна помощ.

Освен ако не е изрично предвидено друго, термините, чието определение се съдържа в настоящото приложение 1, имат същия смисъл като съответните термини, определени в настоящия образец на споразумение за финансиране.

Индикативни термини от областта на неограничените гаранции в рамките на вариант 1

1.

Основни характеристики

 

Приложно поле на финансовия инструмент

Финансовият посредник съставя портфейл за ново дългово финансиране (под условие за постигане на минимален лостов ефект), за който ще получи неограничена портфейлна гаранция (под формата на преки, насрещни или съвместни гаранции) от ЕИФ в замяна на плащане на гаранционна такса.

ЕИФ осигурява ежедневното управление на финансовия инструмент, който управлява приноса на ДЧ, приноса на ЕС (т.е. вноските по [Регламента COSME] И/ИЛИ [Регламента за „Хоризонт 2020“], приноса на ЕИФ и кредитния риск, поет от ЕИБ и евентуално от националните насърчителни банки.

Гаранция

Гаранцията се предоставя от ЕИФ на финансовия посредник в замяна на гаранционна такса. Гаранцията трябва да покрива част (до процентния размер на гаранцията) от кредитния риск, свързан с конкретен портфейл за основното ново дългово финансиране („портфейла“).

Процентен размер на гаранцията

До 80 % от всяка трансакция в портфейла, така че финансовият посредник да запази значителен икономически интерес в портфейла, равен най-малко на 20 % от икономическия риск, на който е изложен, с цел да се гарантира хармонизиране на интересите.

Структура

Гаранцията покрива, до процентния размер на гаранцията, сумите, неизплатени на финансовия посредник във връзка с всяка допустима трансакция, включена в портфейла, по която не е било извършено плащане.

Приносът на ДЧ ще бъде използван за покриване на най-високия риск по портфейла, до процент, който ще бъде определен в зависимост от мултиплициращия ефект на приноса на ДЧ, договорен в споразумението за финансиране. Това обикновено може да доведе до 100-процентно усвояване на тази сума за покриване на нетните загуби по портфейла.

Втората най-рискова част от портфейла ще бъде покрита чрез комбинация от ресурси, осигурени от ЕИФ, бюджета на ЕС и управляващия орган. Остатъчният риск по портфейла ще бъде покрит чрез комбинация от ресурси, осигурени от групата на ЕИБ и евентуално от национални насърчителни банки и национални гаранционни схеми.

Ресурсите, предоставени от различните поематели на риска, трябва да бъдат определени на такова равнище, че рискът да е съвместим с допустимото ниво на риска за групата на ЕИБ и за всеки друг потенциален поемател на риска.

Всеки портфейл трябва да е едновременно достатъчно хомогенен и достатъчно диверсифициран, за да може ЕИФ да определи конкретен рейтинг съобразно своята методология за оценка на риска.

Неизплатени суми

Свързани са с неизплатени главница и лихви, понесени от финансовия посредник по отношение на включени в портфейла трансакции, по които не са били извършени плащания.

2.

Портфейл

 

Период на предоставяне

ЕИФ и финансовият посредник ще се договорят за период на предоставяне (обикновено до 3 години), през който могат да бъдат включвани трансакции в портфейла.

Допустими крайни получатели

Крайните получатели трябва да отговарят на изискванията за допустимост, предвидени в член 37, параграф 4 и член 39 от РОР, както и на специфичните изисквания за допустимост, установени в регламентите относно ЕФРР и ЕЗФРСР.

Критерии за допустимост по COSME

Вж. приложение 2.

Критерии за допустимост по „Хоризонт 2020“

Вж. приложение 2.

Процес на изключване

Ако дадена трансакция не отговаря на критериите за допустимост, тя трябва да бъде изключена от портфейла (и не трябва да бъде покрита от гаранцията). В редки случаи, при определени обстоятелства и в изпълнение на изискванията по член 39, параграф 2, буква а) от РОР, гаранционното покритие може да остане в сила, ако се установи, че въпросното неспазване е било извън контрола на финансовия посредник.

Изискване за лостов ефект по отношение на приноса на ДЧ

Лостовият ефект се изчислява, като общият размер на новото дългово финансиране в полза на допустимите крайни получатели се разделя на приноса на ДЧ. Минималният лостов ефект трябва да съответства най-малко на [X]-кратния размер на общия принос на ДЧ.

Минимален изискуем лостов ефект по отношение на приноса по COSME

Предвид приноса в рамките на регламента COSME, ако е приложим, конкретен обем на ново дългово финансиране в полза на допустимите крайни получатели в съответствие с изискванията за лостовия ефект, определени в нормативната уредба на COSME и в споразумението за делегиране, трябва да отговаря и на критериите за допустимост по COSME.

Минимален изискуем лостов ефект по отношение на приноса по „Хоризонт 2020“

Предвид приноса в рамките на регламента за „Хоризонт 2020“, ако е приложим, конкретен обем на ново дългово финансиране в полза на допустимите крайни получатели в съответствие с изискванията за лостовия ефект, определени в нормативната уредба на „Хоризонт 2020“ и в споразумението за делегиране, трябва да отговаря и на критериите за допустимост по „Хоризонт 2020“.

3.

Остойностяване

 

Гаранционна такса

ЕИФ начислява на финансовия посредник гаранционна такса във връзка с трансакциите, включени в портфейла.

Гаранционната такса, изразена в [x] % годишно, ще се изчислява на тримесечна основа върху оставащите неразплатени суми по портфейла.

Остойностяване на приноса на ДЧ

Приносът на ДЧ се остойностява на ниво, което е съизмеримо със съответния поет риск, с изключение на покритието на най-рисковата част от портфейла, което се оценява н